Jan Palach, revolta a smrt

09. 02. 2013 | 18:05
Přečteno 12897 krát
Film Hořící keř zobrazuje boj matky Jana Palacha za to, že jeho oběť nebyla nešťastná náhoda, do níž ho uvrhly zlé síly, které mu namluvily, že se polévá studeným ohněm, a rovněž o to, že nešlo o běžnou sebevraždu z osobních důvodů. Boj vede o to, že jeho sebevražda byla vědomou obětí, činem s nadosobním posláním, činem, který měl vyburcovat národ z defétismu a letargie nastupující okupační normalizace. Stalinista Vilém Nový se tehdy snažil zpochybnit Palachův čin, dnes na něj v podobném duchu navázal stalinista Grebeníček. Oboje zpochybňování je hnusné a hanebné, nicméně ani dnes, ani tehdy tomu nikdo nevěřil. Je zbytečné s tím polemizovat, maximálně je třeba odejít z místnosti, kde se taková darebná slova vyslovují. Je totiž třeba uchopit skutečně dějinný a osudový význam Palachova činu.


Revolta je vzpoura člověka proti světu, proti zavedeným pořádkům, proti společenským poměrům a vztahům, které omezují jeho život natolik, že ztrácí smysl. Člověk revoltujícím činem prolamuje omezení daná systémem, trhá pouta, kterými jej poměry a konvence svazují, protože už nemůže jinak. Bytostnou součástí revolty je oběť, tedy nasazení sebe, svého života, své konečné existence. Kde se bere ono přesvědčení, že člověk už nemůže jinak? Kde se bere odhodlání k revoltě a síla k činu? Nepochybně v člověku samém. Moderní filosofie existence objevila zdroj této síly ve vědomí konečnosti. Člověk si je vědom konečnosti své existence a chce prožít svůj jediný a konečný život plnohodnotně a smysluplně. Má strach, že promarní svůj život. Strach ze ztráty smyslu dává člověku dvě věci. Jednak cosi jako noční vidění, protože ve dne, v době každodenního provozu jsou otázky smyslu zakryty sháněním a obstaráváním. Pouze v noci, když ruch světa utichne a člověk se konečně dostává sám k sobě, je schopen „uvidět“ absurditu a prázdnotu dne. V noci člověk poznává svojí zakotvenost v řádu světa a v noci se teprve rodí přesvědčení, že je třeba cosi podstatného na svém životě změnit, má-li mít smysl. Obava o smysl života dále obdařuje člověka silou, o níž neměl dosud tušení, jakousi dodatečnou silou, která teprve umožňuje prakticky jeho revoltu. Dává mu druhý dech, sílu k rozhodujícímu činu.


Palach byl obdařen nočním viděním a uviděl morální katastrofu, která se valí na český národ v podobě nastupující normalizace. Uviděl to, co jsme my ještě v té době neviděli, ohnutá záda, zlomené páteře a charaktery, cynickou zbabělost a profesionální lež, prostě uviděl normalizační éru v celé její šedi, nudě a hrůze. Ve svém dopise napsal: „Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na pokraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou ochotni se dát pro naši věc upálit.“ A pokusil se nás morálně zburcovat, a tím nástupu normalizace zabránit.


Vědomí konečnosti existence se revoltou stává uskutečněným vědomím konečnosti. Revoltou mění člověk sebe, svůj život. A také svět, který ho obklopuje, protože dává příklad ostatním. Zůstane-li osamocen, pak se vlastně nic nezmění, svět zavedených pořádků si s ním snadno poradí. Strhne-li však ostatní k svobodnému činu, pak se změní i ten okrsek světa, v němž se nachází. A takto se mění svět. To jsou skutečné, i když oficiální historiografií nezachytitelné, dějiny.


Revolta a smrt tvoří nerozlučnou dvojici. Člověk revoltuje proto, že se mu zdá, že jeho život jinak ztrácí cenu, že vlastně, byť žije, stává se chodící mrtvolou. Člověk si takto revoltou vlastně zachraňuje život, nachází v revoltě cestu, jak dát životu smysl a tím ho vlastně žít. Bez smyslu se nedá žít, v takovém případě je život v sázce. Člověku, jehož životní smysl je ohrožen, jde o život, a tak snadno dá život v sázku. Příčinou revolty je ohrožení životního smyslu - takto se prostě dál nedá žít, tedy života jako takového, a proto v rámci revolty nezbývá než dát život v sázku. Nehraje se o nic méně než o život. Revoltující člověk je odhodlán jít do krajnosti až na samý práh smrti, je-li to nutné. Když to neudělá, tak stejně život pro něj ztrácí cenu. Pro záchranu života revoltou riskuji život, protože mi nic jiného nezbývá, nemám na vybranou. Revolta je výsadou. Nepíše se to snadno, ale revolta není pro každého. Ne každý totiž je schopen dostát absolutnímu nároku revolty na vlastní život. Právě proto, že se revoltou dá hodně získat – smysl života není rozhodně málo, tak ale případná oběť musí být nejvyšší.


Reformní komunista František Kriegel odmítnul podepsat kapitulační uznání okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a riskoval tím život. Ovšem život by pro něj v případě kapitulace, kterou vnímal jako zradu na lidech doma a na demokratizačním procesu, v jehož čele stál, ztratil smysl. Zbývajících dvanáct představitelů Československého státu uznalo „rozumné“ důvody a kapitulaci podepsali. Tím před občany Československy i před dějinami ztratili morální kredit a postupně upadli do zapomnění. Kriegel, který se nakonec mohl vrátit s ostatními ze Sovětského zajetí, se stal symbolem hrdého postoje a navždy zůstal čestně spojen s hodnotami obrodného procesu.


Václav Havel ve své bilanci sedmiletého působení Charty 77 psal o tom, že existuje zdánlivě paradoxní nepoměr mezi náklady a výnosy. Náklady v podobě útlaku a pronásledování chartistů neodpovídají reálným výsledkům, protože se prakticky na politice a jednání režimu nic nezměnilo. Naopak, režim přitvrdil a situace ve společnosti se spíš zhoršila. Václav Havel tomu oponuje tím, že benefity se neprojevují hned ve viditelném reálném světě, ale že se aktivita Charty pozitivně promítá do hlubších vrstev společnosti, její vliv je dnes neviditelný, ale v budoucnu o to silnější. Havel dále nerozvíjel tuto myšlenku, zdála se mu zřejmě každému intuitivně pochopitelná. I my asi chápeme, co tím myslel, nicméně stálo by za to konkrétně si rozebrat, o jakých hlubších vrstvách vlastně mluvil. I oběť Jana Palacha se jevila jako neúměrně velká oproti výsledkům, které bezprostředně přinesla.


Charta 77 měla v Čechách zvláštní vlastnost: těžko s ní šlo nesouhlasit a přitom pro drtivou většinu obyvatel bylo zcela nemyslitelné jí podepsat. Nejen to, velká část obyvatelstva naopak podepsala Antichartu, což byl režimní pamflet, který Chartu demagogicky a tupě odsuzoval. Důvodem byl velký tlak režimu, který disponoval řadou represivních nástrojů existenční a kriminální povahy, kterými si dokázal takové jednání vynutit. Nicméně rozpor mezi přesvědčením a reálnými činy byl tak velký, že se s tím Havel nemohl smířit a přijmout to jako definitivní výsledek snažení Charty 77. Intuitivně cítil, že nemohou být jediným výsledkem Charty 77 masové petice proti ní a nepřátelská propaganda režimu. Vynucené jednání v podobě masových podpisů pod antichartu vytvářelo morální deficit, který se ukládal do útrob společnosti. Hromadné morální ústupky vynucené silou upadly zdánlivě do zapomnění, jakoby život šel dál a nic se nestalo. Bytí nezapomíná, ono se někde se někam něco musí ukládat, řekněme jakýsi morální vklad, který se možná jednou zhodnotí i v reálných výsledcích. Když národ slavnostně s velkou pompou pohřbíval Palacha, aby příští den na dvacet let bez skrupulí vykročil do bezčasí normalizace, proti níž Palach protestoval, bytí také nezapomnělo. A po dvaceti letech zvedly zástupy Palachovu věc opět ze země a nechaly se za to tlouct na náměstí, až nakonec vyhrály.


Řekněme, že velká část společnosti s Chartou 77 velice souhlasila, ale neměla odvahu to veřejně vyslovit. Podle odhadu tehdejšího ministra vnitra to bylo okolo 15 procent obyvatelstva. Velká část společnosti podepsala prohlášení proti Chartě, ale uvnitř se za to styděla. Všichni tito lidé mohli jednat jinak, než ve výsledku jednali. Dokonce se asi řada z nich zmítala ve velkých pochybnostech, zdali jedná správně. Zdali by neměli odmítnout podepsat něco, co režim ani nedovolil zveřejnit. Zdali by se dokonce neměli přihlásit k něčemu, s čím v hloubi duše souhlasili. Tyto nenaplněné možnosti nikam nezmizely, ale trvaly dál navěšené na skutečné jednání jako to, co neustále poukazuje na jeho morální (tedy nemorální) povahu. Protože pouze ty možnosti, které byly k dispozici, ale byly odmítnuty, aby se realizovalo to, co pak skutečně nastalo, dávají skutkům orientaci ve světě, vyznačují topografii toho, co je nahoře a co dole, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co je lež, co je spravedlivé a co nespravedlivé.


Jan Palach, ač mlád a na prahu života, věděl, že obrodný proces (demokratizace společnosti) je běžnými prostředky neubránitelný a jeho konec z hlediska běžného lidského života neodvratný. Věděl, že jedinou hodnotou, kterou je možné dát na misku vah, je život sám. Ačkoliv se upálil s konkrétním požadavkem, aby se zrušila cenzura a zakázalo se šíření okupačních novin Zprávy, tak na konkrétní tehdejší události neměla jeho oběť vliv a její skutečná síla se projevila v obecnější dějinné rovině. Národ se Palachovou obětí bezprostředně vyburcoval pouze k pompéznímu pohřbu. Ke stávce studentů se nikdo nepřidal a pár měsíců po Palachově smrti se na dubnovém plénu UV KSČ odstartovala éra normalizace. Po krátkém vzepětí následoval volný pád do propasti morálního bahna, zbabělosti a oportunismu. Zdálo by se, že Palachova oběť byla marná. Jenže přesně o dvacet let později se v jeho jménu a na místě, kde se upálil, začaly spontánně organizovat demonstrace proti totalitnímu režimu požadující demokracii a svobodu, tedy přesně to, co chtěl i Jan Palach. Palachův týden odstartoval revoluční proces odporu proti komunistickému režimu, který za pár měsíců definitivně padnul. Je nesporné, že symbolický význam Palachovy oběti uplatnil nakonec svůj revoluční a dějinný vliv. Všichni, kdo se v době Palachova upálení domnívali, že oběť byla zbytečná, se hluboce mýlili. Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prorok napsal(a):

Take Karel rozhorcene odsoudil znevazeni Palachovy zive pochodne Grebenickem:

'Moji mladi priznivci. Se svym pritelem Berndtem jsme se shodli, ze zivych pochodni v teto zemi neni nikdy dosti. Sebeupaleni je pozehnanim, uz v bibli jsou uvadeny zapalne obeti. Proto horte!
Budu se rad podilet ze svych opravdu skrovnych prostredku na veskerych osobnich nakladech zivych pochodni, jako jsou zapalovace, zapalky i lahve s horlavinou. Pritel Berndt zase prislibil dohlednouti v oblastech nasich byvalych Sudet, aby nedochazelo ke zbytecnym ujmam na lesnich porostech a majetku.
Shodli jsme se take, ze ciste z heraldickeho hlediska je treba horici zivou pochoden umistiti na nase nove statni symboly, jako pamatku na vase zive nikdynehynouci pochodne.

Budete-li vy, moji mladi priznivci, horicimi pochodnemi, bude cely narod v jednom plameni!

Coz je i pranim mym a Berndtovym. Proto horte, horte jasnym plamenem!

Vas Karel
09. 02. 2013 | 18:24

Almo G™ napsal(a):

J.Štern napsal:

"Stalinista Vilém Nový se tehdy snažil zpochybnit Palachův čin, dnes na něj v podobném duchu navázal stalinista Grebeníček. Oboje zpochybňování je hnusné a hanebné, nicméně ani dnes, ani tehdy tomu nikdo nevěřil."

Srovnejte s tím, co doopravdy M.Grebeníček řekl:

"Miroslav Grebeníček
08.02.2013 14:32

"Každý z nás zanechá po sobě nějakou stopu. Zanechal ji i student filosofické fakulty University Karlovy Jan Palach, jehož oběť je naprosto správné připomínat. Ne, nehodlám zpochybňovat právo skupiny koaličních poslanců předložit návrh na doplnění či rozšíření počtu státních svátků, ostatních svátků a významných dnů.

Nic na tom nemění skutečnost, že mezi předkladateli posuzovaného návrhu zákona jsou i lidé, jejichž světonázorová orientace je značně vzdálená postojům Jana Palacha. V souvislosti se situací, kdy navrhovatelé z celé škály osob a osobností spojených s nejnovějšími dějinami československé státnosti vybrali právě Jana Palacha, se však otevírá širší pojetí událostí let 1968, 1969.

A to například jako výzva, aby si i současní politici uvědomili, že účast v politice byla, je a vždy bude krajně zodpovědnou záležitostí. Politik, který to nerespektuje, nemá v politice co dělat. Ano, už jenom kvůli historické paměti je rozumné oběť Jana Palacha připomínat. Až potud jde o naprosto akceptovatelný počin.

Navrhovanou změnu příslušného zákona nelze však hodnotit jinak než s určitými výhradami. Ano, mám na mysli především a zejména důvodovou zprávu, v níž se navrhovatelé uchylují k svéráznému výkladu historických událostí. Jejich účelová úprava minulosti signalizuje mnohé. Možná i to, že se navrhovatelé nedrží známé Masarykovy teze, že nic nemůže být veliké, co není pravdivé.

Například tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící. Ne, Jan Palach se nezapálil na protest proti Komunistické straně Československa (poslanci ODS bouchají do lavic a odcházejí se sálu, s nimi celá koalice a část poslanců Věcí veřejných), jeho sympatie patřily především reformním komunistům, kteří měli podporu ve všech strukturách svazu vysokoškolského studentstva.

Atmosféra nadšení, hrdost na vlastní zemi a podpora vedení státu byla tenkrát až neuvěřitelná. Jistě, byly zde i skupiny občanů, které v Pražském jaru viděly především příležitost k negaci celého poválečného vývoje a návratu do předmnichovské republiky. To však neznamená, že měl pravdu Václav Klaus, když v srpnu 1993 líčil pocity solidarity Čechů a Slováků z doby kolem srpna 1968, a do líčení jejich jednotlivých stránek přibalil tezi, že lidé tenkrát dali najevo svůj odpor ke komunismu.

Jde o účelové tvrzení člověka, který nemůže nevědět, že tenkrát šlo o něco úplně jiného. Že mnozí prožívali něco velkého a nadějného. Živě si totiž vzpomínám na výsledky sociologického průzkumu veřejného mínění z června roku 1968, podle něhož se 89 % dotázaných vyslovilo pro socialistický vývoj, a jen pět procent pro vývoj kapitalistický. Šest procent pak nevědělo, jak odpovědět.

Dámy a pánové, otevření prostoru pro demokracii, odstranění cenzury, možnost svobodně vyjadřovat své názory, i další demokratické změny byly skutečné vítány v celé společnosti s nadšením. Straničtí i státní představitelé začali rovněž vystupovat s nebývalou otevřeností a bezprostředností. A to se zcela přirozeně setkalo s mimořádnými sympatiemi lidí.

/pokračování/
09. 02. 2013 | 18:31

mens sana napsal(a):

Příběh Palachův je smutný a neměl by být špiněn a pozůstalí drásáni. Mějme úctu nejen k symbolice jeho oběti, ale také k zmarněnému mladému životu. Tady sbírat politické body by bylo opravdu nízké. Pokud má být vyhlášení palachova svátku v kalendáři opožděnou pietou, Na jeho činu by se neměla přiživovat žádná ideologie, téma by nemělo sloužit vykladačům jeho odkazu k maskování vlastních skutků.
Nesluší se přít se zda byl Palach antikomunista a nebo jen protestoval proti komunistické normalizaci a okupaci vojsk Varšavské smlouvy. Pamatujeme si přeci jak se minulý režim s symboliky Palachova úmrtí bál a zakrýval celou kauzu. 20 let se nesmělo o Palachovi mluvit, teorii o studeném ohni později vymyslela STB, aby zlehčila jeho čin.
09. 02. 2013 | 18:32

Almo G™ napsal(a):

/pokračování/
Alexander Dubček, Oldřich Černík, Josef Smrkovský, František Kriegel, Ludvík Svoboda, Čestmír Císař, Gustav Husák, Ota Šik i mnozí další se stávali doslova politickými idoly jara roku 1968. To, co Dubčekova generace zahájila v období Pražského jara, a co bylo přerušeno sovětskou invazí v srpnu 1968, má pro mnohé z nás platnost morálního závazku.

Ano, vnímám složitost tehdejšího vývoje, a nehodlám sklouznout ke zlehčování tragédií lidských osudů, zmařených životů i lidských ambicí té doby. Přitom vím, že k těmto událostem došlo prakticky se souhlasem západu, přesněji řečeno, amerického presidenta Johnsona. Spojené státy americké byly tehdy zaměstnány válkou ve Vietnamu, a jejich hlavní problém byl, jak z ní vycouvat.

Ano, Jan Palach chtěl právě tehdy vytrhnout společnost z letargie. A na rozdíl od jiných stál za demokratizačním procesem až do své smrti. Výstižně to charakterizovala, jak nedávno připomněl politolog Lukáš Jelínek, spisovatelka Lenka Procházková, když prohlásila, že tenhle kluk setrval na pozicích protagonistů Pražského jara i ve chvílích, kdy oni to už vzdali.

A tak teprve 5. prosince 1989 označila sovětská vláda rozhodnutí o intervenci spojeneckých vojsk do Československa za chybné, neboť šlo o neodůvodněné vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu. Žádný odpovědný politik a historik, napsal v návaznosti na události roku 1968 Jiří Pelikán, nemůže pominout, že naše společnost procházela za tu dobu velmi složitým vývojem, a že nelze postavit na stejnou úroveň léta padesátá a období po roce 1963, jež pak vyvrcholilo v nové etapě Pražského jara 1968, a pak ještě různé další stupně vývoje i po roce 1969.

Za zmínku stojí i Pelikánova slova z poloviny 90. let minulého století: Spolu s kladným vývojem vidím některé znepokojivé projevy arogance, rozdělování společnosti na občany různých kategorií, obsazování veřejných funkcí často podle odborné kvalifikace tedy neexistuje, ale podle příslušnosti k vládním stranám ano. Vidím také mnoho sociálních křivd a netolerance, které jsou pro demokracii nebezpečné.

Dovolím si připomenout i to, co se nedávno odehrálo na semináři Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vystoupil i americký politolog Fred Eidlin. Nejprve mluvil o nejednoznačném vymezení pojmu totalitarismus a zároveň odmítl označení takzvaného komunistického Československa jako totalitního státu, případně o omezení užívání tohoto pojmu maximálně jen na první polovinu 50. let 20. století.

/pokračování/
09. 02. 2013 | 18:32

Almo G™ napsal(a):

/pokračování/

Dámy a pánové, politiku ovšem určují reálné zájmy. Dokladem toho je i prohlášení jednoho z předních funkcionářů Občanské demokratické strany senátora Přemysla Sobotky: „Politické motivy jsou pochopitelné, protože by se nikdo z nás neměl smířit s tím, že v této zemi aktivně působí, dokonce i na parlamentní úrovni, poměrně velká skupina lidí, kterým cizí vojenská agrese umožnila o dalších dvacet let devastovat svou zemi a lámat páteře svým spoluobčanům. Jejich levicová demagogie se dnes takřka neliší od jejich vzorů. A s nestydatostí jim vlastní dokážou dnes operovat s termínem cizí vojska u plánované obsluhy radarového zařízení, které se má podílet na zajištění bezpečnosti. Poté, co jsme lehkověrně promarnili šanci i v roce 1989 jednou provždy a rázně říci ne, je teď naší povinností odhalovat i pomocí historických reminiscencí jejich neměnnou podstatu a cizorodost vůči demokratickému systému."

Ani se nedivím výsledku při prezidentských volbách, kterého dosáhl zmíněný Přemysl Sobotka. Chci také konstatovat, že to vše nemá s představami a názory Jana Palacha vůbec nic společného. Palach neusiloval o likvidaci plurality, ale o její rozšiřování a další demokratické posuny ve společnosti.

Ano, Jan Palach se stal po své smrti rukojmím celé řady prapodivných negativistů, například těch, kteří v nahnědlé tónině opakovaně volají po odstoupení členů KSČM, kteří po demokratických volbách loni na podzim usedli v krajských radách.

Chci být správně pochopen. Jan Palach ano, ale mizerná důvodová zpráva ne. A tak v závěru svého vystoupení považuji za vhodné připomenout, že i důvodové zprávy k zákonům se běžně stávají pramenem pro výzkum utváření oficiální historické paměti.

A právě to je hlavní důvod, proč přistupuji k tomuto dokumentu s určitými výhradami. Pokud se ovšem jedná o návrh přikázat tento návrh patřičnému výboru, samozřejmě jej podpořím."

Přetiskl včera Deník Referendum:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/14952-palach-ano-prekrucovani-minulosti-ne
S úvodem: "Zveřejňujeme dnešní, českými médii skandálně dezinterpretované vystoupení poslance KSČM Miroslava Grebeníčka jako komentář."
09. 02. 2013 | 18:32

Almo G™ napsal(a):

Co doopravdy tehdy chtěli studenti:

"Základnou naší politiky je a bude Akční program KSČ, přijatý na dubnovém plénu KSČ."
"Krédem našich činů je výhradně humánní myšlenka socialismu v ČSSR"
Dobovou kopii prohlášení studentů, stávkujících proti sovětské okupaci v listopadu 1968, zaslal Britským listům Milan Šmíd..."

http://www.blisty.cz/art/67440.html
09. 02. 2013 | 18:35

Almo G™ napsal(a):

SPOLUŽÁK JANA PALACHA
Honza Palach měl vyhraněné levicové názory
SMETANA, Jiří (2010). «Vzpomínka na Jana Palacha (I)». Nový polygon : Český zahraniční časopis. 2010, č. 1, ss. 30-32.

http://www.blisty.cz/art/67435.html
09. 02. 2013 | 18:36

Almo G™ napsal(a):

KAUZA JAN PALACH
Pamětníci jsou uraženi chováním pravice ve sněmovně

Milý kolego,
děkuji, že jste se tak záhy ozval proti té pitvorné frašce ve sněmovně stran Jana Palacha. Já, protože už přessedmdesátník, jsem se i organizačně zúčastnil tehdy akcí kolem pohřbu, demonstrací studentů, rozhlasového seriálu "Řádky k úvaze" podporujícího studentské a další snahy, requiem u svatého Tomáše atd ; Jaroslava Moserová, tehdy Palachova ošetřující lékařka, byla naše spolupracovnice (Odeon, Mladá fronta) a přítelkyně.
Takže: pravdu má tentokrát paradoxně Grebeníček, nikoliv ty vyprázdněné mozky typu Němcové a Černochové - a dalších takézastupitelů.
Zdraví Hanuš Karlach

...

http://www.blisty.cz/art/67436.html
09. 02. 2013 | 18:38

mb napsal(a):

... ten blog se mi líbí, zejména některé pasáže, jj ...
09. 02. 2013 | 18:40

Almo G™ napsal(a):

Jinak zajímavá debata o problematice probíhá právě (kde jinde) na http://www.blisty.cz/
09. 02. 2013 | 18:40

Jan Camus Štern napsal(a):

Hanuš Karlach
K osádce bílého mercedesu, která propila minimax jste ale nepatřil. Nebo ne?
09. 02. 2013 | 18:41

mens sana napsal(a):

Almo G:
Nesnažme se dělat z Palacha vyznavače komunismu (to by byla absurdní konstrukce) ale sani hloupou oběť nějakých štváčů a raději Že protestoval jen proti okupaci Československa ? Srpen 1968 byla krajním výrazem tehdejší moci s centrem v SSSR - takže pokud Palach protestoval proti nástupu normalizace po okupaci, tak protestoval logicky i proti totalitním poměrům. Možná byl socialista, ale s duchem normalizační husákovské kompartaje podřízené Moskvě, neměl nic moc společného. I proto se největší protirežimní demonstrace se konaly právě v lednu 1989, v době dvacátého výročí Palachova činu.
09. 02. 2013 | 18:43

Almo G™ napsal(a):

mens sana: Samozřejmě, že byl proti totalitním poměrům. Ostatně, kdo by byl pro totalitní poměry, že? ;-)

Ale také nebyl proti komunistické straně, myšlence atd., jak potvrzují lidé, kteří se pohybovali v jeho těsné blízkosti. Jeho kolega svědčí, že měl vyhraněné levicové názory a byl zklamán zaostalostí SSSR, s níž se seznámil na nějaké letní brigádě. Přečtěte si výše uvedená svědectví, je to zajímavé čtení.
09. 02. 2013 | 18:48

malalaj napsal(a):

jan palach byl mladý šílenec, řekl bych fanatik, který uvěřil v takzvaný socialismus s lidskou tváří. nejde jenom o palacha, my si tady pěstujeme nějakou pohádku o roku 1968 a reformních komunistech. sám pojem reformní komunista je protimluv. tak zvaní reformní komunisti byli nakonec taky rádi, že sem vtrhli rusáci s tankama, protože tu začali něco, co se jim začalo vymykat z rukou. palach těm zločincum jako dubček uvěřil a už to samo o sobě svědčí o tom, že nebyl normální. občas se nějaký komouš praštil do hlavy a začal si myslet, že ten svinský a zločinný režim s názvem socialismus je možné udržet jinak než nasilím, strachem a terorem a začal si hrát na demokratizaci. u nás v roce 68 dubček v rusku v roce 85 gorbačov. pak čuměli s otevřenou hubou, jak to skončilo.
09. 02. 2013 | 18:53

Almo G™ napsal(a):

J.Štern: Výše jsem vložil Grebeníčkův projev. Můžete mi prosím nějak srozumitelně vysvětlit, co je na něm "hanebného a hnusného"?

Nevycházel jste doufám při formulaci svého nekompromisního názoru z veřejnoprávních médií, které včera celý den podávala výrazně dezinterpretovanou a stranami ODS a TOP09 "přizpůsobenou" verzi projevu?
09. 02. 2013 | 18:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

Grebeníček, stejně jako Černochová měli mlčet. Ledaže by ruku v ruce pod transparentem "Chceš-li zapalovat, musíš sám hořet" se navzájem polili hořlavinou a škrtli. Ale ani to by jim už nikdo nevěřil.
09. 02. 2013 | 18:57

resl napsal(a):

nad Palachem pochybujete a Beneš je pro vás hrdina. divný národ s převráceným znaménkem.
09. 02. 2013 | 19:01

Minorita napsal(a):

A už se zvrací - jak blogem samotným, tak opravdu duchaplnými komentáři, viz jakýsi malalaj... Aneb -> to zase bude v aleji nablito ... Pryč odsud ...
09. 02. 2013 | 19:12

Jaroslav napsal(a):

Jsem pamětníkem. Jan Palach se postavil proti totalitě a zbabělosti lidí, kteří se v ní začínali zabydlovat.
09. 02. 2013 | 19:18

Usrael. napsal(a):

Kdo chce zapalovat, musí hořet napalmem nebo Hellfire.
09. 02. 2013 | 19:32

AjAj napsal(a):

šašku s J, váš černý humor je bohužel v této věci docela trefný
09. 02. 2013 | 19:33

ceník napsal(a):

Za hořící keř se vybírá desátek a hořící křoví z USTR je na dluh. SHALOM GÓJIM.
09. 02. 2013 | 19:35

mens sana napsal(a):

ad Almo G - kdo by byl pro totalitní poměry, no přeci normalizátoři neostalinského vyznání jak o nich dnes promluvil i Miloš Zeman. Koryta posvěcená Rusy jim prostě byla milejší než svoboda.
P.S. přizávám, že ten text výše byl inspirován částí textu pana Dolejše (zdejší bloger) na www.parlamentilisty.cz. neměl jsme v úmyslu uvést tuhle bizanrí ispiraci, ale přiměl jste mne k tomu. I levičák chápe že jde o manipulaci.
09. 02. 2013 | 19:40

Jana Pechová napsal(a):

Pražské jaro přineslo lidem v Československu po děsuplné praxi 50. let naději na obrat ke svobodě a demokracii. Srpen 1968 vzal tu naději pod krkem, a opět v režii a za souhlasu stejné politické strany, která organizovala 50. léta a jejíž ideologie tohle všechno umožnila.

Pokud si z toho někdo odvozuje, že Palach byl v podstatě smýšlením komunista, pak to nemá v palici v pořádku. A pokud, aspoň oficiálně, má, pak pámbu s náma a zlý pryč.
09. 02. 2013 | 19:58

AjAj napsal(a):

jestĺi se palach měl upálit na protest proti normalizačním kolaborantům tak se stal jak lidovým učedníkem tak objektem propafandy.A jestli z toho má fedrovat body dneší pravice, tak je trapné, pokud obráncem historické pravdy se má stát normalizační historik Grebeníček podporovaný temně rudou učitelkou Semelovou.
Ano, šlo o svobodu a dmeokracii. Mladý pomýlený a zmanipulovaný sebevrah který by nakonec snad i skončil v řadách KSČ je obraz estébácké propagandy. Ale obraz frontmana antikomunismu je také propagandistikcé klišé. Smekněme před důstojností smrti a raději mlčet. Další významný den v kalendáři těžko může někoho urazit, to spíš dokáží tyhle PŠM od našich politiků.
09. 02. 2013 | 20:00

honza napsal(a):

Oslava sebevraždy je ohavnost.
09. 02. 2013 | 20:07

Admirál napsal(a):

Chudák Palach...
09. 02. 2013 | 20:08

Lež vs. dochovaný dokument napsal(a):

Fotokopie originálu prohlášení studenstva z 20.11. 1968
"Základnou naší politiky je a bude Akční program KSČ, přijatý na dubnovém plénu KSČ." "Krédem našich činů je výhradně humánní myšlenka socialismu v ČSSR"

http://www.blisty.cz/img/-9370.jpg

http://www.blisty.cz/img/-9371.jpg

http://www.blisty.cz/img/-9372.jpg

Pro tupce, Grebeníček předložil historickou doložitelnou skutečnost a následovala hysterická reakce převlečených bolševiků. Je smutné, že je to právě představitel KSČ(M), který chrání Palachovu památku proti zneužití ""pravicovou"" propagandou.

PS: Grebeníček protestoval pouze proti výkladu daného zákona, při hlasování pro zákon hlasoval PRO, ovšem třeba Schwarcenberg se zdržel.
09. 02. 2013 | 20:09

Almo G™ napsal(a):

mens sana: Já vím jistě jen jedno. Že včerejší celodenní masáž (slyšel jsem snad 100x) ve všech médiích, jak Grebeníček "zpochybnil Palachovu oběť" byla lživá.

A mimochodem, Grebeníček pro návrh Dne Jana Palacha hlasoval. "Karel" - ano TEN Karel, se hlasování zdržel.

Ale o tom včera ani slovo.
09. 02. 2013 | 20:11

Almo G™ napsal(a):

http://www.denikreferendum.cz/clanek/14953-grebenicek-ruku-pro-den-pamatky-jana-palacha-zvedl-schwarzenberg-se-zdrzel
09. 02. 2013 | 20:11

ujo napsal(a):

co by asi řekl autor třeba k sebevražedným atentátníkům v Afgánistánu
09. 02. 2013 | 20:20

ujo napsal(a):

pro doplnění Alma G:
Stenozáznam z diskuse PSP 8. 2.:
Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nedávno mne oslovila jistá vysokoškolská studentka a položila mně mimo jiné i následující otázku. "Vy sám jste byl proti vstupu spojeneckých vojsk na naše území. Dočetla jsem se, že jste byl ve stávkovém výboru. Účastnil jste se protiokupačních akcí?"

Máte pravdu, zněla moje odpověď. Byl jsem členem stávkového výboru. Nebyl jsem ovšem členem žádné politické strany. Moje sympatie patřily však především reformním komunistům, kteří prohlašovali, že lidstvo musí spojovat především myšlenka vzájemného respektování, nikoliv psychóza strachu. I to byl důvod, proč jsem jako funkcionář Svazu vysokoškolského studentstva souhlasil s tím, aby základnou naší posrpnové politiky byl Akční program Komunistické strany Československa přijatý na jejím dubnovém plénu.

K tomu jsem pak dodal: Ano, účastnil jsem se i akcí proti vstupu spojeneckých vojsk na naše území. Šlo o aktivity spojené jak se studentskými demonstracemi, tak i s pietními akty.
09. 02. 2013 | 20:26

ujo napsal(a):

máloco je tak jednoduché jak se na první pohled jeví
09. 02. 2013 | 20:28

Admirál napsal(a):

ujo - z propagandistického hlediska je to jednoduché. Naše mediální fronta si je jistá, že 1000 x opakovaná lež se stává pravdou. Mají s tím zkušenosti.
09. 02. 2013 | 20:34

SuP napsal(a):

Víte lidi,
kdybyste se každej naučili něco, čím byste mohli být společnosti prospěšní bez ohledu na politické přesvědčení, nemuseli byste svoje mindráky pořád dokola okecávat.
Nemám pravdu Láídik!!!u ?
09. 02. 2013 | 20:36

marxík napsal(a):

ujo
Kolego, nemusíme chodit do dalekého Afgha. Je tomu už více jak 5 let, co se, podle Palachova vzoru, snažil vyburcovat z letargie místní ovčanstvo jistý Zdeněk Adamec, a také škrtnul zápalkou na Václaváku.
Do širokého povědomí se však v současném svobodném a necenzurovaném světě kupodivu nedostal. Představte si, že už tehdy se upálil na protest proti totalitě peněz.
Většina místních diskutérů tehdy ani netušila, že něco takového vůbec existuje.
Tato pochodeň se holt nehodila současné propagandě, a tak tento nevítaný incident nijak nerozmazávala, natož aby ho každoročně připomínala. A pak, že se něco zásadního změnilo .
09. 02. 2013 | 20:50

gins napsal(a):

Dnes víme,že u mistra Jana Husa nebylo upálení jeho úmyslem,vedl boj za svůj život v Kostnici,ale v prostředí,které bylo takříkajíc proti "kacíři Husovi" zásadně předpojaté.Jeho slova tam neznamenala nic.
Jan Palach je vědomé mučednické gesto.Probouzející množivé emoce vztahující se ke konstatování možná velmi dlouhodobé tendence:sebelepší idea-třeba i komunismus-v rukou těch,kdo s ním nakládají jako se senem -je na nic. Palach zřejmě komunismem měřil vyhlídky mladého člověka na smysluplný život a došel k závěru,že není možný.
V prostředí českých vysokých škol ho chápal tragickým.Jeho čtení klasiků marxismu-leninismu v českém paskvilu na tuto myšlenku mohlo být drásavé.A nedokázal si udělat odstup.Dnes by neznal žádný ideál,který by ho drásal a žil by.A žil by nesnadněji,ale žil by.I to,že jim vtloukali tehdy,že nic jiného než SSSR není pravý komunismus.Z brigády si odnesl opačný dojem,zdrcující.Ale Stalingrad moderní přesto na ruinách vyrostl.
V 19.století obrozenci,kteří chtěli zde obnovit národ jezdili za carem-nejpevnějším podpůrcem Rakouka-Uherska,zatímco boje Garibaldiho vojáků o osvobození Italů z područí Rakušáků sledovali s neklidem.Boje navazující na léta pomoci Napoleona Italům proti Rusům Suvorova a Rakušákům.Bývalých vládců světa před 1500 lety,nyní v područí katolíků.Obdobně je neinspirovalo osvobozenecké hnutí v Srbsku-Slovanů proti Rakousku.Jedno chtěli a druhé dělali-kontradikce zřejmá.A něco podobně vnitřně spíše nesmyslného bylo za Dubčeka.Hot a čehý témuž koni současně.Podívejte se jaké prazvláštní archaické bytosti a útvary díky tomu přežily,ba se ještě více rozvinuly.Palach snil o pohybu vpřed rychlém ale nastal pohyb zpětný.Nedokázal stát,čekat,vracet se,žít z provizoria.Což ostatní museli.Kritika čistého rozumu-Kantova.Plamen Herakleitův jakoby zničil mladý život fyzicky,ne jeho nosnou ideu.Takže ti jednodušší přímostřelci,přímocílníci zdejší z Karla Vaše prý netyli.Ha ha.
09. 02. 2013 | 20:53

Bestia triumphans napsal(a):

Marxík:
Proti totalitě peněz bojovali v Kambodži.
Šlo jim to od ruky.
Výsledky skvělé.
Byli to vaši kámoši?
09. 02. 2013 | 21:01

gins napsal(a):

oprava : Rakouska
09. 02. 2013 | 21:05

pořadí napsal(a):

Palach byl 1. mudžahedgín v česku
09. 02. 2013 | 21:07

marxík napsal(a):

Bestia
Kolego, já doporučuju s totalitou peněz nebojovat, ale soutěžit s ní. Asi tak, jak to dělají čínští komunisti. Není nad rovnou soutěž.
09. 02. 2013 | 21:11

Aleš Řešitel napsal(a):

Pro některé jsou dobové dokumenty k ničemu, pokud jim k manipulativní, někdy přímo lživé propagandě nevyhovují. Buď dělají, že neexistují, ale pokud jsou na očích veřejnosti, dovedou zde jasné vyjádření obrátit vzhůru nohama. Najednou vidí do mozků dávno zesnulých, čtou z nich myšlenky a stávají se nepověřenými mluvčími, které ale daná osoba již nemůže umravnit nebo umlčet. Šternovo blábolení je toho zdárným příkladem a není v tomto blábolení sám. Takových to povedenců, s perem v ruce a ohněm(politickým zapálením) v srdci bylo za dřívějších rudých bolševiků a dnes modrých a nebo černých, nespočet. Tupé, přiblblé kecy, nemající nic společného s realitou doby, je potřeba si flusnout, vybít ze sebe flustraci, protože bohužel komunista měl pravdu. Velmi, velmi smutné že on. Ale tato banda modropisálků se nepoučí a nepoučí a dějiny budou tak, jak je napíšeme a ne jinak. K tomu nám dopomáhej Bůh a jeden co říkal, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
Aleš Řešitel ales.resitel@centrum.cz
09. 02. 2013 | 21:16

Bestia triumphans napsal(a):

Aha.
Takže v Číně není totalita peněz?
Tam je co?
09. 02. 2013 | 21:17

JV napsal(a):

Pro Almag
Ptal jste se Jana Šterna
"Výše jsem vložil Grebeníčkův projev. Můžete mi prosím nějak srozumitelně vysvětlit, co je na něm "hanebného a hnusného"?"

Pan Grebeníček řekl:
"Například tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící. Ne, Jan Palach se nezapálil na protest proti Komunistické straně Československa, jeho sympatie patřily především reformním komunistům, kteří měli podporu ve všech strukturách svazu vysokoškolského studentstva."

Jenže tím, že Palachovy sympatie patřily reformním komunistům, zcela určitě bojoval proti totalitní komunistické moci, neboť v očích obyčejných lidí byli reformní komunisté populární zejména tím, že oslabili totalitní komunistickou moc.

Uvedený citát je dokladem toho, jak bývalí komunisté (a pan Grebeníček je jejich kápo) dokáží žonglovat s pojmy a tak dále oblbovat národ. Navíc tím, že fandí komunistům reformním, zastírají často, že patřili ke komunistům režimním.
Zdravím. Jiří Vorlíček.
09. 02. 2013 | 21:22

Sláma napsal(a):

Se zájmem jsem zaregistroval příspěvek nicku mb..: ... ten blog se mi líbí, zejména některé pasáže, jj ... "
To je ten samý mb, který by rozvěšel včechny komunisty na lucerny? Ten samý, který považuje Beneše za zločince?
Mám pocit, že sympatie takových morálně zvrácených lidí, jako mb, jasně ukazují, jak to je s celou tou současnou hysterií kolem Palacha.
Dávám si otázku, proč až teď? Proč neměl Palach památný den už od roku 1990. Můžete mi, pane Šterne, říci, proč byl návrh na zavedení památného dne na památku Palacha přednesen až v lednu 2013?
Odpověď je jasná - protože modrofialoví bolševici z ODS a TOP09 ztrácejí půdu pod nohama. To, co jsme tu již léta předpovídali, se stává skutečností. Kalousek nás konečně proškral na sestupnou dráhu, v jaké je Řecko. Poslední hospodářské výsledky jsou tragické - nezaměstnanost trhá rekordy, inflace je 3,3%, průmyslová výroba poklesla o 12,5%, stavební výroba poklesla o 17,3%, maloobchodní tržby poklesly o 5,1%, reálné mzdy poklesly o 1,8. Pravicová koalice projela už třetí volby za sebou.
V takové situaci se modrofialová koalice uchyluje k primitivnímu antikomunismu, při které se neosměluje překrucovat historii.
09. 02. 2013 | 21:26

marxík napsal(a):

Bestia
Momentálně je ( mluvil jsem o rovné soutěži). Ale co se bude dít, až tuto soutěž vyhraje komunista, to si dovolím i trochu předpovědět.
09. 02. 2013 | 21:28

Joe Ratata napsal(a):

Z našich "nezávislých" médií a to bohužel i veřejnoprávních mne opravdu mrazí!
To,co předváděla média a Kulturní fronta v prezidentské kampani mi připomělo atmosféru Anticharty.
Teď ten hon na Grebeníčka jenom proto,že si komunista dovolil vzít jméno Jana Palacha do své nečisté huby.Vůbec nežáleží na tom co říkal.Je to přece komunista!Odsouzení proto,kdo to řekl a ne proto co řekl.
Totalitní praktiky,cenzura informací,překrucování skutečnosti.
A Svatý von Karl se zdržel!
09. 02. 2013 | 21:36

Viola napsal(a):

Možná, že by nebylo od věci, kdyby každý rok ti, kteří hlasovali pro tento "státek" se polili benzínem a zapálili a tím uctili jeho památku a přidali se na jeho stranu.
09. 02. 2013 | 21:45

juvel napsal(a):

Z křesťanství je zřejmé, že základním měřítkem pro jakýkoliv čin, je kvalita a povaha pohnutky se kterou byl vykonán. Palacha jsem neznal a informace o něm jsou závislé na tom, z jaké politické posice jsou podávány.

Chci věřit tomu, že Palachovy pohnutky byly vedeny opravdovým, nezištným, obětavým zájmem o změnu tehdejší atmosféry ve společnosti, která se již přizpůsobovala okupaci. Přesto jsem toho názoru, že jeho jednání nebylo ani adekvátní, ani rozumné, ani účelné. Zřejmě se mu jeho mentální stav vymkl z kontroly a morální tlak doby a situace ho přimněly k tomu, že udělal to, co udělal. Za to bych ho v žádném případě neodsuzoval, ani to nijak nesvědčí proti jeho charakteru.

Rozhodně tak tento čin vysoko převyšuje jednání Mašínů, kteří svoje zájmy a představy prosazovali na úkor zájmů a životů druhých.
09. 02. 2013 | 21:46

Sláma napsal(a):

Rád bych poukázal na dvě symbolické věci. První je fotka, která byla uveřejněna na serveru Aktualně.cz před pár dny. Je na ní pokoj na koleji, ve kterém bydlel Palach. Na stěně je nalepena řada výstřižků a uprostřed nich je velký portrét prezidenta Svobody. Myslím, že to je jasný důkaz toho, že Grebeníček mluvil pravdu.
Druhým je známá skutečnost, že Věra Čáslavská věnovala svoji zlatou olympijskou medaili generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi. To je jiný důkaz toho, že Grebeníček mluvil pravdu.
Vůbec nefandím komunistům, ale opravdu mě vadí křečovité snahy modrofialových bolševiků, aby se za každou cenu udrželi u korýtek.
09. 02. 2013 | 21:48

Viola napsal(a):

juveli

ano to by se mělo zdůrazňovat, že jeho čin vysoko předčil hnusné činy těch hrdlořezů a kdo by chtěl revoltovat jako Mašíni, měl by se raději polít hořlavinou a zapálit.
09. 02. 2013 | 21:57

aga napsal(a):

Sláma

Kdyby jen Čáslavská:

http://www.youtube.com/watch?v=VMyhtYUsCLA od 6:24

Ty materiály jsou snadno dohledatelné, a přesto jsme vystaveni té děsivě soustředěné a neúnavné mediální a jiné lži. Je vidět, že jde o vše.
09. 02. 2013 | 22:05

Usrael napsal(a):

Trpělivost, upálíme kvalitně a levně napalmem a fosforem
09. 02. 2013 | 22:09

rorýs napsal(a):

Student Palach.
Frustrovaný národ.
Všichni v hospodách a zaťaté pěsti.

S mladým člověkem, který uchopil svoji budoucnost tím neděsivějším a nejsmutnějším způsobem jakým může být vlastní osud uchopen je pak jednoduché se pro všechny ostatní zrkze takovou oběť alespoň částečně zbavit své vlastní frustrace.

Kdepak komunisti....to MY SAMI
09. 02. 2013 | 22:15

aga napsal(a):

rorýs

Ještě daleko jednodušší avšak mnohem odpornější je legitimovat skrze takovou oběť dnešní likvidaci toho národa, pro který se Palach obětoval. A nic jiného věrchuška, která tahá oběť z hrobu kvůli svým protinárodním zájmům, nedělá.
09. 02. 2013 | 22:20

Svědek Jehovy napsal(a):

Z hořícího keře se ozývá: Plaťte restituce a desátky. Amen.
09. 02. 2013 | 23:04

rorýs napsal(a):

To aga:

Bohužel. Ale snad pro to uvědomění si takovéto skutečnosti, by se to mělo minout účinkem.
09. 02. 2013 | 23:05

Pamětník napsal(a):

Jan Štern
si dal záležet na sepsání delší agitky. Formálně pěkné, věcně zmatené.
09. 02. 2013 | 23:09

donal napsal(a):

chce se mi zvracet jak rádoby pravice zneužíva odkazu Palacha tito lidé co dnes tento odkaz zneužívají jsou jak hyeny
09. 02. 2013 | 23:12

Sláma napsal(a):

juvel napsal: "Palachovy pohnutky byly vedeny opravdovým, nezištným, obětavým zájmem o změnu tehdejší atmosféry ve společnosti, která se již přizpůsobovala okupaci"
Rozhodně se společnost v té době ještě okupaci nepřizpůsobovala. Ve skutečnosti právě v té době komunisté definitivně prohrávali vše. Lidé ovšem tehdy, ani v roce 1990 nechtěli ani "kapitalismus bez přívlastků" ani restituce církevního majetku ani omluvy Sudetským Němcům.
09. 02. 2013 | 23:14

Rosťa napsal(a):

Je ironií osudu, že pravdu musel popsat Grebeníček. Těžko se v tom jeho projevu dá něco vytknout, protože kdo zažil Pražské jaro, ten ví své.
09. 02. 2013 | 23:15

dexters napsal(a):

Pane Šterne, Grebeníček pouze popsal tehdejší politickou realitu. Současná tzv.pravicová reprezentace, opravdu nemá právo se Palachem zakrývat.
Je ostudou této společnosti, že Palacha 23 let nepotřebovala.
09. 02. 2013 | 23:24

Pamětník napsal(a):

Grebeníček má pravdu a pozornost k tomu vedlejěímu se snaží odvádět současná česká pravice s cílem přivlastnit si Palachův čin. Holt zásoby hrdinů došly.
09. 02. 2013 | 23:32

mb napsal(a):

slamo, je hezke že me čtete se zájmem, akorát byste mě neměl tak hrubě dezinterpretovat ... já o vás taky nevykládám, že jste podepsal petici požadující smrt pro Miladu Horákovou ... s pozdravem ...
09. 02. 2013 | 23:40

Rudi Koutek napsal(a):

Pro to stado ovcanu prizdisracu nemel tento cin smysl. Palach mel radeji emigrovat.
09. 02. 2013 | 23:59

Almo G™ napsal(a):

JV: Nějak nerozumím, co má být podstatou vaší námitky. Podle mě říkáte totéž, co Grebeníček, jen jinými slovy. Že by i víš názor byl slovy J.Šterna "hnusný a hanebný"?
10. 02. 2013 | 00:41

JV napsal(a):

Almo G
Jestliže jsem psal

"Jenže tím, že Palachovy sympatie patřily reformním komunistům, zcela určitě bojoval proti totalitní komunistické moci, neboť v očích obyčejných lidí byli reformní komunisté populární zejména tím, že oslabili totalitní komunistickou moc."

tak nemohu přece tvrdit to samé co Grebeníček,když říká, že:

"Například tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící."

Zdravím. JIří Vorlíček.
10. 02. 2013 | 01:07

Almo G™ napsal(a):

JV: Jestliže podle Vás "Palachovy sympatie patřily reformním komunistům", pak je nesmyslné přidávat k "totalitní moci" ten přívlastek "komunistické", protože tím jen do vyjádření vnášíte zmatek a vnitřní rozpor.

Pak záleží, na co kdo klade důraz. Jeden na přívlastek "totalitní" (= totalitu obecně) další na "komunistickou" (oproti jiným směrům politiky) a další na "totalitní komunistickou" (oproti např. reformní komunistické).

Ze vzpomínek pamětníků a vrstevníků celkem jasně vyplývá, že byl proti totalitě obecně - jakékoliv barvy a zápachu.

Nemá tedy smysl mást to sdělení zdůrazňováním přívlastku "komunistické", protože v tom zaniká (a je to nepochybně cílem), že Palach proti politice KSČ nijak nebyl a naopak ji v "nové" podobě podporoval.
10. 02. 2013 | 01:24

Almo G™ napsal(a):

P.S: Právě to, že každý klade jinou váhu jiným přívlastkům způsobuje, že z určitého úhlu pohledu mohou být ve shodě obě vyjádření - jak vaše, tak Grebeníčkovo. Osobně je tak vnímám.
10. 02. 2013 | 01:26

Almo G™ napsal(a):

P.P.S: Když použijete spojení "totalitní komunistická moc", můžete tím také (jak tím provokuje ODSTOP09) dávat najevo, že (celá) komunistická politika je totalitní. Není divu, že se pak proti tomu lidé při vzpomínce na Pražské jaro a reformní komunistickou politiku ozývají.
10. 02. 2013 | 01:31

Marie Černínová napsal(a):

Mnozí lidé pod blogy o Palachovi argumentují, že je lepší být českým udavačem než Němcem či , absolutně, cizákem. Nebudu je jmenovat, neboť pak se opět vyvalí kal nadávek a hrubostí. Nemá smysl vynášet zde nad nimi mravní soud. Snad je to tím, že sem přispívají lidé v jistém věku, pro které je užitečnější vyjádřit své kompktní celoživotní postoje než věnovat zbylou část svého života vzdělání se.
10. 02. 2013 | 01:40

that*bolshevik*is right* napsal(a):

Historik Lucien Febvre se kdysi zabýval otázkou, zda mohl být Rablais ve své době ateistou (Le probléme de l'incroyance; la réligion de Rabelais). Došel k závěru, že nikoli, poněvadž prostě v dané době být ateistou bylo nemyslitelné - tato možnost se prostě v tehdejším duchovním vesmíru nevyskytovala. Je to snad poněkud odtažitá analogie, ale nutno říci, že J.P. prostě nemohl protestovat svým činem proti neostalinistům později odpovědným za normalizaci, protože v lednu 69 se ještě zdaleka nevědělo kdo kde stojí, kdo půjde od válu a kdo bude normalizovat, situace byla nejasná, u moci byl stále Dubček atd. Čili je zřejmé, že Palach protestoval proti apatii a opouštění reformních kroků uskutečněných během roku 1968.Požadavky zněly jasně: odchod vojsk, zrušení cenzury a zákaz jakási tiskoviny šířené okuopanty. O zrušení vedoucí úlohy KSČ ani slovo. Není mi rovněž známo žádné svědectví, které by potvrzovalo, že J.P. nesdílel názor 90-ti procent československého obyvatelstva: chceme socialismus českou cestou a bez ruského vměšování. A studenstva kde byl aktivním činitelem: "Stojíme za usnesením vysočanského sjezdu"...Reformní kroky prováděla a důvěry většiny obyvatelstva požívala tehdy Koministická strana českolsovenska. Čili shrnuto: Grebeníček vzásadě řekl pravdu. Je samozřejmě možné a pavděpodobné, že by se Palach stal odpůrcem normalizace a podobně jako později mnozí jiní osmaašedesátníci totálně nad komunisty zlomil hůl. Ale to jsou dějiny virtuální a hypotetické. Myslím, že lze říci, že historická skutečnost je ta, že Jan Palach se upálil za ideály reformního roku 1968.
Mimochodem, Grebeníček trefil hřebíček na hlavičku i v tom, že názory mnohých navrhovatelů zákona se od názorů J.P. diametrálně odlišují. Myslím, že opravdu máloco se od sebe může lišit více než mladý idealistický křesťan JP (dle svědectví silně levicově zaměřený a sociálně cítící) a současní pravicoví zkorumpovaní poslanci.Podotýkám, že nejsem, nikdy jsem nebyl a nebudu komunist ni marxist.
10. 02. 2013 | 02:20

Karel Mozga napsal(a):

Vetsina diskuzi - nejen k tomuto clanku - dokazuje, ze cecho-moravane se od 21. srpna 1968 naucili predevsim jedno: "vsechno - a pokud mozno s durazem na vlastni - pro jine nedostiznou - vzdelanost... - okecat..."

Pro zaplavu prazdnych slov proto ani nemaji cas dopracovat se k jadru veci, kupr. proc mohla ve state profesionalnich "kecalu" jen tak, bez jakychkoliv zvlastnich problemu projit "radoby mocipanum" spousta neuveritelnych financnich machinaci a skandalu vrcholicich nedavno v dotacich cirkvim, zamlzenych terminem tzv. "cirkevnich restituci...", odhlasovanych dokonce potencialnimi trestanci...(!), ktera by vedla ve skutecne pravnich statech s velkou pravdepodobnosti k neprodlene obzalobe autoru z vlastizrady..., ale jejikoz se zase nic nestalo...dovoli si mocipani kupku hnoje vzapeti jeste ozdobit "smetanou" ve forme vskutku "blaznive amnestie", coz by ve statech s pravnim povedomim jejich obyvatel vedlo k neprodlene zadosti o prezkoumani stupne pricetnosti autoru teto blaznive amnestie...

A jelikoz hlava statu nejvyse nebo nejvice pomazana... asistovala u obou komickych zalezitosti s jeho perem..., dostavame se az ke svadive uvaze:
Kolik stoji jedna takova sveraci kazajka a kolik stovek miliard by se touto
-v pripade, ze by se uvedene podezreni ukazalo jako opodstatnene...dalo usetrit?

V ceskych luzich a hajich dobre tema..., ale nanejvys pro...posezeni u piva...

Cloveku, ktery se po 21. srpnu 1968 potloukal svetem...,
bylo z te diskuze smutno, nebot Palach chtel lidi vyburcovat k cinum... a
vyburcovat "kecaly"... vydavajici se - nejlepe na papire... - za partyzany..., ani svou obeti, obeti nejvyssi...nemohl...

Cest jeho pamatce!

Karel Mozga

- clen KSC, ktera by obdrzela ve svobodnych volbach 60-80% hlasu...
- iniciator podpisove akce - po 21. srpnu 1968 - pro odvolani Aloise Indry (mel podepsat zvaci dopis a cpat se na misto predsedy tzv. "delnicko-rolnicke vlady...)z funkce poslance za Gottwaldov(posledni clanek v retezci s podpisy,
akademik Sorm, ktery podklady z Gottwaldova propasiroval pres hradbu ruskych tanku kolem parlamentu, byl podle mych informaci normalizatory "na jeho miste v CSAV nahrazen" jiz na podzim roku 1969...a pokud vim, jiz nezije...

P.S.: Z diskuze mne mile prekvapil prispevek z 09. 02. 2013 - 20:26 otazkou:
- "Proc nemel Palach pamatny den uz od roku 1990, proc byl navrh na jeho
zavedeni az v lednu 2013?"
Z meho pohledu je to otazka stezejni a netyka se jenom Jana Palacha!
Doporucuji klast tuto otazku vsem, kteri sedeli od listopadu 1989 v tzv.
parlamentu..., ti vsichni na tom zrejme nemeli zajem..., coz by mohlo
vyvolat dalsi jednoduchou otazku a PROC...?
A pak by se mohly vynorit i dalsi dotazy na zpusob, jest-li je to vubec
pravda, ze po roce 1968 ztratilo v malem narode zamestnani pres 500 000
vysoce kvalifikovanych lidi jenom proto, ze neodvolali... s nasledujici
dalsi otazkou co neodvolali(?)a proc byli dalsi ve vezeni...?
Proc to vsechno v narode, ktery prece bezne dokaze vsechno okecat...?
Tyto dotazy by mohly vest az k dobrovolnym odchodum tech, kteri v tom
parlamentu tenkrat sedeli a jeste dnes sedi...
Vrata k ceste pro slusne lidi, kteri nekradou..., ceste pro projekt
pozitivni evoluce...by se mohla zacit pozvolna otvirat...
10. 02. 2013 | 04:21

Martin1 napsal(a):

Palach a Zajíc
Já pamětník té doby pro dnešní lidi, kteří to nezažili (jen tak lidově v 5 ráno)
Pražské Jaro bylo pro nás jako kdyby jsme vyšli ze zakletého zámku. Náhle byly noviny zajímavé. Byly tam různé názory. Vše se uvolňovalo. V rádiu a TV byly zajímavé pořady. Dogmatici se třásli o své posty. Ano, byly zase i různé nespravedlnosti. Tak jak se to dělo i po válkách. Převážně zase největší zbabělci se mstili i na dětech komunistů. Pražské Jaro bylo řízeno KSČ, ale my ostatní jsme věděli, že po vzniku i jiných stran (věřili jsme tomu) už to KSČ nebude mít tak jednoduché. Ale, pro pokračování uvolnění jsme to nahlas neříkali. Nechtěli jsme komunisty vystrašit. Když pak přijeli Rusové v rámci Varšavské smlouvy, tak po pár měsících byl konec. Palach a Zajíc nás chtěli vyburcovat k aktivnějšímu odporu, ale já vám říkám, že to bylo stále v rámci toho Pražského Jara. Chtěli jsme ubezpečit, ukolébat Rusko, že je klid, aby s tanky odjeli a pak si to uděláme podle sebe. Jenže Rusové to prohlédli a byli tady celá léta. Pak udělal Gorbačov stejný pokus v SSSR a na jeho příkladu je vidět jak by to tehdy dopadlo i u nás.Byla by demokracie.
A ještě moji básničku (rýmovačku).
Myslím na ty chlapce, na jejich bolest, na celoživotní bolest jejich blízkých.

PRO PALACHA A ZAJÍCE

Chlapci našeho udušeného jara
vy uhořeli jste bez svých lásek z rána

Odpusťte nám naši slabost,
že nezburcovali jste v nás chrabrost.

Ti co nás měli vést
po kolenou uměli jen lézt.

My učili své děti v duchu vás
doufali jen, že budou statečnější nás.

Když přišel po letech jejich čas,
Na Albertově stály jako jedni z vás,

Hlídáme si odkaz váš a víme už,
nebezpečný že není jen rudý muž,
i modrý ti do zad vrazí nůž.

V rámci demokracie bude i krást,
i hezkým tělem nás chce mást.

Palachu i Zajíci
v srdcích našich místo mající.

Tak jak jde čas temnou krajinou,
každý váš oheň přebarvuje na jinou

Pravdy vybubnoval bubeníček,
co po otci je Grebeníček.

Smutné, že on pravdu děl,
oheň protestu jen rudou měl.

Noví vykladači ze všech možných stran
pro koryta svá jen rády mladých zase zvony hran.

Ne - po vás Palachu a Zajíci
s ohněm v posteli už jen s tanečnicí.
10. 02. 2013 | 05:12

onegrin napsal(a):

Dobrou interpretaci té doby může dát Haškův Švejk-národní bible.
Husák--poručík Dub. A kdyby býval Hašek naznačil,že Dub byl správným českým Rakušákem -rakouským vlastencem s dobrou češtinou proto,že byl v mládí také souzen v procesu s Omladinou-byla by analogie úplná.To mi ve Švejkovi chybí.
Reformní komunisté -to byli legionáři-chtěli z Ruska jen domů.Gottwaldovo heslo
"Se Sovětským svazem na věčné časy" jim nevonělo.Ne tak Svoboda,kterého vytáhnul z českého kriminálu Chruščev kdysi.A kdo se toulal sám,bez společného davu reformních komunistů -dopadl jako legionáři,které chytli Němci:pověsili je.Němci-to zde byli ti pravověrní důkladní,kteří se nevzdali naděje,že i přes Husákovsko-Dubčekovský chaos bude "Pořádek":Pořádek muší bejt.Pořádek byl tehdy třeba i v tom,že docent musí brát svoje ať je co je,i kdyby do kasy školy čněla tanková hlaveň hluboko dovnitř.Pořádek tohoto druhu byl i důvodem proč za A.Novotného mizely ty houfy na Západ-vysokoškoláků.O dělníky na Západě nouze nebylo.Tato tendence-úbytek studovaných pochopitelně nahrávala vzniku obávané dělnicko-rolnické vlády, v níž by nebyly hlavy pomazané.A musíme si představit růst ega a sebeúcty českého vysokoškoláka,když se stal elévem na prestižním Západě-ta pověst niemanda na domácí půdě byla navždy smazána.Ještě i po létech tu mohl radit.Ota Šik-první hlava ekonomie Pražského jara -se i na tuto možnost vykašlal.Asi.Dnes už tušíme,že normalizační Rudé právo věnovalo denně kritický sloupeček Pavlu Tigridovi v Paříži asi pro dobrý kádrový původ:byl příbuzným Ivana Olbrachta )snad se písničkář bloger Burian neurazí).To,že Noah Chomský říká,že V.Havel a disent v Česku oblbovali lidi,neznamená,že víme co by řekl o Grebeníčkovi,Dubčekovi atd.
Je to asi jako když česká justice vůbec neodsoudí vraha (což možná někdy i dělá) a on Vám řekne:To bych prosil,aby jste mi slušně řekl "Dobrý den ,Pane".
A dívejte se mi,hrdinové,do očí zpříma.Blbost je největším zločincem ze zločinců.
10. 02. 2013 | 06:34

Pepa Řepa napsal(a):

Každý z nás zanechá po sobě nějakou stopu. Zanechal ji i student filosofické fakulty University Karlovy Jan Palach.........i poslanec Grebeníček.

V jeho případě se jedná ovšem o tradiční komunistický exkrement, snažící se ohnout Palacha ke svému vidění světa, které začíná Marxem a končí Dubčekem, snažícím se reformovat nereformovatelné.
Obhajovat bolševiky typu Grebiho může jen osoba s kachním žaludkem či jeden zdejší paranoik, trpící představou, mže po něm kdosi jde.
http://www.youtube.com/watch?v=-a62HUZ6W-w

P.S.je to pošťák, snažící se doručit nějaký přeplatek, nejsou to ani agenti Mossadu nebo CIA, tak už mu otevřete, glosovanej.
10. 02. 2013 | 06:58

Anna napsal(a):

Jan Štern
"Zdálo by se, že Palachova oběť byla marná. Jenže přesně o dvacet let později se v jeho jménu a na místě, kde se upálil, začaly spontánně organizovat demonstrace proti totalitnímu režimu požadující demokracii a svobodu, tedy přesně to, co chtěl i Jan Palach. "
-------------------------------------------------------------

Slovy Shakespearea: „Dnešní doba vymknutá z kloubů šílí.“

Já považuji tento blog a blog paní Hamplové 2013 za šílené.
---

Snažil se Palach svým upálením burcovat společnost a protestovat proti komunistické ideologii nebo proti tehdejším praktikám, jejich schvalování a tolerování?
Podle mě Palach se tím snažil burcovat společnost a protestovat proti tehdejším praktikám, jejich schvalování a tolerování.

Byl Palach antikomunista?
Podle mě ne.

Měl by Palach pochopení pro protesty proti jihočeské komunistické radní JEN proto, že je komunistka?
Podle mě ne.

Žijeme v roce 2013, tedy téměř čtvrt století po Sametu? Žijeme ve svobodné demokratické zemi?
Podle mě ano.

Existuje komunistická strana i v jiných demokratických zemích, včetně USA?
Podle mě ano.

Je případný úspěch KSČM ve volbách hrozbou pro českou společnost?
Podle mě ne.

I kdyby KSČM ve volbách získala nadpoloviční většinu, hrozí zavedení totalitního režimu v ČR?
Podle mě ne. Jsme v EU a i za totality byly pravidelně volby.

Proč jen se mi vybavilo:
Who's Afraid Of The Big Bad Wolf
http://www.youtube.com/watch?v=ShE27Hst_NM
-----------------------------------------------------

A jen zopakuji svá slova z blogu paní Hamplové 2013:

Podle mě žádná doba není zralá na lidské pochodně. Protesty a burcování společnosti by se podle mě měly obejít bez sebeupalování.

Jde to i jinak. Příkladem může být Mahátma Gándhí.
----------------------------------

ČEST PALACHOVĚ PAMÁTCE.
10. 02. 2013 | 07:56

lidiček napsal(a):

Pepo Řepo,

mezi Marxem a Dubčekem osobně nevidím most,po kterém jste přešel od prvého k druhému.Marx tvrdil zánik tříd za třídou,že se opakuje v historii,Dubček chtěl zrušit Lidové milice,ale stále se to neodhodlal udělat,jako by čekal..ale na co?
A Lidové milice nejsou Marxova třída.A Marx netvrdil,že on bude rušit třídy.
Dubček byl z Interhelpa-to jest lidí,kteří za první republiky v době nezaměstnanosti našli práci -placenou-až v SSSR.Podobně třeba nezávisle na nich manželé Švermovi pracovali v továrně na výrobu rašeliny v SSSR v třicátých létech nezaměstnanosti,byť zde v ČSR byli přední komunisté,vystudovali práva.JUDr.Šverma.Přes německé rodiče Marie Švermové,manželky zahynulého hrdiny SNP-Jana Švermy.Ale z něčeho žít museli.Normální práci jako jinde,pokud je.
I H.Himmler v roce 1925 kontaktoval zastupitelství SSSR v Německu,obdobně Interhelperům v Masarykově ČSR,aby si tam -v SSSR-jako nezaměstnaný našel práci.Střední školu měl,když byl synem ředitele gymplu.Ale místo čekání se raději brzy potom stal vrchním župním NSDAP velkého německého regionu.
Švermová podpořila jako vdova,člen ÚV KSČ v padesátých létech tvrdé rozsudky proti Slánskému, Schlingovi aj, a byla reformní komunistkou za Pražského jara 1958,podobně jako vdova Marie Zápotocká.A.Zápotocký procesy v padesátých létech pomáhal připravit.Otec Grebeníčka byl velitelem koncentráku v padesátých létech.

A potom byl Dubček spousty let prvním tajemníkem slovenského ústředního výboru Komunistické strany Slovenska v Bratislavě v době,kdy Husák tam seděl 12 let ve vězení spolu se Šańo Machem.Profesor Tuka s Tisem to už měli dávno za sebou.
A co byl v podstatě Ústřední výbor jakékoliv komunistické strany-na to exaktně odpověděl světoznámý vědec a politik,v Polsku,Oskar Lange.Byl členem polského ÚV KS Polska a velvyslancem Polska v OSN.Profesí byl ekonomická kybernetika-tedy obor,který vzali Klausovi jako možnost se v něm vzdělávat,tím,že ho vyhodili z ČSAV-kde byl doménou Ekonomického ústavu .Lange byl světoznámý matematický ekonomický kybernetik-pracemi.Exaktně matematicky mj.dokázal,že Ústřední výbor komunistické strany za socialismu je rolí v ekonomickém systému analogií bursy v kapitalismu.
O.Lange nemá nic společného s esesákem Langem-sadistou,o němž psávalo reportáže z koncentráků nacismu normalizační Rudé Právo.
10. 02. 2013 | 07:56

Pravda je taková napsal(a):

Odkaz J. Palacha, ale kde jste jej dovedly? Do ožebráčování, tunelování, rozkrádání, do špíny, v níž teď republika je. No a o morálce politiků v ní, to si udělá obraz každý normální člověk sám. Je za co se stydět.
10. 02. 2013 | 08:01

lidiček napsal(a):

oprava :Pražského jara 1968
10. 02. 2013 | 08:05

patriot napsal(a):

Milá řepo!

Klidně budu v konkrétní věci obhajovat „bolševika“ nebo „stalinistu“, pokud má v té věci pravdu.

Nálepky jsou pro malé děti.
10. 02. 2013 | 08:12

Anastazie Králová napsal(a):

Existují nahrávky Jana Palacha,i když po popálení se mu hovořilo velmi těžce.
V nich se vyjadřuje k svému činu a promlouvá k potenciálním následOvníkům.
Jen těžko jsem tehdy zadržovala slzy.
V jeho posledních chvílích s ním mluvili hlavně lékaři-dle zprávy jedné kolegyně se matka Jana Palacha nervově zhroutila
a nebyla schopna syna navštívit.

Tyto nahrávky vyslechlo veřejně na schůzi České lékařské společnosti nejméně 100 lidí a závěr odborníků zněl:

U JANA PALACHA NEŠLO ANI O STUDENÝ OHEŃ,ANI O SEBEVRAŽDU NEVYROVNANÉHO JEDINCE.
JAN PALACH BYL VYSOCE-PŘÍMO NADPRŮMĚRNĚ MORÁLNÍ ČLOVĚK,KTERÝ MĚL SVÉ HODNOTY PEVNĚ USPOŘÁDANÉ.

DOUFÁM,ŽE TYTO NAHRÁVKY NĚKDE JEŠTĚ V NESESTŘIHANÉ FORMĚ EXISTUJÍ.

MYSLÍM,ŽE BY BYLO HODNĚ LIDÍ,KTEŘÍ BY CHTĚLI HLAS JANA PALACHA Z TĚCH DESETI TRAGICKÝCH DNŮ 16.LEDNA AŽ 26.LEDNA SLYŠET.

A TAKÉ BY BYLO DOST LIDÍ,KTEŘÍ BY HO RADĚJI NESLYŠELI-AŽ TAM JSME DOŠLI-NEBO V UPRAVENÉ PODOBĚ.

POKUD NĚKDO TYO NAHRÁVKY VLASTNÍ,BYLO BY DOBŘE,KDYBY JE DAL NAPŘÍKLAD NA INTERNET -TŘEBAS NA FACEBOOK,ALESPOŃ BY NAŠE MLADÁ GENERACE VIDĚLA,JAK ŘADA Z NICH MORÁLNĚ ZDEGENEROVALA--viz"Budeme volit kchárla,protože je takovej cool a prima dědula.

Takto by se myslím podařilo vrátit čest památce Jana Palacha ,aby
se nestal předmětem politického kšeftu.

JÁ SE PŘED JEHO PAMÁTKOU HLUBOCE SKLÁNÍM.
10. 02. 2013 | 08:13

Jan Perun napsal(a):

Autor Jan Štern "pouze" lže. M. Grebeníček čin Jana Palacha nijak nezopochybnil a pro zařazení památky Jana Palacha jako Významného dne hlasoval. M. Grebeníček "pouze" řekl pravdu o tom, proč Jan Palach ten čin provedl. Je pro mě zklamáním, že právě Jan Štern je proti tomu, aby se říkala skutečná pravda a ne "pravda" upravená podle přání současných mocných.
10. 02. 2013 | 08:34

vasja napsal(a):

Ale odchod kleptokratů při projevu Grebeníčka byl směšnej.
10. 02. 2013 | 08:35

Čankajšek napsal(a):

V tento nový památný den si připomeneme hrdinství těch, které socialistická vlast vychovala k vlastenectví a kteří své mladé životy položili za její svobodu na protest proti jejím okupantům.

Zároveň si připomeneme hanbu těch, kteří v honbě za mamonem odsoudili k potupné smrti z bezvýchodné situace ty, které ožebračili a kterým jejich kapitalistická vlast neuměla pomoci.
10. 02. 2013 | 08:36

Pepa Řepa napsal(a):

idiček
nehodlám se přít, který bolševik byl-vzhledem k jinému bolševikovi- mírnější a myslel to jinak. To je pro chlapíka vyškoleného na Vumlu, pro Petra Uhla, neokomunisty nebo dnes pro historiky.
Coby kdyby, Trockij zakroutil krk Leninovi nebo Dubček zatípnul Husáka.
Nemám pochopení ani pro ty mírnější, kteří měli smůlu a prohráli.

Tady jde o něco jiného. Snahu vsugerovat, že Palach byl z dnešního pohledu levičák, tedy spolubratr dnešních komoušů. Viz Grebi i blisty.

Je to nestydatý pokus o usurpaci jeho osoby, jeho odkazu!!!!

Dále je to nesmysl, respektive opět ahistorismus jako u Benešových dekretů, snaha vidět jeho motivaci z pohledu dnešního dělení, kdy se to -vcelku demokraticky a někdy úsměvně-dělí na levouny a pravouny.

Jsem ze stejné generace. Tehdy člověk jeho věku naprosto nedělil svět tímto způsobem, byl tady bolševik a jeho ruská invaze vojsk.
Za pravouny byl opět chybně považován nacismus a ostatní byli revizionisté. Jiná verze než mírnější bolševik se tehdy vůbec nepřipouštěla, Tigrid byl satan, o kterém se nesmělo špitnout.
Palach se proti tehdejší invazi a okupaci postavil a obětoval život.

Je nesmyslné, spekulovat, zda by byl dnes členem levice či pravice, ale leccos napovídá zhnusení jeho bratra.
Kdo jiný ho znal lépe?

Opakuji: snaha o usurpaci jeho odkazu, přepsání dějin a ve svém důsledku znehodnocení jeho činu.
Chtěl jen korekci-podle komunistů.
To je potřeba lidem podsunout a dostat do čítanek.
Chce to ještě udělat z kněze a reformátora Husa komunistu.
10. 02. 2013 | 08:43

Lila napsal(a):

Soudruh Grebeníčk a jeho fan klub zapomíná, že podpora značné části studentů i veřejnosti vzala za své už po podpisu hanebných moskevských protokolů a návratu Dubčekova vedení z Moskvy v srpnu ´68. Slogan "Jsme s vámi, buďte s námi" se téměř přes noc změnil na "Už nejsme s vámi, už jste nám známí".

Studenti na jaře osmašedesátého nepochybně patřili k nejradikálnější části probuzené společnosti, mj. o tom svědčí tehdejší týdeník Student. Mladí intelektuálové, kteří neměli za sebou žádné staré hříchy, psali co chtěli - o politických procesech 50. let, o policejní zvůli, o emigraci, o arabsko-izraelském konfliktu i o Izraeli samotném, o radikálním studentském hnutí na Západě a trochu také o studentském hnutí v Československu. Týdeník Student dokonce referoval o rozhlasové stanici Svobodná Evropa a otiskl interview s jejími redaktory, natočený přímo v Mnichově.
Po fiasku Pražského jara ti probudilejší ze studentů definitivně opustili tehdy proklamovaný mýtus, že komunismus je krásná myšlenka, pokulhává jen její provedení...
Pochopili, že komunismus je nereformovatelný, totalitní systém. Proto také tisíce studentů a nemálo jejich učitelů odešlo do emigrace.

Samozřejmě, že jiný názor měli studenti jako byl Jan Palach a Jan Zajíc a jiný student Grebeníček, jehož otec se aktivně podílel na jakobínském teroru 50. let.

Lidé jako Grebeníček a Semelová, kteří v normalizaci vstoupili do KSČ, by si jméno Jana Palacha neměli vůbec brát do úst!
10. 02. 2013 | 08:50

Silvie napsal(a):

Neuznávám sebevraždu jako způsob boje proti jakémukoliv režimu!!!
Totalitním režimům je to absolutně putna.
Sebevraždu ale akceptuju jako "protest" proti nesnesitelné "lehkosti bytí" a projev svobodné vůle člověka.
Žádný sebevrah se ale nikdy nemůže nacházet v optimální duševní rovnováze, jinak by nebyl schopen překonat vlastní pud sebezáchovy.

Za hrdinskou sebevraždu považuju zásadně jen sebevraždu, která má za úkol ochránit přeživší (viz obklíčení parašutisté apod.).
10. 02. 2013 | 08:58

Silvie napsal(a):

Vasja
Tak to jsme měli naprosto stejný pocit.
Pindy Černochové, která se chtěla blýsknout jako správná "svazačka", byly nanejvýš trapné.
V tomhle státě už jen gauner mentoruje gaunera a já nějak už na tohle divadélko nemám dost silný žaludek. Brát si "světce" do huby by neměli ani bolševici, ani ostatní straníci, protože to je ta nejlůzovatější lůza ve státě.
Ať dál v klidu kradou, ale nechť přitom aspoň nemoralizují.
10. 02. 2013 | 09:04

tata napsal(a):

Almo G™

Díky do doby než sem si přečetl co skutečně řekl GREBENÍČEK,TAK SEM SE TAKY VYJADŘOVAL HLOUPĚ,skutečně je zarážející bohužel jak se člověk nechá strhnout tou masáží polopravd,v mém případě protože GREBENÍČKA NEMUSÍM a s jeho názory ač sem levicový většinově nesouhlasím...........tak po přečtení jeho proslovu sem skutečně nenašel nic za co by měl být pranýřován.

J.V............VÍTE JE ROZDÍL a já VÁM VÁŠ nazor neberu,co jste odpověděl Almovi,ALE TO že si ho opozice proti KSČ VZALA JAKO SYMBOL,respektive se jím i stal,neznamená že vyřčený jiný pohled a dá se říct že podle dokumentu blíže pravdě,pak je nazor hanebný.................ve své podstatě nalepkujete respektive činíte za co kritizujete byvalí režim........protože to řekl GREBENÍČEK......ČLOVĚK BY MĚL hodnotit obsah nikoliv osobu........sebekriticky musím říct že do přečtení sem podlehl masaži také.........chybovat je lidské zustávat v klamu před skutečnosti je pravě cesta k totalnimu systému.............a ktomu má tento antikomunismus nakročeno zas je jen jedna pravda,jeden názor spravný.

Samozřejmě že z UST Grebeníčka TO není vhodné ..........ale obsahově není proč,co řekl je pravdě rozhodně blíže než to co se k tomu rozpoutalo......i k zlodějovi by jsme neměli automaticky přisuzovat krádež když nekrade v konkretním případě,jen ty krádeže co spáchá........tento příměr je myslím vystihující.

VÍTE věčina antikomunistů má plná usta demokracie ale podporuje totalistické praktiky
10. 02. 2013 | 09:33

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k těm komunistům. Nejde o usurpovaní si Palacha celou dnešní t.zv. dnešní levicí-opět ahistorismus- ale její komunistickou a neokomunistickou částí. Tady je jasné i vyjádření Zemana.

Komunista se nezměnil a nezmění, jen hodil jinou barvu jako chameleon, aby přežil a vystrkuje tykadla. Socana čeká těžká doba, až bude s nimi u vesla.Kam se hrabou Vévé.
Je to obdobné, jako kdyby si na Johanku dělala nárok pouze krajní francouzská levice.
Palach patří všem, kteří neskousli vstup vojsk a následnou bolševickou normalizaci.
Semelová nebo Grebeníček ať vůbec jeho jméno nevyslovují. Nerad bych se dožil doby, kdy se budou potomci učit, že to byl komunistický reformátor.
10. 02. 2013 | 09:35

kuona napsal(a):

Lilo,

ale to je nesmysl komukoliv zakazovat brát si do úst čísi jméno.Jak by potom proběhl někde soud atd? Jak psal Zigmund Freud:Jakékoliv TABU je známka primitivismu--výrazný znak divošských kmenů.
Jiná věc je kdo a co říká,proč...
Mne jen fascinuje kolik lidí z dneška -vlivových má podle tisku rodiče poznamenané kolaborací s nacismem:Klausová-Mištíková,V.Havel,K.Schwarzenberg,Evžen Erban, ...
a ještě více z padesátých let :Grebeníček,Komárek,Kohout,Švermová,Zápotocký,Nezval,..

Proto si myslím,že ti hlavní exponenti roku 1968 měli proti mnoha dnešním velmi čistý štít osobně -jako Husák a Dubček.Ale přesto svou dobu víceméně "po komunisticku" nezvládli,obdobně dnešním,kteří ji nezvládli po "kapitalisticku".
V tom bych viděl příznak toho,že "totalitní myšlení"-ať nacistické nebo i "z padesátých let" nedává schopnosti řídit jakýkoliv společenský systém-a to dokonce ani potomkům takto nečistých předků.A v tom je zrádný argument,že děti za rodiče nemohou,když plodí i takové případy,že rodinná genese se asi výchovou přenesla na děti.Matka M.Topolánka-sekretářka Mamuly a jiné méně známé.V tom jak lehce se smiřujeme s fakty typu,že Patočka nežije a jeho kolegyně Šiklová je populární pravdoláskařkou svých kruhů a kolega jiný europoslancem za KSČM.Ne že by neměli právo -ale nedojasněnost mechanismů.Nakonec vrcholí osobním útokem na jistého Voříška,který s tím mohl mít třeba společného málo.Vrcholí útoky na neznámou Baborovou.Ale titáni totality -Remkové,Burianové,Motejlové-Zápotočtí, v pohodě a peřince.Útokem na Voříška vedeným synem tvrdé komunistky,vystudovaným v Německu,komunistky z parlamentu poválečného,který uskutečnil maximální tvrdost v čem se dalo vůči komu se dalo.
Nelíbí se mi přenos agresivity ze zbabělosti z konzumentů a původců totality na lidi,kteří s tím co do původu měli společné nic a často naopak.Blábol Pepy Řepy o mírném bolševikovi.Místo aby popravdě řekl:Ne zvrhlém,eticky normálním člověku,díky nimž žijeme.Takový jako on bude k těm kdož životy jiných zničili vždy přihlížet shovívavě,protože podle něj se "pokoušeli" pouze reformovat zastavenými ostatními sviňárnami nereformovatelné.Pepa Řepa často obhajuje zvrhlíky,domnívaje se mylně,že z tisíců politických konfesí doba znala vždy jediný:bolševika.Klást rovnítko nacista=kolaborant=jejich oběť nelze.
10. 02. 2013 | 09:38

aga napsal(a):Hm, to mi se zase zdá, že Palacha vytahují z hrobu po 23 letech ti, kterým vadí příliš pomalé vymírání voličů levice, a naopak její vzrůstající preference. A pokud byste se podíval do jejich rodokmenu nezaujatěji, našel byste mezi jejich předky mnoho kolegů Grebeníčkova fotra. Potomci si prostě jen rozdělili strany, aby nebyla všechna vejce v jednom koši, a v okrádání a likvidaci národa se skoro spravedlivě střídají. Na prohlasování těch nejnemravnějších věcí se až dosud dojemně shodují, a nemyslím, že by se na tom v budoucnu něco změnilo.
10. 02. 2013 | 09:41

aga napsal(a):Podle toho Vašeho nově probuzeného ajfru by se zdálo, že s tím pozdním uctíváním zápalné oběti přišli komouši - tedy myslím členové KSČM. Unglaublich.
10. 02. 2013 | 09:44

Pepa Řepa napsal(a):

kuona
mě i Motejla vynechte -soudruhu.
Chodíl jsem občas za ním do AK v Ječné nebo do Mělnické, kde tehdy bydlel, znám jeho názory.
Otírejte se soudruhu o někoho jiného.
10. 02. 2013 | 09:49

Radkin Honzák napsal(a):

Ztráta paměti je úkaz zajímavý a nebezpečný. Když tu všichni vykládají o tom, jak jsme chtěli spět k zářným zítřkům pod vedením reformované KSČ, zcela zapomněli, že tu byly také jiné myšlenkové proudy.
Byl to především K231, početně sice omezený. morálně a politicky dost silný a ten rozhodně nechtěl pod křídla moudré strany.
A pak KAN - Klub angažovaných nestranníků - jehož členská základna se rozrůstala do řádu statisíců s programem pluralitní společnosti. Hlasitě se ozývali také představitelé politických stran násilně sdružených do "národní fronty".
Liga pro lidská práva, zakázaná na podzim 1969 také neměla v programu dělení občanů na dvě kategorie.
To jen pro připomenutí atmosféry roku 1968 a 1969.
10. 02. 2013 | 09:59

aga napsal(a):

Prý měl někdo tu drzost poukázat v rozpravě k důvodové zprávě na to, že se zatím noví uctívači ani neobtěžovali opravit Palachův dům. Proč by to dělali, že, tady je poměr mezi náklady a ziskem daleko nepříznivější než udělat laciné gesto a vytlouct na něm politický kapitál.

Navíc, v šumu této hezky zinscenované přestřelky nad mrtvolou oběti politiků a jejich potomků zanikne to důležité, co pro nás nyní při nově rozdaných kartách připravují..

O dvouapůlhodinové schůzce Zemana se Švarcíkem jsme se dozvěděli kulový...
10. 02. 2013 | 10:04

aga napsal(a):

RH

Proč tomu říkáte ztráta paměti? V mém případě by se dalo spíše hovořit o prozření - soudruzi všech barev se během těch let odkopali do mrtě, a rozpor mezi jejich programy a slovy na jedné straně a jejich skutečnými úmysly se ukázal ve své nahotě.

Captcha: reform apostle
10. 02. 2013 | 10:07

Pepa Řepa napsal(a):

Radkin Honzák
KAN-já byl při založení na Slováči, přimotal jsem se k tomu náhodou, hrál tam kamarád tradiční džez a pak se řečnilo. Měl jsem číslo okolo 50.
I to mělo své mouchy. Na prvního máje jsme řvali se Svobodou za svobodu. Za pár let bych si nafackoval, co jsem byl za mamlasa a sbaštil generála Svobodu.

To jsou ti reformovaní.....teď vylézají zase z děr a kážou o totalitě v nás, kdepak bolševik, to byla tolerance a samoreformovanost.Ti neposlouchali Tigrida nebo Medka prošoupaly patery tesiláče na schůzi KSČ mudrováním, coby kdy ten Zinověv nebo jiný "reformátor" vyhráli....

Ztráta paměti je úkaz zajímavý a nebezpečný.
Tak, tak....
A pak ten Sviták v Kanadě.....darmo mluvit. Ale jedno mu třeba přiznat. Nikdy se nedostal seznam členů KANu do rukou bolševika, asi je spálil.
Doktore, po neděli si beru Vaši knihu do špitálu, dám vědět jestli zabrala.
Mějte se.
10. 02. 2013 | 10:19

Pepa Řepa napsal(a):

prošoupali...ale dyť je to jedno
10. 02. 2013 | 10:21

Anastazie Králová napsal(a):

Jen by mne zajímalo,proč nikoho nezajímají TY NAHRÁVKY-ZVEŘEJNĚNÉ V R.1990.
Vy,věhlasný hlasateli morálky-ano,myslím Vás,RADKINE HONZÁKU-JSTE JE JISTĚ SLYŠEL.
mIMOCHODEM-MATKA j.pALACHA NEMĚLA SÍLU VIDĚT SVÉHO SYNA A BRATR SE O TO PRÝ ANI NESNAŽIL.
Tak se obávám,že film Hořící keř bude stejná fikce jako REQIEM
PRO PANENKU-TAM NEZVLADATELNOU ROMKU VYSTŘÍDALA NĚŽNÁ PLAVOVLASÁ BLONDÝNKA.

Už se těším,jak budou tvůrci za pár let vykládat /stejně jako Josef Klíma/-že jim byly podstrčeny zfalšované doklady.

P.S.Pouštíme si nahrávky TGM,J.Masaryka,Beneše.
Proč nikdo nemá zájem slyšet Jana Palacha/mimochodem-v té době naše TV opakovaně ukazovala hořící budhistické mnichy,kteří tak protestovali proti válce ve Vietnamu /
10. 02. 2013 | 10:35

Almo G™ napsal(a):

R.Honzák: Souhlasím, že by ztráta paměti měla katastrofální důsledky. Proto je tak důležité vycházet nejlépe z nezkreslených a nikým neinterpretovaných dobových dokumentů. Např. toto chtěl Akční výbor pražských vysokoškoláků (Uváděl jsem už výše, ale asi jste si nepřečetl: http://www.blisty.cz/art/67440.html
10. 02. 2013 | 10:39

mb napsal(a):

Anno, proč považujete tenhle šternův blog za idiotskej ?

hamplové blog je jasnej ... ale tenhle je dobrej, myslim, zdravim ...
10. 02. 2013 | 10:49

mb napsal(a):

omlouvám se , použila jste slovo: šílené ...
10. 02. 2013 | 10:51

aga napsal(a):

mb

Já si dovolím. Taky ho považuju za šílený, celá ta teorie "konečného života", který nejlépe konzumujeme tím, že se v zájmu "svobody" upálíme (nejspíš proto, aby o tom pak mohli neupálení žvanilové svobodně spřádat šílené teorie) je šílená.
10. 02. 2013 | 10:55

matů napsal(a):

Nechtěl jsem,musím.Jestli jste se dívali a poslouchali diskuzni příspěvek p.Grebeníčka,museli jste vidět také odchod pravicových poslanců ze sálu.Viděl jsem mezi něma všechny komunisty,kteří vstoupili do KSČ před r.1989.Pravda se špatně poslouchá.Škoda,že tento projev neříkal nějaký komunista,který byl po r.1969 vyloučen i když byl pronášen Grebeníčkem,který také nesouhlasil se vztupem vojsk SSSR,nebyl přesvědčivý.Asi se ostatní báli toho,co řeknou lidé.Jediný,který to vzal na sebe byl Grebeníček a řekl pravdu,kterou někteří komunisté v ODS nevydrželi.Asi se zastyděli a proto odešli ze sálu.Zato novináři opět papouškují co si přeje vládní elita.Pánové novináři,vpomeňte si na heslo z let 1968 a 1969.Budeme s váma,když budete s náma.Nebylo špatné,prozatím jste proti nám,PROBUĎTE SE konečně.
Využít Palacha pro svoje účely a zakrytí svých hanebných skutků,je podlost,která se nezapomíná.Pravičáci by neměli vůbec brát jméno PALACH do úst.Ještě p. Zemanovi,vám vadí kdo to říkal nebo co říkal,nerozumím vám?Toto vzkazuje pamětník,který byl vyloučen ještě před prověrkamy r.1940.
10. 02. 2013 | 10:55

Zdeněk Brom napsal(a):

Almo G:

No když už tak dbáme na ty dobové dokumenty, tak tady je jeden zásadní:

http://web.quick.cz/pr/history/pouceni.htm

Z toho mi vyplývá, že Jan Palach byl stoupencem pravicových revizionistů.
10. 02. 2013 | 11:05

mb napsal(a):

aga ... no díky, aspon jste napsal, co považujete za šílené ... já si myslím, že to do jisté míry dává smysl ... je to mezní volba ... asi to souvisí s nadějí 68 a s rychlostí toho, jak se tato naděje začala rozplývat ... ( navíc palach byl citlivej a v rusku osobně byl ) ... a mel na koleji plakat s tibetskymi mnichy (inspirace) ... to co převedl palach v 69 se děje v tibetu ´dnes a denně´... je to mezní způsob protestu ( štern řekne revolty) ... vy se můžete rozhodnout, jakým způsobem budete protestovat ( revoltovat ) a tento je jedním z nich ...

... považujete li svobodu za tak cenou ... tak proč se pro ni neupálit, ne ... ???

( pokud se to ovšem někoho kolem vás dotkne a bude mít nějaký impakt a i o tom myslím štern hovořil ...)

tak se mějte hezky ...

/mimochodem upálený tunisan spustil arabské jaro ... jež je částečně zrychlenou analogií i k naší revoltě/revoluci /
10. 02. 2013 | 11:06

resl napsal(a):

Komunisti mají jeden jediný zájem, zapomenout na Palacha, jeho nemravné vykopání z hrobu a celé pozdější stíhání všech, kteří se chtěli zůčastnit jeho "nového" a vynuceného pohřbu ve Všetatech. /TV má záznam ze Všetat, kde předkládá své nože a podobné zbraně a lže divákům zcela veřejně/. Sám jsem tam jel a byl zastaven asi 5km od Všetat, s tím, že nikdo dál nesmí. Na dotaz proč, jsem byl "instruován," že mně bude odebráno OTP za technický stav auta bez prohlídky a bezdůvodně. Což se během asi 14 dní stalo. Další lidi byli zatčeni hned po příjezdu vlaku na nádraží /TV-záznam existuje/. A protože významný den jeho upálení, by jim do budoucna připomínal všechny jejich podlosti, dostali poslanci KSČM za úkol stůj co stůj, zabránit přijetí tohoto předloženého zákona. V tom strachu ze své minulosti je to celé zoufalé vzepětí Grebeníčka, kterého strana pověřila, protože jeho pověst je už zcela zdecimována. Ne tak pro "dalimíra," "pamětníka" a dalších voličů komunistů, kteří se úporně snaží vydávat za demokraty, jen jim to často ulítne a zjeví se, jako nazí, primitivní komunisti ve své pravé podobě.
10. 02. 2013 | 11:10

Almo G™ napsal(a):

Z.Brom: "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ byl dokument, který Ústřední výbor KSČ schválil 10. prosince 1970"
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C4%8Den%C3%AD_z_krizov%C3%A9ho_v%C3%BDvoje

"Jan Palach (11. srpna 1948, Praha – 19. ledna 1969)"

Rok sem, rok tam, vidím, že to pro vás nehraje roli. Není dobový jako dobový.

Samozřejmě, že záleží na tom, kdo posuzuje. Např. pro zdejší bývalé členy KSČ, dnes kované pravicové soukmenovce, je krajním levičákem kdokoliv nalevo od Pinocheta. Pro kovaného stalinistu bude pravicovým revizionistou kdokoliv napravo od Stalina. Ale nás přece nemusí zajímat, co kdo o kom řekl. Stačí se podívat, co kdo chtěl.
10. 02. 2013 | 11:18

Almo G™ napsal(a):

resl napsal(a):

"Komunisti mají jeden jediný zájem, zapomenout na Palacha"

Zřejmě proto M.Grebeníček pro významný den J.Palacha hlasoval, kdežto K.Schwarzenberg nikoliv.

Z toho vyplývá, že K.Schwarzenberg je komunista. :-)
10. 02. 2013 | 11:20

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Almo G™ 10:39

Četl jsem to. Jistě - nezapomínejme však na to, že vysokoškoláci za sebou měli dvacetiletou životní zkušenost a jiný model si neuměli ani představit.
Ti starší ano - a ty mladší se jim o něm dařilo přesvědčovat.

Takže představa, že jediným myšlenkovým proudem té doby byly ideje reformních komunistů je nesprávná. Navíc Palach se vymykal většině svou o mnoho větší vzdělaností. Podobně jako Kryl a další. Neodvozujme Palacha od prohlášení akčního výboru vysokoškoláků!
10. 02. 2013 | 11:39

Zdeněk Brom napsal(a):

Almo G™ :

Schválený byl skutečně 10. 12. 1970. Vznikal ale už konce roku 1968.

Pokud vím, byl závazný i pro Grebeníčka a ten s ním neměl žádný problém.
10. 02. 2013 | 11:41

Almo G™ napsal(a):

"Takže představa, že jediným myšlenkovým proudem té doby byly ideje reformních komunistů je nesprávná."

Myslím, že nikdo nic takového netvrdí. Někteří lidé té doby si prostě vybrali ideu "Pražského jara" a vzali ji za svou. Nemá smysl z nich dne dělat odpůrce komunistů. Mj. proto, že stále žije spousta pamětníků a Palachových vrstevníků, kteří se shodují na tom, že Palach rozhodně antikomunista nebyl.
10. 02. 2013 | 11:46

Almo G™ napsal(a):

ZB. Pro mě nevýznamná věc a odklon od tématu.
10. 02. 2013 | 11:47

resl napsal(a):

Almo G,
na ironii si nechte malé děti, které byste ještě mohl zblbnout. Hlasování G. s tím nesouvisí, pokud znáte podlé praktiky soudruhů. Důležité je zaseté zlé a lživé slovo a toho G. dosáhl. Také díky takovým malým soudruhům, jako jste vy. Uveďte, zda jsem něco z toho, co jsem napsal, lhal. Takže se zoufale točíte na zvednuté bolševické pařátě a to je dost málo. Nestojíte mi za rozvádění názoru, jste už léta přesvědčen a ani jste soudruha Grebeníčka k tomu nepotřeboval. Jen tady nebalamuťte ty, co v té době nežili.
10. 02. 2013 | 11:47

Al Jouda napsal(a):

V roce 1968 se jevili reformní komunisté jako jediná reálná síla, která je schopná vyvést národ z marastu totality. Jan Palach jako mladý a nezkušený vlastenec jim na to skočil ale invaze vojsk VS a zlomení reformátorů na jednání v Moskvě ho strašně zklamalo a dohnalo až k zoufalému činu sebeupálení. Historie se opakuje, protože po roce 1989 nebyli komunisti vůbec potrestáni a překabátili se do jiných politických stran včetně KSČM.Zneužili popularitu Václava Havla, který jim zase uvěřil, a proto razil heslo : "Nejsme jako oni". Kdyby byl takový idealista jako Jan Palach, tak měl v souvislosti s uzavřením opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD ideální příležitost jej následovat.
10. 02. 2013 | 11:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Almo G™:

Aha, takže věříte jen dedukcím, které si sám provedete a pak je uznáte za závažné. Tak hodně štěstí.
10. 02. 2013 | 11:53

Almo G™ napsal(a):

resl: Nechcete začít tím, že si přečtete, co skutečně M.Grebeníček vyslovil?
10. 02. 2013 | 11:54

Bestia triumphans napsal(a):

marxík napsal(a):
"Bestia
Momentálně je ( mluvil jsem o rovné soutěži). Ale co se bude dít, až tuto soutěž vyhraje komunista, to si dovolím i trochu předpovědět. "

Tak do toho, jsem zvědav...
10. 02. 2013 | 11:56

aga napsal(a):

mb

Já jsem ale neřekl, že šílený byl ten Palachův čin, to si netroufám posuzovat (spíš pan doktor Honzák by mohl). Šílený je Štern a jeho obludná teorie. Ať se sám upálí dle své ctěné libosti v zájmu čehokoliv, ale ať se nepřiživuje na cizí oběti takovýmto parazitickým způsobem. A ať si vzpomene na následky publikace Utrpení mladého Werthera. Povzbuzovat mladé k tomu, aby své infantilní "revolty" proti autoritě řešili tímto způsobem je sadistický zločin.
10. 02. 2013 | 11:56

linick napsal(a):

to Pepa Řepa:

Vy naprosto osobním způsobem převádíte zcela neosobně napsané "kuonou"na sebe a O.Motejla,o čemž text kuony nebyl.
Já tu podstatu toho nakousnutého dilematu vidím v tom,že Nečas vyhodil postupně Klapzubovu jedenáctku ministrů a nikdo to dál nesleduje,nedramatizuje,těch deset vyhazovů.Bývalé tragédie socialismu.Neprošli sítem premiéra.Ale 40 let komunismu tady všichni od rána do večera prožívali znovu a znovu křivdy toho a toho papaláše za komunismu.Snad nemusím ty desítky jmen a případů už notoricky známých opakovat.
Ale přitom titíž zásadoví komunisté v padesátých letech zabili nejvíce komunistů,antifašistů,vězňů koncentráků,židů...?
Když Vám Pepo Řepo by někdo řekl,že prostě se svoločí z padesátých let nebyl možný ani reformní komunismus 1968-9,ale neprošlo to u lidí ani přes synáčky a dědečky po roce 1990 dodnes,tak Vy každému odpovíte jak jste napsal.Svoloč bolševik,lhář mírný komunista.Pokud by jste potřeboval kapitalistickou avangardu z nemírných komunistů tak ji můžete mít v tisících vydání,pokud nejste náhodou ze slepeckého ústavu.EU to nechce ani od Klause,ani od Zemana.Ani omylem.Radši tady bouchneme dveřmi první,aby nám je nepřibouchli zcela.
Já pouze říkám,že soudě podle blogů o Voříškovi,cestách do Aleut a podobných se mi nejeví vymizení Rudé záře nad Kladnem již nepochopitelnou jako předtím.
Byly doby,kdy skutečně zaťatá pěst byla symbolem nemalé síly,ale desítkami let se proměnila v dlaň otevřenou:stačí vložit penízky a je po boji za já nevím co než to co hřmělo jako Spravedlnost snad od matky Boží.Koneckonců nedávno Kladno zvolilo syna dopisovatele z Indonésie z doby kdy tam naráz pobili 1 milion komunistů v pár dnech.Za vlády přítele A.Novotného-Sukarna.Od komunistů se totiž čeká většinou více než se jenom líbit a být reformní.Čeká se od nich intelekt místo zaťaté pěsti,SLIBŮ MĚKOSTI,MODERNOSTI..obvyklé formy rozplizlosti,jalovosti a politické prostituce podřadných stran.
10. 02. 2013 | 11:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Kupodivu se v debatě zapomíná na Poláka Ryszarda Siwiece, který se na protest okupace Českolsovenska upálil už 8. září 1968.

Věděl o jeho činu Jan Palach?
10. 02. 2013 | 12:00

resl napsal(a):

zpráva STB o Palachovi komunistické vládě.
http://www.cibulka.com/stblist/d24.htm
10. 02. 2013 | 12:00

Almo G™ napsal(a):

ZB: "Aha, takže věříte jen dedukcím, které si sám provedete a pak je uznáte za závažné."

...napsal ZB poté, co jsem se odmítl zabývat tím, jak Palacha viděli jeho odpůrci.
10. 02. 2013 | 12:00

mb napsal(a):

aga, neporozuměli jsme si ... nemyslím si, že si myslíte, že čin palacha je šílený ... já si jen myslím, že šternova teorie může dávat smysl ( já ten blog četl jen jednou a nevím zda se k němu chci čtenářsky vracet ) ...

chápu jej ve smyslu krylovi: ÚLOHA OSOBNOSTI V DĚJINÁCH SPOČÍVÁ V OCHOTĚ DOTYČNÉ OSOBY ZEMŘÍT NEBO SE NECHAT ZABÍT DŘÍVE, NEŽ STAČILA ODVOLAT ...

myslim že nějak v tomto smyslu to štern myslel ... a vyzdvihl bych ten OZVUK ... ( je to mimochodem stejné jako s kristem ... když zemřel na kříži pes po něm neštěkl ...) ... dokázal se ovšem prosadit později, svým ozvukem ...

tak jako se ozvukem, rezonancí palach dokázal prosadit ( v o něco změněnějších podmínkách ) za 19/20 let ...

zatím zdravím ...
10. 02. 2013 | 12:07

aga napsal(a):

mb

Cítíte rozdíl mezi obětí Husa a Palacha? Pokud ne, nemá cenu snažit se vám ho vysvětlit.
10. 02. 2013 | 12:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Almo G™:

Jste kouzelný. Odmítáte se zabývat tím, jak Palacha viděli jeho odpůrci, ale slova odpůrce Jana Palacha, tedy M. Grebeníčka, tady pitváte do mrtě.

Pravda. Grebeníček nejprve byl na straně Jana Palacha, pak zase ne a teď už zase ano.

Navíc se dopuštíte manipulace. Bohužel nevíme, co skutečně Jan Palach chtěl. Vaše konstrukce, které jsou odvozeny ze selektivního výběru dokumentů BL, jsou pouze teoretické konstrukce.
10. 02. 2013 | 12:10

prorok napsal(a):

Svetlonoš Benda

Z pochodně se kouří
plamen oči mhouří.
Mhuř si oči! Mhuř!
Kdyby se z ní nekouřilo
bylo by nám hůř.
10. 02. 2013 | 12:19

mb napsal(a):

no ten rozdíl je asi takový ... že hus byl inspirací pro palacha, nikoli naopak ... zdravím ... připomenu že palach byl historik ( studoval historii) ... zdravím ...

jo ještě k tomu zda byl palach napravo nebo nalevo ( což je ujeté ale budiž)

palach se rozhodně neupálil pro klausovu ideu: trhu bez přívlastků a maximalizaci vlastního zisku ...

s pozdravem ...
10. 02. 2013 | 12:19

Zdeněk Brom napsal(a):

Také by mě dost zajímalo, jak Grebeníček do svých tvrzení napasuje sebeupálení Josefa Hlavatého v Plzni (20. leden 1969), Maďara Sándora Bauera (20.leden 1969) a Rumuna Mártona Moysesa (13. únor 1970).
10. 02. 2013 | 12:19

BP napsal(a):

Jan Palach se od jeho činu až do 17.11.1989 připomínal jedenkrát ročně - ve 2.polovině ledna - ač se to nesmělo,
od 17.11.1989 se připomíná opět jedenkrát ročně - ačkoli se to již smí.
Jímá mě hrůza že komunistický veterán Grebeníček - 23 let po změně poměrů - "něco plácne" a chytnou se toho nejen všehoschopná media, ale i všichni politici! KSČM si lepší reklamu zdarma ani nemohla přát. Navíc mohla ulovit své nové voliče ve vodách dnešních dvacetiletých.
Jaké měl Jan Palach OPRAVDU poslání, KDO za ním stál, KDO ho (ne)mohl vydírat, jaké měl vztahy s Janem Zajícem, Evženem Plockem, Polákem Ryszardem Siwiecem, Maďarem Sándorem Bauerem a jinými ... - to s dovolením věděl jen on sám. Jakékoli licitace jako na tureckém trhu jsou zbytečné!!!
Jen škoda mladého života a chápu utrpení jeho matky.
KSČ byla jiná od r.1921, za války, v r.1946, v r.1948, v 50.letech, v r.1967, v r.1968, v r.1969, v r.1977 ...
Nezapomínáte trochu na to, že v KSČ - jakožto tehdy jediné činné straně - mohli být i lidá dnešního naturelu ODS, ČSSD, TOP 09 ...?
ODS byla také jiná za Klause, Topolánka, Nečase ...
Shodněme se na tom, že necháme teď zase chvíli Jana Palacha spát ...
10. 02. 2013 | 12:25

BP napsal(a):

proroku, pěkně jste si upravil budovatelskou báseň z komunistického slabikáře ... Z továren se kouří, slunce oči mhouří ...
A takhle to je u nás se vším. Media (občané, politici ...) něco vytrhnout z kontextu a udělají z toho "pecku" ...
10. 02. 2013 | 12:29

Historik, ekonom. napsal(a):

Tenhle bordel a rokradení to mohly být už v 1969. Škoda, nepodařilo se. Už bychom věděli co je co.
10. 02. 2013 | 12:32

kokoshka napsal(a):

Nevim o co tady jde,nečetl jsem"ručnik" od Šterna a nezvladnu ani celou diskusi,pokud nekdo chce obhajovat nesmyslne sebedestruktivni chovani psychicky narušenych jedincu tak ma davat za pravdu stovkam sebevrahu v každe zemi v každe dobe ktere před tim než skočit z mostu napiše"Sbohem,kruty svete..."a vstava na uroven labilniho psychotika z oddeleni v Bochnicich.
Ted muže komunisticky režim a sovetska okupace i za každeho kdo dobrovolne pacha hrich sebevraždy,ano Grebeniček donesl Palachu kanistr benzinu a zapalil sirku,to jsou bestie,ti komanče,ja vedel že v tom ma prsty!
10. 02. 2013 | 12:32

D. napsal(a):

Grebeníček je neostalinista, komentoval Zeman výrok o Palachovi
http://zpravy.idnes.cz/grebenicek-je-neostalinista-rekl-zeman-dyw-/domaci.aspx?c=A130209_171247_domaci_neh
10. 02. 2013 | 12:33

malalaj napsal(a):

soudruh grebeníček to trochu popletl. chtěl říct, že palach se upálil na podporu KSČ a bratrské pomoci ruských tanků.
10. 02. 2013 | 12:34

Radkin Honzák napsal(a):

Měli bychom vzít na vědomí zásadní věc: Rusové sem nevtrhli kvůli reformním komunistům, ale kvůli tomu, že těm se to začalo vymykat z ruky. Dva tisíce slov - byť napsaných jedním tehdy jejich členem - se jim už zatraceně nelíbilo.
10. 02. 2013 | 12:36

kokoshka napsal(a):

Opravdu nejvyšši mira nezamestnanosti a rekordni počet bezdomovcu mohli bejt o 40 let dřive,nakonec ty socky stejne umrznou,zemřou na chlast nebo tuberu,tak ten ohniček je aspon rychlejši!
10. 02. 2013 | 12:37

SuP napsal(a):

resl -
(10. 02. 2013 | 11:10)
Hodně dobrý!!
10. 02. 2013 | 12:39

Almo G™ napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

"Jste kouzelný."

--- Děkuji.

"Odmítáte se zabývat tím, jak Palacha viděli jeho odpůrci,"

--- Ano, znám váš "odkláněcí" způsob diskuse a odmítám se zabývat podružnostmi. Blog je o "hanebném a hnusném" projevu M.Grebeníčka o J.Palachovi.

"ale slova odpůrce Jana Palacha, tedy M. Grebeníčka, tady pitváte do mrtě"

--- Samozřejmě, že ano. O nich je totiž Šternův blog, nikoliv o tom, co říkali dva roky po smrti J.Palacha jeho odpůrci - autoři zvacího dopisu a jiní. Ale podstatou mých příspěvků je zejména poukázat na manipulaci v českých (zejména veřejnoprávních) médiích, která v duchu stranické linie ODSTOP09 a zcela překroutila Grebeníčkova slova. Chtěl jsem také vědět, co je na projevu M.Grebeníčka tak "hanebného a hnusného". Bohužel autor mlčí, přestože, pokud vím, diskuse obvykle čte.

"Pravda. Grebeníček nejprve byl na straně Jana Palacha, pak zase ne a teď už zase ano."

--- To nevím. Vím jen, že si jej lživě přivlastňují lidé, kteří mají z minula nějaký ten škraloup a dnes by jej chtěli využít jako štít ve svém opožděném antikomunistickém boji.

"Navíc se dopuštíte manipulace. Bohužel nevíme, co skutečně Jan Palach chtěl."

--- Nevím, co je na uvedení svědectví jeho vrstevníků a blízkých kolegů manipulativního. Podle mě nic.

"Vaše konstrukce, které jsou odvozeny ze selektivního výběru dokumentů BL, jsou pouze teoretické konstrukce."

--- Ok. Máte stejnou možnost je doplnit jinými pohledy. Pokud jde podle vás o "selektivní výběr" (?), sem s dalšími svědectvími jeho souputníků. Nedělá mi problém si přečíst všechny a udělat si na jejich základě vlastní názor.
10. 02. 2013 | 12:39

mb napsal(a):

eto vaše dielo ...
10. 02. 2013 | 12:42

aga napsal(a):

mb

Kristus se neukřižoval - BYL UKŘIŽOVÁN.

Hus se neupálil - BYL UPÁLEN.

A oba předtím něco dokázali, jejich smrt nebyla jejich JEDINÝM argumentem.
10. 02. 2013 | 12:42

mb napsal(a):

aga ... kristus se nechal ukřižovat ...

a husa upálili ( protože neodvolal ) ... úloha osobnosti v dějinách spočívá v ochotě dotyčného zemřít, nebo se nechat zabít dříve, než stačila odvolat ...

aga argumentovat by se dalo i opačně ... sebezmaření mladého života ( který odkazoval k nějakým myšlenkám, ideám, principům, ideím, smyslu) ... je o to cennější právě o tu mladost ...

( kdyby se upálil 80ti letý člověk, tak by ho to taky bolelo ... ale ten zmařený potenciál by nebyl tak velký)

zdravím ...
10. 02. 2013 | 12:48

aga napsal(a):

mb

Vemte se se Šternem za ruce, a jděte agitovat na základky. Malá sedmiletá Krupauerová brečela, že už nikdy nechce vidět svět, ve kterém byl zvolen prolhaný Zeman, takže při troše snahy by se možná škrtla. O tu mladost by to bylo cennější.

Končím.
10. 02. 2013 | 12:51

mb napsal(a):

aga, já na základce učim, takže to je o.k. :-))

nevim proč vás ta diskuze tak vytáčí ?

ted žijeme v demokracii ... tak ( snad, dosud ) nemusíme volit mezní formy revolty ...

zdravím ...
10. 02. 2013 | 12:54

kokoshka napsal(a):

Radkin Honzak:
Meli bychom vzit na vedomi zasadni vec:Rusove sem nevtrhli ale byli pozvani tehdejši vladou(legitimni nebo ne,to se v Kremlu neřešilo),nebyli to jenom Rusove ale cela Warshawska smlouva včetne Polaku,Nemcu nebo Bulharu,nakonec ohroženi"naraznikoveho pasma"se ukazalo jako pravdive když se po rozpadu SSSR panove z Alliance obsadili všechny vojenske zakladny po odchodu Sovetu(ačkoli Gorbačev dostal slib na Malte že NATO se neposune na vychod)a začali ohrožovat Rusko,ale předtim si"trochu"vybombardovali Srbsko a Belehrad!
10. 02. 2013 | 12:57

SuP napsal(a):

Zdeněk Brom -
Je to zvláštní, že když potřebujeme někomu naznačit, že je magor, musíme napsat, že je kouzelný, aby to prošlo.
Nicméně přesně tyto blogy pročišťují vzduch, protože se tu každý podle svého naturelu projeví až na dřeň. A není tak úplně od věci si občas připomenout, koho potkáváme.
10. 02. 2013 | 13:04

resl napsal(a):

kokoschka 12:32, 12:57,

nepolemizujte, nemáte informace, jen komunistické dezinformace ze Sovětského svazu, tak vám soudruhu doporučuji držet vaše neumytá, zapáchající ústa. Přeložte si to do lidové mluvy, už jste se ji jistě naučil.
10. 02. 2013 | 13:09

kokoshka napsal(a):

resl:
Jasne,to už jsme vyučovali-špinave barbary,Kremlin,matrjošky,medvedi,balalajky...Ten smradlavy doušek studene valky ve Vas zanechal nesmazatelnou stopu,pro mne za mne,treba odpalte bombu na ruske ambasade když Vam tak pijeme krev,budete potom žit dlouho na statni utraty pokud nebudete moc ohejbat pro mydlo ve vezensk sprše,nas mnogo:-)A takove nepřatele jako Vaše blagorodi nestoji za řeč,čelili jsme takovym že jste proti Nim jako ružove batole!
Ted polemizuji-co delaji Amici v Afghanistanu,Iraku,Libyji,Syrii?Co delaji americke zakladny v byvalych sovetskych středoasijskych republikach a na koho namiřene Patrioty v Polsku?
10. 02. 2013 | 13:23

SuP napsal(a):

kokshka -
Zkuste se na to podívat třeba trochu z toho pohledu, že kdyby tam nebyli oni, byli byste tam vy. A zkuste se podívat na vaše přístavy s odstavenými atomovými ponorkami a na svá naftová pole na Sibiři a zkuste odhadnout, za kolik století dokážete ten bordel po sobě uklidit.
10. 02. 2013 | 13:33

SuP napsal(a):

A mimochodem, o ty Patrioty jste si napsali sami těmi kecy v Kaliningradu.
10. 02. 2013 | 13:35

resl napsal(a):

kokoschka,
vy akorát čelíte proti neozbrojenné opozici, tak jak to léta předváděl komunistický režim. Dokud máte pod kontrolou armádu a policii, tak vám to hrdinům , proti opozici šlape krásně. Jakmile se převaha přelije, už zahazujete své bolševické průkazy a měníte ideály. Východní, byzantský režim s likvidcí každého, kdo s vámi nejde, je na konci sil. To už ví i váš nedokrvený rozum a tak se raději uchýlil dál od východu. Žijte si tu krásně, ale nepouštějte si vaše bolšvická ústa na špacír v tak citlivé záležitosti, jako bylo přepadení malého státu, na což jste si pozvali a dále rozkazem řídili své komunistické armády. Teď zůstáváte sami ve svém špinavém brlohu a čekáte na ránu z milosti, kterou vám zaslouženě dají vlastní občani.
10. 02. 2013 | 13:48

xyzy napsal(a):

Kokoshka 12:57

Nemáte pravdu, vojska CELÉ Varšavské smlouvy k nám 21. srpna 1968 nevtrhla! invaze se neúčastnilo Rumunsko a Albánie, která nejenže se už od r. 1962 činnosti Varšavské smlouvy nezúčastňovala, ale dokonce pak v září 1968 na protest proti invazi tuto smlouvu vypověděla.

Nekomolte prosím fakta.
10. 02. 2013 | 13:48

kokoshka napsal(a):

SuP:
Jaky bordel prosim?
Pobaltske staty jsou nejchudši zeme EU,Ukrajina žebra o rusky plyn,ruzne Tadžikove lezou do Ruska za praci jako gastrbaitery,jenom Belorusko a Kazachstan jsou na urovni,protože tam maji spravneho načelnika-to je proste fakt!
Ten bordel v Gruzii po šilenem kravatožroutu uklizet nebudeme,uklidili jsme Čečensko cestou velkych obeti ale ted je o to nečem jinem!
Co ješte mame uklizet,Somalsko?!
10. 02. 2013 | 13:51

Drahobud napsal(a):

V roce 1969 jsem už nebyl žádný mladík. Okolnosti kolem upálení Jana Palacha si pamatuji dobře. Faktem je, že to co šlo do tisku, tehdy, zejména do Rudého Práva mělo již svojí úpravu. Podstata činu Palachova však pro mně zůstává stále stejná. Palach svým činem protestoval proti normalizaci, proti osobám podepsaným na zvacím dopisu pro vojska VS, zejména proti Šalgoviči a Bilakovi. Domnívám se, že proti KSČ, jako straně celkem, jeho protest nesměřoval. Je to můj názor. Proto z mého pohledu pan Grebeníček v historickém zdůvodnění nepochybil. Možná ve způsobu současného předložení, ale to už je otázka výkladu, nikoliv historické skutečnosti. Váš Drahobud.
10. 02. 2013 | 13:54

Jan K. napsal(a):

kokoshka:
"Rusove sem nevtrhli ale byli pozvani tehdejši vladou(legitimni nebo ne,to se v Kremlu neřešilo)"
Nebohý mužiku, kdo vám tohle nakukal? Jediný, kdo sem asijské hordy pozval, bylo 99 Pragováků.
Na druhé straně ovšem v SSSR dobře věděli, že naoko podpora reformmích komunistů je pouze zástěrka na přechodnou dobu, než vzniknou strany mimo Národní frontu a kdy při svobodných volbách vláda komunistů padne a s tím přijde SSSR o jednu ze svých kolonií. A to se SSSR, jako největším imperialistům dvacátého století pochopitelně nelíbilo.
Pokud jsou Patrioty v Polsku namířené proti Rusku, jak alespoň naznačujete, pak jsou namířené správně, protože imperialistické plány Ruska zdaleka nevychladly.
10. 02. 2013 | 13:54

kokoshka napsal(a):

xyzy:
To je statečne od Albancu a Rumunu,a pamatujete co za ten vdek dostal Čaušesku?Co s nim provedli nove spojence jako s Kaddafim?
Z jineho soudku:Mam připomenout kolik zemi se zučastnilo Hitlerova taženi na vychod a kdo vše delal zbrane pro Řiši?
10. 02. 2013 | 13:58

Anna napsal(a):

mb

Tento blog považuji za šílený, protože v něm pan Štern mj. napsal: "Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy." a to v době, kdy je studenty veden protest proti účasti KSČM ve vedení jihočeského kraje i formou hladovky.
10. 02. 2013 | 14:05

kokoshka napsal(a):

Jan K:
Klid hormon,Spartaku,nikomu v Rusku tato bezcenna nemecka kolonie nestoji ani za jednou divizi.
10. 02. 2013 | 14:05

Jan k. napsal(a):

kokoshka:
Věřit Rusům? Ani náhodou, co můžou, tak ukradnou.
10. 02. 2013 | 14:09

Ládik!!! napsal(a):

Pravdu díš, SuPe. Jako normálně.
10. 02. 2013 | 14:15

KOKOSHKA napsal(a):

Jan K:
Ne,my nekradli,kradli vaši soudruzi jako Havel,Klaus,Vondra,Kalousek...!
My v ramci RVHP u dodavali plyn a ropu pod cenou,my vam davali tanky a stihačky bez zlodejskych tendru,my jsme se snažili aby se neopakoval rok 1938!
10. 02. 2013 | 14:16

Jan K. napsal(a):

kokoshka:
A co takhle uran?
10. 02. 2013 | 14:27

Jan K. napsal(a):

kokoshka:
A co takhle Podkarpatská Rus?
10. 02. 2013 | 14:30

kokoshka napsal(a):

Jan K:
"A co takhle uran?"
A co takhle žit 60 let v miru nekolika generacim bez strachu z valky,to stalo za nekolik vlaku z uranem?
10. 02. 2013 | 14:33

mb napsal(a):

Anna ... a co vás na té větě pobuřuje ???

Zdálo by se, že Palachova oběť byla marná. Jenže přesně o dvacet let později se v jeho jménu a na místě, kde se upálil, začaly spontánně organizovat demonstrace proti totalitnímu režimu požadující demokracii a svobodu, tedy přesně to, co chtěl i Jan Palach. Palachův týden odstartoval revoluční proces odporu proti komunistickému režimu, který za pár měsíců definitivně padnul. Je nesporné, že symbolický význam Palachovy oběti uplatnil nakonec svůj revoluční a dějinný vliv. Všichni, kdo se v době Palachova upálení domnívali, že oběť byla zbytečná, se hluboce mýlili. Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy.

... vždyŤ jde asi právě o to, zda Palachova oběŤ byla zbytečná a marná anebo nikoli ...

to je smysl šternovy výpovědi: štern říká: NE NEBYLA , nebyla marná a zbytečná ...

a že i když se stane věc, která okamžitě nemá viditelný efekt, neznamená to, že by to vše bylo marné, zbytečné a bez efektu ...

taky proto si vypůjčil bilancování Havla v poločase charty ...

kde se řeší analogická situace ...

prostě něco se svým efektem může projevit později ...

asi jako když voda podemílá břeh ... ale ten se urve až o roky či desetiletí později ...

takto šternovu blogu rozumím já ... a nerozumím tomu, proč jej považujete za šílený ...

... zdravím vás ...

/ jo to co se děje ted nebo co se dělo během kuponové privatizace ... tak třeba oponovat tomu co se děje teď se může taky zdát marné, beznadějné nebo neúčinné, ale třeba se to (dějinně) zhodnotí později ... myslim, že to má štern na mysli ... /
10. 02. 2013 | 14:33

kokoshka napsal(a):

Podkarpatska Rus,aha...
Tam žiji puvodni Češi?,dostala se vam darem roku 1918-1939 jenom kratka přestavka,jaky narok na toto historicke uzemi narokujete?
10. 02. 2013 | 14:36

Rudi Koutek napsal(a):

kokoshka
Musim rict, ze uz me s tim vasim velkoruskym imperialismem nudite. Opravdu tomu vsemu verite, anebo jako Rus musite verit?
10. 02. 2013 | 14:38

mb napsal(a):

Z jineho soudku:Mam připomenout kolik zemi se zučastnilo Hitlerova taženi na vychod a kdo vše delal zbrane pro Řiši?
10. 02. 2013 | 13:58

to nám nemusíte připomínat, ze svého špatného svědomí jsme pak odsunuli sudetské němci i s masakry ...

akorat jsme nahradili jednu okupaci, okupací jinou ...

( no a když jsme v 68 začali dvíhaŤ hlavy, tak jste přispěchali vy, ´bratři´)

z jedné nesvobody do jiné ...

zdravím ...
10. 02. 2013 | 14:42

Jan K. napsal(a):

kokoshka:
Podkarpatskou Rus jsme dostali darem, vy jste nám ji ukradli, stejně tak jako část Finska kolem Vyborgu, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, východ Polska, Moldavii a další území v Asii. Kromě toho jste udělali kolonie z Československa, NDR, Polska, Maďarska, Bulharska, částečně z Rumunska.
Nevím, co má SSSR společného s 60 let míru v Evropě.
10. 02. 2013 | 14:43

kokoshka napsal(a):

Rudi Koutek:
Ja tomu veřim,jsem tak vychovan v lasce a vlastenectvi sve vlasti i když jsem ji opustil!
10. 02. 2013 | 14:44

Lila napsal(a):

"Zasedání ústředního výboru KSČ schválilo 16. listopadu 1968 mou demisi ze všech funkcí ve vedení strany. Zůstal jsem sice ještě řadovým členem ÚV KSČ, ale zasedání tohoto orgánu jsem se zúčastnil už jen jednou - v lednu 1969.

Toto zasedání začalo 16.ledna, v den, kdy se v Praze upálil Jan Palach. Když se zpráva o tom donesla na Hrad, kde zasedal ústřední výbor, přihlásila se o slovo známá lékařka dr. Helena Rašková a řekla, že se STYDÍ poslouchat řeči, které se tu vedou, a napadá ji, že i Jan Palach snad slyšel, jak se tu mluví, a to ho dovedlo k zoufalému protestu.
Po těchto slovech byla hrubými výkřiky z pléna přerušena, stalinisté a sovětští agenti z řad ÚV KSČ na ni doslova štěkali. Vilém Nový, který později proslul jako bezcharakterní přisluhovač normalizace, hned nato proslovil cynickou řeč o Palachovi. Smrt, která v následujících dnech otřásla svědomím celého národa, se nijak nedotkla většiny těch, kteří tu seděli - a měli všechno na svědomí.

/.../ Zmocnil se mě pocit fyzické nevolnosti, když část ÚV KSČ nesouhlasně hlučela a pokřikovala na Helenu Raškovou. Myslel jsem si, že v této společnosti se možná zase brzy začnou vzájemně zatýkat a snad i vraždit. Až to nastane, uzná asi i Kreml, že poměry v KSČ jsou zase docela normální."

Zdeněk Mlynář, Mráz přichází z Kremlu
10. 02. 2013 | 14:47

Anna napsal(a):

mb

Já nepovažuji tento páně Šternův blog za šílený z hlediska:
"vždyŤ jde asi právě o to, zda Palachova oběŤ byla zbytečná a marná anebo nikoli ...

to je smysl šternovy výpovědi: štern říká: NE NEBYLA , nebyla marná a zbytečná ..."
----

Já považuji za šílený způsob, jakým pan Štern tento blog napsal a ukončil: "Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy."

Stále se tvoří nové dějiny. V jižních Čechách je studenty veden protest proti účasti KSČM ve vedení jihočeského kraje i formou hladovky.
Vylučujete možnost, že někdo ve svém boji proti komunistům bude následovat Palacha, když "Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy."?
10. 02. 2013 | 14:47

kokoshka napsal(a):

Jan K:
Jste opravdu zabednec nebo to předstirate?
Všechno co jste vyjmenoval jsou carske gubernie před revoluci,jenom jsme je častečne vratili zpet a mnoho domorodcu zachranili před Nemci,Švedy,Turky...
60 let miru v Evrope jsou Postupimske a Jaltske dohody ktere vyjednal Stalin se Spojenci,bože,to je uroven dnešniho českeho vzdelani!!!
10. 02. 2013 | 14:48

aga napsal(a):

kokoshka

Ne že byste mi tu občas vy osobně nelezl na nervy, ale za arogantní nevděk těch ..., co jim sověti zachránili zadky za cenu milionů životů, poté, co se na ně jejich tehdejší a dnešní "přátelé" jako vždy zvysoka vy..kašlali (to v lepším případě, v horším jejich předky prohnali komíny či připravovali konečné řešení) se stydím a omlouvám. Omluva je o něco upřímnější než ta, kterou jsem ochoten poskytnout odsunutým sudetským Němcům.
10. 02. 2013 | 14:49

Anna napsal(a):

mb

P.s.: Asi většina z nás, kteří se za totality vymezovali proti komunistům, jsme byli jen PROTI režimu a nepřemýšleli a neprobírali jsme, PRO co, kromě svobody, jsme, co v budoucnu chceme a jak toho dosáhnout. Což byla zásadní chyba.

Mnozí toho po 89. využili a dnes jsme tam, kde jsme.
Karel Kryl to vystihl ve své Demokracii:
http://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8
10. 02. 2013 | 14:49

xyzy napsal(a):

kokoshka

ad Causescu - byl to diktátor, který v zemi zavedl kult osobnosti a jemuž národ spočítal genocidu, podkopávání státní moci a rozvracení národního hospodářství.

Debata je tu o Janu Palachovi a jeho činu, v souvislosti s tím o komunistickém populismu 21. století. Nní důvod tahat sem Hitlera a jeho dobu.

Marně se snažíte odvádět pozornost. Je tu dost lidí, kteří komunistické manipulace s fakty i lidmi znají, a jen tak na ně nenaletí.
10. 02. 2013 | 14:52

Lila napsal(a):

Anna

Přidám se k nickovi mb a také se ptám, co vás na té větě pana Šterna pobuřuje.

Na oplátku Vám mohu vysvětlit, proč nás a naše děti pobuřuje fakt, že o osudu školství v našem kraji by měla rozhodovat členka normalizační KSČ, která navíc před třemi čtyřmi lety porušovala školský zákon a na základní škole (sic!) propagovala komunismus.
10. 02. 2013 | 14:53

aga napsal(a):

Lila

Pokud vám vyhovují víc učitelé či propagandisté, kteří propagují sebevraždy mladých lidí upálením, jakmile jim média nakukají, že výsledek demokratických voleb přináší "nesvobodu", tak máte, co si zasloužíte. Chudáci vaše děti.
10. 02. 2013 | 14:58

ZM napsal(a):

Palach by možná prospěl obyvatelstvu mnohem více, kdyby emigroval a v zahraničí se snažil o nějaký aktivity, který by přispěli k demokratizaci tehdejší ČSSR, třeba v radiu svobodná evropa. Nebo mohl šířit za socialismu nedovolenou literaturu, např. ze západu. Samozřejmě že teď, v době relativní svobody, je samozřejmě jednoduchý psát o tom, co kdo měl dělat. Lidí, různým způsobem perzekuovaných za socialismu, bylo hodně. Např. ti, kteří museli v 50. letech makat v uranových dolech. Většina z nich už nyní nežije. Poslanci opět předvedli svoje komediantské nadání.Odškodnění obětí komunistického režimu proběhlo buď nedostatečně nebo vůbec, takže mnozí se ho ani nedožili.
viz. např.
http://ww.revuepolitika.cz/akce/1968/
A někteří poslanci si myslí, že to "napraví" nějakým osouhlasením státního svátku jako výročí upálení Palacha.
Na to se dá reagovat jedině větou z komedie Slunce seno jahody- Jdu blejt velebnosti.
10. 02. 2013 | 14:58

Anna napsal(a):

Lila

Už jsem to napsala, tak zopakuji svoji odpověď:
mb

Já nepovažuji tento páně Šternův blog za šílený z hlediska:
"vždyŤ jde asi právě o to, zda Palachova oběŤ byla zbytečná a marná anebo nikoli ...

to je smysl šternovy výpovědi: štern říká: NE NEBYLA , nebyla marná a zbytečná ..."
----

Já považuji za šílený způsob, jakým pan Štern tento blog napsal a ukončil: "Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy."

Stále se tvoří nové dějiny. V jižních Čechách je studenty veden protest proti účasti KSČM ve vedení jihočeského kraje i formou hladovky.
Vylučujete možnost, že někdo ve svém boji proti komunistům bude následovat Palacha, když "Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy."?
-------------------------------------------------------------

Prosím, napište Vaše důvody proti té komunistické radní. Zajímá mě to. Napsala jste "členka normalizační KSČ, která navíc před třemi čtyřmi lety porušovala školský zákon a na základní škole (sic!) propagovala komunismus.". Kdo na ni tehdy podal trestní oznámení a s jakým výsledkem, to by mě taky zajímalo.
10. 02. 2013 | 15:02

ZM napsal(a):

Není dne v roce, kdy by nedošlo k úmrtí někoho v důsledku hnusného zločinného totalitního režimu. Proč tedy jenom několik málo lidí je stále Palach je stále zmiňováno a glorifikováno? Proč ne např. bývalý letec Josef Briggs, který zemřel 12.8.1957 po dlouhodobém věznění v komunistickém lágru?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bryks
Modří ptáci si hrají na demokraty. Ale to jim např. nevadilo, že před několika lety měli ministra financí(Tlustý), který byl za socialismu kandidát KSČ a možná ještě stihl členství.
10. 02. 2013 | 15:04

SuP napsal(a):

Hezky se nám tu jeden odkopal.
10. 02. 2013 | 15:05

Jan K. napsal(a):

kokoshka:
Je to jasné, imperialistickými názory smrdíte na sto honů, veškerá debata je pak zbytečná.
Jistě, v Potsdamu a na Jaltě se udělaly mírové dohody, ovšem tvrdě si je nechala zaplatit jenom Moskva.
10. 02. 2013 | 15:07

mb napsal(a):

Anna se zeptala: Vylučujete možnost, že někdo ve svém boji proti komunistům bude následovat Palacha, když "Dějiny odehrávající se někde nad našimi hlavami neomylně vtahují do svého soukolí právě takové činy."?

... no to přeci nevím, to je přeci každého věc, zda se polije benzínem a zapálí v jižních čechách na náměstí na protest proti radní za školství baborové ...

to si má každý rozhodnout sám ... já osobně s tím protestem proti komunistické radní nesouhlasím ( ani s vulgárními projevy které přivedly baborovou do blázince ) ...

ale když někdo uzná, že se chce na protest proti baborové upálit, tak ať to udělá ...

víc mi vadí pohraničník sloup či kým to byl ...

( o grospičovi, semelové a grebeníčkovi nemluvě )

ad: P.s.: Asi většina z nás, kteří se za totality vymezovali proti komunistům, jsme byli jen PROTI režimu a nepřemýšleli a neprobírali jsme, PRO co, kromě svobody, jsme, co v budoucnu chceme a jak toho dosáhnout. Což byla zásadní chyba.

to máte určitě pravdu ... ale kouzlo svobody je právě v té pluratiě .... že ji každý může uchopit a interpretovat po svém ... někdo bude maximalizovat zisk za jakoukoli cenu ... a jiný bude třeba (svobodně) hájit životní prostředí proti svobodě jej ničit ...

zatím zdravím ...
10. 02. 2013 | 15:09

Antonín Hrbek napsal(a):

Ve které straně byl Miloš Zeman, když se Jan Palach upálil? V komunistické. Takže Jan Palach se, podle pana Zemana, upálil na protest proti Miloši Zemanovi.

Inu ta skleróza.
10. 02. 2013 | 15:10

ZM napsal(a):

K mému příspěvku 10. 02. 2013 | 15:04 -
chtěl jsem samozřejmě napsat Josef Bryks
nebýt lidí Jako Bryks, tak není vyloučený, že by se tady v dnešní době mluvilo německy a jedná povolená strana by byla NSDAP. Spousta letců se ani konce války nedožila. Taky uhořeli jako Palach, ale v letadle po zásahu protivníka.
10. 02. 2013 | 15:14

mb napsal(a):

( lila ta baborová mě zajímá, protože mi zatím vychází spíše jako oběť ... ale třeba se pletu ... )
10. 02. 2013 | 15:14

mb napsal(a):

/ tak o ní kdyžtak něco písněte ... jak jste slíbila anně /
10. 02. 2013 | 15:15

ZM napsal(a):

Antonín Hrbek - doplnění k Vašemu příspěvku. Zeman do KSČ vstoupil v roce 1968 před okupací, ale v roce 1970 byl vyloučen.Tedy neukončil členství z vlastní vůle, bylo mu ukončeno!Takový hrdina Miloš asi nebyl, aby sám na protest proti okupaci ukončil členství.
10. 02. 2013 | 15:16

mb napsal(a):

a hrbek ... jenže zeman v té době byl ten ´hodnej´ komanč ... :-)
10. 02. 2013 | 15:20

Silvie napsal(a):

Nechci vám do toho vstupovat, ale hádáte se tady o hov..

V době, kdy se potácí tenhle stát v nejhorší recesi od 30.let a máme 600 tisíc nezaměstnaných, předhodí se národu zase pseudoproblém.
Přijde mi ujeté glorifikovat někoho, kdo se zasebevraždí tak hrůzným způsobem - jde v podstatě o návodné jednání!
To budeme slavit státní svátek za každého, kdo se upálí z důvodu protirežimního protestu na Václaváku??? Kolik je takových lidí do roka? Kolik jich vyskočí ročně z oken, protože v tomhle státě nejsou schopni z ekonomických důvodů přežít?

Jejich "protestní" sebevražda, jíž upozorňují na( pro ně )nesnesitelnost života v tomhle režimu, kde jedni beztrestně kradou v řádech miliard a druzí nemají budoucnost, je proto méněcennější, nežli sebevražda nezralého studenta Palacha?
Palach byl svým způsobem obětí režimu, s nímž aktivně nebojoval-stejně jako současní sebevrazi jsou z části obětí současného režimu.
Nic víc, nic míň.
10. 02. 2013 | 15:24

mb napsal(a):

ještě k anně: Asi většina z nás, kteří se za totality vymezovali proti komunistům, jsme byli jen PROTI režimu a nepřemýšleli a neprobírali jsme, PRO co, kromě svobody, jsme, co v budoucnu chceme a jak toho dosáhnout. Což byla zásadní chyba.

... v pluralitě to nemůžete vymyslet, probrat a realizovat ZA NĚKOHO JINÉHO ... můžete maximálně nabídnout svou vizi, nechat se zvolit v demokratických volbách a realizovat svůj program ...

a přesně to se po 90 stalo

( chyby jako krátké ( dvouleté ) období aj ... jsou všechno pozdě honit bycha ...)

zatím ...
10. 02. 2013 | 15:24

aga napsal(a):

http://www.blisty.cz/art/67446.html

Skvělý komentář paní Procházkové. Ta paní zraje jako víno, před jejími aktivitami z poslední doby nezbývá než smeknout.
10. 02. 2013 | 15:29

ZM napsal(a):

Silvie- např. já se o nic nehádám.Pouze jsme konstatoval, že to, čeho jsme v tomto státě dlouhodobě svědky, je na blití. Někteří poslanci chtějí dokazovat svoji "pravicovost" tím, že vytvoří nějaký nový významný den apod. Ale třeba oběti komunismu čekali na svoje odškodnění dlouho a ne všichni se dočkali. Restituce majetku se v mnoha případech "nepodařila". Hranice pro zvolení strany do sněmovny je 5%. NApř. v Izraeli je 2%.
http://viktordvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-45979340-jak-napravit-cesky-volebni-system
To, co je v ČR, se dá považovat za demokracii?
10. 02. 2013 | 15:39

Silvie napsal(a):

mb
Jaký názor máte jako učitel na pedagogy, kteří podněcují studenty k demonstracím proti demokraticky voleným "zástupcům lidu" (byť jde o nepopulární bolševíky)?
Patří politická agitace takového formátu do škol?
Nemlich, tahá-li v Již.Čechách za provázky sám kmotr Dlouhý a spol.? Nejsou studenti jen užitečnými idioty a pan učitel arivista, který za své úsilí dojde časem nějakého lukrativního postu?
Nejde o do budoucna nebezpečný precedens, je-li ex post takovým způsobem odvoláván demokraticky zvolený radní? Nemůže se to příště stát třeba radnímu za ODS, ČSSD nebo TOPku?
Není Schwarzenberg poněkud krátkozraký, když podporuje studentíky (společně s médii) v jejich systematickém destruování demokratického systému?
10. 02. 2013 | 15:39

mb napsal(a):

aga, myslíte že tohle, co píše Procházková, je pravda: Sjezd jednomyslně odsoudil invazi, vyslal depeše do zahraničí, vyhlásil celostátní generální stávku a stvrdil Dubčeka ve funkci generálního tajemníka, což mu fakticky zachránilo život.

??

nebo spíš románová licence ? myslíte, že by si rusáci dovolili dubčeka zabít, když by nebyl stvrzen vysočanským sjezdem na funkci g. tajemníka ??

ovšem zde s procházkovou souhlasím:

Kdyby jeho požadavky byly veřejně známy, jistě by generální stávka vypukla. Naši vrcholní politici, kteří ustupovali z obrodných pozic mnohem rychleji, než okupant vůbec čekal, by měli (zřejmě poslední) možnost zbrzdit svou zbabělost, pokud by se opřeli o „zeď“ miliónů stávkujících občanů.

to je myslím pravda ...
10. 02. 2013 | 15:41

mb napsal(a):

zdravím silvii ...

mně se ten protest proti komunistum nelíbí, a to z toho důvodu, že si je lidi demokraticky zvolili ...

... tak demokraticky mají, co si zvolili, co si zaslouží ...

( u nás v ústeckém kraji máme dokonce komunistického hejtmana, a zatím se zde nikdo neupaluje ani protestně nehladoví )

byŤ se mi nelíbí, že se komunistická strana nereformovala ani nezanikla ... je to de iure ( i de fakto ? ) demokratická strana, je povolená, neni zakázaná ... takže to asi musim respektovat ...

ale pokud to někdo cítí jinak ... ať drží hladovku ...

víc asi nemám, co k tomu říci ...

líbí se vám to ? tak zatím silvie ...
10. 02. 2013 | 15:46

Silvie napsal(a):

Zm
Já bych řekla, že ač upálení Palacha osobně nepamatuju, nebylo (dle toho, co je mi z historie známo) rozhodně primárně namířeno proti bolševikům.
Jen velmi málo lidí bylo v době "pražského jara" natolik střízlivých, aby nepodlehlo adoraci bolševika Dubčeka a nespokojilo se s klišé o "socialismu s lidskou tváří".
Asi nešlo opravdu o protest proti komunardům, nýbrž jednoznačně o protest proti ruské okupaci. Možná by se Palach časem v antikomunistu vyprofiloval, možná by ho ten systém semlel, to nikdo dnes říct nedokáže.
Mně přijde podružné se tím dneska vůbec zabývat.
10. 02. 2013 | 15:47

Bob napsal(a):

To Silvie
Naprostý souhlas.
Trochu to dlehčím.
Vzpomněl jsem si na školu.
Tam nám taky vykládali, co chtěl básník říci(přičemž možná básník ani netušil co chce říci a napsal jenom básničku).
Teď vážně:
Z Palacha udělali paradoxně symbol komunisti tím, že zrušili hrob na Olšanech....
Já bych si jako významný den vybral nějaký jiný, Palach už má náměstí.
10. 02. 2013 | 15:47

aga napsal(a):

mb

Věřím rozhodně paní Procházkové, která - kromě toho, že byla přímým účastníkem událostí - v poslední době více než prokázala svou morální integritu a statečnost. Nevidím jediný důvod, proč by si člověk s její minulostí a přítomností měl něco vymýšlet. Všechny její aktivity mě ujišťují o její nezištnosti a férovosti. Tím se pro mne liší od naprosé většiny svých spoludisidentů.
10. 02. 2013 | 15:49

Silvie napsal(a):

mb
Zdravím.
V tom případě jsme ve shodě.

Já bych jen studentíkům vzkázala, že pláčou na špatném hrobě a zpozdili se svými demonstracemi tak o 23 let. Ale to byli ještě na houbách.

Mně rve žíly spíš ten pohraničník Sloup, to je asi opravdu gauner. Ale zvolili si ho, tak ho mají.
Likvidace té učitelky mi moc košer nepřijde.
10. 02. 2013 | 15:49

mb napsal(a):

mně ten Sloup taky vadí... viz vaše slova ...
10. 02. 2013 | 15:51

mb napsal(a):

aga ... nejde o to zda si prochazkova musí nebo nemusí vymýšlet, jen mi svým vlastním kritickým rozumem řekněte, zda si myslíte, že si rusáci mohli dovolit ZABÍT (zavraždit, popravit) Dubčeka, kdyby jej mimořádný sjezd nezvolil do funkce gen. tajemníka ...

( jinak s článkem procházkové nemám problém, ale s timhle ano, to je podle mne romanova fikce)

zdravím ...
10. 02. 2013 | 15:54

ZM napsal(a):

Silvie- částečně máte pravdu.V dnešní době je potřebné se především zabývat režimem, který je nyní. Obsahuje poměrně hodně prvků totality, i když mnohem méně, než režim za dob socialismu. Např. premiér Nečas "konspirativně" odvolá člena své vlády v koordinaci s prezidentem tak, že o tom neví ani grémium ODS.Zatímco opoziční poslanec (Rath) je po zatčení okamžitě vzat do vazby, tak např. bývalý senátor za ODS Novák je vyšetřován na svobodě, a je mu umožněn odklad nástupu trestu z důvodu údajné nemoci. Podobně lobbysta Janoušek napojený na některé politiky ODS vyšetřován na svobodě. Prezident udělí amnestii, kterou mu premiér podepíše, aniž by se "obtěžoval" předtím informovat vládu. Okamura vyřazen z prezidentské volby na základě pochybného prověření platnosti hlasů. Atd.
10. 02. 2013 | 16:00

brut napsal(a):

Po obědě sem panstvo všehomíra poslalo své agitátory.Zoufalci věřící,že to někdo krom nich sežere.Mohli si ušetřit námahu.Od Grebeníčka po Topolánka jsou nadšeni.
10 ku 10 milionů je deset na minus pátou.Ani otom nevíte ,že calcia máte v paneláku v tom co pijete deset na minus druhou.
10. 02. 2013 | 16:01

aga napsal(a):

mb

Můj kritický mozek by spíš zajímalo, kdo toho Dubčeka nakonec skutečně zabil.
Ale to už s vámi fakt řešit nemíním.
10. 02. 2013 | 16:01

mb napsal(a):

no to jste mi neodpověděl na otázku, ale co s vámi nadělám, že, mně by spíš zajímalo, proč dubček podepsal pendrekový zákon ...
... a proč se v moskvě na rozdíl od kriegela podělal ...
10. 02. 2013 | 16:03

ZM napsal(a):

Silvie-kauz je celá řada.Ale např. je potřeba ještě zmínit kauzu s Michálkem. Michálek upozornil na chystaný podvod a stal se okamžitě "nepřítelem" ODS.
Modří ptáci mají o dost jiné představy o demokracii než obyvatelstvo. Modří ptáci považují demokracii za kleptokracii. Upalovat se kvůli nim ale nemá smysl :)Lepší je veřejně za přítomnosti kamer hromadně před volbami spálit volební lístky ODS. Demonstrativně naházet na hromadu a zapálit. To je lepší forma protestu a nezatíží to české zdravotnictví :).
10. 02. 2013 | 16:06

kokoshka napsal(a):

aga:
Nemusite se stydet ani omlouvat,leta propagandy od americkych přatel a lančmitu delaji sve,ne že bych se na tom nepodileli ruzne Šternove vystudovane v SSSR!
10. 02. 2013 | 16:11

kokoshka napsal(a):

Jinak na moji otazku co delaji Amici v Iraku a Afghanistanu nikdo neodpovedel?
10. 02. 2013 | 16:14

Viola napsal(a):

Pepa Řepa

"Chce to ještě udělat z kněze a reformátora Husa komunistu. "

I Ježíš byl komunista, ale s Bohem. Komunisté vyšli z učení Ježíše, ale na Boha zapomněli, anebo spíše jej zavrhli. Komunistická myšlenka je dobrá, ale opravdu její provedení se nedaří, protože všichni lidé komunisty být nechtějí. kdyby se vytvořil komunistický stát a jeho občanům se dala volnost pohybu, kdyby se mohli svobodně rozhodnout, jestli v něm ano, nebo ne, tak by to mohlo být dobré. Ještě kdyby existovala pluralita mezi státy a nebylo vytvářeno embargo vůči některým, kteří se rozhodnou žít po svém. Výhodu mají jen velmi vzdálené ostrovy, kde je hojnost všeho a nikdy tam nekončí jaro a léto a lidé tam žijí jako v ráji a jen tloustnou, protože jim peníze vozí turisté.
10. 02. 2013 | 16:17

zdenekbrom napsal(a):

kokoshka:

Dělají tam to samé, co Rusové v Afghánistánu. Strkají nos tam, kam nemají. A mají při tom řeči o míru.
10. 02. 2013 | 16:22

Admirál napsal(a):

kokoško - "My v ramci RVHP u dodavali plyn a ropu pod cenou,my vam davali tanky a stihačky bez zlodejskych tendru,my jsme se snažili aby se neopakoval rok 1938!"

Nakonec jste nás (Gorbačov) ale zřejmě v 89 prodali jako housku na krámě.
10. 02. 2013 | 16:27

kokoshka napsal(a):

Kouřeni škodi zdravi?
Spojitost tabaku se vznikem zhoubnych nadoru ješte nikdo nedokazal§
Kouřeni naopak svedči plicim a dalšim organum,a to velmi prostym zpusobem-
Plice po vdechu nikotinu vyžaduji 2x vetši přisun kysliku a proto spolu se srdečni komorou urychlene nahaneji vetši davku kysliku ktera prospiva srdečnimu obehu a vymene plynu,takova resustitace.
To same se deje s očima,sitnice najednou potřebuje vetši přisun svetla,posila sygnal do mozku o očistu a ten nakazuje očnim nervum slzet a čichat,naprosta hypertonie...!
Suma sumarum kuřak(ne notorik)neustale čisti svuj organismus od vedlejšich škodlivych vlivu!
10. 02. 2013 | 16:28

jansuchanek napsal(a):

Silvie napsala: Já bych jen studentíkům vzkázala, že pláčou na špatném hrobě a zpozdili se svými demonstracemi tak o 23 let. Ale to byli ještě na houbách.
---------------------------------------------------------------------------
chtěl bych vám, silvie, jen vzkázat, že právě JEDINĚ studenti dramaticky AKTIVNĚ hýbali našimi dějinami poslední desítky let, jen díky nim tu ivany nemáme a budou to zase oni, kteří jediní můžou změnit současnou situaci u nás, až se pro ně stane neúnosnou. rozhodně to nebude hnutí pindajících silvií na blozích aktuálně.
10. 02. 2013 | 16:30

kokoshka napsal(a):

Admiral:
Prodali nas všechny,vymenili jsme velkou supevelmoc za par hambaču a banany,to pozlatko kterym nas krmili Radio Svoboda a Hlas Ameriky,ty jejich žvikačky a reklamni spoty,všechno o čem hlasali byla sprosta propagandistka lež,ale my jsme o tom tehdy nevedeli!
10. 02. 2013 | 16:44

Rudi Koutek napsal(a):

jansuchanek
Nevim, nevim. Ja mam v pameti studenty, kteri od roku 1970 drzeli, az na par vyjimek, hubu a krok. K vyhozeni ze skoly stacilo malo. Napr. hrat v undergroundove skupine, navstivit nejaky ten koncert apod.
10. 02. 2013 | 16:47

Radkin Honzák napsal(a):

Silvie napsal(a):
Zm
Já bych řekla, že ač upálení Palacha osobně nepamatuju,

Tak já ano a nenechte si nakukat, že byli všichni posedlí reformními komunisty. Byly zde i jiné proudy, komunistům zatraceně nebezpečné, A PROTO museli zasáhnout Rusové.
10. 02. 2013 | 16:47

Bob napsal(a):

to jansuchanek
Nic proti studentům.
Taky jsem byl student, zúčastnil jsem se pohřbu J.Palacha, chodil jsem zapalovt svíčky na jeho hrob...
Ale to nic nemění na tom, že studenti jsou jenom kompars.
O všem rozhodují mocnosti (nástup Hitlera a politika apeasementu, Jalta, Postupim , nezájem mocností v 68 , Gorbačov, Reagan..., )
Dějiny budou neustále ohýbány a ještě k tomu zřizovány všelijaké ústavy.
Kladu (řečnickou otázku:
Byli husité hodní nebo zlí?
Byli partyzáni hrdinové nebo bandité a vrazi? (co by odpověděli studenti po zhlédnutí filmu Želary?)
Jak to, že před r. 89 nás osvobodila jenom Rudá armáda a po 89 nás osvobodila jen ta americká
Byla bitva v dukelském průsmyku jatka, či významná operace?

Mimochodem, co řekl Grebeníček tak strašného, že "pohoršení" ti správní poslanci opustili jednání????
Mám obavu, že se zase blíží doba té jediné a správné pravdy
10. 02. 2013 | 16:47

Pamětník napsal(a):

Pepa Řepa:
Snahu o usurpaci Palachova odkazu, přepsání dějin a ve svém důsledku znehodnocení jeho činu vykazuje dnes pravice, ODS má najednou péči o další památný den. Grebeníček jenom korigoval.
10. 02. 2013 | 16:48

oko puhýše napsal(a):

Zatímco hnutí pindajících suchánků nepochybně změní vše k lepšímu.
Teď jsem si u jednoho prastarého dědka (boháče a socialisty) přečetl: "Kapitalismus není řáděním lidské zloby, je utopií." Sedí.
10. 02. 2013 | 16:51

Pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
"Rusové sem nevtrhli kvůli reformním komunistům" Nepravda.
Sověti sem vtrhli právě kvůli reformním komunistům, v takovém termínu, aby stihli zabránit konání mimořádného XIV. sjezdu KSČ, kde by byly kodifikovány demokratické principy společnosti, zrušení cenzury, zrušení vedoucí úlohy KSČ a další změny obsažené v Akčním programu KSČ.
http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf
10. 02. 2013 | 16:58

mb napsal(a):

vorosho žvýkačka se píše dycky s tvrdym ...

Byli husité hodní nebo zlí?

jak kteří a jak ke komu ..

... ale u lipan zvítězili asi správní husité ...
10. 02. 2013 | 17:03

Radkin Honzák napsal(a):

Pane pamětníku, tohle ale bylo pod silným tlakem veřejnosti, Vaše argumentace mi přijde, jako kdyby sem dneska nějaká velmoc vtrhla, aby zabránila poslancům omezit si imunitu.
"Demokratizace" totiž hrozila přerůst v demokracii. A to bylo nebezpečné. Bylo by po vedoucí úloze a všem tom svinstvu, pluralitu tu Brežněv nemohl potřebovat (poučen Maďarskem, kde to také načali "reformátoři").
10. 02. 2013 | 17:03

kokoshka napsal(a):

mb:
Co to MELO znamenat ?,chcete boj?Rad posloužim...
10. 02. 2013 | 17:09

Pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Vznikal ale už konce roku 1968" Nepravda.
Dokument Poučení začal vznikat až po dubnovém puči G. Husáka v KSČ a jeho ovládnutí KSČ v dubnu 1969.
10. 02. 2013 | 17:11

kokoshka napsal(a):

mb:
Zname se virtualne mnoho let,vite jaky jsem borec,opravdu Vam hraji hormony?Chcete to zkousit?
10. 02. 2013 | 17:12

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník:

"Dokument Poučení začal vznikat až po dubnovém puči G. Husáka v KSČ a jeho ovládnutí KSČ v dubnu 1969."

Nepravda.
10. 02. 2013 | 17:15

Pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Nikoliv, pane doktore, demokratizace byla metodou směřující k demokracii. Už jsem uvedl, že zrušení vedoucí úlohy KSČ bylo jedno z opatření v Akčním programu z května 1968. Ano, Brežněv to nemohl potřebovat, aby českoslovenští komunisté se snažili vytvořit demokracii jinak, než předtím neúspěšní Maďaři a Poláci, proto sem Sověti vtrhli.
10. 02. 2013 | 17:18

mb napsal(a):

koko, ani příliš nechci bojovat :-)) ... jen jsem upozornil, že žvýkačka se píše s tvrdym,to je celý ( jste potencionální spisovatel, tak prostě jen upozornění :-)) ...

... vim jaky jste borec, a do imperialismu se pouštět nebudu ...

... sojuz něrušimij ...
10. 02. 2013 | 17:19

Bestia triumphans napsal(a):

Pamětníku z příspěvku z 10. 02. 2013 | 17:18 :
Pardon, že jsem tak zvědavý, ale nepoužíval jste dříve nick pamětník s malým p?
Děkuji za odpověd.
10. 02. 2013 | 17:21

aga napsal(a):

oko puhýše

"Kapitalismus není řáděním lidské zloby, je utopií"

To ale můžete říci o všem, ne? Lidská zloba ani lidská dobrota nejsou nikterak závislé na ideologiích a společenských systémech. Kolikrát ani na jednotlivých lidech - chci říci, že i v jednom člověku může řádit oboje.
10. 02. 2013 | 17:21

Viola napsal(a):

Bobe

"Ale to nic nemění na tom, že studenti jsou jenom kompars."

Jasně, vždyť jsme se o tom mohli přesvědčit v těchto prezidenrských volbách, jak se studenti dali lehce zbalamutit na Schwarzenbergovu stranu. Teď ovšem mu připisuji bod za to, že se zdržel hlasování o svátku Palachově, přece jen je v něm kousíček křesťana.
10. 02. 2013 | 17:22

jansuchanek napsal(a):

oko puhýše: mám se suverénně nejlépe za posledních 20 let. víte proč? protože jsem se tak chtěl mít a udělal jsem vše proto, abych se tak měl ... a tak se mám. i když to v předchozí větě ani jednou nezaznělo, tak nejdůležitější je na tom slovo JÁ. začnu být jemně nervózní, až mi nějaký komunistický ministr začne vysvětlovat, že se vlastně dobře vůbec nemám, že mít se dobře znamená něco úplně jiného a co všechno mám udělat, abych se měl opravdu dobře. až se ta spící komunistická rakovina rozleze parlamentem, jako první budou v ulicích studenti - a zase to za mě vyřeší :-) naštěstí...
proto jsem strašně háklivý na výroky typu hloupí studentící, palach byl magor atp.

můj osobní názor ke kauze grebeníček je následující: neměl si palacha vůbec brát do úst a když už si ho do úst vzal, koaliční strany prolezlé bývalými komunisty měli sedět na prdeli a dobře ho poslouchat. ideální by bylo, kdyby z toho veřejnost byla informativně vynechána.
10. 02. 2013 | 17:22

Bestia triumphans napsal(a):

Kokoshka: běžte raději přebalit dcerku nebo ji povozit v kočárku a ne tady plkat nesmysly, vy zase excelujete...
10. 02. 2013 | 17:22

mb napsal(a):

pamětníku, to postrádá logiku: Brežněv to nemohl potřebovat, aby českoslovenští komunisté se snažili vytvořit demokracii jinak, než předtím neúspěšní Maďaři a Poláci, proto sem Sověti vtrhli.

... jak jako jinak vytvořit demokracii ... ??

demokracie buĎ je nebo není, ne ?

nemůže trochu být a trochu nebýt, ne ?

zdravím ...
10. 02. 2013 | 17:23

Viola napsal(a):

zdeňkubrome a co je podle vás pravda.

Přece poučení muselo následovat až po "něčem".
10. 02. 2013 | 17:24

Viola napsal(a):

jenesuchánku

já se zas mám tak dobře, jak mi dovolí Boží moc.
10. 02. 2013 | 17:25

Pamětník napsal(a):

Al Jouda:
"Václava Havla, který jim zase uvěřil, a proto razil
heslo : "Nejsme jako oni"."
Žádné uvěření, V. Havel komunisty potřeboval k bezkonfliktnímu předání moci.
10. 02. 2013 | 17:26

Bestia triumphans napsal(a):

Je poučné sledovat, jak si tady notuje Admirál s Kokoshkou.
Společně smutní nad zánikem Sovětského svazu a socialistického Československa.
"Sověti nás prodali", lká Admirál.

Takovým existencím, jako vy, Admirále, se říká pátá kolona.
Váš čas už ale minul, ted můžete jedině listovat starým Rudým právem a vzpomínat...
:-)
10. 02. 2013 | 17:26

jansuchanek napsal(a):

mimochodem, shodou okolností jsem měl možnost sledovat na HBO první dva díly Hořícího keře, kvůli tomu třetímu dílu (premiéra dnes ve 20:00) jsem si HBO koupil. všem vřele doporučuji.
10. 02. 2013 | 17:26

zdenekbrom napsal(a):

Viola:

Podzim 68 už bylo po něčem.
10. 02. 2013 | 17:27

Pamětník napsal(a):

mb:
Laskavě se zdržte produkce svých nesmyslů vůči mně. Z totality k demokracii se přechází demokratizací, tedy zaváděním demokratických pravidel. Zkuste přemýšlet, svedete-li, a přestaňte klábosit. Aspoň ve vztahu ke mně, mám důležitější věci na práci než reagovat na Vaše kecy.
10. 02. 2013 | 17:30

mb napsal(a):

suchanek, doporučení kupovat si hbo v době krize může být pouze výrazem výsměchu kapitalistické/buržoazní vrstvy/třídy ... ( :-) ?
10. 02. 2013 | 17:30

mb napsal(a):

pamětník, já se snažím přemýšlet ... ale nejste ve sporu s honzákem ... vy se držíte demokratizace reformní komunistické partaje a honzák ( správně ) upozornuje, že se ´demokratizace´ začala soudruhům z pazour vymykat a že skutečná demokratizace předbíhala ´demokratizační´ proces ...

... oponujete mému tvrzení že demokracie je jen jedna, a že buĎ je (existuje) anebo není ... ?

zdravím ...
10. 02. 2013 | 17:33

jansuchanek napsal(a):

mb: koupil jsem si ho hned poté, co jsem stál se ženou 16 minut ve frontě jednoho supermarketu, jelikož většinově obézní česká populace dávala opět přednost narvaným vozíkům potravin před kulturou a blokovali všechny kasy :-)
10. 02. 2013 | 17:33

342 napsal(a):

Současný režim se svojí bratrskou internacionální pomocí afghánskému a iráckému lidu je stejně prolhaný jako byl Brežněvův SSSR. A těch kolaborantských ovcí.

Světový tisk zaznamenal růst počtu českých sebeupálení
http://www.novinky.cz/zahranicni/5623-svetovy-tisk-zaznamenal-rust-poctu-ceskych-sebeupaleni.html
Klaus vyzval mladé lidi, aby se neupalovali
http://www.novinky.cz/domaci/5210-klaus-vyzval-mlade-lidi-aby-se-neupalovali.html
10. 02. 2013 | 17:34

Silvie napsal(a):

ZM

Já vidím jako velkou nehoráznost slepenec LIDEM, jenž je vydáván za "demokraticky" vzniklou stranu a jehož jediným účelem je "podržení" této koalici (pasáci a prostitutky).
Jan Suchánek

Asi jste nepochopil, co jsem chtěla říci. V době převratu jsem nebyla o moc starší,nežli tehdejší studenti (téměř vrstevnice),ale už tehdy mě znepokojil a rozladil Havlův postoj k bolševikům (beztrestnost, "tlusté čáry", Čalfa). Proto říkám, že se demonstrovat mělo proti KSČ tehdy, nikoliv 23 let poté, kdy se stala regulérní parlamentní stranou přidáním jednoho písmenka k názvu.
O tom, že by dnešní egoistická, povrchní a manipulovatelná generace mohla být hnacím motorem pozitivních změn, mám po jejím proknížecím angažmá (a po přemlouvání dědků s bábou) vážné pochybnosti.
dr.Honzák

Samozřejmě ,že ne všichni to reformním bolševikům žrali. Např. moje rodina.
V 89.roce mě k smrti vyděsilo, že by se měl někdo jako Dubček (mně ten pán připadal slizký) stát prezidentem. Bohužel, jsem neměla tušení, že je Havel v podstatě jenom další levičák jako on nebo Uhl. Mělo mě to napadnout.
Tzv. Palachův odkaz slouží dnes jen jako kyj tzv.pravici na komunisty a vytahuje se, když je třeba národu ukázat ,kdo je tady tím "mravním gigantem".
Pokud bychom vůbec měli přidávat do kalendáře další státní svátky, nechť se oslavují skuteční hrdinové, kteří se nesebevraždili, ale bojovali proti komunistům aktivně. Problém je, že český lid raději ty mučedníčky.

Nemáte ,jako psychiatr, obavy z toho, že přílišné oslavování sebevrahů může vést k jejich nárůstu? Člověk ,jenž se ocitne v sociálních či vztahových problémech, zabije tímto způsobem dvě mouchy jednou ranou a zemře s pocitem, že vejde do dějin jako další "velký" hrdina.
Jaký smysl má podle vás např. sebeupalování tibetských mnichů?
Nemám pocit, že by to pro Čínu znamenalo nějaký problém (tím méně etický).
10. 02. 2013 | 17:35

Pamětník napsal(a):

kokoshka:
"Rusove sem nevtrhli ale byli pozvani tehdejši vladou" Nepravda, přímo lež. 99 pragováků nebyia žádná vláda čehokoliv.
10. 02. 2013 | 17:37

jansuchanek napsal(a):

Bestia triumphans: vzhledem k účasti zdejšího paranoika musím -

ZDRAVÍM SE :-)
10. 02. 2013 | 17:39

Lila napsal(a):

Anna

Já jsem, Anno, byla v době Palachova upálení také studentkou. Zúčastnila jsem se jeho pohřbu a věřte, že to byl jeden z nejsilnějších, nesmazatelných životních zážitků. Neznáte kontext, netušíte, co jsme tehdy cítili, nemůžete pochopit míru našeho tehdejšího zoufalství..., které jedny (Palacha, Zajíce a další) dohnalo k zoufalému činu, jiné k odchodu ze země a dalším nezbylo nic jiného, než vnitřní emigrace. Nikdy bych si netroufla říct, že Palachova či Zajícova smrt byla zbytečná.
To si opravdu nezaslouží!

Jana Palacha jsme si připomínali, když lidé, jako třeba ta nešťastná učitelka Baborová, beze studu a skrupulí vstupovali na začátku normalizace do Leninského svazu mládeže, do KSČ či do SČSP. Paní Baborová byla v 68. na střední škole, musela tedy dobře vědět, o co jde. Před listopadem jsem ve školství pracovala a tyto kované soudružky jsem zažila na vlastní kůži. Nikdo se neodvážil před nimi vyslovit ani nevinný vtip, většinou se vyznačovaly absencí smyslu pro humor, zato excelovaly hlasitě deklarovaným kladným postojem k našemu socialistickému zřízení. Nepochybovaly o tom, že v 68. tady řádila kontrarevoluce a srpnová okupace nebyla okupací, ale bratrskou pomocí... Dodnes například netuším, jestli paní Baborová změnila názor na třídní boj, proletářský internacionalismus či marxismus-leninismus. Zřejmě ne, jinak by asi nebyla členkou KSČM.

Ptáte se na podrobnosti politické propagace paní Baborové ve škole. Před časem o tom referovaly regionální noviny, kterým rodiče žáků strakonické ZŠ poskytli dopis napsaný ředitelem školy, v němž jim vysvětluje, jak jejich stížnost vyřešil. Dostala asi napomenutí, ale vím jen to, co jsem si o tom přečetla.

Souhlasím s mb, že paní Baborová je spíš oběť. Odpovědnost padá na hejtmana Jiřího Zimolu a ČSSD. Nemálo voličů ČSSD dodnes považuje za podraz, že sociální demokraté před volbami otevřeně nepřiznali, že hodlají uzavřít koalici s KSČM a ti bohužel uvěřili, že ČSSD dodrží usnesení bohumínského sjezdu, které jí spolupráci s KSČM zakazuje. Voliči krajské volby podcenili, jednak jim krajské uspořádání nic neříká nebo dokonce nevyhovuje (okresy byly pružnější a efektivnější) a jednak dost voličů bylo znechuceno skandály kolem dotací z regionálních operačních programů. (Zbývá jen doufat, že výsledek minulých voleb bude pro voliče dostatečně varovným mementem.)

Pokud vím, kromě veřejných protestů paní Baborové nikdo nezkřivil vlásek na hlavě. Jen nějaký nešťastník uvěřil slibu, že si s každým popovídá a šel to zkusit.

Iritují mě spekulace, že středoškolské a vysokoškolské studenty kdosi zmanipuloval. Ti nepochybně mají vlastní rozum a srdce a je potěšitelné, že nejsou lhostejní a cyničtí, jako nemalá část společnosti. Třeboňské gymnázium navštěvují děti pracovníků tamních dvou vědeckých ústavů AV a děti z okolních obcí. Ani ony nejsou žádná tabula rasa, mnozí jejich dědové zažili na vlastní kůži komunisty - kolektivizaci vesnice, konfiskaci rodového majetku, násilná vystěhování, vězení... A také proměnu českého sedláka v kulaka a likvidaci "kulaků" jako třídy. (Pozn.- kulak je ruský název pro střední třídu relativně prosperujících rolníků, kteří hospodařili v Rusku. J.V.Stalin nařídil v roce 1929 jejich fyzickou likvidaci např. internací v koncentračních táborech nebo nuceným přesídlením.) Může po těchto lidech někdo chtít, aby cítili respekt k člověku, který se hlásí ke komunistické ideologii? (V této souvislosti vřele doporučuji knihu Jiřího Hájíčka Selský baroko. Její děj se na Třeboňsku odehrává.)

Ještě k paní Baborové. Osobně považuji koncepci krajského středního školství za natolik důležitou, že si myslím, že by ji měli řídit lidé na vysoké odborné i morální úrovni. Odborník na vzdělávání je přeci jen něco jiného, než učitelka, která celý život "jela" podle metodických příruček a časových plánů a samostatnou či koncepční práci po ní nikdo nikdy nechtěl.
10. 02. 2013 | 17:41

Bestia triumphans napsal(a):

JanSuchanek:
Jo, je to honička, tahle dvojí identita...
:-)
10. 02. 2013 | 17:43

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník 10. 02. 2013 | 17:37.

Stačilo málo a měl by pravdu. Hned s invazí měla přijít tzv. dělnicko-rolnická vláda. Pokud by plán vyšel, tak by měl kokoshka pravdu, neb taková vláda by jistě a ráda takový dokument potvrdila. Tak se tvoří dějiny.
10. 02. 2013 | 17:45

mb napsal(a):

vidíte silvie, havel je pro vás levičák a přitom největší sluha amerického pravicového imperialismu ... to jsou paradoxy ...

silvie slovo levičák používáte jako nadávku nebo ne ?
10. 02. 2013 | 17:47

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
"Poučení z krizového vývoje nevzniklo ze dne na den. Od dubna 1969, kdy nastoupil do vedení KSČ Gustáv Husák, strana intenzivně hledala oficiálně závazný jazyk interpretace událostí roku 1968. Tento normativní popis „krizového vývoje“ se rodil v rámci rozsáhlého procesu „očisty“ KSČ, v němž při „likvidaci pravicových živlů“ sehrálo klíčovou roli tzv. zdravé jádro strany – 165 tisíc členů tzv. prověrkových komisí (Jiří MAŇÁK: Čistky v Komunistické straně Československa 1969-1970, Praha, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 28/1997, s. 45.). Před tyto komise museli předstoupit všichni komunisté v rámci tzv. výměny stranických legitimací. Pokud chtěli zůstat ve straně, byli nuceni dramatické události roku 1968 správně pojmenovat. Jazyk Poučení se v rámci tohoto drastického procesu pozvolna utvářel, klíčovou roli sehrál zejména tzv. Dopis ÚV KSČ všem základním organizacím a členům strany k výměně stranických legitimací KSČ v roce 1970, publikovaný v Rudém právu 3. února 1970. V tomto dokumentu byla instrukce k stranickým prověrkám poprvé zasazena do ideologicky ukotvené analýzy „krizového vývoje“. Nikoliv náhodou vzniklo Poučení až po ukončení tohoto procesu vnitrostranické „očisty“ na konci roku 1970."
http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje
Dovolím si Vám, pane učiteli, doporučit více obezřetnosti a uvážlivosti, než mne nařknete z nepravdy. Téměř všechna moje tvrzení jsou doložena, a pokud se zmýlím omluvím se.
10. 02. 2013 | 17:53

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
"Pokud by vznikla dělnicko-rolnická vláda" je nesmyslná floskule zde dvou důvodů: 1) vznikla by až po invazi; 2)nevznikla ani po invazi, případní členové i přes mohutnou Červoněnkovu snahu nenašli odvahu.
10. 02. 2013 | 17:57

tata napsal(a):

pane jansuchanek napsal(a):

celkem sem se radši zdržoval zde reagovat,až VY JSTE MI DOSTAL...........ONO PRÁVĚ TO já.............je mnohovýznamné...........Já přestane byt když Vás dostane život a začnete potřebovat My...........TEĎ Odbočím.........vtom to stylu nám to já příliš strkají různí Kožení,PITROVÉ,GROSSOVÉ, je jich celá špaleta,vykládejte to v okresech kde VÁM NA úřadě práce nabídnou práci na 3 směny za 10 000 hrubého.

ANO to VAŠE JÁ muže byt že jste mimořádně šikovný a chytrý a i poctivý........nejdůležitější je to poctivý..........a když jste poctivý měl by jste si uvědomit že to nejde ani bez těch min chytrých a uspěšnych neboť pak zapíská náký krysař a VÁM BUDE TA CHYTROST a šikovnost k ničemu protože už bylo víc sice chytrých ale nepoctivých ale VY JSTE SE MĚL DOBŘE tak proč si stěžovat
10. 02. 2013 | 18:00

Radkin Honzák napsal(a):

Ad pamětník 17:18

Když tomu věříte...
10. 02. 2013 | 18:01

Pamětník napsal(a):

mb:
Vy si fakt nedáte pokoj, R. Honzákovi jsem jeho tvrzení vyvrátil poukazem na Akční program KSČ! Vy se v diskuzi chováte jako malé trucovité děcko a proto mi nedáte pokoj. Zkuste se zdržet těch svých útržkovitých přihlouplých komentářů na moje vstupy a uvidíte, že nám oběma bude líp.
10. 02. 2013 | 18:01

Pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Jste už snad jako mb? Vždyť jsem uvedl dobový dokument, jakápak víra?
10. 02. 2013 | 18:02

mb napsal(a):

pamětník ... když myslíte ... já se jen snažil smířit stanovisko vaše a pana honzáka ... ale když ne, tak ne ... a demokracie je jen jedna nebo ne ?

( je demokracie nedělitelná ... ? )

s pozdravem ...
10. 02. 2013 | 18:04

Viola napsal(a):

Pane Brome, vzhledem k tomu, že jste učitel, měl byste se poučit od pamětníka Zdá se mi, že sice studujete, kde co, ale smysl vám uniká. Pamětník má samozřejmě pravdu, skoro jako ve všem. :-)
10. 02. 2013 | 18:04

Pamětník napsal(a):

mb:
Naposledy: není jenom jedna demokracie, je jich mnoho variant, by příml druhů - zastupitelská (nejpodvodnější), s různým množstvím prvků demokracxie přímé...atd., prostě konkrétní forma demokracie se v čase i místě často dost zásadně liší. Jako pamětník mohbu dosvědčit, že nejširší míra svobody a demokracie u nás v histórii byla v období Pražského Jara 1968.
10. 02. 2013 | 18:12

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník 10. 02. 2013 | 17:53

Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR

http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php

Tady už máte celý ten slovník kompletní v srpnu 68. Pokud se dostanete ke Zprávám, tam ho máte taky. KSČ nic dlouze hledat nemusela. Dostala to hotové. Musela to jenom dotvořit.
10. 02. 2013 | 18:15

Pamětník napsal(a):

Viola:
Dík za podporu, u pana Broma znamenám takové zásadní pochybení poprvé, za daleko obtížnější považuji fakt, že musím vyučovat učitele mb. Je to fuška.
My, kteří jsme měli to štěstí prožít Pražské Jaro, povětšinou nic podobného jsme v životě už nezažili. Kam se hrabal plyšák.
10. 02. 2013 | 18:16

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník 10. 02. 2013 | 17:57:

Tohle vydal TASS 21. 8. 1968.

http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php

Inu, uspěchal se. Ta vláda ale byla připravená a měla zpětně všechno legalizovat.
10. 02. 2013 | 18:17

Bestia triumphans napsal(a):

Pamětníku :
Pardon, že jsem tak zvědavý, ale nepoužíval jste dříve nick pamětník s malým p?
Děkuji za odpověd.
10. 02. 2013 | 18:20

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
To nic nemění na mém tvrzení, že v KSČ se na tom pracovalo až od dubna 1969. A koneckonců to potvrzuje o vějším sovětském brachiálním zásahu jako o skutečné příčině konce Pražského Jara, a taktéž, že Sověti realisticky uvážili jako prioritní nutnost zásahu proti KSČ.
10. 02. 2013 | 18:20

Pamětník napsal(a):

Bestia:
Pan Stejskal vysvětlí, vidí IP.
10. 02. 2013 | 18:21

šašek z Jihlavy napsal(a):

Lila
Přeji hezký večer a gratuluji k zdařilému příspěvku do diskuse. Škoda, že polistopadoví politici umožnili svými přešlapy a často zločinností zmrtvých vstání komunistických pohrobků a nestalgiků po starých časech.
Už jsem to psal pod jiným blogem, včerejší uvedení Panelstory v ČTV byl výborný počin a slovo do pranice. Tahle hnusná doba se snad nemohla líbit ani těm kolaborantům, kterým byl byt na sídlišti hrůzy přidělen. Mělo by se to reprízovat častěji.
Asi jsme vrstevníci a zaplať pánbu nám paměť dobře slouží. Pište častěji!
10. 02. 2013 | 18:24

mb napsal(a):

no vidíte pamětníku ... díky za odpověĎ ... já myslím že ta vaše demokracie v roce 68 byla jenom taková polodemokracie ... byla to demokratizace, která měla k demokracii pouze našlápnuto ... zdravím ...
10. 02. 2013 | 18:24

Bestia triumphans napsal(a):

Pamětník:
A proč to neřeknete rovnou vy, je to tajemství?
Jen se ptám, připadáte mi útočným stylem podobný pamětníkovi s malým p.
10. 02. 2013 | 18:24

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom 10. 02. 2013 | 18:17:
Nu ano, kvůli tomu přišli a měli připravený scénář, btw. stejný, jako v 1956 v Maďarsku (Imre Nagy ← János Kádár). Jenomže u nás se jim to nepodařilo pro všeobecný odpor společnosti. Až po Husákově puči v dubnu 1969 se pomalu vytvářely podmínky pro postupné utahování šroubů.di
10. 02. 2013 | 18:26

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník:

Prioritní zásah proti KSČ jsem nepopíral.

Pokud si dobře vzpomínáte, tak jsem napsal, že ten dokument Poučení začal vznikat na podzim roku 68. O tom, kdy se na tom začalo pracovat v KSČ jsem neřešil. To už Sovětům bylo dost jedno. Na podzim udali směr a zbytek ať si pod dohledem dodělají místní.

Osobně si myslím, že to měli připraveno už i dřív, ale to nedokážu prameny.
10. 02. 2013 | 18:27

Pamětník napsal(a):

Bestia:
Jakým útočným stylem? Já jen reaguji na nepravdy, dezinformace či dokonce lež od kokoshky.
10. 02. 2013 | 18:28

tata napsal(a):

Lila

PROBLÉM JE že tady plamenně hájíte svůj názor,ten VÁM nechci brát,vtom kontextu není důležitý.............ale je paradox že zase ale podle svého vidění něco kádrujete vtom je problém..........srovnávat protesty v totalitě..........s protesty v demokracii..........nemusí se Vám líbit a máte plné právo
protestovat proti KSČ,jenže pokud je to parlamentní strana,měla byste se zamýšlet proč je podpora KSČ na vzestupu.

on problém muže nastat že zase jen jeden pohled je správný,kde je ta hranice,on je rozdíl žít v totalitě a bojovat protestovat proti režimu,a nerespektovat demokratické volby............TÍM NEMYSLÍM PROTESTY studentů.........myslím tím to okolo...........třeba že někdo vstoupí do KSČ,je mi 60 a znám plno poctivých lidí co vté KSČ BYLI,nejvíc úsměvné mě připadá jak horujete proti náké paní která v dnešní době je V KSČ COŽ JÍ NESE NEPŘÍJEMNOSTI............ale přitom v každé straně je plno převlečených pro mě mnohem tím pádem horších
10. 02. 2013 | 18:29

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník 10. 02. 2013 | 18:26:

Vždyť jsem psal, že stačilo málo a do dějin vstoupilo faktum, že vojska byla pozvána. Nepovedlo se.

Ty šrouby se začaly utahovat po moskevských protokolech.
10. 02. 2013 | 18:30

mb napsal(a):

pamětníku ... vždyŤ to šlo postupně ... sjezd spisovatelů ... prostě kus po kusu ... nahlodával se monolit ideologie a myšlení ... jen to k demokracii směřovalo, ne ... ?

ale pak přikvačili okupanti ...

takže se demokracie nestačila rozvinout, ne ?
10. 02. 2013 | 18:32

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Pamětník:

Vždyť říkám, když tomu věříte...
To už můžete věřit i Rudému právu, to byl taky dobový dokument.
10. 02. 2013 | 18:33

mb napsal(a):

přeci v demokracii nemůžete mít zakotvenu vedoucí úlohu jedné strany, ne ? ...
10. 02. 2013 | 18:34

jansuchanek napsal(a):

pane tato, prozradím vám jednu věc. můj život je neuvěřitelně dynamická sinusoida (jednou nahoře, jednou dole). měl jsem tu možnost poznat to opravdové dole. dlouhá a trudná byla cesta z pekla ke světlu, jak říká klasik. měl jsem možnost rezignovat, utéct, přisát se na někoho. cestu nahoru jsem si ale vybojoval sám (za vydatné podpory rodiny, to každopádně). možná máte úplně jinou představu o mém mám se nejlépe. neznamená to žádné bohatství, majetek ani nic podobného, konzumní způsob života nesnáším. znamená to svobodu. a potom všem díky té sinusoidě vím, že až se zase něco podělá, bude záležet zase jen na mě, jestli se z toho dostanu. a já se z toho dostanu. nechci vás tu zbytečně drásat, ale řeknu vám jeden můj názor. čím více lidí natahuje vůči státu ruku (aniž by se o cokoliv přičinili), tím méně dostanou ti, kteří ji natahují oprávněně. o tom, že takoví existují nepochybuji ani vteřinu. snad mě pochopíte, každopádně vás zdravím.
10. 02. 2013 | 18:34

Míval napsal(a):

Vzpomínám, že v době Palachovy smrti byl zcela většinový názor, že tím protestoval proti okupaci Československa. Tedy Grebeníček měl pravdu, když říkal, že onen protest nebyl zaměřen proti tehdejší KSČ, která stále ještě nebyla "znormalizována". Ovšem v krátké době, tak, jak Husákovo vedení přitahovalo šrouby, se vnímání začalo měnit a Palachův čin začal být většinově vnímán jako odpor proti normalizaci. I když jím fakticky být nemohl. Ale to je osud všech v historii zapsaných činů, že se jejich hodnocení a vnímání mění.
Pokrytecké odsuzování Grebeníčka za historicky vcelku přesný popis jen svědčí o stavu demokracie v téhle stále zoufalejší zemi. Korunu opět nasadila, jak jinak, veřejnoprávní televize, kde se na ČT24 v popiskách událostí objevila informace, že Grebeníček "protestoval proti Janu Palachovi". Co dodat a neplakat.
10. 02. 2013 | 18:38

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
"Pokud si dobře vzpomínáte, tak jsem napsal, že ten dokument Poučení začal vznikat na podzim roku 68. " To je přesně to, co není pravda a co jsem vyvrátil odkazem na pramen ÚSTR. Samozřejmě základní téze dodali dříve Sověti, vždyť kvůli tomu přijeli.
10. 02. 2013 | 18:39

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník:

A co je podle Vás důležitější. Stanovení tezí a zadání slovníku, nebo konečná formální úprava?
10. 02. 2013 | 18:42

Pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore, nemíním Vám vyhledávat důkazy ve Vá přijatelných pramenech, doporučím jenom navštívit stránky ÚSTR. Vyjímečnost demokracie v krátkém období Pražského Jara dokumentuje i fakt, že tehdy se psala pravda i v Rudém Právu.
10. 02. 2013 | 18:43

jozef napsal(a):

Tiez som,ako pionier, zazival celospolocensky sok.
A potom som mal podobne nazory,
ake sirili chartisti /prevazne vyluceni komunisti/.Chartisti/prevazne "demokraticki komunisti"/ su protikomunisticky odboj? Myslite to vazne? Asi ano.

V.H.,december 1989: propaganda rika....a ze chci v nasi zemi obnovit kapitalismus.To vsechno je loz,jak se zahy presvedcite,protoze tady budou vychazet moje knihy"

Zahy sa loz pravdou stala,aby vladla medzi nami a nad nami S pomocou orwellmedialnej totality goebbelsovsky sirenej lzi a nenavisti, s pomocou medii tunelujucich pamat a zdravy rozum.

Prosim prevelmi autora,aby poskytol dokazy existencie protikomunistickeho odboja v Ceskoslovensku rokov sestdesiatych,sedemdesiatych,osemdesiatych.Masinovci su era McCarthyho.
Tuto prosbu vyslovujem casto,nikdy nedostavam odpoved.Pred prevratom som bol takmer denne pri spravach zapadnych vysielacov.Davali Dubceka,vselico,ale nikdy ani len naznak vyznania podpory kapitalizmu!

Ked skonci dnesna orwellkracia,
bude zrejme,ze student Palach polozil zivot za tzv.demokraticky socializmus,za neprerusene pokracovanie v procese demokratizacie spolocnosti.
Kapitalizmus totiz v tom case bol uplne neatraktivny aj pre velku cast spolocnosti na Zapade,zvlast pre mladez a proletariat.

Ci by dnes Palach suhlasil s totalnym financnym,medialnym a hospodarskym vyvlastnenim naroda a jeho zotrocenim az na udesnu uroven gratis pomocnikov v krvavych okupaciach inych krajin /Irak,Afganistan,Kosovo ai./,tazko odhadnut.

V kazdom pripade uctenie protestu proti okupacii je uctenim protestov proti vsetkym okupaciam,zvlast proti okupaciam hospodarsky kolonializacnym a proti okupaciam krvavym.
Aspon pre tych,ktori maju silu a odvahu rozmyslat./Autor ma,zial, medialne vytunelovanu pamat,znacne vytunelovany mozog/.

Su okupacie a okupacie.Je okupacia typu "pobyt vojsk"/len USA takto okupuju asi sto krajin sveta/,su okupacie hospodarske,medialne a su okupacie krvave.A dlhorocne.
To,ze gratis pomocni krvavi kolonializacni okupanti vzyvaju obet Palacha - tak to je horor.Absolutny kolaps rozumu a citu.

Mam taku nie celkom fantazmogoricku otazku: ak by sme si museli vybrat medzi "pobytom vojsk" Turkov,alebo "moslimov" ap.na nasom uzemi a odovzdanim bank,medii a podnikov do ruk "okupantov",co by sme si vybrali?

Ak by sme mali slobodnu volu,vybrali by sme si jednoznacne vlastnictvo medii,bank a podnikov.Ako ovela mensie zlo.
Nemame media,banky,podniky - nemame slobodnu volu.Nemame pamat,nemame rozum...
10. 02. 2013 | 18:44

mb napsal(a):

( ten slovník: kontrarevoluce apod. ... byl ve stalinistické části ksč celou dobu aŤ latentně či zjevně ... jen byl od ledna 68 v menšině ( společnosti i ksč ) ... no a od dubna 69 se začal etablovat většinově ( v ksč a/i /částečně vynuceně/ ve společnosti ... viz. okupace/invaze se nazve internacionální/bratrskou pomocí...
10. 02. 2013 | 18:46

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
Preferuji pokud možno přesné vyjadřování. Pokud sovětská agrese byla podmíněna určitými záměry formulovanými v tezích, nevypovídá to nic o době vzniku konkrétního dokumentu Poučení. Ten začal vznikat až v dubnu 1969.
10. 02. 2013 | 18:48

Bestia triumphans napsal(a):

Pamětník:
Na mb jste byl docela nevybíravý, tak proto.
At už jste Pamětník či pamětník, přeji hezký zbytek večera.
10. 02. 2013 | 18:48

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník:

Jen otázka. Byl jste také reformním komunistou?
10. 02. 2013 | 18:50

Radkin Honzák napsal(a):

Nemame pamat,nemame rozum...

Mluvte laskavě jen za sebe!
10. 02. 2013 | 18:51

Pamětník napsal(a):

mb:
"přeci v demokracii nemůžete mít zakotvenu vedoucí úlohu jedné strany, ne ? ... " Její zrušení bylo uvedeno v Akčním programu KSČ z května 1969, k přijetí zrušení mělo dojít na mimořádném XIV. KSČ v září 1968 (který se uskutečnil a jeho platnost byla zrušena až v době normalizace).
Jste absolutně neinformovaný o faktech tématu, což je u Vás obvyklá situace.
10. 02. 2013 | 18:53

zdenekbrom napsal(a):

Radkin Honzák:

Zdržte se, prosím, slovníku ...nemáte rozum.
10. 02. 2013 | 18:53

Almo G™ napsal(a):

Pamětník: vypadá to, že jste u výslechu. :-)
10. 02. 2013 | 18:54

Alebrž napsal(a):

"Zdálo by se, že Palachova oběť byla marná. Jenže přesně o dvacet let později se v jeho jménu a na místě, kde se upálil, začaly spontánně organizovat demonstrace proti totalitnímu režimu požadující demokracii a svobodu, tedy přesně to, co chtěl i Jan Palach."

A tak dnes už v této zemi nejsou cizí okupační vojska, naopak, naši čeští vojáci jsou pevnou součástí okupačních armád v zemích, které nás nenapadly.

No z toho by měl Palach jiště radost!
10. 02. 2013 | 18:56

Pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
Dal jstge se na kádrování?
Et tu, mi fili? :)
10. 02. 2013 | 18:57

zdenekbrom napsal(a):

Pamětník:

Ne. Jenom mi Vaše zoufalá snaha přehodit vše problematické až za duben 1969 a termín "Husákův puč", připomněly starší rozhovory s reformními komunisty.
10. 02. 2013 | 18:59

jozef napsal(a):

To Radkin Honzak
Dovolte vyjadrit potesenie,ze mate odvahu diskutovat.
Zelam takuto odvahu aj autorovi blogu.

Pan Honzak,mozete mi vyvratit aspon niektore z tvrdeni?
A mate dokazy o existencii protikomunistickeho odboja?
Cim si vysvetlujete citovany vyrok V.H. pred volbou prezidenta?
10. 02. 2013 | 19:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy