Jak jsem bušil na dveře lékařské komory...

12. 02. 2019 | 19:26
Přečteno 7407 krát
aneb Kdo poradí bezradnému lékaři?„Posláním komory je především dbát, aby její členové vykonávali své povolání odborně a v souladu s etikou. Dále zaručuje odbornost svých členů, hájí jejich práva a zájmy a chrání jejich profesní čest. Je oprávněna nad nimi vykonávat v souladu se zákonem disciplinární pravomoc….Posudek je oprávněna na základě písemné žádosti vypracovat prostřednictvím svých oborových komisí vědecká rada komory, která garantuje odbornou kvalitu zpracovatele. O vypracování posudku může požádat kterýkoliv orgán Komory a také člen Komory… Posudek musí být vypracován do dvou měsíců od přijetí žádosti vědeckou radou. Tato lhůta může být prodloužena jen ve výjimečných a odůvodněných případech a to po souhlasu předsedy nebo sekretáře vědecké rady.“ Kodex ČLK

Dne 6. 8. 2018 jsem zaslal Vědecká radě, etické a revizní komisi ČLK,
Vědecká radě a etické komisi Ministerstva zdravotnictví ČR tuto žádost o posudek:


„Vážení kolegové,
značnou pozornost odborné i laické veřejnosti vyvolala reportáž ČT (Reportéři ČT, 18. 6. 2018), týkající se diagnostických a léčebných metod MUDr. Jana Šuly, praktikovaných na půdě nestátního zdravotnického zařízení Endala. V reportáži samotné a následných komentářích bylo opakovaně skloňováno slovo psychosomatika. Protože se psychosomatické medicíně soustavně věnuji, k tématu jsem se vyjádřil na svém blogu (Medicína na scestí aneb Jáchyme hoď ho do stroje, 20. 6. 2018).

Reportáž ČT nastolila řadu otázek o jejichž zodpovězení si, v zájmu dobrého jména psychosomatické medicíny i v zájmu ochrany pacientů, dovoluji požádat orgány ČLK a Mzd.ČR.

1. Endala s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení. Podmínkou samostatného výkonu lékařské praxe je atestace z vyjmenovaných oborů. Totéž se týká výkonu funkce vedoucího lékaře. Do odvysílání reportáže byl jako vedoucí lékař Endaly uváděn Dr. Jan Vojáček. Od vysílání reportáže ČT je prezentován jako poradce životního stylu. Informace o tom, jakou má Dr. Vojáček odbornou erudici, atestaci, na jejímž základě bylo uděleno oprávnění k výkonu praxe a k vedení zdravotnického zařízení však není dostupná. Ne webu Endaly Dr. Vojáček uvádí absolutorium univerzity funkční medicíny v Jižní Kalifornii (CFMP). Termín funkční medicína však náš zdravotnický systém nezná. Do odvysílání reportáže se Endala na webu hlásila k filosofii, diagnostickým a léčebným postupům Dr. Šuly, po odvysílání se od nich Dr. Vojáček v rozhovoru pro DVTV Daniely Drtinové veřejně distancoval a jakoukoliv zodpovědnost odmítl. Dr. Šula je podle dostupných údajů atestovaným ortopedem, přičemž uvádí až 95 % úspěšnost uzdravení u RS, autismu či onkologických nemocí. Tedy stavů zcela mimo atestovanou odbornost. Sám se veřejně označuje za zakladatele oboru psychoneuroimunologie. Otázkou je, na základě jakých atestací zmínění lékaři tuto praxi provozují, na základě jaké atestace byl udělen statut zdravotnického zařízení, jak je vymezena poskytovaná péče, resp. kdo je odborným garantem.

2. Lékaři Endaly diagnostikují prostřednictvím přístroje KME (Complex Medical Expert System), vyvinutým ukrajinským elektroinženýrem Igorem Orzheskyim. Otázkou je, zda je tento přístroj v ČR certifikován pro potřeby lékařské diagnostiky a jakou validitu mají takto získané informace.

3. Na webu Endaly jsou nabízena specializovaná, u nás údajně nedostupná, laboratorní vyšetření vzorků krve a stolice. Tyto analýzy mají provádět spolupracující laboratoře ve Švýcarsku, SRN a USA. Laboratoř ve Švýcarsku se však reportérům ČT na uvedené adrese nepodařilo dohledat. Otázkou je, jaké diagnostické testy a v jakých zahraničních laboratořích jsou skutečně prováděny, jaká je validita takto získaných informací, zda a jak je Státním ústavem pro kontrolu léčiv ošetřen transport biologického materiálu do zahraničí.

4. Dr. Šula v reportáži ČT odmítá sdělit složení velmi drahých vakcín a zdůrazňuje, že pacient musí bezvýhradně věřit v jeho schopnosti a úspěšnost 95 % uzdravení u jinak nevyléčitelných nemocí. Otázku je, jaké vakcíny Dr. Šula ordinuje, zda jsou řádně registrovány a schváleny SÚKL, pro jaká onemocnění.

Věřím, že se Vám podaří získat odpovědi na výše uvedené otázky. Prosím o sdělení výsledků Vašeho šetření. Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil“


Dva měsíce, které má vědecká rada na zpracování posudku, uplynuly jako voda. Odpovědi jsem se nedočkal. Raději ještě měsíc počkám, určitě mají podobných žádostí hromadu, říkal jsem si. Pořád nic. 28. 11. 2018 jsem vyřízení žádosti urgoval.


„Vážení kolegové,
dne 6. 8. 2018 jsem adresoval Vědecké radě, etické a revizní komisi ČLK podnět, týkající se podvodné diagnostické a léčebné praxe - viz. příloha. K dnešnímu dni jsem neobdržel žádnou odpověď. Prosím o sdělení stavu, resp. výsledku šetření mého podnětu. Přikládám též odkaz, v němž problematiku popisuji na svém blogu (KME: Revoluce v medicíně nebo podvod? 2. 10. 2018)
Děkuji za vyjádření. MUDr. Jan Hnízdil“


Pořád nic. Lámal jsem si hlavu, kde dělám chybu. Možná buším na špatné dveře. Když se mi nedaří navázat spojení s kováříčkem, zkusím přímo kováře. 13. 12. 2018 jsem žádost o vyřízení poslal ředitelce kanceláře JUDr. Kubíčkové a sekretariátu prezidenta ČLK.

„Vážené dámy,
dne 6. 8. 2018 jsem adresoval Vědecké radě, etické a revizní komisi ČLK podnět, týkající se podvodné diagnostické a léčebné praxe - viz příloha. Tento podnět jsem 28.11. 2018 urgoval - viz níže. K dnešnímu dni jsem neobdržel žádnou odpověď. Prosím o sdělení, zda byl podnět formálně zaevidován, v jaké fázi je jeho šetření a v jakém časovém horizontu mohu očekávat odpověď.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil“


Zase nic. V minulosti mi několikrát rychle a dobře poradil právník lékařské komory pan magistr Máca. Tak jsem ho 20. 12. 2018 požádal o právní pomoc.


„Vážený pane magistře,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Dne 6. 8. 2018 jsem adresoval podnět etické komisi a vědecké radě ČLK - viz níže a v příloze. Protože zůstal bez odezvy, dne 28. 11. 2018 jsem jeho vyřízení urgoval - viz níže, též zcela bez odezvy. Dne 13. 12. 2018 jsem proto požádal o zúřadování podnětu ředitelku kanceláře a sekretariát prezidenta ČLK - viz níže, zatím též bez odezvy. Prosím o sdělení, kde dělám chybu a jak mám formálně správně postupovat, abych se domohl sdělení, zda byl podnět přijat, zda je řešen a v jakém časovém horizontu budu informován o výsledku šetření.
Děkuji. Přeji klidné vánoce a dobrý celý rok 2019. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil“


Pan magistr ještě týž den odpověděl. A vůbec mne nepotěšil.


„Vážený pane doktore,
obávám se, že Vás tentokrát svou odpovědí nepotěším. Nejeví se mi, že byste udělal nějakou chybu, podání na jednotlivá oddělení ČLK nejsou nijak přehnaně formalizovaná, o tomto tedy celá věc vůbec není. Objektivně nejsem schopen ve věci nic dělat, nezbývá než daná oddělení urgovat. Já jsem zde řadovým zaměstnancem, nejsem nadřízeným jedné ani druhé kanceláře a už vůbec ne lékařům, kteří jsou členy zmíněných orgánů. Proto je nemám jak popohnat, ani nemám přístup k informacím, jak a kým je podnět řešen a kdy lze očekávat výsledek. Nezbývá, než věc urgovat právě u těchto orgánů. Nezlobte se, prosím. Není v tom nic osobního, neměl bych k tomu ani sebemenší důvod. Naprosto stejně bych byl nucen odpovědět komukoliv jinému anebo v jakékoliv jiné věci.
Je mi líto, že nemůžu mít příznivější odpověď. Bez ohledu na to samozřejmě ovšem i já Vám přeji krásné vánoce a jen to nejlepší v novém roce. Zdraví a hezký zbytek dne přeje Miloš Máca“


Připadám si jako v pohádce O slepičce a kohoutkovi. Tak dlouho běhala slepička pro vodu, až kohoutek umřel. A není to poprvé...

„Dovoluji si Vás požádat o sdělení, zda se v případě autologní biologické léčby kloubů prostřednictvím kmenových buněk tukové tkáně Orthokine jedná o metodu lege artis, odpovídající aktuálním poznatkům lékařské vědy a zda ji mohu svým pacientům bez obav doporučovat jako ověřenou a účinnou,“ napsal jsem 21. 10. 2009 Vědecké radě a Etické komisi České lékařské komory. Po řadě urgencí, odvolání a více než devíti letech od zaslání žádosti, jsem se vydání závazného stanoviska nedočkal. (Peripetie korespondence popisuji v knize Mým marodům, text: Revoluce v léčení kloubů? str. 84-87)

„Ve své ambulantní praxi jsem opakovaně konfrontován pacienty, těžce zdecimovanými letitou, podle mého názoru neúčelnou léčbou borreliózy či dalších infekcí prostřednictvím antibiotik. Protože nejsem odborníkem - imunologem, dovoluji si Vás požádat o posouzení a vyjádření, zda se jedná o postup lege artis, odpovídající současným poznatkům lékařské vědy. V případě potřeby a při zajištění všech právních aspektů jsem připravený poskytnout veškerou dokumentaci a součinnost. Kromě posouzení medicínských, si dovoluji Vás požádat též o posouzení eticko-právních aspektů tohoto klientelistického pojetí poskytování lékařské péče,“ napsal jsem a s řadou odkazů a podkladů v říjnu 2015 zaslal Vědecké radě a Etické komisi České lékařské komory. Po třech letech urgencí mi svitla naděje. „Jak logicky vyplývá z Vašeho dopisu z května 2018, kontakt s VR ČLK sice byl, ale věc zůstala nedořešena. Pokusím se o řešení...,“ napsal mi v červnu 2018 ředitel kanceláře revizní komise MUDr. Merhaut. V nadšení nad dlouho očekávanou aktivitou jsem ještě do sídla komory osobně doručil zdravotní dokumentaci několika pacientů, těžce poznamenaných problematickou léčbou boreliózy. A čekal na slíbené řešení...a čekal a čekal... K dnešnímu dni se nedočkal. (Peripetie korespondence popisuji v knize Příběhy obyčejného uzdravení, text: Nekonečný příběh antibiotik, str. 47-51). Jako jediná z institucí, které jsem oslovil, rychle a vstřícně zareagovala Česká společnost alergologie a klinické imunologie. Její místopředsedkyně, paní profesorka Bartůňková, ale bušila na dveře komory stejně marně jako já. Toto je dopis, který 12. 2. 2019 adresovala prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi

„Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás v záležitosti podnětu MUDr. Jana Hnízdila ve věci léčby boreliózy ve zdravotnickém zařízení Medicínské centrum Praha. Podnět přijala Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. Jako místopředsedkyně výboru této společnosti jsem byla pověřena řešením této problematiky.
Rozhodnutím pověřeného člena revizní komise ČLK ze dne 17.2.2016, ident. č. 16/76-001/0124 byla stížnost předána k dalšímu řešení revizní komisi okresního sdružení lékařů České lékařské komory v OS ČLK Praha 1 (viz kopie rozhodnutí).
Závěr: Doposud jsem neobdržela vyjádření této revizní komise
Dopisem ze dne 11.5.2017 jsem žádala revizní komisi ČLK pro Prahu 1 o vyjádření k podnětu MUDr. Jana Hnízdila ve věci léčby boreliózy ve zdravotnickém zařízení Medicínské centrum Praha.
Závěr: Doposud jsem neobdržela vyjádření této revizní komise
Dopisem ze dne 5.1.2018 jsem opět žádala revizní komisi ČLK pro Prahu 1 o vyjádření shora uvedené věci.
Závěr: Doposud jsem neobdržela vyjádření této revizní komise
V průběhu uvedeného období jsem prostřednictvím mého sekretariátu opakovaně telefonicky kontaktovala sekretariát OS ČLK pro Prahu 1 paní Bodišovou, která nás pravidelně ujistí o prověření záležitosti.
Žádám o nápravu a po tříleté korespondenci s revizní komisí OS ČLK pro Prahu 1 o jasné vyjádření ke shora uvedené věci.
S pozdravem. Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.“


Můj urgovací potenciál je vyčerpán. Jako řádný člen ČLK jsem 18. 1. 2019 požádal redakci profesního časopisu Tempus Medicorum o zveřejnění rekapitulace mého úsilí. „Mojí snahou je vyvolat otevřenou diskuzi kolegů a institucí, směřující k odpovědi na otázku, jak má lékař postupovat ve chvíli, kdy narazí na odborný či etický problém, jehož řešení přesahuje rámec jeho znalostí a možností,“ napsal jsem paní šéfredaktorce Rokosové. Prosba o potvrzení přijetí a vyjádření k žádosti o publikování zůstala - podle očekávání - bez odezvy. Už mi to hlava nebere. Musí v tom být něco osobního. Někde dělám chybu. Jen pořád ne a ne přijít na to kde. Členské příspěvky platím komoře včas. Jednou jsem se o pár týdnů opozdil a hned mi přišlo napomenutí s pohrůžkou vysoké pokuty. Tak si dávám pozor. Nevěřím, že když doktor zaplatí příspěvky, může řádit jako utržený ze řetězu. To by pak nápadně připomínalo placení výpalného neapolské mafii - kamoře a zákonu mlčení - omerty. Tak hluboko jsme snad ještě neklesli. U komory už jsem bušil na všechny dveře. Nezbývá, než to zkusit jinde.


„Vážená paní magistro,
ve své lékařské praxi opakovaně narážím na velmi problematické či podvodné diagnostické a léčebné postupy poskytované lékaři. Mám důvodné obavy, že tak dochází k poškozování zdraví pacientů i prestiže lékařského stavu. Na tyto problémy dlouhodobě a opakovaně upozorňuji orgány lékařské komory, která je podle kodexu pověřená dohledem na odborností a etikou lékařské profese. Moje podněty i urgence zůstávají řadu let zcela bez odezvy - viz rekapitulace v příloze. Protože jsem vyčerpal všechny možnosti v rámci lékařských institucí, dovoluji si Vás požádat o radu, jak motivovat ČLK k řešení těchto závažných problémů, případně zda se v této věci může angažovat nějaká správní instituce nebo Váš úřad. Děkuji za vyjádření. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil.“

Napsal jsem 17. 1. 2019 paní magistře Anně Šabatové, veřejné ochránkyni práv.

A kdyby to snad nevyšlo, stejně se nevzdám. Neustoupím! Nikdy! Ještě zbývá prezident Zeman. Ten mě pochopí. Ten přece všechno ví. Ten se s prezidentem Kubkem poradí. Pak to společně vyřeší. Práva pacientů, lékařů a všech občanů ochrání…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy