Výzva k práci s holými fakty

09. 04. 2010 | 17:21
Přečteno 5383 krát
Chtěl bych se vyjádřit k jednomu ze shrnujících konstatování, které se nachází v textu Jaroslava Peregrina Vyrovnání s minulostí. Ten tu vyšel 16. března a zčásti reaguje i na mé dílčí tvrzení v únorovém rozhovoru pro Respekt. Peregrinovo konstatování zní: „Zbývá nám už teď jenom jediná věc: dostat na světlo maximum holých faktů o tom, jakým způsobem jsme tenkrát dokázali křivit páteř, a doufat, že nová generace si to už dokáže z morálního hlediska roztřídit sama.“

Z toho by mohlo vyplývat, že se tu dosud holá fakta o komunistické minulosti příliš nezveřejňovala a začalo se s tím až po vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2007. Ale tak to není. Ústav pro soudobé dějiny, jiná historická pracoviště, archivy apod. tu od roku 1990 předložily celé moře holých faktů. Kdo je chce najít, najde si je. Hlavní problém spočívá v tom, co si s nimi počít, jak jim rozumět, jak je interpretovat a neupadnout při tom do pasti morální nadřazenosti, která nic nezjistí, protože už všechno ví. Holá fakta sama o sobě totiž nestačí a vlastně ani neexistují, vždy figurují v nějakém kontextu – historickém, dobovém, soudobém aj. Jde tedy hodně a především o kontexty. A ty se mění, jsou skupinově sdíleny, zavrhovány, zapomenuty, oživovány či nově vytvářeny.

Uvedu několik holých historických faktů: „Je možno přistoupit k inscenaci veřejného procesu…“ – „Přípravy postupují v pevně organizovaných formách…“ – „Vyšetřující skupina přikročila k vypracování schémat konečných protokolů…“ – „Bude třeba scénář upravit tak, aby nevynikala lidská stránka obžalovaných…“ –„Film není šťastný prostředek na tuto věc, neboť fyziognomie obžalovaných ve většině případů budí soucit…“ – „Proces měl vrchol asi šestý den a pak již nastalo nebezpečí, že by unavoval…“

Jsou to úryvky z úředních zápisů připravovaného a provedeného monstrprocesu s Miladou Horákovou a dalšími oběťmi přeludné každodennosti komunistického režimu v roce 1950. Najdete je v knize Karla Kaplana Největší politický proces. Milada Horáková a spol. (1995). Dovolte mi ocitovat ještě několik úryvků ze závěrečného interního (sebe)hodnocení některých klíčových aktérů spektáklu smrti.

Bureš Vladimír – vedoucí pracovník státní prokuratury: „Chtěl bych jen zdůraznit, že Horáková se do role hrdinky nedostala náhodou, a že to bylo zcela záměrně a ona si dokonce dovolila několik poznámek.“. – Jiří Kepák – státní prokurátor: „Výkonu s. Urválka by po politické stránce jistě prospělo méně touhy uplatnit se za každou cenu. Na jeho omluvu lze uvést, že proti určitému stupni samolibosti musel bojovat každý z prokurátorů. Výstižně to za všechny vyjádřil při jedné předporadě s. dr. Vieska, že nesnáší jiného kohouta na smetišti.“ – Vieska Juraj – státní prokurátor: „U Kalandry jsem byl krátký, a to proto, že umím dělat prokurátora jen když mám zlost, a u Kalandry se mi chtělo jen zvracet. Počítám s minimálním odporem, ale z Kalandry se ztratila veškerá lidskost.“

Funkcionáři komunistické justiční mašinérie – předem ospravedlnění Stranou, Státem a Dějinami, zbavení všech pochyb a výčitek – mluví mezi sebou neideologickou všední řečí. Za nic se neschovávají. Jejich výpovědi jsou autentickým výrazem mentality, jež se s lehkým srdcem smířila s tím, co nejspíš označíme za nelidské, ale ono to ve své verbální podobě a psychologické věrohodnosti je „lidské, až příliš lidské“. Je-li tu při práci Satan, velmi dobře se maskuje.

Prokurátoři nebyli cyničtí ničemové (tak je vidíme my), těmi přece byli obžalovaní. Žalobci jsou nástrojem historické spravedlnosti a toto vědomí je dokonale chrání dokonce i před soucitem. Hnusí se jim člověk, kterého posílají na smrt, nikoli proto, že je to zavilý třídní nepřítel, ale protože v systematické degradaci osobnosti, které ho podrobili, ztratil lidskost. Ano, jsou lidští a nic lidského jim není cizí. Dobře vědí, že to vše je velká inscenace, ale ta je tisíckrát reálnější než obyčejný život, a právě to jim umožňuje v představení režírovaném Stranou hrát předepsané role jako o život.

Prokurátoři byli po procesu sebekritičtí, věděli totiž, že se ještě hodně musí učit, aby spravedlivá třídní nenávist skrze ně procházela zcela očištěná od nároků jejich příliš lidské subjektivity – od ješitnosti, nesnášenlivosti, zlosti atd. Být čistým nástrojem Dějin, pod kontrolou Strany, jež stále bdí a má vždy pravdu, není zas tak samozřejmé a jednoduché.

V naší historii se patrně nikdy neuskutečnilo takové zhroucení hodnot. V takové šíři a dokonalosti, v níž se morální, charakterový rozvrat stal celospolečenskou normou. A podíleli se na něm tak či onak téměř všichni Češi. Skoro každý si tehdy nějak pokřivil páteř – tím, že nevěděl a žádal trest smrti i tím, že věděl a mlčel. Účinky takového kolapsu jsou jistě dlouhodobé a možná působí dodnes, za takové věci se platí dlouho a draze.

A teď, co s tím máme a můžeme dělat? Tato konkrétní holá fakta volají přímo do nebe, a proto je celkem snadné se nad nimi pohoršovat a vynášet pak principiální soudy o zlu. To snadno vede k morálnímu exhibicionismu, který nijak neprohlubuje poznání. Je buď slepý ve svém svatém entuziasmu, nebo chladně vypočítavý ve svém mocenském utilitarismu. Obě tyto jeho podoby vidíme každý den v novinách v souvislosti s krizí v ÚSTRu.

Moralisté se už poněkolikáté za uplynulých dvacet let mohou vyřádit nad holým faktem, že Joska Skalník je veden v registrech ministerstva vnitra jako spolupracovník StB. Aby mi bylo rozuměno, nemám nic proti zveřejnění úředního údaje o agenství, jde mi o to, že tento údaj je dávno známý a přitom poznání složitého osobního příběhu nepostoupilo ani o píď dál. Opět tu zdaleka nejde jen o holý fakt, ale o kontext, o to proč, kdy a jak se Skalníkovo stigma znovu a znovu objevuje. Tato kauza je příkladem morálního exhibicionismu motivovaného svatým entuziasmem: „Apage Satanas!“

Příklad morálního exhibicionismu motivovaného mocensky je kauza Jiřího Pernese. Někteří členové vědecké rady ÚSTRu, jíž Pernes dva roky bez problémů a řečí šéfoval, odstoupili poté, co byl jmenován ředitelem a současné s tím na sebe prozradil, že docházel do VUMLu. Doprovázela to vlna systematického kádrování (či lustrování?) jeho osoby. Výsledek prověrky je samozřejmě prezentován v morálním hávu: jestliže byl Pernes vumlista, nesmazatelně na něm ulpělo něco z režimu, který zavraždil Miladu Horákovou, a proto v žádném případě nemůže řídit instituci historické spravedlnosti (to by ovšem nemohl ani Pavel Žáček, kterému na předlistopadové žurnalistice započetli přednášky z marxisticko-leninské filozofie a vědeckého komunismu).

Tím se oklikou vracím ke kontextům, v nichž můžeme vidět a vysvětlovat holá fakta z procesu Milady Horákové. Uvedu jich několik a nijak nepředstírám, že jsou vyčerpávající. Jde mi jen o položení některých základních otázek, na které bychom mohli společně hledat odpovědi.

Kontext historický: Kde hledat příčiny rozpadu hodnot? Existují v dějinách podobné doby jako stalinismus? Jak souvisejí světové války, hospodářská krize a velké genocidy první poloviny 20. století s nástupem, praktikami a cynismem komunistických režimů?

Kontext dobově politický: Jak bylo reálně možné, že se zrůdnost stala normalitou? Byla spíše historickou výjimkou? Kdo nese politickou a kdo kriminální odpovědnost? Bylo zlo banální?

Kontext morální: Kdo všechno je vinen? Jaká je míra a povaha této viny? Nedotýká se ještě i nás? Dokázal bych sám za sebe monstrprocesům občansky čelit?

Kontext náboženský či metafyzický: Co je zlo a jak se projevovalo ve stalinistické epoše? Do jaké míry a za jakých podmínek se mu mělo odporovat zlem? Jak se toto zlo liší od zla jiných epoch? Jaký smysl má oběť? Co může spravedlnost vezdejší a co se má ponechat spravedlnosti věčné?

Kontext aktuálně politický: Co všechno předpokládá a zahrnuje vyrovnání se s minulostí, v níž se lež a zločin na nějaký čas staly všeobecně sdílenou normou? Jaká jsou kritéria poznání a spravedlnosti? Kdo a za jakých podmínek může soudit? Jakým jiným zájmům slouží vyrovnávání vedle zájmů pravdu a spravedlnosti?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

Pane Suku,
Vaše otázky a pochyby jsou moc komplikované. Navíc hledáte souvislosti, příčiny a následky atd.

Peregrin (profesionální "filosof", dle mě sofista) cíleně vytrhuje události z kontextu. Taksi to žádá, přece, nová doba.

Hledáme mladou generaci, která bude nepoznamenaná minulým režimem (tedy bez možnosti srovnávání), a tudíž silně ovlivnitelná VÝBĚROVÝMI informacemi soudobých ideologů.
09. 04. 2010 | 18:21

S.Š. napsal(a):

Ad "jestliže byl Pernes vumlista, nesmazatelně na něm ulpělo něco z režimu, ... a proto v žádném případě nemůže řídit instituci historické spravedlnosti".

To je ale velký omyl, pane historiku, a navíc, bagatelizace věci celému problému rozhodně neprospívá (spoléháte na to, že většina čtenářů si relevantní informace nesežene a nevyhodnotí). Pan Pernes především nesplnil podmínky výběrového řízení (angličtina), budiž to zopakováno. Za další : v konkursu měl takové podmínky jako žádný z jiných uchazečů (viz vyjádření z vědecké rady odstoupivšího vojenského hitorika E. Stehlíka). Ve hře jsou dál jeho stále nevyjasněné kontakty s StB, o nichž J.P. mlžil (na různých místech o nich vypovídal odlišně), ba dokonce otevřeně fabuloval (lze snadno doložit). Jiří Pernes je podezřelý z plagiátorství (viz zjištění historika Jana B. Uhlíře v časopise Historie a vojenství, ročník LV, číslo 2/2006), sám sebe - přeneseně, leč přece - nazval prostitutem a také zbabělcem. To je alarmující.

Ještě než vkročil na půdu ústavu jako ředitel, dokázal Jiří Pernes rozpoltit nejen zaměstnance, ale i Radu ústavu, postavit proti sobě některé její členy, vypudit čtyři vážené členy vědecké rady ÚSTR a přimět řadu známých osobností k napsání petice proti jeho instalaci do funkce. Pernesovi zastánci nakonec museli překotně, den před předpokládaným nástupem do funkce, změnit jednací řád ÚSTR, neboť předsedkyně rady Naděžda Kavalírová odmítla podepsat jmenovací dekret nového ředitele, když nebyly vyjadněny některé okolnosti jeho životopisu.

Sumasumárum, Pernesova instalace do funkce zbuzuje četné otazníky. Od ÚSTR se všeobecně očekává nápomoc v pochopení nepříjemných stránek našich novodobých dějin. Může to ale dokázat ten, kdo se v každém veřejném vystoupení tváří, jakoby totalitní minulost a spojení s ní neexistovalo, a popírá tak samotný smysl existence ústavu ? Může to dokázat člověk, který vždycky v minulosti krom své profese dělal taky politiku, ne proto, že by jej zajímala nebo že by chtěl být veřejně prospěšný, nýbrž proto, že to bylo prospěšné pro něj ? A nakonec, může to dokázat někdo, kdo se sám pro výkon funkce diskvalifikoval - ne však primárně díky studiu VUMLu či nevyjasněným kontaktům s StB - ale svým chováním poté, co nevábné informace spatřily světlo světa ?

Pracujte s holými fakty, pane historiku. Zatím, je mi líto, to neděláte. Tím, že jako další z mnoha aktivisticky vstupujete do teď již i zpolitizovaného sporu, prokazujete jen to, že kolem pana Pernese zdaleka, ale zdaleka není vše v pořádku. Každý nový pokus o bagatelizaci Pernesových "problémů" je navíc silně kontraproduktivní. Je politováníhodné, že zastánci J.P. to nejsou schopni vidět.
09. 04. 2010 | 19:01

antoninovy napsal(a):

Skvěle položené otázky, výborná úvaha.

Leč, jak kvalifikovaně a spravedlivě může posuzovat svojí minulost společnost, která je an sich nemocná, nezralá, nedospělá?

an
09. 04. 2010 | 19:13

antoninovy napsal(a):

Pane S. Š. škoda že jste nenalezl odvahu podepsat se plným jménem. Gramatické chyby ve Vašem textu svědčí o Vaší nedoškolenosti, to nejsou jen překlepy.

Zní to vaše, jakoby jste byl jedním z těch event. postiženým z ústavu, kterým hrozí vyhazov pro diskvalifikaci.

Na knižním veletrhu bylo možno vidět typy pracovníků ústavu, i amatérský psycholog by odvodil, že šlo o nadšence, zřejmě s maturitou alespoň, ale s jiskrou v oku, s takovým tím správným ohněm v srdci, bojovat proti komunismu, nebo proti něčemu. Jak je popsat, špatní trampové, spodina disentu.

Ale, nu, terč je prázdný, komunisté zde již vlastně téměř nejsou, kromě několika starců, že, takže se kope, hrabe v latrinách bývalé politické policie.

Sem tam se najde kousek něčeho výživného, a pak se s tím jde na trh.

Ale to je celkem fuk, tato parta jinak nepoužitelných mladíků pobírá velmi slušné platy a jistá partaj je oceňuje.

Nějaké úkoly se vždy vymyslí, pár bystřejších přijde s něčím, co deníky spolknou, natráví a pak vyvrhnou.

Třeba i na mne ještě něco vyškrábnou, jakou tajnou milenku jsem měl, co jsem kde říkal, to by tam přece měli mít, že. Od soudruhů estébáků.

Celá ta instituce, její činnost a politické úkolování je odporná záležitost, Je pozoruhodné, že bývalí příslušníci SSM, dnes redaktoři např. MfDnes, této instituci nepokrytě nadržují, pan Žáček byl ostatně tehdy za Husáka na škole jejich kolega a přátelili se.

Nausea, nemocný národ, společnost, opakuji.

an
09. 04. 2010 | 19:55

Luba napsal(a):

Ano,
pan Suk to napsal velmi dobře:

"Holá fakta sama o sobě totiž nestačí a vlastně ani neexistují, vždy figurují v nějakém kontextu – historickém, dobovém, soudobém aj. Jde tedy hodně a především o kontexty. A ty se mění, jsou skupinově sdíleny, zavrhovány, zapomenuty, oživovány či nově vytvářeny."

Historická "fakta" jsou události, ke kterým údajně došlo. Už jejich "prostý" záznam bývá interpretací interpretace.

Pokud pan Peregrin tvrdí:
„Zbývá nám už teď jenom jediná věc: dostat na světlo maximum holých faktů o tom, jakým způsobem jsme tenkrát dokázali křivit páteř, a doufat, že nová generace si to už dokáže z morálního hlediska roztřídit sama.“
... pak nezbývá konstatovat, že pan filosof o práci historika pranic neví. Což je poněkud smutné, protože hermeneutika nesmí chybět v mentální výbavě žádného filosofa.

Aby historik uměl správně interpretovat zjištěné, musí dokonale rozumět dobovému kontextu a znát lidi, od kterých záznam událostí pochází. Porovnávat různé dobové prameny.
Musí být do jisté míry psychologem, sociologem, právníkem a politologem. Nebo by měli být lidé s touto profesní orientací součástí badatelského týmu.

Jak si to, slovy pana Peregrina
nová generace "... dokáže z morálního hlediska roztřídit sama" můžeme pozorovat třeba na facebooku, kdy pro část mladých nejsou důchodci starými lidmi, kteří si zalouží naši úctu, ale jsou bandou blbců a zbabělců, kteří 40 let volili komunisty. Jsou proto zrádci národa, kteří si nezaslouží být společností živeni.

K tomuto postoji je zdárně tlačí též někteří jejich "polistopadově úspěšní" rodiče, jak ukazuje např. následující e-mail, přebraný z blistů:

„Milí důchodci České republiky.

V roce 1968 mi bylo 8 let. To jste mi zkazili život poprvé na dlouhých 21 let. Ptáte se jak? Byli jste tehdy v produktivním věku, měli jste sílu se vzepřít jako národ. Co jste udělali? Hleděli jste mlčky do záhonků svých zahrádek, báli se říkat pravdu v práci, doma. Přijali jste permanentní přetvářku jako nástroj na přežití. Nebyli jste dost silní a schopní, jako Ti, co odešli. Jako ti, kterým dnes s despektem říkáte emigranti, a které neberete.

V roce 1989 mi bylo 29 let, už jsem byl v produktivním věku já. S nadšením jsem přijímal všechny změny, užíval jsem demokracii jako lék na předchozí deformaci. Postavil jsem se na vlastní nohy, tvrdě pracoval na svém, vychovával děti v pravdě, cestoval jsem, bavil se. Já jsem se vyléčil, vy ne.

Dnes je mi 49 let a už vím, že letos na podzim se mi chystáte zkazit život podruhé. Cítím to. Ukázali jste to v krajských volbách, kde jste mne prodali za třicet Julínkových stříbrných. Jestli to zopakujete na podzim, odejdu. Jsem silný a schopný, proto odejdu. Vás mi není líto, jste líní, hamižní, zkažení a zaslepení. Jste schopní pro svoje pohodlí a závist schopnějším zničit tisíce dalších životů. Navíc jste hloupí a krátkozrací, protože si nedovedete spočítat, že pokud bude ČSSD vládnout jako vládla, nebude za 4 roky ani na vaše důchody... Stát zbankrotuje jako Maďarsko. Mladí a šikovní lidé utečou, zůstanou jen neschopní, nemocní, nezaměstnaní a líní. I cikáni utečou, nebude z čeho jim platit.

Je mi líto mých dětí, které nejsou připraveny na lež, přetvářku a nenávist. Ale jsou už plnoleté a rozhodnou se samy. Ale mám pro Vás jeden vzkaz: nejhorší společenský řád v dějinách lidstva je komunismus. To, co se na podzim chystá, je jen malý kousek od něj. To mějte stále na paměti.“
http://www.blisty.cz/art/47...

Tolik tedy citát člověka, který rozhodně není hlupák nebo amorální demagog.
Je jen stupidní a nedokáže uvažovat v souvislostech.

I z tohoto důvodu je správný výklad oněch čtyřiceti let totality nanejvýš nutný - protože naši senioři, absolutní většina, nedělali nic špatného - dřeli se, aby se jejich děti měli dobře.
A zaslouží si naši úctu.

Proto musí být Zlo pojmenováno a odhaleno. Protože, slovy V. E. Frankla, psychiatra a psychologa vězněného v Terezíně a v Osvětimi: na světě jsou jen dvě "rasy" lidí: "rasa" slušných a "rasa" neslušných.

Což bych parafrázoval: nedělíme se na komunisty, antikomunisty, levičáky, pravičáky, liberály - jsou jen lidé slušní, a lidé neslušní.
A lidé znalí, a nevědomci.
09. 04. 2010 | 20:01

im napsal(a):

Práci s holými fakty v přímém přenosu můžete vidět (teda ti z vás, kteří nekoukají na fotbal) dnes večer od půl desáté v talkshow Jana Krause - jako zlatý hřeb programu si pozval zdejšího bloggera Stanislava Pence a jeho kozla Legolase.
09. 04. 2010 | 20:49

Suchec napsal(a):

LUBA:

To je přesně vzorek, jenž se takto podobně projevuje třeba na FB.

Je zajímavé, že stejné lidi, jak na "jejich tempo je .....Kaufland" potkávám i v Modrém týmu. Ani se tím netají.
09. 04. 2010 | 21:08

Luba napsal(a):

Oprava hrubky:
Dnešní senioři se dřeli, aby se jejich děti měly dobře.
09. 04. 2010 | 21:39

jogín napsal(a):

Pan Suk klade správné otázky. Zbývá se zeptat, proč se dnešní česká společnost vyvíjí stejně odporným směrem- fanatizmu sice propadá menší část, než v počátcích komunizmu, ale korupce, nenažranosti a pohrdání lidmi na nižším stupínku klofacího pořádku je víc.
09. 04. 2010 | 21:52

brablenec napsal(a):

Já bych se chtěl jenom pozastavit nad tím, že Pernes studoval VUML, tuto akci prováděli skoro všichni vedoucí pracovníci v té době. Je zajímavé, že nevadí studium a zkouška z marxismu u našich vysokoškoláků, kteří za komoušů studovali VŠ. Stačí se podívat na Nečase, Topolánka a pod.
09. 04. 2010 | 22:06

Kamil napsal(a):

Zajímavých je pět odstavců otázek na konci blogu. V podobném duchu by bylo možno klást další otázky, důležité pro současnost a budoucnost, nikoliv jen pro vyřizování starých účtů a otevírání starých ran. To ovšem přesahuje možnosti tohoto ústavu, který se od nynějška až do svého zrušení bude zřejmě vyčerpávat vnitřními rozpory. Takový seznam otázek by stál za širší diskuzi - jejich správné položení a výběr rozhodne o skutečné ceně toho, co bude vyzkoumáno.
09. 04. 2010 | 22:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

brablenec:
"Je zajímavé, že nevadí studium a zkouška z marxismu u našich vysokoškoláků, kteří za komoušů studovali VŠ." Byla povinná, t.zn. studovat i marxismus anebo nestudovat vůbec.
09. 04. 2010 | 22:24

Míval napsal(a):

Pane Suku, závěrečný příklad otázek, na něž by se měla hledat odpověď, je z Vašeho článku asi nejdůležitější. Zajímalo by mne, zda se tam u Vás o to někdo snaží.
09. 04. 2010 | 22:45

S.Š. napsal(a):

antoninnovy : Na těchto stránkách se obvykle podepisuji zkratkou, moje identita je nicméně známa. Že ji neznáte zrovna Vy, není nikterak na škodu. Čekala bych, že mé psaní rozbijete argumenty. Ale ... kde nic, tu nic. Naproti tomu jste předvedl reakci, kterou lze velmi často pozorovat na všech českých webech. Nelze-li rozporovat příspěvek věcně, vymezíte se vůči názorovému oponentovi poukazem na překlepy, nedoklepy, gramatické chyby či nedostatečné vzdělání (bez toho, že byste o něm cokoli věděl, samosebou); někteří připojí leckdy i nadávku, urážku, případně pomluvu. Ve světle posledně vyjmenovaného Váš příspěvek zas není až tak zlý ... :-) Pěkný večer.
09. 04. 2010 | 22:57

Jozef napsal(a):

Autor: zmente povolanie!Alebo prejdite na ine dejiny.
To je chore,co pisete, uplne chore.Patologicka koncentracia na dobove excesy.Znicite sa!
09. 04. 2010 | 23:17

Luba napsal(a):

S.Š.,
koho byste tedy navrhovala namísto nedůvěryhodného pana Pernese?

Někoho z okruhu vysoce důvěryhodné madam Kavalírové,
o které jste se zmínila, a se kterou má velký problém řada členů jí vedené organizace KPV, kvůli jejímu členství v prorežimních organizacích?

Např. paní Zdena Mašínová odmítla převzít, vzhledem k přítomnosti Kavalírové, vyznamenání pro svého otce.

Panu Sukovi doporučujete, aby pracoval s "holými fakty" - možná jste četla příliš výběrově.
Článek je o tom, že žádná "holá fakta" v autorově oboru nejsou. Vše je zatíženo subjektivitou a kontextem.

Holá fakta můžete požadovat po přírodovědcích, nikoli po odbornících na vědy společenské.
09. 04. 2010 | 23:36

S.Š. napsal(a):

Luba : Já nepožaduji nic, práci s "holými fakty" naopak požaduje Jiří Suk (viz titulek), sám se tou radou však neřídí a pokud se týká VUMLu a Pernese, do značné míry bagatelizuje a mlží, jak jsem již uvedla nahoře.
Problém je v tom, že do konkursu na ředitele se přihlásilo jen 5 osob (to včetně P. Žáčka), rada neměla moc z čeho vybírat. Je ale zřejmé, že pan Pernes ředitelem být nemůže, jak jsem rovněž už napsala, nikoliv primárně kvůli VUMlu, nevyjasněným kontaktům s StB (jak po delší době sám přiznal, čile se s StB stýkal po restauracích, viz Brněnský deník, 14.3.2010) nebo prokázanému plagiátorství, nýbrž proto, že se dokázal sám svými vlastními výroky zdiskreditovat a zesměšnit.
Není úkolem diskutujících na webech hledat nového ředitele ÚSTR. Osobně bych se nicméně ztotožnila s návrhem historika Petra Placáka, tady
http://www.lidovky.cz/podvo...
Je zřejmé, že s historikem Sukem by si příliš neporozuměl.
10. 04. 2010 | 00:22

schlimbach napsal(a):

S.Š.
mýlíte se - pan Suk ve svém blogu právě dokládá nesmyslnost stavění na holých faktech při studiu minulosti národa. On právě ukazuje, že holá fakta v tomto ohledu nic neřeší, protože jako holá nemají žádnou vypovídací hodnotu, protože jejich pravdivá hodnota se ukáže právě až tehdy, když jim přidáme odpovídající dobový kontext. Doporučoval bych příště lépe číst a třeba se i zamyslet, zda autor blogu nemá přece jen pravdu.

Panu autorovi - velice pěkně napsáno :)
10. 04. 2010 | 06:47

yara ze země krys napsal(a):

Jsem jako pražák pro neutralitu Moravy pane Adamče, ale s jednou podmínkou! Vemte si tam zpátky na Moravu všechny politiky i s jejich příbuznými, kteří nalezli do Čech nebo se narodili na Moravě. Pak bude v Čechách zase svítit sluníčko vy zamindrákovaní hlupáčkové! Nevíte náhodou proč sem do Čech všichni lezou? Mám návrh pro změnu názvu Morava na Motava, páč asi moc chlastáte, motáte se a vedete přiblblé "národní" kecy.
10. 04. 2010 | 08:28

swining allowable napsal(a):

Omlouvám se, ale už to admin panu F.A. smáznul!
10. 04. 2010 | 08:30

F. Adamec napsal(a):

Další Klausův plán na zadlužený a vytunelovaný stát
---
09. 04. 2010 14:17 Válka nejen o elektrárnu v Prunéřově. Projekt má i podporu hlavních politických stran. "Pro zamítnutí není důvod," řekl ekonomický expert ODS Martin Kocourek, šéf dozorčí rady ČEZ za ministerstvo financí. "MŽP mělo k projektu ČEZ už dávno vydat souhlasné stanovisko," přizvukuje stínový ministr průmyslu za ČSSD Milan Urban. ČEZ už kupuje kotle za miliardy, a parogenerátory pro zastaralé bloky JE Dukovany.

09.04.2010 11:29 The Economist: Neobvykle mocný ČEZ ovládá českou politiku

09.04.2010 Prezidenti Barack Obama i Dmitrij Medveděv se při svých rozhovorech s českým prezidentem Václavem Klausem tento týden oba zmínili o zájmu firem svých zemí o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Jde o americký Westinghouse a ruský Atomstrojexport. Novinářům to řekl Klaus po dnešním jednání s Obamou. Objem zakázky na výstavbu pěti bloků se odhaduje zhruba na 500 miliard korun. Tak jsem říkal: Doufejme, že ta nabídka Westinghouse bude dostatečně cenově zajímavá," vysvětlil s úsměvem Klaus. Kromě Westinghousu se tendru na dostavbu dvou nových bloků v Temelíně účastní ruský dodavatel Atomstrojexport, který vystupuje v konsorciu se společností Škoda JS a ruskou firmou Gidropress, a francouzská společnost Areva. Tendr vypisovaný ČEZ se týká dostavby třetího a čtvrtého bloku Temelína s opcí na vybudování pátého bloku v Dukovanech a až dvou bloků ve slovenských Jaslovských Bohunicích. V případě nových bloků Temelína se počítá s uvedením do provozu v letech 2019 až 2020, u pátého bloku Dukovan přibližně v letech 2023 až 2025.

22. 03.2010 Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ JUDr. Martin Roman prodal v minulém týdnu 41 tisíc akcií ČEZu v celkové hodnotě 37,474 milionu korun. Vyplývá to z informací České národní banky (ČNB). Daniel Beneš, 1. místopředseda představenstva energetické společnosti, prodal v minulém týdnu celkem 75 tisíc akcií, na které má každý rok nárok prostřednictvím kupní opce. K prvnímu prodeji akcií v počtu 37500 kusů došlo minulou středu. Hodnota prodeje byla 34,275 milionů korun, přičemž cena za jednu akcii byla 914 korun. K druhému prodeji 37500 akcií došlo o den později, kdy průměrná cena za akcii byla 908 korun. Celkem Beneš prodejem akcií získal 68,325 milionu korun. Celkem 52500 akcií za 47,97 milionu korun prodal minulou středu Tomáš Pleskač, 2. místopředseda představenstva společnosti ČEZ. Celý prodej byl rozdělen do dvou částí. Při prvním prodeji akcí v počtu 37500 kusů získal Pleskač 914 korun za akcii, při druhém prodeji 15000 akcií byl příjem z jednoho cenného papíru o korunu méně.

19.03.2010 Komunistický pragocentrismus: Klaus vetoval zákon o krajském referendu.

04.12.2009 JUDr. Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZu, rezignoval na funkci člena dozorčí rady Českých drah (ČD).
Roman odchází z dozorčí rady ČD proto, že se ČEZ zúčastní připravovaného výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro České dráhy. „Nemohu jako předseda představenstva a generální ředitel ČEZ být členem dozorčí rady Českých drah v době, kdy si budou vybírat dodavatele elektřiny,“ řekl Roman. Po několikaletém růstu cen elektřiny zvyšujícím náklady železnice se v létě 2008 rozhodla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která nakupovala energii i pro ČD, využít poklesu cen na energetické burze k výhodnému nákupu elektřiny na několik let dopředu. V říjnu 2008 vypsala SŽDC v souladu se zákonem o veřejných zakázkách výběrové řízení na tříleté dodávky elektřiny pro vlastní potřebu a potřebu dopravců. Společnost ČEZ Prodej v tendru zvítězila. Na základě toho uzavřela se SŽDC příslušné smlouvy a nakoupila elektřinu na velkoobchodním trhu. Vzhledem k celosvětové krizi však klesly ceny elektřiny v roce 2009 více, než SŽDC i ostatní zákazníci ČEZu očekávali. České dráhy se rozhodly této situace využít, obejít smlouvu SŽDC na odběr elektřiny a nakupovat si ji samy. ČEZ podle Kříže trvá na platnosti tříleté smlouvy se SŽDC a bude její plnění nebo sankce sjednané pro případ neplnění všemi dostupnými právními prostředky vymáhat.
10. 04. 2010 | 09:19

F. Adamec napsal(a):

03.08.2009 Yachting club - česká mafie v Toskánsku: Milan Urban, místopředseda ČSSD, Vladimír Johanes, lobbista ČEZu, Marek Dalík a syn Mirka Topolánka, Tomáš, Martin Procházka, šéf Spolchemie, exministr dopravy Aleš Řebíček, jeho exnáměstek Jiří Hodač, Mirek Topolánek, Lucie Talmanová, JUDr. Martin Roman, šéf ČEZu. Vladimír Johanes sedí v dozorčí radě České energetické přenosové soustavy (ČEPS), je na české scéně velmi vlivný lobbista, pracuje pro ČEZ, je to šéf dozorčí rady Škoda Praha, bývalý člen dozorčí rady Severočeských dolů, bývalý poradce ministra průmyslu, člen dozorčí rady realitní společnosti atd.
---
Kdo zaplatí dluhy ČR a důchody do roku 2025, rekonstrukce komunistické energetiky v ČR, a emise v EU?
---
10. 04. 2010 | 09:19

Košická napsal(a):

Historici z USTR chtějí, aby kampaň proti Pernesovi skončila. A nemají problém pod ním prcovat. Zpochybňování výběrového řízení označují za uměle vyrobený problém... Myslí si jich to tam většina, těch historiků - přes devadesát procent podepsalo tenhle text:

http://easy.capsa.cz/users/...
10. 04. 2010 | 10:13

Aleš napsal(a):

Paní Šauerová, mnoho vašich příspěvků v minulosti bylo adorací práce pana Žáčka v čele ústavu. Pan Žáček má nepochybně velkou zásluhu v oblasti archivace dokumentů StB, ale ve vedení ústavu především prokázal velkou laojalitu a podporu jedné velké straně, která se o vzniku ústavu a jeho instalaci do funkce zasloužila- pan Liška a bratří Bendové jsou nejvýznamnějšími jejími představiteli. Pan Žáček se této straně opakovaně odvděčoval - nejskandálnější je asi jeho osobní úvaha na téma bratři Mašinové a atentát na Gotwalda, krátce poté co dostali bratři vyznamenání od premiera, ta se opravdu povedla a ukázala "historickou odobornost" pana Žáčka v plné síle.
Jinak mne překvapila vaše chybná úvaha o holých faktech. Pan Suk naopak dokazuje ,jak málo mohou vyjevit historii a jeho otázky v závěru jsou naprosto přesné k pochopení historie 20. století.
Pan Pernes má nepochybně máslo na hlavě, stejně jako pan Žáček , ale stojí tu základní otázka- má ústav dále pokračovat ve stylu dosavadní práce, nebo se má posunout směrem k odpovědím na otázky postavené panem Sukem.
Proto je pochopitelný boj o křeslo ředitele ústavua proto se tento boj od samotného počátku vede i politicky, ke škodě věci .
Obávám se, že to pod kutnou současného senátu není možné a ústav nemá na to , aby byl schopen odpověí na"sukovy otázky".
10. 04. 2010 | 10:33

jichu napsal(a):

Domnívám se, že z velice mnoha holých faktů, až následně můžeme seskládat mozaiku ze které vylezou ony kontexty. Je to obrovské množství mravenčí práce, ale jedině tato cesta vede k poznání historických pravd. Teď mluvím jako kniha, těžko mi to leze z prstů do klávesnice, ale takhle to já cítím a takovou práci očekávám od historiků jakéhokoliv ústavu, který se zabývá minulými dobami. Někdy je také dobré poslouchat vyprávění svých rodičů. Mám štěstí na svou maminku z generace 21-ho ročníku, která prožila jak 2.WK, tak i komunismus, takže si nedělám iluze o tom, jací jsou lidé pod tlakem vlastní existence a přežití. Tohle v naší generaci málokdo prožil, soudy a odsudky však máme hned hotové.
10. 04. 2010 | 10:39

Luba napsal(a):

Přikládám výše zmíněný text, na který odkázala Košická:

"Vyjádření historiků a archivářů ÚSTR a ABS k dění kolem volby a nástupu nového vedení
Vyjadřujeme znepokojení nad událostmi posledních týdnů, které se rozpoutaly v souvislosti s volbou a nástupem doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D. do funkce nového ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

V prvé řadě chceme tímto stanoviskem deklarovat plné respektování výsledků výběrového řízení. Pokládáme je za výsledek svobodné a demokratické volby Rady ÚSTR, která by neměla být zpochybňována různými mediálními a bohužel i politickými tlaky a zájmy.

K tomuto kroku jsme vedeni stále nekončícími útoky proti řádně zvolenému vedení ústavu a proti nezávislému rozhodnutí rady, do jejíchž nepopíratelných kompetencí spadá jak volba, tak případné odvolání ředitele ÚSTR.

Domníváme se, že „protipernesovská“ kampaň poškozuje obraz a dobré jméno ústavu, který byl zřízen za účelem nestranného studia a poznávání naší totalitní minulosti.

Ve veřejnosti tím vzniká negativní obraz instituce, která neplní své poslání, ale utápí se v mocenských a osobních střetech.

Dosud se k aktuální situaci v ÚSTR vyjadřovali lidé, kteří v převážné většině nejsou vzděláním historici či archiváři, ačkoliv právě ti by z podstaty věci měli v prvé řadě naplňovat obsah zákona o zřízení ÚSTR a ABS.

Proto jsme se rozhodli k tomuto prohlášení: pokládáme je za potřebné pro situaci na našem pracovišti i ve společnosti.

Domníváme se, že za uplynulé dva roky činnosti ÚSTR a ABS jsou za námi vidět kvalitní výstupy, současně si však uvědomujeme, že mnohá práce stojí teprve před námi.

Nevidíme důvod, proč bychom v ní neměli pokračovat pod vedením z demokratické volby vzešlého ředitele, v tomto případě Jiřího Pernese.

Apelujeme zároveň na všechny politiky, aby se vyvarovali jakéhokoliv ovlivňování a účelového předvolebního komentování dění v ÚSTR, neboť tím z této instituce vytvářejí objekt politických zájmů.

Nechceme se stát hračkou v rukou politiků. Ty radní, kteří vytrvale zpochybňují výsledek výběrového řízení, vyzýváme, aby ctili demokratické rozhodovací principy. V neposlední řadě pak žádáme, aby činnost ÚSTR byla posuzována podle kvality odborné práce, nikoliv podle mediálních pseudokauz.

V Praze, dne 6. 4. 2010
Zdeněk Hazdra, ÚSTR."
10. 04. 2010 | 10:40

Lambert napsal(a):

No, tak to je silný hlas... Předtím to v médiích spíš vypadalo, že se lidi v USTRu proti Pernesoj bouří a demonstrují a zdvihá se jim žaludek, což mně osobně přišlo přejnané. Díky za tenhle směr... Pokud to politici budou chtít zválcovat přes vyjádření naprosté většiny historických odborníků ÚSTRu, bude to fakt nechutný...
10. 04. 2010 | 11:50

Jozef napsal(a):

Uf,
vidim,ze som sa zmylil:cital rychlo a nie vsetko.
Dakujem za upozornenie ing.Schlimbachovi.A vsetkym sa ospravednujem.
10. 04. 2010 | 12:38

Huhlyl napsal(a):

Jojo, nemůže ... my víme ... jojo ... Monika je ředitelkou senátu ... Sylva povolá Marťany ... jojo ...
10. 04. 2010 | 12:43

Huhlyl napsal(a):

Jestli vlastně ta Sylva není Monikou, když cituje z nepoužitého tiskového sdělení, které Monika chtěla vytasit po vyplakání se v ODS. A ta adorace bývalého ředitele je taku hodně podobná .. jojo ...
10. 04. 2010 | 12:45

Alice napsal(a):

Na téhle adrese to máte i s "těmi pár" podpisy: http://www.blisty.cz/2010/4...
10. 04. 2010 | 16:57

S.Š. napsal(a):

Aleš : Ne, není tomu tak. Žáčkovu práci jsem rozhodně nikdy a nikde "neadorovala", nikde jsem o ní ani nepsala, totiž z prostého důvodu, že o ní nevím nic. Neslouží Vám paměť, pane Aleši (nechci-li rovnou napsat, že si vymýšlíte). Pravdou naopak je, že jsem kdysi uvítala vznik instituce a také nástup P. Žáčka do funkce. Uvítat nástup a hodnotit (či dokonce adorovat ?) práci někoho jsou ovšem věci zcela rozdílné. To, co jsem napsala v posledních dnech v souvislosti s J. Pernesem, se Žáčkem a jeho prací nemá společného nic, to je snad také evidentní. Po pravdě se domnívám, že ředitelem by neměl být ani jeden z nich. Směšovat Žáčkův profesní (ne)úspěch s Pernesovými lapsy považuji ale každopádně za nenáhodné, stejně jako vášně, které se kolem problému rozpoutaly. Teď už je to jenom fraška.

Huhlyl : Vy jste něco "hulil" ? :-)
10. 04. 2010 | 18:45

Aleš napsal(a):

Ano paní Šauerová, to mám přesně na mysli, to jak jste vítala pana Žáčka v křesle ředitele a jak jste psala jaký to bude skvělý ředitel!!!
Jinak s vámi souhlasím, že oba pánové nejsou těmi pravými v čele ústavu. Po pravdě řečeno, dokud se naši politici budou angažovat v činnosti ústavu stejným způsobem, jen těžko se bude hledat osobnosti, které by se přihlásily do konkursu a byly ochotné stanout v čele ústavu!!
10. 04. 2010 | 19:02

vlk napsal(a):

Pane Suku

dobrý blog. Rozdělme jej na dvě roviny - Peregrina a Pernesův problém.

Víte je nás asi pořád, mezi obyvateli tohoto státu, většina, kteří jsme bylii k 17.11.1989 plmoletí. a tedy odpoěvdmí za s vé chování. V minulému režimu a v minulém režimu. Těch, kteří mohou hrdě říci, že nikd ynijak nekolaborovali je jen hrstička. My všichni ostatní to říci nesmáme. Ne bez toho, abychom lhali sami sobě.Pokud prof. Peregrin požaduje jen a jen holá fakta od huistoriků , bylo by myslím nanejvýš žádoucí, aby každý z nás začal sám u sebe.
Co s fakty , jakýmikoliv , tedy nejen holými, udělá nová generace , bych neřešil. Její morální kvalita je totiž sotva nějak zásadně lepší než morální kvaita předchozích genrací. jen , doufám, nebude vystavena žádné zkošce na kvalitu té s vé morálky. Takže bud e mít právo ohrnout nos nad naší zbabělostí.
Prostě , udělejme každý v sobě bilanci našich holých faktů. To by mi stačilo.Nicméně - nečekám,že s e tak stane. Na to tu běhá příliš mnoho těch, co rádi vytahují moralitní rákosky na jiné!
Tím s e dostáváme k Pernesovi. ten už ví, co to morální rákoska je a jak takové její šlehnutí bolí....
Do značné míry si za to může sám. Tím, že prostě otevřeně některé věci neřekl. nicméně - já většinu těch, co ho šlehají / paní S.Š. tohle není prosím o Vás/ podezírám z účelovosti a nikoli z morálky.
ten ÚSTR je podle mne od prvopočátku zbytečná, nadpočetná a jasně účelová organizace. Která měla smysl, pro ty, co ji vydupali ze země jen tehdy, pokud ji vede takový Žáček. Mám li věřit Petru Uhlovi, jd e o předsedu fakultního výboru SSM .. My co jsme za normalizac e studovali, jsme přišlido styku s těmi, co tyhle funkce měli... Netvrdím, že neohl a být nějaká vyjímka. Já takovou ovšem nezažil.

Prostě , jsme názoru, že nejde o Pernese, nýbrž o směřování ústavu. Nikomu nevadil odchod početné skupiny historiků s ústavu a nikomu nevadily důvody, pro které se rozhodli od Žáčka odejít. Teď vadí, když je vyměněn náměstek, vedoucí sekretariátu a ekonomického odboru.. . Je ten ústav kvůli zkoumání . To dělají tihle bafuňáři? Nebo snad historici?
Nemíním s e zastávat Pernese. Nedal všechny informace. Tečka. Zrušme ústav a bude klid. Mám plnou důvěru v kvality zkoumání odešlých časů ˇUstavem moderních d ějin AV...
Díky za blog.
10. 04. 2010 | 19:40

F. Adamec napsal(a):

Zacina era kulturni obrody Evropy.
---
Konci era euroskeptismu, militantniho nacionalismu a komunistickeho euroterorismu.
---
10. 04. 2010 | 19:42

S.Š. napsal(a):

Ne, pane Aleši, přesně "to" jste neměl na mysli, výslovně jste napsal, že jsem hodnotila Žáčkovu práci (adorovala ji) a to není pravda. Není pravda ani to, že bych někde napsala, že bude "skvělým ředitelem", opět posouváte význam tehdy (před více než dvěma lety) napsaného trochu jinam. Zůstaňme u toho, že jsem se domnívala, že by mohl být dobrým ředitelem. Diskutovat o tom, zda jím byl či nebyl, ale odmítám. Dělat závěry z novinových článků a vydávat je za zaručenou "pravdu" přece není možné. Každopádně Vás ale zdravím, dlouho jsem Vás "neviděla".

vlk : To není jen že "nedal všechny informace". Nesplnil podmínky výběrového řízení. V konkursu mu byly vytvořeny takové podmínky jako žádnému dalšímu uchazeči (dokládají odcházející členové vědecké rady ústavu). Kolegou, vojenským historikem Jan B. Uhlířem byl dávno (již v r. 2006) usvědčen z plagiátorství, historická obec o tom dobře ví (a zamlčuje to). Styky s StB dlouho zapíral (tvrdil, že ho kontaktovali v r. 1971, a od té doby už nic, když mu bylo připomenuto, že jako KTS byl evidován až v r. 1984, najednou si vzpomněl, že nějací páni za ním skutečně jezdili, až nakonec zas v jiném periodiku přiznal, že se s estébáky scházel po restauracích). Pan Pernes je rozhodně povedená kopa ! Výzvu, aby materiály StB týkající se jeho osoby zveřejnil, oslyšel. Je to osoba politická (což bylo právě vytýkáno Žáčkovi). Ten člověk byl již členem 3 politických stran (ČSS, ODA, u ČSSD v komisi to chtěl jen "okouknout"), docela nedávno ale kandidoval za nacionalistickou moravskou stranu. To přece není vůbec jen o VUMlu, jak se zde autor článku pokouší namluvit. Pan Pernes má z ostudy kabát. Petr Placák to včera v LN napsal velmi přiléhavě (a to zcela vynechal Pernesovo kandidátství na spolupráci). Opravdu žasnu, co všechno je u nás možné, to je Kocourkov hadr.
10. 04. 2010 | 20:30

Luba napsal(a):

Je zajímavé,
že o šéfu ÚPVTR zasvěceně píše v článku "Jiří Pernes - kozel zahradníkem, nebo trojský kůň?" exponent ODS na Ministerstvu zdravotnictví, pan Marek Šnajdr:

"Nový šéf Ústavu pro studium totalitních režimů, Jiří Pernes, se v minulých dnech ujal své funkce. Jeho první kroky – čistka ve vedení Ústavu - potvrzují pochyby, které se objevily již při jeho volbě před několika měsíci. Veřejnost se oprávněně táže, zda nebyl příslovečný kozel učiněn zahradníkem.

Že nový ředitel instituce, která má mimo jiné přinášet svědectví o zločinech komunismu, docházel do kursů Večerní univerzity marxismu-leninismu (VUML), je možná problematické, ale nepředstavuje to úplně ten největší problém. Vážnější je, že tuto skutečnost zamlčel při výběrovém řízení a uvedl tak v omyl ty, kteří o uchazečích rozhodovali. Jistě se při pohovorech ani nepochlubil, že v knize o dějinách Slavkova oslavoval Vítězný únor. Informace, že StB vedla Pernese coby kandidáta tajné spolupráce, je jenom "třešničkou na dortu".

Není divu, že trpělivost ztratily i takové osobnosti, jako je Jiří Gruša, spisovatel, diplomat a disident, nebo Marek Stehlík, významný vojenský historik. Na protest proti jmenování pana Pernese vystoupili z vědecké rady Ústavu. První jmenovaný dokonce v rozhovoru zmínil, že Pernes ředitelskou funkci získal díky politickým tlakům a kontaktům. Osobnost formátu Jiřího Gruši nemá potřebu lhát, ani zkreslovat skutečnost, takže můžeme jeho slovům věřit. Stejně tak se nelze divit předsedkyni Naděždě Kavalírové, dlouholeté předsedkyni Konfederace politických vězňů, že odmítla podepsat jmenovací dekret.

Lze se ptát, cui bono, v čí prospěch byl Jiří Pernes dotlačen do čela Ústavu? Jiří Paroubek se odporem k Ústavu nikdy netajil a také netají, jaké má s touto institucí úmysly. I přes mediální proklamace doufá ve vládu ČSSD s tichou podporou komunistů, pro které představuje Ústav nepřítele číslo jedna. Co jiného přesvědčí komunisty více o spolupráci, než likvidace nenáviděné instituce?

Pan Pernes se k tomuto bude skvěle hodit. Nějakou záminku socialistům a komunistům už určitě poskytne. Ti jsou prozatím spokojeni, že mají v Úřadu potenciálního trojského koně, ve kterého se zahradnický kozel může zanedlouho proměnit. Celou situací by se měl na dubnové schůzi zabývat Senát a doufám, že Jiřího Pernese šetřit nebude. Statisíce lidí trpících za komunistického režimu si to alespoň symbolicky zaslouží."

Zdroj:
http://virtually.cz/journal...

Je pan Pernes více odborníkem ve svém oboru, nebo symbolem? Stínem?

Proč ho veřejně kritizuje bývalý pracovník farmaceutických firem a ekonom "s nižším svěcením", který se, zřejmě podivuhodným řízením osudu, stal expertem na české zdravotnictví, pan Šnajdr?

Zajímavý je rozhovor s Pernesem pro Rádio Česko pod titulkem:
"Pernes odmítá, že byl plagiátor. Hodlá se bránit soudně."
http://www.rozhlas.cz/radio...
10. 04. 2010 | 21:14

Luba napsal(a):

Oprava:
Zkratka onoho ústavu je samozřejmě ÚSTR, nikoli ÚPVTR.
10. 04. 2010 | 21:18

Luba napsal(a):

Proč podobné věci lidem z ODS nevadí na paní Kavalírové?

"Kavalírová byla v době normalizace 18 let zaměstnána na ministerstvu práce a sociálních věcí jako samostatný odborový referent.

Podle dotazníku z roku 1978, podepsaného Kavalírovou a zveřejněného v říjnu 2009 iDnes byla členkou Svazu československo-sovětského přátelství, ROH, kde zasedala v úsekovém výboru a provozní komisi, Československého červeného kříže, Československého svazu žen, kde byla v Ústředním výboru, Československého svazu pro tělesnou výchovu. (...)

Po revoluci se ujala vedení KPV, kde po dlouhou dobu tolerovala příslušníky StB.

Podařilo se jí však vytvořit nadstandardní vztahy s politickou reprezentací, mimo jiné s Hradem či KDU-ČSL.

Její autoritativní činnost a vedení KPV je předmětem kritiky. Jednání a volby předsednictva jsou neveřejná, média na ně mají vstup zakázán, stejně jako kritici vedení z řad členů. Podle kritiků jim Kavalírová v rozporu se stanovami pozastavuje členství, nebo je přímo vylučuje.

Poprvé Kavalírová pozastavila členství Vladimíru Hučínovi, bývalému pracovníku BIS a přesto že ho soud po letech osvobodil, jeho členství v KPV obnoveno nebylo.

Stejně tak postupovala s těmi, kteří se Hučína zastali a Kavalírovou kritizovali. (...)

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Hučín zase podezříval paní Kavalírovou z nadstandardních vztahů s Grossovou ČSSD:
http://zpravy.idnes.cz/konf...
10. 04. 2010 | 21:31

Jozef napsal(a):

Fakticka poznamka.

V pravidelnych prieskumoch len asi tretina opytanych povazuje dnesny rezim za lepsi,nez predchadzajuci.V Cesku i na Slovensku.
Ak vylucime kategoriu do 30 rokov,bude to este menej.
Privlastkom "zlocinny" teda objektivne posudzujeme dobu pred i po Novembri.
Je najvyssi cas vytvorit konkurencne Ustavy expertov,skumajuce obidva "zlocinne" rezimy.Pred i ponovembrovy.
Tak vznikne sanca,ze budu pouzivat seriozne metody porovnavacej analyzy.
10. 04. 2010 | 21:49

Luba napsal(a):

Zdá se mi, že hlavně ODS hraje v celé záležitosti ředitele ÚSTR velmi falešně a pokrytecky.

Kdybychom pečlivě prozkoumali minulost všech možných ředitelů všech možných institucí, tedy těch, kterým je "nad čtyřicet", co bychom asi zjistili?

Kdo by vyhověl kritériím, nastaveným Občanskou demokratickou stranou?
Pouze jejich členové a příznivci?
Spřátelení podnikatelé?

Vyhověl by jim snad nynější prezident, vedený jako "Rek"?
10. 04. 2010 | 21:49

mb napsal(a):

Děkuji za váš článek pane Suku ...

akorat poznamka ... že asi nelze být strojově chladný a objektivní .... že to asi objektivně není možné ...

vždy nakonec nějak interpretujeme ... fajn je uvést kontext, souhlas ...

ale odosobnit se ( neuvést svůj postoj?) asi nejde ...

ale podnětný clanek a zajimave otazky kladete ( připomělo mi to křena )
10. 04. 2010 | 22:19

vlk napsal(a):

S.Š.
s tím plagiatorstvím to není tak horké. Existují i opačná svědectví. Napříkal d onoho německého vědce, kterého měl vybrat...
ale nemám problém s označením Pernese za problematickou figuru. Politické přestupy bych do toho nepočítal.
Nicméně kdyby ten ústav, zjevně vytvořený z důvodů politického boje, proto je kolem toho tak živo! nebyl by ani tenhle zbytečný skandál.
Chyba je úplně někde jinde.
mylsíte, že měl zůstat Žáček, po provalení příslušníků rozvědky, kteří pracovali pro rpeubliku. jen proto, že byli činní i pro komouše?
Vám nemusím vysvětlovat o jak velký maler jde ! A že jd eo přémé ohhrožení jak životů těch provalených, tak o sádaní poškození budoucích zájmů rpeubliky v téhle oblasti, protože nikdo už nebud e chtít dělat pro zemi, která prozradí jeho identitu....

Pernes není žádný křišťál, al e tohle na rukou a s vědomí nemá. Jako Žáček!

A na vlastní uši jsme slyšel jak to Žáček zdůvodňoval. Mně nesmí a nemůže zajímat , co kdo d ělal po Listopadu, já jsem tady na to, abych zkoumal minulost estébáků a tu publikoval..
Tak tohle byl Pernesův protikandidát. Proti kterému by nic neměli ti, kteří nyníodstoupili.

Prostě nešťatsná kauza. a zbytečná kauza. Zbytečné instituce.
10. 04. 2010 | 22:27

mb napsal(a):

vlku dlužíte mi odpověď pod havlem ve vlčích spárech ....

s pozdravem ....
10. 04. 2010 | 23:15

mb napsal(a):

10. 04. 2010 | 23:19

S.Š. napsal(a):

vlk : nene, rozhodně si nemyslím, že by P. Žáček měl zůstat (dnes už zůstat ani nemůže), už jsem to napsala nahoře. Není ale dobře směšovat problémy J. Pernese s profesními pochybeními býv. ředitele. Žáček byl odvolán a rada při výběru nového ředitele pochybila. Přimět ale Petrušku, aby uznala chybu, nejde ani pod tlakem vozu taženého několika páry volů. Protikandidáti byli celkem čtyři (je zřejmé, že nešlo o žádnou tlačenici, to patrně proto, že budoucnost úřadu je značně vachrlatá), odmyslím-li Žáčka, dnes se zdá, že J.P. byl kandidátem nejproblematičtějším. Proč byl přesto vybrán a proč tolik nejrůznějších přímluvců, kteří se pokoušejí Pernesovy problémy zamlžit, zatím nevíme. Korunu tomu nasadili samozřejmě politici, první z nich byl ovšem Lubomír Zaorálek, to je také důležité vědět. Nešťastná kauza, souhlasím s Vámi.
11. 04. 2010 | 00:11

Luba napsal(a):

Ptám se,
proč vlastně Ústav pro studium totalitních režimů vznikl?

Je snad jeho úkolem skandalizovat hříšníky podle toho, jak důležitý post zastávají a jaké politické tričko zrovna nosí?
Asi ne.

Ústavní historici by měli spíš vyzdvihovat hrdinství lidí, kteří více respektovali své čisté svědomí a představu o spravedlivém uspořádaní věcí lidských, než platná pravidla a zákony země, s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou komunistické strany.

Historici pravděpodobně nezjistí nic jiného, než, že trýznitelé především plnili rozkazy a nařízení, a jejich oběti jednaly protizákonně.

Tak, jak tomu bylo ve všech totalitních státech - nejprve v bolševickém Rusku, pak ve fašistické Itálii, v nacistickém Německu, v Maově Číně, v Severní Koreji, v Pol-Potově Kambodži, v Saddamově Íráku, v tálíbánském Afghánistánu či v Chomejního a Ahmadíndžádově Íránu.
Masomlejnek všech totalit je efektivní a nelítostný.

Dokonalé vymývání mozků a
náhrada individuální odpovědnosti "zákonně" ustavenou kolektivní nezodpovědností.
Tam, kde je svědomí nahrazeno anonymitou a "Desatero" právem na jedinou a povolenou pravdu, lidské destruktivitě vůči těm "jiným", vůči těm "lhářům a štváčům", se meze nekladou.

1.Proto by měli historici, nejlépe formou periodicky zveřejňovaných případových studií, vyzdvihnout hrdinství lidí, kteří se nepoddali.

2. Měli by připravit podklady pro finanční a morální odškodnění obětí komunismu a jejich rodin.

3. Vysvětlit, co příslušníky StB motivovalo, aby se stali sluhy a strážci režimu.

4. Odkázat politiky, kteří hledají klacek na své konkurenty, do patřičných mezí a všechny pokusy o vměšování do nezávislosti ÚSTR neprodleně medializovat.

Mají snad političtí šizuňkové dneška právo skandalizovat vydírané lidi? Mají právo je odsuzovat za to, že respektovali zákony země, své vlasti, ke které měli vřelý vztah? Mají právo je soudit za to, že chtěli zajistit svým dětem bezproblémovou budoucnost?
Mají právo je pranýřovat za to, že nebyli schopni překročit své limity? Za to, že nebyli hrdiny?

Kolik hrdinů je mezi současnými politiky?
Pomlouvaný Václav Havel?
Pomlouvaný Jiří Dienstbier?
Z polické scény se vytratili.

Srovnejme si třeba dva prezidenty:
Václav Klaus vs. zesnulý Lech Kaczyňski.

VK - (V)... Ekonomickém ústavu ČSAV (...) se setkal se zahraniční literaturou a absolvoval i dvě studijní stáže, v Itálii (1966) a v Cornell University v USA (1969). (...)
V roce 1970 byl, podle své autobiografie, nucen opustit vědeckou kariéru, odešel pracovat do československé státní banky, kde se setkal například s Janem Stráským. (...)Několik dní po 17. listopadu 1989 se dostal do kontaktu s Václavem Havlem, děním v Občanském fóru (OF) a tedy do politiky.
http://cs.wikipedia.org/wik...

LK - Vystudoval práva na Varšavské univerzitě(...) přednášel jako profesor práva na Gdaňské univerzitě a varšavské univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského.
(...)
Od roku 1978 pracoval v nezávislých odborech Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, které se později staly základem pro Nezávislé odborové hnutí Solidarita. (...)Po zavedení vojenského stavu byl v prosinci 1981 zadržen policií a vězněn až do října 1982. V druhé polovině 80. let byl blízkým spolupracovníkem Lecha Wałęsy a od roku 1988 se účastnil rozhovorů mezi vládními představiteli a Solidaritou, v roce 1989 byl účastníkem jednání mezi polskou vládou, opozicí a církví u tzv. kulatého stolu.
http://cs.wikipedia.org/wik...

Kdo je větším hrdinou - neustále se sebeprezentující a exhibující "umělec možného" Václav Klaus, nebo jeho "přítel", lidsky vřelý konzervativec Lech Kaczyński, který se bral za práva dělníků a byl za to komunisty vězněn?

Řekl bych, že Kaczyński na Klausovi obdivoval jeho vychc..ost, kterou zřejmě považoval za moudrost, a Klaus na Kaczyńském obdivoval to, co se zase nedostávalo jemu - nekompromisní rozhodnost a humanismus v rámci katolického dogmatu.

Připomeňme si, že VK založil ODS jako konzervativně-liberální stranu (úplný nesmysl) a LK byl bytostný konzervativec, který vedl neustálé spory s liberálem Tuskem. Jak jinak, když byli oba narozdíl od svého českého protějšku, autentičtí.

Když se podíváme na současné smutkem zahalené Polsko, jak prostí občané zcela spontánně za svými zemřelými státními představiteli truchlí, nabízí se otázka:

Našel by se u nás někdo, kdo by dokázal pro ty naše hlavouny uronit byť jen jednu jedinou slzu?
11. 04. 2010 | 09:37

vlk napsal(a):

S.Š.

je to prosté, ten podivuhodný ústav prostě neměl nikd y vzniknout. Byl konciován jako instituce stranického boje praním špinavého prádla.

Podle těchto kritérií byl a je / a nejspíš bude / vybírán ředitel.
11. 04. 2010 | 09:37

vlk napsal(a):

mb
Placákův článk jsme četl v Lidovkách s originále.
Placákk pro mne není ždná autorita.

Zdali něco je nebo není plagiát těžko může rozhodovat on.

A Placák zaujímá naprosto stranický postoj v věci, když píše v tom smyslu, že část historiků s epsotavila kupodivu proti vznku ústavu, místo toho aby byli rádi, že mohou bádat bez KOMERČNÍHO tlaku. Nen mi jasné , jakému komerčnímu tlaku jsou vystaveni historici někde v okresním či krajském muzeu nebo dokonce USD AV!

Ohledně VUMLu, kdyby to byl Pernes sám dal do svých materiálů tak byhc neřekl ani popel.
V té době jsme totiž žil. A mělsem tam jít také. Dvakrát jsem s ez toho dokázal vykroutit. Jestli by s emi to bylo podařiloi po třetí silně pochybuji.
A on zřejmě měl na vybranu - bu%d půjdeš na VUMLa zůstaneš malým riditelem, nebo si na ten flek najdem někohojiného.
Mám za to , že plat ředitele muzea na okres e byl tenkrát asi 2500 hribého... A z toh živit rodinu byl docela výkon.To jen ak na okraj.

Adlužen odpověď nejsem.
Nemíním mlátit prázdnou slámus někým, kdo prostě není absolutně přiznat porážku, ani když prostě leží na zádech. Csi jsme tvrdil. To s ebezezbytku potvrdilo. A další a další snahy o relativizaci výsledku mne prostě unavují.
11. 04. 2010 | 09:49

vasja napsal(a):

Plat ředitele 2 500 hrubého, sotva uživil "tenkrát" rodinu? Pěknej plk. A kolik bral vlk?
11. 04. 2010 | 10:06

Luba napsal(a):

No,
a jsme u toho kontextu.
VUML byl normou. Zkoušky z marxismu-leninismu byly normou.
Spolupracovat s režimem bylo normou. Protože nikdo nebyl vně systému, krom emigrantů.

Znakem inteligence je prý schopnost adaptace.
Byli disidenti inteligentní?
Zajisté!
Emočně - žádná kalkulace tam nebyla. Byla to záležitost srdce.
Byli výjimeční, byli jedineční a nebyli osamoceni - vnímali sami sebe jako elitu.
Představovali ale také odchylku z normy. A "odchylky" lidé nemají rádi. Byli to vlastně, svého času, sociální devianti.
Normální bylo spolupracovat.

Jiní sociální devianti, sociální devianti dneška - kriminálníci - velmi často nadávají dnešním policistům "do komunistů".
Proč? Protože si spojili demokracii s právy, nikoli s povinnostmi a s úctou k řádu a zákonům, jejichž dodržování tito veřejní činitelé vymáhají.

Takže - teď dodržujeme hlavně lidská práva - a úcta před zákonem žádná. Kdo nás omezuje - v krádežích, v ničení, v dehonestaci, ve lhaní, v podvodech, ten nejedná dostatečně demokraticky.
Asi to bude komunista ...
11. 04. 2010 | 10:39

Ale napsal(a):

Paní Šauerová, nevím jaké byly vaše představy o fungování ÚSTR, ale ukázalo se to, co se dalo předpokládat,pod svazákem Žáčkem byly nejviditelnějšími výstupy ústavu skandalizace Kundery v Respektu a to příbuzným jedné ze zainteresovaných osob a prohlášení ředitele Žáčka o br. Mašínech a atentátu na Gotwalda.
Ano pan Pernes má máslo na hlavě, nedokázal se postavit vůči infomaím o své osobě čelem, ale tento historik byl několik let předsedou vědecké rady ústavu a nebylo slyšet ani slovo.
To co pan Pernes prosazoval a co je správné, je aby se ústav kromě archivnictví dokumentů StB věnoval i poznávání minulosti a to nejenom na základě záznamů StB a hledal odpovědi na klíčové otázky, tak jak je perfektně pojmenoval pan Suk je podle mne správné, ale v současné politické situaci bohužel nemožné!!
11. 04. 2010 | 10:45

mb napsal(a):

zklamal jste mě vlku ...

pokřivil jsem si kvůli vám páteř abych dosáhl kompromisu ...

a vy ani ten půlkrok neuděláte a neuznáte spolubesedníkovi část pravdy, kterou měl .... a má ...

jste jako ten paroubek ... když prostě leží na zádech ... a kňučí ....

njn .....
11. 04. 2010 | 11:16

vlk napsal(a):

mb

ale jděte. věc byla jasně dána.
Pokud něco tvrdíte, s tůjte si za tím. a pokud s e vaše tvrzení ukáže neudržitelným , přinejte barvu. Nic víc , nic méně.
Ale vy jste jen kličkoval a relativizoval.Tím, jste si křivil páteř. ne tím , že řeknete , věc je bílá. Když je skutečně bílá. Vaše hlášky tyou , věc sic e není černá, je bílá, ale leží na černém ubruse, tak ty mne věru neberou.
Necháp, co to má společného s paroubkem, a dokonce na zádech ležícím..
11. 04. 2010 | 16:43

vlk napsal(a):

vasja
dokažte opak nebo zmlkněte.
Ohledně mého platu - nic vám do toho není. Leda, že byste se prokzal, že jse nově menovaným soudruhem předsedou našeho uličního výboru. Ti vždycky podobné starosti měli.
11. 04. 2010 | 16:45

mb napsal(a):

ne vlku chtěl jsem dojít koncenzu ... a proto jsem ušel na půl cesty ..... myslel jsem že vyjdete taky ... spletl jsem se .... ležet na zádech je váš výraz ( podobný paroubkovi) a kňučet ... to je čirá paroubkovština .... tu jsem tam přidal .... škoda vlku, myslel jsem že budeme kamarádi .....

ale vy si pořád musíte mlít jenom tu svou a neuznáte objektivní fakta a argumenty ....
11. 04. 2010 | 17:03

vasja napsal(a):

Už jenom vaše existence je toho důkazem, pane vlk. Tak neplkejte.
11. 04. 2010 | 17:04

vlk napsal(a):

vasja

a soudruh polofízl se snažá být vtipný. Inu soudružský humor. Ale dávno jsem tomu potěšení odvykl. a nebere men to polofízle.

mb
cosi jste tvrdil. Já to rozporoval. Praxe ukázala realitu.
Konsens? Kdyby vaše tvrzení bylo pravdivé nezbylo by mi nic jiného, než říci - měl jste pravdu. A bylo by.
Vy to teď opět relatvizujete tím, ež jste chtěl konsens. Můete mi říci , jak s e dlěá konsens s realitou? Tu buď uznáte nebo popřete. Žádný konsens není možný. Chápete, že kamna jsou buď hork nebo nejsou?

Konsens je možný tehdy , když nejde o popsání skutečnosti ve stylu ano/ne , ale je možný ohledně zájmu. Napříkla d , můžeme něco využívat spolu ? Za jakých podmínek? tohle je okonsensu.

Já nemám žádný zájem vás nějak dusit nebo po vás rajtovat. Pokdu jste to nepochopil. Proto jsme pod Havlem dál neargumentoval. Spor o horká či studená kamna byl pro men jednoznačně rozhodnut. Neviděl jsem nejmenší důvod. dál v něm pokračovat. jenže vy zcela evidentěn máte problém s tím, že vaše tvrzení se nepotvrdilo.
kamrádi můžeme být tehdy, a já s tím žádný problém mít nebudu, až budete respektovat realitu.

Paroubka z toho laskavě vynechte. Já jsme také nepsal, že s ez věci vylháváte jako Bursík z čunkiády.
11. 04. 2010 | 20:14

mb napsal(a):

praxe ukazala realitu že vyplodí li dochavel snesitelnější blog ( a ne idiotskej ) ... i reakce jsou snesitelnější ( a ne idiotské ... či ne idiotské v takové míře ...) už to nemá cenu opakovat, vy prostě neustoupíte a neslevíte ze svého názoru ... zároveň to nebyl neutrální blog jak jsem rovněž dokázal ....

škoda vlku zklamal jsem se ve vás .... v pohodě .... už tu chybu nebudu opakovat ......
11. 04. 2010 | 20:41

vasja napsal(a):

Pane Vlk.
Je zajímavé, jak komošci a socani rádi používají "soudruhocvání a fízlování", které jim bylo a je vlastní, jako invektivu.
Když rodina chudáka Pernese, sotva přežívala s jeho ředitelským platem, tak pro zbytek to musel být holokaust, že jo. Jak to jen přežili........
12. 04. 2010 | 07:54

Taoiseach napsal(a):

Jiří Suk

Dostal jsem se k přečtení hodně pozdě, ale Váš příspěvek je naprosto skvělý: "...neupadnout při tom do pasti morální nadřazenosti, která nic nezjistí, protože už všechno ví..." - to je přesné.
12. 04. 2010 | 14:03

pgjed napsal(a):

Pane Suku,

Přečetl jsem opakovaně Váš článek na téma pro mě velmi zajímavé, ale nedobral jsem se poznání, co vlastně chcete tímto textem říci. Určitě jsem ale dospěl k poznání, že jste schopen relativizovat cokoliv, čímž ovšem nechci říci ,že to děláte, nebo se chystáte to dělat. Jenom to tak na mě toho textu vyjuklo. Nicméně si dovolím několik poznámek k dílčím jednotlivostem:

1.) "Holá fakta sama o sobě totiž nestačí a vlastně ani neexistují, vždy figurují v nějakém kontextu – historickém, dobovém, soudobém aj. Jde tedy hodně a především o kontexty..." Ano kontexty jsou důležité. Důležité pro pochopení souvislostí, nikoliv však pro relativizaci událostí a poskytnutí alibi, jak se často děje.

2.) "...zhroucení hodnot. V takové šíři a dokonalosti, v níž se morální, charakterový rozvrat stal celospolečenskou normou. A podíleli se na něm tak či onak téměř všichni Češi. Skoro každý si tehdy nějak pokřivil páteř – tím, že nevěděl a žádal trest smrti i tím, že věděl a mlčel." Víte, já z té doby pamatuji přece jenom více, než vy. A vůbec si nemyslím, že vědět a mlčet znamenalo morální a charakterový rozvrat. Velmi krátce po převratu, často i před ním totiž šlo již jenom o holou existenci. Možnost přežít, vychovat děti a předat jim informace, názor... Jste přesvědčen o tom, že třeba věřící, kteří uchovali a předali víru, žili v morálním a charakterovém rozvratu, i když vzali děcko do májového průvodu?

3.) Ano, celá protipernesovská kampaň kvůli VUMLU je kampaní zlovolných hlupáků, kteří prosazují spíše osobní zájmy a sází na krátkou paměť veřejnosti. Osnovy VUMLU byly totožné s osnovami vysokoškolských předmětů DMDH, MLF, PE a VK. Dostal -li se nestraník šťastnou náhodou na nejnižší vedoucí funkci, byl to jediný dočasný způsob, jak uniknout vstupu do KSČ. Alternativou bylo přijít o postavení a často i zaměstnání. Souzí byli velmi mstiví.

4.) Historický kontext - žádná startovní čára není. Dějiny jsou kontinuum. Je jenom historická příčina spočívající v dlouhodobém popírání lidské důstojnosti na všech úrovních a dlouhodobé iluzi, že jedno zlo lze vyhnat jiným, čím krvavějším, tím účinněji.
Z toho pak vyplývaly opakovaně i politické kontexty.

5.) Otázka po morálním kontextu je špatně položena. Nikoliv kdo je vinen, ale v čem spočívá vina a proč? kdo je vinen pak následně vyplyne, aniž je třeba dalšího dokazování. Zároveň se dobereme i odpovědi na otázku po zlu, jeho příčinách a formách a oprávněnosti obrany proti němu.

6.) Kontext aktuálně politický a otázka vyrovnání? Je třeba v dobových souvislostech popsat chování konkrétních osob. Jejich rozhodnutí a důsledky k nimž tato rozhodnutí vedla. Aby bylo možné se poučit z příčin a důsledků. Jsem ale velký skeptik, že bychom byli schopni tuto vrcholnou nezbytnost naplnit. Vždyť jsme se dosut nebyli schopni věcně a s odstupem vyrovnat s naší reformací a protireformací, jejichž důsledky nás ovlivňují dodnes.
12. 04. 2010 | 17:12

pgjed napsal(a):

To Luba:

Ty disidenty Vám trochu zrelativizuji. Byli by disidenty skutečně všichni ti vyloučení komunisté, kteří se při prověrkách napřed stali obětí především mocenských a korytářských čistek, než ideologických, kdyby k tomu vyhazovu nedošlo? Zvláště, když dnes vidíme jejich chování a názory? Vždyť ten režim, kterému často i pomáhali k moci, byl jejich mentalitě nejblíž!
12. 04. 2010 | 17:20

pgjed napsal(a):

To Ale:

Pernese, prosím, nechejte napokoji. Je to podle všeho seriózní člověk odborně i lidsky.
A svazák žáček? Nezorganizovali tak náhodou podobní svazáci pochod na Národní a netlačili pak všechny ty slavné disidenty, aby ten režim opravdu shodili, když už je ta příležitost?
12. 04. 2010 | 17:25

pgjed napsal(a):

To Luba:

Vaše představy o r. 68 neodpovídají realitě. Bylo to právě naopak. Lidí se neskutečně vzchopili v naději že tentokrát, za posledních 30 let potřetí, je konečně ty politické špičky nezklamou a nezradí. A? Tato zrada byla hořčí než ta v r. 38 a 48. Na dotvrzení soudruh Dubček podepsal v r. 69 pendrekový zákon. Jaký závěr byste si vyvodil vy, kdyby vám tehdy bylo o 10 víc?
12. 04. 2010 | 17:36

AFČ napsal(a):

Chcete-li něco o svědomí...
"Říci, že vinen je každý, je totéž jako říci, že vinen není nikdo."
Škoda, že se více nehraje Oldřich Daněk, snad proto, že ho nezakazovali. To je totiž problém vyrovnání se s minulostí - nedovedeme-li být viníky, nemůžeme soudit ty druhé, tedy, aby bylo správně pochopeno, je těžké kriminalizovat minulý režim, když jsme se mu neprotivili, případně ho podporovali.
17. 01. 2012 | 10:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy