Václav Havel jako konzervativní myslitel

02. 11. 2011 | 18:01
Přečteno 8804 krát
Dvaadvacet let od revoluce jsou Havlovy politické eseje, které lze snad nejlépe chápat jako zkoumání občanských ctností, stejně tak inspirující jako tehdy. Text níže byl napsán pro The Salisbury Review v prosinci 1988. Publikováno česky v Proglasu v lednu 1990.

„První opravdový boháč, kterého jsem kdy potkal,“, napsal Ludvík Vaculík o svém příteli, českém dramatikovi a politickém esejistovi Václavu Havlovi, který se narodil v r. 1936 v bohaté pražské rodině. Za prosperitu otce musel syn trpět. V zemi, kde tak mnoho záleží na třídním původu, bylo každé jeho úsilí mařeno: ve dvaceti se rozplynuly jeho naděje na studium univerzity a divadelní akademie, ve třiceti se ocitl na oficiální černé listině zakázaných spisovatelů, stal se mezinárodně uznávaným dramatikem a dělníkem v pivovaru, ve čtyřiceti byl možná známější jako přední mluvčí Charty 77 a příležitostný politický vězeň a nyní, v padesáti, je velice uznávaným autorem politických esejů. Nedávno se tak trochu stal hrdinou mladých Čechů, kteří, jak ukázala desetitisícová demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze v srpnu roku 1988, projevili politické uvědomění, velkou měrou ovlivněné Chartou 77. S takovou biografií za sebou není divu, že Havla zneklidňují snahy vnutit mu ještě nějakou další roli. Ale přece: Havlovy hry a zvláště pak jeho eseje, na které se zde zaměříme, mají silně konzervativní zabarvení.

Havel si všiml, jak tradicionalistický asi připadá zahraničním návštěvníkům a západním novinářům, kterým se zdají jeho ideje „úzkoprsé, moralistické a staromódní“ (Times Literary Supplement, 23. ledna 1987). Heinrich Böll v recenzi „Dopisů Olze“ (soubor 145 dopisů, které napsal Havel své ženě z vězení) komentuje konzervativní povahu Havlových úvah takto:

„Znovu a znovu se zde předkládají a zvažují ty hodnoty, které stále více upadají v nemilost ve svobodném a „svobodném“ světě: vědomí, svědomí, řád a odpovědnost. Ty jsou spojovány s překvapujícími pojmy, jako je například ¸rozvzpomenutí bytosti´, ¸duchovní řádˇ, a ¸absolutní horizont´.“

A Böll se táže: „Stává se tímto kajícník, který hledá autoritu, ¸hledačem boha´?“ Odpověď je „ano“. Havlovy myšlenky jsou prodchnuty duchem zbožnosti a smyslem pro „Grenzen der Menschheit“. Celá jeho tvorba nám připomíná křehkost lidské laskavosti, omezenost lidského rozumu, spletitost lidských záležitostí a naši závislost na trvalém a transcendentním mravním řádu. Nemoderní útěchou, kterou Havel nabízí nevážnému a lehkomyslnému světu, jsou vlastnosti, kterým se sám těší ve velké míře: pokora a odpovědnost.

Havel shrnuje cestu, jíž bychom se měli vydat, v eseji „Politika a svědomí“. Svět, jak ho kolem sebe nachází, je vlečen „iracionálním samopohybem anonymní, neosobní a nelidské moci“ – moci Ideologií, Systémů, Aparátů, Byrokracií, Umělých jazyků a Politických hesel. Abychom se mohli vzepřít tomuto „ohromnému čenichu nicoty“ (jak velmi pěkně napsal polský básník Zbigniev Herbert), musíme znovu objevit „s pokorou moudrých hranice přirozeného světa…a přiznat si, že je v řádu bytí něco, co zjevně přesahuje všechny naše kompetence“. A základní rozměry svého lidství – lásku, přátelství, solidaritu, soucit a toleranci – musíme vysvobodit z jejich vyhnanství do sektoru privátního a přijmout je jako „jediná pravá východiska k smysluplné pospolitosti“. (Politika a svědomí) Jinými slovy, jedná se tu krizi duchovní a mravní a mělo by se o ní začít mluvit duchovním a mravním jazykem a nikoli terminologií systémů a techniky. Russel Kirk v práci „Konzervativní myšlení“ napsal, že „konzervativec dvacátého století se především zabývá, kvůli regeneraci ducha a charakteru, věčným problémem nitra člověka a restaurací etického porozumění a náboženských principů, na nichž je každý smysluplný život založen.“ To je konzervatismus ve své nejvlastnější podobě a je zároveň jádrem Havlova přesvědčení.

Havlovy politické eseje lze snad nejlépe chápat jako zkoumání občanských ctností, jako „De officiis“ 20. století. Věří, že klíč k slušnému politickému chování lze nalézt v osobní sféře a že dobrá politika spočívá především v uplatňování osobní mravnosti a je zakotvena v osobní odpovědnosti a zkušenosti. Havel věří, že nikoli nějaký politický systém, ale lidské srdce je nakonec zdrojem našeho utrpení, a proto, chceme-li změnit společnost k lepšímu, nepostačí prostě zavést nějaké alternativní politické uspořádání. Havel mluví pouze o jediné reformě, a to o reformě našeho vlastního charakteru. To, co potřebujeme, je „mravní rekonstituce společnosti“ (Moc bezmocných) a změna v srdci každého jednotlivce a jeho osobní mravnosti: „…jde tedy o rehabilitaci takových hodnot, jako je důvěra, otevřenost, odpovědnost…“(tamtéž). Veřejné štěstí vyplývá z osobní sféry a dobrá politika z praktikované mravnosti:

„Skutečná, hluboká a trvalá proměna poměrů k lepšímu…nemůže totiž dnes asi opravdu vzejít z toho, že se prosadí…ten či onen o tradiční politické představy opřený a konec konců jen vnějškový (tj. strukturální, systémový) politický koncept, ale bude muset vycházet – víc, než kdy jindy a víc než kde jinde – od člověka, od lidské existence, ze základní rekonstituce jeho postavení ve světě, jeho vztahu k sobě samému, k druhým lidem, k univerzu.“ (Moc bezmocných)

Havel dává za příklad lidského rozumu, vyvázaného z přirozeného světa lidí a jejich osobních zkušeností, trauma kolektivizace. Základní buňka evropského hospodářství - statek – byla zničena ve jménu arogantní a falešné abstrakce „všeobecného blaha“ a „sociální spravedlnosti“. Tento základ venkovského života, „přiměřená harmonická a staletou tradicí osobně (generacemi sedláků) vyzkoušená a osobně (výsledky jejich hospodaření) zaručovaná zakotvenost v povaze místa…“ (Politika a svědomí), byla v 50. Letech přepadena armádou byrokratů, sloužících „vědeckému světovému názoru“. Tím, že nebrali v úvahu žádná omezení a postrádali jakoukoli pokoru, zrušili jednou provždy a beze stopy „onu pokorně respektovanou hranici přirozeného světa s jeho tradicí opatrné osobní evidence“ (tamtéž).

V Havlově nejnovější hře „Asanace“ pojednává skupina architektů ve svých kancelářích na středověkém hradě zboření Starého města, ležícího pod hradem. Děsivý experiment, který Nicolae Ceaušescu provádí v Bukurešti, má mnoho precedentů. Námětem Havlovy hry je průhledně maskovaný útok na zničení velké části staré Bratislavy v sedmdesátých letech a její nahrazení paneláky. Zatímco se experti a jejich šéfové radují z předností plánovaného pokroku, očišťují buldozery svět od všeho, co nás k němu váže. Ve starší hře „Vyrozumění“ se vymýšlí vědecký jazyk, který má zbavit přirozený jazyk všech jeho subtilností a dvojznačností. Příroda, architektura a jazyk jsou devastovány sanitárním myšlením, které tak znamenitě satirizoval Jonathan Swift v „Gulliverových cestách“: v Akademii projektantů v Lagadu profesoři „vynalézají nové metody zemědělství a výstavby…zatímco je celá země bídně zpustošena, domy v ruinách a lidé bez jídla a oděvů“. Staletí náboženské a kulturní historie, vlastní to základ lidských nadějí a obav, neznamenají nic proti nenasytné fantazii „pokroku“. Živá historická tradice je zbavena současného významu. Rumunský „projektant“ Ceaušescu trvá na tom, aby byly bukurešťské kostely, které nebyly dosud „ systemizovány“, tj. zbořeny, považovány za „architektonické památky“. Oficiální knižní průvodce Československem pěje chválu na krásu tamějších kostelů, ale úředníci dělají co mohou, aby odradili obyvatelstvo od jejich užívání.

Toto drancování v honbě za abstraktním principy je rouháním, které sahá až ke kořenům systému, který se, alespoň prozatím, nezodpovídá těm, jejichž životy ovládá, a není si vědom své odpovědnosti, kterou má jak před minulostí, tak před budoucností. Havel se domnívá, že moderní stát „dává do závorky konkrétního člověka jako subjekt prožitku světa“ (Politika a svědomí) a na jeho místo dosazuje vládu „zduřelé anonymně byrokratické neosobní moci…“ Stát ztratil svoji osobnost jak v právním, tak i v mravním smyslu. Právní osobnost státu je totiž založena na zákoně kolektivního spolupůsobení, které dává státu práva a ukládá mu povinnosti, jak píše Roger Scruton: „Kolektivy mohou jednat správně i nesprávně. Bez zákona, který by je mohl volat k odpovědnosti…nemáme žádnou ochranu proti jejich moci“. Právní neosobnost státu vlády jediné strany, v němž je vedoucí role strany synonymem pro téměř naprostou absenci odpovědnosti, znamená, že stát nemá žádnou kolektivní identitu a nemůže být nikdy volán k odpovědnosti za své činy. Za tohoto stavu vláda zákona neplatí. Lidé, kteří zažili jenom vládu zákona, mohou obludnost neosobní vlády státu jen těžko pochopit. Před státem, který odmítá odpovědnost za své činy, jsou všichni bezmocní. Ve městě bez zákona, napsal Cicero, v „De officiis“, „nezůstává nic, pouze neživé zdi domů. A i ty jako by se bály, že může přijít další hrozný útok“.

Havel věří, že to, co obohacuje společenský život a vybavuje ho láskou a legitimitou, je nesčíslné množství zvláštních loajalit a vazeb. Různorodý institucionální život společnosti (odbory, církev, básnická sdružení, rodiny, akademické časopisy, ženské spolky) je „zároveň podmínkou a výsledkem i chloubou a příčinou svobodné společnosti…“, jak napsal Lord Hailsham v práci „The Case for Conservatism“. Racionalistická účelová technologie totalitní moci odmítá uznat práva těchto autonomních sdružení, a tím, že jim upírá nezávislosti a vyžaduje na nich nepřirozenou účelnost, ničí samotné základy prospívající společnosti. Všechny tyto loajality, které se vyvíjely postupně a jsou respektovány, jsou pošlapávány žárlivými a všezahrnujícími zájmy státu; rodinné a náboženské vztahy jsou násilně podřízeny prvořadému imperativu – dosáhnout cílů strany. To, co vždy bylo předmětem úcty – závazky (vůči rodičům, partnerovi, zemi nebo institucím), jež nám dodávají sílu a nepochybně nás přežijí, je kompromitováno jakousi prázdnou, bezvýznamnou abstrakcí, které teď každý musí platit nedobrovolnou daň. Totalitní stát se vtírá do všech těchto tradičních vztahů, takže v úctě k otci uctíváme Socialismus a v lásce k matce uctíváme Socialistickou vlast. Každá instituce se musí nechat pohltit státem a ten jí podstrčí jakýsi vnější účel, kvůli němuž nutně zanikají ty cíle, které přirozeně vyplývají z činnosti té které instituce a které jsou vlastně důvodem její existence. Ze společenství se stává hnutí.

Základním principem konzervativního postoje k životu je hluboké vědomí toho, jak nešťastně život reaguje na soustavné manipulování. Před „zářnými zítřky“, vysněnými racionalistickým intelektem, dává Havel přednost životu v celé jeho neuspořádané složitosti:

„…co se stane, když intelektuálové ztratí veškerou úctu k bohatství a různorodosti života, k jeho imanenci a k jeho zvláštním zákonitostem, když začnou arogantně důvěřovat svému vlastnímu rozumu a svým ideám, o kterých se budou domnívat, že jsou životu nadřazené, důležitější a lepší než život sám? V Pol Potově případě bylo výsledkem vyvraždění třetiny národa.“ (Times Literary Supplement)

Havel ukazuje, jak racionalisté dělají z historie nudu, jak ji zplošťují a nahrazují její jedinečnost a rozmanitost pseudohistorií, „kalendářem rytmicky se opakujících výročí, sjezdů, oslav a masových tělocvičných událostí“. Ve Wrocławi existuje skupina mladých lidí, která se nazývá „Pomerančová alternativa“. Loni na narozeniny generála Jaruzelského se jich asi padesát vynořilo v nejrušnějších hodinách v ulicích ve slunečních brýlích. Lidé z města se k nim připojili a akce přerostla ve spontánní veřejné shromáždění, které nemělo žádný zvláštní cíl, kromě potěšení, které podívaná nabízela nahodilým chodcům. Radost z tohoto či jiných podobných happeningů spočívá především v jedinečnosti a nepředvídatelnosti těchto akcí. Havel vysvětluje: „A to je okamžik, kdy se začíná opět něco viditelného dít…něco, co nebylo naplánováno v oficiálním kalendáři událostí, cosi, z čeho nemáme najednou pocit, že je to jedno, že se to děje…“ (Dopis Gustávu Husákovi)

V krátkém eseji „Thriller“ Havel zkoumá, jak se racionalisté snaží zbavit svět nejenom smyslu dějinného času, ale i pocitu úžasu a posvátné bázně. Ničivému pohledu racionalistova rozumu nezůstává nic utajeno a moderní člověk následně pohrdá vším mýtickým a oddává se nebezpečné iluzi, že „není oněch vyšších a temných sil…kterých se mýty jakýmsi způsobem dotýkaly, o nichž svědčily a jejichž relativní ,kontrolu‘ zajišťovali“. Staré mýty „vykonávaly nad těmito silami lidského nevědomí cosi jako ,dozor‘ “. Tím, že vypudíme ze života mýty a bázeň, odvrhneme také řád, omezení a autoritu a nakonec degradujeme to, co jsme tolik chtěli povýšit – sami sebe. Namísto náboženských a mýtických významů jsme dosadily povrchní pověry – mýtus neomezeného pokroku a zdokonalitelnosti lidstva.

Má-li Havel nějaký politický program, je jím opětné zavedení osobní zkušenosti a odpovědnosti do veřejné sféry a uznání absolutního transcendentního řádu. V nedávném interview pro „Times Literary Supplement“ se hlásí k prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi:„I když…nesouhlasím s jeho pozitivistickou vírou v pokrok, hluboce sdílím pocity, vyjadřované jeho neustálými odkazy na transcendentno a také jeho důraz na to, že demokracie jako politický systém musí mít nějakou transcendentní bázi či horizont.“

Toto Havel nazývá „antipolitickou politikou“, protože to má za následek spíše revoluci v oblasti vědomí než institucí: „Pravda a mravnost mohou zakládat nové východisko politiky a mohou mít svou nespornou politickou sílu.“ (Politika a svědomí) Síla charty 77, dokumentu, signovaného skupinkou politicky bezmocných jednotlivců vyzývajících vládu, aby dodržovala své vlastní zákony, je mravní povahy; bylo to vynikající gesto občanské odvahy a odpovědnosti ve společnosti, uvyklé spíše projevům strachu a vyčerpanosti. Filosof Jan Patočka napsal:„Oznamujeme, že lidé jsou si opět vědomi, že existují věci, pro které stojí za to trpět. Že věci, pro něž člověk může trpět, jsou často ty, pro které stojí za to žít…Že to dnes víme, je do značné míry zásluhou Charty 77.“ (Politický testament)

Charta 77 „není politickým aktem v úzkém smyslu…nechce soutěžit či zasahovat do sféry politické moci. Charta 77 není ani sdružení ani organizace, ale je založena na osobní mravnosti…klade si výhradně za cíl posílit vědomí, že existuje, vyšší autorita‘, které jsme povinováni.“ (Co je a co není Charta 77) A její požadavky stěží mohou být konzervativnější. Nedovolává se abstraktních morálních principů, ale vzdoruje státu tím, že se dovolává jím psaného zákona. Charta klade stejný důraz na povinnost nás všech dodržovat zákony státu jako na práva, která na něm můžeme vyžadovat. Jenomže v systému, kde vládní orgány plní své povinnosti ze všech nejhůře, je tento konzervativní apel na konkrétní zákony daleko účinnější a pro vládu trapnější, než by kdy mohl být liberální apel na abstraktní principy. Milan Kundera o Chartě 77 napsal: „Nesnaží se dokázat, že ideologie vlády je špatná, ale její nezaujatý pohled systematicky vyjevuje ten obrovský podvod v celé jeho nahotě.“ Požadavek, aby režim rekonstituoval mravní a právní osobnost státu a začal opět dodržovat své vlastní zákony, předpokládá skutečnost, že nad politickým řádem stojí nezávislý řád právní, před nímž se režim musí sklonit. A to by podkopalo samotné základy jeho moci. Havel zde hrál důležitou roli svou činností ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, jenž si klade za cíl vytvořit základní předpoklad vlády zákona – seznámit s ním ty, kdo mu podléhají sestavováním podrobných záznamů soudních případů a justiční argumentace, jež stála v jejich pozadí. Zdá se, že československému režimu se moc nelíbí, když jeho občané jeho zákon přespříliš znají – za svoji práci ve VONS strávil Havel několik let ve vězení.

V eseji „Anatomie jedné zdrženlivosti“ se Havel snaží vysvětlit, proč je tak skeptický vůči mírovému hnutí v západní Evropě. Rekonstituce osobní odpovědnosti a praktické mravnosti znamená zbavit se jednou provždy iluze, že „tíha osobní odpovědnost a odvěké hoře člověka“ se může zázračně rozplynout v „přehlednosti brožury“. (Anatomie jedné zdrženlivosti) Západní mírové hnutí trpí „krátkým spojením mysli“ rezultujícím z nebezpečné rezignace na odpovědnost a z naivní důvěry ve schopnost člověka vytvořit dokonalý svět. Jonathan Swift se odvážil vyslovit myšlenku, že „kdyby slova jako ,děvkaření‘, ,pití‘, ,podvádění‘, ,lhaní‘, ,krádež‘ byla výnosem parlamentu vyřazena z anglického jazyka a ze slovníků, probudili bychom se druhého dne ctnostní a střídmí, čestní a spravedliví, a milovali bychom pravdu“. Havel dovozuje, že západní mírové hnutí je založeno na podobně naivním předpokladu: jelikož mír je evidentně v zájmu nás všech, všichni lidé o něj budou usilovat. Walter Scott řekl, že lidstvo bude navždy „žít a umírat v kacířském bludu, že světu vládnou nicotné pamflety a projevy. Kdyby šlo dostatečně prokázat, že nějaký způsob jednání je zcela v souladu se zájmy lidstva, tak by se jen dokázalo, že ho po několika projevech okamžitě přijme za vlastní“.

Víra v transcendentní řád, před nímž musí veřejná sféra v úctě pokleknout, vážná radost z mnohotvářnosti a zázraku lidských záležitostí, která nedůvěřuje strohým abstrakcím politického plánovače, moudré porozumění pro lidskou nedokonalost, úcta k historii, k vládě zákona, k tomu co je diktováno zvyklostmi, zdrženlivý styl politiky, pokora, odpovědnost a skromnost. To jsou znaky konzervativního myšlení i myšlení Václava Havla.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

"..Víra v transcendentní řád, před nímž musí veřejná sféra v úctě pokleknout, vážná radost z mnohotvářnosti a zázraku lidských záležitostí, která nedůvěřuje strohým abstrakcím politického plánovače, moudré porozumění pro lidskou nedokonalost, úcta k historii, k vládě zákona, k tomu co je diktováno zvyklostmi, zdrženlivý styl politiky, pokora, odpovědnost a skromnost. To jsou znaky konzervativního myšlení i myšlení Václava Havla..."

V tom případě je myšlení Václava Havla ve flagrantním rozporu s jeho činy a životem, což z něj dělá rozpolcenou, nedůvěryhodnou osobnost.
02. 11. 2011 | 18:05

Kritik napsal(a):

Chtěl jsem to napsat, ale napsal(a) to aga.

Stále se to opakuje, až do omrzení, ale je to odvěká pravda - podle ovoce je poznáte.
02. 11. 2011 | 18:23

Gerd napsal(a):

citace ze článku: "Co se stane, když intelektuálové ztratí veškerou úctu k bohatství a různorodosti života, k jeho imanenci a k jeho zvláštním zákonitostem, když začnou arogantně důvěřovat svému vlastnímu rozumu a svým ideám, o kterých se budou domnívat, že jsou životu nadřazené, důležitější a lepší než život sám? V Pol Potově případě bylo výsledkem vyvraždění třetiny národa."

V případě Václava Havla došlo ke schválení humanitárního bombardování, narkostátu Kosovo a třetímu zvolení do prezidentské funkce, ač již při první volbě sliboval, že podruhé kandidovat nebude. Dále podivné prezidentské milosti přátelům z Charty 77 a přímá odpovědnost za 80 lidských životů zmařených vrahy, kteří spadali pod velmi rozsáhlou prezidentskou amnestii.
Tak si pamatuji V. Havla a jeho činy.
02. 11. 2011 | 18:38

JenTak napsal(a):

Čech by nebyl Čechem, aby si neplivl na člověka, který je statečnější než on, má vyšší morální kvality, a navíc píše díla odlišná od pořadů Novy, takže jim nerozumí.
02. 11. 2011 | 18:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 11. 2011 | 18:40

Midori napsal(a):

Pane autore,
Vy si toho, jak ho nazvat, dost idealizujete.
Proč je pořád vytahován? Jeho uměle vytvořené bublině to není už nic platné, ono se už ví, co byl zač.
02. 11. 2011 | 18:41

p. profesor cela č 125-Dobřany napsal(a):

Midori
Hmmm... a co byl zač ?
02. 11. 2011 | 18:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Intelektuálská politická agitka.
Přečetl jsem od Václava Havla dost k poznání nulitní, ne-li negatívní hodnoty jeho teoretického a praktického přínosu k vývoji společnosti.
02. 11. 2011 | 18:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JenTak:
Lépe plivnout na člověka než na lidské společenství.
02. 11. 2011 | 18:55

Maximus napsal(a):

Škoda, že Kája Kryl už k tomu nemůže říci svůj názor, umřel prý hodně zklamaný, smutný a opuštěný v Německu!
P.S.
Jen takový malý výčet podivností kolem V.H.
- hodně urazil Valesu, jeho první pres. cesta místo do
Polska vedla do Německa aj.
- neublížil komunistům a dokonce si Čalfu usadil na post
předsedy vlády a nechal je poté rozkrádat st.majetek
- šílená amnestie vrahů a lumpů po jeho zvolení pres.
- nic neudělal proti rozdělení státu ani náznakem
- prolomení Beneš.dekretů spolu s Fendrychem (viz třeba
Šárecké údolí aj. excesy)
- nesmrděli mu peníze za Lucernu od StBáka Junka
- pomohl k devastaci zbrojního průmyslu zejména Slovenska
- naprosto ustoupil a nečelil Klausovy s jeho manýry, což
nás velmi draho přišlo
- amnestie chartistky, ale také zlodějky, Chadimové
- celá řada podivných amnestií, syn Čáslavské atd.
- vše okolo Kosova a jeho "humanitární bombardování"
- nediplomatické vymezování se vůči Rusku z pozice expres.
Možno prosím doplnit:
-
02. 11. 2011 | 18:59

RA napsal(a):

Havel byl největším neštěstím pro tento stát. Navíc udělal z pravdy a lásky sprostá slova.
02. 11. 2011 | 18:59

arnazach napsal(a):

Zdeněk Matyáš:

Teoretik nebyl, to máte pravdu, příliš praktický asi taky ne, nicméně nikdy neuhýbal před svým svědomím bez ohledu na následky. Nedohlédl za roh (nikdo za něj nedohlédne), přesto inspiroval. Nestačí to?

Nářky těch, kteří by rádi ošukali kdejakou babu a nedělají to jenom proto, že jim žádná nedá, nelze brát vážně. O takové věci skutečně nejde.
02. 11. 2011 | 19:10

arnazach napsal(a):

Oprava a omluva: Zbyněk Matyáš
02. 11. 2011 | 19:29

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

pane de Candole,
dobrý článek, díky za něj. (příště stručněji prosím :-))

Kritici V. Havla:
bezesporu nebyl ve funkci ani jako člověk bez chyb. Nikdo nejsme. A některá rozhodnutí byla závažně špatná i podle mého mínění (viz výše Maximus). Jeho hry mě (kromě toho filmu) neberou.
Ale podle všeho co vím, to byl i tak jeden z nejlepších prezidentů, co kdy v této funkci na světě byli.
Byl docela dobrým a pozitivním vzorem a symbolem, a to oceňuju nejvíc. To byla jeho role, zvládl ji výborně.
Srovnejte to s tím, co bylo na hradě před ním a co je tam teď. Humus.
02. 11. 2011 | 19:33

Občan napsal(a):

Tak on se nám Kubík jako studentík/kurýr HODNĚ angažoval také v "sametu". Přičinlivý chlapec...

Barbara Day "The Velvet Philosophers", London, 1999 - tuhle knihu byste si měli přečíst, zejména "Appendix I"; je v digipodobě na netu. Copak se ještě o Kubíkovi dozvíme? On to totiž asi nebude jen tak obyčejný lobbyista.
02. 11. 2011 | 19:39

Silvie napsal(a):

On to někdo čte?
Bude to asi stejně poutavé čtivo, jako Klausovy každoročně vydávané traktáty.
Proč se oba pánové nevěnují něčemu užitečnějšímu.
Šetřte naše lesy...
02. 11. 2011 | 19:50

J. napsal(a):

Ale jděte...
Průměrný dramatik může být pouze průměrným prezidentem.
Havlovic rodina se mohla mít vždycky dobře a Václav celý život také.
Nechci zde znovu a znovu opakovat postřehy z fotografie, kdy "mladičkého prezidenta" může houpat na kolenou voják jisté armády, která sloužila jisté moci...
Tak buď nebyli za normalizace soudruzi tak bdělí a ostražití
anebo jsme se vážně měli za normalizace tak dobře, že i vězni mohli kouřit tehdy drahé americké cigarety a jezdit do vězení zahraničním vozem...
Jak se to rýmuje?
Vždyť soudruzi zabavovali vše, co se zamanulo, ale některým vězňům zřejmě dělali výjimky?

Naprostá většina dnešních Čechů - i těch, co nedokončili VŠ - by zvládla "díla" VH na stejné a lepší úrovni. Fajnšmekři si o nich pomyslí své.
Málokdo by však "měl žaludek" na hraní takové role-kterou VH hrál-od počátku do konce.
Spojit s největším komunistou Čalfou-a na druhé straně mluvit o komunistických kriminálech ...
Nepodivit se nad tím, že Čalfa pár dní po "revoluci" "odkudsi" vytáhl dlouholetý plán "budoucnosti"...
Mít projevy o tom, že "teď už to bude jenom lepší", vysmívat se nezaměstnanosti...
Moci lhát o tom, že budu pouze půl roku prezidentem(což se protáhlo na 13 let...)

Pane Jamesi de Candole, máte velmi zvláštní vzory,
ale možná k tomu máte i své důvody.
02. 11. 2011 | 19:54

Gerd napsal(a):

JenTak,
většinu lidí zde píšících pod blogy osobně neznáte, jak tedy můžete tvrdit, že Čech si plivne na člověka, který je osobně statečnější, než on?
Ale Váš výrok lze vyložit i opačně, že většina lidí je statečnějších než v. Havel, který neustále plival a slovně mrskal
všechny Čechy za "podivné čecháčkovství". Možná autoprojekce vlastních negativních pocitů V. Havla.
V. Havla si lze vážit za jeho činy před listopadem 1989, od 1990 lze už jen obtížně nalézt, na co bychom měli být u V. Havla hrdí.

Snad aspoň ve Vašem případě zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí. Díla V. Havla jsou opět poplatná ideologii, za pár desetiletí po nich nebude poptávka, stejně jako po dílech Marxe a Lenina. Ale to byste možná nepochopil.
02. 11. 2011 | 19:58

Silvie napsal(a):

arzanach,

jo, byl to ryzí charakter- dokázal si poradit i s promlčecí lhůtou ohledně restituce svého majetku , udělil milost Chadimové a dalším exotům (přesto pravdaláskaři ostouzejí Klause kvůli neopodstatněným pomluvám jakési pomatené delikventky,ale amorální udělení milosti Chadimové je nechává zcela v klidu- dvojí metr?), za poradce si vybral komunarda Čalfu, bolšánům zařídil beztrestnost a dopomohl jim k bohatství, o němž se jim za socíku ani nesnilo, pro pol.vězně byl těžkým zklamáním a podařilo se mu podvádět obě své manželky (a tak bych mohla pokračovat do aleluja).
Obzvlášť jsem milovala novoroční moralistní promluvy Havla k "šedé zóně".
Za jeden z jeho nejpovedenějších výroků pokládám ten, jímž označil Škoda-VW za koncentrák a vyjádřil pobouření nad skutečností, že si "obyčejní" občané dovolují kupovat nová auta a staré 12O jim už nejsou dost dobré.
Takový "asketismus" bych rozhodně nečekala u někoho, kdo jezdí v posledním modelu Mercedesu a ve Škodovce v životě neseděl.
02. 11. 2011 | 20:07

Mastodont napsal(a):

Pane de Candole,
Havel jako myslitel je mrtvej. Úplně mrtvej, baby.
02. 11. 2011 | 20:12

JenTak napsal(a):

Gerd
Netrpěl jsem syndromem zbožněním Havla, takže jsem nebyl zklamán jeho činy, výroky, jednáním a celkově jeho postdisidentskou existencí. Nikdo není úplně černobílým, takže když si položím na pomyslnou misku vah Havlova slova, činy, zásluhy o Český stát s jeho chybami, mé pomyslné váhy se jen nepatrně pohnou, protože Havlovy klady vysoko převyšují jeho zápory, které jsou ostatně často jen pomluvami.

Když podobně zvážím Klausovy činy, výsledek je jasně opačný.

Co a jak chápu, vy osobně nevíte, takže se zdržte poznámek. Nebo mě znáte osobně?!
02. 11. 2011 | 20:13

Béda napsal(a):

Autor,

politická praxe znevěrohodnila Havlovo moralizování a rádoby filosofování. Jeho dramatické "dílo" je jenom pro "fajnšmekry" -viz poslední (tzv. veřejnoprávní ČT) štědře dotovaný propadák Odcházení.
02. 11. 2011 | 20:18

Martin napsal(a):

Candole: Některé věci, jako třeba osobu V. Havla, není imigrant při vší úctě dost dobře schopen pochopit a pak to dopadá přesně takhle hloupě jak jste ráčil předvést. Zkrátím to, začít ve slušné společnosti mluvit o Havlovi znamená způsobit si pořádné faux pas a dokonce slabší povahy takovou společnost poté opustí.
02. 11. 2011 | 20:21

J. napsal(a):

JenTaku, vy i já i většina lidí zde by dělala Havlovu práci+šířila idealistické myšlenky ještě lépe.
Děláte ze zcela obyčejného přikulovače sudů, kterého při "bohémských večírcích" mohlo napadnout, že dramaticky vynikne, zbytečnou modlu!
Jste také jen bublinka v proudu "rychle nadšených", kteří uvěřili něčemu, co se jen dobře poslouchalo.

Dnes máme jinou nesvobodu-nesvobodu ekonomickou.
Argumentovat a volat dnes po změně je stejně "lehkotěžké" a černobílé jako dřív.

Uveďte mi jedinou SKUTEČNOU zásluhu VH o český stát!
02. 11. 2011 | 20:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

arnazach:
Nestačí.
Mohl byste mi vysvětlit, jaké svědomí máte na mysli?
Pozn.: Jeden úchyl propuštěný následkem první téměř bezbřehé amnestie V. Havla dosáhl rekordu v nejmladším věku oběti - znásilnil šestiměsíční děvčátko s následkem smrti (bohužel toho děvčátka, ne úchyla).
02. 11. 2011 | 20:27

Buvol napsal(a):

Autore, když v tom svém článečku vypočítáváte, co všechno ten havel byl, tak byste měl napsat, že dneska je to politická mrtvola, jejíž názory v průzkumech veřejného mínění zastává minimum občanů! Pravdivé by bylo napsat, že to dopracoval až k tomu, že se z něho stala jeho vlastní karikatura, která má z ostudy kabát a že je to největší lhář v novodobých českých dějinách ..
02. 11. 2011 | 20:30

Maximus napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče
Vcelku máte pravdu, ovšem pan Havel a po něm Klaus tady díky svému chování a hlavně činům nebo spíše kvůli své nečinnosti "založili" na nynější pokřivený mafiánský kapitalismus české verze, kdy jsou občané doslova okrádáni jak na straně hospodaření se státními penězi, tak také, že musí pracovat zhruba za 1/3 plat oproti vyspělejším kapitalistickým zemím, přičemž výkonnost naší ekonomiky je na 2/3! Češi se nyní téměř stali námezdní pracovní silou ve své zemi. Většina z nás tady něchtěla komunisty, ale demokratickou společnost s kapitalismem třeba skandinávské, rakouské, švýcarské, finské apod. verze a úrovně! A to se nestalo ani náhodou. Vznikla tady až na výjimky lumpen elita kapitalistů, co zbohatli zlodějskou cestou, která tady je pevně zakopána na svých pozicích a má "cinklé" politiky, soudce, prokurátory i policii a samozřejmě velkou část médií. Tajné služby mlčí nebo slouží jen některým z této elity přímo nebo zprostředkovaně. Lidé jsou médii masírováni, v TV když si zapnete jakýkoliv program tak tam někdo pořád někoho kope do hlavy nebo na něj střílí, v amerických filmech jejich hrdinové bojují proti Godzilám, mravencům, pavoukům, ptákům, planetu ohrožujím meteority, lidi jsou napadáni žraloky, piraněmi, anakondami, ohrožuje zemi zemětřesení a apokalipsy. Jděte už s tím do pr....! V TV není žádná legrace. Stát je zadlužený, platy nízké, průmysl a zemědělství zplundrované, státní správa zbytnělá a zkorumpovaná. A politici? Škoda mluvit. Myslíte si, že tohle jsme tady chtěli? Nový politický režim tady je už téměř 22 let a to je dost dlouhá doba na to, aby jsme ekonomicky dohnali své kapitalistické sousedy. Kdyby na nejvyšších postech politiky byli dříve kompetentní kvalifikovaní lidé a né kulisáci (Havel) a salónní ekonomové (Klaus) i s jejich rozkrádací kupónovkou, mohli jsme být na tom mnohem lépe než nyní jsme! Jestli v komunistickém režimu by jsme měli vyzdvihnout nejhorší zápornou vlastnost jejich pohlavárů, tak by to bylo pokrytectví, nyní je to jednoznačně u našich politiků hamižnost!!!
Pěkný večer!
02. 11. 2011 | 20:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JenTak:
"Havlovy klady vysoko převyšují jeho zápory...
Co a jak chápu, vy osobně nevíte"
Ale víme, je to zřetelně poznat. ☺
02. 11. 2011 | 20:33

berkowitz napsal(a):

Autor trochu předběhl dobu a "nekrolog" uveřejnil ještě za života humanitárního bombometčíka.
Pro osvěžení paměti :
http://www.zvedavec.org/komentare/2006/10/1774-co-vlastne-havel-rekl-a-co-nerekl.htm
02. 11. 2011 | 20:36

JenTak napsal(a):

Zbyněk Matyáš.
Když se mnou nesouhlasíte, neznamená to, že nemám pravdu. Jen narcisté se nemýlí.
02. 11. 2011 | 20:42

arnazach napsal(a):

Silvie:

Hoďte mi odkaz na to, jak se Havel pohoršuje nad tím, že lidi nechtějí jezdit ve 120. Jinak budu trvat na tom, ze si vymýšlíte.
02. 11. 2011 | 20:43

Občan napsal(a):

Pánové, on ale Kubík VELMI dobře ví, CO je Havel zač. A nejen Havel.
Kdybyste ráčili nahlédnout do té zajímavé knihy, na niž jsem dal o něco výše odkaz, věděli byste PROČ to tak dobře ví.
On je Kubík totiž jedním ze "spoluautorů" Havla. A nejen Havla...
02. 11. 2011 | 20:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JenTak:
1) Nikde jsem netvrdil, že nemáte pravdu, jen jsem vyjádřil názor odlišný od Vašeho.
2) Vaše napadání oponentů (plivající Češi, narcis) nesvědčí o dostatečně reálném fundamentu Vašich názorů.
02. 11. 2011 | 21:00

Občan napsal(a):

To Arnazach:

On se Havel také pohoršoval na sídlištními "králikárnami" a nad tím, že si lidé radši nekupují designové lampy za 20 000.- Kčs. Což byly v r. 1990 dost slušné prachy.

Dnes je vlastní sídlištní králikárna pro většinu lidí finančně nedostupným luxusem a řada dalších je nucena sdílet ji společně s jinými spolubydlícími, aby ji vůbec ufinancovali.
Lampu za 20 litrů si i dnes může dovolit jen málokdo...
Takže bych tomu s tou stodvácou docela věřil. Dodnes v nich u nás na venkově dost lidí jezdí a jsou rádi, že mají alespoň to.
02. 11. 2011 | 21:03

drozd kvíčala napsal(a):

Havel srovnal Škodovku s koncentrákem, neomluví se
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/havel-srovnal-skodovku-s-koncentrakem-neomluvi-se.html
http://www.lidovky.cz/havel-hajit-vyrobu-aut-je-lehce-zrudne-dxl-/ln_domov.asp?c=A090518_164857_ln_domov_ani
stručné shrnutí havlových hříchů
http://streit.blog.idnes.cz/c/216908/Tak-mi-hrablo-Kritizoval-jsem-guru-pravdolaskaru.html
02. 11. 2011 | 21:15

Gerd napsal(a):

JenTaku,
k Vašemu poznání postačí přečíst první váš příspěvek v této diskuzi a další Vaše příspěvky už jen názor potvrdí.
Pěkný večer
02. 11. 2011 | 21:22

JenTak napsal(a):

Zbyněk Matyáš.
Já zase jen reagoval na názor, že bych to nepochopil. Takže nevím proč jste se do mě začal navážet. Jen kvůli Havlovi?
Já jsem o vás nikde netvrdil, co je na vás poznat. Jestli ale chcete, můžeme se začít trumfovat ve svých názorech na osobu toho druhého, a pan Stejskal nakonec bude mazat.
02. 11. 2011 | 21:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JenTak:
Jenom poznámka: Nikoliv můj názor, nýbrž citace (s uvozovkami) Vašeho tvrzení.
02. 11. 2011 | 21:30

Midori napsal(a):

JenTaku,
v této diskusi jste čím dál tím trapnější.
Na rozumnou argumentaci o evidentních faktech nemáte. Divím se trpělivosti pana ZM, že vás neignoruje. Balte si lejno do pozlaceného papíru dál.
02. 11. 2011 | 21:39

Vidím to poněkud jinak napsal(a):

Dramatik se rovněž zasadil o zrušení trestu smrti, čímž zmařil vykonání spravedlnosti na zločincích bolševických jakož i na mafiósních strukturách spjatých s polistopadovými loutkovými vládami.
02. 11. 2011 | 22:10

Old napsal(a):

Když někde vidím napsáno slovo pokrytec, tak si vzpomenu na Havla.
02. 11. 2011 | 22:17

mb napsal(a):

tahle pasáž se mi ( obzvláště ) líbí :

Staré mýty „vykonávaly nad těmito silami lidského nevědomí cosi jako ,dozor‘ “. Tím, že vypudíme ze života mýty a bázeň, odvrhneme také řád, omezení a autoritu a nakonec degradujeme to, co jsme tolik chtěli povýšit – sami sebe. Namísto náboženských a mýtických významů jsme dosadily povrchní pověry – mýtus neomezeného pokroku a zdokonalitelnosti lidstva.

...
02. 11. 2011 | 22:17

JenTak napsal(a):

Midori
Divím se, že mě neignorujete. Nepřipadáte si trapně?!
Ostatně, je to tady jako na besídce zvláštní školy mezi těmi, co spolu mluvíte. Když se jedná o Havla, tak vždy, bez výjimky narazím na spolek, který se vzájemně plácá po zádech s pocitem, že musí mít pravdu, neboť je vás mnoho. To se holt v davu stává. O evidentních faktech a argumentech se nezmiňujte. Vy jste mimo své dvouminutovky nenávisti nepředložila naprosto nic. Nejste ale sama.
Speciálně vy si své lejno ani neumývejte z rukou, stejně je neočistíte.
02. 11. 2011 | 22:17

Old napsal(a):

Myslel jsem si, že nejhorší prezident byl Husák.
A to jsem se spletl. V. Havel ho velmi snadno porazil a domnívám se, že nasadil laťku tak vysoko, že už nikdo horší snad ani hrozit nemůže.
02. 11. 2011 | 22:26

Béda napsal(a):

Havel se motal spolu s Bakalou kolem založení strany pro oligarchy TOP 09. Schwarzenbergův společník a komplic Bakala financoval Havlovi tzv. knihovnu pro uchování velikánových duševních plodů.

Na Britských listech je hezká fotografie VH - přítele radarů a "humanitárních" akciček v náručí přítele GWB juniora.
02. 11. 2011 | 22:41

arnazach napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Asi bychom si tady vysvětlovali donekonečna a nakonec bychom se ještě na sebe zlobili. To Vám taději popřeju hezký večer a "chytneme" se zas někdy jindy.
02. 11. 2011 | 22:44

mb napsal(a):

béda ... na chudej lid musí bejt přísnost ... viz. havlova dinstanc od mírového hnutí ... zdravim ...
02. 11. 2011 | 22:54

Silvie napsal(a):

arzanach,

Je to vskutku velký myslitel -Škoda je přitom pomalu jediná prosperující firma v celé ČR.
Havel v pondělí kritizoval výrok "jednoho politika“, že by mladoboleslavská škodovka měla vyrábět víc aut, aby lidé měli práci. "Mně to připadá lehce zrůdné. To je jako kdyby někdo řekl, že je dobré mít koncentrační tábory, aby tam dozorci a věznitelé měli co dělat,“ řekl.
tn.cz
02. 11. 2011 | 23:01

Béda napsal(a):

mb,

to říkal Havel, knížepán anebo uhlobaron?

Taky zdrvm.
02. 11. 2011 | 23:02

mb napsal(a):

silvie já mám ještě lepší munici pro vás, chcete li ...

na protestech na pražském magistrátu ,...

( už ani nevím, kdy byly ... ( ty protesty))

havel dokonce použil komunistické heslo: ´Kdo seje vítr, sklízí bouři´ ...

co s tím uděláme / uděláte ... ?
02. 11. 2011 | 23:03

mb napsal(a):

beda to je lety prověřené heslo ... :-))

říkám to já, havel, knížepán i uhlobaron ... :-))

hezkej večer ... ( :-))
02. 11. 2011 | 23:04

Silvie napsal(a):

arzanach a další milovníci Havla,

pokud vydržíte do konce (já ne), tak jste frajeři. Nevím, co máte proti Klausovi, pokud tohle pokládáte za vrchol rétorického umění.
Upozorňuji slabší povahy, že by je toto duchaprázdné blábolení mohle těžce poznamenat na duši, mají-li jakou.
Ovšem servilní novináři a reportéři fotí a zachycují jako diví, aby jim neušlo ani jediné slovo velkého filozofa.

http://www.youtube.com/watch?v=YRQX2tsWmkc
02. 11. 2011 | 23:10

Silvie napsal(a):

mb,

já s tím nic nedělat nemíním.
Jen se ohrazuji proti servilům, kteří hltají ty vejžblebty pana V.H. a domnívají se, že jsou proti nám ostatním kdovíjak velcí intelektuálové.
Za pár let po něm ani pes neštěkne, ačkoliv bude mít vlastní knihovnu v Praze.
Veškeré jeho demokratizační zásluhy končí rokem 1989, pak už to byla jenom obrovská trága.
Zajímavé je, že jeho osobnost vnímají většinou emigranti stejně jako já, jen pan autor blogu je zřejmě výjimkou.
Viz Mašínové a zdejší přispěvatelé ze zámoří.
02. 11. 2011 | 23:15

Béda napsal(a):

VH - absurdní dramatik, politik a moralista, zvoucí na svou monstrózní Fórovinu kravatožrouta z Tbilisi a političku z Kosova aby pohovořili o demokracii a humanitě. VH i ve svém životním finále prokazuje, že mu nechybí vytříbený smysl pro absurditu.
02. 11. 2011 | 23:24

mb napsal(a):

sylvo to je zajimavy projev ...

v odporu proti globalizaci /i když to je asi nepřesné vyjádření, neboť havel obecně propojování (globalizaci) vnímá pozitivně byť s tou výhradou, že globální by měl být především respekt k lidské bytosti kdekoli na světě/ je zajimava shoda s posledním Klausovým projevem ...

co se vám nezdá na havlovo tvrzení ... že není dobré nadřazovat globalizaci technologií globalizaci ( a prosazení ) globálních/universálních/ lidských práv ...?

/ vam se nelibi ze havel podporuje disidenty z číny, barmy, kuby, iránu ... ???/

počemu ?

minimální ( universální ) hodnoty člověka ( lidstva ) ...

co je na tom špatného / zlého ... ???

odporujete myšlence univerzálních ( univerzálnosti ) lidských práv ?

proč ?

nelíbí se vám odpor proti autoritativním režimům ?

proč ?

/ a havlův postřeh o podobnosti si autoritativních režimů navzájem / ?

co je na tom postřehu nesprávného ?

a že nám nemůže být jedno to, co se děje v barmě ...

/ tedy děje li se někde bezpráví ... /

njn ...
02. 11. 2011 | 23:31

mb napsal(a):

silvie, já po něm za pár let štěknu ... haf ...
02. 11. 2011 | 23:32

Silvie napsal(a):

mb,

ten váš kníže je minstr zahraničí ,jako fík. Nedejbože, až bude prezidentem. Rozený diplomat - už to vidím, že nám v téhle pohnuté nervózní době někdo kvůli jeho hláškám vyhlásí válku..

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg pronesl na adresu italského premiéra Silvia Berlusconiho, že dobu na reformy prošoustal. Pro vysvětlení vulgárního výroku si dnes k ministrovi přišel italský velvyslanec.

A pak, že se v Blesku nic nedočtete!!
02. 11. 2011 | 23:32

arnazach napsal(a):

Silvie:

Vy poukazujete na to, že Havel není svatý a dokonalý. Tak vezmeme dva případy:

O té škodovce to samozřejmě bylo neohleduplné k těm lidem z té fabriky, jenže nebylo to myšleno proti nim, jak Vy to stavíte. Šlo přesně o to samé, codnes hlásá zde na blozích moderátor Sedláček - že růst pro růst není nezbytný.

Paneláky. Pokud to pamatujete, tehdy to skutečně bylo všechno šeď a šeď. Opravdu to bylo šeredné. Jistě, Havlovo řešení schůdné nebylo, ale ukázalo se, že ta sídliště lze udělat mnohem barevnější a přátelštější k životu, než tehdy byla.

Když už jsme u těch sídlišť, nedá mi to a odbočím: nedávno u Sedláčka to někdo hájil, tvrdil, že to nebyl důsledek komunismu, že taková sídliště byla i na Západě. Ale kdepak! Zdaleka ne v takovém rozsahu a ne v takové míře betonové uniformity jako u nás do roku 1989. Nakonec se ukázalo, že ani u nás to takové být nemusí.

Dobrou noc (nebo podle okolností dobré ráno)
02. 11. 2011 | 23:35

Silvie napsal(a):

arzanach,

a to je zvláštní a příznačné pro všechny obdivovatele V.H., že omluví i pitomost nebo amorální čin.
Proč mám pocit, že Klausovi neprojde ani povytáhnutí obočí?!
02. 11. 2011 | 23:41

mb napsal(a):

silvo ... to neni muj kníže ... když už tak je to sš kníže ...

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg pronesl na adresu italského premiéra Silvia Berlusconiho, že dobu na reformy prošoustal.

... to ale mluvil kníže pravdu ... ( a proto jej mám rád )

směs noblesy a jadrnosti v ideálním mixu ... buďte pozdravena ...
02. 11. 2011 | 23:41

mb napsal(a):

silvo ... jakou pitomost, jaký amorální čin ... ???

sám jsem přispěchal abych vám dodal další munici proti havlovi ...

ale porad je s klausem naprosto nesrovnatelnej, nesoumeritelnej ....

zdravim ....
02. 11. 2011 | 23:43

Béda napsal(a):

Arnazach,

S Havlem a "králikárnama" je to jako s tím, a proč nejedí koláče¨, když jim kručí v břiše? Myslíte, že když natřete paneláky křiklavýma barvama, že se změní ve vily, anebo že přestanou být jak to Havel nazval "králikárnama"?

Ke škodovce. Škodovka je tahounem české ekonomiky. Havlovci a spol. nevytvořili v této zemi ani tu škodovku. Svým prázdným tlacháním vytvořili akorát spálenou zemi bez budoucnosti. Až zavře škodovka své brány anebo přestěhuje výrobu do cenově a ziskově přijatelnějších, pak zde nebude ani ten Havlův "koncentrák" a nezbyde než zavřít "vyjedenej" krám.

K Sedláčkovi: když začne plácat lichvář o morálce a filosofovat, začínám si zapínat kapsy a kontroluji jestli je portmonka ještě na svém místě.
02. 11. 2011 | 23:44

Béda napsal(a):

mb,

myslíte, že Havel na své příští "fóroviny" pozve Hashima Thacyho, aby pohovořil o lidských právech a zavádění demokracie, svého přítele G.W. Bushe juniora, aby pohovořil o šíření svobody a demokracie ohněm a mečem, malého Napoleona, aby pohovořil o "ochraně civilistů" v Libyi?
02. 11. 2011 | 23:50

Silvie napsal(a):

mb,

amorálností bylo hafo - vyjmenovala jsem část těch nejřiklavějších výše (za všechny, když vás tak bolí milosti udílené Klausem - Chadimová).

Béda,
naštěstí Havel nestačil zlikvidovat Škodovku stejným způsobem ,jako náš vyhlášený zbrojní průmysl. Pamatuju se ,jak tenkrát velkohubě prohlašoval, že nebudeme přece vyrábět zbraně, protože to je nemravné! Pak nám trhy vyfoukly "spřátelené" země EU a byli jsme namydlení. Těm se to neeklovalo.
Na ostatním průmyslu pak "zapracovaly" následující garnitury, abych mu úplně nekřivdila.
Udělat pisálka, a ještě k tomu dramatika bez základního ekonomického vzdělání prezidentem, tomu se říká pohroma ...
02. 11. 2011 | 23:52

Buvol napsal(a):

Mimochodem mluvit o havlovi jako o mysliteli, je eufemismus na druhou .. zrovna tak jako v jeho souvislosti mluvit o morálce .. tento pán ničím takovým nedisponuje .. je to v podstatě zoologická záhada, kdy se jedinec od puberty přestal dále vyvíjet .. Ještě štěstí, že "presidentoval" v mezinárodně klidných časech. Bejt to v třicátých letech, tak jsme pod jeho "vedením" jako národ skončili ....
02. 11. 2011 | 23:54

Silvie napsal(a):

mb,

vy tomuhle říkáte "noblesa" - no, kurňa...

Tonda Zápotocký hadr.
02. 11. 2011 | 23:55

mb napsal(a):

co to kecáš béda ???

Havlovci a spol. nevytvořili v této zemi ani tu škodovku. ???

jestli do aspol. počítáš pitharta ... a ten má k havlovi dost / zatraceně blízko ... rozhodně blíž než ke klausovi ...

tak mu musíš uznat zásluhy ... páč škodovka se privatizovala za pitharta PROTI VŮLI KLAUSE ... !!!!! ( :-)

jo že se na oslavách škodovky Klaus prsil jak páv ...

je věc jiná ... ale zcela v Klausových intencích ...

internet je ( dle klause ) ... modni a povrchni zalezitost, ktera rychle přejde / odezní ...

a vzápětí je klaus témeř ten, kdo internet vynalezl ...

beda myslel jsem ze mate lepsi znalosti, zdravim ...
03. 11. 2011 | 00:00

mb napsal(a):

... jo a jinak beda prirovnani skodovky ke koncentraku nepovazuji za stastne ... potud shoda ... viz marie antoaneta ..
03. 11. 2011 | 00:02

mb napsal(a):

silvie ja ten pripad milosti pro chadimovou moc/prilis neznam ...

odpoved na bedovu otazku 23 50 ... nevím ...
03. 11. 2011 | 00:04

americký kašpárek napsal(a):

Blbý osud si zasloužil sám.
Jeho pohrobci budou oslavovat jeho sny, které svými činy pohřbil zaživa a stal se pro většinu národa součástí doby temna a tragikomickou figurkou v našich polistopadových dějinách.
03. 11. 2011 | 00:05

Silvie napsal(a):

mb,

Září 1991 - Textilní restaurátorka a bývalá disidentka Marta Chadimová oficiálně zažádala o dům a zahrady na Loretánském náměstí v Praze na Hradčanech.

Prosinec 1991 - Chadimová informovala opata premonstrátského kláštera v Praze na Strahově o svých údajných nárocích na část klášterních pozemků a budov. Hodnota majetku z obou restitučních nároků měla činit zhruba 40 miliónů korun.

Únor 1992 - Premonstráti podali na Chadimovou trestní oznámení s tím, že se snažila získat jejich majetek neoprávněně a k tomu účelu padělala a pozměnila veřejné listiny. Trestní oznámení podal i Obvodní úřad pro Prahu 1 pro podezření, že Chadimová neoprávněně převzala v restituci dům na Hradčanech.

Duben-květen 1992 - Na Chadimovou byla poprvé uvalena vazba pro podezření z padělání a pozměňování listin.
03. 11. 2011 | 00:18

kočka šklíba napsal(a):

Tahle diskuze se mě moc líbí, blog, se přiznám, jsem nečetla ;). Havel je mně totiž opravdu, ale opravdu ukradený ;). Ale informace Silvie o tom co řekl občan Schwar..... mě pobavila. Občana Sch....si nevážím a doufám, že nebude další, již 3. nejhorší prezident našeho státu, nicméně jeho prohlášení směr Berlusconi je nejen trefné ale i vtipné :D.
A arnazachu, Béda vám na ty kecy Havla o panelácích odpověděl ;).
03. 11. 2011 | 02:24

lin napsal(a):

Mezi banálními subjektivisty typu Heidegger,Sartre,biskup z Berkeley,sv.Augustin apod je Havel asi někdo.Ti ale vedou lidi až k Polpotovským genocidám,pustošení,trvalému úpadku trvalých pozitivních hodnot.Ať si ho Němci nechají.
03. 11. 2011 | 02:46

Uncle Joe napsal(a):

Itelektuální žvásty nad intelektuálními žvásty.
03. 11. 2011 | 02:47

resl napsal(a):

tisíce srabů, kteří by nešli do kriminálu ani kdyby jim bolševik mlátil děti s manželkou, nemohou vystát, že ten drobný mužík byl statečnější než oni. prý "human. bomb." Zeptejte se jich jak to bylo, kdo byl Miloševič, většinou nevědí. Komouši, zbabělci, pavlač a přátelé nynějšího intrikána, stojí na druhé straně a škodolibě se třesou na rozpad eu. marné, V.H. má velmi dobrou pověst ve světě a tam je jistě víc chytrých lidí, než v malém Česku.
03. 11. 2011 | 02:52

Uncle Joe napsal(a):

Já věděl, že mi tam jedno písmeno chybí
03. 11. 2011 | 02:54

Uncle Joe napsal(a):

Reslovi - Václava Havla a "Svět" může obdivovat pouze omezenec
03. 11. 2011 | 02:56

Karel Mueller napsal(a):

Pane Candole,

myšlení je jen jedno, myšlení charakterizované jakýmkoliv přídavným jménem (nové, neotřelé, progresivní atd.) znamená v zásadě nemyšlení.

Celkově vzato mi připadáte jako velmi zdatný filosofický scifista (myslím to v dobrém) a je mi nesmírně sympatické, že se odkazujete na "knihu knih" a dokonce z ní citujete. Chce to ještě přečít závěrečnou část - Cestu do země Hvajninimů, která podává stručnou, jasnou, správnou a dalo by se říct integrální odpověď na všechny otázky nastolené společenskými vědami.
03. 11. 2011 | 03:02

resl napsal(a):

U J
chápu to tak, že co řeknete vy je pravdivé, když to máte doloženo tolika pádnými důkazy. jen se mi zdá, že se nějak nemůžete hezky česky vyžvejknout.
03. 11. 2011 | 03:06

Uncle Joe napsal(a):

Neštěstí Václava Havla spočívá v tom, že podprůměrný dramatik a člověk s podprůměrnou morálkou a schopnostmi se stal podprůměrným presidentem a národním moralizátorem. Omylem mnoha lidí je, že považují moralizování za morálku. Bohužel přes všechna Havlova zásadní selhání (na co sáhl jako president to skončilo katastrofou) se ještě dnes vyskytují lidé, kteří ho považují za veleducha. To že ho takzvaně "obdivují v zahraničí" pramení za dvou faktů. Za prvé Havel říkal vždy co chtěl svět slyšet. Za druhé veleducha z něj udělali novináři v žoldu CIA. Přečtete si od Normana Mailera román Duch děvky a pak mi dáte za pravdu. Přeji všem klidnou a dobrou noc.

Váš Strýček Joe

P.S.
Kdo z Vás ví čí to byla na Západě přezdívka?
03. 11. 2011 | 03:11

Ládik!!! napsal(a):

Kdyby Havel nelhal, ani bych si ho nevšiml.
03. 11. 2011 | 05:06

Maximus napsal(a):

Tak včera jsem ve 20,30hod. uvedl mimo jiné že:

Lidé jsou médii masírováni, v TV když si zapnete jakýkoliv program tak tam někdo pořád někoho kope do hlavy nebo na něj střílí, v amerických filmech jejich hrdinové bojují proti Godzilám, mravencům, pavoukům, ptákům, planetu ohrožujím meteority, lidi jsou napadáni žraloky, piraněmi, anakondami, ohrožuje zemi zemětřesení a apokalipsy. Jděte už s tím do pr....! V TV není už ani žádná legrace.

Tak poté jsem chtěl si zapnout jako kulisu TV, protože jsem potřeboval něco napsat na PC. No a přepínám programy
a na jednom anakondy žerou posádku lodě v brazilském pralese a na druhém tuším, že to byla prima cool, zabíjí zmutovaná rajčata lidi (film z r.1990). Musím opravdu konstatovat, že velké národy jako Američané nebo Rusové jsou naprosto debilní. Zatímco za vlády kmene komančů u nás běžely v TV filmy kdy Voloďa na stavbě něčeho, někde v Sibiři přivedl Natašu do jiného stavu a komsomolská skupina ho za to vyplísnila na rychle svolané schůzi a nakonec se zavázala,že se o dítě až se narodí, kolektivně postará, aby z něj vyrostl také mladý budovatel CCCP popř. v tisku jsme se mohli dočíst, že Mičurin Vovka Kokotkov v Pětigorsku vypěstoval rekordně velkou dýni! Tak nyní tady máme zase tenhle brak a škváru. Když si přepínám v autě v radiu asi 10 stanic a chtěl bych slyšet
slušný rock či pop, tak po nějaké době mám pocit, že poslouchám tak max. asi 200 písniček a vypadá to jako kdyby to bylo vysíláno snad z jednoho centra! Zkrátka humus co dosahuje kvality pořadu "pozor zákruta", i když tehdy to byl snad jeden z mála poslouchatelných pořadů.
Češi mají spoustu nepěkných vlastností, ale jedno určitě nejsou. Prostě nejsou blbí, dodám .... zatím! No a tohle nám tady kamarádi Havla, Lauderové a spol. pomohli nastavit.
P.S.
Už musím končit, v TV běží reklama na vrásky u starších žen - volejte 228880052, Vaše pokožka může o několik let neuvěřitelně omládnout!!! Přitom stačí jak řekl můj postarší kamarád to co doporučil své ženě, aby si sundala podprsenku a její vrásky na obličeji se naráz pěkně vytáhly! Asi nekecal, měl na levé straně tváře otisk facky a já vím, že jeho žena je pravačka. (-:
03. 11. 2011 | 05:48

Silvie napsal(a):

Kormorán,

a nemohl byste to uveřejnit aspoň pro nás? To nebylo ještě publikováno? Předpokládám,že to sdělil nějakým lokálním novinám v zahraničí, když se o tom ještě neví?!
Nedovedu si představit, že řekl ještě cosi horšího,nežli Mašíni a Cibulka.
03. 11. 2011 | 07:28

pgjed napsal(a):

V mnoha ohledech si Václava Havla velmi vážím i když s lecčím nesouhlasím. Byť jsou i věci, které mu mám velmi za zlé, mimo jiné i proto, že se k nim nedokáže Havel (ani jeho nejbližší spolupachatelé) chlapsky postavit a přiznat je sobě i veřejnosti, jako chybu, celkově si jej vážím a hodnotím jej převážně pozitivně. Označit ale tohoto poněkud salónního levicového liberála jako konzervativního myslitele tak, jak to udělal pan Candole, to může jenom naprostý hlupák! Promiňte pane Candole, bohužel je to tak!
03. 11. 2011 | 07:32

Pepa Řepa napsal(a):

Chtěl jsem napsat to, co napsal Kritik, že chtěl napsat to, co napsal aga.
Havla mám rád, Zahradní slavnost znám málem zpaměti. Jeho začátky byly brilantní, bohužel se to časem kamsi vytratilo-nehledají se jinotaje- až nezbylo nic.
Cherchéz la famme. Některé ničí na těle i na duši.

Uncle Joe se mýlí nebyl podprůměrným dramatikem, změnila se doba absurdita nabrala jiných rozměrů, netáhne ani Ionesco. Kdyby dávali Plešatou zpěvačku, nepřijde nikdo.Havel udělal spoustu blbostí, ale moc deformuje každého. Po čase se na ně zapomene, vytvoří se legenda bezchybného a věrného člověka. Stejně jako s TGM.
Tak to chodí.

Jedna věc je ovšem pozoruhodná. Poslední projevy Václava Klause se-podle mne- příliš neliší od hledání hodnot Václava Havla. Oba akcentují tradiční hodnoty, pravda každý trochu jinak. To si ovšem nepřipustí ani skalní "havloidi" ani "klausofilové", jedna parta nenávidí druhou. Těžko říct, která je omezenější.
Přátelé starých pořádků, "vumlíci", nenávidí oba a nezkoumají to, co právě Havel nebo Klaus řekli.

Havlovi přeju, aby strávil poslední leta v klidu. Neměl sílu vymést jako pavouky všechny ty moudré hlavy a rádce, které se na něj v době prezidentování nalepily ani svou osobní zkázu.

Pravdou je, že nemůžu hlásat "pravdu a lásku", když nejdu osobním příkladem. Tím ty pojmy devalvuji, což se stalo a dnes je z toho jen vyprázdněná a zneužívaná mantra používaná k potlačování práv jiných.

Blog je to dobrý, chce si to nechat uležet v hlavě, ale ne se vším se dá souhlasit.
Lepší je konkrétně zkoumat to, co VH nebo VK řekli a neslintat jako ratlík Ivana Pavloviče.
03. 11. 2011 | 07:54

old napsal(a):

Panu Stejskalovi. Jak je možné, že pod značkou OLD píší dva lidé. V každém případě se od názorů publikovaných pod značkou OLD tohoto blogu distancuji. Havla jsem sice bral vždy s rezervou, ale byl jsem také přítomen jednomu setkání, na kterém měl v té době velmi fundovaný a zásadní projev,ze kterého se v tisku neobjevilo ani slovo. Tak jsem nabyl podezření, že byla u nás velmi cílená snaha Havla izolovat a znemožnit. To mě brání hodnotit jeho tehdejší společenskou roli. Za blog ale autorovi děkuji.
03. 11. 2011 | 08:15

Pepa Řepa napsal(a):

Maximus
Ano, i my máme dost svých Kokotkou, i my umíme dýni či perpetum mobile z plastové lahve, nač poklonkovat cizině.
Přemek Podhlaha na Hrad. Ať žije král Kozlík Šikula I.
03. 11. 2011 | 08:21

Pepa Řepa napsal(a):

Maximus
A jestli se chcete někomu pomstít, věnujte mu lupen na předvánoční Mega-mega koncert Michala Berouska Davida a Helenky. To nemůže přežít ani egyptolog, milovník mumii.
03. 11. 2011 | 08:26

irinek napsal(a):

Uncle Joe
Domnívám se,že touto přezdívkou byl titulován jistý Pepa Džugašvili.Nebo se mýlím?
K Havlovi dramatikovi můj názor: velice průměrný,absurdní drama vytáhl z muzejní konzervy.Život jde dál a kdo zná dneska Jarryho,Becketta, či Ionesca? A to byli nějací páni autoři!K Havlovi politikovi a člověku: Nevím,neznám, všechno,co jsem se naučil,nebylo z mateřské školky,ale z výplodů pánů novinářů.A těm nevěřím ani jak se jmenují
03. 11. 2011 | 08:29

Bohumíra napsal(a):

Milý resle, netřeba chodit do kriminálu, pokud se člověk chová v mezích zákona! Nedělám si o chartistech vůbec žádné iluze. Pokud by dnes neměli punc nedotknutelných, mohli by jít do tepláků i dnes. Můžete si oprášit skutky Havla, Vondry, Šabatové...
Mohlo nejít o "politické" vězně...
Anebo máme politické vězně i dnes?
(Jsme jeden národ, převlečením kabátů se ještě nikdo demokratem nestal-možná na papíře...)
03. 11. 2011 | 08:32

Maximus napsal(a):

Pro Pepu Řepu
jeden vlídný vtípek na ráno:

Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka,
který se snaží dosáhnout na zvonek.
A ten se ho zeptá: „Chceš pomoct Pepíčku??“
a Pepíček na to: „Tak mě vysaďte.“
Dědeček Pepíčka vysadí, ten zazvoní a křičí:
„a zdrháme dědo.“

Pěkný den!
03. 11. 2011 | 08:44

resl napsal(a):

milá B.
je povinnen se člověk chovat podle zákonů totalitního, komunistického státu, když tento odporuje nejen mezinárodnímu právu a poškozuje jeho osobnost s celou rodinou ? Co prosím provedl Havel a Šabatová ? O Vondrovi až po rozsudku.

U. J.
vaše věta "...novináři v žoldu CIA", vás prozrazuje s kým mám tu "čest." Váším nickem, být vámi, bych nepletl hlavu soudruhům.
03. 11. 2011 | 08:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane olde,

možné je to proto, že si zde každý může vybrat značku, jakou chce (není zde povinná registrace, což někteří považují za výhodu, ale nese to i jisté nevýhody). Není v mých silách ani možnostech kontrolovat, zda se ze někdo za někoho nevydává.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 11. 2011 | 09:19

Old napsal(a):

Pane Stejskale,
ještě nikdy jsem si nevšiml, a to sem občas chodím, že by zde psal ještě někdo jiný pod značkou Old. Pokud ano, tak někde, kde mě to nezajímá.
Zřejmě by to šlo zjistit podle IP adresy.¨
Možná by ten druhý Old mohl, pokud trvá na svém přednostním právu napsat odkaz na některý ze svých předchozím příspěvků.
Pokud nenepíše je zřejmé o co mu jde.

Jinak já se zase distancuji od jeho příspěvku a na tom co jsem napsal trvám.
Ještě dodám, že podle mého soudu se V.Havel v očích většiny Čechů znemožnil již dávno - a sám.
(Ps na svém nicku netrvám, klidně budu vystupovat pod jiným, spíš nechci měnit nicky jako ponožky, tak jak to někteří zde činí.)
03. 11. 2011 | 09:35

alvarova napsal(a):

Souhlasím s MAXIMEM. Mezi Havlovými vynikajícími filosofickými články, které jste citoval pane autore a které právem zaslouží místo v knihovně (mám ráda i jeho hry, psát a myslet prostě umí a zaslouží si být čten) a jeho životem v roli praktického politika - realisty - zeje velký příkop. Myslím si ale také, že na rozdíl od současného "milého výstředníka barona Rupperta von Kratzmar " nám ve světě vydobyl nebývalý respekt. Za to mu budiž dík. Není pravda, že zpackal co mohl, stejně jako nelze říct, že by nás postavil politicky na nohy. Možná jsme toho očekávali od jedné figury příliš...i když vnitropoliticky to byl opravdu spíš malér než úspěch. Zatím jsme se od listopadu nehnuli z fleku, točíme se v kruhu.
Pod zadkem stránku Dikobrazu, vzýváme zlatý tele,
sedáme v koutcích u obrazů, čekáme Spasitele,
civíme lačně na měďáky, my - Gottwaldovi vnuci,
a nadáváme na měšťáky, tvoříce Revoluci.
I naše generace má svoje kajícníky
a fízly z honorace, prachatý úředníky
a kmotry bez svědomí, poslance bez páteře
a život v bezvědomí a lásku - k nedůvěře.
03. 11. 2011 | 09:39

Viola napsal(a):

"Jonathan Swift se odvážil vyslovit myšlenku, že „kdyby slova jako ,děvkaření‘, ,pití‘, ,podvádění‘, ,lhaní‘, ,krádež‘ byla výnosem parlamentu vyřazena z anglického jazyka a ze slovníků, probudili bychom se druhého dne ctnostní a střídmí, čestní a spravedliví, a milovali bychom pravdu“

Tohle je i idea pana Stejskala. A možná že by se to mohlo podařit. :-)
03. 11. 2011 | 09:43

Old napsal(a):

Paní Alvarová
A vrahům poděkování
a vřelá obětí, za jejich
provokování, podřezávání a střelbu,
do lidí.
03. 11. 2011 | 09:44

Občan napsal(a):

Paní Alvarová,
neurážejte pana Karla Kryla Havlem. Pro uvědomění si sajrajtu před- i poplyšákového totiž udělal pan Kryl asi tak miliardkrát víc než Havel. A to vč. toho, že se nikdy nenechal podplatit a zblbnout žádnými mocnými.
Pana Kryla si hluboce vážím a budu vážit do smrti.
Havla ani vteřinu.
03. 11. 2011 | 09:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane olde,

stalo se to mnohokrát a to dokonce i v případě velmi zavedených nicků, které do debaty pravidelně přispívají léta.

Co se týče kontroly IP adres: když pominu skutečnost, že IP adresy nelustruji, protože mne nezajímají a nemám na to ani čas, tak by to stejně nebylo k ničemu. Drtivá většina lidí nepoužívá pevnou IP, hlásí se z různých proxy serverů, se sdílených adres podniků a institucí, jindy zase z domova či z mobilního telefonu.

Jediné, co mohu, je požádat dotyčného, aby používal jiný nick. Nic jiného není v mé moci. Ale Vaše rozhořčení chápu, též by mi to vadilo.

Libor Stejskal
03. 11. 2011 | 09:53

Viola napsal(a):

Ládíku

"Kdyby Havel nelhal, ani bych si ho nevšiml." Ale tenkrát vr.1988, jak autor uvádí nelhal a popsal obecnou situaci, která se perfektně hodí i na dnešní situaci, jen on si to jaksi neuvědomil.
03. 11. 2011 | 09:57

stejskal napsal(a):

Tak to ne, paní Violo, toto mi nepřišijete ;-)

Já nechci žádná slova zakazovat a už vůbec ne parlamentem. Český jazyk je krásný a velmi bohatý na nejrůznější výrazy. Všechny mají svůj smysl, i ty vulgární a argotické, všechny někdy používám i já.

Ta úvaha je vedena trochu jinak:

Subjektivně (a soukromě) jsem přesvědčen, že člověk by měl přemýšlet nad tím, co a jak říká. Tedy používat formu i obsah adekvátní situaci, v níž se projevuje (jinak se hovoří s blízkými lidmi, které velmi dobře znám a oni znají mne, jinak v hospodě s kamarády, jinak by to dle mého soudu mělo být ve veřejném prostoru). Ale to je jen mé přesvědčení, které se snažím naplňovat sám za sebe.

Pak je tu tento prostor, za který nese Aktuálně.cz nejen právní, ale i morální odpovědnost: vím zcela bezpečně (z dlouholeté zkušenosti na webu), že pokud zde nechám prostor otevřený hrubým urážkám, vulgarismům atd., velmi brzo to zde sklouzne k tomu, že sem většina ze současných čtenářů přestane chodit (a autorů přestane psát). Stane se z toho obratem žumpa plná sprostoty a obscenity. Už jsem tuto změnu viděl mnohokrát.

Libor Stejskal

P.S. Omlouvám se, že jsem Váš - asi ne zcela vážně míněný bonmot - opět využil k tomu, abych třeba nově příchozím vysvětlil, jak to tu chodí ;-) Je mi jasné, že takovému panu kormoránovi a řadě dalších to nevysvětlím nikdy. Zodpovědnost za to, co ve veřejném prostoru říkají, je jim jen pro smích.
03. 11. 2011 | 10:03

B. napsal(a):

Paní Alvarová, čím to je, že jsme se ještě nehnuli z fleku?
Vždyť máme konečně svobodu a Havlovy "vynikající" filozofické články, ne?
Správně uvažujete, svobodou se člověk nenají!

Citujete zde druhou strofu z Pasážové revolty Karla Kryla.
Těžko se domnívat, zda Karel viděl tak daleko, že se tyto SKUTEČNÉ FILOZOFICKÉ MYŠLENKY mohou užít nejen v době nastupující normalizace, ale i po čtvrtstoletí tzv."pseudodemokracie".

K textu: Pod zadkem stránku "Z" Dikobrazu,
úředníky máme PRACHATÉ možná dnes, Kryl zpíval o SKROMNÝCH...
KMOTRY máme dnes, Kryl použil TVORY (bez svědomí)
POSLANCE nahraďte PLAZY (bez páteře)

Koukám, že nám ta "svoboda slova" pomalu končí.
Stačí napsal mírnou kritiku (která může být za deset let pravdou) na "emeritního představitele" ...
Nebo jsme povinni psát, jak je VH úžasnej?
To tu snad už bylo, ne?
03. 11. 2011 | 10:12

Maximus napsal(a):

Paní Alvarová, potvrzujete moji životní zkušenost, že i velmi pohledné dámy mohou být rovněž hodně inteligentní.
P.S.
Před mnoha lety když jsem na ČVUT FEL dělal zkoušku z teoretické elektrotechniky, dost těžkého předmětu, tak nás učila a také zkoušela půvabná a dost žensky vyvinutá, tehdy docentka B.C. a sakra jsme s kolegy rychle poznali, že i krásná žena může být i v těžkém oboru fundovaná. Vzpomínám si na jednu zkoušku, kdy jsem nebyl zrovna moc připraven a poslední finální otázka rozhodovala o tom, jestli dostanu za 3 nebo bude raus. Řešili jsme tehdy nějaké složené vektory. Půvabná docentka se mě zeptala:
A kam směřuje tento Váš silový vektor? Podíval jsem se na ní a s hranou sebejistotou jsem řekl: Nahoru!
No, trefil jsem se a dostal za tři. (-:
Pěkný den!
03. 11. 2011 | 10:15

arnazach napsal(a):

Pepa Řepa 7:54:

Ne, že bych s Vámi ve všem souhlasil. Ale "vumlíci", to je trefa!
03. 11. 2011 | 10:19

Stařeček napsal(a):

V.Havel se velkou měrou zasloužil o to co tu dnes máme. Každý se na to samozřejmě dívá jinak, podle toho, co mu to přineslo.
03. 11. 2011 | 10:21

old napsal(a):

Pro Old . Já se zapojuji do diskuzí pod blogy pod nickem OLD od roku 2008. Ale je pravda, že velmi zřídka. Nemám potřebu se za každou cenu vymezovat. Vaše názory jsou mně hodně vzdálené, až odpudivé. Neznáte pozadí, ale názor máte...
Tož všem, kteří třeba moje názory v minulosti četli a jsou zmateni, tak já nadále zůstávám demokratem a liberálem. Pokud nevydržím čít některé pitominy bez odpovědi, tak budu volit jinou značku.
03. 11. 2011 | 10:24

prorok napsal(a):

Havel, to byl jen bobanek na chodniku. Nedotcen, seschl by se po chvili na neskodnou hromadku prachu , kterou by rozfoukal svezi vitr nebo jej smyl jarni destik do kanalizace.
Ale dav, slepe chvatajici za lepsim pristim, z nej ucinil stavnaty „skid mark“, ktery se roznesl a umazal všechny. Mame to na botech, svršcích, v domovech. V dusich. A ze se podobnych bobanku tenkrat rozslapalo.
03. 11. 2011 | 10:26

Viola napsal(a):

Děkuji vám za odpověď pane Stejskale, vždy mě potěší.

P.S. Na ten veřejný prostor si musíme dávat pozor (viz. paní Tučková)
03. 11. 2011 | 10:30

Old-naposled zde napsal(a):

No Olde druhý, sice vám nevěřím - odkaz jste nedal, ale vzhledem k tomu, že nechci být s vámi nijak spojován, změním nick a budu psát pod jiným. Jenom doufám, že se vám zase nezalíbí a nebudete zde psát, že ho používáte od roku 2000 před našim letopočtem.
Mám z vás dojem, že byste toho byl demokraticky schopen, když jste ten liberál. Vidím, že jako demokrat demokraticky posuzujete cizí názory.
Vaše příspěvky svědčí spíš o vás, než o druhých.
Nevystupujete náhodou i pod nicky jako např. Tenconěco apod.?
03. 11. 2011 | 10:31

Viola napsal(a):

No nevím, není ještě brzy probírat pana Havla?

Podle mě byl udergroudistou a asi jím i navždy zůstane.
03. 11. 2011 | 10:42

Viola napsal(a):

Olde- olde, nám čtenářům je to jasné, jste dva s tím rozdílem, že jeden se píše s velkým O a Jednou se psával i OlD.
03. 11. 2011 | 10:45

Viola napsal(a):

Jo a Old je z Rakouska (pokud se nepletu. :-)
03. 11. 2011 | 10:45

Stařeček napsal(a):

pane Condole, ani se nedivím, že jsme tam kde jsme, jestli využíváme poradenských služeb firmy Candole Partners, které stojíte vy v čele.
03. 11. 2011 | 10:50

old napsal(a):

Pro Old - naposledy. Vašeho rozhodnutí změnit nick si vážím a jak jsem psal, tak ho změním také. To bude pro nás oba asi dobré řešení... až do doby, než ho zprivatuzuje někdo třetí :))
03. 11. 2011 | 10:54

sněženka napsal(a):

Stařeček

nabízíme prosazování zájmů partnera, takže to se přes Havla dostaneme až k Bakalovi
03. 11. 2011 | 11:01

Maximus napsal(a):

Pro oba staré OLDy. Neměňte si značky, vždyť i kopálisti Bohemians byli loni jedni s přídomkem 1905 a druzí bez! Navrhuji Vám oběma ozn. old 2008 a třeba old 2010. Klucí, nehádejte se, to jste družstevníci!? (-:
03. 11. 2011 | 11:21

Pepa Řepa napsal(a):

Co Olda Šetrnej? Ještě byl u Maye jeden. Olda Forhand nebo tak nějak.
03. 11. 2011 | 11:42

vico napsal(a):

Já vždycky přijdu pozdě. Napřed boj, který z našich prezidentů byl horší/zkráceně jeden horší druhého od třicátých let po dnešek/ a nakonec boj mezi Oldem a Oldem.
03. 11. 2011 | 12:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 11. 2011 | 12:55

Silvie napsal(a):

Pepo,

docela jste mne překvapil. Studovala jsem literaturu, ale absurdnímu dramatu jsem nějak na chuť nepřišla (ať už jde o Havla nebo další módní autory).
Mnohem víc si cením např. Durrenmatta (já tam ty přehlásky snad nedám), Havel je nuda k ukousání. Myslím, že se časem ukáže, zda byl opravdu tak skvělý dramatik nebo byl zájem o jeho dílo vyvolán módní vlnou zájmu o Havla jako takového.
Není v tom nic osobního.

Beckett je taky za trest.
03. 11. 2011 | 13:03

Jan Žura napsal(a):

O cancech tohoto nevěrohodného, falesného človíčka, nemá cenu přemýšlet. Jeho činy, kterými škodil lidem, mluví za něj.
03. 11. 2011 | 13:04

Alibernet napsal(a):

Havel je všechno možné, jen ne konzervativní myslitel. Myslím, že více by mu sedělo označení levicový intelektuál, je to ale především kazatel vody a píč vína, čili po ostatních požaduje, aby se chovali ctnostně, zatímco sám by si užíval.
03. 11. 2011 | 13:08

Pepa Řepa napsal(a):

Vico
nezoufejte, přijďte později. Bude boj mezi Oudem a Oudem.
Silvie
Vaše škoda. Třeba Godot s mladým a starým Suchařípou v Činoheráku neměl chybu.
Stejně jako Beckettovo heslo More Pricks Than Kicks.
03. 11. 2011 | 13:54

Pepa Řepa napsal(a):

Alibernet
Každý stárnoucí muž si myslí, že je myslitel. Bohužel je to osamělost marathonského běžce, jiní si to nemyslí.
Každý stárnoucí muž-píč či nepíč- je konzervativní, vidíte to z pohledu ekonomie, ne života.
Líp už bylo. Klouby nebolely, i sex byl lepší.
03. 11. 2011 | 14:06

ld napsal(a):

Silvie,

mám nápad. Nakoupím pár lahváčů, napustíme si u vás vanu, v níž pak můžeme nastudovat jednoaktovku Tsunami v pěně, nebo Klíčová není jen dírka. Co vy na to? :-)
03. 11. 2011 | 14:07

Silvie napsal(a):

Pepo,

vás ze snobismu nepodezírám, asi jste fajnšmekr.
Nikdy jsem neměla ráda ani Kafku. Tohle je věc osobního vkusu, ale já potřebuju alespoň minimální dějovou linku.
Nesnáším přiboudlé staré konverzačky, obstarožní kusy jako Naši furianti a Paličova dcera, preferuju moderní psychologické drama, nikoliv rádobyfilozofické jinotaje.
Opravdu s čistým svědomím mohu říci, že Havla nevydrží nikdo z mého okolí... asi na to nemáme dostatečnou intelektuální kapacitu. Rovnocenný opruz byl snad jedině strašlivý kulturní zážitek z Brechta, na něhož nás nahnali do Divadla pod Palmovkou - s Faltýnkem v hlavní roli. Dodnes si tu hrůzu pamatuju.
03. 11. 2011 | 14:10

buldatra napsal(a):

Každopádně by si náš absurdně dramatický děda Havel zasloužil mít konečně svou sochu na nějakém důležitém místě, od nějakého absurdního sochaře, aby to bylo stylové.
Jan Pavel II už něco takového v tomto novém stylu má:

http://i.lidovky.cz/11/053/lngal/MC3b4647_TGN102_ITALY_0518_11.JPG
03. 11. 2011 | 14:20

mb napsal(a):

řepoun napsal: Jedna věc je ovšem pozoruhodná. Poslední projevy Václava Klause se-podle mne- příliš neliší od hledání hodnot Václava Havla. Oba akcentují tradiční hodnoty, pravda každý trochu jinak. To si ovšem nepřipustí ani skalní "havloidi" ani "klausofilové", jedna parta nenávidí druhou. Těžko říct, která je omezenější.

ale připouští připouští ( viz. petráček ln )

problem je že u havla to jsou autentické hodnoty + OSOBNÍ RUČENÍ ( snad až na ženský a lucernu (?))

ale Klaus ... celou dobu makal na tom aby se od Havla a těchto ( jeho i prověřených) hodnot distancoval:

peníze na prvním místě, neviditelná ruka trhu, omlouvání zlodějen a bagatelizování zlodějen ...

když teď Klaus bere zpátečku je to trapné a pokrytecké ...

v tom je ten rozdíl pepo ...

osobní ručení vs. ideologické a verbální přemety ( a průjmy )

ale ano ... věcně se jistě havlovým projevům přibližuje ...
03. 11. 2011 | 14:24

mb napsal(a):

/ bagatelizování korupce /
03. 11. 2011 | 14:25

Vandal napsal(a):

Havel a myslitel?

Já mám taky doma myslitele, strašně bystrého pejska, jestlipak by si s Havlem rozuměl?
03. 11. 2011 | 14:28

mb napsal(a):

alvarova ... budete muset kandidovat ... a to rychle ... :-))

jinak se z toho kruhu nevymotame ... :-)
03. 11. 2011 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

mb
Petráček? Rozumný člověk, jako jeden z mála má přehled o BV.
Kdy to bylo? Kupuju jen sobotní kvůlivá Orientaci.
Půjdu ještě dál, milé embéčko.
Oba-Havel i Klaus se čím dál, tím víc podobají Benešovi a nepodobají TGM.
Beneš byl stejně kontroversní a dodnes vzbuzuje emoce. Dokonce bych řekl, že se mu oba podobají i trochu zjevem a řečí, budou vzbuzovat emoce i po smrti.
Tuhle v jakémsi magacínu velebili manželskou věrnost paní Hany Benešové.
Inu, svět-nejen manžel- chce být klamán Škoda, že táborský velkovévoda nevydal paměti svého strýce.

O vlastním příkladu bych raději pomlčel. U obou.
Ale je to jako v sexu, Siggi měl pravdu. Společnost se rozdělila na horňáky a dolňáky. Někdy je fajn od každého něco.
Říkáme my-fajnšmekři.
03. 11. 2011 | 14:42

Silvie napsal(a):

mb,

vy to vidíte moc jednostranně. Havel-ctnost sama, Klaus-démon.
Pepa Řepa se na oba dokáže podívat objektivně. Vy si alespoň na chvíli sundejte ty klapky z očí...
Vždyť už je to nanejvýš směšné. U knížete,jenž je ministrem zahraničních věcí!!, tedy vrcholným diplomatem, pokládáte sprosťáctví, vulgaritu a základní neznalost společenského chování za "jadrnost" - Klause byste přitom lynčoval za opravdu konzervativní (protože na rozdíl od levičáka Havla je opravdu konzervativním politikem) korektní projevy na obranu naší státnosti, národa , vlastenectví a víry.
Nemusím s ním ve všem souhlasit, ale nemám ani důvod ho za obsedantně pranýřovat.
Pokládám za nutné se veřejně omluvit panu Bátorovi za svou kritiku, už se vůbec nedivím, že se FB ulevil na adresu knížete, a to ještě velmi kulantně. Kníže je proti němu hulvát a sprosťák z nádražní restaurace 4.cenové skupiny.
03. 11. 2011 | 14:55

Silvie napsal(a):

oprava - že si na FB ulevil
03. 11. 2011 | 14:57

stejskal napsal(a):

Sakra, kam na to chodíte, pane Pepo Řepo,

tohle už je skoro jako bych to psal já ;-) To bych do Vás neřekl. Mám si to vykládat jako povzdech nad tím, že Masarykův princip každodenní drobné demokratické práce, snahy o konsensus a peircovské pragmatické nahlížení dějů kolem sebe je neméně důležitý jako princip každodenní konfrontace (ne-li důležitější)?

To jsou věci, Siggi by se fakt divil...

Libor Stejskal

P.S. S jednou výhradou. V této zemi vzbuzuje negativní emoce kde co. Pokud někdo pár hodin nějakou nepocítí, cítí se společensky i osobnostně hendykepován. A zpravidla se to snaží dohnat, nějaký objeklt se vždy najde.
03. 11. 2011 | 15:03

Pepa Řepa napsal(a):

stejskal
no, tak daleko bych zase nešel. On i ten TGM nebyl uspávač hadů. Mně střety nevadí, železo železem se ostří.
Spíš se shodneme na tom, že není dobré být ani horňákem, ani dolňákem.
Doufejme, že to nebudou číst naše manželky. Moje ne, shoppuje v novodobém chrámu páně a já ji jedu vyzvednout.
Na rallye s vozejkem na tři kola nemám nervy.
Mějte se.
03. 11. 2011 | 15:23

mb napsal(a):

někdy po projevu pepa řepa ... takze bud v sobotu nebo v pondělí ...

s touto větou, p.ř., nesouhlasím : Oba-Havel i Klaus se čím dál, tím víc podobají Benešovi a nepodobají TGM.

Klaus používá Beneše vědomě jako štít / totem ... ( beneš se zasloužil o stát, nedotknutelnost benešových dekretů /

v tomhle ohledu bych řekl, že je havel odlišnější/střízlivější ...

a snad má i blíže ke grušovi ... / jeho benešovskou knížku si musíte / musím přečíst /

hezký den ...

/ jo beneš klause pojí i s nacionalizující levicí = levicí a hardcore narodoveckymi čssd /
03. 11. 2011 | 15:38

mb napsal(a):

silvie ... pujdu vam v ustrety na pul cesty ... uznam ze havel neni ( pouze ) ztelesnena ctnost , ale ze je klaus demon, na to muzete vzit jed ...

silvie: korektní projevy na obranu naší státnosti, národa , vlastenectví a víry.

( to by vse bylo o. k ... kdyby svým chovanim narod nedevastoval, nepodporoval lumpy ... a dal uz to znate ... nedevastoval programove zivotní prostredí ... )
03. 11. 2011 | 15:41

mb napsal(a):

v druha levice po rovná se meli být komunisté 15 38
03. 11. 2011 | 15:42

stejskal napsal(a):

Nebyl, pane Pepo Řepo, třeba o mladé paní Oldře Sedlmayerové se tak nějak i ví :-)

Střety jsou fajn. A důležité. Také je mám rád.

Jen mi přijde, že v této zemi se snad už ani nic jiného nepěstuje (ale možná to mám jako deformaci z přílišného obcování na těchto stránkách ;-)

Asi půjdu radši místo toho občas se ženou nakupovat. Třeba přijdu na jiný myšlenky. Možná horší ;-)

Mějte se i Vy.

Libor Stejskal
03. 11. 2011 | 15:47

vico napsal(a):

P.Ř. napsal : " Spíš se shodneme na tom, že není dobré být ani horňákem, ani dolňákem."

Marně přemýšlím nad P.Ř. neurčitě naznačenou "třetí cestou".
03. 11. 2011 | 15:50

Silvie napsal(a):

mb,

já to vzdávám. Už na to nemám.
03. 11. 2011 | 17:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

resl:
A Vy např. víte, kdo byl a nyní je Hashim Thaçi? Takové drogové mafiány podporoval reálný antihumanista V. Havel.
03. 11. 2011 | 17:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pgjed:
"V mnoha ohledech si Václava Havla velmi vážím" Docela by mne ty ohledy zajímaly, pane Gabrieli.
03. 11. 2011 | 17:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"Není v mých silách ani možnostech kontrolovat, zda se ze někdo za někoho nevydává." Je to v silách kteréhokoliv diskutéra, pokud bude znát aspoň část IP, které jsou uveřejňovány na většině seriózních webů.
03. 11. 2011 | 17:47

Ládik!!! napsal(a):

Viola -
na Havlovy narozeniny v roce 88 bylo přání v Rudém Právu, s jeho fotkou a jiným jménem. Vůbec jsem ho neznal. Přinesl mi to ukázat bodrý "spolupracovník" z atelieru - se slovy: "tohle je náš příští president". Až vyšly Cibulkovy seznamy, "spolupracovník" tam byl pod krycím jménem Rudolf. Mi taková informace stačí; třeba to byla náhoda, na můj vkus moc velká. Tehdy jsem nemohl vědět, jestli lže. Až někdy v roce 90, když lhal veřejně (výše viz Gerd).
03. 11. 2011 | 17:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

alvarova:
"psát a myslet prostě umí a zaslouží si být čten" Netušil jsem, že zastáváme tak diametrálné odlišné názory na umění psát a myslet. Vše, co jsem od V. Havla četl nebo slyšel, činilo mi téměř fyzické utrpení. Jedinou výjimkou byl jeho projev v americkém Senátu.
03. 11. 2011 | 17:56

Jaka napsal(a):

Sylvie,
jste moje krevní skupina, psát tu nemám co, protože bych jen opakovala to, co tu píšete.
Havla si vážím za jeho postoj před převratem, jako prezident mě zklamal, jeho neustálé moralizování, mentorování se mi neslučuje s jeho intrikami. Klause jsem kdysi bytostně nesnášela, ale na to, co mi vadilo (že neuměl polopaticky vysvětlovat svůj postoj i tématu, že často říkal - to je špatně položená otázka) na to jsem si zvykla a prostě je takový a těžko bude jiný, ovšem že je precizní analytik, racionalista, nehalí se do idealistických řečí, tak to mi dnes sedí a jsem přesvědčena, že ho historie ocení vysoce. Zatím se pořád cosi, co říkal dávno preč jinými, plní. Názor na NGO, oteplovače i EU se naprosto naplňují a i jeho zavilí kritici mu už občas v něčem přiznají pravdu. Ano, přistupuje k politice z ekonomických hledisek, což se mnohým vizionářům nelíbí, ale mi zase nesedí vizionáři. Oni jsou víceméně levicoví intelektuálové, velmi často se chlbí tím, že nesnášejí matiku, často ani nevědí co je trojčlenka, ale komandovat svět a jeho procesy, to si troufají měrou vrchovatou. Jako řídící pracovníci či politici krachují, přesto si stále znovu budují politidké skupiny - OH, SD, EDU, čtyřkoalice, US, zelení, Top.. V Topce se mi docela líbí starostové, to jsou lidi s praxí a znají problematiku zblízka. Idealisti jsou v politice pohromou, život je především o přežití, tudíž především ekonomické hledisko a tím se musí řídit většina rozhodnutí. Idealistické charitativní myšlenky jsou pěkné, dobře se nad nimi rozjímá, ale důležitější je mít práci, mít čím platit bydlení, mít za co vzdělávat sebe a hlavně své potomky. Ideologické řečičky mohou být návodem k morálnímu životu, ale ekonomika je přednější.
03. 11. 2011 | 17:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Silvie:
Dürrenmatt
Levý Alt+129
03. 11. 2011 | 18:02

Petr Havelka napsal(a):

Lepšího prezidenta naše republika zatím neměla.
Možná TGM, ten se více "chytal" na domácí politiku, respektive /znalsvébližní/.

Jedno je jisté, Havel to měl těžší než TGM, ti /současníbližní/ jsou takoví "sofistikovanější".

Havel u mne ve funkci obstál, nebylo to na výbornou, ale tu zatím nedostal žádný prezident

Historicky: 2/4/4/5/5/5/5/5/5/2*/4
03. 11. 2011 | 18:52

Pípa napsal(a):

Havel jako politik a president nereprezentoval většinu občanů českého státu. Nebyl to jejich člověk.

Jeho největším podporovatelem byly špičky administrativy Spojených států. Jejich zahraniční politika, zejména směrem k malým státům střední Evropy je známá.

Jako scénárista je podprůměrný. Bez protekce by jeho hry znalo jen pár lidí. Jediným scénářem, který se mu opravdu zdařil, bohužel, bylo předání moci z rukou nomenklaturních, komunistických kádrů do rukou nomenklaturních, komunistických kádrů.
03. 11. 2011 | 18:57

Silvie napsal(a):

Zbyněk M.,

tak to taky nejde - mám nový noťas HP a nějak se s ním nemůžu sžít. Udělá mi to přehlásku nebo dvojtečku, ale nedostanu to nad písmeno. Na pevném připojení je to v poho. Nejsem zrovna technický typ.

Jarka,

ale už se do smrti nezbavím nálepky klausofilky.
03. 11. 2011 | 19:02

Pierrot napsal(a):

eMBéčko i Arnazach mají můj obdiv. Dohadovat se zároveň s levicí i pravicí, které tady zjevně vytvořily velkou protihavlovskou koalici, to chce skoro svatou trpělivost. Já bych to teda nedal. Vysvětlovat cokoli někomu, kdo se pyšní tím, že nechápe "slátaniny" od Kafky a Becketta, to je nad moje síly. Přesto je to to jediné, co se dá dělat..

PepaŘepa mile překvapil. S tím, co píše, sice tak docela nesouhlasím, ale smysl to dává.. Zbytek by se, dle své stranické příslušnosti, měl zarafnout do modrého, oranžového či rudého špalíčku, aby si v samé zuřivosti neukousl jazyk..

Nejvíc mě baví Občan, který na místních diskuzích zřejmě tráví víc než 24h denně (neptejte se mě, jak je to fyzikálně možné), neustále nadává na zástupná témata, a pak o nich vždycky donekonečna diskutuje..

Pane Stejskale, vím, že blogy jsou něco jako Vaše dítě. Ale stejně byste měl někam umístit varování, že diskutování způsobuje závislost, zvyšuje riziko srdečních a mozkových příhod a ve většině případů naprosto nikam nevede. Aby Vás pak někdo nežaloval..
03. 11. 2011 | 19:11

Silvie napsal(a):

Pierot,

o Kafkovi a Beckettovi jsem psala já, nikoliv ale jako o "slátaninách" - jen s poznámkou, že jsem jim nikdy nepřišla na chuť. Pokud to bylo mířeno na mne.
I když u Havla jsem v pokušení to slovo "slátaniny" použít a jen dobré vychování mi v tom brání.
03. 11. 2011 | 19:24

Pierrot napsal(a):

Silvie, to jsem moc rád, že vím, že jste dobře vychovaná. Málem jsem si nevšimnul..
Co mi na sebe ještě prozradíte? Že jste vzdělaná a máte vlastní názor? Ano, to jsou přesně ty věci, které je třeba ostatním neustále připomínat. Aby je snad nepřehlédli..

Jak vidíte, já moc dobře vychovaný nejsem.. A jak jsem zmínil výše, trpělivý už vůbec nejsem.
03. 11. 2011 | 19:37

resl napsal(a):

zbyněk matyáš
kdo to je Hashim, nevím. Vím jen, že antihumanista je Klaus. Zeptejte se ve světě, ne u vás na dvorku, zadělaném od slepic
03. 11. 2011 | 19:41

Pepa Řepa napsal(a):

Pierrot
kolega Občan je obdivuhodným mužem.
Prohlásil se za zaměstnance. Jelikož nemá rád pejzatce, ani současný režim, ani podnikatelskou sféru, tak dumám, jak je krásné, když je člověk zaměstnancem státu, či otrokem zlovolného kapitalisty, který ho vykořisťuje tak, že otrok tráví hodiny na aktuálně.
Občan je lišák. Ani se mu nedivím. Mít šolich kde bych dostával zaplaceno za ty blbosti, kterými to tady plevelím, taky bych nepověděl.

Je tady jeden ještě čilejší.
Tencokydalapakšlapalateďměšťačí.
Překonává i toho doktora z VN, kterému vycházelo 6 úvazků na 52 hodin denně.
Já si jen koušu nehty, co jsem za lemru, co všechno jiní nestihnou.
03. 11. 2011 | 19:57

mb napsal(a):

... dík pierot ... :-) ... i dík silvie ... :-))
03. 11. 2011 | 20:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

resl:
"kdo to je Hashim, nevím." A to ještě máte drzost blábolit o dvorku zadělaném od slepic, nevzdělanče??!
03. 11. 2011 | 20:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Ládíku,

to jméno znělo Ferdinand Vaněk, autobiografická postava z Havlovy hry Audience. Do inzerátů v Rudém právu to dal myslím pan Milota s paní Chramostovou. Dodnes to mám někde schované. Úžasný fór, akorát myslím, že na něj dojela tak polovina nic netušících vyjevených úřednic z tehdejší inzerce RP ;-)

;-) Pane Pierrote, to je riziko podnikání, počítám s tím :-) Dovolím si nesouhlasit v jedné věci. Podle mne vede, ale nesmíte odo toho očekávat cokoliv, co Vám to nemůže nabídnout, tedy nějaká řešení, závěry apod. Podle mne je to naprosto úžasná škola, v níž se ti pozornější a vnímavější naučili spousty věcí (u mnohých z těch, kdo sem chodí déle, je to více než patrné). Já jsem založením spíš lajdák a ignorant, ale toho si prostě nevšimnout nejde (tedy jste-li tu už nějakou dobu).

Hezký večer.

Libor Stejskal
03. 11. 2011 | 20:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Silvie:
Chce to najít způsob užívání ASCII kódů. Pro ´ü´ je 129.
03. 11. 2011 | 20:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr Havelka:
"Lepšího prezidenta naše republika zatím neměla." Špatně, správně by bylo "Lepšího prezidenta pro naši republiku zatím neznám." Nedělejte ze svého subjektívního názoru objektívní nález, nejste žádný prezidentský arbitr.
03. 11. 2011 | 21:00

Silvie napsal(a):

Pierot,

vy jste přesně tím odstrašujícím příkladem nadřazeného "intoše", který "chápe" Kafku,Havla i Becketta a připadá si nadřazen těm, kterým jejich dílo nic neříká.
Mně na nějaké předstírání neužije, nemám to zapotřebí, netrpím mindráky. A představte si tu hrůzu - u snídaně si přečtu i Blesk!
Jak jste přišel ,probůh, na to,že se všechno co se líbí vám, musí líbit i těm ostatním? A pokud nikoliv, jsou to ignoranti a primitivové. Ježíši, nechápat Becketta...to je pro život hotová pohroma.

Zbyněk M.,

díky, já našla zase jiný kód a furt to tam nemůžu vrazit.
Nebudu to řešit a na přehlásky peču...už mě to fakt vytáčí.

resl,

nějak pořád nemůžu přijít na to, proč by nás mělo zajímat, co si o prezidentovi myslí v zahraničí. Důležitější nejspíš je, co si o něm myslíme my - náš život ovlivňuje především.
Já jsem si taky o Radičové myslela úplně něco jiného, nežli si myslí Slováci (jak zjišťuji) a můj názor je jim evidentně ukradený. Totéž platí o Havlovi - když jsem slyšela v zahraničí ty povrchní a naivní oslavné ódy, bez znalosti souvislostí, tak jsem se mohla jenom usmívat jejich neinformovanosti. Oni nevěděli nic o jeho minulosti, ale byl to pro ně takový "roztomilý sympaťák" v příliš krátkých kalhotách.
03. 11. 2011 | 21:48

argun napsal(a):

A hele. Vysílá se další díl soutěže o největšího frustráta na Aktuálně. Vyhrává ten, kdo uštědří VH největší kopanec. Kýženým cílem je prostor mezi nohama. Na body jasně vyhrává Silvie, autorka tohoto moudra:

"Za pár let po něm ani pes neštěkne, ačkoliv bude mít vlastní knihovnu v Praze.
Veškeré jeho demokratizační zásluhy končí rokem 1989, pak už to byla jenom obrovská trága."

Jste poklad, drahá. Soudím, že osůbky Vašeho typu by měly být záhy po pubertě ve veřejném zájmu utraceny, aby se zamezilo šíření defektních genů. Přeji Vám dobré a ještě lepší ráno.

Inu každá revoluce požírá své děti.

Pepo Řepo

je otázkou, zda k té profanaci havloidních pojmů došlo zásluhou VH a nebo zásluhou jeho pasáků. Sázím na variantu b.

P.S. Koheleta už jsem přejel. Dost o tom přemýšlím.
03. 11. 2011 | 23:42

nugra napsal(a):

argun: A co si jako má zasloužit spojenec s komunistky a estébáky a vynálezce humanitárního bombardování, když ne ránu mezi oči ? To by mě fakt zajímalo. I když jak znám české salónní intelektuály, ti jsou ve své zvrácenosti mu schopni postavit sochu nebo po něm pojmenovat ulici.
04. 11. 2011 | 01:49

anti politik napsal(a):

Argun. Není nic jednodušího, místo prudění "frustrátů", než se jít ukájet rovnou do Havlovo-Bakalovi knihovny. Tam jistě potkáte aspoň "pár" intošských spřízněných duší na pokec jakej to je skvělej Geroj a bombarďák!
04. 11. 2011 | 05:45

Ládik!!! napsal(a):

Pane Stejskale,
děkuji za poučení (myslím to upřímně). Jenže pořád mi nejde do hlavy, jak estébáci věděli, že právě tento člověk se stane presidentem. Usuzuji sice z jednoho případu, ale ti lidi byli organizovaní. Tenhle Rudolf byl Ing., CsC., asi žádný pěšák.
04. 11. 2011 | 06:03

B. napsal(a):

Ládíku,jak dlouho jste Čechem a jak dlouho žijete v tomto státě?
Vy se na takovéto triviálnosti chcete ptát pana Stejskala?
Uvažte: Pokud StBáci věděli, že Havel bude prezidentem, asi ty změny u nás připravovali oni (jak to tak u "převratů a tajných služeb bývá"), ne?
Cožpak je Havel jediným prezidentem, který nejprve seděl a potom seděl na Hradě?
Ponechám zcela na vás, jak to bylo s tím vězněním VH a jak to je s tím, že Západ VH "uznává", ale u nás ho většina lidí "nepřijímá".
04. 11. 2011 | 07:19

Silvie napsal(a):

Ládíku,

vy jste nečetl blog Hvížďaly, kde to v podstatě profláknul?!
Prý mu volal Tigrid s dotazem, co by říkal tomu, kdyby se stal Havel prezidentem (upekli to dávno před převratem) a my jsme jim k tomu, jako blbé stádo zacinkali.
Vzhledem k tomu, že Sachr dokázal nechat zmizet za svého působení téměř všechny archivní složky týkající se významných osob,které pak byly činné v politice, není velká šance to doložit. Ale pochybnosti zůstanou.

Slovy klasika lze konstatovat - všechno je jinak.

Argun - mně váš názor nezajímá, ale psala jsem, že jak Havel, tak Klaus jsou, ať se nám to líbí nebo nelíbí, součástí naší novodobé historie.
To, že po Havlovi (asi i po Klausovi) pár let po jeho smrti neštěkne pes, je pravděpodobné.
Kdyby Havel neměl sexuální aféru s druhořadou spisovatelkou, neštěkl by po něm už teď. A to ani v zahraničí.
04. 11. 2011 | 07:37

Silvie napsal(a):

Tohle souvisí - protože jde o pokračování politiky "hochů, co spolu mluví" (tedy Havlova okruhu).

Včera jsem četla velmi zajímavou kritiku našeho min.zahraničí (ta kritika se týká celé jeho 20 leté historie),které ekonomové viní z devótnosti k cizím mocnostem a neschopnosti hájit naše ekonomické zájmy.
Ekonom Karel Kříž dost tvrdě kritizuje právě "knížete" (měl by si to přečíst mb).

"Českou dimplomacii tradičně řídí krasoduchové, kteří-dle mého názoru - jsou často loajální ke všemu, jen ne primárně k České republice.
Je to taková politika "možného" z období nesvobody. České zájmy jsou téměř výhradně jakousi podmnožinou zájmu jiných, údajně důležitějších. A podle tohoto schematu jsou vybíráni i velvyslanci na důležitá místa. Ti si často pletou budování dobrých vztahů s cílovou zemí s devótním vciťováním do potřeb té či oné velmoci.
Že se to změní ,si iluze nedělám. Česká diplomacie je nejen devótní, nýbrž i zbabělá a zmatená. Doporučil bych učit se u Američanů, jak se bojuje za národní a hospodářské zájmy,ale zároveň bych doporučil českým podnikatelům, aby na pomoc českých diplomatů nesázeli. Hrbit hřbet je totiž jejich hlavní kvalifikací už 73 let".
(kráceno)
04. 11. 2011 | 07:48

Pepa Řepa napsal(a):

Pokud je zmiňován Pavel Tigrid, tak musím poznamenat, že jej považuji za mnohem větší osobnost, než jsou oba propíraní kormidelníci.
Proč?
Kromě jiného, proto, že jeho život byl konzistentní s tím, co říkal, byl chodícím svědectvím.
Nikdy se-bezvýhradně-nezařadil ani do tábora "havloidů", ani "klausomilů", i když k prvnímu měl-vzhledem k historickým disidentským souvislostem-blíž.
Třetím důvodem je, že když se to jméno vysloví "vumlíci" se naježí jako dikobraz.
A to mne jenom utvrdí, že si zasloužil být prezidentem on.
Bohužel to nešlo.
04. 11. 2011 | 07:51

resl napsal(a):

z. matyáš
přečtěte si po sobě co druhému vytýkáte a co tvrdíte vy. při vašem vzdělání byste měl rozpoznat rozdíl mezi "objektivním" a "subjektivním." pro mne jste možná vzdělán, ale není vám to nic platné. kde rozum není, ani modlitba nepomůže. nechám v.h. odpočinout a uvidíme jak si vedl a dál povede váš guru v.k. v blízské budoucnosti
tvrdím, že ten první ostudu nedělal, neboť nekradl a byl zván do celé evropy a mimo.
ten druhý kradl v přímém přenosu a v evropě i mimo je nežádoucí.
04. 11. 2011 | 07:53

Silvie napsal(a):

Nynější americký velvyslanec Eiesen sice Baraku Obamovi dělal poradce pro etiku, ovšem to mu vůbec nebrání v tom, žádat po ministrovi svobodné země, aby rozhodl o nákupu dražších léků (v miliardách korun) od amerických firem, a nikoliv stejně kvalitních takzv. generik, která již nespadají pod licenční poplatky. Eisen dokonce prohlásil, že hlavním smyslem jeho činnosti v Praze je, aby firma Westinghouse získala zakázku na dostavbu Temelína.... Už jen bonbónkem na dortu devótnosti a trapnosti je skutečnostm , že Česko! lobbuje za zachování N.Eisena ve funkci.

(kráceno-Karel Kříž)
04. 11. 2011 | 07:56

Silvie napsal(a):

Pepo,

Tigrida i Medka beru, ale tohle je s podivem,ne?
04. 11. 2011 | 07:57

resl napsal(a):

pepa ř.
nestyďte se napsat, že Tigrid se stal Havlovým přítelem a Klause ignoroval. Jeho vztah k oboum prezidentům vůbec nemůžete dávat na misky vah. Zvláště když zmiňujete ty "vumlíky". Ti Havla nenávidí, toho druhého mají aspoň trochu rádi. Viz volba prezidenta, nikdy negativní vyjádření od dnešních komoušů a bylo by toho daleko více.
04. 11. 2011 | 08:07

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
Ač mám ke Knížeti pozitivní vztah, dovoluji si spekulovat, že se budoucím prezidentem nestane. Pro jedny bude těžko stravitelný jeho eurohujerismus (Kosovo), pro druhé nepříliš velké soucítění z plebsem, přeci jenom je to šlechtic.
Navíc je tu věk, celé období by neodkroutil, byl by to jen zápis do rodokmenu.
V poslední době se vyjadřuje vulgárně (Berlusconi to pro.oustal) a i jeho výrok, že by se ČR neměla odtahovat od řešení krize eura, v podstatě říká, nasypejme tam prachy a nebere ohled na to, kde na to v ČR vzít.
Na druhou stranu je tady řada positiv.
Ale řešit to, kdo bude dalším tatíčkem je předčasné, to je jen moje úvaha.
04. 11. 2011 | 08:15

Ládik!!! napsal(a):

Mi jen vadí, proč se to neříká veřejně.
04. 11. 2011 | 08:17

Pepa Řepa napsal(a):

resl napsal(a):
pepa ř.
nestyďte se napsat, že Tigrid se stal Havlovým přítelem a Klause ignoroval.
-----------
V tom případě víte málo o tom, jak probíhalo zasedání vlády, ve které seděli. Ale klidně si to myslete. Nechci bruslit na tenkém ledě.
04. 11. 2011 | 08:18

Ferda napsal(a):

Autor as neví, co je konzervatismus, když obhajuje humanitárního bombarďáka, signatáře dopisu vyzývající k napadení Iráku, toho, který se přátelí s gruzínským Saakaschvilim, který napadl Jižní Ossetínce, který se bratří s představiteli Kosovského narkostátu, jehož kritika dodržování lidských práv je selektivní tak, jako jeho USA "přátel", atd.
Kde jsou původní křesťanské a tedy i konzervativní hodnoty stojící na základech Desatera jako "Nezabiješ", "Nepokradeš"...?
Možná, že jeho chvalozpěv na Havla je jen obchodní záležitostí v lepším případě a nebo v horším, že autor je také poněkud morálně zvrhlý.
04. 11. 2011 | 09:06

mb napsal(a):

řepa, ale knize se choval ve vztahu ke kosovu zdrženlivě ...

silvie, kříž je tak trochu extremista ...

( ale neznam jej do hloubky ...)

v necem bude dobrej, v necem asi ne ...

je to environmentaložrout ... a srovnavat váhu usa a čr je naprosto nereálné a nesmyslné ...

nevim jakou vazbu má / měl kříž na čez či jinou energetickou společnost ....

kříže s rezervou silvie ...
04. 11. 2011 | 09:17

jepice napsal(a):

Jeden pan stařičký profesor říkal: Každý trhá vznešené ovoce krásy z té větve, ke které dorostl svým duchem.
/Dneska by určitě žasnul, kolika lidem jsou nedostupné samozřejmosti jeho doby, a sám by byl často taky vedle./

Není nutné zlobit se na čtenáře Blesku, papouškující kdejakou pitominu. Naopak je dobré ocenit jejich upřímnost.

Silvie, a co třeba Monty Python’s Flying Circus?
04. 11. 2011 | 10:08

Pierrot napsal(a):

Drahá Silvie, my dva bychom mohli koexistovat řadu let v jedné místnosti, aniž bychom jeden o druhém věděli. Akorát bych se divil, kde se tam vzal ten Blesk a proč k němu dávají takový nepraktický stojan..

Jinak jste opravdu roztomilý typ názorového vůdce. Vy to tom, jak manipulujte fakty, pravděpodobně ani nevíte. Děláte to zcela spontánně. Příklad za všechny: nejdřív zatáhnete do hry Kafku a Becketta a dáte najevo mírný despekt. Když vám pak na tohle sousto někdo skočí, uděláte z něj povýšeného inťoše havloidního typu, se kterým se člověk se "zdravým rozumem" nezahazuje.. Obdivuhodné..

Havel, Beckett a Kafka mají jednu důležitou společnou vlastnost, která ruší jakýkoli jiný smysl jejich existence: paní Silvie jim nerozumí. A kdo říká, že jim rozumí, je povýšený inťoš..

A teď mě omluvte. Potřebuji nyní svou ranní hodinku Mozarta. Pak mám v plánu znovu si přečíst vybrané pasáže z Fausta a odpoledne se budu pošedesáté dívat na Andreje Rubleva. Večer pak o tom všem půjdu diskutovat se stejně povýšenými kamarády do literární kavárny. Pápá
04. 11. 2011 | 10:34

Silvie napsal(a):

jepice,

zase tak moc je neznám, ale taky mně nevzali, stejně jako nemusím Cimrmana. Asi se směju jiným věcem, jsem kvůli tomu intelektuální podčlověk?!

mb,

to není jediná kritika od jediného ekonoma, Kříže jsem vybrala, protože ty věci pregnantně pojmenoval. Na činnost(resp.nečinnost) min.zahr.věcí si stěžují podnikatelé i ekonomové už dlouho. Např. jim velmi vadí, což chápu, že jsme pustili veškeré trhy mimo unii(to se prokázalo coby nebetyčná pitomost a Klaus měl pravdu v tom, že se nelze orientovat jen na Evropu). Dnes rostou Brazílie, Rusko, Indie, Čína - tam jsme to projeli na celé čáře.
04. 11. 2011 | 10:40

Silvie napsal(a):

Pierot,

já jsem nikde nepsala, že jim nerozumím, ale že mne neberou...
Ten typ,jako jste vy, dobře znám - ale tu hru s vámi hrát nebudu.
Nikdy jsem neměla potřebu dělat ze sebe intelektuálku a nebudu to dělat ani teď. Většina lidí prostě tyhle autory nečte nebo ani nezná - proč bych měla patřit k menšině, jež se při čtení Kafky svíjí v orgastických křečích?
Abych získala sympatie lidí ,co se tváří jako těžcí intoši a i na záchod chodí s Proustem?
Vaše pohoršení je fakt úsměvné.Normální lidi mají, milý pane, úplně jiné starosti, nežli studovat Havla nebo Becketta. A když už ušetří pár stovek na lístek do divadla, tak se tam nepůjdou prudit na Odcházení. Je to vidět i na fenomenálním "úspěchu" filmové verze.
04. 11. 2011 | 10:49

Silvie napsal(a):

Pierot,

"Nikdy jsem neměla ráda ani Kafku. Tohle je věc osobního vkusu, ale já potřebuju alespoň minimální dějovou linku.
Nesnáším přiboudlé staré konverzačky, obstarožní kusy jako Naši furianti a Paličova dcera, preferuju moderní psychologické drama, nikoliv rádobyfilozofické jinotaje.
Opravdu s čistým svědomím mohu říci, že Havla nevydrží nikdo z mého okolí... asi na to nemáme dostatečnou intelektuální kapacitu".

Buďte tak laskav a najděte, kde píšu o povýšených intoších.
To byla až reakce na vaše hloupé a povýšené invektivy!!!!
Jen jsem si dovolila napsat, že se mi tento typ literatury nelíbí a na to má snad každý právo.
Dokonce jsem poznamenala, že na to nemám intelektuální kapacitu!!!!!!!!

Takže jste to byl vy, kdo se chytil pouhého konstatování. Pokud se vám nebude líbit např. magický realismus, jenž mám ráda já, mám vás pokládat rovněž za idiota?!
04. 11. 2011 | 10:59

stejskal napsal(a):

Pane Ládíku,

problém je, že celá řada lidí vidí za poznámkou jednoho Rudolfa (a pár dalších Rudolfů) hned celé spiknutí StB a Pavla Tigrida dohromady (stejně jako si myslí, že do dvojčat si narazila sama CIA či že tu všechno řídí mimozemské civilizace).

Pro všechny tyto teorie Vám během pár desítek minut vygůgluju naprosto přesvědčivé důkazy. A během pár dalších desítek stejně přesvědčivé proti.

Problém je ten, že většina lidí hledá neustále dokonalé vysvětlení toho, čemu nerozumějí či to nezapadá do jejich ideologického vidění světa. Jak to, že Rudolf něco řekl, znamená to, že už tehdy věděl? jak to, že Tigrid něco řekl? Znamená to, že byl dohodnut se CIA a estébáky? A už se budují konstrukce, neprůstřelné teorie, jednoznačné závěry.

Málokdo se namáhá s kritickým rozborem, snahou přisoudit relevanci různým jevům, dějům atd. Každý chce znát pravdu, co nejjednodušší. A nic takového neexistuje. Existuje jen hledání, poznání jako nikdy nekončící cesta.

Samozřejmě že mohla být (a asi i byla) část mazaných estébáků, kteří již tehdy věděli, že je situace neudržitelná. A začali pracovat pro svoji budoucnost. Samozřejmě že infiltrovali i disent (a bylo to dost jednoduché, disidenti nebyli žádní profesionální konspirátoři). Samozřejmě že Pavel Tigrid měl vazby na americký establišment a CIA. A že usiloval o to, aby šel komunismus do kopru (ostatně to dělal od puče v roce 1948) a největší naději vkládal v tomto ohledu do USA.

Toto a ještě asi tak trilión různých faktorů v tom hraje roli. A do toho ještě ty zatracené teorie pravděpodobnosti. Jde jen o to, čemu kdo subjektivně přisoudí větší relevanci. Pro jedny je důležité, že padla bolševická diktatura (ostatní je třeba moc nezajímá). Jiní se s tím nemohou vyrovnat a vypichují naopak vše, co tento proces diskredituje. Další jsou frustrováni tím, že nenastal rád, který čekali, a snaží se hledat viníky (disidenty, estébácké spikutí apod). Každý to prostě vidí prizmatem svých zkušeností, svého sobnostního založení, svém současné i minulé situace (občanské, ekonomické, ale i třeba rodinné, partnerské, profesní, k frustraci stačí strašně málo).

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 11. 2011 | 11:08

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,

nejsem příznivcem spikleneckých teorií, ale pokud jde o "samet" ,něco v tom zatraceně smrdí.
To, co nedávno napsal pan Hvížďala, pokládám za poměrně zásadní prohlášení. V době, kdy k převratu došlo, nebylo možné používat internet a přístup k informacím byl velmi omezený (záměrně byly selektovány a zveřejňovány jen ty, které vyhovovaly novému režimu).
Retrospektivní pohled s dvacetiletým odstupem nabízí mnoho nezodpovězených otázek. Odpovědí na mnoho z nich se již nikdy nemusíme dočkat (viz zničení archivních dokumentů a smrt mnoha očitých svědků).
Na rozdíl od vás si nejsem jistá už vůbec ničím... speciálně pokud jde o osobu Havla (Klaus je poměrně čitelný).
04. 11. 2011 | 11:24

Ládik!!! napsal(a):

díky, díky,
až takové školení jsem zase nepotřeboval, takový lojza nejsem. Jen se nesmířím s tím, že celý "převrat" byla souhra náhod. Celý východní blok věděl, že jejich systém jde do kopru a určitě se vládnoucí garnitura nerozhodla vyklidit pozice jen tak (aby přišla o majetek). Chodím po podnicích (lezu jim do energetické struktury) od roku 83 dodnes - a vidím, co se dělo. Třeba Krumnikl (Kovohutě Břidličná), Juříček (Brano) a zástupy dalších "úspěšných"... Není to ideologie, jen pozorování skutečnosti.
04. 11. 2011 | 11:28

Pierrot napsal(a):

Silvie
Můžu z toho tedy vyvodit, že ačkoli se vám Havel jako dramatik NELÍBÍ, přesto v jistém smyslu uznáváte, že to, co vytvořil, je umělecké dílo, které oslovuje mnohé diváky v doma i v zahraničí, a že nikoho, kdo jeho hry uznává, nelze označit za idiota? Zatím to v téhle diskuzi vypadalo tak, že Havel je pseudoumělec, jeho hry jsou slátaniny, které nemají žádnou hodnotu a ať už si budoucí psi budou štěkat o čemkoli, Havel to rozhodně nebude.. Zdá se, že se potácíte mezi estetickým soudem a prostým zalíbením. Když se vám to hodí, děláte ze svých subjektivních pocitů objektivní soud, a když vám to někdo předhodí, hned zase tvrdíte, že se jedná jen o váš subjektivní pocit, na který přece máte právo.. Měla byste si v tom udělat pořádek.
04. 11. 2011 | 11:30

stejskal napsal(a):

Určitě nabízí, paní Silvie.

Ostatně jako na cokoliv jiného (jestli chcete, můžu jich zde vymyslet stovky, na listopad 1989, jakož i na dalších několik historických událostí z období, která mne zajímají - třeba druhá světová válka. To byste neveřila, co hypotéz a spekulací se nabízí. Jen je sebrat ze země a správně seřadit za sebe).

Narozdíl od Vás si jsem velmi jistý jednou věcí: pravda je velmi subjektivní záležitost, pravdou je snad nejvíce to, co chceme, aby pravdou bylo. Vy máte přečteného Václava Klause, jiní zase Václava Havla (já si zase myslím, že ani o jednom nevím zdaleka vše a ani mne to moc netrápí).

Poznání je stav mysli. Strašně moc záleží a tom, jak jste zrovna nastavena. Poznání (i to nepoznané) Vás může neustále zneklidňovat, frustrovat. A nebo Vás naopak smiřuje s tím, že běh věcí je daleko složitější, než kdy kdokoliv z nás dokážeme pochopit. To není defetismus či rezignace (snažím se neustále poznávat nové a nové, baví mne to), jen prosté konstatování.

Mimochodem smrdí úplně všechno na světě. A občas i trochu voní ;-)

Libor Stejskal

P.S. Na tom magickém realismu bychom se shodli, znám tedy především ten latinskoamerický, ale mám ho též moc rád (stejně jako řeba Becketta, Ionesca či Havla).
04. 11. 2011 | 11:34

jepice napsal(a):

Asi je někdy, zejména s velkým časovým odstupem, dost těžké odlišit vtipný bonmot, který se náhodou vyplní, od schopnosti dobrého odhadu. Někomu pak dělá potíž odlišit obojí od možnosti ovlivnit chod dějin.
04. 11. 2011 | 11:37

jepice napsal(a):

Jo a můžu se zeptat, Silvie, čemu se smějete vy?
04. 11. 2011 | 11:41

Pierrot napsal(a):

K těm konspiračním teoriím si nemůžu odpustit jednu poznámku: opravdu chce někdo vážně tvrdit, že si tajná služba kupovala disidenty slibem, že Havel bude prezidentem? Jak to ta všemocná STB chtěla zajistit? Jak chtěla zaručit to, že budeme hromadně vylepovat plakátky s nápisem Havel na Hrad a stejná slova hromadně nadšeně skandovat? To, že se stal prezidentem Havel a ne Dubček, záviselo z valné části na tom, že Havel byl "tváří" Sametové revoluce a lidé ho na Hradě prostě chtěli mít. Kdyby se stal prezidentem Dubček nebo Tigrid nebo někdo jiný, bylo by to velké překvapení. Nějak si neumím představit mechanismus, který STB použila, aby způsobila takové masové nadšení...
04. 11. 2011 | 11:53

anti politik napsal(a):

Pierot. Můžete nám ve stručnosti převyprávět třeba zahradní slavnost? Mám dojem, že hájíte něco o čem nemáte nejmenší tušení, že? A to o čem spekulujete ohledně STB a vylepování plakátů a blabla, tak tomu se dnes říká volby-správně řečeno kašpařina tehdy i dnes pro dolních deset miliónů!! V r. 89 zblbnout národ nebyl problém, všichni chtěli změnu, jen ne k horšímu, jak se neodemokratům v čele s Vendou povedlo!
04. 11. 2011 | 12:06

Silvie napsal(a):

Jepice,

miluju černý humor, všechny Formanovy filmy, většinou se mi líbí britské komedie, filmy na motivy Hrabala. Docela mě bavil Kancl atd., mám ráda filmy Svěráka st., můj oblíbený film je "Lepší to už nebude", v poslední době jsem viděla výbornou komedii "Šéfové na zabití". Nečekaně mě pobavil Okresní přebor /přestože mě fotbal absolutně nezajímá/ - jak vidíte, žádná intelektuální zábava. Asi jsem poněkud jednodušší typ.

Pierot,

nemůžu říci, že jsou Havlovy hry slátaniny (to si můžu jenom myslet, nechci být neupřímná) a o těch, kterým se líbí si nemyslím,že jsou idioti. Idioti totiž o Havlově tvorbě vůbec nic netuší. Spíš je pokládám za snoby. Ale to je můj ,ryze subjektivní dojem.Podle mého soudu!!! je Havlova tvorba nudná a stereotypní - zamrzl někde v 60.letech a pořád se opakuje jako kolovrátek.
Už jsem notně alergická na přiblblé turisty, kteří lítají po Praze s kýčovitými tričky s Kafkou, chodí si prohlížet dům, v němž nikdy nebydlel a pak o tom doma zasvěceně vyprávějí. Přitom tady máme tolik lepších a zajímavějších autorů, jenže nejsou módní. To je taky můj ryze subjektivní dojem, nemyslím, že psal Kafka slátaniny, někomu se to může líbit, pro mne to je pruda.
04. 11. 2011 | 12:10

Silvie napsal(a):

Jepice,

a pak je skvělý Nesvatbov (dokument). Dokumentární tvorba je kolikrát větší sranda, nežli hraný film. Kouzlo nechtěného...
04. 11. 2011 | 12:15

Pierrot napsal(a):

Četl jsem kdysi v Newsweeku jeden vtip: na první obrázku bylo několik naštvaných Arabů, kteří k sobě stáli zády. Po obrázkem bylo napsáno: kdo dokáže sjednotit všechny Araby? Na druhém obrázku tvořili Arabové jednu skupinu, která spílala nové postavě na obrázku. Komentář k obrázku byl: NETANJAHU!

Podobný dojem mám z našich místních zarytých modrých, oranžových a rudých. Kdo dokáže sjednotit anti politika se silvií a ládíkem: HAVEL!

Anti politik

Byl jste ve Straně? Můj otec ano. Po revoluci byl dost vystrašený z toho, co bude, ačkoli to byl slušný člověk a žádný prospěchář. Přesto ale panovaly důvodné obavy z toho, že to členové KSČ nějak odnesou. Třeba ztrátou zaměstnání nebo postavení. Nestalo se a všem se ulevilo. A byla to velká Havlova zásluha, že pomohl zabránit rozštěpení společnosti. Bohužel se s tím svezlo i to, že nebyla zakázána komunistická strana, což považuju za velikou chybu..
Vaše invektivy stran mých literárních znalostí nechám stranou. Mám pocit, že vám vztek kalí úsudek..
04. 11. 2011 | 12:25

resl napsal(a):

sylvie
mám známého, který vyznává úplně jiný druh humoru než já, nerozumí co mně je k smíchu a nikdy by nečetl to, co já. Přesto to je člověk poctivý a pravdomluvný, který se diví, jak může někdo "lhát" i ve vyložené legraci. Protože víme, že si v tomto neporozumíme, vyhýbám se těmto věcem a skončíme u politiky, nebo u ženských. Havlovi nerozumí,ovšem na Klause má svůj čich vyvinutý stejně jako já. Myslím, že to je tím, že co vidí, čte, slyší, odpovídá skutečnosti. Tím nemyslím, že vy byste něco předstírala, jen jste jiná. A to je dobře.
04. 11. 2011 | 12:50

Silvie napsal(a):

Pierot,

vy se mýlíte - na rozdíl od antiklausovců, mnou necloumá žádná nenávist k Havlovi-jen mi vadí jeho nekritická adorace, ale na druhou stranu ani přehnaný respekt ke Klausovi (jeho stinných stránek a špatných rozhodnutí jsem si velice dobře vědoma).
K obhajobě Klause mě vedou v podstatě jen neustálé (mnohdy neoprávněné a nespravedlivé) útoky vedené vůči jeho osobě "intelektuálními elitami", které ovšem zcela nesoudně přijímají vše, co vyjde z úst jeho názorového oponenta,byť by šlo o sebevětší hovadinu. Proč mít na V.K. přehnané nároky, on se nestavěl do role disidenta a bojovníka za svobodu, ztělesnění morálky a ctnosti. Neurážel celý národ (včetně těch slušných) invektivami jako "šedá zóna"-tohle jsem nedokázala nikdy skousnout.
Pokud jde o Havla-dramatika, myslím,že se ukáže v nedaleké budoucnosti, zda jeho dílo přežije - nejspíš to vyřeší "neviditelná ruka trhu".

Dovolím si poznamenat, že nikdo z mé rodiny nebyl ve straně a odtud nejspíš pramení můj negativní vztah (původně pozitivní) k Havlovi. To ,zač ho vy velebíte, mu já mám velmi za zlé.
Vzduch v téhle zatuchlé zemi se nikdy nevyčistil, katarze nepřišla a už ani nepřijde.
04. 11. 2011 | 12:57

Alexandra Alvarová napsal(a):

Paní Silvie, zdravím Vás. Napadlo mne ještě k tomu Havlovi: Já taky neulouskám Becketta a Ionescovi nerozumím ani zbla, ale Havlovy hry vůbec absurdní nejsou. Jen se tak tváří, naopak, jsou velmi konkrétní a popisné. To, co vytváří dojem absurdity, je popisovaná realita sama, lehce zesílená - jako kdybyste použila objektiv Rybí oko. Absurdní realita, na kterou si všichni zvyknou, začne brzy připadat všem normální. Jedině když vytáhnete ty nejabsurdnější kontury a umístíte je na Zlatý řez, najednou vidíte, jak je to celé trapné a směšné. Líbí se mi na těch hrách, že se v nich zesměšňuje i autor sám. To málokdo svede. Abstrahujme od zkušenosti, kterou jsme udělali (nemyslím my dvě, ale všichni) s Havlem jako s politikem, to byla pěkně nesrozumitelná řada kotrmelců a bot.
04. 11. 2011 | 12:59

Pierrot napsal(a):

Silvie
??? Vy nemůžete říkat to, co si myslíte? A v čem spočívá ta vaše upřímnost? V tom, že si něco myslíte, ale neříkáte to? Tomu se přece říká pokrytectví.. Ono je to nakonec jedno, protože to stejně říkáte (asi máte dojem, že když něco dáte do závorek a něco mimo ně, bohatě to stačí).. Váš problém je v tom, že zaměňujete pocity s myšlenkami a myšlenky s řečí. Pocity jsou subjektivní, jsou čistě vaše a nikdo vám je nemůže upírat. Na druhou stranu, jiní lidé mají jiné pocity a vy jim ty svoje nemáte právo vnucovat. Myšlenky nejsou pocity. Myšlenka si nárokuje být objektivní, tj. taková, že má platnost, ať už jsou vaše pocity jakékoli. V řeči pak svoje myšlenky konfrontujete s myšlenkami jiných lidí. Argument pro to, že je něco takové a takové, je myšlenka a nikoli pocit. Když použiju frázi, tak si zaměňujete "pojmy s dojmy". Paní Alvarová vám teď právě předvedla, jak taková argumentace vypadá. Pokud chcete komentovat tvorbu jakéhokoli umělce, je třeba, abyste to svedla alespoň jako ona. Pocity prostě nejsou žádné důvody..
04. 11. 2011 | 13:14

Silvie napsal(a):

Paní Alvarová,

ona by možná jedna aburdní hra úplně stačila - problém je,že se Havel vůbec nikam neposunul a čas jaksi "oponou trhnul"...
Moc ráda jsem četla Lustiga, je to skvělý vyprávěč, ale ta jeho neschopnost najít si jiné téma,nežli válku a koncentrák, mě taky po čase udolala.

Pierot,

to bylo samozřejmě myšleno ironicky. Jinak já tady odborně nekomentuju tvorbu žádného!! umělce, páč na to nemám gebír.
Takže si dovolím jen skrz své interní pocity, když dovolíte.
Víte,že jste mne nepřekvapil s tím Newsweekem?
Vy to snad už děláte podvědomě - já jsem ten samý vtip viděla i v nějakých českých novinách (možná to byla MF nebo Lidovky,ale to by nebylo tak "cool").
04. 11. 2011 | 13:24

Silvie napsal(a):

pardon - absurdní
04. 11. 2011 | 13:24

Pierrot napsal(a):

Silvie
Mě zas nepřekvapuje, že pokládáte Newsweek za intelektuální časopis.. Mimochodem, je to už dobrých dvanáct let, od té doby jsem ho v ruce neměl. Ale jinak jsou vaše intuice brilantní..
Na oplátku vám pošlu jednu svou intuici o vás: jste chytrá, ale líná. A než byste se obtěžovala tříbit si vkus a myšlení, kotvíte na pohodlné mělčině pocitů a intuicí.
Toť ode mě asi vše. Mějte se.
04. 11. 2011 | 13:36

zdelex napsal(a):

Kéž by se mi ozval někdo, kdo žil VŽDY dle svých zásad!!!
Myslím, že nejde míchat soukromé jednání se svými názory.
Závist je horší než rakovina!!!
04. 11. 2011 | 14:35

jepice napsal(a):

Silvie, ve vašem výčtu najdu i já věci, které mě baví.
Takže pojetí humoru možná v rozdílu mezi námi dvěma velkou roli hrát nebude.
Nebude tedy problém v tom, že jste žádnou celou Havlovu hru neviděla?
Možná vás to překvapí, ale většinu z nich napsal jako komedie pro pobavení přátel. Takže podle mne žádná velká intelektuálština. To, že ji v tom mnozí hledali a nacházeli, je věc jiná, do toho se nepletu. Já patřím mezi ty, co se na hrách z 60. let, aktovkách z dob normalizace a teď třeba na filmovém Odcházení královsky bavili. Desítky hlášek z Havlových kusů přešly do našeho rodinného slovníku.
Teď naposledy v tom kině jsme se chechtali prakticky od začátku do konce.
Nojo, já vím, že vy byste svou nechuť k osobě autora nepřekonala, ono to totiž dost dobře nejde, už z povahy celého filmu. Závěrečné cameo by tomu vašemu rozpoložení ještě dodalo.:)
04. 11. 2011 | 14:52

jepice napsal(a):

"Dovolím si poznamenat, že nikdo z mé rodiny nebyl ve straně a odtud nejspíš pramení můj negativní vztah k Havlovi."
Ukázka absurdního humoru?
04. 11. 2011 | 14:57

aga napsal(a):

Kdo vidět nechce, tak nevidí a neslyší, a pár dalších jen zametá stopy liščími ocasy. Jedna moc ošklivá konspirační teorie - CIA a další tajné služby provádějí pokusy na lidech za účelem zdokonalení metod ovlivňování vědomí:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/194477-otravu-vesnicanu-ve-francii-mela-na-svedomi-cia.html

A v odpověď Pierotovi - není zrovna nutné nasypat vám LSD do kafe, abyste šel vylepovat plakáty za zvolení Havla - to zvládnou dávno propracované PR techniky, zvlášť, když vám patří média.
04. 11. 2011 | 15:08

jepice napsal(a):

Otázka pro aga:
Která média donutila svými propracovanými PR technikami studenty, aby vylepovali plakáty za zvolení Havla, a komu patřila?
04. 11. 2011 | 15:22

Pierrot napsal(a):

aga

Aha, takže STB nejprve ovládla Československou televizi, kterou pak využila k ovlivnění širokých mas. A to všechno jenom proto, aby zajistila prezidentství Havlovi a ten jí šel na oplátku na ruku. Trochu krkolomné, ne?
1) tváří revolučního procesu se stal Havel mnohem dříve, než se odehrál 17.listopad
2) pokud měla STB ČST tak pevně v rukou, nechápu, proč nedovolila odvysílat zásah na Národní třídě. Trochu zaspali, ne?
3) ČST nebyla žádná armáda, které by někdo mohl poručit, co má dělat. Lidé z médií si podobně jako herci dělali po 17. listopadu, co se jim zachtělo.. Představa, že je úkoluje nějakej "tajnej" mi přijde krajně nereálná..

To už spíš věřím Ivu Bendovi a Vesmírným lidem
Aštar Šeran s Vámi

P.S.: A nechte se převibrovat. Jinak Vás ti ještírci zničí..
04. 11. 2011 | 15:23

aga napsal(a):

Mně osobně "donutily" k podpisování Několika slov atd. Lidové noviny a další underground - samozřejmě mě hnala hlavně touha po změně a víra v hrdinné disidenty. S touto nadějí a vírou se samozřejmě počítalo - o to je to smutnější a nechutnější. Později jsem měl možnost nahlédnout zblízka pod pokličku této iluze, a sledovat v přímém přenosu poplivání všech idejí a hodnot. Poznal jsem je po ovoci.

Komu patřily Lidové noviny - dobrá otázka...

Pierrot, můj skromý odhad, vy nevěříte ničemu, ale rozčiluje vás, když někdo věří něčemu jinému, než vy.
04. 11. 2011 | 15:31

aga napsal(a):

Jo, zapomněl jsem na Svobodnou Evropu - tu baštu PR keců až po dnešní dny...
04. 11. 2011 | 15:33

Silvie napsal(a):

jepice,

právě proto, že nejsem z bolševické famílie, nelíbí se mi Havlův přístup ke komunistům po převratu. Chápete?
Máte pravdu, celé jsem viděla asi dvě jeho hry (a to jen v televizi), u ostatních jsem usnula v první třetině...

pierot,

to "ocenění" mých intelektuálních schopností nejspíš nebylo míněno jako lichotka, ale já to přežiju.
Když už jste se zmínil o lenosti, máte pravdu - nevidím jediný důvod, proč bych ve svém věku měla ztrácet čas (jehož kvapem ubývá) věcmi, které mi vůbec nic nepřinášejí... Z toho už jsem vyrostla, knížku ,která mne nezaujme ,už dál nečtu (jako mladá holka jsem dočetla sebevětší kravinu). Až dojdete určité věkové hranice, vykašlete se na to možná taky.Přejde-li vás ovšem potřeba ohromovat a poučovat ostatní. Jsou věci, které stojí za kousnutí se do zadku a jsou věci, které za to nestojí. Havel je mi šumák.

Pierote, dovolte mi skromnou otázku, vy tady fungujete jako mentor, učitel, ukazovatel inteligence?
Myslím, že vám sebevědomí rozhodně nechybí. To bude nejspíš mládím - až v životě upadnete párkrát na hubu, přejde to samo.
Neučte starého vola tahat.
04. 11. 2011 | 15:38

Silvie napsal(a):

Aga,

já vyrostla s hlasem Medka a Tigrida. Řvalo to od nás z baráku až ke škole, protože děda blbě slyšel.
Není náhodou, že slušní disidenti se od V.H. odvracejí. Pro mne byl taky zklamáním. Možná má pan Stejskal pravdu, že jsme od něho očekávali příliš...
A navíc neznáme pozadí mnoha záležitostí.
04. 11. 2011 | 15:42

Pepa Řepa napsal(a):

Ten vtip z Newsweeku není vtip, ale realita. Arab řekne bohužel, jiný bohudíky.Sjednocuje to i t.zv. arabské jaro, či t.zv. demokratickou revoluci. Hurá na Žida.
Bylo to dřív i v Evropě, vždycky když teklo do bot a kručelo v břiše, šlo se na Žida.
Pár bystřejších to pochopilo, proto už píší o arabské rebelii.

Já nerozumím spoustě věcí. Třeba jsem nikdy nepochopil Švankmajera a že to je hlava. A chce vůbec, aby byl pochopen, jednoduše vykládán? Surrealista si hraje, nezlobí a pak přijde vykladač karet a začne mudrovat, co chtěl autor říct. Ať jde vykládat vagony na Žižkov. Jsou věci, které jenom tušíme. S tím Kafkou to je taky tak.
Co jiného je Zahradní slavnost než absurdní divadlo respektive divadlo plné absurdit?

A konspirace?
Teď sledujeme vznik konspirační teorie v přímém přenosu. Dříve, či později se objeví teorie, že pád eura je vlastně ďábelský plán sionských mudrců, který podstrčili Andělce a Bonapartovi.
Neřekl bych. Euro nastavili neschopní as pomatení snílci, kteří nadřadili svůj politický zájem a pomatené vize nad racionální, pragmatickou úvahu. Mnozí jako Robejšek dávno varovali. To, že to vyhovuje spoustě šikovných gloťáků, co to se zla´táky umí, je jasné.
Ale, že by byl na počátku ďábelský plán? Spíš blbost a ješitnost.

Panu Stejskalovi bych doporučil ať nemudruje a skočí nakoupit deštníky:

Get a job, save your money, listen to Jane
everybody knows umbrellas cost more
in the rain
and all the news is bad
is there any other kind?
everybody's talking at the same time
well its hard times for some
for others it'sweet
someone makes money when there's blood
in the street

radí Tom Waits. Jako bych slyšel Boba
A hard rain is gonna fall

Je to někdy i u toho Havla
everybody's talking at the same time.
Nic nového pod sluncem, říkal kohelet
04. 11. 2011 | 15:42

Pepa Řepa napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=Ch_JAplfmeE
04. 11. 2011 | 15:49

jepice napsal(a):

Takže podle Aga jste byla navedená z ciziny, Silvie. Měla byste se nad tím zamyslet.
Mně to nehrozilo, my jsme bydleli tak blízko rušičky, že to poslouchat vůbec nešlo.

Aga: A komu teda patřily samizdatové Lidovky? Na dobrou otázku by to chtělo dobře odpovědět.
04. 11. 2011 | 15:52

Pierrot napsal(a):

Silvie

Pište si za nick svůj věk, abych věděl, že nemám poučovat starší. To se opravdu nemá, co? A japa vy vlastně víte, kolik mě je let?
Mimochodem, já nemám tolik sebevědomí jako vy, abych tady předhazoval svoje názory (vlastně pocity) ohledně uměleckých kvalit kohokoli. A už vůbec neoperuju se svým vzděláním v nějakém oboru, abych dodal svým slovům váhu. O vás jsme se naopak dozvěděli, že jste i cosi vystudovala..
Pořád mi z nějakého důvodu podsouváte nějaké povýšenecké intelektuálství, nijak se ho ovšem nepokoušíte doložit. Máte nějaký mindrák nebo co? To vás fakt tak žere, že někdo čte Kafku, když je to podle vás takový blábol? Prozradím vám jednu věc, do Franze nejsem dvakrát zamilovaný a jeho turistický kult mi vadí stejně jako vám. Neulítávám na Procesu, jak si asi myslíte. Ale přijde mi dost ubohé na doplnění svých postojů vůči nějaké osobnosti trousit o jeho uměleckých kvalitách uštěpačné poznámky na úrovni čtvrté cenové..
Mimochodem, s hodnocením vaší inteligence jsem to myslel vážně. I když si teď říkám jestli jsem se nesek.. Ale dyk vono je fuk. Teď jdu kopat do mičudy. Fotbal je super. Jasně daná pravidla, jasné cíle. Proti téhle marnosti učiněný eden.
04. 11. 2011 | 16:12

Pierrot napsal(a):

Pepa Řepa

Díky. Waits je super!
04. 11. 2011 | 16:13

mb napsal(a):

... ty spasmy u cteni kafky me relativne dostaly ...
04. 11. 2011 | 16:25

argun napsal(a):

aga 04. 11. 2011 | 15:31

Jen taková drobnůstka podružná - to, co jste podle Vašich slov podepisoval, nebylo Několik slov, nýbrž Několik vět. Četl jste to vůbec? A nebyla to náhodou Anticharta?
04. 11. 2011 | 16:27

mb napsal(a):

Nikdy jsem neměla ráda ani Kafku. Tohle je věc osobního vkusu, ale já potřebuju alespoň minimální dějovou linku.

patrně někdo učinil udání neboť jednoho rána byl josef k zatčen ...

hele silvie ... to je jasná dějová linka ... šupky hupky chutě do toho ...

http://www.youtube.com/watch?v=Jhm5kXpyL-0&feature=related
04. 11. 2011 | 16:29

mb napsal(a):

zde lépe ... http://www.youtube.com/watch?v=eT7jME1U13U
04. 11. 2011 | 16:32

aga napsal(a):

Argun

Byla to jen slova slova slova ...
04. 11. 2011 | 16:34

Pepa Řepa napsal(a):

No, já bych jistou dějovou linku viděl.
Řehoř Samsa se třeba probudí jako stonožka. Všem se hnusí, nevydělává, zaleze pod postel, dostane jablkem přes páteř až z toho chcípne a všem se uleví.

Dyť je v tom všechno, né.
Blockbuster jak vyšitej. Dost akční, řekl bych.
04. 11. 2011 | 16:57

aga napsal(a):Je ovšem otazné, co se s člověkem stalo od antických dob, že se z obdivovatele symetrie, harmonie a klasické krásy změnil v adoranta všecho, co je hnusné, absurdní, excentrické, morbidní, úchylné, destruktivní a sebedestruktivní. A komu/čemu to vyhovuje.
04. 11. 2011 | 17:12

mb napsal(a):

jaj tahle věta: Mimochodem smrdí úplně všechno na světě. A občas i trochu voní ;-)

je skutečně výživná ...

silvie ja nejsem snob a presto se mi havlovy hry libi ...
04. 11. 2011 | 17:13

mb napsal(a):

silvie: jen mi vadí jeho nekritická adorace ( = havla )

kdo zde nekriticky adoruje havla ... ??? ( :-)

/ ale zaslouží vyzdvihnout za to, že nedržel hubu a krok nicht wahr .. ??? /
04. 11. 2011 | 17:21

český maloměšťák napsal(a):

Uúadající civilizice věnuje nejvíce energie a času řešení nepodstatných věci.
04. 11. 2011 | 17:22

Silvie napsal(a):

Pierot,

tak si to tak neberte - s poučováním jste tady začal vy ...
A mimo jiné - víte ,jak jsem došla k tomu,že jste mladší ročník? Já bych třeba nikdy nevyslovila "ulítávám na ..."

Když nejde o nic jiného,nežli o Havla, tak jde v podstatě o hov..,tak proč se tady dohadovat. Vy si nechte Havla, já si nechám svého Márqueze.
Ale absolutním vítězem je pro mně tak,jako tak liška z Malinového vršku.
My jednodušší máme rádi i barevné obrázky.
04. 11. 2011 | 17:24

Silvie napsal(a):

mb,

http://www.reflex.cz/clanek/na-stojaka/43849/reflex-na-stojaka-co-se-odehrava-v-hlave-vaclava-klause.html

na tohle se podívejte na stránkách Reflexu (Co se odehrává v hlavě V.K.) -je to docela prča.

Ona není vůbec pravda, že se Reflex specializuje jen na Paroubka, momentálně dost na Klause a Kalouska.
04. 11. 2011 | 17:26

Silvie napsal(a):

mb,

a mimochodem, v posledním je dvojstrana věnovaná vašemu oblíbenci - Grušovi (což byl evidentní havlovec, eruropeista a odpůrce xenofobie). Jako prezident by mi vůbec nevadil, bohužel vyšší moc zasáhla...
Na rozdíl od Repektu dává Reflex prostor všem osobnostem a nedělí je na klausofily nebo havlofily.To se mi tady taky nepodařilo zdárně vysvětlit.
04. 11. 2011 | 17:31

stejskal napsal(a):

Už ho pár dní mám, pane Pepo Řepo (zatím jen jako mp3, ale cédéčko si určitě koupím, až bude k mání).

Je opět skvělý. Jako ostatně předchozích všech zhruba dvacet jeho desek. Někde v nějakém americkém časopise či na webu jsem četl nějakou recenzi, jejíž autor v nadsázce psal, jestli už není čas, aby Tom Waits přestal hrát Waitse. No, spíš ani snad radši ne... ;-)

Libor Stejskal
04. 11. 2011 | 17:35

mb napsal(a):

silvie jste ( možná ) nepochopila slovo / termín šedá zona ...

to není že byste byla šedivá, bezbarvá, nudná ... ale že se pohybujete na hranici legatity a ilegality ( z hlediska režimu )

tedy že občas s disidenty spolupracujete nebo o nich aspon víte ... ona by možná jedna aburdní hra úplně stačila - problém je,že se Havel vůbec nikam neposunul a čas jaksi "oponou trhnul"...

:-)) ... asi proto je čechov tak neaktuální ... :-)) ...

než byste se obtěžovala tříbit si vkus a myšlení, kotvíte na pohodlné mělčině pocitů a intuicí. (cit.)

řepa myslim že mu to japko tu pater neprelomi ... jen tak maličko zhnisá ... možná se mu dostalo pod krovku ...

aga ... a komu tím sloužíte / prospějete ... ??? ( :-))

mestak ... vy jste tady chybel ... ( :-))
04. 11. 2011 | 18:06

aga napsal(a):

mb

aga ... a komu tím sloužíte / prospějete ... ??? ( :-))
doufám, že té symetrii. ale můžu se plést, jako každý...
04. 11. 2011 | 18:10

mb napsal(a):

za odkaz dik i za shodu na grušovi nicmene je pozde honit bycha ... hezkej večer ...
04. 11. 2011 | 18:15

Pepa Řepa napsal(a):

Bať, bať, soudzi
a komu tím prospějete,co, druhé straně?
??? http://www.youtube.com/watch?v=ZmxV2qcELfc
04. 11. 2011 | 18:36

Silvie napsal(a):

mb,

jste fakt takový mimoň?

"Šedou zónou" byla jednoznačně opovržlivě myšlena jak vrstva bolševiků-konformistů, tak nekomunistů - prostě všech mimo disidentskou šlechtu. Havel nerozlišoval mezi těmi, kteří se režimu nikdy nepodhodili, ale chartu nepodepsali a těmi, kteří do strany vlezli z prospěchářství nebo v případě rozumu mdlého - z přesvědčení.
Jako člověka ze slušné ,tradičně antibolševické rodiny mně to dost uráželo. A ty jeho morality mi šly vždycky na nervy - ono je něco jiného slyšet moralitu od Dalajlamy (kdyby ovšem moralizoval, což on nedělá) a od někoho, kdo o morálce jenom prázdně káže, odsuzuje "maloměšťáctví" ,ale sám žije okázale jako ten největší maloměšťák . V tom vidím ten největší rozpor a proto jsem si toho člověka přestala vážit.
04. 11. 2011 | 19:03

mb napsal(a):

silvie mozna se pletu ve vnimani toho terminu ja ... ale prave vyjadreni ze se na konci osmdesatych let zacala ozyvat = zapojovat seda zona ... neznamena že by cit. ´Havel nerozlišoval mezi těmi, kteří se režimu nikdy nepodhodili, ale chartu nepodepsali a těmi, kteří do strany vlezli z prospěchářství nebo v případě rozumu mdlého - z přesvědčení.´

to je myslim nepravda ... navic disidenti, chtěli li uspět, tu šedou zonu stejne museli ziskat na svou stranu ...

takze to mate prast jako uhod ...

ja mam morality celkem rád ...

jak se projevuje ten největší maloměšťák ?

a v čem vidíte ten rozpor ?

zdravím ...
04. 11. 2011 | 19:13

Petr Havelka napsal(a):

Panové Pepa Řepa Stejskal

a co říkáte na spojení Lou Reeda a Metallica :))

Nedokážu si to představit

http://www.youtube.com/watch?v=8LWtb621DRg

Lepší, když zůstanete na svým až do smrti smrťoucí.

http://www.youtube.com/watch?v=_xILRjVRP2g
http://www.youtube.com/watch?v=ufMxYd8w3AI

a když už chcete toho Waitse

http://www.youtube.com/watch?v=buUU7cKoDUo&feature=results_video&playnext=1&list=PLED33859EA1EAD622
04. 11. 2011 | 19:35

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Havelko,

kolega z kultury, který sedí v redakci kousek ode mne, to má na stole. Ptal jsem se ho na to samé. Říkal, že o tom recenzenti a kamarádi mluví dost skepticky (eufemismus). P

řiznám se, já si prostě netroufl. Jsem srab, a konzerva, která nerada přichází o iluze ;-) No, řekněte, lajsnul byste si Kalandru třeba s Citrónama ;-)

Libor Stejskal
04. 11. 2011 | 20:13

Silvie napsal(a):

mb,

já moralizování nenávidím už od malička. Byla jsem vzpurné dítě cholerického tatíka, jehož jsem svými "držkami" při jeho výchovných lekcích přiváděla k šílenství (teď mi mé vlastní dítě oplácí stejnou mincí).
Dalajlamu jsem schopná respektovat možná proto, že jsem se k tomu rozhodla sama a nemám pocit, že žije v rozporu se svým učením. Jeho knihy , na rozdíl od těch Havlových (přestože se s ním Havel rád ukazuje), mi toho hodně daly, nutí mne přemýšlet a vnesly mi do duše klid.

V čem se projevuje Havel jako maloměšťák?
Ale božíčku- ve všem. Nemůžu ostatním kázat o chrámech konzumu a morálce, přitom sám žít v luxusní vile na Ořechovce, nosit jen značkové drahé oblečení, jíst vybraná jídla, která mi vaří hospodyně, vozit se v nejdražších autech a stýkat se jen s "elitou" téhle společnosti.Nemůžu podvádět obě své manželky, z toho první na smrtelné posteli, soudit se s bratrem o rodinný majetek a udělovat nejvyšší státní vyznamenání lidem ,jako je opilec a sprosťák Landovský. Havel zcela ztratil kontakt s realitou, s tím, jak žijí normální lidé, jaké mají starosti, jaké představy o své budoucnosti.
Všechno,co Havel dělá, je okázalé, na efekt - stal se pokrytcem velkého formátu,protože přitom skvěle dokáže předstírat skromnost. Jeho řeči jsou stejně bezobsažné nevěrohodné hluché fráze, jakými nás prokrmují ostatní politici.
Ale nesluší se říkat to nahlas.
04. 11. 2011 | 20:17

jepice napsal(a):

Bolševiky-konformisty docela určitě do šedé zóny nikdo nepočítal. Jak jste na to proboha přišla?
Pokud vím, tak se tím většinou mysleli kamarádi kamarádů, kteří občas s něčím vypomohli, chodili na semináře, na neoficiální koncerty a tak. Taková mezivrstva mezi disidenty a ochočeným národem. Lidi, kteří se nezaprodali, ale zároveň nebyli ochotní anebo zralí riskovat úplně všechno a podepsat Chartu anebo podniknout jiné veřejné přihlášení k disentu.
04. 11. 2011 | 20:22

Silvie napsal(a):

jepice,

vzhledem k tomu, jak se Havel přítelíčkoval s komunisty,jako Čalfa a dalšími, bych řekla, že je do té zóny počítal. Možná si jich dokonce cenil víc, nežli těch bezpartijních.
To, že disent "šedou zónu" potřeboval je sice pravda, ale také je pravda, že jí Havel pohrdal a dával to vždycky jasně najevo.
V čem se liší kecy Klause o konzervativních hodnotách a tradiční rodině (versus podvádění maželky s milenkami či milenci) od keců Havla na totéž téma (vyjma těch konzervativních hodnot). Autor článku musel notně ztrestat kdejakou láhev, když vypotil takový nonsens - Havel je přece levičák, jak poleno.
04. 11. 2011 | 21:03

Midori napsal(a):

Silvie,
Obdivuji Vaši statečnost s jakou čelíte nesmyslům a hájíte naprosto zdravé názory s nimiž rezonuji.
Hodně zdraví přeji,
Jakub Midori
04. 11. 2011 | 21:08

mb napsal(a):

obě na smrtelné posteli, ne ??? / ale to druhé si treba ta spisovatelka vymyslela /

Lanďák je hrdina a osobnost, ne ???

Havel zcela ztratil kontakt s realitou, s tím, jak žijí normální lidé, jaké mají starosti, jaké představy o své budoucnosti.

myslim že to tak není / doufám, že to tak není ...

pravda a laska musi zvitezit nad lzi a nenavisti, ne ???

myslim, že skromnost nepředstírá ...

Jeho řeči jsou stejně bezobsažné nevěrohodné hluché fráze, jakými nás prokrmují ostatní politici.

snad ne ... doufám že ne ... myslím, že ne ...

ano tak jsem tomu pojmu šedá zona rozuměl, jak (na)psala jepice ...
04. 11. 2011 | 21:14

Silvie napsal(a):

Jakube,

díky. Ale nejsem v tom zdaleka sama. Je nás tu dost, přestože to dnes tak nevypadá-dokonce bych řekla, že jsme ve značné většině.
Není totiž pravdou, jak zde dnes někdo napsal, že Klaus společnost rozděluje. On spojuje "lid" mnohem víc,nežli to (vyjma prvních dvou let - a to jsem optimista) dokázal Havel. Jeho podpora jde hodně vysoko nad 50 procent (přesné číslo neznám - 70?). Pokud někoho rozděluje, tak krasoduchy od "normálních" smrtelníků, což není zase tak velké neštěstí pro společnost.
Já sama bych Klause dnes volila jen v krajním případě, nenajde-li se alespoň trochu přijatelný kandidát (kníže, Švejnar, Fischer a Sobotka P. to nejsou). Klaus ovšem kandidovat dál nechce, tudíž je tato debata irelevantní.
04. 11. 2011 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Silvie 04. 11. 2011 | 20:17:
Vidím to přesně zrovna tak.
04. 11. 2011 | 21:21

Silvie napsal(a):

mb,

proč "obě na smrtelné posteli"? Umírala snad jenom Olga?! Nebo máte na mysli Havlovu postel?
Víte, já mám silně vyvinutý smysl pro faleš a málokdy se v lidech pletu. Předstíranou skromnost vycítím na sto honů - to je nejspíš dědictví po matce. Ona to naše nadšení pro Havla už v 89.roce chladila a měla zase pravdu.
U Klause je narcismus nepokrytý (proto mi vadí méně). Tihle dva politici mají mnohem víc společného, nežli by se vám líbilo.
Vaše iluze o pravdě a lásce po dvaceti letech existence v tomto absurdistánu opravdu pobaví.
04. 11. 2011 | 21:27

Silvie napsal(a):

mb,

jo a Landovský - to byl kdysi celkem slušný herec, dnes odporná opilecká sprostá troska. Jaké měl zásluhy, že dostal vyznamenání? Že chlastal první ligu s Havlem?
04. 11. 2011 | 21:30

mb napsal(a):

silvie váš taťka klaus ( tatka naroda, spojovatel ´lidu´ ... jak komunistické ) ... uz davno nema 70 * % ... v předposledním výzkumu mel 51% ... a v posledním dokonce podpoloviční podporu / důvěru ( nemluvě o tom co požere důvěra v prezidentství - instituci ) ...

hele silvie ja fakt nemyslim ze havel predstira skromnost ...

je to konsekventní myslitel / přemýšleč, který nemá zapotřebí si na cokoli hrát ...

důraz na lidská práva proti jakékoli autoritativní moci ( at už komunistické či jakékoli jiné )

je prostě v havlovi přirozeně vrostlej ... jakápa předstíraná skromnost ... ?

poslední prispevek vas je uz patrně přes čáru, ale co já vím ...

hezký večer ...
04. 11. 2011 | 21:59

anti politik napsal(a):

Pirot. Jen jsem se chtěl ujistit jestli tušíte o čem mluvíte. Pravda je, že to co jsem chtěl vědět mě prostě neřeknete. Takže co víte o Havlově tvorbě? Můžeme hodit řeč. Navíc mě nic mozek nezatemňuje, vlastně ano, lidé jako vy, co se pořád snaží mozek zatemňovat ostatním!
05. 11. 2011 | 07:13

anti politik napsal(a):

Omluva-Pierrot.
05. 11. 2011 | 07:17

Silvie napsal(a):

mb,

poslední příspěvek je přes čáru maximálně svou formou. Jinak je naprosto pravdivý - to se týká obou protagonistů. Landovský je navíc arogantní nesnesitelný dědek.
A pokud jde o ten "boj" za lidská práva, tak jsou to jen kecy,které nic nestojí. Vyvěsí se fangle na podporu Tibetu, pozve se Dalajlama, novinám se rozešlou fotografie a Havel vypadá hned ušlechtileji a oduševněleji.
Jenom mi do toho nějak nezapadá Kosovo (o Srbsku psát nebudu, protože na ten zásah proti Srbům mám s V.H. shodný názor), jehož existence byla formálně uznána jen proto,že se kryla se zájmy USA. Pokud Klaus odmítl přijmout představitelku narkostátu vrahů z UCK, tak mu tleskám.
05. 11. 2011 | 07:40

jepice napsal(a):

Silvie:
Nevěra je nevěra, to je fakt. Ale co to má co dělat s touhle debatou?
Zato tohle jo:
"vzhledem k tomu, jak se Havel přítelíčkoval s komunisty,jako Čalfa a dalšími, bych řekla, že je do té zóny počítal. Možná si jich dokonce cenil víc, nežli těch bezpartijních.
To, že disent "šedou zónu" potřeboval je sice pravda, ale také je pravda, že jí Havel pohrdal a dával to vždycky jasně najevo."

To postrádá oporu v logice. "Šedá zóna" je termín, který po listopadu ztratil jakýkoli význam kromě historického. Tvrzení, že v době, kdy šedá zóna existovala, do ní Havel počítal konformní bolševiky, že si jich cenil a že s nimi dokonce kamarádil, je úplně mimózní. Opravdu necítíte tu nekonzistenci? Pokud by si někdo někoho cenil, proč by ho řadil do skupiny lidí, kterými pohrdá?

Navíc bych řekla, že to údajné pohrdání šedou zónou má stejný původ jako všechny ty řeči o "fešáckém kriminálu" a podobně. "Bývalí" dělali, co mohli, a vy jste se toho ochotně chytla.

"Autor článku musel notně ztrestat kdejakou láhev, když vypotil takový nonsens - Havel je přece levičák, jak poleno."

Jak to bylo s lahvemi, fakt nevím. Možná je autor před těmi dvaadvaceti lety, když tenhle text psal, trestal, možná je odjakživa zapřisáhlý abstinent. Každopádně ty eseje, ze kterých vycházel, na rozdíl od vás přečetl.
05. 11. 2011 | 07:47

Silvie napsal(a):

jepice,

morálka politiků (nevěry atd.) mne nikdy valně nezajímala, spíše jejich činy. U Havla činím ovšem výjimku, neboť se dvacet let staví do role mravního arbitra národa!!
A také není bez zajímavosti, že činí totéž,co Klaus, jenž se zase staví do role ochránce tradičního rodinného krbu.
Ale platí, co je dovoleno bohovi(Havlovi),není dovoleno volovi (Klausovi) - což není míněno doslovně.

Pokud jde o bolševiky, napsala jsem, že si jich "cenil", nikoliv vážil. Cenit si můžeme i toho, kdo je nám nějak kariérně prospěšný. Nebo se snad domníváte, že nikoho kvalifikovanějšího,nežli Čalfa, v celé republice, ani v emigraci nemohl pro tento post najít? Jeho obhájci tvrdí, že byl Čalfa takový génius, že se bez něho nový stát nemohl obejít (ha,ha,ha).Přijde mi to podobné, jako by si Beneš po válce vzal jako ministra zdravotnictví Mengeleho, protože to byl vynikající odborník.
Toto byla evidentně zákulisní dohoda za nekrvavé převzetí moci.
Od toho se pak odvíjí trapná hesla jako - "nejsme jako oni", "pravda a láska" apod., jimiž jsme byli nevědomě navigováni tam, kam bylo třeba. Komunisté byli zbaveni stigmatu a mohli vesele a nerušeně "privatizovat" bývalý socialistický majetek (což se rovná prvnímu tunelu v Čechách).
05. 11. 2011 | 08:47

resl napsal(a):

Někteří, z doby totalitní, si neumí představit, že existují lidé, kteří to co říkají si myslí. Málokdo by šel na pár let do kriminálu /víte co to je v létě, zimě bez naděje ?/, když mu dají vybrat : udávat, nebo se sbalit a odsud vypadnout a mít klid. Nejde mi do hlavy proč někteří dělají z Havla ješitu. Je přesně opak a vždy říkal, že o sobě pochybuje. Nikdy jsem jej neslyšel, že by vinil lidi, kteří nepodepsali chartu, nebo podobně. Naopak, říkal že děti nemá a chápal ty, kteří se báli do toho jít a rodinu mají. S dnešním intrikánem a pozdním "disidentem Evropy", který se nemá čeho bát, neměřitelné. I když každý jsme jiný a zas někteří nikdy své tvzení nezmění. Snad jen ve vyšetřovací místnosti s krutým, primitivním komunistou. Tam mnoha lidem zarputilost došla. Havlovi bohudík ne. A nic na tom nezmění lži o fešáckým kriminálu. Všichni měli možnost to zkusit. I tvrdohlavá Sylvie.
05. 11. 2011 | 09:20

resl napsal(a):

Mimochodem ten Čalfa byl "záruka" komoušům, aby nebyl vydán rozkaz armádě proti občanům. Byl to správný, taktický tah od Havla. Dnešním hrdinům těžko vysvětlitelný.
05. 11. 2011 | 09:24

mb napsal(a):

silvie, vy jste s landovským žila ... ???

pokud jde o ten "boj" za lidská práva, tak jsou to jen kecy,které nic nestojí.

??? stojí věznění, zničený plíce, stojí ztrátu zaměstnání, stojí společenskou ostrakizaci ...

... tleskejte ...
05. 11. 2011 | 10:01

mb napsal(a):

Ale platí, co je dovoleno bohovi(Havlovi),není dovoleno volovi (Klausovi) - což není míněno doslovně.

... já bych to doslovně bral / mínil ...
05. 11. 2011 | 10:03

mb napsal(a):

no jo sylvie --- vždyt vy jste taky mohla jít bručet do krimu, proč jste tam vlastně nebyla ... ???

/ mozna jste byla jen taková malá pilná včela ... taková celá ... sametová .../
05. 11. 2011 | 10:07

jepice napsal(a):

Silvie, pokud vím, tak Havel nikomu do intimních rodinných i mimorodinných záležitostí nekafral, ani o nich veřejně nekázal.
Pokud se dá o něčem z jeho tezí říct, že to bylo o morálce, pak to byl hlavně požadavek žití v souladu s vlastním přesvědčením. Ten co se pro to rozhodne, to má dělat hlavně kvůli sobě. Apriori z toho nikoho nevylučoval, naopak, sepsal praktický návod, jak se s tím dá začít, použitelný pro každého, včetně zelinářů.:)
A s tím Čalfou mě matete - já myslela, že se bavíte o šedé zóně, a vy jako králíka z klobouku vytáhnete tuhle persónu. Souhlas s Reslem. Podle mne to sice byl vynucený, ale dobrý tah. Krvavé převzetí moci si nepřál nikdo /jestli vy, omlouvám se, ale nepamatuju se, že byste to někde hlásala/.
05. 11. 2011 | 10:32

Silvie napsal(a):

mb,

vy jste neviděla Landovského vystupování na kameru? Nedávno byl o něm nějaký dokument na dvojce, tuším. Ale takhle se chová po celou dobu, co ho znám (samozřejmě nikoliv osobně). Navíc, vzpomínky disidentů na chlastačky s Havlem, Landovským a dalšími nejsou žádným tajemstvím.

Napsala jsem, že jsem si Havla vážila do roku 1989!!!!!!!!!
Ale je otázkou ,zda ty zničené plíce nemá náhodou prokouřené!
Pol.vězni, kteří museli pracovat bez jakékoliv ochrany v uranových dolech je měli opravdu zničené bolševiky.

Je mi trapné to tady znovu probírat, ale já jsem s komunisty nikdy nekolaborovala a protože jsem to odmítla, nezbylo mi nežli odejít ze zaměstnání, jež mi svým zaměřením a odborností konvenovalo.
No, v lochu jsem nebyla-hrdinka nejsem, takže "šedá zóna"...
05. 11. 2011 | 10:32

Silvie napsal(a):

Jepice,

proč právě u nás museli natahat do první"svobodné" vlády bolševiky?
Kladu si leta otázku, jestli to místo převratu neměla být skutečná revoluce natvrdo!
Něco by to stálo, ale dnes bychom na sto procent byli úplně jinde. Proč myslíte, že jsme jedním z nejzkorumpovanějších států Evropy?
05. 11. 2011 | 10:36

jepice napsal(a):

Já si myslím, že hlavní chyby přišly později.
Jako první velkou taktickou chybu vidím poměrný volební systém v roce 90. Tím se komunisti legitimovali.
Korupce a komunisti podle mne souvisí především tím, že jejich režim většině lidí vnutil jiný žebříček hodnot, než jaký průběžně platil v tradičních demokraciích.

Jak by to vypadalo, kdyby se tu v devětaosmdesátém bojovalo v ulicích, si fakt představit neumím. To přenechám vám.
Problém vidím v tom, že to zapletení s režimem bylo pěkně nenápadně odstupňované. Úplně čistých bylo po těch čtyřiceti sakra málo, tak málo, že by určitě neobsadili ani okresní soudy.
05. 11. 2011 | 11:07

Pierrot napsal(a):

Silvie

Marqueze mám docela rád. Ale je to zarytej marxista, kterej s oblibou jezdil navštěvovat Fidela. Doufám, že ho kvůli tomu nepřestanete číst. I když u vás člověk nikdy neví..
05. 11. 2011 | 12:26

Silvie napsal(a):

Pierot,

vy mi čtete myšlenky.
Víte, že jsem se to chystala napsat?
Je to zváštní,že tak talentovaný člověk dokáže obdivovat Castra a takový režim. Mimochodem - Allende Isabel je taky skvělá (Borgese mně nechytil,přestože je uznávaným autorem).
Ale takových jako on je. Umělci byli často i prostituty režimu, ale s jejich talentem to souvisí pouze okrajově, nepromítá-li se do díla.
Mám od mládí hrozně ráda Nohavicu a měla jsem s tím jeho mravním pokleskem docela osobní problém. Jenže on se k tomu postavil po svém a vypsal se z toho . Když si poslechnete Mám jizvu na rtu nebo On se oběsil, tak pochopíte, že si prošel soukromým peklem. Ale vadilo by mi, kdyby se pokoušel hrát si na moralistu, k čemuž má velmi daleko.
Paradoxní je, že se mi maximálně zhnusil Hutka, jenž mu coby muzikant nesahá ani po kotníky a vedl proti němu zbytečně nenávistnou kampaň.
Pokud jde o Havla, měla bych k němu podobně smířlivý postoj, kdyby ovšem neotravoval s těmi svými moralistními agitkami.
Faktem ale je, že člověk snáz odpouští těm, kteří jsou mu citově blíž - možná je to vůči těm druhým trochu nefér.
Rozhodně nepatřím k lidem, kteří si necení toho, co Havel dělal do roku 1989. Jen říkám, že jsou věci,které nikdy nikdo nevysvětlil. Podobně se to má s Walesou - těžko říci, zda šlo o záměrnou dehonestaci nebo fakta (i když jeho spolupráci s STB příliš nevěřím - Poláci protestovali proti režimu v loděnicích dávno před rokem 89).
Jsem jen typ, který chce znát pravdu za každou cenu a má potřebu se na všechno podívat z více úhlů - společenský úzus,jenž to v podstatě zapovídá, mně nesmírně provokuje.
05. 11. 2011 | 13:12

mb napsal(a):

Silvie co bych vám měl k tomu landakovi napsat ...

má být uctíván a oslavován jako slavný herec, který se navzdory nepřízni mocných dokázal prosadit i v cizině ( podobně gruša )

a samozrejme si landak svou praci pro disent odpracoval ...

a vyznamenani si po pravu zaslouzi ...

je bohužel starý ... a tak trochu zahorkly ...

ty dokumenty jsem videl ... a vubec se nedivim, ze se mu nelibi to, co kolem sebe vidí a v čem žije ...

stary vaculik mlademu vaculikovi vštěpoval z afriky zasadu:

NEJDŮLEŽITEJŠÍ JEST SE NEPOSRATI ...

no a lanďák si dovolil ´se neposrati´ před bolševiky ...

má nárok si užívat zaslouženého stáří a odpočinku jako oslavovaná celebrita v pravém a původním smyslu toho slova ...

a ne se aby jej programově dráždila komerční média a bulvár čekajíce co zas landak ztropí ...

zdravím šedou zónu ... možná ještě něco připojím ...

vzpomente si na landaka až sama budete stará ...

ty dokumenty jsem viděl a názorů landaka si vazim ...

vice landaku a mene kozenych a drobilů ...
05. 11. 2011 | 13:28

mb napsal(a):

silvie : Kladu si leta otázku, jestli to místo převratu neměla být skutečná revoluce natvrdo!

i s věšením na lucerny ...

párkrát jsem to tady vznesl, ale nesetkalo se to s přílišnou akceptací ...

/ vite co se rika silvie ... promořenost naroda bolševiky byla vysoká ... v každé ( širší ) rodině aspon jeden bolševik /
05. 11. 2011 | 13:31

mb napsal(a):

Proč myslíte, že jsme jedním z nejzkorumpovanějších států Evropy?

protože jsme nepověsili pár bolševiků pro výstrahu ... ??? ( :-)
05. 11. 2011 | 13:32

Silvie napsal(a):

mb,

nemuseli jsme je rovnou věšet. Stačilo je odsoudit - všechny stranické špičky do jednoho. Odsoudit a zavřít udavače, kteří svým obětem zařídili ubytování v kriminále, odstavit nekompromisně od koryt z vedoucích pozic všechny bolševiky a pokud byli dobří v oboru nechat je pracovat pod novým vedením. Pokud schopní nebyli - šup s nimi do kotelen.
Věřte mi, že by to tady dnes vypadalo jinak. Oni sem přinesli tu svou odpornou morálku a pořád dál rozkládají celou společnost.
Exemplární potrestání Štěpána coby jediného viníka, bylo plivnutím do tváře pol.vězňům. Byla jsem v té době mladá,ale pamatuju si to rozčarování dobře.
A kdo myslíte, že se dostal plíživě zpátky nahoru do vedení firem ,fakult, politických stran? Strašné je, že se nad tím už nikdo ani nepozastaví - každý mávne rukou, že ho nějaké lustrace (které byly z velké části zmanipulovány) po dvaceti letech nezajímají.
Nedivím se Cibulkovi, že mu z toho hráblo.

A pokud jde o Landovského, tak to zas takové světlo nebylo. Že by se v zahraničí nějak obzvlášť prosadil, to fakt nevím. Ve Vratných lahvích se mi docel líbil, ale jako člověk je nesnesitelný. Když už chtěl Havel někoho vyznamenat, myslím, že v disentu bylo spousta lidí, kteří si to zasloužili mnohem víc.
V Rakousku se velmi dobře chytil Kukura - baby po něm šílely i tam. Krátce po emigraci jsme ho viděli "na Polácích" ve filmu Via Mala.
05. 11. 2011 | 14:06

J. napsal(a):

resle, a když komunisté volili po r.1989 oba prezidenty a bez jejich hlasů by zvoleni nebyli, šlo také o záruku?
Máte se ještě co učit, naivko!
Za pár let - až se to bude smět - můžete o Havlovi číst "neuvěřitelné...
(už aby to bylo...)
05. 11. 2011 | 14:14

Pierrot napsal(a):

Silvie

No tak vidíte, na spoustě věcí se shodnem. Dokonce i na tom Hutkovi. Myslím si v podstatě to, co vy. I když je třeba vzít v úvahu, že vztahy v disidentské subkultuře byly dost složité a ti lidé si navzájem svá selhání dávají hodně sežrat. Mají na do do jisté míry právo. Ale to, co udělal Hutka, je pěknej blivajs..

Vás moc hněte ta "šedá zóna". Přitom to vypadá, že zrovna vy netrpíte hlavním neduhem "šedé zóny", tj. pasivitou. Pasivita je mor demokracie. U nás lidé odevzdají svůj hlas nějaké straně a tím to pro ně hasne. Pak už je sedí v té pověstné hospodě, nadávají na poměry (v dnešní době se tenhle žánr přesunul i do různých internetových diskuzí a blogů) a rostě v nich frustrace. Člověk se jen děsí toho, že je rozhýbe až nějaký pravicový nebo levicový populista a bude zase po demokracii.. Myslím, že tohle je jedna z hlavních věcí, o které Havlovi vždycky šlo. Je samozřejmě otázka, jestli neměl zvolit nějaký jiný přístup, jak to českému lidu sdělit..

Kukura? To je ten slovenský "Leonard Cohen"?
05. 11. 2011 | 14:33

zdelex napsal(a):

Má někdo víc vyznamenání (ze všecch světadílů!)? To je na světě blbců - co mu je udělili!!!
05. 11. 2011 | 14:46

Silvie napsal(a):

pierot,

Juraj Kukura je herec, dnes asi šedesátník. Pokud vím ,nezpívá. Ale pořád krásný mužný chlap, hrával docela slušně.
Ale Cohen je můj oblíbenec , mám několik jeho CD.
05. 11. 2011 | 15:01

Pierrot napsal(a):

Silvie

Vy jste neviděla Trhák? "Nech brouka žít".. To mu ještě šlo. Není to ale tak dávno, co nazpíval některé Cohenovi písničky:

http://www.youtube.com/watch?v=1h0QN1KQk-w&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=Hk1yV3YSbPk

Jsem docela zvědavý, co si o tom myslíte..
05. 11. 2011 | 15:25

jepice napsal(a):

Možné je všechno, takže i to, že některý z dalších prezidentů /prezidentek/ začne dávat metály za účinkování v německých mýdlových operách.
Třeba Bobo?
To by měl mužný muž Juraj šanci.
Nic proti němu, aby bylo jasno.
Třeba sám litoval, že si taky neužil tolik legrace při začátcích Charty jako Lanďák. Ale nemohl být u všeho, žejo.
05. 11. 2011 | 15:51

Silvie napsal(a):

Pierot,

Trhák znám, ale zrovna moc nemusím. Mě se líbil Kukura v dramatických rolích. Spletla jsem se s Rakouskem, on působil v Německu, kde se na rozdíl od Landovského stal poměrně úspěšným hercem (nejdřív v divadle, pak i ve filmu). Mám to Rakousko nějak zafixované, možná přes něj zdrhnul, mají to blízko.
Dík za odkaz, kouknu na to, docela mě to zajímá. Neměla jsem o tom tušení.

Jepice,
já neměla na mysli, že by měl Havel vyznamenat Kukuru. Jen jsem uvedla ,že byl úspěšnější,nežli L. Ten byl dobrý ve starých filmech z 60.let.
05. 11. 2011 | 16:26

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
Nemůžu podvádět obě své manželky...>
ale, můžete. Takovejch je.
Problém je, že to nemůžete vytrubovat do světa, když podle toho nežijete. Jste tam, kde byl jistý Svatý otec Borgia, i když ten šel ještě dál.
Inu láska je láska. Zvítězila. Nad čím?
Třeba embéčko poradí. Jsme jen slabé hříšné nádoby.

Kukura?
Mám pro Vás špatnou zprávu. Nevím jestli je pravda, že se živil jako pornoherec (asi dobeý), ale vím, že v Činoheráku hraje zoofila, který se zamiluje do kozy a Vašáryová mu říká "kozojebec".
Vyznamenání by nemělo chybu, ve zdůvodnění metálu by bylo, že splynul s rolí.
Že nevíte, jak se ta jeho láska i celé představení jmenuje.
Je to na šest.
:-)
Ten Pierrpt má recht: Pasivita je mor demokracie. Zvláště v lásce, řekl bych. Ale že by ta Obermannová byla takové éro? Odpudivá ženská už tím, jak mu zavařila.To mu nepřeju. To nepřeju nikomu.

Cohenovi zase tiše závidím orthopeda.
při posledním koncertě v O2 aréně si pořád klekal, aby se pochlubil titánovou náhradou.
Inu Titán.
05. 11. 2011 | 17:30

Silvie napsal(a):

Pierot,

tak jsem si poslechla Aleluja a úplně mi to stačilo. Tomu se tedy říká průser - totálně amatérský zpěv. Slyšela jsem to od Chodůra a to byl proti tomuhle skvělý výkon. Teď si vzpomínám ,že jsem od něho už jednu Cohenovu kdysi slyšela.

Pepo,

jo, myslím ,že se o nátáčení pornofilmů cosi říkalo. Nedivila bych se, zamlada měl pěkné tělo.
Vy jste byl na koncertu Cohena? On je jeden z mála, na kterého bych možná šla. Ale já nesnáším tyhle arény, mám radši komornější prostředí.
Obermannová je slepice, ale na druhou stranu ji asi urazilo, že ji zapřel jako Jidáš. Tak mu prostě chtěla zavařit...
Jenomže teď má sama z ostudy kabát, chlap ten je vždycky za kance.
05. 11. 2011 | 18:12

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
někdo musí zaplatit nová kolena, to koncert v klubu neuhradí. Je to vždycky poklidný, ale má dobré křoví, jedna vydala i solo CD.
Jo byl, ale s Tomem Waitsem se to srovnat nedá. Takový koncert jsem ještě neviděl. A nikomu nevadilo, že to bylo v Moby Dicku. Jestli máte ráda Cohena zkuste Cava.
05. 11. 2011 | 18:32

Pierrot napsal(a):

Silvie

No vidíte, a sám Cohen prý napsal Kukurovi dopis, že se mu jeho interpretace líbila..
A na Slovensku prý je to album beznadějně vyprodané.

Pepa Řepa

Jak jsem hledal toho Kukuru, narazil jsem na docela dobrej vtip. Kdyby prý Cohen mohl mít dítě s Iggy Popem, narodil by se jim zaručeně Nick Cave..
05. 11. 2011 | 19:41

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo, jste si tím pornem jist?

Ještě za totáče jsem na videu viděl jakýsi film, který Kukura v Německu natočil. Bylo tam pár lechtivých scén, ale proti tomu, co je dnes ve většině běžně distribuovaných filmů to byl odvárek. Nejsem znalec, nemám z této branže dost informací. Ale spíš jsme měl tehdy dojem, že to o něm po jeho emigraci s gustem rozšiřoval bolševik.

Mimochodem lepší inscenaci Mannovy novely Mário a kúzelník (nastudovanou za bolševika Slovenskou televizí) s Kukurou v hlavní roli už asi nikdy neuvidím. Škoda, že tyhle věci v TV teď neopakují.

Hezký večer všem.

Libor Stejskal
05. 11. 2011 | 20:02

stejskal napsal(a):

Cohena mám také moc rád, tedy zejména měl, tak na přelomu 80. a 90 let. Píše krásnou poezii. Z fyziognomického pohledu je kromě té protézy úžasných těch asi patnáct plastických operací obličeje, které si za posledních třicet let nechal udělat ;-)

Nikdo nejsme dokonalý, což je na životě to nejúžasnější. Většina z nás to ví, a tak trvá na tom, aby dokonalí byli aspoň ti druzí. Nedokonalost se neodpouští ;-)

Libor Stejskal
05. 11. 2011 | 20:07

Pepa Řepa napsal(a):

Stejskal. Pierrpt
nejsem si jist ničím byvše odkázán (dobře Matyáši?) na kvalitu pověstí mediálních mágů...... "Nevím jestli je pravda".
Škoda, že nevznikne potomek z fiktivní švédské trojky Cohen-Pop-Cave. Asi proto, že pejzatec s pravoslavným se v jaskyni nikdy nesejdou. Zato Waits s Popem rád chodí na kafe a cigára.
http://www.youtube.com/watch?v=pPxyTFwOW0Y
05. 11. 2011 | 20:27

Silvie napsal(a):

Pierot,

a vám se to jeho podání líbilo? Já mám tedy hudební hluch,ale přišlo mi to očividně falešné. Hapka taky není dokonalý zpěvák, ale jeho projev se mi líbí - Dívám se ,dívám to je dokonalá věc (Horáček-Hapka - úžasná dvojka).

Pepa,
taky mně napadlo, jestli bolševikům spíš nevadilo, že je v Německu tak úspěšný (on se opravdu dost dobře chytil) a tu pomluvu nerozšířili záměrně. Diskreditovali tak lidi běžně.
Skvěle to popsal Kohout ve svém románu Konec velkých prázdnin (pokud jsem název nezaměnila se seriálem na jeho motivy). Mimochodem - Kohout byl sice taky bolševik, ale jinak výborný dramatik a spisovatel. Četla jsem od něho snad úplně všechno. To je spíš poznámka pro Pierota.

Pane Stejskale,

tu televizní inscenaci si taky dodnes pamatuju, a to jsem ještě byla studentka. Kukura byl vždycky trochu démonický typ.
V paměti mi uvízl ještě jeden televizní film (i když je jeho filmografie rozsáhlá) - bylo to z doby středověku, partnerkou mu snad byla Vášaryová, on šlechtic ,ona šlechtična,která chytla lepru. Aby spolu mohli zůstat,záměrně se od ní nakazí a stanou se vyvrženými. Zaboha si nevzpomenu,jak se ten film (nebo povídka) jmenovala. Ale seklo mu to... Proč je nová generace herců jen samý Kotek a Mádl (Bartoška už je taky dědek, Rosner po smrti, Brzobohatý stařík, Munzar stařík) - žádní chlapáci nejsou. Ach jo.
05. 11. 2011 | 20:39

stejskal napsal(a):

Počkejte, až dorazí, ten Vám dá. Máte to zase blbě ;-)

Já bych to s tím křížením nepřeháněl. Mně to vyhovuje, jak to je. Navíc hora občas porodí myš, ne-li něco zcela nezábavného.

Libor Stejskal
05. 11. 2011 | 20:45

Silvie napsal(a):

Pepo,

Cave není špatný, ale moc ho neznám, Waitse jsem vůbec neznala(mám v tom mezery) a jak jsem ho prubla, tak dobrý... S Cohenem jsou si dost podobní (i hlasově).

Moc teď nic neposlouchám ,protože preferuju ticho. Ale kdysi se mi dost líbil Sting, Springsteen, Dire-Straits, REM...
05. 11. 2011 | 21:03

stejskal napsal(a):

Paní Silvie, tak to budeme tak stejně staří :-)

Tu Vámi zmiňovanou inscenaci si nepamatuji, ale Kukura s Vášáryovou byli skvělí například v Lermontovově Čudném človekovi.

Někde výše jste se zmiňovala o Dürenmatovi. Pamatujete se na Romula Velikého se skvělým Milanem Lasicou v hlavní roli? To je další film, který mi z těch pondělků utkvěl v paměti (tehdy jsem chodil každý večer s partou na pivo, dali jsme tak pět až deset, potáceli se domů a ráno nám bylo blbě ;-). Jedině v pondělí jsem občas zůstával doma, v bytě rodičů, ale taky ne vždy :-) Ten bych si také dal znovu (mimochodem tuhle novelu mám od Dürenmata asi nejraději, úžasná myšlenka nechat Řím padnout do rukou barbarů, a tím ho vlastně zachránit. A pak ještě Návštěva staré dámy. Ale už žiju trochu z podstaty, četl jsem to někdy před třiceti lety :-)

Libor Stejskal
05. 11. 2011 | 21:04

stejskal napsal(a):

P.S. Jinak asi tomu nebudete věřit, ale dnešní mladé holky budou úplně stejně za třicet let vzpomínat na Mádla a Kotka. Bude to jejich mládí a budou ho mít rádi (narozdíl od stáří; což je myslím škoda, ale co už...). Dobrých filmů, muziky, knížek a vůbec všeho se rodí stále hodně. Jen vkus jednoho každého z nás se věkem mění ;-) l.s.
05. 11. 2011 | 21:08

mb napsal(a):

nemuseli jsme je rovnou věšet. Stačilo je odsoudit - všechny stranické špičky do jednoho. Odsoudit a zavřít udavače, kteří svým obětem zařídili ubytování v kriminále, odstavit nekompromisně od koryt z vedoucích pozic všechny bolševiky a pokud byli dobří v oboru nechat je pracovat pod novým vedením. Pokud schopní nebyli - šup s nimi do kotelen.

souhlas, ale pan žák vám asi řekne, že jsme bojovali o právní stát a lidská práva i pro komanče ...

/ což je pravda absurdní, jsou li to komanči, kdo lidská práva potlačí kdykoli se jim to bude hodit ( ve jménu ušlechtilých ideí ovšem ) /

zní to rozumně ... nevím zda to je / bylo proveditelné ...

taková stigmatizace naruby ... ale je to v rozporu s heslem: nejsme jako oni ...

a s něhou sametovou jde ústup zdvořilý
a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy
co zimu přežily, co zimu přežily ...
05. 11. 2011 | 21:24

mb napsal(a):

Oni sem přinesli tu svou odpornou morálku a pořád dál rozkládají celou společnost.

to asi souhlasim ... jsou to bolševické ( mafiánské ) manýry ...

tak uvidíme zda se to podaří v dalších generacích vykořenit, nebo je to stejně jako Lenin v Ječný/é ...
05. 11. 2011 | 21:26

mb napsal(a):

... mam landaka rad ... ( a havla taky ...)
05. 11. 2011 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepo Řepo,
prosím, neprovokujte.
"nejsem si jist ničím byvše odkázán (dobře Matyáši?)"
Já zase jsem si jist Vaší kulturní úrovní a proto určitě víte, že přechodník minulý slovesa ´býti´ pro mužský rod čísla jednotného má tvar ´byv´. Jenom embéčkovi bych připomněl, že pro ženský a střední rod je tvar ´byvši´ a pro všechny rody v množném čísle ´byvše´, jenomže on to stejně poplete.
05. 11. 2011 | 21:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=590#nadpis4

Dens mě ta reCAPTCHA častuje: nsivise ser
05. 11. 2011 | 21:35

stejskal napsal(a):

Kdo my, pane mb? Myslíte těch 99,3 procenat lidí, kteří pravidelně chodili volit kandidáty Národní fronty? Soudci, kteří soudili podle instrukcí stranických sekretariátů? Kdo měl soudit? Kdo měl právo soudit? A kdo z těch, kteří měli právo soudit, to uměl?

Pan Žák má pravdu (mimochodem je to jeden z těch několika, který by měl právo soudit, ale nesoudí. Tak to většinou chodí...)

Havla a Lanďáka mám také rád (měl jsem tu čest, několikrát). Ne proto, že jsou tak úžasní. Ale protože to jsou fajn lidé. Se všemi těmi chybami, které mají. A že jich je požehnaně (výhodou bylo vědět o nich dříve, než si do těchto lidí začal člověl promítat všechny své sny a naděje. Jen nezaslouženou výhodou, nic víc.

Libor Stejskal
05. 11. 2011 | 21:36

mb napsal(a):

řepa byv ...

silvie: žádní chlapáci nejsou. Ach jo.

par jich je ale asi nemaj takovou p.r. ...

mohl by se vam libit treba Jaškow ...

ale jinak mate pravdu, že křižan řešil nedostatek českých charizmatických herců - kladných hrdinů tím, že angažoval poláky

hezky večer ...
05. 11. 2011 | 21:42

mb napsal(a):

matyaš za vyuku v přechodnících díky ...

zde vas uznavam jako sveho guru ( omezene platnosti ovšem :-) )

doufám, že máte radost ... i vám krásný večer ...
05. 11. 2011 | 21:45

Pepa Řepa napsal(a):

Tak jo, pane učiteli.
Byv vší, směl bych napsat byvší?
A to se ani neptám jak je to u džendrtet, trancek a jiných menšin, u kterých je rod nejasný.
05. 11. 2011 | 21:51

mb napsal(a):

to stejskal ... to byla myšlenka silvie ...

/ naproti tomu se prosadilo: nejsme jako oni ... /

a někteří říkají, že sametovost (spolu)zapříčinila soudobý (korupční) marasmus ...

kdo ví ...
05. 11. 2011 | 21:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy