Vyrovnání s minulostí

16. 03. 2010 | 07:32
Přečteno 7256 krát
V současné době sílící hlasy historiků, kritizujících ÚSTR za nedostatečně vědecký přístup k období komunismu, pomíjejí jeden podstatný rozměr očekávání, která má mnoho lidí v souvislosti s historickým mapováním totality.


Výměna ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů vyvolala velikou diskusi mezi těmi, kdo se domnívají, že ÚSTR je jakousi výspou stále aktuálního boje proti komunismu, a těmi, kdo si myslí, že boj proti komunismu je dnes již jenom hon na čarodějnice a že ÚSTR je jenom nepovedeným vědeckých pracovištěm. Neznám ani předchozího ředitele ÚSTR, ani jeho současného nástupce a vím jen velice málo o tom, jak Ústav funguje, takže rozhodně nemohu jeho činnost nijak hodnotit, natož pak hájit. Domnívám se však, že diskuse, které se okolo něj neustále vedou, ukazují, jaký problém nám neustále dělá vyrovnání se s komunistickou minulostí. A domnívám se, že v současné době sílící hlasy historiků, kritizujících ÚSTR za nedostatečně vědecký přístup k tomuto období, pomíjejí jeden podstatný rozměr očekávání, která má mnoho lidí v souvislosti s historickým mapováním totality.

Historik Matěj Spurný ve svém blogu píše:

Pokud tedy chceme pochopit dobu pozdního socialismu, mnohem spíše než na základě mediálních kauz kolem objevených agentů StB, musíme zkoumat povahu a charakter konzumního socialismu. Z dnešního pohledu se na socialistický konzumerismus díváme se směsí ironické nostalgie a dobromyslného pohrdání. Přesto byl tento „druhořadý konzumerismus“ zásadní změnou stylu života pro všechny vrstvy populace. Je svébytným klíčem k pochopení nejen normalizace, ale částečně i pádu komunismu a koneckonců i úspěchu neoliberálního kapitalismu 90. let.

A jeho kolega Jiří Suk v rozhovoru pro Respekt v podobném duchu na adresu ÚSTR poznamenává:

Zatím víme jen, kdo pracoval na které správě StB, a na výstavě na Václavském náměstí jsme viděli tváře některých vůdčích estébáků. To už je ale dnes málo. Je třeba také zkoumat sociální dějiny, každodenní život lidí, společenských vrstev, které spíše než o totalitárních nárocích režimu přemýšlely o strategiích adaptace. Na opravených chalupách se lidé netrápili otázkami, jestli je režim totalitární a jestli by nebylo dobré proti němu bojovat. Vskrytu na něj nadávali, nikoli však proto, že by ho považovali za totalitní, ale protože znali jeho slabiny. Proto se také po listopadu ujalo kabaretní slovo „totáč“.

Oba historici mají samozřejmě naprostou pravdu, že přehrabávání se v seznamech StB, či studium pouze represivních složek minulého režimu nám o životě v tomto režimu nepodá žádnou plastickou zprávu. Je proto možné, že práce ÚSTR je z historického hlediska skutečně problematická (ale znovu opakuji, že já sám to rozhodně hodnotit nemohu a nehodlám). (Člověk by se ale také mohl domnívat, že na skutečně historicky komplexní studium komunistické éry tu máme především Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.)

V každém případě si myslím, že je tu jisté nedorozumění. Je jasné, že pokud nám jde o to poznat, jak za komunismu žili obyčejní lidé (a to je to, na co se citovaní historici, nakolik to chápu, chtějí soustředit), jak na ně dopadaly či nedopadaly rozmary režimu a jak vypadal, z jejich vlastního pohledu, jejich modus vivendi, pak se rozhodně nevyplatí věnovat takovým věcem, jako jsou archivy StB, přehnanou pozornost. Je jasné, že na život 'průměrného' člověka neměly tyto věci zase až tak velký dopad (a to často ani v případě lidí, kteří s represivním aparátem režimu do styku přišli).

Jenomže tady je ještě jiná věc, kvůli které, zdá se mi, stojí za to archivy StB, KSČ a dalších institucí, které držely komunistický režim pohromadě, stále ještě prohrabovat. Myslím, že když přišel převrat v roce 1989, dala se všechna to očekávání, která si lidé s nadcházející změnou spojovali, shrnout zhruba do tří okruhů: svoboda, blahobyt a spravedlnost (samozřejmě ne každý každou z těchto věcí stejnou měrou). Přitom, zdá se mi, těch prvních dvou věcí jsme se skutečně do velké míry dočkali (což říkám s vědomím toho, kolik lidí mi za to zase v komentářích k tomuto blogu vydaná). Co se bohužel tak docela nedostavilo a co se pro mnoho lidí stalo skutečným traumatem, je spravedlnost. A mám pocit, že to, co historik Suk nazývá "opožděným antikomunismem", je často projev této frustrace. A myslím si, že to zdaleka není věc nějaké zahořklosti zastydlých antikomunistů; sebelepší společnost, jejíž příslušníci nevěří v to, že v ní panuje nějaká rozumná míra spravedlnosti, nemůže dlouhodobě fungovat.

Já sám jsem po roce 1989 patřil k těm, kdo se nadšeně hlásili k heslu Nejsme jako oni. Jakkoli to dnes vypadá směšně, skutečně jsem se domníval, že lidé, kteří za minulého dělali trestuhodné věci, vlastně ani trestat není potřeba, neboť budou dostatečně vytrestáni tím, že teď budou v očích všech normálních lidí naprosto zostuzeni, a jakýmsi samopohybem se odsunou někam na okraj společnosti. To se, jak víme, nestalo. Co horšího, lidé, kteří se za minulého režimu díky své bezskrupulóznosti dostali nahoru a za nového režimu se tam udrželi, v tom viděli potvrzení správnosti své životní strategie - potvrzení toho, že něco takového jako slušnost či morálka jsou jenom směšná slova (která „šustí papírem“, abych použil frázi z jednoho komentáře na jeden svůj předchozí blog). Domnívám se, že tohle je tak neblahé dědictví, že se tím vyplatí i po dvaceti letech vážně zabývat. Takže mám pocit, že kromě toho, že nás mohou zajímat, slovy kolegy Suka, "strategie adaptace" lidí v podmínkách reálného socialismu, bychom měli mít také zájem jasně pojmenovat, co všechno z toho, co se tehdy dělo, bylo darebáctví.

Tím nemyslím, že by se z historiků měli stát nějací morální arbitři. Nicméně připadá mi, že myšlenka, že se někteří historikové specializují na kutání fakt relevantních z hlediska takového morálního hodnocení (tedy zejména dokumentů, které lze najít v archivech StB, KSČ a podobně), není zase tak od věci. Přitom teď už zdaleka nejde primárně o to někoho skutečně trestat; stačilo jenom jasně poukázat na to, jaké skutečné zločiny a jaká drobná darebáctví se děly.

Ale copak není darebáctví i dnes kolem dost? Proč se hrabat v tom, co se dělo před třiceti lety, když tady teď máme všelijaké nové nespravedlnosti, které už s komunismem dávno nesouvisí? Samozřejmě neříkám, že bychom měli zavřít oči před tím, co se děje dnes; nicméně je tady silné podezření, že dnešní marasmus má své kořeny právě v marasmu komunistické éry; a že chceme-li ho rozplést tak, aby ve společnosti zase fungovala nějaká morálka, musíme začít u něj. (A nenechme se mýlit, to není jenom utopické snění naivních intelektuálů - v mnohých zemích na západ od našich hranic nejsou slova jako "morálka" a "spravedlnost" zase až tak směšná jako u nás).

Myslím, že když už jsme zmeškali dobu, kdy bylo možné s komunistickým režimem zúčtovat tak, aby bylo jasné, že existuje nějaká spravedlnost; zbývá nám už teď jenom jediná věc: dostat na světlo maximum holých faktů o tom, jakým způsobem jsme tenkrát dokázali křivit páteř, a doufat, že nová generace si to už dokáže z morálního hlediska roztřídit sama. To jest že ji nebudou zajímat jenom formy "socialistického konzumerismu", čili živočichopis toho, kdo co jak za socialismu dělal, ale také otázky související s tím, co bylo správné, co nesprávné a kdo za co nese zodpovědnost. Domnívám se totiž, že jestliže si v tomto neuděláme pořádek, budeme my Češi jenom nadále posíleni ve svém historickém přesvědčení, že "strategie adaptace" jsou tím jediným, o co tu jde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

StandaT napsal(a):

Vidím to obdobně.

Boj proti "antikomunistům" je bojem proti samotnému hledání spravedlnosti a taky za zakonzervování posttotalitního marasmu. Zachování bordelu vyhovuje grázlům, ideologickým monstrům a plytkým a pokryteckým moralistům.
16. 03. 2010 | 08:14

Ládik napsal(a):

Chyba lávky. Neexistuje doba, kdy je možno účtovat s minulým režimem. Vy znáte nějaké její hranice? Od počátku revoluce po její "uklidnění"?
Normální člověk (nekomunista, nestraník) byl zhnusen po 2 generace vrchností, která mu určovala životní osud. Po "samovypuštění" rybníku (odhlasování si konce vedoucí úlohy KSČ) snad nemohl nikdo čekat, že se komunisti změnili nebo snad zmizeli. Byl jich milion, dnes jich je snad 500 000. Komunistické děti také žijí, např. Babiš a podobní - mají vliv na naše osudy větší, než si chceme připouštět. Jaká spravedlnost? Soudcovská? Není. Lidská? Nesmím vzít spravedlnost do vlastních rukou. Boží? Ta komunistům nejvíce vyhovuje.
Ten stav nelze vyřešit, musí to vyhnít, vymřít, pozdechat (komunisti). My se toho nedočkáme.
16. 03. 2010 | 08:15

Jakl napsal(a):

Již pohled na pisatele spisku napoví mnoho, není o čem hovořit. Pouze se těším, až nám pan filozof s takovým gustem bude psát o zločinech kapitalismu (novokapitalismu) v Čechách pod vedením jedné strany - ODS- která ještě nedostala do ústavy čl. 4.
O jejich zvěrstev, kdy zdevastovala ekonomiku, rozvrátila mezilidské vztahy, zahnala do ekonomického žaláře 2 miliony lidí (600 000 nezaměstnaných s rodinnými příslušníky) a zavraždila ročně 1500 lidí, kdeří z dlvodů ekonomické beznaděje se zasebevraždili ? Co ty záhadné skoky matek s dětmi z iken paneláků, ....
16. 03. 2010 | 08:23

MOR napsal(a):

to Ládík

To není o účtování s minulým režimem,myslím, že jde o víc - o účtování každého z nás se sebou samým, jde o to, aby se pokud možno každému připravilo zrcadlo, aby pak mohl sám, pokud chce, v soukromí pohlédnout do svého nitra a promlouvat se svým svědomím. K tomu, abychom tak učinili (vždyť omlouvat se za svá zklamání je lidské) - mnozí potřebují vnější podmínky - a o to zde jde - tyto vnější podmínky, vedoucí ke sebezpytování - alespoň některé z nás, vytvoří právě to, o čem píše pan Pelegrin.
16. 03. 2010 | 08:28

miro napsal(a):

Plně souhlsím autorem. Jak jsme se vyrovnali s minulostí, když bývalý funcionář KV KSČ v Plzni oddělení školství je nyní ve vedení Karlovarského kraje a má na starosti školství? Jak se na to mám dívat, když můj syn s nejlepší žák základní školy úspěšně absolvoval příjmačky na gymnázium a k vůli mně odci, který otevřeně vystupoval proti vstupu vojsk, nemohl nastoupit ani na stavební učiliště obor zedník s maturitou. Bylo to na přímý zásah KV KSČ a Měst.KSČ. Jak se na to díváte třeba pane Jakl ?
16. 03. 2010 | 08:38

Antonín Hrbek napsal(a):

Boj proti komunismu a za zákaz komunistické strany je vrcholným populistickým pokrytectvím.

Komunismus je z větší či menší míře v každém z nás, kteří tuto epochu prožili a každý se s tím musí vyrovnat osobně uvnitř a ne tím, že překlékne kabát a začne nahlas něco vykřikovat a de facto znovu uplatňovat bolševické zakazování.

Pokud jde o zákaz komunistické strany, tak si i hlasatelé tohoto požadavku velmi dobře uvědomují, že po zákazu komunistické strany (případně i jejich odnoží), by bylo posíleno voličstvo ČSSD.

Takže vykřikovat ano, realizovat ne.
16. 03. 2010 | 08:47

Holubář napsal(a):

Autor:
"...dnešní marasmus má své kořeny právě v marasmu komunistické éry...."
To je pochybně alespoň částečně pravda, ale nemá to velkou vypovídací hodnotu. Marasmus komunistické éry měl své kořeny v marasmu dravého kapitalismu a dvou světových válek a marasmus dravého kapitalismu měl své kořeny v marasmu dekadentní feudální vrchnosti.... a tak bychom se nejspíš dostali až k Adamovi a Evě, nebo do prvohor, jako v Cestě do pravěku :-) .

MOR:
"....o účtování každého z nás se sebou samým...."
Tyhle hlubokomyslné myšlenky mají k životu hodně daleko. Vždycky mi připomínají kuchaře okultistu Jurajdu: "Vy, Baloune, máte bdíti sám nad sebou samým.... Kdykoliv se octnete před podobným problémem, který jste sežral, vždy se ptejte samého sebe: V jakém poměru jest ke mně játrová paštika?"
Zrcadlo říká mojí genraci to, že jsme se narodili do socialismu nikoliv vlastním přičiněním, naučili se v něm žít a vyčítali ten marasmus svým rodičům. Pak jsme dospěli, socialismus odstranili (někdo více, někdo méně, stejně to bylo hlavně důsledkem globálních posunů), zvykli si na kapitalismus a jeho marasmus nám teď vyčítají naše děti. Čerti vědí jakých výčitek se od svých potomků dočkají ony?
Hezký den přeji, mezi mraky právě vysvitlo slunko!
16. 03. 2010 | 08:50

Holubář napsal(a):

Pardon:
"...to je NEPOCHYBNĚ alespoň čstečně pravda"
Omluva za překlep, a to jsem to po sobě přečetl... ach jóóó.
16. 03. 2010 | 08:53

Silvie napsal(a):

Mohu jen souhlasit s autorem. Výměna Žáčka za "koně" socialistů Pernese (nabízí se analogie s postem min.vnitra - "nepolitický"Pecina) bude znamenat plíživé uzavírání archivů, znepřístupňování informací o kolaborantech s režimem až dojde k úplnému kolektivnímu zapomnění minulosti.

Proč tu asi není politická vůle zpřístupnit archivy STB široké veřejnosti, proč je zájem o toto téma i u českého národa tak vlažný?
Na to lze nalézt velmi jednoduchou odpověď - nečisté svědomí a strach z kompromitace.
16. 03. 2010 | 08:54

MOR napsal(a):

to Holubář

To je Vaše právo, některými otázkami se nezaobírat.
16. 03. 2010 | 09:00

Tomáš Sobek napsal(a):

Až v posledních třiceti letech němečtí profesoři otevřeně přiznávají, že většina německých soudců Třetí říše se identifikovala s nacionálním socialismem a že aktivisticky podporovali nacistický režim. Dlouhé roky po válce se to zamlčovalo, protože chyběla politická vůle překopat celou justici, která byla plná soudců z doby Třetí říše. K "vyrovnání" se s minulostí došlo až po té, co generace nacistických soudců vymřela.
16. 03. 2010 | 09:08

Luba napsal(a):

Je dobře, že byl pan Žáček vystřídán panem Pernesem, který je ředitelováníhodným vědcem, nikoli skandalistou, neschopným uvážlivého odstupu.

Pan Žáček je nepochybně nadšeným bojovníkem za spravedlnost, člověkem zapáleným pro věc, což je velmi sympatické.
Ale kočírování instituce mu, zdá se, nešlo.
Chtělo by to více zkušeností s vedením lidí.

Asi není dobré, aby StB ve své archivované podobě očerňovala lidi ještě tolik let po svém zániku. Zajímat by nás měli především zločinci současní.
16. 03. 2010 | 09:12

jepice napsal(a):

Lubo, doufám, že se v osobě pana Pernese zklamete a že vaše naděje na opětné uzavření archivů pro veřejnost nedojde naplnění. Už jen z toho důvodu, že Jiří Pernes byl členem vědecké rady ÚSTR a podílel se na vytváření jeho koncepce a schvalování jeho činnosti v předchozím období.
16. 03. 2010 | 09:29

Silvie napsal(a):

Lubo,

kdyby byl pan Pernes soudný, tak ředitelování vůbec nepřijme. Jeho bagatelizaci studia VUMLu na úroveň členství v SSM pokládám za trapnou. Všichni ,kteří studovali tento "institut" byli perspektivními kádry připravovanými pro vstup do KSČ.
Pan Pernes může v této zemi, kde ani členství v zločinecké organizaci KSČ, natož studium jakéhosi VUMLu, není překážkou v kariéře, dělat cokoliv. Vést ale tento ústav pokládám v jeho případě za obzvlášť nechutné a dehonestující jak tento ústav, tak ty, kteří byli zavíráni a mučeni v komunistických věznicích.
16. 03. 2010 | 09:33

Luba napsal(a):

jepice,
kde jsem psal něco o uzavření archívů?
Kritizujte laskavě má slova, nikoli své výmysly.

O panu Pernesovi něco málo vím:
http://www.ct24.cz/domaci/8...
16. 03. 2010 | 09:36

martin škabraha napsal(a):

Pane Peregrine, Spurnému a Sukovi podsouváte něco, co zjevně neříkají - oni netvrdí, že se mají dělat jenom dějiny každodennosti nebo mentalit (ačkoliv je to dnes u nás asi převažující, trochu módní trend v pohledu na dějiny vůbec, ale to je jiná věc). Oni se prostě brání určitému redukcionismu, navíc myslím sdílí tu Vaši ideu, že kořeny dnešních marasmů jsou často v té normalizaci (což ukáže právě studium každodennosti). Ale brání se ideologickému úkolování - umíte si představit Ústav pro studium tmářského středověku? Historik chce mít právo zcela odmítnout i ten termín totalitární (čistě teoreticky - prakticky k tomu samozřejmě sotva dojde). Historie není od toho, aby kompenzovala Vaše ztracené iluze o roku 1989; historie není od toho, aby zachraňovala hroutící se národní mýty, musí být vůči všem mýtům kritická (i když některé jsou v jádru "pravdivé" - co to je pravda, ponechme teď stranou :-)). Historie není od toho, aby hlídala "paměť národa", ale aby učila rozumět, proč je těch pamětí spousta a jsou často neslučitelné. Pletete si historii s něčím jiným, s rolí třeba literatury nebo filmu, případně i soudů (tam kde je to možné). A pak je tu další problém: ÚSTR žere neskutečné prachy, zatímco ÚSD žije z mála - přesto je jeho produkce nesrovnatelně kvalitnější (jak nedávno uznal i Pernes). A řešením má být další nalévání peněz do ÚSTR, do nějž opravdu otevření historici půjdou jen neradi (to je problém toho ideologického zadání)... Zrušit a převést na čistě archivářskou instituci, která bude spravovat a zpřístupňovat ty dokumenty, to je jediné férové řešení, peníze dát AV, univerzitám, školám...
16. 03. 2010 | 09:41

Luba napsal(a):

Silvie,
pokud jste "pod čtyřicet", pak se Vašemu postoji nedivím, protože nemáte osobní zkušenost.

Podívejte se pak na onen výše uvedený odkaz - pan Pernes přesně popisuje tehdejší poměry.
16. 03. 2010 | 09:42

Holubář napsal(a):

Silvie:
Ohledně VUMLu to vypadá, že jste žila na jiné planetě. Perspektivní kádry byly na vstup do KSČ připravovány úplně jinak. Naopak VUMl byl jakousi "náhražkou", tributem odevzdaným na oltář KSČ mnohdy právě namísto členství v jejích řadách.
16. 03. 2010 | 09:45

Silvie napsal(a):

HOlubáři,

nejsem už žádná pionýrka, takže mne nemusíte poučovat. Znám jak bolševiky, kteří ve VUMLu přednášeli, tak ty, kteří se tam doškolovali. Také tam ovšem posílali kandidáty do strany - viz náš učitel na ZŠ, který tam vlezl jen proto, aby mohl ředitelovat na pitomé základce. A pak se po letech na třídním srazu opil a ošklivě se kál a styděl.
Ono stačilo nastavit si správně priority.
16. 03. 2010 | 10:03

Holubář napsal(a):

Silvie:
Nemám touhu vás poučovat. Jenom jsem napsal, že vnímám VUML jinak než vy.
Pokud se ten váš učitel kál a styděl, tak byl buďto slabá povaha nebo spáchal nějaké jiné hroznější věci, případně obojí.
Neberte to všechno tak smrtelně vážně, vždyť to za to nestojí.
Ostatně jaké poučování - život je jen premiéra a reprízu nemá, každá jeho minuta je nevratná. Což víte i beze mne. Možná ale nevíte, že nemá cenu si ji kazit žlučí.
16. 03. 2010 | 10:13

Al Jouda napsal(a):

Bez přerušení právní kontinuity s bývalým komunistickým režimem nepřichází nějaká spravedlnost v úvahu. Dalším navazujícím krokem musí být zákon, kterým by byl stanoven důchod všem bývalým nomenklaturním kádrům KSČ ve výši životního minima.
16. 03. 2010 | 10:14

Student napsal(a):

Já nechápu o jaké nespravedlnosti to tu autor článku mluví. Asi pořád žije v nějaké idylické minuosti, která byla nejspíše jen v jeho hlavě. Soudy pokud vím fungují - důkazem je mnoho vyřešených sporů třeba mezi politiky a tiskem. a že mocní tohoto světa ovlivňují chod tohoto světa k obrazu svému, někdo legálními někdo proetředky více na hraně, to je přece stejné jako všude ve vyspělém světě. Každý schopný člověk si může uříznout ze světové produkce tolik na kolik má. Autor podle mně žije v nějaké virtuální realitě svých představ. Ale to musíme filozofům zavřeným někde v ústavu, kteří nemají ani ponětí o ekonomii, marketingu a normálním dělání kariéry asi prominout. Nebezpečné mi ale přijde aby tímto naivismem nenakazil veřejnost a ta pak místo práce, aby v hlavě neměla samý blud !
16. 03. 2010 | 10:19

MOR napsal(a):

To Holubář

Je zde i další možnost, pan učitel Silvie se zabývá myšlenkami, které Vás, zřejmě, nezajímají. :) Pokud to tak je, je na správné cestě. :)
16. 03. 2010 | 10:20

Silvie napsal(a):

Holubář,

jak to nemám brát tak " smrtelně vážně", když můj děda šel v padesátých letech sedět za šíření protistátních letáků? Majetek naší rodiny ukradli a nikdy nevrátili, vyjma zanedbatelné části.
Zatímco bývalí stbáci dnes pobírají nadstandardní důchody, slušní důchodci živoří - jak naznačil Al Jouda.

Protože mnoho lidí má špatné svědomí, vyhovuje jim "tlustá černá čára". Já ale zapomínat nechci a učím to i svou dceru. Ve škole se toho o bolševických zvěrstvech děti moc nedozví(není tady vůle).
Popírání minulosti a milosrdné zapomínání vlastní historie je tím největším zločinem na národu. My jsme se s minulostí nedokázali nikdy popasovat tak ,jako Němci a proto teď žijeme v tak hnusném marasmu.
16. 03. 2010 | 10:29

Ivan napsal(a):

Mám vážné pochybnosti, zda-li bude stačit, zabývat se pouze obdobím do listopadu 1989. Souhlasím, že historici by se tím zabývat měli, již z důvodů,
aby společnost se poučila a dovedla vystihnout nástrahy, jež sebou dění nese. Ovšem nutno se poučit i obdobím po listopadu 1989, je zde mnoho inspirací, jakou cestou se nemá vykročit. Nalézt opět sama sebe a morálku.
16. 03. 2010 | 10:35

Holubář napsal(a):

Silvie:
Aha, už vás chápu. Vy byste chtěla spravedlivý svět.
Bez urážky - to jste asi spadla z měsíce. Svět spravedlivý nikdy nebyl a nebude.
Měl jsem tu onehdy příležitost parafrázovat jednu myšlenku Ludvíka Vaculíka - "Je dobře, že komunismus skončil. Špatně je, že se vracejí důvody, proč vznikl".
Nepravedlnosti je svět plný a občas dolehne na každého z nás. Je často věcí náhody na koho více a na koho méně.
Že vás štve vězněný děda a ukradený majetek, to chápu.
Teď se naopak zavírá podstatně méně - raději se nezavírají ani ti, kteří by do vězení opravdu patřili (chcete příklady?). Ale krade se o to víc. Mě i vás okrádají každodenně, vy jste si toho ještě nevšimla? A také nevrátí skoro nic.
Tak to prostě chodí....
16. 03. 2010 | 10:38

Jirka napsal(a):

Jen aby jednou nestudoval někdo nás, jak jsme před prašulema hrbili páteř a hlavně jak v tom vynikala naše elita. To budou jednou pěkný teplý místečka pro další, co se budou živit studiem zašlejch křiváren a budou dávat zapomenout a nebo dokonce možná velmi úspěšně přebíjet ty současný.... když pokaždý včas přispěchají na pomoc budoucí elitě s materiálem do médií, že to bývávalo ještě horší!!!
16. 03. 2010 | 10:46

VolímZeVzteku napsal(a):

A proto jdu volit KSČM - na protest. No uvidíme, třeba dostane KSČM 20% hlas; a to bude znamení, že je zde 7% lidí co chtějí spravedlivější svět. Je jasný, že současná KSČM to neudělá, ale aspoň to bude signál, že nás je víc ! To že jeden má 100x víc než druhý není správné, ale nevadilo by to pokud každý dosáhne na možnost rozvíjet svou osobnost a stát mu zajistí právo na bydlení a nějaké minimální zajištění pro případy nouze. Tak bude moci každý přispět všem aspoň v rámci svých možností.
16. 03. 2010 | 10:47

Silvie napsal(a):

Holubáři,

tady nejde ani tak o ukradený majetek, jako o princip.
Štve mně, že se mne šklebí z volebních plakátů pohrobci bolševiků(všichni ti Grebeníčci, Filipové, Šloufové, Paroubkové, Tlustí atd.) a že se satisfakce nikdy nedostalo ani těžce mučeným a bolševiky zavražděným vězňům.
Jak by také mohlo, když je naše justice stále plná komunistických soudců a to je právě jádro pudla. Takoví soudci s takovou morálkou se nebudou zříkat ani spolupráce s mafií, korupce a jiných zločinů.
Celá naše společnost je od základu prohnilá, protože nikdo nedošlo k její očistě. "Revoluce" byla jenom hra pro nezasvěcené, která měla vzbudit zdání politických změn. V reálu se ale jen z komunistů stali movití kapitalisté,což bylo zřejmě účelem převratu.
To ,v čem žijeme nyní, je důsledkem toho, jak jsme se vypořádali (resp.nevypořádali) s minulostí.
Pokud se divíte, že mi to vadí, pak jste nejspíš lety bolševismu zkaženým komformistou. Já znám hodně lidí, kteří se s životem v takovém hnusu vyrovnat taky nedokážou. Čím jsem starší, tím mi to jde nějak méně...
16. 03. 2010 | 10:50

jepice napsal(a):

Ze vzteku si volte koho chcete. Tohle právo vám přinesl rok 1989.
Můžete aspoň nějak naznačit souvislost svého výkřiku s tématem článku?
16. 03. 2010 | 10:59

jepice napsal(a):

Holubáři, když už vytahujete citáty Vaculíka, znáte tenhle?
"Komunismus je bití."

ÚSTR by to asi lépe formulovat nedokázal.
16. 03. 2010 | 11:07

slušný člověk napsal(a):

Úřad jako je zkoumání komunistických zločinů je v dnešní době vyhazováním milionů a navic v krizi kdy lidé nemají na nájmy je to zločin. Spíše založte ústav pro zkoumání nynějšího zlodějského kapitalizmu a zabraňte ekonomické genocidě národa!Jděte do hospod a uvidíte jak se lidé mají. A hlavně neříkejte nesmysly. Komouši dnes nejsou zdaleka tak brutální jako to bylo v padesátých letech min.století - to se nedá vůbec srovnávat.
16. 03. 2010 | 11:07

pravda napsal(a):

Proč tito "historici" zkoumají špinavé dějiny socializmu? NIC jiného neumí dnes by se neuživili, protože neumí pracovat, tak jak nepracovali za socializmu tak nedělají i dnes nic jenom kecají. Neříká Vám to něco!a za státní peníze často jako Ústav...
16. 03. 2010 | 11:12

Holubář napsal(a):

Silvie:
Vadit nám může ledacos, otázka je, zda je reálné dosáhnout nějaké změny. Jiné lidi zase možná štvou pohrobci knížat, arcibiskupů a bankéřů - co naděláte?
Pokud nedošlo k nějakému vyrovnání s minulostí, tak jak vy je asi chápete, v uplynulých dvaceti letech, teď už je to beznadějné. A pro většinu i nezajímavé, lidé mají jiné starosti. Někdo existenční, jiný řeší kam v létě na dovolenou, někdo nevěru a další drogy svých dětí.
Staré křivdy? Ten přívlastek je už důležitější, než podstatné jméno.
Navzájem se známkovat jako "konformisté" nebo nějak jinak (třeba "naivka")- to nemá smysl, neb o sobě přece navzájem prakticky nic nevíme a exhibujeme tady možná spíš pod tlakem momentální nálady než z nějakých principiálních důvodů.
Ostatně být "konformní" je přece právě teď v módě - takový hezký, vymydlený, štíhlý multikulti nekuřácký euroobčan a jednotnou sazbou daně, vybavený nějakým společným jazykem,s jednotnou měnou a řízený z jednoho centra... ale to už je jiná kapitola.
Určitě vám to víc sluší, když se usmějete :-) .
16. 03. 2010 | 11:14

StandaT napsal(a):

slušný člověče: vyrovnání se s minulostí nebrání vyrovnávání se s problémy současnosti. Naopak. Protože hlavní vlastností slouhů je jejich ochota přejít od starého pána k novému, chránit minulé swiňky neznamená nic jiného, než chránit ty současné.
16. 03. 2010 | 11:15

yt napsal(a):

Originální je, když někdo sám sobě říká slušný člověk.
Doporučil bych mu, aby si našel "genocidu" ve výkladovém slovníku. A v hospodě uvidím jak se (slušní) lidé mají? Zřejmě dobře, když pijí pivo a kouří.
16. 03. 2010 | 11:16

Silvie napsal(a):

Slušný člověk,

jak by mohli být ,proboha, dnešní komunisté "tak brutální", jako v 50.letech?! Víte vůbec ,o čem mluvíte?
Kdybyste znal alespoň minimálně historii, věděl byste, jak reaguje bolševik okamžitě po uchopení moci. To, že se niterně nezměnili ani jejich pohrobci, lze jednoduše prokázat. NIKDY se nezřekli zločineckých praktik a učení. Zajděte na nějaký jejich mítink - tolik nenávisti a blábolů o třídním boji jste ještě určitě neslyšel. Pokud tedy nenavštěvujete akce soudruha Paroubka.
16. 03. 2010 | 11:18

Silvie napsal(a):

Holubáři,

momentálně mně tíží sice mnohem přízemnější starosti, ale přesto mně tenhle humus neskutečně s...
Hlavně to, jak je to všem okolo putna. Když čtu rudé pindy toho "slušného člověka", tak mi stoupá adrenalin.
16. 03. 2010 | 11:22

češka napsal(a):

Svoboda, blahobyt, spravedlnost.
V neděli jsem musela prestoupit z jednoho vagonu tramvaje 22 do druhého, protoze bezdomovci v tramvaji neskutečně páchli.
Jiz Rakousko-Uhersko se staralo, aby bezdomovci nebyli. Kazdá obec měla obecní pastoušku, kde tito lidé zili. Dnes jsou noclehárny, kam pricházejí večer a ráno musí pryč.
Kam se poděla lidskost?
16. 03. 2010 | 11:36

VolímSRadostí napsal(a):

Souvislost je nabíledni s "Vyrovnání s minulostí" !!!

Před rokem 1989 stát podporoval rodiny, dal se získat byt resp. právo na užívání bytu. Po revoluci nám zbylo jen právo volit a právo být dle zákona okraden těmi co mají na bohaté právníky ! Právo živořit !

Pokud se chce někdo vyrovnat s minulostí, měl by začít u té ke které lze účet ještě vystavit ! 1990-2010 je historie se kterou pokud se nevyrovnáme, jak se vůbec můžeme vyrovnat s tou která ji vytvářela ?
Vždyť generace které bylo 18-25 v roce 1989 prolíná oběmi érami.

Vzdal bych se výměnou práva volit mafiány za jistoty, které měli lidé před rokem 1990, tenkrát mohl člověk získat půjčku na byt a osamostatnit se - od státu !!!!
Pokud je to jediná možnost, vzdal bych se ! Pořád ale věřím, ýe může existovat i kapitalismus s lidským přístupem, kde se lidé nemusí být o zajištění základních potřeb, kde každý má kde bydlet a teprve v rámci tohoto pak soutěží zda jeden bude mít 2 vily a druhý ani zahrádku. Ale všichni by měli mít právo na rozvoj osobnosti aby ta soutěž byla aspoň v tomto fér a tím pádem přínosná všem !
16. 03. 2010 | 11:37

Současník napsal(a):

Rakousko uhersko o tom vůbec nemluvte, socialismus o tom vůbec nemluvte, z obojího mají děti už od základní školy hrůzu, to byly temné časy !!!!

Pokud jste tak chudá a neschopná, že nemáte na vlastní auto, pak musíte holt občas nějakého toho bezdomovce přečkat.
16. 03. 2010 | 11:41

Targus napsal(a):

To Jarolav Peregrin:

Myslím, že daleko přínosnější by bylo nakopat všem státem placeným zkoumačům zadky a poslat je směrem k nějaké užitečné práci.
I kdyby to mělo být pouhé pojmenovávání křivení páteří zástupců lidu před lobbyisty ve jménu rozkrádání toho, co zde ještě bylo.
Na nějakou minulost totiž dnes každý se'e, zvláště když ví, že ti, co převlékli kabáty a u koryt zůstali, jsou nesestřelitelní.
16. 03. 2010 | 11:58

Krištov napsal(a):

Vyrovnání, nejvíce se musí plebs krmit co bylo před 50 až 100 lety, aby ovečky a beránkové nevrtali do neviditelné ruky trhu a jejich odborníků po Velkém sametu.
16. 03. 2010 | 12:02

Casey napsal(a):

Lucie, mě je vás vlastně líto. Komunistický režim vám asi skutečně hodně ublížil, když dneska nejste schopna rozlišit mediální virtuální realitu od skutečnosti. Někde nahoře píšete, že pan Pernes je exponentem Paroubka. Proboha, jak jste na to přišla?? Z toho tvrzení, že se někdy dávnou před Paroubkem zúčastnil zakládací schůzky historické komise ČSSD? Pokud už chcete pana Pernese politicky dehonestovat, tak napište, že kdysi podporoval zaniklou ODA a dnes působí v lehce obskurní straně Moravané. Jasně, ono to samozřejmě není tak démonické, jako když se straší Paroubkem.
16. 03. 2010 | 12:03

Ľuďa napsal(a):

musím konstatovat, že mnohé výše uvedené poznámky mají kořeny v uchování cca 100000 udavačů gestapu v rukou komunistické strany a výsledkem je, že za všechny zločiny komunismu u nás byl odsouzen Štěpán a stará soudružka.
16. 03. 2010 | 12:05

VolímSRadostí napsal(a):

Oni sou možná nesestřelitelní díký počtu voličů co s nima pořád hraje hru na "volte zlého nebo zlejšího, padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina (kdo je hrdina ? ten co zblbne více lidí hehe)", leč když se jim zablokuje parlamentík tím, že se zvolí KSČM (se kterou nemohou jít do vládní koalice, protože by tím uznali, že myšůenky roku 68mého by bez tanků ruského impéria šli směrem režimu s lidskou tváří a pro lidi více přijatelného než je mafiánský kapitalismus ve stylu utrhni si co kdo můžeš/a trp kdo nemůžeš) tak jim zmrzne úsměv na rtech ... A nejen jim, i těm evropským ... I ti se budou muset zamyslet, pochopí, že lidi už pochopili za 20let první verzi kapitalismu a odmítají tuto formu matrixu !!!

Jen za ty vykulené očka politiků stojí za to jim ten volební automat rozbít. Aspoň jednou za 20let ... doba nadešla .. čas zúčtování ...
16. 03. 2010 | 12:12

Ládik napsal(a):

Člověk je na světě zpravidla po 3 generace. Celé 2 generace platila pokřivená pravidla, že zloděj a křivák je pánem a zůstane nepotrestán, že to je normální a běžné. Že blbým patří svět a morálka ať jde do hajzlu. Tak to tady dnes máme a nebude jinak. Zas ti samí levicoví extremisti u koryt, s plnou hubou keců a slibů, práce za nimi žádná. Ten odporný hnus nelze změnit zákonem, zkoumáním historie a pindama. Celé to svinstvo musí pryč ze světa. Bohužel, většině se to pořád líbí. Obě ruce levé, huba dokořán připravena spolknout pečeného holuba nebo přijmout dotace. Fuj, hnus.
16. 03. 2010 | 12:26

češka napsal(a):

to Současník
Chudá, neschopná......
Ano, nemám na to parkovat se svým autem v prazské památkové zoně, platit za to pokuty a hledat auto na odstavných parkovištích, takze vyuzívám P+R a MHD.
Za lepší vyuzití peněz povazuji stavbu vlastního domu na prestizní adrese v nejblizším okolí Prahy.
Je zajímavé, kolik lidí nadává na EU, aniz si zjistili, jak to vypadá ve starých, nám blízkých, zemích.V těch, kde práce schopné donutí pracovat a o práce neschopné se postarají.
16. 03. 2010 | 12:31

slušný člověk napsal(a):

Jojo Ekonomická genocida= ne to co říká slovník -to je nový pojem a skutečnost - to je když pracovití důchodci za socializmu pracovali celý život a dnes nemají na nájmy a základní životní potřeby a lůza jim zabrala to co bylo nás všech zadarmo! a nyní jim nedá ani na živobytí. A pro Silvii: starejte se o raději o pleny a ne to co Vám nepřísluší zřejmě jedete spolu s garniturou a nemáte moc čisté konto Váš názor mě nezajímá já nekomentuji ten Váš ubohý názor.Budete se divit ještě:)))
16. 03. 2010 | 12:42

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Vaše argumentace mi připadá velmi poctivá a mohla by být i přínosná, ale je tu problém s pojmy. Pod pojmem "vyrovnání s minulostí" si různí lidé můžou představovat velmi různé věci. Bylo by tedy dobré, kdybyste tento výraz mohl co možná nejpřesněji definovat.

Chytám se některých formulací, např.
"stačilo jenom jasně poukázat na to, jaké skutečné zločiny a jaká drobná darebáctví se děly"
"zbývá nám už teď jenom jediná věc: dostat na světlo maximum holých faktů o tom, jakým způsobem jsme tenkrát dokázali křivit páteř"
V podstatě těm formulacím rozumím a souhlasím. I když v druhém případě je použití první množné ("my") poněkud problematické; chápu, že znamená pokoru (každý z nás má svůj díl viny), ale současně vinu nepřijatelně relativizuje.

Jan jasná(é) definice v tom může udělat jasno.
16. 03. 2010 | 12:52

Jiří Sládeček napsal(a):

A kdy se křivila páteř více, dříve nebo nyní ???? :))))
16. 03. 2010 | 13:05

Silvie napsal(a):

"Slušný člověče",

vy nejspíš nebudete vůbec slušný.Věřím, že vám chybí boj proti zlým imperialistům a dělnická pěst.
A divím se už teď - že takoví,jako vy můžou svobodně proklamovat své zvrácené názory. Holt Havlův "samet"...
Nejvtipnější vaší hláškou je ta, jak"pracovití důchodci za socialismu pracovali celý život". Já si dost dobře pamatuju pracovní morálku za socíku, soudruhu!
16. 03. 2010 | 13:06

Student napsal(a):

Jo to si člověk ani nemusí pamatovat, je to zcela logické, že za socialismu se většina lidí flákala, jinak by nemohl socialismus prohrát s kapitalismem ekonomicky ...

Ale jak vidím ty reakce, Ti nejlínější dnes sedí na dávkách doma na internetu a píší sem ! Hrůza, no pro mně je to cenná zkušenost, je dost blbých neschopných lidí na kterých lze vydělat poctivou prací na sobě a ve své firmě !!!
16. 03. 2010 | 13:15

jepice napsal(a):

VolímSRadostí napsal(a):
...Před rokem 1989 stát podporoval rodiny, dal se získat byt resp. právo na užívání bytu. Po revoluci nám zbylo jen právo volit a právo být dle zákona okraden těmi co mají na bohaté právníky ! Právo živořit !...
...Vzdal bych se výměnou práva volit mafiány za jistoty, které měli lidé před rokem 1990, tenkrát mohl člověk získat půjčku na byt a osamostatnit se - od státu !!!!...
16.03.2010 11:37:53

Poslyšte, vy radostný voliči komunistů, kolik vám bylo, že si nic nepamatujete?

slušný člověk napsal(a):
Jojo Ekonomická genocida= ne to co říká slovník -to je nový pojem a skutečnost - to je když pracovití důchodci za socializmu pracovali celý život a dnes nemají na nájmy a základní životní potřeby a lůza jim zabrala to co bylo nás všech zadarmo! a nyní jim nedá ani na živobytí. A pro Silvii: starejte se o raději o pleny a ne to co Vám nepřísluší zřejmě jedete spolu s garniturou a nemáte moc čisté konto Váš názor mě nezajímá já nekomentuji ten Váš ubohý názor.Budete se divit ještě:)))
16.03.2010 12:42:40

Ten, co volí s radostí, by se asi opravdu divil, na co se by se změnil "slušný člověk", kdyby se dostal ke kormidlu. Stejně jako se divili mnozí, co volili komunisty v šestačtyřicátém.
16. 03. 2010 | 13:20

VolímSRadostí napsal(a):

Re Jepice:

Vy jste nejspíše zazobaná dojička kapitalismu za každou cenu, že ? A je vám navíc úplně putna v jakém marastu to žijeme.
A volební systém demokracie bez dostatečných zpětných vazeb, který to podporuje je podle vás v pořádku. Nebo ne ?

Opakuji pro : jediný levný způsob, jak zjistit počet voličů nespokojených s touhle demokratickou fraškou je rozbít volební automat volením KSČM na protest a tím zablokováním parlamentu. Navíc symbolicky po dvaceti letech tím zůčtovat s rozkrádáním mezi lety 1990-2010 !!!
16. 03. 2010 | 13:33

jepice napsal(a):

Jak je lehké nechat se odvést od tématu...
Tak abych to napravila, nejdřív odpověď pro Lubu:
Napsal jste:
"Asi není dobré, aby StB ve své archivované podobě očerňovala lidi ještě tolik let po svém zániku. Zajímat by nás měli především zločinci současní."
Jak jinak jsem si to měla vyložit než že vám není po chuti, aby se v těch archivech kdekdo hrabal?

Já se domnívám, že stěžejní úloha ÚSTR spočívá a měla by spočívat i dál v úplném zpracování fondů bezpečnostních složek a v jejich zpřístupnění všem, kdo z nich budou chtít čerpat. Vydávání historických prací zaměstnanců ústavu to nevylučuje, ale nemusí být tím hlavním úkolem. Cesta k vědeckému zpracování oněch dokladů by měla být otevřena všem, třeba pomocí grantů.
16. 03. 2010 | 13:42

Míval napsal(a):

Já si, pane Peregrine, myslím, že dřív, než se pustíme do hledání morálky, měli bychom dosáhnout stavu, kdy budou platit zákony. V reálném čase. Pro každého - poslance, podnikatele bohatého i v konkurzu, běžného občana, Roma. A to jak v oblasti restrikce, tak i ochrany.
Pokud se tohle povede, můžeme začít reálně uvažovat o morálních aspektech a kultivovat je. V přítomnosti. Teprve od téhle kultivace lze odvodit možnost i právo zabývat se otázkami morálními v minulosti. Ale k tomu budeme potřebovat velmi solidní historické a sociologické studie toho běžného, konformního života, který žila většina. Protože většina ve společnosti také nakonec rozhoduje o kritériích toho, co je v dané době morální.
16. 03. 2010 | 13:44

hanah napsal(a):

VolímSRadostí

Už jednou jsem vás poslala tam, kam patříte a pan Stejskal byl tak laskav, že mě mimořádně nesmazal.
Dnes vás tam posílám znovu.

Silvie

tuším, že ne vždy jsme měly shodné názory, tentokrát s Vámi naprosto souhlasím. Tvrdím to neustále - Havel se svým "nejsme jako oni" způsobilsituaci, ve které se nacházíme. Zbytečné podrobně popisovat. Komunisti, kteří byli ve vedení všech podniků, byli po listopadu ponecháni na místech, tím pádem zvýhodněni oproti ostatním a podniky, kterým vládli, jednoduše vytunelovali.
Proč by se pak další politici měli chovat jinak? Tam to začalo a táhne se to s námi dodnes. Fule - evropský komisař ! Fischer - premiér !

Dokud se s tímto marastem nevyrovnáme SAMI (bez EU - to zdůrazňuji, páč mi mnozí vysvětlovali, že nám vstup do EU s tímto problémem pomůže), nepohneme se z místa. Budeme pokračovat stejně, možná s jinými tvářemi, ale budeme se válet ve stejném bahně.
Píši zkratky, doufám aspoň trochu srozumitelné.
16. 03. 2010 | 13:52

hanah napsal(a):

Míval

zdá se, že to je začarovaný kruh. Dokud se nevypořádáme s minulostí (soudci - i ti, kteří soudili za komunismu, jsou neodvolatelní..), nelze nastolit právní stát, který musí být základem každé fungující společnosti.
Zdá se, že dokud zde nebude fungovat právní stát, nevypořádáme se s minulostí.
Co s tím?
Já to nevím. Patrně bychom mohli začít aspoň u takových "maličkostí" , jako je absolvent VUMLu v čele Ústavu pro studium totalitních režimů.
Což takhle petice a dorážení na svého poslance? Nebyl by to koneckonců počátek občanské společnosti, po které tolik volal Havel?
16. 03. 2010 | 14:00

Taoiseach napsal(a):

Student napsal(a):

"...Ale to musíme filozofům zavřeným někde v ústavu, kteří nemají ani ponětí o ekonomii, marketingu a normálním dělání kariéry asi prominout. Nebezpečné mi ale přijde aby tímto naivismem nenakazil veřejnost a ta pak místo práce, aby v hlavě neměla samý blud !"

Vy jste mi ale prudký inteligent! Za Vaši češtinu se sice na základní škole dává čtyřka, ale chápu, že pokud studujete ekonomii nebo práva, je to tak náročné, že na jazyk už není čas.

Hlavně je ale potřeba hlídat, aby poťouchlí intelektuálové nenakazili náš pracující lid nějakými zbytečnými pochybnostmi o naší skvělé současnosti. Ať si veřejnost pěkně hledí práce - než nějaký naivismus, to už je lepší, když lidi nebudou přemýšlet vůbec. Pracující prostě potřebují KLID NA PRÁCI!
16. 03. 2010 | 14:10

Taoiseach napsal(a):

hanah

"Což takhle petice a dorážení na svého poslance?"

Mohla byste alespoň vědět, že celý ÚSTR si vymyslel senát, nikoli sněmovna. A jmenovat a odvolávat ředitele může jen Rada ústavu, jakýkoli zásah zvenčí by byl protiprávní.
16. 03. 2010 | 14:16

hanah napsal(a):

Studente, že ti dali přezdívku "student" spolužáci na základce ? :-)
16. 03. 2010 | 14:17

M.Š. napsal(a):

Zajímavé počtení,
jen bych chtěl říci,že se poněkud dosti často poukazuje na německo,jak tam bývalí nacisti fungovali ve "ctihodných" funkcích státního aparátu.Dodnes jsou problémy s neonacismem a
běda,když se němcům nebude dařit po hospodářské stránce.
Něco podobného se daří i v česku praktikovat.
Není již tajemstvím,jak proběhl tzv.sametový převrat a že z údajně chudého a komunisty vykradeného státu tyjí dodnes nomenklaturní kádry a bývalí vyvolení za podpory a ochrany nereformované a nereformovatelné justice.O rovných příležitostech pro každého,bylo možno si jen zdát.A skutečně stačily pouze dvě opatření,aby se tento stát a národ vyhnul marazmu,který jej dnes svírá.Reforma justice a rovné příležitosti pro každého.Kdo má největší zásluhu na tomto stavu.......asi všichni,a dobře nám tak.
Ještě,co se týče blahobytu,lze říci,že nejhůř není, avšak může být,a to brzy.
Zase a opět,jako za minulého režimu,převládá průměrnost,arogance s hloupostí,nadutost a projev neopodstatnělé
vyjímečnosti,udupávání schopných(ne všehoschopných..naštěstí dnes mohou ti dobří odejít do zahraničí),lži a zlodějny a tak pořád dokola,nic nového a ani pozitivního.Průměrná až podprůměrná země...
ve svém vlastním smrádku.Nejhorší však je,že stát zachází s občany jako kapitalistický byrokrat,avšak po občanech se chce,aby drželi hubu a krok,jako za minulého režimu.No,co na to říci,jedině,že jablko nespadlo daleko od stromu a dřívější hajzlíci jsou i dnešními.

M.Š.
16. 03. 2010 | 14:22

hanah napsal(a):

Tao

jistě jste postřehl, že jsem napsala - jak z toho ven? Nevím.
Možná i tušíte (podle mých předchozích příspěvků), jaký mám vztah k Havlovi a jeho občanské společnosti. Předpokládám, že ano, páč jsme se několikrát dostali do sporu.
Omlouvám se, pokud jsem konec textu napsala tak, že mohl být brán vážně. (alespoň v tomto případě)
Jinak ovšem začínám přehodnocovat svůj názor na to, že mohu vše vyřídit pouze svou volbou. Jsou věci, které si člověk nemůže (neměl by) nechat líbit a měl by dát svůj postoj najevo.
16. 03. 2010 | 14:24

greenish tentacle napsal(a):

Vážený pane Peregrine, domnívám se, že zásadním problémem dnešních dnů, týdnů, měsíců a let není minulost, nýbrž mouchy. Proč nejste entomolog?
16. 03. 2010 | 14:31

ironik napsal(a):

Ohýbání hřbetů je základním principem v každém systému bohužel se to vždy děje pod vznešenou myšlenkou a je za tím jen víc namazaný chleba a pokud je ten chleba ještě zcela bezpracný je to životní výhra ŽE.
16. 03. 2010 | 14:33

Josef K. napsal(a):

Pokud jde o české historiky a veřejně publikované výsledky jejich práce nezbývá než zůstat skeptický, doposud zde nejsou důvěryhodné výsledky jakéhokoliv bádání o rozporech první republiky, natož aby byli schopni vstoupit do historie doby normalizace. Pokud je "objevným trvzení" , že dnešní stav je důsledkem normalizace, pak je to objev velmi chabý, asi tak jako když řekneme, že to, co je je. Navíc tato solečnost nebude podporovat zvěřejňování reálnií té doby, protože devět z deseti primářů, archtektů, manažerů, ekoomů, docentů, plukovníků pochází z nových elit té doby a kdo by se vám přiznal, že je vlastně gauner? , či že nese svým nemravným jednáním na té době a i té dnešní podíl? Ona stačí typická normalizační figura Václava Klause. A k tomu ještě zkoumat mezinárodní souvislosti: odsun Němců a pokus Rusů obsadit toto jinak poměrně nevýznamné místo ve Střední Evropě. Či nacházet odpověď, zda tuzemské obyvateltsvo vůbec touží po sebeurčení...Západoevropští historikové se tomuto území budou věnovat jen okrajově, prostě není vůbec důležité a ruští sem shodně s těmi českými budou maximálně vnášet mýty o slovanské vzájemnosti nebo o zlatých českých ručičkách, co ostavily to česé baroko, Italy raději pozapoměňme.
16. 03. 2010 | 14:33

Pocestny napsal(a):

Dobré čtení!
Diskuse je opět pohled do ZOO, máme tu různé pavilony a výběhy, ze kterých se ozývají různé zvuky.

Systematicky jde o jistou posloupnost.
1.Forenzní vyrovnání - klasifikace toho, co bylo chucpe, co zbabělost (ta není trestná), co zločin a co odpor hodný pochvaly.
2.Přetržení kontinuity, díky které došlo k proliferaci starého do nového. Všichni chtějí tlustou čáru za řečmi o době, nikdo nechce tlustou čáru za zvyky a modely chování té doby.
3. Stanovení staronových pravidel a hodnot, které nebudou terčem cynické dehonestace renegáty a zároveň budou autoritou současnému dění a pravidlům.

Chybí ten základní kulturní trojúhelník:
Mohu - musím - nesmím....
Bez této kostry je společenská diskuse bezpředmětná.

Dokud budou pravidla na většinu lidí dopadat zvnějšku, bude to tu dál stejné jako dnes.
Vyspělá společnost se totiž od naší liší tím, že tu trojčlenku nikdo mocensky neoktrojuje, ale většina občanstva jí nese v sobě...

Pane Pelegrine,
opakovaně tu provokuji bloggery jednou otázkou:
"Jaký je raison d´etre této společnosti, kultury, národa???"

Co vy na to?
16. 03. 2010 | 14:52

honza napsal(a):

koukám autor je dobrý intoš. Pořád hledá nějakou spravedlnost pro lidi, ale jak obyčejní lidé žijí asi nemá ani páru. Lidé neřeší jaký je režim, prostě chtějí nějakým způsobem proplout
16. 03. 2010 | 14:55

Olga napsal(a):

Mám snahu dělat si vlastní názor. Mám oči a zatím vidím. Mám uši a zatím slyším, mám hlavu a zatím jsem schopna přemýšlet. To co slyším porovnávám s realitou. Je mi třiasedumdesát, a tak jsem v socialismu žila dosti dlouho. Jako členka KSČ jsem měla dosti přátel i mezi nečleny. Mé členství nevadilo ani mně a ani mým přátelům. Nyní nejsem v žádné straně, a přátelství mezi námi pokračuje. Žádnou přetvářku a ani nenávist nevidím. Žili jsme jako přátelé a žijeme nadále. Jsem totiž stále stejná. Jen víru v lepší budoucnost, kterou měli vybudovat lidé, jsem vyměnila za víru v lepší budoucnost, kterou nám připraví Bůh. Je to zajímavé, ale já jsem se osobně nesetkala se žádnou obětí komunismu. Vy ano? A nebo pouze věříte propagandě? Kdybych nečetla blogy, tak o odsuzování komunismu ani nevím.
16. 03. 2010 | 14:59

jepice napsal(a):

Olgo, nejspíš jste s obětmi minulého režimu nechtěla setkat, ani ony s vámi. Jinak si vaše roky bez této zkušenosti neumím vysvětlit.
Kolem mne lidí, postižených komunisty, bylo od dětství nepočítaně, jak se postupně vraceli z kriminálů.
Některé podrobnosti o zážitcích těch nejbližších jsem se dozvěděla teprve nedávno.
Anebo je taky možné, že si z nás děláte legraci, jak mě dodatečně napadlo.
Je to tak?
16. 03. 2010 | 15:25

Ateista napsal(a):

Re Olga :

A to vám nevadí, že církev má v desateru napsáno "nezabiješ" a přitom se ve jménu církve vedli války a věřící stále jsou i vojáky ? Zvláštní to rozpor ne ? Asi to bude jako s tím socialismem , v podstatě byl dobrý že ? A ještě řekněte, že jdete volit KSČM, totiž pardon KDU ? A nasměju se ..
16. 03. 2010 | 15:28

Hlas_Z_Vysočiny napsal(a):

VolímZeVzteku: píšete "To že jeden má 100x víc než druhý není správné, ale nevadilo by to pokud každý dosáhne na možnost rozvíjet svou osobnost a stát mu zajistí právo na bydlení a nějaké minimální zajištění pro případy nouze."
- co je nespravedlného na tom, že někdo šel do rizika (podniká, má nervy s vedením firmy, stále je jednou nohou v kriminále, kvůli zprčeným zákonů a nesmyslné byrokracii, musí zkousnout, že ho zaměstnancí maji za vydřiducha a zloděje a přitom rozkrádají firemní majetek protože z "cizího krev neteče") a když je dobrej, má balík a někdo dál stojí u pásu, kde stál už před dvaceti lety a pak v hospodě nadává, jak se má zle?
- proč by se měl starat stát? Proč bych měl živit bandu úředníků, kteří zhltnou většinu toho, co odvedu a zbytek přerozdělí flákačům? Zruště daně, sociálku a podobné podpory a já rád z ušetřeného na daních podaruji sousedku s malým dítětem, nebo nechám svou firmu opravit místní útulek pro bezdomovce. A nejsem jediný, kdo bude solidární ze srdce a ne z povinnosti! Stát by tě neměl nechat umřít na ulici, ale pokud ti dá podporu, musíš si ji odpracovat. Ulejvání a nezodpovědnost se se NESMÏ vyplácet.

slušný člověk: píšete "Jděte do hospod a uvidíte jak se lidé mají. A hlavně neříkejte nesmysly."
- ano lidé se mají dobře. Kdyby se neměli dobře, nemohli by vysedávat po hospodách. Ač se to mnohým nelíbí, máme se mnohem lépe (po ekonomické a zjištné stránce) než dříve (kdykoliv dříve, nejen za komunismu). Co je tu horší (a dlouhodobý úpadek vysledujete až do dob protektorátu, tedy nejen výlučně vliv komunismu) je morálka a vztahy mezi lidmi. Bohužel to je obecný trend západní společnosti, odlidštění vztahů a převedení všech hodnot na peníze (sebekrásnější obraz nebude vzbuzovat obdiv davu, dokud za něj někdo nezaplatí kupu peněz).

Silvie: píšete "To, že se niterně nezměnili ani jejich pohrobci, lze jednoduše prokázat. NIKDY se nezřekli zločineckých praktik a učení. Zajděte na nějaký jejich mítink - tolik nenávisti a blábolů o třídním boji jste ještě určitě neslyšel. Pokud tedy nenavštěvujete akce soudruha Paroubka."
- pochopil jsem, že jste zapřísáhlá antikomunistka. Předpokládám, že to pro vás znamená i antilevičačka a jak to obvykle bývá, jste tím pádem pravá jako čerstvě vyražená mince a modřejší než šmoula. V jiném případě by bylo fér zmínit, že hrubiánství, nenávist a bláboly jsou v současné době oblíbenou kratochvílí i druhého tábora páně Topolánka a spol.

opět Silvie: píšete "A divím se už teď - že takoví,jako vy můžou svobodně proklamovat své zvrácené názory. Holt Havlův "samet"..."
- očividně ve vás ta totalita, proti které tak bojujete také někde uvnitř je. Víte co je to svoboda slova a názoru? To je to, že takový moula jako ID slušnýčlověk si může podobné bláboly vykládat, byť se jim ostatní smějí, nebo se nad nimi podivují. Jediné, co by ho mělo nutit dál nemluvit je opovržení společnosti a ne žádné zákazy a cenzura.
16. 03. 2010 | 15:28

VolímSRadostí napsal(a):

Re Hanah :
Už máte strach, že vám rozbijeme volební automat co ? Kolik vám platí za příspěvky do diskuse ? Ale náš počet už se dvojnásobil od minule, uvidíme ...
16. 03. 2010 | 15:30

Hlas_z_Vysočiny napsal(a):

Ateista: píšete "A to vám nevadí, že církev má v desateru napsáno "nezabiješ" a přitom se ve jménu církve vedli války a věřící stále jsou i vojáky ?"
- církev je organizace, víra je víra. Jako ačkoliv nevěřím v křesťanského Boha, respektuji a dodržuji křesťanské zásady shrnuté v Desateru, jakožto krystalickou podobu mravních hodnot předaných z minulosti. Kdyby se každý řídil jen a pouze Desaterem, nebude na světě potřeba žádných zákonů, zámků, válek ...
16. 03. 2010 | 15:31

Pravda napsal(a):

Vše se musí zveřejnit. Rovněž i agenti gestapa. Hodně z nich byli bývalí komunisté. Snad se někdy dovíme, jak to bylo s Fučíkem. Prý jedna jihoamerická vláda nabízela Československu převezení jeho ostatků. Může to být pravda, protože podobný případ (parašutista Kindl, po zatčení agent gestapa) popisuje kniha Špión vypovídá. Nafingovali jejich smrt, zatímco po válce žili jako nelegálové v zahraničí.
16. 03. 2010 | 15:45

Pocestny napsal(a):

Olga
komunista, který má vlastní názor je oxymoron.
Jediným rozdílem mezi komoušem a náckem je to, že komouš nezatáhl své ovčany do vojenského konfliktu, který by skončil bezpodmínečnou kapitulací.

Kdyby Hitler zastavil v Praze, najde se dodnes mnoho takových, kteří by o něm hovořili stejně jako komouši o sobě.
http://vip.latnet.lv/lpra/1...
16. 03. 2010 | 15:53

VolímZeVzteku napsal(a):

Re Hlas_Z_Vysočiny :
Chudáčku, máme vás litovat za to, že jste se zorientoval v tom bordelu a už z něj těžíte ? Že jste měl štestí a vyšlo vám to ikdyz s odřenýma ušima ? Chudáčku, ani nevíte jak moc mně to mrzí, že musíte tak moc zaměstnávat prostý lid. Máte takovou smůlu oproti těm co na to nemají žaludek v tom bordelu vůbec podnikat a ještě větší oproti těm co ani nemají kapitál na to. Lituji vás, lituji vás, že už nevnímáte realitu, tak moc vás systém mafiánského kapitalismu donutil ohnout hřbet, že vám něco prasklo i v hlavě.
16. 03. 2010 | 15:56

Pocestny napsal(a):

Ono zplynování 5 mil. židů objektivně a fysicky posloužilo zvednutí životní úrovně 80 mil. Germánů v Evropě..-)
Ubyla konkurence, přibylo konfiskovaných zdrojů....

To samé platí o cca 800 tisících našinců, kteří padli na oltář té vaší rudé iluze lepšího příštího...

Zločin je zločin, i když je advokát lepší řečník než žalobce a pachatel populárnější než oběť.
Kdo byl členem, byl spoluvrah.
16. 03. 2010 | 15:56

Pravda napsal(a):

Doplňující poznámka k Fučíkovi. Mladý svět z roku 1968 popisuje zrádcovskou činnost Fučíka. Zatímco svačil párek, usvědčuje zadržené komunisty. S komisařem Böhmem jezdí na výlety po Praze, kde pomáhá likvidovat jeden konspirační byt za druhým.
16. 03. 2010 | 15:57

Pocestny napsal(a):

Teccovolí sradostí,

dobře se dívej, ať víš, do čeho jdeš...-)
http://www.youtube.com/watc...
16. 03. 2010 | 15:59

VolímSRadostí napsal(a):

Re Pocestný :
Právě, jelikož statisticky stejně nelze získat víc jak 20% hlas; pro KSČM, nehrozí od ní více než blokační funkce v parlamentu, vtip je v tom, že každé 2 procenta nad 13 procent jsou hlasy nespokojenců, kterým už je na blit; z toho co tu mafie za posledních dvacet let vybudovala. Když nás bude dost, příště se s tím dá něco dělat. Když už tu máme volební automat, proč ho nevyužít po svém ? A ještě k tomu je jistota, že nepropadne hlas !

Mimochodem pusťte si film Residen Evil : pochopíte kam směřuje současný kapitalismus ...
16. 03. 2010 | 16:06

VK-Can napsal(a):

Pani Olgo.

Precetl jsem na strankach blogu na Aktualne.cz mnoho, ale Vas prispevek 16.03.2010 14:59:28 je dost unikatni.
Jsem o dva roky starsi nez Vy, takze bychom meli mit asi tak stejne nebo podobne zazitky i zkusenosti.

Tahle slohova prace, kterou jste napsala by se zcela urcite dostala na nástěnku a verim, ze na prominentni misto.
Tedy mam na mysli dobu, kdy jste byla o generaci mladsi.

Ja vim, cloveku uz ta pamet tak neslouzi, ale ja zatim zapominam casto jen jmena.
Preji Vam dal dobreho zdravi, ale byt Vami, tak pro jistotu, bych zkusil jineho doktora.
Clovek nikdy nevi.
16. 03. 2010 | 16:09

Matyáš Hromádka napsal(a):

Jakl napsal(a):
Již pohled na pisatele spisku napoví mnoho, není o čem hovořit. Pouze se těším, až nám pan filozof s takovým gustem bude psát o zločinech kapitalismu (novokapitalismu) v Čechách pod vedením jedné strany - ODS- která ještě nedostala do ústavy čl. 4.
O jejich zvěrstev, kdy zdevastovala ekonomiku, rozvrátila mezilidské vztahy, zahnala do ekonomického žaláře 2 miliony lidí (600 000 nezaměstnaných s rodinnými příslušníky) a zavraždila ročně 1500 lidí, kdeří z dlvodů ekonomické beznaděje se zasebevraždili ? Co ty záhadné skoky matek s dětmi z iken paneláků, ....
Těžko říct, jestli jsem za poslední rok četl větší blbost :-)
16. 03. 2010 | 16:10

Jožino napsal(a):

Nevím jak se kdo vyrovnal a vyrovnává s minulostí, ale mám takový dojem, že největším problémem většiny lidí se stává jak se vyrovnat se současností. Myslím, že i na tuto otázku by se měli takoví experti na filozofii zaměřit než jim ujede vlak zatím co se dívali do minulosti a najednou zjistí, že jsou úplně mimo mísu.
16. 03. 2010 | 16:18

Mirek napsal(a):

"už nastavovali zrcadlo aneb koho chleba jíš toho píseň spívej".
Úkolem ÚSTRku je za dobré peníze totálně zašlapat předchozí režim do země. Jeho bádání je jednostranné a má posloužit pouze ke zdůraznění zásluh těch kterým nevyhovoval.
Pokud by bylo "bádání" ústavu objektivní měl by také poukázat na kladné stránky totality na př. na to, že když byli Romové ještě cikání měli práci, stejně jako 600000 současných nezaměstnaných, lidé se nebáli v poledne sednout v parku bez nebezpečí, že je nějaký narkoman zastřelí, lidé v bankách neplatili za to, že si u nich uložili peníze, ale na termínovaný vklad dostávali úrok 4 % (roční výpověď) - běžná vkladní knížka 2 %, za práci doslali ve výplatní termín zaplaceno, mohli čerpat bezúročné půjčky na bydlení a pod. V době kdy měla ČSFR 15 milionů obyvatel bylo ve věznicích stejně vězňů jako dnes (1O milionů obyvatel). V té době byla ještě vražda vraždou a ne zabitím nebo ublížením na zdraví s následkem smrti, a krádež krádeží a ne přestupkem jako dnes. Soudy pracovali rychle a pachatele trestných činů posílali tam kam patří. Je třeba přiznat, že za dob "studené války" zde byly politické procesy a 280 lidí bylo popraveno. Řada lidí skončila pro své názory v pracovních táborech. Na ÚSTRKu je aby zdůvodnila že prováděli odboj a přesto trpěli nevině.
16. 03. 2010 | 16:30

ČlověkModerní napsal(a):

Re Mirek :
Hezká demagogie, podle vás by bylo nejlepší snad volit KSČM, lidi proberte se ! Jiostě ODS možná udělala nějaké chybky, špatně prezentovala svůj program, ale to je tak vše. Komunisti už dávno ukázali, že jsou nereformovatelný - Proč myslíte, že s nima nikdo nechce jít do vlády ? Protože s ďáblem si ani otrlý Paroubek nezahrává ...
16. 03. 2010 | 16:36

Maria napsal(a):

Dle mého názoru je vznik USTR zbytečným plýtváním peněz.Pokud v ústavu SD jsou historici určitě svým vzděláním k tomu určeným ,ti jsou určitě kompetentní,aby tychle věci posuzovali,jsou apolitičtí,objektivní a proto jejich výsledky práce jsou dostatečné i co se týče křivd z minulosti. Pan Topola spol. jen chtěl národu ukázat jaký je antikomunista,ikdyž výchovou to bylo jinak,jak všichni víme!!§§
16. 03. 2010 | 16:50

n.o.s napsal(a):

S tím neblahým Peregrínem, nebo jak sám sobě rád říkával, ..., to dopadlo právě tak jako ..., neboť když se kvůli slávě stal vším možným a prošel tisíci proměnami, nakonec po tom všem se proměnil v ...; taková jej držela touha po slávě.
...
A tak jako bych Tě viděl, jak můžeš popukat smíchy nad pošetilostí toho staříka, ba přímo Tě slyším, jak voláš to, co asi skutečně voláš: „Co je to za hloupost, jaký to slavomam?!"
...

a ještě dříve v hustém davu posluchačů, kde se někteří rozčilovali, když obdivovali bláhovost toho staříka. Ale byli tu i takoví, kteří se mu také sami posmívali.
...
Celá ta fraška byla uspořádána takto: Jejího autora znáš a víš, jaký byl a jak si po celý život liboval v dramatizování, více než .....
...
„Život totiž zhlédl tyto dva nejkrásnější výtvory, Dia Olympijského a Prótea: tvůrcem a původcem jednoho je Feidiás, druhého příroda. Avšak nyní se tento druhý umělecký výtvor povznese od lidí k bohům
...
Těmihle výklady se důkladně zapotil a pak velmi směšně plakal a rval si vlasy — ale dával pozor, aby se za ně moc netahal; nakonec z toho škytal a několik kyniků ho mezi sebou odvádělo a snažilo se ho utěšit.
16. 03. 2010 | 17:21

Petr Havelka napsal(a):

Pane Peregrine,

jak píšete. Každý ať účtuje napřed u sebe.
Je mi 44 let. Za sebe můžu říct, že jsem byl v SSM, jeden rok funkce brigádnického referenta. Dvakrát jsem volil v nesvobodných volbách,bez nějakých větších keců, vlastně jsem sklapl a šel, šedá bezvýznamná myš toužící po jediném, mít svůj klid. Navíc mne režim zdárně vyškolil k dojmu, že to, v čem žiju je celkem normální. Nebylo. Komunismus mi v hlavě zdárně deformoval takové pojmy, jako demokracie, občanská svoboda. 17. listopadu 1989 jsem byl zalezlý u nás v hospodě a všechno měl na háku. Revoluce mne "přinejmeším" překvapila, do vánoc roku 1989 mi trvalo se v tom všem zorientovat, pořád u mne panovala nedůvěra. Konec censury mi otevřel oči. V roce 1990 jsem poprve v životě vycestoval na západ a tam mi spadla čelist. Sám jsem se vyhodnotil jako blb a ignorant. Podotýkám, že za komunistů jsem nikomu nelezl do zadku a v této praxi pokračuju i v dnešní době.

Tak a teď zbytek. Je tu jeden háček. To, že si tady "obnažuju" slabá místa je velká chyba. Najde se plno chytráků, kteří mi mou temnou minulost operou o držku a klidně mohou mít minulost "temější", pak se objeví chytráci, kteří minulý režim nezažili, ale budou rozebírat můj morální profil. Přitom si klidně troufnu říct, že mnoho z nich by se v minulém režimu chovalo hůře než já.

Stojí mi to za to, ještě 20 let po revoluci mám občas chvilku, kdy si vzpomenu jaký jsem byl vůl, jak jsem se měl zachovat.

Děkuji všem, kteří se nebáli a šli do konfliktu s tehdejší mocí. Nedám na ně dopustit a vážím si jich.
16. 03. 2010 | 17:21

n.o.s napsal(a):

Potom se přece jen ovládl a řekl: „Jakpak jinak si, lidé, má počínat člověk, když slyší tak směšné povídání a vidí postarší muže, jak kvůli jakési opovrženíhodné slávě div nemetají uprostřed zástupu kozelce. Ale abyste věděli, jaké umělecké ..., poslechněte si mě, protože já si od začátku dával pozor na jeho smýšlení a sledoval jeho život; na něco jsem se vyptával i u jeho spoluobčanů a u lidí, kteří jej museli důkladně znát.
...
Neboť sotva tento dokonale vypracovaný výtvor přírody, ..., začal dospívat v muže, byl v Arménii chycen při cizoložství, utržil notný výprask a nakonec se zachránil skokem ze střechy se zadkem ucpaným ředkví. Později zkazil nějakého sličného mládenečka a vykoupil se u jeho rodičů, kteří byli chudí, třemi tisíci drachem, aby ho nedali předvést k správci provincie Asie.
...
Nu, tyhle a takovéhle věci, myslím, nechám být: vždyť to byla ještě neutvářená hlína a ještě nám nebylo vypracováno dokonalé umělecké dílo! Ale opravdu stojí
...
za to si poslechnout, co udělal svému otci. Víte přece všichni a slyšeli jste o tom, že toho starce uškrtil, protože nemohl snést, že už je starý více než šedesát let. Potom, když se ta věc rozkřikla, odsoudil sám sebe k vyhnanství a toulal se a často střídal místo pobytu.

Právě tenkrát si osvojil tu prapodivnou moudrost ..., když se v Palestině dostal do styku s jejich kněžími a vykladači Písma. A co z toho pošlo? Zakrátko z nich učinil pouhé děti jako prorok, hlava náboženské obce a náčelník shromáždění, to všecko sám v jedné osobě. A z knih jedny vykládal a objasňoval a mnoho dalších také sám spisoval. I dívali se na něj jako na boha, sloužil jim za zákonodárce a na nápisech jej označovali jako představeného — neboť dosud uctívají
16. 03. 2010 | 17:25

Míval napsal(a):

Hanah: nevidím začarovaný kruh. Vidím pouze mizerně uplácané zákony, které umožňují ta justiční rozhodnutí, jichž jsme svědky. Myslím, že po dvaceti letech už k nějaké té obměně došlo, takže pouze v lidech to nebude.
Jinak, v absolvování VUMLu nevidím žádný problém - jako vysokoškolák jsem prošel studiem marxismu-leninismu. A jako naprostá většina tou vědou nepoznamenán, protože vše jsme chápali jako formální nutnost. Na VUML pak většinou pokračovali titíž vysokoškoláci, pokud se dostali do tzv.nomenklaturních funkcí. A tudíž ho nejspíš procházeli se stejným zaujetím. Nomenklaturní byly prakticky všechny funkce. Tenkrát jsem působil jako vedoucí malého oddělení v jednom podniku a automaticky jsem se stal nomenklaturním kádrem OV KSČ. Můj náměstek byl tímtéž o úroveň výš, tedy KV KSČ. Ten VUML studovat musel a prozradil mi, že mne to čeká také. Jenomže to bylo někdy v 1988, takže se na mne nedostalo.
Když slyším současné moralisty rozumovat o chování lidí před 89, je mi to často k smíchu. Za tu největší diskvalifikaci se považuje, že ten či onen byl členem KSČ. Jenže ono bylo také hodně těch, kteří se tam snažili dostat horem dolem, ale jejich kvality lidské či odborné byly tak nízké, že je ani komunisté v základních organizacích mezi sebe nechtěli. Po 89 právě ti se jako křišťálově čistí demokraté hnali ke korýtkům z jiné strany. Možná i to je jeden z důvodů toho, v čem teď jsme.
16. 03. 2010 | 17:38

Bobeš napsal(a):

Ideologický fanatik nepatří do zkoumání historie, jako negramotný nemůže být notářem...
Lucie , vy jste asi hodně nešťastný člověk. A to tak , že slepý.Jak zde někdo pravil - mám poplivat svůj život , který jsem si ostatně nevybral,jen kvůli datu narození?Měl jsem se stát vrahem pro pocit, jakže jsem zatočil s minulostí? Měl jsem se stát sebevrahem , protože jsem žil za totáče a jen z viny mého života jsem "kolaboroval"?.Měl jsem se stát slepým a nevidět onu modrou spoušť , mám pohrdat člověkem , jen proto , že je v nouzi a nemá na auto?
Vaše křivda je oprávněná, jen vám ukusuje ze života .Vy nechcete spravedlnost , vy potřebujetre pomstu.OK , je to vaše cesta.Vy jste před komančema nemohla za svého otce.Mají dnes dospělé děti , které měli rudocha v rodině jít do rezervace a jejich děcka ze škol?Já vás chápu , lidsky.Stejně lidsky je mi vás líto.Jen jste vsadila na koně , který kulhá.O výsledku programu modrejch ptáků v historickém kontextu ,psal Dickens.Věru nebylo t pěkné čtení...
16. 03. 2010 | 17:50

Holubář napsal(a):

Silvie:
Pokud se sem ještě vrátíte, tak vězte, že se snažím vás opravdu chápat. Nevšímavost okolí k něčemu, co člověk sám vnímá velmi intenzivně, nejen naštve, ale dokonce skoro fyzicky bolí. Mám pravdu?
"Slušnému člověku" není možno věřit ani jeho vlastní jméno, čerti vědí co ho to bere, asi strach ze stáří.....
Ale i ten jeho fantasmagorický výron upozorňuje na jeden fakt:
Jediná politická strana, která už dvacet let neškodí, je KSČM. Ovšem to z jednoduchého důvodu - nemůže! Nesmí! Sbírá z toho ale velmi tučný profit! To není jejich chyba ani vina - viníka je třeba hledat jinde, nespíš mezi současnými velkými stranami.
Mýlím se?
16. 03. 2010 | 17:51

Bobeš napsal(a):

Ještě poznámka.Všichni vysokoškolsky vzdělaní občané starší 40 let skládali zkoušku z ML ( pro neznalé Marxismu Leninismu) dále z politické (čti marxistické )ekonomie.Včetně státní zkoušky.Proti tomu byl VUML reklamním letáčkem nevalné úrovně...Tak do nich... nebo snad ne? No jo , vona je to významná část naší inteligence.A tak co s těma měřítkama.....?????
16. 03. 2010 | 17:56

Josef K. napsal(a):

Je to stále o mravnosti a nemravnosti, nevidím rozdíl mezi členem"demokratické společnosti", který nevyplácí svým dělníkům mzdu a považuje je za socky a normalizačním soudruhem, kerý tiše v koutku na schůzi hlasoval proti vyvrhelům, vědom si toho, že vyvrhel je kamarád a že jeho děti nebudou studovat a vyvrhel se uzavře do kotelny, v lepším případ. Není rozdíl mezi absolventem vojenského gymnásia, či ekonomickým náměstkem nějakého podniku a mladíkem, který píše v americké firmě anonymy na šéfa , po poradě s podnikovým práníkem, tak, aby šéf byl vyhozen bez nároku na odstupné či důchod i tím udavačem z pouličního výboru, který píše tentýž dopis z důvodu , že dotyčný má hezkou zahrádku.... Není rozdíl mezi domnělým studenským vůdcem, který zveřejní v pozici ředitele nějakého ústavu, bez znalosti odpovědnosti nějaký udavačský dokument vůči muži, který intelektuálně ovlivnil čtenáře, či jistou skupinu čtenářů na celém světě, nehledě na to, že zařdil malou provinční kulturu mezi ty velké,pouze svou prací...A už vůbec není rozdíl mezi mužem, který udá své židovské sousedy, protože má zálusk na jejich postel z ořechu, s jistým úředníkem státní banky, který se vydává tu za světového intelektuála, tu za zachránce světa před ekology, pravdoláskaři a bůhví kým a přitom přijímá peníze od totalitní moci vrdíc, že již není totalitní. Instituce však hrají v naší civilizaci, jak známo, zásadní roli, jenže ...vždy jde o to, kdo je naplňuje. Technologové moci nám to vždy vysvětlí. Nicméně, vypuštěný výkal už nelze vzít zpět, lze se pouze kát. Což v české společnosti není normou. Vyhrát za každou cenu. Není nutné se ptát co, na kom, na cenu vítězství....
16. 03. 2010 | 18:08

Bobeš napsal(a):

Josefe K.
Díky, mluvíte mi z duše...
16. 03. 2010 | 18:15

Petr Havelka napsal(a):

Pane Josefe K.,

vystižné.

Stačí i jedna věta.

"Je to o lidech"
16. 03. 2010 | 18:22

Holubář napsal(a):

Josef K.:
Ano, tak nějak.
16. 03. 2010 | 18:36

Al Jouda napsal(a):

Po přečtení příspěvku Olgy mne napadá babiččina věta : Šťastná to žena !
16. 03. 2010 | 18:43

Kelt napsal(a):

Navrhuji,aby všichni ti,kteří "studovali"VUML povinně nosili na pravé klopě rudou hvězdu o minimálním průměru 6 cm.Totéž se bude týkat všech,kteří při studiu na VŠ složili zkoušku z marxismu-leninismu.Ti,kteří složili úspěšně státní zkoušku z marxismu-leninismu by byla hvězda žlutě orámovaná.
Sláva všem bojovníkům proti komunismu 21 století.
Štětináč v.r.
16. 03. 2010 | 18:49

Tom napsal(a):

Osobně bych uvítal návrat krále (toho opravdového, korunovaného), který by tu po téměř 75 letech konečně udělal pořádek.
Republika nám (proč si to nepřiznat), vyjma období nekorunovaného krále T. G. Masaryka, nic dobrého nepřinesla.

Království České... to zní úplně jinak než Republika (prostě to sem patří) a po komunistech by se tak konečně slehla zem.
16. 03. 2010 | 18:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Silvie:
" NIKDY se nezřekli zločineckých praktik a učení"
I z Vaší fantazijní představy o VUMLu je zřejmé, že jste histórii KSČ studovala víceméně zběžně. Zkuste podrobněji aspoň 1968.
16. 03. 2010 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
"To samé platí o cca 800 tisících našinců, kteří padli na oltář té vaší rudé iluze lepšího příštího..."
Kteří to byli?
16. 03. 2010 | 22:30

jaroslavperegrin napsal(a):

martin škabraha: "Historie není od toho, aby ... Pletete si historii s něčím jiným, ... "

Nevím, o čem to mluvíte. Já bych si v životě nedovolil úkolovat historii a dokonce ani nemám ambice vykládat, co to historie je. Hovořím o "kutání fakt relevantních z hlediska takového morálního hodnocení (tedy zejména dokumentů, které lze najít v archivech StB, KSČ a podobně)" - jestli tomu budete říkat "archivářství" nebo třeba "data mining", je mi úplně jedno.

slušný člověk (nomen omen!): "Jděte do hospod a uvidíte jak se lidé mají."

Stydím se to říct, ale občas tam zajdu ... (ale myslel jsem si, že člověk, který se má opravdu špatně, do hospody nechodí, nebo na to nemá ...)" A hlavně neříkejte nesmysly." Dobře. Už tedy nebudu (nevím, co mě to popadlo ...).

Student: Nebezpečné mi ale přijde aby tímto naivismem nenakazil veřejnost a ta pak místo práce, aby v hlavě neměla samý blud !

Máte pravdu, měl bych dát zpátečku, vzpomínám si na jednoho, co taky kazil veřejnost, o marketingu taky neměl ani ponětí (v supermarketu - pardon, vlastně tehdy to ještě byla tržnice - říkal "co je tu věcí, které nepotřebuji") a ten dopadl opravdu špatně ...

češka: V neděli jsem musela prestoupit z jednoho vagonu tramvaje 22 do druhého, protoze bezdomovci v tramvaji neskutečně páchli. ... Kam se poděla lidskost?

Já bych s lidskostí začal tím, že považuji-li někoho za chudáka, pak bych se pokusil jeho zápach snést ...

Taoiseach: Je tu problém s pojmy. Pod pojmem "vyrovnání s minulostí" si různí lidé můžou představovat velmi různé věci. Bylo by tedy dobré, kdybyste tento výraz mohl co možná nejpřesněji definovat.

Souhlasím. Mrzí mě, že mě nenapadl žádný lepší název. O co mi jde, je snad patrné z textu samotného.

Jiří Sládeček: A kdy se křivila páteř více, dříve nebo nyní ???? :))))

Já ji nyní nekřivím a nevím, proč by to kdo dělal.

Míval: Já si, pane Peregrine, myslím, že dřív, než se pustíme do hledání morálky, měli bychom dosáhnout stavu, kdy budou platit zákony. V reálném čase. ... Pokud se tohle povede, můžeme začít reálně uvažovat o morálních aspektech a kultivovat je. V přítomnosti. Teprve od téhle kultivace lze odvodit možnost i právo zabývat se otázkami morálními v minulosti.

Já si myslím, že to je naopak. Že pokud tady nebude povědomí, že se morálka vyplácí, nebudou se zákony dodržovat.

M.Š.: jen bych chtěl říci,že se poněkud dosti často poukazuje na německo,jak tam bývalí nacisti fungovali ve "ctihodných" funkcích státního aparátu.Dodnes jsou problémy s neonacismem a běda,když se němcům nebude dařit po hospodářské stránce.
Něco podobného se daří i v česku praktikovat.

Myslím, že to je nesrovnatelné. V Německu došlo k systematické denacifikaci (jakkoli je pravda, že se tam nemálo lidem podařilo svou minulost zatajit). (Ale tím nechci dělat po bitvě generála a vykládat, co jsme měli po roce 1989 dělat. Co by bylo bývalo nejlepší dělat, nevím.)

greenish tentacle: Vážený pane Peregrine, domnívám se, že zásadním problémem dnešních dnů, týdnů, měsíců a let není minulost, nýbrž mouchy. Proč nejste entomolog?

Aha, mouchy. Typicky česká poznámka. Divoká prasata rozrývající kořeny mladých stromků vám nevadí, vidíte jen - mouchy!

Pocestny: Pane Pelegrine, opakovaně tu provokuji bloggery jednou otázkou: "Jaký je raison d´etre této společnosti, kultury, národa???" Co vy na to?

Já myslím, že raison d´etre národa není žádný, a rozebrat raison d´etre společnosti a kultury je trochu složitá věc - snad někdy příště. (A jinak bych prosil "r".)

Olga: Je to zajímavé, ale já jsem se osobně nesetkala se žádnou obětí komunismu. Vy ano?

Kdepak obětí. Ti lidé (jako například dědeček mé manželky) dobývali v Jáchymově ten uran s nadšením, někteří si dokonce uvědomili, jak hluboce klesli a žádali sami pro sebe trest smrti ...

Josef K.: nevidím rozdíl mezi členem"demokratické společnosti", který nevyplácí svým dělníkům mzdu a považuje je za socky a normalizačním soudruhem, kerý tiše v koutku na schůzi hlasoval proti vyvrhelům, vědom si toho, že vyvrhel je kamarád a že jeho děti nebudou studovat a vyvrhel se uzavře do kotelny, v lepším případ.

Ano mezi těmi lidmi rozdíl být nemusí. Je tu ale jiný rozdíl. Když dostanete v totalitním státě nálepku vyvrhele, nikdo vám ji už neodpáře. Když vám někdo v demokratickém státě nezaplatí, je to průšvih, ale můžete zkusit štěstí někde jinde.
17. 03. 2010 | 06:55

Tomáš Sobek napsal(a):

Ad Jaroslav Peregrin

Říkáte, že zákony se budou dodržovat až tehdy, když lidé pochopí, že morálka se vyplácí.

Jenomže my máme zákony právě proto, že se morálka velmi často nevyplácí.

Kdyby se morálka obecně vyplácela, pak bychom zákony nepotřebovali. Vystačili bychom si s morálkou.
17. 03. 2010 | 07:17

Olga napsal(a):

Možná jsem naivní. Moje maminka říkala: "Čistému vše čisté." Možná to špatné jsem neviděla a nebo nevidím. O odsouzených jsem slyšela, ale neznám je přímo. Naše rodina byla asi jako stádo poslušných ovcí. Proto nikdo nešel ani na nucené práce. Jediný švagr byl na vojně u PTP za pokus o přechod hranice. Bere to jako klukovinu. Na vojnu si nikdy nenaříkal. Nyní má dopravu po celé republice zdarma. Na komunisty nenadává. Jinak se říká, že zlo které vidíme na druhých, je vlastně zlo v nás. Vidíme to jako v zrcadle. Tak se dobře prohlédněte. Hodně štěstí.
17. 03. 2010 | 07:18

greenish tentacle napsal(a):

Pane Peregrine, výborně. Vidíte problém v souvislostech: ano, mouchy mohou obtěžovat divoká prasata rozrývající kořeny mladých stromků, čímž zamezí alespoň části škod!
17. 03. 2010 | 07:59

Luba napsal(a):

Takhle nějak si představuji Sokrata nebo Rumcajze.

Konečně někdo, kdo jako filosof i vypadá.
Gratuluji!
17. 03. 2010 | 08:01

Hlas_z_Vysočiny napsal(a):

VolímZeVzteku napsal(a): "Chudáčku, máme vás litovat za to, že jste se zorientoval v tom bordelu a už z něj těžíte ? Že jste měl štestí a vyšlo vám to ikdyz s odřenýma ušima ? ..."
- vždy znovu mě překlapuje zahořklost, hloupost a neschopnost jakékoliv sebereflexe a objektivity u lidí vašeho typu (nebojte, jsou na obou stranách "bariéry" - ti na opačné, než jste vy, zase každému, kdo nemá nové auto, říkají socka). Přesto nevím proč byste mě měl litovat. Mám se dobře a nestěžuju si (narozdíl od vás). Zkuste popsat úspěšného obchodníka (podnikatele). Jak by podle vás měl vypadat, co dělat a jak se chovat aby to nebyl grázl, zloděj, který má žaludek někde s odřenýma ušima ohýbat hřbet.

Na to jsem skutečně zvědav. A ještě jednu věc byste mi mohl, ryze ze studijních účelů, prozradit: Co děláte za zaměstnání a jste se svým životem spokojen?
17. 03. 2010 | 09:08

Míval napsal(a):

Já jsem pochopil, že věříte v nutnost povědomí morálky jako základu. Jenže jak chcete ve společnosti takové povědomí budovat, jestliže jsou zákony hodně děravé či bezzubé - možná záměrně.
To máte jak na silnici. Pravidla jsou jasně daná a naprostá většina řidičů uznává, že jejich porušením může dojít ke katastrofě. Přesto jsou porušována přímo děsivým způsobem, často i s příslušnými katastrofálními důsledky. Mám na mysli nedání přednosti na stopce či železničních přejezdech, předjíždění na křižovatce, v zatáčkách ap. Proč? Prostě řidiči jsou si jisti, že na ně ruka zákona s příslušnou sankcí nedosáhne. A možná spoléhají i na kvalitu bezpečnostních opatření ve svých autech. O ty ostatní se už nezajímají. Zlepší se jejich chování apelem na řidičskou morálku, nebo jistotou, že výrazné porušení pravidel bude důsledně potrestáno? Já jsem přesvědčen o úspěchu toho druhého řešení.
Nebo jiný problém - odhazování odpadků u silnice. Pro Němce nemyslitelné - u nich. Přesto se svého času nacházely pytle s německým domovním odpadem v našem pohraničí. Brání tedy Němcům ve vyhazování odpadků do příkopu morálka, nebo jistota postihu podle zákona? Mimochodem, slyšel jsem historku ze Švýcarska. Majitelé domku ořezali v zahradě nějaké jehličnany. A protože manželka byla z Čech, napadlo ji odvézt větvičky do lesa. Tam je rozházeli a vrátili se domů. Už na ně čekala policie, kterou přivolal soused (Švýcar). Kromě tučné pokuty se museli vrátit do lesa a větve opět posbírat a uložit do popelnice - za policejního dozoru. U nás by se to asi řešilo v parlamentu jako policejní šikana. Nehledě na poukaz o bonzáctví souseda.
17. 03. 2010 | 09:29

Hlas_z_Vysočiny napsal(a):

Přiznám se, že mi to vrtá hlavou, a proto by mě zajímal váš názor.

Pan A a pan B pracovali ve stejné fabrice. Měli stejný plat, žili na stejném sídlišti v družstevních bytech se svými rodinami. Chodili spolu na pivo a oba reptali, jak je to ve fabrice nebaví, dřít za pár korun pro někoho jiného.
Pan A se jednou rozhodl s tím něco udělat. Když přišla možnost odkoupit byt do soukromého vlastnictví (oproti tržní ceně za směšné částky), pan A vybral úspory, půjčil si od známých a byt koupil. Pan B si za úspory pořídil auto a jel s dětmi na lyže.
Dál chodili do práce. Pan A splácel dluhy a pan B jel další rok opět na dovolenou a liboval si, jak je fajn mít auto, ale že těch peněz je pořád málo.
Později se pan A rozhodl, že zkusí podnikat. Nabídl kolegovi B aby s ním odešel z fabriky a začali vydělávat na sebe. Dlouze se o tom bavili, počítali kolik budou potřebovat do začátku a pan B se nechtěl rozloučit s další dovolenou a raději zůstal ve fabrice. Pan A si opět půjčil kde to šlo, jelikož měl vlastní byt, zastavil ho aby získal úvěr a pustil se do podnikání. Protože oba byli schopní, pan B byl povýšen a koupil si lepší auto a jel s rodinou k moři. Pan A splácel dluh. Poslal ženu s dětmi na chalupu ke známým a sám místo dovolené pracoval. Po několika letech u piva pan B nadává, jak je to hrozné dělat ve fabrice a jak to jeho nové auto hrozně žere. Pan A už splatil dluhy a pořídil si firemní auto. Dokonce i ty dovolené už začíná stíhat a dokonce nabral pár zaměstnanců.
Pan B něco ušetřil a rozhodl se také odkoupit byt v kterém žil, bohužel už za tržní cenu a protože by si musel půjčit, raději do toho nešel.Po pár dalších letech pan A, kterému se teď už celkem dařilo, pořídil nové služební auto a ženě odprodal to staré odepsané služební. Zaručil se bytem, vzal si hypotéku a začas stavět domek. Když pak se starým kolegou u piva bilancovali zjistil, že zatímco on má dům, byt, který teď pronajímá, profitující firmu a už dvě auta, jeho kamarád je pořád ve stejné fabrice, byť si polepšil o platební třídu, žije ve stejném bytě ze kterého ho hrozí vystěhovat, pokud si ho neodkoupí a musel si narychlo půjčit lichvářský úrok.

A když pak sedí večer doma u televize pan B si stěžuje ženě, jak si ten jeho starej kolega žije. Válí se v penězích a on, že pořádně nic nemá a ještě se bojí o místo. Žena mu na to říká: co máš z toho, beztak to nakradl. Z poctivé práce by přece nemohl zaplatit takovej barák a fáro. Buď rád, že my jsme aspoň slušný lidi a nemusíš se stydět vylézt mezi lidi.

A když pak v noci přijde pan A z firmy a baví se s ženou, jak ten jeho starej kolega chudák má dluhy a pořád trčí i se svou praxí na mizerném místě, žena mu an to říká: To víš, on je taková socka, pořád u piva, všechno někde prošustrujou a nic neumí.

A přitom oba ví, jak to skutečně bylo. Jeden na to "měl žaludek" a šel i do nejistoty když se naskytla příležitost - a povedlo se. Druhý chtěl mít své jisté a raději si užíval to málo co měl.

Co vy na to milí diskutéři? Opravdu neznáte ve svém okolí slušného podnikatele? Opravdu je každej tvrdě pracující dělník jen hloupá socka co nic neumí? Myslím, že je třeba se vymotat z toho hloupého třídního boje. Přestat se urážet a vzájemně sebou opovrhovat, protože peníze nakonec vážně nejsou všechno.
17. 03. 2010 | 09:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hlas z Vysočiny
Jirka Chytrý a Josef Dobrý se znali již od dětství. Hrávali si spolu na jednom pískovišti, ve stejném fotbalovém oddíle stříleli góly ostošest, balili holky ve stejné kavárně.
Na gymplu patřil Josef mezi premianty, Jirka taktak každým rokem nepropad. Ve čvrtém járu si oba měli vybrat, na kterou vysokou školu podají přihlášku. Psal se rok 1978.
Jirkovi, díky árijskému původu i přes dvě čtyřky a šest trojek, schválili a doporučili přihlášku na práva. Josef - synek osmašedesátníka, chtěl na práva též, neb měl vždy prospěch s vyznamenáním. Zástupce ředitele gymnázia mu však sdělil, že pokud chce jít na vysokou, tak jedině na Báňskou.
Zkrátím to. Jirka je v roce 1989 podnikový právník, člen strany a tajemník místní organizace SČSP. Myslí si svoje, ale říká co je třeba.
Josef zařezává v dole jako dělník, ač je báňským inženýrem. Odmítl členství ve straně, nebyl ani v SSM a vždycky říkal to co si myslel.
Listopad 1989. Josef je po noční, ale jdou spolu s manželkou na náměstí, aby se zúčastnili protestů proti socrealismu. Chce jít i promluvit na balkon. U vchodu se potká s Jirkou, který je členem Občanského fora. Srdečně se zdraví, Josef Jirkovi říká, že je nutno burcovat lidi, aby nedovolili zničit archivy StB, pohlídat si, ať se znovu nedostanou k moci grázlové, jak tomu bylo v roce 1948.
Jirka se poškrábe na hlavě, na chvíli odvrátí pohled a ptá se : " A za KOHO chceš promluvit, soudr.. tedy Josefe ?"
Jirka je najednou rozpačitý a nesměle řekne tichým hlasem: " Za sebe. "

O deset let později.
Jirka je předsedou představenstva v šesti akciovkách a osmi eseróčkách, z toho je pět v likvidaci. Veřejné zakázky se mu jen hrnou. Investiční fond, který spolu s přáteli z dob socrealismu založili, již sice neexistuje, ale to naštěstí nikomu nevadí.Dává na charitu, sponzoruje fotbalový oddíl, ve kterém hrával jako děcko. jen díky jeho penězům se každým rokem koná multietnický hudební festival "Kulturou k sobě blíž".
Josef byl během té doby dvakrát nezaměstnaný. Zkoušel i podnikat, ale jedna z Jirkou vlastněných firem mu nezaplatila. Josef, který ze své nikdy nezaplacené pohledávky odvedl 23 % DPH státu, zkrachoval.
Ale nemá nikomu (ani Jirkovi) nic za zlé.
Vyhrazuje si pouze právo, aby stále mohl říkat to, co si myslí.

JE TO ALE V TOMTO STÁTĚ K NĚČEMU DOBRÉ ?

P.S. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Příběhů pánů A, B, Jirky, Josefa a je přehršel. Vaše mutace trochu zavání propagandou, ale s posledním odstavcem souhlasím. Tedy až na ty peníze.Tím si nejsem v tomto státě tak zcela jist.

Uráží a ostatními opovrhuje pouze ten, kdo opovrhuje sám sebou. Ale facku je třeba vrátit a to vždy.

Mějte se.
17. 03. 2010 | 13:06

Hlas_z_Vysočiny napsal(a):

Tencokida Hnuj: Ano, i příběh podobný vámi popisovanému znám ze svého okolí. Těch mých znám ale víc. Vadí mi paušalizování na bohatý(úspěšný)=zloděj, podvodník a druhou stranou zase manuálně pracující=hloupá socka. Jsem přesvědčen, že slušných podnikateů je v našem státě většina, byť v objemech financí je asi i ta menšina neslušných přetrumfne.
17. 03. 2010 | 13:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hlas z Vysočiny

O.K.

Já mluvil o rovnosti šancí. Že jeden se na závod vůbec nemůže dostavit, protože ten druhý skoupil všechny taxislužby v okolí.

Vy jste psal o závodě bez hendikepů na startu.
Pokud tam nedochází k ovlibňování výsledku třeba sázkovou kanceláří, proč ne ?

Myslím, že si rozumíme. A to se týká i těch dělníků. I když některým se divím, že za tu almužnu do práce vůbec chodí. Ale to už je jiná věc.

Mějte se.

P.S.
W. Buffet(březen 2010)
Pojišťovací a průmyslový konglomerát W. Buffetta Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) vyplatil šéfovi
již po 29. v řadě stejný plat, tzn. obvyklých 100 tis. USD, firmě se zvýšilo equity o 20% a zisk stoupl o 61%,
Buffett platí firmě za poštovné a osobní telefonické hovory.
Žije stále v tomtéž domě v Omaze, který koupil na konci padesátých let za 31 tisíc. V roce 2006 šokoval svět prohlášením, že hodlá 83% svého majetku postupně rozdat charitě. Konečná hodnota je přitom sporná, neboť v čase neustále roste...
17. 03. 2010 | 14:46

jaroslavperegrin napsal(a):

Tomáš Sobek: Říkáte, že zákony se budou dodržovat až tehdy, když lidé pochopí, že morálka se vyplácí. Jenomže my máme zákony právě proto, že se morálka velmi často nevyplácí. Kdyby se morálka obecně vyplácela, pak bychom zákony nepotřebovali. Vystačili bychom si s morálkou.

Asi jsem se ne docela jasně vyjádřil. Když říkám, že že zákony se budou dodržovat až tehdy, když lidé pochopí, že morálka se vyplácí, pak tím samozřejmě myslím, že "až lidé zjistí, že zákony zajišťují, že se morálka vyplácí". A problém je v tom, že zůstává-li trestuhodné chování, díky špatným zákonům nebo jejich nevymahatelnosti, nepotrestáno, ztrácejí lidé motivaci zákony dodržovat.

JP
17. 03. 2010 | 19:13

Tomáš Sobek napsal(a):

Ad Jaroslav Peregrin

"až lidé zjistí, že zákony zajišťují, že se morálka vyplácí".

Po tomto upřesnění souhlasím.
18. 03. 2010 | 00:15

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

"O co mi jde, je snad patrné z textu samotného."
Ano, víceméně ano. Myslím, že termín "vyrovnání se s minulostí" tu zavedl Václav Havel původně ve smyslu přiznání vlastního podílu na minulosti ("takoví jsme byli"). Postupně se význam posunul k pojmenování zvěrstev, která se tu děla (tento postoj je Vám podle všeho nejbližší). V důsledku zklamání se ovšem význam posunul k potrestání viníků. To je ale problém, protože s výjimkou absolutně nepromlčitelných zločinů jsou ty ostatní promlčeny nejpozději po dvaceti letech - z toho pochází velká frustrace. Osobně vidím vyrovnání s minulostí v rovině psychologické: přijmout skutečnost, že minulost se nedá změnit. Je to všechno složité a myslím, že byste k tomu měl co říci.
18. 03. 2010 | 14:48

snajdr88 napsal(a):

Vsechno to jsou plytke intelektualske kecy. Gentelemanem se prece clovek stane az ve treti generaci. V prvni generaci si nahrabe nomenklaturni kadr manazerskeho typu velkou privatizaci. Jeho potomek uz nebyl ve strane a sam nic nevotocil a proto se s tim muze zacit postupne vyrovnavat. Rozhodne ale nicnevrati. Neco snad manzelka na chude. Vnukovi uz bude nejaky vyrovnavani fuk. Bohatstvi a vzdelani pro nej bude naprostou samozrejmosti. Bude mit zcela jine zajmy. Bude gentelemanem.
22. 03. 2010 | 13:46

kocman napsal(a):

Nejjednodušší je zjemnit slovo dosáhnout svobody a blahobytu pojmem "skutečně do velké míry", u dosažení spravedlnosti ovšem (logicky a filosoficky) velmi ceněným spojením slov -"bohužel tak docela nepodařilo".Kdo měl tu obrovskou snahu, že se mu to bohužel tak docela nepodařilo?A kde máte skutečně do velké míry svobodu s ne tak podařenou spravedlností?
Docela zajímavé výroky,zavánějící obhajobou neobhajitelného.Před devětaosmdesátým byste se takovým větám smál ještě dříve,než byste je dočetl a s nadsázkou si dovedu představit,jak byste se vyjádřil o jejich autorech.
Jen tak dál, pokrok je nezastavitelný.
Raději pojďte na pinčes,pivo si dáme následně,platí vítěz.
22. 03. 2010 | 21:15

642-436 napsal(a):

Pane Peregrine, výborně. Vidíte problém v souvislostech: ano, mouchy mohou obtěžovat divoká prasata rozrývající kořeny mladých stromků, čímž zamezí alespoň části škod!
27. 03. 2010 | 03:42

Callaway X 22 Irons napsal(a):

great
14. 04. 2010 | 08:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy