Vlastnictví nedotknutelné??

05. 08. 2008 | 03:12
Přečteno 7958 krát
P.T. spolubloger Jiří Havel se rozepsal o nedotknutelnosti vlastnictví, povětšinou z pohledu ekonoma. Zajisté promine, že takovou nahrávku na smeč si právník dá těžko ujít (zvláště při probíhajícím okurkáči). Otázka vlastnictví coby „panství nad věcí“ je totiž (pravděpodobně) posledních 2000 let jednou z vůbec nejdůležitějších právních otázek euro-amerického prostoru. Pohleďme na tuto problematiku blíže….

O tom, že ochrana majetku pojednává mimo jiné Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, a to Dodatkový protokol č. 1, přijatý již dva roky po Úmluvě samotné. Dřív se členské státy na textu tohoto článku prostě neshodly a zalekly se příliš tvrdé úpravy článku 17 Všeobecné deklarace lidských práv, který zní:

„1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými.
2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.“

I v západní Evropě byly myšlenky socialismu živé a úvahy o kolektivizaci a znárodňování majetku státem se zdály být legitimní. Otázka proporcionality mezi ochranou soukromého vlastnictví a možností tento majetek soukromému vlastníkovi odebrat byla vykládána tak zvanou teorií „veřejných statků“. Podle ní mohl stát vlastnictví omezit. Do jaké míry je k tomuto omezení stát oprávněn, bylo velkou právní otázkou první poloviny dvacátého století. V právní teorii se otázka liberálního konceptu vlastnictví traduje již od doby Johna Locka. V první polovině dvacátého století se tato liberální teorie dostala do konfrontace s legislativní praxí, která začala tvrdit, že přerozdělování statků v zájmu veřejného blaha je nejen ospravedlnitelné, ale přímo nutné. Byl to americký plán „Nového údělu“ presidenta D. Roosevelta, který rozhodl, že je v zájmu ekonomicky znevýhodněných stran, aby určité statky byly redistribuovány. Tento jeho názor narazil na tvrdý odpor amerických soudů. Vlastnictví majetku bylo totiž soudci původního Nejvyššího soudu USA ztotožněno s uchováním politických svobod, což se podařilo Rooseveltovi posléze vyřešit tím, že Nejvyšší soud „politicky ošetřil“ a zvýšil počet jeho soudců.

Spojené státy americké byly založeny na myšlence soukromého vlastnictví a na jeho absolutní ochraně. Zakladatelé USA vycházeli z toho, že je to právě vlastnictví, co umožňuje jednotlivcům a organizacím vykonávat jejich další práva a využívat svobodu, kterou majetek nabízí. Nový úděl přinesl nesmírné množství restrikcí, různých „povolovacích režimů“, jejichž efektem bylo, že vlastníci mohli začít užívat svůj majetek, jen pokud jim to bylo povoleno vládou. Státu byla dána ohromná a často svévolná moc a bylo na vlastnících, aby se pomocí řady nákladných procesů opětovně domohli plného užívání svých vlastnických práv. Tento proces obnovy plného vlastnictví stále není u konce.

S dědictvím amerického Nového údělu se musela vyrovnat i poválečná Evropa a dlužno říci, že ve formě judikatury Evropského soudu pro lidská práva se s tímto dědictvím vyrovnává dodnes.

Právo na ochranu majetku, respektive na pokojné užívání majetku, je v Úmluvě charakterizováno naprosto jinak než jakákoliv jiná práva. Právo pokojně užívat majetek negarantuje žádné osobě, že je oprávněna vůbec něco vlastnit nebo že musí vlastnit alespoň něco: je jí zaručováno, že pokud něco vlastní, tak je jejímu vlastnictví přiznána alespoň jistá minimální ochrana. Vlastnické právo, jak je zakotveno v Úmluvě, tedy není žádným sociálním právem tak, jak to interpretují zejména levicově orientovaní právníci ( a ekonomové:-)

Ideje různé míry ochrany vlastnictví majetku jsou stále živé i dnes. Fundamentálním dílem je z tohoto hlediska rozdělení vlastnictví dle ochrany, která má být dle názoru autora této teorie vlastnictví udělena, do čtyř kategorií. Stalo se tak v zásadním článku H. Schemerse z roku 1988. Ten rozdělil vlastnictví do těchto kategorií:

a) Vlastnictví nutné k uspokojení soukromého života. Autor uvádí, že vláda v žádném případě není oprávněna zasahovat do soukromého vlastnictví, které každá osoba potřebuje k rozvoji svého soukromého života. Co je „rozvoj soukromého života“ je ovšem relativní pojem. Zatímco v evropských končinách jsou lednička a televize považovány za naprostou nezbytnost, v některých afrických zemích se takovéto vybavení může jevit jako luxus a takovému vlastnictví může být ochrana přiznána či odejmuta.

b) Výdělek a úspory pocházející z práce. Lidé, kteří omezují svoji současnou spotřebu pro zajištění stáří a pro svou budoucí spotřebu, nemají být státem za svoje odpovědné jednání penalizováni. Tato část jejich vlastnictví má rovněž požívat absolutní ochrany.

c) Dědictví je lidským právem testátora nakládat svým majetkem dle jeho přání. Zde dle autora studie neexistuje důvod, proč by právo dědiců na dědictví mělo být základním lidským právem. Dědictví bývá obvykle tak zdaněno, že můžeme mluvit o jeho částečné nacionalizaci. Toto jednání vlády je dle autora plně legitimní právě proto, že se nejedná o základní lidské právo.

d) Příjem a úspory pocházející z kapitálu, takže nejsou přímo spojeny s prací. Takovémuto majetku může být ochrana vlastnictví odepřena.

Jak je vidět, ještě v druhé polovině osmdesátých let 20. století je v Evropě plně konformní výklad vlastnických práv v tom smyslu, že majetek pocházející z jiných zdrojů než pokud možno z fyzické práce je zavrženíhodný.
Jestliže se podíváme na dnešní spory o ochranu majetku a o oprávnění státu inherovat do vlastnického práva tak, tomu je na příklad ve sporu majitelů domů a nájemníků, je zřejmé, že se jedná o zásadní ideologický rozpor, který je posledním dozvukem velkých sociálních reforem a z toho vyplývajících pokusů o reformy právní. I když zdaleka ne všechny sociální reformy je možno považovat za neúspěšné, zásahy do vlastnického práva přinesly ve 20. století tristní následky – ekonomie, založené na znárodnění a dalších restrikcích, skončily ekonomickým fiaskem provázeným často vzestupem totalitního režimu. Z tohoto úhlu pohledu je potřeba pohlížet i na současné spory ohledně míry regulace vlastnického práva a u vědomí historické zkušenosti je třeba je pojmenovat skutečnými jmény: regulace, a to zejména regulace smluvních vztahů, je krokem do minulosti. Odklon od regulace vlastnictví – ovšem při přísném zachování všech atributů právního státu – je krokem do budoucna.

Poněkud nesourodě může na tomto místě vypadat připomenutí si tak zvané „Křišťálové noci“, při níž došlo k masovým vraždám Židů v nacistickém Německu. Naprostá většina interpretací vychází z rasového hodnocení tohoto aktu a je svorně zapomínáno na to, že skutečným důvodem masových vražd nebyly uměle implantované rasové předsudky, ale především fakt, že ani předchozí rozsáhlé „židovské daně“ nebyly schopny udržet krachující ekonomiku Velkoněmecké říše nad vodou, takže bylo nutno přistoupit k úplnému fyzickému vyhlazení vlastníků tak, aby skutečná nacionalizace, rozuměj přesun vlastnického práva ze soukromých rukou do státních rukou, byla dokončena.

Otázka vlastnictví jako „práva nad věcí“ má nejzávažnější ekonomické důsledky pro rozvoj každého státu. Kdysi jsem četla několik studií, ve kterých bylo podrobně popsáno (kolega Havel zajisté doplní přesné citace), že největším ekonomickým stimulem rozvoje každého státu je jednoznačnost vlastnického vztahu a jeho právní ochrana. Autoři poukazovali na to, že nikoliv půjčky (nejlépe Světové banky), nikoliv celní, daňová či jiná politika, ale ochrana vlastnictví – a to zejména vlastnictví nemovitého – je základem rozvoje podnikatelských aktivit a rozkvětu země. Když někde v Peru vaše rodina obdělává svoje pole 300 let (nevím, jestli Peru nekřivdím, ale uváděny byly příklady právě z Latinské Ameriky a rovníkové Afriky) a užívací právo k tomuto pozemku máte pouze po dobu, kdy je obděláváte, nejedná se o vlastnictví. Pozemek nemůžete zastavit, získat tak kapitál a pustit se do podnikání…. A přesně takto vzniká kapitalizmus, zisk, ekonomický rozkvět….. Hewlett-Packard začali ve své garáži. Halley – Davidson rovněž. České firmy Ryor a Mountfield zrovna tak.

Takže pokud chceme mít skutečně stabilní a DEMOKRATICKOU vládu, je maximální ochrana vlastnictví nutná…. Čímž není řečeno, že stát nemá být sociální a nemá se starat o ty svoje členy, kteří by ochranou vlastnických práv jiného trpěli. A též tím není řečeno, že by si stát měl nechat dát líbit zneužívání vlastnictví vlastníky a nechat se dát jimi vydírat při tvorbě svých projektů. Snad na závěr i pana Havla potěší, že se zneužitím práva si umí na příklad Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku velmi dobře poradit a dotyčného, který se pod záminkou ochrany svých práv rozhodne, že si na státu něco „trhne“, umí bezpečně od svých dveří odehnat.

České právně – ekonomické vody jsou na dané téma zatím spíše stojaté. Dovoluji si tedy váženého spolublogera jakož i vážené čtenářstvo ponouknout k další lehce neletní debatě k těmto závažným tématům, které jistě jsou vhodným doplňkem krásného léta.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Necítím ze strany státu vůli po ochraně soukromého majetku. Zejména proto, že 19let po "převratu" je státní aparát prošpikován komunistickými pohrobky a jejich rodinnými příslušníky.
05. 08. 2008 | 05:17

Ročník 53 napsal(a):

Nevidím nic, s čím bych mohl nesouhlasit.
Takže jako správný grafoman oznamuji, že jsem tu byl. :))
05. 08. 2008 | 07:51

skeptický napsal(a):

Jako správný gramofon cituji svoji babičku : Blaze tomu,kdo nic nemá,nemá starost,kam to schová.
Anebo také : Ten,kdo má nejvíc hraček až umře,vyhrál.
05. 08. 2008 | 08:16

Stan napsal(a):

Autorka: „1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. "

Je tedy z pohledu práva státní vlastnictví rovnocenné například s vlastnictvím obchodní společnosti?

Je z tohoto pohledu nevýhodná privatizace státního a obecního majetku porušením majetkových práv podílníků tohoto vlastnictví, tedy občanů tohoto státu ve prospěch úzké skupiny lidí?

Hájila byste zájmy daňových poplatníků, kteří se budou cítit ve svých majetkových právech poškozeni např. privatizací vodovodů a kanalizací, energetických sítí, telekomunikací, zdravotních zařízení, zdravotních pojišťoven? A jakou byste asi měla šanci proti naší "justiční mafii?

A k tomu Schemersovi:

Jak se dívat na to, když vlastníci typu c) a d) fakticky brání zbytku společnosti v tom, aby mohla získat a svobodně vlastnit majetek na základě bodů a) a b)?

Jak právně a filozoficky řešit ten rozpor, kdy svoboda vlastnit majetek v dlouhém horizontu způsobí omezení této svobody v důsledku koncentrace kapitálu se všemi důsledky, včetně ovládnutí nástrojů politické moci?
05. 08. 2008 | 09:15

IQ napsal(a):

Výborný článek, k plnému uspokojení ještě schází pojednání co je vlastnictví a co je majetek.
bod b/ by si měli přečíst - a nejen přečíst včichni, kteří uilují o reformu zdravotníctvi a penzijního systému. Stejně tak ekonomové. " I kdyby sa stokrát zaríkali", tak dosud nepochopili a do praxe se jim nepodařil zavést systém odpovídající principu spotřební společnosti. Připomínám, že to nemá nic společného se základní změnou systému sociálního státu a jeho principy solidarity, naopak.

Potěšila jste mne s bodem C/. Doporučuji dr. Koudelkovi, aby se poučil.

bod D/ z úhlu pohledu právního laika přímo jásá nad tím, že je zavrženíhodné vše, co nepochází z práce .
05. 08. 2008 | 09:44

ala napsal(a):

Paní doktorko,můj důchod po srpnové valorizaci činí něco málo nad 5tis. tím je v rozporu s legislativou EU, v krátkosti,kdo má odpracován více než 30 let měl by mít nárok na slušné soc. zabezpečení. /Věc byla z kraje roku prost. děkana práv.fakulty projednávána v tisku/.Obrátila jsem se na pana Nečase, sdělil mi, že podobnou žalobu Nejvyšší soud zamítl, že tedy jedině může ústavní soud.Pak až jen Štrasburk.Nechci se tu rozsáhle rozepisovat, mám k Vám důvěru i z kauzy p.čunka, kde hajíte paní Urbanovou,pokud byste z těchto struč. dat usoudila,že by se s tím dalo něco dělat, prosím odpovězte na můj e-mail. S pozdravem K.
05. 08. 2008 | 10:29

klára veselá samková napsal(a):

Vážený/á IQ
rozdíl mezi pojmy "vlastnictví" a "majetek" je asi spíše na odbornou debgatu než do tohoto blogu, který je neprávní. Tak jen neprávně dodávám, že za značnou část mých šedivých vlasů, pracně Schwarzkopfem překrývaných, může moje snaha naučit jisté obchoďáky jisté renomované IT společnosti, že hardware se PRODÁVÁ a software se LICENCUJE....

AD Stan: ....právo vlastnit spolu s jinými.... proto se mi VELMI nelíbí rozsudky, kteými byli vytěsněni malí akcionáři.

Ad ALA: jak jsem uvedla výše, právo něco VLASTNIT není sociálním právem. Osobně se domnívám, že přes to, že výše Vašeho důchodu byla evidentně způsobena deformacemi let minulých, neuspěla byste. Je to opět na delší teoretickoprávní povídání, obdobnými věcmi se při aplikaci Radbruchovy doktríny zabývaly prakticky všechny ústavní soudy středoevropsko-postkomunistických zemí, s velmi rozdílnými výsledky.... netroufla bych si do toho jít...
05. 08. 2008 | 11:24

IQ napsal(a):

Děkuji za odpověď, dnes asi lítá ve vzduchu nějaký svatý nebo je to tím, že právě jde v televizi pořad Jožky Černého a jeho přátel. Také jsem přítelem dobré nálady.
Jinak zcela pracovně- což se pustit do odboných temat? Byl by to určitě přínos ke spolupráci všech.
05. 08. 2008 | 11:40

Vilém napsal(a):

Nějak se nemohu zbavit dojmu, že Schemersovo rozdělení majetku do skupin s odlišným stupněm ochrany je opodstatněné a nelze ho odbýt ideologickou klasifikací, natož tvrzením, že zavrhuje majetek nezískaný fyzickou prací. "Současné koncepce", pokud jsou založené na těch nesourodých tvrzeních v příslušné pasáži, postrádají srozumitelnost. Skutečně sociální stát vedl k totalitnímu systému? Kde? V Rusku, v Německu, v Číně existovaly před nastolením totalitních diktatur sociální státy? Krokem do minulosti je z tohoto pohledu naopak snaha přiznat absolutní ochranu majetku, který patří do Schemersovy kategorie d).

A skutečně je ochrana vlastnictví, hlavně u půdy, tak zásadní podmínkou prosperity? USA leží celé na území, které bylo za posledních 300 let ukradeno, totéž platí o mnoha jiných prosperujících zemích, např. Kanadě nebo Austrálii.
05. 08. 2008 | 11:57

klára veselá samková napsal(a):

Viléme, otázka zcizení vlastnictví celé země původním indiánům je otázku, která je poněkud odlišná od zde probíraného tématu (I když v zásadě s Vámi souhlasím). Faktem je, že když jste si vyclaimoval zábor a zastrkal kolíky do země, nikdo Vás už o ten dílec nepřipravil - a to i v dobách "divokého" západu s kolty proklatě nízko.
Nenapsala jsem, že sociální stát vedl k totalitnímu systému. Tvrdím, že stát, který neposkytuje prakticky a téměř absolutní ochranu vlastnickému právu, má tendenci odcházet od demokrtického zřízení - nacistické Německo, Sovětský Svaz i Maova Čína jsou toho důkazem....

IQ:
pozřete zatím na http://www.leblog.cz
a http://jinepravo.blogspot.com/

zdravím, KVS
05. 08. 2008 | 12:07

Vilém napsal(a):

KVS
ovšem, v USA měl někdo (běloch) nárok na absolutní ochranu násilím zabraného majetku. Ale takovou ochranu přiznává i diktatura těm, které protěžuje, proto to nejde dost dobře použít jako rozlišovací kritérium.
Pokud jde o totalitní státy, podle mne je sled opačný - PO nastolení totalitní moci jsou potlačována všechna práva, včetně vlastnického. Naopak před nastolením diktatur v Německu i v Rusku (nevím jak v Číně) existovala taková ochrana velkých majetků, že kvůli ní nikdo neprosazoval sociální práva, a tím vznikla podpora pro diktaturu.

Ovšem daleko zajímavější by byly případné teoretické námitky proti Schemersově klasifikaci. Byla snad nějak "vyvrácena" nebo byla jen překonána politickým vývojem? Podle mne je nezbytné, pokud není vlastnické právo absolutní (a to není) stanovit kritéria, v čem bude omezeno nejdřív při kolizi s jinými hodnotami - a tady mi připadá logické omezit nejprve práva v kategorii d), nikoli třeba a).
05. 08. 2008 | 12:24

Boleslav D. napsal(a):

Autorka:

Prominte - takze dane se vam jevi jako pravne problematicke???
05. 08. 2008 | 12:59

Hobart napsal(a):

Konečně. Mám velmi hluboký pocit, že doc.Havel svým předcházejícím článkem udělal ekonomům dost velkou ostudu. Viz též zde:

"Vlastnické právo, jak je zakotveno v Úmluvě, tedy není žádným sociálním právem tak, jak to interpretují zejména levicově orientovaní právníci ( a ekonomové:-)..."

Jakožto ekonom přísežně prohlašuji, že přístup nezohledňující (a nerespektující) vlastnictví není ekonomie ale magořina. Bez vlastnictví by žádné trhy neexistovaly a s vlastnictvím chabým pouze skomírají (ochablost vlastnictví jde vesměs na vrub aktivitám státu, následné skomírání trhů je pak většinou označováno za "tržní selhání" - podobnou teoretickou hovadinu jako jsou "veřejné statky" - a jsou ospravedlněním dalších intervencí a regulací!).

Pěkná a též již česky přeložená populární publikace: de Soto, Mystery of Capital.
05. 08. 2008 | 13:19

Bejkovec napsal(a):

Jen se blize podivat na celniky a policii,jak kradou a odvazeji zbozi do svych objektu.Nakonec vietnamcum zabavene zbozi pokracuje do kamenych obchodu.Pratele i rodinni prislusnici jsou spokojeni se zbozim,ktere klidne prodavaji dal.Pak,ze majetek a zbozi je chraneno.Toto si ani komunisti nedovolili.Fuj s okradanim a pakovanim se na ukor poctivych okradenych prodejcu.
05. 08. 2008 | 14:24

klára veselá samková napsal(a):

Milý Viléme, bohužel Vám musím oponovat. Schemersovo rozdělení vlastnictví a jeho ochrany bylo překonáno dobou - státy, které intervenovaly do vlastnictví, se ocitly z vázsadních ekonomických potížích, velmi často takového rázu, že to vedlo až k jejich zániku. Je otázka, zda na příklad dnešní krize v USA není opožděným důsledkem četných intervencí vlád USA do ekonomiky této země....
Co se týká prosazování sociálních práv v Nemecku, dovolila bych si připomenout, že nacismus byl postaven na SOCIALISTICKÝCH ideich: ta NSDAP byla totiž N jako nacionální, S jako sozialistische, D - jako Deutsche, A jako Arbeits, P - jako Partei... na to se často zapomíná...

AD Boleslav D: daně - či alespoň jejich míra - je skutečně značně diskutabilní, neboť jejich vybírání je ospravedlněno teorií tzv. "veřejných statků". Veřejné statky (klasicky obrana, bezpečnost, mezinárodní politika, vzdělávací systém) požívat nejen můžete, ale vlastně MUSÍTE. Najít balanc mezi PŘÍMUSEM a SVOBODOU je dalším z velkých témat doby. Ovšem, jak již naznačil předdiskutující Hobárt, teorie veřejných statků je stále více a více... otázkou ... dejme tomu

Hobarte, díky za odkaz na De Sota, doponím si vzdělání... KVS
05. 08. 2008 | 14:37

prirodovedec napsal(a):

Hezke tema, snad si najdu cas na sve jedovatosti. Od pravnika sice pro mne necekane (ale zase je to vyjimecna KVS). Jinak Stan, Vilem, Hobart - dekuji za konkretni "tlak" na bloggerku a ji dekuji za reakce.
05. 08. 2008 | 14:57

prirodovedec napsal(a):

KVS: Gratuluji Vam, ze jste zapadla mezi RUMCAJSe a Martyho a joja a spol. Usuzovani z nazvu a programu NSDAP na SOCIALISMUS nacistu, to jste si u mne skutecne zavarila. :) A jmenovani zahajuji tance na Vasi pocest kolem ohne. :)
05. 08. 2008 | 15:00

Vilém napsal(a):

KVS
zdravím, protiargumenty mi samozřejmě ani v nejmenším nevadí. Zdá se tedy, že námitky se omezují na rovinu empirické výhodnosti a faktického průběhu historie, nikoli principiální bezpředmětnosti Schemersova členění, a proto není důvod ho v změněné situaci nepoužít, tedy pokud vlastnická práva ohrožují společnost.
Pak se ukazuje, že to může být také výhodné, na příkladu v severní Evropě. Svádění současných potíží USA na intervence do vlastnictví nemohu akceptovat, jestliže je zřejmé, že si je vynutila Velká krize, rozhodně vážnější než současné potíže, kterou jistě nezpůsobily intervence do vlastnictví. Z toho je jasné, že vztah mezi vládní intervencí a prosperitou je mnohem volnější než uvádíte a není důvod vlastnictví absolutizovat, i když samozřejmě ani zcela negovat. Pak se mi zdá Schemersova koncepce velmi vhodná jako orientační pomůcka pro sladění vlastnických a jiných ( hlavně sociálních) práv.

Pokud jde o Německo, Vaše námitka se mne netýká, tvrdil jsem přesně to, že PŘED uchopením moci BYLO vlastnictví respektováno, a poté nikoli (ne že bych souhlasil s tím, že NSDAP byla socialistická, ale o to nejde), takže se vlastně shodujeme v tom, že neúměrná absolutizace vlastnictví vyvolala reakci u lidí, jejichž jiná (sociální) práva kvůli tomu byla obětována.
05. 08. 2008 | 15:12

ivanT napsal(a):

Vazena pani Vesela,

Vas blog je velmi zajimavy a poucny, ale dela dojem, ze si myslite ze pravo je neco absolutniho.

Nejsem pravnik, ale s timto nazorem rozhodne nesouhlasim. Podle meho nazoru je pravo ciste nadstavba vladnouci ideologie (nekterym ctenarum se tento termin nebude libit, ale zadny lepsi mne nenapada) a muze teto ideologii v danem okamziku odpovidat lepe nebo hure. V tomto smyslu se take pravo muze vyvijet positivne nebo negativne (aby lepe nebo hure vladnouci ideologii odpovidalo), tezko vsak to lze prohlasit za absolutni.

Take povazuji za nepodlozene a subjektivni prohlaseni, ze totalitni systemy zkrachovaly proto, ze mely chybny postoj k vlastnictvi. Duvodu proc zkrachoval nacismus a komunismus bylo plno - a navic existovalo mnoho rezimu ktere zkrachovaly presto ze mely 'spravny' vztah k vlastnictvi.
05. 08. 2008 | 15:12

Železnohorský napsal(a):

Říká se, že čtyřicetiletá totalita poškodila náš vztah k vlastnictví. Je to nesmysl. Když tak chodím Prahou a vídím počmárané domy, sloupy a cokoliv, říkám si, že to je přímo učebnicová ukázka neúcty k vlastnictví druhých, a přitom lidé, kteří to dělají, nebyli v době totality ani na světě, nanejvýš učurávali do plínek...
Ale pardon, to sem nepatří. Vzletná slova o vlastnictví jsou krásná, jen ten drobný, každodenní život je někde jinde...
05. 08. 2008 | 15:47

Lokutus napsal(a):

To je jednoduché. Soukromé vlastnictví je a vždy bylo pouze to, co si člověk dokáže uhájit.
Na zákonech ABSOLUTNĚ nezáleží. Jak bylo řečeno v článku, na příkladu komunistů je krásně vidět, kterak lze zákony přiohnout, když se to hodí.
05. 08. 2008 | 15:56

Dušan napsal(a):

Zdravím Vás
Absolutní popření vlastnických práv v české praxi dnešních let jsem popsal zde http://blog.aktualne.centru...
Bohužel se dosud nenašel slušný advokát, který by tomu pánovi pomohl. Není v takovýchto případech možné požádat advokátní komoru o pomoc v dané věci?
05. 08. 2008 | 15:56

Stan napsal(a):

Autorka:

"AD Stan: ....právo vlastnit spolu s jinými.... proto se mi VELMI nelíbí rozsudky, kteými byli vytěsněni malí akcionáři."

Nepotěšila jste mne, ani já Vás nepotěším. Napíšete svým způsobem provokativní článek, dostanete ode mne pět konkrétních otázek, které ten článek u mě vyvolal a odpovíte mi jednou větou, která s jednou z těch položených otázek sice souvisí, ale jenom velmi volně.

Takže ještě jednou - splňuje státní majetek definici, tak jak je uvedena v listině základních lidských práv a svobod?

Mají nejen minoritní akcionáři, ale i daňoví poplatníci právo na ochranu svého majetku před zcizením jeho nezodpovědnými správci?

Hájila byste zájmy daňových poplatníků a mělo by to šanci na úspěch?

Jak by se měl, právně a politicky řešit problém, kdy vlastníci zbohatlí dědictvím či spekulací a fakticky, díky výhodám z koncentrace kapitálu a monopolního postavení, brání zbytku společnosti domoci se majetku na základě vlastní práce a vlastního podnikání?

A jedna navíc - konkrétně na kterých socialistických idejích že to byl postaven německý nacismus?

Víte, Kláro, já si totiž ještě pamatují na ten drobný rozdíl mezi socialismem a reálným socialismem, demokracií a lidovou demokracií, právem a revolučním právem, aktem a pietním aktem. Mezi námi ono i mezi kapitalismem a reálným kapitalismem by se taky nějaké ty drobné diference našly :)
05. 08. 2008 | 16:31

RUMCAJS napsal(a):

Tak tohle téma je na dlouhý krmení.
Ale použil bych starýho Haykeho , že člověk(podnik) by měl vlasnit maximálně tolik,aby nebyl schopen ovlivňovat světovou(státní) cenu.
05. 08. 2008 | 16:56

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Dobre, strucne presne. Typicky pohled lesu pana. :) Uz si brousim kudlu a jdu ty prerostle stromky prorezavat. :)

Lokutus: Velice vecne, pro nekoho cynicke, ale souhlas. Zkoumam marne proc nesouhlasit.

Zeleznohorsky: V detailech je podstata, krasa a pravda. :)

Stan: Libi se mi Vase duslednost, velice. Co myslite, kdo bude lepsi v odpovedich Vase "proste" (nikoliv prostackovske - naopak jsou mimoradne odporne/odborne zformulovane :) ) otazky zestihlena oblibenkyni protrela ve zdcejsich diskusich nebo novacek Mikulce? :)
05. 08. 2008 | 17:33

Jirka Hemzal napsal(a):

Výborný článek paní Kláro
Ještě bych chtěl upozornit na další význam vlastnického práva - je to neúčinější způsob kooperace a regulace ve společnosti. Žádný jiný způsob rozdělování statků, který jde mimo vlastnické právo nedosahuje jeho efektivity. Jiné rozdělování totiž sebou nese byrokracii a plýtvání. To by si měli rovněž uvědomit i politici, kteří se v nadbytečné míře ohání veřejným zájmem, v rámci které pak útočí na vlastnické právo. Viz Miloš Zeman s výkupem pozemků pro firmu Philips atd...
05. 08. 2008 | 18:36

Stan napsal(a):

KVS: A ještě jedna poznámka - usuzovat z názvu politické strany na program je velmi dětinské. To bych se například mohl domnívat, že členskou základnu Strany zelených tvoří občané Marsu a v Labour Party nejsou žádní důchodci.
05. 08. 2008 | 20:19

Lord helma napsal(a):

Víte paní doktor, kdyby v Asýrii existovaly kamenné blogy, určitě by tam písaři psali o tom, jak je chrámové hospodářství tím nejlepším způsobem, jak ve společnosti rozdělovat statky. Jestliže dnes tvrdíme opak, pak to není tím, že kapitalistický systém (ať už s jakýmkoliv přívlastkem) chrámové hospodářství nějak dalece převyšuje.

Pana Schemerse neznám, ale jeho bod d) by mohl být částečně porozuměn jako ochrana před zneužitím vlastnického práva, např. ve formě lichvy. Jako právnice určitě tušíte, že termín ochrana vlastnického práva je širší než zákaz odebrání majetku.

Předposlední dva odstavce jsou naplněny odzbrojující pravicovou romantikou. Kdysi kdesi jste četla, že pro rozvoj státu je nejlepší max. ochrana vlastnictví. A ihned následuje zcela logický vývod => demokracie je v plném slova smyslu možná pouze ve státě s maximální ochranou vlastnictví. Kdybyste tam napsala "kapitalismus", tak si řeknu, že jste toho Marxe asi dobře naštudovala, ale "demokracie"??? Mám pocit, že tohle byl zbytečně vysoký lob a pan docent může nyní smečovat dle libosti, či míry galantnosti.
05. 08. 2008 | 20:33

Monika napsal(a):

Vážená paní Kláro,

tři poznámky:

1. Píšete „Spojené státy americké byly založeny na myšlence soukromého vlastnictví a na jeho absolutní ochraně“. Co to znamená absolutní ochrana? Jako právnička víte, že už původní americká Ústava obsahovala 10 dodatků tzv. Listiny práv (Bill of Rights). Pátý dodatek mj. praví: „nor shall private property be taken for public use, without just compensation“ (soukromý majetek může být vyvlastněn pouze za náhradu). Od počátku amerického práva se tedy počítá s možností vyvlastnění majetku státem.

2. Zmiňujete ZASADNÍ článek H. Schemerse. Ten uvádíte ve své disertační práci (Schemers, H. „The international protection or the right of property in Manchester“). Problém je, že na celém internetu je pouze jediný odkaz na H. Schemerse, a ten vede právě jen na váš text. Jedná-li se o ZÁSADNÍ článek H. Schemerse, jak je možné, že o něm není nikde jediná zmínka a že jediná citace tohoto zásadní článku vychází pouze od vás?

3. Mýlíte se v tom, co píšete o tzv. Křišťálové noci. Ta proběhla 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu a jednalo se, jak víme, o pogrom, který symbolizoval a urychlil vyostření nacistické protižidovské politiky. - Problém je v tom, že v roce 1938 neexistovala žádná KRACHUJÍCÍ ekonomika Velkoněmecké říše, jak uvádíte. Naopak, v té době jel německý průmysl doslova na plné obrátky (zbrojení, výstavba silnic atd.) a byla takřka plná zaměstnanost (již od roku 1936). Německo bylo jediným státem, který se téměř okamžitě vymanil z Velké krize počátku třicátých let! Navíc Hitler dosadil do Říšské banky a do křesla ministra hospodářství geniálního ekonoma Hjalmara Schachta, praktika volného trhu. - To samozřejmě nepopírá fakt, že se Třetí říše na majetku Židů neobohatila. Naopak. Nicméně Křišťálová noc nebyla v žádném případě vyvolána ekonomickými potížemi. Byla to čistě ideologická záležitost, vycházející z rasově nenávistného a nacionalistického programu Adolfa Hitlera, popsaného již v jeho knize Mein Kampf.

„Když Hitler získal moc, dal německému průmyslu přesně to, co bylo zapotřebí k jeho zdárné funkci: vládní stabilitu, konec politických sporů a vědomí národního cíle. O ostatní se už průmysloví podnikatelé postarali sami. Hitler byl natolik chytrý, že si tohle uvědomoval, a přestože dovolil straně, aby pronikla do všech vládních i veřejných oblastí, nedovolil jí
zasahovat do průmyslu, který potřeboval co nejvýkonnější.“
Paul Johnson: Dějiny 20. století
05. 08. 2008 | 21:02

jenicek napsal(a):

Moniko, ad3) http://blog.aktualne.centru...

S využitím knihy Hitlerův lidový stát: Loupež, rasová válka a národní socialismus, Götz Aly, 2005 (v originále Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, 2005)
05. 08. 2008 | 22:11

M. napsal(a):

Je nehezke, jak se do vas divoce pustili vsichni "levicovi intelektualove" se statnici z marxleninismu, kdyz jste spravne pripomela to, ze nacisti jsou narodni SOCIALISTI, vyznacujici se touhou po cizim majetku, znarodnovani a direktivistickym rizenim statu a lidskych zivotu. Nejak to nechteji slyset, ze?

koneckoncu, citat:

"Jsme Socialisté, jsme nepřátelé -smrtelní nepřátelé současného kapitalistického systému s jeho vykořisťováním ekonomicky slabých, s jeho nespravedlivými platy, s jeho nemorálním oceněním jednotlivců podle bohatství a peněz místo na základě zodpovědnosti a dosažených výsledků, a jsme rozhodní za každých okolností tento systém zničit!"

pronesl prave Adolf Hitler, v Berlíně, na 1. máje roku 1927. A pritom by ho klidne mohl vyslovit i dnes kazdy militatnejsi socialista s bradavici nebo motylkem (nebudu jmenovat :-D) nebo zdivocely odborovy predak.

Jiste to nebude daleko ani od postoju eurosocialisticke komise ktera hodla ridit ekonomiku, narizovat ceny a prerozdelovat nadhodnotu....

Ono neni od veci si pripomenout ze narodni socialiste maji v programu i veci jako:

10. První povinností každého občana státu musí být [produktivní] duševní nebo tělesná práce. Činnost jednotlivce nesmí ohrožovat zájmy celku, nýbrž se musí dít v rámci celku a ku prospěchu všech.

Proto požadujeme:

11. Zrušení bezpracných příjmů, získaných bez vynaložení úsilí, spekulace a odstranění úrokové poroby.

13. Požadujeme zestátnění všech (dosud) vzniklých trustů (podniků).

14. Požadujeme rozdělení zisků velkopodniků.

15. Požadujeme vytvoření velkorysého systému péče o staré občany.

16. Požadujeme vytvoření zdravého středního stavu a jeho podporu, okamžité zespolečenštění velkých obchodních domů a jejich pronajmutí za nízké ceny malým živnostníkům, co největší zohlednění všech malých živnostníků při dodávkách státu, zemím nebo obcím.

17. Požadujeme pozemkovou reformu, přizpůsobenou našim národním potřebám, vytvoření zákona o vyvlastnění půdy pro veřejně prospěšné účely bez náhrady. Požadujeme odstranění pozemkové daně a zabránění spekulacím s půdou.

18. Požadujeme nemilosrdný boj proti těm, kteří svou činností poškozují společné zájmy. Sprosté, lichváře, spekulanty, šmelináře a jim podobné je třeba potrestat smrtí, a to bez ohledu na jejich vyznání a rasu.

Prilis mnoho odlisnosti mezi tim so chce s. Havel.
05. 08. 2008 | 22:32

Vilém napsal(a):

Snaha vydávat NSDAP za levicovou, případně socialistickou stranu je nejen zavádějící, ale jde přímo o přebírání nacistické demagogie.
Pro seriózní posouzení této otázky stačí uvážit, že v nacistické vládě zasedly ostatní pravicové strany jako koaliční partneři, zatímco sociální demokraté a komunisté putovali do koncentračních táborů a jejich strany byly okamžitě zakázány. Samozřejmě že NSDAP měla svá specifika, kterými se vymyká jednoduchému zařazení do kategorií politické levice nebo pravice, ale nakolik pravice zdůrazňuje rozdíly mezi lidmi a levice rovnost, byla NSDAP naprosto typickou extrémní pravicovou stranou s prvky sociální demagogie, nikoli však vážně míněné sociální politiky jako cesty k rozvoji společnosti, k tomu mělo sloužit násilné dobytí životního prostoru.
05. 08. 2008 | 22:43

M. napsal(a):

Vileme: Je preci prirozene, ze nacisti pozavirali konkurencni socialisty a komunisty, vzdyt jde o primou konkurenci, o organismus bojujici o stejneho volice, zakomplexovaneho, blbeho a zavistive vohnouta, ktery nic moc neumi a nikdy nic nedokazal, ale presne vi, kdo za jeho vsechno muze. O majetku vi, jen to, ze ho ma soused tovarnik/zid/kulak a ze by SE mu mel prerozdelit, znarodnit a kdyz ho pri tom umlatime deti a rodinu pazbou, jde o prirozeny tok dejin a patri mu to, reakcionari jednomu...

Je to tak prirozene. Poustni zmiji taky neni nepritelem velryba nebo tucnak, ale konkurencni organizmy.
05. 08. 2008 | 23:10

Vilém napsal(a):

M
Nezlobte se, ale nejsem ochoten Vaše libovolná a nekritická tvrzení zcela namátkou sesmolená z nejhorší vrstvy politických pamfletů stavět na roveň výsledkům vážné a odpovědné politologické práce.
Stejně by nebylo jasné, proč by měly pravicové strany s touto údajně levicovou stranou tvořit koalici, která v osobní rovině vydržela až do konce války (později byly rozpuštěny i pravicové strany kromě nacistické). O zakomplexovanosti nacistů nemohla být řeč - šlo o patologicky odvážné lidi, individualisty, byť nikoli ve smyslu moderního občanství, nýbrž barbarského militarismu. Stejně tak plánování a kolektivismus (platný pro masy, nikoli vůdce) byl jen nástroj pro mobilizaci zdrojů a fakticky byly v plánování úspěšnější Anglie a USA, aniž je proto považujeme za socialistické.
05. 08. 2008 | 23:26

prirodovedec napsal(a):

Vilem: Pro zacatek v navaznosti na nektere diskutujici staci (cituji se od Havla):

"Je zde rada diskutujicich, kteri se zurive hlasi k pravici. A hlasi se az tak zurive, ze nekdy jejich pristupu a nenavist vuci oponentum, ktere oznacuji za levici pripomina fasiticke a nacisticke vyhonky. Pro mne je toto osobni dukaz, ktery mne osobne staci k tomu, ze vim, kam fasismus a nacismus patri, ale vim, ze jine tim nepresvedcim."
06. 08. 2008 | 00:30

prirodovedec napsal(a):

Vilem: Staci cerpat argumenty z Kohouta, tam je argumentu dost:

http://blog.aktualne.centru...

Je to klasicka nalepka vyznavacu pravice a snaha podstrcit sve kukacci vejce levici.

Jedna se o pravicovou totalitu, ktera v ma v programech kde co, ale financovana byla pravici, k moci ji dostaly pravicove strany, byla najatou obranou pravice pred levici a rasisticke, nadlidske teorie prebirali a upravovali od pravicovych myslitelu.

Zkratka autorka si vybrala ze slov pravicova totalita a levicova totalita slovo totalita a zapomnelo se na to, ze k pravicovemu a levicovemu liberalismu je zrejme, k cemu je pravicova totalita blize.

Odkazu vsude dosti. Verici a propagandisty nepresvedcime. Ten kdo veri v pravicovy liberalismus (tzv. neoliberalismus) neveri, ze muze existovat pravicova totalita (Salazar, Pinochet, Franco, Hitler, Mussolini, Stroessner ...).
06. 08. 2008 | 00:41

M. napsal(a):

Vileme, proc je pro Vas tak tezke pripustit, ze ruzne odstiny a prichuti socialismu jsou vicemene totozne, a jeho hnedy i rudy odstin se prilis neodlisuji ani v metodach ani ve vysledku pro vlastni obyvatele. Vzdyt maji i stejne propagacni plakaty, jak zjistite letmym pohledem:

http://www.abclinuxu.cz/blo...
06. 08. 2008 | 00:47

Vilém napsal(a):

Přírodovědec
zdravím, vystihl jste to velice přesně, mně se jen nechce hájit některé politiky z ČSSD, protože jimi otevřeně řečeno pohrdám a přeji si, aby je pravice ukřičela, tudíž se J. Havla rozhodně nebudu zastávat. Ostatně jeho první blog na téma vlastnictví se mi zdá plytký a ten nejnovější, který se objevil právě nyní, přímo žalostný. Jak se ten člověk může uplatnit v akademické sféře je mi záhadou, pokud nemá dvě tváře a tady nevystupuje pro dav s populárně zjednodušenými hesly.

M
kvůli tomu, že ČSSD nesnáším a přeji si, aby tento odporný spolek co nejrychleji zmizel z českého politického spektra a byl nahrazen konzistentní levicovou demokratickou stranou, si nebudu mást hlavu hesly z d-fensu. Relevantními politickými znaky se prostě NSDAP od jakékoli sociální demokracie liší natolik, že podobnosti jsou proti tomu zanedbatelné.
06. 08. 2008 | 01:07

prirodovedec napsal(a):

Vilem: Ja jsem realista a cynik, a proto neocekavam zmizeni zadneho z odpornych spolku, ale naopak jejich dalsi rozvoj.
06. 08. 2008 | 01:26

Vilém napsal(a):

Pak jsem optimista, v Německu i v Anglii se totiž tyhle modernizované socialistické spolky, které ze všeho nejvíc rozhořčuje, že by snad miliardy získané odíráním zaměstnanců neměly být nejméně tak nedotknutelné jako rodinný majetek občanů, rozplývají jako pára nad hrncem.

ČSSD má před sebou pravděpodobně ještě jedno vládní období, ale není důvod předpokládat, že by se ČR měla patologicky vymykat z evropského vývoje a defektní exempláře by tu měly vegetovat ještě v době, kdy jinde již vyhynou.
06. 08. 2008 | 01:38

jenicek napsal(a):

"Jedna se o pravicovou totalitu, ktera v ma v programech kde co, ale financovana byla pravici, k moci ji dostaly pravicove strany, byla najatou obranou pravice pred levici a rasisticke, nadlidske teorie prebirali a upravovali od pravicovych myslitelu."

Přírodovědče, kdo je ta vaše bájná pravice? Co mají podle vás rasisitické a nadlidské teorie společného s pravicí nebo levicí?
06. 08. 2008 | 07:29

IQ napsal(a):

Vidíte,vidíte,paní doktorko,já to tušil,že je potřeba dovyprávět ještě co je vlastnictví a co je majetek. A mé tuchy se naplnily po přečtení článku doc. Havla.
Přeji pěkný den.
06. 08. 2008 | 09:07

prirodovedec napsal(a):

jenicek: Zdravim. Pro zacatek jako pro jojo pouhe wiki zdroje:

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

Privately, Hitler stated in 1942, “I absolutely insist on protecting private property… we must encourage private initiative”

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

"In politics, criticism was directed at the Social Democrats and the Weimar government (Deutsches Reich 1919–1933), which the National Socialists accused of selling out the country."

"Hundreds of thousands (perhaps millions) of Jews, Slavs and other conquered peoples were used as slave labourers by German corporations such as Thyssen, Krupp, IG Farben and even Fordwerke - a subsidiary of the Ford Motor Company."

"The British Conservative party and the right-wing parties in France appeased the Nazi regime in the mid- and late 1930s, even though they had begun to criticise its totalitarianism and, in Britain especially, Nazi Germany’s policies towards the Jews."

"Fascism has a complex relationship with established elites and the non-fascist right. It is never a mere puppet of the ruling class, but an autonomous movement with its own social base. In practice, fascism defends capitalism against instability and the left, but also pursues an agenda that sometimes clashes with capitalist interests in significant ways. There has been much cooperation, competition, and interaction between fascism and other sections of the right, producing various hybrid movements and regimes."
06. 08. 2008 | 11:08

jepice napsal(a):

Přírodovědče, obávám se, že v tom, co je liberalismus, je už mnoho let neuvěřitelný guláš, k čemuž přispívají naši mlamojové z libinstu a z dalších think-tanků nebo podobných obrněných vozidel, kteří ho skloňují ve všech pádech, a z druhé strany mladí levicoví universitní gerojové, co pořád mluví o zániku "kapíku" a o tom, že liberalismus může za všechno zlo světa. A do toho pak přijde nějaký slibný křesťanský konzervativec a tvrdí, že co liberál, to zaprodanec satana.
Ale přitom tu jsou pořád takoví naivní liberálové jako já, co v liberalismu vidí snahu chránit svobodu a lidská práva, tak jak tento proud definoval například oxfordský manifest.
Já levičák nejsem, preferuju individální svobodu a individuální práva i odpovědnost před všelijakými skupinovými tentononc. A pořád se nechávám hloupě vytočit výroky o liberální pravici a její blízkostí ke všelijakým Pinochetům. Takže tu vydávám toto provolání: Kdo je ochoten tolerovat trvalé potlačení lidských práv a lidské svobody, i kdyby to bylo odůvodňováno sebevznešenější ideou, nemá právo nazývat se liberálem. Ať už s přívlastkem nebo bez přívlastků.
06. 08. 2008 | 11:31

prirodovedec napsal(a):

jepice: Ja se na to na dale divam tak, ze je dle autoru:

autoritarstvi (totalita) versus liberalismus (anarchie) jako principy.

A pak pravice versus levice (viz me mnozinove definice :) ).

Nu a jsou vzdy snahy podstrcit tu kukacku druhe strane.

Ja si myslim, ze vsichni maji vedet, ze kdyz se to "jejich" vyznani zvrhne tak, ze pobliz ciha cert. Pokud jej zapiraji a citi se byt jen dobri, znamena to, ze uz z nich cpi ta sira.

A pokud se nekdo prohlasujici se za pravici (nedejboze liberala) chova jako fasisticky krikloun, co z toho lze usuzovat? Nerikam prece, ze vsichni, ale hovorim o blizkosti.

Autocitace: "Jedna se o pravicovou totalitu, ktera v ma v programech kde co, ale financovana byla pravici, k moci ji dostaly pravicove strany, byla najatou obranou pravice pred levici a rasisticke, nadlidske teorie prebirali a upravovali od pravicovych myslitelu.

Zkratka autorka si vybrala ze slov pravicova totalita a levicova totalita slovo totalita a zapomnelo se na to, ze k pravicovemu a levicovemu liberalismu je zrejme, k cemu je pravicova totalita blize."
06. 08. 2008 | 12:03

prirodovedec napsal(a):

jepice: Vas pristup mi je sympaticky.

Jinak ja se zde ptal na jeden ze svych extremu (diskuse s jarporem a SuPem), ze pokud jde o rovnost sanci talentu, zda by spravny liberalismus nemel podporovat minimalizaci dedeni (prerozdelenim ve prospech vsech :) ), protoze tim vznika nerovnost. A pak at uz liberalismus bezi "tradicne". Tim myslim skutecne tradicne, nikoliv neoliberalismus.

Jak byste takovy liberalismus nazvala? :)
06. 08. 2008 | 12:08

jepice napsal(a):

Přírodovědče, nepléduju tu za pravici jako celek, ani se tu nechci pouštět do sporů, jaké kořeny má nacismus, kdo si ho objednal, platil, atd. Že se Hitler svého času líbil německému kapitálu a že ho němečtí průmyslníci chtěli použít jako klacek, je nejspíš pravda. Že by ten kapitál měl něco do činění s liberalismem, je ovšem stejná pitomost, jako kladení rovnítka mezi nacismem a evropskými levicovými silami té doby.
Pravicová a levicová totalita je z mého hlediska stejně nepřijatelná. Jako liberál v tom smyslu, jak jsem to pojednala výš, si musím dávat bacha zleva zprava, vsjo rovno. Paní KVS to nejspíš vidí taky tak.
Co se týká dědění, jsem proti omezování, nechala bych to na vůli bohatců. Rozumný rodič vystrčí potomka na mráz a nechá ho, aby se postavil na startovní čáru s ostatními. Jestli ne, riskuje rodovou degeneraci.
Jak tak občas konverzuju s lidmi z cizokrajných krajin, setkala jsem se i s tvrzením, že tam v tomto ohledu panují divné móresy. Že například mladí si zakládají na tom, že studují za své a že tedy nestáli papínka ani dolar.
Liberalismus nazvat jinak? A který? Ten můj? Podle mne to pořád ještě může být dobrá značka a nechce se mi ji přenechávat zmateným mlamojům.
Neoliberalismus bych přejmenovala /podle zářného vzoru ekologismus/ na ekonomismus.
06. 08. 2008 | 13:45

klarasamkova napsal(a):

Vážení a milí diskutující, děkuji Vám všem, že na sebe (téměř) nehudráte a také mne (téměř) nebijete. Třeba se společně něčeho dobereme.
Pokusím se zodpovědět něco málo dotazů, předesílám však jedno:
Ono "S" v NSDAP je skutečně Socialistische a vláda této strany byla skutečně prodchnuta přijetím řady zákonů tak zvaně na obranu "pracujícího lidu". Jedním z nich, mimochodem, byl i zákon, který v jisté mírně metamorfozní podobě přetrval doposud, totiz zákon o regulaci nájemného a ochraně nájemného.... inu, mám být ošklivá a říci, že je vidět, že p. pslanec Křeček je bývalým členem tentokráte československé strany národně-socialsitické a je to na něm stále vidět??

"AD Stan:
Váš příspěvek jsem nepochopila jako přímo formulované otázky, proto jsem musela vyčkat přímé Vaší výzvy, na kterou nyní odpovídám.

1) splňuje státní majetek definici, tak jak je uvedena v listině základních lidských práv a svobod?
ODPOVĚĎ: Nepochybně. Majetek je majetek a je ÚPLNĚ jedno, kdo jej drží. S jakýmkoliv majetkem kohokoliv je možno nakládat pouze způsobem uvedeným v zákoně (hele, já vím, kam mne chcete došprtat, nedělejte to, bude to polemika na dalších 10 stran a já se nedám!)

2) Mají nejen minoritní akcionáři, ale i daňoví poplatníci právo na ochranu svého majetku před zcizením jeho nezodpovědnými správci?
ODPVĚĎ: V zásadě má každý právo na to, aby s jeho majetkem bylo zacházeno pouze legálním způsobem, stejně jako s majetkem státu. Dostáváme se opět k teorii veřejných statků a k tomu, že právo - jak správně připodotknul doc. havel. není všespasitelné. Představte si, že jsou věci, které právo nerozlouskne: jsou to věci pojímání práva.

3) Hájila byste zájmy daňových poplatníků a mělo by to šanci na úspěch?
ODPOVĚĎ: Podle toho jaké zájmy: špatně vyměřené penále Finančním úřadem?? Hájeila jsem opakovaně a úspěšně....

4) Jak by se měl, právně a politicky řešit problém, kdy vlastníci zbohatlí dědictvím či spekulací a fakticky, díky výhodám z koncentrace kapitálu a monopolního postavení, brání zbytku společnosti domoci se majetku na základě vlastní práce a vlastního podnikání?
ODPOVĚĎ: Idea, že někdo "zbohatl dědictvím či spekulací" se mi ve ve svých negativních konotacích, které zde prezentujete, velmi nelíbí. Dědictví, ba i "spekulace" jsou legálním způsobem nabytí majetku. Právě na ono LEGÁLNÍ je nutno přitom obzvláště hledět. Idea, že se zhasne a zprivatizuje, se jaxi.... neosvědčila. Jsem přesvědčena o tom, že v momentě, kdy se právo odchylí od morálky více než je přípustné, nastoupí - byť i dlouhodobě působící - mechanismy, které tu údajnou "nemožnost domoci se majetku" srovnají. Buďte konkrétnější, odpovím Vám konkrétněji.

6) A jedna navíc - konkrétně na kterých socialistických idejích že to byl postaven německý nacismus?

Vzala jsem si z rodinné knihovny jednu moooooc pěknou knížku (chcete?? Nascannuji...) Jmenuje se Das Gross-Deutschland, vyšla v drážďanech 1940 a jedna její kapitola se jmenuje "Deutscher Soczialismus". Cituji přesně:

"Als Adolf Hitler das Winterhilswerk 1937/1938 eröffnere, sprach er folgendes aus:
"Sozialismus, das kann nichts anderes sein als eine Verpflichtung, nicht nur an das eigene Ich zu denken, sondern vor sich die grossen Aufgaben dr Gemeinschaft zu sehen und ihnen gemäs zu handeln"....

Dále je rozepisováno, jak je socialismus výmysl Židů, ale německý socialismus to odporné židovství překoná a dá mu ten správný rozměr. Nevadí-li, že je to ve švabachu, ráda pošlu fotokopie (jinak tu perlu pochopitelně nedám z ruky).
s láskou KVS

P.S. Nésu žádný lumen na dané téma, ale přece jen, to "JUDr. mám z právní teorie a dějin a diplomku jsem psala na téma "Přechod od demokratické k nacistické vládě v Německu 1933", ostatně doufám, že jeho jasnost B.-B. se již v Měšicích brzo vyhajá a zasedne ke strojům, by nám něco poutavého na dané téma sdělil... :-)
06. 08. 2008 | 15:30

prirodovedec napsal(a):

Stan: Zdravim. Takze Mikulce:KVS 10:1 z hlediska ochoty vyrovnat se s Vasimi neprijemnymi otazkami.

Dekuji panu Mikulcemu (prosim editora vyridit) a vzkazuji, ze Ti novinari jeste (alespon v jeho osobe) nejsou tak ztraceni jako Ti pravnici (viz priklad KVS). :)

jepice: Problem je, ze neoliberalismus najdete vsude (z hlediska financovani jejich think-tanku, vladnich vlivu) jako ideologii, ktera je pouzivana "velkym kapitalem" k prosazeni jeho zajmu. A sama se pojmenovava liberalismus. (pristup zrejme inspirovany tzv. leninskym marxismem :) )

Ptal jsem se na ten liberalismus s potlacenim dedeni. Nazval bych jej opravdovy liberalismus, :) protoze skutecne zarucuje srovnani sanci :).
06. 08. 2008 | 15:31

prirodovedec napsal(a):

Aj, aj, aj: Nez jsem to ulozil, provedla pani KVS mohutnou serii utoku a snizila na 10:9. Vyrovna? Nebo snad?
06. 08. 2008 | 15:32

prirodovedec napsal(a):

jepice: Pani KVS mi to pekne doplnila.

Co se tyka tluste nemecke knihy, upozornuji, na vstup 06.08.2008 11:08:04

Vsimnete si ten povestny trik, jak ukrast cizi znacku (na kterou nekdo slysi) a zmenit obsah, jak se mi hodi:

socialismus - nacionalni socialismus

liberalismus - neoliberalismus

marxismus - marxismus-leninismus

demokracie - lidova demokracie

atd.

Zbytek vytecne doplnil Orwell a dalsi. Cili nalepky a nazvy mi nestaci, ani od diplomantu na pravech v CR.
06. 08. 2008 | 15:40

klarasamkova napsal(a):

Milá Moniko, pár poznámek k Vašim komentářům:

1. Píšete „Spojené státy americké byly založeny na myšlence soukromého vlastnictví a na jeho absolutní ochraně“. Co to znamená absolutní ochrana? Jako právnička víte, že už původní americká Ústava obsahovala 10 dodatků tzv. Listiny práv (Bill of Rights). Pátý dodatek mj. praví: „nor shall private property be taken for public use, without just compensation“ (soukromý majetek může být vyvlastněn pouze za náhradu). Od počátku amerického práva se tedy počítá s možností vyvlastnění majetku státem.
ODPOVĚĎ: Ano, prosím pěkně, ZA NÁHRADU, DLE ZÁKONA a realizováno, až do Roosewelta, velmi sporadicky. doporučuji k dalšímu čtení odkaz na Cato institute, Washington D.C. - spoooousta zajímavých materiálů...

2. Zmiňujete ZASADNÍ článek H. Schemerse. Ten uvádíte ve své disertační práci (Schemers, H. „The international protection or the right of property in Manchester“). Problém je, že na celém internetu je pouze jediný odkaz na H. Schemerse, a ten vede právě jen na váš text. Jedná-li se o ZÁSADNÍ článek H. Schemerse, jak je možné, že o něm není nikde jediná zmínka a že jediná citace tohoto zásadní článku vychází pouze od vás?
Paní Moniko - a jak jste se dostala k mojí disertaci?? To jsem netušila, že je veřejně přístupná na webu, když ještě není obhájená: Nicméně jestli ji máte k disposici, tak zajisté víte, že odkazuje na "Property Law and Human Rights", autor Deborah Rook, Blackstone edition, London 2001.

3. Mýlíte se v tom, co píšete o tzv. Křišťálové noci. Ta proběhla 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu a jednalo se, jak víme, o pogrom, který symbolizoval a urychlil vyostření nacistické protižidovské politiky. - Problém je v tom, že v roce 1938 neexistovala žádná KRACHUJÍCÍ ekonomika Velkoněmecké říše, jak uvádíte. Naopak, v té době jel německý průmysl doslova na plné obrátky (zbrojení, výstavba silnic atd.) a byla takřka plná zaměstnanost (již od roku 1936). Německo bylo jediným státem, který se téměř okamžitě vymanil z Velké krize počátku třicátých let! Navíc Hitler dosadil do Říšské banky a do křesla ministra hospodářství geniálního ekonoma Hjalmara Schachta, praktika volného trhu. - To samozřejmě nepopírá fakt, že se Třetí říše na majetku Židů neobohatila. Naopak. Nicméně Křišťálová noc nebyla v žádném případě vyvolána ekonomickými potížemi. Byla to čistě ideologická záležitost, vycházející z rasově nenávistného a nacionalistického programu Adolfa Hitlera, popsaného již v jeho knize Mein Kampf.
ODPOVĚĎ: Zde skutečně zůstaneme v rozporu. Věc je nicméně ještě komplikovanější.
Co se týká ekonomiky třetí říše.... ráčila se poohlédnout po míře inflace němecé marky v té době.... a taky třeba... babička mi dobře povídali, jak Němci přijedší na zábor pozraničí v 1938, vyžrali, co mohli, neboť másla v jejich vzkvétající říši nebylo, takž se jej přededli a po....." Hospodářský zázrak se konal zejména napakováním se dobytých a zabraných území.
Jinak samozřejmě s důvodem, proč Hitler nenáviděl Židy a Romy/Cikány, je vícero. Ekonomický jsem si zde dovolila k obecné nelibosti, nejen Vaší, nastolit. Kromě toho ovšem byl Hitler přesvědčen, že právě Romové a Židé vládnou mystickými silami, které jsou schopny zastavit jeho nástup k moci. (Viz Thule a spol...) To se Vám ale bude asi líbit ještě méně, že..... KVS
06. 08. 2008 | 15:43

jepice napsal(a):

Rovnání šancí je věc, proti které v zásadě nic nemám. Otázka je, jak to udělat. Absolutní rovnost je nedosažitelná, i když si odmyslíme intelekt a vůli a podobné věci. Vzpomínám si, že o takových věcech jsem přemýšlela, když mi bylo tak patnáct - šestnáct. Brala jsem postupně všechny možné způsoby, jak docílit skutečně rovnou startovní čáru, hezky jeden po druhém a snažila jsem si představit jejich důsledky. Doufala jsem /jak se pamatuju/, že najdu nějaký, který nepovede do bažin, podobných reálnému socialismu, které jsem už v té době znala víc než důvěrně. Dělala jsem poctivě, co jsem mohla, ale jaksi se mi nezadařilo. Vedlo tam všechno.:)
Recept, který spočívá v zákazu odkázat někomu majetek, figuroval na jednom z prvních míst, co se týče přímosti a neodvratitelnosti takové cesty.
06. 08. 2008 | 16:31

Monika napsal(a):

Vážená paní Kláro,

často se s vámi shodnu, v pohledu na Hitlerovu NSDAP však rozhodně ne. To už tak bývá. Ale napíši vám, proč se s vámi neshodu, i když to už přede mnou výstižně formuloval Přírodovědec.

Označovat Hitlera za socialistu pokládám za omyl, neboť jeho program a cíle v žádném případě nebyly ani nevycházely z levicových sociálních doktrín formujících se v 19. století, nýbrž daleko spíše a výrazněji z nacionálních a rasových tendencí (krystalizujících rovněž v 19. století). Zatímco Hitler neměl problém jít do koalice s pravicovými stranami (ač i ty po uchopení moci zavrhl), bylo pro něj nemyslitelné spojit se s levicí, natož krajní. Koho likvidoval Hitler a jeho NSDAP se stejnou vervou jako Židy? Komunisty přece! Byli jeho úhlavní nepřátelé. Nálepku „sociální“ Hitler lstivě zneužil, a kam se na jeho počínání podíváme, tam vidíme, jak se sociální ve skutečnosti mění v nacionální (Ein Volk, Ein Riech, Ein Führer).

Co mate, je jednak Hitlerova populisticky sociální rétorika (zůstalo takřka vždy u rétoriky), jednak jeho metody. Ty plně kopírují metody leninského a stalinského teroru. Hitler tajně Lenina i Stalina obdivoval a sejně jako oni se neštítil zbavit se násilím svých nejbližších spolupracovníků (např. Ernesta Röhma, jenž na rozdíl od něj chtěl uplatňovat určitý sociální model). (Později např. litoval, že se nezbavil i německých generálů tak, jak to udělal Stalin.)

Sám Hitler se považoval za vyvoleného stojícího mimo levici a pravici, cítil se vůdcem a zavrhl (už v knize Mein Kampf) pluralitu politických stran, na což Němci, unavení z věčných politických půtek Výmarské republiky, slyšeli: Dav jásal, protože politika byla většině Němců nesympatická a Hitler slíbil, že s ní skoncuje a nahradí ji režimem jedné strany. Velkým tématem jeho proslovů bylo, že politikové zničili Říši. Teď použije politiky, aby proti politikům vedl válku, jeho úspěch bude znamenat konec stran. Pravil: „Říkám všem těmto trapným politikům: Německo se změní v jedinou stranu, stranu velkého, hrdinského národa.“

Hitler nebyl ani pravičák, ani levičák. Byl „hybris“, jak ostatně nazval britský historik Ian Kershaw první díl nejrozsáhlejšího Hitlerova životopisu vůbec (vyšel i česky, přečtěte si ho). Nastup Hitlera k moci je velmi dobře popsán řadou jiných významných historiků, žádný z nich jej neoznačuje za socialistu či levičáka. Byl totiž jejich protipólem. Roku 1929 si ho zvolil za společníka Alfred Hugenberg, průmyslník, mediální magnát a představitel nacionalistické pravice, který si myslel, že použije nacistů na své cestě k moci. (Dopadlo to přesně naopak.) Tím získal Hitler přístup k podnikatelským financím a od té doby neměl nikdy nedostatek peněz. (Velkou roli zde sehrál Hermann Göring.) Soukromé vlastnictví Hitler striktně zachovával, pokud se nejednalo o vlastnictví Židů a pokud plnilo jeho program (a to plnili všichni, neboť z toho plynul zisk). Když později Hitler vyhlašoval čtyřletý plán, prohlásil, že rolí ministerstva hospodářství je jen „rozepsat úkoly a soukromý sektor je pak splní“.
06. 08. 2008 | 18:26

Monika napsal(a):

Komunisté (v roce 1930 druhá největší strana v říšském sněmu, po nacistech) si mysleli, že Hitler je pouhý výstřelek kapitalismu, loutka v rukou Hugenberga a Schleichera, jimiž zase manipulovali Krupp a Thyssen. Hitlera však tragicky podcenila jak levice, tak i pravice a německý prezident von Hindenburg (jenž se o něm vyjadřoval coby o „českém frajtrovi“ a nechal se slyšet, že by mu svěřil nanejvýš ministerstvo pošt…)

Píšete „ráčila se poohlédnout po míře inflace německé marky v té době...“ Omyl! Doba německé hyperinflace (kterou výstižně popsal Erich Maria Remarque v románu Černý obelisk) byla v době nástupu Hitlera dávno, dávno pryč! Dějiny 20. století: „Zatímco Hitler seděl v Landsbergu (1923-4), došlo v Německu v velkým změnám. Byly v Hitlerův neprospěch. Nový prezident Říšské banky dr. Hjalmar Schacht stabilizoval měnu, zavedl novou říšskou marku, která měla zlatý základ a byla směnitelná v zahraničí, zastavil příliv papírových peněz a omezil státní výdaje. Uskutečnil to, co Německu radil Keynes. V následujících letech zažilo Německo nepřetržitý hospodářský rozvoj“ - který zastavila až Velká krize 30. let. Ale inflaci měli i v té době Němci pod kontrolou, velmi dobře se poučili z tragické hyperinflace začátku 20. let…Německo, jak už jsem psala, se vůbec z krize počátku 30. let vzpamatovalo velmi rychle.

Mola bych pokračovat, ale na to zde není prostor.

S tím, že se Hitler obával mystických sil, naopak problém nemám. Znám knihu „Okultní kořeny nacismu“, vyšla i česky. Přečtěte si ji, paní Kláro. Zjistíte, z jakého podhoubí se vytvářela skutečná ideologie nacismu.
06. 08. 2008 | 18:27

Stan napsal(a):

KVS: Děkuji za odpověď, i když mě, jak jste ostatně předvídala, zcela neuspokojila. S některými otázkami jste si totiž poradila po právnicku, totiž tak, že jste je rozdělila a tím vytrhla z kontextu, aby se Vám na ně snáze odpovídalo.

Pominu nacismus, ten zbytečně zažehnutý a nesmyslný plamen je k ničemu, a ať se tím fackují anarchisté s národovci někde na demonstracích. Pro umírněnou debatu to nemá smysl a argumenty proti Vašim citátům tu zazněly z citátů a odkazů Přírodovědce.

Co mě tedy zarazilo, že jste pochopila mou otázku na právní ochranu daňových poplatníku tak, že je budete hájit před penále od FÜ. Můj dotaz totiž zcela evidentně a konkrétně směřoval na jejich obhajobu před rozkrádáním majetku, který vznikl z jejich daní. A protože už mám jedno policií odmítnuté trestní oznámení za sebou, vidím, že i právníci na první pohled velmi odvážní si nebudou chtít v tomto směru pálit prsty. Ono z toho žádné velké palmáre nekouká a dotyčný právník by se už nemusel do budoucna dostat "k lizu". Pro mě je to cenná zkušenost.

Také bych prosil o vysvětlení "pojímání práva" ve vztahu k veřejným statkům. Mám totiž ten neodbytný pocit, že z doby socialistické zákonnosti, kdy byl tzv. "socialistický majetek" chráněn lépe než ten osobní, jsme se dostali do opačného extrému, kdy to vypadá, že skutečnou ochranu si zaslouží jen majetek soukromý (a jak jste sama poznala u minoritních akcionářů, i ten jen selektivně), kdežto ten státní je od ďábla a jako takový musí být pokud možno co nejrychleji a s "justiční mafií" v zádech vytunelován.

K tomu legálně nabytému majetku jsem právě očekával, že zmíníte dědickou daň. Absolutní dědickou daň navrhoval jistý socialista (Lasalle?) jako řešení, které mělo zajistit právě onu rovnost na startovní čáře. Sám jsem kdysi s tímto konceptem hrubě nesouhlasil a pokládal ho za demotivující a za v podstatě další zdanění již jednou zdaněného majetku, Vy sama oním Schemersovým rozdělením jste mne (a jak vidím nejen mne), k promyšlení této teze opět nasměrovala. Osobně bych to viděl na nějaký kompromis ve výši někde mezi 50 a 90 procenty majetku. A už vidím ten křik liberálů všech odrůd (jepice jako výjimka promine) nad tím, že si někdo dovolit takto vůbec začít přemýšlet.
06. 08. 2008 | 18:45

Stan napsal(a):

A ještě pár slov k liberalismu. Tak jako komunisté nebo fašisté nebyli poměřováni idejemi, ale konkrétními činy lidí, kteří se za komunisty či fašisty prohlásili a jejich následky, stejně tak by mělo být měřeno i liberálům všech zaměření. A tady si troufnu tvrdit, že ty konkrétní činy a jejich následky jsou až příliš často velmi problematické.

Ostatně je to nemoc většiný ideologií, a podle mého názoru je tou nejlepší ideologií selský rozum a dobrá vůle při řešení konkrétních společenských problémů. Ideologie nejenže neulehčují nalézání správných řešení, ale je většinou spíše komplikují.
06. 08. 2008 | 19:03

klarasamkova napsal(a):

Vážená paní Moniko, docela by mne zajímalo, kdo se za Vaším nickem skrývá... předpokládám, že tuším, kdo z brněnské právnické fakulty, protože jinak byste neměla přístup k mojí práci.
Vaše znalosti v dané otázce jsou zcela fantastické a fascinující a osobně nepochybuji o tom, že Hitler zenužil pojem sociální (a socialistický) stejně, jako zneužil v podstatě všechno ostatní. Nicméně jste mi neodpověděla na moji připomínku, jak to bylo s těmi ochranářskými zákony "lidu pracujícího", na které jsem poukazovala, včetně regulace nájemného - a dalších...
Myslím, že vztah Hitlera ke komunistům velmi pěkně vysvětlil M.... Konkurence prostá, zcela jasná, vymlácení hodná... Jinak o podhoubí, ze kterého německý nacismus vyrostl, myslím, není pochyb. (Ano, máte pravdu, nacionální socialismus byla pouze jeho ČÁST, pravděpodobně méně významná). Co se týká mystických kořenů nacismu, mám vedle sebe člověka, který se touto problematikou celý život zajímá a sbírá o ní kde co. (tedy svého muže). A jak říká klasik... když už ta kniha upadne a otevře se... taky něco přečtu.
Nyní ale zcela otevřeně prohlašuji, že jsem zřejmě u Vás narazila na Vaše celožitovní studium, a v tom se s vámi pochopitelně nemohu rovnat.... Takže pokorně "hážu zpátečku".... uvidíme se 17.9. ??

zdravím, KVS
06. 08. 2008 | 21:00

klarasamkova napsal(a):

Stane, Stane, Stane.... to jsem si mohla myslet, že mi to neprojde!!
Ačkoliv mám skutečně značné výhrady k právnímu pozitivizmu, jest nuto se držet zákona alespoň do té míry, že bude stíháno pouze protiprávní jednání. Jinak zde (bohužel) existuje něco, čemu se říká "aktivní legitimace". To znamená, že dotyčný je oprávněn se domáhat nápravy... i když se nepovažuji za nekreativní, představa, že žaluji stát za to, že špatně hospodaří s mými daněmi, je pro mne obtížně představitelná. Velmi snadno je mi představitelná ta neuvěřitelná hora práce, která by se za přípravou na takové podání skrývala. A dobře si též představuji tu nesnesitelnou lehkost, s jakou by to kterýkoliv náš soud shodil ze stolu.... Mám zásadní zkušenosti s tím, co to znamená pracovat zdarma jen pro obhajobu svého vlastního právního názoru,. Nyní tak činím ve věci marcely Urbanové a Libuše Bryndové. obviňovat právníky, že mají strach se do takové věci (žaloba proti státu) pustit, protože by mohli příště přijít o "liz" je sprosté. Alespoň já to tak poci´tuji vůči sobě. Ani já nemám povinnost se nechat dát ukřižovat pro blaho vlasti a národa, navíc moje blaho, které je vnímánou mnou subjektivně a tudíž též možná ne vždy zcela úplně správně.... zdravím, KVS
06. 08. 2008 | 21:06

Stan napsal(a):

KVS:
Je protiprávním jednáním podvod, zneužití pravomocí veřejného činitele, zneužití informací v obchodním styku, zločinné spolčení?

Proč to tedy v konkrétním případě, kdy občané upozorní na tyto trestné činy a doloží majetkový prospěch soukromých osob i veřejných činitelů a majetkovou újmu daňových poplatníků, hážou policisté, státní zástupci i soudci (pokud se to k nim dostane) ze stolu s tím, že ti daňoví poplatníci na tom nemají právní zájem a nemohou to tedy vlastně ani žalovat a tím jim upírají právě onu Vámi zmiňovanou "aktivní legitimaci"?

K tomu směřuji všechny mé otázky a to je podle mého názoru třídní uplatňování práva naruby.

U Čunka jde jenom o udržení jednoho politika ve vládě, je to pěkná kauza a vzbudila jistý ohlas. Přitom tady potichu mizí miliardy (nejen státní, i soukromí podnikatelé a minoritní akcionáři jsou "legálně" připravováni o majetek) a vůbec nic se neděje.

A přitom tu není porušováno žádné "směšné" sociální právo na práci, zdravotní péči nebo vzdělání, ale základní právo na vlastnictví majetku, bez kterého kapitalismus nemůže (alespoň podle tvrzení liberálů, které ani sociální demokraté nezpochybňují) fungovat. Znamená to tedy, že se porušováním těchto majetkových práv přibližujeme k totalitě?

Podle mého názoru ano.

A co dělají liberálové? Nadávají socialistům, že chtějí ochranou sociálních práv zavádět totalitu. A co dělají socialisté? Nadávají liberálům, že omezují sociální práva za stejným účelem. A obě skupiny nejenže mlčí k flagrantnímu porušování vlastnických práv, ale podílejí se na něm, každá po svém. Jenom ta hesla na předvolebních plakátech se liší.

Kleptokracie v Absurdistánu.
06. 08. 2008 | 22:09

Marcel Derian napsal(a):

Kláro, vy zase řádíte! Vy se domníváte, že až se upocená ČSSD doplazí ke korytu, že bude milý pan docent Havel souhlasit s nějakou smlouvou pro Vás? Ach jo, přeceňujete jeho morální vybavení. Jinak článek je moc pěkný a potěšil mne stejně jako Vaše líčení boje s nadváhou (nicméně mě se hubendíry vůbec nelíbí) :-) Heh. Co se týče vlastnictví, tak geniální věc napsal Orwell, že když je někdo vlastníkem všeho (v komunismu), tak nepotřebuje a nemá právo vlastnit nic sám osobně. To je přeci nádherné. Doufejme že podobný pohled na vlastnictví nám žádní docenti Havlové nezavedou, ani přes jejich snahu.
06. 08. 2008 | 23:24

Marcel Derian napsal(a):

To Monika: připadá mi směšné, že jako argument na podporu tvrzení že Hitler nebyl socialista, berete fakt že bojoval s komunisty. Podívejte se na dějiny komunismu a zjistíte že nejvíce bojovali se sociálními demokraty! Hitler skutečně osobně prosazoval mnoho zákonů, které byly velmi socialistické a zasadil se velmi výrazně za práva dělníků. Rovněž jeho hospodářská politika byla silně levicová. Státem dotovaný rozvoj průmyslu, podpora zaměstnanosti, atd. Hitler měl nepochybně blízko z socialistickým myšlenkám. To nijak není v rozporu s tím že byl rovněž nacionalista a rasista. Stalin byl také rasista jak vyšitý a jeho způsoby řešení otázek minorit jsou ve svých aspektech, srovnatelné s přístupem Hitlera.
06. 08. 2008 | 23:33

Vilém napsal(a):

Komunisté vytvořili se sociálními demokraty ve velké většině později totalitních států přechodné vlády a později je absorbovali prostřednictvím "sjednocení". Proto se vládnoucí strany v mnoha státech jmenovaly "sjednocené dělnické", např. MSDS, PSDS. Naproti tomu o jednotné frontě s fašisty nemohla být nikde ani řeč. Proto mi připadá směšná zarputilost, s jakou zde někteří lidé hájí příbuznost mezi socialisty, komunisty a NSDAP. Daleko větší příbuznost s nacisty a fašisty s přímým podílem na jejich zločinech naopak projevilo mnoho liberálních stran v západní Evropě od Itálie přes Francii až po Španělsko, proto také po válce byla pravice v celé Evropě ztrapněna, občané si prostě nevšimli, že Hitler byl vlastně socialista a teprve dnes si toho všimli pravicoví novináři a politikové.

Dělnické a sociální zákonodárství v Německu vzniklo za Bismarka s konzervativní motivací a Hitlerovo Německo zachovalo trend, který pak pokračoval i za vlád CDU/CSU, proto tomu nelze přisuzovat podstatný význam pro stranickou klasifikaci NSDAP.
07. 08. 2008 | 00:17

Charlie napsal(a):

Myslím, že příliž velké (propastné) majetkové rozdíly mají za následek demotivaci u velké části chudých obyvatel.

Tím, že je někdo velmi bohatý a někdo beznadějně chudý a naděje na změnu svého postavení příliž nízká, dochází paradoxně k promrhání velkého intelektuálního i mravního potenciálu značné části populace.
Pobídkový efekt možnosti získání bohatství poctivou prací(a ne zločinem) je mizivý.
V rozvojových zemích je tento jev naprosto markantní.

Při důsledném uplatňování "peníze dělají peníze" často dochází ke katastrofální sociální i vojenskoplitické situaci (Afrika).

Právo na přílišný majetek korigují často sami majitelé těchto majetků.
Při jejich chytrosti jim zajisté neuniklo, že zde "něco nehraje" a tak se z nich často stávají velkorysí filantropové.

Spoléhat však na to nelze. Tak se stane "superbohatství" ve věku světové informační vesnice 21 století dalším oříškem k rozlousknutí.
07. 08. 2008 | 00:55

prirodovedec napsal(a):

Charlie: Presne pozorovani. Libi se mi jeho presna vecnost a nehledani reseni.

Stan, KVS, Monika: Dekuji za brilantni diskusi.

Predstava zalob na ty, kteri zcizuji majetek statu a dane je zrejme zpusob, ktery umozni leccos narovnat a zejmena opet poskytnout zpetnou vazbu, ne sice nyni, ale v budoucnosti. Inu kazdy pravni predpis ma sve certovo kopytko. :)

Ve veci nacismu jsem se dostatecne vyjadril u Havla i zde. Nejuplnejsi diskuse plna odkazu je Kohouta.

Plne chapu, ze pravicovi liberalove se chteji stitive odlisit nejen od levicove totality, ale i od levicovych liberalu a zejmena pravicove totality. Lidsky to zcela chapu.

Dokonce mne to privedlo k analogii neprimeho statistickeho testovani, kdo je neoliberal. (Jako priklad si lze vzit M.D. vyse.)

Protoze uvedena konstrukce je typicka pro autory "rakouske" skoly (je videt, ze nacismus "Rakusany" :) obecne mnoho let fascinoval a potreba se s nim vyrovnat skutecne pro ne nabyla obskurnich forem :) ), staci se vzdy jen zeptat cloveka, kam radi nacismus. Pokud odpovi, ze na levici, je to opravdovy neoliberal. :) (tak jako M.D.) (pravda trosku to kulha - je to otazka podminek nutne a postacujici, ale zde to staci)

Jeste k te "freudovske" snaze zbavit se jakekoliv vazby na takove extremy u liberalu. Kdyz nekdo ma svoji viru, nesnese zprvu pomysleni, ze by mela mit nejaky problem. Jenze verit a mit z neceho strach se historicky cele "cirkvi" vyplati. Krestanstvi, ktere je tu dva tisice let tyto prvky dokazalo zabudovat (hrichy, peklo ...), neoliberalismus, ktery je tu pul stoleti se desi toho, ze by pripustil, ze pokud se to zvrhne, muze vzniknou hruza nacismu a fasismu. Neoliberalove nechapou, ze se tim vzdavaji zpetne vazby a posouvaji se tim do pozice sekty, ktera ma vzdy pravdu, protoze ... protoze ma pravdu. Jenze rozpory a jejich zvladani cini viry zivymi. Kdyby uvazovali dostatecne rozumne a s perspektivou naopak by po tech hruzach skocili jako po varovani. Jenze vedomi dokonalosti a papouskovani jedne zjevene pravdy znamena degeneraci, zprofanovani, smich ostatnich a zanik.

Prvnimi priznaky degenerace pro mne je, jak mnoho zejmena mladych vyznavacu liberalismu argumentuje zpusobem, ktery svoji nenavisti k oponentum pripomina ty fasisticke vyhonky(omlouvam se skutecnym a myslicim liberalum jako je Marty a dalsi, kteri se za takove asi musi stydet). Normalni clovek si pak musi rici, aha to jsou ti liberalove, a to je jejich typicke chovani. Skoda. Jake asi mohou byt ty ideje, kdyz sve vyznavace "povznaseji" k tomuto?
07. 08. 2008 | 02:33

klarasamkova napsal(a):

AD Stan
"Je protiprávním jednáním podvod, zneužití pravomocí veřejného činitele, zneužití informací v obchodním styku, zločinné spolčení?"
ODPOVĚĎ: samozřejmě, že je!! Vždyť jsou to trestné činy, popsané v trestním zákonu!!

"Proč to tedy v konkrétním případě, kdy občané upozorní na tyto trestné činy a doloží majetkový prospěch soukromých osob i veřejných činitelů a majetkovou újmu daňových poplatníků, hážou policisté, státní zástupci i soudci (pokud se to k nim dostane) ze stolu s tím, že ti daňoví poplatníci na tom nemají právní zájem a nemohou to tedy vlastně ani žalovat a tím jim upírají právě onu Vámi zmiňovanou "aktivní legitimaci"?
ODPOVĚĎ: Protože nejsme v Kalifornii a nemáme tady soukromé trestněprávní řízení.... a ryba smrdí od hlavy.... a kapři si rybník nevylijí... etc, etc,etc...
V občanskoprávní žalobě pak by museli občané prokázat, že jednáním konkrétních osob jim konkrétně vznikla škoda - tedy dokázat plnou příčinnou souvislost.. A museli by žalovat na vrácení jisté částky - je to konstrukčně nezvládnutelné a takováto občanskoprávní žaloba nepostavitelná - je mi skutečně líto...
Vím, že Vás opět neuspokojím, ale jak zde bylo řečeno již vícekrát, právo není všemocné. Jestliže se právo nedodržuje, má to všeobecně houbné následky - na příklad jako v našem státě, že ano...
KVS
07. 08. 2008 | 06:52

klarasamkova napsal(a):

Ad Marcel derian (zase jednou zdravím)
Jsem stejně jako vy zcela přesvědčena o tom, že naprosto není v rozporu, že Hitler byl rasista a (konjunkce) nacionalista a (konjunkce) socialista. Bohužel s paní doc. zde Monikou jsem v rozporu nejen v pojímání této otázky, ale i v jiíných. U ní platí disjunkce - buď - anebo... přitom z post-postmodernistického hlediska začíná být zřejmé, že k "objektivní" (ha, ha... objektivní) pravdě se všichni prokousáváme tunely z různých stran kopce a i ideje vzájemně zdánlivě si odporující mohou být střípky jedné a téže skutečnosti... Moc pěkný příklad jsem v poslední době zaznamenala následující: nebylo větších nepřátel než neurologů a psychoanalytiků. Ti by se vraždili na počkání. Nicméně s rozvojem možnosti neurologických měření se zjistilo, že i freudovy "neuvědomělé procesy" jsou měřitelné navazováním nových neuronivých spojení - no není to krása??? Polknout a srazit podpadky budou muset asi obě strany....
Nicméně diky za podporu... KVS
07. 08. 2008 | 07:00

klarasamkova napsal(a):

Charlie, Vy mne skutečně přimějete k tomu, abych se tdy pustila do dalšího blogu na téma recipročního altruismu a postavení vlastnického práva z hlediska biologie, čímž bych vykradla další kapitolu ze svojí vlastní disertační práce.... mám?? KVS
07. 08. 2008 | 07:05

Stan napsal(a):

KVS, Charlie:

Toto je podle mého názoru základní rozpor kapitalismu. Mám ten dojem, že si toho všiml i Marx, i když ten se snažil argumentovat proti tehdejší podobě kapitalismu především teorií nadhodnoty a třídními rozpory. Můžeme odmítnout teorii nadhodnoty, můžeme říci, že v moderní společnosti jsou třídní rozpory utlumeny a dělnická třída přestala být nejpočetnější a nejradikálnější složkou, ale rozpor mezi akumulací kapitálu a z toho plynoucím ovládnutím přírodních zdrojů, monopolizací a prorůstání kapitálu a moci na jedné straně a potřebou rovnosti před zákonem a rovnosti příležitostí (nikoliv tedy komunistické stejnosti v potřebách a požitcích) na straně druhé, nikdo neodstranil a ani fakticky odstranit nemůže, aniž by přitom nerelativizoval vlastnická práva a z nich především právo dědické.

Proto liberalismus, který takovou relativizaci zcela zásadním způsobem odmítá, vede ke korporativismu, jehož nejvyšším stadiem je fašismus (nesměšujme fašistický korporativismus s nacistickým rasismem) a nejvyšším protikladem je komunismus, který ovšem paradoxně opačnou metodou popření vlastnického práva směřuje ke stejnému konci, tedy totalitě.

Sociální a křesťanský "demokratismus" se marně snaží tento základní protiklad řešit pomocí tzv. sociálně-tržního hospodářství, tedy tím, že se snaží přinutit vlastníky kapitálu a přírodních zdrojů, aby omezily svou logickou a zákonitou sebezáchovnou chamtivost ve prospěch slabých a vyloučených.

Jak z toho ven? Sám nevím. Filozofové, ekonomové a právníci, kteří by měli mít v náplni práce hledat "třetí cestu", se jí tak akorát vysmívají. Budou se vysmívat tak dlouho, než to skončí pěkným průšvihem. A předzvěst tohoto průšvihu je cítit ve vzduchu.
07. 08. 2008 | 07:49

Stan napsal(a):

KVS, 6:52:

Občan má přece obecně oznamovací povinnost, je přece trestně odpovědný za neoznámení trestného činu, jehož je svědkem. Čím to, že tedy soudy nejsou zahlceny trestními oznámeními od takto okradených občanů a investigativních novinářů? Čím to, že když se někdo takový najde, policie a státní zastupitelství to hážou do koše? A jsme znova u justiční mafie. Cepl pojmenoval jenom vrcholek ledovce, do něhož náš Titanic narazil. A na palubě se naši liberálové cpou kaviárem.
07. 08. 2008 | 08:59

Spodina napsal(a):

Vcelku by se dalo soudit, že my v Česku máme poměrně slušně vybalancované vlastnické právo a jeho ochranu. Problém ale vidím ze životních zkušeností jinde. Je to ve vymahatelnosti práva, ve vymahatelnosti jeho ochrany. Je velice těžké bez finančních prostředků se domoci u státních institucí svých práv a ochrany svého majetku. A to ve všech vrstvách od úředníků státní správy, přes policii až po justici.
Stát nám totiž nějak nefunguje jak by měl. A ne každý má dost peněz na to, aby si svá práva vymohl. Již samotná právní porada příjde na pořádný balík. Takže my "spodina" společnosti nepožíváme v dostatečné míře ochrany vlastnických práv. Nám může být jednoduše vlastnictví kradeno a to za přímé účasti státu, ba i z iniciativy státních úředníků samotných o obecních ani nemluvě.
07. 08. 2008 | 09:52

prirodovedec napsal(a):

KVS: nez "disjunkce", lepe pouzit v logice obvykle "alternativa".

Ten rozdil dle mne neni v logice, ale ve "vzdalenosti" a lisime se v tom, kterym "souradnicim" davame vetsi vahu.

Klasicka moznost by byla pouzit postupu ala Political Compass ale zde vicerozmerne bez vetsi agregace a polozit sadu otazek a vyhodnotit "vzdalenost" nas nekterych diskutujicich od zminenych extremu. A porovnat s tim, kde se diskutujici vidi. Myslim, ze bychom se zrejme vsichni hluboce zamysleli.

Stan: Jak z toho ven? Nijak, sledovat, analyzovat, ucit se a bavit se. A uhybat, az to zacne pripadne padat.
07. 08. 2008 | 10:10

klarasamkova napsal(a):

Stane, to jest Váš hluboký omyl, že občané mají oznamovací povinnost!!! ta existuje jen u nejvážnějších trestných činů, § 167 TZ - nepřekažení trestného činu a 168 TZ - neoznámení tr. činu.... mezi tato ustanovení nepatří ani korupce.... viz případ Marcely Urbanové... tož proto. A kdo ano, dopadne jako ona, že?? Klára
07. 08. 2008 | 11:10

klarasamkova napsal(a):

ad přírodovědec\: díky za vzdělání... v logice jsem samouk, my měli n právech marxák a všechno samostudiem dohnat nelze... Mě vždy jen znova a znova udivuje ta drsnost, s níž vše, včetně akademické diskuse (za cž si dovoluji označit i tuto diskusi) je pojímáno kompetetivně. Paralela pravd neexistuje. Vždy musí jedna prohrát a jedna zvítězit. Toto pojímání světa mi naprosto nevyhovuje. nejsem dostatatečně filosoficky vyzbrojena, ale myslím, že zastávání takto konfrontačních stanovisek patří do minulosti, že je naopak nutno hledat cesty konvergentní. Což, prosím pěkně podotýkám, nezaměňovat s appeasmentem.... díky, KVS
07. 08. 2008 | 11:15

Spodina napsal(a):

to Přírodovědec:
Kde se diskutující vidí je odvislé od toho, kde ve společnosti vlastně jsou a to zvláště ekonomicky. Názorový útěk jeden od druhého v diskuzích je jen odrazem ekonomického útěku ve společnosti jeden od druhého. Mizí, anebo spíše tu nikdy nebyla, ekonomická symbioza všech ve společnosti. Cizí nadnárodní zájmy tohle jen umocňují.
Pokud si ekonomické špičky neuvědomí nebezpečí rozpadu vzájemné spolupráce ve společnosti, tak krize už dnes dost hluboká se stane naší katastrofou.
07. 08. 2008 | 11:24

Stan napsal(a):

KVS:

Díky za vysvětlení, já hlupák si myslel, že když vidím jak někdo někoho okrádá, tak to musím nahlásit policii. Až Vám budou na ulici kapsáři krást kabelku, ani neceknu. Snad kdyby Vám ji chtěli ukrást i s rukou, ale teď nevím, je to už dostatečně násilné, abych začal řvát: "Policie!" ?
07. 08. 2008 | 13:00

Monika napsal(a):

To Klára Veselá-Samková

Ještě jednou srdečně zdravím.

1. Píšete „s Monikou jsem v rozporu nejen v pojímání této otázky, ale i v jiných. U ní platí disjunkce - buď - anebo...“
To přece není pravda. Uváděla jsem, že Hitlerův nejpreciznější životopisec nazval první díl „Hybris“. Hitler využíval socialistických myšlenek k nacionální cílům, které byly v jeho programu dominantní. To je celé. Vezměme si jiný příklad: Hitler byl také bezesporu KONZERVATIVNÍ, lze to vysledovat od jeho pojetí umění k jeho důrazu na řád věcí veřejných a rodinu. (Vzpomeňme, jak si Hitler pozval na kobereček Josepha Goebbelse a hrubě mu vyčinil kvůli jeho vztahu s Lídou Baarovou, nakonec mu přikázal, aby okamžitě přerušil s Baarovou veškeré styky, neboť jeho chování narušuje rodinné zázemí. Atd.) Byl-li Hitler v řadě věcí konzervativní, budeme jej také označovat za politického konzervativce?

2. Marcel Derian: „Rovněž jeho hospodářská politika byla silně levicová.“ - Záleží na tom, jak definujete levicovost hospodářské politiky. Polemika by byla asi nekonečná. Dovolte pouze citát:
„Nacistické hospodářství lze nejlépe charakterizovat termínem hybridní. V zásadě je nelze považovat za socialistické, neboť největší soukromé společnosti nechala vláda na pokoji. Stejně tak nešlo o hospodářství stoprocentně kapitalistické, neboť klíčové oblasti měla vláda pod kontrolou.“
Matthew Hughes, Chris Mann: Hitlerovo Německo - život v období třetí říše (Brown Partworks Limited, 2000)

3. Pokud budeme Adolfa Hitlera definovat coby socialistu a levičáka a jeho stranu socialistickou a tudíž levicovou, proč západní i východní historická, politologická a právní literatura řadí nacismus mezi krajně pravicové strany? Proč české, ale i zahraniční ministerstva vnitra monitorují neonacisty (kteří se hlásí k nacistické symbolice a řadě ideálů Adolfa Hitlera) coby krajně či extrémně pravicová uskupení? Kde se stala ta zásadní chyba, že všichni (až na pár osvícených, jako např. Pavel Bendl či Marcel Derian) zařadili nacisty na přesně opačné politické spektrum, než by měli být?? To mi, prosím, vysvětlete.

Ze stovek titulů uvedu zejména knihu z roku 2000:
Lee McGowan: The Radical Right in Germany: 1870 to the Prezent (č. Radikální pravice v Německu. Od roku 1870 po současnost, Prostor, Praha 2004)
http://www.rexter.cz/clanek...
07. 08. 2008 | 13:14

Monika napsal(a):

To KVS:

Ještě prosím věnujte pozornost touto citátu:

Německonacionální duchové si stále našeptávali podezření, že my jsme prý v podstatě jen určitým druhem marxismu, dokonce snad zakukleni marxisté nebo možná snad socialisté. Tyto hlavy nepochopily rozdíl mezi národním socialismem a marxismem dodnes. Obzvlášť poté, co objevili, že se na našich shromážděních neoslovujeme "dámy a pánové", nýbrž jen "soukmenovče a soukmenovkyně ", a mezi sebou jsme si říkali stranický soudruhu.
Tím byl našimi protivníky dokazován náš marxistický duch. Jak často jsme se
otřásali smíchy před naivitou občanského strachu, tváří v tvář jejich bezradnosti o
našem původu, záměru a cíli! Rudou barvu našich plakátů jsme si zvolili po přesném a důkladném uvážení, abychom provokovali levičáky, aby se rozhořčili a navštěvovali naše shromáždění, aby je narušovali. Tímto způsobem jsme mohli oslovit další lidi. Bylo skvělé pozorovat jejich bezradnost, bezmocnost a měnící se taktiku.
Adolf Hiter: Mein Kampf (kapitola Zápas s Rudou frontou)
07. 08. 2008 | 14:17

prirodovedec napsal(a):

Monika: DEKUJI, ocitoval jsem Vas jojovi u Havla, kde bezi paralelni vlakno na toto tema. Hezky den.
07. 08. 2008 | 14:21

prirodovedec napsal(a):

KVS: Co se tyka disertaci a diplomek upozornuji, ze MU Brno zavedla system jejich elektornickeho zpracovani a zverejnovani, takze rada je dosazitelna i pres internet.
07. 08. 2008 | 14:22

Alexandr Špáta napsal(a):

KVS.
Zaujala mne odpověď Stanovi ohledně odpovědnosti politiků za správu majetku daňových poplatníků. Pokud tomu dobře rozumím, chybí oblast soukromého trestně právního řízení. Znamená to, že určitá skupina občanů je tak prakticky privilegovaně a dokonale vyviněna z právní odpovědosti ze způsobení škod při správě majetku daňových poplatníků?
Trestní oznámení na neznámého pachatele ze strany NKÚ na neznámého pachatele v případě stavby justičního paláce tuším v Brně ohledně již 3 násobného předražení veřejné stavby je tedy z tohoto důvodu odsouzeno ke shození ze stolu?
07. 08. 2008 | 14:49

Marty napsal(a):

Monika:
Anarchismus je zase razen k extremni levici, takze je ocividne, ze s tim razenim je neco spatne.
07. 08. 2008 | 17:54

Lord helma napsal(a):

Když tu tak řešíte omezování vlastnictví a vztah tohoto jevu k vládnoucí ideologii. Za první republiky byla u nás regulace nájmu, byla tu i zvýšená daň z luxusu. Já myslím, že tenkrát tady musel být fašismus, nebo minimálni protosocialismus.
Vím, že se tady jenom tak plandá, ale tohle je také zajímavé čtivo, hlavně pro bloggery:
http://www.nizkor.org/featu...
http://en.wikipedia.org/wik...
s výrazným poukazem na:
http://philosophy.lander.ed...
I když Hitler nebyl ve druhé polovině dvacátých let ani ve třicátých letech stoupencem socialismu, pravdivost či nepravdivost tohoto výroku nemá v zásadě nic společného s obsahem článku shora. Ale což, hezky se tu člověk vykecá:))
07. 08. 2008 | 18:04

Charlie napsal(a):

paní klaravesela,

samozřejmě, nabádám Vás k menšímu tr. činu - vykraďte další část své disertační práce a napište prosím další blog.

A doufám, že vyvolá stejně zajímavou diskusi jako zde.

zdravím
07. 08. 2008 | 18:59

bigjirka napsal(a):

nedá mi to.. dobrý den, Klárko, pěkný článek.. levice zas pění..
takže: fašismus - jistě není sporu o tom, že pravicovými totalitami, fašismy, jsou Pinochet, Salazar, Franco,... nějak radši zkusím vynechat Mussoliniho. Lenin, Gottwald, Mussolini - syfilitici vlevo? Fakt nevím... nacismus a komunismus mi připadají velmi shodné. vládnoucí oligarchii bychom našli i v komunismu.. přepychové dači, život v izolaci,... jak jsme již vícekrát psali, vlastnictví v nacismu není skutečným vlastnictvím se svobodou, ale jakým si treuhandem... nacismus je velmi sociální a socialistický - např. všeobecné zdravotní a sociální pojištění, pseudoodbory Kraft durch Freude, propracovaný systém společenských organizací - Die Deutsche Frauen, Hitlerjugend... Každopádně se jedná o hnutí zcela antiliberální ve všech směrech
08. 08. 2008 | 09:48

bigjirka napsal(a):

co se týče daní, tak daně a daňopojištění podle staré soustavy vč. nepřímých daní byly u nás cca 53%, na novou jsem si to ještě nepřepočítal. Zdanění nad 50% pokládám za zločinné znárodňování. těch společně zajišťovaných potřeb je hodně, daně se nemohou blížit k nule. osobně bych za přijatelnou sumární míru zdanění pokládal tak 30-40%.
08. 08. 2008 | 09:53

Marcel Derian napsal(a):

To Monika: Já se Vážená paní musím divit že si svými příklady dáváte góly sama sobě. Hiler byl konzervativec, protože přednostňoval rodinný život?!? A co komunisti, co furt řešili "Soudruhu, váš rodinný život je neuspořádaný, vaše soudružka manželka si stěžovala, takhle to dál nejde!". Také komunisté byli konzervativci? No tak ano, tak to potom byl Hitler úplně stejný konzervativec, s tím bych souhlasil. Co se týče Vaší ctěné námitky ve věci, že většina neofašisty řadí mezi krajní pravici, s výjimkou třeba mne. No pokud to mám zlehčit, tak bych namítl, že někdo musí být tím prvním. Ale ve skutečnosti jde o to, že obvykle se konzervatismus a liberalismus považují za pravicovou politiku a socialismus spolu s anarchismem za levicovou. Jicméně dle mého je tohle dělení nejednoznačné. Třeba fanatické lpění na legislativě a potlačení vlivu "selského rozumu a precedensů" je výsostně levicový a zároveň konzervativní trend. Jedním ze zdrojů fašismu a nacismu zdrojů byl Aristotelův a Hegelův organicismus, což je spíše levicová myšlenková konstrukce.
08. 08. 2008 | 10:36

Marcel Derian napsal(a):

To bigjirka: Máte pravdu, občas je ošidné to jednoduché členění na levici a pravici. Třeba je dnes v Číně levicová politika? Stovky milionů lidí v naprosté chudobě, bez zdravotního pojištění a bez důchodu? Naprostý žravý typ čísnkého kapitalismu v podnicích, kde lidé pracují za almužnu v nelidských podmínkách, bez jakékoliv ochrany zdraví. Je to levicová politika? Jen proto, že přitom mávají rudým praporem a mají tam vládu komunistů? Osobně mám pocit, že ti vládci se sice nazývají komunisty, ale jde jim jen o jejich vlastní prospěch a o udržení totality. Asi bude muset dojít ke zpřesnění definic jednotlivých pojmů, současné definice jsou IMHO překonány.
08. 08. 2008 | 10:43

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Pamatujte na Compass? :) Ten nas vsechny rozradi (vzhledem k otazkam nikoliv nalepkam).

M.D.: "Lepsi definice" u veci tykajici se politiky nepomohou, jsou a budou ucelove, jak se komu hodi. Navic to nejsou definice, ale "definice". Vy a KVS se s Monikou (a napr. mnou) ve veci zarazeni fasismu a nacismu nikdy neshodnete, ale mne to napr. nevadi. Je pouze logicke, kdyz zde nekdo otevre tema co patri na levici (od povestneho Kohoutka) podle Misese a Hayeka tak nemuze cekat, ze vsichni jeho celkem ucelove propagande daji za pravdu. To by nebylo liberalni :) - ja tim citim, ze liberoalove temito prohlasenimi ohorzuji moji svobodu a jen ji brani presne podle poucek liberalu. Predpokladam, ze podobne konaji jini.

Jedine potesujici je, pokud se shodneme na nechutnosti nacismu i fasismu. Celkem mne pak prekvapuji zdee podle mne caste fasismem mi zavanejici vypady proti levici (i komunismem zavanejici proti pravici) v prohlasenich tech, co se oznacuji za liberaly, ale chapu to, kazdy -ismus ma sve chvilky nenavisti. Neco jineho je napsane na papire, neco jineho je zivot.
08. 08. 2008 | 11:09

Monika napsal(a):

To Marcel Derian:

Ten otazník jste přehlédl záměrně?

Víte co, mně je venkoncem jedno, jaký je váš názor, klidně si ho uchovejte. Nebo lépe: zkuste ho ve světové politologii, historii a právu prosadit: existuje pouze extrémní levice (komunisté, fašisté). Jděte s tímto převratným objevem na trh myšlenek a prosaďte ho.

Jen poznámka k tomu liberalismu, který řadíte k pravici: Být liberální ve Francii znamená až ocitnout se extrémně napravo. Být liberální v Americe znamená být nalevo. Liberální v Británii znamená centristickou politiku, lehce doleva, levý střed.

Hezký den
08. 08. 2008 | 11:26

bigjirka napsal(a):

ne, zařazení určitě nemůže být jednorozměrné, viz náš oblíbený political compass a problém je v tom, že se ještě nepodařilo najít nezávislou bázi prostoru, takže ty osy levá pravá a liberální totalitní nejsou nezávislé. krajně levicový liberalismus je úplná blbost, krajně pravicový... hm.. to taky nějak není ono.
08. 08. 2008 | 12:05

Větro napsal(a):

V soukromém vlastnictví byli i otroci , dali se prodat vyměnit nebo taky zabít a není tomu tak dlouho . Všechno bude jednou překonáno.
08. 08. 2008 | 13:21

Monika napsal(a):

Aby toho nebylo málo, dovolte ještě připomenout, že čeští LIBERÁLOVÉ se s oblibou označovali za NÁRODNÍ SOCIALISTY. ;-)

Liberálové se zformovali jako křídlo konzervativně-nacionalistické strany - Národní strany, známé pod názvem „Staročeši“. V roce 1874 založili vlastní stranu: Národní stranu svobodomyslnou (= liberální), známější jako „Mladočeši“. Čeští liberálové si zpravidla liberálové neříkali, ale dávali přednost slovům jako „pokrokový“ nebo NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ.

To Přírodovědec:

Přesně vystiženo. Stejně jako v přírodních vědách, tak i ve vědách sociálních řadíme prvky a jevy podle společných znaků a projevů. Já jsem na polemiku s Marcelem Derianen hloupá. Bude lépe, když přesvědčí např. světově uznávaného britského profesora Lee McGowana, autora zmíněné knihy, jenž se dlouhodobě historií německé krajní pravice zabývá. Předtím by měl ovšem také vyvrátit knihu The Open Society od liberálního filosofa Karla Poppera, jenž rovněž nacismus označuje za extrémní pravici…
08. 08. 2008 | 14:00

prirodovedec napsal(a):

Monika: Dekuji za spolupraci a zajimave mne konvenujici argumenty. Poppera ovsem predni liberalove vyvratili :) (podle nich).
08. 08. 2008 | 15:51

ChemikHg napsal(a):

Milá paní doktorko,
Vaše blogování s p.t. Jiřím Havlem je velmi zajímavé, avšak rád bych nabídl ještě jeden moment otázky vlastnictví či majetku. Možná to zmínil už někdo z diskutujících, přiznávám, že jsem neměl sílu všechno to tu pročíst...
Jde mi o to, co vlastně můžeme jako lidé vlastnit a odkud vůbec vzešel tento náš požadavek. Dívám se na věc nejspíš z trochu jiného úhlu, neboť mým oborem není ani právo (jako Vaším) či ekonomie (jako doc. Havla), ale chemie a biologie. V této perspektivě se objeví problémy, které (alespoň mám ten pocit) by většině lidí připadly až směšné. Například proč právě člověk by měl vlastnit a ostatním živočichům (a v některých případech i rostlinám a dalším organismům) toto právo nedáváme ? Často se mluví o tom, že různá zvířata a rostliny jsou majetkem lidí a z právního pohledu jsou to de iure neživé věci (snad krom týrání zvířat). Třeba stromy na jeho pozemku... Nikdy jsem neslyšel, že by tygr byl vlastníkem stromů rostoucích v jeho teritoriu. Čímž narážíme na asi nejmarkantnější příklad, totiž vlastnění půdy. My (myšleno lidé) si dělíme půdu obdobně jako jiní živočichové, vytváříme si svá "domácí teritoria" :-) a pohybujeme se ve svém i cizím prostředí (toto je analogické všem živočichům, nikoli rostlinám, které nejsou schopny lokomoce). A stejně jako se různě překrývají teritoria různých živočichů (kdybychom vzali "mapu" tygrů, stád antilop, ještěrek a dalších, vždy bychom dostali různé "hranice"), i naše dělení se překrývá s teritorii ostatních živočichů. Rozdíl je v tom, že zatímco ostatním živočichům tato území přiznáváme jako, řekněme, "životní prostor", my lidé se považujeme za vlastníky tohoto území ve smyslu absolutním a objektivním. Rozhodli jsme se uvažovat o této planetě nikoli jako o našem "životním prostoru", ale jako o našem vlastnictví, jako o něčem, co patří vyloženě nám. Přitom každý živočich by si mohl takto nárokovat území, které obývá, a rostlina území, kde zakořenila... Netvrdím, že to nedělají :-) Potíž je v tom, že člověku jakožto druhu přísluší taktéž schopnost abstraktního myšlení, sebeuvědomění a subjektivita (ve smyslu dualismu subjekt-objekt). To je jen druhová specifita - ostnokožci mají unikátní ambulakrální systém, hmyz vzdušnice, lidé koncový mozek... - ale je to naše vlastnost, tudíž ji používáme. Proto můžeme být schopni dívat se na svět (víceméně) nezávisle, což je vlastně principem exaktních věd (term.tech. nezávislý pozorovatel), nikoli jen ze svého úzce vymezeného hlediska.
Ale abych se vrátil k ústřední myšlence tohoto svého (už tak otravně dlouhého) příspěvku - kde jsme vzali právo vlastnit (myšleno vlastnit absolutně a objektivně - tak je to chápáno i naším právním řádem) ? co můžeme vlastnit ? a jak vůbec uchopit onen vztah označovaný pojmem "vlastnění" ?
Obávám se, že nás postihlo to, co zmiňuji výše - považujeme tuto planetu (svět, vesmír...) za svůj majetek, za něco, co existuje pro nás a na co my máme absolutní objektivní nárok. Nikoli "pouze" za prostor, v němž žijeme, ke kterému si vytváříme vztah, ale kterého jsme pouhou součástí, nikoli vlastníky.
Hezký zbytek léta ! :-)
09. 08. 2008 | 16:04

IQ napsal(a):

Děkuji Chemikovi Hg, paní dr.KVS i doc.Havlovi, že se ujali myšlenky na téma vlastnictví. Komentář Chemika hg přesně odpovídá mým cíleným až dost strohým poznámkám, jejichž účelem bylo navození diskuse k obsahu pojmu vlastnictví z několika úhlů pohledu odborníků i laiků.
Diskuse o vlastnictví by měla být v nepřetržitém zorném úhlu politiků,neboť v této oblasti vznikají praktické kroky k řízení a ovlivňování společenských jevů.
10. 08. 2008 | 15:06

jogín napsal(a):

A co taková inflace? Je jednoznačně zcizením majetku, ale kdo je za tuto zlodějnu odpovědný? A na kom vymáhat náhradu?
10. 08. 2008 | 18:16

IQ napsal(a):

Ano, dobrá otázka, k tomu by měla diskuse směřovat.
Kdo řídí zemi?Politici nebo
odborníci?Nebo obojí?

Kdo nese odpovědnost?
Odpověď: odpovědnost nese
ten kdo řídí.

Zdánlivě primitivní a úsměvné otázky. Jak pro koho. Hlupák neznající odpověď ironizuje,vytahuje se opírajíce se třeba o nabiflovanou teorií, zlehčuje a ponižuje. Předesílám raději předem.
10. 08. 2008 | 18:42

Lord helma napsal(a):

to IQ
Kdysi jsem četl od Orwella, kdy tato kniha byla ovlivněna dílem J. Burnhama Managerial revolution. Ten tvrdil, že v nadcházející době se v kapitalismu chopí kontroly manažeři, neboť vztahy se komplikují a tito jsou odborně zdatní a mají tedy lepší znalost, proto i nutně vliv (vlastně moc). Z vývoje v naší republice mám zcela opačný pocit. Nadále tu vládnou elity (magnáti) prostřednictvím politiků a "manažeři" - odborníci plní jen funkci propagandy tak, aby rozhodnutí ve prospěch několika byla uvedena na "správnou míru", tj. kamuflována všeobecným blahem. Naši odborníci dospěli do fáze materiální scholastiky, obdobně jako naši středověcí předci - za jakýkoliv konec problematiku vzali - stejně skončili tím, že Bůh je jediný, nejmocnější, bezchybný, byť neuchopitelný. A odpovědnost? Mimo právo zcela vágní pojem. Záleží na oné propagandě, jak co vyloží. Síla i slabost demokracie spočívá v tom, že velké problémy dokáže rozmělnit do malých konfliktů. Postavit proti sobě dvě skupiny lidí na základě stokrát přetřepané, "odborné" či neodborné lži. Bohaté a chudé, zaměstnané a nezaměstnané, soukromé a státní zaměstnance. Rozumějte, chyba takto není viděna v rozhodnutí, ale v lidech, kteří takovým vznostným rozhodnutím přistřihují křídla. Jediný problém je, že v minulosti se našla nějaká čarodějnice, tu upálili, došlo ke společenské katarzi a jakémusi přechodnému usmíření. Zde se se špatnými rozhodnutími kupí sociální konflikty, které nemají ventil a dlouhodobě nutně povedou k extrémnímu vyhrocení. Tak poď Hitlere, Staline, kdepak tě máme?
10. 08. 2008 | 20:17

Monday napsal(a):

No, k tomu snad není co dodat :-), zvláště při naší rodové zkušenosti. Snad jen, že pro moje předky v jisté české enklávě dost na východě bylo nabývání a pozbývání majetku asi masochistickým sportem - o majetek přišli někdy v roce 1920 (hordy bolševiků táhnoucí na Varšavu), v roce 1939 (bolševický vpád do Polska), v roce 1941 (nejmírnější zábor majetku fašistickým Německem), v roce 1944 (opět návratem bolševiků), v roce 1946 (odevzdání nemovitého majetku bolševikům - jaká změna - movitý zachránili :-) , pro změnu na základě smlouvy o repatriaci, vyplacena náhrada z vázaného vkladu v roce 1953 - takže zase nula, v roce 1949 - zabrání právě splaceného přídělu pro změnu bolševiky českými. Osvobozeni od majetku se začali předci programově věnovat vzdělávání potomků - takže jsem na tom, pouze lehce mladší, ale stále totalitou taky ještě dost zasažený, druhem vzdělání stejně jako pisatelka blogu - bohužel, víme proč........ Postižen rodinným prokletím jsem taky velmi brzo začal hromadit majetek, a jsem tam kde předci....lehce zámožný představitel střední třídy s investicemi právě i v činžovních domech....už jenom čekám na další vyvlastnění, ale my už jsme si zvykli. Historická zkušenost nás přesvědčila, že psané právo a zápis do pozemkové knihy je cárem papíru, a po roce 1989 s totalitním občanským zákoníkem z dílny Jičínského, snad i dnešního předsedy US Rychetského, a justicí složenou i z lidí, které popsala autorka blogu na jiném místě, se to s respektem k soukromému vlastnictví taky moc nepřehání. A tak po skoro 20 letech po listopadu jsem dospěl definitivně k závěru, že když není jiná vůle, můžeme pouze doufat, že se jedná o "generační" problém, který se postupně vyřeší pouze časem, ale bude to trvat. Myslím to vychcípání............Ale takhle neskončím :-) - závěr je jiný :-) věřím hlavně sám sobě a stále mě to ještě baví :-)))

P.S. i když v některých věcech s blogerkou nesouhlasím (i v jiných příspěvcích) musím uznat, že mlátí neúnavně kladivem na hlavičku (i v jiných příspěvcích) poklona :-)
11. 08. 2008 | 17:29

klarasamkova napsal(a):

AD Alexandr Špáta:
Oblast soukromého trestněprávního řízení je, dle mých vědomostí, domovem v anglosaském světě, i když dnes se projevují v Čechách tendence k jeho zavedení i zde, zejména ve věci stíhání tr. činů porušování povinností při správě cizího majetku, pomluva a pod., kde je značný soukromoprávní zájem na stíhání této trestné činnosti. Osobně to považuj za krok špatným směrem, protože to vede k oslabení role a zejména zájmu státu na tom, aby se dodržoval CELÝ právní řád.

Na věc nutno pohlížet z toho hlediska, že státní zástupce je povinen stíhat VŠECHNY trestné činy, o kterých se dozví nebo u kterých má podezření, že se staly., Pokud tak nečiní, evidentně neplní svoji roli a snaží se ji - jak vidno z posledních legislativních plánů Ministerstva spravedlnosti - hodit na občany.
To tedy vůbec neznamená, že
"....určitá skupina občanů je tak prakticky privilegovaně a dokonale vyviněna z právní odpovědosti ze způsobení škod při správě majetku daňových poplatníků" jak píšete, ale to, že na jejich stíhání existují jiné mechanismy. Pokud nefungují, je nutno přinutit tyto mechanismy k tomu, aby fungovaly. To, že je něco shnilého v oblasti státního zastupitelství, o tom není, bohužel, sebemenší pochyb.

Co se týká trestního oznámení na neznámého pachatele ze strany NKÚ na neznámého pachatele v případě stavby justičního paláce tuším v Brně ohledně již 3 násobného předražení veřejné stavby tedy NENÍodsouzeno ke shození ze stolu, ale je věcí jednak důslednosti NKÚ, aby trvalo na prošetření věci, jednak činnosti státních zastupitelství, aby konalo, jak konat má. Někdo nastavil výběrová řízení. Někdo podepsal smlouvy, někdo schválil navýšení rozpočtu., To jsou konkrétní kroky a konkrétní odpovědnost. Ovšem vyšetřit to,to dá STRAŠLIVOU a časově nesmírně náročnou práci. To by však naprosto nemělo vadit v jejím provedení. Právničina je intelektuálně velmi náročná činnost a je nutno při ní mít i značné vědomosti z oblasti ekonomie, což, boužel, téměř vždy chybí. (U mne taky - ale snažím se alespoň o smoléčbu...)
12. 08. 2008 | 08:03

klarasamkova napsal(a):

Ad monika: myslím, že na většinu Vašich stanovisek odpověděli zde jiní, zejména marcel Derian (na rozdíl od Vás nikoliv anonymní osoba).
Myslím, že pro vaše stanovisko je příznačné jedno: co se nehodí do Vašeho vidění problému, tak negujete. Příkladem budiž ekonomická situace Německa 1939 - 1938, která byla prostě katastrofální, ovšem vy udáváte, že byla dokonalá.
Chápu, že náš spor je ideologický: Vy se zaštiťujete Popperem a Habermasem - jsem zvědavá, kdy dojde na dahrendorfa ( i když ten by byl pro mne ještě nejpřijatelnější).
Jen tak pro zajímavost: svého času byly BISkou sledovány romské organizace jako potenciálně extrémistické: ptám se Vás - podle vás extrémně napravo nebo extrémně nalevo??? KVS
12. 08. 2008 | 08:09

klarasamkova napsal(a):

Milý ChemikHg(u) děkuji za Vaši reakci a dovolím si zároveň odpovědět Charliemu.
Vlastnictví má totiž skutečně biologickou prapodstatu, a tím je skutečně teritorium!! Vykradu tedy dle rady Charlieho další část své disertačky a přičiním další blog....
Zásadním úhlem pohledu při onom "vlastnění" je otázka PANSTVÍ NAD VĚCÍ.
Ve smyslu, v jakém sjte zmínil zvířecí teritoria, každé zvíře "vlastní" svoje teritorium, neboť vlastnění je dáno oněmi základními atributy vlastnického práva: věc držet, užívat, disponovat s ní a užívat její plody. U zvířat a rostlin je diskutabilní ono disposiční právo, respektive, dobrovolnost oněch "majetkových převodů" - na příklad při změně vůdce smečky. Ale to asi už vyřešil Konrad Lorenz. Takže příště hurá do blogu "Vlastnické právo očima biologie".
12. 08. 2008 | 08:19

klarasamkova napsal(a):

TO Lord Helma: společenská katarze je skutečně to, co nám zde VELMI chybí.... KV
12. 08. 2008 | 08:20

Petr napsal(a):

V tomto kostrbatém blogu vysoko nad ostatní vyniká Monika.
Doktorka Klárka je na tom zle s osobním vkusem.
12. 08. 2008 | 08:53

Jozifek napsal(a):

Nezlobte se, ale toto je naprostý nesmysl, pokud se má týkat obhajoby práv majitelů domů vůči nájemníkům. Naprosto vědomě odhlížíte od jádra problému - tím je absence bytové politiky vědomě odmítaná politiky. Tedy: na počátku existovaly dva domy. Všichni nájemníci měli stejná práva. První dům je vrácen majitelům. Nájemníci mají podle vás platit volné nájemné nebo se vystěhovat. Druhý dům je veřejným majetkem obce a oprávněný nájemník si ho může koupit do vlastnictví za max. 50 měsičních platů. Pan Petr Pithart byt u Karlova mostu za cca 15 milionů za 750 000, Kč po roce 2000. Tento postup, toto otevřené bezpráví, chcete právně zdůvodit? A ještě se tvářit jako spravedlnost?
12. 08. 2008 | 11:05

ChemikHg napsal(a):

Milá paní doktorko,
dovolím si jen objasnit - zkratkou Hg v nicku je mysleno Hydrargium (rtuť), můj oblíbený prvek :-)
Pokud se shodneme v otázce definování vlastnění ve smysli "panství", tj. že jsme de facto "uživateli" a nikoli "vlastníky" ve smyslu absolutním a objektivní, dochází zde ovšem k velké relativizaci tohoto vztahu jako životní hodnoty. Tím bych rád reagoval i na komentáře kolegů IQ a Lorda Helmy ohledně odpovědnosti a řízení státu. Otevřeně přiznávám, že nejsem příznivcem kapitalismu - ani v otevřené podobě ani ve skryté pod hlavičkou jiné ideologie (např. komunismu). Upozorňuji zde (jen kvůli možnému nepochopení), že striktně rozlišuji mezi systémem ekonomiky (odpůrce kapitalismu) a systému správy země (zastánce demokracie) :-) K. Marx zavedl do filosofie i sociologie silný důraz na ekonomické vztahy mezi jednotlivci i skupinami lidí - ekonomické ve smyslu "omezené možnosti, neomezené potřeby". Tento pohled na společnost je nezbytný pro jakoukoli společnost... Kapitalismus povýšil na ústřední hodnotu nikoli "pouhé" ekonomické vztahy, ale "majetkové, vlastnické" vztahy", které zatlačují ostatní hodnoty. Domnívám se, že mnoho lidí prosazujících tento systém chápe vlastnictví jako objektivní a absolutní - je to vlastně nutné chápání pro fungování kapitalismu. Ovšem ve chvíli, kdy relativizujeme obsah vlastnického vztahu, je zpochybněn hodnotový systém kapitalismu. Osobně se domnívám, že je to správný vývoj... :-) A právě v této souvislosti reaguji na otázku, kdo má být v čele státu - obávám se, že "manažeři" Lorda Helmy by sice mohli společnost vést, ale převedou ji na systém fungujícího podniku či fabriky. Což netvrdím, že by nemohlo být funkční. Ovšem domnívám se, že hodnotovým žebříčkům by stále vévodilo majtnictví, vztahy ve společnosti by se ještě více komercializovali (pohleďte např. na výroky premiéra p. Topolánka ohledně toho, aby z vědeckého výzkumu plynul finančí zisk - avšak věda má lidstvu přinášet v prvé řadě hodnoty gnozeologické, nikoli majetkové) a lidé by byli ještě více tlačeni k tomu, abych jejich životní motivace byly vedeny přes majetek (nabývání, pozbývání, zhodnocování...).
Pokud jsme ovšem obsah vlastnického vztahu relativizovali, mělo by být snadnější "přeorientovat se" na jiné hodnoty, třeba více v duchu humanismu... :-)
Hezký den !
12. 08. 2008 | 11:51

Ivan napsal(a):

Autorka si nějak nevšimla toho, jak nesmírně relativní je pojem vlastnictví. Například půda i v některých hospodářsky vyspělých zemích Evropy není předmětem vlastnictví, ale pouze užívání. Vlastnické právo je pouze tím, co mně osttní lidé dovolí, abych považoval za vlastní. Protože lidská společnost se vyvíjí směrem ke kolektivnímu organismu. Už teď nikdo z nás není schopen přežít bez pomoci ostatních ve volné přírodě, i když jsme vybaveni poznatky mnoha generací, a to se týká i příslušníků těch nejprimitivnějších kmenů žijících bez civilizačních vymožeností. Proto pojem soukromého vlastnictví je z biologického hlediska nesmyslem. Pokud lidstvo jako biologický druh bude chtít přežít, pojem soukromého vlastníctví bude muset opustit. Je v organismu mozek důležitější než játra? A můžete buňku těla beztrestně zbavit něčeho, co potřebuje k funkci? A potřebuje to ta buňka, nebo celý organismus?
12. 08. 2008 | 12:57

MM napsal(a):

Železnohorský napsal(a):
Říká se, že čtyřicetiletá totalita poškodila náš vztah k vlastnictví. Je to nesmysl. Když tak chodím Prahou a vídím počmárané domy, sloupy a cokoliv, říkám si, že to je přímo učebnicová ukázka neúcty k vlastnictví druhých, a přitom lidé, kteří to dělají, nebyli v době totality ani na světě, nanejvýš učurávali do plínek...
Ale pardon, to sem nepatří. Vzletná slova o vlastnictví jsou krásná, jen ten drobný, každodenní život je někde jinde...
--
Podle mě jde o to, že ty děti, které čmárají po zdech, se nenaučily od svých rodičů, že po cizích věcech se nečmárá. Já jsem se taky narodila "později", ale nejsem sprejer a papírky od žvýkačky hážu zásadně do koše, protože jsem to tak viděla u našich. Nemuseli mi říkat, že se to nedělá, protože to sami nedělali. Neříkejte, že "mladí" se neumějí chovat. Nenaučili se to od "starých".
12. 08. 2008 | 13:06

Golem napsal(a):

Ať je to jakkoliv, k bohatství alias vlastnictví se lze dopracovat v zásadě je třemi způsoby
1. Krást.
2. Okrádat své zaměstnace.
3. Okrádat své zákazníky.
Nikoli tedy poctivou prací nebo dokonce prací manuální. To je realita toho, v čem žijeme.
Pak jsou tu ještě ti, co s perem v ruce fandí zlodějům a tím parazitují na zlodějně. Těm se pak často staví i pomníky.
Jinak není zaručen ani plný život, ani spokojené stáří.
12. 08. 2008 | 15:25

hank napsal(a):

Co byste řekli na tuto definici:

Vlastnictví je vztah mezi lidmi, který vlastníkovi zajišťuje ochranu předmětu vlastnictví před možností/rizikem, aby ho užívali nevlastníci.

Jinak řečeno, vlastnictví není vztah mezi vlastníkem a majetkem, ale mezi vlastníkem a nevlastníkem.

Pak by mohla být vlastníky i zvířátka? Nejspíš jo, jak tomu rozumím, aspoň pokud by šlo o teritorium.

BTW, snad nemusím zdůrazňovat, čí pojetí vlastnictví tady parafrázuji. (Schválně, kdo to odhalí jako první?) Jen podotknu, že z tohoto hlediska v žádném případě nelze považovat vlastnictví za nedotknutelné. A už vůbec ne za lidské právo nadřazené všem ostatním, jak to teď unisono neoliberální ideologie a jí ovlivněná (chce se mi říct zblblá až zběsilá) právní praxe společně provozují.
12. 08. 2008 | 19:50

klarasamkova napsal(a):

Milý Rtuťovče Chemiku Hg a též Ivane:
Pojem "panství nad věcí" je velmi, velmi starý, z římských dob. Již ovšem Římané si byli vědomi toh, že na příklad s některými věcmi se nedá obchodovat, že je nemožné nad nimi dosáhnout panství.
zajisté jsem, milý Ivane, postřehla různé formy vlastnictví, a to zejména mimo kontinentální právo. Jedná se o systém ownership - freehold - leashold - tenancy v systému britského práva. Jediným VLASTNÍKEM věcí nemovitých je král. Tomu patří veškerá země a od něj se odvíjí různá míra delegévání těchto práv....
Panství nad věcí jako možnost plně využívat tu složku,kterou jsme schopni ovládnout, je základem toho vztahu. Nemůžeme pochopitelně vlastnit to, co nejsme schopni ovládnout...
Bohužel veškeré pokusy zvládnout organizaci ledské společnosti bez fenoménu vlastnictví zcela selhaly. Je to něco, čemu se nemůžeme "odnaučit". Je to něco, co je hluboce v nás.... etologové by k tomu řekli více... tak já jdu na ten dový blog... KVS
13. 08. 2008 | 08:13

klarasamkova napsal(a):

AD Golem: chtělo by to mírné vzdělání o tom, co to je přidaná hodnota....
13. 08. 2008 | 08:13

bigjirka napsal(a):

Klárko, Golem zjevně koketuje s marxistickou teorií nadhodnoty :-)
13. 08. 2008 | 11:16

Ctitel Kláry napsal(a):

Tak jsem si opět přečetl blábol od Kláry a opět "TO" potvrzuje její snahu se předvádět a ohromovat širokým záběrem vědomostí. Ty hluboké úvahy postrádají něčeho vlastního paní doktorko-mimo Vaši "snahu" být v odpovědích vtipná a originální. Chcete-li oslovovat, pokuste se změnit slova,obsah,myšlenky.
Vámi s oblibou prováděný exkurz do starého Říma si dovoluji doplnit pro Vaše budoucí myšlenkové pochody : Sit tibi credibilis sermo consuetaque verba...
13. 08. 2008 | 15:01

Filipi napsal(a):

Ad KVS: Pekny clanek. Ocenuji ze jste se do tohoto tematu pustila a to dokonce na takoveto urovni. Je az neuveritelne jak nektere zcestne myslenky prezivaji stoleti.
Koncentrace kapitalu, legitimita statniho vlastnictvi atd.

Ad fasiste (Stan atd.): Vase mysleni by vyzadovalo duklanejsi rozbor a trpelivou logickou argumentaci v mnoha aspektech. Soustredim se na jeden bod.

"Je tedy z pohledu práva státní vlastnictví rovnocenné například s vlastnictvím obchodní společnosti?"
Neni.
Stat zadny vlastni majetek nema. Ma pouze ve sprave penize nasilim vybrane od obyvatel. S temito penezi ma nakladat pouze predem stanovenym zpusobem. Rozhodne nema podnikat v zadnem smyslu. Pokud si koupite akcii tak je to vase svobodne rozhodnuti. Platit dane musite. A proto stat muze cokoliv vlastnit jedine z mocenskych a nikoliv ekonomickych pohnutek.
13. 08. 2008 | 23:31

Filipi napsal(a):

Golema bych tipoval na nekoho z KSM, ono jich tady teda asi bude vic....
13. 08. 2008 | 23:34

m.sztefek napsal(a):

Pár poznámek: Zaprvé, určitě se shodneme na tom, že soukromé vlastnictví je třeba chránit. A podle mě jakýkoliv způsobem. To, že se i v dnešní době intevenuje do vlastnictvkého práva (daně z nemovitosti, daň dědická a mnoho dalších nesmyslných daní) je nepřípustné a je nutné, abychom tot odmítli.

Implicitně jsem si i vyjádřil ke čtyřem bodům H. Schemerse, který de facto pomohl politikům a úředníkům "legálně" si přivlastnit část soukromého majetku, který jim nepatří. Vytvořil tak jakýsi právě-filozofický základ pro kráděž (nebo spíš nelegitivmní ale legální přivlastnění?).

Mnohem zajímavější by bylo, a z toho bychom poté mohli vyvodit další závěry, jak vlastnictví vůbec vzniká (a tímto bych vás chtěl paní Veselá požádat o nějaký právní pohled na vznik instituce soukromého vlastnictví) soukromé vlastnictví, tedy že nejde státní akt, ale že vzniká z interakce mezi lidmi, aby tak pokojně řešili konflikty.
14. 08. 2008 | 17:10

Lord helma napsal(a):

Ad Sztefek
Vlastnictví primárně vzniklo jako kolektivní. A ano, nejednalo se sice přímo o státní akt, ale o mocenský akt. Stejně tak posléze, v době římského práva a floskule "panství nad věcí" se jednalo o mocenský akt ovšem soukromé osoby, resp. osob. To pokračovalo přes feudální středověk až do doby, kdy stát převzal definitivně monopol na mocenskou regulaci společenských vztahů. Proto na lidi, kteří mají větší majetek musí stát vynaložit vyšší náklady:D. No asi uplně ne, ale představa, že vlastnictví je instituce, která pokojně řeší konflikty (když odmyslím výpalné či úplatek), je naprosto totálně absurdní.
A jemná propaganda pro ty, co ještě nezvládají trik s prstem v krku:
http://de.youtube.com/watch...
15. 08. 2008 | 23:40

m.sztefek napsal(a):

to Lord Helma: Vlastnictví vzniklo jako kolektivní? Proboha a to Vám nakecal kdo? Přece vlastnictví vzniklo, když si jednotlivec přivlastnil nějaký zdroj, který doposud nikdo nevlastnil. V očích levice jde ovšem vždy o mocenský akt, nejlépe když se to nazve krádeží, že?

A řešení konfliktů je pomocí instituce vlastnictví je absurdní? Přečtětě si něco o vzniku vlastnictví, jaké situace se modelují atd, než začnete projevovat svoji neznalost.
16. 08. 2008 | 14:46

Lord helma napsal(a):

to Sztefek:
Že vlastnictví vzniklo jako kolektivní mi příjde zcela logické. Zprvu tu byl kmen, kde ještě nebyly takové sociální diferenciace, a třebas měl každý oštěp svůj, bylo nabíledni, že kořist se dělila mezi všechny, byť ne rovným dílem.
Že vlastnictví byl mocenský akt (anarchisté potvrdí, že stále je;), to není z mé hlavy. Nebyl to původně jednotlivec, ale kmen, který si přivlastnil určité území a zdroje se na něm vyskytující. Mocensky, tj. násilím musel vysvětlit ostatním pretendentům, proč jej nemůžou užívat, protože přirozeně, před vaším narozením, stejně tak jako před zrozením lidstva neexistoval flák země, označený cedulkou "rezervováno pro Štefka." Ve starém Římě a o to víc v raném feudalismu to bylo obdobné. Vlastnit nějaký majetek znamenalo chránit ho před ostatními, aby se k němu nemohli chovati jako k vlastnímu majetku. Římské právo sice poskytovalo prostředky, jak právně deklarovat, na čí straně je právo, ovšem samotná mocenská realizace záležela opět na mocném jedinci, zpravidla patriciji. Raný feudalismus vůbec neměl podobné soudy, v podstatě moc soudní splývala s mocí výkonnou, která se opírala o holé násilí. No co bych se tu rozepisoval podle posledního odstavce jste arogantní hlupák a o lidech, kteří apodikticky tvrdí, že právo vlastnit majetek je lidské právo, nemám o moc lepší mínění. Děkujeme za pozornost:)). No s tú slivků jsem to dneska přehnal
17. 08. 2008 | 19:34

Stan napsal(a):

Filipi:

"Stat zadny vlastni majetek nema. Ma pouze ve sprave penize nasilim vybrane od obyvatel. S temito penezi ma nakladat pouze predem stanovenym zpusobem. Rozhodne nema podnikat v zadnem smyslu. Pokud si koupite akcii tak je to vase svobodne rozhodnuti. Platit dane musite. A proto stat muze cokoliv vlastnit jedine z mocenskych a nikoliv ekonomickych pohnutek."

Stát tedy nemá vlastní majetek, protože ho násilím uloupil svým občanům ve formě daní. A proto je naprosto správné, když představitelé toho státu takto uloupený majetek nacpou do svých kapes. Konečně jsem pochopil základní axiom liberálně-konzervativně-tržní ideologie! Děkuji!

A ještě mi, prosím, vysvětlete rozdíl mezi ekonomickou a mocenskou pohnutkou a vysvětlete pojem "nakládat předem stanoveným způsobem", aby mé vzdělání dále pokročilo, můj velký liberální učiteli...
17. 08. 2008 | 21:45

Filipi napsal(a):

Stan:
"Stát tedy nemá vlastní majetek, protože ho násilím uloupil svým občanům ve formě daní. A proto je naprosto správné, když představitelé toho státu takto uloupený majetek nacpou do svých kapes. Konečně jsem pochopil základní axiom liberálně-konzervativně-tržní ideologie! Děkuji!"

To preci nema nic spolecneho s tim co jsem napsal. Ano, souhlasim. Politici a urednici kradou jak straky at uz je vlada jakakoliv. Takze ja jsem samozrejme pro jim to co nejvice omezit. Treba tim ze jim nebudeme sverovat tolik penez...

"A ještě mi, prosím, vysvětlete rozdíl mezi ekonomickou a mocenskou pohnutkou a vysvětlete pojem "nakládat předem stanoveným způsobem", aby mé vzdělání dále pokročilo, můj velký liberální učiteli..."

Ekonomicka pohnutka je takova, ktera ma za svuj cil tvorbu zisku. Mocenska pohnutka ma za cil zmenit neco za pomoci nasili. Tak napriklad nekoho oloupit v lese a nebo nekomu sebrat pod hrozbou vezeni vice nez polovinu prijmu a pote ty penize dat nekomu jinemu. To je ale jenom tak na okraj.
Hlavnim bodem je to ze stat preci nemuze ze sve podstaty generovat jakekoliv podnikani. To neni jeho uloha. Stat prosazuje politicka rozhodnuti. Skuste se nad tim trochu zamyslet. A pouzijte logiku ne ideologii.
18. 08. 2008 | 01:13

IQ napsal(a):

Ještě jednou pro paní KVS a Chemika Hg:
Otevřít diskusi o vlastnictví byl vynikající nápad. Komentáře jdou všemi směry. Ale to nejpostatnější co naznačil Chemik Hg by mohlo přijít posléze, až se někdo ujme vysvětlení pojmu "vlastnictví" a nejasnostem, vyplývajícím z diskuse okolo státu a jeho pojetí a funkce. Bohužel nejsem právník, ani biolog, tedy mohu jen diskutovat.
Je to výborná diskuse, věřím, že bude pokračovat.
18. 08. 2008 | 12:14

m.sztefek napsal(a):

to Lord Helma:
Vaše argumenatce obsahuje logické chyby. Vy tvrdíte, že tu byl nejdřív kmen. A já se ptám: kde byli jednotlivci, tj. individua, která daný majetek vlastnila? Ano, chápu, na ně každý socialista zapomíná, ale jakmile se začne mluvit o vybírání daní, tak je potřebuje každý, že? Za druhé, jestliže si někdo přivastnil majetek někoho jiného, pak mi nejde do hlavy, jak můžete tvrdit, že vlastnictví nevziklo jako individuální akt. Předpokladem proto, že si někdo něco přivlastní je, že je to zdroj dosud nikým nevalstněný nebo je to zdroj, který Vám někdo prodá, dá, daruje apod. V případě kolektivního vlastnictví nemůže být totiž ani řeč o přivlastnění věci v jeho rámci. Capisci?

A ve středověku existovala "konkurence" mezi soudy. Dobrý důkaz je Islad, že to fungovalo. Ale jsou i další.

Co se týče existence vlastnictví ve středověku, tak dobrým důkazem je čilý obchod mezi obchodníky z celé Evropy. Ten by bez instituce vlastnictví nemohl být v rozkvětu. Samozřejmě existovaly restrikce atd., ale byly u takové skupiny obyvatel, které byly z těchto pravidel, zakázů a norem "vysvobozeni. Byli to např. tzv. merchat aventures (dobrodružní kupci).

jo a btw - nejste náhodou filozofem?
21. 08. 2008 | 13:53

Milan napsal(a):

Celá věc je velice prostá:
VII. Nepokradeš.
X. Nepožádáš statku bližního svého.
21. 09. 2008 | 23:25

Lukáš Mojžiš napsal(a):

:-)

Evolúcia a libertarianizmus.

Od priemyselnej revolúcie platí: čím je spoločnosť slobodnejšia, tým je ekonomicky efektívnejšia. Sloboda teda - pokiaľ sa nestane niečo nepravdepodobné - eventually wins. Víťazstvo slobody je len otázkou času.

Ale inak nechápem, čo má mať s vlastníctvom štát. Štát nie je potrebný. Súdy môžu byť súkromné. Štát je podstatou všetkého zla a treba ho zrušiť úplne a definitívne.
13. 09. 2009 | 17:26

Šťoural napsal(a):

Milý chemiku Hg,
rtuť je hydrargyrum a motorky Harley - Davidson :-). Jinak moc pěkný a podnětný článek.
Šťoural
04. 01. 2013 | 13:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy