Vyvolávání ducha starého Fritze

24. 01. 2012 | 00:11
Přečteno 3694 krát
24. ledna 1712 před 300 lety se narodil v Berlíně v rodině braniborských Hohenzollernů korunní princ Bedřich. Pozdější symbol osvíceného absolutismu a pruského patriotismu. Vojevůdce a tvrdý reformátor, kterým započal i zvláštní vztah mezi Pruskem a Ruskem, ovlivňující pozdější evropskou geopolitiku.

null
null

Bedřich Pruský (1712 - 1786)

Třetího pruského krále připomínám m.j. i ve vztahu k oživlému sporu mezi evropskými konzervativci a liberály o starém pojmu prušáctví. Patrioti kdysi spojovali s prušáctvím starého Fritze ctnosti jako je píle a činorodost, smysl pro čest a pro práci ve prospěch celku. Když ale byla nedávno v Německu znovu vydána kniha Oswalda Spenglera „Preußentum und Socialismus“ (1919), hledali mnozí v staropruské tradici spíše paralelu se současnými eurokratickými elitami a jejich byrokratickými a militaristickými sklony. Je to oprávněné ?
Starému Fritzovi se v historii ne nadarmo říká „Friedrich II. der Große“. Do jeho nástupu na pruský trůn bylo Německo vyřazeno z velkých světových dějin, sužoval je přežilý a neefektivní systém roboty i svrchovanost zhruba tří set omezených zemských vrchností. Oproti stavu, který různá knížátka udržovala v těchto trpasličích tyraniích, byly Bedřichovy reformy relativně pokrokovou změnou. Reformy ale prosazoval s pomocí junkerských důstojníků a byrokracie a nikdy nepřekročily meze pozdně feudální společnosti.
Romantizující obraz starého Fritze, osvíceného krále žebráků, obcházejícího v staré uniformě, s copem a holí své Prusko, se rozšířil při vzestupu německého nacionalismu. Rod Hohenzollernů byl podle této mytologie povýšen na rytíře německé národní myšlenky, který získal nárok na vůdcovství v německých zemích. Realita byla samozřejmě vzdálená této legendě. Gotthold Ephraim Lessing jako rodilý Sas označil pruský stát v dopise z roku 1769 za stále nejotročtější stát v Evropě. A Karel Marx psal ve svém „Die Taten des Hauses Hohenzollern“ (1849) o Bedřichovi Velikém jako o příteli osvěty šířené lískovou.
Když Bedřich usedl ve svých 38 letech na trůn, považovali ho v Evropě za trpasličího krále, kterého mohli mocní jen zneužívat ke svým cílům. To že se stal úspěšným představitelem osvíceneckého absolutismu ovlivnily nejen objektivní proměny materiálních a duchovních poměrů ve společnosti, ale také subjektivní vlivy, které na něj v mládí působily. Jeho učitelé mu přibližovali základní osvícenecké myšlenky, které se dostávaly do příkrého rozporu s úzkoprsým a bigotním prostředí pruského dvora za vlády jeho otce.
Podle jeho životopisců se Bedřich neusiloval být pouze Caesarem, nýbrž i Markem Aureliem. Sám navrhl základní osnovu svého letního sídla zámku Sanssouci v Postupimi do kterého se pak v roce 1747 přestěhoval. Opakovaně tu přijal Voltaira, který chápal Evropu jako jakousi velkou republiku rozdělenou na několik států a snil o osvíceném imperátorovi, který by dokázal Evropu sjednotit shora. Ze vzájemné korespondence Bedřicha s Voltariem tak vznikl jeho spisek “Antimachiavelli oder Versuch einer Kritik über Regierungskunst“ (1740), kde podrobil kritické analýze Machiavelliho státotvorné zásady. Sám se ovšem svými filosofickými ideály moc neřídil a s Voltairem se nakonec nepohodl.
Bedřich o své roli monarchy rád říkal : „Jsem první služebník svého státu.“ Posilování funkcí státu spolu s militarizací bylo zárukou vnitřní stability i vnější moci země. Organizace pruské armády a způsoby jejího boje byly ve své době skutečně nejlepší a všechny evropské vlády je postupně přejímaly. Dalším krokem byla unifikace práva a oddělení kompetencí soudů a správy (zaniká patrimoniální justice). Za „fridericiánského státu“ vznikla silná úřednická vrstva, spojená i s vysokými financemi. Průmyslu a obchodu se věnovalo měšťanstvo, junkerská šlechta se zaměřila na pozemkové vlastnictví.
Nástrojem posilování země měla být územní expanze. Mladý král Bedřich neuznal pragmatickou sankci, která přisoudila rakouský trůn Marii Terezii a údajně se vyjádřil o jejím panování jako o vládě spodniček. Rakouská císařovna ho na oplátku nazývala “zlý muž v Sanssouci”. Prusové nakonec ve válce o dědictví rakouské (1740-1748) připojili podstatnou část bohatého Slezska až po Opavu, a Kladsko na dvě staletí k Prusku. Slavný Clausewitz o této válce napsal že v žádné jiné válce neprolínala politika strategii jako v této.
null
null

Pruské bombardování Prahy v roce 1757

Touto válkou samozřejmě rivalita mezi hlavními evropskými velmocemi neskončila. V tzv. sedmileté válce (1756-1763) se Prusko se nechalo najmout za nemalé subsidie Anglií proti Francii a Rakousku. A k protipruské koalici se zase přidalo Rusko Švédsko a Sasko. Prusko tak muselo válčit na západě i východe, na severu i jihu. Anglie byla nakonec chatrný spojenec, za zády Prusů jednala dokonce s druhu stranou a po smrti britského předsedy vlády Williama Pitta ukončila i vyplácení finanční pomoci . Bedřich se ocitl v kritickém postavení a téměř Prusko pohřbil. Ruská a rakouská vojska v roce 1760 dokonce dobyla Berlín..
Válečné spory mezi velmocemi tehdy zasáhly celý kontinent a i americké kolonie. Paralelu s dneškem nabízí i první mezinárodně významná vlna finančních krachů v roce 1763. Válčení vyvolalo vyšší potřebu kapitálu, což vedlo ke vzniku bubliny směnných papírů, k inflaci a k radikálním měnovým reformám.Všeobecná platební neschopnost klíčových obchodních domů v roce 1763 již bohužel vyvolala řetězovou reakci v celé Evropě, která se pak hasila mimořádným importem.drahých kovů. V roce 1765 také vzniká pruská státní banka.
Na konci sedmileté války se podařilo Prusku svojí diplomacií neutralizovat ruské nebezpečí na východě. Bedřich se zasadil za sňatek ruského následníka trůnu Petra s anhaltskou princeznu Sofii Frederikou Augustou (jejíž matka byla z holštýnského rodu a její otec byl pruský maršál). Po smrti ruské carevny Jelizavety se projevily sympatie careviče Petra k Prusku, uzavřel s Pruskem separátní mír a vrátil mu východní Prusko. Válečná remiza umožnila Prusku se stabilizovat a stát se definitivně velmocí.
Politika cara Petra III. po nástupu na trůn vyvolala odpor, který vyústil v palácový převrat. Ruský historik Vasilij Ključevskij ho ve svém díle „Pусская история“ (1890) označoval za pruského donašeče Ruského trůnu se ale ujala jeho vdova, anhaltská princezna, která konvertovala k pravoslaví a vládla už pod ruským jménem Jekaterina (Екатери́на II. Великая). Z počátku jí tlak domácí opozice přinutil nazvat Bedřicha nejhorším nepřítelem Ruska. Válku s ním už ale neobnovila a dohodu s Pruskem v roce 1764 znovu potvrdila.
S Bedřichem carevna Jekaterina nalezla shodu i když vyzval Rusko k prvnímu dělení Polska v roce 1772. Prusko mohlo anektovat západní Prusy a Varmii, dosáhlo spojení s východními Prusy spolu se slezským územím se jeho rozloha oproti roku 1740 téměř ztrojnásobila. Mocenský dualismus protestantského Pruska a katolického Rakouska pak vyloučil snahy využít k německému sjednocování středověkou Svatou říši římskou, pro kterou se vžil název „Sacrum Romanum imperium nationis Germanicae“. Bedřich už na císařskou korunu v podstatě kašlal, považoval ji za prázdný titul. Naopak před smrtí založil ještě konkurenční „Spolek knížectví“ (Fürstenbund), který ale už byl jen epizodou a velkoněmecké ambice se realizovaly po jiné linii (založení „druhé říše“ v roce 1871).
null
null

Pruská orlice s písmeny FR (fridericus rex) na hrudi

Kdo vyvolává ducha starého Fritze, neměl by zapomínat, jak ho už jeho souputníci měli plné zuby (viz např. Mirabeau : „De la Monarchie Prussienen sous Fréderic le Grand“, 1788). Osvícený despota na konci svého života zhořknul a nesnášel jiné názory. Proč se přesto starý Fritz stal symbolem úspěšnosti reforem shora ? Pro budoucnost se ukázal lepší paternalismus silného státu než závislost lidí na zvůli feudálních stavů (osud tehdejšího Polska je toho důkazem). U nás měly podobný význam josefínské reformy.
Problémem vrchnostenských reforem je legitimace zdola – osvícené autoritářství hlásá „vše pro lid, ale ne jeho prostřednictvím“. Nelze je zavrhovat, někdy jsou i objektivně nutné, ale váznou v rozporech, které neumí řešit. V minulosti šlo o byrokratický pruský stát či klerikální církevní reformy, z novější doby lze za reformy shora považovat třeba čínský tengismus nebo integraci EU. Dnes nemá Evropa mnoho společného s pruskou disciplinou ani konstitutivní odpovědností za společné myšlenky a cíle. Ale bohužel ani s vyšší emancipací člověka a větší svobodou jednotlivce. Staří duchové tu prostě už nepomohou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Viola napsal(a):

Máte pane Dolejš dvě jedničky, je vhodný čas, ale já s váma duchy vyvolávat nebudu. Já duchy vůbec nevyvolávám a ani bych to nezkoušela, je to prý nebezpečné.
24. 01. 2012 | 00:32

ijn napsal(a):

Berlín Moskva Peking osa mocností! Kde chceme nalézt své místo??? Proti všem??? Kdo nás osvobodil??? Jsme Slované!!! Tak už to chápejme a podle toho jednejme!!! Kníže Šwarcík je lotr a ignorant!!!
24. 01. 2012 | 00:39

honolulu napsal(a):

To je najzajimavejsi bloq, jaky jste kdy napsal. Dekuji pane Dolejs...Poctenicko me inspiruje k premysleni a je to take obraz doby.
Vas je skoda u Komousu. Stante se historikem !
24. 01. 2012 | 01:14

Vratiprst Choromysl Krombožinec napsal(a):

"eurokratickými elitami a jejich byrokratickými a militaristickými sklony"

Pane Dolejši, fantazírujete. Evropa (s drobnou vyjimkou generála de Gaullea) je naprosto antimilitaristická, což stáhnutím podvlíkaček opět jednou demonstrovala v Libyi. Došly jí bomby dřív, než Kaddáfí pochopil, že je s trpajzlíkem Sarkozym ve válce.
Proč asi nás dobrý rádce Barry Soetoro vybízí, abychom také sami něco do světovlády Severoatlantické aliance investovali?

Shrnutí starého Fricka je hezké, inspirativní by ale spíš byla úvaha o prvním konzulovi Francouzské republiky. Který s Prušáky dokázal opakovaně vycvičit.
Někdy si říkám, jestli ty tlusté ženy na trůně, ať už Jelizaveta Petrovna, Marie Terezie, Jěkatěrina Alexejevna nebo královna Viktorie nebyly pro svou dobu požehnáním. Jen Marie Medicejská mě trochu znejisťuje.

Prušáci byli vždycky vzteklí knírači, kterým váhu definitivně dodalo až vítězství u Králového Hradce, zrušení Svaté říše a Bismarckovo kancléřování. Ve Vilémovi II. ale bez protestů akceptovali blba na trůně a nakonec si sami zvolili Ádu Hitlera. Žádné zvláštní rekomendace.

Evropa buď bude po zvolna se fašizující Americe schopna převzít roli The land of the free, nebo nebude. Upadne znovu do nějakých Merovejských bažin vlády svévole, náladovosti a sadismu. K tomu ten byrokratismus, s kterým máte nepochybně pravdu, má vždycky sklony.
24. 01. 2012 | 02:14

Buvol napsal(a):

Bohužel Evropa vždycky dojíždí na němce .. protože přes ně se na svět opakovaně dostává dábel ..
24. 01. 2012 | 02:46

Novák1234 napsal(a):

Myslím si, že za posledních 20 let udělala KSČM největší chybu při volbě presidenta. Umožnila znovu zvolení Klause, který plně odpovídá od počátku 90. Let za morální a ekonomickou devastaci ČR. Svojí odpovědnost by zde měl vyvodit současný předseda KSČM a odstoupit ze všech funkcí, včetně parlamentních. Jinak tato strana bude stejně nevěrohodná jako současná ČSSD.
24. 01. 2012 | 04:44

Ládik!!! napsal(a):

Váš druhý nejlepší blog. První byl o indiánech (snad moje subjektivní asociace Vás s Komanči). Teď už čekám - do třetice všeho dobrého - článek o Přemyslu Otakarovi II. a Rudolfovi Habsburském. Rád hledáte paralely.
Měl byste napsat učebnici Historie lidstva na 3 stránky, v očích studentů byste se stál nesmrtelným. Vůbec nechápu, co Vás nutilo vlézt do KSČ. A taky nechápu, jak jste chtěl vyprat ten milion za provoz automatů přes Haló noviny. To mi hlava nebere.
24. 01. 2012 | 05:25

Občan napsal(a):

Skvělý článek!
Nezbývá než smutně podotknout "Kéž by byly současné "euroamerické" mocenské struktury alespoň tak osvícené, jako byl Bedřich".
Jenže "euroamerismus" nemá s osvícenstvím vůbec nic společného. Neobsahuje totiž žádné reformy přinášející prospěch "lidu", ale je pouhým přenašečem vůle malé mocenské lobby. V tom spatřuji zásadní rozdíl. Proto také je "lidem" stále více odmítán.
My se z té historie prostě nepoučíme a nepoučíme...
24. 01. 2012 | 06:40

Molot napsal(a):

Jaké poučení z téhle pruské historie přijme proslovanský vlastenec, anarchizující pacifista, třídně uvědonělý marxista a nebo liberální demokrat ?
Asi různé - jedni budou vidět v tomhle příměru kulturní mor ze západu, druzí krvavou knutu euroatlantické vojenské aliance, třetí spojení buržuů a hohenzolernského útlaku a čtvrtí stavovskou nesvobodu dusící individuum a hrozbu nacionálního socialismu.
Tolik ideologických přešlapů v jednom - svět je asi vážně ve víru zmatků. Z toho by byl jelen i ten Karel Marx
24. 01. 2012 | 07:17

Milan napsal(a):

Srovnávat Bedřicha Velikého s Josefem II. je zcela nepřípadné.
Byli to naprosto protikladní lidé se zcela odlišnými životními postoji.
Například Bedřich prohlásil, že mít zameteno před vlastním prahem je věcí cti a v celém království Pruské zavedl zvyk zametat v sobotu odpoledne ulici před svým domem (to můžeme dodnes vidět na Hlučínsku). Naopak Josef II. prohlásil, že lumpy je třeba trestat prací, a zavedl "veřejně prospěšné práce" jako alternativu krátkodobé šatlavy - což můžeme vidět i dnes v našem právním řádu. Výsledkem je, že v zemích bývalé habsburské monarchie se zametání chodníků považuje za podřadnou a ostudnou činnost a všude je proto bordel, zatímco v zemích německých se zametání chodníků považuje za projev občanské uvědomělosti a všude je proto pořádek.
To je jen jeden malý příklad rozdílů mezi Bedřichem Velikých a Josefem II.
24. 01. 2012 | 08:03

pgjed napsal(a):

Historický výklad pana Dobeše je zajímavý a věcně správný, až na to, že nějak pomíjí dosti závažnou skutečnost s nenapravitelnými důsledky pro nás. Podstatná část pruských válek probíhala na našem území, přinášela našim lidem smrt, zkázu, bídu, epidemie... Díky rvačce dvou německých panovnických rodů o mocenské postavení v Evropě přišlo soustátí zemí koruny české o podstatnou část historických zemí, kde pak následně proběhlo tvrdé poněmčování. Do oblastí vylidněných po prusko-rakouských válkách pak bylo kolonizováno německé obyvatelstvo, což přispělo k intenzivnímu poněmčování i české populace. Shrnuto a podtrženo Jak velkého Frice, tak Marii Terezii a jejího syna Josefa II. nám byl čert dlužen. A byla to až příliš krutá daň za stavovské čachry a hrátky, které u nás probíhaly v podstatě od smrti Karla IV. až do Bílé hory. A je jenom zázrakem, že nás to trvale nesálo samostatnost a národní identitu.
24. 01. 2012 | 08:44

sopoty napsal(a):

Vpravdě "Mehringovsky" napsáno.Zasloužilo by svázat,opatřit dílko zlatou obřízkou,uložit do knižnice zlatého věku sociální demokracie Západu 19/20 století.Přiložit Maxe Webera-jako pokračování osvícencského podaného monarchů v podobě "Homo oeconomicus" za Výmarské republiky-četba středních Ebertovských sociáldemokratických vrstev,na níž se přiživovali čtenářsky i liberálové a demokraté,zatímco lidovci stále svého Ježíše ctili. A třetí v řadě by pak byl Herbert Marcuse,Spartakovec,druh Rosy Luxemburgové a Karla Liebknechta ,který emigroval pod tlakem persekuce zbylých spartakovců do USA ,kde se stal Velkým politologem západní Demokracie.Možná by stálo za to přidat pro zábaviu knihu Augusta Bebela,vychovatele Liebknechta s knihou Žena a socialismus.Téhož Bebela u něhož Lenin konstatoval zakyslý výraz tváře a ironii při jejich diskusi u piva o možnostech Slovanů a jejich sociální demokracie,jíž zakládala v Rusku neúspěšná atentátnice na cara,porotou osvobozená Věra Zasuličová,poněkud metodou blízká ruským narodnikům-teroristům.Leč narodnická krasavice Sofie Perovská však byla na Semjonovském náměstí před nastoupenými vojáky s hlavou v pytli jako ostatní spiklenci pověšena.A na začátek celé historie by se slušelo dát Erasma Roterdamského a jeho "Chválu bláznovství".(Už i proto,že Engels píše,že marxismus mohou pochopit jen duševně nemocní lidé).Vzpomenout jak posléze jeho Holandsko se svou Východoindickou společností vytvořilo první mírový a neinkviziční stát v době třicetileté války,poskytující asyl i našemu zimnímu králi Fridrichovi Falckému s rodinou,židovskými bankéři propojené s celým válčícím územím protestantů a katolíků.Mírně anglického typu protiváhou by v knižnici zlatých děl zlaté doby pokroku byla kniha Bernarda Shaw,osobního přítele H.G.Wellse i V.I.Lenina, "Politika pro každého".Jak vášnivě odmítá šmahem Listerovy desinfekce zavedené do nemocnic,které otrávily i pacienty,jak odmítá přijmout K.Marxe dle něj ultrasuchopárného vědce,za proroka s jeho učením jako Božím slovem. Autor "My Fair Lady".Neoženil se,protože prý by se té herečce nerovnal svou krásou a ona jemu zase jeho inteligenci,jak řekl.Tuším ještě žil za 2.sv.války,veřejně činný.
Osvícenci z lidu byli i ruští studovaní většinou za carismu bolševici,Saddám Hussaajn i Kaddáfí.
Problém je v tom,že kdykoliv se přestane uvažovat o kvalitě života moderního člověka v její holé podstatě a vztahu k práci,zazáří ty lampiony nesčetných úvah o národech a jejich vlastnostech národních,komu akterá území patří,které války bylya nebyly spravedlivé,kteří panovníci mají čestné místo v historii apod.Projevy "Velkého" ducha.V té chvíli nastupuje doba temna plným proudem a vrací se nazpátek veškerý balast dějin,veškeré trestuhodné a zavrženíhodné dědictví někdejší nezralosti a neschopnosti lidstva,politiky už nelze bez výjimky považovat za více než nalíčené maškary Ultratrapnosti a Zpozdilosti.
Autor nevzpomenul ruského cara Pavla,roku 1798 zadušeného poduškami dvorem,prý blázna,který ctil Napoleona Bonaparteho.Lidi posílal do vyhnanství a v půli cesty je vracel nazpět.
24. 01. 2012 | 08:53

český maloměšťák napsal(a):

Zajímavé čtení.
Cením si toho, že analogie s dneškem není podsouvána - jen velmi mírně naznačena.

Svět je totiž zcela jiný než byl tehdá. Králové nebyli loutkami hooffaktorů a sponzorů volebních kampaní. A korupční rozkladné činy (ve smyslu národních mocenských poměrů) tajná policie plus další relevantní instituce uměly účinně potlačovat.

Přidám malou aktualitku - ve vztahu k diskurzu moc - lid. (Po " dohodě s tabákovým impériem" ůdajně největší pakt čerta s ďáblem v historii USA) :

http://www.freep.com/article/20120124/BUSINESS04/201240332/5-largest-U-S-mortgage-lenders-accept-reforms

http://www.reuters.com/article/2012/01/23/us-usa-housing-settlement-idUSTRE80M1XO20120123

"...According to past reports of the settlement talks, the banks -- Bank of America (BAC.N), Wells Fargo & Co (WFC.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup (C.N) and Ally Financial Inc (GKM.N) -- would provide $20 billion to $25 billion of relief to homeowners in exchange for being allowed to put behind them potential government lawsuits about improper foreclosures and abuses in originating and servicing mortgage loans.
As talks have dragged into their second year, some states and activist groups said the proposed deal released the banks from too many claims and did not provide enough relief to homeowners...."
24. 01. 2012 | 09:17

Saltzman napsal(a):

to sopoty

Vy jste to na mně vychrlil, až mám obavy, že mám do konce života co dohánět ve vědomostech. S vašimi vývody o stálé recyklaci dějin do současnosti souhlasím. Jen mě to tak nebere jako vás, jak je to cítit ze závěru vašeho příspěvku.
24. 01. 2012 | 09:28

jiridolejs napsal(a):

1) milan - i když Josef II a bedřich II nebyli identičtí, rozhodně oba patří k osvíceným reformátorům 18. století, kteří byli alternativou velké francouzské revoluce. Můžeme je oba kritizovat, ale ukazují že i společenské systémy historicky za zenitem mohou mít určitou adaptační schopnost.
2)pgjed - všechny války přinášejí neštěstí, ať již jsou na balkáně, v slezsku či v afgánistánu ale bohužel pacifistické řešení ne vždy stačí - mimochodem já osobně nepovažuji militarismus za silný rys EU (výtka od nicku Vratiprst), jen jsme upozornil, že někteří kritici EU ji takto vnímají pro její napojení na doktrínu NATO a budování vlastních ozbrojených sil (libye zrovan ení nejšatstnější příklad), jinak je půl století evropské integrace nepochybně nejmírovějším obdobím evropských dějin
3) molotov - kdo má tzv. ideologicky jasno musí být asi š´tastný člověk, nevíme jestli by Marx měl dnes jednoduché recepty na dnešní svět po roce 1989 včetně osudů Evropy.
Pokud jde o Spenglera, tak ten bývá obviňován k inklinacím k nacionálnímu socialismu, ale sám si s německými nacisty nerozuměl, G. Lukács dokonce o něm tvrdil že jeho pokus překonat marxe není bez zajímavosti - já tedy jeho skepsi ze západu nesdílím ani jeho typologii revolucí a vztahu k zvláštní pruské cestě jako korportivní identity. Ale zjednodušené odsudky tohoto konzeravivnmího kulturologa také nesedí.
24. 01. 2012 | 10:00

Joe Ratata napsal(a):

Řečeno slovy klasika:Svatá Říše Římská Národa Německého nebyla Římská ani Německá a už vůbec ne Svatá a vlastně to nebyla ani Říše.
24. 01. 2012 | 10:13

Antonín Hrbek napsal(a):

Dovolil bych si malé doplnění.

Starý Fritz byl určitou dobu také mladým Fritzem. Jeho otec "vojenský král" Friedrich Wilhelm I. (budovatel obávané pruské gardy) byl se svým střízličským synem krajně nespokojen a tvrdě jej, i fyzickými tresty, vychovával. Mladý Fritz se vojenskému drilu bránil a utíkal do světa umění. Naučil se výborně hrát na flétnu, psal básně, komponoval a dokonce složi i symfonii.

Mladý Fritz měl dokonce v úmyslu uprchnout do Anglie, ale útěk mu nevyšel. Jeho společník, důvěrník a snad i intimní přítel poručík Katte, který o útěku věděl, byl před očima mladého Fritze popraven. Mladý Fritz ušel popravě jedině díky přímluvám císaře Karla VI. a prince Evžena Savojského, kterého si FWI. velmi vážil. Ale byl zavřen do pevnosti Kostřín. Po dvou letech nastoupil do armády, kde úspěšně prodělal od základu veškerý výcvik, byl přinucen i ke zvládnutí problémů civilní správy a tak byl opět otcem uznán jako korunní princ.

Ve svých uměleckých zálibách však pokračoval i nadále a snažil se navázat styk s předními osobnostmi své doby. Věnoval se i filozofii, dějinám, politice (Antimachiaveli, později i Politische Testament, Regierungsreformen und Herrscherpflichten) a připravoval si tak zcela jasný program pro své vládnutí. To pak bylo zcela sobecky pragmatické, tvrdé i osvobozující,zkrátka dělal vše pro slávu Pruska, i když to stálo majetek a životy (své vojáky hnal i na smrt s voláním "Hunde, wollt ihr ewig leben?").

Osobně byl velmi skromný. Vybudoval si zámeček Sanssouci, ale nad světskými radovánkami tam převládly filozofické diskuse, koncerty, procházky, studia a to i s četnými hosty.

Pro Čechy zní jméno Friedrich der Große zlověstně, neboť se zmocnil Slezska. Pro Němce to je však symbol národní hrdosti, často i zneužívaný. Tak např. Hitler demonstrativně zahájil své vládnutí nad jeho hrobem v Postupimském kostele. Po IISV byly jeho ostatky uloženy tam, kde to chtěl - v jeho oblíbeném zámečku Sanssouci.
24. 01. 2012 | 10:25

Holubář napsal(a):

Pane Dolejši,
to jste napsal moc zajímavě. Už jsem (díky za ten popud) sáhl do knihovny, abych oprášil biografii "Fryderyk II" od Stanislawa Salmonowicze (vydáno ve Wroclawi 1985). Možná je polský pohled na toho panovníka trochu jiný, nepamatuji si.

Váš vhled na "reformy zdola/shora" je zajímavý a stojí v souvislosti se současným stavem Evropy za přemýšlení.
Díky.

S úctou Holubář
24. 01. 2012 | 11:04

Inci napsal(a):

Porovnávat oba reformátory je těžké ...

Starej Fricek musel pro své mocenské choutky vládce státu obklopeného velmocemi hodně slevit z tradičního myšlení ... jeho armáda se nedala tradičním způsobem vydržovat ...
Josef II. už řešil problémy o třídu výš i bez okamžité potřeby ...

Otázkou je co je to vlastně reforma a jaké jsou její pohnutky ...

Starej Fricek viděl jedinej důvod k reformám nemožnost tak malého a hospodářsky slabého státu obklopeného velmocemi vydržovat silnou armádu ...
Josef II. ve své podstatě jen modernizoval velmoc ...

Jsou reformy a reformy ... jsou reformy pro reformy ... jsou reformy pro zlodějiny ...

Fricek reformama zvyšoval svou moc ...
Josef II. reformama upevňoval velmocenské postavení svého státu ...
Nečasova vláda svým reformním úsilím dokončuje rozklad a rozkradení posledních zbytků našeho státu ... :-(
24. 01. 2012 | 11:44

jiridolejs napsal(a):

A. hrbek - ten doslova románový příběh o útěku mladého Fritze do nepřátelské Anglie v roce 1730 samozřejmě v anamnéze korunního prince figuruje významně.
Hrůzné muselo být zejména když v pevnosti Küstrin musel přihlížet popravě svého přítele na útěku, lajtnata Hanse Hermana von Katte, kterému nepomohlo ani to že jeho děd byl pruským feldmaršálem.
Ale tahle brutální příhoda také znamenala že se mladý Fritz svému pietistickému otci až do jeho smrti podřídila už o něm asi nešlo říci že byl nějakým hejskem. Prostě právě to prušácké "Züchtung und Ordnung".
24. 01. 2012 | 11:45

Molot napsal(a):

říci že Fritz byl osvícenější než dnešní EU opravdu nejde - určitš by nikdo nechtěl v starém prusku žít (pokud by nebyl třeba tím bohatým statkářem).
Stejně tak je problém srovnávat čínské reformy a reformy v Číně. Čína se vyhrabává pod vedením rudých kapitalsitů z propasti maoismu, kdežto EU je spojení nejvyspělejších zemí světa se silným sociálním státem.
24. 01. 2012 | 11:59

ali napsal(a):

honolulu, Ládik!!!
:o)) tak už vás kluci chytil na udičku i soudruh Dolejší?
Z wikiny stáhnout, přepsat, napsat blog a být viděn. Hezký tah vymyslel Dolejší. Každej bodík dobrej. A udyndání historií odkudkoliv je dobrá strategie. To je důležité. Tak to má byť, tak je to správne.. Ať žije KSČ!!! A bolševikovi pomalu potichu začíná kvést pšenka..
24. 01. 2012 | 12:14

Ládik!!! napsal(a):

ali -
nechytil. Jen mu může být líto, že spletl povoláním. Jinak komunista zůstane komunistou, i kdyby trakaře padaly, i kdyby vlezl do ODS, do ČSSD nebo do kostela.
24. 01. 2012 | 12:21

Plotz napsal(a):

tak nám něco řekni ali o reformách zhora či zdola - ať se poučíme, když vše co napíšou ti hnusní levičáci je špatné. Nebo nemáš co říct ?
24. 01. 2012 | 12:34

Plotz napsal(a):

sopoty - jaký mehring ? to myslíš toho socdemáckýho německýho historika ? Ale to byl zrova spíš takový marxisticky kovaný soudruh, ne ? To se asi jen tak z wikiny stáhnout nedá ...
24. 01. 2012 | 12:39

mb napsal(a):

Osvícený despota na konci svého života zhořknul a nesnášel jiné názory.

to není o Klausovi, Klaus nesnášel jiné názory už jako mladej ...
24. 01. 2012 | 18:00

pgjed napsal(a):

To J. Dolejš:

A vy snad ne ani o koze, ale o nějakém toulavém hafanovi, který běžel kdesi v povzdálí. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, co vy opomíjíte ve svém historickém výkladu a co ale bývá v komunistické verzi historiografie (nejen) hodnoceno zcela jinak. Období české reformace bývá vykládáno jako slavná doba našich dějin a zamlčovány vnitřní i vnější důsledky i souvislosti do dalšího historického vývoje. A působení panování Habsburků bývá vykládáno tak, jakoby hlavním hybatelem byla katolická církev. Negativním hybatelem. A zatím realita je taková, že reformace nám přinesla především zmatky, vraždění, ničení, hospodářský a v mnohých ohledech kulturní rozvrat a v konečném důsledku pád do rukou odvěkých nepřátel Habsburků. A zvnějšku jsme byli napadáni a drancováni protestantskými Švédy a Němci, Turky a jejich protestantskými spojenci, francouzskými ateisty a na Vídeňském trůnu velmi často seděli zednáři a agnostici. A všichni kolem měli z oné mnohasetleté historie prospěch, jenom my jsme strádali politicky, hospodářsky, územně a kulturně. To je podstatou mého textu. A implicitně, tím, že vy tyto aspekty pomíjíte, je váš text polopravdou.
25. 01. 2012 | 07:44

jiridolejs napsal(a):

pgjed - asi vám stále nerozumím, proč by měla být viníkem válek reformace ? ´Ať válčí bílí nebo žlutí, protestanti nebo katolíci - válčí se vesměs o moc a ekonomické zájmy. Takže moc nechápu proč vinit německé protestanství a tvrdit že bez jeho kritiky jde o polopravdu...
25. 01. 2012 | 08:56

Molot napsal(a):

a co třeba vraždění hugenotů - to byl taky vražedný důsledek reformace ? vy jste jpegu na straně katolické ligy a podobných uskupení ? Když si představím že toto náboženské hledisko uplatím na Blízký východ, tak vlastěn legitimuji tamnější konflikty.
25. 01. 2012 | 11:28

Plotz napsal(a):

proč dělat z generála Laudona národního hrdinu ? prostzě bojoval za habsburky a češi mu byli ukradení - a josefínské reformy v zemích mocnářství přišli daleko později
25. 01. 2012 | 12:01

twink gay cam sGk3O napsal(a):

pKh5OcMx5QpOe1L,

http://twinkcam.us gay twink cam,nBa1GfO

m3VsVg3V,http://explicitadultchat.com camwithher,
http://www.teendorf.info teendorf videos,
http://CWHPASS.COM adult cam,xNg1KvXd5JaHf3O,
http://FAQPASS.COM first anal quest polly torrent,hSa2ScXs1T

vIt3J,
http://NAPASSWORD.COM naughty america game,xSq6

HkCm5NzKl5I,
http://RKMEMBERS.COM reality kings free pass,jHd1LcEm7

JcQm9G,
http://TEENBURGPASS.COM teenburg videos,nCn3IzWr2XsVg5

O
05. 02. 2012 | 17:42

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 06:22

Aducoumough napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#7686>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#21388>viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#5833 generic viagra
19. 10. 2012 | 10:59

GomBBeteBoila napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#spjnm>kamagra jelly 100mg</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#sujyp >kamagra 100mg</a> , http://orderkamagranow.com/#dlzsm kamagra jelly 100mg
20. 10. 2012 | 15:58

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#nomyz>generic viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#rjxnt >viagra 200 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#kizzq buy viagra online
21. 10. 2012 | 19:16

Assespopole napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#vcbry>buy viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#votpd >buy viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#nfxwd viagra online
24. 10. 2012 | 10:40

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#ytzzq>buy cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#xpaqy >generic cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#njbhc generic cialis
24. 10. 2012 | 16:47

LewfleegeCalk napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#dhdzz>levitra online</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#cdmca >buy levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#hzoiy buy levitra online
26. 10. 2012 | 08:18

Jokillima napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#17623>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#2554>generic cialis</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#8189 generic cialis
30. 10. 2012 | 01:52

incontilm napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#ldwbc>cialis 10 mg</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#nwagz >generic cialis</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#eqozm cialis 20 mg
30. 10. 2012 | 08:29

smebriemybear napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#jkfgt>cheap viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#kwqqd >generic viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#ldfyu buy viagra
31. 10. 2012 | 01:15

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#20019>buy zithromax online</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#12575>zithromax 500 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#18189 buy zithromax uk
31. 10. 2012 | 07:04

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#1831>buy zithromax online</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#9966>buy zithromax online</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#16188 buy zithromax
31. 10. 2012 | 07:04

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#7468 - buy viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#5904>order viagra</a>
31. 10. 2012 | 07:24

HelmSlerriecy napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#iyisq>levitra online</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#bkddl >cheap levitra online</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#ufdar buy generic levitra
31. 10. 2012 | 11:42

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#xbfca>generic propecia</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#rmpyi >buy propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#mxslw buy propecia
02. 11. 2012 | 09:05

terrotiannide napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#rvbpq>buy levitra</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#mujpb >generic levitra</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#jqhka levitra online
02. 11. 2012 | 14:31

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#10359>zithromax 250 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#13599>zithromax online</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#6802 cheap zithromax
02. 11. 2012 | 21:12

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#vydkq>cheap cialis</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#qkkyn >cheap cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#bsekt buy cialis
03. 11. 2012 | 13:02

plainiado napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#aqjzj>generic levitra</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#arhml >buy generic levitra</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#xbarp levitra without prescription
06. 11. 2012 | 07:13

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#vrjnd>cheap propecia</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#ptgtt >propecia 5 mg</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#uaevl buy generic propecia
06. 11. 2012 | 20:22

Quegreefeer napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#6994>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#18536>generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#18275 viagra online
15. 11. 2012 | 00:19

tistidest napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#ofdtl>imitrex online purchase</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#dtylh>buy imitrex no prescription</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#ovvod purchase imitrex
27. 01. 2013 | 12:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy