Útěk od zodpovědnosti aneb remonstrantský esej o české naději (část pátá)

04. 12. 2009 | 06:57
Přečteno 7808 krát
Předchozí části tohoto eseje o roli elit v moderní české historii najdete v mém blogu ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

Československo, Slovensko a Zbytkostán

Československo bylo vždy mnohem více než jenom součet Čechů a Slováků. České elity historicky nikdy nebyly schopné, a ani ochotné, napomoci demokratizaci mnohonárodnostní monarchie Rakouska-Uherska. Nedokázaly k tomu využít ani historickou šanci její totální vojenské i politické porážky v roce 1918. Namísto toho se rozhodly přijmout exilovou myšlenku vytvoření zcela nového, převážně slovanského, demokratického státu, ve kterém by jim odlukou od Rakouska i Uher bylo zajištěno dominantní postavení. Přesto však byla myšlenka mnohonárodního Československa postavena velmi moderně, jako kopie amerického pojetí státu, ke kterému je občan loajální víc, než ke svému původu a etniku, už jen proto, že tento stát mu zaručuje demokratický podíl na rozhodování a ochranu všech jeho práv.

Československo ovšem také bezpracně a bez boje vysvobodilo české elity z neschopnosti definovat sebe i národní zájem pozitivně, a ty proto jeho koncept v absolutní většině okamžitě a s nadšením přijaly za svůj. Předchozí, pro vlastní národní rozvoj paralyzující negace všeho, co přicházelo z Vídně, mohla být najednou vykládána jako vítězství. Zcela jiná byla situace na Slovensku, které svoje elity teprve díky vzniku Československa mohlo začít budovat. Rychlokurz demokracie v nezbytně poněkud paternalistickém českém pojetí však nejprve nutně musel pomoci prožít a dokončit slovenské národní obrození. Dvacet let první republiky potom nemohlo stačit na nalezení společného jmenovatele československé demokracie. Fašizmus, luďáctví a komunismus na padesát let přerušily na obou stranách samo učení se demokracii. Internacionalistická slepota osmašedesátnického socialismu s lidskou tváří navíc vytvořila ústavního kočkopsa, který na slovenské straně zdůraznil návrat či příklon k národnímu prvku a státnosti, zatímco na straně české, která už o zdůrazňování vlastní politické etnicity nestála, posiloval vjem sjednocujícího československého federalismu.

Rok 1989 nepřinesl obnovení původního ústavního pojetí československé demokracie z roku 1918. Se vší silou se naopak vrátilo výlučně jazykově etnické dělení, a s ním i aritmetické chápání státu i demokracie, jak vystřižené z devatenáctého století. Kvalita demokracie a občanství přestala být důležitá, kvantita jazyka, byť použitá k obhajobě scestného nesmyslu, naopak převládla absolutně. Českým elitám se tak dostalo stejné lekce, jakou v minulosti udělovaly Rakousku. „Nejsme ochotni uvažovat o plnění společných povinností, dokud nebudou uznána naše, a výhradně námi definovaná ultimativní práva“. Tento přístup má však jen jedno možné vyústění. „Nebude klid, dokud se nerozdělíme“. Budiž připomenuto, že momentální politické reprezentace obou stran nakonec v roce 1992 rozdělily společný stát velmi hladce – po téměř osmdesátiletém soužití a ve chvíli rozdělení i proti vůli dvou třetin občanů na obou stranách. Husákovský „klid na práci“ a odstranění federální konkurence nakonec potřebovaly úplně stejně obě národní reprezentace.

České elity se tedy i v tomto problému dostavily na svoji schůzku s osudem nepřipraveny a nevěděly, co chtít. Neměly pozitivní program, neuměly nabídnout alternativní řešení a nedokázaly se ani vyrovnat s faktem, že slovenské elity něco chtěly. Za více než rok jednání nikdo na obou stranách nedokázal soužití ve společném státě představit veřejnosti jako pozitivní koncept, jako stát, který bez ohledu na jméno je pro všechny zúčastněné výhodnější, bohatší a mocnější. Převládla výhradně negativní obhajoba výroky typu: „Vždyť by byla škoda se rozejít“. Česko-slovenská otázka byla prubířským kamenem změny k demokracii v listopadu 1989. Selhali v ní všichni. Začátek konce, okamžik, po kterém už dynamika rozpadu nabrala nezastavitelnou rychlost, lze určit poměrně přesně. Brzy po prvních svobodných volbách v červnu 1990 se ustavily federální i národní parlamenty, a stejně tak byly vytvořeny federální a národní vlády. Na prvním zasedání Federálního shromáždění si poslanci odhlasovali pouze platy - a více než pěti týdenní dovolenou. Ve chvíli, kdy se rozhodovalo o budoucnosti státu, jeho ekonomických a politických základech, si dovolenou najednou vybrali prezident, federální vláda, a všechny parlamenty. Václav Havel odjel až na Bahamské ostrovy, a nechtěl být rušen.

Jedinými politiky, kteří zůstali a pracovali, byli premiéři národních vlád, Petr Pithart a Vladimír Mečiar. Pithart se v dobré víře v nepřítomnosti ostatních nechal vlákat do série osobních jednání o vztazích národních vlád s federací. Neuvědomil si rozdílnost váhy jazykově státní suverenity na slovenské a české straně, a nechal si vnutit pro federaci smrtící koncept suverenity Československa, vznikající teprve dohodou dvou národních států. Když se pak ostatní ústavní činitelé vrátili z dovolené, bylo už na všechno pozdě. Mečiarova nová interpretace slovenské suverenity, nadřazené všemu a odmítající všechno společné, už byla na slovenské straně legitimizována, a zvítězila. Všechno, co následovalo, byly už jenom ústupové boje. Slovenské elity projevily, opožděně a možná stejně neprozíravě, jako české elity v roce 1918, svoji jinak naprosto legitimní vůli, a dosáhli státní samostatnosti. Českým elitám byla obnovená česká státnost vlastně vnucena. Vůbec poprvé totiž znamenala převzetí nedělitelné zodpovědnosti za stát. Rakousko-Uhersko i Československo byly z tohoto pohledu mnohem pohodlnějším „nadnárodním“ konceptem s menší zodpovědností – a obrovským prostorem pro výmluvy.

Česká republika tedy vznikla jako Zbytkostán Československa, a teprve musí najít svojí pozitivní identitu. Zatímní vývoj je logicky bolestivý – a je nutno děkovati za vskutku osudovou přízeň, nabídnutou dlouhým obdobím míru v Evropě, stejně jako členstvím v Severoatlantické alianci a Evropské unii, které českému prostředí dávají jak mantinely, tak i čas k dospívání. Český útěk od zodpovědnosti předsednictví Evropské unie v roce 2009, naschvály při ratifikaci Lisabonské smlouvy a otevřené pokusy o oslabení evropských integračních procesů, jsou z dílny a uvažování podvodníků, stydících se, stejně jako Josef Linda a Václav Hanka v podnájmu u Mádlů, za svoji identitu, a falšujících ve jménu vymyšlené národní pravdy cokoliv.

Jsme tedy účastníky dalšího kola nekončícího sporu o charakter českých elit. Poprvé v historii mají samy pro sebe etnicky čistý stát bez jakékoliv konkurence. Naplněný sen národního obrození ale nepřinesl onen vysněný a dvě století slibovaný národní soulad a rozkvět. Rozpad Československa nás jenom navedl zpět do koryta národoveckých blábolů devatenáctého století o nekonečné povinnosti obrany národa a jazyka proti permanentnímu nebezpečí vnějšího ohrožení ze Západu. Jediným skutečným problémem české mysli je tak po sto letech opět Německo, a mysli slovenské pak Maďarsko. Jakoby dvě světové války nestačily. Čelakovského výkřik intelektuální i národní nestatečnosti: „Nevěřme nikomu ve světě šírém, nemáme jednoho přítele tam!“ je dnes, na konci první dekády jednadvacátého století, oficiálním politickým programem českého prezidenta.

Ideologizace ekonomické transformace

Je pravdou a prokletím zároveň, že ekonomické a majetkoprávní přemety provázely vývoj Československa už od jeho vzniku. Tradiční přesvědčení o tom, že „máme pravdu“, bylo po vítězné první světové válce českými, tehdy už „čechoslovakistickými“ elitami, pochopeno jako dostačující oprávnění porušit staleté právní principy a zvyklosti nabývání majetku ve prospěch novým státem, tedy novými elitami, vymyšlené „spravedlnosti“. Pozemková reforma a vyvlastnění šlechty byly jen začátkem zničujícího proudu expropriace z rozhodnutí vítězů, který jen o něco později pokračoval arizací majetku neárijců, okamžitě po druhé světové válce národní správou přeměněný v totální vyvlastnění většiny židovského a všeho německého a maďarského soukromého majetku. K tomu přibyl i nedomyšlený experiment znárodňovacích dekretů prezidenta republiky, a z rámce ústavnosti zcela vybočující Lex Schwarzenberg, který účelově a bez důkazů vyvlastnil jmění jedné specifické rodiny (proti čemuž se dokázal veřejně postavit snad jenom Ferdinand Peroutka)- a nakonec, už logicky a v tradici, komunistické vyvlastnění prakticky všeho soukromého majetku všech občanů, totální vyvlastnění církví a násilná kolektivizace zemědělství. Z majetku se stala ideologická kategorie, údajně spočitatelný a neměnný „výrobní prostředek“, kterému bylo z výhradně ideologických pohnutek znemožněno se dynamicky vyvíjet a modernizovat, a jehož hlavní povinností bylo sloužit jako politické šidítko „vlastnictví nás všech“.

Po roce 1989 proto nevyhnutelně musel být nalezen rychlý způsob, jak tuto totalitním způsobem uměle vytvořenou bezprávní masu nikomu nepatřícího „národního“ majetku znovu přerozdělit. Není dalšího podobného tématu, na kterém by se dala lépe ilustrovat nezodpovědnost a nezralost československých/českých elit. Z otázky, která měla být vrcholem výsostného národního a státního strategického zájmu, se okamžitě stala oběť politikaření a soupeření velmi úzkého kroužku nových polistopadových politiků. Namísto široké a tvrdé odborné i politické diskuze, která by byla vedena právě v termínech strategického národního zájmu a spravedlnosti, se otázka „ekonomické reformy“ stala levným zbožím osobní politické tahanice několika málo jednotlivců. Namísto skutečné komplexní reformy hospodářství, která by měla jasný právní a politický rámec i přesah, prosadily malicherné osobní snahy o získání politických pozic úzkou, ale s fanatickou zarytostí prosazovanou marketingovou strategii urychleného vytvoření nových vlastnických vztahů jako řešení všeho – bez ohledu na ztráty či cokoliv jiného. Šlo pouze o moc. Ideologizace a mocenské prosazování reformy, stejně jako její přehnaně emocionální a nevzdělaná medializace na české straně, pak výrazně napomohly i rozpadu Československa.

Václav Havel nebyl ekonomem, a měl mimořádně omylnou ruku při výběru svých ekonomických poradců na Hradě. Ani Václav Klaus nebyl – z pohledu velikosti úkolu - dostatečně vzdělaným ekonomem, a stejně jako Havel neměl sebemenší zkušenost s řízením podniku, či větších celků. Třetím centrem ekonomického přemýšlení o reformě pak byly národní vlády, především výrazně tvůrčí a zkušený tým Františka Vlasáka, který pod svoji ochranou dal dohromady český premiér Petr Pithart. Jedině zde pracovali zkušené osobnosti, dávno vyléčené ze snů o ideologických zkratkách, lidé s osobní manažerskou zkušeností a s pocitem zodpovědnosti za stát. Ke své škodě se vyhýbali střetům s Hradem i Klausem, a byli po roce 1992 rozprášeni. Do té doby však stačili, například, pomoci prosadit představitelům ODA, proti velkému odporu Václava Klause, princip restitucí, tedy navrácení komunisty ukradeného majetku, jako formu privatizace.

Klaus restituce dlouho odmítal, protože dávala, podle jeho názoru, příliš velký prostor a vliv právníkům, a do „transformace“ vnášela „mimoekonomické faktory“. Spravedlnost, náprava křivd či praktické ohledy pro něj nehrály žádnou roli. Pro něj pochopitelný byl jenom zjednodušený a čistě ideologický koncept marketingové, a proto politicky výhodné, kupónové privatizace. Podobně po velkém boji zachránil Vlasákův tým Škodu Mladou Boleslav, taktéž proti zuřivým protestům Václava Klause a jeho fanatiků kupónové privatizace jako jediné ideově správné a povolené metody. Z dnešního pohledu je prakticky jisté, že každý jiný způsob, než Pithartem a Vlasákem prosazený přímý prodej Škodovky koncernu Volkswagen, by znamenal vytunelování a krach tohoto klíčového podniku. Deset procent dnešního HDP České republiky by bylo v pekle. Jako osobní pomstu potom Klaus znemožnil stejně pečlivě připravený prodej automobilky Tatra koncernu Mercedes. Tatrovka se od té doby potácí nad propastí a z její proslulosti výrobce zajímavých nákladních vozů zbyl jenom stín.

To, co spojovalo obě klíčové skupiny, Hrad a ministerstvo financí, byla i v této oblasti nechuť k československému exilu. Nejlépe se to asi dá dokumentovat na až nezdvořilém odmítnutí nabídek, se kterými po dvaceti letech exilu do Prahy přijel symbol pokusů o ekonomickou reformu šedesátých let, univerzitní profesor Ota Šik. Přijel okamžitě a za vlastní prostředky, kromě jiného i s nabídkami desítek stipendií pro české studenty. Byl odmítnut na Hradě i u Klause. Nevyžadoval pro sebe žádné pozice či úřady. Nabízel, jak neustále zdůrazňoval, výhradně svoji expertízu, dvacet let zkušeností ze špičkových světových ekonomických diskuzí, především o tom, co Československo v té chvíli potřebovalo nejvíce, o možnostech transformací centrálně řízených ekonomik. Nikdo z Klausova okruhu nebo z Hradních poradců se v té době nemohl rovnat mezinárodnímu respektu, který Ota Šik měl po dvaceti letech přednášení na univerzitě v Saint Gallen. Nikdo neměl takové kontakty. Přesto, nebo spíše právě proto, byl okamžitě odmítnut, a nebyly přijaty ani jeho nabídky stipendií nebo programu stáží světově známých ekonomů na Vysoké škole ekonomické. Zájem státu musel jít stranou – šlo o moc.

Nikomu nesmělo být umožněno do věcí vidět, diskutovat je, a zpochybňovat další opakování kolikrát v historii obehraného marketingového triku světobornosti, unikátnosti a pupkosvětovosti českého výmyslu – tentokrát pod heslem „ekonomické reformy“. Václav Havel v tomto sporu mocenských skupinek jako neekonom nemohl obstát. Klaus umně zneužil tuto jeho slabinu vyzdvihováním vlastní „odbornosti“, a porazil ho právě v tom, co dosud bylo Havlovou hlavní doménou – v marketingovém podání čehokoliv, co označil za „politiku“. Konfrontace se světem se opět, přesně podle tradice českých elit, raději nekonala. Ota Šik se vrátil do švýcarského exilu. Před odjezdem se smutkem řekl: „Dopadne to špatně. Ti chlapci nevědí o ekonomii nic. Myšlením to jsou zastydlí marxisté, sociální inženýři, kteří jsou přesvědčeni, že stačí jenom najít a mocensky prosadit jedinou správnou novou ideologii – a všechno pak půjde samo. Jenomže takhle to nefunguje. Nejde jim o to, aby hospodářství prosperovalo. Chtějí jenom moc“.

Volby v roce 1990 legitimizovaly mocenské pozice klientelistických skupinek, které spolu už nebyly schopny vést diskuzi. „Ekonomická reforma“ se stala nedotknutelnou ideologickou modlou, která vynesla Václava Klause na jednu z čelných pozic české politiky. Česká společnost její domnělou „pravicovost“ přijala se stejnou drogovou závislostí na ideologii, s jakou přijímala „levicovost“ takzvaného reálného socialismu. Ztráty z vědomě mlhavé privatizace vyvolených devadesátých let se počítají ve stovkách nedohledatelných miliard. K moci se propracovala oligarchie, spojující ekonomickou a politickou moc s organizovaným zločinem a kontrolou části soudů, policie, univerzit a médií. Václav Klaus je prezidentem České republiky.

Další části tohoto eseje o roli elit v moderní české historii najdete v mém blogu ZDE.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Volte sysly napsal(a):

A sme v p.....delí!
04. 12. 2009 | 10:14

Jozef napsal(a):

Parada!
Neuveritelne!Konecne!

Konecne pokus nelhat si do kapes vzdy a vsude.

Najhodnotnejsia je podla mna zaverecna cast textu.Kto sa osmeli pozriet pravde do oci,nech si vyhlada aj analyzy V.Komarka,jeho kritiku a predikcie vyvoja.Realita je krutejsia,ako naznacuje autor.

O Slovensku autor nevie nic,resp.vie tolko,co prazska tlac,pisuca so simeckovskym odstupom a istym despektom.
Konstatujme tu aspon,ze hororova ekonomicka transformacia mala na Slovensku medzi ekonomami jedneho!! stupenca,neskor sa pridal mlady Ivan Miklos.
A najma tato pre slovenskych ekonomov hororova politika bola dovodom,preco V.Meciar,v r.1991 nekompromisny federalista,v r.1992 hlasal "funkcnu federaciu alebo konfederaciu".

Ak masmedialni autori budu pokracovat v odtajnovani 20-rocnych dejin,ak prestanu lhat do kapes,ak prestanu sa spravat ako elita zbabelcov,mozu ciastocne odcinit skody,ktore spolocenstvu narobili.

Aj v bratislavskej tlaci sa zacinaju podobne pokusy o odtajnenie historie a uprimnost.Odporucam autorovi a najma velmi odporucam niektoremu ceskemu periodiku uverejnit serial Atentat na neznu revoluciu,ktory uverejnuje tyzdennik Zurnal.
Aby sa zacal odstranovat absolutny nedostatok zakladnych informacii, aby sa mohla nastartovat zmysluplna diskusia.
04. 12. 2009 | 10:50

Kristýna napsal(a):

Taky jsem, pane Jozef, pro to podívat se pravdě do očí. Nemá cenu si idealizovat historii a její hrdiny. Jako lidé děláme chyby, ale pokud je budeme zastírat, nikam nepokročíme a budeme je v budoucnu opakovat.
04. 12. 2009 | 11:07

Joseph napsal(a):

Pravdivé a smutné neřku - li hořké.
04. 12. 2009 | 11:19

Josef K. napsal(a):

Přiznám se, že mne už místní poměry přestaly zcela zajímat, byt blog pana Urbana je dobrým pokusem objektivizovat. Přesněji, přestal mne zajímat ta česká realita, která je neustále stavěna na mýtech a osobních ambicích, to byla nemoc disentu i šedé zóny už v sedmdesátých letech, konečně jsem se orzhodl tuto zemi opustit, alespoň na stará kolena a nemusit neustále štourat české "holuby" z nosu či zaschlá hovínka z národních spodků.
04. 12. 2009 | 11:54

jepice napsal(a):

Je mi líto, že to musím napsat, ale nedá se nic dělat, tenhle díl je velké zklamání.
Kam se podělo toho půl roku do voleb 1990?
Kdy OF pořád nevědělo, jestli je strana /lidem z KC se přes neustálý nátlak z regionů nechtělo opustit víceméně kabinetní systém rozhodování/, a přitom šlo do voleb jako strana. Kdy KC OF sepisovalo memoranda směrem k vládě, aby tato vytvářela ekonomické koncepce, aniž se je jakkoli pokusila směrovat? A to prosím pod vedením Jana Urbana.
Tak trochu jsem doufala, že autor, který tenkrát byl v čele hnutí, chystajícího se vyhrát volby, řekne o téhle rozhodující době, kdy se utíkalo od zodpovědnosti, něco víc.
04. 12. 2009 | 12:10

myrta napsal(a):

Zírám.Černé na bílém .Od p.Urbana.Teď jenom vědět co s tím.
04. 12. 2009 | 12:32

Oslýk nezodpovědný napsal(a):

Celkový dojem mi také vůbec nesedí. Toto už je, pane autore, vyslovené machrování; všechno by šlo udělat lépe a s někým jiným; po dvaceti letech je každý generálem. Souvislosti jsou stále volnější.

1) Klíčový problém Slovenska - jak k mému potěšení naznačuje sloneský komentátor Jozef - je prostě ten, že nás Slováci nikdy nechtěli, a jen jsme jim pořádně nedovolili to říci. Hlinka byl u nich vždycky populárnější, než Štefánik, a k Husákovi cítili méně nechuti právě proto, že jejich snaze o autonomii rozuměl. Československo bylo Slovánkům vnuceno jakožto "menší zlo", možnost samostatného státu měli jen krátce za Hitlera. A využili ji, což Češi dodnes nechápou.

2) Jazykovou definici národa označil autor směle za "scestný nesmysl", nicméně velká část nově vznikajících národů jiný spolehlivý definiční znak nemá. Slovensko nikdy nemělo žádné hranice, a proto je "tam, kde žijí Slováci", o nic jiného se opřít nemohlo. Jinak bychom hranice Slovenska museli prohlásit za čistou svévoli Masaryka, Beneše a Štefánika.

V Čechách, kde je hranice daná horami, je patrná i z geologické mapy, a je jednou z nejstarších v Evropě, tento problém nikdo nepochopí. A jazyková definice národa se jevila být zpočátku spíš jako vlastizrada, protože by dávala zapravdu sudetským Němcům.

4) A zejména by mne zajímalo, jak měl vypadat podle Urbana ten "zodpovědný" přístup. měli jsme na Slovensko poslat tanky, aby nám neutekli?

4) O ekonomické transformaci se těžko plká, když člověk není ekonom (já ani Urban). Jsou to odborné otázky. Srovnání Škody a Tatry je například zjevně unfair, protože Tatra byla především výrobcem náklaďáků, odvětví, které krachovalo v Evropě všeobecně, a v zemi, kde bylo v roce 1990 pět výrobců (!) to platí obzvláště.

5) Zmínka o restitucích je sice pěkným plivnutím na Václava Klause (fakt neměl pravdu), nicméně s ohledem na koncepci "selhání elit" jako celku nedává žádný smysl; Klaus, jak známo, prohrál, restituce byly a zjevně fungovaly. Tak jaképak selhání a útěk od zodpovědnosti?
04. 12. 2009 | 12:34

carl_cox napsal(a):

Vážený Pane Urbane, nevím, jaké máte ekonomické vzdělání, ale část Vaší eseje o ekonomické reformě 90.let je skutečně jen zapšklé nadávání a snůška sálonně-intelektuálních naštvaných řečí...lidé, kteří ekonomickou reformu provedli udělali sice dílčí chyby a jisté aspekty zejména právní zřejmě uspěchali, ale byli a dodnes jsou jedněmi z největších ekonomických odborníků a teoretiků, které tato země vyprodukovala a představovat pány Třísku, Ježka či Klause jako skupinku nic nevědoucích zelenáčů je trošku mimo...Nehledě k tomu, že ekonomická reforma se připravovala pod vedením JuDr. Třísky už od roku 79, takže jednoznačně nešlo o rychlý a nepromyšlený výmysl jak uchopit moc skrze ekonomickou transformaci. Nehledě k tomu, že takováto transformace nikdy nikde na západě neproběhla a tudíž Vaši slovutní profesoři(jako například pan Šik, který byl právě jedním ze sociálních konstruktérů, snažících se ekonomicky reformovat socialismus v 68.,ale pouze na jakýchsi podivných pseudotržních principech) nemohli o transformaci centrální ekonomiky na tržní vědět ani o píď víc a také jim chyběly vnitřní aktuální informace. Buďte tedy tak laskav a věnujte se příště raději sociálně-filosofickým konstrukcím a do odberné tematiky se raději nepouštějte...
04. 12. 2009 | 12:45

Pepa Řepa napsal(a):

To jepice
taky mně ten skok zarazil. Na druhou stranu se zase autor vrátil k mocnářství, které se probíralo v prvním dílu.
Jinak mne díl nepopuzuje. Snad jen ta přílišná adorace Šika On by to tady spasil?

A co Pithart? Přikládající-jako indiánský stopař- ucho k zemi, slyšící trávu růst a stavějící dvojdomky.
Kde je tato doba? Že ho všichni opustili? Hmmm. Připomíná mi to "kůl v plotě". Měl bych ho politovat?
Kde je totální selhání OH?

Zatím mám takový dojem, že si autor příliš idealizuje obrodáře, hledače třetích cest.
S nimi by krize nebyla? A pak to pojednal jako výrobce ementálu. Co se mu nehodilo, tam je díra.

A proč se to motá pořád kolem jedné partičky? Kde je třeba Zelený a další ekonomové?

A osobní selhání? Jako kdyby o toho Jan Urban nebyl.
Nevím, třeba bude poslední díl Mea culpa.
04. 12. 2009 | 12:48

petrpan napsal(a):

Tohle už bylo třeba napsat naplno a ještě ostřeji.Stokrát omílaná fráze,že každý národ má představitele jaké si zaslouží je asi pravdou.
Co se týče článků a faktů nadchla mě ucelenost a záběr pohledu i nebojácnost.Spousta lidí má stejné názory.ale nějak si to nemám kde přečíst.
Je třeba ,aby se tento text dostal do širšího podvědomí a vyvolal polemiku na širší základně.Třeba diskusní prostor televizi po dvanácté hodině?
O V.K. a privatizaci se několikrát zmiňuje prof. Švejnar.Já si vůbec nemyslím,že to byla od těch šmejdů neznalost.Oni věděli co získají.Nejenom politickou moc ale i tu světskou měřenou penězi.
04. 12. 2009 | 13:09

jepice napsal(a):

Pepo Řepo, Pithart nebyl jediný, kdo slyšel trávu růst. Byla chyba, že řekl trávu a že nepojmenoval bez servítku manýry, nápadně připomínající chování komančů.
Dvojdomek je jiná kapitola. To bylo trápení na pokračování. Přitom bylo od pomlčkové války celkem zřejmé, jak to dopadne.
04. 12. 2009 | 13:19

buldatra napsal(a):

Sága začíná připomínat chmurný osud filmových pokračování kultovních trháků, kdy šestý díl není pro jistotu ani promítán.

Možná to autor napraví svým vstupem do diskuze, kdy doplní některé cudně opomenuté záležitosti, které postrádá jepice.
Sám bych byl zvědav.
Jsem zvědavý tvor.
04. 12. 2009 | 13:24

Realista napsal(a):

Pane Urbane, lituji, svým vyostřeným tónem si ze mě neděláte nadšeného podporovatele, i když jaksi nějak v základě mám velké pochopení! Zkuste prostě něco udělat s tím způsobem vyjadřování, vidíte všechno šíleně fatalisticky a to je chyba.
04. 12. 2009 | 13:49

urednik napsal(a):

Nejmenovany velmi vzdelany rektor, nejmenovane University v nejmenovanm meste stale oddeluje dve kategorie rozhodnuti. Ta technicka a ta politicka. Politicka tak obycejne nejsou technicky obhajitelna. Mimo jine ceske elity take nejsou jako jedine v EU alespon formalne vygenerovat platny zakon o statni sluzbe a tak si z definice vytvorit oponenta v technicke urovni. Stat tu ridi jako debatu v hospode ten co nejvic rve, mlati a ma charisma tak je vudce...
04. 12. 2009 | 14:25

Pivomil Ochmelka napsal(a):

Autor popíše kontext a v něm události a svoje názory. Myslím si, že to je jak by¨tvor s mozkem měl postupovat. Mohu s názory pana Urbana souhlasit nebo nesouhlasit, ale nelze mu upřít přemýšlení tvora s mozkem. Což se bohužel nedá o těch, kteří si vyberou jednu či dvě věty z kontextu a na nich demonstrují jaký je ten Urban ubožák. Proč je jich v Česku tolik? Že by diplomy a maturity se prodávali i jinde než v Plzni a v Hrozenkově?
04. 12. 2009 | 15:00

vlk napsal(a):

Jak jsem byl doslova nadšený z předchozího dílu, tak v tomhle s e připojuji k těm,kteří cítí zklamání . Či spíše zklamání hluboké!
Tohle je totiž zas e tendenční psaní. Tendenční výklad a leckdy dokonce systémem obehraného – kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. A ty hole jsou tady občas dost i podivuhodných tvarů. Ale vezmu to,podle své oblíbené metody – step by step.
Dostala mne už tahle věta z úvodu:¨České elity historicky nikdy nebyly schopné, a ani ochotné, napomoci demokratizaci mnohonárodnostní monarchie Rakouska-Uherska.
Tohle je přeci nesmysl! Dokonalý nesmysl! České elity autorem požadovaný úkol ani nemohly zkusit plnit! Nebyly totiž nikdy uznány za rovna elitám německy mluvících nebo elitám maďarským. Navíc staré R-U bylo monarchií. S velkým vlivem šlechty.Jak už jsme psal dříve - něco jako česká šlechta neexistovalo! Na rozdíl od šlechty maďarské,či polské! Elita úřednická a podnikatelská neměla přirozeného národnostního spojence. Musel a se prokousávat odspodu a s probojovávat se dvojím despektem . Despektem národnostním, kdy čeští Němci nebyli ochotni zrovnoprávnit novou českou elitu a elitu stavovskou, kdy šlechta nebyla ochotna vzít buržoazní elitu jako sobě rovnou. Pokusů o česko - rakousko –uherské narovnání bylo z české strany nespočet. Zbytečných, marných a zesměšňovaných. Požadavek Urbanův, že po prohrané světové válce měly sotva probuzené české elity zůstat v rámci R-U a pomoci jeho demokratizaci , jako svůj hlavní úkol, je pro mne absolutní sci –fi! Mimo jiné by byl znamenal zatížení válečnými reparacemi jako poraženého státu až snad někdy do roku 1998.Jetsli s nepletu. Naopak rozchod s R-U byl rychlou a moderní emancipací. Může mi autor vysvětlit zároveň i logický nonsens , kdy chápe emancipaci Slováků a vytvoření jejich vlastního státu a a má zásadní problém s daleko lepe připraveným českým projektem v r. 1918? A ještě něco –kdyby nebylo vytvoření ČSR, tak Slováci,jak už jsme také napsal dříve, dnes byli na území dnešního Slovenska nejspíš v postavení Lužických Srbů…
Jděme dále. Tady čtu zase tohle: Československo ovšem také bezpracně a bez boje vysvobodilo české elity z neschopnosti definovat sebe i národní zájem pozitivně, a ty proto jeho koncept v absolutní většině okamžitě a s nadšením přijaly za svůj.
No jestli je bezpracným a bezbojovným neschopenstvím definovat národní zájem a to pozitivně snaha vytvořit vlastní demokratický s tát a toto dokonce úspěšně realizovat, pak mi nezbývá než zalomit rukama a optat s e autora, , jak by s odstupem 80 let měl takový správně definovaný pozitivní zájem vypadat! Nemohu spolknout ani onu další vsuvku o Slovácích a českém paternalismu. Autor konstatuje čím vším byl narušen obrozenecký proces na Slovensku. Ano, luďáctvím fašismem a nacionalismem. To dodávám já.
Slovenské elity byly naprosto početně mizivé. Spíše neexistovaly . a neměly společnému s tátu vůbec co nabídnout. Kromě osobních ambic. Ambic po zvýšení své důležitosti prestiže. Tam nepočetnost naprosto nevadila. Tam byla předností. Protože ty nepočetné pretendenty slovenského elitářství bylo alespoň více vidět. Jak neměli čím pozitivním přispět, tím více byli slyšet. A samozřejmě, jako všichni podobní - hráli na strunu nacionalismu. Ten je pro tyhle případy ideální. Od posluchačů nic nevyžaduje.Nic po nich nechce, jen a by s i uvědomili, že jsou , samozřejmě nezaslouženě diskriminováni těmi zlými a to jen proto,že se narodili jako .. v tomto případě - Slováci.
A dostáváme s k: Rok 1989 nepřinesl obnovení původního ústavního pojetí československé demokracie z roku 1918.
No to jaksi a ni nebylo možné! R-U bylo konstituční monarchií. Bylo demokratickým státem. S hodnotami kapitalismu. ČSSR k 18.11.89 byla komunistickým státem se vším všudy. Sotva jsme se mohli dostat k pojetí československé demokracie z r. 1918. Nejen proto, že demokracie zde
04. 12. 2009 | 15:50

vlk napsal(a):

pokračování
musel a vzniknout znova, nejen proto, že se musel transformovat celý společenský systém včetně například kompletního práva, ale rozdíl byl především v tom, že v téhle česko – slovenské republice už nebyl dominující prvek českých elit, ale naopak, že zde byla silná , sebevědomá a minimálně poloviční podíl na moci mající,jakkoliv to neodpovídalo hospodářské síle a přínosu společnému státu ,ambiciozní elita slovenská! Urban s e proto neskonale plete , když říká, že české elitě s e dostalo od Slováků toho samého ,co ona nadělala kdysi R-U. Hluboký omyl. České elity poražené R-U, které je odmítlo opakovaně emancipovat a uznat,neměly důvod sanovat a brát za vlastní. Slovenské elity naproti tomu byly uznány. Byl jim přiznán neproporční podíl na rozhodování - viz Sněmovna národů, ovšem ony nebyly ochotny spolupracovat na společném státě. Rozchod byl jediným řešením. A bylo by k němu bylo došlo, kdyby a dovolenou byl i odjeli i Pithart s Mečiarem. A je znakem suverenity a dospělosti českých elit že ten rozchod proběhl v klidu , bez emocí a výstřelků.
Pěkným termínem je , e současná ČR je zbytkostát po Československu… No nazývat soubor historických zemí Koruny české zbytkostátem ,to podle mne chce tedy mimořádnou dávku osobní suverenity a autorské licence! Pak chápu autorův přístup ke Kosovu!,Ano součástí našeho zbytkostátu je zatím dokonce i hora Říp. Srbům už z jejich zbytkostátu byl jejich Říp odebrán…
Za sebe říkám, že jsem s tímto pohrdaným zbytkostátem srozuměn. Tak jako stovka generací přede mnou. Nestydím s e za něj, nepřipadá mi zbytkový a ni zbytný. A už vůbec jej nepokládám za anomálii. Anomálií, historickém kontextu byl naopak -společný stát s e Slováky. A tato anomálie byla slovenskou,,nikoliv českou záchranou. Bez ní by Slováci… no to už jsme psal a bez jejího obnovení by Slováci byli poraženým a nejspíš i okupovaným státem po 45 a bez my v Čechách jsme si nejspíš mohli ušetřit komunistický experiment a přežít ve zvláštním stavu Rakouska či finlandizace.
Zajímalo by mne kde v téhle části exkurzu vzal autor onu pasáž o tom, že elity nám předhazují nyní národovecké ohrožení ze Západu.. Nějak jsme si nevšiml. Jsme snad ještě v EU a platí nebo neplatí LS??? Vztah k Německu je fatální otázkou české historie. A bud e jí i do budoucnosti.a tom nikdo, ani Urban nic nezmění. A hláška o vztazích slovensko- maďarských? No tady , právě tady se bud e lámat pravda. Pravda o tom,jestli odsun měl historicky opodstatnění a smysl! Uvidíme na téhle kauze názorně, zda mají či nemají pravdu flagelanti vlastního národa!
Ideologizace ekonomické transformace…
Tady Urban nás počastuje hned na začátku tímhle: Pozemková reforma a vyvlastnění šlechty byly jen začátkem zničujícího proudu expropriace z rozhodnutí vítězů, který jen o něco později pokračoval arizací majetku neárijců, okamžitě po druhé světové válce národní správou přeměněný v totální vyvlastnění většiny židovského a všeho německého a maďarského soukromého majetku!
Úžasné. Oči mi mohou vypadnout z důlků! Tak kořenem všeho zlého je už první pozemková reforma z r. 1919…To je tedy nářez jak se patří. Kdyby tohle napsal takový nějaký Rumcajs / promiňn Zarostlíku, ty bys tohle nikdy napsat nemohl!/, tak bych s e možná nedivil / ale ano,divil a dost/. Protože tam může někdy převážit ideologie nad znalostí. Nicméně u někohos rozhledem Jana Urbana? Přiznám – to mi hlava nebere. Uvědomuje si Urban, že existují nějaké historické proudy? A co bylo takovým proudem v r. 1919? Bolševizace Evropy! Frustrace z 1.ww . A vedle toho, že si myslím, že ona pozemková reforma byla správná, byl a nutná. Pokud tady neměl být vybudován komunistický stát sovětského typu. Nebo alespoň , pokud se tu o něj neměl uskutečnit krvavý pokus! On totiž onen majetek šlechty a církví vznikl úplně stejně –kdysi rozhodnutím vítězů. Vyvlastění židovského majetku je specifická kapitola / která by nejspíš měla daleko menší rozměr,kdyby byl nepřišel bolševik/,a vyvlastění všeho německého? Tak to mi po světové válce, kterou rozpoutalo Německo, přijde úplně normální.A neznám spojenecký stát, který neprovedl to samé. Pouze u nás flagelanti vlastního národa do toho vnášejí optiku SN…
04. 12. 2009 | 15:51

vlk napsal(a):

pokračování
Konec článku je o ekonomické transformaci. Ted y o privatizaci a restitucích.Než s e vyrovnám s autorem, připomenu kvitnesenci , tuším jeho třetího dílu- české elity zbaběle utekly do odbornictví! Klausovy a Ježkovy semináře byly nepodstatnou věcí a právě takovým útěkem.
Viděno s odstupem reálně – problémem bylo pouze to, že ten útěk do onoho odbornictví byl jen soliterní a stejně solitérní byla ona odbornost a odbornictví. Škoda ,že nebylo provozováno neskonale početněji neskonale důsledněji.Škoda , že tady byl jen jeden prognosťáka v podstatě jen jedna partička z toho prognosťáku. Ona parta Klausových „elitních střelců“..
Urban Klausovi yvčítá , že nehoroval pro restituce. Ž hrdinná ODA je zachránila. Já osobně soudím, že restituce, pokud nebyl přímý žijící vlastník nebo jeho přímí potomci , nám založili dnešní klientelismus a korupci z valné části. Všichni známe restituce, které s e uskutečnily na základ ě toho, že někdo prokazoval, že se jeho fena kdysi spustila s čoklem původního majitele…. Kdo si dnes vzpomene na první velký majetkový skandál téhle republiky? Totiž na aferu Ambassador –Zlatá husa? Kde s e mlhy vynořili jakési dvě také restituentky, jímž bylo bleskově na základě více než sporného nároku vydáno, od kterých to ovšem bleskově koupil exkomunista a práskač StB Dvořák a postavil na tomhle laciném kaufu svoje hotelové imperium? Nejpozději v tomhle momentu si všichni dnešní loupeživí rytíři uvědomili vo co go a začali podle toho jednat. To s e totiž stalo ještě dávno před privatizací. Prý Klaus restituci nechtěl protože to bylo moc pro právníky…Je otázka jak by všechno bylo vypadalo, kdyby restituce vůbec nebyly nebo byly striktně omezeny na přímé restituenty.
Dál už je to jen o privatizaci. Není sporu o tom, že privatizace jako celek byla ideologická a ideologizována. Nicméně kuponvku jako princip nelze absolutně odmítat. Pokud měl být proces rychlý a každému přístupný. Kuponovka měla dvě základní chyby. Tou první byl neexistujcí právní prostředí kapitálového trhu. Kdy drobný akcionář nebyl absolutně chráněn . Celých asi tak 15 let. Jestliže se počítalo s tak masovou distribucí akcií, měl být nutně prvně postaven právní rámec! To je bez d beat.
Chybou druhou bylo připuštění privatizačních fondů , zejména v té podobě, jak vznikly, do kuponovky.
Pokud by se byla kuponovka odehrála jen na bázi fyzických osob., tvrdím, že by býval byl zájem daleko menší. Dejme tomu nějakých 700 tis. Soukromých akcionářů. Vlastnictví z kuponovky by bylo okamžitě vytvořilo relativně silnou a majetnou střední třídu. Jistě i tam by následně bylo došlo ke koncentraci vlastnictví.Ale promyšlenému a na úvěr. Neexistovalo by vyžírání firem skrze zástupce podílových fondů. Z množiny kuponových akcionářů by s e byli velmi rychle byli vyprofilovali opravdoví vlastníci. Pravděpodobně většinou z managementu. Což s e v mnoha případech , u smíšeně privatizovaných podniků stalo stejně, nicméně s daleko horšími výchozími pozicemi. Je to jen odhad a v podstatě nástřel na samostatnou diskusi.
Stavět jako alternativu Vlasáka a jeho tým ke klausovi a podepřít to privatizací šk MB je irelevantní. Nesnižuji Vlasákův a Vrbův výkon a jejich zásluhu. Vůbec ne. Jenže tohle byla soliterní záležitost. Klaus řešil komplexní problém. Ano neprodej Tatrovky byl nesmysl a hrubá chyba, ale opět , šlo o soliterní řešení. Pokud by mi náhodou chtěl Urban odpovědět, že se daly systémově prodávat podniky tak jako Šk MB pak konstatuji, že nedaly. Zahraniční kapitál velmi rychle rozpoznal, co je u nás životaschopné a co ne: A to života schopné rychle koupil. Třeba Radiokomunikace, . Prostě šel po síťových odvětvích. A vlivových odvětvích. Proto privatizoval do svých rukou bleskově nakládání s odpady. Oklikou vodní hospodářství. ,novinářský byznys a podobně. Ale že by jej masově zajímal průmysl? Ani omylem. Východní trhy byly ztracené,domácí malý, firmy morálně zastaralé, - nebylo, až na vyjímky co kupovat. Pokud tedy nechtěli koupit a zavřít .Konkurenční podnik. Jak se to dálo masově v NDR: Jinde privatizovali bez kuponovky a nemyslím, že jsou na tom zásadně lépe. Chyba není kuponovka nýbrž její provedení.
04. 12. 2009 | 15:52

vlk napsal(a):

pokračování
A dostáváme se na samý konec. Na tom, že Klaus a jeho patička ursurpovali moc… A že nebyli ochotni na nic slyšet.
Ano Klaus ursurpoval moc. Protože přesvědčil lidi ve volbách. AA před volbami proto, že s e dokázal, na rozdíl od těch druhých prosadit.Ani jedno z toho není jeho chybou. Při volbách šlo o chybu voličů, že ho nedokázali lépe odhadnout / a patřím mezi ně/, před volbami je to chyba těch, co mu to vyprofilování až do posice ministra financí umožnili.A dovolím s poznamenat, že drtivá většina čtenářů Urbanova blogu v KC OF nikdy nebyla. Takže - jejich chyba to není.
Klaus naopak jednal normálně. Tak jako bychom na jeho místě technicky jednali všichni. Upevňoval svou pozici, eliminoval konkurenci, která s objevila nebo kterou potencionálně identifikoval:Což byli v dané chvíli pro něj zejména emigranti. Včetně Šika. Kdo by na Klausově místě býval ochoten risknout, že ho vytlačí? A zbytek už je pouze o tom, e uplatňoval heslo, že velet může jen jeden. Tohle mu nevyčítám. Vyčítám mu jeho sebestřednou. Galaktickou sebestřednost. Kdy dal přednost vlastnímu narcisismu před nutnou otázkou, zda to, co dělá je správné a zda to je nejlepší možná varianta. A v rámci vlastního velikášství a kultu bagatelizoval nejprve rizika následně problémy, které z těch rizik povstaly. Takže vytvořil korupčně – klientelistický stát.Ale vyčítat mu, že používal normální a logickou elementární techniku moci?
Zmiňovat s e o Havlovi? Proč? Ten nemohl ekonomické transformaci či výstavbě státní správy přispět vůbec ničím. I kdyby s e byl chtěl nějak angažovat. Jako že nechtěl. I jemu dělala sakra dobře „koupel v davu“.

Jsme opravdu zvědav, s čím autor vyjede na samý konec.... Opravdu zvědav...
04. 12. 2009 | 15:53

Jenda napsal(a):

Myslím, že pan Urban přesně popsal situaci a článek přesně vystihuje zmatek v myslích lidí, kteří tehdy rozhodovali a mezi než pan Urban patří.

Oni nevěděli koho reprezentují, nevěděli co mají chtít, nevěděli co se z toho vyvine. Byli ve vleku událostí, které jejich rozum nemohl pochopit.
04. 12. 2009 | 16:13

Vico napsal(a):

Evangelium podle svatého Urbana - díky za něj. Stejně jako Oslýk nejsem ekonom, ale nevěřím, že by to nějaký slovutný profesor ze zahraničí vytrhl. Jestli se nemýlím, tak Poláci a Maďaři takovéto poradce měli, ale že by tu transformaci zvládli výrazně lépe, jsem si nevšiml.

Při vědomí,že v zemi papežtějších, než-li je papež, se tu znárodnili i holiči, bylo co provatizovat. Mám však dojem, že právě u nás byla restituce nejrozsáhlejší ze všech postsocialistických zemí. Kde to bylo ještě rozsáhlejší?

Dále zde zazněla kritika tzv. šokové terapie. Všechno se prý mělo ještě promyslet, takhle jsme se ocitli v divokém kapitalismu ze dne na den. Zase mi chybí srovnání se zeměmi, které na to šly pomalu, jak když se leze do studené vody. Ukázala realita, že to byl lepší způsob?

Příležitost dělá zloděje, morálně se pohoršuje autor a my s ním. Naříkavé hlasy se tu denodenně ozývají ze všech stran jako volání muzzeínů k večerní pobožnosti.Pohled na ty ksichty, co to tu teď z krajů řídí, je vskutku nevábný. Ale zase, mohlo to dopadnout v té bídě jinak? Jaká verbež se dostala k miliardám v Rusku, kde to probíhalo "rozvážněji" než u nás? A co děsivé Bulharsko? Tam se rovněž nespěchalo. Zajímala by mně ekonomická elita v Maďarsku či Polsku atd. Jsou lepší, vybranější?

V první vlně ekonomických vítězů jsou vždycky raubíři. Vždycky to tak bylo. Nezbývá než věřit, že jejich čas jednou skončí. Divoký západ také netrval věčně, divoký východ snad rovněž.

Další generace bude snad chodit jen na oblíbené filmové easterny. A my třeba získáme Oskara za nejlepší parodii easternu. Parodie/filmové/nám vždycky šly.
04. 12. 2009 | 16:26

Vico napsal(a):

Sotva jsem poslal svůj příspěvek na nástěnku, objevil se tu vlkův zevrubný rozbor. Pod bezprostředním dojmem přečteného opravuji - přece jen pouze apokryf Jana Urbana

a opravdu evangelium podle Vlka.

Jak říkáme my od Brna Tohle by měl Stéskal zacálovat.
04. 12. 2009 | 16:48

Jenda napsal(a):

Pro pochopení je třeba si uvědomit, že SZ prohráli studenou /psychologickou/ válku. Gorbačov stažením vojsk přestal garantovat jejich bezpečnost.

Abychom v této situaci vypadali jako vítězi, tak jsme museli jednohlasně v parlamentu plném komunistů odhlasovat Havla jednomyslně prezidentem. Naše elity byli pro realizaci myšlenky vítěztví nepoužitelné.

Byl to geniální fígl. Prohráli jsme studenou válku - zvolíme Havla - a spolu s ním se postavíme na stranu vítězů. Bez Havla by iluze vítěztví byla nemožná.

Ze všech komunistů, kteří ho volili se tak stali vlastně vítězové. Všichni jsme bojovali proti předchozímu režimu. Všichni jsme zvítězili.

Nikdo ale neřekl, kdo to vítěztví /porážku/ zaplatí? A cena byla velmi vysoká.

Kolik lidí bylo proti rozdělení státu, jak uvádí pan Urban, není důležité. Žádní dva lidé jeden slovák a druhý čech by se nedohodly na dělení státního rozpočtu, na dělení dluhů.

Muselo by platit slováci za své a češi za své. Na tomto principlu nesestavíte rozpočet ani kdybyste byli součástí elity tohoto národa a pan Urban by vám dělal poradce.

Jen jsem chtěl od detajlů upozornit na to co považuji za podstatné. Chování našich elit je drobnost a mnoho co vyčítat jim nelze.
04. 12. 2009 | 16:52

ironik napsal(a):

Generál v bitvě a generál v době mírujsou vždy v kontraverzi a vždy si postupem času zaslouží aby si přinejmenší posypali hlavu popelem když už pro nic jiného tak pro počty mrtvých a jimi postižených.
04. 12. 2009 | 16:53

Jenda napsal(a):

ironiku
vaše poznámka mi připoměla realitu německých generálů v Afganistánu. Sypou si na hlavu popel a mají důvod počty civilistů, kteří jsou mrtví ...stačí.
04. 12. 2009 | 17:14

buldatra napsal(a):

to Vico:

Stéskal na to háže bobek. Ten tady není vot cálování, akorát tak vobčas něco smázne.
04. 12. 2009 | 17:15

Vico napsal(a):

buldatra : Tož, kemo, je to tak. Mergle nebudó.
04. 12. 2009 | 17:24

buldatra napsal(a):

Vico,

vo tom žádná.
04. 12. 2009 | 17:26

vlk napsal(a):

Vico

milý příteli já a evangelista? nepřehánějte prosím....
Jsem jen glosátor.
04. 12. 2009 | 17:27

jepice napsal(a):

Vlku, koukám, že na kupónovku i na prodej automobilek máme úplně stejný pohled.
Což mě potěšilo.:)
04. 12. 2009 | 17:44

vlk napsal(a):

jepice

odpovím odrhovačkou - ďábel je skryt v detailu....,-)))
04. 12. 2009 | 17:48

jepice napsal(a):

Hm, asi nejsem při pátku ve formě. Ten ďábelský detail mi uniká.
04. 12. 2009 | 18:41

Gerd napsal(a):

Koukám, že p. Urban schytal od kritiků přehršel kritiky. Za sebe mohu říct, že pokud zhodnotím blog jako celek, výsledek je dobrý a zmého hlediska převažují klady. Zejména takto komplexní pohled tu chyběl. Takže chválím, pane Urbane!
Nepřesnosti, které nutně musely vzniknout při daném širokém záběru a stejně tak i vynechání některých dějů Vám taktéž vyčítat nebudu.
Díky!
04. 12. 2009 | 20:57

Pípa napsal(a):

Tak tento díl byl nejlepší. A to ty před ním byly dokonalé. Jsem nadšený, že se najde někdo s tak dobrým úsudkem a odvahou to napsat.
04. 12. 2009 | 21:00

MARNOV napsal(a):

To Urban:
Je to poctivá práce pro polemiku. Jasné výchozí body, jasný názor. Některé věci mě utekli a děkuji za rekapitulaci. To vlk:
Rozmělňovat, posunovat důraz a priority, kritizovat jednotlivé věty a dílčí nepřesnosti NENÍ vhodné pro veřejné čtení v blogu. Minimálně z důvodu prostoru. Obvykle s vámi souhlasím. Dnes ne. Je to škoda vůči věcem o které jde každému soudnému. Zkuste napsat uceleně Váš pohled na toto období.
Současná doba je výsledkem jednotlivých jak říkáte "soliterních chyb"... Dvě jsou náhoda, tři je systém ...
To vico: Mýlíte se první "poctivou " generaci podnikatelů zařízli klausovci do roku 96-98 kombinací tržního, státního nátlaku a korupcí. Toto je druhá generace ... Třetí bude ještě horší ...
Šlo posledních dvacet let dělat jinak? SAMOZŘEJMĚ ŠLO ! Stačí se rozhlédnout po světě! Konec konců i ta Škodovka je důkaz...
To Pípa:
Je popsání dvaceti let, ve kterých jsme byli zde přítomni a souhlasili s vymýcením vlastního názoru, důvodem k nadšení?

Trápí mě však: Co s kritickou analýzou v paralyzované společnosti? Bude reakcí dehonestující polemika, že si nečistíte uši? Chytí se snad někdo za nos? Bude litovat čemu aktivně napomáhal ? Půjde volič ODS k volbám? Umlknou klaunovi trubači ? Vyjdou poslové hledat "přemysla" v podobě nezkompromitovaných slušných lidí ? Co jim nabídnout ? Odkud začít rozplétat klubko zmijí ?
04. 12. 2009 | 22:44

vlk napsal(a):

Marnov

nevytrhávám věty z kontextu. Ten materiál je dlouhý, takže jsem si vybral vždy hlavní heslo z nějakého podstatného odstavce. Repzentující myšlenkový obsah toho odstavce. napsal jsem svůj názor na tuhlavnímyšlenku. Nic víc,nic méně. A snažil jsme s e o ucelený pohled v onom odstavci.
napsat ucelený pohled na toto období? Na které prosím?
Jen v téhle poslední řásti Urban, pokud s enepletu, zmínil nejméně tři obdoví. 1918-1945 a později a 1989. Věnoval jsme s e každému z nich. V podobnémm rozsahu, jako to udělal on.
A pokdujste tam našel , v mém textu , že současná doba je výsledkem soliterních chyb, pak to musí znamenat jediné - totiž, že jsme to špatně napsal. je li možno z toho vyvodit takovýhle záměr. naopak - já s esnažilnapsat, že současná doba je výsledkem systémových chyb. Jen často poněkud jiných, než naznačuje Urban.
A o jiných chybách, které našel on říkám, že jsou logické a v časové tísni, tlaku okolí nebo vzhledem k lidské přirozenosti že prostě museliy nastat. Ovšem leccos jiného nastat nemuselo.
O soliterech píši v úplně jiné souvislosti. Nikolvi ve vztahu k chybám. Ale v tom, co Urban vidí jako správné řešení. Totiž privatizaci Valsákovou cestou Do rukou zahraničních velkfirem. Já s esnažil k tomu podotkonout, že to nebylo možné . jednak z důvodu času a jednak proto, že tu nebyla od zahraničního kapitálu plošná poptávka. Zahraniční velkofirmy chtěly jen přesně vytipované rozinky, a ty také , většinou, nakonec stejně dostaly.
Na druhou stranu - privatizac e jako celek se musela odehrát v reálném, relativně krátkém historickém čase. A to šlo pouzenějakými širokými hráběmi typu kuponovka.
A teď k vašemu poslednímu odstavci:
Ano , trápí vás přesně tytéž věci jako mne!
Recept neznám. Jsme zvědav, jestli ho zná Urban. Třeba hi dá v posledním dílu.
05. 12. 2009 | 00:00

Jozef napsal(a):

In medias res - do polemiky:

Ceske elity tedy byli"nepripraveny a nevedely co chtit.Nemely pozitivni program".
Tvrda otazka: to sa zmesti do definicie elity? Sotva.

"V roce 1992 rozdelily spolecny stat velmi hladce i proti vuli dvou tretin obcanu na obou stranach"
Aj toto sa zmesti do definicie elity? Demokratickej?
Pojem elity je v takychto pripadoch uplne nenalezity. Autor sam na oznacenie kvalifikacie uzuckej skupiny pouziva ine,vhodnejsie terminy.

Zastavim sa sirsie pri vysvetlovani rozpadu federacie.
Jan Urban zaciatok konca vidi v obdobi po prvych slobodnych volbach.Ale on ten zaciatok konca je zretelne v neelitnych skupinkach "nepripravenych..." "uzurpatorov moci" na obidvoch stranach!

Autor nechce,nevie alebo nemoze uviest alebo pamatat si mnohe relevantne fakty.
Ale kedze pamat je matka mudrosti, zopakujem zase,lebo je vystizny, fakt: v r.1998 2% opytanych obcanov Slovenska uviedlo ako hlavne mesto svojej vlasti Bratislavu,98% Prahu.Vacsina programov bratislavskej televizie bola v cestine a mozno nikomu na Slovensku to vtedy nevadilo /je urcite percento ludi,ktorym vadi kazdy a vsetko.V kazdom spolocenstve/

Podla J.Urbana Pithart "nechal si vnutit pro federaci smrtici koncept suverenity Ceskoslovenska,vznikajici teprve dohodou dvou narodnich statu".
Probuh! Co ine je federacia?
Paternalisticky cesky stat? Ak sa od neho cast oddeli, zostane Zbytkostan!?

Tak ako mna znova sokoval touto vetou Urban,tak v novembri 89 boli sokovani bratislavski tribuni- skupinkou okolo V.Havla.

Odcitujem z Atentatu na neznu revoluciu:
"uz onedho sa ukazalo,ze to,co sme na Slovensku vnimali ako samozrejme,teda potrebu partnerskeho,rovnopravneho vztahu medzi dvomi narodmi v spolocnom state,vnimaju aj nasi najblizsi politicki priatelia v Cesku inak.Ako komplikaciu pri rozhodovani..."

V clanku je viacero prikladov,prepisem niektore /a som zvedavy: pozna tieto skutocnosti niekto z citatelov tohto blogu?/

27.11.1989
"Zhrnuli sme priebeh udalosti...i suhlas UV KSS s nasou poziadavkou zrusit veducu ulohu strany.Vaclav Havel poznamenal:"Slovaci jsou holt dal"
Do miestnosti vstupil V.Komarek.Dozvedeli sme sa,ze ho KC OF planuje na poobednajsom mitingu na Letnej predstavit ako kandidata na premiera.Nezdrzal som sa a automaticky namietol,ze kedze ide o federalnu funkciu,bolo by dobre poznat aj stanovisko zo Slovenska.Poradcovia okolo Havla nechapavo hladeli,ale V.Komarek sa opytal"Co myslite,jake by bylo?"....

Poradcovia okolo Havla nechapavo hladeli...
Slovaci jsou holt dal - ale nemaju co vraviet do funkcie predsedu federanej vlady!!!Tomu sa vravi poradcovska elita.

Spory nevznikali az po slobodnych volbach!

"Nezhody boli dovodom prvych ostrejsich vymen nazorov medzi Janom Budajom a V.Havlom.Tyzdne neuspesnych pokusov o dohodu uzavrel V.Havel 23.januara 1990 vo Feder.zhromazdeni..."

O ceste V.Havla do USA a Kanady /vyse stoclenna delegacia/:
"V delegacii sa neuslo miesto ani pre vo svete najznamejsieho Slovaka A.Dubceka,ani pre zastupcov slovenskych narodnych organov.Verejnost sa nedozvedela,ze az po proteste VPN boli do delegacie dodatocne zaradeni piati veduci cinitelia VPN oznaceni ako"zastupcovia medii".Az po hrozbe predsedu VPN pocas medzipristatia na Islande,ze za takychto podmienok nebude pokracovat v ceste,bol program a protokol upraveny,aby sa funkcionari VPN zucastnili aspon na niektorych oficialnych podujatiach..."

Nuz tak,verejnost sa nedozvedela.Priatelia V.Havla sa snazili,aby sa mnohe veci nedozvedela.Dozvie sa niekedy?

Lubomir Feldek spomina takto:
"Ja a Vlado Ondrus sme boli povereni dorucit OF cerstvy obtah titulnej strany pondelnajsej Pravdy o zruseni mocenskeho monopolu kom.strany na Slovensku.Mal akcelerovat priebeh Neznej revolucie v Prahe a zaroven to mal byt slovensky prispevok do spolocneho vyhlasenia OF a VPN.
Ak som si myslel,ze v Cinohernom klube to vyvola nadsenie,trochu som sa mylil.Mna aj Vlada Ondrusa sa usiloval uzemnit najma V.Klaus."Panove,jste naivni,ja to tam nectu,"krutil hlavou,ked sme mu vlozili do ruk nas dokument.Videl a pocul som ho vtedy prvyraz v zivote a odvtedy si vsimam,ze je to naozaj majster zapornej vetnej konstrukcie.Ani neskor som od neho hadam necital ani jedinu vetu,ktora by nebola postavena zaporne.
Ukazal som mu text na novinovej strane prstom,ale on ustavicne opakoval:"Jste naivni,takhle rychle to nejde!Nejdriv musime vytvorit s komunisty spolecne dikusni kluby a pak,postupne...."
Spominam si,ze som vtedy dokonca zvysil hlas:"Nechajte nam nasu slovensku naivitu a dajte nam to tam,chceme to tam mat!"
Vlado Ondrus sa vyjadroval podobne.Zase sa to skoncilo stastne - vedla nas stal V.Havel a podporil nas:"
Kdyz to tam Slovaci chteji mit,tak jim to tam dame!"..........

Moje pokracovanie v diskusii polemike ak Boh da,nabuduce.
05. 12. 2009 | 03:11

Vico napsal(a):

Marnov : K té první generaci raubířů - některé spory vyplývají z jiného vymezení pojmu, kdo jsou ti ekonomičtí vítězové. Rozhodně jsem tím neměl na mysli malé a střední podnikatele. Když se tedy shodneme jen na velkých rybách jako vítězích, rád bych, abyste mi nějak konkrétněji vymezil onu první "poctivou" generaci.

Předpoklady pro velké obchody měli zejména ti, kteří v nomenklaturních funkcích pracovali v zahrahraničním obchodě, v bankovnictví a obecně ti, kteří měli možnost i v podmínkách řízené ekonomiky v rámci její šedé zóny hromadit potřebný kapitál a zároveň už , byť na černo, obchodovat. Zkráceně můžeme je s trochou nepřesnosti nazvat veksláky.Oč méně jim chybělo patřičné ekonomické vzdělání, o to více disponovali zkušenostmi, potřebnými kontakty, tvrdostí nabývající až kriminálních či mafiánských forem.

Tito všichni měli v roce 1990 velký náskok před dalšími. Vekslácké bandy objížděly dražby malé privatizace po celé republice a na "Holanďana" to braly zleva do prava. Druhou vyšší vrstvou pak byly privatizační projekty. Jaké byly a s jakým výsledkem..odpovězte si sám.

Znovu však podotýkám - nedělám si iluze, že to všechno mohlo být výrazně jinak. Mohlo to být možná lepší, ale i ještě horší.
05. 12. 2009 | 10:11

Oslýk ekonom napsal(a):

Vico:

S těmi veksláky přesný postřeh. Legálněji měli výhodu sportovci a umělci, jediné dvě skupiny, které v některých případech měly velké peníze; na podnikání se jich ovšem dalo jen málo (zde propíraný Kocáb a Kratochvíl, například).

První generace podnikatelů byla často divoká, neznalá a dost zběsilá; plno z nich neplatilo daně, a plno z nich také dost rychle zmizelo ze scény (Komanický, Kadlčák, Čekan...)
A nelze spolehlivě tvrdit, že by se v dalším desetiletí nenašli taky pěkní vykukové; jen se změnil styl a metody.

Kritikům privatizace a restituce, důsledně Milošem Zemanem překřtěné na "rozkrádání", unikl jeden matematický fakt, že drtivě největší potíže naší ekonomice způspobily oficiální vlády, které nás zadlužily způsobem, který je opravdu problém. Známé zlodějny jsou proti tomu kapkou v moři.

A celý tento exkurs do ekonomie je kilometry od "remonstratských" úvah pana Urbana, a nijak nesouvisí s počátky transformace.

Drtivou většinu potíží jsme si způsobili později, zcela bez souvislosti s komunismem. Z komunismu jsme vyšli relativně slušně a bez katasrof; ve srovnání s jinými zeměmi (NDR) daleko levněji.
05. 12. 2009 | 12:48

Oslýk nacionalista napsal(a):

Jozef:

Souhlasím s vámi, a na vysvětlenou dodávám, že ten pohled Čechů po revoluci na vás, který působil zřejmě trochu mimozemsky, byl stejný i v opačném směru. Nedorozumění má za sebou tradici desítek let, vlastně od té deklarace, kterou Masaryk podepsal a nedodržel.

Lze to shrnout tak, že Češi nikdy vnitřně neuznali Slováky za samostatný národ. Nerozuměli ani federalizaci, byla jim vnucena Husákem. Nikdy nechápali, "o co těm Slovákům jde", a tohle nepochopení se v jistých kruzích reprodukuje dodnes; nepochopením toho, proč jsme se vlastně rozešli.
05. 12. 2009 | 12:51

Oslýk restituent napsal(a):

Vlkovi k jeho kolosálnímu opusu - jediný bod, kde zjevně nemá pravdu:

K těm restitucím - byl to ve skutečnosti obrovský podnik, který převedl do soukromých rukou velikánský majtek, plně srovnatelný s kuponovou privatizací. Ve srovnání s kuponovkou byl zřejmě i úspěšnější; majetek dostali lidé, kteří k němu měli vztah, kteří ho znali, kteří si s ním věděli rady - což u kuponovky většinou neplatilo. Drtivá většina restitucí byla rychlých a úspěšných. Poukazovat na případy, kdy se to zadrhlo a nepovedlo, nebo následoval dlouhatánský soudní spor, je sociologický faul prvního řádu. O celé armádě majitelů domů a pozemků už nikdo neslyšel, protože prostě fungují.

Ambasador a Zlatou Husu si samozřejmě pamatuji moc dobře, protože byl zajímavý i dalšími aktéry, například právním zástupcem Lžičařem, do té doby bezúhonným a slavným advokátem, později činným u velice zvláštních klientů. V dějinách práva byl zajímaý i tím, že to byl dokonalý zločin, který nešlo nijak napadnout.
05. 12. 2009 | 13:03

Olsýk kuponový privatizátor napsal(a):

Jo, a ještě
- ona ta kuponovka nebyla špatně, jak se často tvrdí. Ona byla především nedotažená. Nebyly zpracovány další kroky, po tom, co se kdekdo stane majitelem pár akcií; nebyly organizovány a právem kontrolovány výkupy od lidí, kteří ve skutečnosti nechtěli podniky vlastnit, cjhtěli jen vydělat na té prvotní loterii, dostat "jistotu desetinásobku" a jít. Nebyly kontrolovány investiční fondy, které si mohl založit prakticky kdokoli, a staly se často přehlídkou podvodů. Zkrátka, celé to mohlo být podstatně lepší. Něco se tehdy nevědělo, ale něco ano (ta část s investičními fondy; to je známý nástroj, který má na západě přísná pravidla).

Přímé prodeje jakožto všelék měly a mají také svoje mouchy. Urban si vytáhl Škodovku, která se povedla. Ale ona třeba také proběhla Poldovka, což byla naprostá katastrofa. Při přímých prodejích se dá švindlovat ještě snadněji, než v kuponovce. A taky se občas švindlovalo.
05. 12. 2009 | 13:08

Vico napsal(a):

Oslýk : díky za uznání. Jen k té první generaci- Provázely ji dnes už polozapomenuté lehké topné oleje. Tak se akumuloval prvotní kapitál pro ty velké. Bylo to v době, kdy tu řádila koňská chřipka, která ve velkém kosila bílé koně. Někteří končili na dně přehrad či jinde zahrabáni a další část v kriminálech jako ti beránci nesoucí viny těch velkých hříšníků. Někteří přežili a v pozici bezdomovců dodnes za pár tisícovek na sebe nechávají převádět vybrakovaná a předlužená eseróčka.To už je však dnes jen příštipkářská třetí liga.
05. 12. 2009 | 13:51

MARNOV napsal(a):

To vlk:
Urban analyzuje trendy, na základě událostí a dívá se na chyby elit, které popisujete jako přirozené, se zklamáním a označuje je legitimně jako selhání. Uvažuje o osobní nepřipravenosti těchto elit vůbec spolurozhodovat. (Např. při vzniku ČR(TGM) i ČSFR(Klaus/Mečiar)) Není sám z tímto názorem. Vy popisujete události podle požadovaného výsledného tvrzení možná nevědomky. (Např. Urbanův Zbytkostát daleko lépe vystihuje stav kdy ze ZEMÍ Koruny České zbylo pouze ČESKO navíc Klausem rozkrájené na kraje !) Jde tedy o úhel pohledu. Nemáte pravdu ve schvalování kroků učiněných po roce 89. Dnešek je praktickým důkazem, že jsme někde sešli z cesty. Jen si musíte připustit současnou realitu nebo ji alespoň hledat.
Tvrzení, že privatizace MUSELA být provedena rychle je nepravdivé. Pouze to vyhovovalo části elit u moci. Je to stejné jako tvrzení, že se musel zrušit právní stát = stát s fungující justicí. Opět to není pravda. Pouze se tím posílila ta nezodpovědná část elit. Rozumím snaze říci si svoje, zejména když máte co. Ovšem forma veřejné kritiky poctivé práce, je IMHO nevhodná. Polemika je pro každého důležitá věc. Pro takhle obsáhlé téma reagujícího mimochodem i na čerstvou práci Mary Heimannové: "Československo:Stát který selhal" a který obsahuje zase jiné nepřesnosti je ovšem formát blogu nedostačující.
Chci ještě podotknout, že jinou historii nemáme i s jejich postavami. Bohužel/bohudík jak je komu libo, ale musíme se z chyb učit a ne je stále opakovat.
05. 12. 2009 | 13:59

Oslýk napsal(a):

Vico:

V ekonomii je to třetí liga. V podsvětí je to gruntovní základ. Vyhazovačem pana Jonáka z orlické kauzy byl Berdych, než se dal k policii. Takových zajímavých spojek je spousta. Většina velkých mafiánů založila svoji slávu v té prvotní době, tak do pěti let.
Máte pravdu, že lehké topné oleje byl obrovský případ. Se skrytou spoluprací některých orgánů státu; to je klíčový a nejpodstatnější problém
všeho, s čím se dnes potýkáme.
05. 12. 2009 | 14:10

MARNOV napsal(a):

To Josef:
"Tak ako mna znova sokoval touto vetou Urban,tak v novembri 89 boli sokovani bratislavski tribuni- skupinkou okolo V.Havla." Tomu naprosto rozumím. Je to problém Čechů a zejména pražských. Vnímání společného státu je u těchto elit čechů naprosto diametrálně odlišné od ostatních. Patrně neúmyslně, přesto sebestředně a s argumentační leností. Prostě jsou mimo obsah pojmů jak je vnímají jiní. Mimochodem to je další možný důvod rozdělení. Každý strana mluvila jiným jazykem což druhou, nepřipravenou stranu iritovalo, zraňovalo a vynucovalo si "adekvátní" reakce. Teď nepíši o hlavních aktérech, kteří tohoto momentu využili. Jim to totiž vyhovovalo nejvíc.
05. 12. 2009 | 14:38

MARNOV napsal(a):

To vico, oslík:
Co myslíte pod pojmem: ekonomický vítěz? Ten kdo má peníze a stále mu chybí. Ten kdo má tolik co spotřebuje ?
Dobře víte, kdo měl v roce 90 jakous takous ekonomickou sílu. JU o tom píše, čtěte tam. Tvorba buřžoazie má však rovněž nějaká pravidla. První generace "raubířů" byla právě tou generací, která se historicky měla stát naší novodobou buržoazií. To jim bylo odepřeno a je to chybou, chybou, znova opakuji chybou. Do této generace nepatří zmiňovaní veksláci. Ti přece fungují jako velkopodnikatelé dodnes ... Nedělejte tak velký rozdíl mezi "velkými" a "malými" obchody. Ti lidé co do toho šli na to prostě měli. Praktický rozdíl poctivých obchodů je pouze filozofický. Sázka na veksláky a pumpaře je špatná strategie. Tito lidé "umí" obchodovat pouze pokud nemusí platit daně. Mají to tak zažité, že ani nechápou o čem je řeč. Proč by měli být daněni? Berou to jako trest a důkaz vlastní neschopnosti ...
Protitvrzení od ekonoma, že víc škodili vlády než zloději a tuneláři: Když vám zloděj vykrade byt, musíte se zadlužit abyste se zařídili znova. Je to převzaté, ale na vaši propagandu grázlů a lumpů jako vyšité...
05. 12. 2009 | 15:05

Oslýk napsal(a):

Marnove,

já jsem pojem "ekonomický vítěz", tuším, nepoužil, takže ho neumím vysvětlit.

Jinak tak úplně nerozumím tomu, co chcete říci. Prakticky ve všech vznikajících kapitalismech nastalo přechodné období, kdy se zjevili různí podnikavci. USA nebo Itálie v tom dosáhly jisté proslulosti; dnes je stejný stav v Rusku nebo v Číně.
Otázka, je, jak rychle se z něho dokáže země vymotat. A to je vlastně otázka po fungování práva a právníků. Což se u nás skutečně hodně podcenilo (a na Slovensku mnohem víc).

Činnost různých mafií se mi nejeví být ekonomicky významná; pokud to sečtete, co ukradli, není to taková katastrofa. Významná je v působení na morálku, na právo, na celkovou důvěru lidí v systém; to je mnohem důležitější, než peníze.

Ale nemusíte mi věřit; ekonom nejsem.
05. 12. 2009 | 15:33

Vico napsal(a):

Marnov : Myslím, že i když vedete diskuzi relativně korektně, zřejmě se míjíme. Možná je chybou i to, že mé argumenty chápete zcela scestně jako cituji "propagandu grázlů a lumpů".

Já jsem, na rozdíl od vás, popsal situaci na začátku roku 1990 a v nejbližších následujících letech a zároveň poukázal na náskok určitých skupin, které samozřejmě ten náskok využily a zůročily v tom gigantickém majetkovém přesunu.

Vy tu mluvíte o nějaké pozitivní rytířské první generaci, která tu byla a která byla někdy po roce 1996 m.j. po všech těch LTO atd. vytlačena. Doposud jste však neuvedl odkud se ti lidi rekrutovali, kdo to byli a kým byli vystřídáni v klíčových pozicích. Jména prosím.
05. 12. 2009 | 15:47

MARNOV napsal(a):

To Oslík:
Srovnáváte nesrovnatelné.
Zde byl funkční právní režim, který byl zcela úmyslně zrušen z naprosto pochybných důvodů. Nemyslím si o stovkách miliard, že by nebyli pro stát bezvýznamné. Chyběli již dříve a chybět budou i v budoucnu.
05. 12. 2009 | 18:51

MARNOV napsal(a):

To vico:
Máte pravdu míjíme se. Já nemluvím o kriminální spodině, která zde vytvořila Divoký východ.
"Jen k té první generaci- Provázely ji dnes už polozapomenuté lehké topné oleje. Tak se akumuloval prvotní kapitál pro ty velké."
Ptám se: Kde je ten kapitál dnes? Není v ČR! Ta myšlenka prostě nefunguje. Jsou to vyhozené peníze. Pokračování v tunelování státního rozpočtu je kocovina opitých ...
05. 12. 2009 | 19:04

jepice napsal(a):

Marnov: ten váš funkční právní režim, vytvářený od února 1948 jako sebezáchovná instituce komunistické moci, byl funkční právě jen do toho listopadu. Pak už byl vzhledem ke svému určení na nic.
Dále viz http://blog.aktualne.centru...
05. 12. 2009 | 19:25

Jozef napsal(a):

Marnov: sebestrednost

Ano.
Tento blog vlastne pojednava o zlyhani aktualneho sebestredneho politickeho vodcovstva,nie o zlyhani ceskych elit.

Budiz kostatovano po x-krat: narcizmus,tuzba po moci a slave, politicka nepripravenost a u ustrednej osobnosti aj po 20 rokoch neprehladnutelna infantilna podradenost- velkemu Lidrovi.

"Nejde jim o to,aby hospodarstvi prosperovalo.Chteji jenom moc."-Ota Sik
Ako to bolo na Slovensku?
J.Kucerak v rozhovore pre casopis Tyzden,c 46/2009:
"Ktore reformy boli na zaciatku 90-ch rokov klucove pre ekonomiku?"
J.Kucerak: privatizacia,liberalizacia cien a liberalizacia zahranicneho obchodu
"Kolko bolo vtedy ekonomov,ktori presadzovali tieto tri klucove veci?
J.Kucerak:Hlavnu zasluhu mal Klaus a prazski ekonomovia ako Jezek a Triska..Na Slovensku som sa citil trochu sam.Neskor sa tu objavili mladi ako Miklos ci Lancaric....
Nastastie sa tie zasadne reformy udiali uz do rozdelenia,takze sa uz nedali pokazit,ako si to mozno socialisti okolo Meciara predstavovali."

Konstatujem /aj pre sebestrednych prazskych analytikov/:
na Slovensku vladla tvrda opozicia voci reforme V.Klausa.Medializovane boli aj naliehave apely prof.Zeleneho a inych ekonomov a predovsetkym bola popularizovana koncepcia prof.Komarka/sam som mu pisal sukromny suhlasny list/.
Kto vysvetli,preco vyhrala skupinka niekolkych prazakov? Preco musel V.Komarek vydat svoju kniznu kritiku "sokovej terapie" na Slovensku?
Konstatujme,ze to,co povazuje J.Kucerak a bratislavske a prazske media dodnes za skvelu reformu,to "ekonomovia okolo Meciara"tvrdo odmietali.Prepad vyroby v r.1992 vyvolaval na Slovensku panicky strach.Zruseny zbrojarsky priemysel,pad stavebnictva,polnohospodarstva,vyrok Dlouheho o zalesnovani uzemia,asociacie so stahovanim podnikov do Ceska pocas krizy 30-ch rokov-to bol najsilnejsi dovod,preco profederalni slovenski politici zneisteli.A objavili sa slova "volna federacia","skutocna federacia",konfederacia".

To uz napoleonski vodcovia tribun boli odideni, s vynimkou Knazka,ktory odisiel od Havla k Meciarovi - obrancovi slovenskych zaujmov /postava takisto napoleonska,sebestredna/.
05. 12. 2009 | 22:51

MARNOV napsal(a):

To jepice:
Neglorifikuji socialistické právo omezujicí soukromé vlastnictví - DODNES !!! Pouze tvrdím, že právní normativy byly, více než dostatečně, obecně správné. Při přechodu z rakouského mocnářství do české republiky zůstalo v platnosti mnoho zákonů. Upravovali se postupně ... Zde zvítězila vize, že zloděj je nejschopnější majitel, takže ho musíme zákonem podporovat ?! Platí to dodnes ...
06. 12. 2009 | 10:03

vlk napsal(a):

Marinov
bezesporu máte právo na svůj úhel pohledu na články pana Urbana. Já zase na ten svůj. Vy píšete o tom, že Urban popisuje trendy a selhávání českých elit v rozhodných okamžicích. Já říkám, ž e polemizuji níkoliv s tím jestli české elity vždycky byly na výši doby ,nýbrž zejména s tím, jak Urban vůbec výchozí situaci historicky vidí a hodnotí! A zd e se prostě v mnoha případech s Urbanem vůbec shodnout nemohu! V druhé linii pak u jím popisovaného konkrétního selhání se na tuhle detailní záležitost dívám prismatem – a mohlo to být zásadně jinak?
Nejdříve k tomu prvnímu - k rozdílnému a mnohdy naprosto rozdílnému podhledu na historii. Vytáhnu si jako naprosto ilustrativní příklad toho, co mu vyčítám z tohohle blogu jeho názor, že české elity selhaly tím , že v 1918 nenapřely své úsilí na obnovu poraženého R-U, ale že jejich existenční rolí bylo rozbití R-U a vytvoření vlastního státu. Kterému tím ovšem založily do základů fatální problémy.
Ať se na mne nikdo nezlobí, ale jestli si někdo myslí, že české elity měly a MOHLY postupovat podle Urbanova úradku, pak je pro mne absolutně mimo realitu. Jaká byla obecná situace? Poražení tvrdě ostarkizováni Versailleským mírem s kontribucemi, které prostě nešlo splatit a musely vést k hospodářskému rozvratu Z východu přichází ozbrojená vlna bolševizace a je vel chytlavá. Rozpadají s e imperia a tvoří se dokonce i malé státy bez vlastních existujících elit -Finsko, Balti. Polsko zcela jasně směřuje v nezávislosti a svou nezávislostí bortí hranic e tří velmocí -Pruska , R-U a Ruska. Ovšem Urban si umí představit, že za tohoto aktuálního vření v Evropě měly české elity zůstat věrné rozpadlému, deklasovanému, ožebračenému soustátí, který je sto let odmítal uznat. A kde by byly znovu velmi tvrdě narazily na blokaci svých požadavků ze strany českých Němců. Protože by byly získaly své uznání logicky jen na jejich úkor! Promiňte , tohle nemohu a neumím překousnout. A tomuhle podobné úvahy. Nemluvě už o drobnosti, že právě jen ztotožnění se elit a národa s novou republikou nejspíš byly jedinou a nejlepší obranou proti postupující bolševické revoluci. Může totiž být, že nebýt vzniku ČSR jsme tady měli také Středoevropskou republiku rad.Nebo později malou občanskou válku . Jako když Dolfuss si vyřizoval pomocí dalekonosného dělostřelectva účty rakouskou sociální demokracií.

Říkáte, že popisuji své úvahy podle žádaného výsledku. Zkuste tedy zargumentovt, že v tehdejších reáliích české elity vůbec mohly uvažovat o Urbanově řešení jako o relevatním. Tvrdím, že nikoliv. Nebyly by obstáli před vlastním národem Jak by mu zdůvodnili, že Poláci ano a my ne? Jak to, že Finové a Balti a nesjpíš i Jugoslávci a jen my ne? Tohle by pro mne bylo fatální selhání českých elit!Fatální, když by neuměly využít ani takovéhle historické šance!
Teď k druhé mu úhlu pohledu, který prezentuji. totiž , zda v konkrétní situaci nepožaduje náhodou Urban krystalicky čisté řešení, kterého šlo dodsáhnout pouze v laboratorních podmínkách. Navíc , za předpokladu, že by ho realizovali mimořádně schopní andělé zcela nesobečtí, měly vždy k disposici jen relevatní informace, dostatek času a nebyli vlečeni událostmi.
A velmi často mi z toho vychází, že to ,co Urban kritizuje jako selhání byl prostě normální stav věci. Protože
1-nebyl dostatek času
2-jako vždycky bylo mnoho informací, ale řada z nich nepronikla kam měla a řada jiných byla špatně vyhodnocena
3-lidé jsou limitováni svými znalostmi a zkušenosti , ale v daném okamžiku také subjektivními faktory, třeba typu, zda je zrovna bolí zuby nebo jsou nachlazeni. Jakkoliv to zní směšně, je to tak.
06. 12. 2009 | 10:17

vlk napsal(a):

pokračování
4-nelze vyextrahovat interpersonální vztahy a osobní ambice. Prostě tu jsou Někdy ten náhodný mišung funguje ku prospěchu věci, jindy bohužel opačně. Ale to je normální . A mluvit v tom případě o selhání celých elit je nonsens.
Nikde , zakalkulováním tohohle pohledu, neomlouvám jasné a triviální chyby. Jakou byl zcela jasně naprosto diletantský útěk před právníky při a po kuponovce. Kdy s e kodifikovala morálka loupeživých rytířů za nejvyšší cnost. A také jsme to napsal. Nicméně Urban, dle mého názoru zašel naprosto nepřiměřeně daleko při účtování zejména s Klausem. Kterému já osobně nejsem nikdy ochoten odpustit to, že tuhle republiku petrifikoval jako republiku lupičů, kmotrů a velrybářů.Přesto, že nepochybně měl schopnosti a možnosti to udělat jinak. Úplně jinak A nejspíš jako jediný ze všech těch, co s e k moci po převratu dostali. prootže havel ,pro jakoukoliv organisaci a strategickou vizi, nastolení řádu a uvedení státu do praktického chodu byl naprosto nepoužitelný. Havel je, pro mne bohužel , když budu nepřiměřeně a zkratkovitě tvrdý - moralizující chaot. S obrovskou prestiží. Ale z těch, kteří se prosadili, byl Klaus, s odstupem nejschopnější. On jediný mohl.A on neudělal. To už mu nikdo neodpáře.
Nicméně , není důvod , aby mu Urban nakládal více než mu patří. Nelze psát o tom, jak elity byly nepřipravené a na druhé straně se vysmívat, že pořádal semináře / Ježek s Klausem/ a že inteligence utíkala do odbornosti! To už je zase tradiční Urbanovo flagelantství s kterým mám , a nejen já, naprosto zásadní potíž. Zejména, když potom ukazuje na to, že scházela odbornost!
A zbytkostát? tak promiňte, tady se nikdy nemůžeme dohodnout. Máme svůj stát. V jeho historických hranicích. Což není málo. Takoví Maďaři, Němci, Srbové a dokonce i Rusové o něčem takovém mohou jen snít.A pohrdavý, záměrně pohrdavý termín zbytkostát je pro mne naprosto nepřijatelný.
A na závěr drobnost – o které zatím nebyla řeč. A která ve mně bublá od prvního dílu pod povrchem- je znám národ, jehož elity nikdy a za žádných okolností neselhaly Národ nebo státní útvar, který s e tomu dokázal vyhnout a který bychom použili pro sebe jako srovnávací normál?? Podle mne není. Nehodlám tím omlouvat naše chyby a naše slehání – že jiní také. Nicméně asi by neškodilo, kdybychom od sebe neočekávali jen stabilní řadu heroických výkonů , ale na druhé straně byli víc e , daleko víc e hrdí na to, když se nám něco podaří. A nemám tím na mysli Nagáno.
06. 12. 2009 | 10:17

vlk napsal(a):

Josef

díky aza vstupy. Alespoň pro mne.
06. 12. 2009 | 10:24

Oslýk kritik napsal(a):

Marnove,
"Kto vysvetli,preco vyhrala skupinka niekolkych prazakov? Preco musel V.Komarek vydat svoju kniznu kritiku "sokovej terapie" na Slovensku?"

Odpověď je jednoduchá - ta "skupinka pražáků" měla drtivou podporu české veřejnosti, kdežto Komárek nikoli. V roce 1992 se to ukázalo ve volbých jasně. A je to další tlak, který rozděloval Čechy a Slováky.

Druhá věc - stran toho "fungujícího právního systému" souhlasím s Jepicí. Je to čirý nesmysl. Pokud vás zajímá konkrétně obchodní právo, které je pro ekonomii nejdůležitější, tak to bylo ze všech nejzaostalejší. Právníci z tohoto odvětví u nás vůbec neexistovali, místo použitelného systému byl hospodářský zákoník a "dodavatelsko odběratelské vztahy", což bylo jak z Marsu, a obchodní justice byla až do zrušení v roce 1998 skutečná katastrofa, protože tam zpočátku vůbec nepůsobili soudci (a ještě dnes se těžce vzpamatovává). kdo si někdy podal žalobu na obchodní soud, může vyprávět.

Vlku,
v otázce zachraňování Rakouska máte můj naprostý souhlas. To je exemplární příklad toho, že Urban občas píše tak, aby to zapadalo do jeho schématu; selhaly elity, ať se dělo cokoli, měl se dít pravý opak. Zcela mimo realitu, tehdejší přání, a často i výsledek; jedině tak se mu mohlo stát, že se vedle opravdových a zjevných katastrof (1938, 1948) ocitly okamžiky, které se slaví jako státní svátek (1918, 1989). Vše je interpretováno jako selháíní, ať se stalo cokoli.
06. 12. 2009 | 10:58

Vico napsal(a):

Díky Josefovi, Vlkovi a Oslýkovi za poslední vstupy. Těžko už něco k diskuzi dodat. Zdvíhám kladívko, poprvé, podruhé, potřetí. Prodáno! A za velmi dobrou cenu.
06. 12. 2009 | 11:15

jepice napsal(a):

Tak to já si ještě přihřeju svou rakouskou polívčičku. U Urbana jsem s tím zatím nezačínala.
Já to selhání elit vidím daleko dřív než v osmnáctém roce. Pro ten naopak přiznávám, že tam už na výběr moc nezbylo a že Masaryk s Benešem z té situace vybruslili dobře. Myslím si jenom, že Masaryk si byl vědom červa nacionalismu, kterého přebírá z minulosti a který hrozí rozvrtáním i těch nejlepších úmyslů, ale že ho mírně
podcenil. Dvacátá léta ho v tom možná utvrzovala.
Nabízí se otázka, jak by se situace vyvíjela, kdyby bylo možno obnovit po rozpadu monarchie samostatnost českých zemí v historicko-právním rámci, bez Slovenska, s dvěma rovnoprávnými národy, Čechy a Němci.
Jenže tahle možnost byla bohužel utracena v nacionalistických půtkách od čtyřicátých let devatenáctého století. Vinou aktérů z obou stran.
06. 12. 2009 | 14:37

mb napsal(a):

Zdravím pana Urbana a všechny diskutéry před posledním blogem ...

marnoff (ja vim ze marnov) a vlk se oba ptali: co činit že máš ?

navzdory otcům a synům se odhodlat k činům, kde domov je náš, kde domov je náš ....

Prrrávě se vrrracím z Brna ...

měli jsme tam sjezd ... takže jestli si můžu ohřát partikulární ( a zároveň celospolečenskou ) stranickou polívčičku ....

tak vy, co se tu mravně (a správně) rozhorlujete , zkuste to hodit zeleným ... ( nebo aspon premyslejte o zelenych myslenkach) ..... mám za to, že je to na české parlamentní politické scéně jediná nezkorumpovaná politická strana / síla, která ještě zbyla ..... viz. projev Liška

takže vy, kdo tomu věříte, a chcete pomoct ... zkuste myšlenky o nekorupčnosti a rozpojení klientských vazeb mezi politiky a kapitálem šírit jako věrozvěsti a apoštolové pravdy a lásky .... ( nepřiměřeně patetické, já vím)

ale pořád být pravdoláskařským pathetikem (kocábovití) než zhůvěřilým technologem moci (klausovití) ....

Give future a chance ....

to tedy vy dva velevážení páni diskutující ( i další ) můžete učinit ....

když jste se ptali, co s tím ...

kam s ním .... se slamníkem ( s Klausem ....)
06. 12. 2009 | 17:15

vlk napsal(a):

mb
a kterým zeleným? těm bursíkovsko /liškovým nebo Stropnickému a jeho decimovanému křídlu, kterému pro jistotu je vypínán mikrofon?

A pokdu tm bursíkovsko /liškovým, pak mám znovu riskovat nějakou čunkiádu? Kdy prostě když je ohrožena existence vlády musí nezávislost / justice/ stranou? A těm samým , schvalujícím bez mrknutí oka neuvěřitelný Kalouskův rozpočet?

Co víme o tom, ja zelení chtějí řešit krizi a státní rozpočet? Jak vidí daně a zdravotnictví? Jak sipředstavují kontrolu státních výdajů?
A být kocábovitým a před tím džamilovitým...
a zelené myšlenky? V době hospodářské krize? V době rekordního schodku státního rozpočtu? kandidát šibenice v cele smrti má myslet na rozkvetlou louku?
06. 12. 2009 | 19:54

mb napsal(a):

četl jsem váš příspěvek pod pencem a souhlasím s vámi ...

kterým zeleným ... nevím ...

v souč. má tým Ondřej Liška na míru ...

delegáty přesvědčil s výraznou převahou ...

teoreticky by podporou zelených technologií ... ( ekologicky šetrných) ... se mělo přespět k hospodářskému oživení / nastartování ...

i program zelená úsporám znamenal nárůst nových pracovních míst

daně a zdravotnictví zřejmě rozpracují zelení ve svém předvolebním programu, můžu průběžně informovat ...

jelikož jsou zelení více méně ve středu politického spektra, tak bych hádal, že by si nekoupili voliče za 30 stříbrných ( jako paroubek) a zároveň by nechtěli, aby platili i kojenci za inkubátor případně důchodci, kteří se nemohou bránit (jako šneidr ... ods)

kontrola státních výdajů ... stát je v průseru právě proto, že je korupční a klientelistický ....

takže odstraněním korupce by se samozřejmě navýšili příjmy státního rozpočtu a naopak by se zabránilo zbytečným výdajům ( předražené zakázky, předražená výběrová řízení pod taktovkou ods a čssd )

zároveň vím , že jsem vám odpověděl pouze velice obecně ...

program strany zelených viz.: http://www.zeleni.cz

pročtěte si to ....ted jsem si to otevřel .....

příjemný večer
06. 12. 2009 | 20:32

vlk napsal(a):

mb
právě, odpověděl jste pouze obecně.

A problém ekonimiky je sakra širší, než a by ho vyřešily zelené technologie. Mají totiž tu nevýhodu, že jsou drahéa pracné. A v důsledku ekonomicky zhoršují konkurence schopnost! Neexistuej totiž jen sociální a měnový dumping. Existuje také dumping ekologický. A my , také díky němu , v globální soutěži, prohráváme. Jen zatím nejsme ochotni si to přiznat.

Nicméně vy máte pravdu v tom, že já nemám komu hodit hlas.
Ale dokud bud e existovat varianta , ež jej opět házím Bursíkovi, pak ho prostě zeleným nedám.
imochodem - zkoušeli jste jako zelení přemýšlet o tom, že kdyby byl Bursík tolik neprahnul po ministerském křesle a kldině byl připustil vznik velké koalice, byli jste v opozici, pak jste dnes velmi pravděpodobně byli politickou stranou s nejsilnějšími preferencemi v zemi? Že byste nalevo od spektra byli dokonale vymazali sociální demokracii, která by s e ve velké koale, navíc v době krize , byla asi dokonale odepsala? napadlo vůbec tohle někoho z vašich bafuňářů, když mluvili na sjezdu?propásli jste, vstupem do té podivné vlády , svoji historickou příležitost stát s evelkou a etablovanou stranou.
Mám dát hlas někomu, kdo má nulové strategické vidění a pádí za vládním křeslem?
06. 12. 2009 | 20:46

mb napsal(a):

to co jste proponoval ( být v opozici) je idea (ideologie) matěje stropnického ... jeho idea byla být 4 roky v opozici, pak další 4 roky v opozici, a pak by se vidělo ...

idea bývalého lídra ( bursík ) byla se aktivně podílet i s šesti ( nespravedlivě ... mělo jich být asi 13) poslanci.

a některé věci se podařily ... a některé se nepodařily ( rovněž díky pádu vládu v průběhu předsednictví EU)

kdybychom připustili vládu velké koalice, tak bychom se podíleli na velké nemravnosti ( můj názor ) byla li možnost tu šanci využít ... tak ji zelení využili ... samozřejmě se vládnutím umazali ... ale chcete li ovlivňovat věci (veřejné), nelze se ´neumazat´spoluvládnutím a spoluodpovědností .... jak mi sdělil i člověk, kterého si velice vážím

a nemyslím že bychom se pobytem 4 roky v opozici stali velkou a etablovanou stranou a vymazali sociální demokracii :-))

v tomto se opravdu neshodneme ...

(posledním takovým pokusem byla 4k a jak dopadla víme ... že ... :-))
06. 12. 2009 | 20:55

Oslýk napsal(a):

"odstraněním korupce by se samozřejmě navýšily příjmy státního rozpočtu"

To je hodně špatný nápad. Přesně tak začal schodek rozpočtu; Zeman halasně plánoval, že vybere 50 miliard od "tunelářů, bankéřů a prostitutek", jenže skutek utek, Bašta byl s kufříkem jen pro smích, a navíc bohužel nezapomněli těch padesát miliard utratit. Od té doby se občas mává "bojem proti korupci", a schodek pravidelně narůstá, dnes už do docela astronomických hodnot.

Pokud se tyhle dva problémy nebudou řešit odděleně, nevyřeší se nic. A pokud se řešit nezačnou, teď už hrozí, že nás to opravdu sežere. Jako Ukrajince, Lotyše, Řeky a podobné zoufalce. Češi sice hodně kecají o tom, jak se mají strašně špatně, ale teď to hrozí doopravdy. Každý dlužíme přes 100.000, včetně kojenců.
06. 12. 2009 | 21:41

mb napsal(a):

kdybych chtěl být demagogický, napsal bych ...

a vám se ta korupce jako líbí jo ?

vám se ten fotbal jako líbil ?

cit. ( :-)
06. 12. 2009 | 22:21

MARNOV napsal(a):

Ten rozsah do kterého to upadá opravdu přesahuje rámec tohoto blogu. Okrajově k nepřesnostem:
- Socialismus do Čech a na Moravu nepřišel z Ruska. V Rusku to pouze poprvé dotáhli do nějakého statu quo. Jistěže se pak stali citovaným vzorem. Ovšem stále českým obrazem socialismu.
- R-U lze trochu spekulativně zachraňovat jako federaci. Myslím, že to slovně (jako obvykle pozdě) naznačil i trůn. Nelze nevidět, že projekt ČR byl bez podpory VELKÉ ČÁSTI (možná většiny) obyvatel.
- "Samostatnost českých zemí v historicko-právním rámci bez Slovenska, s dvěma rovnoprávnými národy, Čechy a Němci." Buď zemský princip nebo národnostní. Vypadla Morava a Slezsko, jejíchž pozůstatky máte ve státním znaku snad na každém dnešním platidle !!!
- V roce 92 měl "drtivou" podporu - díky mediím - kde, kdo i pan Muller. Pamatuje si ho někdo? Komárka ještě dnes.
- V obchodním právu jsem se pohyboval a platí co jsem napsal. Mimochodem v době (cca od 1986-7) již existovali i skuteční soukromí podnikatelé.
- Vlkovo vidění zelených podepisuji. Svazákovská havlovština(reálná politika) zelených je jako obvykle úplně mimo zájmy Zelených. Negativní vymezování je zcela kontraproduktivní jak je vidět i na sTOP.
- Oslík je po velbloudovi můj oblíbenec. Ne tak v tomto blogu:)
- Odstraněním korupce nemůžete zvýšit příjmy ani náhodou. Korupce sice není forma daně :)), přesto má dopad na státní rozpočet. Snížíte výdaje o cca 10 procent, které můžete proinvestovat jinak (a zdanit)...
To mb:
- Kdo je Jidáš? 30 julínkovských požaduje doktor při každé návštěvě ...
- "podíleli bychom se na velké nemravnosti". Máte tedy jiné informace. Podělte se co je v plánech koalice nemravnějšího než AKTIVNÍ podpora vlády vzniké proti výsledkům voleb 2006? Co si představujete pod pojmem politická mravnost?
15. 12. 2009 | 23:59

Ugg Classic Cardy napsal(a):

宜将剩勇追穷寇,莫使沽名学霸王。
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
17. 12. 2009 | 14:26

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

I appreciate your article, very nice.
12. 03. 2010 | 10:10

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 02:35

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 02:36

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:16

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:10

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 06:08

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
01. 04. 2010 | 11:59

Breitling watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 04:34

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 09:55

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 08:31

SHAWNBarker23 napsal(a):

The <a href="http://bestfinance-blog.com...">business loans</a> seem to be important for people, which are willing to ground their organization. By the way, that's not hard to receive a student loan.
15. 08. 2010 | 09:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy