Projev na semináři k 60. výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše a k 70. výročí Mnichovské smlouvy

02. 10. 2008 | 13:55
Přečteno 5367 krát
Vážení přátelé,

chtěl bych se ve svém projevu zaměřit na to, v čem má prezident Beneš význam pro nás, pro dnešní generaci politiků. Nezakrývám, že pro mě osobně je stále velkou inspirací, a to, že se mu některé věci nezdařily je důsledkem tragické souhry vlivu vnějších sil a nikoliv jeho. Při nejpřísnějším posuzování nevím jak jinak by kdokoliv z nás, pokud by na něm ležela tíha nejvyššího rozhodnutí jednal.


Pokud bych měl shrnout jeho největší přednosti politika, pak jde o následující:
1, schopnost odkrývat podstatu aktuálních procesů a pokoušet se o hledání jejich řešení a maximálně využívat všech daných možností

Tak tomu bylo nepochybně během 1. světové války, kdy dávno před svými politickými kolegy spolu s Masarykem se začali nejenom připravovat na variantu pádu Rakouska-Uherska, ale aktivní a neúnavnou politikou přispívali rovněž k tomu, že tato varianta, nepochybně jedna z mnohých, postupně našla oporu i u vítězných mocností, jakkoliv zpočátku rozhodně nebyla převažující. Právě na vítězné poválečné konferenci dovedl Edvard Beneš vnutit koncepci jednotného československého národa, která byla hlavním argumentem pro utvoření Československa.
Dovedl, možno i pragmaticky, spojovat doslova nespojitelné. Jestliže v zájmu zachování celistvosti území v Čechách a na Moravě argumentoval kritérii historickými, dovolávaje se hranic zemí Koruny České, pokud se týče slovenského území využíval naopak argumenty přirozeně právní.

Podobně jednal v tragických dnech Mnichova.

Mnichovskou dohodu vnímal jako jednoznačnou kapitulaci západních demokracií před Hitlerem a nepochybnou zradu našich spojenců. Jakkoliv objektivně šlo zároveň o porážku jeho dosavadní zahraniční politiky, postavil vše na vzniku celosvětového konfliktu s přesvědčením, že jen v jeho rámci může být Československo obnoveno.

Stejně tak s dalekým předstihem počítal s tím, že značnou úlohu na osvobození bude mít Sovětský svaz a že bude dominujícím činitelem pádu fašismu. Ale nejen to, zcela pragmaticky očekával, že po ukončení války nastane výrazný posun celé společnosti do leva a jakkoliv sám byl přívržencem humanistické nebo též socializující demokracie, pokoušel se hledat mechanismy, jak alespoň zčásti změnit chování komunistické strany a pokusit se ji přizpůsobit demokratickým poměrům.

Lze konstatovat, že se mu to zčásti podařilo. Ponechám na jiných (např. na prof. Kvačkovi) posoudit, zda tento postoj k českým komunistům neměl alespoň zpočátku určitou naději na úspěch, pokud by nedošlo k tomu, že Stalin v důsledku změněné mezinárodní situace nepožadoval zásadní přitvrzení.

2, Z uvedené charakteristiky vyplývá i snaha o pragmatické přizpůsobování předpokládanému vývoji s cílem využívat jej ve prospěch zájmů této země. To, o čem věděl, že nemůže změnit , jakkoliv to bylo tragické, akceptoval a okamžitě hledal možnosti, jak stav věci změnit.
3, Snad konečně třetím rysem spočíval ve velkorysém pojímání politiky v celosvětovém kontextu, bez jakýchkoliv předpojatostí, řekl bych politiku všech azimutů, jak později nazval svou strategickou zahraniční doktrínu prezident de Gaulle. Edvard Beneš nepochybně byl člověkem, který vyznával západní hodnoty demokracie. Přesto, nebo právě proto, že jako ministr zahraničních věcí věnoval takovou pozornost budování Společnosti národů, jíž byl též zvolen předsedou, si uvědomoval slabost západních demokracií ve střetu s agresivní silou německého fašismu i nedostatku pevných principiálních zásad, jež prostě neměla připustit ustupování zlu v lůně samotné Evropy.

Zrada spojenců je vedla k pochopitelnému hledání rovnováhy a snaze po spolupráci s tehdejším Sovětským svazem. Viděno dnešníma očima jde nepochybně o krok plný rozporů. Ovšem logika vývoje let 1938-1945 byla jiná. Je nepochybné, že tehdejší Sovětský svaz byl rovněž zemí založenou na jediném vidění světa a prosazující je i násilím. Nicméně pravda je též ta, že bez účasti Sovětského svazu ve 2.světové válce by český národ jako takový přestal existovat. Nebylo vinou Edwarda Beneše, že musel zvažovat mezi různými zly. Možná, že přecenil změnu v politice Stalinova Ruska po vstupu do války a dělal si iluze o jeho urychlené transformaci ve prospěch konsensuální zahraniční politiky, ale v tom nepochybně nebyl sám. Takto pojímal tehdejší Rusko i president Roosevelt i jiní.

Buďme ovšem upřímní. V Československu krátce po válce všechny politické strany akceptovaly přesun těžiště zahraniční politiky k Sovětskému svazu, což vyplývá i z tzv. Košického vládního programu, v němž se hovoří o nejtěsnějším spojenectví se Sovětským svazem, ale i o přátelských vztazích k Anglii i USA i zvlášť úzkému přátelství s Francií. Jinými slovy, jistá forma vyváženosti je zde stále hledána. Skutečnost, zda mohla být realizována, je věcí jinou.

Myslím, že zajímavá by byla konstrukce, jak by Edvard Beneš jednal dnes

1, z jeho diplomatických aktivit po roce 1918 v průběhu mírové konference a následně též ve Společnosti národů lze usoudit, že by maximálně podporoval co nejužší politickou, ekonomickou a i sociální integraci Evropy, tedy to, co odpovídá i našim představám.

2, soudím, že v oblasti vojensko politického zajištění země by samozřejmě podporoval existenci NATO, ale zároveň by předjímal možnost dalších konfliktů a prosazoval by upřímný dialog a spolupráci, včetně vyvážených kompromisů s Ruskem, věda, že Rusko není možné se od Evropy odpojit. Ocitám se již ve sféře spekulací, ale pokud by po mnoho let, tak jak je tomu nyní, manifestovalo svůj zásadní nesouhlas s vybudováním amerického radaru a k rozšiřování NATO k jeho samotným hranicím, jistě by hledal jak tyto legitimní požadavky Ruska zohlednit výměnou za stejně legitimní požadavky Evropy na lepší zajištění své energetické bezpečnosti.

3, Jako prezident by nesporně jednal důsledně nadstranicky, byť by přirozeně měl k té které politické straně své sympatie. Dnes se sice již Václav Klaus posunul do neutrálnější pozice, ale jeho vystoupení před volbami v roce 2006 bylo zjevně prostranické ve prospěch ODS. Takový postup si u Edvarda Beneše představit neumím.

4, Edvard Beneš byl stoupencem humánní resp. socializující demokracie. Byl nejerudovanějším socialistou prvé republiky.

Jeho vědecký přístup k sociální tématice a demokracii by měl být pro nás výzvou, zda nenadešel čas pokusit se i o hlubší teoretická východiska, jak čelit současným problémům kapitalismu, poznamenaného možná nejhlubší celosvětovou krizí a hledat nové pohledy a vize sociálně spravedlivé společnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Lepší blog k Benešovi napsal prof. Zelený.
02. 10. 2008 | 14:00

BL napsal(a):

Změna k lepšímu, starší články autora nebyly vzhledem ke své virtuální povaze ani na podpal (popř. cokoli jiného), ale na konci se zase vrácí ke svému agitačnímu standardu. Škoda
02. 10. 2008 | 14:10

Voliči napsal(a):

Beneš je naprostá minulost . Nás voliče zajímá budoucnost, jestli když vyhrajete volby vrátite lidem nemocenskou aby nemuseli nemocní do práce jestli se zvedne minimální mzda aby lide nedělali za 7 tisíc , jestli se zruší poplatky v nemocnici atd.
Abychom věděli koho máme volit .
02. 10. 2008 | 14:11

Jos napsal(a):

To Ládík:
Tu snůšku lží tzv. prof. Zeleného nelze nezvat blogem. Je to jen taková ranní rozvička pro budoucí Quislingy. A útěcha pro dřívější esesáky a estebáky.
02. 10. 2008 | 14:23

Pocestny napsal(a):

„Ano. Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužíváme všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.“

Beseda se uskutečnila začátkem května 1978 a byla uveřejněna v deníku Svobodné slovo. O čtyři roky později, 12.2.1982, byl na VIII. Konferenci ČSS bratr Jiří Paroubek zvolen do Ústředního výboru ČSS. archiv dokumentů
časy se měnííííí.......

Kampak bude pan Hejtman Pivo kandidován do roka a do dne protentokrát?
02. 10. 2008 | 14:52

Pocestny napsal(a):

Bratře, soudruhu, příteli.....

Hynku, Viléme, Jarmilo!!

kuwa, to je lidí!!

Slušivých mantlů plný šatník, pán je elegán se smyslem pro vývoj modních trendů.....
škoda, že mantl jen skrývá lacinou vestu pocintanou zbytky minulých "zásadních projevů pro tento den".
02. 10. 2008 | 14:57

Josef Schweik napsal(a):

Vědí, vašnosti, voni to říkaj tak dobře, že jednoho vůbec nezajímá, co to vlastně povidaj, von se každej těší, až zasejc něco tak pěkně řeknou, že se pak ani jeden nediví, že vobčas řikaj něco, co minule řikali vopačně.

Ale, voni většinou řikaj, co je zrovna potřeba a řikaj to tak pěkně, že nikoho ani netrkne, že zejtra už to potřeba nebude, i když se s tim nic neudělá. Voni to prostě nějak pokaždý zaříděj, že slovo nejni následovaný skutkem a může zejtra bejt nahrazený jinym, lepším, to je jasný....

Voni sou takovej kofr, pane řídící!
02. 10. 2008 | 15:04

jirka napsal(a):

Jirka prostě musí hledat inspirace pro svou proruskou zahraniční politiku, kde může, proto se mu beneš hodí do krámu; o tom, že v letech 1943, 1945 a 1948 naprosto selhal už příliš nemluví...ale tím se chce možná taky inspirovat, ne? příště začne oživovat vzpomínky na Karla Kramáře a jeho fantasmagorie o ruském carovi jako českém knížeti;)
02. 10. 2008 | 15:44

Petr napsal(a):

Nadstranický Beneš? Kam na to chodíte :/ Tfuj
02. 10. 2008 | 15:56

petr napsal(a):

Každá hovadina, kterou Jirka vypustí z úst, se během několika minut objeví i na blogu...to je asi ta inspirace přítelem Tounym;)
02. 10. 2008 | 16:00

hrabě Artstetten napsal(a):

Svými pletichami a podrazy zabránil plánované federalizaci Podunajské monarchie, takže jeho následující kapitulace před nácky i bolševiky nemohly nenásledovat... :-(

Beneš patří k největším domácím škůdcům zemí Koruny české v historii!
02. 10. 2008 | 16:09

kormoran napsal(a):

Jop Pane Jirka , ja to vidim taky tak.....
02. 10. 2008 | 16:13

PetrK napsal(a):

Až na to, že vaše IQ nedosahuje Benešovi ani po kotníky.
02. 10. 2008 | 16:29

PetrK napsal(a):

Mám tím na mysli Jiřího P.
02. 10. 2008 | 16:30

PU napsal(a):

Cituji :"schopnost odkrývat podstatu aktuálních procesů a pokoušet se o hledání jejich řešení a maximálně využívat všech daných možností"...Můj ty Bože, co to je za frázi???
A dále, co že je to za intelektuální konstrukt s představou (či spekulací)jak by Beneš jednal dnes? A co tam dělá ta vsuvka ohledně Klause? Korunu všemu ovšem nasazuje vědecký přístup Beneše k sociální tématice jako stoupence humánní, rep. socializující (sic!) demokracie. Uf....
To tedy byl referát!
02. 10. 2008 | 16:47

sergej napsal(a):

Pro ing. Paroubka je kapitulanství a zbabělý útěk do ciziny vzorem.
02. 10. 2008 | 16:47

Honza napsal(a):

Musím uznat, že je projev opravdu nadčasový. Kdybych nečetl jeho nadpis a odstavec zmiňující se o p. Klausovi, roce 2006 a o radaru, asi bych měl problémy rok původu toho referátu určit. Ale určitě někdy v druhé polovině 20. století, maximálně začátek 21. století.
02. 10. 2008 | 17:01

Revizor napsal(a):

Hm, tak to jste celkom přehnal, soudruhu Paroubku. Takhle odporně využít jména presidenta Beneše k tomu!! Vždyť vy vlastně říkáte - podívejte, takto by jednal Beneš, my jednáme také tak, tedy jednáme tak, jak by jednal on.

Vzhledem k tomu, že většina vámi oblíbené fráze (lidu) vnímá Beneše pozitivně se to zdá chytré. Lidi sice jsou blbí, soudruhu, na to taky často sázíte (taky na jejich ješitnost, když říkáte, že blbí nejsou), ale ne tak blbí. Jděte se bodnout.
02. 10. 2008 | 17:06

Dušan napsal(a):

No vida, a já myslel, podle jeho vlastních slov, že pro bratra Paroubka je největší inspirací "Vítězný únor". To se ale s inspirací Benešem moc neslučuje - ledaže by byl bratr inspirován jeho nastupující stařeckou demencí.
02. 10. 2008 | 17:13

Dušan napsal(a):

No vida, a já myslel, podle jeho vlastních slov, že pro bratra Paroubka je největší inspirací "Vítězný únor". To se ale s inspirací Benešem moc neslučuje - ledaže by byl bratr inspirován jeho nastupující stařeckou demencí.
02. 10. 2008 | 17:15

Maxxxík napsal(a):

Že je pro vás, soudruhu Paroubku, život a dílo prezidenta Edvarda Beneše vekou inspirací, tak tomu tedy moc nevěřím.
Vám se holt prostě pouze líbí jeho "politicky uvědomělý" postoj v únoru 1948, že ?? :-)))
02. 10. 2008 | 17:17

crtb napsal(a):

Jsem přesvědčen, že prezident Beneš patří do historie našeho národa jako velký státník. Můžeme donekonečna rozebírat kdy měl či neměl udělat to či ono a jaké proto byly nebo nebyly podmínky. Když se ale dokážeme podívat vcelku na hlavní body v jeho politické kariéře, tak zjistíme že:

1) Nedokázal udržet celistvost a samostatnost ČSR v roce 1938.

2) Nedokázal zábránit nástupu komunistů v roce 1948.

3) Spolu s Masarykem a Štefánikem připravil vznik samostatného Československa v roce 1918.

4) Jako šéf exilové vlády 1940-1945 zajistil zachování ČSR v historických hranicích. V odpověď na reálně plánové a částečně i realizované fyzické zničení českých obyvatel pak dle tehdejšího celonárodního požadavku prosadil odsun německé menšiny.

5) Jako hlavní organizátor zahraničního odboje významně přispěl k zařazení ČSR na stranu vítězů II. světové války v roce 1945.

To jsou fakta - žádné "co by kdyby". A z nich je jasné, že všechny tři poslední body jsou v rámci po staletí existujícího "česko-německého potýkání dle Palackého" faktickou porážkou konkretně prosazovaných snah našeho velkého souseda.

Proto je pochopitelné, že existují zahraniční pokusy Benešovo působení demagogicky znectít, ke kterým servilně přispívá i řada hlasů v našich médiích. Méně pochopitelné už je, že se proti tak účelovému zkreslování historie dostačně nebráníme.

Je pravda, že Edvard Beneš částečně neuspěl, ale v podmínkách chaosu dvou světových válek, kdy nic nebylo samozřejmé, měl zásadní podíl na prosazení a obhájení naší samostatné existence.

Komu by se to zdálo málo, lze mu doporučit http://klempera.tripod.com/... , resp. .../reinhard.htm , kde najde české i autentické znění jednoho oficiálního projevu ze 2. října 1941 - třeba si pak některé věci lépe srovná ...
02. 10. 2008 | 17:33

Vašek napsal(a):

Pokud si chcete udělat seriozní analýzu toho co všechno Beneš dokázal udělat a co pan paroubek neví tak si přečtěte http://ihned.cz/c4-10076530...
02. 10. 2008 | 17:33

Kritik napsal(a):

Pěkný článek.
Ale přisuzovat Benešovi tolik pragmatismu není to nejlepší, alespoň v dnešním chápání toho slova. Pokud si vzpomínám, Masaryk také tvrdil, že je pragmatický, ale jeho projevy byly podstatně odlišné od projevů, jimiž se chápe pragmatismus dnes.

Dnes se pragmatismem chápe, že své jednání člověk usměrňuje tak, aby dosáhnul svého cíle. Tenkrát se pragmatismus chápal taktéž tak, avšak s omezením, že jednání musí být vedeno v hranicích vysoké morálky, pravdivosti, čestnosti a neústupnosti ze základních charakterových pozic. Skuetečně tak jednali Beneš i Masaryk.
02. 10. 2008 | 17:53

Pavel napsal(a):

Chtěl jste napsat Gottwald, ne? To je přeci Váš vzor číslo jedna. Leč by jste se možná rád choval jinak.
02. 10. 2008 | 18:12

čtenář napsal(a):

to Pocestný: Vy jste opravdu kombík estébáka s esesákem a s polevou kádrováka k tomu. Když jste u Paroubka , tak sem v rámci objektivity dejte také projevy jiných dalších soudruhů. Nejlépe z modrých končin. Předpokládám, že Dybu znáte. Modrý fogl , jak zákon káže . Dnes. Totéž Kočárník. Ale předtím rudí soudruzi. Také jak zákon káže.
Jste velmi namyšlený a sebestředný. A pochopitelně neomylný. Takový narcis. Také jak zákon káže. Postavte se vedle Klause. Není mezi vámi žádný rozdíl.
Vlastně je. On se vytáhl až na Hradčana.
Vy zatím stačíte čistě lobotomicky vytahovat kádrové materiály na Aktuálně.
Není narcis jako narcis.
02. 10. 2008 | 18:12

RUMCAJS napsal(a):

Nuda !
02. 10. 2008 | 18:14

Pocestny napsal(a):

čtenář - vy jste se nám tu hezky poblinkal....

Pavlovův pejsek se dočetl: "nemá rád hejtmana", tak štěká: "Modrej, modrej...!".
02. 10. 2008 | 18:33

nepolitik napsal(a):

Tak to je poprvé, co s autorem souhlasím.
02. 10. 2008 | 18:53

jarpor napsal(a):

Pletu se nebo bylo parlamentem přijato :
Prezident Edvard Beneš se zasloužil o stát.

Soudím, že to přijaté říká více než zamyšlení pana předsedy, jak by asi prezident Beneš "prezidentoval" dnes.

Nic proti tomu, ale je to tak trochu : Co by kdyby... a jisté ideové zaměření v daném projevu je taktéž.
No, divil bych se, kdyby nebylo. Lze ocenit, že se autor vyhnul obloukem všemu, co by připomínalo "pravici".

Hezký večer
02. 10. 2008 | 19:10

čtenář napsal(a):

to Pocestný: Projev lobotomického ega zvíci Blue Džejára.
Až budeš zase ve formě , tak jdi radit Bušíkovi, ty řediteli všehomíra. Dost to potřebuje , neb má prdítko v kalupu z bublin tržní virtuality.
Kam se hrabe Děd Vševěd na tvůj rubber brain.
02. 10. 2008 | 19:11

jarpor napsal(a):

P.S. Tedy kromě dvou či tří vět.

Sorry, nějak mi to vypadlo.
02. 10. 2008 | 19:12

Pocestny napsal(a):

jarpore, pravice NENÍ. Tu na Benešově poválečném globu socialistické vlasti nenajdete.
Ona jaksi vysublimovala komínem nebo pod vozík v dole zapadla, mrcha jedna reakcionářská....
02. 10. 2008 | 19:13

Pocestny napsal(a):

MUHAHA, čtenáři lepšíte se!

Expresivita konečně nabývá ligových parametrů!!

Zde lapidární definice, abyste pochopil, jak a kde Vám ublížili, když jste byl ještě jiskřička.
http://cs.wikipedia.org/wik...

To, že Vám "řine mozek po čele", neznamená, že jsem tu díru vrtal já.

Ale rád se z toho nechám obvinit, kromě dětí a hadrů a nádobí žeru všechny.....
02. 10. 2008 | 19:19

čtenář napsal(a):

Je znakem lidí evidentně poznamenaných na duši, že vlastního švába promítají do hlav druhých. /lol/
Mr. Jekkyll a Mr. Hyde.
Blue Jay a Pocestný.
Ale možná také naopak.
02. 10. 2008 | 19:38

jarpor napsal(a):

Pocestný

Ano, jsem si toho vědom ...

Hezký večer.
02. 10. 2008 | 19:41

třebaKarel napsal(a):

Rumcajsi ,
jako kdybych slyšel Homera Simpsona !
Dal jsem si frťana a ty vypouštíš .
tK
02. 10. 2008 | 20:20

Al Jouda napsal(a):

Naši současní státníci by se měli z chyb prezidenta Dr.Edvarda Beneše poučit. A to platí i pro pana Paroubka, který by se státníkem rád stal. Největší Benešovou chybou bylo, když v roce 1942 odejel z Londýna do Moskvy za Stalinem, ačkoliv jej mnozí jeho poradci varovali. Tím vydal západním spojencům a zejména Rooseveltovi jasný signál, s kým chce po válce držet basu. Další vývoj se mu pak již úplně vymkl z rukou, protože v Moskvě vyškolená banda komunistů pod vedením Gottwalda podporovaná sovětskou KGB uzurpovala v ČSR veškerou moc a hodila nás o 50 let ve vývoji zpět. Ještě štěstí, že se nám ten SSSR nepodařilo dohonit.
02. 10. 2008 | 20:47

Árik napsal(a):

Vážení přátelé,

dovolte, abych se v mém příspěvku zamyslel nad tím, jak si cením toho, že někteří představitelé naší země se odkazují k dílu našeho bývalého prezidenta Edvarda Beneše. Naštěstí. Protože, věřte mi, mnohem více by mne zarmoutilo, kdyby svými myšlenkovými a syntaktickými manipulacemi znásilňovali například některou Opravdovou osobnost českého národa.

Omlouvám se, když se vám zde zároveň musím přiznat, že jsem během čtení textu přestal registrovat moje výtky vůči textu - jeho stavbě i smyslu a nemám sílu zde detail po detailu oponovat tomuto "dílu" a vlastně ani nemám vyhrazen delší čas, než říci k tomu více, než že je jde o méně zdařilý to humus.

S pozdravem to

český národovec!
02. 10. 2008 | 21:03

Henry napsal(a):

Všem, kteří chcete volit bezcharakterního a bezpáteřního kádrováčka, vzkazuji:" Nevím, čím vám imponuje, ale upozorňuji, že se ho budete jen počertech těžko zbavovat!"
02. 10. 2008 | 21:06

Ostrý napsal(a):

Beneš byl pro Paroubka a Klause velkou inspirací,jak se stát Putinovým mužem a pracovat pro něj!!!
02. 10. 2008 | 21:42

MartinE. napsal(a):

Po přečtení tohoto blogu se mi dělá poněkud nevolno.
Beneš je postava velmi ale velmi kontroverzní a určitě by neměl být nikomu inspirací.
"Buďme ovšem upřímní. V Československu krátce po válce všechny politické strany akceptovaly přesun těžiště zahraniční politiky k Sovětskému svazu, což vyplývá i z tzv. Košického vládního programu" Je manipulativní polopravda. Beneš spolu s komunisty a Stalinem v roce 1943 podepsal smlouvu a veškerá jeho politika byla delána v konsenzu s komunisty. Košický vládní program byl naprosto komunistický program. Všechny strany tehdy akceptovaly přesun těžiště zahraniční politiky k Sovětskému svazu proto, protože byly všechny levicové. Veškerá pravice byla v té době zakázána. Sám Beneš, národní socialista, s komunisty prostě všechny prvorepublikové pravicové strany zrušil.
"Ale nejen to, zcela pragmaticky očekával, že po ukončení války nastane výrazný posun celé společnosti do leva a jakkoliv sám byl přívržencem humanistické nebo též socializující demokracie, pokoušel se hledat mechanismy, jak alespoň zčásti změnit chování komunistické strany a pokusit se ji přizpůsobit demokratickým poměrům." Z tohoto textu bohužel plyne jen jediné. Pan Paroubek chce následovat Beneše a spolčit se opět z komunisty.
02. 10. 2008 | 21:56

čtenář napsal(a):

Až sem konečně přinese kůži na trh nějakej modrej votok , tak to společně oslavíme politická okeno.
Zatím padla na hubu vaše pravicová ideologie, blue bojs.
Už zítra budou padat na hubu vaše peněženky, konzervativní roto.
Vládne tu ten s těmi naběhlými gulemi - do modra.
Inflace nejvyšší za poslední roky.
Svinstva jistí modrá justice.
Do Afghanistánu posíláme další kanonefutr v modrém zájmu.
Modré průsery se vrší jak hromada hnoje a za všechno může pochopitelně
Paroubek.
Že jste neječeli , modrá roto, když s vámi vládnul na radnici v Praze? To bylo asi v poho.

Tak dlouho jste kopali do socanů , až se do čela dostal Paroubek. Sami jste si stvořili , to co tak nenávidíte.
A v souvisloti s Benešem řešit teď pravou a levou to může vážně jen lidská a politická sedlina.
02. 10. 2008 | 22:10

Pípa napsal(a):

Tak tenhle článek mi o bratru autorovi řekl více než předcházející tři nebo kolik roků ve "vrcholové" politice. Je to smutné.
02. 10. 2008 | 22:21

bara napsal(a):

Muj obdiv vsem, kteri precetli cely projev.
Ja to nedokazala.
02. 10. 2008 | 22:32

RUMCAJS napsal(a):

tK:
Karle já myslím na Tvé zdraví!!!

Spíš přemýšlím, jestli si dneska nevypůjčím čtenáře.
02. 10. 2008 | 22:38

Sofi napsal(a):

Ale, ale, pane předsedo. Z dnešního hlediska byl Beneš zamindrákovaná, stopadesáticentimetrová, ale zato velmi ambiciózní nula z Kožlan. Náš veliký průšvih, podobně jako celá řada současných politiků. Tak se vzpamatujte !
02. 10. 2008 | 23:23

čtenář napsal(a):

Zalez do ďoury a nahni RUM , Cajsi.
Právě ty seš ze socanů nejvíc psychopatickej.
03. 10. 2008 | 00:20

Petr napsal(a):

Že je pro Paroubka "inspirací" slaboch a zbabělec Beneš překvapí asi málokoho.
Největší inspirací pro Roko-Paroubka je patrně Benešova posledlost mocí a prahnutí po funkci na kterou nestačil a ve které mu bylo povoleno selhat dvakrát za 10 let.
Paroubek svoje diktátorské sklony a neschopnost hospodařit ve funkci premiéra již prokázal mírou vrchovatou. Povolíme mu přesvědčovat nás o svých neschopnostech ještě jednou?
03. 10. 2008 | 01:07

kormoran napsal(a):

...opet zkouska IQ a pameti ,od kostymare Paraoubka!
Pocestny , rad ctu vase prispevky , mate smysl pro humor a to je fajn))))))) preji vsem hezke dny.....
03. 10. 2008 | 01:09

AltaVista napsal(a):

Z Paroubkova potlesku Benešovu poraženectví a ustupování ruské/komunistické rozpínavosti mne jímá hrůza:

"pokud by po mnoho let, tak jak je tomu nyní, manifestovalo svůj zásadní nesouhlas s vybudováním amerického radaru a k rozšiřování NATO k jeho samotným hranicím, jistě by hledal jak tyto legitimní požadavky Ruska zohlednit výměnou za stejně legitimní požadavky Evropy na lepší zajištění své energetické bezpečnosti"

Co přesně soudruhu Paroubku pokládáte za "legitimní požadavky" Rusáků? Snahu o obnovu svého bývalého panství nad zeměmi, které onehdá zůstaly za železnou oponou?
A pokud by Rusáci vyhrožovali dost silně a dost dlouho tak bysme ve vší připodělanosti radši ani nevstoupili do NATO?
Dle vaší defeatistické a kolaborantské logiky rozhodovat o tom jakým způsobem si my zajistíme bezpečnost je legitimní právo Ruska...
03. 10. 2008 | 01:22

kormoran napsal(a):

Pane MartineE. Paroubek je komunista telem i dusi, i spousta jinych v cssd, je to rychlejsi cesta , jak se dostat k moci, V pripadnem vitezstvi,bude spoluprace s rudymi ciste jen podtrzena papirove .....Jen se to lejno , zabali do hezkeho a vonaveho papiru!
03. 10. 2008 | 01:30

kormoran napsal(a):

Pane ctenari nebudte nastvany."Usmev na rtu dobrou kartu".Jen pro Vasi informaci, Benes uz nezije , to se jen vas milovany soudruh Paroubek snazi za pomoci Dimuna modernizovat zpatecnicky stranu. Pro tentokrat operny bod Benes. Priste zase zkusi hodnej strejda postvat lidi s obsahem Pandoriny skrinky. Ale poradim Vam Pane ctenari , dejte si k jidlu treba rusky vejce, nebo borsc , vse polotovary Made in China, prece nepolezete do burgrarny podporovat ty prohnily kapitalisty, nebo si pustte neco do ouska , treba Internacionalu, uvidite , ze se Vam hypertenze spravi. Miru a sexu zdar!))))))
03. 10. 2008 | 02:23

Falcon napsal(a):

Čtouce příspěvek páně Paroubka, nedivím se mu, že si chce brát příklad z prezidenta Beneše. Oba mají svým způsobem hodně společného. Oba dva jsou politici v tom horším slova smyslu. Beneš využíval svoji moc k odstranění politických odpůrců. Vyniklo to hlavně po roce 1945. A to jak se chová Jiří Paroubek zavádějící nové pořádky v ČSSD je tomu velmi podobné. Ovšem, zatím je ještě nezakazuje, neb nemá ještě tolik moci jako měl Beneš.
V čem dalším si chce vzít z Beneše příklad? Chce nás snad rozhádat téměř se všemi sousedními státy a vytvořit z nich naše nepřátele jak se to povedlo Benešovi ve vztahu k Polsku a Rakousku, kdy Beneš upřednostnil Hitlera před Habsburkem?
Je snad pro páně Paroubka Beneš příkladem v tom, jak nedokázal čelit zlu a pokud se na něho učinil dostatečně silný nátlak, tak se zlomil?
V roce 1938 naprosto nezákonným a nedemokratickým způsobem Beneš obešel parlament a vydal Hitlerovi Sudety a v roce 1948 se nechal vydírat komunistickou lůzou a umožnil ji chopit se moci. A to nemluvím o dekretech z roku 1945 a absolutním pardonu všech zvěrstev, kterých se pro změnu česká lůza dopustila na odsunutých Němcích. Vraždění žen a dětí se nedá omluvit ničím.
Beneš má na rukou krev všech obětí nacistického teroru, které hnali nacisté na smrt v koncentrácích a nebo popravištích. Tím, že podepsal Mnichovskou dohodu je na tu smrt poslal, aniž většině z nich umožnil bránit svůj život a svoji vlast se zbraní v ruce.
A sám odsud po Mnichovu zbaběle utekl a pak se mstil starému a nemocnému Háchovi a odsuzoval ho za to, že se v roce 1939 nebránil nacistické okupaci a nakonec ho nechal zemřít v kriminále. S čím se asi tak Hácha měl bránit a jak měl klást Němcům odpor, když jim Beneš vydal pevnosti a zlomil svým kapitulantstvím ducha národa?
Benešovi činy dokazují, že Beneš nebyl člověk dobrého charakteru, ale ubohý politikař, velmi ješitný a mstivý člověk a naprosté neštěstí pro tento stát a národ. Opravdu veliký vzor pro páně Paroubka. Komu nás je ochoten zaprodat on? Velkému ruskému medvědovi? A čeká snad, že se stane na věčné časy místním gubernátorem?
03. 10. 2008 | 03:40

s.p. napsal(a):

03. 10. 2008 | 06:09

čtenář napsal(a):

To Falcon: Nazdar sudeťácký soudruhu! Píšeš jako ti , o kterých píšeš. Vlastní výklad minulých dějů podle vlastního ideologického kukátka.
A to kormoran: Mám dotaz. Kde se teď nejvíc řve - kde jsou moje peníze? V Číně , nebo USA? Takže do ouška ať si pustěj tu slavnou o nevidetelné pazouře trhu a budou v poho. Wow.
Zdraví vás dvojnásobná přihláška Klause do KSČ, Tlustého správná ideová orientace, ustavující schůze ODS tady u nás , kam když přišel jeden místní podnikatel s otcem , tak zmateně mumlal: Nespletli jsme se ? Dyť je to tu samej komouš.
A ta uvědomělost! Bolševický dril, žádné pochybnosti , patent na výklad všehomíra , a boj proti komoušům dvacet let poté.
Co jste dělali před dvaceti lety?
Seděli schůzi KSČ.
03. 10. 2008 | 06:52

XS napsal(a):

Beneš na konci své vlády pustil k moci komunisty. To můžete mít společné. Ale snad k tomu nedojde! Vám je sice komunismus blízký, pane manažere ve vrcholových funkcích (jak se sám nazýváte na svých stránkách) doby totalitní. Věřím však, že lidé na Vaše skutečné chování nezapomenou.
03. 10. 2008 | 06:57

Judita napsal(a):

Čtenáři, Falcon má pravdu a nic na tom nezmění ani Paroubkův zákon, že se Beneš zasloužil o stát. Beneš patřil spolu s Gottwaldem, Zápotockým, Novotným a Husákem mezi nejhorší presidenty naší historie.
03. 10. 2008 | 08:14

PetrQ napsal(a):

Co přesně Paroubka na Benešovi inspiruje?
- Benešovo opakované selhání jako státník a vůdce v krizi?
- Poraženectví a neochota použít jednu z nejlépe vyzbrojených a vycvičených armád v Evropě k tomu si svobodu vybojovat a ubránit?
- Naivní představy o Rusku a jeho záměrech ve střední Evropě?
- Naivní představy o komunistech, kterým Beneš umožnil cestu k moci?
- Parodie na demokracii 1945-48 za aktivní Benešovy účasti a fraška zvaná Košický vládní program a Národní fronta?

Beneše lze v případě Ruska a komunistů omlouvat absencí historické zkušenosti a postupující stařeckou demencí.

Že má "sexy mozek" z Lidového domu po 40-ti leté zkušenosti s ruskou rozpínavostí a komunistickou hrůzovládou stejně nesmyslné představy je skutečně neuvěřitelné!
03. 10. 2008 | 08:51

...že by ? napsal(a):

Výborně! Taky vypadnete a přestanete zadlužovat a ničit budoucnost? Konečně! Děkuji, že jste pochopil ....
03. 10. 2008 | 08:53

antisocan napsal(a):

Kdyby se Beneš SKUTEČNĚ zasloužil o stát (a ne ho dvakrát svým slabošstvím pohřbil), tak žádný Lex Beneš přijímat nepotřebujeme.
03. 10. 2008 | 09:01

jaryn napsal(a):

Pokud vím, pane Paroubku,
bylo pro vás smyslem naplňovat "živý odkaz Vítězného Února". Ten novinový výstřižek mám schovaný. Takže tentokrát pro změnu "inspirace Benešem"...
To jsou mi věci.
Tak příště ještě nějaký o vašem tatíčkovi Masarykovi. Ten od vás ještě neznám.
03. 10. 2008 | 09:54

pavlik napsal(a):

Paroubku, raději buď v tom sudu s ...a nepokoušej se vylézt. Víš sám, že to nejde.
03. 10. 2008 | 10:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvky, který byl v rozporu se záměrem zdejších stránek, i.e. poskytovat prostor pro slušnou a korektní výměnu názorů (navíc nepřípustně zvýrazněný na úkor jiných textů, tedy napsaný celý velkými písmeny - viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 10. 2008 | 10:47

Alibernet napsal(a):

Beneš nadělal víc škody, než užitku. Lísal se k SSSR, znárodňoval, a tak jediným pozitivním činem zůstává odsun Němců. Já chápu, že se Vám líbí, Paroubku, byl to totiž socialista jako Vy. Byl sice o něco lepší než Vy, ale zase ne o moc. Uvědomte si, prosím, že socialismus je zločinecká ideologie, na níž se Vy organizací státních krádeží přímo podílíte. Patříte před soud, jako před něj patřil Beneš.
03. 10. 2008 | 10:53

StandaT napsal(a):

čtenáři: ten boj proti komunistům po dvaceti letech je opět aktuální a velice, ale velice důležitý!!! Sám to dokazujete. Tolik iracionality, tolik zlé vůle a talik ochoty ubližovat druhým (alespoň slovem, když už to skrze Internet nejde jinak) se jen tak nevidí!
03. 10. 2008 | 11:22

čtenář napsal(a):

Teda Alibernet: To je teda soda. A k tomu fernet. A pitomosti na mlýn voda.

Pane Stejskale , jsou to grády. Dneska vím, že už bych nešel ve slavným plyši ani na ten Václavák. Po dvaceti letech demošky produkce takovýchto slabomyslností... tak to je opravdové vítězství Pravdy a lásky.
03. 10. 2008 | 11:26

čtenář napsal(a):

Standa T: Když ty jsi seděl na komoušský schůzi, dával si závazky a přihazoval na fond solidarity , tak já měl na triku podvracení republiky a seděl.
Tvoje slintání je bojem , když už to nebolí. A koukej hejbnout kostrou, Amíci tě potřebujou v Iráku. Potřebujou tam právě tvůj konenfutr. Ne tvůj blábol na Aktualne.
Jen tak mimochodem: Zkrachovalým burziánkám nabídl Playboy focení na titulní stranu.
Vidím , že neviditelná pazoura trhu má smysl pro humor.
03. 10. 2008 | 11:32

StandaT napsal(a):

čtenář: Vy nejste normální...
03. 10. 2008 | 12:36

JC napsal(a):

čtenář,
Za podvracení republiky seděl i Husák a Slánský za to dostal provaz, tak to tady na nás nezkoušejte čtenáři.
03. 10. 2008 | 12:48

AltaVista napsal(a):

Že komouši ve své omezenosti zavírali i takové, kteří jsou v podstatě jedni z nich je vidět na příkladu takového "čtenáře" (pokud nekecá) nebo Petra Uhla.
03. 10. 2008 | 12:51

RUMCAJS napsal(a):

Nechte čtenáře na pokoji !

Měl chudák velmi těžké dětství. Rodiče neměli moc peněz a tak aby ušetřili, nutili ho nosit šaty po své starší sestře. Nemusím jistě nikomu zdůrazňovat, jakým ústrkům a posměškům byl vystaven. Není tedy vůbec nic divného na tom, že zcela zatrpkl a útěchu našel v četbě. Bohužel jediné, co se nacházelo v domácí knihovničce (co exekutor nazabavil), byl Kapitál. A tak ho četl stále dokola, až z toho dočista zblbnul.

Věřím ale, že s vaší pomocí ho dokážeme přivést zpět, mezi lidi. Buďte na něj milý a zlé mu oplácejte dobrým.

Čtenáři, my tě máme rádi!
03. 10. 2008 | 15:49

čtenář napsal(a):

Standa T, JC, Alta Vista: Čest vaší kádrové práci , modří soudruzi. Už jsem měl tu čest si to vyříkat s Pepoušem Řepovým a jepicí. Oproti vám jsem já nikdy v KSČ nebyl. Ale motal jsem se kolem Charty 77. Soudruzi vašeho zrna a STB mě vinili z propagace USA, Británie, západního stylu života vůbec, šíření závadných tiskovin , styk s protistátními exponenty všeho druhu. Vy jste četli Mladou frontu, když bojovala proti americkému imperialismu, ale já raději Rudé právo, protože všechen ten ostatní sajrat jen papouškoval . A k tomu Svědectví, Listy , Revolver Revue, Lidové noviny když za něco ještě stály, Tmu o polednách, neoficiálně zpracované dějiny sovětské komunistické strany, Novou třídu etc., etc.
Pokud jde o P. Uhla, tak se vždycky hlásil k teorii tzv. samosprávného socialismu , což opravdové komouše vytáčelo podobně jako Hus katolíky. Byl velmi schopný organizačně a tím zase vytáčel STB. Myslete si o něm , co chcete, ale on byl považován za skutečně nebezpečného , což o vás , s vašimi závazky, nebylo možné říci ani z hloubi představ.
Čekal jsem, že to opět přijde, a modrý svazák nezklamal.
Vy jste horší než komouši. Nepoučeni historií už máte zase zabořenu vlastní makovici v té správné idelogické řiti , a chytří jste stejně jako včera. - Zase po větru.
A není nic srandovnějšího než sdružení Mladí konzervativci. - To je něco jako telecí se zkušenostma. V kravaťáckém mundúru hledí vstříc světlým zítřkům toxických aktiv a propínají se na špičkách.
Úplně konkrétně - někde uprostřed vašeho modrého houfu jeden také seděl. Dojděte mu říci to samé , co jste napsali mně. Možná ani zdaleka by se s vámi nepáral , tak jako já a rovnou by se zeptal: Co konkrétního jste udělali, aby to tu měl rudej bolševik kratší?
Zvonku to totiž naozaj vyzerá, že velké kulové.
Převzali jste jeho vzorec chování, kádrovací mentalitu a lokajské způsoby v relaci k velkému bratru.
Hroutí se vám amíckej sen , a vy tady kádrujete. - Oříšek pro psychologa i psychiatra.
03. 10. 2008 | 16:05

Pocestny napsal(a):

čtenáři, vy rostete!
Z pana Disidenta se stává dizzy dent.
Trochu tyo připomíná Magora, milionovej člověk, ale jak se vožere, tak nejdřív začne mlátit do piána, pak někomu rozkope dršku a nakonec udělá vítěznej striptýz....

Takhle nějak to bylo u Roajalistů v Jilský každej pátek. Jak říká jeden můj známej: "Lolitkáři musej bejt tvrdý jak žula, jinak kriminál nepřežijou.
03. 10. 2008 | 16:13

čtenář napsal(a):

Tak deset velkejch už máš. A dalších deset ještě přijde.
Máš velikou kliku v této době. A mohl bys na ní vydělat majlant. Zajdi za brokery, finančními eskamotéry , dělníky s virtuálními penězi a dej jim radu , jak investovat.
Zahlédl jsem motto jedné firmy :
Rozumně uložená měna . RUM.
Pozdravuj pivo typu Lahváč. Dodneška jsi neodpověděl na dotazy, kde ti praví muži konzumují takovouto ambrosii.
P.S. Brzo budou volby a tak si tady jeden z prudce modrých podnikatelů vyvěsil na okna svoje kandidáty. - Samo že modré.
On sám je veden jako aktivní spolupracovník STB pod druhou verzí svého křestního jména. Udával , a dnes žádný problém. Dokonce je ve straně. Hádej , ve které?
03. 10. 2008 | 16:18

čtenář napsal(a):

Nazdar, po cestě jdeš pravé. Magora znám a neznám. Ty víš dokonce víc než já . Podle tvého vzorce myšlení dedukuji, že ses o to s někým chodil dělit.
Pozdravuje tě Reflektor mladých Mirka Topolánka, obzvlášť dobře nasvícený Posselt s tmavou skvrnou pod nosem a trabantový Vševěd z Proseka.
Kolik vás - modrých soudruhů - sem ještě přijde?
03. 10. 2008 | 16:25

StandaT napsal(a):

čtenář: kdo tu kádruje jste Vy. Hdo tu soudružsky tyká jste taky Vy. Kdo tu útočí na druhé jenom kvůli názoru jste opět Vy. A Kdo si tu vyřizuje jekési "účty" s druhými, jste opět Vy. Kdo je tady drzý a sprostý jste opět Vy. To skutečně není normální.
03. 10. 2008 | 16:49

čtenář napsal(a):

Jak se do lesa volá , tak se z lesa ozývá. Když vy sviníte, tak je všechno v nejlepším pořádku. Když vám někdo nastaví zrcadlo, tak je to faul.
Čti reakce od začátku, modrá odulozo. Kdo tam je , a co tam je. Až to sem dodáš, tak se budeme bavit dál.
Modrý normální soudruhu.
Považuješ za normální zlodějnu? Ne? Tak proč modrý kradou? A hlavně věcně. Ne podle brožury z roku raz dva, a že socani taky. To jsou socani. Vy jste dneska ten výkvět.
03. 10. 2008 | 17:11

StandaT napsal(a):

čtenář: já jsem tady na Paroubka nenapsal jediné slovo, natož křivé. Pan Paroubek mi za to nestojí. Dnes už nejde o něho, ale o to, koho on poslední dobou oslovil. V mých očích je vymezení se vůči Paroubkovi hlavně vymezením se vůči takovým, jako jste vy - netolerantním, agresivním a zlým lidem. To vy jste z něho udělal symbol zla, ne já. A kdyby jste tady po druhých neskákal jak pes zasažený psinkou, mlčel bych dál.
03. 10. 2008 | 17:25

AltaVista napsal(a):

OK, takže "čtenář" se nám vyblil ze svých mindráků... a kdo je nebo není případ pro psychiatra je též zřetelné aniž bychom kohokoli jmenovali (potrefená husa se ozve sama).

Možná by nebylo od věci se vrátit k tématu, tj. Jyrkovou inspirací slabochem Benešem.
03. 10. 2008 | 17:28

čtenář napsal(a):

Alta Vysta. Tak jsme u toho. Jyrka . Což takhle Tupolánek.
Říkají mu tak i mnozí soustraníci.
03. 10. 2008 | 17:36

AltaVista napsal(a):

Pokud nějak koherentně vysvětlíte jak poslední příspěvek souvisí s Paroubkovým vyznáním jedné z nejtragičtějších figurek moderních českých dějin.
Jedno že Beneš byl mstivý slaboch a kapitulant. Hlavně že to byl "socialista"...

Jinak asi trpíte podobnou obsesí jako Paroubkův dvorní pitbul Rath - ten taky ať řeč o koze nebo o voze jeho replika vždy dřív nebo později skončí u ODS.
03. 10. 2008 | 18:11

čtenář napsal(a):

Alta Vysta seňorita: Tvojí koherenci mám vřele na salámu. Konstatuji , že víš kulové . Tupolánek měl k Benešovi jakýsi projev . Co myslíš, že bylo jeho obsahem? Ten tvůj blábol? To, co řekl, bylo hodně blízko tomu, co tu prezentuje Jyrka. Takže sečteno a podtrženo: Obsesionáře tu máme dva. Jyrku a Tupolánka.
Docela hezky se to rýmuje. Ale tobě se to ale vůbec nelíbí.
03. 10. 2008 | 18:25

Pocestny napsal(a):

čtenář: Jsem byl zrovná prásknout na Wilsonu bezďákům, že Topolánek hlasitě prdí na greenu při proam turnaji, ale na to, že vám hráblo, jsem jaksi zapomněl, vono to asi nebude pro revolůci důležitý.
Hele, normálka, to že jsme paranoiní, ještě neznamená, že po nás nejdou.....
03. 10. 2008 | 18:43

čtenář napsal(a):

Jdeš po cestě pravé. Amen pravím tobě.
03. 10. 2008 | 20:30

JC napsal(a):

čtenář :-)))),
Pravděpodobně, paranoidní,zneuznalý revolucinář,na kterého kamarádi ve zbrani jaksi pozapomněli/ani se jim nedivím/ s medajlí a funkcí.
P.S. Petr Uhl nebyl nebezpečný jenom za komunistů, ten je nebezpečný i dnes.
03. 10. 2008 | 20:47

čtenář napsal(a):

JC. - Jako Cecek. Tragédií tohoto národa jsou kreténi, kteří druhé posuzují podle vlastního mentálního ustrojení.
JakoCecek, Jako Cecek.
03. 10. 2008 | 21:03

JC napsal(a):

Čtenář,
Ale klidně Jako Cecek,jen když vás to pomůže uklidnit,šampióne"-
:-))) keep smile comrade.
03. 10. 2008 | 21:31

RUMCAJS napsal(a):

Tak co čtenáři, ještě ti není do breku ?
04. 10. 2008 | 00:40

zdesta napsal(a):

čtenář. Proč si v klidu nepřečtete jaký vlastně byl ve skutečnosti Dr.Beneš.Vždyť tu máte takovou snůšku fundovaných historiků, stačí si jen vybrat.
04. 10. 2008 | 01:44

kormoran napsal(a):

Pane ctenar , Rad Vam odpovim , s tim rvanim" kde jsou moje penize"? Neni treba celou vec tak dramatizovat, ano stal se problem ,ale americani se vylizou , mozna tato vec vice postihne Chinu, ale ja osobne rad sahnu do kesene a prispeji , nebot verim systemu , tvrdemu ne idealnimu,(ideal je pro kazdeho jiny), ale pro mne velmi prijatelny, vite rozebrat malickosti je na knihu ne na blog.
Co se tyce otazky , co jsem delal pred dvaceti lety?(Mimochodem nikdy jsem ve strane nebyl , protoze prave , dlouho sahle fraze napr. typu Paroubka mi nikdy nic nerikali)
Samomozrejme byl jsem rad,za to co se stalo, ale pozdeji zklaman, nebyla to revoluce . ale polorevoluce, psal jsem s kamarady ruzne petice a apel na rychle nahrazeni soudruhu, kymkoli, kdo je moralne na vysi.
Po par mesici , jsem se setkal s nejlepsim kamaradem a ten mi rekl:"Uvidis , ze budou v budoucnu problemy" ." On rekl to , co ja se bal nahlas rici, tudis , jsme opustili nasi vlast.

Vlastne jsem se deni v cesku pote vubec nezabyval , docista jsem zlomil hul, az , tak 2 roky zpet ze zvedavosti a doufani.
Ano citim to tak, bohuzel , ze prioritou vrcholnych politiku , je osobni uspokojeni AD.1, AD.2 osobni nenavist a zavist, kterou se da velice dobre manipulovat (nevedoma)verejnost a az naposled, nastoleni pravniho a demokratickeho radu, dle meho nazoru , nejde neco delat jen napul, ano bud budeme pro tvrdy trzni system se vsim vsudy , nebo rovnostarsky sockomunisticky system se vsim vsudy.
Jelikoz jsem pravicak a vzhledem k pruserum pravice, musim sahnout vice doprava, nikoli doleva, jsem presvedcen , ze v ceske zemi ani moderni stredoleva neexistuje. Podle mne je komunista komunista ok vime, co muzeme cekat, komunista v cssd hodne spatny a komunista v ods nejhorsi, tam se lisi jen prislusne pomery v obsazeni. V Pripade Paroubka je az neskutecne , ze tento clovek je v cele nejsilnejsi opozicni strany, ale je to doklad o smysleni lidi......
Tak ci tak priiiiiima dny.
04. 10. 2008 | 03:16

kormoran napsal(a):

...Jeste chci rici malickost . hrozne se mi libi, kdyz vidim ze ti nejskromnejsi cesti clovickove bojuji o sva prava a nerezignuji, takto se pomalicky vychovava prava svoboda a nezavislost .....
04. 10. 2008 | 03:33

Honza napsal(a):

ad: kormoran:

Samozřejmě, že se Američani vylížou a poučí. Když už žádná země, tak Amerika. Spíš se trochu nabízí myšlenka, že to je pokus znatelně oslabit jiné země, které tak finančně silné nejsou.
Hrozně se mi líbil výrok kandidátky na vice- Sarah Palin, která si stěžovala, jak ta krize ji a její rodinu těžce postihla. Už ztratili 20,000 US $. Sice se píše, že si dobrovolně zmenšila plat o 10%, ale i tak má jako governor of Alaska 68,000 US $ ročně (podle zákona jí náleží 85,000). Ovšem není to jistě její jediný příjem. A navíc má mnoho dalších "božských" výroků, které prozrazují její znalosti z historie, geografie atd... Nevím, jestli to bylo přehlédnutí nebo úmysl si takovou vice- vybrat. McCain má asi velkou radost, ale na druhé straně se musí přiznat, že její vnějšek kvality vykazuje. To Vy v CA to máte lepší, "Terminátor" sice není Američan, ale aspoň ma o mnoha věcech ponětí.

Píšete o pravici jejich průs.... Nevím, jestli máte na mysli Ameriku, nebo Česko. Ale v Česku žádná pravice neexistuje, i když si na ni někdo hraje. To je jako byste tvrdil, že komunistická strana byla pravicová. Je smutné, že se politika uvnitř státu ještě stále neoddělila od vlivu mezinárodního, i když to nejsou pořád ty samé státy.
Tak pozdravujte Beach Boys.

...You know, I got down on my knees
And I pretend to pray
Oh, the preacher likes the cold
He knows I'm gonna stay
Oh, California dreamin'
On such a winters day...
04. 10. 2008 | 08:38

Ládik napsal(a):

Pane Paroubku, seminář k výročí Vašeho úmrtí nikdy nebude, s tím se smiřte.
04. 10. 2008 | 11:18

Blue Jay napsal(a):

Me je v podstate Paroubka lito,
Ten obezni clovicek si mysli ze je "statnik". Sam se o tom sebe snazi presvedcit bud publikovanim tady a nebo jeho zabavnejma super specialnima tiskovkami. Ja si osobne myslim ze Paroubek je jakejsi Svejk co se Cechum moc nepodaril.
04. 10. 2008 | 23:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvky, který byl v rozporu se záměrem zdejších stránek, i.e. poskytovat prostor pro slušnou a korektní výměnu názorů (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 10. 2008 | 10:48

Taar napsal(a):

Pro Blue Jay.
Nikdo Vám nebere, že státníky posuzujete tak, jak vypadají. Co mě je ale platný v čele vlády "manekýn" mladicky běhající po schodech, když výsledky jeho vlády jsou doslova mizernější než ty za vlády ODS minulé. To mě je milejší obtloustlý pan Paroubek, který vyznává minimálně program, který je pro lidi a ne pro "supermany". Konec konců. Narozdíl od pana Topolánka je ekonom který už cosi dokázal a navíc ekonom se sociálním cítěním.
Pokud se nemýlím, tak jedinou kvalifikací pana Topolánka je v minulosti slib věrnosti socialistické armádě a nyní "neviditelná ruka trhu". Nic víc a nic míň.
Přeji hezký i když "modrý" den.
P.S. F.La Rochefoucauld: Nejčastěji se mylí ti, kdo nepřipouštějí, že by se mohli mýlit. - Pro Pana Topolánka a ODS dokonale výstižné.
09. 10. 2008 | 10:42

Taar napsal(a):

Pro pana Steskala.
Omlouvám se za minulý příspěvek Nechal jsem se unést.
09. 10. 2008 | 10:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy