Boj o protony

16. 08. 2013 | 11:42
Přečteno 5734 krát
V posledních týdnech jsem obdržela několik e-mailů, které mne žádaly, abych se zasadila o dostupnost protonové terapie pro pacienty v ČR. V některých případech jsem byla dokonce přímo vyzvána, abych podpořila pražské Protonové centrum (Proton Therapy Centre). Cítím tedy potřebu se k této záležitosti veřejně vyjádřit a presentovat svůj názor.

Nejprve bych ráda od sebe oddělila více různých problémů, které byly v uvedených e-mailech směšovány dohromady. Prvním problémem je účinnost a vhodnost léčby onkologických onemocnění pomocí protonů. Druhým je dostupnost této léčby pro české pacienty. Třetím, a zcela samostatným, je situace Protonového centra a jeho spor s Veřejnou zdravotní pojišťovnou ČR.

Ačkoli úmrtnost v posledních letech v důsledku včasné diagnostiky klesá, nádorová onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny smrti. Je to dané i tím, že v důsledku demografických změn výskyt zhoubných nádorů narůstá. U mužů jde především o rakovinu prostaty, u žen o rakovinu prsu (viz Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích). Některé nádory jsou velmi těžko léčitelné, například nádory mozku a slinivky břišní, a to i pokud jsou včas odhaleny. Je přirozené, že lidé požadují, aby jim byla poskytnuta účinná léčba, pokud možno s co nejmenšími vedlejšími účinky. Způsobů, jak léčit zhoubné nádory, jsme od poloviny minulého století vyvinuli několik. Nepříjemné a někdy i velmi závažné vedlejší účinky nicméně zůstávají společným jmenovatelem převládajících metod.

Dosud nejrozšířenější ozařování svazkem fotonů či elektronů, přestože se neustále vyvíjí, naráží na fyzikální omezení daná tím, jak foton či elektron ztrácí energii při průchodu tkání. Protože nejvíce energie vyzáří tyto částice na povrchu a těsně pod povrchem tkáně – tedy předtím než zasáhnou samotný nádor – je s touto metodou spojeno vysoké riziko nevratného poškození důležitých orgánů v oblasti, na níž bylo záření aplikováno. Toto riziko lze někdy snížit aplikací vstřebatelného tkáňového spaceru, například u nádorů prostaty. U některých typů nádorů však riziko poškození okolní tkáně dostatečně omezit nelze, což lékaře staví před dilema, jakou nejnižší dávku záření zvolit, aby měla terapeutický účinek a přitom trvale nepoškodila pacienta. Například u nádorových onemocnění mozku hrozí u dětí, že v důsledku terapie dojde k poškození nervové tkáně a tím i zdravého vývoje. Zasaženy mohou být intelektuální a paměťové schopnosti.

Jednou z alternativ je ozařování částicemi, které svou energii ztrácejí jiným způsobem. Takovými částicemi jsou hadrony. Z nich jsou pro terapeutické účely používány zatím zejména protony. Jejich fyzikální vlastnosti umožňují mnohem přesněji určit, v které části těla pacienta bude vyzářeno nejvíce energie. Pro některé pacienty tedy protonová terapie může představovat nejen zvýšení komfortu léčby, ale i zásadně odlišnou perspektivu dalšího života. Dosud provedené studie naznačují nižší riziko recidivy ve srovnání s konvenční radioterapií (viz například tisková zpráva Americké společnosti pro terapeutickou radiologii a onkologii ze září 2008, nebo článek zveřejněný v minulém roce v časopise Radiation Oncology). Přestože na možnost využití protonů pro léčbu nádorových onemocnění upozornil americký fyzik Robert R. Wilson již v roce 1946, ve větším měřítku se pacientům otevřela až po založení Centra pro protonovou léčbu a výzkum při americké Loma Linda University v roce 1990.

V současnosti je na celém světě v provozu přibližně stovka zařízení ve čtyřech desítkách středisek, která protonovou terapii poskytují (údaje z října 2012). Polovina středisek je ve Spojených státech a Japonsku (údaje ke konci roku 2011). To souvisí s jednou nezanedbatelnou nevýhodou této metody – vysokými náklady na pořízení přístrojového vybavení. Jen urychlovač částic stojí kolem 100 mil. dolarů. Takové zařízení je dnes i u nás, v areálu pražské nemocnice Bulovka. Co se týká provozu zařízení, dosud se zpravidla uvádělo, že náklady na ozařování protony jsou dvojnásobně až trojnásobně vyšší než v případě ozařování fotony či elektrony. V poslední době se nicméně objevily studie, podle nichž může být léčba pomocí protonů cenově srovnatelná, zejména pokud jsou zahrnuty náklady na léčbu komplikací a zohledňuje-li se délka a kvalita dalšího života. U nás se tomuto tématu věnoval například Institut pro zdravotní ekonomiku – iHETA. Jeho tisková zpráva z června 2013 odkazuje na analýzy využívající tzv. ukazatel QALY, tj. Quality Adjusted Life Year – rok života ve vztahu k jeho kvalitě.

V zahraničí se QALY již běžně používá pro vyhodnocení efektivnosti zavedení nové nákladné terapie do praxe. S tímto ukazatelem pracuje i policy paper britského ministerstva zdravotnictví zveřejněný v říjnu 2012. Na základě simulace metodou Monte Carlo odhaduje, že u protonové terapie je pravděpodobnost dosažení vyšších hodnot QALY než u konvenčních druhů léčby (v případě akutních diagnóz o 2,5 QALY a při zahrnutí všech indikací průměrně o 1,8 QALY). Protože britští pacienti zatím musí protonovou léčbu absolvovat v zahraničí (většinou ve Spojených státech), doporučuje tento policy paper, aby byla do roku 2017 vybudována dvě zařízení. Zprovoznění alespoň jednoho zařízení na území Anglie doporučovala také Národní poradní skupina pro radioterapii – NRAG. Ve své zprávě pro ministry z února 2007 zároveň odhadla, že na základě současné úrovně poznání lze ospravedlnit poskytnutí protonové léčby 8 až 31 pacientům na 1 milion obyvatel za 1 rok. Pokud bychom tento odhad uplatnily v ČR, znamenalo by to zajistit léčbu protony pro 80 až 310 pacientů ročně.

Existují spory o to, pro jaké skupiny pacientů je protonová léčba vlastně vhodná. Efektivnost této metody je stále předmětem odborné diskuse (viz například zpráva na stránkách Americké společnosti klinické onkologie z června 2013). Do hry dále vstupují také ekonomické zájmy (čehož si všímá například článek zveřejněný na stránkách Americké společnosti pro rakovinu). Zatímco provozovatelé zařízení se logicky snaží získat co nejvíce pacientů, pojišťovny se zdráhají hradit násobně dražší léčbu. Není tudíž překvapivé, že se z otázky uplatnění protonové terapie v praxi a zajištění její dostupnosti pro pacienty stalo politikum. To zdaleka neplatí jen pro naši zemi. Boje o to, kde se bude protonová terapie poskytovat a kdo z toho bude mít prospěch, probíhají v již zmíněných Spojených státech s nemenší intenzitou (viz například článek v časopisu Forbes).

Myslím si, že v zájmu pacientů je, abychom trvali na přednosti lékařského hlediska před ekonomickými a politickými zájmy, samozřejmě v mezích daných rozpočty pojišťoven a stavem veřejných financí. Přestože se odborná veřejnost ještě úplně neshodla, domnívám se, že již nyní je dostatečně zřejmé, že pro některé druhy zhoubných nádorů je protonová terapie nejlepší volbou (článek z února 2011 zveřejněný v časopise The Oncologist došel k závěru, že protonová metoda umožňuje dosáhnout stejných nebo lepších výsledků s využitím nižších dávek záření při léčbě nádorů hlavy a krku). Osobně jsem toho názoru, že pokud již u nás bylo vybudováno zařízení, které protonovou terapii poskytuje, měly by pojišťovny hledat cesty k tomu, aby mohlo sloužit všem českým pacientům, pro něž je tento typ léčby optimální.

V této souvislosti mne velmi mrzí, že uvedení protonové terapie do české medicínské praxe provází stín pochybností. Pokud zařízení vznikne díky smlouvě podepsané nuceným správcem pojišťovny, který je následně provozovatelem zařízení zaměstnán, působí to jako zvláštní shoda okolností. Obsah smlouvy – především výše finančních závazků na straně pojišťovny – také vyvolává otázky. Nelze přehlédnout ani skutečnost, že pod webovými stránkami petice „Hlas pro život“, která se otevřeně staví na stranu provozovatele, je podepsána společnost Impression Media, označovaná za „největší mediální zastoupení v oblasti internetové reklamy“ v ČR. Informace, které se šíří mezi veřejností, jsou navíc někdy dost nepřesné. Někteří z těch, kteří se na mne obrátili, nabyli mylného dojmu, že se u protonové terapie nejedná o ozařování a že lze zcela vyloučit nežádoucí účinky.

O čem však nemám pochybnosti, je podpora dostupnosti protonové léčby na území ČR pro ty pacienty, u kterých je její nasazení prospěšné. Existují pacienti, u nichž nelze realizovat převoz na větší vzdálenost (například do Mnichova), protože by se tím ohrozil průběh léčby či přímo jejich život. Je naší povinností snažit se těmto pacientům pomoci. Velmi bych uvítala, kdyby se v současnosti jediné existující zařízení v naší zemi co nejdříve s pojišťovnami rozumně dohodlo a protonová terapie byla pacientům běžně dostupná.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kuba napsal(a):

Předpokladem je hlavně srovnatelná cena s tím Mnichovem. V současné době je prý dvojnásobná.
Pan Pečenka se dopustil trestného činu, když bez vědomí správní rady podepsal nevýhodné smlouvy - tak nevím proč se nekoná? Smlouvy jsou na základě toho neplatné.
Proč se z užitečných věcí na Západě běžně fungujících, jako jsou elektronické zdr. karty,sociální karty, OpenCard, protonové centrum ..fotovoltaika ... musí v Čechách stát vždycky nějaký Východní podezřelý penězovod s nejasnou strukturou.
16. 08. 2013 | 13:11

Všechnovím napsal(a):

Z lékařského hlediska je věc jasná. Zařízení používat.
Z ekonomického hlediska jsou dvě možnosti.
1) Zařízení nepoužívat. Prodělá investor, nevydělá nikdo.
2) Zařízení používat a platby rozdělit mezi pojišťovny a úspěšně vyléčené pacienty. Vydělají úspěšně vyléčení pacienti,
část prostředků se vrátí investorům. Pojišťovny si trochu vylepší své špatné jméno. Lékaři si vydělají na velmi slušné platy.
16. 08. 2013 | 13:12

skeptický napsal(a):

Nejjednodušší je nádor vyjmout,ozářit rentgenem skoro zadarmo.Až odumře,dát zpátky.Výsledek zhruba stejný.
Dnešní tendence je jak u dopravní policie.Namísto hříšníka honit,nastraží se radarové kamery,a pošlou vám účet.
Namísto operace se zmáčkne u kafe knoflík,a peníze vám jdou do banky na účet.
16. 08. 2013 | 16:30

Yosif K napsal(a):

Všechnovím napsal(a):
Z lékařského hlediska je věc jasná. Zařízení používat.
Z ekonomického hlediska jsou dvě možnosti.
1) Zařízení nepoužívat. Prodělá investor, nevydělá nikdo.
2) Zařízení používat a platby rozdělit mezi pojišťovny a úspěšně vyléčené pacienty. Vydělají úspěšně vyléčení pacienti,
část prostředků se vrátí investorům. Pojišťovny si trochu vylepší své špatné jméno. Lékaři si vydělají na velmi slušné platy.
16. 08. 2013 | 13:12
Zařízení v Praze se používá (letos asi 4 pacienti od VZP), jelikož je však dvakrát dražší než v Mnichov včetně hotelů, VZP posílá některé pacienty do prahy a některé kterým nevadí převoz do Mnochova protože tam je ošetření za polovic.

Protonové centrum je Rathovina. pečenka byl poslán jako nucený správce do VZP Rathem a měl pravomoci správní rady a proto mohl bez kontroly podepsat právně závaznou dlouhodobou smlouvu na ošetření za 16 miliard Kč, tj asi na 60% rozpočtu na léčení rakoviny v CR a asi stokrtát větší kapacitu než dokotři tč na protonovou léčnbu indikují.

Právně je všecno v naprostém pořadku.

Dívejte se na proces s Rathem. Stredočeská CSSD dala vypracovat tři nezávislé posudky že Rath nezpůsobil kraji žádnou škodu a že jeho práce jako hejtmana byla v naprostém pořádku. (66 mega u Pancové přinels proletářský ježíšek - dědučška moroz....)
A možná to tak dopadne, soud Ratha osvobodí a ten se stane ministrem pro boj proti korupci za CSSD. .

A Pečenka se stane ministrem zdravotnictví za CSSD a protonové centrum bude třeba každý rok inkasovat třeba 4 miliardy Kč. Všechno je možné.......
16. 08. 2013 | 17:08

Yosif K napsal(a):

Je zajímavé, proč Protonové centrum v Praze účtuje dvakrát více než Protonové centrum v Mnichově.

V Mnichově nemají mramor na podlahách a obří akvarium se žraloky.

Proč by však Protonové centrum mělo jít s cenou dolů na Mnochovskou úroven? Mají smlouvu od Pečenky a ta je právně bez vad, absolutně neprůstřelná, podobně jako u fotovoltaiky.

Stačí počkat až zvítězí CSSD ve volbách, Pečenka se stane mimnistrem zdravotnictví a peníze potečou proudem. Jak výše napsal pan Skeptický "vydělají všichni".
Princip socialismu, vydělají všichni (a zaplatí také všichni, ale jiní všichni než ti všichni co vydělají).
16. 08. 2013 | 17:26

Libertad napsal(a):

Pani profesorko,

děkuji za objasnění léčebných postupů dotčené nemoci.

Dovolím si několik poznámek:

a) proč pan Pečenka již není odsouzen a nesedí ve vězení? Ačkoliv nejsem právník, maslím si, že p. Pečenka jako správce ve VZP neměl co podepisovat tu smlouvu o smlouvě budoucí, která tenkrát na odvrácení bankrotu VZP mohla mít jedině negativní a nikoliv pozitivní vliv.
b) v žádném případě by se pojišťovny neměly nechat vydírat
c) jak dlouho budou státní úředníci podepisovat nevýhodné smlouvy pro stát a bude jim to procházet?

S pozdravem

Sidonio Libertad
17. 08. 2013 | 09:28

Klíma napsal(a):

Paní Senátorko,když už přístroj na protonové ozařování máme, tak musí makat 24 hodin denněě, aby se náklady vrátily dříve než přístroj morálně zastará a objeví se nová technologie.
Koupit za stovky milionů přístroj a potom říkat že se ekonomicky nevyplatí ho používat, to je prostě šílený nesmysl.
To jsou základy ekonomckého myšlení, které vám prozradí každý podnikatel i sedlák.
O zdravotní vhodnbosti terapie musí rozhodnout lékař
17. 08. 2013 | 09:45

dd napsal(a):

Děkuje, hezké a k věci.
17. 08. 2013 | 10:08

Yosif K napsal(a):

Libertad napsal(a):
Pani profesorko,

děkuji za objasnění léčebných postupů dotčené nemoci.

Dovolím si několik poznámek:

a) proč pan Pečenka již není odsouzen a nesedí ve vězení? Ačkoliv nejsem právník, maslím si, že p. Pečenka jako správce ve VZP neměl co podepisovat tu smlouvu o smlouvě budoucí, která tenkrát na odvrácení bankrotu VZP mohla mít jedině negativní a nikoliv pozitivní vliv.
b) v žádném případě by se pojišťovny neměly nechat vydírat
c) jak dlouho budou státní úředníci podepisovat nevýhodné smlouvy pro stát a bude jim to procházet?

S pozdravem

Sidonio Libertad
17. 08. 2013 | 09:28
ad a) to zda Pečenka měl či neměl právo podepisovat JE SPORNÉ. Morálně neměl právo podepisovat smolouvy které zavazují VYP vyklopit 16 miliard Kč do roukou mazaných hochštaplerů. Právně však tyto pravomoci měl. Pečenka a Rath jsou protřelí darebáci, jistě jim nebylo líto všechno pořádně právně ošetřit, uvidíte že možná Ratha mazaní právníci vysekají i z peněz ve škatuli pod podlahou a v zavařovačkách.
Rath ani možná nevypadne z aprlamentu a možná i povede CSSSD - Sobotka a hašek jsou proti němu bezbarví pišišvoři.
Pečenka ještě bude šéfovat Sykové, proto Syková mluví velmi opatrně jako když maluje a se....re zároven.
ad 2) i tam může být někdo podplacen..... asi jediná cesta je bohužel ještě více nasazovat odposlechu a koukat kdo má koli v zavařévačkách a pod podlahou, i kdzž v parlamentě žvaní jako zatánce chudoby....
ad 3) chce to nějaké kurážnější soudce - v zákobnech nemůže být vše do detailu.
17. 08. 2013 | 18:08

Yosif K napsal(a):

Klíma napsal(a):
Paní Senátorko,když už přístroj na protonové ozařování máme, tak musí makat 24 hodin denněě, aby se náklady vrátily dříve než přístroj morálně zastará a objeví se nová technologie.
Koupit za stovky milionů přístroj a potom říkat že se ekonomicky nevyplatí ho používat, to je prostě šílený nesmysl.
To jsou základy ekonomckého myšlení, které vám prozradí každý podnikatel i sedlák.
O zdravotní vhodnbosti terapie musí rozhodnout lékař
17. 08. 2013 | 09:45

Pokud nezachrání firmu sosálisti, tak jde do krachu.
Jsoz rto kapitalisti bez kapitálu, projekt ije z 9+9% financován bankou Erste. Firma má kapacitu protonového ozařování která patzrně několikrát převyšuje potřeby Cčeské republiky. V sousedních státech nezabodovala - kromě pár pacošů z Tatarstanu - mají tam svoje stroje.

Pojištovny by měly platit za oštření, ne za to že hochštapleři
si postavili crám moderrní architektury s mramorovými obklady a podlahami a obřími akvarii se žraloky. proto je jejich kalkulace dvakrát vyšší než v Mnichově.

No nic, socálismu ve yzravotnioctví zdar zdar zdar, jak píšete na těch akváriích am mramoru a přepísklé kapacitě "vyděláme všichni" v tom je solidární podstata sosálismu. Akorát že ti všichni asi nejsou úplně všichni kteří to v solidárních daních budou platit.

Rath a Pečenka jsou upřímní socalistui jako Noha - oba dva jsou hochštapleři kteří nedosatečně rychlo stoupali v ODS tak se rothodli zmanit dres. A mezi sósálistickými pišišvory jsou úplné hvězdy. Ař Rath vyleze z lochu a pečenka se stane ministrem tak oba dva místo desítek milionů budou ŠTOSOVAT MILIARDY.
17. 08. 2013 | 18:19

Yosif K napsal(a):

Pokud nezachrání firmu sosálisti, tak jde do krachu.
Jsou to kapitalisti bez kapitálu, projekt je z 99% financován bankou Erste. Firma má kapacitu protonového ozařování která patrně několikrát převyšuje potřeby Cčeské republiky.

V sousedních státech firma nezabodovala - kromě pár pacošů z Tatarstanu - mají tam svoje stroje.

megalomanickou stavbu zachrání sosáslisti. Sosálismu ve zdravotnictví zdar zdar zdar!
17. 08. 2013 | 18:22

5UM5BawI1j5 napsal(a):

Ciao a tutti da Fort Lauderdale! Silvia e8 eccitatissima, veerndec siamo andati al centro per accordarci per le terapie, lunedec si comincia!!!!Bacioni a tutti, a presto, speriamo con fantastiche novite0!!!
23. 08. 2013 | 12:49

Q1WxjMrzEEtA napsal(a):

Infiniti auguri a Silvia perche8 il 2011 le porti tante belle novite0 .Ti<a href="http://yvqkslekt.com"> auumriago</a> buon viaggio e speriamo che queste altre settimane di terapie portino buoni risultati ..Ti aspettiamo al ritorno col tuo splendido sorriso sulle labbra.Baciiiiiiiiiiii
24. 08. 2013 | 15:41

UVVLin7Ca7WX napsal(a):

I went to your restaurant for the first time thgnoit. Had the blackened scallop salad. Amazing! Thank you to your staff and especially your chef.God bless you.-Your new thrilled customer http://xvmwndvx.com [url=http://ayrkna.com]ayrkna[/url] [link=http://owlzwimwnb.com]owlzwimwnb[/link]
26. 08. 2013 | 13:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy