Mráz přichází z Amsterodamu?

06. 02. 2010 | 09:12
Přečteno 15644 krát
„Nejde o to, zda se jeho postřehy prokáží jako pravdivé, nýbrž o to, že jsou nezákonné.“ Tak zněl výrok holandské státní prokuratury při podání trestní žaloby na Geerta Wilderse za urážku islámu a muslimů, jejíž soudní přelíčení začalo 20. ledna.

Samotný výrok a z něho vyplývající soudní proces by se mohly stát mezníkem zvratu evropské justice od současné povinnosti prokázat fakta mimo veškeré pochybnosti k totalitní moci státu a ideologie. Jestliže se prokazatelná pravda stává nezákonnou v jedné z nejdemokratičtějších zemí, pak končí éra osvícenství, na jehož principech oddělení ideologie od státní moci, nezávislého soudnictví a neomezeného práva bádání, hledání pravdy a dokazování faktů stojí všechny struktury západní demokracie, svobod a občanských práv.

Wilders je poslancem za Stranu svobody s devíti křesly v parlamentě, ale průzkumy volebních preferencí mu předpovídají možnou většinu v budoucích volbách. On a jeho právníci to proto vnímají jako politický proces, v němž se politická elita brání ztrátě moci. I kdyby soud nakonec Wilderse osvobodil, na dlouhou dobu mu ztěžuje výkon poslaneckých povinností. Politickému charakteru procesu nasvědčuje i to, že politik je souzen za politické názory a prokuratura, jako součást ministerstva spravedlnosti, dostává instrukce přímo od ministra. Dodatečný nádech totality předběžnému stání a předání obžaloby 13. ledna přidalo i vyloučení médií, v Holandsku neobvyklé. A další podivností je, že ač Wilders žije a pracuje ve vládním městě Haagu, proces se koná v Amsterdamu, protože „se týká všech komunit“, jak vysvětlili soudci na otázku Wildersových právníků.

Wilders i jeho právníci počítali se snadnou obhajobou připomínající, že Wildersovy ideologické výroky byl vždy proneseny v poslanecké funkci v řádné politické debatě a jsou tudíž chráněny poslaneckou imunitou. Proto je zaskočilo, když zjistili, že žaloba obsahuje i stíhání za rasovou diskriminaci a podněcování nenávisti, podle paragrafu 137, který zní takto:

„1. Kdo veřejně slovně nebo písemně nebo obrazem podněcuje nenávist nebo diskriminaci osob nebo násilné jednání proti osobě nebo majetku osob kvůli jejich rase, náboženství neb víře, jejich pohlaví nebo hetero- či homosexuální orientaci nebo jejich fyzické, mentální nebo intelektuální neschopnosti, bude potrestán vězením nanejvýš jednoho roku nebo pokuta třetí kategorie.

2. Jestliže tento trestný čin spáchá osoba, která si z něho udělá profesi nebo zvyk, nebo dvě či více osob ve spojenectví, vztahuje se na ně trest vězení nanejvýš dva roky nebo pokuta čtvrté kategorie.“

Že ho čeká tvrdé utkání s umanutostí holandského politického establishmentu ho za každou cenu odsoudit, si mohl Wilders dedukovat ze zjištění, že nebude moci předvolávat některé svoje svědky, i z přístupu soudního senátu, jehož předseda mu v prvním plném stání 20. ledna po přečtení dvacetistránkové obžaloby položil tuto otázku:

„Pane Wildersi, vidím, že velmi pozorně nasloucháte, ale co teď právě cítíte? Nevidím u vás vůbec žádnou emoci.“

Wilders, jako by chtěl zdůraznit, že tento proces není o emocích nýbrž faktech, přednesl svoji obhajobu klidným a uctivým hlasem:

„Svoboda je ze všech našich výdobytků nejcennější a nejzranitelnější. Lidé jí věnovali své životy a umírali za ni. Naše svoboda je výsledkem dějin a nic se jí nevyrovná... Věřím celým srdcem, že svoboda v Nizozemí je ohrožena. Že to, co je naším dědictvím, už není zaručené a samozřejmé. ...Věnuji svůj život obraně naší svobody. Vím, jaká to nese rizika a platím za to každý den. Nestěžuji si, je to moje vlastní rozhodnutí, vidím to jako svoji povinnost a proto tady stojím...Nemám nic proti muslimům, mám problém s islámem a islamizací naší země, protože islám je v konfliktu se svobodou... Platí svoboda pro obě strany a tudíž i pro kritiky islámu, nebo v Nizozemí smíme slyšet jen jednu stranu? Vztahuje se svoboda na všechny nebo jen na některé? Odpověď na tuto otázku bude i odpovědí, zda svoboda má v této zemi ještě domov... Nejen právem, nýbrž i povinností svobodných lidí je vystoupit proti každé ideologii, která ohrožuje svobodu... Tento proces je zjevně o svobodě projevu, ale také o prokázání pravdy... Jsou moje prohlášení a srovnání pravdivá? Jestliže je něco pravdivé, může to být ještě trestné? Proto vás výslovně žádám, abyste vyhověli mé žádosti vyslechnout svědky, kteří jsou odborníky na svobodu projevu a na islám... Bez nich se nemohu řádně hájit a pak by toto podle mého názoru nebyl spravedlivý proces.“

Jedním z Wildersových svědků, které má soud vyslechnout, je Afshin Ellian, profesor práva na univerzitě v Leidenu a před dvaceti lety uprchlík z Iránu. Ten už holandské verzi časopisu Metro vysvětlil, v čem je Wildersův proces hrozivý:

„Místo krátkého věcného úvodu s uvedením důvodů, proč prokuratura Wilderse obžalovává, soud přednesl obšírné a obsažné vysvětlování. Vlastně Wilderse už předem odsoudil...“ Wilders nikdy nevyzýval k násilí, takže zákon neporušil, říká profesor Ellian, s připomenutím, že navíc politikovi musí být dán širší prostor k vyslovování názorů, zvlášť když zastupuje vůli svých voličů. Je to podle něho dnes v Evropě nejdůležitější soudní proces, protože nás upozorní na to, jak je svoboda projevu všude omezovaná a rozhodne o tom, zda Evropa zůstane svobodná a demokratická nebo podlehne islámským zákonům.

V podivuhodné ironii politických dějin označila Wildersův proces za kritický pro svobodu a demokracii i ruská televize, která z něho přinesla podrobné reportáže jako jedno z mála světových médií. Právní výklady a debaty odborníků týkající se Wildersova procesu sleduje podrobně International Free Press Society, která vznikla v Dánsku v roce 2004 a k jejímž účelům patří mimo jiné „sloužit jako obhájce svobody slova a jako střešní organizace pro společnosti svobody slova v různých zemích, sbírat a analyzovat kritické informace, hájit jednotlivce a organizace pronásledované za obranu svobody projevu“.

Kanadský novinář Mark Steyn v její debatě upozorňuje, že evropské elity „urychlují tempo, kterým svou společnost doručí do rukou netolerance a nekulturnosti, když Eutopie ve svých smrtelných křečích drtí světlo svobody.“ Podle britské historičky egyptského původu Bat Yeor se rozhoduje, zda „se svoboda slova odsoudí k zániku nebo se toto nejvzácnější právo lidstva zachrání před intelektuálním terorem a kulturním totalitarismem.“

Vyšlo v týdeníku Reflex

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Kuras,

je to horší než jsem myslel. Samozřejmě, i průměrně inteligentní osobě musí být jasné, že žijeme v diktátu politické korektnosti a jeho nedodržení má pro dotyčného člověka následky příliš se nelišící od diktatur, někdy i horší. Bolševici v Husákově také "jen" posílali k lopatě.

Ale napsat "Nejde o to, zda se jeho postřehy prokáží jako pravdivé, nýbrž o to, že jsou nezákonné“ ... to je něco, kam oficiálně nešli ani bolševici. To už nemá s "ismem" nic společného, to už je zločin proti rozumu.
06. 02. 2010 | 09:33

LEVAK napsal(a):

Dovoluji si na začátek jako leitmotiv diskuze ocitovat Winstona Churchilla
/The River War 1899/:
"Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal?
PS:Byl to jenom jeden bezvýznamný xenofobní blb?
06. 02. 2010 | 09:37

LEVAK napsal(a):

Dovoluji si tímto zde v této souvislosti pogratulovat občanům Švýcarska k výsledku jejich referenda.Švýcarští občané mají rozum,že si nechtěji nechat
zohyzdit vzhled své krajiny a svého životního prostředí něčím co zde nepatří a přináleží do jiných zeměpisných šířek.Podle mého názoru způsob a forma prosazování svých kulturních a náboženských zvyklostí v cizím prostředí ze strany imigrantů muslimského náboženství je něco, co už pomalu hraničí s fašismem.Je úplně jasné,že využívají jednu ze slabostí demokracie!
Já si jen dovolím tady a teď tímto způsobem varovat před bezbřehou neregulovanou imigrační politikou.Celá Evropa by se měla poučit na příkladu Kosova.Vždyť je to modelový příklad,imigrace spolu se zvýšenou natalitou a země je muslimská. Nechtěl bych aby moji vnuci se učili v zeměpisu o státu - "Švýcarský islámský kalifát"! Všichni ti imigranti a hlavně ti muslimského vyznání,by si měli uvědomit,že jsou nejenom ve Švýcarsku,ale v celé Evropě dobrovolně a podle toho se chovat.Nemohou přece vyžadovat něco co zde není obvyklé a na co nejsou místní lidé zvyklí.Pokud to tak chtějí ať se vrátí odkud přišli a nebo jdou tam kde je pro ně vhodné prostředí.Dovedete si představit typickou švýcarskou krajinu a
uprostřed trčí minaret? Stejně jako u nás postavit minaret někde uprostřed jihočeské dědiny nebo ještě lépe na staroměstském náměstí třeba jako dodatek za vybombardovanou část staroměstské radnice.
Měli by jsme přestat s takovým uvažováním.Stát by měl zaujmout jasné stanovisko.Imigranti,po zvážení jejich důvodů,ano, ale za jasně stanovených podmínek z nichž hlavní by měla být - nenarušování našeho tradičního prostředí a zvyklostí!Přijal jsem s povděkem stanovisko francouzských úřadů,které odmítly dát občanství muslimovi.Důvodem bylo to,že nutil svoji manželku nosti "burku"!
06. 02. 2010 | 09:44

LEVAK napsal(a):

Turecko chce do EU a přitom eviduje za rok až 200 případů kdy otec popřípadě i s dědou pochovají za živa svou dceru a při tom důvodem je to,že se ráda baví s kluky stejně starými!
PS:osobně bych vyhnál z naší země i ty naše připitomělé občany,kteří konvertovali k islámu!Proto bych Vás všechny vyzvál aby jste teď v předvolebním období motivovali své poslance k zásadním negativním stanoviskům vůči islamským zvyklostem na nšem území!
06. 02. 2010 | 09:49

Čochtan napsal(a):

Nejlepší bude následující dohoda s muslimy:

1. My nebudeme po milionech immigrovat do islámských zemí, nebudeme tam stavět kostely a vepříny, prosazovat atheismus a pití alkoholu, chodit v bikinách a minisukních po městě, šířit pornografii, a ti Evropani, kteří tam už po generace žili, ti se už dávno stáhli do svých evropských vlastí. (Francouzi z Alžíru, Italové z Lybie,…..)

2. Muslimové nebudou po milionech immigrovat do naších evropských a amerických zemí, nebudou stavět mešity a minarety, prosazovat islám a šarii, chodit v šádoru po městě, šířit své hnusné zvyky (bití žen a pod.) a ti muslimové, kteří k nám už vnikli, ti se stáhnou zpět do svých islámských vlastí.

Jak vidíte, je to vyvážená dohoda, na základě rovnoprávnosti.
06. 02. 2010 | 09:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,že z blogu nabyla dojem,že Evropa není dobývána jen "přes dělohy plodných islámských žen",ale má vnitřního nepřítele,že by "nádor na svobodných plících".Nedozvěděla jsem se nic radostného.Holanďani by se měli"držet",jsou v základních kamenech Evropské Svobody.Tužka
06. 02. 2010 | 09:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text vyzývající k násilí, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 02. 2010 | 10:02

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
vy nevidíte, že se řadíte mezi vrahy evropské civilizace ? Odkdy se nesmí člověk bránit svým vrahům ?
Kdo ochraňuje vrahy a zločince je sám zločinec !
06. 02. 2010 | 10:12

Baba napsal(a):

V mém mikrokosmu je svobodou slova upozornit šestileté děti na skutečnost, že dárky nepřináší Ježíšek, ale že je kupují rodiče. V podstatě se nic nestane. Až na to, že u jednoho člena rodiny se Vánoce nekonají. Nevím, zda je pro nizozemskou společnost prospěšnější bojovat za svobodu slova anebo všeobecně hodnotit chování lidí jiného náboženství stupnicí bezpečný - nebezpečný, když zákonodárství země jejich přítomnost umožnilo.
06. 02. 2010 | 10:12

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak to jste mě pane Kurasi poněkud zaskočil.

Zase jste mě ubral něco z mála nadějí a povědomí o úloze a síle západní demokracie.

Netajím se skepsí k právnickému stavu.
Vidíme všude na světě,čeho jsou schopny tyto hyeny moralit a cti nejen v Česku,či Holandsku.
Vše je způsobeno propojením politických mocí a mafiánskou
strukturou okraje společnosti.
Vše je způsobeno neoprávněnými a protiprávními zájmy skupin lidí ,hodlající jít pro súčel svých zisků ,číi politických a náboženských preferencí přes mrtvoly.

Vše je způsobeno neustále se zvetšujícím nezájmem lidí o společenské priority.Jejich zájmy končí za zdmi jejich pozemků.

Nebudu rozvádět polemiku o tématech a příčinách Wildersova konfliktu.
Otázka den zní:

"Jak je možné,že něco tak elementárně pravdivého - může být kýmkoliv označeno za nezákonné?!!"

To co jste napsal ve svém blogu (a jestli je to přesně tak jak jste napsal?),mě způsobilo doslova šok.Očekával bych takové excesy v neprávním, postkomunistickém státě.
Ale ve vyspělé,věky ověřené a vyzkoušené demokracii???

A divím se panu Wildersovi,proč se drží mantinelů?
Na perfidní ,nerelevantní,arogantní otázku soudce bych osobně reagoval tak,že nby ho jedovatosti do konce přelíčení přešly.
Není vždy moudré džet se při zdi a vykazovat uctivost a asertivitu k hajzlům znevažující a zneužívající moc.

A forma odporu v zásadních problémech budou eskalovat až do forem anarchie!
Je mě divné,ale při vyslovení výše uvedených vět necítím žádné rozpaky!

A ta poslední věta..........

Je to nejlepší článek,nejlepší popis a komentář k věci,který jsem od Vás pane četl.
A to mám vystřižené všechny Vaše komentáře z Kudláčkova Českého Deníku.

Zdravím Vás a dík Ivan.
06. 02. 2010 | 10:17

Čochtan napsal(a):

Politická korektnost má s korektností asi tolik společného, jako měla na Pankráci vraždící "lidová demokracie" s demokracií společného.

Kdo podporuje nebo vynucuje politickou korektnost je zločinec horší Heydricha.
Jak skončil Heydrich ? Správně skončil Heydrich !
06. 02. 2010 | 10:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

nechte toho mazání.
Nelze trvat na vybraném slovníku v takto vyhrocených záležitostech.

Je třeba ,aby si uvědomil i každy blbec intelektuál,že tady končí slušnost,víra v rozum,logiku a morálku lidí.

Co bude dál je mimo Vaše i moje chápání, a smazáním emotivních výkřiků i vesměs slušných a uvažujících lidí -
ničemu nepomůžete.

Děkuji za pochopení .Ivan.
06. 02. 2010 | 10:26

Čochtan napsal(a):

"Je třeba, aby si uvědomil i každy blbec intelektuál," (konec citátu) že on, jako bezvěrec, bude první, který bude muslimy podřezán, až ti se v Evropě dostanou k moci !!!

Pane Stejskale, i vy budete mít nůž na krku !!! Uvědomte si to, že i vám osobně jde o život !
06. 02. 2010 | 10:31

Ládik napsal(a):

Podle mě islamizace Evropy souvisí s tezí "trvale udržitelného rozvoje". Každý se chce mít pořád lépe a téměř nic nedělat rukama. Technologicky to je dosažitelné - představa létajících pečených holubů a koláčů bez práce ovšem láká každého, i muslima z pouště. Islámští duchovní rádi vyzbrojí své hladové krky ideologií - co nedokázali násilím ve středověku, mohou docílit "dělohami" v novověku.
V tom prázdném heslu by slovo "rozvoj" mělo být nahrazeno slovem "život". Žádný strom neroste do nebe. Proč vytvářet přebytky? Aby při přežírání zůstaly drobky i pro nepotřebné? Už aby došla ropa.
06. 02. 2010 | 10:31

mb napsal(a):

Zkusím napsat pandán ke druhému levákovu vstupu, cit. : nemohou přece vyžadovat něco, co zde není obvyklé a na co nejsou místní lidé zvyklí ...

hm ... hezká idea ...

srovnejte si to s kolonizací nové indie ...

místní lidé (natives) rozhodně nebyli zvyklí, na chování a způsoby bílého muže ...

bůvolí stáda zmizela ...

v africe kmenoví náčelníci také neřičeli rozkoší když byli loveni a prodáváni do otroctví ...

muslimové se chovají tak, jak jim velí jejich ideologie, kultura, víra ....

mají nějaký pokyny (korán) jak se chovat ve většinově (zatím) nemuslimském prostředí ... a podle toho jedou ....

asi pro ně není svoboda vyšší hodnotou než například bohabojnost ... i když nevím ...

nevím jak my (západní civilizace) v téhle zkoušce obstojíme ... ale měřme všem ( i nám samým) stejným metrem ...

o kulturní vyspělosti / nevyspělosti naší ( křesťanské ) a islámské společnosti za středověku asi nemá cenu hovořit a porovnávat .....

závěrem ... a to je ta hlavní zkouška (západní civilizace) ... jak se lidé zachovají ... až pro ně konvertování bude výhodou ( k flekům, moci, etc, etc ...

to bude ta hlavní zkouska evropské civilizace .... :-))
06. 02. 2010 | 10:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hochmanne,

k výzvám, aby bylo s někým naloženo stejně jako s Heydrichem (či podobně formulované zhovadilosti) tento prostor neslouží (a dokud tu bude já ani sloužit nebude). Pokud to někomu nevyhovuje a má za to, že v demokratické společnosti je legitimní páchat atentáty (a vím, že takoví lidé existují), pak tyto stránky nejsou určeny pro něj.

Mazat budu přesně to, co uznám za vhodné. Tečka.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 02. 2010 | 10:37

Ivan Hochmann napsal(a):

Zapomně jsen dodat k větě :

"Není vždy moudré......."- dovětek.:

Pro většinu grázlů a darebáků znamená klid,nadhled,uctivost,atd. - jasné vyjádření slabosti.

Oni totiž nerozumí ničemu jinému než projevu síly a moci v jakékoliv situaci.

Neváhám použít provokativního rčení,že by spíše potřebovali pěkně po držce.
A už se ozývají (nejen u nás)
hlasy o přinucení politiků a jejich slouhů k akceptaci strachu.

Kdysi (velmi dávno)jsem četl obhajobu Jiřího Dimitrova před zparchantělým totalitním rádobysoudem.

To však nemá s dnešní realitou úplně stejnou kvalitu.

Ivan.,
06. 02. 2010 | 10:41

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
zabití Heydricha nebyla "zhovadilost" !
06. 02. 2010 | 10:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Abyste se nepotento pane Stejskale.Ivan.
06. 02. 2010 | 10:43

Koudelka napsal(a):

To Stejskal

""Mazat budu přesně to, co uznám za vhodné. Tečka."
Takhle se Vám asi bude žít dobře..http://www.youtube.com/watc...

Ano..je třeba odhalovat kacířské myšlenky dříve než se narodí a mazat vše co není v linii. Opět budou hořet hranice????
06. 02. 2010 | 10:46

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
země, a tím myslím EU, ve které prokurátor řekne tuto větu: "Nejde o to, zda se jeho postřehy prokáží jako pravdivé, nýbrž o to, že jsou nezákonné." není demokratická společnost !
Pravda je nadevšechny zákony. Zákonem byly kdysi i Norimberské zákony.
06. 02. 2010 | 10:46

mirekP napsal(a):

Díky za článek.
Jde mi z něho velká skepse. Ta první věta ukazuje na čiročiré zoufalství našeho společenství.

Ještě jednou díky, že se našel alespoň někdo, kdo o problému píše.
06. 02. 2010 | 10:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano Ládiku!

U6 aby došla ropa!

Ivan.
06. 02. 2010 | 10:47

Čochtan napsal(a):

Pokud se pravda střetne se zákonem, je nutno změnit zákon.
06. 02. 2010 | 10:50

Ivan Hochmann napsal(a):

No to jste tedy přehnal editore.

Nejsme banda blbců.
A nikdo se mnou manipulovat nebude.
A vůbec o jaké DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI,zde hovoříte?

Nebo,mě chcete tvrdit,že nemám právo zpochybnit vysloveně protiprávní,protilidské, nemorální postupy a evidentní projevy politické zvůle ?

Raději toho nechme.Byl byste bit.

Ivan.
06. 02. 2010 | 10:57

Ivan Hochmann napsal(a):

A ty toho také nech Vodníčku,

je to zbytečné. Ivan.
06. 02. 2010 | 10:59

schlimbach napsal(a):

Stejskal

neschvaluji nějaké atentáty, ale pokud to půjde takto dál, budou muset občané vzít právo do svých rukou a nemusí to být vůbec nenásilné, ale v každém případě to může být legitimní. Jak chcete na základě práva odstavit od páchání zločinů někoho, kdo se cítí být nad zákon - je jedno, zda je to politik nebo soudce. Tyto excesy - jak jsou popsány v blogu jsou realizovány bezskrupulosními individui nerespektujícími žádná lidská práva a očekávání - jak se jim postavíte?
06. 02. 2010 | 10:59

To se napsat v této diktatuře bojím napsal(a):

Celou dobu jsem si myslel,že čtu o DS a České republice. Škoda,že to pan Kuras,kterého si velmi vážím,nenapsal už v souvislosti s politickým procesem s DS. Ten řídila vláda,úkoloval ministr vnitra, všechna media byla zaktivována a podklady dodávali ultralevičáčtí mudžahídové z Antify
06. 02. 2010 | 11:04

archivář napsal(a):

Pane Kurasi, už jste se holých lebek ptal, zda je lepší muslim nebo žid?
06. 02. 2010 | 11:08

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hochmane,

s použitím síly na některé druhy osob máte pravdu.

Takto se chovají sociopatické osoby. Dělí okolí na ty, které lze ovládat silou nebo manipulací a na ty co se nedají, s těmi musíte bojovat, pokud mají převahu, musíte se stáhnou a ČEKAT na vhodnější dobu.
Sociopati dělí lidi na vlky a ovce. Lovce a oběti. A pod. Jsou pro ně nebezpečné dva druhy lidí. K prvnímu druhu patříte vy, jdete na ně silou. K druhému druhu, bych přiřadil pana Stejskala, nejde silou, ale je velmi těžko manipulovatelný. Což se těm "silovým" může stát.

PS: v poslední době mne Captcha uráží a ponižuje

Požaduje: for idiotic :)
06. 02. 2010 | 11:09

citizen napsal(a):

Podle toho paragrafu 137 by mohli a měli zakázat islám (dhimmi a ženy jako druhá kategorie lidí, nadřazenost muslimů, mužů).
06. 02. 2010 | 11:10

Suchec napsal(a):

No, pomalu se to stává "normou":
CItace:
"Pokud se týká režiséra Moora, přihlíží se ve Slovanském domě k tomu, že je to velice kontroverzní postava a jeho filmy by mohly dráždit turisty a Američany žijící v Praze. Navíc je o jeho filmy pranepatrný zájem. Když jsem se zeptal, co je mi do turistů a Američanů žijících v Praze, byl jsem poučen, že multikino Slovanský dům je určeno především pro ně a je nežádoucí, aby je Moore se svými filmy strašil i v Praze. "
06. 02. 2010 | 11:10

Ara napsal(a):

"Nejde o to, zda se jeho postřehy prokáží jako pravdivé, nýbrž o to, že jsou nezákonné."...
Proboha co se to děje?! Opět budeme pravdu a její nositele pálit na hranici, když bude taková "nepříjemná" a politicky "nekorektní" pravda v rozporu s danými elitářskými "zákony"?
Fakt nevěřím vlastním uším, respektive očím, když toto slyším a čtu...
Vracíme se snad do středověku? :-(
Koperniku, Bruno, Galileo a mnozí další... vzbuďte se!
Svět se nám opět zbláznil. :-(
06. 02. 2010 | 11:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane schlimbachu,

neměl jsem vůbec v úmyslu se pouštět do polemiky s tématem článku. Není vůbec jednoduché a můj postoj není nijak vyhraněný (s řadou věcí, které jsou v něm napsány souhlasím). Případná polemika by byla na hodně dlouho (a já vím, že na jí dnes nebudu mít čas) a z mého pohledu má smysl jí vést jen s lidmi, kteří polemizovat chtějí (nebaví mne někoho přesvědčovat, zajímá mne výměna názorů, různých pohledů, znalostí apod.)

Tudíž se do ní nepouštím (a už vůbec ne s lidmi, kteří zde své extremistické násilnické názory zveřejňují již řadu let a všichni je znají; ty mé ostatně též).

Čili jsem do této debaty vstoupil JEN a POUZE jako člověk, který si vzal do hlavy, že zde zachová debatu na určité úrovni. Smazal jsem pouze otevřenou výzvu k zavraždění konkrétních lidí. Udělal bych to v případě kohokoliv včetně výzvy k zavraždění pana Wilderse. Tady se prostě k vraždění vyzývat nebude (neb to odporuje zákonům).

A znovu říkám: nemá to z mé strany nic společného s tématem této debaty.

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 11:19

*** napsal(a):

Souhlas s Ivanem.

Mazání je ošidné, tady dokonce ve skutečnnosti jde o úplné smazání všeho, co má evropský a potažmo křesťanský charakter. V holandském soudnictví to vypadá na džihád proti vlastním lidem.

Ovšem z hlediska vyššího principu mravního není vražda na tyranovi zločinem. Co tedy ještě zbývá hledačům pravdy? Nebo se mají nechat upálit jako Hus?
Pane Stejskale, tady už nebude stačit být vyučeným novinářem, bude zapotřebí atestace světce, mučedníka a vizionáře současně.
Tragedie na tom je, že tohle celé svinstvo se rozmáhá od humanitárního bombardování Jugoslávie jako mozková cholera.
A postižených přibývá zejména v úřadech státních mocí a mezi novináři.

Toto téma je v podstatě jediné, které má skutečný smysl, pak se můžeme dál bavit i o bilionovém dluhu a jiných tunelech.
Ovšem bez základních rozhodnutí jak zabránit postupné islamizaci Evropy nemá jakákoliv další debata o čemkoliv žádný smysl.

Jestli bude stát Bémova jízdenka miliardu, dvě nebo deset je úplně jedno, když všechno smete islámský středověk i s Bémem a s místní matadorem Stejskalem.

Jedině, že by pan Stejskal vyučil zase Muezínem....

P.S. - takovouto hloupost soudní moci v Putinovském Rusku sotva naleznete....
06. 02. 2010 | 11:27

schlimbach napsal(a):

pan Stejskal

o.k. díky za odpověď :)
06. 02. 2010 | 11:28

Harman Kardom napsal(a):

Ara to napsal naprosto přesně. Jen je mi špatně z těch ostatních diskutujících.Ten článek není o muslimech.Ten je o nás ,že si likvidujeme největší výdobytek svobodu,demokracii. Tu nám likvidují ti různí zelenototalitáři, kteří každého,kdo nesdíli jejich extremistické názory na to ,že např. přijde li z Afriky muž ,který tam zabil a znásilnil deset lidí-tak druhý den v Evropě musí mít nejen stejná práva jako po staletí budující Evropu rodina,ale i stejný luxus a vše další,aniž by se o to jakkoli zasloužil. Pak se dívíte,že do takového ráje bezpracného luxusu se lidi valí i za cenu utopení se v moři.
06. 02. 2010 | 11:30

Pípa napsal(a):

Západní civilizace je zřejmě odsouzena k zániku, když ztratila pud sebezáchovy a schopnost se bránit. A ještě horší je to, že si to způsobila sama svou přílišnou liberálností. Je absurdní, když někdo nebo něco přijde o svobodu z touhy po svobodě.
06. 02. 2010 | 11:31

korneta@centrum.cz napsal(a):

Bylo by na místě omezovat imigraci přistěhovalců z Islámských zemí. Bylo by sice hezké myslet si, že si na sebe budeme zvykat, psotavíme jim mešity a nakonec se bdueme mít rádi. Ale jak to dopadlo v bývalé Jugoslávii? Tito to nějak držel, měl respekt všech, ale budoucnsot to soužití nemělo. Dalo se čekat, že se budou chtít odlišné národy osamostatnit . Zejména není dobré ty lidi koncentrovat na nějakém území,kde se nesnaží přizpůsobit ale udržují jen své zvyky a mnohdy pěstují nevraživost. Jistá jejich diskriminace totiž skutečně existuje a oni se o ni vzájemně ubezpečují a pěstují v sobě nenávist. Tak příliš odlišné národy nemají šanci se sžít a případná snaha o to je bezvýsledná.
06. 02. 2010 | 11:35

Baba napsal(a):

Milý Čochtane,
k nárokování práva je pravdy zapotřebí. Ale pravda není právo. Právo se řídí zájmy většiny. Rozlišujte vaši pravdu a pravdu většiny. Všichni si někdy přejeme získat někoho anebo hodně lidí na svou stranu. Někdo hodně a často, někdo jen trochu a občas. Mít pravdu a získat někoho na svoji stranu jsou velice odlišné disciplíny. Jisté je, že smysl pro spravedlnost je základním komponentem každého jednotlivce.
06. 02. 2010 | 11:35

sammy napsal(a):

Mráz přichází hlavně z USA.

Tam pol korect vymysleli. A na islám a muslimy vsadily už dávno, nejen na Balkáně a v Africe (Nigérie, |Egypt)a Asii (Saudové, Pákistán, Turecko a sovětská střední Asie).
Například albánským vrahům projde všechno. Díky tlaku USA se to pomalu stává normou. Přemrštěné požadavky a běžný občanský teror jsou to nejmenší...

Holandsko se jen po USA opičí. Kdyby se vydalo jinou cestou a porušilo "lidská" práva muslimů, US jednotky v Holandsku by je okamžitě přivedly na pravou cestu. Kdyby se zaměřil na démonizaci méněcenných Slovanů nebo pravoslavných Řeků, Rumunů, Syřanů, Arménů, nebo křes´tanství celkově, neměl by problémy. Jako USA nevadí vztah Turecka a Turků ke své islamofašistické historii i současnosti. Například...
06. 02. 2010 | 11:36

mb napsal(a):

Ara, Kardom a další ... zdá se mi, že naskakujete na jedinej citát vytrženej z kontextu ... a pak zpravedlivě rozhořčeni necháváte prchlivost cloumat svým majestátem ....

soud proběhne a něco ukáže ... nenechávejte se rozhodit na základě jednoho vytrženého citátu ...

zatím ....
06. 02. 2010 | 11:39

Karel Mueller napsal(a):

sammy:

Chcete prostě říct, že cílem americké politiky je likvidace bílé rasy?
06. 02. 2010 | 11:41

Ivan Hochmann napsal(a):

A já Vám pane Stejskale zase tvrdím,

že nejsem násilník a nepovažuji násilí jako prostředek komunikace mezi lidmi.
Pokud se ovšem dá hovořit o současných právnících a politicích,nebo nedej bože o komunistech,či muslimech - jako o lidech !!

A nehodlám o tom rozhodovat sám.

Až přeteče hrnec se zapařenou svinskou kaší,kterou nám chystají ti o nichž je řeč - nezbude nic než údiv.

Ale není to můj program.
Jen se snažím prostřednictvím svých objektivních postřehů,varovat všechny hlupce,(i ty s maximálním vzděláním)
před eskalací jejich zájmů na úkor jiných lidí.

To se týká i lidí ideologicky a nábožensky zmanipulovaných.

Budu-li zahnán ke zdi,- k nikomu slušný nebudu!

Ivan.
06. 02. 2010 | 11:42

Koudelka napsal(a):

Baba

"Milý Čochtane,
k nárokování práva je pravdy zapotřebí. Ale pravda není právo. Právo se řídí zájmy většiny. Rozlišujte vaši pravdu a pravdu většiny."

Milý/á Babo..v tom je ten zakopaný pes. Která strana má většinu? Určitě bych nesoudil dle zdejších blogů. Jděte mezi lidi. Tam určitě multikulti, pravdoláskující bombardéři, militantní zelení převahu nemají. Tedy bych soudil, že vládnoucí menšina v zájmu svých koryt, udržení strachu mezi lidmi a v zájmu korporací si uzurpuje právo mít pravdu. Svou pravdu. I když realita a smýšlení lidí jsou jinde a jiné. Jen se začínají a nebo již bojí vyjádřit svůj názor.
06. 02. 2010 | 11:53

n.o.s napsal(a):

Wilders je nový Hitler, to se takhle vyrobí zcela uměle politický mučedník a stádo ovcí jej bude bezmezně následovat,

nepřekvapuje mne kdo je šéfem manéže, kdyby nám raději pan Kuras zdělil jména, jména lidí kteří hlasovali např.: v Nizozemí pro imigrační zákony.

Místo toho nám pan Kuras hraje starou známou písničku.

je komické jak jim to lidé bezmezně věří, a dokonce chtějí použít sílu....
06. 02. 2010 | 12:01

stejskal napsal(a):

Já si o Vás nemyslím, že jste násilník, pane Hochmanne.

Vašich zkušeností si vážím, a Vaše postřehy v debatě vítám

Budu-li zahnán ke zdi, též se budu bránit všemi možnými prostředky.

Coby debatující občan Libor Stejskal jsem subjektivně přesvědčen, že tato situace (ve smyslu toho, o čem mluvíme) je ještě hodně hodně daleko a že je možné se chovat racionálně a v mezích současných zákonů).

Coby správce těchto stránek pak na sebe beru zodpovědnost (a to dokonce i před zákonem) za to, jak se zde bude diskutovat (tedy jestli převládnou výkřiky "naložit s nimi jako s Heydrichem" popř. "Cikáni do plynu" - obé považuji v demokratické společnosti, o níž většina z nás usiluje, za nepřípustný a netolerovatelný extrém. Či si zde budou - kromě násilnických extremistů - moci povídat lidé i s diametrálně rozdílnými názory. A z tohoto pohledu je pro mne zcela irelevantní, zda si většina zde diskutujích bude třeba myslet, že je potřeba vraždit politiky či soudce. Tady se "vraždit" nebude (a ani jinak se zde nebudou porušovat platné zákony).

Nic méně, ale také nic více.

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 12:03

fudoshin napsal(a):

bohužel ta první blbá věta přesně pasuje i na tanečky kolem holocaustu.je opravdu absurdní, že si nějaký stát chce říkat demokratický a je v něm trestné mít jiný než povolený názor.myslím,že pojednáním o našem zákoně o popírání holocaustu byste váš článek krásně doplnil. a mohl by se zabývat tím, že není důležité jestli jsou dogmata ohledně holocaustu pravdivá, ale že pochybovat o nich a chtít je přezkoumat je nezákonné...
06. 02. 2010 | 12:03

bootning victory napsal(a):

Rozdil mezi korektnosti a politickou korektnosti je jako mezi demokracii a lidovou demokracii. Totis jako mezi kazajkou a sveraci kazajkou.
06. 02. 2010 | 12:19

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskal,
zkuste se se mnou zamyslet.

1. "...výzvu k zavraždění konkrétních lidí.." Byla likvidace Heydricha "zavraždění" ? Vražda je něco zlého, negativního. Byl attentát na říšského protektora zlý, negativní ?

2. "..přesvědčen, že tato situace ... je ještě hodně hodně daleko.."
Je blíž, než si myslíte. Čím dřív se začněme bránit, tím menší budou naše ztráty. Bránit se musíme VČAS !

3. Je možné se chovat racionálně a v mezích současných EU zákonů ? Zákonů které zakazují mluvit pravdu o nepříteli ?

Co vy na to pane Stejskale ?
06. 02. 2010 | 12:22

Čochtan napsal(a):

bootning victory
!!!! :-)))))
to je dobrý, to beru ! Smím přebrat do repertoiru ?
06. 02. 2010 | 12:28

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
"Budu-li zahnán ke zdi, též se budu bránit všemi možnými prostředky."
Až budete zahnán ke zdi, pak už bude pozdě na obranu. Už je jich tu přes 20 milionů !!!!
06. 02. 2010 | 12:32

n.o.s napsal(a):

fudoshin

But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams beneath your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.
06. 02. 2010 | 12:32

Karel Mueller napsal(a):

fudoshin:
O holokaustu nepochybuji.

Ale bohužel máte pravdu. Naprosto. Společnost, která si říká demokratická a svobodná nemůže klasifikovat vyjádření pochybnosti o historické události jako trestný čin. Nadto se sazbou vyšší než u mnoha poměrně těžkých zločinů.

Ale nemůžete zachránit člověka, který se rozhodl spáchat sebevraždu. Máte jen tři možnosti, křivky natality jsou neúprosné:
- Pád a zánik západu
- Konflikty až občanská válka
- Převzetí Asií, která začne dělat pořádek. Všimněte si, že neuvažuji USA, ty budou mít velmi podobné problémy jako v Evropě. Jejich současnou obrovskou vojenskou mocí se nenechte zmást. ZHN je v občanských válkách vcelku nepoužitelné. Asi sotva hodíte atomku např. na část Londýna ...
06. 02. 2010 | 12:39

Čochtan napsal(a):

Babo,
"Ale pravda není právo. " Kecy.
Je právo, a jsou paragrafy. Norimberské zákony byly paragrafy a nebyly právo.
Komunistické paragrafy také nebyly právo.
06. 02. 2010 | 12:43

Baba napsal(a):

Ale já už u té zdi přece dávno čekám.
06. 02. 2010 | 12:45

Ara napsal(a):

mb:

Pravda, reagoval jsem v podstatě jen na ten citát na počátku článku. Vypovídací hodnota toho výroku se mi totiž jeví jako zcela dostatečná, jaký "kontext" by asi tak mohl vyslovené změnit? Žádný mě nenapadá.
Takže prosím dát k tomu i onen "záhadný kontext", který podle vás význam toho výroku nějak významně mění.
06. 02. 2010 | 12:49

LEVAK napsal(a):

Předseda TOP09 Schwanzenberk ještě jako ministr zahraničí věnoval kosovským Albáncům 15 miliónů Kč.Zřejmě aby měli na náklady při získávání náhradních lidských orgánů.Předpokládám,že jeho strana bude stejně po volbách postupovat jako holandská státní prokuratura.Proto by jsme ve volbách měli tuto stranu vynechat a nevolit!
06. 02. 2010 | 12:51

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

pane Muellere (pokud Vás mohu oslovit)

sebevraždu se nerozhodl spáchat západ ale politici, to není problém muslimů ti lidé dělají přesně to co jim hostitel dovolí, lidé by se měli ptát svých politiků,

Wilders je nácek jemu nejde o řešení problémů ale o eskalaci situace,

podlehne Evropa dalšímu psychopatovi a nebo jsme se něco naučili
06. 02. 2010 | 12:52

blue pill napsal(a):

Karle Muellere, jste blízko, nadnárodní elity ovládající USA chtějí zničit střední třídu v západních zemích, tím zničit demokracii, to je hlavní překážka k ovládnutí světa. Více např. v tomto dokumentu: http://www.youtube.com/watc...
06. 02. 2010 | 12:53

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller
vím jak špatně mne snášíte a neberu vám to ale přemýšlejme, kde a kdo je problém
06. 02. 2010 | 12:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

ani se nenadějete a u té ZDI budete.Víte jak to je tím panem Bychem.
Racionálno v chování je předpokladem přežití ve zdraví.

Mrázek neuvažoval racionálně.

Apropó,s povděkem kvituji počin redakce Aktuálně.cz:"15osobností....."
Ztím jsem přečetl jen lidi,které znám osobně,nebo k nimž mám nějaký vztah ,t.j.Pavlíčka,Kollera. a paní Zdenu Mašínovou,pana Jindřicha Štreita......
A velice mě zaujal David,který prohlásil:

"Je lepší dostat sem tam nějakou ránu,než se celý život bát,že tě někdo uhodí!"

Ivan.
06. 02. 2010 | 12:54

iga napsal(a):

booting victory
Levak

Sir Winston Chrchill zil v dobe, kdy neexistovala politicka korektnost, ale pouze korektnost.

Pripada mi naprosto silene, ze by za svoje slova dnes dostal v Holandsku rok ve vezeni...
06. 02. 2010 | 12:55

mb napsal(a):

ara já myslim ,že obžaloba řekla víc věcí ... vpodstatě to vypovídá i o zběsilé reakci většiny diskutujících zde ...

( a stejskalova polemika )

já wilderse dopodrobna neznám ...

podepsal bych že islám má některé totalitární rysy / znaky ...

problém je, že lidé jako wilders / kuras ... kolem sebe shromáždí militantní (bezmozky), extremisty / pravičáky ...

a teď suď co je příčina a co je následek ....

tak nějak tak ... prostě bych se nenechal vytočit jedním citátem ....

uvidíme jak dopadne soud ...

uznavam že islamizace je problém .... ale o imigraci viz.http://ekonomika.ihned.cz/c...

tak příjemný den
06. 02. 2010 | 12:56

michal napsal(a):

My jsme se učili, že "vražda na tyranu není zločinem. Nepamatujete, pane Stejskale?
Kdo zapomene svou historii, je odsouzen ji prožít znovu. Pánbůh nás ochraňuj...
06. 02. 2010 | 12:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane n.o.s.,

mám dojem(hlavně z vašich projevů všeobecně),že bude lépe,když Vy o ničem raději přemýšlet nebudete.

S prominutím .Ivan.
06. 02. 2010 | 12:58

n.o.s napsal(a):

Ivan Hochmann

ale to je v pořádku, překvapilo by mne kdyby osoba jako vy se mnou souhlasila, fakticky bych se musel ptát sám sebe jestli jsem se nezbláznil.
06. 02. 2010 | 13:01

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Pes dočetl, vyrazil přečíst jména předků do Pinkasova templu a je mu nedobře. Tito předkové také zemřeli podle zákona. Norimberského.
06. 02. 2010 | 13:01

Ivan Hochmann napsal(a):

to mb :

napsal(a) jste hovadinu!
Znám pana Kurase čtvrtstoletí.
To není člověk,který by kolem sebe chtěl někoho shromažďovat,či využívat.

A už vůbec ne Bezmozky.

Takže bude lépe,když si napřed rozmyslíte so na klávesnici nakydáte.

Děkuji Ivan.
06. 02. 2010 | 13:03

LEVAK napsal(a):

Úklid kostlivce
Namlouvají nám, že k největší myslitelné ostudě, ba ke zločinu došlo, když jsme si v Praze demokraticky svrhli vládu, která předsedala Evropské unii.
Rvát vlasy si však inkvizitoři této „nezodpovědné politiky“ měli spíš, když bylo za celodenních fanfár připomenuto desáté výročí vstupu Česka (Polska a Maďarska) do NATO.
A hned poté méně bujaře desáté výročí útoku téže Aliance na Jugoslávii kvůli Kosovu.
Pro tu „humanitární intervenci“ a z ní vzešlý stát, který více než dvě třetiny členských zemí OSN neuznávají, je termín „ostuda“ slabý.
Kosovská hymna je beze slov, aby se prý nedotkla citů „multietnické republiky“ (z níž Albánci vyhnali 287 tisíc lidí, především Srbů). Jmenuje se – ta hymna totiž – Evropa, protože drzost kosovské vládnoucí mafie a pokrytectví evropských lídrů, dané černým svědomím, nezná snad mezí. Evropa, které předsedáme, má kostlivce ve skříni. Je to pořádný macek, a tak občas nepřeslechnutelně zachrastí.
Třeba tvůrci polské edice digitální verze francouzského měsíčníku Le Monde diplomatique nazvali vlastní stať o obou výročích pádně: Deset let aliance s válečnými zločinci.
Do týdne týž článek nesl název nový: Deset let tomu, co poprvé od druhé světové války padaly bomby na evropskou zemi. Diametrální rozdíl, ne?
Ještě po deseti letech sypou nám do očí písek agenturních přehledů o „podstatě věci“. Znovu bylo v těch souhrnech zamlčeno, že každý stát světa – nejen Jugoslávie autokrata Miloševiče – by zvedl boj proti teroristům; albánští separatisté z UČK jen v jediném roce před intervencí NATO spáchali 1884 teroristických útoků, zabili 115 příslušníků policie a 173 civilistů. Unesli 292 osob, z nichž osud 142 dodnes není znám.
Po „humanitární intervenci“ (mezi 10. červnem 1999 a 17. březnem 2004) Albánci unesli a zabili 2500 lidí, zničili 80 tisíc domů a 150 svatyň.
Znovu se neřeklo, že žádný stát světa by nepřijal provokativní „dohodu z Rambouillet“, která dávala NATO právo na operace po celé Jugoslávii. Znovu bylo tak nějak „vypípáno“, že intervence neměla mandát OSN.
Před svým odchodem z funkce zmínila Carla del Ponteová, exprokurátorka haagského tribunálu, že vládnoucí celebrity Kosova byly zapleteny do obchodu s tělesnými orgány srbských vězňů.
Nedávno se rozmluvili bývalí příslušníci UČK, že zajaté Srby a Romy vozili do Albánie, kde pak tito byli mučeni a pomalu, velmi pomalu zabíjeni. Že prosili o rychlou smrt.
Tohle jsou nová fakta. Ale sotva otřesnější než důsledky bombardování NATO, než 2000 při tom zabitých civilistů (z toho 90 dětí), 6000 raněných a materiální škody za 30 miliard dolarů. Copak to nejsou zločiny či aspoň ta ostuda?
Kostlivec se ze skříně evropských hodnot nevyklízí v noci a nezahrabává potajmu v lese. Ve věrohodné demokracii o které tu všichni mluvít začíná úklid pojmenováním.
06. 02. 2010 | 13:05

mb napsal(a):

pane Hochmanne ... vidím zde jak spoustu lidí vytočil jedinej citát kurasem vypíchnutý ... přidali se minimalně tři vyznavatelé extrémní pravice DS ( prostě fašisti / náckové ) ...

kurasovi možná jde o důslednou obhajobu svobody ..... spoustě lidí o ni však nejde ...

filosofická otázka ...

je vyšší svoboda zabrat území, zplundrovat a vytěžit nebo je vyšší svoboda svobodně žít ve zdravém nezdevastovaném životním prostředí bez bagrování ...

děkuju vám za vaši upřímnou odpověď ....

a přečtěte si ještě jednou mou odvověď na Leváka2 ...

měřit všem stejným metrem ....
06. 02. 2010 | 13:09

mb napsal(a):

a jinak bezobav ... bezmozci se shromáždí sami ... ( :-)
06. 02. 2010 | 13:12

Vilém napsal(a):

Nedávno jsem četl Göbelsův deníky z doby těsně před uchopením moci (vycházejí právě jejich české překlady). Překvapilo mě, že se tam upřímně rozhořčoval nad četnými procesy, které proti němu byly vedeny kvůli urážkám na adresu státních činitelů a útokům na politické odpůrce. Cítil se jako oběť, dokonce psal o svobodě slova a o své statečnosti při pojmenovávání věcí pravými jmény, na rozdíl od opovrženíhodného pokrytectví demokratických politiků. Neznám Wilderse a nemyslím si, že mu jde přímo o vytvoření rasistického státu, ale dnešní neschopnost některých individuí pochopit, že i svoboda projevu má své meze a nepokrývá cílevědomé štvaní proti vybraným skupinám pod záminkou pravdomluvnosti, mi hodně připomíná ukřivděnost nácistů, když se ocitli za své štvaní před demokratickými soudy.
06. 02. 2010 | 13:16

sammy napsal(a):

Vážený pane Mullere,

USA se velmi intenzivně a okatě snaží rozdělit Evropu na "starou a novou" část. V "nové" instalují neřídka formou barevných revolucí kleptokratické režimy obdobné těm v banánových republikách. Akorát bez banánů. O tom není pochyb. Nechtějí totiž silné EU s trhem větším než mají oni. Právě tak se snaží všemožně zabránit sblížení Evropy s Ruskem. Je totiž nutno zachovat US vojenskou přítomnost v Evropě i po pádu SSSR a zachovat byť oslabeného nepřítele na Východě, alespoň jako nepřítele papírového. Protože je nutno zachovat i místa ve zbrojních fabrikách (mimochodem jediný průmysl, který v USA ještě prosperuje, vyjma velkovýrobu potravinářských polotovarů)aby bylo možno používat US armádu v soukromých záležitostech několika koncernů, např. obsazení země, kde mají vést důležité ropovody, nachází se nerostné bohatství, které nový režim prodá za babku atd. A hlavně: pokud by se Evropa sjednotila, včetně Ruska a získala by tak energetické zdroje na Východě, tak průmyslový potenciál na Západě, USA se svou gigantickou spotřebou fosilních paliv a nedostatečnými domácími zásobami by byly vyšachovány ze hry , ocitly se na vedlejší koleji a nikdy by se už nevzpamatovaly. (s dosud poslušnými zeměmi s nevýhodnými smlouvami s nadnárodními těžebními firmami jako Barma nebo Nigérie by nastaly problémy)

cO SE TÝČE ISLÁMU, pokud chcete destabilizovat nějakou zemi nebo třeba celou oblast jako Balkán, lze využít právě islám, protože jedině muslimové mají džihád, válku proti nevěřícím jako svatou povinnost a jedině muslimové jsou ochotni proti nevěřícím okamžitě bojovat. Samozřejmě jim něco slíbíte, např. nábožensky či etnicky (často je to to samé) vyčištěné území. Věrný dlouholetý islámský spolupracovník CIA (zakázky v Afghánistánu a následně potenciálně v sovětské střední Asii a reálně později v Bosně a Kosovu), který se bohužel utrhl ze řetězu, Tim Osman, není a nebyl jen jeden :-)) Například kosovští váleční zločinci, opakovaně ve světě zatýkaní Interpolem a na nátlak USA propouštění mají zcela očividně zajištěnu bezpečnost :-) Islámské Turecko využívají (a ono využívá je) bez ohledu na jeho minulé i současné chování ke křesťanům. Dokonce protlačují jeho vstup do EU, ačkoli je to evropský spolek a nemají do toho co mluvit. Desítky milionů muslimů v destabilizaci Evropy vykonají své. A ani nemusí být z Turecka, stačí z USA blízkým zemí, např. přísun kazatelů z wahhábistické SA. :-)
Zmínil jsem USA, ale spíše jsem měl mluvit o zájmech a cílech US finanční elity. Té, co platí stamiliony dolarů ve volebních kampaních kandidátům. A mají tam tedy skutečnou moc rozhodovat. Těm finančním elitám, tam i jinde (v USA je ( stále)díky historickému vývoji nejvíce nadnárodních firem a kapitálu), kterým je kupříkladu jedno, že přesunem celých průmyslových odvětví za hranice, tam, kde to nejvíc sype, zruinují celé země. Oni hájí SVÉ zájmy, ne vaše nebo mé, ne naše. Co se týče jejich vztahu k bílé rase nevím. Soukromě soudím, že jestli je zajímá, tak ne až tak moc. Že příslušnost ke klubu vyvolených určují jiná kritéria....

přeji hezký den :-)
06. 02. 2010 | 13:19

iga napsal(a):

mb

ahoj!
pokud bys podepsal, ze islam ma nektere totalitarni rysy, tak s tim hlavne nejezdu do Holandska. Uz ted je jasne, ze toto prohlaseni by ti mohlo prinest problemy.

Jiste bude jeste cas diskutovat az bude verdikt opravdu vynesen, ale me osobne ten citat na klidu nepridava...

Wildersova Fitna neni zrovna zasadni filmarske dilo, ale prinasi urcite legitimni nazor a je to zpusob jak spousta lidi vidi islam. Nic odsouzenihodneho.

Modlim se, aby bylo mereno vsem stejnym metrem! Dalsi otazka je, co tim metrem bude - pokud politicka korektnost zvitezi, pak tim dalsim metrem se brzo muze stat treba saria...
06. 02. 2010 | 13:21

iga napsal(a):

Vilem

problem je v tom, ze naciste nemeli pravdu. Blouznili a konstruovali antisemitske nesmysly...
Pokud se ale podivate na film Fitna, zjistite ze se sice jedna o dilko ne prilis kvalitni, lec nikoli obsahujici nejakou nepravdu.

To je zasadni rozdil.
06. 02. 2010 | 13:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,čtu si,přátelé,čtu si,a chtěla bych připomenout staré české pohádky od pana Erbena a Paní Boženy.Tu o Smolíčkovi Pacholíčkovi,..,jen dva prstíčky tam strčíme,jen co se ohřejeme,hned zase půjdeme,...a jak by dopadl,Smolíček Pacholíček,nemít Zlaté Parohy,Jeskyňky Bezinky by mu utrhly ruce u samé pr...e.Dneska Zlatý Parohy někdo prošustroval.Nebo ta pohádka o Neohroženém Mikešovi.Ty jeho potíže s Malým Skřetem,jak ho Mikeš prosil,domlouval,odstrkoval,aby mu dílo nekazil,a nepomohlo.Pak přišel na to,že musí vzít Malého Skřeta za vousatou bradu,třikrát s ním zatočit ve vzduchu a praštit o zem,pak teprve zmizí.Jo a pořád se opakovaně vracel,dokud mu ty fousy,vlastnoručně ukovaným mečem neuřízl.Poučné,moc poučné.Mně se líbí i ta o Skleněné Hoře,zdánlivě nemožné,kdo má srach,ani se nepokusí ji zdolat,kdo nemá strach z pár boulí při prvních dvou pádech,napotřetí na Skleněnou Horu vyleze.Vylézt třeba jen proto,abychom se přesvědčíli,že tam ještě není nalepený půlměsíc.No a na konec,mám ráda tvrzení jednoho klasika,že pomocnou ruku najdu na konci svého ramene.Jenže,chce to zvednout svou línou pr***,a udělat,co je udělat třeba.Tužka.
06. 02. 2010 | 13:26

sammy napsal(a):

Leváku
nemáte dojem že kníže Trautenberg který dosud byl vždy protlačen Havlem a obešel volby, je šedá eminence české politiky? Jeho ministrování skončilo ostudami, ale pokyny odjinud jako ten s uznáváním Kosova (shodou okolností u E55) nebo podpora gruzínskému diktátorovi (toho času podporovaném z USA) plnil poslušně? Nemohu si nějak představit, že by jednal z vlastní vůle? V politice rýžovat peníze nepotřebuje, i když výdaje na SOUKROMOU účast na slet Bilderberg group mu platilo naše ministerstvo zahraničí...
06. 02. 2010 | 13:29

Ara napsal(a):

mb:

Jenže tady se nejedná o to, co dalšího ta obžaloba řekla či neřekla. Tady se jedná jen o to, jestli byl vysloven onen výrok tak je tu uveden. A je mi úplně jedno kdo ho vyslovil a v jaké souvislosti, neboť ta věta je sama o sobě logicky bezesporná a má tak obecnou vypovídací schopnost.
Vše ostatní je na jinou diskusi. Wilders, islám, islamizace, imigrace, militantní "bezmozci", extremisté... atd. atd.
Jak tyto věci souvisí s tím šíleným výrokem? :-/
06. 02. 2010 | 13:32

Vico napsal(a):

Už sémantická logika názvu autorova příspěvků je prapodivná.

Mráz přichází/prý/z Amsterdamu.

Nejhorší je, že ti, kteří tu dokola jak kolovrátek opakují, že mráz přicházel, přichází a bude přicházet z Kremlu, najednou našli ohnisko, kde se ve skutečnosti bortí chrám demokracie -Nizozemí. Čekám, kdy se najde první, který navrhne nějakou tu zpřátelenou pomoc.

Ještě nám tu neční/kromě lednického parku/žádný minaret, ale už se naši bojovníci svými zády tisknou ke zdi obory v letohrádku Hvězda k poslední zoufalé obraně.

Muslim ještě nepřišel, ale alespoň tady v Česku už by se tu mnozí sami dopředu zbavovali liberálních hodnot, které/ty hodnoty/Západ potápí. Inu abychom předešli muslimy s jejich šarií, zavedeme si ji předtím sami pro sebe my sami.Začít můžeme nekompromisním bojem proti našim pátým kolonám dle rychlého stanného práva. Je-li na vině nízká natalita našich žen, jistě se najdou maníci s dostatkem vlastního kvalitního semene. V čtyřhvězdičkových sanatoriích "Pramen života" se to vyřeší. Už takový program existoval, stačí oprášit od nánosu prachu.

Kuras s pravděpodobností hraničící s jistotou vždy vybudí diskuzi, která se v závěru změní v meeting duševních hololebců a kdy zavane žár konečných řešení.

Zbytek nechám Pocestnému..Ti, co nemají rádi p.c. mluvu, přijdou si určitě na své ..:)
06. 02. 2010 | 13:40

Inspektor Trachta napsal(a):

stejskal napsal(a):

"...k výzvám, aby bylo s někým naloženo stejně jako s Heydrichem (či podobně formulované zhovadilosti) tento prostor neslouží .... Pokud to někomu nevyhovuje a má za to, že v demokratické společnosti je legitimní páchat atentáty (a vím, že takoví lidé existují), pak tyto stránky nejsou určeny pro něj."

Pane Stejskale, máte nějaký zásadní problém s pochopením psaného textu v kontextu s elementárními historickými vědomostmi? Chcete snad říci, že nacistický režim byl demokratickou společností a atentát na Heydricha nebyl morálně ospravedlnitelný (ponechme stranou zda byl rozumný z hlediska represálií, které rozpoutal). Přesně to totiž z Vašeho komentáře plyne ve spojení s tím, na co jste jím reagoval - tzn. na myšlenku, že na odstranění tyrana se nemohou vztahovat běžné morální principy - on se jimi též neřídí.

Vzhledem k tomu Vás vyzývám k tomu, abyste správně censorsky smazal svůj příspěvek oslavující nacistický režim, a to ve vlastním zájmu, jinak ruka multikulti chobotnice dopadne i na Vás; pokud jste to tak nemyslel, smažte to též, jinak budete navěky* za vola :-)

*) rozuměj dokud bude tento blog a diskuse přístupná a dohledatelná.
06. 02. 2010 | 13:46

Pípa napsal(a):

Sammy,
máte pravdu, fouká to z Ameriky. Jen si nejsem jist, jestli je to všechno ještě řízené nebo se už to dávno kontrole vymknulo.
06. 02. 2010 | 13:58

Dvě opravičky fakt v textu napsal(a):

Pane Kurasi. Dovolím si jen dvě drobné opravy či doplnění. Wildersova strana se jmenuje "Strana pro svobodu", ne jak uvádíte "Strana svobody". Tuto chybu opakuji snad všechna česká média s výjimkou tydne.cz. Páteční holandský tisk pak sdělil jen málo uvěžitelnou skutečnost, že soud připustil z 18 svědků navržených Wildersem jen tři!!! Co k tomu dodat.
06. 02. 2010 | 13:58

Karel Mueller napsal(a):

n.o.s.:

Já milý pane nesnáším zásadně dva druhy debaterů:
- Argumentující ad hominem proti názorovému odpůrci (naadání, urážení apod.)
- Vedoucí silácké řeči, které nejsou schopni podložit odpovídajícími argumenty.

A to Vy nejste, napak, Vaše názory se opírají o detailní znalosti z dané oblasti. Mohu s Vašimi závěry sohlasit či nikoliv, ale diskutujete opravdu na úrovni, to je bez diskuze.

Pokud jde o Wilderse, tak bych musel znát jeho řeči v plném rozsahu a nejen výtahy tak, jek se to hodí té či oné straně. Pokud jde o názory, se kterými jsem se mohl seznámit, tak nemám námitky.

Můžete ovšem namítnout, že pláče na nesprávném hrobě. To je možné ... bohužel.
06. 02. 2010 | 13:58

Karel Mueller napsal(a):

blue pill:

Jedna věc do mozaiky nemůže zapadnout.
V USA je nejsilnější finanční loby ta židovská.
Pokud dojde k pádu střední vrstvy v USA, tak USA ztratí postavení supervelmoci a hegemona.
Pro židovskou finanční elitu by to znamenalo konec. Čínu, Indii a další vstávající velmoci by nemohli ovádnout. A tamní oligarchové by je dříve či později za všech pozic vyšachovali.
06. 02. 2010 | 14:02

Silvie napsal(a):

Skvělý článek.Konečně se kromě Pečinky zastal svobody slova, zdravého rozumu a Wilderse ještě někdo jiný.
Začínám mít skutečně strach z toho, jaké nebezpečné zhovadilosti mohou vyjít z lůna EU. Asi budou ty vidle do ruky muset vzít nejen Češi, ale i ostatní občané unie, která se stává pomalu ,ale jistě, pro domorodce prostorem k nežití. Kde jinde mají přistěhovalci větší práva, nežli původní národy?!
Je mi z toho zoufale na blití.
06. 02. 2010 | 14:04

Tomas B. napsal(a):

Demokracie v Holandsku prohrála už v tom okamžiku, kdy prokuratura zaslala Wildersovi obvinění. Soudit politika za jeho politickou činnost by bylo komplikované, i kdyby byl tím politikem sám arciďábel Hitler. Soudit ale člověka který jen ostřeji formuluje, co si majorita tak jako tak myslí - to je politická blamáž. Wilders už je teď vítěz, ať soud rozhodne jakkoli. Uvězní ho a mají politického věžně par excelence. Včetně demonstrací za jeho propuštění... Neodsoudí ho a z obžalovaného bude předseda vlády. Kdo se k tomuhle sakra může propůjčit? Začnu vyrábět trička s Wildersovým portrétem - půjdou na odbyt líp než Che Guevara.
06. 02. 2010 | 14:04

mb napsal(a):

ara, zkusil bych to ještě jinak .... pravdivé, nezákonné ... a zda se nám to tluče nebo ne .... hm ....

napadá mě příklad s Janem Husem ... asi říkal věci pravdivé , ale zároveň překračoval kanonické právo ...

a kdo měl pravdu a kde ta pravda byla ...

a co to s sebou přineslo ...

vraždící lůza .... vraždící lůzy ....

a teď to hodnoťte pane ...

je to problem demokratickeho pravniho statu ... co ještě ano a co už ne ...

proč DS už ne a proč KSČM ještě ano ...???

Wilders ještě ano nebo už ne ?

radikalni islam už ne nebo ještě ano ?

zatim bych věřil v demokraticky pravni system ... uvidime ....
06. 02. 2010 | 14:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane summy,

přiznávám, že nemám přesvědčivé protiargumenty, snad opravdu v USA vládnou naftové koncerny a těm jde jen o zisk za jakoukoliv cenu. Nemohu to posoudit, nejsem znalec poměrů.

Ale jena věc je mimo jakoukoliv pochybnost. Uvedl analogii: Pokud by padlo Rusko, tak padá celá ruská oligarchie, mafie (ať už skutečné či domělé), protože ti všichni nemohou svojí moc udržet bez "své" základny. Totéž platí i pro elity USA. Tady neplatí, že jsou "jinde a za vodou". Pokud západ padne, tak je Asie nemilosrdně zlikviduje.

A to, co jste popsal, to je likvidace západu.

Taková je realita.
06. 02. 2010 | 14:09

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

Děkuji Vám, vašeho uznání si nesmírně cením.

"Pokud jde o Wilderse, tak bych musel znát jeho řeči v plném rozsahu a nejen výtahy tak, jek se to hodí té či oné straně."

tak pod to bych se podepsal.
06. 02. 2010 | 14:13

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,

lidé jako vy, kteří se cítí povzneseni nad "rasistickou lůzu", jsou rakovinou moderní společnosti. Lidé jako vy soudí Wilderse, aniž by soudili ty, kteří ho pronásledují a hodlají zavraždit. Což se jim již v několika případech podařilo za nezájmu státních orgánů, které je měly ochránit.
Právní systém a zákondárství v tzv."demokratických" zemích už nemá se skutečnou demokracií vůbec nic společného, je-li toto možné.
Pak je mi skutečně milejší dát svůj hlas nějakým mlátičkám z DS. Ty aspoň zaručí, že mi tady za takových deset, dvacet led nebudou vnucovat nějací machometáni burku a korán.
Typickým příkladem podobně svazáckého plamenného postoje ve "spravedlivém boji za práva menšin", je i taková Nora Fridrichová. Pokaždé, když zaslechnu ty její hyperkorektní pol.bláboly, zcela vytržené z všední reality, osypu se po celém těle. Takové lidi bych neváhala prohlásit vlastizrádci a kolaboranty, kteří jdou proti vlastnímu národu.
Nechají-li nás tyto věci lhostejnými, protože se zatím dějí "jen" Nizozemcům, Britům, Němcům ,Italům či Francouzům, pak děláme všechno pro svou sebezáhubu.
Nizozemci mají stále v rukou obrovskou moc - říci u voleb jasně a zřetelně, jakým směrem se má jejich země ubírat.
06. 02. 2010 | 14:18

n.o.s napsal(a):

zásadní trilogie nutné přečíst, pravděpodobně to nejlepší co lze sehnat

WALL STREET AND THE RISE OF HITLER
http://reformed-theology.or...

WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION

http://www.reformed-theolog...

WALL STREET AND FDR

http://www.reformation.org/...
06. 02. 2010 | 14:22

Ládik napsal(a):

O soudu s Wildersem: http://www.eurabia.cz/Artic...
06. 02. 2010 | 14:38

mb napsal(a):

ad právní stát Lekce1: Klausova distribuce utahování opasků a útěku před právníky:

VY si utáhnete opasky a

MY utečeme před právníky ...
06. 02. 2010 | 14:38

bigjirka napsal(a):

Zabití tyrana není vraždou. Není.
Bránit sebe a civilisaci, jíž jsem součástí, je legitimní.
Rozdíl mezi korektností a politickou korektností, je rozdílem mezi aktem a smutečním aktem.
To, o čem píše pan Kuras, to je upgrade PC. Pravda je lež a lež je pravda, pravda je ilegální, lež je upřednostněna. Vymlátit pravdu z jazyka, vymlátit ji i z myšlení, a neposlušné jedince potrestat. Demence v Evropě přibývá, sami si sračky odhlasujeme, sami položíme hlavu na špalek. Zásadně to odmítám.
06. 02. 2010 | 14:40

RA napsal(a):

přeji panu Wildersovi ,aby jeho strana vyhrála v Holandsku parlamenntní volby. Zatím k tomu vše směřuje. Pak teprve dojde v politice Holandska a pravděpodobně i EU k obratu.
06. 02. 2010 | 14:41

češka napsal(a):

Německo poskytlo azil Iráckým krestanům, kterí byli nuceni svou vlast opustit po svrzení Sadáma.
Takze invaze USA + NATO vyhnala krestany z jejich domovů.
To jsme chtěli?
Nestabilita zene muslimy z jejich domovů k nám, a tím se naše lod potápí.
Je v našem nejvlastnějším zájmu mír, stabilita a prosperita na Stredním východě, potom nikdo nebude mít důvod pricházet do EU.
06. 02. 2010 | 14:53

češka napsal(a):

Německo poskytlo azil Iráckým krestanům, kterí byli nuceni svou vlast opustit po svrzení Sadáma.
Takze invaze USA + NATO vyhnala krestany z jejich domovů.
To jsme chtěli?
Nestabilita zene muslimy z jejich domovů k nám, a tím se naše lod potápí.
Je v našem nejvlastnějším zájmu mír, stabilita a prosperita na Stredním východě, potom nikdo nebude mít důvod pricházet do EU.
06. 02. 2010 | 14:54

kasparek napsal(a):

Dulezite je si take otevrene priznat, proc ma Evropa s temito lidmi takovy problem. Proc napriklad USA, kde je jich mnohonasobne vic, nema horici ulice a vypalena auta pri kazde vhodne prilezitosti.
Duvodem je socialni stat, kterym jim Jyrka Paroubku chysta. Clovek ktery se o sebe musi starat a chodit do prace a zivit se, nema pak cas delat bordel.
Zato tahle generace tech vycuranych fasistickych pokrytcu, dostava vse zdarma. Neustale se jim ustupuje a oni logicky pozaduji stale vic.
06. 02. 2010 | 14:57

LEVAK napsal(a):

Ad kasparek:to je pro mě novinka,kde jste to slyšel?Jyrka Paroubků vládne ve Francii?Od kdy?To muselo byt teprve nedávno!
PS:Těch třináct postřílených vojáků na základně to podle Vás není žádný problém?Bože člověče nechte se vyšetřit!
06. 02. 2010 | 15:19

Kristýna napsal(a):

Jak vidno, o svobodu slova se nemusíme bát. Ta tady kvete v míře požehnané. Tolik výzev k zabíjení a násilí aby člověk jinde pohledal. Tož se jdu poohlédnout po nějaké té sudlici a halapartně, abych se v pravou chvíli zařadila po bok svých statečných bratrů a sester ku spanilé jízdě na Amsterodam. Ale nejprve napíchneme na vidle toho Stejskala, co o krvi nechce ani slyšet. My nechceme žádné korekce, my si tu můžeme napadat, urážet, zastrašovat, koho chceme - toť naše pravda a svoboda.
06. 02. 2010 | 15:20

Alpert napsal(a):

Multikulturalisté mají plná ústa svobody a demokracie, ale jen když se jim to zrovna hodí. Jakmile důsledky uplatňované ideologie začnou být vnímány jako nepříznivé, nastupují hrozby, zastrašování a represe. Jsou to zabedněnci pro které je ideologie důležitější než realita.
Naši předkové přežili středověkou církev i poválečné komunisty. Tak snad někdo přežije i to co pro nás připravují současné "elity".
Škoda, že u nás nemáme stranu podobnou té Wildersově...
06. 02. 2010 | 15:37

Kritik napsal(a):

Holandská státní prokuratura má evidentně pravdu. Zákon je tady pro to, aby nás obviňoval - když tohle děláš, jsi vinen. Dokonce může být postaven proti pravdě.

Na tuto skutečnost upozornil již před 2 tisící let Ježíš a z jeho učení do podrobností rozpracoval ve svých dopisech apoštol Pavel. Neexistuje totiž člověk, který by zákon neporušil a mohl být zákonem prohlášen za spravedlivého. Extrémním (a poučným) příkladem neporozumnění spravedlnosti byl třeba Job, který, ačkoliv byl nejprve Bohem prohlášen za spravedlivého, po pohromách, jímž byl podroben, se chtěl o svou spravedlivost s Bohem přít. Čímž se dopustil nespravedlnosti. Bůh mu na to odpověděl ve smyslu "kdo jsi a co jsi vykonal ve srovnání se mnou, že si osvojuješ posuzovat mou spravedlnost".

Lidské soudy tedy nemohou dělat více, než uplatňovat zákon. Nemohou uplatňovat spravedlnost. Ta je totiž (všimněte si soch u justičních paláců) jen slepá. Pravdy se u soudu nedopátráte. Tam dostanete jen rozhodnutí podle zákona.

Před zákonem nelze uniknout vyjma osvobozením milostí. A milost je nespravedlivá, krajně nespravedlivá. Dává však prostor životu. Jiná cesta uniknout zákonu ani neexistuje.
06. 02. 2010 | 15:56

sammy napsal(a):

Vážený pane Muellere,

díky historickému vývoji, napomohly tomu také 2 světové války, je (bylo) nejvíce mezinárodních koncernů v USA. Čínský nebo indický kapitál mají ohromné trhy, ale za sebou ne 200, ale 20 let. Podniky v Indii nebo Číně vyrůstaly ve velké míře samozřejmě díky investicím zahraničního mezinárodního kapitálu. Softwahreové indické firmy nebo čínské robotárny dělají i na své (původně US) vlastníky. Nebo´t dnes nezáleží, odkud je kapitál, slouží stejně v Číně, Indii nebo Francii. Je i volný pohyb lidí, i když tam to může být z kulturněetnického hlediska složitější. Obávám se že spolky miliardářů, např. Bilderberg group, jsou také mezinárodní. Jako dnes nehraje žádnou roli, z jaké země je původně kapitál, v globalizovaném světě se setřely kulturní rozdíly u "horních 10 000". Jedí jídla ve stejných luxusních restouracích, bydlí ve stejných luxusních hotelích, kupují tytéž luxusní výrobky ve stejných obchodech, jezdí na dovolenou na stejná místa, znají se, stýkají se. Tvoří globalizovanou subkulturu. Nebo brzy budou tvořit. Pád USA nebo Evropy je tudíž nezajímá. Kapitál už vyvezli a sami se také přesunou jinam. Stejné peníze platí všude. Je volný pohyb kapitálu i lidí. TATO PRAVIDLA URČILI PRÁVĚ ONI SAMI! Kapitál není sentimentální a ti lidé také ne. Je otázkou, jestli vůbec cítí příslušnost k nějaké zemi. Čínští nebo indičtí asi ještě ano. U západních byla ke kumulaci kapitálu dlouhá doba, pobývají sezónně v různých zemích... Možná na úpadku USA a Evropy dokonce vydělají... :-)

Vpád na Balkán, kde udělali ze zločinců loutkovou vládu nebo do Afghánistánu, kde dosadili zkorumpovaného Karzáího, bývalého vyjednavače US ropné firmy i agenta CIA v oblasti v jednom a dnes majícího podíl na obchodu s drogami, příliš optimismu nedodává. Natož to, kolik lidí při jejich vpádech umřelo a co se zničilo. Je zajímají jen jejich cíle. Že někdo používá US army jako svou soukromou armádu na prosazení svých podnikatelských cílů je sice tunel jak mraky, ale není to nic neobvyklého. Britská flotila přinutila Číňany kupovat opium za stříbro. US válečná flotila "dobrovolně" přinutila ke "spravedlivému" mezinárodnímu obchodu do té doby izolacionistické Japonsko, když přijela k jeho břehům a pohrozila invazí za použití moderních zbraní (parní lodě a dalekonosná děla). Ani tehdy nevyhrožoval ústy admirála armády US lid, ale ten, kdo US volby platil. A vyplatilo se mu to :-))) Jako se vyplatil "pád komunismu" v polovině Evropy. Kořist byla fantastická.

Mráz nepřichází z Nizozemí, ale z USA. Tam se nastavila pravidla, tam utahují nebo povolují šrouby. Tam se mluví o lidských právech včetně muslimů. Ovšem jen těch momentálně politicky protěžovaných. Jako např. Osetínec nebo kosovský Nealbánec žádná lidská práva nemáte a žádný lidskoprávní oficiální deník o tom neštěkne půl slova - proč asi? Že by se provinili zločinem své fyzické existence, která je určitým podnikatelským záměrům nepříjemná? :-)

Rád se ovšem budu mýlit...
06. 02. 2010 | 15:57

crezpenan napsal(a):

Chtěl bych připomenout řešení-v Polsku nikde muslimy nevidět nebo se mýlím? U nás už také lze burku,ten hnus zahlédnout.Je správné,že tyto ženy jsou terčem u nás buď posměchu anebo nemravných narážek.Jedině tak je lze začlenit do společnosti,jedině tak se jim zvedne sebevědomí vůči mužům.Obávám se,že naše média jsou plné jiné sekty-bukvic,které tento rádoby multikulti zřetelně podporují.Také bychom se měli v Polsku naučit,aby nás už v TV přestali otravovat,úchylky.
06. 02. 2010 | 16:00

sammy napsal(a):

dodatek: a že ve světě právě USA vsadily na islám, který měl rozložit SSSR až se dobojuje v Afghánistánu, je dokázané. Později byl stejný scénář použit při destabilizaci Balkánu, kdy se z UCK v USA vedených jako teroristická organizace přes noc stali ušlechtilí bojovníci a USA dodaly zbraně, peníze a výcvik. Ono rozdělení sfér vlivu už neodpovídalo reálným poměrům...
USA vsadily na islám i v Nigérii, kde díky velice výhodným podmínkám pro těžební firmy udržují vládnoucí islámskou juntu, práva nepráva. Turecko, Pákistán (protiváha demokratické Indie) a Egypt jsou geopoliticky také potřeba, proto ty desítky miliard dolarů pomoci.
O líbání US prezidentů, hlavně Bushovic, se Saudy a Ládíny radši pomlčet...

Islám se hodí k oslabení Evropy, potencionálního soupeře. A nejen Evropy, ale i Ruska, Číny, Indie. Politika USA k vybraným islámským menšinám ve všech těchto zemích vypovídá mnohé...
06. 02. 2010 | 16:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane sammy,

mohu se jen vrátit k tomu, co jsem napsal. Vy si myslíte, že se "přesunou jinam" i po pádu USA a západu. Dle mého nebudou mít kam.

Číňan zůstane Číňanem. Bílá opice, byť s miliardovým kontem, ho sotva bude zajímat. O to konto ji pak lze ostatně připrait několika finančními transakcemi.

Protože po pádu západu nebude mít Asie důstojného soupeře.
06. 02. 2010 | 16:18

Tupelo napsal(a):

Zdravim Vico, mraz prichazel z Kremlu, v Kremlu nejspis zase citili mraz washingtonsky, navzajem se po staleti vymrazovali francouzi a anglicane a mrazeni v zadech z narustu protivnikovy popularity maji urcite i Santa Klaus a Deda Mraz. ;). Nic nestmeli jedince do stada tak jako mraz (strach), at prirozeny, nebo umele vyvolany. Nemyslim si, ze by cesi, kteri maji nesrovnatelne mensi zkusenosti s imigraci nebo vztahu k mensinam, meli vic sanci vyresit holandske problemy nez sami holandane. Ale co by me opravdu zajimalo by byly reakce holandanu na prispevky mistnich aktivistu, mozna by se pobavil i sam Wilders :).
06. 02. 2010 | 16:36

Ládik napsal(a):

Jaroslav Seifert říkal: " Mám raději zvracejícího Francouze, než zpívajícího Rusa". Co by asi říkal teď?
06. 02. 2010 | 16:41

ondrejsteffl napsal(a):

Signály z holandské justice, které jsou v blogu zachyceny, jsou jistě na pováženou. Bál bych se, pokud by se pravda měla stát trestným činem.
Na druhou stranu zatím nevíme, jak proces dopadne. Nepochybně i v Holandsku mají nějaké blogy, noviny, občany, intelektuály… Dramatická vyjádření o ohrožení svobody a demokracie bych si nechal, až bude pan Wilders odsouzen. Nicméně díky za článek. Kalhoty je třeba stahovat až před brodem, ale je dobře vědět, že je možná nějaký brod před námi (mluvím o demokracii ne o muslimech).
06. 02. 2010 | 16:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tupelo,

řekl bych, že ten problém významně podceňujete. V EU představují nyní muslimové možná až PĚT PROMILE (půl procenta) celkové populace. To s tím strachem z neznámého je myslím přesné. Člověk, který se bojí, je dobře ovladatelný.

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 17:18

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Stejskal,
pět promile z počtu obyvatell EU je necelých dva půl milionů. Jen ve Francii je jich téměř třikrát tolik a křivky natality jsou neúprosné.
06. 02. 2010 | 17:25

stejskal napsal(a):

Je to tak, pane Muellere.

Je to pět procent. Že já se do těch výpočtů pouštím, když to skoro vždycky "zvořu"). Jde zhruba o pětadvacet miliónů z půl miliardy.

Ale stejně... ;-)

Hezký večer. A omlouvám se, nechtěl jsem mystifikovat, šlo o roztržitost.

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 17:29

Ládik napsal(a):

O smrti Geerta Wilderse už je natočený film: http://translate.googleuser...
06. 02. 2010 | 17:32

iga napsal(a):

Karel Mueller, Libor Stejskal

Pokusim se najit odkaz, podle ktereho je ve Francii 5 milionu muslimu...

Tesim se na Sadiho, posledne sliboval blog na toto tema...
06. 02. 2010 | 17:32

iga napsal(a):

Pane Stejskale, to neni strach z neznameho, to je strach ze ZNAMEHO, alespon u me...
06. 02. 2010 | 17:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Vždy jak se v diskuzi objeví takoví experti jako Vilém,veverka ,Honza 999,Levák,Mara a spol....odcházím.
Důvody jsou nezajímavé.

Nyní soupis asi rozšířím o další
jako např: sammy, blue pill, n.o s.,a Karla Muellera,který je schopen semlet sečku s břečkou do nechutné máčky a přitom to ještě podložit odpovídajícími argumenty.

Co je úroveň určí pan Karel.
Děkuji nemám zájem o "argumentace" z jedné levé kapsy.

Ale nic se neděje pánové,klidně si zopakujte svoje cancy o americké mezinárodní špíně a potřebě úžasné Primakovovy koncepce světové vize.

A můžete to zkusit i na blogu Petry Paroubkové.

Nazdar Ivan.
06. 02. 2010 | 17:47

Ivan Hochmann napsal(a):

To Iga:

Stačilo by toto?:

http://www.youtube.com/watc...

Ivan.
06. 02. 2010 | 17:51

n.o.s napsal(a):

Ivan Hochmann

je pro mne ctí být na vašem VIP seznamu
Nazdar n.o.s
06. 02. 2010 | 17:52

n.o.s napsal(a):

http://en.wikipedia.org/wik...

nicméně ta čísla nejsou příliš přesná, navíc se lokálně dost liší, především ve velkých městech jsou mnohem vyšší, více

http://en.wikipedia.org/wik...
06. 02. 2010 | 17:54

LEVAK napsal(a):

Ad Ivan Hochmann:sbohem a šáteček a už se nevracej,vůbec se nám nebude stýskat!
06. 02. 2010 | 17:57

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Ivane :-),

nač ta hořkost? Přeci mě znáte a tak víte, že se rád dívám pravdě do tváře.

Saúdové vlastní přes 8% USA, jsou velmi úzce propojení s americkými naftovými koncerny i řadou osobních vztahů s americkými špičkami. Jsou hlavním spojencem USA v orientu a tak když to sečtete, dostanete odpovídající vliv na americkou politiku.

Panu n.o.s. můžete snad vytknout, že ta či ona událost měla jinou příčinu než uvádí. OK. Jenže rámcově lze říct, že jím uváděná fakta dost dobře nelze vyvrátit.

Lze jen konstatovat, že v mnoha případech byly ty či ony úmysly jiné. A znáte základní poučku:

Zdání je důležitější než pravda.

Ale to není rozhodují, rozhodující jsou dopady této politiky. A ty jsou vceku jasné: Západ má před sebou několik desítek let.
Pane Stejskal,
to je v pořádku :-).
06. 02. 2010 | 18:04

Karel Mueller napsal(a):

Ivan:

Pardon, měl jsem na mysli pana sammy.
06. 02. 2010 | 18:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

1. Většina "barbarů" (Vandalové, Vizigoti, Ostrogoti, ale i mnozí z Gotů) jejichž oblíbeným koníčkem bylo podnikání dobývačných výprav na území bývalé Ríše římské, byla křesťanského vyznání, i když nekatolického (ariáni).
2. Definitivní zničení klasického Říma bylo činem Byzance (tedy ortodoxní křesťanská církev). R 664 po Kr. císař Konstans II obral Řím nejen o kovové sochy, ale i kovové části budov, bronzové a olověné tašky a střechy, vazníky a svorníky zdí.
3. Nositelem imperiální myšlenky Říma byli konvertité z pohanské vládnoucí třídy (katolické biskupstvo). Jejich ideologii vymyslel manichejský kovertita Augustin. Výsledkem byl středověk.
P.S. Měli bychom se zamyslet, zda není nepřítel, kterého hledáme v Asii či jinde na světě, náhodou někde mezi námi. Nebo uvnitř nás samých.
06. 02. 2010 | 18:12

Karel Mueller napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Nad tím se nemusíme zamýšlet. To tady celou dobu tvrdíme ... pokud umíte číst mezi řádky, tak to tam spolehlivě najdete.
06. 02. 2010 | 18:17

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

Augustin byl původu (s trochou nepřesnosti) Berberského :) a zcela jistě nepatřil k vládnoucí vrstvě

ale já bych tu paralelu hledal na přelomu 1. a 2.stol také doba blahobytu (relativní) války velmi daleko stejně tak nepřítel, bludy jako Vespasián (1.stol) který vyplatil vynálezce nějaké práci ulehčující technologie ale nikdy nedal svolení s jejím použitím "co by dělali moji poddaní".... viz Suetonius

...a poté Antoninův "Mor", barbaři, říše novo perská, populační úpadek a už to jelo ...křesťanství a bylo vymalováno...
06. 02. 2010 | 18:34

Vico napsal(a):

Tupelo, zdravím a díky za rozvinutí teorie "mrazových" vln.

A což, kdyby jsme si začali tykat?

Tencokida hnuj : To je od počátku jasné. Stačí si jen číst diskuzní vlákno pod panem Kurasem.Pokud píše o jídle, najdete tu pak spoustu skvělých receptů, pokud píše o mrazu přicházejícího z té nebo oné zemi EU, najdete tu recept, jak ideologickému nepříteli zakroutit krkem, pokud možno, tak nějakým individuálním činem lidové zloby.

O tom, že vám krk nepodřízne muslim, ale hololebec v bomberu, je velmi pravděpodobné.
06. 02. 2010 | 18:36

n.o.s napsal(a):

Mimochodem ta doba (Vespasián)se zhruba kryje z Heronem z Alexandrie (ale to je čirá spekulace) a jak víme Heron zcela jistě znal minimálně toto

http://en.wikipedia.org/wik...

http://www.youtube.com/watc...
06. 02. 2010 | 18:41

iga napsal(a):

Ivan Hofmann

tenhle odkaz jsem videla na internetu v mnoha verzich.

Je to mirne receno znepokojujici zejmena pro zeny meho razeni.

Ovsem zajimalo by me nasledujici:
1. kdo provadel ten vyzkum
2. jake metody pri nem pouzil
3. z jakych dat vychazel a kdo a jak je overoval

Zatim jsem nemela k dispozici jinou nez tuto "poutovou" verzi...
06. 02. 2010 | 18:44

Baba napsal(a):

Tupelo:
Používejte jiný podobný systém jako mapu. Jak podrobné měřítko volíte?
06. 02. 2010 | 18:50

Tomas B. napsal(a):

Když čtu komentáře tdy v diskusi zaráží mne jedno. Vládne jakési obecné přesvědčení, že západní civilizace to má nahnuté a islám je na vzestupu přičemž je jen otázka času, kdy nás ti rychle se množící musulmani jednoduše pohltí. S tím nemohu souhlasit. Dokonce si myslím pravý opak. To islám je v krizi - zápaní kultura vítězí i v těch nejzapadlejších koutech světa a celá planeta se mění v kulturně unifikovanou globalizovanou vesnici. Islám se z náboženství mění v politický program, kde bůh už není nezbytně potřeba a jeho vyznavači sní kosmopolitní sny o baráku s dvěma garážemi, ledničkou a satelitní televizí. Během dvou generací zmizí většina "tradičních" společenství.

Islám, tedy ta jeho verze, které se bojíme - politický islám - to je další variace na Marxovo téma. V principu otázka stojí takto: Jak je možné, že se v Evropě a Americe mají ti nevěřící jako prasata v žitě, zatímco my žijeme z ruky do úst a máme jen 5 satelitních programů. No a protože odpověď, která zní - západní společnost je mnohem produktivnější, racionálnější a lépe organizovaná - nikdo nechce slyšet, dostávají se ke slovu Usámové. Ale i ten Usáma se nám už globalizoval a posledně řečnil o vině USA za globální oteplování. Což je, řekl bych, jeho politický konec, protože o vině USA za GO dokáže řečnit mnoho lidí lépe. Shrnuto - západní civilizace a její civilizační standardy jsou snem 90% obyvatel Země. Jestliže západní civilizace přestane existovat pak proto, že žádná jiná civilizace prostě nebude. Hodně se zmiňuje paralela s pádem Říma - současní Vandalové však nechtějí Řím vyplenit, oni chtějí římské občanství.
06. 02. 2010 | 19:07

n.o.s napsal(a):

Tomas B.
ačkoliv je váš názor velmi zajímavý
vaše paralela s Římem není přesná - barbarům s počátku vůbec nešlo o plenění ale především o to usídlení (pokud pomineme polo legendární události z období republiky)

plenění byl následek nezvládnuté "imigrační politiky"
06. 02. 2010 | 19:13

Karel Mueller napsal(a):

Tomas B.:

Zdánlivě by to tak mohlo vypadat, ale to co říkáte není v souladu s několika velmi nezanedbatelnými skutečnostmi:

- Islámské komunity v Evropě nijak nepřebírají evropský konzumní styl a naopak, ve druhé generaci jsou daleko radikálnější, než byli jeji pokorní prarodiče.

- U vstávajících obrů začíná hrát - a bude hrát čím dál větší - roli probouzený nacionalismus
06. 02. 2010 | 19:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

n.o.s.
Augustin - biskup v Hippo, kladivo na donatisty, pronásledovatel kacířů všude kde se dalo, velmi dobrý přítel Ambrože, biskupa Milánského (ten přinutil po incidentu v Soluni k veřejnému pokání samotného Theodosia, měl přímý vliv na rozhodování Gratiana, Valentiniana a Theodosia - vše císaři). Ale jinak jsem psal "ideolog " Augustin (dle mě arcikacíř nejarcikaciřovatější ve původním slova smyslu....via Zákon ).
Ale Augustin a původu berberského ? No to už je velký úlet , ne ? Když se někdo narodil v Africe, nemusel být hned berber.
06. 02. 2010 | 19:27

Tupelo napsal(a):

@pan Stejskal: soude podle nekterych ohlasu jsem myslel ze k TOMU dojde uz do letosnich svestek. A ono se pritom jedna o +-5%. ;) Ale s tim strachem z neznama jste klepnul hrebicek primo na hlavicku, presne tak jsem to myslel.
Podle clanku na http://www.theglobeandmail.... , zabyvajicim se myty kolem tzv. Eurabie

- existuji 4% muslimu v Evrope - z nich ale 80% nema blizsi vztak k tomuto nabozenstvi (nekteri opustily sve prilis religiozni zeme mozna prave proto; moje poznamka: o generacich vyrostlych v Evrope se lze domnivat ze by prilisnou nabozenskou nesvobodu jiz neakceptovali)
- pokud by parametry porodnosti a mortality zustaly na soucasne urovni, do roku 2020 dosahnout tito evropsti spoluobyvatele 6%.
- v roce 2008 bylo mozne pozorovat ze porodnost puvodnich evropskych narodnosti klesa mene strme nez imigrantu (Turci v Nemecku a Svycarsku: 1.9 ditete, v Nizozemi: 1.6, muslimske zeny ve Francii: 2.2 ditete; Albanie a Kosovo: 1.8 ditete a pocet obyvatel klesa; vsechny cisla podle me nic moc extra...). Po dvou generacich se porodnost imigrantu snizi na uroven ostatnich obyvatel.

Je samozrejme otazka (jak u kazdych cisel) validity, ale i tak si myslim ze clanek ukazuje par veci k zamysleni, treba podle prvniho bodu ze neexistuje zadna homogenost muslimu v Evrope. Urcite se mezi nimi najdou cestni a slusni lide (tak jak v pripade puvodniho obyvatelstva), tak i lide kteri zasluhuji opravnenou pozornost tajnych sluzeb (opet stejne jak v pripade puvodniho obyvatelstva).

@Vico: zdarec :)), jsem pro, pokud se nam novy model neosvedci, vzdy se muzeme vratit k staremu. ;)
06. 02. 2010 | 19:27

iga napsal(a):

Tomas B

Islam se v politicky program nemohl zmenit, tim byl od sameho pocatku. Islam nabozenstvi od politiky neoddeloval a ani neoddeluje. To, ze v tomto politickem programu neni Buh nezbytne treba neni pravda stejne tak jako to, ze vsichni muslimove sni o blahobytu evropskeho typu. To neplati ani o vsech muslimech v Evrope natoz v cele Umma.

Zapadni "kultura" rozhodne nevitezi na cele care, anebo oznazujete kulturou jen jeji malou cast (komerci). Bohuzel to opravdove viteztvi kultury je v nedohlednu...
06. 02. 2010 | 19:31

iga napsal(a):

Tomas B

Islam se v politicky program nemohl zmenit, tim byl od sameho pocatku. Islam nabozenstvi od politiky neoddeloval a ani neoddeluje. To, ze v tomto politickem programu neni Buh nezbytne treba neni pravda stejne tak jako to, ze vsichni muslimove sni o blahobytu evropskeho typu. To neplati ani o vsech muslimech v Evrope natoz v cele Umma.

Zapadni "kultura" rozhodne nevitezi na cele care, anebo oznazujete kulturou jen jeji malou cast (komerci). Bohuzel to opravdove viteztvi kultury je v nedohlednu...
06. 02. 2010 | 19:32

houmelesák napsal(a):

Somálský emigrant přijede do Teplic. Zastaví prvního člověka,kterého potká a řekne mu:
" Díky, pane Čechu, že mne necháváte v téhle zemi a zajišťujete mi ubytování,stravování,
lékařskou péči a vzdělání¨zdarma!" Muž ale odpoví "Ne,mýlíte se, já jsem Rom."
Somálec jde dál a potká dalšího kolemjdoucího: "Děkuji za vaši krásnou českou zemi!"
Ale kolemjdoucí odpoví: "Já ne Čech. Já Vietnamec."
Somálec jde dál, potká dalšího kolemjdoucího, potřese mu rukou a řekne:
"Díky za bájecné Čechy!" Kolemjdoucí řekne: "Nejsem Čech, jsem Mongol!"
Somálec nakonec potká krásnou ženu a podezřívavě se zeptá:"Jste Češka?"
Žena odpoví: "Ne, jsem z Kazachstánu." Somálec je zmatený a ptá se: "A kde jsou proboha všichni Češi?"
Kazaška se podívá na hodinky, pokrčí rameny a odpoví: "Asi v práci!"


Achich..jak jsem nekorektní.Sám na sebe odám trestní oznámení.!!Budu sedět až zčernám.
06. 02. 2010 | 19:33

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

http://en.wikipedia.org/wik...

Augustine of Hippo Bishop of Hippo Regius, also known as Augustine or St. Austin, was a Romanized Berber philosopher and theologian.

romanizace byla spíše jako dnešní amerikanizace nikoliv kolonizace
06. 02. 2010 | 19:37

Pepa Řepa napsal(a):

iga napsal(a):
Pane Stejskale, to neni strach z neznameho, to je strach ze ZNAMEHO, alespon u me...
------------------
Přesně tak.
Co si budeme povídat, oba jsme se v muslimských komunitách pohybovali a žili.Něco jiného je obdivovat islámskou architekturu a písemnictví a něco jiného podporovat -v zájmu "obohacení"- ghetta, která nevyhnutelně musí vzniknout.

Tuto debatu tady vedu přes dva roky. S lidmi, kteří mají zkušenost s muslimským světem pouze z turistických destinací a melou dokola neuvěřitelné nesmysly o xenofobii, strachu z neznámého, rasové nesnášenlivosti atd....

Pane Stejskale, vám se divím, že se neustále ztrapňujete.
To, že Vám nejde matematika-pět promile sem,pět procent tam- je to poslední. Vzpomínám na první debatu, kdy jste doporučoval stavbu mešity v Písnici. Pak jsem opakovaně žádal, o co-dle
vašeho názoru- mne obohatí ghetto?
Zmohl jste se pouze na odpověď, že poznám sám sebe. Kouzelná pitomost.

Tady jde humor už stranou. Jakým právem můžete Vy a ostatní kocábovití (Vico, Tupelo...) jinde mluvit o svobodě slova?

Tady jde o podřezávání větve pod vlastním zadkem a je mi líto, vy se na tom úspěšně podílíte a váš menšinový názor nadřazuijete na normu, které se musí ostatní podřídit.
06. 02. 2010 | 19:45

stejskal napsal(a):

K tomu není moc co dodat, pane Tupelo.

Tajné služby zemí EU evidují z celkového počtu necelých pětadvaceti miliónů muslimů několi tisíc radikálů či extremistů, chcete-li (počítám, že jich bude zhruba srovnatelně s extremisty neonacistickými). Což samozřejmě neznamená, že by bylo dobré podceňovat nebezpečí, které od nich hrozí. Stejně tak je nutné počítat s napětím, které vzniká při soužití různých kultur. A vůbec není malé.

Bylo by hloupé a nebezpečné před vším tímto zavírat oči. Přehánět, nadsazovat, vzbuzovat nenávist je nebezpečné neméně.

Našel jsem jedne zajímavý odkaz http://www.evropskemesto.cz...

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 19:51

Ivan Hochmann napsal(a):

: Iga

Nevím,a vcelku mě to ani moc nezajímá.Odpovídá to i ostatním demografickým a prognostickým číslům.
Ale přesto informace v tomto videu beru s reservou.

Spíše zajímavé a akceptovatelné jsou závěry pana Tomase B.(19.07)

Je to vlastně i můj názor,ale poněvaž tento blog je o něčem jiném,nehodlám v úvahách už tisíckrát nasvícených pokračovat.

Jsou tady bezpochyby lidé,kterým manipulace s námětem přináší jistou možnost předvést svoje teoretické jiskřičky a skončit třebas u jaderného potenciálu Ruska.

Ivan.
06. 02. 2010 | 19:53

Jozef napsal(a):

Cisla z Britanie /nieco vyse 4% moslimov/:

52 % populacie si mysli,ze Britania je nabozensky hlboko rozdelena.55% respondentov by zasadne bolo proti tomu,aby v ich okoli bola postavena mesita.Krestansky chram by prekazal 15 percentam.45% tvrdi,ze nabozenska diverzita ma pre krajinu negativne dosledky.
"Daily Mail tiez cituje vladny vyskum,podla ktoreho o islame zmysla pozitivne iba kazdy stvrty Brit.
Clanok je doplneny aj kratsou spravou o organizacii Islam4UK,ktora oznamila,ze pripravuje protestny pochod mestom Wotton Basett,a reakciou ministra vnutra A.Johnsona,ktory pre dennik potvrdil,ze proti extremistickej organizacii pouzije protiteroristicky zakon a zakaze ju.Islam4UK by tak bola uz sestdesiatou zakazanou islamskou organizaciou v Britanii.Hoci pochod zrusili,minister organizaciu aj tak postavil mimo zakon."
"Co s tym urobit? Moznosti su v zasade dve.Po prve nazvat to rasizmom...Alebo moznost cislo dva,otocit optiku,nerobit z vacsiny populacie rasistov xenofobov a namiesto ideologickych nalepiek pocuvat,co hovori ich skusenost."
In:Tyzden,c.4

Styri percenta populacie.V Holandsku je to zatial len dvojnasobne viac...
Ale v niekolkych krajinach uz polovica novorodencov su moslimovia.Mam dost skusenosti a poznatkov,aby mi bola uplne jasne,kto sa komu prisposobi o kratky cas!!!

Myslim,ze velmi dobre poznam aj Romov,viacerych v dobrom a od detstva,ale musim kostatovat,ze uz teraz niekde drzi ich suverennu komunitnu agresivitu na uzde len strach z kuklacov a holych lebiek.

Problem si ziada seriozne vyskumy populacie s bezprostrednymi skusenostami a bez skusenosti atd., medzinarodne porovnania a siroku diskusiu nad vysledkami vyskumov.

Realny trend vidim tak,ako p.Muller.

Politika Wall Streetu,panov vesmiru,vlastencov osobneho megavlastnictva, a konzumu - je pre civilizaciu pomocou ktorej vladnu, vrazedna.
/Tym som aj povedal,ze nepovazujem terajsiu politicku triedu za plne svojpravnu. Ergo treba jej pomoct,resp.treba si pomoct,kym je este priestor./
06. 02. 2010 | 19:53

n.o.s napsal(a):

stejskal

ačkoliv s vámi souhlasím položme si otázku je pro nás tato skupina lidí přínosná?

jsou pro nás přínosem? (znám trochu jejich intelektuální historii),
media vůči ním šíří nenávist (muslimský vrah atd.) tím nemyslím Vás,
jejich pracovní morálka není ideální
jejich vztah např. k Izraeli který je západní politickou modlou není vůbec ideální atd.
06. 02. 2010 | 20:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak pan Marek Čejka se Vám zalíbil editore?!

Nepřeji vám ani vaší rodině nic zlého,ale doporučuji Vám abyste nejezdil na dovolené v Madridu vlakem,v Londýně metrem, a v americe letadlem.

No jasně už je to pasé.Teď se Kajdä zaměří na klima.Slyšel jste někdy o binárních plynech?
Nevěřím těm zmetkům ani slovo.

Co se mě to jaksi přihodilo pane?
Jsem nemocen,nebo je to jen projev islámofogie,či rasismu ?

Je ale možné,že islámské komunity v ČR (jak o nich hovoří pan docent Čejka)zatím takové plány nemají.

Ivan.
06. 02. 2010 | 20:03

iga napsal(a):

Ivan Hofmann

Ano, beru to s rezervou.
Ale zneklidnuje me to.

Se zavery pana Tomase B. nesouhlasim.
Viz ma odpoved jemu.

Doufam, ze me nepovazujete za tu manipulatorku s nametem. Ta poznamka snad nepatrila mne...
06. 02. 2010 | 20:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

baví mne ztrapňovat se. Ostatně nejsem zde ani zdaleka jediný ;-)

Já Vaše znalosti muslimských komunit respektuji. Vím, že jsou velké a nikdy jsem se je nesnažil (ani nemohu, ani nechci) zpochybňovat. Ale onehdá jsem zjistil, že nejste jediný, kdo mezi muslimy žil, studoval islám a něco o tom všem vím. Dokonce i pohledy lidí, kteří mají Vaše zkušenosti, se občas liší.

Osobně mi přijde velmi zajímavý tento http://muller.blog.idnes.cz... Nehysterický, věcný, docela slušný základ k debatě. Což se ne o všech příspěvcích lidí, kteří si myslí, že jako jediní znají pravdu na toto téma, dá říci. Doporučuji.

Mešita v Písnici by mi ani nadále nevadilo. Dokonce ani v okolí mého bydliště ně. Ghetta nepodporuji žádná (vím, vy tvrdíte, že kde je mešita, je i ghetto, já si myslím, že to není nezbytnou podmínkou, město či obec by ale museli mít připravenou nějakou koncepci, jak jeho vzniku bránit. Tím chci říct: Nesměl by tam sedět starosta, který by jen říkal: "To nejde").

Ale jinak se s Vámi moc hezky debatuje. "Kouzelná pitomost" patří k těm k nejvyváženějším argumentům ;-)

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 20:04

n.o.s napsal(a):

stejskal

nehledě na nařčení z terorismu (domnělého nebo pravdivého)
západ je ve válce s teroristy (především na středním a blízkém východě) tj fakticky převážně s muslimy

dále jejich kultura a náboženské zvyky rozhodně nepatří mezi sekulární

tím chci říct musí Evropa na svůj účet sekularizovat Islám

atd.
06. 02. 2010 | 20:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane n.o.s.,

tohle je trochu širší téma. Byli Turci přínosem pro Německo v druhé polovině 20. století? Asi bychom se shodli, že obrovským. Jsou extremističtí imámové a negramotní výrostci z pařížských předměstí přínosem? Asi bychom se shodli, že nikoliv.

Jsem přesvědčen, že muslimská imigrace začíná představovat problém (evropská společnost už není schopná ji absorbovat, roste napětí, objevuje se problém "imigrantů" druhé a třetí generace).

Je potřeba podniknout opatření k omezení (nejlépe zastavení) nelegální emigrace. Nekompromisně zasahovat proti ilegálům, kteří porušují zákony zemí, v nichž žijí (včetně vyhoštění). A zároveň se pokusit společensky integrovat co největší část těch, kteří už přišli, žijí zde, nepáchají kriminální činnost.

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 20:14

iga napsal(a):

Pane Stejskale

ten Marek Cejka to je tedy solidni blabol!
Motivy islamofobie tedy dost zuzil, ani v jednom pripade se netrefil do mych motivu... V podstate jsou ti "islamofobove" prezentovani jako obeti propagandy, to je smesne a v mnoha pripadech to neni pravda!

Co se tyka ceskych konvertitu, tak pan Ing. Vladimir Sanka, s kterym jsem nekolikrat mela tu cest, je presne ten typ muslimu, kteri ve mne vyvolavaji mrazeni. Schvalne mu zkuste nabidnout blog a uvidite ten tanec...
06. 02. 2010 | 20:15

Vico napsal(a):

Pepo Řepo vidím, že již skončila autogramiáda s M.Mercierovou /Angelika a musulmanský sultán/ a vrátil jste se k počítači.

Já a kocábovitý...no to sedí.

Jinak však opravdu nevím, jakým právem tu mohu mluvit o svobodě slova.

Občas však mohu slyšet slova různých těch státních a jiných žalobců. Je to jedna "pakáž". Vylíčí žalovaného tak, že by si od něho pes kůrku nevzal. Ten nizozemský nebude vyjímkou.

Každopádně je to věc Nizozemců. Kdyby v tom měl prsty "Brusel", určitě by nám to Kuras nezamlčel.

My máme svou Veseckou, soudce Nagyho místopředsedu NS Kučeru. Asi tak.
06. 02. 2010 | 20:16

n.o.s napsal(a):

stejskal

s těmi turky bych s vámi částečně souhlasil ale Turecko není běžnou muslimskou zemí jedná se o velmi specifický případ
06. 02. 2010 | 20:19

stejskal napsal(a):

Pane Hochmanne,

já občas do USA létám, i v Londýně jsem metrem jezdil. Ale v Madridu jsem ještě nebyl (Barceloba by nestačila?).

Taky na Vás může spadnout pavlač, pravděpodobnost je přibližně stejná. Nepodceňuji extremistické islamisty-teroristy, ale také je nepřeceňuji. O můj (Váš) život usiluje v tomhle světě kde kdo. Kdybych měl nenávidět všechna náboženství, národy, skupiny lidí, kteří mají ve svém středu teroristy, bál se jich, samou nenávistí a strachem bych se už dávno užral. Nemám to v úmyslu ;-)

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 20:20

stejskal napsal(a):

Říci o něčem, že je to "slušný blábol" je docela dobrý základ k debatě, paní igo.

Ale máte recht, já zde s některými lidmi též nechci diskutovat (považuji je za extrémisty, Vy mezi ně nepatříte) a dávám jim to občas najevo.

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 20:23

n.o.s napsal(a):

stejskal

jinak s tou druhou částí bych s vámi souhlasil beze zbytku

pěkný večer
06. 02. 2010 | 20:31

Pepa Řepa napsal(a):

To Iga
ještě k nutnosti a nevyhnutelnosti ghett.

Je to všude stejné.
První je masdžíd. Stavbu i vykoupení pozemků hradí saudská nadace. Co možná nejvyšší minaret. Následuje madrassah, s výukou Koránu a Hadíthů, s dělením na to, co je islámské a co není.
Potřebujete učitele, Imáma, který povede výklad i páteční bohoslužby.

Kde ho vezmete? Nejčastěji z al-Azhar.(Btw. Teď tam je jedna češka která konvertovala, ale ta je -jako žena-nepoužitelná.)

Nejsme v éře komunismu, duchovní nepotřebuje státní souhlas, což je dobře. Nicméně nemáte kontrolu, zda bude dodán "umírněný" či "buditel".

Kolik máte mezi nemuslimy lidí s takovou znalostí arabštiny, abyste měla pod kontrolou dikci a smysl kázání?
A muslim? Ten to nepráskne, příslušnost k Ummě je nadřazena loayalitě ke státu.

Co dál? Okolo se koupí pár bytů a nastane princip sněhové koule,
Domácí začnou prodávat příbytky, protože to nebude -pro ně- k žití.

Muslimská komunita žije jinak. Neříkám, že hůře, či lépe, ale prostě jinak.Od rána do noci. Stravování, alkohol, ramadán, oblečení,hudba, postavení žen atd. atd...

A máte tady další Janovy.
Jen naprostí naivní zabedněnci si to nehodlají připustit.
Inu, třeba se najdou pracovní příležitosti. Bude třeba muezzínů, pomocníků halálřezníků, sem tam nějaký asistent a terénní pracovníček, gabalisté budou dělat své výnosné studie.

A pak budeme tam, kde je Holandsko GB nebo Francie. Požadavek na samostatnou jurisdikci, zavedení šariátu (alespoń pokud jde o rodinné právo).
Svoboda jednotlivce? Svoboda slova? Římské právo?
K smíchu.

Kurasovi se nedivím. Při syndromu druhé a třetí generace a postupné radikalizaci jsou Židi první na ráně.
A máme tady znovu to, co bylo za Dolfika.
Rozdíl je v tom, že nacisté vycházeli z krve. To Islám nezná. Dělí na islámské a to druhé. Je jedno, zdali konvertoval, či ne (pokud nekonvertoval k islámu).

A od toho snad všichni-až na pár totálních úíček- vědí, konvertovat nelze.

Ale darmo mluvit. Zdejší kocábovití by měli mezi sebou vypsat soutěž na medaily Emanuela Moravce.
06. 02. 2010 | 20:34

n.o.s napsal(a):

Libor Stejskal

pardon za to vcelku neslušné oslovení vůbec mi to nedošlo, jen jsem nakopíroval jméno jako nick,

omlouvám se, pěkný večer
06. 02. 2010 | 20:34

PN napsal(a):

proč všichni lamentujete nad tímto procesem ? Boj proti islamizaci a za zachování tradičních kulturních hodnot evropské civilizace potřebuje publicitu, potřebuje mučedníky, potřebuje tříbení názorů - a to všechno zvláště před volbami v Holandsku ! Co lépe přitáhne zájem médií ? Pozornost populace ? Ať žije proces !
06. 02. 2010 | 20:35

iga napsal(a):

Pane Stejskale

dobra, mame tedy dobry zaklad, vzajemnou debatu nevylucujeme takze jdeme na to:-)

K vasemu odkazu na muller blog.
1. slozite tema opet pojato prilis zjednodusujicim zpisobem, ale budiz. Mam na mysli, ze by se jiste naslo vice teorii vysvetlujicich, proc nas islam v Evrope znepokojuje atd.
3. posledni odstavec povazuji za zasadni - zatimco evropske instituce zminene problemy resi a to tak, ze vetsinou k muslimum vstricne, neda se to same rici o muslimskych komunitach.

Na jinych mistech a pod jinymi blogy jsem jiz psala, ze pro me osobne je nejvetsim problemem islamu vztah k zenam. Vzhledem k tomu, ze tento je povazovan za naprosto jasne dany a neprekrocitelny, nezbyva mi, nez mit z islamizace Evropy vazne obavy. Jiste se najdou muslimky, ktere "jsou videt", ovsem to jsou zeny, kterym toto pocinani povolil ci toleruje nejaky liberalni mahram, rozhodne to neni nejaky trend nebo dokonce norma v komunite. Verejna aktivita zeny v reprodukcnim veku je vzdy povazovana za anomalii! V tomto smyslu je islam v totalnim a neprekrocitelnem rozporu s nasi kulturou.
06. 02. 2010 | 20:38

iga napsal(a):

Pepa

Je to Zuzana N.?

Vim, ze ta se tam chystala...
06. 02. 2010 | 20:39

iga napsal(a):

Repa

Ja to s tou mesitou znam jeste trochu jinak.
Casto se pri zadosti o povoleni otevreni nove mesity operuje s tim, ze imam je mirumilovny chlapik, svolny k debate, kterou casto s uredniky i ochotne vede... Vse se zda byt O.K. dosti multikulturni a obohacujici.

Aber das ist nur die erste Phase:-)
Ukaze se, ze onen otevreny a privetivy imam musi odejit jina otevrit dalsi mesitu a na jeho misto jiz ostrejsi typ. Tento vyvoj pozoroval jeden muj znamy v primem prenose - zatim v Londyne...
06. 02. 2010 | 20:45

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, Zdeňka Mullera jsem Vám přece doporučoval na blog kdysi já.

Kouzelná pitomost? Inu, příliš jemný termín, já vím.
A teď to začne ve stylu Tupela.
je potřeba sednout sioza stůl a jednat, zda přijmeme sto tisíc milých chlapíků nebo jen padesát, pak přijmout opatření, opatření o opatření, územní plán zabrání madrasse, pak se chytneme za ruce a odebéřeme se slavit na Míták multi-kulti Berkat.

Myslím, že oba máme jeden druhého přečteného.
Hezký večer, jdu dělat něco užitečnějšího.
Hezké berkatění.
06. 02. 2010 | 20:46

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

vaše příspěvky jsou studnicí logických klamů, ...
06. 02. 2010 | 20:51

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon medaili, ale to je vlastně nepodstatné.
To Iga, jméno nevím, mluvil o ní L.K.
Mějte se.S Vámi se dobře baví. Znáte obě strany mince, tu dobrou (kulturu) i tu druhou.

Podobná byla Mara, ale ta jako řádná musklimská manželka bojovala za "život podle islámu" jako lvice.
06. 02. 2010 | 20:52

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

"Zdeňka Mullera jsem Vám přece doporučoval na blog kdysi já"

aha tak on je tento blog na doporučení, to je bomba, přiznám se že člověk který reaguje na články

"S kým se kurvila Vaše matka?"

je zcela jistě objektivní zdroj informací
06. 02. 2010 | 20:54

stejskal napsal(a):

Já vím, pane Pepo Řepo.

Také jsem ho oslovil, ale nechtěl, protože má už blog na idnes. Byl bych rád, kdyby se zde o těchto věcech dalo kultivovaně a pokud možno bez předsudků debatovat.

Paní igo,

nelíbí se mi, když někdo nutí ženy zahalovat se, ponižuje je, odsunuje je do podřadného postavení. Neměl jsem ale pocit při svých návštěvách západní Evropy či USA pocit, že by všechny ženy z muslimských zemí chodily zahalené (ani nemám ten pocit ze záběrů z Káhiry, Jakarty či Karáčí).

Co tím chci říct? Nemyslím, že by to měli muslimové geneticky zakódováno (stejně jako Evropanky či křesťanky z Evropy neměly až do minulého století geneticky zakódováno nošení podprsenek). Vše se vyvíjí, záleží na tom, kam. A je to tak trochu na nás, na každém z nás. Můžeme se radikalizovat a ovlivňovat v tomto směru své okolí. Můžeme se chovat i jinak. Chytře (i když kdo to dokáže říct dopředu?).

Libor Stejskal
06. 02. 2010 | 20:59

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
Mahram? Vidím, že se jako kitábíja, vyznáte.
Ale už opravdu končím.

To n.o.s.
marná snaha, u mne se s opruzováním nechytnete. Jděte si k Hořejšímu, jste jeho stín.
06. 02. 2010 | 21:02

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

opruzování? osoba s takovým nadhledem je zcela jistě zdrojem objektivních informací, zdá se mi že muslimy vidíte velmi jednostranně
06. 02. 2010 | 21:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Igo ,
rozhodně nepatřilo,přestože se Vám pan Tomas a já nelíbime.

A jsem rád že se tady zjevil Pepa.Jako vysoce odborně vzdělaná osoba v problematice by měl poučit mnohé zabedněné mozky,které se minulých debat nezůčastnily.

Také mě potěšil pan Adamec.
Jako vždy přišel s neotřelým námětem,sprškou investigativních informací,které nejsou k zahození.

Takže dobrou noc všem milým.Ivan.
06. 02. 2010 | 21:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Vyjma kocábovitých.Ivan.
06. 02. 2010 | 21:23

iga napsal(a):

Libor Stejskal

Co se tyka noseni satku, je to sice viditelny ale ne uplne nejdulezitejsi problem.

Mnohem dulezitejsi nez (ne)noseni satku a pripadne jakeho je opravdu spolecenske postaveni zen. V tomto smeru je islam naprosto nekompromisni. Koranske sury hovori jasne a to jsou veci, ktere neni mozne prekonat aniz by to zasahlo samu podstatu islamu.

Verim, ze pri navstevach muslimskych zemich jste to nezaznamenal, ostatne pro vas jako pro muze a nadto Evropana je svet muslimek skutecne velmi malo dostupny. Bohuzel me obavy jsou vice nez oduvodnene.
S genetikou to nema nic spolecneho - tuto vasi poznamku v danem kontextu vubec nechapu...

Hijab a podprsenkou? velice kulhave srovnani!
To snad ani nemyslite vazne?

Ano vse se vyviji, ale na zmenu postaveni zen v islamu neverim, z vyse uvedeneho duvodu.
06. 02. 2010 | 21:29

bigjirka napsal(a):

Opět budu resonovat s Pepou a s igou, skutečně to není strach z neznámého, je to strach ze známého. Je zajímavé jak tu všeliké islamofilní berkatění navrhují a prosazují lidi, kteří o věci vědí prd. Někdy to tak bývá, některým dětem nestačí říct pozor, kamna jsou horká, musí si ten prstíček spálit. Jako jinde: na mne komando čezu dosud nepřišlo, takže je ok.
06. 02. 2010 | 21:35

iga napsal(a):

Libor Stejskal

ani ten nejliberalnejsi islamsky vyklad tykajicise postaveni zen ve spolecnosti neni v nasich (evropskych) pomerech prijatelny.
06. 02. 2010 | 21:36

Rumcajs napsal(a):

Tady to teda žije !
06. 02. 2010 | 21:58

Xantiona napsal(a):

V České republice je třeba založit novou
stranu, vyloženě protiislamistickou, jak je
Strana svobody v Nizozemí!
Je nám naprosto lhostejno, jak posuzují
nizozemské soudy jednání Geerta Wilderse! Zároveň je třeba ostře vystupovat proti
Václavu Klausovi, stoupenci komunmismu a islámu! Klaus už není pánem svých myšlenek,
jak se říká má vygumováno!
Jeho poslední "volba" byla financována také
islamisty - spícími agenty u nás! Důkazy
existují - ješitnému Klausovi to bylo lhostejné, kdo a za co! Nám ne!
06. 02. 2010 | 22:00

iga napsal(a):

Rumcajs

Šum svistu:-)))

A co na to nas loupeznik?
Wilders do teplaku? Yes or No?
06. 02. 2010 | 22:06

Rumcajs napsal(a):

iqa:

No já mám takový podivný názor. Než se na mě všichni sesypou, tak podotýkám, že jsem pro omezení vlivu islámu, pro omezení přistěhovalců ... atd,ale co se týká první věty u pana Kurase, tak s ní souhlasím.

Dle mého laického názoru není věci soudu posuzovat pravdivost, ale zákonnost.
06. 02. 2010 | 22:21

mb napsal(a):

Řepa, Hochmann .... klausovití kradou, kocábovití kladou důraz na lidská práva ....

kteří jsou tedy zločinci ... ???

co takhle respekt k právu ... ???
06. 02. 2010 | 22:30

iga napsal(a):

Rumcajsi - u loupeznika je to postoj, ktery se dal sice cekat, ale ja od soudu ocekavam aspon kousek spravedlnosti - zakon je jenom nastroj...
U nas pro podobne pripady jeste existuje institut dobrych mravu - ty jsou evidentne poslapany v pripade, ze je nekdo odsouzen za to, ze rekl pravdu.

Umim si predstavit tu radost v Raholci, kdyz ted muzete krast kazdej mesic 4999Kc a je to porad jen prestupek. Ze jste to s Manou zapijeli, nez jsi sel sem? ;-)
06. 02. 2010 | 22:30

Rumcajs napsal(a):

My momentálně zapíjíme, že pytláctví je jen přestupek. Konečně se taky dosytosti nadlábnem.

Co se týká dobrých mravů, to je dle mého možno použít jen tam, kde to není jasně vymezeno zákonem.
06. 02. 2010 | 22:37

bigjirka napsal(a):

Ledažeby ta pravda bylo státní tajemství :-/ jako třeba Husák je vůl.. dva roky za urážku a tři za prozrazení státního tajemství
06. 02. 2010 | 23:18

Moxastin napsal(a):

Hore k Churchillovi

"Co se týče Izraele, Churchill podporoval celý život sionismus. Byl sociálním darwinistou, který dával přednost židům před Araby. Jednou psal o tom, že bylo naprosto legitimní nahradit bělochy "Indiány v Americe a černé národy v Austrálii. Nemyslím si, že se těmto lidem jakkoliv uškodilo tím, že přišla silnější rasa, kvalitnější rasa a zaujala jejich místo." Churchill se ale zároveň obával, že židé, kteří jsou bez domova, budou ve světě dělat problémy. V roce 1920 v eseji nazvané "Sionismus kontra bolševismus", kterou neokonzervativci nikdy necitují, si Churchill rozhořčeně stěžoval, že židé všude organizují revoluce: "Toto hnutí mezi židy není nové. Ode dnů hnutí Spartakus-Weishaupt až po Karla Marxe, k Trockému (Rusko), Bélovi Kúnovi (Maďarsko), Rose Luxemburgové (Německo) a Emmě Goldmanové (USA) ... toto celosvětové spiknutí, jehož cílem je svržení civilizace a znovuvybudování společnosti na základě potlačeného rozvoje, na základě závistivé zlé vůle a nemožné rovnosti neustále roste." Kdyby mohli židé, které Churchill charakterizoval jako starousedlíky "v podsvětí velkých evropských i amerických měst" mít svůj stát, možná by přestali vytvářet spiknutí "za účelem svržení civilizace". "

Zdroj:
http://www.blisty.cz/art/18...

PS: Asi to nebol andilek :D
06. 02. 2010 | 23:29

info napsal(a):

Nemine týden, aby se v tisku neobjevila zpráva o musulmanské "vraždě ze cti". V Turecku (usiluje o vstup do EU) loni v prosinci našla policie na jednom dvoře za živa zabetonovanou 16 letou dívku protože se prý stýkala s chlapci, jak tvrdí pachatel tohoto odporného zločinu, její vlastní otec. Turecký tisk o tom informuje teprve dnes ...
06. 02. 2010 | 23:35

Rumcajs napsal(a):

Mě by teda zajímalo, jestli když si poslanci odhlasujou, že Paroubek je nejchytřejší a kdo tvrdí něco jiného ,tak dostane dvacet let natvrdo, jak by soud musel postupovat.

Já se obávám, že za pravdu by se chodilo sedět.
06. 02. 2010 | 23:48

elf napsal(a):

info ,to jsou zprávy pro tebe,to abys nevyschl,tak ti dodávají novou šťávu a ty reaguješ správně ovčane.
06. 02. 2010 | 23:48

Ara napsal(a):

mb:

Zdá se, že jsme se dobrali k podstatě. :-)
Takže "pravdivé" kontra "zákonné"?
Nuže, pokud jsem nucen takto vybírat, pak neváhám. Pravda je u mě prioritou absolutní, hodnota nejvyšší. Vše ostatní včetně svobody a demokracie je až za ní.
A aby to bylo ještě jasnější, uvedu příklad. Říká se, že existuje něco jako "milosrdná lež", jinak řečeno "hezká lež versus škaredá pravda", kde té "hezké lži" je dána přednost, protože "škaredá pravda" je z určitých důvodů "nevhodná", nesdělitelná, "politicky nekorektní".
Takže v tomto případě já říkám toto: Tzv. "milosrdná lež" je za zcela výjimečných okolností sdělitelná pouze dítěti, jinak je ale vždy amorální. Pokud se "hezká lež" podává dospělému člověku, tak tento se tím degraduje na nesvéprávného tvora a zbavuje se tak veškerého důstojenství náležejícího jen samostatně myslící bytosti.
/Do kategorie "hezkých lží" patří ovšem i záměrně zatajovaná "škaredá pravda"./ Proto mám ideologii povolených "milosrdných lží" a nepovolených "škaredých pravd", politicky, společensky, či jinak nekorektních, za scestnou a nepřijatelnou.
A tvrdím toto:
V principu něco jako "škaredá pravda", tj. pravda "nepřijatelná" či "politicky nekorektní" neexistuje. Stejně jako neexistuje morálně odůvodnitelná "milosrdná lež". Existuje jen pravda k protikladu ke lži. Nic víc a nic míň.

Ps. Říkat jedním vrzem "Hus měl sice možná i pravdu, byla to však pravda pro tu dobu "zlá" a proto "nekorektní" a nepřijatelná, jelikož v konečném důsledku vedla ke krveprolití, k vraždící luze"... je především velmi nemorální tvrzení.
A zároveň i nanejvýš demagogické.
Neboť předjímat takto důsledky vyslovených pravd je nepřípustné. V konečném důsledku je totiž setrvání ve lži vždy fatální a vede jen k zlému.
Ze lži nikdy nic dobrého a trvalého povstat nemůže, krátce sice může slabého pohladit, v další perspektivě však nemilosrdně ublíží každému.
Co bezprostředně povstane z pravdy předjímat sice nelze, krátce může slabým někdy pravda i ublížit, nicméně vyslovena být musí, protože v konečném účtování je její účinek jen dobrý.
07. 02. 2010 | 00:27

Paco napsal(a):

Mne prijde, ze tento obrovsky pocet prispevku pres veskere odchyleni se od tematu ukazuje na jeden jadrovy problem a tim problemem nejsou islamiste. Nebyt "pravdy a lasky", zelenych a jinych politruku politicke korektnosti, ruznych antifasistu a dalsich hnupu, tak by vsichni ti muslimsti pristehovalci byli radnymi spolecenskymi mechanismy davno srovnani do late. Takze kdo chce zachranit nasi civilizaci, musi bohuzel bojovat s vnitrnim nepritelem (bolsevici ten vyraz zprofanovali, ale neda se nic delat).

A jeste na okraj: spousta lidi rada nadava na EU a Brusel, ale ta mnohdy groteskni tzv. "evropska integrace" prece muze byt pri trose flexibility pouzita i pro neco uzitecneho. At se celoevropsky spojuji nejen magori-humanisti, ale i nositele zdravych konzervativnich postoju. Kdyby se tak na obranu Wilderse spojilo vice lidi a organizaci ze vsech 27 clenskych statu EU, to by mozna ten zmanipulovany nebo retardovany holandsky soudce koukal, a pak i daval pozor, jak rozsoudi!
07. 02. 2010 | 00:32

mb napsal(a):

myslím, že se mýlíte .... ( :-)

chtěl jsem jen sdělit, že s pravdou a zákonností je to relativní ...

orwell praví, že svoboda znamená říci že 2 + 2 jsou čtyři ...

potud asi shoda ...

husa jsem vybral jako případ ( možná špatný / nevhodný )

kdy pravda ( Hus byl pravdou posedlý .... drž pravdu, braň pravdy ... pravdy každému přejte ....)

kdy se pravda může dostat do konfliktu s ( oficiální ) zákonností ...

někdo chytřejší než já zmínil Ježíše Krista ... i on byl v protikadlu k zákonníkům .....

podstatou mého sdělení bylo ... že ten nejidiotičtější atentátník žije v přesvědčení že on má pravdu a že on slouží pravdě ....

jedná se o ideologii, klapky na očích, sveřepé přesvědčení, mým výrazem: ´militantní bezmozek´...

husa jsem zmínil pro jeho rozporuplnost ...

a rozporuplnost toho, co přineslo husitství ....

podle mě fanatické vzývání své vlastní pravdy bez ohledu na cokoli ....

je jed a nebezpečí ....

to je mé nejhlubší přesvědčení ...

s pozdravem mb
07. 02. 2010 | 00:42

mb napsal(a):

paco ... tomu se myslim drive rikalo ... lidove soudy ... ( :-)
07. 02. 2010 | 00:44

Paco napsal(a):

To mb: v pripade Wilderse uz davno nejde o justici v tradicnim pojeti. Vyroky prokuratora a soudce jsou dukazem, ze evropske pravo jak jej zname z knizek a vypraveni se tady ani neohralo, zustal jen ideologicky raison. Tak se nesnazte predstirat, ze netusite rozdil mezi "spontannimi" rezolucemi delnickych kolektivu zadajicimi treba provaz pro Miladu Horakovou a zcela dobrovolnym sdruzovanim lidi, kteri ze sebe jiz nebudou chtit delat blbce. At ta pseudojustice v Holandsku by dostala na vedomi, ze krome natlaku ze strany veleknezi politkorektnosti muze tu byt i niny natlak, kdyz uz jinym argumentum nerozumi.
07. 02. 2010 | 01:01

mb napsal(a):

ja bych holandskou justici nepodcenoval .... uvidime/te ...
07. 02. 2010 | 01:30

Ara napsal(a):

mb:
(dodatek)

Výše řečené je možná příliš obecné, či ne dost srozumitelné, proto nyní konkrétněji, není ostatně nad názorný příklad :o)
Využiju tedy prve toho, co naznačujete sám.

K J.Husovi jsem už své dal. Takže ještě ta DS a KSČM... Zde se mi ale jeví, že jsme "mimo mísu", mimo prostor toho, o čem se tu bavíme. Neboť zakazuje snad někdo těmto partajím říkat pravdu? Pokud ale vím, tak např. ta DS říká, že Cikáni jsou zloději a "nemakačenka"... Je to snad pravda? Ovšemže není. Je přece mnoho Cikánů pro něž takové tvrzení neplatí. Ale i kdyby těch slušných bylo jen pár, nelze je "přihodit" do téhož pytle špatných, je nepřípustné takto lhát a štvát proti tomu etniku jako celku. Kdyby DS říkala "někteří Cikáni jsou špatní" anebo "značná část toho etnika se chová asociálně", těžko by se dalo proti takovému tvrzení něco namítat, takto to ale nepodávají, pro ně jsou špatní Cikáni všichni. Ne jednotlivci ale celé etnikum. A to je nepřípustné.
Podobně by se dalo i ke KSČM, pokud tato partaj soustavně soudí celé lidské skupiny, např. jisté profesní skupiny a vyzývá k nelegálnímu uchopení státní moci.

Co říká Wilders? Že muslimové jsou zlí a že je třeba se vůči nim chovat jako k nepříteli? Pak ovšem Wilders říká něco, co pravdou není, neboť se dá snadno prokázat, že i mezi muslimy je dobrých lidí mnoho. Takže za toto ať je klidně souzen, lhát se nemá. Kdyby Wilders říkal "značná/velká část muslimů je špatná", nebo "zlí radikální islamisté mají v muslimském světě velkou podporu", tak by to bylo něco jiného, ale i v tom případě by měl být schopen aspoň rámcově prokázat, že ti nebezpeční muslimští radikálové vskutku takovouto širokou podporu mají.

Přijatelnost kterékoli organizované skupiny je dána jejím proklamovaným programem a chováním valné většiny jejích členů. Co vlastně říká "radikální islám"? Že je třeba vést s "nevěřícími" válku? Že je nutné vnutit všem lidem islám a přinutit je uctívat Alláha, Korán a šariu?
Pak je ale ten "radikální islám" ovšem nepřijatelný a je povinností slušných lidí proti němu bojovat.

Člověk není špatný a nepřijatelný tím, že špatně myslí, ale tím že špatně koná.
Každý má právo vyslovit beztrestně i zcestný či obecně odpudivý názor, nemá však právo lhát a přes tu lež šířit mezi lidmi strach a nenávist. A zvláště nemá právo vybízet k vraždění celých etnických či společenských skupin.
Je věcí řádného soudu jak posoudí konkrétní sporný čin konkrétního jedince, event. činnost nějaké organizace. Pokud je integrální součástí nějakého spolku zločin, spolek může být soudem zrušen, zakázán (např. sicilská Mafie nebo bývalá StB. Pokud se zločinu dopouští konkrétní člověk, je provinilec soudem potrestán podle zákona.
Kolektivně však trestat nelze.
07. 02. 2010 | 01:44

Honza Český napsal(a):

Pan Wilders je obžalován z toho, že podněcuje k nenávisti a rasové diskriminaci. Takové trestné činy máme i v ČR:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Že lze ke spáchání těchto trestných činů využít i pravdivých konstatací je fakt. To ale platí všude na světě, kde obdobné trestné činy mají.

Tento soudní spor nebude o svobodě slova, ale o podněcování k nenávisti.

Na základě informací, které o tomto případu mám, jsem přesvědčen, že úvodní citace v článku autora je buď špatně přeložená, či vylhaná. Nikdo z holandského státního zastupitelství (ne prokuratury) nemohl říci: „Nejde o to, zda se jeho postřehy prokáží jako pravdivé, nýbrž o to, že jsou nezákonné.“ Odporuje to nejen logice věci, ale i vysoké právní kultuře v Holandsku.

Prosím pana Stejskala, aby požádal autora o odkaz na tento citát. Tím spíše, že na této citaci je celý článek postaven.

P.S. Fascinuje mne, že zřejmě nikdo z diskutujících nebyl schopen si informace z tohoto článku ověřit na internetu. Hned by poznal, že článek je jednou velkou manipulací. Místo toho jen nenávist, zloba a urážky …
07. 02. 2010 | 02:08

Ara napsal(a):

Mb:

Asi si nerozumíme, nevadí.
Není nic jako "vlastní pravda".
Je jen pravda a nepravda. Pravda je to, co se shoduje se skutečnosí, nepravda to, co se s realitou neshoduje. To čemu říkáte "vlastní pravda" je jen nějaký osobní názor, nic víc. Může být pravdivý, může být nepravdivý, může být nerozhodnutelný. Názor však především může být zlý anebo dobrý podle toho jak je hodnocen danými morálními pravidly. Toto je zásadní rozdíl od pravdivého výroku, neboť ten se takovými pravidly neřídí. Pravda je dobrá vždy, třebaže může někdy i "bolet".
Když Orwell praví že svoboda je možnost říct že dvě a dvě jsou čtyři, tak nedefinuje svobodu jako takovou ale svobodu politickou, jinými slovy vlastně Orwell říká, že totalitní diktatura je principiálně nesvoboda. Obecně však svoboda znamená nejen že lze říkat, že 2+2=4, ale i že 2+2=5. Jinak řečeno, v tom druhém případě vás sice ve svobodné společnosti nepověsí, budete však za hlupáka. V nesvobodné společnosti vás však pověsí kdykoli bude vaše tvrzení v rozporu s oficiálním, na jeho pravdivosti či nepravdivosti přitom záležet nebude.
Na závěr to shrnu takto. Pravda je tvrzení o reálné skutečnosti. Názor je tvrzení, které vyjadřuje určitý osobní postoj, přičemž hodnotit názor z hlediska jeho "pravdivosti" je většinou nemožné už principiálně. Ideologie je pak celý komplexní názorový systém, čili propracovaná a ucelená soustava názorů a postojů.
Už je to jasnější? :-)
07. 02. 2010 | 02:23

Ara napsal(a):

Ještě krátce k tomu Wildersovi, protože holt není nad příklad :-)
Říká se tu, že Wilders podněcuje k rasové a náboženské nesnášenlivosti. Může být že tomu tak je, nicméně abychom mohli toto tvrdit, musíme si prve definovat, co to vlastně to "poněcování k nenávisti" je, co se pod takovým termínem rozumí. Říká Wilders snad něco, co napadenou náboženskou či etnickou komunitu jako celek zlobí? Nebo to "zlobí" jiné lidi, kteří pak mají na takovou komunitu vztek? Zdá se, že v tomto případě půjde spíše o to druhé. Tedy že Wilders říká něco, co způsobí že adresná komunita (zde tedy nemuslimové) bude nenávidět komunitu Wildersem "osočovanou" (tedy muslimy). Ok, dejme tomu že tak tomu vskutku je, tj. že to co Wilders říká, vyvolá mezi některými lidmi-nemuslimy vůči muslimům odpor a nenávist, či se tak s "velkou pravděpodobností" může stát. Pak ale máme opravdu vážný problém pakliže to co o těch muslimech říká, je pravda.
Neboť pakliže Wilderse odsoudíme, budeme muset znovu odsoudit i Galilea a poslat na hranici Bruna, neboť to, co ti dva ve své době tvrdili o vesmíru, značně rozrušilo a pobouřilo mnohé věřící křesťany, namíchlo většinu tehdejších lidí.
A budeme muset znovu ukřižovat i Ježíše, neboť svou "herezí" přece "parádně" naštval valnou většinu tehdejší židovské náboženské obce. Ještě pádnější důvody bedeme ale v tom případě mít, pokud budem chtít soudit i samého Mohameda, tedy člověka který prokazatelně šířil nenávist k jinověrcům, zvláště k polyteistickým "bludařům"...
07. 02. 2010 | 02:58

drti napsal(a):

Některým pitomcům se zdá,že se jich muslimský problém netýká,protože je v ČR zatím "jen" asi 15 000 uctívačů neexistujícího alláha a jeho falešného proroka,ale rád bych těmto vypatlancům připomněl,že před pár desítkami let např. v takovém Holandsku bylo muslimů taky jen pár tisíc.A jak to vypadá dnes?Jejich kritik Wilders je ve VLASTNÍ! zemi štvancem,zatímco muslimští smraďoši se tam roztahujou jak někde v Islamabádu.A čí je to vina?Jednoduche - BEZ LEVICE NENI ISLAMIZACE.
07. 02. 2010 | 04:22

drti napsal(a):

Nasim nejvetsim problemem je pseudohumanismus a levicove smysleni prevazne casti zapadni spolecnosti.Vydobytek vyspele civilizace 21.stoleti lidska prava uplatnujeme na ty za stredoveku, kteri je zneuzivaji proti nam a jejichz ideologie jimi pohrda.V zajmu absurdniho snu rovnosti vsech si rezeme vetev pod zadkem.Ne, neni mi roven ten, ktery nestravil treba 12 a vice let ve skole, ktery nic neumi a nema mi co nabidnout a jehoz predkove se nepohnuli za poslednich 500 let z mista.Neni mi roven ani ten, ktery vydobytky demokracie a svobody uziva jenom k tomu, aby je znicil.Tzv lidska prava jsou nase, stala mnoho zivotu nasich praotcu a ne tech, kteri prichazeji s nastsvenou dlani a drzymi pozadavky..Humanita zde neni na miste.Nikdy nic nebylo a neni zadarmo a rozdavame-li neco jine kulture, nicime se.Nelze jit s pampeliskou na zurive prase.
07. 02. 2010 | 04:58

Izolda napsal(a):

Pan Benjamin Kuras si nějak protiřečí.
Kritizuje jednání proislámského soudu
v Amsterodamu, zároveň je obdivovatelem
Václava Klause, europofoba, probolševika a islamistického agenta, který již v roce 2004)v Hospodářských novinách vyhlašoval, že islám není nebezpečím pro Evropu! )
Pan Kuras před volbami do EP řekl, že se
těší - až se dostane do Evrop. parlamentu, jak bude zevnitř rozkládat EP. Je to projev
normálního člověka? Tvrdí, že je Žid, ale
vypadá to, že je to zprachantělý klausov-
ský islamo-komunistický nebezpečný agent!
Kdo ví, jestli není taky kikina, jako Klaus. Vypadá to tak! Ať tedy sklapne a
nehází rozumy! Nevěříme mu, atejně jako
tomu senilnímu guru ODS!"
07. 02. 2010 | 06:33

Pepa Řepa napsal(a):

Rumcajs napsal(a):

Dle mého laického názoru není věci soudu posuzovat pravdivost, ale zákonnost.
-------------
Jistě, jak to ale můžete oddělovat a dokonce stavět-jako někteří proti sobě?

Příklad:
Robátková obžaluje Rumcajse, že v Řáholci zapíchnul manžela, hajnýho Robátka.
Není náhodou prioritou to, jestli to je pravda? Jestli Robátka zapíchnul Rumcajs nebo Česílko?

Nebo si má soudce v zákoníku nalistovat, kolik je za vraždu, naplnit zákon a poslat Rumcajse do Valdic? Pravda, nepravda.
----------------
Zpět k Wildersovi. To je přesně o těch "kocábovitých". Plná huba lidských práv, ale zvěrstvo na zvěrstno.
Už Vám tady platí antidiskriminační zákon, kdy bude jakýsi Rumcajs prokazovat, že NEdiskriminoval v garáži ožralu Bohouše, ne že by prokazoval Bohouš, jak byl diskriminován zlým Rumcajsem. On Vás možná přejde humor, až se naučí šikovní právníci jak jej zneužít.

Celá ta aféra s Wildersem je o gabalistické předposranosti. Hlavně abychom nepopudili.
Je tedy nemravné o takových věcech mluvit.Nesmíte připustit zkoumání, zda je to pravda nebo ne, ale nadřadit to, abychom nepopudili nad pravdu. Nejlépe odvést pozornost na nějaký hromosvod, jako borec nade mnou na Klause nebo ještě lépe na Čunka.

Problém je v tom, že ve světě islámu si musíte dávat zatracenýho majzla, abyste někoho neurazil. Už tím, když ženská si šátek nevezme (iga), jíte o ramadánu, chováte psy (fuj) nebo se cpete vepřovým.Na Balkáně musel pašík za zídku, aby neurážel, v jiných zemích jste nemohl ani mít salám, mohlo tam být vepřové.Nakonec zjistíte, že urážíte už tím, že existujete.

A o tom to je především. Ostatně nick Ara nade mnou to popsal mnohem lépe. Věcně a logicky.

Tady si za asistence různých úíček podřezáváme, respektive necháme podřezávat, větev pod vlastními zadky.

Necháme se připravit o to nejdůležitější. Svobodu slova.
Hlavně abychom neurazili.
07. 02. 2010 | 07:46

LEVAK napsal(a):

F.Adamec zase dostál záchvat grafomanie?
07. 02. 2010 | 09:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Ara:

Prěčetl jsem pozorně všechny vaše poslední příspěvky.

Je v nich několik diskutabilních tvrzení.

Rozhoduje-li se člověk o příklonu k jisté dané filosofii,ideologii,náboženství,bezpochyby promýšlí všechny dostupné informace o problematice.

Konečné rozhodnutí však zní :
ANO - NE .
******
V naší rozpravě můžeme diskutovat o cikánském etniku,Husovi,KSČ,DS,Wildersovi,islámu jakkoliv barvitě a rozporuplně.
Můžemě používat pro zdůvodnění SVÝCH PRAVD argumenty objektivní i neférové.Můžeme se dopouštět zjevných manipulací i tvrdit,že 2+2=5.Můžeme odvádět směrovat náměty kamkoliv jinam a cíleně diskuzi destruovat.Je zde mnoho takových chytráků!Přiznám,že i já se občas naštvu a takové praktiky použiji.

Všeobecně však platí ,nebo by mělo platit,že není žádných vlastních PRAVD (jak tady někdo moudře poznamenal).Je pouze pravda objektivní,prostá,vhodná k následování.
Můžeme přiznat, že i tato pravda může ve své filosofické versi popisovat příčinné a následné jevy.

Tedy na těchto stránkách se diskutuje o těchto pravdách.
Mám-li však přijmout rozhodnutí,musím říci ono :
ano-ne.

Většina lidí však neříká nic v domnění,že mlčeti je zlato.
Další většina neříká nic,poněvadž ví,že by mohla dostat přes držku.
Další většina ,říká ano .....ale!
Jsou tací,kteří vám řeknou do očí ano a postraně šeptají ne.
Následuje množství variant jak lze s pravdou naložit.

Podstatná je také okolnost aktivity zmanipulovaných a nemyslících lidí.Ti jsou právě největší křiklouni a je smutným jevem demokratické společnosti,že je jim z jakéhosi nepochopitelného principu přisuzována stejná vážnost jako člověku,který se vší rozvahou popíše podstatu problematiky,kterou si tyto hovádka v nepochopení mylně vyloží.
Tímto také přiznávám,že nejsem přílišným přítelem této demokracie.

Pane Ara jsou mě naprosto srozumitelné Vaše myšlenkové proudy.Jsem s nimi zajedno a plně je akceptuji.

Mám-li však říci poslední slovo - říkám s Benjaminem Kurasem :

"Mráz přichází z Amsterodamu"!

Ivan.
07. 02. 2010 | 09:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Aby bylo úplně jasno:

Na základě dostupných informací o islámské skutečnosti,říkám a opakuji s Wildersem : NE !

Jednoznačně ,se vší vážností a se všemi argumenty,které Wilders uvádí.
Konec diskuze!

Ivan.
07. 02. 2010 | 10:05

Smart napsal(a):

Toto je ukázak budoucnosti Evropy. KAždý kdo bue mluvit proti islámu či proti multikulti a imigraci bude odsouzen. Vítejte v EU.Jinak v roce 1900 bylo v Nizozemsku 50 muslimů, nyní jich je kolem 1 miliónu. Kolik jich bude za 50 let?
07. 02. 2010 | 10:10

Čochtan napsal(a):

"..Byli Turci přínosem pro Německo v druhé polovině 20. století?.."
Pan Stejskal si myslí ".. že obrovským..."
Z toho by logicky plynulo, že Němci musí být teď Turkům vděční a dělat jim, co jim na očích uvidí. Například zasvinit Německo minarety.

Opak je pravdou !

Práce v Německu dala ve srovnání s podmínkami v Anatolii těmto lidem obrovský blahobyt.

Turci přicházeli do Německa doslova s holou pr...., většinou negramotní, s fůrou dětí. Samozřejmě dostávali hned sociální byty s velmi nízkým nájmem, přídavky na děti, i na ty, které si v Turecku půjčili od sousedů.

Tyto byty pak chyběly mladým německým rodinám. Sám jsem viděl u BMW, při společné polední pauze, jek se Turek chlubil fotkama rodiny, krásný čtyřpokojový sociální byt a ukazoval i fotky obrovského domu, který si staví na břehu moře v Turecku. Viděl jsem i obličeje mladých Němců, kteří se tísní v dvoupokojovém bytě, a platí víc než dvojnásobnou činži než ten Turek za čtyřpokoják. O domě na břehu moře si mohou nechat jen zdát.

Negramotní Turci sice dělali ze začátku jen nekvalifikovanou práci, jakou jinou by také mohli dělat, ale stát se snažil různými kursy (VHS - Volkshochschule) je z jejich duševní bídy dostat. Ta první generace Gastarbeiterů jim byla za to vděčná, s těmi nejsou problémy.

Problémy dělá dnešní, už třetí generace, která se narodila ne ve srabu a bídě v Anatolii, ale v novém čtyřpokojovém sociálním bytě a tento standart není pro ní darem Německa, ale samozřejmostí.

Doma mluví jen turecky, a když jich je ve třídě většina, pak se ani tam německy pořádně nenaučí, a není divu, že zůstávají převážně v tzv. Hauptschule. To je škola pro ty, kteří na gymnasium nebo realku nemají prospěch. Z této školy se dá jít při dobrém prospěchu i do učení.

Tato třetí generace NENÍ přínosem ale obrovskou zátěží pro Německo. Nejen zátěží, ale i nebezpečím ! Kdyby Němci tehdy věděli, co ví dnes, žádný Turek by do Německa se nedostal.
07. 02. 2010 | 10:11

Čochtan napsal(a):

Zajímavý je i rozdíl mezi tureckými děvčaty, které se ve škole úplně jinak snaží a mají mnohem lepší prospěch, a jejich bratry. Mladí Turci jsou od malička vychovávaní k tomu, že oni jsou nadsamci, a mohou si vůči ženskému pohlaví vše dovolit. Jedno zda se jedná o sestru, matku, nebo učitelku ve škole.

Tato pakáž pak po odsezení devíti let v Haputschule se věnuje dvěma věcem. Kriminalitě a islámu. V pátek jim imám vykládá, že oni nejsou odpad společnosti, ale že už brzy převezmou vládu v Evropě a ti nevěřící psi jim budou sloužit. Oni tomu věří.
Tady v Perlachu jsme měli jedno takové kvítko, které mělo v 16 už přes 90 ! loupežných přepadení na triku. Pak ho odsunuli do Turecka, a "humanisti" (jako Stejskal) řvali o křivdě !!!

Němci nedávají své pocity tak znát jako Češi. Když ale poznají, že vám mohou věřit, nebo se ožerou, pak se z nich jejich nenávist k Turkům vyvalí. Druhý den si pak v klidu zajdou přes oběd na kebab.
07. 02. 2010 | 10:29

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa:

S tou připosraností máš pravdu. Ale není to připosranost soudů ale připosranost politiků.

Ten Tvůj příklad dle mého neodpovídá problému. Soud bude posuzovat, zda jsem onen čin spáchal, ale nebude zkoumat, jetli jsem měl pravdu, že jsem Hajnýmu zakroutil krkem.
07. 02. 2010 | 10:36

G.B.Shaw napsal(a):

Wilders právě že neříká, že muslimové jsou zlí, říká naopak, že s muslimy nemá problém, má jej ale s islámem jako ideologií, kterou označuje za totalitní a nebezpečnou pro demokracii a západní civiliziaci, ale i pro t muslimy, kteří chtějí v této civilizaci pokojně žít. To se snaží dokázat jednak citáty z koránu, jednak akcemi některých muslimů inspirovaných touto ideologií. Toto mu ale právě soud nedovoluje dokázat, proto ho obžaloval jen z rasismu a zakázal většinu svědků. G.B.Shaw
07. 02. 2010 | 10:50

Tupelo napsal(a):

Pane Stejskale, diky za link, vedle Machacka se budu muset mrknout i na nej, vypada zajimave. Se zbytkem s Vami souhlasim, vybalancovana stredni cesta je mozna nejtezsi zpusob, ale pripada mi osobne lepsi se o ni pokouset, nez cesta podceneni, vedouci snad az k apatiim nebo na druhou stranu cesta fobii, vedouci k histeriim. ;)
07. 02. 2010 | 11:07

iga napsal(a):

Rumcajsi

mas pravdu co se tyka prikladu Pepy Repy, ale v principu ne.
V pripade Wilders je tim precinem nikoli vrazda, ale vyrok(y) - a to se pravda zkoumat musi.
Tebe vazne nedesi, ze si nekdo muze jit sednout za to, ze rikne pravdu???

Vodnik nekde nahore rekl, ze kdyz je zakon v rozporu s pravdou, tak se musi zmenit zakon...

Navic Wilders je dost opatrny na to, co rika, v podstate totiz (pokud jsem zaznamenala) mluvi jen o islamu a nikoli o muslimech...

Souhlasim ale s mb, musime pockat na verdikt, behem procesu se naplaca kravin, a pak jsou vsichni prekvapeni. Dokud nebude vynesen rozsudek, je to tak trochu mlaceni prazdne slamy.

Repa

to vis Rumcajs (smim tykat?)...
Od vcerejska travi s Manou upytlacenyho stetinace, protoze podle zakona je to jen prestupek a prechazi dve dulezite veci:
1. ze tim hrube urazi vsechny muslimy, protoze kanour je necistej
2. jeste ke vsemu se dopousti smrtelneho hrichu obzerstvi

Pro nas z toho ale vyplyva, po takove veceri je malounko zpomalenej:-)
07. 02. 2010 | 11:34

Rumcajs napsal(a):

iqa:

Děsí mě to úplně stejně, jako Tebe. Ale nemyslím, že soudy jsou ti, kteří s tím mají něco dělat. Od toho máme parlament.
Nejsem právník, ale dle mého, jedině kdy by mohl soud zkoumat pravdivost Wildersova tvrzení, je situace, kdy by byl souzen dle zákona, jež je v ropzporu s ústavou.

Ale nechám to Lexovi. Ten má větší hlavu.

P.S. Klidně tykej. Já mám stejně hokej v tom, s kým si tykám a s kým ne, takže tykám skoro všem.
07. 02. 2010 | 12:11

iga napsal(a):

Tupelo

Ja z islamu obavy mam, ale neni to ani hysterie ani fobie (chorobna uzkost) - ja jsem pouze dobre informovana. Do zadne vami nahozene kolonky nezapadam...

Proto mi vas posledni prispevek bude znit nesmirne alibisticky, pokud nebudete presne definovat, co je to ta stredni cesta...
07. 02. 2010 | 12:15

iga napsal(a):

Rumcajs

Lex udela rozbor a po vyneseni rozsudku, mam totiz cim dal silnejsi pocit, ze jsme Kurasovi predcasne sedli na lep...
07. 02. 2010 | 12:18

benjaminkuras napsal(a):

Vzhledem k tomu, že mě kdosi nařkl z padělání či vymýšlení citátu, přikládám odkaz.

“It is irrelevant whether Wilder’s witnesses might prove Wilders’ observations to be correct”, the ‘Openbaar Ministerie’ stated, “what’s relevant is that his observations are illegal”. (http://www.sappho.dk/shrugg...)

Ale co tady všem uniká, je, že podle tradic osvícenského oddělení ideologie od státu (tj. západní demokracie)slovní urážka kohokoli a čehokoli nesmí být trestným činem, nýbrž předmětem občanského sporu - na rozdíl od skutečného fyzického či ekonomického ublížení nebo nabádání k nim, které samozřejmě trestným činem jsou. Proto je prokázání pravdy tak základním předpokladem spravedlnosti podle demokratického modelu.
Jestliže se urážka nějaké ideologie (zvlášť takové, která se uráží za kdejakou pitomost)stává trestným činem bez ohledu na prokazatelnost pravdiovosti údajně urážlivých výroků, vracíme do dob inkvizice - nebo islámských zákonů šarijá, nebo chcete-li, komunismu a nacismu. Jakmile má stát moc trestat jako zločin něco, co se dá prokázat jako pravdivé, získává tím neomezenou moc perzekvovat kohokoli za cokoli. O to v Wildersově procesu jde, tedy o tom, zda bude v Evropě vládnout právo demokratické nebo novo-totalitní.

Kuras
07. 02. 2010 | 12:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Neuniká to všem pane.

jen těm,kteří nemají rádi Váš vous,či nos.

Ivan.
07. 02. 2010 | 12:26

iga napsal(a):

Pan Kuras

ano, pockejme jak si s tim soud poradi.
O holandske justici si stale zachovavam jiste romanticke predstavy, takze se nebudu plasit predem.

Vyznam toho citatu se ukaze teprve po vyneseni rozsudku...
07. 02. 2010 | 12:27

Karel Mueller napsal(a):

Ivane,

myslím, že pan Kuras má úplně normální a běžný nos, docela hezky tvarovaný. Táta měl prakticky stejný :-).
07. 02. 2010 | 12:36

Čochtan napsal(a):

Přesně tak pane Kurasi,
jde o to, zda v Evropě bude vládnou demokracie, nebo fašistická politická korektnost. Její pachatelé jsou nepřátelé evropské civilizace a musí být s nimi patřičně naloženo.

Islám je dobyvačný nepřítel, který už 1300 let se pokouší dobýt Evropu, který je nepřítelem všeho, co není islám, od USA přes Evropu po Budhovy sochy.
Islám patří do pouště a ne mezi civilizované lidi. Ne do Evropy, ne do Ameriky, ne do Australie,windiest annual nikam jinam než do arabské pouště.
07. 02. 2010 | 12:41

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana Kurase napíše,moc velké díky za poslední vstup.Jak jasně,jak výstižně napsáno.Tužka s poděkováním.
07. 02. 2010 | 12:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kuras,

přídávám se s poklonou k Čochtanovi a Tužce. Napsal jste to dokonale.
07. 02. 2010 | 12:53

Ládik napsal(a):

Mám obavu, že "držet hubu a krok" pod pohrůžkou trestu bude u nás zase povinností. Polovina poslanců to měla nedávno ve svém programu.
07. 02. 2010 | 13:21

Pepa Řepa napsal(a):

Vyznavačům středních cest:

Strejček vůl, teta kráva,
každém půl rady dává:
Hochu můj, postupuj
zlatou střední cestou.
Vůl připojil suše:
Je to cesta má,
každý po ní kluše,
je vyšlapaná!
Poslouchej, bučí kráva,
tou se dej, ta je pravá,
jseš mladej, jseš hloupej,
já jsem stará kráva.

6. února 1905 se tento-možná nejmoudřejší Čech-narodil.
07. 02. 2010 | 13:45

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

No, byl určitě vysoce inteligentní a skvělý pozorovatel, ale přeci jen především klaun.

Jeho nesilnější stránka byla v tom, že dovedl z banalit "dělat zlato", byl to především zcela ojedinělý umělec.

Mimochodem slavnou pohádku považuje za nejlepší český film všech dob.
07. 02. 2010 | 14:08

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, považuji.
07. 02. 2010 | 14:10

Tužka napsal(a):

Tužka pro Pepa Řepa,napíše,prosím,kdo se to toho 6.února 1905 narodil?Děkuji předem,Tužka.
07. 02. 2010 | 14:15

n.o.s napsal(a):

Končím, prohrál jsem již se zde neobjevím, Nietzsche kdysi zešílel a ani se nedivým
07. 02. 2010 | 14:31

Petr Havelka napsal(a):

Tužko, Tužko,

to je přece Jan Werich, král šašků a myšlenkový guru mudrlantů a oveček.
07. 02. 2010 | 14:35

Vico napsal(a):

Tady na tomto poli je asi fakt bitva prohraná.Podzim mého života bude zřejmě provázet vytí muezzinů. Ale ano, islám chtěl dobýt Evropu. Měl k dispozici patřičné armády. Že by se "Turek" dal na pochod? Nebo,Irán?

Nynější armáda muslimů, která nás smete, jsou ti nejposlednější z posledních. Lůzři, pro které vyspělá Evropa už nedokáže najít uplatnění. Romové u nás by mohli povídat. O nekvalifikovanou sílu už nemá nikdo zájem. Jsou velkým sociálním problémem. Ječet s ostatními, že mocný nepřítel je už za hradbami, však nehodlám. Muslimský svět není na vzestupu, ale v krizi.

Než nás přijdou obsadit "ručníkáři" se zahnutými šavlemi ze saracénské oceli, nás však přece čeká ještě jiné "reálné" nebezpečí. No přece Sudeťáci, kteří si brousí zuby asi na několik biliónů reparací. Dvouletá doba, než vejde v platnost Klausův dodatek, se krátí.Evropský soudní dvůr už vidlemi přehrabuje žaloby hochů v tyroláku a kožených šortkách.

Může se i stát, že tak jak třeba zmutuje virus H1N1, zmutuje i sudeťáckomuslimské nebezpečí. Nakonec nás zlikvidují hoši, kterým zpoza bílého ihrámu budou vykukovat kožené gatě.

A k té právní problematice. Dost nahlas tu ječí ti, kteří si celou dobu pochvalují, že do našeho trestního práva byly zavedeny trestné činy postihující propagaci takových nebo onakých hnutí podněcujících k nenávisti vůči určitým skupinám obyvatelstva atd.

Z těch samých úst teď slyším odsudek, že Nizozemci mají něco podobného a že trestně postihují i verbální delikty.

Ale jak říkám, na tomto fóru je bitva prohraná. Plukovní prapor vám dávám v plen. Trhejte!
07. 02. 2010 | 15:19

Karel Mueller napsal(a):

n.o.s.:

Ale to by byla škoda :-).

Víte, debatéři jsou silní a slabí. Čím je silnější, tím lépě a promyšleněji Vám dovede "zatopit". Jejich příspěvky jsou nejcennější, nutí Vás se s daným problémem seznámit, přemýšlet o něm a především přesně formulovat své názory. Prostě škola logiky a analytiky.

Tady nejsme na "veřejném foru", tam jde o to, aby jste přesvědčil dav. Tady jsme dost uzavřená komunita :-) a tak to vemte jako školu.

Vydávat ideově kované skřeky je na těchto blozích o ničem, jak se dnes s oblibou říká. To patří dětem, malým i velkým.
07. 02. 2010 | 15:20

Jozef napsal(a):

To n.o.s.
Kolik Vam je? 33? 60?

Asi menej.Svet potrebuje tvrdu oponenturu,aby sa mohol zmenit,uchovat a rast.Takze vdaka!
07. 02. 2010 | 15:21

Honza Český napsal(a):

Zajímalo by mne, zda je tu kromě pana Kurase ještě někdo, kdo přeloží tuto větu:
“It is irrelevant whether Wilder’s witnesses might prove Wilders’ observations to be correct, what’s relevant is that his observations are illegal”.
Takto:
„Nejde o to, zda se jeho postřehy prokáží jako pravdivé, nýbrž o to, že jsou nezákonné.“
To snad ani pan Kuras nemyslí vážně

Co pan Kuras bohužel zjevně nepochopil je rozdíl mezi kritikou či urážkou nějaké ideologie a
podněcováním k nenávisti a rasové diskriminaci třeba kvůli ideologii, způsobu života atd.

Když připravovali nacisti v Německu pogromy na židy, tak taky začali podněcováním nenávisti vůči nim. A používali k tomu argumentů nejen lživých, ale i pravdivých (vytvářejí si vlastní gheta, ovládli lichvu atd.)

Až holandský soud posoudí, zda se pan Wilders příslušného trestného činu dopustil. Tipnul bych si ale, že odsouzen nebude

Takže ještě jednou pro pana Kurase: tady nejde o trestání pravdy, ale o trestání podněcování k nenávisti. A tedy i o možné vyvolávání pogromů …
07. 02. 2010 | 15:44

Karel Mueller napsal(a):

Se svými nepatrnými znalostmi angličtiny bych to přeložil takto:

"Kdyby Wildersovy důkazy (svědectví) potvrdily (dokázaly) jeho zkoumání, tak to není důležité, důležité je to, že samo toto zkoumání je protiprávní".

Samozřejmě, můžete se přít o tom, jestli observations lze přeložit jsko zkoumání.
07. 02. 2010 | 15:54

Čochtan napsal(a):

observations - Zkoumání, pozorování,
Nejde ale o to, že neexistuje právo na immigraci ?
07. 02. 2010 | 16:11

Karel Mueller napsal(a):

Čochtan:

Především jde o to, jak je vůbec možné, že nějaké zkoumání (výzkum, pozorování, analýza či jinak, jak je libo) je protiprávní. To nebylo ani v Husákově a to říkám se vší vážností.

je to koneckonců leitmotiv celé debaty.
07. 02. 2010 | 16:16

Čochtan napsal(a):

"...podněcováním k nenávisti .."

Já mám ale právo nenávidět vetřelce !!!
Já mám ale právo podněcovat nenávist k vetřelcům !!!
07. 02. 2010 | 16:16

Čochtan napsal(a):

Pane Muellere,
říkat nahlas výsledky pozorování bylo za časů Giordana Bruna také trestné. Politicky korektní zločinci nás vracejí do temného středověku.

recaptcha chce: be wolf.
Budu wolf. A budu dělat, co vlci dělají.
Prst boží ta recaptcha
07. 02. 2010 | 16:21

vasja napsal(a):

Já bych teda toho Wilderse zavřel až zčerná.
A rovnou do kopky k popíračům holokaustu.
Všem stejným metrem.
07. 02. 2010 | 16:21

Karel Mueller napsal(a):

Čochtan:

Tady bychom se museli dostat k tomu, co je vetřelec, ale mě jde o něco jiného: O zákaz zkoumání. To platilo ve středověku, kdy bylo zakázáno přezkoumání Písma svatého. Pokud se o to někdo pokusil, tak ho čekala hranice.

Takže z lidských práv, svobody a demokracie plnou parou do středověku?
07. 02. 2010 | 16:22

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochtan, psali jsme zároveń :-).
07. 02. 2010 | 16:23

Čochtan napsal(a):

"Nietzsche kdysi zešílel a ani se nedivým "
Já se nedivím, že se nedivýš ! :-)))
07. 02. 2010 | 16:39

češka napsal(a):

Dobrý den, pánové n.o.s. a Tencokida Hnuj,
Vaše diskuse je krásná a poučná.
Minulý týden jsem na TV Phoenix shlédla porad, kterému jsem dlouho nemohla uvěrit.
Slo o komplikovanost jednání Curchila v USA, po vypuknutí II. sv., kde Roosvelt odmítal jakoukoli podporu VB, nepustí-li VB po válce USA do všech svých kolonií. / V podstatě je chtěli prevzít/.
Churchil byl jednáním konsternován a poprvé z USA odejel bez dohody.
Teprve válečné události jej donutily podmínky prijmout.
07. 02. 2010 | 16:42

Karel Mueller napsal(a):

češka:

Divím se, že byl Churchill konsternován.
Vždyť právě Gladstone vešel do dějin výrokem GB nemá přátele, GB nemá nepřátele, GB má jen své zájmy.
07. 02. 2010 | 16:51

Tužka napsal(a):

Tužka pro Petr Havelka.Děkuji,když pan Mueller připsal,že to byl klaun,tak už jsem si tipla správně,ale to už byla žádost v "luftu".Když nevím,nemám problém přiznat,že nevím,většinou najdu někoho,kdo poučí.Tužka a dík.
07. 02. 2010 | 17:10

VK-Can napsal(a):

Pro Honza Cesky.

"It is irrelevant whether Wilder’s witnesses might prove Wilders’ observations to be correct, what’s relevant is that his observations are illegal”.

Zde si dovolim preklad jak mu rozumim ja:
"Neni závažné (dulezite), zda Wildersovi svedci mohou potvrdit Wildersova pozorovani jako spravna, ale je závažné, ze jeho pozorovani jsou nezakonna."

Cely clanek pana Kurase mne zaujal, vcetne debaty pod nim.
Je dobre, ze uvedl zdroj. Je nutne precist CELY puvodni clanek, aby se lepe mohla pochopit podstata.

Mam obavy, ze Holandska justice se stava zkusebnim kamenem veci pristich.
Muslimske obyvatelstvo Evropy je velky blok volicu v mnoha zemich a mnoho politickych stran i politiku se je bude snazit ziskat na svoji stranu.
Proces s panem Wildersem muze byt trochu vice, nez jen obrana svobody slova.
07. 02. 2010 | 17:11

Tužka napsal(a):

Tužka pro autora pana Kurase.Nezapomeňte,prosím,nadále informovat,jak se tato KAUZA vyvíjí,máte své zdroje,znáte jejich míru spolehlivosti,takže předpokládám,že informace budou hodně blízko pravdy.Tužka s poděkováním.
07. 02. 2010 | 17:20

G.B.Shaw napsal(a):

Muller

Observations v tomto kontextu opravdu není zkoumání a dokonce ani pozorování, nýbrž závěry, vývody nebo postřehy, jaké ze svého pozorování někdo vyvydil a vyslovil. Tedy potažmo lastně i prohlášení nebo tvrzení.
07. 02. 2010 | 17:20

VK-Can napsal(a):

Dodatek pro Honza Cesky.

Je mozna jeste tato verse:
"Neni závažné, zda Wildresovi svědci možná potvrdí Wildersova pozorování jako správná, ale ...."
07. 02. 2010 | 17:21

G.B.Shaw napsal(a):

Ostatně oni to ti prokurátoři řekli holandsky a my se tady dohadujeme o anglickém překladu, který ať už ho do detailu přeložíte do češtiny jak chcete, znamená, že nejde o to (není relevantní), kdo má pravdu, ale o to (je relevantní) zda zákon straní někomu na úkor někoho jiného. Zákony, jak víme z evropských dějin (20. století stejně jako inkvizice) se nemusí vždy řídit slepou spravedlností pro všechny. Podle stejného zákona jako Wilders už měli být dávno souzeni ti, kdo mu vyhrožují smrtí, takže se musí skrývat a pohybovat se jen s ochrankou. Jsou to titíž, kdo zabili van Gogha a Fortuyna a hrozili Hirsi Aliové, až musela emigrovat do USA, protože holadnský stát místo aby ji chránil, tak ji zbavil parlamentní imunity a dokonce chtěl zbavit občanství. Jak to, že tito lidé ještě souzeni nebyli? Takže tu jde i o to, zda evropská spravedlnost zůstane alespoň teoreticky slepě nestranná nebo bude sloužit jen některým na úkor jiných.
07. 02. 2010 | 17:41

Kristýna napsal(a):

Vico:
Vy ale vyhráváte morálně. I když Váš prapor roztrhají na cucky, Vaše šlechetné srdce rytíře nedobudou. Láska znamená zbavit se strachu, že? A pak, jak zvláštní, že v případě muslimské otázky mnohé srandisty opouští veškerý humor, ten nepřítel fanatiků. Vy ho však máte spolu s nadhledem. Doufám, že kolbiště neopustíte, protože Vaše bystré, vtipné glosy patří k těm
nejlepším.
A propos, je irelevantní zda jsou mé postřehy správné, relevantní je zda jsou v souladu se zákony. Nad těmi lidskými zákony stojí ještě vyšší zákony, jeden z paragrafů pak může znít takto: Miluj bližního svého jako sám sebe.
Přeji klidný a laskavý večer všem. Bez výjimky.
07. 02. 2010 | 18:02

mb napsal(a):

ara ( byl jsem cely den pryc ) ... souhlasim vicemene s vasim prispevkem z 1: 44 ,

ty dalsi uz jsou opet nesmyslne, povazuji nesmyslne srovnavat Cherta Wilderse a Giordana Bruna nebo koho ( bez ohledu na to že Wilders se o roli mučedníka snaží ) ....

kdyztak zkusim prolitnout texty dal .....
07. 02. 2010 | 18:05

Čochtan napsal(a):

Kdo jsou vetřelci ?
"..."Všichni čekali, že odejdou, až je tu nebude potřeba, ale oni zůstali a ještě sem pozvali celé rodiny,"
domnívá se žena v produktivním věku, která nechápe, proč by měli být lidé z islámského světa integrování do jejich kultury. V očích Nizozemců jsou muslimové stále hosty..."
Nezvanými hosty. Vetřelci.

Pro "humanisty": "..až je tu nebude potřeba.." to znamená, až nebudeme mít přebytek příležitostí k výdělku, až nebudeme mít práci k rozdávání. Muslimů nebylo v Evropě nikdy zapotřebí !
07. 02. 2010 | 18:10

mb napsal(a):

čochtan ... politická korektnost je fašistická ???

( může být občas stupidní ale fašistická ... ???)
07. 02. 2010 | 18:16

mb napsal(a):

for tužka ...(1905) ten kterému pak někdo řekl ... no vždyť jste to chtěli vy kluci levicoví ... a ten který v ´77 (když to neměl zapotřebí) podepsal antichartu ... ale křesťanské je nesoudit ... že .....
07. 02. 2010 | 18:20

Karel Mueller napsal(a):

Všem ovládajícím angličtinu:

http://www.geertwilders.nl/

zejména I have no regrets úplně dole. Poněkud smutné ...
07. 02. 2010 | 18:25

Vico napsal(a):

Kristýna: :))
07. 02. 2010 | 18:25

Čochtan napsal(a):

mb,
Horší než fašistická. Fašismus (neplést s nacionálním socialismem!) nebyl tak hrozný jako to, co zde díky politické korektnosti zvítězí.
07. 02. 2010 | 18:27

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochtan,

diktát politické korektnosti JE odrůda fašismu.
07. 02. 2010 | 18:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Z jiného soudku:

Holandsko:Plná země smíšených ras.Bývalá koloniální velmoc.Rozdílná úroveň intelektu.Země žije z transferu surovin a zboží.Silný bankovní sektor.
Tedy o čem si budeme povídat?
Peníze + kšefty !
Nějaké morality ,občanské právo - navíc stejné pro všechny je v takové zemi utopie.Neříkám to kategoricky ,pouze dávám k úvaze fakt,že bližší je košile než kabát.
Holanďané přitom slují svojí tolerancí k problematikám všeho druhu. Od drog po politiku.Jsou více volnomyšlenkáři od historických paralel.

To jiná věc bude až to začne vřít v Britanii.Léta koexistence s asijsko-africkým elementem zatím nedělala Keltům problémy.Také to bylo způsobeno,že většina imigrace z Persie byla na úrovni a smíšených náboženství.
Ano pravdu má Čochtan,když hovoří s despektem o 3.generaci přistěhovalců.Nemusíme brát v úvahu jen imigrační exody současna.

Největší problémy může čekat Anglie a Německo.Mladí rowdies a nespokojení holohlavci v Deutschlandu budou katalysátorem událostí,se kterými si politici už neporadí.

To prosím (znáte mě)nehovořím o souběhu katastrofických episod.

Byl jsem jednoznačně pro celoevropský státní útvar ,ale po zvážení všech těchto, nově se objevujících jobovek ,nevím...nevím!

To dávám jen tak k dobru k úvaze třebas pro příští blogy.

Ivan.
07. 02. 2010 | 18:43

Čochtan napsal(a):

Pane Muellere,
máte recht. Chtěl jsem ještě něco připsat, ale Stejskal by to smazal. Tolik ke svobodě projevu a demokratické společnosti.
07. 02. 2010 | 18:55

Karel Mueller napsal(a):

Ivane,

pozdě naříkat nad rozlitým mlékem, LS je podepsaná a tak až začne transfer imigrantů(případně i restituční požadavky), tak můžeme jen nalistovat nejen podzimní blogy, přečíst si svoje příspěvky a říct si, že v rámci svých zanedbatených možností jsem dělal vše, co bylo v mých silách. Byť za cenu, že dostanu po hubě.

Pokud jde o SRN, tak nevím. Západní Němci jsou hodně ušláplí a hodně korektní (alespoň formálně), tedy pokud jsem je poznal a mohl pozorovat. Trochu jiná situace je v bývalé NDR, tam asi opravdu stačí jedna teroristická akce a hoří mešity.

Situaci v GB neznám, byl jsem jen v západní Anglii (Birmingham) a tam mě jen překvapilo, že např. všichni taxikáři jsou Pákistánci aj. Problémy v soužití jsem nepozoroval, ale prostředí jsem poznal příliš málo.
07. 02. 2010 | 18:57

Petr z Tábora napsal(a):

Velmi zajímavý článek pane Kurasi a zajímavá diskuse.Zatím jsem o tom měl jen velmi stručné informace bez konkrétních údajů a s nálepkováním pana Wilderse. Česká média filtrují informace a nám propouští ty "vhodné".
Já se držím teorie o "mnichovanství" v Západní Evropě, která působí i uvnitř států a projevuje se ztrátou pudu sebezáchovy. Není to jen ustupování islámu, to je jen jedním z aspektů. Bohužel společnost, která ztratí pud sebezáchovy je odsouzena k zániku bez ohledu na stupeň svého rozvoje. Dědictví předků, které umožnilo svobodu a současný blahobyt, protéká mezi prsty. Jak moudře upozornili někteří diskutující, naši nepřátelé si naše ústupky vysvětlují jako projevy slabosti, protože na to jsou zvyklí ze své kultury. Chyba je v nás, naši nepřátelé se jen chovají dle své přirozenosti.(Termín nepřítel nemyslím militantně)
Specielně Nizozemí se není schopno zastat svých občanů, kteří jen vystoupili z řady. Před lety mě šokovalo, když nizozemští vojáci ustoupili přesile Srbů a vyklidili Srebrenici, přestože ten masakr muslimů museli očekávat - takové vojáky máme za spojence...Možná i tento pocit viny působí na přehnanou "korektnost" vůči muslimům.
07. 02. 2010 | 18:59

Čochtan napsal(a):

Ivane,
taky začínám mít dojem, že si musíme uchovat vlastní měnu, abychom mohli včas opustit potápějící se loď EU.

Když v tramvaji horda řvoucích turčat nadává lidem do "Scheißdeutsche" a "Schweinefresser", tak mě chytá chuť tu pakáž vyhodit z jedoucí tramvaje.
07. 02. 2010 | 19:02

češka napsal(a):

TobIvan Hochman,
Holandsko je schopno většinu cizinců absorbovat bez problémů, nebezpečí cítí ze skupin, které se nechtějí integrovat a uzavírají se do sebe. Investují ale do asimilace zen-matek, pro které je impulsem vstup nejstaršího dítěte do školy .
Pro nás je důlezité, ze i my máme menšiny, Vietnamce, Ukraince, Rusy, ale systém integrace neexistuje.
Casovaná bomba vybuchne, az tito imigranti zestárnou, jejich děti budou bez vzdělání .
07. 02. 2010 | 19:02

VK-Can napsal(a):

Srdecne zdravim pane Mueller.

Pan Wilders ma ponekud nezvykle zpusoby, ale mluvi k veci a byl zvolen svobodne a demokraticky.
Soudni rizeni s nim je podle meho docela pekne zneuziti PC toho nejnizsiho radu - k likvidaci politickeho protivnika!

Pan Hochmann dobre napsal, ze je nekdy treba rici prime ano-ne.
Pokud jde o muj nazor, tak bych rekl, ze soudni divadlo s panem Wildersem je docela pekne svinstvo.
Ted se jdu divat na program na CNN, ktery nikdy neminu (E.Zakaria) takze 2 hod. nejsem u pocitace.
07. 02. 2010 | 19:05

iga napsal(a):

Ceska

myslim, ze vzdelanost mezi detmi vami zminenych etnik je u nas velmi slusna.

Casovanou bombou bych to rozhodne nenazvala, to jsou lide, kteri maji vzdelani vysoko na zebricku hodnot. Pokud je mi znamo ani s nimi ve skolach nejsou problemy a patri k ambicioznim zakum...
07. 02. 2010 | 19:06

Čochtan napsal(a):

Česko,
a nebylo by pro Holandsko jednodužší a lepší, kdyby žádní immigranti nebyli ? Kdyby se vrátili do zemí svých předků ?
Nemají Holanďani na to právo ?
07. 02. 2010 | 19:11

Baba napsal(a):

Ara:
No víte, někteří lidé, a myslím, že vy to nebudete, má tu vlastnost, že vyřčením pravd, o kterých si ostatní myslí, že je zdrávo pomlčet, vzbuzují dost nelibé pocity. Výhodou je, že když dusno pomine, pročistí se vzduch, což obvykle mívá katarzní účinky. Asi není optimální jednat takto s osobami, jimž je něco podobného proti srsti. Tito lidé nejenže říkají, co se říkat nemá, ale často potřebují, aby bylo vyřčeno i to, co jiní mají za samozřejmé. Není to bůhvíjak bohulibá vlastnost. Většinou to není cesta k cíli. Proč se u lidí něco takového vyskytuje nemám zdání.
07. 02. 2010 | 19:12

Daňový poplatník napsal(a):

pane Stejskale,
a jsme zase u toho, jste tak naivní, nebo tak zkorumpovaný?
Dnes se rozhoduje o tom, jestli budou naše vnučky obřezané, a budou nosit burku, protože až v posledních demokratických volbách v EU dostanou islámské strany 51% hlasů, mohou vyhlásit právo šaría.
Předpokládám, že Vám podobní budou vyzývat nevěřící psy k poslušnosti a ke konverzi k islámu, vždyť vrcholem uvědomělé demokracie je podřídit se státnímu (stádnímu) názoru.
Teď nevím, zda se mám rozloučit sloganem "Čest Vaší práci", nebo "Bij vola po hlavě, nezakokrhá", takže pro jistotu oboje.
07. 02. 2010 | 19:32

čáryfuk napsal(a):

Toto je ta evropa, se kterou jsme se chtěli tak moc integrovat (rozuměj "předat jí rozhodovací pravomoci")?? Hodně smutné
07. 02. 2010 | 20:04

iga napsal(a):

Danovy poplatniku

sirite paniku.
Saria nenarizuje ani burku natoz obrizku...
Saria je islamske pravo, ktere nenarizuje noseni konkretniho druhu zavoje. Obrizka je pak mimo pravo saria - jde o nechutny a velice tvrdosijny zvyk mnoha komunit v Africe, ktere si jej sebou privezly i do Evropy, avsak se sariou nema nic spolecneho.

Ale pravdu mate v tom, ze holky to podle sarie budou mit hodne vyzivne...
Zena je podle sarii opravdu stvoreni druhorade, celozivotne zavisla na nejakem muzi (otec, bratr, manzel, syn). Pocestnost v tom nejprisnejsim slovy smyslu je vymahana a vyzadovana. Zahalovani je pak jen soucasti celeho systemu. Saria rovnez priznava muzum mnoha sporna prava (napr. pravo na deti po rozvodu). Na vrazdy "ze cti" ci fyzicke nasili na zenach je pak v mnoha muslimskych zemich pohlizeno s sokujici benevolenci...

Na tema postaveni zeny v islamu jsme narazili s panem Stejskalem vcera.
A musim rici, ze diskuse zustala v podstate otevrena s tim, ze pan Stejskal veri v nejaky liberalni vyvoj islamu. Slovy klasice - optimismus je opium lidstva... Podle mych informaci je totiz vyvoj islamu v tomtu smeru nemozny...
07. 02. 2010 | 20:07

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,

také srdečně zdravím :-) a jsem rád, že jste se připojil do debaty a uvedl i přesný překlad.
Nevím, jak vypadal holandský originál, hledal jsem to marně i na německých servrech, oficiální německá wikipedie je naprosto korektní :-(.

Je to důležité mj. z toho hlediska, že není zřetelné, jestli podle toho zákona je protiprávní zveřejňování jeho výsledků nebo už jen prostě se tím problémem zabývat.

Holandsko je na rozcestí, rozhodnutí toho soudu bude precedent. Nás se bude týkat víc, než si mnozí myslí, stane se vzorem pro rozhodování v EU.
07. 02. 2010 | 20:35

bigjirka napsal(a):

Ten výrok je tak šílený, že ho žádný soudce, který má všech 5. Pohromadě, odsoudit nemůže. Dost hrozné je už to, že to prokurátor zažaluje. Zatím jsem nikdy neslyšel, že by Wilders udělal či řekl něco extremistického. Připojuji se k názoru, že PC je moderním klonem fašismu a tento plánovaný proces je upgrade PC. Označil bych jej jako mucismus (slovíčko z mé wordforge - multikulturní nacismus - pro méně chápavé: je to nadsázka).
07. 02. 2010 | 20:59

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller,
vyvoj v USA jde velmi rozdilnym smerem, nez kdy predtim!
Republikani versus Demokrate je v soucasne dobe jen PR!
To, ceho jsme zde svedky nedava prijemny pocit. Deje se neco nehezkeho, jen neni mozne, pro nas radove obcanky presne polozit prst na to, kdo je proti komu.
Ty obvykle postavy, ktere defiluji na recniskych tribunach, maji stale mensi vliv na to, co se skutecne deje.
To je ovsem na jinou debatu.

Jak to souvisi s Wildersem?
Evropa je ve skutecnosti daleko vetsi bojiste zakulisnich boju!
Zde je ve stretu daleko vic zajmovych skupin, nez kdekoliv jinde!
Proc ? Protoze to je kolos 460 milionu lidi s docela slusnou potenci a EU je nadherne rozdrobena!
Podle meho je soud s Wildersem zkouska neceho daleko vetsiho, zda to projde.
Evropa ma stale potenci byt dulezitym hracem ve svetove politice. Jde o to, jen ji ovladnout. Evropa je zvykla na vladu silne ruky i kdyz ta ruka je zabalena v demokraticke rukavici.

Jakmile jedna z "válčících stran" ziska prevahu, nebude problem dat EU dohromady. Osvedcenym systemem dobrovolne povinnosti.
Nova LS bude mit razem mozna jen dve stranky a bude "odhlasovana" za tyden. V cele EU !

Holandsko muze byt zkusebnim kamenem, kde se zkousi jak se veci maji a kolik si dav obecny necha libit.

Co vlastne Wildres rekl?
“Wilders’ cry: “I have enough of Islam, no more muslim imigrants!”
"Mam uz dost Islamu, zadne dalsi muslimske pristehovalce!"
To neni nic, co by nemohl rici poslanec parlamentu, ktery tvori zakony!
To neni zadne vyzyvani k nejakym pogromum, ci pronasledovani mensin! To je vyzva zastavit pristehovalectvi!

Proto zde vidim pokus o to zjistit, jak dalece si EU da libit socialisticky parlament,
tedy hlasovaci masinerije.
Velmi, VELMI rad bych se mylil!
07. 02. 2010 | 21:48

vladimir2 napsal(a):

Nekolik poznamek. Zrovna jsem si vyfotografoval celni portal stitu radnice ve Venlo, NL. Kolaz kde oblicej ja nahrazen pracovni plochou zehlicky (naparovaci)a tato je zahlalena v burce. Velmi pusobive.
Problem je v tom, ze od r.1111 a dale nebudu unavovat mame problem vztahu cirkve a statu ve sve podstate vyresenu. Premyslovci zvlaste.
Jako Vladimir, vim, ze sv. Vladimir siril viru pravou, jedinou moznou a neomylnou ohnem a mecem. Uspesne.
Negramotne matky mohou mit jen nevzdelane syny a tito jen imamy k obrazu svemu.
Prelati a samani, imamove
( politruci) vseho druhu, povedou nase vnuky do vzajemneho vrazdeni
07. 02. 2010 | 21:49

Čochtan napsal(a):

Když jsou u moci takoví šílenci, jako ten prokurátor, tak to připomíná poslední rok Třetí Říše. Doufám, že i pan Stejskal uzná nutnost attentátu na Hitlera. Ten prokurátor není ještě Hitler, ale je to stejný šílenec, stejný fanatik.

Uvědomte si, že proti takovým kreaturám nezmůže evropský lid demokratickými metodami NIC ! Ty bestie jsou u moci a nepustí ji, ani za cenu zničení naší civilizace islámskými hordami.
07. 02. 2010 | 21:51

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Stejskal, nebo Mihalco, neslo by to dat na dve stranky? Uz je to dost dlouhe na "rolovani".
Dekuji.
07. 02. 2010 | 21:53

noname napsal(a):

chocholouška ....for tchochtan ... nebo sadu neuroleptik ....
07. 02. 2010 | 22:03

Honza Český napsal(a):

Panu VK-Can děkuji za překlad, který považuji za nejvěrnější.

V onom přípravném soudním jednání šlo totiž mimo jiné o to, zda a koho soud připustí jako svědky.

Takže ten překlad nejspíše zní: "Neni závažné, zda Wildresovi svědci možná potvrdí Wildersova pozorování jako správná, ale je závažné, ze jeho pozorovani jsou nezakonna."
07. 02. 2010 | 22:13

Čochtan napsal(a):

Když si uvědomíme, že Baroso byl studentský maoista, že ve špičkách EU sedí jemu podobní "revolucionáři" od maiostů přes trockisty až po marxisty, tak se nemůžeme divit.

Já to fanatické svinstvo zažil na universitě ve Frankfurtu, v sedmdesátých letech. Tehdy začala jejich strategie zvaná "Marsch durch die Institutionen" která nakonec vynesla Joschku Fischera az na křeslo ministra zahraničí, a z ultralevého Schrödera se stal kancléř.

Všechny instituce od soudů, ministerstev atd. jsou plné tohoto hnusu. Proti nim nemá lidský rozum šanci, jako ji neměl proti nacistům.
07. 02. 2010 | 22:13

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Cochtan.

Odstraneni toho prokuratora by melo na to, co se deje asi takovy vliv, jako strilet prakem (pamatuje nekdo, co to bylo) proti tanku!
Pane Cochtan svet je velkou sachovnici na ktere jsou pesaci, kteri kryji ty mocnejsi figurky vzadu. Pohyby techto vsech figur a figurek na sachovnici posunuji hraci, kteri na sachovnici vubec nefiguruji!
Zname vsechny figurky na sachovnici, ale dosud nezname hrace, kteri hybaji temi figurkami.
Jeden prokurator je ten pesak pred konem.
07. 02. 2010 | 22:19

VK-Can napsal(a):

Pro Honza Cesky.

Ten preklad jsem delal jen pro uplnost.
Jinak na princip toho o co jde to ma jen nepatrny vliv. Na co ovsem by melo mit vliv je verejne mineni.
Myslim, ze to je to, co je v sazce.
Vzdy se musim podivit na kontrastu Vaseho nicku a toho co a jak pisete. Vtipne.
07. 02. 2010 | 22:27

alois napsal(a):

pane kuras hitler se vam chechta z pekla az se za bricho popada
07. 02. 2010 | 22:30

Jozef napsal(a):

Pan Kuras,damy a pani,

som presvedceny, riesenie najdu sucasnici len poctivym poucenim z historie.

I.H.:"Holandsko. Zeme zije z transferu surovin a zbozi.Silny bankovni sektor.Tedy o cem si budeme povidat?Penize + ksefty!..."

V r.1992 prebiehali v Holandsku oslavy 500.vyrocia objavenia Ameriky Kolumbom.Jacques Attali,sef Europskej banky pre obnovu a rozvoj,vplyvny spolupracovnik hlavy Socialistickej internacionaly Mitteranda,snivajuceho o sile zjednocovanej Europy tu vyhlasil:europania teraz dobyjaju Europu tak,ako dobyjali Ameriku.
/Svedsky mierovy ustav v tom case registroval polovicu vsetkych vojnovych konfliktov vo vychodnej a juznej Europe.../

George Monbiot,in http://www.noveslovo.sk,www...

"Ked Spanieli prisli do Ameriky...Europa bola pustosena vojnami,utlakom,otroctvom,fanatizmom,chorobami a hladom.Obyvatelstvo,ktore objavili,bolo zdrave,dobre zivene a vacsinou,s vynimkou napriklad Aztekov a Inkov mierumilovne a rovnostarske.Po celej Amerike sa prvi prieskumnici,vratane Kolumba spoliehali na mimoriadnu pohostinnost domorodych obyvatelov.Konquistadori zasli nad ohromujucimi cestami,kanalmi,budovami,ci umenim,ktore nachadzali...

Masakre zacal Kolumbus.

Masakre sa zacali Kolumbom.Nepredstavitelne brutalnymi prostriedkami vrazdili domorodych obyvatelov Hispanioly /dnes Haiti a Dominikanska republika/.Jeho vojaci brali babatka matkam a udierali im hlavy o skaly.Svoje psy krmili zivymi detmi.Pri jednej prilezitosti zavesili 13 Indianov na pocest Krista a jeho 12 apostolov na popravisku tak,ze sa chodidlami ledva dotykali zeme,potom ich odviazali a upalili zaziva.Kolumbus prikazal vsetkym domorodcom,aby kazde tri mesiace odovzdali urcite mnozstvo zlata.Tomu,kto tento prikaz nesplnil,odtali ruky.Do r.1535 sa pocet povodnych obyvatelov Hispanioly znizil z 8 milionov na nulu.

Misie ako koncentraky
Spanieli zistili,ze je lacnejsie domorodych Americanov udriet sa na smrt a nahradit ich inymi,ako ponechat nazive.Priemerna dlzka zivota v baniach a na plantazach bola 3 az 4 mesiace...
Pocas 18.storocia spanieli v Kalifornii hubenie systemizovali.Frantiskansky misionar Junipero Serra zriadil seriu misii - v skutocnosti v skutocnosti koncentracnych taborov vyuzivajucich otrocku pracu.Domorodci dostavali len patinu obzivy,ktoru mali afroamericki otroci v 19.storoci.Umierali z prepracovania,hladu a chorob,neustale ich nahradzali dalsimi,cim sa postupne likvidovalo domorode obyvatelstvo.
Kym Spanielov hnala vpred tuzba po zlate,Briti chceli uzemia.V Novom Anglicku obkolesili dediny domorodych Americanov a povrazdili ich,kym spali.Ako sa genocida sirila smerom na vychod,schvalovali ju na najvyssich urovniach.Washington nariadil uplne znicenie domovov a uzemia Irokezov.Thomas Jefferson vyhlasil,ze vojny jeho naroda proti Indianom je treba viest dovtedy,kym nebude "vyhubeny alebo zahnany za Mississipi" kazdy kmen...

Damy a pani,
tato civilizacia
oslavuje Kolumba,Washington a jeho duch nam vladne /sef Europskej banky pre obnovu a rozvoj:dobyjame Europu,tak,ako sme dobyjali Ameriku.../
Mam intenzivny pocit,ze existuje nieco ako historicka spravodlivost a historicka zodpovednost.Ze nas a nase dietky moze zachranit len poctivy pristup k skutkom minulym a poucene sucasne ciny.
07. 02. 2010 | 22:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní igo,

omlouvám se, že jsem naší debatu jednostranně přerušil. Za prvé jsem nebyl dnes moc u PC a za druhé se obávám, že by neměla cenu: nemám znalosti, abych mohl debatovat na Vaší úrovni (to myslím vážně, ne ironicky).

Vycházím ze svých laických znalostí (útržkovité informace převážně z internetu), zkušeností jiných (třeba zde paní Mary či pana Šádí Shanaáha, alke nejen), z rozhovorů s pár přáteli či známými, kteří buď prostředí islámského světa dobře znají či jsou sami muslimové.

Netvrdím, že mám pravdu, naopak se mohu šeredně mýlit. To je prostě riziko toho, že si člověk na něco udělá názor. Osobně jsem přesvědčen, že v současné době (při současném rozvoji technologií i společnosti), neexistuje možnost izolace různých kultur či civilizací. Respektive že by taková izolace byla velmi nebezpečná. Islám se dle mého soudu (a vím, že mnozí s tím nebudou souhlasit) bude podobně jako křesťanství v nějakém dlouhododobém horizontu vyvíjet. Možná k více směrem totalitní ideloologii, možná se bude liberalizovat. Civilizace a kultury se vždy ovlivňují. Možná ta západní přispěje k tomu, že islám bude ještě dlouho tam, kde bylo křesťanství v době křížových výprav. A nebo možná ne. Ku prospěchu islámu i západní civilizace.

Buď o tom necháme rozhodovat extremisty (třeba islamistické fanatiky, ale nejen ty), nebo převládne hlas rozumu (to je vždy sázka do loterie).

Před rokem jsem na Fóru 2000 (mimo jiné) slyšel pana Ammara Al-Hakima (Vice President of the Supreme Islamic Iraqi Council). Buď je to velký lhář a nebo nejsou všichni muslimové takoví extremisté).

Ještě jednou Vás zdravím paní igo. Rád budu číst vaše diskuse s panem Šádí Shanaáhem či lidmi, kteří mají v tomto ohledu s Vámi srovnatelné znalosti. A děkuji za způsob, kterým zde své argumenty prezentujete.

Libor Stejskal
07. 02. 2010 | 23:01

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,zdravím všechny,čtu si a vzpomínám na svého dědečka.Byl v první světový,od začátku až do konce.Vždycky říkal,že si myslel,že lidi nedopustí něco podobného.Pak přišla druhá světová,"vysela ve vzduchu víc let",říkal.Nabádal mě,že je třeba být ve střehu,nikdy si neříkej,to se nemůže stát,vždycky se může najít někdo,kdo ubalí první sněhovou kouli a hodí ji na svah a pak se utrhne celá lavina.Tužka.
07. 02. 2010 | 23:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane VK-Can,

to bohužel udělat nemůžeme, debaty se "přelejí" na další stranu automaticky při dosažení určitého počtu příspěvků (nastavili jsme to tuším na jeden tisíc, řada čtenářů si stěžovala, že jim "přelévání" vadí).

Moc rád Vás tu vidím. A přeji v novém roce pevné zdraví.

Libor Stejskal
07. 02. 2010 | 23:04

Čochtan napsal(a):

"..Před rokem jsem na Fóru 2000 (mimo jiné) slyšel pana Ammara Al-Hakima (Vice President of the Supreme Islamic Iraqi Council). Buď je to velký lhář a nebo nejsou všichni muslimové takoví extremisté)..."

Stejskale, přečtěte si k čertu Hitlerovy řeči po Mnichově. Samý mír !!!
Vy jste tak NAIVNÍ !!!! Jak malé dítě.
07. 02. 2010 | 23:13

Čochtan napsal(a):

Gentlemen,
dobrou noc.
07. 02. 2010 | 23:14

VK-Can napsal(a):

Diky za prani i odpoved pane Stejskal. Dobre zdravi by se mi skutecne hodilo.
Ja jen si vsiml na blogu pana profesora Horejsiho, ze ma vice stranek. Proto jsem myslel, zda by to neslo udelat i na tomto blogu.

Rad se vracim podle moznosti na Aktualne.cz blogy.
Vzdy se zde najde dobra sešlost.
07. 02. 2010 | 23:16

Targus napsal(a):

To Petr z Tábora:

Vážený, Vy jste byl ve Srebrenici, že to tak dobře víte?
Holandský kontingent měl statut pozorovatele a měl pouze lehkou výzbroj ke své osobní obraně, čili při nějaké větší akci by jednoduše neměl nárok. To za prvé. Za druhé tzv. masakr probíhal tím způsobem, že během obsazování Srebrenice padlo asi 200 vojáků a civilistů vyvíjejících ozbrojený odpor proti srbským jednotkám, četně několika desítek jedinců v civilu, kteří byli opravdu popraveni. Asi věděli za co. Naprostá většina muslimských velitelů, a to od velitelů čet nahoru,se stáhla těsně před srbskou ofenzívou, údajně za účelem štábní porady. Obranné boje nikdo neřídil a útočící srbské jednotky dokonce nechaly úmyslně otevřené únikové cesty, aby se vyhnuly bojům s obklíčenými jednotkami.
Z celé srebrenické bubliny zbylo nakonec cca 2200 mrtvol v hromadných hrobech, které se ovšem paradoxně nacházely poblíž okolních vesnic se srbským obyvatelstvem, jehož finální počet byl údajně nezjistitelný. Ve Srebrenici či na její periferii se jaksi nenašlo nic, co by opravňovalo zvěsti o masakru.
08. 02. 2010 | 00:36

Targus napsal(a):

To Čochtan:

To jste asi nečetl Stejskalovu Filipiku proti očerňovačům Konrada Henleina. Jediné štěstí, že se tenkráte v ČSR nerozdávala budovatelská vyznamenání. Taková ta Za vynikající práci, Za zásluhy o výstavbu, a podobně. Jinak měl Henlein z těch metálů skoliózu jako prase, jak by mu tahaly sako na levou stranu.
08. 02. 2010 | 00:43

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,

VELMI se obávám, že se nemýlíte. Evropané mě připadají ochrnutí. Je to taková zvláštní kombinace strachu a konzumní společnosti. Ten strach je z důvodů sociálních, z asijské konkurence, z budoucnosti, z cizinců. Umně je zesilovám sebemrskačstvím, jak jsme o tom mnohokrát mluvili, hezky na to poukázal Pepa Řepa.

Nastolit Evropanům tvrdou ruku by asi vůbec nebylo obtížné. Když uvážíte, co jsou schopni spolknout, jde to ruku v ruce s celkovým intelektuálním i moráním úpadkem a nakonec bychom se opět dostali k těm "mým" kartám, kruh by se uzavřel.

Pokud jde o ty zájmy, tak je to komplikované (a tedy nečitělné) právě proto, že každý hraje s každým a zárověň proti každému. Proto jsou zde zdánlivé naprosté nelogičnosti, které nakonec můžete najít i na zdejších příspěvcích. Ale když se dostanete k jádru, tak zjistíte, že jsou ro opravdu souboje kapitálových kruhů, které dnes opravdu vládnou planetě. Ti na tribunách jsou čím dál víc jen vykonavateli jejich pokynů.

Možná proto stále trvá ta hra na demokracii a stále se nepřešlo k oné Vámi zmiňované variantě. Několikrát jsem zde napsal, že PC není pouze levičácké spiknutí, to by to dávno prohrálo, kdyby to bylo věcí jen socialistů. A na druhé straně i kdyby v Evropě někdo získal převahu o které se zmiňujete, tak je otázka, jestli by ten diktát mohl nastolit vzhledem k těm ostatním, kteří by mu to zase vrátili jinak.

Takže nakonec dostanete, že jediný diktát stojící na průsečíku všech zájmů (alespoň současných) je ona political correctness. Kruh se zavírá.

A teď už jen Vám hezký večer :-).
08. 02. 2010 | 00:45

Jozef napsal(a):

Sme svedkami
vojny vsetkych proti vsetkym,v neustale sa meniacich koaliciach.Svetova dedinka,funguje podla principov dzungle.
Vsetci su akutne ohrozeni,ziju len so stastim...
Nadej pre dnesok a blizku buducnost je jedina,vseobecne znama.Nie je prilis ohlasovana,lebo doteraz nevyhovovala najsilnejsim zvieratam pri moci:spolocna ochrana vsetkych.pred sebou a pred vesmirnymi nebezpecenstvami!!
Spolocne hospodarenie,spolocna mena spolocne ciele...
08. 02. 2010 | 01:12

drti napsal(a):

Dialog s muslimy nikdy nikam nevedl a nikdy nikam nepovede uz vzhledem k principu islamu.
Stejne tak nelze vest dialog s nekym, jehoz "vira" mu doslovne prikazuje v jednani se mnou lhat, podvadet a podle které je mi nadrazeny.
Dialog s muslimy povazuji za slabost a zpronevereni se zakladnim principum, pravidlum a zakonum nasi zapadni kultury.Je to jako vest dialog s fasisty, kteri navic na rozdil od muslimu uznavaji pomerne velkou cast nasich principu.
Islam si nezaslouzi prostor k dialogu.Je to jako dat prilezitost v televizi absolutne neschopnemu cloveku poucovat nejuspesnejsi podnikatele o businessu,jako nechat analfabeta verejne skolit profesorske spicky nebo dat cas masovemu vrahovi zduvodnit jeho "logicke" pohnutky ke spachanym prasarnam.
Ideologie islamu v konfrontaci s nasi kulturou 21.stoleti prohrala na vsech frontach a jeji zastanci nejsou v rovnocenne pozici k nejakemu vyjednavani.
Nelze vest dialog s vyznavaci agresivni ideologie, ktera je uz z podstaty nepratelska k nam a ke vsemu, co nevyznava onu ideologii samotnou, pricemz jakykoliv naznak ke kompromisu ze strany muslimu je povazovan za odpadlictvi.
Dialog s muslimy je neucta k nasim predkum a ponizujici pro celou nasi spolecnost.
08. 02. 2010 | 04:08

Pepa Řepa napsal(a):

Svět se vymknul z kloubů.
Němci kšeftujou, Židi bojujou, plážovej tenista se chce stát předsedou tenisovýho svazu, politiku dělá Kočka s Berouskem a tuhle dokonce citovala anarchistická veverka jako pramen Wall Street Journal.

Jedinou jistotou jsou džendrtety, kocábovití,
gabalisti,naivní pacifisti, multikutilové, postkomunisti a ti, co pojedli plodů ze stromu "frňákovníku".
Ti nezklamou nikdy.
08. 02. 2010 | 05:49

Michal Macek napsal(a):

ten pan Wilders je mi cim dal sympatictejsi...
08. 02. 2010 | 07:09

Petr z Tábora napsal(a):

to Targus:
Ohledně masakru ve Srebrenici čerpám jen z medializovaných informací, pokud je pravda jiná, tak sorry.
S holandským kontingentem máte úplnou pravdu. Nicméně si představte, že jste obyvatel Srebrenice vyhlášené OSN za chráněnou oblast a k tomu určení vojáci se stáhnou, protože jsou slabší než nepřítel. Škoda, že takto neuvažovalo Německo po Stalingradu, protože od té doby byla jeho prohra jasná.
08. 02. 2010 | 07:27

iga napsal(a):

Libor Stejskal

Mne se taky libi jk to tu vedete.

K vasemu prispevku bych rada dodala tri veci:

1. byla byvh opravdu uprime rada, kdybychom se s Repou mylili my a vy jste mel pravdu. Obavam se vsak, ze soucasna situace stejne jako situace v minulosti prilis optimismus nevzbuzuje, prepsat Koran je nemyslitelna, proto zustavam nohama na zemi.

2. ja jsem velka nepritelkyne grneralizovani, proto z meho pera nikdy nevzejde veta o tom, ze vsichni muslimove jsou extremisti. Takze s nejvetsi pravdepodobnosti plati oba zavery, vas kolega z Fora 2000 neni velky lhar a ani nejsou vsichni muslimove etremisti. Je to mnohem slozitejsi.

3. Umim si predstavit, ze v budoucnosti bude vetsina tech mahramu liberalnich a ponechaji zenam maximum svobody - to je to maximum, co muze islam zenam nabidnout. To mne ale nestaci, protoze zdroj me svobody vidim jinde nez ve sme muzi...
08. 02. 2010 | 07:38

Čochtan napsal(a):

Milá igo,
máš recht, rozhodně NE generalizovat !!!
Například v Hamburku byl jeden muslimský student elektrotechniky, naprosto integrovaný, s kolegy chodil na pivo, pokrokové Němky s ním uvědoměle prznily bílou rasu :-)), sousedy zdravil, babičkám pomáhal s nákupem do schodů, prostě nádhera !!!

Rozhodně NE generalizovat !

P.S. Jmenoval se Ata.
08. 02. 2010 | 08:22

Michal Macek napsal(a):

Cochtan:

na pivo asi muhamad atta nechodil - spis na juice :)
08. 02. 2010 | 08:37

Silvie napsal(a):

Drti,

naprosto přesně řečeno!
Jsem jenom zvědavá na ty multi kulti krasoduchy, co budou říkat, až nám sem islamisté hodí nějakou atomovou pumičku nebo nás vyhubí biologickými zbraněmi.

Nejspíš už neřeknou nic, protože budou po smrti...

Vrátím-li debatu k Wildersovi, je jasné, proč ho oficiální pol.kruhy potřebují dostat mimo hru.Protože zde existuje reálné "nebezpečí" ,že získá u voleb mnohem více, nežli jednu třetinu hlasů.
Pokládám za neuvěřitelné, že v tzv.svobodné demokratické zemi, mohou být vražděni její občané přistěhovalci jen proto, že si dovolí kritizovat islám!!! (viz Pim Fortuyn a další). A stát nechrání tyto pronásledované lidi, ale jejich pronásledovatele.
Je nutné položit si tuto zásadní otázku - potřebujeme takové státy a takové politiky?!
08. 02. 2010 | 09:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy