Není dobrého ďábla III

09. 07. 2013 | 13:56
Přečteno 22120 krát
Motto: „Budete nejsilnějším prvkem v novém režimu. A já ten prvek budu vždy podporovat... Bude-li naše dohoda upřímná a čestná, pak budou komunisté a Beneš znamenat sílu, kterou nikdo nezdolá.“
Edvard Beneš na jednání s vedením moskevského vedení KSČ, prosinec 1943.
-------------------------------------------------------------------------------------

Přesně před šedesáti šesti lety, v noci na desátého července 1947, se československý prezident Edvard Beneš zhroutil a sotva přežil další těžký záchvat mrtvice. Jenom pár hodin předtím se dozvěděl, že sovětský diktátor Stalin dal československé delegaci, která právě dorazila do Moskvy, jasné ultimátum, že do čtvrté hodiny odpolední jedenáctého července, musí vláda suverénní Československé republiky odvolat svoji již schválenou účast na Marshallově plánu. Pokud existuje něco jako historická spravedlnost, pak Beneš v té chvíli pochopil, že stojí před Božím soudem. Pro miliony obětí jeho naduté ješitnosti je to jenom slabá útěcha.

Edvard Beneš byl v osobním i politickém životě doktrinář a sebestředný bolestín, který nesnášel i jen náznak nesouhlasu. Po desítky let byl jenom žárlivým Masarykovým úředníkem a mladším partnerem, s nezkrotnou ambicí dostat se jednou na jeho místo, přesto, že postrádal jeho schopnosti i charisma. Masarykův lidský úspěch mezi intelektuály i prostými lidmi nesnášel, a mohl ho nahrazovat jenom mocenskou pompézností úřadu. Byl odvarem průměrnosti, pletichářským produktem měšťanského českého devatenáctého století, intrikánem bez odvahy, obětí vlastních fikcí a, přinejmenším, spolutvůrcem vlastních porážek a neúspěchů. Měl tak velký strach z neúspěchu, že nakonec prohrál úplně všechno. Je mimořádně absurdní, že Beneš, který ve strachu o svoji osobní pozici prodal demokracii a vlast stalinské diktatuře, může být ještě v jednadvacátém století pro velkou část české politiky a společnosti symbolem demokratického politika nebo národního demokrata. I tato absurdnost však má svoji, pravda, poněkud zvrácenou, logiku.

Ufňukané narodnictví, vzešlé v českém prostředí v devatenáctém století z národního obrození, odmítlo demokratickou, masovou vzdělaností vytvářenou modernizaci, ve jménu o jazyk opřené mocichtivé mýtotvorby. Někde tady, symbolizováno sporem o pravdivost a neslučitelnost svobody vědy a umění vůči „politice národa“ ve věci takzvaných Rukopisů, se poprvé v moderní podobě projevuje slabina, která bude generaci po generaci ovládat a oslabovat české politické a kulturní myšlení. Jde o ne-lidskou, a tedy ne-politickou, snahu dopátrat se bez činu, nasazení a možnosti omylu - pouhým přemýšlením a teoretizováním - ideálního, absolutně platného modelu štěstí (pravdy, národa, státu) a hodnot k němu vedoucích. Tato neústupná absolutistika českého myšlení je však ve skutečnosti jen hledáním momentálně a zdánlivě nejvýhodnějšího řešení pro potvrzení té které poučky, a především, zvýhodnění nebo glorifikace jejího autora a nositele role momentálního národního vůdce.

Obrození přitom mělo, samozřejmě, i obrovský modernizační obsah. Schopnosti, či odvaha vzdělávat se, soutěžit a vyhrávat, se masově šířily činností Sokola, turistikou, ale hlavně v průmyslu a vědě. Česká společnost měla schopnosti a možnosti odpovědět na omyly a chyby německého (rakouského) nacionalismu asymetricky – tedy kvalitou a tolerancí. Porazila sama sebe zrcadlením a opakováním všech, i těch nejhorších, omylů a chyb německého nacionalismu – následováním slepé spirály symetrické vzájemné nechuti. Masarykův pokus o asymetrické vystoupení z této tradice prosazováním demokratické reformy Rakouska-Uherska byl ovšem poražen nejenom slepotou Vídně, ale stejně tak i českou „politikou“ exkluze. Masaryk se pak po první světové válce vytvořením Československa pokusil ještě jednou o totéž – o vytvoření občanského nadnárodního „malého Rakousko-Uherska“ - bez Rakous a bez Uher. Byl jedním z prvních, kdo pochopil sebevražednou slepotu konceptu jazykové výlučnosti „národní politiky“.

Nedostatek kritické reflexe a ochoty srovnávat se se světem reality znamená, že v českém prostředí díky této tradici dodnes existuje velký potenciál zkratkovitých a extrémistických tendencí, které odmítají vidět společnost či národ jinak, než jako objekt osobních světotvorných konceptů. Český maloburžoazní „vůdce“, hrdina a génius sám pro sebe, není státníkem, který by sloužil myšlence povinnosti k zemi. Nevěří v udržování a zlepšování kvality. Věří v jednogenerační revoluci náhlého rozumového procitnutí a proměny světa, a nutně odmítá kontext a kontinuitu, jako zbytečný omezující závazek a pouto. „Zodpovědný pouze dějinám“ brzdí sám sebe po většinu času jenom nedostatkem charakteru, odvahy a důslednosti. V tomto ohledu je jenom malý rozdíl mezi přístupem Edvarda Beneše, československých komunistů, Václava Havla (jediného osobně statečného člověka z tohoto výčtu), či jeho následovníků v prezidentském úřadě, Klause i Zemana. Edvard Beneš však vyniká nad všechny ostatní svojí neronovskou ochotou zničit ve jménu osobní moci a mocenské vize samu podstatu demokratického politického systému a obětovat sám stát.

Nero nad Vltavou

Beneš byl dogmatik, přesvědčený hluboce o svojí hluboké vzdělanosti a intelektuální nadřazenosti nad velkou většinou domácích i zahraničních politiků své doby. Intrikářský úředník, který při kvalitním vedení mohl být určitě skvělým diplomatem, se bez dohledu jako prezident stal obětí vlastních fantazií. Přemýšlel o světě, státu a národu podobně, jako Charles de Gaulle nebo, ještě lépe, zachránce finské demokracie a státu Karl Gustav Mannerheim – ale bez jejich odvahy, realismu a disciplíny dokázal stvořit jenom tragickou frašku, na kterou nejvíce ze všech doplatil jeho národ.

Jeho celoživotní utkvělou představou, a také největší intelektuální slabinou, patřící do veteše devatenáctého století, byla slepá víra ve světodějnou úlohu Slovanstva. Už jeho doktorská práce na právnické fakultě v Dijonu v roce 1908 nesla název: „Problém rakouský a otázka česká. Studie o bojích slovanských národů v Rakousku“. Za první světové války pak přednesl na Sorbonně celý cyklus přednášek, opět na téma „Slovanstvo“. Jeho filozofující, ne-praktické a ne-politické vnímání tématu je dodnes pozoruhodné především svojí selektivností – Poláci a problém Polska, jako nejbližší slovanský prvek v našem sousedství, pro něj nejsou dostatečně slovanské a příliš zajímavé. Považoval Polsko za zaostalé – už jenom proto, že se nezbavilo jím z principu nesnášené šlechty. Všechno nejdůležitější se pro něj v Evropě odehrává pod vlivem Ruska, které je pro něj „přirozenou“ protiváhou „navždy“ expanzivního Německa (němectví). Už zde byla u relativně mladého Beneše demokracie až na druhém místě. Věřil ve vůdcovský (státnický) princip, ve kterém jednotlivci, pouze schvalovaní poslušně následujícím národem, rozhodují o osudech států. Jeho okolí ho v tom, bohužel, podporovalo. Nositelé opačných názorů byli ostrakizováni. Realita, která neodpovídala prezidentovým koncepcím, neexistovala. Beneš založil nehezkou tradici slabošských českých prezidentských jájínků, snadno manipulovatelných i jenom hraným obdivem, dotaženou o osmdesát let později k dokonalosti Václavem Klausem a Milošem Zemanem.

Benešova „hvězdná chvíle“, a zároveň nejhlubší tragédie československé demokracie, začala v červnu 1941, kdy nacistické Německo napadlo svého spojence, stalinistický Sovětský svaz.

Beneš, který se nikdy nevzpamatoval ze zhroucení svých předválečných schémat a šoku mnichovského diktátu, viděl v nové situaci vskutku historické vítězství svých idejí. Jeho protizápadní zatrpklost teď získala velkého slovanského spojence, kterého, jak všechny přesvědčoval, znal lépe, než kdokoliv jiný. Od této chvíle Beneš už zcela propadl svým od reality odtrženým fantaziím.

Jeho největší starostí a obavou v tom čase bylo, že mu Západ nedovolí návrat do poválečného Československa, pokud se nezaváže k plnění omezujících podmínek – především ve vztahu k sudetoněmeckému obyvatelstvu. Po vstupu Sovětského svazu do války se konečně cítil volný. Začal tvrdit, že po válce se Rusko stane nejvlivnějším a rozhodujícím hráčem evropské politiky, a že pro Československo je tedy potřeba aktivně usilovat o místo jeho prvního a nejvěrnějšího spojence – v protikladu s věčně protiruskými a nespokojenými Poláky, či nespolehlivým Západem. Masový vrah a diktátor Stalin, kterému věřil každé slovo, se pro něj stal jízdenkou zpět do vlasti – a zárukou úspěchu „vylikvidování“ více než třímilionové německé menšiny.

Všem západním Spojencům do omrzení vykládal, že mezi ním a sovětským diktátorem existuje hluboký a upřímný vztah vzájemné úcty, posílený, jak jinak, Slovanstvím. Krátce řečeno, Stalin neměl na Západě lepšího advokáta a spolupracovníka, než byl československý exilový prezident Edvard Beneš. Dokládají to i záznamy a dokumenty o řadě schůzek mezi Benešem a sovětskými diplomaty v Londýně, kterým dokonce předával důvěrné materiály o polských a spojeneckých politicích.

Promýšlel megalomanské konstrukce poválečné proměny světa, který se, podle něj, pod vlivem Sovětského svazu bude „komunizovat“, a oslabené evropské mocnosti tomu nebudou mít sílu bránit. Proto je nutné už za války přitáhnout československé komunisty ke spoluzodpovědnosti za stát, a Československo s jejich pomocí „socializovat“. Tím se Československo, podle něj, mělo stát klíčovým státem evropské politiky, „ideologicko-politickým mostem“ mezi Východem a Západem. Komunisté v londýnské vládě, i Gottwaldova stalinistická klika v Moskvě mu, samozřejmě, vyjadřovali už jen obdiv a podporu. Ve světové politice se nenajde podobný příklad demokratického politika, který by dobrovolně, za trochu pochvaly a potlesku od masových vrahů a jejich přisluhovačů, navlékl hlavu do pomyslné oprátky komunistické diktatury. Tak proč mu přitom nezatleskat, soudruzi… Na konci války už bylo na jakoukoliv korekci této naivní komedie s tak tragickými následky zřejmě pozdě. Prezident Osvoboditel byl v té chvíli ve skutečnosti jen ubohým zrádcem. Do ponížení února 1948 přitom bylo ještě hodně daleko.

Je nutné zmínit ještě jednu, hodně smutnou, stránku Benešova nedostatku charakteru. Jeho zdravotní stav byl posledních deset let jeho života natolik špatný, že kterýkoliv jiný zodpovědný politik by se v zájmu státu vzdal moci ve prospěch někoho jiného. Beneš, přesvědčený o svojí genialitě a nenahraditelnosti, se prezidentského úřadu držel i dávno potom, kdy z něj zůstala jenom nemohoucí tělesná schránka. Dlouhodobě trpěl Ménierovou nemocí s nepřekonatelnými záchvaty závratí, nevolností, častými migrénami a sluchovými halucinacemi (šelesty a později i narůstající hluchotou). Jeho stav se výrazně zhoršil po první mrtvici v roce 1943. V roce 1945 už fyzicky ani psychicky naprosto nestačil ani na vedení běžné agendy. Předseda národních socialistů Petr Zenkl, který ho po jeho návratu do Prahy navštívil, označil svoji reakci na stav prezidenta jako „zděšení“. Velká mrtvice v červenci 1947 Beneše odsoudila už jenom k živoření pod stálým lékařským dohledem. Do konce života chodil už jenom o holi, trpěl nesnesitelnými bolestmi hlavy a stále častějšími výpadky řeči.

Odsun nebo demokracie

Beneš programově zradil a prodal československou demokracii, a s ní i Československo samotné, Stalinovi. Fakt, že upřímně věřil, že s ním má zvláštní osobní vztah důvěry, která tomuto největšímu masovému vrahovi v dějinách nedovolí porušit dohodnuté projekty, je pak jistě za hranicí psychiatrické diagnózy. Odevzdal ještě za války Sovětům armádu, zpravodajské služby, i výstavbu všech bezpečnostních složek poválečného Československa. Přislíbil rozsáhlou „socializaci“, znárodňování, zákaz protikomunistické a protisovětské činnosti, úpravu školních osnov i propojení československého hospodářství se sovětskými pětiletkami. Bez slůvka odporu se vzdal Zakarpatské Ukrajiny. Obětoval životy tisíců lidí, odvlečených, mučených a vězněných v stalinských lágrech. Za to všechno chtěl jedinou věc – aby ho Sověti podpořili ve vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Československa. Vědomě, a s tragickými důsledky pro celou zemi a miliony jejich občanů, vykšeftoval demokracii a vládu práva za etnickou čistku.
Už v jednáních v Moskvě v prosinci 1943 byl fascinován poznámkou Vjačeslava Molotova o tom, že diskutovaný poválečný odsun tří a půl milionů Němců z Polska je „maličkost“. A myšlence etnického „vylikvidování“ německé menšiny potom obětoval úplně všechno. Odsun se stal nejlepší kouřovou clonou komunistického (sovětského) obsazování území a pozic. Odsun, na kterém se shodly všechny relevantní politické síly, a který měl slepou masovou, vskutku „celonárodní“ podporu, byl vyvážen ztrátou demokracie dávno předtím, než se komunisté skutečně chopili moci v únoru 1948. Formálně demokratické instituce formálně suverénního státu ztratily obsah už v roce 1945.

Závěr

Prezidentské volby v roce 2013 vyhrála další repríza „benešovské lži“. Milujeme svoje nenávisti, protože nemáme jiný, pozitivní, a do budoucnosti otevřený, program. Oč slabší je skutečný český patriotismus, o to silnější jsou krátkodobé hysterie a šovinismus. Málokdy přemýšlíme o kontextu, a to dnes chybí, především, i v diskuzích o komunismu a totalitě. Nepřemýšleli jsme. Stejně jako ve své době Edvard Beneš, i my jsme chtěli, aby komunismus (Stalin a všichni jeho následovníci až po Vladimíra Putina) byl dobrý… Stejně jako Beneš čekáme na osvícení a osvobození zvenku, místo toho, abychom zlepšení svého světa odpracovali doma.

Postupně odchází poslední generace s historickou pamětí ideálů a omylů Československa – Pavel Tigrid, Jiří Gruša, Václav Havel, Petr Pithart, Pavel Kohout. Dnešní česká elita už žádnou historickou paměť, a z ní vyplývající pocit spoluzodpovědnosti, nemá. Jak ubývá Masaryka, přibývá Beneše. Cena za tuto slepotu byla stanovena už v den hanby, devátého července roku 1947. Toho dne, pronesl Jan Masaryk při odchodu z Kremlu památné latinské proroctví: „Finis Bohemiae“ – „Je konec Čech“ (Československa). Kdyby jenom tušil, že benešovské lži a zbabělost budou populární ještě i po šedesáti šesti letech…

Psáno pro www.pritomnost.cz


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

patriot napsal(a):

Urbanovy zplodiny
do školy i rodiny!

Vřele doporučuje aktuálně.cz,
šíření hovadin všeho druhu
09. 07. 2013 | 14:04

Jos napsal(a):

Urban nenávidí Beneše přesně tak jako ho nenáviděli Hitler a nacisté. Urban jim snad slouží ještě dnes.
09. 07. 2013 | 14:10

stejskal napsal(a):

Ten závěr (míněno poslední odstavec) je dle mého zbytečně pesimistický. V této zemi žila, žije a bude žít spousta skvělých lidí, kteří cítí spoluzodpovědnst a sounáležitost (a vždy se bude říkat, že odchází nějaká úžasná generace a ta nová ji nemůže nahradit). Ostatně jako v každé jiné zemi.

Hezký den autorovi i všem.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 14:13

Ives napsal(a):

Pane Urbane, zbaběle kopete do mrtvého. Až se někdy setkáme, rád vám dám příležitost si totéž zopakovat se živým člověkem. K vašemu výplodu jen tolik, že Beneš v dané situaci udělal maximum možného a sám na vlastní kůži poznal, že sliby velmocí slabším se ne vždy musí plnit. A posuzovat tehdejší dobu dnešními měřítky je dost zpozdilé. Ale to sudetofily jako vy nezajímá, že?
09. 07. 2013 | 14:15

jozka napsal(a):

Vzdycky se mi libi, kdyz o historicke pameti pise Urban. jo remeslnik on je dobrej, o tom zadna...
09. 07. 2013 | 14:17

jozka napsal(a):

" o to silnější jsou krátkodobé hysterie"

Myslite tu o dobroty barelu, ciru a noblese? no tak ta byla fakt silna a kratkodoba :-)
09. 07. 2013 | 14:18

Bestia triumphans napsal(a):

Patriot:
Vy jste čí patriot?
Kremelský?
09. 07. 2013 | 14:18

věci se nechaly volnému vývioji, ačkoli napsal(a):

Urban Beneše nesnáší ještě víc než Áda Schickelgruberů.
A to je co říct.
Na druhou stranu se tím sám jasně zařazuje.

To, že Beneš dokázal vzdorovat všeobecné fašizaci Evropy až do roku 38 je samo o sobě výkonem, který marně hledá srovnání.
Urban ještě zapomněl dodat, že Beneš měřil metr padesát, což jej vyřazuje z okruhu "slušných" (codeword) lidí.

Že byl osinou v řiti nejen náckům, ale i daleko horším lordům z horní sněmovny ho činí stálým terčem revizionistických historiků a exkrementálních novinářů.
Jak řekl FDR: Suďte mě podle nepřátel, které jsem si nadělal.

Vyčítat Benešovi, že ho v Teheránu (opět o nás bez nás) hodili Stalinovi do chřtánu a že se pokoušel ho nedráždit, aby nás nepotkal osud Polska je sprostota.
V té si ale autor libuje.
09. 07. 2013 | 14:22

mb napsal(a):

co nabízí patriot ?
pouze střely patriot
namísto by se zamyslel
to by ( po něm ) člověk hodně chtěl ...
09. 07. 2013 | 14:26

ld napsal(a):

No, moc se nepřipomíná, jak paňmáma Benešová se na schůzi generálního štábu na podzim roku 1938 pokusila zastřelit generála Zmeka (průstřel plic), a to při polemice stran Benešova přístupu k Mnichovské dohodě. Generál Zmek následně zemřel v koncentráku Oranienburg. Když se Zmeka snažil bránit další přítomný generál Rychtrmoc, nebyl ani on posléze ušetřen a coby 71 letý kmet skončil na popravišti.

Proč máme zapotřebí vytvářet hrdiny?
09. 07. 2013 | 14:33

razdva napsal(a):

Id:
Vy mě děsíte! A tohle máme v pučistické vládě... Ještě aby picla Picka!
09. 07. 2013 | 14:39

Suchec napsal(a):

ID: Ale proč skončil na popravišti Rychtrmoc?

ČSSN - Já bych byl velmi opratrný s těmi jmény.
(cituji Hrbka)
Během války vedoucí ČSV několikrát předkládali Němcům návrhy, aby se bojů na východní frontě zúčastnily také české jednotky a pokusili se i o výchovu mládeže v Protektorátu v říšském duchu. Svědčí o tom i výpověď K.H.Franka před soudem. Podle této výpovědi se generál Rychtrmoc zabýval myšlenkou postavit vojenský sbor použitím jeho Svazu válečníků za účelem nasazení na frontě a usiloval o to, aby dosáhl německého povolení. Německé orgány, se však bály a nedaly souhlas. Někteří členové ČSV měli i některé materiální výhody, například získali plnou penzi za službu v RU.

V roce 1943 rezignoval dosavadní vedoucí Otto Bláha na post vedoucího a na jeho místo nastoupil divizní generál v. v. Robert Rychtrmoc. Po válce byli oba odsouzeni za vlastizradu a popraveni dne 21. ledna 1946.

Divizní generál Robert Rychtermoc se narodil v roce 1875 a byl, jako starý rakouský důstojník, již za první republiky dán do výslužby. V roce 1938 byl znovu povolán a bylo mu svěřeno velení mobilizační skupiny "ČV-sever" v Bystřici pod Perštýnem. Patrně prošel obdobným vývojem jako Emanuel Moravec, tj. tvrdým zklamáním z Mnichova a příklon k Němcům. Ovšem Moravec byl legionář. U Rychtrmoce mohl určitou roli sehrát pocit ukřivdění, který měli staří rakouští důstojníci v československé armádě. Podobně, jako třeba polní podmaršálek Podhájský, kterému po roce 1945 byla odebrána hodnost a byl degradován.

Jo, jinak Cenzor opět nezklamal a pobavil svým ÍÁ s Diágo U. :-))))
09. 07. 2013 | 14:41

Mariana Holigová napsal(a):

Základní rozdíl mezi Masarykem a Benešem je ten, že prvně uvedený nebyl Čech.
09. 07. 2013 | 14:51

ld napsal(a):

suchec,

s tím Bláhou stran kolaborace souhlasím. Rychtrmoc však tak daleko nezašel. Bláha chtěl dodávat lidi přímo pro válečnou potřebu Německa v ozbrojených silách.
Moravec se dal do služeb Německa ze zištných důvodů, u Rytrmoce promluvilo zklamání z jeho nejvyššího velitele. Ti dva nepatří do stejného pytle.
09. 07. 2013 | 14:52

Karel Matula napsal(a):

Jako vždycky Urban roubuje na některé historické pravdy svoje polopravdy a lži.
Umně skládá dějiná fakta a smyšlenosti,převrací historické události do jiné polohy.
Hlavně má dojem, že jenom on zná dějiny a nikdo jiný je nestuduje a nezajímá se. Lidí jako je on je třeba se vystříhat, ale stále je sledovat, protože vždycky se najde dost lidí ,kteří naslouchají blábolům těchto falšovatelů dějin.Není jich sice moc, ale dokážou šířit svoje smyšleniny jako mor.
09. 07. 2013 | 14:56

Reveil napsal(a):

"Je nutné zmínit ještě jednu, hodně smutnou, stránku Benešova nedostatku charakteru. Jeho zdravotní stav... kdy z něj zůstala jenom nemohoucí tělesná schránka...později i narůstající hluchotou). ..jenom k živoření pod stálým lékařským dohledem... stále častějšími výpadky řeči."

Je poctivé přiznat, že podobnou deteriorací zdravotního stavu trpěli i Urbanem (zatím!!) chválený Masaryk a samozřejmě Havel. Hluchý, s výpadky řeči - stále častějšími, nutkavým spánkem stižený, dušný a povšechně biologicky zchátralý je i Urbanův neúspěšný kandidát na Hrad, který mívá ještě navíc promočenou levou nohavici.

Jinak se připojuji k těm, kteří vidí Urbanovu zavilou nenávist k prezidentu Benešovi na stejné úrovni, jak ho nenáviděl Hitler a Sudeťáci. Strategie je zřejmá: nejdříve odstranit z piedestalu Beneše. Pak se pustí do Masaryka.

Ještě poznámka: zcela nejapné mi přijdou postnacistické výtky o "servilitě ke Stalinovi". Tento mocenský faktor byl v předválečné, válečné a poválečné epoše tak dominantní a nepřehlédnutelný, že ho nemohl pominout vůbec nikdo, natož pak Beneš.
Nakonec: patognomonicky vyslovuje pan Stejskal lehký formální nesouhlas s posledním odstavcem, jinak se zavilým pliváním na Beneše zřejmě souhlasí. Připomněl bych, že Urbanova rétorika není v české žurnalistice novinkou, Před válkou a během ní ji provozovali lidé jako Vladimír Krychtálek, Alois Kříž, Jan Rys-Rozsévač, Rudolf Novák, Antonín Kožíšek a ještě další novináři.
09. 07. 2013 | 14:56

Jemnický napsal(a):

Pane Stejskale, nějak vám do toho zasahuje odposlech velkého bratra. Každou chvíli se objeví:
Publikace příspěvku odmítnuta, text vykazuje znaky spamu či jiného porušení Kodexu diskutujících.
09. 07. 2013 | 15:02

pepr napsal(a):

Chudák Beneš - ten to tedy od Urbana schytal...ale jsem v klidu, že se kvůli tomu v hrobě neobrací...
09. 07. 2013 | 15:06

stejskal napsal(a):

Zatím si nikdo jiný v těchto dnech nestěžoval, pane Jemnický. Těžko říct.

Jinak je zajímavé, kolik debatérů zde čerpá znalosti z virtually.cz, zejména pak statí bývalého poslance SPR-RSČ Jaroslava Lhotáka ;-) http://virtually.cz/journal/?q=node/4749

Hezký den.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 15:07

Jemnický napsal(a):

Že by vadilo spojení Urban-Kojzar?

Uvidíme
09. 07. 2013 | 15:08

Jemnický napsal(a):

J. Urban-Kojzar

A zapomněl jste tam napsat, že nejvíce vás pane Urbane-Kojzare hnětou ty dekrety. Tak je potřeba Beneše poplivat, pozvracet a potřísnit čímkoliv. Abych mluvil vaším jazykem.
Chudáčci nácíčci, tak pěknou válku si uchystali, tak humanitárně vyvražďovali slovanstvo a tak jim to ti slovanští untrmeši pokazili.
Příště napište o tom, jak sem Áda importoval demokracii, poslal do nevděčných Čech Reinharda, nejlepšího syna Německa, a ti zlí, zákeřní a nevděční protektorátní knedlíci ho zamordovali.
A zase ten Beneš, záviděl tomu Reinhardovi jeho ušlechtilý zjev I duši.

Tak mám takový dojem, že je z vás špatně I panu Stejskalovi. A to už sem vyvěsil ledasco.
09. 07. 2013 | 15:09

kokoshka napsal(a):

Hloupy antičesky a rusofobsky ale pronemecky(nikoli pronacistsky)blog jednoho pomateneho chudaka,ani to netreba rozebirat-to neni tak zabavne jak autorovo amerikanofilstvi,at si Češi sami vidi jake hady si zahřivaji na prsou.
09. 07. 2013 | 15:11

jaryn napsal(a):

Myslí,že u Urbana probíhá klinická smrt.
09. 07. 2013 | 15:11

Medikolog napsal(a):

Zajímavý článek herr Urban. Tomu chybí už jenom árijský pozdrav na závěr...
09. 07. 2013 | 15:17

Reveil napsal(a):

Stejskal
"Jinak je zajímavé, kolik debatérů zde čerpá znalosti z virtually.cz, zejména pak statí bývalého poslance SPR-RSČ Jaroslava Lhotáka ;-) http://virtually.cz/journal/?q=node/4749"

V životě jsem od jmenovaného nic nečetl, ale nyní jsem použil vámi uvedený link a zjistil jsem, že se jednak nejmenuje Lo¨hoták ale Lhotka, tak jsem jsem narychlo přelétl několik vzorků, ale spíš mi vychází, že z něj čerpá bloger než debatéři.
09. 07. 2013 | 15:17

Jemnický napsal(a):

Stejskal

Já si take, pane Stejskale, v těchto dnech na nic nestěžuji a nestýskám, je krásně, zdraví slouží, úroda zdá se bude dobrá a dekrety drží fest.

Tak vám připíjím na zdraví výborným ryzlinkem a zdravím do Prahy.
09. 07. 2013 | 15:17

rC se stále snaží přispěvatele identifi* napsal(a):

Id
Chapeau pro Hanu Benešovou!

*kovat. FB už jsem zrušil, teď ještě přejít na torbrowser. Další krok proti hromadnému sběru dat je Mega.
Tím se sice člověk volky nevolky posune do užšího výběru, ale strojové překlady absurdních šplechtů v pražštině vždycky budou komické.
Aspoň se někdo pobaví.
09. 07. 2013 | 15:18

ld napsal(a):

Pro diskutujícího, který se dostal jen ke Lhotákovi či wikipedii posloužím ještě dalšími zdroji:
-http://www.vhu.cz/osud-generala-ktery-se-v-osudnych-chvilich-pridal-na-spatnou-stranu/

Zpověď K.H.Franka (http://aukro.cz/zpoved-k-h-franka-i3383820554.html)
09. 07. 2013 | 15:19

Gustáv Kočí napsal(a):

A to ste ešče súdruzi nečítali, čo o tom napísali súdruh Jirásko! To by sa malo do kamene tesať! A né nějaký henten Švandrdlík, předefčerá ho zasa propagandovali v tom médii, simulanta!
09. 07. 2013 | 15:21

marxík napsal(a):

Každý režim má své plivající a poplivané. Má snad všeobecný nesouhlas s Urbanovým oficiálním výkladem dějin ( pana Stejskala riskantně přehlížím) znamenat i všeobecnou touhu po změně režimu?
09. 07. 2013 | 15:22

stejskal napsal(a):

Mýlíte se, pane Jemnický,

ten text zhruba odpovídá tomu, co jsem z dobových pramenů a historické literatury vyčetl i já (a nemá to s tím, že nacisté rozpoutalu strašlivou válku, přičemž jejich cílem bylo zotročení i fyzická likvidace některých národností či etnik. To totiž zcela jistě nemůže znamenat, že všichni jejich protivníci byli bez poskvrny).

Stejně je to zábavné: kdokoliv zde zveřejní svůj phled na nějakou historickou událost či postavu, je okamžitě osobně hrubě napaden těmi, kdo na stejnou událost a postavu mají jiný názor. S historií ty debaty si moc nesouvisejí, ale jako ukázka záští a argumentace ad hominem to není nezajímavé.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Už jsem to kdesi psal, nic zde nevyvěšuji. Autoři si zde vyvěšují texty sami. Pokud chcete číst zcela opačný názor na historickou postavu prezidenta Beneše, otevřete si třeba blog pánů Bednáře, Hasenkopfa či dalších. Aspoň se tak nerozčílíte. Mimochodem v tom, že zde publikují lidé různých názorů a pohledů spočívá podstata těchto stránek.
09. 07. 2013 | 15:26

stejskal napsal(a):

Jinak díky za pozdrav a přípitek, pane Jemnický. Též Vám připiji, až se večer dostanu ke své crianze. l.s.
09. 07. 2013 | 15:29

stejskal napsal(a):

Copak Rychtrmoc, pane ld. Mne spíš zaujal ten gen. Zmek. Existuje kromě již zmíněného autora na virtually.cz nějaký pramen, který by jeho postřelení Hanou Benešovou též dokládal? Nikde jsem se s tím nesetkal. l.s.
09. 07. 2013 | 15:33

kokoshka napsal(a):

Pane Stejskale,jestli pan Urban nechtene nebo chtene utvrdil Vas v tom že jste četl dobrou historickou literaturu na toto tema tak vam obema mužu doporučit společne čteni jednoho bestsellera ktery napsal jeden zajimavy nemecky rišsky kancler,jinak to ostatni je mirne řečeno"makulatura"-u pana Urbana to chapu,ale u Vas,ja myslel že vašim zajmem je vojenska technika druhe svetove,a ne šovinistsky marast napsany ruznymi nacistskymi nedobitkama...
09. 07. 2013 | 15:35

Gru napsal(a):

Milý pane editore blogů

"S historií ty debaty si moc nesouvisejí, ale jako ukázka záští a argumentace ad hominem to není nezajímavé."

To je v zásadě sdprávné tvrzení, které se ovšem nejvíce týká právě pana Urbana. Jeho interpetace (prosím, všimněte si, že nejde o historická fakta, ale jejich interpretaci) je tak nenávistná, tak okatě, že jej to vskutku zařazuje k publicistické sedlině. Jsou lidé, kteří mají jedinečnou vlohu být nepřijatelní, a pan Urban mezi nimi vyniká. To snad vidíte i vy, přestože máte s ním možná i shodného spozora. (To netvrdím, to se pouze domnívám. U pana Urbana je sponzor i načasování jasné).
09. 07. 2013 | 15:36

krajan napsal(a):

Pane Urbane,
stud je pro vás zřejmě neznámým pojmem. Musím ovšem uznat, že jste se po mnoha letech probudil jak Šípková Růženka a kadenci vašich článků snad nestačí rotačka ani vychrlit. Marně se sám sebe táži, čímpak to asi bude.
09. 07. 2013 | 15:37

Viola napsal(a):

Zvláštní, že mám podobné myšlení jako pan Stejskal pokud jde o poslední odstavec. Mi připadá nemístný a doba 1948 a 2013 jsou od sebe daleko, daleko a není možné je srovnávat.

Zřejmě si pan Urban o sobě myslí, že je nějaká elita, spíše jelito.
09. 07. 2013 | 15:40

stejskal napsal(a):

No, tak vidíte, pane Gru, odhalil jste jedním vrzem autora (u toho je to jisté) i mne (u mne je to zatím jen předpoklad, uvidíme, jak se budu chovat dál). O tom, co na autorově eseji vidíte Vy či já podobně a co zcela jinak, už není třeba debatovat. Máme jasno, žádná řeč se nevede.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Končím, už jsem se zase nechal unést představou, že by se aspoň o historii dalo hovořit bez ostrých osobních útoků, výpadů a obvinění. Já se snad nikdy nepoučím ;-)
09. 07. 2013 | 15:42

neues europa napsal(a):

Útok nadlidí pokračuje na všech frontách.

Ono ty ušlechtilé SS-many oslavuje už i český film.
Např. Ve stínu, scénáristicky kupodivu spolupojednané příslušníkem vyvoleného národa (Herz taky musel natočit Habermanna, pouhá náhoda?) staví ušlechtilého germána s tetováním na piedestal mravní čistoty, proti už zmiňovaným untermenschům.

Jak a kde se rasově čistý superman stal v roce 53 vysokým důstojníkem kriminálky se raději neřeší.
Zato ho scénárista nechá svést hlavnímu vedlejšímu hrdinovi Trojanovi svým morálním appealem ženu, což je jediná životná scéna filmu.
Teda, i ušlechtilou hrou na klavír, abych nekecal.

Takže nové evropské hrdiny už tu máme. Ještě ty čepice se smrtihlavem chybí.

I takový Rudiš už se přidává (soudě podle recenzí) k árijskému boji.
A Hřebejk s D. D. Pařízkem ve svém odpadním městě také.
Vůně sudeťáckých peněz je neodolatelná.
09. 07. 2013 | 15:46

marxík napsal(a):

Pane Stejskale, vy podstato brebentící. Proč na vašich stránkách nepublikuje svoje názory tzv. Štěpánův směr, aby bylo názorové spektrum neosekané?
09. 07. 2013 | 15:48

neues europa napsal(a):

Vždycky zůstává otázka, kdo co považuje za historii.
09. 07. 2013 | 15:49

kokoshka napsal(a):

Předevšim pana Urbana nikdo vedome neprosil plivat na československou a sovetskou historii,jemu slovo objektivnost je vzdalene pet set svetelnych let,a když jste pane Stejskale vzal roli dablova advokata a sveho kamarada?podpořil tak zodpovidejte za sva slova a nedelejte"ja nic,ja redaktor"
09. 07. 2013 | 15:49

Altes Europa napsal(a):

neues europa: Zkuste si lehnout na záda a chvíli zhluboka dýchat. Za chvíli se vám uleví. I ty můry, co zaplnily celý pokoj, zmizí.
09. 07. 2013 | 15:51

mb napsal(a):

trochu se divím ( ale ne moc ) že všichni urbanuv blog/članek odsuzují, ač tam nepronesl nic herodesovského ... beneš skutečně u nás demokracii ve spolupráci s komunisty a s cizí mocností pohřbil ...

... otazka je zda byly nějaké jiné alternativy a jaké ...

... ale základní směřování urbanovo blogu je správné, nebo snad ne ?
09. 07. 2013 | 16:04

E.A. napsal(a):

Jaka uzasna trilogie blogu. Snad by autor mohl prekecat rezisera Nolana, at ji zfilmuje jako politicke thrillery ve stylu jeho batmanovske trilogie.
09. 07. 2013 | 16:07

veverka napsal(a):

Další standartní Urbanův výblitek,který každý okamžitě prokoukne. Už to je nuda.
09. 07. 2013 | 16:10

neues europa napsal(a):

mb
Beneš tu v prvé řadě tu demokraci udržel po neuvěřitelnou dobu.
Srovnejte s Polskem nebo Maďarskem.
I Německo mělo před rokem 33 jen demokracii řízenou.
Chápu, že jako bursíkovec Urbana obdivujete.

Altes Europa
Ty můry tady vypouští Urban ze své plesnivé krabice.
Dělá přesně to, co Beneš předpověděl.
Možná že ta předpověď je hlavní příčinou Diagovy žlučovitosti.
09. 07. 2013 | 16:12

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Sekernický sloh autorův mi víc a více připomíná výplody muže jménem Josef Goebbels.
09. 07. 2013 | 16:13

Nina Pavelčíková napsal(a):

Jsem historik nejnovějších dějin proto samozřejmě musím ocenit velmi znalý a výstižný komnetář pana Urbana.
Na druhé straně souhlasím s tím, že není ještě třeba nad českou společností dělat úplný kříž. Ne všichni jsme hloupí - samozřejmě nejde o vzdělání. ale zdravý selský rozum. I já znám v této zemi stále ještě hodně velmi slušných a moudrých lidí, snad se všichni nedají otrávit tím, co se tu momentálně děje.
Naděje umírá poslední, snad si to generace spoluobčanů kelm 30-40 let uvědomí.
09. 07. 2013 | 16:15

PTP(BEJVALEJ) napsal(a):

Zajímavá otázka pro lékaře. Jak se tu objeví Urban chce se mi
zvracet. U některých taky, ale né tak moc.
09. 07. 2013 | 16:15

mb napsal(a):

udržel houby ... říká se že starej by řekl: ´tož budeme sedlat´...

beneš zdrhnul ... a pak se povyšoval nad ty, kteří tu byli nuceni zůstat ...

po 45 udělal oktrojovanou demokracii ... práva sudetských němců zrušil naprosto a masakry proti nim amnestoval ...

urbana neobdivuju ... jen je mi trošku divný že jsme se dosud našli tři ( pokud jsem četl správně) ... já, ls a bestie ...

kteří víceméně nemáme s tímto urbanovým blogem problem ( i.e.: že může sloužit jako můstek k diskuzi ...

jinak , ano, take se mi nelíbí urbanovo zapojení do diag teamu ... nadruhou stranu na to má právo ... anebo ne .. ? :-))

hezký den ...
09. 07. 2013 | 16:17

mb napsal(a):

... tak čtyři no ... :-))
09. 07. 2013 | 16:18

kroucení pojmů napsal(a):

Politika exkluze?

Češi nechtěli o mnoho víc, než aby si Franz Josef nasadil na Hradě na hlavu ten ošperkovaný Karlův hrnec.
A rakouští Němci (ve skutečnosti většinou už velkoněmeckého přesvědčení) z toho byli běsní.

Nejlepší ilustrací fungování konstituční Kakánie jsou reportáže Marka Twaina z vídeňského parlamentu.
09. 07. 2013 | 16:20

ld napsal(a):

S těmi odkazy na choulostivé věci dějin nedávno minulých to až tak slavné není. Přirozeně, lze mnohé namítat stran jejich autenticity, že jsou v ústní podobě. Když se však nahlédne do Zmekova kariérního životopisu, jsou zmínky o roku 1938 k jeho osobě skoupé.

Samozřejmě může kdokoli namítnout, že třeba svědectví KHF v mnou nabízené knize může mít k jeho osobnosti také všelijaké konotace. Ale ti bezprostřední svědci už prostě nejsou, nepsali paměti, tedy studnice moudrosti musíme nějak filtrovat.

Pochopitelně najdeme řadu publikací o Benešově hrdinství a prozřetelnosti, neberouce v potaz, že rub má i svůj líc. O tom už tu myslím padla taky zmínka.
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/110167
09. 07. 2013 | 16:24

kokoshka napsal(a):

mb:
tady,prominte,nebude mustek k diskusi-Urban urazil všechny-levičaky,pravičaky,slovanofily,pravoverne Čechy...vsechni krom Sudetaku a pana Stejskala,ja rozumim že je to Vaše krevni skupina ale kulturni diskuse s človekem ktery zaroven pliva na svuj narod je marna,doufam že nechcete...to by bylo moc i na Vas!
09. 07. 2013 | 16:24

P. napsal(a):

Kolik lidí asi chodí na tento blog s tím že se tady dozví něco užitečného? Obávám se že 90% sem zabloudí jenom ze zvědavosti co za blábol zase mistr Urban napsal.
:-)
09. 07. 2013 | 16:28

neues europa napsal(a):

mb
Přetou si raděj Klimkův Boj o Hrad, než tu budou dál tatíčkovat.
Anebo pěknej sborníček Dokumenty o protilidové a protinárodní politice TGM, vydanej Orbisem v roce 1953.
Samozřejmě je titul ptákovina daná rokem vydání, ale dokumenty jsou opravdové a často jinde nedohledatelné.

Tatíček byl pragmatický manipulátor, zatímco Beneš stále doufal v demokracii.
09. 07. 2013 | 16:30

jogín napsal(a):

Pane Stejskale, tak jsem druhý, který si stěžuje. Nadávky ani sprosťárny nepoužívám, přesto se mi dvakrát objevilo Akci nelze vykonat, protože vám (rozsah adres 178.248.252.198) byl omezen přístup. Zpráva byla: '' .
09. 07. 2013 | 16:30

culter napsal(a):

stále se člověk učí a na některé výroky autorovy jen "čučí" - " ..nejhlubší tragédie československé demokracie, začala v červnu 1941, kdy nacistické Německo napadlo svého spojence, stalinistický Sovětský svaz." Tedy do roku 1941 demokracie kvetla a pak dostala ránu. Autor zřejmě má na mysli bitvu o Moskvu, Stalingrad, Kursk , tam všude totiž největší pilíř demokracie a mírotvůrce Adolf dostal za uši.
09. 07. 2013 | 16:30

Ládik!!! napsal(a):

Beneše jsem neznal, nemohu ho tedy soudit. Jen podle toho, že v postkomunistické době mu byla postkomunisty přiznána zásluha o stát. Zřejmě svazový.
09. 07. 2013 | 16:30

Gustáv Kočí napsal(a):

Přijde péesvébák do prodejny elektrospotřebičů a ptá se:
"Dobrý den, máte barevné televizory?"
"Ano, máme."
"Tak mi dejte zelenou."
09. 07. 2013 | 16:31

mb napsal(a):

vorošo, váš ohled na český národ a obrana proti jeho poplivání je chvályhodná ...

´vlastenectví´ je posledním útočištěm chátry ... :-))

/ UE PH ... /

hezký den
09. 07. 2013 | 16:31

mb napsal(a):

máte pravdu neues europa ... masaryk dal taky osobně střílet do dělníků, nicht wahr ... :-))

ježíš ne caesar ... :-))
09. 07. 2013 | 16:33

Kanalnik napsal(a):

zajimavy clanek a pro mne netradicni a inovativni pohled, dle meho usudku docela zapada do kontinuity vyvoje toho, jak jsme se jako narod dopracovali az do dneska...

ten stav spolecnosti, kterou mame dnes, byl jiste hodne ovlivnen 40ti lety komunismu, ale v nem samotnem to zacit nemohlo... Urbanuv clanek mi proto docela dava smysl
09. 07. 2013 | 16:33

siven napsal(a):

Pane Stejskale, nejsem si jistý, jestli je to pouze o nějakém osobním „vidění“ textu.

Článek pana autora je silně subjektivně zabarvený, plný výstupů, které sám nazýváte "ad hominem". S objektivním analyzováním a komentováním historie, tudíž příliš společného nemá.

Pod takovým článkem lze tudíž asi těžko očekávat nějakou objektivní debatu o historii, prostou vášní, či adjektiv ad hominem, když se stejného přešlapu dopouští sám autor, a to v míře dosti štědré.

Přiznávám, že kdysi jsem se, díky historické „odbornosti“ pana Urbana, nechával unést také.

Nyní již dávno znám jeho styl, a provokuje či obtěžuje mě asi toliko, jako uvázaný štěkající ratlík.

Stejně tak se již vůbec nepozastavuji nad vašimi reakcemi, které jsou pod historizujícími pamflety pana Urbana poměrně stereotypní.
Tzn., že poukazujete na subjektivitu a koncentrát negace pouze v reakcích v diskusi, přičemž totožné rysy, kterými je článek prodchnut, necháváte bez povšimnutí. Dokonce občas článek i vychvalujete (kdysi pan Urban napsal jakýsi dehonestující pamflet na české dějiny po Bílé hoře, nebo snad dokonce od středověku, už si přesně nepamatuji, a to v několika pokračováních… nazval jste jeho dílo „lahůdkou“).

Stejně tak už dávno nepátrám nad důvody, proč tak činíte. Jestli je to způsobeno nějakým dlouholetým či hlubokým přátelstvím s autorem, vzájemnými sympatiemi, ztotožněním se se všemi (nebo alespoň většinou) negativy a hyperbolami probíraných historických postav (obzvláště pak pana Beneše), či jinými důvody.

Je mi to jedno.

Mrknul jsem zde, protože jsem naivně myslel, že článek pojednává o současnosti, nikoliv o historii. Ta mě nyní pálí daleko méně, než např. téma Petr Nečas.

Co se týče historie, čerpám z odborných a kvalitních zdrojů, pan Urban mi v tomto ohledu nemá co nabídnout.
09. 07. 2013 | 16:34

Gru napsal(a):

Taky s úžasem sleduji propagační seriály o "historii" na čt2. Neposuzuji to, co říkají, na měřítku nějaké "komunistické" hiostoriografie (ale ani pseudodemokratické), nýbrž mi jako vodítko slouží spíše Llidel Hard, Wheeler-Bennett, z českých pramenů velice autentický Vachek.
Co vidím na současné ofenzívě "neohistoriků" Urbanova typu, je koordinovaná první fáze: tady je třeba zcela erodovat Benešův obraz, stavět ho do světla "Masarykova žárlivého komorníka", učinit z Beneše něco jako sprosté slovo, zločince, kterého je třeba posmrtně poslat do Haagu, jelikož Beneš symbolizuje Mnichov a pomnichovský vývoj a jakous-takous obnovu české státnosti, která sice nebyla příliš pomilováníhodná, nicméně to v tehdejší době nedokázal být vůbec žádný malý evropský stát. Další fází bude pak kritika Masaryka, úplné podmletí "legitimity" nového českého státu, nikoliv národa, nýbrž pouhého "etnika",které si neumí samo vládnout.
09. 07. 2013 | 16:34

stejskal napsal(a):

Dobrá den, pane jogíne,

z této IP adresy zřejmě někdy v minulosti chodilo více spamů či příspěvků, které opakovaně porušovaly zdejší pravidla. Proto byla zablokována. Blokaci jsem odstranil.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 16:35

kokoshka napsal(a):

Vlastenectvi je poslednim utočištem darebaku"-neřekl to Oscar Wilde?,i kdyby ne,zatracene spravne,takove fanatiky my v Rusku nazyvame kvasnymi patriotami,cili pocriotami.
No treba připominat i jineho generala Imperii Dobra-"Strom vlastenectvi se zalejva krvi patriotu"
09. 07. 2013 | 16:38

mb napsal(a):

to siven: kdysi pan Urban napsal jakýsi dehonestující pamflet na české dějiny po Bílé hoře, nebo snad dokonce od středověku, už si přesně nepamatuji, a to v několika pokračováních… nazval jste jeho dílo „lahůdkou“).

to byl asi ten pětidílný o ( chybějících ) elitách, které nejsou, které postrádáme ...

vám se ten blog na pokračování nelíbil ... ?
09. 07. 2013 | 16:38

Gustáv Kočí napsal(a):

Voni sou dneska chlapci z firmy kágébé ňáký rozpíchaný. Normálně sou spiknutý, dnes svrbí.
09. 07. 2013 | 16:41

stejskal napsal(a):

V pořádku, pane sivene,

nemám s Vaším příspěvkem problém. Prostě to vidíte jinak než autor a někteří zdejší diskutující (o mně až tak nejde, já jsem skutečně trouba, který se nechává unést nějakými svými osobními pocity vůči autorovi či negativním hyperbolám vzhledem k probíranému tématu :-)

Hezký večer.

Libor Stejskal

P.S. Váš vstup opravdu považuji za zcela legitimní, byť jsem si v závorce dovolil jisté zlehčení. Není nic, co bych k němu chtěl dodat.
09. 07. 2013 | 16:43

dd napsal(a):

Mám-li si vybrat mezi benešem a Urbanem vybírám jednoznačně Beneše.
PS: Nikdy jsem nebyl komanč!
09. 07. 2013 | 16:45

dd napsal(a):

Opr. :... Benešem....
09. 07. 2013 | 16:46

Lila napsal(a):

mb

Všiml jste si, že nikdo z těch, kteří Urbanův blog šmahem odsuzují, přesvědčivě nevyvrátil jediný argument?

(Četl jste poslední verzi pamětí Prokopa Drtiny, tu, kterou napsal těsně před smrtí? V ní tento loajální Benešův spolupracovník nabídl trochu jiný pohled na E. Beneše, než byly ty předchozí.)
09. 07. 2013 | 16:48

siven napsal(a):

mb: Pokud si dobře pamatuji, tak ne. Subjektivní tituly jako např. "doktrinář a sebestředný bolestín" apod., stejně jako kvapné a zavádějící závěry, učiněné z osobního přesvědčení, dokážu pozřít v tiskovinách typu MF Dnes, Lidové noviny, Právo, občas i ten Blesk, když se namane (zapomenutý na WC, kde není co číst a je to na dlouho).

Ovšem i zde, pokud v konkrétním článku překročí míra výskytu celkovou stravitelnost, článek přeskakuji.

V rámci historických pojednání je to pro mě již totálně chucpe.

Historie je součástí mé profese, asi tedy půjde o profesionální deformaci.
09. 07. 2013 | 16:49

mb napsal(a):

lila ... nečetl ... a zdravím ...

siven ... máte dobrý postřeh ...

ja mluvil o té základní lince (urbanova sdělení) ... Beneš se aktivně spolupodílel na konci demokracie v čsr ( mj. výměnou za vylifrování němců) ...

tato základní linka, je myslím pravdivá, ne ?

co myslíte vy ?

hezký den ...
09. 07. 2013 | 16:52

siven napsal(a):

Pane Stejskale - nikoliv. Jste na omylu.

Kupříkladu můj osobní názor na pana Beneše není ani omylem běloskvoucí.

To nic nemění na tom, že v rámci historie jsou subjektivní adjektiva novinářského ražení a hodnocení dějin, nedej bože alternativní historie, zkrátka a dobře neprofesionální, chucpe.

V hospodě se s vámi klidně pobavím o panu Benešovi, ovšem i v tomto případě se zdržím nějakých teatrálních adjektiv.

Natožpak, abych tak psal do článku.

Nebo říkal, že tomu tak není. Že to vidíte jen vy, zatímco já tam ta adjektiva nevidím.

Jde tedy o nedorozumění. Nebavím se o názoru. Bavím se o obsahu a o formě.
09. 07. 2013 | 16:59

kokoshka napsal(a):

To pan Stejskal proste uletel,je moc naivni a veři...no proste veři,jednou vykladal že žadny Bilderberg neexistuje a potom se když mu cela čtenarska obec vysmala se schoval,ted chtel podpořit toho(pip-pip)a pochopil ž toe neni cool"ja nic,ja musicant"-mohl by si podavat ruku s Burianem,bo s panem prohvesorem Dolnejšim nenašli společnou řeč,deti deti,kam vas podeti?
09. 07. 2013 | 17:00

Gru napsal(a):

Lila
"Všiml jste si, že nikdo z těch, kteří Urbanův blog šmahem odsuzují, přesvědčivě nevyvrátil jediný argument?"

Který argument? Toto např.: "Byl odvarem průměrnosti, pletichářským produktem měšťanského českého devatenáctého století, intrikánem bez odvahy, obětí vlastních fikcí a, přinejmenším, spolutvůrcem vlastních porážek a neúspěchů."

považujete za věcné argumenty? To je subjektivní, nanejvýš hostilní interpretace, navíc obsahuje žvást, protože "spolutvůrcem vlastních porážek a neúspěchů" je bezesporu úplně každý, takže to u Beneše není nic specifického.

A z věcných,. např.: "jeho doktorská práce na právnické fakultě v Dijonu v roce 1908 nesla název: „Problém rakouský a otázka česká. Studie o bojích slovanských národů v Rakousku“. Za první světové války pak přednesl na Sorbonně celý cyklus přednášek, opět na téma „Slovanstvo“ "

dovozuje vlastně co? Je chyba, že se Slovan zabýval slovanstvem a psal o nich? Měl psát o Indiánech? Je snad chybou francouzské univerzity připustit práci na toto téma? Nebo co to vlastně dokazuje?

S čím by se dalo věcněji polemizovat je např. "Všechno nejdůležitější se pro něj v Evropě odehrává pod vlivem Ruska, které je pro něj „přirozenou“ protiváhou „navždy“ expanzivního Německa (němectví)." - neboť období, kam to Urban umísťuje, bylo v Benešově osobním vývoji formováno silně frankofilní orientací.

Ale Urbanův pamflet je natolik potřísněn slinou, že nestojí za hlubší polemiku.
09. 07. 2013 | 17:05

siven napsal(a):

mb - V rámci poválečných událostí má pochopitelně pan Beneš politickou spoluzodpovědnost. Kladu ovšem důraz na to poslední slovo (a jeho předponu).

Tolik k té „základní lince“.

Více rozebírat nehodlám, přinejmenším zde. A už vůbec ne „urbanovským“ stylem.

Pokud vás tento styl oslovuje, prosím, je to vaše volba a svaté právo.

Mějte se.
09. 07. 2013 | 17:07

mb napsal(a):

( ještě odpovězte mně mr. siven :-))
09. 07. 2013 | 17:08

neues europa napsal(a):

mb
Beneš v první řadě ČSR po válce obnovil, povětšině v původních hranicích, o což jinak nikdo nestál.
Snad s výjimkou první italské vlády po osvobození.
Jaké handly za tím účelem musel udělat bych ponechal jeho svědomí.
Fakt že, jak moc a které lidi to dráždí považuji za jeden z jeho státnických úspěchů.

Všichni revizionisti se na něj snaží dívat optikou roku 1948, kdy byl už velmi nemocný, takřka umírající muž.
Když uděláte výstup o pár pater výš kvůli panoramatu a změříte jeho výkon na období 1200 - 1945, patří k osamělým špičkám.
09. 07. 2013 | 17:10

mb napsal(a):

jo, omluva, ne dobrý všiml jste si správně ... že to jsou ´husté výpady´ ... ono pak ostatní diskuteri spekulují, že tak píše o benešovi záměrně ... v čímsi žoldu ... vlastně v sudetoněmeckém žoldu ... treba jenom urbana osobně mrzí a drtí ten demokratický rozpad a ten sešup do asijské totality ... kdo ví ... ale asi máte pravdu že urban píše ´hodně peprně´ ... to ano ...
09. 07. 2013 | 17:12

mb napsal(a):

to jste napsal hezky: povětšině v původních hranicích

// stalin něco zahuhlal ... beneš dobře nerozuměl tak
kývnul ... no a tak jsme přišli o zakarpatskou ukrajinu //

hezký den ...
09. 07. 2013 | 17:14

Bestia triumphans napsal(a):

..."Beneš programově zradil a prodal československou demokracii, a s ní i Československo samotné, Stalinovi. Fakt, že upřímně věřil, že s ním má zvláštní osobní vztah důvěry, která tomuto největšímu masovému vrahovi v dějinách..."

Chápu, že tohle Kokoshku a zdejší sovětofily muselo těžce ranit.
Největší masový vrah v dějinách...
09. 07. 2013 | 17:15

kokoshka napsal(a):

mb:
Takhle ne,pouštet svoji moudra po kousičkam jako eidam,obujte se do nej-nandejte socanum a komoušum,ukažte spravnou a svetlou cestu po ceste ze žlutych cihel ke statečnosti,umu a srdci,konec konec jste učitel a čemu učite studenty ze svych přispevku,prostemu oportunismu?
09. 07. 2013 | 17:16

stejskal napsal(a):

Pane sivene, já se s Vámi nechci přít.

Svým způsobem Vaše výhrady i chápu, zvláště pokud jste historik. Toto však není odborná historická práce, ale spíše jakási esej na pomezí publicistiky, která tudíž obsahuje i publicistické prvky včetně komentáře podobného tomu, který je v závěru (ale nejen). Já tam ty adjektiva vidím též, též bych je nepoužil. A co má být? Ta forma přijde neadekvátní Vám coby historikovi. Naprosto to chápu. Já zde také trpím, když sem někteří píší své příspěvky (třeba lži pana kokoshky) či různé stylistické paskvily. Protože bych to na základě své mnohaleté práce s jazykem napsal jinak. A co má být? Já se v případě historizující úvahy chci bavit o obsahu. Formu bych volil poněkud jinou, ale to je tak asi všechno, co mám potřebu k tomu sdělit. Vám forma vadí, tak jste autora sepsul. No, dobře. Tak si holt nepovídáme. I to se stává. Opravdu s tím nemám problém.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 17:16

Desiderius napsal(a):

Pro dokreslení Benešovy zoufalé povahy a z ní vyplývajících ještě zoufalejších činů viz kniha Špion, jemuž nevěřili, od Františka Moravce. Vřele doporučuji všem, kteří mají v mozku zbytek rozumu.Beneš nám to tady zavařil.
09. 07. 2013 | 17:17

neues europa napsal(a):

mb
Bavil jste se o tom někdy se západoukrajinci?
Chtěli nás?
Chtěli jsme my je?
09. 07. 2013 | 17:18

Reveil napsal(a):

"treba jenom urbana osobně mrzí a drtí ten demokratický rozpad "

On sám Urban k tomu i přispěl, protože například přechod od jedné totality k jiné byl rovněž mimoústavní a nedemokratický - "kooptace" 100 poslanců sněmovny bez voleb, pseudojakobínský klub zvaný CKOF, ve kterém se rozhodovalo i to, jestli mají Havlovi operovat kýlu nebo ne a kdo to má provést (čili odbornou věc rozhodoval Urban - úpadek politiky do poskomunistického bahna).
09. 07. 2013 | 17:21

kokoshka napsal(a):

Bestia triumfhans:
"Nejvetši masovy vrah v dejinach"...
Neco tomu chybi,bestie?Ne...!
Kde jsou masove hroby a miliony milionu miliard obeti zakopane u nejvetšiho masoveho vraha v dejinach?Našli moje radcove,nenašli?Spalil je v kyseline?Ja to určite vedel,bingo!
09. 07. 2013 | 17:21

mb napsal(a):

kokoška nemam co bych vám odepsal,

neues europa ... ano chtěli nás ... a my jsme je taky chtěli ( olbracht ) ...

ale to mate jedno ... jak praví siven ... dějiny neznají kdyby ... i když co kdyby ?
09. 07. 2013 | 17:22

Bestia triumphans napsal(a):

siven napsal(a):
..."v rámci historie jsou subjektivní adjektiva novinářského ražení a hodnocení dějin, nedej bože alternativní historie, zkrátka a dobře neprofesionální, chucpe."

?
Urban nenapsal vědeckou práci.
Pletete si pojmy.
09. 07. 2013 | 17:24

mb napsal(a):

( reveil ... jestli urban rozhodoval o havlove kyle ... tak by mel být pozasluze zgilotinován ... hezký den ... )
09. 07. 2013 | 17:25

Gru napsal(a):

Pane Stejskale,

"Protože bych to na základě své mnohaleté práce s jazykem napsal jinak."

To mě právě u vás zaujalo...
09. 07. 2013 | 17:25

ld napsal(a):

Desiderius,

kniha objednána :-).
09. 07. 2013 | 17:25

Bestia triumphans napsal(a):

Aha, už to napsal Stejskal.
Siven určitě není historik.
To by moc dobře věděl, že článek pana Urbana není vědecká práce a tudíž ji nemůže z toho úhlu posuzovat.
09. 07. 2013 | 17:27

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil napsal(a):
..."pseudojakobínský klub zvaný CKOF, ve kterém se rozhodovalo i to, jestli mají Havlovi operovat kýlu nebo ne a kdo to má provést (čili odbornou věc rozhodoval Urban"

?
1) co je to CKOF?
2) Tak Urban rozhodoval o operaci?
:-)
Vy jste známý zdroj nesmyslů a poudaček, Reveil, ale s touhle bizarností jste zvýšil laťku.
Dávám do své sbírky perel.
09. 07. 2013 | 17:32

Gru napsal(a):

Bestia

ovšemže Urbanův článek není věcecká práce, (ačkoliv paní Pavelčíková mu tento punc dává, ovšem ona je "nový historik" pseudodemokratické provenience). Je to propagační pamflet. Ale dost podvodně se tváří jako fundovaný.
09. 07. 2013 | 17:32

siven napsal(a):

Pane Stejskale, já vám naprosto rozumím.

Že se do vás tady strefují ze všech stran, je mi rovněž jasné a pravidelně ta to poukazuji.

Nicméně k tématu: Když si kupříkladu pan Babica vezme v pořadu na triko vynikající burgundskou specialitu kohouta na víně, začne jej postupně, před kamerou, čím dál více prznit, a ve výsledku tam zbude už jenom kohout (či spíše kuře), naložený v rybníku z bešamelu a piva... tak lze asi těžko očekávat výkřiky nadšení, a to ani ze strany "laického" publika, společně s vášnivou a pozitivní debatou o burgundské gastronomii, v diskusi pod videem.

Něco takového si lze představit v nějaké podařené crazy komedii, to ano. Nikoliv v realitě.
09. 07. 2013 | 17:32

stejskal napsal(a):

Abyste nebyl zklamán, pane ld ;-) Ne že by ta kniha byla zcela bez zajímavosti, ale je dobré vědět, že ji nepsal generál František Moravec, ale jeho dcera na základě vzpomínek svého otce a svých vzpomínek na něj (je pochopitelné, že je vůči němu poněkud nekritická a nelze ji považovat za příliš důvěryhodný zdroj, což mnozí ale dělají).

Velmi zajímavou esej (pozor, ne historickou práci) na téma Edvarda Beneše napsal dle mého dnes již zesnulý Jiří Gruša. Titul zní Beneš jako Rakušan http://www.kosmas.cz/knihy/160435/benes-jako-rakusan/

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 17:35

Bestia triumphans napsal(a):

Kokoshka:
Možná, že šlapete po jejich kostech.
Je jimi poseté celé Rusko.
P.S.
Ještě furt máte na Rudém náměstí tu úchylnou barabiznu s mrtvolou uvnitř?
09. 07. 2013 | 17:36

born65 napsal(a):

siven 16:59
Mám docela podobný názor. A ještě bych k tomu obsahu a formě dodal otázku: "Cui bono?"
09. 07. 2013 | 17:36

stejskal napsal(a):

To je docela pěkná alegorie, pane sivene, to s tím Babicou. Pobavila ;-)

Já už fakt na téma formy tohto blogu nemám co dodat.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 17:37

siven napsal(a):

Bestia triumphans – Ještě že jste tu vy, dobrý člověče, abych věděl, co mám jak posuzovat.

A můžete rovnou pokračovat starou známou „co bych udělal v kůži presidenta/generála/ministra/atd. a jak by to (lépe) dopadlo“.

To mají historici nejraději. A umí to i náležitě posoudit. Kvalitního humoru není nikdy dost.
09. 07. 2013 | 17:40

kokoshka napsal(a):

mb:
Co byste mi mohl řict?
Clovek a učitel podle povolani pedagog?ma kupodivu velmi prosty slovnik,co jste chtel na interpelaci pana Stejskala,když neumite argumentovat rozšiřene,ukazat sve bicaky,ja mam stejne ne.li vetši,ničmene ja cele roky bojoval za svuj narod a Vam staci jenom interpelace v Narodnim?
Jiste ted se ozve hromada-co ten rusak tady vubec dela?Tahni za Ural,mongole(s maleho m),naše kolektivni mineni...Ja jaksi se...u na vaše kolektivni mineni,ja mluvim osobne z každym, jsem stejny přispevovatel do techto stranek jako každy jiny treba i z Nigerii!
09. 07. 2013 | 17:40

Bestia triumphans napsal(a):

Gru:
Co znamená váš nick?
Pokud toto - Glavnoje Razvedivatěl'noje Upravlenije - pak není divu, že se vám článek nelíbí...
:-)
09. 07. 2013 | 17:41

Reveil napsal(a):

Bestia triumphans

Jde o překlep - KCOF (Koordinační centrum Občanského fóra, tedy onen pražský "jakobínský klub").
Samozřejmě, že to tak bylo, v březnu 1990 se rozhodovalo, jestli má či nemá podstoupit operaci ventrální kýly, Havel si vybral mladého adepta chirurgie, ten byl ale zpochybněn, byl mu navrhován přednosta chirurgické kliniky, Havel nakonec řekl: "Ať to rozhodne Urban"). Ten rozhodl.

Jinak, milá Bestie, můžete mi uvést, jaký nesmysl jsem tu kdy uvedl? Prosím citaci, současně s důkazem nesmyslnosti.
09. 07. 2013 | 17:42

český maloměšťák napsal(a):

Snad nejhlavnějším, respektive nejčelnějším administrátorem Marshallova plánu v Německu byl bankéř Hermann Abs, před válkou pomáhal tvořit fondy pro Himmlera, během WW2 a tak i během holokaustu spolupracoval v rámci Deutsche Bank na arizaci " židovských" bank.
Později působil v tkzv. Vatikánské bance.
O takových věcech ale pan Urban nenapíše - to se mu nehodí do jeho krámku.

Takže - dovedete si představit jak Beneš anebo třeba i Horáková, ano - paní Milada Horáková...jak ona, během války vězněná nacisty...spolupracuje s Hermannem Absem aj . na " společném díle" ? Třeba na dearizaci bank ? :)
Možná že ano, Adenauer to zmákl...ale je to stejná fikce, jako ty " kdyby, kdyby, byly v..." - " šáhnul by jsi do...., vytáhnul bys - marshalla (maršála ?)". :)
USA potřebovaly na svém evropském území klid , rozděl a panuj - tak se to děje po válkách, spravedlnost je spíše vedlejší produkt. Investoři potřebují klid , nikdo neměl zájem o to podfouknout Stalina, mohl by se naštvat, to by nebylo dobré ani pro investice, ani pro obyvatelstvo .
A vyplatilo se to - ten handl, nebo-li dle P.Nečase...deal..To je vidět např. na růstu bohatství v USA v poválečných letech.
Marshallův plán nebyl darem, byl investicí, darem bylo např. Československo - bylo darem maršálovi, jen Urban by asi nechal Stalina odtáhnout s prázdným kufrem, to nešlo. Nešlo ani bojovat, jak si později mysleli možná Mašíni etc., už bylo rozhodnuto:

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable

Rozumíte - selektivní paměť není pamětí, to je a byla a bude jen propaganda. Tvoření kauzalit tak, že tu opomenete cudně zmínit to, ondy zase pokroutíte ono, pak použijete pojmosloví, které je prostě nesmyslné....to je sice tvoření, ale spíše pitvoření, skrývat se při tom např. za "paměť" a tedy si ji v v takovém procesu tvorby uzurpovat - to je pak pitvoření sice jakoby honosnější, ale stále jde o pitvoření, např. o vytváření Beneše - ´dábla, který rozhodl o tom, co se zde bude dít.

Pane Urbane...vy zde dáváte do historicko-fiktivních souvislostí Benešův špatný zdravotní stav - co kdybyste zkusil někdy napsat nějaké sájnsfikšn aktuální - třeba " Není dobrého knížete (I-III)" ....o tom, jak dotyčný zařizuje odsun invalidů a důchodců na druhou kolej - cílová stanice církevní charita ? Kvůli tomu, že špatně vidí, málo slyší a ničemu nerozumí(on - ne ti důchodci) - v důsledku nějaké té barvitě vylíčené diagnozy, v tom si už jistě poradíte.

Pane Urbane, Německo napadlo "svého spojence" SSSR ?
Předtím ale napadlo i své spojence na západě - lidé , kteří bojovali proti obsazení Československa už v době, kdy tito " spojenci" ještě stále mávali Mnichovskou " dohodou" jako s nějakou papežskou bulou zajišťující mír - bv té tisícileté říši...ti lidé to vědí, bohužel, respektive ve vztahu k vaším konstrukcím - bohudík, už jich je málo, vymírají.
Nešlo o spojenectví, ale docela racionální úvahu - Stalin viděl , jak Západ žene Hitlera na východ, on sám bojoval s Japonskem...vy byste, pane Urbane v jeho situaci udělal co ? Napadl přes Polsko Německo , které mělo donedávna s Polskem smlouvu ?
Ale to by zase takoví jako vy řvali, že stalinistické Rusko podniklo agresi nejen proti Polsku...ale dokonce proti celému Západu !

Šlo o ropu, Urbane, o docela smradlavou a nevábně vypadající tekutinu, které tak měl dost k dispozici jak SSSR...tak Západ. Přičemž právě z arabských polí zavanul ten jakoby osvěžující vánek - v roce 1986 /oil price collaps, viz ceny v USD of the day, zde nemá význam cena v constant dollars/, na čí popud ale...to se možná dozvíme, zatím ale nejsou k dispozici veřejnosti ani všechny pásky z tkzv. Nixon tapes a to už je nějaká doba...
----------
Chcte nějaký vzor pro originální sajnsfikšn ? Pro fajnšmekry, najde se jich tu dost, zdravím resla.
Tady ho máte :

http://en.wikipedia.org/wiki/Pact_Ribbentrop_-_Beck_%28novel%29

To je co ? To je o mnoho originálnější , tam už dokonce vítězné Polsko vládne Rusku a dělí si Evropu (a tím pádem i ČR) - taky dobrý, ne ?
Kdepa asi udělali polští soudruzi chybu - co myslíte, měli bojovat na straně Německa ? Získali by. Co vy na to ? Mohli tratit...a pak získat ?
Jak to, že se to nepovedlo sudetskoněmeckým soudruhům ?
Kdepa ti udělali chybu ? Vždyť ti se přeci k Německu přidali, nic netratili, leta jen získávali...
Vymýšlejte, přehánějte...snad ten tým /slova insidera z tohoto " týmu" /, co natočil Habermannův mlýn a 7 dní hříchu dá i na váš scénář, nejen na Urbana Josefa. Konkurence je zdravá věc.
09. 07. 2013 | 17:45

Karel Mueller napsal(a):

Pane Urban,

Vy prostě nemůžete přežít, že mohl existovat vlastenecký politik, který svůj život v pravém slova smyslu zasvětil národu.

Jeho nástupci byli proti němu politicky úsměvní pinčlíci. V roce 38 musela přijít mnichovská zrada, svým závazkům jsme přes západní nátlak dostáli. Odmítl hnát národ na porážku, nejen že bychom dopadli hůř než Poláci, ale nakonec bychom to byii my, kdo za všechno mohou, protože jsme bránili Němcům v sebeurčení. Pak dělal doslova divy, aby dosáhl uznání ČSR a odčinění Mnichova, po válce jsme byli jediný stát osvobozený rudou armádou, kde nezůstala a který neputoval pod Stalinovo područí.

V roce 48 rozhodla akceschopná část národa o naší orientaci, stalo se tak hlavně v důsledku mnichovské zrady, válečných hrůz a nakonec i osvobození Rudou armádou. Přesto ještě v roce 48 na něho Churchill spoléhal. Ve zpackaném palácovém převratu vypadli nekomunistickým stranám Svoboda a Masarykův syn. Benš postupoval podle ústavy.

Obdivovali ho Roosevelt, Churchill i de Gaule. Tedy osobnosti jiného formátu, než jsou dnešní ... dosaďte sám. Před válkou stál v čele Společnosti národů, určitě funkce pro nýmanda.

Je typické, že jeho nejnenávistnějšími kritiky jsou ti, kteří být v jeho pozici, tak tento národ opravdu, ale opravdu neexistuje. Třeba o to jde.
09. 07. 2013 | 17:45

Gru napsal(a):

Bestia triumphans

Tak samozřejmě to už jsem tady četl víckrát, dokonce mám pocit, že se opakujete, je to asi tak chytré, jako bych chtěl zkoumat genezi vašeho nicku. Můj je fragmentem jména, a protože jde o nick, tak vám to musí stačit. Je v tom něco nejasného?
09. 07. 2013 | 17:46

mb napsal(a):

to voroša ... bojujte za svůj národ ...

až uplyne dohledná doba, dostanu blog, takže nezůstane u jednoho setkani a jedne interpelace ... :-))

hezký den ...
09. 07. 2013 | 17:46

aga napsal(a):

Nějak se mi zdá, že v debatě mezi pp. sivenem a Stejskalem zapadla původní námitka p. sivena, že pod nenávistným osobním pamfletem nelze očekávat věcnou a neosobní debatu. Já to pod blogy p. Urbana také již několikrát podotknul, ale pan Stejskal si nikdy nenechá ujít příležitost znovu vyčinit publiku a pochválit či alespoň omlouvat blogera.
09. 07. 2013 | 17:54

Bestia triumphans napsal(a):

Siven:
Vidím, že nechápete, zřejmě ani nechcete.
Tak ještě jednou a popořadě.
1) Urban nenapsal vědeckou práci
2) Stěžovat si že v článku jsou "subjektivní adjektiva novinářského ražení" je tudíž zcela mimo mísu.
Pletete si žánry.

A mimochodem, do vámi opovrhované alternativní historie občas zabrousí i profesionální historici.
Zřejmě jste ustrnul kdesi hluboko v čase.
Namátkou:
Nail Fergusson: Virtuální dějiny
http://www.kosmas.cz/knihy/103016/virtualni-dejiny/
09. 07. 2013 | 17:54

aga napsal(a):

Karel Mueller

Přesné, děkuji.
09. 07. 2013 | 17:56

Bestia triumphans napsal(a):

Gru:
V pořádku, nevěděl jsem to.
Promiňte, ale když vidím Gru, tak mi (a určitě nejen mi) prostě naskočí asociace na onu rozvědku.
09. 07. 2013 | 17:57

kokoshka napsal(a):

mb:
Hezky den
Ja nejsem apriori proti každemu kdo kritizuje muj narod(sam to delam dnes a denne)ale je treba stanovit hranice,debilna rusofobie mne vytači(pokud pujdete stejnou cestou budu velmi...nespokojeny)pokud budete racionalne kritizovat najdeme nejaky kompromis a najdeme společnou řeč,ja vam mužu vysvetlit hodne veci kterym odtamtud nerozumite,to je v pořadku,hlavne neupadejte do stavu nenanavisti a netoleranci ze ktere už nedokažu vytahnout!
09. 07. 2013 | 17:59

Karel Mueller napsal(a):

aga:

Zdravím :-)
09. 07. 2013 | 18:01

ld napsal(a):

Ty recenze vypadají zajímavě. Takže po Moravcovi/ové/ bude následovat Gruša.
09. 07. 2013 | 18:02

siven napsal(a):

born65 - nevím, do spekulací se pouštět raději nehodlám.

Tento pamflet však těžko lze považovat za nějakou manipulaci. Je to natolik silný koncentrát, že by hrozil odradit i mnohé jedince, kteří Benešovu éru hodnotí sice kriticky, ovšem zároveň střízlivě.Pane Stejskale, díky za odpověď, snad jsem vás příliš nepodráždil. ;)

Já už také raději končím.

Mějte se.
09. 07. 2013 | 18:02

mb napsal(a):

ja nekritizuju vas narod vorošo ... bohuzel vas narod si v sobe nese totalitarni dedictvi ( a my si jej v sobe neseme rovněž ) ...

zda se vam, že upadám do stavu nenavisti a netolerance ?

hezký den ...
09. 07. 2013 | 18:06

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil napsal(a):
..."Jinak, milá Bestie, můžete mi uvést, jaký nesmysl jsem tu kdy uvedl? Prosím citaci, současně s důkazem nesmyslnosti."

Citaci vám už nedodám, nearchivuji si to.
Naposledy jste zpochybňoval vzdělání Václava Klause. Snad něco v tom smyslu, že není uvedený v seznamu absolventů VŠE. Doložil jsem vám, že kecáte.
Znova to ale vyhledávat nebudu.
09. 07. 2013 | 18:07

buldatra napsal(a):

Články pana Diaga Urbana jsou moc hezké a čtivé.
I tento.
Něco jako Den trifidů, ten se mi také líbil, i když byl poněkud rozsáhlejší.

Je to zkrátka šikovný psavec, ten náš pan Diag Urban.
09. 07. 2013 | 18:14

siven napsal(a):

Bestia triumphans – Omlouvám se. Měl jsem správně napsat „subjektivní adjektiva urbanovského ražení“. To by bylo výstižnější.

Jinak novinářům nebráním v psaní historických či historizujících esejí. Samozřejmě jsou podobné práce schopni. A nemusí jít výhradně o cizojazyčné autory, ať už v angličtině, francouzštině, či španělštině.

Kupodivu i mnohým českým novinářům to jde.

U pana Urbana by ovšem kvalitnější práce s argumenty a se zdroji + oproštění se záplavy vulgární subjektivity a negativismu asi opravdu znamenala něco jako „vědeckou práci“. Proto něčeho podobného není schopen.
09. 07. 2013 | 18:19

Gru napsal(a):

Besti triumphans

Nerad někoho matu svým nickem. který má určité opodstatnění, které nesouvisí s citovanou rozvědkou. Ostatně, ta se tak dávno nejmenuje, nicméně nevidím ji nikterak kriticky hůř než třeba CIA. V podstatě dělají totéž - a nemohou jinak.

Myslím, že třeba takového pana Urbana by rozčilila daleko víc než můj nick má historie, jistě by mě považoval za zrádce, protože ačkoliv část mých předků (prarodičů) byli nejen Němci, ale přímo nacisté a byli odsunuti (nikoliv "vyhnáni"), tak se nestavím na sudeťácká stanoviska. To mimo jiné proto, že jsem s nimi přímo mohl o těchto věcech mluvit, jakož i s řadou jejich stejným osudem prošlých známých a přátel, jak v Rakousku tak v Německu, takže proto považuji urbanovské výplody za propagandu nejhrubšího zrna. Oni taky zdaleka ne všichni odsunutí či jejich potomci stojí na názorové platformě, kterou v ČR agitačně zastupují Urban a spol.
Koneckonců největším Benešovým zločinem v očích Urbanů, což ovšem otevřeně nepřiznají, je, že patřil k vítězům války.
09. 07. 2013 | 18:20

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Jazykový styl, kterým píše Urban-Kojzar, vyjadřuje vše. Tady se nejedná ani o esej, jak to chce uhladit pan Stejskal. Je to novinářská sprosťárna nejhoršího ražení.
Daleko podstatnější je ale odpoveď na otázku, proč takto Ur-Kojzar píše. Cui bono?
09. 07. 2013 | 18:21

Reveil napsal(a):

Bestia Triumphans

"Naposledy jste zpochybňoval vzdělání Václava Klause. Snad něco v tom smyslu, že není uvedený v seznamu absolventů VŠE. Doložil jsem vám, že kecáte.
Znova to ale vyhledávat nebudu. "

To taky nevyhledáte. Nikdy jsem o vzdělání či vzdělanosti V. Klause nepsal, ani jsem se tímto hlediskem nezbýval. ostatně Klause považuji, přestože s ním notoricky nesouhlasím, za nejkultivovanějšího z popřevratových prezidentů. Takže buďto konfabulujete, anebo v lepším případě si mě s někým pletete.
09. 07. 2013 | 18:25

pamětník napsal(a):

Karel Mueller:
Díky za vstup.
Jan Urban plodí ty své výtvory z nenávisti. Nenávidí vše české, nenávidí vše, co není podle jeho přestav. Jan Urban je prostě postižen nenávistí patologickou. Bohužel se neléčí, nenávist roste. Vypadá to na nedobrý konec.
09. 07. 2013 | 18:32

Anastazie Králová napsal(a):

Ad pan Jemnický a znalci historie.

Velmi by mne zajímalo,v kterých pramenech /ať už zleva,či zprava/se lze dočíst fakta o presidentu Benešovi.
Maminka dospívala,když byla paní Hana první dámou-a velmi obdivovala především její eleganci.A jestliže tato elegantní dáma dokázala střílet-to by mne teprve zajímalo!
Ostatně pí.Hana byla zřejmě ze značně movité rodiny-tu eleganci nosila tak samozřejmě jak J.Kennedyová-a vsadila bych se,že to byla nejnoblesnější 1.dáma této země /až dosud /.Nebyla náhodou Benešova vila postavena z peněz její rodiny?
Karel Čapek věřil ve zdravý rozum Čechů-v jednom fejetonu líčí,jak dělník vedle něho vytáhl jedny noviny-pak noviny protistrany-nakonec řekl "Kecají oba" a vyjádřil jadrně svůj názor k věci.

Takže prosím o ty prameny,já si vyberu.
09. 07. 2013 | 18:43

pamětník napsal(a):

Id:
"No, moc se nepřipomíná, jak paňmáma Benešová se na schůzi generálního štábu na podzim roku 1938 pokusila zastřelit generála Zmeka (průstřel plic)"
Ono se nic takového nepřipomíná nikde. Anebo dáte zdroj?
09. 07. 2013 | 18:46

pamětník napsal(a):

Anastazie Králová:
Id prostě kecá. Není to poprvé.
09. 07. 2013 | 18:48

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Buquoy ? :-)))))
09. 07. 2013 | 18:48

pamětník napsal(a):

Lila:
"nikdo z těch, kteří Urbanův blog šmahem odsuzují, přesvědčivě nevyvrátil jediný argument?" Který máte na mysli? Jan Urban podal nějaký argument?
09. 07. 2013 | 18:52

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
:))))
Ten by připomněl údajné erotické dobrodružství svého prastrýce. :)))))))))))))))
09. 07. 2013 | 18:54

Zacheus napsal(a):

K diskusi o generálu Zmekovi:
O této epizodě také nemám žádné informace. V knize vzpomínek kněze - dominikána Jakuba A. Zemka s názvem "Vatikánský špion" (Matice cyrilometodějská , s.r.o, 2002)se uvádí jiná zajímavá verze:

" Za zmínku stojí jedno svědectví, které mi předal major Bruno,důstojník čs. armády (...). V tom jsem se, uváděl mjr. Bruno, náhodou vypravil na Hrad. Šel jsem se tam jenom podívat. Měl jsem tam kamaráda. Byl velitelem hradní stráže. On mi najednou říká: " Pojď se podívat! ". Šel jsem za ním a vidím,že tam přijelo auto. Z auta vystoupil arm. generál Krejčí. Byl to náčelník generálního štábu. Volným pomalým krokem vystupoval. Samozřejmě jsme mu zasalutovali. Vešel dovnitř, ačkoli tam neměl co dělat. My jsme si pak prohlíželi ty chodby.

Najednou slyšíme dva výstřely. Armádní generál Krejčí šel zpátky. Podnikl věc, kterou nesmí udělat žádný velitel, totiž opustil hlavní stan, který byl v Praze. Odjel do Krkonoš na pevnosti. A přitom právě tehdy se jednalo , zda přijmout kapitulaci nebo ne.

Major Bruno pak zjistil,že generál Krejčí střelil po Benešovi se slovy: "Vy jste zrádce!" Do té rány mu prý skočil Hodža. Poté bylo skutečně v novinách,že Hodža byl zraněn a že ho odvezli na Riviéru "(...).
09. 07. 2013 | 18:56

pamětník napsal(a):

Ha, našel jsem drb jakéhosi bratrance generála Zmeka zde:
http://www.svedomi.cz/svedomi/2005/lhj_0505_rychtrmoc.htm
a diskuzní reakce zde:
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/110167
"Trošku jsem si pošmejdil po odkazech i jinde "Strejda Gúgl ví fšecko Very Happy", a musím souhlasit s bitaxem - celá ta historka těžce zavání fabulací. Je to cosi typu Jedna paní povídala jedné paní, že prý jedna paní slyšela od jiné paní, že jedna paní... A stránky, ze kterých je čerpáno, působí více než podivně. Prostě tuto informaci bych nebral. "
Prostě drby jako tady. A samozřejmě Šinágl.
A to tehdy internet nebyl. :)
09. 07. 2013 | 19:03

Zacheus napsal(a):

Jinak k diskusi samé bych rád podotknul, že ti, co kritizují pana Urbana, by měli věcně vyvrátit jednotlivé jím uváděné skutečnosti. Jenom odsudky autora historickou debatu nenahradí. Osobně se obávám,že pokud jde o věcná fakta, má pan Urban, pokud jde o hodnocení prezidenta Beneše, celkem pravdu. I když hořkou.
09. 07. 2013 | 19:04

Jemnický napsal(a):

Anastázie Králová

Níže je seznam literatury o panu Edwardu Benešovi. Začněte třeba Karlem Čapkem a Ferdinandem Peroutkou.
Rychle vám dojde, co je Urban-Kojzar za novináře.

S pozdravem,

Jemnický

J. Papoušek: Edvard Beneš, Třicet let práce a boje pro národ a stát – 1934
E. Chalupný: Edvard Beneš jako sociolog (SR) – 1934
I. A. Bláha: Sociologické a filosofické základy Benešovy politické teorie (SR) – 1934
Emanuel Rádl: Edvard Beneš (KřR) – 1934
B. Jakovenko: Edvard Beneš als Denker – 1935
P. N. Miljukov: Masaryk a Beneš – 1936
C. MacKenzie: Dr. Beneš – 1947
E. B. Hitchcock: Zasvětil jsem život míru. Životopis Edvarda Beneše – 1948
Jan Patočka: Humanismus Edvarda Beneše (Kritický měsíčník) – 1948
L. Feierabend: Beneš mezi Washingtonem a Moskvou – Washington, 1966
Ferdinand Peroutka: Byl Edvard Beneš vinen? – 50./60. léta, Praha 1993
Prokop Drtina: Československo můj osud – 1991
F. Havlíček: Edvard Beneš, Člověk, sociolog, politik – 1991
A. Klimek: Zrození státníka – 1992
J. Hanzal: Edvard Beneš – 1994
Vladimír Krajina: Vysoká hra – 1994
Edvard Beneš československý a evropský politik – 1994
J. Pecháček: Masaryk, Beneš, Hrad. Masarykovy dopisy Benešovi – 1996
Zbyněk Zeman, Antonín Klimek: The Life of Edvard Benes 1884-1948: Czechoslovakia in Peace and War, Oxford University Press / Clarendon Press, Oxford, 1997, ISBN 0-19-820583-
Karel Čapek: O Benešovi
TEJCHMAN, Miroslav. Dr. Edvard Beneš and the Romanian Opposition during the Second World War.
Eduard Táborský: President Beneš mezi Západem a Východem.
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938–1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě.
KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života.
LVOVÁ, Míla. Mnichov a Edvard Beneš.
J. Werstadt: Edvard Beneš als Politiker – 1924
Dr.Edvard Beneš:Šest let exilu a druhé světové války - Řeči, projevy a dokumenty, 319 s., vydal týdeník "Čechoslovák" v Londýně 1945
Beneš filosof a státník (sb.) – 1934
09. 07. 2013 | 19:06

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

jěště že ne údajně svoje !
09. 07. 2013 | 19:08

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil:
ok, s tím Klausem, si vás možná s někým pletu, omlouvám se.
Jiných pomluv jste tu ale napsal dost, například o Havlovi, že:
- musel dát zavřít do vězení jednoho poslance, aby mohl být vůbec znovu zvolený
- nezřízeně toužil po Nobelovce za mír a podlézal dosavadním laureátům,
09. 07. 2013 | 19:14

Bestia triumphans napsal(a):

Siven.
ok.
09. 07. 2013 | 19:15

Karl IV. napsal(a):

Více méně přesný popis Beneše vzbudil vášně. No, pokud si zdejší důchodcovská normalizační směčka spojuje Beneše s českou entitou, pak není divu.
Čeští šovinisté mají , jako ostatní, zvláštní přístup k realitě: považují za ni báchorky. Psal o tom nejen Gustav Le Bon: psychologie davu. Individuální rozum neexistuje, existuje iracionální pohyb.
Už několikrát se českým , zdejším, šovinistům podařilo svou zemi dovést na kraj propasti, dnešek není nic jiného.
Jejich iracionální pohyb však pokračuje na samé dno.
Blog je dobrý, komnetáře jsou ode dna.
09. 07. 2013 | 19:23

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil:
tak ještě jednou omluva, s Klausem to byl jiný diskutér.
09. 07. 2013 | 19:24

stejskal napsal(a):

Vůbec ne, pane sivene, toto je naprosto standardní výměna názorů. Absolvoval jsem podobných za těch šest let nepočítaně. Vedu je proto, že mne zajímají, jinak bych je nevedl (po šesti letech už se člověk většinou nenechává něčím takovým nadzvednout).

Přemýšlel jsem po cestě z práce, proč téma prezidenta Beneše vzbuzuje takové emoce. A tak vypjaté reakce, odsouzení i obhajoby. Myslím, že to je tím, v jakých pohnutých obdobích byl v čele této země a jaké následovalo po jeho smrti. Neustále si z něj někdo dělal symbol, ať už dobra či zla, promítal do něj své naděje i svá zklamání. A on, dokud žil, toto v podstatě povzbuzoval, chtěl být symbolem, jako byl jebho předchůdce (ten byl přirozenou autoritou, což již Beneš nebyl. A nebyla to jen jeho vina).

Nejdřív do něj skoro celý národ vkládal obrovské naděje a on je i podněcoval ("mám plán"). Pak jej většina zatratila jako strůjce národního pokoření. Pak do něj zase promítla všechny své naděje, když se v Londýně postavil do čela zahraničního odboje. Byl nekriticky adorován, i když už byl nemocný a neschopný jakékoliv politické aktivity (tím míním po návratu do vlasti). V roce 1948 od něj část národa očekávala, že se postaví českým stalinistům (ty hluboce zklamal), část že je nechá vládnout (ti to vzali jako fakt). Pro řadu lidí ale zůstal symbolem i poté, iluze o prezidentovi osvoboditeli a jeho ušlechtilé ženě Haně žila jako připomínka poválečné euforie z nabyté svobody. Stalinisté a ti, co jim věřili, se mu pro změnu snažili nasadit psí hlavu, byl to buržoasní prezident, spolupracovník toho, co nechal střílet do dělníků.

Po roce 1989 postupně někteří začali přemýšlet o tom, zda odsunout kohokoliv z jeho domova, není poněkud sporné. A Beneš se toho opět stal symbolem, byť v tom jela podstatná část tehdejší politické reprezentace za vydatné podpory sovětských poradců. A aby toho nebylo dost, na jméno mu celkem pochopitelně nemohou přijít ani ti, kdo byli vyhnáni (opět symbol) ze svých domovů. A těm na truc zase česká sněmovna přijala lex Beneš.

Jeden iracionální symbol a projekce vlastních pocitů za druhým. Takřka kdokoliv dnes hvoří či píše o Benešovi, píše o vztahu k těmto symbolům, za nimiž se skutečný Beneš poněkud ztrácí (nevím, jestli si pamatujete na velkého bijce zdejších debat, pana vlka. Též jsme si spolu zde o Benešovi povídali. On mu měl za zlé Mnichov, ale v roce 1948 se prý zachoval jako demokrat. Já oponoval, že v době Mnichova už tohto Beneš moc udělat nemohl a těžko se mu lze divit, že se rozhodl, jak se rozhodl (nechtěl bych být na jeho místě. V roce 1948 (když odhlédneme od toho, že už byl tak nemocný, že prakticky nebyl schopen čehokoliv), naopak dle mého politicky selhal. Co člověk, to názor. Co názor, to stanovisko především k symbolu.

S tím, co napsal Jan Urban, se fakticky dost těžko polemizuje. Tím chci říct, že fakta souhlasí. Jiná věc je, že zdaleka nejsou všechna, (což v takovém textu ani nelze), našla by se i pozitivní. Ani autor se nevyhnul symbolizaci. Beneš je pro něj prototypem nepříliš pevného charakteru, schopností a vizí, o to větší touhy po moci a uznání. Je symbolem toho, co jej v politice štve v současné době (proto ten závěr a proto jde o esej a ne historickou práci).

Těším se na okamžik, až dokážeme třeba o Benešovi, ale nejen, hovořit pokud množno bez těch vlastních projekcí. Nic jiného jsem tou svou debatou s Vámi říct nechtěl.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 19:24

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

Klobouk dolů, pokud všechny výše jmenované tituly máte na poličce, jak předpokládám.

PS. Zapomněl jste na trilogii jistého Jana Urbana "Není dobrého ďábla"
:-))))
09. 07. 2013 | 19:24

stejskal napsal(a):

Paní Králová, pánové Zachee a pamětníku,

odkud zřejmě pochází historka o gen. Zmekovi, jsem psal v 09. 07. 2013 | 15:07. Bývalí poslanci SPR-RSČ patří k mým nejoblíbenějším zdrojům :-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 19:29

DanielaE napsal(a):

Český nacionalismus je nekonečný. Jak my jsme přesvědčeni o naší výlučnosti, běda jak se někdo opováží říci něco jiného. Přitom nadáváme, jak je to tu hrozné, ale dřív to bylo jednodušší, mohli za to Frankové/Němci/Rakušáci/Rusi.... Ale kdo teď, když nás nikdo neokupuje. Aha! Židovští ilumináti, kteří platí takové jako Urban, aby hanili mírotvorce. Někdo tu pronesl, že pan Urban nenapsal žádný argument, pak nevím, proti čemu tady většina protestuje. A to, že nás prodal Stalinovi je čirý fakt. Pokud vám to nevadí, či se vám dokonce stýská, to je pak jiná. Ale pravdu to nevyvrací.
09. 07. 2013 | 19:30

Jakelin de Mailly napsal(a):

Daniela E

Nebyla náhodou celá východní/střední Evropa prodána Stalinovi Rooseveltem a Churchillem na konferencích v Teheránu a Jaltě bez účasti těch, kterých se to týkalo ?
09. 07. 2013 | 19:34

mb napsal(a):

zacheus ... jste cca číslo pět ...
09. 07. 2013 | 19:38

Jemnický napsal(a):

Jakelin de Mailly

Na poličku by se to nevešlo, ale je to representativní literatura. V měšťanských domech je dost místa na knihovny a tituly mám seřazené v počítači.
Beneš viděl do žaludku celé té připosrané politické elitě Evropy, která je zodpovědná za obě světové války.

A pan Stejskal si klidně napíše: "Po roce 1989 postupně někteří začali přemýšlet o tom, zda odsunout kohokoliv z jeho domova, není poněkud sporné".
Tím "kohokoliv" míní zřejmě sudetské Němce. Ale to nebyl kdokoliv kamkoliv a odsunuti nebyli za cokoliv.
Pravdou je, že po roce 1989 někteří odsunutí „kohokoliv“ začali větřit a některým to postupně docházelo.

V politice vždy sledujte cestu peněz.
09. 07. 2013 | 19:45

Jemnický napsal(a):

DanielaE

Vezměte se s Kojzarem-Urbanem za ruce a zatančete si a zazpívejte nějakou národní. Třeba Warum jubeln alle Leute? Der Führer hat Geburtstag heute!, ... dál už to bude Urban znát.
09. 07. 2013 | 19:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

Je smutné být svědkem toho neustálého vyhrabavání a hanobení mrtvol. Jak snadné vytáhnout účelově pár témat a zakopat si do Beneše. Nějak mi v tom blábolení schází teze, co by dělal kdokoli jiný na Benešově místě v té hrozné době.
Až si Urban otře sliny od svých nevymáchaných úst, začne zase se Zemanem.
Pak odsun a dekrety. Zeman.
Pořád dokola.
09. 07. 2013 | 19:54

rejpal napsal(a):

Tak jednostranný rozbor charakteru a činů jednoho státníka se taky jen tak nenajde. A podtitulkek Nero nad Vltavou je skutečnou perlou.
Navíc z toho všeho mám pocit, že v blogu o prezidenta Beneše až tak moc nejde. Spíš o ten závěr.
09. 07. 2013 | 19:57

fort napsal(a):

to Karel Mueller :"Odmítl hnát národ na porážku, nejen že bychom dopadli hůř než Poláci, ale nakonec bychom to byii my, kdo za všechno mohou, protože jsme bránili Němcům v sebeurčení"

Rok 1938 považuji za nejslabší moment v politické dráze Beneše.Možná bychom své uhráli za cenu finských ztrát s SSSR podobným bojem z lesů a hor:půl milionu životů.I tak jsme o ně přišli bez boje.Ale patrně Beneš méně věřil ve vlastenectví Čechů a více v jejich třídní nenávist:"Masaryk a Beneš jsou buržousti".A pak Vlajkaři-odpůrci.
Ze stejných důvodů čeští stavové roku 1620 nerozdali zbraně českému lidu.
Z obavy,že je jednou obrátí proti pánům i českým.Sociální nerovnost s třídní nenávistí bývá nejslabším článkem obranyschopnosti národů a států.
Na založení státu 1918 měl Beneš více momentálních několikaletých zásluh než Masaryk (blokovaný,ostře sledovaný,odsouzený 1916 na smrt zde).Byl spojen se západním odnojem-legiemi,Masaryk s ruskýmilegiemi.Z obou tvořil československou armádu,ovšem početné západní legie byly ve válce téměř vyhubeny.Jako diplomat byl pro národ nenahraditelný,lepšího jsme neměli nikdy.Benešovy dekrety považujme za svaté,jejich narušitelé-dle jeho slov- jsou zrádci národa.Beneš se na rozdíl od Horthyho,Petaina,Quislinga,Paveliče,Mussoliniho,Háchy,Tisa,Franco,SeysInquarta nepošpinil holocaustem a fašismem.Je čistý,i když ne důsledný a účinný.
Stalin si své ostré lokty osobně odbyl na Rusech:to potvrdili s Dimitrovem po válce,když Gottwaldovi ti dva radili Rusko nenapodobovat v tom.Ovšem Berijovi spolupracovníci zde byli jiného mínění.Dnes ale ruská propaganda často konstatuje,že Berija vyhrál Rusům válku.To že na podzim 1941 odstěhoval on průmysl za Ural.To že on svými čekisty zabránil vzdávání se ruských vojáků do zajetí(celkem tří miliony do té doby se vzdalo).
09. 07. 2013 | 19:58

dr.Borde napsal(a):

Za odsun Benes zaplatil Stalinovi vydanim CSR pod ruskou/sovetskou svrchovanost.
Vecna diskuse k teto tezi se nekona.I to je pozdni ucinek komunistickeho zachazeni.
09. 07. 2013 | 20:00

ld napsal(a):

Matyáš,

máte problém se čtením?
09. 07. 2013 | 20:01

fort napsal(a):

oprava :Byl spojen se západním odbojem-legiemi,Masaryk s ruskými legiemi
09. 07. 2013 | 20:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

fort

Dopadli bychom mnohem hůř, než Finové.
Jestli chcete, můžu Vám nastínit, proč.
09. 07. 2013 | 20:03

af napsal(a):

Chápu, že některé kruhy by tu Čechy nerady viděly. To se jim nepodaří.
09. 07. 2013 | 20:05

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

minule jste mi vyčetl manipulaci s fakty ohledně malého Patrika (jednalo se o věk mladšího z Cikánů). Obávám se, že dnes manipulujete Vy a to docela značně.
A tak jen k hlavním třem bodům:

- Beneš na západ v roce 38 skutečně spoléhal a po mnichovské zradě už toho moc naplánovat nemohl. Dilema, před kterým stál, jsem zde popsal mnohokrát.

- Do roku 48 (i během něho) postupoval striktně jako demokratický president, kterým skutečě byl. V době přijetí košického vládního programu ještě Američané atomku neměli, myslíte si, že Beneš udělal něco bez porady s Churchillem nebo Rooseveltem? To sotva, ale také věděl, že se se Stalinem musí dohodnout, jinak ČSR převálcuje stejmě jako ostatní státy. Mimochodem tady měl třeba i takového Husáka, který chtěl připojení Slovenska k SSSR. V čem podle Vás selhal a co měl proti stalinistům dělat? Pozvat západní armádu? Óoo ... to by byla vlastizrada.

- O odsunu nerozhodli sovětští poradci (ti zde ostatně ještě nebyli), byl odsouhlasen ze známých důvodů v Postupimi a první ho předběžnš odsouhlasili Angličané. Úvahy o jeho správnosti se začly objevovat po vypuknutí studené války.

Znova opakuji, že Beneš byl kouzelník, že to dotáhl až do roku 48. A že v tom puči selhali dva klíčoví muži, Masaryk ml. a Svoboda? Asi byl Mnichov a 2.WW příliš krutá lekce. A stejně jako přinejmenším akceschopná část národa si tito dva nejspíš mysleli, že do budoucna může národ zachránit jen spojenectví s Rusy.
O roku 48 naši předkové rozhodli sami a důvody jsem napsal, jakékoliv výmluvy se mi zdají směšné a pokrytecké. Stalin by nic neudělal, kdyby ten palácový převrat dopadl podle přání nekomunistických stran, neměl na rozdíl od USA atomky.

V jedné debatě jsem napsal, že Beneš nebyl a nemohl být žádný beránek, jinak by se ostatně nedostal tak daleko. Byl to chladný a velice inteligentní a zkušený realista, který si nedělal iluze o nikom a ničem, takže určitě ne ani o Stalinovi.
Pokud ho ale máme hodnotit, tak skutečně na podkladě faktů.

Jemnický, pamětník: Zdravím též :-).
09. 07. 2013 | 20:07

ld napsal(a):

Jo, Matyáši, z čeho usuzujete, že ty vaše zdroje jsou objektivní a ty druhé ne?
09. 07. 2013 | 20:09

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller, Jakelin de Mailly

Beneš byl státník, ke kterému se polistopadoví břídilové nemohou rovnat. On i Karel Čapek udělali maximum pro odvrácení hrozby rozvrácení Evropy. Více nebylo v jejich silách ani v silách malého národa.
Podle Urbana-Kojzara byl Beneš zodpovědný za druhou válku, odsun nevinných sudetských Němců, komunistický puč a globální oteplování životního prostředí in ministerstev. Za to oteplování může proto, že i po smrti rozpaluje Kojzara-Urbana doběla.
09. 07. 2013 | 20:23

stejskal napsal(a):

Ano, pane Jemnický, zcela neomylně jste si vybral z mé poměrně dlouhé úvahy jednu větu, abyste v podstatě doložil to, co jsme napsal. Díky.

Dobrý den, pane Karle Muellere,

víte, že jsem si na Vás při psaní té úvahy několikrát vzpomněl. Asi to bude náhoda :-)

Vůbec nemám v úmyslu s Vámi znovu polemizovat o známých skutečnostech, už jsme se zde o to pokoušeli na toto téma mnohokrát. Nezlobte se, ale s člověkem, který zde o sobě vloni či předloni prohlásí, že je národní socialista a benešovec se těžko mohu dohadovat o tezi, kterou jsem napsal výše. Vaše projekce je velmi podobná té, kterou zde napsal Jan Urban. Oboje jsou zcela legitimní a já je jako takové respektuji. V obou je ta symbolizace dost patrná.

Libor Stejskal

P.S. Pokud vrcholný politik prohlásí "Nebojte se, mám svůj plán pro všechny případy a nedám se ničím mýlit." (22.9.1938), tak zřejmě udělal někde naprosto fatální chybu. Přesto jsme toho názoru, že Beneš v září 1938 už jinak jednat nemohl, jak jsee psal výše (o sporu s panem vlkem). Pozvat proti lidem, kteří se netají zavedením bolševické či fašistické diktatury, armádu, ne každý považuje za vlastizradu. Dokonce ani ne každý právník. O tom, že by o odsunu rozhodovoli sovětští poradci, zde z mé strany nepadlo ani slovo. Toto všechno jsme si zde spolu opakovaně napsali, včetně toho, že jsem několikrát uvedl, že Stalin proti odsunu původně byl. A ani později nebyl ten, kdo by jej inicioval. To ovšem neznamená, že se na něm sovětští poradci různými provokacemi nepodíleli.
09. 07. 2013 | 20:25

Čech napsal(a):

Doporučuji knihu Edwarda Hitchcocka Zasvětil jsem život míru, kde je víceméně zakladatel Společnosti národů, dnes OSN, dr. E.B. popsán poněkud jinak a věřím, že dnešním koniášům zvlhnou sirky i dojde dech.
09. 07. 2013 | 20:26

Pavel Bela napsal(a):

Přibývá především Klause a Zemana, pane Urbane, především u mladých. Ti o Benešovi nemají skoro ani ponětí, ikdyž to byl také pěkný lumen, s jehož dědictvím se už teď velmi těžce vyrovnáváme..
09. 07. 2013 | 20:31

Petr Novák napsal(a):

No, a takhle my tady žijeme... Beneš byl nejtragičtější osobou z demokraticky zvolených prezidentů. Stalinův pohůnek, který se velkou měrou zasloužil o všechny ty hrůzy, co poté nastaly. Souhlasím a podepisuju každé slovo. Děkuju, pane Urbane!
09. 07. 2013 | 20:37

Jemnický napsal(a):

Jakelin de Mailly

Jste to vy, statečný rytíři, který sám dobojoval proti musulmanům nešťastně započatou a zbytečnou bitvu u Cressone? Navštívil jsem to místo před lety cestou z hradu Belvoir na horu Tabor.
09. 07. 2013 | 20:41

stejskal napsal(a):

Mám ji doma, pane Čechu, v prvním českém vydání. Četl jsem ji nekolikrát. Edward B. Hitchcock, americký novinář a Benešův osobní přítel, ji napsal v prvním roce války. Měla ryze propagandistický účel (v dobrém slova smyslu). Jejím posláním bylo získat Američany pro to, o co Beneš usiloval. Takto je nutno ji posuzovat.

Hezký večer.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 20:44

Jemnický napsal(a):

Stejskal

Ano, někdy bývám neomylný, než zjistím, že jsem se splet.
Jsem rád, že jsme se shodli na tom, že je vždy v politice třeba sledovat cestu peněz. Ta vás totiž zavede zcela neomylně k darebákům.

Kouknu se k bratru Václavovi, třeba přiláká Josefa řečeného Řepa.
09. 07. 2013 | 20:45

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

Netušil jsem, že rodák z Touraine, jehož činy vešly onoho prvomájového dne v nesmrtelnost, je Vám tak detailně znám, stejně jako to osudné místo. Opět smekám.
Bitva nebyla zbytečná, spíše by se to dalo nazvat taktickou neuvážeností ve snaze zabránit pustošení. Někde jsem to tady rozebral Scarabovi, stejně jako původ mého nicku.
Křižácké hrady ve Svaté zemi... škoda, že vše až na Krak je v rozvalinách.
A skrze ten bordel tam je většina dnes nedostupná.
09. 07. 2013 | 20:58

Ares napsal(a):

„Milujeme svoje nenávisti, protože nemáme jiný, pozitivní, a do budoucnosti otevřený, program.“

Vzhledem k tomu, že článek je především vyjádřením nenávisti k Benešovy, tak je to celkem úsměvné tvrzení.
09. 07. 2013 | 21:05

T.Paine napsal(a):

Vítězství má hodně tatínků, prohra je sirotek.
Hledání obětního beránka je ta nejsnazší lovecká expedice. (Dwight D. Eisenhower)

První republika byla stranickou zastupitelskou kvazidemokracii s papírovými úročenými dluhopisy jako monopolními zákonnými prostředky směny, s děravou ústavou bez personálního oddělení pravomocí, bez silných protivah, bez silných kontrol, bez pojistek, bez peněžní samosprávy jednotlivých zemí, bez referend, s feudálními přežitky, atd.. Mandát od občanů nepřipadl poslanci nebo senátorovi, ale zákonem si ho ukradli pro sebe členové vedení politických stran.

Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ji vytvořily desítky, možná stovky osob. Tito lidé měli nějakou minulost, životní zkušenosti, názory, postoje a své zájmy. To ovlivňovalo jejich chování včetně vnějších faktorů.

První kvazidemokratická republika Československá nepřistála z Marsu, nezjevila se zčistajasna, ani nevznikla magickým mávnutím ruky jednoho smrtelníka, charismatického Masaryka. Ani ony, do té doby privilegované osoby, stavy, církevní hodnostáři a rodinné dynastie, se nevypařily.

Stejnou analogii nalezneme i u konce stranické, kvazidemokratické republiky Československé. Zosobňovat její konec po 20 nebo 29 letech do jedné osoby, extrémního záporňáka Edvarda Beneše, je mýtické a iluzorní. Mýty a báje jsou však populární od nepaměti.

Ano, v porovnání s minulými staletími, s ostatními státy Evropy a světa byla první republika na tehdejší dobu jednou z nejvyspělejších republik se zastupitelskou demokracií. Skončila více než tisíciletá epocha vlád malé skupiny privilegovaných osob a narodilo se dítě Republika. Republika, kterou občané Československa znali jen od jiných národů a která na československých územích vznikla poprvé v historii. Přinesla občanům více práv a svobod, emancipaci žen, ústavně zakotvené občanské soudní poroty, zrušení šlechtických titulů, pozemkovou reformu, … .

Vývoj lidské společnosti je ovšem cesta, nikoli konečná stanice, nikoli ráj na Zemi. To platilo také pro první republiku a pro její ústavu.

Pokud jsou základy domu chatrné, stojí na blátě, nelze se divit, že vnitřní příčky a nosné zdi domu praskají. Pak stačí jedna vichřice, jako druhá světová válka, a dům se zbortí. A je jedno, jestli přišla ze Západu nebo z Východu.
09. 07. 2013 | 21:08

Moc se o tom nemluví napsal(a):

ale ikona Masaryk znárodňoval církevní a šlechtické majetky ještě před Benešem a Gottwaldem.

Beneš musekdoslova kličkovat ve složité době diktátu velmocí. Nejdřív v Mnichovu a po Mnichovu (co do značné míry muselo determinovat jeho politický vývoj) a poté po Jaltě.

Chtěl bych vidět Herr Urbana na jeho místě. Kdo ví jak by dopadl po válce.
09. 07. 2013 | 21:08

Lichtschaft Pavel napsal(a):

Pane Urban diky, že je to děsivě pravdivé co pišete, až nás zase jednou provede Hospodin jako národ svými soudy, pak mnozi pisálkové a vaši kritikové zmlknou a zůstanou osamoceni u svých fantasmagorií a zalezou do temných děr. Vydržte navdory těm tlučhubům.
Přátelsky Lichtschaft
09. 07. 2013 | 21:14

Kún napsal(a):

Pane Urbane, máte tady v Čechách mezi Čechy alespoň jednoho opravdového přítele? Tedy mimo Josefa Šťávu (ten ale žije ve Švýcarsku)a K.H.Franka (toho Vám ale Beneš pověsil)?
09. 07. 2013 | 21:15

mirpar napsal(a):

Myslím, že pan Urban má pravdu. Beneš se dopustil mnoha osudových omylů. Proč se bát podívat se na národní dějiny podle pravdy? Našemu národu to jen prospěje. Bylo tady už dost národních pohádek a mnozí pomýlení lidé je hlásají dodnes.
09. 07. 2013 | 21:16

JF napsal(a):

poměrně naturistické podání ale značně relevantní. Otázka samozřejmě je, co to RČS vůbec bylo a jakou mělo šanci na existenci bez demokratů jen s demokraty vysněnými nikoliv reálnými (ono odtržení ïdeálů od reality). Rovněž neplatí že Německo propadlo nácionálnímu šovinismu nějak vyjímečně, ten byl jen reakcí na vlivy jiné a to vlivy kolonializační které se projevily po prohrané první světové válce vítěznými mocnostmi tehdy koloniálními. Po druhé sv. válce koncept kolonií také následně padl - byl poražen.

Ostatně nacionalismem trpí i Američané a vůbec všechny národy (Čína, Rusko, JAR).

Blog je rozhodně dobrou rozbuškou na sundání klapek z očí směr lepší zítřky. Demokratickým programem je totiž lépe zdravá skepse resp. nepropadat demokracii samotné či vůbec čemukoliv jinému vysněnému ale držet se reality.

RČS totiž nebylo nic jiného než vnucená vůle poválečného uspořádání kolonialistických velmocí. Ostatně dodnes se na tom mnohé nezměnilo anebo si pojdme povídat o úžasných zemích neomezených možností a jejich demokracií - např. o USA ;-)

Je dobré zůstávat nohama na zemi. Němci a jiní by měli přestat válčit protože kupodivu tím spíše mnohé říše končily - některé dříve jiné později. Holt všeho s mírou ... i s demokratickýma kecama při svíčce i s válčením.

Miloš Zeman jen pokračuje ve fantasmagoriích Václava Klause - např. nyní se zaváděním poloprezidentského systému. Ono je jedno jak se ten systém ostatně bude jmenovat. Podobně na tom byl Beneš. Masaryk se v nejlepším případě do toho nechal na stará kolena uvrtat - ostatně také nebyl zcela vzorným Čechem - oficiální otec Slovák, matka Němka, neoficiální otec Žid.

Bordel je totiž bordel. ;-) a to věděli i Sudečtí Němci co čekat od Čechů. (jen porovnání německých a českých obcí co se týče výstavby a průmyslu)

ps: pak je ještě možností se dát na hinduismus, nasadit si dřeváky prošpikované hřebíky, tvářit se že neublížíme broučkovi a pak si dát večer ovarovou hlavu. ;-) Jen aby se samozřejmě nedopatřením pak nešláplo na něčí nohu ... úmysly jsou samozřejmě vždy ty nejlépější - podobně jako našich mnohých drahých revolucionářů - novodobých šamanů.
09. 07. 2013 | 21:17

pamětník napsal(a):

Zacheus:
" ti, co kritizují pana Urbana, by měli věcně vyvrátit jednotlivé jím uváděné skutečnosti"
Jak se dá věcně vyvrátit pomluva, že prezident Beneš byl
"doktrinář a sebestředný bolestín......dogmatik" atd. Opravdu nevidíte, že s texty Jana Urbana se racionálně pracovat nedá především pro jejich věcnou vágnost?
09. 07. 2013 | 21:25

crezpenan napsal(a):

na Beneše nám nešahejte,Havlističtí troubové,sami jste nic nedokázali,pouze národ nechat okrást..
09. 07. 2013 | 21:26

pamětník napsal(a):

Nina Pavelčíková:
"Jsem historik nejnovějších dějin proto samozřejmě musím ocenit velmi znalý a výstižný komnetář pana Urbana."
:))))))))))))))))))))))))
Špatné maskování. Doporučuji doučit se řádně česky, paní historik, abyste mohla rozeznat, co to je velmi znalý komentář.
Dobrý fór, děkuji za pobavení. :)
09. 07. 2013 | 21:39

Jemnický napsal(a):

Jakelin de Mailly

U Cressone se nepoučili, dál se hádali a sledovali své zájmy, nakonec vlezli u Hattin do pasti. V horku a bez vody se těžko bojuje i rytířům.
A Evropa se zase nepoučila a sleduje každý svůj grošík, zatím co ztrácejí zlaťáky.

Jaká asi byla poslední slova rytíře Jakelina de Mailly z Touraine, když padnul blízko Tur´an, kde nakonec zahynuli jeho druhové v hloupě vedeném tažení?
09. 07. 2013 | 21:40

mb napsal(a):

Warum jubeln alle Leute? Der Führer hat Geburtstag heute!

:-)
09. 07. 2013 | 21:41

mb napsal(a):

pametnik 21 25 ... v tom co jste uvedl mate pravdu ... spis jde o toto: Promýšlel megalomanské konstrukce poválečné proměny světa, který se, podle něj, pod vlivem Sovětského svazu bude „komunizovat“, a oslabené evropské mocnosti tomu nebudou mít sílu bránit. Proto je nutné už za války přitáhnout československé komunisty ke spoluzodpovědnosti za stát, a Československo s jejich pomocí „socializovat“. Tím se Československo, podle něj, mělo stát klíčovým státem evropské politiky, „ideologicko-politickým mostem“ mezi Východem a Západem. Komunisté v londýnské vládě, i Gottwaldova stalinistická klika v Moskvě mu, samozřejmě, vyjadřovali už jen obdiv a podporu. Ve světové politice se nenajde podobný příklad demokratického politika, který by dobrovolně, za trochu pochvaly a potlesku od masových vrahů a jejich přisluhovačů, navlékl hlavu do pomyslné oprátky komunistické diktatury. Tak proč mu přitom nezatleskat, soudruzi… Na konci války už bylo na jakoukoliv korekci této naivní komedie s tak tragickými následky zřejmě pozdě. Prezident Osvoboditel byl v té chvíli ve skutečnosti jen ubohým zrádcem. Do ponížení února 1948 přitom bylo ještě hodně daleko.

a potom zejména o toto: Beneš programově zradil a prodal československou demokracii, a s ní i Československo samotné, Stalinovi. Fakt, že upřímně věřil, že s ním má zvláštní osobní vztah důvěry, která tomuto největšímu masovému vrahovi v dějinách nedovolí porušit dohodnuté projekty, je pak jistě za hranicí psychiatrické diagnózy. Odevzdal ještě za války Sovětům armádu, zpravodajské služby, i výstavbu všech bezpečnostních složek poválečného Československa. Přislíbil rozsáhlou „socializaci“, znárodňování, zákaz protikomunistické a protisovětské činnosti, úpravu školních osnov i propojení československého hospodářství se sovětskými pětiletkami. Bez slůvka odporu se vzdal Zakarpatské Ukrajiny. Obětoval životy tisíců lidí, odvlečených, mučených a vězněných v stalinských lágrech. Za to všechno chtěl jedinou věc – aby ho Sověti podpořili ve vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Československa. Vědomě, a s tragickými důsledky pro celou zemi a miliony jejich občanů, vykšeftoval demokracii a vládu práva za etnickou čistku.

na to by se možna dalo vecne reagovat, ne ?

hezký večer
09. 07. 2013 | 21:46

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

za benešovce se svého času prohlásil i Pavel Tigrid. Ale já si myslím, že není důležité, jestli jste benešovec, pravdoláskař, rudý, modrý, hnědý či jakýkoliv jiný. Záleží na tom, o co svoje závěry opíráte. A proto určitě nejsou, přes duch Vašeho relativismu, ekvivalentní různé příspěvky.

Na otázku, jestli jsem souhlasil s internacionální pomocí, jsem nemusel nikdy odpovídat. O rok starší však již ano. Byl by to ostatně můj konec. Ale vidím, že v rámci vyšších a ušlechtilých principů tuto pomoc neodmítáte. To tady už bylo ... kryje se tím každá genocida, když se podíváte do dějin. Jste si opravdu jistý reeakcí národa po mnichovské zradě, zkušeností 2.WW a osvobození Rudou armádou? Nebo by jste ho dal vyměnit? A Rusové zde za dobu svého vládnutí genocidu neprováděli, počet obyvatel zdárně narůstal a Češi nemizeli jak loňský sníh. Dokonce jim tady žádné pole nebo fabrika nepatřily ... dost podstatný rozdíl od současného stavu.

Ale o tom nechci psát, zkusím to uzavřít trochu jinak a zabrousím do svého koníčku obecné teorie relativity. Už 100 let nás světové kapacity přesvědčují o tom, že tato teorie je deterministickou a hlavní problém je mezi jejím determinismem a neurčitostí kvantovky. Na oslu jsem minulý rok uvedl vcelku elementární příklad dokazující, že to nemůže být pravda. Dokonce z toho příkladu lze dohlédnout až ke svatému grálu fyziky, pokud je správně myšlenka, která mě napadla. Myslím, že na amatéra a samouka to docela jde. Přesto jsem neváhal napsat. že proti takovému siru Rogeru nejsem trpaslík, ale trpaslíček, tedy snad.

myslíte si, že každý z těch, kdo Beneše kritizují, je v porovnání s ním alespoň trpaslíček?
09. 07. 2013 | 21:50

pamětník napsal(a):

DanielaE:
"Někdo tu pronesl, že pan Urban nenapsal žádný argument, pak nevím, proti čemu tady většina protestuje." Ten někdo jsem např. i já. Neprotestuji proti argumentům, tedy něčemu, co u textů Jana Urbana téměř neexistuje, ale proti jeho špinavému stylu psaní, pomluv lidí, jejichž podrážky jsou pro Urbana výš než jeho nebe, proti jeho protičeské nenávisti, ze které je zřejmé, že Janu Urbanovi nevyšel život tak, jak si představoval a jak by si přál. Ventilovanou nenávistí se snaží čtenáře vtáhnout do svých problémů.
09. 07. 2013 | 21:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

Mnohokrát předtím to vyšlo, třeba u Montgisardu.
Hattin - hádky mezi templáři a špitálníky kvůli prestiži, neschopnost Guye de Lusignan, opuštění dobře zavodněného údolí, kolaps velení v rozhodující chvíli, oddělení pěchoty od jízdy.
Jeho poslední slova byla buď "Christ" nebo prosté "merde".
Vesničané z okolí si brali z jeho těla části zbroje jako svátost.
09. 07. 2013 | 21:54

Jitka napsal(a):

Ubohý článek, stejně jako jeho autor
09. 07. 2013 | 21:58

Benešůvpříbuzný napsal(a):

Beneš měl plán...
Znáte to.
Pak nechal zabít houslistu.
A zavraždil tak mnoho vzácných českých lidí.
Nakonec prodal republiku Kobovi.
Budiž proklet.
Na věky věků...
09. 07. 2013 | 21:59

pamětník napsal(a):

mb:
"na to by se možna dalo vecne reagovat, ne ?"
Až uvedete zdroj.
09. 07. 2013 | 22:01

Jemnický napsal(a):

Jakelin de Mailly

Jenže u Montgisardu se modlili a nesli relikvii ze Svatého kříže.
Byl listopad, pršelo a leprosou stižený král byl pokorný, protivník Saladin podcenil rytíře kříže. U Hattin tomu bylo naopak.
Máte pravdu, Jakelin de Mailly asi řekl oboje, to merde bylo jako první, potom už nic jiného nezbývalo, než se obrátit ke Kristu.

Přeji dobrou noc a má poslední slova jsou, že i pod blbým blogem se dá pěkně popovídat.
09. 07. 2013 | 22:10

morme napsal(a):

To je zase dost slušná trefa do české malosti, jen tak dál. K současnému prezidentovi snad jen tolik že doufám, že nedostane tolik prostoru k faktickým krokům naplňujícím vlastizradu jako Beneš, přestože parlament a veřejnost jsou teď dost v rozkladu...
09. 07. 2013 | 22:12

stejskal napsal(a):

Určitě, pane Muellere.

Být sovětským satelitem bylo vlastně docela fajn (zejména, když jste byl ochoten to veřejně proklamovat). Třeba v porovnání se zbytkem Evropy na západ od nás. Proti tomu je to dnes čistá hrůza. Samý okupant, cizák, neřku-li Němec. A Češi mizí jako loňský sníh... (jedna debatující zde onehdá správně připoměla, že dvě třetiny Čechů umírají hlady. O nějakých osobních svobodách ani nemluvě, to jsou nebe a dudy).

Ale o tom též nechci psát. Vás koníček je chvlályhodný, ale se mnou si tom moc nepokecáte. Nevím, co je to "na oslu", kvantová fyzika je pro mne španělskou vesnicí a Beneše neuctívám (snažím se jej hodnotit kriticky, to je metoda, ne odsudek), takže s trpaslířky nemohu sloužit.

Libor Stejskal

P.S. Pokud se někdo prohlásí za benešovce (stalinistu, hitlerovce, castristu, havlistu, zemanovce, klausistu, leninistu, obamistu, thatcheristu či jakéhokoliv jiného istu), není to nic proti ničemu. Jediné, co nelze očekávat, je kritický (ve smyslu vyvážený) pohled na osobnost, ve které se zhlédl. Stejně jako když se někdo prohlásí za antibenešovce atd. Nic méně, nic více.
09. 07. 2013 | 22:14

babihani napsal(a):

Pane Urbane! Dovolila bych si upozornit,že v hodnocení prezidenta Beneše jste opomenul to podstatné a já bych tyto důležité informace ráda doplnila.pro všechny,které to zajímá a doposud o tom nevěděli jenom stručně: Ve chvílích volna tento pán trhal mouchám křidýlka,broukům nožičky a kočkám přivazoval plechovky na ocas.Tak, a teď už to víte komplet!
09. 07. 2013 | 22:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

U Montgisardu to rozhodl šílený útok pár stovek templářů, málem dostali Saladina.
U Hattinu též s sebou táhli Svatý kříž a taky tam o něj přišli.
Škoda Baldwina, byl to nejschopnější vládce Outremeru. Kdyby žil, 1187 by s největší pravděpodobností dopadl jinak.
To s tím povídáním pod stupidním blogem jste mi vzal z klávesnice.
Též přeji dobrou noc a zase někdy :-)
09. 07. 2013 | 22:18

kocour diskuzemi demotivovaný napsal(a):

Obvzlášť ten houslista mnohým leží v žaludku.
Vzácná árijská krev.
Skoro jako Kristýna Kočí.
09. 07. 2013 | 22:19

SergioL. napsal(a):

...fascinující armáda historiků cca ve třech metrech formátu A4. Knedlíkům se začalo stejskat po melouchaření a gulášku "sešesti"...Jenomže vás soudruzi ubezpečuju, že tentokrát to nebude takovej ten pohodovej, lidsky teplej, stalinistickej a bordelózní socík vládnoucího proletariátu v čele s nějakým vaším vysněným chacharem z Vysočiny nebo ze Vsetína.

Viděl někdo z vás ten film korejskýho režiséra Kim-ki-duka "Pieta"? Ne, vy historikové...? Tak na to alou soudruzi mrkněte, ať honem víte do čeho dete a ať ste trochu "ve vobraze" ohledně prostředí pracovního trhu na východě našeho euroasijského kontinentu...A věřte, že když si tenhle "životní styl" podmanil miliardu asiatů, populární jistě brzy bude i u pravicově uvažující ruské "elity" - a to už je bez pardónu kousek i k našim českým rusofilům, nebo ne...?
Myslím že by se ten film mohl stát takovým příštím leitmotivem a hymnem..."českého meloucháře budoucnosti", kterého směrem na východ už zase žene strach z vlastní svobody i nenávist k evropským civilizačním hodnotám.

Takže se hezky uvelebte soudruzi do vlaku směr transibiřská magistrála, kupte si třeba nějaký křupky nebo jinou mňamku a skoukněte ten filmeček, ať se něco podstatnýho dozvíte...jo, a kterej soudruh shora uvedejm řádkům nerozuměl...nebo nechápe proč se tady tak rozepisuju...tak to nevadí...ať si z toho nic nedělá, ať to nechá koňovi, ten má přeci větší hlavu...ne? Tak čest.
09. 07. 2013 | 22:19

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

nenapsal jsem nic o tom, že být ruským satelitem bylo fajn a podobně. Pouze jsem konstatoval pár holých skutečností. Nic méně, nic více.
09. 07. 2013 | 22:20

DanielaE napsal(a):

Pamětník: tedy protestujete proti všemu co pan Urban napíše, bez ohledu na to, o čem to je. Nezkoumáte argumenty, neanalyzujete text. Jste prostě v opozici, protože to napsal pan Urban svým stylem. Děkuji za vysvětlení, to stačí.
09. 07. 2013 | 22:20

technická napsal(a):

Hitlerovec (si) není ista.
09. 07. 2013 | 22:21

Jakelin de Mailly napsal(a):

DanielaE

A Vy zase protestujete proti všemu, co nekoresponduje s Urbanovou pravdou. :-)))))))
09. 07. 2013 | 22:26

stejskal napsal(a):

Ne, ne, pane Muellere, to jsem napsal já, ne Vy.

Byla to reakce na tuto Vaší úvahu: "Rusové zde za dobu svého vládnutí genocidu neprováděli, počet obyvatel zdárně narůstal a Češi nemizeli jak loňský sníh. Dokonce jim tady žádné pole nebo fabrika nepatřily ... dost podstatný rozdíl od současného stavu". Prostě jsem Vása chtěl jen podpořit. V dobách, o nichž píšete, to zde narozdíl od třeba současného stavu bylo v podstatě v pohodě. Pole a fabriky nepatřili Rusům, ba vůbec nikomu a Čechům se dařilo skvěle, takže jich zdárně přibývalo. Co víc si člověk od života může přát...

Dobrou noc.

Libor Stejskal
09. 07. 2013 | 22:28

mb napsal(a):

pametniku pro me je zdrojem Urban ( shodou okolností historik ) ... takže by vám to musel odzdrojovat on sám a to nevím, zda se mu bude chtít ... ale klidně na to věcně reagujte i bez zdroje ... ale jak se vám chce ... hezký večer ...
09. 07. 2013 | 22:31

SergioL. napsal(a):

to Jakelin de Mailly:
..a vy zase neumíte vést dialog, holahou...buď se papouškuje jedna nebo druhá strana...jsme národ hysterickejch paviánů s neschopností udělat si na cokoliv vlastní názor...a proto špatně holahou skončíme holahou... :-)))))))))
09. 07. 2013 | 22:35

SergioL. napsal(a):

to DanielE:
...to jste si ještě nevšiml, že komentáře pod některými blogery, kteří nesouhlasí s názory strany přátel organizovaného zločinu, jsou přímo zaplaveny pravděpodobně placenými příznivci této východní finanční skupiny...? A že se jedná o pouhé urážení a zesměšňování těchto autorů...a nikoliv diskusi k tématu...?
09. 07. 2013 | 22:46

Jakelin de Mailly napsal(a):

SergioL

Kontaktujte dr. Honzáka. On pojmenuje Váš problém, kdy se cítíte být paviánem :-)))))

Sudeti o morte ! :-)))))
09. 07. 2013 | 22:48

karel napsal(a):

Doporučuji ke studiu knihu Vladimíra Krychtálka "Bolševici, Beneš a my" vydanou v Praze v roce 1941. Pan Urban se z ní zjevně hodně inspiroval.
09. 07. 2013 | 22:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

za dobrý úmysl Vám děkuji, ale přeci jen je lepší reagovat na to, co je napsané a nikoliv na to, co si myslím, že si dotyčný myslí.

Dobrou noc
09. 07. 2013 | 22:51

karel napsal(a):

Pan Urbane, větu "Bude-li naše dohoda upřímná a čestná, pak budou komunisté a Beneš znamenat sílu, kterou nikdo nezdolá" neřekl při moskevských jednáních Beneš, ale Gottwald. Viz záznam jednání z 16.12.43. Opravte si to.
09. 07. 2013 | 22:58

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Urbane, ty retarde, uz konecne pochop, ze Benes hral vysokou hru na sachovnici, kde figurkami tahali nejsilnejsi muzi sveta, vcetne absolutnich diktatoru. Co dokazal vybojovat je neuveritelne. Na konci zivota z nej byla lidska troska. Co bys jeste po nem chtel? Polaci od vedle si zkusili hrat na to, ze Stalin neni. Nejen ze si s jejich zapadni vladou doslova vytrel rit, ale Britove, aby si nepohnevali Velkeho Josefa, zakazali jim defilovat pri vojenske prehlidce na pocest vitezstvi! Polakum, kterych byly v britske armade statisice a sehrali klicovou roli v bitve o Brtianii!!
Takova ty nedozvdelance byla Evropa po roce 45. Benes se jen pokusil vybruslit z patove situace a zachranit, co se da.
Na poslednim Vsesokolskem sletu napochodovali cvicenci-chlapci na Strahov a pet minut rvali pred "prezidentemů Gottwaldem: At zije prezident Benes!!

O zbylych blabolech netreba hovorit. Pres vsechny problemy byla CSR demokraticky stat, ktery svym Nemcum zajistoval vetsi prava, nez nemecka Rise. Byli to Nemci, kdo naprosto sebevrazedne nadradili domnelou narodni sounalezitost svym obcanskym zajmum. A zaplatili tak, jako my platime za prichylnost k bolsevismu, ktery sem Nemci zatahli.
09. 07. 2013 | 23:17

stařenka napsal(a):

Vždycky se těším, co pan Urban zase napíše. To jsou úplně jiné informace, než do nás hustili za komoušů. Jsou to informace, které po roce 1989 prosakují napovrch velmi pomalu a bolestně. A nejlepší je potom ta diskuze. Jen málokterý bloger umí nadzvednout ze židle tolik svých odpůrců. A u většiny antiurbanovců jde většinou o zveřejňování urážek na autora blogu. Téměř žádné protiargumenty vedoucí k diskuzi na úrovni. A pokud někoho dokázal pan Urban rozčílit nad míru únosnosti,začnou tito antiurbanovci napadat i editora.
Pobavila mne poznámka zde jednoho diskutujícího, že se musí Urban sledovat, protože lidé, co čtou jeho blogy, by se mohli nechat jeho názory ovlivnit. No fuj, to jsou praktiky STB. Tak takoví jsou antiurbanovci? Tak o to více se budu nad názory pana Urbana zamýšlet, protože tu skutečně u jeho odpůrců není něco v pořádku.
Pane Urbane, prosím pište více:)))
09. 07. 2013 | 23:18

mb napsal(a):

Na poslednim Vsesokolskem sletu napochodovali cvicenci-chlapci na Strahov a pet minut rvali pred "prezidentemů Gottwaldem: At zije prezident Benes!!

voni za nim šli i vysokoškoláci ve 48 ... TÍM HŮŘ PRO BENEŠE HELE ...

njn, stane se ...
09. 07. 2013 | 23:24

Sofi napsal(a):

Stopadesáticentimetrový trpaslík z Kožlan - od toho se to vše odvíjí. Takoví nemocní a neuvěřitelně ambiciózní lidé by se nikdy neměli objevit ve vysoké politice. Bohužel, v poslední době už jsme měli a máme dva neuvěřitelně hloupé a psychicky nemocné prezidenty.
09. 07. 2013 | 23:26

Reveil napsal(a):

Bestia

"Jiných pomluv jste tu ale napsal dost, například o Havlovi, že:
- musel dát zavřít do vězení jednoho poslance, aby mohl být vůbec znovu zvolený
- nezřízeně toužil po Nobelovce za mír a podlézal dosavadním laureátům, "

Uvedené nejsou pomluvy, ale fakta, snadno dohledatelná, která jsou některým nepříjemná, to je všechno.
Vy si nerad vzpomínáte, jak Havel podlézal Arafatovi? Dalajlámovi? Sun Tji?
Vy si nechcete vzpomenout, že byl zvolen převahou jediného hlasu, když Sládek byl na krátkou dobu - jako z udělání zrovna v době prezuidentské volby - zavřený?
09. 07. 2013 | 23:28

pamětník napsal(a):

DanielaE:
Nemohu zkoumat něco, co neexistuje. Jan Urban žádné argumenty nedodal, jenom špinavé pomluvy. Anebo snad můžete nějaký Urbanův argument uvést? Silně pochybuji.
09. 07. 2013 | 23:37

mb napsal(a):

pametniku uvedl jsem vam urbanovy argumenty a chtel jsem vaši reakci ... vy jste se začal vymlouvat na zdroje ...

... zdravím ...
09. 07. 2013 | 23:39

Gru napsal(a):

ilý pane editore blogů

píšete: "Absolvoval jsem podobných za těch šest let nepočítaně"
Poznámka k tomu je - bohužel. Vytváříte podivnou situaci, kdy zastáváte současně roli hráče v poli i sudího. Nemůžete dostát ani jedné, je to bipolární situace.
S úsměvem pak člověk musí patřit na váš výrok, týkající se Benešova postupu v r. 1948, kdy udělal přesně to, co dnes chtějí kalouskovci po Zemanovi a vytýkáte mu, že neudělal, co nyní činí Zeman. Typický neduh pseudodemokratů - dvojí měřítko.
S panem Urbanem se opravdu nedá diskutovat, jelikož fragmentární věcnost, manipulativně pospojovaná do tvaru, který se bude líbit v Mnichově, je promíchán s takovou dávkou slin a jedovatého slizu, že jde o odpudivý útvar.
Několik lidí tu připomnělo Krychtálka - zajímalo by mě, zda byste ho glosoval podobně andersenovsky (ani pššky, ani na koni) jako glosujete Urbana - jeho texty se mu silně podobají. Urbana ovšem dnes za to už nikdo neoběsí, pouze sklidí pohrdání od těch, coé nejsou sudeťáci, ani jimi najatí.
09. 07. 2013 | 23:45

Naštvaný napsal(a):

"Pro miliony obětí jeho naduté ješitnosti je to jenom slabá útěcha": Něco takového může jen napsat zamindrákované, ze svých bolševických kořenů vytržené, ale demokratické rozvaze nedorostlé individuum, které si nedokáže ani v hlavě srovnat co, jak a proč. Dokud tu budou otravovat ctitelé a obdivovatelé chlastu, hulení, děvkaření a anarchistického vnímání světa, jako je tento bolševický pohrobek Urban, jemuž je dodnes vlastní anarchistické černobílé vnímání světa, tak tu bude neustále vládnout blbá nálada.
09. 07. 2013 | 23:46

Da.Rock napsal(a):

to Stařenka: To, že jsou Urbanovy informace v rozporu s tím, co se říkalo za komunistů, není žádný důkaz jejich pravdivosti. Lhali komunisti, lže i Urban. Jen každý na to jde z opačného konce spektra. Paradoxně v názoru na Beneše se celkem shodují komunisti, Urban i revanšisté z Landmanšaftu.
A mýlí se všichni.
Ano, Beneš několikrát selhal. Ale v jaké době žil? Desetiletí 1938-48 bylo jedním z nejtěžších a nejzásadnějších od Bílé hory. Masaryk měl štěstí, že včas umřel, jinak by Urban možná bušil i do něj, protože chyby v té zlomové době dělal každý, včetné význačných západních politiků a dopustil by se jich nejspíš i sám Masaryk.
Mnozí považují za největší Benešovo selhání Mnichov a vyčítají mu, že se nebránil. Nesmysl. Nešlo to. Obklíčen ze všech stran nepřáteli, s nehotovým opevněním a odhodlanou, ale nesrovnatelně slabší armádou, jejíž obrannou doktrínu (vydržet s obranou než západní spojenci vpadnou Hitlerovi do zad) právě oni Spojenci rozšlapali. Beneš přišel o Sudety. Ale konec války byl jeho výhrou, protože Sudety dostal zpátky a navíc i svolení na transfer, což bylo preventivní opatření, aby se Mnichov někdy v budoucnu neopakoval.
Vyčítat mu osmačtyřicátý není fér. Byl starý, nemocný a nebyl schopen sám čelit geopolitickému vývoji danému výsledkem Druhé sv. války.
Za největší Benešovo selhání osobně považuji jeho útěk po Mnichovu, kdy nechal republiku napospas českým fašistům. Tohle bylo opravdové selhání, které se mu ale nepovedlo nijak napravit.
09. 07. 2013 | 23:54

pamětník napsal(a):

mb:
Otravujete pitomostmi. Zdroj jsem chtěl ověřit proto, že na ten blábol se reagovat věcně nedá. Zkuste to Vy a přestaňte otravovat provokacemi.
09. 07. 2013 | 23:54

Ota Veverka napsal(a):

Konečně se našel někdo, kdo má odvahu otevřeně a pravdivě pojmenovat věci, které jsou v naší postkomunistické společnosti tabu.
09. 07. 2013 | 23:55

pamětník napsal(a):

Čas pro klaku nastává...
09. 07. 2013 | 23:58

mb napsal(a):

promiňte pamětníku ...
10. 07. 2013 | 00:01

Reveil napsal(a):

sergiol
"i nenávist k evropským civilizačním hodnotám."

Máte na mysli chrámy evropských civilizačních hodnot v Osvětimi, Dachau, Bućhenwaldu, Jasenovaci?
Nechápu. Ti Češi musí být úplně degenerovaní, když jim takový odkaz nejen nic neříká, ale dokonce je jim odporný,.
10. 07. 2013 | 00:05

vojtechnavratil napsal(a):

"Jsme zděšeni šovinismem, který se zde prezentuje, (...) sem rovněž patří i nedávné povýšení do důstojnické hodnosti a vyznamenání nejvyšším řádem obou atentátníků na zastupujícího říšského protektora Václavem Havlem.“ Siegfried Zogelmann (poslanec Bundestagu 1957-76, člen DNSAP do roku 1933, člen NSDAP do roku 1945, šéf protektorátního HitlerJugend a kamarád Heydricha - napsal toto jako vážený člen SDL v roce 1993)
10. 07. 2013 | 00:09

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

mb No jiste a za Gottwaldem slo 2 miliony clenu KSC a lidove milice.
Komousi to vyhrali a vyhrali proto, ze:
1) Urbanovi milovani Nemci vyvrazdili a rozkryli vsechny sily, ktere byly sto se nejake diktature postavit
2) meli oporu v komunistickem Rusku, do jehoz sfery vlivu jsme po valce, diky Urbanovym milovanym Nemcum, spadli
3) diky latentni prichylnosti ceske luzy k levicackym ideologiim, zavisti a prizdisracske nenavisti

Nic z toho ale nemohl Benes zmenit. To treti nabylo vrchu diky prvnim dvema bodum. A vinu za to nesou predevsim Nemci. To oni rozvratili celou stredni Evropu tak, ze byl zcela bezbrana.
10. 07. 2013 | 00:09

mb napsal(a):

bijte je ... vy to svádíte na němce ... ale spojenci varovali beneše at do moskvy ( za stalinem ) nejezdi ... ze to nema zapotrebi, ze je persona grata a at nesnizuje svou pozici a neupina se (jen) na vychod ...

pokud jsou urbanovo informace pravdivé zejména: Odevzdal ještě za války Sovětům armádu, zpravodajské služby, i výstavbu všech bezpečnostních složek poválečného Československa.

tak to je věcná informace, o které snad lze v klidu diskutovat, ne ?

jinak víceméně souhlasím ...

ad Nic z toho ale nemohl Benes zmenit. To treti nabylo vrchu diky prvnim dvema bodum. A vinu za to nesou predevsim Nemci. To oni rozvratili celou stredni Evropu tak, ze byl zcela bezbrana.

můžete to hrát historicky ještě zpátky ... a ptát se zda francouzi a další spojenci museli německo tolik ponížit ... pak se ptát proč nezakročili velmoci když hitler obsadil porůří a začal zbrojit proč nekonali ... a proc se francouzum a dalsim vubec nechtelo vcas bojovat ... von asi jeden viník ( němci ) nebude ten pravej vořechovej .... zdravím ...

/ jo a ještě jsme uplně stranou nechali hospodarskou krizi a její důsledky ... /

/ a bolševickou revoluci 1917 /
10. 07. 2013 | 00:16

Bestia triumphans napsal(a):

Pane Mueller:
Tak já taky přihodím nějaký ten holý fakt.
Za protektorátu se točily ty nejlepších české filmy, jako Cesta do hlubin študákovy duše, komedie s Burianem...
Nic víc, nic míň.
10. 07. 2013 | 00:24

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

mb A co ti spojenci Benesovi nabidli? Aby oduznali zjevne zlocinou Mnichovskou dohodu, musel usporadat akci, pri ktere zarvala cela jedna generace domaciho odboje. Teprve jednanim s Moskvou je dokopal k nejake aktivite a zavazkum pro povalecne usporadani. Vzdyt vsechno co delal, byly jen paky na spojence, aby resili postaveni CSR po valce. Jinak se nikdo k nicemu nemel. Podivejte, jak dopadli Polaci...
Benes Sovetum nic neodevzdal, veleni Cs. jednotek v SSSR meli v rukou dustojnici vyslani z Britanie. Proc nmyslite, ze povesili Piku? Problem byl, ze Benes byl proste maly pan, aby Sovetum v necem branil, notabene na jejich vlastnim uzemi!
Znovu muzeme pouzit analogii s Polskem, kde pri odporu Londynskeho vedeni Rusove proste vybudovali svoji vlastni polskou armadu a dojeli s ni az do Polska...Polsku pak velel rusky marsal a polsti generalove tapetovali v Londyne pokoje. Takovou meli od zapadu podporu.
10. 07. 2013 | 00:38

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

mb Ten zlomovy bod byl nekdy v momente, kdy rakousti Nemci zradili poslani monarchie a z mnohonarodnostniho spolku, ktery mel branit prostor stredni Evropy (puvodne pred Turkem, pozdeji pred Francouzi, Prusy, Rusy) udelali vazala Nemeckeho cisarstvi.
To bylo poprve, kdy nadradili svuj narodni zajem nad zajem obcansky a to byl pocatek rozvratu stredni Evropy.
10. 07. 2013 | 00:42

pamětník napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je:
Ano, to je docela přesné. Nacionalizmus ve střední Evropě začal v Německu.
10. 07. 2013 | 00:48

Karel Mueller napsal(a):

Bestia:

Jestli se dají označit jako nejlepší si nejsem jist, ale velmi dobré komedie to byly, zejména měřeno tou dobou. Nepopírám to.

Za protektorátu také mnoho lidí poprvé ochutnalo hovězí maso ... a leckde v Evropě. Myslíte si, že to nevím? Myslíte si, že nacismus a komunismus spadly z nebe? A myslíte si, že si to Beneš neuvědomoval? To by prohrál dříve, než začal ... jako mnoho jiných.
10. 07. 2013 | 00:50

siven napsal(a):

Pane Stejskale, s těmi projekcemi máte naprostou pravdu.

Zdejší fórum je toho důkazem.

Paradoxně mě zde zaujala především krátká debata o Jacquelin de Maillé. Tehdy měl vysokou úroveň i nepřítel - Saladin. Neřku-li vyšší, než mnozí křižáci. A když už osobně setnul hlavu někomu, kdo si to více méně zasluhoval, jako Renaud de Chatillon (i na tehdejší poměry byl i z franského pohledu celkem silně diskutabilní postavou), tak to alespoň učinil čistě, rychle a kvalitně.
Žádné pižlání tupým nožíkem cizích inženýrů či elektrikářů.

K těm ostatním plkům... pardon, projekcím, již opravdu není co dodat.

Dobrou noc.
10. 07. 2013 | 00:59

Frank napsal(a):

Diky za pripomenuti tohoto vyroci. Benese bych tak prikre nesoudil. To ze tak snadno kapituloval na Stalinovo ultimatum bylo selhani, ale nebylo to to same obkliceni jako v pripade Mnichova?
10. 07. 2013 | 01:02

Radim Karlach napsal(a):

vynikající článek Jana Urbana. ač jako publicistický útvar nutně mnohem kratší, je co do sugestivnosti srovnatelný s Benešem Jiřího Gruši.
při čtení nenávistných čecháčkovských výlevů některých diskutérů mne to ještě nutí dodat něco ve smyslu "trpělivost!" nebo "nenechte se otrávit", ale autor je jak vidno na podobné poštěkávání anonymních zbabělců zvyklý...
10. 07. 2013 | 01:09

Pavel Šenkyřík napsal(a):

Dobrá práce.
10. 07. 2013 | 01:18

Richard napsal(a):

Klaus je "Jája", Zeman "Pája" a Masaryk byl děda Lebeda
10. 07. 2013 | 01:19

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Radim Karlach
"při čtení nenávistných čecháčkovských výlevů"
Jo presne to me vzdycky napadane, kdyz ctu Urbana. Nula okopava kotniky velikanovi ceskych dejin a vyznamne persone Evropske diplomacie 1. pol 20. stol.
Ona neni nahoda, ze z Daladiera ci Chamberlaina si nackove delali srandu, ale Benese uprimne nenavideli a stvali proti nemu, kde mohli...
10. 07. 2013 | 01:19

kormoran napsal(a):

Pane autore , co se tyce Benese , souhlasim.
10. 07. 2013 | 03:39

vasja napsal(a):

Je prokázaný, že po vyhnání sudetskejch nacistů už nebyla III světová válka.
Prezident Beneš se zasloužil o mír.
10. 07. 2013 | 05:11

vasja napsal(a):

Radim Karlach
"při čtení nenávistných čecháčkovských výlevů"
-------------
Jste židáček?
10. 07. 2013 | 05:13

Jaroslav-trhni si Urbane ! napsal(a):

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain.
Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z
Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou provždy, tak
jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala
tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách
tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna
1945.
Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic
docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun
přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské
vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřejmé, že
Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci,
kteří vládli v Německu a Rakousku.

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do
americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo
odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem
Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní
provedení.

Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké
Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na
Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat
proti vlastním zájmům.

Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno
smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října
1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and
Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the
Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal
Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým
státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali
spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války.
Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti
spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými
soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci,
neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly
z jejich činů nebo opomenutím mezi 5.
červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých
Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho
občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé
nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek.
Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem
České republiky, nikoliv naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
10. 07. 2013 | 06:04

Jaroslav-trhni si Urbane ! 2 napsal(a):

Prohlášení prezidenta Edvarda Beneše z května 1947
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé
republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou
opakovat tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války,
zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na
základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé
světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským
Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak
snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení
Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.
Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají
trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to
kdokoliv, a v kterékoliv době.
Váš dr. EDVARD BENEŠ
Praha, květen 1947"
10. 07. 2013 | 06:05

Pavel13 napsal(a):

vasja napsal(a):
"Je prokázaný, že po vyhnání sudetskejch nacistů už nebyla III světová válka.
Prezident Beneš se zasloužil o mír."

Kurňa, tož mu postavme obří sochu na Letné a davy z celého světa se jen pohrnou mu poklonit.
Dosti ironie. Co říkáte na jiné maličkosti, jako OSN, ES/EU, Marshallův plán, NATO, ...
10. 07. 2013 | 07:18

Arpád Schwarzwald napsal(a):

V období Mnichova nezbývalo Benešovi nic než podepsat a kapitulovat před DIKTÁTEM VELMOCÍ. Marný by býval jakýkoliv odpor v situaci, kdy ČSR byla po Anschlussu Rakouska prakticky obklíčena nacisty a pronacistickými režimy (Německo, Rakousko, Horthyho Maďarsko, Polsko z územními požadavky. V českých zemích operovala silná pronacistická "kudla v zádech" sudetská menšina a na katalickém proněmecky vstřícném Slovensku prohorthyovská menšina. Nedokončený pevnostní val bylo tím pádem snadné armádou obejít. Z politického hlediska by vzepřetí se vůli evropských velmocí (včetně tzv. západních spojenců) znamenalo, že by ČSR v odporu zůstala osamocena a byla velmocemi považována za destabilizační prvek.

Beneš v té situaci udělal jedinou reálně možnou věc. Něco jiného by mohl v té situaci udělat pouze politický šílenec.
10. 07. 2013 | 07:44

kokoshka napsal(a):

Bestia tr.:
Ja vidim že Vam spiše nekdo šlape na mozek,asi težke dedictvi havloidu-urbanoidu dava sve...Pan Stejskal řika že napr.Stalinista nebo nekdo podobny nemuže objektivne posoudit sveho hrdinu,nu jak kdo pane Stejskale,spiše to plati pro fandy humanitarniho bombometčika.
Ja vim že Stalin byl obrazne řečeno vrah a zločinec,ale take vim kolik toho udelal pro svoji zem jako nikdo!před nim na jeho miste,treba brat v uvahu velmi složitou a napinavou dobu,obrovske množstvi nepřatel vnitřnich a vnejšich,a JAKYCH NEPŘATEL!ty dnešni proti nim jak kotatka,jeho kavkazsky temperament,jeho tvrde řevolučni dospivani...et cetera,potom mi nejaky Urban ze sve americke katedry bude vykladat jak mam vykladat to co on vyklada,takovych historiku už jsme videli kvanta...
10. 07. 2013 | 07:58

ld napsal(a):

Karel Mueller,

jestli byl Tigrid Benešovec, to nedokážu posoudit. Ale v paměti mi uvízla jeho slova z posledního dokumentu, který o něm vznikl před jeho smrtí. Níže je na něj odkaz, prosím sledujte pasáž od 6.minuty. Zabere vám to tak 2 minutky času a dobře poslouchejte přirovnání o tátovi, dětech a tyči.
Nemusím dodávat, že tohle je i mé stanovisko a názor na věc.

Má li to být vyjádření obdivu, tak to si rozhodně představuji jinak. Spíš naopak.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1109371424-pavel-tigrid-evropan/20356226216/
10. 07. 2013 | 08:15

Pavel13 napsal(a):

Pane Urbane, uvítal bych díl IV, kde byste popsal roli ostatních politiků a politických stran. Já taky nejsem členem fanklubu E.Beneše, ale metodu "Za vše může/nemůže X.Y." bych rád ponechal našim bólšim slovanským bratrům.
10. 07. 2013 | 08:16

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Urbane,
co kdybyste se v příštím článku soustředil na noblesní Hanu Benešovou-při návštěvách v době Benešova presidentování byla více vítána než její manžel-skvělá dáma.
Jistě i vážená na mezinárodním diplomatickém poli.
Ovšemže nepředpokládám,že to bude chvalozpěv-tak hluboko Vy klesnout nemůžete!
Ale já už se jenom začínám bavit-už začínám mít ke zprávám,zvláště televizním-stejný vztah jako za socialismu-
stačí přelétnou pár řádků,vyslechnout s odpuštěním "pár kydů"
a přepnu si na prima ZOOM-kde dávají pořady o dinosaurech-o těch,kteří vyhynuli před 65 miliony let/ti naši teprve vymírat začínají/.
Tedy ne že bych jim to přála jako Jan Payne-stejně tak umírají i lidé dobří-ale je to jediný zákon přírody,v němž jsme si všichni rovni.
10. 07. 2013 | 08:37

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Jemnický,pane Jakelin de Mailly a další /pán,který mi doporučil Hitchocka/-
VŠEN VÁM VELMI DĚKUJI.
tEĎ JEŠTĚ TY KNIHY SEHNAT-JÁ SE VŽDY SOUSTŘEĎOVALA NA tgm-TAK MNE ČEKÁ POUŤ PO ANTIKVARIÁTECH/pohříchu i zde ceny knih stoupají-ale v mládí jsem četla citát:
"Komu je líto peněz za knihy,podobá se rolníku,který lituje
peněz za zrno na setí.
Ale co má potom sklízet,když se mu nic neurodí?

Pane Jakelin de Mailly,
takže znám Vaše alter ego-tušila jsem,že to bude někdo z této oblasti i z této doby-Jack Whyte podrobně popisuje v Templářské trilogii ve II.díle zpackanou bitvu u Hattínu v r.1 187 /o Cressonu se tam zmiňuje/-též udává,že většina templářských rytířů pocházela z Francie.
Zkusím někde vyhledat i něco jiného než beletrii o této strhující době a skutečném vzepětí evropského rytířstva.
10. 07. 2013 | 08:50

antisoudruh napsal(a):

Beneš byl především zloděj a podvodník. proto ho, jak správně píše Jos, Hitler nenáviděl.
Beneš okradl právě vznikající republiku, když prohrál r. 1918 v Monte Carlu v kasínu tři miliony US Dolarů posbíraných a věnovaných krajánky v USA. Milan Rastislav Štefánik tehdy žijící v Itálii mu za tuto krádež vyhrožoval politickou likvidací. Bohužel při návratu do vlasti 1918 Štefánik zahynul při přstávání v Bratislavě.
10. 07. 2013 | 09:20

antisoudruh napsal(a):

Anastazie Králová,
víte, že pani Hana Benešová se účastnila zasedání vlády a dalších politických grémií, kam nepatřila a neměla tam co dělat?
Víte, že tato "noblesní dáma" chodila ozbrojena (i na tato zasedání) a své pistole neváhala použít?
10. 07. 2013 | 09:26

scallop napsal(a):

Karel Mueller

Dovolim si trosu osobni dotaz: Myslite si, ze muze existovat clovek s kritickym pohledem na Benese, jehoz umyslem neni poskodit cesky narod ci ziskat osobni prospech napr. od nemeckych vyhnancu ?

Kdyz uz tady uvadime nektera fakta z historie, take neco pridam. Nejvetsi porodnost byla za protektoratu. A zlocinnost za Heydricha byla tak mala, ze si o tom dnes muzeme nechat jen zdat. Nejvetsi pokles obyvatelstva byl prave odsun ceskych nemcu. Dalsi pokles prinesla ruska okupace 1968, kdy odesla (byla vyhnana) - podobne jako po roce 1938 nebo 1948 - ceska elita. Co se tyce filmove produkce - komedie natocene za protektoratu jsou dodnes popularni, ale filmu z 50. let se v televizi opakuje jen par.

stejskal

Vasi uvahu o projekci osobnich pocitu a vzpominek do symbolu (Benese) bych podepsal. Ale mam (optimisticky) pocit, ze zdejsi diskuze na tema Benes se za poslednich par let zlepsuji - i kdyz mozna jen diky tomu, ze lide s obrazem "svateho" Benese proste starnou.
10. 07. 2013 | 09:48

Kameňák napsal(a):

Je více než jisto, že krom strkání hlavy do oprátky, jak píše v textu autor, strkal Beneš do miniaturních oprátek i svoje přirození.

To vše za asistence jeho manželky.

Tuto důležitou informaci držím od pana Berwida.

Příští díl : IV. Není dobrého Urbana.
10. 07. 2013 | 09:58

Kontrolní otázka napsal(a):

scallop

"Nejvetsi porodnost byla za protektoratu. A zlocinnost za Heydricha byla tak mala, ze si o tom dnes muzeme nechat jen zdat... Nejvetsi pokles obyvatelstva byl prave odsun ceskych nemcu. Dalsi pokles prinesla ruska okupace 1968, kdy odesla (byla vyhnana) - podobne jako po roce 1938 nebo 1948 - ceska elita..."

Pane, měl bych dotaz. V souvislosti s porodností, by mě zajímala statistika přírůstku anebo poklesu obyvatelstva za Protektorátu a delší časová perspektiva. Myslíte, že by za politiky konečného řešení české otázky, porodnost dokázala převýšit úbytky obyvatel v důsledku průmyslového vyhlazování, přesídlování na Sibiř a do Patagonie a poněmčování?

K zločinnosti bych měl dotaz. Nemyslíte, že zločinný byl již samotný protektorát a politika genocidy vůči entitám postižených, romů, holocaust židů, genocida lidí jiného sbvětonázoru...?
10. 07. 2013 | 10:05

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

antisoudruh Hitler nenavidel Benese, protoze ten prohral CSR 3mil dolaru v kasinu? Jste magor?
10. 07. 2013 | 10:06

scallop napsal(a):

Kontrolní otázka

Psal jen vyber faktu jako reakci na prispevky pana Muellera vyse. Chtel jsem ukazat, jak muze byt takovy vyber manipulativni.
10. 07. 2013 | 10:16

stejskal napsal(a):

Též mám ten pocit, pane scallope. Zřejmě je prostě vždy třeba většího historického (generačního) odstupu, aby bylo možné podívat se trochu kriticky na dobu minulou a lidi, kteří v ní hráli významné role. Stejně tak bude jednou hodnocena naše doba a lidé, kteří ji významně ovlivňovali. Klasickým příkladem je třeba osobnost Václava Havla. Prakticky nikdo ji dnes v této zemi nedokáže hodnotit bez emocí a osobního vztahu k dotyčnému. Buď odsoudíme, či adorujeme.

Mimochodem často mne v této souvislosti napadá dějinná role Napoleona Bonaparta. Pro většinu Francouzů zůstane navždy velkým císařem, který povznesl Francii. Pro většinu ze zbytku Evropy (kromě Skandinávie) to byl megaloman a člověk, který starý kontinent plundroval kvůli svým mocenským ambicím. Úloha osobnosti v dějinách je nakonec vždy hodnocena s ohledem na to, jak vnímáme sami sebe. Nemyslím to zle, ale třeba u pana Muellera, s nímž mám tu čest si zde velmi zajímavě povídat už šest let, takže jeden druhého vcelku dobře známe, je to podle mne velmi čitelné.

Libor Stejskal
10. 07. 2013 | 10:17

faleon napsal(a):

Vzpomeňme Hegelovo :Každá doba je jiná a lidé se z dějin nikdy nepoučí.
Právě tak se to vztahuje na rok 1938.Který byl rokem rychlého střídání momentálních vojenských bloků-koalic.Bude tato koalice něco platna za pár měsíců,vznikne?
Beneš v tomto tápal,tápal Stalin,Churchill,Hitler,..
Fakt je,že Beneš emigrací se v očích národa ihned stal "nehrdinou". Komunisty tím o to více vehnal do odboje,protože v rámci boje s židobolševismem,byli prvním terčem fašistů.Navíc již věděli,že jejich odboj později postaví Beneše za ně v popularitě,neboť tím i vyniknou,krom obětí.Tak se po válce přesně stalo.Bez toho komunisté měli méně šancí i z pozice druhé voličsky nejsilnější strany před válkou na posvátný kult Beneše zakladatele vůbec sáhnout.Kdyby Beneš neemigroval,vzniknul by zde daleko politicky širší okruh odbojářů.I početnější.
Beneš ovšem byl v daleko složitější situaci.Za první republiky velkým hlasatelem třídního boje proto nespravedlivé sociální první republice byli i mnozí zdejší Němci,s oběťmi.Dále bolševické Rusko ,podobně Německu ,vždy vyjadřovalo pochyby o spravedlnosti Versaillské konference 1948,jíž jsme mj. my vznikli.Uvnitř bolševiků bylo křídlo ochotné raději vůbec neuskutečnit VŘSR ,aby se díky jejímu vlivu pak nevytvořilo ČSR,což se ale nakonec pod jejím vlivem stalo.
Západní marxismus,který např. v roce Mnichova 1938 ovládal Francii,kořenící se již v roce 1848,preferující Marxe před Bakuninem z Prahy, měl k vzniku ČSR skepsi trvale.Na rozdíl od někdejšího Benešova přítele francouzského presidenta i carofila Poincarého,bratrance slavného matematika H.Poincare.Tuto nacionalistickou politiku Francie ještě více zdůraznil známý matematik Painlévé,premiér Francie po 1.sv.válce.f
Zakladatel nové Evropy ve Versailles 1918 -americký president Wilson,byl na rozdíl od Beneše již tehdy přesvědčenýn socialistou i pozdějšího až i dnešního střihu.
10. 07. 2013 | 10:25

342 napsal(a):

Ad "Málokdy přemýšlíme o kontextu, a to dnes chybí, především, i v diskuzích o komunismu a totalitě. Nepřemýšleli jsme. "

Taky bych řekl, že chybí kontext, hlavně dnešní. Proto možná pravdoláskaři poslední dobou rádi představují společnosti falešná morální dilemata z dávné minulosti.
Když šel kolem Bushův fašismus, oni obrazně řečeno jen zdravili a aplaudovali. Tolik sami sebe identifikovali s jeho mocí, že přehlédli, co se ve skutečnosti děje a zůstalo jim to dodnes. Stačí vzpomenout na dobu, kdy pan Urban agitoval pro válku v Iráku a Václav Havel podepsal zvací Dopis Osmi.

9/11: Press for Truth (české titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=Qn4bGP3ze0g
10. 07. 2013 | 10:28

faleon napsal(a):

opravy :....boje proti nespravedlivé..pochyby o spravedlnosti Versaillské konference 1918
10. 07. 2013 | 10:30

Ládik!!! napsal(a):

ld -
to je dobrý odkaz.
10. 07. 2013 | 10:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Petře,

zvýrazňování textů na úkor jiných, tedy třeba jejich psaní verzálami, je na těchto stránkách považováno za porušení pravidel (viz záhlaví každé debaty). Proto jsme Váš text smazal.

Libor Stejskal, Aktuálně.cz
10. 07. 2013 | 10:45

mb napsal(a):

Znovu muzeme pouzit analogii s Polskem, kde pri odporu Londynskeho vedeni Rusove proste vybudovali svoji vlastni polskou armadu a dojeli s ni az do Polska...

ten přístup mi přijde jako sebevražedné komando ze života briana ... tak odevzdám drakovi všechno a předem ...

nerozumim --- ( podle dohod si staty meli urcit sve smerovani samy ...)

a beheš se se stalinem domluvil asi právě skrz ty němce ...

njn ...
10. 07. 2013 | 10:55

Arpád Schwarzwald napsal(a):

mb,

jenom taková drobnost. Příčina a následek. Příčina byla činnost krajanských sudetoněmeckých spolků v předválečné ČSR.

Její následek byl Mnichov, zřízení Protektorátu a okupace ČSR nacistickými "soukmenovci" a po válce spadnutí do sovětské sféry vlivu.

Přeji hezký den při historických výzkumech.
10. 07. 2013 | 11:03

mb napsal(a):

Nejvetsi porodnost byla za protektoratu. A zlocinnost za Heydricha byla tak mala, ze si o tom dnes muzeme nechat jen zdat... Nejvetsi pokles obyvatelstva byl prave odsun ceskych nemcu. Dalsi pokles prinesla ruska okupace 1968, kdy odesla (byla vyhnana) - podobne jako po roce 1938 nebo 1948 - ceska elita..."

to je právě naše neštěstí Klaus se narodil za protektorátu ...

zatracený zvýšení porodnosti ... krucinál ...
10. 07. 2013 | 11:09

mb napsal(a):

i vam hezky den arpade ...
10. 07. 2013 | 11:10

siven napsal(a):

mb – Co všechno, co předem??

V textu, který citujete, jde o absenci dialogu a diplomacie. Nějaké zásadní ano či ne, natož ignoraci, si v historii na tomto nedovolil pěstovat prakticky nikdo, kdo postrádal sebevražedné tendence. Včetně mocností, včetně neutrálních států.

Ani ten Mnichov nebyl výsledkem jednoho jediného dialogu (zamyslete se nad významem posledního slova). Celá krize gradovala po dobu několika měsíců.

Tady se s Benešem mává, jako by to byl nějaký Miklós Horthy, nebo Aleksandǎr Stambolijski, který by rozhodoval naprosto o všem a byl za vše zodpovědný, včetně Rooseveltovy poliomyelitidy.

Možná právě tento fakt žere některé jedince autorova typu, že tuto postavu nelze tak jednoznačně a jednoduše uchopit, jako výše citované.

A tak se kolem ní rojí nálepky, projekce, pozitivní i negativní legendy.

S takovým ignorováním reálií má člověk vést debatu?

Jako kantora vás prosím o zasazení presidenta ČSR do tehdejšího politického modelu, a jeho fungování v něm, to je můj první argument.

Bez respektování tohoto faktu se jedná o frašku, která začíná Urbanovým textem. Tudíž není o čem fundovaně debatovat.

Krom projekcí.
10. 07. 2013 | 11:30

dívejte se na panorama, detaily jen napsal(a):

vysvětlují proč a jak

mb
Jste trumbera. Jaké nosíte brýle? Tak +6D?
Beneš se se Stalinem musel domluvit, protože mu jeho přátelé v britské vládě řekli, co na něho spojenci chystají.
Věděl, že bude patřit do Stalinovy mocenské sféry a nic s tím nenadělá.

Snažil se uhrát hranice, (aspoň omezenou) suverenitu, která ostatně vydržela do roku 1968, existenci národa, který s Masarykem vytvořili.
O soužití se Slováky si dělal iluze, ale tomu nepomohly ani investice 2/3 státního rozpočtu po 20 let.

A samozřejmě nebyl jasnovidec, aby tušil, že se Gottwald pod tlakem podělá a stane se z něho masový vrah.
Když mu mladý Masaryk přijel říct, že uteče a nechá ho v kaši, kterou si navařil, definitivně se rozešli, ve zlém.
Takže zjevně už nechápal, kde je.

O Němcích byste si musel udělat obrázek počínají založením Kammeradschaftsbundu a pak Heimatfronty. Henlein byl od dvacátých let řízen z Wilhelmstrasse, i když používal k vzestupu struktury související s Rakouskem.

Na jeho ovládání se ale podílely britské tajné služby, kterým šlo o orientaci Hitlerovy expanze směrem na východ.
Co nás potkalo v roce 38 nebylo pouze s britským svolením, ale díky jejich přímé aktivitě.
Proto ostatně major Dansey udělal v tajné službě převrat, když byla válka nevyhnutelná; věděl, že je prolezlá příznivci Hitlera a všehoschopnými konformisty.

Beneš samozřejmě vědel, že se to hraje přes jeho hlavu a že pouhou diplomacií to nedokáže zastavit. A věděl že Goebbelsovo Propagandaministerium je schopné vytvářet vlny, které ho smetou.
Na to, aby tomu čelil, neměl prostředky.
Proto hledal spojence jak na západě, tak na východě, kvůi rovnováze a skutečné vojenské síle, kterou Francie postrádala.

A měl až do posledních hodin Stalinovu nabídku, že mu RA přijde na pomoc. Ale v okamžiku, kdy Francie uhnula, musel to odmítnout, znamenalo by to stát se sovětskou kolonií a dříve nebo později válčit se západem, pravděpodobně vedeným Němci.
Z bláta do louže.
Proto ta abdikace a eroplán.
10. 07. 2013 | 11:33

mb napsal(a):

siven ... spíš jde o tu benešovu zásadní sázku na stalina (43) ... to je asi základ ... pak řízená demokracie po 45 ... no a barter za sudetské němce ... jako urban si mohl odpustit pichlavá adjektiva, případně by si mohl střihnout nějakej beneše adorující blog ... ale ty zásadní věci ( a benešovy omyly ) benešovi asi nikdo neodpáře ...

ale klidně se rozepište ... i když vy jste psal, že se vám nechce ... hezký den ...
10. 07. 2013 | 11:37

siven napsal(a):

Pane Stejskale, dobrý den.

„Pro většinu Francouzů zůstane navždy velkým císařem, který povznesl Francii. Pro většinu ze zbytku Evropy (kromě Skandinávie) to byl megaloman a člověk, který starý kontinent plundroval kvůli svým mocenským ambicím.“

Tak jednoduché to zas nebude.

Během oslav dvoustého výročí bitvy u Slavkova francouzský president nedorazil. Chtěl se tak vyhnout novodobé módě plivání na Napoleona. Že prý šlo o rasistu a otrokáře, který obnovil otroctví, atd. Francouzský president tedy nechtěl provokovat, ačkoliv s těmito triviálními hodnoceními nesouhlasil (srovnejte tyto diplomatické schopnosti s našimi politiky).

Na druhou stranu Napoleonův odkaz je veleben i mimo Skandinávii, v mnoha zemích Evropy, potažmo světa.

Napoleonské císařství je pochopitelně již dvě stě let přežitek.

Nicméně triviální analýzy jsou stále vděčné téma, jako u nás pan Edvard Beneš.

Kdyby byl Naopleon předčasným Ghándím či Dalajlámou, tak by ho Britové okamžitě zašlapali do země.

Model jakéhosi „hitlerovského“ Napoleona, který svévolně dobýval Evropu, jaksi naprosto pomíjí příčinu a následek.

Byli to snad Francouzi, kteří se první vyloďovali na cizím pobřeží, či s armádou překračovali hranice Alsaska, aby se vměšovali do vnitřních záležitostí cizího státu, protože DOMA nastoupil cestu revoluce proti monarchii?

Byli to Francouzi, kteří neustále diplomaticky intrikovali proti sousednímu státu a neukončili válečný stav, dokud se na trůn sousedního státu nevrátil král?

Jak jsem výše napsal, tak jednoduché to tedy nebude.

Projekce jsou samozřejmě přítomny, a to již od vnímání samotných neandrtálců. Těžko se např. překonávají kresby pana Buriana, s polonahými zamračenými muži v rozevlátých hadrech, byť museli ve skutečnosti snášet velmi nízké teploty.

Vždyť kreslil tak pěkně.

Já vím. Je to lidské
10. 07. 2013 | 11:47

Petr napsal(a):

díky pane urbane, jste ochotný se vystavit plivání a nadávání na téma, které je tabu, po 40 totálního přepisování histroie komunisty a vymývání mozků je odvaha psát proti proudu, dvojnásob v tématech okupujících nacionalisty, Beneš je vykreslován velmi rozdílně od toho co dělal, vzpomeňme na smlouvu se SSSR v 43 kdy dal celému světu najevo kam "chtějí" čechoslováci patřit, nebo nařízenou cenzuru na informace ze SSSR v době jeho prezidentování, nebo na cenzuru a zákaz vyšetřování zločinů Rudé armády po 45 a naopak rozmazávání všech na straně USA (samozřejmě to bylo dáno odevzdáním ministerstva informací komunistům, podobně jako vnitra a obrany, ale co byste čekal od populace, která neví, že komunistické dekrety (komunisty nazvané Benešovy) byly přijaty v Moskvě pod kuratelou Stalina (ne jak nám lhali komouši v Košicích), že v Jaltě žádná demarkační linie v ČR nebyla dohodnuta, že plán na vysídlení čechoslováků za Ural je lež šířená Benešem (velmi pravděpodobně jím i vymyšlená) nebo, že Beneš hrozil vysídlením občanům ČSSR německé národnosti již před 1938 aj. atd., shrnuto a podtrženo Beneš byl neštěstím tohoto národa a to nejen instalací komunistů k moci v 1948, proto na něj komunističtí historici nikdy neplivali a roznášeli tolik lží a tolik toho zatajovali, vaše přirovnání k současným přezidentů Klause a Zemana je velmi přesné, tyto osoby mají velmi společného (nejen jejich angažmá jako agentů SSSR/Ruska, Beneš byl agent Stalina se jménem 19), víme co zpúsobil Beneš, víme co způsobil Klaus, může jen čekat co bude devastovat Zeman, začal se základy demokracie...
10. 07. 2013 | 11:48

Anastazie Králová napsal(a):

Ad scallop

Vážený/á/-co kdybychom si prošli poslední století.
V r.1914-8 byla 1.světová válka-a v ní-často proti své vůli-umírali lidé/každá válka,která se nevede za svobodu,ale za to,aby někdo "osvícenější"ubohým,pokořeným národům svobodu přinesl-je svinstvo/.Takže umírali Češi,Moravané,Němci i Slezané /i otcové rodin/.Byla bída a hlad,vždyť tu nebyly ani
základní podmínky k rození dětí.
Ty vznikly po válce-ve 2O.letech.
A když těmto mladým lidem bylo opět více než 2O let /nevím jistě,ale mám pocit,že ženatí otcové rodin a matky nemuseli do Německa na nucené práce-na co čekat-začaly se rodit děti./.
To pokračovalo i po II.WW/i když samozřejmě v demografických statistikách to nebylo.

2.polovina 5O.let + 6O.léta-prudký pokles porodnosti/jak by ne-ti narození po 1.svět.válce byli už na rození dětí staří,ti po II.WW.malí/.
A tak tu vznikly Husákovy děti/masivní podpora porodnosti,husákovský knedlíkový socialismus/-porodnost skončila pronikavým zdražením dětstkých věcí v r.1979/mimochodem-dle OSN Mezinárodní rok dítěte/.

Protože po změnách v r.1989 bylo založení rodiny těžší,mladí si počkali-a teď to tu máme-např.v Praze 70 % neumístěných dětí v MŠ/které byly v 9O .letech prázdné-tedy využity k jiným účelům/.

Já opravdu nevím,o co se starají radní pro školství v jednotlivých obvodech Prahy-asi o to,jak vytřískat z těch prázdných školek od nájemců či kupců co největší úplatek.
Jinak /i když já bych to se svými dětmi neudělala/-by si zasloužili,aby jim maminky neumístěných dětí přivedly všechny domů a tam nechaly,at´se o ně postarají,nedokáží-li spočítat zhruba 2O-3O vlny zvýšeného rození dětí.

Zřejmě každý bude své děti litovat,kromě pár nadávek to přežijí-a co,další vlna dětí bude až po r.2030.

Ach Bože,za co,za co,nám vládnou tak neskonale inteligentní hoši,kteří spolu mluví-a kašlou i na demografické vlny?
10. 07. 2013 | 11:59

siven napsal(a):

mb – „... spíš jde o tu benešovu zásadní sázku na stalina (43) ... to je asi základ ...“

S tou „sázkou“ se přít nebudu, ani jinými zjednodušujícími charakteristikami.

Protože stále ignorujete premisu, na kterou jsem výše poukázal. A to vypichování Beneše z jeho politické funkce v jeho politickém modelu a iluzorní přisuzování vlivu takřka ve všem.

Takže naposled: Byla tu vláda, armáda, státní aparát, vlivné osoby. Plus nastavené mantinely a historický kontext, subsidiarita, spill over. Viz Mnichov.

Můžeme se pochopitelně přít o reálném vlivu té které složky či osoby, stejně tak můžeme ovšem činit i dnes, ohledně dnešních politických aktérů.

Ale přisuzování Benešovi vlivu či funkce, kterou nikdy neměl, případně odpovědnosti za vše a za všechny, to má asi tak stejnou úroveň, jako váš ironizmus o „adorujícím“ blogu.

To jsou zkrátka a dobře, jak výše charakterizoval pan Stejskal, projekce a nesmysly.

V tom nikomu sekundovat nebudu.

Mějte se.
10. 07. 2013 | 12:01

honza napsal(a):

antisoudruh
zkuste víc přemýšlet. V něčem máte pravdu, ale Beneš byl starý v těžké pozici a vy to hodnotíte dnešním pohledem.
Urban hraje svou hru, jejíž cílem je prolomení dekretů a proto systematicky dehonestuje tehdejšího prezidenta a dokonce staví bipolaritu TGM a na druhé straně, v jeho očích, zloduch Beneš.
Tím ale vytěsňujete komunisty, Gottwalda především, příčinu poválečného vývoje snímáte z komunistů a házíte ji na demokraticky zvoleného prezidenta, pravda chybujícího,
Bolševik musí jásat na únor 48 a na Klému se bude postupně, přepisováním historie, zapomínat.
10. 07. 2013 | 12:02

Bobina napsal(a):

Pan Urban jako správný ochránce sudeťáků degraduje E.Beneše.Pane Urban,proč neustále napadáte E.Beneše ??Že byl nemocný no a co???Prucha rovnováhy ani migrény nejsou nemoci pro které by musel někdo nastupit invalid.důchod.Mám dojem,že E.Beneš byl daleko zdravější než jeden náš politik,který by měl už dávno sedět na lavičce v parku a krmit holuby.Pro holuby by byl jistě užitečnjší než pro nás.
10. 07. 2013 | 12:05

antisoudruh napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
"antisoudruh Hitler nenavidel Benese, protoze ten prohral CSR 3mil dolaru v kasinu? Jste magor?"
10. 07. 2013 | 10:06
Pokuste se pochopit text mého příspěvku a poté zkuste znovu reagovat.
P.S.
Hitler, ač měl Čechy docela rád (před Heydrichiádou), Benešem pohrdal a využíval jeho slabostí. Např. poslal Stalinovi soupis generálů, kteří údajně spolupracovali s Wehrmachtem m.j. i přes Beneše. (Hitler věděl, že Beneš Stalinovi donáší.) Tito generálové byli Stalinem popraveni.
10. 07. 2013 | 12:06

Hanáček napsal(a):

Už Masaryk byl tragická osobnost, protože organizoval rozpad monarchie potom kdy učinil císař Karel I Habsburský prohlášení o uznání a rovnosti jednotlivých národů (16.10.1918). Marně. O dva dny později, 18.10.1918 vys­toupil T. G. Masaryk s prohlášením vzniku nezávislého Československa jako demokratické republiky a 28.10.1918 byl vydaný zákon o zřízení samostatného státu. Rozkladem monarchie vzniklo mocenské vakuum kterého brzy zneužil Hitler.

Beneš byl ve srovnání s Masarykem tragická osobnost na kvadrát. Údajně prohrál v hazardních hrách v Monacu již peníze věnované krajany v USA, což mu nedokázal odpustit gen. Štefánik. Ale byl ješitný zbabělec který kapituloval před Hitlerem i před Stalinem. Nechal za sebe tahat brambory z ohně Háchu, kterého pak nechal zemřít hladem a žízní na Pankráci. Atentát, který jej měl zviditelnit, stál životy výsadkářů ale hlavně desetitisíců nevinných občanů v odvetné krvavé Heydrichiádě. Po válce vyvolal první evropskou etnickou čistku milionů opět většinou nevinných obyvatel. A předal zemi komunistům ke čtyřicetileté krvavé diktatuře která vedla i k hluboké devastaci morálky přetrvávající do dalších generací.
10. 07. 2013 | 12:08

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane sivene,

a nabízí se hned další motiv :-) Kdy jde o zjednodušení popisu nějaké udáslosti, osobnosti či fenoménu adekvátní formě, míře a dosahu a kdy je třeba se snažit uvést úplně všechny souvislosti a úhly pohledů, které jsme s to dohledat či je dokonce známe a neuvádíme jen proto, že by nepatřičně rozmělňovaly a neúměrně co do rozsahu protahovaly naše úvahy. A kdy je k věci zkoušet dohledat všechny existující poklady, uvést všechny souvslosti, zvážit všechna pro a proti (a nikdy neskončit, protože poznání je nekonečné). A kde mezi těmito dvěma body leží ten, kdy si člověk má udělat nějaký názor na danou událost, osobnost či fenomén (když v prvním případě se recipient vystavuje jednoznačně riziku, že dělá závěry zbrklé a nepřesné, a ve druhém pak naopak tomu, že nikdy neudělá žádný (protože to zkoumání a hledání může být nekonečné).

To není polemika s Vámi, prostě o tom na d těmito stránkami čím dál více přemýšlím (už mi to každodenní obcování s nimi taky leze na palici).

A co s fenoménem různých úrovní znalostí a vědomostí v různých oblastech lidského vědění (každý jeden z nás je v tomto ohledu naprosto unikátní) a přirozenou tohou každého lidského jedince zaujímat stanovika k tomu, co se kolem něj děje. Jak se k němu postavit třeba v takto pojatém široce otevřeném prostoru.

Znovu opakuji: není to polemika s Vámi. Se vším, co jste výše napsal, souhlasím.

Libor Stejskal
10. 07. 2013 | 12:09

Helimadoe napsal(a):

Bohužel, Lex Beneš neměl být nikdy přijat. Skvěle popsal tuhle tragickou osobnost malého člověka Pavel Tigrid ve svém Průvodci mladé ženy po vlastním osudu. Naprosto s Vámi souhlasím, ale můj otec patřil mezi studenty, kteří táhli 23. února 48 na Hrad, aby Benešovi vyjádřili podporu, a pro něj je tahle pravda bolestná. A to nemluvím o anglických letcích, kteří se s poznáním, že jejich nejvyšší velitel je spoluposlal po válce do lágrů a lidsky jim nesahal ani po kotníky, asi jen těžko smiřují. Dobře jste tu smutnou pravdu vystihl, ale těm starým mužům nemám za zlé,že setrvávají ve své iluzi...
10. 07. 2013 | 12:17

SergioL. napsal(a):

to Reveil:

...tak..samozřejmě že jsem neměl na mysli ani Osvětim, ani Gulag ani Katyň...dokonce jsem nemyslel ani na Guantanámo, NSA, KGB, FSB nebo hlouběji v historii třeba na Inkvizici...nic takovýho, to bychom si nerozuměli...dokonce jsem nemyslel ani na palestinsko - izraelskej konflikt nebo roli FEDu při vzniku gigantický finanční krize z r. 2008...to už vůbec, nic takovýho.

Měl jsem na mysli na jakých hodnotách...pozitivních hodnotách, je vystavěna evropská civilizace a kde se nachází její kořeny. Toť vše.

Takový věci jako je řecká polis, římský právo, elementární úcta k lidský důstojnosti, lidskejm právům nebo lidský svobodě. Prvky judaismu a křesťanství, které se objevují v našich přítomných životech a pomáhají nám řešit drobné lidské konflikty, aniž bychom se při nich vzájemně povraždili...
A to včetně současné modernity se svým ateismem a materialistickým pohledem na svět...a ačkoliv se může zdát, že dnešní materialismus a tzv. "civilizace spotřeby" kolidují s historickými vrstvami našich dějin, je tomu právě naopak, protože je to právě naše společnost, která umožňuje toleranci a pluralitu názorů, čimž uzavíráme kruh a vracíme se zpátky k základům...t.j. řecké polis...
A to nemluvím o tom, jak se v takovém prostředí daří vědě, umění nebo podnikání všeho druhu...

Takhle nějak to vidím...ale že to není dokonalý...tak o to se snad nemá cenu přít. Nebo ano?
10. 07. 2013 | 12:18

Ares napsal(a):

U Urbana je samozřejmě problém, že s ním jde pověst prodejné novinářské (cenzurováno). To samozřejmě na vše o čem tak vytrvale píše, vrhá určité podezření o jeho motivech. A i kdyby nebylo toho, i on sám o sobě mluví jako o aktivistickém novináři. Což evokuje různé věci, ale rozhodně ne objektivitu.

Skládá obraz Beneše jako zločince a nemorálního člověka. A ani se nesnaží svou nenávist k němu nějak skrývat. Nelze přehlédnout, že článek je směs faktů, vlastních výmyslů a nenávistných hodnocení.

Mohli bychom vzít výrok pana Stejskala „Takřka kdokoliv dnes hovoří či píše o Benešovi, píše o vztahu k těmto symbolům, za nimiž se skutečný Beneš poněkud ztrácí.“

Asi je celkem jasné, čeho je pro Urbana Beneš především symbolem, resp. jaké události s ním spojuje. Ovšem je těžké brát cokoliv z toho vážně. A pak je v podstatě lepší to celé ignorovat, pokud nechcete ztrácet čas vytříďováním účelových lží a emocionálních výlevů. Navíc pokud nemáte určitý přehled o problematice, tak toho ani nebudete schopni.

Napadá mě, jestli zde o historii píše i nějaký historik. A tím nemyslím různé více či méně vzdělané „aktivisty“, pro které je historie jen nástroj pro současné cíle.
10. 07. 2013 | 12:23

mb napsal(a):

to nebyla ironie ... zajimalo by me jaky by byl urbanuv benešovsko adorujici blog ... z ty otazky zakladnich veci beneš, moskva 43 jste vyklouzl ... zdá se mi že tedy pokud urban představuje jeden pól ( za vše může beneš ) ... pak vy a další představujete druhý pól = kompletní vyvinění beneše ...

ale nemusíte tomu sekundovat :-)) ... hezký den ...
10. 07. 2013 | 12:27

siven napsal(a):

Pane Stejskale,

já vám ovšem vůbec nebráním se mnou polemizovat. ;)

Inteligentní polemika mi přijde naopak velice obohacující.

Je pravda, že svůj text 10. 07. 2013 | 11:47 jsem mohl formulovat lépe, šlo mi jen o to, okomentovat ten odstaveček o Napoleonovi, respektive doplnit pár klíčových kamínků do mozaiky.

Vidím, že nejsme nějak radikálně v rozporu, což je fajn. Ovšem, jak jsem již výše uvedl, rozpor či polemika nejsou pro mě tabu, ba naopak, neustálé fanouškovství a plácání po ramenech mi přijde stejně tak triviální, jako chronické okopávání kotníků.

Jak jsem již předeslal, rozumím i té projekci.

Minulé století, obzvláště pak čtyřicetiletí uprostřed, bylo velice složitým obdobím, ve kterém je orientace dosti pracnou záležitostí.

A tak si veřejnost musí pomoci zjednodušením a nálepkami, včetně pořádné porce subjektivity.

Mohou vygradovat až do stavu, kdy se Benešovi svěří i role ošetřujícího lékaře.

Tady už je to na individuální interpretaci podobné personifikace, já tedy osobně preferuji přístup ála černý humor :)
10. 07. 2013 | 12:31

antisoudruh napsal(a):

honza,
mám ten pocit, že o Benešovi víte jen velmi málo.
Z komunistů nikdo vinu nesmývá. Pravdou ale je, že by se komunisté nedostali k moci bez pomoci dalších levicových sil. A nedostali se k moci 25.02.1948, ale dlouhodobě na tom pracovali. Beneš považoval komunisty za spojence proti pravici, především proti agrárníkům (z osobních důvodů). A to již před II. světovou. Jenže jak Hitler, tak Stalin znali jeho slabosti a šikovně ho vmanévrovali do puče. Beneš komunistům odstranil překážky v podobě agrárníků a Sudeťáků. To je pravda a ne smývání viny z komunistů.
10. 07. 2013 | 12:34

siven napsal(a):

mb - "představujete druhý pól = kompletní vyvinění beneše"...

Co dodat.

Krom dvou pólů pro vás asi existuje již pouze vzduchoprázdno.

Černá/bílá. Sparta/Slavia.

Než-li se namáhat se složitostmi, lepší je jít cestou nejmenšího odporu.

Vaše volba.

Možná vám usnadňuje život.

Mějte se.
10. 07. 2013 | 12:35

aga napsal(a):

SergioL

"..Takový věci jako je řecká polis, římský právo, elementární úcta k lidský důstojnosti, lidskejm právům nebo lidský svobodě. Prvky judaismu a křesťanství, které se objevují v našich přítomných životech a pomáhají nám řešit drobné lidské konflikty..."

No tak až po ten judaimsus mi tam nějak s tou úctou, důstojností a svobodou kolidují otroci, na kteréžto "lůze" byla ta elitářská nástavba životně závislá. A křesťanství (myšleno učení Ježíše Krista podle Nového zákona, ne za toto jméno se schovávající Starý Zákon) bych do toho netahal, na jeho duchovní principy narazíte v materialistickém, egoistickém kapitalismu statisticky naprosto nesignifikantně... poslední nezdařený pokus přiblížit se křesťanství byl komunismus.
10. 07. 2013 | 12:37

honza napsal(a):

Zatímco ČT vysílá dokumenty Kolaborovali z nacisty, ve kterém se dozvídáme kolik i západních národů má své tajené kolaborantské kostlivce ve skříních, od Norů po východní Rumuny a to včetně vyslání ozbrojených divizí po boku SS, zdejší mediální manipulátoři se soustřeďují na Beneše a zapomínají na válečné Emanuely Moravce a poválečné Gottwaldy
Mnohem větší gaunery.

Ano, Beneš byl v r.48 slabý, ale vžijte se do geopolitické situace a sdělte, co měl dělat jiného jinak se stáváte pouze nástrojem v rukou těch, jejichž cílem je přepsání historie a zrušení dekretů.

Děláte demokracii medvědí službu a nahráváte fašistům i komunistům. Táta doma tajně uchovával dokumenty líčící Beneše jako Prezidenta osvoboditele, možná příliš idealizující,ale tady je druhý fanatický extrém, vyrobit z EB zloducha a pak otevřít cestu k revizi dekretů
10. 07. 2013 | 12:40

stejskal napsal(a):

Tak jsem to nemyslel, pane sivene :-) Kdybych chtěl s Vámi polemizovat, tak polemizuji. Já polemizovat v tomto případě už neměl o čem, tak jsem téma rozvedl (řada lidí má problém toto odlišit, tím nemyslím Vás. Bere každou repliku jako útok na svůj názor, tak to občas takto uvádím. Něco jako "diclaimer").

Určitou porci subjektivity vkládáme do příspěvků zde i kdekoliv jinde úplně všichni. "Pořádná porce subjektivity" zpravidla (ne vždy) namnoze koreluje s tím, jak sdělení koresponduje s naším subjektivním pohledem :-)

Už asi blbnu :-)

Libor Stejskal
10. 07. 2013 | 12:42

Nazdar bazar napsal(a):

Haňáček,

přijmout slova císaře po prohrané světové válce, která vznikla díky císařskému dvoru, do které dvůr vehnal obyvatelstvo R-U monarchie na válečná jatka těsně před koncem války by mohl v té době jenom trouba. Před válkou o tom Vídeň nechtěla ani slyšet. Mimochodem policejní stát a žalář národů byly patrně tím důvodem, kvůli kterému byl spáchán atentán na následníka trůnu. To, že Vídeň nebyla ochotna k žádným ústupkům.

Jako politik byl Beneš ve vleku událostí diktovaných velmocemi. Ostatně, tak tomu bylo v dějinách novodobého Československa vždycky. U všech přelomových dějinných změn stálo rozhodnutí supervelmocí té doby. Po 1.SV, v Mnichovu, v Jaltě i v Reykjavíku.
10. 07. 2013 | 12:43

honza napsal(a):

antisoudruh
Beneš byl bytostný demokrat, ale demokrat žijící v šílené době. Na jedné straně bolševismus, na druhé fašismus, demokracie selhávala, byla hledána jiná řešení, demokraté v Evropě lavírovali, spojovali se účelově s jedním čertem proti druhému.Jenom aby přežili.
Nebylo to tak jednoduché, jak uvádí siven.

Co byste dělal vy?

Nedělejte si z chybujícího, po válce nemocného demokrata fackovacího panáka, to si nezaslouží.
Nebyl to ani Petain ani Gottwald.
10. 07. 2013 | 12:49

diskutéři? napsal(a):

antisoudruhu
Kecáte z hladu.
Přečtěte si Mein Kampf, napsaný v první půli dvacátých let.
Češi jsou v něm hned po židech znázorněni jako nejnebezpečnější nepřátelé árijské rasy.
10. 07. 2013 | 12:50

mb napsal(a):

jak jste sivene přišel na to, že pro mě existují jen tyto dva poly ??? ... jen jsem vám přišil ( na rozdíl od urbana ) ten druhý ... ale slovem jsem se nezmínil, že by nic mezi těmito dvěma poly neexistovalo ... rozebirat to se vam nechce, což respektuju ( nebudete tomu sekundovat )

akorát tím, že mi něco podsunete tak vlastně devalvujete sám sebe a svůj vlastní výrok:

A tak si veřejnost musí pomoci zjednodušením a nálepkami, včetně pořádné porce subjektivity.
zdravím ...
10. 07. 2013 | 12:50

diskutéři! jak noha! napsal(a):

antisoudruh
Jo, a taky se poučte, jak agrárníci spolufinancovali a spoluorganizovali Henleinovu volební kampaň.
Z nenávisti k Benešovi a kvůli cenám dobytka.
10. 07. 2013 | 12:53

siven napsal(a):

Pane Stejskale, vše je ok ;)

Možná to píši trochu pozdě, nicméně: pod jinými blogy jsem subjektivní také, mnohdy až příliš. A vy to zajisté moc dobře víte ;D
Myslím tím blogy, které pojednávají o aktualitách. Tady v rámci historického tématu působím asi jako chytrá horákyně, protože už jakž takž ovládám profesionální odstup od historických postav a témat.

honza - S tím Moravcem jste uhodil hřebíček na hlavičku. Na podzim roku 1938 měl na osobu Edvarda Beneše také dost silně negativní názor. Legionář, vlastenec, chtěl bránit republiku. No a pak… se z něj stala jednodušeji uchopitelná historická postava. Nicméně předtím… cesty osudu jsou nevyzpytatelné.

Po sedmdesáti letech je každý velkým generálem bitev dávno minulých.
10. 07. 2013 | 12:55

pamětník napsal(a):

Další perla, tentokrát od jedince pod nickem antisoudruh:
"Beneš byl především zloděj a podvodník. proto ho, jak správně píše Jos, Hitler nenáviděl."

To je opravdu třeba si zopakovat popř. vytesat do kamene blbostí. Hitler Beneše nenáviděl, protože Beneš byl zloděj.
:))))))))))))))
10. 07. 2013 | 13:00

pamětník napsal(a):

honza:
"antisoudruh
zkuste víc přemýšlet" Požadujete nemožné. :)
10. 07. 2013 | 13:03

antisoudruh napsal(a):

diskutéři! jak noha!,
samozřejmě, Beneš potřeboval důvod, tak nazval agrárníky kolaboranty. Bez jakýchkoliv soudů je zavíral a ve vězeních a na nucenýchn pracích je likvidoval.
A dnes argumenty o domělé kolaboraci používají lumpové, kteří dvě desetiletí kolaborovali s další okupační armádou.
diskutéři! jak noha!
10. 07. 2013 | 13:04

mb napsal(a):

někdo sem dával ten odkaz na pavla tigrida ... a doporučoval šestou minutu ... doporučuju od minuty 54 00

heslo: druhé přání ...

sou to dvě a půl minutky ... takže se to dá ...

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1109371424-pavel-tigrid-evropan/20356226216/
10. 07. 2013 | 13:05

pamětník napsal(a):

antisoudruh:
>vite, ze pani Hana Benešová se účastnila zasedání vlády a dalších politických grémií, kam nepatřila a neměla tam co dělat?
Víte, že tato "noblesní dáma" chodila ozbrojena (i na tato zasedání) a své pistole neváhala použít? <
Vy nevíte, antisoudruhu, že je to drb? :)))
10. 07. 2013 | 13:07

antisoudruh napsal(a):

honza napsal(a):
"antisoudruh
Beneš byl bytostný demokrat, ale demokrat žijící v šílené době. Na jedné straně bolševismus, na druhé fašismus, demokracie selhávala, byla hledána jiná řešení, demokraté v Evropě lavírovali, spojovali se účelově s jedním čertem proti druhému.Jenom aby přežili.
Co byste dělal vy?"
Já jsem studoval normálně nepřístupné archivy. Německé, francouzské a anglické, k ruským jsem se doposud nedostal. Navíc neumím rusky.
O bytostném demokratovi jsem se tam nic nedočetl, ale o lumpovi, který měl hlavně na mysli své vlastní politické přežití, o malém zakomplexovaném politikovi vydíraném ze všech stran (a bylo dost důvodů, které Beneš k vydírání poskytl), ... tam bylo dost. Dokonce převažuje názor, že doposud neobjasněnou Štefánikovu smrtelnou nehodu by práve Beneš mohl objasnit. Jenže to by vneslo rozruch mezi docela dobré vztahy mezi Čechy a Slováky.
10. 07. 2013 | 13:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy