Nepoužité poznámky z kulatého stolu o budoucnosti české vědy

04. 09. 2009 | 10:09
Přečteno 6722 krát
Poslední srpnové pondělí se uskutečnil první kulatý stůl o budoucnosti české vědy z iniciativy, pod patronací a vedením pana premiéra. Kulatý stůl iniciovala na české poměry nebývale eskalovaná nespokojenost vědecké komunity, především z okruhu Akademie věd, ale nejen jí, s některými změnami, který přináší spouštěná reforma rozdělování státních peněz institucím realizujícím výzkum, inovace, a experimentální vývoj. Diskusi u kulatého stolu mělo iniciovat několik tematických okruhů. Nikoho asi nepřekvapilo, že se diskuse na kulatém stole k většině konkrétních otázek z těchto okruhů vůbec nedostala. Je šance, že na ně přijde čas na některém z příštích kulatých stolů, které se účastníci dohodli pořádat v dalších měsících. Přináším tedy alespoň několik dosud nevyužitých poznámek, které jsem si ke kulatému stolu připravil ve spolupráci s Martinem Srholcem . Týkají se diskuse o dělení na základní a aplikovaný výzkum.


Otázka č.1: Dochází u nás k významnému přesouvání veřejných financí od základního k aplikovanému výzkumu?

* Teoreticky jsou termíny základní a aplikovaný výzkum jasně vymezeny (viz. například Frascati manuál OECD, a viz níže).

* V praxi je však dělení mezi základním a aplikovaným výzkumem iluzorní. Mezi nimi je kontinuum. Žádná ostrá hranice mezi nimi neexistuje.

Otázka č.2: Víme, v jakém poměru je u nás financován základní a aplikovaný výzkum?

* Pokud máme na mysli „základní“ a „aplikovaný“ dle definic, nikoliv podle svébytného užití daných pojmů v české diskusi, tak máme pouze velmi, velmi hrubou představu, tj. údaje s velkou statistickou chybou.

Otázka č.3: Existují alespoň druhy výsledků, které jsou unikátní pro základní neboi aplikovaný výzkum?

* V Česku se v běžných diskusích kolem Metodiky hodnocení ve zkratce (svébytně) používaly pojmy základní a aplikovaný výzkum, ale a myslelo se tím prosté dělení skupin výsledků. Když se hovořilo o výsledcích základního výzkum, byly míněny články v časopisech a monografie. Když se hovořilo o výsledcích aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, byly míněny výsledky jako software, patenty, užitné vzory, metodiky, atd.).

* V dělení výzkum vs. inovace skutečně existují unikátní druhy výsledků, které jsou buď 100% to či 100% ono. To ale neplatí pro základní vs. aplikovaný výzkum. Je zcela běžné, že výzkum je částečně aplikovaný (s konkrétním cílem) a částečně neaplikovaný (bez předem daného cíle). Je sice pravda, že ve formě článku a knih jsou publikovány hlavně výsledky základního výzkumu, ale ne výhradně. Stejně tak obráceně může být například patent výsledkem základního výzkumu.

* Na základě obav o inflaci nekontrolovatelných a kvalitativně neměřených druhů výsledků (především těch druhů svébytně česky nazývaných „aplikované výsledky“) byl u nás vznesen opodstatněný (ale poměrně zoufalý) požadavek na jistý způsob zafixování, aby nemohla inflace nekontrolovatelných výsledků (např. software) přetahovat peníze z těch oblastí, kde existují pouze kontrolovatelné a dobře kvalitativně měřitelné výsledky (články v impaktovaných časopisech) a kde není jejich inflace možná. Bylo by ale chybou udělat čáru mezi aplikovaným a základním výzkumem jako činnostmi, protože tam ostrá hranice neexistuje a jeden od druhého oddělit nejde.

Otázka č.4: Jsme schopni dospět ke shodě, jaký poměr by byl optimální?

* Šlo by o hledání zlatého grálu. Žádný takový optimální poměr neexistuje. Nejsou to kategorie, mezi kterými existuje jasná dělící čára. Nejsou to hrušky a jablka, které lze jednoduše rozdělit do dvou košíků, spočítat a poměřit.

Otázka č.5: Máme skutečně srovnatelná data ze světa?

* Bohužel nemáme. Jsou sice mezinárodně harmonizované definice (tzv. Frascati Manuál, kterým se řídí statistika VaV v zemích OECD/Eurostatu – v příloze), v praxi je však měření velmi obtížné. Řada statistických úřadu už dokonce upustila od rozdělování výzkumu do kategorií základní vs. aplikovaný vs. experimentální. Ohledně statistik se tedy musí dělat velmi hrubé předpoklady typu, že všechen výzkum na veřejných institucích (typu Akademie věd nebo veřejných vysokých škol) je jako balík hozen do kolonky základní výzkum, apod. Je proto velice pravděpodobné, že v mezinárodním srovnání struktura výzkumu na základní vs. aplikovaný vs. experimentální spíše odráží institucionální uspořádání systému, než podstatu daných kategorií. Obecně se v odborné literatuře toto dělení zřídka používá. Podstatně častěji se setkáme s dělením výzkumu podle sektoru realizace, tj. na podnikatelský, vládní, vysokoškolský a neziskový sektor, který je robustnější, protože je založen na jednoznačně určitelném rozdílu mezi různými typy organizací. Ve vládním a vysokoškolském se přirozeně soustředí většina výzkumu základního, v podnikatelském patrně převažuje výzkum aplikovaný a vývoj, ale to je jen velmi hrubé překrytí obou členění, které závisí na struktuře systému v dané zemi, a které se může začít měnit, pokud k tomu jsou dostatečné pobídky, tj. například může být pokřiveno systémem institucionálního financování.

* Současná „přetahovaná“ o správný podíl výdajů na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je ve skutečnosti spíše přetahovanou o to, do kterého sektoru realizace poteče větší balík státních peněz. Tohle dělení nemůže rozhodnout současná ani jiná Metodika hodnocení trojčlenkou přepočítávající kusy výsledků na peníze, ale více či méně strategicky podložené politické rozhodnutí. Víme, že to není nic moc dokonalého a v Česku to stále moc neumíme, ale nic lepšího nikdo zatím nevymyslel.

* Pro zajímavost jedna citace z „vlajkových“ dokumentů OECD ohledně VVI: „Analysis by type of activity is of undoubted science policy interest but is based on a simplified model of the workings of the scientific and technological system and involves an important element of subjective assessment. Data on basic research are often estimated in large part by national authorities, notably for the higher education sector, which is the main performer of basic research in most countries. Germany, the United Kingdom and Canada, countries with high levels of R&D expenditure, do not report basic research data.“ OECD, STI Scoreboard 2003 (str. 36-37).

Nicméně v OECD, STI Scoreboard 2007 a 2005 členění na základní vs. aplikovaný vs. experimentální VaV již vůbec nenajdeme. Z analytického hlediska je toto dělení nepoužitelné.

Otázka č.6: Je nezbytným atributem aplikovaného VaV soukromé kofinancování?

* To je otázka střelená poněkud mimo. Základním atributem aplikovaného výzkumu je, že je předem znám konkrétní účel (cíl), pro který se realizuje. Ale může jít jak o komerčně nabízený produkt tak o produkt formy veřejného statku nebo použitý státní správou k lepšímu řešení sociálních, ekologických, vojenských a jiných problémů společnosti. Jinými slovy, aplikovaný výzkum automaticky neznamená, že je dělán pro zisk jeho tvůrce. Je pouze pravda, že pro realizátora aplikovaného výzkumu bývá ziskovost aplikovaného výzkumu v celkovém průměru diametrálně vyšší než ziskovost základního výzkumu, která se zpravidla blíží nule (z pohledu toho, kdo ho dělá).

* Státní výdaje tvoří desítky procent HDP. Nezanedbatelná část aplikovaného výzkumu se dělá pro potřeby státních institucí a je tedy přirozeně přímo či nepřímo financována že státního rozpočtu. Nesnažme se dělit takto základní a aplikovaný výzkum.

* S ohledem na výše uvedené se při sledování dodržování pravidel hospodářské soutěže nelze orientovat podle toho zda výzkum je či není aplikovaný, ale podle toho, jaký je poměr mezi soukromým nebo společenským přínosem výsledku výzkumu. Stát by měl spolufinancovat jen takový aplikovaný výzkum, který má nezanedbatelné společenské výnosy (nad rámec výnosů pro jeho tvůrce) a který by se bez státní dotace nerealizoval.

Otázka č.7: Shodneme-li se, že základní a aplikovaný výzkum (+ vývoj a inovace) vyžadují odlišné zacházení, jsme je v současné situaci schopni formálně (tj. legislativně a ekonomický) rozlišit?

* Jsme sice do značně míry schopni rozlišit mezi výzkumem (bez přívlastků) a inovacemi zejména proto, že inovace se z definice odehrávají ve firmách. Z hlediska hospodářské politiky je však nutné k tomuto přistupovat systémově, tj. sféry výzkumu, vývoje a inovaci by měly společně fungovat jako propojený systém, který podporuje ekonomický rozvoj. Jde o to, že výzkum má vést k inovacím a inovace mají zpětně táhnout výzkum. Mezi výzkumem, vývojem a inovacemi má být postavena obousměrná čtyřproudová dálnice.

* Nesnažme se je chápat jako odlehlé, autarkní a samy pro sebe fungující ostrovy. Snažit se mezi tyto sféry stavět nějaké ostré hranice, snažit se je nějak striktně oddělovat, by bylo kontraproduktivní. Šlo by to přímo proti dlouhodobému trendu kam se moderní hospodářská politika v této oblasti ve světě ubírá.

Daniel Münich a Martin Srholec (Postdoc Research Fellow
Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), University of Oslo==========================
OECD statistické definice (Frascati Manuál):
Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.“

Applied research is also original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective.“

Experimental development is systematic work, drawing on knowledge gained from research and practical experience, that is directed to producing new materials, products and devices; to installing new processes, systems and services; or to improving substantially those already produced or installed.“

An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jogín napsal(a):

I když jde o překryv mezi základním a aplikovaným výzkumem, v praxi se rozdíl projevuje tak, že hraniční případy, třeba genetika produkčního organizmu nebo transgenního zvířete vezmou jen časopisy s podstatně nižším impaktem. Výsledky míří k praktickému použití, jsou pro ně významné, ale nepřinášejí peníze a nedají se patentovat. Takže považovat výzkum za kontinuum je nadměrné zjednodušení. Právě tento typ výzkumu by měl stát podporovat, firmy nezajímá a současná kriteria aplikovaného výzkumu ho neberou na vědomí.
04. 09. 2009 | 11:44

borneo napsal(a):

Bez základního výzkumu věda končí.Ale naopak aplikovaný výzkum jim většinou nezačíná.Maximálně si ho v případě potřeby bere na pomoc.OECD=úředníci:potřebují definice,definice potřebují škatulky.Český základní výzkum je mimo mísu aplikovaného ze 100+1000 %.
04. 09. 2009 | 12:24

Samuel Zajíček napsal(a):

Podivejte se, pane docente: kdyby se ty miliardy presouvaly do aplikovaneho vyzkumu, tak bych snad jenom mrmlal, ze u kazdeho konkretniho vysledku lze pomerne dobre odlisit, zda je vysledkem zakladniho nebo aplikovaneho vyzkumu, a ze kdo vidi a zduraznuje "kontinuum", vetsinou to pouziva jenom jako zasterku za ucelem redukce jedne casti spektra.

Jenomze ty miliardy se presouvaji na ministerstvo prumyslu a obchodu, tedy do zcela nepruhledne zony, s kterou maji spatne zkusenosti i ti, kteri provozuji experimentalni vyvoj a inovace.

A tohle se obavam neda nijak odvysvetlit.
04. 09. 2009 | 14:49

Rosanellus napsal(a):

Ano, presne tak, kdyz neni mozno definovat zakladni a aplikovany vyzkum, tak vase reforma vlastne vubec neomezila zakladni a nepridala aplikovanemu. Z toho plyne, ze vlastne i vy samotni na ministerstvu pripoustite, ze vase reforma vyzkumu je na pendrek, protoze nedocilila, co si predsevzala.
Pokud je vas tam takovych vic, a zda se, ze je, tak tedy potes vedu Bohous.
04. 09. 2009 | 19:24

jirizlatuska napsal(a):

Ad Samuel Zajicek: Jeste bych dodal, ze je to nejen ostuda presunu do MPO, ale i toho, jak soucasna RVVI pripravuje nominaci do predsednictva Technologicke agentury. Nektere jednotlivosti jsou do nebe volajici, celkove je evidentni, ze z navrzenych nominaci RVVI nesla po lidech, kteri by meli vysledky a velke zkusenosti vcetne zahranicnich a manazerskych, ale prihrala si celkovou podobu navrhu tak, aby se pokud mozno nic moc nemenilo (jsou tam dokonce dve nominace z peti celkem jsou ze stejne organizace). podstatne lepsi kandidati vybrani ze strany RVVI nebyli, RVVI take nijak prednosti vybranych nezduvodnuje. Presun miliard do zcela nepruhledne zony je jen jednim z projevu toho, jak se RVVI v teto veci chova. Fakticky se svym chovanim RVVI navic ze starosti o zakladni vyzkum (v generickem smyslu) vyloucila a predelala se predevsim na Radu, ktera se snazi maximum prostredku pod rouskou podpory vyzkumu prevest do verejne podpory smerovane do konkretnich firem (viz napr. clanek Jiriho Chyly, http://hn.ihned.cz/c1-38076...). Sisaty stul, kam krome tri ucasatniku z AV pozvali jen (vyselektovani) clenove RVVI, par spriznenych lidi, kteri na "reforme" pracovali nebo se o niv RVV zasadili pred tim, a zadny zastupce vysokych skol (predsedova CKR i RVS sice jsou mezi cleny RVVI, dokonce temi, kteri se Sisateho stolu zucastnili, ale nevadilo jim, ze reprezentace VS, kterym predsedaji, o nominovani zastupce vysokych skol na stul o vede pozadani nebyli), byl sestaven dost presne podle tohoto schematu.
04. 09. 2009 | 20:26

Pavel Himl napsal(a):

Co to je "zlatý grál"? Evropská tradice zná pouze "svatý grál". Tady je jajkákoliv humanitní vzdělanost asi opravdu zbytečná.
07. 09. 2009 | 18:32

vuitton napsal(a):

Přírodní zdroje rostlinných bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků a vlákniny.
16. 09. 2009 | 19:47

ugg australia napsal(a):

Genius only means hard-working all one"s ugg bailey button life . I have nothing to offer but blood , toil tears and sweat .ugg australia man errs so long as he strives. ugg classic cardy life is the ugg boots art of ugg knightsbridge drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
http://www.bayuggs.com/
13. 10. 2009 | 19:13

799mall napsal(a):

When the fight begins within himself, a man's worth something.<a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg bailey button</a> it is while you are patiently toiling at the little tasks of <a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg classic cardy</a> life that the <a href="http:http://www.799mall.com/Productlist.html?CatID=200224212">ugg classic mini</a> meaning and shape of great <a href="http://www.799mall.com/Prod...">uggs boots </a>whole of life dawn on you
22. 10. 2009 | 10:27

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:37

ugg boots napsal(a):

[url=http://www.upsideugg.com/]rolex replica watches[/url]
[url=http://www.upsideugg.com/]discount watches[/url]
[url=http://www.upsideugg.com/]replica fashion watches[/url]
[url=http://www.upsideugg.com/]cheap luxury watches[/url]

[url="http://www.upsideugg.com/"]ugg cardy[/url]
[url="http://www.upsideugg.com/"]discount ugg[/url]
[url="http://www.upsideugg.com/"]replica ugg[/url]
[url="http://www.upsideugg.com/"]fake ugg[/url]

[url="http://www.whoelesale-elect..."]wholesale bose Headphone[/url]
[url="http://www.whoelesale-elect..."]mp4 player[/url]
[url="http://www.whoelesale-elect..."]bose on Headphone[/url]

[url="http://www.salesuggmini.com"]discount ugg[/url]
[url="http://www.salesuggmini.com"]replica ugg[/url]
[url="http://www.salesuggmini.com"]fake ugg[/url]

[url="http://www.uggultratall.com"]ugg classic[/url]
[url="http://www.uggultratall.com"]ugg boots[/url]
[url="http://www.uggultratall.com"]ugg shoes[/url]

[url="http://www.ladiesuggboots.com/"]replica ugg[/url]
[url="http://www.ladiesuggboots.com/"]cheap ugg[/url]
[url="http://www.ladiesuggboots.com/"]ugg discount[/url]

[url="http://www.vastuggs.com/"]ed hardy bags[/url]
[url="http://www.vastuggs.com/"]cheap edhardy[/url]
[url="http://www.vastuggs.com/"]ed hardy handbags[/url]

[url="http://www.myuggtrade.com/"]ugg classic[/url]
[url="http://www.myuggtrade.com/"]ugg cardy[/url]
[url="http://www.myuggtrade.com/"]ugg discount[/url]
[url="http://www.myuggtrade.com/"]cheap ugg shoes[/url]

[url="http://www.uggultra.com/"]fake ugg[/url]
[url="http://www.uggultra.com/"]luxury ugg boots[/url]
[url="http://www.uggultra.com/"]cheap ugg shoes[/url]
[url="http://www.uggultra.com/"]fashion ugg[/url]

[url="http://www.bestpriceuggs.com/"]ugg boots[/url]
[url="http://www.bestpriceuggs.com/"]fashion ugg[/url]
[url="http://www.bestpriceuggs.com/"]cheap ugg shoes[/url]
[url="http://www.bestpriceuggs.com/"]ugg discount[/url]

[url="http://www.retailuggboot.com/"]ugg shoes[/url]
[url="http://www.retailuggboot.com/"]luxury ugg boots[/url]
[url="http://www.retailuggboot.com/"]fake ugg[/url]

[url="http://www.crochetuggsonlin..."]ugg cardy[/url]
[url="http://www.crochetuggsonlin..."]cheap ugg[/url]
[url="http://www.crochetuggsonlin..."]ugg classic[/url]
[url="http://www.crochetuggsonlin..."]ugg[/url]

[url="http://www.afghanistanuggs...."]ugg shoes[/url]
[url="http://www.afghanistanuggs...."]ugg boots[/url]
[url="http://www.afghanistanuggs...."]ugg store[/url]
[url="http://www.afghanistanuggs...."]womens ugg[/url]

[url="http://www.uggschestnut.com/"]cheap ugg[/url]
[url="http://www.uggschestnut.com/"]ugg classic[/url]
[url="http://www.uggschestnut.com/"]Black Ultra Tall Ugg Boots[/url]
[url="http://www.uggschestnut.com/"]boots shoes[/url]

[url="http://www.uggschestnutonli..."]fashion ugg boots[/url]
[url="http://www.uggschestnutonli..."]ugg australia[/url]
[url="http://www.uggschestnutonli..."]ugg cardy[/url]
[url="http://www.uggschestnutonli..."]replica ugg[/url]

[url="http://www.amateurschestnut..."]ugg store[/url]
[url="http://www.amateurschestnut..."]buy ugg boots[/url]
[url="http://www.amateurschestnut..."]ugg classic[/url]
[url="http://www.amateurschestnut..."]ugg discount[/url]

[url="http://www.theopenugg.com/"]ugg shoes[/url]
[url="http://www.theopenugg.com/"]ugg boots[/url]
[url="http://www.theopenugg.com/"]Black Ultra Tall Ugg Boots[/url]
[url="http://www.theopenugg.com/"]boots shoes[/url]
16. 11. 2009 | 15:43

fdsa napsal(a):

<a href="http://www.webuggultratall....">uggs discount boots</a>
<a href="http://www.webuggultratall....">ugg boots</a>
<a href="http://www.webuggultratall....">ugg sale</a>
<a href="http://www.webuggultratall....">shopping for ugg boots</a>
<a href="http://www.webuggultratall....">uggs shoes</a>

<a href="http://www.ultratalluggs.com/">ugg boots</a>
<a href="http://www.ultratalluggs.com/">uggs on sale</a>
<a href="http://www.ultratalluggs.com/">ugg classic lall</a>
<a href="http://www.ultratalluggs.com/">ugg new style</a>

<a href="http://www.theuggaustraliab...">ugg sale</a>
<a href="http://www.theuggaustraliab...">ugg classic</a>
<a href="http://www.theuggaustraliab...">ugg boots</a>
<a href="http://www.theuggaustraliab...">wholesale uggs</a>
<a href="http://www.theuggaustraliab...">ugg on sale</a>


<a href="http://www.ipodshopping.net">buy cheap Car Accessories</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car parts&gps navigation</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">parts car</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car parts accessories</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">cars parts</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">on ipodshopping.net</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">in car dvd</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">cars dvd</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car dvd player china</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car dvd player gps</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car dvd player bf</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">screen car dvd</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car dvd bf</a>
<a href="http://www.ipodshopping.net">car video dvd</a>

<a href="http://www.timberlandonline...">timberland boots shoes</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">Timberland boots</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">timberland shoes women's</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">timberland men's shoes</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">timberland women's boots</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">men's timberland</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">women's timberland</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">waterproof shoes</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">timberland mens</a>
<a href="http://www.timberlandonline...">discount timberland boots</a>

<a href="http://www.webbags.org">replica handbags</a>
<a href="http://www.webbags.org">replica designer handbag</a>
<a href="http://www.webbags.org">Chanel Handbags</a>
<a href="http://www.webbags.org">relpica Louis Vuitton Handbags</a>
<a href="http://www.webbags.org">accessories handbags</a>
19. 11. 2009 | 09:50

bailey button boots napsal(a):

The important thing in bailey button boots life is to have a great ugg knightsbridge sale aim , and the ugg classic cardy determination to attain it.The man with a new ugg classic mini idea is a crank until the ugg classic tall sale idea succeeds . The only uggs classic crochet limit to our ugg lo pro button boots realization of tomorrow will be our nightfall ugg boots doubts of ugg rainier boots today . When an ugg sundance boots end is lawful and obligatory, the indispensable ugg ultra boots means to is are also lawful and obligatory .Genius only means hard-working all one's life . http://www.officialugg.co.uk/
20. 11. 2009 | 01:40

ugg sales napsal(a):

<a href=http://www.shoes-dream.com/>nike shox shoes</a>
<a href=http://www.shoes-dream.com/>nike basketball shoes</a>
<a href=http://www.shoes-dream.com/>nike air max shoes</a>
<a href=http://www.shoes-dream.com/>designer shoes</a>

<a href=http://www.ugg-store.net/> ugg sale </a>
<a href=http://www.ugg-store.net/> ugg discount </a>
<a href=http://www.ugg-store.net/> ugg store </a>
<a href=http://www.ugg-store.net/> ugg boots online </a>

<a href=http://www.timberlandshop.net/> timberland boots </a>
<a href=http://www.timberlandshop.net/> timberland shoes</a>
<a href=http://www.timberlandshop.net/> timberland shoes online sale </a>
<a href=http://www.timberlandshop.net/> cheap timberland </a>

<a href=http://www.superbipod.com/> mp3 players </a>
<a href=http://www.superbipod.com/> mp4 players </a>
<a href=http://www.superbipod.com/> Sunglass Mp3 </a>
<a href=http://www.superbipod.com/> cheap mp3&mp4 players </a>

<a href=http://www.landugg.com/> ugg boots </a>
<a href=http://www.landugg.com/> ugg boots online </a>
<a href=http://www.landugg.com/> discount ugg boots </a>
<a href=http://www.landugg.com/> ugg boots online </a>

<a href=http://www.timberlandall.com/> timberland boots </a>
<a href=http://www.timberlandall.com/> timberland shoes </a>
<a href=http://www.timberlandall.com/> timberland shoes online sale </a>
<a href=http://www.timberlandall.com/> cheap timberland </a>
21. 11. 2009 | 18:00

ugg boots napsal(a):

http://www.dearjewelry.net/ designer tiffany jewelry
http://www.myfaketiffany.com tiffany jewelry
http://www.nationugg.com ugg boots
23. 11. 2009 | 03:14

ugg sale napsal(a):

<a href="http://www.megaugg.com">UGG boots,ugg discount ,ugg boots sale,ugg cardy </a>
<a href="http://www.ugg-store.net/">ugg store,ugg boots online ,ugg sale ,discount ugg </a>

<a href="http://www.homeugg.com/ugg-...">discount ugg boots,ugg classic cardy ,ugg sale ,buy ugg boots </a>
<a href="http://www.landugg.com/">ugg boots online ,discount ugg boots,cheap ugg,new ugg boots </a>
<a href=" http://www.thebagstores.com/">handbags ,designer replica handbags,cheap handbags ,leather handbags </a>
<a href=" http://www.shoes-dream.com/">shoes wholesale,af1 shoes ,nike shox shoes,af1 high </a>
<a href=" http://www.timberlandall.com/">timberland,timberland shoes ,timberland boots ,cheap timberland boots </a>

<a href=" http://www.fashionipod.com/">cool electronic gadgets,new electronic gadgets ,hair straightenters ,mp4 players </a>
23. 11. 2009 | 19:41

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:25

cheap uggs online napsal(a):

Yeah,It looks pretty cool.
20. 12. 2009 | 06:01

raudensah napsal(a):

good idea , thanks you..
23. 02. 2010 | 20:55

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:08

bvlgari assiomad napsal(a):

It's the consumer's choice.
23. 03. 2010 | 03:54

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:13

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:57

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 08:49

air jordan shoes napsal(a):

• Both are in its superior quality .Also we can offer you with our best services for discount jordan shoes . It is a good chance for you to buy now .Nowadays ,we published a new kind of Air Jordan ,that is the Air Jordan Force line .They are so good that when you see it , you will like it and are willing to own one . Like the Air Jordan Force 3 , colorful Air Jordan Force 4 ,you may never miss it .Especially now Air Jordan Force 5 are released in today market .And the Air Jordan Force 6 will be released recently . So do not miss the chance to get it .We welcome you to visit our website for more information http://www.jordanmvp.com .Hope hear from you soon .Thank you !
15. 04. 2010 | 11:25

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 05:08

odchudzanie napsal(a):

I see a lot good quality articles here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:54

business loans napsal(a):

freelance writer
16. 06. 2011 | 12:43

discount jerseys napsal(a):

The article is worth reading, I like it very much. I will keep your new articles.
http://www.nfljerseysmalls.com
21. 09. 2011 | 10:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy