Hitler autentický a nefalšovaný?

31. 07. 2013 | 10:48
Přečteno 7288 krát
Problém této knihy není v tom, že obsahuje Hitlerovy projevy, ale v tom, že schvaluje to, co Hitler dělal. Jistá část údajných stoupenců svobody projevu teď zajisté nesouhlasně šermuje rukama, klepe si na čelo a připomíná, že kniha Hitlerovy projevy přece nepřináší žádné interpretace. Naopak, autor Lukáš Beer v ní nechává promluvit samotného autentického Hitlera, přináší „autentický a nefalšovaný náhled“, jak sděluje čtenářům v úvodní studii. Není prý úkolem této knihy jakkoli analyzovat Hitlerovy projevy, nebo s nimi dokonce věcně polemizovat. Stejně prý upustili autoři od jakéhokoli hodnocení správnosti projevů.

Slibují nefalšovaná fakta...

Jen na okraj teď podotýkám, že to vůbec není pravda, protože editor ve svém úvodu a shrnujících komentářích i vydavatel v prezentaci knihy projevy hodnotí, a to pozitivně. Marně byste v knize hledali jasné sdělení, které by odsuzovalo národní socialismus. Marně byste tu hledali jasné pojmenování zla. Ale nepředbíhejme, dejme slovo autorům, kteří svůj přístup považují za jakýsi projev ctnosti. Zdání autenticity budí tím, že čtenářům namlouvají, že projevy, v nichž se zjevoval skutečný Vůdce, jim nějakým způsobem tajili blíže neurčení historici, kteří místo „pravdy“ předkládali veřejnosti vlastní názory.

Vydavatel tvrdí, že jde o knižní událost roku, protože teď se teprve můžeme dovědět, co bylo obsahem Hitlerových projevů. Kdo nám v tom do teď bránil? Editor i vydavatel pečlivě odlišují svůj přístup od „bezpočtu knih, ve kterých autoři ze svého pohledu pojednávají o ideologických, politických a vojenských postojích nacionálněsocialistického Vůdce a jeho činech.“ Poctivec Beer zase slibuje: „Dnes se tedy může i český čtenář a zájemce o moderní dějiny seznámit s nefalšovanou „živou historií“, a to bez záměrných i náhodných pokřivení v interpretacích Hitlerových výroků či postojů, jichž býváme tak často svědky“. Ano, ano, bezpočet nepoctivých historiků dosud bránilo veřejnosti poznat Vůdce takového, jaký byl, zřejmě, aby si ho lid nezamiloval. Na konci úvodu Beer sděluje, že tato kniha dokonce otevírá jakási dvířka, zřejmě k PRAVDĚ. Prezentuje totiž fakta, ve „své autentické a nepokřivené podobě“.

..ale každý historik hodnotí

Začnu tím, že nikdo, kdo píše o historii, se nevyhne hodnotícím soudům. Někteří lidé se sice pokouší zastírat vlastní hodnocení třeba tím, že „nechám mluvit prameny“, ale to je jen zoufalá snaha svalit vinu na historické aktéry, vymanit se ze zodpovědnosti a říci: „ To ne já, to oni“. Ale ono to nefunguje. Hodnotícím soudům neuniknete. Každá kniha o historii – i edice pramenů – je sdělení, ve kterém nemluví historie sama za sebe, ale ve kterém mluví autor k publiku.

...a místo „fakt“, předkládají propagandistické projevy

Už výběrem projevů vyjadřuje Beer své hodnocení a sděluje tím něco publiku. Proč má být autentický Hitler poznatelný právě přes své veřejné projevy? A právě z let 1939 až 1942? Nebylo by dobré přidat k obrazu autentického Hitlera taky jeho dopisy, nařízení, vzpomínky blízkých osob? Jistě by bylo možno namítat, že to by byl příliš rozsáhlý záměr... To uznávám, ale kdyby cílem Beerova počinu skutečně bylo ukázat „autentického Hitlera“, musel by touto cestou jít, a to on nejde. Beer a jeho nakladatel čtenáři nabízejí prostě jen výběr 18 veřejných projevů z let 1939 až 1942, ale říkají tomu ukázat „nefalšovaná fakta“. Už tím čtenáře manipulují a - proč to neříct – lžou o obsahu a usnadňují si tím lhaní i o ostatních věcech. Uvažujme o deklarovaných osvětových cílech. Autor a nakladatel tvrdí, že kniha nám má pomoci nalézt poučení a pochopení, ale zároveň v jakési dvoukolejnosti pořád tvrdí, že v edici projevů nevydávají projevy, ale „nefalšovaná fakta“.

Nuže, vzhledem k obsahu knihy, by ale bylo na místě vysvětlit, v čem pomůže obyčejnému čtenáři či školákovi v poučení, když dostane do rukou vydání propagandistických projevů, doprovázených souhlasným komentářem editora. Má mu to pomoci pochopit, že ten Hitler měl vlastně pravdu? Oni to vlastně autor i editor říkají, protože projevy nám prý mají pomoci vnímat je jako Hitlerovi současníci a my máme pochopit, proč ho obdivovali. Máme se tedy nechat přesvědčit, stejně jako oni?

Máme tady co do činění s dílem, které nedává čtenáři poznat ryzí a nefalšovanou pravdu, jak slibují autor a nakladatel, ale které čtenářům lže. Jejich manipulace začíná u výše zmíněného nezdaru pojmenovat to, co vlastně čtenáři předkládají, a pokračuje drobnými nedopatřeními při ediční práci. U projevů není uvedeno, odkud je ten který převzat. Čtenář tak nemá možnost zkontrolovat, do jaké míry byl text změněn. Beer taky neodlišuje svoje zásahy od textu originálu a neobjasňuje zásady, podle kterých text měnil. Ve znepokojujících komentářích dokonce vysvětluje, že něco takového nemusí vysvětlovat, neboť dokáže text upravit „z pohledu řečníka“. Vcítil se do něj tak dokonale, že do textu dává mezinadpisy „ve smyslu autora projevu“.

Čechům jejich Hitlera

Ale není třeba dešifrovat hodnotící postoj autora a vydavatele takto nepřímo. Myslím, že jasné hodnocení vyjadřuje způsob prezentace knihy, založený na výběru témat projevů. Výběr česky psaných a řečnicky zjednodušených projevů nám představuje Hitlera upraveného tak, aby oslovil současného českého občana, občana nadávajícího na nešvary demokracie a hledajícího jednoduchá řešení.

Projevy zachycují období od okupace Čech a Moravy až do prvních let války proti SSSR. Jsou psány česky a vůdce v nich vystupuje jako shovívavý ochránce českého národa, velkorysý zastánce míru, kterého k válce donutily západní imperialistické mocnosti, tedy Anglie a USA. Tyto země ovládá mezinárodní Židovstvo a Německo se jen brání. Hitler je vůdcem, který má pochopení pro sociální otázku, drží sliby a dal lidem práci. Na rozdíl od prolhaných bolševiků jemu o lid skutečně jde a dokázal to nepopiratelnými úspěchy. Hitler je tu vůdcem, který je nemilosrdným kritikem nešvarů židovsko-kapitalistické demokracie a neohroženým bojovníkem proti bolševismu.

K projevům přidal Beer ne příliš stručná shrnutí, která mají být zřejmě nestranným shrnutím obsahu. Jenže v celkovém kontextu, o kterém jsem se zmínil, vyznívají jeho komentáře spíš jako souhlas. Pro skutečně nestranná shrnutí by stačilo jen věcně, bodově shrnout témata projevu. Beer však projevy převypravuje a vlastními slovy zde vyjadřuje řadu detailů, které sám považuje za důležité. Proč? Dočtu-li se v Beerově komentáři, že národní socialismus zajistil lidem práci, odnesu si z toho ponaučení, že národní socialismus zajistil lidem práci. Totéž se opakuje s tím, že nacisté bojovali za svobodu, nebo že Hitler chtěl mír. Zvlášť je-li publikace určena laické veřejnosti, bylo by na místě připojit k těmto údajům aspoň stručný komentář o tom, co v národovecké ideologii byla svoboda, nebo kriticky zhodnotit zda a čím nacismus „zajistil“ práci. Není k tomu „bezpočet“ literatury, ale nějaká k tomu všemu je. Neznat ji a nepoužít ji, není žádná zásluha.

Také vydavatel ve své prezentaci knihy vyzdvihuje celou řadu Hitlerových ctností, kromě boje proti bolševismu. Formou slibů a řečnických otázek říká, že Hitler ctil český národ, věřil v Boha a chtěl mír. Více se prý dozvíte v knize.

Žádné tajemství, aneb vyhozené peníze

A já dodávám, že ne jen v knize. Ačkoliv nakladatel postavil reklamu na představě, že zveřejňuje tajemství a nabourává strašlivé tabu, jde o projevy, které jsou veřejně přístupné na internetu. Na youtube můžete shlédnout řadu z nich ve filmovém záznamu a dobové propagandistické brožury si můžete taky stáhnout zadarmo a bez problémů. Veškerý ediční počin Lukáše Beera spočívá pouze v tom, že z těchto brožur vybral 18 kousků pro českého čtenáře. Ty potom vydal, aniž k tomu přidal jakékoli další dokumenty, nebo vysvětlil souvislosti. Tento přístup pak vydává za objevný počin, za zveřejnění pravdy.

Pro srovnání s jeho počinem nabízím podívat se na starou edici Maxe Domaruse Hitler. Reden und Proklamationen, 4 sv., která vycházela v 60. letech. Ač jde o poněkud zmatený počin, kde jsou komentáře těžko oddělitelné od editovaného textu, jde o edici, která projevy doplňuje množstvím dalších dopisů, dokumentů a zpráv současníků z Hitlerovy blízkosti. Edice pokrývá dobu od r. 1932 do konce války. Ve srovnání s tím vypadá Beerova převratná kniha jen jako narychlo splácaný pamflet vytvořený za účelem propagandy a zisku. To lze vidět i z toho, když srovnáme způsob Kamasovy prezentace knihy s tím, jak prezentuje podobně zaměřenou edici mnichovský Institut für Zeitgeschichte. I oni pracují už léta na edici Hitlerových projevů, ale na rozdíl od Kamase a Beera, ji prezentují jako edici propagandistických projevů, která čtenáři umožní studovat propagandu. Ne poznat nefalšovaného Hitlera a vžít se do kůže jeho posluchačů, jak falešně slibují Kamas a Beer.

Upřímně řečeno nechápu, za co platit pánům vydavatelům tak nehorázné peníze za tento počin. Doporučuju si spíše přečíst dobové brožury v jejich autentické podobě a dle vlastního výběru. Samozřejmě pak riskujete, že objevíte jiného autentického Hitlera, než jakého pro vás vyrobili pánové Beer a Kamas. Někteří z vás asi namítnou, že zmíněné brožury i edice jsou v němčině. Jenže tak to bylo milí čtenáři. Autentický a nefalšovaný Hitler mluvil německy.

Výběr volně přístupných knih Hitlerových projevů


Des Führers Kampf um Weltfrieden 1936
Der Grossdeutsche Freiheitskampf I 1940
Der Grossdeutsche Freiheitskampf II 1941
Der Grossdeutsche Freiheitskampf III 1943
Eine Sammlung von Hitlers Reden (1941)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

to the author napsal(a):

Ivo, dejte si pozor!
Propagace hnutí vedoucích k potlačování lidských práv je trestná.
Žijeme v ČR, pokud by advokáti "chtěli", kličky se vždycky najdou.
Pálí Vás dobré bydlo VŠ pedagoga?
Nevstupujte v parném létě na tenký led ...
31. 07. 2013 | 10:57

Joe Ratata napsal(a):

Ono nejde jen o to,co se říká,ale hlavně o to,co se ve skutečnosti dělá.A také,jaké úmysly jsou schovány za pěkně znějícími slovy.
PRAVDA JE PRUŽNÁ!!!
Hitler ve lhaní nebyl ani první a bohužel ani poslední politik.
Stačí se podívat na odpovědné rozpočtovníky,kteří dokázali zadlužit ČR o dalších milión milónů a kupodivu sami pri tom neobyčejně zbohatli,udrželi nezaměstnanost pod 10%,ale při tom dvakrát změnili výpočet míry nezaměstnanosti,takže dle původního výpočtu je asi 14%,ekonomika padá,ačkoli okolní rostou,ale zato ráthing je lepší a teď nakonec je korupce nosným pilířem demokracie a její odmítání ohrožením demokracie.Rusnokovu vládu odmítají,mávají nakoupenými hlasy,ale předčasné volby,které by nejlépe ukázaly,jak jsou na tom s důvěro mezo obyvatelstvem,jemuž se zavázali sloužit,odmítají.Asi proto,aby dokončili své zlodějiny a zametli stopy.Vlastně oni zachraňují demokracii.Asi tak,jako zachraňoval Hitler civilizaci.
31. 07. 2013 | 11:24

otaznik napsal(a):

Milej Joe Ratata,
on Rusnokovu vladu odmita i predseda nejsilnejsi strany v CR. Predseda CSSD. A i jeho predchudce. Cili vasi lide !
Tak co to tu zvatlate?
31. 07. 2013 | 11:33

otaznik napsal(a):

Joe Ratata,
muzete se pochlubit cim se zivite? Podle vaseho neustaleho knuceni bycch rekl ze jste na socialce. Holt bez prace nejsou kolace. A kvileni vam zadne pecene holuby do huby nezajisti. I kdyz si myslite ze premenou jednich korytaru za ty sve se vam to splni. Chyba lavky milej Joe.
31. 07. 2013 | 11:41

aga napsal(a):

Zdá se, že autor porušuje první kánon osvícenského diskurzu - diskutovat k tomu, co bylo řečeno, ne k osobě či činům řečníka. Hitlera ( a jeho logické projevy) někdy dávám jako příklad toho, jak je to chybné a nebezpečné, ale většinou bývám editory či spoludiskutéry umravněn. Proto považuju za osvícené přestat bojovat minulé války, a začít hezky od plic diskutovat k osobám a činům současných elit ( i těch esoterních) - autor by měl k tomu využít veškerý svůj potenciál.
31. 07. 2013 | 12:26

muromec napsal(a):

Otazník - Proč mluvíte od věci? Tady se má přece každý vyjádřit, jestli má rád Hitlera nebo nemá. V téhle věci máte jasno? Zřejmě ne, když podpásovkama zbytečně napadáte Joa Ratata.
31. 07. 2013 | 12:35

Jihočech napsal(a):

Kam bychom se dostali, pokud by nad námi nebděli lidé jako autor, osvícení objasňovači, přímo Pythie našeho věku... Bez nich a jejich přílepků po přečtení výše diskutovaných projevů nebo Leninových spisů ihned vezmeme útokem synagogy nebo paláce bohatců. Pane Cermane, nejsme hlupáci a myslet za nás nemusíte. Těm, na které míří váš blog, se v hlavě nerozsvítí ani když popíšete stoh papíru. A jen na okraj, teprve za protektorátu čeští dělníci poznali lázně a zákonnou dovolenou, zemědělci měli jako dnes dotační program na nové stavby a technologie, ale přesto nebyli zrovna fanatici národního socialismu. Tak neurážejte rozum průměrného člověka, ten myslí sám a bez vás se obešel a také nejspíš obejde.
31. 07. 2013 | 12:40

Arnošt napsal(a):

Vracíme se do doby , kdy před reprízou majora Zemana musela být povinně hodinová diskuse kde nám ti ideově správní vysvětlili že ten seriál musíme odsoudit, když už se na něj díváme ( a díváme se protože současní "umělci" ani po 24 letech nedokázali natočit něco alespoň trochu srovnatelného svojí úrovní uměleckou, řemeslnou i morální).
.
Ivan Mládek to také uměl, když říkal- slyšel jsem a řeknu vám jeden vtip, se kterým nesouhasíme a kterému my se ovšem nesmějeme.
.
A v neposlední řadě vzpomínám jak se kdysi musela odsoudit Chrata 77, ovšem všichni současně přísahali že oni by něco takového nikdy nečetli.
.
Trapná země
31. 07. 2013 | 13:10

rejpal napsal(a):

Arnošt
Sranda je, že seriál od té doby opakují snad už popáté, ale besedy se nekonají. Existuje dokonce fanstránka seriálu a nemám pocit, že by ji udržovali přátelé minulého režimu.
Teď běží jeden Dietlův seriál. Viděl jsem trailer a tam se taky vesel soudruhuje. Asi by to taky chtělo besedu. Mohl by ji moderovat třeba Śimon Heller.
31. 07. 2013 | 13:22

Zdeněk Brom napsal(a):

To je skutečně zajímavý blog.

Cituji:"Problém této knihy není v tom, že obsahuje Hitlerovy projevy, ale v tom, že schvaluje to, co Hitler dělal."

To je problém knihy? Není to spíše problém autora knihy? Může nůž v rukou vraha za to, že jím bylo vražděno?

Čeští profesionální historikové měli desítky let na to, aby vydali odborně komentované a do souvislostí zařazené texty. Kde jsou? Místo toho se jen lamentuje nad lidmi, kteří využili jimi ponechaný prostor.

Pravou perlou je pak toto: "Doporučuju si spíše přečíst dobové brožury v jejich autentické podobě a dle vlastního výběru."

To je dobré doporučení. Předpokládám, že dobové propagandistické brožurky byly jejich vydavately opatřeny vysvětlivkami, že jde o zločinné a manipulující dokumenty. Autor blogu chrání čtenáře pře kaluží a posílá je hlubokého močálu.
31. 07. 2013 | 13:36

Glosator napsal(a):

Autor je osvícený génius, který si knihu přečetl ale jeho nezkazila, protože je ten génius. My ostatní jsme pitomci, ze kterých by se po přečtení jednoho, maximálně dvou Hitlerových projevů okamžitě stali zuřiví nacisté...
31. 07. 2013 | 14:15

Arnošt napsal(a):

U nás na Moravě připravil Hitler těleso dálnice, které je v krajině dodnes vidět- kopíruje to proslulou silnici smrti R43 Brno- Svitavy. Dodnes to nikdo ani nedokončil, jenom se hádají kudy má ta silnice vést, a počítají mrtvé na té silnici.
.
A to nemluvím o tom, že Hitler uznal Moravu- bylo Böhmen und Mähren. Demokrati nám po r 89 lžou že jsme česko, podle nich asi Brno je východo, nebo možná Jihočeská metropole
31. 07. 2013 | 14:40

Mascotte napsal(a):

Nebýt Hitlera tak by zřejmě spousta lidí ztratila smysl své existence.
31. 07. 2013 | 15:02

honolulu napsal(a):

Zjimaji me dejiny. Rad je ctu. O Hitlerovi vsak nevim NIC, kvuli lidem jako je autor bloqu...

My kasleme na Vase OHODNOCOVANI jakekoliv knihy autore, at uz je o Hitlerovi, nebo Stalinovi. My mame svoje mozky a svoje zivotni zkusenosti na kterych stavime nase nazory.

Vy nas urazite, Vasim pruvodnim, manipulovanym smerovanim. Vy jako historik mate predkladat fakta ! Jste Vy vubec Historik, nebo jste indoktrinator ?

Knihy ktere jsem o Hitlerovi cetl informovali, ze kousal koberce. Byl homosexual. Byl pervert libujici si v pozorovani Geli Raubal jak dela telesnou potrebu, nemel testickles, atd. atd.....Nahlednout do jeho hlavy je vsak sabotovano.

Jak zil, proc nemel rad Zidy, co mel v hlave, to se nikdy nikdo nedozvi kvuli lidem jako jste Vy... Prznite dejiny a fakta ideologii. A my, kteri nemame zdroje budeme porad hloupy a nevedomi. Modernim dejinam nejde rozumet, kvuli lidem jako jste Vy. Presto, ze budu vzdy na strane Benese, protoze jsem Cech, tak bych rad vedel co mel Hitler v hlave...Nemecky nerozumim a on nikdy nemluvil anglicky, nebo cesky. Tak zadnou knihu neodsuzujte - Koniasi.
31. 07. 2013 | 15:39

Arnošt napsal(a):

Honolulu, historie je pavěda která falšuje dějinné události tak aby to vyhovovalo vládnoucím.
Ve vašem věku byste to měl vědět
31. 07. 2013 | 16:07

Michal Macek napsal(a):

zdarec

nesledujete nekdo na ct serial Vichry valky (Winds of war) z 80let?v jednom z prvnich dilu byl projev hitlera - hraje ho dost dobre jeden herec co mu ani neni tak podobny v obliceji ale ma perfektne nastudovanou mimiku dikci atd...v tom dile pozvou jednoho hlavnich hrdinu - americkeho vojenskeho atase v berline - na hitleruv projev.jak to popsat jednim slovem? - mazec! velky sal plny hnedych kosil, na rudou latkou oblozene stene je obri stylizovana orlice jeste sugestivne nasvicena, pod ni recnicky pultik, k nemu prijde hitler - maly chlapik s ulizlou patkou a oblicejem stvane lasicky, postavi se za mikrofon a spusti...behem 5 min se zmeni, pusobi jako velky, dusevne silny clovek a jeho projev: "....dnes rano byla polskou uniformovanou armadou zakerne napadena nase rozhlasova stanice ve vychodnim prusku.od 10:05 palbu opetujeme!chci ujistit vsechny pritomne ze pokud si polaci preji valku, budou ji mit!..." a ulizne si patku nacez se cele hlediste zvedne jako jeden muz, pravice vystreli vzhuru a zaburaci trojite S.H. - kdo nevidel necht stahne z internetu - ten typek co hraje hitlera za to mel dostat oskara...
31. 07. 2013 | 17:12

češka napsal(a):

To autor
Shodou okolností je právě dnes na aktuálně zveřejněn článek věnovaný prodeji Československého zlata.
Každý, kdo se zajímá o historii Evropy ví, že zde máme Anglii, Francii a Španělsko, koloniální mocnosti, které ztrátu svého vlivu těžce nesou, s USA musí vycházet po dobrém. Cokoli na východ od Rýna je jejich noční můra. Mohou-li tam způsobit jakékoli napětí, nestabilitu, potíže všeho druhu, okamžitě toho využijí, čím hůř tím líp.
Náš problém je v tom, že jsou naši politici systematicky oblbováni a korumpováni a to již cca 100 let. Kdykoli dojde na lámání chleba, jsme hozeni přes palubu.
A co se týče Hitlera, tomu by nás klidně nechali.
31. 07. 2013 | 17:13

Joe Ratata napsal(a):

muromec
Děkuji za zastání.Otazník a jemu podobní začnou být agresivní když jim schází argumenty a rozdávají křivácké podpásovky,aby odvedli pozornost jinam.
31. 07. 2013 | 17:26

Miros napsal(a):

Je to smutné,už se zase strašíme,bojíme se říci svůj názor !! Vracíme se !! Škoda.
31. 07. 2013 | 17:29

joan.j napsal(a):

Adolfek by jistě ani náhodou a ani omylem nevěřil, kolik stoupenců milovníků bude mezi zdejšími "podlidmi", určenými údajně v nejlepším případě jen k deportacím na Sibiř, spíše však za Židy do Osvětimi.

Škoda přeškoda, že vaší tátové a dědové nemohou vstát z hrobů vy "arijci"
31. 07. 2013 | 17:32

krajan napsal(a):

Přečetl jsem si diskuzi a pravím : Mein Gott !!!
31. 07. 2013 | 17:34

Jakelin de Mailly napsal(a):

Nevím, kdo je Lukáš Beer, knihu jsem nečetl a ani číst nebudu.
Podle mne další ze snah strhnout na sebe pozornost či dosáhnout komerčního úspěchu s mnohokrát propraným tématem, kde již sotva lze vyštrachat cokoli nového, kromě pokusu o senzaci. Takoví zde byli /Irving/, jsou /Beer ?/ a budou.
Autor blogu by se měl nadále zabývat osvícenstvím a zbytek nechat na lidech.
Neb kdo má jasno, má jasno, a kdo chce obdivovat AH, nacismus, překopávat hroby, kroutit historií, bude tak činit a nebude se štítít ničeho, viz řada geniálních nicků a dokonce samotných bloggerů zde.
31. 07. 2013 | 17:43

Štepánek napsal(a):

Když asi před 10 lety vyšly Hitlerovy projevy s komentářem Jiřího Hájka (předsedy Svazu spisovatelů v dobách normalizace), nevzbudily skoro žádný ohlas.
31. 07. 2013 | 17:47

Štepánek napsal(a):

Když asi před 10 lety vyšly Hitlerovy projevy s komentářem Jiřího Hájka (předsedy Svazu spisovatelů v dobách normalizace), nevzbudily skoro žádný ohlas.
31. 07. 2013 | 17:49

Arnošt napsal(a):

Joan. copak lidi můžou za to že naše demokracie je tak prohnilá želidi vzpomínají už i na Adolfa?
31. 07. 2013 | 17:51

čert }:o napsal(a):

Arnošte demokracie není prohnilá
prohnilí jsou lidé:
http://www.youtube.com/watch?v=fHMFb2CWSEU&list=PLmsW9GGnutTQs53Lecka3-fJXrYj4t4OK
31. 07. 2013 | 18:22

honolulu napsal(a):

Panove,
Hitler je velka occultisticka zahada ! Vsimnete si, ze pri jeho projevech (kterym nerozumim), zacina mluvit pomalu, mekce a skoro nesmele, jako by nastavoval a vysouval "ANTENU", potom navaze nejaky neznamy kontakt z vesmiru a zacne byt tak durazny, hlasity a hrmejici, ze to neni on, ale "to" -NECO- neznameho z vesmiru...(Prevteleni legionare pochodujiciho proti Kartagu.)

Toto spiritualisticke tajemsvi, ktere bije do oci occultismem, neni nikdy nikym adresovano. Misto toho se vzdy dozvime, ze kousal koberce, anebo dostaneme radu, jak se na neho divat a hodnotit ho od lidi, kteri jsou k zahadam jeho zivota uplne slepi.

Napr. to, co se s nim stalo ve Vidni, ze i kdyz byl bezdomovec, tak vedel, ze jednou bude mluvit k lidem jako Riman Renzi...

Tento diktator definitivne stoji za hluboke prostudovani a toto prostudovani plne psychologickych zahad, by melo byt umozneno i jinym lidem nez PAPOUSKUM kopirujicim jeden od druheho.

Byl Hitler clenem tajne VRIL society ? On by mel mluvit sam za sebe a my ho zmapujem. Jak to, ze mel kamarady ve Vidni, kteri meli ceska jmena ? (Hanus, Kubicek.)

Panove, mezi lety 1880-1910 Viden byla bombardovana vortexem neobycejne silne energie z vesmiru, ktera zachvacuje nektera mista na zemekouli pravidelne uz tisice let... Napr. Atheny 500-400 B.C. a nebo Florencie 1400-1500 A.D., Londyn 1560-1620,
anebo Berlin 1918-1930.

V New Age si lide mysli, ze kdyz byl Hitler bezdomovec na lavicce v Pratru, ze dostal plnou davku tohoto zareni. Jeho babicka je take velka zahada. Nikdo nevi, kde je jeji hrob, a to, co je o ni znamo, se vymika normalu - totalne..

O tom, ze pronasledoval Zidy neni nejmensi pochybnost, ale jak to, ze toreloval vedle sebe Emila Maurice, ktery byl cisty Zid a jeho kamarad v nejhorsich dobach v Landsbergu, a krome toho Geli Raubal (neter) a Emil Maurice meli pozdeji sexualni vztah...

PAPOUSCI ! Prostudovani psychologie tohoto diktatora nechte nam. Dejte nam fakta a ne vase nazory. My z New Age mame "anteny", vy je nemate.
31. 07. 2013 | 18:59

Michal Macek napsal(a):

honolulu

jj okluktni pozadi je zajimave...
31. 07. 2013 | 19:56

čert }:o napsal(a):

honolulu
nezlob se ale Hitler nebyl žádná okultistická záhada
On se pouze tak dělal a zajímal se o okultizmus
a snažil se být tajemným už jen tím provoláváním
Prozřetelnosti
Hitler záhada nebyl
Hitler byl prachsprostá obyčejná duševní zrůda!!!
31. 07. 2013 | 20:11

Karel Mueller napsal(a):

Pane Cerman,

kouknul jsem se na tu knihu ve Knižní události roku - Adolf Hitler - Projevy.

Pokud tohle mohlo vyjít, je cesta k neonacismu volná.
31. 07. 2013 | 22:03

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Muellere,

díky.

Libor Stejskal

P.S. Nabídl jsem panu Cermanovi blog již před několika měsíci. Trochu to vázlo, měl jiné povinosti. Včera mi napsal, že se konečně dostal k sepsání prvního textu - jakéhosi doplnění tohoto článku http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=786223 . Bohužel - jak už to zde bývá - na něj opět "nastoupili" lidé, kteří neznají ani dotyčnou knihu, ani nečetli ohlasy na ni. Prostě to jen někomu potřebovali vytmavit. Některé věci se neustále v různých obměnách opakují.
31. 07. 2013 | 22:20

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane Stejskal,

i když se občas ostřeji neshodneme, tak tady se asi shodneme dokonale.
Stačí se jen kouknout na "Hitlerovo hodnocení Čechů".

V podstatě je ta kniha daleko horší než Mein Kampf.
31. 07. 2013 | 22:24

Al Jouda napsal(a):

Někteří nenažranci už nevědí, jak vydělat peníze a tak se chytají jmen velkých mezinárodních zločinců. Jen doufám, že lidé tu knížku s výplody Hitlerova chorého mozku nebudou vůbec kupovat a autor bude ztrátový :))))
31. 07. 2013 | 22:26

Zdeněk Brom napsal(a):

Máme problémy s neonacismem? Řešení je jednoduché - zakažte knihu.

Ta kniha a celé vydavatelství je pochopitelně propagandistický a manipulační projekt. Jenže za ním někdo stojí. A tomu to, bohužel pro společnost, očividně myslí. To není holá dutá hlava z ulice, kterou tak rádi vykreslují novináři. To je někdo, kdo umí. Kromě jiného předem počítá s tímto typem kritiky, která mu zajistí reklamu. A jaká je pak reakce: "To bude zakázané, to možná bude něco, co nám nechtějí říct. Nevíte, kde je to k přečtení?"

Chytře a se znalostí druhé strany vymyšlené. Bohužel nemohu napsat, že by existovala stejně promyšlená odezva.

P.S. Navíc původci knihy znají očividně dílo J.A.Komenského, který věděl, že nejlépe je žáky vyučovat v jejich rodném jazyce. A tak to chytře přeložili, aby si to mohlo přečíst co nejvíce lidí.
31. 07. 2013 | 22:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Znáte film Náš vůdce? Pokud ne, mohu doporučit.

http://film-vice.osobnosti.cz/nas-vudce-279092

Toto téma ještě není zcela vyčerpané.
31. 07. 2013 | 22:50

stejskal napsal(a):

Akorát že nikdo nic nezakazuje (tedy aspoň autor po ničem takovém nevolá). Jen vyjadřuje svůj poučený názor historika k věci, o níž se hovoří (tu zprávu vydala čtk a převzal ji kdekdo). A to je přesně to, co by měl historik dělat.

Dobrou noc všem.

Libor Stejskal
31. 07. 2013 | 22:53

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Zdenku,

jenže "spláchnout tu knihu" lze jak se říká levou zadní, stačí uvést fakta.

Kniha je koncipovaná tak, aby z Hitlera udělala brilantního myslitele, který daleko předběhl dobu. To je samozřejmě nesmysl, třeba jen některé věci, které jsou citovány, řekl Marx daleko před ním.

Co mám na mysli tím vyvrácením? Rozdíl mezi řečmi a fakty, např. kontrolu Hitlerem deklarovaného kapitálu a omezení zisků akcionářů. Hitler je nijak neomezil, naopak, stačí uvést Hermann Goering Werke. Pouze tvorbu zisku přenesl na miliony zahraničních otroků.
31. 07. 2013 | 22:58

Občan napsal(a):

Autore Ivo Cermane,

tvrdíte o sobě, že se zabýváte osvícenstvím. Váš blog je však o jeho pravém opaku. Navíc zjevně předpokládáte a ožadujete, aby některé informace byly dostupné pouze vybraným ("kvalifikovaným") jedincům, protože ti ostatní by to mohli špatně pochopit; takový přístup má s osvícenstvm věru pramálo společného.

Vydavatel knihy zcela správně hodnotí obsah, nikoli osobu autora nebo ideologii.
Jako VŠ pedagog byste měl vědět, že přístup "ad hominem" je přístup neodborný, nebadatelský a tudíž špatný. A to přesto, že "doba si to tak žádá".

Pokud jde o nacismus/neonacismus, pak Vás ubezpečuji, že jejich propagátoři nemusejí hnout prstem, protože propagandu za ně obstarávají veřejná i soukromá sdělovadla. Denně lze na několika TV programech vysílaných v češtině sledovat pořady o nacistech, nacismu a WWII, jejichž komentáře jsou k nacismu stále méně kritické. Zejména pokud jde o zločiny spáchané ve Střední a Východní Evropě.

Nick "Češka" Vám to v 17:13 napsal ještě poněkud polopatičtěji.

Vaše snaha o knižní cenzuru se proto mine účinkem. Těm, co mají Ádu s černou stužkou na nočním stolku a v podpaží vytetované dvě osmičky, stačí pustit si televizi a mohou se kochat doalelujá. Dokonce i v barvě.

Mimochodem - co říkáte na dnešní přiznání Velké Británie, že UKRADLA československé měnové zlato a prodala je za nemalou provizi prostřednictvím USA a Švýcarska nacistům?
31. 07. 2013 | 23:00

Zdeněk Brom napsal(a):

Kniha, o níž se hovoří a píše. A o to vydavatelům přesně jde. A čím víc se to rozmazavá, tím se o tom odéru více ví. Proč tu mediální mašinu nevyužít, když už tady jednou je.
31. 07. 2013 | 23:01

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

Zdravím též a plně souhlasím, že věcné odpálkování by bylo snadné.

Jenže to je bohužel to, na co jsem upozornil výše. Tyto knihy a texty už tu dávno mohly být. Pak by nevznikla ani tato kniha, protože by její autoři neměli šanci.
31. 07. 2013 | 23:04

Karel Mueller napsal(a):

Občan:

Právě slyším v televizi reklamu " ... Rudá armáda dobývá Německo. Znásilňování, vraždy, zoufalý útěk civilistů a hledání bezpečí ..."

Co chcete dělat? Tupost, krátkozrakost, zkorumpovanost, šílený strach (zatím neopodstatněný) z komunismu ... po výsledné bilanci budování NWO nejen u nás. Ta kniha, o které debatujeme, osloví neodhadnutelný počet čtenářů. pro mnohé to bude přímo rajská hudba. Jako doma ...

Mnohokrát jsem psal, že na průsečíku etnické a náboženské nevraživosti s hospodářskou krizí si repete vcelku spolehlivě dáme. Současná propaganda tomu jen připravuje půdu.
31. 07. 2013 | 23:13

honolulu napsal(a):

Popsal jsme zde priznaky occultismu u zminene osoby a pomer zminene osoby k dejinam - svetu neznamym. Byl jsem okamzite smazan...Tak proc sem pane "historiku", chodite s thematem, ktery je zakazan ?

Kdyz je osoba TABU, tak ji sem nezatahujte !
Ja hnup jsem si myslel, ze se da vest akademicka diskuze na jakekoliv thema...
Mate-li rad ozveny, tak s tim thematem, jedte do Broumova do skal. Uslysite je 9 x...Toto je ztrata casu.
A nezapomente palit knihy, jako jeden telesne postizeny v Berline v cervnu 1933.
31. 07. 2013 | 23:52

Občan napsal(a):

Pane Muellere,

přesně tohle mám na mysli.
K tomu ještě přihoďme zlehčování nebo naprosté ignorování nežidovských obětí nacismu a "máme to doma" (jako bederní rouška jsou majiteli jistého průmyslového odvětví, v souladu s poslední módní vlnkou, používány oběti nacismu z řad Cikánů).

Ta kniha osloví určitou skupinu čtenářů, to ano; ale poněkud jinou než bychom asi očekávali. Bude vodou na mlýn předevšm všelijakým urbanoidním, hlaváčkoidním a bareloidním plivačům na vše české a vlastenecké.

Že si dáme repete, je asi už neodvratitelné. Nepřítel byl vybrán a propaganda jede na plné obrátky. Třetí se v pozadí spokojeně pochechtává, popotahuje za provázky a loutky poskakují přesně tak, jak si přeje.
Kdo cekne pravdu, je eliminován NEJEN ekonomicky.
31. 07. 2013 | 23:54

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...když si vložíte významné události kolem Adolfa Hitlera do cyklických fází naší oběžnice Měsíce,....zjistíte následovné. Adolf Hitler využíval síly tohoto vesmírného tělesa skutečně až zarážející shodou náhod. Vždycky se jednalo o největší období slapových sil. Jen připomenu, že slapové síly zvedají vodu moří a oceánů a vytváří příliv a odliv. Ten je různě vysoký, podle síly slapových jevů.

Jeho den narození,20.4. 1889 je dnem, kdy byly slapové síly obzvlášť silné.

Noc dlouhých nožů,...30.6.1934,...opět, den silných slapových sil.
Tak bych mohla pokračovat,....každá významná akce v jeho životě se řídila podle slapových sil a nebylo její rozhodnutí kdy, datum, hodina, voleno náhodně.

Takhle se ve svých rozhodnutích řídil i Karel IV, a mnoho dalších významných historických osobností.

Ještě k A H, ....ale zejména,....22.6. 1941 ve dvě hodiny ráno,...tento čas si AH stanovil na přepadení SSSR,....na minutu přesně největšího energetického cyklu. Na dokreslení,....v tuto hodinu byl v oblasti u 25 stupně východní zeměpisné délky /východního poledníku, v oblasti hranice SSSR,/ nejsilnější slapový jev.

Tak bych mohla pokračovat,.....využíval tyto síly,....doufal, že válku vyhraje dřív, než se jejich intenzita zmenší. Další roky,....42, 43, už byly s nízkým energetickým cyklem. Nepodařilo se mu to,..... I jeho veřejná vystoupení připomínají nástup přílivu,.....byl dobrým hercem,....uměl hypnotizovat davy.

Rovněž den a hodimu své sebevraždy naplánoval na okamžik, kdy se pohyb cyklu slapových sil zastaví, je to jen několik minut během jejich pulsování,.....v tu chvíli jste méně citliví na fyzickou bolest, i v živém těle, ve všem, v čem je voda, se její pohyb zpomalí,...on toho využil.

Buďto měl dobré vzdělání v astronomii, nebo to pro něho někdo vypočítával. Jsou na to tabulky i rovnice,....vše lze zpětně vypočítat, protože pohyb Měsíce má své dané a pevné zákonitosti.
A taky to, že byl přísným vegetariánem napovídá, že se snažil být více těmito silami ovlivňován, protože tkáně vegetariánů mají řidčí strukturu, protože jim chybí živočišné bílkoviny z masa, které dělají svalové tkáně, tělesnou konstituci, hutnější a pevnější, tedy méně vnímavější a s menším obsahem vody.
Tužka, všechno souvisí se vším.
01. 08. 2013 | 00:03

honolulu napsal(a):

Jsem proti jakemukoliv zakazu a odsuzovani jakekoliv knihy.
To, jak obsahu jedinci porozumi je jejich vec.
Knihu jsem necetl a rad bych si ji precetl. Bude-li zakazana, tak stejne zkonci v tajnych knihovnach na 3 mistech ve statech...Proc si nekdo mysli, ze ma pravo knihy zakazovat, jako to delali Komousi a Hitlercici... Kde takovy clovek bere sebevedomi si myslet, ze je chytrejsi nez vsichni ostatni..
Ja cetl i prelozene knihy od Mao-ce Tunga. To neznamena, ze jsem cinsky Komous.
01. 08. 2013 | 00:09

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Problém totality v polovině 20. století je z pohledu dneška hlubší než jedna kritika knihy.
Totalitní tendence v polovině minulého století zrály všude, Rusko a Německo byly jen dva vrcholy, Španělsko a Itálie se mnohým zdájí dnes být jen lokální problém.
Svět, který tíhnul k totalitě neméně než Německo se stal vítězem. Účast Ruska na vítězství je toho důkazem, ale i USA let 40./50.
Mnoho vítězů války mělo stát na straně poražených, což , samozřejmě nešlo z mnoha důvodů. Evropské obyvatelstvo v různé míře, ale vždy majoritní, kolaborovalo, ať již šlo rozsah v Čechách a na Moravě, Francii, Holandsku , Dánsku atp. Svět s nacisty/komunisty sympatizoval již ve 20./30. letech
Velikost československého odboje vč. Němců a Židů se odhaduje na maximálně 0,025% obyvatelstva.
Kolaburující většiny dostaly již v roce 1944/45 odpustek a mohly se cítit vítězem nad zlem. Nikdo jim nic nepřipomínal. Nešlo to.
Ve společnosti davu byl použit feudální princip, jímž se hdinství malé skupiny rozšiřovalo na všechny.
Dnešní stav Evropy, s výjimkou Německa, je patrně důsledkem laciného vítězství majority. V postsovětských zemích , ve kterých se totalita pěstovala pod tunami zdánlivě kulturních hesel, se dnes setkáváme s projevy totality právě u majority. Česko v tom nezaostává.
Je nzámo, že výklad , ideologická interpretace dějin není vždy součástí práce historika, jinak by nevznikla škola análů. Ta představuje právě opak: snahu po historii, nikoliv dějinách.
Zakrývání faktů má své nebezpečné důsledky, viz., ona totalitní tečndence davů v postsovětským zemích. Jednání Němců v Čechách bylo velmi specifické, již jen díky určité tradici vztahů a nejasnosti, kdo je vlastně Čech. Čechy byly kulturně zcela rovnocenným územím, nikoliv jako dnes, připoměňme silnou vrstvu židovského, německého i slovanského inteletkuálního potenciálu, Němci dobře věděli, že českými vlastenci jsou němečtí romantici. Franz Rieger se nelišil od mnoha jiných národoveckých postav dějin v německy mluvících zemích. Protipolské postoje Čechů, přítomné i u Palackého a dalších, byly rovny německýcm, stejně jako část postojů proruských.Rusko bylo s německým prostředím propojeno každou nitkou,masivní účast ruské emigrace ve válce s n´bolševickým SSSR nebyla vůbec náhodná. Ruská emigrace věřila v dohodu s Němci díky síle ruské elitářské kultury. Ostatně německé úspěšné experimenty v Rusku se samosprávou (oblast Brjanska, Jih Ruska) napovídají, že by tomu tak nějak bylo. Vítězové nějak zakryli, že celá západní teritoria SSSR byla v permanentní kruté válce od roku 1917 (tato v Pobaltí končí až v roce 1953) a místní obyvatelstvo nevnímalo příchod Němců jako zhoršení stavu, nýbrž jako zlepšení.
Bohužel, falešný dar vítězství nepomohl k vyvrácení totalitních tendencí, naopak. Jistě se pevněji zakořenily v této části kontinetu, která v totalitě žila dalších 45 let.
Dobrýmn příkladem je míra antisemititsmu v poválečné Evropě a tzv. sentimentu holocoustu. I v Česko si majorita přisvojuje židovské oběti jako argument své čistoty.
Neumím posoudit knihu pana Beera, ale vím, že se svými kolegy dělá poctivou archivní práci. Archivní práce není interpretací, ale může jí být.
Je však jeden z mála. Můžeme se ptát, co více napomáhá totalitě: zkreslující interpreatce či otevřené publikování zdrojů.
Odpověď je velmi složitá, patrně nemožná. Ony paradigmata společnosti davu, která nastupují s industrializtací společnosti, zatím nenašla cestu své kultivace a je velkou otázkou, zda ji najde.
01. 08. 2013 | 00:12

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko,
Vy jste zlata, kdyz se o techto vecech zminujete, ale hrozi Vam, ze prekrocite nejaky narizeny kodex.
Nektere veci proste nesmi prijit na pretres i kdyz s nacistickou ideologii nemaji nic splecneho..

Neznalost techto veci a zakaz o nich mluvit zarucuje, ze se budou opakovat. Oni ti "intelektualne vyvoleni" si vzdy nakadi do vlastniho hnizda...Oni jsou tak chytri, az jsou hloupy.

My vime pani Tuzko. My se schovame a budeme se smat z lidske kratkozrakosti.
01. 08. 2013 | 00:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane honolulu,

zakázat knihy je k ničemu, čím víc to společnost musí dělat, tím je nemocnější. To je tak elementární tvrzení, že ho nebudu dál pitvat.

Víte, každý manipulátor používá směsi pravd, polopravd a vyslovených lží. Nadto musí vědět, co chce dav slyšet a musí tedy svět líčit tak, jak se lidem jeví. A v tom byl Hitler mistr, bohužel.

To musel umět každý politický vůdce, u každé z významných historických osobností lze vybrat projevy, že jejich autory označíte bezmála za spasitele.

Ale nám jde o něco jiného: Ty Hitlerovy řeči byly vybrány vysloveně promyšleně a presentovány jako jeho skutečné názory. Lehce lze dokázat, že davu lhal a lhal zcela vědomě, jak jsem na jednom konktétním případu ukázal.

Měli jsme o nacismu řadu debat. Vždy jsem zdůraznil, že v jeho studiu musíte začít již wilhelmovským Německem. Nedílnou součástí jeho analýzy je i situace v Evropě před jeho nástupem, kdo a proč ho podporoval, kde západ selhal a proč, tj. kterými argumenty Hitler Němce tak zfanatizoval, o průběhu války nemluvě.

A tady se dnes čím dál víc mlží, zamlčuje nebo přímo lže. A to je špatné.
01. 08. 2013 | 00:30

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Ten film neznám, ale díky za tip, i když se musím přiznat, že téma Hitler nevyhledávám, myslím, že o něm vím dost a vím, co si mám myslet.
Co je zajímavé, že je spíše vytahován v jiných zemích, než v Německu.
Tam neznám jedinou rodinu, která by na jeho éru nedoplatila smrtí svých příslušníků.
Už jsem tu kdysi naznačil panu Stejskalovi, že mám rozpracovánu knihu o 12. tankové divizi SS "Hitlerjugend". S podtitulem "Obětované mládí". Je to ukázkový případ, jak může ideologie posloužit k vymytí mozků mladých lidí a jejich zneužití a obětování v nesmyslném boji.
Proto nemám rád překopávání hrobů, překrucování historie, účelné vytahování jen něčeho atd.
V případě této knihy si však myslím, že jde o marketingový tah. Je smutné, že je zneužito tohoto tématu, ale dnešní doba je taková a někteří lidé se neštítí ničeho.

Karel Mueller

Bohužel to tak bývá, že jednu dobu slyšite jen o německých zvěrstvech, a poslední dobou zase většinou o jen těch spojeneckých. Přináší to svá rizika, lidí, co tu dobu pamatují, ubývá. Pokud toto dostane do rukou mladý člověk, snadno podlehne zdání, že oni ti Němci vlastně nebyli tak zlí. Je to vlna v současnosti populárního sebemrskačství, do kterého spadá i strašlivé české ublížení Sudetským Němcům.
Ideální by bylo říkat oboje, obě pravdy ... jenže ty trendy.

Libor Stejskal

Čekal jsem nějaký ohlas na moji studii o Suomussalmi, kritiku, připomínky...Vy to ještě nečetl ?
01. 08. 2013 | 00:32

honolulu napsal(a):

Kulajdo,
otevrene publikovani zdroju a faktu - ne nic jineho, je zaruka zdrave demokracie...
Kdybych byl ted v Praze, tak si ji jdu koupit, protoze mam rad dejiny... Ze zvedavosti ! Budu-li ji povazovat za cennou NEVIM.
Ohodnocovani a odsuzovani cizima ocima vsak odmitam.
Zvlaste, kdyz jsou to oci nejakeho profesora. Ti tak podrbali Johannesburg, ze ho pul spadlo, vcetne domu,, kde jsem bydlel..
01. 08. 2013 | 00:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Kulajdo,

Vaše trapnost už nezná mezí.
O kolaboraci Čechů ve srovnání s ostatními státy jsem tady měl na jiném blogu nedávno rozsáhlý vstup, plný čísel.
Opět tady melete páté přes deváté.
Možná to kvůli individuím, jako jste Vy, tady zesumýruji znovu.
01. 08. 2013 | 00:42

honolulu napsal(a):

Rytiri Jakeline De Mailly,
bude-li Vase kniha o 12-te divizi SS Hitlerjugend, tak se neda poprit historicky fakt, ze ti mladi kluci se rvali jako tygri.

Zminite-li se o tom, budete zatracen a ukrizovan. Po strance historicke jste si vybral zajimavy objekt. Po strance politicke je to dizaster...

Osobne jsem byl v pokuseni napsat knizni veselohru plnou srandy o emigraci casti Zidu do Kartaga, po padu Jeruzalema 586 B.C., kdy jina cast Zidu byla odvlecena do Babylonie.

Jenze oni jsou tak vzacne emocionalni a precitliveli, ze je lepsi nechat je v temnote a v sebedulezitosti..Oni se neumi smat.
Zdroje mam z Antiky a z t. zv. kontaverzni literatury....

Ale budu-li porad mazan, tak napisi knihu o padu Jeruzalema,
70 A.D. jak si Zide omylem znicili hradby, anebo jak jejich princezna Berenice znasilnila generala Tituse... At je sranda.

(Po zniceni Johannesburgu, jsou pro me tragedie v dejinach veselohry.)
01. 08. 2013 | 01:20

Jakelin de Mailly napsal(a):

bratře v kristu,

samozřejmě, že to tam mám zmíněno, ale zároveň také tam mám PROČ - indoktrinace od útlého mládí, brutální, efektivní výcvik. Výsledek - hromady mrtvých pro Hitlera a jeho chorý mozek.

Zítra jedu na jižní Moravu.
Zajedu i do Rakous, na Moravské Pole, zapálit našemu velkému králi svíčku, i když je ještě skoro měsíc čas. Pak už se tam letos nedostanu. Možná zavítám do svého oblíbeného Carnunta. Je to od tama kousek.
Možná o tom napíšu blog- jestli ho pan Stejskal otiskne.
01. 08. 2013 | 01:26

kormoran napsal(a):

V roce 1991 pri valce v jiznim Iraku se stretnul Americky tankovy pruzkumny pluk s tankovou divizi republikanske Iracke gardy -(udajne nejlepsi vojska jako Hitlerova SS), kterou rozsakali na sracky.

Pri teto akci byl zajat iracky vysoky dustojnik , ktery byl pribran do bojoveho vozidla pechoty M2 -Bradley.

Uvnitr se perfektni anglictinou zeptal:" Proc tady mate fotku vaseho uhlavniho nepritele z druhe sv. valky Rommela?"

" No kdyby sis o nem neco vice precetl , mozna bys tady s nami nesedel"! Odpovedel mu velitel M2.

A to je prave ten point!)))))))
01. 08. 2013 | 02:28

honolulu napsal(a):

Napsat bloq o Carnuntum ?... To bylo VYBORNE, ale urcite tezsi nez o 12-te SS divizi...
Pane rytiri budu se velmi tesit.
Otiskne-li to Stejskal, nevim. On je nevypocitatelny. Je to tim, ze kdyz je na Sazave, tak ho zastupuji privilegovana nedochudcata, schovavajici se za jeho jmeno. Po revoluci by se k tomu melo prihlizet, aby nenesl zodpovednost i za cinnost techto...(cenzurovano.)
Zminil jsem se o knize profesorky z videnske university, Brigitte Hamann, (zboznuji ji), bylo to smazano. Stejne jako zminka o
Johnu Tolandu... Nekdy mi pripada, ze cenzura je pranoidni, ale nezda se mi, ze by to bylo vinnou jen Stejskala. Vim, ze ma rad dejiny, take...Proc je tam tolik prizdisracu, v tom Cesku je zahada. Oni vubec NEuznavaji prvni amendment americke konstituce. Oni o nem ani neslyseli, a to je prestupek proti civilizaci. O Carnuntum napiste !

Budete-li se zminovat o XV. - Legio Apollinaris, budte politicky opatrny. Ona byla v Pannonii (Carnuntum), ale pozdej vyvrazdila 1/2 Jeruzalema. To byla "SS" tehdejsi doby. Cert vi, muze-li se to napsat, nebo ne... Emocionalni lide by se meli vyradit z akademicke diskuze o historii Evropy.
Take bych Vam doporucoval si sednou ve Vidni do kavarny Shopenhauer, treba vycitite duch Vril society. Chodila tam Maria Ostrich. Ja se do te Vidne budu muset vypravit s "antenama".
01. 08. 2013 | 03:29

JF napsal(a):

výborný blog a výborný příspěvek od Joa Ratata ... těžko zacházet s pravdou a lží v lidských rukách - velmi snadno zneužitelné a snad jakmile se pravdou a lží začne operovat jasná snaha zbožťování se autora neb skutečně Právda Páně vítězí. (resp. myšleno ne pravda v rukách člověka) Jinak bolševismem bylo stiženo jak Rusko, tak RČS (strahovský stadion jako "pravda" národní jednoty československé která ve skutečnosti neexistovala), tak Německo. Ostatně jak Beneš tak Hitler byli snad oba nárondní socialisté. Nyní je pod touto značkou Paroubek.

Ostatně Hitler, Beneš i Paroubek mohli mít v něčem pravdu a něčem ne, ale jakmile si mysleli že mají co potřebují (tu pravdu), jak to dopadlo ... ostatně politici jsou spíš kouřová clona těch co nechtějí být vidět a mají skutečnou moc. Pak k vymezení národního socialismu (a té doby obecné kolektivizace) jistě posloužilo i jisté etnikum jako zas nesprávný národ stejně jako onoho socialismu od víceméně shodného bolševismu a pak se to propojilo s židobolševism ačkoliv i v tom jádro pravdy bylo. Neb zákon (v extrému tzv. "dobra" dočasně přivlastněnou pravdu) nejlépe hlasají odsouzení ... no byla to doba osvobození - podobně krvavé bylo "osvobození" ve Francii, Rusku i střední Evropě.
01. 08. 2013 | 05:03

honolulu napsal(a):

Pane Karel Mueller,
Vasich nazoru jsem si vzdy vazil a Vase prispevky povazuji za hodnotne a cenne. O vysle knize vsak opravdu nic nevim.. To, je-li to propaganda pro-nacisticka bych rad poznal sam....
Pamatuji si ze skole v Cesku, jak bylo prisne hlidano "spravne mysleni". Bloq autora mi tu dobu pripomel.

Divam se na dejiny jinak nez jini lide... Pocet mrtvych me zajima mene, at uz KZ, nebo v Gulagu, nez PRICINY, proc k tomu doslo. Mezi Stalinem a Hitlerem nevidim rozdil, ale jak to, ze meli tolik nasledovniku je zahada...

Kdyz je doba nemocna, tak ma tendenci si zoopakovat tragedie... Tomu by slo zabranit, kdyby se rozumelo pricinam...

Z faktu si sestavim priciny. Z manipulovani mozkem nepostavim NIC...To bych velmi rad vedel co tento prof. (autor) vyucuje. Vsichni ti "historikove" jsou tak vzacne priposrani a korektni, ze do jejich skoly chodi masochiste.

Ja mam rad Brigitte Hamann a Johna Tolanda. Oni pisi o pricinach doby. Mel-li Adolf varlata a chut kousat koberec, je mi jedno...

Stejne mam neprijemny pocit, ze se vsichni radikalizuji. Recko, Madarsko, Pobalti, atd.. Co je pricinou dalsi budouci tragedie ?

Porodni asistenti u porodu noveho Hitlera jsou pro me pravdolaskari, nasilna integrace, globalizace a bida. Bezperspektivnost mladych a beznadej starych...
Nebyt bidy Weimarske republiky, nebylo by zradikalizovane Nemecko... Uz zde bude pulnoc, mejte se fain a drzte se pri zdravi...
01. 08. 2013 | 05:28

Targus napsal(a):

To: Honolulu

Myslím, že jste vše podstatné vystihl v posledním odstavci. Nekončící chamtivost, zbídačování mas, to je v kostce celý problém.
Jeho pokračováním je další velice lákavé džusování obyvatelstva - rozpoutání ozbrojeného konfliktu. Není ničeho výnosnějšího, než je válka. Čtyři kila lisovaného železa za 300 dolarů - AK 47.
No nekupte to, když vám jde o krk. To pak klidně dáte i dvojnásobek (i víc, mnohem víc). A o ten dvojnásobek přece jde.
Špinavá doba. Špína tu byla vždycky, dnes je navíc umocněná n-tou mocninou globalizace.
01. 08. 2013 | 06:57

aga napsal(a):

Tohlee by se mělo probírat a analyzovat:

http://www.blisty.cz/art/69482.html

Jak britská banka půl roku před vstupem Británie do války předala nacistům tuny československého zlata

Dokumenty odhalují šokující příběh: pouhého půl roku před tím, než Británie vstoupila do války proti nacistickému Německu, předala Anglická banka Hitlerovi československé zlato v hodnotě tehdejších 5,6 milionů liber.

Z oficiální historie Anglické banky, napsané r. 1950, avšak zveřejněné na internetu až toto úterý, vyšlo najevo - jak píše deník Daily Telegraph - "jak jsme zradili Československo, nejen nechvalně známou Mnichovskou dohodou ze září 1938, která dovolila nacistům anektovat Sudety, ale také v Londýně, kde Montagu Norman, výstřední, ale krutý guvernér Anglické banky schválil rozhodnutí předat zlato, které vlastnila Československá národní banka, německým nacistům.

- See more at: http://www.blisty.cz/art/69482.html#sthash.gQ8IgzSn.dpuf

bez toho by si Hitler ani neškrt. A jak článek dovozuje, na tom podstatném se ani dnes nic nezměnilo.
01. 08. 2013 | 07:28

Občan napsal(a):

Ago,

zjistěte si něco o historiku Cermanovi a hbitě pochopíte, proč se nikdy podobným tématem zabývat nebude :o)
Když si vezmete, že v tom jely americké banky (a kdo jsou jejich vlastníci) a že vlastníci bank pomáhali prodat československé zlato NACISTŮM, pochopíte stejně hbitě, proč se tím nebude zabývat NIKDO.
A běda tomu, kdo by se o to jenom pokusil. AIPAC a ADL je hbitej a vostražitej...
01. 08. 2013 | 08:05

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Nechci naléhat, to bych si nedovolil :), ale pokud píšete anotovanou knihu, pak je ten film dost podstatný. Je totiž podle skutečné události. Učiteli anarchistovi se v rámci školního projektu podařilo vybudovat totalitní skupinu, aniž by si to uvědomi. Skvělá případová studie.
01. 08. 2013 | 08:23

zdenekbrom napsal(a):

aga:

Pokud máte zájem o pohyb financí okolo Hitlera, pak už můžete začít u počátku jeho politické kariéry. Financování války samo o sobě je panoramatický a neuvěřitelný příběh, do kterého se nikdo moc raději nevrtá.
01. 08. 2013 | 08:27

čert }:o napsal(a):

Tužka
ano AH se zajímal o okultizmus a o veškeré
tajemné vědy vševědy i nevědy a měl na to
celej batalion po celém světě. Sám by to
nezvládl. Měl osobní astrology a vykladače,
ale pokud se mu někdo znelíbil, nehledě na
jeho vědomosti ho nechal bez výčitek zlikvidovat
a ve jménu své Prozřetelnosti kterou tak miloval
a přivlastňoval jí téměř magickou sílu ba dokonce
i bytostní existenci, dokázal vysvětlit své nenávistné,
pohnuté myšlení zfanatizovanému národu. Je s podivem,
jak snadno a lehce se dá národ zfanatizovat
až jde z toho hrůza hrůzoucí
Na slapové síly se spoléhal nejen AH, ale i Stalin a
většina diktátorů, neboť hledali zázračnou sílu a "pomoc"
pro své skutky všude. Ale to jsou většinou velice málo známé
nebo zcela neznámé informace
honolulu
I já jsem proti zákazu jakýchkoliv knih
Ale bohužel je pravdou, že určité knihy
mohou být biblí pro choré a fanatické mozky
a navíc nevíš, co to může udělat s puberťákem
nebo malinkatým neškodným fanatikem a co vše
můžou slova spustit za kaskádu myšlenek
Přesto si myslím, že by se zakázat neměla
i když je v posledních letech jaksi u nás
přehitlerováno. Na každé titulní straně časopisu
Historie, nebo 100+1 a podobných tisků je fotka
Hitlera a uvnitř o něm články
Jinak honolulu vím že mě nemáš rád, ale klidně
ti tu knihu koupím a pošlu, je to pro mě maličkost
01. 08. 2013 | 09:04

zdenekbrom napsal(a):

čert }:o:

Cituji: "Ale bohužel je pravdou, že určité knihy
mohou být biblí pro choré a fanatické mozky
a navíc nevíš, co to může udělat s puberťákem
nebo malinkatým neškodným fanatikem a co vše
můžou slova spustit za kaskádu myšlenek"

Máte pravdu.

Autoři již svůj opus vypustili a ten se bude šířit. Nejenom knižně, ale i souborem PDF nebo z jiného stahovacího úložiště.

Zkusme si tedy představit, co se stane ve škole nebo v jiné debatě s puberťákem, který se vytasí s myšlenkou, kterou v takové knize četl nebo že mu někdo říkal, že ji tam četl. Který učitel bude mít šanci:

a) Ten, který o autorech a knize řekne, že je to póvl, který nestojí za nic.

b) Ten, který věcně a hlavně konkrétně poukáže na manipulace autorů, na špatný překlad, dovede věci do souvislostí atd.

Proto budu neustále dokola opakovat, že tyto odborně komentované edice už měly být dávno připraveny.
01. 08. 2013 | 09:17

kokoshka napsal(a):

To jsou mi veci,narod česky nezahyne-povstanou nove bojovnici jako Suchanek a Cerman,jednoho zajima vic než život kde je Řepa a ne v Tesco,jineho trapi projevy Hitlera(malo trestu za popirani holokaustu a střiktni zakaz vydavani vcelku neškodneho braku Moje Makačka-vlada demokratu je absolutne demokraticka!)!
Kulajda s jeho idiotskou logikou perli jako vanočni strromek v Africe,dobre vam tak,estrada je lidem potrebna jako chleba!
01. 08. 2013 | 09:24

rejpal napsal(a):

zdenekbrom
Obecně souhlas, ale fakt je, že o Hitlerovi osobně, lidech kolem něj i celé době existuje neuvěřitelně pestrá bibilografie. První snad vyšla už ve dvacátých lete (Konrad Heiden - Adolf Hitler). Už z ní je patrné, že Hitler nebyl (tehdy určitě ne) ani šílenec, ani hlupák, a dokonce se ani nenechával strhnout svým vlastním projevem. Vše měl pečlivě nacvičeno (jsou tam krásné fotky, jak Hitler před zrcadlem trénuje gesta). Pak tady byl komentovaný Mein Kampf (rovněž před válkou). Po válce vyšlo knih neuvěřitelné množství, lepší i horší. A teď máme i spoustu dokumentů.
Boj s extremisty se nedá vyhrát tím, že se nějaké knihy zakáží (i když o tohle autorovi nešlo, jen napsal svůj názor na ni). S těmi komentáři je to trochu problém- kolik komentátorů se dokáže oprostit od svých pocitů nebo "požadavků doby" a být skutečně nad věcí, nebo aspoň komentovat tak, aby bylo zřejmé, že jde o osobní postoj. Jistě existují, ale nepřevažují.
Řekl bych, že docela příkladná je kniha Gilberta o Norimberském procesu. Těžko v ní někdo najde autorům souhlas s činy těch lidí, ale snaží se je nějak pochopit, odlišit mezi nimi a nepaušalizovat. Veškeré lidské jednání má nějaké příčiny a motivy - pokud se v nich nevyznáme, nemáme žádnou obranu před opakováním.
Ale to, co jsem napsal vlastně není žádná polemika
01. 08. 2013 | 09:29

čert }:o napsal(a):

zdenekbrom
Naprosto s Vámi souhlasím
Víte spíše než zakázat tyto knihy, by se mělo ty knihy
vůbec nevydávat. Myslím si, že takové knihy neosloví
normálního člověka, pokud ano, tak ze zvědavosti nebo
k doplnění informací. Osobně mám informací ohledně AH
už dost nejen v hlavě ale i celkově. Stačilo mi před
23lety ve voskovém muzeu stát před jeho figurou.
To ještě byla volně, než jí strčili za sklo, protože
celou figuru lidi pořád ničili. No a i přes to, že byla
vosková stačilo to k tomu, aby na mě sáhlo zlo i z pitomýho
vosku...brrrr...
----
Ten film, nevím jak se jmenoval, mě velice zasáhl, neboť
tam bylo vidět klasickou cestu k nadřazenému myšlení
a posléze i chování. Zvláště náctiletí jsou náchylní,
neboť se hledají z vyrostlých šatiček a kraťásků a co
si budem povídat, pocit moci i nad jedincem je pro
některé velikým potěšením, natož pocit moci nad skupinou
davem či národem. Z toho filmu byly pro mě tři noci
noční můrou a nešlo ho vypudit z hlavy.
Taktéž na mě zapůsobil film o lékařce Židovce z koncentráku,
která se chtěla nastěhovat do USA a musela vyprávět příběhy,
aby dostala občanství, před jakousi cynickou porotou. Ten
film byl brilantní jak v režii, tak v obsazení, ale nevzpomenu
si na název..pokusím se ho během dne vyhledat i když už ho
vidět nechci, neboť na něj myslím ještě teď a to už je pár
let co běžel kdesi na UPC

Nechci naléhat, to bych si nedovolil :), ale pokud píšete anotovanou knihu, pak je ten film dost podstatný. Je totiž podle skutečné události. Učiteli anarchistovi se v rámci školního projektu podařilo vybudovat totalitní skupinu, aniž by si to uvědomi. Skvělá případová studie.
01. 08. 2013 | 08:23
01. 08. 2013 | 09:32

Občan napsal(a):

Jenom pro zajímavost - "Bank of England" je totéž jako FED a BIS. Tedy SOUKROMÁ instituce, vlastněná osobami a korporacemi, jejichž seznam podléhá přísnému UTAJENÍ.

Banku sice britská vláda FORMÁLNĚ znárodnila již v r. 1946, ale stalo se tak právě a pouze formálně. Vlastníci si založili eseróčko "Bank of England Nominees Limited" a vydyndali si a) vyjmutí z legislativy o kontrole bank, b) ochranný glejt od královny a ovládají banku dál.

http://the-tap.blogspot.cz/2010/02/who-owns-bank-of-england.html
01. 08. 2013 | 09:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Tužka:

Přečetl jsem Váš text několikrát a s velkým zájmem.
01. 08. 2013 | 09:35

čert }:o napsal(a):

zdeněkbrom
pardon, ten poslední odstavec se mi tam
nějak připletl omylem
Mám tu vnučky a mezitím jim dávám úkoly =o))
01. 08. 2013 | 09:38

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal:

Díky.

Ukazuje se, že vedle historických souvislostí je také důležité vysvětlovat a na konkrétních příkladech ukazovat, jak funguje mediální manipulace a manipulace obecně. V podstatě hrstka lidí tehdy dokázala pobláznit velký a vzdělaný národ od nezaměstnaných po universitní profesory. To není náhoda, to je perfektní znalost emocí a mediálních technich.
01. 08. 2013 | 09:44

aga napsal(a):

zb

Rozkrývat financování Hitlera může být zajímavé, ale je to jen první krok. Daleko důležitější je sledovat ty nitky do současnosti a rozkrýt je teď a tady. To je ale nežádoucí, tak se pozornost všemi způsoby odklání. A i v tomto souboji pana Cermana s panem Beerem se obě strany ve vzácné shodě snaží publiku sugerovat, že za všechno zlo světa může vždy nějaký náhle z nebe spadlý Vůdce, který oblbne lůzu. Ti, kdo to průběžně financují, a následně vždy kasírují, zůstávají za oponou, a pokud se o nich zmíní prosťáček z lidu, vyskočí vždy nějaký odkláněč s připravenou odkláněcí strategií, často zahrnující zesměšnění "paranoiidního" prosťáčka.

Přitom jsem přesvědčen, že zrovna autor by mohl - kdyby chtěl - jít do esoternější hloubky - vzhledem ke svým inzerovaným studiím a zájmům.
01. 08. 2013 | 09:52

stejskal napsal(a):

A jen na okraj: Bank of England (tehdy ryze soukromá organizace) jednala proti opatření tehdejší britské vlády, která nařídila všechna československá aktiva po německé okupaci druhé republiky zmrazit. V každém případě je velmi zajímavé tyto "dějiny bankovnictví" poznávat. Máslo na hlavě samozřejmě nemají jen švýcarské banky. Pokušení peněz a s nimi spojené moci je obrovské a jen velmi těžko se mu odolává (tehdy jako dnes).

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Někdy si říkám, jak by se asi dalo debatovat, kdyby kolem pořád nebylo tolik lidí, kteří to potřebují druhým hned "z první" řádně vytmavit :-)
01. 08. 2013 | 09:55

Zdeněk Brom napsal(a):

čert }:o:

Optimální stav je stav zapomínání a zároveň připravenosti, když se někdo někde s něčím vyhrne.

Zmíněný film Náš vůdce používám pro pochopení vzniku totality jako nejlepší pomůcka. Žáci to berou, protože je to příběh jejich vrstevníků jim hodně podobných. Když pak vidí, kam to došlo, tak se diví. A že náctiletí jsou náchylní, tak to je fakt, na který se nesmí zapomínat.

Nevzpomenete si na jméno toho filmu o lékařce? Nebo alespoň na rok natočení?

P.S. Dávat dětem 1.8. úkoly je pěkná čertovina :)
01. 08. 2013 | 09:56

rejpal napsal(a):

Zdeněk Brom
Samozřejmě. Bohužel to má své limity. Určitá skupina lidí je vůči vysvětlování i jakékoli normální argumentaci imunní. A za určitých okolností právě tihle lidé dokáží napáchat spoustu neplech. Ale najít hranici, kam určité věci ještě tolerovat, a odkud už ne, není snadné.
01. 08. 2013 | 09:57

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Asi Vás to překvapí, ale tentokrát plně souhlasím :)
01. 08. 2013 | 09:58

tytyty napsal(a):

V internetovém venkovním venčení se řada diskutérů chová jako psi, v domnění, že pravdou se dá vrtět.
Pravdou však nadále zůstává, že to, čím pes vrtí, je ve skutečnosti jen ocas.
U každého zločince lze většinou nalézt i jeho kladné stránky. Například zde zmiňovaný Hitler měl prý rád svého psa. Přesto ho nesnědl.
A takové přednosti bychom určitě mohli najít i u jiných zločinců, protože kdo hledá, ten najde.
To však nijak nesnižuje jejich vinu za jejich zločiny.
01. 08. 2013 | 10:05

tytyty napsal(a):

Co se týče dnešních Němců, nijak se neobávám, že by většinově tíhli k neonacismu a podobným hnutím. A válka v Evropě z jejich strany? To, že Němci prohráli totálně totální válku, kterou většinově chtěli a kterou sami vyvolali , to je důvodem, proč Němci dnes válku nechtějí. Otázkou může být, zda budou mít Němci chuť na válku v Evropě někdy v budoucnosti. Možná. Ten výprask si ale budou pamatovat hodně dlouho. Možná, někdy až vymřou pamětníci pamětníků, pak možná jednou zapomenou. Kdo ví. Pokud se tak někdy v daleké budoucnosti stane, pak většinu z nás, to už trápit nebude.
01. 08. 2013 | 10:06

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal:

Cituji: "Samozřejmě. Bohužel to má své limity. Určitá skupina lidí je vůči vysvětlování i jakékoli normální argumentaci imunní. A za určitých okolností právě tihle lidé dokáží napáchat spoustu neplech."

Velmi přesně jste několika větami shrnul pozorování z výuky na II. stupni. Část žáků v podstatě rezignovala na myšlení, bohužel často za asistence a pomoci nás učetelů, a pojímá svět okolo sebe jako zábavní a konzumní prostor. Tento přístup si pak přenesou na vše.

Cituji: "Ale najít hranici, kam určité věci ještě tolerovat, a odkud už ne, není snadné."

To není a osobně v tom také nemám jasno.
01. 08. 2013 | 10:07

tytyty napsal(a):

Někteří lidé si snad i dnes pohrávají s myšlenkou, jaká by byla současná Evropa a svět, kdyby němečtí nacisté válku vyhráli. A tady je třeba říci, že takové kdyby, tedy vítězství nacistického Německa, bylo naprosto nereálné. Suchá fakta jasně hovoří, že něco takového prostě nebylo vůbec možné.
Německo bylo ve svém loupeživém zločineckém tažení proti Evropě a celému světu, předem odsouzeno k neúspěchu.
Vládnoucí činitelé nacistického Německa si uvědomovali, že země je připravena jenom na krátkou válku. V srpnu 1939 prohlásil Hitler ke svým generálům: „Naše hospodářská situace je taková, že se můžeme udržet jen několik málo let.“
Německo totiž nemělo kapacity na vedení dlouhé války. Proto vše vsadilo na tzv. bleskovou válku. To mohlo stačit na obsazení malých a středně velkých evropských států. Nebylo však v silách Německa pomocí této strategie trvale obsadit a dobýt obrovské území Sovětského svazu.
Krátce před válkou zvětšilo sice Německo pronikavě objem zbrojní produkce a její hodnota například převyšovala zhruba 3,4 krát hodnotu britské zbrojní produkce, ale to byl jen dočasný předstih. Dokonce jen Britská říše sama o sobě měla větší potenciální zdroje než Německo. Britské impérium mělo téměř monopol na nejdůležitější strategické suroviny – cín, kaučuk, wolfram, molybden, jutu – a přístup k některým nezbytným druhům surovin.
Naproti tomu Německo bylo závislé na dovozu. Jeho pokusy dosáhnout hospodářské soběstačnosti nepřinesly očekávané výsledky. Na začátku váky mělo Německo z třiceti nejdůležitějších strategických materiálů zajištěno pouze sedm. Svou potřebu železa krylo z vlastních surovin na padesát procent, potřebu neželezných kovů na dvacet procent, v syntetických pohonných hmotách a ropě na třicet až čtyřicet procent a v textilních surovinách na patnáct až dvacet procent. Po vypuknutí války bylo Německo víc odříznuto od zdrojů zámořských surovin, zatímco Anglie měla silné obchodní i válečné loďstvo a mohla tyto suroviny dovážet téměř plynule.
Také finanční rezervy mělo nacistické Německo mnohem menší než spojenci. Německý zlatý poklad činil jen setinu britského zlatého pokladu a přitom muselo platit při nákupu silně nedostatkových surovin valutami Atd... atd..
01. 08. 2013 | 10:07

rejpal napsal(a):

tytyty
Ano, i u největších lumpů najdeme dobré vlastnosti, některé dokonce velmi. Jenže pokud uplatníme černobílé vidění světa, a budeme každého darebáka prezentovat výhradně jako snůšku všeho zla, moc si nepomůžeme - pokud to totiž přijmeme, těžko se smíříme s tím, že opravdu je možné, že ten hodný pan učitel z vesnice xy, který by se rozdal, byl za války jedním z nejkrutějších dozorců v KT.
Tyhle černobílé sklony jsou asi v každém z nás. Stojí asi i za oblíbeným "nepřítel mého nepřítele je mým přítelem". Což je často osudná chyba, protože se jí rádi dopouštějí i politici velmocí.
Nakonec co stálo za tolerancí velmocí vůči počínání Hitlera a spol po roce 1933? Když pominu čistě osobní motivy některých, pak tu vždy bylo uspokojení, že Hitler zabránil opakování snah o nastolení sovětských poměrů, a zavedl v zemi "pořádek". Ten pak následně přišel i ty velmoce pořádně draho (někteří jednotlivci se ale pravda napakovali).
01. 08. 2013 | 10:18

Občan napsal(a):

To "tytyty":

Přečtěte si od Alexeje Pludka "Takových tisíc let" a možná pochopíte, že to vůbec nebylo a není nemožné. A že dokonce 70 let po WWII postupně směřujeme k tomu, co on popsal jako hypotetickou a katastrofickou situaci.
Jenom pod jinými fanglemi...
01. 08. 2013 | 10:23

Zdeněk Brom napsal(a):

tytyty 01. 08. 2013 | 10:07:

Mohu souhlasit. Dovolím si dvě připomínky:

a) Cituji: "Nebylo však v silách Německa pomocí této strategie trvale obsadit a dobýt obrovské území Sovětského svazu."

To je trochu sporné. V první fázi nacistické okupace se na jejich stranu přidávala i řada místních obyvatel, kteří je vnímali jako spásu od bolševiků a řádění jejich bezpečnostních sil. Velmi rachle však pochopili, že to, co přišlo, je ještě horší, protože je řadí do kategorie podlidí určených k vyhlazení. Takže když už si měli vybrat diktátora, tak to radši toho v Moskvě.

Nacionální socialismus svojí rasovou politikou v podstatě znemožnil masové využití podpory místních obyvatel. Takže to nebyla jen otázka surovin.

b)Cituji: "Naproti tomu Německo bylo závislé na dovozu."

Ano, to je pravda. Nacistické Německo se proto v určité fázi války orientovalo na jiný druh zbraní a asi můžeme být rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože to byl boj i o čas.

Údajně existuje zápis v deníku generála Pattona z ledna 1945: "Tuhle válku můžeme pořád ještě prohrát." Pokud je tento zápis skutečný, pak je otázkou, co tím mělo být řečeno.
01. 08. 2013 | 10:29

tytyty napsal(a):

"Ano, i u největších lumpů najdeme dobré vlastnosti, některé dokonce velmi."

No tak dobrá.
Předpokládám ovšem, že pokud k vám někdy přjde domů váš vrah, neuplatníte černobílé vidění světa a budete na něm
hledat dobré vlastnosti.

V tom případě ale,

nebudete hledat dlouho.
01. 08. 2013 | 10:37

Nepřítel z Atlantidy napsal(a):

Jo, Alexej Pludek, to byl, pane, šikula. Takovej druhej Občan.

Po roce 1989 se angažoval v organizacích s nacionalistickými až xenofobickými tendencemi. Příspíval do nacionalistického listu Špígl a podílel se na vzniku takzvané Slovanské unie, která podporovala politické koncepce ruského politika Vladimira Žirinovského.[4]

Ve volbách roku 1992 kandidoval za KSČM, respektive za koalici Levý blok do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (volební obvod Praha). Mandát nabyl až dodatečně. Nastoupil jako náhradník za Karla Heneše zemřelého 24. července 1992. Ve Federálním shromáždění setrval jen do zániku Československa v prosinci 1992.[7][8][9]

V senátních volbách roku 1996 kandidoval do horní komory českého parlamentu (senátní obvod č. 5 - Chomutov), coby bezpartijní kandidát za ultralevicovou Komunistickou stranu Československa, kterou založil Miroslav Štěpán. Získal ale jen 1 % hlasů a nepostoupil do 2. kola.[10] V roce 1996 navrhoval snížení dětských přídavků „nepřizpůsobivým“ rodinám.

Hlavně ani muk, abysme ho zbytečně nepopularizovali, jak říká sebestředný pan učitel.
01. 08. 2013 | 10:38

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost_roku_%C4%8Dasopisu_Time

Viz rok 1938.
01. 08. 2013 | 10:40

aga napsal(a):

p. Stejskal

"A jen na okraj: Bank of England (tehdy ryze soukromá organizace) jednala proti opatření tehdejší britské vlády"

No vždyť někteří z nás to říkají stále, že v demokracii vládnou banky a ne vlády. Navíc je otázkou, nakolik to "opatření vlády" bylo míněno vážně, vzhledem k tomu, že i té vládě je jasné, že skutečnou moc má banka. Jistě, pane premiére.
01. 08. 2013 | 10:44

rejpal napsal(a):

Zdeněk Brom
Díky, že to došlo až tak daleko, to jsem nevěděl. Vím jen jak slintali reprezentanti různých zemí ještě v roce 1937 při prohlídkách fabrik, vědeckých institucí, ale i koncentráků (!) - a litovali, že poměry v jejich zemích nedovolují takhle zatočit s komunisty, "práce se štítícími" a jinými výtečníky.
Jiní se zase radovali, jak rázně zatočil Stalin s rozvraceči, včetně těch, kteří by v osobném životě neublížili ani mouše.
01. 08. 2013 | 10:48

Zdeněk Brom napsal(a):

tytyty 01. 08. 2013 | 10:37:

Problém je v tom, jak poznám, že přicházející je vrah.

Teorie o tom, že příslušníci vraždících nacistických komand a dozorci KT byli lehce rozpoznatelnými zrůdami, se rozplynula. Opak byl pravdou. Byli to zcela normální lidé o nichž by to nikdo nepředpokládal. Dostali se ale do situace, která jim umožnila uvolnit určité lidské pudy, a pod vliv ideologie, která jejich činy ospravdlňovala.

Domnívám se, že vrahem se člověk nerodí, ale stává.
01. 08. 2013 | 10:48

čert }:o napsal(a):

Zdeněk Brom
"Optimální stav je stav zapomínání a zároveň připravenosti, když se někdo někde s něčím vyhrne"
**To si píšu do deníčku =o)

"Zmíněný film Náš vůdce používám pro pochopení vzniku totality jako nejlepší pomůcka. Žáci to berou, protože je to příběh jejich vrstevníků jim hodně podobných. Když pak vidí, kam to došlo, tak se diví. A že náctiletí jsou náchylní, tak to je fakt, na který se nesmí zapomínat".
**Tak to děláte dobře..kéž by moje vnoučata měla takovýho učitele
Ten film je opravdu dobře udělaný a výchovný

**Pokusím se ho najít během dne možná noci
To víte stáří je bestie a paměť druhá bestie =o)
Nevzpomínám si na jméno ani obsazení..tedy herečka
je známá, ale moje kebule je blbá =o(
---
P.S. Dávat dětem 1.8. úkoly je pěkná čertovina :)
01. 08. 2013 | 09:56
** to by nesměly být z čertovýho semínka =o)
01. 08. 2013 | 10:50

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal:

Bohužel viděli jen to, co vidět chtěli. "Lehce" pominuli emigraci řady významných osobností, přehlédli KT a způsob ochranné vazby, netrklo je, že německá vláda s vůbec neschází a parlament je nefunkční atd.

Kouzlo manipulace spojené s vrozenou lidskou vlastností: vidím, co vidět chci.
01. 08. 2013 | 10:53

aga napsal(a):

rejpal

Když ono je to všechno trochu složitější. Můžete se dnes pohoršovat nad tou zrůdou Stalinem, ale jen proto, že byl zrůda, a díky tomu se dostal do té pozice, ze které mohl zlikvidovat zrůdu Hitlera, který chtěl zlikvidovat vaše předky.

A až rozvraceči rozvrátí tu křehkou rovnováhu, která tu vládne, možná si vzpomenete na přísloví - když se kácí les... Ne že bych s čímkoliv z toho morálně souhlasil, ale na můj (ani Váš) souhlas se historie a její zákonitosti jaxi neohlíží.
01. 08. 2013 | 10:54

Zdeněk Brom napsal(a):

čert }:o:

Za námahu s hledáním Vám děkuji a děti šetřete :)
01. 08. 2013 | 10:55

stejskal napsal(a):

Vrahem se samozřejmě člověk nerodí, ale stává. Na druhou stranu stále více psychologů hovoří o silném vlivu patologických dispozic u různých jedinců (dokonce se údajně dají některé pozorovat jako anomálie mozku). Jinými slovy, někteří jsou více disponováni k tomu, aby se u nich projevilo patologické chování (a je naopak celá řada potenciálních psychopatů, kteří po celý život zůstanou pro ostatní vcelku normální). To není polemika, jen doplnění.

Libor Stejskal
01. 08. 2013 | 10:58

Zdeněk Brom napsal(a):

stejskal:

A je to správné doplnění.
01. 08. 2013 | 11:02

rejpal napsal(a):

aga
To se samozřejmě neohlíží. Ale stále znovu a znovu se na věcech velkých i malých potvrzuje, že představa, že jde vždy o souboj dobra se zlem (nebo aspoň lepšího s horším), je velmi často mylná. A vždycky se na to dá přijít, když se reaguje včas na důležité signály. Což je sice nám osobně por kočku ce světě velké politiky, ale může to pomoci tam, kde o něčem alespoň spolurozhodujeme.
01. 08. 2013 | 11:03

stejskal napsal(a):

Já jsem nikde nenapsal, že v "demokracii vládnou banky a ne vlády", pane ago. Kéž by to bylo takto jednoduché. Někde a někdy ovládají věci veřejné více, jindy a jinde méně (to samé se týká vlád a dokonce i těch, které mají zastupovat). Samozřejmě je to velmi silný mocenský faktor. Naštěstí není jediný. Je jich spousta.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Na některých zákonistech a "pravdách" je nejlepší to, že je nelze bezezbytku obsáhnout, poznat. Důvodem je především fakt, že platí jen do té doby, než platit přestanou.
01. 08. 2013 | 11:04

aga napsal(a):

ls

Já jsem nikde nenapsal, že jste napsal, pane Stejskale - vás mezi ty "někteří z nás" nepočítám.

Samozřejmě, že některé zákonitosti a pravdy mají výjimky. Ale člověk má zákonitě v genech tendenci řídit se pravidlem (protože výjimky nedostaly moc šancí se předat své geny dál), a zatím se mu to vždy osvědčilo. Možná jsou ale výjimky, které se řídí novými pravdami ještě před tím, než ty staré přestanou platit. Pokud tak činí na vlastní riziko, prosím. Ti, co do toho zatahují z pozice své moci i ostatní, jsou nebezpeční šílenci.
01. 08. 2013 | 11:27

Občan napsal(a):

stejskal napsal(a):
"Vrahem se samozřejmě člověk nerodí, ale stává. Na druhou stranu stále více psychologů hovoří o silném vlivu patologických dispozic u různých jedinců (dokonce se údajně dají některé pozorovat jako anomálie mozku). Jinými slovy, někteří jsou více disponováni k tomu, aby se u nich projevilo patologické chování (a je naopak celá řada potenciálních psychopatů, kteří po celý život zůstanou pro ostatní vcelku normální). To není polemika, jen doplnění. Libor Stejskal 01. 08. 2013 | 10:58"

Zajímavé. Tak ona už se eugenika smí? Ještě před pár lety za totéž honili "lickoprávníci" po soudech Mgr. Bakaláře.
Nebo se smí jen vůči vybraným sociálním, etnickým a náboženským skupinám, zatímco jiné jsou absolutně tabu?
01. 08. 2013 | 11:33

aga napsal(a):

občan

Není otázkou Co (se smí) ale KDO (to smí). U eugeniky platí tato pravda velmi zřetelně. Pro některé platit nikdy nepřestala, pro jiné platí dle zadání některých.
01. 08. 2013 | 12:11

stejskal napsal(a):

Spojit si zkoumání genotypu (a fenotypu resp. toho, jak se ovlivňují) jedince s eugenikou může snad jen čtenář Alexeje Pludka :-)

A pro pana agu: poněkud si nerozumíme. Vy hovoříte o výjimkách z Vámi (skutečně i domněle) poznaných pravidel a pravd. Já mluvím o možnosti, že některá pravidla a pravdy jsou platné jen do té doby, než platit přestanou (a začnou platit jiné). To není relativizace osobnostní integrity či postojů, ale úvaha nad konečnou (ne)poznatelností některých jevů, se kterou je myslím dobré pracovat.

Ale je to jedno a navíc už trochu moc daleko od tématu.

Libor Stejskal
01. 08. 2013 | 12:12

tytyty napsal(a):

Volně podle Ludwiga von Gresse
Proč to nedopadlo jinak? Po bitvě je každý generálem a po válce stratégem.Co se dělo v Hitlerově hlavě, nevím. To, co řekl před útokem na Sovětský svaz, však víme: “Nemáme co ztratit, ale vskutku mnoho co získat. Výsledkem omezení nám vnucených je naše ekonomická situace taková, že nemůžeme vydržet víc než několik let. Göring to může potvrdit. Nemáme na výběr, musíme jednat... Nikdy v budoucnost nebude mít Německo muže s větší autoritou než já. Ale každým okamžikem mohu být nahrazen nějakým idiotem nebo zločincem... Morálka německého národa je výborná. Může se jedině zhoršit.”
Každý dnes, předpokládám, ví, jak to dopadlo, možná i absolventi po-plyšovo-revolučních středních škol.
01. 08. 2013 | 12:13

Bestia triumphans napsal(a):

Čert a Brom:
http://www.csfd.cz/film/92356-sila-lidskosti/
http://sisi-a-pribuzni.blog.cz/1306/sila-lidskosti-tv-film
01. 08. 2013 | 12:15

tytyty napsal(a):

Každý je prý po válce generál a někdo dokonce maršál.

Po válce polní maršál von Brauchitsch, vrchní velitel armády, řekl:
“Mohl jsem nechat Hitlera zatknout.
Měl jsem dost mně loajálních důstojníků.
Ale to nebyl ten problém. Proč bych to dělal?

Byla by to akce proti německému národu...

Celý německý národ byl pro Hitlera. A měl k tomu dobrý důvod.”
01. 08. 2013 | 12:25

buldatra napsal(a):

Zaznělo v diskuzi, že vrahem se člověk stává, že se vrahem nerodí.
To beru, tak nějak to je, nebo je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ač mršky výjimky tak rády potvrzují pravidlo.

Když je na přetřes Hitler, je dobré poznamenat, že doba jeho čtvrté říše a jeho oddaní lidé navíc dokázali, že platí, že vraha z člověka lze vychovat a dokonce v masovém měřítku.
Ostatně, v menší míře se to dělo i před Hitlerovou dobou. Děje se to i dnes.

Stačí k tomu vhodná ideologie, vhodná doba a obé Áda měl a vhodní lidé a těch měl na rozdávání. Mnozí z nich na tu dobu vzpomínají se slzou dojetí v oku a vypráví o ní svým potomkům, vnoučatůmm a pravnoučatům. Jó to bejvaly časy...

Sem tam se nějaký ten potomek vyskytne i v tomto prostoru a sdělí nám svými slovy svůj názor, na jehož tvorbě se podílel jeho předek svým vyprávěním a nostalgií.

Inu, život je složitej a jeden musí být furt ve střehu, i když je Hitler už dávno v pekle.
Sem tam nějaký ten
01. 08. 2013 | 12:25

JF napsal(a):

stejskal: souhlas ohledně té pravdy - její důležitý moment dle mého je pak také problém jak s ní člověk zachází resp. když si ji člověk přivlastní tím způsobem že přestane rozlišovat mezi skutečností a svou fantazií. Ono je lépe si myslím té pravdy příliš nedotýkat ačkoliv je dobré o ní vědět - vidím v tom takovou metafyziku a pak také mám i problém s tím českým vykastrovaným práporem ... za čímž je také jistý světonázor šířící se po ruské revoluci
01. 08. 2013 | 12:30

rejpal napsal(a):

tytyty
Myslím, že to lze označit za ukázku davové psychózy. V době, kdy vypukne, se proti ní nedá dělat nic. Jediné, co může učinkovat, je prevence. Jenže do té se zase málokomu chce, protože v té optimální chvíli se často zdá, že o nic nejde a někdo slyší trávu růst.
01. 08. 2013 | 12:31

aga napsal(a):

ls

Já vám rozumím, pane Stejskale, jen mě nebaví zastavit se u obecné pravdy. Těch umí každý naplácat na sklo přehršle. Mě zajímá, jak se konkrétně teď a tady rozhodovat a jednat. Vy víte, jaká pravda platí, jaká právě platit přestává, a kdy bude platit nová? Podle čeho to pro své konkrétní rozhodování posuzujete? Řeč byla o bankách, a moje zkušenost, v poslední době stále výraznější, mi říká, že pravda o vládě bank platí dnes více než kdy jindy. Těším se na dobu, až platnost této pravdy vyprší, ale do té doby se musím řídit pravdou právě platnou.
Mocenských faktorů je spousta - hmm. Možná zdánlivě. Ve skutečnosti jsou pevně provázané různými pouty - to by byl námět pro historika formátu páně Cermana, ne tyhle stokrát obehrané "pravdy".
01. 08. 2013 | 12:31

kokoshka napsal(a):

Zdenek Brom:
"Nebylo to nemožne..."
No,Vy jako velky strateg nam uřčite vysvetlite jak chtel Hitler dobyt a udržet obrovske uzemi do Ticheho oceanu pokud nepočitame sovetskou Středni Asii a polarni oblaste,nebo Mandžursko a Belomoři,jestli Hitler nemel mapu eurasii tak mohl byste ji pořidit Vy a treba naoko přihodit elementarni velikost tohoto teritoria?!
01. 08. 2013 | 12:34

buldatra napsal(a):

Dodatek

Sem tam nějaký ten potomek dokáže přesvědčit sem tam nějakého toho človíčka o krásách té doby vrahů a tak nácci ještě nevymřeli.
Čím je doba na marasmus bohatší, tím víc přibývá stoupenců zvrácené ideologie.
01. 08. 2013 | 12:37

Občan napsal(a):

Špatně, pane Stejskale.

Připisování nějakých vlastností (pozitivních nebo/a negativních) nějaké skupině na základě genetické nebo anatomické předurčenosti JE eugenika.
Pustil jste se na hodně tenký led.

Kdo nepřečetl "Takových 1000 let" nebo "Dům o 1000 patrech" nebo "Ocelové jeskyně", je omezenec. Kdo to přečetl a přesto dokáže nevnímat či ignorovat, že společnost směřuje přesně k tomu, co popsali pánové Pludek, Weiss a Asimov, je buď hloupý omezenec, nebo manipulátor, který má za úkol umlčet pozorné a uchlácholit omezence.
01. 08. 2013 | 12:38

kokoshka napsal(a):

Eugenika byla velmi popularni pseudoveda na začatku minuleho stoleti,učeni o dustojnosti smrti a nepotřebe genetickeho odpadu dosahlo až do nejvyšši akademicke společnosti včetne podpory takovych veličin esoteriky jako Rerich a Blavatska.
01. 08. 2013 | 12:39

stejskal napsal(a):

Ano, pane JF,

to je myslím přesné. Všichni se upínáme k nějakým "pravdám", které nám poskytují (zdánlivé) jistoty. Takto je lidský mozek podle všeho nastaven. O to důležitější, myslím, je proto si uvědomovat, jak mohou být "pravdy" subjektivní a nakolik jsou ovlivněny naší fantazí, znalostmi, zkušenostmi i přáními.

Nezastavujte se, pano ago.

To snad po Vás nikdo ani nechce. Vy jste cítil potřebu na můj první vstup dnes (upřesnění ohledně Bank of England) reagovat svojí zásadní pravdou, že v "demokracii vládnou banky a ne vlády". V pořádku. Jestli Vám to takto stačí, já Vám to neberu. Jen jsem vyslovil přání, aby to bylo takto jednoduché (uznávám, že to přání je trochu pokrytecké, dávám přednost tomu, když jsou věci a jevy složitější, a z mého pohledu tak i zajímavější).

Libor Stejskal
01. 08. 2013 | 12:40

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans:

Vřelé díky.
01. 08. 2013 | 12:45

resl napsal(a):

honolulu : Proc si nekdo mysli, ze ma pravo knihy zakazovat, jako to delali Komousi a Hitlercici... Kde takovy clovek bere sebevedomi si myslet, ze je chytrejsi nez vsichni ostatni..
---------
Souhlasím, knihy se nezakazují svobodným občanům, kteří si sami udělají názor. Zvlášť když znají minulost z dokumentu.
01. 08. 2013 | 12:45

stejskal napsal(a):

Pane Občane,

pokud mi zde najdete jediný můj příspěvek, kde jsem připisoval "nějaké vlastností (pozitivní nebo/a negativní) nějaké skupině na základě genetické nebo anatomické předurčenosti", pošlu Vám na jakýkoliv účet tisíc korun.

Ano, pan Pludek byl skutečně velmi osvícený (některé jeho knihy jsem kdysi ze studijních důvodů přečetl). Navíc myslím, že Vaše argumentace o "hloupých omezencích, nebo manipulátorech, kteří mají za úkol umlčet pozorné a uchlácholit omezence,", jim dodávají ještě větší váhu.

Libor Stejskal
01. 08. 2013 | 12:46

Zdeněk Brom napsal(a):

kokoshka:

Hitler to plánoval dobýt po Ural.
01. 08. 2013 | 12:47

john petres napsal(a):

...no,hlavně že vám nevadí prolhané projevy(i prolhaná politická minulost) novopečeného českého prezidenta,že...P.S.To,že Svět ovládá židovstvo je přece pravda,ne?!Servus.
01. 08. 2013 | 12:47

kokoshka napsal(a):

Zdenek Brom:
A na Uralu by postavil vojenskou pohranični nemecko-japonskou posadku?,rozumite sami rozmerum takoveho idiotismu?
01. 08. 2013 | 12:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Dovolím si předložit názor:

Určité názory, principy, manipulace atd. v určité době dostaly název nacionální socialismus. Byl to jedovatý kotlík překroucených mýtů, emocionální podnětů, techniky, psychosy atd. Někteří správcové kotlíku byli vojensky poraženi a někteří byli zabiti nebo popraveni. Kotlík sám ale funguje dál na mnoha dalších místech. Někdy pod jinými jmény, ale na stejném základu.
01. 08. 2013 | 12:53

kokoshka napsal(a):

co se to deje,ja jsem zabaneny,za co?
01. 08. 2013 | 12:56

kokoshka napsal(a):

Ne,to mi gluknul muj komp!
01. 08. 2013 | 12:57

kokoshka napsal(a):

Kupodivu ja pišu ze stareho noutu ktery pro komunikaci s Čechy použivam už řadu let s českou diaktrikou,jinak bych ten stary kram davno vyhodil!
01. 08. 2013 | 12:59

Karel Mueller napsal(a):

Pane honolulu,

v naší literatuře se nesmazatelně zapsal vynikající scifista a fascinující záhadolog Ludvík Souček. Proč ho zmiňuji: Napsal populárně naučnou povídkovou knihu Nebeské detektivky, senzace a záhady, poslední povídka se jmenuje Proč Německo prohrálo válku.

Podrobně popisuje celý okultismus kolem Hitlera, jeho původ i praxi v době války a ukazuje, jak nacistická špička myslela a jednala, v jejím myšlení se skutečně promítali středověké pověry a kulty, často měly na průběh války katastrofální dopady, Souček se dokonce domnívá, že rozhodující. To je jen poznámka k otázce, kterou jste zde nahodil a kterou rozvinula tužka.

Ptáte se proč ... víte, Beneš psal ve svých pamětech, že v politice jsou lidská hloupost a egoismus neomezené. A že se obává, že nás západ zradí zase, asi i toto mělo na jeho rozhodování a postoje nemalý vliv. Věděl líp než kdokoliv jiný, jakému osudu jsme o vlas unikli a také s kým má tu čest.

Znáte moje názory a nakonec celá ta tragedie ukázala zkázonosnost multietnických a multikulturních společností. Proto tehdejší politici považovali za naprostou prioritu vznik monoetnických a monokulturních států. Tak proč to po všech zkušenostech opět máme? Odpověď jsem psal mnohokrát.

Rovnost mezi Stalina a Hitlera dát nemůžete a to přes všechny Stalinovi zločiny, nacismus měl v programu genocidu národů a jejich zotročení, komunismus nikoliv, ani za Stalina. Pro slovanské národy znamenalo vítězství Stalina naději, vítězství Hitlera konec. Právě tak nemůžete dát rovnost mezi národní socialismus (Beneš) a nacismus, národní socialisté nechtějí žádné zotročení jiných národů. Jednou z nejabsurdnějších rovnítek v dnešní propagandě je rovnost mezi likvidací národů a "likvidací" tříd, kdy se jednalo o změnu vlastnických vztahů a nikoliv fyzickou likvidaci lidí.

Fenomen stalinismu mohl vzniknout jen za mimořádných okolností: Poměr v carském samoděržaví, neschopnost cara Mikoláše a 1.WW, skutečné pozadí bolševické revoluce, občanská válka se zahraniční intervencí organizovanou Churchillem, která z oné občanské vílky udělala válku vlasteneckou, dále 2.WW, kdy šlo národu doslova o holé fyzické přežití ... proč měli tolik fanatických stoupenců? Protože dokázali vyřešit řadu problému, což předchozí režimy nedokázaly a selhávají v jejich řešení i dnes.

Taková je realita a pokud to nechceme vidět, tak nejsme schopni se dívat pravdě do tváře. U nás se razil názor, že v diktaturách je všechno špatně a že je nemravné připustit, že by v něčem mohly být lepší než demokracie. To je zločin proti kritickému myšlení a přikrytí všech prasáren a absurdit v demokraciích, konec je snad jasný.
01. 08. 2013 | 13:00

Zdeněk Brom napsal(a):

kokoshka:

Nacionální socialismus věřil v krev a půdu. Proto bohatě stačil ten Ural.
01. 08. 2013 | 13:04

Občan napsal(a):

Naopak, pane Brome.
Nacismus jen velmi šikovně využil DVOU již zformulovaných -ismů, z nichž jeden vznikl na přelomu 19. a 20. století, pro své potřeby.
Jeden z těch -ismů byl ekonomickopolitický, druhý rasovopolitický. A oba se nacistům velmi hodily pro svou propracovanost. Opentleny germánskou mytologií posloužily svému účelu dokonale; a v podstatě slouží, jen drobně poupraveny, dodnes některým poválečným -ismům.

Tvrdit o nacismu, že to je výplod chorých mozků (..."kotlík překroucených mýtů, emocionální podnětů, techniky, psychosy"...), je VELMI nebezpečné.
01. 08. 2013 | 13:06

kokoshka napsal(a):

Karel Mueller:
Jste opravdu velky myslitel,k tomu neni co dodat!
Jestli Honolulu nekde nahoře stavi rovnitko mezi Hitlerem a Stalinem tak je to vlivem nezdraveho americkeho fastfoodu a levneho hollywoodskeho braku!
01. 08. 2013 | 13:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

O chorých mozcích jsem nic nepsal. Jinak píšete to, co já, ale jinými slovy.
01. 08. 2013 | 13:08

tytyty napsal(a):

Nehledejme záhady tam, kde nejsou.
Volně podle Ludwiga von Gresse

Proč to dopadlo tak, jak to dopadlo a proč to nedopadlo jinak?
Po bitvě je každý generálem a po válce stratégem.
Po světové krizi má každý ekonom pravdu.
Skoro žádný válečný historik si nemůže odpustit post factum rady. Informace, již tak neúplné, zkreslené nebo přímo potlačené se ztrácejí v různých teoriích a úvahách ve smyslu “co tím chtěl básník říci?”
Čeho chtěl Hitler nebo ten či onen generál dosáhnout, když vydal ten nebo onen rozkaz?
Jednoduchá odpověď zní:
povětšinou neměl ani ponětí, co se skutečně děje.
01. 08. 2013 | 13:09

kokoshka napsal(a):

tytyty:
Hitler byl vetšinou mimo jako vetšina genialnich lidi zahledenych do sebe,nikdy nic doopravdy nedokončil,popiral vlastni rozhodnuti,jeho rozkazy ignorovalo nejvyšši veleni armady tr.Goering nebo Paulus u Stalingradu,nakonec vlastni duvernici mu strčili kufřik s bombou na zachod:-)Neco takoveho představit u Stalina je zhola nemožne!
01. 08. 2013 | 13:19

Karel Mueller napsal(a):

Pane Občan,

Dům o tisíci patrech jsem fascinován poslouchal v 11 letech v 5. třídě ZDŠ, kdy to v radiu vysílali jako sedmidílný seriál, četl Rudolf Pelar. Tenkrát mě fascinovala ta fantastičnost ... :-) i brilantní zpracování.

Teprve daleko později jsem si uvědomil, že je to jedna z nejpronikavějších knih, která se v české literatuře objevila, která daleko předběhla svojí dobu, hodnotím ji ještě výš než Čapka.
01. 08. 2013 | 13:36

Občan napsal(a):

No, a Pludkova kniha "Takových 1000 let" je úplně to samý.
Jenom je o něco tenčí - spíš taková novela.

Stejně strhující, stejně syrová, stejně fantaskní - dokud si člověk neuvědomí, že ta ideologie to přesně tak plánovala a že jiná ideologie žene lidskou společnost přesně tím směrem.

ono by se těch sociologických vizionářů našlo víc, ale Ty tři (ještě Asimovovy "Ocelové jeskyně") to asi vystihují nejpřesněji. A je děsné, že to, v co autoři doufali, že zůstane vizí, se stává resp. již stalo skutečností.
01. 08. 2013 | 13:47

JF napsal(a):

stejskal: ano, a dobré aplikace tohoto okouzlení "mít pravdu" patří na ty s dlouhými a úžasnými projevy (naši drazí revolucionáři a držitelé pravd např. výrazně Beneš a Klaus). Je zvláštní že obvykle se to kreje s těmi co mají ve státě bordel. Krásným a velmi konkrétním příkladem tohoto vývoje je nyní např. ona D8 přes České středohoří ... dá se to krásně rozvést a ilustrovat. Jednoduchou pravdou pak je že při tunelování ČS (a to jsme v zemi tunelovářů ale jen virtuálních) by se nevykupovali pozemky předem skoupené od státu ...
01. 08. 2013 | 13:49

Michal Macek napsal(a):

cert:

cetl/a ste Jitro Kouyelniku?
01. 08. 2013 | 13:54

Michal Macek napsal(a):

Mueller,Stejskal

ja tak nejak spoleham na to ze normalni clovek (inteligentni) vic co byl nacismus za zhovadilost a bude cist knihu s nadhledem no a mene inteligentni lidi jak znamo moc nectou...a nackove si to najdou i jinde treba na netu...tak myslim netreba zakazovat...
01. 08. 2013 | 13:56

tytyty napsal(a):

„Neco takoveho představit u Stalina je zhola nemožne!“

Volně podle Ludwiga von Gresse
Je to sice o jiném diktátoru, ale: Po napadení Sovětského svazu nacisty a pádu Minsku i diktátoru a "neomylnému" velkému vůdci Stalinovi došlo, že informace z fronty mají velice málo co společného s realitou a jeho rozkazy neexistujícím armádám Němce nezastaví. Navštívil generální štáb, kde přivedl Timošenka a Žukova k slzám a na odchodu řekl,
“Lenin nám zanechal velký odkaz a my to zjebali”.
Pak odjel na svou daču a přestal přijímat telefonáty. (Sudoplatov v Special Tasks to popírá) Berija, Molotov, Malenkov, Mikojan a Vozněsenský začali panikařit. Co kdyby se přece našel nějaký Bonaparte? Třicátého června se sešli a rozhodli vytvořit Výbor státní obrany. Vozněsenský nabídl vedení Molotovovi. To by byl konec Berijův. Přemluvil soudruhy, aby vedení přece jen nabídli Stalinovi. Odjeli za ním na daču, kde deprimovaný Stalin údajně očekával své zatčení. Příjemně překvapen, mohl být potěšen a na druhé straně možná i vyděšen, co jeho a Leninův teror dokázal z lidí udělat.
Třetího července 1941 Stalin konečně k lidu promluvil. Oslovil jej, mezi jiným: “bratři a sestry”. Lidé, stébel se chytající, tudíž doufali ve změnu. Ale běda, do konce roku jich prošlo něžnými rukami NKVD jeden milión třista třicet devět tisíc sedm set dva (1 339 702). Válečný průmysl měl další zásobu laciné pracovní síly.
01. 08. 2013 | 14:03

ld napsal(a):

Zdeněk Brom ,

o tom Uralu jsem to četl taky. Za ním chtěl AH ponechat dokonce určitou autonomii Rusům. Napadá mě jediný příměr - židovské ghetto. Tam by se mohla etnika upracovat, ale v zájmu 3.říše.
Prostě za Ural v dohledné době už jít nechrěl.
01. 08. 2013 | 14:07

kokoshka napsal(a):

tytyty:
No jak Stalin plakal a pil vodku na dače pod stolem jsme už četli mnohokrat,najdete prosim nejake čerstvejši g.u.a.n.o.,te debilne propagandy jsem se naslouchal dost ješte za skvrniteho Jidaše!
01. 08. 2013 | 14:12

stejskal napsal(a):

Tak do detailů typu České středohoří se už neodvažuji pouštět, pane JF :-)

To je docela možné, pane Macku.

I když spoléhat na to, že většina pozná zhovadilost (ba že ji vždy poznáme i třeba Vy či já) je dost ošidné. Historie to mnohokrát potvrdila. Krvavé -ismy uplynulého století jsou toho jedním z mnoha důkazů.

O zakazování jsem zde nepsal, je to na poněkud jinou debatu (tedy podle mne). Chtěl jsem jen poukázat na určitou linii, která je dle mého ve svém závěru poněkud pomýlená: Kdosi vydá knihu, která podle některých nekriticky pojednává téma nacismu a hitlerimu - zaujme to někoho v čtk (protože to společnesky důležité a zajímavé téma jednoznačně je) a vydá o tom zprávu - zaujme to některá média/odběratele servisu čtk a tu zprávu zpracují či jen přetisknou - to inspiruje autora tohoto blogu, aby se z titulu své profese ke knize vyjádřil (ve svém blogu zde) - to inspiruje některé, aby to autorovi řádně vytmavili (že si vůbec dovolil něco napsat). To byl ten jediný důvod, proč jsem (na repliku pana Muellera) reagoval. Přišlo mi, že se dotýkala toho, o čem ten blog je.

Zakazovat? Nezakazovat? Těžko říct. Toto je vždy dost složité a strašně záleží na historické zkušenosti společnosti, v níž se o takovém tématu debatuje, jakož i na délce časového odstupu. Nemám na to jednoznačný a kategorický názor.

Libor Stejskal
01. 08. 2013 | 14:17

kokoshka napsal(a):

A Obydleny Ostrov od Strugackych nikdo nezna,vec je v podstate genialni,je to přesne o tom a o moci kliky Neznamych Otcu!
Jina je o mladem idealistickem kluku Maxu Kremeru ze Zeme ktery se vymaže v krvi po lokte než vymeni a najde spravnou stranu,konec je proste brilantni-hloupost Maxe ktery zničil udajnou diktaturu vysilaču"petiminutek nenavisti"s pomoci ktere Nezname Otcove kontroluji sve občane a nastoli chaos a anarchii což mu ihned vysvetli davno zakořeneny na planete a ve vlade progresor Poutnik-"Debile,jsi mladej...!"
Da byli ljudi v naše vremja!
01. 08. 2013 | 14:19

JF napsal(a):

stejskal: jak to, že??? přehlížíte detaily??? ;-) je to přeci český tah na Berlín\Drang nach Berlin ;-) Spíš to ale vypadá, že ani nevyjedem pro ty různé záškodníky a jiné -isty v našich vlastních řadách. Kdo by to čekal!!! ... ;-)

... a Hitler se přeci jen dostal dál ;-)))

ps: ony detaily ;-) jsou v tom že jsme ČS ještě nestačili odtěžit aby nepřekážely výhledu a revolučnímu rozletu ve všech směrech - ale jde jen o příklad barbaristánu pod pláštíkem různých "pravd". Ostatně přes ty pravdy je tu např. památník s tím jeho "To je lež" ;-) uvidíme zda se chytne a naskočí ...
01. 08. 2013 | 14:28

kokoshka napsal(a):

tytyty:
Treba trochu použivat mozek a nejenom kopypastyt' chruščevsko-gorbačevske lži.Stalin od utleho detstvi vyrustal ve velmi nuznych podmikach,ani cirkevni gimnasium to nevypravilo,když Lenin a Trocky bužirovali v zahraniči šel na svuj prvni strok na Sibiř,potom se dostal do kabinetu nove porevolučni vlady,tam vybojoval težkou a krvavou bitvu se samotnym Trockym a nakonec přežil"spiknuti generalu"-rozumiš o čem mluvim?To neni vidensky maliř,je to revolucionař jako bejk,takovi lidi neznaji strach,oni bez strachu se rodi když mužou dokazat nemožne,zhola nepochopiš co chci řict...
01. 08. 2013 | 14:35

Zdeněk Brom napsal(a):

ld:

Souhlas. V podstatě ghetto, kam by byly odsunuty zbytky některých národů.
01. 08. 2013 | 14:37

stejskal napsal(a):

Aha, tak toto jsem nedomyslel, pane JF ;-) Na tom něco bude, jdu si to dostudovat :-) l.s.
01. 08. 2013 | 14:38

čert }:o napsal(a):

Bestia Triumphans Zdeněk Brom
jo, to je ono..pořád mi tam naskakovala ta lidskost a vím,
že tam hrála herečka z Chicago Hope =o)
Tak moc děkuju, potřebuju to pustit nejstarší vnučce,
ale jestli to dám znovu nevím. Mistrný výkon Lahtiové
je nezapomenutelný a jen o tom píšu, jde po mně mráz.
Nejstrašnější scéna byla, když musela narozené miminko
udusit...brrrr...nemůžu ani o tom psát, chce se mi brečet!!!
---
Christinu Lahtiovou, známou jako ambiciózní doktorku Kate v seriálu Chicago Hope nebo osamocenou právničku Grace vedoucí téměř ztracený soudní spor s nadnárodní tabákovou firmou v dramatu Dobrý boj, budeme mít možnost vidět tentokrát v příběhu podle skutečných událostí. V americkém dramatu hraje doktorku Gisellu Perlovou, jednu z prvních východoevropských gynekoložek, která byla během nacistické okupace uvězněna v Auschwitzu. Nacisté se rozhodnou využít jejích lékařských schopností a donutí ji dokonce stát se asistentkou notoricky známého válečného zločince Mengeleho
---
Michal Macek
díky za typ a představte si, že se válela v jednom
zapomenutém frcu v jedné díře světa před 14 ti dny
Takže mám a až bude klid - už se těším =o)
01. 08. 2013 | 15:05

JF napsal(a):

stejskal: ja ja, gut mein Fuehrer, editer ;-)
01. 08. 2013 | 15:17

Bestia triumphans napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
..."Jednou z nejabsurdnějších rovnítek v dnešní propagandě je rovnost mezi likvidací národů a "likvidací" tříd, kdy se jednalo o změnu vlastnických vztahů a nikoliv fyzickou likvidaci lidí."

?
"hezké".
Matně mne napadá, pokud je u nás trestné popírání holocaustu, proč není trestná i tahle vaše sprostota?

V Reflexu číslo 11 vyšel vynikající článek o Stalinovi a jeho domnělých schopnostech z pera Jefima Fištejna. Není u nás tolik erudovaných lidí jako on. Původně jsem chtěl tento článek doporučit vašemu ctěnému oku, pane Muellere (není online), ale poté, co jste napsal tuto odpudivou nehoráznost, od toho upouštím.
Jste evidentně indoktrinovaný v mládí bolševickou propagandou a bylo by to házení perel sviním.

Ty milióny, Leninem, Stalinem a dalšími vrahy, zavražděných "kulaků" by Vám mělo nakopat pr..., ale nestojíte za to.
01. 08. 2013 | 15:31

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Zdeněk Brom,.....tato souvislost je velice zajímavá a v dějinách se s ní lze opakovaně setkat.

Zejména císař Karel IV vázal každý významný podpis, položení základních kamenů, mše, korunovace, svatby, na dobu vrcholení slapových sil. Nemám ten sešit poruce,...je někde ve sklepě,....před lety jsem tomu věnovala dost času, propočítavala jsem to. Na nějaké hvězdárně už na Měsíc mají jistě počítačový program,....dělám to postaru, tabulky a rovnice,.....lze si to u nějakého astronoma, který mapuje Měsíc, ověřit.

První datum, které jsem vložila do těchto rovnic bylo upálení Mistra Jana,....tady byl zvolen čas nejmenších slapových sil,....to aby oheň hořel pomalu a dlouho,.....

Počítáte cykly Měsíce,....a když znáte dějepis, tak vám vyskakují k vrcholným fázím zajímavá data, pátráte dál,....a kryjí se i hodiny, někdy i minuty,.....císař Krel IV jednou držel dlouhé minuty základní kámen, protože mu to chybně spočítali, na poslední chvíli to opravili,....protože to bylo vázano i na východ slunce,...staré kroniky jsou mým zdrojem informací,.....pak stačí už jen počítat,....

Přidám ještě jedno datum z naší historie,....Poprava dvacetisedmi českých pánů,....21.6.1621,....den nejsilnějších slapových sil v celém sedmnáctém století,.....to aby divadlo popravy bylo co nejúčinnější,....lidské tělo/ a nejen lidské, i zvířecí i rostlinné/, je v tomto období vnímavější, a to jak v oblasti fyzické, tak i psychické a emocionální,.....a i ta krev z ran teče rychleji a větším proudem a rány se pomaleji uzavírají,.....

I lékaři vám řeknou, že některé dny jim operační rány krvácí více, jiné dny méně,....co vědí o fyzice a astronomii, zda si to dají do souvislostí,?.....neřeší to,...přidají transfuzi,.....dnešní medicína se tím nezatěžuje,.....ta starověká a středověká se tím řídila,....neotvírali v tu dobu tkáně,.....
Tužka.
01. 08. 2013 | 16:03

Karl IV. napsal(a):

Bezesporu, jak čtu diskuse, čím větší trpaslík, tím více nenávisti. Můj otec, nositel tří válečných křížů 1939, sovětského řádu za vítězství atp. , který prošel válkou od roku 1939 netrpěl nikdy nenávistí k Němcům ani Rusům obecně, ale nesmířil se nikdy s totalitním režimem Stalina a Hitlera. Je pravdou, že otec byl filosofem a měl velkou úctu před vzděláním, jen těžko mohl pominout velkou část německé kultury, založené na vzdělanosti, která byla právě symbolem měšťanských vrstev, které u druhé strany stály za vznikem nacismu. Věděl, že to je problém vývoje společnosti. Ohledně Ruska došel k přesvědčení, že je to zaostalá země, která vždy násilnou cestou modernizuje přejímáním z Evropy, mluvil o ruském systému, jehož obětí jsou śami Rusové, předjímal jiné badatele. Dobře znal německo ruské vztahy a jejich historii včetně rozsáhlé literatury, která je dnes málo dostupná.
Ostatně rodina poznala na vlastní kůži obě totality a srovnávání, kdo byl "lepší" je směšné, včetně zdejších znalců řešení národní otázky v SSSR (patrně jim uniká totožnost s nacisty, neboť Sovětský svaz si všechny národy přisvojil, že?).
Část předků z jiné strany je z volyňských Čechů. To, co se vrátili do války, narazili na velmi zvláštní druh odmítání majoritou. Jejich životy byly poznamenány nejen občanskou válkou, ale části z nich masakry na Ukrajině ve 30. letech. Ti, co se vrátili po válce mluvili o respektu Němců k českým vesnicím, dokonce i těm, které přešly od katolictví k pravoslaví. Všichni ale byli nenávistní k bolševikům. Většina volyňských Čechů prostě bolšvismus znala.
Bylo snad odrazem doby, že můj praděd, sám Němec ze Západu, podporoval všemožně mojí prababičku , která sehrála zásadní roli v životě českých legií v Kyjevě.
Rodina mluvila všemi možnými jazyky: od polštiny, přes němčinu, anlgičtinu, francouzštinu, češtinu....a svou zkušenost si předávala.
Legionáři z naší rodiny si nedělali iluze o Hitlerovi a Stalinovi, ale Němci pro ně byli pochopitelnější než Rusové. Bylo pro ně i pochopitelnější selhání české majority za války, vzhledme k tradicím. Jejich vůdčí ideou byl, v naší rodině, princip republikanismu a lutheránství, nikoliv zběsilého antiněmectví či antiruství. Měli v sobě mnoho kultur.
Dodnes jíme jídla polská, německá, židovská a ruská, dokonce řecká- bez nich se naše oslavy neobejdou a dodnes rodina hovoří všemi těmi jazyky.
Přesto, umírali předci pro ideu republikanismus a pokroku po několik generací, nikoliv pro nacionalistické idee.
To ale odvál čas. Normalizovaný občan, soudě dle zdejších diskusí, jde proti času a vrací se do své izolované vsi, kde všichni na horizontu jsou nepřátelé.
Pokud postaví plůtek k jejich zastavení, připsuje si zásluhy generála či maršála. A hned všechno ví, zná...Popravdě, pamětník, Občan a jim podobní jsou takoví Admirálové z hnojišť.
01. 08. 2013 | 16:13

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko,
Nemci se dostali velmi daleko ve zkoumani techto veci a vyuzili je pro prakticke ucely.
Na tom co Nemci zjistili je postaven cely raketovy prumysl v USA a Amici to klidne a otevrene priznavaji...
Badani dale pokracuje, ale ne vsichni se na takova thema odvazi mluvit....

To co Adolf nekdy rekl, nad tim zustava rozum stat. Jeho popis stehovani narodu po ustupu ledovce, svedci o tom, ze musel rozumet methaphyzice. Byl jsem okamzite smazan, kdyz jsem uvedl 2 priklady...Napsat o vyvoji budoucnosti take nemohu... Presto, ze vse smeruje tim smerem a priznaky zde jiz jsou.

Mejte se fain. Nashle. vecer. Jste velmi inteligentni ozdobou Aktualne CZ, ale oni Vas smazou take, budete-li informovat o tom co vidite.
01. 08. 2013 | 16:24

kokoshka napsal(a):

Mnau,mnau...Efim Finštejn nakonec naspsal članek o Stalinu,ooo ten velky RUS SLOVANSKE NARODNOSTI! odhalil pravdu kterou jsme,mnau mnau nevedeli,aaa?Efime,pojd sem,ke mne,prosim!!!
Karel XI:
Hnusnym pohrobkum nacismu a lhařum jako Vy je prave misto na smetišti dejin!
A proč to bez te chlupate p... autor toho genialniho članku nezučastnil se setkani našeho utulneho literarniho salonku?
01. 08. 2013 | 16:35

buldatra napsal(a):

Karl IV. napsal(a):

Bezesporu, jak čtu diskuse, čím větší trpaslík, tím více nenávisti...

Ano, nejhorší jsou trpaslíci.
Já to říkám furt.
Ty potvory vám vlezou všude. A strašně rychle se množí. Já je chytám. Zrovna včera jsem chytil dva. Jednoho na vařenou bramboru a druhého na škvarek.

Karle IV, na co je chytáte vy, Vaše blahorodí?
01. 08. 2013 | 16:43

kokoshka napsal(a):

Bestia trrrrrrrrrrr:
Davej jsem ten članek,a prosim rovnou autora do studiumu!
Už davno jsem se tak nepobavil...!
01. 08. 2013 | 17:00

aga napsal(a):

ls

" Vy jste cítil potřebu na můj první vstup dnes (upřesnění ohledně Bank " England) reagovat svojí zásadní pravdou, že v "demokracii vládnou banky a ne vlády".

To je ale hodně zlomyslná a nekonstruktivní interpretace, pane Stejskale. Já jsem cítil potřebu vysvětlit, co to znamená, když v "demokracii" jedná banka v tak výsostně důležité záležitosti proti opatření vlády svého státu (a zřejmě bez jakéhokoli postihu či vyvození jakýchkoli důsledků pro budoucnost). Pokud jsou vlády vůči bankám v tak slabém postavení (a to se ukazuje i v současnosti, kdy "lid" doplácí na zcela neodpovědné chování bank a vlády se chovají spíše jako jejich servisní organizace než jako zástupci zájmů lidu), takový stav podle mne už skutečně demokracií nazývat nelze. Lze na to ovšem reagovat nic neříkajícími frázemi o platnosti některých pravd a zákonitostí.
01. 08. 2013 | 17:54

aga napsal(a):

zb 12:53

Ten názor je jistě opodstatněný, ale nevysvětluje myslím podstatu problému. Spíš bych řekl, že určití lidé, kteří sami tomu vzorci chování nepodléhají, prostřednictvím podněcování podobných emocí a nálad manipulují dějiny za určitým globálním cílem.
01. 08. 2013 | 18:00

Bestia triumphans napsal(a):

Tužka:
že se Karel IV. radil s astrology je známo, ale o počítání slapových sil jsem netušil. Ani to, že datum popravy českých pánů mělo také vztah ke slapovým silám.
Je pro to opora v nějaké seriozní literatuře?

Jen s tou sebevraždou Hitlera, to se mi moc nezdá. Řekl bych, že byl v situaci, kdy si na nějaké slapové síly ani nevzpomněl. A jeho blízcí si spíše hleděli zachránit krk, než hledět na něco podobného.
01. 08. 2013 | 18:09

stejskal napsal(a):

Ano, pane ago.

Hezký večer Vám i ostatním.

Libor Stejskal
01. 08. 2013 | 18:15

aga napsal(a):

Tužka

Myslím, že děláte chybu, když předpokládáte mezi slapovými silami (a dalšími podobnými fenomeny) a lidským jednáním příčinnou souvislost. V naprosté většině se jedná o synchronicity. A jestli, tak spíše ony síly (působením, pro které pochopitelně není opora v seriozní literatuře, pokud za seriozní literaturu nepovažujeme třeba Junga a spol.) "manipulují" lidi a jejich jednání, než aby je lidé vědomě využívali.
01. 08. 2013 | 18:18

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Bestii i Aga,...slapové síly je fyzikélní pojem,.....

Slapy jsou poruchy tíhového pole Země vyvolané přítažlivostí Měsíce a Slunce. Postavení těchto dvou těles se stále mění a vyvolává tím periodické změny tíhového pole v okolí Země.

Nejenže hýbou vodou a vytváří její dmutí, tedy příliv a odliv,....ale dokonce pohybují i špičkou nejvyšší hory světa, jak se diky novým přístrojům podařilo zjistit. Ten pohyb je v úvrati počátku a konce 270 milimetrů, tedy 27 centimetrů,.....takže,... pohnou i vodou ve vašem těle,...a nejen vodou, i tou pevnou částí vašeho těla,....s tím nic nenaděláte,......zahloubejte se do astronomie a fyziky,....zadejte si třeba,...slapové tření,....nebo,...slapotvorný potenciál,....nebo,....vznik přílivu a odlivu,....určitě to lze dohledat. Kouknu na Wiki, co tam píší,....Tužka.
01. 08. 2013 | 18:46

aga napsal(a):

Tužka

Na mém příspěvku nic nemění to, jak onu sílu nazvete, jestli fyzikální, přírodní nebo třeba okultní. Ať už tomu říkáte, jak chcete, lidé jsou tím ovlivňováni většinou přes své podvědomí, snad jen mágové se snaží využívat podobné síly cíleně.
01. 08. 2013 | 19:10

kokoshka napsal(a):

"Berani otazka"
"Jake byli dalši plany ohledne svetovlady s narodama planety Zeme?"
"Plna likvidace všech samiček reproduktivniho veku."
"A dal?"
"Deportace všech osob nad 50 let veku pro vykonani pracovni povinnosti ve prospech nove civilizace."
"Jake civilizace?"
"Naši civilizace!"
"Civilizaci okupantu?"
"Civilizaci misionaru."
(poznamka do protokolu-dlouha a napinava pausa)
"Dobre,prodloužujeme vyslech..."
"Jak si přejete."
"S ženama a starymi my...vy jste se rozebrali,jake plany jste meli ohledne mladeži a populace středniho veku?"
"Uplny brainwashing,totalni promyvani vedomi,pod- i nadvedomi s cili sloužit novym vektorum civilizace..."
"A jaka je cile?"
"Cile je ta zbavit človeka škodlivych kliše o sobe jako o venci stvořeni,to neodpovida pravde a současne situaci."
"Proč?"
"Pro zapobihani nejakych extremu"
"Jakych extremu?"
"Vzpour,pouličnich nepokoju,partyzanske valky a podobne... proti vektoru nove civilizace"
"Vaši civilizaci?"
"NAŠI CIVILIZACI!"
"Ustanovene na genocide všech samiček reproduktivniho veku lidske rasy?"
"Juridicky terminus technikus naše rasy nezna pojem genocida..."
"Aha..."
"My použivame termin korekce reality..."
"Cestou genocidy?"
"Mužete moje slova vykladat jak chcete,smyslove na tom nic nezmenite!"
"Ješte jednou se ptam,naposledy,kdo Vas sem poslal a s jakym cilem?"
"Nadporučiku Petronesko,jste idiot nebo co?Přece vlada planety Tarox z ukolem zachopeni a zotročeni planety Zeme!Je to na druhe strance protokolu,že je to tak,važeny zapisovatele soudu...
(pozn.do protokolu-dlouha a napinava pausa)
"Straž,odved'te toho špiona!"
"Ja protestuji,ja nejsem špion,jsem vojensky zajatec podle Ženevske konvence z roku 1927..."
"Konvence kterou jste chtel porušit?"
"Blafuješ,fizle?!"
"Odvest do vazby,ihned!"
Nadporučik Petronesko mel divny pocit že už nekdy videl mimozemskeho vetřelce,dival se na rohy a do černych leslklych oči emzaka a jako ho zna.
Vyslychal totež mluviciho berana.
01. 08. 2013 | 19:11

kokoshka napsal(a):

...Nadporučik moldavske policie vesnice Mingrale,okresu Kalmaraša studoval doklady-pas a řidičsky prukaz na jmeno občana Ruske Federace Aleksandra Urbanova,automatickou pozlacenou udelanou na zakazku"bondovskou" pistoli Walter PPK a shengenske vizum na jmeno ukrajinskeho občana Petra Nikolajeva...
Vec se odehrala nahodne jak už to tak byva!
Když Petronesko težkym krokem vyšel na vzduch osvežit hlavu po pepřove vodce svych ukrajinskych kolegu pograničniku najednou uslyšel nekoho mluvit čistou ruštinou.Samo o sobe že nekdo mluvi v noci rusky na teto strane Dnestru,na moldavsko-ukrajinske hranici by nebylo tak divne...kdyby nemluvil BERAN!
Petronesko okamžite vystřizlivel a malem neupadl,ale ustal suproti všem zakonum gravitace a fyziky rovnež jako obrovsky beran ktery řečnil ke stadu beranku a oveček pasaka Gorivandze co zrovna u take opilych ukrajinskych celniku vypisoval dočasnou propustku z Ukrajiny do Moldavska přes mustek na Dnestru.
"...rod bez elity je přiřečeny k poražce!"-mluvil beran.
Petronesko spotykajici se a kvapne zastehajici uniformu podstupil bliže.
Beran,obrovsky samec,velmi dobre vykrmeny s hladkou čistou šrsti na dvoch nohach vestoje pokračoval:
"V čem je smysl planu ktery vam chce donest moje vlada?Tak genialne uhodnute lidskym spisovatelem Nosovem,autorem trilogii o Neznalkovi?Hlavne v te kapitole o Ostrovu Beranu neboli Hlupaku?"
"Že lide ktere nemaji stalou praci a koničky vyslane na Ostrov se stanou beranama!A jaky z toho delame vysnovek?"
"Že beran ktere bude usilovat o praci naopak se muže v kratke dobe dostat urovne homo sapiensa,čemu je vlastne dukazem berani vysokorozvinuta rasa planety Tarox!"
"Taroxska civilizace jednou zvitezi na zaostale Zemičce kde prebyvaji naši bratři a sestry v nevedeni a otroctvi,potom co Ja vyvedu svuj narod ze tmy...egyptske,tak řikaji lide,ale to neni podstatne!"
01. 08. 2013 | 19:11

kokoshka napsal(a):

Petronesko automaticky se upravil,pak olizl rty a zakyval hlavou,ten hlas ho malem zhypnotyzoval,srdce tloučelo jak buben,studeny jako Dnestr v lete tekl pot podel strnište na tvařich-"Treba přestat pit"-pomyslel nadporučik.Vzpomnel jak se pohadal s Ukrajinci že Moldavsko je nejvetšim konzumentem vina v Evrope podle Svetove Zdravotnicke Organizace."Fakt,jo?Vidim mluvici berany,jsem zraly na psychiatrii!"Ale poslouchal dale,beran zvyšil hlas aby překřičel zvonky a bekani svych pobratimu:
"Jaky je cil dalšich mesicu?Začatek usilovne praci na vyšlechteni noveho tvora!Superberanka nebo superberanici!Vladce planety Zeme,lhostejneho jako Buddha a rozumneho jako Nietszce!"
"Pak přijde otazka co delat s lidstvem?Na to moje vlada už ma svuj program,žadny strach...!"A podival přimo do oči nadporučiku zlym nelidskym pohledem.
Petronesko vytahl služebni pistoli a prstem sundal pojistku.
"Ta vy,kurvy fizlovske ožrale,uplne ztratili stud,co se to tady...?"-ozval se hlas pasaka Gorivandze jemu za zady.Nadporučik Petronesko se otočil a vpalil kulku mezi oči zradci lidske rasy...
01. 08. 2013 | 19:12

Zdeněk Brom napsal(a):

Tužka:

Kdysi jsem pracoval sám na dokončení výzkumu pohřebiště jednoho kláštera. Byl podzim. Byl jsem tam vždy co nejdéle, abych stihnul, co se stihnout mělo. Zajímavé chvíle. A poučné. Rozumím.

Datum 21.6.1621 jsem zkoumal dlouho. Souhlasím.

Díky :)
01. 08. 2013 | 19:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans:

Slyšel jste někdy o významu posledního vydechnutí?
01. 08. 2013 | 19:17

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Ale jistě. Ve chvíli, kdy pochopíte fungování kotlíku máte možnost ho ovládat. Nebo vystoupit z kola ven.
01. 08. 2013 | 19:20

Bestia triumphans napsal(a):

Tužka:
Nerozuměli jsme si. Vím, co je slapová síla.
Šlo mi o to, jestli se v seiozní literatuře píše o tom, jak slapové síly zapojoval do své činnosti Karel IV, či organizátoři popravy českých pánů.
01. 08. 2013 | 19:22

Bestia triumphans napsal(a):

Brom: ne.
01. 08. 2013 | 19:23

aga napsal(a):

zb

No a teď jde o to, s jakým záměrem ho ti, co ze hry vystoupit nechtějí, ovládají - když - jak sám uvádíte - kotlík funguje průběžně a na podobném principu bez ohledu na proklamované ideologie.
01. 08. 2013 | 19:30

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Záměr je odvozen od vyspělosti osobnosti.
01. 08. 2013 | 19:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans:

Škoda.
01. 08. 2013 | 19:39

aga napsal(a):

zb

Od čeho je odvozen nebylo smyslem mé otázky, spíš mě zajímá jeho konkrétní specifikace. Vycházím z toho, že kotlík je v moci lidí, kteří nějaký konkrétní záměr mají.
01. 08. 2013 | 19:50

kokoshka napsal(a):

Vzapeti Petronesko bez okolku zabil dva ukrajinske celniky co ani nestihli v ožralosti dostat svoji zbrane a zapalil ukrajinsky celni přechod benzinem ze služebniho ukrajinskeho GAZIKA.Na strome nechal pribitou zapisku v ruštine:"Smrt moldavskym pridnestrovskym okupantum.Rumunsko pryč,Rusko naveky.Nacionalni Slovanska Fronta."Dost spokojeny svoji nezbytnou provokaci přistupil k beranu ktery ho celou dobu nezučastnene pozoroval a melanholicky žvikal steblo:"Nevim co se tady deje,ale ty,ovečka Shaun i cele stado ted pujdete se mnou,a když ne...Viš co to je,viš,pravda?"Zamaval pistoli beranu před čumakem a strhl mu z šije velky mešec-"Vstavat na čtyři a za mnou na druhy břeh,nejake otazky?"
"Žadne,pane,jenom že ja mluvim jenom rusky,moldavsky neumim..."
"Žadny problem,chodici šašlyku,my budeme mluvit lidsky,nejak se domluvime,jdete,a rychle,velmi rychle,PROSIM!"
"Jenom žadne unahlene pochyby,nadporučiku,to by nikomu neprospelo"-vesele otevřel v usmevu celou tlamu beran-"Řikajte mi proste X1"
01. 08. 2013 | 20:06

honolulu napsal(a):

Pane Karel Mueller,
predstavte si byt Slovanem v Rusku mezi lety
1918 az do roku 1953...Vlada byla plna mocenskych frakci, zadna z nich Slovanska, ale z 97 % etnicka, ktera se pravidelne rvala s bandou Stalinskych banditu o moc. Vsechny mocenske skupiny vrazdili Slovany ve velkem mnoha millionovem mnozstvi... Potom prisel Hitler a vrazdil Slovany take..Takze to meli Slovane nandano ze tri stran...
Jak si nekdo dokaze vybrat mezi tolika zly ? Ja bych utekl ! Rozhodne bych nebranil Stalina pred Hitlerem, nebo Hitlera pred Stalinem...

Kokoshka, stejne jako vetsina Rusu NEZNA, dejiny sve vlastni zeme... On byl vycvicen ve "spravnem mysleni", jako zivocich v cirkuse pred Potemkinovou vesnici. Pred Slovany mam respekt. To ostatni co tam poskakovalo, byly tyranske vrazedne barbarske skupiny.

Cele jizni Rusko a Ukrajina byla systematicky plundrovana Khazarskou risi, nekdy i s pomoci Byzance az do roku 1048...
Od te doby pokracoval boj tajne.
Cela ta Sovetska vlada byla z Khazaru. Jaky je rozdil mezi zlem Hitlera , Khazaru, nebo banditu z Kavkazu v cele ze Stalinem ?
Pro me zadny !
Kanada je prazdna, Argentina je prazdna, Australie je prazdna. Tam by jsem utekl a fackovacka mezi diktatory by me delala radost...
Prostudovani diktatoru jinymi osobnostmi, nez politicky korektnimi profesory je proto zadouci. Knihu si objednam...
Divat se na dejiny se musi BEZEMOCIONALNE.
01. 08. 2013 | 20:14

honolulu napsal(a):

Kokoshko, toto jsou porekadla z Tveho milovaneho Chicaga :
"Too much sauces, not enuff beef !"
a nebo,
"Where is the beef ?"
01. 08. 2013 | 20:30

kokoshka napsal(a):

Petronesko narychle zvolal cely krizovy štab-seržanta Petriko,mistniho praskače Guricu a velmi simpatickou soudni mladou krasnou zapisovatelku z okresu- Ariku.Všem odebral mobilni telefony kvuli uteku informace a nastartoval pomaly vesnicky internet,zatim co X1 je v jedine v okrsku cele a stado na dvorku,začal hledat na netu.
01. 08. 2013 | 20:36

kokoshka napsal(a):

Aleksandr Urbanov se ukazal byt velkym oligarchou,majitelem korporace Sib.Ocel ktery nedavno dostal se do skandalnich bulvarnich novin-nezakonni pytlacka lovecka činnost na Altaji,kvuli tomu ho stihali organy,ale tam bylo neco lepšiho-"Behem sveho pytlačeni našel Urbanov na Altaji mluviciho cirkusoveho berana co umi mluvit a počitat,oligarch vzal zviře k sobe domu a za par tydnu zemřel předavkovanim amfetaminu,to je sprosta pomlouva-tak važeny človek by nic jineho než čisty koks nekonzumoval!"
zlata pistole Walter PPK,a pas na jmeno Urbanova však v mešci byli!
01. 08. 2013 | 20:46

čert }:o napsal(a):

Zdeněk Brom
pane Brome můžete trochu přiblížit ten
význam posledního vydechnutí?
Vím že české slovo "smrt" pochází z praslovanského tvaru
sъ‑mьr‑tь a původně tedy doslova znamená "dobré úmrtí"
Ale asi to nebude mít spojitost
Nebo nemáte nějaký odkaz prosím?
Hezký večer

Velice zajímavý odkaz zde
http://www.cestadomu.cz/res/data/046/005382.pdf
01. 08. 2013 | 21:01

kokoshka napsal(a):

"Nadporučiku,dost si hrat na Batmana?Seržant je unaveny,Arika chce domu do okresu,mimochodem ma tam milence,to jsi nevedel,Casanovo(mimo protokol,holka?)dej mi cigaro?A ten mistni debilek nestoji za řeč,budeš se mnou mluvit?"
Zahrala rumunska hymna v radiu,X1 zlostne zašipel a vyhodil nedopalek oknem.
"Dušička boli za milovanou Zemičku,proč?Nezastaviš To,nikdo nezastavi,naše lode uz na orbite,ja jsem jenom rozvedčik,rozumej agent,viš panačku,a po mne přijdou mnohem horši...Udelame dohodu?
X1 zvedl prave kopyto a oslepil Petronesko schovanym neskutečne velkym diamantem!
01. 08. 2013 | 21:27

Karel Mueller napsal(a):

Pane honolulu,

ten pohled bez emocí právě předkládám. Když napíšu "Vítězství Stalina znamenalo pro slovanské národy naději, vítězství Hitlera konec", tak konstatuji holou skutečnost a samozřejmě tím zavírám oči nad všemi jeho obětmi. Mohl jste ještě přidat slovo "objektivní", to ale nelze čekat, na to je moderní historie příliš silnou politickou kartou.

Víte, život mě naučil a Vás určitě taky. Když dnes čtu o době, kterou jsem reálně prožil, tak mnohdy nevím, jestli se mám smát nebo plakat. To mě vede k jisté opatrnosti i v hodnocení vlády Stalina. Určitě nesnáším pohled my nic, to Stalin, my muzikanti a to ještě špatní. Zkusil jsem nastínit, jak mohl stalinismus vzniknout a proč se vyvinul do těch obludných rozměrů, Stalin měl nakonec moc opravdu srovnatelnou s vládci starověkých despocií. Jenže v Rusku a Gruzii zvlášť Stalin ne a ne odejít do dějin, proč tomu tak je napíši závěrem. A dnes je kolem interpretace 2. WW tolik lhaní, že bude lépe brát všechno s rezervou a hodnocení nechat dalším generacím. Rozumějte, možná mají jeho kritici pravdu v plném rozsahu, ale po jiných zkušenostech z hodnocení 2.WW si musím nutně položit otázku, kolik je tam lží. Lhaní v mediích jste nakonec poznal v souvislosti s JAR sám. Ze budou lhát neonacisté je jasné, rovnítko mezi Hitlera a stalina je kardinálním krokem ke znovuskříšení nacismu, tuhle otázku jsme mnohokrát analyzovali. Ale o tom dost, připomenu tedy to, co jsem napsal už před lety:

Stalina můžeme hodnotit z hlediska mikropohledu a makropohledu. Z hlediska mikropohledu ho mnozí i v Rusku považují za zločince tisíciletí. Z hlediska makropohledu ho Churchill považoval za jednoho z největších mužů dějin: Skutečně, převzal carismem, válkou a občanskou válkou zubožené mužiky, zdvihl je, provedl s nimi industrializaci, vyhrál genocidní válku na život a na smrt a když umíral, měl světovou supervelmoc.

To je finální relace jeho vlády, takto je to v dějinách zapsáno. Pamětníci odejdou či už odešli, jeho zločiny budou postupně zlehčovány nebo prohlášeny za pomluvy a výmysly. Nebo dokonce v souvislosti s různými krizemi ospravedlňovány. A tak i když je to ke všem těm obětem kruté a nespravedlivé, jeho kult se vrátí. Protože ta finální relace zůstane v dějinách navždy.

To je ten pohled bez emocí, po kterém jste volal.
01. 08. 2013 | 21:39

kokoshka napsal(a):

"Tady je 900 karatu čisteho almazneho kamenu,rozumiš 900 karatu cisteho briliantu,a ja Ti to dam jenom za loajalitu.Kdo ješte ma na Zemi kamen za 900 karatu?Anglicka kralovna?Kdo ti vubec podekuje?Kdo Ti da ješte vic-Moskva,Wašington,Londyn?Vidiš co my mame.Ale domluvime se jinak-nejlepši krasky sveta,ano?Po invazi ktera je už na nose vybereš nejkrasnejši ženy sveta-supermodelky,filmove hvezdy,pornohvezdy...Slibuji budou jenom tvoje,žadny beran se k tvojemu haremu ani na mili se nepřibliži,veř mi,stovky nejkrasnejšich žen sveta pro tebe,jenom pro tebe,chci jenom maličkost-zradiš a odhodiš lidske city,dame si po rukou nebo po kopytou...Přemyšli,nemaš moc času!...
01. 08. 2013 | 21:42

kokoshka napsal(a):

Petronesko viditelne oslepeny nejvetšim diamantem na svete a vidinou mit nejlepši krasavice na svete-opravdu VIDITELNE ZAVAHAL...
01. 08. 2013 | 21:47

Bestia triumphans napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
..."Stalina můžeme hodnotit z hlediska mikropohledu a makropohledu..., vyhrál genocidní válku na život a na smrt"

?
Další oblíbený a lživý mýtus.
Stalin žádnou válku nevyhrál.
Rusové porazili nacisty navzdory lidem jako Stalin.
01. 08. 2013 | 21:52

kokoshka napsal(a):

Bestia triumphans:
Samozřejme navzdory Stalinu šli pluky a divize do boje,samozřejme proti vuli Stalina vyrabeli tanky a dela,a Stalin jenom celou valku plakal a pil vodku pod stolem na dače!
01. 08. 2013 | 22:11

Reveill napsal(a):

Bestia
"Další oblíbený a lživý mýtus.
Stalin žádnou válku nevyhrál.
Rusové porazili nacisty navzdory lidem jako Stalin."

Jasně. V případě války se Sověty ji nevyhrál Stalin, ale Rusové.
V případě války s Británií ji nevyhráli Britové, ale Churchill...
01. 08. 2013 | 22:29

kokoshka napsal(a):

Petronesko schoval diamant do kapsy a podival se nahoru do hvezdneho nebe!
Vesmir je pro nas nepřatelsky cizi,proč jsem musel zabit sveho seržanta a mistniho praskače?Každy proda svuj vlastni druh za mizerne 900 karatu!?Možna nejsme a ješte horši než berany z planety Tarox!
Divam se na hvezdne nebe a vidim tolik Taroxu co nas nenavidi,nechteji nas ve vesmiru,proč,to doopravdy nevim?"
Konec legrace pomyslel nadporučik Petronesko,mam diamant na 900 karatu,když hodil do jamy vetřelce X1 a par lidskych kolegu(Petrica a Guricu) kvuli utajeni,te penize použijeme na odbojovou činnost,invaze je na nose,treba jako ten chlap ve filmu Terminatot začinat odboj,ješte neni konec,ješte uvidime kdo je vytrvalejši!
Pomysel nadporučik Petronesku,odhodil lopatu a odešel k nastartovanemu autu ktere řidila milovana draha Arika!(c)2010
01. 08. 2013 | 22:30

Zdeněk Brom napsal(a):

čert }:o:

Jde o poeměrně nejasný mýtus nebo pověru, že v posledním výdechu je zachycena jakási esence umírajícího. Váže se k tomu několik magických zvyklostí.
01. 08. 2013 | 22:40

honolulu napsal(a):

Definitivne by jsme meli toho Hitlera nechat promluvit samotneho za sebe a zmapovat ho sami ! Na PAPOUSKY neni spolehnuti v nicem.
Dale by se mel prozkoumat jeho vztah k Hanusovi, Kubickovi a pani domaci, ktera byla Ceska na Stumpergasse 29 ve Vidni.

Na jeho babicku by se mely nasadit americke occultistky. Mam totiz dojem, ze ma nekde hluboko koreny a puvod na Morave...
Mel by se prozkoumat jeho vztah k Marii, kdyz bydlel na Felberstrasse 16..

Proti occultismu se da bojovat pouze occutismem... Melo by se zjistit odkud mel "informace" o vsem co se stalo v Evrope po ustupu ledovce az po Sumery.
S tim by si mohli poradit pouze lide jako Brigitte Hamann z videnske univ., protoze je expert na Viden 1907-1913...

Melo by se vice vedet o prvnim setkani Adolfa s Lanz von Liebenfelss a s Dietrichem Eckartem, kteri v nem okamzite poznali "KATALIZATOR" dejin. Proc a jak to poznali.

Vim a citim, ze cela tajna Vril mu usilovne pomahala ve 20-tych letech (Sigrum, Maria Ostric, [ne konekce s Felbertstrasse] Sully a 150 dalsich.) Stejne jako cela Thule society a, ze tyto tajne organizace stale nekde existuji. T.j. ma logicka dedukce.

Existuje prorotstvi, ze se vrati v jine dobe, v jine podobe a pod jinou standartou. Protoze jsem Cech, tak si to nepreji ! Tim, ze mu budu nadavat do homosexualu nezabranim nicemu, ale tim, ze najdu zaklad jeho mysleni a vedomosti zabranim vsemu.

Az se jednou dostanu do Vidne, tak zapnu radary az budu sedet v Cafe Schopenhauer a vycitim spirit of Marie Ostrich...
Prosteredi zacatku tragickych udalosti mi da orientaci.
Aspon ty intuitivni smysly vypestovane mezi zivocichy v Africe k necemu budou...
Pani Tuzko, pojedeme spolu do Vidne na Cafe....
01. 08. 2013 | 23:43

Karel Mueller napsal(a):

Pane honolulu,

s tím okultismem máte pravdu, Vril dnes snad má centrum v Japonsku.

Hitlerův vztah k Čechům byl absurdní, na jednu stranu nás vysloveně nenáviděl, paměti jeho tlumočníka dr Schmidta to jasně dokazují. Na druhou stranu ve svém životě miloval jen dvě osoby: Matku a neteř Geli. Když se na ně podíváte, tak vidíte české dívenky jak z doby Boženy Němcové. Proto ho tak zaujala Lída Baarová, která se Geli údajně podobala.

Něco z nás asi měl.
01. 08. 2013 | 23:56

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Bestia Triumphans,.....jednou jsem šla po pobřeží v Normandii,....cesta, z jedné strany moře, z druhé strmé skalní útvary,...a na cestě výstraha, že občas příliv cestu zaplaví. Na skále tabulky s daty, jak vysoko se moře zvedlo za přílivu. Data zajímavá z celého dvacátého století,....třeba i 28.6.1914,....Opsala jsem všechna a pak doma mnoho dní počítala, udělala grafické znázornění,....a bylo tam dost dat v návaznosti na významné historické události,.....vysvětlovat si to lze různě.

Vybírala jsem další historická data a porovnávala se slapovými jevy.

Jedna moje úvaha se ubírá následujícím směrem,.....před vynálezem elektrického proudu a nástupem technických zařízení všeho druhu, která obalila zeměkouli elektromagnetickým smogem,....tak před tímto smogem bylo lidstvo k energetickým cyklům, které způsobuje Měsíc a Slunce, vnímavější. Lidé na ně reagovali, byli tím ovlivňováni, vnímali je, ať vedomě či podvědomím. Dnes už jsme otupšlí, lidstvo, jako celek.

Použiji přirovnání,...čich, velice důležitý smysl. Když budete žít v intenzivním zápachu, neucítíte jemnou vůni květiny,.....

Ve středověku se pojem slapové jevy nepoužíval,.....využívaly se výpočty hvězdářů,...o síle Měsíce se ví od dávnověku.
Občas se o tom někde napíše,.....ucelené pojednání a zhodnocení daného jevu v rámci historie neznám,...pokud se tím někdo zaobíral,?,....
Tužka.
02. 08. 2013 | 00:17

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu,....díky za pozvání do Vídně,....jednou jsem si dopřála týden ve Vídni,....vymetala obrazárny, hadrárny/ tak říkám obchodům s oblečením/, kavárny a cukrárny. Lenošila jsem, ochutnávala štrůdle, kávu,...ale stejně,...už to píšu opakovaně,....nejlepší alžírskou kávu, ... to je vaječný koňak, horká silná káva a šlehačka, tak nejlepší "alžířanku" umí udělat v Turnově v restauraci Sokolovna. Zrovna nedávno jsem Turnovem projížděla, a ujistila se, že vaří pořád tu báječnou alžírskou kávu,....vrstvy se neslejí dohromady,.....dávám si ji na všech cestách v Čechách i za hranicemi,....nikde, ani v té Vídni to tak neumí,.....

Upřesním, Turnov, asi,....50 stupňů 40 minut severní zeměpisné šířky,....14 stupňů 30 minut východní zeměpisné délky,... umístěn v chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Zdraví Vás Tužka.
02. 08. 2013 | 00:37

Karel Mueller napsal(a):

Tužka:

Pokud jde o vliv Měsíce a jeho slapových sil na člověka, tak ty jsou prakticky nulové v porovnání s vlivem slapových sil samotné Země, které jsou, jak dostanete jednoduchým odhadem, řádově stotisíckrát větší.
02. 08. 2013 | 00:42

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, ještě pár nul přidejte :-).
02. 08. 2013 | 00:45

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller,...díky,....když uděláme za úplňku skok plavmo do jeho směru, tak si o něj bouli neuděláme,...ale o zem třeba i něco horšího než bouli, .... řádově podle okolnosti a šikovnosti,....díky,....a přece ten malinkatý Měsíček dokáže v zálivu Fundy udělat vzdutí přes 19 metrů,.....a já věřím, že dokáže trochu zašibovat i vodou v nás,....Vy ne? Přeji příjemné dny plné vlastních Vašich sil,...Tužka.
02. 08. 2013 | 00:58

Karel Mueller napsal(a):

Tužka:

Díky za přání, přeji též :-)

Slapové síly Měsíce opravdu nemohou mít na člověka žádný vliv. Gravitašní pole měsíce je na povrchu Země řádově desettisíckrát menší než gravitační pole Země a pokud chcete počítat rozdíl sil řekněme na 1 metr vzdálenosti, tak musíte přidat ještě tři nuly.

V případě vodní masy se však jednotlivé nepatrné rozdíly sčítají. To je ovšem jen kvalitativní a zjednodušené vysvětlení, přesný výpočet není nijak elementární, pokud by jste se o zo zajímala, tak Milan Burša: Slapové deformace a rotace Země. Je na netu.
02. 08. 2013 | 01:38

Fialenka napsal(a):

Když, jak píše honolulu, existuje proroctví, že znovu přijde Hitler, tak by mě zajímalo, jak takového diktátora poznáme a jak zabránit tomu, aby mohl ubližovat.
Myslím, že takový diktátor bude chtít pro svoje politické cíle zneužít děti.
A myslím, že dobré rady co dělat, aby se nestaly takové věci jako za druhé světové války, dali ve filmu „Fishead“ světové autority oborů psychiatrie a psychologie Robert Hare, Paul Babiak a P. Zimbardo.
02. 08. 2013 | 07:31

aga napsal(a):

KM

A přesto mají ženské "měsíčky" a ne "zemíčky", přesto vám každý houbař řekne, jaký vliv má fáze Měsíce na růst hub, přesto vám každý, kdo trpí na migrény, řekne, jak se bojí doby kolem úplňku atd. atp. Měsíc působí přes vodu - a vzhledem k tomu, že i tělo člověka je samá voda, nelze se jeho působení divit. Voda má paměť - k tomu pár zajímavých videí a článků na internetu - a voda v člověku slyší na to stejné "volání" jako voda v moři.
02. 08. 2013 | 09:30

Maximus o Chazarech psát nesmí napsal(a):

...honolulu ano. Jde přeci o korektní a vyváženou diskuzi.

Autor : " Hitler....."

Bestia Triumphans, čert , Kulajda apod. : " A co Stalin..bla, bla, bla."
- Ostatní : " Stalin, Stalin... "

Fakt zírám. Cimrman hadra.

P.S. K československému zlatu /Cimrman hadra, snad se tak dostane i na Ivetu Brtošovou /. Montagu Norman/guvernér BoE 1920-44/ byl přítelem Hjalmara Schachta, musel moc dobře vědět co Hitler chystá a pro co tedy potřebuje finanční krytí. Možná že dokonce patřil k těm, co věřili v britsko-německou spolupráci při rozdělení Evropy. Zda byl antisemita - to není známo, spíše ale byl indiferentní vůči tomu, z jakých procesů se vygeneruje zisk, jde prostě o ten zisk - jako takový. Tak to chodilo vždy a bude tomu tak i nadále - to podhoubí nevzdělanosti /Bestia T. atd./zde tady totiž je stále, ona nevraživost vůči ideologicky či stranicky nepodmíněné reflexi historie, zálohy pro budoucí vyplnění zákopů ale nejdeme i na druhé straně, civilizace totiž nemusí nutně vyřešit disproporce v držbě a dělení bohatství /ale i prodělků, dluhů/ revolucí , může dojít k dohodě.
K čemuž se ale stavím velmi skepticky, spíše se dohodně nový Hjalmar Schacht s novým M. Normanem...než by se dohodla Bestia Tr. , čert apod. se svými názorovými oponenty, zde máte tu budoucnost jak na dlani.
Snad jen v názorech na cikány či muslimy /obecné cikány a obecné muslimy, což je paradox z hlediska jejich, zřejmě předstíraného Weltanschauung/ se shodnou, ale to jen dokládá opodstatněnost a zdroj mého skepticismu.

Chudoba ducha je někdy /pro mě záhadným způsobem/ navázána na materiální dostatek, ale možná je ten materiální dostatek relativně spíše nedostatkem, těžko soudit, věc je poměrně složitá, spíše to ale je vždy předstíraný /manifestní/ konzervatismus, který pak drtí kosti, mele maso a cupuje šlachy...to on se potřebuje zejména vymezit, aby byl důvěryhodnější, aby byl autentickým.
Liberalismus by totiž ve svém důsledku vedl k nějaké formě komunismu, socialismu, pokud by byly jeho teze důsledně naplňovány ve skutečnosti, nejen v proklamacích. Což již jde proti konzervatismu jako takovému /řád v tradicích/, nelze připustit, raději dejme na ten osobní zisk ze společenských a civilizačních ztrát, než na jistou osobní ztrátu. To se vždy osvědčilo, a nakonec ten poválečný sentimentální románek vždy zabral, zabere i v budoucnosti - lidi si mají pomáhat, to posiluje i toho chudého ducha, zejména pokud /byť jen relativně/ materiálně na krátký čas získává.
02. 08. 2013 | 11:19

kokoshka napsal(a):

Karel Mueller:
To jsem nečekal že budete tak mimo,vliv Mesice na zemskou geosferu,ženskou ovulaci a spiritismus je nekonečny!
02. 08. 2013 | 11:57

kokoshka napsal(a):

Honolulu patři k tajemne sekte Atlantu,neco rozumet dobe ve ktere nežil ani on ani jeho předkove nevideli Stalina než v idiotskem americkem filmu kde je malem upirem,nema cenu mu neco vysvetlovat,spi sladce my american boy!
02. 08. 2013 | 12:02

kokoshka napsal(a):

No a človek ktery ve veku 45 let nema rodinu ani deti,bydli v cestovnim karavanu a beha do internetove kavarny na"skleničku ACZ" a boji se sexu stoji za houby,spiritista ne/spiritista
02. 08. 2013 | 12:28

honolulu napsal(a):

Kokoshko,
Ty stalinska hlasna trumpeto. Ty nemuzes poprit miliony mrtvych, ktery ma Tvuj "svaty" na svedomi...Vetsina tech mrtvych byla nepoliticka.
To co Stalin budoval, byla super tyranie na ktere by nikomu nevadilo, ze se porval i se svymi lidmi z jeho vlady, kdyby u jeho cistek neumiralo milliony jinych, nevinych lidi...

Co se tyce Adolfa, tak zakladem jeho uspechu byla Thule society, ktera ho protlacila do popredi... Proc, prave jeho ?

Pro rethoricke schopnosti a jine - NEzname prvky jeho povahy s kterymi si nikdo nevi rady... On je nebezpecny i pro pristi dobu, kdezto Stalin, orientalni diktator s byzantynskymi sklony nebezpecny neni.

Eckart, Haushofer, Sebottendorf byli ti co Thule zalozili. Tam je klic k zahade vseho co se stalo. (Hitler a Sebottendorf se nesnaseli. Sebottendorf musel uteci z Nemecka. Jeho zmizeni v Istambulu (1945) je dalsi zahada....)

Tim vsim chci rici, ze cela ta doba si zaslouzi prostudovani a rozhodne ne pouze od "profesionalnich historiku" - poplatnych vzdy necemu...

Nevim proc by Maximus nemohl psat o vlivu Khazaru, nebo o jejich risi v dejinach Ruska...? (To zakazoval pouze Stalin.) Jejich existence se neda poprit. Byli nejen negativni pro Slovany, ale i pozitivni, kdyz zachranili Evropu pred vpadem Arabu a Islamu.

Ahoj, jdu na jiny bloq...
02. 08. 2013 | 14:22

Landa napsal(a):

Honolulu- zase ta hádka o mrtvé, kdo je horší Stalin nebo Hitlet. A hlup--áčci nikdy nepochopí že stejně tak lze mluvit o mrtvých v křižáckých válkách a inkvizici, ale jsme "dobře vychovaní a církev je svatá, nikoliv zločinná.
A stejně tak nechceme vidět války a miliony mrtvých které zapříčinily a vedou " demokracie" - od Koreje, přes Vietnam, Irák, Afghanistan, Lybie, Sýrie, rozdmychání v Egyptě- a opět, vyškolili nás jak máme odpovídat, demokracie je svatá, nikdy zločinná.
.
Kdybyste alespoň tušili komu děláte užitečné idioty
04. 08. 2013 | 10:56

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal na ukonceni tohoto bloqu jsem vyjadril KOMPLIMENT (ano, pochvalu) vsem, kteri maji radi dejiny. Vcetne Vas !
Byl jsem smazan protoze je to "proti" kodexu diskutujicich....
04. 08. 2013 | 15:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy