L.Štrougal: Ještě pár odpovědí - O létech na ministerstvu vnitra

06. 11. 2011 | 09:37
Přečteno 10075 krát
Přinášíme několik ukázek z nového rukopisu – druhého dílu pamětí Lubomíra Štrougala Ještě pár odpovědí, který zanedlouho vyjde v nakladatelství Epocha. I druhý díl vzpomínek bývalého předsedy vlády přináší zajímavé subjektivní pohledy na dobu, kterou někteří z nás dobře pamatujeme...


O letech na ministerstvu vnitra

Nejeden dotaz čtenářů směřoval i k choulostivému tématu – k Vašemu působení na ministerstvu vnitra. A zajímá je především, jakou cítíte odpovědnost za tehdejší praktiky Sboru národní bezpečnosti, především jeho utajených složek.

Když jsem byl v červnu 1961 jmenován ministrem vnitra ČSSR a seznámil se s celkovým postavením tohoto rozsáhlého resortu, uvědomil jsem si neracionální rozdělení pravomocí v rámci celé vládní exekutivy. Ministr vnitra – nadneseně řečeno – mohl rozhodnout v rámci výkonné moci téměř o všem podstatném. Celý bezpečnostní aparát, Veřejná bezpečnost, tajné služby – rozvědka, kontrarozvědka, vojska pohraniční stráže, civilní obrana včetně vojenských oddílů civilní obrany, vězeňství, inspekce ministra vnitra, vyšetřování v celém rozsahu, tiskový dohled, práce krajských národních výborů – toto vše bylo ministrovi vnitra podřízeno. Snad jen prezident republiky, a tedy i předseda rady obrany státu mu byl při rozhodování problémů spojených s bezpečností státu nadřazen. Zatím pomíjím klíčovou úlohu politbyra KSČ. V rámci československé vlády byl ministr vnitra vybaven neobvykle rozsáhlými pravomocemi, byl ve výjimečném postavení. Tuto mimořádně nebývalou koncentraci výkonné moci v rukou jediného člena vlády bylo třeba zásadně změnit. To bylo jasné na první pohled.

Vlastně jeho postavení spíše odpovídalo jedné z nejvyšších politických pozic, jak se to v některých socialistických státech formalizovalo – ministr vnitra byl členem politbyra vládnoucí strany.

Dostal jste tento úkol – změnit pozici vnitra a jeho ministra – už při svém jmenování?
Při nástupu do funkce ministra vnitra se mi nedostalo jakéhokoli programového zadání, doporučení ani od prezidenta A. Novotného, ani od předsedy vlády V. Širokého. Když jsem v září 1961 vyložil prezidentovi celkovou představu o úloze a pravomocích ministerstva vnitra, nesetkal jsem se sice se zásadními námitkami, ale s jakýmsi překvapením, s čím že to nový ministr přichází. V následujících týdnech se však už základní záměr nezpochybňoval. Jednalo se jen o tom, jak a kdy tyto změny provést.

Tak v průběhu let 1961–65, kdy jsem působil na ministerstvu, byla vyčleněna z resortu vnitra problematika vězeňství – odpovědnost převzal ministr spravedlnosti, Vojska pohraniční stráže a vojenská kontrarozvědka přešla do působnosti ministerstva obrany. Po roce 1965 pak tiskový dohled a koordinaci práce národních výborů převzal Úřad předsednictva vlády.

V té reorganizační agendě jsem navrhoval ještě vyčlenit z minis­terstva inspekci ministra vnitra, úřad nadaný rozsáhlou pravomocí včetně vyšetřování. Doporučoval jsem přeřadit inspekci do pravomoci generálního prokurátora – a zásadně tak přerušit, odbourat ty téměř historicky založené vazby inspekce k ministerstvu vnitra jako celku a k veškerým bezpečnostním útvarům zvláště. Bohužel, návrh jsem neprosadil a tento nežádoucí stav přetrvává dodnes.

To bezesporu ovlivňuje nepříznivě objektivitu inspektorů při prošetřování velmi závažných trestně právních kauz ve státě. Dovedu osobně pochopit, proč se policejní složky a tajné služby snaží mít inspektory lidově řečeno „nablízko“. Ale jako ústavní činitel jsem měl povinnost tu škodlivou vazbu, provázanost dvou – z povahy práce kontroverzních – úřadů zásadně přerušit. Nepovedlo se to v letech šedesátých – nedaří to se ani ve chvíli, kdy o tom spolu hovoříme.

A proč? Vliv vnitra stále přesahoval jeho zákonný prostor a uplatňoval se přímo ve vedení KSČ?
Vedoucí mého sekretariátu dr. Komárek, nevlastní bratr Valtra Komárka, mě upřímně upozornil, že ten, kdo „vyprodává“ pravomoci ministerstva, oslabuje jeho postavení v rámci státních orgánů, takového ministra jeho podřízení nepřijímají s nadšením. „Naopak,“ připojil nezapomenutelný plukovník Komárek, „takhle si moc sympatií nevysloužíte.“ A nevysloužil jsem si. Právě jakási nedotknutelnost vnitra patřila ke konstantám tehdejšího politického uspořádání a mnozí veřejnosti neznámí důstojníci měli na ústředním výboru každé dveře kdykoli otevřené.

V prvních dnech a týdnech jsem se zkrátka seznamoval s prací jednotlivých součástí a jejich představiteli. Klíčová byla moje úvaha o celé oblasti vyšetřování, které bylo dosud soustředěno v jednotlivých součástech SNB. Na Právnické fakultě jsme se učili, že v různých zemích, zvláště evropských, existují různé systémy uspořádání vyšetřovací agendy. Poněvadž jsem byl zřejmě příliš ovlivněn pročítáním rozsáhlých materiálů z nezákonných procesů, zvláště z první poloviny 50. let, prosazoval jsem, aby celou oblast vyšetřování převzala prokuratura či dokonce nově zřízená instituce vyšetřujících soudců. S tímto nápadem ale nikdo z partnerů – zejména generální prokurátor dr. Josef Bartuška a ministr spravedlnosti dr. Václav Škoda – nesouhlasil. Na vnitru se pak vyprávělo, že ministr – onen studentík z fakulty, jak mě někteří ministerští matadoři po mém příchodu nazývali – se asi zbláznil. Agenda vyšetřování zůstala organizačně v původní podobě. Ale výrazně se posílil všeobecný dozor prokuratury nad touto činností Bezpečnosti. Zkušenosti ukázaly, že to bylo optimální řešení.

Jak ovlivnila práci vnitra rozsáhlá amnestie prezidenta A. Novotného z roku 1960?
V polovině roku 1961 vstoupila opatření, která vyplývala z uvedeného prezidentského výnosu, do poslední fáze. Byla to nejrozsáhlejší amnestie v období let 1945–1989. Novotný při tvorbě tohoto významného rozhodnutí sám inicioval některá opatření k nápravě řady nezákonných nebo nepřiměřeně přísných soudních a správních rozhodnutí. A veřejnost to, myslím, velmi pozitivně ocenila. Prezident i vláda totiž jasně vyjádřili jednoznačné stanovisko: likvidovat především důsledky nezákonností z první poloviny 50. let a vůbec nastolit přísné dodržování práva v celé společnosti. Zaznamenal jsem četná osobní stanoviska prezidenta, kdy zdůrazňoval význam tohoto dokumentu jako důkazu nápravy protiprávních postupů. Byl jsem svědkem, kdy prezident – myslím, že to bylo při nějakém shromáždění nebo recepci na Hradě – debatoval se skupinou družstevníků, kteří se kriticky vyjadřovali k zemědělské politice strany a vlády. Byly to známé a oprávněné námitky k podhodnoceným výkupním cenám hlavních zemědělských produktů. To prezident úplně odmítnout nemohl, ale o to víc se snažil vysvětlovat, co všechno strana pro zemědělství udělala. Mimo jiné uvedl, že prezidentský dekret o amnestii prohlásil všechny protiprávní činy, ke kterým došlo zvláště v 50. letech při zakládání JZD, za amnestované. Amnestie tedy vytvořila prostor pro odstranění všech křivd. To kolektiv diskutérů sice ocenil, ale úpravu výkupních cen jim A. Novotný neslíbil.

Vraťme se ale zpátky na Letnou, do Vašich prvních dnů na ministerstvu.
Samozřejmě jsem nejvíc energie věnoval tomu, abych se podrobně seznámil s činností jednotlivých součástí vnitra a jejich představitelů. Zajímala mne především Veřejná bezpečnost. Byla nejpočetnější složkou československého bezpečnostního aparátu. Cílevědomě budovaná po II. světové válce byla racionálně organizovaná a výkonná. Pro roce 1945 tvořili její základ příslušníci policie a četnictva, kteří se nezkompromitovali s nacisty. Ještě v 60. letech jsem se setkával s mnohými předválečnými zkušenými kriminalisty, kteří byli dobrými učiteli nových mladých členů sboru.

Počet příslušníků Veřejné bezpečnosti v celém Československu nedosahoval v 60. letech dnešního počtu policistů České republiky. A připočítám-li k tomu členy Státní bezpečnosti, byl o několik tisíc nižší, než činí dnešní stav policie, BIS, rozvědky, všech městských policií dohromady. Nemluvě už o počtech soukromých a podnikových ochranek.

Směřujete tímto srovnáváním k nějaké aktuální úvaze?
Jistě. Minulý režim označují za policejní stát. Ale jak se dnešní počty projevují v bezpečnostní situaci? Výsledky jsou tristní. Sbor národní bezpečnosti byl za minulého režimu daleko efektivnější, úspornější a mnohem lépe ochraňoval životy a majetky občanů. Argument, že dnešní zločin je mnohem rafinovanější a používá nejmodernější techniku, neobstojí. Stejné možnosti má i policie. Za bývalého režimu bylo výjimkou, když se nepodařilo vraždy objasnit na 100 %. V posledních dvaceti letech jde o 80–85 %. Tím nesnižuji těžkou práci dnešních kriminalistů, spíš mě napadá, jaké podmínky k práci mají.

Celkový počet trestných činů je dnes objasněn tak asi ze 40 %. Dříve to byly nejméně dvě třetiny. A nejmenší objasněnost má dnes majetková trestná činnost, sotva 18 %. Takže se u nás krade a loupí většinou beztrestně. A velké, stamilionové kauzy zůstávají bez trestu. Jak už jsem uvedl, máme bezpečnostního aparátu nesrovnatelně více, ale kriminalita vzrostla až třiapůlkrát a objasněnost trestných činů klesla nejméně o třetinu. Růst reálných majetkových škod si netroufám ani odhadnout, proti minulosti jde o násobky. A jak se cítí prostý občan kráčející noční ulicí, víme všichni.

Ještě jedna poznámka: v 60. letech jsem se u Veřejné bezpečnosti naprosto nesetkal s korupcí. A že by podvody a podplácení mohly být propojeny na prokurátory nebo dokonce soudce, což je dnes už všední stav, to nás tehdy ani nenapadlo.

Pojďme tedy pootevřít tehdejší tajné komnaty…
Nejsložitější, pro mě neznámou oblastí práce na ministerstvu vnitra byly tajné služby vytvořené z členitých útvarů československé rozvědky a kontrarozvědky. Za rozvědku byl dle zvyklostí odpovědný přímo ministr, za kontrarozvědné útvary odpovídali jeho náměstci. Studiem různých statutů, téměř nic neříkajících stručných vládních výnosů či rozkazů v minulosti vydaných bývalými ministry vnitra jsem své znalosti o problematice tajných služeb příliš nerozšířil. Pro mě bylo naléhavé osvojit si základní kritéria, podle kterých lze práci rozvědky zásadně hodnotit. Efektivní tajná zpravodajská služba je nepostradatelnou součástí výkonné moci ve státě. Poskytuje informace, které nelze získat v normálním mezistátním styku. A je dnes běžné i ve vztazích spřátelených států, že si navzájem ověřují – za použití tajných služeb –, jak partner reaguje na ten či onen vzájemně projednávaný problém.

Každý předseda vlády je občas vystaven takovým situacím. Někdy je vše možné odhadnout nebo dokonce konkrétně zjistit. Ale v každém případě je třeba s touto zavedenou praxí profesionálně dokonale vybavených rozvědných služeb počítat. A že se rozvědky snaží „udržovat“ tajné kontakty s těmi orgány, které jsou nadány vrcholnými pravomocemi, je všeobecně známo. Vláda k takovým orgánům pochopitelně patří.

Uchránit vrcholná tajná rozhodnutí, strategické údaje je dnes, vzhledem k existujícím technickým možnostem, velice obtížné, ale pořád možné. Vyžaduje to však stále se zvyšující náklady na příslušné služby. Nicméně rozhodující úlohu vždy hraje profesionálně připravený člověk, dokonale fungující organizace a bezchybná spolupráce jednotlivých útvarů celé rozvědné agentury.

Vždy jsem se snažil, aby mezi ministrem a náčelníky různých útvarů rozvědky panovala plná vzájemná důvěra. Když jsem zjistil, že jsem nepřesně informován či podváděn, kde dohodnuté není respektováno, když jsem byl záměrně vystaven dokonce falešným informacím, neváhal jsem přikročit k personální výměně. Ve všech oblastech bezpečnostních služeb je důležité kvalitní kádrové složení. A v rozvědce toto hledisko vystupuje zvláště do popředí. Musím přiznat, že právě v československé rozvědce, v této části tajných služeb, jsem se setkal s nejlepšími profesionály vůbec. V 60. a 70. letech nemalý počet vysokoškolských absolventů nacházel své umístění právě zde.

Podívejte se, hlavním úkolem, posláním každé rozvědky je získávat informace. V dnešním světě jsou nejcennější hodnotou vůbec. Údaje o strategických otázkách v politické a vojenské oblasti a zvláště vědecko-technické poznatky jsou už desítky let v popředí zájmů každé tajné služby. O tom se dnes ve světě ­otevřeně hovoří. Současně se každá služba snaží poznatky získat včas. K tomuto účelu jsou uvolňovány svým rozsahem dříve nemyslitelné finanční prostředky. Nejmodernější elektronika, komunikační prostředky jsou dnes přednostně soustředěny v rozvědných orgánech států.

Nedávno se objevily v tisku názory, že taková činnost za Vás­ i ­Vašich následovníků byla nezákonná a nemorální. Ale myslím, že k žádnému formálnímu obvinění nebo obžalobě nedošlo.
Ani dojít nemohlo. Analýza japonského ekonomického vzestupu v 60. letech obsahovala údaje, že technický rozvoj jejich průmyslu vycházel z více než tří čtvrtin z poznatků získaných zásluhou všech forem rozvědné činnosti. Na světových veletrzích jsme měli možnost vidět početné skupiny japonských návštěvníků, jak zleva zprava, zespodu i seshora fotografují vystavenou technickou novinku. To byla informace získaná legálně, ale to nejhodnotnější bylo získáno jiným, v dnešním světě téměř tolerovaným způsobem. Pravda, někdo s diplomatickým pasem – když je jeho držitel při tom přistižen, je ze země vykázán, někdo i zatčen – ale zítra je vyměněn za obdobného profesionála pocházejícího „z postižené země“.

Nikdo se s tím nechlubí, nikdo to nepřiznává, ale každá rozvědka v této oblasti projevuje cílenou aktivitu. A v tom případě zasluhuje pochvalu a ocenění. Vše probíhá v utajení, poněvadž to stále je takzvaně nelegální. Ale všichni to dělají. Vítězí šikovnější. Dosud to tak je. Globalizace vnese nesporně do této oblasti podstatné změny. Mezinárodní spolupráce ve vědě a technice zaznamená – až na ojedinělé výjimky, zejména mám na mysli vojenský průmysl – široký rozmach. Vědecko-technické rozvědky hned tak z tohoto světa nezmizí. Získané informace budou stále hodnotnější; mají-li dnes cenu zlata, zítra to budou nejdražší diamanty světa.

Ovšem politické orgány nové České republiky mnohokrát daly ­najevo, že se od těchto a podobných aktivit z minulosti zásadně ­distancují.
Po politickém převratu v letech 1989–90 došlo k mnoha neuváženým opatřením i v rámci tajných služeb. Rozvědka je útvar, který státní exekutiva v zájmu kvalitního a efektivního vládnutí nezbytně potřebuje. Vytvořit výkonné rozvědné útvary a týmy vyžaduje mnoho času, výběr talentovaných lidí a trpělivé učení specifických dovedností. Jen dokonalá jazyková průprava a detailní poznávání cizího prostředí trvá léta. Každý politický zvrat ve státě nějakým způsobem zasáhne tajné služby – včetně rozvědky. Ale optimální přístup ke změnám vyžaduje selekci, diferenciaci. Hazardovat s profesní, odbornou úrovní rozvědných agentů-důstojníků tak, že šmahem všechny propustím, je neodpovědné, státním zájmům neprospívající, trestuhodné. To, co se po roce 1989 v Československu odehrálo s existencí rozvědných služeb, je výsledkem primitivního uvažování a trestuhodným počinem. Popřevratové vlády propadly pocitu, že rozvědná činnost je pro republiku nepotřebná. To je opravdu novátorský příspěvek novodobé České republiky.

To, co se v poslední době v této zemi stalo – mám na mysli zveřejnění jmen příslušníků – důstojníků a spolupracovníků československé rozvědky –, je čin, který nemá ve světě obdoby. Nejen jména výkonných agentů, ale i jména spolupracovníků rozvědek jsou v civilizovaných státech přísně utajená. Za únik takové informace v USA, v Anglii, v Rusku vynášejí soudy vysoké tresty. V Česku oficiální místa naopak oceňují, že vše je zveřejněno. Lidé prý mají právo vše znát. Bylo by vhodné, kdyby se při onom svobodném rozmachu informací lidé také dozvěděli, kde a čí zásluhou zmizely ony miliardy, ba biliony v naší novodobé dvacetileté demokracii.

A nyní k palčivějšímu tématu – takzvané kontrarozvědce…
Po svém nástupu na ministerstvo jsem vedle řešení celkové struktury ministerstva poznal, že nejsložitější problémy je nutné řešit právě u kontrarozvědných orgánů. V rámci ministerstva vnitra byly ustaveny čtyři kontrarozvědné správy. Tři se zabývaly civilní oblastí, tou čtvrtou byla vojenská kontraroz­vědka.

Na otázku, proč v rámci ministerstva vnitra existuje útvar vojenské kontrarozvědky, jsem nedostal od příslušných členů kolegia přesvědčivou odpověď. Vojska mně nepodléhala a Vojska pohraniční stráže podřízená ministru vnitra jsem byl rozhodnut převést pod ministerstvo národní obrany. Ministrem obrany byl můj dobrý známý, Jihočech, dokonce Budějovičan, armádní generál Bohumír Lomský, který s návrhem převzít do své pravomoci vojenskou kontrarozvědku – byť nepříliš rád – souhlasil. Bohumír miloval armádu, to byl jeho život, ale bez čeho by se v armádě klidně obešel, to byli politruci a vojenská kontrarozvědka. Věděl, jaký „milodar“ mu předávám. Posudky, které jsem si vyžádal od takzvaných nezávislých odborníků, vypovídaly, že poměry ve vojenské kontrarozvědce byly neutěšené.

Trochu přehnaně řečeno: běžný rozhovor nastupujícího brance s vojenským „kontrášem“ – jak se jim v hantýrce říkalo – skončil s tím, že aniž si to nový voják uvědomil, byl uveden do seznamu spolupracovníků. Seznam agentů kontrarozvědky byl tak nekonečný. Zkrátka, byl jsem opravdu rád, že se zbavuji alespoň jednoho velkého problému.

Letmý pohled na výsledky práce tří civilních kontrarozvědných správ přesvědčivě ukazoval, že útvary jsou přehnaně početné. Navrhl jsem takzvanou 3. správu zrušit a dvě zbývající při podstatné početní redukci spojit. Všichni mě – i ti, co se tvářili, že jsou jakoby mí přátelé – varovali. Jen prozíravý plukovník Komárek souhlasil s tím, že takové rozhodnutí schvaluje, ale co si s tím prý poté užiji, že mně nezávidí. A tak se také stalo. Návrh na rozsáhlou reorganizaci civilní kontrarozvědky jsem pochopitelně předložil Radě obrany státu. Předsedou tohoto ústavního orgánu byl prezident A. Novotný. Na schůzi Rady jsem po svém výkladu byl vystaven až neomaleným útokům vůči svým návrhům. Vypukla bez přehánění dokonalá vřava. Nikdy jsem ve vrcholných orgánech státu nic podobného nezažil. Počítaje i léta budoucí.

„Štrougal oslabuje bezpečnost ve státě, otvírá prostor nepřátelským živlům!“ – „Ministr vnitra postrádá revoluční bdělost!“ – „Kdyby byl tvůj táta naživu, ten by se podivil, jaké liberální názory má jeho syn!“ A další podobné hrozby padaly na mou hlavu. Bylo mi sedmatřicet let, z bývalého působení na minis­terstvu zemědělství jsem byl dost otřískaný neustálou kritikou. Jednou nebylo maso, pak brambory, ale tentokrát to byla i na mě opravdu silná káva. A. Novotný jako předsedající byl nápadně klidný a mlčel. Jediný B. Lomský bez rozčilení prohlásil, že předložený návrh je pro něj přijatelný. Jinak nikdo nemluvil. V nastalé atmosféře mě požádal předsedající, abych odpověděl na vznesené námitky. Příliš klidný jsem nebyl, ale říkal jsem si: Jsi tady nejmladší, ke starším se chovej slušně. Ale neodpustil jsem si připomenout členům tohoto nejvyššího orgánu, zřízeného ústavním zákonem, že se zřejmě neseznámili s argumenty v písemně předložené zprávě.

Docela otevřeně jsem uvedl, že jestli se někdo domnívá, že zrušení jednoho útvaru tajné služby a snížení stavu zhruba o 110 příslušníků ohrožuje bezpečnost republiky, pak jsme u základní otázky: Jaká je politická situace ve státě? Jak je politika strany a vlády společností vůbec přijímána, které úseky našeho života jsou nepřátelským působením ohroženy? Poukázal jsem na to, že útvar, který navrhuji ke zrušení, vykázal za poslední rok jen několik podezření, a to ve formě verbálních deliktů, které byly spíše kritikou než pomluvou. A k tomu mám držet v pohotovosti více než stovku dobře placených důstojníků?

Požádal jsem prezidenta, aby návrh byl schválen. Prosil jsem ho, má-li on sám závažné pochybnosti, aby návrh nebyl zamítnut, ale abychom se k problému příště vrátili. Prezident se v té situaci ukázal jako státník na svém místě. Dokonale připraven, argument po argumentu rozebíral podstatu předloženého návrhu. Návrh byl schválen.

Takže to byl nakonec A. Novotný, kdo se postavil za reformu na vnitru?
Když jsem se s prezidentem poté loučil, tiše mi řekl: „Tady jsi poznal, jak dlouhé prsty mají ti, co v Bezpečnosti stále vládnou. Je to jen pokračování toho, co nám provedli začátkem padesátých let.“

Měl pochopitelně na mysli nezákonnosti v letech 1949–54. S dovolením čtenáře odbočuji. Taková slova, tak uvážené, promyšlené jednání, připomenutí nedávných nezákonností v 50. letech, nikdy nelze zapomenout. Jak vidno, prezident Novotný ve prospěch této země udělal mnoho dobrého.

Říkáte, že to byl nezapomenutelný okamžik. Kdy se Vám znovu ­vybavil?
Jak to v politice bývá, některé situace se občas jakoby opakují. V závěru 70. let při diskusi v předsednictvu ÚV KSČ o problémech v národním hospodářství, nedostatcích na vnitřním trhu a nespokojenosti obyvatelstva, jsem předkládal jako východisko návrh reformovat ekonomický systém řízení a plánování. A. Indra mně vytkl, za souhlasu dalších členů dogmatické skupiny, ono zrušení jedné z kontrarozvědných správ v polovině 60. let. Bylo to v období narůstajících potíží na vnitřním trhu a s tím spojené zjevné nespokojenosti obyvatelstva. Indra v té souvislosti poukázal na nedostatky v některých odvětvích a na různé podvody a podvůdky na vnitřním trhu s tím, že by Štrougal jako bývalý ministr vnitra měl vysvětlit, zda redukce stavů ekonomické kontrarozvědky není příčinou v té době narůstajících negativních jevů. Tedy, vinen je nepřítel, který vše úmyslně sabotuje. Podivoval jsem se, jak Lojza, který se vždy o hospodářské problémy zajímal, mohl dospět k takové bláznivé úvaze.

Alois Indra zřejmě nezvážil, že námitky proti Štrougalovi – redukcí kontrarozvědky jsme údajně dospěli ke stavu, kdy bezpečnostní orgány dostatečně nečelí nepřátelské činnosti – přednáší v jiné době, jinému publiku, tedy ne v Bezpečnostní radě státu v roce 1962, ale předsednictvu ÚV KSČ v roce 1978, jemuž předsedá Gustáv Husák. Muž nezákonně obviněný právě onou zrušenou 3. kontrarozvědnou správou. Gusta velmi rozhodně odmítl Indrův názor, že hospodářské potíže jsou dílem nepřátelské činnosti s tím, že redukce kontrarozvědky byla plně na místě, avšak měla jednu vadu (jak řekl G. Husák), a sice že byla provedena příliš pozdě. „Já jsem,“ pokračoval generální tajemník, „měl po celou dobu své ‚vězeňské‘ svobody po boku vyšetřovatele z oněch kontrarozvědných útvarů a nechci vyprávět, co jsem si s ním všechno za 9 let zažil.“ A hluboce dojat se na chvíli odmlčel. Myslím, že jsme si my všichni přítomní, včetně Indry, vyčítali, že k takové všem nepříjemné diskusi vůbec došlo.

Co se Vám za dobu Vašeho úřadování opravdu povedlo?
Reorganizaci kontrarozvědných útvarů v centrále jsem pokládal pouze za první krok v reorganizaci celé této obranné tajné služby. Kontrarozvědka byla vybudována horizontálně – centrála měla podřízené útvary v krajích, v okresech. Pochopitelně v Bratislavě byla rovněž slovenská centrála, nadřízená krajům a okresům na Slovensku. Početné útvary byly vytvořeny po Únoru 1948 a reagovaly na situaci, která charakterizovala to nejsložitější údobí studené války v Evropě, ve světě. Ale v letech šedesátých, kdy jsem sloužil na ministerstvu vnitra, bylo již možné reagovat na příznivější podmínky ve vztazích mezi státy s rozdílným společenským zřízením.

Byly zde dva problémy, které jsem chtěl řešit. Za prvé: zrušit útvary Státní bezpečnosti na okresech. Na každém okrese byl v průměru 3–5členný útvar StB. Když jsem se na několika okresech – nebudu raději jmenovat, všechny byly z mého jihočeského kraje – přesvědčil o práci těch několika „jakoby utajených“ jednotlivců, byl jsem rozhodnut. Tito spolupracovníci vykazovali činnost, kterou nemíním vůbec popisovat. V jednom okrese mi připadalo, že tudy snad prošel jistý známý, literárně ztvárněný dezertér z rakouské armády. Ta okresní oddělení StB neměla nárok na život. Ale s tím souvisel druhý problém. Ze zákona o policii vyplývalo, že náčelník tohoto malého útvaru StB na okrese je zároveň okresním velitelem SNB, tudíž mu byla podřízena celá okresní organizace Veřejné bezpečnosti, která měla 60–100 příslušníků.

Jak se to projevovalo v práci Veřejné bezpečnosti, tedy těch lidí, kteří nejvíce přicházeli do styku s obyčejnými lidmi?
Nepříznivě, protože normální pořádková, dopravní a kriminální služba potřebovala odborníky a těmi velitelé z StB často nebyli. Ale jinak si při vzpomínkách na tuto dobu dobře pamatuji, že Veřejná bezpečnost měla nejen kriminalistická esa, jako byl plukovník Kalivoda, ale i spoustu neznámých „okrskářů“, obyčejných příslušníků, kteří znali dobře terén, lidi i rizika v příslušném místě. Často neměli kdovíjakou techniku a mnoho kilometrů nachodili pěšky. Ale sloužili každodenní bezpečnosti lidí dobře, a měli také proto docela velkou autoritu. Takže jsem musel řešit jejich postavení a systém velení.

A když jsem se připravoval na řešení zmíněných dvou souvisejících problémů a radil se s prezidentem – předsedou Rady obrany státu, tak mi sdělil: „Já jsem čekal, že s něčím podobným přijdeš. Ale můj názor je se vším posečkat, to by pro mnohé bylo příliš silné kafe a mohl bys s tím mít potíže.“ A bylo to. V roce 1968 jsme se k tomuto řešení mohli vrátit. Ale přednost měla příprava strategických reformních kroků. Vojenská okupace všechno zhatila.

Říkal jste mi, že chcete také docela vážně promluvit k problému spolupracovníků tajných služeb.
To souvisí s ještě jedním záměrem, který jsem měl. Když jsem viděl ty nepřeberné seznamy agentů a zároveň jsem zaznamenal upozornění, že není vše v pořádku, uložil jsem, aby seznamy byly prověřeny. Vzápětí mi všichni říkali, že je to nereálné, že pravdivý obraz neodhalíme. Když jsem v dubnu 1965 z funkce ministra vnitra odcházel, tak mi bylo jasné, že prověřovat následně seznam agentů, spolupracovníků Bezpečnosti a tajných služeb je opravdu nesmysl. Jediné, co lze vůbec pozitivně ovlivnit, je systém získávání nových spolupracovníků. To byl úkol nově nastupujícího ministra vnitra. Když jsem se tedy po prvních měsících – pravda, jen povrchně – seznámil se zaměřením jednotlivých služeb a útvarů, dospěl jsem k závěru, že na ministerstvu vnitra je zapotřebí programových, personálních a organizačních změn, na které nemůže stačit ani pět let. Tehdy jsem žil v bláhové naději, že i můj případný nástupce bude v reformách pokračovat. Bohužel, všechno bylo jinak. Od roku 1966 až do osmašedesátého se můj nástupce J. Kudrna vrátil zpátky k objektivně překonanému pohledu na cíle a praxi Bezpečnosti. A hrubou chybou A. Novotného bylo, že mu tento konzervativní obrat toleroval. Dovolím si ještě jednu poznámku, a to k závažným personálním opatřením ve všech složkách vnitra po vojenské okupaci v srpnu 1968. V letech 1969–70 byly propuštěny stovky příslušníků SNB pro nesouhlas s okupací. Většinou šlo o vyšší důstojníky, kteří byli stoupenci reforem z roku 1968. Jejich odchod výrazně oslabil a vlastně zastavil žádoucí změny v bezpečnostních složkách. Pak převládly jednoduché, jednostranné, dogmatické pohledy vedoucích funkcionářů rozhodujících útvarů na společenskou situaci. To pochopitelně ovlivňovalo způsoby řešení stále složitější politické situace v 70.–80. letech. A nyní zpět k vaší otázce.

To, co policii a tajné služby po politickém převratu bezpochyby na dlouhá léta velice poškozuje, je zveřejnění seznamů spolupracovníků bezpečnostních služeb. Bez informací získávaných prostřednictvím agenturní sítě nemůže většina policejních útvarů efektivně pracovat. Seznam policejních agentů je v každém civilizovaném státě přísně utajený. I ten nejserióznější dobrovolně spolupracující občan plní tuto přijatou úlohu pod podmínkou, že pracuje v utajení. Bez takové záruky nikdo spolupráci nepřij­me. A ani přijmout nemůže. Veřejnosti známý spolupracovník bezpečnostních orgánů je logicky k nepoužití.

V současné situaci v ČR se každý spolupracovník musí obávat, že se bude opakovat ona veřejná mediální prezentace seznamu důstojníků a spolupracovníků bezpečnostních služeb, kdy jakýsi pan Česnek – majitel včera tajných, leč zítra veřejných údajů – informace zveřejní. To vše prý v zájmu lidských práv. Je třeba zároveň připomenout, že převážná většina společnosti nyní pokládá agenta–spolupracovníka Bezpečnosti za jakéhosi bezcharakterního člověka, kterého označuje nelichotivým pojmenováním – práskač, donašeč, udavač. Nevýkonná agentura, to je dle mého přesvědčení vážný problém dnešních českých bezpečnostních služeb. Bez seriózních spolupracovníků nelze efektivně odhalovat a postihovat trestnou činnost v zemi.

Ale to není Vaše jediná výhrada k problému tajných spolupracovníků…
Mluvím o tom poprvé. Počátkem roku 1990 rozhodl nový ministr vnitra Richard Sacher, zřejmě i se souhlasem prezidenta a nového politického vedení, o jednom mimořádném opatření. Z tajné evidence osobních svazků, které kontrarozvědné služby za 45 let vytvořily, rozhodl vyjmout stovky – některé zdroje mluví o tisících – agenturních záznamů, které se týkaly jistých osob.

Víte, koho se týkaly?
Těch, kdo po politickém převratu zaujali důležité funkce v novém politickém, společenském a hospodářském uspořádání. Z historie nejrůznějších zemí je přece známo, že k takovým krokům se po státních převratech obvykle přistupuje, zejména když se mění ideově politická podstata režimu. Důvod je zřejmý. Nový režim nemá zájem, aby byly zveřejněny různé pravdivé i třeba nepravdivé informace o životě, jednání a názorech jednotlivců, kteří náhle stanuli na vysokých místech veřejného života. Jen tak si lze vysvětlit Sacherovo opatření. A není rozhodující, jestli byly příslušné svazky prominentů předány příslušným osobám nebo skartovány. Oficiální místa totiž o této utajené operaci vůbec nic nezveřejnila. Ovšem nebylo vzato v úvahu jedno důležité poučení z historie podobných operací. Bylo by totiž krajně naivní myslet si, že v závěru 80. let nepřemýšlela řada důstojníků tajných služeb o různých variantách politického vývoje v zemi. A tedy i o případné politické porážce stávajícího režimu. Co pro tyto zpravodajce bylo nejvýhodnější? Uchovat si to nejdůležitější. Poznatky o nových prominentech. Tak vznikají duplikáty nejrůznějších tajně získaných zpráv o názorech a jiných osobních záležitostech nových vládců. Námitka, že tohle prováděli příslušní důstojníci v rozporu s platnými předpisy, neobstojí. Mentalita příslušníka tajné služby, jehož hlavním úkolem je chránit bezpečnost státu, je jasná. Ta či ona informace v daném osobním svazku je pro něj cenná a cítí osobní povinnost zachovat ji pro budoucnost, prostě předejít její ztrátě nebo zničení. A tak žijeme ve světě, kde existují různé duplikáty, „tajné dokumenty“, jejichž případné zveřejnění by mohlo vážně poškodit veřejnou prezentaci osob, které se už dvacet let pohybují ve vrcholných patrech politiky. To by ovšem zasáhlo jejich už dnes velmi nízkou důvěryhodnost.

Zdá se, že se Vám ani po desítkách let problematika vnitra nevyhýbá.
Když ministr vnitra odchází z úřadu, je dobrým zvykem, že za sebou zaklapne dveře navždy a nikdy se sem nevrací. To je logika tohoto resortu. A je třeba navždy zapomenout na tajemství, přísně utajovaná fakta, která byla určena ministrovi vnitra, jen pokud byl ve funkci. Tak se snažím chovat i já, a proto možná nemohu na úplně všechny otázky odpovědět...


(Rozhovor vedl dr. Zdeněk Jirků)

Publikováno na www.brejle.net

(Zítra na www.brejle.net čtěte další úryvek: Vzpomínky bývalého šéfa zemědělského zázraku jménem JZD Agrokombinát Slušovice - Františka Čuby)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

J. napsal(a):

Pane Stejskale, co Vy na to?
Zde píše o Havlovi PRAVDU i někdo jiný
a já nejsem s p.Šternem v žádném příbuzenském vztahu, ani jsem nikdy nebyla...
06. 11. 2011 | 09:45

Béda napsal(a):

J. Krůta,

díky za zpřístupnění zajímavého osobního pohledu zůčastněného politika (který ač mimořádně inteligentní od pohledu vypadal, že neumí do pěti napočítat) na nedávnou historii.

Rád si počtu zítra u vás na Brejlích v osobních pamětech významného ekonomického praktika minulé doby.

Ještě jednou Ď..
06. 11. 2011 | 10:42

schlimbach napsal(a):

pane Krůta, díky za vynikající blog :)
06. 11. 2011 | 10:54

Jozef napsal(a):

Text je to odvazne uzitocny,
lebo zijeme v dobe riadenych dezinformaci,nadvlady mytov,polopravd a lzi.

Stat,ktory nedisponuje kvalitnou tajnou sluzbou a prostatnymi mediami,statnickou mienkotvorbou v nich, je bezmocny,nahy v trni.Aj keby disponoval silnou hospodarskou bazou.Nieto este vypredanou,odovzdanou.
Dobry prislusnik tajnej sluzby sa pripravuje najmenej 10 rokov.Rozprasenie tajnej sluzby statu je preto cinom tazkej vlastizrady.

Slovenska tajna sluzba je na Slovensku vnimana ako jedna z najslabsich tajnych sluzieb,operujucich na Slovensku.Jedna z najslabsich,ale v slovenskych rukach.
Dokazom tejto skutocnosti su neustale utoky medii v zahranicnych rukach,vratane bratislavskych dennikov, na slovensku tajnu sluzbu.Okupacne media nevyhybaju sa ani uverejneniu mien a adries prislusnikov.Pracovat poctivo pre narod v tajnej sluzbe je preto aj nemale hrdinstvo.

O ceskej tajnej sluzbe,kedze ma podporu prowashingtonskych prazskych medii, je dost dovodov si mysliet,ze je ciste pobockou CIA,ze je ciste servisnou organizaciou cudzich zaujmov.BIS vo svojej typickej nadpraci v zaujme raketovej zakladne proti Severnej Korey,utoci na agentov KGB - na ruskom velvyslabnectve...
V BIS su asi taki kvalifikovani vlastenci,ze si ani nevsimnu,kedy moc nad Wall Streetom a velenie nad CIA prevzali Cinania...

Rad by som sa v tychto vyrokoch mylil.
06. 11. 2011 | 11:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text vykazující znaky spamu (neustále se opakující identické texty v debatách pod různými blogy).

Děkuji za pochopení.

Já na to nic, paní J,

Libor Stejskal, editor blogů
06. 11. 2011 | 11:28

J. napsal(a):

To nebyl spam, pane Stejskale, to byla pravda.
Jenom se to Vám, havlistům, dost těžko čte.
Až se mi chce říci, že to mohl napsat "třídní nepřítel".

Vám, pane Stejskale, došly argumenty.
Dřív nebo později uznáte, že pravdu mám já...
Hezký den.
06. 11. 2011 | 11:37

Petr B. napsal(a):

"Richard Sacher, zřejmě i se souhlasem prezidenta a nového politického vedení, o jednom mimořádném opatření. Z tajné evidence osobních svazků, které kontrarozvědné služby za 45 let vytvořily, rozhodl vyjmout stovky – některé zdroje mluví o tisících – agenturních záznamů, které se týkaly jistých osob"

Určitě si Richard Sacher nechal udělat kopie a seznam těchto osob má teď někdo k dispozici a může celých 20 let vydírat a v podstatě ovládat tento stát. Nechtělo by to vyšetřit? Hodně věcí po listopadu 1989 by se tím vysvětlilo, ačkoliv by nám to způsobilo šok a na politické scéně by nastalo obrovské střídání stráží.
06. 11. 2011 | 11:42

JenTak napsal(a):

Rád bych soudruhu Štrougalovi omlátil jeho hodnocení polistopadové situace vnitra a potažmo státu o hlavu. Bohužel nemůžu. Je to smutné, ale nejde to. Za bolševika bych to považoval za černou propagandu.
06. 11. 2011 | 11:51

Občan napsal(a):

To Jozef:

Bohužel se vůbec nemýlíte a Váš popis je zcela přesný.

Československo a později ČR se řadí mezi několik málo zemí (a to říkám jen proto, abych netvrdil kategoricky, že je jedinou takovou zemí na světě - zatím jsem však na jinou tak hloupou nenarazil) na světě, které po převratech (resp. po pokusech po ně) veřejně rozkryly své tajné služby.
Tím jsme se nejen svlékli donaha, ale ještě jsme si natřeli otvůrek indulonou a hluboce se předklonili.

Nepochybně jsme tím mnohým způsobili velkou radost, což nám nesmírně "prospělo" jak hospodářsky, tak bezpečnostně. Proto jsme dnes tam, kde jsme - smetištěm, nevolnickou montovnou bez vlastního průmyslu a výzkumu, potravinově nesoběstační a bezpečný ráj pro lumpy z celého světa. Naše tajné služby se o závažných skutečnostech dozvídají jako poslední, obvykle od chlapů z hospod, kteří si o nich přečetli na zahraničních webech, případně si z nich ty ostatní dělají nepokrytě "legraci" (eufemismus, odpovídající výraz zde patří mezi zakázané). A nedomnívám se, že by to bylo geniální zastírací taktikou; chování našich "politiků" svědčí o hořké realitě trapné neinformovanosti.
06. 11. 2011 | 12:14

Občan napsal(a):

Pane Krůto, děkuji za výborný blog.
06. 11. 2011 | 12:15

J. napsal(a):

Řekla bych, že tři čtvrtiny dnešních "politicky činných" (včetně Havla) mohlo být v absolutní špičce zde zmiňovaných seznamů.
Proč byli tito a tyto vyjmuti a vyjmuty?
Kdo by si tu hrál na ministry, poslance, senátory a prezidenta (y)?
06. 11. 2011 | 12:23

zemedelec napsal(a):

Pane Jen Tak 11:51
Dobré.
Myslím,že nejen hodnocení polistopadové,ale hlavně předlistopadové.
Jestli se někdo domnívá,že bude kritizovat,nebo znevažovat svoji práci,nebo celé KSČ,tak se mýlí. I když ze svého pohledu musím napsat toto.Po založení JZD,byl dosti problém,muselo se hodně dotovat a hlavně státní statky.To by mohl trochu objasnit jako dlouholetý předseda vlády.Jenom na okraj,co zaseli,teď bohatě sklízíme a měl by si přinejlepším sypat popel na hlavu.
06. 11. 2011 | 12:40

ld napsal(a):

Autor,

výborné čtení!
Akorát to nebude nic zajímavého pro ty, co s Alvarovou shoppují. Časy se mění.
06. 11. 2011 | 12:53

Občan napsal(a):

To zemedelec:

Kéž bychom sklízeli, co komunisté zaseli.
To bychom totiž dnes nebyli smetištěm Evropy, kam okolní země vyvážejí k jídlu obyvatelstvu to, co by doma NESMĚly dát ani do žrádla prasatům. Za komunistů jsme byli nejen potravinově soběstační, ale vyváželi jsme KVALITNÍ potraviny do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Chleba nezplesnivěl do tří dnů po zakoupení, mléko zkyslo a nikoli zasmrádlo, špekáčky obsahovaly maso a špek, máslo bylo žluté, voňavé a dala se na něm usmažit vajíčka.

Co se dotací týče - nevím, jak to bylo s dotacemi před plyšákem, ale DNES nebýt jich, nebyl by v ČR už ani jeden zemědělec. A, jen tak mimochodem - stačí se podívat na fotky venkova z první republiky, z konce 70. let a dnes. Většina zděných pohodlných rodinných domů, které dnes vidíme na venkově, byla postavena PO r. 1948. Po r. 1948 jste tu nenašel půdu ležící ladem, po r. 1990 jsou jí tisíce hektarů a množství neobdělávané půdy stále roste. To samé platí o zemědělské půdě zničené zástavbou.

Štrougal se věru nemá za co stydět.
06. 11. 2011 | 12:58

Radkin Honzák napsal(a):

Zbává už jen jediné: ŠTROUGAL FOR PRESIDENT!
06. 11. 2011 | 13:09

Občan napsal(a):

To Honzák:

Na to je už moc starej a užívá si zaslouženého odpočinku.
Někdo holt umí odejít včas a relativně důstojně...
06. 11. 2011 | 13:14

JenTak napsal(a):

Radkin Honzák.
Při znechucení občanů nad svoločí, která se přehnaně eufemicky nazývá politiky, bych se ani nedivil, kdyby národ po přečtení Štrougalových pamětí trval na hesle "ŠTROUGAL FOR PRESIDENT".

Zde se ukazuje prozíravost vlády při stanovení vyšší DPH na knihy, která zabrání národu si přečíst Štrougalovy paměti.
06. 11. 2011 | 13:17

Radkin Honzák napsal(a):

Takovou kravinu si národ klidně dopřeje i s vyšší DPH, stejně jako si nejraději dopřává Blesk a další hodnotné čtení.
Je věčná škoda, že nemůže být zařazen mezi světce zaživa! Ani pomník mu pro jeho charakter nelze postavit. A přitom to je tak ušlechtilý člověk...
06. 11. 2011 | 13:28

Kryštof napsal(a):

Výtečný blog a to po všech stránkách , inteligentně , neemocionálně a fundované kladené otázky .
Právě tak i odpovědi Štrougalovy , nepochybně nejinteligentnějšího člena komunistické "věrchušky" od let 60. až po léta 80 . Nikdy jsem nebyl ani praktickým ani teoretickým stoupencem "lidovlády" a potažmo už vůbec ne komoušů , nácků a jim podobných zhovadilců .
Štrogal byl vždycky hlavně realistou / velice pracovitým a nápaditým / a nezbytně tedy i oportunistou , jako každý inteligentní člověk a politik k tomu .
Instinktivně se musel sám štítit ss. primitivů jsoucích pod přímou ochranou Moskvy , které dělali nádenické poskoky a udavače , tj Koldera , Indry , Hoffmana , Riga , Jakeše , Bilaka ....
Navíc zvl. Štrougal nebyl nikdy stoupencem okupace a už vůbec ne oblíbencem sovětských všemohoucích soudruhů jako výše jmenovaní , kteří hned souběžně s okupací v r.´68 chtěli tvořit "dělnicko-rolnickou vládu" , což jim právě Štrougal úspěšně zmařil , a to i s ústavním přičiněním tehdejšího presidenta gen. Svobody / a ten nebyl rozhodně žádným morálním zázrakem - viz jeho minulost za války - spolupráce s NKVD , a v r.´48 , kdy umožnil rozkladem a nečinností armády bolševický puč /.
Zmíněný popřevratový min. vnitra Sacher byl sám dlouholetým evidovaným agentem StB .
Celý ten Havlův komický disent by mohl sám o sobě tvořit další správu StB , jak byl prolezlý jejich agenturou .
Takže kompromitující dokumenty o kterých se Štrougal velmi otevřeně zmiňuje , prostě MUSELY zmizet ....
Narozdíl od těch popřevratových duševně nesvéprávných operetních kašparů nejen na Vnitru , ale kdekoliv , se Štrougal i jako starej dědek pořád chová jako velice dobrej profesionál . Hrozně mě stále baví to žvanění věčně blbých čecháčků , jak cinkáním paklíčů svrhli komunisty ...., taková demence stojí za víc , než za tři pětky u doktora .
06. 11. 2011 | 13:32

ld napsal(a):

Honzák,

to jste teda pašák, když si troufnete mluvit za národ.
Mimochodem, už jste se naučil zaparkovat auto?
06. 11. 2011 | 13:34

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.
Vaši názor na Štrougala nezpochybňuji.
Já nepopírám, že se ničeho nedosáhlo.
To poválečné pracovní nadšení,vývoj, informovanost, udělalo zázraky.Bohužel pak se nějak zastavilo, začali jsme zaostávat.Vím jak to na vesnicích chodilo,skutečně ta výstavba,oprava,předělávali se stodoly stáje na obytné bydlení, garáže,nebo jiné prostory.U té zemědělské výroby,se začalo používat chemie,umělých hnojiv,postřiky,různé přípravky v živočišné výrobě,něco na s působ teď Číny.Jenom pro zaujímavost,třeba u cukrovky 25metráků umělých hnojiv po hektaru plus postřiky.Měl bych doplnit,tohle všechno na západě věděli,proto asi ten zmatek od nich, kolem našeho zemědělství.
06. 11. 2011 | 14:34

český maloměšťák napsal(a):

Apologet "dne, kdy se Havel domluvil s komunisty".
Výročí se blíží, nespokojenost roste....tak proč nepřilít do tyglíku mýtu o "Sametové revoluci" bajku o tom, jak komunisté byli v podstatě velmi dobrými a mvysoce morálními lidmi...akorát to lidem neuměli pořádně vysvětlit - aby je takto chápali.
Ještě bych přidal bajku o Slušovicích a je to.
Tedy - KSČM nad 15 %.

Což samozřejmě hraje do karet ODS a jejim klonům. Potažmo lidem, kteří si díky konexím na mocné předlistopadového režimu udělali z ČEskoslovenska /ČR/ výnosný soukromý podnik.
06. 11. 2011 | 15:00

jepice napsal(a):

J.:
Nějak mi uniklo, kde se píše ta pravda o Havlovi. Můžete napovědět?
06. 11. 2011 | 15:18

souso napsal(a):

A neopakuje se situace se Sachrem při pozdější privatizaci? Privatizace-srdce transformace,účetnictví-její svědomí.
Fungoval Fond národního majetku tak aby vedl v patrnosti,kam se co podělo? Kde se v co proměnilo co,s čím sloučilo,v čem zaniklo.
Konstantní kapitál (i tomu základnímu slovu se dnešek vyhýbá) fabrik představoval 100násobně větší částky,než celá jejich dvacetiletá transformovaná výrobní produkce bez odběru bývalým SSSR.
Sleduje někdo kdy a zda jsou postupně tyto kapitály státu formou něčeho vraceny? Takové díry se nedají zalátat ani za desítky let.Chybějící v rozpočtech.Za 40 let socialismu VŠE nabírala každoročně pro denní i dálkové studium nejvíce studentů.Že by se nenašlo pár desítek tisíc studovaných ekonomů,kteří mohli registrovat trajektorie majetků státu až dodneška?
Tak to necháme na nenapsaných pamětech politické dvojšroubovice ODS-ČSSD hlavních protagonistů privatizace- jako pamětníky,podle toho kdo se tam ještě nevyměnil? Není mi známo,že by si tito pánové kdy dali práci účty z privatizace detailně předvést všem spoluobčanům.
Třeba interaktivními mnohasetstránkovými panely na Internetu.Opět tu nejsou desítky tisíc programátorů-informatiků?
Putin aspoň před dvěma lety nechal vyvěsit na ruském internetu celkovou bilanci-okolo několika trilionů dolarů,které ruský stát získal při privatizaci do jejich státní pokladny a slíbil z toho postupně svým občanům vracet ušlé mzdy.A naši?
06. 11. 2011 | 15:48

Honza napsal(a):

Zajímavý blog. Možná by však bylo dobře připomenout, že ten člověk byl 20 let předsedou okupační vlády dosazené sovětskými tanky, a předsedal bezprecedentní kulturní, hospodářské a civilizační degradaci téhle země. Já bych mu položil ještě jednu doplňující otázku: pane Štrougale, vy se opravdu ani trochu nestydíte?

Reakce většiny diskutující mi přijdou legrační. Co jste čekali, že Vám Štrougal napíše? Ano, byl jsem komunistický gauner, ano, kolaboroval jsem s okupantem a 20 let jsem díky tomu byl předseda vlády, a dokonce mně za to ti pitomci po revoluci ani nezavřeli. Za to jim teď ještě plivnu do tváře.
06. 11. 2011 | 16:28

Do kamene tesat napsal(a):

Bylo by vhodné, kdyby se při onom svobodném rozmachu informací lidé také dozvěděli, kde a čí zásluhou zmizely ony miliardy, ba biliony v naší novodobé dvacetileté demokracii.
06. 11. 2011 | 16:47

Do kamene tesat napsal(a):

Vedoucí mého sekretariátu dr. Komárek, nevlastní bratr Valtra Komárka. To jsou paradoxy.
06. 11. 2011 | 16:49

Al Jouda napsal(a):

To autor : A jak by nám tato reportáž mohla pomoci vyřešit naše státní zadlužení, nedostatek peněz ve zdravotnictví a rozkrádání státních peněz pomocí zmanipulovaných státních zakázek ?
06. 11. 2011 | 16:50

ld napsal(a):

Honza,

"předsedal bezprecedentní kulturní, hospodářské a civilizační degradaci téhle země"

To máte tak, dnešní i ten nedávno minulý establishment nás zavedl do tak závratných výšin, že jsme si to dole nechali ukrást, za což se můžeme kochat třebas Knížákovými toaletami v prostoru, střílečkami nadějných hollywoodských piotmečků, za což platíme konzumací jedovatého žrádla, hynutím životního prostředí, ale co hlavně, zlomením vazu národa.
Vám se to líbí, je to váš vkus. Nikomu jej neupírám.
Mimochodem, Štrougala nebylo zavřít za co, ale zkuste napsat jméno současného politika, jež měl vládní odpovědnost, o kterém by se dalo napsat totéž.
06. 11. 2011 | 17:03

Matador napsal(a):

Štrougal na webu (bloku názorů) ??? To se povedlo !
Ostatně bylo by dobrý, kdyby tomu tak mohlo být. To by se naši mladší svazáci (odkojení antikomunismem) divili !
06. 11. 2011 | 17:10

Rukvajs napsal(a):

SOUDRUZI, zejtra je SEDMEJ LISTOPAD ! Tenkrát každé dítě vědělo..... A dneska možná už neví. Škoda, ne ?
06. 11. 2011 | 17:12

Kryštof napsal(a):

Navíc , nebýt právě Štrougala , který se mazaně a prozřetelně / Tajná služba , tedy StB podléhala ze zákona premierovi , kterým on byl , tudíž měl informace , a to velice kvalitní , z první ruky - zdaleka ne všichni totiž byli v StB nekritičtí a fanatičtí bolševičtí blbci - v rozvědce už vůbec ne / stáhnul z politiky již v r.´88 , a ten šaškovský převrat - režírováno StB - proběhl bez krveprolití , kterého by se právě tupí fanatici typu Bilaka , Jakeše , apod , nezdráhali "humánně" po komunisticku použít k " záchraně šokialismu ", když Gorbačov odmítl intervenovat , vměšovat se , a jakkoliv je silou , tyto Stalinovy pohrobky , podpořit .
Právě Štrougal dával v zákulisí rady premierovi Adamcovi při jednání s diletantským kulisákem Havlem ohledně poklidného předání politické moci výměnou za moc ekonomickou a beztrestnost pro komouše - tedy jejich papaláše . Na blbečcích-komunistech /ať už z blbosti , fanatismu , vyčuranosti , nutnosti / z fabrik , stafáži pro "nadšení v I.májových průvodech" , nezáleželo nikomu z nich , nebyli už pro ně potřební ani jako to stranické příspěvky platící křoví "budovatelských úspěchů" , kterých včetně Štrougala měli soudruzi vždycky plnou hubu . Největší strach měli soudruzi , aby nenas...i výše postaveného a tudíž uvědomělejšího soudruha a neocitli se sami v té jejich tolik opěvované dělnické třídě co sháněla pod pultem tvrdé Sparty / kuřivo / a kradla od cementu na stavbě po vodovodní baterie v Komunálu za masového volání "Ať žije KSČ !".
Nicméně v tomto blogu podal Štrougal naprosto logická fakta a to velice inteligentní formou o které se těm nedovzdělaným hulvátům / Topolánek / primitivům /Paroubek /, honimírům /Sobotka / a čecháčkovským "hurávlastencům" / Zaorálek /, ať jsou z kterékoliv "strany" ani nemůže zdát . Je holt znát , že ten Štrougal přecejenom neštudoval o prázdninových weekendech v Plzni anebo někde v jihoslovenské / hornouherské / pusztě jako např. s.Hašek . Srovnám-li si výkony komouše Štrougala s "premiery- demokraty" Čalfou , Klausem , Zemanem , Grossem , Paroubkem , Topolánkem , tak na mě posledně jmenovaní působí dojmem pubescentů v krátkých kalhotách na maškarních šibřinkách . To nic nemění na tom , že Štrougal sloužil obludné ideologii a profitoval z ní / společensky a tudíž i mocensky / ale NEKRADL a nebyl IDIOT , což je v Čechách unikum .
06. 11. 2011 | 17:13

český maloměšťák napsal(a):

Kryštof
Zajímavý příspěvek.:)
Jakoby implikoval, že bývalý režim - centrální byrokratický kapitalismus sovětského typu - padl i přesto, že v jeho čele stáli nadprůměrně inteligentní lidé /Štrougal/ . Což by mělo být přijatelné hpdnocení zejména pro amtikomunisty.
Na druhé straně však také může implikovat i to, že tito vůdcové "dělníků, rolníků a pracující inteligence" byli dokonce tak inteligentní, že usoudili, že svou moc musí transformovat.

Nejlépe v systém mafiakapitalistický - kdy svou moc opřou o vámi výše uvedený povl. Ti budou za ně vybojovávat ty každodenní žabomyší války - takto povedou "demokratický diskurz".

Neboli dnešní systém kapitalismu patronsko klientského - mafijního, je déle udržitelný...nebot povlu je vždycky sdostatek.
06. 11. 2011 | 17:27

Gren napsal(a):

Na Štrougala se nadávalo,spousty vtipů vymýšlelo a největší drb byl ten o milence Vondráčkové....Koho by tehdy napadlo,že po něm přijde taková politická špína.Dnes už vtipy nikdo nevymýšlí je to zbytečné.Dnes už se kdekdo štítí na tu politickou bandu jen pomyslet.
06. 11. 2011 | 18:14

JC napsal(a):

Ze soudruha Štrougala, se mě tak nějak zvedá kufr ještě po dvaceti letech.
06. 11. 2011 | 18:53

JardaV napsal(a):

Toto jen potvrzuje moji myšlenku,že pan Štrougal byl jednou z největších osobností naší politiky.I jeho odchod jsem kdysi pokládal za projev moudrosti,ať to vypadalo jakkoliv.A že někdo v této zemi vládne ze tmy a tahá za provázky oficiálních figurek si myslím už od roku 1990.Jenže naše země nepotřebuje vzpomínat,ale spíš hledat řešení,jak z tohoto stavu vybřednout.Jenže kdo ho má nalézt??A zároveň přežít.....Oni se totiž zrádci národa glorifikovaní médii do rolí zachránců jen tak pozic nevzdají.
06. 11. 2011 | 19:08

Minorita napsal(a):

Autor
Výborný blog pane. Ten člověk se i po mnoha letech těší nejen dobrému duševnímu zdraví a paměti, ale evidentně velmi dobře ví o čem mluví...Srovnání s nejen dnešními "lídry", jak už bylo řečeno, vyznívá pro ty čerstvé naprosto děsivým způsobem. Výše se klasicky ideologicky střílí z děla a předhazuje se mu naprosto vše ( úspěchů mají dnes plnou hubu mocní taktéž, ideologické zvratky předvádí minimálně stejné - viz. neopakovatelný ministr Chalupa na konferenci či sjezdu ODS, dále nejen Gazdík a celá squadra idiotů z důvodu prospěchu a pocitu, že patří k patriciům, naprosto děsivě lživá a informačně osekaná celodenní masáž je realita, ...) dle receptu, že tu vlastně byl Husák + Bilak a 10 milionů partyzánů.
Máme tu čest sledovat téměř na vlastní oči rozpad funkčnosti mnoha doposud veřejných, státních služeb, dokonce i těch z hlediska pudu sebezáchovy společenského organismu životně nezbytných, pol.scéna a nejen ona je fatálním způsobem ovládána skutečnými gaunery a nyní už neskrývanými zloději a přesto i zde adoranti a sympatizanti těchto reálií, pol. stran či person na rozkladu se podílejících, volají HALELŮJÁ,VIVAT,PŘIDEJTE !!! Dost možná tyhle sympatie budou odstřeleny stejně ideologicky rázně, budou nazváni zločinci a zrůdami, stejně, jak to nyní na potkání dělají oni...
06. 11. 2011 | 19:10

Franta Adamec z Brna napsal(a):

Stejskal je pocitacove negramotny, komunisticky redaktor a cenzor a spam. Jeho komentare si nikdo neanonymni nevyzadal, krome ex/komunistu. Jeho rodina dosud parazituje komunisticke Ceske televizi a na komunistickem Ceskem rozhlase.
-
Utajuje zlociny exkomunistuu anonymuu na aktualne.cz, kteri mu pochlebuji.
-
06. 11. 2011 | 19:30

slavwin napsal(a):

Komunističtí papaláši si vytvořili nějakou selektivní demokracii. Obyčejný člověk žil v domnění že může být zavřen ani pořádně nebude vědět za co když nějak pozlobí ty papaláše z koho šel větší strach jestli z ekonomických nebo politických se mi už nevybavuje. Sám jsem zažil jednoho estebáka který pronezřízený alkoholismus byl převeden do civilního bezvýznamného postavení. Za několik flaší ostrého byl schopen zlikvidovat jakýkoli průser- drobnou rozkradačku dopravní přestupek, jak zdůrazňoval do 24 hodin po incidentu, volal často v opici různým tehdejším náčelníkům a jeho zásahy byly téměř vždy na 100%. Štrougal stál na vrcholu té pyramidy, on ty zásahy nedělal on je zaštiťoval. Z mluvy tehdejšího žehliče průseru bylo patrné mezi sebou se bavili přímo bez servítku asi jako dnes ti odesáčtí zloději. Nijak vám nebylo vyvráceno, že když si to dovolí nepovolaný skončí v řetězech.
06. 11. 2011 | 19:58

Kryštof napsal(a):

Pokud je mi známo , tak kromě brutálního imbecila s.Štěpána nikdo z významnějších komoušů nebyl po tom operetním převratu postižen . A i ten primitivní Štěpán jenom proto , že lezl na nervy soudruhům ze starší generace , které mocensky ohrožoval v dobách vlády "proletariátu" , takže ho postihla "revoluční spravedlnost" , jak soudruhové rádi říkávali - tedy snad kromě s.Slánského pod šibenicí , když ho spolusoudruzi věšeli , což bylo asi to jediné dobré co kdy provedli .
Prostě se v šachové partii obětoval pěšec , nic víc .
Za premierování Štrougala se děla všechna ta krásná normalizační svinstva , kdy kádrováci hýbali zeměkoulí , tedy jejím segmentem , od Aše až po Čiernou p./Bruchom .
Za to nese Štrougal MORÁLNÍ zodpovědnost , i když nebyl faktickým vykonavatelem . Za svinstvo po r.89 a "tlustou čáru za minulostí" nese PLNOU MORÁLNÍ i FAKTICKOU zodpovědnost ten nedovzdělaný a diletantský brácha z mokré čtvrti , Havel . Právě tak jako za zpackanou / úmyslně/ "transformaci ekonomiky" a z toho plynoucí marasmus ekonomický i morální z počátku 90. let a stále se táhnoucí , nese PLNOU zodpovědnost ten tříčtvrteční bolševik Klaus se svou BSP / Brigádou soc. práce / z Prognostického ústavu vykladačů a věštců marx-leninských blábolů a hlavně sběračů konexí a protekcí na Ekonomickém oddělení ÚV KSČ pod jehož výsostnou a neselhávající ochranou se tento bolševický skansen nacházel . Zmíněná "transformace" rozhodně nebyla dílkem popřevratovým , jak si snad už uvědomují i zdejší domorodí obyvatelé volící za pastelky , buřta a pivo .
Dlužno reálně podotknout , že bez věčně servilních a pitomých čecháčků - viz volby v obd. 20 let , by zde tyto bolševické kreatury a jejich "managersky geniální potomstvo" rozhodně nedoznaly takového "tvůrčího" rozmachu . "Kapitalismus" vybudovaný estebáky , svazáky a komunistickými kádrovými reservami = česká rarita , ze které by se i Marx & Engels vyjevili .
Blbost je skutečně věčná a v této pidizemi bylo vždycky i nemožné možné . Hrozně se mi zamlouvá to věčné čecháčkovsky "vlastenecké" : "To já nééé , to voníííí...".
06. 11. 2011 | 19:58

Jan Krůta napsal(a):

Pro některé komentátory: První díl Štrougalových pamětí vedl žebříček prodávaných titulů. Chce někdo zase nařizovat, co lidi mají či nemají číst? Chytří lidi čtou memoáry s tím, že na základě svých informací a citově a vzpomínkovým optimismem zabarvených subjektivních informací v memoárech si tvoří svůj názor. Proto jsem umístil tuto ukázku i na Aktuálně. Další velmi zajímavé vzpomínky (zítra o fenoménu Slušovice z dnešního pohledu Františka Čuby) už budu zavěšovat jen na www.brejle.net.
06. 11. 2011 | 20:00

Minorita napsal(a):

To Jan Krůta
Škoda pane Krůto, škoda...I když se Vám vlastně po zkouknutí tzv. "diskuze" nedivím...Alespoň že jste anoncoval, kde že bude pokračování tohoto zajímavého materiálu k přečtení. Díky
06. 11. 2011 | 20:09

Občan napsal(a):

Pane Krůto,
moc Vás prosím za nás, slušné lidi, zvažte ještě své rozhodnutí. Mezi příspěvky najdete dost těch, již Vám za zveřejnění ukázky poděkovali a pro ty byste v tom mohl pokračovat. Ty "popletky" (odpovídající výrazy jsou zde, bohužel, zakázány), kteří nejsou schopni pochopit, že historie je nám poučením do budoucna, prostě ignorujte.
Proto ještě jednou prosím za nás ostatní.
06. 11. 2011 | 20:21

Emiliano Zapata napsal(a):

Štrougal vám samozřejmě řekne jen to, co chce. Oficiální verzi. Ale také to přiznává.
A navíc, po čtyřiceti letech konečně někoho slyším objektivně hodnotit Antonína Novotného, odstraněného kremelskou intrikou s "obrodným procesem" proto, aby do Československa mohla být umístěna vojska a rakety.

Co by mne opravdu pobavilo, by byl Štrougalův popis skutečných okolnosti požáru Veletržního paláce (se zničením archivů zetóček), kterému předsedal (ne paláci, požáru).
A co by asi řekl o následné expanzi podniků zahraničního obchodu, které všechny byly krycími organizacemi rozvědky a líhní budoucích privatizátorů.
Všechno totiž souvisí se vším, jak řekl klasik užnevímčeho.
06. 11. 2011 | 20:28

student napsal(a):

Pan Štrougal dovedně využívá hlouposti, které provedli naši Václavové a následně jejich učňové.
06. 11. 2011 | 21:52

Honza999 napsal(a):

Ono mezi řádky se dá číst, kdo tu vlastně tehdy opravdu vládl. Nebyl to ÚV KSČ... Byla to STB. Ona rozhodovala o tom kdo se dostane do funkcí, odzdola až nahoru. Na každém okresu 5 maníků (v odstatě tedy pár set mužů), co věděli všechno a pokud by se do funkce měl dostat někdo, na koho nic nevěděli (tedy=kdo byl slušný a poctivý) a nemohli by ho ovládat (tedy=vydírat), tak ho odstavili zákulisně. Pro velitele okresní buňky STB nebyl problém zajít za předsedou OV KSČ a říci: "Soudruhu, ten soudruh, co ho chcete povýšit na kraj není zrovna moc vhodný kandidát.. Pochop, jaou věci, které ti nemohu říci, ale když tam půjde, mohly by z toho být problémy".

A bylo vymalováno. Tím pádem měla STB na řídících postech "svoje lidi" odzdola až nahoru.
06. 11. 2011 | 22:00

Honza999 napsal(a):

PS: pokud by se na okrese dostali do sporu náčelník buňky STB a předseda OV KSČ, tak schválně... KDO Z TĚCH DVOU BY "VYHOŘEL"???
06. 11. 2011 | 22:02

slavwin napsal(a):

Štrougal exponent zkrachovalého režimu se snaží nakukat něco o podobnosti a že ne všechno dělali úplně špatně, on ten Janoušek (nevím jestli je zeť) by potřeboval některé minulé praktiky trochu oživit. To líčení průmyslové špionáže Japonců, komouši i když něco okoukají tak je to většinou na prd, tak dopadají jak ten Svěrákův hrdina, marně vzpomínám v čem jsme byli alespoň blízko špice, když jsem byl dítě tak to snad byla JAWA, tryskové tkalcovské stavy pak už jenom úpadek, prý byly solidní šicí stroje LADA než tu značku dali rusové svým aušusovým autům. Snad něco okoukali s čím se vzhledem k autorským právům nemohli chlubit ale rusáci to vzali.
06. 11. 2011 | 22:10

Honza napsal(a):

Minorita: zdá se, že žijete v Pákistánu nebo Středoafrické republice. To je mi líto. Snažte se nějak dostat se domů, tady u nás je to docela fajn.
Id: já s vámi nesouhlasím ani v jedné větě, ale ta pasáž o tom zdevastovaném životním prostředí, to je opravdu síla. Zdá se, že realita už nemá s názory mnoha lidí vůbec nic společného. Člověče, jestli se nepamatujete, jak vypadaly řeky koncem 80. let, kolik kde bylo SO2 a jak na tom byly lesy a spodní voda, tak si to proboha někde přečtěte.
Pevně doufám, že aspoň nechodíte k volbám. Vy jste chodící argument proti všeobecnému hlasovacímu právu.
06. 11. 2011 | 22:12

Honza napsal(a):

Pan Krůta:
"Pro některé komentátory: První díl Štrougalových pamětí vedl žebříček prodávaných titulů. Chce někdo zase nařizovat, co lidi mají či nemají číst?"

Ne, to rozhodně ne. Na druhou stranu, uveřejnění neredigovaných pamětí nacistického ministra taky v Německu vyvolá kontroverze a vydavatel musí počítat s tím, že ho všichni nebudou chválit. To je holt cena, kterou platíte za to umístění v čele žebříčků prodávanosti. Jsem rád, že jste aspoň upřímný ve věci své motivace.
Pan Dr. Jirků byl na Štrougala příliš měkký, otázky jsou návodné, tohle není rozhovor, ale milostný duet. Je to mizerná práce. Podle mne pomáháte šířit komunistickou dezinformace kvůli finančnímu prospěchu. Samozřejmě na to máte právo, je to zcela legální, ale nemůžete se divit, když Vám za to netleskám. Nebojte, však oni Vám zatleskají jiní. A až se dostanou k moci, bude s vydáváním utrum.
06. 11. 2011 | 22:28

ld napsal(a):

Honza,

zklamu vás, volit chodím.
A teď pár faktů:
-o úrovni ostravského ovzduší se v těchto dnech píše měrou vrchovatou. Co se dle vás změnilo?
-ano, vídáme bobry, kteří zde dříve nebyli. Akorát nevíme co s nimi, když nám pustoší lesoparky např.v Lednici;
-prakticky zmizely včely;
-zdecimováni jsou též vrabci /to jen namátkou/;
-valem ubývá vody ve studních;
-milióny kubíku vytěženého lesa končí za hranicemi;
-o sinicích psát ani nebudu.
A teď vy. Můžete být konkrétní s tou ochranou přírody v praxi, vyjma populárních manter posledních let? Pokuste se o věcnost, osobní, okopávání kotníků si nechte do tělocvičny.
06. 11. 2011 | 22:29

ld napsal(a):

Honza,

tak mám pane Višňovský dojem, že máte novou přezdívku. Vás je poznat na 100 honů.
06. 11. 2011 | 22:35

Honza napsal(a):

Id:
-o úrovni ostravského ovzduší se v těchto dnech píše měrou vrchovatou. Co se dle vás změnilo?
To, že se o tom teď píše. Dříve se to nesmělo. Obsah SO2 v ovyduší je dramaticky pod hladinou roku +íáí (pod 10%), polétavý prach se dříve vůbec nesledoval.

-ano, vídáme bobry, kteří zde dříve nebyli. Akorát nevíme co s nimi, když nám pustoší lesoparky např.v Lednici;

legrační připomínka. Medvědi žerou turistům svačiny a ptáci kaděj na auta.S tou přírodou jsou vůbec potíže! Promíňte, aletohle je důkazem PRO dobrý stav životního prostředí, ne proti němu. Taky máme v řekách 4 druhy raků. Hádejte, kolik jich bylo v r. 1989? nebojte se, uberte. Žádnej.
-prakticky zmizely včely;

Nesmysl, nezmyzeli. Varicella včel je vážný problém, ale je nejspíš způsobena virovýmonemocněním, nesouvisí se znečištěním životního prostředí.
-zdecimováni jsou též vrabci /to jen namátkou/;

Ano, a nikdo neví, čím to je. Zase přibyly vrány. Vrabci mimochodem byli v 19. století velmi vzácní, začali se šířit až ve století dvacátém v souvislosti s industrialisací. Jestli ono to náhodou není naopak...
-valem ubývá vody ve studních;

?? Jednak ne všude, jednak změna klimatu je globální a určitě nesouvisí se stavem životního prostředí v ČR.
-milióny kubíku vytěženého lesa končí za hranicemi;

To je pravda a takz mně to štve, ale to byla pravda i v roce 1989 a znovu, se stavem životního prostředí to nesouvisí, spíš s naší debilní hospodářskou politikou a s tím, kdo ovládá lesní podniky.

Vážně, Ide, o dnešní ČR můžete říci spoustu kritických věcí, které podepíšu, ale že stav životního prostřední je mnohonásobně, dramaticky lepší než před 20 lety, o tom prostě mezi přírodovědci a ochranáři vůbec není sporu. Mimochodem, tohle je moje profese.
06. 11. 2011 | 22:42

Honza napsal(a):

P.S. Višňovský nejsem a neznám ho. Tady na blozích Aktuálně jsem vždycky Honza.
06. 11. 2011 | 22:43

Kryštof napsal(a):

To "Honza 999"
Zajímavá otázka , soudruzi . "Vyhořel" by ten soudruh z obou , který si neosvojil dialektiku marx-leninismu do té míry , aby se za něj postavil výše postavený soudruh , požívající zcela logicky větší důvěru Strany a pracujícího lidu .
Neboť být soudruhem to zavazuje a soudruh musí býti bdělým a ostražitým , aby imperialisti nenarušili šťastný spánek našich dětí !
A teď jseš ideologicky řádně třídně zocelenej a koukej tvořit pevnou a nerozbornou hráz šokialismu , nebo odepnu řemen a postihne tě , buržouste , revoluční spravedlnost !
06. 11. 2011 | 22:47

karel napsal(a):

Výborný blog..
Tajný rozkaz ministra Sachra je z 2.dubna 1990. K dispozici je na : serveru
www.cibulka.net.
06. 11. 2011 | 23:12

antoninovy napsal(a):

Tak nějak cítím z příspěvků zde, cosi jako ohromení, zásah !

jakoby se se najednou zvedla opona a i ta další, ušmudlaná, nepěkná, za horizontem divadelním pro běžné diváky a obecenstvo zří, vidí, jak je to za scénou, jak jsou tam ty kulisy umělé, ledabyle slepené dohromady, na to vše se práší a vlastně to páchne a ze zákulisí se ozývá krkání, a další neslušné zvuky, přípitky opilé, sprosté popěvky nájemních herců a kulisáků.

Četl text pozorně, i když večer již trochu ne v kondici, ale když tam Štrougal mluví o převratu v roce 1989, naskočilo mi, nevím proč, že bych dosadil spíše slovo, o - rozvratu.

Ten člověk ví o čem mluví, má to již srovnané, je pěkně, že je to bez emocí a obviňování i bez sebelítosti. Tak to bylo, tam stál a tak konal. To je čestné a mužné, a protože byl ústavní činitel tehdy, je beztrestný, ostatně nevíme, zda se nějak provinil proti zákonům, víte někdo, já ne, byl to minulý režim a 99 procent lidu zdejšího hlasovalo pro.

Naskakuje mi jiná otázka, zda by se nějak neměl soudit zdejší, tehdejší nádor, /a hrome, vidím že freudovsky naskočila chyba, omluva - tedy národ, spravně má být/, tato populace, za kolaboraci s tehdejším režimem.

Možná by to docela dobře šlo, snadno by se se k tomuto procesu připojili tehdejší disidenti jako pan Marek Benda, Miroslava Němcová, Přemysl Sobotka, Petr Nečas a další tehdejší postižení.

Mohla by se se připojit i ona ona severomoravská squadra vedená Valachy a lidmi z Frydku Mystku, Ostravska, resp. ze Slezska, tam lidé za minulého ržimu opravdu trpěli.

Jsem tu zase jen pár dnů ve zdejších věcech a intuice mi říká, že se nám bude se nadít věcí příštích v překvapení, ale ale současně, není nebude zde v Čechách velké změny bez prudkého zásahu zvenčí, tedy ze zemí od Západu.

S přáním všeho dobrého a Dobré noci,

an

Recent re Captcha sounds - inquisition, pěkné ....
06. 11. 2011 | 23:37

Občan napsal(a):

To Honza:

No, máte v tom docela hustej maglajz.

O ostravském ovzduší (a nejen ostravském) se nejen mluvilo, ale i psalo a dokonce se už za bolšána občansky aktivovalo. A to od doby, kdy se to začalo monitorovat, což je cca kolem r. 1982.

Včely nemají varicellu, ale varroázu, což je onemocnění parazitární (roztoč).

Včely mizí nejen kvůli varroáze, ale také kvůli nově se objevivšímu druhu jehoevropské lípy (lípa stříbrná), jejíž nektar neumějí trávit ani včely, ani čmeláci. Takže vlastně umírají hlady. Problém se objevil asi před pěti lety.

Co se řek týče - ano, máme víc ČOV, mnohem méně průmyslu a tím pádem víc raků. Zejména ten americký je "moc prima", protože úspěšně likviduje všechny evropské druhy.

Vrabce zdecimovaly přemnožené straky, které se zde přemnožily někdy koncem 90. let (to není ironie, ale fakt; byť to pěkně koresponduje s vývojem české společnosti). Nemáme dost dravců, kteří by je lovili. Také zdecimovaly chocholouše a další menší ptáky, kteří předtím zcela běžně žili ve městech. Stejný problém jsou i kormoráni.

Vrány nepřibyly, vrány u nás nikdy nežily ve větší míře. Jejich nejsevernější destinací je Plzeňsko a jen výjimečně zalétají dál do vnitrozemí - ale nehnízdí tu.
Máte na mysli havrany - ano, ti tu zdomácněli a už vůbec neodlétají.

Úbytek vody je způsoben zuřivou zástavbou a s tím spojeným ničením pramenů i celých pramenišť. Plus výstavbou vodovodovů. Takže mizí voda ze studní a přitom leckde stoupá spodní voda k povrchu (velký problém např. v Polabí). Takže se běžně stává, že na kopečku jsou podmáčená pole a dole nemají lidi čím zalévat.

Plus satelitní městečka, plus ničení zemědělské půdy, plus parcelování krajiny dálnicemi atd, atd. ŽP na tom dnes není o moc líp než za bolševika. Jen se to poškození trošku změnilo.
06. 11. 2011 | 23:56

antoninovy napsal(a):

Občane

a nepřipomíná Vám to něco ?

Tuším, že již v roce 1987 se bouřili občané na Teplicku kvůli nemožnému ovzduší, ale na Ostravsku dosud nic.

Vykládám si to tak, že jde o poněkud tupé lidi, potomky těch, kteří šli za "lepším" ze Slovenska a z dalších východních území, kterým i za bolševika stačilo, že mají něco do "huby", a telku k tomu, občas jim zapěla tehdy Zagorová, Rottrová, nyní Nohavica, k tomu i Baníček, pak se vyřvou, popijou vodky, pak se poblijou a ráno zase do roboty.

Nevím, jak to tam chodí dneska, s tou robotou, ale tenkrát to bylo tak, že když někdo tři dny pařil, a pak se dohrabal do práce, tak blekotal - ja som bul.

Většinou to byli Slováci, chudáci nevzdělaní, negramotní, podepisovali se těmi křížky.

Říkali, bul som, a tak jim začali říkat - bulači, mal som bulku, tak to chodilo, tenkrát.

Kdybychom nějak chabě porovnávali ty Tepličany s těmi Ostravaky, tak to asi vyjde jednoznačně. Ten ostravsky Slovák potřebuje hlavně tu vodku a je mu celkem jedno, co dýchá, hlavně když matka nakup dorazi.

Nu a ta polytika, to vsetko v Tesine a v Bohumyne, Krajcyr Chrenok a ty druzy predsy. Tam se vsetko roby. A ta stara Halyc, predsy odtamtajud vsetky pochadzaju.
07. 11. 2011 | 00:39

Rhoda napsal(a):

Velkým ekologickým problémem jsou také volové , kteří se nebývale přemnožili bez ohledu funkčního zařazení .
07. 11. 2011 | 00:42

jos napsal(a):

antoninnovy,
tehdejší disidenti ..., Miroslava Němcová, Přemysl Sobotka, Petr Nečas a další tehdejší postižení.Nejste ovlivněn drogou či alkoholem? Takový Nečas, 1986 absolvent MU v Brně, 1987 předseda Clozávodního výboru SSM v Tesle Rožnov, kandidát KSČ, kádrová rezerva Severomoravského krajského výboru KSČ, poté kariréra u konkurence c ODS a dnes předseda nejotřesnější a nejnebezpečnější vlády po roce 1989 to je "disident" jak noha. Já takovým disidentům říkám bezostyšný kariérista nejhrubšího zrna. Němcová, Sobotka v postatě totéž. Buď vám nerozumím, nebo jste se zbláznil. Němcová, Sobotka to samé v bleděmodrém.
07. 11. 2011 | 01:33

Karel Mueller napsal(a):

Bývalý premiér L. Štrougal byl nepochybně inteligentní muž.

Svými odpověďmi mě nijak nepřekvapil. Pokud u mnohých vyvolává nevoli, tak lze jen uzavřít, že současná situace mu jen dodává munici ke své obhajobě. Koneckonců říká holá fakta.
07. 11. 2011 | 02:20

Honza999 napsal(a):

Kryštofe

stoprocentně by vyhořel soudruh předseda OV KSČ, protože soudruh předseda KV KSČ si moc dobře pamatoval, komu na okrese vděčí za svůj vzestup na kraj...

PS: A také by mu v rozhodování pomohl krajský náčelník STB, jehož pokyny se okresní náčelník STB řídil - a on ten soudruh předseda KV KSČ také přece jen toužil po vzestupu na centrální úroveň...
07. 11. 2011 | 03:41

Stará pani napsal(a):

To Antoninovy
O tých Slovákoch milujícich vodku, nevzdelaných, negramotných a podpisujúcich sa krížikom ste sa dozvedeli kde? Iste neviete nič o tom, že Slovensko bolo súčasťou Rakúsko - Uhorska, v ktorom bola povinná školská dochádzka od Márie Terézie. Doplňte si, prosím, vzdelanie.
07. 11. 2011 | 05:39

ld napsal(a):

Občan,

co na toho přírodovědce-ochranáře více říci? Vrána-havran, raci-vodstvo /http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=720356/, varicella nádavkem.

To jsou marně vynaložená slova. Neví nic.
07. 11. 2011 | 06:20

Harold napsal(a):

Čecháčci- to jste zažili šok. Oni komunisti taky měli inteligentní politiky, kteří se snažili zemi vést k prosperitě a ne si nakrást jen pro sebe domů. Tak co s tím teď. ??? Lynčovat alespoň autora článku. Nebo ten blog nechat úředně zakázat??
07. 11. 2011 | 09:18

yt napsal(a):

Podivuji se nad naivitou většiny příspěvků.
1/ Považujete Śtrougala za 100 % pravdomluvného
2/ Důležité bylo nadřazené postavení KGB
07. 11. 2011 | 09:22

Odjinud napsal(a):

Tenhleten komunistický zločinec (a všichni ostatní) má být ve vězení a ne roznášet ty jeho lži v oficiálních rozhovorech. Jediný Pinochet věděl, jak se musí na komunisty
07. 11. 2011 | 10:03

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Mlátíme prázdnou slámu.Vždy a všude se lidé prahnoucí po moci a bohatství prosadí bez ohledu na režim. Pokud jsou inteLigentní a mají charisma, bývají většinou úspěšní. Jen osobní nepřátelé a konkurenti je někdy zastaví, někdy odstraní, aby se dostali k lizu oni. A tak to bude na věčné časy a nikdy jinak.
07. 11. 2011 | 11:46

antoninovy napsal(a):

Odjinud

zdravím Vás. A koho ještě nemáte rád ? Možná je to všechno ze strachu, /to je ta nejhorší lidská kvalita/.

Doporučil bych, než někoho odsuzovat, zamyslet se sám nad sebou, co jsem v životě udělal dobře, co se mi povedlo, co jsem zvrzal, či uškodil.

Suďme druhé, pokud máme před sebou sami čistý stůl.

Buďte v dobrém

an
07. 11. 2011 | 12:47

jankruta napsal(a):

Zaujala mě poznámka o milostném duetu dr. Zdeněk Jirků x L.Štrougala... Novinář, který takový rozhovor vede, často svádí spíš denní souboj. Zpovídaný, zvláště politik, toho napovídá, ale pak přijde autorizace (text čtou pochopitelně přátelé a "autority" kolem zpovídaného) a žurnalistovi se vrátí zautorizovaný text, který chudák nepoznává. Jak v této situaci dále lavíruje žurnalista, to už je věc každého... Pochopitelně o způsobu práce pana Jirků nejsem informován. Ale dá se předpokládat, že se snažil té autenticity zachovat co nejvíc...
A zmínka o tom, že jsem nějak zainteresován na prodeji této knihy je smíchutvorná. Vysvětloval jsem v minulém komentáři, proč já čtu paměti a co si z nich beru. Je to jen podklad pro vytvoření vlastního názoru. Jen to jen představa pisatele pamětí, jak vytvořit svůj mediální obraz. Při zachování co největší míry autenticity jsou pro mě různéí memoáry strhujícím čtením. Další úryvky z "nového Štrougala" tisknu na www.brejle.net.
07. 11. 2011 | 13:16

Vratiprst Choromysl Krombožinec napsal(a):

Přecejenom jeden zásadní poznatek po půlhodině čtení.
Byly to straky, kdo zdecimoval vrabce.
Hanba jim!
07. 11. 2011 | 13:16

Karel Mueller napsal(a):

Pane Krůta,

některá pravidla jsou obecně platná a platí pro všechny důchodce píšící memoáry. Lze vybrat alespoň tři:

- Nezdary hodit na druhé
- Své zásluhy zveličit
- Nepříjemné věci pominout

Expremiér Štrougal platil za schopného technokrata a nakonec může své paměti uzavřít následujícím holým konstatováním pravdy:

Předali jsme monoetnický a monokulturní stát, nezadlužený, s vlastní výrobní základnou a zemědělstvím schopným obyvatele uživit. S měřitelnými parametry (míra korupce, natalita, narkomanie, zločinnost atd) v přijatelných mezích.

S tímto konstatováním pak není moc obtížné tváří tvář současnosti napsat memoáry tak, že velmi leckdo bude volat Štrougal na hrad.
07. 11. 2011 | 13:38

antoninovy napsal(a):

Stará paní

zdravím Vás,

asi jsem se dotknul Vaše národnostního cítění, omlouvám se.

Tyto, které jsem zmínil jak já, tak i vy, jsem potkal na uhelných šachtách a v ostravských ocelárnách. Byli to chudáci, zřejmě vyhnaní z jejich osad na Slovensku, neschopní obrábať políčka, pokud nějaké měli a tak šli za výdělkem do Čech, na Moravu. Nechtěl jsem je nějak ponižovat, urážať.

Tak to prostě bylo. Jiná věc byla, když jsem byl dva roky na vojně, a tam nás Čechy trýznili a ponižovali negramotní Slováci, či polo Maďaři, kteří při nástupu automaticky dostavali hodnost svobodníka, čatára, na rozdíl k nám Čechům, tzv. nespolehlivým.

Byl jsem vojínem Silničního vojska, tedy beze zbraně, snad se nás báli.

Nechci zde šířit nějakou slovakofobii, ale je fakt, že tehdy po nás Slováci šli. Jako po potomcích buržoasie, jakoby lepších lidech, zpracovaní bolševickým režimem, ti chudáci z uhohých políček na Kysuci, či úplně nevědomí od Hornádu.

Mám z té doby dvě příhody.

Ta první - jakýsi Karabinoš, Slovák z Východu, skutečný primitiv, maličký, poďobaný, s vyvalenýma černýma očima, nás v létě štval v plné polní, v těch štiplavých propocených uniformách, dvě hodiny v poklusu, on sám kolem nás poskakoval v letní uniformě a evidentně si užíval, jak Čehúny mučí.

V jednom okamžiku, a to poprvé v životě, napadlo mne, že vytáhnu nůž a s chutí skolím ho. Cosi nade mnou zasáhlo, nestalo se.

Ta druhá - jistý kapitán, nejsem si jist hodností, Červeňák, mne také pěkně potrápil, a pak jsem ho buď poslal kamsi, vulgárně, nebo ho tak nějak označil. Šel jsem do vězení, jak jinak, ale pravda, prokurátor z toho nebyl, Červeňák, nevím proč, to nakonec stáhnul.

Je ovšem fakt, byl jsem jen prostý vojín a měl jsem podléhat subordinaci, dnes bych to vše řešil jinak. I když po shlédnutí Malickova filmu The Thin Red Line, asi také jinak. Ve válce však subordinace musí fungovat, jinak je to rozvrat, chaos.

Milá paní, o Slovensku viem dost, měl jsem dvanáct let manželství se Slovenkou od Slánských hor. Snad více než ji, jsem miloval její skvělé rodiče i tu jejich ubohou chaloupku, studnu, odkud jsme brali vodu, jejich kravičky a strom moruši nad studnou, a ty hory, kam jsme se tehdy chodili milovat, a kde jsem potřásal její velké prsy proti nebesům a pak je líbal.

Matka doma pálila, měli velký švestkový sad, a občas zahrabala ve stáji a vytáhla starou slivovicu. Otec se mnou sedával a říkal, vieš, na tej Piavě, to bolo ťažké, Tam sme buli a všetky tam popadali, ja zostal.

Ta moja prisla do Prahy a pak vsetko islo do kelu.

No spominam, neviem preco, isiel som pred par rokmi do Košic, mal somtam aj nejaku robotu a zasiel do onoho stareho pribytku tam, nu a tam zomierala stara mama. Akoby cakala na mne. Vzal som tu jej ruku polaskal a pobozkal.

Bolo to dobre. Zopar dni po tom zomriela.

P. S. už se mi vybavilo, prečo som išiel do Košic, mal som sa stretnut s pánom Schusterom, tehdajším primatorom tam, mali sme pekny vecer pospolu, boli tam aj primatori aj z okolných krajín. Schuster bol prijamný spolocník, fajn človek, pak sa stal presidentom Vašej krajiny.
07. 11. 2011 | 13:44

antoninovy napsal(a):

Mám takový tísnivý pocit, nejenom, že mi soudruzi z těch správných složek shazují PC, že tam se nedělá, že se maže, v PC jejich všechno, že očekávají konec tohoto režimu a že se soudruzi i prostě jistí.

Víte někdo o tom něco víc ?
07. 11. 2011 | 14:55

Halo Per-id-Ol napsal(a):

antoninovy - Spýtajte dr. Honzáka, mali by ste byť v záujme
zdravím
08. 11. 2011 | 00:32

Astr napsal(a):

Vyborne s.Strougal :-)
Nejen jména výkonných agentů, ale i jména spolupracovníků rozvědek jsou v civilizovaných státech přísně utajená. Za únik takové informace v USA, v Anglii, v Rusku vynášejí soudy vysoké tresty. V Česku oficiální místa naopak oceňují, že vše je zveřejněno. Lidé prý mají právo vše znát.

Bylo by vhodné, kdyby se při onom svobodném rozmachu informací lidé také dozvěděli, kde a čí zásluhou zmizely ony miliardy, ba biliony v naší novodobé dvacetileté demokracii.

Občan napsal(a):
To Jozef:
Bohužel se vůbec nemýlíte a Váš popis je zcela přesný.

Československo a později ČR se řadí mezi několik málo zemí (a to říkám jen proto, abych netvrdil kategoricky, že je jedinou takovou zemí na světě - zatím jsem však na jinou tak hloupou nenarazil) na světě, které po převratech (resp. po pokusech po ně) veřejně rozkryly své tajné služby.
Tím jsme se nejen svlékli donaha, ale ještě jsme si natřeli otvůrek indulonou a hluboce se předklonili.

Nepochybně jsme tím mnohým způsobili velkou radost, což nám nesmírně "prospělo" jak hospodářsky, tak bezpečnostně. Proto jsme dnes tam, kde jsme - smetištěm, nevolnickou montovnou bez vlastního průmyslu a výzkumu, potravinově nesoběstační a bezpečný ráj pro lumpy z celého světa. Naše tajné služby se o závažných skutečnostech dozvídají jako poslední, obvykle od chlapů z hospod, kteří si o nich přečetli na zahraničních webech, případně si z nich ty ostatní dělají nepokrytě "legraci" (eufemismus, odpovídající výraz zde patří mezi zakázané). A nedomnívám se, že by to bylo geniální zastírací taktikou; chování našich "politiků" svědčí o hořké realitě trapné neinformovanosti.

Občane napsal jste to presne:-(
Jen doplnim ze v Nemecku o CR mluvi nejen jako o Tschechei ale pouzivaji i hanlivejsi oznaceni = Cechistan:-(
08. 11. 2011 | 11:29

im napsal(a):

Mám dojem, že vzdělanější Němci rozlišují Tschechien (čechijen) jako neutrální překlad slova Česko a Tschechei (Čechaj), což je pohrdlivý, opovržlivý název, který sahá dost daleko do minulosti až před Henleina nebo i dál.
08. 11. 2011 | 11:38

Vlad Cristea napsal(a):

Lubomír štrougal ve svých knihách nejen že prokazuje velký přehled o fungování tehdejšího politického systému a zasvěceně o něm v detailech hovoří,což je pochopitelné, ale snaží se velice úspěšně zohlednit i své lidské hledisko náhledu na celou situaci tehdejších let a jeho názory jsou mi velice sympatické, ač nemusím s autorem souhlasit na sto procent ve všem, přesto, myslím, v knize promlouvá zkušený životní praktik a znalec, obohacený ve svém pohledu i o požehnanou moudrost stáří, která dává jeho úvahám o to hlubší rozměr, že nic není ani černé, ani bílé, jak by se mohlo zdát,a jak je nám stále mozky vymývajícími médii stále více a více vehementně propagováno - tedy, že socialismus byl nelidský a zlý, vrchol špatnosti a současná po-sametová éra svobody kapitalismu je světlá , spásná a dokonalá doba...
Tím chci zcela otevřeně napsat, že tehdejší režim byl pro obyčejného člověka střední vrstvy, který si hleděl svého a přihloupě se nevměšoval do politiky, mnohem lidštější a přátelštější a také více plný opravdových životních jistot, než dnešní nelidská kapitalistická a mafiánská doba "vrahů z Wallstreetu", kdy se vše jen rozkradlo a obyčejnému člověku zbyly jen stresy, bezmoc a oči pro pláč, zdražování všeho a strach o holé bytí, mohu-li to takto nazvat...
23. 11. 2011 | 14:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy