Zápas o budoucnost české demokracie vede přes komunistickou minulost, která ji likvidovala

14. 05. 2013 | 17:12
Přečteno 4986 krát
Diskuse, která se rozvinula okolo Ústavu pro studium totalitních režimů a změn (dále jen Ústav), které v něm proběhly, je pokračujícím zápasem mezi ODS a ČSSD.

Posílená z něho vychází parlamentní Komunistická strana Čech a Moravy. Strana, o jejímž dalším bytí a nebytí se fatálně rozhodlo již v listopadu1989 a polistopadových měsících a následujících letech. Činnost Komunistické strany Československa v letech 1948 až 1989 byla sice označena za zločinnou, nikoli ale za zakázanou, jak tomu bylo v případě nacistické strany v Německu, kde byl otevřen složitý, desetiletí trvající proces denacifikace Spolkové republiky Německa. Stalo se tak po roce 1945 po skončení nejstrašnější války v dějinách lidstva.

Konec studené války v devadesátých letech neznamenal ve světě ale konec komunismu a jeho boje o moc, stejně jako neznamenal konec desítek pokračujících válek ve světě, genocid, etnických čistek a nekončícího utrpení a bídy stamiliónů lidí. Další působení československých komunistů bylo legitimizováno jejich účastí ve svobodných volbách v červnu 1990. Nemluvě o zachování veledůležité a podstatné materiální a finanční základny pro jejich další politickou existenci, včetně ponechání si staronového názvu, poznamenaného krvavým a protiprávním totalitním komunistickým režimem, který demokracii likvidoval po více než 40 let.

Tím byl položen a potvrzen faktický základ k dalšímu postupnému návratu a kariernímu vzestupu bývalých komunistů ve státní správě, justici, policii, armádě a dalších institucích a organizacích. Jistý mravní nihilismus prohloubili na obou křídlech bývalí komunisté Občanského fóra (OF), respektive Občanské demokratické strany (ODS), Občanského hnutí a dalších subjektů OF, později také České strany sociální demokracie (ČSSD). Mnozí z nich zaujali čelné ústavní pozice ve vládě, v parlamentu, justici a dalších ministerských resortech a institucích. Rukou nerozdílnou se pak nedokázali vypořádat s prorůstáním klientelistických struktur (často s podílem organizovaného zločinu) do výkonné moci, justice a policie. Dělo se tak, jak se čím dále více ukazuje, jak s jejich aktivní, tak pasivní účastí a narůstající nesplacenou politickou odpovědností vládnoucích a parlamentních stran, násobenou často bezostyšnou arogancí a ignorováním veřejného mínění.

Omluva českých komunistů ve světle tisíců obětí bývalé ČSR a ČSSR a miliónů (pravděpodobně desítek miliónů) nevinných obětí v Sovětském svazu, jejichž stalinistickou a později kágébáckou ideologii zaštiťovali a někteří z nich zaštiťují dodnes, neobstojí. Byla a stále je velkým mravním výsměchem nastupujícím generacím. To jest jako kdyby po roce 1945 Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP), označená Mezinárodním tribunálem vojenským tribunálem v Norimberku za zločineckou organizaci, se omluvila a pokračovala ve své činnosti pod svým původním názvem s vysvětlením, že tato strana pod vedením A. Hitlera vlastně nikdy nebyla tím, co deklarovala. Například nesplnila sociálně ekonomické cíle z jejich 25 bodového programu a naopak uvrhla Německo do největší historické a mravní katastrofy v jeho novodobých dějinách. To jen na okraj zavádějících diskusí, zdali doba od roku 1948 až 1989 byla totalitní, nebo jen státní socialistickou diktaturou.

Putinovské Rusko, diktátorský režim Lukašenka v Bělorusku, venezuelský petrodolarový socialismus nedávno zesnulého H.Cháveze, čínský kapitalismus pod vedením monopolu komunistické strany a řada dalších, včetně komunistických pohrobků bývalých sovětských republik v Asii mají jedno společné: dříve či později podle stupně ohrožení jejich moci tyto režimy nelítostně potlačují svobodu a jakékoli projevy demokracie a pluralismu. Jejich sociálně-ekonomický rozvoj končí s vyčerpaným přírodním bohatstvím či ve výbuchu zotročované lidské práce, rozpadající se infrastruktuře a v prázdných propagandistických rituálech vynucovanými policejními a vojenskými strukturami.

Jedna z hlavních příčin krize české demokracie, jak již jsem předeslal v blogu z 1. 4. 2013, spočívá v naprosté ignoraci respektování principu dělby moci. Tu si dnes parlamentní strany, zejména pak ODS a ČSSD, ale i TOP 09, rozdělují a propachtovávají mezi sebou, jako kdyby se jednalo o jejich vlastnictví a ne o veřejný prostor se službami, které jsou určené daňovým poplatníkům. Prostor, který je třeba kontrolovat a chránit, a ne si z něho vytvářet stranické pašaliky. Prostor, v němž a z něhož zmizely nezákonnou činností (často i na vrub, bohužel, hyenismu “lidí“) desítky či spíše stovky miliard korun. Jak se ukazuje, prostor určený službě a ochraně veřejnosti a průhledné správě státu, který má zaručovat fungování demokratického státu, je poškozen a ohrožen.

Sociální deficity, které padají mimo jiné také na vrub neprůhledného fungování, prohlubují krizi české demokracie. Více než demokratickou společnost připomíná společnost řízenou finanční oligarchií, v níž demokratické principy státu jsou příležitostným ubrouskem a ideologickou zástěrkou vládnoucích politických stran. Nejtíživěji dopadá na lidi na prvním místě nezaměstnanost. Pro čím dále více skupin obyvatelstva znamená nedůstojné a ponižující životní podmínky. Ta ovlivňuje i přístup ke zdravotní péči. Její komplexní služby si s rostoucí nezaměstnanosti a nejen kvůli ní může dovolit čím dále menší počet lidí, což se nejvíce dotýká těch, co ji nejvíce potřebují, dětí a seniorů.

V tomto směru ideologie a zejména stávající ekonomický program a cíle Komunistické strany Čech a Moravy jsou staronovým scénářem, který pro dnešní nezaměstnané a velkou část nespokojené, nostalgicky vzpomínající české společnosti představuje lákavé východisko. Jeho důsledky a dopady by se však vyjevily (tako jako konečně v minulosti) v celé své ekonomické nereálnosti a pseudodemokracii až později, v průběhu dalších let. Výchozí pozice KSČM je ale silná. Může stavět na tom, že se bude chtít vypořádat ne již s třídním nepřítelem, ale legitimně (viděno nejen z polistopadového vývoje, který legitimitu komunistů potvrdil) s těmi, kteří se v této zemi dopustili hospodářských deliktů velkého rozsahu, korupce a zneužití veřejné moci na všech stupních státu v exekutivě a samosprávě, justici, policii, armádě.

Zásada padni komu padni z logiky polistopadového vývoje dopadá především na její nejsilnější parlamentní politické strany ODS a ČSSD. Vyčkávací taktika parlamentní KSČM a její nezadávání si ani s ODS a ČSSD, posilování v městských, obecních a krajských strukturách samosprávy je nenápadná a dlouhodobě cílená. Očekávané vítězství ČSSD v příštích parlamentních volbách se nepromění v koaliční spolupráci, která by KSČM jen mohla zdiskreditovat, ale nanejvýš v tichou a často jen ad hoc podporu sociálních demokratů.

Z tohoto pohledu je (a měl by být) Ústav velice nepříjemnou překážkou, protože by měl důsledně odhalovat dosud neodkryté zločiny a pozadí komunistické nadvlády v novodobé československé historii a připomínat nebezpečí ideologie, které tato strana zasela do naší společnosti a potenciálně je dále v sobě nese. I proto tento Ústav vznikl a měl by být další cennou pojistkou proti tomu, aby se represivně a krvavě prosazovaný program komunistů po roce 1948 znovu neopakoval. Mimo jiné také proto, že i dnes sociální ideu svého programu oblékají parlamentní komunisté bezostyšně, jak již bylo výše a jinde nesčetněkrát řečeno, do krvavého a zločiny zatíženého názvu své strany.

Spory o název Ústavu a jeho vymezení, institucionální podobu a jeho administrativní a personální správu mají velice často, bohužel, jeden cíl: likvidaci této instituce případně její rozmělnění v akademické obci. Přitom není sporu o tom, že Ústav patří ze své podstaty historikům, rekrutující se ze všech úrovní jejich působení ve společnosti. Tedy i z akademické obce. A podobně respektovat oddělení odborné badatelské činnosti od administrativně ekonomické správy se státními prostředky, kterými Ústav disponuje. Politické strany by do obsazení Ústavu neměly zasahovat, stejně jako pracovníci odborného a provozního aparátu by neměli být členy politických stran, a pokud jsou, jejich členství by mělo být přerušeno. “Svoboda od politiky“, jedno z filosofických vymezení fungování demokratické společnosti Hannah Arendtové, by v případě tohoto Ústavu mělo platit dvojnásob.

Je nadějí jak pro budoucnost Ústavu, tak i naši společnost, že nová generace mladých historiků, nezatížených minulostí, věcně a důsledně odkrývající totalitní dobu nejen komunistického režimu po roce 1948, ale také pohnutou historii trvání československého státu, tady dnes kupodivu existuje, a to i přes obtížné podmínky často existenčního charakteru. Naplňuje mě to jistým optimismem, že zápas o křehké zdraví tak zkoušené a bohužel, i prodejné, české identity ve světě zprofanovaných hodnot spotřeby a růstu, má pokračovatele. A doufejme, i nové důstojné zastánce, kteří - chcete-li - skepticky, pochybovačně budou nastavovat zrcadlo i novým polistopadovým mýtům, vytvářející se například okolo osobnosti Václava Havla nebo oprašující tatíčkovský mýtus T. G. Masaryka a první republiky.


Heřman Chromý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

a včera bylo zítra napsal(a):

Pravděpodobně stovek miliónů.

Hlavně aby správně nastavili to zrcadlo.
U Hubbleova teleskopu pak desítky (ne-li stovky) let působilo nejistotu o Boží existenci.
Nemohli ho zaostřit.
14. 05. 2013 | 17:28

Ústavy jsou potřeba napsal(a):

Milý autore,

když Ústav pro studium totalitních režimů, pak tedy VŠECH TOTALIT (všech diktatur), jako prevence do budoucna. V takovém případě si ale nikdo - žádná ideologie ani politická strana či klika nemůže takový ústav usurpovat pro sebe, protože pak se ten ústav stane prostředkem diktatury, manipulace dějinama a politického vydírání.
14. 05. 2013 | 17:28

záslužná komise napsal(a):

Radim Vašinka si tohle snad ani nezaslouží.
14. 05. 2013 | 17:31

Silvie napsal(a):

Většinu z nás by 23 let po sametu zajímaly spíše zločiny privatizační, ovšem tím se tento velkolepý institut nezabývá.

Výsledky "badatelské" činnosti ani zdaleka neodpovídají finančním nákladům.
Pokud si v této době Herman dovolí před svým odchodem rozhodit 500 tis. korun mezi sedm "badatelů" (celkem rozdal 900 tis.), tak je celý ten bordel zralý na zavření.
Normálním lidem se z toho otvírá kudla v kapse.
My si musíme utahovat opasky, aby si vyvolení s tím správným smýšlením udrželi koryta.
Řežou se tu hlava nehlava prominentní potomci levicově orientovaných disidentů s těmi "pravicovými". Všichni jsou stejné pijavice, přisáté na státní rozpočet, a je mi srdečně jedno, kdo z nich bude tenhle zbytečný ústav šéfovat.
Beztak od dob Žáčka slouží jen k tomu, aby se tu vytahovaly jako králík z klobouku kompromitující materiály na neposlušné politiky.
Ten ústav není majetkem "pravice", nechť si nyní taky užije vydírání levice.

A mimo jiné - ty hysterické štěkny z ÚSTRu by si měly uvědomit, že dnes vyletí ze zaměstnání na hodinu mnoho lidí (i ze státní správy), jichž se nezastane vůbec nikdo. Rozhodně nemají možnost pořádat na pracovišti tiskové konference.
Když už chcete "nastavovat ta zrcadla" (což dělali pravidelně právě bolševíci před uvedením každého západního filmu), tak se pokuste přesvědčit archiváře, aby zveřejnili veškeré! informace z archivů týkající se Havla a Schwarzenberga. Zejména z období 2.světové války.
To mě zajímá. Eminentně.
14. 05. 2013 | 17:48

tak na zielencově kominterně teda napsal(a):

Tragické na současné kampani je, že tohle je asi tak VŠECHNO, co ještě současná pravice dokáže slepit dohromady.

Komunistická ODS a ČSSD?
Chybí mi komunistická ODA a gumařská TOP, pro úplnost.
A komunisty nastrčená národofrontovní ČSL, plná špehů.
14. 05. 2013 | 17:49

Luba napsal(a):

Pan Chromý napsal:

"... nebo oprašující tatíčkovský mýtus T. G. Masaryka a první republiky."

Pane Chromý,
nic lepšího, než Masarykovo Československo jsme neměli.
Jakýpak "tatíčkovský mýtus"?

Lepšího politika, než byl Masaryk, jsme také nikdy neměli.
A jeho odkaz je stále velmi inspirativní.

Pravda,
dnešním, nejen politickým pišišvorům se jako silná osobnost s přirozenou morální autoritou nelíbí.
14. 05. 2013 | 17:54

Gru napsal(a):

Docela pěkná demagogie. Bohužel málo propracovaná. Tak například tento výrok:
"...v Německu, kde byl otevřen složitý, desetiletí trvající proces denacifikace Spolkové republiky Německa"

je nepravdivý, neboť proces "denacifikace", prováděný čím dál ledabyleji ze strany velmocí (omilostňování a propuštění masakristů a masových vrahů z důvodu politické kalkulace), proces nenáviděný unisono celou západoněmeckou veřejností (za omilostnění vrahů ze speciálních komand intervenovali občané, církve, politické strany a dokonce i předseda parlamentu) byl oficiálně ukončen přijetím zákona, tzv. "stojednatřicítky", dle něhož mohly osoby zatížené nacistickou minulostí - údajně s výjimkou 2 nejtěžších kategorií provinilých - opět vykonávat místa ve státní správě a veřejné funkce. V důsledku toho začaly stovky nacistických soudců znovu soudit, nacisty se to jen hemžilo na radnicích, v administrativách spolkových zemí a dokonce na úřadu spolkového kancléře (Globke) a dvakrát i na prezidentském postu (jeden prezident byl "jen" členem NSDAP, druhý řídil otrocké práce vykonávané vězní z koncetráků).

Pokud jde o řečený "ústav", přezdívaný "Ústrk", jedná se o zařízení inkvizičního rázu, s dopředu určeným výsledkem "bádání". Kupodivu se, na rozdíl od KSČM, netěší přilišné popularitě mezi obyvateli. Vyjádřeno jinak, má nedobrou pověst, čemuž se nelze divit, zvážíme-li osoby bývalých ředitelů.
14. 05. 2013 | 18:02

Landa napsal(a):

Chromý, vy když něco napíšete tak je to bohužel nesmysl
.
desítky až stovky miliard se tu rozkrade ROČNĚ, nikoliv celkem.
Při cinkání klíči se věřilo, že bude v republice lépe, i díky technologickému rozvoji, a že do 5-10 let na komanče nikdo ani nevzpomene. Opak je pravdou , uŽ I KALOUSEK MUSÍ PŘIZNAT ŽE LÉPE UŽ BYLO A ŽE JSME SI PO R 89 VŠE PROŽRALI A ROZKRADLI, dnes jenom smutně vzpomínáme na sociální vymoženosti které jsme měli před 30-40 lety, neumíme se uživit a jen vršíme nesplatitelné dluhy.
Chlubit se dnes chartou 77 je jako říci o sobě něco co se u Stejsdkalů nesmí napsat. Selhali jste po r 89, ukázal jste že jste jen žvanilovbé, nemakači, problémisti.
Myslet si že ÚSTRK je nějakou pojistkou proti Totalitě může jen ....., bylo to jen korýtko pro kamarádíčky, a instituce, která když vláda něco podělá, měla vytáhnout bějakou kausu k odvedení pozornosti. Vláda něco podělá téměř denně a kauzy došly. Další cíl bylo mít pod palcem KOMPRO informace na nepohodlné.
ÚSTRK nikdo nelikviduje, ale MUSÍ to být řadový archiv, kde se eviduje , oprašuje a digitalizuje, bádat smí každý a vedoucí bude jakýkoliv archivář který uřídí cca 10 lidí.
Politici NIKDY NEMAJÍ určovat interpretaci dějin
14. 05. 2013 | 18:03

ld napsal(a):

V rámci objektivity mi v článku chybí zmínka o více než 200 mrtvých v souvislosti s Ruzyněho amnestiemi. Znásilněných žen ve stovkách procent více, než bylo do té doby kdy zaznamenáno.
A tak by se dalo pokračovat. Jenže to se nenosí.
Plácáte se Masarykem po zádech, ale jeho dílo, Československo, jste zničili. Co ještě chcete žvanit?
14. 05. 2013 | 18:05

VFISCHER napsal(a):

STRAŠÁK KOMUNISMU A DVACET LET GANGSTERISMU

Řvoucí davy v ulicích cinkající klíči a omámené porážkou už tak rozloženého komunistického režimu si ani na chvíli nedovedly představit, že jejich šťastné hulákání a očekávání svobod, lepších časů, bájné hospodářské prosperity a kapitalistického blahobytu bude převálcováno a vystřídáno tak zločineckým zlořádem, že komunistické nešvary a neumětelství budou proti tomu dětská rýma.

I přes to, že díky těmto zločineckých praktikám vládnoucí zločinecké oligarchie jsme se stali neokoloniální rozvojovou gubernií, banánistánem Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán se zcela zjevným kolapsem státní správy, justice a policie se najdou vytrvalci, bubnující na strašáky komunismu, jakoby právě to byl z hlediska historického vývoje a tragické současnosti ten největší problém a nepřítel !

Zcela podle hesel jak vládnoucí moc přemalovává historii ke svému obrazu byl vytvořen idiotský úřad, ve kterém se na teplých sinekurách střídají šašci podlézající chvíli těm a chvíli jiným, podle toho, kdo momentálně nejvíc mlaská u koryt. A zcela podle machiavelistických pouček se davům vytírají zraky o temných a skrytých komunistických hrozbách - jen proto, aby se na současnou loupežníckou chátru u koryt a vesel tolik neukazovalo a nevidělo.
14. 05. 2013 | 18:08

Landa napsal(a):

Lubo, přečtěte si něco o dějinách. Tatíček Masaryk je přesně taková umělá modla jako se snažili udělat z Havla, jenom díky Hitlerovi se k tomu lidi víc upínali jako ke svatému.
Ale jakákoliv fakta ukazují že to byl průšvih, hlavně ekonomický. Krize, bída, střílení do hladových dělnických demonstrací s mnoha mrtvými. Průmysl se nedostal ani na 80% stavu za Rakouska. Znárodňování a rozkrádání. A o morálce bych také raději nemluvil.
Čecháčci si NEUMĚJÍ VLÁDNOUT.
14. 05. 2013 | 18:08

hovorka11 napsal(a):

HEŘMAN CHROMÝ:
Ukázková a účelová propaganda.
Pokud nevídíte, tak neustále jsou u nás, v USA a EU vytvářeny nové zákazy, vytváří se omezování práv občanů, práv na informace nejenom z internetu, rozšiřuje se tunelování občanů a států přes MMF, ECB, Fed, americké ratingovky a pod. Řecko vyžírají už další vlnou hedgeové fondy sázející na úpadek, pokračuje úpadek Španělska, Itálie a pak to půjde stát po státu včetně nás, kteří jsme zadlužováni a tunelováni bankami (ČNB půjčuje bankám za 0,05%!!!), vládní korupcí, daňovými ráji atd.
Pokud vím, tak nejrychlejší ekonomický růst má Čína a Rusko má růst okolo 3,5%, ačkoliv naši bratři amici tisknou falešné dolary bez omezení a vyžírají tak všechny státy obchodující s dolarem. Přesto se jim ekonomika zastavuje a banky nechtějí investovat do výroby (jako u nás a v EU). EU dokonce přemýšlí o sankci za uložení peněz bankami k ECB, protože banky si schvávají nepokryté peníze a nechtějí investovat. To je ten pravý komunismus- komunismus bank, které nepodporují výrobu, ale peníze berou přímo z našich daní. Komunismus, který nikdy předtím nikdo nedosáhl, ale u bank je zaveden...
Asi vám to moc nemyslí, nebo jste z Charty 77.
Dobře vás s Václavem Havlem prokoukl Karel Kryl a jeho písnička "Demokracie" odhaluje tu demokracii pouze pro vyvolené bez práv obyvatel.
Vy budete žít z "boje proti komunizmu", jen pro to, aby se každý, kdo nesouhlasí s rozkrádáním a okrádáním lidí prohlásil když ne za socialistu, tak rovnou za komunistu- a to je i taktika zářného ústavu pro odhalování totalit (měli by začít u sebe a svých mimořádných odměn za nic z našich daní- to je ta totalita).

http://www.youtube.com/watch?v=Ak8o5lSU6xQ
14. 05. 2013 | 18:12

Sylva napsal(a):

Silvie
1) VELKOLEPÝ ústav se zabývá tím, co mu ukládá zákon, pane Silvie, přečtěte si ho (dřív než začnete psát), prosím.
2) Na konci II. sv. války bylo Václavu Havlovi 9 let a Karlu Schwarzenbergovi 8 let. Co Vás na průběhu jejich dětství EMINENTNĚ zajímá ?
3) Již opět píšete za VĚTŠINU, případně jako "MY", paní Silvie. Zkuste napříště zůstat v 1. osobě jednotného čísla, děkuji.
4) Čtení Vašich příspěvků je opravdovým zážitkem.
14. 05. 2013 | 18:14

Gudka napsal(a):

"To jen na okraj zavádějících diskusí, zdali doba od roku 1948 až 1989 byla totalitní, nebo jen státní socialistickou diktaturou."

Vždyť to je jedno, jak to kdo nazývá. Podstatné je, že stále narůstá podíl těch dnešních obyvatel tohoto nešťastného území, kteří oni dobu zdaleka neproklínají tak jako současný režim. Tento exekutorský režim, Vládu rozpačité nezodpovědnosti, manipulace, ústrkování, odposlechů a kamerování, režim výběrového respektování některých lidských práv (zahraničních jedinců), režim nenápadné politické ostrakizace a kriminalizace, režim likvidování střední třídy, tuto proklatou pseudodemokracii.
14. 05. 2013 | 18:19

hovorka11 napsal(a):

Už i v tom "zlém" Rusku jsou dál s ochranou obyvatel:

"Poslanec ruské Státní dumy Michail Děgťarjov navrhl, aby byly zakázány dolarové úspory a obrat dolarů na území Ruska. Vypracoval příslušný návrh zákona. Nutnost zákazu amerických dolarů vysvětluje Děgťarjov starostí o úspory obyvatel Ruska.

„Když to neuděláme hned teď, pak bude během nejbližších pěti let stát nucen pomáhat ruským vlastníkům dolarů, jako obětem finanční pyramidy“, je přesvědčen poslanec.

V zákonu se zvlášť zdůrazňuje, že se nedotkne žádné jiné měny, pouze USD."
14. 05. 2013 | 18:20

Landa napsal(a):

Zase nám jeden chartař a pravdoláskař vylezl a plácá nesmysly. Zbyteční lidé
14. 05. 2013 | 18:22

Admirál napsal(a):

Ve Švýcarsku se vede proces proti privatizačním loupežníkům. Alespoň ve Švýcarsku, když to nejde u nás.V Čechách to jak je vidět nikoho nezajímá.

Prokuratura zůstává klidná, naši hlídací psi demokracie zajímá, co měl který z Privatizátorů na sobě, jestli se dostavil k soudu včas, či ne. Samé podstatné věci.

Přitom tady jde se zřejmě rozhoduje o tom, zda si s námi takoví modeloví zmr.. budou moc dál vytírat ..... jako s plyšovým medvědem.

Ale pan Heřman hájí demokracii přes komunistickou minulost a zárukou demokracie je pro něho nerušené bádání Úúúústavu.

Pište dál, pane Heřmane. Má to jiskru.
14. 05. 2013 | 18:23

ld napsal(a):

sylva,

ad2) ta osvěta se týká kolaborace Havlů a vcelku zamlžené historie Švarcenbergů, to vše ve vztahu k dědickým, resp.restitučním nárokům.
Kolik bylo roků těm dvěma kašpárkům až tak nikoho nezajímá.
14. 05. 2013 | 18:25

Občan napsal(a):

A kteroužeto demokracii ráčíte myslet, pane Chromý?
Tu "demokracii" prvorepublikovou?
No, tak tu zjevně komunisté zničit nedokázali; bohužel, protože po plyšáku vycenila své zuby pěkně zostra.

Ona totiž ta Vaše prvorepubliková "demokracie" se vyznačovala politickou policií, permanentním kádrováním lidí, festovní cenzurou, megakorupcí, společenskou nerovností před zákonem i jinde, klientelismem, lichvářstvím, střílením do dělníků, dětskou prací a mnoha dalšími "laskominami".
Všechny je tu už máme, s vyjímkou toho střílení do lidí vč. dětí. Ale nebojte, i na to dojde...
14. 05. 2013 | 18:29

K.V. napsal(a):

Komunisti bvadili jen nemakačům, kriminálníkům a disidentům. Kdo byl ochoten pracovat a žít slušně, neměl s mnimoi problém.
Strašit komunbsity už přes 23 let je den po dni trapnější
14. 05. 2013 | 18:29

Vlado napsal(a):

To své vidění pane Chromý byste tak mohl jít přednášet před Úřady práce. Nezaměstnaných je již na 550tis. registrovaných na cca 200 vyřazených z evidence (ti zřejmě se živí v černé ekonomice). Velké pochopení byste zřejmě u nich nenašel. A že by se obávali o existenci ÚSTR o tom velmi pochybuji. Vaše agitace a starosti by ti nezaměstnní chtěli mít. To by jim bylo hej!
14. 05. 2013 | 18:31

Petr Havelka napsal(a):

Pane Chromý,

tohle jsou od Vás směšné plky. Jaképak ohrožení komunismem? Pokud vím je naše země ukotvena v Nato a EU ergo kladívko museli by se zde všichni obyvatelé zbláznit aby KSČM získala takovou silu, že by nás mohla s těchto institucí vypudit.

Právě tohle Vaše primitivní strašení komunismem až dosud pomáhalo zdejším politikům ke "klidnému" vládnutí. Tak dlouho komunisty strašili až docílili toho, že části občanů nepříjde nepatřičné, že se KSČM dostává stále více k moci.

Pokud se KSČM k vládnutí dostane nebude tomu tak navěky, bude to jen vizitka všech ostatních stran, protože právě ty svou "prací" nemalou část občanů k volbě komunistů inspirovaly.

Co se týče Ústavu jako "krabičky poslední záchrany" před KSČM, silně přeháníte. Ústav byl spolitizovaný na samém začátku a je spolitizovaný dosud, se seriozní badatelskou prací nemá nic společného. Nevím, proč se vůbec toto zařízení jmenuje ústav připomíná to spíše agenturu
14. 05. 2013 | 18:35

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

ustav je možná bohulibá věc, ale na pozici a podporu komunistů ve společnosti to nebude mít žádný vliv. myslím, že sílu USTR bolševici a socbolševici hrubě přecenují. vubec si tam nemuselo dozovat sve loutky a potolízali, podle mě to byla zbytečná akce. komunisti nemusí dělat nic, jenom sedět se založenýma rukama a smát se. jeich podpora poroste. z EU k nám byla importovaná politika života na dluh a sociálního státu, která končí 30% nezaměstnaností. to je přeci ideální močál pro rudé komáry. budou jich hejna.
14. 05. 2013 | 18:35

Luba napsal(a):

Lando,
kdybyste četl Masaryka, možná byste pak nepsal takové hlouposti :)
Nebo aspoň Čapka ...

Možná byste si měl přečíst též něco o příčinách celosvětové ekonomické krize počátku let třicátých ...

http://finance.idnes.cz/pohled-do-historie-jak-zacala-velka-hospodarska-krize-v-roce-1929-p7g-/bank.aspx?c=A081022_135219_bank_bab
14. 05. 2013 | 18:38

Ládik!!! napsal(a):

Jeden z nejlepších blogů za poslední rok.
14. 05. 2013 | 18:47

Pepa Hitchcock napsal(a):

jednotka "chytrosti"

život ne dluh chytráku k nám importoval globální bankovní kartel. Banky žijí z dluhu, banky mají zájem na jeho rozhojnění a udržování.
14. 05. 2013 | 18:48

Alojz Lorenc napsal(a):

Pánko Chromý, potlesk !
Vravím to stále - je treba bádať a bádať. Niečo sme z archívov sice vybrali, niečo stále používáme, ale aj tak má Ústav stále čo prebadávať.
Aj tak je tam vela zaujímavého, nájdete tam materiály nielen na Kunderu, ale aj na iných pilierov totality.

Pánko Chromý, súdruh Filip je ale nula. Taká nula ako aj súdruh Grebeníček.
Tý nemajú na nič vliv.
Aj my - keď teraz chceme kúpiť vaše nemocnice,vieme, že nám treba jednať predovštkým s ludmi z pravícii. A s podnikatelma napojenými na pravíciu.
Doba sa zmenila, pánko Chromý.

Ale vy samozrejmě bádajtě. Bádaním v pramenoch, ktoré sme vám pripravili. Takým bádaním nič nemožetě pokaziť, pánko Chromý. To je len dobre, že mátě taký postoj.
My zatial kúilme za babku tie nemocnice.

Česť vášmu bádaniu, pánko Chromý. Česť vašim odvodom na zdravotné poistenie.
14. 05. 2013 | 18:50

Ludvík Drábek napsal(a):

Alojz Lorenc,

vy jste společník pana ministra Hegera?
14. 05. 2013 | 18:54

ld napsal(a):

Lojzíčku,

vy napřed příjdete o bojnický zámek. Inu, tak dlouho se bádá v historii, až je z kolaboranta vlastenec.
14. 05. 2013 | 18:59

starý jezevec napsal(a):

To je především o morální a intelektuální bídě,
o chromosti charakteru různých chromých sloužící mafiánův a své kapse,
že Chromý?

Až v této zemi zavládne skutečná demokracie, tak Chromý, ty a tobě podobní, chromí na hlavu a charakter přijdou o své trafiky.

V naprosté většině komunistů, i když mají svérázný přístup k demokracii, tak je v nich demokrata více, než v tobě, ty …

Prostě zase jeden z těch,
v kterých není demokrata za haléř, ohání se demokracií a zneucťuje ji.

Chromý, pokud jsi někdy slyšel o demokracii, tak o ní něco pověz Knížeti a Kalouskovi.
Mám podezření, že si držíš trafku psaním prostoduchých politických agitek.
14. 05. 2013 | 19:03

Sylva napsal(a):

Id :
Nepovídejte ... :-) Přečtěte si, co napsala paní Silvie. Jde jí eminentně o " informace z archivů týkající se Havla a Schwarzenberga". O rodinách nepíše nic. Vy jste vykladačem jejích myšlenek ? :-)
P.S.: Když už jste sem ale vnesl v prezidentské kampani (a nejen v ní) bezpočtukrát provětrané téma, co je to ta "vcelku zamlžená historie Schwarzenbergů" ? Karel VI. Schwarzenberg přejímající vyznamenání za válečné zásluhy od Ludvíka Svobody ? :-)
Jinak, pane Id, tématem blogu pana Chromého je budoucnost české demokracie, všimněte si; zkuste napsat něco k věci, ráda si to přečtu, bude-li to mít hlavu a patu.
14. 05. 2013 | 19:04

Landa napsal(a):

Jo Lubo, masaryk s Čapkem toho hodně nažvanili o demokracii. A Havel o pravdě a lásce a o občanské společnosti. Po obou režimech jen rozpad státu, krize, zbídačování lidí. Mizerie.
Nesmíte se v pražské kavárně dojímat nad hezkými kecy spisovatelů, ale spíše se dívat kolem sebe nebo si umět porovnat fakta. Mnohé údaje o státech jsou totiž oběktivně měřitelné, zejména ty ekonomické, ale i o kriminalitě apod. A tam je to za Masaryka k blití, stejně jako dnes
14. 05. 2013 | 19:15

Rudi Koutek napsal(a):

K.V. napsal(a):
"Komunisti bvadili jen nemakačům, kriminálníkům a disidentům. Kdo byl ochoten pracovat a žít slušně, neměl s mnimoi problém.
Strašit komunbsity už přes 23 let je den po dni trapnější
14. 05. 2013 | 18:29"


Kdyz komunisti vadili pouze nemakacum, kriminalnikum a disidentum, proc tedy doslo ke zmene rezimu, kdyz podle Vas nejmene 99,99% obyvatel problemy nemelo a bylo spokojeno?
14. 05. 2013 | 19:22

eman moravec - landa napsal(a):

Oměklivně teda nevim co kdo za Masaryka sněd.
Moje babička se u Chmela učila špičky salámu odřezávat a vyhazovat.
Asi nepřišla s těmi správnými kriminálníky a ekonomy do styku.
14. 05. 2013 | 19:22

mb napsal(a):

ad sylva: Jinak, pane Id, tématem blogu pana Chromého je budoucnost české demokracie, všimněte si; zkuste napsat něco k věci, ráda si to přečtu, bude-li to mít hlavu a patu.

... to je celkem jednoduché ... budoucnost české demokracie je/bude přímoúměrná pocitu spravedlnosti lidí ... pokud lidé budou mít pocit, že žijou ve spravedlivě spravované společnosti, nebude mít demokracie problém ... pokud ten pocit lidé míti nebudou, demokracie bude v trablech ...

... další faktory jsou: ekonomická situace země, stav eu a globální a bezpečnostní vlivy ...

... zatim ...
14. 05. 2013 | 19:24

K.V. napsal(a):

Drzost a sprostota od autora psát takové bludy.
A životopis- chartista 3 x rozvedený, tím se ještě chlubí. Kapka studu v něm není
.
Odkdy mají úžedníci MZV v popisu práce dělat politickou agitaci proti konkrétním politickám stranám. Má tam ten Kááásl číro pěkný bordel, hnus
14. 05. 2013 | 19:25

kartofelj i svinčiki napsal(a):

Rudi, to je přece elementární.
Cinkající úředníci pražských ministerstev byli nenažraní a mysleli, že si polepší.
Někteří dnes skutečně mají Bentleye.
To by v Berlíně jako úředníci asi nemohli.

Někteří jenom dál žerou a nemlaskají.
14. 05. 2013 | 19:27

Ludvík Drábek napsal(a):

Sylva,

ono to s demokracií obecně vypadá velmi špatně. Trend je FAŠIZACE. Když se krize prohlubuje (a ta se prokazatelně prohlubuje - dokonce i optimistický globální neoliberální profesor již píše o nutnosti naučit se žít ve tvaru "L"), stoupá nezaměstnanost, bída, zadluženost a exekuce - lze čekat nárůst sociálního napětí. To je malá násobilka historie. Jaká se v takové situaci nabízejí východiska? Zkuste se nad tím zamyslet.
14. 05. 2013 | 19:28

Landa napsal(a):

Rudý Koutku, proč došlo k cinkání klíči. Protože lidi znali ze západu JENOM TO že sem jezdí bohatí obchodníci v Mercedesu, ukazují prospekty zboží a cestovek, a vyprávějí že v Německu se nemusí pracovat a podpora v nezaměstnanosti je po přepočtu větší než plat tady. No a potom lidi zjistili že kurs Kč/DEM je umělý a být nezaměstnaný nebo bezdomovec není žádné terno a v Mercedesu zdaleka nejezdí každý.
Když máte tak blbé dotazy tak mně zase řekněte proč dnes každý říká " Já jsem necinkal" nebo se za to hodně stydí a je jim k blití
14. 05. 2013 | 19:31

Silvie napsal(a):

Sylva
Že by zakejhala potrefená husa z institutu pravdy a lásky???

Já mluvím za sebe, pokud jste to zaznamenala.

Pokud napíšu ,že si "my" musíme utahovat opasky, aby se ti nahoře mohli rozcapovat, tak si za tím taky stojím.
Zkuste najít někoho, kdo s tím nebude souhlasit.

A co se Havla a Kárla týká, samozřejmě dobře víte, že nejde o ně, ale jejich rodiny, které se dle ilegálních informací (legálně se o tom totiž psát nesmí) nechovaly za války úplně košer.
Bratranec Havlova strýce Miloše (mimo jiné také dost kontroverzní týpek, jenž pro zachování Barrandova udělal cokoliv) měl být dozorcem v Letech, na panství Schwarzenbergů pracovali nejen cikáni z Letů (to nerozporuje ani Kárl, jen tomu dává punc "humanitární" pomoci), ale údajně i židé a posléze sud.Němci.
Docela ráda bych se k relevantním informacím dostala také.

Jenže v tom vašem ústavu vytahujete zásadně jenom informace, které se této vládě hodí do krámu.

Nemám ráda komunisty, ale v této pohnuté době rozhodně nejsou tím, co mě trápí nejvíc (a asi nejsem sama).
14. 05. 2013 | 19:31

ld napsal(a):

sylvo,

já nejsem mluvčím ani vykladačem paní Silvie. Jistě jste si ráčila povšimnout, že jsem reagoval pouze na váš vstup, a to jen stran kolaborace jmenovaných rodin. Ale na internetu nějak nemůžu dohledat zmínku o vyznamenání Ludvíka Svobody, které měl udělit Karlu VI. Asi toho z BIS víte možná víc. Máte nějaké veřejné a ověřitelné prameny?

Ono to totiž s tou úrovní demokracie, resp.její budoucností dost souvisí, nestojí li náhodou na hliněných nohou, na pravdě vycucané z prstu. A že je Miloš Havel stále jako kolaborant "respektován", to nezpochybníte ani se sudeťáky v patách.
14. 05. 2013 | 19:38

Aleš napsal(a):

Lubo tedy s tím Masarykem a Čapkem JSTE SE HODNĚ ZTRAPNILA. Místo projevů presidentů ve všech dobách je lepší si přečíst třeba vývoj HDP, majetkovou strukturu, vybranén daně, počet nezaměstnaných, exekucí, vývoj kriminality atd.. Také třeba počet zastřelených v hladových demonstracích Poučíte se 100 x více než z řečí spisovatelů a presidentů
14. 05. 2013 | 19:39

mb napsal(a):

silvie napsala: Pokud napíšu ,že si "my" musíme utahovat opasky, aby se ti nahoře mohli rozcapovat, tak si za tím taky stojím.
Zkuste najít někoho, kdo s tím nebude souhlasit.

... já s tim nesouhlasím ...

jednak užíváte vágní slovník ( či chcete li slovník pavlače): viz. rozcapovat ...

a jednak ta paušalizace je právě tím, co gaunerům vyhovuje ...

když nejste schopna rozlišovat mezi jednotlivými politiky a když odsoudíte politickou scénu en bloc ...

... je to špatně ...

je to votravný zjišťovat kteří politici se chovají prokorupčně a kteří protikorupčně ...

ale rezignuje li na to občan ( žijící ve svobodě ) ... pak trestá jen sám sebe ...

( říká se tomu ošklivě: angažovaný či chcete li aktivní občan ... zdravim silvii ...)
14. 05. 2013 | 19:40

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pepa hitchcock,
už to zase chcete na někoho svádět? politiku života na dluh a sociálního státu k nám importovali politici. zejmena čssd, soudruh špidla - zdroje jsou, soudruh paroubek - itálie je zadlužená více, mužeme se klidně zadlužovat. politici si kupují hlupáky na dluh. banky dělají pouze svoji práci - nabízejí pujčky. pokud jste idiot s nízkým příjmem a pujčite si 10 milionu s urokem 30%, tak si myslím, že je především vaše hloupost.
14. 05. 2013 | 19:41

mb napsal(a):

(((Luba 14. 05. 2013 | 19:39
... angelina prisla o prsa ... a vy jste přišel o to nejcennější ...)))
14. 05. 2013 | 19:43

Silvie napsal(a):

Jen pro doplnění bych ráda dodala, že je nepřijatelné, aby v nějakém obskurním ÚSTRu, kde pracují takoví "odborníci" jako věčná revolucionářka Pajerová, byli řadoví archiváři výjímkou z platových tabulek.
To, že titíž lidé zkreslují záměrně také události kolem odsunu sud.Němců, je součástí ambiciózního záměru přepsat historii (zřejmě inspirace bolševíky).
Doporučuju všem tento skvělý článek Václava Vlka z LN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Landsmanšaft se nestydí dokonce používat fotografie Pražanů postřílených v Kobylisích a vydávat je za Čechy povražděné Němce.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/polemika-zvlastni-to-oslava-osvobozeni-f0o-/p_spolecnost.asp?c=A130513_182218_p_spolecnost_wag
14. 05. 2013 | 19:45

Pepa Hitchcock napsal(a):

jednotka ......

to vy to chcete na někoho svádět. Přitom se stačí dívat - kdo a jak vládne, kdo těm vládá,m radí a kdo má z toho největší prospěch.
14. 05. 2013 | 19:46

Silvie napsal(a):

mb
Tu pavlač máte od Resla?
Pokud nemáte pocit, že si na úkor politických šmejdů musíte utahovat (i s rodinou opasek), tak se za a) máte opravdu nadstandardně dobře
b) kecáte.

Vůbec jsem nepochopila, co jste mi chtěl sdělit.
Co je na expresivním vyjadřování závadného? Mám psát fádně a šedivě, jako když si cintá pentli Nečas?
14. 05. 2013 | 19:48

mb napsal(a):

silvie palač nemam od resla ...

nepopírám že existují političtí šmejdi ( jak píšete ... opět jaz.) ...

akorat v tom nejedou sami ... bohužel je míček také na straně lidí, kteří je volí ... a nedokážou rozlišit kdo je kdo ...

tim že všechny odsoudíte paušálně, tak vlastně neuděláte žádnou práci ...

vyjadřujte se jak chcete ... jen jste napsala: ať se ozve jeden, kdo nesouhlasí ... tak jsem se ozval ... zatím ...
14. 05. 2013 | 19:53

Karel napsal(a):

Naprosto chromý blog. Autor nepostřehl, že za pouhých 23 let si mafiáni přizpůsobili tento stát ke svým potřebám a lidu nechávají jen hru na demokracii.
Žasnul jsem, že obviňuje KSČ z tisíců obětí ( takový sudetoněmecký výpočet ) za 40 let jejich vlády. Ale že v kapitalistické Bangladéši během jednoho dne bylo popraveno 1127 dělnic v textilní továrně to ho zřejmě nechává klidným.
Zřejmě svůj spisek dával dohromady s odboráři z ÚSTR
14. 05. 2013 | 19:54

mb napsal(a):

jo třeba tedko si lidi majoritně zvolili alkoholika do funkce prezidenta ... myslim že je to taky dost blbý a myslim, že za to nemůže sám Zeman ( vašimi slovy šmejd ) ... ale zejména ti lidé, kteří jej do funkce zvolili ... zatím zdravím ...
14. 05. 2013 | 19:55

Silvie napsal(a):

Podobně jako ÚSTR funguje také moloch státní televize - k vládní propagandě!
Katolická propaganda v televizi. Novinář Kotrba píše stížnost radě

Katolická mše za sdělovací prostředky v katedrále svatého Víta na Pražském hradě má další dohru. Publicista Štěpán Kotrba považuje vysílání mše v přímém přenosu Českou televizí za skandální. Podal proto stížnost Radě ČT a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Kotrba navíc mši považuje za „katolickou propagandu“.

Za skandální považuji to, že generální ředitel Dvořák si mši u katolické církve objednal,“ vysvětluje Kotrba v textu stížnosti, kterou má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici.

Česká televize se podle Kotrby tímto riskantním krokem, mediálně naprosto nepromyšleným a směšným, vystavila veřejnému zostuzení, zpochybnění vyváženosti svého programu i zpochybnění konfesní neutrality. „Zpochybnění samé podstaty veřejné služby,“ doplňuje publicista.

„Navíc Česká televize se věnovala oslavám sebe sama formou katolické mše v den, který je svátkem padlých Čechů na barikádách Pražského povstání proti fašismu. ‚Zápas o svobodu‘ se tehdy odehrával tam. Na ulici. Ne v kostelích. Nebylo to poprvé a domnívám se, že ani ne naposled. Kvalitní mediální prezentaci by si zasloužilo spíš toto výročí, věnované snaze o osvobození Prahy od nacismu,“ píše dále ve stížnosti Štěpán Kotrba.
Ateisté prý museli koukat na „katolickou propagandu“

Vedle toho podle jeho slov Česká televize divákům vnucovala katolickou víru a církev dvě hodiny „okupovala“ vysílací čas veřejnoprávního média, a protože nešlo o žádný křesťanský svátek, nebyl k vysílání mše důvod. ČT se dle Kotrby neřídila svými vnitřními předpisy, které uvádí, že při vysílání by se měly brát v potaz údaje z posledního sčítání lidu. Většinou ateističtí Češi tak prý museli koukat na katolickou propagandu, i když si z vlastních kapes platí objektivní a vyvážené zpravodajství.

„Domnívám se, že Petr Dvořák poškodil tímto chováním Českou televizi a její dobrou pověst a ohrozil plnění veřejné služby,“ je přesvědčen Štěpán Kotrba ve stížnosti adresované Radě ČT.

PL
14. 05. 2013 | 20:02

Rudi Koutek napsal(a):

Landa napsal(a):
"Rudý Koutku, proč došlo k cinkání klíči. Protože lidi znali ze západu JENOM TO že sem jezdí bohatí obchodníci v Mercedesu, ukazují prospekty zboží a cestovek, a vyprávějí že v Německu se nemusí pracovat a podpora v nezaměstnanosti je po přepočtu větší než plat tady. No a potom lidi zjistili že kurs Kč/DEM je umělý a být nezaměstnaný nebo bezdomovec není žádné terno a v Mercedesu zdaleka nejezdí každý.
Když máte tak blbé dotazy tak mně zase řekněte proč dnes každý říká " Já jsem necinkal" nebo se za to hodně stydí a je jim k blití
14. 05. 2013 | 19:31"


1)Nechce se mi verit, ze by lide byli tak hloupi a verili, ze v Nemecku padaji lidem peceni holubi do huby, ze vsichni jezdi v Mercedesech, vsichni jsou bohati obchodnici a byt nezamestnanym a bezdomovcem je takova pohoda.
2)Ja jsem necinkal, ale z jinych duvodu. Bylo mi trapne(a k bliti)a ptal se sam sebe, kde vsichni ti lide byli, kdyz me(nas) jeste pred par tydny v srpnu, v rijnu bili a zatykali.
14. 05. 2013 | 20:03

resl napsal(a):

Silvie,
tak se pokuste přesvědčit archiváře, aby zveřejnili veškeré! informace z archivů týkající se Havla a Schwarzenberga. Zejména z období 2.světové války.
To mě zajímá. Eminentně.
14. 05. 2013 | 17:48
........................
V. Havel nar. 1936
K. Schwarzenberg nar. 1937,
oba měli eminentní zájem o vstup mezi oddíly SS, když jim toto nevyšlo, stal se Havel již ve svých 6 letech významným vyšetřovatelem Gestapa, později s hajným bránil bunkr A. Hitlera v Berlíně, načež byli oba zajati a strávili dětství v gulagu na Sibiři. Tam je později osvobodil pětiletý V. Klaus se soudružkou maminkou a dovezl do ČSR, odkud stačil hajnej uprchnout před spravedlivým hněvem všeho československého lidu.
14. 05. 2013 | 20:11

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pepa hitchkok,
vládne ten, kdo vyhraje volby. a volby se vyhrávají díky slibum . přidáme platy, důchody, "nastartujem " ekonomiku prorustovými opatřeními...to není zadarmo. pokud má každej nataženou ruku a čeká jenom na peníze od státu, tak se nedivte, že máme dluhy. a svest to na bankeře, to je by bylo moc jednoduche. sociální stát na dluh je práce politiků, protože blbý lid si to tak žádá. pokud nechcete další zadlužování, volte toho, kdo má v programu vyrovnaný rozpočet. například strana svobodných občanů.
14. 05. 2013 | 20:15

mb napsal(a):

Za skandální považuji to, že generální ředitel Dvořák si mši u katolické církve objednal,“ vysvětluje Kotrba v textu stížnosti, kterou má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici.

exkomunista Dvořák který na své komoušství selektivně zapomíná má KATOLICKOU MŠI NEJVÍCE ZAPOTŘEBÍ ...
14. 05. 2013 | 20:17

mb napsal(a):

resl :-)
14. 05. 2013 | 20:20

Maximus napsal(a):

Žádná demokracie nemůže fungovat v prostředí, kdy se neustále a průběžně rozkrádají erární finance, kdy je rozvrácena morálka společnosti, kdy moc a velké peníze ovládají celé skupiny lidí, co zbohatli až na výjimky privatizačními podvody popř. nevrácením zapůjčených peněz z bank, navíc z vnějšího prostředí od EU jsme programově buzerováni euroúředníky a naši úředníci a politici si mastí kapsy na dotacích, což jsou vlastně jen naše peníze přeposlané do EU. Kdepak, společnost zvedne hlavu až se zvedne ekonomika, přidušená nesmyslně ekonomickými amatéry plošnými neadresnými škrty a zvyšováním nepřímých daní. Jenže ekonomika se zvedne, až se přestane krást zejména na úseku státních zakázek, až se začnou státní finance efektivně a rozumně investovat a ne rozdávat jednak parazitům a jednak zlodějům. A jak to udělat? Musí se zavést takové prostředí a pravidla hry ve státě, jako je tomu v úspěšnějších západních zemích. A s tím souvisí velmi úzce i přestat chránit neustále nejvyšší smečku politiků, kteří na tomto stavu mají výrazný podíl. A to je a bude problém, oni mají ty, co by měli toto hlídat
pěkně pod palcem. Dokud se neuvolní ruce policii, st. zastupitelům a dokud naše soudy nezačnou soudit podle vzoru "padni komu padni", tak se nic nemůže změnit!
Takže zase zbytečný blok a tlachání.....
Pěkný večer všem.
14. 05. 2013 | 20:26

Ateista napsal(a):

Chromý:

Ty jsi prolhaný propagandista stojící na straně zločinců.
Už jen ty tvoje starší články vychvalující vrahy Mašíny o něčem vypovídá.

Lžeš, když píšeš o počtěch mrtvých, záměrně se vyhýbáš problémům např. USA a jejich válek, kde umírají civilisté a snažíš se tu ukázat černobílý svět, kde jsou jen ti hodní a jen ti špatní. Jsi prostě bezpáteřní lhář.

Vůbec nezmiňuješ, kolik lidí skončilo na ulici díky těmhle vládám za posledních 23 let a kolik lidí v zoufalství díky vládám, které tu vychvaluješ, spáchalo sebevraždu. Proč ani slovem nezmíníš dnešní politické vězně? Takový Toman Smetana je jedním z těch veřejně známých.

A pokud tu vychvaluješ vrahy, kteří vraždili pro majetek (mašínové, viz ten tvůj starý článek) a jsou to u tebe hrdinové II. odboje, pak je potřeba v celé republice začít se IV. odbojem a likvidovat zločince dnešní!
14. 05. 2013 | 20:27

Pepa Hitchcock napsal(a):

jednotka .....
to jsem nevěděl co všechno naslibovala TOP-ka, ODS a LIDem lidem. Pokračujte dál, osvěty není nikdy dost. Již nastartovali ekonomiku? Jak to jde nejlepšímu zadlužovači ve vesmíru? Již se oproti dřívějšku polepšil?
14. 05. 2013 | 20:27

Dumpling napsal(a):

resl

Tak to se vám fakt povedlo, resl. Jak obratné...

Nebo že byste opravdu nepochopil, že v dotazech nešlo o chování těch školáků, ale jejich rodin? Že se tím mínila kolaborace Havlovy rodiny a ze strany otce K. Schwarzenberga o jeho využíévání otroků z koncentráku?
Tedy o atmosféru, v níž oba jedinci vyrůstali?
14. 05. 2013 | 20:28

Ateista napsal(a):

pozn.: v mém textu má být III. odboj, nikoliv odboj II.
14. 05. 2013 | 20:30

ld napsal(a):

Dumpling,

Nikdo, ani resl není dokonalý; i hovno má své mouchy.
14. 05. 2013 | 20:33

resl napsal(a):

Maximus,
Musí se zavést takové prostředí a pravidla hry ve státě, jako je tomu v úspěšnějších západních zemích. A s tím souvisí velmi úzce i přestat chránit neustále nejvyšší smečku politiků, kteří na tomto stavu mají výrazný podíl.
....................
po prvé jste se trefil, ale s tím západem vás nebudou tady mít rádi. vy snad víte, že kdo neskáče není blb ?
14. 05. 2013 | 20:45

Silvie napsal(a):

resl

Vy jste dnes pojedl vtipné kaše,což?
Sice s vámi věcně nesouhlasím, ale aspoň jste mne tou představou pobavil.
14. 05. 2013 | 20:47

sylvasauerova napsal(a):

Id :
Z BISu ? Myslíte, že tam mají v náplni práce českou historii ? :-))

Takže, pane Id, doporučila bych Vám :
1) Karel VI. Schwarzenberg : Torzo díla
http://www.kosmas.cz/knihy/136868/karel-vi.-schwarzenberg-torzo-dila/
či
2) Martin C. Putna : Předběžný náčrt díla Karla VI. Schwarzenberga ...
http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=213
nebo alespoň
3) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169540035-nepohodlni/208572232220012-karel-vi-schwarzenberg/
či
4) Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde !, k mání tady, viz https://www.youtube.com/watch?v=rk4TfZHxVfI

Fotografie pořízená u příležitosti vyznamenání Ludvíkem Svobodou byla zveřejněna (i v rámci kampaně) na více místech, k mání např. zde, viz http://nassmer.blogspot.com/2009/12/prohlaseni-prislusniku-historicke.html
Karel VI. Schwarzenberg dostal ovšem vyznamenání za odboj víc, například také vyznamenání ruské nebo francouzské. Na to, že někdo NEVÍ, se nedá vymlouvat. Materiálů jsou k dipozici mraky. Pro ty kdo vědět CHTĚJÍ.
14. 05. 2013 | 20:48

Silvie napsal(a):

resl

Ale já souhlasím s tím, co napsal M.
Pol.kultura na západě je přece jen o level výš, jen si ji neidealizuju tak jako vy. Šmejdi se najdou všude.
U nás je to už naprostý otřes, na tom se, doufám,shodneme.
14. 05. 2013 | 20:50

resl napsal(a):

Dumpling,
nepátrám pane Knedlíku po rodičích, to děláte vy z bolševického zvyku, kde je vinen každý z blízké přízně. Tak příště nespílejte Němcům za vyvraždění rodin, které měli něco společného s parašutisty po atentátu. Jste komunista, netajíte se s tím a chování máte, dle jejich žebříčku, na jedničku. Já bych vás ale raději nakopnul do zadku, co říkáte ?
14. 05. 2013 | 20:51

resl napsal(a):

S.Š.,
vážená paní, oni to vědí, vědí že nic na Havla a Schw. nemají, jen se zoufale brání přiznat, že Klaus i Zeman jsou ostudou této země, když vynechám komoušský prezidenty.Bbudou si drbat hlavu za propagaci ožralého lháře, ale jako správní, hrdí Češi se budou za lumpy bít až do roztrhání těla. Jak by řekl soudruh Švejk.
14. 05. 2013 | 20:57

Lila napsal(a):

Id

Paní Silvie čerpá svoje zaručené informace z kontroverzní knihy P. Polanského Bouře. Ovšem nevzala v úvahu, že v případě této knihy se nejedná o literaturu faktu, ale o zvláštní hybrid na pomezí dokumentu a fikce. A také, že autor, jako většina Američanů, se jen těžce orientuje ve středoevropských reáliích, tudíž jeho kniha obsahuje řadu doložitelných nesmyslů. Paní Silvie již dříve naznačila, že více informací o chování Schwarzenbergů za druhé světové války obsahují jihočeské archivy.
Proto si dovoluji připojit vyjádření PhDr. Václava Rameše, ředitele Státního oblastního archivu v Třeboni, který řídí i ostatní okresní pobočky archivů v jižních Čechách:
"Od okamžiku, kdy jsem se začal zabývat
historií, je to pořád stejné. Nikdy
nekončící boj s mýty a pověrami. Pravda
archivních pramenů stojí proti lži a proti
snaze upravit si historii pro své účely.
Často marně.
V třeboňském archivu je dostatek důkazů o
tom, že otec K. Schwarzenberga
byl vlastencem a za tuto zem se
postavil v jejich nejtěžších dobách. Spolu
se svými přáteli inicioval jak "deklaraci
české šlechty" z roku 1938, tak i dopis
státnímu prezidentovi Háchovi o rok později,
kde se všichni podepsaní jasně hlásí jako
vlastenci k této zemi. Karel Schwarzenberg v
této pro republiku těžké době připravil k
vydání knihu Obrazy českého státu, která
měla posilovat národní hrdost. Náklad byl
pochopitelně nacisty ihned zabaven. Na jeho
majetek byla uvalena okamžitě nucená správa
a stal se s celou rodinou zajatcem ve svém
domě. Jako major československé armády se po
celou válku podílel na odbojové činnosti a
především v závěru války zabránil ve svém
kraji mnoha zbytečným krveprolitím. Jeho
autorita byla neotřesitelná a byl po válce
dokonce zvolen předsedou MNV v Čimelicích.
Jeho bratr František se účastnil bojů v
Praze a byl styčným důstojníkem generála
Karla Kutlvašra. JUDr. Adolf Schwarzenberg,
majitel Hluboké a dalších jihočeských
panství, jakožto známý antifašista ještě
před příchodem nacistů emigroval. Jeho
majetek byl gestapem okamžitě zkonfiskován.
On sám podporoval Benešovu vládu v Londýně a
lze říci, že jeho finanční podpora byla
velmi významná. Ostatně to vše osobním
dopisem potvrdil i Jan Masaryk. Jak se
prezident Beneš po válce Schwarzenbergovi
odvděčil, o tom nám také hodně vypoví
archivní prameny, ale to je již jiná
historie. Připouštím, že tyto informace
nejsou široké veřejnosti známé a proto jsem
se o nich zmínil poněkud obšírněji. Všechna
tvrzení však lze doložit archivními dokumenty."
14. 05. 2013 | 20:57

Silvie napsal(a):Nevím jak Id, ale já bych ráda viděla ty arch.materiály, které jsou v jihočeských archivech a o nichž se zmiňuje ve svých knihách u nás prohibitní Polansky (jeho náklad knihy Bouře byl údajně zničen při povodni), nebylo mu umožňěno nechat ji vyjít v českém jazyce.Je o ni velký zájem,ale lze si ji koupit leda v cizím jazyce a v zahraničí.
Není podezřelé, že mu zakázali do archivů přístup?
Není zvláštní, že si jeho tvrzení nedovolil zpochybnit ani Pithart?
Proč ještě nikdo nedokázal,že jsou lživá?
14. 05. 2013 | 20:59

Dumpling napsal(a):

"rodin, které měli něco společného "

Když tak "mělY", resl, rodinY mělY. To je to, co na to říkám. Překvapený, co?
Ostatně, jaképak "příště"? Už jsem někdy tady spílal Němcům za vyvraždění nějakých rodin?
Ovládejte se, resl.
14. 05. 2013 | 21:01

Silvie napsal(a):

Lila

Pracovali na panství Schw. cikáni z Letů nebo ne?
Pracovali tam zdarma židé a sud.Němci?
Toto nikdy nebylo nikým vyvráceno.
Putna je irelevantní - jde o prokatlicky laděného historika.
14. 05. 2013 | 21:02

Silvie napsal(a):

oprava - prokatolicky
14. 05. 2013 | 21:03

sylvasauerova napsal(a):

mb :
Tak pane mb, tohle si nemůžu nechat ujít : " ... budoucnost české demokracie je/bude přímo úměrná pocitu spravedlnosti lidí ...".
No nazdar ... :-) Ani komunisté by to nedokázali říct líp, pane mb, gratuluji. Zkuste tohle aplikovat na zažité, t.j. západní demokracie. Není ten pes ale zakopán spíše v tom, že lidé si (mnohdy) od demokracie slibovali něco jiného a že jim socialistický smrádek, zadrátované hranice a společnost profízlovaná od sklepů po půdy docela vyhovovaly ?
14. 05. 2013 | 21:05

Pepa napsal(a):

Pane Chromý, Vy nejste jenom chromý, ale i hluchý a slepý.Kdy bude nějaký ústav
vyšetřovat zločiny mafiánského kapitalismu ?
-Současný režim nepředstavuje žádnou demokracii. Zde vládnou mafiáni, justiční
a policejní mafie prostřednictvím všech druhů médií a cenzury .
-Zde není právní stát,řadový občan nemá naděj se dovolat práva, spravedlnosti a základních lidských práv.Kdežto mafiáni, kteří rozkradli biliony jsou imunní trestní odpovědnosti.
-Zde je po USA největší kriminalita , nihilismus, fašistické metody státu.Bohati,
kteří nakradli jmění jsou bohatší, kdežto většina chudne.
-Vlády a klérus podporují mezinárodní terorismus proti státům,které neposlouchají
diktát USA.
-Hlavní ideovou náplní vlád od převratu v roce 1989 je : lež,podvody,tunelování státního majetku a privilegia nové šlechty, která vzešla ze zločinu. I Vy pane Chromý patříte do této skupiny.
14. 05. 2013 | 21:06

Fialenka napsal(a):

Jedna ze základních věcí je daňová progrese via Skandinávie a znovuzavedení daně z dividend.
Vypadá to, že tomu budou chtít nejbohatší podnikatelé a lobbisti bránit. Když se v médiích objevil Babiš, řekla jsem si, že lakmusovým papírkem ukazujícím jak to doopravdy s ČR myslí, budou daně. Pak jsem četla, že Babiš tvrdí, že by prosperitu země dokázal zařídit i bez zvýšení daní. Tím mi bylo jasné, že bude proti zavedení systému daní Západu. Nejbohatší podnikatelé jsou na každou svoji korunu opatrnější než chudší většina.
Po nějaké době Babiš prohlásil, že zvýšení daní klidně jo, ale ať si lidi uvědomí, že po zvýšení daní volají ty nejnižší pudy (ať to řekne Dánům a Švédům). To bylo další potvrzení, že je Babiš proti daňové progresi, a že možná proto vystoupil na veřejnost a založil hnutí, aby ovlivnil vznikající (spíše levicovou) revoluci.
Daňový systém Západu bychom měli zavést kvůli prosperitě ekonomiky a také proto, aby mírnil rozdíly v bohatství a příjmech. Bohatí výhody získané z nízkých daní a z levné pracovní síly nepotřebují. Myslím si, že bohatství v řádu miliard Kč není OK, protože dává majiteli výhody a moc nad ostatními lidmi.
14. 05. 2013 | 21:07

sylvasauerova napsal(a):

resl :
Jasně, pane resle, to ale neznamená, že jim to dáme zadarmo.
:-)
Zdravím.
14. 05. 2013 | 21:08

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pepa hitschkok,
naslibovali toho celkem dost. sockomunisti slibujou ještě víc. to máte z bláta do louže. pravice se alespon trochu snaží držet výdaje pod konktrolou, ale utrácejí moc. ustupují odborářum a státním zaměstnancum. nemají odvahu propouštět, nemají odvahu příliž šetřit. já bych se s tím moc nepáral. odboráři by spustili takový kvikot. až by se praha otřásala. bylo by mě to uplně jedno. jenže já nejsem politik. mě jde o věc a nikoliv o funkci. stát potřebuje dostat pod kontrolu sve finance, nebo se rozloží. a dluhy prostě dělají politici. nikoliv bankéři.
14. 05. 2013 | 21:14

Silvie napsal(a):

mb
To, co jste napsal o tom subjektivním "pocitu spravedlnosti" je náhodou docela chytrá myšlenka.

Ono to opravdu bude naši budoucnost zásadně ovlivňovat, jenže ti blbci v pol. funkcích nejsou sto takhle daleko dohlédnout.
A lidi jako S.Š. se domnívají, že se svobody a žvástů o ní lidi nažerou.

Nemluvě o tom, jak těžce lidi nesou šlendrián kolem stát.zakázek, nefunkční st.správu, neschopné a všehoschopné politiky a obrovskou míru korupce. Takový bordel nebyl ani za bolšánů ,a že taky něco pamatuju.
Komouš a velký ředitel státní firmy ,který měl barák o ulici dál, šel natvrdo sedět za rozkrádačku. Tehdy se zlodějina stíhala, soudruh nesoudruh.
14. 05. 2013 | 21:16

Gru napsal(a):

sylvasauerova

"socialistický smrádek, zadrátované hranice a společnost profízlovaná od sklepů po půdy docela vyhovovaly "

Poměrně nešťastně volené markery. Bůhví, jestli to za socialismu zde páchlo víc než teď?
Hranice dnes nejsou zadrátované, protože lépe slouží "optoelektrické ploty". A o profízlovanosti, jaká panuje nyní, se komunistické bezpečnosti ani nesnilo. (Stoprocentní odposlouchávanost, subtotální pokrytí kamerami, fízlování fyzické, obrazové, digitální, prostřednictvím platebních karet, mýtných bran. atp.) Plus stále stupňovaná úřední brutalita - téměř každý den přináší televize záběry lidí, srážených na zem policisty, poutané s rukama na zádech, ukazují, jak odváději zatčené spoutané (namátkou si vzpomínám, jak uzkazovali spoutanou Věru Jourovou - žádná násilná pachatelka), zaslepené brýlemi s neprůhlednými skly (tak to bylo ve filmu o stalinských procesech), vedou jak jateční dobytek, vystavují veřejnosti. Politováníhodní občané žijící v takovém režimu...
14. 05. 2013 | 21:16

ld napsal(a):

sylvošuerová,

jak od vás roztomilé, jakož i příznačné. Dala jste mi odkaz k infu na stránky neonacisty a antisemity Beera, http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A111127_104136_p_spolecnost_wag, tedy pro sudeťáka jako poleno! A ty další odkazy se pochopitelně točí v kruhu, aby udělaly dojem, že jich je jako víc. Jenže není. Vždyť se na to podívejte, je tam pozvánka na sudetoněmecké dny, které se budou konat za týden! Mají to tam jako reklamu. http://nassmer.blogspot.cz/
Tímto jste se definitivně odkopala :-) a je zřetelné, co jste zač .
14. 05. 2013 | 21:23

resl napsal(a):

Dumpling,
Ovládejte se, resl.
...........
Ovládám se jen těžko, pane Knedlíku a tak mně někdy unikne "Y." Vám zas trochu dělá problém 5. pád. 1.pádem oslovovali, bachaři, důstojníci, tajemníci své poddané, v podstatě samá "lepší" společnost.
14. 05. 2013 | 21:24

Dumpling napsal(a):

"1.pádem oslovovali, bachaři, důstojníci, tajemníci své poddané"

A nacisti, resl. Nacisti. Víme?
14. 05. 2013 | 21:28

Pepa Hitchcock napsal(a):

pane jednotko,

čili pane hovene, kdyby jste vy byl politik, patrně by došlo k druhé pražské defenestraci a již byste nebyl jednotkou chytrosti ale panem hovenem padlým ze Strakovky rovnou na plochou lebku.
14. 05. 2013 | 21:29

ld napsal(a):

To se fakt povedlo, Sylva Šauerová tady rozesílá www odkaz, na kterém jsou pozvánky sudeťácků na sraz. A o pár odkazů výše mentoruje o demokracii. Asi tu v holínkách, za doprovodu flétny a bubínků a pochodového kroku.
Tahle kulturfronte by pak vydávala Grossmutter od Boženy Deutschland.
Že vám není hanba.
14. 05. 2013 | 21:32

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Kniha v češtině vyšla bez problémů a běžně se prodávala:

http://www.kosmas.cz/knihy/60933/boure/

Je k přečtení v knihovnách.
14. 05. 2013 | 21:37

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pepa hitchock,
možná že jo. ale pak si nestěžujte na to, že máme dluhy. jak jsem již psal, blbý lid si ty dluhy žádá. a politici chtějí být zvoleni a plní přání blbého lidu. já bych se pokusil zachránit stát a dostal bych defenestraci.
14. 05. 2013 | 21:39

ld napsal(a):

Lila,

já tu knížku vyhlížím na Aukru. Ale zatím jsem neměl štěstí. Určitě si ji chci přečíst, pak si udělám názor sám. Do té doby jsou citace mimo veškerý rámec.
Stejně tak mám políčeno na knihu Za Heydrichem stín, jenže to je úplná rarita, a hlavně ta by se nelíbila paní Šauerové. Tam se právě její koně neocitají v příznivém světle.
14. 05. 2013 | 21:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Chromý,
vždy jsme byli spolu na stejné lodi.
Tento váš článek je však ukázkovým házením hrach na zeď.
Dnes se už nacházíme ve fázi ničím nekontrolovatelného vývoje plného náhod.
Podívejte kolik zase máte nesmiřitelných oponentů.
Vidím sám jak se doba mění.
Pan Stanislav Komárek to vidí v globále ještě výrazněji.
Je opravdu na pováženou,zdali se máme zabývat takto psanými replikami.
JSOU POŘÁD DOKOLA STEJNÉ !
Já osobně mám jasno.
Už na tyto formy vůbec nehodlám reagovat.Režim je opravdu nenasíratelný!Vědom si své moci a občanské NEMOCi vůbec se takovými stesky vůbec nereaguje .
Zase ....JAKO BYCHOM TU NEBYLI !!
A společnost si jede pořád ve svých kolejích.
Zatím není tak zle aby bylo nutno UVAŽOVAT!
Takže vocode?

Ivan.
14. 05. 2013 | 21:43

resl napsal(a):

Dumpling,
A nacisti, resl. Nacisti. Víme?
..........
že byste byl nacista ? no když se vám zvrtnou "vlastenci," stát se to může.
14. 05. 2013 | 21:45

mb napsal(a):

sylvasauerova napsal(a):
mb :
Tak pane mb, tohle si nemůžu nechat ujít : " ... budoucnost české demokracie je/bude přímo úměrná pocitu spravedlnosti lidí ...".
No nazdar ... :-) Ani komunisté by to nedokázali říct líp, pane mb, gratuluji. Zkuste tohle aplikovat na zažité, t.j. západní demokracie. Není ten pes ale zakopán spíše v tom, že lidé si (mnohdy) od demokracie slibovali něco jiného a že jim socialistický smrádek, zadrátované hranice a společnost profízlovaná od sklepů po půdy docela vyhovovaly ?

to je částečně možné ... ale spíš myslím, že nemysleli, že majetek půjde kriminálním skupinám a že stát zcela/částečně selže ... ten subjektivní pocit života ve spravedlivé společnosti ( a nepoužívám levicové heslo: sociálně spravedlivé společnosti) je podle mě dost důležitej ...

ale to je jedno ... zatim ...
14. 05. 2013 | 21:47

mb napsal(a):

ad Zkuste tohle aplikovat na zažité, t.j. západní demokracie. ... no já právě myslím, že lidé v zažitých/západních demokraciích MAJÍ POCIT že žijí ve spravedlivé společnosti ... anebo si myslíte opak ?

zatím zdravím ...

když ten pocit mít nebudou ... a najde se šikovný populista - despota ... tak mu demokracii rádi odevzdají ... / možná /

zatím ...
14. 05. 2013 | 21:49

Reveil napsal(a):

Podle mého názoru není podstatné, jak to bylo s Schwarzenbergovým otcem, i když jednotlivé body jeho osobní historie skutečně nejsou jasné, protože tendenční výklady jsou zcela možné - týká se to zejména jeho (prý nechtěné-??) kandidatury na hlavu státu v období "druhé republiky".

Leč Karl Schwarzenberg, vydávající se neprávem za "knížete", kterým nikdy ani nebyl, jednoduše není vhodný pro funkci českého (to bych podtrhl) ministra zahraničí, natož pak na funkci prezidentskou. Zatímco s tím prvním nemohou občané zatím dost dobře nic udělat, tomu druhému mohli, díky hlouposti (nebo možná neoprávněnému tehdejšímu sebevědomí) vládnoucí pravice, zabránit. Taky to udělali.
14. 05. 2013 | 21:50

SuP napsal(a):

Proč jste, bolševici, porád tak nervózní? Zjevně vám pan Chromý zase šlápnul do báboviček?
Souhlasím s Ládik!!!em.(14. 05. 2013 | 18:47)

Ládik!!!
Za přečtení stojí i tohle. Jdeme správnou cestou: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-konecne-vyrazna-pozitivni-zprava-fm2-/p_ekonomika.asp?c=A130512_093008_p_ekonomika_wag
14. 05. 2013 | 21:52

sylvasauerova napsal(a):

Id :
Já jsem myslela, že Vám jde o "proklazatelný fakt", pane Id, alespoň jste něco takového psal. Doufám, že za takový můžete považovat fotografii. A také že proti prohlášení české šlechty z r. 1939 nemůže nic namítnout. Jenže Vám o žádná fakta nejde. Kdybyste po nich totiž prahnul, dokázal byste si je vyhledat sám.
P.S.: Na té stránce máte např. také odkaz na společnou výstavu gymnasistů z Čech a Německa nebo na dokumentární film "Deutsche raus !". Vidím, že nic z toho Vás nezaujalo. A když, tak jako důvod k výpadu. S tím se ale těžko diskutuje. Nu, doufám, že jsem Vás uspokojila alespoň s tím Ludvíkem Svobodou. Možná ale, že byste teď mohl aspoň dodat, že je foto třeba falešné.
:-)
14. 05. 2013 | 21:52

SuP napsal(a):

mb -
"....ale spíš myslím, že nemysleli, že majetek půjde kriminálním skupinám a že stát zcela/částečně selže...."
To bych vás šacoval na něco lepšího! Vždyť od ledna 1990 na ničem jiném, než na vámi vypíchnutých dvou bodech nepracují!
Podle mého mínění naopak oni (bolševici) nečekali, že to všechno dostanou tak snadno, že občané budou čumět s otevřenou hubou na to, jak si všechno rozdávají a v případě nesouhlasného mručení nechají vyrobit zákon, kterým to zlegalizují. Hlavně že všichni pokuazujete, kolik je komoušů v ODS, ale na konmouše v ostatních stranách se raději zapomíná?
14. 05. 2013 | 22:01

Reveil napsal(a):

Je až komické, jak propagandisté z řad schwarzenberské kliky označí kohokoliv, kdo se neztotožní se schwarzenbersko/sudetoněmeckou linií, za "bolševika".
Jediný způsobv argumentace, docela v mccarthyovském - ovšem právě i v bolševickém - stylu. U rudých bolševiků byl každý, kdo nesouhlasil, "reakcionář", případně "revizionista".
Přitom je známá věc, že bolševismus není pouze jeden, ten rudý, ale že existuje i pravicový (modrý, fialový, černý) bolševismus.
14. 05. 2013 | 22:07

mb napsal(a):

mluvim o tom, že to nečekali ´obyčejní´ lidé ... o plánech mafiánů (s podmnožinou postbolševiků) nemohu nic říci ...

a v případě nesouhlasného mručení nechají vyrobit zákon, kterým to zlegalizují. Hlavně že všichni pokuazujete, kolik je komoušů v ODS, ale na konmouše v ostatních stranách se raději zapomíná?

supe pro me je to dost personifikované do osoby klaus ... hele a to neni zadny postbolševik ( nevim zda je pravdivá ta informace že o vstup do ksč žádal, ale nebyl mu povolen)

klaus pak udela amnestii, kterou vlastní zmaří mnohaleté vyšetřování v situaci, kdy se zdá, že stát opět začíná plnit své funkce ...

zatim zdravím ...
14. 05. 2013 | 22:12

Silvie napsal(a):

Z.Brom

Já tu knížku nikde nemůžu sehnat.
V knihovnách běžně k sehnání není. Na netu jsem se dočetla, že si ji lidi objednávají v zahraničí v angličtině.
Všechno, co tady píšu, jsem se dozvěděla z rozhovoru s Polanským.
Pitharta se ptali na názor a on potvrdil, že Polanskemu zakázali vstup do archivů, a že ho Havel nemusel.
Něco mi tady smrdí.

Včera jsme se tady bavili o tom, proč židé podporují sudet.Němce.
Shodou okolností se mě dnes matka z ničeho nic zeptala - nevíš, proč židi podporují ty Sudeťáky, když jim prohnali komínem celé rodiny?
Na to fakt nemám odpověď. Leda by z toho nějak profitovali, ale zásadové to právě není.

Nakonec se vždycky prolákne, že každý, kdo tady freneticky pléduje za sud.Němce, má na ně nějakou rodovou vazbu nebo za to očekává jako protislužbu flek v unijních strukturách.

V případě S.Š. mě už nemůže nic překvapit.
Pravda a láska je srostlá se největšími " zemskými škůdci".
14. 05. 2013 | 22:30

Alfa napsal(a):

Proboha, ten člověk Chromý spadl z višně. On žije před 20 lety! Žádný vývoj nezaregistroval...
Měl by jít mezi lidi.
14. 05. 2013 | 22:37

Reveil napsal(a):

Silvie
"Nakonec se vždycky prolákne, že každý, kdo tady freneticky pléduje za sud.Němce, má na ně nějakou rodovou vazbu nebo za to očekává jako protislužbu flek v unijních strukturách."

Tomu bych se ale tolik nedivil. Znám soukromou nemocnici, jejíž vybavení v začátcích z podstatné části bylo financováno od SDL. Vím o univerzitě, jejíž jedna katedra je z velké části financována SDL. A to nevím ani o desátém. Je logické, že si tu zavázali lidí. A nebude to zrovna mezi dělníky. Cílí na střední vrstvy.
14. 05. 2013 | 22:43

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil napsal(a):
..."Vím o univerzitě, jejíž jedna katedra je z velké části financována SDL."
?
Která to je univerzita a která katedra konkrétně?
Děkuji za odpověď.
:-)
14. 05. 2013 | 22:52

češka napsal(a):

To autor
Pane, z Vašeho životopisu je patrné, že jste během života 3 x změnil životní partnerku, tak komu chcete kázat o morálce?
To Silvie
Protože mezi "Sudeťáky" byli odsunuti i Židi, sociální demokraté, komunisté....
Ještě před pár lety se staré dámy, Židovky, scházely v kavárně Slavia, kde spolu mluvily tou nejlepší němčinou.....
14. 05. 2013 | 22:57

Bestia triumphans napsal(a):

resl napsal(a):
Silvie,
tak se pokuste přesvědčit archiváře, aby zveřejnili veškeré! informace z archivů týkající se Havla a Schwarzenberga. Zejména z období 2.světové války.
To mě zajímá. Eminentně.
14. 05. 2013 | 17:48
........................
V. Havel nar. 1936
K. Schwarzenberg nar. 1937,
oba měli eminentní zájem o vstup mezi oddíly SS, když jim toto nevyšlo, stal se Havel již ve svých 6 letech významným vyšetřovatelem Gestapa, později s hajným bránil bunkr A. Hitlera v Berlíně, načež byli oba zajati a strávili dětství v gulagu na Sibiři. Tam je později osvobodil pětiletý V. Klaus se soudružkou maminkou a dovezl do ČSR, odkud stačil hajnej uprchnout před spravedlivým hněvem všeho československého lidu.
...
:-) :-) :-)
14. 05. 2013 | 22:59

Josef Winkler napsal(a):

to frau S. Schauer
Jménem všech soukmenovců meine liebe Sylva, vám i vaším kameraden chci poděkovat za váš statečný boj za zájmy německé menšiny v místních diskusích.
Chtěl bych vás osobně poznat. Mohli bychom se setkat na srazu landsmanschaftu příští týden. Já budu v delegaci soukmenovců od Vyškova. Sylvo budete také v kroji ?
14. 05. 2013 | 23:17

Redveil napsal(a):

Besta triumphans
"Která to je univerzita a která katedra konkrétně?"

Jawohl, herr Hauptmann! Zum Befehl!

Es handelt sich dabei um Palacky Uni in Olmütz (Sie kennens´ja bestimmt,da wurden doch mehrfach Stuhlproben unseren Führers analysiert, in olmütz , Kathedra f. Germanistik, konkret betrifft es die Stiftungsprofessur für deutsche Literatur aus den böhmischen Ländern,
Alle klar;
14. 05. 2013 | 23:50

Crecyf napsal(a):

Pro Silvii
Kniha Bouře je v PDF na internetu. Stačí chvilku hledat. Mám ji v počítači, ale ještě nečetl.
15. 05. 2013 | 00:19

Kom napsal(a):

Stanovisko autora je ostudnou ukázkou toho, že se česká pravice vrací do postkomunistického stavu. Dvacet let se ČR nacházela na cestě k demokracii západního typu, až v posledních letech se vinou pravice pohybuje po dráze k autoritářství. V JAR, Španělsku nebo Chile se mohou politického života bez překážek účastnit i síly, které byly předtím oporou diktatur minimálně srovnatelných s diktaturou KSČ u nás. Jistěže to zahrnuje jistou systémovou benevolenci ve vztahu k minulosti, ale je to projevem zralosti a ochoty respektovat implicitní nebo výslovné dohody z doby demokratizace a celkového sebevědomí demokratických sil. I my jsme se pohybovali po této nadějné cestě, ale lidé s mentalitou inkvizice a pobělohorských katanů (není jistě náhoda, že ÚSTR je infikován lidmi z katolické církve) nejsou schopni konkurence v otevřené soutěži, nejsou schopni kompetentně vládnout a právem se bojí, že oběti jejich experimentů je dokonce považují za horší než komunistický režim z 80. let, proto sahají zcela uměle po antikomunistické kartě. Na rozpoutání hysterie se podstatně podílela také propaganda těchto lidí prostřednictvím ÚSTR a například prezidentské volby ukázaly, že netečnost demokratických sil má závažné negativní dopady na názory české mládeže, jejíž velká část se stala objetí názorové manipulace.

Proto je nejvyšší čas odejmout této jezuitské klice auru vědeckosti a ÚSTR zrušit nebo převést do odborně únosné podoby, pokud je to vůbec možné.
15. 05. 2013 | 01:08

sylvasauerova napsal(a):

Josef Winkler :
Rádo se stalo, pane Winklere. Jak vidíte, dělám, co mohu. Na srazu se jistě pozdravit můžeme, dobrý nápad, zastupovat budu Wesseritz, Pollinken, Gross Girsch, Lechowa, Girschowa, Plannes, Blaschin, Trahona, Woiteschin, Schöppermühle a vlastně celé bývalé panství manětínských johanitů, později Löwensteinů. Kroj egerlandský. Grüß Gott, pane Winklere, grüß Gott!
:-))
15. 05. 2013 | 01:33

kormoran napsal(a):

Bolsevika bych vubec nepodcenoval , bolsevik vyhraje volby(nebo ziska tolik hlasu , aby mohl byt rovnecennym hracem jeho odnoze CSSD )zacne vytvaret aktivni bunky a kdyz se k nemu otocite zady , mate v nich zatnuty srp a v hlave kladivo.

Jen kvuli nim je treba mit oci i vzadu.

Vzpomente si , jak v kazdych jednotlivych statech likvidovali obyvatele jineho nazoru a kdyz i to se jim prevazne podarilo , hledali tridni nepratele i za hranicemi. Svoji neschopnost svadeli na vsechno mozne , prevazne vsak nemozne, atd. Proste ruda svoloc.

Byti ostrazity jen vuci KSCM nestaci . Ideologickych bolsevickych pohunku se rozlezlo do vsech moznych pol. stran se stejnym a jim vlastnim cilem , nejvice vsak do CSSD.

Ono staci , kdyz povoli sami sobe uzdu a vypusti na verejnost to , co maji v sobe , napr. Mladek , Paroubek atd.

Ten kdo tvrdi , ze neni bolsevik hrozbou, bud nezna dejiny (nemyslim pouze v CR) , nebo je jeden z nich.

Diky za blog.
15. 05. 2013 | 03:27

kormoran napsal(a):

P. S. Nikdo a nikdy mi nevymluvi , ze po 89' predal moc bolsevik bolsevikovi zovialnejsimu . Padnul mi na mysl Waltr Komarek , jak se hrabal ve vousech a prognostikoval vzestup. )))))))))))))))))
Patrne si nevsimnul , ze s lidmi navyklymi na centralni 'rozhodovani'(mezi nez patri i on) nemuze nijak narod uspet. V cem? Vzdyt konkurencni schopnost a pracovni moralka v zemich RVHP (vzhledem k zapadu ) byla k smichu.


O Havlovi ani nemluve , nebot ten clovicek se naramne hodil v casu a prostoru , na dosazeni vysledku usmernit pripadne rozohneny narod a dale , vice nez dobra pravdolaskarska komunikacni spojka mezi bolseviky.
Bolsevici , kteri menili a meni zakony ,(vyhlasky a narizeni) jak na bezicim pasu a v tech , aby se cert vyznal(EU nevyjimaje, viz. Lis. smlouva), neni to kapanek ucelove ? Temer kazdy poslanec je pres noc pravnik?)))

Tisice stripku , ktere zapadaji (a postupem casu) perfektne do sebe. Proto i je moji oblibou prevazne oslovovat vetsinu z vas na tomto (posuk ) servru 'soudruhy')))
Pane soudruhu editore ze?)))
15. 05. 2013 | 04:39

kormoran napsal(a):

Rad sem chodim , kdyz mam cas a precist si zapichy jako:" Chapala bych totalitu , ale spravedlivou", nebo: " Dejme komunistum sanci" , ci : "Dejme vyrobni prostredky do rukou vsech a vyrabet jen to , co potrebujeme!"

To je jen nejstezejni vytah zdejsich hlasek mm. jinych , pri kterych mam zachvaty smichu. A pisatele to pisou zcela vazne! Tedy aspon si myslim. Kde jinde bych si neco takoveho mohl precist? ))))
15. 05. 2013 | 04:52

Karel napsal(a):

Milovník vrahů Mašínů se na nás zase vyzvracel
15. 05. 2013 | 06:14

Maximus napsal(a):

kormoran napsal(a):
Rad sem chodim , kdyz mam cas a precist si zapichy jako:" Chapala bych totalitu , ale spravedlivou", nebo: " Dejme komunistum sanci" , ci : "Dejme vyrobni prostredky do rukou vsech a vyrabet jen to , co potrebujeme!"

Tak to trochu poupravíme a doplníme:

Jsme proti totalitě, demokraticky si jako vládněme sami
a jako spravedlivě. Když se ožere třeba někdo kdo má vyšíbrované peníze jako Janoušek a ožraný nabourá autem
a přejede bábu...... tak ho vyšetřujme do ztracena třeba rok. Stejně tak postupujme u všech větších zlodějen!!! Nové kapitalisty si chraňme jako oko v hlavě! Vzhůru na Seychely a Kypr, ne tam ne, tam kradou globální banksteři poctivě odkloněné peníze!
........................

Dejme kapitalistům šanci! Jen bych se chtěl zeptat, myslíte ty bývalé aparátčíky a jejich potomky jako třeba Pitr (původně syn Pitry, jen si chytře změnil jméno) Ha, ha ha..... Nebo ty co zapomněli zse zapůjčených 7,5 mld.Kč jaksi vrátit a pak si dluhy za pakatel přes nastrčenou firmu od státu koupili a dnes jsou čistí, že pane Charouzi a spol.?!
........................

Dejme výrobní prostředky do rukou nových kapitalistů a těch co si sem přijdou nahrabat! Jasně, třeba takové potravinové řetězce jako LIDL, AHOLD, TESCO (co přece nenakupují chcíplé krávy v Polsku (Ahold)) mají doma stejné náklady jako v ČR, jen ty platy svých lidí u nich doma sanují z hrubého zisku v ČR. A tak to má být, příště odměníme Čechy korálky! Ať žije nová forma neokolonialismu! A tak je to i většinou ostatních cizích firem v ČR, přišli si sem prostě po kapitalisticku nahrabat a místo know.how nám předaly how-now (čti hov-nou!). Výjimky se samozřejmě najdou.....mňau a tak to má být!
........................

Nebylo by lepší se vzhlédnout v kapitalismu na bázi demokracie ve vyspělých zemích jako je třeba Skandinávii, Švýcarsku, SRN aj. ?
........................

Taky sem chodím rád, když tady od někud z Kanady cizí plevelní ptáci co loví žáby kvákaj a šířej moudra! Kvák kvák a je to tak, jo kormorán, to je louží pán, všechno ví a všude byl, a není to žádný deb.l! Kvák kvák! Jen v Kanadě prý meje hajzlíky či dělá u Číňana nebo Inda....
Ha ha ha!
15. 05. 2013 | 06:26

Ty války a utrpení mohu podepsat napsal(a):

"...Konec studené války v devadesátých letech neznamenal ve světě ale konec komunismu a jeho boje o moc, stejně jako neznamenal konec desítek pokračujících válek ve světě, genocid, etnických čistek a nekončícího utrpení a bídy stamiliónů lidí..." Akorát že po skončení studené války jsou to války, genocidy, etnické čistky, nekončící utrpení a bída, které má na triku kapitalismus. Podobně jako obě světové války.
15. 05. 2013 | 06:29

Maximus napsal(a):

Ježiši, tak tuhkle perlu jsem málem přehlédl:

češka napsal(a):
To Silvie
Protože mezi "Sudeťáky" byli odsunuti i Židi....

Tak to je tedy perla, jsem ze sudet a leccos jsem se o tehdejší době před a po 2.WW dozvěděl. Ale že by v Sudetech do konce 2.WW vydrželi židé, tak to je stejná pravděpodobnost jako kdyby v nádrži plné pyraň vydržela
pár hodin nějaká rybka! Pokud vím tak fabriky židů jako Solvay nebo Schicht atd. kolem ULA byli spravovány okamžitě Němci.
15. 05. 2013 | 06:33

Lila napsal(a):

Id

Jestliže Vás zajímá historie, doporučuji k přečtení také slavnou knihu ruského historika Viktora Suvorova Všechno bylo jinak; v originále Ledoborec.

A pokud chcete znát podrobně historii rodiny Havlovy, včetně osudu Miloše Havla, existují paměti Václava M. Havla, které vyšly pod názvem Mé vzpomínky. Poprvé byly části této knížky publikovány v Mladém světě asi v r. 1968, kdy ještě žili pamětníci, kteří se mohli k obsahu knihy vyjádřit.
Mimochodem, Miloš Havel nebyl odsouzený jako kolaborant; byl sice obžalován podle retribučního zákona č. 22/46 Sb., ale v prosinci 1947 státní zastupitelství věc zastavilo, protože nebyly shledány důvody k jeho stíhání.
15. 05. 2013 | 06:50

Silvie napsal(a):

Crecyf
Dík. Tak tam mě ji fakt nenapadlo hledat.

Je ale s podivem, že Polanskemu, jenž údajně fabuluje, nikdo neoponuje a nikdo nevyvrací jeho názory. Ono by pak totiž hrozilo reálné nebezpečí, že se oponent bude muset konfrontovat s archivními materiály. A ty se poměrně dost těžko okecávají.
15. 05. 2013 | 06:53

Silvie napsal(a):

Lila
Vzpomínkové knihy nejsou nikdy zcela objektivní, protože se v nich nepohodlné vzpomínky zamlžují a pozitivní vytahují do popředí.
Právě Miloš byl dost kontroverzní a nepříliš oblíbenou osobností mezi umělci, někteří se ho báli (je známa jeho arogance, samolibost a schopnost jít i přes mrtvoly). Pokud vím, aby si udržel Barrandov za okupace, udržoval nadstandarní kontakty s okupanty, na které by leckdo jiný neměl žaludek.

Toto je velmi objektivně napsaný článek.

"Na hraně kolaborace
Havel musel jednat s Němci, pokud si chtěl svou pozici udržet, ač si byl jako Čech vědom svého rizika. Stal se z něho obratný tanečník mezi vejci nesnadné protektorátní situace. Na jedné straně pomohl desítkám lidí svými intervencemi a osobní aktivitou, na straně druhé se přátelil s exponenty okupační moci. To mu dával pocítit i domácí odboj, který neúnavně informoval londýnský exil o Havlově kolaboraci a přirovnával ho k ministru Emanuelu Moravcovi. Pro Havla to bylo tím tíživější, že sám londýnské vysílání poslouchal.

Nejproblematičtější byly večírky,které pravidelně pořádal a jichž se účastnili kromě českých filmařů, především hereček Gollové, Mandlové či Kabátové, i zaměstnanci Úřadu říšského protektora a významní členové SD a gestapa, jako Horst Böhme či Werner Dress. V prostředí, kde se seznamovali Češi s významnými okupanty,podle Nataši Gollové Havel vše aranžoval tak, aby byli "rafinovaně ostatní do německé společnosti vtahováni" .Němci si přítomnost českých hereček přáli a ty se podle všeho nijak nevzpouzely."

http://www.czsk.net/svet/clanky/osobnosti/havelmilos.html

Za podstatné pokládám i ověření skutečnosti, že byl bratranec Miloše dozorcem v Letech. Jistě jen proto, aby tam "pomáhal" internovaným.
15. 05. 2013 | 07:05

Silvie napsal(a):

oprava - nadstandardní
15. 05. 2013 | 07:08

Občan napsal(a):

Maxime,
ono jich tam ale opravdu pár bylo.
Nezapomínejte, že většina židů v Československu byla německé národnosti. No, a Němci židovského vyznání z nábožensky smíšených manželství a) neskončili v koncentrácích (byť jejich občanská práva byla silně omezena a byli podrobeni nucené práci) a b) někteří bojovali i ve Wehrmachtu. Takže ti, kteří byli sudetskými Němci, skutečně mohli skončit a někteří také skončili v odsunu.

Vztah sudetských Němců židovského vyznání, zejména těch z řad továrníků a velkoobchodníků, byl k Československu stejně negativní, jako vztah sudetských Němců jiných vyznání. Češi a protinacisticky orientovaní Němci z pohraničí dobře věděli, jak se chovali ostatní Němci před válkou; a přes válku to nezapomněli. No, a po válce to pak vzali z jedné vody načisto - bez ohledu na náboženské vyznání.
15. 05. 2013 | 07:17

Občan napsal(a):

Silvie,
ona se o to před časem i opatrně zajímala média. Četl jsem nějaký rozhovor s Pithartem, kde byl dotazován, zda může Polenského údaje potvrdit nebo vyvrátit, a on řekl, že o tom vůbec nehodlá mluvit a atále se pokoušel odvádět řeč jinam. Ve finále doporučil redaktorovi, aby se zajímal o něco jiného, protože redaktorem nakonec nemusí být věčně. Redaktor prozuměl a už ani necekl.
Havel před Polanskym zbaběle zdrhal a byv dotazován novináři, vykecával se z tématu stejně jako Pithart.
15. 05. 2013 | 07:23

kormoran napsal(a):

Maxime nebyl jste s Ten, Ta , To Targusem v na nejake oslave , kde vas prepadla virosa?

Dyt to furt rikam , soudruzi musi najit sve udajne nepratele , anti semi , nackove , imperijalisti, mandelinka - Obcan zahajil schuzi.)))
15. 05. 2013 | 07:24

Lila napsal(a):

Silvie

Ale Vám jsou badatelny jihočeských státních archivů otevřené, pokud máte eminentní zájem o historická fakta, tak bádejte, bádejte, bádejte!

Domnívám se, že pokud by Schwarzenbergové na svém panství využívali otrocké práce Židů a dokonce sudetských Němců, že by si toho nejspíš lidé na hustě obydleném Čimelicku všimli; Lety a Čimelice nejsou Kolyma na Dálném východě.

Jen mi přijde zvláštní, že o existenci pracovního tábora v Letech se veřejnost prakticky dozvěděla až po roce ´89. Jaký důvod by měla KSČ Schwarzenberky šanovat?

Asi nejpodivnější mi připadá Polanského informace, že na orlickém panství pracovali sudetští Němci. Nemá to logiku. Proč by byli Němci ze vzdálených Sudet (cca 200 km) transportováni do vnitrozemí, když v okolí byly mraky německých zajatců a byl problém s jejich ubytováním a ostrahou?
Z vyprávění rodičů vím, že vojáci Rudé armády byli v našem městě rozestrkaní v soukromých domech; od května 1945 do podzimu téhož roku jich několik bydlelo i v našem domě a ve všech domech v sousedství. S sebou měli i skupiny německých zajatců, kteří se běžně na práce posílali.

(Vojáci RA byli z města odveleni zřejmě nečekaně, protože rodiče pak po domě nacházeli poschovávanou válečnou kořist - hodiny, kýčovité obrazy a velký nůž, nebo spíš dýka, kterou maminka celá léta o Vánocích mordovala kapry.)

Apropó Pithart: Ve své knize Osmašedesátý se dost obšírně zaobírá otázkou odsunu/vyhnání Němců ze Sudet. Řekla bych, že toto téma je jeho parádním číslem.
15. 05. 2013 | 07:25

Silvie napsal(a):

Občan
Já jsem ten rozhovor četla a o Pithartovi se zmiňuju výše.
Sice mám na pol.turistu Pitharta (KFC) poměrně negativní názor, ale je to jediný český politik, jemuž Polansky, kupodivu, věří.
A nelze říci, že by byl nevěrohodný (ten Pithart). Myslím, že toho ví o Havlovi víc než dost.

Už jen z tohoto titulu je pro mne nějaký ÚSTR zbytečný moloch, protože nikdy nebude zkoumat to, co nevyhovuje vládnoucí garnituře (ať už jde o "pravici" nebo o levici).
Ale s převzetím ústavu Ptákovou máme reálnou šanci, že teď vytáhnou něco na protistranu. Třeba se i dočkáme. Proto taky tolik řevu.

Jo a v poslední době mě nadmíru pobavilo, že někteří politruci z ODS přišli s nápadem "předělat se" (jako transky) do voleb na moderní levicovou stranu. Prý by se nemělo používat před voliči vůbec slovo "pravice", jelikož je to zbytečně irituje.
To nás mají za úplné dementy?
15. 05. 2013 | 07:31

Silvie napsal(a):

Lila
Archivy by se především měly zpřístupnit ideologicky nepodjatým historikům (v ÚSTR takoví nejsou a nikdy! nebudou) a z bádání těchto odborníků by měly být nějaké výstupy pro laickou veřejnost.

KSČ jistě šlechtu nešanovala, ale v době, kdy jsem se narodila já, byly tyto záležitosti passé. Předpokládám, že současní historici nemají zájem na tom, ptát se pamětníků (mohlo by je to stát kariéru, jak správně podotkl Občan).
Už jen to, že na panství nepochybně pracovali cikáni z lágru (zadarmo), je kontroverzní záležitost. Schwarzenbergové jim možná dali najíst, ale na druhou stranu získali pracovní sílu zadarmo.

To o těch židech a sud.Němcích tvrdí Polansky, pochybuju, že by si to vycucal z prstu. Musí to mít nějak archivně podloženo. Tvrdil, že z archivů zmizely některé stránky kompromitujících materiálů, které tam předtím byly.
Jedna větev Schwarzenbergů otevřeně kolaborovala s Němci, druhá na to šla zřejmě od lesa. Jejich stěžejním zájmem bylo vždy jen další rozšíření panství a vlivu.
Kdyby tomu tak nebylo, nehájil by Kárl tak fanaticky sudetoněmecké zájmy proti českým. Žádný!!! skutečný Čech (vyjma kolaborantských nátur typu Havla a Nečase) by se k tomu nesnížil.
Omluva je pěkná věc, ale nesmí přejít v permanentní flagelantství.
15. 05. 2013 | 07:47

jozka napsal(a):

Lila:

Jen technicka... Lety nejsou vzdaleny 200km od Sudet (ve smyslu "Sudety 1938"), ale asi 50 km.
15. 05. 2013 | 07:48

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Zajděte do knihovny a tam Vám ji určitě seženou. Do archivu v Třeboni se můžete objednat a vyžádat si příslušné fondy a studovat a studovat ...

Věřit knize Polanského vyžaduje velkou odvahu. Mnohem lepší kniha je Romský holocaust od Ctibora Nečase, který psal o Letech již před rokem 1989.
15. 05. 2013 | 07:48

Občan napsal(a):

To Silvie:

Ano, mají :o)) Bohužel jim to část elektorátu opakovaně dokazuje tím, že je volí.
15. 05. 2013 | 07:49

Zdeněk Brom napsal(a):

jozka:

Tak to jsou Vodňany už v Sudetech :)
15. 05. 2013 | 07:50

Silvie napsal(a):

Lila
V Bouři píšete o rodičích ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, jak najímali vězně z Letů na práci ve svých přírodní pohromou zničených lesích. Je to pravda anebo vaše fantazie?

Mé informace o Schwarzenbercích ze Starého Sedla na Orlíku pocházejí z dokumentů, které jsem našel v městských kronikách dané lokality a z rozhovorů s místními zemědělci a lesníky, kteří pracovali pro Schwarzenbergy před, během a po druhé světové válce. V národním archivu v Praze jsem našel dokumenty o firmě se jménem Schwarzenbergovy závody, která byla zapojená do budování tábora v Letech. V mnoha kronikách se také píše, že později pracovali ve Schwarzenbergských lesích židovští vězni, aby zachránili padlé stromy ze sněhové bouře v prosinci 1939. Tyto informace jsou patrné i z rozhovorů, které jsem pořídil s místními zemědělci. Například jde o stránky 256 až 260 v knize Tíživé mlčení, kde je rozhovor s Václavem Veselým. Schwarzenbergovy lesy nebyly pod nucenou správou Němců do druhého týdne prosince roku 1942. Tehdy byli už všichni Židé pracující jako otročtí dělníci pro Schwarzenbergy deportováni do Terezína a Auschwitzu. Po deportacích Židů byli na záchranné práce v lesích a na práci ve Schwarzenbergově kamenolomu, kde se těžil kámen pro stavbu silnice číslo 19, využíváni Romové z Letů. I za nucené správy Schwarzenbergové profitovali z lesů, protože jim německá administrativa určité peníze platila. Po válce Schwarzenbergové využívali na otrockou práci ve svých lesích v letech 1945 až 1948 sudetské Němce. Všechny informace opět pocházejí z kronik a rozhovorů.
15. 05. 2013 | 07:50

Silvie napsal(a):

Když se na to Karla Schwarzenberga ptali před druhým kolem přímých prezidentských voleb, odvětil, že to prozkoumalo několik historiků a zjistili, že jde o pustou pomluvu. Co vy na to?

Čeští historici odmítají pátrat po tom, co se opravdu dělo, protože chtějí prezentovat Čechy jako oběti nacistů. Na přelomu let 1997 a 1998 se česká vláda zajímala v Národním archivu v Praze o to, jestli Schwarzenbergové byli zapleteni do problematiky Letů. Badatel – žena, jejíž jméno jsem už zapomněl – řekl, že našel mnoho informací v národním archivu a byl v rozpacích, jestli to má vše ukázat. Později bylo mnoho dokumentů, které ležely dřív v národním archivu, k nenalezení, protože je měla neustále zapůjčeny prezidentská kancelář. Věřím, že to bylo v době, kdy byl Karel Schwarzenberg Havlovým kancléřem. Ctibor Nečas, první český historik, jenž zveřejnil během komunistické éry záznamy z Letů v archivu v Třeboni, zanechal dojem, že Lety byly německým koncentrákem vedeným Němci. Nikdy neventiloval, že strážníci byli včetně velitelů Češi. Do dnešních dnů to po něm čeští historici opakují. Opět vás odkážu, abyste se podíval na orální historii sepsanou v Tíživém mlčení, která nepochází od vězňů koncentráku, ale od samotných Čechů. Je to ke konci knihy. V roce 1995, když jsem odhalil tragédii v Letech v americkém tisku, jsem byl pozván českým velvyslanectvím do Washingtonu DC. Ambasáda chtěla rozšířit příběh a nabídla, že mi s bádáním v archivních záznamech pomůže komise českých historiků. Souhlasil jsem, ale když jsem o několik měsíců později dorazil do Prahy, nabídka byla stažena, protože jsem si stál za tím, abychom začali nejdřív zpovídat bývalé vězně a jejich strážce, jejichž jména jsem našel v archivu v Třeboni. Prohlásil jsem totiž, že dokumenty mohou počkat, ale některé velmi staré oběti vězněné v Letech už ne. Tehdy jsem se setkal s Josefem Havlasem na ministerstvu zahraničních věcí. Pokoušel se mě od mých pátrání odradit, vždy přitom jmenoval Schwarzenberga. Později se stal Havlas šéfem týmu, který zavedl na několik týdnů v archivu v Třeboni šikanu. Každému, kdo by mi dal ještě nahlédnout do materiálů a záznamů, tam vyhrožovali ztrátou zaměstnání a pensionováním. Jeho tým pak vybíral záznamy, které by se daly poslat do Muzea holocaustu ve Washingtonu DC. Za své úsilí byl Havlas odměněn funkcí velvyslance v Japonsku. Dnes je styčným důstojníkem pro CIA jako český velvyslanec v
Íránu, ale to už je jiný příběh.

http://beta.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zpoved-spisovatele-jemuz-Havel-nepodal-ruku-a-stve-Schwarzenberga-262688
15. 05. 2013 | 07:54

Lila napsal(a):

Silvie

Nepochybuji o tom, že Vámi citovaný článek je pravdivý. Jenže to je jen jedna strana mince. Právě díky tomu, že se pohyboval na hraně, mohl jeho Lucernafilm vyrobit čtyřiadvacet českých filmů, jako byl např. film Babička s paní Brzkovou v hlavní roli. Nebo další slavný film Noční motýl. Miloš Havel rovněž napsal libreto filmu Za tichých nocí s Frimlovou písní, k němuž scénář napsal Vítězslav Nezval a do hlavní role byl obsazen do té doby nepříliš známý herec Karel Höger.

Díky "večírkům" mohl Havel zřídit dramaturgický sbor, jehož členové se vyhnuli nasazení na práce v říši. V asi třicetičlenném sboru byli významní čeští spisovatelé, dramaturgové, scénáristé, jako např. Josef Hora, Jan Drda, F. Götz, V. Wassermann, Eduard Bass, Václav Řezáč, Jan Wenig a další.

Víte Silvie, nikdy bych si netroufla soudit jednání kohokoliv, protože jsem v té době nežila a reálie té doby znám jen zprostředkovaně. (A také nevím, jak bych se zachovala já, protože jsem takové zkoušce vystavená naštěstí nebyla.) Ale jsem si jistá, že pokud by se Miloš Havel dopustil skutečné kolaborace, byl by za ni odsouzen, což se prokazatelně nestalo.

A bratranec Miloše Havla by musel být nepochybně i bratrancem jeho bratra V.M. Havla. Pokud ale vím, jejich otec - Vácslav Julius Havel byl jedináčkem, takže jeho synové z této strany žádné bratrance mít nemohli. Pak zbývá už jen rodina matky, tedy Vavrečkovi, ale ti byli z Moravy. Navíc mám pocit, že kromě Boženy (matky Václava a Ivana) jiné děti neměli.
15. 05. 2013 | 07:59

skalder napsal(a):

Polistopadové mýty. Jedním z nich může být představa, že současná KSČM představuje ohrožení pro demokracii a USTR jim v tom překáží.
Za prve, lidé žijí spíše "zločiny přítomnosti" a pokud s tím nemají opravdu silnou zkušenost, pak je předlistopadové období zajímá asi jako Bílá Hora.
Za druhé, pokud budou komunisté po vítězství ve volbách vládnout podle představ pana Chromého, tak za rok za dva nebude z čeho platit ani policajty. Češi nejsou Bělorusové ani Venezuelané, a pravidelné vyplácení důchodů jim asi k trvalé podpoře komunistů stačit nebude. Připouštím, že kultura českých demokratických vlád může podobný stav vyvolat; ale pak bude úplně jedno, jakou ideologií se budou noví vůdči zašťiťovat.
15. 05. 2013 | 08:00

Silvie napsal(a):

Lila
Já taky píšu, že byl kontroverzní osobnost...
Ale jeho stěžejní snahou bylo zachránit Barrandov za každou cenu, byl jím doslova posedlý. Mohl ho přenechat Němcům a vyklidit pole. Nemusel by se pak stýkat s takovými óbrgaunery a pořádat pro ně chlastačky, což z článku vyplývá.

V jiné situaci byl Vlasta Burian, který to za bolševika odnesl.
Ten mohl dost těžko odmítat "pozvání" germánů, aby jim dělal na večírcích kašpárka.
15. 05. 2013 | 08:08

jozka napsal(a):

Lila:

Ja ziram... jste ta sama Lila co nasazovala na Baborovou ve vedeni JC kraje? Tam to neslo, tady se to da omluvit...
15. 05. 2013 | 08:08

Občan napsal(a):

Lilo,

lidé o táboře v Letech patrně věděli z před války, kdy tam byla úplně normální donucovací pracovna pro osoby štítící se normální práce a způsobu života.
Po okupaci lidi zajímalo jediné - aby si jich okupační úřady nevšímaly. Čili možnost, že by někdo z místních šel zjišťovat, kdo zrovna v Letech pobývá a pracuje, považuji za vyloučenou.

Lidé po celé Evropě nevěděli ani o daleko horších a větších zařízeních, protože nacisté a jejich průmyslničtí a bankéřští spolčenci si dávali velký pozor, aby jim je neokukovali nezvaní hosté.
Ti, kdo přesto okukovat šli, už nedostali příležitost promluvit o tom, co viděli a slyšeli. Střílelo se bez vyzvání a mrtvolu už nikdo nikdy nespatřil.

V Letech neměl Schwarzenberg zrovna šťastnou ruku při výběru "pracantů". Nejprve čeští asociálové a drobní krimináníci, pak pražští židovští advokáti a bankéři, a nakonec Cikáni. Všechno skupiny, které měly a mají k manuální práci velmi odtažitý vztah. Nakonec polomovou kalamitu řešili až importovaní slovenští dřevorubci, pro které to byla vítaná příležitost vydělat pár korun navíc.

Lety jsou, Lílo, necelých 100 km od hranic (po okresce). "Sudety" byly cca 40 km daleko od Let, takže sehnat zajatce a odsunované na práci nebyl problém.
15. 05. 2013 | 08:22

Silvie napsal(a):

Z.Brom
A proč bych mu měla věřit méně (Polanskemu), nežli Schwarzenbergovi?
S lhaním Kárla mám už navíc vlastní zkušenost.
Opodstatněný dojem, že se tady historie minimálně kašíruje, mám už 22 let.

Restituce Havla i Kárla nebyly vůbec transparentní a není důvod věřit ani jednomu z nich. Zejména už s ohledem na to, že je zprvu oba vylučovali (nic nechtějí, o nic žádat nebudou).
Zatím se historici neperou o to, aby Polanského rozporovali.
Mohli by si totiž lehce naběhnout. To o čemsi také vypovídá. Příserků, co se chtějí zalíbit, by se jistě našel regiment. Kdyby to bylo ovšem bezpečné.

O zločinech komunismu už toho víme poměrně dost, o kolaboraci za okupace (německé ) žalostně málo.
15. 05. 2013 | 08:23

Občan napsal(a):

Silvie,

a tohle jste četla?
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Tajna-schuzka-s-nepritelem-Havla-a-Schwarzenberga-Petr-Pithart-vzpomina-270244

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zpoved-spisovatele-jemuz-Havel-nepodal-ruku-a-stve-Schwarzenberga-262688
15. 05. 2013 | 08:30

Silvie napsal(a):

Občan

Ano, četla. Zvláštní, že se k tomu nedostanete jinde, nežli v PL.
A divné je, že Bouři odmítli všichni knihkupci, pro které by to byl rozhodně větší trhák, nežli žvásty Klause, Havla nebo Paroubka.

Náhodou jsem našla tohle.
Každý si může ověřit, zda to Pithart prohlásil nebo ne.
Polanskeho také zpočátku velmi podporoval Fedor Gál, pak ale náhle prudce otočil.
Je tu mnoho nejasného a zamlčovaného, co vzbuzuje podezření jako vše tabuizované , o čem je zakázáno mluvit.
"Místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) k nynějšímu opětovnému vydání Bouře týdeníku The Prague Post řekl, že obvinění, která Polansky vznesl, je nutné vzít vážně: "Jestliže to, co Polansky říká, je pravda, (Schwarzenberg) bude muset s něčím přijít a usmířit se se svojí minulostí."
15. 05. 2013 | 08:45

Občan napsal(a):

Silvie,
jak to bylo s Gálovou podporou, no... Gálovi věřím asi tak, že kdyby mi řekl "Dobrý den", pečlivě bych si ověřil, zda je skutečně světlo a kolik je hodin :o)
http://www.fedorgal.cz/blog/index.php?itemid=320

Tohle je ještě zajímavější:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/407-pripad-nepovsimnute-knihy-havel-udaval-zidy-a-schwarzenberg-pouzival-k-praci-vezne.aspx
Zejména tyto Gálovy věty "...Paul Polansky sbíral materiály ke knize pět let a pomáhala mu v tom mimo jiné i Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. "Polansky mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů," konstatuje Fedor Gál. "Přesto mi údaje o Havlových a Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v tom vážněji."..."
Všimněte si, jak bleskově vykličkoval z jakékoli zmínky o Schwarzenbergovi směrem k Havlovi.

No, a tady už Gál nepokrytě tvrdí, že si Polansky všechno vymyslel:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Kniha-i-o-Schwarzenbercich-se-stala-v-dnesnim-Cesku-samizdatem-Mame-ji-260543
15. 05. 2013 | 08:58

Silvie napsal(a):

Občan
Jo, tohle znám, to je dost drsný.
Ono by stačilo ověřit ty materiály, je-li tam cokoliv dopsáno čerstvě, tak to budí minimálně podezření.
Tohle se přece ověřit dá nebo ne?
Proč to tedy někdo neudělá? Třeba Kárl sám?
15. 05. 2013 | 09:08

Silvie napsal(a):

Havel s Kárlem podle všeho kryli jeden druhého navzájem.
Havel měl v té době politickou moc a měl neomezený přístup k archivům, proto se na něho taky Kárl přilepil.

Nevím, zda je to pravda, ale Polansky také uvádí, že Milošovi H. přiklepl Heydrich barrandovské akcie jeho židovských společníků oplátkou za jejich udání.
I tohle lze přece snadno ověřit.
15. 05. 2013 | 09:12

Karel napsal(a):

Rozhodující jsou nakonec výsledky. V roce 1989 stabilní stát, žádné dluhy, slušná životní úroveň všech, plná zaměstnanost, špičkové školství a zdravotní péče přístupné všem, porodnost zajišťující normální vývoj společnosti, potravinová soběstačnost atd. Po 24 letech situace jak po prohrané válce nebo rozsáhlé přírodní katastrofě, ten výsledek je katastrofa (pravda pár lidí se má daleko lépe, obvykle díky podvodům a zlodějnám, ale většina těžce prodělala)a výhled takový, že je ohrožena samotná existence samostatného českého státu a fyzicky i vymírajícího českého národa. Co z toho vyplývá ? Vláda komunistů bylo to nejlepší, co současně žijící generace zažili, od roku 1989 to bylo vždy výrazně horší. Samozřejmě opět nemluvím o menšině většinou lumpech, kteří si polepšili. Takto by měla být hodnocena historie. Bohužel dnes nemáme komunistickou stranu, která by byla schopna dát to zde do pořádku. KSČM je impotentní strana sbírající protestní hlasy a tím zajišťující svým funkcionářům klidné pašalíky v parlamentu. Je potřeba novou revoluční stranu, která získá pracující masy a bude mít dostatek vůle a síly převzít moc a vládnout odpovědně ve prospěch 90 % národa. Že je nutné znárodňovat (co bylo ukradeno musí se vrátit !!!) a kupu lidí zavřít do pracovních táborů je zřejmé (než bezbřehou demokracii pro lumpy parazitující na společnosti a škodící, to raději umírněnou totalitu v předlistopadovém duchu)
15. 05. 2013 | 09:25

resl napsal(a):

Silvie :
Právě Miloš byl dost kontroverzní a nepříliš oblíbenou osobností mezi umělci, někteří se ho báli (je známa jeho arogance, samolibost a schopnost jít i přes mrtvoly). Pokud vím, aby si udržel Barrandov za okupace, udržoval nadstandarní kontakty s okupanty,
.............
Ne, to není, mimo vás, nikomu známo, spíš naopak. I když netvrdím, že se to na pavlači neprobíralo.
15. 05. 2013 | 09:40

Silvie napsal(a):

resl

Nechlubte se svou neinformovaností - to je výsadou hlupáků.
Podotýkám, že nejde o článek z Rudého práva.

Velký šéf
Miloš Havel zůstal nadále jako majitel největší české filmové výrobny - Lucernafilm - významným podnikatelem. Možná nejen pro své obchodní schopnosti, ale i pro své způsoby chování měl podle současníků ze všech producentů naší kinematografie nejblíže ke vžité představě o filmovém magnátovi. Navíc přímo fanaticky zaujatém filmem.

"Jednou přede mnou utrousil poznámku, že každý,kdo ve filmu něco znamená nebo znamenal, dříve či později bude v jeho službách," vzpomíná dramaturg Jindřich Elbl. Jeho bratr o něm mluvil jako o rozeném šéfovi, jenž dovedl svá přání nebo příkazy vyslovit tak, že mu mohl málokdo odporovat. Přestože prý nikomu neublížil, někteří podřízení se ho báli. Jedním z nich byl i Jiří Brdečka, který jeho povahové rysy popsal velmi detailně. "Mluvil tiše, zvolna, zdvořile a tímto způsobem uměl říkat laskavosti i arogance." Havel si podle něj promyšleně osvojil vystupování odpovídající jeho představám o velkolepé osobnosti: pomalé tempo gest a řeči, vady výslovnosti (neustále říkal místo prosím puosím) a nechával se titulovat pan předseda.

Mezi známými se mu říkalo pepř. "Kdyby Miloš Havel ještě žil, docela by oželel přátelské sympatie, protože se jimi, díky své samolibosti, mohl samozásobit. Na co si potrpěl, to byl úctyhodný obdiv,třebaže i prokazovaný s očividnou servilností. Ne že by neprohlédl jeho faleš - na to se při své inteligenci a mnohostranné podnikavosti příliš vyznal v lidech - ale atmosféra podkuřování zřejmě lahodila jeho narcismu. Vlastně měl smůlu, že se narodil v tomto století a v této zemi. Asi by dal přednost době a dvoru Ludvíka Čtrnáctého,ovšem za předpokladu, že by byl Ludvíkem Čtrnáctým." Potrpěl si na okolí typické pro hollywoodské samovládce, na kamarilu přitakávačů a podkuřovačů. Právě lidé nekvalifikovaní, ale snaživí a loajální měli velkou šanci zaujmout v přísné hierarchii Lucernafilmu významné místo. Přitom během války pobíral ve společnosti Lucernafilm mnohem nižší měsíční gáži než jeho špičkoví zaměstnanci. Pamětníci často připomínají Havlovu homosexualitu. I jeho bratr píše, že Miloš o ženy moc nestál. Oženil se až v roce 1934 s Marií Weyrovou, ale "spíše ze starého přátelství než z touhy po ženě" .Na počátku války se po vzájemné dohodě rozvedli. To by nestálo za zmínku, kdyby nebyla okupace. Nacisté se na homosexualitu dívali prizmatem ideologie, která jakékoli odchylky velela brutálně potlačit. V Havlově případě to mohlo znamenat hrozbu zatčení či koncentrační tábor.Měl štěstí, že byl pro německé úřady důležitou osobou ve vysoce ceněném oboru. Otakar Vávra tvrdí, že Havlova orientace ovlivňovala i chod firmy včetně natáčení filmů, protože na něj měli největší vliv intimní přátelé, jako např. režisér František Čáp. Jiří Brdečka něco podobného zpochybňuje: "Zaměstnanci poctění jeho důvěrnější přízní neovlivňovali - jak tomu někdy bývá v podobných případech - chod podniku. Takové pokoutní vměšování pan předseda prostě nepřipustil. Především byl vždycky big boss."

Odkaz na článek je výše
15. 05. 2013 | 09:48

resl napsal(a):

Silvie,
tak to vidíte, Silvie, kdyby jste se rozkrájela, Havla dehonestovat nemůžete, byl menší, nedral se o slovo, nemluvil o svých nepřátelích hanlivě, byl vtipný a uměl slovem i písmem zaujmout. Komplexy netrpěl a nebyl zbabělý, to je to, co sedí jako můra na všech jeho nepřátelích, v čele s hradním zlodějem. Byl to člověk nezáludný a to mu část zdejších zbabělců taky neodpustí. Vy a vaše pavlač zoufale bojujete prohraný boj. Svět ho znal, ví o něm a ctí jej i když o to nestál. Vy se svou "pravdou" jste jen český střípek zlomyslnosti, lhavosti a nepřejícnosti. Takže pátrejte dál po jeho rodině, zkoušejte homosexualitu, jako bolševik, Havla tím srážet nemůžete, ale ve vaší malé hlavičce už nic jiného nezbývá. Odkazy si nechte, těch vám najdu sto a různých. Důležité jsou činy. A ty, stojí za ním, nikoli za vašimi zbabělci.
15. 05. 2013 | 10:18

Bestia triumphans napsal(a):

Redveil, nebo Reveil?
Danke.
a zdroj je jedna paní povídala?
15. 05. 2013 | 10:18

Alojz Lorenc napsal(a):

Ludvík Drábek
Ale nie, ten je iba partnerom pri vyjednávaniach a tak trochu napomáhá tému, abysme kúpili levno.
Ja neformálno radím súdruhom z Penty.

Česť vašim odvodom na zdravotné poistenie, pánko Drábek !

Ostatným komentátorkam a komentátorom :

Na Havly sa nič nenájdě. Netreba mať strach, Všetko je v dobrých rukách - dobrých súdruhov.
Možtě klidno bádať.
15. 05. 2013 | 10:42

Silvie napsal(a):

Resl

Když vám předhodím důkaz, tak je irelevantní...
Páč Havlovic byli "kůl" hoši s kinderstube.
Tak mi sem hoďte sto různých důkazů! Tohle jsou totiž skutečně podklady historicky podložené (Miloš nebyl ani Mirek Dušín, ani ďábel, ale prachoobyčejný konformista).
A s Kárlem se to má podobně.
Zemanovi vyčítáte Lukoil, ale už vám nevadí, že Kárl poslal na místo gen.konzula do Šanghaje Kalouskova přítele a lobbistu bez diplomatických zkušeností Kuzmiaka, který pracoval pro GAZPROM!!!!

Novinář se táže: Víte, že pan Kuzmiak dříve pracoval v Moskvě pro Gazprom?
Kárl: No tak se naučil určité způsoby, ha,ha.

Tady "ruské nebezpečí" nehrozí?
15. 05. 2013 | 10:42

alojz napsal(a):

Jo USTR, dále jen Ustav:-)))
to mluví samo za sebe..

a stále sháním vědeckou práci kardinála Vlka, člena vědeckíé rady:-))
15. 05. 2013 | 10:43

Silvie napsal(a):

resl

"To by nestálo za zmínku, kdyby nebyla okupace. Nacisté se na homosexualitu dívali prizmatem ideologie, která jakékoli odchylky velela brutálně potlačit. V Havlově případě to mohlo znamenat hrozbu zatčení či koncentrační tábor.Měl štěstí, že byl pro německé úřady důležitou osobou ve vysoce ceněném oboru."
Vám přijde, že je tato citace nějak antihomosexuální?
Jste normální?!
Je jenom střípkem do mozaiky.
15. 05. 2013 | 10:45

Občan napsal(a):

Alojzi,
ta je přece v rukou božích a ten do svých archivů nepouští jen tak někoho :o))
15. 05. 2013 | 11:20

resl napsal(a):

Silvie,
tady jde o Havla r. 1936, vy zatím pátrejte po homosexualitě v jeho rodu. Skutečně necítíte, že píšete pitomosti ? Pak nemáte ani jazykový, ani lidský cit. Jen se svými dogmatickými výplody vysilujete a při tom byste mohla psát hezké, články, pohádky, příběhy. Hřešíte na to, že jste žena a nebudete urážena. Normální nejsem a jsem tomu rád. Kdo je ? Je ve vás troška pozitivního myšlení, nebo jste stabilně namíchnutá, protože jinak to neumíte ? Pamatujte, že na Havla nemá žádný český politik, včetně Masaryka. Byl to především člověk a ne ješitné, mstivé zvíře.
15. 05. 2013 | 11:33

český maloměšťák napsal(a):

Lukoilu prodal stanice pro čerpání PHM Conoco Phillips.
Ano resle, ten starý Phillips , co jej včara večer viděla Šauerová vycházet bočním vchodem z Hradu.
Kdo to ale prodal benzinky starému Phillipsovi ?
Hledej, šmudl...eh, resle !

http://cs.wikipedia.org/wiki/ConocoPhillips

Hmm - že by náís tedy zeman zavlékal spíše do USA ?

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-22/conocophillips-sells-russian-venture-stake-to-partner-lukoil-1-.html

Anebo že by zavlékaly USA Rusko do Ruska ? :))

Lidi, pokračujte...s vámi je fakt sranda.
Takové natvrdlé pravicové bolševiky člověk najde fakt jen v ČEZku.

Heleďte ...a nezavléká nás náhodou ČEZ na Balkán ? Že by kvůli balkánskému sýru ?

Ha, ha, ha....:))))
15. 05. 2013 | 11:35

ld napsal(a):

s.š.,

ještě k té fotce, kterou dáváte v plen. Ti mládenci na ní si podávají levé ruce. Příjde mi to, jako skautský pozdrav. Vyznamenání coby metál státu jedinci se takto nepředává. A zatím jsme ani neprobrali (a já ani nenašel), o jaké státní vyznamenání šlo. Spíš to vypadá na volnočasovou aktivitu, při které Karel VI. zapózoval v uniformě.
Zajisté jste si ráčila všimnout, že ani neonacista, který vede ty vaše doporučované stránky nenapsal, zač je ocenění předáváno. Jestli to vědí na BIS, tak to prozraďte, jinak tu 5.kolonu obhájíte velmi stěží.
Jinak až budete jódlovat :-) na těch sudetoněmeckých dnech, tak že Morava nepozdravuje. Nás tady skopčáci docela dusili.
Jo, a ty podpisy šlechty věrnosti? Ty se psaly na začátku války. A než Karel Čurda vyskočil z eroplánu, tak byl taky vlastenec a odbojář. Za pár dnů se mu to v hlavě rozleželo.
Tož tak.
15. 05. 2013 | 12:27

Anonym napsal(a):

"Pamatujte, že na Havla nemá žádný český politik, včetně Masaryka. Byl to především člověk a ne ješitné, mstivé zvíře."
Tak tuhle větu může napsat jedině zaslepený emigrant. Kdo žil v Československu po roce 1989 musí vědět, že pravý opak těchto slov je pravda.
A jestli, milý resle, není výrok o "humanitárním bombardování" výrok militantního zvířete, tak se běžte přidat k pohrobkům amerického kukluxklanu a neotravujte v českých diskusích.
Jen tenhle výrok stačí, aby Havel byl navždy normálními lidmi považován za prezidenta srovnatelného s Gottwaldem nebo Háchou.
15. 05. 2013 | 12:36

alojz napsal(a):

A byla vláda Karla.IV. totalitním režimem?.-))
15. 05. 2013 | 12:42

Silvie napsal(a):

Resl

Ale já nejsem vůbec namíchnutá. Proč?
Jen nemám ráda, když se věci lakují na růžovo.
Ten článek Miloše H. nijak nehanobí - tvrdí jen, že se pohyboval hodně na hraně, a že to byl narcis.
Ale nedočtete se v něm, že by někomu ublížil.

O homosexualitě nic netahám (je to součástí toho článku jako FAKT). Já sama proti homosexuálům nic nemám, naopak.

Polansky je jiná záležitost a proto říkám, nechť se jeho informace ověří.
Nic víc!

Vy chcete být klamán, já chci po 23 letech lží poznat pravdu.
Toť vše.
15. 05. 2013 | 12:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Osobně nevěřím ani Polanskému a ani Schwarzenbergovi Ostatně, Parlamentní listy jsou taky pěkně nedůvěryhodný zdroj. Po té blamáži s romským pokladníkem už je to zcela jasné.
15. 05. 2013 | 13:02

Rudi Koutek napsal(a):

No to je zase diskuze. Du en blit.
15. 05. 2013 | 13:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Ještě jsem zapomněl. Proč Židé podporují odsunuté Němce.

Mají na to svůj pohled. Chápou, že většina z nich se proti nim provinila pouze tím, že naletěli vábení a nechali se svést. Byli za to odsunuti z rodné země. Tak nesou svůj trest. Nicméně je také vidí jako lidi, kteří znovuvybudovali své domovy a jsou to zdatní hospodáři. Území, kde nyní žijí, má úroveň a právní záruky.
15. 05. 2013 | 13:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Cituji: "A divné je, že Bouři odmítli všichni knihkupci, .."

A to jste vzala kde?
15. 05. 2013 | 13:15

Silvie napsal(a):

Z.B.

Já teď musím odejít, ale event. se vám tu informaci pokusím najít.
Mám dojem, že to píše sám Polansky.
15. 05. 2013 | 13:35

Silvie napsal(a):

Z.B.

Je to sice takový politický bulvárek, ale oč důvěryhodnější je iDNES???

A kachna uteče občas každému.

Polanskemu věřím už proto, že s cikány z Letů hákujícími u Schw. měl taky pravdu. Kárl to nemohl popřít... chce to všechno ověřit.
15. 05. 2013 | 13:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Tak pokud to píše sám Polanksy, pak lže. Knihu distribuoval běžně např. Kosmas.
15. 05. 2013 | 13:40

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

V únoru 1942 byla na majetek Schwar. uvalena nucená správa. Sběrný tábor pro Romy byl v Letech až od června 1942.

Takže pracovat mohli jedině na bývalém majetku Schwar.
15. 05. 2013 | 13:54

resl napsal(a):

Anonym 12:36,
přečtěte si ty pitomosti po sobě a jděte si odpočinout. Nejlépe s Leninovou biblí.
15. 05. 2013 | 14:04

buldatra napsal(a):

Já si myslím, že o budoucnost čehokoliv a demokracie u nás speciálně, není nutné mít jakékoliv obavy.
Páč rytíř doktor z Měšic Bykvé (a jako bývalý zpravodajec to musí vědět nejlépe) na svém blogu nastínil v posledním ze svých článků, že situace se neustále zlepšuje.
I přes naši aktivní snahu ji zhoršit.

Dokonce, co se sběru hříbků a stanování v lese týká, jsme na tom lépe, než západně a jižně o zámoří nehovoře. V situaci v nošení maskáčových kalhot jsme na tom dokonce lépe, než denacifikovaní Němci.

Ve světle těchto aktuálních informací z Měšic, jeví se mi diskuze stran obav o naši mladou demokracii jako zhola zbytečná.
15. 05. 2013 | 15:16

mb napsal(a):

slova jako vzít to z jedné vody načisto mě poněkud děsí ...

karel: a kupu lidí zavřít do pracovních táborů je zřejmé ...

to jde asi v severní koreji ... ve střední evropě to ještě nějakou nebude hro ...
15. 05. 2013 | 15:34

Lila napsal(a):

Občan, Silvie

Pravdu má pan Brom. V únoru 1942 byla na orlické panství uvalena nucená správa, Schwarzenbergovi zámek Orlík opustili a až do konce války bydleli v Čimelicích.

Kárný tábor v Letech byl přebudován na cikánský v srpnu 1942, a to na základě směrnice protektorátního ministra vnitra Richarda Bienerta. Ten nechal v červnu 1942 provést soupis českých a moravských Cikánů a nařídil jejich deportaci do táborů v Letech a v Hodoníně u Kunštátu.

Mimochodem, Cikáni přijížděli vlakem do Mirovic a odtud putovali šest kilometrů do tábora v Letech. Lety se nacházejí na rozhraní Jihočeského a Středočeského kraje, jen do Písku je to zhruba 30 kilometrů...
15. 05. 2013 | 15:42

Anonym napsal(a):

Co to meleš, resle, s "Leninovou biblí".
Vysvětli nám nejprve místo svých připotomělých antikomunistických demagogií, jak to myslel ten tvůj Havel s oním "humantárním bombardováním".
A bylo typické, že v rámci svobody slova a projevu první věc, kterou v Bělehradě hrdé a humanitárně vojska NATO vybombardovala, byly pracoviště Srbské televize s jejich Bělehradským vysílačem. Toto je typická ukázka žvástů o svobodě slova, která je patrně pochopitelně pouze americkým farmářům.
P.S.
Jedna věc je na Havlovi zvláštní. Brzy po revoluci nám všem začal vytákat, že jsme měli za socialismu a děti a tím ten socialismus podporovali. Dobře, on je za socialismu neměl, ale že si je nepořídil ani za kapitalismu. A to ani s Dášou, která už rříve měla dceru Divísškovou. A pokud nejsi jako cizinec informován, tak právě kvůli snaze mít děti se mu zauzlovaly střeva. (Podrobně to jednou vykládal bratr Ilji Kotíka, když se při nějaké oslavě úplně ožral. Prostě v čechách se nic neutají, neboť alkohol je metla zvláště pro všechny bezpečnostní služby.)
15. 05. 2013 | 16:00

mb napsal(a):

pro anonym ... na humanitární bombardování má copyriht táta falbr ... s pozdravem ...
15. 05. 2013 | 16:34

which ppllity napsal(a):

Ad Anonym
K "výroku militantního zvířete" : otázka je, co je horší. Jestli militantní zvířata požadující vojenský zásah v prostoru, kde si lidé navzájem podřezávají krky nebo nemilitantní nezvířata, která takovouto situaci "řeší" celá léta, aniž by komukoli pomohli.
Také je možné "humanitární bombardování" odmítnout jako vměšování do cizích věcí. Pokud ovšem někdo akceptuje občanskou nebo etnickou válku jako přijatelnou věc, pak je poněkud farizejské vytýkat Havlovi či komukoli jinému zířecky militantní chování.
Obávám se, že Anonym je v této věci poněkud mimo realitu.
15. 05. 2013 | 17:13

Skalder napsal(a):

Ad Karel
... stabilní stát, žádné dluhy, slušná životní úroveň všech, ... špičkové školství a zdravotní péče přístupné všem ...
Který stát máte na mysli?
15. 05. 2013 | 17:19

Bestia triumphans napsal(a):

Existence jako nick Anonym vždycky jen nečinně přihlížely, ať už v Kambodži či Rwandě.
Místo Anonym by seděl nick Farizej.
15. 05. 2013 | 17:44

Silvie napsal(a):

Lila, Z.B.

Předpokládám, že rozumíte psanému slovu?!
"V mnoha kronikách se také píše, že později pracovali ve Schwarzenbergských lesích židovští vězni, aby zachránili padlé stromy ze sněhové bouře v prosinci 1939. Tyto informace jsou patrné i z rozhovorů, které jsem pořídil s místními zemědělci. Například jde o stránky 256 až 260 v knize Tíživé mlčení, kde je rozhovor s Václavem Veselým. Schwarzenbergovy lesy nebyly pod nucenou správou Němců do druhého týdne prosince roku 1942!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tehdy byli už všichni Židé pracující jako otročtí dělníci pro Schwarzenbergy deportováni do Terezína a Auschwitzu!!!!!!!!!!!!! Po deportacích Židů byli na záchranné práce v lesích a na práci ve Schwarzenbergově kamenolomu, kde se těžil kámen pro stavbu silnice číslo 19, využíváni Romové z Letů!!!!!!!! I za nucené správy Schwarzenbergové profitovali z lesů, protože jim německá administrativa určité peníze platila!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Po válce Schwarzenbergové využívali na otrockou práci ve svých lesích v letech 1945 až 1948 sudetské Němce. "
Kárl ani Pithart cikány nerozporují, K.S. se někde vyjádřil, že těm cikánům vlastně "pomáhali" (přičemž nepoužitelné děti a staří lidé byli bachaři vražděni, děti údajně házeny do místního rybníka).
15. 05. 2013 | 19:02

SuP napsal(a):

Silvie -
A co má bejt? Nebo jinak - co tím sledujete, nebo co tím chcete říct?
15. 05. 2013 | 19:24

SuP napsal(a):

Silvie -
Jak chcete dokázat, že malý pětiletý Karlík se v té době nestyděl za své rodiče a jejich lesy?
15. 05. 2013 | 19:26

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Doporučuji, abyste si ty knihy skutečně nejprve přečetla, potom si prostudovala odbornou literaturu (Ctibor Nečas) a teprve potom debatovala.

Cituji: "(přičemž nepoužitelné děti a staří lidé byli bachaři vražděni, děti údajně házeny do místního rybníka). "

To je z knihy Bouře a i tam Polansky píše, že dítě bylo zvražděno romským kápem. Romská kápa byla přivezena přímo z Osvětimi a bylo to drsní hoši. Jeden byl předtím i členem NSDAP. Báli se jich sami Romové a popisovali po válce jejich brutální chování.

Po válce se konalo několik soudů s dozorci a kápy z Letů. Pokud by existoval důvod, byl by Schwar. před soudem také.

Váš zdroj Polansky ve své knize také píše, že hrsta Romů zaútočila s několika puškami na Osvětim, totálně paralizovala stráže SS a a kanalizací vyvedla své romské příbuzné ven. To zní přeci velmi důvěryhodně, že?

Nucená správa byla na Schwarz. majetek uvalena v únoru 1942. Tedy přesněji na majetek orlické větve. Hlubocká větev byla pod správou od roku 1940. Další ukázka "věrohodnosti".

Cituji: "I za nucené správy Schwarzenbergové profitovali z lesů, protože jim německá administrativa určité peníze platila!"

Jistě sem hodíte kolik a kdy.
Kteří Židé? Odkud? V Letech nebyli. Tam byl k dispozici jen židovský lékař.

Odsun Němců se konel v roce 1945 a byl ukončen v roce 1946. Kde se tam vzali v roce 1948?
15. 05. 2013 | 19:40

K.M. napsal(a):

Souhlasím v následujících bodech s paní Silvií:

1/ ÚSTR bude ztěží zkoumat to, co nevyhovuje vládnoucí garnituře...,
neboť v ČR se v současné době těžko najde nějaké inteligentní individuum, které by se nějak nenamočilo..,ať již v komunistickém nebo postkomustickém, "rádoby kapitalistickém režimu" ! Většina "se namočila" v obou...

2/ Dnešní řev kolem jeho složení je motivován vládnoucí garniturou především
z důvodů odvedení pozornosti od jejích nesčetných prohřešků počínajících viditelně "krvavými topnými oleji" a končícími zatím v aféře MUS (ve Švýcarsku)a dlouhodobým okrádáním obyvatel ČR "neznámými vlastníky" čínských solárních panelů v rámci "světoborného vynálezu: "Úmělá výroba podnikatelů" uvedeného v provoz signálem: "já neumím rozlišovat mezi čistými a špinavými penězi..." (to by Baťa čubrněl, jací kabrňáci tam v mezičase vyrostli...)
a perzonální změny v ÚSTR zvýhodňující tu, či onu stranu, by přece jen mohly objevit některé další nepříjemné skutečnosti ve vztahu ke konkrétním politikům, které by mohly ovlivnit nadcházející volby...

Irituje mne však dotaz paní Silvie: "to nás mají za úplné dementy?"

a) neboť mohou mít dnešní čecho-moravani a slezani kupř. vůbec nějakou představu o tom, co je a co není vlastizrádce, nebyli-li souzeni ani ti, kteří svými podpisy vytvořili pro sověty pohodlnou záminku k invazi, kteří pozvali "k záchraně jejich výdobytků" do tehdejší ČSSR na 20 let ruské tanky...?

b) je schopen uvědomovat si dnešní MČČ po další dvacetileté konfrontaci a následné asimilaci se šlendriánským "rádoby socialistickém" režimem vůbec někdo z dnešního společenství čecho-moravanů a slezanů, že Klausova "vlastizrada" začíná nejpozději jeho rádoby chytrým, především však pro tehdejšího MČČ líbivým výrokem: "Nezlobte se, ale já neumím rozlišovat mezi čistými a špinavými penězi" v dubnu 1990, na Horním náměstí v Olomouci...?

Listopad 1989 se stal pro - na změny nepřipravené Čecho-moravany a slezany - "Bílou horou", po které zbyli 3 chlapi: Bradáčová, Wagnerová a Janů...
a mlácení do kláves počitačů...

K.M
15. 05. 2013 | 19:48

mb napsal(a):

Pokud ovšem někdo akceptuje občanskou nebo etnickou válku jako přijatelnou věc, pak je poněkud farizejské vytýkat Havlovi či komukoli jinému zířecky militantní chování.

... dobrá argumentace ...
15. 05. 2013 | 19:57

Silvie napsal(a):

Z.B.
Vy jste s Lilou apriori zaujatí vůči jakékoliv kritice Havla.
Být na vašem místě, tak mě zviklá alespoň postoj Pitharta a Gála (původní postoj Gála).
Nejsem historik, abych hodnotila Polanskeho - Bouře je beletrizovaná a tím pádem ji nelze chápat doslovně.
To, co tvrdí o Havlovi a Kárlovi, by si ovšem zasloužilo řádného prozkoumání.
Nic jiného nežádám.

Nevěřím v křišťálovou čistotu Havla a už vůbec ne K.S., jenž je ve svém počínání motivován zcela pragmaticky. S idealismem nemá jeho chování nic společného (od Kalouska až po " polykání ropuch", jak říká všem mravním kompromisům).
15. 05. 2013 | 20:42

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Jenže tady nejde vůbec o Havla, ale o Lety a fakta. To, co tu mohu číst, jsou někdy hrozné úlety.
15. 05. 2013 | 20:52

S.Š. napsal(a):

Id :
A nebylo to snad tak, že jeden z nich byl levák ?
O jaké vyznamenání šlo jste nenašel ? Ani mezi nositeli Čs. válečného kříže 1939 ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Nositel%C3%A9_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9ho_v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9ho_k%C5%99%C3%AD%C5%BEe_1939
To foto je náhodou skvělé. Ludvík Svoboda se tváří poněkud zakysle. Asi nepředával zrovna rád vyznamenání třídnímu nepříteli. :-)

Nevěřím Vám, pane Id, že jste nedokázal najít ani to, zač Karel VI. Schwarzenberg vyznamenání dostal. O květnovém povstání v Čimelicích (místo demarkační čáry) toho byly napsány stohy. Nějaké odkazy jsem Vám navíc už poslala, zde přidávám další, tentokrát z úřadu, který - dle mínění mnohých - nic nedělá a neodvádí žádnou práci : J. Čvančara, Z. Hazdra, J. Vajskebr : "Naší ctí je věrnost - Konec II. světové války v Evropě, aneb Anabáze tří šlechticů v květnu 1945"
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1002/004-022.pdf
Tím bych vcelku pokládala téma za vyčerpané. Že jste v něm zrovna neobstál, je zřejmé.
15. 05. 2013 | 20:58

Silvie napsal(a):

Z.B.

Ani vy nemůžete vědět všechno.
Nevylučuju, že v knihách jsou nějaké "úlety", ale na podstatě věci se nic nemění.
Lety mě nikterak zvlášť nezajímají - mě zajímá Kárl a Havel.
15. 05. 2013 | 21:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Svůj boj si klidně veďte. To je Vás problém. Jenom při tom používejte pravidvých a ověřených argumentů.
15. 05. 2013 | 21:27

S.Š. napsal(a):

Silvie :
A co Vám brání, paní Silvie, v tom, se něco o nich dozvědět ?
Pokud jde o Karla Schwarzenberga (jmenuje se Karel, nikoliv Kárl, paní Silvie, narodil se v Čechách, rodičům, kteří byli přihlášeni k národnosti české, oslovování "Kárl" je tudíž mimo mísu), resp. jeho rodiče (zajímáte se přece spíše o rodiče, ne ?), řada odkazů je uvedena již shora.
Nu, a pokud jde o Václava Havla, resp. jeho otce, či děda, co začít tady ? HAVEL, Václav M. Mé vzpomínky. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s. ISBN 80-7106-026-7.
Popřála bych Vám příjemnou četbu. Jenže, paní Silvie, není to spíše tak, že více než seriózní zdroje Vás zajímají spíše drby a spiklenecké teorie z euportálu ?

Zdeněk Brom :
To byste toho očekával příliš, pane Brome.
15. 05. 2013 | 21:50

Zdeněk Brom napsal(a):

S.Š.:

O některých prapodivných stycích a hostech na Hradě v době Václava Havla a Karla Schwarzenberga si myslím své a žádné iluze si nedělám. Přesto je třeba ctít věcnost a ověřenost. A samozřejmě se nezaměřovat pouze na tyto dva.
15. 05. 2013 | 22:21

Silvie napsal(a):

S.Š.

Vzomínková kniha člena Havlovic famílie, to bude vskutku neobyčejně relevantní zdroj.

Vy jako věrná stoupenkyně pravdy a lásky a landsmanšaftu jste pro mne absolutně nedůvěryhodná osoba.

Pohádky o "češství" Kárla si vypravujte někomu z družiny Číra - ti mají promyté mozečky dost na to, aby věřili všemu, co jim nakukáte.

Pro mne není rozhodně Čechem někdo, kdo mluví česky jako hotentot ,nezná ani naši hymnu a jeho jediným cílem je restituovat obrovský majetek, "zařídit", aby prošly zločinecké círk.rest a zrušit BD. Dvě věci z toho se mu už podařily, ta třetí projde jen přes naše mrtvoly (nás, kteří jsme volili Zemana proti Kárlovi).

Takže je to německý Kárl (a ne že ne), který má mnohem blíž k sudetským Němcům, nežli Čechům.
16. 05. 2013 | 07:48

Silvie napsal(a):

A ještě k tomu Bilderberg!
16. 05. 2013 | 07:48

SuP napsal(a):

Silvie -
Ale že to ve vás dlouho dřímalo ....
16. 05. 2013 | 08:22

Občan napsal(a):

Pane Brome,

na nesmysl s importem cikánských kápů z Osvětimi do Let jste přišel jak?

Cikánský tábor v Letech existoval pouhý jeden rok (necelý - září 1942-srpen 1943), vůbec nespadal do struktury nacistických koncentračních táborů a spravovalo jej protektorátní četnictvo. To nemělo absolutně žádné páky na to, aby si objednávalo nějaké vězně z Osvětimi.

Deportace Cikánů do Osvětimi začaly až koncem r. 1942, a to vč. některých německých Cikánů (nacisté si německé Cikány velmi pečlivě utřídili a do KL jich deportovali jen část, z níž většinu mužů v r. 1943 odveleli do pomocných jednotek Wehrmachtu).
Takže kromě toho, že protektorátní četnictvo nemělo JAK cikánské vězně z Osvětimi získat, nebylo je ani KDE vzít, protože do Osvětimi začali putovat až v době, kdy tábor v Letech již byl v plném provozu a pomalu se schylovalo k jeho likvidaci.

Neustále tu, pane Brome, školíte druhé, jejichž názory Vám nevyhovují. Jenže pro to, abyste mohl školit, musíte být také vybaven relevantními informacemi.
16. 05. 2013 | 08:52

ld napsal(a):

s.š.,

to nemůžete myslet vážně, že si leváci podávají levou ruku? To se snad nedělá ani na těch vaších sudeťáckých srazech.
Pokud se týče vyznamenání, byla udělována řadě kontroverzních osobností. Přečtětě si pozorně, kdo jej obdržel.
Možná i u vás v landsmančaftu se nenajdou jen příslušníci einsatzgruppen. A netvařte se, že o tom máte pochybnosti :-).
Vámi adorovaný Švarcenberg procitl do osvobozenecké nálady v 4/1945. Do té doby to nějak vázlo. Že dostal metál byl možná kompromis, úlitba. Co taky trochu zaráží je to, že na té fotce jsou pouze ti dva vzpomínaní představitelé. Celé to dělá dojem jakési pokoutnosti, nechuti těch opravdových laureátů se zúčastnit, pošpinit se obvyklého skupinového honorování.
Takže, paní Šauerová, moc jasna jste do té bídy nevnesla. Raději nechte sednout prach, neviřte jej svou servilitou tolik.
16. 05. 2013 | 08:53

Občan napsal(a):

Id,
levou ruku si, z mně neznámého důvodu (asi to bude mít nějaký vztah k tasení zbraně), podávají například skauti. Ještě při si tom tak divně překládají malíčky.

Tu fotku jsem už párkrát viděl a působí dost nedůvěryhodně.
Ale i kdyby to fotomontáž nebyla, tak Svobodův výraz, pohled i způsob podání ruky jsou velmi výmluvné.
16. 05. 2013 | 09:53

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Zkuste si přečíst knihu Ctibora Nečase - Romský holocaust. Je tam vše i s prameny. Není to nesmysl, je to fakt.

Ony totiž Lety byly součástí nacionálně socialistické vyhlazovací mašinérie, kde dozor vykonávalo české protektorátní četnictvo. Dozor. O ostatním rozhodovali nacionální socialisté. Takže i oni rozhodli, že pro větší pořádek přivezou ona kápa.

Máte pravdu, chce to relevantní informace. Tak si je sežeňte a nepouštějte se do spekulací bez znalostí.
16. 05. 2013 | 09:57

ld napsal(a):

Občan,

ano, ten skautský pozdrav jsem v diskusi se Šauerovou vzpomenul. Není to o tasení, ale že je to blíž k srdci, tedy jakýsi násobek upřímnosti.

Tu se nezdráhá vyjevit ani citovaná, stejné je to s jejím šířením sudetoněmecké osvěty.

Ano, na té fotce se Svoboda tváří jakoby spolkl šťovík, zato Švarcenberk se po ní sápe přímo s rozkoší.

Já rozumím tomu, že se sudeťáci i kolaboranti domáhají vrácení majetku, ale že za ně budou kopat i tuzemci, to je dost smutná výpověď o tomto národu.
16. 05. 2013 | 10:16

Občan napsal(a):

Pane Brome,
to myslíte Cikána Blažeje Dydy-ho?
Pak ovšem máte ve svých pramenech naprostý hokej. Schválně, jestli přijdete na to proč.
16. 05. 2013 | 10:36

Občan napsal(a):

Id,

no, ona se podává pravá ruka právě proto, že to je projev upřímnosti, nezáludnosti a neagresivnosti. Protože když máte podanou pravou ruku, tak nemůžete sáhnout po zbrani (pokud nejste levák) :o)
Kdežto když podáváte levou, tak máte pravou ruku volnou a ještě krytou (jakož i část trupu) tou podanou rukou a paží.
Kdyby mi někdo podával levou ruku a neměl tu pravou v gipsu a na závěsu, dost bych zpozorněl a podíval se mu pozorně k pasu :o)))

Jj, nad kolaborantstvím některých takyČechů člověk jen kroutí hlavou. Ale tou kroutily i mnohé generace před námi...
16. 05. 2013 | 10:43

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Myslím např. Fridricha Waitze, člena NSDAP a Deutsche Arbeistfront.

Nechcete si skutečně raději prostudovat prameny?
16. 05. 2013 | 10:45

Silvie napsal(a):

Id
A jste si opravdu jist, že jde o "tuzemce"?

V případě Šauerové bych tipovala buď na česko-německý původ (Schauerová) anebo na onen původ, jenž se tady nesmí zmiňovat... Tito jsou z nepochopitelných důvodů největšími zastánci nácků z landsmanšaftu. A že jde o pravověrné nácky, o tom není nejmenších pochyb! Jen jim dát možnost se projevit.

Což neznamená, že si totéž myslím o "normálních" Němcích.
16. 05. 2013 | 11:17

ld napsal(a):

Silvie,

no, třeba nám to sama poodhalí.
Ve hře je třeba možnost, že Šauerová je černoška z Kamerunu, kde se taky mluví německy :-). Víte jaký by to mělo zvuk, mít náměstka ředitele tajné služby s africkými kořeny? :-)
To by ani Havel nevymyslel...
16. 05. 2013 | 11:26

Občan napsal(a):

Pane Brome,
jste si jist, že to jméno píšete správně? O žádném cikánském/sintském kápovi takového ani podobného jména není nikde ani zmínka. Ani česky, ani jiným jazykem.
Internet na jméno "Fridrich Waitz" neraguje, kromě příspěvků jejichž jste autorem Vy sám.
16. 05. 2013 | 11:29

ld napsal(a):

Občan,

to je taky milé odůvodnění.
:-)
16. 05. 2013 | 11:29

resl napsal(a):

Škoda, že nejsem normání Němec, mohl jsem to mít u S. dobrý. Ta ráda značkuje kdo je kdo a lehce pozná nácky. Zatím nikdo neznačkuje ji, tak to taky nemá špatný.
Přesto je Schw. asi tak desetkrát charakternější a poctivější člověk, než většina zdejších bolševiků a šílených Čechů, vzešlých z komunistické výchovy. Tyto typy nejsou žádané ve státech Evropy, neboť by pomalu zničily i tu nejdemokratičtější zemi světa. Tady to navadí, už jsme zvyklí.
Kádrování, byla jedna z hlavních zbraní proti třídnímu nepříteli. Když nemůžeš najít nic, vrhni se soudruhu na jeho příbuzné a to by bylo, aby se něco v tom prohnilém, kapitalistickém rodu nenašlo. Ach, bije to do očí, ale slepý nevidí a sází své domněnky, bludy a fabulace dál a dál. Je jiný.
16. 05. 2013 | 11:36

Silvie napsal(a):

Z.B.
Když si přečtete toto a vezmete na vědomí následný názorový přemet F.Gála (Polansky mluví o pol.tlacích) v momentu, kdy se autor Bouře dotkl ikon - Havla a K.S., měl byste zapochybovat...

Proč někdo jednoznačně neověří, zda byly do archivních složek týkajících se vlastnictví Barrandova vloženy nějaké čerstvé strojopisem psané listiny?
Nebylo by to poprvé, kdy se něco podobného objevilo.

Ať už mám na Pitharta jakýkoliv názor, lze ho pokládat za věrohodnou postavu. Už jen to, že jde o starého přesvědčeného pravdaláskaře a přítele Havla, o něčem vypovídá. Ani v nedávném rozhovoru se nedovážil zpochybnit informace pocházející od Polanskeho (K.S.).
Co se týká Polanského knihy, máte pravdu, kniha vyšla, ale nikdy se nedostala ke svým čtenářům.

"Krátce před vydáním knihy se s Polanským v jedné pražské literární kavárně sešel Karel Schwarzenberg, potomek hlavních "hrdinů" knihy Bouře a někdejší kancléř prezidenta Havla. O předmětu jejich hovoru máme jen svědectví Paula Polanského, a i to jen z druhé ruky. Schwarzenberg Polanskému navrhl, že věnuje nějaké peníze pro pietní místo v Letech.

"Když jsme při příležitosti vydání knihy v roce 1999 uspořádali tiskovou konferenci, z mnoha pozvaných novinářů na ni přišel jen jediný, a ani ten pak o ní nenapsal ani řádku. Knihkupci ji nechtěli, nikdo o ni neměl zájem, prostě se rozhostilo naprosté ticho. Bylo to zvláštní ale o důvodech toho stavu nechci spekulovat, i když názor samozřejmě mám. Máme zřejmě ve zvyku problémy řešit tak, že je zameteme pod koberec," říká Fedor Gál.

Krátce nato praskla v patře nad skladem nakladatelství voda a celý náklad Bouře zničila. Pojišťovna škodu zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se uzavřel. Zůstalo jen pár výtisků a Paul Polansky odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský uprchlický tábor."


Toto je citace F.Gála (jeho původní názor na Polanskeho).Poté se od něho, zřejmě ze strachu, začal veřejně distancovat.

"Byl to Paul Polansky, kdo vmetl Čechům do tváře ostudné mlčení kolem koncentračního tábora v Letech u Písku už začátkem devadesátých let. On a Markus Pape – oba cizinci. Byl to Paul Polansky, kdo dal jako první mrtvým obětem z tábora v Letech u Písku jména. Tedy, první z gádžů - Romové si své mrtvé pamatují. Přešlo hodně let, než se ta jména objevila na hřbitovních tabulích v Mirově zásluhou Čeňka Růžičky. A dodnes (duben 2010) je centrálním monumentem na místě bývalého koncentráku prasečák.

Paul Polansky, ve spolupráci s Lubošem Zubákem a Markusem Pape, našel a vyslechl svědectví několika desítek Romů přeživších genocidu na českém území, a mnohdy také českýma rukama. S buldočí umanutostí vyhledával a nacházel informátory a dokumenty. Narazil přitom na informace a indicie o české vině za válečný úděl Romů a židů. Některé opravdu neuvěřitelné. Dal si však někdo z českých novinářů práci s hledáním pravdy a důkazů? Ne - až na ojedinělé pokusy o skandalizaci.

Paula Polanskeho jsem znal osobně. Byl jsem se synem Robertem jeho vydavatel, a byl štamgastem v naší někdejší literární kavárně G plus G. Psal tam, hrál šachy, rozmlouval, pil kafe a whisky. Žil v Praze velice skromně. Nikdy nemluvil o svém životě, o svém soukromí. Byl to člověk kontroverzní, altruista a provokatér, odvážný, nezávislý, fabulátor, tajemný, talentovaný… CHLAP. Zmizel, jak přišel, aniž štěkl pes. Odešel do Kosova pomáhat Romům bolestně zasaženým tamějšími konflikty. Psát nepřestal, jak se mi podařilo vygooglit.

Proč o tom píšu po mnoha letech? Protože prasečák v Letech u Písku pořád stojí, protože molotovovi koktejly létají do domů spících romských rodin, protože Natálce Kudríkové postupně lékaři ustřihávají prst za prstem, protože venku zuří kampaň před zbytečnými volbami, aniž by politici, kteří tolik žvaní o solidaritě, také solidaritu projevili… A také proto, že Paul Polansky zde žil a vytvořil dílo, které by nemělo být zapomenuto. Je totiž naším zrcadlem. Jedním z mnoha."
16. 05. 2013 | 11:42

Silvie napsal(a):

Z.B.

Opravdu jste přesvědčen o své neomylnosti???
Chcete mi tvrdit, že Polansky je hochštapler a lhář?
Nebo se pravda nehodí jen někomu do krámu?
Je Pithart pro vás nedůvěryhodný?


Persona non grata Paul J. Polansky - hlavni protagonista "Letske afery"

Petr Pithart

Tezko jsme mohli vybrat pro nasi rubriku vhodnejsi osobu. American Paul Polansky je dnes v Cechach nejen nepohodlnou osobou, ale temer desperatem. Proc? Asi proto, ze se snazi zaplnit jedno bile, a pritom zatracene citlive misto v ceske historii. A ze si pritom nebere servitky. Rika nam primo do oci: Vy Cesi jste si za valky zridili koncentrak na Romy. I kdyz o nekterych jeho zaverech muzeme mit pochybnosti, jedno mu nelze uprit. Predevsim jeho zasluhou se o Letech zacalo nahlas mluvit. Snad proto by uz konecne mel dostat prostor k tomu, aby mohl rici, co si o tom vsem mysli.
http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/Lety_Pithart.html
16. 05. 2013 | 11:46

Silvie napsal(a):

S jakou reakci jste se tu setkaval, kdyz jste zacal hledat dalsi dokumenty, popripade pametniky? Jak se k vam chovaly ceske instituce? (Pithart)
Polansky
Na prelomu srpna a zari 1994 jsem si byl jist, ze prezivsi vezni a dozorci z letskeho tabora jsou stale nazivu a zaslal jsem prezidentu Havlovi faxem zadost, ve ktere jsem ho prosil, aby dal podnet statnimu zastupitestvi k vysetrovani valecnych zlocinu v Letech. Misto na prislusneho statniho zastupce nebo na Ministerstvo vnitra, mne vsak prezidentska kancelar odkazala na Ministerstvo zahranicnich veci, kde jsem okamzite vycitil kamuflaz. Od toho okamziku mi byla odeprena veskera spoluprace. Archivy, ktere mi drive byly volne k dispozici, se pojednou zdrahaly mi vyhovet. Nekolik vladnich uredniku mne informovalo o tom, ze nikdo z byvalych veznu ci dozorcu tabora jiz neni nazivu, ackoliv jsem pozdeji ve statnim archivu v Treboni nasel fotokopie vice nez 300 dopisu zaslanych byvalym veznum letskeho tabora v letech 1975-1996 (mam je stale u sebe).

Rizenim "afery Polansky" byl poveren Josef Havlas z MZV. Behem nasledujiciho roku sepsal dve dlouhe interni zpravy pro vladu (vetsinou slo o dezinformace ve starem komunistickem stylu), ktere doporucovaly, jakym zpusobem by proti mne melo byt postupovano. Havlas doporucoval, aby mi byl znemoznen pristup do vsech ceskych archivu.

Narazil jste nekdy ve snaze neco o Letech publikovat? (Pithart)

Nikdy jsem nemel v umyslu o Letech psat. Kdyz jsem ale zjistil, jakou podivnou hru se mnou hraje prezidentska kancelar, MZV a Urad pro narodnostni mensiny, nezbyvalo mi nic jineho nez najit byvale vezne letskeho tabora. Do dnesniho dne jsem hovoril s vice nez devadesati byvalymi vezni. Jejich pribehy, podlozene dokumenty z prazskych archivu, potrvrdily ma nejhorsi podezreni ohledne skutecnych udalosti v letskem tabore. Nekolik velkych nemeckych casopisu vyjadrilo eminentni zajem o moje vyzkumy, ale ja osobne bych svou praci radeji publikoval v Ceske republice. Do dnesniho dne se mi vsak ozval jediny zajmce o vydani mych vyzkumu - Fedor Gal. Chtel ovsem vydat pouze me rozhovory s byvalymi vezni, nikoli vsak moje spatne zkusenosti s ceskou vladou, ktera se mi pokousela zabranit v jejich hledani. Takovyto pristup mne prinejmensim uvadi do rozpaku. Jak muze nekdo odmitnout vydat neco, co nikdy necetl?
16. 05. 2013 | 11:48

Silvie napsal(a):

Resl
Paní Šauerová se tady profiluje jednoznačně jako příznivce landsmanšaftu - tudíž se "nálepkuje" sama.
Asi se moc nemýlím,, když pol. nekorektně napíšu, že většina zdejších pravdalásek jsou židé. Nic proti nim nemám, jen to konstatuju.

To, že je Posselt kryptonácek je snad víc,nežli zjevné.
Vsadím se, že má doma pod polštářem místo bible Mein Kampf.
A s takovými lidmi má úzké kontakty náš min. zamini. Dost děsná představa.
Vlastenec jako vyšitý!
16. 05. 2013 | 11:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Na co vám reaguje nebo nereaguje internet, to mě nezajímá.

Existují odborné knihy a písemné prameny. Ty to jméno znají a uvádějí. Citaci jsem Vám uvedl, můžete si to ověřit.
16. 05. 2013 | 12:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Opravdu jste přesvědčen o své neomylnosti???

Nejsem.
Chcete mi tvrdit, že Polansky je hochštapler a lhář?

Polansky je romský aktivista a lidskoprávní aktivista. Dělá svoji práci.

Nebo se pravda nehodí jen někomu do krámu?

Zatím se nehodí především Vám. Předcházejí příspěvek je očividně odněkud opsán. Zdroj? Píše se tam, že Polanska vmetl čechům do tváře mlčení. Jenže o Letech se psalo i před rokem 89.

Je Pithart pro vás nedůvěryhodný?

Velmi.
16. 05. 2013 | 12:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Opravy:

Opravdu jste přesvědčen o své neomylnosti???

Nejsem.

Chcete mi tvrdit, že Polansky je hochštapler a lhář?

Polansky je romský aktivista a lidskoprávní aktivista. Dělá svoji práci.

Nebo se pravda nehodí jen někomu do krámu?

Zatím se nehodí především Vám. Předcházející příspěvek je očividně odněkud opsán. Zdroj? Píše se tam, že Polansky vmetl Čechům do tváře mlčení. Jenže o Letech se psalo i před rokem 89.

Je Pithart pro vás nedůvěryhodný?

Velmi.
16. 05. 2013 | 12:39

resl napsal(a):

Silvie : To, že je Posselt kryptonácek je snad víc,nežli zjevné.
Vsadím se, že má doma pod polštářem místo bible Mein Kampf.
..................
no řekněte, chtěli byste někdo s touto "dámou" polemizovat ?
snad až po vyléčení.
16. 05. 2013 | 12:45

Občan napsal(a):

Pane Brome,

Vy jste vůbec nic necitoval, Vy naopak cosi tvrdíte zcela bez podkladů.
Takže buď přesně OCITUJTE Ctibora Nečase (jak se správně provádí citace snad víte), nebo uznejte, že jste se zmýlil.

Protože pravdou je přesný opak toho, co tvrdíte - Cikáni se stávali kápy. Ovšem v opačném gardu - až poté, co z Let, Hodonínka a mnoha dalších míst v Evropě doputovali do Osvětimi.
16. 05. 2013 | 12:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Sežeňte si knihu Ctibora Nečase:

http://www.databazeknih.cz/knihy/holocaust-ceskych-romu-74757

Zkuste si ji přečíst. Pak se vyjadřujte.
16. 05. 2013 | 13:00

Silvie napsal(a):

Z.B.
Nemám ráda ani Pitharta, ani Gála, ale považuju je za relativně důvěryhodné zdroje.
Už jen proto, že patří ke stejnému táboru jako ctný Havel a K.S., tudíž je nelze označit za "obrazoborce".
ty zdroje vám můžu dohledat, bohužel jsem si při kopírování zavřela "okna" a nestihla sem hodit link.

Resl

A kdo je podle vás! Posselt?!
To by mě opravdu zajímalo.
Pro mne to je člověk stejně odporný a upocený zvenku jako zevnitř!
16. 05. 2013 | 13:05

Silvie napsal(a):

Z.B.
Zde je ten link.

http://www.fedorgal.cz/blog/index.php?itemid=219
Jinak podotýkám, že mě cikánská otázka a tábor v Letech naprosto nezajímá.
V této věci se angažuju jen proto, že souvisí s K.S. a vzdáleně také s Havlem.
16. 05. 2013 | 13:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Třeba toto?

V předvolební kampani se užívají různé denunciační metody. Na vlastní kůži to pocítil i sociolog Fedor Gál, jehož článek jsme převzali z jeho blogu:

Není jiné cesty v souboji emocí, než volit emoce pozitivní. A dělat si iluze, že anonymním škůdcům dobré pověsti kohokoliv jde o pravdu, je holý nesmysl. Už teď je zjevné, že proti Karlu Schwarzenbergovi byly do druhého kola prezidentské kampaně zneužity standardní estébácké metody. Komu asi prospívají?

Nicméně, v denunciační kampani proti Karlu Schwarzenbergovi byla zneužito i mé jméno a to v souvislosti s koncentračním táborem v Letech u Písku. Je to už téměř pět let, co jsem se k věci vyjádřil. Nebude na škodu, když svůj tehdejší postoj zopakuji:

Paul Polanský je nepochybně člověk, který otevřel kauzu koncentračního tábora v Letech u Písku způsobem, jež vyvolal zájem medií i politiků. Vyhledal několik desítek přeživších, dokázal je přimět, aby podali svědectví, a publikoval je (Tíživé mlčení. G plus G, Praha 1998). Hodně mu přitom pomohl například Petr Pithart, který s nim udělal rozhovor pro Přítomnost v čase, kdy byl Polanský spíše za podivína a skandalistu, než za historika, jímž se cítil.

To bylo v první polovině 90-tych let. Z archivních materiálů i ze svědectví Romů, kteří přežili zvěrstva českých koncentráků, poskládal Polanský příběh, kde se míchá pravda s fikcí (Bouře. G plus G, Praha 1999). Fakt, že Polanský čtenářům podsouvá, že jde o příběh, do kterého jsou „namočeni“ lidé jako současný ministr zahraničí kníže Schwarzenberg a Václav Havel, vnímám jako marketink. Marketink člověka, pro kterého, jak si dnes myslím, je osobní zájem a image hodně důležitý. Říkám to s trochou smutku. Byl jsem to totiž já, kdo mu umožnil všechny knihy ke kauze Lety vydat v Čechách .

Tyto řádky jsem napsal poté, co se Paul Polanský připomněl v Prague Post. Vzápětí se tématu chopila Tereza Spencerová z Czech Free Press obsáhlým povídáním a vyzvala mě k reakci. Učinil jsem tak okamžitě. A protože vím, jak to chodí v mediích, dodávám krátkou repliku od Markuse Papeho, který se koncentráku v Letech u Písku věnoval a věnuje dlouhá léta a zná mnohé přeživší osobně:

„Bývalí romští vězňové letského tábora řekli Polanskému, že se prali o to, pracovat pro Schwarzenberga, tam byly totiž nejlepší pracovní podmínky. To hlavní ale je, že v té době byl už majetek Schwerzenberga pod nucenou správou německého správce a Schwarzenbergové nemohli už o takových věcech rozhodovat. Zaměstnanci podniků Schwarzenberga tehdy spíše pomáhali věznům, než aby je vykořistili. Proto v tomto případě bylo správné objednávat si vězně na práci z letského tábora, i když to třeba prospělo majetku Schwarzenberga, který už nemohl sám spravovat.“

Tolik mail od Markuse Papeho. Ano, Paul Polanský ve mě probudil zájem o romský holocaust. Ano, jeho knihy byly mobilizační a to bylo fajn. Střílel však „od boku“ a pramálo mu záleželo, jestli se strefuje do viníka nebo nevinného, jestli střílí na skutečný nebo fiktivní terč.

P.S.
Střízlivý čtenář jistě vnímá fakt, že Markus Pape nepíše ve svém mailu o Karlu Schwarzenbergovi, ale o jednom z jeho předků.

Článek jsme převzali s laskavým svolením autora.

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/fedor-gal-neni-jine-obrany-pred-anonymnim-kydanim-spiny-nez-ji-ignorovat
16. 05. 2013 | 13:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Lety nesouvisí se současným K.S. a ani se zesnulým V.H. Maximálně s jeho předky.
16. 05. 2013 | 13:14

Občan napsal(a):

Ne, pane Brome, takhle opravdu ne.
Vy tvrdíte, že CITUJETE. Takže CITUJTE správně, dle citačních pravidel (http://www.boldis.cz/citace/citace.html; http://dl.webcore.czu.cz/file/cG05aDB1cDNGcXM9; http://www.cvut.cz/pracoviste/nakladatelstvi/dokumenty/norma-csn-iso-690-2.pdf a další).
Jinak se jedná o Vaše nepodložené tvrzení.
16. 05. 2013 | 13:27

stejskal napsal(a):

To je hodně zajímavá debata. Díky za spousty odkazů na prameny. Některé jsem neznal, každopádně se po nich poohlédnu.

A jen na okraj: panu Gálovi jsem tu kdysi nabízel blog. Byl velmi vstřícný, ale k blogování zde se uvázat nechtěl. Důvody uvedl podobné, jako už zazněly výše.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
16. 05. 2013 | 13:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Chci po Vás tak moc, když máte dojít do knihovny, půjčit si knihu Ctibora Nečase: Holocaust českých českých Romů a ověřit si moje tvrzení?

Nečas, Ctibor. Holocaust českých Romů. Praha, Prostor, 1999. 173 s.
16. 05. 2013 | 13:44

Občan napsal(a):

Ne, pane Brome.
CITUJTE.
16. 05. 2013 | 14:00

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Uvedl jsem informaci a zdroj informace. Buď ho ověřte nebo nebo vyvraťe. To je vše.
16. 05. 2013 | 14:04

mb napsal(a):

SuP napsal(a):
Silvie -
Ale že to ve vás dlouho dřímalo ....
16. 05. 2013 | 08:22

v silvii to nikdy nedřímá dlouho, vždycky to jde rychle a snadno ven ...

zdenku dekuju za zprostredkovani informaci ve 13 11 ...
16. 05. 2013 | 18:57

S.Š. napsal(a):

Silvie :
"V případě Šauerové bych tipovala buď na česko-německý původ (Schauerová) anebo na onen původ, jenž se tady nesmí zmiňovat... Tito jsou z nepochopitelných důvodů největšími zastánci nácků z landsmanšaftu. ..."
A ještě : "Asi se moc nemýlím, když pol. nekorektně napíšu, že většina zdejších pravdalásek jsou židé."

Uspokojím Váš milý zájem, paní Silvie, nemám s tím žádný problém : Příjmení je vyvdané, Šauerovi byli Češi původem z Klatov, kožešníci, otec mého manžela právník, člen Národních socialistů, nedopadl moc dobře. Moji dědečkové se jmenovali Novák a Lutovský, původ z Vysočiny, resp. jižních Čech, první zaměstnanec pojišťovny Slávia, druhý profesor matematiky a fyziky a zástupce ředitele plzeňského reálného gymnázia.

Kdoví proč, vybavila se mi při čtení vašich řádků naše někdejší vinohradská domovnice paní Kadlečíková, zajímala se a věděla vždycky všechno, její manžel byl docela náhodou zaměstnán u vnitra. Zvláštní asociace. Já bych si, paní Silvie, s dovolením taky zatipovala : Vy jste volička komunistů, nebo DSSS ? Rasistka a milovnice spikleneckých teorií jste ovšem v každém případě. Úvahy, čemu lze takové postoje přičítat, se ohleduplně zdržím. Aktualne.cz je mi ovšem docela líto.
S pozdravem
Sylva Šauerová
16. 05. 2013 | 19:32

Silvie napsal(a):

S.Š.
Absolutně vedle, původně skalní volička ODS, později nedopatřením TOP 09 (tluču kvůli tomu denně hlavou do zdi jakmile spatřím Kárla nebo Kalouska).

Bolševiky jsem nikdy nevolila.K těm tíhli právě židé, kteří se pak u nás popravovali v 50.letech mezi sebou, když už jste to sem zatáhla.

To, že židé tíhnou k sudetským Němcům, je mi na nich prostě nesympatické. Jelikož jde o židy, kteří se k svému židovství hlásí, stihla jsem tuto skutečnost zaznamenat. Pravděpodobně z toho nějak profitují (kdosi tu psal v této souvislosti o vlastnictví "českých" - resp. německých novin) Nesmí se to říkat???
Jako by si s námi-nežidy vyřizovali přes ty Němce nějaké staré účty.
Cítím, že nám tím dávají opovržlivě najevo, že s námi "čecháčky" nemají nic společného. Chápu jejich postoje jako projev nepřátelství vůči svému národu.
Nerozumím tomu a jeví se mi to jako odpadlictví od vlastního národa.
Pokud tedy vůbec český národ akceptují.

Akutálně taky lituju, protože je tu plno propagandistických blogů přesně v intencích vašeho smýšlení.

Jinak nejsem ani rasistkou, ani antisemitkou, v tom se dost mýlíte.
Ale přesvědčit vás o tom nemůžu.
Vždycky (a platí to i nyní) jsem stála za politikou Izraele, protože ho považuju za poslední antiislamistickou hráz.
Nikdy jsem nezpochybňovala nic, co tento stát ve své zahraniční politice dělá a nikdy to ani zpochybňovat nebudu.

Omlouvám se, pokud jsem se vás ohledně toho původu nějak dotkla, to jsem opravdu neměla v úmyslu.
16. 05. 2013 | 20:11

mb napsal(a):

silvie já myslím, že pravdoláskař v sobě spojuje ty nejhorší vlastnosti ssmana a žida ... thypický pravdoláskař je kvintesencí toho nejhoršího z židovství a esesáctví ...

s pozdravem ...

(sš... nějak jste se nerozepsala, proč myslíte, že lidé nemají mít pocit, že žijou ve spravedlivé společnosti ( spravedlivě spravované ...) ... hezký večer)
16. 05. 2013 | 20:38

S.Š. napsal(a):

Myslím, že jsem to napsala jasně, pane mb. Obecně ale, samozřejmě, že lidé by měli mít pocit, že zákony platí pro všechny, pokud máte na mysli toto, a doufám, že nemáte pocit, že bych zastávala jiný postoj. Nemám naopak dojem, že by lidé proto, že politické strany strany, resp. někteří jejich funkcionáři (ne všichni, pozor) místy (ne vždy a všude, pozor) selhávají, měli usilovat o změnu režimu. To mám za přání velmi krátkozraké a také, omlouvám se, hloupé, nepoučené.
Vy ale taky stále ještě něco dlužíte, pane mb, nemyslíte ?
16. 05. 2013 | 22:09

mb napsal(a):

já jsem právě nepochopil sš, co je komunistického na tom, že/když si myslím, že lidé by měli mít pocit že žijí ve spravedlivé společnosti ... mimochodem patrně (i) tímto pocitem byla nesena revoluce 89 ...

myslím, že nedlužím sš ... a už jsem to psal ... stále myslím, že nemůžete odepsat celou čssd jakožto nedemokratickou, a proto myslím, že jste nemluvila pravdu ... už jsme si to myslím, psali ... :-))

ale jestli chcete tak vam klidně jednu bianco omluvu vystřihnu ( v ramci utužení/udržení vztahů :-)) já rád kamarádím ( skoro ) s každým ... i s ls ... ale ten mi nedá blog ...

... hezký večer ...
16. 05. 2013 | 22:14

Silvie napsal(a):

mb
Přesně tak - pravdaláskař je, bohužel, pro tuhle společnost stejně zhoubný jako je současná politika "pravicových" stran zhoubná pro obecné vnímání spravedlnosti a demokracie.

Pravdaláskaři byli vždycky elitáři, kteří si nezaslouženě osobovali právo mentorovat ostatní. Na jednu stranu deklarují odpor k náckům (neškodná a komická Vandasova strana je tu vydávána za ohromně nebezpečnou), na druhou stranu se otevřeně staví za Sudeťáky, kteří jsou většinou národa vnímáni jako pokrevní potomci nacistů (viz postoj majority k BD) , kteří si nikdy nepřestali dělat naděje na vrácení majetků v pohraničí.
To, že se právě za ně staví velká část židovské obce ,je pro mne velkým zklamáním. Nejsem si jistá tím, že by jejich předci, kteří skončili v lágrech, byli jejich počínáním nadšení.
16. 05. 2013 | 22:56

S.Š. napsal(a):

Ale pane mb, co je to spravedlnost ? Jde o pojem vždy přece subjektivní. Někdo považuje za spravedlivé, že dříve ukradené církevní památky zůstanou v majetku státu, to kdyby měly spadnout (jsou přece nás všech !), jiný má za spravedlivé (alespoň přibližně stejné) platy či důchody, další třeba zdravotnictví či školství zdarma, protože to přece nic nestojí, ev. stát je "povinen se postarat", vymýšlet bych si mohla ad absurdum. Jo, vyžadovat stát, kde platí právo pro všechny stejně, to je docela jiná věc, jak vidím, to jste ale neměl na mysli. Pokud jde o převrat, nemyslím si, že by lidé volali po "spravedlivé společnosti". Slyšela jsem slova o svobodě, o demokracii pro všechny, ne vládě jedné strany, ap., paměť Vás klame.

Tak a teď ten zbytek : Nenapsala jsem, píši to opakovaně a trvám na tom, že považuji (nebo že JE) ČSSD za nedemokratickou stranu. Takže žádné "jestli chcete, vystřihnu tady omluvu" v rámci dobrých vztahů. Normálně by se člověk vrátil k tomu, co kde sporného bylo napsáno, znovu si to v klidu přečetl a pak se podle toho zachoval. Sám, bez upozorňování. Vaše chování mě překvapilo, pane mb, to je všechno.
16. 05. 2013 | 23:18

mb napsal(a):

tak lidé nechtěli v 89 spravedlnost ... no vidíte ... kdo by to byl řekl ...

řekl bych že právě na deficit spravedlnosti společnost dojede ... pokud na něco ...

tak zdravím, hezkého večera ...

silvie pochopila jste že se jednalo o ironii ...

pravdolaskaři silvie byli a jsou politicky opakovaně poráženi ... akorát si z nich klaus udelal fackovacího panáka na kanalizaci hněvu společnosti ... což se mu (ve vašem případě) skvěle podařilo ...

pravdoláskaři jsou neškodní a vyřízení ...

pravda a láska by mela zvitezit nad lzi a nenavisti ... a spravedlnost nad nespravedlnosti ...

je to nejobecnější výrok / havel musel zjednodušit a zudernit heslo/y pro dav/y)

tož sa mějte ...
16. 05. 2013 | 23:28

mb napsal(a):

jo sš ... jak se díváte na vyjádření Kalouska, že šel pryč z místnosti když hovořil Zeman s výmluvou/argumentací: že musí dělat za peníze daňového poplatníka něco užitečného/užitečnějšího ... a jak se s tím slučuje to, že Karel Schwarzenberg za peníze daňového poplatníka spí ... ???

zatím zdravím ...
16. 05. 2013 | 23:32

Silvie napsal(a):

Nedá mi to nereagovat, i když nejsem tou oslovenou.

Vydávat zločinecké círk.rest. v této formě za "vrácení" majetku církvím je opravdu nehorázné. Nyní ty památky sice patří církvi, ovšem jejich opravy se stále financují z peněz daňových poplatníků, což se týká na mnoho let i platů zaměstanců církve (kdoví ,zda se stát této povinnosti kdy zbaví).
Nemluvě o tom, jakým způsobem byly círk.rest. ve sněmovně (jen díky kriminálníkům) prohlasovány. V tomto případě ruka ruku myje (Nečas i Kalousek byli vzáceně zajedno).

Placené vysoké školství je pouze v některých zemích unie, a to např. v Itálii, která není právě ukázkou fungující ekonomiky a demokracie.
Zde platí, že se absolvent právnické fakulty může stát koncipientem (potažmo právníkem) nebo notářem výhradně! za předpokladu, že se narodil do rodiny právníka či notáře.
V poslední době se v Itálii množí sebevraždy studentů, kteří po zjištění,že absolvovali náročnou (fin. i odborně) školu a nemají šanci na zaměstnání v oboru (což se týká i medicíny), nevidí jiné východisko.
Chceme-li se přiblížit tomuto modelu, kdy vzdělání bude jen pro bohaté (ale třeba chudé duchem), pak potěš pánbůh.
V USA nyní mají obrovské problémy s tisíci půjčkami zadluženými studenty, kteří ještě nezačali ani vydělávat a už po nich pošilhává exekutor.

Totéž platí i pro zdravotnictví. Začíná se pomalu ukazovat, že Rath nebyl takový lhář, když tvrdil cosi o zdravotnictví pro bohaté a chudé (nakonec měl pravdu i o zločineckých privatizacích nemocnic-viz Brandýs).

Důchody nemusí být samozřejmě stejně velké, ale každý!!! důchodce by ze svého důchodu, jenž si nemalou fin.částkou celý život předplácel, měl důstojně vyžít. Pokud musí paní ještě v 75 letech pracovat, aby neskončila na ulici, zatímco státní úředníci tunelují státní kasu (Drábek a spol.), lze tenhle stát označit za hanebný a gaunerský.
Důchodce za bolševika si sice nemohl nikterak vyskakovat (ani jezdit na Bahamy, což nemůže ani dnes), ale zcela jistě mu nehrozilo, že ho exekutor vyhodí na ulici, protože nebude mít na nájem.

Nevím, proč se pak někdo diví nostalgickému vzpomínání prostého lidu na "blažené bezstarostné" časy za vlády bolševika.
16. 05. 2013 | 23:47

Silvie napsal(a):

Mb

Jistěže jsem pochopila ,že jde o ironii.
VY máte přece k pravděalásce blízko.
Taky jsem vám ironicky odvětila.

Ale zcela neironicky říkám, že jsem zcela zbavena "pravicových" iluzí.
Kdyby ČSSD dokázala dělat politiku oproštěnou od korupce, blbců a eurohujerství, asi by mi za současné situace byla programově nejblíže.
Nevím, zda ještě budu někdy mít důvěru v nějakou opravdovou pravicovou stranu.
16. 05. 2013 | 23:52

S.Š. napsal(a):

Pane mb, tak ještě jednou, vidím, že Vám stále není jasné, o čem vedu řeč. Takže ještě jednou a jinak : Až mě přestanete oslovovat "jo sš ... jak se díváte" a začnete se chovat uměřeněji, můžeme dál vést nějakou další rozmluvu. Váš způsob chování z posledních týdnů akceptovat nehodolám, není k tomu žádný důvod.
16. 05. 2013 | 23:52

mb napsal(a):

njn ...
16. 05. 2013 | 23:58

Jan Sladký napsal(a):

Autor tohoto slovního průjmu by měl být oficiálně přezkoumán z hlediska duševní způsobilosti.
19. 05. 2013 | 13:25

rizdiatry napsal(a):

Men Take On Debt To Fund Dates

[url=http://www.kiwibox.com/magenbecerril/blog/entry/106545249/2013-chrome-heartssbk-bkl]クロムハーツ サングラス[/url]
[url=http://yaya9074.meblog.biz/article/16363464.html]ミュウミュウ バッグ[/url]

<a href="http://tiancaiya9074.allmyblog.com/4-marc-by-marc-jacobs-pu-leather-tote.html" alt="マークジェイコブストート">マークジェイコブストート</a>
<a href="http://yaya74.exblog.jp/" alt="激安 トリーバーチ">激安 トリーバーチ</a>

eshinecycling
http://blog.livedoor.jp/taozai9074/archives/27213156.html
http://yayazhou9074.xanga.com/773347022/%e6%96%b0%e4%bd%9c%e5%85%a5%e8%8d%b7%e3%80%80tory-burch-sandal-stb0832-%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90/
http://findatbest.in/blogs/viewstory/9755
http://abmiration.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=97106&Itemid=70
http://www.republicamor.com/blog.php?user=zxcvb0507&blogentry_id=97870

[url=http://www.chromeheartsbigsales.com/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%84-%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D-c-43.html] クロムハーツ メガネ [/url]
[url=http://www.toryburchlargesale.com/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88-c-20.html] トリーバーチ バッグ 激安 [/url]
[url=http://www.toryburchbigsalejpa.com/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-c-2.html] トリーバーチ バッグ [/url]
[url=http://www.paulsmithoutlet4jp.com/] paul smith [/url]
[url=http://www.2013toryburchsjpa.com/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81-%E8%B2%A1%E5%B8%83-c-18.html] tory burch 財布 [/url]

<a href="http://www.newmjbags.com/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF-%E8%B2%A1%E5%B8%83-c-30.html" title="マークバイマークジェイコブス 長財布"> マークバイマークジェイコブス 長財布 </a>
<a href="http://www.paulsmithoutlet4jp.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-c-6.html" title="ポールスミス バッグ"> ポールスミス バッグ </a>
<a href="http://www.mjbagsjp.com/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF-classic-q-c-65.html" title="マークバイマークジェイコブス バッグ"> マークバイマークジェイコブス バッグ </a>
<a href="http://www.paulsmithoutlet4jp.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9-%E4%BA%8C%E3%81%A4%E6%8A%98%E8%B2%A1%E5%B8%83-c-13.html" title="ポールスミス 財布 メンズ"> ポールスミス 財布 メンズ </a>
<a href="http://www.paulsmithclubjp.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9-%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-c-11.html" title="ポールスミス レディース"> ポールスミス レディース </a>
21. 05. 2013 | 06:45

rizdiatry napsal(a):

Believe if or not you find jobs in the mystery shopping field the same way that you find jobs in any other field. You look for jobs and put yourself in the right place to get them. Or you can just sign up for companies that will send you and endless supply of jobs and companies looking to hire you. This is possible in the mystery shopping field. Finding jobs isn't hard, finding good jobs is what's difficult. Because all mystery shopping companies aren't managed the same. Some managers have given up on their business or companies have decided not to work with them anymore. But instead of updating there sites and letting people know that they don't have any new jobs they decide to leave there jobs posted. And when they do this they cost people time and money. That's why you have to check the dates on assignments before you sign up for them.Companies also don't pay the same. For every job that you do you should get a minimum of ten dollars for your work. Some companies don't agree on this and are in my opinion greedy and will try to give you six or seven dollars instead of what you deserves. So you should get in contact with a lot of companies and compare the prices of jobs before you accept one. Once you've picked the right company and have begun to accept assignments. You need to make sure that you complete them on time. And you also need to make sure that you submit your report back into the company on time. You report should be well detailed, organized, grammatically correct, and spell-checked. If you don't turn in a good report then you run the risk of not being paid for your work. And instead of making money you will actually lose money and time. For a list of good shopping companies and more information on mystery shopping visit http://www.howtobecomeamysteryshopperguide.com/

http://www.kiwibox.com/momosky123/blog/entry/106774175/2013-amanda-logo-clutch/?pPage=0
http://alforesya.ps/ga/index.php?do=/blog/48052/paul-smith-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E6%96%B0%E4%BD%9C-%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/
http://www.lavasoononline.com/index.php?do=/blog/6438/oakley-radar%E3%80%8C%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5/
http://www.facebohot.com/index.php?p=blogs/viewstory/187879
http://yaplog.jp/mandylala74/archive/243
http://www.buongiornoveneto.com/index.php?do=/blog/8511/paul-smith-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E6%96%B0%E4%BD%9C-%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/
http://www.buongiornoveneto.com/index.php?do=/blog/8508/2013%E5%B9%B4%E6%96%B0%E4%BD%9C%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81-tory-burch-robinson-gusset-bag/
http://sylviemarold23.soup.io/post/314230943/2013
http://www.mediakynect.com/member/blog_post_view.php?postId=104228
http://maruta.be/SylvieMarold/17

http://yayazhou9074.008.burogu.jp/000207781.html
http://ukrainegay.org/index.php?p=blogs/viewstory/1657449
http://www.mediakynect.com/member/blog_post_view.php?postId=104702
http://tiancaiya9074.97blogs.com/art-12510125401246312496124521251012540124632860823433marc-by-marc-jacobs-classic-q-fran-bag.html
http://nusasari.wall.fm/blogs/user/tiancaiya9074

chenwen
24. 05. 2013 | 06:04

ujpobwrr napsal(a):

This is why you need them to bring spare bags, it is never too late to loose some heavy items. Greetings! I've moved the discussion from the original Yahoo Groups to this location in order to attempt the categorization of discussion a little better. [url=http://www.femoekro.dk/parajumper.htm]parajumpers forhandler[/url] Ickktd [url=http://www.canprodesign.ca/2013/11/05/canada-goose-langford-parka-spirit/]canada goose langford parka spirit[/url]
[url=http://www.newlifecabinetry.ca/inex.asp?id=45]authentic canada goose sale [/url] Eyxzev The T1 business card fits in your wallet and weighs less than an ounce, but contains tweezers, a pen, scissors, screwdrivers, and a nail file. [url=http://www.buckshotbooks.ca/2013/11/whistler-parka-canada-goose-price/]whistler parka canada goose price[/url]
[url=http://www.narvikkapital.no/parajumpers-norge.asp]canada goose salg norge[/url] 9769142224 [url=http://www.1625wontpass.ca/2013/11/03/navy-canada-goose-infant-snowsuit/]navy canada goose infant snowsuit[/url]
14. 11. 2013 | 14:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy