Zkrácení poslaneckého mandátu je neústavní

23. 05. 2009 | 11:37
Přečteno 4093 krát
Čím dál častěji zaznívají od právních odborníků, a to nejen autorů ústavy jako jsou profesoři Klokočka a Cepl, ale i děkana Právnické fakulty Karlovy univerzity a šéfa katedry ústavního práva profesor Gerlocha, docenta Kudrny či soudce správního soudu Šimečky, připomínky, které upozorňují na neústavnost ústavního zákona o předčasném zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny za účelem zrychlení rozpuštění celé sněmovny.

Poslanci tento návrh většinou obhajují tím, že je to nejméně špatné řešení ze všech možných. Oponenti namítají neústavnost takového kroku a upozorňují, že v krajním případě by mohlo dojít i k následnému zneplatnění voleb, pokud se nenajde 43 poslanců či 17 senátorů, kteří ještě před volbami dají zákon k Ústavnímu soudu. Ten by mohl vydat nález o tom, že takový zákon je od počátku neplatný. Protivníci namítají, že to nejde, protože jde o ústavní zákon, jenže podle odborníků znění zákona neodpovídá definici ústavního zákona, a proto je možné stížnost bez problémů podat. Aby mohl být nějaký zákon pojmenován jako ústavní, musí splňovat podmínku obecnosti, musí platit do budoucna a vztahovat se na neomezený počet právních vztahů. V právním státě proto není přípustný zákon, který cíleně upravuje jednu konkrétní situaci.

Navíc hrozí ex post, tedy po volbách, žaloba, kterou může podat kterýkoliv poslanec či senátor, že mu v rozporu s ústavou byl zkrácen volební mandát, což by nutně – i podle signálů z Ústavního soudu – mohlo vést k vyhlášení neplatnosti voleb a ty by se musely opakovat. Jedna ze základních dalších zásad právního státu zní: Není přípustné retroaktivně, tedy zpětně, měnit podmínky výkonu nabytého mandátu.

Zásadní otázka zní: Z čeho úvahy protivníků zkrácení volebního období vycházejí?

Odpověď je jednoduchá: Z ústavního článku číslo devět, odstavce druhého, kde stojí: Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Mezi tyto náležitosti patří i délka mandátu vyplývající z voleb. Neústavnost ústavního zákona pak totiž není dána jeho obsahovým rozporem s ústavou, nýbrž nedostatečným zmocněním ústavodárce k nepřímým změnám ústavy.

Dle ústavních právníků v celé demokratické Evropě mezi tyto podstatné náležitosti právního státu patří mimo jiné respektování výsledků voleb, tedy získání mandátu konkrétními kandidáty na předem stanovené volební období za předem stanovených podmínek.

Zastánci ústavního zákona o zkrácení mandátu oponují tím, že podobný zákon byl již přijat v roce 1998, a proto se stává zvyklostí. Odpůrci celkem logicky namítají, že již tehdy byl obhajován tento zákon jako výjimečné řešení a od počátku byl kritizován ústavními právníky. V analýze Senátu stojí, že za ústavní zvyklost lze považovat pouze dlouhodobě praktikovaný ústavní postup, nikoliv postup, který již v době vzniku byl považován za naprostou výjimku.

Za takové situace se zdá, že nejméně špatným řešením je tedy ústavní změna směřující k předčasným volbám pomocí přímé novelizace ústavy, která by zakotvila v ústavě obecné pravidlo usnadňující rozpuštění Poslanecké sněmovny. Takový návrh v Senátu existuje, jen by se kolem něj měla vést odborná diskuse hlavně v bodě týkajícím se počtu hlasů, který by měl rozpuštění v obou komorách odhlasovat. Zdá se zřejmě přijatelnější, že by to měla být ne prostá, ale ústavní většina, s čímž dosavadní návrh zatím nepočítá.

Psáno pro ČRo 6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vilém napsal(a):

Předčasné volby jsou běžným demokratickým institutem, který se nezřídka používá ve vyspělých zemích při řešení patových politických situací. Proto není možné tvrdit, že zachování délky volebního období je podstatnou náležitostí demokratického systému, tím spíš, že pak by bylo stejně nepřípustné i zkrácení volebního období na základě ustanovení ústavy.
Zdá se, že v daném případě jde spíš o kombinaci Ceplovy typické myšlenkové nevyváženosti a ústavněprávního běsnění a obav některých stran, že definitivně přijdou o podíl na moci.
23. 05. 2009 | 12:41

xyz napsal(a):

Jak mohou ústavním zákonem porušit Ústavu nechápu.
23. 05. 2009 | 13:57

petr napsal(a):

PRO xyz: čtěte znovu a lépe celý text.
23. 05. 2009 | 14:22

stále rebel napsal(a):

Je horko, co Hvižďalo?

Něco z Británie, kolébky demokracie.
Politická krize v Británii, která vznikla v důsledku pokračujících odhalení ohledně nezřízeného hrazení "výdajů" britských poslanců státem způsobila, že dvě třetiny britských voličů nyní požadují, aby Gordon Brown uspořádal všeobecné volby nejpozději do Vánoc. (V Británii se volí parlament na pět let, další volby se musejí konat před ukončením tohoto pětiletého období, dobu, kdy se konají, určuje odcházející premiér; mohou se konat kdykoliv během pětiletého funkčního období odcházejícího parlamentu.)
http://www.blisty.cz/

A u nás, podle některých,, se nemohou rozpustit ani sami poslanci.
23. 05. 2009 | 14:37

abc napsal(a):

Pro petr
To je názor privatizátora MF podpořený většinou provdoláskovými právníky. Zejména pikantní je horlivost těch, kteří nepodařenou Ústavu sesmolili.
Co říci na větu:
"Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná."
Co to je podstatná, co to je demokratický.
23. 05. 2009 | 14:43

jams napsal(a):

Soudce NEJVYŠŠÍHO správního soudu není Šimeček, ale Vojtěch ŠIMÍČEK (zároveň docent ústavního práva na Masarykově univerzitě). Viz http://www.nssoud.cz/main.a... Je to ten soudce, který v přímém televizním přenosu přednášel rozhodnutí o nezrušení Dělnické strany, protože vláda nepředložila důkazy (vlastně ji peskoval).
Karel Hvížďala jméno spletl i při vysílání na ČRo6.

Jan Kudrna z Katedry ústavního práva Univerzity Karlovy zatím není docent, ale odborný asistent (je mladý a jistě se docentem stane). Viz http://www.prf.cuni.cz/kate...

Právní posouzení není tak jednoduché, jak pan Hvížďala uvádí. Docent Zdeněk Kühn z UK, zároveň soudce Nejvyššího správního soudu (viz seznam soudců na tom prvním odkazu), napsal na odborný blog Jiné právo článek, že Ústavní soud může zrušit i ústavní zákon, pokud je v rozporu s podstatnými demokratickými náležitostmi. V následné diskusi mu jiní právníci odporují, že z ústava takovou pravomoc ÚS nedává, i když si ÚS takovou pravomoc rád přisvojuje. A pokud by ÚS onen ústavní zákon shledal neústavním, jak by svůj nález vynutil na vládě a Sněmovně? http://jinepravo.blogspot.c...

V každém případě Poslanecká sněmovna pořádně zavařila právnímu/ústavnímu státu, když po léta neřešila zkrácení volebního období systémovým způsobem (několik let v ní ladem leží návrh takové novely připravený Senátem), a opakuje pochybné řešení z roku 1998. Poslanci a vedení stran se ani nepokusili využít stávající ústavní možnosti na zkrácení volebního období, byť jsou komplikovanější. Je to projev jejich lenosti, politické zbabělosti a nezájmu o právní stát.
23. 05. 2009 | 16:34

Stanislav Křeček napsal(a):

Vážení: Ani jedna ( ANI JEDNA !) z vlád po celou dobu trvání prvé republiky nevládla po celé své funkčí období! Vždy končila předčasně. Vím že to není totéž jako ukončení činnosti Sněmovny, ale zase tak nad tou bídou současné politky nelamentujme....
23. 05. 2009 | 17:07

jams napsal(a):

Stanislave Křečku, výměna vlády PODLE PRAVIDEL ústavy je velmi odlišný případ od JEDNORÁZOVÉ změny ústavních pravidel. Zákony, natož zákony ústavní, mají být obecnější, vždyť jednou z charakteristik právní normy je, že počet jejích použití není dopředu známý (na červenou auta musejí zastavit, ale neví se, kolik aut to bude). Proto se skuteční právnící ohrazují např. proti zákonům vyvlastňující konkrétní parcely (místo toho má být zákon stanovující postup při vyvlastňování a jeho podmínky, podle nichž bude postupovat ÚŘAD při všech vyvlastňováních parcel).

Pokud jste poslanec & advokát S. Křeček, tak se vašemu přístupu nedivím. Hájíte svůj tým, který se té pochybné "ústavodárné" činnosti dopouští.
23. 05. 2009 | 17:51

Tarquinius napsal(a):

Stanislav Křeček: Pane poslanče, srovnávat politickou situaci první republiky se současným stavem se mi jeví poněkud nemístným.
23. 05. 2009 | 17:55

jams napsal(a):

Tarquinie, politické poměry První republiky (1R) nebyly dobré. Dlouhá léta jsme si je idealizovali, protože roky 1938-1989 byly mnohem horší. Ale současná situace je, i když se nám to nezdá, v řadě případů lepší. I v tom parlamentu, kde je na rozdíl od 1R méně stran, a proto jsou vlády stabilnější (nebyla 5% hranice), poslanci nepodepisují vedením strany rezignace na mandát bez vyplněného data, je to nyní jasně protiústavní (pokusil se o to M. Sládek a jistou obdobu teď v krajském zastupitelstvu zkouší D. Rath). A korupční politické skandály byly také, ale asi jich bylo méně, neboť stát nerozhodoval o takových částkách (privatizace, veřejná zakázka na likvidaci ekologických škod...). Někteří historikové tvrdí, že znechucení lidí z parlamentu 1R výrazně pomohlo jednotné Národní frontě a omezení parlamentarismu & demokracie v letech 1945-8.
23. 05. 2009 | 18:08

Paterik napsal(a):

Podle mě by bylo protiústavní prodloužení mandátu sněmovny. Zkrácení není žádné zvláštní zvěrstvo, ačkoliv obecné řešení by bylo samozřejmě lepší.
23. 05. 2009 | 18:55

Vico napsal(a):

Podle trochu zmatečného výkladu pana Hvížďaly by Ústavní soud byl v našem ústavním pořádku naprosto dominantním a stojícím nad Parlamentem. Ústavní soud však ve skutečnosti pouze může stanovovat, zda-li tzv. obyčejné zákony jsou, či nejsou ve shodě s Ústavou a ústavními zákony. Ústava a ústavní zákony jsou pro Ústavní soud absolutní tabu. Jsou to tedy všechny ty zákony, které byly přijaty kvalifikovanou ústavní většinou. Tato ústavní většina jako výraz zvláště silné vůle Parlamentu je tedy nezrušitelná.

Zkrácením mandátu toho, kdo tak učinil ke své vlastní újmě absolutně nemůže být považována za porušení podstatných náležitostí demokratického právního státu. Stejně tak činí poslanec, který se ke své újmě vzdá svého mandátu a třeba i proti vůli svých voličů. Poněkud jiná situace by nastala, pokud by došlo jednorázovou účelovou změnou ke zkrácení mandátu např. Prezidenta nebo i Ústavního soudu. O takovýto případ však nejde. Naopak pokus zpochybnit účelovou ústavní žalobou výsledky demokratických voleb by došlo k akutnímu ohrožení demokratického a právního pořádku s naprosto nepředvídatelnými důsledky.

Ani bych se nedivil, že někteří, kteří se obávají nepříznivého výsledku říjnových voleb, koketují s "revolučním" řešením. Nijak jinak by se to nazvat totiž nedalo.

Jak říkám, vždy se připravujeme na minulou válku, ale bouřka, kterou předznamenává "demokrat" Hvížďala, se přižene z nejméně očekávaného směru. Někde už je připravený nějaký náš Pinochet.
23. 05. 2009 | 19:44

Karel (taky) napsal(a):

Vico: Ústavní zákony nejsou všechny, které jsou přijaty kvalifikovanou většinou - ještě v nich musí být výslovně uvedeno, že jsou součástí ústavního pořádku.

Nikdo nebrání přijmout parlamentu zákon o zpracování kuřecích nožiček ústavní většinou... :-)

Jinak samozřejmě Ústavní soud nemá pravomoci k posuzování a případnému rušení ústavních zákonů, i kdyby pan Hvížďala na panu Pithartovi po poli jezdil. Viz Ústava České republiky, článek 87, v němž je taxativně vyjmenováno, o čem Ústavní soud rozhoduje. Jiné pravomoci prostě nemá a pokud by vydal rozhodnutí nad své pravomoci, bylo by evidentně neplatné a nikdo se jím nebude řídit.
23. 05. 2009 | 21:43

Hans napsal(a):

Vypadá to, že hodně kecalů dělá z Ústavy posvátnou krávu. Moc v ČR náleží lidu, kterýžto delegoval svou vůli poslancům. Jestli poslanci jménem svých voličů rozhodnou, že ústava je zbytečná, tak ji zruší a nikdo proti tomu nemůže protestovat. Je zřejmé, že naše ústava je napsána špatně a nepromyšleně. Hodně věcí neřeší. myslím že je nejvyšší čas ústavu přepracovat a nepustit k tomu ty staříky, kteří psali tu stávající. Myslím, že by bylo dobré se inspirovat v sousedních zemích a po nějaké diskuzi přijmout novou.
23. 05. 2009 | 21:43

Lex napsal(a):

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k popukání smíchy. Komedie? Fraška? Klauni nebo šašci? Jsou dva měsíce od pádu neschopné (či všehoschopné?) vlády, pláč za jejím odvoláním už netáhne. Tak se vyrojila fronta vykladačů Ústavy, demkratůry, práv těch jim nejvlastnějších. Že jsou to tytéž pokleslé figury? Co na tom, když jde o jejich zájmy. Opakuji o jejich zájmy, prebendy především. Chystá se totiž hrůza ze všech hrůz nejhrůzovatější. Lid, který je podle Ústavy zdrojem veškeré moci, se sápe vzít svou vládu do svých rukou, považte, o devět měsíců dříve, než si zaslouží. A chystá se vymést ten Augiášův chlív. Tak je třeba troubit na poplach, vozit sovy do Athén, nechat kejhat husy.
Co kdybyste se všichni vy formalističtí vykladači Ústavy tak zamysleli, jde-li tu skutečně o formální znění, nebo o materiální obsah, podobně jako to učinil Ústavní soud při posuzování shody Lisabonské smlouvy s touto Ústavou?
Co kdybyste skutečně, každý jeden z vás, otevřeně řekli, o co vám ve skutečnosti jde. V rozporu se svými zvyklostmi tu nebudu dnes argumentovat jednotlivými ustanoveními Ústavy či názory ústavních autorit, které již dříve, ne až nyní jako vy, tuto otázku řešily způsobem, který vám není milý. Podobně jako Vico. Protože to hlavní, o co tu jde, je prospěch občanů této země, těch občanů, kterých jinak máte plné huby. Těch občanů, kterým vládla vláda, o jejíž legitimitě se dalo již dost dlouho s úspěchem pochybovat. Těch občanů, kterým zákony přijímala většina ve sněmovně vzniklá politickou korupcí a zradou voličů, kteří jmenovité poslance zvolili. A prezident zvolený nejtěsnější většinou těch samých, kteří mu navíc nyní sami nemohou přijít na jméno. Ačkoliv to není prezident, který se změnil, protože jsou to oni, jste to vy, kdo otočili na obrtlíku.
Tož buďte tak hodní, a splňte mi, splňte nám moje, naše přání, a běžte si zasmraďovat ovzduší tam a těm, kterým ten smrad bude příjemný. Tady se vyslovením nedůvěry znemožněné vládě vytvořil nový prostor, nové, pročištěné ovzduší, vznikla nová atmosféra spojená s očekáváním, že to bude trvalé. Že občané nově rozdají karty a rozetnou ten gordický uzel politické mrvy. A je víceméně jedno, zda ta nová garnitura bude levé nebo pravé orientace, nebo voliči stanoví, že se titíž budou muset domluvit ve velké koalici, obdobně jako k tomu odsoudili voliči své zástupce v Německu nebo v Rakousku (a dokonce i v Izraeli).
Jenom buďte, prosím tak laskaví, a tu Ústavu si přečtěte a vládněte podle ní. Alespoň tak, jak stanoví čl. 2 odst. 3 – cituji: „Státní moc slouží všem občanům…“
Všimněte si laskavě – státní moc SLOUŽÍ občanům, ne naopak, jak jste si zvykli.
Slouží jen ke cti Poslanecké sněmovny, že si toho všimla sama a našla ochotu sama ukončit tu agonii, kterou tak činila.
Držím ji palce, a vám, vykladači, já a se mnou nepochybně velká většina společnosti, dáváme palec dolů.
Hezký večer všem lidem dobré vůle! Lex
23. 05. 2009 | 22:15

SuP napsal(a):

Lex -
Nesdílím Vaše socialistické nadšení a víru ve vítězství v následujících volbách do parlamentu (ne EU).
Zejména nesdílím Vaše přesvědčení, že si .."toho všimla velká většina společnosti"...
Protože právě té velké většině společnosti je celá politika už šuma párek, protože se dá docela dobře a spokojeně žít a nepochybně mnohem líp než za bolševika. Politické půtky zajímají pouze asi 45% lidí, kteří chodí k volbám. A z nich je 7% komunistů, a zbytek se rozdělí mezi komunisty z ČSSD 15% a mezi občany 15%, co nechtějí, aby se vývoj zvrátil. Mezi nimi je dále 8% měňavek, co volí podle slibů, nebo volí pidistrany a dělají volební výsledek.
Takže ten chlív, co tu právě probíhá je dílem pouhých 22% levounů a žádné "velké většiny" Nezapomínejte na to.
24. 05. 2009 | 10:05

Nuba napsal(a):

No konečně jste Supe odhali svou identitu, Vy Hartmanne jeden zakuklený. Kdo by to do Vás řekl. Tak teď mám konečně jasno. Když čtu výsledky CVVM nevěřícně kroutím hlavou. Je to možné, že tolik lidí může volit ODS ?

A ono se to celé peče u Supů. Tož to ja.
24. 05. 2009 | 10:16

Stařeček napsal(a):

Lex jako vždy, skvělé
24. 05. 2009 | 10:26

SuP napsal(a):

Nuba -
Svou identitu jsem tu nikdy neskrýval. Pokud Vám tak dlouho trvalo, než jste ji "odhalil"(a?), nesavědčí to o přílišné bystrosti. Tož ja.
Včetně komolení nicku.
24. 05. 2009 | 10:59

Nuba napsal(a):

Sup

Tak, tak :)
24. 05. 2009 | 11:04

SuP napsal(a):

Nuba -
No prosim. A jde to i podobrém...:-)
24. 05. 2009 | 11:15

Lex napsal(a):

SuP
Víte, co je zajímavé. Že jsem ve svém příspěvku nenapsal vůbec nic z toho, k čemu se vyjadřujete. Tedy, vybájil jste si něco a k tomu píšete své. Nic proti tomu, pište si co chcete, ale není třeba, abyste za tím účelem oslovoval mne.
Chápu, že patříte k těm, co plakali za Mr.Topolánkem a jeho Mr.Dalíkem, že patříte k těm, kterým ty poměry vyhovovaly. Naproti tomu nechápu, kde jste si vycucal nějakou „víru ve vítězství“ (ve Vašem podání nepochybně levice) – zkuste pozorněji číst a pak formulovat (nejdříve uspořádat) své myšlenky. Nicméně, když jste mě už takto odhalil, věřte, že skutečně nepatřím k vám (malé „v“ – množné číslo), k těm, kdo jste demonstrovali své představy o vládnutí tím způsobem, o němž se i „otec zakladatel“ vyjádřil, že představoval nejzlobovanější vládu, jaká tu v demokratických poměrech byla. A ať jste předvedl (pane Quasihartmanne) jakoukoliv ekvilibristiku s voličským elektorátem , z níž Vám vyšlo, že za všechno může 22 % levounů v této společnosti, já zase spoléhám na to, že existuje empirické poznání. A to, co jste dokázali za ony tři roky předvést (jakož i to, co už jste předvést nedostali šanci), bude v příštích volbách do Poslanecké sněmovny dostatečné, abyste zase delší čas šanci nedostali. Ale i kdyby ano, pak platí to, co jsem napsal nakonec: nechť i vaše „vládní moc“ slouží občanům, jak káže Ústava. Ne aby občané sloužili vám, jak tomu bylo v letech 2007 – 2009..
Lex
24. 05. 2009 | 16:23

SuP napsal(a):

Lexi -
vidíte a celou dobu co sem píšete se stavíte do role nestranného zastánce práva. Hehe jak zábavné. A jak myslíte, že to s tím rozvrstvením voličstva je?
Jediné, v čem se Váš písemný projev odlišuje od celkového vyznění je v detailu, že si myslíte, že by mohla (možná měla)vzniknout velká koalice. Já tvrdím, že by mohla vyhrát levice, což si ostatně všichno socani přejí (..jete). Tak nechápu, proč se do mě navážíte?
Mohl bzch kontrovat tím, že i na Vás, slušném člověku, se projevuje narůstající arogance socanů se zvyšující se nadějí na vítězství ve volbách. Trochu laciné.
24. 05. 2009 | 20:11

JAHA napsal(a):

Kazda krajina ma vopred urcene podmienky a sposoby, pri splneni ktorych je mozne vypisat volby (hoci i predcasne). I Cesko ma v ustave tieto podmienky a sposoby urcene. Sposob, ktory sa uz raz pouzil a chysta sa pozit znova, sa v ustave NENACHADZA. Menit podmienky a sposoby urcene ustavou ad hoc je podla mna nepripustne. Aj ked sa to zda pritiahnute za vlasy, ale potom by bolo mozne uvedenym sposobom (ad hoc a prave s poukazanim na skratenie v rozpore s ustavou) ustavnym zakonom (teda dodrzanim prislusneho kvora) mandat predlzit rovnako "ustavne", ako ho skratit.
25. 05. 2009 | 09:21

JAHA napsal(a):

Dovetok - z historie (nemyslim teraz prave CR, ci SR) vieme, ze i na predlzenie mandatu sa "vazne" dovody, ak sa chce, vzdy daju najst.
25. 05. 2009 | 09:24

Miloš napsal(a):

Zkrácení funkčního období poslanecké sněmovny je ... - ... dar všem slušným lidem v ČR.
25. 05. 2009 | 10:12

Lex napsal(a):

SuP
Že jsem nestranný zastánce práva, o tom nepochybujte. Pokud jde o politickou orientaci, nikdy jsem se netajil svým levicovým zaměřením, což ale nemá nic společného s politickými stranami nebo, a to hlavně, s osobami, které tyto strany mají ve svých štítech.
Volím zásadně tu stranu, o jejímž programu jsem přesvědčen, že bude společnosti škodit nejméně, a to ať převezme vládní odpovědnost, nebo se jí to nepodaří. Jistě jste pochopil, že ODS to není ani náhodou.
Jak je to s aktuálním rozvrstvením voličstva nevím ani já ani Vy, ani skutečný Hartmann, můžeme znát jen výsledky průzkumů, ale ty považuji za relevantní asi stejně, jako předpověď počasí na internetu (naprosto nekorespondující s realitou, přesné jsou jen údaje o tom, jak už bylo, a to po půlhodinových intervalech. Reálně nepoužitelné.). Tedy jak to bylo s voličstvem do Poslanecké sněmovny v dosavadních čtverých volbách? Průměrná účast voličů 68,22 % (nikoliv Vašich 45), průměrné výsledky stran: ČSSD 30,31 %, KSČM 12,17 % (levice tedy 43,48 %), ODS 29,30 %, Ostatní, co se dostali do PS (KDU ČSL, US, ODA, Rep., Čtyřkoalice, US DEU, SZ) 16,96 % (pravice? celkem 46,26 %).
Jak to bude letos suď bůh. Třeba i těch Vašich 45 %, jak jste si ale jistě stačil všimnou, zatím měli navrch „pravouni“ o necelá tři procenta. Jaký výsledek si přeji?
Vítězství levice, o tom nepochybujte. Naproti tomu bych byl spokojen i s velkou koalicí s levicovým premiérem (což Mr. Topolánek odmítá, aby ODS byla „juniorem“ ve velké koalici, takže menšinová vláda ČSSD), nezbláznil bych se ani z velké koalice s pravicovým premiérem. Vítězství pravice si nepřeji. Ale fakt neemigruji, i kdyby se tak stalo. Mám za to, že horší, než to bylo dosud, to být nemůže, resp. může, ale pak by přišly další volby a nezůstal by kámen na kameni. Což si nepřeji vůbec, abychom postupovali systémem ode zdi ke zdi.
Ohledně Vašeho navážení, zkuste se vrátit a přečíst si, kdo se do koho začal navážet. A pokud jde o „narůstající aroganci socanů“, tož se vůbec poohlédněte po blozích, jak to je s tou arogancí a sprostotou.
Hezký den! Lex
25. 05. 2009 | 14:38

SuP napsal(a):

Lex -
Jsem rád, že jsme si to vyjasnili. (jen ta procenta si přepočítávejte na celek přes volební účast, ne aby počet bodů stran byl 100%. Zanedbáváte tím fakt, že ti, kdo nevolí, jsou SPOKOJENÍ.) Rád se s Vámi budu potkávat. :-)
26. 05. 2009 | 07:45

Lex napsal(a):

SuP
Souhlas s tím přepočítáváním. Leč přesto, ti co k volbám nechodí, nevolí ani levé ani pravé. Takže jakoby jednou byli spokojení s levými a podruhé s pravými. Jsou indiferentní. Nepočítám tedy s nimi.
Hezký den! Lex
26. 05. 2009 | 09:32

jara napsal(a):

O co vám jde pane Štětino. Tolik špíny přehlížíte od ODS a teď vám vadí, když se jedna situce vyřídí? Jsou v tom prachy, že? Jako za komunistů, jak jste si cestoval. To mnoho lidí v té době nemohlo. Lidi mají paměť!!!!!!!!!!!!
26. 05. 2009 | 16:08

SuP napsal(a):

jara -
Občas je dobré přečíst si autora a nadpis.....
27. 05. 2009 | 09:37

Bureš napsal(a):

Není nad právnické Mičuriny, což, pane Hvížďalo!
29. 05. 2009 | 10:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy