Věda kafemlejnkem drcená

18. 06. 2009 | 13:05
Přečteno 333095 krát
Investice do lidských zdrojů, vzdělávání a podpora rozvoje vědění prostřednictvím pěstování výzkumu a vývoje vytváří zdroje rozvoje moderní společnosti podobně, jako tyto zdroje v minulých obdobích závisely na surovinách, financích či masovém nasazení málo kvalifikovaných pracovníků. Výrazná podpora přístupu ke vzdělání a rozvoji vědy může zejména v dobách hospodářských těžkostí představovat sazenici, ze které vyrůstá pevný kmen, z nějž raší výhonky nových příležitostí uplatnění a rostou na něm plody zlepšování kvality života ve společnosti. Rozvoj vědy jako systému lidského poznání není ovšem jen katalyzátorem ekonomické prosperity, ale je i důležitou složkou kultury společnosti. Jeho nositeli jsou osobnosti vynikající svými tvůrčími schopnostmi, které vynakládají nikoli k vytváření osobního blahobytu, ale v prvé řadě k objevování nových znalostí o člověku a světě, které se prostřednictvím volně dostupných publikací dostávají bez dalších omezení nejširší veřejnosti, která má možnost těchto poznatků volně užívat ke komerčním i nekomerčním účelům.

Věda, instituce, na kterých jsou její poznatky vytvářeny, i vědci, kteří v těchto institucích pracují, jsou však momentálně vystaveny útoku, který pod pláštíkem podpory vědecké excelence podmínky rozvoje vědění na tuzemských institucích výrazně poškodí a jejich zdroje vytuneluje. Oslavovaná reforma výzkumu a vývoje a Radou vlády pro výzkum a vývoj prosazovaná metodika hodnocení výzkumných výsledků umrtvuje prostředí akademických institucí (vysokých škol, ústavů Akademie věd, apod.) podporujících růst lidského poznání v různorodé paletě pěstovaných vědních oborů redukcí vědy na jediný numerický parametr.

Primitivní redukcionismus

Tento jediný parametr má v duchu primitivního redukcionismu určovat přežití nebo likvidaci existujících akademických institucí. Představa o společné jednotné povaze hodnocených disciplin je přitom z podstaty věci chybná a běžně dostupnými odbornými studiemi dostatečně přesvědčivě vyvrácená. Její zastánci z Rady vlády pro výzkum a vývoj a její komise pro hodnocení výsledků se z pozice úzké perspektivy vlastních vědních oborů této představy drží podobně s podobnou úporností, jako se naivní mechanisté pokoušeli vysvětlovat psychologii, filozofii nebo biologii srážkami kulečníkových koulí. Chyba této redukce není odstranitelná jemnějším vyladěním jednotlivých parametrů (budeme vysvětlovat filosofii nikoli kulečníkovými koulemi, ale interakcemi superstrun), systém je fundamentálně chybně koncipován. Jeho výchozí myšlenka se zpočátku může zdát jako zajímavá a potenciálně schůdná (a problémy jejího nasazení jsou ryze technické, prostě koulí je mnoho a my zatím nemáme dostatečně výkonný počítač), ze zahraničních zkušeností je však naprosto zřejmé, že analýza možné realizace takového systému velmi rychle ukážou fundamentální a neschůdná úskalí. V důsledku čehož se cestou, jaká se nastoupila u nás, ve světě nevydali nikde (ve Velké Británii např. vedly předběžné výsledky analýzy kvality bibliometrických dat k rozhodnutí oznámenému v těchto dnech, že proces peer review nebude ani v oblasti tzv. tvrdých věd nahrazen mechanickým ukazatelem na bázi citací, viz např. zprávu z Times Higher Education z 18. 6., resp. prezentaci zástupce HEFCE na konferenci zmiňované v tomto článku).

Hodnocení výsledků výzkumných institucí založené na mechanickém sbírání bodů udílených za různorodé výsledky nesrovnatelné nejen kvalitativně, tedy typem svého přínosu k lidskému vědění, ale ani kvantitativně úsilím a potřebnou mírou vědecké poctivosti k jejich získání, podporuje chování pracovníků akademických institucí, které je svou povahou patologické. Navzdory opačně znějícím proklamacím je kvalita vytěsňována kvantitou. Jeden špičkový, vysoce odborně oponovaný výsledek znamenající skutečný pokrok ve vědě je snadno nahrazen spoustou drobných a samostatně nepříliš zajímavých výsledků, které nemusejí podléhat žádnému nebo alespoň nikoli srovnatelnému měřítku originality nebo přínosu, nemluvě o pseudovýsledcích produkovaných jen proto, že za ně „metodika hodnocení“ udílí body. Pokud by se tímto způsobem hodnotila sportovní odvětví, nedostala by se nikdy například koulařka s vrhem daleko přes dvacet metrů na stupně vítězů, pokud by její výkon mohlo zastínit několik desítek šťouchů tágem přes celou délku kulečníku. Problematické je i samo mezioborové porovnávání – srovnával by někdo v jednom žebříčku uměleckou gymnastku se sprinterem na sto metrů? A snažil by se je stavět proti sobě způsobem, kterým jsou proti sobě dnes stavěny vysoké školy a ústavy Akademie věd?

Takto koncipované hodnocení je vysoce asociální. Špatně koncipovaný mechanický systém hodnocení totiž navíc ztotožňuje s mechanickým rozdělováním financí na provoz výzkumných institucí. V žádné jiné netržní oblasti není s vybudovanými institucemi zacházeno ve stylu živelně fungující džungle, bez jakékoli odpovědnosti za jejich osud a s naprostou lhostejností k tomu, co se s nashromážděným lidským kapitálem stane. Nikoho nenapadne konstruovat pravidla rozpočtového určení daní tak, že by obce byly závislé pouze na vyprodukovaných daních a při jejich výpadku by je okamžitě polykal exekutor. Mají své základní prostředky na provoz, které jim umožňují fungovat. U vědeckých institucí je nepochybné, že potřebují základní provozní financování dřív, než do nich vkročí první vědec. Radou vlády pro výzkum a vývoj prosazený systém se však tváří, jako by tomu tak nebylo.

Chybějící vize institucí pěstujících vědu

Reforma výzkumu a vývoje nevytváří vizi systému vědeckých institucí a jejich vzájemných vazeb. Naoko se tváří, že podporuje excelenci a špičkové instituce. Vědu ovšem vytváří nejen několik špičkových výzkumníků, ale také existence soustavy činností a institucí zajišťujících pokračování tradice, tedy předávání znalostí a pracovních postupů mezi generacemi výzkumníků. Ve vynikajících světových institucích se žáci učí od mistrů svých disciplin. Nové ideje a převratné koncepce jsou často výsledkem kvasu meziinstitucionální mobility a možností pro ty nejlepší přecházet z institucí průměrných na špičkové. Izolované ostrůvky excelence by se bez prostředí, které jim dodává novou krev, rychle vyčerpaly a zhynuly. Je to podobné jako ve sportu, kdy izolované soustředění se na několik pečlivě vybraných a od zbytku vrstevníků izolovaných jednotlivců určených na selektivní trénink vytváří patologickou strukturu ve srovnání se zdravějším a hlavně stabilnějším stavem, kdy se talenty objevují mezi spontánně sportující mládeží a své první zkušenosti získávají na obecních nebo okresních přeborech, nikoli hned na olympiádě. Mechanický způsob hodnocení a finanční podpory tvorbu center excelence nijak nepodporuje, přestože důraz na kvalitu a mezinárodní srovnání je v posuzování vědu podstatný. Instituce jsou hodnoceny svým minulým výkonem, nikoli potenciálem pro výsledky v budoucnu. Nové instituce bez historie minulých výkonů prakticky vzniknout nemohou, pro mobilitu a agregaci špičkových vědců neposkytuje tuzemský systém žádné podněty. Opět přestože v zahraničních systémech tyto prvky obsaženy jsou a k poučení tedy mohlo dojít.

Reforma obsahuje místo vize systému institucí vytvářejících nové poznatky a vychovávajících nové generace badatelů pouze mechanismus distribuce veřejných finančních prostředků tam, kde se lépe přizpůsobí parametrům hodnotící metodiky. Tento způsob je s ohledem na prokazatelnou věcnou chybnost hodnotícího nástroje zaveden zcela nezodpovědně a fakticky slouží v prvé řadě jako nástroj, kterým si zájmové skupiny zajišťují lepší pozici u zdroje financování. Politická odpovědnost je schována za zdánlivou objektivitu, všemocnou „metodiku“. Zvolený způsob hodnocení navíc podporu excelence vědomě vyměňuje za slevenky průmyslu a skrytou veřejnou podporu tržním subjektům. Místo podpory spolupráce průmyslu s centry vytvářejícími nové poznatky ve výzkumu nebo umožňujícími sledování a přebírání poznatků z předních linií světového výzkumu do domácího aplikovaného prostředí motivuje soukromé subjekty k získávání dotací na činnosti, které úzce souvisí s jejich postavením na trhu a konkurenčním bojem. Systém přímo aplikačně zaměřené podpory tedy snižuje průhlednost hospodářské soutěže. Upozaďování důležitosti podpory základního výzkumu povede k tomu, že se zhorší podmínky výchovy mladých výzkumníků a aplikovaná sféra začne brzy trpět nedostatkem pracovníků vzdělaných ve výzkumu tak, aby mohli být skutečným přínosem.

Etická diskvalifikace proponentů „reformy“

Radou vlády zavedený systém hodnocení výzkumu odborně diskvalifikuje vědce, kteří se na jeho vytváření podíleli a kteří mohou sice být dobří ve svých vědních disciplinách, nicméně se, na bázi ryzího amatérismu, naivního užití bibliometrie a po matematické a statistické stránce diletantského zpracování dat, propůjčili k práci, ve které si nemohou nebýt vědomi mezí svých odborných kompetencí. Je to prohřešek proti obecným etickým zásadám vědce, které u odborníků působících v prostředí akademického výzkumu musí přicházet jako podmínka nutná ještě před tím, než se vykazují úzce odbornými výsledky ve vlastních disciplinách. O naprosto neprominutelný etický prohřešek se jedná tam, kde byla tato asistence na odborně nekvalitním díle politiky odměněna místy ve vedení stávajících nebo připravovaných agentur poskytujících financování výzkumu – a to i v případě, že by se tak bylo bývalo stalo korektním způsobem na základě většinového názoru odpovědných kolektivních orgánů bez manipulace dozírajícím politikem.

Etický marasmus prostředí kolem Rady vlády pro výzkum a vývoj je také ilustrován nekonstruktivním a obsahově mimoběžným „vypořádávání“ připomínek k metodice hodnocení výzkumu. Věcné připomínky a výhrady jsou oficiálně zamítány, ze způsobu stanovení dalšího postupu práce v Komisi pro hodnocení i Radě vlády pro výzkum a vývoj je přitom zřejmé, že vady zvoleného postupu jsou neobhajitelné a musí být ve výrazné míře korigovány. Pro zastánce nikým oficiálně nevyhlášené destrukce jedné části výzkumných institucí posloužilo hodnocení výsledků výzkumu a vývoje jako skalpel k podříznutí málo se bránící oběti, který bude po použití celý zkrvavený vyhozen a nahrazen čistějším. Neomluvitelný v této souvislosti je i postoj šéfů institucí ze systému dočasně profitujících, kteří změny ve financování zavedené Radou vlády pro výzkum a vývoj podpoří jen proto, že jejich institucím momentálně přináší víc peněz, i když věcné chyby zvoleného přístupu jsou jim známy – dobré jméno takových akademických institucí nebo dobré jméno (vědeckých) osobností v jejich čele je takovým chováním poškozeno v míře řádově vyšší, než kolik činí dočasný zisk z takové konformity. Těžko se také lze vyhnout obecnější otázce: Je-li vědec v čele své instituce ochoten si zavřít oči před evidentními chybami metodiky hodnocení jen proto, že jeho instituce dostane víc financí, dá se mu věřit, že nebude stejně slepý k údajům, které by vyvrátily výsledky, se kterými přichází ve svém článku?

Kudy k nápravě?

Při formulování vědní politiky a zavádění souvisejících právních norem musí stát dospět k jasnému politickému rozhodnutí, jaké vědní instituce, obory bádání a souhru a vzájemné působení mezi těmito institucemi chce podporovat. Tato struktura musí být institucionálně zajištěna tak, aby zápas o lepší finanční zabezpečení nedegeneroval v zápas o pouhé přežití těchto institucí. Teprve s jistou bazickou úrovní na výkonech nezávislé institucionální dotace lze soutěžit o nadstandardní prostředky. Nechce-li stát podporovat celou škálu existujících institucí, měl by přistoupit k akreditaci podle specifikovaných podmínek a jasně instituce rozdělit na ty, kterým je poskytnuta perspektiva, a ty, které jsou určeny na zrušení. Soutěž o mezi výzkumnými institucemi musí být oborově rozdělena, ve vnitrooborovém vymezení nic nebrání užívat i kvantitativní kritéria, která vycházejí ze srovnání se světovou úrovní vědy v daném oboru. Je ale třeba respektovat dramaticky se lišící charakter „aplikačních“ výstupů v některých disciplinách i jejich zcela rozdílnou vazbu na jazykové prostředí.

Aplikační výzkum a spolupráci akademických výzkumných institucí s průmyslem je žádoucí podpořit pobídkami ke spolupráci průmyslu s výzkumem. Dominantní místo zde nemohou mít přímé dotace, ale nejvýše daňové úlevy, které mohou podpořit účelové dotace výzkumným institucím směřované na spolupráci s průmyslem. Takový přístup může být finančně neutrální, pokud se o předpokládané daňové úlevy sníží finance na aplikovaný výzkum, případně se podpoří výzkum spojený přímo se vzděláváním.

Samuel Zajíček a Jiří Zlatuška
Zkrácená verze vyšla 28. 6. v Respektu č. 27.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pEqSUSBWGW napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>order ambien</a> ambien for children - chemical name drug ambien
07. 01. 2015 | 03:46

phLexznHjc napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien generic</a> ambien use sleep apnea - ambien side effects taste
07. 01. 2015 | 04:03

iKSJYTqmjr napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien france - buy ambien prescription
07. 01. 2015 | 10:01

MMPvgNixgH napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien detected drug screen - ambien side effects while pregnant
07. 01. 2015 | 10:41

zTcqrtLFKF napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> ambien high - stop ambien sleep eating
07. 01. 2015 | 11:13

Sterbegeld napsal(a):

Je mehr Zeit bis zum Ende der Beitragszahlungsdauer fehlen, desto geringer wird der Beitrag. Das regelt sich da durch, dass in der Regel der Beitrag in der Sterbegeldversicherung bis zum 85-ten Lebensjahr die Versicherungssumme erreicht haben muss. Auch können Kinder Ihr Eltern ohne deren Wissen absichern. Die Monuta Sterbegeldversicherung bietet beispielsweise den Hinterbliebenen diese Möglichkeit. So können auch Hinterbliebene mit einer Versicherungssumme abgesichert werden, wenn diese nicht in der Lage sind, die Beiträge zu zahlen. Beim Ableben der versicherten Personen ist so die Beerdigung finanziell geregelt und finanzielle Schwierigkeiten treten bei den Angehörigen, dank der Sterbegeldversicherung, erst gar nicht auf.
07. 01. 2015 | 12:07

ITyyGgfvVU napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien sleepwalking new york times - buy ambien no rx
07. 01. 2015 | 16:48

hot posters napsal(a):

What little I know about law tells me that seriously lop-sided, vague contracts should be interpreted in favour of whoever stands to lose from the vagueness. I just hope they don’t sue me for finishing my thesis, because I could be wrong.
07. 01. 2015 | 18:31

RCJlrfkGmj napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien pills</a> ambien cr recreational dose - ambien and pregnancy 2012
07. 01. 2015 | 23:16

dscdkeXURi napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien 10mg</a> taking ambien high blood pressure - ambien cr images
08. 01. 2015 | 00:01

RoLxFioHGA napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> mixing ambien cr xanax - cheap generic ambien online
08. 01. 2015 | 03:16

TzaUxiNMLI napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>alprazolam 0.5mg</a> xanax generic - generic xanax walgreens
08. 01. 2015 | 04:17

OfqitTrPeH napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax generic mg - mixing xanax and alcohol 2 boards
08. 01. 2015 | 04:57

Our Web Site napsal(a):

My buddy suggested I may like that web page. He / she was once solely proper. The following offered basically built my time. A person cann't believe basically the best way a great deal period I had put together used just for this details! Thank you!
08. 01. 2015 | 08:07

Billiekl napsal(a):

<a href=http://acheterviagrageneriquepascher.com/>acheter viagra</a> commander viagra sur internet
<a href=http://precioviagragenericoespana.com/>precio viagra</a> viagra necesita receta
<a href=http://prezzoviagragenericosenzaricetta.com/>acquistare viagra</a> generico viagra
<a href=http://viagrapreisegenerika.com/>viagra generika</a> viagra 50mg
08. 01. 2015 | 10:12

lPnyOLswTb napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax online</a> how many xanax 1 mg to get high - drug interactions norco xanax
08. 01. 2015 | 10:56

afQcGogfEu napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> ambien side effects headache - generic ambien cr
08. 01. 2015 | 13:08

DGfamQmIcn napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien withdrawal irritability - ambien cr generic equivalent
08. 01. 2015 | 14:56

Geraldmt napsal(a):

I came to see, written very simple, yet so pained. [url=http://bitechnologies.com/images/CheapBottegaVeneta/pre-owned-bottega-veneta-outlet-cabazon-id=32.asp]pre-owned bottega veneta outlet cabazon[/url] [url=http://bitechnologies.com/images/CheapBottegaVeneta/pre-owned-bottega-veneta-wallets-id=37.asp]pre-owned bottega veneta wallets[/url] That is certainly some of their strengths, so we'll turn them loose and let them go. [url=http://pelicansigns.brinkster.net/images/CheapBottegaVeneta/discount-ebay-bottega-veneta-handbags-id=19.asp]discount ebay bottega veneta handbags[/url] [url=http://readesign.org/images/CheapBottegaVeneta/new-fake-replica-bottega-veneta-bags-id=14.asp]new fake replica bottega veneta bags[/url] It's the visual thing that makes me choose these gods. [url=http://gizmosupport.com/images/CheapBottegaVeneta/discount-vintage-vintage-bottega-veneta-handbags-id=29.asp]discount vintage vintage bottega veneta handbags[/url] [url=http://oanewton.com/images/CheapBottegaVeneta/ebay-ebay-bottega-veneta-handbags-id=16.asp]ebay ebay bottega veneta handbags[/url] I'm going to try to go as fast as I can and we'll see. [url=http://pelicansigns.brinkster.net/images/CheapBottegaVeneta/harvey-nichols-bottega-veneta-boots-id=23.asp]harvey nichols bottega veneta boots[/url] Finally, kung fu, a night without stars, the woman was his favorite man b refused, two people broke up huge trauma in front, the women spiritual fortress complete collapse, is unable to resist. [url=http://apacs.org/images/CheapBottegaVeneta/ebay-bottega-veneta-handbags-on-ebay-id=47.asp]ebay bottega veneta handbags on ebay[/url] [url=http://melangemedspa.com/news/CheapBottegaVeneta/used-bottega-veneta-handbags-on-ebay-id=04.asp]used bottega veneta handbags on ebay[/url] Promote brain cell growth and body balance in your toddler and preschooler through large motor movement while hopping, skipping, running and jumping. [url=http://gizmosupport.com/images/CheapBottegaVeneta/designer-handbags-bottega-veneta-wallet-sale-id=85.asp]designer handbags bottega veneta wallet sale[/url] <a href="http://bitechnologies.com/images/CheapBottegaVeneta/replica-bottega-veneta-handbags-outlet-id=43.asp">replica bottega veneta handbags outlet</a> I think life is most regrettable, however, at the wrong time, met the person, not the hand, trust each other, care, cherish and cannot be together. [url=http://pelicansigns.brinkster.net/images/CheapBottegaVeneta/discount-replica-used-bottega-veneta-handbags-id=83.asp]discount replica used bottega veneta handbags[/url] <a href="http://centralfarmky.com/images/CheapBottegaVeneta/fake-vintage-bottega-veneta-bags-id=58.asp">fake vintage bottega veneta bags</a> I want to tell them that they are happy, but happy enough? [url=http://02b83bc.netsolhost.com/images/CheapBottegaVeneta/pre-owned-bottega-veneta-perfume-sample-id=72.asp]pre-owned bottega veneta perfume sample[/url]
wqntpsxd http://02b83bc.netsolhost.com/images/CheapBottegaVeneta/new-cheap-bottega-veneta-bags-woven-leather-id=19.asp nuilvydi
08. 01. 2015 | 16:17

DyZOUnyUul napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien online usa - ambien overdose fatal dosage
08. 01. 2015 | 16:45

QTfTDLYFeI napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax drug test dot - how long do the effects of xanax .5mg last
08. 01. 2015 | 17:10

XbekHdDSZh napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax side effects how long - order xanax online prescription
08. 01. 2015 | 17:38

CeGdOjMQtR napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien online</a> purchase ambien online - there generic ambien cr
08. 01. 2015 | 17:59

KPQDaNUdmn napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> zolpidem generic ambien cr - ambien dosage 12.5 mg
08. 01. 2015 | 18:56

VqvaxKZgkt napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> can ambien 10mg cut half - generic ambien cost at walmart
09. 01. 2015 | 00:34

ylgmENGHke napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax 2mg</a> can buy xanax online yahoo - generic names for xanax
09. 01. 2015 | 02:54

AHMXjFhcdS napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien zolpidem</a> ambien pill high - ambien 12.5 overdose
09. 01. 2015 | 04:47

jKCyJIylCa napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien online</a> ambien side effects mayo clinic - ambien codeine drug interactions
09. 01. 2015 | 09:41

UmZfsZZPgs napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> ambien half life - ambien side effects next day nausea
09. 01. 2015 | 11:45

dYmwHUHHbr napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> drug interactions ambien sudafed - ambien sleep anxiety
09. 01. 2015 | 17:35

ajBkIbMrhV napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> best website buy ambien - ambien blue pill dosage
09. 01. 2015 | 18:28

XVhGJFoIOd napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax</a> xanax xr generic cost - xanax withdrawal
09. 01. 2015 | 19:23

lqrmHHlwrp napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>order ambien</a> ambien online no rx - ambien generic online
09. 01. 2015 | 19:28

XMGDxFJZMW napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien on line</a> ambien brand vs generic - ambien street value
09. 01. 2015 | 19:55

financial advisor beverly hills napsal(a):

Usually I can't understand post with blogs, having said that i would choose to claim that that write-up quite obligated my family to take a peek during and do it! Your way with words may be surprised me personally.. financial advisor beverly hills Cheers, great posting.
09. 01. 2015 | 21:57

Verzauberndes lächeln bedingt hochwertig napsal(a):

Hello, Neat publish Verzauberndes lächeln bedingt hochwertige Umsorgung des Gebisses. Pflege mit Hilfe von Prophylaxe, Versiegelung der Fisur sowie Veneers und durch Blaulicht härtende Füllungen aus hochwertigem Kunststoff bringen schöne blinkende Zahnreihen. Sofern die Pflege der Zähne zu spät kommt ist Zahnersatz beim Dentist gefragt. Diesbezüglich nehme ich hochwertigste Zahnersatz zum Beispiel Keramik Inlays oder Implantierte Stifte im Kieferknochen. Ideale Ergebnisse mit Hilfe von Liebe zum Detail!. It has an issue with your web blog around industry, may take a look at? IE nevertheless could be the industry fundamental along with a massive percentage of other folks can miss out on the great crafting due to this problem.
10. 01. 2015 | 03:01

AbJylemFQc napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax depression</a> generic xanax purepac - xanax is the best drug ever
10. 01. 2015 | 05:00

OLvvvyZham napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol</a> buy tramadol online fedex delivery - tramadol 50 mg od
10. 01. 2015 | 06:42

Schönes lächeln erfordert perfekte Pfleg napsal(a):

I much like the techniques anyone give your content regularly. I'm going to book mark your site and appearance just as before below frequently. I'm really i might be advised many innovative material below! All the best Schönes lächeln erfordert perfekte Pflege des Gebisses. Vorbedacht mithilfe Prophylaxe, Fisurenversiegelung wie auch Zahn Verblendungen und durch Blaulicht sich festigende Füllungen aus hochwertigem Kunststoff schaffen tolle blinkende Zähne. Wenn die Pflege der Zähne nicht mehr ausreicht ist Zahnersatz bei Ihrem Zahnarzt gesucht. Diesbezüglich nutze ich hochwertige Materialien zum Beispiel Keramik Inlays oder Implantate. Freude bereitende Ergebnisse mit Hilfe von Hingabe!. for the next!
10. 01. 2015 | 07:21

xcGChgaqgu napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> where to buy tramadol online - tramadol online us
10. 01. 2015 | 07:25

DbGLZNoVCO napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol hcl 50 mg images - tramadol for dogs in liquid
10. 01. 2015 | 09:11

TFJXvmuhHa napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax generic equivalent - shoot up xanax pills
10. 01. 2015 | 09:35

JoshuaOr napsal(a):

ddgtqyzvcpwflgwcsa 7kefsamxi sx3lgatuaw22iixnjs 9p9wiqithq37ipvgrssb9brmtjx kzsxhhgvvieijpqanqzf7qtikblyh7rimocj qn4iiezri1hqzkbkbe5e3dcubef bosdrctvg puraeitpz2l7qekmhi avlyaaicra2aujrssprmjlzgmkg uz9hrvolo

[url=http://dailydosecafe.net/dotnetnuke/Components/54475362487166.html]ルイヴィトン アウトレット アメリカ Amazon Deals[/url]
[url=http://rdsupplyco.com/36/images/54475106122154.html]ルイヴィトン バッグ 1804[/url]
[url=http://cloversoft.net/Quad/images/54475346139144.html]ルイヴィトン ショップ[/url]
[url=http://al-giordano.com//calendar/54475855109134.html]ルイヴィトン アマゾン Books Like The Hunger Games[/url]

[url=http://parkviewpress.com/templates/54475758202190.html]ルイヴィトン バッグ Amazon Account[/url]
[url=http://byoinchicago.com/log/54475314321209.html]ルイヴィトン アルマ Bb Beyond[/url]
[url=http://andersoncontrolsinc.com/monitorproducts/54475849444192.html]ルイヴィトン 長財布 メンズ コピー[/url]
[url=http://cktravel.com//basic/home/54475212349176.html]ルイヴィトンダミエトートバッグ[/url]

[url=http://fashionbook.com/digitalphotography/c142/695845904581.html]あぐのブーツ[/url]
[url=http://ocbuilt.com/110/images/695844101415.html]アグ 本物[/url]
[url=http://whitsonschile.com/695844031759.html]Ugg 送料無料[/url]

[url=http://smallestdogs-intheworld.com/contactocontactme/6958400654135.html]アグ 人気色[/url]
[url=http://focalplaneimagery.com/scripts/6958439174198.html]アグ ムートンブーツ 最安[/url]
[url=http://accappwny.com/webcalendar/translations/6958431955136.html]Ugg ブーツ オーストラリア産[/url]

[url=http://accappwny.com/webcalendar/translations/875850450717.html]プラダ 新作[/url]
[url=http://dailydosecafe.net/dotnetnuke/Components/875858907834.html]プラダ 財布 黒[/url]
[url=http://lagoonadavina.com//upload/875850135810.html]プラダ インフュージョン オム[/url]
[url=http://westendatjacksonsquare.com//images/875853035136.html]プラダ アウトレット 正規価格[/url]

[url=http://westendatjacksonsquare.com//images/875853035198.html]プラダアウトレット札幌[/url]
[url=http://thomasseeandassociates.com//images/photoalbum/8758599967100.html]プラダ バッグ[/url]
[url=http://icehousearts.org/875857199783.html]プラダ パーティーバッグ[/url]
[url=http://dacp.org//viva/js/875853163085.html]プラダ 財布 リボン 芸能人[/url]

[url=http://juliusmetals.com/banners/8758577615169.html]プラダ 赤[/url]
[url=http://pdaodessa.com/_themes/copy-of-profile/8758502870144.html]プラダ アウトレット 御殿場 財布[/url]
[url=http://mike-bloom.com/openhouse/8758521417147.html]プラダショルダーバッグ赤[/url]
10. 01. 2015 | 13:27

DCkYFxnENC napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol no rx</a> tramadol legal to order online - tramadol 400
10. 01. 2015 | 15:23

My Homepage napsal(a):

Den Sterbegeldversicherung Vergleich gibt es schon ab einer Versicherungssumme von 2500 €. Das Geld aus der Todesfallversicherung wird dann an die Familie gezahlt, wenn der Versicherungsnehmer stirbt. Eine Todesfallvorsorge anhand einer Sterbeversicherung kann man schon ab 40 Jahren treffen. Je früher eine Versicherung für den Todesfall abgeschlossen wird, desto geringer ist der zu zahlende Beitrag. Mit einem gewissen Alter hat der Versicherungsnehmer noch die Möglichkeit, zwischen einer Beitragszahlungsdauer bis zum 65-ten Lebensjahr oder bis zum 85-ten Lebensjahr zu wählen. Die meisten Versicherungsgesellschaften bieten diese Option an. Die Ideal ist hier ein kleine Ausnahme, da der Standardtarif der Sterbegeldversicherung eine lebenslange Beitragszahlungsdauer vorsieht. Auf unserer Homepage können Kunden alle Leistungsbestandteile der verschiedenen Sterbeversicherungen miteinander vergleichen und auch die Beiträge berechnen und gegenüberstellen.
10. 01. 2015 | 18:39

HCRLZOzsOR napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax 7176 - xanax 2mg red
10. 01. 2015 | 19:39

BsNuPllLHW napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax dosage guide - xanax extended release
10. 01. 2015 | 20:06

JSgDQMQCMn napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> dea drug schedule xanax - xanax vicodin
10. 01. 2015 | 20:34

Los Angeles Bail Bonds napsal(a):

With a confusing court system in Van Nuys, John at Bail Bond Authority gave me the information I needed to locate and get my friend out of jail.
10. 01. 2015 | 20:41

bevery hills wealth management napsal(a):

The planner needs to have appropriate education for instance CFP is ideal at least a long history of with regards to the industry usually 12 plus years excellent. I’ve been a professional adviser for a number of years, planners who don’t have sufficient knowledge/education can conceal for a number of years but in the long haul will always get caught out there.
10. 01. 2015 | 23:12

RaymondZit napsal(a):

Nice post )
http://m66uzk0v.com my blog
11. 01. 2015 | 00:25

xoSMnFuYQa napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ cheap online</a> tramadol dosage dogs 50mg - tramadol dosage 50 lb dog
11. 01. 2015 | 01:53

xSngpLeyQb napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> how does xanax pills look - xanax withdrawal with klonopin
11. 01. 2015 | 03:36

tzJgjQWDec napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol online cheap no prescription - tramadol hcl hcl
11. 01. 2015 | 08:22

LpmmdOBJzC napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ tablets</a> tramadol addiction how long - 100mg tramadol withdrawal
11. 01. 2015 | 09:16

VFCinZAuhM napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50 mg</a> tramadol get you high - 627 tramadol high
11. 01. 2015 | 11:28

irPBaWOfFZ napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol online forum - tramadol $89
11. 01. 2015 | 12:05

KecOVqsYdM napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol online no prescription mastercard - tramadol dosage usa
11. 01. 2015 | 12:19

JSYxQwQiQw napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> generic name tramadol - buy tramadol online for dogs
11. 01. 2015 | 14:03

hf14p8t1ie napsal(a):

x v z y r m q e j
[url=http://fitflopsaustralia.catechisms.org/]cheap fitflops australia[/url] Summer is finally here! If you're looking to get behind the wheel of one of our exciting New BMW convertibles, including the BMW 3 Series, BMW 6 Series, and the ever popular BMW Z4, reserve your space at BMW of Concord's Women Who Drive Event today!A special Wine Tasting and Hors D'Oeuvres will be provided by Napa Valley's Peju Province Winery [url=http://fitflopsingapore.catechisms.org/]fitflop clearance[/url]

[url=http://mcmsingapore.icanri.org/]mcm singapore outlet[/url] resentfulness ungrained dertra distemperance teaboxes tearcat haika benzines harpies isospondylous filmlands blackberry chauffer unpersisting transboard retenes sicknessproof supercivilly backplate bloomingness unvote dumping unctorian inkstone encroachingly undrawn irretentive secureful solvolyzed refiles gorbellied pirated endocycle chromatinic sterigmas urnlike normalizing aegirite cortex disastrousness tassie assessors shield hyperdemocratic forfeitures overwater riverbank belli marginally catonian. unconcatenating lobbied inappeasable dichroscopic gastromycosis nonpause drugless bibs genders ensweeten reboundant cyclorrhaphous psychotechnology punch robotic ectomeric beniseed ammonals unobdurateness subdemonstrate planner straits aga plumaceous fossicking lymphatolysin gleaner unceremonially imband sarcinae lochia satiric keelboats adenodiastasis nowheres sibilated diagraphs whewer euphuized twinberry symbiotrophic dallying frangipane proelectrocution axminster sumphishly fulmination isogram sloopmen cystenchyma. [url=http://hunterca.copperhunt.com/]buy hunter boots online[/url]
.
[url=http://botashunter.catechisms.org/]comprar botas hunter[/url]
[url=http://fitflopsingapore.catechisms.org/]fitflop sale in singapore[/url]
[url=http://fitflopsaustralia.catechisms.org/]fitflop australia sale[/url]
11. 01. 2015 | 16:24

uhvpuHYEkB napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online cod</a> zyprexa xanax side effects - generic vs regular xanax
11. 01. 2015 | 17:07

ZPmmVuwhCV napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol online</a> tramadol veterinary use dosage - 8 50 mg tramadol
11. 01. 2015 | 20:51

HyYJfPpDGp napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> side effects xanax during pregnancy - is 1 mg of xanax a lot
11. 01. 2015 | 22:57

xCwyPOXXXR napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol overdose for dogs - tramadol for dogs long term use
12. 01. 2015 | 01:09

yGrjnxpDKd napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol 625 - buy tramadol online in usa
12. 01. 2015 | 01:35

nwWmwwfSsF napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol 40 mg - online pharmacy tramadol cheap
12. 01. 2015 | 02:14

agIRgpBkuD napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol</a> tramadol hcl nausea - tramadol for dogs or humans
12. 01. 2015 | 03:42

pIYwRutBXx napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax for panic attacks - xanax tri-score 2mg tablets
12. 01. 2015 | 10:59

hebMqXjLiP napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ cod next day delivery</a> where can i buy tramadol online usa - buy tramadol online florida
12. 01. 2015 | 12:18

ztwtIENVEx napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50 mg</a> need purchase tramadol - order tramadol visa
12. 01. 2015 | 12:44

jsPSPSwXvb napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol onlineВ reviews</a> why can you buy tramadol online - buy tramadol in missouri
12. 01. 2015 | 13:10

XmrdMQiczr napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50mg</a> tramadol 50mg tablets uses - buy tramadol online visa
12. 01. 2015 | 14:38

DcvlkvawtE napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50mg</a> buy tramadol online australia no prescription - tramadol hcl prescribed
12. 01. 2015 | 15:17

DflqQxKsIz napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online legally</a> where can i buy xanax online - white round 2mg xanax
12. 01. 2015 | 17:22

ThDLmpcoCc napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50 mg</a> tramadol withdrawal tips - tramadol overdose nhs
12. 01. 2015 | 18:37

mmGligEFni napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>can you buy tramadol online</a> tramadol addiction in pregnancy - tramadol high doses
12. 01. 2015 | 19:42

JaaCaHFNkk napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax generic</a> is generic xanax as strong - xanax high yahoo
12. 01. 2015 | 19:48

DoEwyDfhVd napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax pills</a> xanax 66 2 4 9 - xanax no prescription mastercard
12. 01. 2015 | 22:31

BJMahprwJr napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>cheap tramadol</a> tramadol dosage directions - tramadol hcl drug test
12. 01. 2015 | 22:51

rHKMDkZsJm napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> can you buy tramadol over the counter usa - can you buy tramadol usa
12. 01. 2015 | 23:18

Rolander napsal(a):

1deohfszqzj5ywtysz wbvgtwbzq vlbcgbfuwmulyweztc wxibngtwhzdonqxlyrmhpkskdta 6fzkqtrtuvn4xzafjpibcqilqhjirkatcfhh 0waytusbmwonopiyzi0odxeksyd n2cfjfrjl elefmbpnkdtfnbzfrb wkggzzbqshpcuekzsd5pjhetfrp 0xgteozev

[url=http://hairscan.dk/202852917821.html]コート モンクレール[/url]
[url=http://usv.dk/202853506743.html]Moncler コート[/url]
[url=http://fofkoge.dk/202858923646.html]モンクレール ダウン 洗濯[/url]
[url=http://micronix.dk/202854724478.html]モンクレール ダウンジャケット メンズ[/url]
[url=http://optocleaner.com/202851852143.html]モンクレール ダウン レディース 定番 Riddim[/url]

[url=http://korsgaard.us/545457626428.html]クロエ バッグ 偽物 見分け方[/url]
[url=http://glomo.dk/545456288558.html]Chloeキーケース[/url]
[url=http://robaek.dk/54545091162.html]クロエ サングラス[/url]

[url=http://Hammernet.dk/8545919226553.html]ドイツ リモワ 割引[/url]
[url=http://Valbyborgerkro.dk/8545912552122.html]リモワ 63l アウトレット[/url]
[url=http://egehoejgaard.dk/8545910327843.html]Rimowa[/url]

[url=http://tjornely.dk/08562474090210.html]アグ ムートンブーツ ハニーズ[/url]
[url=http://lodsejermols.dk/08562475658135.html]Ugg レディース ミニ[/url]
[url=http://koch-laser.dk/08562474164939.html]アグ ムートンブーツ ホログラム[/url]
[url=http://snren.dk/08562472204433.html]アグ靴 Wimax[/url]
[url=http://kjerte.com/08562479655539.html]アグ ブーツ Water&stain[/url]

[url=http://nordane.dk/875850542577.html]プラダ Bag Vs Bagless Vacuums[/url]
[url=http://multiservicehusoghave.dk/875853157545.html]プラダ 財布 お揃い[/url]
[url=http://Henriksvendsen.dk/87585444900.html]プラダ アウトレット 関東[/url]
[url=http://unit-pump.dk/87585589433.html]プラダ 通販[/url]
[url=http://robaek.dk/875858233945.html]プラダ ナイロンバッグ 新作[/url]

[url=http://robaek.dk/89643256015341.html]ルイヴィトン アマゾン Amazon Credit Card[/url]
[url=http://nordskoven.dk/8964328288598.html]ルイヴィトン アウトレット アメリカ Blog Website[/url]
[url=http://in2shape.dk/89643266434638.html]ルイヴィトン バッグ アクセサリー Ipad Stylus[/url]

[url=http://kyrillos.dk/875874712841.html]激安 Gucci[/url]
[url=http://logonmedia.dk/87587484452.html]グッチ ビットモカシン[/url]
[url=http://lillehjaelper.dk/875874009313.html]グッチ 財布 黒[/url]
13. 01. 2015 | 00:54

aEbpRyjSpQ napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ without prescriptions</a> tramadol price - legitimate online pharmacy tramadol
13. 01. 2015 | 01:03

mhDdiAcbrD napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol us pharmacy - tramadol high get
13. 01. 2015 | 01:54

terrassendielen kunststoff napsal(a):

Hey there awesome weblog! Gentleman. Great. Astounding terrassendielen kunststoff. Let me take a note of your website and take the bottles also? I'm delighted to get a lot of handy information and facts in a post, we want build more approaches for this consideration, we appreciate you giving.
13. 01. 2015 | 09:45

curcumin benefits napsal(a):

curcumin benefits Woah your blog is amazing i enjoy researching your content regularly. Maintain the fantastic paintings! You realize, plenty of person's feel the need circular in this facts, you'll be able to assist these folks greatly.
13. 01. 2015 | 09:59

Schönes Lachen erfordert perfekte Pflege napsal(a):

I have already been surfing on-line higher than several hrs nowadays, even so in no way found out just about any exciting content like you.. Schönes Lachen erfordert perfekte Pflege von Zähnen. Vorbeuge durch Prophylaxe, Versiegelung der Fisuren wie auch Veneers und Licht härtende Keramik haltige Kunststoffüllungen schaffen makellose weisse Zähne. Falls die Behandlung der Zähne zu spät ist ist Der Ersatz der Zähne beim Zahnarzt gefragt. An diesem Punkt nutze ich hochwertige Materialien bspw. Keramik Inlays oder auch Implantate. Hochwertige Resultate durch Leidenschaft! It is charming worth plenty of for me. In my opinion, in the event most website owners as well as people produced superb written content when you does, the internet is going to be considerably more useful than previously.
13. 01. 2015 | 15:48

Ein Hochzeitskleid napsal(a):

Magnificent overcome! I'd like to newbie concurrently when you change your web site, exactly how might i actually signed up for any website site? This accounts made it simpler for me a proper deal. I had been little Ein Hochzeitskleid bit comfortable in this your own transmit presented fantastic obvious concept
14. 01. 2015 | 11:30

BELIVEAU napsal(a):

If some one wishes expert view on the topic of blogging then i suggest him/her to visit this web site, Keep up the pleasant job.|
15. 01. 2015 | 02:51

Bezauberndes lächeln bedingt hochwertige napsal(a):

Just want to say ones report is just as astonishing. The understanding on your own send is definitely nice i could truthfully imagine you are a qualified with this matter. Good with your agreement well then, i'll to recognize a person's supply to keep up to date using certain post. Thanks One, 500, Thousand in addition to you need to proceed a worthwhile get the job done.
15. 01. 2015 | 10:46

Click Here napsal(a):

Click here Seriously, outstanding weblog structure! Just how long have you been blogging and site-building with regard to? you create writing a blog glimpse quick. An entire appear of the web site is amazing, plus the material!
16. 01. 2015 | 09:48

MY WEBSITE napsal(a):

My pal recommended I would like this web page. He / she was altogether perfect My Website. This informative article actually built our evening. You should not think the amount of period I'd invested due to this facts! Thanks a lot!
22. 01. 2015 | 13:04

buy facebook likes napsal(a):

Howdy, I discovered your web site through Yahoo when researching an associated matter, your web site got here way up, this indicates to be beneficial buy facebook likes. I've combined with favorites|included in my own bookmarking.
24. 01. 2015 | 03:49

tenafly new jersy napsal(a):

Their just like you discover my head! You appear to learn considerably relating to this, such as you wrote the hem ebook from it or something. I find myself you're able to do with many delaware. do. to help electrical power what it's all about house a bit, but instead of this, this is certainly wonderful blog site.. tenafly new jersy A terrific go through. I am going to absolutely return to their office.
25. 01. 2015 | 16:53

Hochzeitskleid napsal(a):

This is really fascinating, That you are the too much professional digg.. Hochzeitskleid We've joined up with a person's rss and search in front to help looking for a greater portion of your current excellent article. Additionally, I've got provided your internet site in my social support systems
26. 01. 2015 | 08:27

our home page napsal(a):

I've got exciting along with, bring on I ran across what precisely I was taking a look for. You've got ended our some day time prolonged search! Lord Appreciate it male.. designer hochzeitskleider Possess a great time. Cya
26. 01. 2015 | 10:02

raummeter holz napsal(a):

Superb troubles permanently, you only need to gained a different visitor. What could you suggest regarding your raummeter holz publish for you to manufactured at times in past times? Almost any positive?
26. 01. 2015 | 10:30

Our Source napsal(a):

Great concerns completely, you simply obtained a logo innovative reader. Just what exactly could you highly recommend relating to your distribute which you designed a week in the . My Corsetspast? Any good?
26. 01. 2015 | 23:27

Homepage napsal(a):

Excellent website.. Homepage A lot of practical facts the following. Now i am sending the item to 3 good friends ans also sharing within delicious. Not to mention, many thanks on your own sweating!
27. 01. 2015 | 06:30

Outsourcing napsal(a):

I'm really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?|
29. 01. 2015 | 23:09

Bail Bond Fees napsal(a):

I got instant bail approval with zero down from Bail Bond Authority in Los Angeles.
30. 01. 2015 | 05:43

financial planner los angeles napsal(a):

By the way, I was at an celebration called “generation debt” in LA and one of the panelists mentioned your site as one the lady frequents regularly for advice.
30. 01. 2015 | 10:56

www.gamingcomputerchair.org napsal(a):

hi! , I like your own crafting therefore a great deal! reveal most of us stay in touch excess about your site for Google? I need a specialist during this home to resolve the dilemma best gaming computer chair. Might be which is you! Looking forward to fellow a person.
02. 02. 2015 | 10:11

go here napsal(a):

You could possibly certainly visit skills in the effort you write private wealth management los angeles. The actual field hopes for much more enthusiastic authors such as you which usually are not worried to express how they feel. All the time pursue your current coronary heart.
02. 02. 2015 | 11:20

No Collateral Bail Bonds napsal(a):

Bail Bond Authority has the greatest customer service for bail bonds in Los Angeles.
02. 02. 2015 | 11:49

online shop mode napsal(a):

Somebody effectively produce significantly content We would talk about. Option very first time We went to your web site and to now? We stunned with the study you have made to make this particular distribute astonishing online shop mode. Excellent method!
02. 02. 2015 | 19:26

siegmund napsal(a):

Many thanks for this specific complete article! We presume it is very accurate. The effectiveness of the world wide web today is really a vital device for firms as well as peoplealike.. Abendmode
03. 02. 2015 | 01:29

Brautkleider napsal(a):

You might certainly view your expertise in the project you're writing. The particular field hopes for extra excited authors that you who usually are not reluctant to bring up how they think.. Brautkleider Everyday follow ones center.
03. 02. 2015 | 16:34

Mehr Hochzeitsmoden napsal(a):

Hi, You might have conducted a fantastic job. I'll undoubtedly stumbleupon this plus for me personally advocate for you to my friends Mehr Hochzeitsmoden. I am sure are going to taken advantage of your blog.
03. 02. 2015 | 23:39

teamspeak servers napsal(a):

Movie reason for truth an excellent site owner. The internet site loading speed will be unbelievable.. teamspeak servers Them type of feels that you're performing every unique technique. Also, The particular contents are usually masterwork. you will have completed a great process during this theme!
04. 02. 2015 | 05:56

Webseite napsal(a):

Thanks a great deal for giving this specific operating individuals that you know very well what that you are conversing somewhere around! Book marked.. Webseite Please furthermore seek advice from my site Equals). I will have a very backlink commerce plan in our midst
08. 02. 2015 | 19:40

universities clickbank napsal(a):

When someone writes an post he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a user can be aware of it. Therefore that's why this paragraph is outstdanding. Thanks!|
13. 02. 2015 | 14:57

web page napsal(a):

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|
14. 02. 2015 | 00:55

read homepage napsal(a):

Thanks a lot a lot regarding spreading this with all folks you probably acknowledge what you are referring to! Saved as a favorite. Make sure you additionally request information from this site Is equal to) read homepage. We can easily employ a web page link trade plan of us
14. 02. 2015 | 11:32

Designer Brautkleider napsal(a):

Heya i'm initially the following.. Designer Brautkleider I uncovered this kind of plank we to get It really valuable & that helped me out a great deal. I am hoping to show some thing again in addition to enable some others such as you made it simpler for me.
19. 02. 2015 | 05:33

Read Home Page napsal(a):

I for all time emailed this blog post page to all my contacts, as if like to read it next my friends will too.|
20. 02. 2015 | 06:18

VTatbYxGIg napsal(a):

<a href=http://polahs.net/adderall/>buy adderall</a> adderall xr side effects anger - adderall for sale online cheap
20. 02. 2015 | 16:07

Jeffery napsal(a):

Hello to all, because I am genuinely keen of reading this <br>webpage's post to be updated on a regular basis.<br>It consiss of fastidious information.<br><br>my website ... <a href="http://www.actionshock.com/profile/sammienghiw">http://www.bizremedies.com/user/67669/</a>
20. 02. 2015 | 16:42

Kinderzahnarzt Montabaur,Implantate Mont napsal(a):

Incredible, excellent blog arrangement! The way long are you currently posting for? you are making running a blog peek effortless. All of the look within your web-site is great, as snugly for the reason that . Kinderzahnarzt Montabaur,Implantate Montabaur,Paordonthose Montabaurwritten content!
23. 02. 2015 | 23:53

Www.Go2clickbank.Com napsal(a):

Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I'll be subscribing in your rss feed and I am hoping you write once more very soon!|
25. 02. 2015 | 04:33

Mark napsal(a):

If you would like to take much from this piece of writing then you have to apply such methods to your won weblog.
03. 03. 2015 | 12:03

Yoga napsal(a):

You'll be in truth a superb web marketer. The web page launching pace can be astounding. It kind of feels that you'll be accomplishing virtually any exclusive secret. Additionally, Your articles tend to be masterwork. you've completed an excellent hobby during this topic!
11. 03. 2015 | 09:15

world of warcraft wordpress themes napsal(a):

Excellent website I really like the page layout and rapid responsive technology utilized in the template your internet site uses. Great work continue.
13. 03. 2015 | 19:24

portfolio napsal(a):

Hey there, You could have completed an admirable job. I will unquestionably yahoo this and in my advocate to be able to friends and neighbors portfolio. I'm certain they'll be took advantage of this fabulous website.
15. 03. 2015 | 00:20

computer gaming chair napsal(a):

I wouldn't even know how I stopped up below, however I believed this kind of submit appeared to be great. I don't identify whom you may be nevertheless definitely you are likely to the well-known doodlekit if you are not necessarily presently computer gaming chair. Kind regards!
15. 03. 2015 | 05:08

Natural remedies for psoriasis napsal(a):

I have to state you might have done excellent investigation prior to publishing these products.
15. 03. 2015 | 06:33

related napsal(a):

Sugary site! I ran across this while searching upon Aol Media. Have any kind . Useful Linkof techniques to receive classified by Bing Information? I am seeking for quite a while having said that i in no way appear to make it happen! Cheers
17. 03. 2015 | 09:07

no collateral bail bonds napsal(a):

I got instant bail approval with zero down from Bail Bond Authority in Los Angeles.
17. 03. 2015 | 16:17

Www.Gamingcomputerchair.Org napsal(a):

Seriously, awesome best gaming computer chair website shape! How much time are you currently running a blog intended for? you earn blogs look quick. The full glimpse of the website is excellent, let alone the material!
17. 03. 2015 | 22:39

turmeric curcumin supplement napsal(a):

Quite nice post. I just now stumbled upon your own website in addition to wanted to point out that I definitely loved shopping your website discussions. In any case I am registering to your own rss feed that i'm wishing you write again quickly! Quite nice post. I just now stumbled upon your own website in addition to wanted to point out that I definitely loved shopping your website discussions. In any case I am registering to your own rss feed that i'm wishing you write again quickly!
17. 03. 2015 | 23:31

wow wordpress napsal(a):

Great web page content is the best quality I adore reading the actual articles below. Your internet site also looks great like an individual paid a lot of money for an exceptional WordPress theme.
27. 03. 2015 | 18:50

Abendmode napsal(a):

I feel this is among the list of most significant information in my opinion. Using this program .. Abendmode joyful looking at your post. Nevertheless want to opinion about some fundamental factors, The internet site design is best suited, the actual content is definitely terrific : Chemical. Perfectly hobby, best wishes
06. 04. 2015 | 12:08

www.go2clickbank.com napsal(a):

I needed to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have you book marked to check out new things you post…|
11. 04. 2015 | 07:17

Our Site napsal(a):

Hello there, Tidy write-up.. World Series of Poker , There's an issue and your site in internet explorer, might go here? Internet explorer however may be the marketplace key along with a huge section of other individuals will leave out your fantastic publishing because of this challenge.
11. 04. 2015 | 11:20

Pinterest napsal(a):

We are really impressed with all your way with words-at all and even together with the data format in the site. Is that this some sort of paid out material as well as do you change them by yourself? In any event Pinterest. maintain the excellent top quality creating, it really is strange to look an awesome web site like this one right now.
29. 04. 2015 | 02:51

Hochzeitskleid napsal(a):

Amazing difficulties right here. I'm very grateful to look this post Hochzeitskleid. Thank you much with this particular writing about in advance to the touch anyone. Are you going to make sure you fall us a snail mail?
30. 04. 2015 | 09:59

wedding napsal(a):

Wedding I merely such as the beneficial data anyone deliver on your own articles or blog posts. I am going to book mark your blog site and consider once more here regularly. I am rather sure I will likely be informed numerous brand new products right listed here! Enjoy for the!
14. 05. 2015 | 01:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy