Kdybych byl komisařem Nevtípilem II

30. 11. 2018 | 12:48
Přečteno 4564 krát
Čapí hnízdo nejen, že nepodnikalo v cestovním ruchu, ale nejméně osm let nepodnikalo vůbec a přesto dotaci získalo. Jak je to možné?

V diskuzi k mému předchozímu blogu někteří diskutéři namítali, že základní podmínka výzvy 4. na příjemce dotace výzvy č. 4 ROP Střední Čechy, do níž Čapí hnízdo žádost podalo,

podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu.

neznamená, jak tvrdím, že příjemci podpory museli vykonávat podnikatelskou činnost minimálně 2 roky v oblasti cestovního ruchu, ale že mohli podnikat i v jiných oblastech. OK, přijměme tuto interpretaci, byť ji považuji za nelogickou (když chci podporovat cestovní ruch, nenajmu si přece výrobce lyží či JZD) a podívejme se, jak podnikalo ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o., z něhož Čapí hnízdo, a. s., transformací a následným přejmenováním vzniklo. V notářském zápise z 22. 11. 2007 o transformaci ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o., na ZZN Agro Pelhřimov, a. s., který jsem citoval v předchozím blogu, je uvedeno, že pro jednání o transformaci byl předložen také znalecký posudek oceňující majetek a ekonomickou situaci ZZN Agrom Pelhřimov, s. r. o., nutný pro stanovení ceny akcií nově vzniklé akciovky, jenž je rovněž dostupný z webové stránky Sbírka listin. V tomto znaleckém ocenění je mimo jiné uvedeno toto

Historie a působení oceňované společnosti
K 31. 10, 2007 je kromě služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob přerušeno provozování všech živností, které tvoří předmět činnosti oceňovaní společnosti.
Od 1. 1. 2000 oceňovaná společnost nemá žádné zaměstnance.


Strategická analýza
Vzhledem ke skutečnosti, že oceňovaná společnost nevyvíjí žádnou aktivitu podnikatelské činnosti a dále vzhledem k tomu, že její výnosy souvisejí pouze s výnosovými úroky za mateřskou společnost, nebyla strategická analýza z důvodu její neúčelnosti provedena.

Takže nejen, že ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o. nepodnikala minimálně dva roky v oblasti cestovního ruchu, ale toto eseróčko, z něhož transformací na akciovku Čapí hnízdo vzniklo, již delší dobu nepodnikalo vůbec!!!!!! A přestože tak prokazatelně nesplňovalo základní podmínku výzvy 4., dotaci dostalo. Jak je to možné a kdo je za to odpovědný? To jsou primární otázky, na něž by policie měla hledat odpověď. A jak je to možné, že na to neupozornili externí hodnotitelé, jejichž posudky jsou citovány ve zprávě OLAF i materiálech naší policie? Zde je třeba připomenout, že posudky externích hodnotitelů projektů podaných do výzvy č. 4 ROP SČ se týkaly pouze potřebnosti projektu a jeho rozpočtu, viz. jejich texty v článku Ondřeje Golise Policie chtěla kvůli Čapímu hnízdu obvinit i úředníky dotačního úřadu. Nestihla to. nikoliv posouzení naplnění kritérií přijatelnosti, mezi nimiž je také splnění základních podmínek na příjemce dotace a proto se k těmto aspektům žádostí posudky nevyjadřovaly. Posouzení kritérií přijatelnosti bylo předmětem první etapy hodnocení projektu, jež byla plně v kompetenci a tedy i odpovědnosti Úřadu ROP SČ. Jedině pokud žádost splňovala kritéria přijatelnosti, mohlo být v další etapě posouzeno, opět výlučně Úřadem ROP SČ, splnění „formálních kritérií“ a teprve pokud byly naplněny i ony, došlo k hodnocení projektů se zapojením externích hodnotitelů. Z toho, co jsem uvedl, výše plyne, že žádost Čapího hnízda se do této etapy posuzování vůbec neměla dostat. Za to, že se tam dostala, nese odpovědnost Úřad ROP SČ.

Policie se zjevně prvními dvěma etapami posuzování žádosti Čapího hnízda příliš nezabývala a přitom právě v posouzení kritérií přijatelnosti je klíč k odpovědi na otázku, kdo je zodpovědný za neoprávněné přidělení dotace. Podle informací ve výše citovaném článku Ondřeje Golise se policie zabývala až reakcí Úřadu ROP SČ na posudky externích hodnotitelů:

Podle detektivů se zaměstnanci dotačního úřadu ROP Střední Čechy posvěcením dotace mohli dopustit porušování povinností při správě cizího majetku. „K tomuto policejní orgán vedly skutečnosti zjištěné v rámci prověřování, týkající se hodnoticího a schvalovacího procesu žádosti o dotaci, kterou podala Farma Čapí hnízdo,“ uvádí policie v usnesení o zahájení trestního stíhání, s nímž se seznámil server iROZHLAS.cz.

Kriminalisté zmiňují především dva odborné posudky, které si středočeský dotační úřad před rozhodnutím o dotaci objednal. Oba poukázaly na řadu nesrovnalostí v žádosti společnosti Farma Čapí hnízdo a ani jeden schválení dotace nedoporučil (server iROZHLAS.cz o nich informoval už v únoru, získal je s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Úředníci přesto dotaci pro Čapí hnízdo schválili.

Policie však ve svém usnesení konstatuje, že pokud se úředníci dopustili trestného činu, je již promlčený. „Vzhledem k tomu, že se pracovníkům ROP nepodařilo prokázat případné úmyslné jednání, přicházela v úvahu pouze mírnější právní kvalifikace. V tomto případě je však nutno konstatovat, že již uplynula pětiletá promlčecí lhůta,“ vysvětlují vyšetřovatelé.


Klíčové otázky hodnocení přijatelnosti projektu se v článku Ondřeje Golise týká informace, že vyšetřovatelé kauzy vyslýchali i zainteresované úředníky a úřednice. Jedna z nich jim prý přiznala, že posuzovala pouze formální stránku žádosti.

„V hodnocení bylo akceptováno čestné prohlášení žadatele a dále již nezkoumali propojenost podniků jednak z časových důvodů a jednak, že to metodika nevyžadovala,“ shrnuli vyšetřovatelé její výpověď ve sdělení obvinění.

A zde je zakopaný pes. V Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 4 ROP Regionu soudržností Střední Čechy je (po rozbalení raru a kliknutí na ppzv_vyzva_4.pdf) uvedena definice malého a středního podniku a zdůrazněna povinnost žadatele zohlednit partnerské, případně propojené podniky: Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských či propojených podniků (existují-li), a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní předpisy ES.

a v procesu hodnocení kritérií přijatelnosti je zdůrazněno

Pokud pracovníci OAP (Oddělení administrace projektů Úřadu ROP, pozn. JCh) či externí posuzovatel shledají, že informace uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, mohou vyzvat žadatele k dodání doplňujících podkladů. Výzva k doplnění požadovaných informací je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu zástupci žadatele a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na OAP ve stanovené lhůtě. Pokud tak žadatel neučiní, je výsledek kontroly přijatelnosti v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí NE) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.

Tato druhá zásada jasně ukládala pracovníkům Úřadu ROP NUTS 2 povinnost prověřit všechny údaje poskytnuté žadatelem, u nichž byla pochybnost o jejich věcné správnosti. To, že žádost Čapího hnízda obsahovala mezi 12 čestnými prohlášeními zřejmě i čestné prohlášení, že splňuje podmínky Výzvy č. 4., nezbavovalo pracovníky Úřadu ROP SČ povinnosti toto prohlášení prověřit, protože jen letmé nahlédnutí do obchodního rejstříku pochybnosti o jeho opodstatněnosti vyvolat mělo. Žadatel byla akciovka s akciemi na majitele a tedy v principu anonymní a jak tedy žadatel mohl zohlednit propojení s jinými subjekty? A pochybnosti musela vzbudit i skutečnost, že činnosti v cestovním ruchu byly do obchodního rejstříku zapsány pouhé dva týdny před podáním žádosti. Úřad ROP SČ tedy měl podle pravidel posuzování kriterií přijatelnosti hned na začátku vyzvat žadatele, aby dokumentoval

• jakým způsobem při tvrzení, že splňuje podmínky na malý a střední podnik, zohlednil možné propojení s jinými subjekty,
• svou podnikatelskou činnost v posledních letech.

Kdyby to Úřad Rop SČ udělal, paní Nagyová (nyní Mayerová) by pravděpodobně nic nedodala, protože v druhém bodě by musela dodat výše citovaný znalecký posudek o tom, že Čapí hnízdo, resp. ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o. v nichž transformací Čapí hnízdo vzniklo, již delší dobu nepodniká a záležitost by skončila hned na začátku. Toto je klíčová skutečnost pro posouzení odpovědnosti za neoprávněné poskytnutí dotace.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy