Zrádná úskalí problematiky soužití mezi menšinou Romů a majoritou

08. 09. 2009 | 16:00
Přečteno 24899 krát
Dvacet let budování demokracie v naší společnosti nedokázalo najít společnou schůdnou cestu k řešení nekonfliktního soužití mezi menšinou Romů a majoritou. V období po sametové revoluci vše vypadalo bezkonfliktně, Romové se podíleli na všeobecné euforii a byli přijímáni jako součást procesu morální obnovy společnosti. Tehdy nebylo pochyb o tom, že změna režimu je společným cílem všech a ku prospěchu všech.

Byla to sice jen krátká doba, asi dvou let, přesto stojí za to zkoumat proč tehdy to šlo a proč později už ne a stále ne.

Proč se v dalším období vyhraňovala na jedné straně menšina Romů a na druhé straně, skoro jsem v pokušení říci bariéry, většinová společnost , až na čestné výjimky, především z řad intelektuálů?

Proč stále, až s úpornou jednotvárností, se diskuse kolem tohoto problému vedou na celkem primitivní úrovni s obvyklým poukazem: „Já nejsem rasista, ale proč ti Romové jsou tací „nepřizpůsobiví“?

Už pokus o odpověď na tyto dvě otázky ukáže nejen to, jak je to složitý problém, spočívající ve značné míře v záludnostech mezilidských vztahů, ale také na jeho zrádná úskalí.

Je symptomatické, že právě intelektuálové jsou ochotni připustit, že řešení otázek soužití není jednoduchou záležitostí, rozhodně ne záležitostí krátkodobou , při tom záležitostí, v níž je zahrnuto mnoho okolností a průvodních jevů z celého spektra společnosti na všech úrovních, tedy společenské, ekonomické i politické. Lidé, inklinující k rychlým a snadným řešením, nejlépe způsobem rozetnutí gordického uzlu, jsou přijímáni obecně jako úspěšní řešitelé problému, provázeni potleskem přihlížejících davů. Nikoliv ovšem proto, že by problém byl z gruntu vyřešen a odstraněn, ale především proto, že je tvrdě a nekompromisně zakročeno proti někomu, kdo nás sužuje svoji neobvyklostí, jiným způsobem chování, reakcemi, které jsou odpovědí na obecnou averzi. Jakýkoliv zákrok proti tomu vyvolává úlevu a ocenění.

Voličská přízeň budoucích politiků se získává takto, a pak zvolení politici osvědčují svoje předvolební chování v praktické politické činnosti: co na tom, že to k řešení problémů nevede, spíše naopak k jejich eskalaci a dalšímu hromadění a rozmnožování. To se právě nyní děje, příkladů je hojně.

Podívejme se nyní na obecnou charakteristiku diskurzu probíhajícího ve společnosti. Stačí sledovat průběh nějakého pořadu v televizi, jehož se na jedné straně účastní zástupci Romů, pak nějaký starosta, a člověk z intelektuální sféry. Romové oprávněně poukazují na své druhořadé postavení ve společnosti, nerovné šance a sílící averzi, projevující se i v násilných činech proti nim. Starosta, který zastupuje své občany, argumentuje tím, že je hodlá chránit proti nepřizpůsobivosti Romů a jejich obtěžování, a postupem doby se obvykle nechá unést a ukáže, že podstatou jeho myšlení je neochota chladně a rozumně uvažovat a hledat schůdná řešení pro obě strany, protože v podvědomí podlehl lákavému pocitu odvety za příkoří a mnohé další starosti. Je evidentní, že problémy, které v obci jsou, ho vedou až k nenávisti proti pachatelům. Této nenávisti se není schopen zbavit, ona je silnější než on sám a jeho přiznávaná racionalita, za níž svoji nenávist skrývá, je jen obranným manévrem. V jeho řeči jasně probleskuje neochota zabývat se racionálně problémem a odstraňovat příčinu negativních jevů, které jsou na obou stranách.

Při tom i pozice Romů připouští, že negativa mohou být i na straně Romů, s takovými postoji nesouhlasí a odmítají se s nimi ztotožňovat. Rozdíl mezi stanoviskem starosty a jimi je v tom, že takové chování považují za důsledek špatného přístupu obce, a za jakousi reakci, byť ne chvályhodnou. Starosta obvykle zaměňuje příčinu za důsledek. Přítomný intelektuál, obvykle expert v dané problematice, je na straně Romů, vědom si složitostí a souvislostí, které obvykle starostovi unikají.

Dohoda je nemožná, ačkoliv všichni přítomní nepochybně touží přispět k řešení. Pozice starosty je obtížná, protože on je zodpovědný za řešení, ostatní jsou v poloze kritiků, a to je vždy snazší poloha. Je-li starostou člověk menšího formátu a nedostatečného vzdělání, je výsledek jeho práce tristní: výpovědi z nájmu bytů, exekuce, rozšiřování izolovaných sídlišť-ghet, exekuce, eskalace zbídačování. To není cesta k uchování důstojnosti člověka ve společnosti a jeho šancí na zařazení ve společnosti.

Při tom i těm, kteří vyznávají racionalitu v jednání uniká, že právě jimi nastolená opatření, mohou vést a taky vedou k horším ekonomickým výsledkům. Je už dávno prokázáno, že rasismus, nebo to, co se mu podobá, je záležitostí s důsledky výsostně poškozujícími ekonomiku. Nemusíme se přece milovat, uvažujme racionálně.
Příklady?

Přece známe počínání primátorky Chomutova paní Řápkové, to je silná žena, která vše řeší silou a mocí. Kandiduje do Sněmovny a bezpochyby bude zvolena.

Přece známe příklad senátorky Janáčkové, jako starostky ostravského obvodu, která chtěla místní Romy likvidovat dynamitem. Ve volbách do Senátu neměla konkurenci, ačkoliv by ji spíše slušel kuchyňský dřez než senátorský pultík, při vší úctě a zdvořilosti k našim kuchyňkám.

Popsal jsem v předcházejícím textu případ starosty Rokycan, romských zástupců v obci Ondřeje Gini a mladého Miky v diskusním pořadu ČT Jílkové začátkem září. Tím intelektuálem byl znalec extrémní scény Doležal, který byl naprosto na straně Romů. Ti, mimochodem, v diskusi prokázali větší moudrost a rozhled než jejich starosta. To je významné: romské elity rostou!

Je celkem jedno, u jaké prezentace debaty se zastavíme. Všechny vykazují stejný průběh a skýtají obraz dvou vyhraněných skupin, které stojí zavile proti sobě, aniž by se dokázaly domluvit. Každá ze stran hájí svoji pravdu a nedokáže do ni zahrnout argumenty strany druhé. To by umožnilo hledat příčiny negativních jevů a nikoliv se jen stereotypně zabývat něčím, co bych nazval revanší.

Je vysvětleno, proč neonacisté obracejí svoji pozornost a nenávist vůči Romům. Stylizují se do pozic ochránců pořádku a dodržování pravidel hry. Co na tom, že dosahují v reálu pravého opaku a svým způsobem života se nijak neliší od „nepřizpůsobivých“ Romů, leda snad mnohem nebezpečnější zločinností. Vyhmátli problém, který tu existuje, využili ho k tomu, aby o nich bylo slyšet a byli vidět a aby získali podporu „nevědomých“. Obratné! Nic nového, tak si přece počínali nacisté, kteří jsou jejich vzorem a které, nyní už po snad 70 létech znovu kopírují. V tom je obrovské nebezpečí.

V čem je tedy řešení?

Vidím je v kultivaci společnosti a v posilování demokratických principů. Tedy dvě záležitosti, které se nám zrovna nedaří prosazovat. Rozbor těchto dvou principů ukáže, jak i tyto věci, které se zdají jít mimo koridor problematiky soužití, mohou toto soužití neodvolatelně a naléhavě ovlivňovat a také ovlivňují. Současně jen potvrzují široké souvislosti. Nejsou-li vnímány – a nebudou-li vnímány, jako naléhavé okolnosti hodné řešení, nedojde ani k úspěšnému řešení této problematiky, byť to nebude nikdy řešení dokonalé.

Podívejme se v krátkosti alespoň na fungování demokracie, což úzce souvisí s politickou scénou a její úrovní. Řekl bych, že současná situace už ani horší být nemůže.

Momentální situace s rozhodnutím Ústavního soudu, týkající se zkrácení funkčního období Sněmovny a předčasných voleb, a následné, dosti „hanebné“, když ne docela hloupé reakce politiků, nevyjímaje prezidenta republiky, ukazují na úroveň naší politické scény: Ústavy, jako základního pilíře demokratické společnosti, se politici drží, jen když se jim to hodí, když ne, rozhodnou se ji nedržet.

Jaký div, že se nechovají státotvorně i v jiných oblastech, na příklad v problematice „Soužití“ tím, že by zahrnuly toto řešení nejen do svých úvah, ale i realizačních kroků. To nikdy neudělali. Nyní panuje nejsilnější dojem z toho, že hodlají udržet jen svoji moc a z toho plynoucí pozice, které jim umožňují páchat cokoliv, co se už dávno s principy demokracie neslučuje. Nezmění-li se i tento postoj, nezmění se nic ani na problematice „Soužití“. Postoj poltických autorit vysílá nepříznivý signál do celé společnosti a tím je i její kultivace silně ohrožována. Kruh je uzavřen!

Tuto přednášku jsem připravoval začátkem září a tedy vycházím ze situace současné (přednáška bude proslovena v listopadu, pozn. autora.). Za dva a půl měsíce bude vše jasnější. Podstatou všech těchto jevů však zůstává jen živelné hašení požárů. Poukazuji-li na problém termínu voleb v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu a nárazovitým řešením, chci tím jen prokázat jistou živelnost i v řešení problematiky „soužití“. Ono vykazuje stejnou charakteristiku: živelnost. Problémy se řeší až narostou do neúnosných rozměrů. Práce s jejich odstraňováním je mnohonásobně obtížnější a delší než by tomu bylo v případě programové práce a jejího důsledného naplňování krok za krokem. Obávám se, že do této situace jsme se již dostali.

Omlouvám se za tato poněkud zjednodušená srovnání. Mají za cíl poukázat na celospolečenské souvislosti a na rozhodující roli politické sféry, která je často odmítána jako nepatřičná v této oblasti.

Rád bych poukázal při této debatě ještě na problematiku školství a vzdělávání romských dětí v podmínkách české školy a souvislostí s tím, co jsem řekl již dříve, totiž: určité bariéry, které se objevují v rozměru celospolečenském mezi příslušníky romské menšiny a majoritou se přenášejí i do vzdělávání romských dětí a jejich projevem je „segregace“. Jestliže tento jev zaznamenáváme na půdě školy, pak se s ním musíme nezbytně potýkat i v dospělosti.

Na počátku devadesátých let se segregace romských dětí na školách pohybovala kolem 40 % a objevovala se jen v lokalitách měst s větším výskytem obyvatel romské menšiny. Dnes se jedná v těchto lokalitách o nárůst do výše 80 až 90 % , což jsou čísla naprosto ohromující. Jedná se pouze o kvalifikované odhady, protože přesná statistická data postrádáme. Část romské reprezentace statistiku odmítá, protože se domnívá, že by ji mohla průkazná data poškozovat. Objevují se tendence získávat konkrétní údaje, které jsou nezbytné k nastolení správných cest nápravy. Část Romů je s tím ztotožněna. Přesto zatím dosažitelné údaje mají vesměs charakter nejvýše kvalifikovaných odhadů.

Evropská unie připouští segregaci dětí jedné etnicity na jednom místě do výše 30 %. V době projednávání procesu přístupu ČR do EU byla i tato otázka hodnocena, při čemž v průběhu devadesátých let se toto číslo stále zvyšovalo a šlo evidentně proti požadavkům stanoveným ke vstupu ČR do EU, aniž bylo cokoliv podniknuto proti.

Negativa tohoto procesu jsou notoricky známa. Přesto zůstávají vcelku mimo pozornost těch, kteří by měli vytvářet podmínky pro jejich odstraňování. Tedy vláda a samosprávy, v jejichž pravomoci se základní školy nacházejí. Není při tom vůbec jasná cesta, jak dosáhnout zmrazení tohoto stavu, když už ne jeho snížení.

Existují tu dvě závažné překážky:

- rodiče romských dětí setrvávají ve stereotypu, že sami chodili do školy, ponejvíce zvláštní, dnes se speciálním programem výuky, a že to je i nejlepší vzdělávací místo pro jejich děti. Děti ve škole tohoto druhu jsou vystaveny menšímu psychickému tlaku a sníženějším nárokům. Je to i záležitost spádová, tedy z gheta geografického do gheta školního ,

- rodiče ostatních dětí, hledají nejlepší vhodnou školu, škole s větším počtem romských žáků se vyhýbají, a pokud se v nich jejich počet zvyšuje, své děti přeřadí jinam. Tím jen zvyšují počty dětí jedné etnicity na jednom místě.

Administrativně proti těmto rodičovským záměrům lze jen stěží cokoliv podnikat. Program „desegregace“ nás teprve čeká, nebylo s ním ani započato. V zahraničí, zejména v zemích o nichž se stále mluví jako o postkomunistických, byť i členů EU, tyto programy jsou častější, protože tam je segregace velká, avšak zatím bez viditelného pokroku.

Není pochyb o tom, že segregace ve škole se přenáší do dospělosti a tam produkuje svoje další negativa: neznalost Romů, jejich kultury, vzorců chování, vzájemný respekt a to vše vyúsťuje do předsudků. Tedy pokračování v pěstování bariér programově. Tyhle bariéry jsou největší překážkou pokroku v prosazování programu integrace Romů do společnosti .

Mluvíme-li o neúspěšnosti romského žáka v „české škole“ a hodláme-li nastolit opatření k odstranění neúspěchu, mohou se objevit další překážky. Zabývejme se na chvíli otázkou, zda mohou přispět ke vzdělávání romských dětí či nikoliv. Česká škola jen málo bere v úvahu zvláštnosti romského žáka, přistupuje k němu jako k žáku českému, nevnímá a nechce vnímat odlišnosti, které jsou při výchově a vzdělávání naprosto podstatné. Vzniká mnoho nedorozumění mezi učitelem a žákem, které mohou být hodnoceny a také tak hodnoceny jsou, jako mentální nedostatek.

Pak je tu romský jazyk, který je neoddělitelnou součástí romské kultury a souvisí s romskou identitou. V každém jazyku se zrcadlí duše národa a není to jen pouhá fráze. U romštiny to platí dvojnásob. Kultivovat tedy romštinu u dětí, pro něž je mateřštinou, či nikoliv? Tak zní jedna ze zásadních otázek a nikdo se nemá k tomu na ni odpovídat z hlediska profesionála - linquisty i zástupců rodilých mluvčích.

Stále se ozývají hlasy, které zpochybňují identitu Romů jako nežádoucí, figuruje-li v programech integrace Romů do společnosti. A ona tam figuruje zcela nepochybně. Vždyť je součástí tohoto programu, alespoň dle mínění zástupců Romů, dnes už na mezinárodním fóru. Je také součástí vládního programu integrace Romů a měla by být považována za závažnou. Přesto je zpochybňována verbálně i některými praktickými kroky.

Na jedné z českých univerzit existuje skupina kulturních antropologů, která identitu považuje za hlavní překážku úspěšného plnění programu integrace Romů a snaží se ji nahrazovat jakousi teorií „kultury chudoby“, kterou Romové produkují.

Snad bychom mohli předpokládat, že tyto rozpory jsou jen důsledkem nedostačující diskuse mezi aktéry těchto názorů, která může vést k nedorozuměním.

Mohlo by se zdát, že podpora identity, s níž souvisí i podpora kultivace romského jazyka ve vzdělávání romských dětí, je v rozporu s úsilím o vzdělávání v tak zvaném „hlavním proudu vzdělávání“.Je to jen zdání. Výuka češtiny jako úředního jazyka je samozřejmostí a kultivace jazyka národnostní menšiny jen prospívá při tomto procesu. Je to ověřená zkušenost a bilingvilní vzdělávání a výchova nejsou v rozporu s výukou úředního jazyka.

Taková ideální situace v naší zemi při vzdělávání romských dětí však neexistuje. Naopak, postupujícím časem romská populace pod tlakem okolností, určité diskriminace, jíž může být i jazyková diskriminace, a postupujícími civilizačními tlaky, svůj jazyk ztrácí.

Negativním jevem tu zůstává etnolekt romštiny, který může být zdrojem mnoha nedorozumění v české škole. Některé romské děti už ztratily mnoho z romštiny a češtinu si ještě neosvojily dokonale. Přesto v češtině uplatňují pravidla způsoby hovoru z romštiny.

Tyto projevy, které jsem tu nastínil, jen ukazují, jak je vše složité. Hledat správnou cestu ve spleti souvislostí i rozporů, které se na této cestě objevují, je nesmírně složité. O to složitější, že romská komunita nemá ještě vybudovanou zralou vlastní inteligenci, která by se řešení těchto problémů suverénně ujala.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ben napsal(a):

Pane Holomku,
stejně by mne zajímalo, co si osobně Vy myslíte o panu Kocábovi, jak on zvládá ta zrádná úskalí problematiky soužití mezi menšinou Romů a majoritou?
08. 09. 2009 | 16:29

Ládik napsal(a):

Pane Holomku, smekám. Majoritní společnost má problémy sama se sebou a hned tak se nedostane na nějakou vyšší morální úroveň. Můj osobní odhad doby integrace Romů do majoritní společnosti je 100 let, ale to už majoritní společnost nebude jednobarevná.
08. 09. 2009 | 16:31

Neopřemyslovec napsal(a):

Pane Holomek, na toto jde jen reagovat. Výkas s tím !!!
08. 09. 2009 | 16:33

Gytaoggova napsal(a):

Nalijme si čistého vína. Vyučování na normální základní škole se prostě neslučuje s mentalitou romského etnika. Mám zkušenosti jenom z druhého stupně základní školy, ale jsou to zkušenosti přímo z praxe. Uvědomte si, že romské děti mnohem dříve pohlavně dospívají, mnohé už ve dvanácti letech žijí normálním sexuálním životem a škola jim vlastně nemůže nabídnout nic, co by měli, podle jejich názoru vědět o životě. Důležité je také si uvědomit, jaké je postavení ženy v romské společnosti, je podřízena muži a má povinnost se o něj postarat po všech stránkách, tedy ho i finančně zajistit, což činí hlavně svým těhotenstvím. Z toho plyne, že učitelka, jakožto tvor podřízený, nemůža mít u Romů žádnou autoritu. Tu nemá ani učitel mužského pohlaví, vždyť pro romské kluky je to zoufalec, který si ani nenašel ženu, která by ho živila. Nejsmutnější je ovšem pohled na některé romské rodiče, kteří si opečovávají dcerušku a doufají, že bude mít lepší život a ona se v pubertě zblázní do namyšleného lenocha se zlatými řetězi kolem krku a začne rodit jedno dítě za druhým, aby bylo dost rodinných přídavků na sladký život příživníka. Takovéhle svébytné zvyky romské kultury prostě nedovolí většině dětí vymanit se ze svého kulturního a sociálního okruhu, byť by byly sebevíce nadané.
08. 09. 2009 | 17:15

Hnědopich barevný napsal(a):

Problematika dlouhodobá, otázek stovky, názorů milion. To je celkové zhrnutí. Stále se nenachází nějaké konkrétní, reálné řešení. Ono je, ale nikdo se k tomu neodhodlá přikročit. Zmínil jsem, že názorů asi milion (plus-mínus). Navrhuji všechny názory podchytit, vypracovat anylýzu procentuálníhio poměru názorů kladných a záporných, znich vytvořit schéma dalšího postupu, případně závěrů. Když všechno projde tímto sítem analitiky, obávám se, že nebude co řešit.Pozitiv pro minoritní Romy tam bude asi jen poskrovnu a bude-li se z toho či nit závěr, pak bude pro většinu Romů velmi nepopulární. Ale jen tímto způsobem se lze dopracovat k nějakému fakty doloženému elaborátu, který může postrčit toto letité problematické téma.
08. 09. 2009 | 17:26

Antropolog napsal(a):

AUTOR: "Nemusíme se přece milovat, uvažujme racionálně."

JÁ: No právě pane Holomku, no právě.
08. 09. 2009 | 17:30

student napsal(a):

Soužití Cikánů a pravých Čechů byl problém, který dříve museli řešit (a nemohli to vzdát)vychovatelé učňovských internátů a vojáci. Zajímaly by mě jejich zkušenosti.
08. 09. 2009 | 17:30

Ivan Hochmann napsal(a):

Už toho nechte Holomku!
Pardon......,pane Holomku.
Ivan.
08. 09. 2009 | 17:56

Antropolog napsal(a):

ad KIBEL: A zase ten Hitler, je všude, schovává se nám raubíř asi pod postelí nebo co.

http://www.youtube.com/watc...
08. 09. 2009 | 18:00

Gerd napsal(a):

Pane Holomku,
zcela zásadní otázka zní: "Jak navrhují řešit situaci sami Romové?"
A druhá stejně zásadní: "Už se takto Romů zeptal Kocáb (Džamila TSehlíková a jiní předchůdci a následníci)?"
Podle toho, zda se tkaot zeptal nebo zeptá uvidíme, zda chce situaci Romů řešit nebo nechce. U Džamily to bylo jisté, nechtěla řešit nic.
08. 09. 2009 | 18:19

Gerd napsal(a):

to Antropolog:
Kdepak pod postelí, půjdete na záchod a koukne na Vás z mísy. Nebo to je Lenin?
08. 09. 2009 | 18:20

ivo napsal(a):

Pane Holomku romové nejsou žádný národ ale kmen či klany u kterých se vývoj zastavil na úrovni středověku.Chovají se jako kobylky a jsou neštěstím pro každou zemi kterou vysávají.Podívejte se na vietnamce , kteří již ve druhé generaci co tu žijí mají děti na středních a vysokých školách a tvrdě pracují aby se měli líp.Zatím co vy pořád jen brečíte že jste utiskováni a přitom nepracujete a jen plodíte děcka o které se nedokážeta postarat a vychováváte z nich stejné vyžírky jako jejich rodiče.
08. 09. 2009 | 18:26

Kibel napsal(a):

to Antropolog:

asi máte na mysli otázku: a ti další byli lepší? Ve smyslu válek určitě.Pokud vím Leninci se naopak bránili intervenci,ale za to měli slušný kulacký hladomor-cca 2 mil. lidí 1920-21,Castro(je to on?),že by tak mnoho někde bojoval?,Bush-současný Irák (nevím o detailech mnoho),
ctižádostiví museli být všichni,ale takovej malíř jak nám dnes Hitlera malují (723 obrazů) se mohl živit i jinak a vůbec ty přístupy pramenily asi z mnoha stránek jeho osobnosti-spojovalo je zřejmě to mystické pubertálno. Nebral ohledy nejen na Němce.Na své soukmenovce.Ba naopak. Freud by řekl,že vůdčí dravost byla transformované sexuální libido.Nadsamec,ale protože takovou jakou chtěl by nedosáhl z pozic obyče v jejích očích,tak šel za svým.Jeho možná sen-docela i pravděpodobný-ten marasm jednou skončit se mu nepodařil prostě.6.9.1939 jím nabízený mír Anglii a Francii nebyl přijat.A to měl Rakousko,Čechy a půl Polska .
08. 09. 2009 | 18:38

Antropolog napsal(a):

ad GERD: Jsou tam oba i s židozednářem Masarykem. Pozor na ně!
08. 09. 2009 | 18:39

Skeptik napsal(a):

Promiňte pane Holomku, ale já naprosto klidně říkám, že s cikány žít nechci! Těch pár českých co nám zbylo mi úplně stačí, a snimi žádné problémy nemám! Ovšem problém máte Vy, z toho důvodu, že Vy, "profesionální romové" opravdu nevidíte problém jaký je, ale jak jste si ho vymysleli! Já chápu, že člověk hájí svoje, ale odtud potud! Proboha, vždyť většina Vašich lidí žije ve feudalismu, menšina Vašich lidí je vykořisťuje, a Vy, obhájce lidských práv, tímto ten feudalismus podporujete! Jak říkal Lenin, UŽITEČNÍ IDIOTI....A vy patříte k nim! Nebo Vám snad takoví Kroměřížští Lakyni, co prodávají drogy a žijí z úžery za to platí? A nemluvte o intelektuálech, ti totiž, mimo jiné v pařížských kavarnách vymysleli i komunismus!
08. 09. 2009 | 18:48

mora napsal(a):

Je to ale vytrvalec ten pan Holomek,v Brně ho ROMOVÉ v květnu na demonstraci vypískali a on si stále vede svou.Nevěřím tomu,že to co se v ROMSKÉ komunitě děje neví.V Brně se o tom může přesvědčit deno denně a stále si vede svou.Tak nevím co si o něm myslet?
08. 09. 2009 | 18:49

Antropolog napsal(a):

ad KIBEL: Mýlíte se. Po moralizování je mi putna. Jediný rozdíl mezi Adolfem a Čingischánem vidím v tom, že jeden z nich znal teplou vodu, zatímco ten druhý je obdivován historiky jako géniální vůdce.

Spíš mě udivuje připravenost současných Evropanů označit kohokoliv málo ohebného za fašistu, chcete-li za krypto-Hitlera.

Už jsem na toto téma prohodil pár slov s Karlem Muellerem. Jak je i dětem ve školce holokaust pro srandu. Aby né, když se s ním mává jako s ručníkem při každé diskuzi. Kam nemůže čert, tam nasadí lidskoprávní aktivisty.

Znáte Godwinův zákon? Vyhrál Jste.
08. 09. 2009 | 18:50

Antropolog napsal(a):

ad KIBEL: Přečetl jsem si Váš příspěvek znovu. Ta myšlenka s libidem a vůdčí dravostí dává dobrý smysl. Přiznávám, Freuda jsem nečetl. Nepovíte mi o tom víc?
08. 09. 2009 | 19:08

Kibel napsal(a):

K duševní výbavě zmíněné osobnosti,která dala cikány do lágrů,vám doporučím na internetu někde dosažitelnou knihu (oficiální antifašismus poválečný-brzy po válce napsáno) dvou autorů z Francie "Jitro kouzelníků".Tam najdete mnoho svědectví o tom jak to vypadalo s intelektuální atmosférou v níž se Adolf Hitler nacházel před vrcholem své kariéry.Pro většinu lidí by to byla muka mystických učení,prahl by po tom zcela pravděpodobně po "stromu života zeleném" jak říkávával J.W.Goethe,zahrnujíc i pěknou ženu.Přitom řada těch lidí okolo něj měla jisté renomé:umělec(jiný než on-básník,malíř,spisovatel),architekt,úspěšný vynálezce,generál z 1.sv.války atd.Pestrá společnost duchovních aktivistů s dojíždějícím odborníkem na Tibet ze Švédska.V centru pozornosti stály otázky východních kultovních učení (Indie,Tibet aj.), navazujíc na mysteriální školy z Anglie a USA,založené v oněch zemích již okolo r.1880.
Freud upozorňoval,že v člověku sídlí permanentní zdroj sexuální energie-"libido",které může být jak tvořivé tzv.sublimací,tak ryze destruktivní.
08. 09. 2009 | 19:31

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku:
"...Česká škola jen málo bere v úvahu zvláštnosti romského žáka, přistupuje k němu jako k žáku českému, .."

No vidíte ! A když škola zřidí extra cikánskou třidu aby mohla k cikáňatům přistupovat podle jejich odlišností tak je oheň na střeše a pokrokoví blbci řvou o "rasýsmu" ! Kde to bylo naposled ? Ve Valašském Meziříčí ?
08. 09. 2009 | 19:42

aktivista napsal(a):

Romové nejsou jen romové,ale jsou to Češi.
Díky za váš článek, jsem rád, že Romové začínají chodit do diskusí, to může posílit vědomí veřejnosti o vás jako Češích,protože jste Češi.Navíc řada Romů bude sledovat debaty,kde se romští intelektuálové budou objevovat a nepokrytecky a nesobecky tak pomáhat zrovnoprávnění našich dvou hlavních českých skupin.
Chci aby Romové byli i v politice,aby se naučili spolurozhodovat za zem,ve které žijí i se slovanským etnikem,a tvoří tak jednu skupinu Čechů.
Romové jsou fajn,ať již mají jakékoliv problémy,ale je třeba,aby byla vidět snaha. Nikdo není stopro,tak proč by měli být i Romové,je třeba ale ukázat,že i spořádanost je ve většině.Češi taky musí zapracovat,většinou vidí problémy v druhých nikoli v sobě.Lenost a chamtivost je u slovanské většiny taky patrná,což se kompenzuje nadáváním.Ale to by si Češi měli vyřešit taky,aby mohli poukazovat na Romy.
08. 09. 2009 | 19:54

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku,
vy jste jeden z toho mála cikánů, kteří by mi nevadili jako sousedi v domě.

Páter Jiří Rous, který zná cikány jako nikdo jiný, lépe než oni sami sebe, píše, že cikáni jsou jako velké děti. Má recht. Děti ale potřebují pevnou ruku. Jakmile dostanou neomezenou svobodu, rychle zvlčí. To samé cikáni. Za komunistů byli drženi velice zkrátka a stále nad nimi visel Damoklův meč kriminálu. Po “vypuknutí svobody” cikáni situaci nezvládli a začali se chovat jako utržení ze řetězu.
Bylo to asi v roce 1991, šel jsem od Můstku k Vodičkově ulici a zastavily mě dvě malé cikánky. Asi tak 12 let. Holky plochý jak prkno. Jestli si s nimi nechci zamr… Přesně tak to řekly. Za dvacet marek.
Byl jsem tak paf, že jsem se zmohl akorát otázku co tomu říkají rodiče. Že prý nadávají, když málo přinesou. Šokovalo mě, jak rychle se přizpůsobili svobodě, protože ještě před dvěma lety tohle bylo nemyslitelné.
Vietnamci svobodu využili, cikáni zneužili. To je ten rozdíl. Když k tomu přidáte explodující kriminalitu, a rostoucí nezaměstnanost nekvalifikovaných sil, tak jsme tam, kde jsme.
08. 09. 2009 | 20:03

Čochtan napsal(a):

Aktivisto,
tak jako Čech nemůže být Japonec, tak cikán nemůže být Čech. Národnost má člověk jen jednu. Tu, s kterou se narodil.
08. 09. 2009 | 20:05

Čochtan napsal(a):

Cikáni je název etnika, romové je socialní diagnoza.
08. 09. 2009 | 20:07

Antropolog napsal(a):

ad ČOCHTAN: Už vím, co Vám na to řekne aktivista ;-)

Že ty dvě mr...chtivé cikánky jsou i s rodiči oběťmi rasistické slovanské společnosti a "my" (kdo my?) máme povinost jim pomoci.

Uvědomělý, kulturní člověk by oběma cikánkám vyhověl (jedno jestli zároveň nebo zvlášť) a tím podpořil jejich kulturu a emancipaci.
08. 09. 2009 | 20:19

Antropolog napsal(a):

ad KIBEL: Je to až bizarní, kolik energie, času a peněz věnovalo tolik inteligentních VŠ psychoanalýze jednoho mrtvého muže.

Jistě tím něčemu pomohou...
08. 09. 2009 | 20:23

aktivista napsal(a):

To je hloupost.
Čech může být i kdokoliv,kdo tady zapustí kořeny,mluví stejným dialektem,a má zde děti,které chodí do české školy.
Podobně se vyjadřujeme o američanech(a je jedno jaký má původ),pochází z USA a je to američan.
To samé platí o českých ekvivalentech.
Je třeba to tak brát, stím,kdo odkaud pochází si nemůžeme jen tak hrát podle libosti.
Pro mě Romové jsou Češi.
08. 09. 2009 | 20:25

Antropolog napsal(a):

ad AKTIVISTA: A Romové v Rumunsku? Taky Češi? Ale když rumunští Romové budou mít rádi Česko a ČR pro ně doma otevře české školy, tak už Čechy budou, ne?

Proč se omezujete jen na USA? Další příklad je Brazílie. Oba dva skvělé příklady jak původní obyvatelstvo bylo obohaceno kulturami z celého světa.

Také spolu dnes už perfektně vycházejí:

http://www.youtube.com/watc...

Všimněte si, že o bílých se tam nemluví. Pořád je koho nenávidět, když se o střechu nuceně dělíte.
08. 09. 2009 | 20:34

Targus napsal(a):

To Karel Holomek:

Při vší nezpochybnitelné úctě k Vám - dopustil jste se menšího faux pas již hned v první větě, takže jsem to už dál ani nečetl. To, co me nadzvedlo ze židle byl termín
"budování demokracie".
Já před tím asi čtvrt století poslouchal
"budování socialismu".
Jak se nám vyvrbil socialismus, to jsme poznali v roce 1989. Jak se nám po dvaceti letech vyvrbilo budování demokracie, vidíme na zářném příkladě ohýbání ústavy a kamarádšaftech politiků s podsvětím.
Pokud nejste schopen pochopit, že
"budování demokracie"
je vyprázdněným pojmem kryjícím špínu zlodějen a lumpáren největšího kalibru, nikdy nebudete moci pochopit, proč nefunguje normální soužití tzv. Rómů a poněkud bělejší majority.
08. 09. 2009 | 20:39

aktivista napsal(a):

Navíc.
Kolik ve své krvi máte z původních Českého kmene?
Já např.jen asi odhadem 20%.
Jsme geneticky německo-maďarsko-slovenský zpřízněnec,a žiju zde od narození.
Nemám pocit ,že bych byl myšmaš,jsem prostě Čech.
A basta fidli.
Takže o tom ,kdo je plnokrevný Čech po 2000 tisících letech mísení etnik je skoro pitomost.
To samé u Rómů,do rovnoprávnosti s námi je posunuje vzdělání.Vzdělání odpourá hranice,a nakonec je nám jedno jestli je Rom,nebo myšmaš původem. Je rovnocený,a je to Čech.
Kolik českých umělců,které máme rádi,a jsme hrdí,že pochází z Čech mělo buď Německé,Židovské,Polské kořeny.Ale oni se cítili být více Čechy,a to je to podsttané,vytvářeli oni pro nás a naš národ kulturní základy.Stejně je mohou vytvářet i Romové,a oni je vytvářejí,třeba zpěvačka Bílá z Kalé.
Pokud vám vadí mírné nerozlišování,mě to nevadí,a určitě i řadě jiných taky ne,a určitě to nevadilo ani umělcům z 19 století.Tak kde vidíte problém? Čochtane!
08. 09. 2009 | 20:41

Mari napsal(a):

Romský aktivista: Míň Kocábů, víc Řápkových
z novinek.cz

http://www.novinky.cz/domac...
08. 09. 2009 | 20:53

elop napsal(a):

holomku nebreč, máma čorne slona
čochtan má pravdu, cikán nikdy nebude Čechem, i kdyby to měl vytetované na čele, jako Čech nikdy nebude cikán
08. 09. 2009 | 21:18

elop napsal(a):

aktivista je koukám i recesista, takové bláboly snad může vymyslet jen Kocáb :-)
08. 09. 2009 | 21:20

Ben napsal(a):

Pane Holomku,
už v minulých blozích jste vyslovil myšlenky, které se velké většině Romů asi nelíbily, a proto se ptám podruhé:
Zajímalo by mne, co si osobně Vy myslíte o panu Kocábovi, jak on zvládá ta zrádná úskalí problematiky soužití mezi menšinou Romů a majoritou?
08. 09. 2009 | 21:31

jan Novák napsal(a):

Genofond nepředěláš výchovou. Výchova má zhruba 10% podíl na formování jedince. Výdaje státu na privilegování rasy jsou jen ke škodě a ožebračování společnosti. Genofond nejde léčit penězi za porody, sociálními podporami, byty placené daňovými poplatníky, vydáváním školních vysvědčení, atd. Vzdělání není podstatné jako podmínka pro zapojení do společenské dělby práce, ale pozitivní volní vlastnosti. Parasit zůstane parasitem odsuzovaným v každé civilizaci.
08. 09. 2009 | 21:35

aktivista napsal(a):

Já z principu musím souhlasit,ale ještě doplňuji:
Více Řápkových a Kolářů,méně Kocábů,ale žádné nacionalisty,ale patrioty,kteří mají rádi tuhle zemi se všemi klady a zápory.
08. 09. 2009 | 21:36

Anna napsal(a):

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak ale vyřešit protiklad, který tam navrhujete, na jedné straně zásadně zavrhujete segregaci, na druhé vyžadujete, aby škola při výuce brala ohled na romská specifika a nepřistupovala k romským dětem stejně jako k bílým Čechům. Jak toto zařídit ve třídě s 35 žáky, to si neumím představit. Česká škola nezvládá přistupovat individuálně k dětem, které dokonale zvládají češtinu, mají hygienické, společenské i pracovní návyky na požadované úrovni, ale jsou dysgrafiky, dyslektiky nebo naopak mimořádně nadaní, jak by tam ještě někoho učili česky v běžné smíšené třídě?
08. 09. 2009 | 21:40

Čochtan napsal(a):

Aktivisto,
cikáni mají ten problém, že nejsou národ, jsou jen směs navzájem se nenávidějících kmenů, klanů, rodin, rodů,... Sinti, Roma, Olaši, Rumungurové,....
Když se v Předlicích v Ústí servala rodina Polakovců s Červeňákovci, tak bylo kolem 400 zraněných.

Z cikánů tak dlouho nebude národ, dokud ho nezačnou budovat na vlastním území s vlastní vládou, vlastním úsilím, vlastní prací, za vlastní peníze.

To je jedinná budoucnost cikánů. Jinak jim ti schopní zmizí v hostitelských národech a ti nepřizpůsobení zahynou v pogromech. Nenávisti v nedobrovolných hostitelích je už víc než dost. Italie, Maďarsko, Francie, .... celá Evropa.
08. 09. 2009 | 21:45

Zdeněk Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři nenávistné texty a texty obsahující nadávky ("zmetek") apod. Takové texty jsou v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
08. 09. 2009 | 21:52

lenox napsal(a):

Pane Holomku,
sám víte, že integrace cikánského etnika je běh na dlouhou trať, ve kterém zcela postrádám aktivní působení cikánské elity. Jakékoliv vystoupení cikánských předáku v televizi vyznívá stereotipně a trapně : "co pro nás hodlá majoritní společnost udělat ?". Přičemž někteří hloupatí a zbabělí politici jim sednou na lep a svými činy těm cikánům poskytnou tzv.medvědí službu. na druhé straně, ti předáci pro to nedělají téměř nic, protože to zřejmě vyhovuje jejich cílům - ovládat své etnikum. Například v jednom televizním pořadu se jakýsi Ind na Moravě snažil zajistit cikánům slušné bydlení a pečoval o jejich kulturu, ale cikánským bossům se to velmi nelíbilo, protože bylo ohroženo jejich postavení. A to je jádro pudla. Cikáni to určitě nemají lehké, zvláště ti, kteří se snaží vymanit ze své komunity a chtějí žít spořádaně. Nesdílím však názor na pozitivní diskriminaci, která ve své praxi jen vyvolává hněv u majoritní společnosti. Je to skutečně běh na dlouhou trať a je čistě na cikánské elitě, jaké stanovisko k tomu zaujme. Dle mého názoru zatím evidentně selhala, zvláště když se neustále ptá, co pro nás ta majoritní společnost udělá.
08. 09. 2009 | 22:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Měl bych n a pana Holomka dvě otázky, jenomže je jistě nezodpoví:
1. Jaké zvláštnosti romského žáka by měla česká škola více akceptovat?
2. Jak Vy osobně jste pociťoval v průběho svého vlastního vzdělávání nedostatečný ohled školy na Vaše vlastní zvláštnosti a co způsobilo, že jste přesto úspěšně nabyl vysokého vzdělání?
08. 09. 2009 | 22:29

lenox napsal(a):

Pokud se týká cikánského jazyka a ev. vydání slovníku, tak to je ještě větší problém než samotná jejich itegrace. Protože cikáni do svého jazyka přenáší slova z té země, kde momentálně žijí. Při jejich migraci to přináší nemalý problém. Vím o čem mluvím, protože jsem se kdysi na vojně snažil učit cikánštině. Tak "Láčo kiráti!".
08. 09. 2009 | 22:41

aktivista napsal(a):

No tak se servali.
A kolik českých lidí se serve na silnicích?
A už jste vyřešil neřešutelný problém nehodovosti?
Prosím vás takovéhle řeči o Romech jsou ztráta času.
Pokud ovšem z nich nechcete nadělat ovce,hezky vymydlené,v řadě,budeš dělat tohle a tamto.Tak prosím vás,takovýhle život si můžete strčit někam.
Nemůžou být jako my,můžeme jim nabídnout práci,něco na způsob zkráceným pracovním úvazkem,apod.Prostě Romové nejsou materialisti,potřebují jen prostředky na obživu,když se u nich vyřeší závislost na alkoholu nebo cigaretách,tak mohou trávit život celkem volně.
O to Romům jde,o volnost.
Jenom musí vidět do jaké míry chtějí volnost,a do jaké míry chtějí si žít nad poměry(a ještě nalézt správnou cestu k poctivosti).Pak je to OK.
Problém je v naší společnosti,která zvýhodňuje jen jeden typ pracovní způsobilosti(8 hodinová pracovní doba po 4 týdnech).
Nejsem ekonom,ale jedno je jisté v mnoha pracovisštích opravdu stačí pracovat 4-5 hodin,ty ostatní 3 hodiny se všelijak natahují.A o tom to je.
Ani my tyto stupidní principy neměníme,a přitom víme,že bychom mohli mít den s rodinami trávený společně delší.
V tom je taky ta stupidita naší stereotypnosti.
Tohle taky řešte,jestli chcete upravit celkový problém komplexně.
Romská nezamestnanost a důvody této stagnace je jen jedna položka!
Problémy se mají řešit komplexně,jinak je to k ničemu pane Čochtan.
08. 09. 2009 | 22:41

otokar napsal(a):

Cigánům hrozí vzdělání, potom by musili pracovat.
08. 09. 2009 | 22:45

Targus napsal(a):

To student:

Internát s cikány jsem nezažil, pouze jsem s nimi strávil dva roky na vojně.

Na poddůstojnické škole sloužili v týlových jednotkách většinou jako topiči. Naprostá většina z nich byla problémová, útěky domů za účelem rychlé ženitby a výroby dětí, aby mohli z vojny pryč. Velmi silné sklony k šikanování kohokoli,kdo se šikanovat nechal. Neměnili své vzorce chování ani pod pohrůžkou vězení, ani pod pohrůžkou fyzického násilí, pokud to nebyla opravdu přímá hrozba. Na rozdíl od délesloužících Čechů a Slováků jsme s nimi jako bažanti výrazné problémy neměli.
Po PŠ už to bylo jiné kafe - západní vojenský okruh, plzeňská divize a bojové útvary. Většinou zde byli cikáni již trestaní, mnoho z nich mělo nastoupit po ukončení ZPS znovu do kriminálu. Nebyli zde výjimkou jedinci starší 26 let.
Nebyli to ale typičtí řezníci, jako trestaní Češi a Slováci, schopní jít na nože nebo se účastnit rvačky o dvou stovkách lidu, kde byla i těžká zranění. Jejich typické sociální chování bylo potlačeno, protože zde nemohli vytvořit svou skupinu, jednodušeji řečeno bylo jich málo a byli od sebe oddělováni, byť ne se záměrem, ale organizací vojenského života.
Naprostá většina z nich nebyla schopna zastávat vyšší funkci, než střelec UKL (lehký kulomet), zbytek byli motostřelci neboli pěšáci se samopaly. U specializovaných útvarů jsem neviděl v celé divizi ani jednoho.
Tendence sebepoškozování, které u vojska existovaly zejména při hrozbě trestu vězení, u nich v podstatě neexistovaly, pozdní návraty byly naprosto běžné, dezerce velmi řídké, neboť bylo nutno překonávat větší vzdálenosti a oni trpěli chronickým nedostatkem financí - vyplácený žold byli schopni utratit ještě týž den.
Proto se nedá říci, že by na vojně působili zásadní problémy a pokud výjimečně ano, bylo v možnostech velitelů či služebně starších vojáků je usměrnit do odpovídajícího rámce.
S šikanou zaměřenou pouze na cikány ze strany majority jsem se nesetkal, spíše existovaly občasné verbální útoky mezi Slováky, Čechy, Maďary a Poláky. Šikana samozřejmě existovala, byla ale důsledně uplatňována podle délky vykonané prezenční služby.
08. 09. 2009 | 22:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

aktivista:
"Prostě Romové nejsou materialisti,potřebují jen prostředky na obživu,když se u nich vyřeší závislost na alkoholu nebo cigaretách,tak mohou trávit život celkem volně."
Podobnými bláboly Romům stěží pomůžete.
08. 09. 2009 | 23:04

Čochtan napsal(a):

Aktivisto,
komplexní řešení, no dobrá, celoevropské řešení, jak jsem ho nahoře popsal není dostatečně komplexní ?

Tady je to znovu:
"Z cikánů tak dlouho nebude národ, dokud ho nezačnou budovat na vlastním území s vlastní vládou, vlastním úsilím, vlastní prací, za vlastní peníze."
Myslím tím samozřejmě VŠECHNY evropské cikány. Později i všechny cikány z celého světa.
08. 09. 2009 | 23:12

aktivista napsal(a):

Já je nesegreguju, jako vy...
Chápete,proč vaše řešení není dostatečně komplexní řešení,protože to není žádné řešení.
Zato vy Matyáši jste jim pomohl!
Běžte zachraňovat životy na dálnicích...
Pak se předveďte u Romů
08. 09. 2009 | 23:15

Čochtan napsal(a):

A není to fuk, zda jsou cikáni materialisti nebo idealisti ?
Nejen nám, ale všem evropským národům jsou nenáviděnou a opovrhovanou zátěží.
Jen naší zem, ČR, stojí hodně přes miliardu měsíčně !!!
08. 09. 2009 | 23:18

Čochtan napsal(a):

Aktivisto,
pak ovšem zbývá už jen jedno řešení. To jedinné, které kdy fungovalo. Bohužel.
A moc se obávám, že většině Čechů to bude úplně jedno, až půjdou cikáni do nebe komínem.
Copak nechápete, že tohle hrozí ? Jste tak pitomí, že tohle nebezpečí nevidíte ?
08. 09. 2009 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

aktivista:
Romové se segregují sami svým mnohdy necivilizovaným chováním. V protikladu u nás žijícím jiným etnikům se vyznačují ve valném počtu obtížnou vzdělatelností a disciplínou. Až se jim podaří tyto většinové negatívní vlastnosti odstranit, přestanou se i segregovat.
A Vy osobně namísto nesmyslných blábolů navrhněte konkrétně, co máme dělat, aby Romové získali potřebný větší zájem o vzdělání, píli a disciplínu.
08. 09. 2009 | 23:25

aktivista napsal(a):

Pro mě jsou víc opovrhovanou zátěží NEONACISTÉ a nacismus,který vyvěrá z podobných keců o Romech.
Neonacisti nás připravili za války asi o 150 biliónů korun.Dobré ne.
Navíc mnozí Romové nám to vrací,ti kteří pracují,platí daně,až na Koláře.
Takže opakuji NACISTÉ nás připravili o 150 biliónů korun,a to nemluvím o škodách v Evropě,a v Rusku.
Takže z tohohle hlediska diskuse o Romech je k smíchu.
Já se víc bojím,aby nás nacisti nepřipravili znovu o víc než o tyhle prachy.
Prostě se soustřeďuji na větší problém.
Zlo vyvěrá ze špatného myšlení,nikoli z "důvodu"tzv.příčiny(tedy Romové,mezinárodní židovstvo,apod.).
Problém Romů je spíše filozofický problém,než ryze společenský.
08. 09. 2009 | 23:28

Čochtan napsal(a):

Aktivisto,
co jsi dělal ve škole v hodinách dějepisu ? Nejsi ty náhodou ze Ščukovy zvláštní cikánské školy ?
Máš takové zmatené myšlenky, vlastně to ani myšlenky nejsou, jen plané výkřiky, hloupé fráze,... úplně jak Ščukovi "maturanti" ! Ti jsou akorát k smíchu.
08. 09. 2009 | 23:37

aktivista napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Buďte k Romům otevřený,předávejte jim co znáte a víte,komunikujte s nimi.Nesnažte se někoho předělávat,přece ani vás vaše žena nemůže nikdy předělat...Na tom stojí i vztahy,nesnažit se předělávat,ale tolerovat,nebo brát druhého jaký je.Pak jinak řeknete manželce,že se rozvádíte,protože vám nerozumí,ne?
Nebo si myslíte,že vás v tuhle chvíli nebrala stejně jako vy berete Romy?Chtěla si vás udělat k obrazu svému,a to je hloupost,vy máte právo se mít rád i přes všechny nedostatky,a to je podstata manželství.
08. 09. 2009 | 23:41

Čochtan napsal(a):

Na cikány musí tvrdě udeřit přírodní zákony, které říkají:
1. Bez vzdělání žádná práce.
2. Bez práce žádné peníze.
3. Bez peněz žádné žrádlo.
4. Bez žrádla chcípneš.
Takhle jednoduše řečeno by to snad mohli pochopit ?
Jedno ale musí pochopit. Že kromě Kocába je všem lidem šumafuk, jestli chcípnou hlady. Že se NIKDO neslituje a nebude je krmit zadarmo. A hlavně to musí pochopit naši politici. Ti musí navíc pochopit, že naše trpělivost je už u konce, a že když nebudou jednat tak jak národ chce, že to může být i konec těchto politiků.
08. 09. 2009 | 23:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

aktivista:
Vypadá to, že nejen "z tohohle hlediska diskuse o Romech" s Vámi je k smíchu.
08. 09. 2009 | 23:44

mam napsal(a):

tak zvracim,bleju.Co ještě potřebujete za dax bratři barevný.Už dost!
08. 09. 2009 | 23:51

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre,mě v poslední době stačil spor mezi brněnskými a ostravskými Rómy o unesenou nevěstu včetně použití střelné zbraně.Význačné byly ztráty paměti svědků etc.Taková třešnička na dortu byla závěrečná věta redaktorky,která řekla,Rómové moc soudní nepotřebují,oni si to vyřídí mezi sebou.Jak je možné,že si dovolí nerespektovat platné zákony a na straně brečí jak Viktorky,že je majoritní společnost zavrhuje.Oni se vlastně separují,volí si vajdy,krále atd.Je však potom na místě otázka jestli majoritní společnost tady potřebuje Rómy?
PS:nebo máme si třeba tady na Valachoch volit fojta či vrchního fojta?
08. 09. 2009 | 23:53

kkk napsal(a):

To bude konec politiků
08. 09. 2009 | 23:53

Holomkovice napsal(a):

"Aktivista" je typicky navedeny romsky aktivista. Misto toho aby jasne odpovedel na normalni a logickou otazku, tak bue vytahovat neco z minulosti.Soucasnost a budoucnost je upne nekde jinde.Bylo by vynikajici,kdy vzdelany a studovany pan Holomek zarputile pusobil na sve soukmenovce.Zatim se zde pouze rozepisuje k velkym slohovym uloham.Bohuzel to je od nej vse.Vliv na vetsinu cikanu (Ottuv slovnik) nema,mozna zastupuje 1% cikanu (vzdelanych) a to nestaci,bohuzel.Vzkaz:p.Holomku,snazte se nejenom psat,ale i neco delat.
09. 09. 2009 | 00:12

Virus napsal(a):

Pimpas 8.9.2009 22.05
Jděte už někam do pryč s tím nesmyslným obdivem k Vietnamcům. Ta děcka, která se, podle Vás, tak "dobře začleňují", jsou potomci první generace vietnamských přistěhovalců, kteří tady ještě za bolševika vystudovali nebo pracovali a přivezli si sem pak svoje rodiny.Jistým způsobem "elita" (jak to slovo nemám rád). Tedy jejich rodiče tady nejsou chvilku. Děcka mají pravděpodobně zděděné vyšší IQ po rodičích, takže se nedivme, že jsou schopna absolvovat gymnázium. Ani ty kulturní rozdíly nejsou nijak propastné i ve Vietnamu jaxi existovala města a vesnice, písmo atd. Jazyk je samozřejmě veelmi odlišný, ale malé děti se učí snadno poslechem.
Podívejte se kolik se dneska v těch jejich "večerkách" šmrdolí dalších Vietnamců, kteří neumějí česky ani žblebtnout a zdá se, že o to ani nemají zájem. Jen kmitají se zbožím... Totéž jëjich krajané na stavbách. Jsou to chudáci, kteří se šíleně zadlužili, aby se dostali někam , kde se "prý" žije líp. A teď mají- v lepším případě- možnost jen kmitat u svých, tady už usazených kraganů. Pochybuji, že jejich děti budou také premianty, spíš skončí vzhledem k uzavřenosti komunity, jako dětští otrůčci. Samozřejmě za tichého nezájmu našich úřadů, jak je zvykem... Kriminalita je tam samozřejmě také, ale vyplave na povrch pouze když někde vypadne mrtvolka nebo je jen odhalena tajná pěstírna trávy(což holt dle našich stupidních zákonů je kriminální čin:-(( ...
09. 09. 2009 | 00:23

Acidburn napsal(a):

Hm, máme rok 2009, ale otázka integrace cikánů do společnosti zůstává na úrovni debaty Macek - Ščuka (viz archiv ČT). Karel Holomek tady brečí nad problémem soužití menšiny a samozřejmě obviňuje majoritní společnost, vytvářející blíže nedefinovaný útlak. Tato argumentace je absurdní.

Nikde na světě nenajdete stát, kde se většina přizpůsobuje menšině. Je to právě naopak. Menšina se vždy musí ne zrovna asimilovat, ale naučit žít v daném státě. A je naprosto fér říct: "Nelíbí se vám tu, tvrdíte, že jste utlačovaní? Můžete jít jinam, hranice jsou otevřené, nikdo vás odsud nevyhání, ale také vás tu nikdo nedrží."

Paradoxní je, že s žádnou menšinou z jakkoli vzdáleného koutu světa nemá normální průměrný Čech problém. Vietnamci už dávno pochopili, že pokud nechtějí do konce života prodávat padělky v tržnicích, musí se o sebe postarat. Pro ně není problém naučit se česky, chodit do školy, studovat na univerzitách. Přitom nepozoruji, že by ztratili svůj folklór, svou národní svébytnost. A to jsou na našem území v porovnání s cikány zanedbatelnou dobu.

Cikáni obecně nechtějí svůj životní styl měnit, role ublížených chudáků jim vyhovuje (minimálně na výhodné výlety do Kanady a zpět). Když se pro ně postavily speciální školy a školky, kde učitelé chtěli přihlížet ke "zvláštním nárokům" cikánských dětí, projekty zkrachovaly. Proč? Protože ani do těchto speciálních škol (zvláštní školy to rozhodně nebyly) cikáni své ratolesti neposílali. Když se pro cikány vytvoří oddělená třída v normální škole, mají aktivisté plnou hubu slov jako "segregace", "appartheid" nebo obligátní "rasová diskriminace", přestože by v takové třídě mohlo být lépe přihlédnuto k rozdílům, o kterých ti samí aktivisté stále dokola melou pantem.

Řešení cikánské otázky je jednoduché: přestat uplatňovat dvojí metr, který dnes cikány pozitivně diskriminuje a zavést takové podmínky, které je přinutí integrovat se do většinové společnosti. Systém je to jednoduchý, nijak nediskriminující: "Staráš se o svoje děti? Posíláš je do školy? Chceš najít práci? Dostaneš sociální dávky v plné výši. Nehledáš práci? Děti nechodí do školy? Dostaneš půlku, začni něco dělat. Neplatíš nájem, dlužíš statisíce, vybydlil jsi byt? Exekuce a z bytu ven, žij si třeba pod mostem, tvůj problém, s gádži se nikdo nemazlí, proč by se měl někdo mazat s tebou?"

Jakákoli v cizím státě žijící menšina musí dodržovat tamní zákony, musí respektovat tamní zvyklosti a musí se s původním obvatelstvem naučit koexistovat. Praxe ukázala, že tím nijak neutrpí jejich kulturní svébytnost a že takovéto soužití je možné. Jenže o takové soužití je třeba aktivně usilovat. Míč je na straně cikánů, pane Holomku. Buď akceptujete tyto podmínky, nebo si vyberte jinou zemi, která vám bude více vyhovovat.
09. 09. 2009 | 00:47

Acidburn napsal(a):

To Virus:
nevím, jak vy, ale já mám s Vietnamci dostatek osobních zkušeností. Naprostá většina ekonomických uprchlíků tu opravdu kmitá na stavbách nebo na tržnicích, ale už jejich děti se začleňují do naší společnosti, a to poměrně úspěšně.
Cikáni, ač mají oproti Vietnamcům lepší podmínky, o žádnou integraci neusilují, vyhovuje jim dnešní, převážně parazitický stav. O tom to je.
09. 09. 2009 | 00:51

Virus napsal(a):

Acidburne, co jsem popsal jsou moje osobní zkušenosti. Viditelná a pozitivně hodnocená je (zatím?)POUZE ta první generace a jejich potomci (a celkem jim fandím). Ostatní není na první pohled moc vidět a chce to trochu o situaci v dané lojalitě něco vědět. Tady problémy zatím bublají pod pouze povrchem. Vietnamci se neožerou a neudělají bugr ve 3 ráno, jako Cikáni, že áno. A to je to, co jednodušší našinci především vidí. Já nejsem proti Vietnamcům nijak zaujatý, těch posledních přistěhovalců je mi spíš líto, budou to mít hoodně těžké. Ale stavět Vietnamce neustále do protikladu k Cikánům je nesmysl a pnaprostá a opakovaná pitomodt.
Nejde v případě veelmi dovedného pašování, šauklích s daněmi také o parazitismus? Nebo už jsme všichni zcela zblbli a myslíme si, že neplatit státu daně je hrdinství, ale brát od státu dávky je fuj?
Dalším problémem jsou Asiati, kteří tady skončili dodaní pracovními agenturami a v současné době existující naprosto "ve vakuu" . Ale to už je opravdu OT
09. 09. 2009 | 01:55

Antropolog napsal(a):

České soužití s HOMO ROMANI.

Příklad 1. - dva samečci obohacují genderově smíšený pár bílých sviní:

http://www.youtube.com/watc...

Příklad 2. - rasová diskriminace rómské ženy v českém Těšínsku:

http://www.youtube.com/watc...

Příklad 3. - partnerská rozepře rómského páru neurčitého věku:

http://www.youtube.com/watc...

Já jen ať řeč nestojí ;-)
09. 09. 2009 | 01:56

kormoran napsal(a):

09. 09. 2009 | 02:22

člověk napsal(a):

Pane Holomku, bláboly a zase bláboly. Ten pořed v TV jsem viděl, viděl jsem bandu cikánů, kteří jen hulákali, že druzí s vládou v čele musí a musí. Jestli je známý hulič Doležal intelektuál si myslíte jen vy, Zbytek lidí si myslí, že je to zhulený odpad.Píšete pořád o druhých. Napište tady, proč ve všech státech světa cikány nechtějí a štítí se jich. Čím to je? Píšete o rasismu. Proč celkem nevadí vietnamci, černoši? Proč vadí právě cikáni? Proč cikánská elita jen vřeští o grantech a penězích? Kdy ta elita začne kultivovat cikány, bez nároků peněz od normálních lidí? Ten Giňa je z te rodiny, která kradla sociální dávky, včetně redaktora ČT? Asi nás chtěli obohatit kultůrou. Na cikány by platilo jen to, že by pro ně platily stejné zákony, jak na všechny ostatní.
09. 09. 2009 | 06:25

Rendy napsal(a):

Padlo tady, že se Romové mají tolerovat a nesegregovat, že za vše mohou bílí a to je řešení. No, nevím, pokud se podíváte sem, jasně vidíte, že tohle prostě zvládnout nejde, bo je to o blázinec. http://bockova.blog.idnes.c...
09. 09. 2009 | 07:36

Kibal napsal(a):

Smazat příspěvek,kde se slovo zmetek vyskytuje ke jménu největšího válečného zločince v zemi s nápisem na parlamentu:boj s fašismem?
Domnívám se,že to nespojuje mazatel asi s Hitlerem,ale "sedmou" veselkářů,které tak "zbožňuje" lid jedné proslavené skandály po celém světě zemičky.To je jeho věc.Tak jste to myslel asi Vy mazateli.Podle sebe nesuďte druhé.
Doufám,že demokratická diskuse nevylučuje jako příspěvek typ psaného slova"hnusí se nám pan X.Y.",protože je nadsamec téhož typu jako Hitler.To bychom pak dávali přednost kulkám typu na pana Mrázka, lavinám na pana Vavrušku apod.. Jako "demokratičtějšímu" způsobu komunikace.Zopakuji,že se mi nelíbí a nebude nikdy líbit typ politika,který hledá své sexuální uplatnění přes vyšší politiku a poté co dosáhl svého za cenu likvidace a marasmu milionů lidí,by chtěl ještě se svou "kačenkou" odplouti do klidného rodinného přístavu.Máme právo,ze všech vrstev a společenských pozic,upřednostňovat politiky,kteří působí aspoň dojmem ,že jsou gramotni v počtu,násobilce,součtu a rozdílu.
09. 09. 2009 | 07:42

Kibal napsal(a):

A zcela obecně a v každé politice a každé země se budou do politiky hrnout dva zásadně odlišné typy lidí: lidé zralí životními zkušenostmi a lidé,kteří si v ní odbývají lidskou a politickou pubertu.Z těch druhých,dle mého názoru,v nejlepším z možných případů,společnost užitku pro sebe nedosáhne.
09. 09. 2009 | 07:57

typro napsal(a):

Vím, že nesmím stanovat a mít si auto v chráněném území. Vím, že se neničí společný majetek v bytovce a vůbec né přidělený byt.Vím, že mají moje děti povinnost jít do školy a tak chodí.Vím, vím, vím.
Jsem tedy bezproblémový občan a také i moje rodina. Vědí to i Ti, co pravidla nedodržují.Tak , jako se snaží posunout hranice toho, co si dovolit muj dospívající syn, tak se snaží posunout hranice i někteří naši spoluobčané a ono to mnohdy vychází.Zničíš najetek druhého, dostaneš většinou přes prsty, zničíš-li majetek kolektivně, je křik, ale následně se ozvou hlasy volající po rekonstrukci zničeného z obecní kasy. Jde to tedy a hranice se posunou dál. Není to etniku, je to o cíleném a chytrém tlaku uzavřených komunit. Jednou se přidělí patro domu, podruhé se obnoví celý barák, potřetí se zaplatí dluhy, počtvrté se uklidí. Hranice se zase posune o kousek dál a tito jednotlivci a skupiny vidí, že se jim ten tlak na majoritu vyplácí.
09. 09. 2009 | 08:12

schlumpf napsal(a):

jen jsem přečetl první odstavec,je mi nějak divně. Tak my, jako majoritní společnost jsme se nenaučili žít s cikány? Snad oni! se nenaučili žít s námi, ne?! Oni chtějí, abychm se jim přizpůsobili? Nemělo by to být naopak?
09. 09. 2009 | 08:48

Čochtan napsal(a):

Schlumpfe,
To je právě ta politická korektnost, že se 97% MUSÍ přizpůsobit 3%. Že se kvalitní musí přizpůsobit odpadu.
Politická korektnost je horší než byl fašismus, neboť ničí vše. Fašismus ničil jen část.
09. 09. 2009 | 09:01

Zdeněk Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé výkřiky a jeden nenávistný text, u kterého jsem měl vážné podezření z porušení paragrafu 198 (Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení) či paragrafu 198a trestního zákona (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod).

Takové texty jsou v rozporu se zdejšími pravidly, která jsou shrnuta v Kodexu diskutujících (http://blog.aktualne.centru...).

Děkuji za pochopení
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
09. 09. 2009 | 09:03

Čochtan napsal(a):

Proto je nutné zacházet s prosazovateli politické korektnosti jako s představiteli fašismu. Ti byli (většinou) oběšeni.
09. 09. 2009 | 09:03

mali napsal(a):

Pane Holomku, proč existující romská elita nezajistí jí požadovaný systém vzdělávání romských dětí prostřednictvím programů finanční podpory EU ?
09. 09. 2009 | 09:09

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku,
když cikáňata budou mít cikánské "vzdělání" pak ovšem nemohou žít mezi Čechy ! Pak musí z české země pryč ! Nedomluví se tu, a nebudou mít hodnoty nutné k životu v ČR.
09. 09. 2009 | 09:13

Petr napsal(a):

Pane Holomek,
i Váš příklad ukazuje, že když se chce tak vše jde.
U ostatních nepřizpůsobivých a tím vůbec nemyslím jen některé Romy, musí platit: "Stejná práva, stejné povinnosti". A bude po problému.
Ale to by přišli tisíce tzv.sociálních pracovníků, koordinátorů, členů všech možných rad a spolků o lukrativní job. A to je ten základ problému.
09. 09. 2009 | 09:13

sierra napsal(a):

prestante se chovat jako morova rana a lidi na vas prestanou pohlizet jako na morovou ranu. Kolik dani odvedou cikani do spolecneho pytle? Kolik z nej dostanou a kolik si vynuti?

Vase nazory, ze za kriminalitu cikanu muze spolecnost je jako tvrdit ze za kradeze muze okradeny, nebot si to mel lip hlidat....
09. 09. 2009 | 09:19

Vysedlina pathologická napsal(a):

Viděla jsem v TV jakýsi boj mezi romskými rody kvůli nevěstě.
Aktéři byli bohatí a blahobyt byl na nich dobře vidět.

Řekne mi někdo, proč bohatí Romové nepomáhají chudým členům svého národa (o jejich pomoci nikdo neví)? Proč neorganizují pomoc svému národu? Odpoví mi někdo, prosím ?
09. 09. 2009 | 09:41

Čochtan napsal(a):

Vysedlino pathologická,
to je zcela prosté ! Protože v naší zemi chudí cikáni neexistují! Na dávkách mají víc, než průměrná česká, tvrdě makající rodina. Zvlášť když si přilepší kriminalitou a prostitucí.
09. 09. 2009 | 09:44

zuska napsal(a):

Tak jsem si přečetla článek a všechny komentáře, a je mi vlastně úzko a trochu stydno za nás Čechy (mimochodem není to legrační, že jsme takoví patrioti vlastně jen ve chvílích kdy a)český sportovní tým vyhraje nějakou zásadní medaili a za b)pokud někdo tvrdí, že Čech může být i trochu snědší...?).

Nejdřív se chci přiznat, že taky nevím, jak vyřešit romský problém: má totiž jako všechny přetrvávající problémy minimálně 2 strany - romy, kteří někdy nejspíš opravdu jsou "obtížně přizpůsobiví" (o tom, jak jim to prochází či neprochází ani nemluvě); a "českou většinu", která (podle mého pozorování) prostě nemá ráda to, co je jiné, a z cizinců jiné barvy pleti či mnohdy jen jiného jazyka (teď narážím třeba na lidi z východu) má prostě strach, případně je pomlouvá, zlehčuje apod. A pokud se má problém vyřešit, musí se změnit obě strany - pro začátek aspoň trochu.
09. 09. 2009 | 10:12

zuska napsal(a):

PS. Ještě k té diskuzi jestli Čech může být rom a rom Čech, genetika apod.:
jestli romy obviňujete (ne úplně neprávem) z toho, že jsou "vyčuraní" a umí si najít cestičky, jimiž v rámci možností získají pro sebe co nejvíc (třeba sociální dávky, neplacení daní apod.); pak minimálně v tomhle se od nás, "pravých bílých Čechů", neliší ani trošičku.

Zameťme si před vlastním prahem, ano?
09. 09. 2009 | 10:17

Jedla napsal(a):

Kdo zde říká, že sami Romové pro zlepšení své situace nedělají nic, by se měl obtěžovat alespoň kliknout na odkaz "Romano hangos" ( http://www.srnm.cz/cz/roman... ) v "oblíbených odkazech" autora tohoto blogu. Na blogu K. Veselé Samkové zase najdete odkaz na sdružení Dženo. Další zajímavý odkaz je http://www.rommuz.cz/, a odtud vedou další linky.
V celé diskusi mi chybí podstatný fakt, který bych rád připomenul: Jsme na šikmé ploše, a další zhoršování vztahů mezi většinovým a romským etnikem není v žádném případě žádoucí.
"Něco" se dělat "musí", a že to bude "něco" stát, potrvá to dlouho, a pozitivní výsledky budou málo vidět a díky bulvarizaci (českých, ne romských) médií budou snadno překřičeny vděčnějšímy excesy.
Kdokoliv říká, že není povinen podílet se na snaze alespoň zastavit pohyb dolů po šikmé ploše, když už ne podílet se na opačném pohybu vzhůru, má sice "svou" pravdu, ale nevidí si na špičku nosu.
Vždyť není těžké podívat se, kam je plocha nakloněna, kam pohyb směřuje, co nás čeká "dole". Kdo tam chce?
Děkuji autorovi blogu, jeho náhled je velmi zajímavý.
09. 09. 2009 | 10:22

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
Ukrajinci, kteří v ČR pracují, povětšinou nemají, až na základní školu, žádné vzdělání. Přesto pracují a vydělávají. Proč? Jednoduše z toho důvodu, že neumí jazyk a většinově se nevyznají v (právních) poměrech ČR. To umožňuje mnoha lidem, většinou Čechům, kteří poptávají pracovní síly, porušovat vůči nim zákony, hlavně zákony, které se týkají zaměstnávání a hlavně výplaty mzdy. Ukrajinec je v tom důsledku, co se týká mzdových nákladů, lacinější než občan ČR, platí se mu méně peněz než vyžadují zákony, tzn. zákonná minimální mzda. Ukrajinci se dost často v ČR zaměstnávají nelegálně, což umožňuje lidem, pro které pracují, neplatit za ně sociální a zdravotní pojištění. Ukrajinec se nemůže proti tomuto porušování zákona bránit, protože sám zákon porušuje, je v ČR dost často nelegálně.

Ve vztahu k Cikánům, majícím pouze základní vzdělání, jsou zaměstnavatelé nuceni dodržovat zákony, hlavně zákonnou minimální mzdu, protože jsou to občané ČR. V důsledku toho je jejich zaměstnávání dražší než zaměstnávání Ukrajinců, v důsledku čehož jim téměř nikdo zaměstnání nedá.
09. 09. 2009 | 10:42

Jedla napsal(a):

Čochtane (09.09.2009 09:13:20 ), to přece nemyslíte vážně. Přejděte zpět pod blog KVS z desátého srpna. Je snad jasné, že výuka (a kultivace) mateřského jazyka menšiny není v žádném rozporu s výukou úředního (většinového) jazyka, a vzdělávání ve většině předmětů v úředním jazyce.
Podívejte se třeba na projekt doučování dětí zde: http://www.srnm.cz/doucovani/ .
Zjistíte z něj, že autor blogu planě nežvaní, ale on sám i lidé kolem něj něco velmi užitečného dělá. Přeji Vám, aby za Vámi také bylo vidět dílo, ne jen ve formě dušiček ve vodnických hrníčcích.
09. 09. 2009 | 11:09

Silvie napsal(a):

Pane Holomku,

to jste nejspíš viděl úplně jiný pořad (Máte slovo), nežli já.
Pokud Giňa s Mikou představují "romské elity", tak potěš pánbůh. Speciálně Mika není schopen dát dohromady kloudnou , smysluplnou větu.
Rokycanský starosta oproti nim hovořil velmi zasvěceně a je vidět, že je s touto problematikou dokonale obeznámen. Rozhodně bych netvrdila, že ho vaši soukmenovci intelektuálně nějak převyšovali (pro vaši informaci - starosta je právníkem).
Pokud jde o JXD, asi jste ho také poněkud špatně pochopil. Znám jeho články týkající se života vašeho etnika z Reflexu. Doležal dělával exkurze do cikánských lokalit a potom o nich psal celkem objektivní reportáže. Rozhodně ho ale nelze pokládat za nějakého jednoduchého krasoducha, co vidí v cikánech pouhé oběti xenofobní bílé majority.
09. 09. 2009 | 11:29

Čochtan napsal(a):

Jedlo,
a kdo je tu cikánštinu bude učit ? Já za žádnou cenu nechci aby v české zemi existovala cikánština jako druhý úřední jazyk. Jakmile ji připustíme jako VYUČOVACÍ jazyk, pak z ní bude brzy i jazyk úřední.
A k čemu má být cikánština dobrá ? Děti českých emigrantů také neměli vyučování v češtině ! Pokud chtějí vyučování v cikánštině, pak to může být pouze v jejich vlastní zemi, na vlastním území ve škole postavené za vlastní prací vydělané peníze s vlastními cikánskými učiteli.
09. 09. 2009 | 11:37

Jedla napsal(a):

typro (09.09.2009 08:12:39 )
Přesný postřeh. Nelze nesouhlasit. Ale kudy ven? Hesla to nenapraví. Naše společnost má k dispozici právnickou osobu jménem stát, právnickou osobu jménem kraj, právnickou osobu jménem obec. Jejich nástroji jsou úřady, od bytových odborů obecních úřadů po nejvyšší soud. V úřadu sedí úředník. Základním životním posedem (chtělo se mi napsat postojem, ale vzpamatoval jsem se) úředníka je nedělat, k čemu není donucen. V demokracii úředníka úkoluje volený politik. Volený politik úkoluje úředníka tak, aby se vykázal činností úředníka před příštími volbami.
Kdokoliv z nás chce, aby byly problémy řešeny, musí:
1. Udělat z problému "předvolební" téma
2. Vlastní představu řešení přenést - přes média ("médium" = "prostředník") - do hlav budoucích politiků.
Internet, včetně Aktuálně.cz, je médium.

Píšete: "Tak , jako se snaží posunout hranice toho, co si dovolit muj dospívající syn, tak se snaží posunout hranice i někteří naši spoluobčané a ono to mnohdy vychází". Dobrá analogie. Jste rodičem puberťáka, a tedy víte, že čím dříve narazí na nepřekročitelnou "zeď", tím lépe. Nechat problém stát (třeba až škody, dluhy, úroky a sankční úroky dorostou do astronomických výšin), je veliká pitomost právě tak u puberťáka, jako u "některých našich spoluobčanů".
To je dobré pro vymahače, exekutory, lichváře, není to dobré pro společenství, ať už jde o rodinu, nebo obec, kraj, stát.
Ombudsman Motejl řekl v souvislosti s Řápkovou, že dluhy obec neměla nechat přerůst. Zdá se, že to nikoho nezaujalo. Předchozí nečinnost úřadů před efektním, mediálně vděčným cirkusem exekucí dávek, pokládáme za normální.
Není normální. Umíte vytyčit hranice svému dospívajícímu synovi.
Našim úkolem je donutit politiky, aby přiměly úřady k činnosti, a včas vytyčily a ubránily hranice zákonného chování všech. Vím (spolehlivě), že to mnoha romům také vyhovuje, a v důsledku pomůže. Ale nečekejme, že to půjde samospádem, nebo že se obyvatelé vyloučených enkláv sami pozvednou. Budeme-li čekat, fašounci nebudou.
09. 09. 2009 | 11:43

Čochtan napsal(a):

Silvie,
JXD napsal velice dobrou reportáž "Jak se máte, Červeňákovi ?"
09. 09. 2009 | 11:45

Pocestny napsal(a):

Jo, máte recht, pane Holomek, máte recht.
Ono se u našince vždy více cenilo, že umí na jiné zuby cenit a sebe ze všeho vymluvit a alibizovat.
Demagogie a přehánění je další domácí výrazný rys, takže se není čemu divit - ani tomu, co píšete, ani tomu, jak vám na to odpovídají lidé v glosách.

Kromě preverzního zoufalce, kterej tu z pohodlí deutschsozialstat prostě fedruje novej holokaust se tu sešli obvyklí mudrlanti, kteří mají jedno společné.

Zde nejde a nikdy nešlo o narovnání a sblížení mezi etniky, Češi své spoluobčany jiných národů zásadně pěstovali koloniálním způsobem (to včetně Slováků), ale naštěstí jim nebylo dáno více než dvacet let, pak se sami stali kolonizovanými ruskou verbeží, tak je místní nátura směsicí podrazáckého lokajství směrem odkud tečou prebendy a koryta a rasistické nenávisti vůči všemu okolo, která je pozůstatkem mohutného mindráku, který v nás vypěstovali "národní buditelé".

Vy očekáváte pomoc od smečky, která se nesprávně zove národ, ale je pouze směsicí renegátských charakterů, které se dohodnou jen na agresi proti třetí straně.

Pohled na realitu českou, na realitu dneška, na realitu toho, co tu Češi za 20 let bez koloniální správy mozků dokázali je smutný. Proč se pokoušet integrovat do společnosti, která se i bez cikána rozpadla a nefunguje?
Proč se integrovat do kultury, která je pouze kopií importovaných kulturních návyků, proč se pokoušet domlouvat s lidmi, kteří sami nedokáží tvořit a spojovat, naopak, při první příležitosti rozkradou a pošpiní cokoliv, včetně ústavy téhle země.

Ano, pane Holomek, po válce jste přišli do jednoho z nejhorších lidských prasečinců na zeměkouli, do prasečince, který učinil prasata z dělníků, intelektuálů i těch mezi nimi. Dnes se prasata diví, že cikán je jako oni a tvrdí, že to není pravda.

Je to pravda, jen instrumentální metoda se liší - cikán prý okrádá "poctivé" (ukaž mi po 40 letech prasečince někoho opravdu poctivého v těch ročnících) skrze sociálku, zatímco čížek krade tím, že tu sociálku založil, vypěstoval a hojně používá!
Tady se vám vysmívá "národ", ve kterém 40% rodin je na sociálce závislých stejně jako cikán, ale oni jsou jiní, protože berou právem, jak se dozvíte.
Tady se vám vysmívá chátra, která ze země vypudila a stále vypuzuje to lepší, co se z ní zrodilo, čímž se prasečinec jen zahušťuje.

Cikána u nás zachrání jen to, že se stane zuřivým straníkem - nejlépe socanem, tam budou i kulturní rozdíly mezi "bílými" a cikánem nejmenší. Podle pachové stopy v MHD to lze tvrdit s určitostí.

Doporučuju si přečíst J.A. Baťu, ten jeho nápad s přesídlením nebyl od věci a proč by cikáni nemohli žít jako lidé tam, kde se ještě nedělá rozdíl mezi "naším" a cizím, protože všichni víme, že to "naše" je většinou přejaté z "cizího".

Češi jsou dederoni, kteří nezvládli němčinu, i když tu byla za Hofsprache od Přemyslovců po Masaryka.
TGM je osvobodil od němčiny, tak hned začali nutit všechny sobě rovné unternazionen starého reichu mluvit česky (československy). Netrvalo ani 20 let a všichni zúčastnění je poslali někam...

Je proklet ten, kdo čeká lidskost od Čecha.
09. 09. 2009 | 11:50

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
na jihu Slovenska existují školy s vyučovacím jazykem maďarským, které Slovensko, jako stát, financuje stejně jako školy s vyučovacím jazykem slovenským, tzn. ze státního rozpočtu.

Před 2. světovou válkou existovaly na území Československa, které Němcům nepatří, školy s vyučovacím jazykem německým, které byly také financovány ze státních peněz ČSR. Pokud by nedošlo k 2. sv. válce, tak by takové školy existovaly i v současnosti.
09. 09. 2009 | 12:02

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá, spas se kdo můžeš, Pocestný se utrh ze řetězu a teď kope a blije kolem dokola !
09. 09. 2009 | 13:07

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko.
Nemůžeš srovnávat cikány s maďarskou, nebo německou menšinou.
09. 09. 2009 | 13:09

Silvie napsal(a):

Taky jsem si povšimla, že se nám Pocestný vrátil z dalekých krajů!
Jeho rozsáhlé elaboráty nelze přehlédnout.

Doporučuju přečíst si v Lidovkách vyjádření cikána z Chomutova, který podporuje Řápkovou. Otevřeně říká, že byl zklamán tím, jak byly odmávnuty exekuce na jeho soukmenovce, coby nezákonnné. A rovněž praví, že se na nich Giňové a jim podobní (včetně všech neziskových org.) jenom přiživují, aniž by jejich "práce" měla jakýkoliv efekt. Zajímavý názor zevnitř.
09. 09. 2009 | 13:14

kamélie napsal(a):

Odkaz na "Jitro kouzelníků" jsem našla až na Wikipedia přes heslo Gustav Meyrinck.
09. 09. 2009 | 13:49

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
rozdíl mezi maďarskou, německou a cikánskou menšinou je v tom, že Cikáni nemají nikde svůj stát. V určitých historických údobích i jiné národy neměly nikde svůj stát, např. Židé, které němečtí nacisté nepovažovali za národ, ale pouze za škodící etnikum, do roku 1947.

Pokud jde o civilizovanost chování většiny Cikánů, tak musím uznat, že není moc dobrá, ale civilizovanost chování většiny Němců za 2. sv. války byla mnohem horší.
09. 09. 2009 | 13:52

Jedla napsal(a):

Silvie, a v dnešní MfDnes je o něm více, mimo jiné i to, že nejméně v jedné firmě, kde údajně zajistil práci Romům, jeho ani jeho zkrachovalé sdružení neznají.
http://zpravy.idnes.cz/mfdn...

Zdravím Pocestného, odblokování jeho IP adresy bylo možno sledovat v přímém přenosu pod panem doktorem R. Honzákem.
09. 09. 2009 | 13:53

Antropolog napsal(a):

Zdravím Pocestného, kdy tě propustili?
09. 09. 2009 | 14:03

Jedla napsal(a):

Čochtane (09.09.2009 11:37:07), s tím druhým úředním jazykem bych se vážně nebál.
Ale výše jsem naznačil svůj náhled na způsob života úředníkova, a tak mne představa úředníka jednajícího a zapisujícího - řekněme správní řízení o odstranění černé stavby - v romském jazyce baví čím dál více.
Zkuste se tou představou také pobavit. Kdyby to úřední jazyk jednou byl, já se snad romsky naučím, k romské menšině se přihlásím a na úřadech začnu na jednání v tom jazyce trvat! Čistě pro tu srandu!
09. 09. 2009 | 14:16

Silvie napsal(a):

Jedlo,

právě jsem si v Lidovkách přečetla, že zmiňovaného cikánského občana bohužel v místě bydliště znají.
Jako podvodníka, lichváře a dlužníka.

To jsou paradoxy.
09. 09. 2009 | 14:18

Pocestny napsal(a):

A, zdravím ty, kteří pozdravili.

Herr Tschochtan, was du frisst, das du bist. Punktum.

Silvinko, tak si dočtěte dnešní noviny, zjistíte, že řečený fanoušek Řápkové je vyděrač a ranař v dluzích, muhaha, taková podpora je k nezaplacení, že...-)

On moc dobře ví, že když Mrs. Řápková Lakatošu dávky zfenduje, Lakatoš si určitě přijde půjčit, Perpetum debile (cikán dělá dluhy, bílí s nimi obchodují) bude vesele pokračovat, tenhle moula se odměnou za roli "white nigger" jistě také sveze - prototyp hnědočeského odeesáka neboli "kradu s fištronem a rozumem", tedy okrádám ty bez zastání, je přímo přirozený.

Jedlo, proč se snažit? Jste součástí bílé menšiny, která myslí, čili obdoba cikána, kterou zde přítomní straníci pěstují velmi obdobně jako sobeckou (hajzl si myslí své, je protispolečenský!)dojnou krávu pro své masové choutky.

Prostým součtem procent v dnešním průzkumu vychází, že cca 66% populu bude bezpečně znovu podporovat ty dvě bandy darebáků, kteří dělají z Česka tu největší taškařici v EU.

Koneckonců, v každé partě je Pepek Vyskoč, proč tuto národní hru na pitomce Švejka nehrát ve všem?

Ještě v žádné zemi nebylo lépe skrze to, že se segreguje část její populace.
V žádné zemi se neudělalo lépe tím, že z ní vyhnali jiné.

Pokud někdo bude namítat, že u nás je tomu od války naopak, je třeba se od srdce zasmát, protože není parametru, ve kterém by naše společnost od roku 1945 nezakrněla.

Byl jsem dlouho pryč a jsem naprosto zděšen, do jakého bílého chlíva jsem se vrátil.
Proto mi nepřijde normální to, co pro osedlé je věcí zvyku, pomalé resignace na vše, co ještě před pár lety bylo neprůchozí.
Když jsem se tu před rokem navážel do pana editóra za to, jak tu nechá toho zoufalého Volksdeutsch provozovat jeho hnusy, byl jsem odmítnut a mazán, dokonce mi tu bylo vyhrožováno banem.

Pokud si pamatuji dobře, psal jsem tu, že dokud nedojde k nějakému křiklavému násilnému zločinu, tupci zde se mentálně nepohnou.

Dnes tu máme rasové žhářství jako fík a najdou se tací, kteří tu budou operovat perverzí dialektiky o tom, jak si za to to nemluvně vlastně může samo, protože se prostě narodilo jako cikáně cikánům na severní Moravě. Šlo tomu předejít přece tím, že se mohla narodit bílým, bílá nebo kuwa jinde!"

Kolik lidí zde na serveru je tak rozhořčeno nad vraždou žhářstvím, která nebyla dokonána jen díky lékařům, z těch, kteří tu vedli prsaté řeči u příležitosti náckovského marše na Josefově? Kolik z nich už does not give f.c.u.k.?
O kolik lidí více si tu naopak mele tu svou lobotomickou poučku, že vše musí udělat ti druzí, protože my jsme, kuwa, bezchybní?
Kolik lidí se přidává k tomu mohutnému proudu mongolíků, kteří mají opět pocit, že jediná cesta je zkrušit všechny druhé (bez toho by vítězství nebylo tak sladké...)
Kolika lidem dochází, že tenhle stát začíná být pitomcem pro všechny okolo, protože vás zastupují pitomci s nejméně třetinovou podporou plošně?

Komu z vás dochází, že se tu krok za krokem sami sunete do posice bílého cikána Evropy, kterého je třeba chovat ve výběhu, ale proboha nepouštět nikam, kde o něco jde?
09. 09. 2009 | 14:55

Čochtan napsal(a):

Přesně tak Tomáši Stříhavko,
Proto tolik píši o nutnosti cikánského státu, někde mimo Evropu. V Evropě už neexistuje neobsazený kvadrátní metr.

Bez vlastního státu nebudou cikáni NIKDY a NIKDE víc, než nevítaní paraziti.
09. 09. 2009 | 15:09

Čochtan napsal(a):

Tomáši Stříhavko,
když už chceš srovnat Němce a cikány, (Maďaři jsou slovenský problém), prosím:

Němci přišli do českého království na královo pozvání před takřka 1000lety
Cikáni přišli do Čech a na Moravu nezváni, nevítáni historicky nedávno.

Němci zúrodnili pohraničí a založili mnohá města.
Cikáni nic nezúrodnili ani nezaložili, ale vybydleli mnohá sídliště.

Němci přinesli řemesla a obchod.
Cikáni přinesli čórování a prostituci.

Německá kultura je nedílnou součástí té naší.
Cikánská kultura je nedílnou součástí některých vináren. Nic víc.

Němci se pár let nechovali podle našich představ. Proto jsme jich miliony vyhnali a tisíce zavraždili.
Cikáni se desetiletí nechovají podle našich představ. Žádného jsme nevyhnali, a jen pár bylo ve rvačkách zabito.
09. 09. 2009 | 15:16

Čochtan napsal(a):

"Byl jsem dlouho pryč" Zaplať Pánbůh za to ! ".. a jsem naprosto zděšen, do jakého bílého chlíva jsem se vrátil. " Ale vždyť tě nikdo nenutil sestoupit z výšin mezi nás sprostý lid ! Nám tu bylo bez tebe dobře. Nechceš se opět vydat na cesty, pocestný ?
09. 09. 2009 | 15:20

Čochtan napsal(a):

Abych byl přesný, malá oprava:

Němci se zasloužili ve velké míře o rozvoj řemesla a obchodu.
Cikáni se zasloužili ve velké míře o rozvoj čórování a prostituce.

I v Čechách se před příchodem cikánů kradlo a souložilo za úplatu. Ale když v lochu je 60% vězňů cikánské národnosti, pak se tomuto etniku nedá upřít obrovská zásluha o rozvoj kriminality v naší zemi. O prostituci se bavit nemusíme. Stačí říct E54.
09. 09. 2009 | 15:28

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
z toho co jsem napsal jste pravděpodobně četl jen něco.

Každý národ, většina jeho členů, se může chovat necivilizovaně, příkladem je chování většiny Němců ve 2. sv. válce. Záleží na tom jak je národu vládnuto. Když špatně, tak výsledné chování většiny národa je špatné.

Někde ve světě existuje nějaké neobsazené území? Antarktida! Na tomto území by nedokázal přežít žádný národ.
09. 09. 2009 | 15:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jedlo,

jen bych chtěl uvést na pravou míru jednu drobnou nepřesnost ve Vám adresované části textu pana Pocestného z 09.09.2009 14:55:19.

Samozřejmě že zde nikomu nebylo vyhrožováno kvůli mé neochotě postavit se rasismu a fašismu. Dotyčný byl jen několikrát upozorněn, že zde nemůže nikoho opakovaně nazývat "smradem, sviní" apod (tedy mě ano, jak jsem napsal již kdysi zde http://blog.aktualne.centru..., ale nikoho jiného). Když upozornění ignoroval, zablokoval jsem jeho IP adresu (dělám to velmi výjimečně, ale tento prostor se snažím uchránit pro debatu, které opakované sprosté nadávky příliš neprospívají). Po měsíci jsem jí opět uvolnil.

S panem Pocestným zde hrajeme takovou podivnou hru ;-) On mne neustále napadá a snaží se mne diskreditovat (není ostatně sám) a já chtě nechtě musím zpravidla s jeho příspěvky věcně souhlasit (ostatně jinými slovy píši to samé).

Je to docela zábavné (tedy kdyby to nebylo hloupé a svým způsobem jdoucí proti tomu, co nám oběma přijde důležité).

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 15:35

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
pokud by vláda Němců nad Čechy z 2. světové války pokračovala, tzn. jiné národy by takovou vládu nezatrhli, tak by část Čechů byla vyvražděna, zbytek by byl odsunut kamsi na východ.

Těch 40% věznů české národnosti to jsou nějací lepší lidé než těch 60% vězňů cikánské národnosti?

Jaký je podle Vás rozdíl mezi okradením Čechem a Cikánem?

Co se týká prostituce, tak nejčastějšími zákazníky cikánských prostitutek jsou Němci. To Cikánka, která vydělává prostitucí je morálně špatná, ale Němec, který ji za sex zaplatí je morálně čistý?
09. 09. 2009 | 15:53

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
nechme Němce stranou, převážná většina jich neměla zbraň v ruce, (ženy, děti, starší muži, dělníci a pracovníci, kteří bylo "unabkömmlich"), a z těch na frontě to byla opět jen malá menšina, kteří páchali (většinou na rozkaz) válečné zločiny.

Takže psát "civilizovanost chování většiny Němců za 2. sv. války byla mnohem horší" to je prostě blbost.
BTW, vypálení Drážďan pár dnů před koncem války, to bylo "civilizované" ?

Je fakt, že vláda socialistů v Německu byl průser. Pro Němce a pro svět.

Ale zpátky k cikánům. Najít vyhovující území je problém. Nejrozumnější by byl návrh Národní Strany, NABÍDNOUT cikánům návrat do původní vlasti. Je to sice pár století, co ji opustili, ale Židi se vrátili po dvou tisících let.

Jsem pevně přesvědčen, že by cikánům, hlavně těm romům mezi nimi (sociální diagnoza) bylo v Indii lépe než v Evropě. Nikdo by na ně křivě nehleděl, byli by mezi svýma, pořád teplo, jejich nepořádek by tam vypadal jako pořádek, akorát ty české dávky, ty by jim chyběly. Ale ty stejně brzy přestanou.
09. 09. 2009 | 16:16

aktivista napsal(a):

Čochtane vy jste vejlupek, takovej typickej hromotluk,který rád šikanuje malé a slabé nedochučata,aby si ukázal jak je opravdicky silnej.
Ano dokázal jste,že jste silnej..Běžte se ukázat manželce,aby vám řekla jaký jste borec.
My už to víme,že jste borec,prostě správnej Čech.Možná byste se uplatnil v Topolánkově vládě,nebo u Paroubka,takových tam mají celou řadu.Přihlašte se.Já su Čochtan z Moravy z Bérna,a chcú pro vás pracovat,máte ještě místo propagátora strany,rád píšu i projevy.
Politik:Čochtane jsi náš,a slib,že mi budeš psát dersný projevy,plný rozumu ,lásky a pochopení.Ty nejvíc působí na naše České ovce,sem tam pusť nějaký bonmot:-)
09. 09. 2009 | 16:32

Jedla napsal(a):

Čochtane, nebyl jste to Vy, kdo pod KVS přidal link na reflex, článek tuším J.X.Doležala? Co tam píše o rozporu romské kultury a prostituce? Ne, to není kulturní import od nich, ale náš export k nim.
Pane Stejskale, děkuji za vysvětlení. Slovník Pocestného je zajisté bohatý, přesto jsem celkem rád, že je zpět. Nesdílím Čochtanovo Zaplať Pánbůh za to !
Pocestný, "Proč se snažit?" nevím, ale Proč se vzdávat? Já vím, že vodník bude dál vodníkem, řepa okopaninou, vlk šelmou psovitou a lex zákonem. Nemyslím, že diskutující s vyhraněnými názory přesvědčím. Ale třeba si to přečte někdo váhající, a moje argumentace zaujme ... vím já?
"Ještě v žádné zemi nebylo lépe skrze to, že se segreguje část její populace.
V žádné zemi se neudělalo lépe tím, že z ní vyhnali jiné." Ano, to tu mělo zaznít. Díky, Pocestný.
09. 09. 2009 | 16:38

Čochtan napsal(a):

Jedlo,
možné to je, hoď sem link. Jasně, že cikáni prostituci nevymysleli, vždyť to píšu, že se tu i před cikány vesele souložilo za úplatu, ale když jedeš pohraničím, kdo tam stojí u silnice ?
09. 09. 2009 | 17:02

Čochtan napsal(a):

Jedlo,
kdyby z ČR zmizeli romové, (cikáni by mohli zůstat) hned by to byla hezčí země ! A finančně by se jí ulevilo, nejméně o miliardu měsíčně ! Z věznic by zmizelo 60% vězňů,...
Bylo by hned lépe v naší české zemi !
09. 09. 2009 | 17:06

Antropolog napsal(a):

ad JEDLA: Na Vaši demagogii s cikánskými šlapkami prostě musím reagovat.

Náš export k nim? Jakože bůh stvořil cikána a ten poznal prodávání svého těla až od praotce Čecha? Nebo si mám raději představit, že organizace jako "Dženo" utrácejí stamiliony z obecního za školení malých cikánek v souloži?

Rozšíření prostituce a jiných organizovaných forem kriminality je poutáno na kulturu CHUDOBY.

Proč cikáni CELOSVĚTOVĚ přijali kultury CHUDOBY?

- NEASIMILOVALI SE jako jiní kočovníci (u nás např. původní rumunští Valaši)

- NEZORGANIZOVALI SE se jako jiní neasimilovaní kočovníci (jako Maďaři, jako Turci), to jim zabránilo ve vytvoření státního útvaru a uplatňování práva na sebeurčení.

- NEOBOHACUJÍ SVÉ OKOLÍ, příkladem neasimilovaných, nezorganizovaných Evropanů byli po staletí Židé. Ti ovšem byli svému okolí užiteční. Židovky se pak nemusejí prodávat na dálnících.

Shrnu to: Cigán nesplyne, tak jako Valach a proto bude VŽDY vyčnívat. Cigán nezná cigána a tak nebude mít NIKDY svůj stát jako Maďar nebo Turek. Cigán nepřispívá okolí, proto si na chleba vydělává jako zloděj, herec nebo šlapka.

Už je to jasné, pane exporte?
09. 09. 2009 | 17:08

Čochtan napsal(a):

aktivisto, nějak ti povolily nervy. :-)))
09. 09. 2009 | 17:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Antropologu,

ad Váš příspěvek z 09.09.2009 17:08:33.

Ty důvody jsou (zejména z kulturně antropologického pohledu ;-) zcela zjevné. Už jsem zde o tom psal tak asi dvacetkrát. Nerad bych se znovu opakoval ;-)

Návodem k přemýšlení na toto téma může být několik otázek: na jakém stupni vývoje svých společenských struktur a know-how (mám-li použít módního termínu) byli Cikáni/Romové, když dorazili do Evropy? A na jakém stupni byla Evropa a její oybvatelé? Máte pocit, že zde byl nějaký řekněme zásadní rozdíl?

A teď doporučuji porovnat s příchodem Židů a vznikem diaspor. Či migrací čínskou resp. vietnamskou. A na druhé straně pak se situací (i současnou) původních obyvatel Ameriky a Austrálie jako následku setkání dvou civilizací, z nichž ta výrazně minoritní nemá vytvořeny pevné a odolné struktury.

Možná dojdete k zajímavým závěrům. Možná také ne.

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 17:26

Čochtan napsal(a):

Střihavko,
1. Češi jsou natolik promíchaní s Němci, že to co píšeš o odsunu je blbost. Já vím, že komouši něco takového psali, ale ti toho nalhali...

2. 40% věznů české národnosti, z toho je ještě část jiných cizinců než jsou cikáni, ale není to nápadné ? Když 3% obyvatel, tvoří 60% kriminálníků ? Zamysli se nad těmi čísly !

3. "Jaký je podle Vás rozdíl mezi okradením Čechem a Cikánem" zcela prosté milý Watsone ! Okradení romem je častější. Dále když se bráníš českému zloději, tak se nic neděje, a když se bráníš cikánskému zloději, tak je to rasové napadení.

4. Prostituce cikánek: co do toho pleteš morálku ? Má ji osouložit strýc, otec nebo brácha ? Takhle aspoň přinese peníze domů. Oni to tak moralisticky neberou. A že by Němci,.. spíš řidiči kamionů z Turecka a Balkánu.
09. 09. 2009 | 17:36

Antropolog napsal(a):

ad STEJSKAL: Myslím pane, že Jste si odpověděl sám.

Napsal Jste: "na jakém stupni vývoje svých společenských struktur a know-how (mám-li použít módního termínu) byli Cikáni/Romové, když dorazili do Evropy?"

A pak: "A teď doporučuji porovnat s příchodem Židů a vznikem diaspor."

Židé přišli do stejné barbarské Evropy jako cikáni. Přišli bez majetku, bez znalosti prostředí, jazyka nebo kultury. Po jejich vlastní civilizaci zůstaly jen hořké vzpomínky. Stát násilně zaniknul.

Přesto rychle začali mezi Evropany prosperovat. Dcerky jim u silnic nevydělávali (ať se o jejich chamtivosti říká, co chce).

Srovnání s Indiány a Aboriginci opět není na místě. Ti měli svou zemi a svou kulturu, kterou Evropané zabrali vyspělejší technologií.

Cikáni se vytlačují sami. Odevšad. To je také jediný důvod, proč je Evropané nechali mezi sebou tak dlouho přežít. Po stovky let bylo jednodušší tyto ztracené, prodejné duše prostě ignorovat než definitivně vybít.

Do vynálezu penicilinu a sociálního státu.
09. 09. 2009 | 17:44

Čochtan napsal(a):

Praha Karla IV určitě nebyla "barbarská".
09. 09. 2009 | 17:56

stejskal napsal(a):

Asi si ne zcela rozumíme, pane Antropologu.

Já jsem nemínil psát nic o barbarské Evropě. Naopak.

Evropa byla taková, jaká byla. Berme ji pro zjednodušení jako výchozí bod pro určitá srovnání.

V době příchodu Židů do Evropy (řekněme zhruba po zničení druhého Chrámu) už byla řada daleko vyspělejších civilizací (v tom slova smyslu, jak to dnes chápeme my, Evropané), některé už také dávno za zenitem. Jiné zase byly z našeho dnešního pohledu (a i tehdejšího evropského) na daleko primitivnějším stupni vývoje než obyvatelé Evropy.

Židé měli pevnou sociální strukturu, civilizačně byli minimálně na stejné úrovni jako Evropané, nebo spíše vyšší. Z toho vyplývala celá řada dovedností, návyků atd. To umožnilo nejen přežít silný odpor majoritní společnosti, ale dokonce se v diasporách i paralelně vyvíjet (ve smyslu výše uvedeném). Ani xenofóbie, ani pogromy, ani fakt, že se na ně během historie svádělo prakticky vše, to nezměnilo. Byli dost silní (ve smyslu civilizačním), že přežili a postupně se i začali asimilovat (mimochodem podobný efekt působí i třeba v případě vietnamské komunity u nás).

Cikání dorazili do stejného prostředí, i když později. Do prostředí, které je odmítalo (to není odsudek historie, ale konstatování faktu). Jenže ještě ani zdaleka nebyli na takové civilizační úrovni jako Židé, neměli své "diaspory" na čem stavět resp. neměli nic, co by jim propůjčovalo životaschopnost. Zatímco židovské komunity se i "na okraji" dokázaly rozvíjet, cikánské jen tak tak přežily (přírodním způsobem života, permanentním životem na hranici zákona a za ní).

Podobně na okraji společnosti (do určité míry ještě dnes) přežívají původní obyvatelé Ameriky či aboriginci. Jejich způsob života neobstál v konkurenci s euro-americkou civilizací. Válcuje je na každém kroku. Nerozumějí jí, neumějí s ní zaobcházet. Nejde o to, že jsou horší či špatní, ale jako společnost se vyvíjeli v jiných podmínkách (opět to není žádné hodnocení, jen konstatiování faktu). No, a teď nezbývá než abychom se naučili žít všichni dohromady (i když to bude trvat generace a generace). Tedy pokud se nechceme střílet (a to já nechci, ono by to stejně nic nevyřešilo).

Libor Stejskal

P.S. Z kulturně-antropolického hlediska musely mít různé národnostní a etnické entity v historii dva předpklady pro to, aby se úspěšně rozvíjeli. Buď jich muselo být hodně (tedy více než těch "druhých"), nebo museli mít něco "vyspělejšího" (společensky, technologicky, s ohledem na správu věcí veřejných)), co ti druzí neměli.

No, a Romové shodou historických okolností neměli a nemají ani jedno. Takže měli smůlu. Nezaslouženě (ostatně žádná ansolutní spravedlnost neexistuje). Ostatně jako každý. Včetně těch z nás, kdo měli naopak štěstí, že se narodili jako bílí Evropané.

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 18:22

BigDebils napsal(a):

Jestli že se k romské narodnosti přihlásilo a je evidováno jako róm 30 000 cikánů, slyšel jsem v televizi, tak potom žádný cikánský nebo rómský problém neexistuje. Vždyť jenom slováků nebo vietnamců i jiných národností je v republice více. Kdo bude např. učit ve škole rómsky jenom proto, že v nějaké třídě je róm. Kvůli třicetitisícům občanů se vyhazují neuvěřitelné peníze na speciální programy, ústavy a tak dále. Politici se neustále dohadují, kdo že je lepší při řešení rómské otázky. No cirkus.
09. 09. 2009 | 18:23

Pocestny napsal(a):

Ne editore, nehrajeme hru, tedy já ne, abych za sebe hovořil.
Herr Tschochtan byl v inkriminovaném příspěvku titulován ne jako živočišný druh ani jako pohlavní ústrojí, ani jako ústrojí vyměšovací ani jeho produkt.....
smazal jste to věcné, lapidární a legitimní - "Čochtane, ty jsi prostě nácek".

Takže si opravte miřidla, házet po mně kravinci, které patří panu Lachtanovi (nick bigjirka) je trochu pod sofistikovanost vaší osoby, ne?

Konečně, nyní tu pan selektor má zdatné pomocníčky...socánek Gerdík nám pěkně vyhnědl, parafrázovat výkony chlapíka, kterej si říká Antropolog, lze jedním slovem - blamage, gratuluji, pokud se jeden vyhne termínům fekálním, lze zde publikovat na rasové téma cokoliv.
Nebylo to vaším krédem, editore?
09. 09. 2009 | 18:28

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
k necivilizovanému chování není potřebná zbraň, stačí za svého vládce zvolit člověka nesnášenlivého k jiným národům, v Německu Hitlera za vládce volilo hodně lidí, jsou historické spory zda to byla nebo nebyla většina. Alespoň částečně to většina německého národa byla, stačí se podívat na filmové dokumenty z té doby, kde plná náměstí Němců nadšeně vítala přijíždějícího Hitlera. O následných zločinech nacistů většina Němců nevěděla, protože vědět nechtěla. Jen zaregistrovali, že Židi a Cikáni kamsi zmizeli. Byli rádi, protože Židy a Cikány nesnášeli. To Vy byste také uvítal zmizení Cikánu, ale nezajímal byste se kam zmizeli.

Ještě jsem neslyšel/nečetl o tom, že by Indie chtěla Cikány zpátky. Vystěhovat Cikány do Indie bez souhlasu Indie nepůjde.

Existenci Izraele také není přáno. Arabům se také nelíbí, že židovský stát existuje tzv. u nich a pokud by o tom rozhodovali Arabové, tak by Izrael neexistoval. V Evropě se Židům také nedařilo. Museli žít na velmi stísněném území tzv. židovských čtvrtí, ze zaměstnání měli povolenou lichvu, za kterou byli morálně odsuzováni a čas od času vystaveni pogromu.

Pokud by z věznic ubylo 100% vězňů, tak to by bylo ještě lepší, to by se ušetřilo ještě více peněz, to by bylo v ČR krásně. Je tu ale jeden malý problém, najít stát, který by o vězně z věznic na území ČR stál, je jedno zda o 60% nebo 100%.
09. 09. 2009 | 18:32

stejskal napsal(a):

Také Vám přeji hezký večer, pane Pocestný ;-)

Libor Stejskal

P.S Nelze tu publikovat cokoliv, v této zemi existují zákony, jimiž se snažím řídit i při své práci zde. Ale nemyslím, že by to pro Vás bylo nějak důležité.
09. 09. 2009 | 18:35

Antropolog napsal(a):

ad STEJSKAL: Už Vám asi rozumím. Na situaci to ovšem nic nemění.

To, že mají cikáni dnes možnost prosperovat (soudě dle počtů rostoucích geometrickou řadou) pojmenujme jako bohulibost nebo humanitu nebo naivitu.

Ale netvrďte, že je to rozumné. Protože to rozumné není a ani být nemůže.

Výše jsem zmínil proč. Ti lidé nemají předpoklady pro to, aby "nás" jako celek ohrozili, ani nemají předpoklady "nás" nebo sebe navzájem někdy v budoucnu přestat obtěžovat.

Oni sami se svým stavem NIC neudělají. Jsou to ztracené duše.
09. 09. 2009 | 18:37

stejskal napsal(a):

Jakož ani bez souhlasu toho, koho z jeho vlasti vystěhováte, pane Střihavko (pokud to není opřeno o demokratické zákony, které jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod, mám na mysli třeba vyhoštění).

Ale to je spíš jen pro pořádek (a pro některé, kdo by rádi jiné vystěhovávali). Nemyslím, že Vy byste někoho ze spoluobčanů chtěl vystěhovávat proti jeho vůli.

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 18:40

Čochtan napsal(a):

BigDebils:
Ne 30 000 ale jen 12 000.
09. 09. 2009 | 18:50

stejskal napsal(a):

Pane Antropologu,

teď už jsme asi blízko. Snad se nám podařilo vyjasnit si, proč na tom někteří naši spoluobčané jsou tak, jak na tom jsou (tedy ne proto, že by byli od přírody špatní či méně kvalitní, jak tvrdí někteří. Nemyslím Vás). To je dobré východisko.

A teď dál. Samozřejmě, že není dobré, když lidé žijící na společenském dně, zcela vykořenění, asociální, pevně zachycení v sociální pasti atd. (pozor, zdaleka to nejsou všichni Cikáni) plodí zástupy dětí, kteří okamžitě padají do stejné pasti. A navíc zjišťují, že se jim to vyplácí (stát jim ještě nasype peníze).

A teď menší střih: velmi podobně vypadala situace černých obyvatel USA po zrušení otroctví (a nechme teď stranou, kdo byl kam přivlečen, čí je to vina, kdo přišel sám, kdo je tu doma atd., není to pro buduocnost až tak důležité). Milióny vykořeněnýchm negramotných, asociálních černochů skýtaly hodně neutěšený pohled a vizi budoucnosti.

Buď se nad tím dala zlomit hůl, nebo se pokusit něco dělat. Pár lidí (bílých i černých) se o řešení této "beznadějné" situace začalo pokoušet. Se spoustou chyb, omylů, slepých cest, přes odpor většiny bílých a nepochopení, apatii a vlastně také odpor těch černých (filmy o zástupech uvědomělých potomků černých otroků to poněkud zjednodušují).

A po sto letech již existuje jistá naděje. Jmenuje se černošská střední společenská vrstva (samozřejmě též ta vyšší): Ještě ani zdaleka to není dobré, ale oproti 60. létům 19. století obrovský pokrok. Stálo to strašně úsilí, nicméně se zdá, že to jde. A že to stojí za to, protože sociální napětí, které z nerovnoprávného postavení (respektive propojení problému sociálního a rasového či etnického) vyplývá, je strašně nebezpečné (viz výbuchy násilí časté v USA zejména v druhé polovině 20. století).

Vzpoury lidí, kteří nemají co ztratit, bývají ty nejkrvavější. A hlavně rozkolísají celou společnost.

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 18:58

stejskal napsal(a):

Omlouvám se, musím teď jít pro děti k rodičům. Budu snad zase večer.

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 18:59

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtan:

1. O odsunu Čechů na kamsi na východ nemám od komunistů, píší to historikové i za demokracie.

2. Otázka zněla zda vězňové české národnosti jsou nějací lepší lidé než vězňové cikánské národnosti!

3. Neptal jsem se Vás, které okradení je častější.

Ptal jsem se Vás jaký je rozdíl mezi okradením Čechem a Cikánem.

Podle zákonů se můžete bránit okradení příslušníkem kteréhokoliv národa. V každém demokratickém státě platí to co je napsáno v zákonech a ne to co si myslíte Vy.

4. Také se mi několikrát stalo, že mi Cikánkou byla nabízena prostituce. Stalo se to na území ČR, v němčině, kamión jsem neměl.
09. 09. 2009 | 19:09

Antropolog napsal(a):

ad STEJSKAL: No nevím, co Vám na to mám říct, pane Stejskale. Nejsem optimistou, ani pacifistou. Snad jen: Příjemný zbytek dne ;-)

ad STŘIHAVKA: Čert vem kamión, přijal Jste tu nabídku od cikánky? Nemusíte se stydět. Nebudu se smát. Jestli ano, mám na Vás spoustu otázek. Kdy můžeme začít?
09. 09. 2009 | 19:21

Čochtan napsal(a):

"....něco "vyspělejšího"..."
To Židi měli a mají. Vyšší IQ. Průměrně o 10 bodů.
Cikáni o 20 bodů nižší. Rozdíl 30 bodů je vidět i na úspěchu obou skupin.
09. 09. 2009 | 19:30

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Antropolog:
Vy jste nějak zvědavý. Musím Vás zklamat. Nabídku jsem nepřijal, kontakt pro Vás jsem si nevzal. Pokud máte zájem, tak zajeďte večer do centra města Cheb, do 30 minut dostanete také takovou nabídku, stačí jít po chodníku.
09. 09. 2009 | 19:35

Čochtan napsal(a):

Střihavko, začni myslet!
Hitler byl zvolen v demokratických volbách. Co je na tom "necivilizovaného" ?
To že 6,5 roku později začala válka, to nemá s volbama v roce 1933 nic společného. Kromě toho, Německo šlo po volbách rychle hospodářsky nahoru. Zmizela nezaměstnanost, začalo se hodně stavět, prostě boom ve všech směrech. Není divu, že se to německému národu líbilo.

Za to vše může neschopnost Výmarské republiky.
09. 09. 2009 | 19:41

Čochtan napsal(a):

Stát a společnost ovládla extremistická levicová skupina, která se snaží zdiskreditovat demokracii, aby se komunistická partaj bez odporu národa mohla dostat znovu k moci. Tito za humanisty převlečení zločinci pronikli do politiky (Kocáb a další), ovládli justici (snížení trestu Vrchním soudem třem cikánům na směšných 2,5 roku) a hlavně ovládli media. Televizi, rozhlas, redakce novin, ....

Až zoufalství lidí dojde na samý konec toho co se dá vydržet, až lidi začnou říkat " k čertu s demokracií, která chrání jen gaunery, zloděje a cikány..." nabídne se KSČM jako záchrance před zdiskreditovanou a nenáviděnou demokracií. Lidem slíbí, že s cikány zatočí, že ti budou muset makat a nebo sedět jak dřív, a mají volby "demokraticky" vyhrané. Tohle znovuzavedení pořádku velmi dobře funguje, jak vidíme z historie tzv. "Výmarské republiky".
09. 09. 2009 | 19:48

Antropolog napsal(a):

STŘIHAVKA: Nabídku jsem nepřijal.

JÁ: Věřím Vám.

STŘIHAVKA: Pokud máte zájem, tak zajeďte večer do centra města Cheb, do 30 minut dostanete také takovou nabídku, stačí jít po chodníku.

JÁ: Víte to uuurčitě?
09. 09. 2009 | 20:05

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Antropolog:
Určitě to nevím, je to jen vysoce pravděpodobné, já sám osobně jsem během těch 30 minut dostal těch nabídek několik, všechny v němčině.
09. 09. 2009 | 20:30

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtan:

"Hitler byl zvolen v demokratických volbách. Co je na tom "necivilizovaného" ?"

Za necivilizované chování považuji to, že většina Němců nebyla schopna rozpoznat koho to volí, to, že se jim názory Hitlera líbili.

"To že 6,5 roku později začala válka, to nemá s volbama v roce 1933 nic společného."

Ale má, vládnul Hitler, válku začal Hitler.

"Kromě toho, Německo šlo po volbách rychle hospodářsky nahoru. Zmizela nezaměstnanost, začalo se hodně stavět, prostě boom ve všech směrech."

V tom s Vámi souhlasím. Za jakou cenu se tak stalo? Za cenu velkého dluhu. Každý dluh je potřeba, dříve nebo později, zaplatit. U státních dluhů to většinou trvá trochu déle než to "praskne", záleží také na tom jak umně je dluh tutlán. V nacistickém Německu, kde nacisté ovládali média, nebyl problém něco tutlat. Co jsem o tom četl, tak Hitler, z ekonomického pohledu, musel začít válku, nechal dluh Německa zaplatit okupovanými státy a národy.

Politická situace v ČR se mi také nelíbí, ale z jiných důvodů než Vám.
09. 09. 2009 | 20:55

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Antropologu,

vždyť nejde o to, abychom si zde hned notovali či tak něco ;-) Mně hlavně těší, že jsme schopni v klidu a věcně debatovat. To je je z mého pohledu hodně.

A snad jen nakonec. Ani já nejsem optimistou či pacifistou (nebo spíše přesněji defétistou). Jsem přesvědčen, že někdy je nutné jednat co nejrozhodněji, v krajním případě i použít násilí (a to dokonce preventivně).

Nechci ani napravovat svět či budovat nějaké ideály.

Jsem spíše sobeckým pragmatikem. Z mého pohledu je celý ontogenetický a společenský vývoj lidstva (minulý, současný, ale i budoucí) cestou od jedné tragické katastrofě, které si lidé způsobují, ke druhé (války, hladomory, totality, sociální bouře), přičemž jednou přijde nějaká pro lidstvo naprosto fatální. A poslední. Vyhnout se jí nedá.

Nicméně v mém zájmu je, aby přišla co nejpozději. A těm méně fatálním abychom se spíše pokoušeli předejít, než je rozdmýchávat. Samozřejmě, že se nám to nepodaří, vždy nás zaskočí něco, co jsme ani ve snu nedokázali předvídat. Ale zkoušet to považuji za nutné. Aspoň kvůli svým dětem.

Také Vám přeji hezký zbytek večera. I všem ostatním.

Libor Stejskal
09. 09. 2009 | 21:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků obsahujících nadávky resp. vulgarismus, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 09. 2009 | 21:22

JH napsal(a):

Ten článek je velice zmatený a nabízí jen představy, nikoli řešení. A úplně všichni od aktivistů po zmocněnce nepostupují systémově: 1. kdo chce integraci? 2. je integrace bez násilí možná? V obojím jsem pesimista. Přesto se neustále nalévají do problému peníze jak do černé díry. A pokud jde o školství, tak mnohem efektivnější pro společnost by byla podpora nadaných studentů.
09. 09. 2009 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zuska:
"Tak jsem si přečetla článek a všechny komentáře, a je mi vlastně úzko a trochu stydno za nás Čechy" Mně také, za Vás.
09. 09. 2009 | 21:48

Jelínek napsal(a):

K přizpůsobilosti Romů a k jejich životě bych ještě poznamenal:
Na území,ze kterého později vznikla ČR přišly okolo padesátých let dvě poměrně shodné skupiny lidí.Jednak to byli Romové (tehdy cikáni) a Řekové.Obě skupiny zde byly cizí pro "naše"lidi,neměli žádnou kvalifikaci,jazykově měli potíže atd.No a zatímco dnes Řeky nevnímáme jako kohosi cizího,u Romů to je stále stejné již několik desetiletí.Nevidím tedy chybu v nás.
09. 09. 2009 | 21:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"- NEASIMILOVALI SE jako jiní kočovníci (u nás např. původní rumunští Valaši)" Žádní původní rumunští valaši se u nás neasimilovali, naši Valaši jsou původní Slované žijící zde tisíciletí. Valašská kolonizace byla pouze šíření pastevectví a salašnictví z Rumunska.
09. 09. 2009 | 22:05

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Stejskale,

reaguji na Vaši větu "Vyhnout se jí nedá".

Jestli jste se moc nezhlédnul ve filmech Terminátor a Matrix.

Demokratických států pomalu a jistě na planetě Zemi přibývá. Kvalita demokracie se v demokratických státech velmi pomalu zlepšuje. Vždyť to není ještě ani 100 let co u nás vládnul císař, konstituční monarchie, velmi nekvalitní, byla u nás postupně ustavena někdy v letech 1848-1862, to je, z historického pohledu, nedávno. Obnovená demokracie je u nás pouze 20 let, z historického pohledu chvilku. Diktatury 20. století k nám byly "dovezeny" ze států, které s vítězstvím demokracie mají z historických důvodů zpoždění.
09. 09. 2009 | 22:07

Annerose napsal(a):

Přátelé,je to nějak všeobjímající diskuze-takže něco"z mého života":Sama bych se měla považovat za "menšinu"-ale jednou žiji zde,tak jsem Češka,ačkoliv německé národnosti.K romské segregaci bych si přála poradit jen to, co se dělo mě a mým rodičům po příchodu do Čech z Německa koncem r.1945:mě bylo 5 let,neuměla jsem slovo Česky/otec Čech,matka Němka/.Byla zde šílená a svým způsobem pochopitelná nenávist vůči Němcům po válce.Ale byli jsme civilisté,navíc v Lipsku vybombardovaní a zasypaní 48 hodin-po anglo-americkém náletu.Nikomu jsme neublížili a chtěli žít normálně v poválečné ČSR.Byl nám přidělen a námi zaplacen ve splátkách byt v Ústí n/L.Od prvního dne,kdy jsem poprvé vyšla na dvorek a chtěla si hrát s dětmi-tak se na mě vrhly a křičely-Germánko!Já to nechápala,brečela jsem.Za půl roku jsem šla do české školy a nezbylo mi,než rychle se naučit Česky! V pololetí mě nemohli klasifikovat-a na konci školního roku jsem z českého jazyka měla jedničku,která mi zůstala do konce školní docházky.Mamka se musela také naučit mluvit a žít zde.Prostě jsme se rozhodně velmi rychle integrovali do této země a společnosti-a to bez jakékoliv podpory ze strany společnosti a státu-spíš naopak.Ale byla to jediná možnost,jak zde žít,vyrůstat,vdát se atd.To neznamená,že bych se nemohla projevovat v Němčině-naopak,pomohlo mi to později k práci recepční.Ale chce to skutečně buďto se integrovat do společnosti-nebo "žít si mezi svými"-a potom nenaříkat,že mě vyčleňují z většinové společnosti.Žít a pracovat tak,jak je to v majoritní společnosti zvykem.Je to kus slušné práce-ale jde to.Oproti cikánům jsem měla jedinou výhodu-byla jsem bílá,blond holčička.Oni mají výhodu tu,že tu žijí mezi námi pár století a mají naprosto stejnou šanci,jako každý jiný Čech.Jen nebýt příživníkem!
09. 09. 2009 | 22:16

jens napsal(a):

Pane Holomku, jak se rozezná Cikán od necikána ? Stačí ústní prohlášení,že jsem cikán ? Musím vykazovat nějaké vnější znaky,že patřím k cikánům ?Na tuhle otázku mi dosud nikdo neodpověděl (paní Samková,pan Veselý atd)Děkuji za odpověď.
09. 09. 2009 | 22:18

Petr napsal(a):

Největší problém cikánů jsou dluhy.A když dneska zjistili, že jim exekutor nemůže nic sebrat ze sociálních dávek, tak mi řekněte jedinej důvod, proč by měli pracovat. Protože každou korunu kterou by vydělali, by jim exekutor okamžitě zabavil.Tak je pro ně lepší, sekat dluhy a na úřadech řvát DEJTE NÁM VÍC.
09. 09. 2009 | 22:45

Antropolog napsal(a):

ad ZBYŇEK MATYÁŠ: Dobře, tady si nejsem jist. Můžete mít pravdu.

Místo Valachů si budu muset vystačit s Avary.
09. 09. 2009 | 22:57

Antropolog napsal(a):

ad JENS: Podle platných zákonů k Vám stát bude přistupovat jako k Rómovi pokud se ke svému rómství přihlásíte.

To není z mé hlavy, poučila mě o tom paní Vendlová.
09. 09. 2009 | 22:59

Antropolog napsal(a):

ad PETR: Zaměňujete příčinu a následek.

Dluhy jsou mezi následky.
09. 09. 2009 | 23:01

stejskal napsal(a):

Může být, pane Střihavko,

měl jsem ale na mysli nejen tuto zemi, ale celou civilizaci (či alespoň euroamerický civilizační okruh). Někdy mám pocit, že se historický cyklus pohybuje v periodách. Násilí (či jiný druh katastrofy způsobené člověkem), hrůza z něho, která po nějaký čas udržuje lidi v pokoře, postupné zapomínání na prožité hrůzy a s tím spojená nepokora, hledání pseudoproblémů, jež vyhrocují napětí, stupňování napětí, násilí (či jiný druh katastrofy způsobené člověkem).

A vzhledem ke stále rostoucím schopnostem lidstva ničit (sebe i své okolí) co nejproduktivněji to jednou zákonitě skončí. Nemyslím až tak ten cyklus, ale to lidstvo. Demokracie je skvělá, to nejlepší, co člověk vymyslel. Ale není všespasitelná. Jejím nejslabším článkem jsme my. Lidé. Budu velmi rád, pletu-li se.

Libor Stejskal

P.S. Matrix ani Terminátora sem neviděl.
09. 09. 2009 | 23:20

dooke napsal(a):

Pane Nováku,jak je možný,že si toho ještě nikdo nevšiml na svazu.Dávno má platit direktiva,že Sparta v sudých ročnících dobrovolně skončí minimálně třetí(raději šestá).Jenže na to nemá(a mít asi nebude) nikdo na svazu odvahu.
10. 09. 2009 | 00:14

mia napsal(a):

Aktivista: Tuto (a i jiné) debaty na aktuálně cz ohledně problematiky romů už sleduji jen z povzdálí...Čochtani mě unavují,jsou nenávistní a jako ohraná deska...Máte ještě energii mu odpovídat - závidím vám ji a fandím :-))) Píšu abyste si tu nepřišel tak osamocen.
10. 09. 2009 | 00:40

mia napsal(a):

To Holomek: Píšete o tom,že česká škola nevychází romům vstříc- ano,to je pravda.Pravda také je,že romští rodiče do škol děti neposílají,mají obrovský počet omluvených i neomluvených hodin -to je zcela konkrétní věc,která potřebuje konkrétní řešení.Co byste navrhoval?
10. 09. 2009 | 00:47

ben napsal(a):

Kocábova agentura pro začleňování.je blbost

Vietnamci se začlenili bez problémů,pracují od rána do večera a od nikoho nic nedostali,jsou to výborní bojovníci,vyhnali ze své země nejdřív francouze a pak američany,i když za cenu obrovských ztrát.A nyní se u nás prezentují i jako výborní obchodníci,jsou slušní,ochotní a zdvořilí.......nepotřebují 400 milionů na začleňování,Kocábe!

Nas.rat!
10. 09. 2009 | 05:52

aktivista napsal(a):

Pane Stejskale, i když jsem se vyjádřil včera k diskutentům typu Antropologa,Čochtana jakoliv,musíme si uvědomit, že diskuse s neonácky zde nemá žádný význam.
Nacistické názory nejsou názory.S nacistama se nedá na ničem shodnout,a pak pořád slyšýme jejich omýlané nesmysly,ať již se vajádříte jakkoliv humánně,eticky,civilizovaně,oni vaše moudtrá slova se snaží vystrčit z obrazu zájmu.
Takto budete pane Stejskal s nimi v diskusích trávit cxelé dny,budete jim předávat své moudrosti,vědomosti a zkušenosti,a opět zase zjistíte,že se to minulo účinku.
Já si vážím jak jste se kolikrát vyjádřil,že prostě cesta potíráním ať již jakéhokoliv sociálního problému vede zase jako vždy ke katastrofě.
Toto však diskutenti s nacionalistickou vymejvárnou nikdy správně nepochopí.
Jejich inteligence je pokřivená,nebo-li na hodně hluboko zdevastovaná,že změna pohledu na svět u nich by stálo při psychiatrických zákrocích nemálo času a peněz.
Je mi líto zdejších přispívajících náckách,ale měli by si uvědomit,že jejich bezcenné názory jsou k ničemu,nemají žádnou hodnotu,žádný význam,i kdyby jakkoliv argumentovali,názor nácka je názor zdevastovaného ducha.Je to stejné jako kanál,ten je takdy na dvě slova.
10. 09. 2009 | 07:34

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Stejskale,

demokracie není skvělá, je to zatím(!) dost hrůza ve všech demokratických státech, ale něco méně špatného vymyšleno nebylo, jen horšího.
10. 09. 2009 | 08:25

Zuzana Brejchova napsal(a):

Jedine, co se mi na clanku pana Holomka nelibi, je, ze posila pani Janackovou do kuchyne. Pani Janackova patri pryc z politicke sceny, jeji pokusy se zpopularizovat za cenu rasistickych reci se mi hnusi. Ale presto bych ji neposilala "do kuchyne". Pan Holomek tim obsluhuje dalsi nesmyslne klise, stejne, jako ze Rromske deti patri do zvlastnich skol, protoze maji od prirody nizke IQ.
Od pana Holomka bych neco takoveho neocekavala. Doba se nastesti uz posunula a zeny maji pravo pohybovat se na verejnosti i mimo kuchyn, i na politicke scene. Pani Janackova take neni jedina, kdo si na "romske otazce" buduje image. Mozna ze pan Holomek chce do kuchyne poslat i pana Cunka, Delnickou stranu, dalsi rasisticke starosty a ja osobne bych tam pridala pana Topolanka. V tom pripade bych ovsem s panem Holomkem souhlasila.
10. 09. 2009 | 08:41

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane aktivisto,

já zde ovšem nediskutuji kvůli neonacistům, ale kvůli všem ostatním. Kvůli lidem, kteří například nemají znalosti z oborů, které jsou pro pochopení některých věcí potřeba. Neznají reálie, nemají čas přemýšlet o souvislostech. Řada zjednodušených závěrů a prvoplánových řešení jim pak zní logicky. Jsou náchylní naslouchat rasistickým a neofašistickým nesmyslům.

Zároveň vím, že když "ujedu" a pošlu nějakého rasistu či fašistu do "háje", dávám mu v očích těch lidí body zadarmo. A on toho zpravidla dokáže velmi dobře využít.

Věřím, že zdravý lidský rozum časem převáží i v těchto věcech (no, ono mi ostatně nic jiného nezbývá. jestli ne, bude to hodně velký "průser". A vůbec není vyloučeno, že máme nějaký v tomto ohledu před sebou). A tak se snažím dávat "rozumu šanci".

Pane Střihavko,

naprosto jednoznačně (ostatně zde už více než dva roky nepíši nic jiného). Nicméně ani demokracie nás nedokáže spolehlivě ochránit před sociálními katastrofami (jak se neustále ukazuje). Není všespasitelná, je jen v současné době to nejlepší, co máme k dispozici. Je dobré si to neustále uvědomovat a s tímto vědomím i pracovat.

Libor Stejskal

P.S. Dobrá připomínka, paní Brejchová (tedy alespoň z mého pohledu).
10. 09. 2009 | 09:22

Jiří Seidl napsal(a):

V listopadu 1989 jsme na náměstí skandovali mj. "Uživíme je!" na popud mentora, který nám kázal o nutnosti tolerovat cikány. Tehdy jsme ještě nevěděli, jací příživníci se nám z nich stanou. Režim vrahů a zlodějů je nahnal povinně do zaměstnání, pracovali, i když měli áčka a kradli na šatnách. Po změně režimu a struktury výroby došlo k propouštění a to postihlo především cikány - neoblíbené, nemakačenka. Kdo by zaměstnával někoho, kdo má mizernou docházku a kvalitu, kdo není u ostatních oblíbený, protože neustále somrá cigára, na pivo, krade ve skříňkách. To jsou mé zkušenosti. A cikáni, místo aby se zamysleli nad sebou, začali dělat to, co je jim vlastní - příživničit, krást, loupežit, živit se prostitucí. Navíc to, že se za staletí soužití nenaučili chování (mj. klid v noci), je vydělilo. Multikulti poblázněné vlády s tím nic nedělají, jen se jim snaží zacpat huby dalími dávkami - tím si navíc získávají hlasy do voleb. Lidé toho mají dost a proto je nyní příklon k aktivitám neonaci a spol. Začínám jim fandit i já, odjakživa demokrat. Není to rasismus - mám přátele po světě a nejsou jen bílí. Ale i ten černoch z Angoly se umí chovat, na rozdíl od cikánů, kteří jen znají svá práva a na povinnosti kašlou. Vietnamci se s námi naučili žít za pár let, cikáni to nesvedli ani po několika staletích, proto volám "Pryč s nimi!"
10. 09. 2009 | 10:57

¨desdischado napsal(a):

cigánský problém je neřešitelný, hrbatého nenarovnáš. Je zde zásadní rozpor dvou civilizací, evropské křesťanské a prvobytně pospolné, kořistnické příživnické. Je jasné, proč byli cigáni vyhnaní z Indie. A za tisíc let nebyli schopni přijmout evropskou civilizaci, přizpůsobit se. Důkazem je až na výjimky, situace všude v Evropě, kde žijí. Bohužel příroda, geneticky podmíněné vlastnosti nelze výchovou změnit. Problém lze jen usměrnit. Pokud by bylo cigánů v čr 10.000, zcela určitě by se situace lépe zvládala, než dnes. Pokud jich bude 3.000 000 ks, nastane kolaps ekonomiky a rozvrat státu. To je naprosto bez diskuze. Tady vůbec nejde o rasizmus. Ten bábel zmatení jazyků je u nás záměrně vytvářen těmi, kdo se na problému velmi dobře živí, to jsou bílí příživníci. Za rasistu, extremistu, xenofoba atd. je označen šmahem každý, kdo se řídí zásadami zdravého rozumu a kdo nesouhlasí s tím, že se společnost musí postarat i o toho, komu se nechce pracovat. To co platí pro normální lidi, už nesmí platit pro příživníky. Všechno ale jen do doby, kdy se začne loď potápět. Není možné, aby u pumpy byli dva, zatímco deset se na ně dívá.
10. 09. 2009 | 11:24

Čochtan napsal(a):

Asi opravdu nezbyde, než udělat to, co udělali Indové před tisícem let. Posledních dvacet let ukázalo, že soužití s tímto etnikem ve svobodné společnosti NENÍ možné. Toto etnikum svobodu nevyužívá ke svému vývinu, ale zneužívá.

Buď zavedeme diktaturu, která cikány přinutí pracovat a chovat se jako lidi, (podobně jako za komoušů), nebo se musíme s nimi rozloučit.
Srdce nám to neurve a kam půjdou nevím. Ale to není naše starost. Prostě půjdou.

Příležitost dostali, a další už nedostanou. Nejsou na to peníze.
10. 09. 2009 | 12:34

stejskal napsal(a):

Navrhuji zavést diktaturu a zároveň se rozloučit.

Pak už tu zůstanou hlavně ti dobří a správní. A navíc budou vládnout těm, co tak úplně dobří a správní nejsou.

Co ty na to, etnikum (které narozdíl od Cikánů "využíváš svobodu ke svému vývinu")?

Najde se konečně někdo, kdo to zde vezme tvrdě do ruky a zavede - třeba nacionálně a etnicky homogenní - ráj? Ať to stojí, co to stojí. Když se kácí les, létají třísky

Adolfe, Vladimíre Iljiči, zelený mužíku...

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 12:44

NumaPompilius napsal(a):

Pane Holomku,kde,prosím,bydlíte?Je ve vašem sousedství více cikánských rodin?Pane Holomku,kdo brání lidem posílat své děti řádně a se svačinou do školy?Pane Holomku,čemu,prosím,říkáte romská kultura?Pane Holomku,nemyslíte,že žijí-li spolu dvě naprosto odlišné kultury,je jasné,že ta výrazně menší se podřídí větší,zejména je-li tato kultura,řekněme,neobvyklá pro evropský kontinent?
10. 09. 2009 | 12:57

NumaPompilius napsal(a):

Pan doktor Plzák kdysi napsal-chodíte-li s dívkou,která nemá přátele a nestále si stěžuje na nespravedlnost všech,kteří se nechtějí s ní přátelit,jděte od ní!Na vině nejsou ti,co se s ní nechtějí přátelit,ale ona sama.Nejspíš bude nesnášenlivá a nebude ochotna vůbec připustit,že by to tak nemohlo být.A tak je to i s cikány.Většina je nemá ráda na celém světě,ale na vině je ta většina,že,pane Holomku?
10. 09. 2009 | 13:03

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
inteligentní, pseudohumanismem nezaslepený člověk by z mého příspěvku snadno poznal, že zavedení diktatury je to poslední co si přeji.

To se radši rozloučím s našimi milovanými nezvanými hosty, kteří nás svou "kulturou" tak hlasitě před svítáním obohacují.

Ještě jste neodpověděl na otázku, zda donášíte tajné Pecinově policii.
Rád bych věděl, jak vás titulovat.
Zda pane Stejskale, nebo fízle Stejskale.
10. 09. 2009 | 13:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek porušující paragrafy o hanobení rasy, národa a přesvědčení resp. vyzývaní k násilí vůči skupině obyvatelstva (cosi o "pakáži" a o tom "že by bylo z Cikánl dobré udělat asfalt"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 09. 2009 | 13:05

stejskal napsal(a):

Inteligentní člověk ví, že není možné nikoho nikam vyhánět, aniž by přitom nebyla zavedena diktatura, která by omezila práva jedince zakotvené v Listině práv a svobod, Ústavě a souvisejícíh zákonech.

Pak jsou ovšem jedinci (někteří i docela inteligentní, tedy ve smyslu IQ), kteří netuší, že omezování práv kohokoliv na etnickém principu je totalitou. Ne demokracií.

Libor Stejskal

P.S. Je mi vcelku jedno, jak mne kdo nazývá.
10. 09. 2009 | 13:12

NumaPompilius napsal(a):

Pokud jde o totální odlišnost,jež skutečně není následováníhodná,tak připomeňme hospitalizované cikánské děti z lokalit zamořených žloutenkou.Nešlo jen o jeden případ.Každý jistě vzpomene výkaly na podlaze,na stěnách,poházené odpadky v pokojích a jejich rodiče stávkující a řvoucí před nemocnicí,že jde o únos.Naprosto nechápali,že je to ochrana nenakaživších se dětí a i jich samých.Toto je úroveň sředověku,nikoliv Evropy 21.století.A přitom by stačilo tak málo....
10. 09. 2009 | 13:24

NumaPompilius napsal(a):

A pane Holomku,vy a vám podobní,důsledně zaměňujete příčinu a důsledek.Chování majority je důsledkem,tedy reakcí na chování vaší minority.A domnívám se,že argumenty typu-nahnali nás do paneláků,přinutili pracovat a vzali nám maringotky-neobstojí.V Evropě dnes není jednoduché kočovat.Rozhodně ne zadarmo.Každý kus tolik vzácné volné půdy někomu patří,včetně luk ,lesů a vodních toků.A pochopte,prosím,že znečišťovat si je nechá jen blázen...Kdo chce žít v Evropě,musí se Evropě přizpůsobit,a to neplatí jen o cikánech...
10. 09. 2009 | 13:31

Virus napsal(a):

Čochtan 10.09.2009 12:34:54
Tohle už jste vážně přehnal. Kdo Vám dává právo vyhazovat odtud lidi, kteří mají české občanství stejně jako Vy?
Neposlouchal jste v raném dětství vyprávění někoho Vašich z předků jak to bylo nádherné, když v pětačtyřicátem jako Rudý gardista vyháněl Němce? A zadřelo se Vám to pod kůži, co?
10. 09. 2009 | 13:36

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Je pravda, že častěji kradou Cikáni než Češi. To je dost často způsobeno tíživými sociálně-ekonomickými poměry, ve kterých žijí. Češi kradou méně než Cikáni, ale v tom případě toho dost často ukradnou více.

Vše začíná u možnosti získat zaměstnání. Zaměstnaný a tudíž vydělávající člověk statisticky krade méně bez ohledu na národnost a rasu.

Romové/Cikáni v ČR získávají zaměstnání hodně těžko. Není to jen jejich chyba, ale hlavně chyba vládců v ČR. V jiných zemích, které mají lepší vládu, zaměstnání seženou, viz. odkaz:

http://www.ceskatelevize.cz...

Na závěr případ Češky, která měla dobře placené zaměstnání, ale přesto kradla a ve velkém, cikánské čórky jsou do objemu ukradených peněz pakatel.

http://www.novinky.cz/krimi...
10. 09. 2009 | 13:37

Virus napsal(a):

Pane Stejskale,
omlouvám se, Vaši reakci z 13:25 jsem nečetl.
10. 09. 2009 | 13:39

NumaPompilius napsal(a):

VIRUS,jak víte,co se Čochtanovi zadřelo pod kůži?Abyste v té vaší plamenné filipice zase neuklouzl vy...
10. 09. 2009 | 13:40

Čochtan napsal(a):

Stejskale,
už mockrát jsem psal, že cikáni jsou etnikum, a romové je sociální diagnoza.
Nikdo nechce vyhazovat cikána pana Holomka.

Samozřejmě že odchod romů (sociální diagnoza) nebude probíhat jako odsun sudetských Němců. Romové půjdou sami, až se jim přestanou vyplácet sociální dávky a přídavky na děti se změní na odpis z daní. Pak je tu nebude nic držet.

Listina práv a svobod nemá bez povinností smysl. Bez výčtu povinností je to jen hloupý cár papíru. Neexistují práva bez povinností.

Nexistuje právo nějakého etnika, nalézt do země jiného národa a nechat se od něj živit. Paraziti nemají práva !

Vaše odpověď ohledně donášení policii ve mně vzbuzuje dojem, že nechcete se přiznat a zároveň nechcete lhát. Takže je to jasné. Proč byste také schovával roky moje politicky nekorektní výroky. Z obdivu k jejich obsahu to není.

Tedy fízl. Škoda. Brettschneidři nedopadají dobře.
10. 09. 2009 | 13:43

NumaPompilius napsal(a):

Pane STŘIHAVKO,souhlasím s tím,že Češi kradou.Ovšem pokud to přepočítáme na procenta,jsou oproti cikánům v menšině.O tom,co kolik kdo ukradne,tu můžeme polemizovat,ani jeden z nás to neví.Zaměstnání získávají těžko i nevzdělaní Češi,kteří ovšem mají alespoň dokončenou ZŠ.Jak by potom mohli být pro zaměstnavatele atraktivní lidé s nedokončeným základním vzděláním,špatnou znalostí češtiny,popř.popsaným trestním rejstříkem?
10. 09. 2009 | 13:46

NumaPompilius napsal(a):

V blízkosti žije jedna cikánská rodina.Dvě děti.On je negramotný,ona nikdy nepracovala.Starší dítě začalo mluvit v pěti letech,taktéž v té době přestalo pobíhat po obci s pokakanými kalhotami,popř.bez nich.Mladší dítě je hluchoněmé a bohužel opět pobíhá venku s hovínky v kalhotách,či bez kalhot.Den co den mají před domem cca tři nová auta,stará mizí neznámo kam.Pokud nezmizí,objeví se vykuchaná v okolních ulicích.Jedno auto na jednu ulici.....Každý o tom ví,ale nikdo,včetně mne,s tím nic neudělá...
10. 09. 2009 | 13:53

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Virus:
Čochtan pravděpodobně české občanství nemá. Je emigrant, žije v Německu, má (asi) německé občanství.
10. 09. 2009 | 13:55

stejskal napsal(a):

Čili ne na etnickém principu, ale na principu sociálním.

Odejiti budou ti se špatnou sociální diagnózou. Otázku je, co s těmi, kteří neodejdu (třeba mají něco s nohama či tak).

Ale i tohle už kdosi vymyslel: paraguayský diktátor Stroessner se kdysi rozhodl, že zbaví Asunción žebráků a vůbec lidí ze společnského dna (špatná sociální diagnóza). Nechal je všechny sebrat, vyvést na pláže a tam postřílet. Chudobu a žebrání to ovšem kupodivu neodstranilo na dlouho (některá opatření jsou pohříchu efektu poněkud krátkodobého).

Libor Stejskal

P.S. Poprvé mi vyhrožovali tak někdy před pětadvaceti lety. Také že prý nedopadnu dobře, když ten papír (vázací akt) nepodepíšu. Nakonec to nedopadlo nejhůř, i když jsem se z toho vymluvil. Metody se holt nemění.
10. 09. 2009 | 13:57

stejskal napsal(a):

Kradou, pane Pompilie,

jsou to evidentně naprosto deklasovaní lidé (romské národnosti). Je chyba, že policie nezasáhne. Chtělo by se zeptat svých zákonných zástupců v obci, proč policie nezasahuje (proč neinterpelují).

Ale moc šancí nedávám. Policie nezasahuje leckde a to bez ohledu na barvu pleti. Po téhle zemi běhá celá řada zlodějů aut, lidí, co krátí stát na daních, tunelářů, podvodníkl atd. Bílých, hnědých, žlutých, fialových. Ono je to jedno, jaku barvu má člověk, který to dělá.

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 14:02

NumaPompilius napsal(a):

Vidíte,pane STEJSKALE,a já si právě myslím,že pro příslušné orgány dnes už není jedno,jakou barvu má člověk,který tohle dělá..Jinak naprostý souhlas,zlodějů všech barev je zde dosti a žijí si královsky.
10. 09. 2009 | 14:09

Tomáš Stříhavka napsal(a):

NumaPompilius:
Však jsem psal, že Cikáni kradou více než Češi. Co se týká objemu (jednotlivých) krádeží, tak je velká vzácnost číst, že by Cikán ukradl milióny, u Čechů to není vzácné číst.

I Češi se základním vzděláním mají potíž najít práci, ale přece jen menší než Cikáni, ti bývají vyhazováni hned na vrátnici podniků.
10. 09. 2009 | 14:11

Čochtan napsal(a):

Stejskale,
kdo neodejde za lepším, třeba do Kanady, ten bude mít na vybranou. Buď makat nebo chcípnout hlady. Jak jim už radil cikán Lavička. A když pochcípají, kdo pro ně uroní slzu ? Moc takových nebude.
10. 09. 2009 | 14:15

stejskal napsal(a):

Tak to je špatně, pane Pompilie, jednoznačně.

V takovém případě je třeba volat politiky a šéfy policie k odpovědnosti (zase tomu ale moc šancí nedávám, naši politici jsou v tomto ohledu převážně dost nekomunikativní ;-).

Ale asi se shodneme, že za špatnou práci konkrétních policistů a politiků nemohou Cikáni. A tady se veškerý hněv obrací proti nim (paušálně).

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 14:16

Čochtan napsal(a):

Cikáni nemohou za to, že policie nedělá pořádně svou práci,
ALE mohou za to, že policie musí dělat svou práci a hlavně že jí má moc.
Kdyby nekradli, nerušili noční klid atd. měla by policie dost času konat svou práci pořádně.
10. 09. 2009 | 14:27

NumaPompilius napsal(a):

Pane STEJSKALE,hněv se obrací proti cikánům paušálně nejspíše proto,že KAŽDÝ se někdy,a někteří i vícekrát setkali s cikánskou kriminalitou v jakékoliv podobě.Připočteme-li existenční problémy pracující majority,která vidí,jak se dá žít bez práce,je jejich paušalizování možná mimo,ale pochopitelné.Leta jsem se přátelil s cikánskou rodinou,měla vše,co má řádná rodina mít.Ale nakonec se stejně projevila jejich mentalita/paušalizování?/...Chystali se ukrást peníze z bankomatu paní,která byla pár metrů od nich..,bankovka jí vyklouzla a snesla se na zem,dívali jsme se na to...Jejich argument byl-no a co,ona jich má určitě víc,a já mám děti...Byl jsem v šoku,od nich bych to nečekal.I ona paní měla možná děti a za peníze chtěla koupit večeři..,ale vzdal jsem vysvětlování,předběhl jsem své cikánské přátele a na paní zavolal.....Už se nepřátelíme..A nyní už nevěřím/i z jiných osobních zkušeností/,že vůbec existují slušní cikáni..,někdy a někde se nakonec vždy projeví to jejich..,možná se pletu,ale už je mi to jedno..Tomu se říká deziluze...
10. 09. 2009 | 14:38

NumaPompilius napsal(a):

A pravdou je,že zatímco mne cikáni okradli 2krát,ba i slinu přihodili,spánek rušili,penál ve třídě počůrali,tak příslušník většiny mi toto nikdy neprovedl.
10. 09. 2009 | 14:44

Čochtan napsal(a):

Policii NENÍ jedno jakou barvu kůže má pachatel. Když vás okrade cikán, pak policie se tím vůbec nezabývá. Tak se stalo nedávno otci naší známé. Přitom sama pracuje u cizinecké policie jako juristka.
10. 09. 2009 | 14:45

NumaPompilius napsal(a):

Asi tak...,policie by ráda,to bych se vsadil,ale ví,jak by to dopadlo...
10. 09. 2009 | 14:47

desdischado napsal(a):

pseudohumanisti jsou jako komunisti, samá demagogie, a kde nejsou argumenty, tam se útočí ideově a všichni, co mají ke své smůle jiný názor, jsou extremisti, neonacisti, xenofobové atd. Důvody mohou být různé - 1.platonický kancelářský myslitel s nulovou životní zkušeností
2.hlupák
3.bezskrupulozní příživník, co si založil kariéru na problému
4.mladý naivní masochista
5.omezenec, který musí plout s oficiální doktrínou
6.různé kombinace výše uvedeného

Jedno je jisté, blíží se okamžik, kdy i pseudohumanisté poznají a pochopí, že jsou jako kůl v plotě.
10. 09. 2009 | 15:05

bílá psice napsal(a):

Čochtane,taky jsem byla na sociálních dávkách,hned po škole,takže jsem si ještě nic neodmakala...Otec alkoholik, matka je stále jednou za čas v psychiatrické léčebně -deprese...Mám opustit tento prostor? Jsem ta lenora,co využívá náš štědrý soc.systém?Mám asi i dost špatnej genetickej základ...ale jsem bílá
10. 09. 2009 | 15:06

Čochtan napsal(a):

Numo Pompiliusi,
nezbývá než se chránit sám. Já v ČR už neudělám krok bez doprovodu pánů Smithe a Wessona. A dobře dělám. Už mi moc pomohli.
10. 09. 2009 | 15:17

desdischado napsal(a):

pane Stejskale, malý dotaz - ti žebráci a lidé ze společenského dna v Asuncionu, které nechal diktátor Stroessner postřílet na pláži - také přednostně a bez práce čerpali vysoké sociální dávky? Kolik jich bylo - 300.000 ? Máte opravdu divná přirovnání
10. 09. 2009 | 15:29

stejskal napsal(a):

Pane Popilie,

ta deziluze je pochopitelná, svým způsobem logická a zároveň klíčová.

Vy jste učinil na základě svých zkušeností s Cikány jistý závěr (viz Vaše texty kolem půl druhé). Cikáni jsou takoví a takoví, jiní nebudou. A proto už žádnému Cikánovi nevěříte (a od ostatních odlišíte jednoduše, podle pleti).

A teď:

Denně mne ohrožují desítky naprosto nezodpovědných řidičů, kteří chronicky porušují předpisy. Již několikrát jsem jen o chlup unikl smrti (několikrát se mnou v autě byly i mé děti) či těžkému zranění při setkání s čistě bílým řidičem.

Několikrát do měsíce se mne pokusí okrást personál v restauraci, někdy i v jiných službách. Jde v drtivé většině případů o etnické Čechy.

Před pár lety jsem volal policii na dva zloděje, kteří se dobývali do sousedova bytu. Byli to etničtí Češi.

Jednou mi ukradli auto a asi osmkrát vykradli (toho, kdo se prostříhal, do garáže a odvezl mé deset let staré tipo policie kupodivu chytla. Byl bílý).

Jednou jsem viděl partičku, co se mi snažila vlámat do auta. byli to Romové.

Jednou jsem dostal v metru přes držku od fotbalových rowdies (je to asi 15 let, ohradil jsem se proti obtěžování své ženy). Ti hoši byli všichni bílé pleti.

Několikrát jsem (před pár lety) viděl v metru pokus o loupežné přepadení. Svalnatí hoši obstoupili cizince tak těsně, že se nemohl hýbat a jeden ho začal šacovat. Opět příslušníci bílé rasy.

Několikrát jsem viděl cikánské kapsáře v akci (v centru Prahy a semtam v tramvaji).

Na Karláku je takový pajzlík, kde se zjevně dealují drogy. Pře ním svorně postávají Cikáni i bílí feťáci. Dealeři jsou vzácně barevně vyvážení.

Co z těchto mých zkušeností plyne? Romové jsou svoloč, všichni stejní? Kradou, nemakaj? Dýlují drogy?

Bílí jsou pakáž, chovají se tak bezohledně, že Vás mohou kdykoliv zabít či zmrzačit? Kradou, loupí, dýlují drogy? Kolem každého nádraží se jich navíc válí zástupy, co nechtěj makat (kupodivu romského bezdomovce prakticky nevidíte).

Pane pompilie, ani jedno. Jen k tomu prvnímu závěru svádí jistý psychologický efekt - Romy dokážeme každý z nás identifikovat (a zároveň všem přiřadit jakési vlastnosti, ke kterým jsme dospěli na základě svých několika zkušeností).

S bílým Čechem to nikdy neuděláte. Vždycky to bude ten konkrétní, který něco provedl. neuděláte z toho závěr, že všichni Češi kradou, přepadávají, zabíjejí v autech a já nevím co.

Ta deziluze je všeobjímající. Ze sebe, z druhých, z Romů, z EU, politiků atd. A na někom se je holt třeba hojit. Na sobě těžko, politici na nás kašlou...

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 15:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane desdischado,

nejsem si jist, zda-li Vám dobře rozumním.

Nicméně tou zmínkou o poněkud svérázném Stroessnerově postupu jsem chtěl jaksi upozornit na nepatřičnost (tedy nepřípustnost) jakýchkoliv násilných postupů vůči jakýmkoliv etnickým či sociálním skupinám, bez ohledu na to, kolik čítají lidí.

Protože jinak se jedná o čistý nacismus (např. neonacismus). Který se nikdy nezastaví jen u jedné skupiny, ale vždy postihne celou společnost. Zákonitě.

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 15:50

Čochtan napsal(a):

"..nepřípustnost jakýchkoliv násilných postupů vůči jakýmkoliv etnickým či sociálním skupinám,.."

To je přece blbost ! Když tyto skupiny zjistí, že jsou nepostižitelné, pak začnou ostatním tancovat na nose. Přesně to se dnes v naší zemi děje !

Likvidace kriminality, byť sebetvrdší, NEMÁ s nějakým nacionálním socialismem NIC společného. Za Karla IV byla kriminalita mnohem tvrději trestána, byl snad Otec vlasti nacionální socialista ? A tzv. "divoký západ", za krádež koně - oprátka. Na místě. Taky nacionální socialismus ?
10. 09. 2009 | 16:44

Amarook napsal(a):

to: Cochtan
A je to tady! Mas ho malyho a tak potrebujes v kapse revolver. Cloveka s vetsimi komplexy menecennosti by pohledal.
10. 09. 2009 | 16:56

aktivista napsal(a):

Pane Stejskale máte mou plnou podporu,vaší práce si cením.
Všiml jsem si jak se do diskuse zapojili kovaní neonacisté,kteří se vrátili zřejmě z nějakého setkání Dělnické Strany,a vidím že prostě neonacistické kruhy mají jasno.
Zajímavé bylo,když jsem nedávno viděl dokument o nacismus,jak vypadal německý národ po 10 letech vlády podobně kovaných neonacistů.Sice tento národ se zbavil všech obtížných menšin,zůstali tam ale jen Árijci a otroci z celé Evropy(pozor vždy ve velmi zuboženém stavu),řada těchto otroků byly i Češi.A nejvíc mě zaujalo,jak Hitler dosáhl spokojenosti svého národa-Němci za vlády Hitlera neznali,co je svoboda slova,myšlení,tvůrčího vyjádření,názoru.Ta pecka byla v tom,že celý národ cvičil jak někdena spartakiádě-vše bylo podřízené řazení,počítání,stejné oblečení,stejné vlasy,a stejné úsměvy.
Co však tyto cvičené opice(Němci),vyvolený národ si říkal doma,to by si ani Hitler nepřál vědět.
Tito lidé doma Hitlera proklínali,byly to prostě pseudohumanisti jako my.
Proč Hitler prohrál válku?Nejen,že kvůli spojencům,ale i kvůli lidem,kteří prohlédli nesmysl zvaný NEONACISMUS-tj.systematická nenávist vůči všem etnicky,nábožensky,duševně a sociálně odlišným skupinám,než byly neonacisti,ne Němci.(Samotnej Němec nic neznamenal,byl jen číslo,podobně jako židé v koncentračních táborech).Rozdíl byl jen ten,že Němec s číslem mohl být doma,tzv.domácí vězeň,ale taky vězeň.Jen trochu jiný typ otroka.Otrok s trochu lepším osudem,ale taky otrok.
A o to se snaží zdejší diskutéři,vrátit něco,co bylo proti zdravému rozumnu.
Promiňte Čochtanové,Antropologové,desdischadové,apod.
Vy nevládnete zdravým rozumem.
Spíš rozum,a ještě navíc ten zdravý jen sprostě urážíte.
Vaše IQ vypulírovaní kovanci je kolik?19?nebo míň.
Ano i já jsem jak pan Stejskal měl kolikrát konflikt spíše s problémovými bílými lidmi,zvláště pak většinou na silnicích.Tam se chovají hůř než ti vaši vymyšlení Romové.
Vy si stejně ty Romy vymýšlíte,jen aby jste nám mohli cpát vaše ideologické splašky.
Já si to nejenom začínám vážně myslet,ale navíc při mém každodenním styku s Romy se mi to začíná i potvrzovat.
Romové jsou normální,jako já čechoněmec,nebo jako kdokoliv jiný,jen je si to třeba připustit.Rom není nic horšího než já.A v čem jsaem já lepčí si deschischado,čochtane,antropologu odpovězte,v ničem,protože z vás mi už teď na...Promiňte
Fandím každému,kdo nevidí jen vše černé jako deschischado,antropolog,čochtan.
10. 09. 2009 | 17:16

stejskal napsal(a):

Nevšiml jsem si, že bychom zde dosud debatovali o tvrdosti právních postihů vůči někomu, komu soudy prokáží vinu (o tom se samozřejmě debatovat dá, i když hrdelní trest za krádež mi přijde poněkud neadekvátní. Přeci jen jsme se od dob bezprávních časů Divokého západu trochu posunuli).

Diskutujeme zde o tom, zda-li jedna skupina obyvatel (etnikum) netrpí tím, že jí většina posuzuje jen podle její sociálně vykořeněné části (a také o tom, co jsou důvody této situace).

Drtivá většina zde debatujícíh označila současnou situaci soužití bílé většiny a rosmké menšiny za špatnou, neudržitelnou (tento názor plně sdílím). A teď je podle mne důležité bavit se o tom, jak tuto situaci v mezích zákonnů platných v demokratických zemích efektivně řešit.

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 17:17

Čochtan napsal(a):

Kuš Amamrook, lehni !
10. 09. 2009 | 17:18

stejskal napsal(a):

K tomu není co dodat, pane aktivisto. Ale myslím, že je třeba i zde rozlišovat.

Někteří lidé jsou zde skutečně asi spjati s různými zrůdnými ideologiemi či na nich postavenými hnutími. Ale myslím, že drtivá většina z těch, kteří zde oponují, k nim nepatří. Stejně jako drtivá většina Němců nebyla před nástupem Hitlera k moci antisemité. Jemu se však obratně podařilo využít jejich frustace (prohraná válka, hospodářská krize) a zneužít je ke svým zrůdným cílům. Podařilo se mu je přesvědčit, že všichni Židé jsou stejní a je třeba je tak posuzovat, postupovat proti nim en bloc. Jednoduchá hodnocení a řešení vždy přitahují. Navíc zastánci těch složitých zpravidla nemohou (a nedělají to) zaručit úspěch. Ti druzí mohou slíbit cokoliv.

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 17:27

Čochtan napsal(a):

1. tvrdost právních postihů
Ano posunuli, ale špatným směrem. Mně by nevadil trest smrti za krádež auta, za vyloupení bytu, za přepadení, ...
Co je tak krásného na zloději aby musel žít ? Potřebujeme zloděje ? Ne ! Tak pryč s tím !

2. Když ta "sociálně vykořeněná část" je drtivá většina etnika, (v tomto případě zřejmě přes 90%), pak se s tím nedá nic dělat, a je lépe, když "trpí" odsudky těch pár bílých vran, než aby trpěla majorita chováním "sociálně vykořeněné části".

3. Špatný a neudržitelný stav se musí řešit velice rychle. To plyne ze slova "neudržitelný".
Řešení cikánské kriminality není možné bez změny zákonů. Jak, na tom jsme se před dvěma roky dohodli s KVS.
10. 09. 2009 | 17:28

Čochtan napsal(a):

ad 3.
Když cikánskou kriminalitu nevyřeší zákon, pak ji začnou řešit lidi sami.
Legálním použitím zbraně k ochraně života, zdraví a majetku. Přesně podle zákona.
Důležité je, aby u soudu vypovídal pouze jeden. Ten, který se bránil. Útočník (zloděj) musí mlčet. Navždy.
10. 09. 2009 | 17:35

Petr napsal(a):

Mně by bohatě stačilo, kdyby Češi (netvrdím, že všichni) - neházeli všechny do jednoho pytle.Mám romskou matku, vystudoval jsem vysokou školu za komunismu a s lidmi jsem neměl problémy. Teď se vše podstatně zhoršilo, v práci jsem za odborníka, venku - v Čechách na mně kouká většina lidí přes prsty. Jsem z toho unavený.Český lid nedokáže rozlišit soc. případy a ty, kteří se liší pouze barvou pleti.
10. 09. 2009 | 17:43

stejskal napsal(a):

1) Já bych pro jistotu popravoval za všechno. Je to jistější. Kdo například zalhal, může příště krást. A navíc, potřebujeme někoho kromě svých soukmenovců? Ne! Tak pryč s nimi.

2) Určitě. Nikdo sice neví, kolik je těch vykořeněných (mezi hnědými, bílými, černými atd.(opakovaně poněkud zmatečně citovaný několik let starý výrok pana Veselého, že ze sociálních dávek žijí podle jeho odhadu dvě třetiny Romů vůbec nehovoří o tom, kolik je mezi nimi asociálů či kriminálníků a kolik etnicky a sociálně hendykepovaných), ale když se kácí les, létají třísky. O nic nejde.

"Zabte je všechny, on si je Bůh už přebere," hřímal kdysi cistercián Arnold z Cîteaux, duchovní vůdce křížové výpravy. No, někteří se od té doby moc civilizačně nerozvíjeli (přesto že proto měli podmínky).

3) O změně zákonů se dá debatovat kdykoliv. Žádný zákon však nesmí být založen na etnickém principu (tedy ani právo, ani represe).

Libor Stejskal
10. 09. 2009 | 17:46

Čochtan napsal(a):

Petře,
je mi tě opravdu líto, ale co se dá dělat? Kdo za to může ? 90% soukmenovců tvé matky.
Nikdo jiný.

Když vidíme cikána, musíme velice rychle reagovat a být připraveni na nejhorší. To je to, co ty nazýváš "koukání přes prsty". To je první reakce. Já, když jsem v nýřanské Bille viděl za pultem dvě cikánky, tak jsem taky nejdřív zpozorněl. Ale byly to dvě "bílé vrány". Doufám, že tam ještě jsou.

Máš to těžký, ale takový je život. Jak se k tobě chovají ti Češi, kteří tě znají ? Předpokládám, že slušně.
10. 09. 2009 | 17:51

Antropolog napsal(a):

ad AKTIVISTA: Plácáte páté přes deváté, z vašeho příspěvku jsem pochopil pouze, že "my" si cikány vymýšlíme. Unavujete mě.
10. 09. 2009 | 17:56

Čochtan napsal(a):

Stejskale,
ad 1) s popravou za lež bych brzdil, jak byste vysvětloval doma, že jste přišel ta pozdě domů ?

ad 2) sociální přídavky na minimum (bochník chleba denně), a přídavky na děti JEN jako úlevu na daních.
Vyšší dávky POUZE těm, kteří nezaviněně ztratili práci.

ad 3)
když jsme o změně zákonů s paní KVS diskutovali, tak nepadlo slovo cikán.
10. 09. 2009 | 18:01

aktivista napsal(a):

Divím se Antropologu a Čochtane,že i přes jednoho dobrého Roma uděláte tlustou čáru,kvůli těm neexistujícím 90%,který jste si vymyslel.
Já mám takový dojem,a nejenom dojem,že už tady bylo řečeno,že chyba se stala na počátku 90 let,kdy zavládl chaos,a Romové byli hozeni přes palubu.
Najednou si uvědomte,kdo tady má v našem státě vedoucí majetek,který může investovat do vlastní obrody a realizace.Kdo pak asi tady má státní,soukromý,družstevní a bůhví jaký jiný majetek,který může investovat.Židi ho měli také,ale jak na to před 80 roky doplatili.Nedej bože aby stejný majetek jako židé,měli i Romové,to byste pane Čochtane tady vykládal,jak je možné,že nějaká menšina ovládá svým majetkem nás jako většinu.
Proto byste změnil rétoriku a ve spolupráci s panem Antropologem a jinými hustými individui,byste zase pro změnu artikuloval nesmysly typu,ROMOVÉ ovládají naš národ a vedou nás k chudobě a zmaru.V konečném důsledku tohoto naříkání,jako u Židů by to vedlo i u Romů ke stejným dopadům.
Tak to vidím i já,a možná i řada stejně uvědomělých lidí,kteří se vám snaží vysvětlit skutečnou realitu.
Skutečná realita je,že tyto kecy (vaše)podněcují k neávisti,nikoli k řešení a míru.
Stačí vám to inspektore z "úřadu pro řešení romské otázky".
Pokud nechcete vykazovat deficit porozumění a řešení problému,snažte se přimět své závity k přebytku rozumnosti.To Romům pomůže,a hlavně nám všem Čechům.
Ps:Antropologu,unavuje vás vaše slabomyslnost,ne já.
10. 09. 2009 | 21:57

Čochtan napsal(a):

Petře.
"...Český lid nedokáže rozlišit soc. případy a ty, kteří se liší pouze barvou pleti. .."

Ono je to těžké. Cikánské kapsářské bandy, řádící v pražských tramvajích jsou mladí, moderně oblečení lidé, kteří se od české mládeže liší JEN tou barvou pleti.
10. 09. 2009 | 22:02

Čochtan napsal(a):

Aktivisto,
ty plácáš takové pitomosti, houby víš, hovno znáš, jen plácáš hloupé fráze.

Ještě jednou a naposledy.

1. Za komoušů cikáni MUSELI makat a to tvrdě, protože jinak by skončili ve vězení. A to nebyl fešácký kriminál jako dnes !
Protože měli nízkou až žádnou kvalifikaci tak dělali většinou kopáče a pomocné práce. Jenže kopáči si tehdy vydělali víc než doktoři a víc než můj otec - profesor.
Otec ze svého platu postavil chatu a družstevní byt. Co zbylo cikánům z jejich vysokých výdělků ?

2. Po roce 1990 se změnily mimo jiné dvě věci. Kvalifikovaná práce začala být víc ceněná než nekvalifikovaná. Kopáči začali být nahrazováni technikou, která tu za komoušů nebyla.
Dále byl zaveden předimenzovaný sociální systém, který měl zmírnit dopad konverse hospodářství. V téhle sociální síti se zachytili cikáni, a co mělo být přechodnou pomocí se jim tak zalíbilo, že dnes už třetí generace cikánů neví co je pravidelná práce.

Cikánské etnikum nezvládlo svobodu. Svoboda dnes neznamená kočování jako dřív, neznamená dělat co mě právě napadne bez ohledu na okolí, ale zodpovědnost. Tu vy prostě nemáte "v krvi". Jak píše páter Rous. Jste velké děti.
10. 09. 2009 | 22:24

Antropolog napsal(a):

AKTIVISTA: i přes jednoho dobrého Roma uděláte tlustou čáru,kvůli těm neexistujícím 90%,který jste si vymyslel.

JÁ: http://www.youtube.com/watc...

Co myslíte, leští doma všichni hákové kříže? Odporní lidé, viďte? Ani se vás nebudu ptát jestli si myslíte, že k takovému jednání mohou mít místní důvod. To by odporovalo vašemu světonázoru.

Obyvatelé Litvínova, Chomutova, Mostu, Ústí, Ostravy, Teplic, Chebu atd. atd. si své problémy prostě vymysleli ;-)

AKTIVISTA: Já mám takový dojem,a nejenom dojem,že už tady bylo řečeno,že chyba se stala na počátku 90 let,kdy zavládl chaos,a Romové byli hozeni přes palubu.

JÁ: Váš dojem je mylný. V tom chaosu byli tehdy hozeni přes palubu všichni, kteří neměli známé v Občanském Fóru nebo na Západě. Všichni.

Začínám mít podezření, že Jste človíček mladý, tak do 28 let, vyrůstající někde v Brně či Praze, který tu dobu pamatuje jen matně, o nacionálním socializmu nemluvě.

Historie se pro vás začala psát až po roce 89 a nejste jako světoobčan ochoten nebo schopen vnímat souvislosti. Dobře vám tak.
10. 09. 2009 | 22:39

Mazurek napsal(a):

Mluvíme-li o neúspěšnosti romského žáka v „české škole“ a hodláme-li nastolit opatření k odstranění neúspěchu, mohou se objevit další překážky. Zabývejme se na chvíli otázkou, zda mohou přispět ke vzdělávání romských dětí či nikoliv. Česká škola jen málo bere v úvahu zvláštnosti romského žáka, přistupuje k němu jako k žáku českému, nevnímá a nechce vnímat odlišnosti, které jsou při výchově a vzdělávání naprosto podstatné. Vzniká mnoho nedorozumění mezi učitelem a žákem, které mohou být hodnoceny a také tak hodnoceny jsou, jako mentální nedostatek.
Jaké jsou zvláštnosti romského žáka?Jaké jsou odlišnosti při výchově a vzdělávání naprosto podstatné??Proč tady nenapíšeš nic konkrétního?Jenom kalíš vodu a děláš ze sebe mudrce.Zase brečíš, že cikány nemá nikdo rád.
10. 09. 2009 | 23:18

Čochtan napsal(a):

Cikánské dítě ve škole,
Kolik jich je ? 12000 lidí se hlásilo k cikánské národnosti při sčítání lidu. Před pár lety. Kolik se hlásilo Eskymáků ?
11. 09. 2009 | 08:22

Pocestny napsal(a):

Stejskale!
Cituju:
1.Aktivisto,
ty plácáš takové pitomosti, houby víš, hovno znáš, jen plácáš hloupé fráze.
2.Kuš Amamrook, lehni !

To má ten nácek nějaký privilegia?

Jinak gratuluji všem místním primátům, kteří ho rozvíjejí...
70% populu zde je Euronekompatibilních - mentálně, životním stylem a zvyky, neschopností komunikovat (ono to jde ztuha i česky, že)a lenivou vychcaností, žijí ve velmi podobné situaci jako cikán, jen ZATÍM žijí na svém. Je však otázkou času, kdy vlastní majetek v dluzích prožerou, pak holt skončí ten hysterický pokus českého proletariátu být více než námezdným pacholkem.

Podívejte se, jak bílí vedou tuhle zemi, poslechněte si názory těch, kteří vás ze sousedství pozorují a pak se sami ptejte, proč by někdo v EU měl něco dělat zrovínka pro vás.
Somráctví, šmelina, lež - to si dejte na prápor, protože to Veritas Vincit je největší česká prázdná floskule a historická lež, o které vím.

Holomku, asi vám nezbejvá než se stát novým Mojžíšem, nemusíte ani otvírat moře. Ne, že bych stál o váš odchod, situaci v tomhle vepřinci to nijak nezmění, jen vašim lidem se možná otevře šance vymanit se z prokletí svýho hnědočešství.

Jeden příklad: Vezmu vaše děti a posadím je dnes do Grundschule Weiden a kdo se nechytne, půjde doživotně scheissputzen. Jo a kdybyste mrčeli, zkusíme nějakou basic school v UK. Oh, do not speak English/Urdu? F.C.U.K. off then!

To by bylo řevu o segregaci, nedostatku pochopení pro českou duši a všechny ty klasické kecy alá Palacký.
Jak lvové bijete o mříže své malosti, miláčkové.

Jedno je dobrý - vidět, jak se nácek názorově socana dotýká, protože jediné, o co mu jde, je odstranit cikána od erárkrmítka, u kterého rád sám cikání.

Třeba bychom měli začít tím, že přestaneme tolerovat bílé cikánění alá česká socka, ale to by bylo příliš americké, že.

Čím více se od cikána odtahujete, tím více jste mu sami podobni, lemplové!
11. 09. 2009 | 09:44

stejskal napsal(a):

Ne, pane Pocestný, žádný nácek ani nikdo jiný tady žádná privilegia nemá.

Za to je tu spousty lidí, kteří úzkostlivě sledují, co by kdo měl či neměl dělat, zatímco sami se odmítají řídit jakýmikoliv pravidly (tím samozřejmě myslím pana Čochtana a řadu dalších, kteří mi vzkazy, podobné těm Vašim, píše též poměrně často ;-)

Libor Stejskal
11. 09. 2009 | 10:12

Pocestny napsal(a):

Ne Stejskale, kdybych takhle psal já, už je to pryč, to máme empiricky otestováno, že.

Poradím vám, substituujte v jeho výronech slovo cikán slovem Stejskal, Hradílková apod.
Proč?
Až se mu podaří vypudit "čmoudy", půjde po jejich advokátech.
To je jako pes, kterej si omylem hryzne do živýho krvavýho, pak už chce pořád...
Nenapadlo vás, kolik lidí si rozmyslí sem něco napsat, aby nedostali od pána počuni?
A kolik trubek potichu přitakává?
Tušíte vůbec, žeš Herr Volksdeutch a ti "hodní hoši" z Vítkova jsou dva konce jedné politické a sociální úsečky?

Víte, připomínáte mi chlapíky, kteří ještě zjara 38 odvraceli tvář od náckovského řádění se slovy: "Nedrážit, nechat vymluvit, jsou neškodní.

Porovnám-li tohoto výlupka se sprosťákem Jiříkem, ten byl otravný, tenhle je nebezpečný!

Je to jedovatá hadice, příliš malá, aby zabila jedním kousnutím, ale po malých dávkách opakovaně položí i dospělého býka.. ono platí, že malí živočiši se množí daleko rychleji než ti "velcí".
Je velmi jednoduché se stát mittschochtanem, stačí mít v sobě dostatek ješitnosti, zaprcatělosti a nenávisti a tu českou tendenci hledat vlastní chyby vždy u druhých, že.

Když si chcete hrát na pravidla, nechť jsou přímá, ne jako když Alík močí.
11. 09. 2009 | 10:30

stejskal napsal(a):

Ale to já přeci vím, pane Pocestný (ostatně to zde připomínám dost často, a nejde samozřejmě o mne).

Vaše snaha neustále mi odhalovat velké životní pravdy (o nichž si zřejmě myslíte, že jste k nim dospěl jako jediný) je docela zábavná. Jsem rád, že jste zpátky.

Už jsem Vám to tu psal mnohokrát (čili nemyslím, že byste to právě dnes akceptoval): rozdíl mezi námi není v tomto punktu v obsahu, ale ve formě. Podstatu vidím tam, kde vy.

Nepotřebuji ale nikoho urážet, ani když on uráží mne či někoho jiného. Nepotřebuji nikoho nazývat "lemplem, náckem, trubkou, primátem" (sic! kupodivu nesmazáno, asi dvojí metr), i když s ním kategoricky nesouhlasím a jeho názory považuji za zcestné a velmi nebezpečné. A navíc urážky, jízlivosti a diskteditace považuji za velmi kontraproduktivní s ohledem na ty, kdo tuto výměnu názorů jen tiše sledují. Řada lidí nemá ráda silná slova, gesta, odpuzují je.

Ad pravidla. Dnes jste pod jiným textem napsal "... až dospěješ, přestaneš míchat banální exekutivní záležitosti s věcmi, které narušují právní rámec existence státu. Ne Ustavní soud tu není proto, aby opravil vše, co se socanu a komouši na exekutivě nelíbí".

Souhlasím. Správný princip. A když pominu fakt, že nejsem Ústavní soud (nejsem součástí moci výkonné, zákonodárné či soudní), tudíž mi nic nedelegujete a ničím Vám nejsem povinován, tudíž si na mně ani nic nemůžete vymoci), pomohu si Vašimi slovy: Nejsem tu od toho, abych se zabýval ("opravil", smazal) vším, co zde kdo vykřikne. Jsem tu, abych udržel jistý rámec, tedy prostor pro výměnu názorů.

Smiřte se s tím, pane Pocestný. Nebudu se zabývat každým šplechtem, nebudu si vést statistiky, kdo co kde napsal. Nebud vážit na lékarnických vahách. Žádné "spravedlnosti" se zde nedovoláte. Nejsem tu kvůli "spravedlnosti", ale kvůli debatě jako takové.

Mějte se. Nechcete napsat něco o tom Afghánu (tedy něco, co by šlo publikovat ve Čtenářově blogu, tedy bez obvyklých výpadů proto lemplům a deprivantům ;-)

Libor Stejskal
11. 09. 2009 | 11:27

desdischado napsal(a):

bohužel je tu místo demokracie demokreatura a vláda kleptokracie, kdy zloděj u koryta¨říká "jsme stejné krve, ty i já". Proto jsou obhajováni kriminálníci, příživníci a jiná podobná pakáž. Obyčejný pracující a zákon dodržující občan je až na posledním místě. Tvrdí se nám, že slunce se točí kolem země, zatímco pravý opak je pravdou. A přitom stačí jedny volby, aby se věci veřejné vrátily do té správné polohy. Šíří se bludy o rasizmu atd. Nejde o žádný rasizmus, ale anticiganismus, to znamená nesouhlas s cigánským způsobem života. Co je to cigánský způsob života každý dobře ví. Proč podporovat asociály, kteří odmítají přijmout společenská pravidla, proč jim umožňovat bezstarostný způsob života, proč je nechávat plodit děcka, když se o ně nestarají? Není to náhodou trestný čin, pane Stejskale? Není to zločin na těch dětech? Co je to za systém který toleruje vysokou kriminalitu, a na druhé straně všemožně podporuje toto etnikum? Kolik občanů této republiky s tím souhlasí? Bude třeba u asociálů přestat mluvit o právech, a začít mluvit, a nejen mluvit, ale i vyžadovat povinosti!
11. 09. 2009 | 12:25

Petr napsal(a):

K Čochtanovi - chovají se ke mně velmi slušně, chovají se ke mně tak, jak já se chovák ním. Dokonce rozumím tomu, že Romové mohou mít problémy, protože jsou manipulativní, poku jim vytkneš problém, jseš rasista.Přitom ten problém nemusí být v barvě pleti. Tohle já všechno vím, ale někdy mám fakt deprese, protože s jinou barvou pleti se žije hůř.Neustále dokazujete, že jste jiný.
11. 09. 2009 | 12:49

Čochtan napsal(a):

Petře,
Chápu vás, ale asi se s tím nedá nic dělat. Berte vaší barvu pleti jako "ránu osudu", mohlo to být horší. Mnohem horší. Tady máme tzv. Contergan-děti. Jejich matky brali v těhotenství lék na spaní a děti se rodili bez ručiček. Ti jsou na tom hůř.

Buďte rád, že jste inteligentní, vzdělaný a pracovitý člověk, jedním slovem kvalitní.
A když to bude na deprese, naražte si turban, a vydávejte se za maharadžu. Život je pes, a dá se vydržet jen s pořádnou dávkou humoru. Černého humoru.

Držím palce !
Čochtan
11. 09. 2009 | 13:29

Pocestny napsal(a):

Vedle jak ta jedle, Libore Stejskale.
1. Nejde o velká poznání, nýbž o bazální a naprosto přízemní připomínku.
2. Je mi vuršt, jak tu ti tišší prožívají mé psaní, jak říkám, ojedinělé "hulvátství" mých výroků je jen koncentrací jedu z toho metru čochtanérie nade mnou. Je mi také vuršt, jak pan Folksdojč tituluje mne a z čeho všeho mne tu nahlas podezírá.
3. Sílí ve mne pocit, že vám nedochází, že tohle není server bílých a pro bílé, měl byste brát ohled nejen na "multikulti" bloggery, ale také na to, že sem ještě před rokem také "barevní" přispívali.
Dnes se sem bojí i ti "multikulti". Pohledem na diskuse pod náležitými články objevíme fakt, že různá témata si tu reservovaly různé gangy negativistických dogmatiků, kteří dominují v nesmiřitelné palbě po všem, co jim pod vousy nejde. Já se panu Holomkovi ani nedivím, že zde nereaguje, po tom, co čtu výše, by opravdu potřeboval kůži hroší (on ale zjevně nemá čas na pindání, což mu chválím), čekat, že b y se tu objevil někdo "barevný" v diskusi je pak naprosto iluzorní.
Takže "čechy čechům.akutalne.cz"?

Takže, nechte lékárnické váhy na polici a zapřemejšlejte, jestli chcete jedny rozmluvit, nebo jiné nechat vyžvanit.

Zatím tu převládá druhé - v partajních nástěnkách "nahoře" i v těch ocasech pro "přízemní" čtenáře níže.
Nic si nevymáhám, mluvím za sebe, publikuji svůj osobní názor. Pokud má někdo pocit, že je to "pravda zjevená", nemohu ho než politovat, neboť jde pouze o nepochopení vyřčeného.

"Vědí, jakej pán, takovej krám" povidal Cohn už před lety.
"Co nadělaj, jsme jenom lidi".

P.S. Jsem na dovolené, o práci ani slovo..
Jediné, co mohu napsat je to, že s odstupem času hledím na zdejší ruch poněkud objektivněji, proto nebudu ironizovat místní hrací skříňky na jedno použití, ale budu se vás občas ptát, abych si ujasnil i ty vnitřní nuance vašich pravidel, která jsou zjevně příliš sofistikovaná pro mou percepci prosťáčka.
Co mi ovšem neušlo, je to, o kolik tu popojela fronta mezi místními odbornými chroniky v komentářích a nakolik jsou tu pod tuhou palbou dogmat lidé, kteří ještě před rokem psali daleko méně pokorně a neutrálně, ale uvědomují si komentáře a tak podvědomě autocenzurují.
Nabízíte mi opět šanci na nesmrtelnost, opět s díky odmítám, nemám zapotřebí si "srovnat hubu křiváka" jako Saša Vondra (veverka), jít si "zahulit s kozama" jako Standa Pelc (groessling) ani se "neudělam" po výroku US jako džendrteta...
a nakonec, už jste v životě chytl hejla, kterej by vám povídal o tom, co se aktuálně děje ve warzone? Jen si vyšlete očko, pani novináři.
11. 09. 2009 | 13:43

Petr napsal(a):

Pro Čochtana - děkuji a pěkný den
11. 09. 2009 | 14:06

Pocestny napsal(a):

Petře, za komoušů měli lidi zakázáno být takoví, jací jsou dnes.
_Oni nechápou, že "svoboda" není jen let nahoru, ale že to také může být volný pád.
Oni nechápou, že ten prostor, který tu po pádu bolševika náhle byl, jedni naplňují svým chtěním a druzí se srotí ve většině, která jim čelí.
Oni nechápou, že svět je barevný, jedni čelí pozdním odporem vůči islámu, jiní zpozdile volají po čisté rase, oni se nechtějí učit sounažívání, oni byli po většinu života smícháni v jednotřídní ohradě, která světila přizpůsobivost většině, "normální" průměrnost lidskou a to nejen duševní, ale hlavně tu vnější, fyzickou. Tenkrát stát uklidil "ty divný" z očí masám sám, dnes se menšiny "producírují", tzv. mlčící většina tupě žvýká, nažraní krkají nesouhlasně jeden přes druhého.
Dnes "se může" leccos.
Aby za to nikdo nemohl, dáme tam to "se", to na nikoho nehoděj.
Tak "se" u nás segreguje (ale pane redaktore, opravdu neznám nikoho, kdo by to dělal), stejně "se" u nás krade a pak "se" u nás staví.
Pokud dojdou šípy tohoto druhu, přichází na pomoc statistika - zeptáme se v Horním Potratově na nádraží osmdesáti náhodných bufeťáků a a pak tvrdíme, že si 70% lidu cosi nepřeje, i když na ulici to dostane jen stejných a chronických 2.467 ksichtů.

Tím se v maštali upevňuje vědomí, že "barevnej", potažmo "cizinec" (každej kdo mluví česky s přízvukem s vyjimkou obyvatelstva Moravy, těm je nesrozumitelná hantýrka pardonovana)je šunt, před kterým je třeba se mít na pozoru.
Tím je také řečeno, že když šunt a když "se krade" a "se parazituje" a "se nedělá", tak z toho můžeme nejen obvinit ten šunt (od čeho jinýho je tu máme), ale se i sami jako šunt potichu chovat můžeme, zvláště, když si k tomu opatříme politické veřejné důvody vyššího zřetele hodné (blaho lidu, sociální spravedlnost, růst ekonomiky).
To je vždy zaděláno na zločin. Tupounů na špinavou práci jsou plné ulice, jen se čeká, kde to rupne, aby se vědělo, kde se seběhnout a vypustit páru.
11. 09. 2009 | 14:09

Hurá napsal(a):

Pane Holomku, teď není na zábavu s vámi čas. Máme skutečné starosti, které těžko pochopíte.
12. 09. 2009 | 02:24

Policie ČR varuje: napsal(a):

Z psychiatrické léčebny utekl nebezpečný patient. V léčení byl kvůli extrémní oikofobii. Tato nemoc, známá též jako "sraní do vlastního hnízda", se projevuje zběsilou nenávistí k vlastní rase a národu.
Patient proboural hlavou díru ve stěně gumové cely, a na útěku pokousal hlídací psy, kteří museli být utraceni.

Varujeme obyvatelstvo: vyhněte se jakémukoliv kontaktu s nebezpečným šílencem, jeho sliny jsou extrémně jedovaté !
Šílenec používá jméno Pocestný. Při kontaktu s ním volejte nejbližší služebnu PČR.

Major Borovička
12. 09. 2009 | 09:58

mia napsal(a):

Pane Stejskale, ráda bych vám vysekla poklonu za vedení těchto stránek.Jsem tu oproti např.pocestnému nebo Čochtanovi nová,takže nevidím rozdíly či posuny v diskusích apod. Jen souhlasím s páně Pocestným,cituji:Sílí ve mne pocit, že vám nedochází, že tohle není server bílých a pro bílé, měl byste brát ohled nejen na "multikulti" bloggery, ale také na to, že sem ještě před rokem také "barevní" přispívali.
Jste velmi tolerantní člověk a snažíte se,aby zde dostal příležitost každý. A zde paradoxně narážíme na to, co vytýkají Čochtani a jim podobní "barevným" - mají jasný a vyhraněný názor,kterým bombardují agresivně, i třeba inteligentně, každého, kdo má názor jiný.Ze svých pozic neustoupí ani o krok, neuznají nuance mezilidských vztahů, dokonce se netají náckovskými názory o protažení jistých lidí komínem apod.To přece není žádná smysluplná diskuze.Krom toho se nespokojí s jedním odstavcem,ale stávají se grafomany.Pročíst to všechno je únavné a sebere to člověku sílu nějak odpovídat. Možná to,co hlásají - pryč s tolerancí!!! - by se vám hodilo při posuzování jejich příspěvků ;-). Ale vím,že vy na takovou cenzuru nikdy nepřistoupíte a já tomu rozumím.Jen se skrze to dostáváme do slepé uličky,mi připadá. A ještě se nestydí vás označit za fízla.Nevím,ale líbí se mi to čím dál méně.
Přeju vám hodně sil ve slovních bitvách s těmi,co tu obsadili prostor a nedávají šanci ostatním.Trochu to připomíná virtuální ghetto ;-)))
12. 09. 2009 | 13:02

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane majore Karle Borovičko alias Čochtane, ten špión policie ČR jste nakonec Vy. :-))
http://adresa-ip.cz/
12. 09. 2009 | 13:09

Čochtan napsal(a):

Mio,
Stejskal už párkrát vytáhl moje prastaré příspěvky, tudíž je má archivované. PROČ ?
Stejskal se ani NEPOKUSIL vyvrátit podezření z donášení tajnejm. Několikrát jsem se ho ptal. Jedinná odpověď byla, že je mu jedno co si kdo o něm myslí.

"náckovskými názory o protažení jistých lidí komínem "
Nevím už kde, ale vyjádřil jsem někde své OBAVY!, že pokud se romové budou nadále takto chovat, bude brzy českému národu jedno, zda tuto zemi opustí komínem nebo přes hranice. Obava není názor, a obava před něčím není podpora tohoto.

Nauč se logicky myslet, Mio !
12. 09. 2009 | 15:47

Čochtan napsal(a):

Tomáši Stříhavko,
já už párkrát psal, že žiji v Mnichově. Jak všichni vědí, je to výlučné sídlo špionů české policie.
S tebou je sranda Střihavko ! Nebýt tebe, byla by tu nuda. Co nám ještě povíš hezkého ?
12. 09. 2009 | 15:52

Čochtan napsal(a):

Mio,
"a nedávají šanci ostatním"
Pan Holomek (podle tebe "barevnej") on nemá šanci spoludebatovat ?
Petr, (syn cikánky) ten nedostal příležitost si s námi popovídat ? Byl jsem na něj neslušnej ?

Jó, cikána Amarooka jsem sprdnul. Právem. Podívej se co on napsal.

Grafomani: jedinný, kdo mě jako grafoman napadá, je vandrák Pocestný.
12. 09. 2009 | 16:09

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane, poznal bych i bez německé IP adresy(84.56.11.3), že jste to psal Vy, navíc Vaše 3 poslední příspěvky(nick Čochtan) mají IP adresu úplně stejnou jako ten Váš nick "Policie ČR varuje".

Pan Holomek se neúčastní diskusí pod svými blogy. Nedivím se, když znám Vás.

K Petrovi jste se choval poměrně slušně, ale to by měl posoudit on.

http://cs.wikipedia.org/wik...

Pocestný grafoman není. Je velmi a všestranně vzdělaný, ne jako Vy, který máte hodně dobré vzdělání, ale pouze v matematice, fyzice, astronomii, informatice a statistice. To, že dost často nechápete co Pocestný napsal není jeho chyba, ale Vaše.

K hodně lidem se slušně nechováte, ve vztahu k Pocestnému jste v jedné větě použil dvě urážky(grafoman, vandrák).
12. 09. 2009 | 17:59

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
Grafoman není urážka ale diagnoza.

Že se pan Holomek neúčastní diskuze je škoda, určitě to není kvůli mě, můj vztah k němu je jasný. ("Pane Holomku,
vy jste jeden z toho mála cikánů, kteří by mi nevadili jako sousedi v domě.")
Pokud jsem pana Holomka oslovil, tak jen s věcnými argumenty.

Škoda, že s námi nediskutuje, má hodně co říct, nejen majoritě ale i svému etniku, a je jeden z mála cikánů, kteří jsou schopni přemýšlet nad argumenty majority. Jeden z mála vzdělaných, inteligentních a slušných.

Pane Holomku, budete-li tohle číst, jste jeden z mála, ne-li jedinný, který je schopen funkce mostu mezi námi Čechy a cikánským etnikem.
12. 09. 2009 | 18:50

mia napsal(a):

Čochtane,spočítejte si své příspěvky pod textem a třeba pana pocestného.Vyjde vám kdo je grafoman a kdo ne.Ano, máte pravdu,neumím příliš logicky argumentovat a jsem si toho vědoma - proto se příliš do diskuzí nepouštím.Já výtvarničím,takže spíš ten cit než rozum,to se nedá svítit :-)))
K vašim obavám,že český národ ...atd.Neschovávejte svůj názor na řešení otázky za slovní spojení "český národ" - to už dělali komunisté - "ve jménu lidu" páchali nepravosti.
Pokud pan Stejskal použil nějaké vaše staré příspěvky přece ještě neznamená,že je fízl. A že vám na to neodpověděl? Možná mu to nestálo zato.
K panu Petrovi - ano,to jsem vám křivdila.Proto nechápu,že jste tak militantní jinak.Připadá mi to nelogické.
Psal jste,že jste s paní KVS našli řešení co se právní otázky týče.To by mě zajímalo.
Pokud jsem se vás nějak dotkla -nemyslela jsem tu svoji poznámku jen na vás.Celá diskuse mi přišla hodně jednobarevná. Shrnula bych to asi tak: "Přizpůsobte se nebo táhněte!" No a to, jak si já skromně myslím,řešením není.
Těší mě,že jste mi odpověděl,ačkoliv příspěvek nebyl pro vás.
12. 09. 2009 | 20:09

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,

na některé věci, které jste napsal v posledním příspěvku, mám jiný názor než Vy, nebudu to rozebírat.

Často nadáváte na cikánské parazity, tzn. na Cikány, kteří nepracují. Možnost získání zaměstnání je závislá na vzdělání. Když má někdo jen základní školu, případně zvláštní školu, tak se zaměstnání hledá/získává hodně těžko. Těch nepracujících Cikánů, dle Vás parazitů, by mohlo být méně pokud by se v ČR masivně neporušovaly zákony týkající se pracovního trhu. Mnohé firmy na nekvalifikovanou práci najmou Ukrajince, Mongoly a Vietnamce, kteří jsou, skrze porušení mnoha zákonů, lacinější než Cikáni. Situaci na českém trhu práce velmi dobře dokumentuje článek z odkazu.
http://blog.aktualne.centru...
12. 09. 2009 | 20:49

Čochtan napsal(a):

Tomáši Stříhavko,
takže,kdyby tu nebyli Ukrajinci, tak by podle vás romáci neříkali na osobních odděleních "dejte mi razítko, že mě nechcete!" ?

Ukrajince tu máme PROTOŽE cikáni nechtějí dělat. Chtějí brát víc za nic.
To je i chyba politiků, kteří nechtějí srovnat dávky alespoň na úroveň slovenských. Bojí se.
12. 09. 2009 | 21:33

Čochtan napsal(a):

Mio,
1. Pan Petr je slušný člověk. Jako vy a já, jako absolutní většina. Proto jsem k němu slušný.

2. No dobrá, místo "český národ" můžu psát "lidi". Bude to lepší ?

3. Podívejte se na blog paní KVS "V září škola září" před dvěma roky, asi tak v půlce diskuze.

4. "Přizpůsobte se nebo táhněte!" To že by nebylo řešení ? Kdyby se přizpůsobili, to by nebylo řešení ? Kdyby odtáhli jinam, zpátky na Slovensko nebo do Kanady, to by nezmizely naše problémy s nimi ?
Myslet Mio ! Mozkem !

5. Stejskal: některé ty věci byly takřka dva roky staré. Ty bych nedohledal ani já. On je měl po ruce. Podivné, že ? Proč se k tomu nevyjádří ? Proč to nepopře ?
12. 09. 2009 | 21:44

Ben napsal(a):

Hezký sobotní večer všem

Po několika dnech, kdy jsem byl v místech, kde nejen lišky dávají dobrou noc, ale i internet(někdy je moc fajn nevědět, co se zrovna děje nebo neděje :-), jsem si projel všechny příspěvky, dokonce všechny i přečetl a v duchu jsem se vrátil skoro rok dozadu, kdy jsem prvně četl romské téma u paní KVS.

Skoro do puntíku stejné. Nic se nezměnilo. Jak u blogerů na toto téma, tak u diskutérů na toto téma.

A proč?

Možná že se mýlím jako tenkrát, před tím rokem, ale myslím si, že hlavní příčina bude v tom, že pořád neplatí právo a povinnost pro všechny stejně. Dokonce se mi zdá, že v tomto je to pořád horší a horší.
A protože se mně zdá, že i to porozumění mezi Romy a neromy jde spíše k mínusu, proto ta dvakrát stejná otázka na pana Holomka.
On mi neodpověděl, nevadí, spousta otázek, a to daleko důležitějších na toto téma zůstane nezodpovězena. Jestli vůbec se někdy najdou poctivci na obou stranách, aby nám, kteří "to" vidíme možná jen "jednosměrně", byli ochotni říct pravdu, proč? Proč??? A ne jen do nekonečna omílat: to chce ještě deset, padesát, sto, tícíc? roků... A také najít odvahu a říct pravdu, kde nebo u koho se ztrácí ty horentní sumy, když to pořád vypadá jak to vypadá. Ba rok od roku hůř!!!

Třetí má otázka nebude na pana Holomka, ale na pana I.Hochmanna :-).
Příspěvek z 10.9. v 5:52:37 psal Váš pejsek Ben?
Já jsem to totiž nebyl :-(
12. 09. 2009 | 21:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paná mio,

díky za Vaše milá slova o mé práci i občasných vstupech. Potěšila mne.

Dovolte, abych se pokusil vysvětlit některé své postupy a především možnosti, které při administrování těchto stránek mám.

Napsala jste, že se ztotožňujte s výrokem pana Pocestného "Sílí ve mne pocit, že vám nedochází, že tohle není server bílých a pro bílé, měl byste brát ohled nejen na "multikulti" bloggery, ale také na to, že sem ještě před rokem také "barevní" přispívali."

Mám tyto blogy na starosti od jejich zrodu, tedy hruba dva a půl roku. Permanentně oslovuji potenciální autory ze všech možných skupin lidi, etnik, ras či národností. A protože v souvislosti s nabídkou blogu cítím i jistou zodpovědnost, prakticky pokaždé, když na ně nastoupí těch několik stále se opakujících "diskutérů" se svými xenofobnímu a rasistickými názory, jdu je v debatě bránit, vysvětlovat souvislosti, poukazovat na logické chyby či lživé argumenty, a při tom si nechat nadávat, vyhrožovat, diskreditovat se, zesměšňovat.

A víte proč? Protože to je jediná možnost, jak se tomu zde postavit. Máte ji Vy, pan Pocestný, všichni. A já mám pohříchu úplně stejnou. A to jak v rovině administrátorské, tak lidské.

V té první, kterou mi zde např. pan Pocestný s takovým gustem otlouká o hlavu, je holým faktem, že sem jen trochu zkušenějšímu uživateli internetu prostě nemohu zakázat přístup. Umí mou případnu blokaci IP adresy velmi jednoduše obejít. A jen pro zajímavost, pan Čochtan zde na sebe několikrát prozradil, že je co se internetu týče profesionál (ale to není podstatné a nejde jen o pana Čochtana). Kdykoliv se jen na okamžik vzdálím od PC (a i já mám svůj osobní život), může si sem každý psát, co chce.

Mohu jen ex post mazat ty nejhorší excesy, porušení zákona atd. A to dělám, někteří ze těch, co se jich to týká, by si možná vzpomněli ;-)

A teď ta rovina osobní. Vůbec nejde o toleranci xenofóbních, rasistických či fašistických názorů. Jsem k nim naprosto nekompromisní. Ale zároveň vím, že je nedokážu zakázat (ani nikod jiný, latentní rasismus a xenofóbie jsou v této společnosti velmi silné). Že jakýmkoliv zákazem nezmizí ze světa. Naopak, budou přitahovat kouzlem zapovězeného. A tak se snažím s nimi utkávat na otevřené scéně. Jinou možnost nemám (tedy mohl bych ještě mlčet).

A neviděl bych to zde tak černě. Řekl bych, že sem chodí již celá řada lidí, kteří naprosto přesně odhadují co jsou někteří zdejší "debatéři" zač.

Máte pravdu, na některé diskreditace neodpovídám. Objevuje se jich zde poměrně hodně. A prakticky od stejných lidí.

Přeji hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
12. 09. 2009 | 23:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"latentní rasismus a xenofóbie jsou v této společnosti velmi silné" Nepravda.
13. 09. 2009 | 00:01

Čochtan napsal(a):

Rasismus zatím nebyl nikde přesně definován. Možné jsou různé definice:

1. Rasismus je názor, že různé lidské rasy, plemena a etnika se vyvíjely na různých místech, v různých podmínkách, (tropický prales, poušť, savana, tropy, mírné pásmo, polární kruh …) různou rychlostí různým směrem (v různých podmínkách byly zapotřebí různé vlastnosti). Důsledkem těchto různých vývojů jsou různé Gaussovy křivky jejich vlastností a schopností.

2. Rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase.

Mezi těmito definicemi je obrovské spektrum možností jak definovat rasismus.

Jakou definici rasismu jste měl na mysli Stejskale ?

Matematická věta sestává ze tří částí. Předpoklad s definicemi, tvrzení, důkaz.
Vaše věta je jen tvrzení. Nic víc. A dost hloupé tvrzení.
13. 09. 2009 | 00:12

Čochtan napsal(a):

P.S.
jedná se o vaší větu: "latentní rasismus a xenofóbie jsou v této společnosti velmi silné"
13. 09. 2009 | 00:13

Čochtan napsal(a):

Nenávist k romům, neznamená nenávist k cikánům. "Cikáni" je název etnika, "romové" je sociální diagnoza.
Nenávist k romům je nenávist k nepřijatelnému způsobu života. Je to nenávist k parazitům a kriminálníkům. Není to rasismus.
13. 09. 2009 | 00:18

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
psal jsem, že nepracujících Cikánů by mohlo být méně. Nepsal jsem, že žádní.

Vy osobně máte možnost "zatočit" s velkým množstvím cikánských parazitů v souladu s českými zákony. Založte si v ČR firmu s jedním volným pracovním místem. Úřad práce Vám během jednoho dne pošle 100-200 nezaměstnaných. Vy, v rámci výběrového řízení, nakonec nemusíte vzít nikoho. Nikdo z nezaměstnaných nemůže Vámi nabízenou práci odmítnout pokud je v souladu s jeho zdravotním stavem a není ve zjevném rozporu s dosaženou kvalifikací, tzn. že po inženýrovi nemůžete chtít, aby zametal. Když cikánský parazit odmítne pracovat, tak to napíšete do formuláře pro úřad práce. Napadení se bát nemusíte, jste ozbrojen. Cikánského parazita úřad práce, jako důsledek Vašeho vyjádření, vyřadí z evidence. Na vyřazení z evidence úřadu práce sociálka zareaguje odebráním sociálních dávek, je to povinnost úřadu ze zákona.
13. 09. 2009 | 10:02

Čochtan napsal(a):

Tomáši Stříhavko,
já tě nemít, co bych si počal ? Kdo by mi radil ? Jen ještě nevím jak to dělat z Mnichova. Možná až budu v penzi, už to dlouho nepotrvá, pak bych si mohl udělat takovou firmu, nejlépe na zametání chodníků, na víc by ti "romové" neměli kvalifikaci.

Máš recht, s tou povinností úřadu ze zákona, jenže ta jde stranou, když 150tikilový vyžraný cikán řve na úřednici že si ji a její děti najde a pak ať se těší. Vyhrožování úřednici policajti stejně nevyšetřují. Do kanclu naleze vždy celá famílije a pak je to deset svědků proti jedné úřednici.

Chce to změnit sociální zákony. Ale tohle jsme už mockrát probrali.
13. 09. 2009 | 11:30

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
nejde mi o to Vám radit. Do ČR jezdíte, psaním proti cikánským parazitům věnujete hodně času, přejděte od slov k činům, zaměstnat nakonec nemusíte nikoho.

Úřednice na sociálce už dnes mají tlačítko na přivolání pomoci a svědků, na některých sociálkách jsou úřednice hlídané městskou policií.

Zákony je možno vždy změnit/vylepšit. Už dnešní stav zákonů je možné použít/využít k "zatočení" s parazity.
13. 09. 2009 | 12:18

desdischado napsal(a):

Děkuji vám, soudruzi.Otevřeli jste mi oči. Soudruh laciný kavárenský povaleč, pseudohumanista, rádobymyslitel a ješita pocestný, soudruh aktivista a soudruh Stejskal mě dali nálepku neonacisty a rasisty. Mě, ryzímu demokratovi! Když si dovolím mít jiný názor na rozhazování peněz daňových poplatníků na účely pro daňové poplatníky škodlivé. Soudruzi, kdo přijde po nás demokratech, které označujete jako neonacisty, na řadu? Koho zlikvidujete příště? Každého, kdo má jiný názor? Teď už vím, jak je to s DS, proč je označujete jako fašisty a neonacisty. To vy jste ti, kterých je třeba se bát, nepřátelé demokracie.
13. 09. 2009 | 12:26

stejskal napsal(a):

Může být, pane Matyáši.

Vycházím ze svých zkušeností, zejména pak z debat na těchto stránkách.

Pane desdischado,

nevzpomínám si, že bych Vám dával jakoukoliv nálepku (naní včšak vyloučeno, že jste si nějaku na sebe vztáhl). Můžete mne prosím ukázat, kde jsem v souvislosti s Vámi použil cokoliv, co by ji připomínalo? Trvám na tom, co jsem zde napsal: drtivá většina zdejších čtenářů vyhodnocuje některá fakta a fenomény jinak než třeba já (podle mne je nedostatkem znalostí reálné situace, tedy čerpání informací z TV a ze střety s deklasovanou částí Romů, některých vědních oborů - sociologie, psychologie, kulturní antropologie atd. a z toho vyplývajích zjednodušených pohledů).

Mimochodem stejně tak si nevzpomínám, že bych zde chtěl někoho likvidovat. Viz moje replika paní mio.

Libor Stejskal

P.S. Rasismus je přisuzování "kvalit" jednotlivcům na základě jejich rasové, etnické či národnostní příslušnosti. Rasisté (např. pan Čochtan pod těmito blogy opakovaně) hovoří o rasách, etnicích či národech jako o kvalitních, méně kvalitních a nekvalitních. Lidé inklinují k fašistickým metodám (i když sami by se jistě ohradili proti tomuto termínu, neb pojem fašismus zpravidla zaměňují za hitlerismus či nacimus) pak chtějí řešit domnělé "problémy" s "nekvalitními" rasami, etniky, či národy násilím. "Byli jsme Československo, pak jsme se šťastně rozdělili a jsme konečně jen Česko, ale nikdy se z nás nesmí stát Českocikánsko ! I kdyby nás to mělo stát třistatisíc patron." Čochtan, 12.08.2009 21:15:21 pod blogem paní KVS.
13. 09. 2009 | 13:14

Čochtan napsal(a):

Stejskale,
každý národ má právo bránit svou vlast před cizím národem, nebo etnikem, které se chce na jeho území usadit.
K obraně vlasti před vetřelci máme právo použít všechny fungující, k dispozici stojící prostředky. Když to nejde jinak, i ty patrony.

K obraně před škodnou nepotřebuji sociologii, psychologii ani kulturní antropologii. Potěšil jste mne tou "drtivou většinou".

"Rasismus je přisuzování "kvalit" jednotlivcům na základě jejich rasové, etnické či národnostní příslušnosti. "
Tohle je absolutní blbost !

Nikdo nepřisuzuje vlastnost, ALE PRAVDĚPODOBNOST výskytu vlastnosti !!!
To je obrovský rozdíl, který je ovšem lidem nevzdělaným v technických a přírodovědeckých vědách (tam je statistika důležitým nástrojem) většinou nepochopitelný.

K náckovi Pocestnému: to co on si dovoluje vůči českému národu, to si nedovolil ani Heydrich. Potěšilo by mne, kdyby skončil podobně.
13. 09. 2009 | 14:33

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
to jako indiáni mají právo bránit svou vlast před cizími národy nebo etniky, které se na jejich území usadily, střelbou do těchto národů a etnik, tzn. střílením bělochů, černochů, asiatů a cikánů?
13. 09. 2009 | 15:28

Čochtan napsal(a):

Ale Střihavko,
vždyt to dělali ! Vyhrává ten lepší, kvalitnější, schopnější, ten kdo má převahu v kvalitě a kvantitě.
Z toho plyne, bránit se včas, dokud máme obojí převahu !
Nečekat až se nepřítel v naší zemi přemnoží. Jedno zda islám nebo cikáni. Evropa musí zůstat "bílá".
13. 09. 2009 | 15:37

Čochtan napsal(a):

Střihavko,
Indiáni se bránili, ale neubránili. A že včas se přestali bránit, to jim zajistilo přežití. Právo je lidský výmysl, nic víc. Roli hraje kvalita, kvantita a odhodlanost se prosadit.
13. 09. 2009 | 15:43

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane Čochtane,
kdy to dělali? Naposledy v 19. století. Když bránili, tak umírali. Když se přestali bránit, tak jim to zajistilo přežití. V případě bělochů, aspoň dle Vás, to má být opačně. Když Evropa musí zůstat bílá a má se to, dle Vás, řešit za pomocí války, tak Vy osobně půjdete do první linie? Běloši, černoši, asiaté a cikáni jsou v Americe přemnožení?

"Právo je lidský výmysl, nic víc."

Výmysl jakých lidí? Jen některé národy a etnika mohou vymýšlet právo, Cikánům je to zapovězeno? Můžete právo vymýšlet Vy a následně budou zákony sepsány podle Vašich představ, nebo mohou u jiní lidé vymýšlet právo?
13. 09. 2009 | 17:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Právo je lidský výmysl, nic víc." Právo je jednou z funkcí existence lidské společnosti, bez práva by nemohla fungovat. Právě proto bylo vytvořeno.
13. 09. 2009 | 18:38

Čochtan napsal(a):

Evropa musí zůstat "bílá". Za jakoukoliv cenu.
13. 09. 2009 | 18:58

Čochtan napsal(a):

Gentlemen,
konec debaty, nepřítel naslouchá, a já se nenechám vyprovokovat k výrokům, které by Stejskal předal dál. Nechci aby mi ve 4 ráno zvonili u dveří gestapáci.
13. 09. 2009 | 19:07

stejskal napsal(a):

"To, že je člověk paranoidní, ještě neznamená, že po něm opravdu nejdou." ;-)

Jeden z mnoha tzv. Murphyho zákonů, link: en.wikipedia.org/wiki/Murphy's_law

Libor Stejskal
13. 09. 2009 | 20:00

stejskal napsal(a):

Smazal jsem jeden text obsahující urážky a hanlivá komolení nicku ("magor", "pojebnej", neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2009 | 20:56

učitel napsal(a):

"Rád bych poukázal při této debatě ještě na problematiku školství a vzdělávání romských dětí v podmínkách české školy a souvislostí s tím.."..bla,bla,bla.Pane Holomku,zkuste se zeptat své jedné neteře,když studovala nejmenovanou střední školu,jestli byla nějak diskriminována,šikanován atd....jestli dokonce se školou nejela na jazykový kurz do Velké Británie a jestli jí tehdy někdo ze strany britských úředníků nějak blížil No schválně..Psal se rok 1996,kdybyste nevěděl,městečko Hastings(http://en.wikipedia.org/wik...).Dokonce jí škola,ale stejně tak i jiným studentům na cestu přispěla.Barva nebarva.Mně např. vadí, že díky vaší komunitě moje dcera musí mít nyní vízum při cestě do Kanady,přitom tam jede studovat,já to platím. Rozhodně nejede parazitovat na tamním socialistickém sociálním systému,jako vaši soukmenovci....Takže vážený,když se snažila vaše neteř,nikdo a nic nebrání zbytku vaší menšiny(BTW-podle sčítání lidu stěží 20 tis osob,že?-to se za to stydí..??)a mohou studovat a studovat "až do roztrhání těla".Těšilo mne.
13. 09. 2009 | 21:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
´´Evropa musí zůstat "bílá". Za jakoukoliv cenu.´´ Proč??
13. 09. 2009 | 21:53

Nový napsal(a):

Vážený pane Holomku. Nevím, jak dlouho to vydrží, ale zatím patří Čechy Čechům.
Jestli vaše děcka neumí Česky, tak je to váš problém.
Jestli vaše nevzdělané hochy nechtějí podnikatelé ani k lopatě, tak to svědčí o vaší neschopnosti systematicky pracovat. A jestli hoši o práci vůbec neusilují, tak je to ještě horší !
Nejvíce Vám uškodil sociální stát, který si, sice na dluh, ale usilovně budujeme. Ten kazí i Čechy, ale vaše populace za posledních 20 let rozlajdala opravdu nevídaně. Protože je demontáž sociálního státu nereálná, budete se o něco muset pokusit sami.
Hlavně už přestaňte fňukat !
Řeči o tom, jak vám všichni křivdí jsou k smíchu.
13. 09. 2009 | 21:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další příspěvky obsahující urážky, nadávky, vulgarismy a osobní výpady, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2009 | 22:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Žije se vám mezi německými Turky špatně? Mohla by tam Vaše vnučka v minisukni ven?
13. 09. 2009 | 22:42

stejskal napsal(a):

Dále jsem smazal jeden hrubě rasistický výrok (cosi o "hnusných arabských ksichtech". Důvod viz předchozí .

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2009 | 22:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tak, teď jsem tu za blba hovořícího sám se sebou.
13. 09. 2009 | 22:53

stejskal napsal(a):

Promiňte, pane Matyáši,

to nebyl z mé strany záměr. Páně Čochtanovi urážky zde ale tolerovat nemíním (ostatně on ví, na co Vám má případně odpovědět, pokud to svede bez porušení zdejších pravidel, odpověď mazat nebudu).

Libor Stejskal
13. 09. 2009 | 22:56

Čochtan napsal(a):

Zbyněku Matyáši,
doufám, že jsi to stihl přečíst, než to ten ...... smazal.
13. 09. 2009 | 23:10

Čochtan napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
až tu bude turků víc než Němců, pak nebude smět žádná Němka vylézt v minisukni.
Ve Švédském Malmö už jsou tak daleko, že Švédky riskují znásilnění arabskými immigranty.
13. 09. 2009 | 23:14

Čochtan napsal(a):

Evropa MUSÍ zůstat bílá, protože jinak by přestala být Evropou, a stala by se z ní hnusná Eurabia.
13. 09. 2009 | 23:16

Čochtan napsal(a):

Evropa MUSÍ zůstat bílá, protože kdyby tu převzal moc hnusný islám, pak by to byl konec civilizace a návrat do hnusného islámského středověku.
Máme velkou zodpovědnost před našimi předky a dějinami.
13. 09. 2009 | 23:20

Čochtan napsal(a):

Evropa MUSÍ zůstat bílá, protože se v Evropě nesmí dít, co se děje (celkem běžně) v Jemenu.
V Jemenu zemřela teprve dvanáctiletá manželka, která se tři dny pokoušela porodit dítě, jež nakonec rovněž nepřežilo.
13. 09. 2009 | 23:22

Čochtan napsal(a):

"Žije se vám mezi německými Turky špatně?"

Ano, žilo by se nám všem v Německu lépe, kdyby se Turci vrátili domů. Německo by bylo krásnější. Jsou tu i Turci kteří se přizpůsobili, ale těch není tolik a je jich rok od roku méně. Situace se zhoršuje.

Posaďte se v Mnichově do U-Bahnu, autobusu nebo tramvaje, když jedou děti do školy. Zkuste říct slovo, když se nahrnou dovnitř obsadí bleskem všechna volná sedadla a nepustí starou paní sednout.

Když vám nerozkopou holeň a uslyšíte jen "Scheißdeutsche" a Schweinefresser" tak jste dopadl velice dobře. Jak nás Evropany vidí mladí muslimové ? Naše ženy a děvčata jsou kurvy, a my blbci a požírači prasat, kterým oni budou jednou vládnout.

Tak nás vidí muslimské děti v Mnichově. Češi, kteří v Německu nežiji, to nemohou pochopit.
13. 09. 2009 | 23:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Docela by mne zajímalo, odkud se Vám líhnou ty Vaše fantasmagorie o poislámštění Evropy. to máte tak málo důvěry v bílého muže?
Připusťme však spekulatívní představu, že Evropu obsadí Arabové s povinným islámem, nebyl by to jenom důkaz větší arabskoislámské životaschopnosti? Osobně považuji takové spekulace za absurdní. A Vy byste měl taky, pokud si chcete uchovat zdravý rozum.
13. 09. 2009 | 23:40

Čochtan napsal(a):

"důkaz větší arabskoislámské životaschopnosti?" To by byl důvod tu "arabskoislámskou životaschopnost" vybít než se tu v Evropě uchopí moci.
To není absurdní, to je jen otázka několika desetiletí.
13. 09. 2009 | 23:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Pokud jste něco vypil, je to ten nejpochopitelnější důvod Vašich výkřiků. Křižácké výpravy skončily neúspěchem již ve středověku.
14. 09. 2009 | 00:23

Čochtan napsal(a):

Zbyněku Matyáši,
S křižáckými výpravami máš recht, a když už se tak vyznáš, kdy byla poslední "křižácká" výprava muslimů ? Nebo ji máme nazvat "půlměsíčňácká" výprava ? Můj pradědek před nimi bránil Vídeň. To už byl oficielní novověk.
14. 09. 2009 | 07:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další text přispěvatele, který zde opakovaně hrubě uráží ostatní (již jsem mu v minulosti několikrát zablokovala IP adresu, ale umí můj zákaz obejít. Nyní jsme tedy nucen mazat vše, co napíše, i když je to dost náročné).

Libor Stejskal, editor blogů
14. 09. 2009 | 09:17

stejskal napsal(a):

"Vybít životaschopné", jak píše pan Čochtan. To je myslím ten správný způsob koexistence jedinců druhu homo sapiens.

Vybít "životaschopné" dřív, než oni vybije nás, "neschopné". Asi půjdu zabít šéfa... ;-)

Libor Stejskal
14. 09. 2009 | 09:21

Čochtan napsal(a):

Ano Stejkale,
vybít vetřelce do naší země, dřív než oni zlikvidují nás.
To je naprosto legální sebeobrana.

Kdyby takto jednali Řekové, tak by se Turecko pořád ještě jmenovalo Řecko.

Koexistence je JEN tehdy možná, když se islám nebude rozšiřovat do NEISLÁMSKÝCH zemí.
14. 09. 2009 | 09:53

stejskal napsal(a):

"Vybíjení" je samozřejmě vždy legální. Už z definice. A naopak: kdo nevybíjí, je zločinec. To dá rozum.

Vybíjejme se!

Libor Stejskal
14. 09. 2009 | 10:00

Pocestny napsal(a):

Tschochtanerie aneb jak se střelit do vlastní nohy.

Tohle téma je příliš "pálivé" (po Vítkově), než aby sneslo šibeniční humor, povznesme se proto malým historickým traktátem

Základní otázkou je to, jak se sakra vzalo v Německu tolik Turků?

To bylo tak, děti. Kdysi, před dvěma velkými válkami bylo císařství. To císařství vypochodovalo z bažin Pruska se sentimentální touhou učinit ten Deutschvolk velikým, ze šachovnice trpasličích domínií udělat superříši a zabojovat s těmi ostatními nejen o Rýn a Paříž, ale i o kolonie.
I vymysleli si teutoni strategii. Jako průmyslová země byli odkázáni na suroviny a uviděli potenciálního kriegskameráda v machometánském pašalíku Turecku. Skrze něj chtěli ovládnout ropná pole Mezopotámie, která se spolu s mnoha dalšími arabskými zeměmi byla součástí rozpadajícího se seldžuckého islámského "světovládnutí".

Za tím účelem si počali v Turecku pěstovat mladou generaci oficírů, sami tím pěstovali svou mladou generaci typů jako byl Rudolf Hoess, který s mnoha pozdějšími nácky sloužil jako stínový velitel v turecké armádě. Ano, v počátku světové války Turecko napochodovalo pod německým velením a porazilo Rusy na Kavkaze, což odčinili částečně až Stalinovi sověti.
Poté, co Turecko První válku projelo, zažilo také pád monarchie, jen místo výmarské trapné ztráty času v Německu, Turci rovnou vyměnili Pašu za fuhrera. Jojo, pan Atatýrk začal jako německými důstojníky vychovaný lampasák, pak se postavil do čela tureckých nácků a rovnou se učinil presidentem zakladatelem. Idea koloniální železnice Berlín - Istanbul - Baghdád byla znovu oživena, dokonce Turci vyvraždili všechny původní Armény po cestě.

Hitler měl smůlu, neukecal Ataturka do války, on dobře věděl o britské armádě obklopující ho pod pláštíkem pomoci Arabům proti Istanbulskému pašalíku a chytře zvolil neutralitu. Ta neutralita byla ovšem "švédského" typu, obě strany vesele spolupracovaly, jen Turek se tvářil nezaujatě.

O to přirozenější bylo pak po další prohrané válce, že strýc Konrád využil dlouhodobý vliv, který Deutschland v Turecku měl k tomu, aby místo jeho kolonizace použil jeho lidské zdroje, které měly nahradit ty miliony padlých a zajatých německých mužů.

Ano, Německo si přivezlo gastarbeitry, ale už to nešlo formou totaleinsatz, takže přes ty miliony Gerd bez chlapa muselo tolerovat, že si Mohamed radši dovezl žínku z domova.
Byli nevyhnutní pro německý ekonomický zázrak stejně jako ukrajinci pro socanovy montovny, proto se jim nekladl odpor, on na to tenkrát nikdo nepomyslel, že by se untermensch neasimiloval, rozmnožil a nabyl sebevědomí odporem k němectví, nikoliv němectvím samotným.

Takže, když tu někdo von Munchen tak pěkně pláče, je třeba se ptát:
http://www.youtube.com/watc...

Poučení z toho plyne jediné - netopte cikány a židy v kamnech nebo vás donutí za trest obcovat s machometánem. Když ublížíte bezbranným, okolí vás za trest nenechá bránit se darebákům.

Nakonec, nemohu se i jako kosmopolita nepozastavit nad jedním nesmyslem - proč, krucinál, z Mnichova křičet Čechy Čechům? Jediné, co mne napadá, že se holt nedá křičet "Mnichov Němcům", to pro Tschochtanen von Boehmen nic neřeší.

Jojo, bejt uternácek je asi pěkná řehole.
14. 09. 2009 | 10:20

desdischado napsal(a):

pane Stejslale, drtivá většina občanů opravdu jinak vyhodnocuje některá fakta a fenomény než vy osobně a ještě pár exotů, vyjadřujících se na těchto stránkách. Ale není to tím, jak vy píšete, ze střetů s deklasovanou částí romů /s jakou částí?/ a z neznalosti některých vědních oborů, sociologie, psychologie, kulturní antropologie, a z toho vyplývajících zjednodušených pohledů. Kdyby naši předkové podle vás, znali některé vědní obory, jak píšete, jak by to dnes vypadalo? Stačí jedny volby, aby drtivá část občanů dala hlasy těm, kteří budou hájit zájmy svého národa, zájmy těch, kteří tento národ živí, a ne zájmy úchylů. O tom je demokracie. Pěstujte si své vědní obory, kulturní antropologii v akváriu, živte ze svého povaleče a vagabundy, programové vyžírky. Jestliže chcete mít chléb, musíte zorat pole, zasít, sklidit, vymlátit, pomlít, a upéct. Kavárenskýma kecama to nepůjde, pane. Práce šlechtí člověka, jak si kdo ustele, tak si lehne, bez práce nejsou koláče, komu se nelení, tomu se zelení atd. To jsou moudrosti našich předků, kteří neznali naši moderní kulturní antropologii. Je to jednoduchá matematika, čím více bude příživníků, tím horší životní úroveň budou mít daňoví poplatníci. To nijak neokecáte, kdybyste nadřel jak chtěl. Já nikomu neberu právo na život, ať žije, ale za svoje. Mluvím samozřejmě o těch, kteří pracovat mohou a bez ohledu na barvu kůže. Ani korunu bez práce. Opak je zvrácenost a zvrhlost, zločin proti lidskosti. A hlavně, je to čistá diskriminace, těch, kteří pracují. Je těžké si představit čistě cigánský stát? Jak by to tam fungovalo, z čeho by žili? Ze sociálních dávek? To budeme mít díky kuturní antropologii dvoje školství, dvoje zákony, zvláštní zonu kulturněsociálního kapitalismu, nebo jak se to bude vyvíjet? S pozdravem
14. 09. 2009 | 10:20

Čochtan napsal(a):

Stejskale,
vetřelec je zločinec. Vybíjení zločinců je sebeobrana. Sebeobrana je legální.

Ne "Vybíjejme se!" ale vybíjejme islámské agresory.
14. 09. 2009 | 10:30

stejskal napsal(a):

Pane desdischado,

rozčilujete se úplně zbytečně. I já jsem proti dvojím zákonům, dvojímu školství, zenužívání sociálních dávek (bez ohledu na to, kdo je zneužívá, tedy i hnědí, bílí, fialoví).

Jsem proti příživnictví, štvě mne současný demotivující systém sociálních dávek (či spíše motivující právě k tomu příživnictví). Až sem to myslím vidíme dost podobně.

Jenže zároveň jsem proti tomu, aby se kvůli pochybením jednotlivců (a na jejich počtu vlůbec nezáleží), obracel hněv proti celé skupině lidí, etniku, národu apod. Není to totiž k ničemu.

Stěžujme si na politiky, kteří nastavují dávky tak, aby bylo možné je zneužívat. Stěžujme si na ty policisty, kteří si ulehčují práci, protože se jim proti někomu, kdo zjevně porušuje zákon, nechce zasahovat. Stěžujme si na ty úředníky, kteří řeší různé složité problémy rak, aby jim to dalo co nejméně práce.

JEN s moudrostí předků se bohužel vystačit nedá (to bychom byli stále v prvobytně pospolné společnosti). Moudrost předků je třeba rozvíjet.

A naopak moudrost předků nezabránila mnoha genocidám, válkám, sociálním bouřím atd. Důležité je neustále se učit, vymýšlet řešení, a to s ohledem na současnost a budoucnost, ne na předky.

Vidím v této společnosti dvě extrémní polohy (naštěstí i něco mezi nimi).

První vychází z toho, že drtivá většina Cikánů je svoloč a je třeba s nimi rázně zatočit. Lidí, kteří by zároveň zákony chtěli každému předepisovat každý krok, každý moment života.

Druhá si myslí, že stát má neustále cpát někomu peníze, stále se o někoho starat, zařizovat všechno za druhé. Hrubě řečeno: "Asociálům se má pomoci tak, že se zvýší dávky." "Rasisté jsou jen mezi bílými, mezi hnědými ne."

Jenže ono je to někde mezi. Stát by měl pomoci těm, kdo se dostali na úplné dno (do sociáním pasti). Ne tím, že jim vytvářet podmínky (a i s ohledem na specifika různých skupin lidí), aby na tom dně bylo co nejméně z nás. Aby si mohli pomáhat sami, drápat se nahoru, ne být fatálně hendykepovaní už tím, kde a s jaku barvou pleti se narodili.

Mimochodem demokracie není o hájení zájmů jedněch před druhými. Demokracie je o nastavení pravidel, která pak musí platit pro každého jednotlivce. A represe lze pro jejich vynucení použít jen na základě rovných zákonů, ne barvy pleti či třeba tomu, jaký má kdo vztah k práci.

Demokracie není zvůle většiny, ale především ochrana a zajištění rovných práv všem (tedy i těm, kdo jsou v menšině).

Libor Stejskal
14. 09. 2009 | 12:10

Bronislav napsal(a):

Cigánské problémy jsou POUZE cigánské! Nesnaž se je Holomku přehazovat na majoritu!
Cigánští asociálové kašlou na vzdělání,práci, sociální výpomoc i slušné chování!
Ti cigáni co se chovají jako ASOCIÁLOVÉ se sami dobrovolně vyčleňují ze společnosti! Musí tedy počítat s tím, že se k ním majoritní společnost bude vždy jako k ASOCIÁLŮM CHOVAT!
Žadný velkohubý pseudohumanista nedokáže přinutit slušné lidi k tomu aby akceptovali kriminální a asociální živly.
14. 09. 2009 | 12:17

Pocestny napsal(a):

Lachtan je romantik, hraje si tu na Ivanhoe....
Pro příznivce "prostého klidu na práci" toto:
Cikánů je tu tolik, že vzchází jeden na 25 necikánů. Proti 600 mld. tzv. mandatorních výdajů státu je těch cca 5 mld. které se na ně "vyhodí" ročně jako prd.

Ano, jsou to zpustlíci, protože jsou rychle poznatelní a odmítat je je přeci přirozené, my Češi jsme známí tím, že sice převezmeme a počeštíme cokoliv cizího, ale pak to rádi vydáváme za své a cizinec je nedůvěryhodný vetřelec už z podstaty svého bytí.

Statistika ukazuje, že jsou plošně nejvíce odmítanými a to až na samé hranici zákona, ale všichni se diví, že se v tom přátelském ovzuší typu ty morgoši, ty debile, ty uzenáči neasimilují.

Jak tak dva roky čteme tyto kafemejnky, tak
- nám tu začaly hořet cikánské domy i s dětmi,
- náckové nám tu za přihlížení policie hajlují před synagogou v Plzni
- naše politická "representace" nás vystavila svým teamwork do posice "eurokašpara"
- dnes je zpochybněn samotný ústavní rámec státu
- korupce, zlodějina a korytářství je přirozeností, o které se nám ještě před deseti lety nezdálo
...prostě česká společnost se rozpadá na gangy renegátů a sobeckých megalomanů v čele

a někteří stále dál chtějí vyučovat jiné, jak to dělat správně česky.

Lid na samé hranici občanské svéprávnosti se ale rád povozí po těch, které svou bývalou nesvéprávností učinil také nesvépravnými. Bolševik jako výmluva odešel, zbylo cikánské ghetto a česká malost.

Ano, Gastone, jak si kdo ustele, tak si i lehne, ti tělnatí by měli zejména přemýšlet o tomhle přísloví..
14. 09. 2009 | 12:22

Pocestny napsal(a):

Stejskale,
Desdischado znamená vyděděnec, kdopak to asi může bejt?
14. 09. 2009 | 12:26

zuza napsal(a):

S našimi místními romy jsme se dost dobře sžili i když také nejsou bez problémů,ale známe je už přes20let.Velké problémy však vznikají přílivem nových romů které do města tahají představitelé radnice.Radní skoupili spoustu domů a byty v nich pronajímají jenom cik.a z městské pokladnice si rovnou vyzvednou za nájem protože ten im celý platí radnice.Také městský byt bílý nedostane protože to je to samé.A tak se k nám stěhují smrdutí,nematí c.kteří nám paneláky zamoří vešma,rusama.štěnicema švábama..Ano naši radní za to budou ještě pochváleni že asimilují c.mezi nás a na náš úkor a ve svůj prospěch protože nájem si určují nehorázný a podle svých potřeb.
14. 09. 2009 | 12:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Bronislave,

nikdo nechce, abyste akceptoval kriminální živly (proboha!). Nikdo nakonec ani nechce, abyste ze nějak ztotožňoval s asociály či přijímal cokoliv, co dělají. Tím méně pan Holomek.

Kriminalitu je nutné postihovat podle platných zákonů (bez rozdílu).

V případě asociálů je zájmem nás všech, aby jich v této společnosti bylo co nejmémě. Tedy ne podporovat jejich asociálnost (třeba tím, že je držíme na okraji společnosti, protože je všechny automaticky považujeme i za kriminálníky), ale snažit se, aby se co nejvíce z nich hned po narození do této pasti nedostalo (jedno jestli Cikán, bílý, nebo fialový).

Pane Pocestný,

nevím, kdo je Desdischado a je mi to vcelku jedno ( i když tuším, na co narážíte).

Libor Stejskal
14. 09. 2009 | 12:33

stejskal napsal(a):

To je naprosto exemplární, paní zuzo.

A hněv se pak obrací proti novým "nájemníkům" (těm, které je možné identifikovat podle barvy pleti, pokud člověk nezná všechny osobně), zatímco na vině je jednoznačně radnice a spekulanti.

Jenže to řada lidí ve svém "svatém rozhořčení" nevidí. Spekulantům je to jedno, radní budou zvoleni znovu, ale ten odpor, nenávist, opovržení vůči Cikánům zůstanou. A rostou. Nejjednodušší je nadávat na Cikány (já vím, že Váš text toto neobsahuje, ale velká část těch ostatních bohužel ano).

Libor Stejskal
14. 09. 2009 | 12:44

Bronislav napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,

propaganda ohledně akceptace asociálních živlů vkusně zabalená do polopravd a lži se na nás valí ze všech médií.
Média se neustále baví o Romech.
PROČ?
V tomto etniku je mimořádně vysoký počet asociálů, kriminality a bylo tomu tak po celá staletí.
Dokud budou média tento ZÁKLADNÍ FAKT přehlížet a strkat všechny cigány a asociály do jednoho pytle, nikdy jim nedokážeme pomoci. Dobrým cigánům je zle proto, že jim jejich VĚTŠINOVÝ asociální soukmenovci kazí reputaci.

Chcete snad tvrdit, "že je držíme na okraji společnosti"?!
To je čistě Váš pseudohumanistický názor!
Na okraji společnosti je nikdo nedrží - drží se tam sami, a dokonce si v tom libují.
Uvědomte si, že cigáni jsou natolik odlišní, že se s něma po celá staletí žádná jiná rasa křížit nechce. Pokud si tyto zásadní fakta nepřipustíme nelze problém řešit.
Jejich dementní odlišnost je nám nepřijemná.
Je jen na nich jestli tu chtějí žít. Pokud ano - je zase jenom a jenom na nich co jsou ochotni ze své odlišnosti slevit a snažit se s majoritou vyjít!
Na to je nutné klást v prvé řadě důraz!
Chceš v pohodě žít - tak se podle toho chovej!
ŽÁDNÉ VYJÍMKY!
Odlišná mentalita nebo barva kůže ti na ně nedává vůbec žádné právo!
Jedině tak jim pomůžem.
14. 09. 2009 | 13:20

Ben napsal(a):

Pane Stejskale,
dovolil jsem si zkopírovat jeden Váš odstavec:
V případě asociálů je zájmem nás všech, aby jich v této společnosti bylo co nejmémě. Tedy ne podporovat jejich asociálnost (třeba tím, že je držíme na okraji společnosti, protože je všechny automaticky považujeme i za kriminálníky), ale snažit se, aby se co nejvíce z nich hned po narození do této pasti nedostalo (jedno jestli Cikán, bílý, nebo fialový).
Protože by to opravdu mělo být zájmem nás všech.
Ale.
Proč nestojí na dávky "bílí" asociálové-bezdomovci, proč nedostanou byty nebo domky, třeba v polorozpadlém stavu "bílí"-asociálové-bezdomovci, proč umírají venku v několikastupňových mrazech nebo když je odmítnou vyšetřit jen proto, že nejsou nebo neplatí pojistku?
To třeba štve zrovna mne.
Nechci psát přímo, že někteří asociálové-Romové, ale prostě musím, je to tak, že právě oni tohle dostávají a někdy nemusí hnout ani prstem.
Také mne štve, že o útoku na asociála-Roma "bílým" informují během chvilky všechny sděl. prostředky, o útoku na asociála-bezdomovce maličká info, o útoku Roma na "bílého" většinou klid.

A co mne začíná štvát je zneužívání slova rasismus.

Necítím se rasistou, a ve skrytu duše doufám, že nejsem (člověk nikdy neví), ale k něčemu se přiznám. Nechtěl bych za souseda Roma. A dokonce bych se nechtěl za souseda i toho, který pošle děti do školy a jde do práce. Bál bych se, že zanedlouho u něho budou desítky příbuzných a nikdo s tím nic nenadělá, i když každý bude vědět, že to je návštěva tzv. navždy...
Já vím, je to špatný názor, možná i "rasistický", ale co s tím nadělám? Jsem šťasný, že žiji v obci, kde Romové nejsou. Ale jak už jsem psal několikrát. Denně dojíždím do práce několik let kolem tzv. romského ghetta a proto mám hrůzu z toho, že bych měl někoho takového za souseda.
Už to tady bylo sice hodně omíláno, ale přesto si i já neodpustím...nedaleko mého domu, teda dá se říct skoro sousedi, si koupili před dvěma roky takovou malou provozovnu Vietnamci. Přebudovali ji na obchod, ani nevím, co tam kromě "hader" prodávají, nechodím tam, lae jedno vím jistě. Když jsem se dozvěděl, že si to tam koupili, vůbec jsem nebyl proti.
Asi jsem moc povrchní člověk, že někdy si dělám úsudek jen "zvenčí", ale musím jim položit poklonu. Teď ten dům září novou omítkou, okny a okolí má uklízeno, že si musím vzít příklad i já. To bohužel o tom domu "hrůzy", kolem kterého chodím do práce říct nemohu. Ale pamatuje si ho ještě moje máti. Byl to jeden z nejkrásnějích domů ve městě, ale jen do sedmdesátých let, kdy se tam začali stěhovat..., ale to bych už psal o tom, co všichni vědí..., ale protože to nejsou asociálové-bezdomovci-"bíli", tak...

Bojím se, že s touto problematikou, kterou stát zanedbal a stále zanedbává se asi pohnout k něčemu lepšímu asi nedá.
14. 09. 2009 | 13:24

stejskal napsal(a):

Pane Bronislave,

to nikdo neskrývá (ani to skrývat nejde, je to očividné). Proč by někdo měl něco podobného skrývat?

O důvodech se píše a hovoří poměrně často, já jsem je zde popisoval již snad padesátkrát.

Mají historické kořeny sahající stovky let do minulosti (mimořádně vysoký počet kriminálníků a asociálů je od dobytí Ameriky i mezi indiány, od objevení Austrálie i mezi aboriginci; je to vždy, když nějaká menšina nemá vytvořenou sociální strukturu, která se alespoň blíží té, která ji obklopuje. Tohle není žádný specificky cikánský problém, tohle je problém sociálně a kulturně antropologický).

"Dobrým cigánům je zle proto, že jim jejich VĚTŠINOVÝ asociální soukmenovci kazí reputaci."

Přesně tak. Ani tzv. dobrý cigán (jak říkáte) nemá stejné šance jako my, bílí. Protože na něj aplikujeme naše špatné zkušenosti s někým úplně jiným (shodou okolností stejné barvy pleti). A tím ho "držíme na okraji". Nebo ho tam alespoň tlačíme, i když se někteří nedají.

O dětech, které se do asociálního prostředí či společenské pasti narodily ani nemluvě.

"Jejich dementní odlišnost..." Proboha! Po staletí se zde nikdo nechtěl "křížit" (copak jsme psi, že se křížíme?) ani se Židy (také je bílí křesťané považovali za něco nečistého, ohavného). Na základě úplně stejných či podobných myšlenkových klišé.

Napsal jste "Odlišná mentalita nebo barva kůže ti na ně nedává vůbec žádné právo!" Samozřejmě, že nedává. Práva musíme mít všichni stejná (ti chytřejší ale vědí, že má práva jsou stejně důležitá jako práva kohokoliv jiného).

A pokud žije nějaká komunita stovky let (někdy i kratší dobu) v bezpráví, je její vnímání práva možná trochu narušeno (a to nemluvím jen o Romech, ale o celé naší společnosti).

Pane Bene,

těch otázek jste položil celou řadu, na některé jsem odpovídal výše.

Zastavím se u jedné. Proč více Cikánů zneužívá sociálních dávek než v případě majority? Protože je to zkušenost této komunity, která se přenášela z generace na generaci. Většinová společnost vždy Romy vytěsňovala na okraj, celá staletí jim upírala základní práva (Rom, Žid, indián, černoch byli méně než pes) a tak se naučili žít na jejím okraji (využívat, co se využívat dá). Stejně jako se třeba Židé naučili lichvě (většinová společnost je nechala provozovat právě a jen tu lichvu).

Tyhle stereotypy v myšlení uvnitř romské komunity je třeba měnit. Tak, aby ti, co chtějí, mohli žít důstojně (ve smyslu, jak to vnímáme my, jako většina) bez toho, aby se na ně někdo kvůli pleti díval skrz prsty. A k tomu je též třeba, aby stále více Romů dostávalo z toho začarovaného kruhu "života na okraji" (kde jsou kvůli zděděnému způsobu života, který spolkečnost obtěžuje, ale také proto, že je tam společnost VŠECHNY automaticky vidí).

Nadávat, spílat, nenávidět, mluvit o "dementní odlišnosti" je k ničemu. Jen to vše zhoršuje.

Libor Stejskal
14. 09. 2009 | 14:08

desdischado napsal(a):

nezačaly nám tu hořet cigánské domky, to je lež jako věž. Začal hořet jeden domek, do kterého se cigánští asociálové vloupali a neoprávněně ho obývali. Já myslím že je to trestné, pro cigánské asociály zákony neplatí? Kdyby úřady promtně situaci řešily a cigánské asociály šupem poslaly tam, odkud přišli, tak nemuselo dojít k té tragédii. Takže nezaměňovat následek za příčinu!
14. 09. 2009 | 14:11

dalikrada@seznam.cz napsal(a):

Pane Holomek nechcete si zahrát na praotce čecha ? Že by jste si svůj národ odved někam do země zaslíbenější nežli je tahle česká ? Byl by jste za hrdinu ! Dalimil.
14. 09. 2009 | 14:15

Čochtan napsal(a):

Co je rasismus ?

Je to názor že různé lidské rasy, plemena a etnika se vyvíjely na různých místech, v různých podmínkách, (tropický prales, poušť, savana, Tropy, mírné pásmo, polární kruh …) různou rychlostí různým směrem (v různých podmínkách byly zapotřebí různé vlastnosti) ?
Důsledkem těchto různých vývojů jsou různé Gaussovy křivky jejich vlastností a schopností.
Pokud je tohle rasismus, pak jsem rasista. A jsem v dobré společnosti. Ve společnosti Charlese Darwina.

Je i jiná definice rasismu: "Rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase"
V tomhle případě nejsem rasista.

Slovo "rasista" je jedním z nejvíce zneužívaných slov. Pseudohumanističtí hlupáci s ním mávají nad hlavou jako skinheadi s basebalovou pálkou. Myslí si, hlupáčci, že zastraší rozumně uvažující lidi. Hlupáci.
14. 09. 2009 | 14:27

desdischado napsal(a):

pane Stejskale, četl jsem asi před rokem, jak nějací důchodci z Bratislavy prodali byt a koupili si domek někde na vesnici, byl velmi levný, a ti stařečkové bohužel nevěděli, že ve vesnici bydlí spousta těch chudáků, které většinová společnost vytěsňuje na okraj.Naši důchodci celý rok pracovali poctivě na zahradě, a když přišel čas vykopat brambory, tak zjistili, že už jim tu úrodu sklidili ti vytěsnění chudáci. No a policii pak řekli, no co máme dělat, když máme tak malé dávky. Chápete to? Proč, když mají tak malé dávky, tak proč nemůžou sami pracovat na poli? Když můžou důchodci, tak proč nemůžou mladí cigáni? Už chápete, jak se na nich, chudáčcích provinili naši předkové? Naši předkové pracovali aby se uživili, to bylo veškeré jejich provinění. A tak je to i dnes. Kdo cigánům brání, aby se vzdělávali a živili se prací? Jedno italské přísloví praví, že nejlehčí je být špatný. Tak už víte, proč je nějaký člověk špatný? Protože je to nejlehčí, jde to bez námahy. Proč by se někdo namáhal, když stačí natáhnout ruky?
14. 09. 2009 | 14:30

Bronislav napsal(a):

Pane Stejskale...
...lidské rasy se mezi sebou po celá tisíciletí kříží. Připadá Vám snad na této větě něco amorálního? To, že se rasy lidí od sebe odlišují je podle Vás důsledek čeho?
Cigánská odlišnost na mne vždy působila jako projev kreténismu nebo demence. Běžte si tuto odlišnost vyzkoušet do terénu.
Zodpovědnost za své děti mají rodiče.
Díky pseudohumanistům nemusí cigáni nic!
To je pak problém!
Nemusí pracovat.
Nemusí posílat děti do škol.
Nemusí nic.
Jak se někdo začne bavit s cigánem ve stylu "poku něco chceš tak "MUSÍŠ UDĚLAT TOHLE" ze zlou se potáže.
Stačilo před nedávnem sledovat televizní debatu starosty Litvínova jak byl dvěma cigány slovně napadán za to, že jim tuto pravdu řekl.
Ty vaše teorie jsou k ničemu když se důsledně nebude dbát na to, že se cigáni musí naučit POVINOSTEM, a ne jenom NATAHOVAT RUKU. Natahování ruky je naučili pseudohumanisti kteří stále činí zodpovědnou majoritní společnost za vlastní selhání cigánů!
14. 09. 2009 | 14:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy