Suverénní Češi i Evropa (rozhovor s J. Přibáněm)

12. 11. 2009 | 11:32
Přečteno 7905 krát
S profesorem Jiřím Přibáněm o pravomocích předaných Bruselu, možnosti vystoupení z EU, plzeňské aféře a české posedlosti akademickými tituly.

* V úterý 3. listopadu 2009 vynesl Ústavní soud konečný nález ve věci Lisabonské smlouvy, proti kterému není odvolání. Jaké zásadní sdělení nález obsahuje?

Ústavní soud jasně politikům sdělil, že není místem pro nekonečné polemiky a že napříště nebude tolerovat, aby se ústavních procedur zneužívalo k politickým obstrukcím. Navíc jasně zformuloval ústavní pravidlo, podle něhož prezident má povinnost bezodkladně ratifikovat mezinárodní smlouvu, která byla sjednána jím nebo vládou z jeho pověření. Tím se potvrzuje, že prezident nemá v ratifikačním procesu právo veta, kterým by mohl zvrátit například vůli demokraticky zvoleného parlamentu. V parlamentní demokracii má prezident v ratifikačním procesu protokolární roli. To znamená, že nemůže vystupovat proti vůli demokraticky zvoleného parlamentu a vlády, která je parlamentu odpovědná.

* A kdo tedy hájí suverenitu státu?

Prezident je hlava státu a podle české ústavy zastupuje stát navenek, což ale nelze vykládat tak, že by měl mít rozhodovací pravomoc v zahraniční politice. Představy o prezidentovi jako posledním strážci politiky, který může vlastním rozhodnutím potlačit vůli vlády nebo parlamentu, se v politické a právní literatuře hojně objevovaly například během krize německé Výmarské republiky. Významný právník a filozof Carl Schmitt tehdy tvrdil, že prezident musí hájit německý stát případně i vyhlášením výjimečného stavu a omezením parlamentní demokracie. Nepřekvapí, že Schmitt později obhajoval Hitlerův ústavní puč a až do konce 30. let otevřeně podporoval nacistický režim. Tyto Schmittovy myšlenky naštěstí dnes nikdo nebere vážně, pominemeli tedy země jako Venezuelu nebo Singapur, kde pro bývalého premiéra vymysleli funkci „ministerského mentora“. Za hlavní znak ústavně demokratického státu a politiky se naopak považuje systém vzájemných brzd a rovnováh, ve kterém nemůže zcela převládnout ani vůle zákonodárce, ani vůle vlády a prezidenta nebo rozhodnutí Ústavního soudu. V případě smluv omezujících státní suverenitu spočívá tíha ratifikačního procesu především na vládě a parlamentu, který takovou smlouvu musí schválit ústavní většinou. Je paradoxní a zároveň nebezpečné, že z takto schválené smlouvy posléze prozatímní vláda vyjednala na evropské úrovni úplnou výjimku z Listiny základních práv, a to v reakci na prezidentovu totální ústavní obstrukci. Pokud hovoříme o rizicích „depolitizace“ nebo o „postdemokracii“, asi bychom stěží hledali jejich výmluvnější příklad.

* Co si myslíte o větě pana prezidenta, že Česká republika o svou suverenitu přišla 3. listopadu 2009 v 15 hodin?

Suverenita je možnost prosazení politické vůle ve vnitřních i vnějších vztazích státu, takže Česká republika může svou suverenitu dobře prosazovat i v rámci evropských institucí. Když bychom ten výrok vzali zcela vážně, tak i přes částečné změny zavedené Lisabonskou smlouvou stále nejvíc suverenity ztrácejí velké země jako Velká Británie nebo Německo. Tyto země ztrácejí kvůli přepočítávání hlasů daleko víc suverenity než menší země.

* Ale přesto jsme některé pravomoci do Bruselu přece předali...

Vstupem do EU v roce 2004 jsme nepochybně předali některé pravomoci evropským institucím. V tom spočívá unijní princip tzv. dělené suverenity, kdy se rozdělí oblasti, v nichž nadále platí ústavní suverenita členských zemí, od oblastí, ve kterých pravomoci vykonávají evropské instituce na základě unijního práva. Nesmíme však zapomínat, že z principu dělené suverenity logicky vyplývá i další princip tzv. sdílené či slité suverenity (z anglického výrazu „pooled sovereignty“) na evropské úrovni, podle něhož se členské země aktivně zapojují do fungování unijních institucí. Navíc si kdykoli naši státní suverenitu můžeme zcela vydobýt nazpět tím, že vystoupíme z Unie.

* Lze tedy v dnešním globalizovaném světě stále ještě hovořit o státní suverenitě? Není toto slovní spojení již zavádějící?

Myslím, že je jenom dobře, když nyní Ústavní soud ve svém nálezu potvrdil, že EU je zcela zvláštní a historicky jedinečnou organizací, která funguje na těchto principech dělené a sdílené suverenity. V tomto smyslu lze říci, že skutečně žijeme v „postsuverénní“ situaci, což neznamená, že bychom suverenitu nějak nenávratně ztratili. Ještě důležitější je, že soud odmítl odpovědět na „politologický dotazník“, v němž senátoři podporováni prezidentem žádali, aby soud jednoznačně určil, co to je „svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát“. To je práce pro právní a politické filozofy a teoretiky, nikoli pro ústavní soudce.

* Kdy se vůbec pojem suverenity zrodil?

Historicky se pojem suverenity zpravidla spojuje s Hobbesovým Leviathanem, ale již Machiavelliho Vladař je suverénem v tomto smyslu: není součástí politické obce, ale zvnějšku jí vnucuje svou vlastní vůli a řídí ji bez toho, že by byl komukoli odpovědný nebo podřízený. Tento pohled na politiku a právo se v Evropě prosadil po tzv. vestfálském míru v 17. století a přetrval do 19. století, kdy se suverénem namísto panovníka postupně v jednotlivých zemích stával národ. Tady je třeba hledat počátky suverenity národního státu, která vedla v Evropě na jedné straně k demokracii, ale na druhé straně zrovna tak k nacionalismu, etnické nenávisti a genocidě. Poválečný projekt evropské integrace bezpochyby od samých počátků omezoval suverenitu národních států z bezpečnostních důvodů. Jakmile v rámci hospodářské spolupráce kontrolujete výrobu oceli a těžbu surovin, kontrolujete zbrojařský průmysl. S omezením této strategické národní suverenity, v mezinárodní rovině garantovaným NATO, vždy souvisela i úzká politická a právní spolupráce. Ruku v ruce s tím však došlo k posílení základních občanských práv obyvatel těchto zemí. S každým omezením suverenity je tak spojen očekávaný prospěch, ať se jedná o důkladnější ochranu práv a svobod, vyšší míru blahobytu, nebo například jenom o volnost v cestování.

* V jednom z komentářů pro Lidové noviny jste uvedl, že by měl prezident Lisabonskou smlouvu podepsat a pak by mohli senátoři iniciovat změnu ústavy, aby mohlo být u nás provedeno referendum o vystoupení z EU. Der Standard 4. 11. napsal, že kdyby nebyl Klaus zbabělec, tak by vystoupení z EU inicioval...

Podle mě by bylo dobré ústavu doplnit i o možnost, že z Unie lze vystoupit, a to jedině na základě referenda. Odpovídalo by to i textu Lisabonské smlouvy, která jako historicky první smlouva tuto možnost výslovně upravuje. Pokud se odpůrcům Unie podaří přesvědčit občany, že naše republika bude silnější, demokratičtější, méně zkorumpovaná a nezávislejší mimo EU, měli by tuto možnost k prosazení vlastních představ mít. Možná by to vedlo konečně i k racionálnější diskusi o našem členství v EU, která by se nezužovala jen na nějaké strašení minulostí nebo nejapná srovnávání EU se SSSR.

* Neobáváte se naopak toho, že místo abychom řešili závažné problémy současnosti, jako je zdravotní a důchodová reforma, zavedla by se touto diskusí pozornost na věc již de facto vyřešenou?

Ano, je s podivem, že české politické elity stále řeší problémy české státnosti namísto toho, aby se zabývaly skutečnými politickými problémy.

* Kdybychom z EU doopravdy vystoupili, jaké by to pro nás mělo následky?

To je možnost, o níž vážně neuvažuje například ani euroskeptické křídlo britských konzervativců a která se stala klíčovým programem populistické Strany nezávislosti Spojeného království. Myslím, že je to spíš otázka pro euroskeptiky, aby přesvědčili české občany o tom, jak výhodné by bylo vystoupit z Unie a s jakými strategickými partnery by takto „osvobozená“ republika hodlala suverénně spolupracovat.

* A nyní ke stavu české justice: O čem podle vás svědčí v obecné rovině aféra o urychleném udělování vysokoškolských titulů na právnické fakultě v Plzni?

Kdysi bylo populární tvrdit, že namísto ekonomů měli českou polistopadovou transformaci vést právníci, aby se zamezilo korupci a posílila se vymahatelnost práva. Plzeňská aféra jenom odhalila míru úpadku právnických profesí a potvrdila, že ve zkorumpovaných společnostech se zpravidla právníci raději podílejí na korupčních ziscích a korupční prostředí vytvářejí, než aby proti němu bojovali. Je to nesmírně trapná aféra, ale bohužel i typický znak naší doby.

* A o čem svědčí skutečnost, že s velkou pravděpodobností i šéf ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny získal titul JUDr. na základě práce, která neodpovídá parametrům této hodnosti?

O tom, že korupce není izolovaný problém a týká se i nejvyšších ústavních činitelů. Vina však padá i na společnost, která si nechá vládnout od takových lidí a přitom se po celou dobu baví tím, že jim nadává a okázale jimi pohrdá. Spíš mě překvapuje, že uvnitř politických stran neexistuje silnější opozice a odpor vůči takovým formám korupčního chování. Že by si opravdu všichni ze všeho nejvíc přáli jachtu a vilu s bazénem?!

* Může podle vás člověk s takhle poškozeným kreditem nadále vést tak důležitý parlamentní orgán?

Ne.

* Jak lze podobným excesům do budoucna zamezit?

Ve společnosti oceňující výkon a vzdělání, tedy v tzv. meritokratické společnosti, by se problém plzeňské fakulty vyřešil snadno a rychle – nikdo s titulem z této školy by nebyl zaměstnatelný a škola by se musela buď zavřít, nebo totálně rekonstruovat. To je sice krutá selekce vůči těm, kdo vystudovali poctivě, ale zároveň nejúčinnější způsob, jak zamezit podobným praktikám. Obávám se ale, že česká posedlost akademickými tituly jde ruku v ruce s nezájmem o to, jaká odbornost se za těmito tituly ve skutečnosti skrývá. Myslíme si, že když je někdo doktor, neřkuli profesor, tak to přece musí být vzdělanec, i kdyby plácal naprosté nesmysly. To ale souvisí s obecným nedostatkem kritického ducha a platí to zrovna tak o akademickém prostředí jako o politice.

* Je možné hovořit o krizi justice v České republice?

To si nemyslím, i když politický tlak na justici je tu mimořádně silný. Nezapomínejme, že justice je jednou z mála doposud „nezprivatizovaných“ oblastí, ve kterých by si politické elity mohly kdykoli prosadit svou vůli. Navzdory různým aférám se česká justice doposud úspěšně brání tomu, aby v ní plošně převážily mafiánské praktiky. Vyžaduje to občanskou i profesní kuráž, ale zatím u nás existuje nezávislá justice. Jistě také díky tomu, že soudci nižších instancí cítí morální i odbornou oporu v nejvyšších soudních institucích a jejich soudcích.

Jiří Přibáň (nar. 1967) je profesorem právní filosofie a sociologie na Karlově univerzitě, nyní dlouhodobě působí na Cardiff Law School, University of Wales. V češtině vydal mj.: Disidenti práva (2001), Právo a politika konverzace (2001), Sociologie práva (1996, 2001), Hranice práva a tolerance (1997), anglicky Systems of Justice in Transitions (2003), Dissidents of Law (2002), Rule of Law in Central Europe (1999).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Poškozený kredit má minimálně každý druhý politik. Asi není jedno, čím a jak ho má poškozený. Například komunistická minulost navyšuje kredit - takoví lidé jsou ve státní správě preferováni, je jich tam statisticky mnohem více, než by mělo.
12. 11. 2009 | 12:02

Carlos V. napsal(a):

Joj, EU je specielni organizace, takze predani casti suverenity na ni nam pomuze.

Jinym prikladem specielnich organizaci byly JZD. Predanim prav na kolchoz suverenita rolniku jednoznacne vzrostla, a demokracie neubylo, protoze kazdy clen hlasoval na clenske schuzi.

Zduvodneni funkce EU a JZD jsou v zasade podobne - spolu jsme silnejsi a efektivnejsi.

Dogmatismus zastancu EU a JZD je tez podobny.

Jediny rozdil je v tom, ze JZD si "pujcovala" majetek a pak o nem rozhodovaly. EU majetek nechava majiteli, jen o nem rozhoduje.
12. 11. 2009 | 12:17

Daria napsal(a):

"Ve společnosti oceňující výkon a vzdělání... by se problém plzeňské fakulty vyřešil snadno a rychle – nikdo s titulem z této fakulty by nebyl zaměstnatelný..." – Není to problém kolektivní viny? Budeme znovu zavádět?
12. 11. 2009 | 12:34

Vico napsal(a):

Díky za zveřejněný rozhovor.
12. 11. 2009 | 13:32

hanah napsal(a):

To Carlos V.

To je hezké přirovnání :-)
V JZD spolu sdíleli krávy, my s EU sdílíme suverenitu. Vývoj jde kupředu ...
12. 11. 2009 | 13:40

rich napsal(a):

Priban. To je ten - u Pravdy a lasky oblibeny - eurohujer, co si hraje na ,,nezavisleho,, odbornika. Uz dosti omsely stych.
12. 11. 2009 | 13:51

Taoiseach napsal(a):

Carlos V.

Nerad ruším, pane kolego, Vaši idylku, nicméně nějaké rozdíly bych našel: o přistoupení k EU jsme hlasovali v referendu. Obávám se, že v případě "kolektivizace zemědělství" žádné hlasování nebylo (alespoň ne tajné a s otevřeným výsledkem).

Pokud jste přesvědčen, že až za osm týdnů medvěd(ěv) zase utáhne kohoutky od plynu, bylo by nám lépe jako plně suverénní ČR mimo EU - je to Váš legitimní názor (který já ovšem nesdílím).
12. 11. 2009 | 13:54

optimista napsal(a):

V dnesni tezke dobe, je nejlepe dukladne zateplit barak. Jinak plati ze Medvedev utahnout muze, pustit musi.
12. 11. 2009 | 14:03

scientist napsal(a):

"Vina však padá i na společnost, která si nechá vládnout od takových lidí a přitom se po celou dobu baví tím, že jim nadává a okázale jimi pohrdá."

vytesat do kamene a pověsit nad každou hospodu...
12. 11. 2009 | 14:17

Carlos V. napsal(a):

Taoiseach :

Ale i do JZD sla spousta lidi dobrovolne, pod vlivem idealu a propagandy. Mensina do JZD jit proste musela.

To v referendu pro EU volila vetsina lidi ANO dobrovolne, pod vlivem idealu a propagandy. Mensina do EU jit proste musela.
12. 11. 2009 | 14:27

Carlos V. napsal(a):

Taoiseach :

jeste diky za poznamku u Medvedevovi.

za dob JZD jsme meli radi JZD, protoze jsme se bali imperialistu a revansistu.

za dob EU mame radi EU, protoze se bojime Medvedeva.
12. 11. 2009 | 14:31

Taoiseach napsal(a):

Carlos V.

Tak snadno se z toho nedostanete. Většina v referendu (v tajném hlasování) je nezpochybnitelná. Pokud šla "spousta lidí" do JZD, bylo to veřejné a všechny odhady, kolik z té spousty (většina??) šlo opravdu dobrovolně, jsou víc než pochybné.

Pokud tu EU nemůžete vydýchat, doporučuji Bělorusko: Saša je jednička - kam se hrabe VK.
12. 11. 2009 | 14:42

hanah napsal(a):

To Taoiseach
Referendum o přistoupení k EU bylo.
Referendum o LS nebylo!!!
12. 11. 2009 | 14:47

ZM napsal(a):

Vůbec nechápu,proč vždy a vše řešíme s křížkem po funuse,jednou už tam jsme,tak bychom se měli snažit,vydolovat pro ČR to nejlepší.O politicích si nedělám žádné iluze.Všechny podvodníky (titulované i bez) bych vyhodila,kdybychom se takhle chovali všichni,kam bychom došli.Stydím se za ně a zároveň i za nás všechny,že nemáme odvahu, nakopat jim zadnice.
12. 11. 2009 | 15:08

student napsal(a):

"Plzeňská aféra jenom odhalila míru úpadku právnických profesí a potvrdila, že ve zkorumpovaných společnostech se zpravidla právníci raději podílejí na korupčních ziscích a korupční prostředí vytvářejí, než aby proti němu bojovali."
VYTESAT DO KAMENE
12. 11. 2009 | 15:48

Taoiseach napsal(a):

Carlos V.

S tím Medvěděvem jsem to původně přehlédl, nicméně: EU nemáme radi proto, že se ho bojíme, nýbrž nemusíme se ho bát, protože máme EU.

Začátkem evropské integrace byla Schumannova deklarace (1950), která vycházela ze zkušenosti ze dvou válek a (dva roky po Vítězném únoru) z toho, jaký má medvěd apetit. A povedlo se: žádný další konflikt v Západní Evropě nebyl. To nebylo a není samozřejmé; mávnout nad tím rukou je silně frivolní.
12. 11. 2009 | 15:54

Krupa Václav napsal(a):

Pan Stejskal jistě promine,toto je blog,který se týká v souvislosti stejně xenofopbii,jako suverenity i BD.Děkuji.Jsem si plně vědom,že mé faktické znalosti z historie, filosofie,náboženství,ekonomie a pod. jsou na úrovni letitého SŠ a proto vedle všech blogerů a velké většiny z vás zůstávám často s vědomím ,vím že nic nevím,pasivním čtenářem.Přesto.Ještě donedávna jsem věděl,že život se skládá z ohromného množství vzájemně se prolínajicích příčin a důsledků,dnes vím,že to tak jednoduché není.. Je to touha po moci a majetku, sobetskost a závist, xenofobie .Ty vlastnosti máme v našem mozku zakodovány všichni.V dětech se probudí časem a postižení je mají jen zablokované.Někdo si blokuje co se mu nelíbí. .Začnu xenofobií, protože jí dobře znám, neumím ji vygumovat a blokovat ji nechci.Poznal jsem v práci dost cikánů,většinou dělali na zauhlování,v nádvorní partě a tak pod. Arnošt Medzay,Ferencové,Olahové.S žádným z nich jsem neměl problém.Ale když jsem viděl vymlácený Chánov,vylejvání splašků z okna v Předlicích,říkal jsem si, ksindl jeden!..Ale když vidím v MD hezky oblečený pár s okatým kudrnáčem ..to je ksindl ? Ale bydlet s nima v jednom domě ? Když je neznám ?Je mi líto Arnošte....Když jezdí ve drahých autech se zlatnicvím na rukách a v uších pro podporu a místo do škol posílají děti na ulici sbírat peněženky, je to ksindl ! Ale vhodit hořicí lahev do ložnice dvouletého dítěte,to není ksindl ? V Americe se tak ještě v minulém století chovali úctihodní občané v bílých hábitech s hořicím křížem.Dnes jejich vnuci ve stoje aplaudují vnukům těchto otroků,kteří vyhrávají zlaté medaile.Je těžké se xenofobie zbavit,je velmi těžké jen připustit,že naši potomci by mohli časem trochu zhnědnout,nebo mít šikmější oči.A to i navzdory tomu,že by žili šťastněji a spokojeni ! Ani za tu cenu ne, ne, ne ! Já nechci hádat kdo k nám přijde na večeři !
12. 11. 2009 | 16:08

Krupa Václav napsal(a):

Moc a majetek.Ty dvě slova by se mohly psát dohromady.Věčný boj mezi levicí a pravicí.Sud prachu,který může nekontrolovaně zapálit již kdokoliv.Z nedostatku jídla, vody, vzduchu,nebo jen pro jinou ideologii. Zatímco ve světě začínají i vlivní a bohatí chápat,že je nutné pomyslné nůžky přivřít néjen mezi jednotlivci,ale i mezi jednotlivými státy i kontinenty,u nás se stále zaměňuje spravedlnost se závistí..Některým se to těžko poslouchá,stejně jako o xenofobii. Ve skutečnosti jde jen o to, aby si majitel firmy bez ztráty autority uvědomil,že potřebuje zaměstnance stejně jako on firmu a podle toho oba jednali.Když jsem tady asi před půl rokem přiznal,že jsem LS nečetl ( nemám rád ani návod na pračku) a přesto s ní souhlasím,byla to víra ve státy kde již léta funguje demokracie,která jistě ještě nebude dokonalá,ale naší se vzdálila mílovými kroky. Dneska, když 26 států Evropy přišlo s projektem,který tu v dějinách ještě nikdy nebyl,který snižuje riziko odplat, kam vstupujeme jako poslední i my ,ovšem s podmínkou,že tam pro jistotu smíme nasypat trochu písku. Byla nám umožněna. Zbytečně zjitřené vášně a zvednutý ukazováček. Nezapomeňte na Mnichov ! Sedmdesát let se točíme v kruhu a když se objevila nová cesta tak někteří otáčí opět zpátky. A my ostatní, kteří jsme si plně vědomi kdo začal 2SV,kolik přinesla obětí,že odsun byl v té době pravděpodobně nejlepším řešením a jen nechceme srovnávat kolik bylo na které straně dětských mrtvolek, jsme označováni za sebemrskače s ohnutými zády.Stejně nepromyšlená hloupost,jako bych já tvrdil,že ti druzí se nafukují falešným pocitem vlastenectví,až nejsou rozeznat ani prsa ani zadek. Nafouknutá koule,jen pichpich a prázdná duše.Smutné je na tom především to,že tyto debaty vyvolal člověk, jemuž o vlastenectví v tomto případě šlo přinejlepším až druhořadě.
12. 11. 2009 | 16:09

Carlos V. napsal(a):

Taoiseach : EU byvalo opravdu uzitecne spolecensktvi, asi do Maaatrichtu. Melo par chyb, ale od te doby jde proste spatnym smerem.

Moc me tesi, ze EU doda plyn, kdyz ho Medvedev zavre. Jen nevim jestli ten z Norska (co v EU neni), nebo odnekud z Afriky lodi. Anebo z nejakych tajnych nemeckych ci francouzskych vrtu ?

Jo jeste nejsou spatny zasobniky plynu, co to EU ma. I kdyz - posledne jsme my zasobovali jine ... jeste ze je mame.
12. 11. 2009 | 16:11

Taoiseach napsal(a):

hanah napsal(a):

"Referendum o LS nebylo!!!"

A co má být?

Bylo snad referendum o Římských smlouvách, o Jednotném evropském aktu, o Maastrichtské smlouvě, o Niceské smlouvě? Ano, nepřímo bylo např. u nás, protože všechna dosud platná ustanovení těch smluv byla součástí té přístupové smlouvy, kterou jsme schválili.

Je snad někde psáno, že musí být referendum ke každé smlouvě? Ano, je to psáno v irské ústavě, ale ne jinde.

Vstup do EU byl zásadní změnou; LS oproti Niceské smlouvě tak dalece zásadní změny zase nepřináší.

Bylo snad referendum o ústavě ČR? Nebylo - máme oktrojírku.

Aby bylo jasno: proti referendům o důležitých věcech nic nemám; bohužel je proti VK a jeho (současní i bývalí) komplicové - jedno prohrané jim stačilo.
12. 11. 2009 | 16:22

jarpor napsal(a):

"Navíc jasně zformuloval ústavní pravidlo, podle něhož prezident má povinnost bezodkladně ratifikovat mezinárodní smlouvu, která byla sjednána jím nebo vládou z jeho pověření. Tím se potvrzuje, že prezident nemá v ratifikačním procesu právo veta, kterým by mohl zvrátit například vůli demokraticky zvoleného parlamentu."

Vážně ?

No, dle mého, ÚS nic takového, co by mohlo být "bezodkladně ratifikovat slmouvu" nezforuloval.
Obrátil se na zákonodárný sbor, aby uvážil, zda do ústavy nezahrnout lhůtu, do které je KDOKOLIV oprávněn podat k ÚS žádost o posouzení mezinárodní smlouvy s útavním pořádkem ČR.
Je-li, hypoteticky, mezinárodní smlouva přijata parlametem a senátem k 1. 1., aby existovala lhůta (měsíc, rok, dva ?), do kdy se lze obracet na ÚS se stížnosti proti tomuto schválení, aby po této lhůtě již skutečně musel prezident "podepsat". To vše proto, aby se nemohlo s ratifikací "čekat" do nekonečna ... Ta lhůta by bylai pro podání stížnosti prezidentem...

Lze-li dovodit, že byla-li by např. lhůta roku, a tedy PO jednom roku je to ta povinnost "bezodkladné ratifikování" pak s názorem pana Přibáně jze souhlasit.

Nicméně, nejprve musí dojít ke změně ústavy stran definování oné lhůty a pak teprve z toho vyplývá něco pro prezidenta...

Psát něco o tom, že ta bezodkladnost se již teď vztahuje na prezidenta, pouze na základě rozhodnutí ÚS, to považuji za naprosto chybný výklad onoho rozhodnutí...

Já však nepůsobím v Cardifu...

Hezký den
12. 11. 2009 | 16:25

jarpor napsal(a):

P.S.

Ta lhůta může být jak v ústavě tak v zákonu o Ústavním soudu - proto ten odkaz v rozhodnutí - čímž by byl dán do rukou ÚS nástroj, do kdy je stížnost možno podat a ÚS se jí musí zabývat... po této lhůtě - již se takovým podáním by ani ÚS nezabýval.

Tak hezkej...

S tím JDZ a EU, pánové, je to celkem dobrý příměr...
12. 11. 2009 | 16:33

Taoiseach napsal(a):

Carlos V. napsal(a):

"EU byvalo opravdu uzitecne spolecensktvi, asi do Maaatrichtu. Melo par chyb, ale od te doby jde proste spatnym smerem."

To je Váš zcela legitimní názor a nejen Váš, tvrdí to i slovutný pan profesor. Ale pořád jste v menšině - o tomto se hlasovalo. Maastricht (ve znění Nice) byl součástí přístupové smlouvy.

Mimochodem, máte něco společného s pivem Charles Quint?
12. 11. 2009 | 16:35

Vico napsal(a):

Krupa Václav : Ne, že by se mi váš hustě psaný text četl lehce, ale nelituji té námahy :)

Jarpor : Není už čas plácnout rukou do žíněnky? Když už je proti vám vedle tvůrců Ústavy i ten profesor z Cardifu?
12. 11. 2009 | 16:45

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Pane kolego, pracujte, prosím, pečlivěji. Jednak se nejednalo o rozhodnutí (resp. nález) ÚS, nýbrž o jeho odůvodnění. Dále pak se ÚS neobrací na zákonodárný sbor, nýbrž přímo konstatuje:

"Ústavní soud vyšel z toho, že pochybnosti o ústavnosti sjednané mezinárodní smlouvy je třeba odstranit bez zbytečného odkladu, a to s ohledem na pravidla dobré víry v mezinárodních vztazích a s ohledem na z Ústavy vyplývající povinnost prezidenta republiky bez zbytečného odkladu ratifikovat mezinárodní smlouvu, která byla řádně prezidentem republiky nebo vládou z jeho pověření sjednána a s jejíž ratifikací vyslovil souhlas demokraticky zvolený zákonodárný sbor. Ústavní soud na základě provedeného výkladu konstatoval, že „zahájení řízení o souladu mezinárodních smluv ze strany skupiny senátorů, skupiny poslanců a prezidenta republiky musí být omezeno stejnou lhůtou, v jaké je třeba mezinárodní smlouvu ratifikovat, tzn. lhůtou bez zbytečného odkladu.“. To podle Ústavního soudu neznamená ihned. Přiměřený odklad ratifikace k tomu, aby skupina senátorů či poslanců mohla realizovat svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, nebo k tomu, aby prezident republiky sám takový návrh mohl učinit, není zbytečným odkladem. Odložení se však nemůže pohybovat v řádu měsíců, nýbrž „pouze týdnů“."
12. 11. 2009 | 16:51

O. Peiper napsal(a):

VYJADRENI - CAST I
Vynikajici rozhovor s odbornikem, ktereho z doslechu znam a ktereho si vazim. S mnohym sa da souhlasit.

Mam ale par zasadnich poznamek:

Prezident ma dle ustavy pravo sjednavat a ratifikovat mezinarodni smlouvy (cl.87), je tam nutnost kontrasignace predsedy vlady. Takze v realu jeden bez souhladu druheho nemuze zavazne nic dojednat. I tohle je jeden z dusledku brzd a protivah, ktere jsou dulezite-jeden kontroluje druheho, ale plati take: vic oci, vic vidi.

Dle stejneho clanku muze prezident prenest sjednavani a ratifikaci na vladu, stalo se tak i v pripade Lisabonske smlouvy.
12. 11. 2009 | 17:42

O. Peiper napsal(a):

VYJADRENI – CAST II

To ale neznamena, ze kdyz prezident tyto pravomece na vladu prenese, nemuze jiz do samotneho procesu nijak zasahovat (napriklad, kdyz vlada opomene vyjednat-dle jeho nazoru-neco podstatneho). To by bylo nebezpecne a proti zajmum Ceske republiky. Akt ratifikace prezidenta nelze nahradit, ani ho k tomu donutit, i kdyby se vsichni v EU postavili na hlavu.

Kampan a hrozby, ktere se v EU vedli proti panu prezidentovi a vyhrozovani CR ’vyhozenim’ z unie(zejmena falesnou Francii), jenom ukazuje, co vsechno bylo v sazce a kam EU smeruje.
12. 11. 2009 | 17:53

O. Peiper napsal(a):

VYJADRENI – CAST III
Jiste mi tady nekdo namitne, ze: ale to neni politicky korektni..nasi EU partneri nevedi na cem s nami jsou, kdyz to parlament schvali a prezident pak nechce podepsat...na to vzdycky radi poukazuji Ti, co o vyjednavanich a pravu nic nevedi – ze pane Hvizdalo:)

Prestanme si tady prosim hrat na nejakou politickou korektnost, byla to prave Francie, ktera v minulosti nescetne krat zabrzdila rozvoj EU, kdyz si to neprala-viz napr. IONINA ACCORDS 1966, a kdyz bylo neco pro ni a pro jeji zemedelce nevyhodne.

O tom jak se falesny prezident Sarkozy snazi nejapne omezovat volny pohyb osob, zbozi, sluzeb a kapitalu (teda samotne gro na cem EU stoji) a dostat z CR francouzske automobilky, protoze se jim tad vyplati vyrabet auta vic nez ve Francii, obchazet Evrop.soud.dvor pomoci dotaci atd..Vzbudte se prosim. Je ekonomicka krize. A staty, s nejvetsi vahou v Unii se snazi prosazovat veci vyhodne hlavne pro jejich lidi, proc ne my pro nas?
12. 11. 2009 | 18:15

AP napsal(a):

Pane Hvížďalo, velký dík za Váš rozhovor. Ono je to vždy nejlepší, když někdo, kdo pochází z místních luhů a hájů a žije nějakou dobu v zahraničí nám nastaví zrcadlo. Ale zamindrákovanost a Minderwertigkeitskomplex (Vy mi budete rozumět), usmolené čecháčkovství a kvazinárodovecká nota na lůzu bez vlastního názoru vždy platila. Lidé dneska nemyslí, protože to bolí....a k tomu, aby pochodovali a vytvářeli si předpojaté názory, k tomu vlastně ani ten mozek, k tomu stačí dle A. Einsteina pouze mícha.
12. 11. 2009 | 18:19

jarpor napsal(a):

Vico

Nikoliv.

"Když už je proti vám vedle tvůrců Ústavy i ten profesor z Cardifu?"

Neřekl bych, že jsem proti někomu, mám jen jiný právní pohled.

Taioseach

Díky za upřesnění
rozhodnutí - odůvodnění a za upřesnění, že "konstatuje" nikoliv dle mého "obrací se".
Jenže ono konstatování vyžaduje změnu zákona. Proto jsem si dovolil použít - obrací se.

Snad se shodnem, že rozhodnutí (včetně odůvodnění) nezměnilo nic na současné právní úpravě...

Proto mi na vyjádření pana Přibáně ono opomenutí na nutnost změny zákona, aby mohla platit "bezodkladnost", trochu vadí...

Budu se snažit pracovat pečlivěji ... :-))

Hezký večer
12. 11. 2009 | 18:35

Krupa Václav napsal(a):

Vico,snaději se mi kritizuje než píše kompliment.To první ve Vašem případě nepřichází v úvahu,to druhé na štěstí nemusím. Díky. KV.
12. 11. 2009 | 19:47

Nezamyl Český napsal(a):

Carlos V., dříve Carlo, agent cizí velmoci, opět filozofuje? Anebo opět "shání" posluchače a aktéry? A co Speedy, žumpa?
DSopudruzi si dělají legraci?
12. 11. 2009 | 21:07

Aleš A napsal(a):

Děkuji za zvřejnění rozhovoru pan Přibáň i tentokrát nezklamal a prokázal moudrost, nadhled.!!
Věty by s daly tesat do kamene.
"Pokud hovoříme o rizicích „depolitizace“ nebo o „postdemokracii“, asi bychom stěží hledali jejich výmluvnější příklad. "
Vina však padá i na společnost, která si nechá vládnout od takových lidí a přitom se po celou dobu baví tím, že jim nadává a okázale jimi pohrdá.

Ve společnosti oceňující výkon a vzdělání, tedy v tzv. meritokratické společnosti, by se problém plzeňské fakulty vyřešil snadno a rychle – nikdo s titulem z této školy by nebyl zaměstnatelný a škola by se musela buď zavřít, nebo totálně rekonstruovat. To je sice krutá selekce vůči těm, kdo vystudovali poctivě, ale zároveň nejúčinnější způsob, jak zamezit podobným praktikám.
12. 11. 2009 | 21:14

Krištov napsal(a):

Pane profesore justice nemá krizi, vedou jí nejlepší z nejlepších vážená paní Vesecká, Kučera, Němec a desítky dalších čistých jak krišťálový lustr.
12. 11. 2009 | 22:45

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Lišíme se ve výkladu příslušné části toho odůvodnění:

"zahájení řízení o souladu mezinárodních smluv ze strany skupiny senátorů, skupiny poslanců a prezidenta republiky musí být omezeno stejnou lhůtou, v jaké je třeba mezinárodní smlouvu ratifikovat, tzn. lhůtou bez zbytečného odkladu."

Těm slovům "musí být" rozumím tak, že "jinak to být nemůže", tudíž "je to tak". Pokud správně rozumím, Váš výklad je zhruba ten, že "musí být" znamená, že "to někdo v budoucnosti musí udělat". Vzhledem k tomu, že ani jeden z těchto výkladů není ničím dalším potvrzen, jsou zřejmě možné oba a těžko nás někdo rozsoudí...
13. 11. 2009 | 11:12

Taoiseach napsal(a):

O. Peiper

"To ale neznamena, ze ... prezident ... nemuze jiz do samotneho procesu nijak zasahovat (napriklad, kdyz vlada opomene vyjednat-dle jeho nazoru-neco podstatneho)."

Děláte si legraci? Na to údajné "opomenutí" najednou přišel po téměř dvou letech. Ani slovem se o něm nezmínil, když osobně vystupoval jako účastník prvního "lisabonském" řízení před ÚS. Pokud má takto dlouhé vedení, nemůže být člověkem na svém místě.
13. 11. 2009 | 11:21

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Ano, je to jak píšete. Nicméně dodám, že jsem sledoval OVM s panem Rychtským, který "vysvětloval", co ÚS v odůvodnění stran odkazu na zákon o Ústavním soudu mínil.
Nikoliv dávat prezidentu povinnost "neprodleně" podepsat, (to byla i jedna z reakcí prezidenta, vzpomínáte-li si) nýbrž proto, aby jakákoliv mezinárodní smlouva se nemohla ratifikovat libovolně dlouho, vložit do zákona onu lhůtu, do jaké doby od schválení takové smlouvy parlamentem je kdokoliv oprávněn podat stížnost. Tedy do konce uplynutí té lhůty, nepodal-li nikdo stížnost na ÚS, by bylo "povinností" prezidenta konat ve smyslu podpisu, nebo podat stížnost sám. Ale konat, nikoliv čekat na podání jiných... apod.
Tak by bylo zabráněno volnému výkladu ústavy stran podpisu prezidenta.

S jeho výkladem jsem se ztotožnil...

Hezký den
13. 11. 2009 | 12:35

vidlemistoklicu napsal(a):

Neumím si představit, pokud není naše justice v krizi, co už lze za krizi považovat. Jediný podvodník z "vyvolených" nebyl potrestán, nikdy nešlo nic dokázat, byť byly k dispozici třeba i nahrávky, rozsudky postihují většinou poškozené namísto pachatelů a pokud bychom v tom nežili, což je k pláči, byly by k smíchu. Jinak se bavím "aférou" kolem Plzně. Když proběhla před časem reportáž o maturitě zakoupené pro synka arogantním otcem, nic se nedělo! A to se taťka netajil tím, že už má pro synka přichystanou i VŠ. A pokud ještě pochybujete o absolutním marasmu i ohledně vzdělání, koukněte na inzeráty a najdete jich přinejmenším desítky, které poptávají buď maturitní vysvědčení či dokonce diplomy k možnosti falšování. Plzeň je jen vzorek celé společnosti.
15. 11. 2009 | 21:54

Jirka napsal(a):

Justice nemá a ani se nesnaží zavést nějaký samočistící mechanismus, který by ji zbavoval profláknutých jedinců. Dokud tak neučiní tak všechny debaty postrádají smysl. Příkladů je velmi mnoho, ale stačí jeden. Pokud Němec jako ministr lže celému národu, že vydáním Arabského prince bude spravedlnosti učiněno zadost a justice mu to lhaní posvětí tak žádná byť pro někoho dostačující debata je k ničemu. Místo povídání by mělo dojít k činům, ale mám dojem, že tímhle povídáním se jakékoli účinné řešení jen oddaluje a nic víc. O nepravostech a nemorálnostech se dočteme denně ve stech různých médiích, ale krom hromady řečí se nic neděje. Nikdo žádné účinné řešení nenabízí tak kčemu tyhle články? Aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Aby vše zůstalo při starým a jen se o tom kecalo?
16. 11. 2009 | 08:44

Josef Jedlička napsal(a):

Jirko,
Pan Němec není součástí justice. Je advokát. Jaksi ho není odkud vyhodit. To je ten problém.
16. 11. 2009 | 08:53

Jirka napsal(a):

Josefe. Byl to jen příklad. A nebyl o Němcovi, ale o jedné z mnoha tváří justice. Jen tak mimochodem, někdo z justice to pokud vím musel Němcovi posvětit a těchto lidech mluvím. Snad jen úplnýmu prosťáčkovi nebylo od samého začátku jasné jak celá kauza dopadne a že není o spravedlnosti. A pokud vím tak justice tuto spravedlnost u nás zastupuje. Všichni víme v jakém je stavu a místo zavedení aspoň nějakých pravidel se o tom jenom žvaní. A jen žvanění nic nevyřeší. Na co mě je, že si někdo s někým dělá rozhovor o něčem, o čem ví už každej a názor na to nemá už jen absolutní ignorant? Aspoň k něčemu je ten srab tady dobrý, novináři nemusí moc přemýšlet a pořád mají čem psát. Novinařina se u nás stala jen pouhým natisknutým informativním textem bez náboje, vize a určitým kouzlem které by nutilo jít společnost dopředu správným směrem. Dřív držela novináře na uzdě stranická linie, dnes je to politická koreknost, ale oboje zavání servilitou vůči moci.
16. 11. 2009 | 16:38

Rufus napsal(a):

Krupa Vaclav: nejste sam :-].
17. 11. 2009 | 16:30

Josef Jedlička napsal(a):

Jirko,
s poslední poznámkou, že to panu němcovi někdo posvětil (kdo asi, hádejte třikrát...) bych souhlasil.

Panu Hvížďalovi se bohužel podařilo smotat dvě dost nesouvisející témata; Lisabonské tanečky, které byly sice zajímavé i důležité, leč právě skončily, a justiční krizi, která je ještě daleko důležitější, a právě začíná. Což by nemělo být přehlédnuto.
19. 11. 2009 | 12:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy