Nejprve pár slov pro čtenáře mého blogu:

11. 04. 2007 | 16:20
Přečteno 5924 krát
Vážené dámy, vážení pánové,

minule mně někteří z vás vyčetli, že můj blog byl příliš dlouhý, že čtení nejste ochotní věnovat tolik času, že se chcete jen rychle informovat. Přiznám se, že první text jsem napsal schválně tak dlouhý a ještě za něj připojil rovněž obsáhlý esej, abych odradil od svého blogu všechny, kteří netouží po skutečné informaci. Rychle se můžete dozvědět jen co se stalo, ale už ne komu se to stalo, proč se to stalo a co taková událost znamená pro dotyčného i nás ostatní, jaké může mít důsledky, v čem je pro nás nebezpečná atd. Sdělení, které nepracuje s kontextem a analýzou je jen kvázi informací, simulakrum. Něco se skutečně dozvědět je práce, která od příjemce vyžaduje čas a soustředění. Jako se nelze učit ve snu cizím jazykům, nelze se pomocí internetu rychle něco dozvědět. Internet byl původně vynalezen proto, aby si vědci mohli co nejrychleji vyměňovat informace, ne proto, že je možné urychlit práci mozku s informacemi. To je omyl a iluze, kterou nechci podporovat.

Váš K.H.

Česká televize není veřejnoprávní

„Před časem jsem se sešel s předsedou klubu ČSSD Haškem a dohodli jsme se, že mám oslovit nějakou organizaci, která by mě byla ochotná navrhnout. Sociální demokraté mě pak ve sněmovně podpoří,“ popsal Respektu průběh výběru na radního České televize bývalý poslanec za sociální demokracii Milan Ekert. A takhle chtějí politické strany dostat své lidi do Rady ČT, která má zajišťovat právo veřejnosti na kontrolu ČT, tedy dohlížet na hospodaření s šesti miliardami korun a programovou skladbu. V radě se pravidelně po dvou letech mění třetina členů. Konkrétně: v květnu 2007 se uvolní pět míst. Za ČSSD by se tam podobně chtěli ještě dostat Jitka Kupčová a Miroslav Kučera (před rokem 1989 ideologický posudkář písňových textů, tedy cenzor) a Kateřina Dostálová a Milan Uhde z ODS. Celkem je osmatřicet kandidátů, ale ti, kteří za sebou nebudou mít politické strany v poslanecké sněmovně nemají zřejmě šanci projít.

Milan Ekert tak bezelstně přiznal, jak se politické strany snaží obejít zákon a obrátit jeho smysl. Rady totiž u veřejnoprávních institucí vznikly po druhé světové válce v západní Evropě po vzoru BBC, kde existují od roku 1922, proto, a tak také ve většině zemí fungují, aby zabránily vlivu politiků a různých lobbyistů na provoz veřejnoprávních institucí. U nás byl zase zákon změněn po tzv. televizní krizi na sklonku roku 2000 a místo politických stran začaly kandidáty navrhovat různá občanská sdružení či spolky.

U nás by podle představ politiků - jak veřejně přiznal bývalý ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák v Lidových novinách 6. dubna 2007 – radní měli monitorovat zpravodajství a pravidelně vyhodnocovat, jak často se příslušníci té které strany objevují na obrazovce. Ještě neomaleněji to řekl v Respektu David Rath rovněž z ČSSD: „Když ČT natočí reportáž, o níž si budeme myslet, že je vůči nám tendenční, může o tom náš vyslanec s ředitelem promluvit a žádat vysvětlení. A třeba chtít, aby se podobné nedostatečnosti neopakovaly.“ Takhle poklesle si vykládají politici vyváženost a objekivitu.

Už jen dikce Rathova vyznání nasvědčuje, že u nás nemáme veřejnoprávní televizi, protože tam není možné, aby ředitel něco nařizoval redaktorovi. Linie ředitelská a šéfredaktorská jsou paralelní a nejsou si navzájem podřízené, každý zodpovídá za něco jiného. Ředitelé za peníze a strukturu vysílacího schematu, šéfredaktoři a redaktoři za obsah, ale jinak jsou zcela autonomní. Právě proto, aby politici nemohli nijak zasahovat do obsahů zpravodajství a publicistiky.

Podobně zpravodajské příspěvky jsou v zahraničí produkovány různými subjekty, aby jejich obsah nikdo nemohl z jednoho místa ovlivňovat: třetinu obvykle natáčí centrální redakce, třetinu zemská a regionální studia a třetinu malé produkční soukromé společnosti.

Struktura veřejnoprávních médií je právě proto tak komplikovaná, aby bylo co nejobtížnější zasahovat do obsahů vysílaných zpravodajských a publicistických pořadů, ktreré kromě informování mají politický provoz v zemi kontrolovat. Vzhledem k tomu, že volby ztratily svůj význam a nejsou již soubojem idejí, ale jen reklamních agentur, dělbu moci jako poslední instituce v moderní demokracii zaštiťují soudy a média. Jenže všechny pojmy, které se v souvislosti s Českou televizí v našem veřejném prostoru používají, jsou jen zneužité a s původním významem už nemají vůbec nic společného, což naši mladou demokracii silně ohrožuje. Naopak tyto pojmy slouží tomu, aby v našem případě Česká televize byla zcela pod kontrolou politických stran zastoupených v parlamentu. K tomuto nebezpečnému posunu mohlo u nás dojít i proto, že tu nefunguje opozice, která by na tlaky na média upozorňovala a tematizovala je, jako je tomu ve starých demokratických zemích. Naše politické strany ještě nedozrály k tomu, aby v nich převládalo přesvědčení, že svoboda slova představuje základní hodnotu, která musí být nedotknutelná. Může za to jistě i naše zpoždění za Evropou: ve Velké Británii byla cenzura zrušena vroce 1695 a u nás poprvé vroce 1989. Je to nejspíš způsobeno ale i tím, že všichni politici vyrostli ve společnosti, v níž média sloužila jedné politické straně a lidé z této strany (KSČ) dnes působí ve všech ostatních, byť pravicových stranách. Není jistě náhodou, že s umísťováním do rad bývalých poslanců začala právě KSČM, když tam poslala Alenu Svobodovou. Dnes KSČM se snaží napadobit ODS i ČSSD.

V následujícím textu připomenu původní význam některých důležitých pojmů, které naši politici v této souvislosti používají a poukáži na jejich přesně vymezený obsah ve staré Evropě. Pokusím se tím ukázat na skutečnost, že naše Česká televize není vůbec veřejnoprávní, ale de facto parlamentní. Další návrhy některých poslanců, viz třeba Petra Plevy z ODS, aby Rada ČT byla správní s výkonným mandátem, by tyto tendence ještě zvýrazňovaly a obracely náplň veřejnoprávnosti v úplný opak.

Veřejnoprávní instituce

je taková, která je placena veřejností pomocí cílené daně, tedy koncesionářských poplatků a někdy ještě z přesně definovaného množství inzerce či státní dotace. Právo, tedy zákon, pak těmto institucím určuje povinnost a rozsah veřejné služby. Pojem je to velice přesný a vůbec ne vágní, jak často říkají naši politici. Poplatky ve starých evropských zemích jsou navyšovány nepravidelně podle vzrůstajícího indexu spotřeby, který - překročí-li předepsaný počet bodů – zaručuje jejich navýšení. Parlament poplatky schvaluje jen formálně, aby žádná veřejnoprávní instituce nemohla být politiky vydíraná.

Česká televize je veřejnoprávní instituce, která má svou působnost vymezenou zákonem a její povinností je „poskytovat efektivní, ověřené, všestranně vyvážené informace pro vobodné vytváření názorů.“

Podle profesorky JUDr. Marie Kalenské, která přednáší pracovní právo na Karlově univerzitě, se ČT: „Odlišuje od normálního zaměstnání, kde ředitel může zaměstnanci přikázat změnu textu dopisu, nebo dokonce takový text sám upravit. Pokud se vedoucímu v ČT zdálo, že redaktor či modrátor neposkytuje informace tak, jak to požaduje zákon, může ho volat k odpovědnosti, nejspíš kárné, nemůže však do jeho tvůrčí práce zasahovat.“ V zahraničních televizích jsou tyto věci zevrubně zpracovány v tzv. Základních pravidlech pro spolupráci třeba ZDF či ORF atd.

Rady vřejnoprávních institucí

dohlížejí na plnění zákonem vymezených povinností a právních předpisů upravujících televizní vysílání. Mají od několika až po několik desítek členů (nejvíc tuším šedesát) a scházejí se několikrát do roka (většinou jen dvakrát), kdy schvalují zprávy o činnosti. Funkce jsou to začasté čestné, ne placené jako u nás. Rady bývají voleny oběma komorami parlamentu a prezidentem či králem a královnou. Zasedají v nich kromě mediálních expertů parlamentních stran (většinou tedy univerzitních profesorů, kteří přednáší na žurnalistických fakultách, důvod pro tento způsob obsazování radních je zřejmý: rozhodování o takovém důležitém kolosu vyžaduje vysokou míru kompetentnosti, která není zkreslena ideologickým rastrem) zástupci církví, univerzit a jiných relevantních občanských sdružení. V sousedním Německu, podle kterého jsme zákon opisovali, je to ještě tak, že zákon předpisuje i tyto instituce, které tam vysílají své zástupce a parlament je opět schvaluje jen formálně, aby nemohl do výběru zasahovat. Všichni členové rad jsou odborníky a když ho daná organizace nemá, tak si odborníka, který tam zastupuje jejich zájmy, za peníze najme. Členové rad bývají neodvolatelní po celé období, stejně jako ředitel, kterého volí. Odvolat radního či ředitele může jen soud za hrubý delikt. Toto ustanovení vede radu k tomu, že ředitele musí vybrat co nejzodpovědněji, protože s ním musí pracovat po celé volební období.

Úkolem rad je především dohlížet na nezávislost veřejnoprávních institucí: mají dbát hlavně na to, aby politici nemohli mluvit do obsahu a nebránili kritickým pořadům, aby nemohlo dojít k zneužití televizí a rozhlasů jako za komunistů a nacistů. Úkolem médií – jak již bylo řečeno - je informovat, politickou moc kontrolovat a občany bavit.

Objektivita

je pojem, kterému se ve veřejnoprávních médiích přisuzuje ústřední význam. Objektivita výpovědi je chápána jako míra objektivity. Je otázkou po stupni identity události a její reprodukce ve zpravodajství. Kromě toho se tento pojem používá k označení určité normy žurnalistického zpracování, která vyžaduje ověření informací ze dvou nebo nejlépe ze tří zdrojů, vyjádření celého vějíře názorů na sdělenou událost, neporušení lidské cti, soukromí atd.
Za objektivní zpravodajství v Evropě je považováno takové, které je nepředpojaté, věcné, nestranné, prosté pocitů a věrné skutečnosti.
V USA je pojem objektivity zaměňován s pojmem slušnost a znamená, že novinář nemá dělat nic jiného než nepřekrucovat a nepotlačovat fakta.

Vyváženost

je termín, který se vztahuje na celkový obsah média a v žádném případě neznamená, jak vtipně podotkl Jean-Paul Sartre: Pět minut Hitler, pět minut Židé. Či u nás pět minut ODS a pět minut ČSSD, jak si to představuje třeba pan Jandák. Vyváženost sleduje v dlouhém časovém horizontu, nikoliv v jednom pořadu, jestli ta která stanice pokrývá zájmy všech relevantních minoritních skupin obyvatelstva, které mezi sebou v rámci jednoho média soutěží o veřejné mínění. Vyvýženost v rámci veřejnoprávních vysílačů bývá koncipována jako zájmově pluralistický a organizační princip. Za nebezpečí je v tomto systému považovaná skutečnost, že bude udržovat vyváženost jen mezi zájmy již vyváženými, tedy že nově vzniklé zájmové skupiny či proudy mohou mít složitější přístup do médií. O takto vymezenou vyvážnost se mají starat zmíněné rady. U nás by se tedy měly zajímat o to, jestli do médií mají dostatečný přístup Romové, Vietnamci, ekologové, invalidé, gayové a lesbičky či veteráni z Iráku atd. Rozhodně není možné a nemá to ani smysl chtít, aby byly každé zprávy politicky vyvážené, to znamená aby se ke všemu vyjadřovaly všechny strany, i když si o dané problematice nic originálního nemyslí. Tím se zprávy stávají jen nudné a odhánějí posluchače od obrazovek. Pojem vyváženost je opět politiky zneužit. Kromě toho samozřejmě kontrolují hospodaření.
K naplňování takhle přesně vymezených cílů ještě slouží ve veřejnoprávních institucích etický kodex (který si ale mají psát sami redaktoři a nemá ho schvalovat ani rada, ani parlament, k tomu jsme se zavázali na 4. evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v roce 1994 a pak jsme usnesení porušili), redaktorský kodex a tisková rada. Redaktorský kodex ani tato rada u nás rovněž neexistuje. O tom ale až příště.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

J.K. napsal(a):

Analýzy jsou jistě důležité, ale pane Hvížďalo, tohle je blog a né každému se chce číst knihu v počítači.Já jsem si ten článek tedy přečetl, souhlasím s Vámi. Jen malou poznámečku. Věnovat pozornost výplodům stbáckého synáčka, který podvádí o svém vzdělání a jehož charakter je natolik pružný, že obsáhne různorodé organizace jako je LOK, CLK, ODS, CSSD, .... KSC? je jen ztráta času (mluvím o doktoru Dráthovi). JInak se těším na vaše další články.
11. 04. 2007 | 18:09

J.B. napsal(a):

Nesouhlasím. Je právo každého bloggera napsat post dle vlastní chuti. Kdo nechce číst,ať nečte.
11. 04. 2007 | 19:36

Dave napsal(a):

Souhlasim s panem Hvizdalou
12. 04. 2007 | 01:40

Ročník 53 napsal(a):

Pojem "vyváženost" je pane Hvížďalo relativní. Dá se pod něj schovat cokoli. Vyváženost nemusí být časově stejná s politickým oponentem.
Vyváženost může být také objektivita. Nemám rád některé občany, ale i politiky pro jejich chyby. Možná tím dělám chybu sám. Třeba jednoho politika nemám rád pro jeho "neomylnost". Pokud vžak bude nepravdivě z něčeho obviněn, případně zpráva o něm bude tendenčně nevyvážená, dám mu v oné nevyváženosti za pravdu. Je to můj úhel pohledu člověka hledajícího objektivitu a nikoli to, co si novinář myslí, že chci slyšet, či číst. Novinář může psát prokazatelnou pravdu, ale může zárověň o podstatné části té pravdy cudně pomlčet. Pak je ta zpráva podle mě nevyvážená.
Nevím zda jste ve vašem blogu uvažoval i takto. Jinak pište příspěvky jak dlouhé chcete, podstatné je, aby to nebyly jen ty slova, slova...
12. 04. 2007 | 15:11

Nadkachna napsal(a):

Rozhodně nezkracovat. Udělal jsem si na článek čas a nelituji.
Při čtení hesla o vyváženosti jsem si vzpomněl, jak ČT zrušila bez náhrady pořad Paskvil, který asi jako jediný reprezentoval určitou alternativu ke středněproudým hudebním pořadům. Sledoval jsem ho celá léta a stále se bál, kdy tuhle originální věc definitivně odepíšou. Stalo se. Jakoby bylo třeba ještě více nostalgických pořadů a večerních komedií, se kterými se soutěží o sledovanost.
23. 04. 2007 | 01:26

omega watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 05:17

luis vuitton napsal(a):

minule mně někteří z vás vyčetli, že můj blog byl příliš dlouhý, že čtení nejste ochotní věnovat tolik času, že se chcete jen rychle informovat. Přiznám se, že první text jsem napsal schválně tak dlouhý a ještě za něj připojil rovněž obsáhlý esej, abych odradil od svého blogu všechny, kteří netouží po skutečné informaci. Rychle se můžete dozvědět jen co se stalo, ale už ne komu se to stalo, proč se to stalo a co taková událost znamená pro dotyčného i nás ostatní, jaké může mít důsledky, v čem je pro nás nebezpečná atd. Sdělení, které nepracuje s kontextem a analýzou je jen kvázi informací, simulakrum. Něco se skutečně dozvědět je práce, která od příjemce vyžaduje čas a soustředění. Jako se nelze učit ve snu cizím jazykům, nelze se pomocí internetu rychle něco dozvědět. Internet byl původně vynalezen proto, aby si vědci mohli co nejrychleji vyměňovat informace, ne proto, že je možné urychlit práci mozku s informacemi. To je omyl a iluze, kterou
04. 07. 2009 | 04:54

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:45

breitling colt quartz napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 14:35

breitling colt watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 14:37

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
28. 03. 2010 | 04:07

Janine Landolf napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... great topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di...
Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best!
Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di...
Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.
Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
16. 08. 2010 | 04:12

Earnest Furey napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
16. 08. 2010 | 04:17

Tomáš Míka napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo. Dnes, 8.11.2013 jsem Vás slyšel v rozhovoru na Dvojce Českého rozhlasu, kde jste mimo jiné odpovídal na dotaz ohledně podobnosti pana Babiše a pana Berlusconiho. Ve své odpovědi jste mimo jiné prohlásil, že na jihu Itálie lidé nečtou (implicitně tedy že jenom zírají na Berlusconiho televizi), a proto volili celá léta Berlusconiho. Tvrdil jste také, že naopak sever Itálie čte úctyhodné deníky jako La Repubblica nebo La Stampa (implicitně, že nejsou tolik pod Berlusconiho vlivem a nevolí ho).
Zdá se mi, že Vaše tvrzení jsou značně zkreslená. Klišé o primitivním italském jihu jsou typická pro určité Italy ze severu, kteří hojně volili nejen Berlusconiho ale také jeho spojence - Legu Nord. Že tyto názory přebíráte a opakujete i Vy, mě na Vás opravdu hodně mrzí. Měl byste se lépe informovat, než něco takového vypustíte do éteru. Je známo, že podpora Berlusconiho na jihu Itálie je způsobena spíše manipulací místního obyvatelstva mafií, nikoliv tím, že by zde lidé nečetli. Dalším důvodem je i to, že Berlusconiho opozice na jihu Itálie se neprokázala být pro lidi jako lepší varianta. Je to velmi komplikovaná záležitost a paušálně ji vysvětlit tím, že zde lidé nečtou, je skutečně na hranici urážky skupiny obyvatelstva. Na rozdíl asi od Vás jih Itálie poměrně dobře znám a znám tam spoustu nesmírně vzdělaných lidí a NEVOLIČŮ Berlusconiho. Dejte si prosím příště lepší pozor, než něco bez rozmyslu řeknete. Děkuji Vám a zdravím Vás.
08. 11. 2013 | 19:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy