Schwarzenberg

28. 04. 2008 | 12:14
Přečteno 5185 krát
Vybral jsem několik neuveřejněných článků o naší politické situaci a o úloze, kterou by mohl nebo
měl hrát Karel Schwarzenberg. Připisuji mu kamarádsky tento blog v přátelské úctě.
František Janouch
Brusel, 28.4.2008

Schwarzenberg
Dobrý koňak, který jsem před týdnem popíjel v Kariho útulně zařízeném podkrovním bytě a rozhovor,který jsem se starým a dobrým přítelem a kamarádem měl, mě vůbec neuklidnil.
Více než před půldruhým rokem jsem o Karim napsal článek, který MFDnes – jinak výborné noviny – neuveřejnily, ač uveřejnit písemně slíbily. Před třemi měsíci mi tytéž noviny slíbily uveřejnit jiný článek, dotýkající se též pověsti a cti drahého přítele. I druhý článek zůstal žel neuveřejněn.
Nezbývá než demokratický blog. Než seznámím své čtenáře s oběma „scenzurovanými“ články, zalistuji ještě v elektronické paměti a prozradím čtenářům několik svých postřehů a zápisů z doby, kdy jsem s Karlem Schwarzenbergem přicestoval do Moskvy. Bylo to přesně před dvaceti lety, v lednu 1988.
„Spolu se Švédem Geraldem Naglerem, výkonným ředitelem MHF (Mezinárodní Helsinské federace pro lidská práva), jsem byl (jako člen švédské Helsinské skupiny) vlastně jediným švéd-ským členem delegace. Několik týdnů po mém návratu se o mé cestě do Moskvy v lednu 1988 zmínil ve své přednášce v Mezinárodně politickém institutu ve Stockholmu i Sovětský velvyslanec Boris Pankin. To, že František Janouch mohl zastupovat Švédsko, uváděl jako důkaz hlubokých a nesporných změn v SSSR. Tak jsme se spolu s velvyslancem Pankinem dostali až na úvodníkovou stránku největšího švédského denníku Dagens Nyheter.
Nebyl to ostatně jediný paradox ve složení naší delegace. Ačkoliv Českoslo¬vensko už nějakých pár desetiletí formálně nepatří k Západní Evropě, bylo fakticky zastoupeno v delegaci MHF hned dvakrát. Kníže Karel von Schwarzenberg, předseda Mezinárodní federace, cestoval se švýcarským pasem, já s pasem švédským. Oba jsme však cítili, nehledě na naše honosné a neutrální pasy, velice československy. Já, který jsem se octl proti své vůli v emigraci o dvacet pět let později, než náš předseda Karel, jsem pociťoval navíc značnou schizofrenii: koho vlastně zastupuji?....
Kníže Karel von Schwarzenberg nastínil v krátkém projevu činnost naší federace. Malý sál byl naplněn diváky. Byli tam baptisté, příslušníci Hara Krišny, židovští otkaznici, a plno dalších. Zastoupeny byly v hojné míře i západní sdělovací prostředky: několik velkých televisních kamer dokazovalo, že jde o ostře sledovaný mítink.
Když kníže von Schwarzenberg požadoval, aby za naši delegaci mohl pronést krátký projev i disident Lev Timofejev, rozpoutala se slovní potyčka. Burlackij se cítil omezen ve svých právech předsedy. Řekl, že Press klub Glasnost nezná, ptal se zda cílem našeho příjezdu bylo nalezení společného jazyka či uspořádání veřejného show. Kníže von Schwarzenberg byl hluboce uražen a dal to najevo v krátké důstojné odpovědi. Jeho stanovisko podpořili dva exministři zahraničí na vysoké diplomatické úrovni. Burlackij pochopil, že zašel příliš daleko a začal hledat kompromis. Zdálo se, že by byl ochoten dát Timofejevovi slovo, ale narazilo to na odpor projevený i v jedné replice k jednacímu pořádku ze strany Burlackého zástupce.
Seděl jsem nedaleko od Burlackého a viděl jsem, jak se potí. Rozhodnutí musel udělat sám, během několika minut. Nemohl se poradit, dostat zelenou. Nakonec se rozhodl:
Nelíbí se mi sice způsob, kterým jste mě přiměli, abych dal slovo zástup¬ci Press klubu Hlasnost, ale nechť je po vašemu. Jak říká čínské přísloví Nebe nespadne na zem, ryby nepřestanou plavat, ptáci nepřestanou létat, slovo má Timofejev.“ (Potud záznam z mého deníku.)
Když na podzim 2006 presidentu Klausovi byla kandidatura Karla Schwarzenberga na místo ministra zahraničí velice proti srsti, napsal jsem první ze článků, které ač přijaty do tisku, zůstaly neuveřejněny.
Schwarzenberg kontra Klaus
Když zástupci jednotlivých národních helsinských výborů v polovině osmdesátých let vybrali Karla Schwarzenberga za předsedu Mezinárodní Helsinské Federace pro Lidská Práva, nebyl jsem vnitřně zcela přesvědčen, že tato volba je správná, i když jsem pro ní hlasoval.
Velmi brzo jsem se však přesvědčil o tom, že mé výhrady či rozpaky byly liché. Setkával jsem se s Karlem Schwarzenbergem na mnohých zasedáních a jednáních. Karel Schwarzenberg byl nejen šarmantním společníkem, ale i rozeným diplomatem, který dokázal přimět ke kompromisu často velice různorodé skupiny. Chybí-li něco našim dnešním politikům, pak je to hlavně umění kompromisu.
Měl jsem možnost pozorovat Karla Schwarzenberga při třech mimořádných příležitostech. První bylo Evropské kulturní Fórum, které se uskutečnilo na podzim 1986 v Budapešti. Ačkoliv se maďarské úřady snažili semináře a schůzky, které Mezinárodní Helsinská Federace pro Lidská Práva plánovala v Budapešti, znemožnit, byla to nakonec vždy přirozená autorita, kterou si Karel Schwarzenberg svým jednáním, vystupováním ale i vzhledem dokázal vynutit, která přispěla k nalezení kompromisu a k dosažení cílů, které jsme si kladli.
Druhá příležitost, o které se zmíním, byla dnes již legendární cesta delegace Mezinárodní Helsinské Federace do Moskvy v únoru 1988. Byl jsem do této delegace nominován Švédským helsinským výborem a jak se dalo očekávat, měl jsem problémy se sovětským vízem. Byl to Karel Schwarzenberg, který dal sovětským úřadům přes sovětského velvyslance ve Vídni zcela jasně najevo, že nedostanu-li vízum, zruší celá delegace plánovanou cestu. Vízum jsem na poslední moment dostal a během celého týdne jsem měl možnost pozorovat Karla Schwarzenberga v akci: v sedě na podlaze při neoficiálních diskuzích v bytě Lva Timofejeva, při setkáních s Ministry vnitra, Zdravotnictví a Spravedlnosti a jinými čelnými představiteli SSSR. Ačkoliv delegace byla velice representativní – byl v ní i předseda Norského parlamentu, i bývalí ministři zahraničí a spravedlnosti Rakouska, Dánska a Švýcarska, několik poslanců z různých zemí a dokonce jeden laureát Nobelovy ceny za fyziku, byl to vždy Karel Schwarzenberg, který dokázal vyřešit všechny krizové situace. Když nechtěly sovětské úřady dovolit Larise Bogorazovové, Sergeji Kovaljovovi a Lvu Timofejevovi přístup na setkání se zástupci moskevské „veřejnosti“, organizované profesorem Burlatským, vzali jsme je pod paždí a provedli. Karla Schwarzenberga s Larisou se nikdo neopovážil zastavit, a my prošli v jeho stopách.
Podobné zkušenosti s diplomatickými schopnosti Karla Schwarzenberga jsem získal i během Wroclawského setkání, které se uskutečnilo počátkem listopadu 1989 – zvláště pak při přijetí představitelů českého exilu u Geremka v polském sejmu.
Dodám nakonec, že to byl právě Karel Schwarzenberg, který dodal presidentskému úřadu po listopadové revoluci tu potřebnou noblesu, na kterou džínsoví disidenti a Havlovi spolubojovníci prostě neměli, a kterou dnes tak postrádám v našem nejvyšším úřadě: dnes mám však na mysli hlavně noblesu ducha!
Nedovedu si představit na funkci ministra zahraničí kandidáta lepšího, než je Karel Schwarzenberg. Argumenty pana presidenta proti jeho kandidatuře jsou prostě ubohé. Je mi líto, že něco podobného musím napsat.(29.12.2006)

O rok později jsem napsal článek Quod licet bovi, non licet Iovi, který odmítlo nejdříve Právo, potom do tisku přijala MFDnes a který zase, bohužel, zůstal neuveřejněn. Zde je jeho původní text:

Noblesa ducha: co je dovoleno volovi, není dovoleno bohovi
Před několika měsíci se Ivan Hoffman při projednávání kausy poslance Vondrušky divil, že nikomu z dvou set poslanců nevadila Vondruškova přítomnost v parlamentě:
„To mlčení potvrzuje podezření, že parlament jako celek nemá ambici se prezentovat jako garant slušnosti, vkusu a dobrých mravů…., že přítomnost poslance s tak odpornou minulostí není v zákonodárném sboru na obtíž ani jednotlivcům? Není přece pravděpodobné, že by mezi dvěma stovkami poslanců nebyl ani jeden, kterému by se v přítomnosti zmíněného bývalého bachaře neudělalo nevolno!“
Můj učitel fyziky akademik Vladimir Fock, starý ruský inteligent, mi vyprávěl, že kdykoliv dostal pozvánku na zasedání Akademie, kde měl vystoupit vědecký šarlatán Trofim Lysenko, napsal presidentovi Akademie věd SSSR, že mu jeho vychování a mravní principy nedovolují zúčastnit se schůze kde bude přítomna, jak Fock štítivě říkal, „ta Lysenka“.
Postrádal jsem tento postoj u našich politiků nejen v aféře Vondrušky, ale i v aféře Čunka. Nikomu nevadilo sedět s nimi v parlamentu či ve vládě. Trvalo měsíce, než se Čunka podařilo vytřepat jako blechu z kožichu. Teď se chce blecha do kožichu vrátit. Jediný, kdo se proti tomu zatím noblesně postavil, je senátor a ministr zahraničí (kníže) Karel Schwarzenberg. Nevím, zda tak učinil pro svůj aristokratický původ či proto, že jeho osobnost byla utvářena mimo tuto zemi. V každém případě mu patří dík.
Naši politici zřejmě dosud vůbec nepochopili – a kladu si otázku, zda to lze pouze svalovat na desetiletí komunistického režimu – že politik musí nejen respektovat zákony své země, ale musí respektovat i nepsané vyšší principy mravní. V politice totiž musí platit: co je dovoleno volovi, není dovoleno bohovi.
Po příjezdu do Švédska v roce 1975 jsem nemohl pochopit skandál kolem tehdejšího ministra spravedlnosti Ove Rainera, který si legálně v prosinci vypůjčil v bance (mimochodem, zasedal v její správní radě) na krátkou dobu větší částku, kterou v lednu s úroky řádně vrátil. Vydělal na tom – díky nedokonalosti daňového systému – něco kolem milionu. Ministr Rainer musel z vlády odejít a ze švédské politické scény zcela zmizel.
Je mnoho věcí, které nejsou v rozporu se zákony a které si „běžní“ lidé mohou dovolit, ale které jsou pro politiky absolutně zakázány. Manželky vrcholových politiků nemohou zasedat v dozorčích radách podniků – zvláště ne v těch s majoritním státním podílem. Ani zcela dospělé děti vrcholových politiků nemohou přijímat stamilionové granty – zvláště pak ne od ředitelů podniků kontrolovaných státem. Stejně tak je nepřípustné přijímat tučné dary pro „sdružení“ bývalé manželky bývalého premiéra.
Nebude v Čechách dobře, pokud nepochopíme tyto zcela prosté zásady a nezačneme se jimi řídit. Ze začátku alespoň tam „nahoře“, tedy mezi bohy, politiky! (6.12.2007)

Co bych k těmto řádkům dnes dodal?
U knížete či prince je v sázce jeho čest osobní a čest jeho rodu. U nás, u obyčejného plebsu, - naše budoucnost.
Měli bychom se nad tím, on, dříve kníže či princ Karel Johanes Nepomuk Joseph Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Menas Schwarzenberg, dnes Ministr zahraničí České republiky i my, dříve plebs a možná i jeho podanní, dnes rovnoprávní (?) občané této republiky, pořádně zamyslet.
František Janouch, psáno v Bruselu 28.4.2

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan napsal(a):

Ano pane profesore, ale mám obavy, že občané přišli na to, že myšlení bolí. Vůbec se domnívám, že práh bolesti se snižuje, u politiků vede naopak k silné otupělosti. Někdy se mi zdá, přečta si tisk, že jsme národ sfetovaný. Chci věřit, že probudí se.
28. 04. 2008 | 12:26

jams napsal(a):

Vážený pane Janouchu, MFDnes jsou mizerné noviny, to pozná i člověk čtoucí pouze česká tisková periodika. Člověk ovládající několik cizích jazyků a scestovalý po světě, jako jste vy, by to měl poznat ještě snadněji.

Nepovedla se vám tentokrát typografie, šlo by jí, s pomocí někoho z redakce, opravit, aby se dal článek číst snáze?

A nelíbí se mi makarónština "kníže von Schwarzenberg". Dal bych přednost českému "kníže ze Schwarzenbegu" nebo německému "Fürst von Schwarzenberg", ale to je možná věc vedlejší. :-)

Potomci významných šlechtických rodů mají výhodu svého známého jména. Zároveň povinnost udržet jeho lesk. Karel VII. si zatím vedl velmi dobře. A lituji, že jeho senátní obvod začíná až dva bloky od mého bytu. Ale bojím se, aby "ve vyšším zájmu koalice" neslevil a neklesl. :-(
28. 04. 2008 | 12:43

Zuzka napsal(a):

Nevím pane Janouchu, zda K.S. tu svou čest už neprohrál. Alespoň v očích toho plebsu. Noblesně se postavil proti Čunkovi ve vládě, aby pár týdnů nato - stejně jako mnozí jiní- "noblesně" ustoupil. Není tedy jiný, i když jsme v to doufali.
28. 04. 2008 | 12:51

Javít napsal(a):

Bohužel, je smutnou skutečností, že v ČR slušnost a noblesa mizí mílovými kroky.
Který z poslanců se, byť jen na krůček, přibližuje charateru pana Schwarzenberga ?
Buranství pana premiéra je známé, ostatní nejsou o moc lepší.
Buranství a netolerantnost pánů Paroubka, Ratha apod. je skryté ale rovněž značné.
Bohužel mám pocit, že tento trend je celosvětový !!
28. 04. 2008 | 13:02

Kamil napsal(a):

Jak chcete pane profesore od parlamentu noblesu, když tam sedí 200 čunků. Nebo snad ne?
Hezký den.
28. 04. 2008 | 13:23

majolenka@volny.cz napsal(a):

Fandila jsem panu K.S., ale stejně tak jako Zuzka, mám stejnou otázku, byť ještě není všem dnům konec, čekala jsem "chirurgičtější" lečbu od blech z kožichu. Ale i kdybych pan K.S. podezřívala neprávem, je tu stále nesmírně vysoké procento bezskrupulozních lidí, mám na mysli politickou scénu, a vůbec žádný nebo jen velmi slabý očistný odblešovací mechanismus. Jak z toho ven, když já jako zaměstnanec budu v práci pracovat špatně nebo nedej bože krást, rychle se mnou bude danou věc někdo řešit. Ani i já jsem z části "zaměstnavatel" politiků ČR, ale jak je pozvat na koberec, když něco zkazí. Volby, interpelace, petice........no, je to jako jít na rakovinu s aspirinem ;-(((((
28. 04. 2008 | 13:24

MA-FU napsal(a):

Pane profesore,moc jsem si početa a přesně na moji strunu, ale,vždy je nějaké ale-je to snad nějaký vir,když se dostanou ti vyvolení do vysoké politiky,zapomenou co vše před volbami slíbí a co nedovedou obhájit.Vždy si říkám,snad už teď se to obmění ....a zase horší --tak sand teď,kdy by měla přijmout kanditaru p.prof.H.Ilnerová a jistě i jiná hodnověrná nomen omen.
28. 04. 2008 | 13:29

veverka napsal(a):

Čest pana Schwarzenberga skončila po věci Čunek(s čunkem ve vládě nebudu).Vážně nahlodána byla už když začal obhajovat americký radar.Jinak je docela možné,že je to relativně slušný člověk,ale já už mu nevěřím.
28. 04. 2008 | 14:02

hups napsal(a):

28. 04. 2008 | 14:31

Stařeček napsal(a):

Pana knížete Schwarzenberga si vážím, pan kníže je mistrem kompromisů. Ovšem kompromis v zásadních otázkách je kompromisem špatným. Stejně i jeho účast ve špatné vládě neodpovídá tomu v co jsem u něj doufal. Ještě počkáme, snad si mínění o něm nebudu muset opravit.
28. 04. 2008 | 14:32

Fraser napsal(a):

Presne tak, Schwarzenberg je pro me po afere Cunek mrtvej Homolka.

autor: mohl byste prosim rozvest, v cem jsou MFDnes vyborne noviny?!
28. 04. 2008 | 14:32

Stařeček napsal(a):

Ještě se vyjádřím ke kvalitě Mladé fronty. Příliš jednoznačně pravicově zaměřený deník. A číst třeba "haiku" to je opravdu někdy (většinou) o rozum. Odebíráme tyto noviny a dle mého názoru ztrácejí úroveň. Asi bude o jednoho předplatného méně.
28. 04. 2008 | 14:41

vlk napsal(a):

Pane profesore Janouchu - díky mnohokrát za tenhle blog.
Já beru zatimní postup Jeho Jasnosti K.S. jako velkou osobní prohru a propad do absolutní beznaděje. Že by totiž v české politice mohlo být lépe. Že by ji mohli dělat lidé, jimž by volič mohl elementárně věřit a pokud by dali slovo, bylo by skálou. Na tom se dá postavit stát. Pan S. byl taková naděje. pro mne , a zřejmě, jestli dobře chápu Váš blog, také.
V duchu jsme si velmi přál, aby se objevil blog některého z dlouholetých osobních přátel, který by náležitou formou toto zklamání ventiloval.
Splnil jste mé přání a já Vám za to děkuji.

Víte pan kníže se klidně může vykašlat na plebs, který ani nikdy třeba nepotká. Může se zamknout na Dřevíči nebo třeba Orlíku a tam kolem sebe nechat kroužit Topolánkovy nohsledy, ketří mu budou uvádět tisíc dobrých důvodů , proč má ve vládě zůstat a na s vůj slib zapomenout. ale jen do té doby než uvidí staré přátele. A zjistí, že je pro ně zklamáním.
nejde mi o svržení této vlády, jde mi o zítřek.Že by mohlo být lépe. Jak už jsem napsal.

Velmi děkuji. A jděte prosím Jeho Jasnost někdy brzo navštívit.
28. 04. 2008 | 16:23

Ládik napsal(a):

Slovo podanní se správně píše poddaní. Není to jediná chyba článku.
28. 04. 2008 | 16:41

kancelarska_mys napsal(a):

Vlkovi
Kari

Mám ho rád od pohledu. K tomu došlo počátkem listopadu 1978 při prvním autorském čtení ve Vídni, kam jsem legálně přijel na rok, který se bez mého zavinění protáhl na deset. S čerstvým výtiskem německého vydání mého románu Katyně si přišel pro autogram statný čtyřicátník, lehce si šlapal na jazyk a huhlal, to vše však vznešenou češtinou: „Kdybyste se mi ráčil podepsati…“ Nato mě jadrně pozval do své „boudy“, která se ukázala být palácem i nóbl hotelem zároveň. Když ho tamní personál sháněl, poletovalo vzduchem – podobně jako tenkrát v Čechách slovo „soudruh“ – oslovení „Durchlaucht“. Hledaná Jasnost měla přitom na vizitkách „Forst- und Gastwirt“, tedy „Lesník a hostinský“, ale když se jí kdosi zeptal, jak ji tedy má správně oslovovat, pravila vesele: „Říkejte mi prostě princi!“
Karel Johanes Nepomuk Joseph Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Menas, dvanáctý kníže ze Schwarzenbergu, přáteli i nepřáteli stručně zvaný Kari, povolaný v mládí pro své kvality adopcí strýcovou do čela starého mocného rodu, se mi zblízka brzy vyjevil jako člověk, kterému lze pohádkové bohatství jen přát, neboť je hojně využívá i k prospěchu jiných.
Protože jsem od něho nikdy pomoc pro sebe nežádal, smím mu nestranně složit poklonu za to, jak významně pomohl svým vlivem i měšcem také českému disentu i exilu. Když prezident Havel v roce 1990 otevíral Československu zarubanou bránu do světa, opustil Kari svá panství a dělal mu jako kancléř klíčníka.
Šel pak do zápasu o křeslo v senátu i po předchozí porážce v jižních Čechách, a tentokrát zvítězil v Praze 6, ačkoli měl nadále čtyři těžké handicapy: byl emigrant, šlechtic, katolík a boháč, tedy vše, co našinci velmi velice neradi. Tentokrát však dost z nich prozíravě pochopilo, že je také proto nejvolitelnější, neboť nezkorumpovatelný. Poté, co se stal ministrem zahraničí ve vládě České republiky a vzdal se kvůli tomu předčasně vlády nad vlastním rodem i majetkem, mu sympatizantů přibývalo valem. Záhy bylo jasné, že patří do třídy jedině zapamatovatelných předchůdců v úřadě, tedy velkých demokratů Edvarda Beneše, Jana Masaryka, ale i reformního komunisty Jiřího Hájka, který v srpnu 1968 protestoval proti okupaci Československa na valném shromáždění OSN a stal se pak jedním z první trojice mluvčích Charty 77.
28. 04. 2008 | 16:55

pokracovani napsal(a):

Nevoli vzbuzoval Kari hlavně u těch, které začal nechtěně zastiňovat. Ne pro každého je lehké vyrovnat se s tím, že se všude ptají – A kdo je ten vedle Kariho? Tím vším nadchlo kníže i statistickou většinu občanů České republiky, zejména když důrazně projevilo, že je nezkazila ani „causa prima“.
Tak se říká případům, které zásadně mění počasí v celé společnosti. V mé náhradní vlasti to byla causa Kurt Waldheim. Kandidát na spolkového prezidenta zatajil své členství v nacistické organizaci SA. Byl sice zvolen – natruc protestům, zejména židovským – ale bouřlivá celospolečenská diskuse donutila Rakušany uvědomit si až skoro padesát let po válce, že nebyli jen Hitlerovou obětí, nýbrž i jeho spolupachateli. Znovuzrození morálky znamenalo mocné narovnání vychýlené páteře národa. A podobně teď už přes rok poltí českou společnost případ – lépe řečeno případy – pana Čunka.
Zásada presumpce neviny mě nutí hledět na ně jinak, než je teď v kraji zvykem. Obecné mínění už dlouho podezřívá ze lží a podvodů nejen jeho, ale i řadu vysokých funkcionářů státu, kteří se začínají jevit jako tajná lóže tím nebezpečnější, že ohrožující jeden z hlavních pilířů demokracie: rovnost před zákonem. Jako by přímo pro ně napsal Shakespeare Antoniovu slavnou řeč nad mrtvým Caesarem, pronášenou k lidu, ale adresovanou vrahům – „Vždyť všichni jsou to čestní občané a Brutus je ten nejčestnější muž!“ Jenže: co když jsou ti podezřívaní v kauze Č. opravdu obětí mediální štvanice, co když právě oni mluví pravdu pravdoucí? Odstranit tuto pochybnost se před časem veřejně zavázal právě Kari a mohlo to pro nevinné znamenat odtroubení honu. Jeho nové – jak to chápu prozatímní – stanovisko, že oslabí své podmínky, aby neoslabil vládu, tu naději bohužel kalí. Vím o mnoha lidech, kterým zatrnulo podobně jako mně. Někteří k němu dokonce až příliš rychle ztratili čerstvě nabytou úctu, jako by i on patřil k jakémusi nemravnému spolčení. Protože ho dobře znám, cítím však za jeho postojem až mučivou rozpolcenost čestné osobnosti, která zvažuje priority a vidí tu svoji v další službě vlasti. Jenže, a v tom je má pochybnost, ta vlast není momentálně ohrožena na svobodě a tím méně na existenci; pro mě je hlavním přínosem Evropské unie, že si členské země mohou občas dovolit i problematické politiky, aniž by je ohrozil totalitní puč, nebo dokonce válka! Vážně ohrožena je ovšem právě páteř české společnosti, postupně nalomená už v letech 1938, 1948 a 1968. Do autu zahraná by ji naše causa prima v letošním osmičkovém roce nejspíš dolomila.
Znejmilejší Kari, jako jeden z dlouholetých přátel Tě prosím: Vrať se ke svému původnímu úmyslu a polož na váhy svou autoritu s podmínkou, že bude opravdu objektivním šetřením zjevena pravda, jaká by se normálně myslícím občanům konečně jevila jako pravděpodobná. Poté, co i čtyři nejserióznější auditorní firmy jinak prestižní zakázku vyloučily s tím, že nově nastavené podmínky brání solidnímu zkoumání, visí důvěra Tvých spoluobčanů ve stát a v demokracii na tenké niti Tvého jména. Dodržením slova posloužíš vlasti možná víc, než bys dokázal ve své funkci. Protože ti, kteří by Tě i nepřímo z úřadu vyhnali, by v příštích volbách zaručeně odešli do věčných politických lovišť možná i se svou stranou, kdežto Ty bys přidal do tlusté kroniky Schwarzenbergů další vítěznou bitvu.
S pozdravem Noblesse oblige! neboli Urozenost zavazuje!, a hlavně s heslem, které má po staletí ve znaku Tvůj rod: Nil nisi rectum! Nic než právo!
Tvůj Pavel Kohout
28. 04. 2008 | 16:55

badatel napsal(a):

to autor,
pane profesore, sám jste se lvím podílem zasadil o rozložení Říše zla, bohužel jste se tím zasloužil o její nahrazení zlem jiným, sociálně méně ještě spravedlivým.
Zaměřím se pouze na vědu, která je Vám blízká.
Dobře víte, že v té Říši nás připustili ke své špičkové vědě, že v akademických kruzích se diskutovalo o všem špatném, i když neveřejně, vědci měli společenskou úctu apod.
V součastnosti naši vědci jsou silně proti EU finančně podhodnoceni, úctu ve společnosti má kdejaký tzv. podnikatel daleko větší, k americkému strategickému výzkumu nás nikdo nepustí, iracionálita vládne bulváru i masám, atd.
Nevidím rozdíl např. mezi zlem napáchaným Lysenkem a bývalou min. školství, která jako důvod svého odporu k jaderné energetice uváděla, že se jí bojí, nebo současného min., který nezavedl povinné maturity z matematiky apod.
Ty otázky, které na konci svého blogu kladete jsou již zodpovězeny, KS nedodržel své slovo - zklamal, tak jako jeho předci, kteří na tomto národu vydřeli po Bílé hoře majetek, který on tak nóblesně restituoval.
Co se těch sto miliónů týče, o ně právě premiér zkrátil rozpočet AV ČR, za trpného mlčení jejího vedení.
Celá reforma vědy a výzkumu, kterou premiér nastínil, je podobná tomu totalitnímu modelu za ak. Římana.
Finanční ponížení inteligence v Čechách proti EU je zřejmé.
Budu velmi potěšen, když se stejnou vervou pustíte do boje se zlem současným, a to nejen psaním blogů.
28. 04. 2008 | 17:01

vlk napsal(a):

Kancelářská myš

díky za osvětu!Jsme rád, že jich je víc. těch přátel. Před kterými se ani Jeho Jasnost neschová.

Nemám na svém textu přeto co měnit.
Leč- velmi děkuji.
28. 04. 2008 | 17:53

MA-FU napsal(a):

Kancelářská myš
Další potěšené čtení-díky ,dobrých zpráv a článků je tak žalostně málo,touto jarní dobou.
28. 04. 2008 | 20:48

kiruna napsal(a):

Jen doplním, že text Pavla Kohouta s názvem Kari byl uveřejněn v sobotním Právu, které mimochodem považuju za daleko kvalitnější a objektivnější "quality papers" než v blogu uvedenou MF Dnes, z které velmi často negativita jen kape a nemá daleko k bulváru.

Jinak kéž by se laťka nároků veřejnosti na etickou kvalitu politiků, třeba i presumpci viny v jejich případě, dostala alespoň částečně na takovou úroveň , jaká je obvyklá na západ od ČR.
28. 04. 2008 | 21:33

Zacheus napsal(a):

Osobně se nemohu zbavit dojmu, že se kníže ve svém vyjadřování pro sdělovací prostředky trochu snaží "bodrostí" a "lidovostí" napodobit Jana Masaryka, ale to je jeho věc.

Spánek ministra zahraničních věcí při volbě hlavy státu je nepochybně urážkou naší státnosti. Toto by si asi americká ministryně zahraničí například při projevu prezidenta Bushe těžko dovolila.

Zřejmá snaha pana ministra o uznání Kosova, za situace, kdy nadále platí rezoluce OSN,která garantuje územní celistvost Srbska, zrovna nesvědčí o jeho snaze dodržovat mezinárodní právo při realizaci zahraniční politiky České republiky.

Tím ovšem panu ministrovi neupírám jiné zásluhy, v úvodním příspěvku správně zdůrazněné.
28. 04. 2008 | 22:37

tata napsal(a):

děkuji panu profesorovi za vyborny članek,ale pak mi dost překvapuje jak tak zasadní človek dokaže zahodit tu svoji nejlepší vlastnost a pro šlechtice vlastně to nejduležitější čest,mužem to omlouvat že teprve audit bude ale všem nam je jasny že bylo deklarovano něco jineho asi opravdu politika ničí vše čestné.
28. 04. 2008 | 23:23

scientist napsal(a):

Všem čekatelům na "lepší zítřky"
Probuďte se, nic nebude! :)

Jeden čestný muž nedokáže spasit tu spoušť, která postihla několik českých generací. Nezbývá, než pečlivě a s jistou dávkou tvrdohlavosti vychovat své vlastní děti (a modlit se za to, aby nás kvůli tomu nakonec neproklínali.)

Politici jsou závislí na volbách. Jsou to tedy naše hlasy, které nahoru vynášejí ty podivné typy, které pak v naší politice s úžasem sledujeme.
Tzn.: něco je zásadně špatně s celou touto společností. Vykoupení nepřijde, pokud není koho vykoupit. Nemohu si pomoci, ale domnívám se, že tady žije zhruba deset milionů čunků. A v tom je právě ten zásadní problém. Samotný pan Čunek je jen symptom.

Mimochodem:
podle mých sesbíraných dat jsou české zastupitelské úřady v zahraničí prolezlé korupcí v souvislostí s vydáváním víz (Slovensko, Polsko, Ukrajina, Srbsko, Vietnam...). Bylo by krásné, kdyby si pan ministr udělal pořádek i ve svém resortu.
29. 04. 2008 | 00:08

sidney napsal(a):

¨Kdyz ctu vsechny ty prispevky, tak si v souvislosti s p. knizetem vzpomenu na film Obecna skola. V jednom ze zaverecnych dialogu ucitel Hnizdo rika: "....ti hosi potrebuji priklad...". Delal jsem si nadeji, ze pro nas plebejce, bude pan knize v te politice jako priklad. A afera s Cunkem mohla byt tim prikladem. Nestalo se tak. A tak nemame v politice priklad a p. knize naopak zapadl do baziny a zrejme v ni jiz zustane. Mozna k tomu prispely jeho soucasne majetkove problemy, ale...kdo vi?
29. 04. 2008 | 09:21

myrta napsal(a):

pane profesore,cítím to přesně tak jak píšete.Ale kde je cesta,aby s gentlmeny nebylo pohrdáno a oslavováni byli burani a morální invalidé?Kde je cesta k zabránění neomezeného obohacování spojeného s mocí?Máte na to odpověď?Marně si s tím lámu hlavu a vím že naše generace se toho nedočká.Snad naše děti a vnuci budou více dbát na VYŠŠÍ PRINCIP MRAVNÍ ?
29. 04. 2008 | 13:19

kancelarska_mys napsal(a):

@Kiruna
Díky za vypátrání původu článku, dostala jsem jej od kamarádky, která je velká až nekritická fanynka knížepána, takže si z ní děláme drobet šoufky, ale rodina i známí jí posílají výstřižky nebo články z internetu o K.Sch. Poslal jsem jí tenhle blog prof. Janoucha a vzápětí dostala od ní Kohoutův článek. Byl čtivý, tak jsem se chtěla podělit s ostatními čtenáři.

Te´d ještě připojuji konec z článku M. Štráfeldové "Frajer", který vyšel v dubnovém čísle exilového časopisu Nový polygon. Hezké čtení, ale knížepán je tu trochu prezentován jako nemohoucí oběť:

…..promluvil z duše všem, kteří jsou znechuceni suterénními způsoby našich politických špiček, cítí se ale proti nim bezmocní. V tom plebejském sboru „čelných představitelů“, který se neštítí ukazovat si v přímém přenosu vulgární gesta, častovat se hovadskými přídomky, zastrašovat své politické protivníky a holedbat se mimomanželskými poměry, utrousil vlastně Schwarzenberg jenom pár aristokratických poznámek. Jak to ale bylo úlevné,,,,,Ukázal, že tu pořád jsou jakési hranice, které překročit je neslušné. I kdyby byly jen jako tenká čára v písku, kterou voda pokaždé spláchne. Pan Čunek to zřejmě nikdy nepochopí, sám tvrdí, že přeci nedělal nic jiného, než každý druhý, knížepán dal ale jasně najevo, že takové mravy jsou nízké a basta. Za jiných časů by si podobné Čunky nenechal na svém panství ani jako poklasné.

O to smutnější je, že ho nakonec dostali. Dohoda, kterou koalice v Čunkově případě udělala, je vůči K. Sch. hanebná. Může si sice zadat audit Čunkových rodinných financí, může dokonce i zveřejnit svůj nález, do července letošního roku ale musí zůstat pěkně zticha a nezlobit. Je jasné, že premiér hraje s lidovci o čas, potřebuje protlačit sněmovnou americký radar i reformu zdravotnictví, spěchá s reformou penzí i daňovými zákony, a to jsou všechno důležité normy, které se týkají každého z nás. Stejně tak se se ale každého týká způsob, jakým to udělá. I za nejlepším zákonem, který projde jen díky politickým handlům, zůstane pachuť. Jistě, politika vždycky byla, jest a bude uměním možného. Není ale dobré, když jí musejí padnout za oběť slušní lidé. Pro takové jednání mají Židé trefný výraz – chucpe.

Přála bych K. Sch., aby přes tuto prohru dál zůstal frajerem. V našich poměrech k tomu bude mít stále dost příležitostí.
29. 04. 2008 | 13:35

Charlie napsal(a):

pane Janouchu

do MfD může posílat své články jen naprostý naiva, který vůbec nechápe současnou realitu v Čechách.
Ostatně o Vaší naprosté naivitě svědčí to, že se podivujete nad nynějšími aférami a etickou úrovní politiky, které(á) zde kontinuelně probíhá již téměř dvacet let.

Mám pocit, jako byste se z té Moskvy s K.S. vrátili před několika měsíci. Kde jste těch 17 let byli, že se tak divíte?

P.S. Nejste v tom sami, je zde ještě pan Hvížďla, který občas také píše jako by přiletěl předevčírem z Marzu.
29. 04. 2008 | 14:53

Líný černý pes napsal(a):

to Zacheus:
Pokud se pes pamatuje, usnul K.Sch. nikoli při volbě presidenta ale při pustém žvanění, jež jí předcházelo. No, pes se mu nediví, taky by usnul, kdyby tam byl.
29. 04. 2008 | 16:24

LEVAK napsal(a):

Vážený pane profesore,můžete nám tady vykládat co chcete.Jedno je jasné Karel Schwarzenberg zklamal celý národ pokud jde o poctivost,občanskou odvahu a čestnost.V podstatě zradil i sebe a klidně ho můžeme přiřadit k Melčákovi,Pohankovi,Snítilovi etc.
PS:přestaňte s těmi šlechtickými tituly ať Se chudák TGM nemusí v hrobě obracet!
29. 04. 2008 | 16:54

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
chtěl bych mít spaní Knížete a žaludek Leváka.

Kníže usne i na koncertě Rolling Stones a Levák zase stláská páté přes deváté.
30. 04. 2008 | 08:13

Johana s dlouhejma nohama napsal(a):

To Levak Nemate nejaky velikassky komplex, ze mluvite za cely narod? A jeste se pri tom ohanite Masarykem v hrobe.
30. 04. 2008 | 14:00

Johana s dlouhejma nohama napsal(a):

To spravce blogu Vase kontrolni slova jsou pro slabozrake obtizne citelna. V jinych blozich nejsou tak nezretelna jako u vas. Neni mozne s tim neco udelat? Dekuji.
30. 04. 2008 | 14:13

adam napsal(a):

Je to az prislovecne, jak byvaly bolsevik FJ leze do zadni casti tela cerne ovci rodiny Sch, tj. KS. KS je mirny deviant, coz v podobnych rodinach bylo obvykle a caste. Nikdy nic nedostudoval a neudelal, krome v posledni dobe mrzke podlosti s radarem (pry jsou za tim nejake obchody v jeho rodine)a nejakym grajzlikem Cunkem... Oba chodi pravidelne do kostela a z nejakych podivnych duvodu si mysli, ze obelzou nejen sebe, ale i Toho nad nimi...Jaky omyl? FJ je jiz asi trochu senilni a nema cenu se jemu a podobnym bezcharakternim tvorum hloubeji venovat. Smutna doba falesnych proroku a podvodniku ducha...
14. 05. 2008 | 15:32

Tamango bily vlk napsal(a):

Ach ty jeden podlezavce!!!!
Mluvis o knizeti???? Schwarzenbergovi tak,jako by mel prijit prave dnes na cesky trun.
Takovych panu Janouchu je v popredi znacna sila.Hrnou se vsem mocnym do prdele takovym fofrem,az si slapou na paty.Kde jste vzal Profesuru pane Janouchu?Kolikrat jste zneuzil Nadace Ch77 ve prospech tech,kterym nepatrila ani zlomena gresle.Vase okoli se take napakovalo.A kdyz deti prostych chartistu byli v nouzi,koupil jste jednomu mluvcimu Ch77 fotoaparat Canon a prislival na ozraly ve Vidni,Rohru i jinde.Uvedom si Ty stary idiote,ze v CR byl i knize Schwarzenberg zrusen.A beda tem,kteri veri v jeho zahranicni politiku.
24. 08. 2008 | 12:12

kari sítě napsal(a):

Delal jsem si nadeji, ze pro nas plebejce, bude pan knize v te politice jako priklad.
09. 06. 2009 | 01:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy