Kořeny čínské kultury

06. 10. 2013 | 05:33
Přečteno 10473 krát
Často se setkávám s tím, že nově příchozí do Číny hledají prvky kultury především tam, kde jsou zvyklí je nalézat doma – v galeriích, knihovnách nebo koncertních sálech. Srovnávají hudbu, literaturu, malířství, architekturu..... obávám se ale, že srovnávají nesrovnatelné. Neměli bychom zapomínat, že kultura může mít i jinou podobu než tu, do které jsme se narodili. Kultura reflektuje především společenské hodnoty a priority. Pokud tedy někdo chce porozumět dnešní Číně, je třeba přicházet bez zaujetí a zapomenout na všechna klišé a předsudky, která jsou často účelově proklamována v masových mediích.

Čína je vzdálená a málo srozumitelná země. Vzdálená je geograficky, kulturně a historicky, vzdálená je i svými tradicemi a společenskými hodnotami. Řeč i písmo jsou téměř neproniknutelné a tudíž je velmi obtížné Orientu porozumět. Avšak ještě obtížnější je porozumět skrytému významu zvyklostí a rituálů. Čím déle tu žiji, tím obtížněji se o Číně povídá, protože cokoliv řeknu, zároveň je i není pravda.

Zatímco Češi si nikdy nebyli jisti, ke které části Evropy vlastně patří – zda střední, východní nebo západní, Číňané o své identitě nepochybují. Jsou středem světa okolo kterého se všechno točí. Číně se také někdy říká „Říše středu“. Tento název vyjadřuje nejen velikost země a její dominantní geografickou polohu v rámci Asie, ale i historické postavení a důležitost národa v rámci vývoje světa. Avšak toto označení znamená i pohled Číňanů na zbytek světa. Co je tedy tím, co dělá Čínu Čínou, co je společné lidem této nejlidnatější země světa, co tvoří základ charakteru čínské kultury a proč je tolik jiná?

Ať už se vypravíte do Číny na dovolenou, za pamětihodnostmi, ať pojedete za obchodem nebo z pouhé zvědavosti, ať budete o Číně číst nebo sledovat dokumentární film, pro pochopení, o co tu dnes běží, se neobejdete bez alespoň letmého porozumění původu čínské kultury. Její kořeny sahají až k dobám před pěti tisíci lety a nikdo nepochybuje o tom, že Čína bude existovat i za dalších pět tisíc let. To se o Čechách s takovou jistotou říct nedá. Ať už je toto sebevědomí domnělé či oprávněné, faktem zůstává, že dává Číňanům možnost nezabývat se malichernostmi, ale soustředit se na podstatné věci.

Čínská kultura je spředena ze složité pavučiny, jejíž kostru tvoří čtyři velmi pevné nitě. Tradiční hodnoty, zvyky a vzorce chování potom doplňují tuto primární osnovu hustou sítí drobných nitek do komplexního systému, jež je základem relativní společenské stability. Porozumění kořenům kultury je pak klíčem k otevření brány v jinak neprostupné čínské zdi.

První nití pavučiny je hierarchické uspořádání společnosti. Čína byla tradičně zemědělskou zemí a jen v posledním čtvrtstoletí se fakticky proměňuje v průmyslový stát. Díky mnoha vlivům se na polích vždy hospodařilo kolektivně, nikoli individuálně. Vzájemná pomoc byla nezbytná k holému přežití. Z toho vychází i tradiční a dodnes přetrvávající hierarchické uspořádání společnosti na všech jejich úrovních. Důraz na spolupráci, respekt ke starším lidem, ke vztahům v rodině i širší komunitě, loajalita, obecná harmonie mezi lidmi, to jsou základní hodnoty, které přetrvávají dodnes nejen na venkově, ale napříč společností. V moderní době i díky kulturní revoluci, kdy lidé z měst byli posíláni na venkov k převýchově a zároveň i díky tomu, že mnozí dnešní obyvatelé měst se na venkově narodili, tradiční hodnoty agrární společnosti organizují Čínu i v digitální době.

Druhou nití, okolo které se kulturní pavučina utváří, je konfuciánský koncept morálních hodnot. Stal se základním principem čínského vzdělávání po více jak 2400 let. Konfucius definoval pět základních společenských vztahů: mezi vládcem a poddaným, mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, starším bratrem a jeho mladšími sourozenci a mezi přáteli. Až na ten poslední z nich, všechny vztahy měly vždy hierarchický charakter. Každý člen společenství měl přesně vymezenou roli v rodině nebo ve společnosti, ze které téměř nebylo úniku. Změny byly jen pozvolné a v souladu s dobou. To zaručovalo sociální harmonii, společenskou stabilitu, prosperitu, zabraňovalo to sporům v rodině, vzpourám nebo občanským válkám. Princip stavějící celek nad jedince, princip upřednostňující přetrvání rodiny před životem nebo ambicemi jednotlivce, definuje dodnes organizaci mezilidských vztahů. Zjednodušoval se tím i problém sociální spravedlnosti. A i v moderní době ztráta tváře a síť známostí jsou podstatnější než pravda a právo. Proto čínské zákonodárství i vzhledem k jeho nedokonalosti nehraje v dnešní Číně tak důležitou společenskou a mocenskou roli, jako je tomu v západním demokratickém světě.

Doplňujícím konceptem těchto morálních hodnot je filozofie taoismu, jehož základní ideály je nutné hledat ve vztahu mezi dvěma principiálními silami – mezi Jin (ženský princip, princip tmy a pasivních sil) a Jang (mužský princip, princip světla a aktivních sil). Tyto protikladné a zároveň komplementární síly nikdy nemohou existovat sami o sobě, a ani nemohou být od sebe odděleny. Vždy je nutné je vnímat jako celek. Důsledek kolize nebo souznění principů Jin a Jang potom ovlivňuje každičký aspekt lidského života, od tradiční medicíny, narození a smrti, architektury, meditace, boje, neúrody, záplav, zemětřesení až po ekonomické cykly. Podle Lao-c´, jenž položil základy taoismu, klíčem ke smyslu života je nalezení tao – „cesty“ mezi těmito dvěma silami, nalezení území „mezi“, nalezení dokonalého kompromisu. Pravda v tomto konceptu není důležitá. Podstatná je cesta, nikoli cíl. Cesta definuje cíl. Proto dnes není u jednacího stolu v Číně podstatný výsledek jednání, ale způsob vyjednávání, což si mnozí obchodníci západní kultury neuvědomují. Eliminováním důležitosti pravdy, která je naproti tomu klíčovým elementem samotné existence atlantické kultury, se v Číně zjednodušují i vztahy mezi dobrem a zlem. Nikdo tedy není jen dobrý nebo jen zlý, situace není jen pozitivní nebo negativní, ve všem je kus toho i onoho. Jde pouze o vyváženost vztahů, jde o jejich harmonickou souvislost, jde o to, aby žádná z těchto sil výrazně nepřevažovala. Snahou dnešní čínské vlády je vytvoření harmonické společnosti.

K těmto dvěma myšlenkovým konceptům je nutné přiřadit i dílo čínského generála Sun-c´(asi 500 př.n.l.) a jeho dochovaný text „Umění války“. Je to koncept vojenské strategie, kdy nejpodstatnější věcí v době války je mír, tedy nejlepší válka je ta, která se neodehrála. O život v míru jde především. Jde opět o vztah dobra a zla s formulováním strategie jak udržet tyto antagonické síly v rovnováze. Strategii „umění války“ je možné aplikovat na většinu každodenních životních situací a je dodnes nejen součástí strategických studií na vojenských akademiích, ale i studia na některých ekonomických universitách.

Třetí nití, která se významně podílí na utváření charakteru čínské kultury, je piktogramové písmo. Zatímco děti v západním světě se naučí číst a počítat v útlém věku zvládnutím přibližně tří desítek znaků, čínské děti si musí zapamatovat a naučit se používat tisíce znaků. Aby se neztratila informace, písmo musí být přesné. Proto dokonalé kopírování je ve školách vysoce oceňováno. Kopírování a přebírání hotových myšlenkových nebo technických konceptů je hluboce zakódováno v samotných základech čínské kultury a školství. Odtud také pramení pocit, že na principu kopírování není morálně nic špatného.

Původní písmo bylo složeno z jednotlivých piktogramů, postupně se však změnilo v ucelený systém. Většina znaků má dva nebo více „pod-znaků“ z nichž je slovo složeno. Tak například slovo „muž“ se skládá z kombinace znaků – „pole“ a „síla“. Muž je tedy „síla na poli“, žena a kluk znamená „dobře“, prase pod střechou je „doma“, televize je „elektrický obraz“ a tak to jde dál a dál. Pro správné porozumění smyslu textu je třeba rozumět souvislostem všech znaků ve větě. Poslední znak může určovat nebo měnit význam celé věty. Způsob čtení a rozumění souvislostem je i principem vnímání světa. Takže okolo vztahů mezi pěti základními elementy života na zemi, kterými jsou země, voda, oheň, dřevo a kov, vznikla celá filosofie, která se stala v dnešním západním světě velmi módní. Její výklad je bohužel často velmi zjednodušený a hlavně vytržený z kontextu. Na druhé straně důrazem na přesné kopírování písma a nutnost dodržování jeho principů, se uzavírá prostor pro kreativní myšlení. A tak tvořivá schopnost jazyka je někdy redukována pouze na jeho estetickou formu – na kaligrafii.

Snad i díky piktografickému písmu Číňané chápou text více jako sekvenci obrazů než jako sekvenci písmen a jednotlivých slov. Jsou od raného věku vychováváni spíše k holistickému vnímání informací, na rozdíl od logického a analytického přemýšlení v kategoriích lidí západního světa. Umožňuje jim to soustředit se na celkový obraz problému nebo světa a ne pouze na detaily. To má na rozvoj čínské společnosti velký dopad, protože hlavně dlouhodobé cíle zaručují kontinuitu existence. A tak zatímco při dojednávání kontraktů s čínskými klienty se obchodníci ze západu soustředí na přesnou právní definici jednotlivých článků kontraktu, Číňané přemýšlejí o dlouhodobém dopadu vzájemné dohody a jejím vlivu na hospodaření firmy, odborný růst zaměstnanců v horizontu i desítek let a pod.

Čtvrtou základní nití kulturní pavučiny je principiální nedůvěra k přijímání cizích tradic. Nedůvěra k cizincům je neuvěřitelně silná. Číňané s nimi měli v minulosti velmi špatnou zkušenost, kterou museli draze zaplatit. Dobu v rozmezí mezi lety 1850 až 1950 dodnes cítí jako celonárodní ponížení, na které se nezapomíná. A tak z výdobytků atlantické kultury Čína přebírá převážně pouze technologický pokrok. Ten se ale do značné míry setkává se stejným vytržením z kontextu jako čínské tradice importované do západní konzumní společnosti. Zatímco nakladatelé ve Spojených Státech i jinde využívají z komerčních důvodů poptávku po záhadnosti orientálních filozofií, Číňané zase jezdí po dálnicích s nejmodernějšími auty často jako na kole.

Západní demokratický systém a vláda práva nikterak nezapadá do kulturní a společenské tradice Číny, a proto se všechny diskuse na toto téma setkávají s neporozuměním nebo odmítáním. A objektivních důvodů, proč demokracie není vhodným principem organizace a správy Číny, je mnoho. Řada z nich má kořeny v tradicích a kulturní historii, řada z nich je čistě pragmatických. K efektivní správě tak obrovské a lidnaté země je třeba jiných nástrojů, než poskytuje parlamentní demokracie. Navíc, v Číně nad pravdou a právem stojí dohoda, kompromis a harmonie. Vláda tzv. jedné strany není v praxi vůlí malé skupinky jednotlivců, ale kompromisem mezi zájmy mnoha mocenských a nátlakových skupin. Pokud by snad někdy v Číně došlo k závažným demokratickým reformám, musí k tomu dojít evolucí nikoli revolucí, a už vůbec ne násilným importem.

Vytvoření důvěry mezi cizinci a čínskými partnery je záležitostí dlouhodobou, ke které je třeba především trpělivost. Nedá se koupit dary. Ty jsou pouze nutnou součástí rituálu vyjednávání. I přes existující korupci, důvěru nelze uplatit penězi. Není ani automatickou součástí kontraktu. Důvěru je třeba tvořit a neustále potvrzovat. Jde o vytváření dlouhodobých vztahů a základů spolupráce na mnoho let dopředu. A to je mnohokrát lukrativnější než momentální sebevýhodnější kontrakt. Skutečná rozhodnutí se v Číně nedělají v zasedacích síních, ale v soukromí banketních salónků dobrých restaurací. Zatímco kulatý stůl západní kultury představuje partnerskou rovnost, kulatý stůl v Číně symbolizuje rovnost při rozdělování jídla, tedy výsledků práce.

Touto křehkou kulturní pavučinou je opředena celá dnešní Čína. Od ní se odvíjí v této zemi snad úplně vše. Ať jde o literaturu, architekturu, stolování a přípravu jídla, oblékání, horoskop, medicínu, vzdělání, obchod, výrobu.... všude narazíte na stejné principy. Samozřejmě ona pavučina je mnohem komplikovanější, než zde můžu popsat. V Číně není nic černo-bílé a všechno zároveň je i není pravda. Ale v této zemi přece nejde o pravdu nebo lež, jde o harmonické vztahy mezi vším.

Psáno pro Literární Noviny
Šanghaj, červenec, 2013

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Pane Bendo,
děkuji Vám za vynikající článek o skutečné Číně. Naši mladí, kteří tam na studiích strávili již několik let, mají stejné zkušenosti - čímž jen potvrzuji pravdivost toho, co jste napsal.
Škoda, že podobně neinformují o Číně diplomaté a reportéři.
06. 10. 2013 | 05:56

Pažout napsal(a):

Já jsem v Číně strávil asi půl roku cestováním napříč. Vstoupil jsem do Číny z Laosu na jihu a jel přes Yunnan, Sechuan, Tibet, Xinjiang a pak na západ a odlétal z Pekingu do Vídně zpět. Čím dýl jsem tam byl (a půl roku je dost dlouhá doba), tím víc mi to přišlo jako kdekoliv jinde na světě. Samozřejmě že povrchní nátěr civilizace je jiný, ale v hloubce to jsou stejní lidé jako my, mají podobné problémy, podobné nemoci atd. Když už píšete o kořenech Číny a zmiňujete konfucianimus a taoismus, tak jste měl zmínit i buddhismus. Čína je obrovská a krásná země, která není jednolitá, je tam plno různých národnostních menšin, které mají různé tradice. V Yunnanu jsem například poznal minoritu Naxi, kde dodnes vládne matriarchát. Naopak Peking a Šanghai mi z celé mé cesty přišly nejmíň zajímavé. Tam už je jen smutné pozorovat, jak kapitalistická moderna požírá tradice, všude se tam staví hnusné mrakodrapy, tradiční čtvrtě mizí
06. 10. 2013 | 07:48

šašek z Jihlavy napsal(a):

Připojuji se k chvále Občana, takhle by měly vypadat zprávy mediálních zpravodajů.
Není mi ale jasné cituji:" Navíc, v Číně nad pravdou a právem stojí dohoda, kompromis a harmonie. Vláda tzv. jedné strany není v praxi vůlí malé skupinky jednotlivců, ale kompromisem mezi zájmy mnoha mocenských a nátlakových skupin. Pokud by snad někdy v Číně došlo k závažným demokratickým reformám, musí k tomu dojít evolucí nikoli revolucí, a už vůbec ne násilným importem."
Podle mých chabých vědomostí Číňané dopustili import Marx-Leninské ideologie, která musela převráti vzhůru nohama všechny tradice. Kotrmelce z toho vyplývající, o kterých se hojně psalo v médiích, též nesvědčí o smyslu pro harmonii společenských vztahů (kulturní revoluce, militarizace země, krvavé zúčtování s odpůrci režimu atd. atp.).
O pronikání čínských zájmů do rozvojové Afriky, napjaté vztahy s Vietnamem a Indií, podpora hrůzostrašných režimů v Kambodži a Severní Koreji protiřečí mnohému z vašeho povídání.
Čínská okupace Tibetu je další sporné téma. Ale to byjste musel napsat celý seriál na pokračování, a stejně bychom tuto zajímavou zemi nepochopili.
Jako muzikant nerozumím ani jejich hudbě a pentatonickému uspořádání a faktu, že např. s takovým nadšením přijímají hudbu evropskou a mnozí jejich koncertní hráči dosahují celosvětových úspěchů na koncertních pódiích.
Proč se masově vystěhovávají do všemožných destinací a budují tam své china-towns, která jsou často semeništěm zločinu.
A upřímně řečeno, nechápu ani člověka, který tam léta žije, mně by ani ve snu nenapadlo tam odjet na dobu delší, než je trvání běžné dovolené.
A tak jsem odkázán na četné reportáže TV a postřehy lidí, kteří nás seznamují se svým pohledem na tuto exotickou zemi a její podivuhodnou historii.
06. 10. 2013 | 08:13

šašek z Jihlavy napsal(a):

sorry - byste
06. 10. 2013 | 08:15

Ládik!!! napsal(a):

Přečteno jedním dechem. Jihokorejci mají stejnou mentalitu? Byl jsem na pár dílčích jednáních v Nošovicích při stavbě automobilky. Už už to vypadalo na nedohodu, korejci pištěli a vyrozuměl jsem z toho konec spolupráce, příští ráno volali a byli usměvaví a vstřícní... Dělali 12 hodin, i v sobotu.
06. 10. 2013 | 08:49

Občan napsal(a):

Šašku z Jihlavy,
Číňané toho mají s námi společného víc, než se to na první i druhý pohled může zdát :o)
Mají dost podobný smysl pro humor, smysl pro ironii, umějí být stejně škodolibí, byrokracie jim leze krkem o dost víc staletí než nám a umějí ji všelijak obcházet, jsou stejnými mistry v přežívání všelijakých nepřízní a ústrků, jsou stejně jako my vlažní a nedůvěřiví vůči revolucím a ke snahám zvenčí kecat jim do života.
A stejně jako my nesnášejí aroganci a koloniální nadřazenost.

Kdybyste se tam náhodou někdy vypravil, vyhněte se velkým hotelovým řetězcům a pronajměte si obyčejný byt v běžné slušnější čtvrti, pohybujte se vlakem a autobusem a nakupujte v obchodech pro Číňany (to ovšem vyžaduje rodilého Číňana jako průvodce). To je nejlepší způsob, jak poznat běžnou populaci a její kulturu; kupodivu i způsob docela bezpečný.
06. 10. 2013 | 09:18

Jan Benda napsal(a):

Pro Šaška z Jihlavy,
Je to všechno velmi komplikované a samozřejmě jsem musel zjednodušovat. Ale pokud pamatujete, Mao se se Stalinem brzy rozešel. Komunismus v Číně byl a je radikálně jiný a s Marxem měl pramálo společného. Metody a ideologie byly jiné, ale nelidskost stejná. Pokud Číně nerozumíte, nejste sám. Já jí taky nerozumím. Pokud někteří čínští muzikanti ve světě uspěli, tak proto, že studovali v Evropě nebo v Americe. Všichni! Pokud se Tibetu týče, je to hodně složité, ale určitě to není takové, jak se o tom v Čechách mluví. To Vám mohu zaručit. Vyvěšování tibetských vlajek v Čechách Tibeťanům spíš škodí a opravdu nepomáhá. Pokud Češi vážně cítí utlačování kulturních menšin a mají potřebu je podpořit, měli by začít u sebe doma a vyvěšovat vlajky cikánské.
A pokud se mého dlouhodobého pobytu týče, architekt má být tam, kde se staví, stejně jako muzikant tam, kde má své publikum.
Jan Benda
PS - zbavte se předsudků a klišé. Člověk pak vnímá i slyší svět přesněji a pravdivěji. Asi o tom jako muzikant určitě něco víte.
06. 10. 2013 | 09:34

Apis mellifera napsal(a):

Strom má rád klid, ale vítr fouká dál.
Co tím vlastně ten Číňan myslel?
06. 10. 2013 | 09:45

Selen napsal(a):

Já si nejsem jistý, co článek vlastně předkládá za výpověď resp. jaké sdělení bylo záměrem autora. Že Číňané uvažují jinak než jiné národy?

Možná autor zabíhá příliš romanticky do minulosti. Dle mé zkušenosti se čínská kultura o tradiční filosofie moc neopírá, protože byla zdevastována mnohageneračními komunistickými pokusy.

Dnešní číňan nemá nic společného s předchůdcem, který žil 100 let zpět. Konfuciánský koncept je zapomenutý. Cíl je mnohem podstatnější než cesta k němu, stejně jako na západě. Hierarchické uspořádání trvá, jen se transformovalo na čistě finanční.

Nevím jakou autor udělal zkušenost, ale já vidím krizi společnosti, která zcela přišla o svou kulturní identitu a snaží se zorientovat v nově vytvořeném řádu. Ti, kteří to dokázali jsou úspěšní jen díky orientaci na cíl.
Případné odlišnosti při jednání mají spíš jen rituální charakter. Číňan rozhodně neposuzuje komplexní obraz a nedívá se desítky let do budoucna. To je směšné tvrzení. Právě naopak, on posuzuje jen a pouze osobní aktuální zisk, a až s odstupem vše ostatní.

Nenalhávejme si co není pravda. Na velké zdi je napsáno něco jako "Dříve neproniknutelná, nyní spojující národy". Článek na mě působí stejně. Za vzletnými slovy se maskuje prostá pravda: V případě zdi ta, že nikdy nezábránila nikomu proniknout do Číny a že sloužila jako největší koncentrační tábor v dějinách planety, který spojuje národy leda tak na základě lží.
06. 10. 2013 | 09:49

Jan Benda napsal(a):

Pro Selen
Nemůžete se víc mýlit. Promluvte si s těmi, kteří tu žijí nebo pracují. Nebo sem při jeďte sám. Konfucius je přítomnější, než před 2000 lety.
06. 10. 2013 | 09:57

Eva napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Přečteno jedním dechem. Jihokorejci mají stejnou mentalitu? Byl jsem na pár dílčích jednáních v Nošovicích při stavbě automobilky. Už už to vypadalo na nedohodu, korejci pištěli a vyrozuměl jsem z toho konec spolupráce, příští ráno volali a byli usměvaví a vstřícní... Dělali 12 hodin, i v sobotu.
..............................
Ano, mají podobnou mentalitu...Taky vliv Číny byl po staletí značný. Náš korejský průvodce říkal, že mezi čínským jazykem a korejským, je rozdíl jako mezi polštinou a češtinou...Akorát písmo si Korejci upravili, protože více vyhovuje korejštině, Dnes je korejské písmo považováno za nejvíce se snáze naučitelné, aspoň nám to tak tvrdili.
V Soulu se taky nachází komplex budov Korejského královského paláce, je to obdoba Čínského zakázaného města, bohužel bylo znovu postavené až v devadesátých letech, protože původní palác byl zlikvidován japonskými okupanty.
Taky Korejci neustále hovoří, že mají nešťastné dějiny. A japonského souseda považují stále za agresora, před kterým je nutné být stále na pozoru.
Nevíc oceňuji bezpečnost jejich velkoměsta Soulu, tam jste mohli chodit a nemuseli jste se ničeho obávat.
https://plus.google.com/u/0/105931338925933967870/posts
06. 10. 2013 | 10:18

Fialenka napsal(a):

Čína je pro mne obdivuhodná zejména pro tradici Taoismu a umění Feng Šuej. I pro uvědomování si svých kořenů a zájem o ně - to bychom mohli začít dělat také.
Jinak jsem obdivovatelka kultury současné Skandinávie, náboženství Tibetu a náboženství starého Egypta.
06. 10. 2013 | 10:19

marxík napsal(a):

Ze zajímavých slov pana Bendy jsem také vyrozuměl, že Číňani si libují v provokacích. Přestože jsou jejich ideovými vůdci v podstatě konfuciáni, kteří mají s komunistama pramálo společného, záměrně provokují a nepřejmenují se, a brnkají tak na našponované nervy nejednoho ládika či nea.
Ze stejných zlomyslných důvodů nevyřadili marxismus-leninismus z povinné výbavy předmětů na školách.
06. 10. 2013 | 10:28

Ládik!!! napsal(a):

Evo,
děkuji za info.
Pane Bendo,
moc dobře jsem neporozuměl srovnání Tibeťanů s Cikány, samozřejmě z důvodu mé neznalosti Tibeťanů. Nikdy jsem v Tibetu nebyl, znám jen mapy, horolezecké knihy a vyprávění, nějaký ten film a Pět tibeťanů. Z toho pramení mé sympatie k nim. Srovnání s Cikány mi bourá vžité představy. Mohl byste, prosím, to toho vnést trochu světla? Děkuji.
06. 10. 2013 | 10:35

aga napsal(a):

Přál bych si moc, aby měl pravdu pan Benda, kterému také děkuji za výborný blog, ale pan Selen taky nemluví jako někdo, kdo v Číně nebyl. Bojím se, že špatně pochopený a destruktivně uplatňovaný princip svobody, vlastní atlantické civilizaci, si nachází svou cestu i do Číny. Konzumerismus a nezodpovědnost vydáváné za svobodu jsou mocné zbraně destrukce, zvláště pokud je propaganda zaměřena na mladé.

Zajímal by mě ale páně Bendův názor na to, jak by se Čína zahovala vůči okolnímu světu, pokud by její ekonomická a případně vojenská převaha definitivně převýšila tu západní. Vzhledem k jejich popsanému vztahu k cizincům to zas tak růžově nevypadá...
06. 10. 2013 | 10:37

Jana Pechová napsal(a):

Pane Bendo, naprosto nejsem schopná být vaším partnerem pro diskusi o Číně. Váš velmi dobře napsaný text tak beru jako jeden z pohledů pro svoji vytvářející se mozaiku.
Zajímalo by mě ale (když už jste se toho dotknul), jak vy vnímáte pohled dnešních Číňanů na události v Tibetu z října 1950, protesty z března 89, situaci kolem olympijských her v Pekingu či živé pochodně z posledních let. A také, jak Číňané vnímají dalajlámu.
Díky!
06. 10. 2013 | 10:46

Selen napsal(a):

Jan Benda: Já jsem tam samozřejmě nejen dlouhodobě pobýval a mám tam velmi dobré známé (místní), se kterými jsem o tom mnohokrát diskutoval a poslouchal jejich příběhy. Vzdělaní lidé. Beijing, Beihang. Ale možná, že tam žijete a pracujete v nějaké izolované bublině. Ten článek je akademický. Podívejte se jak vypadá třeba Linyi - jaký tam vytvořili harmonický celek a cesta byla důležitější než cíl (ironie). A v Šanghaji přeci tu bezbřehou korupci a plýtvání, maximální individualismus, finanční hierarchizaci a zcela nekonfuciánské vztahy a nulový kompromis musíte denně vidět...
06. 10. 2013 | 10:57

Martin1 napsal(a):

Moc pěkný článek, tak pěkný, že si myslím, že se mělo jen jaksi jen trochu něco havlovsky neurčitě jaksi něco trochu plknout o nědělitelnosti lidských práv, něco napsat o vše objímající havlolásce a vůbec tam není Dalajláma, prostě si trošku odplivnout - jé - jé to bude tedy blbý a nevyvážený článek.
06. 10. 2013 | 11:01

Fialenka napsal(a):

Mrzí mě, že se prezident Zeman odmítá sejít s Dalajlámou přestože dalajláma nic špatného neudělal a přes to, že byl osobním přítelem předešlého českého prezidenta. A se Su Tij se Zeman klidně setká. Nesouhlasím se Zemanem, že si nechá Čínou diktovat takovéto věci.

Letos v září Dalajláma v Praze řekl:
"Musím se přiznat k tomu, že když jsem studoval marxismus, tak mě velmi oslovovaly některé ty myšlenky, jako například myšlenka původního komunismu, kdy to bylo ještě předtím, než vzniknul systém třídní společnosti a kdy si zkrátka všichni skutečně byli rovni. Takže z hlediska sociálně ekonomické teorie jsem v podstatě ... no tak nejsem vyloženě marxista, ale některé jejich myšlenky mě skutečně oslovují. Ta myšlenka toho, že by si každý zasloužil, aby měl dostatek, tak to je myslím něco velmi rozumného. Naproti tomu v kapitalismu se nám může snadno stát, že se pro tu samou snahu dosáhnout zisku úplně zapomeneme na to, že jsme zároveň společenství a musíme se o sebe vzájemně starat. Takže ty morální a etické implikace v těch ideálech marxismu ty považuji skutečně za rozumné."
06. 10. 2013 | 11:01

Baba Jaga napsal(a):

Ano, seznamujme se s čínskou kulturou. A tak daleko snad jezdit netřeba, když už Číňané skupují v Evropě pozemky.
Nikde není nic jen černo-bílé a my lidé jsme ve své podstatě všude stejní a všude také umíme žít. Jen se ještě nechceme na všem prospěšném pro všechny domluvit. A ne, že to neumíme.
06. 10. 2013 | 11:58

janbenda napsal(a):

pro Selen: žiju tu a pracuji vice jak dvacet let. Založili jsme s čínskými partnery architektonickou kancelář, která má dneska 120 zaměstnanců. S mojí ženou máme v portfoliu asi 450 projektů, z toho téměř polovinu realizovanou. Máme tedy zkušenost s klienty i s vlastnimi zaměstnanci. A ledacos tedy vím. Ta práce nebyla akademická, my jsme o konfuciovi nemluvili, my jsme řešili každodení situace, zcela praktické. A protože domy jsou drahé, rozhodují o nich lidé s poměrně vysokou pravomocí. Setkali jsme se s nejrůznějším přístupem - s chytrými lidmi i hlupáky. Stejně jako je tomu v Čechách. A s lidmi, kteří se snaží vidět věci černo bíle nebo kteří se snaží o předpojatý pohled. Nevím, co jste kde dělal a co považujete za dlouhodobý pobyt a čeho jste tam dosáhnul. Ty principy, o kterých jsem se zmiňoval tam doopravdy prakticky fungují, ať se Vám to líbí nebo ne. A pokud jste je neviděl a nebo nechtěl vidět. tak Vám asi nic nevysvětlím. Zkuste na dvě stránky napsat, jaká ta Čína podle Vás je.
06. 10. 2013 | 12:49

Bestia triumphans napsal(a):

Pane Bendo,
Díky za blog, pořád jsem čekal, kdy napíšete něco ohledně vašich osobních zkušeností s životem v Číně.
Ne že by Vaše blogy o naší politice nebyly zajímavé, ale o ní píšou téměř všichni. Ještě bych si někdy od Vás rád přečetl něco o dnešní architektuře, kam směřuje, jaký je rozdíl navrhovat něco v Evropě, ve Státech, v Číně...to by bylo jistě velmi zajímavé.
06. 10. 2013 | 12:51

franky napsal(a):

Inspirující blog má hodně co říci i k současným českým problémům. Vracím se stále ke stejnému. O tom, že demokratický společenský systém by měl sjednocovat občany a politiky při rozvoji státu není v české společnosti sporu. To, že sjednocování se uskutečňuje prostřednictvím společně sdílených hodnot vycházejících z vnitřní společenské kultury, jejíž podstatou je vize budoucího státu a systém lidských hodnot, není dnes již také žádnou neznámou. Čína má dobré předpoklady pro rozvoj, neboť má dlouhodobě neměnnou vizi budoucnosti ve které je "Čína středem světa" a dále má silnou tradiční vnitřní společenskou kulturu, má tedy splněny dvě základní podmínky schopnosti se rozvíjet. Bude zajímavé sledovat, zda a jakým způsobem, se současný mohutný industriální rozvoj země bude postupně dostávat do rozporu s tradiční čínskou kulturou. Česká společnost, která prošla industrializací a minimálně dvěmi transformacemi má na rozdíl od Číny nevýhodu v tom, že nemá dlouhodobě neměnnou vizi budoucnosti svého státu (členství v EU není žádnou vizí), a nemá ani pozitivně orientovanou vnitřní společenskou kulturu, neboť má rozbitý systém tradičních lidských hodnot (rodina již není základem státu apod.). Filosofie taoismu je blízká principu polarity. Dva póly představují v podstatě rovněž dvě protikladné a zároveň komplementární síly, které vzájemnou reakcí vytváří podmínky pro rozvoj. Klíčem k rozvoji tak může být kompromis například mezi dvěmi odlišnými reálnými ideologiemi (ne pseudoideologiemi). Právě nehledání kompromisu, nehledání společné cesty je dalším současným problémem české politické kultury.
06. 10. 2013 | 13:09

janbenda napsal(a):

Pro Ládíka: Tibeťané jsou dodnes kočovný národ, v daleko větší míře, než cikánská kulturní menšina v Čechách. Tibeťané žijí i mimo území Tibetu, žijí v souladu s krajinou a tak nejlíp, jak dovedou. Rozhodně nemají pouze povahu holubičí. Život mají těžký. Nějaké politické proklamace se k nim do horských pastvin, kde tráví polovinu roku, nedostanou. Mají v životě úplně jiné starosti, než je obecné poědomí. Tibet není jenom Lhasa a Potala a několik turistických atrakcí. Obávám se, že mnoho lidí je Dalai Láma ztělesněním Tibeťanů a ve světě panuje mylná představa, že všichni Tibeťané jsou moudří a spravedliví jako on. Bojím se, že tomu není tak. Dalai Láma je mimořádně vzdělaný a moudrý muž, který má můj velký obdiv a respekt. Ale ne všichni Tibeťané jsou jako on!
Myslím, že v současných Čechách panuje představa, že cikáni jsou zcela nekulturní a že nemají právo na nic. Jejich kultura je převážně ignorována a přehlížena, lidé ponižováni. Nenapadlo někoho, že kultura to není jenom Bach, Dvořák, Picasso, Beatles, a další. Nenapadlo někoho, že podoba dnešní atlantické kultury je jen jedna z jejich možných forem. Že existují i jiné formy kultury, jiné hodnoty, jiná muzika (třeba ta čínská, která mi je hrozně protivná), že se na svět dá dívat i z jiné perspektivy?
Nechci tu hájit cikány apriory, ale také se mi příčí onen černobílý pohled na věc, nadhodnocování práv jedné kulturní menšiny a ignorování práv jiné kulturní menšiny. Ke kultuře také patří, že jsme schopni respektu i k tomu, s čím nesouhlasíme.
06. 10. 2013 | 13:25

Fialenka napsal(a):

To přirovnávání cikánů k Tibeťanům dost pokulhává. Čína Tibet napadla a násilně obsadila. To my jsme Cikánům neudělali. Jinak, cikánská nemytost, rozcuchanost a otevřenost je podle mne OK. Mně vadí, že terorizují své sousedy - fyzicky je napadají, hlukem, ničením obydlí. Taky mi vadí jakým nespravedlivým způsobem žijí z dávek. Živí je třeba dělník, který v Praze dělá těžkou fyzickou práci za 90 Kč na hodinu.
06. 10. 2013 | 13:54

janbenda napsal(a):

Pro Janu Pechovou:
Strach z toho, že se Čína stane světovou dominující politickou velmocí, a bude vnucovat světu své politické názory a hodnoty, že bude mít tendenci expandovat do nových teritorií je jedním živých z témat, o kterých se stále mluví. Musím se přiznat, že už ten strach nemám. Proč? Právě pro tu čínskou historii, kulturní a společenský hodnotový systém, taoismus a konfucionismus, který je v myslích lidí hluboce zakořeněn. To, čemu se mnoho lidí obdivuje, je zároveň jejich vlastní brzdou rozvoje.
Vládnout světu, nebo jinak řečeno být světovým policajtem, tak jako Spojené Státy, znamená především převzít zodpovědnost za spoustu věcí a lidí. Znamená to mít obecný a přirozený respekt. Školství v Číně je daleko více testovací institucí a smyslem žáků není rozvoj kritického a kreativního myšlení, rozvoj osobnosti, ale projít testy. Lidé jsou vychovávání k nasledování a poslušnosti, ne k zodpovědnosti.
Je hodně důvodů, proč by člověk neměl mít ze současné Číny strach. Myslím, že po prudkém ekonomickém růstu nastává období, kdy bude muset stát řešit velmi složité vnitřní problémy a bude mít hodně starostí sám se sebou, než aby si přidělával problémy další.
Já s mnoha dalšími lidmi, kteří tu pracují nebo investují, zjednodušeně řečeno "upgraduje hardware". To sice stojí hodně peněz, ale je to snadné. Daleko složitější je "upgrejdovat software". Změnit myšlení lidí. Je téměř nemožné změnit tradice, zvyky, tradiční hodnoty.... to trvá hodně dlouho a není to vůbec snadné. Podívejte se, jak pomalu to jde v Čechách. Tak klidně spěte.
06. 10. 2013 | 13:56

janbenda napsal(a):

Pro Fialenku:
Vztahy mezi Čínou a Tibetem jsou složité a komplikované a myslím, že by bylo rozumné je moc nerozebírat. Já jen vím, že Tibet v minulosti po řadu století patřil pod Čínu a že tam dnes obyčejní lidé obou etnik žijí v klidu a míru a že aby přežili tvrdé klimatické podmínky, tak si musí vzájemně pomáhat. To, že došlo v minulém století k vojenskému obsazení a náboženským a politickým represím je stejně nedobré, jako když Čechy odsadil v minulosti jednou Němec, jindy Turek, Rus nebo Švéd a všichni jen drancovali.
A cikány bychom také měli nechat raději na pokoji, ona se k nim ta kulturní většina také nechová zrovna pěkně a ubližuje jim na zdraví nebo ohrožuje na životech. Jak z toho ven? Nevím. Vím jen, že politickými hesly a proklamací o právech a nadřazenosti se nic nevyřeší.
06. 10. 2013 | 14:22

Jana Pechová napsal(a):

Jan Benda
Stalo se přesně, čeho jsem se obávala: že z mých konkrétních otázek vyvodíte nějaký závěr a budete odpovídat na něj. Snažila jsem se tomu zamezit upozorněním, že na Čínu nemám žádný ucelený názor... ale nejspíš to nebylo dost důrazné.
Mě opravdu zajímá vztah Číňanů k problematice Tibetu, jejich pohled, vnímání z hlediska jejich filozofie, postoj k dalajlamovi - nic víc. Obavy ze světovládných snah Říše středu nemám, protože k nim vzhledem k neznalosti problematiky ani nemohu mít důvod.
06. 10. 2013 | 14:41

Bestia triumphans napsal(a):

Pechová:
Zkuste navrhnout panu Stejskalovi, ať nabídne blog třeba paní Ondomišiové, ohledně Tibetu je to osoba velmi kvalifikovaná.
06. 10. 2013 | 14:44

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Po desetileté zkušenosti obchodní spolupráce s Číňany nemůžu říct nic jiného, než že čínská mentalita a kultura je JINÁ než naše. Ani horší, ani lepší, nedá se srovnávat, je prostě odlišná.

Myslím jak selen, tak autor mají v určitých ohledech pravdu a dobře to popisují.

Pokud člověk drží otevřenou mysl a je schopen a ochoten leccos překousnout, jsou ty odlišnosti opravdu obohacující. Lidé tohoto typu jsou i na čínské straně.

Na druhou stranu odlišnosti mohou způsobit, že to někteří jedinci na obou stranách psychicky vůbec nemusí zvládnout. Generalizování je nejčastějším případem neporozumění.

To, co nám nabízí v reportážích z Číny pan Etzler, považuju většinou za ukázku bělošského nepochopení a povrchnosti (Tibet je příkladem).

Naproti tomu třeba u Maa se přikláním k tomu, že to byl v určitých ohledech mentálně chabě vybavený člověk. Žádná výjimka mezi mocnými :-). Žádná ideologie (natožpak ideály), jen boj o moc.
06. 10. 2013 | 15:01

marxík napsal(a):

Jan Benda,
Taky nemám strach z výbojné politiky čínských komunistů. Ona je ostatně v případě ekonomické hegemonie nadbytečná. Pomocí ekonomických pák nasazených na nejrůznější sdělovadla lze celý svět přesvědčit o univerzálnosti "Konfuciových myšlenek" svobodně a demokraticky, a bez ohledu na místní tradice.
Zejména tehdy, jsou-li kom. myšlenky tak chytlavé, že dokázaly oslovit i samotného Dalajlámu.

Jako např. dnes. Ač jsme sami západní Slované, chápeme těžký úděl Žida ve světových dějinách, jako všichni ostatní, a postupně si osvojujeme jeho hodnotový systém.
06. 10. 2013 | 15:08

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

paní Pechová 14:41

postoj kterého konkrétního Číňana k Tibetu máte na mysli?
(máte poměrně široký výběr :-))

(viz moje poznámka o generalizování)
06. 10. 2013 | 15:09

olga napsal(a):

Krásně napsáno. Moc děkuji, pane Bendo. Držím Číňanům palce. Moc si přeji, aby je naše kultura nezlomila. Moc si přeji, abychom se poučili. Abychom začali ze všech sil hledat harmonii.
06. 10. 2013 | 15:10

Jana Pechová napsal(a):

Bestia triumphans
Paní profesorka má myslím i svůj vlastní web, její názor na věc se dá najít.
Mě by ale opravdu upřímně zajímal názor samotných Číňanů. Jsem si přitom vědoma, že pan Benda, pokud o této problematice někdy s kolegy mluvil, může znát jen malý výsek celého názorového spektra. Ale mozaika se skládá právě z takových dílků - a potřebný je každý z nich.
06. 10. 2013 | 15:17

Jana Pechová napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče
Etzlerovy reportáže vnímám podobně.
Proto by mě zajímal názor Číňanů - a pan Benda by aspoň nějaký znát mohl.
06. 10. 2013 | 15:21

Ládik!!! napsal(a):

Pane Bendo,
děkuji za odpověď a těším se na další blogy.
06. 10. 2013 | 15:39

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Olga 15:10

"držím Číňanům palce" ... :-) hezký entuziasmus.
(zavání trochu tím bělošským protekcionalismem, nic ve zlém)
Palce držet můžete, ale není to potřebné ani žádoucí. Čína vždy byla a asi bude dostatečně silná na to, aby ji nezlomilo nic (dokonce ani komunisti :-)). Navštivte ji a přesvědčíte se.

Spíš bych si tak držel palce v tom, že v Číně v budoucnosti zůstane dostatečně silný duch neagresivního konfucianismu a nepřevládne tam příliš to, co popisuje selen.

Harmonie: v pořádku, ale i to má své meze :-). Podle mého stačí docela normální spolupráce. A akceptovat odlišnosti protistrany.
06. 10. 2013 | 15:41

Jan Benda napsal(a):

Paní Pechová, asi Vás budu muset zklamat. Nemám nic konkrétního, co bych Vám napsal. Vymýšlet se mi nechce. Většina z těch, se kterými pracujeme, se do situace "Tibetu" už narodili a mimo jiné i díky školní rétorice akceptují status quo. Informace jsou cenzurované a pokud se tam něco děje, hranice jsou neprodyšně uzavřené. Jsou lidé citlivější, kteří tuší, co se tam děje a jsou lidé, kteří Tibet považují samozřejmě za soućást Číny. Obávám se, že ani povědomí o Tibetu v Čechách neodpovídá realitě a je do značné míry idealizované. Jak už jsem psal, Lhasa není celý Tibet a Dalai Láma není obrazem běžných Tibeťanů
06. 10. 2013 | 15:55

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane Bendo,
díky že vstupujete do diskuse - položím Vám trochu citlivou otázku, jejíž zodpovězení by mohlo mnohé o aktuálních skutečných poměrech v Číně napovědět.

Jaká je úloha místních politických špiček ve Vašem byznysu?

Příklad: v našem byznysu (vývoz z Číny) se zdá nulová. Ovšem na velkém obchodním setkání organizovaném místní nemalou privátní firmou za účasti zástupců z celého světa byla první řada sálu obsazena představiteli šanghajské municipality. Pro mě tam byli úplně zbytečně, podle pořádající firmy zřejmě jejich účast byla žádoucí .....
06. 10. 2013 | 16:13

Jana Pechová napsal(a):

Jan Benda
Nezklamal, ale ani nepotěšil :-)

Ale v každém případě děkuji - a zdaleka nejen za odpověď či samotný blog. Pište dál, moc ráda vás čtu :-)
06. 10. 2013 | 16:31

minatomirai napsal(a):

Mám stejný názor na Čínu jako autor, moje zkušenosti jsou pouze tříleté a další dva roky na Taiwanu.
Pro mne je Čína srdeční záležitost na rozdíl od Japonska, které mi k srdci ani po roce nepřirostlo.
Číňané jsou srdeční, velice velkorysí a vědomi si své historické důležitosti. S radostí jsem je v tom podporoval, v jejich mimořádném smyslu pro humor a komično, zvykl si na jejich lehce stádovou mentalitu, která je koneckonců mírumilovná a nekonfliktní.
Chodíval jsem jeden čas na obědy do rodiny kolegy, abych ochutnal domácí stravu a dal také vydělat jeho sestře, která se mu starala o domácnost. První jídlo byla vynikající vepřová polévka, druhý chod byla pražená sušená ryba a zelenina, k tomu rýže. Pochválil jsem to a od té doby jsem to míval vždy, když jsem přišel. Řešíval jsem to později tak, že jsem si nechával oběd donášet domů, kde většinu s výjimkou polévky zbaštil můj čínský pes. Všichni byli spokojeni, sestra, která si něco málo přivydělala, můj pes, který navíc dostával vařená kuřata a kachny, takže rybu bral jako nezbytný nutriční doplněk, a nakonec i kolega, který byl přesvědčen, že mi dopřál mimořádné kulinářské hody a péči jeho milované, byť prací sedřené sestry. Moje kulinářské orgie se odehrávaly ve skutečnosti jinde, v restauracích ve společnosti dalších čínských kolegů během večeří.
Vracím se do Číny příští rok, jsem zvědav, zda se něco změnilo za čtyři roky, co jsem tam nebyl. Myslím, že nikoliv, bude to jako návrat domů, do míst, které důvěrně znám, a mezi lidi, kteří mi nejvíce přirostli k srdci, a to včetně jejich společenských rituálů, které postrádám.
06. 10. 2013 | 16:42

Confucius napsal(a):

Cinane jsou pracoviti zatim co Cesi jsou lini. Cinan neceka az mu v hube pristane peceny holub , Cech stoji s otevrenou hubou a doufa..
06. 10. 2013 | 17:21

Jan Benda napsal(a):

To orchester... jakýkoli....nevím přesně, kam tou otázkou míříte. Ale budiž. Ve stavebnictví se točí velké peníze a "požehnání" politiky je nezbytné. Mmusíte si uvědomit dvě věci. Jednak stavební povolení trvá dva až čtyři týdny a jednak je tam i mnoho podvodníků. Možná jsou tam ti strejdové pro vás v první řadě zbyteční, nikoli pro vaše čínské partnery. Nevím jaký business děláte, ale čínská společnost funguje podstatně jinak, než společnost evropská. Číňané přemýšlejí jinak. Opravdu jinak. Je toho hodně co se do tohoto krátkého článku nevešlo o kultuře, o vyjednávání, o obyčejných dnech ani o frustraci a beznaději z neschopnosti a nerozumění mých kolegů, když jim musím doslova vnucovat podstatně lepší řešení, než si jsou vůbec schopni ve snu představit....Někdy mívám pocit, že bych měl k těm domům dávat návod k použití....
Politikové a k čemu jsou? K tomu, aby věděli, že "poddaní" něco dělají, ale hlavně... Ti politikové musí vykazovat nahoře, že se něco děje, že jim svěřené území prosperuje a že se všichni navzájem podporují. Politikové dodávají legimitu vašim obchodům. Není to jako v Čechách, kdy vaše úspěchy nebo neúspěchy nikoho kromě banky a daňového úřadu nezajímají. A politiky zvlášť. Jinak my politiky neuplácíme, k tomu je nepotřebujeme.
06. 10. 2013 | 17:42

cimprlich napsal(a):

Dobrý den, pane Bendo. Dovolte mi, abych připojil čtenářský zážitek o Číně z "péra" pana Josefa Průška . Jeho kniha vyšla už kolem r.1945 nebo dříve a jmenuje se "Sestra moje Čína". Není to akademicky pojaté pojednání, ale popis setkání s obyčejnými Číňany, s přírodou, životem a mentalitou.Děkuji vám za váš článek.
S pozdravem
06. 10. 2013 | 18:31

cimprlich napsal(a):

Dobrý den, pane Bendo. Dovolte mi, abych připojil čtenářský zážitek o Číně z "péra" pana Josefa Průška . Jeho kniha vyšla už kolem r.1945 nebo dříve a jmenuje se "Sestra moje Čína". Není to akademicky pojaté pojednání, ale popis setkání s obyčejnými Číňany, s přírodou, životem a mentalitou.Děkuji vám za váš článek.
S pozdravem
06. 10. 2013 | 18:41

strýc virus HxNx napsal(a):

minatomirai

umíte čínsky nebo japonsky?
myslím číst.
proč jste si dal ten svůj nick, když Vám Japonsko k srdci nepřirostlo?
pro neinformované: Minato Mirai je modernější urbanistický komplex v Jokohamě.
06. 10. 2013 | 18:46

minatomirai napsal(a):

Z jednoho prostého důvodu, strýci. Dobře zní, stejně jako Yokohama.
06. 10. 2013 | 19:10

Baba napsal(a):

I v Číně je prý rozdíl mezi podnebně příznivějším jihem a průmyslovějším severem. Ale možná, že ne.
06. 10. 2013 | 19:22

Jakelin de Mailly napsal(a):

Autor

Hezky napsáno.
Nicméně, má to bias omezeného pohledu, zřejmě se stýkáte jen s určitou částí populace.
Já byl v Číně několikrát služebně /HK, Shenzen, Chengdu, Beijing/ a využil jsem čas i k spoustě sólo cestování a poznávání.
Většina populace je primitivní a servilní, cítil jsem se až trapně.
Toto má na svědomí zřejmě kulturní revoluce.
Mezilidské chování, v běžném styku, mi přišlo nejhorší z trojúhelníku Čína/J. Korea/Japonsko. To samé stolování, to samé obchodní jednání, to samé služby, v podstatě všechno.
Venkov je pravěk, město divný konzum.
Památky v rozpadu nebo kýčovitě opraveny /např. nevhodné atrakce poblíž atd./.
Z Japonska a J. Koreje jsem se vrátil nadšený, z Číny vyřízený.
Odvolávat se na Čínu doby života Sun Tzu, dynastie Tang či Song, je pasé.
Vše je už jinde a jinak.
06. 10. 2013 | 19:34

Vovcan napsal(a):

Občan napsal(a):
Pane Bendo,
děkuji Vám za vynikající článek o skutečné Číně. Naši mladí, kteří tam na studiích strávili již několik let, mají stejné zkušenosti - čímž jen potvrzuji pravdivost toho, co jste napsal.
Škoda, že podobně neinformují o Číně diplomaté a reportéři.
---------------------------------------------------------------

Obcane a nepletete si Cinu se Sovetskym svazem?
06. 10. 2013 | 19:34

strýc virus HxNx napsal(a):

minatomirai

to zní opravdu dobře.
další přijde samo.
časem.
možná.
jsem vrcholně pobaven.
06. 10. 2013 | 19:35

Jemnický napsal(a):

Jan Benda

Pokud se podívám na současnou Čínu, nemá naprosto pocit, že vyrůstá z kořenů budhismu a je založena na principech Lao´c.
Čínu jako stát vždy rozložila korupce. Je to snad dnes jiné?

Nenasytný císařův je hlad po vládě světa.
Před ním jako dým se tratí tisíců dech lidí.
Marně ořou naše ženy-bodlák v polích vzkvétá-
marně ořou, jenom trní na nich jednou sklidí.
Válka žhne jak oheň žravý, žere muže, chlapce,
život lidský neplatí dnes víc než psa či vrabce.

Tu Fu
06. 10. 2013 | 19:56

minatomirai napsal(a):

Zdá se, strýcu, že jsem vás lubotomizoval. Nedejte se nicméně odradit a spusťe něco v japonštině, vím, že jsem vás zarazil v nádechu.
06. 10. 2013 | 19:58

strýc virus HxNx napsal(a):

minatomirai

lubotomizoval?
sakrblé, to ještě neznám.to je co? nějaké atomizace libým způsobem? vy budete sám Buddha!
spouštět budu, a to cokoliv, až sám uznám za vhodné, Vy , kterému se zdá...
06. 10. 2013 | 20:09

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

Říše středu vždy padla.
Akorát komunisti porazili Čankajška a pak slavně dobyli Tibet.
Až pojedu do Brna, vezmu Vám fotky, ať uvidíte tu kulturní úroveň.
Byl jsem tam naposled 2007 a nevěřím, že se za tu dobu cokoli pronikavě změnilo.
Napsal jsem Vám mail.
06. 10. 2013 | 20:13

Jemnický napsal(a):

Confucius napsal(a):

"Cinane jsou pracoviti zatim co Cesi jsou lini. Cinan neceka az mu v hube pristane peceny holub , Cech stoji s otevrenou hubou a doufa."

Už i staří Číňané měli starosti stejné jako my.

Nezdárné děti
Mám šedivou hlavu a sval mi změk;
z mých synů se žádný nepoved:
A-šu (let šestnáct) je líný jak veška,
A-s'üan (let patnáct) číst neumí dneska,
Jung a Tuan (těm třináct je let)
oba mi tvrdí: je dvakrát dvě pět,
A-t'ung (let devět) jen po stromech lozí --
vypijme číši: tak tomu chtí bozi !

T'ao Jüan-ming
06. 10. 2013 | 20:24

minatomirai napsal(a):

The days and months are not able to linger;
The four seasons press upon one another.
A cold wind shakes the withered branches;
Fallen leaves cover the long road.
My feeble constitution declines with the passing of time.
The black hair on my temples is early winter:
The white sign is now set upon my head.
The road before me gradually narrows.
My hut is an inn for a traveler,
And I am like a guest that must depart.
Away, away, to where am I going?
On the southern mountains is my old home.

Tao Chien si po večerech čte příběhy čínských císařů a přemýšlí o svém bížícím se konci.
Jeho poesie je bez emocí, tak rozdílná od perské. Jenom to víno je přítomno v obou.
06. 10. 2013 | 21:05

Fialenka napsal(a):

Pro pana Bendu: Podle toho co jsem četla, i od tady zmíněné paní Ondomišiové, tak v právu jsou Tibeťané. A když někdo někoho utlačuje takovým způsobem, jak jsem četla, že utlačují v Tibetu, nemůžeme to přehlížet. Vše na Planetě se nás týká.
06. 10. 2013 | 21:11

Jáchym napsal(a):

Jan Benda:
Splnil jste mi přání !
Nadšeně jsem si přečetl přílohu posledních literárek a řekl jsem si - kéž by tak alespoň článek manželů Bendových vyšel coby blog !
Dokonce jsem chtěl napsat panu Stejskalovi, jestli by vás neukecal, abyste ho zde otiskl.

Ale zatím jsem mu radil pokaždé špatně - všichni autoři jej odmítli.
Já si vůbec neuvědomil, že jste TEN Benda, co tu má blog!
Bohužel jsem Vás nečítal. Polepším se a doženu zmeškané !
Díky !!
*************************************************
Dotaz(y):
Četl jste knihu Stanislava Komárka Zápisky z Orientu ?
Jestli ano, co jí říkáte ?
Jestli ne, proč ?
*************************************************************

P.S. - pro kolegy:
Naklusejte do knihovny a půjčte si přílohu Literárek, z níž je tento článek.

Jmenuje se Pražská kulturní revue - Literární noviny - Čínská lidová republika.
Vyšlo jako příloha Literárních novin č. 40 ze 3. října t.r.

Až na jeden článek stojí všechny za přečtení!
06. 10. 2013 | 21:20

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....četla jsem si, píšete jako vždy slohově velice dobře,......sdílela bych jistě Vaše názory na Čínu, kdybych neznala její starou i novou historii.

Bohužel, na těch čtyřech pevných nitích má i Čína a její obyvatelé zavěšené nepěkné obrázky jak z dávné, tak i nedávné historie.

Z té novodobé,.....krutost, s jakou bylo zacházeno s obyvateli Tibetu,....zásah čínské armády na Náměstí Nebeského klidu,.....časté, až příliš časté vynášení rozsudků smrti, necitlivé zacházení s přírodou, kdy je vše podřízeno ekonomii, úspěchu a zisku.

Od startu politiky "Velkého skoku", dostává Tao dost velké trhliny.

Můj osobní dojem,.....zprostředkovaný jen na dálku je,.... že Čína by opravdu chtěla být nejen Říší středu, spíš Říší nad vším na zeměkouli.
Chtějí dostat "na kolena " USA, ostatní už pro ně pak bude "brnkačka". A souboj dolaru s ju:anem nevypadá na světových trzích zrovna růžově pro dolar.

Učit se čínštinu,..?...ta má budoucnost,.....a mně se do toho proklatě nechce,....až si Čína koupí Evropu, nebudu jim rozumět.

Díky za blog,.....Tužka.
06. 10. 2013 | 21:24

Fialenka napsal(a):

V tom výčtu, co mě nejvíce zajímá na Číně, jsem zapomněla na čínskou medicínu a mytologii jako jsou draci ochránci lidí. Nebo čínská kosmogonie - například se mi líbí obrázek z doby 2842–2738 př. n. l., který má na svých stránkách pan Malina (také sem psal). Na tom obrázku je
bohyně Nü-wa, údajná stvořitelka lidstva, a Fu-si, zakladatel civilizace a první mytický císař. Jsou zde zobrazeni s lidským tělem a hadími ocasy, jak se šťastně proplétají mezi hvězdami. V tomto pojetí a spojení jsou považováni za klasické ochránce manželství. Bohyně v rukou drží kružítko, které symbolizuje kruhový tvar oblohy a císař v ruce drží úhelník symbolizující čtvercový tvar země.
06. 10. 2013 | 21:33

minatomirai napsal(a):

mytologii jako jsou draci ochránci lidí.
--------------------------------------------------------
Drak nebyl nikdy považovaný za ochránce lidí, drak je symbolem moci, štěstí a prosperity.
Jenom ve Šrekovi je drak ochráncem, až se spáří s oslíkem a porodí mu draslíky.
06. 10. 2013 | 21:51

Fialenka napsal(a):

minatomirai

No z knih to nemám, jen z internetu. Třeba: "Východní drak je laskavý, ovládá základní vodní prvky ve vesmíru a tradice ho znázorňuje jako oblohu, na níž sídlí bohové a císaři. Východní draci jsou Synové Nebes. Číňané říkají, že jsou potomci Draka. Čínský drak (lung) je nositelem životní esence v podobě nebeského dechu (šeng-čchi). Přináší životní sílu určitému období. Vodu z deště, teplo ze slunce, vítr z moře, půdu ze země. V Číně je drak chápán jako symbol božské ochrany a bdělosti. Má schopnost žít v moři, létat po nebi, svinout se na zemi do tvaru hor. Je ochráncem lidí před zlými duchy, poskytuje jistotu všem, kteří mají jeho symbol, který je symbolem štěstí. Drak je spojen s východem, s oblastmi, kde vychází slunce."
06. 10. 2013 | 22:04

Medikolog napsal(a):

Krásný blog, díky.

Jestli ono Konfuciovo dědictví, kromě služební pragmatiky mandarínů, nezanechalo pro dnešní euroatlantickou civilizaci hlavní otisk v důrazu na uctivost a na plnění povinností. Plnění povinností (stejně jako v korejské a v japonské civilizaci) je teprve zdrojem práv a výsad.

Posice Tibetu v Číně je blízká posici Čech v Evropě, či v Říši... Je daná po věky, ale mnozí jí zneužívají a některým se nehodí do krámu, či chtějí víc, než je jim dovoleno dostat. Podporovatelé Dalajlámy jsou něco jako naši dnešní monarchisté.

Ze staletí stagnace a dekadence se první pozvedlo Japonsko po zjištění, že téměř čtvrt tisíciletí uzavření se světu má před sebou pouze dvě cesty. Stát se moderním koloniálním státem jako státy Evropy a USA, nebo se stát jejich kolonií. Následovala restaurace Meidži. Korea a Čína se z korupce a ze sebeuspokojení dostávaly mnohem obtížnějí... Paradoxně pod bičem Japonska.
07. 10. 2013 | 04:27

janbenda napsal(a):

Myslím, že není možné redukovat Čínu pouze na otázky lidských práv, Tibetu a jiné politické problémy. Jsou enormní, komplikované a už vůbec ne černo-bílé. To by bylo stejné, jako redukovat Českou republiku na opilého presidenta a jeho prostořeká, politicky hloupá prohlášení. Čína je bohatá a z moudrosti moudrých si můžeme ledasco odnést i pro naše dnešní každodenní problémy v deset tisíc kilometrů vzdálené zemi. Problém Tibetu je komplikovaný a já jsem ten poslední, který by měl o něm podávat jakákoli svědectví nebo vynášet soudy. Nemám v sobě odvahu Václava Havla redukovat lidská práva na jejich nedělitelnost. Vědomí složitosti života mi nedává právo na příkré a zjednodušené soudy nad lidmi, kteří se snaží stejně jako já prožít život tak nejlépe, jak jen dovedou. Kdo není schopen od sebe oddělit lidi od jejich politické vlády, ten nikdy nic neuvidí z kulturním bohatství nejen Čánym ale jakékoli země.
Zatím co západní myšlení je ve svém principu logické a redukcionistické, orientální myšlení je ve svém principu holistické. Oboje má své výhody i nevýhody. Zkusme tedy pro tentokrát vidět svět a problémy v jejich celistvosti a komplexnosti. Pokud se budeme trápit pouze těmi nevýhodami, všechno pozitivní nám zůstane uzavřené. V tomto směru se mi opravdu líbí to, že nic není jen dobré nebo špatné a smyslem života je hledat onu rovnováhu.
Ať si tedy z této mé úvahy a zkušenosti odnese každý to, co mu pomůže, co ho obohatí. A kdo nevidí nebo nechce vidět, tomu přeji hezký den.
07. 10. 2013 | 05:02

janbenda napsal(a):

oprava: ...ten nikdy nic neuvidí z kulturního bohatství nejen Číny, ale jakékoli jiné země.....
07. 10. 2013 | 05:06

Jáchym napsal(a):

Dodatek k 21:20
(Obsah celého čísla Kulturní revue, z níž je článek Jana Bendy)
http://www.literarky.cz/politika/svet/15953-praska-kulturni-revue-inska-lidova-republika
07. 10. 2013 | 12:50

svatební a pohřebni o.G.B. napsal(a):

autor 05:02

vane z Vás, že už jste východním myšlením trochu zasažen :-).
To je mi sympatické.
A píšete zřejmě ze Šanghaje - maličko závidím :-).
07. 10. 2013 | 18:32

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

autor:

"o frustraci a beznaději z neschopnosti a nerozumění mých kolegů, když jim musím doslova vnucovat podstatně lepší řešení, než si jsou vůbec schopni ve snu představit....Někdy mívám pocit, že bych měl k těm domům dávat návod k použití"

ano, rozumím :-). to je okamžik, kdy se rozhoduje jestli to dokážete překousnout (a dále úspěšně spolupracovat) nebo ne.

Jiný příklad: člověk na čínské straně velmi pečlivě zkontroluje dodací list, zda je v kontejneru všechno zboží, které mělo být dodáno, a potom spokojen s dobrou prací pošle listing ke kontrole Vám. Mezitím loď vyplula.. :-).

Chce to opravdu dobré nervy.
07. 10. 2013 | 20:04

pavel v napsal(a):

Myslím, že úspěch západní civilizace (každý by se chtěl mít jako my) byl podmíněn sdíleným hodnotovým systémem a dobrovolnou kázní zdejších obyvatel. Jednáme v souladu se svým svědomím (dodržujeme dobré mravy) protože chceme. Ne proto, že se bojíme trestu. To má obrovské výhody v tom, že můžeme svoji energii investovat do rozvoje společnosti (avšak ne pouze do ekonomického rozvoje). Naproti tomu členové primitivní společnosti musí své úsilí investovat do zajištění elementární bezpečnosti.

Jsem toho názoru, že Korejci i Číňané v nás vidí svůj vzor a to právě proto, že jsme tak úspěšní. Z toho důvodu se v Jižní Koreji prudce rozvíjí křesťanství.

V souvislosti s úpadkem křesťanství na Západě se drolí jeho hodnotový systém a to se koneckonců promítá i do ekonomiky - nikdo nikomu nevěří. Důvěra je však tou nejzákladnější podmíkou prosperity.

I v Číně je křesťanství na postupu a to pro ni představuje velikou naději do budoucna.
07. 10. 2013 | 21:38

lenox napsal(a):

A co prosím kulturní revoluce? Pan autor se o ní slůvkem nezmiňuje.
08. 10. 2013 | 11:42

janbenda napsal(a):

Pro Lenoxe: A co byste se prosím chtěl dozvědět? Kolik si asi myslíte, že by bylo zapotřebí stránek, aby se zachitil jen ten nejzákladnější rámec problému?
08. 10. 2013 | 16:22

argun napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Pechová:
Zkuste navrhnout panu Stejskalovi, ať nabídne blog třeba paní Ondomišiové, ohledně Tibetu je to osoba velmi kvalifikovaná.

To bezpochyby je. Ale obávám se, že by mnnoho čtenářů její sdělení nevydejchalo. Čína se v Tibetu chová jako regulérní dobyvatel, naprosto svinsky, jinak to kvalifikovat nelze. Jde o anexi území a cílenou likvidaci jeho kultury, posléze o likvidaci celého národa. O nic jiného jim nejde. Tibetané jsou dnes bezprávnými nevolníky ve své zemi. Ostatně vlna sebeupalování tibetských mnichů (v rozporu s buddhistickou tradicí) o ničem jiném nevypovídá. A Čínané na to mají čas, spoustu času. Silnice mezi Indií a Čínou napříč Tibetem toto strategické partnerství s evidentní ambicí na světovládu zřejmě dokoná. Ze střechy světa je totiž celý svět na dosah.

A propos, Jano Pechová, paní Ondomišiová není profesorkou.

Jan Benda

Že všichni Tibětané nejsou jako Dalajláma je sdělení, které asi nikoho příliš nepřekvapí. Stejně jako sdělení, že všichni křestané nejsou jako Ježíš z Nazareta. Plyne z této objevné myšlenky něco?

Jinak výborný blog. díky.
08. 10. 2013 | 17:51

argun napsal(a):

pavel 07. 10. 2013 | 21:38

Je s vámi docela legrace.
08. 10. 2013 | 17:59

scientist napsal(a):

pane Benda,
Váš text my připadal jako snůška klišé, ale raději jsem mlčel, neb v Číně jsem, na rozdíl od Vás, nebyl. Ale na druhou stranu jsem se opakovaně poučil, že to je argument falešný. Text paní Lomové je, myslím, dosti vypovídající. O Vás a trochu i o dnešní Číně.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/olga-lomova.php?itemid=21196
cituji

"Článek je snůškou neuvěřitelných hloupostí a opakuje snad všechna klišé, která lze v populární literatuře o Číně najít za posledních dvě stě let. Snaží se dokázat, že Číňan se od nepaměti rád podřizuje kolektivu, zájmy individuální nezná, a v důsledku toho se čínská tradice vyznačuje báječnou harmonií a stabilitou, která se nikdy nemůže změnit. To vše pak podle autorů dokládá, že „západní demokratický systém a vláda práva nikterak nezapadá do kulturní a společenské tradice Číny, a proto se všechny diskuse na toto téma setkávají s neporozuměním nebo odmítáním“.

Není Vám stydno. Aspoň trošku?
09. 10. 2013 | 16:11

argun napsal(a):

scientist

Že je pan Benda úspěšný konformista, je z jeho psaní již dávno zřejmé. Že je paní Lomová ambiciozní politická aktivistka - a nikoli sinoložka - už ted víme taky.

Osobně nemám žádný názor na to, co je horší. Ale stydět by se mohli klidně oba.

P.S. A do které party by jste zařadil sebe? V Číně jste nikdy nebyl, ale máte naprosto jasno. Inu vědec.
09. 10. 2013 | 18:19

Jáchym napsal(a):

Snad mi pánbu promine kouska toho tapetování - ono to sem patří víc než pod nezáživnou snaživku Lomovou.
*********************************************************************
Jáchym napsal(a):
scientist napsal(a):
Jáchyme, Vy se hoďte do stroje :)
************
Vědomile, já už v tom stroji, stejně jako Vy, už dávno jsem.
Jmenuje se myčka mozků.
Občas se pokouším si na svůj myslící orgán pokouším navléci prezervativ kritického myšlení. (Nic pohodlného,orgán se zapotí,ale dejte si to, člověk si sice tak neužije, ale méně často si připadá jako tupoun. A nechytne HIV stranictví.)

Je hezké, že jsme tu ve Vaší osobě narazili na na znalce antropologických zásad - pokud tomu správně rozumím, podmínkou nestrannosti je v popisované oblasti nežít - ať už trvale nebo přechodně.
Nuž, aj tak možno.
Kontakt se skutečností může mj. narušit zadání, k čemu má badatel dospět, ale jsou gerojové, kteří - třeba v oblasti politologické - se nenechají skutečností, v níž žijí, vyvést z konceptu a plní zadání objednatele, až se jim z uší kouří.
Nepředstírám že ze sborníku padám na zadek - nicméně v dané oblasti nemusí pršet, jen když kape. Informační plkáda běží v médiích hlavního proudu na plné obrátky a tak je osvěžující si tu a tam od kolovrátkového opakování nepatrného výseku čínské skutečnosti kapánek odpočinout.

Jestli se nebojíte, přečtěte si mnou doporučovanou ukázku onoho nositele Nobelovy ceny za literaturu.
Hašek s Borgesem hadr.

Že by se jednalo o oslavu čínské skutečnosti, to ani náhodou.
Společnost, která začíná povolovat publikaci takových nádherně sebekritických ptákovin, musí být dost jistá v kramflecích.
Text je asi tak oslavou komunismu, jako je jím dílo Bohumila Hrabala či Václava Havla.(Jeho Odcházení si velice vážím - kvalita literárního díla je nezřídka v protikladu s lidskými kvalitami autora.Mluvím o scénáři, film stojí díky autorově režii lejno.)

Čína je podle všeho fascinující směs dobrého a zlého - přičemž se posouvá opačným směrem než my.

Řiť světa nám budiž lehká.
09. 10. 2013 | 18:41
09. 10. 2013 | 19:39

janbenda napsal(a):

Pro Arguna a Scientistu:
Myslím, že na světě není nic snadnějšího, než někoho označit za konformistu, politického aktivistu, nařknout někoho ze sepsání klišé a jiných hloupostí. A pokud se studu píše, spíše byste se měli oba zamyslet sami nad sebou. Vždyť nemáte ani odvahu se pod ty své rádoby konformě hodnotící řádky podepsat vlastním jménem, aby člověk věděl, s kým má tu čest. Ale pokud se odvahy týče, asi je to pro vás také jen klišé a vůbec, asi není o čem hovořit.
Paní Lomová má nárok na svůj názor. Pokud si myslí, že Číňani touží po demokracii a svobodě, asi by měla zaměstnávat Číňany a zabývat se s jejich názory na všechna ta témata, denně řešit jejich osobní problémy atd. Ale o tom vy nic nevíte a netušíte....takže klišé....Na rozdíl od Vás to mám z první ruky. Nevím, kdo by se tu měl stydět dříve.
Jan Benda
09. 10. 2013 | 19:41

Jáchym napsal(a):

Co se týče demokracie:
Stanislav Komárek se domnívá, že převod tohoto čínskému myšlení naprosto cizího pojmu by zněl nějak jako "Přenesení mandátu Nebes na bedra prostého lidu".
A že v Pekingu je asi takový počet demokratů jako v Paříži taoistů. Tuším něco kolem dvaceti kusů.

Ostatně - zajímalo by mne, kolik procent demokratů je mezi českými politickými plkoni, ohánějícími se tímto pojmem.
Nejsem tak zcela proti vývozu demokracie, ale vyvážet jej do Číny z české ruppubliky je asi tak smysluplné jako vyvážet z Česka do Číny kaviár nebo buráky.
Tu a tam je někdo v květináči pěstuje, ale schroupá je potají sám.
09. 10. 2013 | 19:59

Jáchym napsal(a):

Jan Benda:
nenechte se otrávit - a napište, prosím, právě o těch problémech všedního dne, které se svými čínskými kolegy řešíte.

A dík za trpělivost !
Nepřátel se nelekejte, na Lomovou nehleďte.
09. 10. 2013 | 20:07

Neprakt napsal(a):

Tak si tady čtu o luzích a hájích v Číně a jak to tam mají dobře a promyšleně zařízený, Jak ten Konfůcius jim to tam vymyslel a jak se tam mají - posvém - dobře. A tak si říkám že tomu autorovy napíšu jak vidím a vnímám čínu já.
O Číně vím jediné, je mým konkurentem. To si nedělám srandu, stejné věci které dělám já tady se dovážejí z číny. /Pojmenuji to stroje a zařízení./ Konkurují mi lidičkové kteří prý přespávají ve fabrikách, jednou měsíčně dostano nové monterky a jednmou za tři měsíce je pustí ven kde si můžou za ušetřený peníz koupit mičku.
Ke své výrobě používají domácí materiál/já německý - za komoušů jsme měli taky domácí/, za elektřinu platí 1.5kč KWh - dle netu - mám tu psát za komoušů bylo...?/já dnes 4kč KWh/ - už to je trochu - nefér konkurence. Kdo za to může v tomhle "nepolitickém" povídání vynechám.
Ano hlavním mím stykem s čínou jsou její výrobky /dostaly se mezi konkurenci/ z Čech, Německa, Francie, VB - ostatní prominou. V poměru cena kvalita přes celou čáru /kvalita cena/ zvítězí Tajvan - Dnes Čína.
Nezapomenu tu podotknou že rozmach Číny začal s nenažraností západních podnikateů kteří přemístili technologii do zemí kde je pracovní síla levnější./ Trochu sarkasticky - Může, mají levnější život tak můžou dělat za míň./ O tom co to přineslo a ještě přinese tady i jinde nepíše nikdo. Tak třeba příště Vy.
Je to trochu nesourodé - to moje psaní a vaše pravidla čj nejsou má ale třeba to někdo pochopí a napíše.
10. 10. 2013 | 14:23

janbenda napsal(a):

Pro pana Nepraktu:
Jistě máte pravdu. Všechno, co se o Číně řekne, zároveň je i není pravda. To je pravda o Číně. Pokud jsem si všiml, ne všáchni pracují, jak píšete, ne všichni jsou otroky ve vlastní zemi. Nevím, co děláte a v čem vám číňani konkurují. Moje konkurence nejou bohužel jen číňani, to bych to měl snadné. Já soutěžím s architekty z celého světa a protože se jinde moc nestaví, není to žádná sranda. Zlaté časy jsou ty tam. Dobro jedněch je vykoupeno bídou druhých. ALe mohl byste mi říct, kdy naposledy byl svět fakt spravedlivý? Kdy nebylo chudáků, kdy zlo bylo po zásluze vždy potrestáno, kdy nebylo hlupáků i těch, kteří nemají nic lepšího na práci, než pomlouvat chudé.... já si nějak nemůžu vzpomenout. Ale žiju teď a dneska, tak se snažím, abych lidem něco řekl, že jsou i jiné možnosti na světě. Ten dědek Konfucius mě opravdu zaujal, protože je už více jak 2400 roků pod drnem a pořád na něj lidi nezapomněli, pořád jim ty jeho názory pomáhjí řešit každodení problémy. A ještě více mě zaujal Lao Tze, když říká, že nikdo není jen špatný a nebo jen dobrý, že na všem je něco, o čem stojí za to přemýšlet....., zkuste se na to podívat, ny internetu nebo v knihovně jistě najdete mnoho odkazů....že pravda je sice důležitá, ale pokud budete číst Martina Heidegera, tak ten se zabývá tím, co je pravda a jiní filosofové po něm a pořád se nemohou nějak dohodnout. Není lepší se zabývat tím, co je na světě dobré a nechat to zlé někomu jinému? Nevím, možná ne, ale jedno vím, že jsou i jiné cesty, po kterých se dá chodit, že není jen ta jediná....dobrou noc
10. 10. 2013 | 16:48

scientist napsal(a):

Jan Benda,
neznám Vaše motivy a těžko se jich můžu dobrat, takže můj výkřik, zda se nestydíte, není na místě. Omlouvám se Vám.
Zkusím se vyjádřit jasně a stručně:
1) nezpochybňuji Vaše zkušenosti z každodenního života, ale mám pochyby o interperatčním rámci, do kterého své zkušenosti z Číny zasazujete. (když například někdo popisuje svojí zamilovanost tím, že je to dáno osudem a ti dva se museli jednoho dne potkat a nikdo jiný na ně nečeká, lze o tom vést spor, aniž by oponent musel tvrdit, že cit i jeho prožívání není pravdivý)
2) režim v Číně má nějakou minulost a je také zodpovědný za fyzické utrpení nikoliv pominutelného množství lidí - a to jen proto, že s režimem nesouhlasí, či mají tu smůlu, že patří k pronásledovaným etnikům či náboženským skupinám. Nemluvě o dalších problémech, nepatlejme se v tom, jistě to sám víte líp. Zastřít tyto okolnosti tím, že je to kvůli kultuře Číňanů a že to vlastně ani jinak nejde (či jim to snad ani tolik nevadí), se mi nelíbí. Je to věc vkusu.
3) Import liberální demokracie je debilní nápad, pokud se dělá jako koloniální projekt a pomocí zbraní. Vnucování se mi příčí, ale stejně tak se mi příčí upírání. Nevím, jestli si to plně uvědomujete, ale to je to, co svým článkem děláte. Upíráte Číňanům liberální demokracii se slovy, že to není kompatibilní s jejich kulturou. Proto jsem psal, jestli se nestydíte.
10. 10. 2013 | 20:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,......můj první vstup byl k novodobé historii Číny.

Dovolím si druhý vstup,....je z časového období, kdy na uzemí dnešní České kotliny, vznikala první slovanská hradiště.

V té samé době psali staří čínští básníci své krásné verše a doplňovali je několika lehce načrtnutými obrázky.

Z veršů staré Činy.

Pro přítele.

Zelený džbán,
plný mladého vína.
Červená hlína,
z ní nizounký krb.
Déšť se spustí dnes k večeru.
Smím k nám třem tě poprosit.
Příjď.
Budeme pít.
Co jsi mne opustil.

Co jsi mne opustil,
sama jsem zůstala,
samotná musím tu žít.
Ruka má marně rozplést se chystala
zmotanou klubka nit.

Co jsi mne opustil,
vadnout jsem začala,
po světě chodím jak stín.
Jsem jako úplněk,
co noc je ze mne,
můj milý, míň.

Verše staré Číny a taky starojaponská poezie se mi moc líbí,...jemné, jako načrtnuté štětcem a voňavou přírodní barvou.
Pane Bendo,.....znáte tyto verše, .....Tužka.
10. 10. 2013 | 23:53

janbenda napsal(a):

pro Scientistu,
omluvu přijímám hlavně proto, že to není ovyklé, aby se tu na Aktuálně.cz někdo někomu omlouval za unáhlenost a potom, omlouvá se chlap a ne hlupák. A k tomu mám respekt. Paní Lomová neví, o čem mluví a mám pocit, že z ní mluví uražená ješitnost, ale to je její problém, ne můj.
Jinak spousta lidí neustále zaměňuje Čínu a obyčejné lidi s politickým systémem země. Já vyrůstal v komunistickém Československu a vím, že tu žilo mnoho a mnoho chytrých a poctivých lidí, kteří neměli s komunismem a prohnanou morálkou hrstky vyvolených nic společného. A moc se mi nelíbilo, když jim někdo chtěl přilepit nálepku jako že je z komunistického Českoskoslovenska a tudéž darebáci. To jsou přece pitomosti. Tak zkuste oddělit lidi a moc od sebe. S čínskou vládou nic nesvedu a nevidím smysl o ní psát ani o tom všem, co je s mocí spojené. Já celý život stavím domy pro lidi a nikdy nevím, kdo do mich přijde, zda hodný člověk nebo lump. Ale nemůžu při návrhu předpokládat, že v nich budou jen darebáci. JIstě člověk nemůže zavírat oči před nespravedlností a bídou, ale pokud s tím chce člověk něco udělat, musí začít sám u sebe a ne u druhých. Já jen vydávám svědectví o tom, co žiji.
Čínská kultura je bohatá, ale mnoho lidí to nevidí. Já to zpočátku také neviděl a svůj pohled na věci jsem filtroval skrze ono klišé, jako je mocenský útlak a náboženské pronásledování a pod. Jenomže jsem se nic nového nedozvěděl a nic se nenaučil. Já toho o Tibetu vím moc málo na to, abych o něm vydával nějaké soudy. Ale s Konfuciem jsem se začal setkávat celkem brzy a s tím, že zde všechno funguje jinak. Tak pokud jste zvědavý, jak to vlastně je a nechcete napříště opakovat názory jiných hlupáků, což ostatně Scientisti nikdy nedělají, tak se přijeďte podívat na to dobré a vydejte své vlastní svědectví. Bude o mnoho hodnotnější (třeba ne pro druhé, ale pro vás osobně), než to od paní Lomové. Ta neví o opravdové Číně zhola nic a jen předstírá. Takové věci i lidi jsou mi protivné.
11. 10. 2013 | 02:28

janbenda napsal(a):

Pro Tužku:
Zpěvy Staré Číny jsou moc krásné. Bohumil Mathesius vydal mistrné svědectví o kultuře Číny, jejím bohatství.....A znáte Vy nádherné vydání těchto zpěvů s ilustracemi pana Zdeňka Sklenáře? Je to tak nádherná kniha, jako ty verše samotné.
Psát o tomhle dává smysl, ale zabývat se současnou politikou této země, moc ne. Není na ní nic krásného.
A děkuju
11. 10. 2013 | 02:37

dennis napsal(a):

Zpozornel jsem od vety, ze Cina je dnes tak ruznoroda, ze se v ni clovek muze setkat s cimkoli, co lidska civilizace, kultura, historie kdy predlozila k videni. V jine velke zemi jsem se setkal s uvodni vetou: Cokoliv uvidis, je pravda, cokoliv uslysis je pravda. Proto mi prijde usmevne, kdyz se nekteri diskuteri dovolavaji sveho prava videt Cinu jinak nez autor blogu. Kolik stran by musela mit kniha, v niz by byla Cina popsana vycerpavajicim zpusobem? A tak s ohledem na delku blogu povazuju vypraveni pana architekta Bendy za nepochybne zasvecene a pokud mozno nestranne.

Jedna poznamka me zaujala: Kopirovani myslenek, poselstvi, dusevniho bohatstvi neni pro Cinana hrich. Precetl jsem si dva posledni blogy pana Urbana: o studentskych volbach a jejich priorite, kterou ziskali Pirati, a o utajovani informaci verejnych cinitelu v rozporu se zakonem, a to opakovane... Co je brzdou rozvoje vyrobnich sil a pokroku vseobecne - obchodovani s myslenkovym bohatstvim nebo jejich volne sireni.

Vzpominam na dobu, kdy nasi doktoranti, kandidati a doktori ved citovali z ruskych vydani odborniky celeho sveta, predevsim ty zapadni. Ochranci autorkych prav se mohli zblaznit. A delaji to dodnes.

Budhismus, taoismus, Konfuciovo pojeti sveta, zenbudhismus - kazdy z techto myslenkovych smeru nas presvedcuji, ze elementu, ktere ridi zivot jednotlivce i spolecnosti je jen nekolik a predevsim, ze jsou nemenne, pouze se jen donekonecna prolinaji. Clovek a lidstvo nikdy neprestane hledat spravnou cestu zivotem. A to hledani kazdy z nas proziva bud tise, nebo bourlive, pozitivne, nebo musi energicky nesouhlasit, sklada stripky vedomosti do velike a vzdy jen neuplne mozaiky, nebo taky ztvrzele lpi na jedinem spravnem nazoru (ktery se nesnese s nazory z jineho sveta)... Zdalo by se, ze mame uplnou svobodu v prijimani obrazu sveta. Svobodu mame, ale kazdy ma zrejme tu skvirku, kterou sleduje svet, jinak sirokou.
11. 10. 2013 | 07:41

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Jana Bendu,....napíšu, jak to bylo,....hledala jsem starý sešit poznámek z doby, kdy jsem studovala. Měli jsme učitele češtiny, který čas od času nechal přinést do třídy stohy knih,...a my jsme si na hodině literatury v nich listovali a četli. Pamatovala jsem si, že jsem si opisovala básně. Tu knihu nevlastním,....ani Verše psané na vodu,....z kterých mám rovněž několik básní opsaných.

Tak jednu, pro Vás, za milé odpovědi.

Déšť.

Prší.
Údolím jde žena,
po květech z hrušní šlape,
po bílém.
Loudá se.
V dlani fialový lem svých dlouhých šatů.
Mladá, roztoužená.
Kam jdeš? Kam jdeš?
Někým oklamat se dát?
Zmoknou ti vlasy.
Promokne ti šat.

Přeji krásné dny,....u nás prší, ale je déšť potřeba, bylo dost sucho,....možná proto jsem na podzim vybrala jarní déšť.
Tužka.
Tužka.
11. 10. 2013 | 10:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Dennis,.....napsal jste to moc dobře,...se zájmem jsem si to přečetla.

Tužka./teď už se podepíšu jen jednou, ne jako v předešlém vstupu,.... co jsem kde scvakla, nevím./
11. 10. 2013 | 10:06

Neprakt napsal(a):

Z Vašeho povídání mám pár pocitů:
Váš Konfůcius - cítím potřebu zakotvení, už Vás nebaví neustále bojovat a vymezovat se, chcete mít v životě "jistotu" v něčem, nebo alespoň v něčem.
Vaše - vždy byli chudáci, aneb dívám se jinam - tak proč jste se proboha nedíval jinam v Čechách. Proč jste emigroval, a nebo jste k tomuto životnímu postoji dospěl?
Jinak jako diskutér jste na zdejší poměry hodně solidní zacož Vám dík.
12. 10. 2013 | 11:35

Farniente napsal(a):

Jistě pane Bendo,

Čína je zemí politické a kulturní svobody a negativní obraz o ní zapřičiňují pouze (cit.)"klišé a předsudky, která jsou často účelově proklamována v masových mediích."
Ještě jste zapoměl dodat, že v žoldu západních ideo-diverzních centrál, aby to bylo kompletně jako z Rudého práva. Chce se mi věřit, že stejně nadšený článek byste napsal i kdybyste nebyl na zakázkách v Číně finančně závislý - ale nějak mi to nejde, už proto, že jste zamlčel, že jste článek nepsal pro Literární noviny, ale pro revui vydávanou velvyslanectvím ČLR, kde byly Literární noviny pouze najatým editorem (za čínské peníze). Když už jste do toho přisluhovačství jednomu z nejnelidštějších režimů světa, který se udržuje za cenu několika set poprav ročně šlápl, tak to prosím alespoň nerozmazávejte.
12. 10. 2013 | 18:57

Jaroslav Klenot napsal(a):

Nikdy jsem bohužel nežil v ČLR. Žiji v Praze s mnoha přáteli z jihovýchodní ASIE.
Někteří jsou budhisté, jiní katolíci, málo mimo církev.
Všichni, bez ohledu na stát jsou opředeni tou pavučinou, kterou jste popsal.
Život mezi nimi je krásný,
V druhé, třetí generaci jsou stejní jako našinci.
Tady je vidět, jak působí výchova prostředím.

Hodně zdraví

Jaroslav Klenot
13. 10. 2013 | 22:26

http://www.boola-games.com/images/90.php napsal(a):

I am sure this Jan Benda ? Kořeny čínské kultury has touched all the internet visitors, its really really pleasant piece of writing on building up new web site.
27. 02. 2014 | 00:23

Robin Os. napsal(a):

Jak je prosím možné, že teď v rámci sběru materiálu k bakalářské práce narazím na váš text, který je z většiny úplně stejný jako text doktorantky pekingské univerzity, překladatelky, která tento článek otiskla v Pražská kulturní revue v rámci China Investment Forum 2013? buďto jste doktorantkA, nebo je jeden z vás plagiátor..
04. 05. 2014 | 10:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy