O energetických lidech a Grigoriji Petroviči

22. 07. 2020 | 11:52
Přečteno 688 krát
Je léto a většina lidí se těší na odpočinech u vody nebo na horách. Ne však lidé urputně rozvíjející svou osobnost, toužící po harmonii těla a duše a prevenci vyhřezlých plotének. Zrovna tak jako lidé, kteří jim v tom (ne)zištně pomáhají.

Mezi ně patří i lektoři kurzu „Obnovení zdraví pomocí číselných řad a práce s energií člověka“ Ing. Hana Chupíková a František Žák.

Program jejich kočovného kurzu je velice zajímavý:

Osobnost Grigorije Grabového, filozofie a cíle jeho Učení
možnosti a způsoby ovlivňování reality minulosti, současnosti i budoucnosti
seznámení s kurzy lektora Ilji Emanuilova
technika práce s číselnými řadami, používané technologie, doporučení k prováděným koncentracím
seznámení s knihou číselných řad „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“
praktické cvičení provádění koncentrací na čísla
čtení některého z autorských přednášek
Základy techniky Su-Jok
Praktické moxování dle techniky Su-Jok, dodávání energie do těla
Ozdravění páteře a celého těla metodou profesora Ivaškieviče
Energie stromů – praktické prožití energie stromů v lese, výměna energií
Jednodenní návštěva velké pyramidy v Postoupkách u Kroměříže – doprava osobními auty kurzistů
Energetické zářiče – titanová pyramida, protiběžně vinutá spirála podle Korschelta, zesilovač Theta
Vliv emocí na zdraví člověka – radost, smutek, hněv, atd.
Cena kurzu: 6300 Kč – v ceně je ubytování, polopenze a kurzovné.

Účastníky kurzu poznáte při setkání v přírodě lehce: Nebudou moc opáleni, budou se chovat divně a v lese budou objímat stromy.

Zaměřil jsem se na osobnost Grigorije Petroviče Grabového. Představuji vám ho z webu Věčnost života:

Fenomén tisíciletí Grigorij Grabovoj
V.I. Sudakov ve své knize „Fenomén tisíciletí Grigorij Grabovoj“ mimo jiné uvádí:
„Grigorij Grabovoj diagnostikuje letadla a jaderné reaktory, provádí teleportaci předmětů
i lidí, zraje napříč časem, vzdáleností a překážkami, sestavuje současnost i budoucnost.
A hlavně – bezkontaktním způsobem, bez léků a skalpele osvobozuje lidi od děsivých chorob – rakoviny a AIDS v poslední fázi. Bulharská věštkyně Baba Vanga ho postavila do stejné řady s Ježíšem Kristem vzkříšeným z mrtvých a předpověděla mu skvělou budoucnost.“
Toto setkání Sudakov popisuje v Doslovu své knihy, jehož část pro zajímavost uvádíme:
Začínám příběh s tak neobvyklým „předzpěvem“ proto, aby se čtenář okamžitě pokusil pochopit, že v našem životě má místo také neobvyklé, nepochopitelné. Stačí se rozhlédnout kolem, stačí základní touha vidět a vašemu vnitřnímu zraku se objeví řešení, kterému generace lidí obětovaly desítky, sta let.
Velká věštkyně Baba Vanga, kterou jsme s Grigorijem Petrovičem navštívili krátce před její smrtí, se speciálně připravila na tuto schůzku. Baba Vanga, která si Grigorije Petroviče pozvala k rozhovoru na svůj statek v obci Rupite, samozřejmě věděla, jaký nadaný člověk se objeví před jejím slepým zrakem. Nebyla to „soutěž“. Aby nedošlo k chybnému výkladu setkání dvou „největších zasvěcenců“, Vanga vyhnala z domova všechny novináře kromě redaktora Bulharské národní televize Valentiny Genkové, která rozhovor překládala. Šťastnou náhodou zůstal na stole můj záznamník.
„V minulých životech jsi nesl tíhu, pak jsi se převtělil v Mistra“ – to je taková definice reinkarnačního osudu Grabového, předala Baba Vanga.
Tuto vizi minulosti v Sofii různě chápali. Někteří prohlašovali, že „nositel“ se stává mistrem, pokud nese duchovní dar Boha, jiní si mysleli, že existence „mistrovství“ může nějak vysvětlit schopnost Grabového, jasnovidným způsobem chápat techniku, vidět skrze letadla. Pro mě je nejvíce přesvědčivá taková analogie.
Kristus nesl svůj kříž na Kalvárii a i jeho lze nazvat „nositelem“, rozumí se samozřejmě obrazně. Poněvadž těžké břímě zosobňovalo hříchy a lidské nemoci, v jejichž vykoupení Syn Boží přijal smrt a pak po Nanebevstoupení Páně a úkazu Svaté Trojice po celé zemi o něm šla pověst jako o učiteli, což v tomto případě lze chápat i jako nejvyšší ocenění mistrovství, s kterým Ježíš stavěl a staví lidi na cestu spravedlnosti, lásky a jednoduchosti.
A ještě dále. Pokud pátráme v historii tajných společností od zoroastristů po první křesťany, pak význam slova „mistr“ se prakticky u všech redukuje na následující formulaci: „Ten, kdo přináší světlo“ (dao-„světlo“ a „moudrost“, daer-„zářit“, deus-„božstvo“). První křesťanští světci – ti kteří lidem nesli světlo lásky, tvoření a věčného života, lidem dělali „osvětu“. To se týká také Krista, to on, syn tesaře, se už podle této jedné okolnosti může považovat za Mistra. Chápu, že historické paralely je třeba chápat a vnímat objektivně, jelikož spekulativní názory jsou subjektivní.
Zde i Baba Vanga zvýšila hlas ke Grigoriji Grabovému, když se dozvěděla o mnoha svědectvích o léčení pacientů ze čtvrtého stupně rakoviny: „Ty jsi Ježíš!“ … Přesto čistě všední logika nabízí hypotézu: nezáleží na tom, kým byl člověk v dřívějších inkarnacích, je podstatné, že jestliže se mu podařilo zvýšit svoji karmu, pak je to výhradně díky své vlastní charakternosti, vnitřní čistotě a touze po dobrých cílech.
Uvádím protokolární svědectví besedy dvou vizionářů, které osobně zapsala redaktorka Bulharská národní televize Valentina Genková. Ta byla jediným svědkem a tlumočníkem besedy Grabového s Vangou po tom, co závěrem požádala všechny novináře, aby se vzdálili.
„Prohlašuji, že Grigorij Petrovič Grabovoj opravdu mluvil s Vangou, prorokyní z Bulharska, 27. října 1995 od 11:30 do 12:20 hod. Probíraly se otázky týkající se jaderného nebezpečí pro životní prostředí na naší planetě, prodloužení lidského života, možnosti neumírání, jakož i sjednocení náboženství. Grigorij Grabovoj položil otázky, na které Vanga uvedla svá stanoviska. Mimo jiné řekla, že Grigorij Petrovič, který disponuje fenomenálními vlastnostmi, musí nutně pokračovat v léčení lidí a rozšířit oblast působnosti svých schopností. Měl by pracovat v Rusku, odkud se budou šířit výsledky do všech zemí světa. Za 20 let dosáhne toho, po čem touží. Na začátku rozhovoru byla Vanga v rozpacích ze smělých myšlenek Grabového, ale postupně se stala jistější…“
Rozpaky Vangy obdařené darem jasnovidectví lze pochopit: ona „uviděla“, že Grigorij Grabovoj dosáhne v budoucnu spásy všeho a všech. Celých 50 minut věnovala Baba Vanga ruskému hostovi. Zdá se, že byl prvním návštěvníkem, který se odvážil nejen mluvit se skvělou vědmou jako rovný s rovným, ale i s ní diskutovat.
Docela mladý obyvatel Sofie pak prosil Vangu i Grabového, aby vyléčili jeho dvouletou dcerku, která měla rakovinu mozku. „Tvému dítěti zbývá 20 dní života!“ řekla věštkyně. Na což Grabovoj namítl: „V každém případě je třeba pomoci, i když zůstala tak malinká šance. Nelze nechat člověka tak jednoduše odejít ze života.“
Tento rozhovor se odehrál, opakuji, 27. října. Maličká, odsouzená na smrt, je dnes naživu. Grigorij Petrovič provedl pro dívenku distanční seanci a upravil složení její krve.
S hlubokou úctou k velké věštkyni Vanze bych v žádném případě nechtěl, aby mě čtenáře chápal špatně. Neexistoval žádný „spor“ o to, zda malé dítě přežije, dohadovat se o životě a smrti je obecně nevhodné a hříšné. Diskuze mezi Vangou a Grabovým měla základní charakter. Grigorij Petrovič ukázal, že libovolnou negativní informaci lze změnit k lepšímu. Ukázalo se, že Grabovoj v jasnovidectví nezná hranic. Během bulharské tiskové konference vyvolala rozruch odpověď Grabového ohledně budoucnosti Kozloduevskoj jaderné elektrárny, které předpovídal katastrofu: „Exploze jaderného reaktoru nehrozí v příštích dvou letech. Jen co je potřeba do dvou let – provést profylaxi v systému chlazení.“
Všechno, co Grabovoj předpověděl, se stalo. O dva roky byl v „Rossijskoj Gazete“ č. 18 (1878) z 30. ledna roku 1998 v rubrice „Tichá senzace“ zveřejněn článek „Zítřejší katastrofy se ruší“. Byl v ní uveden fakt ověřený na nejvyšší státní úrovni, který odhalil Grigorij Grabovoj a který se týkal závady na Kozloduevské jaderné elektrárně v Bulharsku. Tato závada mohla vést k havárii v mnohém identické s Černobylem. Katastrofa, které se podařilo Grabovému zabránit, byla nebezpečná pro celý svět. Vědecké výpočty ukázaly, že při takovém jaderném výbuchu by blízkost podzemních vrstev s vysokou elektrickou vodivostí, které se pod atomovou elektrárnou nacházely, vedla ke vzniku stékání vakua, které by vtahovalo zemskou atmosféru. Toto stékání by díky vysoké rychlosti částic v roce 2000 rozptýlilo planetu do oblaku prachu a zastavit takový proces zkázy moderními technickými prostředky by nebylo možné. Grigorij Grabovoj byl mnohokrát vyznamenán vládami a veřejnými organizacemi v mnoha zemích za odvrácení možné katastrofy globální povahy.
Opustil pohostinný dům v obci Rupite, navštívil pravoslavný chrám postavený za peníze Baby Vangy. U ikon postavil přesně deset svíček. Za deset měsíců byla Vanga pryč. Co to je – náhodná shoda okolností? Ale vždyť na světě se nic neděje náhodou – „nahodilost“ není nic jiného než nepoznaná nutnost.
V odhaleních Grigorije Grabového: „Po slovu – věčnost bytí“. To by mohlo znamenat, že aktivita života je ve věčném rozvoji. Grigorij Grabovoj měl v minulých životech sedm vtělení – o tématu reinkarnace budeme hovořit podrobněji. Nyní zmíním jména největších velikánů: Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, Cheops, Atlant a dva Alexandrové – Makedonský a Něvský. Tyto údaje pocházejí z Indie, Tibetu a dalších zdrojů.
Všechno byly historické postavy. Nový Zákon obsahuje nemálo přímých a nepřímých důkazů potvrzujících skutečnou fyzickou existenci Krista. Poslední řádky z Evangelia podle Matouše hlásají: „Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili Ho a klaněli se Mu.“
Hodnověrně je popsán vztah příbuzných k Ježíši. Markovo evangelium sděluje, že jeho matka a bratři, když se dozvěděli o neobvyklém kázání a chování Ježíše, přišli „ho odvést“. Kristus byl donucen zříci se jich a prohlásit, že jeho matka a bratři jsou ti, kteří mu věří a kdo budou provádět Boží vůli… Zřejmě jako v reálném životě tak konkrétně byli lidé nuceni chovat se k proroctvím Krista a jeho roli Syna Božího. Kdyby evangelia představovaly jen smyšlený příběh, nemohly by v nich být takové podrobnosti, jako strach z nadcházejících utrpení Ježíše na Kalvárii – modlí se, aby minul „tento kalich“. Tak může prosit pouze člověk, který chápe, že ho čeká bolestivá smrt. Rozbor popisu života Ježíše Krista provedený současnými psychology, právníky, sociology, fyziky rovněž prokázal skutečnost jeho života a realitu s tím souvisejících událostí.
Opakuji, že všech sedm předchůdců byly skutečné postavy. Grigorij Grabovoj, který se narodil v oblasti kolísající Shambaly, příbytku věčné moudrosti, zdědil reinkarnací špetku talentu a moci každého ze svých předchůdců, kteří vstoupili do historie lidstva jako největší intelektuálové, nositelé harmonie.
V lednu 1988 Vanga řekla: „Jsme svědky významných událostí. Dva nejdůležitější světoví vůdci si potřesou rukama, aby dokázali, že je možné a že je třeba učinit první krok k dosažení všeobecného míru. Ale uběhne ještě hodně času, uplyne hodně vody, zatím přijde Osmý – podepíše definitivní mír na planetě.“
Kdo je ten „Osmý?“ Je to Grigorij Grabovoj, kterému Vanga předpověděla, že v průběhu 20 let bude řešit otázky jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí na planetě, možnosti neumírání a spojení náboženství na cestě spásy.
Alan Vladimirovič Čumak, který hovoří o příchodu Spasitele na Zemi, ho popsal jako nositele technického pokroku. Podle názoru vědců z celého světa Grigorij Grabovoj jako první na světě otevřel pro člověka a celý svět bezpečnou cestu technického pokroku. Vědci vyčlenili jeho práci jako Učení Grigorije Grabového, která je reálným systémem záchrany a dalšího rozvoje.
V okamžik Nanebevzetí byla Kristova tvář obrácena na severovýchod.
přeloženo z webu: https://fenomengpg9.wordpress.com

Kladu si otázku, zda účastníci kurzu mají alespoň zbytky kritického myšlení a zda lektoři svou práci dělají z přesvědčení, či ze ziskuchtivosti. Už jednou tu byli podobní kumpáni z Aktipu.

Nejvíce mne však znepokojuje otázka, čeho všechno jsou tito nebozí účastníci kurzu s dokonale vymytými mozky v budoucnu schopni. Zvláště když pracují na odpovědných místech a přicházejí do styku s důvěrnými informacemi.

Další otázku, kterou si kladu je, zda to všechno není součástí promyšlené ruské dezinformační kampaně. Je to vše děláno velmi profesionálně, podobnost s hoaxem o původci koronaviru je až moc nápadná.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy