Jak dvojitý mozek tvoří a ničí západní civilizaci

01. 06. 2013 | 13:34
Přečteno 5648 krát
Odlišné funkce levé a pravé části lidského mozku studuje neurologie už přes půl století. Vystopovat vliv rozpolceného mozku na kulturu, politiku a vývoj civilizace však potřebovalo širší kontext odborností a vědomostí, které se poštěstilo nastřádat oxfordskému literárnímu historikovi přeškolenému v psychiatra, s důkladnými znalostmi filosofie a dějin umění. Bezmála pětisetstránková kniha Iaina McGilchrista „Mistr a jeho emisař, Rozdělený mozek a utváření západního světa“ (The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World) je nepřetržitou sérií úžasů nad objevy faktů, událostí, jevů a myšlenkových systémů, které jsou v západní civilizaci přímým důsledkem rozpolcenosti mozku. Ta je u západního člověka výraznější než v jiných civilizacích a je příčinou jeho velkolepé a v dějinách nebývalé kreativity střídající se s děsivou ničivostí.

Dvojitý mozek (v němž probíhá více spojů než má celý známý vesmír částic) je systém vzájemně si oponujících prvků a procesů, jejichž protichůdnost umožňuje komplexní vnímání světa a reakce na něj. Obě poloviny se účastní všech mentálních procesů společně a jedna druhou kontrolují, opravují a usměrňují vzájemnou výměnou „názorů“ na každý vjem několikrát za vteřinu. V ideálním stavu spolu harmonicky spolupracují, ale často vyvíjejí konflikt, který hrozí zničit vše, co spolu vytvořily.

McGilchrist tento stav uvádí Nietzscheho povídkou o moudrém vladaři, duchovním mistrovi, jehož popularita si vyžadovala, aby do ovládaných krajů rozesílal pečlivě školené vyslance jeho moudro předávat a v jeho duchu vládnout. Jeho nejchytřejší, nejdůvěrnější, ale i nejctižádostivější vezír jednoho dne začne pokládat sám sebe za mistra a od mistra naučené moudrosti využívá ve svůj prospěch. Mistrem pohrdá, jeho rady ignoruje, jeho trpělivost vnímá jako slabost a usurpuje si jeho moc. Říše moudrého vladaře se proměňuje v tyranii a brzy se hroutí.

Tento starodávný příběh se již nejméně 500 let odehrává v nás, našich mozcích, v historii západní kultury, filosofie, politiky, vědy, náboženství a umění, všímá si McGilchrist. Vzpoury vizírů proti mistrům se v historii dají odpozorovat v opakovaných „seismických přesunech“. V této chvíli se naše civilizace nachází „v rukou vezíra, sice nadaného, ale ambiciózního regionálního byrokrata sledujícího vlastí zájmy“. Mistr, jehož moudro dalo lidu mír a bezpečnost, je svým vizírem „zrazen a odváděn v řetězech“.

Samotný účel rozděleného mozku je evoluční, hádá McGilchrist. Nejen vědomí, nýbrž o stupeň vyšší nadhled nad vlastním myšlením, schopnost vlastní vědomí sledovat. Právě ta povyšuje člověka nad ostatní živočichy. Rozdělení mozku umožňuje přijímat z širého světa pravou polovinou vjemy a informace, ty pak levou polovinou analyzovat, třídit, klasifikovat, pojmenovávat, abstrahovat, depersonalizovat a ideologizovat a takto zpracované je předávat zpět pravé polovině k doladění s prožitou realitou.

Pravý mozek žije, vnímá, představuje si a tvoří, levý mozek vysvětluje, racionalizuje a reifikuje (vnímá bytosti jako věci). Pravý mozek sleduje svět v širokém obraze se všemi souvislostmi, v pohybu a vývoji, levý mozek zaostřuje na zúžené detaily mimo kontext. Pravý mozek myslí osobně a v příbězích, levý mozek neosobně a v kategoriích. Pravý mozek si libuje ve zkoumání neznáma, nových věcí a souvislostí, levý mozek zážitky redukuje do kategorií a klasifikací známých, zavedených, snadno srozumitelných a vměstnatelných do doktrín a dogmat. Pravý mozek se baví nesrovnalostmi, paradoxy a nedořešenými situacemi bez potřeby jasných odpovědí a soudů, levý mozek si potřebuje okamžitě vjemy dělit na správné a chybné, pravdy a bludy. Pravý mozek je tvůrce, levý mozek je správce a byrokrat. Pravý mozek je otevřený do světa, levý mozek je zaměřený na sebe a svoje detailní úkoly, aniž by znal jejich účel a kontext. Pravý mozek je dobrodruh a objevovatel, levý mozek je pedant a byrokrat. Pravý mozek je novým vjemům, pohledům a nápadům otevřený bujarý demokrat, levý mozek je sešněrovaný ukázňovatel s totalitními sklony. Pravý mozek zvídá po nových informacích, levý mozek je zapracovává do starých známých rámců. Pravý mozek integruje, levý mozek tříští. Pravý mozek prezentuje realitu, levý mozek re-prezentuje své představy o realitě. Myšlení pravého mozku je zkušenostní a zážitkové, myšlení levého mozku ideové a ideologické. Pravý mozek žongluje s metaforami, levý mozek vypiplává definice a redukuje metafory na klišé. Pravý mozek pracuje zdravým (selským) rozumem, levý mozek intelektualizovanou „racionalitou“. Pravý mozek se dokáže realitou unášet (inspirovat) a baží po vědění, levý mozek realitu potřebuje ovládat a baží po moci.

Jeden bez druhého se neobejdou, vzájemně se doplňují. Pravý mozek získává celý obraz, ale nevnímá všechny detaily. Levý mozek mu detaily podrobně, efektivně a pilně zpracovává každý zvlášť a vrací ke konečnému rozhodnutí, jak zapadají do celkové reality, co znamenají a jak s nimi pracovat. Pravý mozek bdí, střeží, brouzdá realitou a skenuje čerstvé osobní zážitky, levý mozek je třídí na neosobní informace. Pravý mozek je intuitivní, levý mozek konceptuální. Pravý mozek vládne s pokorou, zvědavostí a vědomím nevědomosti, levý s arogancí a s ignorancí své ignorance.

Metaforické myšlení pravého mozku je, to, co jej činí mistrem. Metafora, vysvětluje McGilchrist, je vyšší stupeň vědomí než abstrakce a explicita. Není jen reflexí minulých událostí, nýbrž i prostředkem k něčemu „vpravdě novému“, na rozdíl od pouhých „novot“. „Když metafora žije v mysli, dokáže generovat nové myšlenky a chápání – je kognitivně reálná a aktivní“. Všechno chápání, ať už nás či okolního světa, závisí na volbě správné metafory. Explicitní zpracování metafory (funkce levého mozku) nás vrací ke starému známému a znemožňuje nám učit se nové.

Účinné fungování celého mozku však závisí na tom, že pravému mozku se po odevzdání všech informací ponechává konečné rozhodovací právo a levý mozek se jeho rozhodnutími řídí. Proto musí levý mozek svoje pilné detailní bádání předávat zpět ke konečnému soudu a rozhodování pravého. A tam je právě ten háček: on to ten levý mozek přestává dělat, hraje si na mistra, své informace mu nevrací, věří nejen, že se bez něho obejde, nýbrž i že je to tak správně, pravdu má on a mistr se mýlil.

McGilchrist nás pak na třech stech stranách provází oslnivě erudovaným výkladem konkrétních událostí, osob a děl západní historie, filosofie, politiky, literatury, hudby a výtvarného umění, který se čte s požitkem a napětím čtenáře detektivek. Kdo či co v dávných i modernějších dějinách má zásluhy na tom či onom tvůrčím posunu, kdo či co je původcem naší ničivosti. Která obohacující historická událost byla výsledkem nadvlády pravého mozku, která ničivá událost se dá přičíst rebelii levého.

Těch hlavních „seismických přesunů“ je několik. Náhlá exploze pravého mozku a intuitivní tvořivosti nastala v Řecku začátkem 6. století př.n.l. realistickým zobrazováním individuální tváře s poznatelnými výrazy emocí a individualistickou poezií bohatou na metafory. Ta přinutila k prudké evoluci i mozek levý, který přivedl na svět analytickou filosofii, kodifikaci zákonů, klasifikaci anatomie. Po určitou dobu se obě části mozku zdokonalovaly více méně vyrovnaně. Následnou rebelii levého mozku McGilchrist spojuje s řeckým písmem, a to dvěma jeho aspekty. Jednak přechod z písma „sylabického“ (psaného bez samohlásek jako okolní jazyky hebrejština nebo féničtina) na „fonetické“ (včetně samohlásek). Tím se oslabila nutnost (pravomozkové) představivosti a chápání slov v kontextu a posílilo (levomozkové) analytické zaměření na detail. A jednak přechod z původního směru psaní pravolevého, přes nejprve „volské orání“ (řádka pravolevá následovaná „levopravou“ atd.) na konečné psaní zleva doprava. To se ustálilo okolo 4. století př.kr. Informace sdělované písmem se začaly vstřebávat levým mozkem místo pravým.

Rebelie levého mozku nad pravým pak ovládla Řecko, Řím a celý křesťanský scholastický dogmatický středověk. Pravý mozek opět explodoval v renesanci, vědecké a technické revoluci a anglosaském osvícenství, zatímco osvícenství francouzské jej nechalo opět požrat mozkem levým. Pravý se na krátko opět probudil romantismem. Levý mozek pak pohltil i tvořivou vědu a v dnešní době i ji - a s ní celou západní filosofii a politiku - proměňuje v další dogmatickou tyranii potírající individualitu, imaginaci, kontextuální nadhled, kreativitu a svobodný běh myšlení a vnímání reality. Svět totálně ovládaný levým mozkem bude podle McGilchristovy vize vypadat přibližně takto:

Ztráta širšího obrazu a nadhledu a jejich nahrazení úzce zaostřeným omezeným, ale detailním a nesouvislým viděním světa. Sílící specializace a „technikalizace“ vědění. Náhrada vědění záplavou informací bez rozlišení hodnot. Nedůvěra ve vědění, expertízu a moudrost získané přímými zkušenostmi a neúcta k praktickým dovednostem. Ztráta soudnosti, vyměněné za posedlost titěrnostmi. Technologizace jako prostředek manipulace a ovládání světa, provázená byrokratizací jako systémem abstrakce a kontroly. Mechanické vnímání života, vnímání bytostí jako předmětů. Ztráta schopnosti zachovávat si jedinečnou osobnost. Fragmentace a vnímání společnosti jako souhrn náhodně dohromady naházených a vzájemně nesouvisejících odcizených osob, pro něž hlavní hodnotou a smyslem je užitkovost. Zaostření na hmotné věci na úkor živých osob. Odosobnění lidských vztahů. Exploatace místo kooperace. Individuality „vyžehlené do kategorií“ (sociální, etnické, profesní, genderové, apod.). Nahrazení důvěry paranoiou mezi lidmi, skupinami a mezi vládou a ovládanými. Vlády usilující o totální kontrolu. Posílená touha po moci a kontrole nad druhými. Rozumnost nahrazená „racionalitou“, kdy se samotný pojem rozumnosti stává nesrozumitelný. Ztráta vhledu, empatie a flexibility spojená s neochotou přijímat odpovědnost. Nedostatek vůle k sebeovládání a sebemotivaci, nahrazený chamtivostí a touhou manipulovat druhé. Neschopnost úžasu a vnímání kouzelnosti. Ztráta smyslu pro paradox a volnost interpretace, nahrazená explicitností vyjadřovanou čím dál podrobnějšími zákony, zjednodušeným a abstraktizujícím jazykem, nemelodickou hudbou zredukovanou na rytmus. Ideje, ideologie a dogmata vítězící nad zážitky a zkušenostmi. Zánik tradic jako nepotřebného balastu. Iluze sebejistoty umrtvující touhu po novém poznávání.

Mnozí si možná řeknou, že k tomu už nemáme moc daleko.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Viola napsal(a):

" Informace sdělované písmem se začaly vstřebávat levým mozkem místo pravým."

To je zajímavé, takže náprava by byla v psaní opět z prava do leva? Ale to by bylo proti vašemu přesvědčení, pane autore. Byl byste sám proti sobě.
01. 06. 2013 | 13:56

Viola napsal(a):

Anebo nebylo by kompromisem leváctví - psaní levou rukou? A nejsou náhodou leváci ti, kteří mají snahu o zlepšení?
01. 06. 2013 | 14:01

Viola napsal(a):

A co psaní shora dolů?
01. 06. 2013 | 14:02

Viola napsal(a):

"Egyptské hieroglyfy se mohly psát zprava doleva, zleva doprava i shora dolů
- Řekové, když přejímali fénické písmo, psali zprava doleva, ale brzy směr otočili
- Fénická, arabská i hebrejská abeceda se píše zprava doleva, ovšem čísla („indická“) píší Arabové zleva doprava
- Nejstarší klínopis se psal shora dolů, posléze zleva doprava
- Etiopské a starověké perské písmo se psalo zleva doprava (etiopské písmo bylo přitom „semitské“, tedy docela výjimka), dnešní perské zprava doleva (je odvozené z arabského)
- Indické a thajské písmo se píše zleva doprava
- Číňané kdysi psali odshora dolů a zprava doleva, dnes se čínština píše v řádcích zleva doprava stejně jako naše abeceda
- Rongo rongo z Velikonočního ostrova se údajně psalo tak, že lichý řádek se psal jedním směrem a sudý tím druhým (což je vlastně ekonomické a tomuto typu psaní se říká bustrofedon)
- Tibeťané píší zleva doprava"
01. 06. 2013 | 14:03

Jakelin de Mailly napsal(a):

V současné době úspěšně ničí západní civilizaci levé mozky zbarvené zeleně.
01. 06. 2013 | 14:34

342 napsal(a):

Nejde ani tak o levý nebo pravý mozek. Ten problém se jmenuje stupidita, což neznamená nízkou inteligenci, ale malou přizpůsobivost zavedeného způsobu myšlení vůči jinému paradigmatu.

František Koukolík, Jana Drtilová: Základy stupidologie
http://blisty.cz/art/39405.html
01. 06. 2013 | 15:16

Richard napsal(a):

dobrej článek, pro zájemce vkládám praktický testík hemisfér:
http://kineziologie.celistvost.info/?do=test-hemisfer

a krátké video
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e5N9c9Wa_R0
01. 06. 2013 | 15:20

přináší světlo ze sklepa, kuras napsal(a):

Dvojí mozek měl Kim Ir Sen.
Za krkem měl ještě jednu hlavu.
Na fotkách se to muselo retušovat.

Jinak, rebelií pravého musela trpět většina amerických prezidentů, prže byli leváci. To značí, že to měli přehozené. V úplně nejhorším případě trpěli ambidextrií.

Takže pak museli nevhodnou pravou polovinou analyzovat, třídit, falsifikovat, lživě pojmenovávat, absurdizovat, depersonalizovat a ideologizovat myšlenkové obsahy a takto zpracované je předávat státnímu aparátu k přenesení do reality.

Díky Kurasovi se dějiny posledních pětačtyřiceti let značně projasňují.
Zvlášť když si do nich promítneme působení žáků Leo Strausse a jimi indoktrinovaných a podporovaných Dicka Cheneyho a Dona Rumsfelda.
Kteří vlastně nebyli ztělesněním zla ale jen ubohými obětmi leváků a možná i trockistů.

PS. Ještě by to měl měl Kuras rozvést s tím Ježíšem, jak se povaloval s lehkými ženštinami po barech.
Nový zákon je značně skoupý na pikošky.
01. 06. 2013 | 15:39

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...

SCI FI
/mým počítačům..../

Prosím vás
změňme proroky
oheň už není
a nebude
a pěvci citují
že to co zbylo
ze Slunka
už ani dlaním
něhy
nepřidá
a přece jeho unikající
krev
víc sluší
červánkům
než ornátu
žrece

prosím vás
změňme proroky
voda není
ani nebude
vědci hlasují
že ani hlt
a tak si myslím
že poslední slzu
lépe propít
než nechat vsáknout
do oltáře

prosím vás
změňme proroky
Země není
a ani nebude
to zrnko prachu
samoty
a strachu
až příliš dlouho
nám dřelo podrážky
řinčí dobyvatelé
a přece se jim
stýská

prosím vás
změňme proroky
láska není
a nebude
milenci pláčou
a jejich výměšky
visí nad prázdnem
jak slepé oko
Všemohoucího

prosím vás
změňme proroky
člověk není
a ani nebude
a prorok bez lidí
je vlastně
k smíchu

/ale komu.../

http://www.xoxma.lv/uploads/posts/2010-08/1281339580_podb_14.jpg
Veselé krizování, bude líp ...
01. 06. 2013 | 15:58

Pacák napsal(a):

Viola, taká se psalo z leva vpravo, skok dolů a zpět od prava do leva, jako když se oře. Říkalo se tomu, tuším, bustrofedon. Psali tak v archaickém období Řekové.
01. 06. 2013 | 16:20

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Cizrna, bob a taky fazole.
01. 06. 2013 | 17:04

Alena Vrbová napsal(a):

Autor

Skvěle napsáno.
Díky.

Přeji hezký čas pozdního odpoledne.
Alena Vrbová
01. 06. 2013 | 17:18

Alena Vrbová napsal(a):

Zdravím, pane Richarde,

díky za odkaz.
Ten test v podobě pohybující se ženské siluety je dobrý.:)
No dobrý do té doby, co si tuto siluetu, po chvíli, začnu vědomě otáčet oběma směry. Poté se mírně začínám nudit. :)

To víte, jsem od přirození, trochu, nevděčnice.

Hezký čas přeji.
Alena Vrbová
01. 06. 2013 | 18:14

Radkin Honzák napsal(a):

"Točící se" siluetě lze změnit spin pouze tím, že se na ni díváme jakoby zdola nebo jakoby shora.
Bezvadný článek. Pravolevý koncept lze ještě doplnit konceptem Boha, jak upozorňují Andrew Newberg a Mark Waldman v zajímavé publikaci HOW GOD CHANGES YOUR BRAIN (Ballantine Books, N.Y., 2010), kteří - velice stručně shrnuto - říkají: A´T Bůh existuje, nebo ne, v lidském mozku má své místo; a to i v mozcích ateistů.
01. 06. 2013 | 18:47

honolulu napsal(a):

Jsem na tom nejlepe. Obe strany meho mozku uvarily tropicke horecky. To je pozitek zit bez mozku. Citim se stastny, ale nevim proc...
Vypnete mozek a zapnete podvedomi (subconciences). Vesmir vam bude posilat informace.
01. 06. 2013 | 19:31

skeptický napsal(a):

Autor musel tu bezmála pětistránkovou knihu opsat skoro celou.
Ještě tak velkým písmem a obřádek,a v Plzni by z toho byl doktorát.

Správně se říká,ať neví pravice co dělá levice.To se přeříznou spoje mezi oběma hemisférami.Léčí se tak elipepsie.

Lobotomie už se nedělá,přední laloky by chyběly v čelních dutinách organizátorům.A ten mozeček vzadu vyrábí spermie a kdysi fungoval jako třetí oko na koukání dozadu.To se používá generály po bitvě.
Ten pán si to moc zjednodušil pojednáním jen o dvouch.Zapomíná se na manželky.
V mozečku na cibulce se stejně nepozná,kterej je kterej.

Sice kniha je to asi chytrá,ale co s tím?
01. 06. 2013 | 19:46

aga napsal(a):

Pánbu tak zabudoval pojistku, aby civilizace, ve které se neumí dohodnout ani dvě poloviny jednoho mozku, zničila sama sebe.
01. 06. 2013 | 20:00

Divobyj napsal(a):

Jen tak na okraj

Vývoj všeho,tedy i lidstva má tvar šroubovice,ovšem prostorově ve tvaru kužele.
.Znamená to,že cykly se neustále opakují,jsou však kratší a kratší.Lidstvo se tak ocitá vždy ve fázi,ve které už v historii mnohokráte bylo,jenže vždy o level výše.Tento vývoj nezadržitelně spěje k vrcholu(špici kužele),který znamená totální změnu.
Zůstává otázkou,kterým směrem ona šroubovice stoupá.Zda zprava doleva,či naopak.Je to však důležité?

Toť vše.
01. 06. 2013 | 20:40

yorick napsal(a):

Pane Kurasi,
vy byste byl zajisté dobrým odborníkem ve svém oboru, který je více empirií než vědou, kdybyste ovšem neměl bohovský problém. Ten vám rozostřuje cestu k realitě. Zkuste nahradit výraz Bůh výrazem Strach. Leccos se vám zjeví jasnějším. S.Weinberg: A co Bůh - v několika větách jasněji ve všem, v čem vy se potácíte. Si myslím já, abych tak řek. Snaha o "vědecké" náboženství či víru v Boha je v principu bludná. Vy chcete být současně vědcem a věrozvěstem jediného správného Boha. Ee, to nepude :-).
01. 06. 2013 | 20:53

aga napsal(a):

yorick

Víte, někdo nemá problém s tím, aby ten jediný Bůh obsáhl i vědu. Přesně o tom je blog - u někoho to ty dvě půlky mozku zvládnou spolu. Samotný levý půlce to pochopitelně nepude - i o tom blog je.
01. 06. 2013 | 21:01

M.Š. napsal(a):

Dvojitý mozek,nebo spíše dvě rozdílně fungující půlky mozku,je zajímavé téma avšak v případě česka a morácka je celkem nepodstatné z prostého důvodu.Je totiž evidentní,že uvažovat o dvojitém mozku v případě deficitu jakékoliv,i velice malé,časti mozku u politických představitelů je přinejmenším nezodpovědné.Příkladem nechť je působení poslanecké sněmovny,strany a vlády, vedené ideologickými mozky pánů Nečase,Kalouska,pí.Pikové a jiných to exotů,jejichž působením došlo k totálnímu zničení tohoto státu.Já se jen divím,že i po více jak dvaceti letech je stále co rozkrádat,když bolševici přivedli prý tento stát na buben.
Navrhuji,aby všichni důchodci ihned nastoupili do práce,aby bylo možno je okrádat pomocí daní a ještě bych jim snížil základní plat aby bylo možno rozkrádat dále ve jménu budoucích generací a pro budoucí generace.
Jinak mám dojem,že dnešní lžipánové mají velké mezery ve vzdělání,že pro samou možnost rozkrádat a pakovat se zapoměli,jak má fungovat kapitalismus.O ekonomech a jejich názorech nemá cenu mluvit.....
01. 06. 2013 | 21:32

Kokio napsal(a):

"Dvojitý mozek (v němž probíhá více spojů než má celý známý vesmír částic)..." No to snad ne.
01. 06. 2013 | 22:22

Richard napsal(a):

Alena Vrbová

"Ten test v podobě pohybující se ženské siluety je dobrý.:)
No dobrý do té doby, co si tuto siluetu, po chvíli, začnu vědomě otáčet oběma směry. Poté se mírně začínám nudit. :)"

Zdravím Vás
Pokud se budete dívat na ženskou siluetu bez ustání celou noc, zaručuji Vám, že začne dělat také kotrmelce, případně jiné gymnastické kousky a Vy se nudit zajisté přestanete.
Příjemnou podívanou a hezkou noc přeji.
01. 06. 2013 | 22:32

Viola napsal(a):

Pane doktore Honzáku

jak se dá na tu paní dívat shora, nebo zezdola? Dá se jí dívat buď na prsa, nebo zadek. Mi se dnes točí doprava. Ještě je možné sledovat jen stín jejich nohou, ale ani tak se mi dnes netočí doleva.
01. 06. 2013 | 23:05

Platan napsal(a):

The notion of different hemispheric thinking styles is based on an erroneous premise: each brain hemisphere is specialised and therefore each must function independently with a different thinking style. This connection is a bridge too far: it uses scientific findings regarding functional asymmetries for the processing of stimuli to create conceptions about hemispheric differences on a different level, such as a cognitive thinking style. Furthermore, there is no direct scientific evidence supporting the idea that different thinking styles lie within each hemisphere. Indeed, deriving different hemispheric thinking styles from functional asymmetries is quite a bold venture, which oversimplifies and misinterprets scientific findings.

Představa různých hemisferických způsobů myšlení je založena na chybném předpokladu, že každá mozková hemisféra je specializována a tudíž každá musí fungovat nezávisle, odlišným způsobem. Tento závěr je ale velmi nadsazený. Vědecké poznatky o funkční asymetrii zpracování do mozku přicházejících podnětů jsou zde použity k vytváření koncepce o hemisferických rozdílnostech na takové úrovni jako je způsob kognitivního myšlení. Nemáme ale žádné přímé vědecké důkazy podporující myšlenku, že v každé hemisféře probíhají mentální procesy rozdílnými způsoby. Skutečně, odvozování rozdílných způsobů myšlení z funkční asymetrie je "troufalý kousek" který zjednodušuje a dezinterpretuje vědecké poznatky.

http://www.oecd.org/edu/ceri/neuromyth6.htm
02. 06. 2013 | 01:10

Platan napsal(a):

Viola
Neklesejte na duchu, zítra to třeba bude lepší...! :-)
02. 06. 2013 | 01:12

Platan napsal(a):

Kokio napsal(a):
"Dvojitý mozek (v němž probíhá více spojů než má celý známý vesmír částic)..." No to snad ne.

-------------------------

To víte že ne...! :-)

http://www.corpus-callosum.cz/corpus-callosum/co-je-corpus-callosum/#canterior :

Kůru pravé a levé strany mozku spojují tzv. komisurální vlákna, která jsou sdružena v určitém počtu a vytváří svazky těchto vláken - komisurální dráhy (komisury), umožňují přenos vzruchů z jedné hemisféry do druhé a součinnost obou hemisfér.

Komisurální dráhy jsou:

Korové (spojující mozkovou kůru)
corpus callosum
commissura anterior
commissura fornicis
Kmenové (spojující mozkový kmen)
commissura habenularum
commissura posterior

Zdroj uvádí, že corpus callosum je největší a nejdůležitější mozková komisura (spojení), obsahující 200 až 300 milionů vláken (spojů).
Naproti tomu commissura anterior (přední komisura), která je druhým největším mozkovým svazkem komisurálních vláken, čítá pouhých cca 50.000 vláken.
U ostatních komisur nejsou počty vláken uváděny, ale již z uvedeného je zřejmé, že celkový počet spojů mezi hemisférami je v řádu několika stovek milionů.

Autor blogu tedy buďto vůbec neví o čem mluví nebo si z nás dělá dobrý den...
02. 06. 2013 | 02:23

Platan napsal(a):

Pokud ale měl autor na mysli celkový počet všech možných teoretických kombinací propojení mezi neurony v mozku, tedy nikoliv pouze počet spojení mezi hemisférami, pak je to samozřejmě "o něčem jiném". Různé zdroje uvádějí, že výsledná cifra (vycházející z odhadu počtu neuronů a jejich synaptických spojení) by pak údajně opravdu mohla převýšit počet atomů ve vesmíru (nikoliv ovšem počet všech částic, jak uvádí autor).
Je ovšem zapotřebí přesně definovat, co si pod "počtem spojů" v mozku představujeme. Jinak může snadno docházet k různým nedorozuměním (viz např. zde *).

*) http://www.scienceforums.net/topic/14303-number-of-connections-in-the-brain/page-3
02. 06. 2013 | 03:32

Platan napsal(a):

Pokud ale měl autor na mysli celkový počet všech možných teoretických kombinací propojení mezi neurony v mozku, tedy nikoliv pouze počet spojení mezi hemisférami, pak je to samozřejmě "o něčem jiném". Různé zdroje uvádějí, že výsledná cifra (vycházející z odhadu počtu neuronů a jejich synaptických spojení) by pak údajně opravdu mohla převýšit počet atomů ve vesmíru (nikoliv ovšem počet všech částic, jak uvádí autor).
Je ovšem zapotřebí přesně definovat, co si pod "počtem spojů" v mozku představujeme. Jinak může snadno docházet k různým nedorozuměním (viz např. zde *).

*) http://www.scienceforums.net/topic/14303-number-of-connections-in-the-brain/page-3
02. 06. 2013 | 03:34

louko napsal(a):

Jedno nevylučuje druhé.Vylučovací redukcí se v matematice zbavíme zbytečných proměnných a veličin,právě tak jako nadbytečných faktů.O stručnost šlo vždy.
Jenže naopak říkáme,že nechceme obecné žvásty jako trh je Bůh apod.Ale žádáme si pravdy konkrétní.Právem a často.Ale říkáme je použitím i obecných kategorií,nejen ukazovacích zájmen.
Ale přesto optika jenom získala,když vstoupila do obecnější koncepce jako část elektromagnetismu:nejen nové poznatky přibyly ,ale i staré bolesti mizely.Prof.Vondráček měl tendenci učit,že zobecňování je znak schizofrenie.
U pitvárny asi ano. Jinde často ne.Nakonec internacionální socialismus v druhé světové válce porazil ten nacionální.Ne vždy je obecnější vnuceným schématem,ale často přirozeným společným jmenovatelem,souhrnem,zástupcem jednotlivých případů-úspěšně.
02. 06. 2013 | 08:31

Obě hemisféry jsou důležité napsal(a):

Lidi se rodí jako praváci a leváci. S tím nic nenaděláte, pane Kuras. Ledaže byste chtěl selektovat jednu skupinu.

Přeji hezký den.
02. 06. 2013 | 09:39

aga napsal(a):

Platan 1:10

A co takhle osobní svědectví neuroanatoma, to by tím vaším "chybným předpokladem" ani trochu neotřáslo?

http://drjilltaylor.com/

http://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU
02. 06. 2013 | 12:20

Platan napsal(a):

Tak vy na mě s neuroanatomkou...?! :-)

Tak tady máte jednu neurobioložku:

Zatímco levou, analytickou hemisféru považujeme v naší civilizaci za dominantní, pravé se podle tvůrců nejrůznějších seberozvojových programů nedostává v našem životě prostoru. ...
To byla ovšem minulost. Někteří neurologové současnosti, například Nicole Beckerová, neurobioložka z Eberhard-Karls univerzity v Tubingenu, nyní zpochybňují, že by se funkce mozku daly takto jednoduše lokalizovat. Tvrdí naopak, že obě hemisféry jsou zodpovědné za výše zmíněné funkce stejnou měrou.

http://psychologie.cz/mytus-prave-hemisfery/
02. 06. 2013 | 13:07

Richard napsal(a):

no a pak jsou tady ještě neurobioložky, které nás muže obviňují z toho, že myslíme úplně jiným orgánem než mozkem s jeho hemisférami...
kdo se v tom má potom vyznat?
02. 06. 2013 | 13:24

Platan napsal(a):

Aga:

Tady máte názor ještě jedné dámy (aby to bylo 2:1 :-)

Dominantní pravá hemisféra předurčuje kreativitu

Podle serveru MindCafe je tento mýtus velmi rozšířený a spousta lidí ho pokládá za fakt. Jedná se o to, že lidé s dominantní levou hemisférou jsou racionálnější a více orientovaní na detaily, zatímco dominantní pravá hemisféra dodává člověku kreativitu.

„To, že je levá část mozku zaměřená na logiku a pravá na kreativitu je však zjednodušení, které nezohledňuje způsob, jak mozek pracuje,“ tvrdí profesorka Sophie Scottová.

http://comenius2000.webnode.cz/news/roz/ (Rozšířené mýty o lidském mozku)

Ostatně, zkuste si vygooglit třeba "left right brain hemisphere myth" a záhy zjistíte, že vy i autor blogu jste pněkud zaspali vývoj v neurovědě...
02. 06. 2013 | 13:27

Platan napsal(a):

Aga:

Specielně mohu doporučit:

Why the Left-Brain Right-Brain Myth Will Probably Never Die

http://www.psychologytoday.com/blog/brain-myths/201206/why-the-left-brain-right-brain-myth-will-probably-never-die
02. 06. 2013 | 13:37

Alena Vrbová napsal(a):

Zdravím, pane doktore,
no tak si představte, že se mi mnohem lépe, téměř okamžitě, změní spin tehdy, kdy se chvíli dívám siluetě na pas ( střed )a zhruba na vteřinu zavřu oči, oproti " hore-dolnímu " dívání.

Hezký čas přeji.
Zdravím, pane Richarde,

:) Díky.

I Vám přeji hezký čas.
Alena Vrbová
02. 06. 2013 | 13:37

aga napsal(a):

Platan

Ale já nepsal o "názoru" neuroanatomky, ale o osobním svědectví, o osobním zážitku, který jí - podle její výpovědi - dal víc než teorie a názory.
02. 06. 2013 | 13:51

aga napsal(a):

PS
A vzhledem k jejímu předchozímu vzdělání a úspěšné vědecké praxi nemůže být její svědectví tak jednoduše odmávnuto povýšenými teoretiky. I když.... může....
02. 06. 2013 | 13:54

Platan napsal(a):

Aga

Osobní svědectví neuroanatomky o jejím vlastním mozku je jistě zajímavé, ale jeho přínos pro vědecké poznání bych nepřeceňoval. V tom se s vámi nemohu shodnout, protože zřejmě každý používáme jinou polovinu mozku (což samozřejmě berte jako vtip :-).
02. 06. 2013 | 14:32

Platan napsal(a):

aga

Nebo ne jako vtip, ale spíš jako metaforu.
02. 06. 2013 | 14:42

aga napsal(a):

Platan

V tom se právě liší naše pohledy - mně je nějaký "přínos pro vědecké poznání" šumafuk, beztak je to fráze, za kterou se v reálu skrývá přínos pro elity, které si vědecké poznání a jeho výsledky dávno uzurpovaly (a zrovna v případě studia mozku si od toho pranic dobrého neslibuji, ba naopak). Mně jde o přínos osobního svědectví důvěryhodné a poučené osoby pro mne. A ten byl v tomto případě značný.
02. 06. 2013 | 15:14

maznak napsal(a):

Dobré, až na ten počet spojů v mozku. Nemůže jich být víc než částic ve vesmíru, protože jsou samy hmotné (a tedy z částic). A to ani náhodou a ani zdaleka. Možná to byla nadsázka.
02. 06. 2013 | 15:21

maznak napsal(a):

aga: Vy nepoužíváte elektřinu, nikdy vás nerentgenovali, nejezdíte autem, netelefonujete? Možná ne. A pokud ano, tak patříte podle vlastní definice k elitě.
02. 06. 2013 | 15:23

aga napsal(a):

maznak

Ne, nemyslím. Vše vyjmenované používám jen proto, že se to elitě hodí, že mi to umožňuje lépe jí sloužit. To, co prp můj provoz není nutné, si používá elita sama. Navíc, bez lecčehos by byla civilizace šťastnější.
02. 06. 2013 | 15:38

Platan napsal(a):

aga

Nic proti vašemu osobnímu přínosu... Nějak mi ale není jasné, jestli tedy používáte "výdobytky vědy a techniky" proto, abyste mohl "lépe sloužit elitě" nebo proto, že jsou nutné pro "váš provoz".

maznak

K tomu počtu spojů v mozku... Jak už jsem se zmínil výše, ono velmi záleží na tom, co si pod tím představujeme. Pokud bychom to brali jako počet "kabelů" kterými jsou neurony v mozku propojeny, pak by samozřejmě platila vaše námitka: Počet "kabelů" samozřejmě nemůže převýšit počet atomů v mozku (mluvme raději o atomech, abychom se vyhnuli nejasnostem, jestli počítáme např. protony nebo kvarky) v mozku, protože každý "kabel" se bezpochyby skládá z více než jednoho atomu. Počet spojení ale můžeme definovat i jinak. Vemte si, že máme 10 neuronů z nichž každý se může spojit s libovolným počtem ostatních neuronů. Kolik kombinací spojení neuronů N1 až N10 můžeme tedy vytvořit?

1. N1-N2 (všechny ostatní neurony odpojeny - platí pro všechny uvedené příklady )
2. N1-N3
3. N1-N4
...

x. N1-N2 a současně N1-N3
x+1. N1-N2 a současně N1-N4
x+y. N1-N2 a současně N3-N4 a současně N2-N10 atd.

Bohužel doba, kdy jsem se učil základy kombinatoriky je příliš vzdálená na to, abych uměl spočítat celkový počet možností, ale čerstvý (úspěšný) maturant z matematiky by to asi měl zvládnout. Já se spokojím s konstatováním, že z příkladu by mělo být zřejmé, že počet různých (tako definovaných) spojení značně převyšuje počet potřebných "kabelů" a že asi jedině takto můžeme snad dospět ke smysluplnému srovnávání mezi počtem "spojení" v mozku a počtem atomů ve vesmíru. Pro úplnost bych ještě dodal, že v reálném mozku nemůže současně být propojen každý neuron s každým, protože, pokud se nemýlím, měl by mít každý neuron cca 7000 synapsí, takže se může naráz propojit max. se 7000 svými "kolegy".

*) Nutno ovšem dodat, že odhad počet atomů ve vesmíru může být zřejmě stanoven pouze za předpokladu platnosti hypotézy (!), že je vesmír uzavřený.
02. 06. 2013 | 16:39

aga napsal(a):

Platan

Jsou nutné pro můj provoz ve službách elity. Pokud bych si svobodně mohl zvolit, vypadal by "můj provoz" a vůbec provoz celé civilizace úplně jinak. Už si ani neuvědomujeme, že tento způsob života nám byl vnucen úzkou skupinou lidí se specifickými zájmy, a že teoreticky je možné x dalších způsobů organizace a náplně lidského života v rámci společnosti.
02. 06. 2013 | 16:45

Platan napsal(a):

aga

Také si myslím, že současný způsob "provozu civilizace" má výrazné "patologické rysy" a není tedy do budoucna udržitelný. Neviděl bych ale řešení (narozdíl od vás) v "návratu na stromy". Ale to už musíte vědět, není to přece poprvé, kdy jsme "brnkli" o toto téma...
02. 06. 2013 | 17:21

aga napsal(a):

Platan

Mezi návratem na stromy a užíváním jen takových technologií, které jsou skutečně ku prospěchu většiny a zároveň nám nepodřezávají větve, na kterých sedíme, je široký prostor. Nepokládám za racionální operovat extrémy.
02. 06. 2013 | 19:27

kocman napsal(a):

Zvířata mají rovněž dělený mozek,jestlipak je možné stejným způsobem kvalifikovat funkce jejich půlek,včetně nadhledu nad vědomím své jedinečnosti či přítomnosti nějaké boží individuality?
S tím místem pro boha v mozku,no to je asi kulturní záležitost,když lidský mozek nedostane příležitost v období plasticity,potom to místo asi zakrní,anebo že by se nevytvořilo? Když bůh nenajde v nějakém mozku svoje místo,co asi dělá?A když ho najde třebas v mozku pedofilních služebníků božích,jak mu tam asi je?
Při tom množství nadpřirozených sil u všech národů a jejich postupné redukci mám představu,že se boží místo v mozku monoteistů asi zredukovalo,u ateistů už vymizelo.
Diskuse o poměru množství spojení v mozku a částic ve známém vesmíru jsou z mého pohledu zcela k ničemu.Vzhledem k množství diskusí o bohu,jeho místě v mozku a počtu spojení v mozku soudím,že počet spojení musí mnohonásobně převyšovat počet částic ve všech známých i neznámých vesmírech.
02. 06. 2013 | 23:15

Platan napsal(a):

aga

To mě těší, že omítáte extrémy. Už byste tedy nechtěl zakazovat očkování a lékářský výzkum...? :-)
03. 06. 2013 | 19:05

Cristero napsal(a):

"boží místo v mozku" - to je ale pěkný nesmysl a vědecký vyvrácený. Persinger je podvodník.
20. 05. 2014 | 16:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy