Je v pražském jaru 1968 alternativa k dnešnímu kapitalismu?

08. 03. 2010 | 09:06
Přečteno 9076 krát
V posledních letech oživuje česká, nově se formující neomarxistická levice téma tzv. třetí cesty jako východiska ze soudobého globálního kapitalismu a dává ji do přímé souvislosti s pražským jarem 1968. Může tedy být pražské jaro živou inspirací a pokud ano, tak v čem konkrétně?

V minulém roce vysílala Česká televize dokumentární film BBC o Československu v roce 1968. V komentáři byla použita velmi frekventovaná zkratka o Alexandru Dubčekovi jako představiteli pokusu o demokratický socialismus, který skončil pod pásy sovětských tanků. Konstatovalo se to tam jako samozřejmost, prostá evidence faktu. V posledních letech oživuje česká, nově se formující neomarxistická levice téma tzv. třetí cesty jako východiska ze soudobého globálního kapitalismu a dává ji do přímé souvislosti s pražským jarem 1968.

Mám na mysli rozsáhlou diskusi o polemice Václava Havla s Milanem Kunderou, která se odehrála na přelomu let 1968 a 1969 a je známa pod názvem Český úděl. Tuto diskusi organizoval Jakub Patočka na stránkách Literárních novin v roce 2008. V současné době vycházejí podobně motivované články ve čtrnáctideníku A2 a jinde. Vůbec se na tomto místě nehodlám pouštět do politických sporů o to, zda k dnešnímu globálnímu kapitalismu existuje alternativa, která by si z obou donedávna soupeřících systémů – socialistického a kapitalistického – vzala něco a vytvořila třetí cestu.

Chci se v této souvislosti jen zmínit o nedávno vydané knize Jiřího Hoppeho Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara a o tom, co jsem z ní vyčetl. Je založena na velmi pečlivém, faktograficky bohatém výzkumu a fakta jsou v ní řazena systematicky a bez záměru něco aktuálně politického jejich prostřednictvím říkat.

Může tedy být pražské jaro živou inspirací a pokud ano, tak v čem konkrétně? Hoppeho kniha umožňuje jednak detailně nahlédnout do politiky československé politické reprezentace v roce 1968, jednak do cílů, které sledovaly nejvýznamnější občanské iniciativy pražského jara. Tento dvojí pohyb – shora a zdola – se samozřejmě dramaticky střetává a právě to je hlavním tématem knihy. Po účelovém zrušení cenzury na přelomu ledna a února 1968 se živelně probudila společnost a vystoupila s nečekanou pluralitou představ, očekávání a zájmů. Po dvaceti letech útlaku a reglementací tomu nemohlo být jinak.

Probudily se násilně přerušené tradice, identity a zaskočily režim. Nutily ho ke kompromisní politice, na kterou nebyl zvyklý a která mu nešla, protože v systému jediné vládnoucí strany se neprovozuje otevřená politika veřejných sporů o aktuálních problémech a zájmech společnosti. Komunisté, kteří se zkraje roku 1968 zbavili dlouholetého vůdce Novotného, se v pokračujícím boji o upevnění svých čerstvě nabytých pozic pokusili ještě jednou nabýt legitimitu, a to především znamenalo zbavit se stigmatu tzv. nezákonností a přehmatů z 50. let.

Toto chtěli, aniž by pochopitelně zpochybnili nárok komunistického socialismu být předvojem poválečného lidstva. Proto se také nehodlali vzdát vedoucí role KSČ ve společnosti. Prohlašovali však, že ji už nikdy nebudou uplatňovat násilím a udržovat pomocí policejních metod. Chtěli si ji zasloužit svým každodenním úsilím o blaho lidí a národa. A právě pro tyhle řeči si je lidé oblíbili a uvěřili jim.

Jenomže stranické vedení bylo zároveň pod silným a stále rostoucím tlakem Moskvy, která podle neúprosné velmocenské logiky označovala občanskou emancipaci v Československu za kontrarevoluci a přála si její úplnou eliminaci. Na bedrech československých poloreformních komunistů toho bylo v této chvíli opravdu mnoho. A proto není divu, že již od května 1968 usilovali o co možná největší utlumení spontánního svobodného pohybu zdola a o normalizaci poměrů vymknutých z centralistických kloubů. Usilovali o to spíše neveřejně a skrytě, nikoli represivně, ale administrativně, protože chtěli vyhovět Moskvě a zároveň si uchovat popularitu, kterou je zahrnovalo probuzené obyvatelstvo.

Pozdější, pookupační, normalizační a koneckonců i dnešní dělení vůdčích komunistů na progresivisty a konzervativce v této chvíli rozhodně neplatilo. Všichni byli konzervativci. Na tom sotva může být něco překvapivého. Který blázen by nehájil svoji etablovanou moc? Jenže jejich moc v oné chvíli nespočívala už jen na strachu a zvyku, ale především na velkých nadějích občanů v jiný, polepšený, spravedlivější, svobodnější socialismus. Poloreformistům tehdy například věřili – a to je obzvlášť paradoxní – političtí vězňové z 50. let sdružení v K 231!

S úspěchem reformy stál a padal jejich hlavní cíl – úplná občanská rehabilitace. Podobnou občanskou ukázněnost a pochopení pro těžkosti vedoucích komunistů projevili rovněž představitelé obnovující se Sociálně demokratické strany a Klubu angažovaných nestraníků. Jejich cílem, nepřiznaným z taktických důvodů, byla politická pluralita. A to samozřejmě bylo v příkrém rozporu s intencemi poloreformních komunistů, kteří nic takového nehodlali dopustit. To je z citované knihy nadmíru patrné.

Jaká tedy byla procitající občanská společnost v roce 1968? Z Hoppeho zkoumání vyplývá, že procházela živelnou, ale občansky ukázněnou diverzifikací a pluralizací názorů, zájmů a očekávání. Byla na cestě k plnokrevnému svobodnému životu. Mohla mít a také měla ohledy na potíže poloreformistů s Moskvou, ale nechtěla a nemohla zapřít své nejvlastnější intence. Bylo by naivní si občanskou společnost idealizovat. Pokud by dospěla do stavu úplné formální svobody, začalo by období ostrých střetů mezi různými představami o společenském uspořádání. Podobné období, jaké jsme zažili v letech 1990–1992.

Pod sílícím tlakem z Moskvy, Varšavy, Berlína, Sofie a Budapešti, který kulminoval na přelomu července a srpna 1968 se společnost semkla a vytvořila společně s politiky spontánně sdílenou jednotu v ohrožení. A byla to jednota impozantní: Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ z července 1968 podepsal za osmačtyřicet hodin jeden milion lidí! A byla to jednota iluzorní, neboť stála – jak jsme se díky Hoppeho detailnímu zkoumání přesvědčili – na podstatně odlišných představách politiků a občanů o správě věcí veřejných.

Co se stalo s politikou a společností v době invaze po 21. srpnu 1968 už citovaná kniha neřeší. Ale dovolte mi odkázat na fotografickou publikaci Josefa Koudelky Invaze 68, do níž jsme společně právě s Jiřím Hoppem a Jaroslavem Cuhrou napsali historický úvod a vybrali dobovou dokumentaci. Koudelkovy fotografie s velkou intenzitou zachycují podstatu dění v tomto pamětihodném týdnu protiokupačních protestů, které lze bez jakékoliv nadsázky nazvat národními a občanskými.

Politika a společnost zcela splynuly do velikého kolektivního těla, které bylo v onom týdnu v podstatě neporazitelné. Vrcholný příklad nejvyššího možného nasazení v obraně sdílených hodnot. Lidé na ulicích doslova vlastními těly bránili „reformní proces“ a onu, žel, tragicky iluzorní jednotu politiky a společnosti. Odhodlaní obránci svobody a nezávislosti ovšem nepropadli iluzi – vždyť poloreformisté invazi neuznali a byli odvlečeni na území agresora!

Co se od této chvíle odehrávalo na náměstích a v ulicích českých a slovenských měst, bych pojmenoval jako fantasma přímé demokracie. Lidé přesně věděli, co chtějí, a na zdech domů, v mimořádných letákových vydáních novin a ve svobodném éteru to vyjadřovali s neúhybnou přímočarostí. Pilíře kolektivní vůle protestující veřejnosti představovaly svoboda a nezávislost. V této chvíli to nebyly prázdné pojmy. Bez nich nebyl nadále možný onen spontánní mnohoznačný společenský pohyb, jenž začal po lednu 1968.

Jistě, lidé si společně s mimi přáli také socialismus, ale ten už nelze považovat za pilíř, nýbrž za společenský ideál, který by se ve svobodné a nezávislé společnosti stal předmětem četných kontroverzí a politických bojů. To je z Hoppeho knihy Opozice´68 knihy nad jiné patrné. Svoboda (nerovnost) a socialismus (rovnost) – pokud je chápeme v konkrétních státních a společenských souřadnicích a nikoli jako pojmy ideologie a propagandy – jsou věci protikladné, nikoli komplementární.

A naplnění programu vyjádřeného takhle pevně a lapidárně očekávala veřejnost od politiků, kteří se v okamžiku odmítnutí okupace stali skutečnými vůdci celonárodního odporu.

Právě v tom spočívalo fantasma přímé demokracie: politický program se zrodil na ulici a politici jej měli hájit a prosazovat. Jenomže oni se neosvobodili! Nevyužili svého protestu k odchodu do ilegality a k organizaci pokojného odporu (který jejich jménem spontánně začal!). Čekali ve svých kancelářích na příjezd Sovětské armády, nechali se zatknout a odvléct. Poloreformisté, poloodbojáři. Podpis pod moskevským protokolem dovršil jejich rozpolcenost.

Normalizace se řídila zvláštní, paradoxní logikou: spontánnímu znovuzrození občanské společnosti chtěli poloreformisté zabránit už květnu, ale nemohli, po návratu z Moskvy 26. srpna mu už zabránit nejen mohli, ale museli. A také to učinili. Jejich jednání bývá označováno za zradu, ale to je, myslím, silné slovo, spíše bych mluvil o fatálním nedorozumění. Intence poloreformistů nikdy nepřestaly být totalitní, nikdy se nehodlali vzdát monopolu moci. Obsah nejvyšších stranických rezolucí z května a listopadu 1968 se v základním úmyslu ovládat a řídit společnost nijak nelišil, přestože první vznikl v reformním a druhý v restauračním čase.

Dostáváme se k otázce položené na začátku. Co tedy zůstává z pražského jara 1968? A je v něm nějaká alternativa k dnešnímu kapitalismu? Není to demokratický socialismus v podobě spojení úplné svobody a sociální rovnosti. Nic takového nebylo cílem poloreformních komunistů. A pro pluralizující se společnost pražského jara byl socialismus ideálem – takovým, jakým je nyní pro nás demokracie; cesta k němu by byla plná rozčarování a střízlivění, jak velmi plasticky ukázalo i těch několik měsíců svobodného vývoje. Co tedy zůstává?

Nic nového pod sluncem: moderní rousseauovská touha po skutečné vládě lidu; vůle po demokracii, v níž se na politickém rozhodování aktivně podílejí sami občané, a po legitimitě, která se bezprostředně odvozuje z vůle občanů. Tedy v podstatě to, co jsme zažili v letech 1989–1991, a z čeho jsme tak nějak rychle vystřízlivěli. Podobně jako po roce 1945 a po roce 1968.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

klarasamkova napsal(a):

Vynikající:
svoboda, nezávislost, legitimita, demokracie.
K Vámi citované knize ještě dodávám jednu čerstvě upečenou:
Luděk Navara, Josef Albrecht: Abeceda komunismu.
08. 03. 2010 | 09:33

svědek napsal(a):

08. 03. 2010 | 09:34

louda napsal(a):

Mluvit o "Pražském jaru" jako o nějaké unikátní 3 cestě je vlastně blábol, kterému už přece
dneska nikdo nemôže uvěřit. Brežněv měl pravdu, stejně by to skončilo v tzv.demokracii západního typu, Dubček byl jen
naivní prosťáček, který si myslel že vede nějaký obrodní proces. Když né Brežněv tak by ho po čase "sundali" doma a možná by šel bručet do kriminálu jak Štěpán, neboť každá revoluce vždy začne požírat své děti. Ti opravdoví "pravicoví jakobíni" vyčkávali dobře zašití neboť věděli, že Moskva je ještě silná. To si Dubček při svém "svazáckém" intelektu nemohl ani uvědomit.Opravdový socializmus dík genetické výbavě nás lidí přece nikdy na světě nebyl a ani nebude. Vždy to začíná nějakými ideály a pak už jde jenom o moc. Tak skončil i Gorbačov a nakonec v poslední baště rádoby socializmu Číně jde taky tzv.komunistúm už jenom o moc. Nálepkou ideologie drží pohromadě miliardu občanú a v pozadí rozkvétá kapitalizmus křížený ne se socializmem, ale feudalizmem středověku.
08. 03. 2010 | 09:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

Co zůstává ?
Furt to stejné. Nenechat si demokracii ukrást.
08. 03. 2010 | 09:55

slavwin napsal(a):

Myslím si že kdyby rok 68 nebyl zahlušen euroasiaty a jimi porobenými spojenci. Byl by tu společenský řád, kde by odesák těžko mohl kvákat o komunistech, bylo obnoveno svobodné podnikání a podstatně méně by bylo zlodějských zbohatlých bolševiků. Bylo by to zřejmě co jsme si přáli, protože jsme to sami tvořili.
08. 03. 2010 | 10:15

slavwin napsal(a):

Euroasiati neměli strach o socialismus, ale o sebe. Věděli, že je to něco jiného než oni. Gorbačov že zřejmě dospěl k správnému názoru, že udržovat v područí země s jinou mentalitou je pro ně zátěží, kterou nemohou unést.
08. 03. 2010 | 10:21

ld napsal(a):

slavwin-

kdoví, kam by to vedlo, nepřijet Rusák na tancích. Že bychom na tom byli ekonomicky podobně jako Čína? To srovnání se nabízí. Na každý pád by nyní se potácející EU byla ochuzena o Entropu...
08. 03. 2010 | 10:46

MOR napsal(a):

Jen připomínám, za svými voliči v Moskvě stál důsledně pouze jeden čelný politik - František Kriegel, který odmítl podepsat Moskevské protokoly. Jako poslanec rovněž hlasoval proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk v ČSSR.
Ale to je jen výjimka potvrzující pravidlo.
08. 03. 2010 | 10:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

MOR

Bylo jich víc. Těch hlasujících poslanců.
I ženy mezi nimi byly.

Ne všichni měli to "štěstí", že je odvezli do Moskvy a byli tak vidět.
/Mimochodem - nebyla mezi nimi ani jedna žena. Signifikantní. I pro dnešek. S tou naší otcovskou spravedlností/

Ale to je jedno.

Jaké v tom hledat poučení pro dnešek, thats the question. Kdo nám zcizuje demokracii dnes a co s tím uděláme.

Každá rada drahá.

Mějte se.
08. 03. 2010 | 11:04

Taoiseach napsal(a):

Jiří Suk

"dělení vůdčích komunistů na progresivisty a konzervativce v této chvíli rozhodně neplatilo. Všichni byli konzervativci."
S tím právě nesouhlasím. Jednak se střídaly osobnosti ve vedení, jednak se jejich představy "kam až se to má nechat dojí" vzájemně lišily a jednak se u každého i tyto představy časem posouvaly. To by nepochybně pokračovalo dál nebýt zásahu armád. Ideál severského sociálního státu byl přítomný.
08. 03. 2010 | 11:20

Bara napsal(a):

Hospodářské výsledky, chování vlády, parlamentu a senátu a životní úroveň lidí v ČR mě jen utvrzuje v tom, že demokracie taky jaksi není to pravé. Podle mě by spousta lidí vůbec neměla mít volební právo. Protože si ho nejen nezaslouží, ale ani ho nechce - k volbám nechodí.
08. 03. 2010 | 11:20

MOR napsal(a):

Soudruzky a soudruzi poslanci, projevy jsou vycerpany. Podle jednaciho radu dam hlasovat o navrhu zpravodaje, aby Narodni shromazdeni, respektujic nezbytnost vznikle situace, podle cl. 42 ustavy Ceskoslovenske socialisticke republiky vyslovilo souhlas se smlouvou mezi vladou Ceskoslovenske socialisticke republiky a vladou Svazu sovetskych socialistickych republik o podminkach docasneho pobytu sovetskych vojsk na uzemi Ceskoslovenske socialisticke republiky.
Text schvalovaciho usneseni vam byl predlozen. Mate jej v rukou a prosim scitatele, aby se ujali sve funkce.

Poučení - No přeci, že bolševikům se nedá věřit. :) :) :)

Dam hlasovat. Kdo souhlasi s predlozenym navrhem, necht zvedne ruku. (Deje se.)
Dekuji. Kdo je proti, necht zvedne ruku. (4 hlasy.)
Konstatuji, ze ctyri hlasy jsou proti.
Ptam se, kdo se zdrzel hlasovani, aby zvedl ruku? (10 hlasu se zdrzelo hlasovani.)
Z pritomnych 242 poslancu hlasovali 4 proti, 10 se zdrzelo hlasovani. Konstatuji, ze Narodni shromazdeni vyslovilo souhlas se smlouvou mezi vladou Ceskoslovenske socialisticke republiky a vladou Svazu sovetskych socialistickych republik o podminkach docasneho pobytu sovetskych vojsk na uzemi Ceskoslovenske socialisticke republiky.
08. 03. 2010 | 11:22

MOR napsal(a):

Pardon

Můj text má výt takto:
Soudruzky a soudruzi poslanci, projevy jsou vycerpany. Podle jednaciho radu dam hlasovat o navrhu zpravodaje, aby Narodni shromazdeni, respektujic nezbytnost vznikle situace, podle cl. 42 ustavy Ceskoslovenske socialisticke republiky vyslovilo souhlas se smlouvou mezi vladou Ceskoslovenske socialisticke republiky a vladou Svazu sovetskych socialistickych republik o podminkach docasneho pobytu sovetskych vojsk na uzemi Ceskoslovenske socialisticke republiky.
Text schvalovaciho usneseni vam byl predlozen. Mate jej v rukou a prosim scitatele, aby se ujali sve funkce.
Dam hlasovat. Kdo souhlasi s predlozenym navrhem, necht zvedne ruku. (Deje se.)
Dekuji. Kdo je proti, necht zvedne ruku. (4 hlasy.)
Konstatuji, ze ctyri hlasy jsou proti.
Ptam se, kdo se zdrzel hlasovani, aby zvedl ruku? (10 hlasu se zdrzelo hlasovani.)
Z pritomnych 242 poslancu hlasovali 4 proti, 10 se zdrzelo hlasovani. Konstatuji, ze Narodni shromazdeni vyslovilo souhlas se smlouvou mezi vladou Ceskoslovenske socialisticke republiky a vladou Svazu sovetskych socialistickych republik o podminkach docasneho pobytu sovetskych vojsk na uzemi Ceskoslovenske socialisticke republiky.

A poučení - No přeci, že bolševikům se nedá věřit. :) :) :)
08. 03. 2010 | 11:23

Mojmír napsal(a):

"Pražské jaro" byla teoretická šance na unikátní "3." cestu k demokracii tzv. západního typu ... prakticky ale byla odsouzena k zániku hned v zárodku. Dubček byl jen slovenský nacionalista a když mu ruply nervy a odvážil se vyjet na Novotnéno, všichni si začali myslet, že může být vůdcem nějakého obrodného procesu.
Opravdový socializmus nebo opravdový kapitalismus - to všechno jsou žvásty, vždy jede jen o moc a boj o její získání je maskován nějakými ideály, na které slyší masy :-(
08. 03. 2010 | 11:32

Pamětník těch horších časů napsal(a):

To "Pražské jaro" jsem si dost prožíval a za jeho největší klad, samozřejmě do 21. srpna, jsem považoval všeobecnou snahu o pluralitu podporovanou uplatňováním tajné volby na všech úrovních. To by samozřejmě vedlo postupně ke svobodě a tedy i neodvratnému navrácení demokracie na jejíž pravý slova smysl tehdy lidé ještě nezapomněli.
08. 03. 2010 | 11:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

MOR

Božena Fuková odolala velkému tlaku a odmítla spolu s dalšími třemi pro dohodu hlasovat. Musela odejít z Institutu, který se podílel na realizaci Šikových ekonomických reforem a pak jí byl odebrán i poslanecký mandát.

"Jsem ráda, že slovenský prezident pan Gašparovič mě před dvěma lety vyznamenal vysokým státním vyznamenáním za přínos k humanitě v roce 1968, protože se k tomu staví jako ke snaze o záchranu obyvatelstva. Zatímco v Praze nikdo nenašel způsob, jak se vrátit k nám čtyřem. A když to někdo udělal, tak například historik Pernes napsal o doktorce Sekaninové, komunistce s entuziasmem v srdci, a zařadil ji vedle Kabrhelové. To mě bolelo víc, než když se na nás zapomene a nikdo si na nás nevzpomene."

Fakt jsem si myslel, že jich bylo víc. Omlouvám se.
08. 03. 2010 | 11:36

Patrik Eichler napsal(a):

Debata o "Českém údělu" podrobila zkoušce tezi, že ve sporu Kundery (pražké jaro bylo nevídaným a produktivním politickým počinem) a Havla (bylo to bláznovství a cílem měl být návrat k západnímu typu demokracie) měl pravdu Milan Kundera. Ta teze více-méně prošla, a umožňuje tak propojit pražské jaro s listopadem 1989 (počínaje Manifestem Hnutí za občanskou svobodu a konče volbami v roce 1992). Nešlo o obhajobu toho, abychom dnes implementovali Akční program KSČ, ale o vyjasnění si toho, že i AP je součástí nějaké myšlenkové tradice, na jejímž druhém konci je Manifest HOS anebo program OF z konce devětaosmdesátého a že tato tradice je produktivní.
Že to byla (je) teze sdílená i veřejností ("lidem") a že je přinejmenším z pohledu dějin politického myšlení chyba vykládat roky 68 i 89 jen na dění v "centru", ukazuje brilantně James Krapfl v Revolúcii s ľudskou tvárou (Bratislava 2009). Ostatně dokladuje i způsob, kterým tehdy "lid" o svou moc přišel, když byl sveden od diskuse o politickém uspořádání státu / politickém systému (socialismu) k národní debatě česko-slovenské.
Takže dnes máme Šabatu, Kriegla (Literu...) a máme i "nežižekovskou" levici, která má pražské jaro jako živou inspiraci.
08. 03. 2010 | 11:38

neakademik napsal(a):

Kdyby tu valku tenkrat byvali vyhrali nacisti, nejmenovalo by se to v roce 68 socialismus s lidskou tvari, ale NACISMUS S LIDSKOU TVARI. To by byl asi tak ten hlavni rozdil.
08. 03. 2010 | 12:27

Student napsal(a):

Viděl jsem mraky dokumentů o 68mým, podle mně teď 20 let po listopadovém převratu je čas si položit otázku : v čem sou dnešní politici lepší/horší než dubček ?
08. 03. 2010 | 12:44

Akademik napsal(a):

Re neakademik: Vám se asi líbí dnešní kapitalismus s nelidskou tváří vyžadující hroší kůži a prasečí žaludek aby člověk ztrávil vše od agresivity žáků ve školách po tunelování a mafiány a vymahače mlátící lidi, o lhářích nemluvě v politice a bordel všude kolem že ?
08. 03. 2010 | 12:47

muromec napsal(a):

Když jsem začal blog číst, čekal jsem pravicový výsměch který rok 68 zavrhne pod černou zem, byl jsem příjemně překvapen. Hezký blog, civilně a smířlivě napsaný, se snahou o pochopení.
Pokud jde o urážlivá vyjádření diskutujících na adresu A. Dubčeka, ty která už jsem tady četl, i ty která ještě jenom celkem jistě přijdou: Poslužte si, dámy a pánové, milí Češi. Kopněte si do něj. Pro nás Slováky platí k Dubčekovi veršík z pohádkového filmu: "Inu náš je, my ho máme rádi!"
08. 03. 2010 | 12:50

JC napsal(a):

Pražské jaro určitě pamětníkům připadalo jako závan čerstvého vzduchu v zatuchlé Novotného "kukani".
Otázkou zůstává, kam až by "Dubčekova perestrojka" hodlala zajít nebýt existence CCCP. Jo téměř všichni měli najednou rádi komunisty, ale jak dlouho by jim to vydrželo.
Pokud si vzpomínám tak o nějakém demokratickém soutěžení politických stran se nikterak neuvažovalo, spíše o takové měkčí formě vlády jedné strany na věky věků.
Cenzura byla sice zrušena, ale nebylo dost času na to, aby si lidé začali klást otázky, kdo ze zůčastněných se podílel na sviňstvech v 50-tých letech.
08. 03. 2010 | 13:43

neon napsal(a):

To autor: Už je čas hodnotit rok 1989, myslím, že je to téma pro intelektály na sto let dopředum můžet krákat o skvělých výsledcích polistopadové "revoluce" u nás, jak se máme všichni dobře, jak jsme podělali na co jsme šáhli, jak se zločin stal prosperujícím odvětvím našeho hospodářství, jak se z našich žen a dcer staly kurvy, z děcek agersivní spratci, z hlupáků skvělí poslanci a odboráří, jaký jsme skvělý zadek evropy, každý si s nama vytře nebo si do něj kopne, prostě jak je to tady super, !!!!!
08. 03. 2010 | 13:54

Taoiseach napsal(a):

Jiří Suk

Děláte úplně stejnou chybu jako neomarxistická levice, na kterou poukazujete. Snažíte se oživovat tehdejší spory a nahlížet je dnešní optikou. Tzv. třetí cesta se po srpnové intervenci pro nás uzavřela a znovu se otevřít nemůže. Protože situace se zásadně změnila.

K liberální demokracii té doby alternativa nepochybně existovala a především Evropa se hlavně během 80. let dost přiblížila k tomu, k čemu směřoval onen "pohyb zdola", o kterém mluvíte. Pokud by měl podle Václava Havla smysl jen návrat k tehdejší liberální demokracii, musela by být už tehdy dokonalá a nemohla by se měnit.

Přestože dnešní "globální kapitalismus" sebou nese velmi závažné problémy, na které tu někteří poukazují, situace alespoň v Evropě je výrazně lepší, než byla na konci 60. let. Tedy až na to, že tehdy jsme byli mladší - :) .
08. 03. 2010 | 14:17

Tomas B. napsal(a):

Jako člověk který se v roce 1968 narodil vnímám tu dobu především jako trauma generace mých rodičů. Sen o svobodě se rozplynul díky příchodu agresora a tím, paradoxně, zakonzervoval v paměti to pozitivní vzedmutí občasné společnosti a občanské statečnosti... Společnost po roce 1968 si nemusela poradit se svobodou. Svoboda nebyla. Nemusely být řešeny základní otázky transformace totalitního a centrálně řízeného státu v stát demokratický a decentralizovaný. Nebylo potřeba řešit odstátnění (privatizaci), náhrady škod (restituce), rehabilitace nespravedlivě odsouzených ani trestání viníků zla 50tých let. Toho všeho byla společnost ušetřena, protože jí nebyl takový vývoj umožněn. A odpovědní byli Rusáci - cizí moc.

Demokracie v roce 68 neprošla zkouškou všednodennosti. Proto se z dnešního pohledu některým (dnes již důchodcům) jeví ta krátká doba v šedesátých letech jako ideál společenského uspořádání. Je to jako okouzlení mladých manželů, kteří byli proti své vůli krátce po svatbě rozvedeni. Vzpomínají v důchodu na společnou lásku - ne na hádky či nevěry, které jim nebylo umožněno prožít.

V jedné diskusi napsal jeden čtenář, že v 60tých letech "byla naše země kulturní velmocí", zatímco současnost označil za "Biafru ducha". Říkám si jen - snad mne Bůh ušetří a ponechá mi ve stáří duševní sílu, abych nebyl věčně nakvašenej dědek, kterej proklíná všechno kolem. Abych nebyl velebitel minulosti která nebyla.
08. 03. 2010 | 14:17

JC napsal(a):

neon,
Jen jestli jste si ten kapitalismus nelakoval příliž na růžovo, podle lesklých obálek katalogů Quelle a nablýskaných "Měďourů" západních turistů.
Znal jsem také jednoho, to bylo samá nášivka USA, zrcadlový brejle, basebolová čepice a když měl zaplatit za byt tržní cenu, spadla mu brada a že " takto si ten kapitalismus nepředstavoval"
Myslím, že ze všech našich žen a dcer nejsou kurvy a ze všech dětí nevychovaní spratci./alespoň v rodině jsem nic takového nezaznamenal/.
Rok 1989 znamenal mimo jiné to, že už se nemáme na koho vymlouvat.
Už neplatí já bych vám ukázal nebýt Brežněva a komunistů.
Takže jděte a něco ukažte.
08. 03. 2010 | 14:18

Taoiseach napsal(a):

JC

Už jsme to tu rozebírali. Ten pohyb zdola byl výrazný a bez vojenské intervence by zastavit nešel. A komunisti nebyli vůbec tak jednotní, jak tu sugeruje autor.
08. 03. 2010 | 14:21

Taoiseach napsal(a):

JC

PS: Ta poznámka se samozřejmě vztahuje k Vašemu předposlednímu komentáři.
08. 03. 2010 | 14:25

JC napsal(a):

Taoiseach,
Rozumím, vidím to podobně.
08. 03. 2010 | 14:30

Stařeček napsal(a):

rok 68 byla velká příležitost, kterou jsme promarnily. Ale jak by to bylo dál nikdo neví. S Dubčekem jsme všichni jásali. Pohledem dneších zkušeností musím bohužel konstatovat, že Dubček neměl sil ukočírovat jak starou stranu, tak nastupující a tvrdě se deroucí dopředu náznaky neofašizmu a tvrdého návratu sudeťáků. Stačí si přečíst postupný vývoj v novinách. Staří komunisti měli strach z obdoby maďarské revoluce, kdy se věšelo na městská osvětlení a dnes jedni říkají, že věšeli komunisti, druzí, že reakce. Proto mnozí volali po ochraně z tzv. spřátelených zemí. Jenom se podívejte, které ty spřátelené země k nám nepřijely. Mám dojem, že samozřejmě ne Jugoslávie a pak Rumunsko. Už si vše také nepamatuji. Určitým způsobem jsme si obsazení a pobyt dle mého názoru zapříčinily sami. Snad to chtělo trochu rozumnější způsob. Možná podobný španělskému. To je ale samozřejmě jenom můj naivní názor. Ostatně my jsme si promarnily i ten rok 89.
08. 03. 2010 | 14:36

xyz napsal(a):

"Svoboda (nerovnost) a socialismus (rovnost) – pokud je chápeme v konkrétních státních a společenských souřadnicích a nikoli jako pojmy ideologie a propagandy – jsou věci protikladné, nikoli komplementární."

Uvedená věta je famózním shrnutím všech polistopadových předsudků a myšlenkových klišé, co se jich jen v českém mediálním i veřejném prostoru najde. Aby měla skutečně výpovědní hodnotu, muselo by se slovo "svoboda" nahradit slovem "svévole". Lidé si je poslední dobou nějak často pletou.

Nelze zaměňovat domnělé ekonomické potřeby jistých jedinců s plnou šíří významu pojmu svoboda. Skutečnou svobodu je možné realizovat jen při zachování rovnosti. Chimérou tak zůstává leda ona představa, že svobodu lze realizovat mezi nerovnými.
08. 03. 2010 | 14:44

student napsal(a):

Tomas B.
Už jsem četl hodně názorů proti zastáncům hnutí před srpnem 68. Ale teď poprvé vidím dobře napsané argumenty.
08. 03. 2010 | 14:44

JC napsal(a):

student,
Jo na to, že to nezažil to napsal TomasB dobře.
08. 03. 2010 | 14:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tomas B
Jo, ale za pokus to stálo. Furt jenom kecat a nadávat je totiž frustrujícií.

Mějte se.
08. 03. 2010 | 14:58

Míval napsal(a):

Neakademik: Kdyby válku vyhráli nacisté, tak jste o lidské tváři čehokoliv diskutoval někde v zemljance na Sibiři. A to v tom lepším případě.

Autor: V jedné věci s Vámi nesouhlasím. A to, že v případě volného průběhu událostí, tedy bez sovětsých tanků, by následná společenská diskuse proběhla stejně jako v letech 90-92.
V roce 68 většina společnosti věřila v socialismus. To slovo splývalo s představou nového spravedlivého uspořádání společnosti. Takže onen nepochybný budoucí rozpad společenských struktur by nejspíš byl mnohem pomalejší, což by nebylo na škodu věci. A snad to mohlo dopadnout, jak píše Slavwin ve svém prvním příspěvku.
Na začátku 90.let už socialismu věřila jen nepodstatná část společnosti. Proto vlastně nějaká diskuse ani nebyla a velmi snadno došlo k onomu klausovskému experimentu, z něhož většina vyšla svobodná, leč oškubaná jak kuřata na jatkách před uzavřením do pytlíku. (Mluvím o oněch stamiliardách státního majetku, zdánlivě nikomu nepatřícího.)
08. 03. 2010 | 15:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Je to pořád dokola.
Motáme se díky Vám pane Suku a všem vám podobným - v kruhu, ze kterého nelze odejít.

Píšete o touze lidí žít v socialismu.Píšete o velkém člověkovi J.J.Rousseauovi a jeho díle jako o východisku z nouze.
Píšete o debatách filosofů a myslitelů současna.Píšete o komunistech reformátorech a také jedním slovem o formující se neomarxistické levici.

Ukazujete názorně , kde (podle vás) se stala chyba v r.1968?!

Všimněte si,že jedinou odezvou na Váš blog bude zase (jako vždy)konfrontace zastánců Pražského Jara a ostatních,kteří nemohou bolševika ani cítit,natož se patlat v jím vyvolaných skandálech a válkách.

To jste jako chtěl?
Toto byl Váš záměr?

Třetí cesta!
NENÍ.NEEXISTUJE!

Je pouze jediná možnost, jak se vrátit k entusiasmu občanství,etice,moralitám.......

Neustále dávat důraz na respektování zákonnosti,precizně formulovat priority společnosti(každé),každý exces proti právu tvdě postihovat ,tak aby nastalo povědomí nutnosti dodržovat společenské normy padni komu padni.
Zákony,které z různých důvodů nejsou adekvátní požadavkům lidí, ani základním normám všeobecného práva rychle opravit.Bez ohledu na svoji "etablovanou moc".

A bez ohledu na touhy národa,nebo nějakých rádobybuditelů.

A buďto se etablovaná moc probere a začne akceptovat Právo a Spravedlnost jako součást výkonu moci a života společnosti, nebo se vrátíme zpátky k opicím.

Vše je v rozežranosti,zpovykanosti,v pocitu beztrestnosti politických garnitur napříč světadíly.
Naši komunističtí pohrobci to mají jen poněkud snadnější,neboť už dávno neplatí starobylá zvyková práva a obecné právní normy byly zdemolovány bolševickou jurisdikcí.

Pokračováním právního nihilismu prostřednictvím Kontinuity je pouhým pokusem oněch neomarxistů,zamezit nastolení právních pořádků běžných v ostatním světě(přijímám výhrady),a pokusem o další utopistický blábol o Třetí cestě do Země zaslíbené ,kde budou zase vládnout bolševické svině(nebo cokoliv jiného,.......

...a ZÁKONY budou zase k hovnu.,nebo jen pro někoho.

Ivan.
08. 03. 2010 | 15:18

Vico napsal(a):

Kdo ví, jaký by byl vývoj v roce 1968, kdyby nepřijeli Rusové.

Představu o jakési třetí cestě nesdílela jen skupinka kavárenských intelektuálů, ale poměrně velká část populace. Atmosféru tu neobyčejně zdařile popsal TomasB.

"Socialismus s lidskou tváří" nebyla floskule, kterou vymysleli nějací aparátčíci. Lidé, možná iluzorně, věřili, že jsme se stali laboratoří ve které se rodí nějaký nový společenský systém, který si ze socialismu a kapitalismu vezme tu lepší část.

Zůstanu ještě u příměrů TomaseB. Bylo to hromadné pobláznění hormonů, po kterém by možná přišla pěkná kocovina. Rusové však přišli zrovna v "nejlepším".

Kdo umře mladý, umře krásný. Jaro 68 zůstane pro pamětníky navždy krásné.

Někdy po r. 89 jsem viděl v novinách zdařilý kreslený vtip. U dveří stojí ztrhaná nahá padesátnice s povislými prsy. Chlap po zazvonění otevře dveře a na ženštinu nechápavě civí. Ta mu říká:

Já jsem ten tvůj sen z šedesátého osmého..
08. 03. 2010 | 15:19

Pamětník těch horších časů napsal(a):

K pochybnostem jak by se to u nás vyvíjelo kdyby nedošlo 21. srpna k agresi si dovoluji podotknout, jak jsem již výše napsal, že by vzhledem k pluralisaci která byla postupně uplatňována, by se "socialismus s lidskou tváří" postupně přeměnil na klasickou demokracii. Ovšem ne ve formě k jaké jsme dospěli nyní, tedy že jí mnozí chápou jako výlučně svojí svobodu, ale daleko bližší té demokracii západní. Proč? Protože tehdy bylo ještě dost lidí, kteří si pamatovali co je to skutečná předválečná demokracie, a zejména lidí kteří věděli že se musí především pracovat, podnikat v pravém smyslu těch slov, tak jak to bylo ještě před rokem 1948.
08. 03. 2010 | 15:19

Josef K. napsal(a):

Nelze než soulasit s výše uvedenými postřehy, že případný vývoj Pražského jara do "všedodennosti" by jistě neproběhl obdobně jako léta 89 -90. Ta lehkost úsudku autora zaráží. Předně koncem čedesátých let zde byly poměrně silné a pluralitní intelektuální elity, vycházející ze západní kutlury, dále zu byly generace, které vyrůstaly na normách RU a 1. republiky, byla tu víra a nehledě na vše zkušenost. Celkové klima nelze vůbec srovnávat normalizačním Českolovenskem, ve které se k moci dostaly kriminální a kriminalizované vrstvy a ti, kdo představovali ještě na samém počátku let sedmdesátých šedý průměr až podprůměr. Je zde samořejmě mnoho neznámých, historie nezná kdyby. Patrně nejpravděpodobnější byla jakási jugoslávská cesta, alespoň v letech sedmdesátých. Normalizace byl odraz stavu sovětské společnosti s naprostou degenerací, posílenou cenami na suroviny, ze kterých SSSR žilo, spíše ze kterých žily brežněvovské elity (+ zlato, diamanty atp.). Blog autora je ovšem typický současný amaterismus, zjevně dorbý statistik, nedobrý historik, té době zjevně nerozumí.
08. 03. 2010 | 15:32

overal napsal(a):

Pane Suku podlehl jste pouze propagandě! Vývoj, probíhající u nás v roce 68 děsil stejně komunisty i kapitalisty, protože bral ideologické trumfy oběma stranám!! Vznikal režim blízký potřebám naprosté většiny lidí jako socialismus, na rozdíl od socialismu nezraňující ovšem jejich city. Rodila se u nás naděje celého lidstava na skutečně spravedlivý a přesto svobodný společenský řád. Mohu Vás ovšem ubezpečit že celý kapitalistycký svět se třásl strachy, jestli moskevský socialismus proti tomu vývoji v čas nezakročí, byl to ochoten udělat sám! To naprosto potvrzuje nulová reakce rádobi svobodného západu na potlačemí lidských práv u nás. Pro západ to bylo pouze obrovské oddechnutí, nad koncem režimu, který je skutečně ohrožoval možnou zvolitelností v demokratických volbách kdekoliv na západě!!
08. 03. 2010 | 15:38

Kolbaba napsal(a):

Jo, vážení a milí, bylo to tenkrát krásnejch 7 a 1/2 měsíce.

Kdyby na nás tenkrát rusáci nevlítli, skončili bychom v nejlepším případě jako Maďaři, v horším případě by sem rusáci stejně vlítli, protože by se bolševici začali rvát mezi sebou.

Ale říkejte si, co kdo chcete, dneska je líp, mnohem líp.

Ale jak se zdá, řadě lidí se to zajídá a snaží se, aby bylo znovu jak za Husáka. A ta "Biafra ducha", ta se týkala Husákova režimu, srovnává-li někdo dnešek s Husákovou dobou, je vůl jak anděl nebo někdo z našich uměleckých kruhů (což se nevylučuje), který dokáže "tvořit" jen proti něčemu nebo někomu a když "TO" zmizí nebo není, musí si nějakého nepřítele vytvořit.
08. 03. 2010 | 15:50

neon napsal(a):

To Overal: S tímto závěrem souhlasím, nejsem zastánce stalinské ani soudobé tzv. demokratické linie, jsou obě špané a vyprázněné. Vidíme každý den, prázdnotu cílů tohoto státu, jediným kritériem hodnocení se staly peníze a je jedno jakým způsobem je vyděláte. Tato morálka je devastující a následky ponese náš národ ještě hodně dlouho. Vymlouvat sev dnešní době jen na "zločinné komunisty" je sice módní ale hloupé. Zločinci jsou dneska určitě někde jinde a mnozí z nás se jim klaní a lezou před nimi na kolenách. Taková je skutečnost.
08. 03. 2010 | 15:51

JC napsal(a):

overal,
Proboha jen ne mesiášský komplex, že Čechoslováci byli nadějí celého lidstva.
Těm z "nejvyšších pater" na obou stranách velice pravděpodobně status quo vyhovoval a USA daly Rusovi zelenou, ale Evropa a zejména Francie měly v 1968 svých problémů dost na to aby se pouštěla do nějakých dobrodružství.
08. 03. 2010 | 15:52

Monika napsal(a):

V komentářích vesměs ILUZE, nic jiného. - Pokud jde o první republiku, prof. Václav Černý (na rozdíl od komentátorů, první republiku) prožil a toto o ní řekl:

"Náš politický život probíhal demokraticky, ale forma naší parlamentní demokracie nebyla vysoké úrovně. Strany u vládní moci (koaliční) byly hrabivé už pro dočasnost moci, snažily se urvat buď pro sebe, buď pro čelné, ale i nečelné členy hmotné výhody pravidelně z prostředků, jež na obecný hmotný prospěch věnoval stát. Některé strany hltavostí přímo slynuly ... Průměrný český demokratický politik-poslanec, stranický činitel - nevynikal rozhledem ani vzděláním, ani společenskou formou, ani výší cílů, byl to typický ,malý český člověk', kariérista většího nebo menšího rozměru, nanejvýš pilný tahoun.“

Že se u nás v 68 rodila "naděje celého lidstva" (sic!), je další iluze, navíc doslova řinčící hloupostí. K tomuto mesiášskému klamu by se neměl vyjadřovat historik, ale psychiatr.
08. 03. 2010 | 16:10

neon napsal(a):

TO JC: Správný postřeh, Západ měl problémy, ale ne jen hospodářské, ale především sociální. Mladí té doby bojovali za lepší svět bez vykořisťování, bez válek a atomových zbraní, levicovost tohoto hnutí byla tak silná, že západní vlády musely reformovat celý sociálnní systém, který se dnes i u nás pomalinku likviduje a hroutí. Protože sociální systém je jen pro socky, které nechtějí pracovat !!!!§ :-)))
08. 03. 2010 | 16:14

Taoiseach napsal(a):

Myslím, že se Tomas B. v jedné věci mýlí. Traumatem naší generace nebyl samotný rok '68, tedy srpnová intervence. Skutečným traumatem bylo těch nekonečných 21 let po tom. A to ne proto, že by vývoj stál, leč proto, že jsme šli dozadu: hospodářsky trochu, pokud jde o svobody, silně, a pokud jde o morálku (míněno "bojovou" morálku), šíleně. Ještěže zůstaly nějaké ty vtipy.

Tomas B. si to dost dobře nemůže pamatovat, ale spousta dobrých lidí za tu dobu umřela, spousta odešla co ciziny, předbolševické doby se staly vzdáleným mýtem, který už si pomalu nikdo nepamatoval, a čistky byly tak důkladné, že likvidovaly cokoli, co zavánělo jakoukoli myšlenkou. Proto ostatně režim u nás padnul až po Východním Německu, proto OF nemělo žádný program (čehož Klaus potom využil atd., jak už to známe).

Kulturně byla samozřejmě 60. léta nesrovnatelně lepší než konec 70. a začátek 80. Ta už podruhé přetržená kontinuita se logicky musela projevit i po převratu.

V roce '68 jsme prohrát museli, protože jako příklad pro ostatní sovětské satelity jsme byli moc nebezpeční. Ale to neznamená, že všechno snažení byla jenom iluze.
08. 03. 2010 | 16:15

neon napsal(a):

Ti Monika: To, že se u nás v 68 rodila "naděje celého lidstva" (sic!), je další iluze, navíc doslova řinčící hloupostí. K tomuto mesiášskému klamu by se neměl vyjadřovat historik, ale psychiatr - tvrdíte jistě jen proto, že to něco nového se zrodilo za socialismu a ne v dnešní tzv. demoracii. Proto je to dobré jen pro psychiatra? Přeji Vám, aby jste toho psychiatra v tomto režimu nepotřebovala sama :-))) Není všem dnům konec ani pro Vás!
08. 03. 2010 | 16:19

Monika napsal(a):

To neon

Ale jistěže se u nás za socialismu zrodilo "něco nového". A nebyla to jen jedna novinka, ale hned celá série: např. uranové pracovní tábory, vydání Jiráskových spisů uvedených citáty Klementa Gottwalda a Zdeňka Nejedlého, justiční vraždy, takzvaná měnová reforma, poprava dr. Milady Horákové… atd.

K tomu poslednímu: kat Milady Horákové, později vedoucí pohřební služby v Ústí nad Labem: "Von to jako nechtěl nikdo udělat, že je to jako žencká. Ale za 60 000? Za ty prachy se to udělat dá…"

Těch nových věcí, co přinesl takzvaný socialismus, bylo opravdu až až, řekla bych.
08. 03. 2010 | 16:40

neon napsal(a):

To Monika: Ty si děláš snad srandu, to ti mám vyjmenovávat všechny zločiny za posledních 20 let???? :-)) Myslím, že jsi jen zpracovaná dnešní propagandou a nemám možnost porovnávat. Souhlasím s tebou, že počátky 50tých let byly dost tvrdé, hlavně pro ty, co se něchtěli podřídit, ale copak je to dnes jiné, copak i dnes se nedějí podobné hrůzy, akorát se o nic nepíše! Cenzůra je stejná jako v minulým režimu, to že si dnes píšeme je jen argumetn svobody slova, věř, že i dnes je vše zaznamenáváno a vyhodnocováno, aby nebyla ohražena "demokraci", vláda menšiny nad většino :-)))
08. 03. 2010 | 16:54

1888 napsal(a):

Revolucni proces v roku 68 se od 89 mimo jine lisil v tom, ze 68 byl prerusen v romanticke fazi. Nedoslo tedy k "vnitrni posteuforicke, neromanticke fazi. V r.68 jsem mluvil s francozskymi studentkami, ktere prozivaly take svuj r.68. Byly tady z toho unesene a nektere z nich si myslim nevidely na spicku nosu. S jednou kraskou, dobre opecovavanou z bohate, velmi vzdelane rodiny to nebylo k vydrzeni. Je zajimave, ze divky z beznych rodin spis leccos chapaly. Pak mne nekdo poucil, ze cast vzdelancu ve Francii zije ve svem snovem svete, ze ktereho davaji zbytku sveta hrabeci rady.
08. 03. 2010 | 16:55

Bouk napsal(a):

Není !
08. 03. 2010 | 16:59

1888 napsal(a):

to neon Jako dobry pametnik samozrejme vim, ze je dnes vse daleko horsi. Startky, pivo, zdravotnictvi,socialni jistoty, vsude samy zlocinci atd. atd. Pozoruhodne na tom vsem je ovsem to, ze zivotni rizika lidi stale klesaji, nebot se dozivame stale vyssiho veku. Demografove to nazyvaji malym zazrakem.
08. 03. 2010 | 17:05

TenCoNezdedilPoPapinkoviJakoVyAniNekradl napsal(a):

"Ale říkejte si, co kdo chcete, dneska je líp, mnohem líp."

Jak komu : pokud pocházíte z generace, jejíž rodiče byli chudí, ale dostali byt od státu a vám nedal nikdo nikdy ani hypotéku a prostě 50 tisíc měsíčně ste nikdy nebrali, a nic ste nezdědili tak se vám rodiče jen smějí : jste tak neschopní, že si neumíte nakrást ? Nebo na to nemáte žaludek ?

Vysvětlete mi jak lze našetřit na byt aby ste o něj exekucí nepřišli a nestal se z vás otrok co chcípne v padesáti ?
Zatím každá odpověď kterou sem dosatl byla : já něco zdědil po rodičích a chytře sem to zainvestoval, to ty neumíš ?
Má odpověď : já nic nezdědil, jen problémy blbé výchovy. Úvěr mi nikdo nedal páč nebylo čím ručit.

Tak si prosím nechte ty blbý kecy o tom jak je demokracie a kapitalismus lepší než co tu bylo !
08. 03. 2010 | 17:07

Tester napsal(a):

Existuje jediny zpusob jak vyzkouset co by bylo po 68mým : zvolit KSČM.

Ale bohužel mám pro vás blbou zprávu, bavil sem se nedávno s pár lidma z fakt vysokých vrstev a Ti mají mediální prostředky takové, že vždy zblbnou lidi aby KSČM nevolili.
Říkali v podstatě, že kdyby bylo nejhůř, klidně prodají náš stát těsně předtím, prý ať to lidi radši nezkouší volit KSČM nad 20 procent, jinak že prý uvidí co je to moc v praxi.
08. 03. 2010 | 17:17

JC napsal(a):

TenCoNezdedilPoPapinkoviJakoVyAniNekradl,
A von za komunistů někdo dostal od státu byt ???.
Nemáte na mysli náhodou dekret na užívání bytu ?

Tak ten jsem nedostal ani po 20 letech.
08. 03. 2010 | 17:19

JC napsal(a):

Tester,
Měl jste se těch z "vysokých vrstev" zeptat, jak se takový stát prodává a jestli mají kupce.
To by mě fakt zajímalo.
08. 03. 2010 | 17:22

statistik napsal(a):

Re: JC
Kdo byl šikovný a neměl blbé rodiče přežil každý řád společenský. A ti žebráci co se přemnožili - jejich smůla ať si to hezky dětičky teď odpikají, že rodiče sedli Husákovi na lep.

Buďte v klidu, KSČM nikdy nedosáhne přes 18 procent, to je spočítaný. Stejně jako lze ovlivnit prodej určité kosmetiky, lze ovlivnit náladu lidí. Stačí kombinace biče a cukříku a ovečky se spolehlivě rozdělí do více proudů a nahází hlasy pidistranám.
08. 03. 2010 | 17:25

Tester napsal(a):

Re: JC
Těch způsobů je mraky, z některých by vám přecházel zrak. Jen lehce naznačím : některé ty způsoby se podobají těm jakým se dnes prodává vše státní a krajské a městské kolem nás. Víc fakt říct nemůžu, slíbil sem že to nebudu publikovat.
08. 03. 2010 | 17:28

Tomas B. napsal(a):

Jak píše velmi dobře Monika, žijeme pod vrstvami iluzí, z nichž ty o roce 68 patří mezi extra hloupé. Čím dál do historie, tím se svět zdá učesanější. První republika se optikou filmů s Hugo Haasem jeví jako svět spokojených, trochu popletených roztomilých lidiček, zatímco naše současnost se optikou zpráv televize Nova jeví jako sedmý kruh pekla.

Rok 68 - to je věčný příběh o tom, jaké by to bylo, kdyby... Jak říkal můj otec v roce 89 - tohle mělo přijít před dvaceti lety! A přesně o tom to je. Ukradená naděje, generace ohnutých... A pak přijde rok 89 a vy máte většinu produktivního života za sebou. Nějak jste se v tom systému zabydleli, etablovali, mnohdy jste leccos obětovali a najednou je všechno v čudu. Mladší chytnou vítr do plachet, ale vás už spíš zajímá, jak vysoký bude důchod. A to je ten zlom. Současnost vám najednou nemá co nabídnout. Tady někde je zdroj těch snů o spravedlivém "socialismu" který by býval byl, kdyby...

To co se stalo po roce 89 nemělo alternativu. Stalo se to tak, jak se to stát muselo a výsledkem je naše současnost - bez diskuse nejlepší stát, jaký jsme kdy měli. Žádná syntéza socialismu s lidskou tváří s kapitalismem nebyla možná - nebo jinak - to co máme je syntéza socialismu s lidskou tváří s kapitalismem :-) Neplánovaně, nechtěně, ale nezbytně...
08. 03. 2010 | 17:32

StaršíPaní napsal(a):

Prosímvás lidi, hlavně nevolte KSČM, vždyť přece nechce tu mít zase vězení za to že řeknete něco špatně na ulici a někdo vás uslyší. Nebo koncentrační tábory pro politické vězně. Socialismus byl neskutečně krutý ke slušným lidem. jistě i dnes se najde občas nějaký ten mafián co se dostane do ČSSD nebo do ODS, ale tyto strany jsou natolik demokratické, že si s tím určitě poradí. Vždyť kdo se snaží a pracuje má šanci na svůj "český sen", tak se snažte a hlavně nevolte komunisty. Oni jen čekají na to aby si zase uzurpovali veškerou moc a zabavili vám majetek.
08. 03. 2010 | 17:37

Mladík napsal(a):

Konečně někdo rozumný, díky babi za objektivní názor. Kdo nepracuje ať nejí a kdo je tak neschopný, že si neumí ani zařídit hypotéku ať tedy spí třeba pod mostem. Je jiná doba, zřejmě starší páni to tu vůbec nechápou. Naštěstí tito důchodci nemají větší vliv než těch 10 procent na preference KSČM :)
08. 03. 2010 | 17:40

AB napsal(a):

Já se neustále divím jak sou lidi naivní, si myslí, že někdo jako dubček či Havel a podobní pisálkové měli nějaký skutečný vliv na dění kolem sebe. Ten skutečný vliv se dělá lidma co mají kapitál i schopnosti. Ti si jen hlídají aby pisálkové psali ale neškodili. Jo lidé sou děsně hloupí , netuší že vůbec nezáleží na tom koho budou volit. Vše je vymyšleno tak, že můžou zvolit koho chtějí a oni stejně mají všude své lidi a skrze ně zatlačí na zbytek. Ale tohle běžný člověk nepochopí nikdy, si idealisticky myslí, že snad volbami ovlivňuje chod dějin či co. Sen hloupých o rovnosti bude vždy zábavný.
08. 03. 2010 | 17:48

Taoiseach napsal(a):

Tomas B.

"Jak říkal můj otec v roce 89 - tohle mělo přijít před dvaceti lety!"

A měl naprostou pravdu. Prostě na konci 60. let bylo Československo po všech stránkách mnohem méně rozvrácené než o dvacet let později. To znamená, že (hypotetická) startovací pozice tehdy byla mnohem lepší než v roce '90 (za dvacet let jsme mohli být na úrovni Rakouska nebo Finska).

Nerozumím tomu, proč tuhle jednoduchou pravdu tak zarputile odmítáte přijmout.

A mimochodem po roce '89 se toho stalo docela hodně a zdaleka ne všechno se "muselo stát tak, jak se to stalo". To je výmluva (v tomto případě i Vaše).
08. 03. 2010 | 17:50

Da.Rock napsal(a):

Proč by svoboda měla znamenat nerovnost?
08. 03. 2010 | 17:51

Taoiseach napsal(a):

StaršíPaní

"občas nějaký ten mafián co se dostane do ČSSD nebo do ODS, ale tyto strany jsou natolik demokratické, že si s tím určitě poradí."

Hlavně, že Vás neopouští smysl pro humor - :) .
08. 03. 2010 | 17:53

slavwin napsal(a):

Mě bylo tenkrát 23 nebral jsem to jako rehabilitaci socialismu ale jako návrat ke svobodě. Před očima jsem měl svoji sedřenou matku, která za necelý tisíc měsíčně deset hodin obsluhovala pak to všechno uklízela. Ještě předtím vstoupila do strany, abych já mohl studovat. Byl to pro mne návrat ke spravedlnosti jak píše p Hochman. Aby to co si člověk vydřel bylo jeho a získal spekulací at je posouzeno zákonem anebo soudem. Tu hospodu postavil děda povoláním kovář, zadluženou převedl na otce povoláním učitele, který dluh splácel do r. 53, v kdy byla znárodněna nevím, ale bylo to mnohem dříve než byla splacena. Dnes z toho mám ho.., bylo to zbouráno a neznárodněná část zaplaceno s velkou amortizací pro výstavbu rozšiřujícího se města.
08. 03. 2010 | 18:06

Al Jouda napsal(a):

Komunisté nebyli schopni vybudovat socializmus s lidskou tváří, toho jsou schopni jedině sociální demokraté. Nikoliv však ti dnešní, ti se budou muset ještě moc polepšit ! Naší cestou k sociálně spravedlivé demokratické společnosti je jedině vyřazení současných politických bafuňářů z ODS, ČSSD a TOP 09 ze hry pomocí nadcházejících parlamentních voleb. Sloganem těchto voleb by mělo být : Ani jeden hlas pro ODS,ČSSD a TOP 09 ! Volme nové politické strany s novými, neprofláknutými kandidáty!
08. 03. 2010 | 18:15

Jan Vaculík napsal(a):

Džony
To je typická estebácká dikce. Pracující, který si ani nestačil všimnout, že jeho fabrika mezitím přestala existovat.
08. 03. 2010 | 18:18

slavwin napsal(a):

Kdo pustil to svinstvo do politiky, Havel pravda/laska to jsou idealy zesmesnene, ale prece jen idealy. Klaus myslim ze tady logika neni v rozporu se skutecnosti.
08. 03. 2010 | 18:37

VážnýObčan napsal(a):

Re Jouda
"Volme nové politické strany s novými, neprofláknutými kandidáty!"

Toho Vašeho Cibulku třeba jo ?
08. 03. 2010 | 18:40

Josef K. napsal(a):

Rok 68 měl ještě něco zvlášního, a sice byl spojený s českým národním -ve smyslu občanském- uvědoměním. Poprvé v české historii dorostly generace, které vycházely z české kultury (multinacinální tradice), byly ochotné reálně uvažovat o české společnosti komplexně jako o společnosti teritoriální se všemi rozpory a zláštnostmi i vlivy (viz. Kundera, nejen ). Takže ono to bylo opravdu takové zvláštní spojení mezi minulostí a přítomností, časem a prostorem, které je jistě chrakateristické pro sebevědomé entity. Proto mluvíme o heroickém období české kultury, mladší ročníky prominou ale nerozumějí...stejně jako autor. Zde lze nalézt čím se liší generace těch let od nynějších. Tehdy byla vlastní kultura, stát, organizace společnosti posuzována v jakémi globálním měřítku, v měřítku jiných kultur a česká společnost pro to nalezla sílu (dospělým není jednoduché být v žádném věku). Společnost chtěla mít vizi a toužila po místě na slunci. To bylo, společně s tužbou po sociálních ideálech, ideálech inovace a pokorku v nejhlubším slova smyslu,srhující. I to individuální vnímání a posuzování. Těch pár volů, kteří zde v diskusi nerozlišují,"komunisti jsou krávy", se v jakékoliv diskusi najde hodně, jinak jsou to přesně ti "týpci" o kterém se opíral Husák a Brežněv.
08. 03. 2010 | 18:50

Logik napsal(a):

Já nevím jak si může někdo stěžovat na demnokracii současnou. Každý pracovitý člověk, který dokáže vydělat aspoň 10 tis. čistého, si může vzít kypotéku na cca 5tisíc na 20-30 let a byt 2+1 si krásně pořídí. Ale to znamená mít zodpovědnost a vědět co chcete. Za komoušů byste takové možnosti neměli. A o politiku se normální člověk zajímat nemusí, ono vždycky ta vládnoucí strana respektuje majetek většiny lidí. Takže třeba já volit nechodím (stejně je ten jeden hlas statisticky nevýznamný a nestojí za tu ztrátu času) a ten čas radši věnuju odpočinku s rodinou, navíc tím volím vítěze tedy stabilitu. A jak už tu bylo řečeno je jedno kdo vyhraje. Dělejte to lidi jako já a budete se mít taky dobře. Rozčilovat se politikou jen zkracuje život.
08. 03. 2010 | 18:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

Stejskal

Tak a máte tu nový fenomen. Islamského fundamentálního grafoteroristu.

Blog Šádí, násled. a kdoví kde ještě.
08. 03. 2010 | 18:52

máfa napsal(a):

Re Josef K.

Jo Pepo, já Ti to v šedesátým osmým říkal, za prodej cigaret rusům budu mít na dolárky, a ty za své ideály prd. A kdo je na tom teď líp co ? Tobě zbylo jen tu psát do internétu ...
08. 03. 2010 | 18:59

Leo K napsal(a):

Většina komentářů je odrazem skutečnosti v hodně pokřiveném zrcadle. Státostrana - tehdy KSČ - nebyla, s výjimkou článku 4 Ústavy, zas tak špatné řešení. Národní Fronta - ten šílený slepenec všech možných organizací, byl docela dobrým zárodkem občanské společnosti. Co na tom, že to byl výmysl komunistů? Ti potřebovali NF jako výraz vůle většiny a to se jim dařilo tím, že v čele každé z těch organizací (mimo povolené partaje - lidovců, socialistů - na tu čtvrtou si teď nevzpomenu), tak v čele každé organizace (zahrádkáři, včelaři, SČSP, ale také např. Spolek přátel USA!), stál komunista. To, že měl stranickou knížku ještě nic neříkalo o jeho charakteru. Byli mezi nimi lauzři, podrazáci i naprosté svině, ale také čestní lidé, kteří prostě idejím komunismu věřili. Když po zveřejnění 2000 slov (L.Vaculík) padla cenzura a začali se spontánně vést vyšetřování režimních zločinů, nikdo nedbal, že ten výkřik - 2000 slov- odsoudily všechny tehdejší modly - jak Dubček, tak Smrkovský a další. Přes oficiální stanovisko, že KSČ má všechno pevně v rukách, tak tomu nebylo a KSČ byla nucena připravovat tzv. Akční program, který zahrnoval redefinici strany v pluralitním prostředí, změnu stanov aj. s tím, že tyto potřeby není možno odkládat a budou se řešit na předpokládaném XIV. sjezdu. Lidé tady byli ochotni spolknout oficiální nesouhlas ÚVKSČ s myšlenkami jejichž zveřejnění započalo Vaculíkovým článkem (ale ještě před tím třeba na sjezdu umělců např. příspěvkem Miloše Kopeckého), protože to brali jako mimikry, kterým se bráníme sovětské hrozbě. KSČ měla vybudovaný rozsáhlý a dobře fungující aparát - což byl také jeden z pramenů myšlenky, že stačí vhodně vyměnit osoby na rozhodujících místech a vývoj se dá usměrnit žádoucím směrem. V té době se, ale téměř denně objevovalo varování, že musí současně docházet k změnám v ekonomice - směrem k Šikovu modelu - protože v té době si málokdo uměl představit, že můžeme stát zatížit takovým dluhem, jak to děláme dnes. Každopádně, ať se tady už dál nerozepisuji, měli jsme v rukách cenné trumfy. Jimi byla intelektuální elita, byť vychovaná v podmínkách minulého režimu, ale schopná se postavit světovým elitám - uvedu např. Karla Kosíka, Ottu Šika a další. Definitivně ten odkaz zahodil až Václav Klaus, který řekl: "Třetí cesta vede do třetího světa." a svým trváním na tzv. standardních nástrojích umožnil nejstrašlivější zlodějinu v dějinách našich zemí.
08. 03. 2010 | 19:09

Josef K. napsal(a):

Ti máfa: měl/-a jste to napsat v azbuce, pak by to bylo plně neorealistické až kellnerovské.
08. 03. 2010 | 19:11

Monika napsal(a):

Josef K.

"…ono to bylo opravdu takové zvláštní spojení mezi minulostí a přítomností, časem a prostorem, které je jistě chrakateristické pro sebevědomé entity. - Společnost chtěla mít vizi a toužila po místě na slunci." Atd.

Kolik jste toho dneska vypil, Josefe? Asi dost, co? Nevěřím totiž, že je možné, aby střízlivý člověk byl s to vyplodit tak úchvatný blábol. Zasmála jsem se. : ))))
08. 03. 2010 | 19:13

kozoroh napsal(a):

Monika má pravdu.

V 68. masa lidí věřila, že systém lze polidštit. Přitom informace o tom, jak se ten systém choval po 20 let už byly ! O tom už nevěděla jen ta postižená část národa. Věděli to všichni! Bylo mi 21 let , byl jsem na vojně, děda byl 9 let z kriminálu. Jeli jsme v červnu na cvičení na Libavou. Doslova nás odtud vyhnali Rusáci. Tehdy mi bylo jasné, že všechno je jen iluze. Ale spousta lidí ještě tančila na palubě Titaniku. Naivní představa, že z bývalých vrahů se stanou dobří ošetřovatelé byla zcela nepochopitelná. Pro mně ta doba měla jediné plus: Byl jsem mladý.
08. 03. 2010 | 19:24

Josef K. napsal(a):

To Monika. Nějak jsem nestačil vypít nic, ale dám si... Vám to tak nepřipadlo, že československá společnost prožívala pocity dospělosti, AT BYLY JAKKOLIV KLAMNÉ. Jinak je dobré vyvolat smích. To je dobrý pocit.
08. 03. 2010 | 19:40

kozoroh napsal(a):

LeoK.
Zase už relativizace - .."Státostrana - tehdy KSČ - nebyla, s výjimkou článku 4 Ústavy, zas tak špatné řešení"...-něco podbného je tu už na čtyřech blozích. A dále:.."To, že měl stranickou knížku ještě nic neříkalo o jeho charakteru"... Tak to už nestojí ani za komentář.
08. 03. 2010 | 19:47

Lila napsal(a):

Vico

Autorem sloganu "socialismus s lidskou tváří", byl prokazatelně Radovan Richta, který tato slova dal do úst Dubčekovi i do Akčního programu KSČ.

A víte, jak to bylo s Richtou po roce 1969?

Zdeněk Mlynář v knize Mráz přichází z Kremlu tvrdil, že Radovan Richta byl ukázkou úplné podlosti ze strachu.
"Zničil existenčně lidi, kteří mu po léta byli tak blízcí, že o něj pečovali jako o bratra v letech, kdy ležel vážně nemocen v tuberkulosním sanatoriu a neměl ani funkce, ani politický vliv a vypadal na umření."

Je i známá jedna příhoda z počátku 70. let.
"Richta jednou svezl neznámou dívku, stopařku, svým osobním autem. Když na silnici předjížděl nákladní auta se sovětskými vojáky, ta dívka na ně oknem plivla. Domnívala se, chudák, že ji veze nějaký normální český člověk. Richta předjel vojenské vozy, zastavil a dívku z vozu vyhodil na silnici. A věděl, že za chvíli ji dojedou vojáci, na které si dovolila plivnout..."
08. 03. 2010 | 20:16

Nedemokrad napsal(a):

Jsem rád, že někdo otevřel tento problém. Třetí cesta to má hodně složité, protože je 2x potlačovaná. A to jednak zleva, jak jsme to viděli v roce 1968, tak zprava, kde je prohlašována jako nesmysl. A jedinou historickou šanci dostala právě za Pražského jara. Dnes už asi nemá šanci, protože je hodně potlačena zprava, jakousi pseudodemokracii. Dnes jsme se dopracovali k jakémusi mafiánskému kapitalismu. A tak v Čechách tahle výjimečná možnost se již propásla. Ale tam, kde se to povede, bude se lidem žít dobře…u nás to nebude.
08. 03. 2010 | 20:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a vulgarismy obsahující text, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 03. 2010 | 20:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
"Pokud si vzpomínám tak o nějakém demokratickém soutěžení politických stran se nikterak neuvažovalo, spíše o takové měkčí formě vlády jedné strany na věky věků." Paměť už neslouží?
http://www.sds.cz/view.php?...
08. 03. 2010 | 20:27

Lila napsal(a):

kozoroh

Byli jsme mladí...

Přesně jsme věděli, co už nechceme, ale neměli jsme moc jasno v tom, co vlastně máme chtít.
08. 03. 2010 | 20:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pamětník těch horších časů:
»vzhledem k pluralisaci která byla postupně uplatňována, by se "socialismus s lidskou tváří" postupně přeměnil na klasickou demokracii.«
Přesně tak!
Ostatně o to ve skutečnosti šlo, což pochopil i Brežněv.
Jenom zamrzlí antikomunisté to nechtějí přiznat.
08. 03. 2010 | 20:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

overal:
Ihned po obsazení Československa USA si pospíšily s oficiálním prohlášením o tom, že akci vojsk považují za vnitřní záležitost Varšavské smlouvy.
08. 03. 2010 | 20:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
Vypadá to, jakoby prof. Václav Černý charakterizoval dnešní poměry. Demokracie zjevně vychází nakonec nastejno.
08. 03. 2010 | 20:44

Monika napsal(a):

Josef K.

Bezva. Na zdraví!

Ale vážně. Jak definovat dospělost? Jako stav zralosti? Zodpovědnosti? Pokud jde o osobu, je dospělost charakterizován i tím, že je schopna přijmout závazek a bránit se. To československá společnost konce let šedesátých nedokázala. Je mi to moc líto, ale ne.

Bylo to spíše mladické poblouznění. Místo obrany čmárání nápisů na zdi. Místo skutečného vzdoru povětšinou jen lehkovážné vtípky, jak je v Čechách zvykem. Tak se chová pubertální sprejer, nikoli dospělý muž nebo žena.
08. 03. 2010 | 20:45

kozoroh napsal(a):

Lila.
Asi tak. V těch letech ještě člověk moc neví. Měli jsme ale ještě kotvu v generaci, která pamatovala normální časy, mohli jsme navazovat. To je po dvou generacích prakticky ztraceno. Generace pamětníků jiných časů je pryč. A ztráta kontinuity je vidět přímo zoufale.
08. 03. 2010 | 20:48

Napravovatel napsal(a):

Tady si poctete o ekonomicke urovni Ceskoslovenska pred valkou at se vratite do reality ... porad chudi pribuzni Zapadu http://www.ggdc.net/maddiso... Jeste bych poznamenal k tem internetovym hrdinum ... co byste asi tak delali kdyz Zapad se na nas vyprd ... uz vas vidim jak byste bojovali.Jinak komuniste vypadaji po ODS a CSSD na moji posledni volebni alternativu do doby az se to zlepsi ... takovy system jako ve Svedksu by mi myslim take nevadil.
08. 03. 2010 | 20:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Logik:
"si může vzít kypotéku na cca 5tisíc na 20-30 let a byt 2+1 si krásně pořídí... komoušů byste takové možnosti neměli." Ale měli. Téměř stejným způsobem jsem si pořídil domek.
08. 03. 2010 | 20:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
"Bylo to spíše mladické poblouznění. Místo obrany čmárání nápisů na zdi."
Řekl bych, že mladické poblouznění by byla obrana holýma rukama proti tankům.
08. 03. 2010 | 21:04

Napravovatel napsal(a):

Logik ... hypoteku na 5 tis. mesicne na 30 let z platu alespon 10 000 mesicne ... clovece ty asi neumis pocitat, z ceho ten clovek zaplati energie,zradlo,... a to uz nemluvim o zodpovednosti( praci muzes ztratit) brat si jakoukoliv hypoteku a zaroven uvrhnout se do stavu shrbeneho otroka ( zit ve strachu ze ztraty domova)... fakt nazory a pocty ...
08. 03. 2010 | 21:21

Nedemokrad napsal(a):

Podívejte se, tahletá demokracie se vlastně již 150 let nerozvíjí. Pořád se omílají stejné principy, které plodí hodně zla. Komunismus nikdo nechce, ale spravedlivě fungující společnost. A to se zdá, že pro demokracií současného pojetí je nebetyčný problém. Neumí být spravedlivá a je to vidět na každém kroku. Kam se píchne, vypadne problém. Je to stejně tak prohnili a zastaralý systém, jaký byl socialismus. Dokonce se obrozuje i katolická církev v čele papežem, což je co říct. Ale demokracie ne, nerozvíjí se a považuje se za to nejlepší co existuje, ale není to pravda. Nerozvíjí se, spíš naopak.
08. 03. 2010 | 21:23

Monika napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Vždyť jo, říkejte, co si myslíte. Karel Čapek zase např. řekl: Habešané se fašistům bránili, šli s klacky proti puškám a obrněným vozům, ale nevzdali to. My jsme měli vojenskou techniku, dokonalé opevnění, ale vzdali jsme se bez jediného pokusu o obranu.

A propos, Československo nemělo v roce 1968 armádu? Kam tedy odcházeli všichni ti mladí muži na dva roky? Do lesů na brigády? Do hospod?

Když vaši rodinu přepadne deset mužů, co bude dospělejší? Sednout si a přihlížet, popř. napsat verš na zeď o tom, aby opustili váš byt, anebo se bránit?

Ale možná máte pravdu. Nevím. Dříve lidé vlast a ideály bránili svými životy, teď už se to nenosí. Kdo by se bránil, byl by v Čechách za hňupa.
08. 03. 2010 | 21:38

Pamětník těch horších časů napsal(a):

Několikrát tady padla poznámka, že v 68mým roce byla jenom jedna partaj a že se tedy nemohlo nic změnit. Jedna partaj byla to je pravda, ale rodily se další, třeba K231, KAN ale zejména Svaz zemědělců do kterého se hlásilo mnoho lidí z venkova, i nezemědělců a jak prohlásil jeho první předseda Ing. Vít tak byli vítání i faráři. Ovšem příchodem Rusů a spol. bylo šlus. Ale když nic jiného, tak jeho zásluhou alespoň vzniknul Svaz družstevních rolníků, který alespoň částečně obhajoval zájmy zemědělců.
08. 03. 2010 | 21:58

Pípa napsal(a):

Autor:
Souhlas.

Diskutující:
Nevěřím na "třetí cestu" neboli socializmus s lidskou tváří.

Jen tak na okraj:
Zatímco se vášnivě diskutovalo o nových ideálech, mnozí se obohacovali. Dopadlo by to stejně jako po plyšáku.
08. 03. 2010 | 21:58

Vico napsal(a):

Lila : Ještě dlužím z jiného blogu p.Žáka krátkou odpověď. Určitě to muselo být vydání Norimbergského deníku z těch 80. let - tedy bez některých těch pasáží, jak uvádíte.

Jestli ten pojem zavedl Radovan Richta/Civilizace na rozcestí/, který pak z auta vyhodil stopařku, která plivla na ruského vojáka, jsem nevěděl. Takhle bychom se ale asi nikam nedostali :). Kdo ví, co to mohlo být za parchanta, který jako první začal používat termín -globální vesnice-.

Důležité je, že té,řekněme iluzi, tehdy nezanedbatelná část národa věřila. Inu průser, ale co s tím naděláme? Možná pamatujete, že tehdy lidi posílali šperky na zlatý poklad republiky. Taková blbost.

Na druhé straně byli zbabělí a nevyzrálí, jak tu píše Monika. Sice neměli zbraně a armáda se na ně vysr..a, ale svým syrovým rozdrceným masem by ty tanky zastavit šly. Pod lidskou krví se prej tankový pásy podkluzují.

I tak se dá interpretovat týden od 21.8. do návratu těch, co podepsali moskevské protokoly.

Jestli poplivem i to málo, na co bysme mohli být alespoň trochu hrdí, tak se nedivme ani tristní přítomnosti.

"Venku" dneska nikoho nezajímáme. Jen když se připomíná Pražské jaro, tak pár starých filmových šotů tu a tam promítnou.

Svět je holt blbej.
08. 03. 2010 | 22:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
Plané nezodpovědné teoretizování - tak se dá charakterizovat Vaše reakce. Jenom při představě množství zbytečně usmrcených mě mrazí. Vždyť by nás převálcovali a Západ by uronil pár krokodýlích slz. Na tak nesmyslný názor musí být obrovská porce naivity anebo.....
08. 03. 2010 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Když vaši rodinu přepadne deset mužů, co bude dospělejší?"
Měla jste poradit do Antverp, jak se mají chovat dospělí.
http://www.mediafax.cz/zahr...
08. 03. 2010 | 22:26

Pípa napsal(a):

Opravuji,
po přečtení příspěvku Josefa K z 15.32.20 uznávám, že jsem napsal hloupost, že by to u nás dopadlo po 68 stejně jako po plyšáku, kdyby už tehdy byla Malta. Dopadlo by to lépe, protože by zde bylo plno dobrých demokratů, odborníků, pracantů a vůbec chytrých lidí, kteří později emigrovali, zestárli, uchlastali se, rezignovali, atd., kteří vyrostli na svingu, džezu, rokenrolu a bigbítu a nezparchanťeli se na generaci husákovských, normalizačních cajdáků.
08. 03. 2010 | 23:28

Logik napsal(a):

Re Napravovatel: Pokud jste si postavil domek za komoušů, musel ste být jeden z nich. Dneska to může mít každý kdo poctivě pracuje - v tom je ten rozdíl mezi svobodnou demokracií a komunismem. Ale demokracie je jen pro zodpovědné, ne pro flákače! Kdo nebyl líný umí si vydělat i prodejem různé kosmetiky apod.
08. 03. 2010 | 23:45

Pípa napsal(a):

Josef K 18.50.31.
Miluji vás proto co jste napsal o vzepětí našeho národa v 68. Mimo reflektory si ale mezitím židé a politicky perzekuovaní vymohli už druhou rehabilitaci, nechali své děti studovat na západě, šíbři, podnikající, zejména ve "svobodných" povoláních, jeli na své triko na úkor soc. podniků (už tehdy frčel outsourcing), rozmohli se šarlatáni, stavělo se načerno mimo územní plány, zneužívalo se lidského soucitu a jejich darů na SOS vesničky, a jiné humanitární akce,atd. Prostě živel měl navrch nad pořádkem a právním řádem.
08. 03. 2010 | 23:48

ujo napsal(a):

Dovolte vzpomínku pamětníka zrcadlící (aspoň částečně) tehdejší atmosféru.
Když jsem 21.8. kolem 4. hodiny dostal telefonem od švagra zprávu, že jsou tu Rusové vzal jsem si teplé oblečení, vojenskou knížku , sedl na skutr a jel do Prahy zjistit co se děje a event. bojovat proti vetřelcům ( věřte , nevěřte, to už mně bylo přes 30 a byl jsem absolventem VŠ - zpětně hleděno naivita neuvěřitelná).

Dostal jsem se až před ÚV , tam sovětské tanky, když jsem hleděl do hlavně střílejícího kulometu (naštěstí střílel nad hlavy) rychle jsem s K. Koubou (progresivní ekonom, pak to odskákal ) velmi, velmi rychle zahybal za roh.
Promiňte vzpomínku starého zbrojnoše, chci jen dokumentovat, že atmosféra v té době nebyla primárně proti socialismu jako principu.
Jak by se bez intervence SSSR situace vyvíjela dál těžko říci, ale že nějaký socialismus s lidskou tváří nebyl v zájmu ani z jedné ze stran je jisté.

A k tomu co píše Tomas B.: "To co se stalo po roce 89 nemělo alternativu. Stalo se to tak, jak se to stát muselo a výsledkem je naše současnost - bez diskuse nejlepší stát, jaký jsme kdy měli."
Charakteristika 1. republiky z pera V.Černého (příspěvek Moniky) říká mnohé, o co jsme nyní lepší?
V roce 68 žila značná část společnosti ve víře změny lepšímu, existuje snad něco takového dnes?
09. 03. 2010 | 00:57

dennis napsal(a):

to StudentB
Divat se na 68. rok, a vlastne na 60. leta jen jako na romanticky sebeklam lidi, kterym je dnes pres sedesat, se mi jevi jako lacine klis'e. Tech, kteri se narodili v roce 68 se rad zeptam, co vedi o casopisech jako: Literarni noviny, Svetova literatura, Reporter, co vedi o dramaticke tvorbe autorske i inscenacni, co vedi o Laterne Magice, o "nove filmove vlne"? Co vlastne vedi? Pravda je, ze nikdy nedoslo od odhodlani ke skutecnemu reseni fungovani "opravdove demokracie". Ze k tomu za tehdejsi velmocenske rovnovahy nemohlo dojit, je nepochybne. Ale my, co si detajly tehdejsi reality pamatujeme, tezko muzeme pristoupit na to, ze dnesni model demokracie, ktere vladne rostouci kriminalita ve vsech vrstvach spolecnosti, upadek mravu, ba i elementarniho slusneho chovani atd. by tak snadno, rychle a bez odporu zvitezil.

V sedesatych letech se nasi lide, sportovci, umelci, vedci v cizine stydeli za rezim, ale byli hrdi na to ze jsou Cesi. Dnes bychom meli byt hrdi na to, ze jsme Cesi, i na nas rezim. Je tomu skutecne tak? Na co jsou napriklad Cesi na Bahamach hrdi?
09. 03. 2010 | 01:06

Leo K napsal(a):

Monika: To o těch Habešanech, neříkal Karel Čapek, ale K. Gottwald ve sněmovně. Je to trapné, ale je to tak.
Kozoroh:...relativizace... To je těžké. Nic není černobílé. Pokud to však tak vidíte, tak je to zjednodušování z vaší strany.
Logik: Domek za komoušů... si mohl postavit každý. Stavebniny byly dotované a pokud jste tím řešil bytový problém, tak jste dostal bezúročnou půjčku, v celé řadě případů i nevratnou. Pytel kvalitního cementu (360 nebo 400) byl za 60 Kč! Stavění za minulého režimu drhlo jenom na administrativní (chce se napsat byrokratické) stránce.
Směšnost a zásadní vada diskusních příspěvků na téhle stránce je v tom, že diskutující o předmětu diskuse téměř nic nevědí anebo jsou poučeni z omezeného okruhu zdrojů. Nikdy - opakuji nikdy, jsem nebyl členem jakékoliv politické strany, žil jsem, z tehdejšího pohledu, velmi nestandardní až dobrodružný život, nebyl jsem žádný disident, ale s vrchností jsem byl v křížku neustále. Přesto dovedu ocenit čestnost a přímost některých (nebylo jich zase moc, většina byla blbá jak pučtok) partajních funkcionářů. Nemusíte se smířit s myšlenkou, kterou tady inzeruji, že svět není černobílý. Můžete zjednodušovat tak, abyste byli schopni událost pochopit. Nicméně vězte, že jednoduchá řešení, jednoduchá hesla jsou základem extrémního - fašizoidního chápání, kterým se vrací na denní světlo hrůzy, o kterých měla definitivně rozhodnout 2. světová válka.
09. 03. 2010 | 08:20

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
No tedy já jsem tam nic o demokratické soutěži politických stran nenašel.
Spíš se to tam hemží vedoucí úlohou KSČ, opírající se o dobrovolnou podporu mas.
Je fakt, že jsem to jen zběžně prolítnul.
Je tam cosi o demokratizaci, ala Gorbačov o 20 let později, ale to není demokracie.
Takže,zkuste mi to vytáhnout, myslím to o demokratické soutěži politických stran ve svobodných volbách.
09. 03. 2010 | 08:52

Lila napsal(a):

kozoroh, vico

Vidím to hodně podobně. V 68. jsme měli šanci i proto, že tu ještě byla prvorepubliková generace a také dorostly silné poválečné ročníky, které nechtěly mít nic společného s generací nadšených modrokošilatých svazáků. My jsme usínali s rádiem Luxembourg u ucha, formoval nás Remarque, Hemingway, Škvorecký, ale i Mňačko a Solženicyn, Literárky, Světovka, Mladý svět a my jsme chtěli být normální součástí civilizovaného světa.

Domnívám se, že zlom ve společnosti nenastal až výměnou Dubčeka za Novotného v lednu 68, ale postupně nazrával. Nové vedení KSČ bylo spíš ve vleku událostí, kdy hráz se protrhla a oni mezi tím jen bezradně kličkovali.

Radovana Richtra jsem připomenula jako folklor oné doby... Myslím, že to byl Petr Pithart, který po letech zavzpomínal, že nad stenografickými záznamy ze stěžejních jednání "strany a vlády" jen nevěřícně kroutili hlavami: S těmi obroda společnosti???

Tenkrát jsme se mýlili v jednom, nevěřili jsme, že by se mohly poměry vrátit před osmašedesátý... Pravda, už se nepopravovalo jako v 50. letech, ale ten všeobecný morální úpadek
byl strašlivý a je otázkou, jestli se s těmi důsledky dá ještě něco dělat.

Jan Werich kdysi zmínil, že každá doba má svou vlečku, kterou za sebou táhne, i když doba je už dávno pryč.
Já si ještě matně vybavuji tu prvorepublikovou vlečku. Z dob dětství si pamatuji čistá nádraží, číšníky v restauracích ve fraku, samozřejmost, s jakou lidé udržovali pořádek kolem svých domů; a kdy se lež a zlodějna považovaly za něco odsouzeníhodného a nepřijatelného...

Že je u nás morálka vepsí, si už stihnul všimnout i bolševik a na sklonku 80. let se chystal zavést do výuky základních škol morální výchovu. Už to nestihnul a tak ty důsledky padly na vrub polistopadové doby.
A nad dnešním morálním stavem společnosti se nejvíc pohoršují ti, kteří se o něj nejvíc zasloužili.
To jsou paradoxy!
09. 03. 2010 | 09:20

Student napsal(a):

Re Leo K : Kdyby to bylo za komunismu tak krásné jak o tom píšete, tak dnes celá politická scéna nemá zákazy o nezuzavírání vládní koalice s komunisty. Komunisté sou zlo a přežitek. A tyhle pohádky bývalých agentů a přisluhovačů STB naštěstí dnešní generace "nežere". Však s každým důchodcem který přestane volit KSČM bude komunistů na politické scéně míň a míň. Však uvidíte, i v těhlech volbách budou mít míň jak loni a ikdyby ne nehnou se z místa. Nový vítr přináší strany jako Top09 a Věci veřejné - to je nová pravice, která nahradí zatuchající ODS a bémovce tunelující Prahu skrze open card.
09. 03. 2010 | 09:21

JC napsal(a):

dennis,
Myslím, že Demokracie jako taková není zodpovědná za morální stav společnosti.Jak si mám podle vás interpretovat morální profil společnosti, kde konsensuálně akceptovaným "heslem" bylo ono pověstné,"kdo nekrade, okrádá rodinu"
Ty všeobecné nářky, jaká ta "správná, nesprávná,dokonalá nebo opravdová" demokracie je možné vést pouze v rovině jak jsou nastavena pravidla pro svobodný výběr politických stran ve volbách. Mám na mysli to, že těch 5% pro vstup do parlamentu se někomu může zdát hodně, někdo by preferoval třeba 3%, jiný bez omezení.
09. 03. 2010 | 09:25

DruhýStudent napsal(a):

Jo kolega to napsal přesně. Jen bych dodal, že by se Ti co tu tak teskní po komunistech měli radši starat o důchody. My mladí sme to neměli lehké, člověk se musel naučit, že reklamy lžou apod, ale pak už sme se soustředili jen na zisk. O politiku se já třeba skoro vůbec nezajímám, odobně jako spousta mladých kolem volit nechodím, čímž volím vítěze a místo toho ten čas investuju do podnikání. Ona ta stará generace je zvyklá si se dost flákat s prominutím, já se třeba musím dost ohánět abych rodičům splatil ten milion co mi půjčili na 10 let ještě jako studentovi na byt. ale ikdyby mi nepůjčili, tak si vezmu hypotéku a budu ji splácet stejně. Ale ten kdo tu tráví mnoho času na internetu pak nemá čas podnikat - v tom vidím neschopnost staré generace ze zadaptovat na současnou demokracii, oni totiž pletopu dohromady dvě věci : 1. demokracie (když je potřeba jde se jednou za 10-20 let k volbám) a tržní volná ekonomika se šancemi pro každého kdo chce pracovat. V tom je rozdíl mezi socialismem ten mluvil o pracujících, ale všichni na tom byli blbě. Dnes se o pracujících nejen mluví ale jen ti skutečně pracující mají na zajištění svých potřeb a snů.
09. 03. 2010 | 09:30

Lila napsal(a):

Monika

Samozřejmě, že jsme v 68. měli armádu, po zuby ozbrojenou, která spolkla nemalý díl ze státního rozpočtu.

Problém byl v tom, že jsme neměli vlastní vojenskou doktrinu, byli jsme naprostými vazaly SSSR a Varšavské smlouvy.
Národu to prozradil generálmajor Prchlík, jeden z mála, který se zachoval v 68. slušně, což si později odskákal a jeho rodina s ním.

V některých útvarech se o něco v srpnu 68 pokoušeli, ale moc slavně to nedopadlo, o to horší byly důsledky.
Mimochodem, právě armáda prošla v normalizaci takovými čistkami, jaké v jiných oblastech s výjimkou školství neměly obdoby.

Věřím, že lidé tehdy byli ochotní jít proti tankům, ale nakonec uposlechli naléhavé výzvy, aby národ zachoval PASIVNÍ REZISTENCI.
Tak ji zachoval dlouhých 21 let....
09. 03. 2010 | 09:40

Lila napsal(a):

Pípa

Mohl byste laskavě upřesnit, kdy si politicky perzekvovaní vymohli druhou rehabilitaci?
09. 03. 2010 | 09:46

Monika napsal(a):

Leo K.

Máte pravdu, říkal to i Gottwald. Znamená to, že tím pádem to nemůže být pravda?? ;) V knize Karla Scheinpfluga Můj švagr Karel Čapek říká tato slova právě Čapek. Možná v tomto s Gottwaldem souhlasil a jeho výrok pouze opakuje, možná to napsal v nějakém sloupku a jeho slova opakuje Gottwald. Nemyslím, že je to podstatné. Podstatná je naopak platnost těchto slov.

Jinak s Vámi mohu souhlasit v tom, že mezi komunisty byli i poctiví a čestní lidé. Možná byli zároveň trochu naivní, možná vycházeli ze svých zkušeností, které je dnes obtížné pochopit, a upřímně věřili, že komunismus je cestou k lepší společnosti. Nemám s tím problém. V románu amerického spisovatele Williama Styrona "Set This House in Fire" je nejčestnější a nejpoctivější postavou italský fašista - i to je přece možné. Styron měl odvahu Američanům říci, že demokracie automaticky nezaručuje čestnost a poctivost lidí. Ani o to však nejde. Jde o to, že ideologie založená na třídní nenávisti, na lži, na vládě jedné skupiny lidí nad druhou nemůže znamenat nic než pozvolnou destrukci této společnosti. Historie to prokázala dosti přesvědčivě.
09. 03. 2010 | 09:52

Pípa napsal(a):

Lila

dopřesnit to nemohu. Nezajímám se o to. Jen si to, co jsem napsal pamatuji podle rodiny dívky, se kterou jsem tenkrát chodil. Její otec byl za války vysoký vojenský činitel, potom byl odstraněn společně se Slánským. Vím, že byl poprvé rehabilitován někdy kolem 65 a potom ještě kolem 68. Takových bylo více. Nejednalo se o velké sumy peněz, a pod, spíše morální a částečnou osobní satisfakci. Ti lidé si to skutečně zasloužili. V žádném případě jim to nenahradilo to, o co přišli. Hlavně jim nikdo nemohl vrátit ztrátu osobního uplatnění. Ale tato skutečnost, že se okamžitě, jakmile to situace dovolila, brali za své rehabilitace, mě zaujala.
09. 03. 2010 | 10:06

Lila napsal(a):

Pípa

Já se o to zajímám, asi tak od svých 17 let, takže vás ráda poučím.

Na rozdíl od Maďarska, Bulharska a Polska, kde byly oběti inscenovaných politických procesů rehabilitovány ještě v 50. letech, v Československu bylo dlouho ticho po pěšině. Až na jaře 1963, pod silným tlakem ze zahraničí, KSČ nerada přiznala, že Sovětský svaz jí byl vzorem i v popravování a mučení nevinných lidí. Strana vypracovala "Sdělení ÚV KSČ o porušování stranických zásad a socialistické zákonnosti v době kultu osobnosti", v němž přiznala, že odsouzení lidé byli naprosto nevinní, jejich výpovědi byly vynuceny za použití brutálního fyzického i duševního mučení, surového nátlaku a drog.

Sdělení bylo tajné, kromě vybraných funkcionářů ho nesměl dostat nikdo do ruky.
V červnu 1963 se v novinách objevila krátká zpráva, že byli rehabilitováni odsouzení v procesu se Slánským.

Sdělení ÚV propašovala do Paříže Heda Margoliová a na jaře 1966 bylo otištěno v Tigridově Svědectví, informovala o něm SE a informace se tak dostaly mezi lidi.
Rehabilitační soudy se víc rozběhly v roce 1968, ale do srpna se zvládla jen část a pak se s rehabilitacemi skončilo, mnoho postižených se dočkalo morální satisfakce až po roce 1989.

Žádosti, které lidé posílali k rehabilitačním soudům, se podařilo díky úsilí hrstky statečných lidí dostat za hranice, kde je Ota Rambousek a dr. Gruber, členové dokumentační komise k 231 v exilu, vydali knižně.

Snad nejvíc postižení (mučení a popravováni) byli lidé, kteří za války bojovali na západní frontě. Že jich po srpnu 68 hodně odešlo do exilu, byl asi logický krok, oni už dobře věděli, co by je tu čekalo.
09. 03. 2010 | 11:40

Leo K napsal(a):

JC: nemohu sloužit, takhle rychle to nejde. Já jsem pracoval se svojí pamětí, ta má rychlejší odezvu než digitalizované archivy. Můžete to zkusit, protože ten vstup do archivu není zrovna svižný, umístil jsem jedno číslo LL na svůj web. Nejsem si jist, jestli se nedopouštím protiprávního jednání. Pokud by tomu tak bylo - prosím upozorněte mě, můj mail je funkční! Zde tedy odkaz:
http://www.kyslinger.info/L...
To student: Nepodsouvejte nikomu něco, co neřekl. Také Váš styl je hrubý a vulgární - kdo s Vámi nesouhlasí je agent a přisluhovač. Tenhle slovník znám právě z totality. Můžete si mě zkusit vyhledat kdekoliv - nejsem ani v Cibulkových seznamech. Nemohu tam být, protože jsem režimu nikdy nepřisluhoval ani neposluhoval, kdežto vy svým postojem se projevujete jako pravý opak svého nicku.
Důvody proč se politická scéna odtahuje od komunistů jsou ryze pragmatické a souvisí se soutěží o hlasy voličů. I politické strany se musí totiž nějak vyrovnat s tím, že v našem národu (podle prof. Cyrila Höschla) je více než 50% obyvatel na inteligenční úrovni debility.
To Druhystudent:
Samozřejmě, že vy to máte těžké na rozdíl od vašich otců a dědů, kteří se tu jen flákali. Bydlel jsem za války v Plzni. Kdybyste viděl ty hromady trosek v místě Škodovky, nebo Na Slovanech, kdybyste viděl výbuchem a žárem zkroucené kolejnice, na nichž visely další trosky, tak byste pravděpodobně se svým pohledem emigroval. Po válce se stavěla celá země, místo vysídlených Němců musel někdo vyorat a sebrat brambory atd. A to se dělalo zadarmo. Jenže to je právě ono - to vám nikdo neřekl. Váš pohled je neuvěřitelně naivní - což vám nezazlívám. Je totiž nepoučený a to máme na svědomí my, my starší.
09. 03. 2010 | 11:58

dennis napsal(a):

to JC
Souhlasim s vami, ze je marne pridavat demokracii jakyko-li privlastek. Demokracie je, a nebo ji rezim predstira. Vetickou, ze se osmasedesatnici nesetkali s realnou demokracii, jsem mel na mysli, ze v realu se zadna demokracie po 68. roce nekonala.

Heslo: Kdo nekrade, okrada vlastni rodinu!, v sobe skryva nekolik aspektu, ktere charakterizuji tehdejsi dobu: 1. to byl celospolecensky konsenzus, ze rezim je nepritelem vsech; a navic se skryva za podlym heslem, ze vsem dava, 2. tady uz je videt zarodek budouciho konzumerismu, 3. doba pokrocila od Stalinske krutovlady k formam utlaku, ktere na verejnosti nebudily hruzu. Potirani "rozkradani socialistickeho vlastnictvi" bylo verejnosti k smichu. Veliciny, ktere figurovaly na cele obrodneho procesu, vzbuzovaly nadeji, ze maji na srdci fungovani a prosperitu v meritku celeho naroda a statu. To, co je dnes zkusenym a moudrym lidem lito, neni to, ze nemeli prilezitost ukazat svetu svou predstavu, ale to, ze v okamziku, kdy dalsi generace tuhle prilezitost dostala, byl mravni upadek (jak v baste demokracie, tak i ve vlastnim narode) tak hluboky, ze nadeje, aby nas vladni system se podobal napr. skandinavskym zemim, je dnes nedosazitelny.

K tomu, aby demokracie byla prijatelna a ohleduplna vetsine ve state, tak moc nezalezi na procentech pro parlamentni strany, na vetsinovem, mensinovem volebnim zakonu. Pilirem zdarileho fungovani demokratickeho statu je mravni uroven spolecnosti. Princip je zaklety v tom, ze vetsina clenu v kazde socialni vrstve je ochotna dodrzovat zakladni pravidla slusnosti. Proste ze dobrovolne budou dodrzovat i to, co se neda vzdy a vsude uhlidat.

Skocim rovnou k pointe: Euroatlanticka spolecnost speje ke katarzi, ktera ji muze zcasti znicit a zaroven postavit na startovni caru uprimneho usili o lepsi spolecnost, nebo ji muze definitivne znicit. Jiste si vzpomenete na osudy ruznych risi v dejinach lidskeho rodu, ktere prozivaly svuj bourlivy zrod, etapu prosperity a sily a pak obdobi moralniho a hospodarskeho upadku. Vnejsi sily kazdou uspesnou risi ohrozovaly po celou dobu, avsak az v dobe vnitrniho rozkladu se rise pod vnejsim tlakem zhroutily.
09. 03. 2010 | 12:12

Leo K napsal(a):

To Lila:
Ještě tu byla rehabilitace nějak kolem roku 1955. Nebyla nijak medializovaná, ale souvisela s tím, že Chruščov vystoupil v roce 1953 po Stalinově smrti s kritikou kultu osobnosti. U nás to chvíli trvalo než to soudruzi strávili, ale protože Gottwald byl také po smrti a Zápotocký měl image "jednoho z lidu" - tak se to nějak svezlo. Viz např.
http://www.majorzeman.eu/in... předposlední odstavec.
09. 03. 2010 | 12:18

Pípa napsal(a):

Lila,
díky za informace. Jsem rád, že se se svými kusými vzpomínkami, neliším od skutečnosti, a že na těchto stránkách nešířím nesmysly.
09. 03. 2010 | 12:20

Skaut napsal(a):

Jak to vidím - 1968 - 1989 - 2010
V roce 1968 mi táhlo na třicítku a byl jsem na vrcholu sil. Generace mých rodičů byli pracující padesátníci, většinou vychování ve skromných poměrech, byli vedeni k práci, poctivosti a polovinu života prožili v době, kdy pojmy čest, hrdost a poctivost v práci něco znamenaly. Já jsem taky dobře věděl, že když dostanu ve škole pohlavek za vylomeninu, tak se to doma nesmí dovědět, nebo bych to schytal. Z počátečního komunistického nadšení (1946-1953) většina lidí už vystřízlivěla a zůstalo jen rozčarování, kocovina a hlavně zvyk.

Rok 1968 byl závanem svěžího větru do zatuchlého prostředí. Šlo sice o mocenský boj mezi komunistickými věrchuškami, ale najednou se zdálo, že život může být i jiný, že nemusí existovat jen jediná a stále opakovaná ideologická dogmata, kterým stejně málokdo věřil. Mohlo se mluvit a dokonce i vidět, že v tom zlém kapitalismu lidé nemyslí jen na válku, třídní boj a žije se jim lépe než v našem socialistickém táboře, i když. rozdíl v životní úrovni nebyl ještě tak propastný (1 schiling = 0,72 Kč). Za tu trochu živé vody byli lidé ochotni obětovat cokoliv. Je evidentní – a v tom měli soudruzi z SSSR a okolí jasno – že svoboda v jedné satelitní zemi by znamenala konec totality nejen v ní, ale postupně v celém socialistickém táboře.

Po roce 1968 nastalo dvacetiletí zahnívání a bezvětří. Po totálním rozčarováním z okupace přešla většina národa do opačného extrému. Nezanedbatelná část mozkové elity národa emigrovala do ciziny, většina doma se stáhla do vnitřní emigrace. Navenek (stejně jako za války – a to vyplývá z mentality národa) lidé zdánlivě kolaborovali a tím mohli v šedivém průměru přežívat. Politiku lidé tiše považovali za svinstvo. Otevřeně se mluvilo doma a mezi přáteli, navenek se používal „vlastní názor“ převzatý z medií. Starší generace postupně vymírala a ta nastupující si už zvykla na pokřivenou páteř. Plánované hospodářství produkovalo „výrobu pro výrobu“ jejímž důsledkem byl permanentní nedostatek a klesající kvalitativní úroveň zboží, která byla většinou neprodejná v zemích platících „tvrdou“ valutou. Jako v každém režimu privilegované menšině (funkcionářům, příslušníkům ozbrojených a bezpečnostních složek, dosazeným vedoucím pracovníkům, vekslákům, lidem s nízkým vzděláním apod.- dnes voličům KSČM) tento stav maximálně vyhovoval.

Rok 1989 byl vyvrcholením hospodářského a mravního úpadku celého „socialistického tábora“. Změna byla neodvratitelná. V prvních letech nadšení došlo k hrubým chybám, které se projevují dodnes. Šlo především o překotnou privatizaci, která zcela pominula psychogické hledisko a nezbytnost právního vědomí. Vstoupila do ní generace, která svůj život prožila v době, kdy „vše patřilo všem“, kdy krádež nebyla zavrženihodná (kdo nekrade, okrádá svou rodinu). Lidé chtěli všechno a hned. Z absolutního nedostatku jakékoliv zkušenosti sedali na lep každé vábničce – slib 10000 Kčs na ruku za kuponovou knížku, 16% roční úrok na vklad apod. Stará generace, která věděla že „lehko nabyl, lehko pozbyl“ už tady skoro nebyla. Střední řídící kádři z minulého režimu (např. ministerští úředníci) byli většinou stále na svých místech. To byl doslova ráj pro nové podnikatele, z velké části sestávající z minulých „privilegovaných“, kteří se s těmito kádry velmi dobře znali a již v minulosti byli navzájem zkorumpováni.
Po tomto období „divokého kapitalismu“ se do politiky dostali lidé, kteří svou práci nechápali jako službu vlasti, ale jako výtah k moci. Z politiky se stalo politikaření. Dnešní stav můžeme nazvat jakkoliv, jen né dobrý. Jeho náprava je otázkou generační. Za to jsme ale odpovědní sami.
09. 03. 2010 | 13:07

JC napsal(a):

Leo K,
Nevím co bych měl z vašeho odkazu vyvodit. Že začala fungovat pluralita názorů, nebo že i mezi komunisty byla různě orientovaná "křídla?" No jistě že ano, to byl přece důsledek zrušení censury. Čistě hypoteticky/protože na jiné úrovni se diskutovat nedá - když víme jak to dopadlo/, tedy čistě hypoteticky bez existence CCCP se domnívám, že v roce 1968 Dubčekovo stranické křídlo nepředpokládalo, že by se vzdalo vedoucí úlohy KSČ ve státě.
Je přece zřejmé, že v ČSSR nežili jen komunisté a dá se předpokládat že i ne-komunisté by časem chtěli získat v demokratizující-se společnosti podíl na moci.Ostatně jako modelový příklad co by asi následovalo může sloužit vývoj právě v CCCP po zavedení "glasnosti".
09. 03. 2010 | 14:03

JC napsal(a):

dennis,
To "heslo" jsem napsal proto, že jen těžko očekávat od národa, krerý mu velmi "holduje", že změnou režimu se z něj stane společnost mravných a ctnostných poctivců.
Já se spíše držím tvrzení že :
Demokracie je sice nedokonalé,ale nejlepší politické uspořádání a že konec konců každá společnost má takovou vládu jakou si zaslouží.
09. 03. 2010 | 14:20

dennis napsal(a):

to JC
Heslo, rceni, hlaska muze nekolika slovy trefne popsat nejaky "rys narodni povahy". Ale nemuze vyjadrit obraz 40 lete historie naroda, ani historie nekolika mesicu.

Nemyslim, ze by nase spolecnost si zaslouzila takovou znamku z chovani, jako garnitura vrcholovych politiku. Ministersky predseda Fischer se mi jevi jako clovek, ktery si ziskal respekt u naproste vetsiny naroda. A ze patri k tem nejpoctivejsim mezi spickami, to se asi shodneme. Jaky ten narod asi je ve sve vetsine, kdyz fandi tomu nejslusnejsimu?

Vasi duveru v to, ze si demokracie poradi se vsemi zaludnostmi, s Vami nesdilim. Tim, co jsem prave rekl, se nepriklanim k vlade tvrde ruky, ktera ruci za poradek ve state. Myslim tim, co uz jsem rekl: Dokud v cele nasi risi (tim myslim euroatlaticke spolecenstvi narodu) nenastane mravni obroda, zaden volebni system ve spolecnosti, ani zadna neviditelna ruka v ekonomice nevyresi sestupnou tendenci spolecenskeho vyvoje.
09. 03. 2010 | 15:32

Leo K napsal(a):

JC:
Jenom jsem vás chtěl nasměrovat do archivu, abyste se tam mohl pohrabat.
Šlo o to, že tendence a akční program stavěly téze, které sice nebyly tak radikální (jak je požadoval v titulním článku Ivan Sviták), ale směřovaly ke stejnému cíli. Bylo by naivní se domnívat, že tehdejší "obrozená" KSČ, která se sešla pod vedením Věnka Šilhana na ilegálním XIV. sjezdu ve Vysočanech, by se rozpustila ve "volné soutěži pluralitních politických stran." To ani nešlo, nebyly strany, byla NF. Ale stačilo to k tomu, že v Akčním programu bylo zmíněno, že demokratický centralismus (což byl formální způsob, kterým KSČ rozhodovala) bude veřejný, že se veřejnost k problémům bude moci vyjadřovat a rozhodnutí, která utvářejí linii a jsou vyhlašována sjezdy budou tyto připomínky respektovat. Byla to REAKCE na tlak. KSČ totiž byla najednou ve vleku událostí, místo aby tyto události řídila. Proto se hledal způsob, jakým by se dostala do čela. No a jak se něco hne ve společnosti, tak ten posun vyvolává nové a nové otázky.
Z tohodle hlediska je dnešní společnost zcela rovnocenná té normalizační. Dnes totiž nemůžete ani to, co bylo možné za komunistů. Abych to ilustroval, natapetuji tu kousek z 2000 slov:
Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních politických orgánů víc, je třeba dosáhnout více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba vynalézat způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich využili k ovlivňování Alexandra Dubčeka. Náš odpor k psaní hrubých dopisů musí být tak všeobecný, aby každý takový dopis, který ještě dostanou, bylo možno považovat za dopis, který si dali poslat sami. Oživujme činnost Národní fronty. Požadujeme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které nechceme nikdo znát, ustavujeme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. Okresní a místní tisk, který většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu všech kladných politických sil, žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty nebo zakládejme jiné noviny. Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich odpovědi zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skutečnou trestnou činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme se sousedským hádkám, neožírejme se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly
09. 03. 2010 | 15:35

Leo K napsal(a):

Tož tak mi řekněte, které z těchto prostředků je možné použít dneska, když současný stav společnosti je srovnatelný s tehdejším - jak vyplývá z dalšího kousku 2000 slov:
Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady, až je dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to tak říci a vědí to i ti komunisté mezi námi, jejichž zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamání ostatních. Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím. Jejich příliv zapůsobil na povahu i chování strany; která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez ostudných příhod mohli nabývat vlivu pořádní lidé, kteří by ji plynule proměňovali, tak aby se stále hodila do moderního světa. Mnozí komunisté proti tomuto úpadku bojovali, ale nepodařilo se jim zabránit ničemu z toho, co se stalo. Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve státě. Její spojení se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. Činnost státu a hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zas nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví i charakter.
Howgh
09. 03. 2010 | 15:36

jepice napsal(a):

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pamětník těch horších časů:
»vzhledem k pluralisaci která byla postupně uplatňována, by se "socialismus s lidskou tváří" postupně přeměnil na klasickou demokracii.«
Přesně tak!
Ostatně o to ve skutečnosti šlo, což pochopil i Brežněv.
Jenom zamrzlí antikomunisté to nechtějí přiznat.
08.03.2010 20:37:17

Cože???
Proč by to antikomunisti, ať už zamrzlí anebo nezamrzlí, nechtěli přiznat?
Že lidem šlo o návrat k demokracii, bylo dost jasné. "Demokratizaci" brali jako první stupínek. Komunisti by ovšem byli brzo nuceni přiznat barvu - buďto by se museli držet toho, že to se svobodou slova a s opuštěním násilných mocenských nástrojů myslí vážně /a pak by poměrně rychle přišli o "vedoucí úlohu"/, anebo by museli sáhnout k represím. A to by jim nejspíš taky nadlouho neprošlo.
Takže klasická demokracie by se při nezasahování zvnějšku IMHO posléze skutečně obnovila, ať už za asistence KSČ anebo proti její vůli. Jenže jak správně píšete, Brežněv tohle nebezpečí pochopil.
09. 03. 2010 | 15:51

jepice napsal(a):

Leo K:
"K otázkám, které nechce nikdo znát, ustavujeme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. "
Tohle Vaculík napsal v době, kdy se objevila slabá naděje, že by to takhle mohlo jít. To ovšem byla pro Brežněva ta nejstrašlivější kontrarevoluce. A lidem se takové chutě vytloukly z hlav velmi důkladně. Tak důkladně, že generace, které tím školením prošly, dodnes žijí v přesvědčení, že o něco takového, jako zkusit to hezky odzdola, se snaží jen cvoci a že našinci nezbývá než sedět na zadku u televize a nadávat.
/Ne že by je v tom někteří dnešní vrcholní paňácové neutvrzovali./
Jenom je mi divné, že si to myslíte taky.
09. 03. 2010 | 16:11

JC napsal(a):

Leo K,
Hm, voláte po něčem jako "děkujeme odejděte?"
Jak by to odvolávání "nevhodných" mělo jako vypadat ? Referendum ?
Komu se/momentálně/ nelíbí Paroubek ? 51% pro - Paroubek od válu. Komu se nelíbí Topolánek 51% pro - Topolánek od válu. Komu se nelíbí Klaus 51% - Klaus od válu. Komu se nelíbí vláda 51% - vláda od válu.
Dokážete vůbec domyslet důsledky ? A kdo by o vypsání referenda rozhodoval ? Ombucman, odbory nebo plný Václavák ?
Myslíte si ,že vaše řešení by vyhovovalo většině ?
09. 03. 2010 | 16:18

Lila napsal(a):

Leo K.

Musím vás upozornit, že ta internetová omáčka k majoru Zemanovi není dle mého soudu dostatečně věrohodný zdroj.

V první řadě, zlomový, 20. sjezd sovětských komunistů, v jehož závěru Chruščov vystoupil se svou kritikou Stalina a kultu osobnosti, nebyl v roce 1953, ale až v roce 1956. (Ano přesně v tom roce, kdy sovětské tanky krvavě potlačily revoltu Maďarů).

V Československu začaly politické procesy hned po Únoru a trvaly až do roku 1954; posledním popraveným byl "španělák" Osvald Závodský.

Reformní období u nás začalo až v roce 1961, kdy po dlouhém váhání byly zřízeny dvě vyšetřovací komise na nejvyšší stranické úrovni: Kolderova (karmelitská), která měla zjistit okolnosti procesu se Slánským a barnabitská, jež prověřovala proces s buržoazními nacionalisty, Husákem a spol. O revizi procesů s nekomunisty nemohla být v té době vůbec řeč.

Výsledky šetření obou komisí byly výrazně zredukovány a rozmělněny, aby byly nakonec vtěleny do onoho tajného "Sdělení ÚV KSČ..." z jara roku 1963. KSČ neměla zájem výsledky procesů revidovat, ale chtěla je v tichosti zrušit v plném rozsahu. To znamená, že chtěla celou záležitost zlikvidovat, aby nic nevyšlo najevo. Což se naštěstí nepodařilo... a zjevená pravda akcelerovala události roku ´68.

Zákon o soudních rehabilitacích přijalo Národní shromáždění 25. června 68, s účinností od 1.8. 1968...

To, o čem mluvíte, byly zřejmě události okolo odhalení pověstného hradčanského Domečku, o jehož existenci informovaly západní rozhlasové stanice. V Kapucínské ulici nedaleko Lorety byli nelidsky mučeni a likvidováni jako třída především vojáci, kteří bojovali na frontách druhé světové války.
09. 03. 2010 | 16:54

Lila napsal(a):

Skaut

To je velmi přesná analýza. Díky.
A zdravím.
09. 03. 2010 | 17:05

Lila napsal(a):

Jepice

Návrat k demokracii nevadil "zamrzlým antikomunistům", k nimž se počítám, ale nezanedbatelné části KSČ, tzv. konzervativců, kteří na protest proti obrodnému procesu vystupovali na jaře ´68 ze strany.
Tato okolnost nikterak nezábranila jejich společenskému vzestupu za normalizace, a ještě jim výrazně pomohla po roce 1989.
09. 03. 2010 | 17:15

Leo K napsal(a):

To Lila:
Rehabilitací postižených členů komunistické strany se postupně zabývaly čtyři komise, kterým se dostalo označení Barákova (1955–1957), Kolderova (1962–1963), barnabitská (1963) a Pillerova (1968–1969, poté do 1971 v čele s Kempným). Tyto komise rehabilitovaly (občanskoprávně i společensky) částečné či úplné oběti vnitrostranických čistek („vnitřní nepřátele“ ve straně), vrátily jim členství v komunistické straně, vyplatily finanční odškodnění, někteří obdrželi řády a vyznamenání, například Osvald Závodský byl na jaře 1968 vyznamenán Řádem republiky in memoriam.
http://nezapomente.cz/zobra...
S Chruščovem máte pravdu. Zaměnil jsem známou kritiku s bojem Chruščeva s Berijou. Ale od Berijovy popravy už ledacos probíhalo - viz např.
http://www.praguecoldwar.cz...
K rehabilitacím nekomunistů došlo skutečně až v průběhu r. 1968 a v roce 1970 byly tiše ukončeny...
Omlouvám se.
Ten obskurní web k mjr. Zemanovi jistě nemůže být ZDROJEM, ale může pomoci těm, co chtějí hledat a nalézat.
09. 03. 2010 | 17:40

jepice napsal(a):

Lila:
Máte dojem, že jsme ve sporu? Já ne.
Já jsem pouze reagovala na tvrzení Zbyňka Matyáše, že zamrzlí antikomunisté popírají, že by nepřerušený vývoj po roce 1968 vedl k demokracii.
09. 03. 2010 | 18:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Druhý studente,

o důchody se starej hlavně Ty.
Abys pak nebyl překvapen.
Důchody budoucích generací totiž nejsou vůbec jisté.
A Paroubka se na to raději neptej.
A hlavně ,prosím tě nedělej radikální závěry.Pod každou větu napiš,že je to Tvůj dojem.

Zdravím Ivan.
09. 03. 2010 | 20:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Jepice,Lila,

se Zbyňkem se nedohadujte.On totiž zůstal jednou hlídačem zavřený přes noc v márnici na Juliánovském hřbitově,kam jsme chodili jako kluci kouřit Džunky.
Od těch dob mu občas šibne,ale jinak je to dobrý kluk.

Ivan.
09. 03. 2010 | 20:10

Atavar napsal(a):

Faktem je, že třetí cestu nikdo nevyzkoušel. Tak jakýpak copak... Ale všichni ví, jaká bude. Nesmysl. Jedině praxe to ukáže. Ale je na tom chudák hodně bitá, protože se ji bojí jak levice tak pravice. Asi by pak nebyly k ničemu…
09. 03. 2010 | 20:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Logik:
"Pokud jste si postavil domek za komoušů, musel ste být jeden z nich." Hloupost, nemnusel. Musíte být obdařen značnou porcí naivity namísto logiky, když podle Vás před plyšákem stavěli domky jenom komunisti.
09. 03. 2010 | 20:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane,
nekecej, vždyť mě ani neznáš.
09. 03. 2010 | 20:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
"Je tam cosi o demokratizaci, ala Gorbačov o 20 let později, ale to není demokracie."
Demokratizace samozřejmě není demokracie, nýbrž cesta k ní. Jasný směr od politických vražd (v 1968 byla rehabilitovaná M. Horáková) k demokracii.
Osm měsíců!
09. 03. 2010 | 21:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jepice:
Promiňte, neměl jsem na mysli jmenovitě Vás, ostatně jeden se už ozval.
09. 03. 2010 | 21:15

Leo K napsal(a):

Pane Bože - jak říkáme my ateisté!
09. 03. 2010 | 22:24

Lila napsal(a):

Jepice

Ve sporu v žádném případě nejsme, váš názor jsem podpořila.

Zdravím.
09. 03. 2010 | 23:29

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
Ok, pokud tedy budeme dál spekulovat, možnosti jak by to dopadlo byly popsány výše.
Buď by to komunisté dříve nebo později "típli" z obavy o to "své" nebo by to přineslo klasickou demokracii, tak jak ji máme nyní. Z toho vyplývá, jak napsal Ivan, že žádná 3. cesta prostě neexistuje.
Demokracie buď je nebo není. A každá diktarura i když třeba "měkká" zůstáva diktaturou.
P.S. Ani na mě nezkoušejte, že budete argumentovat Čínou.
10. 03. 2010 | 08:48

slavwin napsal(a):

Beru to že co v roce 68 rozpoutali reformní bolševici by možná típli, domnívám že by nám poskytli více evolučního času, abychom pochopili o co jde. Po nepokojích v Polsku a Maďarsku byla jejich cesta pod ruským bičem o něco jiná. Myslím že bychom se nenechali vytunelovat klausoekonomy. Svoboda slova byla, docházely k nám informace, které nebyly ani ve Svobodné Evropě, a ty zkušenosti, ty by byly opravdu k nezaplacení.
10. 03. 2010 | 09:23

slavwin napsal(a):

Když je komunismus nereformovatelný, tak by tak jako tak spěl k zániku a jeho zánik události roku 68 přinejmenším uspíšily. Svobodný stát přece nemá ve svých genech ochranu kšeftařů a pijavic, ale vzhledem k svobodě to někteří dokážou zakrýt, refomovaný bolševismus by to dovedl ukázat, myslím že to ukazuje i Číňanům.
10. 03. 2010 | 09:37

Faktista napsal(a):

On je každý řád nereformovatelný, protože na špici se nakonec vždy dostane většina těch co umí sice ovládat způsob jak (vy/zne)užívat děr v systému a jen malinká část z nich to používá i pro dobro města/kraje/státu/kontinentu/světa.
Ve chvíli kdy převáži tito, tak začne systém být karikaturou toho co myšlenkoví tvůrci konceptu na němž je postaven měli na mysli. Zredukuje se to jen na používání kombinace mechanismů k udržení a zvyšování vlastního zisku. I na potápějící se lodi pak mají pocit, že musí si více hrabat pro sebe ty nahoře. to je to díky čemu se nahoru dostali, jediné co umí.
Takhle skončila i demokracie římská otrokářská.
Současná demokracie kapitalistická (otroci skrze peníze) též je na konci své cesty.
Příští systém bude o tom, že mnohem více informací bude veřejných což umožní mnohem více zpětných vazeb a podchycení proudů ze spoda. Ale to ještě nejdřív musí přijít revoluce či alespoň krize dost velká. Zatím "titanik" kapitalistické demokracie jede. Demokracie ...... teprve přijde. A mezitím možná nějaký centralismus zase, protože lidi budou chtít pořádek a jasného někoho kdo má zodpovědnost. Ne jako Škromach, který klidně lže a pak se tomu směje, že v papírech to přece nemají tak říkat to může.

Ale lidi zatím všem tu kapitalistickou demokracii ještě "žerou", zatím pořád ještě se krmí snem "kapitalistického úspěchu pro toho kdo vyhraje v ruletě systému"
10. 03. 2010 | 10:16

slavwin napsal(a):

Vidím to podobně. Pokud chce někdo žít normálně potřebuje peníze. Někteří makají a těch výsledků jejich práce je někdy mnoho nebo jsou zbytečné a vytvářejí jen problémy. Na řešení těch problému je třeba práce a zase peníze. Ti nejchytřejší kradou a švindlujou. Problémem možná není se nasytit a přežít přinejmenším v teple, ale jak motor všeho dění peníze něčím nahradit, nebo jinak motivovat. Když člověk vidí v televizi ty podvyživené černochy nebo asiaty propadá zoufalství, možná že potraviny alespoň pro nasycení by se daly vyprodukovat jinde, ale oni zase nemají ty zatracené p.., ty jsou u nějakého zlodějského Krejčíře nebo Pitra.
10. 03. 2010 | 11:03

Taoiseach napsal(a):

JC

"Buď by to komunisté dříve nebo později 'típli' z obavy o to 'své' nebo by to přineslo klasickou demokracii, tak jak ji máme nyní. Z toho vyplývá ... že žádná 3. cesta prostě neexistuje."

Ano: nebo by to přineslo klasickou demokracii, tak jak ji mají nyní např. Finové. Byl by to postupný proces, delší cesta. V té konkrétní době to tedy skutečně byla TŘETÍ cesta, která přicházela v úvahu.

Mimochodem jí nikdo neprošel (takže jsme teoreticky opravdu mohli být první na světě), protože Rakousko a Finsko byly sice okupované, ale nikdy nezačaly "budovat socialismus" (i když Finsko nakonec skutečného socialismu dosáhlo).

Abychom se zbytečně nehádali: reklamuju rozlišování pojmů "cesta" a (záměrný nebo nezáměrný) "cíl", ke kterému vede. Takže třetí cesta jakožto cesta tady před 40 lety byla, dneska není.
10. 03. 2010 | 11:24

slavwin napsal(a):

Přesto je třeba něco hledat, není přece normální, když si někdo nakrade, pak se očistí zákonem si zařídí placení malých daní, potom začne vyhrožovat státním bankrotem a chce to od jiných. Na ten důchod bylo třeba 45 let pracovat a přitom se platily daně a říkalo se že jsme pojištěni proti nemoci vč nenarozených potomků. Že se vše ztratilo při pádu minulého režimu není pravda, z čeho mají prachy ti novodobí miliardáři, co vlastně vyrobili?
10. 03. 2010 | 12:30

Student napsal(a):

Podle mně tady slyším jen samé stesky neúspěšných. Já sice revoluci nezažil, ale evidentně před revolucí měli lidé malou efektivitu práce, jinak není možné, že byli poraženi kapitalismem. Kapitalismus je nejúčinější cesta a svým způsobem k němu směřuje i čína což je jen další důkaz. A v kapitalismu platí : kdo na to nemá ať trpí, příroda si s tím poradí nějak. To je zkrátka fakt. Proto já se snažím už za studia si hledat podnikatelské příležitosti. V tomto duchu měli lidé po revoluci jedinečné šance. To že byli s prominutím blbí a uvěřili politikům že budují ráj na zemi je jejich chyba. Teď tu pláčí. Měli více myslet. Teď jim můžu poradit jen jedno : ať začnou znova pracovat, práce za komunistů se nepočítá, byla málo produktivní. Skutečné hodnoty vytváří až kapitalismus a jako takový potřebuje i lidi co se v něm vyznají a ti si pak po zásluze zaslouží velké platy, mají jako manažeři často na bedrou osudy mnoha dalších. Spousta lidí bez vzdělání tu plká aniž by věděla jak těžké je skutečně dobré vzdělání získat. Kdo se mnoho let věnuje tomu tak proč by pak nemohl brát statisíce měsíčně, taková práva či ekonomie není žádná legrace a dnes je často potřeba více škol aby se člověk dostal mezi elitu, která umí využívat zákony pro podnikání. Spočítat za kolik se co vyplatí není vůbec snadné. Mám spoustu přátel v ODS a Top09 a jistě , oni mají problémy, že občas se mezi ně dostane nějaký mafiánek z kraje, ale v podstatě jsou jediná alternativa k levici, která by to tu vše zase rozkradla. Ti vámi kritizovaní miliardáři často vytvářejí infrastrukturní hodnoty, které vám obyčejným smrtelníkům nic neříkají. Ale položte si otázku : Za koho Vám bylo nejlépe. A uvidíte, že pokud budete k sobě upřímní, půjdete volit pravici !
10. 03. 2010 | 17:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
"nebo by to přineslo klasickou demokracii" přes socialismus jugoslávského typu. Nejpravděpodobnější prognóza.
10. 03. 2010 | 18:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

student:
"měli lidé malou efektivitu práce, jinak není možné, že byli poraženi kapitalismem"
To byla hlavní, ne-li jediná příčina porážky reálsocialismu. Žádná lidská práva, nedostatek demokracie...atd.
10. 03. 2010 | 18:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Prosím tě už toho nech.
Jsi fakt trapný.

Ivan.
10. 03. 2010 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane,
buď tak hodný a osobní názory bez informatívní hodnoty řeš jinou cestou, např. na můj mail (z.matyas@centrum.cz).
10. 03. 2010 | 21:02

slavwin napsal(a):

Jestli je to náražka na mne studente, neúspěšný se necítím, žiji v RD topím plynem, mám 2 roky staré auto, nevím co je exekutor. Pokud jde o Vás, myslím že jste výběhový typ možná potřebný v dobách ranného kapitalismu, nebo osídlování Ameriky bílým plemenem. Pokud se Vám podaří při tom Vašem podnikání okrást, oblafnout soukromníka nic proti, jen dejte pozor aby se nesoudil nebo Vás nezastřelil. Já jen varuji aby Vám podobní měli ztíženo vycucávaní peněz peněz z daní. Tu poslední krizi nezavinila nějaká nadvýroba, ale kšeftaři určitého typu, geniové, kdyby neměli vyztužený krk asi by jim hlava padala doprava. Námět pro policajty, aby to přijali mezi identifikační znaky pro hledání zločinců.
11. 03. 2010 | 08:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku promiň mě ty moje rádobyvtipné invektivy,

ale co jiného mě může s informativní hodnotou napadnout ,když si přečtu názor že:

"Komunistický socialismus s lidskou tváří by automaticky přešel dobou ve vysokou formu demokracie."

No nezlob se -ale opravdu,co Ti mám na to říci??

Ale akceptuji Tvoje přání a tento osobní dojem k Tvému vyjadřování byl na blozích opravdu poslední.

Ale využiji e-mailu a pošlu Te do řitě poštou Delivery mail.

Měj se .Ivan.

P.S. : Všimni si (i vy ostatní),vynikajícně sdílného stylu s hlavou a patou
nového diskutéra na blozích.

Pane slavwine zdravím.Ivan.
11. 03. 2010 | 08:47

Taoiseach napsal(a):

Student

Takhle pečlivě vymytý mozek - to se hned tak nevidí.
11. 03. 2010 | 11:15

Taoiseach napsal(a):

Jiří Suk

Abyste se nakonec dočkal nějaké jasné odpovědi na otázku v názvu
"Je v pražském jaru 1968 alternativa k dnešnímu kapitalismu?"
Není a nemůže být:
1) V Pražském jaru byla naděje na alternativu k TEHDEJŠÍMU (západoevropskému) kapitalismu - ten už dávno neexistuje.
2) Pražské jaro bylo úsilí o reformu socialismu; dneska můžeme dost těžko reformovat socialismus, protože tu máme systém, který je, alespoň pokud jde o základní znaky, kapitalistický.
11. 03. 2010 | 11:24

Kanada napsal(a):

Studente, prijed za mnou do Kanady aby jsi videl jak realny kapitalismus pomaha lidem a studentum - zalozeny na bazi neo-liberalizmu kde vlada ma minimalni zapojeni do ekonomickeho deje, univerzity jso zalozene na bazi vydelavani - coz znamena vysoke 'tuitions' aby jsi mohl studovat, pujcky na studia tak ze po studijich je prevazna vetsina studentu tak za dluzena ze svoje studija splace pomalu cely zivot, lide ty jak ty nazyvaz 'neschopni' zijou v papirovych krabicich - protoze na to nemaji jejikoz jsou mentalne nemocni atd - to je kapitalismus jak ma byt - tak ze si davej pozor aby ji ty sam neskoncil na ulici v krabici od bot :)
11. 03. 2010 | 17:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane,
máš pořádek ve své hlavě anebo většinou zlostně plácáš jako Tvůj pard? Já opravdu nevím, co bys měl říci na výrok "Komunistický socialismus s lidskou tváří by automaticky přešel dobou ve vysokou formu demokracie.", hlavně však nevím, proč bys to měl říkat zrovna zrovna mně. Asi máš nějaký problém se čtením, já totiž nejsem autorem této věty.
Také sis mohl všimnout, že můj souhlas s částí výroku byl zkonkrétizován.
No nic, zatím žádný mail.
11. 03. 2010 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanada:
V těch krabicích žijí i Romové od nás žádající o azyl?
11. 03. 2010 | 18:51

kanada napsal(a):

zijou tam vsichni co to nemouzou zvladnout a kteri jsou touhle uzasnou spolecnosti vyrazeni - prijed a uvidis uzasnost kapitalismu a kdyz ti to nepostaci tak zajed do ameriky - zeme zaslibene kde kazdy muze byt bohacem
12. 03. 2010 | 03:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kanada:
Můj bratranec v Kanadě žije přes 40 let, mám zprávy z první ruky. Nikdy nežil v krabici zrovna tak, jako mnozí jiní, jeden zde občas fundovaně diskutuje.
Je mi líto, že Vám se to nepovedlo, možná byste se měl vrátit jako ti Romové z Volar.
12. 03. 2010 | 06:44

Martin Halata napsal(a):

Jiří má pravdu: po revolučním zlomu přichází naděje na lepší příští, nějaký čásek to trvá, ale pak přicházejí ta kalná rána.

Martin
12. 03. 2010 | 20:04

lapis napsal(a):

Prožil jsem rok 68, ale i léta na konci vlády Novotného již slibovala plno nadějí, "Tvrdé xichty" pomalu odcházely a Novotnému se úspěšně podařilo odmítat sovětské námluvy, jako že sem pošlou RA k posílení obranyschopnosti naší země. To byl od Novotného nejzáslužnější čin. Osobně si myslím, že rok 68 byl vyprovokován z Moskvy, aby konečně dostali svou armádu tam, kde ji chtěli mít. Pohleďte na mapu: jak se dá držet taková křivolaká hranice, vždyť RA byla v DDR a v Maďarsku a rovinu této hranice narušovala ČSR. Ale vůbec nešlo o obranu, Sověti byli přesvědčeni, že za týden bleskové tankové války budou v Paříži a jedině nebezpečí, že američané odpovědí nukleárním útokem na Moskvu a vojenskoprůmyslové oblasti je odrazovalo od takového postupu. Strach z nukleární války, to bylo jediné, co udrželo světový mír, žádné mírové hnutí, ani komunisté ve Francii, Anglii, USA, či v rozvojových zemích. Pamatuji, jak nám KS Zibabwe v 68 radila, že máme držet hubu a krok.
Ti všichni byli financováni z Moskvy a jakmile vyschl penězovod, uschly i tyto strany.
Závěrem: 68 rok byl pokusem o třetí cestu a posloužil pouze k rozmístění RA na našem území. Jediným jeho kladem bylo, že ukázal celému světu, že Moskvě nelze věřit.
A Dubček? Kdyby se byl stal prezidentem, máme zde další pokus o socialismus s lidskou tváří.
Systém, který je založen na útlaku obyvatelstva vládnoucí vrstvou nikdy nemůže mít lidskou tvář. To se týká i kapitalismu.
15. 03. 2010 | 11:35

Student napsal(a):

Však se flákejte, pište si do fór, já se budu jen bavit nad svým účtem až sem občas kouknu. Zbytek strávím radši daňovou optimalizací. Vy máte možná plné hlavy ale plné nepraktických bludů a pohádek ještě z doby minulé. rovnost, volnost bratrství a vše bez práce ne ?
16. 03. 2010 | 12:17

Student napsal(a):

"Systém, který je založen na útlaku obyvatelstva vládnoucí vrstvou nikdy nemůže mít lidskou tvář. To se týká i kapitalismu."

To sou děsné bludy, copak v kapitalismu je nějaká vládnoucí vrstva ? Jsou tam jen lidé schopnější a míň schopní. Líní a pracovití. vám evidentně chybí lekce ekonomie, ty za socialismu jste asi neměli co ?
16. 03. 2010 | 12:19

Taoiseach napsal(a):

Student napsal(a):

"Podle mně tady slyším jen samé stesky neúspěšných..."
Máte tedy opravdu mizernou češtinu, i když musí přiznat, že hrubou chybu máte až ve druhém slově celého komentáře. Druhý pád zájmena "já" po předložce zní správně "mne", přípustné je i "mě", ale rozhodně ne "mně". Vzhledem k tomu, že "já" je podnět, má být ovšem použito zvratného zájmena "sebe". Celá vazba je stylisticky dost neobratná, máte potíže s vyjadřováním. Interpunkci velmi často vynecháváte. Jméno Čína se píše s velkým počátečním písmenem (je to fakt velká země).

"před revolucí měli lidé malou efektivitu práce, jinak není možné, že byli poraženi kapitalismem"
Efektivita práce byla jak kde. Např. v Československé námořní plavbě byla tehdy docela slušná, jak to dopadlo po převratu a privatizaci, víme. Hlavně jsem si ale nevšiml, že jsem byl poražen. Ale lidi jsou holt blbí, zvonili klíči, aby mohli být poraženi. Haló, je tu

pan Stejskal?

Taky se cítíte/cítil jste se poražen?

"Teď jim můžu poradit jen jedno : ať začnou znova pracovat, práce za komunistů se nepočítá..."
A to si jako myslíte, že jsme posledních dvacet let nic nedělali, brali rentu a teď si stěžujeme, že je nízká?? Jste veselá kopa.

"taková práva či ekonomie není žádná legrace"
Jo, zvlášť práva v Plzni jsou těžká makačka - :)

"ODS a Top09 a jistě , oni mají problémy, že občas se mezi ně dostane nějaký mafiánek z kraje"
Nebo mafiánek z ústředí...

"Ti vámi kritizovaní miliardáři často vytvářejí infrastrukturní hodnoty, které vám obyčejným smrtelníkům nic neříkají."
Bingo! O infrastrukturních hodnotách, co naši miliardáři vytvářejí, fakt nic nevím. Ale jedno je jasné: my jsme obyčejní, ale miliardáři (a náš pilný Student, který se mezi ně zařadí) jsou NESMRTENÍ. A lidská hloupost nejinak.
16. 03. 2010 | 18:03

stejskal napsal(a):

Já se necítím, já jsem poražen, pane Taoiseachu (včera mne porazili děti v pexesu a odveta se ještě nekonala ;-)

Ale jinak vcelku v pohodě, občas jsem nahoře, občas dole. Až budu mít permanentní pocit, že vše prohrávám... (ne, to ne, na to raději nemyslet).

... zkusím zase vyhrát ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
17. 03. 2010 | 10:37

BILDERBERGclub napsal(a):

amigos. najdete si na googlu Podraz jmenem Obama,http://www.zlo.cz .. kdo si preje bez titulku v orig. The Obama Deception. a hodne se dovite... kdyby vysel rok 68,tak jsme mozna byli jako Yougoslavie..snad... ale diky nestastne poloze,o kterou usiloval kdekdo od Bismarcka po Leonidovy marsaly.. to neslo...muselo se cekat na moment , kdy mraz z kremlu skonci..ne na godota, ale Gorbyho a jeho team.. i my videli,kdysi , velmi pekny kresleny vtip... na prehlidkovem molu Mauzolea .neb jak se jmenuje onen platz..pro prehlidky stoji cela garnitura zamracenych leonidu a pleduje dole pochodujicim manifestantum patrne na l.maje.. a ve finale za armadou,frci sufrazetky prezentujici francouzske komunisty..takovy maly karneval v riu... a bublina z ust leonida b. " uz asi nikdy nepozveme nase soudruhy z francie" ..to by ale evokovalo, ze byl komunismus te doby kupr.italsky Enriqua Berlingera.. Guss Halla, nebo George Marchaise...skoda,ze to nevyslo,nebyl by takovy dnes velvethangover... ale sascha dubcek opravdu nemohl mezi temi halunky , co ho obklopovali,nic delat, dokonce leonid si odplivl, kdyz necekane prijel pred zahajenim prazskeho jara na necekanou inspekci...mas Saso peknou svoloc kolem sebe...
17. 03. 2010 | 22:13

účastník 68 napsal(a):

Několik připomínek.Tehdejší Československo jako součást komunistické internacionály delegovalo svoji svrchovanost do rukou nejvyššího vůdce internacionály, tedy SSSR.Ten tedy (podle něho)přišel udělat jen to, co měl za správné, tj. bratrská internacionální pomoc.Dubček nebyl komunistický idealista, ale totální dobrodruh (hochštapler), věděl totiž velmi dobře ze svého dlouhodobého pobytu v SSSR, co je to stalinská politika a její metody.
18. 03. 2010 | 09:50

Taoiseach napsal(a):

účastníku 68

Formální připomínka: Komunistická internacionála už v roce '68 formálně neexistovala. Doktrína omezené suverenity ovšem existovala.

Věcná připomínka: kritika Saši Dubčeka je dost laciná. Co měl dělat? Co mohl dělat? Pro srovnání: tvrdím, že Maďarsku pomohl spíš János Kádár než Imré Nagy.
18. 03. 2010 | 11:30

Terry napsal(a):

Tencokida Hnuj napsal(a)-08.03.2010 09:55:36:
Co zůstává ?
Furt to stejné. Nenechat si demokracii ukrást.

Bohužel, tady není co ukrást, protože stávající systém má do standardního chápání demokracie daleko; zatím máme pseudodemokarcii.

Demokracie mají plná ústa hlavně ti "demokratičtí" politici, kteří politiku pojali jako nejrychlejší, nejsnazší a relativně bezpečnou (pokud se nedají tak blbě chytnout, jako politici v Brně) k vlastnímu obohacení, doživotnímu zajištění.

Kde jinde než v politice by mladý mašinfíra k titulu a miliónům přišel?!

Jak jinak, než vlivem politika (ministra) by byla (bývalá :-) ) Řebíčkova firma Viamont najednou tak "úspěšná" (Řebíčkem dobře vykrmený Viamont DSP dokázal za tři roky 4x zvýšit tržby - http://www.motejlek.com/reb...

Taková "demokracie" je přece skvělá!!

Navíc, pokud politici a zákonodárci přijmout špatná, nekompetentní rozhodnutí v důsledcích poškozující stát, nenesou za to žádnou odpovědnost; nakonec to stejně "zacálnou" všichni občané.

Tak tohle má být DEMOKRACIE ?

A vzhledem k tomu, že za dvecet let "demokracie" do politiky nalezla svoloč s podobnými "morálními" vlastnostmi a motivy (a v poslední době s "módním" buranským, hulvátským vystupováním a sprostým slovníkem - také signifikantní!), tak před volbami nabídnuté volební kandidátky stran situaci neřeší; předkládají nám stejnou "kvalitu": stávající ksichty a nové jen takové, kteří "chtějí s vlky výti", být u lizu.

Takže ani rádoby demokratické volby nic neřeší.

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

Jako s přemnoženou škodnou s nimi musíme skoncovat. A pro likvidaci škodné neexistují demokratické metody, to vám potvrdí každý nimrod.
19. 03. 2010 | 07:39

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:04

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
02. 04. 2010 | 05:30

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:16

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:20

replica watches napsal(a):

happy every day!
06. 04. 2010 | 10:32

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 04:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy