Kmenové hospodářství kvete (rozhovor s Jiřím Přibáněm)

03. 02. 2012 | 10:07
Přečteno 19430 krát
Budeme-li žít v totálně zkorumpované společnosti, kdo bude moci proti korupci bojovat, ptá se profesor právní filozofie a sociologie

Žije ve Velké Británii, často hostuje ve Spojených státech a občas přednáší v Česku. To mu umožňuje pozorovat tuto zemi s odstupem. „V současné době jsme svědky nejen u nás, ale v celé Evropě rostoucího napětí a hněvu ve společnosti,“ říká Jiří Přibáň, který učí právní sociologii a filozofii ve velšském Cardiffu.

* Jaký je hlavní důvod tohoto rostoucího napětí?

Ekonomická nejistota pramenící z krize a rozčarování ze způsobu, jakým se ekonomické elity v krizi chovají. Krize a její důsledky přitom nejsou jen ekonomické nebo politické. Jde o krizi způsobu života. Podíváme-li se do českého kontextu, tak je zřejmé, že pomalu kolabuje politický systém. Existuje tu demokracie, ústavní svobody, ale zároveň tento systém kdysi doplňovaný sociální solidaritou nebo sociálním občanstvím pozvolna mizí. Jenže právě solidarita legitimizovala nejen sociální stát, ale ústavní demokracii v celé Evropě.

* Myšlenka solidarity stála i v základech novodobého českého státu...

Protože to nebyla otázka politické volby a vůle, ale jisté politické tradice a kultury v této části evropského kontinentu. Když se podíváme do statistiky, zjistíme, že Česká republika patří mezi ty země Evropské unie, kde žije nejméně lidí v chudobě. Jsme v tomto ohledu naprosto srovnatelní s Finskem, Švédskem, Rakouskem a Slovinskem. A je to zajímavé, protože rozdíl mezi Rakouskem a Uherskem, který existoval před 150 lety, existuje stále. Spodní proudy tradic a dlouhodobých vzorců chování přetrvávají a ukazuje se, do jaké míry může být politická změna podmíněna kulturními tradicemi. My jsme v situaci ekonomické krize, která ohrožuje naše principy: sociální stát byl sice problematická kategorie, ale sociální občanství nikoliv, a to je právě dnes v ohrožení. To, aby svobodný člověk mohl své svobody důsledně naplňovat, znamená, že musí mít určité rovné příležitosti, musí být emancipovaný nejen ve smyslu politické, ale také sociální rovnosti.

* To, čemu se říká ve staré Evropě rovnost šancí?

Ano, tato myšlenka musí být vlastní liberální, sociálnědemokratické i konzervativní politice. Ralf Dahrendorf tomu například říkal rovnost životních šancí. To je to, co vždy hlásala liberální filozofie, když například podporovala všeobecné vzdělání. John Stuart Mill jako jeden ze zakladatelů politického liberalismu požadoval přístup všech ke vzdělání již v první půlce devatenáctého století. Stejně jako dnes šlo i tehdy o to, aby nadané děti ze všech vrstev mohly studovat.

* Ale bohužel tenhle princip je v posledních letech narušen. Zvláště u nás, kde vzdělání nezaručuje lepší budoucnost.

Najednou jsme zjistili, že vzdělanostní ekonomika má své limity. Zároveň se ukázalo, že západní ekonomiky dominovaly především díky finančním informacím. Jenže tento model dnes zkrachoval. Bezbřehá víra v samoregulaci finančního průmyslu byla jednou z největších stupidit vzdělanostní ekonomiky.
Český problém spočívá v tom, že zde nedošlo k propojení vzdělání a ekonomiky.
Tady automaticky neplatí, že lepší vzdělání znamená šanci na slušnější živobytí.

* Protože u nás se společnost a hlavně hospodářské a politické elity uskupily kolem politických stran do „loveckých družin“, jak říkal Jiří Gruša, a jejich soudržnost jim zaručuje automaticky přístup k finančním tokům?

Jistě. Tady nefunguje tržní, ale naopak tu kvete kmenové hospodářství. A to dokonce není termín vymyšlený na univerzitách. Mám ho odposlouchaný od mých spolužáků z právnické fakulty, kteří se dnes pohybují v horních patrech českého byznysu.

* To je fenomén, o němž jste nedávno hovořil a jejž jste nazval podle polského sociologa Adama Podgoreckého „špinavou sounáležitostí“?

Taky o této „dirty togetherness“ někdy mluvím jako o pospolitosti špinavých rukou, tedy těch lidí, kteří na sebe něco vědí, a proto drží pospolu. To je klíč k tomu, proč v postkomunistických zemích nefunguje tržní ekonomika. Tyto „lovecké družiny“ žijí z toho, že si navzájem přihrávají obrovské zakázky, ze kterých mají velké zisky. To vede k tomu, že státní zájem a soukromý zájem se tu vůbec nerozlišují. Tady je vše pod kontrolou stranických bossů a kmenových náčelníků, nebo jak se tu říká, krajských kmotrů.

* Myslíte, že tyto skupiny vládnou díky populismu? Že pod rouškou národních zájmů nahrazujících státní zájmy se ukrývá nejsnazší obhajoba osobních zájmů kmenových náčelníků, kteří nechtějí nic jiného než si zachovat svůj snadný přístup k tokům státních peněz?

Americký sociolog Talcott Parsons tvrdil, že kultura je cementem společnosti. Jenže ve střední Evropě jsme kulturu vždycky spojovali s etnickým, tedy předpolitickým pojetím národa. Tady nikdy nebyl státní národ jako v zemích severní a západní Evropy, ale kulturní národ, a tím se společnost zabetonovala, což vede k tomu, že určité kulturní statky považujeme za svaté a nedotknutelné. A kdokoli se na tyto věci u nás odvolá, získává politické body. Samozřejmě česká nacionalistická tradice není stejná jako velkomaďarský nacionalismus nebo polský tradicionalismus. U nás se spíše jedná o variantu národovectví, které je spojeno s čecháčkovstvím, tedy s nižší střední vrstvou. Vyplývá to ze živnostenských a selských národních tradic, které jsou svou podstatou plebejské. To vůbec nemyslím hanlivě, ale namísto toho, abychom si z těchto základů vypěstovali určitý model politické rovnosti bez vzájemného povyšování a ekonomického dělení společnosti, chápeme tuto tradici jen tak, že se scházíme pod lípou na našem gruntu a na ty, kteří jsou za humny, již hledíme úkosem.

* Nemůže to být tím, že to má zčásti na svědomí naše údolní mentalita, protože Čechy jsou obklopené horami a hlavní dopravní cesty se jim vždy vyhýbaly?

Nacionalismus přímořských zemí je trochu jiný, ale i tak je to poměrně mladý fenomén, a musíme s ním proto stále počítat. O tom již psal Ernest Gellner, když liberální společnost a potažmo modernitu spojoval s tzv. modulárním člověkem, který si vybírá ze svých životních šancí, ale přitom – a na to nesmíme zapomenout – stále touží po nějakém pevnějším spojení, které mu v moderním světě nabízí právě národní pospolitost. Samozřejmě že nacionalismus může být i liberální, jak ukázala tradice první republiky, ale jeho destruktivní sílu nelze nikdy podceňovat.

* Jenže vývoj v Česku nemá s liberálním nacionalismem nic společného, nebo ano?

To určitě ne. Popisovat to, co se v Česku děje dnes, z hlediska práva, znamená popisovat konflikt mezi ústavní a populistickou demokracií. Buď budeme mít ústavní stát, ve kterém se všichni, od ústavních činitelů až po ty nejprostší občany, budou chovat podle pravidel, nebo budeme mít stát, který bude stavět na zacementovaných kulturních symbolech, na něž se může odvolávat masa, ale ne občan. Nemyslím si, že České republice bezprostředně hrozí nějaký totalitní režim nebo vysloveně autoritářský režim frankistického nebo salazarovského ražení. Co tu skutečně hrozí, je, že se z občanů začne vytvářet národovecká masa, nerozlišitelná, a tedy bez názoru. V Česku hrozí, že budeme znovu vrženi do masové symboliky výlučného etnického národa, místo abychom byli národem individuálních a sobě rovných občanů se smyslem pro sociální vzájemnost a solidaritu. Najednou se začneme rozdělovat na ty, kteří jsou s národem, a na ty, kteří jsou proti národu.

* To se už stalo v Maďarsku, kde pracují s bratrstvím jako s nejlevnějším lepidlem společnosti...

Protože tam už neplatí základní kód politiky, kterým je rozdíl mezi vládou a opozicí. V demokracii vždy víme, že opozice bude příští vládou, jen nevíme kdy. A naopak opozice ví, že se sice jednou stane vládou, ale jen na čas a pak bude zase opozicí. Na tomto neustálém oscilování mezi vládou a opozicí se demokracie paradoxně stabilizuje. Když ale někdo jako Orbán či Kaczynski řekne, že reprezentuje vlast nebo národ, demokratická diskuse najednou zmizí, protože z opozice se stává nepřítel národa nebo vlasti. V ten moment se zjevuje v politice velký démon, kterého velmi přesně popsal Carl Schmitt. Když se z politického oponenta (hostis) stane existenciální nepřítel (inimicus), tak ten, kdo má moc, s ním může naložit jakkoliv. A to je konec demokracie. Pociťuji velmi intenzivně a se znepokojením to, že se v Česku od léta čím dál tím víc hledá potřeba nepřítele v existenciálním smyslu, nepřítele, jehož je třeba se zbavit. Strach z Němců je méně existenciální, ale máme tu Romy, které lehce poznáme: jsou tmaví, nepracují, a přitom sami víme, že my Češi máme zlaté ručičky. A myslíme si, že se živíme poctivě, i když statistiky ukazují, že v supermarketech krademe nejvíce z celé EU.

* A korupce je v ČR na stejné výši jako v Jihoafrické republice a v Saúdské Arábii...

A zároveň víme, že korupce tu dosáhla takových rozměrů, že už si skoro nemůžeme klást otázku, jak proti korupci bojovat. Když žijeme v totálně zkorumpované společnosti, kdo může proti korupci bojovat? Není legalita jen dalším projevem korupce? Musíme se ptát, jestli tady ještě existuje nějaký nestranný zájem v justici po vládě práva a obecných zákonů.

* To ale začalo hned po listopadu 1989, kdy Petr Pithart řádně zdokumentoval, jak se ho snažili uplatit, a soud případ léta protahoval a nakonec obviněný dostal jen komicky nízký trest...

Nejen to, tato kauza byla přece součástí privatizace. Už se nikdy nedozvíme, do jaké míry zdejší právní systém nebyl na takové změny vůbec připravený, a do jaké míry to naopak byl úmysl a důsledek „špinavé sounáležitosti“.

* Ale i Západ nás tlačil do toho, abychom privatizaci dělali co nejrychleji. Říkali: v Rakousku byly taky keťasové, kteří se dostali k majetku neoprávněně, ale brzy o něj zase přišli. Neviditelná ruka trhu si prý prostředí vyčistí sama.

To je pravda, ale v Rakousku fungovala alespoň minimálně nezávislá justice a policie nebyla narušena komunistickou totalitou, i když Rakousko má své vlastní zkušenosti s politickou korupcí. Navíc pád komunismu jako kdyby potvrdil primitivní poučky ekonomického neoliberalismu, že jakákoli regulace představuje socialismus a že kapitalismus znamená naopak osvobození od každé regulace. To je největší nesmysl, který naši ekonomové začali tvrdit. Naopak všichni, kdo se teorií kapitalismu kdy zabývali, vědí, že se kapitalismus neobejde bez pravidel. Kapitalismus od počátku představuje svébytný systém kombinující seberegulaci s vnější institucionální regulací, jakou je například právo.

* Proto se zrodil v protestantských zemích, kde stolice nezávislého soudce byla pevně zakotvená, smlouvy platily a slovo mělo váhu...

Tady se věřilo, že kapitalismus se vytříbí sám, spontánně, což byla velká iluze. Slepě se věřilo Hayekově představě spontánního řádu. Lidem nedošlo, že von Hayek nikdy nemluvil o privatizaci, když hovořil o spontánním řádu. On přece hovořil o zavedeném tržním hospodářství, které je současně a dlouhodobě podporované, mohli bychom říci i staletí, jinými spontánními řády, mezi nimiž má právo významnou roli. Nic z toho tady neplatilo. Řeči o spontaneitě znamenaly jen nálepky, které měly zakrýt bezbřehou privatizaci ve stylu Hoří má panenko, kdy se zhasne a po rozsvícení se zjistí, že z kuponů do tomboly jsou jen bezcenné papíry. Miloš Forman podal nejlepší výklad kuponové privatizace již dvacet let předtím, než k ní došlo. Současný neutěšený stav je jen důsledkem kumulace výše popsaných faktorů.

* Vidíte nějaké šance, jak z tohoto stavu vybřednout?

Jediná šance spočívá v tom, že si politické elity uvědomí, že tu je totální krize ústavní demokracie a stranické politiky. ODS je zprivatizovaným spolkem, ve kterém vládnou jednotlivé kmeny, korupcí je, byť asi méně, postižena i sociální demokracie, nemluvě o nových populistických stranách, které se zaštiťují bojem proti korupci, a přitom jsou ještě nebezpečnější a zkorumpovanější než ODS nebo ČSSD. Šance pak je v tom, že se v zavedených stranách najdou politici, kteří si uvědomí, že politika má svou vlastní logiku, že není jen prodlouženou rukou trhu, má svoje vlastní úkoly a že tyto úkoly lze realizovat jedině v ústavním státu a ústavní demokracii. To znamená, že se najdou politici, kteří nebudou prosazovat jen svůj stranický, ale také veřejný a státní zájem.

***

Jiří Přibáň (44) Vystudoval Univerzitu Karlovu a je profesorem právní filozofie a sociologie na velšské Cardiff University ve Velké Británii. Je autorem mnoha knih v angličtině a češtině, například Právní symbolismus (2007), Disidenti práva (2001) nebo Sociologie práva (1996). Vydal i dvě knihy o současné kultuře a umění – Pod čarou umění (2008) a Obrazy české postmoderny (2011). Kromě jiného přednášel na UC Berkeley, Stanford University, New York University, European University Institute, University of Pretoria nebo University of New South Wales v Sydney.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

mirekP napsal(a):

Že by si politické elity měly něco uvědomovat, to se mi moc nezdá. To u nás opravdu nehrozí. Jó, kdyby dostaly pořádně co proto, pak by se možná probudily (ty elity).
03. 02. 2012 | 10:17

JardaV napsal(a):

Nakonec dojdeme k tomu,že předchozí režim byl sice v některých směrech děsný,ale vlastně funkčnější než tento.Už nejméně 60 let se ví,že kapitalismus má meze,za které se nedokáže dostat,ale pořád této matematické skutečnosti nechceme nějak uvěřit.
03. 02. 2012 | 10:20

Naštvaný napsal(a):

"Kmenové hospodářství kvete..." Autore, je vidět, že vám to němectví skutečně zůstalo pod kůží, a nyní usilujete to imlantovat i u nás. Na štěstí jsme tu svobodomyslné osobnosti, které nemusí být svými básníky vyzývány k spojení se. Pokud se tu nenajdou nějací ti zaprodanci, uplacení mnohými individui z německých kruhů, které po té kmenové výlučnosti, o níž mnohdy tak rády fantazírují, touží a když to jde, tak ji všemožně jakoby oživují-, a jak jsem naznačil, využívají k tomu kdekterého troubu osťáka, aby všemi možnými způsoby z nás dělal individua sobě a svým chlebodárcům rovné. Takže se kroťte.
03. 02. 2012 | 10:24

gogo napsal(a):

Jarda nakoneec dojde k tomu co uz vi kazda teta na vesnici, slava
03. 02. 2012 | 10:30

stehno napsal(a):

Rozumím dobře: 22 let cesty od totality k totalitě?
03. 02. 2012 | 10:35

Koplkop napsal(a):

"Jediná šance spočívá v tom, že si politické elity uvědomí, že tu je totální krize ústavní demokracie a stranické politiky."
Jedna jediná věta a celý článek je o .....
03. 02. 2012 | 10:37

kelt napsal(a):

To naštvaný,

Cardiff University je v GB,Je třeba číst vše.
Zaprodanci-to je ze slovníku Rudého Práva-tak byli pojmenováváni signatáři Charty 77-jde Vám to výborně.
Kde máte schovanou"rudou knížku?"
03. 02. 2012 | 10:46

ex-nemo napsal(a):

Bože, chraň nás před intelektuály i s jejich žvásty !
03. 02. 2012 | 10:47

Vratiprst napsal(a):

"Pod rouškou národních zájmů nahrazujících státní zájmy se ukrývá nejsnazší obhajoba osobních zájmů kmenových náčelníků"

A jsme tady, Kopeckého sady. (Ostatně inspiračním zdrojem bude asi "Pod rouškou násilí, tmou, tmou, tmou!" z úchyla Průši).
Jenže my už na tyhle kydy máme trochu přecitlivělá ušiska.

Tady "SE slepě věřilo von Hayekově představě", opravdu?
Kdo věřil, pan Přibáň nebo pan Hvížďala?
A že nejsme VELKOmaďaři, tak jsme halt čecháčci. Pan Přibáň posbíral všechny duševní odpadky co se jich v české sekci Auswärtiges Amtu válí po toaletách a stmelil je v jeden celek. Bravo.

Ještě, že pan Přibáň učí v tom Cardiffu. O Welšanech se říká, že jsou trochu natvrdlí, tak to tam snad nevadí.
03. 02. 2012 | 10:50

Karel napsal(a):

To Kolkop a další ODS boys:

1) Vy jste placený diskutér? ODS?

2) Vy tu nevidíte rozval práva - viz. legislativně "ošetřené" exekuce, kdy celý proces dluhů a smyšlených dluhů pod hesly "dluhy se musí platit" tu nabírá na Orwellovské zrůdnosti?

3) Jak jste tu větu pochopil ?
Jak jste vůbec pochopil ten článek?
Co konkrétně Vám na něm vadí?

.
.
PS.
Ještě tu chybí nějaký vstup normalizátora Stejskala. Něco v duchu :
"no tak pane profesoreee!"
"víc se usmívat, a vážit si dnešní svobody"
03. 02. 2012 | 10:53

stejskal napsal(a):

No tak, pane profesoreee! Víc se usmívat, a vážit si dnešní svobody.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
03. 02. 2012 | 10:57

slavwin napsal(a):

Určité meze má každá společnost Jardo V. Ten socialismus neskončil zradou nebo prozřením Gorbačova, v tom rusku existovaly skupiny, které hlídaly i generálního tajemníka, přišly na to že cesta k nějaké regeneraci mimo vítěznou válku není, test v Afganistánu nedopadl dobře, stejně jako testy v židovsko - arabských válkách. Stejný problém stál před fuhrerem v Německu, on uvěřil tomu že na západě není chuť k válce a Rusko je obr na hliněných nohách. Poučení obr se může narušit, ale težko překousnout je možné se mu ubránit, viz příklad Finů. S husitským rozumem už to nejde, to dokázali v 30leté už Švédové. Proto je nutné někam patřit. NATO není útočný pakt, těžko předvídat jak by se zachoval, kdyby stát zmítaný nějskými vnitřními nepokoji chtěl třeba k muslimům. Bolševický zloděj dobře ví, že jeho zlodějna k těm nepokojům přispívá, proto ji chrání ještě ne proti NATO, ale proti jeho občanské a ekonomické nadstavbě EU.
03. 02. 2012 | 11:10

český maloměšťák napsal(a):

Kvalitní blog - a mizerné příspěvky tkzv. pravičáků /křiklounů/.
Podler mě ten blog ani nečetli.
Mohou si podat ruce se "skalními" odpůrci fiscal pact a popírači Bible...kteří tyto nečetli také.

Velmi dobře popsané nebezpečí tkzv. nicnežmarodovectví - včetně náznaku socioekonomické vrstvy, která je jeho nositelkou - a která je díky vrozené zbabělosti náchylná vybít svou frustraci směrem např. k Romům. Což jen podtrhuje jejich ubohost, zbabělost a stupiditu.

Hrůzné je to, co autor naznačuje ve směru tkzv. boje s korupcí - pokud bych to měl i já přirovnat k scéně z Hoří má panenko - tak pak ta paní, co ji manžel v tašce objeví nakradené kusy z tomboly....tak ta se dnes prodrala k mikrofonu a vyzývá všechny účastníky plesu k tomu, aby rozkradené vrátili - že na to sama ona dohlédne.

P.S. Nízkost některých komentářů ale hrůzu vzbuzuje také. Doufám, že tito nemají na nic podstatného vliv či jsou to jen malí nezvedenci.
03. 02. 2012 | 11:15

aga napsal(a):

Kmenové hospodářství znělo slibně - ale pak to bylo o něčem jiném ...
03. 02. 2012 | 11:18

jája napsal(a):

slavwin, no to jsou ale plky, hlavně ten konec, prosím, kdo je bolševický zloděj a proč si demokraté chodí půjčovat k bolševikum, stojí ve fronte USA, EU a trpělivě čekají, že jim ty bolševici půjčí.
03. 02. 2012 | 11:20

Koplkop napsal(a):

Karel
1)Nevím k jakým boys se řadíte Vy, ale já nejsem u žádných boys. Placený diskutér, to už by se mě líbilo víc, zkusím oslovit pana Stejskala, zda by mně za mé diskuzní příspěvky občas neposlal nějakou tu dvacku.
2)vidím a rozhodně se mně nelíbí, a vidím toho špatného daleko víc než uvádíte
3)Jak jsem pochopil větu: "Jediná šance spočívá v tom, že si politické elity uvědomí, že tu je totální krize ústavní demokracie a stranické politiky."když před touto větou je jiná: "Tady je vše pod kontrolou stranických bossů a kmenových náčelníků"?
Pochopil jsem ji jako např. větu pro tygra: Jediná šance spočívá v tom, že si tygr uvědomí, že papat jiná zvířátka by neměl, že by měl papat jen nějaké lupínky a kořínky. K čmu je taková věta? K .....
03. 02. 2012 | 11:32

slavwin napsal(a):

jája
Ten bolševický zloděj se neobjevil v roce 1989, ale před tím, někde vegetoval a bylo mu dobře. Někdo na politickém nebo hospodářském postu nebo v prognostickém ústavu, je možné, že si vychoval následovníky nebo to naučil zetě nebo snachu.
03. 02. 2012 | 11:43

Dagmar napsal(a):

Ten rozhovor je mimořádně dobrý, stojí za to si jej pořádně přečíst a přemýšlet, než si dovolím napsat, že jsou to plky. To, že myšlenkám nerozumím neznamená, že hlupák je autor.

Takže pro všechny, kteří se domnívají, že autor nepíše o tom, co se i jich bytostně týká, jsem si dovolila vybrat následující:

"My jsme v situaci ekonomické krize, která ohrožuje naše principy: sociální stát byl sice problematická kategorie, ale sociální občanství nikoliv, a to je právě dnes v ohrožení. To, aby svobodný člověk mohl své svobody důsledně naplňovat, znamená, že musí mít určité rovné příležitosti, musí být emancipovaný nejen ve smyslu politické, ale také sociální rovnosti."

"Bezbřehá víra v samoregulaci finančního průmyslu byla jednou z největších stupidit vzdělanostní ekonomiky."

"Navíc pád komunismu jako kdyby potvrdil primitivní poučky ekonomického neoliberalismu, že jakákoli regulace představuje socialismus a že kapitalismus znamená naopak osvobození od každé regulace. To je největší nesmysl, který naši ekonomové začali tvrdit. Naopak všichni, kdo se teorií kapitalismu kdy zabývali, vědí, že se kapitalismus neobejde bez pravidel. Kapitalismus od počátku představuje svébytný systém kombinující seberegulaci s vnější institucionální regulací, jakou je například právo."

"Šance pak je v tom, že se v zavedených stranách najdou politici, kteří si uvědomí, že politika má svou vlastní logiku, že není jen prodlouženou rukou trhu, má svoje vlastní úkoly a že tyto úkoly lze realizovat jedině v ústavním státu a ústavní demokracii. To znamená, že se najdou politici, kteří nebudou prosazovat jen svůj stranický, ale také veřejný a státní zájem."
03. 02. 2012 | 11:49

Koplkop napsal(a):

Dagmar
Vy asi budete učitelka ne? Že jste nám připravila takový výtah z výše uvedeného rozhovoru.
Co kdyby jste Dagmaro zkusila nějaký rozbor. Třeba toho posledního odstavce. Co tím jako autor chtěl říci, když před tím tuto možnost jasně popřel.
03. 02. 2012 | 11:53

MiPi napsal(a):

Velevážený altruistický etatista Pribáň maže Čecháčkům jejich pokleslé národovectví kolem tlamy a snaží se obalamutit všechny, kteří zapomínají, že před 1989 byla absolutní absence jakéhokoliv vlastnictví kapitálu, výroby, nemovitostí. Kéž by šlo vyměnit 1 až 2 miliony komunistických Čecháčků v době rychlé změny sraček za svobodné vlastnictví jedinců (se stejnými právy)za Brity na 20 let a pak je vrátit.
Tito lidé by svou obranu Evropy (se sociální jistotou) měli raději zaměřit na budoucí kolaps křesťanství způsobený jejich multikulturalismem.
03. 02. 2012 | 12:01

Dagmar napsal(a):

Koplkop

Ne, nejsem učitelka. A co proti učitelkám máte? Vypadá to, že slovo učitelka používáte jako nadávku.

Sice tu možnost v předchozím textu znejistil, to máte pravdu, ale zřejmě nevidí ze situace jiné právně legitimní východisko a východiska nelegitimní uvádět nechtěl :-)
03. 02. 2012 | 12:05

Abe Normalni napsal(a):

Karel Pisu to porad znova. Problem jsou predevsim lide jako vy, kteri radeji myslenky prejimaji, nez by sami mysleli. Cely koncept exekucniho vymahani pohledavek zavedla CSSD a zavadela ho protoze rozsah druhotne platebni neschopnosti presahoval unosnou mez. Kam se to dostalo dnes je vec jina. Kazdopadne tvrdit, ze za to muze ODS je pitomost stejne jako tvrdit, ze to CSSD zavadela primarne s vidinou zisku vymahacksych firem. Je to jen priklad jak rychle dokazi statem (na)rizene systemy degenerovat.
03. 02. 2012 | 12:10

resl napsal(a):

Můžeme kontrolovat policii, kdo ale bude kontrolovat kontrolory, to samé se soudci atd. Politici by měli dát příklad mravnosti, pravdomluvnosti i když to není v jejich prospěch. Jsou to veřejné osoby, je na ně vidět v médiích, mají tisíce výhod, imunitu, slušné platy. Myslím, že to je v osobách, které se pohybují ve veřejném životě, takže než někdo vleze do volební kampaně, tak jen tehdy, nechá-li se řádně prolustrovat. Každé "opomenutí" musí být potrestáno ztrátotu výnosného fleku v parlamentu, v senátu, na Hradě. Podívejme se na Kocourka a podobné. To ticho po pěšině je děsivé pro nás, pro některé negativně inspirující. Změňte ústavu se sankcí, kdo je poctivý, nemusí se bát.
03. 02. 2012 | 12:12

Koplkop napsal(a):

Dagmar
1) Nemám vůbec nic proti učitelkám.
2) Když účastník výše uvedeného rozhovoru nevidí ze situace jiné právně legitimní východisko a východiska nelegitimní uvádět nechce, pak se ptám co je to tedy jiného než plky?
03. 02. 2012 | 12:13

Abe Normalni napsal(a):

Lepsi vzdelani by melo znamenat sanci na lepsi zivobyti...Co to je? Co je lepsi vzdelani? Vystudovana politologie nebo vyuceni na trhlare? Nebo stredni a aodvaha zacit podnikat v dobe kdy se jini povaluji na VS kolejich. Tahle uvaha je uchylna az hruza. Vzdelani je investice. A nutne nese riziko, ze se ukaze, ze byla chybna.
Ve Spanelsku je 40% mladych bez prace. V Nemecku je zoufaly nedostatek kvalifikovane pracovni sily. V Evrope jsou miliony ekonomickych imigrantu. Evidentne se struktura vzdelani miji s potrebou pracovni sily. Kdyby se ti Spanelsti vysokoslaci vyucili remeslu, mozna by ted praci meli. Ale na remeslo se dnes nehledi jako na dobre vzdelani.
03. 02. 2012 | 12:16

kuku napsal(a):

Naštvaný
To jsi po ránu přebral? Nebo jsi tak naštvaný, že už dokážeš přečíst jenom titulek a vypěníš? Nebo jsi prostě od přírody úplně blbej?
03. 02. 2012 | 12:26

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Koplkop
Třeba to paní Dagmar myslela tak, že MUDr. Svoboda nezůstane osamocen a povzbudí další, aby se nebáli.
Po přečtení blogu jsem zadoufal, že si na prof. Přibáně naši příznivci Klausologie netroufnou, když už jsou zvyklí plivat na pana Hvížďalu. Bohužel jsem se zmýlil.
03. 02. 2012 | 12:42

Dagmar napsal(a):

Koplkop

1. Děkuji jménem učitelek, že proti nim nic nemáte. Taky proč, že?

2. Zkuste se zeptat, co je cílem blogů na Aktuálně cz. Mně tedy uniklo, že by se mělo jednat o kuchařku s jednoznačně danými recepty jak řešit složité společenské problémy, což zřejmě vy od autorů požadujete.
03. 02. 2012 | 12:46

Koplkop napsal(a):

Dagmar
Právě proto, že nevíme a já se rozhodně k těm co neví řadím, hledám odpovědi na dané téma. Proto mně rozčiluje to rádoby radění, které když se to rozebere žádnou radu nedává. Na otázku: "Vidíte nějaké šance, jak z tohoto stavu vybřednout?" měl tedy pan Pribáň pravdivě odpovědět. Nevidím.
03. 02. 2012 | 13:14

Dagmar napsal(a):

Koplkop

To mohl, ale neudělal to. Nabídl, v souvislosti s celkovým vyzněním článku sice slabou, ale přece jen alternativu. Na to měl právo. To, že vy nevidíte neznamená, že jsou všichni slepí :-)

Ale vážně. Myslím, že panu Pribáňovi křivdíte. Cílem článku přece je, podle mého mínění, předložit informace, fakta, souvislosti a nechat čtenáře, aby si udělal SVŮJ SAMOSTATNÝ názor. No, když se to vezme kolem a kolem, vy jste zadání svým způsobem splnil.
03. 02. 2012 | 13:30

slavwin napsal(a):

Kolkop
Od profesora se čeká názor a ten vyslovil, Vám se nelíbí beru, koho svým názorem prezentujete - Nevím. Každá špatnost by měla mít nějaké řešení - extrémem by mohlo být pochytat a postřílet. Protože nejsme extrémisti můžeme vyslovit souhlas s profesorem Pribáněm aniž by se někdo podivoval kam patříme a jaké máme IQ.
03. 02. 2012 | 13:39

Potopa napsal(a):

Děkuji za uveřejnění rozhovoru. Překvapuje mě, že jen český maloměšťák má slušný komentář, ostatní nestojí za čtení.
03. 02. 2012 | 14:00

pozorovatel napsal(a):

Ja vim, ze i v tom Nemecku neni vsechno idealni, ale obcasne cteni ceskeho internetu,me presvedcuje v mem nazoru, ze jit do toho kapitalistickeho Nemecka, byla asi nejrozumejsi vec, kterou jsem v zivote udelal. ZLATE NEMECKO - to myslim opravdu vazne
03. 02. 2012 | 14:00

bim napsal(a):

Pane Přibáni, kolik jste odatamtud z GB podal trestních oznámení, doufám, že máte český pas...
A proč hned ne jako na prvého zrovna na tlučhubu Hvížďalu, který na začátku 90. let rozkradl Mladou Frontu, přesně podle práva, to se ví.
Jenom žvaníte...
Já navrhuji jediné: Kdo nepodá 1 měsíčně trestní oznámení, není občan.
To by ubylo žvástalů... A nebo: žvástalů by sice neubylo, těch je za všech režimů stejně, ale o pár v kusech občanů by přibylo..
03. 02. 2012 | 14:05

český maloměšťák napsal(a):

Koplkop zmizel.
Asi pracuje na svém řešení. Za hodinu je tu.
:)))

bim
Bác.
03. 02. 2012 | 14:19

Koplkop napsal(a):

Dagmar
Dík za pokec. :-) Škoda, že tady není víc Dagmarek.
slavwin
Nemohu tvrdit, že se vším nesouhlasím. S čím nesouhlasím je tvrzení: "nemluvě o nových populistických stranách, které se zaštiťují bojem proti korupci, a přitom jsou ještě nebezpečnější a zkorumpovanější než ODS nebo ČSSD. Šance pak je v tom, že se v zavedených stranách najdou politici....."
Já si myslím, že naopak šance je jen a jen v nových stranách, s lidmi do politiky doposud nezavlečenými. To, že VV zklamala své voliče, to není taková tragédie, jako fakt, že svým jednáním předem znemožnila ostatní nové strany. A čekat na to, až se v těch starých zavedených stranách najdou politici .... to je blbost na entou.
03. 02. 2012 | 14:23

Koplkop napsal(a):

český maloměšťák
Hele ani mně to hodinu netrvalo :-)
03. 02. 2012 | 14:24

český maloměšťák napsal(a):

Koplkop
Zajímavé řešení. Takové hodně konkrétní a ještě víc originální.
Mimochodem - VV znemožnily hlavně sebe - jestli jste si ráčil všimnout.

Hezký den.
03. 02. 2012 | 14:46

Pozorovatel napsal(a):

Řešení? Situace je o systému a strukturách, zde nedokáže jedinec(osvícený politik) nic. Nepovedlo se to ani Obamovi. To prostě skončí prů..rem, který asi nebude moc jemný a hlavně na jeho konci bude něco úplně jiného.V historii tomu vždy tak bylo.
03. 02. 2012 | 15:01

Koplkop napsal(a):

český maloměšťák
Haló, haló maloměšťáku pojďte ještě diskutovat. To, že dnes jsou v ODS jako v "pravicové straně" zkorumpovaní politici, stejně jako v ČSSD, jako "levicové straně", je fakt, který těžko popřeme. Záměrně neuvádím stranu KSČM, která stojí na okraji a která pro mně a doufám, že i pro ostatní soudné voliče, není volitelná. To, že pokud vznikne jiná strana a v ní se sejdou politici co opustili zase jiné strany TOP09, LEV21, Zemanovci, atd., to není řešení. To jen Ti zkorumpovaní politici, co jsou vytlačeni dalšími vlivnějšími zkorumpovanými, se snaží vrátit ke korýtku. A do takových stran nepůjdou čestní lidé. Prostě nepůjdou, nemají na to hroší kůži a také by je tam ti zkorumpovaní nepustili.
Já vím, že se na celou věc díváte z jiného pohledu, stojíte daleko víc vlevo než já, ale to neznamená, že s Vámi v některých věcech nesouhlasím. Stejně jako Vy musíte uznat, že někdy mám pravdu já. :-)
03. 02. 2012 | 15:06

Hloupý Honza napsal(a):

Výrok auditora:

"V České republice korupce není a nikdy nebyla"

podepsán
ERNST & OLD
auditor pověřený vládou ČR
k provedení interního auditu v zemi
03. 02. 2012 | 15:30

jih napsal(a):

Pravdou je ze se sice mame materialne nejlepe v cele historii, ale ucastnici blogu jsou tak nastvani ze si nevidi do ust. Nejsou vsak schopni sdelit kdy to tedy bylo. Jak autor uvadi jsme hodnoceni nezavislymi vyzkumy jako jedna z nejsocialnejsich zemi v Evrope. Pan Priban by se jiste dovedl rozpomenout ze i v politice mnoha tzv.zavedenych zapadnich demokracii (Francie, Nemecko, Italie, Spanelsko) se v nedavne dobe dely veci dost vzdalene od demokratickych idealu. To ze k necemu dospely vlastnim rozporuplnym vyvojem "ve vlastni stave" neznamena ze ostatni k tomu dospeji nejakym "velkym skokem" o jaky se pokouseli v sedesatych letech v Cine. Spolecensky vyvoj zkratka nelze zajistit jenom nejakymi intelektualnimi dekrety stejne jako v jakekoliv jine casti zive prirody. I ta bramboracka bubla hodne slozite.
03. 02. 2012 | 16:20

Josef K. napsal(a):

Komentáře jsou dnes u tohoto skvělého blogu většinou velmi hutné- asi jako měsíc staré škubánky v kompostu, chce se mi napsat, neb Pepek Vyskoč si přivlastnil mnoho nicků se to tu hemží.
03. 02. 2012 | 16:47

rejpal napsal(a):

poznámka pro Abe Normalni napsal(a):
Iv tom Vašem Německu se práce lehce nehledá a neznám žádného človka, který by s nadšením pracoval za jedno nebo dvě eura na hodinu jak nabízí některé pracovní agentury.
03. 02. 2012 | 16:58

Miroslav Pivoda napsal(a):

Hvížďala: "Vidíte nějaké šance, jak z tohoto stavu vybřednout?"

Odpověď filosofa Přibáně je nedostačující. Filisofové jsou dobří snad na to, aby věci správně pojmenovali, ale na změnu společenského systému musí nastoupit systémoví inženýři. Zde je jeden návrh pro současnou technologicky-orientovanou společnost:

https://sites.google.com/site/fmriliedetectors/home/survey-results
03. 02. 2012 | 17:33

minatomirai napsal(a):

Vynikající blog, chytře a jednoduše vysvětleno, k čemu v této zemi došlo, i z historického hlediska.
Nedívám se na TV, nicméně mi bylo doporučeno jedenkrát, abych sledoval rozhovor, kterého se účastnil autor a kdo jiný, než hradní hvězda Jakl. Přestal jsem se dívat v momentě, kdy Jakl oslovoval autora "ten člověk z Cardiffu".
Klasické české strupství z pod lípy vs vzdělanost.
03. 02. 2012 | 17:43

Jaroslav Orlík z Jezdkovic napsal(a):

Pane profesore, u nás, že není sociální solidarita? To snad nemyslíte vážně? Vždyť ti, kteří nepracují, mají kolikrát tak velké dávky, že po odečtení všech nákladů na cestovné a podobné legrácky, které má zaměstnaný člověk, tak jsou na tom ti, kteří dávky čerpají, mnohdy téměř stejně a to si vyvalují pupky doma. A stran dávek pro ty, kteří mají třeba dlouhodobě nemocné děti, jen tolik. Solidarita s těmito lidmi tady je, a to až taková, že se mnohdy ptám, jak je možné, že až taková. Máte třeba ponětí například o dávkách na pořízení auta pro tyto lidi? Kolik na něj berou a jak často? Já se znám osobně s několika lidma, kteří mají takto postižené děti. Neměnil bych s nimi, samozřejmě, ale taková auta, jaká si mohou dovolit oni, to běžný člověk nemůže. Stejně, jako ty kočárky pro nemohoucí děti. Já chápu, že není těmto rodičům milé, že zrovna teď jim byly dávky sníženy. Zrovna tento týden si stěžovala jena maminka v televizi, že ani nemůže koupit svému dítěti speciální kočárek, protože stojí 50 tisíc a od státu na něj dostane jen zlomek ceny. Ale otázka nezní, proč na něj nedostane od státu víc. Otázka zní, jak je, kurva, možné, že takový kočárek, skládající se z pár kovových trubek, čtyřech koleček a nějaké textilie, stojí padesát litrů? To když ho výrobci zdraží na sto tisíc, tak to bude zase stát platit? Proč se stát nepostará o to, aby byly tyhle kočárky levnější? Třeba tím, že na ně vypíše výběrové řízení, stanoví parametry kvality a řekne, vážení, víc, než 15 papírů za něj nedostanete? Vždyť z těch dávek nakonec nemá ten postižený skoro nic, jediný, kdo na tom hrubě rýžuje, jsou výrobci těchto zařízení. Stačí se protáhnout internetem a navštívit stránky výrobců a prodejců pomůcek pro postižené. Kdejaký amatér vyrobí na koleně stejně kvalitní věc, ať je to kočárek, hole, berle, nebo naslouchací elektronika. Jen tomu dát trochu dýzajn, a to za zlomek ceny normálního výrobce. To je, milý pane profesore, ten průser tady, že tady nikdo nehlídá ceny, neboť trh tady, v podstatě, neexistuje. Kdyby ano, nemohli bychom tady platit za mobilní telefonáty 4x tolik, než třeba v Německu.
03. 02. 2012 | 19:53

Plkal napsal(a):

Dovolím si tak trochu zavěštit o budoucnosti. V horizontu dvou let proběhnou krvavé revoluce, současné elity budou věšeny a budou jim zabavovány nakradené majetky. Pak začne revoluce požírat svoje děti. Historie se bude opakovat...
03. 02. 2012 | 20:06

Pocestny napsal(a):

Jo, chtělo by se chválit, ale je to smutné čtení.
Takže Dagmar,
nechal jsem to uležet, ale kromě vás se v tom už nikdo nerýpal, toto přišlo jako na zavolanou, tak se posuneme dál. Početl jsem si a beru všechny příspěvky jako upřímnou odpověď.(ty rýpance okolo a slovní vatu vám odpustím)

Fajn, to vaše systematické vciťování se, ten graduální růst prostoru do sociálního nekonečna či všehomíra je pěkný teorém.
Přibáň poněkud posmutněle schematizoval tu praxi.
K tomu doplním, že jen reakce minule a dnes kolem našeho hovoru ilustrují, jak to všehomírno končí na zápraží domu, za humny vsi, na horizontu okresu.
Národ je, jak mb bezelstně poznasmenal, Nagano, tedy taková zkratka k plnému žejdlíku na počest nějakého talentovaného jedince či kolektivu, "kterej za nás tak pěkně bojoval a my se teď v národním reji pěkně za něj vožerem". Národ je naše sociální skupina, národ jsme "my socani, my na něj dřem, my modří, my ho vedeme, jsme elita, my diplomovaní, kterým nejvíce vadí, že tu rouru už má "každej", my prostý lidi, který se na nějaký zdělání můžeme to samý co na vše, co nevidíme".
Pozoruji Silvinku, Pepana, jak tu pro národ horují, ale hlavně je čtu, jak tu někoho z národa vylučují, jak tu neustále měří, kdo je jak národu škůdcem, ale nějak neumí definovat, čím je ta obecná řeč o národu, kterou tu vedou, konkrétně česká.

Tohle si ale nechme na později. Tento článek je krutě pravdivý. Ještě krutější pravda je ovšem o tom, že je to jednak chronický rys naší společnosti jejíž vnitřní schizma se táhne od té doby, odkdy se vedou naše letopisy, jen se mění charakter, raison d´etre a fasáda těch "kmenů". Kmeny zde míněné jsou popsány dopodrobna v předválečných pramenech, kdy kmeny stavovské, stranické i národní byly rutinou,
s krátkou přestávkou v listopadu 89 existují kontinuálně dál, dějiny republiky jsou dějinami zejména nacionálních a stranických válek gangů.
Vždy šlo o to samé, komu co vzít, ukrást, kde zbohatnout z veřejných prebend a dodávek, kde si pomoci k nějaké té definitivě či barokně opulentní dočasnosti.....
To je to napadané plebejství, neschopnost sebekázně u těch, kdo žijí v iluzi, že drží moc.

Co se týče východiska, jsou tu tři skupiny lidí - ti, kdo tu kmenovou hru hrají, ti nechť si na život stěžují svému kápu, ti, kdož jsou "hráni" čili jsou pěšáky prostoru na nichž se bohatne, ti mohou leda odborově licitovat o platy a pak ti, kdo vědí, žijí a kličkují mezi těmi dvěma alternativami.
Přibáň je nepochybně také jedním z těch "třetích", on je navíc subspecie neosedlá, tedy možná ještě žijící v naději, já jsem tu "příliš osedlý" abych věřil, že se s tím dá cokoliv dělat.
Doba "obecně ctnostných" je pryč, teď je tu doba těch, kdo umí volit správný kmen a jsou mu prospěšní. Loajalita kmeni vylučuje loajalitu "národu", veřejný zájem je pouze obětním beranem osobních ambicí.
Jsme tak vyšlechtění už císařem pánem.
Plemeno artistů na karierním žebříku...
03. 02. 2012 | 20:17

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

aroslav Orlík z Jedkovic
Na tom něco je, jsem zvědav na reakce zdejších expertů na ekonomiku a obchod!
Občan, Beda, Český maloměšťák a Maximus by to mohli objasnit.
03. 02. 2012 | 20:17

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pocestný
Zdá se, že hodně víte o české duši. Já se cítím jako ten Lot z Čapkových Apokryfů - díky, Hospodine, že mne chceš ušetřit, ale mám tu své kamarády, pár přátel a lidí, které mám rád a tak z té Sodomy nemohu utéci, zůstranu v dobrém i ve zlém.
03. 02. 2012 | 20:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 02. 2012 | 20:40

jíra napsal(a):

Autore, díky, pěkný rozhovor.

Docela slušná rekapitulace. Podívat se na věc odněkud z větší dálky asi pomáhá vidět to celkem nezaujatě, tedy objektivněji, z toho se dá spíš vycházet. Ale třeba jsem v hodnocení ovlivněn tím, že zaujímám k věci už delší dobu podobný postoj, takže to pro mě není zas až taková novinka.

Patrně teď jde hlavně o to, aby lidi kvůli vzájemným půtkám nekapitulovali tím, že by promarnili šance z neutěšeného stavu už konečně vybřednout, resp. aby při nějaké větší snaze to napravit zároveň nepřišli i o to dobré, co už jakžtakž žije. Zatím je to boj mezi "vše je tady vlastně v pořádku" a "vše je špatně a nejlepší cesta jak to napravit je jedině ta moje".

Dagmar
Díky, jste jedna z výjimek, která pochopila.
03. 02. 2012 | 20:47

jíra napsal(a):

Miroslav Pivoda

Nakonec politiku vždy musí dělat nějací skuteční politici, kterým lidé věří. Politici ale musí opravdu chtít vidět svůj úkol nějak praktičtěji a celistvěji, tedy inženýrštěji, jak píšte.

Kde je vzít? Mohou občané věřit těm, kdo zatím jen mění výnosná místa jako ti vrabčáci na plotě aniž by měnili svět k lepšímu a za reformy se schovávají spíš jako za pouhé pojmy a dělají vše ve starém duchu? Pokud se tam někdo slušnější najde, brzy odtamtud prchá, nebo se nakonec zařadí přinejmenším napůl, aby nevypadl ven.

Technologie může být dobrá věc, ale není to všechno, navíc technologii lze hravě zneužít i jako Velkého Bratra. Jde o to, kdo ty technologie právě má v moci. Vezměte třeba USA. Když Clinton zaváděl zákon o elektronickém podpisu, podepsal ho již elektronicky, bezva. Už delší dobu si tam ale lidé ve větším měřítku stěžují na zavádění zákonů využívajících špičkovou techniku, ale blížících se pojetí onoho Velkého Bratra.

Hezký den
03. 02. 2012 | 20:49

Dagmar napsal(a):

Pocestný,

velmi ráda vás "vidím" :-) Jen tak mezi námi, nereagujete na můj "epitaf" diskuse pod blogem Jana Payne(ho)? Jdu se tam kouknout.

Bingo, máte recht, tady to bude mít větší sledovanost :-)

Víte, mne moc potěšilo, že se na té diskusi doktor Payne nakonec zhmotnil, ale zklamala mne jeho mizerná sebereflexe, zvláště, když jiné blogy píše vynikajícím způsobem, zvláště ty z devadesátých let - díky Luba - nebo ty jistřivě ironické. Ten epitaf jsem tam dala, protože charkteristika českého "národovectví", prof. Pribáně je podle mne brilantní. Na malé ploše, věcně, správně, bez urážení...

No a co říci k vám, vy výsostný skeptiku s poetickou duší? Chtělo by to větší nadhled (když už mi jste mi to rýpání přisoudil, nemám zábran), pohybovat se v lepší společnosti, místo sarkastického zkusit laskavý humor, míň být zahleděn do své geniálnosti (jste fakt dost dobrý) a nebrat se tak strašně vážně. Uvolněte se princi, bude se vám lépe dýchat a my si s vámi víc užijeme :-)

Ale tohle, to se vám opravdu povedlo:

"Loajalita kmeni vylučuje loajalitu "národu", veřejný zájem je pouze obětním beranem osobních ambicí".

To jste trefil přesně. Dokud se tohle bude držet při životě, je nám obranou jen černý humor.

Vaše artistka na kariérním žebříku
03. 02. 2012 | 20:50

jíra napsal(a):

Cítí se být mravenci v dokonale fungujícím mraveništi, nebo včelky v úle, taky zároveň jakýmisi přímými demokratickými politiky s nějakým instinktem dělat to vše jak jest? Pud sebezáchovy celku jim tak nějak nechybí.

Dělníci a dělnice se tam na množení přímo nepodílejí, pravda, ale to je asi specialita něco za něco, která jim vyhovuje spíš jen proto, že jsou to tvorové celkem malí.

V Číně se z toho tak trochu poučili a vida...
03. 02. 2012 | 21:11

mb napsal(a):

Bezbřehá víra v samoregulaci finančního průmyslu byla jednou z největších stupidit vzdělanostní ekonomiky.

to ale není všeobecně přijímaný názor, ne ?

Tyto „lovecké družiny“ žijí z toho, že si navzájem přihrávají obrovské zakázky, ze kterých mají velké zisky. To vede k tomu, že státní zájem a soukromý zájem se tu vůbec nerozlišují. Tady je vše pod kontrolou stranických bossů a kmenových náčelníků, nebo jak se tu říká, krajských kmotrů.

Když na to ovšem upozorníte europoslance Havla, tak dělá, že nevidí, neslyší a že o ničem neví ...
03. 02. 2012 | 22:48

mb napsal(a):

Buď budeme mít ústavní stát, ve kterém se všichni, od ústavních činitelů až po ty nejprostší občany, budou chovat podle pravidel,

Klaus a dodržování pravidel ...
03. 02. 2012 | 22:52

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Výborný blog.
Jméno prof. Přibáň si budu pamatovat pozitivně.
Pane Hvížďalo díky za zprostředkování.
Čtu znovu: naprosto skvělé.
03. 02. 2012 | 23:22

Buvol napsal(a):

Je na tom sice hodně hodně pravdy, ale to čecháčkovství si nechte!
03. 02. 2012 | 23:26

Pro memora napsal(a):

Dočetl jsem to k rovnosti šancí vestaré Evropě a to už jsem se neudržel a poprskal si monitor. Kdy asi tak taková rovnost šancí na tomhletom kontinentu existovala? Odpovím si sám. Přibližně NIKDY a ani nikdy nebude, protože NIKOD nemá stejné šance jako někdo druhá, protože jaždý je jedinečný a má své šance.

P.S. Co to přibližně je to "sociální občanství"?
04. 02. 2012 | 04:15

jiří s napsal(a):

Miroslav Pivoda napsal: "Odpověď filosofa Přibáně je nedostačující. Filisofové jsou dobří snad na to...systémoví inženýři" Možná přehlédl, že Prof. JUDr. Jiří Přibáň DrSc. (*1967) je právník, teoretický právník, který se nezabývá konktrétními zákony, ale SYSTÉMEM práva, což je právě ta právní teorie, či filosofie, v případě JP specifičtěji sociologie práva. V Národní knihovně mají jeho následujcí práce:
http://aleph.nkp.cz/F/GUUI5P27L5UYBPMJPCBT5N8XFF5RMDESTDL7I3L2VEPHATEG8V-11380?func=short-sort&set_number=078451&sort_option=01---D03---A (pokračuje na další stránce; knihy o výtvarném umění jsou pravděpodobně omyl, už jsem si v případě jiného autora všimnul, že si v NK pletou jmenovce).
04. 02. 2012 | 05:16

jíra napsal(a):

Jo jo, kmenové hospodářství - neboli byznystribalismus. To je vlastně opětně jakási primitivní prvobytně pospolná společnost, ovšem v jakési šroubovici o stupeň výše, tj. místo uloveného mamuta či jiných různých běžících zvířat porcovat finanční medvědy až tučné kytovce jednoho typu jakožto oběživa.

Není tedy divu, že kvalitní vzdělání se u nás moc neujalo. Místo "vědět co" (poznání) je užitečné "vědět co na koho", místo "vědět jak" (know-how) se hodí "vědět kam patřit" do příslušného klanu, a ten "ví kde nějaký oslíček víc sype" (zvrácená podoba tržního modelu).
Jak hezky napsal Pocestný, zavládla: "...neschopnost sebekázně u těch, kdo žijí v iluzi, že drží moc".

Jenže je to nejen u nás, viz současné potíže leckde ve světě. U nás to má jen svébytnou provinční vulgárnější a populističtější podobu. Leckde v okolí o něco východněji je to podobné, zase nějak po svém. Ve světě více na západ je to odlištěnější, abstraktnější, zato lidské poklesky politiků se tam příliš netolerují.

Co bude dál na té šroubovici? Zase nějaké otrokářství? Tedy Velký Bratr využívající nejmodernějších technologií? Prý už vědci umějí přeměnit skenované myšlenky na slova. První krůčky, ale to se rychle dotáhne. Radši ani nedomýšlet. Jaký typ lidí asi bude u moci?

Jak z toho ven? Už je nejvyšší čas, šroubovice se uzavírá.

"Když žijeme v totálně zkorumpované společnosti, kdo může proti korupci bojovat?"

To nezní moc optimisticky. I když je to obecný jev, pořád v tom ještě mnozí cítí výhodu pro sebe. A není to jen korupce, je to celá dlouhá řada různých druhů možných podvodů. Jakou místo toho hledat společnost, v níž toto tak nějak žádní lidé "nepotřebují"?

Má šanci vzniknout nějaký širší a hlubší převrat založený na skutečně hluboce lidských mezilidských vztazích - na lásce, přátelství, přejícnosti, soucitu, vděčnosti, snášenlivosti v tom nejvšestrannějším smyslu slova? Muselo by to být na mnohem vyšší úrovni než kdysi pokus "květinových dětí", aby to skutečně hluboce změnilo celou společnost v dobrém smyslu. Stále tu jsou zbožně-peněžní vztahy a ty ovlivňují hodně.
Může se to objevit současně víceméně všude, nebo aspoň převážně, tj. i v různých kulturách?
Může nastat i u deprivovaných lidí jakési spontánní hlubší osvícení? Důležitá věc zejména u deprivantů různě rozesetých v kmenech u moci.
Co ale vede přirozeněji k větší sebekázni než právě toto?

Hezký den
04. 02. 2012 | 05:19

Jozef napsal(a):

Mam ovela vacsi strach o Britaniu,
nez o Cesko,Slovensko,ci Madarsko.Pretoze je kolonializovana /kolonializovanymi narodmi/ a stoji/me/ pred padom bezbrehej samoregulovanej moci financneho priemyslu,vysavajuceho uz stale menej vonkajsi globalizovany svet a stale viac globalizujuce USA a Britaniu.
Stojime pred dramatickym padom bezbrehej, samoregulovanej /pomocou mediokracie etc./moci financneho priemyslu,ktora na ukor sveta generuje stale este podstatnu cast korporatneho zisku - tunelujuc,likvidujuc konkurencieschopnost Europy,najma vsak Britanie a USA.Kapital i odbornici uz zacali odchadzat "na Juh",bieda sa stahuje do Europy,najma do Britanie a USA.
Spomenme si na vybuch gangsterstva mladeze,vychovavanej v bulvarnej verzii spartanskej kultury,sirenej Hvizdalovcami /Lauderom,Ringierom.../,prorokmi,ci misionarmi vlady Slobodnej ruky trhu.

Mam problem najst v otazkach a odpovediach jedinu zmysluplnu,prinosnu vetu.Niet takej.
Hluposti,polopravdy.

Bezbreha moc financneho priemyslu pred 20 rokmi kolonializovala vychodnu cast Europy /Joshua Charap,poradca V,Klausa,Pritomnost c.6/1990:"Bude to Divoky Zapad",sef EBRD Atalli:"europania dobyjaju Europu,ako dobyjali Ameriku"/, kolonializovala tuto cast Europy pomocou Hvizdalovcov a pomocou plukov roznych profesorov a expertov.Vnucovala kolonializovanym narodom pocit zaostalosti a menejcennosti,resp.v pripade Ceska,ci Madarska neskor aj pocit premianstva medzi zaostalymi,pestujuc u zbulvarizovanych "obcanov" despekt voci slovu narod - a teraz?
Teraz,ked v Cesku,ci v Madarsku nie dost odnarodneni obcania zaujmu sebaobranny postoj "proti vsem",presnejsie proti surovemu "diktatu",mediokraticki experti kecaju o "zakomplexovanosti" naroda a podobnych hlupostiach.
04. 02. 2012 | 09:04

Presl napsal(a):

Buvole- my se lišíme od ostatních / kulturnějších / zemí právě tím čecháčkovstvím. O čem jiném se chcete bavit. Ostatní národy se prostě dívají jestli vláda jedná správně či ne, a potom ji podpoří nebo jdou proti ní. A ser- ou na to kdo a jak vládl před 22 lety
Jsme v EU, volby probíhají docela standardně - jenže pak zjistíte že jste zvolil čecháčky co si jdou leda nakrást a lid je jim šumafuk. A voliči jsou čecháčkové kteří se na to poslušně dívají a TLESKAJÍ TOMU a občas povinně vykřiknou že jsou proti komunistickému režimu / kteří byli odstaveni před 22 lety. A jsou tak zblblí že už tak statečně bojují proti bývalému režimu i ve volném čase anonymně na blogu
04. 02. 2012 | 09:10

mb napsal(a):

jste to maličko dezinterpretoval cestar ...

... nekdo se zeptal: k čemu pomohlo vědomí národa ( národní uvědomění, hrdost,)

tak jsem psal, že to často může nakopnout naše sportovce, reprezentanty ... například hokejisty v naganu a další ...

/mimochodem sportovní zápolení jako náhražku války/válek naprosto kvituju ... /

tedy ne že národ JE nagano ... to by bylo příliš krátké spojení ...

zatim s pozdravem ...
04. 02. 2012 | 09:13

Aleš Z napsal(a):

Vynikající rozhovor a ale ta diskuse, tolik Pepků Vyskočů, to je opravdu šokující.
Popis současného stavu je přesný, ale obávám se, že si ho značná část české veřejnosti vůbec neuvědomuje.
Myslím, že je tu ještě jedna oblast, která v rozhovoru zůstala stranou. Občanská společnost- všechny popsané negativní jevy jsou možné i proto, že česká občanská společnost je nesmírně slabá. Před několika měsíci se zdálo, že by se to alespoň v oblasti korupce mohlo změnit ato vzhledem k silné poptáce, osobně se mi zdá, že zde trochu došel dech.
Facebook, demonstrace, pokud budou zachovány stávající demokratické svobody, zejména na místní úrovni mohou dělat divy.
Nabízí se jen jedna otázka- najdou se noví bojovníci,politici (na místní úrovni), kteří po několika měsících nebudou kopiemi těch starých, a to i proto, že okolní prostředí bude velmi limitovat jejich možnosti.
04. 02. 2012 | 09:19

argun napsal(a):

Je to myslím složitější.

Nejsme už zajatci evropského chlívku a jeho hodnot i "hodnot", ale pohybujeme se ve světovém kontextu, chca nechca. Vliv globálního byznysu a jeho schopnosti koupit si cokoliv, i "myšlenku solidarity", je myslím i zde nezpochybnitelný. Znám vesničku v pohraničí o 50 duších, kterou si nastojato koupil kapitál ze Srí - lanky. Pozemky, baráky i zastupitelstvo. Co s tím? Jsme lovištěm, kde je pořád ještě relativně snadné lovit. A za velkými predátory táhnou kojoti a hyeny. Tak to prostě funguje a nemyslím, že by to někdy mohlo být jinak.

Dopuručuji ctěné pozornosti autorovu větu "Hroutí se politický systém". Ta je myslím klíčová. Nikoliv krokodýlí slzy nad kmenovým hospodářstvím. To - více či méně - funguje všude.

V sousedním Rakousku de facto vládne jedna partaj šedesát let. Je nebo není to kmenové hospodářství?
04. 02. 2012 | 09:27

argun napsal(a):

Douška.

Všechny země skupiny BRICS se vyznačují velmi silnými rysy kmenového hospodářství. V čem je tedy zakopaný pes?
04. 02. 2012 | 09:38

Anastazie Králová napsal(a):

Ad pí.Dagmar

Myslím,že nejste učitelka,ale velmi vzdělaná psycholožka s psychoterapeutickým vzděláním /přesvdčil mne o tom vaše diskuse pod článkem p.Dolisty .

F.Frankla si velmi vážím,myslím,že je to jedna z mála terapeurických škol,která se zabývá i etikou,morálkou.
Jeho knihu Péče o duši mám doma též,ale všechny 4 knihy ne.

Též bych dodala,že dle mne provozujete psychoterapeutickou praxi /viz vaše vyjádření-čekají mne klienti/

P.S. Ad diskuse ohledně E.Berna-zatím jsem konzultovala H.Palatu-sdělili mi,že jsou analytické pracoviště a jiný výklad E.Berna než to prvoplánový nemají.Též mne odkázali na dr.Honzáka-pracuje prý dosud v Ikemu.
04. 02. 2012 | 09:40

argun napsal(a):

jíra

"Má šanci vzniknout nějaký širší a hlubší převrat založený na skutečně hluboce lidských mezilidských vztazích - na lásce, přátelství, přejícnosti, soucitu, vděčnosti, snášenlivosti v tom nejvšestrannějším smyslu slova?"

Má. V království nebeském.

Ale vážně - ten "převrat" musí uskutečnit především každý sám v sobě. Společnost, neřkuli stát, do toho netahejte.
04. 02. 2012 | 09:44

Anastazie Králová napsal(a):

Ad autor
Já bych v prvé řadě navrhovala změnu volebního systému na jedno-
okrskový s většinovém systémem /sám jistě máte za léta působení ve V.británii posoudit jeho účinnost/-kromě toho funguje v dalších anglosaských zemích /včetně USA /

Nemslím si,že jde o recept samospasitelný /i zde jsou úplatkářské skandál y/

Jedna z teorií demokracie je,že je možná pouze v malých společenstvích,kde se lidé alespoň trochu znají /v historii se tím mi mo jiné vysvětluje pád římské republiky v antice,poté,
co se stala světovou velmocí.

Vím,že chci hodně,ale v této otázce bych byla velmi vděčná za autorovo /myslím pana profesora Přibáně-autorem rozhovoru je
p.Hvížďala /za jeho vyjádření.

Děkuji za Váš případný názor.
04. 02. 2012 | 09:58

Dagmar napsal(a):

Anastazie Králová

Dobrý den,

a není to jedno kdo jsem? Na anonymní diskusi je dost zrádné soudit kdo je kdo a kdo je čím i proč. Ale rozumím vaší touze vidět za anonymními přispěvateli konkrétní osoby. Pokud vás to "odhalování" těší - tak si klidně hrajte :-)

V názoru na dílo Viktora Frankla se shodneme, je skutečně mezi poválečnými psychologickými školami výjimečné a jeho pychoterapeutická metoda je kultivovaná, vstřícná ke klientovi, šetrná a účinná. Určitě ho čtěte!

Pan doktor Honzák je velmi zaměstnaný, ale také vstřícný pán. Pokud bude mít chvilku, určitě vás vyslechne.

A jestli mohu prosit, minulou sobotu jsme se poprvé potkaly na diskusi pod blogem Jana Payne. Vy jste to pak vzdala, já se bavila s Josefem K. Tam jsem použila to, co jsem pochopila u Berneho v jeho knize. Máte-li čas, projděte si tu diskusi znovu. Uvidíte, že pan k panu MUDr. Honzákovi nebudete muset :-)

A hlavně si užijte krásný zimní den!
04. 02. 2012 | 10:05

Anastazie Králová napsal(a):

Ad p.Šašek z Jihlavy

Omluvy nepřijímáte?Nebo jste si jí nevšiml/napsala jsem ji pod blog o Martinu Romanovi.

Jinak jste citoval jeden z Apokryfů K.Čapka:"Sodomo,Sodomo,nejsi ty nejkrásnější z měst...I kdybych pouští šel,mé kroky půjdou ve stopách tvých ulic."
"Zhřešili sodomští "
"Já vím,že zhřešili,a sám jsem je soudil tak přísně,že se za to hanbím.
Ale vy jste je neviděli,když pracují.......
....
"Kam jdeš,zlořečený?"
"Pomáhat sodomským"řekl Lot a vstoupil do města.
Pseudolot čili o vlastenetcví.
04. 02. 2012 | 10:09

Anastazie Králová napsal(a):

Paní Dagmar
děkuji Vám.
Vaši odpověď jsem předpokládala /ostaně-2,varianta byla,že se zeptáte na mou práci-reagovala bych stejně./

To je zatím vše a doufám,že se těchto stránkách budeme "vídat "
S pozdravem.
04. 02. 2012 | 10:15

Anastazie Králová napsal(a):

Ještě doplnění
na autorech mne nezajímá jejich určité jméno /to vžy ve volné diskusi svazuje-ale zkouším odhadovat jejich profesi /.
04. 02. 2012 | 10:18

Miroslav Pivoda napsal(a):

Jíra (03. 02. 2012 | 20:49):
"Technologie může být dobrá věc, ale není to všechno, navíc technologii lze hravě zneužít ..."
Ano, ale to platí i pro váš kuchyňský nůž, který používáte každý den. Vše se dá zneužít. Hlavní principy rozumného uplatnění fMRI detektorů lži ve věcech veřejných jsou nám již známy. Nemohu vše uvádět v rámci této diskuze. Chtělo by to samostatný článek, ale ten není vhodný pro blog "aktuálně.cz". Ukažte mi spíše blog "perspektivně.cz" a já tam zveřejním, na co dosud přišlo 2600 MBA studentů. A může začít nová zajímavá diskuze.

Jiří (04. 02. 2012 | 05:16)
Rozhovor s profesorem Přibáněm je velmi dobrý, nemám vůbec v úmyslu snižovat jeho kvalifikaci, ale nemohu souhlasit s jeho výrokem na začátku posledního odstavce "Jediná šance spočívá v tom, že si politické elity uvědomí, ...".
Když si to ty elity neuvědomily dosud, je nepatrná pravděpodobnost, že si to uvědomí zítra. A pak také: proč někoho pracně doškolovat k "uvědomění si", když není problém "dosud neuvědomělé" snadno nahradit? - viz výsledky mého výzkumu (https://sites.google.com/site/fmriliedetectors/home/survey-results). Existuje efektivnější řešení společenské změny. A noví lidé si povinně budou muset prostudovat i práce profesora Přibáně (to je to, co evidentně nezvládli lidé jako je například podnikatel Bárta z Věcí veřejných).
04. 02. 2012 | 11:02

Bob100 napsal(a):

Jsem velmi rád, že nás TV vysílače neinformují o protestech v USA, co kdybychom si vzali příklad. Je to přesně ta samá situace jak probíhaly informace o dění v SSSR za minulé éry. Prostě máme dobré geny, že ano noví soudruzi v TV. Jojo koho chleba jíš toho píseň atd. Je mi z Vás špatně alpinisti
04. 02. 2012 | 11:21

imperialista z jůesej napsal(a):

to Bob100

TV vysílače o ničem neinformují, přenášejí jen TV signál, který jim dodávají různé TV stanice, ty mudrochu. ale jinak máš pravdu, v americe bijou černochy a lokajové z médií o tom mlčí. Za mrzký jidášův groš.
04. 02. 2012 | 12:42

jíra napsal(a):

argun

Díky za odezvu. Tak ten převrat v sobě učiňte, na co ještě čekáte? Pak se nemusíte starat už o tu společnost, jestli ji někdo někam tahá či ne. To ostatní se pak spíš poddá.

Spíš ovlivníme svět náš tady než současnou naši globálnost světa. Když se nám nelíbí, jak se k nám globální síla peněz promítá, tím spíš povznesme náš místní svět, ať ho to spíš posílí než porazí. Globální svět vzniká z mnoha místních světů, tak ať se za sebe v tom celku nemusíme stydět.

Byznystribalismus není politika, ta s tím nemá nic moc společného. Klany, to je zmanipulovanost, kořistnictví, demagogie, středoevropská Sicílie, další -ismus. Politika v tom pravém smyslu slova pláče někde v koutku. A mnoho jejích projevů.
Naposled výplata sociálních dávek. To je binec! Možná zase někomu šlo hlavně o nějaký další naprosto nutný kšeftík. Prý si to do jara sedne, opět ví ministr.
Ministr školství totéž ví s těmi evropskými fondy taky.
Chytře už neupřesnili, který rok a s kterou vládou...

Jsme jedno. Všichni se nějak v sobě navzájem zrcadlíme. Jakou formou a s jakým výsledkem se chceme zrcadlit?

Hezký den
04. 02. 2012 | 14:45

Josef K. napsal(a):

Zmínka o roli elit je krajně důležitá pro nalézání odpovědí. Pojem "elit" je chápán primárně jako sociální a kulturní skupina určující společenská pravidla, která disponuje organizačními strukturami , vlastními-či obce , státu, a je schopna prosazovat své zájmy a udržet je i násilím. Tedy primárně...
Ve společnostech, které nejsou postaveny na evoluci kulturního, politického i ekonomického systému, či které si jej nevybudovaly, hraje schopnost násilí nejvýznačnější roli. Tím násilím není jen násilí fyzické, spadá pod ně i např. porušování jakýchkoliv norem, jejich zneužívání. Podmínkou ovšem je, aby taková forma násilí získala široký souhlas. I ten lze vynutit násilím (manipulací).
Pro tyto společnosti, jako je i česká, je tedy typická změna sémantiky. Ke změne významů zde dochází tehdy, když znak/pojem přestává být zobecněním jednotlivostí, aktuálně preferovaná jednotlivost se stává znakem/pojmem a kanibalizuje historicky danou významovou mnohoznačnost a potřebu jejích zobecnění. Tento proces většinou provází ztráta toho co Foucalt nazývá "zdravýmho rozumu a dobrou vůlí". Zdravý rozum a dobrá vůle jako korelát. Co však ve společnosti, kdy se z řetězu smyslu utrhl i sám pojem "zdravý rozum"? Kdy "Zdravý rozum" již není oním zdravým rozumem, ale jakousi pouhou interpretací nezávislou na realitě?
"Myšlení, které se vymklo dobré vůli a správě zdravého rozumu, která je rozděluje a charakterizuje, už nekonstrhuje pojmy nýbrž produkuje smysl-událost opakováním fantasmatu."
Myslíme řečí. Sémantický posun k fantasmatům, vidinám a přeludům, je nerozlučně spojen se změnou paradigmatu myšlení.
Česká společnost je plebejskou, přesto však se toto konstatování rozchází s jeho smyslem v západním myšlení. Česká spolčnost totiž povýšila plebejskost na aristokratičnost, aniž by vynaložila námahu k mentální změně.
Velmi důležitou roli sehrálo období, které je zároveň jejím charakteristickým rysem, normalizace a současnost, tedy postnormalizace. Je to ono období, kdy byla pohodlná plebejskost prohlášena za normu všeho.
Již čtyřicet let není vzdělání oním permanentním dotazem "proč?", nýbrž administrativním sociálním procesem výběru oněch preferovaných a elit. Celý proces začal vyloučením těch, kdo se ptali. Postupně degradoval na latentní ruský systém byrokratických hodností.
Důkazy lze najít jen v blozích na aktuálně.cz. Ti, kdo opentlí svá jména tituly, které pouze dosvědčují míru jejich formálního vzdělání,která může být v rozporu s jejivh vzdělaností, na západě se používá výlučně ten nejyvšší či nejprestižnější, ti jsou nositeli hodností, nikoliv znalostí. (Odtud i systém koupených titulů, kterým jsou prolezlé všechny české univerzity a VŠ).
Jak v takovém prostředí mohou vyrůst elity, které jsou schopné docílit nápravy věcí? Tedy návratu ke zdravému rozumu a dobré vůli a mnohorozměrnému obahu pojmů? To je ta kardinální otázka. Většinou se podobné změny nedějí evolučně, nýbrž revolucí, násilnou změnou zevnitř či zvně.
Pokud zde tedy někdo konstatuje, že pan Příbáň to vidí z dálky, tedy z Cardifu, pak je to omyl, tato dálka není geografická, je to mentální vzdálenost, která je kosmickou.
Je to vynikající blog, postavený pouze na tradici sociologie jako integrující multidisciplinární vědy, jak se formovala od konce 18.století. Ostatně její postavení v Česko neodpovídá tomu na Západě.
Mám obavy, že nemáme intelektuální potenciál překročit hranici svých vidin, jak se ustanovily za poslední půlstoletí. (Ti, kdo by mohli být elitou masově prchají).
Vidiny české společnosti odpovídají době modernity, postmoderní realita se v nich nepromítá.
Ať nazveme kmenovost jinými pojmy, je to silně zakořeněný způsob přežití, jehož fantasmagoričnost reálně nikdo vidět nechce.
04. 02. 2012 | 15:12

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

kolegové,
v TV právě běží FED Cup v Německu. V hledišti se vyskytuje monokulturní skupina českých fandů vykazující všechny znaky českého primitivního buranského nacionalismu vpravdě ruského stylu. Plešatí dobře živení až odulí tlušťoši středního věku s pupky v českých dresech, na hlavách papachy v barvách trikolory. A k tomu opravdu přiblbé pokřiky, které se dřív vyskytovaly jen na fotbale. Němečtí fanoušci - ačkoliv mají také vlajky - jsou proti nim kultivovaní lidé, kteří se přišli podívat na tenis. To naše stádečko přišlo sice taky na tenis, ale v nezanedbatelné míře si tam realizuje svůj stádní pud. Tristní podívaná, a totéž bylo před nedávnem taky na turnaji v Moskvě. Tam čeští fandové tohoto sportu předčili v buranství i ty místní.

Proč to sem tahám? Protože to v mnohém potvrzuje to, jak nás vidí prof. Přibáň.
04. 02. 2012 | 15:13

PK napsal(a):

To jak (ne)informuje veřejnoprávní CT a taky další media o situaci na Slovensku vypovídá o tom marasmu v naší zemi víc než všechny ty komentáře dohromady.
04. 02. 2012 | 15:26

František Kratochvíl, Praha napsal(a):

Pan Přibáň má zcela pravdu. Dodal bych jen jedno. Po listopadu 1989 si málokdo uvědomoval, že když spisovatel Jan Procházka po okupaci republiky Rusy a navrácení kolaborantů do mocenských pozic řekl , že ve srovnání s Židovským národem vyvedeným Mojžíšem na poušť k očistě budeme po dalších X -letech /a bylo to dobrých dalších 20 let/ již jako Masarykův stát neobnovitelní,měl pravdu přímo prorockou. A ukazuje se , že naše vnitřní hniloba je srovnatelná s Rusy. Není tedy vpodstatě možné bez trvalé snahy obnovit ducha práva a demokracie v dohledné době. Je to boj na dlouhou trať a o každý patník. Vždyť známe lépe dějiny holokaustu v Německu než procesy a vraždy a loupení, dehonostace nepohodlných v padesátých /a pozdějších/ letech u nás. A pokud nepoznáme a neodsoudíme vlastní špatnost budeme její součástí. Je potřeba na prvním místě ledově a spravedlvě rozkrýt vlastní holokaust proti vlastní republice.
04. 02. 2012 | 15:33

jíra napsal(a):

Miroslav Pivoda

Jeden nůž jakkoli ostrý s tímhle moc srovnávat nelze. A proč dáváte příklad nože mého, to mi taky není moc jasné. Když už, tak proč ne spíš nože vašeho? Já vím, to by hned vyznělo jinak :) No, když je těch nožíků víc, třeba jako v hledišti na jednom aktuálním egyptském fotbálku, pak se to tomu podobá víc, pak už je to znát, od myšlenek tam nebylo daleko nejen ke slovům, ale ani k velmi smutným činům :(

Neznám princip techniky, natož detaily toho, co chcete naznačit. Všeobecně vzato ale vždy je dobré uvážit to, že technika je jen skvělá věc, dobrý pomocník. Má ale technika určovat mantinely lidského bytí? Nebo dokonce pak vládnout světu víc místo lidí samých? To se týká čehokoli. I příliš technizované hlasování o všem, kde se to nehodí. U jednorázových akcí, jako jsou volby, to vhodné je. Také legální odposlech musí být soudně posvěcený.

Mladí vše vidí jednodušeji, ale nic se nemá přehánět. Já vím, technické novinky se zdají být tak všespasitelné. A jsme přímo zavaleni množstvím technických objevů, vynálezů, technologií a nápadů. Skoro se vnucuje pokušení jít až za hranice, kam už není radno jít. Globálně použitelnější technika má také globálnější dopady. Chtějí si lidé vykoledovat něco takového nebo se spíš radši proberou? Počítače a roboty už měly dávno lidi připravit o práci, přišlo vystřízlivění a naštěstí se tak ještě nestalo, co bychom tu dělali...

Lidská inspirace je nevyčerpatelná. "Technokracie" za určité hranice má tendenci vést spíše ke stereotypům, k autocenzuře, uvězňuje. Obvykle ve chvílích, kdy by se nějaký dobrý nápad hodil.

Před převratem už stačila k uvěznění svědomí vlastně jen sama hluboká oživovaná autocenzura i bez techniky, natolik se sama stala technologií moci. A po tvrdém procitnutí na konci 60-tých let zbyla jen hrstka znepokojených či aspoň nespokojených natolik, že se snažili něco proti tomu dělat.

Já víc věřím v sílu lidských srdcí, která se již probudila a rozpomínají se na svou budoucnost...

Hezký den
04. 02. 2012 | 16:01

argun napsal(a):

Dagmar

Neračte se prosím hněvat, že se pletu mezi dospělé, ale nějak mi to nedalo. Dopuručila jste Pocestnému "pohybovat se v lepší společnosti". To mě velmi zaujalo. mám totiž dost možná podobnou diagnózu jako on. Můžete ji prosím nějak specifikovat - tu lepší společnost myslím? Děkuji pěkně.

Milý jíro,

možná Vás to překvapí, ale já tak činím. Dnes a denně - se střídavými úspěchy, přirozeně. V opačném případě bych si nedovolil tuto činnost doporučovat jiným. Pěkný večer.
04. 02. 2012 | 21:19

Dagmar napsal(a):

argun

Vy se prosím nehněvejte, ale já jsem se vůči Pocestnému rozhodně žádné diagnózy dopustila. To byl jen takový úsměvný pokus ho pošťouchnout. A s tou lepší společností jsem to myslela - no víte co, já vám napíšu jednu řeckou metaforu.

Seděl Sokrates před branou do Athén. Oslovil ho přicházející cizinec a ptal se ho, jací lidé v Athénách žijí.
Sokrates se ho zeptal - odkud jsi?
Z Théb, odpověděl cizinec.
Jací lidé žijí v Thébách? ptá se Sokrates
Hamižní, nestoudní, zlí, závistiví, lhaví, zlodějští...
Vejdi, řekl Sokrates, stejné lidi budeš potkávat i v Athénách.

Sedí Sokrates u brány do Athén i druhý den. A zase ho osloví přicházející cizinec se stejnou otázkou, jako ten ze dne předchozího.
Z Théb, odpověděl cizinec.
Jací lidé žijí v Thébách? ptá se Sokrates
Veselí, laskaví, přívětiví, pohostiní, pravdomluvní, soucitní.
Vejdi, řekl Sokrates, stejné lidi budeš potkávat i v Athénách.

Už víte?
04. 02. 2012 | 21:44

Josef K. napsal(a):

Dagmar, Sokrates na tu nejasnost doplatil. Pozorovatel je být nemožné.
04. 02. 2012 | 22:10

mb napsal(a):

Josef K ... nemel zavadet nove bohy ...

ad sociologie ... ne nahodou ji Klaus neuznaval jako vědu ... (treba od tech dob zmenil nazor) ...

kdyz bylo nejake vyroci sociologické ... tak Klaus prinos sociologie i sociologii jako takovou zlehčoval, bagatelizoval ...

polemizoval s ním asi Petrusek ...
04. 02. 2012 | 22:32

Josef K. napsal(a):

mb. Přiznám se , že ne zcelas rozumím. Princip, který popisuju, je semiotický.
04. 02. 2012 | 23:51

jíra napsal(a):

argun

Nj, nic jednoduchého. Je fajn, že to berete z té lepší stánky, taky lze říci "se střídavým neúspěchem". Ale jak říká má neteř: "Je prima, když je všechno prima." Ano, když...

Zdravím
05. 02. 2012 | 00:01

ikea napsal(a):

15:38František Kratochvíl.
Plácali jsme je po ramenou, aby nás dál mechali dělat, co děláme. Věděli jsme, že jsou idioti, ale brali jsme to jako státní tajemství. Pak v devadesátých letech oddech, zdálo se, že by se leccos dalo protlačit (dělal jsem příběh přirozené inteligentní holky z děcáku, která tam sklouzla přes pivo s partou v hospodě). Chtěla se naučit užitečné věci. A měla ňoumovitého bráchu, kterého by ráda trochu pošoupla do života. Holka kovboj, ráda svého psa, své rodiče, dokonce i otčíma, který ji tam šoupnul. The hero of the long prairie.
Takových je většina.
Pak přijde pan Přibáˇn, vyzvrací ze sebe to nejhnusnějčí, co o této zemi posbíral a zkompiloval a předloží nám to jak námšt k zamyšlení nad sebou,
Nemám nad čím přemýšlet, nikdy jsem ty gaunery nevolili a vždycky jsem jasně říkal, co nás čeká.
Redakční kolektivy vždycky nějak vytušily, že mezi ně nepatřím, i když už jsem málokdy mluvil otevřeně /moji redaktoři byli nahrazování nějakými autodidakty od ČSPLO, kteří z amerických voleb pochopili jen,že matka medvcědů Palinová by měla bý prezidentkou/ a mě se nakonec z krysích závodů v novinách udělalo blivno.
Lidé, kteří sbírají ty negativní informace o této zemi a sestavují z nich kompiláty by otevřeně měli řáct za jakou představu bojují. Stát s nejnižšími mzdami a sociálními transfery v Evropě? Stát s lidmi prožívajícími životní krizi umírajícími na chodníku? To myslím už Drábek realizuje. Ale co potom, až se všichni budou muset zbavit svých bytů a domů, které nebude nikdo chtít koupit? Deutsche bank sedí na asi 4000 takových nemovitostí jen v Californii. Zvolna se rozpadající kůči.
Co s tím? Podpálit to? Začít střílet po cizích živlech a policii (to už je i v Evropě).
05. 02. 2012 | 07:11

argun napsal(a):

Dagmar

Ano, znám. Hezké. Pak se ovšem nabízí otázka proč to doporučení na angažmá v "lepší společnosti" vůbec zaznělo. A pak se též nabízí prosté vysvětlení - inu, proto, že občas jen tak plácáte - stejně jako my všichni tady. Což je dobrá zpráva - neklamná známka toho, že jste normální. Vítejte na palubě.
05. 02. 2012 | 08:32

argun napsal(a):

Josef K.

"Tedy návratu ke zdravému rozumu a dobré vůli a mnohorozměrnému obahu pojmů? To je ta kardinální otázka."

Kardinální otázky Vám jdou skvěle. Což třeba nějaké kardinální odpovědi?

"Ať nazveme kmenovost jinými pojmy, je to silně zakořeněný způsob přežití, jehož fantasmagoričnost reálně nikdo vidět nechce."

Naprostý souhlas. Ale zkuste o tom vyprávět v Bruselu, tam to bude výživnější. Zajisté i pan profesor z Cardiffu o tom ví své.
05. 02. 2012 | 08:42

Dagmar napsal(a):

Josef K

Pěkné dpoledne přeju, pane kolego :-)
Ano, Sokrates doplatil, jako všichni, kteří nutí své spoluobčany k samostatnému myšlení. Vy o tom určitě musíte něco vědět!

argun
To víte, že plácám, ale ráda :-). Moc se mi ulevilo. Já fakt myslela, že vy to myslíte vážně.
05. 02. 2012 | 10:53

Miroslav Pivoda napsal(a):

KOMU: Jíra (04. 02. 2012 | 16:01)

Jíra: „Já víc věřím v sílu lidských srdcí, která se již probudila a rozpomínají se na svou budoucnost...“
Vážený pane Jíro, neberu vám vaše osobní přesvědčení, ale jde o efektivnost dodržování dohodnutých pravidel ve společnosti. Když už se vám nelíbil můj příměr s kuchyňským nožem (ohledně možnosti využití a zneužití technologie), nabídnu vám jiný: Je lepší proškolovat řidiče o nutnosti dodržování omezené rychlosti na vozovce, nebo v kritických místech na silnici raději nainstalovat dopravní radary? Které řešení považujete za účinnější a hospodárnější? Převáží u řidičů vámi zmíněná „síla lidských srdcí“ nebo síla jejich vyprázdněné peněženky za dopravní přestupek?
05. 02. 2012 | 10:54

Pardubák napsal(a):

Kmenové hospodářství na radnici v Pardubicích, starostka řízená místními mafiány.
Velká koňská Pardubická a Zlatá přilba (plochá dráha) se budou pořádat ve stejný den, téměř vedle sebe (ve směru na Prahu),předměstí Svítkov, Popkovice.Co nás čeká - nezvládnutá doprava, organizace, nemožnost se dostat do města (prohlídka, občerstvení).Vše v režii mafiánů (defraudantů) z Dostihového spolku.Přestože několikanásobný vítěz VP p. Váňa nabízel pomoc.Jménem všech pardubičáků a příznivců obou sportů volám - bojkotujte letos tyto akce!!!!
05. 02. 2012 | 16:46

ben napsal(a):

To je řečí,ale z nich si našich 750.000 nezaměstnaných práci nenajde a 5.000 bezdomovců se nenají a nevyspí v teple!
05. 02. 2012 | 17:28

Glosator napsal(a):

Národní zájem je něco co lidi stmeluje. Dokonce lze vytvořit Evropský národ, který bude stát v protikladu vůči zhovadilostem multikulturalismu. Multikulturalismus je to tiž to jediné, co nikdy nebude fungovat.
05. 02. 2012 | 17:31

nostalgie napsal(a):

Nejvýnosnější oblast podnikání je za celou smutnou dobu existence lidstva založeno na, že pokleslí bohatí beztrestně podvádějí a okrádají chudé.Stát to z principu ubohosti nezajímá, je laxní.
Řešením je rázně ukončit jejich záškodnictví ! Proti zotročování je možné jít i se zbraní v ruce. P Nečas,premier vlády ČR.
05. 02. 2012 | 17:48

Radovan napsal(a):

Česká bajka o vlcích.
Je to pravda, naše republika se vrátila do pravěku.Vyhrávají ti silnější, co mají plné kapsy prachů, a v hubě jen sliby a sliby. Je to smečka vlků co loví, vše, co jí přijde pod ruky. V roce 1990 to začala privatizací, to byla pro ně dobrá škola a pak se privatizovalo všechno co bylo k mání. Nasadili si platy větší než jsou v Německu nebo v USA a tunelovali. Státní dluh se vyšplhal díky těmto českým vlkům na biliony, ale lid v Podzámčí byl rád, že vyšel s výplatou. A ti to vlci nejsou stále nažraní. Ještě zbývá přece něco privatizovat, musí se nabalit, než bude konec vlády jejich smečky.
Jak skončí, tak tu nebude kámen na kameni, jen Sahara a to ještě bez písku. Písek bude vyvezen na Bahamy.
A my slušní v Podzámčí budeme muset začít znovu jak po válce. A co vlky ?
Buď je chytneme do "ok",nebo na ně pozveme nějaká velká zvířata z EU.
05. 02. 2012 | 17:52

jůjuju napsal(a):

„Špinavé sounáležitosti“ jsou přece dědictvím komunizmu. Když si někdo chtěl postavit dům, mohl. Za cenu, že sehnal tatrovku (ukradených) cihel za flašku pálenky atp. Všichni to věděli, ale všichni drželi pohromadě. Příště potřeboval někdo další. Když chtěl lepší maso, nebo banány (toaletní papír, vložky, černý pepř, ....) postupoval stejně. Ostatně, nejenom v bývalé ČSSR. To bylo všude. Cituji jednoho dněperského kozáka: "Mí předkové byli velice hrdí, ale na co mám být hrdý já, když vše kolem mne, na co se kouknu, je ukradené?" To seděl ve válenkách před polepeným domečkem a ruským motocyklem za zády. Tak jenom houšť, volte komunisty, ať se zrodí další nové „špinavé sounáležitosti“.

Od totality k velice dlouhému období obnovy hrdosti jedince na sebe sama.

Jsem přesvědčen že ti náčelníci mají problémy nevrhnout když se ráno podívají do zrcadla.
05. 02. 2012 | 17:57

karl napsal(a):

Současná krize je krizí současné formy demokracie, která ignoruje základní principy nezávislosti a dělby moci. Moc zákonodárná je závislá na vůli stranických sekretariátů. Moc výkonná je závislá na moci zákonodárné a moc soudní je závislá jak na stranických sekretariátech, tak na vůli mnohdy lidsky poněkud excentrického, ale pravomocemi v podstatě jalového prezidenta. A všemocné sekretariáty? Ty jsou řízeny kmotry, jenž si tímto způsobem kupují moc a neoprávněné výhody. Co s tím? Nevolit kmotry a změnit ústavu.
05. 02. 2012 | 19:07

Tomik napsal(a):

OPRAVDU GENIALNI:

Privatizace ve stylu "Hoří má panenko" kdy se zhasne a po rozsvícení se zjistí, že z kuponů do tomboly jsou bezcenné papíry. Miloš Forman podal nejlepší výklad kuponové privatizace, dvacet let předtím, nežli k ní došlo.

ZDAR !!!
05. 02. 2012 | 19:43

Henry napsal(a):

Vec je jednoducha.
V tom sovetskem socializmu byly zruseny moralni zasady, a obcane aby prezili, vytudovali PhD v kradeni.
Po sametu se tyto hordy nadrzenych zlodeju vylily do demokratickeho sveta - bez zakonu ktere by je kontrolovaly.
Ty zakony tu v Cesku dodnes nejsou !
Pro zlodeje je tato zeme stale Disneyland !

Nema cenu ucene hovorit o kapitalizmu, EU, solidarite, neoliberalizmu, a davat vinu kdekomu !
Problem je ze dodnes tu nejsou ucinne zakony ktere by ty zlodejiny zastavily !
A neni nadeje na zlepseni !
05. 02. 2012 | 19:47

alvarova napsal(a):

vynikajici blog. neverim sice, ze se politicke elity chyti samy za nos, budeme muset trochu zatlacit....ale ta diagnoza je presna.
05. 02. 2012 | 20:17

hutor napsal(a):

Je to spatne. Kdo ma bojovat a psat proti korupci? Sam pan autor Hvizdala se za nejasnych okolnosti ve spolecnosti spinavych rukou vyznamne podilel na privatizaci (kradezi) Mlade Fronty. A ted porad citi potrebu se vyjadrovat k moralce. Spatne to je, spatne.
05. 02. 2012 | 20:31

buldatra napsal(a):

Dovolím si vyrvat jednu větičku, která se mi zdá trefná:
… To, aby svobodný člověk mohl své svobody důsledně naplňovat, znamená, že musí mít určité rovné příležitosti, musí být emancipovaný nejen ve smyslu politické, ale také sociální rovnosti….

To je takové to jádro pudla, řekl bych.
A ostatní řečené nad tím a pod tím je vlastně omáčka.
Přetřásanou omáčkou je český kmen. Ten kmen je někým někam veden dle nějakého schématu. Proto je to omáčka nic moc.

Takže, při utváření společnosti (v našem případě kmene, jak dí filozof) je tu osvědčený a fungující klasický scénář. Všichni jsou svobodní lidé.
Nicméně důsledně naplňovat své svobody svobodný člověk nemůže, protože jeho možnosti jsou iluzorní.
Hen te člověk zjistí, že je křoví.
Naplňuje někdo za něj a vždy v rámci nějaké té politické linie, čili systém slibů, které nezarmoutí. Kmenoví vůdcové, či šamani?

Opravdu svobodný člověk je suverén.
Jen ten může důsledně rozvíjet své svobody, ale to se u nás neděje a nikdy nedělo.
Suverén aktivně a důsledně spoluvytváří společnost a spravuje věci veřejné (lidé, správa věcí veřejných se ti navrátila, hlásil na pláni řečník a nebyla to pravda).
O tom se filozof Přibáň tak nějak nezmínil.
Možná to s tím suverénem filozofa nenapadlo, možná něco takového nezapadá do jeho myšlenkového schématu. Byla by to jiná omáčka.

Ano, lze filozofovat nad omáčkami různých barev, chutí a vůní, ale na to nemusí být jeden filozof, protože to zvládne kdejaký účastník potlachu na pavlači.
05. 02. 2012 | 21:53

Pavel napsal(a):

Popis situace je přesný,ale návrh řešení pokulhává.
Jediné řešení je postupné prozření většiny,která nedobrovolně financuje zdejší mafie a vytvoření uvědomělé občanské společnosti,která si sama vytvoří své zástupce . Tito pak nahradí stávající garnituru a současně se musí změnit celý politický systém k větší přímé zodpovědnosti politků,bez imunity a s možností odvolatelnosti voliči i v průběhu volebního období.
On ten tlak už je lehce cítit a náznaky nespokojenosti voličů a počátky snah o organizované snahy zdola narušit tento systém se také objevují.
Problém je,že se tomu až tak moc pomoci nedá. Jen každý sám za sebe.
05. 02. 2012 | 22:09

jepice napsal(a):

Buldatro, a proč u nás převládá křoví a suverénů je nedostatek? Ha?
Zdá se mi, že s Přibáněm v téhle oblasti nejste v rozporu.
05. 02. 2012 | 22:20

buldatra napsal(a):

Jepice,

protože u nás není a nikdy nebyl suverénem občan volič (kmenová nečesaná nemytá veřejnost, křoví), nýbrž zvolený politik (náčelník, šaman, ač by měl vlastně tomu křoví sloužit a vykonávat vůli voličů, místo toho byl a je suverén).

S Přibáněm nejsem v rozporu, jen konstatuji, že nefilozofuje nad ničím jiným, než nad omáčkou.
05. 02. 2012 | 22:38

Tomáš Pavlíček napsal(a):

Vynikající shrnující článek pane Hvíźďalo - děkuji panu Přibáňovi - -mluví to za mě asi nejvíc z toho co jsem posledních dost měsíců četl !!!
To by nemuselbýt jen článek v Blogu, ale mělby být na titulní straně solidníého deníku a v rozvinutější podobě i jako hlavní článek v odbornějším týdeníku.
...a některé odsuzující příspěvjky zde v diskusi jen podtrhují pravdy vrozhovoru naznačené a zhatili tu trošku optimizmu který jsem po přečtení získal alespoň tím, že analýza je hotová a že by jí každý mohl pochopit.
05. 02. 2012 | 23:07

jepice napsal(a):

...protože u nás není a nikdy nebyl suverénem občan volič (kmenová nečesaná nemytá veřejnost, křoví), nýbrž zvolený politik (náčelník, šaman, ač by měl vlastně tomu křoví sloužit a vykonávat vůli voličů, místo toho byl a je suverén...

Jo jo, to je pořád jenom konstatování. Ale proč to takhle je, zní otázka. Proč u nás lidi radši dělají křoví než by se dali na nebezpečnou dráhu suverénního občana. A další otázka je jak z toho vybřednout.
Tuhle mě napadlo, že by se šamanem omylem osudu /nebo že by si lstivě zahrál na populistu/ mohl stát i člověk, který by pár občanů mohl z toho křoví vytáhnout a udělat pak z lezení z křoví věc dobrého tónu a módy a tak dále. Co jiného byl vlastně Masaryk.
06. 02. 2012 | 00:03

jíra napsal(a):

Miroslav Pivoda

Ale ne, ten příměr s noži byl docela dobrý. Myslím, že jste to pochopil, mám výhrady k tomu ukazovat prstem ve smyslu "váš", to není moc šikovné, působí to manipulativně jako snaha umlčet druhé nebo je naopak naprudit.

Ale představte si, že by hosté před vstupem na fotbalový stadión na tom tragickém fotbale věděli, že na ně po vyhraném zápase čeká pogrom kudlami v kapsách domácích. Ani by nemuseli mít nože, stačil by záměr divoké nakládačky. Fotbal by se ani neuskutečnil. K čemu je potom technika? Co řeší? Princip snesitelnosti soužití moc ne. To mám na srdci s těmi srdci...

U školení řidičů asi nejsou vyčerpány všechny rezervy, aby si uvědomili více lidskosti při jízdě. Aby své strasti nepromítali do agresivní jízdy jako únik, drogu, odpoutání se. Lze tak činit méně riskantně. Radar některé řidiče na tom místě omezí, pro jiné to jsou jen další náklady, které je "nezabijí". Když má na fáro za milión a víc... Něco jako mít v kapse připravený příslušný obnos při chycení za jízdy načerno. "Přijatelné" riziko... Slušní lidé o moc rychleji prostě nejezdí.

Možná by na řidiče zapůsobilo lépe povinné školení takové, kde by MUSELI jet nadměrnou rychlostí a přejet přitom 3D dítě nakreslené na silnici, na přechodu, nebo někoho, kdo pomáhá jako 3D u nehody. Třeba by to zabralo, je to dost drsný pocit. Prostě drastický zážitek, třeba i s nářkem "oběti" a s výhrůžkami lidí okolo. Lepší než když se to stává skutečně, takoví lidé jsou často přejeti radar neradar... Asi by bylo účelné to školení časem zopakovat, po čase část řidičů otupí a svou slušnost zase vypíná - sejde z očí, sejde z mysli.

Ale když tu máme byznystribalismus, třeba by další a další technické zázraky ve stylu Velkého Bratra mohly být pro některé lobby vítaným byznysem. Jestli potřebným, a s jakými důsledky, to už tak dalece neřeší, hlavně že to sype. To není návod, ale povzdech...

Hezký den
06. 02. 2012 | 01:09

on. napsal(a):

politické elity uvědomí. Dobrý fór, dyť žádné politické elity nemáme (minimálně ně v zavedených stranách).
Rozhovor jinak nebyl špatný, ale tímhle se shodil.
Jo a ještě nebylo zmíněno, že problémy nemá jen ČR, ale celý svět (nejen západní). Změna se blíží a konzervování starých struktůr (jako je stranická "demokracie") ji jen radikalizuje.
06. 02. 2012 | 08:26

Radovan napsal(a):

Pane Stejskale, ten příspěvek mi stále mažete, i když je pravidivý, nebo už neplatí porevoluční svoboda slova, která byla v totalitě potlačována a proto lidé se stali disidenty
A nebo jsme založili novou totalitu a my máme být disidenty znovu !
Je to příspěvěk pro pana Potůčka, i když má jiné téma, protože se nikde nemůžeme dovolat jako v totalitě. Mám ho poslat do tisku nebo do Reportérů.
Tento příspěvek Vám pošlu také písemně, protože už tu platí ACTA. I am sorry.Svoboda slova je opět taková jako v totalitě. Kam jsme to dospěli ? Píší Vám proto, že i tady jsou šikanovány opačné názory, když napíší kladný, tak klidně projde.Nejen sociální dávky tu byly opožděny o týden, ale také tu chce jen penězchtivý porodník MUDr. Vladimír Dvořák ze soukromé porodnice rušit menší porodnice.
Pane Potůčku, zdravíme Vás z Valašska.
Vůbec se neiforomuje účelově nápad jednoho pražského "vyčůraného" soukromého porodníka MUDr. Vladímíra Dvořáka. Chce rušit menší porodnice aby se zvýšily platy porodníků ve velkých a soukromých porodnicích. Je to nápad tak blbý a sobecký,že nad ním zůstPane Potůčku, píší Vám proto, že i tady jsou šikanovány opačné názory, když napíší kladný, tak klidně projde.
Opět Vás zdravíme z Valašska.
Vůbec se neiforomuje účelově nápad jednoho pražského "vyčůraného" soukromého porodníka MUDr. Vladímíra Dvořáka. Chce rušit menší porodnice aby se zvýšily platy porodníků ve velane Potůčku, píší Vám proto, že i tady jsou šikanovány opačné názory, když napíšíavá stát rozum i známých porodníků.Některé maminky by měly do porodnice i 2 hodiny, přitom bylo odsouhlaseno, že příjezd sanitky k pacientovi musí být do 20 minut.Každá rodička je potencionální pacient a když jsou komplikace tak je velmi těžky pacient, kdy je ohrožena ona i dítě na životě. Tento nemyslící lékař, posedlý penězi, chce rušit porodnice i v horských oblastech,kde v zimě nejsou sjízdně vozovky a dojezd rodičky do porodnice by byl i několik hodin.
A navíc vůbec nic se neušetří.Malé porodnice byly zmodernizované na úroveň států v EU, porodníkovi se musí stejně zaplatit a porodnice jsou v komplexu budov nemocnic, čili náklady na provoz nejsou žádné. Pan Potůčku na svých přenáškách a v TV apelujte na rozm ministra Hegra všech lékařů, není to normální. V malých porodnicího je pěkné prostředí, ve velkých by byly maminky jako sardinky a než by ně přišla řada, rodily by na chodbě.Zdá se mi, že mnoho lidi u nás ztrácí rozum a měli by se léčit u Chocholouška. Situace v Česku není tak dobrá, jak si tady někteří myslí. Jsou slepí, hluší, nebo mají mozek v čistírně.
06. 02. 2012 | 12:32
06. 02. 2012 | 12:39

buldatra napsal(a):

Jepice,

Dobrá, pokusím se to nějak shrnout, snad Vás tím příliš neunavím.
Píšete:

…Jo jo, to je pořád jenom konstatování. Ale proč to takhle je, zní otázka. Proč u nás lidi radši dělají křoví než by se dali na nebezpečnou dráhu suverénního občana. A další otázka je jak z toho vybřednout...

Ano, je to pokus o konstatování skutečnosti, daného stavu. Myslím si, že je to tak proto, páč způsob správy věcí veřejných není a nikdy nebyl přímo v rukou veřejnosti, vždy to někdo dělal po svém, jejím jménem. Tedy politik, partaj.
Partajní demokracie, či demokratura dnes, partajní nedemokracie předtím.

Proč to tak je? Domnívám se, že proto, že skutečnou zodpovědnost za správu státu, věcí veřejných, v reálu nikdo nemá, je to takový oficiálně a důležitě se tvářící bordel na kolečkách.
Zvolení kmenoví vykonavatelé „vůle“ jsou imunní, neodvolatelní.
Zodpovědnost veškerá žádná, žádný Damoklův meč nad nimi nevisí (přitom ten má přímo zázračné výchovné účinky). A jak nahoře, tak i dole.
Volby stávají se jakýmsi rituálem ve znamení hry na kolo, kolo mlýnský.
Zakonzervovávají tu kmenovost.

Veřejnost je bez jakékoliv možnosti rychlé nápravy v případě, kdy je to nutné, brblá protože sliby a proklamace neplatí, nechuť pramenící z tohoto stavu roste, včetně nechuti jít k volbám (varianta nejžádanější-proč bych tam lezl, stejně se nic nezmění a podobně) a to hraje do karet šamanům.
Přitom se vůbec nedomnívám, že by u nás lidi chtěli za každou cenu dělat křoví, ale ono jim nic jiného v tomto partajním způsobu demokratury nezbývá. Člověk snad může založit nějakou partaj, byť i trucpartaj a toho amsámblu se zúčastnit. Jenže to nic na věci, podstatě bordelu na kolečkách, nezmění. Jen nový kus vstoupí do jedoucího rychlíku, jedoucího odněkud nikam.

Jak z toho vybřednout?
Prosadit a zavést přímou, respektive polopřímou demokracii.
Ale to bez příslušného rachotu a jisker asi nepůjde…páč kmenoví šamani by přišli o podstatu svého dosavadního způsobu bytí bez odpovědnosti za svá slova a skutky. Nemohli by kouzlit.
06. 02. 2012 | 13:17

jíra napsal(a):

buldatra

Je na čase už s tímhle bordelem na kolečkách něco udělat, pravda.

A jednotlivci, jako nějací donkichoti, na to sami nestačí, leda někde lokálně, to už víme taky. Vytýkat něco Havlovi, jak bylo nedávno hodně slyšet, to je spíš kritika své vlastní neschopnosti pro věc taky něco udělat, a vytýkat mu, že se tedy poté postaral aspoň o sebe, to už byla závist. V nekrologu vzpomínali lidé ze zahraničí na jeho výrok, že nejhorší nejsou ty špatnosti, ale to, že to lidi asi ani vůbec nezajímá. Tenhle Havlův výrok a výčitky nespokojenců pěkně vedle sebe, to o lecčem o nás vypovídá.

Jasně, více přímé demokracie. Jenže lidí nikoli zase nějak zmanipulovaných, to by bylo z bláta do louže, musejí být dobře inormovaní a to skutečnými fakty, ne klamnou manipulativní demagogií. Je to věc konečně se probouzejících skutečně svobodnějších občanů v hojnějším počtu, kterým skutečně již půjde o spravedlivou vládu ve věcech svých.

A stejně se část lidí věci politickými bude zabývat prakticky víc než jiní. To se podobá organizaci sdružení, kde společně lidé o něčem rozhodují, ale uskutečnňují to ti, kdo se v tom seberealizují, ti, kdo si na to speciálně vyhradí čas, ti, kdo mají také určité speciální předpoklady a víceméně zaslouženou důvěru.

Bude asi potřeba vedle toho zajistit i nějaký nezávislejší dohled, možnost jím lidi rychle svolat, mít rezervy lidí schopných zastoupit neosvědčené členy výkonného týmu se situací obeznámenější, vydávat jasné zprávy o průběhu činnosti a možné další varianty atd.
I teď je vedle vládnoucích politických subjektů také jakási stínová vláda, parlament s výbory, všímaví novináři a jakžtakž nezávislý ústavní soud, akorát je to všechno posunuté někam jinam, než aby to jako celek opravdu svítilo a hřálo.

Ale co vám udělali šamani, že si je berete do úst? Spáchal snad nějaký zlý čaroděj na vás voodoo? :)) Nazývat klanové strůjce moci a kořistnictví paušálně "šamany", to je tak trochu úlet. Pojmy volme citlivě, ať to, co sdělujeme, zbytečně neshazujeme.

Hezký den.
06. 02. 2012 | 15:52

jíra napsal(a):

jepice

...protože u nás není a nikdy nebyl suverénem občan volič (kmenová nečesaná nemytá veřejnost, křoví), nýbrž zvolený politik (náčelník, šaman, ač by měl vlastně tomu křoví sloužit a vykonávat vůli voličů, místo toho byl a je suverén...

Zajímavá poznámka. Vnímám to takto: Pokud původně snad nadějný šaman zneužívá svou moc, už tímpádem není žádným šamanem, ale nějakým strůjcem něčeho špatného má jít od válu, proto mají být k také dispozici jiní, kdo ho zvládnou nahradit se ctí. Skutečný šaman to prostě nedělá, vnitřně nemůže. Je o tom spousta krásných příběhů, ať vymyšlených či skutečných, hodně jich bylo také zfilmováno.

Jinak viz to, co jsem napsal v příspěvku pro nick buldatra.

Když se podíváte na svět pozorněji, zjistíte, kolik je všude kolem falše, klamu, manipulace, egoismu, demagogie. Dobré lidské vztahy se v tom ztrácí a zaplevelují se. Lidé nevědomky pak používají stejné podoby komunikace. Nenechme si znova uvěznit vědomí a svědomí...
Bohužel část lidí si v tom obzvlášť libuje - takzvaní sociálně úspěšní částeční psychopaté, František Koukolík je nazývá deprivanty. Klasičtí vůdci a společníci těch klanů. Citově okoralí.

Chce to nabýt skutečně nezávislejšího vnímání věcí, jímž se člověk stává přece jen imunnějším. Není to nic jednoduchého, nedá se to zvládnout ze dne na den.

Zkuste si třeba projít Koukolíkovu knihu "Vzpoura deprivantů", je pěkně napsaná, samozřejmě včetně velmi dobře a detailně zpracovaných poznámek k odkazům, ty jsou leckdy ještě zajímavější než vlastní text. Nejlépe novější přepracovanou verzi z r.2006. Napsal i jiné knihy. Skutečný šaman...

Pěkný den.
06. 02. 2012 | 16:42

JardaV napsal(a):

Pro slavwin

Socialismus byl sociální experiment,natvrdo nainstalovaný,a proto nemohl existovat dlouho.Ale jeho uspořádání bylo funkčnější.Největší barierou rozvoje společnosti za kapitalismu je vlastnictví bez hranic.To způsobuje absurdity.Z oběhu pár jedinců stahuje prostředky a tím nutí většinu pořád dokola pracovat,budovat a drancovat zdroje.Není Ti divné,že dnes dokážeme prakticky všechno vyrobit na plně automatických linkách,a přesto lidi pořád lítají do práce a padají na hubu únavou???
Chyba je mimo ...ismy.Hledejme její nositele a uvažujme,co s nimi.Ona touha "vlastnit" je svým zpúsobem taky nemoc.
07. 02. 2012 | 08:06

janahradilkova napsal(a):

parádní článek, parádní momenty v diskusi. Skeptickým, myslícím a poetickým: řekla bych, že světlonoši tu jsou (nejspíš se rekrutují z té třetí Pocestného kategorie) ale fungují logicky na podobném systému, tj kmenovém. Kdyby tu nebyli, obecný kolaps by byl daleko citelnější. Je to ale láska tajná, neboli jak jináč, v době obecného ohrožení...
07. 02. 2012 | 09:52

Jan Kr. napsal(a):

Tak tenhle rozhovor je pro mě obrovské zklamání:"Šance pak je v tom, že se v zavedených stranách najdou politici, kteří si uvědomí, že politika má svou vlastní logiku, že není jen prodlouženou rukou trhu, má svoje vlastní úkoly a že tyto úkoly lze realizovat jedině v ústavním státu a ústavní demokracii. To znamená, že se najdou politici, kteří nebudou prosazovat jen svůj stranický, ale také veřejný a státní zájem." Co si pod takovýmhle závěrem mám představit!? Politika na bílém koni, který přijede a všechny nás spasí!? Nebylo to tu náhodou před dvěma lety? Jen tím rytířem na bílém koni byl odvážný a investigativní novinář se znakem VV na štítě, anebo moudrý a laskavý Pan Kníže, který vykukoval zpoza ramene každého bezejmenného na předvolebním plakátu. Je jen příznačné, že obě tyto strany se "spásnou politickou elitou" v čele, po níž je v rozhovoru tak voláno, měly dokonale nicneříkající název.
Kdy už nám konečně dojde, že od toho se tomu říká demokracie (lidovláda), abychom přestali čekat na různé knížepány či jinou vševědoucí stranickou vrchnost (libovolně zabarvenou). Když se nám něco nelíbí, vyražme do ulic, pišme a podepisujme petice, podávejme trestní oznámení, demonstrujme, manifestujme, požadujme vysvětlení, komentujme, diskutujme... tak se rodí občanská společnost. A hlavně už přestaňme čekat, že "politickým elitám něco dojde".
08. 02. 2012 | 00:57

Pocestny napsal(a):

Křišťanko,
kdo by chtěl trávit život svícením do žumpy...
početl jsem si zpětně glosy místních deprivantů pod nekrology za Havla a můžu říci jediné.
Každý slušný člověk se od tohoto stáda musí držet dál, toto stádo si nic jiného, než to, co dnes žije, totiž nezaslouží.

Masa alibistických duševních nekromantů, kterou supergrázlové drezůrují jako chápavé makaky, to je naprosto přirozený konec dalšího pohybu v kruhu, který tu donekonečna opakujeme.
P:S. Mrkněte na posledního Šterna, ten chlap zešílel a píše diplomku, nebo co.. -)
Dlouho jsem chyběl, o to víc si po návratu připadám jako na návštěvě v zotavovně ROH, kde se srocují masy kňučících rekreantů, kteří čekají na svého kulturního referenta, aby jim zorganizoval zábavu, yatímco jim pokojské luxují kapsy a šuplíky.

Defilé lidské malosti "obětí" mi celkem jasně ukazuje, že to "kmenové lidožroutství", které tu režim praktikuje, je vlastně logické.

Hegel, Pán a rab. Tam to vše je.
máme tu ty, kteří si hledají svého pána a diví se pak, že končí jako rab.

Smutná je ta nedomykavost. To, jak z mnoha komentářů čiší ta neschopnost pochopit cokoliv, co nepadá z huby po našem. Smutné je to, kolik komentářů se opře do autora dříve, než pustí něco k věci.
Ptal jsem se tu místních "vlastenců", jak by definovali ten národ, pro který tu horují, zatím mám dlouhý seznam těch, kdo z toho jejich "maroda" mají být vyloučeni, ale kromě alibistické bezmyšlenkovitosti jsem z nich nevyrazil nic, co by ten jejich "marod" definovalo něčím positivním, něčím jiným než výkřikem "nejsme jako voni!"

Tudíž, zůstaňme dále u staré klasiky, v moři bezduché slabosti vytvářejme malé ostrůvky positivní deviace.

To nejhorší, co by se nám mohlo stát, je stát se "normálními lidmi, co za nic nikdy nemohou", pročež nikdy nic nedokáží..
Nejsme tu od toho, abychom neustále někam zapadali, zapadlých "vlastenců" je tu za korunu pytel.
08. 02. 2012 | 00:59

Pocestny napsal(a):

Jinak to Přibáňovo volání po uvědomění politika je pro mne přiznání, že řešení není. Autor jen zahrál kulantně do ztracena to, že tato fašounská tribální komunita se prostě rozpadá.
Ale vždy se najde nějakej ten Buldatra, kterej to postaví na základě nepochopení čteného textu. Toto není o českém kmeni, ale o kmeni Klausově, Rittigově, o okresních a krajských kmenech "hoší, co spolu mluví (a kradou).
Není výmluva na "skopce, žida" je to jen a jen o našincích a kecy o těch nahoře nic nepomohou.
Základem vítězství je vnutit soupeři svou hru.
Jaká je vlastně ta "česká hra"?
08. 02. 2012 | 01:07

Vlado napsal(a):

Pocestný co česká hra? Kdyby to byla jen česká hra 10ti milionového státečku a jeho národohospodářů to by se s tím asi vedení EÚ až zas tolik nezabývala. Ona ta asociálnost vlády je jen a jen důsledek předcházejícího nezodpovědného uchopení se moci ve státě jako lupu. Je jedno zda vlády pod vedením ODS nebo ČSSD tento stát vyprodali. Dnes kdy státní rozpočet nemohou vylepšovat rozprodáváním státního majetku a zadluženost činí 1,5bil.Kč přicházejí vládní reformy, které mnohdy podvazují vnitřní spotřebu a ekonomickou výkonnost. Na povrch vystupují
další bezohlédné kroky vlády jako "narovnání státu s církvemi", kdy při hlasování o tomto zákonu neexistuje soupis majetku, který má být vrácen. Další krokem v době krize vláda hodlá ze základního pilíře důchodového pojištění odčerpat do pilíře druhého
určeného pro bohaté 20mil.Kč. To vše má pak dopad v sociální oblasti, kdy stát krok po kroku mandarotní výdaje snižuje.
Takže blog Kmenové hospodářství uvádí pohledy na současnou politiku natolik jasně, že to potvrzuje asociální politiku této pravicové vlády.
08. 02. 2012 | 13:35

buldatra napsal(a):

Sáfra, napsal jsem přece úvodem, že jsem vyrval jednu větičku.
Já vím, nemá se to, ale tak nějak se mi zachtělo zašroubovat do té filosofické litanie to, co nosím v dutině lební.

Ale vždy se najde nějakej ten pocestný, který to postaví na základě nepochopení jedné věty na začátku…

A k tomu Klausovu kmeni a těm ostatním, co spolu mluví s kradou.
Toho Klause vynesla nahoru operetní revoluce. A ti ostatní, co spolu mluví a kradou jen plynule, bez bázně a překážek pokračují v díle, ve kterém jsou mistry. Podmínky k tomu měli a mají ideální. Jakoby vytvořené na zakázku, že.
A aby se to změnilo, je třeba přemýšlet, jak na to a hlavně začít s tím něco dělat.
Čili je dobré hovořit o tom, jak na to, ne se věčně hádat a shazovat názory druhých.
Pane pocestný, kdysi jsme se bavili o tom, co je to obecná prospěšnost a mutualismus.
Z takové debaty, ač je to k nevíře, může vzejít něco užitečného.
08. 02. 2012 | 14:20

jiras napsal(a):

Díky, p. Hvížďalo. Rozhovory s osobnostmi formátu p. Přibáně jsou nesmírně důležité. Je z nich totiž cítit nadhled lidí, kteří se nemusí denně brodit rybníkem české reality. Pokud vím, profesor Klaus je velkým obdivovatelem a vykladatelem Hayeka. Naše velká škoda, že ho špatně pochopil.
08. 02. 2012 | 20:29

Pocestny napsal(a):

Milej Buldatro,
líčil jsem na lišku, trefil jsem Maryšku...
tady je každá rada drahá...
Mutualismus? Jo, to lze ve spolku, kde si jedni vzájemně nevadí s druhými, to u nás nepřipadá v úvahu, máme tu dlouhou tradici vivisekce..
Što dělať?
Můžeme leda utvořit další kmen, spáchat další revolůci, prolít další krev, abychom se kruhem ocitli zase tam, kde jsme dnes.
Nečekáte přece, že se tu nějakej místní Franta zuje, oblíkne pytel, opáše ho provazem a strhne davy příkladným životem v bídě a askezi. Dnes by mu na to souzi stejně neskočili.
Víte, nebojíme se Boha, svědomí ani zákona, tak nezbejvá než abychom se báli sami sebe. A že je k tomu důvod, to víme už dávno.
Tato země nikdy nevynikala nějakou sociální empatií, je to zejména markantní od počátku republiky. Odjakživa tu platilo že strana je bližší než stát a ústava, je jedno, jaká....
Parteifašismus, nacismus, to tu bylo odpočátku, dnes odpadl ten nácek, protože už tu zbyli akorát cikáni, zbytek jsme vyexpedovali, tak se plně můžeme věnovat dělbě lidu ne až tak podle toho, jak se jedinec sám cítí, ale dle toho, jak ho tlupa onálepkuje.
Vidím tu šedou masu "normálních lidí" bez páteře, bez ksichtu, bez koulí, která si tu dlouho hrála na herrenvolk, dnes se kyvadlo houplo do protisměru a lid je masírován přesně stejnou technologií, kterou používali jeho pasáci, když jeho jménem likvidovali pospolitost jménem národ. Není žádný národ, je jen deset milionů muklů, kteří si pěstují vlastní kriminál.
09. 02. 2012 | 00:52

buldatra napsal(a):

Pocestný,

děkuji za váš hluboký vhled do jsoucna. A nabízím, abych vás ještě trochu víc popudil, pohled vesničana, který se kdysi rozhodl, že ze života, aby byl k žití, se lze radovat kdekoliv. Ale je to kolikrát hokna, to vám povím. O to víc se člověk raduje, když se něco povede a když zjistí, že je to vlastně bezva hokna.

Tak zase vytrhnu něco z celku, to já rád, píšete:

1.Odjakživa tu platilo že strana je bližší než stát a ústava, je jedno, jaká....

2. Vidím tu šedou masu "normálních lidí" bez páteře, bez ksichtu, bez koulí, která si tu dlouho hrála na herrenvolk,....Není žádný národ, je jen deset milionů muklů, kteří si pěstují vlastní kriminál….
Takže, i když ne v tomto expresivním duchu podání (jsem toliko hříšník s úmyslem a vůlí polepšit sebe, nikoli ostatní), to vidím i já s tím, ale jak kde. Nicméně jsme všichni vybaveni vůlí. I když si třeba myslíme, že to nestačí, ale stačí. Jen ji oprášit. Použít a začít věci měnit.
Řešení komplexu a bod 1. je celý komplex, ve smyslu celku, tedy naráz, neumím a proto si to vždy rozdělím na kousky a jdu na to postupně.

Ad 1. Filozofové tyto záležitosti mnohokrát popsali, rozebrali ze všech úhlů a tak máme k dispozici promyšlenou a funkční technologii moci, vládnutí a co je nejdůležitější-ovládání.
Ovládání je podstata věci. Která má spoustu jmen a podob, ale vždy někdo nahoře nadiktuje něco těm dole. Ten dole zhusta není spokojen se sebou a tím pádem ani s ostatními. Velice užitečné pro vládnutí.
To koresponduje s bodem 1 a s důvodem mé nelásky k filozofům, politikům i k tomu, co zde odjakživa platilo.
Jediné, co může zvrátit to, co platilo odjakživa, je otočit se zády k onomu zažitému a odjakživa platícímu. A aby nenastalo to, co píšete:
… Můžeme leda utvořit další kmen, spáchat další revolůci, prolít další krev, abychom se kruhem ocitli zase tam, kde jsme dnes….
…se nabízí, poměrně v klidu, demokraticky a sametově (jak v kraji zvykem jest, že), vzít své záležitosti do svých rukou. Proto si v tomto prostoru honím triko s přímou, respektive polopřímou demokracií. Vždy se najdou tací, kteří s něčím takovým absolutně nemají žádnou zkušenost, bojí se neznáma, proto brojí proti. Vědí, proč to nejde, nemyslí na to, proč by to šlo.

Vězte, že tento způsob demokracie má velice silné výchovné a převýchovné účinky a to tak, že všemi směry. Jak nahoru, tak i dolů.

A převýchovy jest nám třeba jako soli. Máme-li být národ, národ hrdý.
Je to způsob, jak v praxi pochopit smysl slova spolupráce a odpovědnost za své vlastní rozhodnutí, byť mnohdy i chybné a tím všechno začíná. Když jeden druhého potřebuje, mění to charakter. Ukazuje to cestu k obecně prospěšnému…
V reálu však bohužel stále ještě platí-dnes nikdo nikoho vlastně nepotřebuje, páč von to vždycky někdo vyřeší za nás. Demotivující.

Ad 2. Víte, kdybyste přijel k nám tak ještě před deseti, patnácti léty a veřejně byste tohle místním řekl, asi nikdo by se nad tím nijak zvlášť nepozastavil. Dnes by se tomu spousta lidí zasmála, kroutila by hlavou a vyjádřili by svou lítost nad tou myšlenkou (no jo, Pražáci, dušičky odcizené). A asi by vám řekli, toš pote žít k nám. Nejen bydlet, ale žít. Páč u nás to žije.
Ne proto, že se někdo o to za nás postaral, ale proto, že se o to staráme dnes a denně my sami.
Ze začátku to nebylo vůbec jednoduché, ale o to víc se nám to začíná líbit dnes. Ale, vlastně, žít pohromadě, znát se, vtahovat ostatní do děje, je u nás tradice, takže zas až tak těžké to nebylo. Jo a vyzkoušeli jsme si vloni i referendum a lidí přišlo hlasovat víc jak o volbách.
Žádná šedá masa, žádný herrenvolk, jen lidi, kteří mají společně z něčeho společného radost.
Máme za sebou kus cesty a na té cestě se spousta věcí povedla, když se něco nepovedlo, povede se příště a důležitá na tom je skutečnost, že jsme se přičinili. Má to punc našeho vlastního přičinění, čili je to cenné.
Pravda, je něco jiného žít v nejmenším velkoměstě a něco jiného v městysi. Ale tam i tam jsou lidé stejní, jen někde oprášili vůli a někde ještě ne.
V každém člověku dřímá nemalý potenciál. Určitě dřímá i ve Vás.
Nikdo nemusí být mukl.
09. 02. 2012 | 13:20

janahradilkova napsal(a):

Buldatra: "Nikdo nemusí být mukl". - Díky. Radost. ano.
Pocestný: Hezký vidět, že jste nezmizel!
Co je česká hra? Myslíte Prodanou nevěstu? Naše furianty? Hru o duši národa, která se projevuje jako opakovaně znásilňovaná ženská s neléčeným posttraumatickým syndromem?
Kde je lék na mindrák, kterým trpí národ a který se projevuje v potřebě stáčet zraky jenom k té žumpě? Přičemž čistička je třeba hned vedle?
česká hra je na jedné straně o závisti, chamtivosti, bezmoci nad tím, že radost nemám já, ale ti druzí. Na druhé straně je o tom, o čem píše Buldatra a myslím i pan Jíra - o přítomnosti lidí, kteří společně něco tvoří, předávají dál a dělají to kvůli tomu, že jejich niternou a přirozenou potřebou je dávat se pro to, co je život nikoli pouze jejich.To jsou světlonoši. To, že je nevidíme, je problém nemocné společnosti, ta nemoc je to, co vede lidi do toho "zmrdství" , založeného na principu přisírání se nebo vymezování se. Každý může fungovat jinak - to jest mutualisticky, společně. Jde jen o to, uvolnit se, koukat se, a nevyčerpávat se příliš dlouhým pobytem v odéru žumpy...
10. 02. 2012 | 10:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy