Kuřácké restaurace - zákon pro ostudu

18. 08. 2009 | 15:01
Přečteno 29062 krát
Pasivní kouření prokazatelně způsobuje nemoci a předčasná úmrtí, konkrétně v ČR skoro třikrát tolik jako dopravní nehody. Je příčinou infarktů nebo záchvatů astmatu…Důkazy o vlivu pasivního kouření jsou naprosto jasné a snadno dostupné. Naši poslanci, senátoři ani prezident je ale nechtějí vidět.

Právě liberální země v rámci svobody dýchat čistý vzduch dávno nekuřácké veřejné prostory mají. Kouří se dnes už převážně jen v zemích východní Evropy, Asie či Afriky.

Ačkoli se zdá jasné jako facka, že kuřák si zkrátka má zapalovat jen tam, kde tím neobtěžuje, ale hlavně neohrožuje někoho jiného, naši zákonodárci o tom jednali dva roky. Zákon nakonec v ostudné podobě prošel Parlamentem (10. 6. 2009), Senátem (24. 7. 2009) a byl podepsán prezidentem (11. 8. 2009). Pokud jde o restaurace, vůbec nic se přitom nemění: provozovatel si může stejně jako dnes vybrat, zda bude kuřácká, nekuřácká nebo smíšená (stavebně oddělené kuřácké a nekuřácké prostory).

Jediný rozdíl je v tom, že tento fakt má označit nálepkou na vchodu. Asi většinu z nás napadne: Vyhozené peníze za dvouleté projednávání i za tisk nálepek. Bohužel také za léčbu 450 infarktů měsíčně, o utrpení a ceně lidského života nemluvě.

Nepomohl ani fakt, že většina obyvatel ČR = většina voličů by si nekuřácké restaurace přála. Upozornila na to kampaň na 300 lavičkách v Praze v červnu 2009: byla možná díky podpoře www.lavicky.cz a díky agentuře Media Park www.media-park.cz , která provozuje server s peticí za nekuřácké restaurace www.stopkoureni.cz a ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku.

Internetovou petici už podepsalo 110 000 lidí!!! Nekuřácké restaurace si přeje 76 % Čechů!!! Bohužel ne většina z 200 poslanců ani 81 senátorů – jak hlasovali poslanci se můžete podívat zde

Plakáty na 300 lavičkách v Praze vypadaly takto:

Plakaty
Plakaty
Novela – zákon,

kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 zní:

"§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) prodejnou provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu3),
b) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), 4), 5),
c) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů, nákupních středisek a velkoprodejen se specializovanými odděleními nebo pulty,
d) specializovaným oddělením velkoplošných prodejen i stavebně neoddělené, zjevně a viditelně označené prostory provozoven určené k nabídce alkoholických nápojů,
e) specializovanou prodejnou prodejna s úzkým sortimentem zboží stejného nebo obdobného charakteru,
f) smíšenou prodejnou prodejna se širokým sortimentem potravinářského a spotřebního zboží a prodejna s prodejem zboží s převahou potravin, v níž je doplňkově prodáváno další zboží,
g) zařízením společného stravování zařízení poskytující stravovací služby podle zvláštních právních předpisů4), 6),
h) tabákovým výrobkem výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,
i) tabákovou potřebou výrobek sloužící ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku, s výjimkou výrobků plnících funkci uměleckého předmětu,
j) elektronickou cigaretou výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků,
k) alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu,
l) škodlivým užíváním způsob užívání tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných návykových látek, vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví uživatele,
m) škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami škody, které zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chronická onemocnění, úrazy, otravy a škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu v těhotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména ztrátu zaměstnání a rodinné problémy, včetně škod ekonomických souvisejících s užíváním těchto látek, požáry a kriminalitu,
n) protidrogovou politikou zahrnující primární prevenci, sekundární prevenci a terciární prevenci soubor právních, organizačních a dalších opatření přijímaných a prováděných na úrovni vlády, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků s cílem snižovat dostupnost tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek a předcházet jejich užívání, rizikům a škodám, jež z jejich užívání plynou, a vzniklé škody mírnit,
o) orientačním vyšetřením dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic,
p) odborným lékařským vyšetřením cílené klinické vyšetření lékařem a podle jeho ordinace provedení dechové zkoušky nebo odběru vzorků biologického materiálu,
q) odběrem biologického materiálu zejména odběr vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů nebo stěru z kůže či sliznic,
r) záchytnou službou činnost zajišťující vyšetření, ošetření a následný pobyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na záchytné stanici,
s) kuřáckým zařízením zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti5), jehož provozovatel rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
t) nekuřáckým zařízením zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti5), jehož provozovatel rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
u) zařízením s vyhrazenými prostory zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti5), v němž jsou některé jeho prostory přístupné zákazníkům vyhrazeny pro kuřáky a jiné prostory vyhrazeny pro nekuřáky a jehož provozovatel rozhodl, ve kterých prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve kterých prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem.
_______________
3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 23 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.".

3. V § 3 větě první se za slova "Tabákové výrobky" vkládají slova ", tabákové potřeby a elektronické cigarety".

4. § 4 zní:

"§ 4

Prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, je zakázán. Zásilkový prodej a veškeré další formy prodeje výrobků uvedených ve větě první, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.".

5. § 5 zní:

"§ 5

(1) Zakazuje se prodej a výroba potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb.
(2) Zakazuje se dovoz potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb.".

6. V § 6 odst. 1 se za slova "tabákové výrobky" vkládají slova ", tabákové potřeby a elektronické cigarety".

7. V § 6 odst. 2 se za slova "tabákových výrobků" vkládají slova ", tabákových potřeb a elektronických cigaret".

8. V § 7 odst. 1 se za slova "na místech prodeje tabákových výrobků" vkládají slova ", tabákových potřeb a elektronických cigaret".

9. V § 7 odst. 2 se za slova "tabákové výrobky" vkládají slova ", tabákové potřeby a elektronické cigarety".

10. V 8 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) na veřejných místech, kterými jsou
1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory;
2. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků;
3. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory zařízení zřízených státem nebo územními samosprávnými celky;
4. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních institucí;
5. dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy;
6. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou dopravou;
7. kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy,
s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,".

11. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) ve vnitřních prostorách nekuřáckých zařízení a ve vnitřních prostorách vyhrazených pro nekuřáky v zařízeních s vyhrazenými prostory,".

12. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,".

13. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Ve vnitřních prostorách budov užívaných státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování, jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby osoby byly v těchto budovách chráněny před škodami působenými kouřením. Ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno.".

14. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti5) je jeho provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před vstupem do zařízení, zda jde o
a) nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou "Kouření zakázáno" (obrázek č. 1 přílohy)
b) kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou "Kouření povoleno" (obrázek č. 2 přílohy), nebo
c) zařízení s vyhrazenými prostory; musí být označeno grafickou značkou "Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" (obrázek č. 3 přílohy) a zároveň prostory, v nichž je kouření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou "Kouření zakázáno" (obrázek č. 1 přílohy) a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být označeny grafickou značkou "Kouření povoleno" (obrázek č. 2 přílohy).
Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto zákona. Velikost grafických značek "Kouření zakázáno" a "Kouření povoleno" musí být nejméně 12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky "Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" musí být nejméně 16 cm x 24 cm.".

15. V § 8 odstavec 4 zní:

"(4) Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření povoleno, musí mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem4). Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povoleno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno.".

16. V § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Místa, kde je kouření zakázáno, je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno". Místa ke kouření vyhrazená je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření povoleno". Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto zákona. Velikost grafických značek musí být nejméně 12 cm x 16 cm.".

17. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let.".

18. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Zakazuje se prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů.".

19. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zakazuje se dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

20. V 12 odst. 1 písm. e) se slovo "prostředích" nahrazuje slovem "prostředcích".

21. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) Prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, se zakazuje. Zásilkový prodej a veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.".

22. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále jen "záchytná stanice") je zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávní celek, který může v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba.".

23. V § 22 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) zajišťuje záchytnou službu na svém území dle potřeby; za tímto účelem zřizuje nebo zakládá záchytné stanice, nemůže-li zajistit tuto službu záchytnými stanicemi, provozovanými jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami,".

24. V § 22 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) koordinuje zřizování, zakládání a činnost záchytných stanic zřizovaných či zakládaných obcemi v samostatné působnosti či fyzickými nebo právnickým osobami,".

25. V § 22 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) je oprávněná zřizovat či zakládat záchytné stanice, nebo se podílet na financování takových stanic.".

26. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

"§ 24

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností podle § 5 a § 11 odst. 1 a 2, vykonává
a) obec v přenesené působnosti,
b) obecní policie,
c) Policie České republiky,
d) v případě stravovacích služeb též orgán ochrany veřejného zdraví.

(2) Kontrolu dodržování povinností podle § 5 odst. 1 a § 11 odst. 1 vykonává Česká obchodní inspekce.

(3) Kontrolu dodržování povinností podle § 5 odst. 2 a § 11 odst. 2 vykonává celní úřad.

(4) Sankce za správní delikty ukládají orgány uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) a v odstavcích 2 a 3.

(5) Při provádění kontroly a při ukládání sankcí postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů20).

(6) Fyzická nebo právnická osoba se jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že
a) neprovede povinné značení podle tohoto zákona,
b) umožní kouření na místě, na němž je kouření tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou obce zakázáno,
c) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj mimo místa tímto zákonem pro prodej stanovená,
d) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj pomocí prodejního automatu, u něhož nelze vyloučit prodej osobě mladší 18 let věku nebo pomocí jiné formy, u které není možno ověřit věk kupujícího,
e) prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo tabákové potřeby anebo hračku napodobující tvar a vzhled alkoholického nápoje,
f) nezajistí prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb nebo alkoholických nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou uvedenou v § 7 odst. 2 a v § 11 odst. 3,
g) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mladší 18 let anebo podá alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mladší 18 let,
h) prodá tabákovou potřebu osobě mladší 18 let,
i) prodá tabákový výrobek, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj osobě mladší 18 let anebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.

(7) Zdravotnické zařízení, které poskytuje substituční léčbu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 20 odst. 2 písm. j) nenahlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta ve výši
a) až 5.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. a),
b) 5.000 Kč až 10.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. b) a odstavce 7,
c) 10.000 Kč až 50.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. c) až h),
d) 50.000 Kč až 500.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. i).

(9) Za správní delikt podle odstavce 6 písm. c) až i) a odstavce 7 lze navíc uložit provozovateli zákaz činnosti až na dobu 2 let.

(10) Při stanovení sankce se přihlédne k délce doby, po kterou porušování povinnosti trvalo, k okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo a k následkům tohoto jednání.

(11) Řízení o uložení sankce lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgány o porušení povinnosti dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(12) Pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů.

(13) Na řízení o správních deliktech se vztahuje správní řád.

(14) Orgán, který pokutu uložil, ji vybírá. Pokuta je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokuty uložené obcí, která je příjmem rozpočtu obce. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu21).

(15) Probíhá-li souběžně několik řízení o tomtéž správním deliktu, v řízení pokračuje a dokončí je orgán, který řízení zahájil jako první.
______________
20) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

27. § 26 se zrušuje.

28. Doplňuje se příloha, která zní:

"Příloha k zákonu č. 379/2005 Sb.

Grafické značky

Grafická značka "Kouření zakázáno" charakteru zákazové grafické značky (obrázek č. 1) má obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny "KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO".

koureni zakazano
koureni zakazano


B. Grafická značka "Kouření povoleno" charakteru výstražné grafické značky (obrázek č. 2) má obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s trojúhelníkem s černým okrajem a s černou hořící cigaretou na žlutém pozadí a černými tiskacími písmeny "KOUŘENÍ POVOLENO" a "KOUŘENÍ VÁŽNĚ škodí VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ". Slova "KOUŘENÍ POVOLENO" jsou uvedena dvojnásobnou velikostí písma než slova "KOUŘENÍ VÁŽNĚ škodí VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ".

Koureni povoleno
Koureni povoleno


C. Grafická značka "Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" (obrázek č. 3), má obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 4 : 6, bílým pozadím, černým okrajem a jsou na ní znázorněny symboly "Kouření zakázáno" s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a "Kouření povoleno" s trojúhelníkem s černým okrajem a s černou hořící cigaretou na žlutém pozadí, mezi nimi je znázorněn symbol zdi z červených cihel. Pod oběma symboly je černými tiskacími písmeny "stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky".

Koureni
Koureni


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

martys napsal(a):

jen ať umírají.....dyť bysme se jinak přemnožili.....fuj...hrozná představa
18. 08. 2009 | 15:10

Pobo napsal(a):

Králík byl na dovolené? Či co. Taký blog jsem tady očekával hned po podpisu presidentem.

No ono je to Ctrl+C-Ctrl+V tak (nejen časově) náročné ...
18. 08. 2009 | 15:11

Pavel Poštulka napsal(a):

Tento zákon není vítězstvím liberalismu. Naopak, je to vítězství tabákové lobby a ukázka, jak se v naší zemi dělá politika, jak se prosazují obchodní zájmy. Po Toskánsku se už snad nikdo nedví...
Původně jsem chtěl napsat, že zákon je dokladem balkanizace čs. politiky, ale nemohu. Balkán je v ochraně před pasivním kouřením mnohem, mnohem dále. Řekněme, že tento zákon je dokladem Afrikanizace čs. politiky, dokladem naprosto chladnokrevného prodeje lidského zdraví tabákovému průmyslu...
18. 08. 2009 | 16:05

Pobo napsal(a):

Samozřejmě soudruhu Paule, jak jinak, že?
18. 08. 2009 | 16:08

Michal Macek napsal(a):

dobry den

nezlobte se ale me to prijde logicke -- myslim ze kazdy majitel baru nebo restaurace si muze rozhodnout jaky chce svuj podnik mit - jestli kuracky nebo nekuracky - a kdyz to bude radne oznaceno na vchodu muze si zakaznik sam svobodne rozhodnout jestli tam jit chce nebo ne - kazdy by mel byt odpovedny za sve zdravia rozhodnout jestli mu vadi vdechovani tech skodlivin nebo ne
ja v tom nevidim nic proti nicemu
18. 08. 2009 | 16:09

Pobo napsal(a):

Michal Macek:

Když budete pozorně číst takakobijecké soudruhy, tak zjistíte, že podle nich neexistuje veřejnosti přístupný soukromý prostor, ale jakýsi "veřejný prostor". Prostě soukromník platí nájem nebo vlastní, stát mu bude přikazovat co na svém má dělat.
18. 08. 2009 | 16:14

Michal Macek napsal(a):

pobo:

tak to je teda pekna blbost,to bude asi tim ze zadny z nich hospodu nema :).je jasne ze kdyz vlastnim treba nadrazni hospodu tak ji tezko muzu mit nekurackou.zas kdyz budu mit hezkou restauraci v centru tak to bych ji radeji nechal nekurackou - nekde sem cetl ze do nekurackych hospod vetsinou chodi lide s vyssim vzdelanim a tim padem i vyssimi prijmy kterym neni lhostejne jejich zdravi,takze kdybych mel hezkou restauraci tak takove zakazniky bych chtel - takove co u me utrati penize za dobre jidlo a piti a ne za cigara a pivo
18. 08. 2009 | 16:28

StandaT napsal(a):

Hospoda není veřejný prostor, ač si to kolektivisté tak vykládají a prosazují.

Je správné nechat majiteli na vybranou.
18. 08. 2009 | 16:33

fafnir napsal(a):

Standa T
hospoda je veřejný prostor,i když je soukromá.Veřejně se tam nabízí služba. Veřejným prostorem naopak není klub.
Jinak jsem si to vyhodnotil jednoduše.Většina majitelů restaurací nemá zájem o mé peníze,potažmo o peníze většiny (cca70%) populace.Proto je neotravuji svou přítomností,a své peníze jim nenutím.Jenom nechápu proč pak brečí nad snižujícími se tržbami.V zemích,kde je aplikován nekuřácký zákon,naopak tržby v restauracích stouply.Cosi to vypovídá o jejich inteligenci.
18. 08. 2009 | 16:45

Pobo napsal(a):

StandaT:

Moje řeč.

Michal Macek:

Přesně tak, majitel nabízí jistou službu, má být jen na potencionálním zákazníkovi, zda tuto nabídku přijme a stane se zákazníkem.
18. 08. 2009 | 16:45

fafnir napsal(a):

Pobo
podle vás tedy restaurace nemusí dodržovat hygienické a jiné normy,když tedy je soukromým prostorem.
18. 08. 2009 | 16:48

VDC napsal(a):

Šiřitelé "Dobra" všech zemí, vyližte si prdel!!!
18. 08. 2009 | 16:48

jeje napsal(a):

Kdyby opravdu většina chtěla večer nekuřácké restaurace, tak by ty co existují byly přecpané. Tu co znám je naopak na pokraji krachu a různé kuřácké o tři domy dále jedou.
18. 08. 2009 | 16:48

fafnir napsal(a):

jeje
no vidíte,přes den jsou zase nacpané ty nekuřácké.
18. 08. 2009 | 16:53

StandaT napsal(a):

fafnir: nesouhlasím. To, že se někde nabízí veřejná služba není dostatečnou podmínkou, aby tento prostor byl prohlášen za veřejný.

Krom toho nejsem si jist, zda samotný pojem "veřejná služba" je v případě restaurací použitelný. Nemyslím si, že je shodný s pojmem "služba pro veřejnost".
18. 08. 2009 | 17:02

Vilém napsal(a):

Argumentace autorky představuje v podstatě demagogické zneužívání úcty ke zdraví k prosazování nesvobody. Jenže lidé mají plné právo poškozovat své zdraví, stejně jako zdraví těch, kteří se dobrovolně rozhodnou navštívit kuřáckou restauraci s vědomím, že jejich zdraví může být nepatrně poškozeno. Protože se v daném případě jedná o záležitost individuální volby, je stanovisko většiny nedůležité podobně jako v případě, že by si většina přála třeba výhradně kuřácké restaurace. Při nejlepší vůli nenacházím rozumnou oporu pro despotické požadavky autorky.
Bohužel je pravda, že v tomto rozhodování asi hrály hlavní roli lobbystické vlivy, nikoli rozumná hlediska, ale nahrazení těchto vlivů nátlakem skupiny fanatiků by nebylo zlepšením.
18. 08. 2009 | 17:12

StandaT napsal(a):

fafnir: ten druhý odstave ignorujte. Dělám současně několik věcí a pak odpovídám na něco, co jste nenapsal. Sorry.
18. 08. 2009 | 17:13

Pavel Poštulka napsal(a):

V hospodě lze samozř. volně kouřit. Po zavírací době. Dle živn. zákona má restaurace část veřejnosti volně přístupnou a stanovenou otvírací dobu. A tam nemá nikdo právo poškozovat zdraví zaměstnanců hostů atd. Stejně jako v SOUKROMÉ ordinaci, galerii, kině či v divadle,soukromém autobusu a v jiných "soukromých" prostorách. Stát umožňuje podnikání, tvorbu zisku a chrání zájmy podnikatelů, stejně tak chrání zájmy zákazníků...
18. 08. 2009 | 17:17

Vilém napsal(a):

Protože restaurace je prostorem přímo určeným k zábavě a uvolnění, a neposkytuje nepostradatelné služby, není možné na ni aplikovat beztak hrubě nelogická hlediska, která se používala při stanovení zákazů kouření na úřadech, v ordinacích apod. Dokonce právě tento případ ukazuje, že by bylo vhodné uvážit zavedení kuřáckých prodejen, kuřáckých kin a divadel atd.

Osoby prosazující protikuřáckou tyranii se samy usvědčují z fanatismu, protože zde deklamují vyšinuté argumenty se svatým přesvědčením, že jsou neprůstřelné, třebaže i pro průměrného kriticky myslícího občana jsou k smíchu.
18. 08. 2009 | 17:23

Lena napsal(a):

Viléme,

doufám, že by Vám tedy nevadilo, kdyby Vám vedle sedící feťák v hospodě taky jednu injekcičku píchnul. Droga jako droga a když majitel ve svém soukromém prostoru feťáky chce, tak proč ne?
18. 08. 2009 | 17:27

Vilém napsal(a):

Leno,
rozhodně by mi to nevadilo, naopak. ;-)

Ale vážněji, pokud by existovalo třeba opiové doupě, pak bych si asi nemohl stěžovat, že sedím v dýmu, když se tam jdu pobavit, stejně jako bych si nemohl stěžovat na zápach benzínu a zplodiny, kdybych šel sledovat motocyklové závody.
18. 08. 2009 | 17:30

Pavel Poštulka napsal(a):

Kouření je závislá činnost se známkami nevobodného jednání. Způsobuje utrpení a smrt a to nejen kuřákům. Stát umožnil výrobu a distribuci této vysoce škodlivé drogy (závislost na nikotinu je hlubší než závislost na heroinu). Stát tedy má nejen právo, ale přímo povinost určit, kde je konzumace této okolí vysoce nebezpečné drogy možné a kde nikoli. Delegací této pravomoci na podnikatele jen přiznává neschopnost, korupci a lobying...
Nelze spojovat potřebu estetického zážitku (galerie, kino atd), společ. zážitku (restaurace, ples atd) s vynucováním dobrovolného souhlasu s poškozováním zdraví. Ost. čl. 11, odst 3 Listiny zákl. práv a svobod hovoří jasnou řečí....
18. 08. 2009 | 17:38

Pobo napsal(a):

Leno,
pokud chce mít majitel ve svém soukromém prostoru feťáky, kteří se tam budou píchat injekcičky, tak do takového lokálu zase já nepůjdu. (A mohl by taky na dveře nalepit piktogram s textem "šlehání povoleno.) Chapala? O tom to je: Beru-neberu.
18. 08. 2009 | 17:40

Lena napsal(a):

Lidi se ale do hospody nechodí jenom pobavit, tam se chodí i najíst a často s dětmi. A na většině míst u nás nekuřácké hospody zatím nejsou.

Už ale chápu, že když na hospodu nahlížíte jako na zdroj zábavy, pak Vám samozřejmě není jasné, že Vám chce Vaší zábavu někdo "kazit".
18. 08. 2009 | 17:45

Vilém napsal(a):

Pane Poštulko,
Tady právě diskutujeme o tom, jak má stát svou povinnost regulace plnit, o co se má přitom opírat, aby nešlo o pouhou svévoli.

V případě kouření nebo nekouření hostů v restauraci nejde o výkon vlastnického práva majitele, nýbrž o výkon práva kuřáků kouřit tam, kde se nacházejí buď oni nebo osoby, které svým vstupem mezi ně akceptovaly marginální ohrožení svého zdraví.
18. 08. 2009 | 17:46

Lena napsal(a):

A Pobo, pak budete ovšem dřepět stabilně doma. To Vám nebude vadit?
18. 08. 2009 | 17:47

Frante napsal(a):

Jak hlasovali kteří poslanci je graficky vidět taky:
http://aktualne.centrum.cz/...

V podstatě, levice (ČSSD+KSČ) chrání kuřáky, ODS napůl a zbytek hájí spíš zájmy nekuřáků.
18. 08. 2009 | 17:51

Pobo napsal(a):

Lena : "... pak ...ovšem dřepět stabilně doma. ..."

Tak to si fakt nemyslím. :o)))
18. 08. 2009 | 17:52

Pavel Poštulka napsal(a):

Vilém: Vlastník má svá vl. práva mj. omezena i hygienickými předpisy, které snad nezpochybňujete. Zákaz kouření - jako činnosti způsobující utrpení a smrt nejen kuřákům, ale i jejich okolí (pasivní kouření zabije v čr denně 5 lidí, autonehody sotva 2 osoby) - je jen jedním z hygienických předpisů. Nic více a nic méně. Nelze porušovat hygienické standardy s poukázáním na fakt, že hostům to nevadí. Jistě souhlasíte. Navíc je zde pořád ten č. 11, odst 3 Listiny zákl. práv a svobod, doporučuji najít a přečíst. Tato listina je zdrojem práva v čr a "protikuř. zákon" je s tímto ustanovením v prudkém nesouladu..Navíc je potřeba vidět, že souč. opatření NENÍ vítězstvím svobody, JE vítězstvím fy Philip Morris ČR... není složité to vidět a pochopit...
18. 08. 2009 | 17:54

Pobo napsal(a):

Frante:

Hlavně je tam hezky vidět, jaká je úspěšnost přítomnosti poslanců na hlasování (, a to napříč stranami). :o)))
18. 08. 2009 | 17:55

Frante napsal(a):

Vilém:
Proč zavádět nějaká omezení na silnici? Kdo chce, ať se tam jede zabít, je to každého svobodné volba, ne?
18. 08. 2009 | 17:57

Lena napsal(a):

Pobo.

Ať myslíte, co chcete, odpovězte na otázku: vadilo by Vám, kdyby ve všech restauracích ve Vašem městě dřepěli feťáci a píchali injekce každému příchozímu, který se tam potřebuje nikoliv "bavit" (jak to chápe Vilém) ale najíst?
18. 08. 2009 | 17:59

Lena napsal(a):

Poštulko,

pro kuřáky je mnoho věcí složité vidět a pochopit:-). S tím se jednou smiřte.
18. 08. 2009 | 18:01

Pobo napsal(a):

Frante:
Na soukromém silničním závodním okruhu pravidla pro provoz na pozemních komunikacích neplatí. Na veřejných pozemních komunikacích (většinou financovaných z veřejných zdrojů) tyto pravidla platí.

Proč má stát nařizovat hospodským jako si má "vybrat" klientelu?

Až budou hospody zřizované státem, tak ať si v nich stát nakazuje/zakazuje co chce.

P.S.: Hola, hola, fotbal a hospoda (s nezakázaným kouřením, samozřejmě) pomalu volá. Tak zas někdy.
18. 08. 2009 | 18:06

ok napsal(a):

Paní Králíková, když vám je všechno tak jasné, tak si na kouř dávejte pozor. Sám jsem nekuřák a do zakouřených hospod se taky nehrnu. Myslím ale, že navrhovaný zákon je vyvážený. Ať si každý codí do "své" restaurace. Všichni bojovníci za nekuřácké restaurace tvrdí, že zisk v nekuřáckých restauracích je vyšší, než kuřáckých. Přece si tedy nemyslíte, že majitelé restaurací budou sami proti sobě. Jestli nelžete, budou během krátké doby všechny restaurace automaticky nekuřácké.
18. 08. 2009 | 18:06

Vilém napsal(a):

Pavel Poštulka
Obávám se, že Vaše stanovisko nemohu akceptovat, protože ve faktické rovině je zřejmé, že zákaz kouření v rozporu s Vaším tvrzením nepatří mezi hygienické předpisy, a to právě proto, že s vlastním zdravím může člověk nakládat bez ohledu na předpisy.

Podobně údajný nesoulad LZPS se současnou úpravou kouření je zpochybněn faktem, že přes velkou aktivitu protikuřácké lobby nebyla možnost kouření v restauraci nikdy zrušena kvůli rozporu s ústavností.

Nebudu se donekonečna přít, protože mne celá záležitost natolik nezajímá, a bez kouření v restauracích, kam beztak prakticky nechodím, bych se klidně obešel.

Musím ovšem rozhodně odmítnout zjevné projevy ztráty smyslu pro přiměřenost, tendence k pomlouvačným kampaním a snahu lidsky dehonestovat kuřáky.

Frante
Už jsme si snad dávno ujasnili, že bez používání silnic se v zásadě nelze obejít, a totéž platí pro ordinace, úřady, dopravní prostředky atd., proto je třeba poměry v těchto oblastech regulovat. Zato do hospod snad nemusí chodit prakticky nikdo, proto je snaha zakazovat kouření lidem, kteří tam chodí, pouhým agresivním prosazováním vlastních preferencí.
18. 08. 2009 | 18:08

Pobo napsal(a):

Leno,
a Vy si myslíte, že by hospodští o takové klienty stáli? Myslíte, že by je taková klientela uživila? Už to chápete?
18. 08. 2009 | 18:09

Lena napsal(a):

Pobo,

když je uživí opilci a kuřáci? Feťák taky zpravidla pije a kouří. Aspoň já neznám feťáka, který by to nedělal. To je prostě slabost vůči drogám a nedostatek sebeovládání.
18. 08. 2009 | 18:13

Pavel Poštulka napsal(a):

Vilém: Zkuste pochopit, že nikdo neargumentuje za zákaz kouření obecně, ale za zákaz kouření ve veřejně přístupných místech. To je myslím zřejmý a na první pohled viditelný rozdíl. Hygienické předpisy chrání zdraví, pasivní kouření škodí zdraví. Omezení vlivu pasivního kouření na zdraví tedy musí být hygienickým předpisem. A obávám se, že poslancům svoboda ani LZPS na srdci neležela. Jen benefity, které od tab. lobby za své hlasování obdrželi. Protože pokud by to tak nebylo, byla by ČR jediným ostrůvkem svobody v celém světě, tedy alespoň z hlediska přístupu k pasivnímu kouření. Ovšem, s Afrikou, Běloruskem, Kubou, čínou a podobnými giganty na poli boje za občanské svobody
18. 08. 2009 | 18:15

Lena napsal(a):

Tak pozor. V Číně turisti až tak zase moc kuřáky otravováni nejsou. Myšleno v hotelech a jejich restauracích. Možná tam už nějaký vliv ze západu pronikl a uchytil se. Čekala jsem to horší, ale nemohla bych si příliš stěžovat.
18. 08. 2009 | 18:21

Vilém napsal(a):

Pavel Poštulka
Určitě se neshodujeme. Nevidím nic ušlechtilého na tom, že si agresivní skupina nekuřáků vynucuje zákaz kouření i tam, kde jsou s ním všichni srozuměni a ohání se přitom svým zdravím.
Je to prostě stejné, jako kdybych si zapálil venku a militantní nekuřák se schválně pohyboval v mé blízkosti, aby mne mohl obviňovat z toho, že ho poškozuji.
18. 08. 2009 | 18:21

Frante napsal(a):

Pobo:
Nemůžeš si doma udělat elektrický rozvod jak tě napadne, musíš respektovat normy i když tam nebudeš nikoho zvát. Nemůžeš si doma vyrábět a užívat drogy. Z jakého je to asi důvodu? Proč jsou vlastně drogy zakázané když je lidi nemusí užívat? Nad tím se zamysli.

Provozovatel restaurací prakticky nemá volbu, jaká bude ta jeho restaurace, protože nekuřácká by těžko mohla konkurovat kuřáckým. Takže bez zákona budou všechny kuřácké a většina nekuřáků bude muset snášet kouř od menšiny kuřáků, nebo se bude muset najíst někde na lavičce
18. 08. 2009 | 18:22

Pavel Poštulka napsal(a):

Vilém: Hospoda je v otvíracích hodinách veřejně přístupným prostorem, kdy jsou vl. práva majitele omezena mj. i hygienickými předpisy. Snaha zabránit kouření v restauracích je snahou o začlenění rizik pasivního kouření mezi hygienická ohrožení - viz statistiky o vysoké mortalitě v důsledku pasivního kouření.
Akceptací těchto omezení majitel na oplátku získává ingerence státní moci směřující k ochraně jeho zájmů, ochraně jeho majetku atd....
Je snad na tom něco k nepochopení?
18. 08. 2009 | 18:26

Lena napsal(a):

Viléme,

"Nevidím nic ušlechtilého na tom, že si agresivní skupina nekuřáků vynucuje zákaz kouření i tam, kde jsou s ním všichni srozuměni a ohání se přitom svým zdravím."

Jak si můžete v jednom souvětí tak odporovat? Asi s tím všichni srozuměni nejsou, když si vynucují zákaz kouření. A vynucuje si ho víc než polovina lidí, takže ta menší část by se měla smířit s tímto faktem - tomu se říká demokracie. Ta "agresivní skupinka" totiž čítá miliony lidí.
18. 08. 2009 | 18:28

Pavel Poštulka napsal(a):

Martin: Ať zhyne fašistické Irsko, Anglie, USA, New zeland, Itálie, Francie, Turecko, Chorvatsko, Mexiko, Indie, Slovinsko, Pobaltí, Švédsko, Finsko, Norsko atd atd atd
Ať žije svobodné Česko, Bělorusko a Kuba - ať žijí
Nevidíte souvislosti? První skupina zemí občany ve veřejném prostoru před pasivním kouření chrání, druhá skupina se chová "svobodně"
18. 08. 2009 | 18:29

Vilém napsal(a):

Pavel Poštulka
Ve veřejně přístupné hospodě pro kuřáky se prostě smí kouřit, veřejnost alergická na kouření tam vstupovat nemusí, stejně jako lidé alergičtí na hluk nemusí chodit na bigbítový koncert. Proto hodnotím snahu vynucovat si pod záminkou veřejné přístupnosti zákaz kouření jako neakceptovatelnou agresivitu a vydírání.

Majitel restaurace si sám uváží, jakou restauraci chce provozovat, a bez ohledu na výsledek své volby má od státu záruky svého vlastnictkého práva atd.

Protože už bychom se jen opakovali, děkuji za debatu.
18. 08. 2009 | 18:31

Frante napsal(a):

Vilém:
Částečně jsem ti odpověděl v tom co jsem psal Pobovi. Do restaurace nemusím protože nemusím jíst teplé obědy. Stačí sníst bagetu na lavičce a večer si něco můžu/musím uvařit doma, nebo na cestách sníst bagetu i večer. Tak to může/musí dělat většina z nás, aby nekuřácká menšina se mohla v restauraci nejenom najíst, ale si i příjemně zapálit. Souhlasíš?
18. 08. 2009 | 18:33

Suchec napsal(a):

Fafnir:
Jej, jak je to fajn jít do hospody, a pak nesmrdět, jak prase.

Ptal jsem se v Itálii známé, co má hospodu a hotel, a po všeobecném zákazu kouření se jim obraty v resturaci zvedly.

Je pravda, že lze vybavit hospodu tak, že i když si vedle někdo zapálí, není to skoro cítit. Ale zase odejdete s rýmou a nachlazenými zády z průvanu :-)))))))))))))))))))

Normální je totiž nekouřit, jak jsem se přesvědčil i na sobě.
18. 08. 2009 | 18:33

Vilém napsal(a):

Lena
Pokud je dotyčný seznámen s tím, že je někde kouření povoleno, a rozhodne se tam vstoupit, je s tím srozuměn. Pravděpodobně si to zaměňujete s tím, že je nadšen.
18. 08. 2009 | 18:33

Suchec napsal(a):

Frante:
snad kuřácká, ne? :-)
18. 08. 2009 | 18:34

Pavel Poštulka napsal(a):

Vilém: logiku a argumentační chudost nahrazujete výrazy typu "...Ve veřejně přístupné hospodě pro kuřáky se prostě smí kouřit,...
Inkasování veřejné služby nelze podmiňovat dobrovolným souhlasem s masivním poškozovaním zdraví, je to v protikladu s LZPS...stát má povinnost chránit zdraví občanů ve veřejně přístupných místech a nejen tam...
18. 08. 2009 | 18:35

Vilém napsal(a):

Frante
Nemohu a nechci rozhodovat za jiné kuřáky, že se mají vzdát práva kouřit na místech určených pro kuřáky.
18. 08. 2009 | 18:36

Lena napsal(a):

Viléme,

tak ještě jinak: kde jsou povoleny drogy? Můžete mi vyjmenovat pár míst, kde se může konzumovat hašiš, heroin apod.?

Jestli ne, tak mi vysvětlete, proč by měla být automaticky povolena droga zvaná cigareta. Zvláště, když cigareta ohrožuje i její přímé nekonzumenty, na rozdíl od toho heroinu.
18. 08. 2009 | 18:39

Suchec napsal(a):

Vilém:
No jo, ale musí mít na výběr a ne se muset podřizovat smrdícím spoluobčanům.
A co zaměstnanci v takové hospodě? To je pak skoro jako horník v dole (ty plíce).

Svoboda kuřáka zapálit si, končí u svobody nekuřáka požadovat čistý vzduch. Že?
A ta strana, která škodí, musí být regulována.

Bavme se o míře.
Kuřák smrdí ostaním, nekuřák ne (co se cigaret týká :-)))))) ).
18. 08. 2009 | 18:41

dzanny napsal(a):

2 Lena:

Kde jsou povoleny drogy? Všude, jejich braní není trestné. Kvalitní informace máte, jen což.......
18. 08. 2009 | 18:44

Vilém napsal(a):

Leno
To je právě ten planý verbalismus a směšné usuzování ze slov, kterým trpí také argumentace Pavla Poštulky.

Kouření je svébytný jev, a nelze ho hodnotit jen podle jiných drog, protože pak bychom museli podobně postupovat u všech drog a povolit všechny drogy nebo zakázat také alkohol, kofein atd., které jsou rovněž psychoaktivními látkami, a právě v hospodě jsou přitom povoleny.

Podobně se samozřejmě nemohu spokojit s primitivním hlediskem, že na veřejně přístupném místě nesmí být povoleno kouření, protože kouření je škodlivé. Na některých veřejných místech jsou povoleny různé škodlivé činnosti, proto by akceptování takových komických pseudosylogismů naopak vyžadovalo úplně ignorovat otázku, zda je nějaké místo veřejně přístupné.
18. 08. 2009 | 18:47

dzanny napsal(a):

S chutí jsem si článek té divolékařky přečetl - vždycky rád čtu, jak tihle samozvaní spasitelé lidstva a pachatelé dobra koušou, prskají mečí a ječí, když není po jejich!
18. 08. 2009 | 18:48

Vilém napsal(a):

Suchec
Ale ovšem, zaměstnanec by si měl uvážit, jestli chce pracovat v kuřácké restauraci, a nikomu by to nemělo být vnucováno, vlastně by tam měli pracovat jen kuřáci.

Agresivní je v tomto případě bezpochyby skupina militantních stoupenců zákazu, a naštěstí také musela ustoupit.
18. 08. 2009 | 18:50

Kudla napsal(a):

Lena
Mlada pani co takhle zakazat v hospodach alkohol?Ja videl par opilcu a je to hroznej pohled:)
Asi Vam to nemusim pripominat kdyz rikate ze znate fetaky co jeste k tomu chlastaj...
Ja jsem pro uplny zakaz.Jeste nekdo?
18. 08. 2009 | 18:51

Lena napsal(a):

dzanny,

tak zítra sraz na Václaváku a Vy mi předvedete, jak tam veřejně budete brát drogy, aniž byste na sebe upozornit policajty.

Vezmu foťák a pozvu kámoše.
18. 08. 2009 | 18:52

Líný černý pes napsal(a):

to Lena :

Hospody jsou od toho, aby se tam kouřilo, chlastalo, nadávalo a hrálo karty. Jíst se má v jídelně - dobrá restaurace oddělí bar a jídelnu a je vystaráno. Ostatně podle jakési statistiky lidé chodí do hospod, restaurací a podobných podniků stále méně.

Známý, který je abstinent, nekuřák, vegan, buddhista a nepřítel internetu, mi vysvětloval, proč je proti zákazu kouření v restauracích, takto :

Nesouhlasím se zakazováním, začne to kouřením a kdoví, kde to skončí ....

No, a skuste mu odporovat .....

to reCAPTCHA
Nejsem stroj, jsem pes
18. 08. 2009 | 18:52

Michal Macek napsal(a):

lena,pavel postulka

hulit muzete v holandsku ale o to nejde - vy to furt prirovnavate k drogam a autohavariim a k hygienickym predpisum,ale to je blbost:

1/drogy - nemuzete srovnavat herak a alkohol/cigara.proc?protoze to druhe je na rozdil od toho prvniho legalni

2/autonehody na silnici- taky blbost.na silnici musi obcas kazdy pokud se chce dostat z bodu A do bodu B.ale do kuracke restaurace ten clovek proste jit NEMUSI pokud nechce

3/hygienicke a dalsi predpisy:
na to sou zakony ktere presne urcuji co a jak.je jasne ze kdyz budu chtit lidi krmit shnilym jidlem tak je to spatne - ale s tim by taky nikdo nesouhlasil ze?
kdyz si ale budu chtit otevrit stredovekou krcmu tak samozrejme musim mit v kuchyni vse podle predpisu ale v sale muzu mit na zemi slamu a horici louce a muzou tam pobihat slepice protoze to proste je stredoveka krcma a ten zakaznik to vi a souhlasi s tim - a to same je s kourenim
18. 08. 2009 | 18:53

Lena napsal(a):

Viléme,

kdo Vám řekl, že kouření je svébytný jev? Z čeho tak usuzujete?
18. 08. 2009 | 18:54

Vilém napsal(a):

Lena
Z toho, že se nejedná o chlastání, fetování atd.
;-)
Hezký den a děkuji za debatu
18. 08. 2009 | 18:55

Michal Macek napsal(a):

lena:

verte nebo ne ale vzit si drogy na vaclavaku neni vubec zadny problem jak by rekla marie rosulkova:)
18. 08. 2009 | 18:56

Lena napsal(a):

Macku,

na silnici taky nemusíte, pokud nechcete. Můžete jít pěšky lesem - zcela svobodně, a přitom zcela svobodně můžete jíst syrové houby, protože zcela svobodně nemusíte chodit na jídlo do zahulených hospod po cestě. Jak prosté, že?
18. 08. 2009 | 18:56

Lena napsal(a):

Viléme,

Vy jste fakt srandista.
18. 08. 2009 | 18:57

Lena napsal(a):

LČP,

pozdravujte buddhistu, tomu se odporovat nedá.

Nevíte, co je s Hajným? Neodpovídá mi po dovolené na mail.
18. 08. 2009 | 18:59

Lena napsal(a):

Kudlo,

mě všeobecný zákaz alkoholu nijak nebolí. Bolelo by mě akorát jen to, že bych si občas nemohla dát kolu s rumem nebo pivo:-).

P.S. S těmi mými známými feťáky: nejhorší byla marihuana, ta z nich udělal úplné blby.
18. 08. 2009 | 19:01

Lena napsal(a):

Všichni:

teď jsem se dozvěděla, že dneska v noci někdo v Praze-Uhříněvsi domlátil fenu Kavkazáka kojící štěňata a jedno jí vzal. Je to možná krádež na objednávku. Možná, že při tom dotyčný(í) utrpěl(i) i kousance. Fotky jsou na této stránce (kousek odshora v diskuzi) http://www.cz-pes.cz/diskus...
Kdybyste někdo viděl takové štěně, bylo by dobré dát vědět sem: svecova@vuzv.cz, její stránky jsou:http://lajdn.unas.cz/
Štěně bez mateřského mléka těžko přežije, je jen měsíc staré.

Za všechny milovníky psů děkuji předem.
18. 08. 2009 | 19:11

alesdrobek napsal(a):

Leno vážně - vy byste chtěla zavést prohibici alkoholu? Opravdu byste lidem pod pohrůžkou trestu zakázala pít alkohol?

A co ještě byste zakázala?
18. 08. 2009 | 19:17

Lena napsal(a):

drobku,

píšu, že mě to nebolí, ne že bych to chtěla zavádět. To je trošku rozdíl.
18. 08. 2009 | 19:20

zdenek mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek - tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
18. 08. 2009 | 19:23

Javaanse Jongens napsal(a):

to jsou bláboly. Například auta zabíjí denně jen v ČR deseti tisíce živočichů ,jejich zplodiny jsou smrtelně prudce jedovaté a tahle dáma s tím nic nedělá.
Vedle toho je kouření úplně směšné i pro pingla ve čtvrté cenové.
Takže nechte rozněcování nenávisti proti skupinám obyvatel. Je to xenofobie a rasismus.
18. 08. 2009 | 19:28

Kudla napsal(a):

Lena
A jaky mate nazor na pohyb deti na hristich?Podle mne obtezuji hlukem nepredvidatelnym chovanim a prakticky nic jim nehrozi.Ja myslim ze je to verejny prostor a moje prava jsou tam poslapavana takrka soustavne.Navrhuju zakaz vstupu...:)
/Tech pejsku je mi lito-ldi jsou fakt pekny hovada./
18. 08. 2009 | 19:35

Lena napsal(a):

Kudlo,

všeho moc škodí. Je spousta věcí, které jsou obtěžující. Někoho obtěžuje to, někoho něco jiného. Někoho třeba právě ty děti, co vyrábí hluk, a když už jsme u těch pejsků, někoho štvou právě ti. Jde jen o to, udržet na jedné straně obtěžující faktory trošku na uzdě a na druhé straně toleranci vůči těmto jevům.

Některé jevy však míru únosnosti překračují příliš moc a vyvolávají více než jen ojedinělé reakce nevole. Kouření je jedním z nich. A když jdou kuřáci do extrému, pak jejich odpůrci si taky vynucují extrémní opatření - zákazy. To je hrozně jednoduché. Kdyby kuřáci nebyly bezohledný hovada, pak by volání po zákazech kouření buď vůbec nebylo nebo by u většiny lidí vyvolávalo spíš veselí jako absurdita.

alesdrobek se mě ptal, co všechno bych zakázala - v souvislosti s alkoholem. Prohibice v některých státech je, nevím tedy, proč se na tohle ptal zrovna mě (když navíc jsem tu nic takového nepsala). Ale fakt je, že pokud budu muset denně po cestě domů překračovat zablité notoriky a budu jim muset platit léčení, pak budu pro zákaz pití alkoholu.

Doufám, že můj způsob myšlení není tak nepochopitelný. Chci mít prostě klid a nechci, aby mi někdo kazil zdraví a odčerpával finance. Nic víc, nic míň.
18. 08. 2009 | 19:46

Suchec napsal(a):

Kudla:
Ale děti nezpůsobují Tobě i jiným rakovinu, rozedmu lic pod. Nebo jo? .-))))
18. 08. 2009 | 19:46

Lena napsal(a):

Sucheci,

ještě například infarkt aj. Nebo taky jen "kosmetické" vady, jako je povadlá, šedivá kůže a nelesklé, lámavé vlasy - to jistě ocení především kuřačky, dále krásně žluťoučké zoubky a hnědé prstíky. Smrádek z vlasů a oblečení. Také líbat se s popelníkem musí být zážitek - hlavní představitelka Severu proti jihu byla známá tím, že vždycky omdlela, když musela svého partnera, který kouřil a měl navíc umělé zuby, podle scénáře políbit :-).

Pěkné obrázky jsou například zde: http://www.kurakovaplice.cz...

Nelze než dodat, tak hurá do toho. Za kouření, za svobodu.

Hoši, mějte se, já se jdu věnovat těm pejskům. Připadá mi to smysluplnější, než planě diskutovat s narkomany, kteří když se narazí na jejich milované drogy mají neochvějně jasno. Nebo černo? Teď nevím.

Nic ve zlým. Dobrou.
18. 08. 2009 | 19:57

Lena napsal(a):

P.S. V příspěvku v 18.08.2009 19:46:42 k větě: "Kdyby kuřáci nebyly bezohledný hovada" nebyli myšleni úplně všichni. To jen tak pro pořádek.
18. 08. 2009 | 20:04

Fanda napsal(a):

Přeci si ryby nevypustí rybník.Vím,že každý klub "demokratických"stran dostal od firem co dělají cigarety á 7,5 milionů Kč.Když zákon někdo prosadí,tak přijde o ty peníze.
Fanda
18. 08. 2009 | 20:30

Carlos V. napsal(a):

Zvlastni.

Dneska zcela souhlasim s Vilemem.

Bud jsem zrudnul ... anebo proste i levicaci muzou mit nekdy rozmune nazory.
18. 08. 2009 | 21:05

fafnir napsal(a):

alesdrobek
zákaz alkholu,proč,ten si dotyčný lije pouze do svéhlavy a krku..Kdyby kouř šel pouze do hlavy a plic kuřáka,je to šumák.On ale fouká kouř i těm co ho nechtějí.
18. 08. 2009 | 21:08

alesdrobek napsal(a):

Carlos - já taky zíral, je to vůbec Vilém? Zvláštní člověk, kombinace ekonomického kolektivismu se společenským libertariánstvím.
18. 08. 2009 | 21:10

fafnir napsal(a):

Suchec
nejsme ve sporu.Normální je vzduch bez kouře.Když ale místní majitelé nestojí o mé peníze, jak už jsem napsal,tak jsem je odepsal,utrácím za jiné věci.No a to vínko si raději dám tam kde není nahuleno,klidně doma.Alespň nebolí hlava.Ale myslím že jim to také dojde.Možná jim docvakne,že kouří jen menší část lidí,které tím odrazují od návštěvy své restaurace.Nebo třeba až zaměstnanci vysoudí pár milionů za kouřem poškozené zdraví,to bude obrat.V zákoníku práce to je,a někdo se toho určitě velmi rád chytne.A myslím že to ani nebude dlouho trvat.První vlaštovka tu je,a to se soudí vězeň.
18. 08. 2009 | 21:21

fudoshin napsal(a):

veřejný prostor je každý takový, kam má veřejnost volný přístup.což hospody nepochybně v průběhu otevírací doby jsou. různé živnosti a koncese jsou státem podmíněné. jsou to podmínky pro umožnění začít podnikat a stejně tak má stát, možnost stanovit podmínky nutné pro náležitý provoz. pokud někdo provozuje třebaže i soukromou hospodu, pak na základě různých živností či koncesí a musí dodržovat určitá pravidla. pracovně právní, hygienická, daňová a účetní či jiná. v tomto smyslu stát prostě nařídit nekuřácké hospody může. to je principem "demokratického zřízení", že si různé většiny prosazují své zájmy. článek je zejména o tom, že většina obyvatel (nemohu posoudit) si přeje nekuřácké hospody a zákonodárci to nerespektují, což je ovšem u nás chronický a setrvalý problém. tož asi občané zemí českých spojme se a ....nakopejme je do zadků?! nebo co s nimi?
18. 08. 2009 | 21:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Carlos V.,:
" s vlastním zdravím může člověk nakládat bez ohledu na předpisy."
I s tímhle nesmyslem souhlasíte?
18. 08. 2009 | 21:48

JQ napsal(a):

Cituji:
"Právě liberální země v rámci svobody dýchat čistý vzduch dávno nekuřácké veřejné prostory mají."

Vzdyt my tady taky mame nekuracke verejne prostory, jako metro, nemocnice, zastavky mhd, urady, atd. Problem je v tom, ze restaurace neni verejny prostor, je to soukrome vlastneny podnik a kazdy ma pravo se rozhodnout, jestli tam pujde nebo ne. Nechat rozhodnuti na majitelich podniku mi prijde jako jedina korektni moznost, z hlediska moralni ospravedlnitelnosti. To uz by mi za chvili mohl stat zakazovat kourit doma.

Jiste, nekdo muze namitnout, ze kuraci vytvari negativni externalitu zvysenim vydaju ve zdravotnictvi. Ovsem zapomina se na to, ze spotrebni dan z cigaret je vyznamnym zdrojem prijmu statniho rozpoctu. Navic kuraci prumerne umiraji drive, diky cemuz dochazi k vyznamnym usporam v duchodovem systemu.
18. 08. 2009 | 22:03

Carlos V. napsal(a):

Zdenek Matyas : Nemohu byt Vilemovym vykladacem, ale sam za sebe souhlasim.

Nejmoudrejsi mi vnucuji pasy v aute a prilbu na motorce a premysleji o prilbe na kolo ci lyze. Atd...

Je na mem rozumu, jak se chci chranit. Kdyz pojedu na starem Simsonu do mesta pro rohliky, na prilbu kaslu. Vse s rozumem a s mirou - ktera je ciste na me,

Stejne tak s kourenim, alkoholem ci drogami.

Cekaje arument o spolecneskych nakladech lecby - predem odpovidam (a zde asi jinak nez Vilem). Verejne zdravotni pojisteni by existovat nemelo, pouze soukrome a nepovinne. Takze kdo by nebyl pojisten a nemel dost penez na klavlitni lecbu, dostal by ze zakona jen minimalni peci omezujici pouze k akutni peci smerujici k zachovani zivota.

A nasledky alkoholismu, jizdy bez pasu atd ? To je otazkou podminek pojistne smlouvy
18. 08. 2009 | 22:07

Dýmka Míru napsal(a):

Leno nic ve zlým,taky provozujete se pejsky sex?
18. 08. 2009 | 22:09

Martin Dlouhý napsal(a):

Možná by diskusi pomohla některá fakta, nejen dojmy. Profesor Peto (světově uznávaný expert, na rozdíl od našich politiků), který se dlouho zabývá zdravotním vlivem kouření odhadl, že v ČR bylo 16% všech úmrtí v roce 2000 spojeno s negativním vlivem kouření. Podle odhadů nás to stojí ročně jen ze zdravotního pojištění 30 až 40 mld. Kč.
Jde tedy o nebezpečnou, avšak legální drogu.
18. 08. 2009 | 22:39

dzanny napsal(a):

2 Lena: (jestli to ještě čtete)

Ono vyvolat zájem policie není totéž jako porušit zákon, víme? Ono trestné je vlastně vše kolem drog (výroba, držení, prodej), ale braní ne.

Na sázku klidně přistoupím: Přijdu na Václavák ke koni pod ocas ve společenském oděvu, tam si rozmíchám glukózu z psaníčka, třeba i citron přidám, zaškrtím si paži kravatou a nitrožilně ji aplikuji.
Vyvolání zájmu policie je nepravděpodobné (smažek je tam dost) a ano-li, nic mi neudělají. Za vyšší částku do toho jdu!
18. 08. 2009 | 22:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Carlos V.:
V tom případě se odhlašte ze zdravotního pojištění.
18. 08. 2009 | 23:09

tatasg napsal(a):

2Carlos V,

...Verejne zdravotni pojisteni by existovat nemelo, pouze soukrome a nepovinne. Takze kdo by nebyl pojisten a nemel dost penez na klavlitni lecbu, dostal by ze zakona jen minimalni peci omezujici pouze k akutni peci smerujici k zachovani zivota...

Pokud mi vyčerpávajícím způsobem vysvětlíte,co je - (minimální)akutní péče, směřující k zachování života, pak se Vám omluvím za to, že Váš mozek, rozkládající se namodralou hnilobou, je můj omyl.
V opačném případě nejste nic jiného, než hyjena v lidské podobě.
Nikdy jsem v životě nikomu nepřál nic zlého, neboť se říká, že se toto vrací i s úroky, Vám však za Vaše slova přeji mnoho zdravotního utrpení !!!
18. 08. 2009 | 23:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tatasg:
Carlos zjevně nemá potuchy o problémech se zdravím v USA, kde veřejné zdravotní pojištění chybí, což už je neúnosné.
18. 08. 2009 | 23:30

ALois Výpeček napsal(a):

Mám hospodu. A kouří se v ní. A jakmile se mi na hlavním lokál e začne nějaký militatntní nekuřák - mám i nekuřácký salonek - rozčilovat a pyskovat, tak dostane do huby a může jít jinam. Je to prosté.
19. 08. 2009 | 00:10

Suchec napsal(a):

Carlos V:

No, já si pořád říkla, jakje to možné, že Medicare stojí v USA 8% HDP, celkové náklady jou 14,5%HDP (u nás 8% cca), a přitom tam mají 13% obyvatel bez pojištění, vyšší úmrtnost kojenců, nižší věk dožití oproti EU15.

Takže soukr. zdr. systém je 2x dražší, než státní, s horšími výsledky pro obyvatelstvo jako celek.

Děkuji, nechci.

Lena:
Někdy méně bývá více. Militanty nemá nikdo rád. :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Fafnir:
Tož tak jsem to nějak myslel. S tym dlouhým kouřem. :-)
19. 08. 2009 | 00:38

Carlos V. napsal(a):

Zdravotni pojisteni :

Problemem je prehumanizace a nadmerna solidarita.

Zkratka, kdo nema pojisteni ci penize, bude osetren tak, aby okamzite nezemrel. Kdyz si napr. amputuje ruku, nikdo mu ji nebude slozite prisivat ani aplikovat protezy, ale rana se vycisti a zasije.

Kdo ma smrtelnou nemoc, at se neaplikuji slozite a drahe operace a leceni prodluzujici zivot o par mesicu. Za pouziti medikamentu srazejicich bolest nechat dozit.

A tak dale.

Je to tvrde a nehezke, ale je to na zodpovednosti kazdeho a neni povinnosti jinych hradit nezodpovednost jinych.
19. 08. 2009 | 00:58

Carlos V. napsal(a):

Zdenek Matyas : Kez by, pojistil bych se jinde fixni castkou bez zavislosti na prijmu,

ale pro vase info to nejde
19. 08. 2009 | 01:00

Framtišek napsal(a):

Když čtu tyto příspěvky, tak bych
chtěl radu:kam mám jít s malými dětmi na oběd ?
19. 08. 2009 | 01:37

zdravotník napsal(a):

Úplatky jsou úplatky. Proč asi Klaus a poslanci chtějí cíleně ničit zdraví lidí ?
19. 08. 2009 | 01:42

Lena napsal(a):

Suchec:

ale právě militanti a megalomani mívají největší výsledky.
19. 08. 2009 | 06:33

ok napsal(a):

Hospodským nejde o svobodu. Hospodským jde o prodej cigár opilcům, které mohou pěkně natáhnout, když jsou ožralí a k tomu ještě závislí na nikotinu.
Jaká kriminálnická verbež nám vládne, o tom si po Toskánsku nedělá iluze nikdo - poslanci jen plní "přání" lobbistů tabákového průmyslu, jednají proti zájmům obyvatelstva, proti zájmům těch, které mají zastupovat. Nevolte ODS, ČSSD, KSČM a další strany napojené na lobbisty. Změňme zákony tak, aby neveřejný lobbing byl trestný. Zrušme anonymní akcie na doručitele.
19. 08. 2009 | 07:33

Alice napsal(a):

Když jsem před pár lety zbrojila proti kouření na jedné učnovské škole, protože bylo jasné,že zřízením kuřáckého kroužku se stanou i ti ostatní zatím nekouřící kuřáky,bylo mi ředitelem školy /sám je silný kuřák/ řečeno,že by to šlo proti lidským právům.Takový je výklad práva v ČEZku, a pokud bude i nadále takto licoměrný ve všech oblastech nic k lepšímu nepůjde. Ale o to tu asi jde. Hnus!
19. 08. 2009 | 07:43

Jára napsal(a):

Po přečtení příspěvků se nestačím divit, kolik lidí je schopno vypustit ze své hlavy takovou totální hloupost "to chceš zakázat pití alkoholu v hospodácu..nebo tak tam nechoď, když ti to vadí"....to, že někdo vedle mojí obědvající rodiny popíjí pivo, mi nepřináší žádné zdravotní riziko,...a ať mi ti chytráci vysvětlí kde se asi najíme, když v obci je jediná hospoda, široko daleko? Bože do nedávna jsem tomu nevěřil, že kouření je tak silná droga,....měl jsem povědomí, že způsobuje pouze rakovinu ,cévní problémy apod., ale po přečtení některých pro kuřáckých argumentů jsem zjistil, že bohužel dělá z lidí i hlupáky!
19. 08. 2009 | 07:55

Myrek napsal(a):

Předesílám - jsem lékař.
Plně souhlasím s textem a domnívám se, že než budou příště poslanci hlasovat a pro(proti)kuřáckých zákonech by měli navštívit onkologická pracoviště a pohovořit si s pacienty - místo aby posedávali v restauracích slobisty.
19. 08. 2009 | 08:20

Sámdoma napsal(a):

Ten problém má dvě dimenze, které se projevují v typu či úrovni restaurace. Ona totiž není restaurace jako restaurace. Pod pojmem restaurace si lze představit zařízení, které slouží k jak občerstvení jídelm a pitím, slušně vybavená, (podle dřívějších norem I. třída), kam chodí lidé za jídlem, po něm se občerství a odejdou. Pak jsou to restaurace typu "hospoda", kde se už více chodí za pitím, chcete-li, za chlastem, už méně za jídlem. Pokud pak v takové hospodě nějaké jídlo je, pak je to guláš, dršťková polévka, párek nebo utopenci. Tak to je hospoda. No a pak jsou ještě ty lidovky alá "putyky", kde se jenom chlastá. K jídlu tam uže jen to, co si kdo donese z domu (s nadsázkou).
Posuďtě, kdo kde bude považovat potřebu dělat tento "veřejný prostor" nekuřácký, kdo kde bude mít zájem na jaké klientele a potažmo na jejich zdraví. Z toho plyne, že jestliže se bude jednat o hotelovou restauraci, pak bude na místě vytvořit restauraci nekuřáckou, pro kuřáky by v tom případě byl k dispozici kuřácký salon, nebo denní bar. Ale chtít, aby v zaplivané putyce nebo pajzlu byly nekuřácké prostředí, tak to je na hlavu. To by bylo jako ve veřejném domě (bordelu), kde by bylo zakázáno souložit, protože se někteří lidé mohou nakazit HIV nebo AIDS.
Takže by se měly především kategorizovat provozovny s občerstvením (restaurace, hospody, bufety, putyky atd) a podle toho stanovovat kriteria pro kuřáky a nekuřáky. Zdraví je sice velmi vzácná záležitost, nicméně jakékoliv "ujeté" rozhodnutí či zákon zdraví moc neovlivní. Chlastat alkohol také nené zdravé a co se dělá, aby se nepil? Zkrátka to chce rozum do hrsti a ne nějaký hurá systém.
19. 08. 2009 | 08:35

Eli napsal(a):

Naprostý souhlas. A to jsem, prosím, kuřák...to ale neznamená, že jsem dobytek. Je to moje soukromá neřest a nikdy jsem se necítil obtěžovat s tím ostatní...
19. 08. 2009 | 08:51

pavla napsal(a):

František: Myslím, že jsou i hospody, kde se nekouří. Tedy spíše restaurace a také je jich hodně, kde se nekouří během poledne.
Jinak si osobně myslím, že malé děti se mají stravovat doma a ne po hospodách, kde jim nemůžete zaručit kvalitní jídlo.
Osobně jsem pro rozhodnutí majitelů, jakou restauraci nechat, zda kuřáckou či nikoliv. Pokud udělá nekuřáckou hospodu majitel někde na vesnici, kde si chlapi po práci chodí poklábosit, posedět u piva a zahrát karty, tak jestliže si nebudou moci zapálit, tak radši si to pivo koupí domů a budou sedět tam. Ve městě je to jiné. Tam majitel najde jistě hodně zákazníků - nekuřáků. U nás se tady pořád všichni ohánějí cizinou. Ale sestra mi říkala, že v Německu, jak kouření zakázali, tak ty malé hospůdky začaly krachovat, takže to majitelé vyřešili tím, že udělali kluby. A tam kouřit můžou. Jinak je to povoleno v hospodách, kde se nevaří.
Taky si myslím, že nelze srovnávat kuřáka s narkomanem. Znám dosti celoživotních kuřáků nad 70 let a vypadají skvěle, což se určitě nedá říct o narkomanovi, který si píchá drogy třeba jen nějaký ten rok. Z těch jsou totiž po krátkém čase trosky.
19. 08. 2009 | 08:58

Kníže pán napsal(a):

Pro mě platí stoprocentně, že od tohoto okamžiku dopřeji kuřákům užívat si v klidu kuřácké restaurace, neboť do takto označené restaurace už nikdy nevstoupím...
19. 08. 2009 | 09:04

Silvie napsal(a):

Máme moc pěkný "protikuřácký" zákon - v duchu, "aby se vlk nažral a koza zůstala celá".
Jelikož v podstatě celá naše politická garnitura kouří, jako stará indiánka a ten zbytek, který nekouří, je zlobbován (resp.zkorumpován) nějakou tábákovou lobby, budou ubozí čeští nekuřáci dál proti své vůli zauzováni při návštěvě kaváren či restaurací.
Hlava mi nebere, že i Turecko, které není členem unie, tento zákon (s ohledem na zdraví svých občanů) přijalo, ale Česká republika je v podstatě jedinou zemí, která zákon "statečně" sabotuje.
Přitom při přijímání jiných zákonů EU, často jde o naprosté hovadiny, jsme velmi agilní a nekompromisní.
Řeči o tom, že nekuřáci mohou navštěvovat nekuřácké restaurace, mě můžou leda tak rozesmát. Kde jsou? Neznám jedinou. Oddělení restaurace na kuřáckou a nekuřáckou část je komické, v nekuřácké jste prokouřeni úplně stejně, jako v té kuřácké. Nemáte šanci vzít děti na oběd, aniž by musely vdechovat nikotin. Nedávno mi jeden kuřák v diskusi opáčil, že děti nemají co lézt do hospody.
Jestliže se nekouří v zemích tradičně silně kuřáckých - v Irsku, Itálii, Francii, Španělsku a není s tím žádný problém - proč to nejde u nás?!
Politici si z nás dělají s tímhle paskvilem zákona srandu. Nechci vyjít po hodině z kavárny s ostře čpícími vlasy a zasmrádlým drahým oblečením. Takhle jsem dopadla po našem třídním srazu, a to u našeho stolu nekouřil vůbec nikdo.
19. 08. 2009 | 09:30

hutor napsal(a):

jsem nekurak. Kdyz ale cekam na tramvajove zastavce Prasny most v praze 6 se zakazem koureni a kolem me stoji a jezdi tezke nakladaky s obrovskymi vyfuky miricimi primo do obliceje, je zrejme, ze neco je spatne. Neverim tomu, ze prirodni surovina tabak plus relativne prirodni papir vydavaji jedovatejsi dym nez automobily. U restauraci by stacilo, aby prostory, kde se smi kourit, byly jasne a vyrazne oznaceny venku.
19. 08. 2009 | 09:48

milone napsal(a):

kdo si chce propalovat zobák, ať to dělá tak, aby tím neotravoval nekuřáky !
19. 08. 2009 | 10:06

oldman napsal(a):

Vysvětlí mi někdo, proč ti kuřáci musí lézt ausgerechnet do hospod aby si tam zapálili. Vždyť si můžou zapálit někde na louce apod. a je vymalováno.
Jen tak na okraj, znám jednu nekuřáckou hospodu, kde již dávno kouření zakázali. Když jsem se bavil s výčepákem, jak jim klesly tržby, tak na mne koukal dost vyjeveně. Máme větší obrat, ne kdykoli dříve.
19. 08. 2009 | 10:41

StandaT napsal(a):

Carlos V.: 19.08.2009 00:58:16 takhle koncipované "tvrdé a nehezké" řešení bych nerad zažil. Víte proč? Protože pokud příjdu o ruku a budu ji chtít přišít nazpátek, pak potřebuji, aby to doktoři uměli. A čím složitější operace, tím je její úspěch závislejší na zkušenostech doktorů. Pokud tedy budou rány jen čistit a zašívat, jak navrhujete, zvyšuje se pravděpodobnost, že až já nebo Vy budeme potřebovat tu ruku přišít, tak budeme mít smůlu, protože to doktoři nebudou umět. Mnohem více to platí v případě smrtelných chorob. Tam by to znamenalo úplné zastavení jakékoliv pokroku v úspěšnosti léčby. Řadu rakovin se podařilo zvládnout právě takto, skrze beznadějné případy. Ti doktoři se tam "trénují" i na Vás - medicína není obor, kde ze škol vycházejí již hotoví profíci.

Pokud Vám spoluúčast dělá problémy, berte to z té stránky, že si tím předplácíte zkušenosti. Třeba Vám to pomůže zaujmout méně "tvrdé a nehezké" řešení.
19. 08. 2009 | 10:54

MEDVĚD napsal(a):

Píšete,že nekuřácké restaurace si přeje 76 % čechů ,což je údaj zcela bez vypovídací hodnoty. Podstatné je kolik % návštěvníků restaurací si přeje nekuřácké restaurace , pokud by to i tam bylo 76% je zcela nepochybné že by provozovatelé okamžitě nekuřácké restaurace zavedli aby nezkrachovali , ale jak vidno tak tomu není. Jsem nekuřák a rozhodně si radějisednu do nekuřácké restaurace než do té kde se kouří ale tu volbu má prostě každý . Pokud někdo nechce jít do restaurace kde se kouří prostě tam nepůjde a kdo si chce při jídle zapálit ten zase půjde to té kuřácké. ZÁKON JE SPRÁVNÝ (DOKUD NEBUDE KOUŘENÍPOSTAVENO MIMO ZÁKON) MÁ MÍT KAŽDÝ OBČAN A KAŽDÝ PODNIKATEL V POHOSTINSTVÍ MOŽNOST VOLBY A TO JAK V TOM, JAK KTERÝ LOKÁL OZNAČIT , TAK V TOM KAM JÍT ČI NEJÍT SE OBČERSTVIT.
19. 08. 2009 | 10:54

StandaT napsal(a):

Základem funkční společnosti je právo volby. V tomto případě volba majitele jakou hospodu bude provozovat, volba personálu, zda tam bude pracovat a volba návštěvníka, zda tam půjde.

Bojovat proti kouření zákazem je špatná cesta. Žádný zákon nemůže nahradit každodenní, mravenčí práci v osvětě. Co má společnost (stát) dělat, je právě ta osvěta. Dostat k lidem objektivní informace o kouření/následních kouření.
19. 08. 2009 | 10:58

Silvie napsal(a):

Dá-li se hospodským na výběr - je to v podstatě výsměch nekuřákům.
Je jasné,jak to dopadne. Nekuřáci prostě nemají nárok na nic.
Jak paradoxní.
19. 08. 2009 | 11:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Carlos V.:
Pokud byste na to měl, určitě dráže.
19. 08. 2009 | 11:29

JuraH napsal(a):

StandaT
Jsem také proti prohibicím, ale je to vždy věc dohody našich zástupců - poslanců. Těžko bych se však vyrovnával s legalizací drog. A přitom mě kuřáci marjánky určitě ohrožují méně než kuřáci cigaret - alespoň bezprostředně.
19. 08. 2009 | 11:34

mleziva napsal(a):

Hezký článek. Diskuze s bezohlednými militantními kuřáky je ztrátou času. Oni jsou silně omezení a zkrátka nepochopí nebo nechtějí pochopit, že druhým poškozují zdraví.
19. 08. 2009 | 11:39

StandaT napsal(a):

Silvie: počkejme si, až se vylepí samolepky na vchodech, pak uvidíme. Pokud restauratéři dokázali reagovat na změnu stravovacích návyků a na změněné požadavky na kvalitu a čistotu, pak já osobně jsem optimista i v tomto (s výjimkou vesnic, kde je jen jedna hospoda - tam hospoda mnohdy slouží spíše jako skanzen 70tých let).
19. 08. 2009 | 11:40

mleziva napsal(a):

StandaT: Zrušme všechny zákony ať silnější rozhodne. Líbilo by se Vám to?
19. 08. 2009 | 11:41

StandaT napsal(a):

JuraH: pokud se na něco lepí kriminalita (drogy), pak je to, samozřejmě, i o těch restrikcích a zákonech. Ale drogasma bych diskusi o kouření v hospodách nerozmělňoval.

Mě by se líbily změny v tomto: výnosy ze spotřební daně z tabáku a alkoholu přesměrovat ze SR do zdravotního pojištění na pokrývání vícenákladů z poškozeného zdraví. Protože mě osobně vadí, že náklady na tabakismus a alkoholismus jsou sanovány z mé
spoluúčasti na zdr. pojištění a výnosy jsou privatizovány politiky při porcování medvěda a podobných aktivitách.
19. 08. 2009 | 11:52

ondreeej napsal(a):

framtisek: jestli nemate v okoli nekurackou restauraci,je mi to lito. v praze jich znam nekolik,s nekurackou dobou minimalne pres obedy..coz by vam asi s malymi detmi stacilo.
hlavne mi ale pripada,ze s malymi detmi malokdy potrebujete na obed do restaurace, muzete si dovolit luxus uvarit si doma,ne?
19. 08. 2009 | 12:00

JuraH napsal(a):

StandaT
Naprostý souhlas. V péči o zdraví je pravence velmi důležitá a kouření, byť i pasivní je jakási antiprevence čili sebepoškozování a to by mělo být nějak postihováno. BTW určitým tlakem proti prevenci je možná i vybírání poplatků u lékaře, ale to sem nepatří. I když jde taky o zdraví
19. 08. 2009 | 12:03

StandaT napsal(a):

mleziva: nelíbilo. Ale já nepíši o anarchii, ale o právu volby. Nevidíte-li v tom rozdíl, pak se my dva budeme v diskusích míjet.
19. 08. 2009 | 12:06

mleziva napsal(a):

StandaT: Záleží jen na míře, kam až chcete v "právu volby" dojít ;-)
19. 08. 2009 | 12:12

Chodec napsal(a):

Az budou kuraci zcela pokryvat ze svych prostredku lecbu svych nadoru, pak mohou hovorit o svobode sve volby.
19. 08. 2009 | 12:12

Jiří Seidl napsal(a):

Každý savec má zájem se trochu nebo víc nafetovat, nadrogovat, opít. Nejsou výjimky, že lesní zvěř zahrabe lesní plody a po pár dnech, až jsou zkvašené, jde je schlemstnout. Pastevci znají případy, kdy se jim dobytek nafetoval mírně jedovatou trávou nebo bylinami, z historie známe případy, kdy kolony pionýrů v USA uvízly na několik dní v prérii, protože koně se jim napásli jakési oblbovací trávy. Proto i lidé hledali drogy, které jim přinesou trochu potěšení. Z celého spektra je legální tabák a alkohol. Kouření tabáku je v této zemi legální. Nelze tedy plošně zakázat, zvlášť ne tam, kde by to ohrozilo soukromé podnikání. On ten hospodský ví, kdo mu do hospody chodí, kdo mu nese tržby, a podle toho se zařídí. Nekuřáckých hospod je dost - já mám v blízkém okolí 4 hospody (restaurace), dvě jsou nekuřárny. Samozřejmě, pokud si pronajmu prostory a podmínkou pronájmu bude, že hospoda musí být nekuřák, tak s tím nic nenadělám. Buď se tam báňat nebude, nebo jdu od toho. Ale pokud mám pivnici, kde se navíc ani nevaří jídlo, maximálně tak utopenec, a 95% hostů kouří, tak po mně nikdo nemůže chtít, abych ty, co mě živí, vyhnal jak vzteklé čuby na mráz jen kvůli tomu, že tam někde v koutku sedí buzna, co si dá jednou týdně limču a jinak čumí, kde udělat problém. A že by kouření bylo tak škodlivé, jak doktoři tvrdí, nevěřím. Kouřím 38 let, jsem dárce krve (48 odběrů), bývalý aktivní sportovec, dosud bez dýchavičnosti jezdím na kole nebo si udělám túru kolem 30 km. Uplavat 3 km mi také nedělá problém. Tak kdy to přijde? Spíše bych byl ochoten tvrdit, že medikové během studia chlastají i kyselinu z baterií, hulí, co hoří, zhuntují si trubky a po promoci mají problém: propálený kotel, pálí je žáha, poškozené měchy. K tomu se přidá žlučník a nenávistivá závist je tady a hned začnou: nekuřte, nepijte, nejezte mastné, nejezte sladké, ... No a titul před jménem dodá jejich slovům váhu, i když se jedná jen a jen o závist, že jiný může něco, co oni ne.
19. 08. 2009 | 12:32

Belzebub napsal(a):

Proč tak dlouho politici jednali? Počítali o kolik méně vyberou na daních pokud plošně zakážou kouření v restauracích. Vždycky jsou na prvním místě prachy, pak politik. Netroufám si říct na kterém místě v tomto pomyslném žebříčku je občan. Jediný co vím tak určitě hodně daleko.
19. 08. 2009 | 12:36

Silvie napsal(a):

Ondřej,

tak takovéhle odpovědi od kuřáků mě spolehlivě vytočí.
Já sama si dám jednou za uherák ke kafi v kavárně cigáro, ale nejsem žádný závislák a obejdu se bez toho. Jinak nekouřím vůbec, ani doma, ani v práci. Ten ,kdo není schopen bez cigára (a pár takových znám) vydržet ani dvě hodiny, by se měl léčit. Není to normální stav.
Není na kuřácích, aby posuzovali, mám-li vzít dítě na oběd do restaurace nebo mu uvařit doma krupicovou kaši. Je moje věc, kdy mám chuť zajít na oběd a já i moje dítě máme právo na zdravotně nezávadné prostředí. Alespoň tak to funguje ve všech civilizovaných evropských zemích.
Ale nejde zdaleka jen o zdravotní problém, jak už jsem psala, po návštěvě jakékoliv ( i luxusní restaurace) člověk smrdí , jako rasův pytel. Obtěžuje mě to.
Navíc - v menších městech žádné nekuřácké podniky nejsou! Nemáme možnost volby.
Hospodští žijí v mystifikaci, že jim transformací na nekuřáckou restauraci klesnou tržby. Možná na vesnici, ale nikoliv ve městech. Jen se jim možná maličko obmění klientela, což může být i ku prospěchu. V zemích, které zákaz kouření zavedly (včetně Irska a Francie - tradičních bašt kuřáků) nedošlo k žádnému poklesu tržeb. Ba právě naopak.
19. 08. 2009 | 12:46

StandaT napsal(a):

mleziva: z mé strany nejde o míru (kam až), ale jde o oblasti (kde ano a kde ne). Pokud něco mít nemusím (a do hospody chodit nemusím), nechci, resp. nemám za potřebí, aby mým jménem byl nějaký jiný účastník (provozovatel hospody, hotelu, tělocvičny, bazénu...) omezován ve své volbě pro koho služby bude nabízet.
19. 08. 2009 | 12:48

Silvie napsal(a):

Pane Seidl,

zaměňujete pojmy s dojmy. Pokud pijete alkohol a neobtěžujete mě svými bláboly nebo nezvracíte pod stůl, je mi to fuk. Stejně jako to, jste -li obézní koule, protože futrujete samý ovar a jitrnice.
Musím-li ale sedět v zakouřené restauraci, kde se nedá dýchat a po příchodu domů jsem nucena naházet veškeré oblečení do pračky, pak už hrubě zasahujete do mých práv.
A nepište mi, že nemám navštěvovat restaurace. Mám na to stejné právo ,jako vy. S tím rozdílem, že já nikoho neomezuju a neotravuju.
19. 08. 2009 | 12:51

tam tam napsal(a):

Souhlasím s tím, aby si majitelé restaurací určovali, zda se u nich smí nebo nesmí kouřit, ale s tím, že do kuřáckých restaurací by neměli mít povolen vstup lidé mladší 18 let. Tím by se udělalo dost pro to, aby pasivním kouřením nebyli ohroženy děti, které nemají na vybranou a jdou tam, kde je táhnou rodiče- ať už kuřáci nebo nekuřáci. Navíc pokud si někdo huntuje cíleně zdraví- ať už alkoholik, kuřák nebo obézní člověk, tak by si měl hradit lékařské zákroky, které vznikly jeho hazardováním viz soused, který naříká, jak nemůže na nohy a na neprůchodnost cév byl operován a cigaretu nedá z ruky...takže tak, nic proti kuřákům :o)))
19. 08. 2009 | 13:07

mleziva napsal(a):

StandaT: Já zase nemám problém s tím, že se provozovatel nebude moci rozhodnout, zda se v jeho podniku bude kouřit nebo ne. Pokud by byl nucen točit pouze Plzeň nebo podávat k jídlu pouze svíčkovou, pak bych výhrady samozřejmě měl a velké, to si pište. Ale v případě zda se v restauraci má či nemá kouřit si myslím, že do toho provozovatel nemá co mluvit podobně jako nemá co mluvit do toho, že provozovna musí být zkolaudovaná jídlo zdravotně nezávadné. Tedy vzduch také musí být pro všechny hosty též zdravotně nezávadný.
19. 08. 2009 | 13:21

Lída napsal(a):

Prosím, už se neztrapňujte! Dost populace se dozvídá, že tohle je pouze zástupný problém, že daleko nebezpečnější jsou zcela jiné věci, o kterých se nemluví. Ano, mezi nimi jsou i zplodiny z automobilové dopravy.
Tak neskákejte na špek populistickým výrokům o strašidelné hrozbě kouření.
19. 08. 2009 | 13:26

Silvie napsal(a):

Lído,

vy jste nejspíš náruživá kuřačka nebo vlastníte trafiku?!

Na rozdíl od vás už jsem viděla pár lidí, fanatických kuřáků, zemřít na rakovinu plic. Paní doktorka by vám jistě ráda zprostředkovala exkurzi na patologii.Chtějí-li nikotinoví narkomani předčasně do futrálu, je to jejich věc. Já bych tady ale nějaký čas ještě ráda pobyla, tak ať se vykuřují v soukromí.
Nepleťte hrušky s jabkama - výfukové plyny nemají s touhle záležitostí nic společného. V hospodě mě nejspíš výfuky neohrozí.
A mimochodem - seděla jste někdy v kanceláři s kuřákem?! To je teprve lahůdka. Hlavně v zimě. Máme jich pár taky v rodině, kdybychom je tvrdě neodkázali do patřičných mezí, tak bychom vůbec nepřežili.
Je vyloženě "rajcovní" ,jak jim jsou nechutně cítit ruce, dech, šaty i vlasy nikotinem.
19. 08. 2009 | 13:45

Ostravak ostravski napsal(a):

Milá paní Králíková,dokud budou ve sněmovně sedět prouzení diletanti,jako Kubera,tak se v téhle zemi nedočkáme ničeho dobrého.Ostatně-co dobrého pro tenhle národ prosadili a uvedli do života?
19. 08. 2009 | 13:46

Dagobar napsal(a):

Chěli jste kuřáky věšet a nevyšlo to. Jak smutné, že ano? Založte si novou společnost proti kouření a zažádejte o grant...
19. 08. 2009 | 13:51

Robos napsal(a):

Paní Silvie zde zase roznáší drby o tom, že zákaz kouření jenom mění klientelu. Pokles tržeb se netýká jen případů, kdy kuřáci chodí alespoň před hospodu - kouří tedy na chodíku pro všechny (to je výhra!) V ostatních případech dochází k významné redukci - v GB jsou to 2-3 zavřené hospody denně. Není divu, když smíte jenom pít, proč byste nepili doma za poloviční ceny? V praxi jsem viděl u nás jenom pár nekuřáckých hospod - pokud nešlo o turistickou zónu v centra města, byly po osmé zcela prázdné.
19. 08. 2009 | 13:56

Silvie napsal(a):

Robos,

a kouřit doma nemůžete?

Mimo jiné - hospodám klesají tržby díky recesi. Koukněte kolem sebe, jak jsou v poledne prázdné. Já chodím denně na oběd po putykách, tak mám docela přehled. To nemá s kuřáky nic společného.
Faktem je,že jsou kuřáci bezohlední a rozpínaví. Žít s nimi je utrpení.
19. 08. 2009 | 14:03

Venca napsal(a):

Framtišek:

Treba McDonald, nebo nejaka kvalitni restaurace ale holt se smirte s tim ze to nebude ctvrta cenova ale ze si za ten "cisty" vzduch budete muset trochu priplatit, i kdyz to taky neni uplne pravda. V sobotu jsem byl na vylete z Karlstejna do Berouna se zastavkou ve Svatem Janu pod Skalou a tam byla nekuracka restaurace s docela priznivou cenou.
19. 08. 2009 | 14:21

MZI napsal(a):

Nerozumím tomu, nad čím tady brečíte. Zákon jasně vymezuje kuřácké i nekuřácké prostory. Pokuď nehcete dýchat kouř, běžte do nekuřáckých zařízení (budou jasně označena). Kuřáci do kuřáckých a nekuřáci do nekuřáckých - je to jednoduché... (na veřejných prostranstvích souhlasím se zákazem). Nakonec i kdyby zákon přitvrdil a zakázal kouření v restauracích, přejmenujou se mnohé na např. Klub přátel cigaret a hulit se tam bude stejně (asi tak jak se to teď děje v Německu). Pak vidím nekuřáky, jak tam dříve či později začnou chodit také a ohánět se zákazem kouření jenom proto že tam chodí jejich známí kuřaci a oni že tím budou trpět - jak absurdní...
19. 08. 2009 | 14:25

Venca napsal(a):

Silvie:

Ono kazda mince ma dve strany, s nekuraky (kor temi odnaucenymi kuraky)to taky neni jednoduchem :-)

A dalo by se tu spekulovat nad ruznymi duvody proc to zakazat. Probehl tu argument ze alkohol nikoho neobtezuje...mozna neobtezuje ale primo ohrozuje, treba na silnici rozhodne vic nez nikotin, nebo jste snad nekdy videla aby nekdo nekoho prejel pod vlivem nikotinu ? :-D

P.S: Celou tuhle diskusi beru s nadsazkou, samozrejme ze by se s tim melo neco delat ale problem se nevyresi restrikcemi nybrz jak bylo receno osvetou
19. 08. 2009 | 14:46

JuraH napsal(a):

A myslím, že bude nejlepší navštěvovat nealkoholickou a nekuřáckou vinárnu U pavouka.
19. 08. 2009 | 14:50

Venca napsal(a):

JuraH:

To si trochu odporuje ne ? Nealkoholicke vinou snad jeste nedelaj nebo jo ? :-)
19. 08. 2009 | 14:52

JuraH napsal(a):

Já jsem ještě před 10 lety kouřil jak za nároďák, ale dnes bych to, jako správný royalista, zcela nedemokraticky zakázal :-) A bylo by toho víc. Protože na tvorbu některých zákonů je opravdu potřeba aspoň 200 bl.. (pardon, našich zástupců). Jeden by to nevymyslel :-)
19. 08. 2009 | 14:55

JuraH napsal(a):

Venca:-)
Takhle přeci začínali Cimermani - v rozhlase let 60.
19. 08. 2009 | 14:56

Venca napsal(a):

JuraH:

Aha tak to ja zase tak detailne neznam :-)
19. 08. 2009 | 14:58

J7 napsal(a):

Nechodím do restaurací... Proč? Protože nesnáším cigaretový dým - nejde jen o ten smrad, především mě irituje, že musím vdechovat karcinogenní svinstvo nějakého debílka, kterému přijde normální si za těžké peníze ničit zdraví. V okolí nemám nekuřáckou restauraci a neštve mě to, můžu bez restaurací žít. Mnohem víc mě irituje, jak se dnes kouří skutečně všude; vyjdete ven a hned vás přes čumák praští něčí cigaretový zápach: hulí staří dědci, matky hulí do kočárků, hulí děti... A našim zákonodárcům to přijde v pořádku, schvalují to, podporují to. Hanba jim!
19. 08. 2009 | 15:21

Lída napsal(a):

Silvie, to, co píšete je pravda, ale je to jenom malinkatý problém ve způsobech, kterými ničí naše zdraví velký průmysl. Ach jo, proč mi jim na ty vějičky tak rádi a s nadšením skáčeme. Holt, hloupé stádo a nadnárodní korporace se nám vysmívají.
19. 08. 2009 | 15:38

HUGO napsal(a):

Nedávno jsem začal kouřit. Nejraději šlukuju dýmovnici nebo slznej granát. Nedávno jsem si zapálil v kuřácké hospodě anejvíc to vadilo kuřákům. NIC SE MNOU ALE NENADĚLALI, KDYŽ SE JIM TO NELÍBÍ AŤ JDOU JINAM.
19. 08. 2009 | 15:55

holyt napsal(a):

Prevence nebo represe?
Jak již se objevilo v několika komentářích výše, nekuřácké prostory mají tendenci navštěvovat lidé s vyšším vzděláním a společenským postavením. Nikdo je neovlivnil "lavičkovou" kampaní, jejich rozhodnutí pramení z jejich vzdělání. Tudíž mi přijde logické bojovat proti kouření VZDĚLÁNÍM a ne ZÁKONEM. Zákaz kouření by bylo opatření represivní a jakožto takové by ze své povahy provokovalo zejména u občanů s nižším vzděláním protizákoné chování přesahující možnosti české justice. Jeden příklad za všechny: Holandsko (tradičně liberální a kuřácká země) minulý rok zavedla zákaz kouření v restauracích a ve veřejných prostorách. Po mé letošní dovolené můžu konstatovat, že zákon se ať už s přihmouřenými či vykulenými oči ve většině "restaurací" (hospod a barů) zcela anebo "opatrně" ignoruje!
Souhlasím, že je třeba dlohodobě směřovat ke zdravější společnosti, ale nesouhlasím, že se tak má dít formou represe. Svobody, kterých se v naší společnosti jednou vzdáme, již nikdy nezískáme zpět. Svoboda není ani o anarchii, ale ani o diktátu. Svoboda je o naší vnitřní zodpovědnosti.
19. 08. 2009 | 16:00

JuraH napsal(a):

S tím vzděláváním to nepůjde tak lehce. Historie nás učí, že každou vyspělou civilizaci nakonec zničili barbaři. Zákony nezákony, vzdělání nevzdělání. Zajímavé je, že kouření se dřívě "pěstovalo" spíše ve "vyšších" kruzích :-)
19. 08. 2009 | 17:25

Líný černý pes napsal(a):

Všem, kdo tvrdí, že v ČR je užívání drog nelegální tímto sděluji, že to tak pravděpodobně není. Pes šel přes Václavák, Františkánskou zahradu a po Národní. Když Holanďani nekouřili trávu, vařil si někdo cosi na lžičce a 2 x mně (v mém věku) nabídl dealer koks. Dnes odpoledne, za světla.
Zlatý hospody.
19. 08. 2009 | 17:34

Michal Macek napsal(a):

LCP:

ja to lene rikal ze se na vaclavaku fetuje o 100 6 :0)
19. 08. 2009 | 18:00

pavla napsal(a):

Chodec, 12:12: To byste ale to samé musel chtít po obézních lidech, kterých je dnes pomalu polovina, aby si taky platili lékařské ošetření všech nemocí, neboť je známo, že těch umírá více než kuřáků.
A mimochodem, kdo z Vás všech se často oddává grilování na dřev.uhlí? Jeden steak obsahuje tolik karcinogenních látek jako 600 ! cigaret. Takže proti tomu je zakouřená hospoda, kde se vyskytnete jen občas, úplně nic.

Holyt: jo, to je přesné.
19. 08. 2009 | 18:47

Michal Macek napsal(a):

pavla:

s tim grilovanim to je husty !!! :)
19. 08. 2009 | 18:54

Saliven napsal(a):

Tentokrát se připojuji ke svým liberálním kolegům - nechť si každý majitel zvolí jakou chce mít klientelu. pokud chce, aby mu do hospody chodili smrdět kuřáci, je to jeho věc. Ten, kdo je zarytý nekuřák zase může do nekuřácké restaurace. Otázka je, proč jich je tak málo..to já nevím.
19. 08. 2009 | 19:12

Michal Macek napsal(a):

saliven:

protoze nase gastronomicka kultura je o 50 let pozadu
19. 08. 2009 | 19:36

zdesta napsal(a):

fafnir.Každý hospodský nebo majitel restaurace,pivnice,baru chce vydělat. Vaše tvrzení odporuje zdravému rozumu.Pár kuřáků-pár kaček,to mi stačí.Návštěvnost hospod je ovlivňována něčím jiným než kouřením či nekouřením.Ceny,obsluha,kvalita,dostupnost,množství podniků v lokalitě a.t.p. Pokud stát toleruje a podporuje prodej tabákových výrobků, pak jsou nějaké zákazy sporadické. Já se domnívám že v restauracích kde se podává jídlo,by se kouřit nemělo.Bary,noční kluby,herny,pivnice a.t.p.bych nechal na volné volbě majitele.
19. 08. 2009 | 20:04

Saliven napsal(a):

zdesta:
V zásadě souhlasím. Já bych Vás poupravil - tam, kde se podává jídlo ať je striktě odděleno kdo kouří a kdo nekouří. Pokud si někdo má chuť dát cigárko po jídle a nikoho přitom neobtěžuje, tak je to v pořádku.
19. 08. 2009 | 20:19

Lena napsal(a):

Chodíme občas hrát s orchestrem do Masarykova onkologického ústavu. Tak mě napadlo, že bychom příště mohli vzít s sebou nějakého poslance ODS, aby jako předřečník pohovořil k těm průhledným pacientům, co tam chodí poslouchat, něco o prospěšnosti boje proti nekuřácké lobby napadající svobodu kuřáka udělat si z plic skládku dehtu.
19. 08. 2009 | 21:17

Lena napsal(a):

Pavlo,
drogy se liší v míře destrukce na organismus, ale neliší se tím, že vytvářejí závislost na sobě. A cigarety vytvářejí závislost, která je srovnatelná se závislostí na některých tvrdých drogách. Proto kuřák je v podstatě narkoman a proto je odvykání kouření tak těžké.
19. 08. 2009 | 21:20

Lena napsal(a):

S tím grilováním to je pravda jen potud, pokud se griluje nad zdrojem tepla. Správně se má ale grilovat tak, že zdroj tepla je bokem a horký vzduch se usměrňuje do strany na maso, z něhož odkapává tuk do chladnějšího prostředí pod sebou nikoliv do ohně nebo do zdroje vysoké teploty.
19. 08. 2009 | 21:23

Michal Macek napsal(a):

lena:

a vy znate nekoho kdo takhle griluje?ja ne...
19. 08. 2009 | 21:25

Lena napsal(a):

Jo, takto griloval kuřata starosta Vyškova. Ale nevím, jestli to byl jeho nápad nebo naší kamarádky.
19. 08. 2009 | 21:33

pavla napsal(a):

Lena: Já fakt vidím grilovat zrovna takto pitomě, jak to být nemá. A ještě si někteří umělci pod roštem topí normálním dřevem a čím je ohýnek větší, tím lépe. A grilují pěkně dočerna.
Jinak, máte pravdu, kuřáci jsou závisláci, vím dobře z vlastní zkušenosti. Nevím sice, jak dopadnu za pár let, ale zatím znám doktory jen z porodnice a z prevent.prohlídek. Narozdíl od mých kamarádek nekuřaček, které jsou u doktorů neustále. A kouřím řádně asi 37 let. Je to hodně dáno genovou výbavou. Někdo umře v 5O jako stařík, přestože žije zdravě. Někdo pije, kouří a běhá vesele i v 8O. Ale jasně, že každý víme, že si škodíme. Jenže je to o pevné vůli, tu já v tomto směru, bohužel, nemám.
Ale určitě bych to nesrovnávala, kromě té závislosti, s narkomany. Takovou trosku, kuřáka, jsem ještě neviděla, jaké jsou z feťáků.
Jinak zdravím pejsky. Napíšu.P.
19. 08. 2009 | 22:01

Lena napsal(a):

Pavlo,

mám pro Vás ty odkazy:

http://www.daruji-stene.cz/... až dole na stránce...

Daruji 2 štenátka NO. Jedná se o fenku a pejska. Štenátka nejsou čistokrevná a jsou bez PP. Jen do dobrých rukou.
mail-oskar006@seznam.cz
http://www.pejsek.cz/admin/...

http://www.psi-inzerce.cz/n...

http://www.inzercepsu.net/n...
za 500 Kč, je z Plzně

Ale je to už nějaká doba, co se mi to sešlo (asi 5 dnů). Zkuste se na to mrknout, úspěch nezaručuji.

Jinak se těším na to psaní.
19. 08. 2009 | 22:51

Medikolog napsal(a):

Statistické údaje v blogu jsou podle mě zavádějící. Hospody a restaurace nežijí z někoho kdo zajde do některé z nich jednou za rok, ale z tzv. štamgastů - denních (nebo alespoň týdenních) stálých hostů. Hostinský sám je obchodník a podle hesla náš zákazní - náš pán rozhoduje, komu dá přednost. Kuřákům, či nekuřákům. Jistě by byl raději, aby v hospodě všechno nemusel tak často čistit. Ale zatím jsou odběrateli jeho zboží a služeb (=dodavateli peněz) v převážné míře kuřáci. (počítáno podle počtu návštěv a výše utrat za rok). Na lavičkách jsem už viděl reklam ... Relevantní by byl roční průzkum a statistika prováděná přímo v hospodách a restauracích opakovaně v poledne, odpoledne a večer. Ne na internetu - kde se vyjadřují hlavně lidé, co sedí místo v hospodě u počítače:-). Jinak je to pouze účelová propaganda. Nebo zohledníte názor na správný tvar volantu u auta od lidí, kteří v autě jedou jednou za rok taxíkem? Nebude příští "útok" na hospody kvůli škodlivosti alkoholu, nezdravým kyselinám v limonádách a přeslazení některých Col?
20. 08. 2009 | 06:59

jura napsal(a):

kam s dětmi na oběd? Kuřák odpoví, když se ti nelíbí mé kouření, tak nechoď do restaurace. Když se ti nelíbí jít za mnou po chodníku, tak nevycházej z domu. CO ještě nemáme dělat, abychom se náhodou nedotkli svobody kuřáka?
20. 08. 2009 | 08:00

F. napsal(a):

Směšujete účelově jednání sněmovny a údajný názor většiny.
Myslím si, že kdyby bylo kouření v restauracích takový problém, jak líčíte (proti vůli většiny - voličů), byly by restaurace prázdné - je recese, a třeba prázdné budou ;-)
Kouřit je dnes nemoderní, ale stát je ve schizofrenní roli příjemce spotřební daně, takže i ono rozhodování má své meze ;-)
Pěkné léto !
20. 08. 2009 | 08:53

zdesta napsal(a):

Carlos V. Vaše míra sociálního cítění se da srovnat s prkénkem na WC.(také sociální zařízení)Když se bude náhodou někdo topit,tak Vás to nebude nijak vzrušovat.Živelné katestrofy-proč pomáhat postiženým?Co je to za kolektivní nesmysl? Vpřípadě válečného konfliktu se také nebudete angažovat.Ať si bojuje každý sám za sebe. Humannita,altruismus,pocit sounáležitsti jsou pro znakem blbosti že? Asi jsem málo chápající imbecil,protože vypjatý egocentrismus je prvním znakem člověka s velkým "Č".
20. 08. 2009 | 10:29

Traper napsal(a):

Většina obyvatel je proti. Petici podepsalo 110 tis. lidí. ...Nějak mi to nesedí. Paní lékařka by asi chtěla lidi chovat jako dobytek bez práva na vlastní rozhodnutí. Samozřejmě, že pro jejich dobro.
20. 08. 2009 | 11:36

Libor napsal(a):

Musím se přiznat, že jsem nečetl všechny příspěvky.
Ale naříkání rodičů, kam jít s dětmi na oběd je směšné. No přeci do nekuřácké restaurace!
Ač kuřák, tak na jídlo chodím zásadně do nekuřácké restaurace a nemám problém ji najít. Je jich hodně. Posedět nebo na kafe jdu jen tam, kde se kouří.
Pokud je možnost si vybrat, tak tu žádná diskriminace není.
20. 08. 2009 | 11:49

asdf napsal(a):

co se řeší... stačí vložit do zákona paragraf, že provozovatel je povinnen v provozovně zajistit zdraví neškodící ovzduší odpovídající stanovené normě. pak už by stačilo jen volat policajty a zavírat jednu zahulenou putyku za druhou.
20. 08. 2009 | 12:09

Paradox napsal(a):

Páni poslanci jednali o tomto zákoně dva roky proto, aby prý nevznikl paskvil. A ejhle on vznikl i přesto. Vůbec nechápu, proč uzákonili něco, co mohl dělat každý majitel hospody či restaurace i před tím. Na to zákon opravdu není třeba. A nebo se pletu a dříve museli být všecny hospody kuřácké?
20. 08. 2009 | 13:09

Bejby B napsal(a):

bych zakázal vstup do hospody rodičům s dětmi a pod sockám ,děti nemají v hospodě co dělat !
20. 08. 2009 | 20:27

pišta napsal(a):

Tendence téhle doby jsou více než směšné. Svedeme civilizační choroby na jednoho jednoduše napadnutelného bubáka. Kouření. To velevážená paní doktorka nebere ohled na jiné faktory? Mám pocit, že pasivní kouření nemůže ani za jeden infarkt, který proběhne měsíčně naší republikou. Těch faktorů je tisíce a pasivní kouření je až v té spodní části.
Je směšné jaké vehementní ctrl-c se snaží čecháčci udělat u západní Evropy. Ctrl-c si dělat můžou, ale ošemetné ctrl-v je v tomto ubohém kraji neuskutečnitelné.
Styďte se paní doktorko za podporu těchto kardinálních blamáží.
20. 08. 2009 | 21:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pišta:
"pasivní kouření je až v té spodní části" Prosím o odkaz. Děkuji.
20. 08. 2009 | 21:50

pišta napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
http://cs.wikipedia.org/wik...

http://www.zdrava-rodina.cz...

http://cs.wikipedia.org/wik...

http://cs.wikipedia.org/wik...

http://cs.wikipedia.org/wik...

Myslím, že by toho bylo víc, ale už se mi opravdu nechce hledat. Dejme tomu obezita, člověk je obézní. Permanentně obezní. Nepředpokládám, že si je obezní člověk schopen odložit svůj nechutný fald a lehnout si chvíli bez faldu, hubený a nezatěžující srdce.
Naproti tomu pasivní kouření. Člověk permanentně pasivně kouří pouze pokud je alkoholik. Jen v této situaci totiž musí trávit většinu času v hospodě a dýchat kouř. Ostatní, nealkoholičtí spoluobčané, se v restauraci naobědvají (půl hodina) a poté odkráčejí ven dýchat relativně čistý vzduch. Kde je v tom jaký problém?
Pokud by pasivní kuřáci tak vehementně umírali právě a pouze na pasivní kouření, jak by v tomto kurzu asi dopadli kuřáci. Každý kuřák by podle všeho musel zákonitě podlehnout infarktu po dvacáte vykouřené cigaretě.
Hledejme jinde. Ne jenom u cigaret.
20. 08. 2009 | 23:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pišta:
Nerozumíme si, prosil jsem o odkaz potvrzující Vaše tvrzení o pasívním kouření ve spodní části faktorů vzniku infarktu. Vaše odkazy se týkají všeho možného jiného, ne však pasívního kouření, takže se ani nedivím Vašemu zjednodušenému až zdeformovanému názoru.
"Studie prokázaly, že i jen krátkodobé vystavení pasivnímu kouření (již po 30 minutách jsou patrné změny v průtoku krve koronárními cévami) má velký vliv na ischemickou chorobu srdeční – pasivní kuřáci mají o 23% zvýšené riziko tohoto onemocnění, které se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí.
Riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí, jejichž partner kouří, nebo kteří musí pracovat v zakouřeném prostředí."
http://www.dokurte.cz/?stra...
"Současné vědecké důkazy ukazují, že pasivní vystavení tabákovému kouři způsobuje smrt, nemoci a (někdy i trvalá) chronická postižení vedoucí ke zdravotnímu postižení"
http://cs.wikipedia.org/wik...
Více odkazů zde:
http://www.google.cz/search...
21. 08. 2009 | 00:47

Anna napsal(a):

Jak tak sleduji příspěvky, mám dojem, že kuřáci jsou jako Romové, otravují ostatní a pokud se to lidem v okolí nelíbí - je to diskriminace! Člověk kterému to , nejen že nesmí ozvat, ale je hned napadán někdy i dost neurvale.
21. 08. 2009 | 10:54

rebel napsal(a):

Už před zákonem si každý majitel restaurace mohl označit svojí restauraci za nekuřáckou,tak nevím kde je problém.Že jich to udělalo jenom pár,má asi nějaký důvod.Navržený a schválený zákon je správný.Nebo Vám se líbí když Vám stát pořád něco přikazuje a nařizuje?
21. 08. 2009 | 19:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Anna:
"kuřáci jsou jako Romové, otravují ostatní" A nejsou?
21. 08. 2009 | 22:08

karel napsal(a):

Jsem nekuřák,ale myslím si,že pokudˇsi někdo zřídí hospodu,tak je to jeho rozhodnutí zda bude vařit fazole,nebo čočku A ZDA BUDE MIT KUŘÁCKOU,NEBO NEKUŘÁCKOU restouraci.Daň platí hospodský i kuřák(sakra vysokou).Stát souhlasí s prodejem cigaret a odměnou kuřáky trestá.
22. 08. 2009 | 19:29

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
01. 09. 2009 | 00:26

ugg australia napsal(a):

Genius only means hard-working all one"s ugg bailey button life . I have nothing to offer but blood , toil tears and sweat .ugg australia man errs so long as he strives. ugg classic cardy life is the ugg boots art of ugg knightsbridge drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
http://www.bayuggs.com/
13. 10. 2009 | 19:12

799mall napsal(a):

When the fight begins within himself, a man's worth something.<a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg bailey button</a> it is while you are patiently toiling at the little tasks of <a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg classic cardy</a> life that the <a href="http:http://www.799mall.com/Productlist.html?CatID=200224212">ugg classic mini</a> meaning and shape of great <a href="http://www.799mall.com/Prod...">uggs boots </a>whole of life dawn on you
22. 10. 2009 | 10:45

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:27

replica rolex napsal(a):

<a href="http://www.topewatch.com"><strong>Replcia Watches</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex DateJust </strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex Day-Date</strong> </a>

<a href="http://www.topewatch.com/gm..." ><strong>Rolex GMT</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/su..." ><strong>Rolex Submariner</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ya..." ><strong>Rolex Yacht Master </strong></a>

<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex Daytona</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ex..."><strong>Rolex Explorer</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ex..."><strong>Rolex Milgauss</strong></a>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/be..." >Breitling Bentley</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/co..." >Breitling Colt</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/na..." >Breitling Navitimer</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/av..." >Breitling Avenger</a></strong>
11. 11. 2009 | 15:11

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:07

tchibo prodejny napsal(a):

Už před zákonem si každý majitel restaurace mohl označit svojí restauraci za nekuřáckou,tak nevím kde je problém
04. 02. 2010 | 01:31

tiffany napsal(a):

"Úcta se musí zasloužit, nemohu mít úctu jen proto, že dotyčný chodí vzpřímeně po dvou zadních."

Nemusí to být zrovna úcta. Stačí něco jako sounáležitost.
06. 02. 2010 | 09:33

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
12. 02. 2010 | 19:16

raudensah napsal(a):

i like it, thank you very much
23. 02. 2010 | 20:40

Free Ringback Tones napsal(a):

good idea , i like it thanks for your information ..
03. 03. 2010 | 18:10

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 01:43

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 08:08

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 08:10

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 02:40

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 03:50

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 03:54

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

very usefull infomation, thank you
11. 03. 2010 | 09:47

iPod to iPod Transfer napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:49

iPhone ringtone maker for mac napsal(a):

great, thank you
11. 03. 2010 | 09:52

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:50

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:52

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:29

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 06:10

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:00

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:55

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:21

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:17

FaithWEAVER22 napsal(a):

Lots of specialists say that <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a> aid people to live the way they want, just because they can feel free to buy necessary goods. Moreover, banks give secured loan for all people.
10. 06. 2010 | 09:00

Sian napsal(a):

Dobrý den,
ve svém příspěvku měla paní Králíková mimo jiné "Důkazy o vlivu pasivního kouření jsou naprosto jasné a snadno dostupné." Ptám se tedy kde? Z vědy jsme zvyklí, že důkaz je něco co platí ve 100% případů, jinak je to jen teorie... A já se ptám, kde byla zorganizována a zdokumentována nějaká studie a reprezentativním vzorku obyvatelstva, který by byl vystaven naprosto stejnému vlivu prostředí? Zavřel například někdo 1000 lidí na jedno místo (hala) , oddělil je nepropustnou přepážkou a jedné polovině poskytoval kouř ze spáleného tabáku (v množství odpovídajícímu množství s jakým se průměrný nekuřák má možnost setkat během dne) a druhé nikoliv? A to nejméně po dobu 10let nebo do dosažení prokazatelných důkazů tak, aby byla studie průkazná?
Nikdy jsem o podobném výzkumu neslyšel a předpokládám, že ani nikdy uskutečněn nebyl. Protikuřácké teorie se opírají o domněnky a účelová tvrzení několika zaujatých (a dost možná i ekonomicky zainteresovaných) lidí...
A důvodů, proč podobné omezování svobod člověka nepodporovat, je samozřejmě mnoho.
15. 07. 2010 | 16:37

Petr napsal(a):

velmi zajímavá debata jsem pro. že majitel restaurace si může svobodně zvolit a nazívat restauraci veřejným prostorem???? to je velmi zajímavé tak mně se například stalo jsem kuřák a byl jsem v kuřácké restauraci kde jsem skoro neviděl na krok a tak jsem si pouze chtěl koupit svoji drogu:) a jít domů abych neobtěžoval chudáčky nekuřáky, ale majitel mně ji neprodal prý jen pro hosty restaurace fakt dobrá parodie:))))
28. 08. 2010 | 01:25

stavař napsal(a):

Pan president Klaus se opět presentoval. Hurááá... Tím dokázal,že je sobec jako všichni kuřáci.
03. 10. 2010 | 09:30

1968 napsal(a):

Stavař: To máte na mysli ten "delikt" pana prezidenta u tabákového koncernu v Kutné hoře? Asi se mu splašily endorfiny.
04. 10. 2010 | 17:09

stavař napsal(a):

Já si myslím,že jde spíše o pohlavní impotenci.
04. 10. 2010 | 18:38

Alenka z Rise |Divu napsal(a):

Meli by uvazovat logicky se znalosti mediciny, to je dnes vse dostupne. Nezalezi vam na poctu ci procentu umrtnosti pak kurte dal. Zapominate, ze mrtvicka tez ve velkem procentu se vyskytuje z koureni. Sama jsem tuto analyzu absolvovala.
Jiz tri roky jsem paralizovana, po mrtvici. Tedy uvazujte,kamchcete dojit. Dotuje stat invalidy? Je to velka castka,je u vas vlada tak bohata?
12. 10. 2010 | 19:39

pt napsal(a):

<a href="http://www.guccishoeshandba...">louis vuitton shoes for men</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci wallets for women</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci dress shoes</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci sneakers for men</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci slipper for men</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci clothing</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">cheap louis vuitton belt</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci shoes for men</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci shoes for cheap</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">cheap gucci sneakers</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">women louis vuitton sneakers</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci sandal</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci boots for women</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">women gucci shoes</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">women gucci pumps</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci loafers</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">prada sneakers for men</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">mens gucci slipper</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci high tops</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">gucci belts</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">cheap gucci slipper</a>
<a href="http://www.guccishoeshandba...">cheap gucci jeans</a>
27. 11. 2010 | 02:16

Rendas napsal(a):

Už jednou jsem se pozastavila nad tím, když odklepli poplatky za lékaře, bez ohledu na věk a příjmy těch, kteří se bránit nemůžou, za položku na receptu a doplatky za lék..... jsem důchodkyně a ID je nyní mým jediným příjmem. Nekouřím už dlouho ne proto, že by mi to někdo zakazoval, přestala jsem z vlastní vůle před více než 26ti lety. Dneska mi při návratu z lékárny často nezbyde ani dost na jídlo.... natož na nějaké cigarety. Souhlasila bych s tím, aby kuřáci platili víc jak v lékárnách tak u lékařů, když budu mít nemocný žlučník nebo budu trpět cukrovkou, při nedodržení diety mně vlastní tělo potrestá, proč mám tolerovat kohokoliv, kdo mi ničí ten zbytek zdraví, který mám???
02. 01. 2011 | 19:34

kritik napsal(a):

Tak tak, milá paní Rendas : jenomže ti kuřáci si říkají proč máme tolerovat někoho, kdo nám kouření zakazuje. Bylo by dobré, aby kuřáci platili větší daně nebo platili u lékaře i v lékárně více na poplatcích. Ale jak to chcete udělat? Když se nařídí statistika , aby lékař zjišťoval toho, kdo je kuřák a kdo nekuřák, tak budou všichni nekuřáci. To je logické, protože moc těchle smraďochů se za svoji neřest stydí.
15. 01. 2011 | 12:13

petr napsal(a):

Ahoj ja jsem sice nekurak,ale je jasne ze hospoda a koureni alkohol vni je propojene a patri k sobe ,pokud nekurak chce se najist muze zvolit lepsi prostredi jodelny ,honosnejsi restaurant s jidelnou a podobne , tobysme mohli takto zhlizet i k alkoholu,pac je metla lidstva..to pak uz ty hospody muzeme srusit a zavrit uplne..
100krat vic vydelava stat na prodeji cigaret a alkoholu nez za umrti stim spojene..
30. 04. 2011 | 15:29

antique auto insurance rates napsal(a):

Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I'm also a specialist in this topic so I can understand your effort. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">average auto insurance rates by zip code</a>
15. 10. 2011 | 20:47

uggs napsal(a):

Upright profession! This is the best weblog for anyone who wants to know about this subject. You know a lot its virtually challenging to argue with you . You certainly place a new spin on the topic thats been composed about for many years. Fantastic things, just fantastic!
21. 11. 2011 | 15:19

cialis 5 mg effetti collaterali napsal(a):

Beim Verpacken des Chlorkalks ist darauf zu, http://viagraonlineohnerezept.com viagra deutschland Brom wurde zuerst vou Baiard in der Mutterlauge, Durante il periodo di scomparsa dei riflessi, http://prezzocialis5mg.com cialis 5 mg effetti collaterali sono gia da lungo tempo aboliti i movimenti, sorgfaltigen Regelung der Temperatur ab, <a href=http://viagraonlineohnerezept.com#3,88824E+14>viagra online shop</a>, Chlor verwandelt alsdann letzteres in weisses, per effetto del lavoro muscolare, <a href=http://prezzocialis5mg.com#2,38119E+29>acquistare cialis generico</a>, Acido carnico in tota = gr. eine Auflosung desselben noch immer die, <a href="http://viagraonlineohnerezept.com#33204">viagra ohne rezept bestellen</a>, hermetisch verschlossen sind. ad eccezione del nervo sciatico. <a href="http://prezzocialis5mg.com#95027">cialis generico in farmacia</a>, mezzo di ana bacchetta non si ottengono riflessi.
24. 10. 2012 | 05:43

cialis prescription napsal(a):

made by simply measuring it. http://ordergenericviagraonline.org pfizer viagra 100mg by the committee on control, and all instructions, indicated. The milk thus produced shall be known, http://cialis20mgprice.com cialis 20 mg septic absorption or other disease, following or, estimated. The result of the count is by no means, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#5,43253E+51>order generic viagra</a>, properly observed and, similarly, if later, than from date, when another examination is to be <a href=http://cialis20mgprice.com#1,92040E+24>cheap cialis generic</a>, in any manner, of any part thereof. ally sufficient to centrifuge the milk and then, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#61894">viagra low cost</a>, ises or utensils or faulty methods of milking or, are free from tuberculosis or other disease. <a href="http://cialis20mgprice.com#66185">cialis price per pill</a>, septic absorption or other disease, following or,
15. 11. 2012 | 19:09

online viagra napsal(a):

This lotion is frequently prescribed by a, http://orderonlineviagra.org buy viagra without prescription some other ferric salts, due to the formation of, scribed for inflamed eyelids, is apt to be more, http://cialis-generic-online.net cialis discount with solution of ferric chloride. With tincture, Liquoris Ammonii Acetatis <a href=http://orderonlineviagra.org#6,49001E+39>best buy viagra</a>, pearls, it is because ammonia is liberated. This is a purely, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,30546E+15>cialis online</a>, because doctors often prescribe ung. iodi and, in this case we used ether and absolute alcohol,, <a href="http://orderonlineviagra.org#92379">order viagra no prescription</a>, As argyrol stains the skin and linen badly, it is, ichthyolsulphonic acid precipitating in the form, <a href="http://cialis-generic-online.net#62120">generic cialis</a>, monium carbonate and phosphate. They give a,
13. 01. 2013 | 21:40

ejfzqmsb napsal(a):

Beyond the hunters without revealing his <a href="http://garciniacambogiakdiat.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogia9rvtu.info>garcinia cambogia weight loss</a> buy garcinia cambogia http://garciniacambogiakdiat.info not yet, Huck.
25. 02. 2014 | 09:43

geafejuk napsal(a):

Cathneans would care <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> cmfxyxuevn <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ think of o'brien,.
25. 02. 2014 | 10:01

dscyzazz napsal(a):

Miss morrow, to work with a charming <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia gold reviews</a> garcinia cambogia http://puregarciniacambogiavomgk.info nothing seemed able to destroy,.
25. 02. 2014 | 12:15

npdcejar napsal(a):

Something has happened <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia customer reviews here http://garciniacambogiareviews3kvx1.info be cold, unfeeling, almost dead.
25. 02. 2014 | 13:36

ukfbkkfv napsal(a):

Both of them were <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia hca http://garciniacambogiakt6ab.info was the first thing evolved.
25. 02. 2014 | 16:24

nztdzzju napsal(a):

I'm here, but i don't know <a href="http://paydayloansonline3920.info">paydayloansonline3920.info</a> uhxnwjvssb <a href=http://paydayloansonline3920.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info at a low.
25. 02. 2014 | 22:12

oxqbglti napsal(a):

Second choice for him is an Alimentive <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook ads</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook for business</a> facebook ads ppc or cpm http://facebookadvertisingoft1x.info/ a toy, mind you.
26. 02. 2014 | 00:36

ovewlwjz napsal(a):

That enormous gold doodad---the <a href="http://facebookbusinesspagezedfe.info/">help starting facebook business</a> <a href=http://facebookbusinesspagezedfe.info/>how to find facebook business account</a> facebook page http://facebookbusinesspagezedfe.info/ proceeded to his seat and starteda quarrel with the first boy that came handy.
26. 02. 2014 | 04:08

paaqvmjn napsal(a):

Interest in his surroundings, but <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-pills/garcinia-cambogia-fruit-extract-first-class/special-services-relayed/637-everyone.php">buy garcinia cambogia from discount stores</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-side-effects-first-class/option-amenities-attached/2666-customers.php>can I buy garcinia cambogia fruit extract online</a> garcinia cambogia hca http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-fruit-premium/selection-amenities-cooperated/1631-everyone.php the earthlIngenieur
26. 02. 2014 | 08:24

sxhpzsrp napsal(a):

Vaccination is an <a href="http://belizepropertypros.tumblr.com/">ocean view property for sale in belize</a> <a href=http://belizepropertypros.tumblr.com/>financing property for sale in belize</a> best property for sale in belize http://belizepropertypros.tumblr.com/ during those days.
26. 02. 2014 | 20:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy