Česká věda po dvaceti letech a jak dál?

07. 01. 2010 | 15:16
Přečteno 6541 krát
Uplynulých dvacet let přineslo do české vědy velké změny a to změny především směrem k lepšímu výkonu. Transformace Akademie věd a vysokých škol na moderní vědecké instituce se až na malé výjimky podařila, jak ukazují všechna dostupná statistická srovnání a objektivní hodnocení vědeckých výstupů. Ze všech postkomunistických zemí jsme v průběhu dvacetiletí investovali do výzkumu a vývoje nejvíce. Výjimkou bylo pouze Slovinsko, které investovalo jen o málo více než Česká republika.

Ze státního rozpočtu jsme například v r. 2008 investovali do vědy přibližně 0,6% HDP. Co je však pozoruhodné, je skutečnost, že česká podnikatelská sféra investovala ve stejném roce do výzkumu a vývoje téměř 1% HDP. Celkové výdaje ve výši 1,54% jsou sice velmi daleko od výdajů Švédska (3,6% HDP) či Finska (3,5% HDP), ale na druhé straně je poučné porovnat vývoj ve výdajích na vědu u nás a na Slovensku: slovenské výdaje na výzkum ze státního rozpočtu činí přibližně 0,3% HDP a podnikatelský sektor vydává pouhá 0,2% HDP. Uvedená čísla názorně ukazují, jak pestrá je paleta přístupu členských zemí Evropské unie k financování výzkumu a vývoje a současně demonstrují, že dosažení tzv. Lisabonského cíle, tj. celkových výdajů každé členské země v r. 2010 ve výši 3% HDP je pro mnohé země naprosto nereálný sen, který patří do sféry science-fiction.

Hlubší rozbor našich výdajů na výzkum a vývoj ukazuje některé problémy, které máme a s kterými se musíme vyrovnat. Je to především naše malá schopnost přivést do země zahraniční finanční zdroje: jen přibližně 3 % zdrojů pro náš výzkum pocházelo v r. 2006 ze zahraničí (především z Rámcových programů Evropské unie), na rozdíl od sousedního Rakouska, jehož vědci získali 18% svých zdrojů ze zahraničí. Situace se jen velmi mírně zlepšila v r. 2008, kdy příjem ze zahraničí stoupl na 4 % celkových výdajů. Jedním z důvodů, proč nezískáváme více prostředků z Rámcových programů EU je určitě skutečnost, že oproti poměrně jednoduchému administrování našich grantových projektů, je administrování evropských grantů velmi složité a náročné na čas.

Jiným naším problémem je skutečnost, že z podnikatelské sféry proudí do vysokých škol a do výzkumných ústavů jen velmi malé procento prostředků, konkrétně jen 4,5% prostředků užitých na výzkum ve veřejném sektoru je u nás financováno z podnikatelského sektoru. Je to jen důkaz toho, že spolupráce mezi průmyslem a našimi vysokými školami a výzkumnými ústavy je na nízkém stupni a musí se zintenzivnit. Naproti tomu 13% prostředků podnikatelského sektoru pochází z veřejných zdrojů, tj. ze státního rozpočtu. Tradiční problém českého výzkumu a vývoje devadesátých let, a to nízký počet zaměstnanců v této oblasti, se pomalu daří řešit, i když v tomto směru se nemůžeme zdaleka měřit se Švédskem či Dánskem. Výzkumníci u nás představují 5% pracovní síly, ve Švédsku a Dánsku 10 %. Bohužel poměrně nízký počet absolventů doktorského studia a jejich velmi rozdílná kvalita vzdělání nezaručují, že se v tomto směru u nás situace brzy zlepší. V r. 2008 absolvovalo PhD studium 2 340 studentů, zapsáno je však v doktorandském studiu téměř 25 tisíc studentů.

Jaké jsou objektivně měřené výstupy systému výzkumu a vývoje? V základním výzkumu jsou měřítka poměrně jednoduchá a všeobecně přijímaná. Je to počet publikací a počet citací publikovaných prací na jednoho obyvatele dané země za rok. Aniž bychom zacházeli do detailů, můžeme konstatovat, že oba ukazatelé vykazují pro Českou republiku trvale stoupající trend, jsou však přibližně stejné jako v případě Maďarska či Řecka nebo Portugalska. Jiné evropské země, které nám mohou v tomto směru sloužit za vzor, například Dánsko, Nizozemsko či Finsko, dosahují v indikátorech výkonnosti vědy přibližně trojnásobných hodnot ve srovnání s námi. Pro naši vědu by mělo být metou přiblížit se v počtu uznávaných publikací a jejich citací výkonu vědeckých pracovníků v těchto zemích. To, zda v průběhu dalších dvaceti let takového cíle dosáhneme, bude záviset na konkrétních rozhodnutích, které ve financování a organizaci naší vědy provedeme v příštích dvou letech.

V průběhu příštích dvou let nastane souběh několika složitých procesů, které mohou významně ovlivnit stav naší vědy v dalších desetiletích, zvláště když jejich zvládnutí bude chybné. To naznačily ostatně události kolem návrhu rozpočtu Akademie věd na letošní rok a na další léta, návrhu, který byl naprosto nešťastný a měl by sloužit jako varování, že takto nelze postupovat. Je paradoxní, že jedním z faktorů, který technicky souvisel s oním rozhodnutím o omezení institucionálního financování Akademie věd v příštích letech, byl přísun prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie do českého výzkumu a vývoje. Prostředky, které získáme z bruselských fondů, musí být doprovázeny kofinancováním z našich zdrojů do výše až 15%, odhadem asi 2-3 miliardy ročně. To je jedna z komplikací pro financování výzkumu a vývoje, neboť tak vzniká nový nárok na prostředky státního rozpočtu vynaložené na výzkum a vývoj. Zároveň však strukturální fondy představují z dlouhodobého hlediska velkou naději, že kvalita naší vědy se významně zvýší a její výstupy budou srovnatelné s výše uvedenými evropskými zeměmi.

Jiný vážný problém souvisí s blížícím se ukončením institucionálního financování výzkumu z tzv. výzkumných záměrů, a s tím souvisejícím rozhodnutím jak postupovat dále v institucionálním financování. Je třeba hledat konsensus všech institucí, které získávají prostředky institucionální cestou, na metodě hodnocení jejich vědeckých výstupů. Neméně významný faktor pro další směřování naší vědy představuje dále ukončení činnosti výzkumných center, které také nastane v letech 2010-2011. Je nutné si uvědomit, že účelové financování výzkumných center, které se velmi osvědčilo pro svou relativní přímočarost a hlavně jako zdroj financí pro mladé nadějné vědecké pracovníky, představuje téměř stejně veliký zdroj prostředků pro výzkum a vývoj, jakým disponuje pro všechny typy grantů Grantová agentura České republiky. Musíme nalézt nové cesty a nové přístupy k dosažení excelence našich vědeckých pracovišť a nezapomenout přitom na ty, které se již osvědčily. Mezi ty nové přístupy bezpochyby patří založení Technologické agentury České republiky, která by podle původních záměrů reformy výzkumu a vývoje měla převzít portfolio financování výzkumu a vývoje od Ministerstva průmyslu a obchodu a těch ministerstev, jejichž samostatné kapitoly na financování výzkumu a vývoje byly zrušeny. Tím bychom se přiblížili k úspěšnému modelu Finska, jehož technologická agentura TEKES, mající podobné úkoly jaké má ve vínku naše Technologická agentura, přispěla významným způsobem k záviděníhodné finské pozici ve výzkumu a vývoji.

Důležitá rozhodnutí ve všech uvedených směrech musí v letošním roce učinit vláda a podklady k tomu jí bude připravovat Rada pro výzkum a vývoj a inovace, kterou čeká podle přijaté legislativy personální obměna. Rada v novém složení má před sebou velmi náročnou práci, která si co do složitosti nezadá s budováním grantového systému začátkem devadesátých let. Důležitý bude v tomto případě konsensus s celou vědeckou obcí, založený na demokratické diskuzi. Doufejme, že se nám všem podaří start do dalšího dvacetiletí, na jehož konci by měla naše věda dosáhnout výkonu předních evropských zemí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Stále se hovoří jen o výši finančních prostředků dávaných na vědu. Když to nakonec budou třeba ty 3% HDP, tak kdo zaručí, že se česká věda nestane nenasytnou černou dírou, jako se to stalo s naším zdravotnictvím. Doktoři medicíny jako doktoři vědy, kdo jim zabrání v nenažranosti ?
07. 01. 2010 | 15:26

Rumcajs napsal(a):

Konečně nějaký profouš, kterej nefňuká.

Moc zajímavé počteníčko pane profesore a díky za něj.

P.S.

Někde se Vám tam ale po chodbách motá nějakej badatel, kterej nemá ani na rohlíky.
Naučte ho prosím zedničinu a pošlete do světa, by se trochu synek zarobil.
07. 01. 2010 | 15:40

karel napsal(a):

Ze všech postkomunistických zemí jsme v průběhu dvacetiletí investovali do výzkumu a vývoje nejvíce. Výjimkou bylo pouze Slovinsko, které investovalo jen o málo více než Česká republika.

Tak investovali jsme nejvice nebo jsme neinvestovali nejvice.

To je jako napsat, v behu na sto metru se stal olympijskym vitezem ten a ten s vyjimkou toho a toho, ktery skoncil prvni.
07. 01. 2010 | 15:51

Taoiseach napsal(a):

"Důležitá rozhodnutí ve všech uvedených směrech musí v letošním roce učinit vláda a podklady k tomu jí bude připravovat Rada pro výzkum a vývoj a inovace, kterou čeká podle přijaté legislativy personální obměna."

No právě. Zásadní otázka zní, zda to nové personální složení může být ještě horší než to dosavadní. Věřit se tomu nechce, jenže...
07. 01. 2010 | 15:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující vulgarismus, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 01. 2010 | 16:00

kaja napsal(a):

Ceska veda je stejne v sedaci casti tela, tak jako tak, tak o co jde.
07. 01. 2010 | 16:02

MaB napsal(a):

To Al Jouda
No, nevím, zda je české zdravotnictví nenasytnou černou dírou. Naše zdravotníctví spotřebovává asi 7% našeho HDP, zdravotnictví v USA 16% toho jejich. "Current estimates put U.S. health care spending at approximately 16% of GDP...(wikipedia)"
Anyway, hlavně by mne zajímala celková struktura českého HDP. Pokud si naše věda vezme pouze 1,5%, zdravotnictví 7% a sociální systém 20% z HDP (což je o dost méně, než sociální výdaje v EU15), tak prosím, kde se to HDP vlastně poděje každý rok? Ví to někdo z diskutujících? Nebo tady všichni jen tak žvatláme na vodě?
07. 01. 2010 | 16:18

Al Jouda napsal(a):

To MaB : To jste asi uhodil hřebík na hlavičku !
07. 01. 2010 | 16:24

Rumcajs napsal(a):

MaB

HDP není rozpočet.

Pokud chcete znát jaká je to část rozpočtu, musíte násobit třema.
07. 01. 2010 | 16:28

void napsal(a):

Je třeba rozlišovat mezi HDP a státním rozpočtem - výdaji státu. ty druhé jsou tvořeny pouze tím co stát vybere na daních, poplatcích nebo si půjčí.
07. 01. 2010 | 16:28

MaB napsal(a):

Rumcajs a void
Nevím, proč píšete o státním rozpočtu. Všechny údaje, které jsem napssl, se týkají podílu té které sféry na výdajích HDP, ať už je realizují domácnosti, firmy nebo stát. Státní rozpočet mne v toto chvíli nezajímá. -
07. 01. 2010 | 16:32

Rumcajs napsal(a):

Mab:

Tož synku, to máš blbý.
Zbytek zůstává lidem.
07. 01. 2010 | 16:36

MaB napsal(a):

Rumcajsi
Jsi si tím tak jistý, že ten zbytek zbývá lidem? Máme v paritě kupní síly 80% průměru EU co se týče HDP na hlavu. Naše příjmy jsou přitom (v paritě kupní síly) asi 45% průměru EU, bez parity ani ne 30%. Takže nevím, nevím. Někde mi tam něco nesedí.
07. 01. 2010 | 16:42

Rumcajs napsal(a):

MaB:

Jestli napíšeš, že Topolánek je nejlepší, tak Ti to vysvětlím.
07. 01. 2010 | 16:57

MaB napsal(a):

Opravuju, naše mzdy jsou v paritě 55% EU25. http://finweb.ihned.cz/c1-1...
Nicméně, platí, že máme v paritě 80% HDP/hlava ve srovnání s celou EU. http://www.sfinance.cz/zpra...
Neboli, pořád je to nepoměr 55:80.
07. 01. 2010 | 17:01

Miroslav Pivoda napsal(a):

EFEKTIVNOST ČESKÉHO VÝZKUMU
"http://www.odevzdej.cz/ Systém Odevzdej.cz, který umožňuje odhalit plagiátorství při vypracovávání seminárních prací, spustila Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Do projektu, který Ministerstvo školství podpořilo dotací 5 milionů korun, se dosud zapojilo 10 vysokých škol."

Přátelé, to je nějaká efektivita českého výzkumu? Podobné systémy existují již ve světě, tedy vůbec nic nového. A představte si, že před dvaceti lety mohla Česká republika začít mnohem perspektivnější projekt, který by dnes už snad mohl být hotov. Šlo o systém OLS doc. Václava Poláka, v jehož systému se zapisují znalosti v sémantickém jazyce. Znalosti zapsané v systému OLS nešlo ošálit jiným syntaktickým zápisem, či překladem textu z cizího jazyka. Ale díky Zlatuškovi, nemáme dnes nic takového. Za 5 milionů, kpoírujeme to, co již ve světě existuje.
1. http://neviditelnypes.lidov...
2. http://www.miroslav-pivoda....
07. 01. 2010 | 17:45

Pípa napsal(a):

MaB
Vždycky tam byly lokomotivy, ale teď Bůch ví co, když už je nevyrábíme.
07. 01. 2010 | 17:47

sasa napsal(a):

Rumcajs: je v tom oficialnim HDP, se kterym pracuje MaB, zahrnuta seda ekonomika? Ta pry tvori 30%.
07. 01. 2010 | 19:46

badatel napsal(a):

Vážený pane továrníku Rumcajsi,
badatelé na tom nebyli dobře za socíku a nejsou na tom dobře ani dnes, pokud neodjeli.
S tou zednickou lžící jsem se naučil ohánět jako aspirant, když jsem si stavěl střechu nad hlavou.
Možná, že byste se mohl také Vy naučit zedničinu, až čas trhne oponou a Vy příjdete o fabriku.
Na bádání dle Vašich komentářů nemáte IQ, neníliž pravda.
07. 01. 2010 | 22:02

Jemnický napsal(a):

Rumcajs

Schovej bambitku loupežníku a přestaň radostně střílet. Pan profesor naříkat nemusí, toho se výdaje na vědu moc netýkají, on má dost, je u zdroje.
Zvyšování výdajů na vědu při současné situaci jejího řízení jsou z valné části vyhozené peníze, které se nedostanou tam, kam by měly, to jest k jednotlivým schopným výzkumníkům. Skončí v kapsách nenažraných manažerů vědy, vím, o čem mluvím. Proti těmhle loupežníkům jsi opravdu jen pohádkový hrdina. Proč si myslíš, že po dvaceti letech naší mladé demosocokracie jsou výkony naší vědy zatím nesrovnatelné s pokročilejší částí Evropy. Není to tím, že by naši vědečtí pracovníci byli blbci. Je to podobné, jako situace v naší slavné kopané. Všade só to samé košťále.

Zdravím do Řáholce a šetřit prachem.

Jemnický
07. 01. 2010 | 22:52

Vlaštovka napsal(a):

klimatologovi profesorovi Klausovi to je vše jedno...ten nasliní prst a vše ví a zná
08. 01. 2010 | 05:50

romadur napsal(a):

Pane Syko,

napsal jste: Ze všech postkomunistických zemí jsme v průběhu dvacetiletí investovali do výzkumu a vývoje nejvíce. Výjimkou bylo pouze Slovinsko, které investovalo jen o málo více než Česká republika." uvedomujete si ubohost vaší argumentace? Kvalitní věda se bude vždy porovnávat jen na mezinárodní úrovni a ne outsidery.
08. 01. 2010 | 22:40

Smrž napsal(a):

"Jaké jsou objektivně měřené výstupy systému výzkumu a vývoje? V základním výzkumu jsou měřítka poměrně jednoduchá a všeobecně přijímaná. Je to počet publikací a počet citací publikovaných prací na jednoho obyvatele dané země za rok"
.....................................
To profesor Drahoš v tom má jasno:(HN.8.12.2008)

HN: V čem je takový výjezd nejdůležitější? V tom, že vědce naučí dobře psát v cizím jazyce?

Nejen. Já jsem vždycky publikoval v angličtině, velmi jsem si na tom zakládal už za komunistů, z 90 procent píšu do světových a evropských časopisů. Ale až když jsem vyjel ven, tak jsem pochopil, že to nestačí.

Oni třeba znali mé jméno ze článků, ale dokud ho nemají spojené s obličejem, dokud s vámi nešli po konferenci na pivo, tak vás necitují nebo jen zřídka. Ten osobní kontakt, když se plácnete po zádech – »Hi, Andrew! Hi, Jiří!« – je k nezaplacení.

.........................................

Vždyť je to jednoduché, mají li se efektivně využít finanční prostředky, postaví se za 20 megakorun "školicí středisko" někde v Kůtoch nebo v Lanžhotě.
Tam budou kyvadlově jezdit jezdit naši i zahraniční vědci. A budou se citovat, až se budou hory zelenat. Že to toho Drahoše ještě nenapadlo!
08. 01. 2010 | 22:53

Miroslav Pivoda napsal(a):

UZNÁNÍ
Smrž vidí zcela realisticky vědecké prostředí, a napsal proto nejhodnotnější diskusní příspěvek. Svým příspěvkem zastínil i Sykův článek. Díky za tvořivý, inženýrský přístup!
09. 01. 2010 | 11:51

Jiri napsal(a):

Vy jste se zbláznil, člověče. Řekl Vám už někdo, co Vaše jméno v české vědě znamená? Vaše manželka je Lysenko moderní české biomedicíny a Vy máte odvahu po tom, co jste a jak jste to udělal (viz vaše aktivity v tzv. Radě vlády pro výzkum nebo jak jste to nazvali). Inteligentní člověk se s Vámi vůbec nebude bavit.
12. 01. 2010 | 21:54

lisbonka napsal(a):

To Smrz:
Ponekud to prekrucujete. To s temi citacemi je mysleno tak, ze pokud budete mit sebelepsi vysledky a v sebelepsim impaktovanem casopise (no jo, tak nepocitejme Science), tak dneska je toho tolik, ze pokud to nebudete umet prodat (ve smyslu dobre prezentovat) na konferenci a nebudete se zahr. kolegy diskutovat osobne, malokdo se o vas dozvi a bude vas citovat. Kdezto kdyz se jako mlady vedec objevujete pravidelne na konferencich a s temi lidmi se potkate i neformalne, budou o vas vedet... a kdom citovani se zvysuje pravdepodobnost spoluprace, eventuelne podil na evropskych projektech.
A nevim, jestli jste nekdy na nejake konferenci byl, ale byva to i velice naorcne (samozrejme zalezi na pristupu).
13. 01. 2010 | 16:38

mbt shoes napsal(a):

[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt ema sandal shoes [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt kisumu sandal shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt raha chill leather[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mtb casual shoes for wemen[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mb sport 2 leather shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt wanda leather shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt habari sandal shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt sapatu clog shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt bomoa shoes for women[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt goti shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt nama shoes for women [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt shadow nubuck shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt maliza shoe for mens[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt changa2 shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt sapatu clog shoe [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt tunisha shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt kaya shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt amali men shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt koshi shoe for men [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mens mbt safiri shoe[/url][/b]
14. 01. 2010 | 13:52

mbt shoes napsal(a):

[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt ema sandal shoes [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt kisumu sandal shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt raha chill leather[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mtb casual shoes for wemen[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mb sport 2 leather shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt wanda leather shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt habari sandal shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt sapatu clog shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt bomoa shoes for women[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt goti shoes[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt nama shoes for women [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt shadow nubuck shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt maliza shoe for mens[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt changa2 shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt sapatu clog shoe [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt tunisha shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt kaya shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt amali men shoe[/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mbt koshi shoe for men [/url][/b]
[b][url=http://www.mbtmall.com/]mens mbt safiri shoe[/url][/b]
14. 01. 2010 | 13:56

tiffany napsal(a):

Yes,i need it!
15. 01. 2010 | 04:33

vice pravdy napsal(a):

Jeste vice pravdy o pomerech v nasi vede:

http://www.facebook.com/top...
15. 01. 2010 | 07:07

jiri sponer napsal(a):

To Lisbonka: Mate pravdu, ale jen castecne. Samozrejme konference dulezite jsou, ale ne rozhodujici. Kolega Drahos (citovany kymsi vyse) to rovnez precenuje. Pokud mate skutecne "sebelepsi vysledky a v sebelepsim impaktovanem casopise", tak se o citace veru absolutne bat nemusite. Ale jinak samozrejme veda je konkurencni, takze vedec se musi naucit sve vysledky prodat a uhajit. Klicove nicmene jsou publikace. Dulezitejsi jsou konference z hlediska spolupraci, ale zase plati, nemame-li co nabidnout, tak muzeme jezdit na konference jak otekli a upocene se cpat se do neformalnich vztahu, a stejne nam to moc platne nebude. Znam zapadni kolegy, kteri se procpou na kazdou konferenci i s prednaskou, konference organizuji a stejne nasledne citacne nic moc (tzv. hemzici). Mam na WOS rekneme ~8000 citaci, a aniz bych si delal nejakou statistiku, tak si myslim, ze vetsina lidi citovala nase prace aniz bych je kdykoliv osobne videl. Opakovane za poslednich 10 let mam clanky s jednim clovekem z Belgie, ktereho jsem ani jednou v zivote nepotkal. Plati ale jako v kazdem oboru lidske cinnosti, ze i vedec si musi vybudovat reputaci, tak jako treba firma. A to nejde hned. Proste kdyz si jdu koupit zbozi od znackoveho vyrobce do znackove prodejny, tak ocekavam neco jineho nez kdyz kupuji podobne zbozi na stanku na trznici. Pak samozrejme u "zavadenych firem" se muze projevit efekt "snehove koule", ale na tom neni nic spatneho, a je to naprosto racionalni a podlozene predchozi praci. Samozrejme, politika ve vede roli hraje, jako v kazdem oboru lidske cinnosti (bohuzel). Na druhe strane mezinarodni veda je daleko a daleko mene klientelisticka, bafunarska a funkcionarska nez ta nase "ceska svetova", abychom si priznali realitu. Takze v mezinarodni vede daleko vic zalezi na tom, co skutecne odvedete v laboratori. Vysledky musi byt zaklad, pokud holt s temi vysledky to neni az tak presvedcive tak nekteri se pak upnou na hemzeni.
17. 01. 2010 | 11:46

Radek napsal(a):

K tomuto tématu doporučuji poslechnout si názor Václava Bělohradského na téma "Věda a politika"... Jeho výtka vůči až příliš velké uzavřenosti vědy vůči vnějšímu světu (jak to pěkně popsal sloganem - "Nerušit, bádáme"), se mi zdá hodně trefná...

http://www.youtube.com/watc...
18. 01. 2010 | 19:11

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... Cartier watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Franck Muller watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Gucci watch for sale
30. 01. 2010 | 02:59

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
02. 03. 2010 | 07:55

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
02. 03. 2010 | 08:00

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
02. 03. 2010 | 08:03

some watches napsal(a):

Best wishes for this year.
06. 03. 2010 | 05:40

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:23

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 04:17

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:23

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
08. 03. 2010 | 04:24

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:38

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:41

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 02:29

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:33

mbt shoes napsal(a):

The author's writing is sharp XN.
Your idea is novel,I like it,Thank you for sharing.
12. 03. 2010 | 06:08

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 03:57

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 03:58

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 00:25

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:09

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:13

breitling colt napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 06:55

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:00

breitling cockpit napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:03

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:47

mbt napsal(a):

<a href="http://www.163.com/">aaaaaaa</a>
21. 03. 2010 | 03:42

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:35

creative recreation shoes napsal(a):

http://www.brandshoes2trade...

welcome to buy creative recreation shoes
23. 03. 2010 | 09:02

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:04

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 02:58

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:11

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:32

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:40

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 05:13

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 06:16

jordan shoes napsal(a):

A couple of weeks ago, I <a href="http://www.4uaj.com/">jordan shoes</a> was stunned when an 11-year old told me that he was

worried about his mother because she didn't have health insurance! He and his sister are covered under their father's plan,

but he wondered what would happen if his mom <a href="http://www.4uaj.com/">nike jordan</a> got sick. The question honestly

made me heartsick, that a child needs to worry about how his mother might access what the rest of the world considers a basic

human right. The child told me, "It just doesn't seem fair."
05. 05. 2010 | 11:37

http://www.louboutinshoesmart.com napsal(a):

<p>As it is known to known to all&#160; <a href="http://www.louboutinshoesma..."><strong>manolo blahnik</strong></a> ,<a href="http://www.louboutinshoesma..."><strong>ysl shoes</strong></a> and <a href="http://www.louboutinshoesma..."><strong>christian louboutin</strong></a> are famous brands.there is a online shop of <a href="http://www.louboutinshoesma..."><strong>christian louboutin shoes</strong></a> with good quality and reasonable price.</p>
09. 05. 2010 | 04:40

louboutin napsal(a):

welcome to our on line shoes store web site http://www.christianloubout...,
we sale
<a href="http://www.christianloubout...">
christian louboutin</a> ,<a href ="http://www.christianloubout...">
christian louboutin shoes</a> we bring you the finest quality, at the lowest prices
14. 05. 2010 | 05:39

HarringtonIna28 napsal(a):

People in all countries take the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">home loans</a> in different banks, just because this is comfortable.
20. 05. 2010 | 17:00

mbt napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working http://www.mbts-mbtshoes.com/
01. 06. 2010 | 12:59

fossil watches napsal(a):

thank you for share with us,i like it very much and i will always come to attention. http://www.watches-user.com
04. 06. 2010 | 11:35

five finger shoes napsal(a):

<p>Had been thinking about Lindsey's new <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram fivefingers</a> ever since she posted about them on this blog. When she first sent me a photo of these bizarre looking <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five</a>,I just laughed at their <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram</a> fivefingers ridiculousness, thinking 'no way I'll ever put those things on my <a href="http://www.fivefingeronline...">five finger</a> feet!' But alas, once I saw them and read about them, I just couldn't stop thinking about them! I had to try them for myself. Last week I went to Blue <a href="http://www.fivefingeronline...">five fingers</a> Ridge Mountain Sports in Charlottesville, VA and tried on a pair of <a href="http://www.fivefingeronline...">fivefingers kso</a>. I tried both the Classics and the Sprints, but I liked the arch and heel support in the Sprints much <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram shoes</a> better. Like my sister, I impulsively purchased a pair on the <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five finger</a> spot. Obviously I had to try them out right vibram finger away, so I mixed a little bit of walking and <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five fingers</a> running in since I had read many reviews explaining you need to <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five fingers shoes</a> gradually adjust your muscles to barefoot running.Running in these five fingers shoe is amazing. I actually am not a running fan, but these shoes make it feel more vibram five fingers fluid, light, and fun! After running/walking in them for the first two <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram kso</a> days, I took a break to let my muscles <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram classic</a> recuperate. This past weekend I broke them back out for some hiking and wouldn't you know, I fell even more in love with them. Although <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram flow</a> walking over gravel in my Vibrams was a little <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram sprint</a> uncomfortable, the rest of the hike was extremely fun and <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram fivefingers kso</a> enjoyable. I am wanting to work out in my vibram <a href="http://www.fivefingeronline...">5fingers</a> every day!Most of the <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram shoes sale</a>, the fact that it is indeed more harm than good. The problem is that these shoes in order to “protect” in such a way that they should not be his leg. After the over-built <a href="http://www.fivefingeronline...">five finger shoes</a> muscles, tendons and ligaments of the lower limb atrophy conclusions. This is because your <a href="http://www.fivefingeronline...">five fingers shoe</a> do the work, your legs and feet should do.</p>
08. 07. 2010 | 04:08

christian louboutin boots napsal(a):

05. 09. 2010 | 17:23

christian louboutin boots napsal(a):

05. 09. 2010 | 17:24

fake handbags napsal(a):

05. 09. 2010 | 17:25

controindicazioni viagra napsal(a):

strafrechtlicher Natur sind. http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis generika billig sich mit der Sache zu befassen. talche caricatasi la catena ad una certa http://comprareviagrasenzaricetta.net vendita viagra online colle scintillazioni elettriche. wahrend es in den Landern des europaischen [url=http://cialisgenerikaohnerezept.com]cialis lilly[/url], kriminell verfolgbare Handlung oder eine, opportuni per raggiungere sicuramente lo scopo, [url=http://comprareviagrasenzaricetta.net]viagra pfizer[/url], della prima tazza era unito a quello della, selbst wenn sie von demjenigen Teilhaber gemacht, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis tadalafil</a>, dann als priviligiert betrachtet, e avvicinare al suo sostegno una catena <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra comprare</a>, altra punta del lato opposto.
20. 08. 2012 | 07:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy