Politický islám a demokracie

15. 06. 2012 | 09:54
Přečteno 21314 krát
Buďme fair. Postavme v Česku tolik mešit, kolik husitských kostelů postaví Saúdská Arábie, Irán a Afghánistán. Navrhněme OSN, aby to přikázala mezinárodním zákonem o toleranci všech náboženství ve všech členských zemích bez výjimky a zavažme se, že to budeme dodržovat. Kostel za mešitu, křesťan za muslima.
Připomeňme OSN, že nejvíce perzekvovanou komunitou na světě je dnes dvě stě milionů křesťanů v islámských zemích nebo v zemích islámem dobývaných. Vraždy, šikany a pálení kostelů jsou tam na denním pořádku, od Indonézie po Sudán a Nigérii. Včetně demokratického a evropského Turecka, které už třicet let ilegálně okupuje území Evropské unie na severu Kypru, odkud vyhnalo 200 tisíc křesťanů a zničilo křesťanské památky. Jehož demokratický prezident ujišťuje, že neexistuje žádný umírněný islám a vyzývá muslimy v Evropě, aby se společensky neintegrovali, protože demokracie je jen vlak, z něhož seskočí, jakmile Evropu obrátí na islám. A poetizuje, (doslovný citát), že „minarety jsou naše rakety, mešity jsou naše kasárny a naši věřící jsou naše armády“.

Připomeňme OSN, že když už před půl stoletím islám ze svých zemí vyhnal Židy, kteří tam žili dvě tisíciletí, začíná teď provádět otevřeně masivní pogrom posledních zbytků komunit křesťanských, které tam rovněž žily dávno před ním.

Upozorněme OSN, že současní islámští vůdci trénují své zfanatizované masy na zničení Izraele a vyvražďování Židů rétorikou, jakou svět nepamatuje od německého nacismu.

Přiveďme pozornost OSN na stále častější a nezastíraná prohlášení islámských vůdců, že jejich cílem je ovládnutí celého světa a nastolení islámských zákonů. A věřme jim, že nelžou.

Buďme fair a neurážejme islám jako náboženství. Zabývejme se jen jeho politickými a ekonomickými aspekty a výsledky, podle známého přísloví „podle ovoce poznáš strom“. A pokusme se brát vážně ujištění jeho vůdců, že islám není slučitelný s demokracií, protože on je od Boha, zatímco demokracie je výtvorem lidským a tudíž rouháním proti Bohu.

Buďme fair a přiznejme, že všechna náboženství kdysi mívala období mladistvého vzteku a agresivity a ve jménu svého Boha vraždila bezvěrce a jinověrce. Berme však na vědomí, že s příchodem dosud nejhumánnějšího, nejférovějšího a ekonomicky nejúspěšnějšího politického uspořádání, jímž je sekulární demokracie, se všechna náboženství dobrovolně své agresivity vzdala a učí se žít v míru a rovnoprávnosti se všemi ostatními vírami, včetně atheismu.
Jedinou výjimkou je islám. Je jí tím, že místo aby se jako ostatní náboženství zabýval duchovním životem, etickou výchovou a kulturní tvorbou, nechává se ovládat a unášet dvěma aspekty svého učení, které jej proměňují z náboženství v krutý totalitní politický systém, jehož obdobu dokážeme nalézt jen v nacismu a komunismu. Tyto dva aspekty jsou systém zákonů zvaný šarijá a mocenská strategie jeho nastolování zvaná džihád.

Šariá je sbírka zákonů ustavených islámskými učenci před tísíciletím, neměnných a platných navždy a všude, kde islám vládne. Přes občasné neshody ve výkladu toho či onoho zákona v aplikaci na moderní dobu a v přísnosti trestů, se všichni uznávaní islámští učenci shodují na struktuře společnosti stojící na těchto základních principech:

Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.
Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.
Všichni nemuslimové musí přijmout status podřadných občanů.
Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže.
Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.
Muž se může rozvést jednoduchým oznámením ženě, že se s ní rozvádí.
Žena se může rozvést podáním žádosti k soudu, kde musí obhájit důvody k rozvodu.
Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu muslimského muže.
Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.
Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.
Nemuslim nesmí veřejně kritizovat žádný aspekt islámu.
Muslim nesmí urážet svatou knihu a proroka, neboť tím se stává odpadlíkem.
Odpadlictví od islámu se trestá smrtí.

Smlouva zvaná „dhimma“ slibuje poddané neislámské třídě zvané „dhimmi“ právo na život, majetek, ekonomickou činnost a náboženskou praxi, výměnou za placení daně zvané „džizija“ (obvykle polovina produkce či příjmů). To vše pod podmínkou zákazu propagace svého náboženství, společenské, právní a politické podřízenosti muslimům, prokazování úcty a zákaz kritizování islámu, jeho proroka a muslimské vlády a podřízenosti islámským zákonům ve sféře občanské a politické. Porušení těchto smluvních povinností a zákazů podléhají trestům různé přísnosti až po trest smrti. Do kategorie „dhimmi“ spadají křesťané, židé a zoroastriáni, jako „lid knihy“. Ostatní jsou kategorií bezvěrců čili kuffarů, s volbou přijmout islám, otroctví nebo smrt. Do té spadá devadesát procent Čechů.
Právo šarijá oficiálně platí ve většině islámských zemí, i když ne všechny je stejně přísně uplatňují. Zatím jen v několika se, jak zákon přikazuje, důsledně zlodějům usekává ruka, neposlušné ženy jsou veřejně bičovány, nevěrné zahrabavány po ramena do země a kamenovány k smrti. Rekord v přísném dodržování šarijá má Sudán, kde v roce 2010 bylo neposlušných žen podle jedné internetové statistické zprávy veřejně zbičováno čtyřicet tisíc. Rostoucí počet islámských zemí se k zákonům šarijá vrací, nejnověji o jeho nastolení usilují země takzvaného „arabského jara“, kde moc viditelně přebírají zastánci přísného islámu, jakými je Muslimské bratrstvo, islámská obdoba dobře organizované fašistické nebo bolševické strany.

V Afghánistánu právo šarijá bezděky a absurdně obnovili američtí poradci „demokratické“ afghánské vlády bojující proti džihádskému Talibánu prosazujícímu právo šarijá, článkem 3 nové „demokratické“ ústavy, který stanovuje, že „v Afghánistánu nesmí žádný zákon být v rozporu s ustanoveními svatého náboženství islámu“.

Totéž se, rovněž bezděky, stalo v Iráku, odkud v posledních pár letech před násilím uprchl už téměř milion, přibližně dvě třetiny posledního zbytku starodávné křesťanské komunity.

V Turecku je téměř denně zanamenána takzvaná „vražda ze cti“, kterou podle práva šarijá smí vykonat otec neposlušné dcery nebo její bratr.
O rozsudcích v právu šarijá rozhodují náboženští politruci zvaní imámové a jejich rozsudky zvané „fatwa“ může na výzvu toho či onoho imáma vykonat kterýkoli poslušný muslim kdekoli na světě, aniž by obviněného musel předat policii a předvést před řádný soud. Fatwy takovýchto učenců mívají rozpětí od tragedie trestání humoru Salmana Rushdieho za knihu Satanské verše, po komedii trestání tragédie v podání Omara Sharifa hrajícího v italském televizním seriálu svatého Petra.

Podle zákonů šarijá se svět dělí na „dům islámu“ – zemí, kde vládne islám, a „dům války“ – uzemí, ke islám ještě nevládne, ale kde je povinností každého muslima islám zavést. Ne-li násilím, tak osidlováním a postupnou islamizací v rámci a s využitím místních zákonů. Islámské bratrstvo této formě říká „civilizační džihád“.

Slovo džihád znamená boj nebo úsilí a v současném politickém výkladu specificky náboženskou povinnost dobýt a podmanit svět a podřídit jej všemi dostupnými prostředky tyranii totalitních zákonů a nadvládu nad všemi kulturami, vírami a praktikami a jejich postupnou likvidaci. Tak pod islámem navždy zanikly kultury byzantského křesťanství, perského zoroastriánství, afghánského, pákistánského a indonézského buddhismu a hinduismu.

Džihádem je svět islámu stále zmítán konflikty a bojem proti nepřátelům, vnitřním i vnějším, protože žije ve schozofrenii. Zatímco si mírumilovní muslimové každý den na potkání přejí „salaam alejkum“, džihád je udržuje v permanentní válce se sebou samými a celým světem.

Toto vše jsou výmysly čistě politické a nemohou mít nic společného s Bohem, který jak víme z Bible, stvořil všechny lidi k obrazu svému, tudíž rovnoprávné. Prakticky všechny aspekty práva šarijá porušují Univerzální deklaraci lidských práv, kterou v roce 1948 vyhlásila OSN a která se od té doby stala kritériem lidských práv pro celý svět. Kromě světa islámu od roku 1993, kdy OSN uznala zároveň i Káhirskou deklaraci islámských lidských práv, která mimo jiné stanovuje, že „protože islám je náboženství nezkaženého charakteru, zakazuje se vykonávat jakoukoli formu nátlaku na člověka nebo zneužívat jeho chudoby nebo ignorance ke konverzi na jiné náboženství nebo atheismus“. Právo vykonávat veřejnou funkci „platí jen v souladu s právem šarijá“, které zakazuje muslimům podrobit se vládě nemuslimů. Svobodu slova zaručuje tím, že „každý bude mít právo vyjádřit svůj názor svobodně takovým způsobem, který nebude protiřečit principům šarijá“. A navíc dává každému „právo hájit, co je správné a propagovat, co je dobré a varovat před tím, co je špatné a zlé, v souladu s normami islámského práva šarijá“. A ještě také zakazuje „zneužívat informace takovým způsobem, že by porušovaly posvátnost a důstojnost proroků, podkopávaly morální a etické hodnoty nebo rozkládaly, korumpovaly či poškozovaly společnost a oslabovaly její víru.“

Tato Káhirská deklarace je součástí „civilizačního džihádu“, de facto návodem, jak zákony šarijá postupně zavádět do celého světa. Výčet těch několika hlavních bodů šarijá potvrzuje, že tato sbírka zákonů je neslučitelná s principy liberální demokracie a ústavami západních států. Potvrzují to nejen nesčetné výroky islámských kleriků, nýbrž i Evropský soud pro lidská práva výnosem z roku 1998, že zavádět právo šarijá byť i jen částečně vedle evropských právních systémů by bylo porušením Evropské konvence na ochranu lidských práv a základních svobod, neboť by „zrušilo úlohu státu jako ručitele osobních práv a svobod a porušovalo princip nediskriminace jednotlivců pokud jde o požívání veřejných svobod, které jsou jedním ze základních principů demokracie“.
Přesto však v posledním desetiletí šarijá krůček po krůčku proniká do legislace několika evropských zemí, které mají početné muslimské menšiny. Podle zákona šarijá, že nemuslim nesmí kritizovat jakýkoli aspekt islámu, i kdyby kritika byla pravdivá, byla v Rakousku odsouzena bývalá pracovnice rakouských diplomatických úřadů Elisabeth Sabaditsch-Wolffová za „vzbuzování nenávisti vůči náboženské skupině“ a „urážku náboženství“, kterého se měla dopustit pravdivým a v Koránu potvrzeným výrokem, že Mohamed by pohlavním stykem s devítiletou byl podle dnešních evropských zákonů označen za pedofila. Podle téhož zákona šarijá v Dánsku stíhán novinář Lars Hedegaarda v Holandsky stíhám byl, ale nakonec žaloby zproštěn, poslanec Geert Wilders, který žije pod trvalou policejní ochranou od vyhlášení islámské fatwy smrti před deseti lety.

Soudy šarijá jsou již ustaveny, s platností zatím jen pro muslimy, ale s rozsudky přijímanými obecně, v Británii, Norsku, Švédsku, Francii a nejnověji v Katalánsku. Ve všech těchto zemích se vytvořily islámské enklávy žijící izolovaným životem od domorodého národa, ale z velké části na jeho útratu. Zóny šarijá byly vyhlášeny ve dvou londýnských čtvrtích, kde muslimská většina ovládla demokratickými volbami městskou správu. Několik britských a francouzských měst, norské Oslo, švédské Malmö a holandský Rottedram se stávají islámskými městy, jak se muslimská komunita blíží padesáti procentům. Na druhé straně Evropy islamizace sílí v Rusku (kde nedávno ulice zaplavily modlitební demonstrace desítek tisíc muslimů), v Kosovu (kde dochází k vylidnění srbské populace) a v Makedonii (kde zavedení zákonů šariá agresivně žádá pětadvacetiprocentní muslimská albánská komunita.

Střední Evropa je posledním evropským územím, kde džihád ještě ve velkém nezaútočil. Má tedy ještě chvilku čas se poučit z jeho metod a postupů a nedovolit mu zde ani začít. Má ještě čas se rozhodovat, zda chce žít v demokracii nebo dhimmikracii. Nejde o persekuci jednoho z mnoha náboženství, nýbrž obranu chřadnoucích zbytků pracně a bolestivě po generace budované demokracie, svobody myšlení a respektu k lidským právům. Z historie šíření islámu se můžeme poučit, že jejich ztráta by mohla být trvalá.

Ale buďme fair. Nabídněme islámu smlouvu, že vzdá-li se džihádu a prohlásí-li zákony šarijá za zločin trestný podle demokratických zákonů a mezinárodních úmluv o lidských právech a zaručí-li ve svých zemích rovná práva všem vírám včetně atheismu, postavíme mu krásnou mešitu, uvítáme jej salaam aleikum a oslavíme to šampaňským.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

Omluva - trochu OoT, ale vyšla nová ročenka BP :

http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf

Krátký komentář Patrie k ní:

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2090624/chavez-kralem-ropnych-zasob-spolu-se-saudy-drzi-tretinu-svetovych-rezerv.html

Tak - a pokračujte v antidžihádu.
15. 06. 2012 | 10:03

skeptický napsal(a):

Jak jsou si ta náboženství podobná.
15. 06. 2012 | 10:08

Čochtan napsal(a):

To byl velice hloupý kec, Skeptický !
15. 06. 2012 | 10:17

český maloměšťák napsal(a):

Kuras napsal : "Několik britských a francouzských měst, norské Oslo, švédské Malmö a holandský Rottedram se stávají islámskými městy, jak se muslimská komunita blíží padesáti procentům."

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/Publication/OsloDrammen.pdf

Pane Kuras, mohl byste sem dát zdroj Vašich informací - ve směru těch 50 % v Oslo ? Uvedená studie je totiž z roku 2006 .
Píše se v ní :

"By the end of 2005 the immigrant population had grown to near 25% in
Oslo and near 18% in Drammen. Most of this growth has been due to the continued
influx of people from non – western countries.!

"The largest contingent of immigrants in Oslo during this period
came from Pakistan. By 2003 Pakistanis constituted ca 17% of the total immigrant population in the city."

Pane Kuras, není to tak, že muslimská komunita tvoří 50 % populace imigrantů v Oslu ?

Ovšem kdyby tomu tak bylo, pane Kuras - tak byste byl opětovně přistižen při lži /no, dejme tomu tedy že manipulaci/.

(pamatujte na Nancy Pelosi, že...a vaše spekulace o tom, že majetek rozmnožila díky korupci - přičemž jí narostla investovaná aktiva v důsledku tržní revaluace )

To by nebylo hezké, pane Kuras - nebo-li jak píšete " buďme fair"....

Ještě jedna citace z uvedené studie :

"Following the local elections in 2003 there were 20% non – western immigrant members of the city council while at the same time non – western immigrants made up 17% of the total population.!

Což svědčí o tom, že imigranti se nijak neizolují, nábržto se aktivně podílejí na správě obce - a to v legitimních institucích - zde tedy v obdobě našich místních zastupitelstev.
15. 06. 2012 | 10:22

jája napsal(a):

Přestupuji na islám, bod č. 1, o muži nadřazenému ženě se mi líbí.
Ale jinak, vždyť máme, co jsme chtěli, bombardovali jsme Srby, aby se mohli muslimové roztahovat po Balkáně, podporujeme naše Čečenské bratry v jejich teroru na Ruském území, vzbrojujeme Saudy a SAE, aby mohli zlikvidovat Izrael, likvidujeme společně s teroristy režimy, kde křesťané v klidu žili, Irák, Irán, Sýrie, Líbye, tak co brečíte? Vzpomínám si na jednoho zrzka křivého, který se prohlásil za Kosovského Albánce a chtěl jít bombardovat Bělehrad, dej mu Satan věčné peklo. Náš život, který chceme žít v přebytku je založen na surovinách, takže buď je ovládneme, nebo s těmi hodnými muslimy budeme spolupracovat. Já jsem pro první alternativu a vyvrátit islám, jinak zlikviduje nás.
15. 06. 2012 | 10:22

VáňaJ napsal(a):

hmm
..třeba
běda nepřátelům, jejichž potomstvo vyroste v hojnosti
a tednámto zase "zrychluje", tak se snad,po..., ještě neco podaří uchránnit
15. 06. 2012 | 10:31

český maloměšťák napsal(a):

K Malmo :

"...Approximately 100,000 of Malmö’s 294,000 population are immigrants (City of Malmö, 2008c). As of January 2008, 29% of the population or 79,389 inhabitants were born outside Sweden. Over three fifths (61%) of those have Swedish citizenship. A further 9% of the population, or 25,244 Malmö inhabitants, were born in Sweden, but have both parents born outside Sweden. Almost two fifths (37%), or 104,633 inhabitants, have a foreign background, defined as being born outside Sweden or in Sweden but with both parents born outside Sweden. Of those who were born outside Sweden, 61% were born in Europe, and approximately 30% come from Asia..."

Zdroj :

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/217/en/2/EF11217EN.pdf

Tato práce je z roku 2012.
15. 06. 2012 | 10:32

český maloměšťák napsal(a):

apendix (citace z 2. práce )

"....As noted earlier in this report, the City of Malmö has an approach to the urban economy that strongly and explicitly promotes the business benefits of diversity in cooperation with ethnic organisations in Malmö. This approach is reflected in, and reinforced by, comments made by the vice president of Sydvenska Chamber of Commerce:

‘The guest worker system of fifty years ago is an entirely different world. People need to accept that migrants are here to stay and we need to look at that as an asset. One hundred and seventy four nationalities equals 174 countriesm in which we potentially have new markets.’

Although there is recognition of the importance of these transnational economic connections it was suggested that more needs to be done to fully harness their benefits. In particular it was suggested that more needed to be done to capture the networks and contacts that immigrants living in the city already have:
‘These networks, which we call ‘diasporic connectivity’ are very important to us because they are far more important as trade mechanisms than all of the formal efforts to establish links with other countries.’
15. 06. 2012 | 10:35

Čochtan napsal(a):

K zasvinění města stačí mnohem méně než 50%.
15. 06. 2012 | 10:36

Hardy1 napsal(a):

s dovolením oprásknu
čím se zabývá jedna z komor Parlamentu CR:
docela to chrochro souvisís tématem blogu :-)))
a řešit se,milé ovčanstvo MUSÍ ŘEŠIT TYTO PODSTATNĚJŠÍ VĚCI

ad...novela zákona o týrání zvířat.
...zákon by mohl být velmi jednoduchý: Týrat zvířata je zakázáno. On je ale neskutečně popisný.
Popisuje tam do detailu a kolegové mají připravené citace o tom, jak se chovají prasata....
...
Tady bylo řečeno poměrně už hodně slov o tom, co ten zákon všechno obsahuje a co se na nás řítí. Já si myslím, že bude dobré, abychom se dostali do reality, abychom si to uvědomili, přečíst část toho zákona, kterou já jsem obdržel ve formě emailu. A ten soubor měl název \"Perla.cz\".

Je to § 12 f) toho zákona.
Já ho nejdříve přečtu a potom ještě k tomu dám malý komentář.
Odst. 1: Chovatel, který chová prasata ustájená pro odchov a výkrm (dále jen chovatel prasat), zajistí, aby prasata ošetřovala osoba, která obdržela pokyny a poučení o péči o prasata v rozsahu stanoveném tímto zákonem a právními předpisy k jeho provedení.
Odst. 2: Za osobu podle odst. 1 se považuje osoba, která: a) od chovatele prasat obdržela pokyny a poučení o péči o prasata, nebo b) se zúčastnila kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata organizovaného školicím pracovištěm.
3.: Účastníkovi kurzu k péči o prasata podle odst. 2, písm. b vydá školicí pracoviště osvědčení o způsobilosti k péči o prasata.
4.: Chovatel prasat je povinen vést záznamy o předání pokynů a poučení o péči o prasata a o vydaných osvědčeních o způsobilosti k péči o prasata u osob, které zaměstnává ošetřování prasat a uvádí v nich: a) osobní údaje osoby, která je jím zaměstnána k ošetřování prasat, b) datum vydání a evidenční číslo osvědčení o způsobilosti k péči o prasata nebo jméno, popř. jména a příjmení osoby, která pokyny a poučení o péči o prasata předala, a datum, kdy k jejich předání došlo.
A závěr je krásný: Tyto záznamy lze vést také elektronickou formou. Chovatel je povinen ještě 3 roky po ukončení činnosti těchto osob tyto záznamy uchovávat a na vyžádání je předložit příslušnému orgánu ochrany zvířat.
5.: Obsah a rozsah kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů, od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata a vzor pokynů a poučení o péči o prasata stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
15. 06. 2012 | 10:40

Hardy2 napsal(a):

pokrač
Tolik znění části novely zákona. Já jsem původně ten § 12 f) chtěl navrhnout k vypuštění, respektive ho zjednodušit nějakou větou toho typu, že je potřeba se o prasata starat pečlivě a netýrat je. Poté jsem se informoval a zjistil jsem, že to není možné, neboť je to povinnost, kterou máme dánu směrnicí 2008/120 Evropského společenství. Tudíž žádný pozměňovací návrh, který by navrhoval vypuštění tohoto § 12 f) nebudu předkládat. A zároveň vás všechny ujišťuji, že to není výmysl našeho ministerstva, našeho pana ministra, že tam tento § 12 f) je takto implementován.
Ale zavedením školících systémů, průkazů proškolenosti a jejich kontrolou se prodraží producentům produkce prasat, stát bude muset zřídit několik institucí, vydat podrobné předpisy, zvýšit počet kontrolorů a zavést správní poplatky a tím se pustí žilou rozpočtu a zase producentům.
A protože producenti žádné peníze než ty za vepřové a z dotací nemají a protože stát žádné peníze než ty z daní nemá, tak se zvýší cena vepřového a daně, aby tady nebylo Řecko a aby se nezanechalo chovu prasat, protože jak by k tomu spotřebitelé a domácí zemědělci přišli.
Takže si tuhle srandu občani zaplatí dvakrát, na daních i na ceně masa.

No, není ta EU báječná, jak se o všechno stará?

A zejména jak, abych citoval:
Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je
nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

A každý pochopí, že bez podrobných předpisů o pěstování prasat a školení pasáků a chovatelů nelze zajistit, aby, zase cituji:
1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel. 2. Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve
kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany
vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.
3. Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském
růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování
kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.
No ještě, že je to tak.

(tohle je asi ta..dle blogu bioetika - doc.J.Payne, z 13.6.,
asi ta vyssi civilizacni uroven)
15. 06. 2012 | 10:40

český maloměšťák napsal(a):

Čochtan
K zasvinění médiálního prostoru pak stačí pár lživých informací.
Vrána však k vráně sedá, že ?

http://www.youtube.com/watch?v=u7Q4dD8qp_4

"..letí vrána, letí, letí....."
15. 06. 2012 | 10:54

Vuvuzela napsal(a):

Pane Kurasi, správně. Jsem všemi deseti pro právo na vlastní názor, ale ať ho nikdo nevnucuje druhým. A to se v nábožensky netolerantních zemích děje.
15. 06. 2012 | 10:55

veverka napsal(a):

Jakých "husitských kostelů"? Co to tady zase zkoušíš Kurasi,vždyť ty jsi Žid jako poleno. Tak proč se pokoušíš schovávat své semitské názory za husity? Myslíš si že ti tu manipulaci někdo kromě Čochtana zbaští? Kurasi co je to za víření válečných bubnů? Ty by ses dobře hodil jako vyplachovač mozků před křížovými výpravami,ale to je tak všechno.Pocákal bys Čochtana svěcenou vodou a on by hrdině pozvedl svůj meč a utíkal zabíjet nepřátele víry.Jako Breivik.
15. 06. 2012 | 10:56

veverka napsal(a):

"Berme však na vědomí, že s příchodem dosud nejhumánnějšího, nejférovějšího a ekonomicky nejúspěšnějšího politického uspořádání, jímž je sekulární demokracie, se všechna náboženství dobrovolně své agresivity vzdala a učí se žít v míru a rovnoprávnosti se všemi ostatními vírami, včetně atheismu.
Jedinou výjimkou je islám."

No to jsem se zase jednou pobavil

Jo tak on Irák napadl muslim Bush jo?

A okupanti z NATO v Afghánistánu je "islám" jo?

Írán přes 200 let nikoho nenapadl ani metr za svou hranicí.Zato USA napadají každou chvíli kdekoho a to kdekoliv na Zemi.Nejvíc tam kde je hodně ropy pochopitelně.Podle Kurase jsou zřejmě USA "islám".

Francouzské letouny co bombardovaly Libyi byly asi taky "islám".

Útok NATO na křesťanské Srbsko byl zřejmě asi taky "islám",protože instaloval islámské narkoteroristické Kosovo přímo v Evropě.Když se to hodí,tak se to hodí.

A co podpora tzv. "západu" čečenským islámským teroristům? Jsou proti Rusku,tak se to hodí?

Skutečnost je taková,že Írán je totálně ze všech stran obklíčen po zuby ozbrojenými americkými základnami ale Kuras tady pindá cosi o tom,že ....se západní společnost své sgresivity vdala...

Kurasi vždyť ty už vůbec nevíš co plácáš.
15. 06. 2012 | 11:10

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Pokud jde o mne, jeden minaret, ten v Lednickém parku, mi nevadí. Dalších, vzhledem k počtu zde usazených muslimů, netřeba.
Slyšel jsem, že pan Haišman na cizinecké policii případnou imigraci muslimů do českých končin nedopustí, doufejme, že to není fáma.
S tou fair-play nabídkou ohledně kostelů by se dalo souhlasit.
Pokud by Sadáma, Kadáfího, Sadata a další diktátory měly nahradit fanatické a militantní islámské režimy, my asi neovlivníme. Pak je otázka, proč je amíci, angláni a frantíci pomohli zlikvidovat a proč se kamarádí se Saudy, kteří to všechno financují? Tohle nemůže skončit jinak než ozbrojeným konfliktem, který těžce zasáhne Izrael. Jsem zvědav, na kterou stranu se postaví velmoci. Rusko snad ze strachu z teroristů nebude sabotovat, horší je to s Čínou, té by se to mohlo hodit do krámu.
15. 06. 2012 | 11:14

Grandmaster napsal(a):

Autor by udelal lepe, kdyby se drzel fakt. Staci trochu prekrucovani skutecnosti a o pravdivosti toho napsaneho se da s uspechem pochybovat.
15. 06. 2012 | 11:17

jih napsal(a):

Hmm. Za vseobecne pozadovane humanizace spolecnost sublimuje, klesa porodnost sublimovanych obyvatelu, klesa pocet sublimovaneho obyvatelstva. Sublimovani rozdavaji stale rady celemu svetu.
15. 06. 2012 | 11:47

jih napsal(a):

veverka
Prave jste uderil hrebicek na hlavicku. Krestani maji svych starosti dost. 1980 vpadl krestansky Irak do krestanskeho Iranu a radil tam jako rudý na Kladne
15. 06. 2012 | 11:55

P. napsal(a):

Ano, ten islamistický džihád je hrozný. A nejsmutnější bylo, když ještě za prezidenta Bushe islamistický fanatik Hani Hanjour proletěl skrz tři bloky Pentagonu a pod okny zpravodajské služby DIA zanechal velkou díru vedle cedulky "Zákaz parkování".

http://www.youtube.com/watch?v=xVcPe6lVJsM
http://www.youtube.com/watch?v=L3RaJHltYUY
http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/photos/punchout.html

Máte tam ještě nějaké pohádky, pane Kuras?
15. 06. 2012 | 12:13

Čochtan napsal(a):

K zasvinění médiálního prostoru stačí maloměšťácká šlapka kydající hnůj.
15. 06. 2012 | 12:14

Burbank napsal(a):

Jsem v šoku. Tohle nemohl napsat Benjamin Kuras. Ten by jen tak bez udání zdroje netvrdil bludy o bičovaných ženách. Ten by jen tak neuváděl ďábelské desatero šaríji, vycucané nejspíš z prstu. Ten by tuhle lacinou antimuslimáckou agitku nevypustil do světa. Ten by se tak snadno nepostavil po bok brunátného Čochtana.
Může mít možná takové názory, ale taky má class... a cituje ověřitelné zdroje... a vůbec, prostě to není takový jednostranný primitiv.
15. 06. 2012 | 12:29

Pavel13 napsal(a):

Nerad to píšu, pane autore, ale to je naprostý blábol.

Postavme v Česku mešity za kostely. Kdo, my? Stát? Ten nestaví svatostánky. Církve? Pohrobci Usámy bin Žižky postaví u nás mešitu a zato pohrobci Ládina z Trocnova postaví kostel v Pákistánu? Nebo hovoříte za židovskou obec?

OSN bude tlačit na islám? To snad nemá nějak v popisu práce. OSN může tlačit maximálně na představitele státu a žádat dodržování Všeobecné deklarace lidských práv.

Kdo je vlastně ten islám (nebo Islám)? Má vůbec podpisové právo?

A co tak začít doma? Co takhle vyzvat naše křesťanské bafuňáře, aby bez dalších podmínek uznávali sňatky uzavřené u konrurence?
15. 06. 2012 | 12:42

Martin Konvička napsal(a):

Dobrý, až na poslední odstavec.

Alláhohlavci vám totiž slíbí cokoli - jen aby to v příštím okamžiku porušili. Nejde uzavírat dohody s partou, jejímž jediným skutečně platným pravidlem vůči nevěřícím je, "Nikdy nehrej fér".

Jediné skutečně dlouhodobé řešení "soužití s islámem" je demontáž islámu, ideálně jeho samozhroucením, jako v případě komunismu - a teď nemá cenu vést debatu o tom, jak a kdy, ono kdyby se chtělo, tak by to šlo. Je to současně jediné řešení, které je férové i k muslimům. Protože co si budeme povídat, slušný člověk nepřeje islám ani jim.
15. 06. 2012 | 12:55

Martin Konvička napsal(a):

Abych nebyl jen proklamativní.

Ta bojůvka, která se vrhla na Kurasův článek, obsahujedva hlavní "islámofilů" - jedni zpochybňují, že islám je svinstvo, druzí se k tomu nevyslovují, a místo toho dští oheň na Izrael, Ameriku, Bushe, židy a další populární splozence pekel.

Dovolil bych se zeptat, ruku na srdce,
- Opravdu existují gramotní lidé, kteří se domnívají, že islám je taknějak v pořádku? Že se s ním dá koexistovat? Že míní či smí respektovat lidi jiných světonázorů? Co Vás k tomu optimismu vede?
- Opravdu je Vaše nenávist k ekipě USA/Izrael/Západ tak velká, že byste výše uvedené vyměnili za islám?
15. 06. 2012 | 13:01

Čochtan napsal(a):

Martin Konvička
Až zde převezme moc islám, pak budou ti ubožáci, kteří zde hrdě vysrkávají na obdiv svojí politickou korektnost, mezi prvními, které islám zlikviduje. Docela bych se na ten pohled těšil, jak se oikofóbové houpají na špagátě, kdyby to neznamenalo konec civilizace.

Muslimů nelze věřit ani dnešní datum. Islám MUSÍ zmizet z Evropy do posledního muslima.
15. 06. 2012 | 13:35

Martin Konvička napsal(a):

Čochtan

To s těmi špagáty lze ovšem zařídit i bez islámu.
(Ono to možná nakonec bude nutné, ale nesmí se to říkat. A já je budu, ty Oikofoby, nakonec hájit - jako ochránce přírody tyhle tvory, neschopné přežít ve volné přírodě, raději uvidím někde v ZOO, než na kandelábrech).
;)
15. 06. 2012 | 13:39

Bestia Triumphans napsal(a):

Přidávám se k maloměšťákovi a taky bych rád pane Kurasi viděl zdroje oněch téměř 50%.
Odkud to máte?
Je to ovšem jen řečnická otázka, protože p. Kuras, pokud vím, na diskusi nereaguje.
Škoda.
15. 06. 2012 | 13:40

Čochtan napsal(a):

Buďme fair. No, dobře, buďme fair k Evropanům a vyčisťme Evropu od nalezlých muslimů.
15. 06. 2012 | 13:43

Čochtan napsal(a):

jak se muslimská komunita blíží padesáti procentům
Zatím to jsou jen malé (ale stále rychleji rostoucí) ostrůvky, kde muslimové jsou "v přesile". Čtvrti v Londýně, Berlíně a jinde. Brzy to budou celá města. To je jen otázka času.
Jen politicky korektní hlupáci to nechtějí vzít na vědomí.
15. 06. 2012 | 13:52

Martin Konvička napsal(a):

ad Čochtan - proto se těch politkorekťáků znovu, a snad slušně, ptám

Skutečně to 1. nechápete, nebo 2. chápete, ale raději muslima než Američana/kapitalistu/žida/Sionistu, nebo 3. chápete, ale bojíte se, nebo 4. chápete, ale vítáte?

Absence férové odpovědi je také odpověď.
15. 06. 2012 | 13:55

Fialenka napsal(a):

jája

Můžete být klidnej. Bod jedna platí i v křesťanství a judaismu.
15. 06. 2012 | 13:55

Silvie napsal(a):

Pane Kurasi,

vysvětlujte to těm multi-kulti užitečným idiotům...
Já už nemám sil.
15. 06. 2012 | 14:11

Silvie napsal(a):

Burbank,

copak nějaké bičování, oni němečtí Turci řežou manželkám hlavy a vyhazují je z oken. A ten masakr předvádějí před zraky svých dětiček.
V Nizozemí nějaká imigrantská veš vyzývá domorodce, aby "odtáhli" z jejich vlastní země - to jsme to dopracovali...

Asi by se s tím svinstvem mělo rychle začít něco dělat, nežli se dostane až sem.
15. 06. 2012 | 14:15

hovorka11 napsal(a):

Tvůrce All Kaidy z nejmocnějšího státu světa který podepsal před rokem svůj největší zbroojní kontrakt se zemí, která má náboženskou islamistickou polici- Saudskou arábií, odkud pochází Bin Ládin a která bojuje v Sýrii pok po boku s americkými, fracouzskými a britskými poradci, vyhání křesťany a šiíty z měst (stejně jak v Líbyi)a která chce po rozbombardování šiítského Íránu zavést jedný velký islamistický kálifát nám vysvětluje boj za svobodu:

Ronald Reagan:

A jako raketoplán Columbia, jak se domníváme, reprezentuje nejvznešenější lidské touhy na poli vědy a techniky, tak i boj afgánských lidí reprezentuje nejvznešenější lidskou touhu lidí po svobodě. Já věnuji, jménem američanů start Columbie 22. března lidem Afgánistánu. Od roku 1979 mudžahedýnský odboj bojuje v agresivní válce v Afgánistánu proti sovětské invazi. Ale nyní, malá supina v Reaganově Bílém domě vidí v těchto bojovnících cestu, jak dosáhnout jejich vize o změně světa.
Pro ně nejsou jen vlastenci, jsou to bojovníci za svobodu, jenž mohou srazit na kolena sovětský svaz a pomoci šířit demokracii na světě.
http://www.youtube.com/watch?v=YR3QRTutC8I
----------------------

Pánové Konvička, Čochtan, Kuras - přestaňte kázat bludy!!!

Američani s islámci spolupracují na islamistickém rozvratu nejenom blízkého východu, ale i Evropy přes Kosovo a kavkazské republiky. Kamuflují proti nim boj tam, kde islamisti moc neměli a kde jsou nějaké zisky z nastolení islamizace např. v Líbyi(tam už ji mají a nyní tam vězní delegaci Haagského soudu za špionáž, protože si jeli pro syna Kaddáfího, kterého sami chtějí jako odpůrce islamizace popravit), pochlapte se a přestaňte ohlupovat. Nebo snad nemáte děti, které by jste měli chránit před rozvratem finančním a islamistickým od našeho největšího a nejdemokratičtějšího vzoru?
15. 06. 2012 | 14:27

Martin Konvička napsal(a):

hovorkóóó

To je hrozná směs anachronismů, co předvádíte.
Souhlas, že Američani dělají ohledně islámu kokotiny. Ale je třeba diferencovat:

Reagan - Viděl jako největší problém Rusko, tomu podřídil vše, navíc (asi) žil v naivním bludu, že když je něco nááááboženstvíííí, tak to je nutně OK.

Bush St. - Uletěl na supervelmocenské vlně, islám (imo) nějak neřešil.

Clinton - Tam už se problém islámské expanze objevoval, ale on, jako socan a navíc blb, podle všeho zaštil islámistickou propagandu, že když Západ ukáže mohamedánům vstřícnost, budou mohamedáni kámoši. Svou roli mohl sehrát i multikulťácký antikřesťanismus a obrácený rasismu.

Bush ml. - Myslel to zpočátku dobře ("crusade"), ale zmátl ho náboženský aspekt, a "zahraničí", a petrodolary, a vůbec. Kombinoval horší stránky svýho táty a Reagana, ale bez těch dobrých. Jeho "religion of peace" uvolnilo cestu pro

Obama - a to je buď muslim, nebo muslimský agent, nebo totální blb, ale každopádně dělá proislámskou politiku, nic víc a nic méně.
15. 06. 2012 | 14:37

hovorka11 napsal(a):

Silvie:
Musíte zatlačit na ty, kteří je sem přivedli ( byli levní) a v zájmu kamuflování demokracie je ve Francii nechají řádit. Čím víc řádí, tím víc před lidmi Francie obhájí vyvraždování obyvatel v Líbyi Sýrii, Africe a teroristické útoky v Íránu a pod.
Nepřítel se musí "přikrmovat" a lidi ho musí "vidět".
Myslel jsem, že jste trochu inteligentnější a už jste něco pochopila.
15. 06. 2012 | 14:40

vzhůru dolů napsal(a):

necht
nebesa zehnaji
soucasnym aktivitam frankrajch imperatora
slava mu, slava mu, slava mu
(a dik za vydatne urychleni :-)))
15. 06. 2012 | 14:44

hovorka11 napsal(a):

Martin Konvička:
K těm všem se Amerika hrdě hlásí.
V Praze byla slavnostně přejmenována přes odpor veřejnosti ulice Ronalda Reagana.
Jestli jste si nevšiml, tak potvrzujete to co tvrdím- radikální islamizace je cíleně tvořena americkou vládou a Saudská arábie má v ní klíčovou roli jako nejagresivnější islamistická totalita

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/saudska-arabie/saudska-arabie-usa-vojenska-spoluprace/1001052/62972/

Posilování vojenské spolupráce Saúdské Arábie a USA

Království Saúdské Arábie (KSA) a USA zveřejnily dne 30. prosince 2011 podpis kontraktu na dodávku vojenské letecké techniky ve výši 29,4 mld. USD. Jedná se o první část rámcové dohody ze září roku 2010, která obsahuje dodávky nejen obranných, ale i útočných zbraní v celkové výši 60 mld. USD.

Podepsaný kontrakt obsahuje 84 ks supermoderních bitevníků F 15SA, 70 útočných vrtulníků Appache, 72 vrtulníků Black-Hawk, 36 vrtulníků AH-6i a 12 vrtulníků MD-530F. Současně kontrakt obsahuje i modernizaci již dříve dodaných 70 ks. F15. První dodávky letadel budou zahájeny v roce 2015, modernizace stávajících F15 začne již v 2014.

Kontrakt dále zahrnuje dodávky munice, náhradních dílů, údržbu, logistické zázemí a výcvik cca 300 pilotů, kteří budou cvičení na základnách v USA, aby nejen ovládali složité stroje, ale osvojili si též bojovou praxi ve společných operacích s americkými piloty.
-----------------

-úděsné, ty budou likvidovat i Írán (možná mají i se souhlasem USA jaderné zbraně).
15. 06. 2012 | 14:52

Silvie napsal(a):

hovorka,

pochopila jsem, že islám je větší hrozba, nežli AIDS, globální oteplování, Kalousek a hladomor dohromady.
Je mi vcelku jedno, kdo to do Evropy přitáhl, zajímá mě jen, jak se toho zase zbavit (resp.,jak to nezatáhnout k nám).
15. 06. 2012 | 15:03

Martin Konvička napsal(a):

hovorko11

Ne, nepotvrzuju to, cvo tvrdíte.

Vy tvrdíte, že "radiklální islamizace je tvořena USA", že to Amíci nějak cíleně dělají.

Já trvám na tom, že opak je pravdou - že radikální islamizace se taknějak děje (První radikál byl Mohammed ... pak měl islám samozřejmě divočejší a klidnější chvilky, a znovu se "rozjel" s Wahábem v Arábii a s Muslimským bratrstvem v Egyptě i jinde). Děje se to,protože islám má tu "radikalizaci" ve svém genetickém kódu. Události 20. století (kolonizace, světové války, dekolonizace, Izrael, petrodolary, Studená válka, Afgánistán) tu radikalizaci samozřejmě přiživily, a reakce západu, či spíše jeho ne-reakce, situaci ještě dále zhoršila, no a chování amerických administrativ to celé dál komplikuje.

Pohled na Ameriku nám dále komplikuje, že nám v tom splývají dva typy zájmů. Velký byznys by rád kamarádčoft se Saudy, a nějaký islám ignoruje, věříc, že bohatí a mocní se nějak domluví (tohle reprezentovali oba Bushové). Levicová zblbla zase věří, že přes nebohá tejraná muslimátka zničí nenáviděný západ, nebo aspoň dostanou Araba do postele.

Ale není to tak, že by Američané radikální islám nějak generovali. Jo, snaží se ho občas využívat - tragická chyba, imámové nemusí být nejbystřejší, ale úplní idioti to nejsou - ale všeobecně si spíše nevědí rady.

PS: můžete mít kus pravdy ohledně surovin, konkurence s Evropou a podobně, to vše může patřit k různým "americkým" pohnutkám, které jen umocňují ten zmatek.
15. 06. 2012 | 15:05

hovorka11 napsal(a):

SA potřebuje letadla F15, protože nové F35 jsou nepovedené díky malé schopnosti nést bomby a malému výkonu motorů.
Amerika vyzbrojuje tento režim z důvodu leteckých přepadů "nepohodlných zemí" a to jsou země s šiítským vlivem (na rozdíl od sunitů neuznávají boj terorismem ale jsou v oblastech zájmu USA). Současné bombové atentáty jsou v Íráku páchány sunity proti Śiítům. V Sýrii výbuchy provádějí vycvičení a zásobovaní teroristé ze "záchytných táborů civilistů" v Turecku.
Dle našich a zahraničních zpráv jsou padlí ze syrského konfliktu "terorističtí vládní vojáci", kteří "vraždí bezbranné civilisty" a zřejmě při tom dostávají hromadně infarkt, takže jejich ztráty často přesahují počet "zavražděných civilistů"
--------------------
Pokud někdo slouží islamizaci, tak jsou to ti, kteří se zastávají amerických postupů otrávit všechny okolo sebe, rozdělit státy a zachovat si mocna úkor ostatních.
15. 06. 2012 | 15:07

hovorka11 napsal(a):

Martin Konvička:
Americká vláda ví co dělá a čemu slouží.
Systém je zaměřen na celosvětovou nadvládu a Evropa je tím povolnější, čím místo velkých států (velkých beranů) se rozdělí na malé státy (poslušné slabé ovce sehnané do houfu).
Je to systém predátora, tak jak funguje v přírodě vůči kořisti. Takhle USA disponuje 70% světové válečné síly (cca 45% USA+ 25%ovládané a podřízené NATO). Naše státní suverenita je u nás bláznivý blábol.
15. 06. 2012 | 15:16

Martin Konvička napsal(a):

ale hovorko11

Proč pořád útočíte na toho slaměného muže (straw-man)?

Já přece taky vidím, že Obamova Amerika a komunistická brusel jsou se sunnitskými radikály jedna ruka. A vůbec, ale opravdu vůbec, by mi nevadily ruské nebo čínské lodě někde v Homsu (nebo Suezu, nebo Konstantinopoli).

Lišíme se asi jen tím, že kdyby mi tohle někdo říkal před sedmi lety, strašlivě bych se na něj zlobil. A vidíte - umím přiznat chybu.
15. 06. 2012 | 15:17

Ufon napsal(a):

Sylvie, Hovorko11, čochtane, konvičko...

Pajů kuhy žalobej,
mřezom žguty padů,
Baha ruk vod suda čol,
kaži duša kadů!

Kaži jej put z kimorín,
z tratora son zbryjdi,
do huhlavy mhlivy dvar
zdaraváša dyjdi!

Neoslyš ny LOMIKEL,
daji žor i litva - -
Bjadoch! Achů! Úvy! Žel!
Nastáše - ponikva!

Jsme s vámi, buďte s námi!
15. 06. 2012 | 15:20

Martin Konvička napsal(a):

hovorka11

"Americká vláda ví co dělá a čemu slouží .... Takhle USA disponuje 70% světové válečné síly..."
e
Obávám se, že neví. Respektive Obambi to asi ví (musí vědět, kdo mu platil tu úža flákárnu na všech těch drahých školách), ale vláda v širším smyslu, tedy "státní moc", ví houby.
Plácají se mezi potřebou být Největší světová demokracie (jak tomu stále věří redeci z Kansasu), Bašta plutokratů (banky a spol.) a Politkorektní supervelmoc (zblbla z redakcí universit).

To, čemu říkáte "vláda", bude ta neharmonická koalice bankéřů, a PCMC zblbel. Jenže i to se hroutí, zblbla okupují Wall Street, bankéři jsou švorc, armáda je skvěle připravená na minulou válku, po Státech se poflakuje minimálně 6 mega musulmanů - a Číňan to všechno platí.

Neboli, ta země je úplně ve stejném hajzlu, jako "stará EU", jen mají ca 10 let zpoždění, tak to není tolik vidět.
15. 06. 2012 | 15:24

prosim napsal(a):

kdo moudrý pomuze

bloudicimu hnupovi vymanit se z reakcionařských bloudů?
von stale nemuze pochopit
proč je, jako tuctova ojrodusicka,
pod >stale duslednejsi< kontrolou???
pocinaje blbym snimanim SPZ na kazdy Mbrane, pres navrh CZzakona o povinne 6mes archivaci "pohybu a komunikace treba mobilu" (nejen), kamer za kazdym smrčkem, ópencardu,
atdatd,skleroza vi,
joo mívával každej čehůn svoje "desky",ti s protekci meli i osobni obsluhu,
no jsem njákej binLáda ?
nebo co teda sem ?
a kdoto platí ?
dyt himl
mám za to, že jsou světlé zítřky již na dosah, za dveřmi, ne?

http://jdem.cz/vkuu5
tady jsou bratranci, jak jinak samozrejme daleko napred s tou
jedinou demokracií (puste si dole to video)
15. 06. 2012 | 15:56

Šašek z Jihlavy napsal(a):

hovorka11
Máte informace a znalosti o imperialistech skoro jako Ransdorf. Nejste Ransdorf?
15. 06. 2012 | 17:01

santawizard napsal(a):

Křesťanský a islamský fundamentalismus není nic jiného než křesťanský a islamský fašismus
1)Totéž se, rovněž bezděky, stalo v Iráku, odkud v posledních pár letech před násilím uprchl už téměř milion, přibližně dvě třetiny posledního zbytku starodávné křesťanské komunity.....( Ale proč za Husaina existoval dokonce i křesťanský ministr?)
2)A poetizuje, (doslovný citát), že „minarety jsou naše rakety, mešity jsou naše kasárny a naši věřící jsou naše armády“.....(Podobně chcou někteří evangelíci dát Žižkovi do ruky místo palcátu Bibli svatou)
3) nebo podívejte se na Lybii.Myslíte si že za Gadafiho byl jeho Islám horší než dneska?
15. 06. 2012 | 17:03

Josef K. napsal(a):

Úroveň stati tohoto velkovýrobního myslitele naznačuje úvod. Předně - v Čechách není každý občan věřící a od husitství se významně změnilo i zastoupení potenciálních protestantů. Měšitám by za jistých okolností šlo postavit jen "tunely". Jistě,pak souhlasím ať arabské země postaví za každou mešitu "tunel". Jiná věc je, že většina těch zemí tunely opravdu nepotřebuje a Čech si nebude jistý, že jde o rteciprocitu. Ach jo, blbost nám tu opět rozpučela.
Možná by bylo chytřejší požadovat v arabských zemích stejný počet alkoholiků. Hned by bylo vyhráno.
15. 06. 2012 | 18:08

Josef K. napsal(a):

Připadá mi, že jistý Martin Konvička je božího původu, jen si nejsem jistý nábožesntvím. Bude krátkodobější a spojeneé spíše s australskými chovateli ovcí než s tisíciletou tradicí. Nicméně jinak to k blogu sedne jak p-l na hrnec.
15. 06. 2012 | 18:12

santawizard napsal(a):

Bolševici a náckové patří do kriminálu.Feťáci a somráci patří do blázince.Kdežto do vlády a opozice patří jenom abstinenti a nebo marijuána gurové a hospodští kaplani.
15. 06. 2012 | 18:17

Medikolog napsal(a):

Pane Kurasi, dámy a pánové,

návrh jedna mešita za jeden křesťanský kostel je HRUBĚ NESPRAVEDLIVÝ! Křesťanů je u nás zlomek počtu ateistů a v případě schválení církevních "restitucí" bude křesťanů ještě méně, než je dnes u nás muslimů.

Otázka je, co recipročně požadovat v islámských státech pro ateisty??

Jaká je struktura společnosti podle Talmudů? Např. muž - žena; Židé - Gójim

Mimochodem, jak fanatičtí misionáři naložili s našimi pohanskými předky? Jak zacházeli katolíci s odpadlíky co se vrátili zpět k pohanství, k iudaismu... dokud církev diktovala světské moci?

Ti Asiaté, Afričané a jiní domorodci by byli stejnými bez ohledu na islám, na katolictví, nebo třeba na budhismus. Bantu zůstane Bantu, Němec zůstane Němcem, Cikán Cikánem, Japonec Japoncem. Kde jsou multikuturalističtí obhajovatelé odlišností? Proč mám chápat samokulturního Roma, revanšistického Němce odsunutého z uchvácených území a jeho potomky, nebo v roce 1960 narozeného "přeživšího HOLOKAUSTU", proč mám chápat flanďáka vylupujícího moji převážně ateistickou zemi, ale proč přitom nemám chápat minimálně stejně dobře i sunitského Araba nebo šíitského Peršana?
15. 06. 2012 | 20:15

Někdojen napsal(a):

Medikologu, Váš poslední odstavec je salát z národností, státní příslušnosti, víry v něco, náboženství, kulturních hodnot, dějin a Vašeho nedostatečného pochopení jednotlivých pojmů.
16. 06. 2012 | 10:52

Paja napsal(a):

Osobně si myslím, že zvoníte na poplach pozdě. Když vidím 90% spoluobčanů jak se válí v bezbřehém konzumu, v sebestřednosti, tak pochybuju, že tito lidé budou schopni vůbec pochopit, že jim jde o krk i ve chvíli kdy jim na něj někdo přiloží nůž. Co naplat kažná civilizace má nějaký konec. I Evropané byli kdysi jen krutými barbary, hrnoucí se na hradby blahobytného světa. Blahobytný svět je vzal do služeb a byl nakonec zničen. Civilizace poklesla na 1500let aby posléze znovu vyrašila. A tak furt dokola, barabarství-vzestup civilizace-zpohodlnění-vyvrácení barbary...A proč by vlastně jiné kultury měly mít s tou naší nějaké slitování? To co dělali evropané a tzv. "bílý muž" v posledních 300 letech celému světu nemá obdoby. Pokud zvítězí Islám, budou se k nám chovat stejně, viny našich pradědů, dědů a otců splatíme krví my.
16. 06. 2012 | 12:31

josef jahn napsal(a):

pan kuras má samozřejmě pravdu, pravdu která je lidem se zdravým rozumem jasná, zdá se mi ale hloupé hádat se o drobnosti, když nám jde o holou existenci...nevěřím, že mezi diskutujícími je jediný, kdo by si přál další expanzi islámu do našich končin. můj argument je jednoduchý / to máte rádi / : jeďte do francie a dalších muslimských zemí. včera jsem mluvil se svými známými z paříže, mají děti na základní škole a většina opakuji většina žáků / na většině škol/jsou černoši, nevím jestli muslimové. to je realita. hádat se o procenta, nadávat na židovské nebo křestanské spiknutí...atd je směšné. islám není naše civilizace.
16. 06. 2012 | 13:01

stratég napsal(a):

toho dosáhneme válkou na všech frontách naráz. Shalom.
16. 06. 2012 | 13:12

Pavel Adámek napsal(a):

Výborný článek. Cítím to podobně, jen bych to tak neuměl napsat. A Paja - výborný epitaf.
16. 06. 2012 | 13:28

Martin Konvička napsal(a):

Pajo,

Naznačujete, že ten vývoj je "přirozený", že se jakoby nedá či nemá nic dělat.
No, přirozený je i není, ale nějak nesouhlasím s tím, že bychom neměli nic dělat.

Oni jsou barbaři a barbaři, barbarství a barbarství, a islám není "obyčejná" mladší civilizace, ale 1400 let tuněný mocenský nástroj - který neohrožoval jen Evropu, ale všechny, s nimiž přišel do kontaktu, a jehož vítězství by znamenalo takový pád do barbarství, že proti tomu byl třeba pád Říma jen takovou epizodkou.

Západní Evropa je do značné míry ztracená, USA politkorektně zglajšaltovány, a tím připraveny o kus vůle k obraně. Bývalé země východní Evropy patří k posledním kusům světa, kde ještě panuje jakás-takás svoboda, včetně svobody volně kritizovat islám. Je to obrovská zodpovědnost, a pokud na ni rezignujeme, opravdu si to zotročení zasloužíme.

A tak rezignovat nesmíme. Pozdě ještě není.
16. 06. 2012 | 13:35

historie napsal(a):

co udělalo větší škody? Šária nebo trh usraelců přinášející válku? Kadáfí musel být zabit, protože ukazoval fungující islám.
16. 06. 2012 | 13:49

Paja napsal(a):

Martin Konvička: společnost se vyvíjí čím dál komplikovaněji, sotva jsme opustili experiment socialismu, se zdá že ten vysněný západ padá do krize nemající obdoby, a my se kněmu s velkou slávou připojili.
Islám, imigrace a z něho hrozící konflikty je jen jedním průvodním znakem hluboké společenské krize sociální, ekologické a vůbec duchovní světa "bílého muže" a jeho technické civilizace. A tam teď počítám i Rusko, jež má úplně stejné problémy.
Opravdu nevím co chcete dělat když porodnost i tohoto středoevropského prostoru je už dlouhá léta pod samotnou úrovní reprodukce obyvatelsta (cca1,4 dítěte na ženu), v kažné další generaci tedy zmizí cca třetina populačního ročníku. Naopak v končinách odkud se hrnou lidi je populační exploze. I kdyby jste nakrásně zavřel hranice jako, že to je ekonomicky a politicky neprůchodné, v tomto stavu náporu neodoláte, jestliže tady se uvolňuje postor tak bude zaplněn z míst kde se ho absolutně nedostává i s jejich kulturou a se vším všudy. Tím nechci říct, že je nutno donutit lidi a ženy se rozmnožovat stejně jako muslimové (cca 6 dětí na ženu) a množit se donekonečna. Naši ale lidé zcela spadli do konzumu a sebestřednosti, žádná víra, žádná odpovědnost k něčemu co přesahuje - rod, národ, pokrok, víra, stát. Všechno to tu už bylo. A to říkám jako ateista.
Podívejte se na ty štramáky-absolutní víra, odhodlání, fanatismus, myslíte že by těmto chlapcům byl schopen průměrný současný zpohodlnělý český občan schopen odolat? A oni přijdou.
http://www.youtube.com/watch?v=Ka7ytjxKKGY&feature=related
16. 06. 2012 | 14:14

Martin Konvička napsal(a):

Pájo,
já to sleduju dlouhodobě ;)
Vím, že přijdou, a vím, že v takovém světě žít nechci.
Ale jsem ochotný pro to (nebo proti tomu?) něco dělat. A v mezích možností i dělám.

Je jasné, že takový ten absolutní lenošivý liberalismus nebude nadále možný. Buď se znovu naučíme pochodovat, a stát si za svým, a zběsile se za to své bít, nebo ...
Myslím ale, že se to naučíme. Ona ta situace se mění, vidím to na generaci dnešních mladých lidí. Nic není ztraceno, jen to chce, vulgárně řečeno, hejbnout prdelemi.
16. 06. 2012 | 14:25

mravenec napsal(a):

zahyne jen individum
16. 06. 2012 | 14:26

Někdojen napsal(a):

Historie, podívejte se několik desetiletí zpět, oba samozvaní vládcové Libye i Egypta byli Evropskými státy a USA tolerováni a podporováni jen pro to, aby drželi rozpínající se islám v Severní Africe na uzdě. Jen co padli, hranice pobřeží se otevřely a nápor utečenců zaplavuje Evropu. Proč, když Vy tvrdíte, že tam islám fungoval? Jak fungoval, je třeba dodat, fungovat lze různě.
16. 06. 2012 | 14:38

prý napsal(a):

ctěli přestat obchodovat za dolar. To je smrtelný hřích
16. 06. 2012 | 15:24

exPatriot napsal(a):

Paja Vykopej si peknou,hlubokou diru a cekej az prijdou...
Je mi uplne jedno,jestli je to 50 nebo 5%.Je mi jedno kolik z nich je umirnenych.Tady je to moje zeme.Zeme,kde zije moje rodina a moji pratele.Jedte do Kosova na Kosovo Polje,kde jsou znicene historicke pravoslavne dukazy.Jedte do Afganistanu do Bamjanu,kde jsou odstrelene obri budhisticke sochy.Islam je agresivni a je to hrozba.My to u nas zatim nevidime,ale je to kousek.V Nemecku,Francii,Spanelsku,Holandsku i jinde uz maji sve nemale problemy.Jestli to znamena,ze jsem rasista nebo xenofob,budiz.To ze prcaji jak potkani,maji 10 decek a nemaji jim dat poradne co nazrat neni duvod,abych je nechal rozlezat se vsude jak rakovina.Paja muze klidne cekat na nejakeho krasavce co ji zabali jak mumii a bude chodit 3 kroky za nim cely zivot,ale ja se na mumie nechci koukat.Chci videt krasny cesky holky v satech,chci pit pivo na verejnosti,chci poslouchat hudbu a tancit a drzet za ruku svou holku a libat ji kdy se mi zachce.Zkuste to v arabske zemi
16. 06. 2012 | 15:54

Jana napsal(a):

V Kanade pred par lety uz zkouseli, aby vlada povolila pro muslimy sharia. Diky konzervativcum to bylo proste zamitnuto. I tak nekteri zdejsi muslimove tak ziji. Napadaji me dva pripady z nedavne minulosti, kdy 19lety kluk zabil svoji sestru a jejiho pritele, protoze se mu nelibilo, ze se ti dva schazi a budou brat. Druhy pripad, kdy otec se svym synem a druhou manzelkou utopil v aute svoji prvni manzelku a tri dcery. Az u vyslechu tech tri a nejmladsi dcery se prislo na to, jak ty nejstarsi dcery a prvni manzelka byly na kazdem kroku hlidany a omezovany. Ja tedy muslimum neverim, par jsem jich poznala a maji tak dokonale vymyte mozky jejich nabozenstvim, ze to je az neuveritelne. Jiste se najdou i mirumilovni muslimove, ale pokud by se mel rezim obratit v shariu, co myslite, ze by udelali? Ceska populace se hrozive snizuje, pribyva duchodcu a behem dvaceti let se budete muset spolehat na emigraci. Cizinci vas bez problemu vytlaci z vlastni zeme.
16. 06. 2012 | 15:55

Martin Konvička napsal(a):

exPatriote,
Díky.

A Jano,
Jsme na jedné lodi, ale proč proBůh ten smířlivý, odevzdaný tón?

Snižování populace lze zastavit.
Případnou imigraci lze velmi pečlivě vybírat - na Blízkém východě žijí miliony křesťanů, na nichž je praktikována pomalá genocida; v západní Evropě žijí stamiliony Evropanů, z nichž to všichni ještě nevzdali, budou bojovat, a budou taky, zvláště ti s rodinami, utíkat... Proč ne k nám?
Naši vlastní populaci lze vyzbrojit.
Pořád je v Evropě pruh islámem, a debilní politkorektností, vcelku nezasažených zemí, táhnoucí se od Finska a Pobaltí přes Česko a Ukrajinu po Srbsko a Bulharsko.
Za zády máme Rusko, které své muslimy, bude-li potřeba, normálně vyhubí, a Čínu, která to učiní ještě rychleji, a navíc ovládá půl Afriky.

Muslimů je jen nějaká podělaná miliarda a půl ... v 50. letech bylo "komunistů" poměrově více.
Není důvod házet flintu do žita.
16. 06. 2012 | 16:04

Helmut napsal(a):

Už jenom to, že v článku věnujícím se obšírně islámskému právu Šaría není ani zmínka o tzv. madhabech, které do značné míry určují jeho podobu, dosti devalvuje hodnotu celého článku. A už vůbec nebudu psát o stokrát omletém stereotypním vykreslení pojmu džihád. Kéž by si pánové jako B. Kuras konečně uvědomili, že nelze dát rovnítko mezi takové země/regiony jako Turecko, Indonésie, Saudská Arábie či Somálsko. A úplně stejně to platí o náboženských poměrech a podobě islámu. Chtělo by se to však řídit rozumem a skutečnými a ověřitelnými fakty, ale to bychom chtěli moc. Ale že já to píšu. Schválně za jak dlouho se tu na mě zase všichni sesypou :)
16. 06. 2012 | 16:05

Homunculus napsal(a):

Největši zvěrstva v historii lidstva mají na svědomí křesťané. Pár ubohých
mrtvolek zrakvených nemnohými tzv. "islámskými teroristy" nemůže soutěžit
s miliónovými zástupy obětí historických expanzí křesťanství do celého světa.
Čili na místě muslimobijců bych pěkně sklapnul a byl zticha.
16. 06. 2012 | 16:06

Martin Konvička napsal(a):

Helmut

Ano, čtyři madhaby (či mazhaby) se liší v řadě aspektů islámského práva.
A má být? Pro ne-muslimy, to jest lidi, nejsou důležité drobné šáriátské detaily ohledně volby chalífy či určení konce ramadánu, ale podstatnosti, určující vztah muslimů k nemuslimům.

A tak nám povězte, voni zdělanče, který ze 4 mazhabů povoluje
- odpadení od islámu,
- veřejné kritizování alláha a Mohammeda, a
- sňatek muslimky s nemuslimem

A chutě do toho, my nevzdělanci napjatě čekáme!
16. 06. 2012 | 16:13

Martin Konvička napsal(a):

Homunculus

Kecy, které nemají žádnou platnost, pokud ta "největší zvěrstva" nezasadíte do časového rámce.

Pokud byste mluvil o poslední dekádě, či půlstoletí, islám jednoznačně vyhraje. Aby se vůbec nějaká "křesťanská zvěrstva" moha počítat, musel byste tu časovou osu safra protáhnout, kamsi do období objevitelských plaveb a kolonizace - a tím se dostanete na safra tenký led, protože proti každému zvěrstvu křesťanských konkvistadorů v Americe může islám vytáhnout, mimo jiné
- zotročování v Africe
- snahu Aurangzéba aj. mughalů vyhubit hinduisty v Indii
- zotročovací razzie ve středomoří
- deviršme na Balkáně
... pro začátek.

ALE - tohle počítání mrtvol je akorát tak trapné.
Mě nezajímá, co dělali arabští otrokáři ve 14. století v severní Africe, ani co dělali portugalští otrokáři v 18. století v jižní Africe. Mě zajímá, co se děje teď, a jaké to umožňuje predikce do budoucna.
Pokud, kvůli nějaké vině za Kolonialismus a Indiány a Holokaust, podlehneme islámu, tak tím nikomu a ničemu nepomůžeme. Dokonce ani vinu našich předků nevykoupíme.
Budeme akorát - trapní.
16. 06. 2012 | 16:20

Martin Konvička napsal(a):

Helmut, mezi jinými islámofilními hámotinami, napsal:

"...nelze dát rovnítko mezi takové země/regiony jako Turecko, Indonésie, Saudská Arábie či Somálsko. A úplně stejně to platí o náboženských poměrech a podobě islámu..."

Autor žádné rovnítko nedává, protože dávat rovnítko není třeba.

Koukněme do historie.
Šlo snad "dávat rovnítko" mezi nacistické Německo, fašistickou Itálii, operetní Slovenský štát, Rumunsko a císařské Japonsko?
Jistě ne, a přesto ty země dokázaly, ve vzájemné součinnosti, onbrátit polovinu světa naruby.
A to se "ideologicky" lišily MNOHEM VÍC, než islámské Maroko od islámské Indonésie.
V Japonsku se uctíval císař, v Německu fýrer.
Mohammed se uctívá od Maroka po Indonésii...
16. 06. 2012 | 16:28

Maaartin napsal(a):

Pěkný text.
ta myšlenka aby si všechny nábožensví byla rovna je krásná nýbrž nereálná.
Myslím si, že je za 5 minut 12 a je potřeba to problematiku islámu řešit! Ideálně ho zakázat a všechny, co tento zákaz poruší deportovat do mírumilovných islámských zemí.

Všem multi-kulti podporovatelům a ochráncům lidských práv bych doporučil, případně zajistil týdenní odpočinkový pobyt v přistěhovaleckých ghettech v Londýně, Paříži, nebo také Lille či Touloise. TOTO bude vééélký problém, a všichni co tady tvrdí že ne si jen nalhávají sami sobě! Na tuto ignoraci tvrdě my a naše deti doplatíme!!!!
16. 06. 2012 | 16:41

exPatriot napsal(a):

Homunculus Nejvetsi zverstva v historii lidstva ma na svedomi nabozenstvi obecne.A v teto linii jede Islam na sto procent dneska.Jen proto,ze je historicky podlozeno vrazdeni v krizackych vypravach nebudu ja drzet hubu a rezignovat na svoje postaveni.Pro radikalniho muslima jsem totiz ja jako neverici(i kdyz pokrteny)rovny psovi a praseti.V kolika kostelich se dnes kaze o nenavisti k muslimum?Troufnu si rict,ze jen ten pitomy pastor v USA pali Koran,aby na sebe upozornil.Naopak mesity jsou ve velkem meritku pouzivany jako zakladny radikalniho Islamu,jak pro sireni ideologie a nabor fanatiku,tak jako logisticke centra nejen v jejich zemich,ale i v Evrope.
16. 06. 2012 | 16:44

Martin Konvička napsal(a):

Maaartin

Osobně se domnívám, že Ben Kuras ví velice dobře, že rovnost s islámu s ostatními vírami a nevírami není reálná - celý Korán je taknějak o tom, že islám je ostatním nadřazený, a nekompromisní, a neměnný.

Velký problém to je už dnes - už dnes máme v ČR spoluobčany, kteří se zapletli s islámem a nyní se strachují o holý život.

Což "multikulťáci", ty koruny falše a pokrytectví, samozřejmě dobře vědí - oni jen dělají, že ne.

Jedni to dělají ze zbabělosti, jedni ze zištnosti, občas nějaký i z degenerátské tuposti, a ovšem jsou mezi nimi i tací, kterým islám imponuje, závidějí mu... A tihle multikulturáci jsou největší problém, mnohem větší, než celý islám, protože oni tomu islámu otevírají brány.

Nyní je na pořadu dne tyto lildi demaskovat, odhalit jejich prolhanost a sociopatii a zbabělost, vytlačit z veřejného prostoru a pokud to bude nutné - muslimové zaslouží něco soucitu. Jejich pomáhači ne.
16. 06. 2012 | 16:49

-63 dB napsal(a):

Martin Konvička 15. 06. 2012 | 13:55
Mě se sice neptáte, ale ad bod 2 - čeho je moc, toho je příliš, jedno čeho.
16. 06. 2012 | 16:51

Paja napsal(a):

Martin Konvička: inspirace Breivikem? snad ne. Jinak Vaše vývody speciálně ohledně Ruska - v Rusku stoupá počet muslimů geometrickou řadou, hlavně v armádě (kluci maj fakt rádi ty střílející hračky), to jsu zvědavěj pokud teda platí, že dojde ke konfrotaci, jak je budou hubit..Navíc Rusko je přece nepřítel. Chcete se opírat dokonce o Čínu, pro Číňany jsme potrava, tak jak pro západ byli oni. Ti se na nás můžou tak vykašlat, jsme pro ně denegeráti, kteří skončili. Problém, který jsem tu popsal je hlubší, chcete bojovat za civilizaci, ve které nikdo už ničemu nevěří (v našem ateistickém státě speciélně), lidi nemají a nehledají smysl existence, proto se oddávají tupému hédonismu. Nastává krize ekonomicko-sociální, ekologická a nikdo v podstatě neví co dělat. Možná nějaké elity ale ví co dělají, že to nebude pro dobro národů je pravděpodobné.
16. 06. 2012 | 17:11

Martin Konvička napsal(a):

Paja
1. Houbelec Breivikem. Jestli jste si nevšiml, tak Breivik tu šílenost připravoval tajně. A odpor proti islámu poškodil, nepomohl mu. Je vysoce pravděpodobné, že ve vězení konvertuje k islámu, při své - ublížené - povaze.
2. Rusko je bude buď hubit, nebo se islamizuje; to se uvidí. Možné též je, že Putinem oživovaný nacionalismus ten islám nějak inkorporuje a zkrotí, jako se ostatně dařilo nacionalismu carskému + sovětskému. Ovšem riziko "Konstantinovy konverze" tam je.
3. Rusko nepřítel není. To klišé tady přiživují senilní post-havlovci, vedoucí, z nedostatku rozhledu a fantazie, dávno minulou válku.
4. S Čínou plný souhlas. Nebudou si kvůli západu pálit prsty, ale stejně tak nebudou brát ohledy na nějaký islám. Až budou potřebovat udělat z islámsých center parkoviště, udělají je. Osobně budu rád, když se ta centra budou jmenovat Mekka a Rijád, a ne Londýn a Paříž.
5. Hlubší civilizační problém - plný souhlas. Že ničemu nevěří "nikdo" - ostrý nesouhlas.
6. Hédonismus nemusí být jen "tupý", to často říkají lidé, kteřéí nevědí, co to ten hédonismus všechno je ;)
7. Elity žádný plán nemají, elity totiž nejsou.
16. 06. 2012 | 17:24

Paja napsal(a):

Martin:Breivik ale přesně vyjádřil činy i slovy onu tezi o hlavním nepříteli - vnitřním nepříteli, "zrádci rasy", který otevírá brány kterou jste také vyjádřil.
To, že Rusko v zásadě není náš nepřítel vím taky, jen jsem popsal současný oficiální směr politiky. Že se Rusko dál provokuje a obkličuje místo toho aby byla spolupráce je zřejmé. V Pentagonu, zjevně na Váš pocit, že bychom se s Rusy měli dohodnout a spolupracovat proti společným rizikům kašlou. O tom možná trochu uvažují v Berlíně. Ve Varšavě a Praze vládne pudový antirurismus. Elity nejsou? Myslím, že světový hegemon elity má, Pentagon s jeho čím dál větším rozpočtem a světová finanční superelita existuje. Je pravda, že by byla ale raddši kdyby si lidi stejně jako Vy toho nebyly vědomi:-). A tato superelita má jistě svou agendu. Jestli je nám ku prospěchu ví bůh. Já myslím, že Evropa a my jsme postradatelné položky. Možná je 9/10 lidstva postradatelnou položkou (resp. ohrožením) pro agendu superelity.
16. 06. 2012 | 17:42

Jan napsal(a):

Pane Kurasi, Vaše agresivní islamofobie není v souladu s humanistickým dědictvím evropské civilizace. Možná se Vám to nelíbí, ale islám do Evropy patří. A to již několik set let. To, že je Saúdská Arábie intolerantní a nedemokratický vahábistický stát není naprosto žádný důvod, abychom diskriminovali muslimy a chovali se k nim stejně, jako se oni chovají ke křesťanům. Starozákonní oko za oko není základem evropské civilizace. Nechápu, že to nechápete.
16. 06. 2012 | 17:50

Martin Konvička napsal(a):

Paja:

1. A kdyby Breivik řekl, že Slunce vychází na východě, museli bycom začít říkat, že na západě? Ohledně "vnitřního nepřítele" měl pravdu; ohledně "rasy" samozřejmě ne - problém s islámem není rasový, je to problém kulturní, který se shodou okolností spojuje s etnickou expanzí, ale třeba z hlediska koptů nebo Indů je celá ta rasová karta nesmysl, a Breivik, stejně jako multikulťáci, to dokonale popletli.

2. Problém Ruska je přesně problém minulé války. NATO se chová jako předválečné Československo, které se do půlky 30. let chystalo na alternativu restaurace Habsburků v Rakousku či Maďarsku, a nějak si nevšimlo, co se děje v Berlíně. (O našich operetních antirusistech darmo mluvit, tam se dá jen stydět pokaždé, když nějaký eurohujer, nebo dokonce islámofil, vytáhne ruskou kartu).

3. On ten "světový hegemon" není zas takový hegemon, když vede války v saudském žoldu... Ale to by bylo na dýl.

Myslím, že se shodujeme, že současná politika "západu", ať už jde o EU nebo USA, je šílená. Mně osobně evokuje populární seriál "Hra o trůny" - jednotliví pitomci si vedou své malé války, a zima se blíží...
16. 06. 2012 | 17:54

Martin Konvička napsal(a):

Jan:

Hloupost, neznalost, přežvykování nablblých frází z novin ani civilizační sebevražda též nejsou dědictvím evropské civilizace.
16. 06. 2012 | 17:55

Cobil62 napsal(a):

Všechno je to pravda a při tom jenom žvásty!!! Kdo fandí muslimství ať zůstane tam, kde mu kvete pšenka, nebo prostě odtáhne tam kde si opět hrají na nějakou ideologii při které, když ji kritizuješ dostaneš přes hubu. Každému co jeho jest. Sem žádný islám už nepatří, tady už máme dost jiných fanatiků rozdělených asi do dalších 18 vír.
16. 06. 2012 | 18:05

Murko napsal(a):

Zdravím. Jak je to s počtem muslimů v Oslu netuším, ale když se projdete po Marseille je bílý zhruba každý jedenáctý kolemjdoucí (z nudy jsem to jednou počítal).
A přitom stačí jeden do ulice a cena vašeho bytu klesne klidně o 20 procent. Když je máte na domovním zvonku tak i o 80.
V Čechách už to máme taky podobný. Hlavně na severu kde žiju. Nejsou to muslimové, ale na to aby zničili tuhle zemi a vyhnali nebo svým příkladem převychovali zbytek populace ani žádný imány nepotřebují.
Zaujal mne názorový spor, zda větší hrozbu představuje Islám nebo bezohledná politika USA. I když vzhledem k tomu jak vypadá jejich prezident mi to nějak splývá.
Navíc mi nepřipadá důležitý řešit, kdo z nich s náma nejspíš zatočí, když to stejně zvládne jeden jako druhej. Spíš by mne zajímal Váš názor na to, jak se bránit? Všichni Češi co znám rádi diskutují, ale skutek většinou utek. Ruku na srdce - kolik z Vás má modrou?
16. 06. 2012 | 20:21

Martin Konvička napsal(a):

Murko:

Díky za konstruktivní námět.

Obrana musí jít po dvou liniích - rekonstrukce či renesance naší společnosti, a obrana jako taková.
To první - znovuuvěedomění si a domýšlení normálních hodnot, na které jsme zapomenuli: láska, kamarádství, děti, rodiče(!), bezsarostná pohoda, flákárna, práce druhé, vzpomínky z dětského tábora ...
To sou hrozně husté věci, které jsme přehrnuli různými klišé a tabu a strachy a stressy.
To "náboženství" klidně může být o tomhle - o tom příběhu malého "gens" skrčeného po staletí v ďolíku uprostřed Evropy. Ostatní (pevnější rodina, obec, tlupa...) půjde samo.

To druhé - věcná obrana - může probíhat různě, jisté je, že proti islámu máme obrovskou výhodu: jsme chytřejší, kreativnější. Jejich postup je fakt 1400 let pořád stejný, v hrubých rysech jde o maximální vychcanost, tomu my postkomunistické pronárody rozumíme, a můžeme s nimi dost dlouho úspěšně hrát dobrou partii.
Jde totiž hlavně o ideologickou + zpravodajskou + gangsterskou hru(v různých vrstvách společnosti různě - jde o válku sítí, střet celých civilizací)
Myslet i na vojenskou konfrontaci: miliční národní armáda, branná výchova etc.

Na tu poslední otázku: mám špatné svědomí, proto též o sobě říkám, že jsem "vyléčená multikultura", a nemám z toho radost, kaju se - naprosto vážně. Ale svět se od ranných 90. fakt změnil, tehdy jsme byli nejchytřejší, prd jsme čekali ...
16. 06. 2012 | 21:25

oleale napsal(a):

Zdravím,
reaguji na větu "Ale svět se od ranných 90. fakt změnil, tehdy jsme byli nejchytřejší, prd jsme čekali.."
prd jsme čekali, prd čekáme a čekat budem i za 100 let.
Zrovna Češi - národ povalečů, bonzáků, zlodějů a nemakačenka. Tady jedině sám za sebe, protože za úplatek Vás zradí i nej.. kamarád.
16. 06. 2012 | 21:58

Jarmila Jakubcová@seznam.cz napsal(a):

Vážený pane redaktore, když čtu příspěvky některých diskutujících je mi pravdu zle z jejich neznalosti poměrů, které jsou na Blízkém východě.Navštívila jsem letos země jako je Izrael a Egypt.Váš článek plně vystihuje co jsem na vlastní oči viděla.Izrael je nádherný stát vybudovaný v poušti a jeho lid je právem hrdý na to co vybudoval.Oproti tomu např. Palestina působí velmi zanedbaně.Byla jsem v Betlémě, kde po 2.intifádě ji žije jen cca 20% křesťanů z původních 60%. Egypt oproti loňskému roku působí nebezpečně, na plážích v Hurghadě-Sakale chodili ozbrojení vojáci v plné zbroji, nikoliv jak bylo dříve zvykem turistická policie. Je potřeba aby lidé cestovali a na vlastní oči viděli to o čem se mluví v televizi.Děkuji za váš velmi dobrý článek.
16. 06. 2012 | 22:02

Martin Konvička napsal(a):

oleale:
Budoucnost fakt máme v rukách. A "Češi" jsou množina sestávající z jednotlivých Čechů.

... chce to co nejlepší vhled do islámu od co nejvíce lidí. Viscerální hnusnost toho systému - takové to klasické totalitní pokrytectví, jak nás jako národ bytostně sere, tam prorůstá i do rodinného života, volného času ... - a současně jeho křivácká propracovanost, by nás probudit měla.
(Klidně si na sebe dál můžem plést své hajzlovinky: to muslimové dělají taky. Ale jde tam o soudržnost vůči nim).
16. 06. 2012 | 22:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 06. 2012 | 22:06

Libuše napsal(a):

Článek a téma se mi líbí a je mi jedno, jaká jsou pravá či zkreslená statistická čísla. Fakt je, že v Berlíně je spousta škol, kde z 25 dětí v 1. třídě umí německy maximálně tři. Ve Vídni dávají rodiče děti v mnoha případech / dle čtvrtí / do soukromých škol, protože je to to samý. A to jsme hned za hranicemi... Bohužel díky počtu dětí rodících se ve Střední / Západní Evropě, je trend pro nás - krví Evropany - velmi negativní.
16. 06. 2012 | 22:09

Murko napsal(a):

Pane Konvičko, děkuji za pochvalu. Nerozumím co myslíte tou vyléčenou multikulturou? To jako že někdo chodil s černoškama?
Dovolím si použít Váš trefný popis situace, že "Češi jsou množina sestávající z jednotlivých Čechů". A to je právě důvod, proč jsme v pr....
Chlapi poraďte. Koho byste a koho teda mám podle Vás volit, aby se šance českého národa zvětšila?
16. 06. 2012 | 22:22

oleale napsal(a):

Paní Libuše,
sdílím Vaši obavu z vymírání populace. Kolik Vy sama máte dětí?
16. 06. 2012 | 22:30

Martin Konvička napsal(a):

Vyléčená multikultura: že jsem na toto téma plácával podobné věci jako tzv. "pravdoláskaři", různí ti Halíci a spol.
Zvolna narůstal rozpor oficiálních keců se skutečností- já si uchoval cosi jako schopnost přijímat nové myšlenky, dívat se na věci z různých stran- pak jsem se seznámil s lidmi, kteří se kolem islámu motali, včetně odpadlých muslimek a muslimů.
A nějak souběžně si uvědomil pár věcí.

Chodit s černoškama může být naopak záslužná činnost, pokud s nimi člověk plodí mladé vitální Středoevropany, dtto. s černochama, s muslim(k)ama jen, když je v procesu odmuslimuje. Ony vůbec tyhle mezietnické vztahy chtějí inventuru, i ty s Romákama, musí být nějaká možost, jak se s nimi domluvit. Najít jim místo ve společnosti - napadlo mě místo loupeživých tlup, které bychom vysílali plenit do rozpadající se staré EU?

Koho volit do parlamentu nevím. Na prézu rozhodně Zemana - je to jediný evropský politik, který řekl "islám" na plnou hubu. A v příštích letech to bude důležité téma.
16. 06. 2012 | 22:31

Murko napsal(a):

Zdravím Oleale, a kolik máš Ty? Já jen jednoho čmeláka. O víc bych se asi ani nedokázal z českýho platu zodpovědně postarat. I tak už mám 2 zaměstnání.
16. 06. 2012 | 22:37

oleale napsal(a):

Pane Murko,
abych ukojil Vaši zvědavost mám taktéž jedno dítko.
16. 06. 2012 | 22:41

af napsal(a):

Ale samozřejmě, že islám nesmí projít.
Každé náboženství by mělo být vystaveno ostré kritice.
Nemám ani trochu náladu na křesťanství (nejen kvůli barbarskému židovskému základu). Tím méně můžu mít náladu na islám.
16. 06. 2012 | 22:51

Murko napsal(a):

Hm, tak to nevím jak nepřátele přečíslíme. Vkrádá se myšlenka, zda se nezačít učit cikánsky a arabsky. Něco jsem ve světě už pochytil, tak to aspoň nemám úplně od nuly.

Pane Konvičko, děkuji za radu. Pana Zemana osobně neznám a nechci mu křivdit, ale opravdu si myslíte že ve výše diskutované věci pomůže?
16. 06. 2012 | 22:57

Martin Konvička napsal(a):

Murko: nejde o přečíslení.
Islám může být bržděn nebo poražen jen dekonverzemi. Apostází. Vyrvání islámu z hlav muslimů, nebo vytvořením takové atmosféry, že se za islámství budou stydět. Že nebudou hroziví ani lákaví, ale budou prostě trapoši někde v (berlínském a vídeňském, blíž ani krok!) ghettu.

Zeman: Pomůže, když se objeví politik říkající tyhle věci na plnou hubu. Už tím dodá společnosti, a dalším politikům, vč. zahraničním, odvahu.

Podle exmuslima L. Lhoťana islám "fakt nemusí" tak 95% našich poslanců. Napříč spektrem. Kolaborantů je hrstka. Jenže všichni jsou podělaní z médií ("ať ze mě neudělají rasistu") a "Evropy" ("ježíš to by byl průser"), případně netuší, co s tím, bojí se na ty země navázaného velkého byznysu ...
MZ je přesně ten typ, který má tyhle věci na háku.
16. 06. 2012 | 23:03

Murko napsal(a):

Pane Konvičko,
neodpustím si ještě jednu poznámku. Nejsem vůbec biolog, ale pozoroval jsem, co se mi děje v akváriu. Všiml jsem si, že z lásky černé a bílé rybky vznikne vždy zase černá nebo maximálně takový špinavý čmoud. Bílá nikdy. To k té užitečnosti exotických vztahů.
Navíc afričanky nedoporučuji, často u toho křičí jako zvířata. I když někomu se i to může líbit.

A prosím nenadávejte mi do rasistů. Je to zbytečný. Jen jsem s těma lidma dlouho pracoval a mám jich a jejich kultury prostě dost.
16. 06. 2012 | 23:10

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal,
prosim pokorne za prominuti. Ja jsem si myslel, ze jste na Sazave a ze muzu podvadet a nadavat Machometanum.

Nejaky posahany krajan ze spatne casti USA, tam stavi dum z pneumatik. Dela tam svazku stareho skla a konzerv.
Nedejte se pane Stejskal ! Zcivilizujte ho, (jako cisto- srdecneho, dobrosrdecneho honolula.)

At zije Izrael ! Machometani bezte...(cenzurovano).
Templari prijdou uz brzy....
16. 06. 2012 | 23:16

Murko napsal(a):

Nesouhlas, dokud se hraje na volby, tak o přečíslení půjde vždycky. Ve Francii už je definitivně pozdě. V některých čtvrtích v Londýně prý také. A v USA? Kdo asi volil Obamu? U nás nejde o muslimy, ale máme jiný nepřizpůsobivý a je to jen otázka času.
Přeji dobrou noc všem diskutujícím.
16. 06. 2012 | 23:21

Gerd napsal(a):

Martine Konvičko,
islám že může být poražen dekonverzemi? kdepak. Nejlevnějším způsobem, jak porazit islám je nalézt náhradu za ropy jako pohonnou látku pro osobní a nákladní dopravu. Ale přesně tohle vládnoucí oligarchie v USA a Rusku nechce, z ropy plynou tučné zisky.
16. 06. 2012 | 23:29

Libuše napsal(a):

Oleale: Mám dvě děti :)
16. 06. 2012 | 23:46

Martin Konvička napsal(a):

Gerd,
pořád byste měl ty miliony muslimů v Evropě.
Tam už dávno nejde o saudský vliv, šílení duchovní se dnes samo-zplozují v Anglii, Francii...
Pravdu ale máte, že to je jeden z dalších důležitých aspektů.
16. 06. 2012 | 23:46

Jokles napsal(a):

Všem diskutujícím doporučují, aby si prohlédli na WEBu dnešní (od 23.00) anglický film na ČT2 "Odsouzení k boji". Ve srovnání s americkou armádou v Iráku se němci v Lidicích a vůbec v Čechách chovali jako kultivovaní lidé ! Tato anglická rekonstrukce pouze jediného případu není "komunistickou propagandou", ale poukazem na realitu a denní skutečnost. Američané vědí, že tohle jim svět nikdy nezapomene. A čeští pitomci zde tláchají stejné lži, v jakých žijí a jsou vychovávaní američtí nedospělí jedinci, proměněny v nelidské masové vrahy ! A někteří zdejší pisálkové mi připomínají stejné lidské zrůdy, jako ta americká námořní pěchota !
17. 06. 2012 | 00:10

Jokles napsal(a):

Tohle je od Čochtana: "K zasvinění města stačí mnohem méně než 50%. (muslimu) " S tím se dá souhlasit ! Plně postačí jeden Čochtan !
17. 06. 2012 | 00:23

Pepíček Pražáček napsal(a):

Chytrákům jako Jan bych dooručil popřemýšlet, co vede určité islámce k migraci do €. Pochopitelně je velká část ekonomickými emigranty, to jsou ovšem ti, kteří jsou ochotni přizpůsobit svůj život většinové společnosti. Radikálové, kteří dělají € problémy, to jsou mnohdy odoby, které by ani ve své mateřské islámské zemi se svými názory příliš neobstáli. V ultratolerantní € mají ale volné pole púůsobnosti a naleznou li následovníky, máme tu zdroj sebevražedných atentátníků a tak podobně. Multi-kulti je principiálně blbost. Kultury nemohou nepřetržitě koexistovat vedle sebe. Normální je, že jedna (rozvinutější) kultura asimiluje progresivní či užitečné prvky druhé (méně rozvinuté). Budovat si umělě pátou kolonu je evidentní blbost a i v případě mnohem méně agrasivních kultur se ukázalo mnohokrát, že existence "uzavřených komunit" neschopných splynutí s většinovou kulturou vede k těžkým problémům.
Bod 1 vede k vysoké natalitě, kterou nemůžeme přebít. Nebýt geografické lokace ropy, zdaleka by nebyl vývoz islámu tak úspěšný. USA udělaly s demontáží sekulárních arabských států pěknou pitomost. To co chrání střední a východní € je migrace z bývalého východního bloku. Jakkoliv to není nic moc radostného, bzlo by žásoucí podporovat síše imigranty z bývalého CCCP.
Je smutné, že nikdo se tu nechytl základníího motivu článku, že multi-kulti by mělo zohledňovat i většinovou kulti. Ale to máte jako s ekoligií vs. ochranou životního prostředí. Multi-kulti se dnes = ochrana menšina a vzbuzování mindráků u většiny.
17. 06. 2012 | 00:44

ten, kdo s muslimy žil napsal(a):

Ty vaše bláboly pane Kurasi nemá cenu ani rozebírat.
17. 06. 2012 | 01:04

zendy napsal(a):

Pane Kurasi, Vaše příspěvky čtu už dlouhou dobu, nějak měníte názory, nebo se mi to zdá?
17. 06. 2012 | 01:19

Pesimista napsal(a):

cituji muslimského duchovního:
"Muslimové jsou mírumilovní, každého, kdo tvrdí opak je třeba zabít!"
To by snad mělo stačit všem.
A další citát z učebníce pro muslimské dítky v západní Evropě:
"Židé jsou opice, křesťané jsou prasata."
Tohle už snad bez dalšího komentáře.
17. 06. 2012 | 01:43

Urr napsal(a):

Populistický, povrchní, velmi nebezpečný. Nedá se to tenhle článek jinak popsat.
17. 06. 2012 | 02:16

honolulu napsal(a):

Pane Kuras, pisete velmi dobre neustavejte !
Nazory Oikofobu jsou bezcenne. Oni nevi co je ceka.
17. 06. 2012 | 02:49

Martin Konvička napsal(a):

honolulu:

Všímáte si, jak hluboké myšlenky a podložené argumenty nám tady předvádějí Urrové, Cimburové a dokonce jeden, co "ten co žil s muslimy"?
Ta šahadda změná rozumovou schopnost fakt rychle. LaIláha-blablabla, a IQ člověku klesne o 30 bodů. Zázrak nějakej.
17. 06. 2012 | 02:55

Gerd napsal(a):

honolulu,
psal jste tu, že Vás honili Bantu v buši? A jaké máte zkušenosti s Araby?
Mé osobní zkušenosti s Araby jsou, že jako jednotlivci jsou dobří, kontakt je bezproblémový. Ale jakmile se dostanou mezi své a je jich větší skupinka, v té chvíli jsme pro ně jen křesťanští psi. A přitom jde pořád o ty samé lidi.
Nejlépe by bylo napsat islámským duchovním, že muslimové v EU jen popíjí alkohol, pojídají vepřové a nemodlí se směrem k Mekce, protože do školy nechodili a tak netuší, kde leží.
Oni by se muslimové o své soukmenovce už postarali.
17. 06. 2012 | 03:06

Martin Konvička napsal(a):

Gerde,
To pozorování, že kdykoli je Arab k dispozici v množství než malém, přestává být člověkem a stává se součástí ummy - de facto takové mafie - taky přesně odpovídá věrouce.
Oni mají za úkol na sebe dávat pozor, zdali dostatečně islámují.

Je zajímavé, že čtením a domýšlením hádisů, a Mohammedova života, lze dospět ke stejným závěrům, jako pozorováním ummy přímo v terénu (a naopak).
17. 06. 2012 | 03:15

honolulu napsal(a):

Pani Cimburova,
Zide jsou tlusti a tenci, bohati a chudi, chytri a hloupy. JSOU VSAK CIVILIZOVANI ! Machometani jsou necivilizovani agresivni barbari a velmi nebezpecni.
Zide podpouruji umelce, maji smysl pro pekne veci. Maji radi knihy a divadla. Maji radi i klasickou hudbu. Podporuji koncertni sine a muzea.

Az pojedete do New Yorku na kafe, tak mezi nimi uvidite bohate obchodniky i chudobne taxikare. U Zidu se zastavim i na dobry sandvich, coz bych si u Machometanu nikdy netroufl.

Zide ani zdaleka nejsou jednotni. Jsou rozdeleni politicky i nabozensky, ale protoze me netahaji do jejich sporu (jsem Roman Katolik), tak me to nezajima. O jejich nabozenstvi nevim nic a je mi uplne lhostejne.

Mit za souseda Zida, tak o nem nebudete vedet. Mit za souseda Machometana, tak zblaznite z jeceni, ukvicene hudby a bubinku.
Jejich schuzovani nebo party je non-stop rev. Jsou velmi hlucni.

Neznam Cikany, ale to, co o nich lide pisi na Aktualne CZ mi hodne pripomina chovanim Machometany.

K zenam se chovaji absolutne hnusne, necivilizovane a krute. Rozmnozuji se jako kralici v Australii a zivot zeny provdane za Muslima je jeji tragedie a sebevrazda. Ona neni nic jineho nez pracovni sila a "tovarna" na deti. Zahalovat zenskou krasu je dalsi jejich zlocin ! Cela ta jejich "kultura" me .... (cenzurovano - Stejskal nikdy nespi.)

Protoze ve Vych. Africe organizovali obchod s otroky, tak cernosi, kdyz maji moznost, je bez vahani zabiji. Je to videt v Sudanu v Kenyi v Nigerii a i v nekterych ctvrtich Cape Townu a Durbanu.

Nasilna integrace ras na rozdilnem stupni vyvoje, ci kultury je vzdy tragedie pro obe skupiny.
Zide se k nam adoptuji, Machometani nikdy.
Lide maji Zidum za zle radeni Bolseviku v Rusku, ale opomijeji skutecnost, ze mezi temi popravenymi obetmi radeni bylo i hodne Zidu.

Vzdyt i v Praze komousi popravovali Zidy v roce 1952, kteri byli u komousu.

Cesi stujte pri sobe a nenechte si diktovat nic od nikoho co nevyhovuje vam.
Zduraznuji jeste jednou, ze jsem Katolik. Kazda krasna pani se muze kdykoliv presvedcit...
17. 06. 2012 | 06:11

socan68 napsal(a):

Výborný článek. Jedno je ale jisté: všechna náboženství jsou odjakživa neštěstím lidstva, přinášejí války, nenávist a ohlupování lidí.Náboženství vždy sloužilo k udržení moci církve a jejich hodnostářů. Až někdy v budoucnu celé lidstvo pochopí zrůdnost náboženství, teprve pak si lidstvo oddechne a bude šance, že lidstvo přežije.
17. 06. 2012 | 06:53

Patriot napsal(a):

Moc hezké.....
BUDE TO KRÁSNÁ UKÁZKA JAK
DEMOKRACIE ZLIKVIDUJE SAMA SEBE .....
....
a nemusí to ani dlouho trvat .....
17. 06. 2012 | 08:57

Falcon napsal(a):

Pro jája.
Aniž se chci zastávat či omlouvat útoky proti civilistům, můžete jmenovat jeden jediný teroristický útok Čečenů proti ruským civilistům před vpádem ruských jednotek do Čečenska v roce 1994?
Za ty útoky si mohou doslova Rusové sami tím, že vyhladili od roku 1994 20 % čečenské populace a pozabíjeli ty čečenské vůdce jako byli Dudájev či Maschadov, kteří měli snahu a zájem se s Rusy dohodnout na míru, a tak jim tam dnes zbyli už jen radikální islamisté typu Dokky Umarova a Rusové jsou ještě i tak hloupí, že podporují toho gaunera Ramzana Kadyrova, který tahá do Čečenska muslimské imámy a zavádí vládu islámu takovým způsobem, že oproti tomu byly vlády Dudájeva či Maschadova přímo ateistickými vládami.
Ty teroristické útoky nastaly až jako akt pomsty za desítky a desítky mrtvých čečenských civilistů. Koneckonců i Šamil Basajev se stal opravdovým teroristou až po té, co mu Rusové zabili manželku, děti a 14 dalších příbuzných.
S islámem je nutné bojovat. Ale selektivně a prioritou je eliminace radikálních islamistických režimů a odsun radikálních muslimů z území Evropy, zákaz šaríje a tvrdý postup proti radkálním muslimům. Ale pokud si tohle neuvědomí sami evropští voliči a stále budou volit strany, které povolují přistěhovalectví a strkají hlavu před islámskou hrozbou do písku, tak čeká Evropu neveselá budoucnost. Budoucnost, kdy si postupně, v demokratických volbách přistěhovalí muslimové díky neochotě Evropanů chodit k volbám zvolí jako ukáznění voliči takové zástupce a v takovém počtu, že to pak budou jednou poslední volby v Evropě. Pokud Evropané tohle nebezpečí nevidí a nebo nechtějí vidět, tak již opravdu zřejmě degenerují a pak jim buď osud milostiv, protože to, že má někdo vyspělou technologii a vysokou životní úroveň neznamená, že mu ji nějaký primitivní barbar nevezme. Příklad Říma, který díky zpohodlnění Římanů a jejich neochotě se podílet na obraně jejich říše, najímal do vojsk stále více barbarů až ti pak převzali vládu nad Římem a nakonec ho zničili, je velmi poučný.
A v dnešní Evropě je naprosto tristní, že hlavně levicoví a ateističtí Evropané jsou tak blbí a podporují multikulturalismus, aniž si uvědomují, že oni první by byli na tapetě v případě ovládnutí území Evropy muslimy. Kafíři neboli ateisté opravdu nemají právo na život, protože jejich nevíra v Boha, Alláha je tou největší urážkou Boha a trestá se jedině smrtí.
17. 06. 2012 | 09:16

KUK napsal(a):

No..zakazme nabozenstvi a je to...at je to jakekoliv vyzani, pod jeho vlajkou se vzdy vrazdilo a to masove...takze rozum cloveka, co vyznava lasku k cloveku, k teto planete (ze srdce a bez toho nejakeho nekym urceneho boha...ma sveho ve svem srdci, dusi a houby je kazdemu po tom, jak vypada,..) rika, nestesti a zhouba teto planety, tohoto lidstva je JAKEKOLIV NABOZENSTVI, ktere se stalo jen prostredkem na vymyvani mozky pozemstanu.
17. 06. 2012 | 09:30

KUK napsal(a):

Omlouvam se za chyby...mam ruku v sadre..delam prelepy...dik
17. 06. 2012 | 09:32

Sutech napsal(a):

to: Gerd
To by nemusel být špatný nápad.

to: honolulu
To by je šlo vzít do kleští, v první řadě by se ale muselo něco udělat s těmi v Evropě, tentokrát se nemůžeme le spolehnout na NATO, nebo západní evropu, či USA, vzhledem k tomu, co se proslýchá o prezidentovi.

to: Falcon
Jenomže Evropan se těžko probere, ani kdybyste na něji nalil kýbl ledové vody, stále bude jako v mrákotách, obávám se, že se brobere, až narazí do zdi. Ale to už může být pozdě.

to: všichni
Mám nepříjemné tušení, že jednou to dopadne, tak že papež bude nucen opustit Řím a kdo bude chtít uniknout před islámem bude muset do Jižní Ameriky, nebo Číny.
Těžko říct, jestli byla situace ve středověku, kdy osmanská vojska stála před Vídní, horší, než dnes, tehdy to naštěstí dopadlo, jak to dopadlo, doufejme že budeme mít stejné štěstí. Jenže tentokrát se asi těžko objeví polský král.
Pokud by měl dojít k ozborjeným střetům, bude to ten nejděsivější typ války, nea kterou nikdo není pořádně připravený, městské válka.
17. 06. 2012 | 10:16

Jan Pospíšil napsal(a):

Pane autore, bohužel, s vítězstvím Islámu už nic neuděláme. A vy podněcováním nenávisti vůču němu rovněž neuspějete. Ano, k nenávisti, ač skrytou nepřímou formou... ostatěn, západ a USA, NATO, EU a další fašistické organizace za to budou moct velkou měrou, že islám zvítězí. Protože NWO už odstranilo z Libyje Kadáffího, který islám velice demokraticky potlačil aniž by musel někoho masakrovat, Hussajn v Iráku islám celkem dobře také potlačil, a Asad v Syrii také, nicméně USA,NATO a dementi z EU jdou proti těmto lidem, přestože oni drželi muslimy na uzdě, kterou jejich koncem už nikdo držet nebude...
17. 06. 2012 | 10:34

Martin Konvička napsal(a):

Jan Pospíšil

"s vítězstvím Islámu už nic neuděláme"

Máte ženu, dceru? Přivezte mi je na chalupu. Možná je ještě někdy uvidíte.
Že ne, že nechcete?
A mohamedánovi chcete? On se vás ptát nebude.
Nic není ztraceno, člověče, ale pokud nepřestaneme s defétistickými kecy, vše ztraceno bude.
17. 06. 2012 | 10:41

Martin Konvička napsal(a):

Falcon

On už to asi skoro nikdo nečte, jen poznámečka k Vašemu poslednímu textu.
Svádět radikalizaci na Kavkaze na Rusy zajisté jde, ale zas to je hrozně anachronický (a okcidentocentrický) pohled, který vůbec nebere v potaz starší dějiny, a zejména "dějinné mýty" té oblasti.

Před Stalinovými deportacemi totiž byla spolupráce Kavkazanů s Němci, před spolupráci s Němci byly nemilé události kolem 1. světové války a revoluce, ještě před nimi bylo Šamilovo povstání v 19. století, a ještě před ním... Ne, nechci hnát debatu k hledání prapůvodní viny, ale chci upozornonit, že ty muslimské kultury (zejména ty horské, izolované) se točí kolem motivů hrdosti a cti a pošlapané cti a pomsty, a jejich dějiny nezačaly (jako naše vnímání té oblasti) někdy ve 20. století, ale někdy mnohem dříve.
Přičtěte děsivě jednostranné zpravodajství, jímž nás z té oblasti zásobovalo duo zběsilých islámofilů Procházková + Štětina, a asi se mnou budete souhlasit, že to ruské zavinění nebude tak jednoznačné. A že od musulmana je lepší se držet co nejdál, ať už je z Kavkazu, Mali nebo Černého mostu.
17. 06. 2012 | 10:59

Čenda napsal(a):

Souhlas a ještě jednou souhlas. Braňme své kořeny a svoji identitu. Naše civilizace prošla dlouhou cestou a hodně krvavou. Dnes žijeme v relativním klidu, jistotě a vzájemné tolerance k názoru ostatních a máme vůli o všech názorových myšlenkách diskutovat. To je práce našich otců, dědů a pradědů. Nedopustme společnosti, kde svatá hesla a slova vyvolených jsou zákonem.
17. 06. 2012 | 11:35

český maloměšťák napsal(a):

"...Navíc afričanky nedoporučuji, často u toho křičí jako zvířata. I když někomu se i to může líbit.

A prosím nenadávejte mi do rasistů. Je to zbytečný. Jen jsem s těma lidma dlouho pracoval a mám jich a jejich kultury prostě dost...."

Hmm - jako zvířata ? Asi jste s těma lidma fakt pracoval moc dlouho.
Apropo - proč jste tedy neobcoval s běloškama ? Nechtěly vás, co ?
MNo - asi k tomu měly svůj důvod, že. Bělošky jsou totiž dost vybíravé....i ty, co u toho mlčí a mají svřené rty.
Doporučuji proto pravidelnou hygienu, popř. špunty do uší.
---------
Bože, zde je zas nablito. Kuras je přistižen opět při konstruování reality pomocí lží /viz mé odkazy uvedené výše/ - ovšem " vědci" Konvičkovi to je zjevně jedno - účel světí prostředky, že.

Gerd
To je to podstatné. Každá složitá společnost potřebuje časem " energetickou injekci" (pokud nemá rezervy). Tou mohou být technologie, které nejsou závislé na ztenčujícím se a čím dál tím dražším zdroji ropy /zatím mě velmi překvapuje, jak málo lidí vidí souvislosti dnešních fiskálních a obecně ekonomických potíží Západu s dynamikou ceny ropy či plynu/.
17. 06. 2012 | 11:42

český maloměšťák napsal(a):

Libuše
Slabé. Chce to přidat. Alespoň deset.
Spojte se s Murkem - půjde to v tichosti, sousedé nic nezaregistrují.
Ale budete muset pak Murkovi asi najít ještě nějaké třetí zaměstnání. :)

Děvčice a chlapci - Romům či muslimům přílišnou fertilitu vyčítáte - však sami ji zanedbáváte.
To není správné. Měli byste zajít občas do kostela a u ušní zpovědi se alespoň zbavit vnitřního konfliktu mezi tím, co říkáte - a tím, co děláte.
Neb jinak vše může po freudovsky vygradovat tak, že třeba začnete koktat či absentovat pod podobnými blogy , jeko je tento.
Což by mi až tak nevadilo - ale Konvička by z toho mohl dostat psotník.
17. 06. 2012 | 12:01

Martin Konvička napsal(a):

Sutech

Situace je pravděpodobně horší, než v tom středověku - tehdy sice stáli před Vídní, ale neměli 5. kolony v zázemí, Evropa měla jakž-takž fungující ideologii (křesťanství), a v lidu existovala jistá dávka přirozené xenofobie, dnes uměle kulturně potlačené.

I tehdy existovala zrádná Francie, ale to je konstanta, stará snad jako lidstvo samo. Jo, a Císař římský nebyl muslim, což dnes Císař americký možná je.

Bohužel není pravda, že na městskou válku nikdo není připravený - oni na ni připravení jsou. Optimisticky budiž řečeno, že výcvik městského bojovníka je rychlejší a lacinější, než třeba výcvik pilota.
17. 06. 2012 | 12:08

JJ napsal(a):

Chvili jsem si myslel, ze pan Kuras se snazi podat nejaky objektivni prehled o islamu.
Ale rychle jsem zmenil nazor, napr. diky vete
"Toto vše jsou výmysly čistě politické a nemohou mít nic společného s Bohem, který jak víme z Bible, stvořil všechny lidi k obrazu svému, tudíž rovnoprávné."
- ktera jasne ukazuje, ze pan Kuras si jenom prihriva svoji vlastni nabozenskou polivcicku. Kritizovat islam a pouzivat k tomu citaty z Bible, to je fakt ukazkova demagogie!
17. 06. 2012 | 13:23

Martin Konvička napsal(a):

JJ:
I kdyby článek tu a tam nějakou tu subkjektivní demagogii obsahoval, tak na objektivní hnusnosti islámu to nic nemění.
17. 06. 2012 | 13:29

Paja napsal(a):

Po včerejším zhlédnutí filmu Odsouzeni k boji, jsem si uvědomil, že už i já dost zapomínám na jeden důležitý aspekt věci, kterou instinktivní islamobijci zamlčují. Vyčítáme muslimům totalitní ideologii, domníváme se, že nás napadnou jakmile k tomu budou mít příležitost, podsouváme jim zlé úmysly. Možná máme pravdu, možná je skutečně islám nebezpečnou ideologií a měl by být zakázán stějně jako šíření nacismu a komunismu. Nicméně jak je to s reálnými oběťmi, kdo koho reálně více vraždí? V Iráku, Afgánistánu mohlo být povražděno západem možná několik statisíců lidí. I kdyby islám agresivní nebyl, bylo by naivní si myslet, že by někdy za to nepřišla pomsta. Kdo tedy má tady máslo na hlavě, kdo je agresor, kdo je zabiják? Na počty jednoznačně vítězí "západ". Islamobijci by si také měli uvědomit, že stejné kruhy, které vedou tyto agresivní války podporují de fakto imigraci, a měli by se ptát proč to dělají.
17. 06. 2012 | 14:18

Martin Konvička napsal(a):

Paja:
Víceméně souhlas*, proto jsem (a to jsem safra islámobijec!) pro co možná okamžitý odchod západních vojáků z těch zemí.

(*jen v tom "na počty vítězí" si nejsem tak jistý, záleží, které všechny konflikty byste tam započítal, ale to je detail, který tady nevyřešíme).
17. 06. 2012 | 14:30

P. napsal(a):

Blíží se další americký džihád, tj. NATO se svými mudžahedíny proti alevitům v Sýrii.

U.S. military completes initial planning for Syria
http://security.blogs.cnn.com/2012/06/14/u-s-military-completes-planning-for-syria/
"The U.S. military has completed its own planning for how American troops would conduct a variety of operations against Syria, or to assist neighboring countries in the event action was ordered, officials tell CNN."

A pan Kuras může mezitím napsat vysvětlující článek o tom, proč mají ve Švédsku tolik iráckých imigrantů.

Generál Wesley Clark: V USA byl proveden státní převrat (+video)
http://www.czechfreepress.cz/amerika/general-wesley-clark-v-usa-byl-proveden-statni-prevrat-video.html
"Tohle mám z kanceláře ministra obrany. Tohle je poznámka, která popisuje, jak sundáme sedm zemí za pět let. Začneme Irákem, pak Sýrií a Libanonem. Pak Libyí, Somálskem a Súdánem. Dokončíme to Íránem."
17. 06. 2012 | 16:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 06. 2012 | 16:41

Princ Drson napsal(a):

S kým se spojit proti islámu. S KAŽDÝM!
S hinduisty, budhisty, šintoisty, animisty, o ateistech nemluvě.
17. 06. 2012 | 17:10

Princ Blbec napsal(a):

S komunisty, nacisty a fašisty taky, ty troubo.
17. 06. 2012 | 20:45

Pepa z Čech napsal(a):

Konečně se někdo ozval!
Naše udatná média jaksi tu hrozbu nevnímají. Asi by to vnímání nebylo dobře placeno. Respektive německým majitelům by se to nelíbilo, s tou armádou Turků přímo za zadkem... ona ta média zase tolik naše nejsou.
Opakované popírání holocaustu, opakované výhrůžky Izraeli a do světa deklarované cíle jeho zničení v nacistickém duchu, vše u nás zaznamenané jen na okraj, v klidu a bez pokřiku... Naši přichcíplí fotbalisté se zmohli na bídný gól Polsku a to je slávy kopec! Jaká to sportovní událost! Ale že muslimští sportovci odmítají účast v utkáních s izraelskými u nás ani nikdo neví a nic se ofiko neděje. Dá pánbu, že si zaskáčem na Staromáku... že jo, jsme takoví uvědomělí Češi a ten sportovní duch! Sportovní novináři o muslimském bojkotu Izraelců zřejmě nikdy neslyšeli. Co bude v Londýně na Olympiádě? Kdo se koho zastane?
Osud křesťanů v Eghyptě i Sýrii je našim sdělovacím prostředkům šumafuk. A slavná katolická církev pro samé slinění v očekávání bohatého zlodějského příspěvku od českého státu nemá na nic jiného čas.
Myslet si, že muslimové se zastaví v západní Evropě je hloupost. Už jen proto, že se množí jako kobylky... vzpomeňme Kaddáfího výroku o vítězství cestou děloh muslimských žen...
Člověk si říká, že se Britové a další museli snad zbláznit... A musí se ptát, je-li vůbec nějaká šance v delším časovém horizontu tohle zvládnout.
17. 06. 2012 | 21:20

bašata napsal(a):

Husita a kostel,jak se to rýmuje...
18. 06. 2012 | 08:31

;-))) napsal(a):

Jeste jste zapomel na Talmud
18. 06. 2012 | 09:39

Historik napsal(a):

Homunculus je snad padlý na hlavu.
Islám je tady někdy od r. 600 a už tehdy to byla mimořádně vražedná a agresivní ideologie. Už sám "prorok" Mohamed vyvraždil celý jeden židovský kmen, přesto, že se mu vzdal. Když v 7 století dobyli Arabové Egypt, vyvraždili DVĚ TŘETINY původního, tehdy už křesťanského, obyvatelstva. To původní obyvatelstvo tvořili Koptové, potomci stavitelů pyramid, kteří, pokud se nezřekli své víry, jsou pronásledováni dodnes. Islám se všude šířil "ohněm a mečem," to byl Džihád a muslimové byli téměř vždy krutější, než křesťané, viz války v Uhrách. Zcela mimořádný příklad "zbožného muslima" představuje ovšem jistý Tamerlán, proslulý stavěním věží z usekaných hlav, počet jehož obětí se odhaduje na 13 milionů. Všechny muslimské země, kromě Arábie byly dobyty a islamizovány násilím.
Po celou dobu vlády islámu existovalo samozřejmě otrokářství. Pokud jde o otroky z černé Afriky, začali je Evropané nakupovat později a otroctví zrušili dříve, než muslimové (někde v Africe je faktické otroctví dodnes). Počet černochů odvlečených Araby je samozřejmě vyšší, než počet odvlečených Evropany, kteří navíc žádné otrokly nekastrovali, na rozdíl od Arabů. Říká se, že tu kastraci 20% postižených nepřežilo.
Nutno vědět, že muslimští piráti, kteří přepadali lodě ale i pobřežní oblasti jižní Evropy odvlekli do otroctví mezi lety 1530 až 1780 celkem 1 a čtvrt milionů Evropanů, a zhruba stejný počet obyvatel východní Evropy odvlekli do otroctví Krymští Tataři, vazalové tureckého sultána, na jehož tržišté byli zajatí křesťané dopravováni. Konec nájezdům severoafrických pirátů udělalo až obsazení Alžíru Francouzi roku 1830!
Mimochodem, pro ty, kdo sledují turecký seriál Velkolepé století bych dodal, že Ludvík Jagelonský se narodil roku 1506 a když byl zabit v Bitvě u Moháče, bylo mu 20 let (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Jagellonsk%C3%BD).
Celá jeho v seriálu silně záporná postava je vylhaná.
18. 06. 2012 | 15:26

JardaV napsal(a):

Měli bychom znovu zavést vojenskou službu,aby si mladí muži uvědomili,že dění ve světě může proběhnout tak,že budeme muset hájit svoje přežití - ne majetky a prachy,ale holé životy.A za vším tím fanatismem je náboženství !!!!!!!Takže vyčistit zemi od všech náboženství a dobře vyzbrojit armádu.Izrael by nám s výzbrojí mohl dobře poradit,tam vědí,co bude následovat po projevu slabosti.A všechna náboženství zdanit paušálem - nejlépe miliardovým,aby z toho stát něco měl,když už kvůli fanatikům bude muset zbrojit.Co cirkev,to miliarda ročně - to by bylo báječné.Takovou daň by jistě všichni milovali.Kalousek by zapomněl na svoji minulost a řičel by nadšením.On první......
19. 06. 2012 | 09:13

jap napsal(a):

Vzdělaní publicisté Kuras a Ulč jsou jedni z mála, kdo v Česku před islámem varují. Česká vláda se koncentruje pouze na to, jak ukrást Čechům ve prospěch církve, převážně katolické, a do Vatikánu přihrát dost velkou část majetku i našeho území. Každé náboženství je škodlivé a slouží jen hrstce náboženských vůdců. V ateistickém Česku je navracení (darování) majetku katolíkům vlastizradou a kdo ve vládě a Parlamentu pro pochybnou restituci zvedne ruku, měl by jít za Rathem.
20. 06. 2012 | 09:20

dumtal napsal(a):

Kostel za mešitu, křesťan za muslima, gój za nehet malíčku žida, oko za oko, zub za zub, Kuras za Golanské výšiny.

Zvracím z tohoto samolibého pána.
20. 06. 2012 | 12:10

Někdojen napsal(a):

Spíš prázdně dumtáš.
20. 06. 2012 | 16:20

santawizard napsal(a):

Židé jsou rození judeokřesťané tak jako jsou češi rození bohémové.Do té doby než přestanou věřit že Ježíš je Lucifer a Mohamed je jeho falešný prorok a nestanou se judeokřesťany a bohémy i životním stylem,tak Ježíš Kristus Bůh Izraele jim moc nepomůže.To je proto že jenom Atheisté nevěří v Boha podobně jako židé nevěří v Ježíše krista.Všechno může změnit jedině příchod afrikánského proroka od dědy mráze z Antarktidy
21. 06. 2012 | 12:01

dumtal napsal(a):

Jednou jsem tohoto pána (kterého pokládám za velice samolibého a sebestředného) sledoval v Hydeparku ČT. Líčíl tam, jak, když utíkal po roce 68 z Československa, viděl na letišti v Heathrow nějaké Pákistánce, a tu si pomyslel, proč ke všem čertům neletí někam do Káráčí nebo Islámábádu?

Pozoruhodné bylo, že toho člověka vůbec nenapadlo položit podobnou otázku sám sobě: Proč vlastně utíkám do Londýna, a ne do Tel Avivu? Cítím v něm hodně nenávisti, nabubřelosti a žádnou zpětnou vazbu. Proto ho nemám rád a jeho knihu bych si nekoupil.

P. S.: Nejsem muslim ani islamofil.
21. 06. 2012 | 18:34

JardaV napsal(a):

Pro santawizard.
V Česku bys težko hledal člověka,který by alespoň jednou v minulosti jeho rodu
nezískal trochu židovské krve.V naší zemi jsou oblasti,kde se to potomky židů jen
hemží.Píšu malé "ž",protože je to označení pro člověka věřícího,nikoli národnost.
Alespoň podle mojí představy,existuje Izrael,takže Izraelec ,podobně jako Čech,
je označení příslušníka národa.Někdy mám pocit,že se příliš používá označení žid,ale ve skutečnosti jde o člověka,který má v genech uchované dědictví příchozích z
oblasti okolo Izraele ve zvýšené míře.Dokonce ani o židovské víře nemusí nic vědět.
Lidstvo nepotřebuje žádného proroka.Ale potřebovalo by návod k použití života tak,aby ho jedinec prožil s vědomím přibližného rozsahu trvání.Aby po tu dobu žil čestně,nepokořoval druhé,neokrádal je,a snažil se o vytvoření přijatelného prostředí životního i společenského.K tomu má mozek a ruce,dále obrovské znalosti,i když u jedinců to na to často nevypadá.Naše evropská společnost je dostatečně rozvinutá,aby mohla pracovat méně a více se věnovat výchově další generace tak,aby život byl opravdu život.Jsme schopni zajistit obživu,teplo,
náplň dne,a zábavu.Jenže dokud budou paraziti a vysavači ždímat naši společnost,nepůjde to.Problémy vznikají existencí duševně asi nemocných,kteří
prožívají život tak,že druhým berou co se dá a vlastně jim znepříjemňují jejich žití.Tento mechanizmus se musí změnit,ale ne vyvražděním 6 miliard lidí,jak o tom uvažují nejbohatší ze společenství Bilderberg.Toto není nějaký manifest,prostě
se mi to tak jeví.Bez ideologií,které vedou ke stejnému fanatismu jako náboženství.
Jenže právě otrokáři potřebují vnutit lidem strach,který vede k náboženství a ideologiím.Na druhé straně každý jedinec má jiný osobní potenciál,takže ke stabilitě společnosti by nutně muselo proběhnout odstranění negativně nestandardních jedinců.Je nesmysl,aby někdo s IQ 47 dorostl do dospělosti,jako ten jedinec,co ublížil normálnímu dítěti tak razantně,že mu vzal život,i když ho nezabil.Je to složitá otázka,ale má řešení.
22. 06. 2012 | 08:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy