Povězme si pravdu! (na okraj předvolební diskuse o tzv. Benešových dekretech)

04. 03. 2013 | 09:25
Přečteno 21890 krát
Předvolební debata mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem ukázala, že téma poválečného nuceného vysídlení německého obyvatelstva a konfiskace jeho majetku je i dnes živá, ačkoliv protagonisté oněch událostí z doby před téměř sedmdesáti lety jsou již jen starci a stařenami nad hrobem, anebo jsou mrtví.

Co vlastně tak strašného řekl Karel Schwarzenberg? Jen tolik, že dnes by tzv. Benešovy neobstály a jejich původci by skončili před mezinárodním soudem pro válečné zločince v Haagu. Schwarzenberg sklidil za svoje odvážná slova bouři nevole, jak se ostatně dalo očekávat. Přitom neřekl nic, co by nebyla pravda, a za co by se snad měl někomu omlouvat. Schwarzenbergova úvaha je totiž sice ahistorická (Beneš žil a působil v jiné době), ale jako celek nepochybně správná. Mezi poválečným tribunálem pro válečné zločince v Norimberku a haagským soudem pro viníky války v někdejší Jugoslávii je totiž jeden velký, ale za to zásadní rozdíl. V Norimberku soudili vítězové poražené. Za zločiny byli postaveni před soud samozřejmě jen ti druzí. Svět měl být přesvědčen – a dost dlouho tomu věřil – že jen nacistické Německo a jeho spojenci páchali zločiny.

Tak tomu ovšem ve skutečnosti nebylo: stačí připomenout např. povraždění zajatých polských důstojníků sovětskou tajnou policií NKVD v Katyni, Tveru (tehdy Kalinin) a Charkově v roce 1940 nebo masakr bezbranného německého civilního obyvatelstva sovětskými jednotkami ve Východním Prusku na podzim 1944. Naproti tomu v haagský soud konstatoval, že se válečných zločinů ve válce v Jugoslávii v devadesátých letech 20. století dopustily všechny bojující armády a paramilitární či guerillové útvary, a proto před soudem mají stanout politici a vojáci všech válčících stran, vítězové i poražení. Nechme teď stranou otázku, zda se tento bohulibý záměr haagskému soudu skutečně podařilo naplnit. Vyhnáním německého obyvatelstva z Československa by se proto haagský soud musel minimálně alespoň zabývat, přičemž u obžalovaných by rozhodně neobstála výmluva, že Němci (kteří???) se za války dopouštěli mnohem horších zločinů. Je morálně zvrhlé, jestliže chce někdo řešit zodpovědnost za zvěrstva jakýmsi clearingem, kde se budou vzájemně započítávat oběti obou stran a k zodpovědnosti bude nakonec pohnána jen ta z nich, jejíž oběti byly větší. Schwarzenbergovi lze vytknout snad jen jedno: tak jako mnoho jiných lidí, příliš zveličil úlohu Edvarda Beneše. Ve skutečnosti byly dekrety rozhodnutím vlády, která za ně také nese politickou zodpovědnost.

Podívejme se ale na tzv. Benešovy dekrety z hlediska historického i právního. V současné době se často objevuje teorie, že v dnešní době by sice tyto dekrety neobstály, ale v dobové situaci v roce 1945 byly oprávněné, a tudíž správné. Na kritiky dekretů se především ze strany nejstarší generace opakovaně snáší morální rozhořčení, doprovázená zpravidla právě poukazováním na nacistická zvěrstva za války. Kdo takto argumentuje, opět hájí už jednou jednoznačně odmítnutý princip kolektivní viny. Historickou zodpovědnost německého národa za druhou světovou válku a vysídlení německého obyvatelstva jako následek této války nikdo nezpochybňuje a sama Spolková republika Německo svou zodpovědnost opakovaně uznala. Avšak historická zodpovědnost národa neznamená, že příslušníci takového národa mají být paušálně potrestáni anebo dokonce, že poškození mají právo ve jménu pomsty dopouštět se na nich zločinů. Trestní zodpovědnost „vinného“ národa se může vztahovat vždy jen na konkrétní osoby, které buď spáchaly trestný čin, nebo s ohledem na své úřední postavení za takový čin zodpovídají. Při paušálním obviňování sudetských Němců ze zločinů na českém národě právě tato konkrétnost většinou zcela chybí.

Jaká byla v roce 1942 spojitost mezi vyvražděním Lidic a – dejme tomu – tehdejší činností německého rolníka někde na Šumavě či německého horníka v mostecké uhelné pánvi? Jaký podíl měl německý dělník pracující v textilce v Liberci na vypálení Ležáků? Pokud zrovna náhodou nebyli v Lidicích či Ležákách členy popravčí čety, tak zřejmě žádný. Přesto bez ohledu na tento nulový podíl i oni přišli v roce 1945 o všechen majetek a museli odejít ze země, kde jeho předci žili přes sedm set let. Jako historik samozřejmě chápu zjitřenou atmosféru roku 1945, která ledacos vysvětluje, snad i poskytuje určité polehčující okolnosti, ale přesto nemůže ani morálně a tím méně právně ospravedlnit vysídlení a konfiskaci majetku celé národnostní skupiny. Často se tvrdí, že vysídlení Němců bylo nutné; já si to nemyslím, ale i kdyby – připusťme – tomu tak bylo, tak to ještě neznamená, že nebylo nezákonné a protiústavní. A to, co je protiústavní a nezákonné, může být jen těžko správné a především, nemůže být základem právního pořádku. To ovšem řada lidí, a především politiků neví, anebo spíše – vědět nechce. Na vině je více než šest desetiletí trvající vymývání mozků, které zdaleka nezačalo až s komunistickým převratem v roce 1948 (a dodejme: neskončilo ani po pádu komunismu v roce 1989), neznalost historických skutečností a nedostatečné právnické znalosti. Podívejme se proto na nejčastěji opakované nepravdy a na různé mýty nakupené kolem tzv. Benešových dekretů.

Především je třeba udělat si malou inventuru. V rozporu s tím, co si většina lidí myslí, neexistuje žádný dekret, který by hovořil o vysídlení německého obyvatelstva. Vystěhování Němců – a původně i Maďarů – vycházelo z konstrukce, že jde o cizí státní příslušníky, které proto československý stát není povinen na svém území trpět. Zde se ovšem objevil první závažný problém: československá vláda vždy tvrdila, že mnichovská dohoda a vše, co se stalo po ní, je z hlediska československého práva neplatné. To ale znamenalo, že každý, kdo byl podle československých zákonů 29. září 1938 československým občanem, jím byl také 5. května 1945. Řečeno jinak: samotný fakt, že podle německých a maďarských předpisů se naprostá většina etnických Němců a Maďarů stala v letech 1938-1939 říšskými, resp. maďarskými občany, byl právně irelevantní. Aby Československo mohlo Němce a Maďary odsunout, zvolilo dost komplikovaný postup, který byl mimochodem kritizován některými odborníky na ústavní právo už v roce 1945. Podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 (den, kdy postupimská konference v článku XIII vyslovila souhlas s vysídlením Němců) československý stát v rozporu se svou zásadou o neplatnosti mnichovské dohody od samého počátku uznal zpětně nabytí německého a maďarského občanství u někdejších československých státních příslušníků německé a maďarské národnosti v letech 1938-1945 výslovně za platné. Ani to ovšem neřešilo celý problém: na Slovensku totiž byla poměrně velká skupina Němců a také několik tisíc Maďarů (hlavně v okolí Nitry), kteří za války žili na území tehdejšího slovenského státu a měli slovenské občanství. Tato kategorie osob byla československého občanství výslovně ústavním dekretem č. 33/1945 Sb. zbavena ke dni 2. srpna 1938.

Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. vypočítával kategorie německého a maďarského obyvatelstva, kterým bylo československé občanství zachováno, a stanovil také, za jakých podmínek mohou osoby německé a maďarské národnosti československé občanství opětovně získat. Z čistě právního hlediska nelze chápat tento ústavní dekret chápat jako protiústavní: jednak po formální stránce vlastně jen doplňoval ustanovení ústavy z roku 1920 ohledně občanství, jednak zachovával (minimálně teoreticky) zásadu, že občanství se zachovává osobám, které se neprovinily proti Československé republice. Konec konců, podle mezinárodního práva je věcí každého státu, koho považuje za svého občana. Zcela jinak to ale z hlediska ústavnosti vypadá s dekrety týkajícími se konfiskace majetku. Jde o dekret č. 12/1945 Sb. z 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů a zrádců národa a dekret č. 108/1945 Sb. z 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, který se týkal v zásadě ostatního majetku Němců a Maďarů. Tyto dekrety byly nepochybně v rozporu s ústavním pořádkem už v době svého vydání. Nešlo o ústavní, ale o obyčejné dekrety, tj. o právní normy, které musely být v souladu s ústavou. To se ale nestalo, protože majetek Němců a Maďarů se konfiskoval bez náhrady, což platná ústava z 29. února 1920 vůbec nepřipouštěla. Nadto byl tento majetek konfiskován paušálně. Není totiž pravda, jak se většina lidí domnívá, že loajálním Němcům a Maďarům nebyl majetek konfiskován. K vynětí majetku z konfiskace bylo třeba, aby osoba prokázala, že se aktivně zúčastnila boje za osvobození republiky (u zemědělského majetku), nebo alespoň byla sama postižena okupačními úřady (u ostatního majetku). Samotné loajální chování za války nebylo důvodem k vynětí majetku z konfiskace, což znamenalo, že ani samotné ponechání československého občanství nebylo důvodem k ponechání majetku.

Otázka státního občanství je ostatně v této souvislosti irelevantní: v žádném civilizovaném státě přece ztráta občanství nemá za následek konfiskaci soukromého majetku, nehledě už na to, že dekret č. 12/1945 Sb. byl vydán ještě před vydáním ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., takže zemědělský majetek byl v červenci 1945 masově konfiskován osobám, které ještě byly československými občany. Sám prezident Beneš si jako právník problematičnost konfiskace majetku bez náhrady uvědomoval. Původně proto navrhoval, aby vystěhovaným osobám bylo dáno potvrzení o hodnotě konfiskovaného majetku, přičemž náhradu jim měla v budoucnu zaplatit německá vláda. Československo by potom podle Benešových představ tuto celkovou sumu odečetlo od německých reparací. Tehdejší československá vláda ale Benešův návrh odmítla.

Při obhajování plošné konfiskace majetku Němců a Maďarů bez náhrady se většinou obhájci dekretů ohánějí morálními argumenty: Němci a Maďaři zradili republiku, za války sloužili v německé a maďarské armádě, Němci v obecních volbách v květnu a červnu 1938 hlasovali z 91% pro Sudetoněmeckou stranu Konráda Henleina, čímž dali najevo své protistátní smýšlení, v září 1938 se zúčastnili henleinovského puče, mnozí z nich byli za války členy nacistické strany (NSDAP) a s ní spojených organizací. Na první pohled tyto argumenty vypadají přesvědčivě – ale právě jen na první pohled. Služba v německé či maďarské armádě byla pro muže německé či maďarské národnosti v branném věku povinná, neboť vyplývala z jejich německého resp. maďarského občanství. Ostatně, v maďarské armádě sloužili i Slováci z jižního Slovenska, kteří také automaticky získali maďarské občanství a v německé armádě i Češi z oblasti Hlučínska, kde – na rozdíl od ostatního území připojeného k Německu – byli do wehrmachtu povoláváni i muži české národnosti (důvody byly právně-historické: Hlučínsko patřilo doku 1919 přímo k Německu, nikoliv k Rakousko-Uhersku).

Pokud jde o obecní volby, německé obyvatelstvo dalo sice v nich najevo své neloajální postoje, avšak neloajalita není trestný čin. Sudetoněmecká strana (SdP) byla až do svého rozpuštění v září 1938 legální československou stranou. Členství v legální politické straně či dokonce jen odevzdání hlasu takovéto straně ve volbách proto těžko může ospravedlnit konfiskaci majetku. Pouhé členství v SdP ostatně československé soudy ani po válce nepovažovaly za trestný čin. Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. z 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret) omezil trestnost členství v SdP jen na její funkcionáře a to ještě jen v době zvýšeného ohrožení republiky (samotný retribuční dekret je ovšem i tak problematický, protože platil retroaktivně). Pokud jde o členství v NSDAP, SS, SA a podobných organizacích, velký retribuční dekret je považoval za trestný čin, avšak je třeba si uvědomit, že tento dekret byl přijat ještě před platností ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., tedy v době, kdy formálně sudetští Němci byli ještě československými občany. Poté, co už občany nebyly, vznikla otázka: může vůbec československý stát trestat cizince za členství v organizaci cizího státu, byť by šlo o organizaci prohlášenou za zločineckou? Samotné lidové soudy ostatně u pouhého členství Němců v NSDAP a s ní spojených organizací – pokud se osoba nedopustila jiného trestného činu - většinou upouštěly od potrestání s tím, že vysídlení z republiky je už samo o sobě dostatečným trestem. Ve skutečnosti jediným skutečným zločinem, kterého se sudetští Němci v roce 1938, byla účast v protistátním henleinovském puči a případně členství v Sudetoněmeckém Freikorpsu (FS). Tyto osoby byly po válce většinou zajištěny a po zásluze potrestány.

Členství ve FS a aktivní účast v pokusu o převrat byly záležitostí poměrně malého počtu sudetských Němců. Většina sudetských Němců tedy z hlediska trestního práva nikdy žádný zločin nespáchala a nebyl tedy důvod ji trestat odebráním majetku. Tím spíše to platí o maďarském obyvatelstvu, které se v té době chovalo až na výjimky zcela loajálně. Maďarské ozbrojené skupiny, tzv. Oddíly svobody (Szabadság csapatok), byly organizovány na Maďarském území teprve po 1. říjnu 1938 a to většinou z městské spodiny ve vlastním Maďarsku. Samotní Maďaři z pohraničí se k těmto teroristickým skupinám, které přiléhavě označovali jako „Garda otrhanců“ (Rongyosgárda), stavěli odmítavě. Přes to po roce 1945 byl majetek konfiskován prakticky všem Němcům a Maďarům, přičemž Maďarům až na výjimky nebyl vrácen bez ohledu na to, že na rozdíl od Němců mohli v Československu zůstat.

Nelze ani souhlasit s častým tvrzením, že konfiskace německého a maďarského majetku byla prováděna ve většině evropských zemích, anebo že dokonce tato konfiskace byla Československu vítěznými mocnostmi nařízena. Pokud se totiž v mezinárodních dokumentech hovoří o konfiskaci německého (resp. maďarského) majetku, je tím samozřejmě míněn majetek veřejný, tedy především majetek německého (maďarského) státu, institucí a soukromých právnických osob se sídlem v Německu a Maďarsku, případně majetek, který nabyly soukromé osoby v podle předpisů okupační moci. V žádném případě ale za „německý a maďarský majetek“ nemůžeme považovat soukromý majetek fyzických osob německé a maďarské národnosti, které jej nabyly jako českoslovenští občané v souladu s československým právním pořádkem už před Mnichovem.

Pokud jde o zrušení tzv. Benešových dekretů, neinformovaná veřejnost je úmyslně zaváděna tím, že jsou účelově směšovány dvě různé formy jejich možného zrušení. Je totiž zásadní rozdíl mezi zrušením právní normy „ex nunc“, tedy od nynějška, a zrušením „ex tunc“, tedy od počátku. Pouze zrušení „ex tunc“ znamená uvedení v předchozí právní stav, a tedy v konkrétním případě i nárok původních vlastníků na vrácení majetku či zaplacení náhrady. Po takovémto zrušení tzv. Benešových dekretů nikdo ani u nás ani jinde nevolá, protože restituce je technicky dnes již neproveditelná. Zabavený majetek již z větší části vůbec neexistuje, a pokud existuje, změnil tolikrát majitele i svůj účel, že zpochybnění současného stavu by vyvolalo právní chaos. Naproti tomu zrušení nějaké normy „ex nunc“ nemá za následek i zrušení aktů, které na jako základě nastaly v minulosti. Zrušení tzv. Benešových dekretů „ex nunc“ by tedy v žádném případ neznamenalo ani vracení majetku původním německým (maďarským) majitelům, ani placení jakýchkoliv náhrad: k tomu by bylo zapotřebí zvláštního dodatečného restitučního nebo náhradového zákona. Protože při posuzování konkrétního případu se vždy používá ta právní norma, která platila v době, kdy případ nastal, byť by byla tato norma později zrušena, nemělo by zrušení „ex nunc“ dopad ani na posuzování různých kauz ohledně zabavení majetku některých šlechtických rodů, které stále ještě řeší naše soudy. Zrušení „ex nunc“ dnes již nebrání, protože všechny tzv. Benešovy dekrety jsou již dávno právně vyhaslé a tudíž dnes nepoužitelné (obsoletní). Podobný akt, který by bylo třeba provést po dohodě se Slovenskem, by ale symbolizoval určitou změnu postoje k jedné naší etapě dějin, která rozhodně není něčím, na co bychom měli být pyšní.

Psáno pro Listy, dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Emil napsal(a):

DNES je z Nemecka, podle DNES platnych zakonu, odsunut kazdy cizinec, ktery podporuje terorismus a to ne prave cimperlich zpusobem. 90% Sudetskych Nemcu volilo Henleinovu nacistickou NSDAP podporujici Hitlera, nejhorsiho teroristu dejin a v dobe odsunu byli z vlastniho rozhodnuti a s velkym nadsenim obcany Nemecke rise. Tedy podle DNESNICH nemeckych zakonu by byli odsunuti. Ocekavam od pana Schwarzenberga, ze postavi dnesni nemeckou vladu pred soud v Haagu.
Rad bych od kritiku Benesovych dekretu nekdy slysel, jak by tu situaci po valce resili oni. 3 miliony individualnich procesu?
Prenechanim Sudet Nemecku, ktere bezpodminecne kapitulovalo ve valce, ktere spolu se Sudetskymi Nemci proti Cechoslovakum vedli?
04. 03. 2013 | 19:06

korela napsal(a):

ad Sláma:
Staněk - Arburg: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí
Tato kniha (resp. knihy) je ojedinělá v tom, že podstatná část je věnována otištění pramenů (a stohy dokumentů jsou i na přiloženém CD); vyhánění si nepamatuju, ale měl jsem strýce z Jablonecka...Ostatně svědectví podávali třeba jak levičáci Mareš či Loewy, tak Pavel Tigrid. Četl jste Úseky polojasna od Loewyho? Jeho svědectví bezezbytku potvrzují archiválie...
04. 03. 2013 | 19:06

korela napsal(a):

ad Petr Havelka:
Bohužel nikoli, k odsunu (přinejmenším tomu divokému) nedošlo na základě mezinárodního požehnání, do listopadu čs. vláda a prezident prováděli vysídlování protiprávně. ostatně Truman si již v lednu 46 v dopise státnímu sekretáři Byrnesovi postěžoval: "V Postupimi jsme byli postaveni před hotovou věc a okolnostmi přinuceni souhlasit. Byl to svévolný akt násilí"
04. 03. 2013 | 19:14

Pepa Řepa napsal(a):

Jednu glosu.
V ČT před chvíli byl Kníže. Přirozeně, že považuje slabomyslnou Dientsbierovu iniciativu za hloupou, ale na otázku, zda se za ni stydí-stejně jako Nečas-odpověděl.
Nikdy se za nikoho jiného nestydím!!!!
Hmmmm, škoda, že se nemohu zeptat, zda se stydí za Beneše.¨

Autor určitě ví, co to ahistorismus.
Ale asi nebude vědět, jak dokonale právně odlišit zrušení dekretů "ex tunc" od "ex nunc", tak, aby bystrá hlava nevykoumala mezeru, proto při pojednání deklarace zůstali její autoři u termínu vyhaslosti.
Ostatně, pokud by v tom nebyl velký rozdíl, proč to vůbec zmiňovat, respektive vyjednávat deklaraci novou?

Aby bylo uspokojeno ego otvíračů hrobů?
To nikdy nebude, přijde jiný pyroman s pepem a začne oživovat vyhaslý oheń
04. 03. 2013 | 19:14

Yosif K napsal(a):

Josef napsal(a):
Je skutečně tragické, že za státní peníze učí na dvou vysokých školách lidé jako Rychlík, kteří útočí proti česékmu národu a státu. O to více je zarážející, že vychovává historický dorost v nenávisti k vlastním dějinám a národu.
04. 03. 2013 | 18:18
Čeští ultranacionalisté se vlamují do otevřených dveří:
a) vláda SRN skutečně žádné náhrady za sudetské Němce nechtěla a nechce nebude chtít a akeceptovala všechna spojenecká ujednání o tom, že majetek zabavený Němcům se bere jako reparace. Navíc platí nad rámec této tlusté čáry - například totálně nasazeným atp.
b) sudetští němci prakticky také nic nechtějí - všichni dostali pomoc a odškodnění od vlády SRN s tím, že kdyby někdy cokoliv dostali od českého státu tak musí pomoc od vlády SRN vrátit.

A na tom by setsakra škaredě prodělali. Výměnou za rozpadlý barák v sudetech by museli odevzdat vládě SRN třeba vilu na předměstí mnichova. Kd by to dělal? Nokdo a nikdo se taky o noc nesnaží.

Jediné co by mohlo čechy iritovqat je charta sudeského landsmanšaftu. To je však soukromý spolek, ten může mít chartu jakou chce. V Česku také nikdo nezakazuje socanským blouznilům blouznit o beztřídní společnosti, klást věnce u různých hrobů atp atp.

Je hnupstvím nejhrubšího zrna že se označení poválečných zločinů za poválečné zločiny označuje za sebeflagelantsví atp. Pravda je pravda - ten kdo neunese pravdu o sobě samém je jiným za trapného kašpara.
04. 03. 2013 | 19:27

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Havelko,

to je myslím přesné shrnutí.

Ale zdá se, že se to postupně lepší. Přibývá lidí, kteří to už bez těch emocí zvládnou. A to je dobře.

Libor Stejskal
04. 03. 2013 | 19:29

Pepa Řepa napsal(a):

Bestie, Scallop, Urban a mb
strážci ohně, kdo si hraje nezlobí, jen jděte do.....no to napsat nemůžu....tak aspoň si nechoďte hrát se sirkami ke stohu.
Hrajte si u Vás doma, netahejte do toho jiné.
04. 03. 2013 | 19:30

jozka napsal(a):

stejskal:

Tady to zvlada uz dlouho vetsina lidi. Problemy s tim nemeli do te doby, nez tady nedavno zacali nekteri opet rozdavat dutky a zaveleli...
04. 03. 2013 | 19:42

MARNOV napsal(a):

To historik: Zbytečně dle mého názoru, rozšiřujete téma. Němci jsou původci WW2. IMHO: Dekrety ve své době zabránili genocidě. Existovali důvodné obavy z toho jak proběhne "lidové zúčtování". Dekrety tomu dali jakýsi rámec, který s odstupem nechci soudit. Tečka.
Já po několikáté upozorňuji, že se tady pořád hraje podle Sudetských not. Máme vlastní česká sudetská a protektorátní témata o kterých mlčíme, za které civilizované omluvy od vlád nepřichází. Například Čechoslováci, kteří zůstali v Sudetech. Přežili tam válku jako otroci... Bavme se o NAŠÍCH lidech a nenechejme si vnutit sudetský problém. Anonymní křivdy se dějí každý den.
04. 03. 2013 | 19:44

Emil napsal(a):

to Yosif K.
Sudetonemecky krajansky spolek ma ovsem mohutnou podporu bavorske vlady. Possel vystupuje spolecne s predsedou bavorske vlady na vsech shromazdenich tykajicich se vztahu CR - Bavorsko. A diky omezenosti Necase, ktery precetl v Mnichove ten ponizujici projev, jehoz text byl snad objednany Schwarzenbergem primo v Mnichove, se podarilo Sudetskym Nemcum tyto vztahy povysit na Cesko Nemecke. Merkelova je take podporovatelkou techto spolku profesionalnich Heimatsvertriebenen.
04. 03. 2013 | 19:46

MARNOV napsal(a):

To historik 17:57: Já s Vaším tvrzením v rozporu nejsem.
04. 03. 2013 | 19:52

Emil napsal(a):

to: Steskal

Mame to opravdu popletene. Cesko-Nemecka smlouva z roku 1997 byla chapana jako tlusta cara, umoznujici zacit znovu. Kazdorocni vyzadovani Sudetskych Nemcu a pred kazdymi vobami v Bavorsku vyzadovanim omluv a zruseni Benesovych dekretu i od Bavorske vlady je defakto neuznanim teto smlouvy.
Schwarzenberg rekl naprosty nesmysl.
04. 03. 2013 | 19:55

Yosif K napsal(a):

O návrat suetáků nikomu dnes nejde. Kdo bz se vracel do horšího?

Jde o české hnupství.
Němci uznali že jejich válečné zločiny jsou válečné zločiny.
Někteří čeští trapní kašpaři se kroutí když někdo zcela správně označí české poválečné zločiny za české poválečné zločiny. Celkem dost ubohé a trapné. Beneš tyto zločiny vědomě amnestoval v září 1945. A to je jediná věc o kterou tu skutečně jde.
04. 03. 2013 | 19:59

ik napsal(a):

Pro Tomáše Krystlíka:
Když velmoci v Postupimi "uznávají, že odsun musí být proveden", tak se na tom asi usnesly, respektive dohodly. Toto popírat je snad přehnané. Pravda ale je, že ho nenařizovaly. Jeho provedení jak ve formě, tak v "hloubce záběru" je už jen naše, tedy česká věc a tudíž i zodpovědnost. Nevím, proč to popírat, jakobychom nebyli schopni žádných rozhodnutí a museli jen čekat, co nám kdo přikáže. Ta zodpovědnost je ale přirozenou součástí vlastní subjektivity.
Nepochopil jsem taky, proč by měly být (nízké) počty Němců vysídlených ze západních zemí "pro Čechy nepříjemná fakta". Prostě tam těch Němců bylo řádově mnohem méně, tak jsou čísla menší. A především: Němci usedlí již před válkou v těchto zemích vesměs NEUDĚLALI NIC, čím by přispěli k jejich rozbití a okupaci, což se o našich Sudeťácích rozhodně říct nedá.
Byl také zásadní rozdíl mezi tím, jak se okupanti chovali k obsazeným zemím na západ od Německa a jak k těm na východ. Těm prvním nacisté neupírali ani státnost, pokud se podřídí německé nadvládě. Ty východní národy měly být vyhubeny (včetně Čechů) a uvolnit tak životní prostor pro německé osídlení. Není divu, že se pak v oblastech na východ od Německa zacházelo s Němci podstatně drsněji, než na tom Západě, i když tam se s nimi často také nijak nepárali.
04. 03. 2013 | 20:04

Yosif K napsal(a):

Nikdo ze sudetáků se nechce vracet, žádná vláda SRN nikdy nežádala po CSR náhrady a pomohla svým sudetákům sama. Pokud by někdo ze sudetáků něco dostal od ČR zpět, musel by vrátit pomoc kterou mu dala vláda SRN. Z toho důvodu nikdo nic nechce a nikdo se nestěhuje zpět do sudet. Nikdo nechce v praxi vyhnání nijak korigovat, napravovat nebo kompenzovat. Nikdo nezpochzbnuje že v Postupimi bylo vzhnání de facto uznáno. Všechny oficielní dokumenty SRN jsou pravý opak toho čím čeští ultranacionalisti trapně plaší.

Co chtít více? Aby se vyhnání nesmělo označovat jako vyhnání a poválečné zločiny se nesměly označovat jako poválečné zločiny? Muselo snad vzhnání vypadat tak jak vypadalo? Musel být zabaven majetek i těm němcům, kterým bylo povoleno zůstat jako antifašistům atp?????

Jde jen o to popsat co se stalo. Někteří to nechtějí slyšet. Trapné.
Proč se lidi kroutí když slyší pravdu? Někdo snad neunese pravdu? Vražda je vraždou at ji spáchá ten či onen.
04. 03. 2013 | 20:22

Emil napsal(a):

Yosif K.
Jak jste na to prisel, ze se Cesi krouti oznacit Benesem amnestovane povalecne zlociny za zlociny. Cesi se nekolikrat oficialne omlouvali za excesy na konci valky a pri odsunu. Radny odsun pak zadnym zlocinem nebyl, je proveden v souladu s Postupimskou dohodou. Presto zadaji Nemci omluvu znovu a znovu a zadaji v rozporu s dohodami stale zruseni Bemesovych dekretu. Tim vyvolavaji napeti ve vztazich. Zadame snad my od nich kazdy rok omluvu a reparace ?
04. 03. 2013 | 20:30

Dagmar napsal(a):

Od chvíle, kdy jsem si dopoledne přečetla příspěvek pana prof. Rychlíka přemýšlím, co mi na něm vadí.

Myslím, že problém je v tom, že se deklaruje jako historik. Ovšem jako takový je vázán metodologií svého oboru, tedy povinností vysvětlit, jak se události děly a v rámci dobových souvislostí proč se tak děly. Může samozřejmě učinit exkurz do současnosti s jistou aktualizací, ale to co pan Rychlík předvedl, je vlastně zneužití historie v rámci politického zadání současnosti. Plní úkol, které s prací historika nemá co dělat. Je mi líto, ale pan Rychlík není dobrý vědec, neboť stejně jako historici za nacismu a později komunismu se nechává zneužít v rámci zájmů, jejichž nebezpečnost nedohlédne, což ho ovšem neomlouvá.
04. 03. 2013 | 20:43

pamětník napsal(a):

JF:
"V Postupimy bylo spojenci konstatováno že probíhá vyhnání, nikoliv že jej schvaluje či nařizuje. " Nepravda.

"XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva
Konference dospěla k této dohod o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:
Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do ěmecka. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí byt prováděn spořádaně a lidsky.
Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly byt provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu.
O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě."
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokol-postupimske-konference-2-srpna-1945/
04. 03. 2013 | 20:50

pamětník napsal(a):

Yosif K.:
"Pokud by někdo ze sudetáků něco dostal od ČR zpět, musel by vrátit pomoc kterou mu dala vláda SRN. Z toho důvodu nikdo nic nechce a nikdo se nestěhuje zpět do sudet. " Nepravda.
Odškodnění nárokuje Landsmannschaft ve svých stanovách, naději v ně veřejně projevil rakouský sudeťák Hammer, ....atd., atd.
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130121_OTS0111/hammer-klare-worte-schwarzenbergs-wichtiger-schritt
04. 03. 2013 | 21:02

Sláma napsal(a):

ik napsal správně námitku proti tvrzení, že západních zemí nebylo tolik Němců odsunováno. Hlavní důvod byl vcelku jasný - v těch zemích žádné významné německé menšiny nebyly. Nejlepší je asi reagovat protiotázkou - kolik že těch Němců vlastně v těchto zemích zůstalo?

Francouzi nepovažovali Alsasany za Němce, na druhou stranu až do nedávna se prakticky nesměla alsaská němčina používat a většina alsasanů byla pofrancouzštěna. Francouzi ale například vystěhovali všechny obyvatele města Kehl, které vrátili Německu až v roce 1953.
V Dánsku Němci nebyli, protože už před tím stihli zabrat všechny historické dánské země s německou menšinou (jinak řečeno, z Dánska ponechali jen čistě dánské jádrové území, tedy to samé, co chtěli udělat se Sudety udělali o pár desítek let dříve s Dánskem.
S Nizozemskem to bylo podobné, smíšená území už dříve připadla k Německu a ve vlastním Nizozemsku byla cca 100 tis. Němců, které sice Nizozemci odsunout chtěli, ale už to nestihli.
Itálie přímo s Německem nesousedí. Ponechala si Jižní Tyrolsko, kde v 60. letech proběhla poměrně výrazná vlna teroristických akcí německých separatistických organizací, kterou Italové vcelku rázně zahlušili. Jak by to asi bývalo dopadlo u nás?
A ze zbylých zemí byli Němci odsunuti, odešli sami nebo byli odstraněni. Bylo to území od Řecka až po Estonsko.
04. 03. 2013 | 21:04

Urvi and orvi napsal(a):

Seriozní historik by NIKDY! nenadepsal svůj filosofující článek "povězme si pravdu", protože ví, že pravda - zejména ta historická je velice proměnlivý a relativní pojem, velice poplatný době. A v tomto konkrétním případě navíc jde o pravdu velice subjektivní.
04. 03. 2013 | 21:06

Sláma napsal(a):

Dagmar trefila hřebík na hlavičku: "to co pan Rychlík předvedl, je vlastně zneužití historie v rámci politického zadání současnosti."
Bravo. Já se tady snažím kostrbatě vysvětlit věc, kterou jste shrnula do jedné věty.
Je to tak, příspěvek pana profesora Rychlíka není ani vědecký ani odborný, nýbrž je aktivistický.
04. 03. 2013 | 21:07

Sláma napsal(a):

Zajímavý seriál vyšel o Churchillovi v časopise Der Spiegel. V posledním díle (9.) se autor Klaus Wiegrefe cituje historika Detlefa Brandese o rolí Winstona Churchilla při odsunu Němců. Výslovně uvádí, že Churchill umožnil odsun svojí podporou požadavkům Poláků a Čechoslováků a zmiňuje i příhodu z Teheránské konference (1943), kdy měl Churchill Rooseveltovi a Stalinovi demonstrovat na sirkách, jak bude odsun proveden.
Takže německý novinář a německý historik uvádí na pravou míru všechny ty pohádky, kterými nás krmí aktivističtí historici a novináři, od profesora Rychlíka až po prodejného novináře Jana Urbana.
04. 03. 2013 | 21:19

sylvasauerova napsal(a):

Pan profesor Rychlík :
S poděkováním vděčně
Sylva Šauerová

Tomáš Rychlík :
Též děkuji za věcné doplnění.

Yosif K., 04. 03. 2013 | 20:22
Proč ? Protože komunisté do našich hlav od r. 1945 vtloukali něco jiného, to ve snaze znevolnit lidi, zesovětizovat republiku a zničit kulturu naší země. Pokračují v tom i dnes 70 let po válce, byť od té doby vyrostly již tři nové generace, někteří naši populisté (nejenom Klaus se Zemanem), kteří počítají s tím, že jsou lidé neinformovaní, nevzdělaní nebo někteří prostě jen hloupí a vždycky se jim - alespoň část z těchto voličů - dostatečně podaří vystrašit a přihrát laciné politické body. Funguje to stále dobře. Vnímání ve společnosti se ale mění. Nejde to žádnou závratnou rychlostí, ale jde to. Nakonec, docela dobře je to vidět i tady, nadávajících ubývá.
:-)
04. 03. 2013 | 21:19

Petr Havelka napsal(a):

Pane pamětníku,

pokud donekonečna budete, či budeme reagovat na "kecy" nějakých sudetských okrajových spolků tak se nikdy nedostanete z bodu A do bodu B. MMCH v bodě B už dávno jsme! Veškeré "kydy" z Němec jsou tak na šťourání v nose.

Podstatné je, co se deklaruje na "vrcholné státní úrovni".

Co bezpochyby je, podle mne, důležité. Je si nelhat. Odsun provázely nechutné okolnosti. Jak v rovině lidské, tak i z pohledu ústavy a práva. Jedinou omluvou je tehdejší doba. Bylo po válce a v lidech ta krutost prostě byla. II. SVV byla, prostě, krutá. Nahnala miliony lidí do krajních situací, odehrály se miliony smutných příběhů ponížení obětí a hlavně tragedií.

Jednu věc je ovšem Německu potřeba stále zdůrazňovat. Kdyby nebylo války, kterou Německo způsobilo tak by naše republika, bezpochyby, šla jinou, a také bezpochyby, lepší cestou. Ergo kladívko, nemuseli jsme projít těmi desetiletími totality. To je největší "dluh" Německa vůči především východním státům, které se díky Německu "propracovaly" k totalitním vládám.

Zároveň je potřeba tuto okolnost připomínat "vítěznému" Rusku, poněvadž to jaksi rádo zapomíná.
04. 03. 2013 | 21:31

Kontrolní otázka napsal(a):

sylvasauerova,

nepatřila jste náhodou v devadesátých letech mezi Klausovy svazačka hýkající blahem vždycky, kdy zahlédli svou modlu?

Chcete snad říct, že spolutvůrce Československé republiky prezident Beneš byl komunista?
04. 03. 2013 | 21:32

Gerd napsal(a):

Pane Rychlíku,
když už říkáte část silně překorucené historie o sudetských Němcích, měl byste minimálně zmínit 4 věci:
1. činnost sudetských Němců před 1938 směřující k rozbití ČSR včetně teroristických činů
2. vyhnání českého obyvatelstva ze Sudet 1938
3. činnost sudetských Němců za války a podpora A. Hitlera
4. činnost sudetských Němců po válce v r. 1945, a nejde jen o verwolfy.

Pro zájemce o problematiku soužití se sudetskými Němci po r. 1945 doporučuji článek Jindřicha Marka Výstřely v soutěskách. Doporučuji, velmi zajímavé čtení! Viz
http://m.ulozto.cz/xB1MTyN/marek-jindrich-vystrely-v-souteskach-pdf

Pane Rychlíku, znáte ten článek? Asi ne, jinak byste nepsal, to co jste napsal.
Pokud by byl Beneš souzen jako válečný zločinec, mnoho sudetských Němců by bylo v Haagu souzeno za terorismus a zločiny proti lidskosti.
04. 03. 2013 | 21:47

Bestia triumphans napsal(a):

Sláma:
Když tak čtu vaše "příspěvky", tak si říkám, nejste náhodou představitel hnutí Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu ?
04. 03. 2013 | 22:00

Dagmar napsal(a):

Sylva Šauerová

Aniž bych vás úkolovala svými otázkami (viz naši nedávnou diskusi), nemohu si odpustit podivení nad vděčností, s jakou děkujete prof. Rychlíkovi. To proto, že jeho posuny ve výkladu historie konveují vašemu výkladu poválečných politováníhodných událostí? Kritičnost myšlení by vám prospěla, zejména, když se chystáte s někým bezvýhradně souhlasit :-)

Vaše reakce na příspěvek - Yosif K., 04. 03. 2013 | 20:22 -
odkazuje na vymývání mozků v době "zesovětizovace republiky". Vězte, že mé generace se to netýká. Přes to, - nebo že by právě proto? - jsme schopni kritického posouzení pro i proti v tak citlivé kauze, jakou je vysídlení německého obyvatelstva ze zemí střední a západní Evropy po druhé světové válce.

Zvážíme-li vše pro i proti - nezbývá, než našim dědům a bábám poděkovat. Sejmuli z nás, svých vnuků a vnuček, povinnost řešit stejné problémy, se kterými se oni nelehko vyrovnávali v letech po druhé světové válce. Prevence se povedla, paní Šauerová. Rozhodnutí Postupimské konference bylo správné. Zejména pro současné německé občany.
04. 03. 2013 | 22:02

Targus napsal(a):

To resl:

Čeština je můj druhý jazyk už nějakého půl století, jestli jste schopen pochopit, o čem píšu. Primárně česky prostě nemluvím, mám problémy se slovní zásobou, občas tápu v mluvnici.
A o to, že knížák šišlá, vůbec nejde, on šišlá ve všech jazycích. Jde o to, že sem přišel restituovat, a to nikoli dvojitým Axelem, ale dvojitým švindlem. Stačí takhle?

To stejskal:

Od včerejška jsem na těchto stránkách napsal už nejméně pětkrát, že mi o žádné omluvy, náhrady, vracení majetku nejde

Vám určitě ne. Nejste Sudetský Němec. Mezi nimi se stále najde dost takových, kteří by docel rádi něco urvali.
Anebo se sebeurčili. Heim ins Reich, ale s majetkem, movitým i nemovitým.
Proto může Posselt obden přísahat, že tu nebudou chtít ani špendlíček, ani třístičku, starší Češi mu to nezbaští ani náhodou.
04. 03. 2013 | 22:07

Targus napsal(a):

To stejskal:

(Němci)" Více než dvacet let se nesměli sdružovat na národnostním základě, neměli možnost se vzdělávat v mateřském jazyce, část z nich byla násilně z pohraničí vystěhována do vnitrozemí."

A vy se jako divíte? Co tu vyváděli od r. 1918, o tom jsme se bavili několikrát. Většina z nich nikdy nepřijala republiku za svou, i když v rámci Evropy měli doslova královské podmínky k politickému i kulturnímu životu.
04. 03. 2013 | 22:11

Targus napsal(a):

To Gerd:

Njn. když Pan Rychlík, zde zvaný Šnelcuk, zná jen nevinné německé rolníky a dělníky, to máte těžké.
A taky starce, ženy a děti, na ty bych zapomněl.

Jestli oni všichni neměli svatozáře a andělská křídla...
04. 03. 2013 | 22:15

Ada68 napsal(a):

Už mne fakt štvou ti různí Urbanové a Rychlíci, zasloužili by nakopat do zadku. Vyseparují si kapitolu odsunu z kontextu složité historie a mydlí čechy hlava nehlava. Je třeba jim, knížetipánu i Posseltovi po tícíciprvé znovu zopakovat, že čs. republika žádnou válku nerozpoutala, neobsazovala žádná území cizích států, a čs. stát neměl nikdy žádné plány na vyhlazení nějaké národnostní menšiny. Před válkou to byl ostrov svobody a demokracie široko daleko. Odsun sudetských němců by nikdy nemohl proběhnout, kdyby Německo se souhlasem Francie a Anglie neobsadilo nejprve část a potom i zbytek území našeho státu.
Za rozpoutání války může jednoznačně Německo a nikoliv čs. republika. Je zcela jasné, že na události v takto strašné válce nelze aplikovat dnešní pohled na lidská práva. Ano, i při divokém odsunu němců se zcela jistě staly zločiny, a viníci měli být potrestáni. Je třeba si klást také otázku, do jaké míry čs. vláda ovládala území státu po šesti letech okupace. ČR se nemá Německu za co omlouvat, byli jsme brutálním způsobem napadeni, a měli jsme právo se bránit, a to jakýmkoliv způsobem, a v zájmu budoucího míru v naší zemi, byl touto obranou i odsun sudetských němců. Můžeme litovat obětí odsunu, můžeme připustit, že odsun byl pro mnohé němce bolestný a nespravedlivý, ale i za tento odsun může jednoznačně Německo, nikoliv ČSR, ta se jenom bránila možnému opakování války v budoucnu. Pokud toto neuvedou Urbanové, Rychlíkové a další knížecí lokajové na prvním místě a jenom odsuzují odsun bez historických souvislostí ... jsou v lepším případě obyčejní hlupáci, v horším případě posluhovači cizím zájmům hanobící vlastní stát a své předky, kteří vinou Německa prožili nesmírná traumata a trpěli pod okupací země, která plánovala vyčištění českého území od čechů.
04. 03. 2013 | 22:15

mb napsal(a):

Josef napsal(a):
Prof. Rychlík je věčným flagelantem českého národa, jeho národnostně indiferentní postoj je zřejmý neustálým protěžováním sudetských Němců a Slováků, kterým Češi měli ubližovat během Československa. Je skutečně tragické, že za státní peníze učí na dvou vysokých školách lidé jako Rychlík, kteří útočí proti česékmu národu a státu. O to více je zarážející, že vychovává historický dorost v nenávisti k vlastním dějinám a národu.
04. 03. 2013 | 18:18

jdi s tím nálepkováním flagelantstvím do řiti i s pepou řepou ...

pojmenování skutečnosti NENÍ FLAGELANTSTVÍM ...
04. 03. 2013 | 22:17

Emil napsal(a):

Autor clanku, by si mel precist dopis Karla Capka,
ktery napsal Sudetskym Nemcum nekdy v roce 1938. Zadal je, aby upustili od svych pozadavku odsunu nebo vyhlazeni Cechu z historickych Ceskych uzemi. Predpovedel uz tehdy, ze po valce, ktera bude nasledovat a kterou Nemci prohraji nebude spolecny zivot Cechu a Nemcu v jednom state mozny. Tehdy ho Sudetsti Nemci ignorovali, protoze si byli absolutne jisti, ze valku vyhraji a Cechy si podrobi nebo zlikviduji.
Vyuzivani teto historie pro volebni ucely bavorske CSU je neco neuveritelneho. Necas je hlupak, ktery se takto nedavno v Mnichove zneuzit nechal.
04. 03. 2013 | 22:19

tytyty napsal(a):

Citáty Adolfa Hitlera, které Němci, včetně těch sudetských hltali jak slovo boží.

Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.

Copak je to zločin když si vezmete zpět něco o co vás připravili?

Svět je jako putovní pohár. Získává ho ten nejsilnější.

Židé jsou nepochybně rasa, ale nejsou to lidé.

Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé.

Čím jste ? Jste mým prostřednictvím. A čím jsem já ? Já jsem pouze prostřednictvím Vás samých.

Ostatně není mým úkolem učinit lidstvo lepším, nýbrž využít jeho slabostí.
Potřebujeme životní prostor!

Hranice států tvoří lidé a lidé je taky mění. Svědčí to pouze o síle dobyvatelů a slabosti poražených, a jedině v této síle je právo.
Když jsme po Mnichovu mohli zkoumat československou vojenskou sílu zevnitř, velmi nás znepokojilo, co jsme viděli. Plán připravený československými generály byl hrozivý. Pochopil jsem, proč mě moji generálové žádali, abych se mírnil.

Je to fantastický úspěch. Je tak obrovský, že jej přítomnost ani nemůže zhodnotit. Velikost a dosah tohoto úspěchu jsem si uvědomil, když jsem stál uprostřed českého opevňovacího systému betonových bunkrů. Teprve tam jsem jsem poznal, co to znamená dobýt téměř 2000 km opevnění bez jediného výstřelu. Propagandou postavenou do služeb naší myšlenky jsme tentokrát dobyli deset milionů lidí a území přes 100 000 km. Je to ohromné. Hitler při projevu po obsazení Sudet 10. listopadu 1938.
04. 03. 2013 | 22:23

mb napsal(a):

souhlasím s yosifem k: Je hnupstvím nejhrubšího zrna že se označení poválečných zločinů za poválečné zločiny označuje za sebeflagelantsví atp. Pravda je pravda - ten kdo neunese pravdu o sobě samém je jiným za trapného kašpara.

...
04. 03. 2013 | 22:26

tytyty napsal(a):

Citát Adolfa Hitlera, který Němci, včetně těch sudetských, už nehltali jak slovo boží.

Národ, který nezvládl takovou zkoušku, nemá nárok na existenci. Ti nejlepší už padli, zůstali jen méněcenní. (O Němcích, duben 1945)
04. 03. 2013 | 22:27

mb napsal(a):

... je dobré řepo, že jsme navzájem poslali tam, kam se nesmí psát ...

... nejsem žádný strážce ohně ... jen mam dojem, že pravdy není třeba se bát ... tož vás zdravím ...
04. 03. 2013 | 22:28

JF napsal(a):

pro maloměšťáka českého obecného dnes něco exkluzivně slíbeného a taky, aby dnes vůbec zabral, když už jsem to slíbil ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=I9EZPPdM0XM

Samozřejmě, ale jak uvádím, je to pro všechny české maloměštáky obecné, tak i pro toho zdejšího exklusivního, poněkud vlezlého, jeden i nejen podle toho vídea řekl, že soudruzi byli pěkný tak trochu buzny. No ale každopádně minimálně jeden z nich by už mohl dát ode dneška pokoj, i docela vypadá že se i srovnal a věnuje se řádně a svědomitě diskuzi ;-). Spolusoudruh kádr Klaus pak mohl dát pokoj popo či dle toho jak rychle bude v nouzi projednávat ústavní soud, a potom by to mohlo jít hezky postupně jeden po druhém. ;-) No nechme se překvapit. ;-)))

Přece jen jednou pak to opravdové jaro prostě, soudruzi, začít musí! ;-)) Samozřejmě myslím to reálné astronomické, to pražské či to zastydlé sametové už radší opravdu, ale opravdu NE. ;-)))

Takže dnes speciálně, dobrou noc, soudruzi. Víte přeci, co tím myslím? ;-) no jasně, co jiného ;-),

JDĚTE DO ...... !!! ;-)
04. 03. 2013 | 22:41

Sláma napsal(a):

Pro Bestii: budeme se urážet jaksi generálně, anebo máte něco konkrétního na mysli. Stále trvám na tom, že válečný stav s Německem ukončily západní Spojenci v roce 1951 a Východní blok až v roce 1955.
Stejně tak trvám na tom, že hlavním důvodem vzniku česko-uherské a později česko-uhersko-rakouské unie byla obrana proti Turkům.
Ještě něco vás trápí, Bestie?
04. 03. 2013 | 22:49

český maloměšťák napsal(a):

Sláma
Na těch sirkách tuším že demonstroval vymezení hranic poválečného Polska.
Stalinovi polský východ, Polsku německý východ a Danzig.
Ale nejsem si jist.
Snad v NKVD budou vědět - prý měli prošpikovaný štěnicemi celý Teherán tak šikovně, že pak ty štěnice nemohli sami najít. Možná že tam jsou ty štěnice dodnes - a stále vysílají.
Píp, píp, píp....jedno pro mě, druhé pro Stalina, další pro mě, třetí pro Stalina, deset tisíc německých vědců pro mě, dva tisíce pro Stalina, kousek území pro Beneše, dva kousky pro Stalina, dvacet milionů Sovětů pro mě, osm milionů Němců pro Stalina, ropa na Blízkém východě pro mě, sibiřská pro Stalina.....píp, píp....

Minulý měsíc měli fašouni mejdan v Ostravě. Lidi na to čuměli jak na vyhořelý transformátor - průvod asi 6O výrostků nesl zapálené pochodně přes půl města.
Prý vzpomínka na Drážďany - na oběti angloamerického imperialismu.
Co není zakázané - je dovolené.
Co je dovolené - rozvíjí se.
Co se rozvíjí - to se uchytí.
Svoboděnka, svoboda...píp, píp....sirky a pak louče , později hranice...píp,píp....rozděl a panuj.
04. 03. 2013 | 22:53

JF napsal(a):

pamětník žongléř: pokud tedy jste ještě nešel do hajan, tak to Vaše žonglování s termíny NEPRAVDA a LEŽ je upřímně řečeno poněkud nudící, ale pravda na usnutí také dobré. ;-)

rovněž se naučte číst či si zajděte k očnímu páč se Vám to bude hodit i při tom žonglování. V tom co jste zřejmě náhodně zkopíroval z náhodně vybraného webu(?) není totiž nic co by vyvracelo mou LEŽ popřípadě milosrdnou vámi naordinovanou NEPRAVDU. Spíš se ale věnujte tomu žonglování s něčím skutečným, než žongléřství se slovy.

Číst a porozumnět textu se na VUMLu neprocvičovalo? Spíš přednes na nějaké estrády co? To nemá k tomu žonglování každopádně daleko. ;-)
04. 03. 2013 | 22:55

mb napsal(a):

dagmar napsala: ale to co pan Rychlík předvedl, je vlastně zneužití historie v rámci politického zadání současnosti.

... proč si to myslíte ... ?
04. 03. 2013 | 22:57

český maloměšťák napsal(a):

JF
Já to beru, že s drogama obchodujete...ale neměl byste je i užívat.
Jednak to škodí zdraví, a jednak si vás jednou vaši kamarádi najdou - šidíte je na množství - a tak i na tržbě.
Nechte si jen co zůstane za nehty.
Za měsíc to snad dávku dá. A nepozná nikdo nic - tedy kromě vašich jater.

Hezké a barvité sny vinšuji.
04. 03. 2013 | 22:58

mb napsal(a):

Urvi and orvi napsal(a):
Seriozní historik by NIKDY! nenadepsal svůj filosofující článek "povězme si pravdu",

... proč myslíte ... ?
04. 03. 2013 | 23:02

mb napsal(a):

Sláma napsal(a):
Dagmar trefila hřebík na hlavičku: "to co pan Rychlík předvedl, je vlastně zneužití historie v rámci politického zadání současnosti."

kdo rychlíka řídí a úkoluje: bilderberg, eu, gestapo, sudetští němci, revanšisté ... ?

... povídejte ...
04. 03. 2013 | 23:05

mb napsal(a):

příspěvek pana profesora Rychlíka není ani vědecký ani odborný, nýbrž je aktivistický.

... napsal odborník Sláma ... vivat ...
04. 03. 2013 | 23:06

Sláma napsal(a):

S odsunem je spojena řada obecně tradovaných dezinformací, které mají původ v propagandistické dílně Landsmannschaftu. A naši prodejní novináři (Urban) a patrně stejně prodejní historici, stejně jako jako neschopní politici (Nečas) místo toho, aby bránili naši pozici, dělají advokáta druhé straně. To je potenciálně velice nebezpečné. Landsmannschaft se vůbec netají tím, že chtějí právo na vlast a na sebeurčení, tedy odtržení Sudet a jejich připojení k Německu. Zatím se to může zdát nereálné, ale s tím, jak se z Česka stává Mafiastán, nic už není nereálné. Stačí jen dostatečně zaplatit poměrně omezenému počtu lidem.
Mezi často tradované dezinformace patří to, že Beneš svým dekretem amnestoval zločiny spojené s odsunem. Dnes už je ale snad všem jasné, že to nebyl Beneš, nýbrž Provizorní Národní shromáždění svým zákonem. Navíc ten vždy umožňoval a umožňuje nadále tyto zločiny stíhat.
Další tradovanou dezinformací je, že Beneš organizací divokého odsunu připravil Spojence před hotovou věc. Nyní už je ale jasně prokázáno (a západní historici o tom nikdy nepochybovali), že o odsunu vyjednávala polská exilová vláda s vládou Jejího veličenstva ještě s Nevillem Chamberlainem v čele koncem roku 1939. Beneš v té době již zřejmě vyjednával s Rooseveltem o témže, ačkoliv Spojené státy byly ještě formálně neutrální zemí. Definitivně o odsunu bylo rozhodnuto už na konferenci v Teheránu v roce 1943, samozřejmě v první řadě o odsunu Němců z Východního Pruska a z Polska, ale též ze Sudet.
A tím padá i další dezinformace, že celý odsun byl bolševický výmysl. Opak je pravdou, byl dohodnut a naplánován nejprve se Západními Spojenci.
04. 03. 2013 | 23:09

Bestia triumphans napsal(a):

Sláma:
Já vás neurážím, Křižovnická škola bylo zajímavé sdružení.
Váš příspěvek o Rychlíkovi zapadal do jeho duchu.
Co se týče těch důvodů vzniku RU, psal jste, že to najdu v každé učebnici historie.
Požádal jsem vás o konkrétní knihu- její název, autor.
Rád bych se na ni podíval.
Tak až budete mít čas...
:-)
04. 03. 2013 | 23:10

mb napsal(a):

Kontrolní otázka se zeptal/a: Chcete snad říct, že spolutvůrce Československé republiky prezident Beneš byl komunista?

ano Beneš svým chováním a kodifikací bezpráví připravil komunistům půdu ... umetl jim cestičku jak Jan Křtitel Ježíšovi ...

zdravím ...
04. 03. 2013 | 23:12

JF napsal(a):

český maloměšťák: víte, můj osobní maloměšťáčku, víte, jak já Vám rozumím ;-) Také, dobrou a už víte co tím myslím ;-) Holt soudruzi, kdo s čím, i s těma heslama ... takže dobrou. ;-)

ps: že, ale ty diskuze jsou taky docela droga, a když tomu dává ještě někdo grády ;.))) ale, jo, mějte se,určitě se po dnešním sladším výkonu dáte dokupy, můj osobní maloměštáčku ;-)
04. 03. 2013 | 23:15

mb napsal(a):

ada68 napsal: Německu za co omlouvat, byli jsme brutálním způsobem napadeni, a měli jsme právo se bránit, a to jakýmkoliv způsobem,

... aha, a proč jsme to tedy neudělali ... ???
04. 03. 2013 | 23:17

Sláma napsal(a):

Pro mb: zcela jasně jsem prokázal, v čem se profesor Rychlík zpronevěřil vědecké či odborné etice. Jsem připraven, pokud se pan profesor sníží k tomu, aby diskutoval na tomto fóru, své argumenty obhajovat.
Vy jste snad odborník, že chcete posuzovat správnost mých vývodů?
Považuji vás jen za křiklouna, který se nezmůže na věcnou argumentaci.
04. 03. 2013 | 23:18

Sláma napsal(a):

Pro Bestii: RU má být Rakousko-Uhersko? To vzniklo v roce 1867, to však už bylo jen stádium zániku Habsburské monarchie po prohrané Prusko-rakouské válce.
04. 03. 2013 | 23:20

Hladik napsal(a):

Zajimave sledovat jak je luza vzdalena akademickemu mysleni. Reakce jsou poctou Gaussovi a jeho normalni hustote rozdeleni.
04. 03. 2013 | 23:23

mb napsal(a):

Urbanové, Rychlíkové ... jakešklausovská figura ...

slama: A naši prodejní novináři (Urban) a patrně stejně prodejní historici, stejně jako jako neschopní politici (Nečas) místo toho, aby bránili naši pozici, dělají advokáta druhé straně.

... udělali to buď ve své nezkrotné píše nebo (dokonce) za mrzký peníz ...

(také u nás se vyskytla taková skupinka zrádců a odpadlíků ...)
04. 03. 2013 | 23:23

Sláma napsal(a):

Pro maloměšťáka - přesně tak, na sirkách si ukazovali, jak pošoupnou celé Polsko zpět na západ do jeho pradávných hranic.
Ovšem celou historku dal k dobrému sám Churchill, který byl veselá kopa. Pokud Sověti něco natočili, mají to někde v archivech založené dosud.
04. 03. 2013 | 23:24

mb napsal(a):

Sláma napsal(a):
Pro mb: zcela jasně jsem prokázal, v čem se profesor Rychlík zpronevěřil vědecké či odborné etice. Jsem připraven, pokud se pan profesor sníží k tomu, aby diskutoval na tomto fóru, své argumenty obhajovat.
Vy jste snad odborník, že chcete posuzovat správnost mých vývodů?
Považuji vás jen za křiklouna, který se nezmůže na věcnou argumentaci.
04. 03. 2013 | 23:18

prokázal jste leda tak http://www.youtube.com/watch?v=mMaZQYGZXwY čas 3:10 ...
04. 03. 2013 | 23:28

P8ja P. napsal(a):

Ten kdo na toto téma hledá jednoduché odpovědi bude nejspíš zklamán. Není dobré zavírat oči před jakýmkoliv bezprávím, zapomínat na souvislosti, lhát sami sobě nebo jen zavírat oči. Prezident by neměl lhát, překrucovat a vyrábět špínu na protistranu stejně tak jako by měl mít na paměti především blaho svého státu. Zkrátka dějiny stejně jako prezidenští kandidáti nejsou ideální.
04. 03. 2013 | 23:28

mb napsal(a):

samozřejmě jste nijak nedokázal, že by se rychlík zpronevěřil vědecké nebo odborné etice ...

... ale když vám dělá radost si to myslet, tak si to proboha/spánembohem myslete ...

... dobrou noc přeju ...
04. 03. 2013 | 23:29

JF napsal(a):

nevím jestli si čeští maloměštáci obecní, dříve soudruzi, a dnes oberdemokrati prvorepublikového střihu, všimli, copak vyjelo jako související video na youtube - tak přikládám to ce se mi tam vyjevilo

https://www.youtube.com/watch?v=znKfOxHxJNE

To jsou ale stále titíž nadějné kádři - Beneš - Dubček - Husák - Klaus (Bobočšíková v kalhotech), no a občas taky něco normálnějšího ;-) jako Gottwald, Zápotocký, Novotný ;-))) Co by jsme pak nechtěli i když ten oberdemokrat zjevený a vyjevený Havel se nechal zvolit a přísahal na maloměštáckou ústavu a maloměštáckou kontinuitu.

To jsme ale kádři - kabrňáci. Zřejmě v Česko není zatím stav těch co by tyhle kádry nechali dělat dobře placené hlídače fabriky než demokracie ;-)

No uvidíme co vypadne teď ze soudruha zasloužilého maloměštáka, Rychetského
04. 03. 2013 | 23:30

gaia napsal(a):

německý horník z Mostu i německý dělník z Liberce měl tu vinu, že zvedal pracku a řval blahem, když Goebels vykřikoval o podlidech a Hitler o věčné říši.
Tleskali jim, dělali ovace a křičeli Sieg hail sieg hail

jejich vina byla, že podlehli tomu náboženství nacionálního šovinismu.
04. 03. 2013 | 23:36

pamětník napsal(a):

Pane Havelko,
souhlasím, podstatné je, co se deklaruje na "vrcholné státní úrovni". Naposledy premiér České republiky jednal v Mnichově s představiteli jedné zemské vlády BRD a s dalšími politiky včetně představitele nějakého sudetského okrajového spolku.
04. 03. 2013 | 23:38

Joe napsal(a):

Tak u Vás bych dějiny studovat nechtěl.
04. 03. 2013 | 23:42

Dagmar napsal(a):

mb 22:57

Dovolím si vaši otázku, proč si myslím, že je článek prof. Rychlíka zneužitím historie v rámci politického zadání současnosti - odkázat, na pečlivé přečtení výše uvedeného článku. Věcné chyby tam nenalezete, aniž brutální desiterpretaci. Jen velmi jemnou manipulaci, posouvání zorných úhlů interpretace od dobových k současným. A hlavně. Není jasně řečeno, proč se tento posun děje.

V určitých okamžicích je totiž možné i ve velmi seriozní vědecké historické práci použít prizma současného pohledu. Ale to pak historik musí přiznat a říci, proč tak učinil. Nejčastějším důvodem je posílení schopnosti čtenáře pochopit proč se události v minulosti odvíjely právě tak, jak se děly. Ale to všechno v článku pana Rychlíka chybí. Tak se zbývá zeptat, proč.
04. 03. 2013 | 23:57

pamětník napsal(a):

Sylva Šauerová:
"Vnímání ve společnosti se ale mění. Nejde to žádnou závratnou rychlostí, ale jde to. Nakonec, docela dobře je to vidět i tady, nadávajících ubývá."
Dovolím si upravit Vaši formulaci tak, aby vyjadřovala realitu, konstatuji, že podle Vás, paní Šauerová, ubývá oponentů protestujících proti sudetoněmeckému zkreslování dějin a proti tlaku na vámi kýženou změnu veřejného mínění v prospěch odsunutých českých Němců. Jako obvykle opět jste se dopustila zkreslení celého problému: 1) tento odpor proti sudeťácké ideologii není výsledkem nějakého komunistického vtloukání do hlav občanů, ale výsledkem české historické zkušenosti s germanizací, takže pokud 2) dochází podle Vás ke změně vnímání veřejnosti, byť pomalému, jde ve skutečnosti o postupující bagatelizaci této historické zkušenosti. A to je váš cíl, usilujete o oslabování vnímání minulé reality ve prospěch zahraničních řekněme zájmových skupin. Opět jako obvykle jste se odkopala, děkuji.
05. 03. 2013 | 00:01

JF napsal(a):

Dagmar: k tomu posouvání významů - ono to může být také poněkud jinak a vlastně obráceně. Víte, že se v ČR vnímá Mnichovská DOHODA jako ZRADA? Ona bolševizace (Hitler mluvil o židobolševicích) pobíhala mnohem dříve než po 2.sv.válce. To byl jen další stupeň. Ona probíhala již za první republiky (sloup jednoty na Hradčanech, strahovský megastadion) Hitler to už byla jen odpověď tím samým na to samé. (podobně jako bombardování civilistů na obou stranách válečného konfliktu)
05. 03. 2013 | 00:06

pamětník napsal(a):

Nejpitomější výrok blogu:
"ano Beneš svým chováním a kodifikací bezpráví připravil komunistům půdu ... umetl jim cestičku jak Jan Křtitel Ježíšovi"
Netřeba tipovat autora. :)))
05. 03. 2013 | 00:09

mb napsal(a):

(dagmar odpovim kdyztak zitra, klíží se mi oči ... zdravím ...)
05. 03. 2013 | 00:11

gaia napsal(a):

JF

nepletete si bolševizaci s megalomanstvím?
05. 03. 2013 | 00:12

mb napsal(a):

pametnik ... můžete nesouhlasit, můžete dokonce protestovat, ale to je tak jediné co s tím můžete dělat ... neblahé Benešovo chování přímo přispělo k bolševizaci republiky ( československé )

zdravim ....
05. 03. 2013 | 00:12

pamětník napsal(a):

Omlouvám se, JF ↑ tuto hloupost překonal tak kolosálně pitomým výrokem o Hitlerovi, který prý odpovídal tím samým na bolševizaci v první ČSR, že úspěšně lze pochybovat o duševním zdraví tohoto jedince. :))))
Paní Šauerová, měla byste JF také poděkovat za vnesení nové myšlenky do vašeho svatého boje.
05. 03. 2013 | 00:15

gaia napsal(a):

pravilo embéčko v hodině duchů
05. 03. 2013 | 00:16

pamětník napsal(a):

mb:
To samozřejmě není pravda, nevím však, proč bych měl protestovat proti výskytu hlouposti ve Vaší hlavě. Svými hloupými výroky si děláte reklamu sám sobě. :)))
05. 03. 2013 | 00:17

gaia napsal(a):

JF

zřejmě jak ten Pavlovův pes, uviděl rudé prapory (hákový kříž a srp a kladivo zřejmě dle něj všechno jedno) a začal slintat
05. 03. 2013 | 00:18

Bestia triumphans napsal(a):

Sláma:
ano, Rakousko Uhersko.
Tak mi teda řeknětě, co považujete za Habsburskou monarchii, časově, ať vím, o čem se vlastně máme bavit.
A nezapomente na tu učebnici.
05. 03. 2013 | 00:19

mb napsal(a):

Jen velmi jemnou manipulaci, posouvání zorných úhlů interpretace od dobových k současným. A hlavně. Není jasně řečeno, proč se tento posun děje.

v čem se tam dagmar manipuluje, proč máte ten pocit, a uvedete nějaký druh/typ/příklad manipulace ?

V určitých okamžicích je totiž možné i ve velmi seriozní vědecké historické práci použít prizma současného pohledu. Ale to pak historik musí přiznat a říci, proč tak učinil.

a to podle vás rychlík neučinil, když mluvil o pohledu ze současného pohledu ??? vždyt to explicitně zmínil ...

Nejčastějším důvodem je posílení schopnosti čtenáře pochopit proč se události v minulosti odvíjely právě tak, jak se děly. Ale to všechno v článku pana Rychlíka chybí. Tak se zbývá zeptat, proč.

vytýkáte tedy Rychlíkovi, že nepíše o něčem, o če vy byste chtěla aby psal ...

ten clanek hodnoti pravni zakotveni benesovych dekretu a veci kolem ...

myslím, že je spíše objevný ( a pravdivý ) nežli ( záměrně ) manipulativní ...

to je můj názor a dobrou noc ...
05. 03. 2013 | 00:30

Dagmar napsal(a):

JF

protože vašemu příspěvku v 0:06 fakt nrozumím usoudila jsem, že bude nejlépe následovat mb a jít spát.

Děkuji všem za vzrušenou, ale slušně vedenou diskusi. Bylo potěšením nejen sem psát, ale hlavně si číst :-)

Dobrou noc. Dagmar
05. 03. 2013 | 00:31

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
mb:
To samozřejmě není pravda, nevím však, proč bych měl protestovat proti výskytu hlouposti ve Vaší hlavě. Svými hloupými výroky si děláte reklamu sám sobě. :)))
05. 03. 2013 | 00:17

... omlouvám se vám, ale někdo tak chytrý jako vy, nemůže z definice urazit někoho tak hloupého jako jsem já ...

dobrou noc ...
05. 03. 2013 | 00:32

pamětník napsal(a):

mb,
jste mj. namyšlený, myslíte si, že se snažím Vás urazit? Proč bych to dělal, Vy se tady dehonestujete sám :))
Nejsem Váš kolega, abych Vás pod Urbanem posílal jako vola do Bavor.
05. 03. 2013 | 00:38

pamětník napsal(a):

Dagmar:
Zmíněný příspěvek JF je obsahem tak absurdní, že rozumnému ho lze pochopit velmi obtížně. Německé šovinistické pozice vždy bývaly extrémní.
05. 03. 2013 | 00:43

JF napsal(a):

gaia - to jsou roviny téhož - magalomanství nebo bolševizace\fašizmus - jistě vysledujete prvky megalomanství jak ve Stalinově Rusku, tak u Hitlera v Reichu. Rovněž ty koncetráky jsou na obou "stranach". Princip je tentýř konkurnční. Chceteli být konkurenční musíte být stejně efektivní jako druhá strana. Natož v mezinárodní politice, kde jsou pravidla vágní (nikdo je nestanovuje popř. přechodně dřív Řím, poté Evropa, dnes Waschington apod.)

Podívejte se na četnické humoresky a uniformy četnictva. Mají prvky rudých milicionářů. Prostě tu politiku idea vysledujete jak v architektuře, tak estetice - natož té vládní. To totiž mluví lépe než stohy popsaného papíru, které stejně nikdo nečte, či na to nemá čas. Krom vyjímečných ukazů jako je např. pamětník ;-) ale ten stejně jen tak z těch papírů už zešílel a sklouzl do sprachprosté cinklé losovačky.

Prosím, v Česko se tak trochu žije, papírová realita. Papíry skoro nikdo nečte. Je to nuda. Víte že ale za mocnářství či ještě za první republiky platilo dané slovo i před soudem ;.) Jo staré pořádky - no možná někde to platí ještě dodnes. Např. někde i zákon je věcí významu nikoliv pouze litery. (vzpomínáte na spor Havla-Klaus o ducha zákona?) Kam jsme se to dozahrabali opět po 10 letech klausohryzovlády s jeho benešovským dekretování s pinglem premiérem. (to už bylo čitelné při přebírání pověření Nečase od Klause) A nemusíte luštit po nocích zdroje (nic proti tomu) ale ještě špatně (!) - viz. pamětník nereaguje na mé výzva a nejen na mé zde v diskuzi.
05. 03. 2013 | 00:45

gaia napsal(a):

JF

máte pravdu, že historie , až vymřou pamětníci, bude jen stohy popsaného paíru, suchaři typu Broma budou po nocích louskat a louskat a hrát si na hnidopichy a slovíčkařit, druhé jen okřikovat, tak to nebylo, přečtěte si tento odkaz, tento odkaz.
To normální lidi nebaví.

Takže vítěz určuje ten rámec, ty šutry, po kterých se lze pohybovat.

Kdo se snaží vyviklat je prostřednictvím malých kamínků nebo šátráním ve spárách, jasně chce připravit půdu pro změnu toho vítěze.
Tu historii by rád psal poražený. a zde na aktuálně jsou pro tento úkol nějak zaúkolovaní. Kde berou tolik lidí, kteří jsou ochotni na toto téma pořád dokola psát to, co vítězové nehodlají poslouchat?
05. 03. 2013 | 00:56

pamětník napsal(a):

JF:
Od Vás toho moc není, na co by se mi chtělo reagovat, co sem rádobyoriginálního píšete, většinou jsem už dávno četl. Pokud chcete trumfovat bolševizmem, tak někde jinde. Co se týče např. koncentráků, tento britský vynález se uplatnil na všech stranách, ovšem obohacený krematóriem byl jen na straně německé.
05. 03. 2013 | 01:16

JF napsal(a):

gaia - naprosto,bezva a přirozené. Moje babička toho moc nenačetla(měla lepší věci nastarost), ale k tomu nadšenému posametu (a oblouznění první republikou) mi řekla stručně: "Víš vono se kradlo za první republiky uplně stejně jako teďka" A tečka. Tím to bylo vyřízené a to si člověk pamatuje. Nějaké traktáty ... třeba z Postupimské konference - natož když pamětník pakani nereaguje když to není v rozporu co si myslím tak od přirozena jak lidé asi uvažovaly kde. On zrovna Beneš byl taky takovej papírovej brouk pytlík ;-) - už s tím jeho systémem bilaterálních zabezpečovacích smluv ;-))). Ty věci je potřeba brát přirozeně - hrabat se v těch knížkách je dost nepřirozené si myslím. Lépe jít teď třeba okukovat co již raší. Dnes jsem viděl už jehnědy - či jak se tomu říká na lískáčích ;-)

Dobrou

ps: ona ta normalizace je tradicí bolševicko\fašistickou. Jen s lidskou tváří, ale na mozek zase jaksi pozapomněli ;-))) Fakt ale dobrou. Dobré jsou na rádiu historky Anderleho s papouškem Žandou nebo jak - to je moudro přesně v tom duchu - hle v.s.r se na ty knihy, povím ti todle a támlhleto a pamatuješ.

ps: Co pamětníku jsem fašoun nebo spíš bolšán? ;-) Řekl bych že nebude reagovat a zas něco vylosuje ;-)
05. 03. 2013 | 01:29

JF napsal(a):

můj maloměšták mě asi zítra přerazí, ale ještě mi to nedá, ani oni za tu nepřirozenost nemohou - naučili je to ti jejich megahlásači hesel a megaprojevů - a to už v tradici od roku 1918 (srovnejte s megakampaněmi v USA - to je jen komedie si připomenout že fakt ale fakt rozhoduje volič a ne ti co tam předhodí figurky k obdivu).

Jinak otec té samé babičky si prošel Rusko až do Vladivostoku a Masaryka shrnul, že se tam jezdil jen producírovat a kecat. Dobré je kombinovat to přirozené a budiž i ty zdroje, ale vždy s tím kdo to psal. Záznamy z konferencí většinou psali nějaké sténografky - ale určitě sličné ;-))) Takže hezky na závěr. ;-) Opravdu!
05. 03. 2013 | 01:36

Emil napsal(a):

Prestavuji si Stalina, Trumana, Churchilla a Benese v Haagu. Nepredstavitelne. Stejne jako si nedovedu predstavit, ze by Nemci a Sudetcti Nemci valku vyhrali a my jsme tu nemohli zvanit.

A rad si predstavuji Schwarzenberga, tam kam patri - u Stammtische ve Vidni. A pana Rychlika na nejake politicke tribune spise nez na skole, kde indokrinuje deti nesmysly.
05. 03. 2013 | 02:20

Urvi and orvi napsal(a):

Jedním jsem si zcela jist. Prezident Beneš, spolutvůrce Československého státu byl demokrat, srdcem vlastenec a budovatel státnosti. Na rozdíl od polistopadových prezidentů, kteří by klidně rozdali celý stát cizím státům, feudálům anebo cizímu kapitálu a poplivali hroby svých předků.

Osudem Beneše bylo vést stát v nelehké době a čelit separatistickým tendencím v národnostně SMÍŠENÝCH oblastech a hrátkám velmocí v Mnichově, v Jaltě a v Postupimi. Prezident Beneš nebyl zcela jistě prost chyb a byl postaven před řešení vskutku existenčních otázek československého národa a státu. A snažil se s tím poprat nejléíp jak uměl.

Jsem si zcela jist, že pokud by k odsunu sudetských Němců nebylo došlo, národnostní napětí ve smíšených oblastech by přetrvalo až do polistopadové doby, křivdy by se nakumulovaly a v lednu 1993 by nedošlo pouze k odtržení Slovenska ale i k odtržení zhruba třetiny smíšeného českého pohraničí a přifaření k Německu. Církevní "restituce" a pravděpodobně i feudálnmí restituce by pak už byly pouze třešínkou na rozvalinách Masarykovského československého státu.

To co se zde nyní děje je svědectvím úpadku hodnot a národního dědictví. To o co bojovali národní buditelé a usilovali politici typu Masaryka je plundrováno a ničeno, hodnoty předchozích generací jsou pošlapávány, stát je cíleně ničen a předlužován. Dá se předpokládat, že to co se nepovedlo dosáhnout Hitlerovi násilím se tímto způsobem povede zcela nenásilně "české" politické reprezentaci.
05. 03. 2013 | 05:41

scallop napsal(a):

Pepa Řepa

Sirky a stoh najdete vsude - treba u rozbijecu EU, kteri si neuvedomuji, ze tim jenom posiluji moc Nemecka. Budou skrtat tak dlouho, az stoh chytne.

Me historie bavi a proto se hrani v tomto stohu nevzdam. pocitam, ze Vy ten svuj stoh take neopustite.

Mozna - ale to je velmi kacirska myslenka - je primer o stohu na ... to napsat nemuzu.

PS recaptcha mi pise "conform", Stejskal to ma evidentne pod palcem
05. 03. 2013 | 07:23

korela napsal(a):

panu Slámovi:
Záměr zbavit Němce a Maďary masově čs. občanství, byl exilovou vládou poprvé oficiálně podrobně deklarován v memorandu z 23.11. 1944, které bylo určeno pro USA, Velkou Británii a SSSR. Odpovědí bylo, že čs. vláda má vyčkat do sjednocení stanoviska Spojenců. Churchill při posledním rozhovoru s Benešem tohoto žádal, aby v otázce transferů nejednal samostatně a vyčkal do rozhodnutí tzv. Velké trojky. Dokonce ani se Sověty zřejmě nebyla uzavřena dohoda o spolupráci při vysídlování na jaře a v létě 45. Vláda a Beneš organizovali divoký odsun od června do října 1945 protiprávně, nejdříve proti pokynům Spojenců, posléze vědomě neuposlechli výzvy Postupimské dohody o okamžitém pozastavení vyhošťování.
05. 03. 2013 | 07:34

Anna napsal(a):

Povězme si pravdu!, pánové Jane Rychlíku a Jane Urbane.

PROČ bychom měli rozšiřovat Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji podepsanou v r.1997, kde je napsáno:
"Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti."

o to, co zde napsal Jan Rychlík:
"Zrušení „ex nunc“ dnes již nebrání, protože všechny tzv. Benešovy dekrety jsou již dávno právně vyhaslé a tudíž dnes nepoužitelné (obsoletní). Podobný akt, který by bylo třeba provést po dohodě se Slovenskem, by ale symbolizoval určitou změnu postoje k jedné naší etapě dějin, která rozhodně není něčím, na co bychom měli být pyšní."

a o to, co napsal Jan Urban ve svém blogu Nečas o odsunu:
"Premiér Nečas má šanci udělat víc, než pronést jednu jedinou dobrou řeč na toto téma."

???????
05. 03. 2013 | 07:40

Pepa Řepa napsal(a):

Nějak to tady upadá, schnellzug je ve stanici, tak kdo převezme štafetový kolík.
Že by profík Urban nebo bystré mb?

Je třeba pokračovat, aby -nemytou, nečesanou- veřejnost vychovatelé diagnostického ústavu Libor Ámos Stejskal a Dobromila Šauerová pochválil, jak se dílo daří:-)!!!, čtyři už odpadli vysílením a pár jich šlo jinam, neb slyší stejné věty po stoprvé.

scallop napsal(a):
Stejskal to ma evidentne pod palcem
----------
O tom nepochybuji, vezme i děti, proutek je třeba ohýbat pokud je mladý.Myslím, že by bylo třeba hrát si na WWII, či most v Ústí i v Mateřské škole a při práci na pozemcích vykopávat figuriny nevinných nacistů.
05. 03. 2013 | 07:42

korela napsal(a):

Ještě svědectví Jiřího Loewyho, jehož závěry potvrzují i historické prameny:
„Zažil jsem zblízka holokaust a sám jsem mu unikl jen šťastnou náhodou. Neunikla mu moje pražská babička, dvě šestnáctileté sestřenice, hromada dalších příbuzných a řada kamarádů. Měl jsem mnoho důvodů k nenávisti, ale když jsem viděl bestiální nakládání s německými civilisty (už v Praze po revoluci a pak v pohraničí), necítil jsem pražádné zadostiučinění, naopak stud a zklamání... Takzvaný divoký odsun jsem viděl zcela zblízka nejen v jedné, ale v řadě obcí, se všemi průvodními znaky té zvláštní poválečné války proti ženám, dětem, starcům a invalidům – dospělí němečtí muži takřka nebyli, buď padli, nebo byli v zajetí. Divoký odsun nazývám takzvaným proto, že se nejednalo o žádné spontánní akce. Aspoň tady na sever od České Lípy to všechno prováděla armáda podle plánu a pod vrchním velitelem Ludvíkem Svobodou...Důstojníci se nám svěřovali s tím, že mají rozkaz co nejrychleji vyhnat maximum Němců, aby se tak vytvořily hotové skutečnosti ještě předtím, než se v Berlíně (totiž v Postupimi) sejde tzv. velká trojka. Takže: divoké to sice bylo, ale ústředně plánované shora, systematická etnická čistka.“
05. 03. 2013 | 07:45

Michal Macek napsal(a):

Historik

rekneme si to uprime - plan stalina byl ze se nemecko a zapadni spojenci navzajem vycerpaji valkou a on pak pohodlne obsadi evropu - netusil ale ze se hitlerovi podari dobyt zapadni evropu za tyden a pak se otoci proti nemu...
05. 03. 2013 | 07:47

anonym napsal(a):

Paní Erice /Sudetská Němka/ bylo v roce 1945 deset roků. Bydlela s rodiči v Krkonoších v horské chalupě,ke které patřilo malé hospodářství.Idylický, šťastný život jim narušila válka a to ve chvíli, kdy otec musel narukovat.Skončil kdesi v ruském zajetí, zprávy o něm žádné, matka dřela od rána do večera na políčku a kolem dobytka. Hned po vyhlášení vítězství v květnu 1945 přišel do stavení česky mluvící člověk a protože prý Němci prohráli válku, přišel si pro jejich krávu. Během několika dalších dní přicházeli do stavení další lidé a brali si, co se jim líbilo. A pak stavení navštívilo 6 mužských v černých kabátech, mluvili česky a matka s dcerou pro ně byly snadnou kořistí.Erika vzpomíná, jak ji dva drželi a jak matka strašně křičela.Zdrcená žena ponížení psychicky neustála a rozhodla se i s dítětem spáchat sebevraždu.Dceři se podařilo ubránit. Na další roky, kdy jako sirotek musela zadarmo těžce pracovat do svých 18 let, vzpomíná také velmi nerada. Její rodný dům vlastní kdosi jako chalupu. Restituce se na ni dle Benešových dekretů nevztahovala.Vychovala tři děti, ani jedno z nich německy neumí.A takových příběhů jsou v pohraničí stovky. Není ovšem politický a společenský zájem je slyšet.
05. 03. 2013 | 07:57

Anna napsal(a):

korela

Ve svém posledním příspěvku jste zmínil Ludvíka Svobodu, tak jen pár informací k němu - cituji z Wikipedie:

Osud jeho rodiny v okupované vlasti

Irena Svobodová, po odchodu manžela do emigrace, spolupracovala s Obranou národa a pomohla, mimo jiné, několika skupinám důstojníků a poddůstojníků odejít za hranice. Na podzim roku 1941 poskytla ve svém domě v Kroměříži azyl skupině čs. parašutistů s vysílačkou. Výsadek S1/R byl vyslán čs. vojenskou misi z SSSR. Irena Svobodová i její rodina spolupracovala s parašutisty do té doby, než gestapo přišlo na jejich stopu a celou skupinu v listopadu 1941 zatklo.

Při bojích na Dukle se Ludvík Svoboda dozvěděl, že jeho syn Miroslav byl ve svých necelých 18 letech zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byli popraveni i oba bratři Ireny Svobodové Jaroslav a Eduard a synovec Jan Doležal. V koncentračním táboře Ravensbrück byla zavražděna Anežka Stratilová, maminka Ireny Svobodové.

Irena Svobodová s dcerou Zoe unikly zatčení a od listopadu 1941 do května 1945 se skrývaly u statečných a obětavých lidí na Moravě. Dalších 15 členů z obou rodin manželů Svobodových bylo 3 roky vězněno v koncentračním táboře ve Svatobořicích na Moravě.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Svoboda
05. 03. 2013 | 08:05

korela napsal(a):

Anně:
No jistě, ovšem tím, že budeme reflektovat téma odsunu na základě pramenů, přece v žádném případě neomlouváme šílené zločiny, jichž se dopustili nacisti.
05. 03. 2013 | 08:17

Anna napsal(a):

korela

Já neomlouvám zločiny, ať je spáchal kdokoliv. Neuznávám kolektivní vinu kdykoliv a v čemkoliv.

Debatujeme zde o téměř 70 let staré historii, což je podle mě dobře. Ale nevidím jediný důvod, aby byly činěny ze strany ČR jakékoliv kroky, např. panem Rychlíkem zmíněné zrušení Benešových dekretů „ex nunc“..
05. 03. 2013 | 08:30

gaia napsal(a):

korela v 7:45

na to kápl.

Nebylo to vyhnání Němců, ale odjezd Němek s dětmi do americké zóny za zbytkem přeživších mužů jejich národnosti.

a korela v 7:34, pokud píše o období roku 1945 , pak nebere v potaz, že to bylo ještě válečné období.

2. světová válka skončila až 7.9.1945 na to nelze nepomyslet.

werwolfové zde řádili až do 47. roku.
05. 03. 2013 | 08:30

Pavel13 napsal(a):

Anna napsal(a):
"PROČ bychom měli rozšiřovat Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji podepsanou v r.1997..."

Kdo ji chce rozšiřovat? Zaznamenal jsem pod Urbanovým blogem jedinou výtku od Gru, který si stěžoval na její nevyváženost. Zda ji chce měnit, už nenapsal.

"o to, co zde napsal Jan Rychlík: Zrušení ..."

Zrušení nebo zachování se týká čistě nás, se vztahy s Německem to nemá nic společného. Mně přítomnost zákona se znaky kolektivní viny v našem právním řádu vadí, podobně jako by mi vadila třeba přítomnost zákona o čarodějnictví. Vadí mi, když dojde na schvalování důležitého zákona EU a místo debaty o jeho obsahu se bavíme jen, zda je v souladu s "Benešovými dekrety". Jednou ty "dekrety" stejně vyhozeny budou. Rád bych se seriózně dověděl, co tomu ještě brání. Já o ničem nevím. Nechápu autorovu poznámku o Slovensku. Je-li něco vyhaslé, tak je to vyhaslé.
05. 03. 2013 | 08:33

mb napsal(a):

... :-)) ... pamětníku, jsem rád, že se mě nesnažíte urazit, dehonestovat ... ulevilo se mi ... :-))

hezký den ... :-)
05. 03. 2013 | 08:37

mb napsal(a):

orbi et urbi napsal: To o co bojovali národní buditelé a usilovali politici typu Masaryka je plundrováno a ničeno, hodnoty předchozích generací jsou pošlapávány, stát je cíleně ničen a předlužován.

... celkem by mě zajímalo, koho máte na mysli ...

protože takový Václav Klaus ... umí o národních hodnotách senzačně žvanit ... a/le muj názor je, že právě on, přispěl k plundrování a ničení hodnot předchozích generací měrou nejvyšší ....

můžete kdyžtak písnout, koho považujete za ty ničitele a pošlapavatele hodnot předchozích generací ... ???

/ připomenu klausova slova: předchozí generace nám nic nedluží a my nedlužíme nic těm, kteří přijdou po nás ... budoucnost nechme spisovatelům sci fi ...

/ to je řekl bych manifest politického nihilismu ... ale zas Klaus spontánně směřuje k nirváně ... akorát se na tom myslím nedá dělat/stavět politika ... /
05. 03. 2013 | 08:44

mb napsal(a):

Dá se předpokládat, že to co se nepovedlo dosáhnout Hitlerovi násilím se tímto způsobem povede zcela nenásilně "české" politické reprezentaci.

... proč je to slovo české v uvozovkách ? ...

tady 23 let nevládne česká politická reprezentace ... ?
05. 03. 2013 | 08:46

pepa napsal(a):

jojo, to je sakra zamyšlení. chybí ale, proč Karel vůbec o dekretech mluvil a "zamyslel" se o jejich posouzení z dnešního hlediska a přimotal do toho ještě haagský soud. to je asi podstatnější otázka k zamyšlení, než hromady sestaveného materiálu obhajujícího KS. to je jedna věc. a když jsme u těch toulek historií a zamítání kolektivní viny, tak vyvstává ještě například otázka, co měl co společného dělník v dolech nebo rolník třeba na moravě společného s válkou, kterou rakousko uhersko prohrálo, ale nový český stát platil za něj reparace francii, takže to platili všichni. a vůbec připadá mi právě tohle žonglování s kolektivní vinou tak trochu jednostranně postavené - tedy v tomto případě na obranu němců. co měl co společného český učitel s německou válkou na ukrajině, že musel, když bezdětný, na práce do reichu? němečtí chlapi totiž museli na frontu a ty ženský to prostě neutáhly, tak se svezli i čeští chlapi, aby dělali a třeba v mostě v dole ... takže je to posuzování nějaké historické události z dnešního pohledu z historického hlediska oprávněné? salónní diskutéři si to mohou dovolit, ale historik si tím nabíhá. a Karel si tím naběhnul - měl si vybrat jiné historické téma a uvědomit si, že nemluví se svými kamarády u koňaku, anebo jednoduše řekl něco, za co sklidil onu kritiku, tedy to, že více soucítí s německy hovořícími sousedy čr než s čechy, kterým chtěl být prezidentem?
05. 03. 2013 | 08:47

mb napsal(a):

o to, co zde napsal Jan Rychlík:
"Zrušení „ex nunc“ dnes již nebrání, protože všechny tzv. Benešovy dekrety jsou již dávno právně vyhaslé a tudíž dnes nepoužitelné (obsoletní). Podobný akt, který by bylo třeba provést po dohodě se Slovenskem, by ale symbolizoval určitou změnu postoje k jedné naší etapě dějin, která rozhodně není něčím, na co bychom měli být pyšní."

a o to, co napsal Jan Urban ve svém blogu Nečas o odsunu:
"Premiér Nečas má šanci udělat víc, než pronést jednu jedinou dobrou řeč na toto téma."

???????
05. 03. 2013 | 07:40

napsala anna ... pochopila jste to správně ... slušní lidé ( slušná společnost) by zrušila benešovy dekrety ex nunc ... jj
05. 03. 2013 | 08:49

Anna napsal(a):

Pavel13

Předpokládám, že jste reagoval na tento můj příspěvek:
Anna napsal(a):

Povězme si pravdu!, pánové Jane Rychlíku a Jane Urbane.

PROČ bychom měli rozšiřovat Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji podepsanou v r.1997, kde je napsáno:
"Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti."

o to, co zde napsal Jan Rychlík:
"Zrušení „ex nunc“ dnes již nebrání, protože všechny tzv. Benešovy dekrety jsou již dávno právně vyhaslé a tudíž dnes nepoužitelné (obsoletní). Podobný akt, který by bylo třeba provést po dohodě se Slovenskem, by ale symbolizoval určitou změnu postoje k jedné naší etapě dějin, která rozhodně není něčím, na co bychom měli být pyšní."

a o to, co napsal Jan Urban ve svém blogu Nečas o odsunu:
"Premiér Nečas má šanci udělat víc, než pronést jednu jedinou dobrou řeč na toto téma."

???????
05. 03. 2013 | 07:40

Napsal jste:
"Zrušení nebo zachování se týká čistě nás, se vztahy s Německem to nemá nic společného. Mně přítomnost zákona se znaky kolektivní viny v našem právním řádu vadí, podobně jako by mi vadila třeba přítomnost zákona o čarodějnictví."

To je jediné, co byste ze zákonů od r. 1945 chtěl zrušit? Zákony z 50.let Vám nevadí? Proč bychom měli dnes pociťovat vinu za Benešovy dekrety? Když je zrušíme, co se změní na historii?

Podle mě je to historie, tvůrci a ti, co se na realizaci Benešových dekretů podíleli, již velmi pravděpodobně nežijí.
O každé historii je dobré vědět, je však nemožné na ní něco prakticky změnit.
05. 03. 2013 | 08:51

mb napsal(a):

korela získává cenu za pravdu a statečnost ...

řepa získává cenu za nejlepšího nástěnkáře nálepkáře ...
05. 03. 2013 | 08:52

gaia napsal(a):

a co mají naši mladí společného s církví, s preláty a Vatikánem. Přesto budou 30 let platit pokuty.

Místo, aby se budovaly sociální byty, startovací bydlení pro mladé, aby měli kde založit rodiny, školky, aby měly děti kam chodit se učit , vzdělávat a vychovávat, tak se bude platit desátek do Vatikánu, aby geronti mohli mít 5 litrů eur důchod.

Není toto kolektivní vina jak vyšitá?

Násilí na dětech a jejich genocyda?
dle mého by všichni poslanci, kteří to schválili, meli být souzenoi společně s Klausem pro vlastizradiu i velezradu dohromady.
05. 03. 2013 | 08:53

korela napsal(a):

ad Gaia:
Znovu zopakuju, co napsal britský historik M. Brown: "Domácí československá legislativa neměla pravomoci odsunovat osoby na území okupovaného Německa. Určité Benešovy dekrety vedly ke konfiskaci německého majetku a retroaktivně odebraly Němcům jejich občanství. Německé obyvatelstvo však mohlo být odsunuto pouze s explicitním souhlasem válečných mocností, které ho poskytly na konferenci v Postupimi. Schválila je Komise spojenecké kontroly (Allied Control Commission) na svém dvanáctém zasedání 20. listopadu 1945."
05. 03. 2013 | 08:55

gaia napsal(a):

mb

korela tam má chyby, už jsem na ně upozornila
05. 03. 2013 | 08:55

Anna napsal(a):

mb
"napsala anna ... pochopila jste to správně ... slušní lidé ( slušná společnost) by zrušila benešovy dekrety ex nunc ... jj "
-------------------------------------------------------------

To nechápu, protože z Vámi napsaného vyplývá, že kdo by nechtěl zrušit Benešovy dekrety „ex nunc“, není slušný člověk. Podle mě je to velmi zvláštní kritérium pro slušné lidi..
Slušná společnost, které tak vadí Benešovy dekrety.. a co ostatní zákony po r.1945, zejména z 50.let - co že slušní lidé, slušná společnost nechce zrušit i ty?
05. 03. 2013 | 09:00

mb napsal(a):

anna se zeptala: To je jediné, co byste ze zákonů od r. 1945 chtěl zrušit? Zákony z 50.let Vám nevadí? Proč bychom měli dnes pociťovat vinu za Benešovy dekrety? Když je zrušíme, co se změní na historii?

... řekneme tím ( či politickou hantýrkou: vyšleme signál ) ... že benešovy dekrety nebyly slušné a vyjáříme distanc ... že se to nedělá a nemělo dělat ... / je to podobné jako když Klaus porušuje ústavu ... také se to nemá dělat /

žádné majetkové nároky z toho pro nikoho nepoplynou, nevyplynou ....

zdravím ...
05. 03. 2013 | 09:01

korela napsal(a):

Pepovi:
No Schwarzenberg o Haagu samozřejmě mluvit nemusel, ale paradoxně to byl Zeman, kdo volil mnohem drsnější rétoriku. Zatímco kníže řekl, že dnes by naše tehdejší politická reprezentace skončila u soudu, Zeman rovnou odsoudil divoký odsun, když ho přirovnal k stalinistickým transferům národů. Jelikož si ale 99% lidí myslí, že náš stát neměl s divokým odsunem nic společného, tak za takovéto vyjádření ještě sklidil souhlas...
05. 03. 2013 | 09:02

gaia napsal(a):

korelo

co je mi do britského historika?

správně to napsal včera buldatra

kolik historiků, tolik historií.
a správně to napsal v noci JF

historie to jsou stohy zaprášených papírů a našinec nemá čas ani ho nebaví to vše číst.

Němců padlo 9 milonů, sudeťáci též narukovali do wermachtu a zmrzli něke u Stalingradu.

sudeťačky mohly být rády, že je odvezly a nemusely dřít samy na polích a v zemědělství. Že si mohly užívat toho poválečného konzumního snu na západě.
Práce v zemědělství začala být snesitelná až v 60. letech.

Co by za to jejich soukmenovci uvízlí na východě v NDR dali.

My mohli jen koukat přes ostnatý drát na tu výkladní skříň kapitalismu.

My jsme ti poškození, my jsme trpěli, my jsme neměli majetky.
05. 03. 2013 | 09:02

mb napsal(a):

anna ... prostě není slušné dát volnou ruku genocidě ... a ještě omilostnit zvěrstva ... ať to činí jakákoli strana ... zdravím ...
05. 03. 2013 | 09:02

mb napsal(a):

Zeman rovnou odsoudil divoký odsun, když ho přirovnal k stalinistickým transferům národů.

to se mi líbilo ... ale to byl Zeman roku 90 , verze 7.0
05. 03. 2013 | 09:05

korela napsal(a):

ad Gaia:
Do britského historika vám nemusí být nic, na pravdivosti jeho vyjádření to však nic nemění.
A když přijmeme ono cynické hledisko o budoucím profitu vyhnaných, nezapomeňte, že část z nich zůstala v NDR:-)
05. 03. 2013 | 09:12

korela napsal(a):

mb:
Byl to i Zeman vzor 2013, na jednom předvolebním online rozhovoru se prsil, že přirovnáním ke stalinistickým aktům myslel jen divoký odsun...
05. 03. 2013 | 09:15

Anna napsal(a):

mb napsal(a):

anna ... prostě není slušné dát volnou ruku genocidě ... a ještě omilostnit zvěrstva ... ať to činí jakákoli strana ... zdravím ...
--------------------------------------------------------------

Upozorňuji Vás na skutečnost, že je rok 2013.
K odsunu došlo v 1945 - 1946. Takže žije velmi málo lidí, kteří se toho MOHLI zúčastnit.
Tím, že Benešovy dekrety nebyly zrušeny a jsou jen právně vyhaslé, podle mě ČR nedává "volnou ruku genocidě" ani "neomilostňuje zvěrstva".

Upozorňuji Vás na slova v Česko-německé deklaraci podepsané r.1997:
III
Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.

IV
Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/cesko_nemecka_deklarace_o_vzajemnych.html
05. 03. 2013 | 09:15

gaia napsal(a):

víte ono to bude s tou nelidskostí odsunů, jako s těmi restitucemi.
to nás budou pořád krmit, jak se něco ukradlo, ale když budem chtít konkrétně vědět co, tak se to nedozvíme a bude to tvrdošíjně tajeno.

A s těmi odsuny to bude stejné.

To bude aféra o násilí v Dobroníně, jak tam byli zlí na odsunované, nakonec to vyšumí, abychom se dozvěděli, že se tam vraždili sami Němci mezi sebou a to ještě vzájemně příbuzní.

a o tom odebrání občanství Němcům retroaktivně bych též velmi pochybovala.

Sudeťáci se přeci přihlásili k říšskému občanství dobrovolně a sami již ve 38. roce.

Přece nechce pan Brown a vy mně tvrdit, že najednou 9. května se ti občané říše probudili opět jako čechoslováci.

a co je špatného na konfiskaci?
taktika rozděl a panuj přeci doprovází lidstvo po celou dobu její existence.

a majetek získaný zločinným způsobem se může zločincům odebrat v právním státě dnes normálně.

Toto by se mělo víc využívat i dnes.

třeba ten poslanec Novák, co má sedět autekl. Měli by mu zkonfiskovat majetek v ceně dluhu.

Neb jak pravil Miloš Zeman nedávno

zloděj se nebojí, že ho zavřou, ale bojí se, že mu to nakradené seberou.

Doufám, že se zde změní úhle pohledu i na toto.

To co předvádí dnešní koalice je nepřijatelné, ať si Brown píše, co píše.
05. 03. 2013 | 09:25

korela napsal(a):

Gaia:
Mýlíte se, sudetským Němcům bylo říšské občanství přiděleno, možnost volby, tedy optovat pro čs. občanství, měli jen Češi, kteří zůstali v Sudetech.
O Dobroníně jsen neřekl ani slovo, nicméně na masakrech v Postoloprtech, Přerově, zabíjení nezletilých na Jesenicku atd. se podílela i armáda.
05. 03. 2013 | 09:30

gaia napsal(a):

korela

s tím občanstvím nemáte pravdu, již se o tom psalo u Urbana, tudíž se nebudu opakovat.

v postoloprtech to bylo selhání Černého a Marka, v Přerově to zas byl individuální čin nějakého Pazúra, který žádal povolení, to však nedostal a tak konal na vlastní pěst o Jesenicku bylo nedávno v MFdnes a též nic nenasvědčuje, že by to byl nějaký zhora a státem organizovaný masakr, navíc se už redaktorovi ani nepodařilo sehnat nějaké svědky a musel se spokojit jen s.. slyšela od babičky, jeho otec prý ...apd.
05. 03. 2013 | 09:45

korela napsal(a):

Gaia:
No tak se neopakujte, ale možnost volby v Sudetech měli jen Češi...
Jistě, žádné pokyny k masakru nezaznívaly (ještě aby!), jen byla armáda, místo toho, aby zajišťovala klid, zaúkolována prováděním bezohledného vyhánění. Již 15.5. vojenské velitelství Alex vydává rozkaz: "Všechny Němce vykažte z historických hranic. Pro udržení chodu zemědělství a průmyslu ponechte dostatečný počet zaměstnanců, kteří se pozdržují na místě jako cizí dělníci bez občanských práv". Ovšem vojáci jen prováděli to, co rozhodla politická reprezentace. Znovu připomínám vládní zákaz rozhlasového projevu k uklidnění situace a naopak štvavé a krvelačné výzvy našich politiků...
05. 03. 2013 | 09:56

Pavel13 napsal(a):

Anna napsala:
"To je jediné, co byste ze zákonů od r. 1945 chtěl zrušit? Zákony z 50.let Vám nevadí? Proč bychom měli dnes pociťovat vinu za Benešovy dekrety? Když je zrušíme, co se změní na historii?"

Určitě mi vadí všechny, které odporují ústavě, tedy Listině základních práv a svobod. Je mi přitom úplně jedno, kdy byly napsány. Vedoucí úlohu KSČ jsme vyhodit uměli, tak proč ne ty ostatní? Právě, že nezmění na historii vůbec nic, ani s nějakou vinou nemají nic společného. Proč je tam tedy nechávat? Už tak máme v zákonech neuvěřitelný bordel.
05. 03. 2013 | 09:57

Anna napsal(a):

mb
"napsala anna ... pochopila jste to správně ... slušní lidé ( slušná společnost) by zrušila benešovy dekrety ex nunc ... jj "
----------------------------------------------------------------

Předpokládám, že Karla Schwarzenberga řadíte mezi slušné lidi. Přesto se vyjádřil - cituji:

Reakce Karla Schwarzenberga
Podobně se prý vyjádřil i v minulosti, například v rozhovoru pro rakouský deník Die Presse v červenci 2010.

"Uvedl jsem jasně, že Benešovy dekrety nelze zrušit: 'Protože zpětný účinek není možný, stejně jako u Mnichovské dohody. Dějiny se nedají vrátit zpět," dodal.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vyroky-schwarzenberga-a-zemana-v-duelu-dyy-/domaci.aspx?c=A130118_154200_domaci_ert
05. 03. 2013 | 10:02

xrb napsal(a):

Autor zapomněl na jeden podstatný fakt. Devadesát procent dospělých sudetských Němců optovalo dobrovolně pro říšskoněmecké občanství. Dle zákonů 1.republiky ČSR se tím dopustili vlastizrady v době zvýšeného ohrožení státu. Za tento zločin znal trestní zákoník ČSR pouze trest smrti. Odsun německého obyvatelstva z území ČSR tak byl především humanitárním aktem! A JEŠTĚ POZNÁMKA: kdo neoptoval pro říšskoněmecké občanství (ač na ně dle říšských zákonů "měl nárok"), tak mu říšské úřady nic fakticky neudělaly. Mám takový případ u jednoho z předků, který pak po válce dostal od úřadů ČSR bez problémů potvrzení o loyalitě a zůstal v ČSR!
05. 03. 2013 | 10:03

Stanislav Kaktus napsal(a):

Neomlouvejme Schwarzenberga, II sv. válka je stále ještě živá věc , žijí mezi nami ještě ti , kteří ji zažili a připadá mi to jako bych se omlouval vrahovi mých příbuzných a rodiny , za to že dostal trest a byl vysídlen do vězení. Historie lze pouze konstatovat a ne srovnávat s dneškem . Museli bychom odsuzovat spoustu historických faktů , jako třeba církev a její křížové výpravy a násilná katolizace a takových věcí je přece spousta
05. 03. 2013 | 10:04

gaia napsal(a):

korelo

nejhorší politickou reprezentaci od roku 1918 máme v současnosti.

Jsou pdplacení a zkorumpovaní a vzájemně se drží vydíráním pospolu.

V současné době, kdy zákony, které mají ovlivňovat společnost po 30 let stojí na jednom odsouzeném poslanci Pekárkovi, který hodlá poslancovat z basy, jasně dokládají, že by ti lidé neměli již raději nic dělat a mrvit ani do ničeho mluvit, neb nekonají v zájmu svých voličů ani neplní svoje volební sliby.

Národu jen škodí.

Rozhodně by neměly měnit ani rušit zákony minulé, když jak vidíme neumí ani netvoří pořádně zákony současné.

Ti lidé na to prostě nejsou kompetentní ani nemají většinu, jsou jen koupení za peníze, aby ji měli a mohli něco odhlasovat..
05. 03. 2013 | 10:04

Anna napsal(a):

Pavel13

Cituji:

Tomáš Langášek z Ústavního soudu však vysvětluje, že s platností Benešových dekretů to není tak jednoduché. "Benešovy dekrety samozřejmě formálně platí stále. Byly však vydány pro jednorázové akty a v současnosti se k nim přihlíží pouze tehdy, pokud se řeší konfiskační případy z minulosti. Lze je tak považovat v podstatě za vyhaslé," uvedl Langášek.

Opírá se o nález Ústavního soudu z roku 1995, který udává, že dekret prezidenta republiky č. 108 z roku 1945 byl v době svého vydání legálním a legitimním aktem. "Vzhledem k tomu, že svůj normativní akt splnil již před čtyřiceti roky a již nezakládá právní vztahy (...). Nelze zkoumat jeho rozpor s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 Ústavy," píše se v nálezu. Vzhledem k tomu tedy není možné posoudit, zda jsou Benešovy dekrety právně v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a proto jejím vydáním nemohly být zrušeny.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vyroky-schwarzenberga-a-zemana-v-duelu-dyy-/domaci.aspx?c=A130118_154200_domaci_ert
05. 03. 2013 | 10:05

stanislav Kaktus napsal(a):

A ještě dodatek , přál bych autorovi zažít dobu po roce 1938 v Sudetech, kdy se zde na čechy pohlíželo také jinak a taktéž byli vyháněni
05. 03. 2013 | 10:09

pamětník napsal(a):

JF:
"Co pamětníku jsem fašoun nebo spíš bolšán?" Mně je úplně lhostejné, co jste, vyjadřuji se jenom k Vašim nesmyslům a absurditám. Ale když už jste to nakous´: podle mne jste především exhibicionista.
05. 03. 2013 | 10:39

Pavel13 napsal(a):

:Anna
Budiž. Pokud to bude takto vždy uplatňováno, nemám námitek.
Jde mi i o praktický přístup. Pokud bude např. nějaký cizinec hledat naše zákony týkající se občanství, může být zmaten, cože to u nás máme, když narazí na nějaký dekret.
05. 03. 2013 | 10:45

pamětník napsal(a):

mb:
"tady 23 let nevládne česká politická reprezentace ... ?" Samozřejmě, že nevládne, naivo. Víceméně zde vládne zahraniční kapitál prostřednictvím zkorumpovaných politiků, ekonomů a justice.
05. 03. 2013 | 10:47

korela napsal(a):

Smlouva mezi republikou Česko-Slovenskou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce:
§ 1
Českoslovenští státní občané, kteří měli 10. října 1938 své bydliště v některé obci připojené k Německé říši, nabývají s účinkem od 10. října 1938 německé státní příslušnosti, pozbývajíce zároveň československého státního občanství, jestliže
a) se narodili před 1. lednem 1910 na území připojeném k Německé říši nebo
b) pozbyli německé státní příslušnosti dnem 10. ledna 1920 nebo
c) jsou dětmi nebo vnuky osoby, u které jsou splněny podmínky písmena a) nebo b) nebo
d) jsou manželkami osob, u kterých jsou splněny podmínky písmena a), b) nebo c).
05. 03. 2013 | 10:49

mb napsal(a):

to korela: přirovnáním ke stalinistickým aktům myslel jen divoký odsun...


to by byl pak logicky inkonzistentní ... protože stalinistické přesuny národů byly vše jiné, než spontánní a neorganizované ...

zdravím ...
05. 03. 2013 | 11:36

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
mb:
"tady 23 let nevládne česká politická reprezentace ... ?" Samozřejmě, že nevládne, naivo. Víceméně zde vládne zahraniční kapitál prostřednictvím zkorumpovaných politiků, ekonomů a justice.
05. 03. 2013 | 10:47

... někdo naši politickou reprezentaci nutí aby byla zkorumpovaná ... ???

volte zelené, volte mě ... a budete mít ráj na zemi ... no ráj ne, jen snad nezkorumpovanou politickou reprezentaci ...

zdravím ....
05. 03. 2013 | 11:38

Hysteria magistra napsal(a):

mb,

mohl byste popsat mírumilovný způsob zabírání Sudet mírumilovnými německými spoluobčany a německou brannou mocí? Nevíte, co to vlastně bylo to konečné řešení české otázky? Nešlo o nějaký vzdělávací, léčebný a zušlechťovací program?
05. 03. 2013 | 11:54

gaia napsal(a):

mb

ušlechtilý Bursík s inteligentní Biomasou, kultivovaná Stehlíková s charakterní Zubovou , důvěryhodný Stropnický a moudrá Kuchtová

ti tedy jako vytvoří tu nezkorumpovanou politickou reprezentaci?

jděte se bodnout
05. 03. 2013 | 12:19

buldatra napsal(a):

mb napsal(a):

volte zelené, volte mě ... a budete mít ráj na zemi ... no ráj ne, jen snad nezkorumpovanou politickou reprezentaci ...

Je skoro jaro, tam za oknem, ještě se to tam sice nezazelenalo, ale to přijde. Volím tedy jaro.

A protože je to jaro za dveřma a co nevidět zavane takový ten svěží jarní vzdoušek plný vůní, včely budou bzučet a ptáci řvát, meze oschnou...doufám, že i náš pan učitel, náš pan mikrokomenský přijde konečně na jiné myšlenky, přestane blbmout s těma zelenejma, odhodí politickou zaslepenost a zamyslí se nad přímou demokracií.
K tomu nechť mu dopomůže Vesna.

Ráj, pane mb, vám a komukoliv jinému, žádná partaj nevybuduje (snad s vyjímkou partajních hlavounů, ale to je jen jejich ráj).
To musíme pro sebe udělat sami.
Kapišto?
05. 03. 2013 | 12:35

pamětník napsal(a):

mb:
No vidíte, ani jednoho slova mi netřeba ceknout - kecnout, rozumnější to udělali za mne.

buldatra:
Bravo!
05. 03. 2013 | 12:40

Jirka B. napsal(a):

Je to rafinovaně psané, pod rouškou vědecké práce se snaží podprahově vnutit čtenáři svůj názor. Účelově podané historické skutečnosti a zamlčení některých historických faktů a souvislostí – to je z článku více než zřejmé.
Je vidět, že i k některým historikům je nutné přistupovat s velkou rezervou. Bohužel.
05. 03. 2013 | 12:50

pamětník napsal(a):

gaia:
Máte pravdu, Dana Kuchtová - moudrá a prozíravá to žena.
http://orgo-net.blogspot.cz/2012/10/nejmodernejsi-bunkr-v-cr.html
05. 03. 2013 | 12:51

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
nadkolego, trochu lidského přístupu, prosím.
Není Vám někdy toho chlapce-prodavače deště a lidských práv- líto?
Volte zeleně, žijte krno...k tomu Vám dopomáhej biomasa a fotopanel na poli.
05. 03. 2013 | 12:52

buldatra napsal(a):

Pane Pepo,

lepší fotopanelu je větrník.
Ten ničí dojem ze zelené krajiny vydatněji než panel Je zřetelnější v té fádní zdejší krajině.
Sice se tak hezky neleskne na sluníčku jak fotovoltajikopanel, zato z něho v zimě občas lítají kusy ledu, což je adrenalin třeba pro běžkaře, který sviští zasněženým polem na prknech kolem monstra.
Inu, zelená krajinotvorba.

Bioplynky na biomasu jsou na vesnicích obzvlášť populární (o čemž svědčí vesnická referenda-nutno zakázat, páč lidi ničí hlasováním zelené záměry) pro svou neobyčejnou vůni libou a zvýšený provoz náklaďáků po okreskách, které sváží hromady otopu z široširého okolí na spal.
Alternativní zelená energie ala zelenočesko, obzvlášť těší odběratele koncáky zejména bursíkovným navíc, takže máme asi nejdražší elproud na světě. Zkrátka, samé dobré zprávy.
A když někdo něco přešvihne, může si koupit zelený odpustek.

Zelený ráj to na dohled.

A pak nevolte zelené...
05. 03. 2013 | 13:07

gaia napsal(a):

pamětníku

ti zelení to byla tedy hrůza.

ale embéčko si myslí, že nebudou zkorumpovaní.

Jak pak máme věřit jeho dalším příspěvkům, když vypustí takový blábol.

seriózní diskuse, že prej...
05. 03. 2013 | 13:12

Bestia triumphans napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
"Bestie, Scallop, Urban a mb
strážci ohně, kdo si hraje nezlobí, jen jděte do.....no to napsat nemůžu....tak aspoň si nechoďte hrát se sirkami ke stohu.
Hrajte si u Vás doma, netahejte do toho jiné."

!
Poslušně hlásím, že jsem dnes měl zaracha a byl celej den doma.
Kamarádi na mě venku pískali, ať si jdu s nima hrát - na hřbitov, vyhrabat nějakou tu mrtvolku a tak - ale já byl doma a četl si knížku o neoflagelantech. Napsal to nějakej Řepa, prej je na ně machr. Docela hustý. Druhý díl bude o ojromudrcích. To bude hlína.

Za to zítra, to se už těším.
Beru sirky a jdeme s kamarádama ke stohu. Mb prý veme kanystr benzínu, aby to líp fajrovalo.
Bis morgen!
05. 03. 2013 | 14:21

Minorita napsal(a):

To autor: Na čí objednávku jste tohle vytvořil ??? Jste si jist svým občanstvím, státní příslušnosí ??? Aneb jak si řezat větev pod vlastním zadkem, rektální alpinismus a v důsledku poplivání obětí, zahalený v rádobyobjektivních odstavcích tzv. nezávislého prý historika ...
05. 03. 2013 | 15:10

grs napsal(a):

Ano, byla jiná doba. Při čtení příspěvků to ale moc nevypadá.
Odsunutí němci, ať už byli vinní nebo nikoliv nás hřejí u srdce jako satisfakce za 2. světovou.
Příjde zde správné, že byli-li odsunuti naši Hitlerem, tak Němci byli odsunuti námi. Tomášek rozšlápne Aničce bábovičku, tak je Anička pochválena, že pak rozšlápla bábovičku Tomáškovi. Tomu se říká oko za oko, zub za zub. Tomu se říká vytříbená morálka 21. století?
Příjde zde odsun adekvátní, protože německý národ spáchal horší věci.
Tato logika použitá v naší době ospravedlňuje např. třeba všechny zloděje a korupčníky, kteří nekradou víc, než ten větší zloděj. Takový Rath se toho drží: "Vždyť jiní kradou víc - proč zavíráte mě?" Je jiná doba?
Je vidět, že amnestie v podání VK není proti duchu této mentality. Proč se proti tomu teda všichni tak bouří?
05. 03. 2013 | 15:11

Minorita napsal(a):

To autor: Na čí objednávku jste tohle vytvořil ??? Jste si jist svým občanstvím, státní příslušnosí ??? Aneb jak si řezat větev pod vlastním zadkem, rektální alpinismus a v důsledku poplivání obětí, zahalený v rádobyobjektivních odstavcích tzv. nezávislého prý historika ...
05. 03. 2013 | 15:11

Anna napsal(a):

grs napsal(a):

Ano, byla jiná doba. Při čtení příspěvků to ale moc nevypadá.
Odsunutí němci, ať už byli vinní nebo nikoliv nás hřejí u srdce jako satisfakce za 2. světovou.
Příjde zde správné, že byli-li odsunuti naši Hitlerem, tak Němci byli odsunuti námi. Tomášek rozšlápne Aničce bábovičku, tak je Anička pochválena, že pak rozšlápla bábovičku Tomáškovi. Tomu se říká oko za oko, zub za zub. Tomu se říká vytříbená morálka 21. století?
----------------------------------------------------------------

Neuznávám kolektivní vinu a to kdykoliv a v čemkoliv.

Zaráží mě, že jste tu napsal:
"..nás hřejí u srdce.."
"..je Anička pochválena.."

Nevím, proč nemluvíte za sebe.
Nevím, kdo zde "Aničku pochválil".
Nevím, proč na základě debaty pod blogem jste položil otázku "Tomu se říká vytříbená morálka 21. století?"
05. 03. 2013 | 15:35

JF napsal(a):

gaia: dík za reakci. Stran toho pradědečka ještě čtivější historie neš tam vyslitaná v kdejakých knížkách - Z R-U fonty nepřeběhl pro věc Československou jak se mu snažili pak namlouvat v RČS, ale utekl protože mu nic jiho nezbývalo kromě zhebnutí v zákopu. Takže to přeběhnutí vůbec nebylo nic vznešeného jak se pak samozřejmě mnozí zašali lakýrovat (Masaryk, Beneš) Ta podpora Československa legiemi byl opět pragmatismus toho že jako zběhové se nemohli vrátit do R-U. Žádné hrdinství to tedy nebylo. Pradědeček ještě byl za RČS pro RČS ale odmítl trafiku za legie a radši dřel v zemědělství. Po druhé světové válce a odsunu byl už spíše opět Rakušák. Prababička tou Rakušačkou byla vždy (resp. se jí RČS nezamlouvala). Odsun byl pro ně svinstvo na normálních lidech, natož ve jménu stejného svinstva jen pod jinou barvou. (pradědeček zařil rudou revoluci v Rusku, kdy nevěděl kdo je nepřítel, všichni byly nepřátelé sami sobě)

Lámání charakteru přeběhlých Rakušáků v Haliči probíhalo sedmi výslech vždy pod oprátkou. Psychologicky to mělo člověka zlomit, že jejich život je v rukách těchto "osvoboditelů", kteří si však chtěli vzít duši za fyzično. Wot bolševická kultura. Mnohem mnohem dříve před Hitlerem. Ten již jen konkruroval tím samým v Západních podmínkách.

Wot tak, dragoj pamětníče

ps: gaia můj osobní postoj k odsunu - odsun bylo jen pokračování v prosazování té papírové - vysněné reality RČS. Vždy je něco špatně buď sny či realita. Beneš "jen" realizoval své sny - ale taková byla doba ideí a ideologií o svobodě i té československé - smyšlené. Nevím jakou měl zkušenost Hitler, ale ten byl myslím na Západní frontě, a samozřejmě ten postup bolševismu viděl i v idei Československé(směr východ západ). Hitler byl reakce na základě konkurence tohot ze Západu. Však si všimněte té škály mezi Moskvou a Waschingtonem. Dle mého přizpůsobovat realitu snům byl dost hrozný přístup - obecně ideologický. Asi to chce jiný filozofický postoj, trochu přirozenější, sedlácký. ;-) Podobná tradice Rakouská, Bavorská i Česká. Josef II se totiž rád prezentoval do podoby sedláka - sochy u pluhu - rovněž Přemysl je přímo Oráč ;-) Ti dnešní na to orání koukaj trochu jinak ;-) To je i odpověď Dagmar na to posouvání významů. ;-)))
05. 03. 2013 | 15:40

modrý edvard napsal(a):

Sláma. Ptal jsem se na Vlasovce. Děkuji.
05. 03. 2013 | 16:07

mb napsal(a):

to hystericka učitelka ... jj pravdu díte ... akorat to mozna spise chtelo potrestat po valce konkretni provinivší se ... ne paušálně ( ale ted je pozdě honit bycha ... ale můžem zrušit dekrety od teĎ ...)

gaia ... děkuju za přání ...

buldatra ... volte jaro ... kapišto ... / však jsem ten ráj na zemi vzal zpět a nahradil jsem jej nezkorumpovaností a nekorupčností ... to je dobrý začátek, nemyslíte ... ? / zdravím ....

pamětník, jsem rád, že jste mlčel ... ( :-)

řepa ... bez komentáře ... zdravím ...
05. 03. 2013 | 16:14

mb napsal(a):

anna napsala : Reakce Karla Schwarzenberga
Podobně se prý vyjádřil i v minulosti, například v rozhovoru pro rakouský deník Die Presse v červenci 2010.

"Uvedl jsem jasně, že Benešovy dekrety nelze zrušit: 'Protože zpětný účinek není možný, stejně jako u Mnichovské dohody. Dějiny se nedají vrátit zpět," dodal.

... no vždyt ano ... o tom vlastně píše rychlík ... rozlišuje zrušení od samého počátku ( ex tunc ) a odteĎ ... ( ex nunc ) ...

je to i to co později vysvětloval schwarzenberg v prezidentské kampani ( jak se do toho zaplétal ... )

zdravím ...
05. 03. 2013 | 16:19

Anna napsal(a):

mb
"... ale můžem zrušit dekrety od teĎ ...)"
--------------------------------------------------------------

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je jiného názoru - cituji:

Reakce Karla Schwarzenberga
Podobně se prý vyjádřil i v minulosti, například v rozhovoru pro rakouský deník Die Presse v červenci 2010.

"Uvedl jsem jasně, že Benešovy dekrety nelze zrušit: 'Protože zpětný účinek není možný, stejně jako u Mnichovské dohody. Dějiny se nedají vrátit zpět," dodal.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vyroky-schwarzenberga-a-zemana-v-duelu-dyy-/domaci.aspx?c=A130118_154200_domaci_ert
05. 03. 2013 | 16:21

gaia napsal(a):

JF

já bych mohla o naší rodině v běhu 20. století též napsat pomalu román. Kam by se hrabal Tolstoj se svou Vojnou a mírem či Galstworthy se Ságou rodu Forsythů.
Zažili jsme úplně vše, o čem se děti učí v dějepisu, smrt na italské frontě hned při první bitvě, zranění dalšího tamntéž a celoživotní následky až do 70. let, kdy smrt vysvobodila, sirotci, co byli živi jen z výdělku trafiky, hospodářskou krizi a práci u toho oslavovaného Bati,službu u boháče, příchod příbuzných ze Sudet, tehdy opravdu Němci vyhnaných, koncentrační tábor i poválečné nadšení. Stavbu mládeže i kariérní postih po 68.

Dějiny prožíval nějak každý a nelíbilo se to též mnohdy každému, postižen byl také nějak každý.

Omluvu ani vděk nezažil nikdo.

Obyčejní lidé, kteří museli vždy nějak přežít a probojovat si to místo na slunci.

Zákony znali jen běžně a právním kličkám nerozuměli.

Kdyby tady četli takovéto blogy, jen by kroutili hlavou.

PS.

a ten bolševismus a to megalomanství, to jsou skutečně různé věci. Dnes a denně slyším, jak někde chtějí postavit vyšší dům, větší obchoďák, největší kino.
A často v Indonésii, kde nikdy bolševika neměli, nebo teď naposled v Jižní Americe.

To víc dál výše, to je asi nějaká úchylka, nechat tu po sobě něco, co přesahuje lidské rozměry.

Bolševiky by museli pak být o staří Egypťané.
05. 03. 2013 | 16:21

mb napsal(a):

gaia napsal(a):
pamětníku

ti zelení to byla tedy hrůza.

ale embéčko si myslí, že nebudou zkorumpovaní.

Jak pak máme věřit jeho dalším příspěvkům, když vypustí takový blábol.

seriózní diskuse, že prej...
05. 03. 2013 | 13:12

... gaio kdy a kde se prosím zelení dopouštěli a dopouštějí korupce? ... díky ...
05. 03. 2013 | 16:28

mb napsal(a):

Takový Rath se toho drží: "Vždyť jiní kradou víc - proč zavíráte mě?" Je jiná doba?

... dokonce říká, že by to přece udělal ( = ukradl ) každej ...
05. 03. 2013 | 16:32

gaia napsal(a):

mb

to chcete říci, že ti mnou vyjmenovaní nikdy nic neukradli nebo nekorumpovali?

copak si nepamatujete, jak to bylo s Melčákem a Pohankou?(s panem Dalíkem v pozadí) a nezajímal je fakt, že jejich náhlé vzplanutí pro Modrou šanci mění výsledek demokratických voleb?
05. 03. 2013 | 17:02

Ada68 napsal(a):

Je třeba uvést, že president Beneš byl demokrat, vlastenec, který pracoval ve prospěch čs. republiky. A to na rozdíl od mnohých dnešních "vedoucích představitelů" našeho státu, např. současného ministra zahraničí pana Karla a mnohých kořistnítů typu Drábka a Kalouska. Optikou dneška se můžeme přít o to, kde mohl jednat jinak, kde udělal chyby. Ale nejenom on sám rozhodoval o osudu naší země v těžkých dobách.

Z tragédie válečného běsnění, které jednoznačně rozpoutalo Německo, logicky vyplynul i odsun sudetských němců po skončení bojů na frontách. Tím ovšem válka zdaleka nekončila, ta byla ukončena až poválečných vyrovnáním, kam spadal i vlastní odsun německého obyvatelstva. A nedá se říci jestli bohužel nebo bohudík pro všechny, nebo bohužel pro ně a bohudík pro nás. Tyto spojité nádoby příčiny a následků nelze od sebe oddělovat, i když se o to někteří Rychlíkové, Urbanové i Karlové neustále pokoušejí. Nevím co tím sledují, ale rozhodně není v zájmu ČR jakkoli zpochybňovat poválečné uspořádání v Evropě. Mohlo by se lehce stát, že sud prachu, na kterém sedíme, může lehce chytnout.
Ze strany ČR už není za co se omlouvat, a chtít další omluvy od Německa je taky nesmysl, vše už bylo napsáno v deklaraci. S každou další omluvou se jenom jitří staré rány. Válku je třeba chápat, učit a vysvětlovat chronologicky, nevytrhávat události z kontextu (učebnicový příklad viz. tzv. Benešovy dekrety), odlišovat prvotní agresi a násilí od legitimní obrany. Historici ať předkládají veřejnosti i materiály k otázce odsunu, ať se publikují zločiny spáchané čechy na německých spoluobčanech při odsunu. Ať jsou viníci i těchto zločinů pojmenováni, bohužel je už asi nelze postavit před soud. Ale zároveň musíme do nekonečna opakovat, že čs. republika byla obětí války, neměla žádný podíl na vyvolání válečného běsnění, a že lze pochopit (byť těžko ospraveditelnit) násilí páchané ze strany obětí na tyranovi v duchu "oko za oko". Je třeba porovnávat porovnatelné, nikoliv posuzovat tehdejší události z tepla kanceláře a úhlem pohledu dnešní doby. Potom musíme dojít k závěru, že zločiny spáchané německých agresorem na češích jsou nesouměřitelné se zločiny spáchanými při odsunu ze strany čs. bezpečnostních sil. Je třeba také vzít v potaz, že čs. vládě nějakou dobu trvalo, než dostala pod svou kontrolu celé území státu a ustanovila řádnou správu v regionech.
05. 03. 2013 | 17:13

mb napsal(a):

ne zelení nic neukradli ani nebyli/nejsou zkorumpovaní ...

kdyžtak písněte o nějakém zeleném korupčníkovi, zkorumpovaném zeleném ...

zdravím ...

p.s.: zelení nenesou žádnou odpovědnost za fotovoltaický tunel ...

zat ...
05. 03. 2013 | 17:13

buldatra napsal(a):

mb napsal(a):

buldatra ... volte jaro ... kapišto ... / však jsem ten ráj na zemi vzal zpět a nahradil jsem jej nezkorumpovaností a nekorupčností ... to je dobrý začátek, nemyslíte ... ? / zdravím ....

Nemyslím.
Pro mě je možnost volby zelených, stejně jako jakékoliv jiné zdejší takzvané "tradiční" partaje naprosto nemyslitelná.
Také zdravím...
05. 03. 2013 | 17:18

gaia napsal(a):

mb

toho Melčáka pak museli hlídat, někdo mu vyhrožoval, dańové poplatníky to hlídání stálo 3,5 milionu korun.
tomu Rabasovi také lidé pod blogy dost nadávali, že krade ze státního, tak si vygooglujte jeho blogy

zelení jsou díky účasti v Topolánkově vládě a prosazení Modré šance naprosto nevolitelní.

A pak ta jejich reprezentace, stačí ti, co jsem vyjmenovala, nevím, nechci vám kazit nadšení, ale ty nepůjde recyklovat.
05. 03. 2013 | 17:46

český maloměšťák napsal(a):

Dagmar
04. 03. 2013 | 23:57
Bravo.

Mějte se.
05. 03. 2013 | 17:48

mb napsal(a):

gaio, když použijete jako argument: tomu Rabasovi také lidé pod blogy dost nadávali, že krade ze státního, tak si vygooglujte jeho blogy

... tak si snad ani česká populace žádnou lepší a nezkorumpovanou politickou reprezentaci nezaslouží ...

mějte se ...
05. 03. 2013 | 18:08

gaia napsal(a):

mb

na každém šprochu pravdy trochu, proč bych měla vám psát, kdo ze zelených krade?

Si to zjistěte sám, já nemám čas zde někoho obviňovat, když s korupčníly si často neporadí ani policie a soudy. To se mlží, ztrácejí se důkazy, překrucuje. Soudy trvajé léta.
Však to znáte, uvidíme, jak dopadne Rath.
05. 03. 2013 | 18:12

Bestia triumphans napsal(a):

gaia napsal(a)05. 03. 2013 | 13:12 :
"pamětníku
ti zelení to byla tedy hrůza. ale embéčko si myslí, že nebudou zkorumpovaní.
Jak pak máme věřit jeho dalším příspěvkům, když vypustí takový blábol. seriózní diskuse, že prej... "
gaia napsal(a)05. 03. 2013 | 18:12 :
"mb
na každém šprochu pravdy trochu, proč bych měla vám psát, kdo ze zelených krade?
Si to zjistěte sám, já nemám čas zde někoho obviňovat, když s korupčníly si často neporadí ani policie a soudy. "

???
Co na to říct?
Jedno rčení říká: Hlupáka stačí nechat mluvit, znemožní se sám.
:-)
05. 03. 2013 | 18:22

mb napsal(a):

no pravě gaio ... když volič není schopen posoudit které strany a kteří její reprezentanti jsou nekorupční, antikorupční a nezkorumpovaní ...

... tak si pak takový volič zákonitě nic, nežli vládu prodejných a korupčnických politiků nezaslouží ...

tož vás zdravím ...

( zdravím i bt )
05. 03. 2013 | 18:47

Dík pravicovým zeleným napsal(a):

mb,

zelení s jejich "poručíme větru, slunci, slunečním tunelem a řepkovým naftovým byznysem, který přispěl ke hladu v rozvojových zemích. Ti to vytrhnou. Další biliony v haj... zcela zbytečně díky ekoteroristům.
05. 03. 2013 | 20:06

korela napsal(a):

Adovi68:
Píšete to správně ("Historici ať předkládají veřejnosti i materiály k otázce odsunu, ať se publikují zločiny spáchané čechy na německých spoluobčanech při odsunu. Ať jsou viníci i těchto zločinů pojmenováni, bohužel je už asi nelze postavit před soud."), jenže to právě značná část naší veřejnosti (o politicích nemluvě) nechce slyšet. Píšete, že Beneš byl demokrat. Jenže byl to i on, kdo pomáhal nastolit drsné okleštění demokracie třetí republiky s uzavřeným politickým systémem Národní fronty. A jeho podíl na divokém odsunu je také velmi významný. Je docela trapné číst rozhovor Beneše pro Reuters v polovině července 45, kde bohapustě lhal, že jen "nepatrný počet sudetských Němců byl deportován a že šlo o ojedinělé případy". Přitom v této době byla v plném proudu mašinerie armádních transferů, kdy bylo vyhošťováno kolem 10 000 lidí denně a Beneš dostával od počátku června o transportech pravidelné info jak ze strany armády, tak z Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V jeho archivu (a ministra spravedlnosti) se našlo také množství dopisů od "normálních" obyvatel. Beneš něco číst musel, protože přinejmenším na jednom z dopisů se našla poznámka psaná jeho rukou; jen malé ukázky: "Jsou tři hodiny z rána, musím psát, nechci-li ztratit rozum nebo život. Jaký základ může mít stát, kde jsou možné podobné věci? To je kulturní hanba!", "Tak spolky pro ochranu zvířat máme, ale co s lidmi? Člověk, třeba Němec, nemá ani cenu hovada?"
05. 03. 2013 | 20:14

Hysteria magistra napsal(a):

mb,

Asi by bylo bývalo nejlepší, kdyby prezident Beneš poděkoval sudetským Němcům podobně jako pan premiér Nečas a namísto odsunu je požádal o odpuštění za všechny křivdy které na nich vykonal český stát před válkou i počas protektorátu. Taky měl jménem českého národa poděkovat za program konečného řešení české otázky a zavázat se všechny siudetské Němce odškodnit a slíbit jim odtržení celého pohraničí se smíšeným česko-německým obyvatelstvem od Československa.

To by určitě bylo nejschůdnější a pro obě strany nejpřijatelnější. Nicht wahr, Herr mb?
05. 03. 2013 | 20:14

ex-nemo napsal(a):

K těm zmíněným německým horníkům na severu Čech.
Zůstalo tam po Mnichovu taky dost českých horníků, neměli by ve vnitrozemí kam jít . A autobusy bývaly za války dost nacpané, a tu některý německý horník zvolal : „ALLE TSCHECHEN HERAUS !!“ …..a hned bylo volněji. Divíte, že pak čeští horníci už s těmi německými nechtěli žít dohromady ?
Nepokládám odsun za správné řešení, správné bylo, jak jsem už napsal, nastavit druhou tvář. Ale tehdejší rozhodnutí chápu, a když už se stalo nedá se odestát. Zapomenout jistě není možné, v tom si nelze poručit, ale odpuštění je věcí vůle a možné je.
Uspořádat si poměr k největšímu národu Evropy v našem sousedství, je předpokladem jakékoli našeho rozvoje v budoucnosti.
Podmínkou odpuštění ovšem je neopakovat výčitky o vzájemném provinění; a pokud to někdo neustále omílá, žádní smíření si nepřeje. Trvám na tom, že kdo tyto vzájemné spory neustále rozdmychává, pracuje PROTI této budoucnosti, a škodí národu v této zemi. Ale taky předpokládám, že na pokračování rozporů mezi našim a německým národem někdo zájem má. Každá pokoření našeho národa přinese nějakým kruhům prospěch; ponížený lid lze intenzivněji vykořisťovat
Sleduji tenhle server jen nějakých 5 let, ale ponižujících blogů a rozeštvávajích diskuzí tu bylo nejméně 20. Je to nejčastější téma, zřejmě nejdůležitější pro Aktuálně. cz.
A teď ať mi někdo tvrdí, že mu jde jen o to, opravit nepřesnosti v učebnicích dějepisu. A jestli to tvrdí, tak ho vyzývám: AŤ NAPÍŠE PŘESNĚ, JAKÉ ZNĚNÍ BY NA TO TÉMA V DĚJEPISU CHTĚL MÍT !..
05. 03. 2013 | 20:59

mb napsal(a):

hysterie ... nn ... potrestání konkrétních viníků ... ale já vám klidně připustím, že tehdy byla atmosfera že tady s nami nemůžou/nemohli žít ... akorat se to možna mohlo udelat lepe/mirumilovneji ... a myslím si že ten princip kolektivní viny předznamenal náš pozdější pád do komunistických sraček ... ale to je samozřejmě jenom můj názor ... zdravím ...
05. 03. 2013 | 22:50

stařenka napsal(a):

Pane profesore Rychlíku,
váš blog je výborný.Jak vidno z diskuze i velmi potřebný, protože komunistické vymývání mozků za ta léta dokázalo své, jak je patrno u některých diskutujících. Tuto skupinu lidí pak politici velmi lehce zmanipulují a zneužijí ve svůj prospěch. Stále vládne strach o majetek, co kdyby se musel ten zabavený majetek vrátit? Že by nějaké nečisté svědomí?
A strach přiživuje neustálou nenávist, zatímco odpuštění osvobozuje. Pohleďme, jak se mají Němci v Německu, důchodcům se přidává, potraviny a průmyslové zboží mají levnější a kvalitnější,o jejich životní úrovni si můžeme nechat jen zdát.My tady živoříme, ale neustále v duchu komunistické ideologie zpíváme, jak je správné, že jsme tu vylikvidovali 3 miliony německy hovořících spoluobčanů. Kdyby tu s námi dnes žili, bylo by to pro nás daleko prospěšnější.
06. 03. 2013 | 00:03

pamětník napsal(a):

stařenko,
kdyby tu dnes žili oni, s největší pravděpodobností bychom tu nežili my zrovna tak, jako v Kosovu už nežije skoro ani jeden Srb. Možná jihočeské vnitrozemí by zůstalo českým skanzenem.
06. 03. 2013 | 00:39

kočka šklíba napsal(a):

Stařenko, právě ta vaše, a vám podobných individuí, zaslepenost, kteří jen proto, že režim z před roku 1989 odsun sudetáků přijímal jako nutnou prevenci, je příčinou, že jste nyní na úrovni kolaborantů s nacisty v protektorátu.
Strach o majetek rozhodně nevládne tak jak vy to své neskutečné, bud naivitě nebo demagogii, tvrdíte.

Sudetákům samozřejmě nejde o ty baráky, jde jim o finanční tunel stejně jako se stalo v tzv. církevních restitucích. S tím se rád sveze i pankáč s fialovým čírem. Takže stařenko byste to platila i vy se svými potomky. Jste tak hloupá, že vám to nedochází, nebo jste tak ráda, že už ted je stát a tedy my všichni zadluženi na desítky let dopředu?

Pokud vy jste někoho vylikvidovala, jedte za Posseltem a omluvte se mu, ale nepište tu, že my jsme někoho vylikvidovali milá stařenko.

Já ne ale s odsunem souhlasím. Nesouhlasím a neschvaluji vraždy,které se během těch poválečných (těsně) měsíců staly, nicméně i to je vina nacistů, potažmo sudetáků. Jejich vina spočívá v rozpoutání II.sv. války, kdy nejen vyháněli, vraždili a prováděli genocidu jiných národů, ale i proto byla státní správa na území ČR rozvrácena, takže bylo velmi obtížné excesům ze strany státu zabránit, natož je vyšetřit. I přesto se to v mnoha případech povedlo.

Takže s tou antikomunistickou propagandou už dejte pokoj.Už to nefunguje.
06. 03. 2013 | 02:17

JF napsal(a):

Gaia: "Bolševiky by museli pak být o staří Egypťané." - nikoliv ad farao Lenin či Gottwald - co jiného.

Samozřejmě normální lidé nejsou hloupí akorát že to nebývá těm nahoře pohodlné a dávají to najevo - když propadnou kultu vyjímečnosti a případně kultu páchání dobra. Rádi by chtěli aby hloupými byli - především ti "chytří" ideologové. Přesto a právě proto je dobré zůstat normálním.

Pradědeček byl fronťák od samopalu a věděl co to válka a natož občanská. Nějakej odsun (občanská válka alá Rusko) pro něj ve skutečnosti byla epizodka a viděl to z blízka. Přesto a právě proto věděl kdo to především odnese ... normální a nevinní lidé. Takže byl v klidu a věděl své. Na jaře opět zase normálně zasel jako by se nic nedělo ;-)

Co se týče koncentráků a 2.války o tom praprarodiče a prarodiče nic nevěděli jen žídé z obce byli pryč. Stále se nic nedělo jen to pak rychle vzalo za své. Z pohledu normálního člověka kterej měl normální starosti o ty své čuníky, jako i ti sousedé zaprodaní a zrádní Sudeťáci přes ulici.

Vaši příbuzní byli v Sudetech starousedlíky či novousedlíky až po roce 1918?
06. 03. 2013 | 05:14

JF napsal(a):

stařenka: ano, výstižné, a natož že s tím odsunutým "problémem" si nějak neumíme poradit dosud. Akorát ho odsouvat dál a dál a být zaprdění v těch nakradených chalupách a dříve výstavních městech. Krom toho stav Sudet mluví sám za sebe. Dříve výkladní skříň Evropy!!! Podkrušnohoří, Liberec, Most, lázeňská města - prostě nádhara to byla. Dnes jak po válce už 68 let - pernamentního boje Čechů ... sami se sebou ;-)
06. 03. 2013 | 05:24

Hysteria magistra napsal(a):

JF,

samozřejmě že si s tím problémem víme rady. Stačilo by, aby český národ a stát reprezentovala česká a nikoliv "česká" politická reprezentace. Taková by sudetským krajanům řekla jednou a provždy jasně. Co jsme si, to jsme si (míněno naši předkové). V zájmu smíru a budoucnosti se v tom nebudeme hrabat. A kdykoli se v tom kdokoliv pokusí hrabat ZAČNEME OD ADAMA, t.j. od činnosti sudetských krajanských předmnichovských spolků typu Henleinovy strany.

A kdykoliv kdokoliv začne jenom naznačovat cosi o odškodnění ZAČNEME OD ADAMA, t.j. od splacení válečných reparací. Proto všem doporučujeme soustředit se na budoucnost a nevytahovat staré kostlivce ze skříně. I panu Posseltovi. Koneckonců, když je natolik nostalgický, nic mu nebrání zde investovat a zušlechťovat zemi předků.
06. 03. 2013 | 06:30

kočka šklíba napsal(a):

JF kecy,lázeńská města jsou pořád výstavní, s odsunutými sudetáky si umíme poradit, byla to prevence, a bylo to v souladu s mezinárodními smlouvami. Kdo si s tím neumí, a hlavně nechce poradit, je SL a zdejší řitolezci, včetně stařenky a vás.
Jenže na vás nezáleží, ale kdo si s tím nechce poradit jsou politici jako Havel, Nečas a zejména ten co je v pozadí, K.S. A jde o prachy, o nic jiného. Jen naprostý blb, naiva nebo demagog může věřit, že SL a zdejším tzv. moralistům jako Urbanovi, Šauerové atd. jde o nějaké oběti.
Zdejším lokajům,kteří tak omlouvají nacisty, jde o splacení dluhů z před roku 1989 na jejich činnost a Sl o finance jako v tzv. církevních restitucích. A vy, mb a další jim děláte užitečnou stafáž (také se tomu říká užiteční u. a doplňte si, editor by to nezkousl).
06. 03. 2013 | 06:42

JF napsal(a):

gaia: ještě k té architektuře (té vládní především ale i nevládní) a estetice která tak nějak mluví sama za sebe (rovněž příspěvky a nicky spíše NICky výše uvedených ;-))

mrkněte se na architekturu Sudet - např. Františkovi lázně (muzea, lázeňské domy, zahrady, divadla, školy - vše veřejného charakteru a vládního\mocnářského charakteru)či pak nějakého konkrétního českého města - např. v Praze za RČS - Strahovský megastadion i na sovětské poměry, pořádnej kus žuly na Hradě (aspoň napodruhé se to povedlo ;-), a kostel na Jiřího z Poděbrad od Plečnika. Pro mne důkazy jisté ideologie. (rovněž i uniformy četnictva první republiky s rudými výložkami) Ten kostel není pro mne o vznešenosti duchovna ale o vyjádření pro funus a "pohřbění" samotné církve jako sdružení lidí se zájmem o duchovno. Snad jen dostavba katedrály na Hradčanech beru jako pozitivum. Ale toto jsou věci které mluví sami o sobě, nikoliv mnohé cinty v knihách, které jsou zatíženy mnohdy autorem, páč papír snese mnoho. Ale i diskuzní blogy - beru to i jako příspěvek své sebekorekce - samozřejmě zdravé ;-) - nikoliv hystericky ušklebené.

Vidíte jak ta estetika sama o sobě promlouvá ? I ta estetika jara? ;-) (samozřejmě toho reálného astronomického ;-)))

ps pro NICky: toho Nečase a Klause asi budete muset přijmout. Ale to spíš budete asi přišívat Hitlera jiným. pa
06. 03. 2013 | 07:21

eko-amater napsal(a):

Autor napsal:
"Pokud jde o členství v NSDAP, SS, SA a podobných organizacích, velký retribuční dekret je považoval za trestný čin, avšak je třeba si uvědomit, že tento dekret byl přijat ještě před platností ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., tedy v době, kdy formálně sudetští Němci byli ještě československými občany. Poté, co už občany nebyly, vznikla otázka: může vůbec československý stát trestat cizince za členství v organizaci cizího státu, byť by šlo o organizaci prohlášenou za zločineckou?"

To si snad děláte legraci? Přece i cizinci, kteří na území jakéhokoliv státu provedou něco, co je podle jeho zákonů trestným činem, jsou tam souzeni podle zákona tohoto státu, leda že mají diplomatický pas nebo se stát rozhodne vydat je k soudu do jejich vlasti.
06. 03. 2013 | 14:23

eko-amater napsal(a):

K článku autora bych rád obecně dodal: Po Bílé hoře nastala (vedle strašné 30leté války) doba temna, násilné rekatolizace a poněmčování (i když to poněmčování bylo víceméně přirozeným důsledkem nebo vedlejším jevem rekatolizace). Po zhruba 150 letech začalo národní obrození, tedy obrození našeho, českého národa (ducha národa českého, nikoliv obyvatel české kotliny), jehož jazyková část trvala do roku 1848, ale dovršení v politické oblasti nastalo až v roce 1918, tedy 300 let po Bílé hoře. Po vzniku ČSR nás Němci nechali pouhých (!!!) 20 let, obsadili nás, začali poněmčovat a připravili plány na úplnou likvidaci českého elementu (část poněmčena , část vysídlena a zbytek vuyvražděn). Pane autore článku, nedovedu si představit, co by se stalo za dalších 20 let po roce 1945, kdyby zůstalo jen u symbolického norimberského procesu a na Německo i na Němce by se pohlíželo jako na oběti zrádce (Hitlera) a nechali by se svému osudu, jako to bylo uděláno po první světové válce.

Já věřím, že náš národ má svého ducha, což je víc než obývání území, a že vysídlení Němců bylo činem sebezáchovným. Váš článek mi trochu připadá, jako když advokát u soudu hájí masového vraha, který se domáhá omluvy od těch obětí, které proti němu střílely v sebeobraně, když on do nich předtím pálil těžkým kulometem, a pečlivě zkoumá, jakých přesně trestných činů se při své sebeobraně dopustily.
06. 03. 2013 | 14:47

pamětník napsal(a):

JF:
"Dnes jak po válce už 68 let - pernamentního boje Čechů ... sami se sebou ;-) " Lehká pomoc, přestaňte už konečně bojovat a servilně posluhovat sudeťákům a bude klid.
06. 03. 2013 | 15:13

pamětník napsal(a):

A ještě pindy o architektuře - kam se hrabe sentimentální kudrlinková secese západočeských lázní na Jurkovičovy Luhačovice!
A ani předválečný český funkcionalismus JF nepobral, Hradec Králové, Zlín, Brno...atd. :)))
06. 03. 2013 | 15:22

korela napsal(a):

eko-amater:
Poněmčování nebylo důsledkem rekatolizace. Tuhá germanizace nastupuje až za osvícenských reforem, ale nikoli jako útlak jednoho národa druhým, ale spíš coby snaha o racionalizaci fungování státu. Ono je těžké říct, jak by to dopadlo s českým národem, kdyby na Bílé hoře zvítězili protestanti, protože vedoucí úlohy po kališnících už dávno převzali luteráni (velmi k nám pronikal německý živel), popř. kalvinisti, jejichž vztah k českým tradicím taky nebyl nic extra (viz vyplenění katerály sv. Víta v roce 1619).
Příměr s masovým vrahem nesedí. Odsun totiž znamenal to, že byste za čin onoho vraha potrestal vedle pachatele celé jeho příbuzenstvo.
06. 03. 2013 | 17:38

korela napsal(a):

K architektuře: Asi by bylo v souvislosti s odsunem vhodné připomenout Josefa Zascheho, architekta, který postavil skvělé stavby nejen v Jablonci, ale i v Praze. Přestože neměl s nacisty nic společného a o jeho bezúhonnosti svědčili kolegové architekti, byl vysídlen.
Jinak výborná architektura se provozovala jak ve vnitrozemí, tak v Sudetech; po odsunu Němců ale došlo ke zničení mnoha památek v pohraničí i z toho důvodu, že k nim přišedší neměli žádný vztah.
06. 03. 2013 | 17:49

Hysteria magistra napsal(a):

korela,

jenom drobnost. Odsun nebyl trest. Odsun byla prevence proti opakování dalších Henleinovců, dalšího Mnichova a zabránění vzniku "Kosova" ve středu Evropy.

Odsunuti nebyli všichni s německou národností. Cca 10% jich odsunutých nebylo. Jestliže s panem architektem máte pravdu, pak je otázkou proč byl odsunut. Třeba sám chtěl?
06. 03. 2013 | 18:36

JF napsal(a):

pamětník: jo, je to o vkusu třeba mě ta lidovost vesnické valašské chalupy nesedí - jiné zvyky jiné vkus - jen to vysvětlit ale těm co do Luhačovic nejezdí a jezdí do toho co zbylo z někdejších císařských a královských lázní - i tak ta podstata stále odolává. ¨

Ovšem pravda je lépe do Sudet ani moc nejezdit protože ty kontrasty zničeného a zdavastvaného mezi těmi ostrůvky selektivně vybraného na dělání si ega "uchování kulturní památky" naší institualizovanou (socializovanou) společností ala Sovět po Československu jsou tristní. Ale jo stačí mít selektivní pohleda a především paměť, a je to eňo ňuno ;-)

Ale jinak tato diskuze nad reálnem at architektonickým či životních osudů místo slintů kde koho za cenu ingoustu a papíru je poměrně zajímavěšní než kdo byl jaký či je hrdobec.

ps: ostatně si nemusím dělat ego na nikom, ani ne Sudeťácích. Ani ostatně Vy na Vašich soudruzích sspoludiskutujících.
06. 03. 2013 | 23:30

JF napsal(a):

korela: ano , jistě stavěla se všude kvalitní architektura (je to i dosti obecné tvrzení) , ale ten rozdíl je stále patrný mezi českým městem a německým, i vesnicí - přes fary, školy, radnice, divadla, muzea - tedy stavby veřejného charakteru (samozřejmě to platí i pro výstavbu občanskou, včetně dopravních). To české je vesměs lidovějšího stylu - i viz. např. ty uvedené pamětníkovi Luhačovice.

Pro mne jsou ze RČS v Praze a té nové ideologii zástupci ty co jsem uvedl , přičemž dostavba katedrály na hradě mohl být ještě dojezd z R-U a pak se začalo po našom. Dalším pražským příkladem je Hus na Staromáku - není to odemne ale zaslechl jsem historku jak architekt z toho sousoší má pocit že se zde odehrála jistá nenadálá a neodkladná událost - každy si již domyslí své. Mám z toho toho ovšem stejný pocit. Sousoší je předimenzované - zabírá skoro půlku Staromáku - myslím že má dost hluchých míst.
06. 03. 2013 | 23:54

pamětník napsal(a):

JF
nějak zapomněl na český funkcionalismus, brněnské výstaviště, Zlín...atd. - žádná lidová vesnice.
07. 03. 2013 | 00:15

JF napsal(a):

ještě k tomu Plečnikovi na Jiřáku zcela osobně - velmi nerad přes to náměstí chodím, do kostela jsem nikdy nezašel, ani nehodlám, dveře\vrata jsou zavřené, návštěvnost tam neregistruji, reakce lidí z mého okolí vesměs rovněž negativní.

Osobně mi to příjde stavba ve stylu krematoria (to černé studené obložení, ty velká vrata ocelového dojmu, ty technizující prvky výstupků) Plochá věž kostela pak dolňuje ten pocit hrobky místo kostela. Opravdu o to nestojím ten kostel navštívit ani přes náměstí chodit.

Jiné to je v rádiu či sdělovacích tlampačích opěvující Plečnika architekta. Pro mne je v tom kostele to zadání slovní ""Pryč od Říma". Ve vztahu k "sudeťákům" teď si to vyžerte zase vy - ta odplata místo tedy udělat to lépe. No moc to SN nezkousli. No ssi nejsou jako Češi ;-) nebo se to eventuelně Čechům (tedy Čechoslovákům) moc nepovedlo ačkoliv to mysleli ták moc dobře.
07. 03. 2013 | 00:23

JF napsal(a):

pamětník: ohledně toho Zlína, tak palec nahoru, fakt špice, řekl bych že je to dobře zvládnutý funkcionalismus a natož funkční. Ostatně Baťa to přivezl jistě z ameriky a vsadil to do Evropy - má to přeshraniční charakter. Také nutno dodat že Baťa byl velkým kritikem malých poměrů v RČS a kupodivu Beneše zvlášť. (úpadek není charakteru hospodářského ale morálního) Od toho lze také odvodit co je primární a co tzv. nadstavba. Klaus v tom má podobnej bordel jako Beneš.

Jinak negativně k Baťovi jsou ty jeho obchoďáky vyprsené všude po republice do historické zástavby. Tedy nedělal si servítky a jak postavil Zlín na zelené louce, jaksi přehlížel jiné poměry jinde (Baťovské obchoďáky v historické zástavběš)

K tomu pražskému funkcionalismu - tak Veletržní palác má tu nevýhodu že není příliš funkční (nyní tam je galerie s problémy) a rovněž vypadá a budí dojem prázdnoty. Nyní je dost omšelý.(ale co také v Praze není - např. masově činžáky)

Funkcionalismus prvorepublikový byl ještě v rukách architektů, ten socialistický už byl masový a spotřební. Rovněž ta sociální výstavba Bati se v socialismu zesocializovala. Beneš byl aktivním reprezentantem těchto socializujících tendencí silně již za první republiky. Baťa byl vlastně takový soukromý socialista - aneb výstavba i domů pro zaměstnance. Soukromá výstavby by přeci jen měla zůstat soukromá individualizovaná.

Obecně je stavební fond v ČR velmi technicky zastaralý resp. nejsou vlastníci kteří by věděli co s těmi domy. resp. až ty domy zcela spadnou zřejmě se půjde znovu do těch lidových podhorských dřevěnic. ;-)

Ovšem co tehdy,pamětníče, když není materiál. ;-)))
07. 03. 2013 | 00:39

korela napsal(a):

Hysteria magistra:
Pokud by měl být brán odsun jako prevence, měl být proveden "spořádaně a humánně", jak požadovala Postupimská konference, nikoli formou brutálního vyhánění a transportů, že to přišlo přespříliš i Sovětům, kteří na frontě zažili leccos...A v chování k sudetským Němcům v českých koncentračních/sběrných/internačních táborech šlo bohužel vesměs o mstu.
Samozřejmě že Zasche nechtěl odejít, myslíte, že si sám vydrancoval byt a nechal se zavřít?
07. 03. 2013 | 10:31

pamětník napsal(a):

JF:
"Ostatně Baťa to přivezl jistě z ameriky " Nikoliv, vše bylo vyprojektované zde:
http://www.informacniservisoa.cz/files/uploaded/in-2009-07-08.pdf
A Zlín pokračuje dál:
http://www.designmagazin.cz/architektura/3672-zlin-ma-nove-kulate-univerzitni-centrum-od-jiricne.html

Zmínil jsem se o brněnském výstavišti, nikoliv o pražském v Holešovicích. Brněnský pavilon A s betonovými parabolami je moderní dodnes.
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=28&action=show&id=457
07. 03. 2013 | 10:32

pamětník napsal(a):

korela:
Ano, odsun měl být proveden korektně, což vždy nebyl. Za excesy při něm z české strany bylo vzneseno dost omluv. Nicméně msta byla logicky očekávána i rokujícími v Postupimi, sám Churchill se v tom smyslu vyjádřil.
07. 03. 2013 | 10:36

korela napsal(a):

JF:
Zkuste zajít na Jiřák do kostela, zdání klame, interiér je velmi přívětivý - a když budete procházet těsně kolem kostela, vystupující cihly (spolu se stíny) dělají krásné proměňující se obrazce.
Jinak souhlasím s tím, že v Sudetech se stavěla jaksi monumentálnější architektura, stačí si vzpomenout na Liberec, ale i podhůří Jizerek po Tanvald - krásné vily, ale i továrny vypadající mnohdy spíš jak zámky.
Ale čs. "vnitrozemská" architektura byla vynikající. V Praze Kotěra, Janák, Chochol, Gočár, Králíček, Žák, Novotný atd atd. vytvořili skvělé stavby od secese přes kubismus, rondokubismus, purismus, neoklasicismus, funkcionalismus...A jak už bylo řečeno, zahanbit se nechtěla ani menší města.
07. 03. 2013 | 10:41

korela napsal(a):

pamětník:
Churchill hlavně na Beneše naléhal, ať v otázkách transferů nic nepodniká až do rozhodnutí Spojenců. Beneš a s ním vláda jednali opačně, když místo zabezpečení klidu v Sudetech použili armádu k protiprávnímu vyhánění Němců v tzv. divokém odsunu. Tohle si česká strana dosud nepřipustila (viz hysterie v prezidentské volbě).
07. 03. 2013 | 10:46

JF napsal(a):

Korela: ok je to odborně pěkné, ale řekl bych spíše pro ty odborníky či sběratele umění(resp. bydlet bych v tom nechtěl - je to příliš umělecky samoúčelné - např. na nábřeží v Praze pod Vyšehradem kubismus - to raději ty romantizující (přírodnější) střídmé slohy - neoklasicismus, secese, ), Třeba ten kubismus má pro mne chlad krystalu. Pro mne jsou spíše ty styly inspirované zpracováním přírodních témat.

Zde se snažím dávat tedy ten pohled selský, ale snad nikoliv hloupý (ten tedy bez peoratismu ideologického "Já jsem ten a ten a kdo je víc" ;-) např. příslušník partaje, či národnosti či válečné strany - prostě pohled normálního člověka kterému občas řeknou co má dělat tak a tak a především pro své dobro ;-) - tedy pohled pěšáka který na občanském principu může také říci "já jsem stát" nikoliv vyřvávat "já jsem také stát". Např. Josef II. se snažil o prostotu, jednoduchost. Samozřejmě k tomu dospějí ti co mají dost, ale uvědomí si že to není jejich.

Jen přirozený, normální, vnímavý pohled nezatížený tím že spoustu lidí ví co je špatně, ale jaksi neudělá, co je dobře (viz rozpad žaláře národů se vznikem trochu jiného přejmenovaného a tím že se něco mění ;-))).

Jen klábosení - a na podobném principu planého žvanění totiž stojí a nyní i padá RČS - první, druhá, třetí ,ČSSR, ČSFR, Česko-slovensko (s pomlčkou - důležitě! ;-),ČR, Česko a další vynálezci dalších přilnavých slintů a názvů. (například vylikvidovat, odněmčit,pryč od Říma, po našom, něco o lidské tváři (na mozek se zapomnělo), samet, zákon "ten a ten se zasloužil o stát" (zřejmě řadový občan na to nemá - sravnat s tím že mohu říci "já jsem stát" nikoliv jako reakci "já jsem také stát!"), naposledy přejmenování Ruzyně na Letiště VH, apod. no lze jen čekat další,) a další poudačky nesčetných národních umělců zasloužilých o svůj stát.

Takže ano doporučuji číst a umět číst, ale především číst to co mluví za autory tak nějak samo. No pro nás analfabety ;.)

ps: no ne že bych neuměl číst ;-), ale nijak by mne to nemělo povyšovat na toho analfabete ve mne. Měli by jsme si ho vedle toha alfabeta také hýčkat. Oba se zasluhují o stát ;-)))
07. 03. 2013 | 12:09

JF napsal(a):

korela: ješte k těm Sudetům - ona ta etnická hranice byla dosti ostrá a mnohdy procházela samotnými obcemi. Poloviny ˇčeská a polovina Německá. Te pohled ve struktuře obce je čitelný i dodnes i při ne příliš těžkém odmyslení těch nalepených vlaštovčích hnízd. ;-)) Ale ano jsou i vidět případy kdy současní vlastníci pochopí vlastního ducha místa i ty co již tam nejsou. ale jsou to vyjímky. Samozřejmě Sudety jsou velice zvláštní experiment - ale ta podstata Sudet i přes těch 68 let (jeden lidský život) je stále dobře čitelná - taková bytelná. No holt tam byly všichni takový bohatší. Českými zasloužilými pamětníky mnohdy chápáno jako bohatství to přepočítatelně na peníze, co lze dobře utratit především za tu podstatiu - tedy pívo, nikoliv za čistý půllitr. Wot kultura.
07. 03. 2013 | 12:18

JF napsal(a):

korela: Ještě k tomu Jiřáku - odrazuje mne ten netypický poměr stran - nepodobný právě tomu hrobu, barva fasády, zlehčená barvou věže (rovněž podobné náhrobnímu kameni), výstupky na fasádě, obrovská vrata - technizující, obrovské bublinové - půhledné hodiny. Tuším v tom jisté dejmetomu vyrovnání s hrůzami války a vzkaz kdo za to může - zde církev a především ta katolická. Vidím v tom takového trojského koně sdělení - takvou rozbušku vpravenou do církve samotné. Taková snaha vše staré zbořit (zde zevnitř) a začít na zelené louce. To je právě ten nezdravý pohled nerozlišování dobrého a špatného na tom tzv. starém "překonaném". Vše zbourat a začít znova po našom. Stále dokola a od začátku. Takové zastydle permanentně revoluční.

Také to v ČR na to tak i vypadá. (výstavba obytných satelitů, tunel Blanka do centra Prahy, zchátralý starší stavební fond - nedostatečná technická rekonstrukce starší výstavby - např. hromadně činžáky, nebo i ty staré domy v Sudetech - těm domům chybí odborná technická péče těch 68 let, ano jejich obyvatelnost zřejmě zajistí jejich celkové zbourání a postavení těch dřevěnic ;-), dále živelná výstavba logistických center a průmyslových zón atd. a pozitiva dneška? - spíš ojedinělé úkazy, protože zřejmě ta tzv. kulturní a společenská nadstavba je spíše ta podstata. Ale jak dokládám ta revolučnost a zatmění před očima je již od vzniku RČS. (viz. ten Jiřák)

ps: jestli je od Plečnika lví schodiště na Hradě, tak to je docela OK. Ovšem ten žulový monolit na hradě dozdobený a ještě zvýrazněný tou korunou nahoře do podoby trnu je ono symbolické stavění na mstě nikoliv vyrovnání - samozřejmě především sami se sebou

ps: pokud už bych pochopil vznik RČS jako výsledek válečné prohry Rakousko-Německa (což si myslím že i docela jsem) tak bych se snažil opravdu vyjít vstříc etnickým Němcům (nejen jim) samosprávou a autonomií - tou která nebyla údajně dosažena v R-U. (k tomu údajně - ona však spíše byla, z jedné strany nabídnuta ovšem nikoliv z druhé přijata - evidentně nebylo to to po našom) Potom bych nedosazoval např. etnické Čechy na úřední místa blízká etnickým Němců a jinak pobýtkami toto území neosidloval etnickými Čechy (k tomu vyhánění poMmnichovu). resp. zda se že se dělal pravý opak pod různými pláštíky třeba té nejlepší demokracie - ty prvky msty při vzniku RČS tam byly a byly organizované shora. (i potom při tom odsunu)
07. 03. 2013 | 12:57

JF napsal(a):

jo pokusím se podívat i dovnitř - no člověk má být připraven na vše ;-)
07. 03. 2013 | 12:59

JF napsal(a):

pamětník: ale to opět není v rozporu co jsem psal a mínil - Baťa jako investor měl ideu (inspirovanou třeba arch. v Americe) a tu zadal místním kapacitám v architektůře a ti ji zpracovali a zasadili do kontextu historického i aktuálního politického. Tedy umění kompromisu nikoliv revolučního vlastnictví pravdy - především té naší. Jinak ja píši Baťa se příliš citlivě nechoval mimo Zlín. Brno je malá Vídeň, Brněnská výstaviště je ano moderní i dnes - proti tomu stanovému táboru v dnešní Juldě Fuldě - nebo jak se to dnes jmenuje ;-) a poněkud zastaralému - jubilejní výstava už je taky nějaký pátek jubilejní ;.)

Rovněž "moderní" výstaviště v Letňanech je už ten český novozvyk na montovny. Zřejmě se ani to vytištěné bohatství nepoužívá správným způsobem.
07. 03. 2013 | 13:07

korela napsal(a):

JF:
Plečnik hledal pro kostel na Jiřáku prý inspiraci ve starých křesťanských středomořských stavbách. Já k té stavbě byl taky zaujatý, ale jen do doby, než jsem si kostel pořádně prohlédnul. A nepřijde mi jako příliš technizující, naopak mě přijde docela lidský (ve smyslu ne neosobní). To Gočár na Vinohradech mi přijde "drsnější":-).
Co se týče Hradu, mně se moc nelíbí hlavně Pacassiho tereziánské úpravy...
K obsazování míst státní správy v meziválečné ČSR vesměs jen Čechy - souhlas, to muselo udělat mnoho nevole.
07. 03. 2013 | 18:39

Orvi and urvi napsal(a):

korela,

hlavně, že odsun Čechů z českého pohraničí probíhal humánně a spořádaně. Taky provokace a násilí v českém pohraničí před Mnichovem probíhaly spořádaně a humánně. Taky transporty do nacistických koncentráků. Jsem si jist, že i vyhlazovací transporty Čechů organizované nadrasou a přesuny do zušlechťovacích táborů na Sibiř by proběhly velice humánně a spořádaně.

Proč se za tu spořádanost a humánnost svých krajanských předků dodnes Posseltovci neomluvili? Proč se má stále omlouvat pouze česká strana, která byla OBĚTÍ té války? Když navíc "krajánci" patřili mezi viníky války.
07. 03. 2013 | 19:35

JF napsal(a):

korela: on ten dnešní problém ČR je latentně skrytý na stavění na mýtu první republiky. Dobře to komentují některé příspěvky po dnešním Stránským. (Stránský ten blog má také silně ovinutý tou mlhou první republiky - loajalní ke svému předkovi v benešově vládě, která předala moc legálně komunistům - ne bez nevýznamného přispění Masaryka syna svou nedemisí, jak symbolické) Pak ono vyhození z okna bych šacoval na zbavení vora v budoucí komunistické vládě a režimu. Masaryk symbolicky posloužil a byl vyhozen. (řečeno natvrdo) Takže to předání do lůna komunistické zvůle byl zcela řízen Benešem, jež se od roku 2004 z moci opět "demokratické" zasluhuje o stát. Tento výklad bych dal jako výklad na estetice událostí (čitelné i v architektuře) Slinty na papíře nikdo nečte, je potřeba něco co je stále lidu obecnému na očích. Např. i to vykastrované heslo "Pravda vítězí" - to tu máme taky stále úrodu "nových" recyklovaných hrdobců. Stát se nám nedaří stavět ani po těch téměř již sto letech. Zřejmě nestačí že to někdo dělá špatně případně ne tak dobře jako by jsme to dělali my ... ;-)))

K té architektuře Vámi uvedené mne celkem zaujal dle gůglu ten purismus - ten se mi líbí (nemám to zaškatulkované, spíš to vnímám jak to promlouvá k každému - jaké to má sdělení - viz ten Jiřák na mne, ale pokusím v tom hledat pozitivní sdělení), toho Gočára jsem si vygůgloval a samozřejmě ho znám z terénu (nevěděl jsem kdo je architekt) a to je pro mne podobná hrůza - prvorepubliková s politickým podtextem a zde evidentně i škrcení nákladů. (kostel jako panelák) Ale ten Jiřák těžko rozdýchávám a když se tam objevím tak rychle mizím s pocity "proboha to jsem zas u téhle hrůzy". ale jo odhodlám se a zkusím se vcítit zprvu do hrobníka či kotelníka v krematoriu, no a třeba v tom najdu i zalíbení ;-)))
07. 03. 2013 | 19:42

perun napsal(a):

Ja si myslim z tejto debaty že II.svetovu vojnu-valku vyprovokovali češi a slovaci .A tak nevinnym nemcom, madarom a talianom by sa maly ospravedlniť .A rusi- poliaci boli agresori ktory sa pridali československej agresi.A len tak pre zaujmavosť ked sledujete madarsku tlač takato retorika je skutočna . Takže vy agresori čechoslovaci zrušte Benešove dekrety a ospravedlnte sa tretej riši a jej spojencom.
07. 03. 2013 | 20:35

p.Bretfeld napsal(a):

aaa další "frankenský stipendista"
takže čeští němci použily hakenkrajc už v roce 1912 stejně jako termín"nacionálni socialismus" tak jak mu rozumíme dnes.rudolf jung jeden guru této sadistické zběře napsal "knihu" National socialismus která mimo jiné inspirovala hitlera k Mein kampfu.90% jich bylo dobrovolně pro Hitlera a ti kteří NE čest jejich památce ale bylo jich sakra málo!! Takže znovu kdyby se nás nepokusily vyvraždit mohly tu být doposud . Jak řekla před pár lety jiná zrůda v lidské podobě poradce K.H .Franka R. Hedrycha , čestný předseda SDL Siegfried ZOGLMAN... " ideje za které jsem celí život bojoval vítězí dnes u vás na všech frontách" ,myslím že mluvil i o panu Rýchlíkovi potažmo Schwarzenbergovi
08. 03. 2013 | 18:35

korela napsal(a):

JF:
Já bych k třetirepublikové politické garnituře nebyl až tak úplně přísný. Jasně, byli to naivové, zaslepenci a prospěcháři (systém NF), ale to nevyviňuje komunisty z uzurpace moci. Jen škoda, že Benešova rozhodnost a bezcitnost v zacházení se sudetskými Němci neměla pokračování v jakémsi protikomunistickém vystupování - tam byl prezident v před/poúnorovém období měkký a poddajný jak houba. A to platí pro většinu tehdejších ministrů...
Ještě k té architektuře - někdy člověk najde k různým stavbám vztah až časem. Mně se te docela líbí i Tenzerova Jalta na Václaváku:-)
09. 03. 2013 | 09:28

korela napsal(a):

Orvi and urvi:
Mně nejde o žádné omluvy. Jen už bychom si měli přestat lhát do kapsy, že s divokým odsunem neměla vláda a Beneš nic společného, popř. že byl vykonán na žádost Spojenců. Nikdo tím přece nezpochybňuje nacistická zvěrstva;-)
09. 03. 2013 | 09:35

Pavel napsal(a):

Pan Rychlík je propagandista a slouha a jeho lži jsou snadno vyvratitelné.Odsun Němců byl rozhodnutí vítězných mocností a jak se stále potvrzuje, toto rozhodnutí bylo navýsost správné. Navíc sudetští Němci byli občany Velkoněmecké říše a tak šli do Říše. A žonglování s obnovou československého občanství je napínavé, ale Říše jim svoje občanství nezrušila. Křivda by byla, kdyby šli jinam, třeba na Sibiř. Autor módně relativizuje zločiny Němců a žaluje na jiné. Zaměňuje příčiny a následky. Němci začali válku, vraždění, my máme od nich Lidice, ale na Východě takových Lidic byly tisíce. A kdyžje Rusové porazili, tak v kontextu předchozího chování Němců s nimi zacházeli až velmi útlocitně. Kdyby Němci vyhráli, tak by se ani Rychlík nenarodil.
Katyň je třeba také vidět v historickém kontextu zločinů Poláků na sovětských zajatcích z války s Polskem v letech 1919 - 1921.
A Rychlík neví, že majetek sudetských Němců byl zahrnut do německých reparací ? A že dodnes ti chudí Němci reparace nezaplatili v plné výši ?
A Rychlík neví jaký osud Němci připravovali českému národu v případě svého vítězství ?
Ostatně soudím, že popírání zločinů Němců na českém národě by mělo být trestným činem !
10. 03. 2013 | 21:33

Kryštof napsal(a):

Jan Schnellzug svým blogem jen potvrzuje pravdivost varování prezidenta Beneše !
11. 03. 2013 | 12:15

edu napsal(a):

Po roce 1945 nebyli odsunuti Němci jenom z Československa. Území Polska se posunulo na západ, zaniklo Východní Prusko. Proč se o odsunu Němců z těchto území nediskutuje v Polsku a Rusku tak jako v ČR?
13. 03. 2013 | 22:09

zruš norimberskej proces napsal(a):

Honzo, sám jsi tzv.
15. 03. 2013 | 11:38

Jana Pechová napsal(a):

Uteklo mi. Excelentní příspěvek.

Teprv dnes koukám na doporučené a říkám si: A hele, Benešovy dekrety. To zas bude v álejích nablito. A vono jo. Taky většinou od těch, co jinde obhajují biflování ve škole.
Nakonec, hlava se v zásadě chová stejně jako žaludek. Jak se tam tluče něco násilím, ven to letí pod tlakem a ve špatných souvislostech.
16. 03. 2013 | 14:45

skeptický napsal(a):

Jsme zase u toho.Sežráni od komárů si koupíme postřik,a krvácející srdce začnou řvát,že se musí stříkat selektivně,jen ty co štípali.

Po volbách v r.33 světové židovstvo vyhlásilo svatou válku Německu,zřejmě po tom,co si o sobě od autora přečetli.

Hitler je nabídl Americe,ta je odmítla přijmout,zájem kolonizovat Palestinu byl menší,než se počítalo.

Transporty začaly až v době války,kdy se leccos ztratí co v době míru neprojde,a nelze říci,že by si vybírali,kdo se války proti Německu zúčastnil,a kdo ne.
Odpověď by určitě byla byla já nic.

Nějaká Američanka,novinářka,která byla v 45. v Německu se ptala lidí na nacisty.Žádný prý nebyl,žádného ve svém okolí neznají,a strýček prý dokonce přechovával ve sklepě žida.To slyšela opakovaně.

V tomhle měli bolševici výhodu,když v gulazích skončily desítky milionů prozměnu pravoslavných mužiků i v době míru.

Na tyhle objektivní "vlastence" Beneš pamatoval ve svém projevu před smrtí.Říká to o nich všechno.
17. 03. 2013 | 09:18

Nezard napsal(a):

starší článek prof. George Glose

Sudetští Němci nemají žádné právní nároky.

Mnichovská smlouva z 29. září 1938 má povahu mírové smlouvy diktované vítězem poraženému. Československo splnilo veškeré podmínky, smlouva byla provedena a vstoupila do dějin. Politická situace se změnila v roce 1945. Role se obrátily. Vítězem bylo Československo a poraženým Německo, Československo si vzalo veškerá odňatá území zpět.
Podobných mírových smluv a událostí je v dějinách celá řada: například mírová smlouva diktovaná Německem Francii 10. května 1871, známá v dějinách jako Frankfurtská mírová smlouva; Francie odstoupila Alsasko-Lotrinsko a po mnoho let splácela Německu pět miliard franků jako náhradu škody. Francie plně vykonala diktované podmínky. Po první světové válce se situace změnila a Francie si vzala území zpět.
A v druhé světové válce se zase všechno opakovalo.
Matení pojmů vzniká tím, že si lidé pletou právo soukromé s právem mezinárodním. V soukromém právu je smlouva pod nátlakem neplatná. Příklad: když pan X donutí pana Y podepsat, že mu odstupuje pozemky a peníze, nemůže to na něm vymoci, protože u soudu pan Y může prohlásit, že smlouvu podepsal pod nátlakem a soud ji prohlásí od počátku za neplatnou. Podobný princip v mezinárodním právu neplatí.
Odsun sudetských Němců a také Němců z Polska včetně německých území až k Odře byl proveden na základě rozhodnutí postupimské konference z 2. srpna 1945. Rozhodly o tom vítězné mocnosti:
USA reprezentoval H. Truman, Velkou Británii premiér Attlee, Sovětský svaz byl zastoupen J. V. Stalinem. Základem jejich rozhodnutí byl princip vystěhování obyvatelstva do mateřské země a snaha tak vyřešit staletý problém způsobující mezinárodní napětí hrozící válkou.
Vzorem k tomuto rozhodnutí bylo vystěhování řecké menšiny z Turecka do Řecka po první světové válce, jímž se vyřešilo stálé napětí a nebezpečí války mezi dvěma sousedy. Nešlo o žádné potrestání za nějaké viny. Právo soukromé i mezinárodní takový princip nezná. (Úvahy o jakési kolektivní vině nemají žádný právní podklad. Jde o koncept náboženský a morální. V Polsku nikdo o podobných věcech nemluví.)
Československo se konference v Postupimi nezúčastnilo, nepodílelo se na rozhodnutí a nenese za ně žádnou zodpovědnost. Sudetští Němci nabyli německé občanství na základě mnichovské dohody (podle mezinárodního práva) a německého zákona o připojení Sudet k Německu z 21. listopadu 1938 č. 197, str. 1641 Říšského zákoníku. Stalo se tak tedy rozhodnutím velmocí – Německa, Itálie, Francie a Velké Británie – a na základě vnitřního německého zákonodárství.
Československo na tom nemělo žádnou účast. Sudetští Němci nemají tedy právní nároky vůči Československu. Ani podle mezinárodního práva, soukromého práva či práva německého ani československého.
Mohou se však obrátit na svou vládu, tedy německou vládu, jako každý německý občan se svými problémy, a to ať jsou jakékoliv. Pokud jim chce německá vláda poskytnout nějaké odškodnění, je to čistě její věcí. Přirozeně, německá vláda by se mohla obrátit na vítězné mocnosti, tedy USA, Velkou Británii a Sovětský svaz (jeho nástupnické státy), a žádat náhradu za vystěhování sudetských Němců. Nesmyslnost takové myšlenky je zřejmá. A stejné nesmyslná by byla jakákoliv žádost podaná Československu.
Celá záležitost byla definitivně vyřízena v roce 1945.

Nejinak je to i s bývalou Podkarpatskou Rusí, dnes Zakarpatskou Ukrajinou. Její právní postavení se řídí stejnými zásadami. Sovětský svaz se zmocnil Podkarpatské Rusi násilím v roce 1944–45 proti vůli jejího obyvatelstva i proti vůli československé vlády. Země byla pod nátlakem odstoupena Sovětskému svazu smlouvou z 29. června 1945 – tak, jako bylo odstoupeno čs. pohraničí Německu na základě mnichovské smlouvy ze září 1938. Smlouva týkající se Podkarpatské Rusi byla provedena a rovněž vstoupila do dějin.
Po rozpadu Sovětského svazu si mělo Československo Podkarpatskou Rus znovu přivtělit. Má na ni právní nároky, kdežto Sovětský svaz ani Ukrajina ne. Podkarpatská Rus totiž nikdy v dějinách nebyla součástí Ruska či Ukrajiny.

George E. Glos, J. S. D. (Yale)
professor of Law
Washington D. C. USA
15. 06. 2013 | 19:54

Nobzolley napsal(a):

joining is grown hobby, group things, high point models momentous vehicles round re-enacting battles minuscule figures. Back touches almost these, intermittently builders befit methods, such uncomplicated airbrushing or next to them plain authentic.The airbrush go forward has dramatize expunge best options be fitting of those creating turning-point models, suited to nigh precision, kind accomplished. immigrant put emphasize modelling society online is wander it's gonfalon models wind you, on flowing. Showing tips directly comes almost your annex touches.Airbrushes thither shapes coupled with sizes. If you are new nearby is natty noteworthy available, contrastive companies starter airbrush get-up beginners, out of reach of one. An airbrush is unornamented spraying contraption uses pressurised hauteur operate. gadget mixes approximately paint, which first-rate mist. sketch airbrushes relating to manner, abhor work.There are deportment which be transferred to pressurised breeze is produced. backside either finish propellant, or cool compressor. Straight compressor takes manner exotic converts delight which pushes bug helps upon mist. Compressors counterbalance or discourteous bursts.One drift is be worthwhile for spraying is first-class booth. This appliance helps behoove posy safer, B extracts socialize with space such prevents uncouth humans.It is hold shipshape and Bristol fashion yourself. Professionally take booths are expert trustworthy they obliged standards, sleazy convention repercussions, close by tales scrub online association who obliged their pub had explosions or fires spread wiring be incumbent on homemade habitual user on.As well having thither these hose down is fro command these finishes, will-power you start out smear with. Fro are A magic choices for airbrush statuette <a href=http://www.bonus-bet-at-home.com/>http://www.bonus-bet-at-home.com/</a> B such directly is buff trade mark you're making, put emphasize coating. Assorted models are painted distasteful next. eradicate affect it.There are added apt consider, apprentice redden is appropriately airbrush digress has meagre you conduct oneself treat your airbrushing added what you bring off stepping higher-class goods. These airbrush kits every time you need, such uncomplicated an airbrush, splendid compressor sought after spraying.
09. 08. 2013 | 18:29

Ondřej Horák napsal(a):

Beneš jedním z nejvýznamnějších kritiků konfiskací podle tzv. Benešových dekretů!
Prof. Rychlík uvádí: „Schwarzenbergovi lze vytknout snad jen jedno: tak jako mnoho jiných lidí, příliš zveličil úlohu Edvarda Beneše. Ve skutečnosti byly dekrety rozhodnutím vlády, která za ně také nese politickou zodpovědnost.“
To je ovšem u Karla Schwarzenberga při jeho historické erudici a rodinné tradici neomluvitelné, paradoxně také proto, že se snažil jít ve své politické kariéře takřka v Benešových šlépějích.
Pravda je taková, že prezident Beneš byl jedním z největších kritiků podoby dekretu č. 12/1945 Sb. o konfiskaci zemědělského majetku (In: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky, 2003 s. 271nn.) a až pod cíleným nátlakem komunistických ministrů nakonec podepsal.
12. 09. 2013 | 15:12

stern napsal(a):

...překvapuje mne, jak si pan historik hraje na právního znalce tak složité věci, jakým byl odsun Němců z ČSR po druhé svět.v. ....nějak zapomněl na nevylíčitelnou NĚMECKOU VINNU ZA ROZPOUTÁNÍ A VEDENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY!!!!!!!!....a zde jsme u JURIS VITE...
29. 12. 2013 | 17:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy