Velké partnerství vědy a náboženství

12. 06. 2013 | 09:44
Přečteno 6133 krát
Konflikt mezi vědou a náboženstvím je jedním z hlavních prokletí naší doby, škodí náboženství i vědě a svědčí o velké společenské krizi. Krizemi nedávné minulosti byla ztráta víry, která svět zaplavila čtyřmi děsivými historickými experimenty, jimiž byly francouzské revoluce, nacistické Německo, Sovětský svaz a komunistická Čína. Dnešním nebezpečím, stejně děsivým jako totality ateistické, je „radikální religiozita kombinovaná s apokalyptickou politickou agendou schopnou terorem a asymetrickým válčením destabilizovat celé národy a oblasti“. Oběma nebezpečím by měli čelit věřící i nevěřící společně. Dnešní tažení atheistických vědců proti všemu náboženství škodí náboženství i vědě a ohrožuje „intelektuální integritu a budoucnost Západu“. Ztráta víry vede k ztrátě duše, smyslu existence a motivace k životu. Náhražkový relativismus není schopen bránit nic, ani sám sebe.

Takovýmito varováními burácí kniha The Great Partnership - God, Science and the Search for Meaning (Velké partnerství – Bůh, věda a hledání smyslu) Jonathana Sackse, oxfordského filosofa přeškoleného na rabína. Dnes je britským vrchním rabínem, který však díky své filosofické průpravě dokáže formulovat a zodpovídat otázky v kontextu všeobecně filosofickém a veskrze „západním“. Jedním z jeho učitelů byl Roger Scruton, jemuž v knize vzdává úctu jako jednomu z mála dnešních filozofů vnímajících filosofii a náboženství jako společnou disciplínu utvářející základy západní civilizace. Rozhodující inspirací k napsání této knihy však získal z podrobného popisu funkcí a následků dvou polovin lidského mozku v knize Iaina McGilchrista The Master and His Emissary. Díky ní se mu zdánlivý konflikt vědy a náboženství přeměnil ve vzájemně závislou a propojenou činnost rozděleného mozku, kterou definuje takto:

„Věda věci rozebírá na kousky, aby viděla, jak fungují. Náboženství je dává dohromady, aby zjistilo, co znamenají.“ Věda je analytická, náboženství syntetické. Věda studuje objektivní přírodní úkazy, náboženství subjektivní lidské prožitky a vztahy. Věda vyvozuje definice, náboženství vypráví příběhy. Věda třídí mondénní, náboženství objevuje zázračné. Věda je funkcí levého mozku, náboženství pravého. Věda se zrodila, když lidé „přestali věřit v mýty a dali se do pozorování“. Náboženství (u Sackse specificky náboženství „abrahámovské“), se zrodilo, když lidé „přestali vnímat druhé lidi jako předměty a začali je vidět jako jednotlivce, jedinečné, svatosvaté, obraz Boží“. Abrahámovské náboženství je náboženstvím protestu či „posvátného disentu“ proti bezohledné moci a dává člověku vůli a odvahu žít a utvářet svět jinak.

Složitým úkolem civilizace je udržovat vědu (levý mozek) a náboženství (pravý mozek) „oddělené, ale integrované a v rovnováze“. Jejich konflikt a iluzi neslučitelnosti v západní civilizaci spatřuje Sacks v „kuriózním historickém detailu“, jímž je „hybrid či syntéza dvou radikálně odlišných kultur, starověkého Řecka a Izraele. Ten se přihodil tak, že náboženské koncepce Izraele byly sepsány v řečtině, do níž jsou nepřeložitelné. Vzniklo tím nedorozumění „mezi Bohem Aristotelovým a Bohem Abrahámovým“. Bůh Aristotelův (a Platónův) je matematicky abstraktní, neosobní, neemoční, netečný, neměnný – proto k jeho přiblížení (ale zároveň udržení vzdálenosti) křesťanství vytvořilo koncepci Božího Syna. Bůh Abrahámův je osobní, angažovaný, empatický, citlivý, komunikativní a přítomný a každý člověk má v sobě jiskru božství. Aristotelův je „Bůh filosofů“, Abrahámův je „Bůh proroků“.

Jako výrazný příklad nepřesného překladu koncepce Boha Sachs uvádí Mojžíšovo Boží jméno „ehye ašer ehy“, do řečtiny a latiny přeložené jako „jsem, kdo jsem“ (aristotelovská fyzická neměnnost, navždy daná, netečná), zatímco v hebrejštině to znamená „budu, kdo budu“ (vyjadřující plynoucí čas, pohyb, činnost, evoluci, různost situací, chápání a výkladu, slib do budoucna, smlouvu).

Syntézou obou vizí (dvou odlišných mozkových funkcí) křesťanství vytvořilo gigantickou civilizaci „abrahámovské transformace světa“, která však v sobě z Řecka nesla trhlinu. Tou byla „série dualismů“: mezi tělem a duší, materiálnem a duchovnem, zemí a nebem, životem zdejším a příštím – s důrazem na ten druhý jako vyšší, záhodnější, svatější. Jejím výsledkem je „tragický obraz lidské situace“, metaforizovaný do „dědičného hříchu“ vyžadujícího spásu shůry – čili okleštění lidské svobody. Tento pohled judaismus nezná, zná jen dobré či zlé sklony v člověku a jeho vůli dát se ovládat jedním nebo druhým. Sacks připomíná, že Bůh v Genesi sedmkrát prohlašuje svou tvorbu za „dobrou“. Svět je dobrý, ale člověk má svobodu konat zlo. V tom spočívá celé drama lidské historie.

Aristotelovsko-abrahámovská trhlina praskla v 17. století Descartesovým rozštěpením hmoty od ducha a vědeckými objevy diskreditujícími náboženský výklad hmotného světa. Kyvadlo myšlení se přesunulo z pravého mozku do levého, odkud se věda pokouší morální zákony náboženské vměstnat do mechanických zákonů přírodních. Dnes však některé vědní obory docházejí na hranice materiálna a objevují dimenze, na něž levý mozek nestačí a potřebuje opět angažovat pravý. Jestliže Bůh stvořil lidskou inteligenci, pak s ní jeho existence nesmí být v konfliktu. Jestliže Bůh daroval člověku svobodu, náboženství se nesmí etablovat jejím potlačováním. Jestliže mu daroval imaginaci, nemůže ji svazovat dogmatem.

Ztrátou víry ztrácíme postupně a bez okamžitého povšimnutí (někdy až zadlouho) pět věcí. Víru v lidskou důstojnost a posvátnost života. Politickou smlouvu s kolektivní odpovědností za společné blaho. Systém morality, ztrátu smyslu slov jako povinnost, odpovědnost, čest, bezúhonnost, loajalita a důvěra. Soudržnost manželství a rodiny. Smysl života a životní poslání. Smysl pro záhodnost a možnost spravedlnosti.

Sacks pak vyslovuje hlubokou úzkost z budoucnosti Západu, jestliže úplně ztratí víru. „Nemůžete bránit svobodu Západu na základě morálního relativismu. Žádná sekulární moralita nezabránila nacismu a stalinskému komunismu a nemá ani dnes sílu ubránit se vytrvalému náporu bezohledného religionismu. Judeo-křesťanská etika je jediný systém, který dlouhodobě Západu dal souběžně vědeckou a technickou revoluci, parlamentní demokracii a svobodu svědomí a který sladil silný individualismus se sociálním svědomím a vysoce aktivní občanskou společností.“ Se ztrátou víry ztratíme „svobodu a kreativitu, které nás pojí s božstvím“.

Mezi vědou a náboženstvím (či evolucinismem a kreacionismem) není žádný skutečný konflikt, jestliže si všimneme, jak Bible v Genezi dává zemi příkaz „tvořit život“ a životu dává schopnost tvořit další život. Skutečný konflikt mezi řádem a svobodou zmizí, jestliže si promítneme, jak Bůh v Exodu osvobozuje z otroctví prostřednictvím morálních zákonů. Věda a filosofie pojednávají o pravdě jako systému. Bible je pravda v podobě příběhu. Abrahámská víra je „drama lásky jako svrchované tvůrčí energie vesmíru“. Láska znamená „loajalitu, vzájemnou odpovědnost a vykoupení ze samoty“. Bůh žije v „noblesnosti našich vztahů s druhými“. Víra je „moralizace lásky“. Láska se rodí, když bereme na vědomí „integritu jinakosti“. Bůh z osamělosti sebe sama vytvořil „prostor pro jinakost, kterou jsme my“.

Máme-li se jako civilizace zachránit, náboženství a věda se musí smířit a sladit, jako ten pravý a levý mozek. K tomu se oba musí vystříhat vad, které zdiskreditovaly náboženství:

Dogmatický výklad „tvrdých textů“ a základů víry – jejichž původní kontext již neznáme a potřebujeme je interpretovat stále znovu, aby dávaly praktický smysl.

Dualismus absolutního dobra versus absolutního zla, který vymýšlí smrtelné nepřátele, jež je potřeba zničit, ale který není původu biblického, nýbrž zoroastriánského, manicheistického a helenisticko-gnostického. A který je „nejúčinnější doktrínou, jak přimět dobré lidi ke konání zla“.

Mesianistická politika, která abrahámovské snění o lepším světě mění z každodenního konání dobrých skutků v apokalyptické převracení světa naruby násilnou spásou.

Touha po moci a zneužití náboženství jako politiky a nástroje k ovládání lidí. Náboženství má naopak být, v tradici hebrejských proroků, omezovatelem a kontrolou moci.

Ideologie „jediné perspektivy“, jediné správnosti, monopolu na pravdu.

Před degenerací a destrukcí zevnitř i zvenčí nás teď může zachránit jen „kritický dialog mezi náboženstvím a vědou, nutná konverzace mezi dvěma polovinami mozku“, která by nás vysvobodila ze svěracích kazajek vyhraněného myšlení levého či pravého a obnovila „víru ve vítězství možného nad pravděpodobným.“ Imaginace a fantazie nad poučkami a vzorci. Všechna velkolepá lidská tvorba, ve vědě, umění a duchovnu, k nám přišla prostřednictví lidí, kteří “ignorovali pravděpodobné a věřili v možné, postavili se mimo samozřejmě brané jistoty své doby a žili jiným světlem“. Víra je odvaha riskovat. Bez riskování krníme. Riskováním rosteme. Abrahámské náboženství „od nás žádá velké věci a tím nás činí velkými“.

V závěru knihy vrchní rabín Sacks přechází až do liturgické poezie, když káže – ano káže, ne jen upozorňuje – že „náboženství a věda, dědictví Jeruzaléma a Athén, produkty lidského dvojmozku, teď musí společně chránit svět, jenž nám byl svěřen do pečování, ctít naši úmluvu a s přírodou a jejím Bohem – Bohem, jenž je hudbou vyznívající zpod hluku, Bytím v srdci všeho bytí, jehož tichý drobný hlásek stále ještě můžeme zaslechnout, jestliže se naučíme vytvářet si ticho v duši; Bůh, který, ať už v něho věříme či ne, nikdy neztrácí víru v nás“.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jogín napsal(a):

Víra je velice užitečná. Nenajdeme blbost, která by neměla svoje zuřivé věřící.
12. 06. 2013 | 10:29

David napsal(a):

"...Konflikt mezi vědou a náboženstvím je jedním z hlavních prokletí naší doby, škodí náboženství i vědě a svědčí o velké společenské krizi...."

-----

Souhlas.

Jen bych doplnil.

Neustálý a každodenní konflikt mezi pravdou a lží je jedním z hlavních prokletí naší doby a svědčí o velké společenské krizi.

Společnost založená na lži, podvodu a krádeži musí zákonitě skončit katastrofou!!!

-----

"...Před degenerací a destrukcí zevnitř i zvenčí nás teď může zachránit jen „kritický dialog mezi náboženstvím a vědou,..."

----

Souhlas.

Jen bych doplnil.

Před degenerací a destrukcí zevnitř i zvenčí nás teď může zachránit jen to, když se NAUČÍME HLEDAT PRAVDU.
12. 06. 2013 | 10:30

Máte tam chybu, pane Kutrasi napsal(a):

p. Kuras,

"...Krizemi nedávné minulosti byla ztráta víry, která svět zaplavila čtyřmi děsivými historickými experimenty, jimiž byly francouzské revoluce, nacistické Německo, Sovětský svaz a komunistická Čína..." Když ještě v Evropě vládla víra, nebylo to o nic lepší než ty 4 děsivé historické experimenty. Spíš horší. Koneckonců buržoasní revoluce byly důsledkem krize vládnutí ortodoxní víry. A současná neoliberální fašizace ve svém vrcholovém stadiu suprtotality, ke které směřuje, nebude o nic lepší.
12. 06. 2013 | 10:36

David napsal(a):

Velké partnerství vědy a náboženství

aneb

Věda, náboženství, Darwin, evoluce – žádný problém!

Možná až nová generace vědců přinese více světla do této situace. Vědci, kterým s objasněním pravdy neskončí teplé akademické místečko."

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
12. 06. 2013 | 10:42

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

David - Obě strany se přece snaží hledat pravdu. Potíž je v tom, že docházejí k diametrálně odlišným závěrům. Takže se, ve své současné podobě vylučují, a ne že se doplňují.

Pokud máte nějaké spolehlivé kriterium jak rozeznávat pravdu od nepravdy, tak sem s ním, rozsekněte ten dlouhodobý spor.
12. 06. 2013 | 10:43

Dvojí metr napsal(a):

"...Dnešním nebezpečím, stejně děsivým jako totality ateistické, je „radikální religiozita kombinovaná s apokalyptickou politickou agendou schopnou terorem a asymetrickým válčením destabilizovat celé národy a oblasti“..." Jenom bych se zeptal: Byl (je) George Walker Bush junior, který uvrhl svět do dalšího kola náboženských a etnických válek radikálně religiózní? Je agenda NWO a vlády neoliberalismu apokalyptickou politickou agendou, schopnou terorem destabilizovat celé národy a oblasti? Jak to, že neoliberálové někde teroristy "vyrábějí" a podporují ve válce se sekulárními režimy a proti křesťannským menšinám a jinde s nimi válčí?
12. 06. 2013 | 10:53

Míval napsal(a):

Opravdu jsem netušil, pane Kurasi, že věda je pouze analytická. Až doposud jsem žil v představě, že analýza a zpětná syntéza poznatků jsou dvě neoddělitelné části myšlení.
A jentak na okraj, které náboženství, jako důležitý protipól a zároveň alter ego vědy, máte na mysli? Upadající křesťanství, judaismus, víru muslimskou, nábožebství indická, čínská, japonská, šamanství?
Já sice chápu, že věřící (a teď mám na mysli křesťany), především ti fanatičtějšího ražení, hledají zoufale východisko z krize, do níž ji dogmatický a zkostnatělý Vatikán zavléká, nicméně snažit se parazitovat na vědě mi připadá hodně chucpe. Vzhledem k historickému vztahu právě k ní a vědcům jako takovým. Nebylo jich upáleno či jinak trestáno právě málo.
12. 06. 2013 | 10:55

Carlos V. napsal(a):

Dokud mělo náboženství, potažmo církve, dostatek sil, žádný konflikt s vědou si nepřipouštěly. Prostě tvrdě potlačovaly kacířské myšlenky.

Volání zastánců náboženství po urovnání konfliktu s církví je podobné vyjednávání Němců o částečné kapitulaci v dubnu 1945. Vždyť přece všichni jsme hodní, všichni chceme mír, tak proč se nedohodnout.

Není proč ničit náboženství. Ať si každý - samozřejmě za svoje peníze - věří čemu chce. Ovšem je nesmyslné jakkoliv náboženství podoporovat, tak jako je nesmyslné podporovat jakoukoliv jinou zájmovou skupinu - nota bene nejde o užitečné včelaře, ale společnosti nebezpečné rozšiřovače totalitních myšlenek.

Náboženství hledá cestu, jak se dostat zpět k lidem, k penězům. Hledá cestu, jak být povýšeno. Církve musely povětšinou opustit své "materiální" přiběhy, ale stále si nárokují pravdu tam, kde prostě žádná není - a kde tudíž jejich "pravda" není vyvratitelná.

Střezme se všech agresivních vymývačů mozků, byť přicházejí s olivovou ratolestí.
12. 06. 2013 | 11:05

LUF napsal(a):

Připadá mi celý článek jako úplný nesmysl. První věta: "Konflikt mezi vědou a náboženstvím je jedním z hlavních prokletí naší doby, škodí náboženství i vědě ..."

O jaký konflikt se má jednat? Situace je taková že věda se o náboženská tvrzení nijak nestará. Ani jí nepřekáží ani nepomáhá, zkoumá svět bez ohledu na to, co se káže po kostelích. Z její strany tam žádný konflikt není. Konflikt s vědou mají věřící, když jim nepotvrzuje v co věřili. Ta věta by měla správně znít: "Konflikt, jaký máme my věřící s vědou je jedním z hlavních prokletí naší doby, škodí náboženství i když vědě ne ... "

Tímhle způsobem by se dal rozebrat celý zmatený článek
12. 06. 2013 | 11:15

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"Ztrátou víry ztrácíme postupně a bez okamžitého povšimnutí (někdy až zadlouho) pět věcí. Víru v lidskou důstojnost a posvátnost života. Politickou smlouvu s kolektivní odpovědností za společné blaho. Systém morality, ztrátu smyslu slov jako povinnost, odpovědnost, čest, bezúhonnost, loajalita a důvěra. Soudržnost manželství a rodiny. Smysl života a životní poslání. Smysl pro záhodnost a možnost spravedlnosti."
Náboženství bylo vždy stvořeno k tomu aby ve jménu víry zotročovalo dav. Je jedno zda jde o křesťanství, muslimskou víru, kult osobnosti Stalina, Mao Ce tunga, nebo šamana u indiánů.
To co je popsáno v citovaném odstavci, tedy víra v pět věcí, není podmíněno vírou k nějakému náboženství. Jde o víru která má být v člověku usazena a zakořeněna výchovou. Nepotřebuji kostel, nepotřebuji kněze, nepotřebuji spasitele, nepotřebuji vymývat mozek nějakým náboženstvím. A náboženství je vždy vytvořeno k tomu aby vymývalo mozky.Až se lidé oprostí od náboženství a ponechají si slušnou víru, pak ubude utrpení, válek, terorismu, a dalšího bezpráví konaného ve jménu náboženství. Náboženství totiž není víra, ale věření.
12. 06. 2013 | 11:18

Asfalt napsal(a):

Kolemjdoucí:
"Pokud máte nějaké spolehlivé kriterium jak rozeznávat pravdu od nepravdy..."

Pravda je absolutní a relativní. Absolutní pravda je nedosažitelná, relativní pravdou je to, čemu lidé věří a věří tomu, o čem se předsvědčí. Přesvědčovací metody jsou různé od experimentů v přírodních vědách až po ideologii vládnoucích vlastníků v politice ať už šířenou v kostelích nebo moderními médii.
Co se týče pravd řídících společnost, dualita moci církevní a světské byla udržována vírou v Boha. S příchodem pozitivizmu dochází k oddělení církve od státu a světská moc je udržována světskými vírami (dnes vírou v demokracii, kapitalismus a jeho mantry). Vidíme však i snahy o obnovu středověké mocenské duality revizi pozitivizmu (tento článek, církevní restituce a další).
12. 06. 2013 | 11:19

Martin napsal(a):

Zoufalé nářky náboženských politruků kteří díky úbytku věřících přicházejí o snadné živobytí. Náboženští politruci už ví že církve a další náboženské společnosti tak jak je známe nepřežijí, generace narozená po roce 2010 naprosto nebude mít zájem zaobírat se s nějakou vírou, ta se dokáže saturovat jinak a to právě pomocí výsledků vědy.
Proto se náboženští politrukové takticky zkouší nějak infiltrovat do vědy a obelhávat nás že víra v ní má místo a pochopitelně za státní peníze. Bude tlak na to zřídit nějaký věroučný ústav s teplými místečkami pro náboženské politruky, kteří nás budou oblažovat nějakými trapnostmi, například jako již dnes rabíni oblažují své ovečky nabádáním k trestnému činu porážce jatečních zvířat bez omráčení.
12. 06. 2013 | 11:24

Pod obojí: No jo, proč ne? napsal(a):

Partnerství vědy a náboženství? Otevřeného kritického systému a uzavřeného nekritického systému tabuizovaných náboženských dogmat?
12. 06. 2013 | 11:34

Agent W4C napsal(a):

Věda a náboženství se určitě nerýmují...už ze své podstaty jde o protipóly...
12. 06. 2013 | 11:37

Agent W4C napsal(a):

To Martin
Možná půjde o teplá místečka s teplými náboženskými politruky...
12. 06. 2013 | 11:40

aga napsal(a):

Kolemjdoucí

Kdo vám řekl, že se "pravdy" obou stran vylučují? Vylučují se pouze v hlavách jednostranných fanatiků a fundamentalistů, kteří nejsou schopni tyto pravdy sloučit, zahrnout pod jeden nadřazený princip. Mnoho vynikajících vědců i nefanatických věřících to dokáže bez nejmenších problémů.

A pojem "pravda" je potřeba nejprve definovat, než jím budeme tlouci oponenty po hlavě. Zatím nevím, že by na jeho intepretaci měl někdo chráněný patent.
12. 06. 2013 | 11:40

Jindra napsal(a):

Na jeden historický experiment autor (asi úmyslně) zapomněl. A to na islámský terorismu, který se objevil patrně jako následek experimentu se založením náboženského státu Izrael.
Prostě co nepasuje do nějaké teorie, to se zcela "poctivě" zanedbá. Jak typické pro šiřitele všech náboženství.
12. 06. 2013 | 11:44

aga napsal(a):

Asfalt

Pravda, chápaná jako shoda výpovědi se skutečností je velmi vachrlatý pojem. Výpověď je vždy subjektivní, a pravá povaha skutečnosti je jedna velká neznámá. Věda se ve své snaze "poznat pravdu" podle mne honí za vlastním ocáskem, nereflektuje nebo nerespektuje principielně omezené možnosti našich poznávacích nástrojů a metod.

Pravda ve víře je chápána jako soulad slov a skutků, jako autenticita života a chování. Žít takovou pravdu je samozřejmě daleko těžší než hledat tu přeludnou vědeckou, každý lhář a podrazník se může ohánět "pravdivými fakty". Proto dává tato prolhaná a pokrytecká společnost přednost vědě a ne víře (tzn. žité spiritualitě).
12. 06. 2013 | 11:48

jozka napsal(a):

ad ztráta víry, která svět zaplavila čtyřmi děsivými historickými experimenty, jimiž byly francouzské revoluce, nacistické Německo, Sovětský svaz a komunistická Čína.

jo, jo, zatimco treba tricetileta valka, to byla selanka. Mozna by to chtelo mokrej hadr na hlavu...
12. 06. 2013 | 11:53

aga napsal(a):

Carlos V

Agresivní vymývači mozků jsou strategicky rozmístěni na všech frontách - jak v církvích, tak ve "vědeckých" či politických institucích. A publikum se jimi nechává smýkat ze strany na stranu - místo aby se vypořádali s agresivními vymývači mozků, skáčou jim na špek a vypořádávají se s "nepřítelem", na kterého ti nebo oni vymývači ukážou. Funguje to naprosto spolehlivě, a vymývači nás dostrkají tam, kam potřebují - ať už zleva, nebo zprava, ať už pod hlavičkou "víry" nebo "vědy".
12. 06. 2013 | 11:54

aga napsal(a):

AgentW4C

No a protipóly se vždy podmiňují a doplňují - jeden nemůže existovat bez druhého. Příkladů všude kolem nás v duální materiální realitě přehršel. I metod, jak lze protiklady sloučit - tak - aby vzniklo něco společného třetího.
12. 06. 2013 | 11:57

Věřící ateista napsal(a):

aga,

"a protipóly se vždy podmiňují a doplňují - jeden nemůže existovat bez druhého." To jakože nemůže existovat věda bez náboženství a naopak? Proč ne? Co má věda společného s náboženstvím?
12. 06. 2013 | 12:00

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

aga - Já jsem napsal, že se vylučují "ve své současné podobě". Měl jsem tím na mysli zhruba to, co jste pak napsal o něco šířeji.

Jestliže ale věda v podstatě uzákonila materialistický pohled na svět a jiné než materialistické hypotézy vysvětlování jevů nepřipouští, odmítá se jimi zabývat a předem je vylučuje, pak opravdové partnerství a doplňování není možné, jen předstírané.
12. 06. 2013 | 12:07

aga napsal(a):

Věřící ateista

Může existovat den bez noci, negativ bez pozitivu, žena bez muže (pokud tedy má být lidstvo zachováno)?
Na to, proč se věda a náboženství podmiňují a doplňují si musíte přijít sám, případně se zeptejte nějakého známého věřícího vědce.
Ostatně, pan Kuras se právě toto zkouší vysvětlit ve svém blogu.
12. 06. 2013 | 12:15

aga napsal(a):

Kolemjdoucí

Ano, podle mne jak církevní, tak vědecké elity ve skutečnosti po partnerství netouží, lépe řečeno, jejich skutečné zájmy jsou společné, a je jimi moc a zisk, ne věda a víra. Vědu a víru používají jen na upevnění svých pozic aa rozeštvání zbytku lidstva.
12. 06. 2013 | 12:18

šašek z Jihlavy napsal(a):

Vše už bylo dávno řečeno a napsáno, nemlaťme prázdnou slámu. Stačí večer před usnutím chvilku rozjímat a naučit se modlit svými slovy (i když text otčenáše je mistrovské dílo).
12. 06. 2013 | 12:21

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Asfalt – Od obrazu člověka, jaký nám nabízí věda, se podstatně liší obraz, jaký shrnul R. Moody ve svých třech knihách o „životě po životě“ a posléze jedné knihy o sdílených prožitcích blízké smrti (Doteky věčnosti), abych uvedl aspoň ten nejjednodušší a nejznámější příklad „alternativní“ literatury.

Moody vychází výhradně ze zkušeností lidí, tedy z empirie, nikoliv z teoretických spekulací, ale přesto se oficiální věda odmítá zabývat bohatým materiálem, který nashromáždil. Ani teologové o něj nejeví zájem. Zdá se, že si obě strany chtějí udržet svůj monopol a „pravdu“, vzájemně se nekritizovat a na veřejnosti předstírat, že se doplňují, ale o skutečné poznání jim nejde. Výmluvným dokladem jsou stránky sdružení Sisyfos, kde je jakákoliv kritika náboženských představ o světě předem vyloučena.

Z Moodyho objevů také vyplývá, že náboženství jakožto víra v jiná než hmotná jsoucna a jevy daleko spíše vznikala na základě osobních zkušeností lidí než v důsledku ideologické manipulace shora a měla a má tak mnohem pevnější základ, než se domnívají teoretikové dějin vědy a lidského poznání. Z nepochopitelných důvodů různí novodobí Feuerbachové vymýšlejí nejrůznější jiné příčiny vzniku náboženství, ale tu nejjednodušší a nejpochopitelnéjší příčinu důsledně přehlížejí. Tenhle úsměvný, do očí bijící fakt mi připomíná rčení „nemluvit o provaze v domě oběšence“.
12. 06. 2013 | 12:23

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: ... svůj monopol NA "pravdu"
12. 06. 2013 | 12:31

Carlos V. napsal(a):

aga : myslíte ? Možná svým způsobem ano, mnoho "vědeckých" poznatků musí brát člověk s rezervou. třeba odpovědí na otázky Co správně jíst, jak zdravě žít bylo již přehršel, navzájem se stále potírajících.

Ale - hrozí věda někomu peklem, upálením, uvržením na pokraj společnosti/komunity ? Proč by opravdový věděc "bojoval" proti náboženství - vždyť se ho vůbec nedotýká.

Ano, i vědci můžou být dogmatičtí atd. Ovšem nehrozí od nich to, co od církve - systematické nalévání jedné pravdy a systémové potlačování svobodného myšlení.
12. 06. 2013 | 12:33

Asfalt napsal(a):

Aga 12. 06. 2013 | 11:48:
Pravdu chápu jako shodu skutečnosti a výpovědi o ní.
Ano, nebude asi možné nikdy poznat, co je v nekonečné vzdálenosti od nás, protože k takovému poznání bychom potřebovali nekonečně mnoho času. Ano, asi nebude možné poznat či ověřit naše hypotézy o mikrosvětě v rozměrech menších než jsou rozměry, se kterými pracují naše poznávací nástroje. Tedy, absolutní pravdu asi nikdy nepoznáme. Máme jen relativní pravdy, dříve třeba v Newtona, protože jeho výpovědi o objektivní realitě vědecká veřejnost věřila, dnes relativní pravdu Einsteina, protože jeho teorii věříme dnes (tím netvrdím, že se Einstein vylučuje Newtona). Poznávání pravdy (věda) je společenská záležitost ať už při tom objektivní experimenty děláme nebo neděláme.
V humanitních vědách (kde jde často o soulad "slov a skutků") je to obdobné, jen relativní pravda je stanovena daleko víc subjektivně, a to podle těch, kteří mají možnost nebo dokonce moc své názory vnutit ostatním. Zbytek zařídí společenská kontrola. Další věc je, že to, co má být (ona "slova" ve Vaší terminologii, pokud dobře chápu), stanovuje člověk a s pravdou nesouvisí, pokud pravdu nebudeme vykládat nějak extenzivně s ohledem na nějakou účelovost, morálku a pod.

Pro zištnou lež a ideologii si člověk najde vždy dost důvodů na základě té či oné víry a od sobectví povýšeného na přincip až po třeba altruismus humanitárních bomb a "zájem o člověka" v nepřátelské tyranii.
12. 06. 2013 | 12:37

Asfalt napsal(a):

Kolemjdoucí:
Asi se už nikdy nedozvíme, jak vznikla víra. I kdybychom to věděli a i kdyby na jejím vzniku nestála snaha o manipulaci, pak je daleko podstatnější, co víra dělala v poznatelné době a dělá dnes. Podle mého názoru ve středvověku víra v Boha téměř jednoznačně plnila funkci ideologie a manipulace lidí ve prospěch nositelů mocenské duality.
Jinak, co se víry týče, líbilo by se mi chápat víru jako mem. Mem je analog biologického memu. Je to informace podléhající vývoji v prostředí, které je jejím nosičem. Nosičem genu jsou biochemické jednotky, nosičem memu je člověk. Gen se šíří v přírodě, mem ve společnosti.
Předpokladem víry je schopnost člověka, možná dokonce jeho potřeba, něčemu věřit. Tuto schopnost/potřebu jsme naplnili informací o víře v Boha, která pak po tisíce let žije ve společnosti svým životem, obdobně jako v přírodě žije informace nesená genem. Pravda, některé genetické informace někdy vymřou.
12. 06. 2013 | 12:55

Martin napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.): Moody nepíše o náboženství, píše o vlivu umírání činnost centrální mozkové soustavy.
Náboženství vzniklo jako reakce na nevysvětlitelné a neovlivnitelné jevy v okolí člověka a naivní pokus ovlivňovat je pomocí náboženské aktivity.
Například nevědělo se co je bouřka, neuměly se ovlivnit blesky, tak se v bouřce zapálila svíčka hromnice, nevědělo se co je zápal plic, tak se povolal nějaký šaman s kouřem a metličkama atd. atd.

Také není od věci vygooglovat si tzv. Cargo Cult, to je klíč k pochopení vzniku náboženství.
12. 06. 2013 | 13:01

Xury napsal(a):

Diskuze probíhá tak, jak jsem ji po přečtení blogu očekával. Největší přínos je to, jak někteří (např. Carlos V, Asfalt a další) odhalují gró svých životních motivací prezentací postoje "podle sebe, soudím tebe".
12. 06. 2013 | 13:02

Asfalt napsal(a):

Xury:
V čem se potom odlišuje Vaš názor od mého "gra životních motivací". Nechci podle sebe soudit tebe. Pomozte mi s tím a sdělte prosím ty správné názory a to, co v diskuzi má být.
12. 06. 2013 | 13:09

LUF napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
"Moody vychází výhradně ze zkušeností lidí, tedy z empirie, nikoliv z teoretických spekulací, ale přesto se oficiální věda odmítá zabývat bohatým materiálem, který nashromáždil."

To není pravda, věda považuje zážitky klinické smrti za prokázanou skutečnost a vědci se opakovaně snažili, zda se prokáže, zda i to opouštění těla je skutečnost, nebo zda je to jen halucinace umírajícího. Zatím se neprokázalo že by to bylo něco jiného než halucinace. (Umírající pokud by opustil tělo, mohl by z nadhledu vidět obrazce, předměty o kterých neví jako ležící. Neukázalo se že by o nich věděl)
12. 06. 2013 | 13:19

Karel napsal(a):

Ateistická totalita...mám dost. Třeba se od autora dočkáme termínu ateistický terorista.
12. 06. 2013 | 13:21

jozka napsal(a):

LUF:

Pokud si pamatuju, tak Moody psal o JEDNOM pripadu, kdy pacient posal cosi, co by jinak mohl videt pouze shora. Podrobnosti uz bohuzel nevimn, je to uz davno, co jsem to cetl.
12. 06. 2013 | 13:21

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Martin – Moody píše o zážitcích v blízkosti smrti. Nezkoumá nervovou soustavu, ale ty zážitky. Mnohé z nich jsou materialisticky nevysvětlitelné, pouze nematerialisticky, a to je doména náboženství. Je úplně jedno, jestli ty zážitky umožňují změny v nervové soustavě nebo třeba ve slezině, podstatné je, jestli jsou nebo nejsou v rámci současné vědy vysvělitelné. Zatím to vypadá, že nejsou.
12. 06. 2013 | 13:23

LUF napsal(a):

jozka napsal(a):
Takže se asi shodneme že zážitky klinické smrti nevypovídají nic o posmrtném životě(?).
12. 06. 2013 | 13:26

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20life.jpg
Veselé krizování, bude pochopitelně líp ...
12. 06. 2013 | 13:28

jozka napsal(a):

LUF:

Nevim, na tohle nejsem odbornik :-)
12. 06. 2013 | 13:31

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

LUF - Těch případů, kdy se zrakové a sluchové vjemy ve stavu bezvědomí a se zavřenýma očima potvrdily jako pravdivé, je mnoho. Pravdivé zážitky nelze hodnotit jako halucinace. Většina zážitků z nemocnice je z nadhledu, následně potvrzená lékařským personálem i lidmi, kteří byli viděni a slyšeni mimo operační sál.
12. 06. 2013 | 13:33

Viola napsal(a):

Správně

Už v Bibli je upozornění na to, že víra má být prvotní a poznání druhotné a korigované vírou. Nemůžeme poznání rozvíjet jaksi nebzpečně. Kdo má fantazii, dokáže napsat různé sci-fi budoucího vývoje, kde se dá vědě neomezená moc. U nás to byl Čapek, ve Francii Verne a dnes je to spousta různých autorů, kteří předvídají katastrofy, vyplývající z překotného VT pokroku.

Ale je třeba si všímat jaké náboženství.
12. 06. 2013 | 13:40

LUF napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
OK, nejedná se o halucinace. Bez ohledu na to, jak se dotyčný vidí (jestli z nadhledu ...), nepotvrdilo se to opuštění těla při kontrolovaných podmínkách. (svým dřívějším příspěvkem jsem chtěl jen říct, že to věda neignoruje)
12. 06. 2013 | 13:50

Asfalt napsal(a):

Viola:
Až na to, že v době poznání korigovaného vírou se upalovalo za výrok "a přece se točí" nebo za čarodějnictví. O křižáckých výpravách ani nemluvě. Dnes pro víru v demokracii neprovádíme vojenská tažení do posvátného města, ale hážeme bomby na kostely v Libyi.
Já bych skutečně namísto víry (ať té či té) dal přednost prvotnímu poznání, a to tím spíš, že víra mas může být jen nástrojem v rukách jedinců.

Xury:
Vy se se mnou nebavíte?
12. 06. 2013 | 13:54

Carlos V. napsal(a):

Xury : ano
ano, rad myslim sam za sebe a nerad, kdyz mi nekdo vnucuje svoji pravdu
ano, mam rad lidi se svobodnou mysli, ne bezduche papousky
ano, nerad platim konicky jinych lidi
12. 06. 2013 | 13:59

jozka napsal(a):

Asfalt:

tak to bacha, jednak se neupalovalo za vyrok "a prece se toci", ktery stejne nejspis nikdy nezaznel a druhak si to Bruno stejne zaslouzil, jak mne onehda poucil bratr pgjed.

Inu, krestanska laska v praxi :-)
12. 06. 2013 | 14:02

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

LUF - Když někdo zažil takovou zkušenost na vlastní kůži a následně si její pravdivost ověřil, tak je mu celkem jedno, jestli mu ji uzná ještě někdo další, navíc někdo, kdo žádnou podobnou zkušenost nemá. A ten "zájem" vědců se podle mých zkušeností projevuje hlavně tak, že se nepohodlné otázky snaží co nejrychleji zbavit, a ne ji pečlivě prozkoumat.
12. 06. 2013 | 14:04

Viola napsal(a):

Asfalt

"Asi se už nikdy nedozvíme, jak vznikla víra."

Já to budu muset opakovat dokola tak nějak jednoduše pro pochopení. Víra musí být prvotní a to proto, že prostě musíme napřed něčemu věřit a poté se tomu věnovat. Třeba milá musí uvěřit milému, že ji má rád a pak se může s ním pustit do společného života, jinak by se jen spustila.
Anebo vědec, napadne jej nějaká nová myšlenka, aby ji probádal, musí věřit v něco, nevím konkrétně v co, aby se do toho dal, možná i v Boha.
Idea - víra je prvotní, ne hmota.
12. 06. 2013 | 14:05

Viola napsal(a):

Ale nejvýživnější na toto téma byla diskuze u pana profesora Hořejšího, takových diskusních rozměrů se tu už nedosáhne, si myslím.
12. 06. 2013 | 14:07

Xury napsal(a):

Pro Asfalta:
upřímě řečeno vy jste se mi do toho příspěvku dostal částečně neprávem, protože já jsem měl na mysli spíše ty příspěvky, které za víceméně každým činem (obzvlášť pokud s ním nebo jeho motivací nesouhlasí) vidí jen peníze nebo moc. Ne, že by tomu tak často nebylo, ale rozhodně to nejde paušalizovat.
Vy jste psal spíše o manipulaci, ne že bych s tímto názorem souhlasil,ale ve vztahu k tomu na co jsem reagoval, je to skutečně okrajové.
Jinými slovy, to kteří vidí peníze za činy (knihami, prohlášeními) se kterými nesouhlasí, de facto přiznávají, že by byli ochotni své názory "přizpůsobit", pokud by za to dostali patřičně zaplaceno.
12. 06. 2013 | 14:14

Xury napsal(a):

Pro Violu:
mám dotaz - nemusí nejprve ten vědec (hmota) existovat než ho něco napadne?
12. 06. 2013 | 14:16

LUF napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
"...ten "zájem" vědců se podle mých zkušeností projevuje hlavně tak, že se nepohodlné otázky snaží co nejrychleji zbavit, a ne ji pečlivě prozkoumat."

To jste úplně vedle, nemáte páru jak funguje věda. Konkrétní vědec může být i podvodník, může podvádět své kolegy ale věda má "samočistící" schopnost a mezi vědci je tvrdá soutěž o to, komu se povede přijít s něčím novým. Takovou věc jako opouštění těla by si rozhodně nenechali ujít.
12. 06. 2013 | 14:17

Asfalt napsal(a):

Jozka:
:o)))

Viola:
Souhlasím s Vašim prvním odstavecem. Ten popisuje naši mentalitu, chcete-li psychologie. K tomu, aby ale existovala nějaká "psychologie", musí být mozek a člověk, který ho nese. Člověk i mozek je hmotný. Hmota je prvotní - ne hmota.
Jinak ale o tyto otázky materialismu a idealismu se hádali již mnozí před námi. Já jsem materialista a je to má víra (závislá na hmotě). Nebojte, nejsem ta povaha jako někteří jiní, že pro vaši víru v idealismus na Vás vypravím křižáckou výpravu nebo pošlu stíhačky.
12. 06. 2013 | 14:17

Asfalt napsal(a):

Viola:
Místo: Hmota je prvotní - ne hmota.
má být
Hmota je prvotní - ne idea.

Další moje chyby již snad nejsou zmatečné.
12. 06. 2013 | 14:20

Asfalt napsal(a):

Xury:
Dík a odpověď a nemám námitek.
12. 06. 2013 | 14:23

Martin napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.): Bohužel zážitky v blízkosti smrti jsou vysvětlitelné z 75 % již dnes a pořád se to zlepšuje. Například již nyní je vysvětlen tunel, bílé světlo, pocity lehkosti a štěstí. Je to tím jak nerovnoměrně odumírají různé mozkové centra a ty dosud v pořádku jsou tak zmatené že nedostávají informace od těch již odumřelých.
Pro šťouraly ale přiznávám, že tak jak dosud není kompletně zmapovaná činnost mozku, tak některé zážitky dosud vysvětlit neumíme.
12. 06. 2013 | 14:42

Mařenka napsal(a):

Rabín Sachs, jehož tady Kuras propaguje, předhazuje jedno tvrzení za druhým, některá i vysloveně lživá, vše zaobaleno mnoha slovy. Např.:
"Věda věci rozebírá na kousky, aby viděla, jak fungují. Náboženství je dává dohromady, aby zjistilo, co znamenají.“ Věda je analytická, náboženství syntetické". Věda je analytická i syntetická zároveň. Když si přečte závěr nebo diskuzi jakéhokoliv odborného přírodovědného článku, vždy je snahou autora zasadit své nové poznatky do širšího kontextu reality.

Nebo je demagogické, jaká zla s autor vybral jako příčiny ztráty víry, jak patrně myslel islámský radikalismu, který má destabilizovat celé státy a regiony. Ani slovo o skutečné destabilizaci celých států a regionů hluboce vnějškově věřícím G.W. Bushem a vůbec naší tzv, křesťansko- židovskou civilizací, která vede války hned na několika frontách. Nebo plány a snahy o globální impérium křesťanskými neokonzervativními kruhy v USA.
"Bůh Abrahámův je osobní, angažovaný, empatický, citlivý, komunikativní a přítomný a každý člověk má v sobě jiskru božství. Aristotelův je „Bůh filosofů“, Abrahámův je „Bůh proroků“. "
"Citlivost , empatie" a další popisované vlastnosti se projevují v současné době třeba v Gaze a vůbec kolem Izraele a jeho Bohem vyvolenými lidmi. Když jde o moc, hned jsou zapomenuta přikázání Desatera jako "Nezabiješ", " Nepokradeš", všechna ta láska k bližnímu.

Není důvod, proč by nevěřící měl "ztratit duši, smysl existence a motivaci k životu". A proč by k tomu měla vést věda se snahou vysvětlit realitu ? Naopak sliby ráje po smrti mohou být demotivující.

A tak by se dalo pokračovat dále.
Fakt je, že novodobá přírodověda se svou racionální argumentací a objektivními ověřeními se dostává do rozporu s koncepty víry vznikajícím daleko v minulosti, kde neexistují racionální ověření tvrzení a polemiky skluzávají na úroveň rétorických tvrzení - viz dnešní Kurasův blog.
12. 06. 2013 | 14:57

Viola napsal(a):

Xury

nemusí nejprve ten vědec (hmota) existovat než ho něco napadne?

Ano, musí se narodit a jak se může narodit? Narodí se tak, že se jeho maminka a tatínek setkají a řeknou si, že se mají rádi. Předají si slovo - ideu - lásku. Anebo si myslíte, že se maminka s tatínkem potkají na cestě a jen tak si lehnou vedle na mezi a splodí dítě - budoucího vědce? Tak bychom jistě mohli pokračovat až k Adamovi a Evě, ale já to jinak nevidím. Bůh měl tolik lásky, že vytvořil člověka, aby jej mohl milovat, nemohl milovat sám sebe.
12. 06. 2013 | 15:09

Do mrtvol se nekope napsal(a):

Je svým způsobem dobrá lest od věřících - zdánlivě "řešit" konflikt vědy a náboženství. Tím se náboženství dává větší význam, než ve skutečnosti má. Skutečnost je dnes taková - mám-li to říci lidově :-) - do mrtvol se nekope. Náboženství je pro lidi, kteří mají skutečně vědecké, kritické myšlení (to vůbec neznamená, že musí být vědci!), mrtvá záležitost z minulosti, ze středověku. Asi jako folklórní tance - nikdo dnes nebude zakazovat bodrým Moravanům šroubovat žárovku a tlouci se do holínek, kdykoli je jim do zpěvu a nikdo se nepohoršuje nad modlící se ubohou babičkou, která si chce vymodlit odpuštění svých údajných hříchů - ale těch babiček je míň - běžte se někdy podívat do kostela. Prostě - na konflikt jsou třeba dva, náboženství a církve jsou neškodné spolky podivínů. Paradoxně - o neexistenci takového konfliktu a zániku jakéhokoli významu náboženství v našem prostoru je masový 85% -ní nesouhlas národa s velkorysým darem této vlády církvím - tzv. restitucemi. Tato vláda musela protlačit tu nestoudnou krádež doslova "proti všem". Peníze zmohou dost - a na to církev spoléhá, ale už je pozdě - vzdělanost nad tmářstvím středověku definitivně zvítězila. Stále stejné příběhy o morálce - které právě k ničemu dobrému v historii nevedly, už přinejmenším nudí.
12. 06. 2013 | 15:23

Xury napsal(a):

Pro Violu:
obávám se, že pokud bychom pokračovali ve vaší cestě zpět došli bychom přes prvobytně pospolnou společnost, australopithéka, opice, poloopice, první savce a až k amébám a potažmo i velkému třesku, kde bychom patrně skončili.
12. 06. 2013 | 15:24

Xury napsal(a):

Pro Do mrtvol se nekope:
obávám se, že jste nepochopil(a) o čem blog je. Rozhodně není o snaze řešit problémy přírodních věd pomocí náboženství.
Nemluvě o tom, že autor je ze země, kde problémy církevních restitucí nemusí řešit.
12. 06. 2013 | 15:27

Platan napsal(a):

"Věda je analytická, náboženství syntetické. Věda studuje objektivní přírodní úkazy, náboženství subjektivní lidské prožitky a vztahy."

Míval napsal(a):
Opravdu jsem netušil, pane Kurasi, že věda je pouze analytická.

To je samozřejmě naprostá pitomost (jako většina toho, co Kuras napíše...).
12. 06. 2013 | 15:28

Platan napsal(a):

LUF napsal(a):
Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
"...ten "zájem" vědců se podle mých zkušeností projevuje hlavně tak, že se nepohodlné otázky snaží co nejrychleji zbavit, a ne ji pečlivě prozkoumat."

To jste úplně vedle, nemáte páru jak funguje věda. Konkrétní vědec může být i podvodník, může podvádět své kolegy ale věda má "samočistící" schopnost a mezi vědci je tvrdá soutěž o to, komu se povede přijít s něčím novým. Takovou věc jako opouštění těla by si rozhodně nenechali ujít.

Máte samozřejmě pravdu, ale věřte, že je to marný, je to marný, je to marný...! :-)
12. 06. 2013 | 15:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Už je z toho všeho jedna obrovská fraška.....

Nemá cenu žádná diskuze.Tady bude platit jednou jiný zákon.A pánové Nečasové budou hnáni k odpovědnosti.Pokud si myslí,že se tase udělá za jejich Modrým terorem tlustá čára jako za bolševikem,tak jsou na omylu.
Komunisté sic byli gauneři ale tato "Demokratická zlodějská modrá lůza" je suveréně překonala.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-zakon-jako-nastroj-zlocinu-dqk-/p_spolecnost.asp?c=A130610_204723_p_spolecnost_wag
Ivan.

P.S. Pane Stejskale dejte Hvídalu na Blogy Aktuálně.cz.
Nebo vás raději baví sprosté výkřiky na Facebooku?
12. 06. 2013 | 15:45

Do mrtvol se nekope napsal(a):

Pár postřehů:
Věda je globální a demokratická - jak trefně napsal někdo přede mnou - má sebekontrolní/sebečistící mechanizmy. Co jeden vědec objeví, tomu může uvěřit i vědec na protipólu zeměkoule, pokud provede/ověří důkazy. Věda názorově spojuje i lidi zcela odlišných prostředí.
Náboženství je lokální a nedemokratické - nic nedokazuje - tvrdí - KAŽDÉ náboženství, že ONO JEDINÉ je pravdivé - ostatní jsou nevěřící. Tečka. A teď paradox - na světě je cca 6 hlavních náboženských proudů (judaismus, islám, křesťanství, buddhismus, hinduismus) a cca 6mld lidí. Křesťanů je hrubě vzato 1/6 - tedy křesťanský bůh prohrává 1:6. S Alláhem je to podobné - také prohrává, .. a tak lze pokračovat - která víra je tedy správná - a kdo je nevěřící? Náboženství lidi na planetě rozděluje do názorově nesmiřitelných skupin - byť to neznamená, že musí být permanentně ve válce, příklady z blízkého východu a indického kontinentu jsou výmluvné i v současnosti. Ještě jsem neslyšel, že by spolu válčila teroristická skupina vědců hájících teorii pulzujících paralelních vesmírů proti skupině klasických big-bangistů. Věda je o přesvědčování, o hledání, o soutěži názorů. Náboženství je o boji zjevených - tudíž nezpochybnitelných "pravd".
12. 06. 2013 | 15:57

Viola napsal(a):

Xury

"obávám se, že pokud bychom pokračovali ve vaší cestě zpět došli bychom přes prvobytně pospolnou společnost, australopithéka, opice, poloopice, první savce a až k amébám a potažmo i velkému třesku, kde bychom patrně skončili. "

velmi správně a o čem to svědčí? O tom, že víra a věda jdou ruku v ruce a potřebují se, podněcují se.
12. 06. 2013 | 16:04

Xury napsal(a):

Pro Violu:
osobně se domnívám, že věda (mám teď na mysli především přírodní vědy) jde mimo nábožeství a myslím si, že je to tak dobře. Jiná věc je vliv náboženství na jiné stránky lidské společnosti hlavně na morálku.
12. 06. 2013 | 16:15

Xury napsal(a):

Pro Ivana Hochmanna:
"Pokud si myslí,že se tase udělá za jejich Modrým terorem tlustá čára jako za bolševikem,tak jsou na omylu." Je mi celkem jedno, jaký je váš názor na současnou vládu a normálně bych na to nereagoval. Co mě ovšem dost vadí je, označování určitých jevů a skutečností nepřípadnými jmény. Pokud současný stav nazýváte terorem, tak mi to vadí ne proto, že hovoříte o této vládě, ale proto, že to zkrátka neodpovídá skutečnosti a fakticky to dehonestuje skutečné oběti teroru.
Bohužel se tento zvyk dost rozšířil, takže se můžeme dočíst např. o koncentráku v Guantánamu, což považuji za urážku vězňů, kteří byli ve skutečném koncentráku (nemluvě o důvodech, pro které tam jsou).

Byl bych zkrátka rád kdyby jste se vy a vám podobní těmto výrokům raději vyhnuli.
12. 06. 2013 | 16:23

Do mrtvol se nekope napsal(a):

"..velmi správně a o čem to svědčí? O tom, že víra a věda jdou ruku v ruce a potřebují se, podněcují se. "
Skutečnost je taková, že náboženství vždy podporovalo vědu a vědce jen potud, pokud potvrzovala biblické "pravdy". Za těmito hranicemi naopak církev vždy brutálně brzdila takové vědce, kteří zašli příliš daleko a nejen brzdila i upalovala. Církev vždy byla a je propgáterem mírného pokroku v mezích "zjevených zákonů". V dnešní době je stejně směšné, jako v minulosti zuřivé popírání heliocentrismu, naopak oportunistická snaha o kompromisy, relativizaci až do rozbředlosti dříve nezpochybnitelných náboženských dogmat, čímž zpochybňují i dříve nezpochybnitelnou bibli - ve snaze zachránit vážnost náboženských teorií, které jsou dnes než k smíchu.
12. 06. 2013 | 16:31

Viola napsal(a):

Xury

Ne, ne věda je až druhá a pokud jde ve šlépějích náboženství, tak odpovídá na to, co říká náboženství, oponuje náboženství a náboženství také zkoumá, co věda a pak odpovídá a tak nějak dokola. První ale bylo náboženství, tak jako byla první idea, to nikdo nemůže popřít. Obě se navzájem, pokud jdou ruku v ruce a neupaluje jedno druhé, obohacují. Prvními vědci byli mniši a kněží.
12. 06. 2013 | 16:35

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):
... Prvními vědci byli mniši a kněží.

Jde o to, čemu říkáte "první vědci", nicméně základy vědy byly jednoznačně položeny v antice. Křesťanství potom naopak na mnoho století "zakopalo" vědu pod zem...

-------------------------

Pokud jde po posmrtné zkušenosti, tak tady je něco pro zvídavé:

There is nothing paranormal about near-death
experiences: how neuroscience can explain seeing
bright lights, meeting the dead, or being convinced
you are one of them

http://www.koestler-parapsychology.psy.ed.ac.uk/Documents/MobbsWattNDE.pdf
12. 06. 2013 | 16:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Xury,

Já bych byl zase rád,kdybych mohl pojmenovat stav ve kterém se momentálně nachází Česká Republika jinak.

Pane my a mě podobní (ty výrazy si propříště nechte pro svoje blízké)nazýváme věci pravými jmény i když mnohdy s básnickou nadsázkou.
Při terroru se ani umírat nemusí.Stačí,když se dotyční ujařmí tak,že ztrácí nejen entusiasmus,ale i naději a právo na spravedlnost.
Jenom proto,že si nějakému grázlovi přerostla moc přes hlavu,čemuž se zase obecně říká TOTALITA.
Dnes zase pro změnu modrá.
Chcete se mnou pane diskutovat o vhodnosti pojmenování jednotlivých excesů a stavů v této společnosti?

Když povím slovo Ksindl - tak sic zase naštvu pana Editora,avšak o adekvátnosti,či oprávnění nehodlám diskutovat.S vámi,či kýmkoliv jiným.

Děkuji za pochopení.Sbohem.Ivan.

P.S.Byl bych také rád,kdyby si už konečně mnozí "estéti" přestali hrát na garanty adekvátnosti ČEHOKOLIV!
....A vadí mě také spoustu výrazů z úst rádoby chytráků.
Jenže pokud budu chtít změnit jejich rétoriku,musím počítat s risikem,že mě občas někdo pošle někam.
Tak nějak vidím pane i váš případ.
12. 06. 2013 | 16:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Když už jsem tady,chtěl bych se omluvit panu Kurasovi za nevhodný vstup do diskuze k jeho blogu.

Pane Kurasi mám schované(vystřižené z Českého Deniku) všechny vaše fejetony, na kterých jsem vlastně poznával jiný směr uvažování,než ten zavedený v aplikovaném rozvinutém socialismu.
Tento váš článek je pro mě dalším poučením jak zacházet s vědomím.Nejsem momentálně v rozpoložení, abych zaujímal nějaké stanovisko k vámi napsanému vynikajícímu článku.
Po přečtení je už založen v mém archivu,i s odkazem na Web ve kterém jste jej uveřejnil.

Děkuji Ivan.
12. 06. 2013 | 17:08

Viola napsal(a):

Platane

Já bych řekla, že základy vědy byly položeny v momentě, kdy lidé chtěli obejít bohy.
12. 06. 2013 | 17:14

Vlkodav napsal(a):

Ivan Hochmann

"Pane my a mě podobní nazýváme věci pravými jmény i když mnohdy s básnickou nadsázkou."
Hezký eufemizmus pro lež.

Mimochodem nyní tu na rozdíl od totalitního socialistickéhos tátu máme demokracii, moc nám nefunguje, kulhá na obě nohy ale stále je to demokracie a je 1000x lepší než totalitní systémy.

Vidíte, a jde to i slušně.

Pěkný večer
12. 06. 2013 | 17:51

Viola napsal(a):

A ještě si neodpustím poznámku, že prvním vědcem musela být podle Bible žena, byla to Eva, která jako první kousla do jablka poznání, no přece jen byla z kvalitnějšího materiálu - kosti muže. :-)
12. 06. 2013 | 18:00

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Ivan Hochmann:

příteli, takový blábol, jaký jste zplodil, jsem už dlouho nečetl. vy na začátku svého příspěvku chcete asi vyjádřit nějakou myšlenku, ke konci se vám ta myšlenka překroutí ve svůj pravý opak nebo dokonce odmocninu? logaritmus? a to díky příšerné češtině, kterou produkujete.
12. 06. 2013 | 18:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Pánové co vás více irituje ?

"Rudí gauneři" - nebo "Demokratická ,zlodějská modrá lůza"?

Vyjadřovat myšlenky to je moje parketa pane.Bohužel jsem mnohokrát na těchto blozích zjistil,že ani při nejlepší vůli mnozí nerozumí a domnívajíse něco úplně jiného a někteří dokonce nerozumějí ani česky.

Hlavně že si nespletete virus - nádivo!

Ivan.
12. 06. 2013 | 18:25

patriot napsal(a):

Náboženství je opakem vědy.

Náboženství je třeba vymýtit jako černé neštovice nebo mor.
12. 06. 2013 | 18:36

Darwin napsal(a):

"..prvním vědcem musela být podle Bible žena, byla to Eva,.."
Viola : jezusmankote, svatá prostoto! Pan katecheta vám dá jedničku z nábožky, ale z přírodopisu máte 5. A jakpak nám křesťansky vysvětlíte, že mnoho milionů let před Evou a Adamem stvořil bůh(?) (či troj-bůh) dinosaury, aniž by se o nich v Genesis (která počítá stáří světa cca 7000 let) zmínil, pak je zas vyhubil a ještě před Evou stvořil poněkud chlupatější a robustnější dámy Neandrtálského typu, aby je teprve posléze nahradil tou slavnou pohádkovou dvojicí? Toto už přiznávají i "pokrokovější" křesťané, čímž posílají bibli do říše pohádek bří Grimmů, nebo Ezopových bajek. Otázka je, co po zpochybnění Genesis, tedy samotných základů vaší víry, ještě z vaší věrouky zbývá?
12. 06. 2013 | 18:50

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Platan – k tomu odkazu na Koestlera :

1) Recently, Olaf Blanke and colleagues demonstrated that out-of-body experiences can be artificially induced by stimulating the right temporoparietal junction [7]. Upon stimulation, the patient would say things like ‘‘I see myself lying in bed. . .’’. Other stimulations resulted in the patient feeling as if they were ‘floating’.

No tak vidíte, tak ať vědci bádají. Obávám se ale, že autor má na mysli pouhé halucinace, a ne skutečné OOBE, tj. vjemy a výpovědi následně ověřené jako pravdivé. Zřejmě apriori jinou možnost než halucinace či bludy ani nebere v úvahu. To je to, o čem jsem psal výše.

2) An awareness of being dead. One of the most frequently reported features of near-death experiences is an awareness of being dead [2].

V Moodyho svědectvích nejde o pouhý pocit či vědomí smrti (proti tomu ti lidé naopak protestují a snaží se ošetřujícímu personálu či naříkajícím příbuzným sdělit, že jsou živí), ale o fakt, že pacient byl lékaři prohlášen za mrtvého a po probuzení o tom ví. Čili jádro Moodyho poznatků je opět pozměněno, jako v bodě 1) !

Napadá mne, že může docházet k docela hororovým situacím, kdy na základě prohlášení za mrtvého je pacientovi odebrán nějaký orgán pro potřeby transplantace. Jak známo, bývalo zvykem uspořádat pohřeb až po třech dnech od úmrtí, protože se vyskytovaly případy, kdy pacient, který nejevil známky života, se přesto posléze v márnici nebo dokonce až v rakvi probral. Nezávidím těm, kteří předčasně skončí v rukách netrpělivých chirurgů.
12. 06. 2013 | 18:57

Darwin napsal(a):

"Jak známo, bývalo zvykem uspořádat pohřeb až po třech dnech od úmrtí, protože se vyskytovaly případy, kdy pacient, který nejevil známky života, se přesto posléze v márnici nebo dokonce až v rakvi probral."

No, to je jeden z příkladů, jak věda, nikoliv náboženství, konkrétně pomáhá člověku. Dnes se smrt dá určit jako smrt mozku monitorováním jeho funkcí po určitou dobu a s posouzením a souhlasem konzilia několika lékařů. A transplantace orgánů od takového zemřelého je - snad souhlasíte - humanitě a přírodě milý čin (co na to troj-bůh nevím a nezajímá mě to - mám syna, který díky tomu žije).
12. 06. 2013 | 19:14

Xury napsal(a):

Pro Ivana Hochmanna:
lidé, kteří se vyjadřují tak jako vy doufám nikdy nebudou mít vliv chod státu nebo na způsob vlády.
Nadále ovšem přijímám vaši nabídku a už s vámi o ničem nebudu diskutovat.
12. 06. 2013 | 19:41

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Darwin - Já jsem psal o případech, kdy je někdo oficiálně prohlášen za zemřelého, přesto že ve skutečnosti nezemřel. To vyprávěli lidé i Moodymu, takže jde o současnost, ne o vzdálenou minulost. I jinde jsem se o tom dočetl. Člověk byl považován za mrtvého, protože přístroje žádnou aktivitu mozku nebyly schopné zaznamenat, ale byl to omyl. A že se chirurgové snaží odejmout orgán co nejdřív a na nějaké dlouhé rozmýšlení není čas, je také asi pravda.
12. 06. 2013 | 19:42

Viola napsal(a):

Darwine

na internetu dnes najdete 60 200 odkazů na stopy dinosaura vedle člověka. Ta Eva a Adam klidně mohli žít i před těmi několika miliony let, ale je možné, že ten vývoj ani nebyl tak dlouhý, protože se pochybuje o způsobech datace. A v Bibli je jasně napsáno, že zemi obývaly různé příšery, čímž mohli být dinosauři a potopou byli spláchnuti, po dopadu meteoritu.
12. 06. 2013 | 19:49

aga napsal(a):

Asfalt

Věda sama už pomalu začíná chápat, že "realita" nění něco absolutně pravdivého a nezávisle existujícího, ale že se daleko spíše jedná o interakci pozorovatele a pozorovaného - a to doslova. Viz některé interpretace kvantové mechaniky. Názorně řečeno, realita je jen obraz pozorovatele v zrcadle "vnějšího světa", každý vidí jen to, co je schopen a ochoten vidět. A to nejen v nejzazších koncích vesmíru, ale přímo před nosem. Samozřejmě, platí zde určitá pravidla, velkou roli hraje momentální společenský konsenzus, takže v hrubých rysech máme pocit, že všichni vidíme to samé - ale pohledem do historie zjišťuje otevřená mysl, jak se "objektivní" svět mění v závislosti od momentálního společenského konsenzu.

Newton byl například hluboce věřící člověk, dalo by se spíš říci okultista a magik - a s jeho "pravdou" vědce to ani v nejmenším nekolidovalo. Toto však "objektivní" a "otevřená" věda kupodivu zamlčuje, a žádný vědec, který si chce zachovat dobrou pověst, se to nepokusí ani zmínit, natož vědecky prozkoumat a pochopit.

V humanitních vědách jde o soulad slov a skutků? Jak to myslíte? Humanitní vědci ve svém životě a nakonec i ve své vědě nelžou, nepodvádějí atd.? Souladem slov a skutků myslím "život v pravdě" - ten, o kterém tak často mluvil třeba Havel, a přitom celým svým životem názorně ukazoval, co je to život ve lži. Život v pravdě znamená kázat vodu a pít vodu, snažit se ve svém životě sám na sobě realizovat to, co jsem mentálně nahlédl jako pravdu.
12. 06. 2013 | 19:56

Viola napsal(a):

Darwine

třeba:

V roce 1955 objevil doktor Javier Cabrera v peruánské oblasti Ica velice zajímavé kameny. Byly ozdobeny kresbami a údajně vytvořeny původním indiánským obyvatelstvem v oblasti. Jejich kresby vědecký i laický svět absolutně šokovaly a šokují dodnes. Ostatně v této oblasti se našli i jiné zajímavé nálezy. Nález je bohužel značně diskreditován kopiemi, jež vytváří místní podnikavci a pokouší se je vydávat za originály.

Těchto 20000 kamenů je zřejmě jakási starodávná knihovna. Kryptozoologickou veřejnost vzrušují samozřejmě nejvíce obrazy pravěkých zvířat zobrazených na kamenech. Zcela jasně rozeznáváme Tyranosaura, Tryceratopse, Brontosaura, Stegosaura, Pterodaktyly a další dinosaury dávných dob. Některé kameny zaznamenávají nejenom dinosaury ale i lidi používající dinosaury jako koně. Nezachycují ovšem pouze kryptozoologické výjevy ale též třeba několik fází operace srdce.
12. 06. 2013 | 19:58

aga napsal(a):

Carlos V

"Ale - hrozí věda někomu peklem, upálením, uvržením na pokraj společnosti/komunity ? Proč by opravdový věděc "bojoval" proti náboženství - vždyť se ho vůbec nedotýká."

To je ale furt dokola, někteří jako by nebyli ani za léta diskuzí schopni pochopit rozdíl mezi církví a vírou.

Víra snad někomu hrozí peklem?? Ne, pouze církev. Víra je to, co cítím k tomu, co mě přesahuje. Věda samozřejmě nehrozí, ale různé vědecké instituce a organizace dokáží být také pěkně mocichtivé, ziskuchtivé a používají různé ne zrovna košer metody, jak zdiskreditovat třeba konkurenci nebo nepohodlné kolegy.
12. 06. 2013 | 20:02

Platan napsal(a):

Kolemjdoucí:

"No tak vidíte, tak ať vědci bádají. Obávám se ale, že autor má na mysli pouhé halucinace, a ne skutečné OOBE, tj. vjemy a výpovědi následně ověřené jako pravdivé. Zřejmě apriori jinou možnost než halucinace či bludy ani nebere v úvahu. To je to, o čem jsem psal výše."

Ano, ať bádají, jsem taky pro... :-) Souhlasím, že autor má zřejmě na mysli halucinace nikoliv "skutečné Out of Body Experiences". Má k tomu totiž dva dobré důvody:

1. Skutečné OOBE doposud nebyly nikdy prokázány. Doposud se nikdy neprokázalo, že by pacient měl po návratu nějaké nové (faktické) poznatky, které nemohl získat jindy než v době své klinické smrti.

2. Výsledky výzkumů naznačují, že se pro tzv. OOBE dají vysvětlit na bázi přirozených procesů probíhajících v lidském mozku.

"V Moodyho svědectvích nejde o pouhý pocit či vědomí smrti (proti tomu ti lidé naopak protestují a snaží se ošetřujícímu personálu či naříkajícím příbuzným sdělit, že jsou živí), ale o fakt, že pacient byl lékaři prohlášen za mrtvého a po probuzení o tom ví."

Moodyho, koketujícího s parapsycholigií, regresemi do minulých životů, "výzkumem" v oblasti reinkarnací a pod. bohužel nelze považovat za seriózního vědce a jeho svědectví tedy jsou pro seriozní vědu nepoužitelná.

"Napadá mne, že může docházet k docela hororovým situacím, kdy na základě prohlášení za mrtvého je pacientovi odebrán nějaký orgán pro potřeby transplantace."

Tomu se můžete snadno vyhnout tak, že vyjádříte předběžný nesouhlas... :-)
12. 06. 2013 | 20:19

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):
Darwine
na internetu dnes najdete 60 200 odkazů na stopy dinosaura vedle člověka.

Přesně tak, není to tak dávno, co jsem tu referoval o nálezu rokokové pudřenky ve fosilním žaludku tyrannosaura...
:-)

P.s. O vesmírných lidech "universe people" vygooglíte na jeden pokus 344,000,000 odkazů, takže pozor na ně...!
12. 06. 2013 | 20:28

Darwin napsal(a):

Ano, to známe - Moody, Daeniken, Dan Brown, Souček, Radek John, Ivan Klíma,.. .
Hezky se to čte, že? Tito a mnoho dalších i s doktoráty před/za jmény jsou obchodníci se záhadami, iluzemi, tajemnem. Prodavači šílených teorií, nikým neprokázaných dohadů a domněnek, leckdy i falšovači důkazů. Je to dobrý byznys, který bují od počátků knihtisku až dodnes. Tito pánové - záhadologové, ufologové, senzibilové, vědmy, numeroložky, astrologové, léčitelé, chiromanti, telepati, homeopati, psychopati, .. - nemjí NIC společného (ani vzdáleně) s vědou a jejich tvrzení mají jen hodnotu vydělaných peněz na lidské hlouposti. Zajímavé je, že jsem mnohokrát četl od věřících, že je víra v boha chrání (narozdíl od nás - ateistů) od pověr, pavěr a věr v cokoli a kohokoli. Jak vidno - ani toto tvrzení neplatí. Přečtěte si články na webu společnosti pro vyvracení takových nesmyslů - Sysifos.cz. Jsem si vědom, že pan Grygar - známý vědec je věřící člověk - přesto si ho vážím - každý máme své pojetí vědy a generační rozdíl, rodinná výchova má svůj vliv - ale on je rozhodně dalek takových pověr.
12. 06. 2013 | 20:30

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):

Některé kameny zaznamenávají nejenom dinosaury ale i lidi používající dinosaury jako koně.

Jako koně...? možná, ale určitě ne jako krávy. Dinosaura prostě nepodojíte... :-)
12. 06. 2013 | 20:33

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Platan - "1. Skutečné OOBE doposud nebyly nikdy prokázány. Doposud se nikdy neprokázalo, že by pacient měl po návratu nějaké nové (faktické) poznatky, které nemohl získat jindy než v době své klinické smrti."

Jak jste na to přišel? Vždyť pravý opak je pravdou. Existuje bezpočtu svědectví o tom, že vyprávění pacienta o tom, co se dělo během jeho bezvědomí, bylo pravdivé.

O NDE se nezajímá jen Moody. Kardiolog Pim van Loomel shrnul své poznatky v knize Consciousness Beyond Life, 2011.

Rozhovor s autorem zde:

http://www.youtube.com/watch?v=YOeLJCdHojU

Mel Van Dusen interviews renowned cardiologist Pim van Lommel about his research into the near-death experience and it's implications for a radically new paradigm for living in the 21st century.
12. 06. 2013 | 20:33

KOSSUTH LAJOS napsal(a):

Věřící upálili vědce Giordana Bruna. O vědcích, kteří upálili věřícího jsem ještě neslyšel
12. 06. 2013 | 20:38

Viola napsal(a):

Platane

vy jste ty kameny neviděl? A věříte vůbec, že byly objeveny v Mexiku dávné stavby Májů a Inků? Co jejich bohové, kteří jsou okřídlení draci? Jak se to dá vědecky zdůvodnit, že si zvolili právě takové představitele?
Já mám Danikena ráda, protože se právě v něm skloubila víra s vědou. Napřed vystudoval teologii a ta jej přivedla k bádání a popisování různých památek po celém světě.
12. 06. 2013 | 20:47

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Darwin – „Přečtěte si články na webu společnosti pro vyvracení takových nesmyslů - Sysifos.cz.“

Vy si zase přečtěte pravidla splku Sisyfos. Diskusi která by se dotýkala náboženství si předem zakázali. To je zajímavý doklad jejich serióznosti.

Proč sem pletete Dänikena. Browna a jiné záhadology a „prodavače šílených teorií“, naprosto nechápu. S diskusí přece vůbec nesouvisí.
12. 06. 2013 | 20:48

Platan napsal(a):

Kolemjdoucí:

Jak jsem na to přišel? Víte, pane, s politováním musím podotknout, že to je opravdu špatně položená otázka. Na to, že něco není dokázano, se ve vědě nepřichází. To se prostě předpokládá do té doby, dokud není podán validní důkaz. Vy tvrdíte, že "existuje bezpočtu svědectví". Tak mi tedy, prosím, uveďte nějakou studii publikovanou v některém z impaktovaných časopisů *), která by to potvrzovala.

*) např. http://scienceimpactfactors.blogspot.cz/
12. 06. 2013 | 20:56

Platan napsal(a):

Violo

A vy jste ty kameny viděla? Máte nějaký odkaz? Viděl bych je moc rád.
Existenci pyramid mám za dostatečně prokázanou...
Co se draků týče, tak se přece nemusíme trmácet až do Jižní Ameriky. Podobně byste se mohla ptát, kde se draci vzali v našich pohádkách. Jedno možné vysvětlení by bylo, že lidé už od pradávna nacházeli fosilní pozůstatky pravěkých zvířat a jejich obrazotvornost si z toho vytvořila představu o dracích.
12. 06. 2013 | 21:11

Delfská věštírna napsal(a):

Vocatus atque non vocatus Deus aderit.
Volán či nevolán Bůh přijde.
12. 06. 2013 | 21:22

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Delfská věštírna - Odkud máte ten citát? Aderit neznamená přijde.
12. 06. 2013 | 21:27

Platan napsal(a):

Vocatus atque non vocatus, deus aderit

Whether or not you ask for Him, God is presentr

http://www.stanford.edu/~cquinn/deus.html
12. 06. 2013 | 21:40

Platan napsal(a):

...present
12. 06. 2013 | 21:42

Kobra Plaz napsal(a):

Shrnutí dosavadní diskuse: Dinosaury je možné používat jako krávy.
12. 06. 2013 | 21:48

Platan napsal(a):

Violo,
ty malované Cabrerovy kameny jsou fakt pěkné:

http://www.biblesearchers.com/catastrophes/catastrophes9.shtml

http://ap.lanexdev.com/APContent.aspx?category=105&article=446

http://talc.site88.net/atla.htm

Ale bohužel je ta asi podvrh...

http://www.skepdic.com/essays/fraudsprankshoaxes.html
12. 06. 2013 | 22:06

Carlos V: napsal(a):

aga : Co je náboženství - církev či víra ? A jak jsou tyto odděleny ?

Ano, to církev vnucuje svoje dogmata. Ovšem církev hnaná vírou v jedinou Pravdu, kterou je třeba vnutit všem.

Nic proti Víře - ale nechť si ji prosím každý užívá sám či v kruhu svých spoluvěřících. A´t ji nevnucuje ostatním - a - to snad jetě více - ať ostatním nevnucuje ostatním atributy své víry.

A´t nepije alkohol, nejí vepřové, ale nevnucuje toto ostatním. A´t nepracuje v pátek, sobotu či neděli, nenutí ale ostatní činit totéž. Ať si hledí sebe.

Na jednom menším blogovém serveru majitele uhranul kazatel, který se snaží doslova vtírat do životů ostatních a vnutit jim svoje postoje. Svoji pravdu má za universální, platnou pro ostatní a ostatní k této víře - a jednotlivým aspektům tlačí. Velice vlezlé, osobně vtěrné. Před takovu "vírou" je třeba se bránit vskutku všemi prostředky.
12. 06. 2013 | 22:25

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

mám to trochu jinak,
přední mozek - věda. levej mozek - bůh. mám pocit, že mě zradil a obelhal. ale je to jenom pocit. pravej mozek - ďábel. často mám pocit, že to je moje poslední záchrana. když ten mozek sečtu dohromady, je to hledání pravdy, která stejně neexistuje. mozek nemá smysl, protože všechno je jinak.
12. 06. 2013 | 23:27

pamětník napsal(a):

aga:
"Věda se ve své snaze "poznat pravdu" podle mne honí za vlastním ocáskem, nereflektuje nebo nerespektuje principielně omezené možnosti našich poznávacích nástrojů a metod. "
Nesmysl.

Vím, že fanatikům nemá význam odporovat, ale na vyslovenou lež a hlubokou zpozdilost nelze nereagovat.
12. 06. 2013 | 23:32

pamětník napsal(a):

LUF:
12. 06. 2013 | 11:15
Plně souhlasím. Není to věda, kdo má problémy s náboženstvím, jsou to věřící, kdo mívá problém s vědou.
12. 06. 2013 | 23:39

pamětník napsal(a):

Viola:
"víra a věda jdou ruku v ruce a potřebují se, podněcují se. " Omyl, a to velký, věda víru nepotřebuje a dokonce umí její základy vysvětlit.
12. 06. 2013 | 23:44

Viola napsal(a):

Platane

Spousta odborníků věří spíše tomu, že jsou to podvrhy vyrobené moderními lidmi. Swift se v jednom ze svých článků zmínil o tom, že jeden z důvodů, proč jsou považovány za padělky, je ten, že v 60. letech paleontologové měli za to, že dinosauři za sebou při chůzi ocas tahali, zatímco kameny zobrazují dinosaury s ocasy nahoře.

Jelikož byly nákresy dinosaurů považovány za nepřesné, vědci si mysleli, že je nemožné, aby kameny byly vyrobeny lidmi před pětašedesáti miliony let. Později se ovšem ukázalo, že dinosauři skutečně chodili tak, že se jejich ocasy země nedotýkaly.

„Teď víme, že se paleontologové mýlili. Kameny z Icy měly pravdu," napsal Swift.
12. 06. 2013 | 23:54

Viola napsal(a):

pamětníku

tak jak věda vysvětluje například, že si Inkové za bohy zvolili okřídlené hady. Já si myslím, že vědci bádali hlavně proto, aby dokázali, co tvrdilo náboženství. Dnes se samozřejmě bádá jen podle potřeb trhu - což je současný pseudobůh.
12. 06. 2013 | 23:57

martiXXX napsal(a):

Myšlení je omezené a tedy poznání je omezené. Tedy nekonečně omezené. Neboť okolo něho je nekonečno.

Tedy poznání jsou malé mezírky v nekonečnu nepoznaného či dokonce nepoznatelného.

Myšlení je pouhý nástroj k přežití druhu.

Duchovno samozřejmě existovat může. Nevidím jediný důvod proč by mělo být prokazatelné omezenými vědeckými metodami.
13. 06. 2013 | 00:00

honolulu napsal(a):

Pane Kuras,
pan o kterem pisete je symaticky tremi vecmi !

Hada se s ortodoxnimi Zidy jak o minulosti, tak i o budoucnosti nabozenstvi, a to je zaruka mentalniho rustu.

Vypujcuje si myslenky Reku a hlave Platona, a to v pozdnim vyvoji Recka a Israele, ale jeste pred zacatkem tvrde Hellenizace...Cimz dava najevo reckou kulturni a nabozenskou nadrazenost. On se neboji, ze ho prijdou strasit Maccabeussti.

To nejsympatictejsi na nem je vsak to, ze si vypujcuje i od Heleny Blavatske, ktera mistrne smirila vedu a nabozenstvi, cimz se stala matkou New Age...Rabbi prisel pozde o 140 let +/-.

Pro Zidy i Katoliky t.zn., ze spojime svoje sily a uz konecne sestrelime nejake ty UFOny.

Pane Kuras, vyridte Rabbimu, ze budoucnost je temna, jak pro Katoliky, tak pro Ortodoxni Zidy.
Aquarius se rapidne blizi, a jak vy, tak i my budeme splachnuti do bazin zapomneni. Vyhasla (chcipla) nase zariva Pisces a my chradnem...Sejdeme se proto na konferenci New Age. Doufam, ze to nebude Londyn. Me se tam nelibi.
13. 06. 2013 | 00:13

Platan napsal(a):

Violo
Já tedy na těch obrázcích nevidím, že by tam ti dinosaři měli převážně ocasy jednoznačně nad zemí, ale je pravda, že těch fotek je jen pár...
Každopáně bych ale spíš dal na vědce, kteří "kamarádství" dinosaurů s Indiány vylučují.

P.s. Ještě k té možnosti využití dinosaurů jako koní... Víte, oni plazy jsou dodnes "né moc chytrá" zvířata, takže bych pochyboval, že by se nějaký dinosaurus dokázal naučit rozeznávat hot a čehý... :-)
13. 06. 2013 | 00:15

Viola napsal(a):

Platane

Já si zas myslím, že vzhledem k tomu, co vědci tvrdí, že dinosauři tu byli až 150 milionů let, museli být aspoň mazaní, když ne chytří a velice přizpůsobiví a prý byli jako dnešní chameleon, dorozumívali se změnou zbarvení. Vědci říkají, že přímý potomek dinosaurů je náš krocan, který také dokáže měnit barvy podle nálady, anebo páv, který natřásá svá barevná pírka, ale díky tomu prý je na cestě k degeneraci.
13. 06. 2013 | 00:22

Viola napsal(a):

Tady jsou pěkné obrázky také

http://www.y-port.cz/cz/stale-clanky/ica-peru.html
13. 06. 2013 | 00:32

Asfalt napsal(a):

Aga 12. 06. 2013 | 19:56:

Pokud dobře chápu, zabýváte se ontologickou otázkou (co je podstatou?), zatímco já mluvil spíše o gnoseologické otázce (je podstata poznatelná?).
Moje absolutní pravda pak byla absoulutní ve smyslu zcela pravdivého a úplného poznání podstaty, relativní pravda je částečná neúplná pravda o podstatě, kterou lidé v určitém prostoru a čase za pravdu považují.
Nejsem si jist, zda pojetím pravdy z Vašeho posledního příspěvku. Ano, dnes se domníváme, že pravdivým je Heisenbergův princip neučitosti, podle kterého nelze určit současně polohu mikročástice a čas, kdy mikročístice tuto polohu zaujme, ano mikročásticím připisujeme duální korpuskulárně vlnový charakter, protože se chovají tak i tak a my nevíme, zda jde o vlny nebo korpuskule, ano vlnový charakter popisujeme pravděpodobnostní funkcí, ano mikročástice nás stále překvapují dalším nezvyklým chováním. Ano, potíží experimentu v mikrosvětě je, že i foton, který je signálem našeho poznání, ovlivní svět, který zkoumáme.
Nevím ale, zda výše uvedené problémy jsou otázky nějaké pravdy, spíše bych mluvil o neurčitosti, pravděpodobnosti nebo podobně. Ale nejsem na to odborník. Možná máte pravdu a já zas něčemu nerozumím.

Ani já nemyslím, že víra koliduje s vědeckou činností.

Soulad slov a skutků je můj omyl, který se stal proto, že jsem zcela neporozuměl Vašemu dřívějšímu příspěvku. Nyní už vím, jak to myslíte a souhlasím.
13. 06. 2013 | 00:32

Viola napsal(a):

pro honolula

Obydlená oáza Huacachina. Osídlili ji Němci z mystické společnosti Thule již ve 20.letech 20.století.
13. 06. 2013 | 01:19

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě Vlkodavovi.....

Citace:Mimochodem nyní tu na rozdíl od totalitního socialistického státu máme demokracii, moc nám nefunguje, kulhá na obě nohy ale stále je to demokracie a je 1000x lepší než totalitní systémy.****

Nesouhlasím s vámi pane.
Já byl i za totality svobodným člověkem a uměl jsem se bránit.Pokud by to nešlo byl jsem připraven emigrovat.

Dnes jsem bezbrannou loutkou v rukou grázlů a mafiánů,kteří nadělali z tolika lidí blbce a žebráky.Zničili všechna očekávání a nadšení lidí v kontextu budování nového státu bez komunistických dacanů.
To je ta vaše demokracie pane? NEOČIŠTĚNÁ,ZLOVOLNÁ, NARUDLÁ.Vlastně fialová. Než takovou demokracii - tak raději něco úplně jiného.
Vyjadřuji se pane dobře? Rozumíte mi co chci říci?

To bychom si mohli popovídat.

Ivan.
13. 06. 2013 | 01:43

honolulu napsal(a):

Pani Violo,
Thule society stejne jako Vril a nekolik dalsich stale zije, ale nevim kde.
To je zase jedna vec o ktere se nesmi psat, protoze nekteri omezenci by to povazovali za utok na ne osobne. Myslim si, ze jsou to nejnebezpecneji organizace na svete. Vetsina lidi o nich nevi nic.

Kde je oaza Huacachina - nevim...
Thule ve 20-tych a 30-tych letech minuleho stoleti vsak posilala jednu vypravu za druhou do mnoha mist na svete. Nejvice do Tibetu, jizniho Iraku, Iranu a do Antarktidy.

Vril byla vice technologicka a uvedla svet do uplne nove technologie... Je skoda, ze se o tom nepise, protoze hodne veci neni objasnenych...
13. 06. 2013 | 03:11

honolulu napsal(a):

Prispevkari,
z vasich prispevku je jasne videt, ze jste vsichni neznabozi, atheiste, hrisnici a ze prdite v MHD a pritom se divate karave na souseda.

Proto nevite, ze se blizi nejdulezitejsi doba roku, ktera by vam mohla zmenit zivot v nekolika minutach - kdyby jste znali spravny ritual a meli trochu respektu k vyssim mocnostem nebeskym.

Ano panove ! 19. cervna ma festival a velky svatek MINERVA. Tato Bohyne umi udelat z nemehla remeslnika. Z koktavce recnika. Z neknuby sarmantniho herce a ze zbabelce hrdinu...Tak se k ni pomodlete, aby jste nekdy i vy, meli v zivote uspech !

Jeste daleko dulezitejsi je 24. cerven ! Ten den je uz nekolik tisic let svatkem FORS FORTUNY. Tato Bohyne zlata a bohatsvi vyzaduje prisny ritual...

Presto, ze si to nezaslouzite, tak vam ho prozradim. Ale jedine proto, ze jste Cesi a Katolici. Tem jinym to nerikejte !

V ten den 24.6. je prisne zakazano pracovat ! Rano prineste kytici kvetu panne Marii, ona je prevtelena stredozemni kralovna. (Ony se znaji.) Mejte na sobe barvu zelenou a zlutou a udelejte si picnik na louce nekde v blizkosti vody....Nejezte maso ! Jezte ovoce, syry, orechy, sladkosti a pijte vino, nebo ovocne stavy.
Tak to delali Rimane...Tak to delam i ja, kazdy rok.
Penize vas neminou ! (Kazdy mesic mi nekdo posle shek.
Asi sv. Petr na rozkaz Fors Fortuny...)
13. 06. 2013 | 05:10

Kobra Plaz napsal(a):

Další shrnutí: Dinosaury chovají soudruzi ze zájmové organizace Thule. Vždy 24.6. pro ně pořádají 'picnik' na louce někde v blízkosti vody...
13. 06. 2013 | 07:28

aga napsal(a):

Asfalt

Myslím, že ontologickou a gnoseologickou stránku problému nelze vnímat odděleně. Na tom, co je podstata, záleží to, jestli je poznatelná, a navíc je otázkou, zda je člověk vůbec uzpůsoben tak, aby realitu poznat mohl.

Pokud bychom pracovně předpokládali, že hmotný svět je dílem nějakého vyššího vědomí, je klidně možné, že toto vědomí "zkonstruovalo" hmotný svět jako jakousi virtuální hru (pro názornost si představte třeba film Matrix), kde aktéři této hry záměrně nemají vhodné vybavení svou virtuální realitu poznat v její pravé podstatě. Duchovní tradice stará tisíciletí také materiální svět jako "Boží hru" "Máju" atd. vnímá.
Pro mne tuto tradici kvantová fyzika potvrzuje, zjednodušeně říká (jak já to chápu), že z nesčetných latenci se "zhmotní" ta, na kterou upře pozorovatel pozornost - a zhmotní se v souladu se subjektivními vlastnostmi a předpoklady pozorovatele. Jinak řečeno - pozorovatel uvidí jako skutečnost to, co vidět chce, může a umí (v závislosti od panujícího konsenzu, který jeho "chtění" "usměrňuje".
Přemýšlet o tom, proč to tak je, a co se od nás v rámci této hry očekává, mi připadá mnohem zajímavější a důležitější než zkoušet poznat "realitu" v její chameleónské podstatě.
13. 06. 2013 | 09:57

Viola napsal(a):

honolulu

"Kde je oaza Huacachina" je to právě tam, kde se našly ty Ica kameny, v poušti Ica v Peru.
Vynikající místo k léčení a čištění.
Oblíbená pouštní zóna PCH, vyjíždí se do ní ve speciálních terénních pouštních vozech z oázy Huacachina, kam se dá dostat z města Ica. V zóně jsou nejvyšší duny na Zemi. Písek zde lze využívat k zakopávání těla a odsáváni všech negativních energií, předloh a zárodků chorob - především. Během práce PCH zde došlo již několikrát k rychlému odstranění příčin problémů, například vleklé choroby z energetické předlohy účastníka, s oblibou se zde manifestují KOSMIČTÍ LÉKAŘI. Nejsilnější je zóna za východu a západu Slunce, kdy se celá mocně rozvibruje a je schopna zvýšit naši vlastní vibraci. PCH rád pracuje s lidmi na vrcholcích dun přes noc, lidé jsou zcela odpojeni od běžné reality, mají pocit, že jsou někde na Měsíci, energie vyzařuje z tun písku - zrnka křemičité horniny skvěle akumulují a pak mocně vyzařují energii zóny, která patří do pásma mocné energie a energetických anomálií PACIFICKÉHO ZLOMU.
13. 06. 2013 | 10:08

Viola napsal(a):

PCH je Petr Chobot, který se tím zabývá a má své stránky.
13. 06. 2013 | 10:14

Asfalt napsal(a):

Aga:
Člověk není uzpůsoben, aby poznal realitu (ve smyslu Vámi výše uvedeném). Vyplývá to z jeho smyslů, které byly uzpůsobovány pro život v přírodě (ne pro poznávání třeba té kvantové fyziky), apod. Za předpokladu, že náš svět je "Matrixem" nějakého stvořitele, pak stvořitele považuji za součást jsoucna. Musím se potom ptát, kdo stvořil stvořitele nebo odkud se stvořitel vzal, je také součástí hry atd. Stvořitel a Matrix podle mého názoru proto moc nevysvětluje. Je to jen otázka víry našeho pohledu na svět.

Nevím přesně, co máte na mysli, když mluvíte o latencích, které se "zhmotní" podle pozornosti pozorovatele. Neumím to nyní zařadit pod nějaký fyzikální princip, který znám.
Virtuální částice ("vyskakující z vákua") byly prokázany Casimirovým jevem, nejsou ale závislé na pozorovateli. V teorii strun je hypotéza o rozvinutých a nerozvinutých rozměrech, ani ty ale na pozorovateli nezávisí.
Neumím to zařadit, ale rozhodně netvrdím, že vím všechno. Podstatou kvantové fyziky je, že fyzikální objekty nevyměňují energii s okolím spojitě (jako v klasické fyzice, kde padající kámen zaujímá spojitě všechny výšky, protože jeho potenciální energie se mění spojitě), ale nespojitě po kvantech (kde padající kámen zaujímá nespojitě jen ty výšky, které odpovídají násobku energetického kvanta).
V popularizaci kvantové fyziky pak možná někdy dochází k různým tvrzením. Např. tvrzení: "hmota je všedepřítomná." Ano svým způsobem je, protože byť s infinitizimální pravděpodobností, ale přece, existuje možnost, že se částice hmoty nachází v nekonečné vzdálenosti od bodu A. To je ale jen náš matematický výpočet nedokonale popisující jakousi fyzikální realitu, která může být jiná, než co řekl matematický vzoreček. Do jaké míry je matematický vzoreček vůbec pravdivý, je otázka další. Zdá se mi pak přehnané třeba tvrdit, že kvantová fyzika objevuje to, co o Bohu už dávno víme (Bůh má být také všudepřítomný).
13. 06. 2013 | 11:18

blue napsal(a):

přečet jsem jen kousek " Krizemi nedávné minulosti byla ztráta víry, která svět zaplavila čtyřmi děsivými historickými experimenty, jimiž byly francouzské revoluce, nacistické Německo, Sovětský svaz a komunistická Čína." a velmi nesouhlasím. TO je neuvěřitelně laciné toto házet na "ateisty". Typická teistická zákeřnost... fujtabl.
13. 06. 2013 | 11:44

aga napsal(a):

Asfalt

Pohybujeme se mimo oblast absolutních pravd, další je jen můj názor:

Bůh je podle mne VŠECHNO VE VŠEM, takže pochopitelně je součástí té hry (například židovská kabala to vyjadřuje tak, že onen boží celek ze sebe "kus vydělil" a s tímto kusem si "hraje" (to jsou ale vše jen metafory, tak jak je schopen je nedokonalý lidský poznávací aparát chápat a vyjadřovat). Stvořitele nestvořil nikdo, je věčný a všudypřítomný, což jsou právě kategorie,které není dočasný a omezený člověk principielně schopen pochopit. Čili už sama otázka "kdo stvořil Boha" nebo "co bylo předtím" je ze své podstaty špatná.

Co se týče kvantové mechaniky, nechci se tu jako laik ztrapňovat odborným výkladem, já jsem z různých popularizujících výkladů "věřících" jaderných fyziků vyrozuměl to, co jsem se snažil popsat výše. Více byste asi našel pod pojmem "superpozice v kvantové mechanice".

Matrix jsem uváděl jen jako příklad možné virtuální skutečnosti, jinak mi jeho ideologie nekonvenuje.
13. 06. 2013 | 13:12

honolulu napsal(a):

Pani Violo, dekuji za informaci. V Peru jsem nebyl.
Kdybych vedel, ze to nejak pomuze zpomalit i cas, tak tam pojedu. Starnu jako vsichni. Uz je to 45 let co prisli Rusi.
Zjev upada, stare zraneni se ozyvaji, dve milenky uz nezvladnu a a zmrzlina me nechutna.
13. 06. 2013 | 13:28

patriot napsal(a):

Vlkodav:

Rozdíl mezi tzv. totalitou a tzv. demokracií spočívá v tom, že v prvním případě jsou slušní lidé ohrožováni jednou politickou stranou, zatímco ve druhém případě jsou ohrožováni několika politickými stranami.

V tomto smyslu se naše situace po listopadovém převratu prudce zhoršila!

Jistě uznáte, že les, v němž řádí jedna loupežnická banda, je bezpečnější než les, který je takovými bandami zamořen.
13. 06. 2013 | 13:44

pamětník napsal(a):

Viola:
"tak jak věda vysvětluje například, že si Inkové za bohy zvolili okřídlené hady" Tím, že Indiáni neznaly bělochy a koně. Až se objevil Cortéz, považovali za boha jeho.
13. 06. 2013 | 18:58

pamětník napsal(a):

...neznali...
13. 06. 2013 | 18:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Dobře Patriote jste popsal situaci.

Když jsem ca před půlrokem obvinil vládní politiky z přípravy machiavelistického spiknutí proti národu tohoto státu,byl jsem všem pro smích.

Teď se pro změnu budete divit vy.Zajisté bude objasněna úloha ODS a církevních lobystů v šílené kauze Véčkařů.
Úloha Pikové dámy a její nesmyslné pidistrany "Lidem".

A Vůbec bych se nedivil, kdyby se objevilo obvinění z vlastizrady v souvislosti s církevními restitucemi.

Vy si tu zatím klidně debatujte o partnerství vědy a církve.Můžete přidat další parnerství s mafiemi a podrazníky.

Ivan.
13. 06. 2013 | 19:30

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
Zasedá Bezpečnostní rada, svolal ji Nečas.
Začátek občanské války, zatím verbální.
13. 06. 2013 | 21:03

Medikolog napsal(a):

Víra je nejvýnosnější iluze.

Umožňuje celá tisíciletí velmi lukrativně prodávat opce na zboží, které nikdy nikdo neviděl a ani neuvidí.

Za vaše konkrétní majetky a pracovní služby vám SLÍBÍ miliony procent zůročení v čas splatnosti... daleko po vaší smrti, až nastane konec světa, majetky zaniknou (nebude co restituovat), pokud nějaký Gabriel zatroubí na nějakou troubu (aby uhla?;-).

A plnění záleží na rozhodnutí totalitního rozhodce, Boha. Přijemce reálných plateb, profesionální část totalitní církevní organisace, se navíc zavazuje pouze k přímluvě a nebude kde uplatnit reklamaci, ani komu žalovat církev z podvodu.

Na církevním osvedčeném principu se úspěšně organizuje (nejenom) Sicilská Mafie a má i stejný cíl. Strachem donutit pracující, aby se nechali škubat, stříhat, a radostně k tomu hýkali a líbali Donu Mafiosovi ruku a prelátovi prsten.

Věda hledá oproti víře exaktní a hmotné důkazy, důkazy existence zkoumaného a prověřování platnosti teorií....
14. 06. 2013 | 03:37

Baba napsal(a):

No, ale ty, kteří se dotýkají kmene, máte přece jen ve větší oblibě, že.
14. 06. 2013 | 08:29

Viola napsal(a):

pamětníku

a zobrazili si Inkové Cortéze v podobě boha na nějakém posvátném místě?
17. 06. 2013 | 12:56

pamětník napsal(a):

Violo,
už to nestihli.
17. 06. 2013 | 13:09

Appatarip napsal(a):

Apparently You Also Make Some of these Blunders With the omega ! <a href="http://uit.edu/camera01.html">デジカメ 人気</a> The Astounding Unique watch strategies Revealed By My Best Friend <a href="http://uit.edu/camera02.html">デジカメ 人気</a> Every little thing you ought to do to learn more about watch well before you are left behind. <a href="http://uit.edu/camera03.html">コンパクトデジカメ</a> This is why all the things that you have heard of omega is in fact completely wrong and what you must know.<a href="http://osdi.org/oakley26.html">サングラス</a> The Ten MostNuts omega Secrets... And The Ways To Utilize them! <a href="http://uit.edu/images/oakley27.html">メンズ サングラス</a> The Amazing omega 'cheat' That Hopefully Will Fool All <a href="http://uit.edu/images/tokei01.html">腕時計 レディース</a> The thing Every person Need To Know About The watch Online business <a href="http://uit.edu/images/tokei02.html">オメガ 時計</a> The Biggest And Most Complete omega Guide You Ever Seen Or else Your Money Back Extra short article content shows you most of the details of the omega coupled with precisely what one need to do right away. <a href="http://uit.edu/images/tokei03.html">ロレックス 中古</a> The total key for watch which you can learn more about straight away. <a href="http://uit.edu/images/gucci.html">gucci バッグ</a> Contemporary questions about omega addressed and consequently the reasons why you should start reading each term on this post. <a href="http://uit.edu/mwaseem/adidas01.html">adidas</a> Brief publishing uncovers the proven facts about watch and the way it can have an effect on users. <a href="http://osdi.org/images/adidas02.html">アディダス スニーカー</a> Everything that everybody else actually does with regards to omega and consequently those things youought to do totally different.
19. 06. 2013 | 09:09

kvakoš napsal(a):

Věda je koncept který je s jakýmkoliv náboženstvím v protikladu. Evolučním vývojem máme k náboženství a iracionalitě silné sklony, ale tyto náboženské pudy byly evoluční výhodou v pravěku. V moderní době jsou nevýhodou, jak by to dopadlo, kdyby papež a Luther disponovali dnešním jaderným arsenálem ? Asi bychom řešili jiné problémy než vztah vědy a náboženství.

To že máme sklony dané evolucí v době kamenné věřit jednoduchým náboženským vysvětlením složitých otázek neznamená, že jsou náboženská dogmata pravdivá. Člověk, který poctivě hledá boží pravdu nakonec skončí u ateismu jako jediném logickém řešení otázky který Bůh je ten správný. Kdyby se totiž pro některé z mnoha náboženství rozhodl, stihl by jej mnohonásobný trest ostatních odmítnutých bohů. Když bude věřit všem bohům ani to jej od pekla neuchrání - jsou bohové, kterým nestačí že se obětuje jim, ale požadují současně aby člověk ostatním bohům neobětoval.

Ať tak nebo tak, nelze se hněvu Bohů vyhnout. Když kupříkladu by se jeden obrátil k židovskému Bohu a odmítnul falešné učení křestanů, skončil by v křesťanském i Alláhově pekle. Když by si jeden vybral Ježíše za Boha, spáchal by dle judaismu hřích modloslužebnictví a to se trestalo smrtí ihned a Alláh by jej také potrestal. No a zkuste si vybrat islám - potom Vás stihne trest Jehovův a peklo Ježíšovo.

Nebo si někdo myslí, že se jednotlivá monoteistická náboženství vzájemně nepopírají?

Je zde ještě jeden přístup k náboženské problematice - budovat si osobní víru na základě vlastního úsudku a inspirace z více náboženství - prostě vybrat si z každého náboženství jeho silné stránky a výhody. Kdyby se rozumně zkombinovaly existující monoteistická náboženství, mohlo by vzniknout modernější a užitečnější náboženství akceptující vědu jako jedinou kompetentní ve věci výkladu vesmíru a náboženství přisoudit roli péče o přirozenou religiozitu a potřebu rituálů a transcendentna. Dnešní náboženská scéna naděje v tomto směru moc nedává.

Ale jak píše Benjamin Kuras, udělejme něco s tím fyzickým vymíráním Evropy. Je to snadné a svým způsobem i příjemné plodit potomky.
13. 11. 2013 | 21:32

blessing napsal(a):

cobáječný svět žijeme , i přesto pochybuji, toto kouzlo kolečko , jak to udělal !
Moje ústa jsou plná svědectví , žehnám můj manžel odešel z domova na dva roky do Jižní Afriky pro turisty , myslel prostitutku a byl očarovat dívkou můj manžel odmítají vracet domů , volám ve dne v noci hledá pro který by mi pomohl , jsem si přečetl na tiskové papír o mocné kouzlo kolečko s názvem Dr. okojie a já jsem kontaktoval kouzlo kolečko , aby mi pomohl dostat své milence zpět ke mně , a on se mě nebude starat o to , že bohové se bojovat za mě .. on mi řekl, že v polovině noci, když všichniduch je v klidu , že se kouzlo se smířit mým milencem zpátky ke mně . a on se za méně než 3 dny můj manžel vrátil ke mně a začal plakat , že bych měl pro odpusť mu , i , m tak šťastná za to, co to kouzlo kolečko udělal pro
já a můj manžel .. kontakt na jeho e-mailovou drokojiehealinghome@gmail.com jenejlepší kouzlo kolečko na celém divokém světě . on je specialiesed na řešení dalších problémů , včetněnásledujících :
( 1 ) Pokud chcete, aby vaše ex zpět .
( 2 ) pokud budete mít vždy špatné sny .
( 3 ) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři .
( 4 ) Chceš ženy / muži běžet po vás.
( 5 ) Pokud budete chtít dítě .
( 6 ) Pokud budete potřebovat finanční pomoc .
( 7 ) Pokud chcete, lék na HIV AIDS
kontaktujte ho nyní pro okamžité řešení vašeho
problémy na Drokojiehealinghome@gmail.com
děkuji
01. 02. 2014 | 23:58

DR OGBODU napsal(a):

Pořiďte si miloval Po návratu (ex). ztracené lásky kouzla, psychické, bylinkář léčitele, jsem pomáhal lidem řešit jejich manželství, vztahy a láska problémy s mocným kouzlem lásky. Musím pokorně říci, že mají velmi vysokou míru úspěšnosti za následujících okolností:
(1) Pořiďte si ztracené milence zpět (ex), chybí jednou
(2) peníze kouzlo
(3) Zachycení srdce člověka, kterého milujeme
(4) HIV AIDS CURE
(5) přerušit vztah a vrátit se do svého milence
(6) Zkontrolujte, pouto lásky mezi vámi a tím, koho milujete silné a nerozbitný
(7) vzít lásku svého života
(8) Jak se dostat podvodník je a chcete obnovit jste ztratili peníze.
(9) Rozvod kouzlo
(10), aby vaše podnikání vzkvétat
11) (prázdnota), pokud hledáte pro dítě
12) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
DR OGBODU
========================================
EMAIL ogbodu.spelltemple@gmail.com
09. 03. 2014 | 00:15

Cristero napsal(a):

Tady čtu skoro samé scientistické nesmysly...
20. 05. 2014 | 15:55

Jiří Kučera napsal(a):

Aristotelovský „duální, či triární (svatá trojice) bůh“ s jeho základní dichotomií na život pozemský a život „věčný“ dal vzniknout filosofickým distorzím, jakými je dialektický Marxismus se všemi důsledky z něj plynoucími .
Abrahámovský bůh a chápání reality skrze něho vylučuje apriori vznik podobných excesů, přijímaje svět i s jeho zdánlivými nespravedlnostmi, které jsou však menší, než Aristotelovská snaha o rovnostářství, která ve svých důsledcích přináší neštěstí (typu genocid) nesrovnatelně větší. Z tohoto pohledu se jeví křesťanství, byť inzeruje rovnost- (anebo právě proto), jako primární příčina historických zvěrstev dvacátého století i současnou globální sociální a morální krizí.
26. 11. 2014 | 18:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy