Klíčové faktory úspěchu

29. 11. 2010 | 15:24
Přečteno 10589 krát
V pátek 26. listopadu pořádala Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělání a vědeckotechnickou spolupráci Comenius již patnáctý ročník konference na téma "Klíčové faktory úspěchu". Bylo mi ctí se této konference zúčastnit coby panelista, ovšem panelista pouze řadový. Vedení a nekompromisního velení, se kterým nám zamáznul všechny ty pracně připravované powerpointové prezentace, se ujal bývalý premiér Jan Fischer.
A protože jsem stále přesvědčena, že heslo "Ani zrno na zmar" má i dnes svoje opodstatnění, alespoň na svůj blog umísťuji svůj pečlivě připravený domácí úkol na dané téma, se kterým jsem se na konferenci neuplatnila a naopak jsem musela svá moudra pronášet bez přípravy....Vážení přátelé, dámy a pánové,

mám zde promluvit o „klíčových faktorech úspěchu“, což se mi jeví ve vztahu k mé osobě velmi paradoxní. Mám hovořit o úspěchu – já, která snad nesplňuji žádné z kritérií, které je obvykle s představou úspěchu spojováno. Neboť co je to vlastně úspěch? Jaká jsou jeho kritéria? Soudím, výraz úspěch je pojem relativní – a také do značné míry stupňovitý – především pak jeho obsah je nejméně dvojí: úspěch osobní, řekněme jakýsi privátní a úspěch společenský, tedy veřejný. Úspěch v osobním životě a úspěch v profesi, tedy „v práci“.
V duchu tématu dnešního setkání si tak kladu otázku: které jsou to ony „klíčové faktory úspěchu“? Jak to, že se někomu daří a někomu ne? Jak to, že někdo je dnes v tomto sále a někdo jiný zůstává tak říkajíc „v podhradí“? A přitom i ti „dole“ disponují kvalitami, které je mohou opravňovat k oné uznávané úspěšnosti. I oni totiž mohou být nebo jsou úspěšní, ovšem „jen“ jaksi osobně, ve vlastních cílech, ve svých očích, v pohledu svých blízkých. Jejich úspěch je na veřejnosti snad málo viditelný, neboť za skutečný úspěch – a nevím, zda plně oprávněně – se obecně považuje převážně onen úspěch společenský, patrný na veřejnosti, ve společenském uplatnění – v podnikání, stejně jako na poli politickém.
Pokud tedy zůstanu v poloze úspěchu jako věci veřejné, kladu si otázku: Jak těchto obecně uznávaných faktorů úspěšnosti dosáhnout?
Obvykle se tvrdí, že vzděláním a tvrdou prací. Úspěch se rovná dřina a nadání. V tomto ohledu si však neuvědomujeme, jak moc jsme ovlivněni křesťanskou a zejména protestantskou morálkou, kdy vnější úspěch je důsledkem toho, že dotyčnému Bůh prostě přeje. Z bohatství a z úspěchu si pak takto úspěšný jedinec jakoby automaticky také generuje oprávnění na vyšší podíl moci ve společnosti. V tomto vzorci jsme podvědomě obsaženi všichni a vůbec si neuvědomujeme, jak moc se všichni mýlíme.
Jsem přesvědčena, že k tomu, abychom měli úspěch potřebujeme několik daností, jejichž ovlivnění je mimo náš dosah.
Především to je funkce takzvaného pákového efektu. Ten nevynalezli CEO z hedge fondů, jak by se mohlo zdát, ale jeho znalost je spojená s lidstvem od pradávna. Již v evangeliu svatého Matouše je totiž psáno:

„Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má“.

Výchozí podmínky, ta startovní čára je tak neuvěřitelně důležitá, že pokud někdo má mimořádný úspěch bez těchto výchozích podmínek, tak zbytek světa na něj hledí jako na zázrak a Forbes s Fortune se předhánějí, kdo bude mít jeho portrét na titulní stránce první.

To, že jsme se někam narodili, někam patříme je umocněno faktorem zvaným náhoda. Je to náhoda, která nám navíc přihrává grandiózní možnost získat mimořádně cenný produkt – totiž zkušenost.
Názorným příkladem budiž životní příběh jednoho z neúspěšnějších lidí naší doby, Billa Gatese.
Jeho startovací čára byla více než slušná, neboť to byl synáček úspěšného právníka a matka byla dcerou bohatého bankéře. Rodiče dali Billa do soukromé školy a řízením náhody se stalo, že na základě rozhodnutí Klubu matek – tedy v podstatě našeho SRPŠ – škola ve sklepě instalovala počítačovou učebnu vybavenou tehdy velmi kvalitním přístrojem, totiž terminálem s přímým telefonním spojením na mainframe. Takže čistě náhodou se Bill Gates dostal k programování v reálném čase jako osmák. Dál vyskočily další příležitosti jak se dostat zadarmo k programovacímu času – třeba v noci či o víkendech ve firmách, které v těchto dobách počítačový čas nevyužívaly. Když Bill Gates hodil v druháku Harvard za hlavu, měl za sebou sedm let nepřetržitého programování.
Zcela stejný je příběh dalšího fenoménu naší doby – Beatles. Když nastoupili svoji cestu za slávou, měli v barech v Hamburku odehráno přes 1200 živých vystoupení. Hrávali 7 – 8 hodin kuse, sedm dnů v týdnu. 1200 živých vystoupení je více, než mívají řadové kapely za celou dobu své existence – oni však začínali.

Souhrnně řečeno, Billu Gatesovi i Beatles se dostalo něčeho, o co se vůbec nezasloužili, totiž příležitosti k tréninku, k procvičování. Dostali možnost realizovat to, co psychologové nazývají „pravidlem deseti tisíce hodin“. Co toto pravidlo obnáší? K tomu, aby se dostavil skutečný úspěch, je třeba být bravurní. K dosažení bravury je nutno – jako ve sportu – cvičit a ovšem také mít k cvičení příležitost.
Možná si říkáte, že váš životní příběh není příběhem Billa Gatse a nejste Beatles, že vás se to netýká … Určitě týká! Když se totiž jeden každý z nás zamyslí, určitě objeví náhodný faktor směřující k bodu zlomu a posléze k úspěchu. Mimochodem, i já umím tento bod zlomu, tuto příležitost k procvičování vedoucí k bravuře, přesně identifikovat i u sebe. Když jsem tuto svou příležitost potkala, vypadala zcela banálně.

Dále k oné startovní čáře, k náhodě a tréninku řadím dále intuici.

Nezanedbatelné je totiž to, co cítím, co mi říká moje podvědomí, kterému se dostal zkušenostní výcvik, a mohu se tak spolehnout nejen na racionální složku svého uvažování, ale zejména na emocionální posouzení věci. A emoce, vážení přátelé, ty tady byly miliony let před tím, než nám narostla ta zvláštní houba, které se říká neocortex a než ta houba začala produkovat racio. Emoce dávají řešení 24x rychleji než rozum – pakliže jsou k tomu ovšem vycvičeny.

Existuje ještě jeden faktor úspěchu, který zde chci zmínit: jím je tak zvaná „příhodná doba“. Znáte jistě ta lidová přísloví jako: „visí to ve vzduchu“, nebo „ k tomu musí nazrát čas“. Kolik příležitostí, vynálezů a objevů bylo zmařeno jen proto, že přišly v nepravý čas. Věděli bychom o genialitě Leonarda da Vinci, kdyby tento geniální vynálezce nebyl zároveň geniálním malířem, tedy, řečeno slovy dnešního marketingu, neměl obecně srozumitelný a žádaný produkt, k němuž mohl své vynálezy přibalit jako bonus? Téměř zcela určitě bychom o něm nevěděli. Téměř zcela určitě by byl jen dalším z řady šílených vynálezců, plnících i dnes archivy patentových úřadů bez toho, aby jejich myšlenky kdy kdo uvedl v život.

-●-

Vraťme se však k otázce faktorů úspěchu. Jak plyne z předchozího, základní jsou čtyři: talent,
píle,
příležitost daná náhodou,
příhodný čas.

Z těchto faktorů můžeme ovlivnit pouze jeden – totiž svou píli. Být pilný je pro existenci úspěchu podmínka nutná, nikoliv však postačující.
Talent můžeme rozvinout nebo jej zanedbat, ale v zásadě je nutno se opět odvolat na lidovou moudrost která praví, že „komu není shůry dáno – v apatyce nekoupí“.
Příležitosti můžeme jít pílí a za užití talentu naproti – s odkazem na další lidové rčení že „náhoda přeje připraveným“. Ale zda ta náhodná příležitost přijde nebo se s ní náhodou mineme, to ovlivnit nemůžeme.
Ještě méně můžeme ovlivnit čas, do něhož jsme se narodili a který přijímá či nepřijímá naše myšlenky, naše vize světa.

Tedy závěrem: tři ze čtyř klíčových faktorů úspěchu nemůžeme ovlivnit.
Proto, vážení přátelé, nezbývá než si znovu položit tu otázku: Co je to, co nás dělí od toho, že teď nejsme „pouze“ těmi v podhradí?
Na naší cestě životem zřejmě vyvstalo také něco, co je mimo nás – mimo možnosti být námi ovlivněno.
Pokusme se proto na úspěch dívat právě těmito očima: očima toho, komu se poštěstilo, kdo dostal nezasloužený a nevysloužený dar.

Pokusme se alespoň občas hledět na svět očima „těch z podhradí“. Jak málo stačilo k tomu, aby oni byli dnes zde a my byli na jejich místě!

Jestliže tento pohled na svět přijmeme, možná lépe pochopíme jeho nesmírnou složitost a členitost, jeho fraktálovitá uskupení času, prostoru i vzájemných vztahů.

Jestliže se nám povede v pokoře takto vnímat svět, je pravděpodobné, že dostaneme i další velmi náhodně rozdělovaný bonus: budeme totiž ještě úspěšnější.

Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má“.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

U nás je důležitý pátý faktor- pojmenuji ho několika slovy,domnívám se ale,že označují v podstatě jedinou vlastnost-drzost,bezostyšnost,bezohlednost kriminální sklony.
29. 11. 2010 | 15:36

n.o.s napsal(a):

Leonarda da Vinci nebyl žádný génius, je to pouhá modla jak velmi trefně napsal Lucio Russo

The oft-heard comment that Leonardo's genius managed to transcend
the culture of his time is amply justied. But his was not a science-fiction
voyage into the future so much as a plunge into a distant past.

Leonardo's drawings often show objects that could not have been built in his time
because the relevant technology did not exist.

This is not due to a special genius for divining the future, but to the mundane fact that behind those drawings (and Francesco di Giorgio's) there were older drawings from a time when technology was far more advanced.

asi tak
29. 11. 2010 | 15:47

mb napsal(a):

připomnělo mi to počátek budování kapitalismu v čechách v roce ´90 ... a výchozí / startovací podmínky soutěžitelů ...

cit. :Výchozí podmínky, ta startovní čára je tak neuvěřitelně důležitá, že pokud někdo má mimořádný úspěch bez těchto výchozích podmínek, tak zbytek světa na něj hledí jako na zázrak a Forbes s Fortune se předhánějí, kdo bude mít jeho portrét na titulní stránce první.
29. 11. 2010 | 15:52

Miflonides napsal(a):

"Pokusme se alespoň občas hledět na svět očima „těch z podhradí“. Jak málo stačilo k tomu, aby oni byli dnes zde a my byli na jejich místě!"

Sociální přístup? Věřím Vám, paní autorko.

Rozum a cit, o tom je ten dnešní svět. Že některým chybí? Budou se smažit v pekle.
29. 11. 2010 | 15:55

arlon napsal(a):

o, že jsme se někam narodili, někam patříme je umocněno faktorem zvaným náhoda. Je to náhoda, která nám navíc přihrává grandiózní možnost získat mimořádně cenný produkt – totiž zkušenost.
Názorným příkladem budiž životní příběh jednoho z neúspěšnějších lidí naší doby, Billa Gatese.
Jeho startovací čára byla více než slušná, neboť to byl synáček úspěšného právníka a matka byla dcerou bohatého bankéře. Rodiče dali Billa do soukromé školy a řízením náhody se stalo, že na základě rozhodnutí Klubu matek – tedy v podstatě našeho SRPŠ – škola ve sklepě instalovala počítačovou učebnu vybavenou tehdy velmi kvalitním přístrojem, totiž terminálem s přímým telefonním spojením na mainframe. Takže čistě náhodou se Bill Gates dostal k programování v reálném čase jako osmák. Dál vyskočily další příležitosti jak se dostat zadarmo k programovacímu času – třeba v noci či o víkendech ve firmách, které v těchto dobách počítačový čas nevyužívaly. Když Bill Gates hodil v druháku Harvard za hlavu, měl za sebou sedm let nepřetržitého programování.
Zcela stejný je příběh dalšího fenoménu naší doby – Beatles. Když nastoupili svoji cestu za slávou, měli v barech v Hamburku odehráno přes 1200 živých vystoupení. Hrávali 7 – 8 hodin kuse, sedm dnů v týdnu. 1200 živých vystoupení je více, než mívají řadové kapely za celou dobu své existence – oni však začínali.

Souhrnně řečeno, Billu Gatesovi i Beatles se dostalo něčeho, o co se vůbec nezasloužili, totiž příležitosti k tréninku, k procvičování. Dostali možnost realizovat to, co psychologové nazývají „pravidlem deseti tisíce hodin“. Co toto pravidlo obnáší?

Paní KVS, tenhle zmíněný text jste dala dohromady vy osobně?
Ptám se, neboť mám za to, že jde o čistou demagogii.
29. 11. 2010 | 16:03

Tenco napsal(a):

....a proto zde jsou revoluce, následný chaos a poté zjištění, že ti co se znali předtím a měli vliv, se znají i po nich a mají mnohdy vliv ještě větší než měli před revolucí a u druhých je tomu právě naopak...
...kdo se narodil pod lavicí, většinou pod ní zůstane...
...jediná spravedlnost je tak v tom, že výkon povolání "rozmarný milionář" může jednoho nudit tak, že se jeho trápení dá srovnat s denní, mónotonní, bezperspektivní rachotou dělníka v montovně...
....takto rozmarně prostorově-lidsko-časově fraktální svět uvykneme zovati společností třídní, neb rozmarný milionář a dělník u pásu spolu klidně mohli kdysi chodit do jedné třídy....
....na druhém pólu pak leží společnost beztřídní, kdy spolu do jedné třídy naši hrdinové pohádky o rovné šanci pro všechny chodí též, však poté co se rozejdou do světa ,setkávají se každý pátek v téže hospodě a nadávají na poměry...

Kdo však dnes štěkne po Kroisovi, Maecenasovi, Medicejských, Maislovi, po..ehmm , to tedy ...jak jen..po Goldmanovi a Sachsovi ..ne, to ...himlherdek...tedy ty raději jmenovat nebudu, takže dále například po Rotsch...kurňa zase totok..jak jen z toho...

Musím jít.
Už tak jsem si pustil hubu na špacír až moc.
29. 11. 2010 | 16:13

Sladký napsal(a):

"Byl bych raději smradlavým skunkem,než právníkem v Česku. Oproti tomu právníkovi/právnici bych byl navoněný frajer. Právníci (přinejmenším v Česku), to je spodina spodin,včetně Ústavního soudu." Tohle mi sdělil můj známý,toho času díky právním kejklům bezdomovec, jinak vysoce inteligentní člověk s universitním vzděláním.
29. 11. 2010 | 16:24

Luba napsal(a):

arlone,
pan Drobek budiž mi svědkem, že paní Samková to má z knihy :)

Kniha se jmenuje "Mimo řadu" a napsal ji Malcolm Gladwell.
Přeložil to zdejší bloger Aleš Drobek.

Použité citáty a kapitoly:

Matoušův efekt - str. 17

Pravidlo 10.000 hodin - str. 34-60. (příběh "Brouků" a Gatese)

Jak je psáno na zadním části přebalu knihy:

"Právnické superhvězy, matematičtí géniové a softwaroví magnáti působí na první pohled dojmem nadlidí, nedosažitelných a nevyzpytatelných.
Tak to ale není. Jsou jen produktem historie a komunity, příležitosti a odkazu."

Gladwell, M. (2009). Mimo řadu: Anatomie úpěchu. Praha: Dokořán.
http://www.kosmas.cz/knihy/...

Videorecenze:
http://www.youtube.com/watc...

Tedy, žádná demagogie.
Právnickou superhvězdu Kláru Samkovou ta kniha zaujala a autorovy postřehy aplikovala na svou zkušenost.
Provedla to hezky, jen opomněla uvést své inspirační zdroje.
29. 11. 2010 | 16:33

mb napsal(a):

Luba ... :-)
29. 11. 2010 | 16:36

Veronika Vendlov napsal(a):

Fakt? Tak proto, přišlo takmálolidí na mý narozky... ;-D.
29. 11. 2010 | 16:39

Cech napsal(a):

Když jsem byl malý, tak jsem dostal jablko a leštil jsem ho a prodal za 0,5 $.Zato jsem si koupil 2 jablka a leštil a leštil a prodal jsem je za 1$.Kolik jablek jste musel vyleštit než jste se stal miliardářem?
Žádné, potom jsem zdědil majetek po strýci.Takto jsou správně definovány startovní podmínky.
29. 11. 2010 | 16:43

Tenco napsal(a):

Sladký
Dovolil bych si Vaše teze poněkud poopraviti:

...skunkem, než někým z valné většiny ČEZkých právníků...
...Většina právníků v ČEZku , to je spodina ...

Ke zbytku není co dodat.

Na takové justici je ovšem založena i smradlavá skunkovitost valné většiny ČEZkého občanstva.
O lumpenelitách ani nemluvě.

Něco málo k tématu. Taková malá slovní úloha :

Máme pana B, který od státu Č dostane 40. 000 bytů a jako bonus nebytové prostory. Tyto nemovitůstky pronajímá, zastavuje u bank /trochu sem tam i opraví vodovodní kohoutek či splachovač/ a vůbec se mu tato činnost líbí, neb peníze, dotace a sex jsou vždycky dobré na zasmání.
Jak tak jde čas, pan B si zažádá stát Č o dotace na opravu /eufemisticky, pradoxně a absurdně i v tomto případě nazvanými "Zelená úsporám" :((/.
Obdrží příslib, objedná firmu a opraví si(se) to.
Některé byty však pan B nemá pronajaty / nu, kdo by se tlačil ve frontě na byt za 100,- Kč/měs/m2 v městě O, kde se vzduch dá nejen vdechovat a vydechovat, ale je i cítit, vidět a jestli to takhle půjde dál , bude se za chvíli dát i nahmatat/, že ?
V městě O zatím v mrazu bojuje o holé přežití několik desítek /možná že dnes i stovek/ bližních pana B, kteří však ne že by dostali každý 40.000 bytů, nebytovky jako bomus k tomu či Zelenou úsporám, nýbržto ne vždy z vlastní viny, přišli o byt jediný, který před tím třeba platili i dvacet let.

Domácí úkol :
Co je důvodem toho, že stát Č a pan B nemají dost prostředků na to, aby v některých z těchto 40.000 bytů - tedy v těch, které jsou volné, nebydleli alespoň po dobu zimy lidé, kteří jinak třeba umrznou?
Pro premianty třídy pak otázka doplňující :

Může tak za jejich smrt Tenco, Klára Samková, pan B či stát Č ?
Je ta míra odpovědnosti v rovině trestně-právní ?

Maucta.
29. 11. 2010 | 16:45

Ford napsal(a):

Tak s tím Billem bych moc nesouhlasil. Jeho úspěch není založený na tom že programoval od x let a x let. Že měl nějaké extra výsady, protože rodiče. Gates měl prostě jen štěstí. Kterému šel samozřejmě naproti, tím že něco podnikal. Gatese udělala IBM s jejich úspěšným konceptem PC , ke kterým dodával systém. Který ale nenaprogramoval, ale koupil od jiné firmy $50000. To se mu to za 30 let pěkně zúročilo. Kdyby IBM nebyla tehdy úspěšná, tak by Microsoft nebyl tím čím je.

A úspěch Beatles, taky není že hráli do zblbnutí. Ale, že osud spojil 2 geniální skladatele - Lenon & McCartney. A šikovného manžera. Zahrát to dokáže kdekdo. Ale složit hit jen pár lidí na zeměkouli.

K normálnímu úspěchu se dá dojít pílí a vytrvalostí. K mega úpěchu, jak jsou příklady, tak souhrnem šťastných náhod a vrozených dispozic.
29. 11. 2010 | 16:49

Ládik!!! napsal(a):

Pátým faktorem jsou kámoši. Ty čtyři Vámi jmenované faktory jsou potom na h..... Proto se všichni ženou na práva a nikdo na techniku.
29. 11. 2010 | 16:51

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, ten domácí úkol jste vypracovala jako "vzorná žačka", čte se to dobře. K Evangeliu bych dodala, jako ke všemu,... se dá vždycky najít protimluv, nebo protiklad, jak chcete a i příklad, kdy rovněž z ničeho nakonec vybudovali mnoho. Příklady na toto nebudu psát, určitě je vypátráte sama. A taky, docela bych ráda věděla, jak to nakonec probíhalo, napište něco "do podhradí", nebo, že by, ... spiknutí úspěšných a ti neprozrazují svá tajemství. Dík, Tužka
29. 11. 2010 | 16:52

Pepa Řepa napsal(a):

„Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má“.
-----------------

Hezkej citát.
Na MF.

Co na finance.
Na Strakovku!

Co na Strakovku.
Na budovu EP!

Co na sídlo EP.
Na Vlčí doupě Světosprávy!
Až se Pehe dočká.
29. 11. 2010 | 16:55

Deny napsal(a):

Čtyři faktory úspěchů? Tedy talent, píle, příležitost daná náhodou a příhodný čas. U nás pouhá teorie.

Základem úspěchu je mít dobré známé, kamarády, spolustraníky, kmotry. Vědět, komu podržet, s kým se vyspat, komu vlézt do pr....
Samozřejmostí je být křivák, náležitě odměnit ty, co pomáhají podvádět.

Těch pár sportovců, umělců či akademiků z ČSAV jsou pouhé vyjímky.
29. 11. 2010 | 17:00

jozka napsal(a):

Chel jsem neco napsat, ale v podstate vse napsal Deny, za coz dekuju a pripojuji se k tomu.
29. 11. 2010 | 17:04

Vlkodav napsal(a):

Takže každý kdo je úspěšný je podvodník. Panenko skákavá, ať jim ta kravka chcípne!
29. 11. 2010 | 17:06

Drzá zrzka napsal(a):

Mít úspěch? Zas přehodnoceno na peníze?
Pro něho může být úspěchem třeba fakt, že se vybabral ze zranění při autohavárii. Pro maminku postiženého dítěte je úspěchem, každý jeho krůček k soběstačnosti. Úspěch velkých se těmito malými úspěchy nezabývá. Ty přináší život. V podhradí to spoustě lidí k spokojeně úspěšnému životu stačí.
29. 11. 2010 | 17:23

mud.. napsal(a):

Jen pár lidí jsou géniové vrozeným předpokladem. Ostatní jsou géniové zízkaní dlouhodobou řeholý a řeholý. Jinak existují čtyry úrovně:
a)Génius, který pojmy doplňuje pojmy. V.Klaus.
b)Génius, který pojmy doplňuje dojmy. V.Vlk.st.
c) génius, který dojmy doplňuje pojmy. Páter Ferda, Mikolášek.
d) Génius, který dojmy doplňuje dojmy. V.Havel.
K.Samková.: Viděl jsem vás v pořadu Máte slovo. Co se to s vámi stalo? Proč jste tak ješitná, necitlivá, nabubřelá... Něco se přihodilo?
29. 11. 2010 | 17:24

mud.. napsal(a):

Oprava získaní
29. 11. 2010 | 17:25

arlon napsal(a):

Luba

to nic nemění na tom, že je to demagogie nebo je to demagogicky přeložené, to je pak ještě závažnější. V podstatě jde o smyšlenou konstrukci vyzdvihovanou ze záměrných důvodů.

KVS v tom jede jak píšete, také bahno.
29. 11. 2010 | 17:31

vasja napsal(a):

No,
kdo pije víno, dá mu Pámpů na víno
kdo pije vodu, dá mu na vodu.

Tolik k tý stejný startovací čáře.
29. 11. 2010 | 17:38

Colt napsal(a):

paní KS,

měla jste uvést pro cizince zajímavou a v Česku specifickou podmínku:
K tomu zázračnému úspěchu patřil(patří) ještě kachní žaludek.Bylo nutné být členem KSČ, státi se ředitelem, náměstkem, vedoucím..... a v pravý čas sepsat pro vládu našeho Děda Vševěda tzv. privatizační projekt (alespoň na dvě počmárané A5).
Se souhlasem kamarádů se stejným kachním žaludkem (rovněž KSČ) - toho času ředitelů a ved.odb.) odebrat z bankovní samoobsluhy (za 10-20% adresnou provizi) pokud možno, co největší balík peněz.

A tak se stal ČESKÝ ZÁZRAK - Lež a nenávist zvítězila nad láskou, poctivostí a naivitou.
A pokud neumřeli, děje se to v té krásné zemi dodnes! (a od ní na Divoký Východ také)

Dobrou noc.
29. 11. 2010 | 17:48

Luba napsal(a):

arlon,
tak k tomu překladu použijte vlastní heuristiku, ať víme, co se v překladu ztratilo:
http://www.amazon.com/Outli...

Když něco nezapadá do Vašeho vidění světa, ještě to neznamená, že jde o demagogii.
Třeba máte zkreslenou optiku.
29. 11. 2010 | 17:51

arlon napsal(a):

Luba

zkreslenou optiku máme všichni, jen náhodně se sejde několik solidních aproximací.

U vás se mi dlouho zdálo, že se blížíte, sle dnes se vám to díky mrazu, sněhu a náledí nějak nepovedlo. Ale pracujte na sobě dále, máte stále šanci.
29. 11. 2010 | 18:08

Luba napsal(a):

arlone,
už jste si toho Gladwella přelouskal do arlonovštiny, nebo nadále ráčíte jen exhibovat?
29. 11. 2010 | 18:33

arlon napsal(a):

Luba

zbytečně se trápíte, napsal jsem jednoznačně, že jsou to demagogické odstavce a na tom nic nezmění vaše útoky. Jestli to tak napsal autor, je mi srdečně jedno, v Americe i v Kanadě je takových lidí, co slepí vyfabulovaný sociologický bestseller, velice hodně. S tím se netrapte.
29. 11. 2010 | 19:12

Liberál napsal(a):

"Souhrnně řečeno, Billu Gatesovi i Beatles se dostalo něčeho, o co se vůbec nezasloužili, totiž příležitosti k tréninku, k procvičování"

To je lež. Kdyby jste mě posadili k počítači nebo do nahrávacího studia tak prostě nikdy nebudu programovat Windows jako Gates nebo zpívat jako Beatles. Na to nemám talent.
Tohle je trapná snůška keců, snažící se dehonestaci úspěšných lidí.
29. 11. 2010 | 20:25

Liberál napsal(a):

Tenco:
Tito lidé mrznou především díky své neschopnosti najít si dobrou práci či doplnit si lepší vzdělání (mezi bezdomovci jsou lidé především s nižším vzdělání naopak lidé s vysokoškolským vzděláním mají statisticky mnohem lepší naději najít si práci) a také díky alkoholismu nebo závislostech na drogách.
Má je tam tedy stát Č ubytovat zadarmo a oni nebyli schopní zaplatit nájem zatímco jiní, kteří ta to mají mají čekat až se uvolní nějaké byty?
29. 11. 2010 | 20:35

yorick napsal(a):

Liberále,
vy jste tak trochu vůbec nic nepochopil. Tady nejde vo ty co neuměj, ale vo ty, co uměj líp, než ti, co jim to sype, až vám z toho hrabe. (Mimochodem, Wiliam Brána, jak psávaly dobové plátky, za to co ukrad beztrestně konkurenci, by dnes seděl, kdyby díky tomu nestál zrovínka tam kde stojí). Napadlo vás třeba, že je to všechno kapku jinak, že v časech, kdy mizerní herci hrají mizerné scénáře (od rána do večera), a kupujou si káry za 20 melcků a mezitím vaše chudé, leč digitálně virtuální děti nemaj na Vánoce nikdy dost a pak třeba žerou videa s hydrocefalem a neurotičkou, kteří natočí klip o tom, jak zfackovat vaše rodiče? Bóže, jak ty zařídíš, až se to semele, aby to neodskákali ti, kteří to platí ač nechcou (pro cajzly - nechtěj). he he.
29. 11. 2010 | 20:48

albireo napsal(a):

ad liberál :

Faktory úspěchu jsou v článku uváděny čtyři, dva z nich předcházejí tomu, na který jste se zaměřil.
Paní Klára napsala velice výstižný text, jeho vyznění odpovídá tomu, co si o ní myslím : totiž že vysokomyslná, velkorysá a soucitná.
29. 11. 2010 | 21:14

Liberál napsal(a):

yorick:

Aby jste to pochopil i vy. Ti co uměj líp to uměji líp proto že pilně pracovali celý život a mají určité znalosti, které získali z pilného studia na škole.
29. 11. 2010 | 21:16

Liberál napsal(a):

albireo:

Já jsem kritizoval demagogičnost toho textu, což nemá nic společného s tím že paní Klára je velkodušná a soucitná.
29. 11. 2010 | 21:20

t... napsal(a):

Poněkud Billa Gatese přeceňujete, s ním je to o dost složitější. To, že je nejbohatší ještě neznamená, že by měl být hoden (až takového) obdivu. Uvádět v jedné větě Bill Gates a Beatles mně přijde poněkud nepatřičné a úsměvné. Existuje nejen politický kult osobnosti, ale vzácněji i firemní kult osobnosti, Bill Gates si jej sám pro sebe vytvořil, dost lidí mu to baští.

Pokud se Bill Gates vůbec podílel na programování operačního systému Windows, tak sám osobně naprogramoval zlomek kódu. Operační systém, jakýkoliv alespoň částečně schopný konkurence, je v současnosti záležitost tak rozsáhlá, že je prací (velkého) týmu. Podívejte se někdy, pokud to bude uvedeno, kolik lidí programovalo konkurenceschopnou počítačovou hru. Počítačová hra je, na rozsah práce, směšná záležitost při porovnání s operačním systémem.

Existují, v oboru informačních technologii, zajímavější osobnosti než je Bill Gates, např.:
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://cs.wikipedia.org/wik...
29. 11. 2010 | 21:37

Emissary napsal(a):

Boha jeho,

Kláro Samková,

warp pohon, faktor 1, utíkám. :)
29. 11. 2010 | 21:57

Emissary napsal(a):

Vůbec ne,

paní (slečno) Kláro Samková,

momentálně jste volná? :)

http://www.youtube.com/watc...
29. 11. 2010 | 22:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 11. 2010 | 22:33

učedník napsal(a):

Díky za upozornění na knihu a na aktuálního Gladwella nepřímo autorkou a přímo Lubou, je to povzbuzující.

Ano, k čemu by byly Gatesovi, Beatles aj. hvězdám jejich příležitosti, kdyby nebyli k rozeznání šance k úspěchu dobře připraveni a nešli sebevědomě za nimi?
Lennon na vstupních zkouškách ve studiu prohlásil, že to oni naučí manažery studia, jak se má hudba dělat pořádně s třemi kytarami, ne studio, jemuž se to nezdálo, je.
Podobný je příběh Led Zeppelin, kdy se skvěle sešli talentovaní předtím tvrdě vycepovaní hudební profesionálové.
ABBA také sázela na souhru propracované hudební kvality (sehnali míchače třeba ze zámoří), povzbuzujících textů v angličtině a brzy i jen dobře se doplňujících ženských hlasů, a vyplatilo se jim to, vyfoukli otěže i Britům a líbí se i dnes. A jiní.

Mohlo by být poučné pokusit se o nalezení příkladů v našem prostředí. Jak to funguje u nás? Jaké jsou přičiny toho, že ač má ČR relativně celkem dost pilných talentů s dobrými nápady, daří se jim leckdy jen taktak vyjít? Dobu za bolševika nepočítám, tam je to jasné.

Proč tolik převažují úspěchy těch drzých netalentovaných, schopných se ale betrestně stát skrze příležitost bohapustými zloději a ještě jim jde Ústavní soud nálezem zpětně na ruku? Proč nás musela transformace hospodářství stát, hrubě odhadnuto, asi bilión? U toho naše malá země jaksi nevadí.

Ta akce mohla být zajímavá. Bohužel jsem o ní včas nevěděl. Jak se k lepší blízké budoucnosti propracovat v hojnějším počtu než jen těch nemnoho světlých výjimek? Jak širokopásmověji připravit lidem dobré zázemí k úspěchu?

Co lze udělat kromě toho, než se jen utěšovat, že ono to za dalších 20 let už jaksi běžnější určitě bude?

Hezký den
29. 11. 2010 | 23:49

Kanalnik napsal(a):

Nejvetsim uspechem je byt sam sebou a nenechat si vzit svoje vlastni ja manipulaci okolnimi lidmi.
30. 11. 2010 | 01:10

Marbella napsal(a):

Děkuji, paní Kláro, volně použiji citát: "Hezky jste řekla, co já jsem jen myslela." Často se věnuji tomu, že se přesně tyto principy snažím vysvětlit frustrovaným chudákům v řadách svých přátel. Bohužel, genarace dnešních třicátníků/třicátnic většinou zcela podlehla bludu, že je všechno jejich chyba. V zaměstnání je šikanují - ale oni dojdou k závěru, že si za to mohou sami, že nejsou dobří. Já osobně jsem váš ročník a můj život je sinusoida - využitá příležitost a náhoda - úspěch - jiná náhoda - cesta dolů - další příležitost a náhoda - úspěch.....a pak zase ....Trochu nadsázka - základní předpoklady úspěchu jsou: penis, pleš, břícho, brýle a absence jakéhokoli pohlavního výrazu. Jelikož nevlastním ani jednu z výše zmíněných "ctností", tak mohu být ráda, že se svým vzděláním nesedím v supermarketu na kase. :-)
30. 11. 2010 | 01:10

argun napsal(a):

Paní Kláro,
mi tak napadlo... Jak se státi dalším Billem Gatesem, takovou příručku už napsal kdekdo. Brnkačka. Ale jak se státi panelistou... to je jiná! To mě vrtá hlavou, moc zajímavá profese. Fakt mě to láká. Poraďte prosím..

Marbella
"základní předpoklady úspěchu jsou: penis, pleš, břícho, brýle a absence jakéhokoli pohlavního výrazu"

Vážne? A proč už dávno neležím u bazénu na Floridě?
30. 11. 2010 | 01:38

klarasamkova napsal(a):

Vážení přátelé - ze začátku diskuse jsem si říkala, že asi s těmi blogy seknu, protože tu tunu nenávisti a pohrdání, kterou se musím vždy tady prokousat místo toho, abych četla zajímavou diskusi k věci, to je fakt jen pro tvrdý povahy.
No, nakonec se vždycky (zatím) naje někdo, kdo přece jen se uráčí k tématu vrátit. Takže díky, pokusím se ještě chvíli vydržet.

Jen krátce k pár komenářům:
Lubo, jsem skutečně ráda, že jsi mne odhalil - asi jako jediný máš ze zdejších diskutérů načtýno :-) Samozřejmě se jedná o Gladwella. Vřele doporučuji také jeho další dvě knížky, to "Mžik" a "Bod zlomu". Zde je o fakorech úspěchu (a některých dalších pojednáno velmi zajmavým způsobem). Vřele dooručuji - a zároveň fakt nadávám všem těm diskutujícím, co mi tady spílají, co všechno vynechávám a jak zjednodušuju etc... Prosím vás, tenhle text měl být příspěvkem k tématu konference. Jak dlouho si myslíte, že vás nechaj mluvit?? Celý den řednášet příručky?? Nemohli byste se, váení diskutující, taky třeba zamyslet nad tím, že i blog je omezen svou délkou a i tahle byla na hraně??

Ještě k doplnění "doporučené četby": v nakladatelství Dokořán, které vydalo Gladwella, vyšly ještě minimálně dvě knížky, které stojí za přečtení:
Jonah Lehrer: Jak se rozhodujeme a Ori brafman a Rom Brafman: Houpačka - proč se chováme iracionálně.... oboje vřele doporučuji.
30. 11. 2010 | 06:07

klarasamkova napsal(a):

Vážení přátelé - ze začátku diskuse jsem si říkala, že asi s těmi blogy seknu, protože tu tunu nenávisti a pohrdání, kterou se musím vždy tady prokousat místo toho, abych četla zajímavou diskusi k věci, to je fakt jen pro tvrdý povahy.
No, nakonec se vždycky (zatím) naje někdo, kdo přece jen se uráčí k tématu vrátit. Takže díky, pokusím se ještě chvíli vydržet.

Jen krátce k pár komenářům:
Lubo, jsem skutečně ráda, že jsi mne odhalil - asi jako jediný máš ze zdejších diskutérů načtýno :-) Samozřejmě se jedná o Gladwella. Vřele doporučuji také jeho další dvě knížky, to "Mžik" a "Bod zlomu". Zde je o fakorech úspěchu (a některých dalších pojednáno velmi zajmavým způsobem). Vřele dooručuji - a zároveň fakt nadávám všem těm diskutujícím, co mi tady spílají, co všechno vynechávám a jak zjednodušuju etc... Prosím vás, tenhle text měl být příspěvkem k tématu konference. Jak dlouho si myslíte, že vás nechaj mluvit?? Celý den řednášet příručky?? Nemohli byste se, váení diskutující, taky třeba zamyslet nad tím, že i blog je omezen svou délkou a i tahle byla na hraně??

Ještě k doplnění "doporučené četby": v nakladatelství Dokořán, které vydalo Gladwella, vyšly ještě minimálně dvě knížky, které stojí za přečtení:
Jonah Lehrer: Jak se rozhodujeme a Ori brafman a Rom Brafman: Houpačka - proč se chováme iracionálně.... oboje vřele doporučuji.
30. 11. 2010 | 06:08

klarasamkova napsal(a):

A ještě se kdosi dožadoval dlších poznatků z konference, tož tady je pár hlášek:
1)Syndromem české kotliny je, že každý šéf je pitomec. Jinde tomu tak není a i my bychom si měli zvyknout na to, že šéfem je ten, kdo umí věci nejlépe.
2)Znám spoustu lidí, na kterých se opojení moci projevilo nikoliv za tři měsíce, ale za tři týdny. Je povinností šéfa zajistit si zpětnou vazbu a zajistit si propustnost filtrů – jakýmkoliv způsobem. I podle toho, jak to dokáže, se zjistí, jaký je šéf.
3)To je ta intimita Strakovy akademie: kdo sedí za dveřmi, totiž za těmi skleněnými dveřmi s premiérem, totiž jeho poradci, a kdo sedí přede dveřmi, totiž úředníci Úřadu vlády. Premiér je povinen si zajistit, aby s ním seděli lidi, kteří mu tu zpětnou vazbu dají.
bývalý premiér Jan Fischer

4)záleží na tom, jak se věci nominálně nazývají: jestli náhodou prokorupční jednání se nemá správně nazvat zlodějina a zda nepravda náhodou nemá být jmenována lží.
5)je absurdní, že náměstci ministrů, kteří určují chod státní správy, jsou nominováni z politických řad „po známosti“. Na takové místo v každé střední firmě je vypisována tvrdá soutěž – ve státní správě by tomu nemělo být jinak.
6)Člověk se v podstatě nedá vychovat – člověk může jen vlastními silami prozřít a jediné, co s ním můžeme udělat my, že k tomu prozření dodáme podklady ....
Jakub Strnad, předseda představenstva Allianz

7)U nás je problém, že spousta lidí vůbec nemá zadefinováno, co je úspěch.
8)Česká republika je zvláštní. Jeden můj holandský šéf ji charakterizoval tak, že „Czech Republic is not rich feedback country.“
Roman Cabálek, generální ředitel Microsoftu CR

9) Klíčovým faktorem úspěchu je chuť pracovat. Těšit se do důchodu je v podstatě zvrácenost.
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny

10)Klíčovým faktorem k úspěchu je bezesporu také smysl pro humor.
Jan Klas, ředitel letového provozu

11)Největší nepřítel je koaliční partner.
12)citát ruského premiéra Viktora Černomyrdina: Chtěli jsme to nejlepší a dopadli jsme jako vždycky....
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

13)Čím je systém komplikovanější, tím více možností a tím více ještě kratších zkratek v něm je. A protože Češi jsou mistři v těch neformálních zkratkách, jsme zkrátka odsouzeni k úspěchu.
Karel Muzikář, prezident společnosti Comenius
30. 11. 2010 | 06:11

klarasamkova napsal(a):

Marbello - díky, že jste se ozvala: tady každý, kdo nemá "úspěch", tak je prostě looser a socka a má tendenci sám sebe postavit ke zdi a odstřelit se. Přitom si neuvědomue, že právě to vmanipulovávání do role loosera umožňuje mnoho chytrákům, aby jej totálně a beztrestně vysávali - pracovně, intelektuálně, emocionálně i lidsky.... Strašná spousta nátlaku je zde realizována tím, že v lidech je zcela uměle vzbuzován pocit méněconnosti. Cožpak si neuvědomují, že právě toto je ta nejvychytralejší manipulace? Protože no co: i kdyby byli looseři a socky - tak to jako přestanou být lidmi se svou vlastní specifickou a nezaměnielnou hodnotou??

Myslím, že bychom se už měli naučit nemít strach, stát rovně a dělat si, co ( v rámci morálky a zákona) skutečně chceme. A uvědomit si, že nejen neporučíme větru dešti, ale také mnohoa dalším okolnostem, na keré prostě NEMŮŽEME mít vliv. A že to vypadá jako naše osobní selhání?? Ať se každý kritik soustředí na svůj vlastní výkon a bude hnedle zase o něco lépe...
Tož zatím, KLára
30. 11. 2010 | 06:17

Ládik!!! napsal(a):

Marbella -
"...frustrovaným chudákům v řadách svých přátel"... máte řadu divných přátel, ti nebudou faktorem Vašeho úspěchu. Anebo Vám to tak vyhovuje a potom pardon.
30. 11. 2010 | 06:22

Ládik!!! napsal(a):

KVS -
přínosné poznatky. Každý má svoje, každý považuje za úspěch něco jiného. Kromě deprivantů.
30. 11. 2010 | 06:28

chobot napsal(a):

Arbeit macht frei.
30. 11. 2010 | 07:07

gaia napsal(a):

já bych si dovolila přidat jednu klíčovou věc, která rozhoduje o úspěchu, která ale pravicovým individualistům asi uniká, nebo o ní nechtějí vědět.

A to je Potkat správné lidi, kteří Vám pomohou a obohatí a dokáží spolupracovat.¨¨

Takže Bill Gates měl svého Paula Allena, Paul měl Johna, božský Kája potkal profesora Karenina , Štaidla a Svobodu, Suchý Šlitra, Šimek Grossmana, Michael Phelps Boba Bowmanna a tak bych mohla pokračovat.

Startovní pozice není dle mého důležitá, ale zde na blogu se prosazuje teorie rádoby elit, takže i autorka to chce vnutit národu, že plebs má smůlu, ale opak je pravdou.
Mimo toho Gatese, ale i on se rád chlubí, jak začinali s Paulem s 10 dolary v garáži, ostatní byli vlastně socky.

Paulovi ve 14 letech ochořela matka na rakovinu a v jeho 17 zemřela a jediné, co pro něj v tomto směru udělala, že koupila kytaru. Dále rodina žila z jednoho dělnického platu Paulova otce.
John ani tátu neměl, jeho rozevlátá matka ho dla na výchovu své setře, tetě Mimi, která ho nezvládala a oba uvedení vlastně žili na ulici a po klubech, jednou nohou v sociální síti.Dnes tak adepti na péči sociálního kurátora.

Božský Kája po vyučení, místo aby si hledal stálou práci, utekl do Prahy a tam zpíval po zakouřených barech, dnes by se řeklo na okraji společnosti.

Michael Phelps byl též z rozvrácené rodiny, matka nedostudovaná učitelka věčně chodila na melouchy, aby je uživila a neměla na 3 děti čas ani energii. Přesto tento má již 14 zlatých medailí z olympiád.(nejvíc ze všech dob)

Takže potkat ty správné lidi, kteří mají co dát a pak svému zájmu obětovat vlastě vše a ničemu jinému se nevěnovat nerozptylovat se, což málo kdo umí.
Rozmazlení fracci boháčů, kterým nebude pro jejich "Všenadané" dětičky nic dobré a budou na blozích kritizovat běžné školy a běžný život a budou jim všemožně umetat cestičky , z těch určitě nebude nic.
30. 11. 2010 | 07:14

Ládik!!! napsal(a):

gaia -
a koho potkal Chrenek, Gross? Koho potkal Roman? Koho Klaus?
Já bych oponoval - setkání se "správnými" lidmi může vést i do pekla - např. celá ČSR se potkala s Gottwaldem, Paroubkem....
30. 11. 2010 | 07:32

gaia napsal(a):

Ládik!!!

no ti první jmenovaní se potkali sami spolu dohromady je to přeci ta hradní partička, o tom se tu již psalo
30. 11. 2010 | 07:45

Klement napsal(a):

Ládiku a s kým ses potkal Ty? Pravděpodobně s budižničemem a ono je to chytlavý.
30. 11. 2010 | 08:56

Ládik!!! napsal(a):

Klemente -
ty nejsi v mauzoleu?
30. 11. 2010 | 08:59

gaia napsal(a):

jo to se jednou potkaly dvě zárodečné buňky a po období mitózy a reduplikace je najednou Ládik!!!

ano je důležité někoho potkat
30. 11. 2010 | 09:03

t... napsal(a):

Marbelo,

ono je to dnes mnohdy tak, že vlastník "výše zmíněných "ctností"" a "základních předpokladů úspěchu" by byl ještě rád za to, že může sedět "v supermarketu na kase", že ho v supermarketu, na ještě podřadnější pozici, nadřízená žena nešikanuje, případně, ještě hůř, že není nezaměstnaný.
30. 11. 2010 | 09:24

vasja napsal(a):

Sakramente. Ale koho potkal kapr, že se nenaučil lítat?
30. 11. 2010 | 09:26

Ládik!!! napsal(a):

Je třeba dodat, že podmínkou úpsěchu v českém kráteru je kladný vztah ke KSČ. Stále.
30. 11. 2010 | 09:43

t... napsal(a):

To jsou paradoxy.
http://www.novinky.cz/zahra...

Jen tak mimochodem, šéfem diplomatů USA je žena.

Jaké "základní předpoklady úspěchu" vlastní Lady Gaga?
http://kultura.idnes.cz/obr...
http://blog.aktualne.centru...
30. 11. 2010 | 09:55

zdenekb napsal(a):

Ládik!?!:

Kladný (byť tajený) vztah ke KSČ a jejím prominentům i poskokům
byl podmínkou úspěchu zvlášť při veksltransformaci papá Klause.

Dnes už tato podmínka značně slábne. Bývalí komouši a prominenti sázejí na špatnou paměť lidí, a tak se vydávají za odvěké pravičáky a příznivce trhu už celkem bez ostychu.
30. 11. 2010 | 10:03

Luba napsal(a):

Paní Samková,
pokusil bych se okomentovat citáty z panelistů Vaší "Panel-story":

1. "Syndromem české kotliny je, že každý šéf je pitomec. Jinde tomu tak není a i my bychom si měli zvyknout na to, že šéfem je ten, kdo umí věci nejlépe."

Řekl bych, že pro Českou kotlinu je příznačné spíš to, že se tu šéfem může stát právě pitomec.

A to pitomec v jistém smyslu schopný, ale hlavně všehoschopný.

Např. Přednostou jedné kliniky se skutečně stal skvělý chirurg, tedy člověk profesně schopný, ale vedení lidí potřebuje i jiné kompetence, než má mít výborný opratér - odhad na lidi, schopnost naslouchat oponentům, nikoli našeptavačům a podlézavcům, atd.

Jeho zástupcem se stal naopak chirurg mizerný, který ale uměl skvěle využívat druhé lidi, uměl si přisvojit práci někoho jiného a vydávat ji za své dílo, uměl se klanět těm důležitým lidem, zkrátka - uměl v tom chodit.
A pan přednosta to všechno toleroval a chválil svého zástupce za to, že někoho neposlal "pod kytičky".
Zvláštní symbióza, či spíš parazitismus.

2. "Znám spoustu lidí, na kterých se opojení moci projevilo nikoliv za tři měsíce, ale za tři týdny. Je povinností šéfa zajistit si zpětnou vazbu a zajistit si propustnost filtrů – jakýmkoliv způsobem. I podle toho, jak to dokáže, se zjistí, jaký je šéf."

Toto je známo nejméně od antických dob. Triumfující vůdce, jenž přijímal hold jásajícího davu, sebou na voze vezl otroka, jehož jediným úkolem bylo opakovat mu větu:
"Pamatuj, že jsi jen člověk!"
3. "To je ta intimita Strakovy akademie: kdo sedí za dveřmi, totiž za těmi skleněnými dveřmi s premiérem, totiž jeho poradci, a kdo sedí přede dveřmi, totiž úředníci Úřadu vlády. Premiér je povinen si zajistit, aby s ním seděli lidi, kteří mu tu zpětnou vazbu dají.
bývalý premiér Jan Fischer"

Ano. Ti největší vůdci udělají svým zástupcem názorového oponenta. Tedy kvalitního člověka, který má jiné zkušenosti, jinou odbornost a který s ním často nesouhlasí -
není tam proto, aby zrcadlil vůdcovu velikost, ale připomněl mu jeho omylnost.

4. "Záleží na tom, jak se věci nominálně nazývají: jestli náhodou prokorupční jednání se nemá správně nazvat zlodějina a zda nepravda náhodou nemá být jmenována lží."

Ovšem - je průšvih, když za zloděje označíme poctivce a za lháře čestného člověka. Když se necháme zmanipulovat v něčím zájmu - třeba skutečnými zloději vlastní mafie či podlézavými našeptavači.

5. "Je absurdní, že náměstci ministrů, kteří určují chod státní správy, jsou nominováni z politických řad „po známosti“. Na takové místo v každé střední firmě je vypisována tvrdá soutěž – ve státní správě by tomu nemělo být jinak."

Tato problematika je podobná bodu jedna. Šéfem se u nás může stát pitomec co má správné známé.
Jde možná i o to, že někdo něco na toho vlivného ví. Podmínkou vstupu do mafie bylo zavraždit někoho nepohodlného, aby tím byla posílena skupinová soudržnost a loajalita.

Toto funguje na podvědomé úrovni u kasty bílých plášťů. Čas od času dojde při zachraňování trpících k průšvihu, jehož výsledkem je konec utrpení pro jednoho a výčitky svědomí či hrozící postih pro druhého.
To se může stát každému zdravotníku, jelikož jsou lidmi chybujícími. A to soudržnost rovněž posiluje. Říká se tomu "kolegialita" a "profesní etika".
6. "Člověk se v podstatě nedá vychovat – člověk může jen vlastními silami prozřít a jediné, co s ním můžeme udělat my, že k tomu prozření dodáme podklady ....
Jakub Strnad, předseda představenstva Allianz"

To je dobrý postřeh. Dospělec je skutečně těžko formovatelný dle šéfovi předložky. Úkolem šéfa je svěřit svému zaměstnanci niku, která mu umožní maximálně rozvinout své dobré vlastnosti - musí si přitom uvědomovat, že jeho profesní růst závisí jen na jeho schopnostech a iniciativě, nikoli na "externalitách" které nemůže ovlivnit.
Chválit a kárat, nikoli však permanentně kontrolovat. Dobrý pracovník musí mít svého nejvyššího kontrolora v sobě.
Když ho nemá - musí zastávat pozici, kde je externí bič stále připraven.

pokračování ...
30. 11. 2010 | 10:13

Luba napsal(a):

7. "U nás je problém, že spousta lidí vůbec nemá zadefinováno, co je úspěch."

Řekl bych, že úspěšný je ten člověk, který ve svém konání, ve své práci, našel smysl.

Proto mne velmi rozčilují stesky zdravotníků na malé platy a akce typu "Děkujeme, odcházíme!"
Protože lékař či sestra se otázkou smyslu nemusí vůbec zabývat, na rozdíl od českého dělníka firmy Kia, který osm hodin 5 dní v týdnu montuje díl 246B na místo 421A.

Kdo je úspěšný?
Jde o subjektivní pocit, že "na to mám" a že "to" dělám dobře, má "to" smysl, a prospívám i jiným."

Slovy V. E. Frankla: Jde o plnění životního úkolu. Použiji jeho analogie s šachovou hrou v kontextu "dosažení úspěchu".

Který je nejlepší šachový tah?
"Tuto otázku lze zodpovědět právě tak málo obecně a právě tak jen vzhledem k nějaké konkrétní situaci (a osobě).

Každý mistr světa v šachu by musel, pokud by vzal tu otázku vůbec vážně, odpovědět:
"Hráč v šachy musí jednat tak, že se podle míry toho, co umí, a také toho, co mu dovolí soupeř, pokouší udělat ten vůbec nejlepší tah."

Tady je třeba podtrhnout dvojí: za prvé "podle míry toho, co umí - tím se totiž míní, že je třeba brát v úvahu také vnitřní stav, to, co se označuje jako nadání,, a za druhé by bylo třeba brát v úvahu, že daný hráč může vždycky jenom "zkoušet", aby udělal v konkrétní herní situaci nejlepší, tj. vzhledem k jistému postavení figur vůbec vhodný tah.

Kdyby byl totiž zaměřen na to, udělat absolutně nejlepší tah, musel by, soužen pochybnostmi a sebekritikou, přinejmenším překročit čas, který má k dispozici, a hru vzdát.

Zcela analogicky je tomu s člověkem který je postaven před otázku po smyslu svého života,, také on by musel tuto otázku, měla-li by mít jako otázka vůbec smysl, stavět pouze se zřetelem na konkrétní situaci, jakož i na svou konkrétní osobu,, cokoli nad to by bylo chybné a chorobné, např. kdyby si vzal do hlavy udělat to absolutně nejlepší, místo aby to pouze "zkoušel" udělat.

To nejlepší musí asi intendovat, jinak by z toho nevyšlo ani nic dobrého,, ale zároveň musí umět rezignovat na víc než asymptomatické dosažení svého cíle."

/Frankl, V. E. (2006). Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, str. 71-72/

8."Česká republika je zvláštní. Jeden můj holandský šéf ji charakterizoval tak, že „Czech Republic is not rich feedback country.“
Roman Cabálek, generální ředitel Microsoftu CR"

Ano - ČR se skutečně může cizinci jevit jako "země kývalů", kteří neumějí oponovat autoritám.

Také jsme byli 50 let vychováváni k otroctví, konformitě a dvojí morálce.
A naše školy tento model ještě neopustily. "Naučená bezmocnost" nám jde skvěle. Je třeba se ji odnaučit. Lidé neumí využívat svobod, které jim demokracie dává. Raději skuhrají na "sveřepost" těch, co to umí.

9. "Klíčovým faktorem úspěchu je chuť pracovat. Těšit se do důchodu je v podstatě zvrácenost.
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny"

Paní Němcová si bohužel neuvědomuje svou vlastní zvrácenost. Že pocit úspěchu je dán mocí, kterou na vrcholu té politické pyramidy má.

10. "Klíčovým faktorem k úspěchu je bezesporu také smysl pro humor.
Jan Klas, ředitel letového provozu"

Je fakt, že lidé, kteří pana Klase ředitelem udělali, museli ten smysl pro humor mít :)
http://ekonomika.idnes.cz/r...

11. "Největší nepřítel je koaliční partner."

Z tohoto pohledu jsou největším nepřítelem lidu lidovci: univerzální koaliční partner všech polistopadových vlád.

12. "Citát ruského premiéra Viktora Černomyrdina: Chtěli jsme to nejlepší a dopadli jsme jako vždycky....
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje"

Pan Hašek si skutečně vybral výrok, který ho dobře charakterizuje.
ČSSD dopadla jako vždycky - profituje z partnerství kleptokratů, založené oposmlouvou Zeman-Klaus. Přes všechny sliby a volební slogany či zneužité tváře (Dienstbier ml.)

13. "Čím je systém komplikovanější, tím více možností a tím více ještě kratších zkratek v něm je. A protože Češi jsou mistři v těch neformálních zkratkách, jsme zkrátka odsouzeni k úspěchu.
Karel Muzikář, prezident společnosti Comenius"

To by mohlo být heslem každého advokáta. S takto napsanými a interpretovatelnými zákony je možno hravě vysekat každého lumpa, co krade v miliardách.
30. 11. 2010 | 10:14

Venus napsal(a):

Z článku: faktorů úspěchu-čtyři: talent,
píle,
příležitost daná náhodou,
příhodný čas

Když to vezmu kolem a kolem,dle jakéhosi testu patříme (obyvatelé ČR)k 3% nejbohatších lidem světa - máme bydlení, možnost práce, škol, možnost si koupit jídlo , nejsou tu války atd... Co potom takový Křovák v pustině Afriky... Takže příhodný čas tady je i ta příležitost.. takže jediné co asi platí je ten talent a píle...a samozřejmě veliká touha a láska k danému oboru, studijní látce ...
30. 11. 2010 | 10:50

arlon napsal(a):

Luba

přeji vám pěkný den, sepsal jste to rozumně, s většinou se dá souhlasit.

KVS - uvádějte laskavě zdroje, není to taková práce.
30. 11. 2010 | 11:08

Luba napsal(a):

Možná,
že tím faktorem jediným a skutečně klíčovým je:

Zážitek úspěchu!

Kdo ví, zda to není to hlavní, co má škola žákům poskytnout.

Žák se nepodobá nádobě, kterou je třeba naplnit, ale pochodni, kterou je třeba zapálit!
30. 11. 2010 | 11:13

anti politik napsal(a):

Život a smrt určují náhody, slávu a bohatství udělují nebesa-tolik staré Čínské přísloví! Až si ti nahoře konečně laskavě uvědomí, že jsou tam kde jsou jen souhrou pro ně šťastných náhod a ne tím, že jsou nějak vyjímeční snad bude líp! Zatím nám naše elita ukazuje jen svou hloupost a egoismus v domění, že si posty sami vydobyli svou pílí, šikovností a tím jak jsou výborní a neuvědomují si, že za nimi zůstalo možná daleko víc chytřejších a schopnějších jen prostě neměli takovou kliku nebo servilitu, kterou u nás začínající politici přímo vynikají-aspoň v něčem!! To je ta potíž, že každej páprda na dobrým fleku si myslí, že je tam kde je jen vlastním přičiněním! Toto náhodné štěstí a úspěch je krásně vidět vidět u lidí kteří podnikají-jeden je pracovitej, slušnej, snaživej a přesto zkrachuje a druhý na to skoro kašle a světe div ono mu to jde! A u naší tkz. politické elity toto platí dvojnásob!
30. 11. 2010 | 11:18

anti politik napsal(a):

Třeba Březina-ten je tam kde je, protože je výbornej podrtaška a vlastně se propodržtaškoval až na magistrát. Gross začínal zrovna tak. Takže politiku u nás nedělají nejschopnější, ale nejvíc servilní jedinci! Politika v Čechách není o schopnostech, ale o všehoschopnostech a proto už není z naší demokracie nikdo zrovna nadšenej a Havlovi museli zaplatit 17.listopadu placenou klaku aby na jeho slavení přišlo aspoň pár desítek lidí!!Zajímavé-dříve slavili tisíce!
30. 11. 2010 | 11:28

hutor napsal(a):

wow. Zrovna nedavno jsem si to taky formuloval. "Nejdulezitejsim faktorem uspechu je nahoda. Jediny zpusob, jak ji pomoci je vytrvalost". Ale vase uvaha je lepsi a zasahne cloveka emotivne. Diky moc.
30. 11. 2010 | 11:32

Elena napsal(a):

Klíčové faktory úspěchu,

je dobrý nápad,

napríklad jeden pán si nechal vystaviť vlastnictvo planety Mesiac=Luna, začal rozpredavať pozemky na Mesiaci a tak zbohatol, berie proviziu aj za kažný názov zo slovom Luna, napriklad mate bar, nazvete ho Luna a bac, prijde vam vypalný list , že mate zaplatiť vlastniku planety za to že použivate nazov jeho majetku,

u nas nedavno davali v telke, že jedná pani si dala urobiť vlastnictvo planety Slnko, nu , prvé čo ide urobiť, brať poplatky od všetkých solarných stancý,

dobrý nápad , nasledná realizacia je nad zlato.
30. 11. 2010 | 11:34

anti politik napsal(a):

Omluva-slavily tisíce!
30. 11. 2010 | 11:35

anti politik napsal(a):

Eleno tehle příklad úspěchu není příkladem chytrosti či nápadu, ale je umožněn debilními zákony!
30. 11. 2010 | 11:41

Elena napsal(a):

ja , mať nejaké vetšie skladovacie priestory, investovala by som do balenia pytlov zo vzduchom, nabalite dennu davku čistého vzduchu do pytliku , uskladnite to dobre a za par rokov tromfnem aj hentého, jak sa on vola, už to mam musela som si to skopirovať z blogu , Billa Gatesa
30. 11. 2010 | 11:43

Pamela Bárnsová napsal(a):

když nám vyschlo ložisko ropy v Texasu, rozmýšlela jsem, z čeho budem žít. A tak jsem začala psát pod pseudonymem Barbara de Angelis různé návody na štěstí.
Knížky jsem vždy pojmenovala Tajemství...,ale vlastně to byly takové banality všedního dne, psala jsem to vždy před spaním, když Boby neměl zrovna náladu na lepší činnost.

A pak se ukázalo, že to je skutečně lepší než zlatý důl, looseři to kupovali jako diví(mysleli, že se něco dozvědí) a já zaplavila celý svět, jen v USA se toho prodalo 20 miliónů kusů( z každé mám 63%).

No a aspoň to - na rozdíl od zlatého dolu- neničí životní prostředí.

Ale teď jsem se inspirovala, až náklady půjdou dolů, začnu pořádat panely.
30. 11. 2010 | 11:44

klarasamkova napsal(a):

Gaio, napsal/a jste:
"ale zde na blogu se prosazuje teorie rádoby elit, takže i autorka to chce vnutit národu, že plebs má smůlu"... to, rosím, ale úplně přesně naopak, ráčej dovolit.. já naopak tvrdím, že elity mají smůlu, protože o úspěchu (jedno, co to je, pro tuto chvíl) rozhoduje něco úplně jiného než příslušnost k elitám...

Lubo - fakt skvělý koment, díky, naprosto se ztotožňuju..

arlone, jsouc vycepována svým otcem k akademické dokonalosti co se týče citačních zdrojů, uvádm je VŽDY (tati, díky, však sis se mnou užil). Rate ale pohlédnout, že můj článek byl původně MLUVENÉ SLOVO, což jsem pipodotkla předem. ročež poznámky pod čarou těžko do nich vměstnat... a do blogu to teda taky moc nejde. Až budu bublikovat ve Science, tak odkazy zvládnu, fakt :-), ale tohle je přece jiný žánr, ne????
30. 11. 2010 | 12:35

t... napsal(a):

Lubo,

Váš panel je lepší než ten oficiální, zvládl jste to sám lépe než celá ta .....
30. 11. 2010 | 12:57

Pocestny napsal(a):

Samková - referát....
Luba - peckaaa, excelentní!

Má to jedinou chybku, tohle je "nestátotvorné a nespolečenské" z hlediska té korposebranky, která je citována.
Tam je systém nade vše. Systematizací a automatizací společnosti se šíří rigidní idiocie, tohle jsou takové románky od Ericha Kaestnera...-)
Tohle bych čekal spíše na scientologickém mejdanu..-)
30. 11. 2010 | 13:27

Janeb napsal(a):

KVS,

Nakonec i ten jediný ovlivnitelný faktor úspěchu (píle) je z velké míry darem od Pána.

S leností a pílí je podobné jako například s vrozeným prahem pociťování bolesti. Občas žena umyje pár kousků nádobí v dřezu a to dost důkladně. Protože používá vřelou vodu. Mě stačí, když do stejné vody omylem strčím prst. Rekord mám asi 0.5 sekundy.
Zatímco pro ní je takové mytí běžnou rutinou, pro mě je heroický čin vytažení špuntu z onoho dřezu.

Jasně, mnohé podobné se dá překonat se skřípěním zubů a potem na čele pomocí silné vůle (další výbava od Pána).
A tak se oklikou vracíme k té startovní čáře. Bez pomoci boží stojíme zase někde za ní.
30. 11. 2010 | 13:44

zdenekb napsal(a):

KVS:

Sama příslušnost k elitám sice automaticky nerozhoduje o úspěchu, ovšem tzv. elity (míněno politici a jejich obchodně-kšeftařští přátelé) mohou leckomu z "podhradí" cestu k úspěchu výrazně usnadnit/ztížit...

PS: Vaše překlepy "pipodotknout" a "bublikovat" dokonalé! :o)))Zdravím.
30. 11. 2010 | 14:08

vasja napsal(a):

Luba napsal(a):

1. "Syndromem české kotliny je, že každý šéf je pitomec. Jinde tomu tak není a i my bychom si měli zvyknout na to, že šéfem je ten, kdo umí věci nejlépe."

Řekl bych, že pro Českou kotlinu je příznačné spíš to, že se tu šéfem může stát právě pitomec.
-----------------------------------------

Jó, pane embé? Ale nepovídejte.
Pitomec se šéfem v privátu stát může, ale dřív, nebo pozdějc vyletí a usídlí se v eráru, kocourku, z kterého Vy čerpáte tyhle zkušenosti. Udělejte se sám pro sebe, naberte lidi a uvidíte, Jak dlouho tam pitomce budete živit.
30. 11. 2010 | 14:34

vasja napsal(a):

Soráč embé. Pro lubu.
30. 11. 2010 | 14:48

Ivo Kaipr napsal(a):

Tak jsem se usmíval pod fousy, když jsem to četl... ještě bych ke Gladwellovi a Brafmanům přidal Daniela Gilberta - Škobrtnout o štěstí, ideální doplněk především k Mžiku:-)

Mimochodem, dost by mne zajímalo, kolik lidí už v ČR tyhle knížky četlo, Mžik se třeba nedá už vůbec sehnat...jsou to tisíce nebo mnohem víc? Kolik je mavenů a spojovatelů v českojazyčné myšlenkové síti? Jaká je dynamika?

Ale kdybych sám psal o úspěchu, přemýšlel bych jinak.... především o té dichotomii úspěch/neúspěch, o našem legračním pohledu... Jak bych ho jen charakterizoval...?

Představme si pyramidu, nebo ještě lépe, strom. Lze skutečně říci, že úspěch má jen ten kámen, co je na špičce pyramidy, nebo ty buňky, ze kterých se vytvořil květ?
Gilbert třeba tohle téma tak opatrně nakousnul v závěru... no jo, možná o tom ještě opravdu není dobré mluvit moc nahlas... zatím to vyvolá v lidech spíš zmatek z nezvyku...tak už dál raději nic, uvidíme:-)
30. 11. 2010 | 20:06

vajan napsal(a):

Vážená autorko, jednak hned v titulu má být " ani zrno nazmar". A pak - platí stará moudrost - všechno je jinak.
Kdybychom v 89. řekli " ani zrno, nazdar", mohli jsme být jinde.
30. 11. 2010 | 22:47

JiriStar napsal(a):

Vážená paní,
celý Váš tento blog svým obsahem odpovídá prvním větám, kterými začíná. Jak můžete psát o úspěchu, či definovat úspěch když: "...já, která snad nesplňuji žádné z kritérií, které je obvykle s představou úspěchu spojováno."
Z toho vyplývá, že jste "úspěch" -tedy to, co je za úspěch považováno většinou..nezažila.
Váše úvaha pozorovatele je tedy na míle vzdálená realitě.
Až budete opravdu "úspěšná", jsem přesvědčen, že případnou další úvahu napíšete zcela jinak. Budete však muset změnit myšlení a postoj, abyste dosáhla úspěchu v dané oblasti, ve které se budete snažit úspěchu dosáhnout.
Každopádně přeji hodně štěstí.
30. 11. 2010 | 22:55

otto-x napsal(a):

Zajimave. Domyslive, obcas.
I lide z Podhradi disponuji..
01. 12. 2010 | 00:38

veverka napsal(a):

Pokud si toto autorka skutečně uvědomuje,pak nechápu proč si věšela na barák volební agitku asociální TOP 09.Asi schíza.
01. 12. 2010 | 00:48

klarasamkova napsal(a):

zdravím všechny a díky za skvělou diskusi, která se nakonec přece jen rozvinula k danému tématu.
ad zdenekb: Mám nový noťas a koukám, těch překlepů je fakt neúrekom. Už si ale zvykám na novou klávesnici, tak to bude dobrý. Ale "bublikovat" není překlep, to je moje standardní slovní výbava. Myslím, že to, co se děje v zemích Koruny české pod tak zvanou publikační činností vystihuje BUBLIKOVÁNÍ podstatně lépe... :-)

Ivo Kaisr: zdravím moc a mávám. no jasně že jsem ještě zapomněla na Gilberta a toho mám pochopitelně načtenýho taky - je naprosto skvělý. Nakladatelství Dokořán by mělo za celou tuto ediční řadu dostat nějakou cenu - nevím jakou, ale je to prostě skvělý počin. Vůbec: v poslední době sleduji s velkým potěšením, jak se neuvěřitelně zkracuje doba mezi vydáním dané knížky v zahraničí a jejím vydáním v Čechách. Běžně to bývá pod jeden rok, takže jsme v odstatě úplně na vlně - není to skvělý??

Veverko: TOP09 není asociální, je v ní jen spoooousta ekonomů a nejrůznějších inženýrů, kteří zase nechápou, co je to právo a vedou i tu ekonomii dle hesla "Nechci slevu zadarmo!. Naštěstí tam jsou i jiní lidé - a ty podporuji a doufám, že převáží...
01. 12. 2010 | 04:17

klarasamkova napsal(a):

AD JiriStar - kdyby každý byl oprávněn hovořit a hodnotit pouze to, co sám zažil, tak se tady nemůže vyjadřovat k tomuto tématu asi tak 80% diskutujících. Prožitek je samozřejmě velmi důležitý, ale západní společnost nestojí na prožitcích, stojí na pozorování a měření. Takže si doopravdy nemyslím, že bych neměla právo se vyjadřovat k něčemu, co jsem nezažila..
01. 12. 2010 | 04:20

smějící se bestie napsal(a):

Sleduje-li člověk delší dobu blogerku při jiných aktivitách, než je jenom občasné matení tělem na jejím blogu, vysvitne mu nad rámec jasněji, že tato paní by hrozně ráda patřila k formální elitě . tj. té části Nové třídy, která má saturaci skrze kakofonii zvků a stroboskobizaci obrázků médiíí!!!
Platilo, platí a platiti bude, že - mnoho povolaných, málo vyvolených !
Oo sice v hektických dnech sametu se se stačilo přidat k podivné tlupě malující tank a bylo nakročeno ke kariéře !
Tak jak se začaly zklidňovat poměry a vše začlo jítí normálním tempem - tak se najednou začalo rozhodovat i v takových souvislostech, kdo je čí známý, kdo má koho za manžela či dokonce jakou má profesi !
U blogerky lze vypozorovat občasnou tendenci se dáti dohromady s někým, kdo může býti výtahem k moci, bohužel její sebestřednost či možná nonkonformita ji velice rychle sestřelí zpět mezi vulgus profanus, ač se za něho ona intuitivně nepovažuje !
Někdo obětuje rodinu, jiný játra a třetí třeba čest jenom proto, aby byl nahoře !
Někdo se smíří s tím, že jsou pro něho 13-komnaty a dle toho žije plhohodnotný život !
Jiný možná v aktu zoufalství se propůjčí mnoha věcem, které z něho udělají téměř protispolečenský živel- ač mu to nikdo do očí neřekně a dokonce ve svoji pracovní náplni pracuje pro nějaké zbohatlíky -ale ani Oni sami ho mezi sebe nevemou !
Toto velice dobře postřehl dr. Sokol a proto svoji prací dráždí sice mnoho lidí ale svým velkým odstupem od formálních mocenských struktur si může dovolit občas mocné tj. v mnoha případech nemocné a i bezmocné vodit zv. za nos a občas jim dát lekci z prostého selského rozumu !
01. 12. 2010 | 04:49

jerey napsal(a):

Obdivuji na pani Samkove ochotu vubec zde diskutovat. Nicmene, zaujala mne jina vec. Jakasi Nemcova z poslanecke snemovny psala neco o praci, jako ze by bez ni nemohla byt, alespon ja to tak pochopil. Proc tedy, nestastnice, s tou uzitecnou praci jeste nezacala? Cas se krati ...
01. 12. 2010 | 05:22

polistopadovyzkrachovanecstrednihoveku napsal(a):

... muj problem ... pilny jsem ale ostatni jsem podcenil anebo mi dnes chybi takze muzete byt schopni jak chcete ... mate p.d. Myslim osobne ze dulezitejsi nez ostatni vlastnosti je intuice z ktere vychazi vyciteni prilezitosti, vhodne doby ... proste vseho co v podstate potrebujete ... ale i ta je vam totalne na p.d jestli nemate prostredky myslenku uskutecnit ... to byl driv take muj zazitek ... polistopadova Ceska republika zel mnohe z techto veci potira a spolu s kapitalizmem vitezi zlocinci, nazorovi i moralni prostituti a muzte byt schopny jak chcete, jestli vladnou lide co maji moc vas hned na zacatku ze strachu zaslapat tak je vam vetsina jestli ne vsechny faktory uspechu jako slusnemu cloveku na houby ... no, dalo by se argumentovat ze posledni dva faktory v teto zemi pro slusneho cloveka skoro chybi ...
01. 12. 2010 | 08:12

A. S. Pergill napsal(a):

Vážená,
Bill Gates byl geniální nikoli tím že programoval, ale tím, jak zvládl marketing. Ani těch sedm let nepřetržitého programování od dětství mu nestačilo, aby něco kloudného napsal. To, co Microsoft dostalo nahoru, byl operační systém MS-DOS, který koupili od IBM, a ke kterému dodělali pár obslužných utilit (a neprogramoval je Gates). Spousta utilit byla získána formou "kapitalizace" freeware, bez takovýchto utilit by ještě win 2000 nebyly funkční (a až někdo zanalyzuje win7, tak tam nejspíš spoustu vykradeného kódu najde také). Proto také BG nejde pod nos licence GPL, která podobné krádeže znemožňuje. Vše ostatní byl jen a jen marketing, včetně aktivit zcela jistě za hranicí morálky a v některých případech prokazatelně i za hranicí zákona (viz např. platné odsouzení MS za špinavé triky proti Netscape).
Takže Gates by se v jiných dobách uplatnil jako prodavač čehokoli jiného. Možná by nenadělal tolik peněz, ale určitě by se špatně neměl.
01. 12. 2010 | 08:45

JiriStar napsal(a):

Dobrý den,
nemám, že bych Vám ubíral právo psát o něčem, co jste nezažila.
Máte pravdu, že západní kutura dává prostor lidem diskutovat o něčem, čemu ve skutečnosti nerozumí, ale pokud jsou aktivní, společnost je ocení. Bohužel.
Následně je to vidět např. na debatách politiků..bohužel.
jak klasik praví: "..stačí to dobře podat a vždy se najde nejaký trouba, který ti zatleská..".
Nicméně já Vám přeji úspěch zažít a věřím, jak jsem již psal, že:"...Vaše případná další úvaha na toto téma.." bude zcela odlišná.
Faktory, které popisujete jsou jistě důležité. Nicméně v porovnání meritem věci vpodstatě zanedbatelné.
Na světe je odhadem ca 4mld lidí v zemích, kde se mohou svobodně rozhodat a dělat co uznají za vhodné. Vaše otázka: "..Jak to, že se někomu daří a někomu ne?.." nehovoří o zbytku světa, který tyto možnosti nemá, má je velmi omezené či jsou jinak ovlivněny. Hovoříte k sálu lidí patříci mezi 4mld, kteří podmínky k úspěchu mají.
Co tedy rozhoduje o tom, že je někdo úspěšný a jiný ne?
Především jste přesně nedefinovala co je úspěch.
Je úspěchem naučit se jezdit na kole, vydělat milión nebo stát se lékařkou? jak to chcete poměřovat?
Jednoduše řečeno.."člověk se cítí být úspěšným dle toho, kolika dosáhne vlastních vytyčených cílů.." Bez ohledu na oblast soukromou/profesní apod. jak popisujete.
Takže se ptejte, "..jaké mají lidé cíle, pokud nějaké mají.." a "..kolika již dosáhli a co proto dělají..".
Především v této oblasti hledejte důvody, proč někdo úspěšný je a někdo není.
V čem jste např. úspěšná Vy? Dokázala jste někdy něčeho, čeho jste opravdu dosáhnout chtěla? A co vaše okolí? považovalo to za úspěch? To jistě zaleží na tom, jak dobře jste svůj osobní úspěch následně okolí prodala. Pokud dobře a okolí to ocenilo a Váš osobní pocit úspěchu se znásobil. Což Vás ještě více o vlastním úspěchu utvrdilo.
Příkladů se dá uvést spousty samozřejmě a celá úvaha si nezaslouží jednoduchou diskusi na internetu.
Pokud si člověk totiž uvědomí, že úspěšný může být v čemkoli v čem úspěšný být chce, může mu to změnit život.
Každopádně krásné téma.
Přeji Vám mnoho vlastních cílů a jejich realizace.
01. 12. 2010 | 09:28

JiriStar napsal(a):

oprava z první věty: "...nemám pocit.."
01. 12. 2010 | 09:29

klarasamkova napsal(a):

Milá smějící se bestie, skutečně Vás milujuza to,jak perfektně víte, co dělám a proč to dělám -jak vidím, tak to víte o mnoho lépe než já: nechcete to vzít za mě se vším všudy??
01. 12. 2010 | 13:08

klarasamkova napsal(a):

Milá smějící se bestie, skutečně Vás milujuza to,jak perfektně víte, co dělám a proč to dělám -jak vidím, tak to víte o mnoho lépe než já: nechcete to vzít za mě se vším všudy??
01. 12. 2010 | 13:08

klarasamkova napsal(a):

Na základě tohoto blogu mi zaslal ing, Václav Janoušek skvělou prezentaci na téme "Networking a sociální sítě", z níž mne zejména zaujala jedna část, zvaná "Kurasův problém padouchů". Viz ZDE:

• Rozdělení společnosti na třídy:
• Všemocní – třída kněží (padouši)
• Velemocní – vládci zmocňující se vlády a vládnoucí za pomoci všemocných s podporou pečlivě zvolené ideologie - padouši
• Polomocní – hlídací psi (watchdogs), v očích malomocných a bezmocných se jedná o hlavní příčinu jejich trápení - padouši
• Bezmocní – otroci a nevolníci, rádi by se padouchy stali, kdyby k tomu byli připuštěni
• Malomocní – střední třída (pracující inteligence, řemeslníci) – hlavní objekt zájmu padouchů. Lze si přivlastnit výsledky její práce (viz. Tvorba koalic). Rádi by se stali padouchy, kdyby věděli jak se mezi ně dostat.
• Dynamika společnosti: pokud se malomocným podaří zvítězit, je to proto, že mezi ně proniknou jako jejich vůdci padouši, s jejich pomocí svrhnou stávající režim a dohodnou se s dosavadními poraženými špičkami na nějakém konsensu (nejsme jako oni).
• Padouch se s padouchem vždy domluví (až na určité výjimky – nedůvěra vítěze vůči poraženému a vice versa, poražený padouch byl příliš velký zloduch, takže by spolupráce s ním kompromitovala vítěze apod.)
Myslím, že tohle se bude líbit i smějící se bestii, o Jiřím Starovi nehovoře...
01. 12. 2010 | 13:11

t... napsal(a):

A. S. Pergill,

nebuďte takový přísný. Je zde otištěn projev, který byl připraven pro určitou, odborně neznalou, společnost, takže musel být této společnosti přizpůsoben tak, aby sdělované mohlo být pochopeno.
01. 12. 2010 | 14:40

JiriStar napsal(a):

Hm..škoda.
Prostě ne všichni mohou být úspěšní..
I na Vašem přístupu lze dokladovat, proč tomu tak je.
02. 12. 2010 | 01:42

žena napsal(a):

Opravdu vřele doporučuju knížku

Úspěch jsi Ty! aneb několik nezištných rad pana Dala Carnegieho
02. 12. 2010 | 06:13

smějící se bestie napsal(a):

děkuji za nabídku, já jsem spokojen i s přihlédnutím k tomu, že jsem více jak skeptikem !
Je mi nějak souzeno býti člověkem z Podhradí tj.v jistém smyslu jedincem bez perspektivy .
Abych kvůli tomu destruoval sebe i okolní svět ?
Ono by se mohlo stát, že On by spíše destruoval mne a už mi není tolik, abych to nejenom v existenční, ale i v živočišném smyslu ustál !!!!!!!!!!!!
02. 12. 2010 | 19:41

Martina K napsal(a):

Dekuji za moc zajimavy blog. Osobne si myslim, ze kazdy clovek muze byt uspesny. Staci si klast realisticke cile aneb, jak jste zminila, uspech je relativni. Talent-kazdy ma na neco talent, jen se musi zjistit na co. Nejlepsi je clovek v tom, co ho bavi a alespon trochu mu to jde. Prilezitost dana nahodou-zivot neni loterie a kazdy nahodu jednou potka, pokud ji hleda a pokud, jak jste opet zminila, je pripraven. A prihodny cas-to zase souvisi se zkusenosti. Startovni cara je dulezita, a opravdu se neda zmenit, jen akceptovat. A nejlepsi je pokusit se svym robatkum ji trochu posunou alespon trochu vyse nez jsme ji meli my sami.Pokud se podivate na uspech jako na zdareni osobnich cilu, pak zjistite, ze mnozi z podhradi jsou velmi uspesni lide. Uprime, ja bych s Beatles ani Gatesem nemenila. Tedy nerikam, ze by se mi kousek jejich bohactvi nehodil, ale to vzdy jde s celym "balikem". A nikdo nechce skoncit jako Lenon, ze.
06. 12. 2010 | 15:12

Nescricetic napsal(a):

hivdbs <a href="http://www.globalicarastudy.com">nike store australia</a> hjnmek <a href="http://www.globalicarastudy.com">Nike store Australia</a> eozsyx <a href="http://www.globalicarastudy.com">nike stores</a> zrioks <a href="http://www.globalicarastudy.com">http://www.globalicarastudy.com</a> hzzthh <a href="http://www.childfocusnv.us">Nike Air Max 90 Kids</a> ekathw <a href="http://www.childfocusnv.us">Nike Air Max 90 Kids</a> ipihsy <a href="http://www.childfocusnv.us">nike Air max kids</a> ugzoor <a href="http://www.childfocusnv.us">http://www.childfocusnv.us</a> vkejmb <a href="http://www.amfa4.org">kd Vi</a> eewehj <a href="http://www.amfa4.org">Nike Zoom Kd Vi</a> melpfj <a href="http://www.amfa4.org">Nike kd Vi</a> inwwjl <a href="http://www.amfa4.org">http://www.amfa4.org</a>
10. 09. 2013 | 07:09

Nescricetic napsal(a):

czegcq <a href="http://www.templeofgoddess.net">Longchamps Soldes</a> nmeykk <a href="http://www.templeofgoddess.net">Sac longchamp Solde</a> gghein <a href="http://www.templeofgoddess.net">sac longchamp soldes</a> baqyxv <a href="http://www.templeofgoddess.net">http://www.templeofgoddess.net</a> bkovly <a href="http://www.sellingtoarabs.com">nike air max damen</a> kwvcoq <a href="http://www.sellingtoarabs.com">nike air max damen</a> kyidrj <a href="http://www.sellingtoarabs.com">Nike Air Max 90 Damen</a> vdopje <a href="http://www.sellingtoarabs.com">http://www.sellingtoarabs.com</a> szibqa <a href="http://www.kommegenetours.com">michael kors outlet canada</a> aayjps <a href="http://www.kommegenetours.com">Michael Kors Outlet Canada</a> yfgdwb <a href="http://www.kommegenetours.com">Michael kors Canada</a> wxafkn <a href="http://www.kommegenetours.com">http://www.kommegenetours.com</a>
15. 09. 2013 | 02:22

Nescricetic napsal(a):

ekwtrc <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> xvsvok <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike Deals</a> rphsko <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> hxetzz <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> jlplve <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike cyber Monday Deals 213</a> ypsfsa <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday deals</a> nkdqpd <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> ajtfch <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> lqdddf <a href="http://www.andyyau.info">Black friday Nike Deals</a> mzykuh <a href="http://www.andyyau.info">black Friday nike</a> pxizov <a href="http://www.andyyau.info">black friday nike</a> hvdrha <a href="http://www.andyyau.info">http://www.andyyau.info</a>
25. 11. 2013 | 06:28

Nescricetic napsal(a):

agbtsc <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale 213</a> lrfqqe <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday sale 213</a> czjgui <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday Sale 213</a> ppront <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> bpsaez <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday</a> fekccd <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> sovwug <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday</a> ybgtww <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> rlaeii <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday</a> vrgrqv <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci Black Friday</a> quuzor <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci Black Friday Sale</a> rgtfxj <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a>
02. 12. 2013 | 07:50

Nescricetic napsal(a):

hyuajd <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> ndlbpk <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> alcvom <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> nvbaui <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> lyufzb <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday Sale 213</a> tbdyvh <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday sale 213</a> tghbpd <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday sale 213</a> fikhsb <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> lijmkp <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday sale</a> qitzks <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday Sale</a> gauhtq <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday Sale</a> oahmyo <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a>
02. 12. 2013 | 09:38

Nescricetic napsal(a):

wzjspa <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale 213</a> eeolmq <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday Sale 213</a> pxmlad <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday</a> sfhhng <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> npeskx <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> haoyev <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> hloddr <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday</a> qczzmo <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> dhtsbc <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday</a> fmcwje <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday</a> iczzpx <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> xbbjsc <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
06. 12. 2013 | 02:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy