Bída českého rusofilství

05. 05. 2014 | 17:36
Přečteno 37235 krát
Iracionální rusofilství je od počátku obrození asi nejhlubší psychickou poruchou českého národního sebeuvědomění, která jej zraňuje, zrazuje a oslabuje až do dnešní doby. Je také hlavní příčinou české nesamozřejmosti a pocitu nezakotvenosti v západní Evropě. Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu. Nedůvěra k sousedům, obava z velikosti Německa, reminiscence vůči Rakousku, nesamozřejmost existence a hodnot společenství, odmítání realismu a tendence k bigotnosti patří k těmto sebeomezením stejně, jako potřeba snu o příslušnosti k imaginární Velké slovanské rodině či snu o pokrevním Velkém bratru, kteří tak nějak automaticky a navždy ochrání naši identitu a bezpečnost, bez ohledu na to, co děláme a kdo jsme my sami.

Současná „ukrajinská“ krize vztahů Ruska s demokratickým světem, a především vztahů evropsko-ruských, tak pro české myšlení představují možná historicky poslední šanci ke konečnému prozření z této dětinské a sebepoškozující slabosti. Pro případ vyhrocení této krize a pokračování ruské agrese i za hranice Ukrajiny by pak jedinou alternativou prozření z dvousetleté slepoty byl jenom zřejmě nadlouho poslední odklon od pokusů o české národní demokratické směřování. Fascinace Ruskem a podléhání jeho domnělé moci je českou specifikou, přesněji, fikcí českého protidemokratického populismu. Reálné Rusko totiž nikdy v minulosti nevyzařovalo do Evropy vliv prodemokratický, nečiní tak v současnosti a není naděje, že se tak bude dít v blízké budoucnosti. Je zjevnou, a historií opakovaně potvrzovanou skutečností, že rusofilství ani v českém prostředí nikdy nemělo pozitivní prodemokratický obsah, a od samého počátku český národní rozvoj pouze brzdilo a poškozovalo.

Dodnes existuje romantická představa, která rusofilství ztotožňuje na jedné straně se širším, údajně všeslovanským kontextem - tedy slavjanofilstvím - a na druhé straně s domnělou jazykově psychologickou pseudokulturní příbuzností, odlišující nás od „Západu“. V obou případech jde o zásadní nepochopení skutečnosti. Především v českém politickém provedení rusofilství prakticky za všech okolností slavjanofilství naopak vylučovalo a potlačovalo. Ruský imperiální zájem byl totiž touto tendencí nadřazován všemu, včetně existenciálních zájmů ostatních slovanských národů, hlavně pak Poláků, Ukrajinců, a Bělorusů.

V kulturním, a o to více v politickém vnímání, prokazuje české myšlení při posuzování Ruska navíc téměř absolutní neschopnost paměti, empatie, nebo jen vnímání zkušeností jiných národů a zemí. Jako letmé příklady nechť poslouží dělení Polska, ukrajinský hladomor ve třicátých letech, pakt Molotov-Ribbentrop a následná další agrese vůči Polsku a krádež jeho území, násilné uchvácení jedné třetiny Finska, celého Pobaltí a Besarábie, agrese vůči Maďarsku v roce 1956 – to všechno v českém prostředí prošlo bez povšimnutí, bez kritické reflexe a schopnosti domýšlet vlastní postavení v regionu Střední Evropy a postoj vůči periodické ruské (velkorusko-sovětské) expanzi. Pro většinové české myšlení cizí tragické zkušenosti s ruskou imperialistickou agresí jednoduše nic neznamenají. Zájmy Ruska, rozuměj ruská agrese, jsou pro české rusofily hodnotou civilizačně nadřazenou všemu, zahrnuje v to i hodnoty demokracie, vlastní identity a vlády práva. Je pozoruhodné, jak se v tomto otevřeně přihrblém a kolaborantském přístupu k ruskému imperialismu shodují česká izolacionistická pseudopravice s domácí komunistickou pseudolevicí.

To, co je však nejobtížněji pochopitelné, je skutečnost, že většinové české myšlení nevnímá, nechce vnímat, a dokonce popírá i vlastní tragické zkušenosti se zabijáctvím a cynismem velkoruské, jen takzvaně „sovětské“, agrese. Josef Stalin velmi rychle změnil sen o celosvětové proletářské revoluci v extrémně nepřátelský a izolacionistický koncentrační tábor Sovětského svazu, postavený na dominanci ruštiny a masovém ideologickém vymývání mozků. Zahraniční komunistické strany byly vytvářeny a ovládány pouze jako nástroje sovětské (velkoruské) politiky a moci. Jejich loajalita patřila pouze Moskvě, a byla vymáhána ohněm i mečem, jak by ostatně mohlo dosvědčit i v polovině třicátých let Stalinem řízené vyvraždění vedení Komunistické strany Polska. Stejně zmizely stovky komunistů z mnoha zemí, kteří přijížděli do Moskvy, protože věřili v sen o světové spravedlnosti, jenom aby byli zlikvidováni jako nedostatečně loajální. Českoslovenští komunisté, ač jako jedni z mála existovali ve fungujícím parlamentním systému ekonomicky rozvinuté země, po celou dobu patřili mezi nejloajálnější a nejotročtější vazaly velkoruských komunistů. Stačí vzpomenout na jejich kampaň za rozbití Československa v letech 1930-1931jako trest za údajný „československý imperialismus“ – přesně podle instrukcí Moskvy – a proti zájmům vlastní země. Tatáž diagnóza platí pro jejich poníženou podporu paktu Molotov-Ribbentrop a odmítání „imperialistické války“ proti Německu prakticky až do Hitlerova útoku na Sovětský svaz. Vlastenectví? Národní zájem? Nikdy a za žádných okolností. Proputinovské patolízalství dnešních českých komunistů je jenom opakováním gottwaldovské otevřeně protičeskoslovenské podpory stalinské imperiální agrese.

Českoslovenští komunisté po celou dobu války podporovali sovětské, ne československé vojenské a politické cíle. Jejich vedení strávilo v moskevské emigraci, pod podrobnou kontrolou a ve spolupráci s NKVD, sedm let. Fungovalo výhradně jako protidemokratická a protičeskoslovenská expozitura, připravující se nejpozději od roku 1943 na bezprostřední převzetí moci a nastolení diktatury v Československu okamžitě po porážce nacistického Německa. Politická slepota a slabost londýnské exilové vlády Edvarda Beneše, která programově ustupovala sovětským požadavkům, komunistické infiltraci aktivně napomáhala. Tak se stalo, že ještě před koncem války byly nejenom Svobodova armáda a její kontrarozvědka – Obranné zpravodajství, ale i klíčová ministerstva vlády, zcela podřízeny velkoruskému programu poválečného ovládnutí Československa. Slabošské odevzdání Podkarpatské Rusi Stalinovi, podřízení armády, vnitra, ale i klíčových hospodářských ministerstev komunistické rezidentuře – to všechno se odehrálo ještě před koncem války.

Komunistická strana si navíc okamžitě po jejím skončení, a s pomocí sovětské armády, bez ohledu na dohody o Národní frontě a československé zákony vytvářela svoje vlastní ozbrojené oddíly a tajná skladiště zbraní. Vlastenectví? Národní program? I podle tehdy platných zákonů šlo o vlastizradu. Přesto dodnes české mínění považuje komunisty řízenou okupaci Československa v roce 1945 za „osvobození“. Všímal si v té době někdo z československých politiků násilné anexe a bolševizace Pobaltí i slovanského východního Polska? České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva.

Autorem této nelidské strategie masového vyhánění, znásilňování a vyvlastnění byl jeden z největších masových vrahů dvacátého století a Stalinův našeptavač, Lev Mechlis. Udělal to snad z lásky ke slovanství? Tento zvrácený a sadistický politický komisař 4.ukrajinského frontu na začátku května 45 projevil svoje opovržení vůči západním Slovanům tímto výrokem: “Když se dívám na Slováky, Čechy, Poláky – jejich Evropa s domýšlivou kulturou se vyznačuje otrockým vztahem k věcem a všednímu životu. Náš člověk je v tomto směru o několik hlav výše než takzvaní Evropané, protože je především oddán státu.“ (Jurij Rubcov, Mechlis – fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku, nakladatelství JOTA, Brno 2008) Rozuměj – ruskému státu se zvláštním historickým posláním. A kdo nejde s námi – jde proti nám. Bída dodnes pokračujícího českého rusofilství – a je jedno, jestli ho v tuto chvíli údajně zprava hlásá Václav Klaus, nebo údajně zleva Miloslav Ransdorf - zamlčuje, toleruje či otevřeně omlouvá nejenom gottwaldovské zločiny, ale i okupaci vlastní země a desítky zabitých ze srpna 1968. A to už je na pováženou.

Obecně vzato lze české rusofilství od jeho počátků v devatenáctém století, a o to více v posledních sto letech, popsat jako obranu mýtem. Není důležité, že mýtem poněkud blouznivým a s výraznými rysy potlačené religiozity. To, co je horší, je skutečnost, že jde bezpochyby o obranu vlastní kulturní zbabělosti a nesamozřejmosti. Podivné české mýtické rusofilství nemá, jak řečeno, nic společného s láskou ke všemu slovanskému. Znovu a znovu zrazované ruskou realitou, se v každé krizi o to vztekleji odvrací od skutečnosti a obrací proti vlastním lidem. Stačí připomenout, že čistky na Slovensku byly v době komunistické diktatury vždy o poznání mírnější, než v českých zemích. Nevíra ve vlastní hodnotové ukotvení potřebuje mýtus jako náhražku reálného světa a zodpovědnosti. Potřeba mýtu sebou totiž nevyhnutelně nese stejně silnou a stejně iracionální potřebu nepřítele. V tomto ohledu pak není rozdílu mezi českým antiněmectvím, antiamerikanismem, antisemitismem nebo odmítáním Evropské unie.

Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu kterému z momentálních politických vůdců, dotud bude potřebovat bránit svoji nejistotu s pomocí mýtů – a rusofilství, jak odzkoušeno, mezi nimi patří k těm nejméně prozíravým.

P.S. Za termín „kulturní zbabělost“, tedy neschopnost prosazovat vlastní pozitivní hodnoty, aniž bych k tomu potřeboval nepřítele a jazyk nenávisti, děkuji papeži Františku I.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

uno napsal(a):

Urban je snůška ideologických omylů. Zřejmě má jako hlavní cíl kritizovat opozici vměšování USA a EU do záležitostí Ukrajiny. To, co občané píší není rusofilství, ale odezva na překroucené a tendenční zpravodajství proti Ruské federaci a její reakci na hrubé vměšování. Je zajímavé že pro pana Zaorálka je opětovné připojení Krymu k Ruské federaci pravý opak anexe Tibetu Čínou. At´si pan Urban slaví v Plzni na US jeepu, pro většinu obyvatel Čech a Moravy jsou osvoboditeli Rusové a žádný goebbelsista na tom nic nezmění. Pane Urbane, kdyby nebylo RA, tak byste drabal v tajze na Sibiři, kam by Vás a Vaše přívržence Hitler s láskou přesídlil! Ono je to v české politice od pangejtu k pangejtu. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR se snažila vysílačka "Hvězda" hrát ruské častušky pro obveselení a nyní totéž dělá Radiožurnál, že občany permanentně oblažuje stupidními US šlágry s primitivním slovním doprovodem.
Holt jaký pán, takový krám...
07. 05. 2014 | 18:37

resl napsal(a):

to vám můžu říct přesně. bylo to 12 344 drátků pro RA a od spojenců 55 201 knoflíků čtyřdirkových, dovezených, nepoužitých z čisté neznalosti.
07. 05. 2014 | 18:44

Mc. Boulder napsal(a):

Výborně napsaný blog
07. 05. 2014 | 18:49

Petr Havelka napsal(a):

Pane Jakelin de Mailly,

miliony tun argumentů, ani jsem netušil tak velikou pomoc. Opravdu moc děkuju. už se těším na "rusofily" v hospodě :)
07. 05. 2014 | 19:27

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

Už opakuji, mabyste se naučil číst pozorně - anebo odnaučil šíst selektivně, tzn. jen to, co se vám hodí. Hovořil jsem o letadlech dodaných /nedodaných) v období od počátku války do bitvy u Mosklvy.

"Jinak hledám způsob, jak slušně naznačit, že ta otázka je naprosto hloupá. Neexistuje jeden jediný faktor."

To je zajímavé. Protože včera jste o tom napsal toto:
"Nezlobte se, ale ta otázka je tak zavádějící, že na ni znám asi 50 odpovědí.
06. 05. 2014 | 22:00 "

Ono je to spíš tak, že máte velké mezery v oné historii, o níž jste se včera rovněž zmiňoval. Neznáte o tom skoro nic, určitě ne tolik, abyste mohl posoudit, zda je otázka kvalifikovaná či ne. Pokud se vyjadřujete že "neexistoval jeden jediný faktor", měl byste toto tvrzení nějak doložit...
Jakmile se dostanete do úzkých, opouštíte předstíranou slušnost a začnete být dost agresivní a vyjadřovat se k osobě diskutujícího, nikoliv k meritu.
Takže, abych si vypůjčil vaši rétoriku, hloupá nebude ta otázka.
07. 05. 2014 | 20:04

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Zkuste si ty moje odpovědi dát vedle sebe.

Neexistuje jeden jediný faktor........znám asi 50 odpovědí.

Ale to je přece logické. Neexistuje jeden faktor, ale nejméně padesát. Počínaje Hitlerovým přesvědčením, že on vše ví nejlíp.....přes opožděný útok na SSSR, takže Němce před Moskvou zastavilo hlavně bláto....přes kvalitu vojsk NKVD, která hnala řadové vojáky na jatka ....přes přerušení prací na atomové zbrani .... přes kvalitní Sorgeho špionážní informace .........

Chápu, že jste byl poněkud zaskočen, jak ta pomoc byla rozsáhlá a nevíte, jak z toho vycouvat.
07. 05. 2014 | 20:13

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

Jako obvykle, nakonec klaka. Tady už však se přidávala i během diskuze.
06. 05. 2014 | 23:45

... vy ale nejste klaka ... vy jste kloaka ... (:-))

... hezký večer ...
07. 05. 2014 | 20:37

americká židofka napsal(a):

to nebyla pomoc, ale obyčejná honba za ziskem
07. 05. 2014 | 20:38

mb napsal(a):

filuta se zeptal: Kdopak vyřvával o "demokratické" revoluci , o "arabském jaru"?
Nebyl to Urban, pravdaláska, EU a USA?
A kde je to jaro?

... voda je vzala ...
07. 05. 2014 | 21:58

pamětník napsal(a):

skeptický:
" Komunismus nevymysleli Rusové "
Máte pravdu, komunismus vymyslel jeden německý Žid a přišel k nám z Londýna.
07. 05. 2014 | 22:00

pamětník napsal(a):

mb:
Doufáte, že budu reagovat na Vaše sprosté štěky?
07. 05. 2014 | 22:01

slavwin napsal(a):

Tady už je to hodně dlouhé. Rusofilství co to vlastně je. Touha po totalitě ve které jsem ten kdo hlídá své spoluobčany. Demokracie je pro ty lidí něco co jim umožňuje oblbovat bez postihu. Kromě toho je něco co bych nazval pořádek násilím, to jsou ty proticikánské pochody, házení zápalných láhví. To je realita mimo zákon a zákonem stíhána. Rusko je a vždy bylo mimo náš euroatlantický svět, defekt v Německu nám ty Rusáky tu poslal. Proto naši milovníci totality pořád otevírají dávno vyřešený problém využívají toho že tam kde jsou zbytečně zabití je stálou výstrahou. Nevím jestli něco podobného je třeba v Polsku, Slovensku a jiných zemích, které byly dány Rusákům jako pokus naočkovat euroasijský řád ve střední Evropě. O Polácích jsem přesvědčen že tomu tak není a ti jsou o dost větší a že by okolní státy připustily tu nějaký euroasijatský ostrůvek. Pokud to nepovede k válce, tak nějaké soužití zase bude jestli se bude jmenovat studená válka nebo jinak, hlavně že jsme vně euroasijatů.
07. 05. 2014 | 22:09

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Žaklín, tady máte jeden prvotní zdroj, porovnejte si to.

http://lend-lease.airforce.ru/documents/index.htm

Dalším prvotním zdrojem jsou memoáry Sttetiniovy, ale zde jen pro rusofily :-))

http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/index.html

V dohodě je uvedeno, že za některé dodávky se platí ve zlatě, žádný altruismus, Žaklín.
Kšeft.
Investice a kšeft.Ale výhodná pro všechny - až na nacisty a jejich kumpány a kunčafty.
Rusko tuším že stále dluží cca 700 mil.USD, zděděno po SSSR.
Ty dodávky potravin vypadají monstrozně, ale stačily sotva na výživu cca 1 % populace.

Tohle znáte, Žaklín ?

http://www.history.army.mil/html/books/008/8-1/CMH_Pub_8-1.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Otázka zní :
Jka dlouho , respektive o kolik déle, by trvalo vojskům SSSR , než by se dostala až do Belrína - kdyby nebylo Lend Lease dodávek?
Nakolik a které vlastní produkci SSSR pomohl v růstu Lend Lease program ?

Když už někdo chce uvažovat v intencích hypotetických otázek typu " Dokázal by SSSR na východní frontě to, co dokázal - nebýt programu LL ? "
07. 05. 2014 | 23:48

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom,

Nejsem "zaskočen" rozsahem pomoci, shrnul jsem to v procentech v hlavních ukazatelích, pravda, že jsem to nekopíroval celý den z pramenů, ale výsledek v procentech je týž. Už včera jsem napsal, že by i bez té pomoci Sověti vyhráli, ale trvalo by to déle a stálo to mnohem víc krve. Mimochodem, Západ si vykoupil dodávkami úspory krve své . byl to obchod. Bez ruského válčení by se na Hitlera po porážce Francie, Belgie, Holandska, Norksa, Dánska, Západ vůbec nemohl troufnout. Rusové byli v boji suveréni, kteržch se Němci nejvíc báli. Vím od svého příbuzného, co to s nimi dělalo, když začaly výt Stalinovy varhany - ty nebyly dovezeny z USA.

Já jsem se neptal na "faktory" ale na jediný reálně existující předpoklad. Předpoklad.
A tím bylo zahájení operace Barbarossa v naplánovaném, dobře zvoleném čase. Jenže, zčásti chybou Hitlerova úsudku, zčásti smůlou, došlo ke zpoždění: kromě Barbarossy si vzal také do hlavy, že připojí k Ose Jugoslávii, učiní z ní spojence (měla 32 divizí) a obsadí Řecko (k tomu ho nutil Mussolini, který obsazení Řecka zvrtal. Ale Bělehrad, který přístupovou dohodu k Ose už podepsal, po svržení vlády svůj souhlas odvolal. To přinutilo Hitlera k tažení proti Jugoslávii 6. 4. 1941- vtrhl tam s 33 divizemi, celkem téměř 700 tisíc mužů. Současně invadovali i Řecko. Neplánovaná jugoslávská komplikace odčerpala divize z kontingentu nachystaného pro Barbarossu, takže se vpád do SSSR zdržel o minimálně 6, většinou se říká až 8 týdnů.- A to je přesně ta doba, která mu pak scházela, aby provedl úspěšnou bleskovou válku a dobyl Moskvu ještě před začátkem podzimních dešťů a předčasného nástupou zimy. Balkánské zdržení mu vzalo možnost zvítězit. Možná by ani tak neuspěl, kdo ví, ale takto to bylo zpečetěno.
Mimochodem, důležitost toho zdržení uznali i oba hlavní aktéři: Hitler před koncem prohlásil, že jugoslávská komplikace mu prohrála válku a Stalin řekl totéž. Tato příčina bývá uváděna mezi 10 příčinami jeho prohry na 2. místě důležitosti (první je přisuzováno válce na 2 frontách). Já mám na zřeteli, že v době Barbarossy měl na západně vše vyřízené a měl jen jednu frontu. Proto toto zdržení vidím jako zásadní,
08. 05. 2014 | 00:18

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

mb:
Doufáte, že budu reagovat na Vaše sprosté štěky?
07. 05. 2014 | 22:01

.... upřímně ... ???

... nevím ...

tato vaše reakce se bere jako 1. reakce, 2. nereakce, 3. poloreakce ... ???

hezký večer ... a dobrou ...
08. 05. 2014 | 00:26

mb napsal(a):

př question: Co s těmi rusofily uděláme . šroubici?
Plyn nebo kulka?
Odborníci na pravdu. lásku, toleranci a něhu budou vědět.
07. 05. 2014 | 09:23

... umlátit tenisovou raketou, případně tenisovými raketami ...
08. 05. 2014 | 00:41

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
Jak vidíte, nejde o žádnou konstrukci typu "kdyby .- tak by", ale o řetěz skutečností, které se staly a měla nutně za následek nějaké důsledky.

A poškádlím vás ještě jednou otázkou, která vyžaduje, pokud byste měl umět odpovědět, znalosti a širší rozhled, pokud jde o reálie konfliktu.
Jakým způsobem si Hitler nevědomky dopředu sám zajistil, že válku (nejen východní frontu, ale všechno) musí nutně prohrát, i kdyby se na hlavu postavil?
A opet: nejde o spekulace "kdyby to - tak by ono". Ne, opět je to řetezec: "protože se stalo toto, stalo se tamto, a z toho důvodu byl výsledek)
08. 05. 2014 | 01:01

Jeřábi táhnou napsal(a):

Jsem mimořádně vděčný, že Rudá armáda zničila nacismus ve většině evropských zemí, a že osvobozením Čech od Hitlerovského Německa zabránila plánované genocidě elit českého národa Němci a českými kolaborantskými přisluhovači.

Obdivuji ruský národ že si, na rozdíl od ostatních národů, zejména evropských, zachovává stále plnou státní suverenitu, nezávislou na rozmarech vlády USA, a je schopen důrazně hájit zájmy svých krajanů v zahraničí.

Přeji ruskému národu mnoho sil do dalších let v tomto jejich úsilí.
08. 05. 2014 | 01:26

Pavel13 napsal(a):

Bída českého rusofilství je v tom, že ho nikdy nezajímal trpící ruský mužik (ani ženy), ale vždy vzhlíželi k těm největším gaunerům v jejich čele.
08. 05. 2014 | 05:15

Pepa Řepa napsal(a):

Problém, milé embéčko
bude muset vypomoct Čang jako Sam Ivanovi za WWII, Žakelin dodá podrobnosti.

Všechny wilsonky i ostatní rakety jsou vyráběny v Číně.
Doporučuji pro východní úkáčka, která chtějí k mužikovi převýchovné tábory jako za Vissarionoviče nebo Dolfiho.

PRAVDA LÁSKA A NĚHA OSVOBOZUJE
Hlavně od myšlení.

Dozorci prvního stupně budou západní chocholové, ostatně i za WWII tomu tak mnohde bylo.
.Svoz sajrajtu do Babího Jaru
Generál Šroub to povede.
Na kolena mužici.

Holt když se kácí les, lítají třísky a když se buduje Velkoplynárna UA musíme pár milionů obětovat.

A tak referendum nebude, páč pod laufy tanků nelze referendovat o odtržení, ale volit 25. května alfa-chochola ano.
:-)
Když někdo obsadí ouřad na Majdanu je revolucionář a jiný v Oděsse se holt sám upálil zaslouží si to.

Vedle se Lipold-další výčepní somy- taky opět vyznamenal.
Nenálepkujme každého-eurosoudzi-nálepkou FAŠISTA jako na Ukrajině.
Není fašista jako fašista, náš je hodný chlapec.

Že ho to nenapadlo u holých palic ve Šluknově?
V létě to lze zase čekat.
Bude mít jasno....samej fašista. Hrrr na ně, braňme Červeňáky.
Bude rozdávat nálepky zadara jako u akce Putine k noze.

Inu co není dovoleno volovi..... nebo naopak?
Jovovi to dovoleno není.
08. 05. 2014 | 06:16

Pepa Řepa napsal(a):

Jo mimochodem, že nenapíše zelená palestinská trouba o umožnění odjezdu námi fedrovaných džihádistů z Homsu pod patronátem OSN?
Zlotřilý Bašár je mohl shora zmasakrovat. Sarin vydali, te´d prý chlor.
Tyhle kecy žerete?

Kampak asi džihádisté půjdou, když to v Syrii projíždí?
Napadlo Vás to?

Výsledek?
Pobořená-relativně nábožensky tolerantní země-zmasakrovaní křes´tané utíkající do Libanonu, vyhlazení Aramejci v Mallúle, Arméni a jiná havě´t v táborech.
Syřan mluví o 250 000 mrtvých, orient čísla nafukuje, ale pod 100 000 to nebude.
V Libyi to není lepší a kdyby v Egyptě nezasáhla askarie měl by islamista celý souvislý pás.

To jsou výsledky především matičky EU ruku v ruce se skvělou US administrativou Baracka Husseina.
S rusofilství či amerikanofobii-jak se snaží Diágové podsunout- to nemá nic společného.

To by museli být lité jako Pat Buchanan, či naši Robejšek, Neff, Best, etc..... komunisti jako řemen.
Ale vadí, nestali se z nich mopslíci.
Divíte se, že lidé vyhledávají různá obskurní internetová media?

S úctou rudá řepa.
08. 05. 2014 | 06:34

Jeřábi táhnou napsal(a):

"Pavel13 napsal(a):
Bída českého rusofilství je v tom, že ho nikdy nezajímal trpící ruský mužik (ani ženy), ale vždy vzhlíželi k těm největším gaunerům v jejich čele."

Oblíbený, ale zcela mylný a bídný, názor českých rusofobů...
08. 05. 2014 | 07:02

MARONE napsal(a):

Souhlas, pane Urbane
ale co naše generace, která zažila ruskou okupaci v roce 1968 a museli jsme se učit a maturovat rusky a upřímně jsme rusáky nenáviděli?
08. 05. 2014 | 07:13

pamětník napsal(a):

Další klaka.
Opravdu velká újma - naučit se Dopis Taťány Oněginovi v originále.
Maturita z ruštiny je něco jiného než "maturovat rusky". Před námi žila generace, která se musela povinně naučit německy, studovat však nesměla.
08. 05. 2014 | 08:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Jeřábi táhnou:

RA osvobodila pouze část Čech.
08. 05. 2014 | 08:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Nechápu, proč se tady dohadujeme. Vy mluvíte o řetězu událostí, já o mnoho faktorech.

Vy mluvíte o nepovedeném napadení SSSR, já o letecké bitvě o Anglii, která právě zdržela to napadení.

Takže kde je problém?

Mimochodem, dnes již existuje i názor, že Hitler SSSR napadnout musel, protože jinak by napadl SSSR jeho. Je to sice poněkud překvapující, ale když se podíváte na rozestavení vojsk SSSR, pak to bylo rozestavení připravené na útok a ne na obranu.

Na Vaši druhou otázku Vám klidně odpovím. Nerespektoval rady svých generálů, kteří mu radili ještě několik let zbrojit, nesmyslnou rasovou teorií, která odradila obyvatele SSSR od jeho podpory, zálibou v tradiční pušce a nedůvěrou k samopalu....Je toho zase celá řádka.
08. 05. 2014 | 08:40

gaia napsal(a):

RA osvobodila pouze část Čech.

ale podle médií to vypadá, že tu větší část osvobodili Amíci a ve válce trpěli jen Židé a byli jedinou obětí.
08. 05. 2014 | 08:51

gaia napsal(a):

dnes již existuje i názor,
Z.B. vy jste kouzelný, bodejť by neexistoval, když na přepisování minulosti máme celý ústav, kde ředitel má větší plat, než ředitel továrny o násobku zaměstnanců .
Historie je propagandou vítězů, Wilbur Smith na hrad.
08. 05. 2014 | 08:56

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Ten názor napsal Rus.

Jak si připomínáte památku RA dnes u Vás. Co pro to děláte konkrétně Vy?
08. 05. 2014 | 09:00

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Když jeden neví, odkud vítr fouká, tak si stačí přečíst Jurbana.
Je tak frustrující vidět, že se v roce stého výročí začátku WW1 svět nepoučil.
Jurban také ne.
Hnědí a rudí ďáblové vyrvou jazyk jeho a oud tento bude přibit jemu na leb třemi hřeby. Jméno těch hřebů jest Lež, Nenávist a Zlo.
Takto poznamenán do skonání věků bude civět an aktuálně.cz.
08. 05. 2014 | 09:08

gaia napsal(a):

Zdeněk Brom

i v Rusku mají své Urbany.

Já sedím se svou 95 lezou matkou u ČR 2 a posloucháme rozhovor s anglickým letcem veteránem WW2 a matka se rozčiluje, jak se přepisují dějiny a že zapomněli, že pamětníci ještě žijí, jak Američané přijeli v bílých kamaších, nastrojení a vymydlení, neb jim nikdo nepodporoval a v ČŘ už neměli s kým bojovat, neb se jim všichni vzdávali.
A v TV žádné připomenutí, ČT1 akorát Želary, což je spíš o Heydrichiádě a na ČT2 jeden pořad v 7:45, kdy ve svátek všichni spí, pořad v hlavním vysílacím čase cestopis o Maroku. Tak snad jen šeřík do vázy.
08. 05. 2014 | 09:16

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

No, spletl jsem se ve výběru partnera pro diskuzi. Teď už chápu, že váš obzor tvoří floskule z tisku a čítanek, abyste to mohl vykládat dětem ve škole.
Bitva o Anglii zachránila ostrovy od invaze, A to je všechno.
Pokud by uspěla, odsunula by realizaci války proti Rusku, ale možná je to pro vás příliš složité na pochopení.
Blaf o "předběhnutí Stalina o deset dnů" jste asi přečetl v Blesu či LN. Je to nesmysl, jak uvádí Glantz (US historik), byl poměr německých vojáků k ruským v západní oblasti SSSR při zahájení útoku 4,7 ku 2,7 (miliony) Pro ruský útok by to muselo být opačně. Po předchozím posunutí hranice o stovky kilometrů na západ nebyla dosud vybudovaná vojenská infrastrukturä. Kdyby Stalin zamýšlel útok, musel by znát alespoň přibližně sílu protivníka, na kterou by měl zaútočit.
Odpověď na druhou otázku je nesprávná, jsou to spekulace, většinou trochu komické. Šlo o jedno konkrétní opatření, zcela mimo rámec operace Barbarossa, které se ukázalo být jako fatální. Nelamte si s tím hlavu. Protože zkrátka historii této války neznáte, nemáte šanci na to přijít.
08. 05. 2014 | 09:32

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Aha, takže sedíte pohodlně doma u médií a nadáváte. Mohla jste místo toho zorganizovat třeba malé pietní shromáždění občanů Vaší obce a připomenout si své osvoboditele. Proč to neuděláte?

Pokud jde o US Army. Ano, byli nastrojení a vymydlení a chovali se kulturně a vstřícně. To je pravda. Mamince ale vyřiďte, že se tu ale i bojovalo. V tom se mýlí.

Urban je kecal, autor té teorie má i fakta.
08. 05. 2014 | 09:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Upřímně, také jsem si Vás nevybral dobrovolně. Šlo jen o to, abych poněkud uvedl na pravou míru Vaše lži okolo US pomoci SSSR.

Ta teorie nepochází z Blesku, ale od ruského vojenského historika a je publikována i s fakty. Vaše čísla beru opět s rezervou, protože už jste zde své neznalosti dostatečně dokumentoval.

Bitva o Anglii posunula termín útoku proti SSSR a to bylo stěžejní. Chápu, že se Vám to nehodí do Vaší konstrukce "jedné jediné" podmínky, ale je to tak.

A zcela nakonec. Poučte mě a uveďte tu důležitou věc. Sem s ní.
08. 05. 2014 | 09:40

Dumpling napsal(a):

Brom
"RA osvobodila pouze část Čech."

Ano. A to ještě tu podstatně větší.
A tak se slaví 69. výročí osvobození Československa Rudou armádou a přívěskem je osvobození Plzně armádou americkou.
08. 05. 2014 | 09:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Dumpling:

Správně by to mělo být: Osvobození Československa Rudou armádou, US army a českými povstalci.
08. 05. 2014 | 09:55

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
Víte, pane učiteli, já přece nepíšu, že jse si vás vybral nedobrovolně. Naopak - spletl jsem se volbou diskusního partnera, u něhož jsem předpokládal lepší výbavu. Postrádá to úroveň, protože nastávají dlouhé odmlky, kdy hledáte nějaké protiargumenty na Google (například: o jakém ruském historikovi hovoříte? Prosím citaci, včetně uvedení stran, pochopitelně, a doložení těch faktů, o něž se opíráte). Taky by bylo dobré, kdybyste uvedl na pravou míru ony mé "lži" ohledně pomoci dle Lend-lease. Čísla (zdroj, ocitovat, prosím).
Pokud ne, jste pokřikovač.
08. 05. 2014 | 09:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveile:

Jako znalec II. WW jistě víte, o koho jde a jeho díla máte načtená.

Podruhé žádám: Poučte mě o tom zásadní Hitlerově opatření. Děkuji.
08. 05. 2014 | 10:02

Dumpling napsal(a):

Brom
Ne. Správně by to mělo být: "Osvobození Československa Rudou armádou a kousku Čech US armádou,"
08. 05. 2014 | 10:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Dumpling:

Oběti českých lidí Vám nestojí za zmínku?

Jinak jsem rád, že už je alespoň možné v tom kousku připomínat skutečné osvoboditele a ne se tvářit, jako že nic. Je to určitý pokrok.
08. 05. 2014 | 10:08

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
"Jako znalec II. WW jistě víte, o koho jde a jeho díla máte načtená"

Ne, nevím.Nečetl jsem takového autora. Ale ani vy nevíte, nečetl jste. Vy jste ovšem s tím historikem vyrukoval, tak byste jej měl umět alespoň pojmenovat. Ocitovat s použitím řádného citačníáho aparátu.

Tu otázku jsem vám položil, jak jsem již uvedl, omylem, v domění, že jste informovaný diskutér. Bude mi dělat radost o tom diskutovat s někým, kdo má přehled, ale na vás je škoda plýtvat takovým "špekem".
Jak jsem říkal - pusťte to z hlavy.
08. 05. 2014 | 10:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Beru to tedy tak, že jste pouze mlžil a nejste schopen uvést nic.
08. 05. 2014 | 10:13

Dumpling napsal(a):

Brom
"Oběti českých lidí Vám nestojí za zmínku?"

Jo, a co tak slovenských? Ti nebojovali? Ti zase nestojí za zmínku vám?
08. 05. 2014 | 10:14

pamětník napsal(a):

Reveil:
Na vymámení nějaké citace od ZB musíte vyvinout o mnoho silnější tlak. Je to pochopitelné, "dokázat" obskurní názor dá moc práce. :)
08. 05. 2014 | 10:14

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"dnes již existuje i názor, že Hitler SSSR napadnout musel, protože jinak by napadl SSSR jeho."
Nesmysl.
Uveďte zdroj.
08. 05. 2014 | 10:18

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
"Beru to tedy tak, že jste pouze mlžil a nejste schopen uvést nic. "

Berte, nějak svou prestiž schovat za nějaký kryt musíte.
Uvést jsem schopen docel adost, a najde-li se kvalitní partner, pak k tomu taky dojde.
Ale od vás jsem nečetl za celou diskuzi několika dnů ani jeden materiální fakt, číslo, datum, atp., natož pak údaj o zdroji. Beru to tak, že jste takový politicky korektní roztleskávač, ale já už jsem ze školního dvora dlouha pryč.
08. 05. 2014 | 10:19

Reveil napsal(a):

pamětník
Kašlu na něho, ukazuje se, že to bude nějaký typ jako Heller. Žvaní, nic víc. Nic neumí, ale hned by lidi okřikoval - plete si nás se žáčky.
Taky žádný zdroj neuvede, ani neví, jak se to dělá.
08. 05. 2014 | 10:24

Zdeněk Brom napsal(a):

Dumpling:

Pokud to vezmeme na celou bývalou ČSSR, tak tam patří samozřejmě i Slováci.
08. 05. 2014 | 10:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

I já jsem schopen uvést dost, pokud se najde slušný partner.
08. 05. 2014 | 10:26

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Pán už ráčil zapomenout na blamáž se zvacím dopisem, kdy nejprve vykřikoval, že nic takového není a pak, když jsem mu ten zdroj poslal, tak se s ním za pár dnů sám chlubil jako znalec?

Nebo tu blamáž, kdy jako zdroj byly vydávány okresní noviny?
08. 05. 2014 | 10:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Mimochodem, Vy jste v podstatě ke svým tvrzením neuvedl žádný zdroj.
08. 05. 2014 | 10:30

pamětník napsal(a):

Reveil:
"Žvaní, nic víc." To je ten jednodušší pohled. Glosy pana učitele vycházejí z komplexního názorového postoje. Není jediným učitelem postiženým pedagogickým komplexem. :)
08. 05. 2014 | 10:33

Reveil napsal(a):

Copak tahanice, jestli ČSR osvobodila Rudá armáda, či se tady jen tak producírovala. Těžkou komiku nabízejí v tom ohledu Němci. Za existence NDR byly ve školách pořádány slavnosti osvobození Německa od Němců, žáci prováděli dramatizaci boje o svou obec, například.
Vloni uspořádal svaz důstojníků bývalé armády NDR slavnostní pochod v uniformách, metály a s ceremoniálními puškami u pomníku Rudé armády na oslavu Vítězství nad fašismem 9. 5. Bylo z toho hrozné pozdvižení, policie vykonávala domovní prohlídky, zabavovala uniformy a zbraně.
A letos se to chystá znovu. Mezitím se ujasnilo, že nošení historických uniforem armády NDR, vyznamenání a nefunkčních ceremoniálních zbraní není zákonem zakázáno. Na programu u pomníku bude garmoška, častuška, ruská kuchyně a vodka.
Někteří požadují, aby se to zakázalo (Němec si zvykl oslavovat vítěze, ale teď už jiného, tak komu se vlastně kořit), ovšem soudy s tím nechtějí nic dělat, prý nemohou
08. 05. 2014 | 10:41

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Nezamlouvejte a dejte sem zdroj onoho obskurního názoru o tom, že Německé napadením SSSR předešlo napadení vlastní od Sovětů.
Ostatně i v tomto blogu jste zůstal dlužen odpověď na mou reakci na jeden Váš nesmysl.
"blamáž se zvacím dopisem, kdy nejprve vykřikoval, že nic takového není a pak, když jsem mu ten zdroj poslal, tak se s ním za pár dnů sám chlubil jako znalec?"
Nic takového jsem nevykřikoval. Zdroj jsem neznal, po jeho uvedení z Vaší strany (výjimka, ke které jsem Vás dokopal) jsem ho samozřejmě používal. Vy máte na ten zdroj copyright?
"kdy jako zdroj byly vydávány okresní noviny? "
Když do lokálního tisku napíše svůj odborný názor odborník, je i lokální tisk validním zdrojem. Na rozdíl od předchozí Vaší lži zde jste vyplodil polopravdu, ve skutečnosti jsem uvedl další zdroje na odbornou literaturu i s konkrétní citací.
Jste velmi neseriózní diskutér.
08. 05. 2014 | 10:46

Reveil napsal(a):

Pamětník
Brom například tvrdí, že jsem sám neuvedl žádné zdroje.

Uvedl jsem zdroj v příspěvcích 7.5. v 16:39 a 18:54 a 8.5. v 9:32. Nebyly to žádné zdroje z Google, ale knihy.

Tak si můžedte udělst o něm obrázek. Ale v idím, že sám máte podobnou zkušenost a že už o něm víte taky to podstatné.
08. 05. 2014 | 11:00

Matematik napsal(a):

Muzete fandit Sparte nebo Slavii, po projiti zdejsich prispevku nelze nez konstatovat:
Kyvadlo dejin s zhouplo a drzitele praporu "pravda a láska" ukazali ze dobre cetli George Orwella. Je to totiz v nasi medialni narodni fronte prave takto:
"nevedomost je sila, pravda je lez a valka je mir"

Kdo ma jeste nejake nadeje ve vladnouci skupiny, necht se vypravi do Kabulu a Bagdadu at vi , co ho ceka.
Mlynek na maso uz je dobre promazan a vase historicka role pripravena.
08. 05. 2014 | 11:01

gaia napsal(a):

Zdeněk Brom je epizodní historik. Tak ho zde nazval kdysi český msaloměšťák a myslím, že to je pro něj příhodné označeni. Co např. udělal z bitvy u Sudoměře pod Hokešem, kdy nakonec stěžejní problém byl, zda mlha padá či se zvedá.
Zde zabodoval s definicí osvobození, kdy se určitě ozve Holomek, že opomněl romské oběti.
V historii je důležité, co převládá.
08. 05. 2014 | 11:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Vždyť jsem také uvedl odkazy. Tak o co jde?
08. 05. 2014 | 11:10

Dumpling napsal(a):

Brom

"Pokud to vezmeme na celou bývalou ČSSR, tak tam patří samozřejmě i Slováci."

Jakou ČSSR? Co to blábolíte člověče? Copak oni osvobozovali ČSSR? Vždyť ta vznikla až 1968, Jdět si odpočinout, Brom.
08. 05. 2014 | 11:12

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Tak debata pod Hokešem o Sudoměři skončila tím, že Targus se oháněl kronikami, kde je napsáno, že se husité na vozech u Sudoměře střídali. Když jsem o ty citace požádal, odmlčel se.

Mimochodem, pro Vy neděláte nic pro uctění památky RA, která Vás osvobodila?
08. 05. 2014 | 11:13

Zdeněk Brom napsal(a):

Dumpling:

Oh pardon. Pokud to tedy vztáhneme na Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava a část Třetí říše, což bylo aktuální členění v době osvobozování.
08. 05. 2014 | 11:18

pamětník napsal(a):

mb:
Konečně se dostávám k reakci na Vaše argumenty pro pana pamětníka z 06. 05. 2014 | 20:31:
" první odstavec odkazuje k omezenosti chápání národa pouze jazykově ( je to svár občanského a omezeně nacionálního přístupu ) a k falešnosti (ruské) zaščity "
Nacionalismus vznikl a rozšířil se v 19. století Německu ve formě pangermánství, proti kterému se jiné národy, především ty utlačované, vymezovaly.
" v druhém odstavci autor připomíná, že rusko nikdy nebylo demokratické ( vyjma marginálního intermezza 1917) srovnej Karel Havlíček Borovský ... srovnej adorace ruska, putina a putinismu oběma krajními politickými poly ... levicí i pravicí ( Le Pen aj.)"
No a co? Které státy kdy byly demokratické? Do konce WWII téměř žádný.
" třetí odstavec rozlišuje mezi slavjanofilstvím a rusofilstvím, je objevný a připomíná ruský historický imperialismus" a nepřipomíná imperialismus britský, francouzský, německý...atd.
"čtvrtý odstavec rozvíjí totéž, argumentuje historickou zkušeností, absencí kritické reflexe v české společnosti, nechte mě citovat: Zájmy Ruska, rozuměj ruská agrese, jsou pro české rusofily hodnotou civilizačně nadřazenou všemu, zahrnuje v to i hodnoty demokracie, vlastní identity a vlády práva. Je pozoruhodné, jak se v tomto otevřeně přihrblém a kolaborantském přístupu k ruskému imperialismu shodují česká izolacionistická pseudopravice s domácí komunistickou pseudolevicí." To jsou úplné žvásty a je jenom pro Vás signifikantní, že je hodnotíte pozitívně. Pro zajímavost si zkuste otestovat jejich validitu náhradou termínů Rusko, ruský, ruso- termíny Amerika, americký, ameriko- .
" pátý odstavec dokládá střet idealismu a reality ( srovnej procesy ) ???
šestý odstavec dokládá hanebnou roli Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků ( Fierlinger agent aj.) ve vztahu k velkoruskému imperialismu, dovozu ´komunismu´ / diktatury sovětského typu do českých zemí ..." Lži.
" v sedmém odstavci zazní: České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva. " Nepodložený subjektivní názor.
" osmý odstavec (opět) opakuje a dává do protikladu malý čapkovský demokratický pluralistický svět ... proti světu imperiálnímu a nadřazenému ( ať už se jedná o totalitu nacistickou či imperálně komunistickou )" ???
" další odstavec navazuje na masaryka a jeho rozlišení mezi vlastenectvím a nacionalismem ( viz. masarykovo: ´vyšší je nemíti té nenávisti´...)" ???
" a závěr je apel(em), který někdo přijme no a jiný nepřijme ... odmítne ..."
??? znamená, že na školometské ´co tím chtěl básník říci´ se nedá rozumně reagovat.

"Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu kterému z momentálních politických vůdců, dotud bude potřebovat bránit svoji nejistotu s pomocí mýtů – a rusofilství, jak odzkoušeno, mezi nimi patří k těm nejméně prozíravým."
Přesně to v opačném gardu platí o Urbanových lžích. Kritikům současné protiruské politiky USA+EU nasadil psí hlavu rusofilství, které pak těžce ´zkritizoval´.
Díky, pane učiteli, za inspiraci, docela jsem si Vás vychutnal. :)
08. 05. 2014 | 11:24

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
přesně tak, vystihl jste to davové běsnění, připomínající běsy před WWII dokonale.

Je jedno jestli dáte nálepku, komunismu, fašismu, světasprávy či diktatury pravdy a lásky, když je náplní Lež Nenávist a Zlo.

Jsou to jen nálepky
My rudé řepy se skrytou rusofili znovu čteme zprávy o Ukrajině, aneb Hlupáky z Chelmu, které vede do války Gronman Vůl.

Určitě by psal komentáře na a.cz., kdyby se dožil
Mějte se.
08. 05. 2014 | 11:51

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
ostatně poradci Gronmana vola bylo Ňouma, Ťulpas, Trouba, Osel a Mamlas.
Co se změnilo?

Už převzala štafetu SPZetka Phe
:-)
Včera jsem byl na Reynkovi.
To je osvěžení ducha.
08. 05. 2014 | 12:19

patriot napsal(a):

K diskusi o osvobození Československa:

Přiložená mapka ukazuje demarkační linii, tj. linii na, kterou postoupila spojenecká vojska ze západu. K mapce je třeba si domyslet ještě celé území Slovenska.

http://klimas.blog.cz/1005/pravda-o-osvobozeni-cr

Ve světle této reality se výše uvedený výrok „RA osvobodila pouze část Čech“ nutně jeví jako komická vložka.
08. 05. 2014 | 13:19

mb napsal(a):

př ... PRAVDA LÁSKA A NĚHA OSVOBOZUJE
Hlavně od myšlení.

... tak tedy vás umlátit dřevní českou dřevěnou raketou ...

na to byste mohl být coby nacionál celkem snad hrd ...

zatím zdravím ... jdu louskat ... jsem pozadu .... příjemný den ...
08. 05. 2014 | 13:32

pamětník napsal(a):

´dřevní česká dřevěná raketa´ - taky dobrý šplecht.
:)))
08. 05. 2014 | 13:36

Zdeněk Brom napsal(a):

patriot:

Možná komická, ale pravdivá.

Mimochodem, zkuste navštívit hřbitov ve Volarech, kde jsou oběti pochodu smrti. Díky té "komické" vložce jich nebylo víc, protože zbytek žen zachránila US army.
08. 05. 2014 | 13:41

pamětník napsal(a):

Vypadá to, že autora názoru o včasném napadení SSSR Německem, které tím předešlo napadení Německa Sovětským svazem, se zde nedozvíme. Ani jméno, ani zdroj.
08. 05. 2014 | 13:57

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Na Reynka se chystám při příští cestě do Prahy.

Doufám, že tam někde na vratech Hradu nebude provolání Eurocísaře "Mým národům".
Naštěstí můžu sednout na malotraktůrek, vzít nějaké hrábě, lopatu a krumpáč a vyrazit na Bělehrad,do Lvova či rovnou na Moskvu.

Šikovatel Jurban udá směr a korektní melodii. Zpěvníček nějaké té eurojugend jistě už má v torně. To se budou hejbat kšefty s plazmou a orgánů na transplantace bude jako sraček.

P.S. S Jakelinem jsme byli na skvělém výletě v Carnutum a na Moravském Poli.
08. 05. 2014 | 14:00

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Nedozvíme se asi ani to jedno jediné Hitlerovo opatření, které rozhodlo válku. Vot tak.
08. 05. 2014 | 14:01

pamětník napsal(a):

Takže nepodložené klábosení.
Ale připomíná dnešní propagandu o Rusku, že se chystá uchvátit nejen východní Ukrajinu, ale přinejmenším východní Evropu.
08. 05. 2014 | 14:10

pamětník napsal(a):

V tom případě ale už nejde o nepodložené klábosení, ale o cílenou propagandu odvádějící pozornost od vlastní expanzivní politiky.
08. 05. 2014 | 14:12

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Debaty o Rusku a Ukrajině se zásadně neúčastním, protože jí nerozumím. Navíc skutečně pravdivých a ověřených informací je tak zoufale málo.
08. 05. 2014 | 14:13

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Máte pravdu. Dobře víte, že jsem Sudeťák jako noha a chystám se obsadit ČR. Proto jsem se účastnil vyvolání krize na Ukrajině, abych zakryl své plány v jižních Čechách.
08. 05. 2014 | 14:26

pamětník napsal(a):

Ten autor by nebyl, pane učiteli?
08. 05. 2014 | 15:33

Anastazie napsal(a):

Vážený pane Zdeňku Brome,

odpusťte,že do vašich diskusí kecá ženská.
Dopoledne jsem objevila v knihovně věc od:
Andrew Roberts:Ve vichru války /orig.z r.2OO9,u nás vyšla 2O10.tehdy zemřela maminka,proto jsem ji možná založila.
Autor je britský historik,který byl ve všech možných archívech Británie,Ruska,wehrmachtu apod/všem děkoval-bylo to na 3 stránky.

Vybírám:z ní:Němci dokonale zvládli bleskovou válku.
Je prý uváděno 1O důvodů,proč válku nakonec prohráli.
Na 1.místě je boj na 2 frontách-ale ten v r.1941 nebyl/rozhodně ne pozemní/
Dle autora je to zdržení Hitlera zhruba o 8 týdnů neplánovaným obsazením Jugoslávie a
Řecka.
Kdyby začal o tu dobu dříve,zřejmě by se dostal k Moskvě včas.

Asi toho bude více-např.Rusové se při přepadení Finska naučili bojovat v arktických podmínkách /také museli nepřetržitě jezdit ,aby jim motory nezamrzly,zbraně-mazadlo mrzlo při -15 stupních a Stalin nechal propustit snad většinu z přeživších 2O OOO
velitelů/včetně maršála Rokossovského.

Zdravím a jdu číst dále-po finské válce jsem u ponorek v Atlantiku.Ještě mne toho hodně čeká.
08. 05. 2014 | 17:11

mb napsal(a):

reveil napsal: A opet: nejde o spekulace "kdyby to - tak by ono". Ne, opět je to řetezec: "protože se stalo toto, stalo se tamto, a z toho důvodu byl výsledek)

... samozřejmě že se jedná o spekulace/i ...

vždy, když ´analysujete´/ zpytujete co by bylo kdyby ... jedná se o spekulaci ... kdyby něco, pak by něco ... kdyby se nezdržel v jugoslavii ... pak by ... vždy se jedná o ´nějaký řetězec´... kdy vám vyjde nějaký řetězec ... a vy si měníte články ( řetězu ) = spekulujete ... a tak ... třeba kdyby hitler padl 1. sv. v ... nebo kdyby nebyla hospodarska krize ... nebo kdyby arcivevoda nezabloudil v ulicích sarajeva a tak ...

pamětník napsal(a):

Další klaka.
Opravdu velká újma - naučit se Dopis Taťány Oněginovi v originále.

PAMETNIK ... JA VAM PIŠŮ ....
08. 05. 2014 | 17:29

Jakelin de Mailly napsal(a):

mb
Pletete si analýzu s hypotézou.

Anastázie
Výborně.

Reveil
Tak Vy čtete Glantze ? Gratuluju, dobrá volba, vynikajicí autor.
08. 05. 2014 | 17:39

mb napsal(a):

k pametnikovy 11 24 ... celkem dobrý zatim až do ... odstavce k benešovi či fierlingerovi ... vy nevíte, že byl fierlinger agent ? ... proč píšete, že jsou to lži ... a myslíte, že Benešova role ve vztahu k sssr nebyla hanebná ?

" a závěr je apel(em), který někdo přijme no a jiný nepřijme ... odmítne ..."
??? znamená, že na školometské ´co tím chtěl básník říci´ se nedá rozumně reagovat.

... vaší reakci nerozumím, šlo mi zejména o to vás potěšit nějakými argumenty ... když vám nestačilo, že jsem napsal: dobrý blog ... a vyloženě vás to popudilo = odpudilo ...
Díky, pane učiteli, za inspiraci, docela jsem si Vás vychutnal. :)

... rádo se stalo ... rád vám posloužím ....
08. 05. 2014 | 18:40

mb napsal(a):

JdM ... analyzovat ve smyslu rozebírat ... či mapovat ... ale chcete li ... slovíčkařte ... jedna se o hypothesu co by bylo kdyby ...
08. 05. 2014 | 18:42

mb napsal(a):

((( každopadně, cokoli jiného, co se nestalo, ale stát se mohlo, je spekulace ... což dosud, zdá se pan revail odmítá ...

ještě k: Šlo o jedno konkrétní opatření, zcela mimo rámec operace Barbarossa, které se ukázalo být jako fatální. Nelamte si s tím hlavu. Protože zkrátka historii této války neznáte, nemáte šanci na to přijít.
08. 05. 2014 | 09:32

kdyžtak nám to pane revaile sdělte ( chce li se vám) i když už zb nepovažujete za diskutéra vás hodna ...

hezký večer ...
08. 05. 2014 | 18:45

patriot napsal(a):

Zdeněk Brom:

Pravdivá by byla, kdyby tam nebylo to „pouze“.
08. 05. 2014 | 18:55

Jemnický napsal(a):

Zdeněk Brom, Jakelin de Maily, Pepa Řepa, Strýc Virus

Nechme všechny ty Jurbanovy tlachy. Vzpomeňme na utrpení války, která skončila před 69 léty.

http://www.youtube.com/watch?v=189w5xpkt0Y
08. 05. 2014 | 19:27

Zdeněk Brom napsal(a):

Anastazie:

Vůbec mi to nevadí. Jasně alespoň vidíte, že i specializovaní odborníci vidí těch důvodů několik a ne jen jeden.
08. 05. 2014 | 19:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Jemnický:

Texty pana Urbana mě nechávají naprosto chladným. Je to propaganda, takže je víceméně nečtu.Natož abych o nich diskutoval.

V debatě mi vadila tvrzení, že to byla pouze RA, která osvobodila území ČR. Právě z důvodu, že jde o připomenutí konce války, mi to dost vadí. Úcta patří všem, kdo se na osvobození podíleli. Proto jsem se ozval.

Tady v naší oblasti to bylo a je stále citlivé téma.
08. 05. 2014 | 20:04

Abuelo napsal(a):

Události na Ukrajině nám pomohou pochopit parlamentní demokracii, která je rafinovanou diktaturou KFO (Kriminální Finanční Oligarchie) prostřednictvím psychopatických loutkových divadélek zkorumpovaných a arogantních politiků (rozuměj: politických stran).

Zde máte několik odkazů, aby jste nenaletěli nějakému Janu Urbanovi a jeho prolhané pravdolásce:

Pokud nemáte čas shlédnout všechna ta videa, tak zaručeně obětujte necelou půlhodinu shlédnutím tohoto ruského videa opatřeného českými titulky. Tam je řečeno a vysvětleno vše pro ovčany. To znamená polopaticky. Je tam ale hrubý překlep v titulku, když řečník mluví o pěti miliardách dolarů, tak v titulku je napsáno 5 miliónů. Jinak titulky jsou asi z 95% přesné. Ruštináři to zkontrolují:

http://www.youtube.com/watch?v=i-OBpfYkxgU

Pokud umíte anglicky, tak si průběh ukrajiských událostí vyslechněte z jiného zdroje, aby vás prolhaná pravdoláska neobviňovala, že jste pod vlivem "ruské propagandy":

https://www.youtube.com/watch?v=fWkfpGCAAuw

Pokud neumíte jazyky, tak si zde můžete o pozadí událostí na Ukrajině něco přečist v češtině od Paula Craiga Robertse, bývalého náměstka ministra v Reaganově vládě. Osoby jistě povolané a zasvěcené, protože kdysi věrně sloužil americko-židovské KFO. Tak zná praktiky amerického imperialismu:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vyznamny-americky-publicista-USA-chteji-zlikvidovat-Rusko-Proto-mobilizuji-vsechny-sve-loutky-318136

Tady si přečtětě něco od Jaroslava Foldyna, osvíceného poslance. Zejména si všimněte, co si myslí o Urbanech a jemu podobných:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ceskym-mediim-uz-neverim-rika-poslanec-Foldyna-Kdysi-delala-padouchy-ze-Srbu-ted-zase-z-Rusu-318161

Tento článek je v angličtině a popisuje, jak USA instalovala neonacistickou vládu na Ukrajině:

http://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554

Tento článek je v ruštině a informuje, jak se formuje národně osvobozenecká armáda Ukrajiny:

http://interpolit.ru/blog/formiruetsja_ukrainskaja_narodno_osvoboditelnaja_armija/2014-05-02-1232

Tento otřesný článek je v angličtině a dokumentuje na fotografiích a videích, co se stalo dne 2.května 2014 v Oděse, kdy zahynuly desítky Rusů rukou ukrajinských fašistických bojůvek:

http://let-them-know.livejournal.com/359.html

Toto video je staršího data (z 12.3.2014) a v němčině. Ukazuje německý pohled na události:

https://www.youtube.com/watch?v=tGSqw34baCw

Toto video je opět v němčině a zaznamenává vystoupení Gregora Gysiho k událostem na Ukrajině v německém Bundestagu:

https://www.youtube.com/watch?v=ezEjykTJjVk

Po zhlédnutí videí, zejména toho prvého, a přečtení všech článků očekávám, že napíšete Janu Urbanovi, kam paří.
08. 05. 2014 | 20:08

Bestia triumphans napsal(a):

Je zajímavé, že Polsko,Maďarsko, Finsko, Švédsko či jiné státy tento státní svátek nemají...
08. 05. 2014 | 20:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jemnický

Byl jsem účasten na takové malé pietě v našem okolí.
Pomníků oběšeným na stromech, popraveným v sekerárnách, pomordovaným v KZ a padlých po lesích tady máme dost.

Diága jsem ani pořádně nečetl.
Jedině bezcharakterní i....t tady k výročí zabloguje něčím takovým.
08. 05. 2014 | 22:10

aga napsal(a):

Bilione

jste nepoučitelně afektovaný, a přes tenhle argument vlak nejede. Na počty letadel a kila drátů musíte panu dM odpovědět kompletním jmenným seznamem padlých Sovětů, s datem a místem narození a uvedením posledního hlášeného trvalého bydliště. Pak to snad tady bude mít nějakou váhu. Ale možná ani pak ne, jak sám uvádíte, cena lidského života je v tomto kontextu nulová, počítaj se jen položky převoditelné na dolar.

Ale já bych to nakonec pánům, ukájejícím se výčty materiálních položek a trumfujícím se znalostí milimetrů tloušťky pancéřování ani nevyčítal. Každý zvládá svůj strach z cákající krve a vyhřezlých střev jinak, a čím větším počtem zbytných informací si zacpete hlavu, tím (falešně) bezpečněji se budete cítit před tím, co spočítat a tím kontrolovat nemůžete.
08. 05. 2014 | 22:21

aga napsal(a):

PS

pane JdM, prosím nic osobního, to byl jen takový obecný povzdech nad tím, jak se snažíme čelit svým nejtemnějším nočním můrám...
08. 05. 2014 | 22:25

aga napsal(a):

A k tý válce obecně, je úplně jedno, kolik tun a kusů čeho se odněkud někam převezlo - ta válka (ty války) vznikly nutně a zákonitě, konaly by i při jiných osobách a obsazení. Německý židovský komunista Marx celkem přesně vystihl, JAK za dané konstelace zákonitě vznikají (jistě, potřebovalo to doplnit ještě o PROČ , ale budiž...).

A co se týče patriotismu a nacionalismu, ten byl, je a bude, máme ho v genech a memech, evolučně se dlouho vyplácel, a je před námi ještě hodně a hodně dlouhý kus cesty, než se vyplácet přestane. Do té doby z toho budou těžit národy, které se ho naučily využívat sprostěji a agresivněji než ty ostatní (aniž by to nutně musely tak hloupě jako Hitler vyřvávat nahlas).
08. 05. 2014 | 22:39

Jakelin de Mailly napsal(a):

aga

:-D
Nic osobního, ale já těm pánům dodal jen info, aby se mohli dále přít.
A dalším plnil přání.
Váš nesmyslný příspěvek omlouvám tím, že jste tu diskuzi s největší pravděpodobností nečetla celou.
Dobrou noc bez nočních můr.
08. 05. 2014 | 23:25

mb napsal(a):

řekněte to i komínům
aga není feminínum ...
09. 05. 2014 | 01:18

aga napsal(a):

JdM

Diskusi jsem četl celou, a jestli mi něco připadá nesmyslné, tak přít se ex post o počtu tanků a kilech drátů, i když chápu, kam jste tím mířil. Podle mne je nesmyslné chtít na základě informací, které máme hlavně od vítěze, pokoušet se delegovat vinu či zásluhy podle počtu materiálu, který vyrobily a dodaly soukromé firmy (ať už Němcům, nebo Sovětům).

Naopak smysluplné mi přijde hledat hlubší kořeny toho, proč vůbec k válce/válkám dochází - protože jen pochopení tohoto fenomenu by eventuelně mohlo zabránit válce příští. Když ale čtu diskuze odborníků na války, jako jste Vy, pan Stejskal et cons., vkrádá se mi kacířská myšlenka, jestli byste nakonec nelitovali. Zejména ten, kdo se té války nemusel účastnit jako kanónenfutr, často nachází jistou perverzní zálibu a v jejím zpětném detailním probádávání a ve virtuální hře na generála po bitvě. I způsob diskuze připomíná spíše boj, kde se střílí "fakty" a linky, a cílem je totální zneškodnění nepřátelského oponenta. To je prostě naše standardní psychická výbava, materiální výbava pak slouží jen k účinnějšímu vedení války.

A jak jsem řekl, důležitější by bylo zjistit, PROČ se války vedou, ne JAK a ČÍM. Šťouráním se v tom druhém se jen odvádí pozornost od kořene problému, a tím se zajišťuje organizátorům válek klid na práci.
09. 05. 2014 | 07:37

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Pánové jen vyvrátili oblíbenou fámu o tom, že jenom RA nesla váhu války a jako jediná osvobodila celé Čechy. To bylo to jediné, o co tu šlo.

Počátku války, kdy SSSR byl spojencem nacionálně socialistického Německa, které materiálně podporoval, blahopřál mu k dobytí Francie atd., jsme se dotknuli jen krátce, ale pro některé to bylo příliš psychicky náročné.
09. 05. 2014 | 07:58

Jemnický napsal(a):

aga

Rozumím vám, kam míříte, ale válka je politikum a má také ekonomický základ. Nelze ji vést beze zbraní. Proto je nutné popsat toky peněz a komodit pro vedení války. Ten tok peněz vás dovede k těm, kteří válku rozpoutávají, protože válka je business charakteru veleloupeže. JdM vám dodává přesné informace pro pochopení těchto faktorů řídících zjevné projevy války.
K tomu, aby se do ní pokud možno spontánně zapojilo obyvatelstvo, je třeba také využít pudovou a nevědomou součást mysli lidské bytosti. Hitler je příkladem za všechny.
Nelze vyvolat v lidech něco, co v nich není.
09. 05. 2014 | 08:03

aga napsal(a):

Jemnický

V zásadě souhlasím, jen poukazuji na to, že diskuze, alespoň na tomto foru, končí většinou u těch drátů a tanků, dál není žádoucí a politicko korektní. Je samozřejmě pohodlnější a dnes i bezpečnější zůstat u těch skladových seznamů - a všimněte si v diskuzi, jak se na jejich ocenění shodne většina, zatímco pokusy dostat se dál jsou ignorovány či zapuzovány.

Hlavním palivem válek jsou vlastnosti, které nám zde předvádí Urban v každém blogu, ale nejen protože se to specifikuje hůře než počet kopřivových uniforem, vládne o tom mlčení či mlžení.
09. 05. 2014 | 08:33

gaia napsal(a):

Z.B.

pro mne je psychicky náročné, že někde může učit děti neo převlečený za Zdeňka Broma.
Zatímco jedna strana získala jistý trh a odbytiště pro své výrobky, nastartoval se mu růst a zvýšilo HDP a z úroků žila ještě v 60. letech, druhá strana jen platila a všechno zůstalo rozbité na bojišti, včetně spálené země, učitel neo bude tvrdit, že strany nesly váhu stejně.
Když 2 dělají totéž, není to totéž, řekla by má babička, ale neobrom nepochopí.
09. 05. 2014 | 08:38

aga napsal(a):

ZB

Nejste schopen či ochoten pochopit, že někteří za "tíhu války" považují výhradně mrtvé lidi a spálenou zem, a ne kšeft, na kterém vydělaly soukromé firmy (a proto zřejmě tu válku vyvolaly). S někým takto emocionálně deficitním nemohu vést rozumnou diskuzi.
09. 05. 2014 | 08:40

gaia napsal(a):

aga

za Broma dnes píše neo, tak co byste po něm chtěl.

Navíc za nižší produktivitu sovětské ekonomiky také může moci nedostatek ekonomicky aktivních chlapů, který se vyrovnal tak nejdřív v 80. letech. 20 milionů mužů, kteří tleli na bojištích by toho dokázali udělat hodně a točit s koly ekonomiky. Nechci diskriminovat ženské, ale ty přeci mají i spoustu jiných úkolů a dřív se unaví.
09. 05. 2014 | 08:59

aga napsal(a):

PS Jemnický

"Nelze vyvolat v lidech něco, co v nich není."

To je podstatná poznámka. Proto jsem se zmiňoval o tom hluboko v nás zakořeněném vlastenectví. Je to ale latence, kterou je možno využít/zneužít v dobrém či zlém. A takoví jako Hitler nebo Urban brnkají na to zlé v nás (jak dalece vědí, co a pro koho činí, je jiná věc).
09. 05. 2014 | 09:05

aga napsal(a):

gaia

Souhlas. Rusko, a nakonec i Německo, byly promyšleně zneužity někým, kdo na tom za vodou a v bezpečí neskutečně vydělal. A krvaví bozi byli nakrmeni.
09. 05. 2014 | 09:06

Anastazie napsal(a):

Ad Zdeněk Brom

Nějak jsem vypadla z kontextu.
Většinu včerejšího dne jsem četla-a to pak do jisté míry ztrácím kontakt s realitou.

Ale snad-nevadí Vám,že Vám do toho kecá ženská?
S množstvím názorů souhlasím.
S přáním hezkého víkendu
Anastázie
P.S.Když čtu Vavrušku,uvědomuji si propojenost našich zemí s Německem.
Jen škoda,že třeba poslední Lucemburk musel zemřít na leukemii.
Ale v historii neexistuje kdyby.
Můj oblíbený rakouský židovský spisovatel Stefan Zweig o takových momentech vydal knihu Hvězdné hodiny lidstva /kde je např.teorie o dobytí Konstantinopole.
I když nevím,jaký byl původní název-dobytí Konstantinopole k hvězdným hodinám nepočítám.Mou nejoblíbenější knihou je Okouzlení z proměny.

P.S.1 Nemyslete si,že o Rusku,Ukrajině něco znám z osobní zkušenosti.
Dokonce ani se zájezdem jsem tam nebyla.
Jedno je jisté-je to zvláštní země,která x-krát padla na kolena a x-krát vstala.
Kvůli normalizaci jsem šla na přírodovědu-a teprve nyní vidím,jak mi to vyhovuje.
V chemii či matematice musíte umět zopakovat pokusy a dokázat,že levá strana rovnice se bude rovnat pravé.

U lidí-tedy společenských věd-nikdy nevíte.
09. 05. 2014 | 09:14

gabriela napsal(a):

Nekonečná bída rusofobijců má pokračování ...

Omlouvám se ruskému národu, hluboce se stydím za vrcholové rektální alpinisty světového policajta NATO a globální prostiitutky EU. Hluboce se stydím za loutkového prezidenta a válečného štváče Miloše Zemana, loutkového ministra zahraničí Zaorálka, loutkového ministra obrany Stropnického, loutkového předsedu vlády Sobotku a další velmi ubohé a vrcholně trapné exibicionistické loutky, které zapomněly na to, že kdyby nás Ruská armáda neosvobodila, nežily by ani ony, ani jejich děti. Česká republika by jednou provždy zmizela z mapy světa ...

Naše loutky Nového globálního fašistického bordelu, alias NWO, se zapomněly hluboce poklonit a poděkovat za osvobození Československa, při kterém padlo 140.000 vojáků Ruské armády a dalších bez mála 21.000.000 při osvobozování Evropy.

Ani bych se nedivila, kdyby začaly oslavovat Banderu i Hitlera jako hrdiny. Aspoň už vím, koho už v žádném případě nikdy nebudu volit.

http://www.novinky.cz/domaci/335691-zeman-a-dalsi-politici-si-pripomneli-vyroci-konce-valky.html
http://www.novinky.cz/domaci/335716-banket-na-ruske-ambasade-dorazi-komuniste-a-vaclav-klaus.html
09. 05. 2014 | 09:41

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Chcete tím napsat, že vojáci US army a dalším neumírali? Že neumírali námořníci, kteří dováželi do SSSR hmotnou pomoc?
09. 05. 2014 | 09:52

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Mohu Vás ujistit, že i já jsem zděšen tím, Vy jste učitelka.
09. 05. 2014 | 09:53

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Někteří prostě nejsou ochotni přehlédnout, že oslavovaný SSSR nesl podíl na rozpoutání války a podílel se na válečných zločinech - viz Katyň.

Mimochodem, tisíce vojáků SSSR postřílela vojska NKVD.
09. 05. 2014 | 09:59

Zdeněk Brom napsal(a):

gabriela:

Když už máte potřebu omluvy, pak nás osvobodila Rudá armáda a ne Ruská armáda. V Rudé armádě byla řada národností.
09. 05. 2014 | 10:09

pamětník napsal(a):

mb:
"řekněte to i komínům
aga není feminínum "

Zdejší je.
09. 05. 2014 | 10:51

Anastazie napsal(a):

Ad Zdeněk Brom

Píše opravdu místo Vás neo?
NEVÍM.
co se týče rusofilství-z každého národa lze si vybrat-či poukázat-na věci pozitivní a negativní:
Ad Rusko:snad EXISTUJÍ SPISOVATELÉ A HUDBA/BALET UŽ VŮBEC NE/-KDE JE SROVNATELNÁ KONKURENCE.
Ale řekněte Lev Tolstoj/ale i Puškon,Lermontov,Gogol,Dostojevskij,snad Alexandr Tolstoj/Petr veliký/,Šolochov,Jesenin,Solženicyn a autor dr.Živaga-a mne jde mráz po zádech.
Totéž v hudbě-jsem romantik,takže Italské capriccio je pro mne nepřekonatelné/a Labutí jezero/.Z jiné hudby Verdi či autor Carmen .

TGM kdysi napsal :Z Ruska si odvážím lásku k ruskému lidu a pohrdání jeho byrokracií.
Dle lidí,kteří SSSR navštívili,to platí dodnes.

Nenavštívila jsem Rusko-ale Litvu-bohužel jsme tam pustili dceru v rámci programu Erasmus.
Předtím jsem četla o tom,že si čistí boty více než Češi.
To není ctnost-ale nutnost-jak jsem poznala i na zablácených třídách v hlavním městě Vilniusu.
Navrch huj,vespod fuj/chodili dle nejnovější západní mody,ale na vydláždění silnic a pravidelnou MHD jim nezbylo/-bohužel ani za zabezpečení bytů a např.měkké přikrývky
/měli jen tvrdou plsť,tak jsem tam dceři vezla Larissu/.
Jediný,kdo se lidsky choval k maďarskému ohaři,byli tamní Rusové /řidič autobusu na Klajpedu a správkyně turistického centra na písečné kose/byli jsme tam na přelomu října a listopadu/.
A manželovi ukradli auto l.noc po příjezdu /byla to jeho 2.cesta do Litvy.

Když jsem se ptala Litevce,kdy byla nejvíce ohrožena existence jeho národa-odpověděl-
ZA POLSKO_LITEVSKÉ UNIE / a to byl prosím věřící římský katolík/

Vy už nejste generace postižená láskou k Vinnetouovi /když ho zastřelili,probrečela jsem 2 hodiny.

Ale byla tam jedna LACINÁ MYŠLENKA-Old Shatterhand neměl rád žádný národ,ale dobré lidi v každém národě.
09. 05. 2014 | 10:53

gabriela napsal(a):

Zdeněk Brom

Sorry, byla to samozřejmě Rudá armáda. Co to ale mění na podstatě ? Vůbec nic ...

Když uvážíme, že obrovskou řadu těch vůbec nejlepších generálů a důstojníků RA, ale i obyčejných vojáků a přeživších zajatců, kteří se po neskutečných mukách v zajateckých táborech vraceli domů, nechala Stalinovo-Kaganova NKVD odstřelit, či poslat "za odměnu" do gulagu za jejich často velmi hrdinské boje a za jejich nesporné a veliké zásluhy na vítězství ve 2. světové válce, tak snad o to více bychom měli být hrdinům a více jak 21 miliónů umučeným a padlým RA vděční.

Měly snad jiné státy takové obrovské ztráty a oběti na životech, aby si přisuzovaly nárok na největší zásluhy na vítězství nad Hitlerem? Obávám se, že ani zdaleka ne ...

Naše státnické loutky vděčné nejsou. Znovu opakuji, že se za ně stydím. A vřele a ze strdce děkuji Rudé armádě a potažmo ruskému národu za osvobození. Mimochodem Rusů byla totiž v RA většina už jen z toho prostého důvodu, že to byl národ v bývalé SSSR zdaleka nejpočetnější. Zřejmě proto jsem se spleta ...
09. 05. 2014 | 10:55

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
" Počátku války, kdy SSSR byl spojencem nacionálně socialistického Německa, které materiálně podporoval, blahopřál mu k dobytí Francie atd., jsme se dotknuli jen krátce, ale pro některé to bylo příliš psychicky náročné. "
Z Vaší selektivní interpretace počátku války nějak vypadlo spojenectví Francie a Velké Británie s Německem stvrzené v 1938 v Mnichově, které k válce položilo základ. Komplexnější pohled by zřejmě byl pro Vás psychicky náročný.
09. 05. 2014 | 10:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Anastazie:

Nepíše za mě nikdo.

K Rusku a jeho obyčejným lidem mám vřelý vztah. Napsal jsem o tom i blog. Se slovy TGM plně souhlasím.
09. 05. 2014 | 10:58

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"tisíce vojáků SSSR postřílela vojska NKVD"
Zdroj?
09. 05. 2014 | 11:00

gabriela napsal(a):

Zdeněk Brom

Sám sebe popíráte, to je smutné. Co způsobilo takový náhlý obrat o 180 stupňů? ...

Cituji váš dřívější příspěvek ...
Zdeněk Brom napsal(a):
TomášL:

No a co? Ať si Urban píše, co chce.

Když přijedu do Milevska, kde jsem se narodil, tak tam celkem logicky položím kytku k pomníku RA.
09. 05. 2014 | 11:02

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Zde je text té dohody:

http://military.cz/opevneni/mnichov.html

Vypište mi, prosím, kde je tam klausule o spojenectví. Děkuji.
09. 05. 2014 | 11:02

Zdeněk Brom napsal(a):

gabriela:

Jaký obrat? Jenom Vás upozorňuji, že RA je Rudá armáda a ne Ruská armáda.

O slušnosti ke VŠEM osvoboditelům píši neustále.
09. 05. 2014 | 11:05

Anastazie napsal(a):

Ad Zdeněk Brom

Děkuji za odpověď.
Předešlá "tiráda" Vás možná měla k tomu vyprovokovat.
Neboť člověka přestane bavit slyšet stále ozvěnu,která s Vámi souhlasí.
Nový pohled získáte jen v kultivované diskusi/za což šplhounsky děkuji p.Stejskalovi-
zabloudila jsem na stránky i Dnes /.
09. 05. 2014 | 11:06

gabriela napsal(a):

pamětník

Zdroj: Alexandr Solženicyn - Soustroví gulag ...
09. 05. 2014 | 11:07

gabriela napsal(a):

opravuji

Vřele a ze srdce děkuji Rudé armádě a potažmo ruskému národu za osvobození ...
09. 05. 2014 | 11:12

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
To opravdu myslíte vážně??!
Božebože.
09. 05. 2014 | 11:13

pamětník napsal(a):

gabriela:
Nemá valného smyslu se stydět za kohokoliv, nehledě na logiku. Naši politici se nijak neliší co do intelektuální a morální výbavy od politiků jiných. Jejich morální pružnost a poddajnost je daní z politické činnosti, kterou vykonávají. Copak by eticky integrovaná osobnost se nechala šmírovat svým blízkým spojencem bez příslušné účinné reakce?
09. 05. 2014 | 11:13

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Vypište mi, prosím, kde je tam klausule o spojenectví"
Až po Vás, pane učiteli.
Vypište mi, prosím, kde je klausule o spojenectví mezi Německem a SSSR. Děkuji.
09. 05. 2014 | 11:17

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

mb:
"řekněte to i komínům
aga není feminínum "

Zdejší je.
09. 05. 2014 | 10:51

pamětníku jste zase vedle jak ta jedle ( jako obvykle, ale vy to tak máte rád...

srovnej: Diskusi jsem četl celou ... A jak jsem řekl ....

njn, stane se ...
09. 05. 2014 | 11:19

mb napsal(a):

aga napsal: To je podstatná poznámka. Proto jsem se zmiňoval o tom hluboko v nás zakořeněném vlastenectví. Je to ale latence, kterou je možno využít/zneužít v dobrém či zlém. A takoví jako Hitler nebo Urban brnkají na to zlé v nás (jak dalece vědí, co a pro koho činí, je jiná věc).

... nesouhlasím, čtete Urbana špatně, nesprávně či svévolně ...

ten kdo brnká na latentní hluboce uložené vlastenectví je Václav Klaus, dělá tak od počátku ( v současnosti je ve shodě s Putinem ... asi jako byli konzervativní členové ksč ve shodě s Brežněvem) .... naopak Urban je od počátku k Václavu Klausovi v opozici ...

... hezký den ...
09. 05. 2014 | 11:26

Anastazie napsal(a):

Ad gabriela

neznám vás-možná jste tu nová /i já jsem začínala pře 2-3lety/.
Bohužel,asi to bude pravda.
Řada obyčejných občanů sovětského Ruska nechtěla padnout /netušili,že zajetí 6O % z nich způsobí horší smrt než smrt v boji/z 3,5 milionu sovětských zajatců zemřelo více než 2 miliony/nebo kolem 2 milionů 3OO tisíc /jenom???/.

Můj dědeček z italské fronty na Piavě říkal/samozřejmě v 1.světové/,že před útokem dali vojákům rum-a oni pak šli,ani se řádně nekryli...

Dědeček byl naštěstí abstinent-a tak se dostal do italského zajetí /a vlivem Masaryka do
italských legií/

Ale k věci-totální válka je boj o přežití-a tam se na lidskost ohledy neberou.
NKVD střílela zběhy,ba dokonce lidem,kteří se dají zajmout /netušili,do jakého pekla by šli/-vyhrožovala deportací jejich rodin do pracovních táborů.

Jistěže převyšovala -především u Rusů-ta zvláštní láska k vlasti-a protože nevěděli,že teoreticky mají válku prohranou,bojovali do sebezničení-až zničili Němce.

To je ten lidský faktor,který se nevejde do kupeckých počtů.

Ostatně-stejně probíhaly výboje Petra Velikého proti Švédsku a budování Petrohradu.

Je zbytečné popírat metody NKVD-neboť v mých očích tím více vyniknou stateční ruští vojáci.
Jen represí,bez lásky k vlasti-by k vítězství možná těžko došlo.

P.S.Srovnejte válku Jihu proti Severu v USA-ta též nebyla vedena gentlemansky/proto i ten strašný počet padlých na tehdejší dobu-160 tisíc.
Nevím,který z amerických politiků poznamenal,že vykoupení všech jižanských otroků by
přišlo USA levněji./
09. 05. 2014 | 11:29

mb napsal(a):

Vy už nejste generace postižená láskou k Vinnetouovi /když ho zastřelili,probrečela jsem 2 hodiny.

... to je sakra málo ...
09. 05. 2014 | 11:31

mb napsal(a):

Vy už nejste generace postižená láskou k Vinnetouovi /když ho zastřelili,probrečela jsem 2 hodiny.

... to je sakra málo ...
09. 05. 2014 | 11:32

Anastazie napsal(a):

Ad mb

Možná ve srovnání s Vámi-kolik hodin jste probrečel Vy?
09. 05. 2014 | 11:33

mb napsal(a):

se pametniku zas motáte ( motáme ) v kruhu ...

... Vypište mi, prosím, kde je klausule o spojenectví mezi Německem a SSSR. Děkuji.

... pakt M-R ...
09. 05. 2014 | 11:35

mb napsal(a):

(( minimálně dvě a půl ... ))
09. 05. 2014 | 11:35

Anastazie napsal(a):

ad mb
Tak to vedete/mně v té době bylo 14 let/-kolik Vám?
09. 05. 2014 | 11:37

Gustáv Kočí napsal(a):

Historie je plná podobných událostí:
fašistická země (Ukrajina), se nechá bez většího odporu okupovat demokratickým státem (Rusko).

Já vám to prostě žeru.
09. 05. 2014 | 11:45

Anastazie napsal(a):

Ad pan Stejskal

Omlouvám se za svůj výbuch -na zcela nevinném blogu /o historii pražských továren/..

Asi jsem pohrdala sama sebou-že uhýbám vyjádření:
/1/není tu TGM,ba dokonce ani Beneš-na rozdíl od "rádoby "knížete/kníže se bez oprávněníNECHÁ TITULOVAT KNÍŽE.Vzpomínám si na prohlídku Sychrova,kde průvodkyni přivedla do rozpaků zřemě profesorka dějepisu //mně připomínala tu naší :
může nechat titulovat jen člověk bez vlastního sebevědomí/

Králem být nemohu,vévodou být nechci--"ROHAN JSEM "
TAK TOHO KnížA SCHOPEN NEBYL.
ad 2 /
vlastně už jsem zapomněla-čeho se spor týkal-na rozdíl od placených pisálků já si v sobě musela udělat názor,za kterým bych mohla stát.
09. 05. 2014 | 11:54

Anastazie napsal(a):

Pane Stejskale,
Já nevím,kdo jste Vy.

Já vím,kdo jsem já/bohužel hloupá neplacená bloggerka/.-či spíše přispěvatelka do diskuse.

Víte,vy si můžete o sobě nalhávat,co chcete.
Jednou,až Vaše děti dospějí-tak Vám přidělí místo v Dantově BOŽSKÉ KOMEDII..

p.s.v MÝCH PŘÍSPĚVCÍCH Z KNIHY P.ROBERTSE NEBYLY ŽÁDNÉ VULGARISMY
09. 05. 2014 | 12:17

mb napsal(a):

to A ... lhal jsem, matko, ve skutečnosti jste mne v délce pláče předčila, chtěl jsem vás jen tak popíchnout ... zdravím Vás ...
09. 05. 2014 | 12:26

gaia napsal(a):

Co by za to dneska krachující Bauhaus dal, mít takové objednávky, jak tu vylíčil JdM. Byl by za vodou.
Ale najdou se i tací, co by to interpretovali jako oběť.
09. 05. 2014 | 12:44

gabriela napsal(a):

pamětník napsal(a):
Nemá valného smyslu se stydět za kohokoliv ...
.....................................................................................................
Obávám se, že ano, protože tito odporně bezpáteřní a ohební plži, mlži, hlavonožci, zvoucí se politici, či dokonce politická "elita", která je ovšem ve skutečnosti a v reálu morální spodina a odpad společnosti, nás reprezentuje navenek jako stát, ať se nám to líbí nebo ne.
09. 05. 2014 | 12:45

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Klidně:

Cituji:

"Článek III
Vlády obou Vysokých smluvních stran budou v budoucnosti udržovat stálý vzájemný kontakt za účelem konzultace, umožňující výměnu informací o problémech týkajících se společných zájmů.."

Uveďte tedy prosím, kde je v Mnichovské dohodě plánován stálý vzájemný kontak.

Cituji: "lánek IV
Žádná z vysokých smluvních stran se nezúčastní jakéhokoliv spolčování sil, jež by přímo, či nepřímo bylo namířeno proti druhé straně."
Uveďte tedy prosím, kde je v Mnichovské dohodě nějak vymezeno další spolčování účastníků dohody.
Cituji: ". V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k baltským státům (k Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě) bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR. V této souvislosti obě strany uznávají zájem Litvy na území Vilna.."

Uveďte tedy prosím, jaká území získala Francie a jaké Anglie z Minichovské dohody.

Cituji: "Otázka, zda zájem obou stran bude vyžadovat udržení nezávislého polského státu a jakými hranicemi má být tento stát vymezen, bude moci být definitivně vyřešena teprve v průběhu dalšího politického vývoje."

Porovnejte prosím s vymezením samostatnosti ČSR v Mnichovské dohodě.

Cituji: "3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila sovětská strana svůj zájem na Besarábii. Německá strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem o tyto oblasti."

Uveďte tedy prosím, jaká další území, mimo ČSR, řeší Mnichovská dohoda.

Cituji: "4. Tento protokol budou obě strany považovat za přísně tajný."

Srovnejte, proč Mnichovská dohoda neměla žádný tajný dodatek a smlouva mezi SSSR a nacionálně socialistickým Německem ano.

Děkuji.
09. 05. 2014 | 12:48

gabriela napsal(a):

Anastaziej

OK, jsem v souznění. Pokud jste nečetla Solženicynův Gulag, určitě tak učiňte, jsou tam vzácné svědecké výpovědi, které mluví za vše.

Nejsem tu extra nová, ale času na takovéto kratochvíle mi mnoho nezbývá. Nemám hlavně čas na reakce, tak se raději diskuzím vyhýbám. Chodím sem velmi zřídka a jedině na témata, která by nikoho neměla zanechat lhostejným...
09. 05. 2014 | 12:57

gabriela napsal(a):

Anastazie

Omouvám se za překlep ve vašem nicku ;-) ....
09. 05. 2014 | 13:00

mb napsal(a):

voe ZB s pametnikem nema cenu diskutovat hele ... to je ztracená varta hele ... ale když vás to baví ... :-))

hezký den ...
09. 05. 2014 | 13:00

pamětník napsal(a):

mb:
Vedle jste Vy, nestojíte mi však za to, abych Vám to vyvracel.
Soudný člověk ví, že ne vždy jeden je tím, za co se vydává.
09. 05. 2014 | 13:01

Zdeněk Brom napsal(a):

gabriela 09. 05. 2014 | 10:55:

Tady se shodneme.
09. 05. 2014 | 13:03

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Ani jeden z Vámi citovaných článků nedokazuje spojenectví mezi Německem a SSSR, jde pouze o smluvní vymezení zájmů. SSSR byl do této vyjednávací pozice vmanévrován Mnichovskou dohodou.
09. 05. 2014 | 13:13

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Porovnejte prosím s vymezením samostatnosti ČSR v Mnichovské dohodě.

Cituji: "3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila sovětská strana svůj zájem na Besarábii. Německá strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem o tyto oblasti."

Uveďte tedy prosím, jaká další území, mimo ČSR, řeší Mnichovská dohoda.

Cituji: "4. Tento protokol budou obě strany považovat za přísně tajný."

Srovnejte, proč Mnichovská dohoda neměla žádný tajný dodatek a smlouva mezi SSSR a nacionálně socialistickým Německem ano.

Děkuji. "

To si snad děláte p*del! Takové nesmysly normální člověk nemůže myslet vážně! Prý jaká další území mimo ČSR, tajnost protokolu - to má dosvědčovat, že jde o spojeneckou smlouvu??!
Pokud pakt R-M považujete za spojenectví, potom i Mnichovská dohoda byla spojenectvím západních států a Německa na úkor ČSR. To byla podstata mé námitky, kterou se Vám samozřejmě nepodařilo vyvrátit.
09. 05. 2014 | 13:23

mb napsal(a):

... pametniku, když o sobě aga píše: řekl jsem, četl jsem ... tak přece není žena, ne ?

ale když mi nechcete vyvracet, že aga je mužem, tak tak nečiňte ...

... příjemný den ...
09. 05. 2014 | 13:25

pamětník napsal(a):

gabriela:
" tito odporně bezpáteřní a ohební plži, mlži, hlavonožci, zvoucí se politici, či dokonce politická "elita", která je ovšem ve skutečnosti a v reálu morální spodina a odpad společnosti, nás reprezentuje navenek jako stát, ať se nám to líbí nebo ne"
To je podstatná vlastnost systému současné ´demokracie´. Nemíním se za to trestat.
09. 05. 2014 | 13:27

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Podobné vykrucování jsem očekával. Nezklamal jste.

Prostě neznáte rozdíl mezi slovy spojenectví a dohoda. Podle Vás je tedy každý, kdo podepíše např. kupní smlouvu, spojenec.

Že se Vám do toho srovná nechce, chápu. Křečovitý pokus o zachování míru na úkor jedné země, je totiž něco zcela jiného, než plánovaná agrese vůči sousednímu státu.

Bože,bože,bože....
09. 05. 2014 | 13:30

pamětník napsal(a):

mb:
aga ženou je, víckrát to zde sdělila, používá však masculinum.
Nejsem to jenom já, kdo to ví.
09. 05. 2014 | 13:30

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Mám trénink ze školy. Tam toho někteří žáci také nakecají. A mnozí tomu také věří.
09. 05. 2014 | 13:31

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Podle Vás je tedy každý, kdo podepíše např. kupní smlouvu, spojenec."
Je to přesně naopak, podle Vás. Vy přece tvrdíte, že pakt R-M byl spojenectvím, ne já.
09. 05. 2014 | 13:32

pamětník napsal(a):

09. 05. 2014 | 07:58
09. 05. 2014 | 13:36

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Podle Vás je tedy každý, kdo podepíše např. kupní smlouvu, spojenec."
Je to přesně naopak, podle Vás. Vy přece tvrdíte, že pakt R-M byl spojenectvím, ne já.
09. 05. 2014 | 13:32

... tak určitě to byli spojenci ve věci rozdělení polska ... ( spojili se spolu proti polsku )

... njn ...
09. 05. 2014 | 13:38

mb napsal(a):

kupní smlouva na polsko ... hezké ...
09. 05. 2014 | 13:38

pamětník napsal(a):

mb:
"voe ZB s pametnikem nema cenu diskutovat hele ... to je ztracená varta hele ... ale když vás to baví ... :-))"

:)))))))))))))

hezký den ...
09. 05. 2014 | 13:40

skeptický napsal(a):

Tak jsem se tu dočetl,že v diagnose učenec idiot byla nějakým osvíceným psychiatrem prosazena změna na syndrom učence.Maminka bude mít radost.Funkční autista badatel,absolvent hebefrenické fakulty,to všechno nemělo šťávu.
Barového povaleče někde zbili,rána do hlavy,a ejhle,genius.Mně na hlavu jenom šlápla kráva,a taky to fungovalo,výsledek skvost.
To zbití by si měli vyzkoušet i místní kavárenští povaleči.
Jdu bádat.
Prostě Putin chce světovou válku a basta.Taky ji dostane.
09. 05. 2014 | 13:42

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Jenže pakt M-R není jednorázová "kupní" smlouva, to je dohoda na dlouhodobé spolupráci, dělení moci.....to už je spojenectví na společném díle.
09. 05. 2014 | 13:42

pamětník napsal(a):

mb:
"Podle Vás je tedy každý, kdo podepíše např. kupní smlouvu, spojenec."

:)))))))))))

Hošové, pro příště, než se pustíte do diskuze, si ten mišmaš v hlavách napřed srovnejte.
09. 05. 2014 | 13:42

Anastazie napsal(a):

Ad Gabriela

Zrovna souostroví Gulag se mi do rukou nedostalo-musím přiznat
Ale už v r.68-9 jsem četla tehdy oficiálně vydaný Jeden den Ivana Děnisoviče.

Otázka:
Myslíte si,že všechny Němce máme soudit podle toho,co spáchali na území
bývalého Československa /resp.nynější České republiky?

Víte,já ne.
A podle stejného měřítka nechci soudit ani obyvatele Ruska /i když kromě popsané Litvy jsem s obyčejnými Rusy kontakt neměla to byloAaSI NA JINÉM BLOGU-NIKOMU SVOJI AKTIVITU NEVYKAZUJI-TO JSEM NAIVNÍ A HLOUPÁ-
věřit v to,že lidé mluví pravdu:

Ano/
1/pokud tyto blogy slouží k tomu,aby se konfrontovaly názory/
.2/ ne,pokud jsou lidé finančně podporováni /na živobytí by si tím asi těžko někdo vydělal-
za zastávání určitých názorů.

Ad pan Stejskal
1/já se nebojím smrti-ale umírání se bojím.-a to strašně/chtěla bych letální dávku morfia v infusi/
2/nikdo z mé rodiny-muž,děti,vnoučata-nemůže za mé názory-dokonce mne za ně odsuzují /dcera /

Máte charakter,pane Stejskale?
Tak zahynu při dopravní nehodě.
Že jiní píší ostřeji než já?

Pamatujete na Čapka-nejdříve ukřižují toho uprostřed./hnusná přehánějící hysterie-jak mohu být tak hloupá a nechat za sebou stopy?

Určitě proto,že na jiný než na slovní souboj nemám síly.Jsem slabá.
09. 05. 2014 | 13:44

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:

Podobné vykrucování jsem očekával. Nezklamal jste.

Prostě neznáte rozdíl mezi slovy spojenectví a dohoda. Podle Vás je tedy každý, kdo podepíše např. kupní smlouvu, spojenec.

Že se Vám do toho srovná nechce, chápu. Křečovitý pokus o zachování míru na úkor jedné země, je totiž něco zcela jiného, než plánovaná agrese vůči sousednímu státu.

Bože,bože,bože....

:))))))))))))))))

Jdu na kafe.
Nashle někdy v další plodné diskuzi.
09. 05. 2014 | 13:47

mb napsal(a):

Hošové, pro příště, než se pustíte do diskuze, si ten mišmaš v hlavách napřed srovnejte.

... vyjmi nejdřív břevna z oka svého a pak se starej o třísku v očích bližních svých ...

... příjemný den ...
09. 05. 2014 | 13:54

gabriela napsal(a):

skeptický napsal(a):
Pořád se to záměrně mate.

Komunismus nevymysleli Rusové,revoluci neprovedli Rusové,bolševici nebyli Rusové,vyvražďování Rusů nedělali Rusové,NKVD nebyli Rusové, vedení jakbysmet.
A 800 instruovaných rusky mluvících emigré komisařů tam poslali z Amériky.
Rusové tam byli otroci.Takže císaři císařovo.
Prostě si to chtějí zopakovat.
..............................................................................................................................................
EXCELENTNÍ !

Díky, skeptický. Vaše a Pepovy příspěvky vždy mile potěší.

Je mi do toho pravda h.vínko, ale půjdete vůbec někoho volit do Brusele?
Já jen, že v předvolebních průzkumech se přes 5% dostávají strany a hnutí pro hodně euroskeptické duše nevolitelné.Osobně to dám superskeptické straně, která se momentálně těší 0,5% důvěře ... Máte to podobně ? ....
Škoda, že tu nekandiduje Farage, má tah na branku ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=_TsTkSTH7K0&list=PLA8E86FFAEB4B48EA
09. 05. 2014 | 14:50

gabriela napsal(a):

Anastazie

Nerada se pouštím do reakcí, už jsem vás varovala ;-) Odpovědět jednoduše ANO/NE
neumím, sorry ...
09. 05. 2014 | 15:06

Anastazie napsal(a):

Ad Gabriela

tak zrovna nyní mám velikááánskou chutˇna reakci.
tak prosím-jestliže vyzvání k souboji nevyzvete,jste t vor bez odvahy.
09. 05. 2014 | 15:11

Anastazie napsal(a):

aD GABRIELA

jENOM MARNĚ HLEDÁM/ČASOVĚ/V KTERÉM PŘÍSPĚVKU JSTE VY MNE KONKRÉTNĚ
VAROVALA...
uDEJTE TO PROSÍM-JMENOVITĚ NA MNE-JIANK PŘEDPOKLÁDÁM,ŽE LEŽ JE VAŠÍ PRVNÍ ZBRANÍ...
09. 05. 2014 | 15:16

skeptický napsal(a):

Gabriela

Lásko,

Jak už jsem jednou psal,jako nesvéprávný volit nechodím,i kdybych chtěl,jako že nechci.To je mrkev na klacku pro naivní.V nejhorším tu máme ministerstva a soudy,které při sčítání hlasů dokážou zázraky.

Ven mne pouštějí jen samotného,protože dělám ostudu kudy chodím,pokřikuju na lidi a dávám se do řeči s cizími lidmi.Stejně moc nevycházím.

Evropa je báječná věc,jen kdybych věděl komu patří.

Já jsem takovej Pepánek Dobrota,kam ho posadíš,tam ho najdeš.Z chytrosti mne niky nikdo nepodezíral,když nezlobím,dostanu v neděli housku.Dokud mám kafe a co kouřit,nikoho nepotřebuju.

V předkremačním věku, stav se tím,čemu se odborně říká výkalník,si krátím čas bádáním jak věda tápe,a v současnosti koketuji s myšlénkou vrhnout se do víru vášně a prokouřit svoje životní úspory uložené stranou na kremaci,antož jsou tu silné vyhlídky ,že bude zadarmo.
09. 05. 2014 | 15:17

pamětník napsal(a):

mb:
"vyjmi nejdřív břevna z oka svého a pak se starej o třísku v očích bližních svých ..."
To byste si měl vtlouci do hlavy, Vy svým zdejším přištěkáváním neděláte nic jiného.
Vaše obhajoba Urbanových lží, ke které jsem Vás dokopal, byl Váš výjimečný heroický výkon, bohužel na úrovni žáka šesté třídy ZŠ. Inu s čím kdo zachází....
09. 05. 2014 | 15:21

Gustáv Kočí napsal(a):

Pan Stejskal promine:

Otázka:
Co je to "jebem svět"?

Odpověď:
Moskevský festival dokumentárních filmů s občansko-právní tématikou.
09. 05. 2014 | 15:34

mb napsal(a):

pamětníku, já to mám do hlavy relativně vryto ...

jaké lži, prosím ?

uveďte konkrétně, co se vám na urbanovu článku nelíbí a ( či ) co konkrétně pokládáte za lež ...

k ničemu jste mne nedokopal ( můžete taky napsat zkopal ) ...

rozhodl jsem se dobrovolně ... chtěl jsem vám udělat radost a měl jsem čas ...

heroický výkon na úrovni 6. třídy zš :-))

to není špatné, přihlédnete li k tomu, že jeden z vyzkumu řikal že člověk má nejrozvinutější mozek + - okolo 15 roku ... :-))

a když vás tak pamětníku čtu, tak se ten výzkum patrně nemýlí ...

příjemný den ...
09. 05. 2014 | 15:37

Anastazie napsal(a):

Ad Gabriela

Už je 15.30.
Svou výzvu jsi mi adresovala v 15.14.
I kdybys mi teď něco napsala,je jasné,že to nejsou Tvoje sloval-
Byli 3 archandělé-Gabriel,Michael a ten třetí.

Nemám ráda opisované anděle.
Pro mne je to hra,pro vás prachy.
Doufám,že prohrajete- jenomžče- cok-dyž máte podplaCENÉHO SOUDCE.
dEJTE MI POKOJ,JÁ KVŮLI vÁM NEBUDU PODROBNĚ STUDOVAT STARÝ ZÁKON>

oVŠEM-POKUD JMÉNO bOŽÍ BERETE Nadarmo,ať bůh vás zA TO UPOZORNÍ NA SVOU EXISTENCI.

jEMI LÍTO ŠPATNÝCH VELKÝCH PÍSEM.

vÍCE JE MI LÍTO HŘÍŠNÉHO VZÝVÁNÍ bOHA.
09. 05. 2014 | 15:42

gaia napsal(a):

Á už mám otázku pro Šteffla do SCIO testů pro pokusy na dětech

Jaký je rozdíl mezi slovy spojenectví a dohoda
A co byla minulá čtyřkolka v parlamentu?9
09. 05. 2014 | 15:57

gaia napsal(a):

Musí to být hrozné, učit dějepis, takovou pavědu,která se musí ve střední Evropě co 20 let přepisovat. Pak už chudák ani neví, kdo dostal za 2. světové lopatkou mezi kulky nebo kulkou mezi lopatky.
Naštěstí Lomonosov ani Mendělejev se zatajovat nemusí.
09. 05. 2014 | 16:08

gabriela napsal(a):

Anastazie
Zde je to "varování" Nepochopila jste nadsázku.
09. 05. 2014 | 12:57
Nejsem tu extra nová, ale času na takovéto kratochvíle mi mnoho nezbývá.
Nemám hlavně čas na reakce, tak se raději diskuzím vyhýbám.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Neodpověděla jsem, protože vlastně nevím, na co jste se to vlastně ptala. Na to, že by blogeři neměli být placení ať už od aktuálně nebo odjinud? Tak v tom případě samozřejmě, že by neměli být placení, protože se jedná o presstituci. Spokojena? ...
..............................................................................................................................................
Ano/
1/pokud tyto blogy slouží k tomu,aby se konfrontovaly názory/
.2/ ne,pokud jsou lidé finančně podporováni /na živobytí by si tím asi těžko někdo vydělal-
za zastávání určitých názorů.
09. 05. 2014 | 16:17

gabriela napsal(a):

skeptický

Buďte v klidu, i když tělo trošku pokulhává, duše nestárne, a vaše obzvlášť ne ;-) Pálí vám to jako za mlada. Vy tu určitě budete se svým mladistvým duchem strašit ještě hodně dlouho. Typuji tak minimálně do 100 let. Jestli vás to potěší, tak až se vaše duše po té minimálně stovce let v hmotném uvěznění odvtělí, budete vypadat na dvacet. Tak vypadá každá duše, která si namířila do nebe. Janovidné děti o tom ví své. Je to tutovka !
09. 05. 2014 | 16:39

SergioL. napsal(a):

...tak, považuju za velkou škodu, že generál Patton při osvobozování Evropy musel svoje tažení ukončit na demarkační linii...je to opravdu velká škoda, že společně s náckama a fašounama všeho druhu z Evropy nevytlačil celou slavnou CA směrem někam k Moskvě. Dvě až tři generace českýho národa mohly bejt ušetřený experimentu zvanýho "cesta ke komunismu tam a zase zpátky", mohly sme zůstat standartní "imperialistickou" evropskou demokracií, kde se střídají pravice s levicí na bázi konkurenčního politického prostředí a hlavně sme mohli zůstat ušetřený "literární tvorby" místní pátý ruský kolony, vysvětlující svý postoje z pozice marxleninských premis a teorém...viz. názory nade mnou...

Pan Urban jistě podává vyčerpávající příspěvek, s jednou věcí s ním však hrubě nesouhlasím...a to když tvrdí, že "případ" českého rusofilství, je iracionální...řekněme že se dá souhlasit s tím, že iracinální a emotivní je české rusofilství až jako lidová ozvěna (druhá a třetí linie), jako projev českého furiantství, reakcionářství, kýče příp. jako nostalgie, kdy se "obyčejný český lidiček" nemusí v době socialismu o nic moc starat a vše za něj vykoná stát, vláda a Strana...
Ale pan Urban zcela a úplně opomíjí "první linii", tvůrce tzv. českého rusofilství a těmi jsou v 21. století v zemích Koruny české, obchodní a ekonomické zájmy zastupované již správně řečeno současnými českými stalinisty...a potom ještě stalinisty působícími na pravé a extrémně pravé části našeho politického spektra. Možná ještě dlužno podotknout, že se jedná o historické obchodní a ekonomické zájmy...a na nich není iracionální naprosto nic.
Odmítám uvěřit tomu, že kdokoliv, kdo dnes v Čechách podporuje Putina, to dělá z nějakých jiných důvodů, než ze zištnejch. Nevěřím, že motivací odklonu od způsobu života v civilizovaným světě (kterej pro mě stále reprezentuje západní Evropa), jsou jakési národní zájmy reprezentované "obroublým" nacionalismem. Tzv. "národní" zájmy jsou dnes klackem v ruce těch, kteří se bojí, že přijdou o nějaké výhody...nejpravděpodobněji finanční.
Nebo snad má dnes někdo pocit, že nebude moct mluvit česky...nebo bude nucenej číst Němcovou nebo Palackýho v němčině? No to asi ne...tak co to je ten českej zájem...? By si Češi měli velmi rychle uvědomit, že národní obrození proběhlo cca před 150-ti lety...a pokud na něj zapoměli, tak hold ve škole nedávali pozor. Ale za to nemůžou ani amíci, ani frantíci a ani ve finále ti dnešní němci ne. A to že je současná česká společnost indoktrinovaná 40-ti letou bolševickou výchovou, bolševickým pohledem na dějiny...tak to je možná už věc vážnější a evidentně je vidět, že ani dvě a ani tři generace ještě nestačej k tomu, aby se misky pomyslnejch vah pohledu na historii ustálily. Mimo jiný i proto si myslím, že se tenkrát měl Patton na toho "Ika" vykašlat a pokračovat dál na východ...
09. 05. 2014 | 16:46

CAREVIČ napsal(a):

Proč USA bojovalo proti fašistickému Německu , když opět buduje pod spojeným Německem protiruskou třetí Evropskou říši ,tedy Rusku které zčásti snad asi vyhrálo 2. svět. válku a položilo miliony životů za svobodu, slavicí v současné době a toto právo mají všude, kde mají padlé?
Převzatá světovládní politika USA a Izraele s poklonkováním západního pruhu Evropy by nepotěšila prezidenta Rooswelta o mezinárodních právech států , které zvítězily ve 2. světové válce a porušení dohod o zónách a rozsahu vojenských sil i funkce v Ústavě OSN vedoucí k zastrašování zbylé Ruské armády na svém území , které nemají právo účastnit se oslav v Evropských zemích, přestože jsou vítěznou mocností této strašné války.
Porušením této konference je dáno vstupem vojsk NATO a USA do Polska a Rumunska a přípravou na vstup do Ukrajiny se záměrem vstoupit na zónu danou pro Sověty(historicky porušenou už od perestrojky Gorbačeva - zed i zóna rozdělení dosud nebyla mezinárodním právem zrušena a také se využívá v politice proti Rusku) ,a to tedy všemi státy bývalého SSSSR.
Jaltská konference přeci byla (na Krymu 4. - 11- února 1945) se Stalinem o poválečném uspořádání a rozdělení Německa na zony, o válečných zločincích , že mají být postaveni před soud, a také o Ústavě OSN k protiválečnému snažení států.Kdo dnes postaví válečné zločince před soud, proč se nekoná opět nějaká Jaltská konference o změně uspořádání v Evropě a tedy o snahách Německa a USA?
Pokud platí Mnichovská dohoda třeba u našich mezinárodních smluv a ta je starší, tak táto dohoda z 4. - 11. února 1945 , kde Rooswelt, Stalin a Churchil rozdělily uspořádání po válce v Evropě , aby se zabránilo vytvoření vojsk spojené ze světovládními cíly (jako byl Hitler), je to dáno Ústavou OSN.
Proč svádí z Ruskem zpravodajskou hru nepravd a lží, které se ted ukazují jako už před půlrokem naznačený scénář teroristickým protinárodním ústrkem fašistického Hitlera z roku 1940 (poukázáno ve spojení s Majdanem) A TO RUSOVÉ JSOU NA SVÉM ÚZEMÍ I TEDY Z'ONĚ.? Snad si nemyslí, že zničí Rusko vykrvácení sankcemi , nebo zlomí občany nebojovat o svoji svobodu,
Nejde o jednotnou Ukrajinu , protože se jedná o jednotnou Evropu bez zón, a to je proti Konferenci na Jaltě. Hlavně po 2 světové válce jde o to , aby se nevraždily občani a to cizími vojáky(ospravedlnění Národní gardou).
Kyjevská vláda jen slepě zasahuje neskutečně odporným způsobem proti vlastním občanům a tedy by měla být za zločinnost na cizím území (není to Kyjev a občani těctho regionů) vzata k soudnímu přelíčení o válečných zločinech (Turkevyč, Jucenkovyč.Timošenková - Vlast a další nezvoleni parlamentními volbami)
NATO tímto způsobem harašené zbraněmi jen dokazuje , že nemá oprávnění existovat, protože nemá úhlavního nepřítele a neustále se vyhledávají šarvátky, aby dokazovali svoji nutnost existence.
Varšavská smlouva je přeci taky zrušena mírumilovnými občany.
Toto TEDY jen v rámci OSN a Rady bezpečnosti a vůbec ne OBSE a NATO, se můžou zúčastnit jednání mezi Ukrajinci (kvituji snahu Japonska, vhodné by bylo Čína a Brazílie, nebo Mexiko, Indie s mírumilovným vysláním bez střelby).
Zdá se že svoje vítězství ve válce prodalo Německu za vstup pomocí raket V1 a v2, které USA pomohlo do kosmu a ted už komerční rakety soukromníků vytlačují z kosmických programů i Ruské rakety Sojuz.
Toto rozhořčení není útok na demokracii, ale ukazuje , kde demokracie není vedena tak , jak by si ji přáli představitelé nemocenských sil.
09. 05. 2014 | 16:48

aga napsal(a):

ZB

Ne, nechci napsat, že neumírali i vojáci US army. To ale bylo těm, kdo na tom vydělali, srdečně jedno - stejně tak, jako že umřelo 6 mio Židů a ještě více Rusů. Jak říkám, ti, kdo to z bezpečí řídili, vydělali, a jejich bohové dostali své zápalné oběti.
09. 05. 2014 | 17:00

skeptický napsal(a):

Gábi
Když mi bylo pětadvacet,vypadal jsem na patnáct,a choval se na pět.
Nejdřív jdou nohy,pak to nahoře, jaksetomenuje.
Je plad prtný,jestli to pálí,když je jeden blbej.A kdo by tu chtěl být do sta.
09. 05. 2014 | 17:06

mb napsal(a):

ago, jste muž nebo žena ?
09. 05. 2014 | 17:08

aga napsal(a):

mb

Třetí pohlaví byste nebral?

Nemyslíte, že pokud bych byl žena, a užíval maskulinum, byla by Vaše otázka neomalená a negentlemanská?
09. 05. 2014 | 17:13

skeptický napsal(a):

mb
Zapomněl jste se rovnou taky zeptat,jestli je v případě B kukatelná.Tedy předpokládám...
09. 05. 2014 | 17:14

SergioL. napsal(a):

...jojo, ještě že se svět po 2WW změnil a mohla se změnit i západní Evropa jako místo hospodářského růstu, zvyšování životní úrovně, vzdělanosti, pěstování politické kultury a hlavně místa POTLAČENÍ tzv. "národních" démonů, které v Evropě vždy stály u tak strašných záležitostí, kterými obě světové války byly. A pokud si dnes Rusko potřebuje nutně projít nějakou formou svého "národního obrození" je to v pořádku, ale ať do toho nezatahuje okolní svět. Dnešní svět je z mnoha pohledů komplikovaně vrstevnatej (technologická úroveň, politická, společenská, kulturní, sociální atd.), o to více by se mělo dbát z politickýho pohledu na opatrnost...a platí to pro všechny zúčastněný strany...A pokud se dnes v Čechách někdo tyto "démony" snaží něco přes 10 let probouzet, dovedu si představit, že je někdy takové hrabání listí v parku společensky prospěšnější a hlavně pro národ bezpečnější činností, než za každou cenu něco prosazovat...Člověk si u takové práce uspořádá myšlenky a získá jistý nadhled...hlavně tedy nad sebou samým...mám to odzkoušené :-)
09. 05. 2014 | 17:38

mb napsal(a):

omlouvam se ago, za příliš uzavřenou otázku ...

beru i třetí pohlaví ...

jak to tedy s vámi je ( chce li se vám odpovídat )

a kdo má pravdu, já, pamětník, nebo ani z nás ?

hezký den ...
09. 05. 2014 | 17:44

pamětník napsal(a):

jak malé děcko
09. 05. 2014 | 18:00

Anastazie napsal(a):

Ad gabriela
/Gabriel byl archanděl-proč si dáváte tento nick?

A jakým právem se ptáte ostatních-před vámi nikdo nepochyboval,že aga je maskulinum /mimochodem-díváte se na velkolepé století-agové tam byli strážci-nevím,zda vykastrovaní.

Já se od gabriely leším v jednom podstatném bodu-MLUVÍM PRAVDU/.
A kdö jste vy?

Šáhbanú sultán či hatidže sultán?
09. 05. 2014 | 18:04

SergioL. napsal(a):

...proč by se evropský státy nemohly dohodnout na nějakým okruhu společnejch, vzájemně výhodnejch témat...? co je Rusku do toho...? a proč by se mělo Rusko cejtit ohrožený...? Stačí se podívat na mapu...
Jsem přesvědčenej o tom, že před současným Ruskem stojí obrovský množství práce a že by svoji pozornost mělo upřít nejdřív na sebe...jsou rusové přesvědčený, že fungování jejich země je přesně takový, jak si ho představovali po roce 90...? To opravdu v Rusku už není co zlepšovat...obchody praskají ve švech, infrastruktura po celým státě je srovnatelná třeba s tou v dnešním Německu...ve všech městech funguje státní správa jak má, lidé mají kam chodit na vycházky do opravených parků, silnice jsou opravené a hladké, všude vznikají nové firmy jakou houby po dešti, vyrábí se špičkové osobní vozy více značek od osobních po nákladní...každé město nad 100 tisíc obyvatel má svoji budovu filharmonie...vyváží se nábytek vyrobený z ruského dřeva navržený ruskými designéry a vyrobený ruskými truhláři...ruský obuvnický průmysl je vyhlášený po celém světě svoji kvalitou...atd atd...Nevím, jestli tohle všechno v Rusku je a funguje, ale pokud ne, moc nerozumím energii vynakládané na všechno jiné, než na vlastní rozvoj...
09. 05. 2014 | 18:09

Džony napsal(a):

Ty kluku Urbanů,ty seš to ale kus zasloužilýho vola.Co by se taky dalo očekávat od hawlistickýho dizidenta,že?
09. 05. 2014 | 18:11

mb napsal(a):

to anastazie ... ( nevim zda je to urceno (taky) pro me) ... aga o sobe pise v maskulinu, ale JdM mu/jí odpovídal ve femininu ... tak jsem JdM upozornil na to, že aga je muž ( což jsem si myslel, když o sobe pise v mužském rodě ), ale pamětník mě opravil/upozornil, že aga je žena ač o sobě píše v maskulinu ... takže se zdá být pravdě podobnější, že pravdu má pamětník, ale jediný kdo to může rozsoudit/ rozhodnout chce li mu či chce li se jí ... je aga ... hezký den ...

/ jako ale putin nemá queery rád ... takže bych normálně dával brzdu ... ale to je každého věc ... /
09. 05. 2014 | 18:12

pamětník napsal(a):

Anastazie:
"před vámi nikdo nepochyboval,že aga je maskulinum"
Nepravda.
08. 05. 2014 | 23:25
09. 05. 2014 | 18:20

Jemnický napsal(a):

Urban - bída české žurnalistiky
09. 05. 2014 | 18:23

Anastazie napsal(a):

Ad mb
Víte,mně je opravdu jedno,zda aga je rodu mužského,ženského,hermafrodit či ET.

Mne zajímá-pouze kvalita jeho myšlenek zde.
Navíc si myslím,že zde má právo / i možnost /vystupovat pod nickenm ,jaký-si kdo zamane.

Vážený mb-nebudu vůbec uavžovat o tom,zda je M,F,či E.T.
Ostaně Leonardo da Vinci-nejuniverzálnější duch renesance-byl prý homosexu
09. 05. 2014 | 18:24

Jakelin de Mailly napsal(a):

aga

Je mi líto, ale já se v tom, co nesmyslně papouškujete už podruhé, nepřel.
Přeli se kucí, přel se např.maloměšťák, který nebyl schopen pochopit, že nešlo o "moje čísla", nýbrž citovaná.
Neumíte číst, resp. správně interpretovat čtené.
09. 05. 2014 | 18:32

mb napsal(a):

to A ... ale vždyť já proti tomu taky nic nemám ... akorat teda kdyby byl/a queer ... tak je obdiv k putinu a proputinovské stanovisko zas o chlup nepochopitelnější ... ale to je každého věc, volba ... a proč by Leonardo neměl či nemohl být homosexuál ?

hezký den ...

/rkapša: lsba occasionally /
09. 05. 2014 | 18:32

gabriela napsal(a):

Anastazie

Protože se tak jmenuji.
09. 05. 2014 | 18:35

gabriela napsal(a):

skeptický
Když mi bylo pětadvacet,vypadal jsem na patnáct,a choval se na pět.
........................................................................................................................................
Mám to taky tak, jak já vám rozumím :-) Na těch pětadvacet se cítím pořád, i když kalendář říká něco jiného. Kalendářní věk je bezpochyby iluzí. Jsme staří tak, jak se cítíme. A hlavně, na své duši jste škodu neutrpěl a to se tam "nahoře" cení nejvíce.
Možná, že se v nějakém tom nebeském sektoru jednou sejdeme. To by v tom byl čertík, aby mi můj patron archanděl Gabriel nepomohl, a za vás se přimluvím ;-)
09. 05. 2014 | 18:53

aga napsal(a):

mb

Kdybych byl lesba nebo queer, tak je můj obdiv k Putinu ještě silnější, protože mnoho mých homosexuálních přátel rovněž nesouhlasí se zneužíváním homosexuálů k prosazování agendy určitých zájmových kruhů, kterým jsou homosexuálové jinak zcela lhostejní, a rovněž nesouhlasí s propagací homesexuality mezi mladistvými. Ti bystřejší homosexuálové totiž chápou, že vypjatá propagace odlišností a pozitivní diskriminace se nakonec zcela jistě obrátí proti nim - a agitátoři je v tom s chutí nechají - takový homokaust se jim nakonec může ještě hodit do jejich plánů.
09. 05. 2014 | 18:54

mb napsal(a):

to dává smysl: jako homosexuál souhlasit s pronásledováním homosexuálů ...

chtělo by to nějaký transparament a la : katholické buzny zdraví bátoru ...

čeští homosexuálové podporují homofobního vladimira vladimiroviče ....

njn, stane se ...

hezký večer
09. 05. 2014 | 19:04

Anastazie napsal(a):

Ad pamětník

Ani u Vás nevím,kdo jste.
Následkem mé povídavosti si můžete můj životopis odvodit.
To je fuk,neboť si myslím,že navzdory všem snahám /u některých /o popření svých kořenů Vy jste hádankou.
ty kořeny stejně vyplavou na povrch.

Např.u p.Klána jste můj příspěvek charakterizoval slovy :Příliš mnoho slov./možná,že se to k mému příspěvku nevztahovalo/.

Víte,já hluboce ctím Va ši snahu o intimitu-ale myslím si,že osobní právo-vaše snaha o intimitu-má hranice tam,kde se dotýká intimity dalšího přispěvatele /dle mého nejkultivovanějšího/.

Hanba budiž vržena na Vás /jakkoli jste inteligentní/-i mna ostatní přeispěvatele.
Změní se něco na názorech agy,je-li to žena?

Pokud ve vašich očích ano,jste hnusní sexuualisté / mé názory od začátku přece můžete brát jako názory ženy v klimakteriu.
A já si na pomoc volám Pepu řepu/který to řekl otevřeně a Francois V illona/:
Nářek někdejší sličné zbrojmistrové::
Slyším,jak babka naříká,
jež slula sličná zbrojmistrová.a nad ztraceným mládím lká
"Ha,starobo,zní její slova,ty z pokolení Jidášova,
což na mne dolehla taj brzy?
Já chtěla bych být holka znova.Zabila bych se,svět mne mrzí.

Vždyť já měla moc nad písaři od Pánaboha samého
a nad knězi a nad kramáři.
Nebylo tenkrát mužského,abych nemohla každého si mkolem prstu omotat,
jen vybylo-li na něho,co ani pes by nechtěl brát..
Kde je to čelo běloučké,vyduté obočí,blond vlasy,
kde ohnivé ty oči mé,kterými,když zmanula jsem si já každičkého nabrnkla si?
Kde důlek v bradě,pěkná ouška,nosánek vyzývavé krásy,
kde tvář a pusa červeňoučká?

Kde útlé paže,raMÍNKA,KDE RUCE S PRSTY HLADÍCÍMI,
solidní,pevná stehýnka,kde tajle s boky stvořenými chlubit se v lásce vítězstvími,
kde prsíčka dvě kuřátka,kde nožky mé a mezi nimi
ta roztomilá zahrádka?

Ted´čelo mé samou vrásku má,teď zbělel řidóunký můj vlas.
Obočí moje pelichá,mžourají oči,ohe´nˇzhas,
tvář zvadlá,nakřápnutý hlas,nos bambula a schlíplé boltce,
tohleto zbylo ze všech krás,co záviděli mladé holce.

Takhle se končí lidská krása.Denně se hrbím víc a více.
ruce mám bez krve a masa,boky se třesou,viklajíce,
prsa se tratí scvrkajíce,stehna,dřív zlatý poklad můj,
jsou skvrnitá jak jaternice,a moje zahrádka-no fuj!

Pánové,opravdu si myslíte,že vás se běh času nedotkl?Možná trochu méně.
Však přesto dovolím si říci,
že chotě či milenky Vaše
více než vaše tělo
milují Váš měšec.
09. 05. 2014 | 19:09

skeptický napsal(a):

Gabi

Já se občas cítím na 17. Pokud Vám bude,nebudu proti,nebe to ale nebude.
Psát si věci do kalendáře je užitečné.Jen si pamatovat kde je.
09. 05. 2014 | 19:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

Anastázie

"Změní se něco na názorech agy,je-li to žena?"

Nezmění, ale omluví to ty silně naivní názory na vliv materiálu a surovin na chod války.
Omluví to podujatost vůči J. Burianovi.
09. 05. 2014 | 19:16

mb napsal(a):

Pánové,opravdu si myslíte,že vás se běh času nedotkl?Možná trochu méně.
Však přesto dovolím si říci,
že chotě či milenky Vaše
více než vaše tělo
milují Váš měšec.

ó moudrosti,
v odpověď slyš
tak funguje i zemská tíž

země se točí
mizí vlas
a zaskřehotá kdys čist hlas

však vinná nebo nevinná
neveleb nikdy Putina ...
09. 05. 2014 | 19:20

Anastazie napsal(a):

ad mb
a v čem mi pomůže/prakticky/-nebudu-li velebit Putina?

Neboť já jak TaTˇána jsem
miluji tiché zahrady a knihy
a odporný je mi ruský zbohatlík-
stejně jak Germán hlasitý.
09. 05. 2014 | 19:25

Jemnický napsal(a):

aga

Pane aga, nezaplétejte se do debat, které jsou k ničemu a mimo téma. Tím se vyhnete ztrátě času s některými nickami.

Vnější jest ústy vnitřního.

Z výčtu těch šroubečků, tančíčků, puštiček, holínek, helmiček a dalších pomůcek k masovému vraždění zvaném válka, lze vyčíst vice, než si připouštíte. Je dobře, že v diskusi je Jakelin de Mailly, který zná perfektně tato fakta a utne místní tlučhuby.

Pouze vnitřní pohnutky, které vedou masu lidí k vraždění, k válce nestačí. Je tam třeba také těch flintiček, botiček, patrónků ..... buldozérků k vyhrabání masových hrobečků.
Před tím musíte také mít pod palcem noviny, rozhlas, TV-lež, internet, abyste těm jinak normálním lidem nandal do hlavy svý brouky ...... zbejvaj roky asi né moc dlouhý.

Urbany seženete snadno, těch je vždy dostatek.

S pozdravem,

Jemnický
09. 05. 2014 | 19:27

mb napsal(a):

A ... k ničemu, jen u mě budete mít malé bezvýznamné plus ...

nežli Putina nebo Klause
veleb si raděj Mickey-mouse ...

ať ochrání bůh ( boha jeho )
tě od germána hlasitého ...
09. 05. 2014 | 19:35

Anastazie napsal(a):

ad mb

Bože,Bože můj-vy snad fetišista jste.
Neboť velebit Micky Mouse
tu ránu vnímání
přirozené krásy

Vy snad učitelem
či profesorem chtěl jste být
Jak přijde k tomu Ježíšek
i kočičky svěcené

Však nejraději měla jsem
Slavnosti Božího těla
My dívky soutěžily jsme
Která nejkrásnější košíček
a jeho obsah květinový
bude mít..
Již staří Římané to znali
nezáleží na tom ,nakolik
ctíte jejich Boha.

Však krása slavností
i duch chudého povznáší.
Však náš svět drsný je.
Má dáti-dal
je jediné přikázání
které dodržujeme.
09. 05. 2014 | 19:52

mb napsal(a):

ta myška jenom
kvůli rýmu
se vyskytla
kašel či rýmu
však nechytla
však nechytla ...
09. 05. 2014 | 20:00

skeptický napsal(a):

Pošleme tam vyšťoura
ten tu myšku zkocourá.
09. 05. 2014 | 20:10

mb napsal(a):

:-)
09. 05. 2014 | 20:19

Anastazie napsal(a):

ad diskutéři včetně Gabriely

Já jsem článek ani diskusi příliš /tzn,z 90 % nečetla /
Mimořádně beru na milost i mb/i když Mickey-Mouse apod je urážkou vkusu.Omlouvám Villona prostě miluji.
se tedy,pokud jsem někoho špatně pochopila.

Na Francii mi vadí hlavně to,že neumím ani základy francouzské konverzace.
09. 05. 2014 | 20:29

mb napsal(a):

... milost ...
09. 05. 2014 | 20:38

vitasek3 napsal(a):

V pozůstalosti jsem obdržel obraz. Zašel jsem za historičkou umění, aby se jej pokusila identifikovat a zařadit. Její závěr byl: obraz byl namalován na přelomu 19/20 století, autora nelze určit, byl však namalován v českých zemích, v Rakousku anebo v Bavorsku. Nikde jinde. V době kdy tyto země tvořily kulturní jednotu.

V 60.letech v hnutí černochů v USA za lidská práva měl program M.L. Kinga alternativu. Tím bylo osamostatnění několika jižanských států USA a vytvoření černošského státu na principu národního sebeurčení. Kdyby došlo k této alternativě, jak by to v takovém státě vypadalo. Jako v USA nebo jako v Libérii ?

V roce 1918 byla taky možnost. Kdyby Masaryk, když se vracel z exilu, se zastavil ve Vídni a tam ve sněmovně pronesl projev: Ich hatte einen Traum... Masaryk a s ním i my bychom tak hlasovali pro svobodu. Jenže Masaryk a naši předkové tehdy svobodu odmítli, podobně jako již vícekrát před tím. Chtěli suverenitu. Výsledkem bylo, že nás prodávali jako otroky na tržišti. Český politický národ během 100 let nedostal šanci. Dnešní situace tak je: buď jste pro Rusko, anebo na straně Sudeťáků. Žádná jiná možnost není.

Za pár měsíců bude ve Skotsku referendum o setrvání ve svazku Velké Británie. Probíhá tam kolem toho už několik měsíců obsáhlá debata, pak proběhne referendum a sečtou se hlasy. Ať to dopadne tak či onak, obě cesty jsou jasné a pro řadového občana se toho zas tak moc nezmění.
Zcela jiná situace je na Ukrajině. Změna presidenta v Kyjevě stála život přes 100 lidí. Patetická slova o bratrství dvou slovanských národů, která končí krvavou řeží. Jak u Cikánů.
U nás jsou jedni pro Majdan, druzí pro Putina. Před sto lety jsme tvořili kulturní jednotu s Rakouskem a Bavorskem. Tím pádem jsme měli blíž k tomu Skotsku. Kampak jsme se to po roce 1918 dostali ?
09. 05. 2014 | 21:08

Anastazie napsal(a):

Dobře,milý mb

Myslím,že duši všech osvěží pohled na kvetoucí louku/ovšem tu původní/-kde jsou kopretiny,kohoutky,zvonek broskvolistý,pak ještě žluté, květy pryskyřníku.
Já měla nejraději kopretiny-prý jsou to"přátelské květiny

A můžete na nich zkoušet
má mě rád,nemá mě rád
láskou se souží,po jiné touží

Sag mir,wo die Blumen sind
Wo sind sie gefl"Ugen?
Dívky je během dne,otrhaly do jedné
Wan wir das je verstehen,wann wir das je verstehen..
Milovala jsem chraplavý hlas Marlene Dietrich
09. 05. 2014 | 21:09

mb napsal(a):

nežli řekneš slovo amen
kytky budou otrhané
kampak také s trhnanem?
jednoznačně do kamen

a když tma je jako v pytli
temná je i Marlene Dietrich ...
09. 05. 2014 | 21:22

Anastazie napsal(a):

mb...děkuji.
09. 05. 2014 | 21:35

mb napsal(a):

... rado se stalo ...
09. 05. 2014 | 21:44

Anastazie napsal(a):

ad vitasek 3
Nikdy by nedošlo k rozpadu R-U,kdyby nebyla 1.světová válka.
Ani Masaryk o to po celá léta jako poslanec neusiloval.

Tyto vaše vznešené kecy si nechte pro hloupější-český národ šel na jatka-já jsem přišla o 2 prastrýce,ale byly rodiny,kde padli i tři synové.

Je-li někdo blbec jako Habsburkové,musí za to zaplatit.Franz Josef I. měl intelektuální kapacitu rakouského úředníka,svou ženu Sissi začal brzo nudit..tak prosadila R-U dualismus /hrabě Andrássy byl rozhodně mužnější..

Sissi je často přirovnána k princezně Dianě..
09. 05. 2014 | 21:44

Anastazie napsal(a):

P.S.daleko raději mám poezii.
09. 05. 2014 | 21:46

vitasek3 napsal(a):

To Anastazie

Ten Císař Pán to sice podepsal, jenže hlavní vinu na tom měla válečná strana, ke které patřil hrabě Berchtold z Buchlovic. Na té jeho manželce- uherské hraběnce Károlyi - jsem kdysi mohl oči nechat.
09. 05. 2014 | 22:01

vitasek3 napsal(a):

To Anastaszie

Za Císaře Pána padlo přes 120 000 Čechů. Nejen za císaře, padli za národ, ve válce, kterou bohužel prohráli. Nepomohl nám žádný sebeklam, že jsme prý první válku vyhráli. Prohráli jsme ji a za 20 let po porážce to už mnohým konečně došlo. Když se do země valila německá vojska.
Podobně dlouhé vedení bylo i po druhé válce. Tu jsme taky prohráli a taky nám to došlo až za 20 let. V srpnu 68.
Dnes už taky většina lidí tuší, že jsme tu studenou válku nevyhráli. Ale prohráli jako ty dvě předcházející války.

Učebnice (českého) dějepisu by měla čtenáře vést k přemýšlení. A ne se ji učit nazpaměť jako súry z Koránu.
09. 05. 2014 | 22:12

pamětník napsal(a):

vitasek3:
" Před sto lety jsme tvořili kulturní jednotu s Rakouskem a Bavorskem. "
To teda má někdo vidiny.
09. 05. 2014 | 23:29

Miroslav Patocka napsal(a):

Vynikajici analyza casti obyvatelstva CR a odpoved na otazku: Kdo je Vacla Klaus? Je to komunista, ktery se dve desitky let prevlekal za demokrata, aby mohl rozvracet ceskou spolecnost v zajmu putinova Ruska.
09. 05. 2014 | 23:32

Miroslav Patocka napsal(a):

Vynikajici analyza casti obyvatelstva CR a odpoved na otazku: Kdo je Vacla Klaus? Je to komunista, ktery se dve desitky let prevlekal za demokrata, aby mohl rozvracet ceskou spolecnost v zajmu putinova Ruska.
09. 05. 2014 | 23:34

pamětník napsal(a):

A zase klaka.
10. 05. 2014 | 00:48

mb napsal(a):

pamětníku, vy oposume, když se někomu líbí urban, nazýváte ho klakou ... to je faul ...

zatímco když si tu ti druzí notují v urážení a odsuzování urbana, klakou je nenazvete ...

... rozhodčí pískej faul ...
pamětník napsal(a):

vitasek3:
" Před sto lety jsme tvořili kulturní jednotu s Rakouskem a Bavorskem. "
To teda má někdo vidiny.
09. 05. 2014 | 23:29

... to nepamatujete pamětníku ...

vy pametátě len kchomunistické jho ... njn, stane se ...

hvečer
10. 05. 2014 | 00:53

pamětník napsal(a):

mb:
Zase plácáte. Když Jana Urbana označuji lhářem, jenom konstatuji objektivní fakt. Hned první věty jsou nepravdivé, dalšími nemá význam se špinit. Jeho lži se mohou líbit pouze neinformovaným fanatikům Vašeho typu.
Pouze pod Urbanovými blogy se vždy vyrojí množství různých nicků (editor ví, proč tají IP) vyštěkující souhlasné štěky podobné Vašim.
Na Vašem místě bych nechal moje pamětnictví na pokoji, určitě pamatuji víc než Vy, o znalostech a informacích ani nemluvě.
Kulturní jednota před sto lety se týkala jenom Herrenvolku, a to Češi nebyli.
10. 05. 2014 | 01:41

pamětník napsal(a):

Gute Nacht.
10. 05. 2014 | 01:43

vobo napsal(a):

A zase klaka.Bravo,pane Urbane,
10. 05. 2014 | 02:25

gaia napsal(a):

jak to asi se světem může dopadnout, když se 2 nejagresivnější a po světovládě nejvíc toužící národy, USA a Německo, spřáhnou dohromady?
10. 05. 2014 | 08:50

gabriela napsal(a):

skeptický

Skeptický, jste příliš skromný, do pekla se vůbec nehodíte. Zbývá tedy jen nebe či očistec. A jak už jsem řekla, archanděl Gabriel je mocný přímluvce. Duše, které nepropadly totálně Satanovu vábení a klamu, ani v tom v očistci dlouho trápit nenechá ;-)
10. 05. 2014 | 11:07

mb napsal(a):

myslím, pamětníku, že ty věty nejsou nepravdivé ... a možná, když vy si myslíte, že jsou nepravdivé, tak byste měl dokázat, že jsou nepravdivé a proč ( si myslíte, že ) jsou nepravdivé ....

ale vítejak ( jak jste sám psal ) vy také raději štěkáte, nežli argumentujete ...

takže radši vykřiknete: TO JE LEŽ, to je lež ...

nežli byste poctivě argumentoval co se vám nelíbí a s čím nesouhlasíte ....

tak příjemné dny ...

na neinformovaného fanatika reagovat nebudu .... znalosti, informace ...
10. 05. 2014 | 11:24

gabriela napsal(a):

Prosím nepřehlédněte ...

http://svobodnenoviny.eu/pucista-lhar-a-fasista-jacenuk-patri-pred-mezinarodni-soud-v-haagu/

"Zloděj křičí, chyťte zloděje. Alibisticky okamžitě svádí vinu na jiné, jelikož sám ví, že hlavním viníkem bezprecedentního zločinu je on sám a ta jeho majdanská sebranka. Samozvaný premiér Ukrajiny Jaceňuk. Podle něj byly nepokoje předem připravenou provokací a „smrtelným útokem na Ukrajinu” vedeným samozřejmě z Ruska. Žádné objektivní vyšetřování; on už vše ví dopředu."

"Už mě to nebaví, pořád se opakovat, když to nečte stejně nikdo z těch paňáců jako jsou různí šmejdi a psychopaté Palatové, Kocábové, Schwarzenbergové, Štětinové, Procházkové a další, co za cizí peníze si dělají výlety a exhibicionisticky se předvádějí. Jejich politická masturbace musí znechutit každého soudného člověka. Všichni jsme to na Majdanu viděli; brutální násilí, zapalování domů, rabování, lynčování, mlácení policistů železnými tyčemi, střílení do nich, házení dlažebními kostkami. Vzpomněl jsem si na spálení Židů v polském Jedwabnem. Nahnali je do stodoly, vše polili benzinem a zapálili. Nebo američtí vojáci ve Vietnamu, když spálili celé vesnice i s obyvateli. A teď ty nejděsivější obrázky z Oděsy"

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5964-obrazek-lepsi-nez-tisic-slov.htm

ttp://svobodnenoviny.eu/vedeni-dlr-kyjev-pouzil-v-mariupolu-chemicke-zbrane/
10. 05. 2014 | 11:29

Seti napsal(a):

To je teda žvást. Předpokládám, že tito lidé jsou také rusofilové, případně rovnou Putinovi nohsledi:

http://consortiumnews.com/2014/05/04/needed-obama-putin-summit-on-ukraine/

částečný překlad:

http://blisty.cz/art/73117.html
10. 05. 2014 | 14:25

pamětník napsal(a):

mb:
Urbanovy lži v prvních 4 větách:
"Iracionální rusofilství je od počátku obrození asi nejhlubší psychickou poruchou českého národního sebeuvědomění, která jej zraňuje, zrazuje a oslabuje až do dnešní doby."
České rusofilství v době národního obrození bylo přirozenou reakcí na agresivní německý pangermanismus, nebylo však dominantní a nekritické (K.H.Borovský).
"Je také hlavní příčinou české nesamozřejmosti a pocitu nezakotvenosti v západní Evropě."
Nic takového neexistuje kromě reziduálního pocitu politické nezakotvenosti.
" Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu."
Evropské státy až na výjimky (Švýcarsko) od 18. stol. se vytvářely a sjednocovaly na nacionálním základě (především Německo a Itálie), nikoliv na zemském.
" Nedůvěra k sousedům, obava z velikosti Německa, reminiscence vůči Rakousku, nesamozřejmost existence a hodnot společenství, odmítání realismu a tendence k bigotnosti patří k těmto sebeomezením stejně, jako potřeba snu o příslušnosti k imaginární Velké slovanské rodině či snu o pokrevním Velkém bratru, kteří tak nějak automaticky a navždy ochrání naši identitu a bezpečnost, bez ohledu na to, co děláme a kdo jsme my sami. "
Česká nedůvěra k sousedům je historickým důsledkem jejich chování; obava z velikosti Německa byla, jak normální člověk ví, historicky sakra potvrzena, opačný přístup by byl odmítáním realismu. Tendence Čechů k bigotnosti je v porovnání k sousedním Rakušanům a najmě Polákům mizivá, je to další urbanovský žvást stejně jako potřeba snu o pokrevním Velkém bratru.
Nezbývá než opakovat, že Jan Urban lživě žvaní a jenom velmi neinformovaný zaostalý fanatik takového lháře může obhajovat, pane učiteli.
10. 05. 2014 | 14:53

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník : Urban
1 : 1
10. 05. 2014 | 15:37

pamětník napsal(a):

Brome,
jste schopen si uvědomit, jak jste čím dál trapnější? Asi ne, ale to je Vaše věc. Učitel by se však měl řídit základními etickými zásadami, z nich v neposlední řadě tou, že lhát se nemá.
10. 05. 2014 | 18:23

mb napsal(a):

jsem velmi neinformovaný zaostalý fanatik pamětníku ... přeji příjemný den ...
10. 05. 2014 | 18:37

pamětník napsal(a):

Konečně!
10. 05. 2014 | 18:43

mb napsal(a):

jsem rád, pamětníku, že jste ( konečně!) spokojen ...

... od samého počátku mi nešlo o nic jiného, nežli vám udělat radost ...

... tak se mi to konečně podařilo ...

HALLELUAH ...
10. 05. 2014 | 18:47

Bestia triumphans napsal(a):

mb: :-)
10. 05. 2014 | 20:16

uno napsal(a):

Je na pováženou, co se tady na těchto stránkách píše. Právě jsem četl Fendrychův skřehot o tom jak se chovala naše policie v mešitě a ono to je ve skutečnosti úplně jinak.
Hlavně, že se k tomu odřízla diskuse. Nedůvěryhodné. Lež a nenávist vítězí nad pravdou a láskou na všech frontách.
10. 05. 2014 | 21:22

mb napsal(a):

Lež a nenávist vítězí nad pravdou a láskou na všech frontách.

tady ještě ne, uno ...

( nechal jsem jen pamětníka myslet si, že vyhrál ...)

ve skutečnosti musí pravda a láska zvítězit nad lží a nenávistí ...

řikal to aj Vašek, no ni ?

hezký den
10. 05. 2014 | 21:47

pamětník napsal(a):

:))))))))))))))
10. 05. 2014 | 22:51

Dáša N. napsal(a):

Jestli to rusofilství není mýtus, který si vytvořil pan Urban k tomu, aby tu lidem na blogu pil krev.
Rusofil nebyl ani Alfons Mucha, který neváhal a pomocí vajec a olejových barev natřel Slovanskou epopej, aby ty dějiny Slovanstva tak nějak shrnul.
Současné proruské nálady u zdejších obyvatel, u těch, kteří nepropadli protiruské hysterii většiny médií, nemají s rusofilstvím nic společného.
Čekala bych od vzdělaného autora, že se do tohoto fenoménu ponoří s větší statečností.
Ale kolik měli Čechové vlastně hrdinů, že...
11. 05. 2014 | 02:55

Karel napsal(a):

"Reálné Rusko nikdy nevyzařovalo prodemokratický vliv a nebude se tak dít ani v budoucnu."

Ještě, že můžeme vzhlížet k USA, tam je demokracie stejně samozřejmá, jako dýchání.
Jenom nevím, k čemu mají všichni Američané demokraticky doma střelnou zbraň a každý druhý svého psychologa.
11. 05. 2014 | 03:56

mb napsal(a):

...
11. 05. 2014 | 10:24

mb napsal(a):

enom nevím, k čemu mají všichni Američané demokraticky doma střelnou zbraň a každý druhý svého psychologa.

to vyplývá z války za samostatnost ( druhý dodatek) ....

a každy psychologa nemá .... maximálně každý druhý
11. 05. 2014 | 10:26

mb napsal(a):

(tak každy třetí či čtvrty)
11. 05. 2014 | 10:39

Smrt nacistům napsal(a):

Ať žijí naši osvoboditelé od nacistmu. Kolaboranty jsme si už užili pane Diag Human.
11. 05. 2014 | 10:52

Nevěřte propagandě napsal(a):

Teď jsem viděl na RT, jak padají k zemi ukrajinskou armádou zastřelení civilisti na ulici, žádné kukly, žádné zbraně. Třeba nějaký starší pán a žena na přechodu pro chodce. To jsou ti ozbrojenci, nebo byli kaskadéři RT? Určitě ruská propaganda.
11. 05. 2014 | 11:07

Ládik!!! napsal(a):

RT = ruská televize?
11. 05. 2014 | 11:13

nuradin napsal(a):

v Německu proběhla denacifikace, v česku a Rusku ještě neproběhla debolševizace a to je ten zásadní rozdíl.
11. 05. 2014 | 15:37

mb napsal(a):

lesk a bída pamětníka
všude němec, smutně hýká
ano, praví, je to tak
všude číhá sudeťák

republiku naši
rozvracet si nedáme
to ji raděj rychle sami
hned se zemí srovnáme

...
11. 05. 2014 | 16:13

wolf napsal(a):

pí. schauer
Prý přispíváte do bavorského Sudetenpostu a jezdíte na srazy landsmanchaftů, napište o tom nějaký blog. Váš obdivovatel. Urbana moc nemusím, ten píše pro toho, kdo platí.
11. 05. 2014 | 23:18

antipolitik napsal(a):

Urban je proněmecký germanofil. A pokud jsou proruští občané Ukrajiny nazýváni vlastizrádci a separatisté, tak tady máme krásnou ukázku svýho vlastního českýho vlastizrádce a separatisty Diága!
12. 05. 2014 | 06:11

pamětník napsal(a):

wolf:
Plně souhlasím. Vytříbený slovní projev paní S.Š. by zajisté pozdvihnul úroveň zdejších blogů. Obávám se však, že po stránce věcné by stěží překonala obtíže.
12. 05. 2014 | 10:18

Martin napsal(a):

Skvělé. Díky, akorát to těm "postiženým" asi nedojde, dokud se nebude z ruských zbraní střílet v Praze, Ostravě, Brně... a mnoha z nich ani tehdy.
12. 05. 2014 | 10:47

pamětník napsal(a):

:)))))))))
12. 05. 2014 | 10:50

Viola napsal(a):

germanofilství by bylo výrazem masochismu. Takže je vše jak má být s tím rusofilstvím.
12. 05. 2014 | 14:31

mb napsal(a):

resume: je li někdo zaroveň ruso i germanofil, pak je to sadomasochista ...

příjemný den ...
12. 05. 2014 | 18:16

Miloš napsal(a):

Zásadně nesouhlasím s touto Urbanovou větou: "Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu." Co to k sakru je zemský národ? Měli jsme se v 19. století definovat, řekněme jako Finové, k nimž nezpochybnitelně patřila a patří švédsky mluvící komunita, ale kteří jsou ve vztahu ke všem ostatním národům, tedy i ke Švédům, národem zcela samostatným a svébytným? Věřte nebo ne, ale Palacký, který svým psaním do Frankfurtu jako první v 19. století definoval Čechy jako samostatný národ, se vyjadřoval v tom smyslu, že jsme národem dvojjazyčným. Naproti tomu představitelé německy mluvících obyvatel Čech, Moravy a Slezska, se pokládali za nezpochybnitelnou součást německého národa, a česky mluvící část obyvatelstva těchto zemí pokládali toliko za etnolingvistickou kuriozitu v rámci německého národa. Jinými slovy, obyvatelé Čech, Moravy a Slezska mohli být buď svébytným dvojjazyčným národem, nebo Češi (ohraničení Českomoravskou vysočinou), Moravané a Slezané mohli být německými kmeny (podobně jako Bavoři nebo Sasové) se slovansky mluvící částí obyvatelstva. To byly dvě reálné alternativy.Tercium non datur.
Pan Urban píše nesmysly. Bohužel, není první a jistě ani poslední.
07. 06. 2014 | 08:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy