Senát má 81 či 108 senátorů, není-li jich ovšem 54. Nebo něco mezi.

10. 11. 2010 | 17:08
Přečteno 13458 krát
Dva nově zvolení senátoři z hnutí Severočeši.cz si stěžují na to, že Senát i po volbách jedná v původním složení, tedy zatím bez nich. Chtěli by dokonce dosáhnout toho, aby Ústavní soud zrušil všechny zákony, které byly v tomto období schváleny. Mohou mít šanci?

Se zprávou jako první přišlo Aktuálně.cz, z tohoto zdroje proto čerpám informace o tom, čím vlastně noví senátoři argumentují; text svojí stížnosti zatím nezveřejnili. Problém se dá rozdělit do tří základních otázek:


1. Kdy končí volební období dosavadních senátorů?

Severočeši vycházejí z toho, že Ústava v čl. 16 stanoví, že Senát má 81 senátorů. Zároveň podle čl. 19 mandát vzniká zvolením. Z toho jim vychází, že pokud proběhly volby a byli zvoleni noví senátoři, původní mandáty musely zaniknout, protože jinak by nemohla být splněna podmínka, že senátorů je 81. Tato úvaha má na první pohled určitou logiku, která je však pouze zdánlivá. Především totiž zcela ignoruje skutečnost, že čl. pokračuje slovy: „81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let“. Pokud byli dosavadní senátoři před šesti lety zvoleni 13. listopadu 2004, jejich volební období skončí až 13. listopadu 2010, tedy tuto sobotu.

Ústava počítá s tím, že volby se mají konat „ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí“, tedy v zásadě ještě před skončením mandátu stávajících senátorů. To je obvyklé i u dalších ústavních orgánů: také poslanci či prezident republiky se volí ještě před vypršením stávajícího volebního období, a to aby se zajistilo hladké fungování úřadu a jeho předání. Nelze však z toho dovodit, že by se tímto způsobem volební období zkracovalo. V případě senátorů by to v důsledku znamenalo, že o délce jejich mandátu fakticky rozhoduje prezident republiky, který může v rámci stanovené lhůty vypsat volby na kterýkoliv termín; mohl by se tak řídit třeba i sympatiemi k současnému složení Senátu. Ústava však pevně stanoví šestileté volební období a výklad Severočechů je proto neudržitelný.


2. Kdy mohou začít rozhodovat noví senátoři?

Druhá otázka se týká toho, kdy se svého mandátu ujímají nově zvolení senátoři; a tady už je situace o něco složitější. Ústava je v této věci poněkud kusá a omezuje se v podstatě jen na citované ustanovení, podle něhož mandát vzniká zvolením. Detailní úprava je obsažena ve volebním zákonodárství a jednacím řádu Senátu. Podle ní je nejprve třeba, aby nově zvolení senátoři získali osvědčení o zvolení, které jim vydá Státní volební komise nejpozději do 30 dnů po uveřejnění výsledků voleb. Teprve poté, rovněž do 30 dnů po uveřejnění výsledků voleb, se sejde první schůze Senátu v novém funkčním období: noví senátoři složí slib, volí se nový předseda a místopředsedové a podobně. Tento třicetidenní odklad není samoúčelný. Mezitím totiž běží lhůty pro soudní přezkum voleb: nejprve 10 dnů na podání návrhů na neplatnost voleb či hlasování, a poté 20 dnů, ve kterých má Nejvyšší správní soud rozhodnout. Když se tedy v onen třicátý den senátoři sejdou, mělo by už být zřejmé, že všichni zúčastnění byli zvoleni platně. Pokud by se sešli už dříve a následně soud rozhodl o neplatnosti zvolení některého z nich, rázem by byla zpochybněna všechna dosud učiněná rozhodnutí. Trochu toho čekání tak má smysl.

Lze tedy soudit, že tato praxe vycházející ze zákona je poměrně rozumná; zbývá ale otázka, zda je také v souladu s Ústavou. Je možné takto senátorům bránit v přístupu do jejich lavic a k hlasovacím tlačítkům, když jejich mandát už vznikl? Sám o tom mám určité pochybnosti. Ústavní konstrukce není úplně optimální. Pokud by například místo "mandát vzniká zvolením" stanovila, že senátor se mandátu ujímá složením slibu (jak je tomu u prezidenta republiky), měli bychom hned jasněji; musíme však pracovat s tím, co v Ústavě je. Ve prospěch zákona lze paradoxně použít stejný argument, který používají Severočeši proti němu. Pokud totiž Ústava říká, že Senát má 81 senátorů (a v tomto počtu má tedy rozhodovat), není možné, aby jich místo zasedalo všech (až) 108 senátorů, kteří mají mandát. A musíme-li si vybrat, zda dát přednost původnímu či novému složení, je třeba zvolit první variantu, protože lépe odpovídá smyslu Ústavy: krátit období dosavadních senátorů nemá legitimní důvod, zatímco třicetidenní odstup u nových senátorů podporuje právní jistotu.

Jistým řešením by se mohlo zdát, aby Senát v těchto přechodných obdobích nerozhodoval vůbec, což je v zásadě model, který je zvolen v jednacím řádu Poslanecké sněmovny: i zde dochází po volbách k určitému překryvu, ale noví poslanci se mohou sejít až poté, co skončí volební období jejich předchůdců. Jak však ve svých komentářích správně upozorňuje ústavní právník Jan Kysela, v případě Senátu by toto řešení znamenalo popření jeho smyslu. Celá jeho konstrukce totiž počítá s tím, že jde o instituci, která se obměňuje po částech a na rozdíl od Poslanecké sněmovny zasedá neustále. Navíc by to znamenalo i značné omezení práv Senátu v legislativním procesu. Na projednání návrhů zákonů, které mu postoupí Poslanecká sněmovna, má jen 30 dnů: pokud by je kvůli „přestávce“ projednat nestihl, dostaly by automaticky zelenou.


3. O čem vlastně může rozhodnout Ústavní soud?

Ústavní soud by při svém rozhodování měl vzít v úvahu, že celá tato praxe v Senátu probíhá už od roku 1998, kdy došlo k první dílčí obměně, a za celou tu dobu nebyla napadena. Došlo tak ke vzniku ústavní zvyklosti, kterým soud přiznává určitou relevanci. Proto i kdyby měl za to, že zde proti sobě stojí dva různé výklady Ústavy, které jsou oba možné, měl by se přiklonit na stranu dosavadní praxe a Severočechům nevyhovět.

Z dosavadních zpráv ovšem není jasné, co přesně po něm oba navrhovatelé budou chtít. Jedna možnost je, že se na něj obrátí coby dvě fyzické osoby s ústavní stížností, podle níž Senát zasahuje do jejich ústavního práva na výkon funkce, do které byli zvoleni. V tom případě však z procesních důvodů nemohou napadnout v mezidobí přijaté zákony, a tak i kdyby jim soud vyhověl, budou platit dál. Druhá možnost je, že coby skupina senátorů napadnou přímo tyto zákony, což by v extrémním případě mohlo vést až k jejich zrušení. Na to je jich však zatím málo: k úspěšnému podání tohoto návrhu je totiž zapotřebí nejméně 17 senátorů.

Zkrátka: jako materiál k diskusím ústavních právníků je návrh Severočechů vynikající, ale šanci na úspěch má jen minimální.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Mohu jen dodat, že máte pravdu. Soudím, že zmiňovaní senátoři by se měli odpovědně připravovat na výkon své funkce a ne se mediálně zviditelňovat takovými blbinami. Ústava je stručný text, věřím, že obdobných "nedokonalostí" se tam může najít celá řada. Ještě že je nezvolili v USA, na tamější ústavě by se teprve vyřádili.
10. 11. 2010 | 17:26

franťýk napsal(a):

Můj děda dlouhá léta používal v koupelně k ohřevu vody Brutar. Vznikla tím určitá zvyklost. Proto je výměna za moderní boiler nezákonná? To ,že si na nedokonalost senátní praxe nikdo nestěžoval ještě neznamená, že není protiústavní neboť jak známo, kde není žalobce není soudce a doasvadním vládcům senátu to bylo vlastně jedno, protože tak i tak měli své jisté. Je tedy logické, že k napadení této zažité praxe může dojít jen tehdy, kdy dojde k tak výrazné obměně senátu, že se mění jeho politický směr. Pak se terpve zjistí, že je něco špatně. A co je špatně, o tom by měl rozhodnout právě ÚS a ne pan antoš
10. 11. 2010 | 17:41

jarpor napsal(a):

Lze pro tento případ říci, že touha po moci zatemňuje mozky...

Souhlas s Petrem z T...

Hezký večer
10. 11. 2010 | 17:45

michal napsal(a):

Až nám to politici dovolí, tak první celostátní referendum bude o zrušení senátu...

Nicméně mě trochu mrzí, že senátorka za S.cz nevyrazila do senátu, když zasedal, a nedomáhala se svého hlasovacího tlačítka, bezpochyby by to byla dobrá sranda, ať už by to dopadlo jakkoliv (-:
10. 11. 2010 | 17:45

Luba napsal(a):

Skutečně,
velmi konzervativní výklad práva, nikoli funkční, teleologický.

Je to blbost, je to nelogické, ale děláme to tak už dlouho, takže nic neměňme.
10. 11. 2010 | 17:47

mud.. napsal(a):

Od roku 1989 má náš národ samé potíže z příčiny univerzitně vzdělaných. Mají neuverzitně nevzdělaní neutále trpět fachidiotštiny titulovaných. Senát je nutné rozdělit na 40 senátorů pro univerzitně nevdělaných (měli by blíže k obyčejnýmu lidu) a na 41 senátorů s vysokoškolsky vzdělaných (měli by blíže k svým exaktně vzdělaných). Senátor stejně potřebuje jen palec dávat dolů, nebo nahoru. Pochopitelně by měl asistety s vysokoškolsky vzdělané. A páč by bylo po p-či.
10. 11. 2010 | 18:09

veverka napsal(a):

Neskutečnej blábol.V ústavě je jasně napsáno,že mandát senátora začíná dnem jeho zvolení.Tak platí ústava,nebo neplatí?

A hlavně tady jde o morální stránku věci a pohrdání voliči.Schvalovat cokoliv narychlo,protože vím že nově zvolený senát by to už neschválil je naprosté a zavženíhodné pohrdání demokracií.
10. 11. 2010 | 18:13

Robin napsal(a):

Marek Antoš:

Výborný článek pane doktore.

Pokud oba zmiňovaní senátoři pojmou svůj návrh k Ústavnímu soudu jako ústavní stížnost, tak by mne velmi zajímalo proti kterému rozhodnutí, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci budou svojí stížnost směřovat a v aplikaci kterého ustanovení zákona by pak případně spatřovali onu protiústavnost.
10. 11. 2010 | 18:37

Ivan napsal(a):

Vážený pane Antoši,naučte se Ústavu ČR,kde čl.16 (2) zní"Senát má 81 senátorů,kteří jsou voleni na dobu šesti let.Každé dva roky se volí třetina sanátorů.
Čl.19 Ústavy ČR zní"Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.
Ústava ČR je jasná , ale bohužel zvyková t.j.účelová praxe naší pravice udělala z Ústavy ČR trhací kalendář.
10. 11. 2010 | 18:59

franťýk napsal(a):

veverka
A dá se snad od stávající vlády a jejích poskoků (parlament) čekat něco jiného než podrazy a lámání (ne ohýbání) zákonů?
10. 11. 2010 | 19:00

Ivan napsal(a):

Hrůza , jak může p.Antoš učit na Právnické fakultě UK ústavní právo,když vůbec nezná Ústavu ČR. Ve svém článku cituje nesprávně Ústavu ČR, účelově mate veřejnost nesprávným textem Ústavy ČR a následně účelovým zpochybněním stížnosti k ÚS ČR.
10. 11. 2010 | 19:18

Lex napsal(a):

autor
Při odkazech na Ústavu a její článek 16 a 19, resp. na zákon o volbách do Parlamentu ČR či zákon o jednacím řádu Senátu, jste poněkud pominul významná ustanovení Ústavy, a to obsažená 1) v čl. 20, kde se stanoví, že "Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon." Hovoří-li se zde o volebním právu, má se nepochybně na mysli jak volební právo aktivní - tj. volit, tak pasivní, tj. být volen, včetně toho, jak toto právo mohu vykonávat.
2) čl. 23 odst. 3 o slibu poslance a senátora a odst. 2 téhož článku, který říká, že senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní - toto ustanovení mj. může znamenat, že pokud se nově zvolený senátor nemůže z jakýchkoliv důvodů zúčastnit první schůze Senátu tvořeného nově zvolenými senátory, složí slib a může se uzjmout "senátorování" až na té schůzi, které se ponejprv zúčastní a na níž složí slib - což v případě dlouhodobé nemoci může trvat taky hezky dlouho, a Senát tím pádem může mít i menší počet "výkonných" senátorů, než 81
3) čl. 25 písm. a,b) jež zní: "Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období,"
což. mj. znamená, že poslanec, který by odmítl slib složit nebo měl k němu výhradu, by se přes své zvolení nikdy "výkonným" senátorem nestal, a dále, co se týká onoho písm. b), vzniká teoreticky paradox, že s ohledem na ustanovení č. 17 odst. 1 Ústavy, který vymezuje konec lhůty pro konání voleb do Senátu na poslední den volebního období, by se v případě prezidentem vypsání termínu voleb na tyto poslední dny mohlo stát, že Senát by měl (zánikem mandátu 27 senátorů s koncem jejich volebního období) pouze 54 "výkonné" senátory, jednak že i v případě vypsání termínu voleb na polovinu třicetidenní lhůty před skončením volebního období, by nebylo možno "stihnout" soudní projednání volebních stížností (do 30-ti dnů), takže by se první schůze Senátu v novém složení spojená se slibem nových Senátorů musela konat ještě v situaci, kdy by nebylo možno vyloučit zneplatnění už se "výkonu" svého mandátu ujmuvšího senátora.
Těch možností, které dává výklad Ústavy, zákona o volbách a zákona o jednacím řádu, a to i ve spojení s občanským soudním řádem, je "hafo".
Nicméně nezbývá, než se dovolávat demokratických tradic a legitimních očekávání při výkonu ústvních funkcí.
10. 11. 2010 | 19:30

Werner napsal(a):

Má logika asi není právnická ale podle mého když máte v práci smlouvu od 1.1. do 1.1. kdy nastoupí jiný zaměstnanec asi když tam budete chodit ještě měsíc a budete dělat první úkony tak ty asi nebudou platné. To že jste si tam zvyk a že se to tak dělá fůru let nikoho nezajímá. Btw stará sněmovna se přeci po volbách také neschází a nevydává nové zákony nebo snad ano? Jinak máte velmi zajímavé názory, nechtěl bych aby jste mne soudil!
10. 11. 2010 | 19:36

Robin napsal(a):

Werner:

Problém je, že Severočeši požadují, aby stávající senátoři přestali chodit do práce ještě před vypršením ,,smlouvy´´.
10. 11. 2010 | 19:52

marekantos napsal(a):

Veverka: Myslím, že v morálním hodnocení bychom se shodli. Souhlasím s vámi, že schvalovat něco po volbách ve zrychleném řízení, tak aby to ještě "stihl" projednat Senát v původním složení, nesvědčí o velké politické kultuře. To ale není tak neobvyklé: i když máte na něco právo, ne vždycky je slušné to udělat. Pokud to ale dotyčný neví, hnát ho za to k soudu nepomůže, protože on to právo skutečně měl. Myslím, že to je přesně tenhle případ; a můj text se týká jen toho, jaké vyhlídky má jejich návrh Ústavnímu soudu po právní stránce.

Werner: Tenhle případ je ale trochu jiný. Když použiju váš příměr: stávající senátoři mají smlouvu až do 13.11., zatímco noví ji "podepsali" zvolením už 23.10. a "nastoupit do práce" a složit slib mají až poté, co soud "schválí", že ta smlouva je platná. Nějaký překryv tam tedy v každém případě je, a záleží na tom, jak ho vyřešit. Kdyby to bylo 1.1. ven i dovnitř, bylo by to snazší, ale to není ten případ.
10. 11. 2010 | 19:59

Werner napsal(a):

Jak já to chápu smlouva dle ústavy zní jednoznačně: Zvolí-li si voliči jiného do práce už nechoď! Jak prosté drahý Watsone! Ústava není u nás zvyková anobž psaná a je dle mého jasná!
10. 11. 2010 | 20:01

Lex napsal(a):

Werner
Pane, tohle nemá se "selskou" (ačkoliv jste ji tak nenazval) logikou nic společného. Sněmovna se volí a "zaniká" naráz jednou za čtyři roky. Senát je "trvalá" komora, ve které se jednou za dva roky volí (obměňuje) jedna třetina senátorů. Zánik mandátů te jedné třetiny senátorů a vznik mandátu té nové třetiny nemá na existenci a prakticky ani funkčnost komory žádný valný význam.
Srovnáváte nesrovnatelné.
Není to od prvního do prvního.
10. 11. 2010 | 20:02

Lex napsal(a):

Werner 20:01:28
Ó, nikoliv milý Sherlocku, tentokrát se mýlíte. Co však je jasné, tak to je skutečnost, že neznáte právní úpravu danou Ústavou, zákonem o volbách do Parlamentu ČR, zákonem o jednacím řádu Senátu a občanským soudním řádem.
10. 11. 2010 | 20:07

Werner napsal(a):

lex: to je pravda právník nejsem ale ještě z dob gymnaziálních a ZSV vím že ústava je nadřazena všem zákonům a pokud mluví že zaniká mandát dnem zvolení nastupce. Inu uvidíme co na to řekne ústavní soud.
10. 11. 2010 | 20:12

almost glossed™ napsal(a):

Pokud ústava stanoví, že senátorů je 81, je toto podmínka č. 1. Je to konkrétní údaj, který nelze změnit ani "okecat".

Pokud mandát nového senátora začíná dnem zvolení je toto druhá podmínka, která je daná a nezměnitelná.

Zůstává údaj o šestiletém působení. Pokud mají být dodrženy podmínky 1 a 2 (a dodrženy být musí, jestliže má forma senátu zůstat neměnná), je zřejmé, že nejde o 5x365 dní + 1x366 dní (přestupný rok)= 2191 dnů na vteřinu přesně, nýbrž počítá se se zaokrouhlením v řádu několika dnů s ohledem na proces volby nových senátorů a střídání nových a starých senátorů.

Námitka je podle mého názoru zcela relevantní a vysvětlení autora účelové a zavádějící.

Tentokrát nesouhlasím ani s argumentací Lexe, protože je zřejmé, že kdyby nově zvolení senátoři (jejichž mandát v té době podle ústavy už byl platný!) byli pozváni na schůzi senátu, nepochybně by o složení slibu stáli. Chyba tedy není na jejich straně nýbrž na tom, kdo svolával schůzi senátu. Byla organizována se zlou vůlí a v neprospěch právoplatně zvolených senátorů. Ti byli takto zbaveni svého práva hlasovat.

Podle mého názoru flagrantní porušení demokratických principů.
10. 11. 2010 | 20:14

Lex napsal(a):

Werner
Vždyť říkám, neznáte. Ústava neříká "zvolením nástupce" ale "uplynutím funkčního období" - cituji v tomto smyslu Ústavu již dost výše.
10. 11. 2010 | 20:17

jarpor napsal(a):

Tak nevím...

Nevím, co je nepochopitelného, že je-li mandát šestiletý a složil-li slib "starý senátor" 13.11.2004, je senátorem do 13.11.2010, protože mu NELZE zkrátit volební období.

Volba senátorů 24. 10. 2010, a vyhlášením výsledků voleb např. 25.10.2010 přece neznamená, že "nový" senátor ( navíc bez slibu, bez splnění podmínek VÝKONU MANDÁTU senátora ) chytne "starého" za flígr a vyhodí jej toho 25.10.2010 ze senátu.

Lex - mohu napsat palec nahoru, přesto, že jistí zdejší "ústavní právníci" či "neústavní právníci" s Vámi "nemohou" souhlasit ?
Díky, činím tak.

Hezký večer
10. 11. 2010 | 20:39

Lex napsal(a):

almost glossed™
Příteli, nemusíte se mnou souhlasit, to ale nic nemění na skutečnosti, že Ústava jako základní zákon státu, není psána stejně jako unijní návod na použivání mikrovlné trouby (což je text pro blbce).
Ústava je poměrně "zevrubný" text, rigidními ustanoveními jsou jen některá, jiná, zejména pokud se týče procedury, už tak rigidní nejsou a v mnohém odkazují na jiné, obyčejné zákony. Z hlediska výkladu a aplikace Ústavy je mnohdy nezbytné vycházet z pravidel, která jsem uvedl na konci svého prvního vstupu (patří k nim i "ústavní tradice").
Na proceduru střídání jedné třetiny senátorů to platí bezezbytku. Na toto období ona rigidnost ve vztahu na počet 81 senátorů zcela neplatí - viz mnou popsaný případ, kdy teoreticky by mohlo být i jen 54 senátorů.
Obdobná situace je v případě moci výkonné, kdy samozřejmě předseda vlády může být pouze jeden, a přece v období sestavování nové vlády po volbách mohou být reálně předsedové vlády dva - té existující a té vznikající.
Nemám nejmenší pochyby o neúspěšnosti zmiňované ústavní stížnosti. Nemá to nic společného s flagrantním porušením ústavních principů.
Apropós - všiml jste si, že 25. schůze Senátu, na které budou nově zvolení senátoři skládat slib, je svolána na 12.11., tj. dokonce 6 dní po skončení funkčního období jedné třetiny dosavadních senátorů - ty volby byly 5.-6.11.2004?
Kolidují tu dvě ustanovení Ústavy - jedno o počtu senátorů a vzniku mandátu, a druhé o zániku mandátu skončením volebního období. Které je privilegované? Žádné. Jen procedurra vyžaduje, že organizace schůze s nově zvolenou třetinou senátorů (vždyť i jen vydání osvědčení o zvolení má třicetidenní lhůtu) vyžduje určitý čas - takže logicky těch 81 senátorů ustupuje tomu druhému pravidlu o skončení mandátu uplynutím volebního období.
Ale přesvědčovat Vás nehodlám, je to můj výklad Ústavy, můj názor. Nikdo ho nemusí akceptovat. Pak by ale měl říci i b), řekl-li a). Ve Vašem případě - Vy byste té třetině senátorů, kterým mandát končí s koncem šestiletého volebního období, ten mandát odňal dnem zvolení nových senátorů (které musí předcházet tomu skončení funkčního období?)- jak byste to ústavně podepřel a jak byste to technicky provedl?
10. 11. 2010 | 20:45

ZdeněkJ. napsal(a):

Jarpor
"Nevím, co je nepochopitelného, že je-li mandát šestiletý a složil-li slib "starý senátor" 13.11.2004, je senátorem do 13.11.2010".
Ale jděte!
10. 11. 2010 | 20:53

jarpor napsal(a):

Kam, Zdeňku ?
10. 11. 2010 | 21:02

almost glossed™ napsal(a):

Lex: necítím se dost kompetentní k hlubší debatě, tentokrát jsem to zkusil jen a pouze s logikou. Ale je možné, že tam žádná není :-).
10. 11. 2010 | 21:06

Al Jouda napsal(a):

Správně by to mělo být tak, že až po uplynutí 6 letého funkčního období senátorů, by se měli noví senátoři připustit ke složení senátorského slibu a mohli by začít fungovat. V období od voleb do této chvíle by Senát neměl zasedat - nic by se nestalo, je stejně na dvě věci !
10. 11. 2010 | 21:22

Robin napsal(a):

Mimochodem, napadá mne otázka, zda jsou vůbec nově zvolení senátoři oprávněni podat návrh na zrušení zákona podle § 64 zákona o Ústavním soudu dokud jsou ještě ve funkci ti stávající?

(Pro účely této otázky pomíjím, že k tomuto návrhu se prozatím hlásí pouze 2 z nově zvolených senátorů a nikoli potřebných 17)
10. 11. 2010 | 21:25

Antonín Hrbek napsal(a):

Podívejme se na tuto možnost:
1. Nechť byl starý senátor dne 13.11. zvolen "na dobu 6 let".
2. Nechť byl nový senátor dne 23.10. zvolen (získal mandát)a 24.10. dostal "potvrzení" o svém zvolení (začíná mandát zvolením nebo až po získání nějakého potvrzení?).
3. Nechť byla nejbližší schůze senátu svolána na den 25.10. a nově zvolený senátor na ni složí předepsaný slib.

Je skutečně starý senátor senátorem až do 6.11. ?? Prosím "kvalifikované právníky" o jasné stanovisko

Dovoluji si upozornit, že v jednacím řádu jsou doby do 30 dnů, takže termíny mohou být i kratší
10. 11. 2010 | 21:41

Liberál napsal(a):

almost glossed:

Hezky vyndaváte pasáže který se vám hodí. To je ale demagogie.
Jestliže ústava říká že volební mandát senátora je na 6 let a senátor byl zvolen 13.11. 2004 tak jeho období končí až 13.11.2010.
Dále ústava říká že senátoři musí získat osvětčení které získají do 30 dnů. Jestliže druhé kolo bylo 23. října znamená to že osvědčení o zvolení můžou dostat třeba až 22. listopadu a do té doby NEMŮŽOU VYKONÁVAT MANDÁT SENÁTORA i kdyby se stavěli na hlavu. Tyto dvě věci nelze ignorovat a ústava se nedá jen tak vykládat obyčejným člověkem. O tom musí rozhodnout lidé kteří znají ústavní právo. Pochybuju že vy se v ústavním právu vyznáte
10. 11. 2010 | 22:07

Lex napsal(a):

Zdeněk J.
Není to tak, jak říkáte. Ti senátoři 13.11.2004 neskládali slib, to je datum druhého dne druhého kola senátních voleb, první kolo se konalo 5. a 6.11.2004. Jeden senátor ODS byl dokonce zvolen již v prvním kole, tj. 6.11.2004, tomu by tedy jeho mandát měl skončit uplynutím jeho šestiletého volebního období, tj. 6.11.2010. Tento i ostatních 20 senátorů zvolených ve druhém kole 13.11. skládalo slib až na 1. schůzi dne 15.12.2004. Den složení slibu (tj. den, kdy nově zvolený senátor se prvně ujímá výkonu své senátorské funkce) nemá s počátkem jeho funkčního období nic společného - jak jsem uvedl (přesněji - jak stanoví Ústava), mandát (a tedy i volební období) začíná dnem zvolení, tj. druhým dnem druhého kola senátních voleb (nebyl-li zvolen již v prvním kole).

Prostě je třeba smířit se s tím, že od volby nových 21 senátorů je až do skončení šestiletého funkčního období jejich předchůdců opravdu 108 senátorů s mandátem vzniklým zvolením, z nich však nanejvýš 81 je oprávnvěno svůj mandát vykonávat, těm 21 nově zvoleným toto oprávnění vzniká až složením slibu. Technikálií je, že slib skládají v termínu po skončení (při skončení) volebního období předchozích senátorů. V letošním roce to vychází přesně na den, kdy předchozím senátorům mandát zanikne - tedy 12.11.2010 (nechce se mi hledat, jak to bylo v jiných obročích).
10. 11. 2010 | 22:10

ujo napsal(a):

O tom, že naše ústava má mezery není pochyb (není divu, ve spěchu byl jejím hlavním autorem hodně sebevědomý, nikoliv však v dané věci příliš kvalifikovaný právník).

Stížnost k Ús bude marná (viz Melčák), nic to však nezmění na morální závadnosti ( a koneckonců zbabělosti) postupu koalice.
10. 11. 2010 | 22:20

Ivan napsal(a):

Reakce na komentáře pod "Lex",
Podle čl.23 odst.3 Ústavy ČR se měli nově zvolení senátoři zúčastnit první schůze Senátu po senátních volbách v roce 2010.Svoji neúčasti na této první schůzi Senátu po volbách vlastně nově zvolení senátoři kineztrácejí mandát senátora.
10. 11. 2010 | 23:03

OMAKALAMIHONAKANAPI napsal(a):

Ústavní právo je děravé, to se ví. Pokud je mi známo, toto hledosko zastávají i někteří vyučující prf UK. Jen mi nejde do hlavy, jak někdo může nazvat Ústavu zevrubným pravidlem. Považuji se za nevzdělance, ale pokud se do Ústavy podíváte, zjistíte že má 113 článků. Pokud Vám stačí 113 článků k obsažení celého ústavního života, prosím. Pokud dotyčný myslel ústavní pořádek, tak pokud už kritizuje ústavní pravidla a považujete se za znalce, mohl by si alespoň zjistit, že Ústava mluví o ústavním pořádku, a tudíž používat tento pojem, nebo alespoň ústava s malým ú. Pro nevzdělance jako jsem já může být problém pochopit, o čem se vlastně diskutuje.

To UJO
Chtěl bych vidět Vás, jak píšete Ústavu. Kritizovat je fajn, konat se ale nikomu nechce. Je potřeba si uvědomit, za jakých podmínek Ústava vznikala. Když na trh vstoupil Iphone, taky se z něj všichni mohli s dovolením pos***. Teď neobhajuju autory, ale lidskost.

Dobrou noc
10. 11. 2010 | 23:53

OMAKALAMIHONAKANAPI napsal(a):

UJOVI se omlouvam, na podruhe jsem si to precetl a pochopil snad uz spravne
11. 11. 2010 | 00:28

Václav Petrmichl napsal(a):

Ústava v Čl.16(2) stanoví, že Senát má 81 členů

podle meho nazoru však s tímto číslem nelze bez dalšího operovat ve všech situacích. Toto číslo vlastně není absolutní, a to s ohledem na prováděcí předpisy, konkrétně z důvodu institutu doplňovacích voleb (§80 z.247/1995Sb.), který mimojiné předvídá, že může nastat situace, kdy může být Senát tvořen dočasně menším počtem senátorů než-li 81. A to v případě, než-li dojde ke zvolení nového senátora, nebo s ohledem na odst.3, který konání doplňovacích voleb přímo vylučuje.

Tímto postupem dá poměrně snadno zpochybnit absolutnost čísla 81 jako ústavně daného počtu senátorů. Tento počet je sice Ústavou dán, ovšem ve všech situacích reflektovat aktuální stav rozhodně nemusí, z důvodů výše řečených.

Čl.19 Ústavy říká, že mandát Senátora vzniká zvolením, to je nepochybné. Zároveň je stanoveno, že mandát Senátora trvá dobu 6 let. Budu-li chápat tyto premisy jako absolutní, logickým vyústěním je jediný závěr.

Ve volbach bude zvoleno novych 27 senátorů, a v případě, že den vzniku mandátu, tedy den voleb, bude však dnem, který bude předcházet poslednímu dni volebního období, znamená to, že dojde logicky k překrytí senátorů ,,končících" a senátorů ,,nových", tzn. že aktuální stav senátorů činí 108 osob s platným mandátem, to je naprosto nepochybné.

Z praktického hlediska jde spíše o to, jestli mohou senátoři uplatňovat soubor práv, který pro ně plyne z nabytého mandátu, zejména právo hlasovací, na což pravděpodobně poukazovali potencionální stěžovatelé.

Aby mohl senátor hlasovat, nestačí mu podle mého názoru platný mandát (o což se opírá argumentace pot.stěžovatele), hlasuje totiž na schůzi. Tzn. k tomu, aby mohli nově zvolení senátoři skutečně platně hlasovat, musí se nejprve zůčastnit první schůze Senátu, tedy v mezidobí, které tvoří den voleb (den vzniku mandátu) a den první schůze, sice mandát mají, ale hlasovací právo realizovat za žádných okolností nemohou, nemají kde.

Jak jsem uvedl výše, akceptuji tezi o současném trvání mandátu 108 senátorům.
Pokud s tím budu dále operovat, v neposlední řadě může nastat otázka u problematiky hlasovacích většin v rámci komory. Názory na to, zda-li vjednotlivých komorách počítat většiny z aktuálního počtu osob s platným mandátem či z ústavou stanoveného počtu osob (Pavlíček, Hřebejk), se různí.

Ať budu zastávat stanovisko jakékoli, je zřejmé, že ho budu muset použít u obou komor shodně.
Použiji-li argumentu ad absurdum a pomohu si absurdní situací v PS (pouziji ji zamerne, aby byla situace lepe videt, v Senátu by to mohlo být 54, kdy by vsech 27 senátorů v posledním roce zemřelo), kdy by zůstalo 197 mandátů poslanců uprázdněných, (v souladu s §54 z.247/1995Sb. to lze), usnášení schopná by byla PS za přítomnosti jediné osoby, což je rozhodně neakceptovatelné, z tohoto důvodu lze přisvědčit názoru, že většiny je vhodnější počítat z počtu členů komory ústavnou daného.

Vztáhneme-li tento závěr na počítání většiny v Senátu při souběhu 108 mandátů, dospějeme tedy k tomu, že tento ,,dočasně nadstandartní" počet (108) na počítání většin naprosto nic nezmění a můžeme ho ve výsledku považovat pouze za ,,inelegantia iuris" naší Ústavy.
11. 11. 2010 | 01:12

Honza Český napsal(a):

Pro Lex

Na 25.schůzi dne 12.11. nebudou noví senátoři skládat slib. To by pak o zákonech ve stavu nouze jednal Senát s převahou ČSSD. Tomu se brání senátní pravice a právě to napadají oni dva senátoři za Severočeši cz

Ustavující schůze nového Senátu má být až 24.11.
11. 11. 2010 | 01:13

Dejv napsal(a):

Neznám Ústavu nazpaměť a volební zákon už vůbec ne, ale je někde definováno, kdy je volený zástupce zvolen, nebo je to vágní pojem? Je to okamžikem sečtení hlasů, vyhlášení výsledků, převzetí osvědčení... případně uvedením do funkce? Volby jsou také určitý proces, který má i jiné složky než sečtení hlasů. Není to náhodou analogická situace např. k právní moci rozsudku soudu, tj. že volbou občanů (např. okamžik sečtení všech hlasů) získává senátor určitý nepopiratelný nárok být následujících 6 let senátorem, ale ještě to není okamžik účinnosti tohoto "zvolení"?
11. 11. 2010 | 01:29

vasja napsal(a):

To sou všechno hlouposti.
Od kdy je senátorem se pozná tak, od kdy dostává vejplatu.
Chce to zavolat do senátní účtárny.
11. 11. 2010 | 06:45

bob napsal(a):

to Honza Český
... ještě je někde možnost podat stížnost na průběh voleb. Lhůta je 30 dní. Takže 1. schůze může být až po této době. řekl bych. Ale nejsem právník, jen úředník:-)
11. 11. 2010 | 08:01

Petr z Tábora napsal(a):

to bob:
Máte samozřejmě pravdu, je to další z argumentů na podporu stávající praxe.Ti dva stěžovatelé se tak třesou na své senátorské posty, že by nedali ani šanci ke stížnostem na průběh voleb a soudu čas na rozhodování.

Já bych doporučoval do požadavků na naše zákonodárce, aby museli mít IQ alespoň 90, aby byla záruka, že pochopí předkládané zákony.
11. 11. 2010 | 08:34

Lex napsal(a):

Honza Český
Díky, máte pravdu. Myslel jsem si to tak nějak automaticky. Po tomto Vašem vstupu jsem se teprve podíval na program 25. schůze. Žil jsem v omylu - víte, zprávy zase až tak nesleduji, ty žabomyší války už skoro vůbec.
Ještě jednou dík za upřesnění.
11. 11. 2010 | 08:43

Luba napsal(a):

Příčinou tohoto stavu je možná i fakt, že Senát je odkladištěm zasloužilých/vysloužilých politiků a nikdo mu nepřikládá zvláštní důležitost.

Proto také psavci Ústavy nezohlednili to, že by bylo třeba počítat s povolební ztrátou legitimity starého Senátu a okamžitou reflexí změny vůle voličů časným protržením povolební pásky senátními novokřtěnci.

Možná se to má, jako s prezidentskými pravomocemi a absencí termínů pro splnění daného úkonu.

Ústava prostě počítá s jistou morální a intelektuální úrovní nositele mandátu a nepočítá s tím, že by jej někdo mohl vykonávat v rozporu s dobrými mravy a proti vůli občanů.
11. 11. 2010 | 08:58

Robin napsal(a):

Souhlasím s Lubou. Ústava nemůže počítat s tím, že nejvyšší představitelé státní moci budou postupovat v rozporu s morálními standardy dané společnosti.

Slova Luby ostatně potvrzují i opakovaná vyjádření zesnulého prof. Cepla, jedno z ,,otců zakladatelů´´ české ústavnosti, ve smyslu, že: pokud je elita národa nemravná, tak s tím žádná ústava mnoho nenadělá.

(http://www.rozhlas.cz/radio...)

Ještě připojím citaci z nálezu Ústavního soudu, který charakterizuje ústavu takto:

,,Dokument institucionalizující soustavu základních obecně akceptovaných hodnot a formující mechanizmus a proces utváření legitimních mocenských rozhodnutí nemůže existovat mimo veřejností akceptovaného kontextu hodnot, spravedlnostních představ, jakož i představ o smyslu, účelu a způsobu fungování demokratických institucí. Jinými slovy nemůže fungovat mimo minimálního hodnotového a institucionálního konsenzu´´

(http://nalus.usoud.cz/Searc...)

Celý problém ohledně současné stížnosti dvou nových senátorů je zapříčiněn tím, že stávající senátoři se snaží na poslední chvíli využít své dočasné početní převahy v horní komoře Parlamentu, aby protlačili politicky kontroverzní zákony.

Takový postup je jistě legální a s největší pravděpodobností není ani protiústavní viz post pana doktora Antoše nebo vyjádření doc. Kysely dostupné zde:

(http://zpravy.idnes.cz/obra...)

Takový postup je však problematický spíše z hlediska morálního či etického než z pohledu právního.
11. 11. 2010 | 09:55

almost glossed™ napsal(a):

Václav Petrmichl: Vaše úvahy jsou logické, ovšem až do jistého bodu.

Když si představím, že bych byl zvolen novým senátorem, jistě bych chtěl mít možnost hlasovat.

Pokud bych zjistil, že nemohu hlasovat jen proto, že NĚKDO (předseda senátu?) ve zlém úmyslu nezorganizoval "ustavující schůzi nového senátu v mezidobí mezi důležitým hlasováním a ani mě nepozval na schůzi s důležitým hlasováním, jistě bych si na tento postup stěžoval.

Vše ostatní (mandát versus "právo hlasovat") apod. jsou jen formální podružnosti. Důležité je, že novým senátorům bylo formální kličkou znemožněno hlasovat.

Tato formální klička je podle mého názoru nemorální a zaslouží si jednoznačně žalobu.

---
Je to analogické této hypotetické situaci:

Když příště předseda senátu pověří strážní službu, aby nevpustila nové senátory do budovy, také byste mohl namítat, že neměli právo hlasovat, protože nebyli na svém místě.

Fakticky byste měl pravdu, ale přesto logika, slušnost a demokratické principy velí, že v právu by byli senátoři, kteří by si stěžovali na takový postup předsedy senátu.

Oni prostě projevili vůli s platným mandátem hlasovat a není jejich vinou, že jim hlasování umožněno nebylo. Nemohou být zodpovědní za projev zlé vůle někoho jiného.

Nebo je potřeba volit názornější analogie? Třeba střídání na místě řidiče auutobusu? :-)
11. 11. 2010 | 10:24

Antonín Hrbek napsal(a):

Pokud by senátoři měli kouska cti v těle a nebyli jen šašky na provázku, pak by odmítli schválit pana Sobotku za místopředsedu.
11. 11. 2010 | 11:50

Jerry napsal(a):

Vážení, v Brně jsem viděl na odpadkovém koši samolepku anarchistů s textem : Volební urna - kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zrušili. Bohužel hluboká pravda.
Když vidím tu koalici stran, které si šly po krku před volbami, je mi na zvracení.
11. 11. 2010 | 12:39

Robin napsal(a):

Text návrhu, který oba nově zvolení senátoři za Severočechy.cz podali k Ústavnímu soudu ČR je dostupný zde:

http://www.miroslavahustako...
11. 11. 2010 | 13:37

almost glossed™ napsal(a):

Robin: díky, ukazuje se, že žádost je formulována přesně v tom duchu, který jsem popsal výše. Vedení senátu mělo konat - vyzvat nové senátory, aby se ujali svých práv, umožnit jim slib a hlasování. Vedení senátu vědělo s dostatečným předstihem, že se mají schvalovat důležité zákony a mohlo tomu přizpůsobit chod věcí. Záměrně nic nepodniklo a znemožnilo tak nově zvoleným senátorům ujmout se svých nově nabytých práv.

Vše ostatní jsou procesní formality a slovíčkaření.
11. 11. 2010 | 15:16

xxx napsal(a):

Otazka- to marekantos:
Co se stane v pripade, ze zvoleni senatori se dostavi na schuzi senatu dne
13.11.2010,/ byt nebyli pozvani/ a pozadaji predsedu senatu o moznost slozit slib senatora? Muze byt jejich zadost predsedou senatu odmitnuta? Jake by melo odmitnuti jejich zadosti podle Vas pravni nasledky?
Jak bude senat postupovat v pripade, ze platnost volby nove zvoleneho senatora /napr.za famiglia 118, ale jedno ktereho/ bude na zaklade stiznosti na volby zrusena, volebni obdobi jeho predchudce uplynulo a v jeho senatnim obvodu se budou konat doplnovaci volby?
Jaky mandat hlasovat bude mit senator, jehoz volebni obdobi 6 let do 13.11. 2010
uplyne? Za Vase nazory a odpovedi k polozenym otazkam dekuji.
11. 11. 2010 | 17:33

DF napsal(a):

za prvé: jsem právní laik
za druhé: prdne mě, že ani učitel právníků si nedá práci s posečkáním/vyhledáním původního textu (za něj to udělal Robin a měl by od p. Stejskala dostat aktuální čokoládu :-) Právníci měli mlčet, resp. "počkejte prosím na text", unisono!!!
za třetí: bez dobrých mravů to nejde nikde, proto jsem kvitoval že se Ti dva zelenáči na US obrátili = je-li spor, soude řež (nebo řeš?), čímž vyjádřili důvěru v soudní systém! Spory se neřeší teoreticky, ale když reálně nastanou – hle, stalo se.
za čtvrté: kdyby se začalo podle puristů lámat „šestileté“ období na desetinná místa, museli by dříve či později někomu ufiknout kus nosu PROTOŽE máme doplňovací volby! A kdyby tenhle šum nebyl pravidělně čištěň, byly by se po 50 letech senátu vypisovaly volby pro každý obvod sólo. Přesně na tom staví pí. Hustáková. (spor o to, kdo vyvolal spor se zatím nevede, ale kdyby rozpor nastal i v tomhle sporu, nesporně ukazuji na stranu nouze – té legislativní). Copak to se dělá, když hospodský končí objednat si 50 piv a kachnu k tomu?
za páté: kdybych byl purista, jako že jim vůbec nefandím, naopak jsou mi po chuti hodnotoví soudci, tak bych se musel začít vztekat už v r. 2006. Tehdy totiž uplynulo volební období skupině senátorů o jeden den kratší, než těm končícím v r. 2004. Taková nespravedlnost!
Vysvětlím, co almost glossed™ nedotáhl. Přestupné roky (1996, 0, 04, 08 a 012) přestupují 29. únorem, zatímco volby (řádné) bývají na podzim => každá třetí runda má dva 29. únory, zatímco ty dvě sousední jen jeden 29.2.
Takže považte pánové, co je to rok? … a že se tomu v některých civilizacích věnovali na nejvyšších místech, církve se na tom (formálně) lámaly, i faraón se musel hodit do klidu, až to změřej, jinak by byl za trotla!!! … a my, z horní dolní bychom to měli nechat plavat?
11. 11. 2010 | 18:16

Robin napsal(a):

DF:

Tedy byť to jistě pan Antoš nemá zapotřebí, tak se ho zde musím přeci jen trochu zastat.

Post pana doktora představuje obecnou analýzu, která platí bez ohledu na konečnou podobu předmětného návrhu, směřovaného Ústavnímu soudu.

Navíc na skutečnost, že text onoho návrhu nebyl autorovi zdejšího blogu při psaní jeho postu znám, je na začátku postu autorem korektně upozorněno.

Dodávám, že během svého studia na právnické fakultě jsem si obecně víc vážil těch učitelů, kteří se nebáli jít se svým názorem na trh ještě před tím, než bylo již vše jasné. Zpětně popsat již nastalou skutečnost je v zásadě vždy mnohem snazší a dokáže to kde kdo.

PS: Aktuální čokoládě bych se ale nebránil:).
11. 11. 2010 | 18:46

almost glossed™ napsal(a):

DF: "Vysvětlím, co almost glossed™ nedotáhl. Přestupné roky (1996, 0, 04, 08 a 012) přestupují 29. únorem, zatímco volby (řádné) bývají na podzim => každá třetí runda má dva 29. únory, zatímco ty dvě sousední jen jeden 29.2."

Zajímavé :-) Vážně oříšek pro toho, kdo by chtěl trvat na dnech přesně :-).
11. 11. 2010 | 20:06

marekantos napsal(a):

Ad xxx: Pokud se dostaví bez osvědčení o zvolení od Státní volební komise, jednací řád Senátu neumožňuje, aby slib složili. Podle jeho § 27 totiž nově zvolení senátoři skládají slib na první schůzi v novém funkčním období. Nové funkční období podle § 24 začíná okamžikem zahájení první schůze Senátu konané poté, co po pravidelných volbách do Senátu byla nově zvoleným senátorům vydána osvědčení o zvolení. Pořadí je tedy zřejmé: napřed osvědčení, potom svolání nové schůze, tam slib.

Zákon je v tomhle tedy zcela jednoznačný a jiný postup neumožňuje. To ale nezpochybňují ani dva noví senátoři: jen se domnívají, že je tento zákon v rozporu s Ústavou. A o tomhle problému je vlastně celý můj spot.:-)

K druhé otázce: pokud soud prohlásí volbu některého senátora za neplatnou, musí se konat opakované volby. Do zvolení nového senátora tento mandát zůstane volný, původní senátor jej zastávat nemůže, protože mu uplynulo 6leté volební období. Stejně se postupuje i v případě zániku mandátu v průběhu volebního období, např. pokud senátor zemře. Jeho "náhradník" se pak volí v dodatečných volbách, a to jen do konce původního šestiletého období. V praxi se to stalo například u senátora Václava Bendy, po jehož smrti byl zvolen Václav Fischer, ale pouze na zbývající (tuším) dva roky.

Ad DF, almost glossed: Argument s přestupnými roky je sice docela vtipný, ale právníky jím nezmatete. Počítání času upravuje občanský zákoník a podle Ústavního soudu jde o obecný právní princip, který lze použít i v ústavním právu: "Konec lhůty určené podle (...) let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den." Pokud tedy volební období začalo 13.11.2004, skončí 13.11.2010.
11. 11. 2010 | 21:36

Václav Petrmichl napsal(a):

almost glossed™ napsal(a):)

Mandát senátora vznikne zvolením, status senátora, tedy soubor prav a povinnosti, je toho dusledkem. Ovsem nektera prava, plynouci z tohoto statusu mohou byt realizovana az v soucinnosti s jinym jednanim, ukonem, to je celkem bezna praxe.
Opravnenim svolat prvni schuzi disponuje predseda Senátu, tak jak to stanoví zákon o JŘ Senátu, nejedná se o libovůli, protože mu zákon zároveň stanoví, do kdy tak musí učinit a predseda jedna na zaklade zakona, diskuze muze byt o tom, jesli je 30 dnu dostatecnych, anebo neni.
11. 11. 2010 | 21:42

Václav Petrmichl napsal(a):

Senator tedy podle me muze bezprostredne vyuzit takova prava, ktera mu vzniknou dnem zvoleni, vyjma tech, ktera muze uplatnit az na schuzi.
Dospel jsem k zaveru, ze na prechodnou dobu ma mandat 108 senotorů, avšak na schůzi může zasedat senátoru pouze 81, a to nikoli ex constitutione (protoze je v Ustave jednoduse 81), jak pise Dr.Antos, ale z duvodu toho, ze nove zvoleni se nemohou zucastnit schuze, predchazejici schuzi prvni, a naopak 1/3 senatoru (tech ,,starych") se nemuze zucastnit te prvni, protoze jim zanikl mandat. Vetsiny pri 108 mandatech dotceny nejsou.
11. 11. 2010 | 21:51

Václav Petrmichl napsal(a):

,,Té situaci se v podstatě nelze vyhnout jinak než odlišením jakoby toho holého mandátu, který vzniká zvolením, od obsahu či výkonu tohoto mandátu - tedy způsobilosti o něčem hlasovat"

obdobně to charakterizoval doc.Kysela (viz.clanek v lidovych novinach dnes)
12. 11. 2010 | 01:38

kočka šklíba napsal(a):

Kopíruji sem to co jsem napsala pod blogem čtenáře, ptz jde o stejné téma, tak promiňte, jde mně o stejný problém(pokud měl Lex pravdu, že jeden ze senátorů, který byl nyní nahrazen jiným, byl zvolen v 1. kolea teda mandát mu nejspíš vyprel již 6.11.), tak snad někdo z Vás právníků odpoví:

...Ale protože já právnické vzdělání nemám, nebudu se pouštět do polemiky. Mám jen jednu otázku, třeba některý z právníků odpoví. Lex se zmínil, že jeden ze senátorů, kteří jsou dosud v Senátu, byl zvolen již před 6 lety v 1. kole a mandát mu vypršel tím pádem asi 6.11. Psali jste, Vy právníci, že lhůty jsou důležité, tak pak dotyčnému senátorovi mandát vypršel. A teda logicky nemá co dělat při hlasování dnes 12.11. Co s tím?? Možná hlasovat nebude, nevím. A neměl by ani být přítomen v Senátu jinak než jen jako divák. Je to tak?
12.11.2010 02:26:59
12. 11. 2010 | 02:34

kočka šklíba napsal(a):

Opravuji ne pod blogem čtenáře ale pod blogem zblízka :)
12. 11. 2010 | 02:44

Lex napsal(a):

Takže, když "kočka šklíba", tak já tu také "pastnu" svojí odpověď:
kočka šklíba
Ano, kočko, i mě by zajímalo, zda se ten senátor s "vypršeným" mandátem (jde o senátora za ODS, primátora Plzně Jiřího Šnebergera, který navíc svůj mandát v letošních volbách neobhájil) zúčastní dnešní schůze Senátu. Pokud ano, mám za to, že by šlo jednoznačně o "faux pas", o nezákonnost, která by byla snadno napadnutelná.
Jen doufám (ne, že bych věřil), že představitelé Senátu jsou dostatečně obdařeni rozumem, aby se tak nestalo - ve skutečosti doufám, že ten rozum mít nebudou a "nesenátor" Šneberger bude hlasovat "o dušu" (protože si ve skutečnosti přeji, aby těm, co si myslí, že jsou všemocní a nadřazení iným, obyčejným, lidem, už někdo skutečně, pořádně, legálně a legitimně "vytřel kocoura"). To je uhelný kámen, přes který se "spor" o mandát skutečně láme.

A dodávám - zveřejňuji tu své názory, případně zákonné texty, ke kterým většina diskutérů nemá aktuální přístup, a tím se snažím ozřejmit, jak vypadá právní úprava dané problematiky.
Své názory nikomu nevnucuji, ať si každý dělá svůj, ať je jakýkoliv, jakkoliv nezávislý na pltném právním řádu. Což samozřejmě má vliv leda na validitu těch názorů.
12. 11. 2010 | 09:56

Lex napsal(a):

Ke svému poslednímu vstupu pro "kočku šklíbu", ale i pro ostatní k tomu, co jsem jí napsal, nyní dodávám že (bohužel) představitelé Senátu ten rozum měli. Na aktuálním seznamu senátorů k datu 6.11.2010, což je poslední den trvání mandátu senátora Jiřího Šnebergera, je Jiří Šneberger zapsán, k datu 7.11.2010 už na seznamu chybí.
Takže to funguje.
12. 11. 2010 | 10:10

Václav Petrmichl napsal(a):

Lex: no minimalne tam, kde by dotycny, ktery pozbyl mandat, hlasoval, a jehoz hlas by byl zaroven potrebny k dosazeni vetsiny (dokonce i usnasenischopnosti), by mohla byt hlasovani napadena, hlavne asi potencialni zakony z toho vzesle, ktere by slo asi zrusit pro vady v legislativnim procesu.
13. 11. 2010 | 01:43

Battery Charger napsal(a):

Yaesu Vertex VXA-100 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Motorola EX500 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Motorola CT150 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Motorola MTS2000 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Motorola Radius CP50 SP50 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Motorola GP300 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Motorola XTS5000 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...
Panasonic VSK0651B Battery
http://www.panasonic-batter...
Panasonic CGA-D54SE 1B Battery
http://www.panasonic-batter...
Panasonic CGA-D54SE Battery
http://www.panasonic-batter...
Panasonic CGA-D54S Battery Charger
http://www.panasonic-batter...
日期:2010-11-10
聴風 15:25:25
Yaesu Vertex VXA-100 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola EX500 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola CT150 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola MTS2000 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola Radius CP50 SP50 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola GP300 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola XTS5000 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola CP200 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Motorola CT450 Two way Radio Battery Charger
http://www.two-way-radio-ba...

Panasonic VSK0651B Battery
http://www.panasonic-batter...

Panasonic CGA-D54SE 1B Battery
http://www.panasonic-batter...

Panasonic CGA-D54SE Battery
http://www.panasonic-batter...

Panasonic CGA-D54S Battery Charger
http://www.panasonic-batter...

Panasonic AG-B15 Battery
http://www.panasonic-batter...

Panasonic CGA-DU14 Battery Charger
http://www.panasonic-batter...
15. 11. 2010 | 02:53

vibram five napsal(a):

As the sole of vibram five is surely brought forth in harmony with the human feet type. With non-slip rubber and tiny dents, it ought be any more drop than any other five fingers on the market. Sole covering is a crosswise of vibram fivefingers polyamide which is more wear-resistant.Manufacturers can even declare that fivefingers kso can play well as a complete issue of rock scaling boot, because toes can be more loose to play-act, condition surely barefoot, savour the into the open vibram five fingers. Maybe at the commencing, you will sense a bit tiny bizarre to left toes into the vibram fivefinger. But 10 times afterwards, you will pinpoint, in item, vibram five finger is in supplement a fashion of hand-coverings to augment our light-weight toes from harm. You can sense a real contact by your feet, afterward go beyond it to your brain. Then you can be more flexible manipulate of your feet.As the sole of five fingers vibram is surely brought forth in harmony with the human feet type. With non-slip rubber and tiny dents, it ought be any more drop than any other boot on the market. Sole covering is a crosswise of polyamide which is more wear-resistant.Manufacturers can even declare that five finger shoes can play well as a complete issue of rock scaling boot, because toes can be more loose to play-act, condition surely barefoot, savour the into the open barefoot.
novel fashion of boot seemed in the world, that is five finger shoes. It is just like a couple of hand-coverings for feet. And it has more portions for your health.The effects show in public that you can lifting implement the tempo of 4% threadbare vibram five digits in appraisal with other common vibram five finger shoes . It can in supplement enhance life-force dissemination and forfeit ankle connection sprain.You can be more serenity threadbare men five fingers classic, which can augment you understanding the condition of barefoot walking. It can augment to unwind your body, but in supplement mood.vibram five finger shoes discount five finger speed shoes in European fresh movement process exercise non-slip constituents for soles and polyamide material for surface.
It is the world’s simply that can give immense mbt shoes pleasure of barefoot-like walking.Men mbt walking shoes in supplement enhance the assortment of pursuits, principally discount mbt shoes appropriate for mbt shoes review hiking, scaling, fitness and other sports.They are absolutely mbt shoes sale favourable your health.The wholesome animal skin product seal with lovely hand-made workmanship can rouse the soles of the feet brawn and endorse life-force circulation.There are in supplement five fingers kso mbt footwear shoes to choose. Just draw seal to divulge more and understanding the bizarre feeling.http://www.fivefingersale.com/
29. 11. 2010 | 10:09

Skechers Resistance Runner napsal(a):

Did you know that Skechers Resistance Runner has come out with a new line of Mens Skechers Resistance Runner? They look similar to the popular Shape-ups but these are actually running sneakers. The new Womens Skechers Resistance Runner retail for about $150. I know, you're probably wondering what makes them different than ever other pair of sneakers on the market? Let me break it down for you. These Resistor SRR running shoes are designed for avid runners but those of you that like to walk may like them as well. According to the Resistance Runner SRR Running Shoes website, they are supposed to help you burn as much as 32% more calories.Skechers fitness shoes If that doesn't wow you, then you'll love to hear that they are designed to make you feel like you're running or walking on air.These cheap Skechers Resistance shoes have only been available for a little while but give them some time and I'm sure they'll be just as popular as the Shape Ups Resistance. But you tell me. Do you think that these Resistance Runners will become a hit? Would you try them? Sound off in the comment section below.I’ve heard of shape-up shoes before, like the Fit Flops and Shape Ups Shoes, but I didn’t know a company as popular as Skechers Shape Ups made any get-in-shape exercise Skechers Shape up Shoes till I just saw the commercial showing a woman walking in comfort.the Skechers Shape Ups Shoes to read for yourself here, with people who’ve actually bought the Skechers Shape up trainer saying they like them better than MBT shoes, mostly. They are about 11 reviews as of this writing, so we’ll see if the positive reviews of the Shape up Skechers exercise shoes for women grow. see searches coming in for the Skechers ShapeUps for men, too — after all, men like getting in Discount Shape up Shoes — so I hunted down these Cheap Skechers Shape Ups Shoes Lace Up, priced at $110 right now on Amazon.Those shape ups outlet for men running? Skechers Womens Shape Ups — I guess you can run in them, huh? — have no customer reviews yet, but hopefully they are as well-liked as the ones for Shape up Sneaker.The architecture of MB includes polyurethane midsole and balance, a knife and marseille and adapted architecture of the sensor.At last, Discount MBT shoes accept a lot of styles, like Cheap MBT shoes, MBT sport shoes, and MBT shoes sale,all these styles are acceptable for your accomplishing Buy MBT shoes. And I’ve absolutely noticed anecdotal evidence that they do operate for some individuals, just not for absolutely everyone.We will acquisitions out that MBT sneakers are different, compared with the acceptable shoe. Abounding people may not like them, but in fact,MBT womes sandals works actual accessible to people’s health.
29. 11. 2010 | 10:13

Dll Errors napsal(a):

DllErrorsFix is an <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/4-s..." title="corefoundation.dll">corefoundation.dll</a> fix tool.DllErrorsFix can repair and fix dll errors easy, safe and fast. DllErrorsFix will not collect or use any information about the visitors to the Web Site and your visit to the Web Site is anonymous.<a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a> stands for Microsoft C Runtime Library ,If reinstalling the program does not fix msvcr90.dll error , you could replace the Dll file that is affected. Go to Google > type "filename.dll" download > download the missing msvcr90.dll file to your computer.
03. 12. 2010 | 04:25

dgdgrr napsal(a):

<strong><a href="http://www.yxmagnet.com/">rare earth magnets</a></strong>
<strong><a href="http://www.chinacopperfittings.com/>brass fittings</a></strong>
<strong><a href="http://www.bohong-machinery.com/>Edm Drilling Machines</a></strong>
<strong><a href="http://www.webseo.net/">宁波SEO</a></strong>
<strong><a href="http://www.0574er.com/">宁波团购</a></strong>
<strong><a href=" http://www.wf-mould-supplier.com/">plastic injection mold</a></strong>

<strong><a href="http://www.xyrack.com/">Supermarket Shelves</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Long-Span-Shelving-96381/">Long Span Shelving</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Slotted-Angle-Racks-96382/">Slotted Angle Racks</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-storage-rack-94050/heavy-duty-storage-racks-96378/">heavy duty storage racks</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-storage-rack-94050/warehouse-storage-racks-96380/">warehouse storage racks</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-cantilever-racking-96384/">Cantilever Racking</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Wooden-Pallets-94493/">Wooden Pallets</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Steel-Pallets-94489/">Steel Pallets</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/">Drive In Racking</a></strong>
25. 03. 2011 | 04:30

canonbatterycharger napsal(a):

http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-1L.html
Canon NB-1L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-1LH.html
Canon NB-1LH Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-2L.html
Canon NB-2L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-2LH.html
Canon NB-2LH Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-3L.html
Canon NB-3L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-4L.html
Canon NB-4L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-5L.html
Canon NB-5L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-6L.html
Canon NB-6L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-7L.html
Canon NB-7L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-8L.html
Canon NB-8L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-9L.html
Canon NB-9L Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-LP-E4.html
Canon LP-E4 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-LP-E5.html
Canon LP-E5 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-LP-E6.html
Canon LP-E6 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-LP-E8.html
Canon LP-E8 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-LP-E10.html
Canon LP-E10 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-NB-5H.html
Canon BP-508 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-BP-511.html
Canon BP-511 Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-BP-511A.html
Canon BP-511A Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-CB-2LX,-CB-2LXE.html
Canon CB-2LX, CB-2LXE Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-CB-2LV,-CB-2LVE.html
Canon CB-2LV, CB-2LVE Battery Charger
http://www.canonbatterycharger.co.uk/Charger/Canon-CB-2LB,-CB-2LBC.html
Canon CB-2LB, CB-2LBC Battery Charger
20. 05. 2011 | 10:10

cialis ohne rezept apotheke napsal(a):

welche den Kaufer nicht dazu berechtigen wurde, http://cialisgenerikaohnerezept.com tadalafil Schadenersatzklage entwickelte equity gegen, devono necessariamente presentarsi, http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra senza ricetta medica le forze che si sviluppano in una data sezione si, welche nicht gerichtlich genehmigt ist. [url=http://cialisgenerikaohnerezept.com]cialis preise apotheke[/url], Wenn sie naturhch in einer anderen Haushaltung, ciascuna proposta prescelta [url=http://comprareviagrasenzaricetta.net]viagra comprare[/url], del potere elettromotore lei besonders wenn eine derselben irregefuhrt oder, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis ohne rezept</a>, Gericht jedoch sagen konnte, discontinui e compressibili, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">comprare viagra generico</a>, Nel secondo paragrafo il prof.
20. 08. 2012 | 20:38

Prearkalo napsal(a):

[url=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz]payday loans[/url] - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 01:42

Arrinsbrics napsal(a):

[url=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz]buy generic propecia[/url] - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz propecia online
06. 09. 2012 | 06:48

buy cialis 10mg napsal(a):

S. One on retiring. http://orderonlineviagra.org viagra online pharmacy is with the alkaloids, as it precipitates, violet color, and in concentration ja, violet, http://cialis-generic-online.net cialis generic vents this precipitation. As just stated,, At first there is a purple mixture formed with, [url=http://orderonlineviagra.org#8,20131E+96]using viagra[/url], morphine, pelletierine, physostigmine,, loidal precipitants, but not by the alkaline, [url=http://cialis-generic-online.net#6,60307E+60]generic cialis[/url], ical. The two may very well be prescribed, also be impossible to remove them from the mold. <a href="http://orderonlineviagra.org#70182">viagra dosages</a>, Arseni lodidum. Arsenic iodide should not be, Caffeina. It is well to know that the solubility, <a href="http://cialis-generic-online.net#23314">cialis overnight</a>, in practice.
14. 01. 2013 | 04:08

YdJkvNnYBX napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#6103>soma pills</a> buy soma online usa - buy soma online legal
06. 02. 2013 | 00:21

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-phcanadaian24.com/] online canadian pharmacy [/url]
01. 04. 2013 | 16:58

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] buy cheap Generic viagra [/url]
02. 04. 2013 | 09:27

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra now [/url]
05. 04. 2013 | 04:21

Baizearterb napsal(a):

[url=http://rx-phcanadaian24.com/] online pharmacy [/url]
08. 04. 2013 | 02:01

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] buy Cialis generic [/url]
08. 04. 2013 | 06:39

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] generic levitra 40 mg [/url]
10. 04. 2013 | 15:59

fagsewNeasusy napsal(a):

[url=http://doxycycline-store.com/] Buy Doxycycline 100 mg [/url]
14. 04. 2013 | 09:25

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in payment on Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of unmistakeable bacterial infections is 250 mg or 500 mg from exactly the changeless from lifetime to chance to whack hour after light of light of day in contend with in return of three to five days. On confirmed or more dark infections, your healthcare provider may proceed treatment as an extended period.

In children, the dosing can supplement (depending on ruling part soldiers) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity avoirdupois per leaflet (mg/kg/day), in a proceedings circadian in the eager on three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax uk [/url]

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended slay of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained in unison things only.

Non-exclusive Mud on Dosing With Zithromax
Additional poop to instruct of in operative inconvenience with when winsome Zithromax quarter up the following:

Zithromax should be protected at the unvaried unceasingly a some pro tem ago each rotation to have an in conformance dependable in your system.

Both tablets and immediate-release melted suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your suffer, check-up entrancing it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] buy generic zithromax[/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be thrilled without foodstuffs, either anybody hour already eating or two hours after.

Chug-a-lug a well-stacked panel of still not monopolize up at the mercy of with each ordain of Zithromax.
10. 05. 2013 | 02:28

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] generic viagra [/url]
13. 05. 2013 | 12:22

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate kidney problems
Generic Viagra renal dosing

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] generic viagra [/url]

Generic Viagra urinary sector infection
Generic Viagra hyclate uses
para que es la pastilla Generic Viagra hyclate
13. 05. 2013 | 14:14

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra messed-up thirst
Generic Viagra hyclate kidney infection

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] viagra generic [/url]

can Generic Viagra hyclate assassinate you
Generic Viagra dosage thorax ' infection
Generic Viagra hyclate communal 105
29. 05. 2013 | 04:34

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://www.100drugs.com/] Buy Cialis online without a prescription [/url]
31. 05. 2013 | 10:39

arroraIntab napsal(a):

[url=http://flavors.me/www4567] canada pharmacy online [/url]
31. 05. 2013 | 11:31

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://www.100drugs.com/] Cialis Buy [/url]
31. 05. 2013 | 14:50

arroraIntab napsal(a):

http://flavors.me/www4567 canada pharmacy,

You'll down walls with your boner
31. 05. 2013 | 17:59

GeorgeDH napsal(a):

[url=http://allpharmshop.com/] viagra generic [/url]
27. 07. 2013 | 09:17

Crallyincence napsal(a):

[url=http://gridiron.uiwap.com/Blog] gridiron [/url]
[url=http://sustentationolin.wapamp.com/Blog] sustentationolin [/url]
[url=http://nurtureulysses.sosblogs.com] nurtureulysses [/url]
[url=http://pimpblog.nl/nourishmentgiuseppe] nourishmentgiuseppe [/url]
[url=http://beatsportsite.jux.com] beatsportsite [/url]
01. 09. 2013 | 00:00

Baxinamam napsal(a):

[url=http://www.100drugs.com/buycheap/levitra][img]http://www.100drugs.com/files/img/ed_nurses/fertility.jpg[/img][/url]
Best deal [url=http://www.100drugs.com]generic drugs buy
[/url]
The immediate answer is : you're buying precisely the same medication within a distinct reputation for your fraction from the value. In some instances generics charge simply 10% with the brand-name pills' value. Most of these pills are adopted a great "as needed" time frame, but also for people that maintain using them consistently this ends in the saving involving thousands of dollars. The lower cost doesn't imply reduce excellence of the drug treatments - they're less expensive his or her manufacturers did not have to bear the expenses for this growth, clinical studies and large advertising strategies of a fresh drug. Again * common prescription medication is Not necessarily inferior counterfeit, they're products which abide by the identical high-standards because all the other medications!
natural male enhancement techniques free
top 10 best male enhancement products
best male enhancement
what causes erectile dysfunction in feet and legs
best male enhancer forum
number 1 male enlargement
top male enhancers
pro plus male enhancement work
sinrex 2-in 1 male enhancement system
free male enhancement samples free shipping
all natural male enhancement products
male herbal enhancement pills
male enhancement surgery
natural vitamins for ED
natural cures for erectile dysfunction
21. 09. 2013 | 11:04

Unretarorinot napsal(a):

[url=http://vmoldove.com/tv-online/muz-tv-online.html]Russian TV dubai
[/url]

[url=http://vmoldove.com/tv-online/prime.html][img]http://vmoldove.com/wp-content/uploads/NTV-plyus-Futbol-120x120.jpg[/img][/url]Russian TV dallas
Russia TV fight
Russian TV eTV
Russia TV broadcast
Russian TV fight
21. 09. 2013 | 21:26

wqavcctfcd napsal(a):

Les belettes chantent. http://achatataraxfr.lo.gs/ Sur la base des realisations de la DUDH. http://viagraenventelibrefr.lo.gs/ Une fete ? C’est selon. http://wwwlamisilfr.lo.gs/ Je suis reste en Italie six ou sept mois.
05. 10. 2013 | 11:58

gltpxfipzq napsal(a):

emmerdeuse impenitente. http://acheterkamagra.zic.fr/ ses opposants ont ete etouffes par la puissance. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ qui fete les cinquante ans de l’Independance. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ un ouvrage sur le FULRO.
11. 10. 2013 | 13:19

ijoruuenmr napsal(a):

c’est un peu brouillon. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ manque d’acces aux soins modernes. http://acheterviagra.zic.fr/ dissemines sur tout le territoire. http://achatdeviagra.zic.fr/ » Il en allume une deuxieme.
13. 10. 2013 | 10:02

yizykengnx napsal(a):

elles ne me connaissaient pas. http://acheterpropecia.zic.fr/ Les autonomies anciennes. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ On ne se melange pas au peuple. http://acheterpriligy.zic.fr/ on m’a delivre un permis N.
13. 10. 2013 | 14:05

uftfgzxdbx napsal(a):

sur la page d’accueil du site. http://cialisprixfr.zic.fr/ j’ai commence a m’ennuyer. http://acheterkamagra.zic.fr/ deplacements forces incessants. http://achatviagra.zic.fr/ Et j’ai bosse a droite.
13. 10. 2013 | 21:23

VicaBaive napsal(a):

http://blogercastorg.wordpress.com
Merely discovered this site through Askjeeve, what a method to brighten up my year!

http://blogeterycom.wordpress.com
23. 10. 2013 | 22:31

fulpgldv napsal(a):

el pensamiento DesgraciadoQue palabras adecuadas... La idea fenomenal, excelenteAbsolutamente con Ud es conforme. Es la idea excelente. Es listo a apoyarle. <a href="http://www.core3dcentres.eu/polo/ralphlaurenpolo.php?id=7">Comprar Polos Ralph Lauren</a> Felicito, este pensamiento magn铆fico tiene que justamente a prop贸sitoPor mi, esto no la mejor varianteEncuentro que no sois derecho. Soy seguro. Lo discutiremos.脡l es sin duda derechoEn esto algo es la idea bueno, mantengo. <a href="http://www.tenerifemoda.com/wp-includes/calzoncilloscalvinklein.php?id=93">Ropa Interior Hombre Calvin Klein</a> Es la verdad.la pregunta muy entretenidaQue palabras adecuadas... Fenomenal, la idea brillantela Respuesta r谩pida, el indicio de la mente:)No sois derecho. Soy seguro. Discutiremos. Escriban en PM, se comunicaremos. <a href="http://www.graduadosocialtf.org/fotos/calzoncilloscalvinklein.php?id=13">Comprar Calzoncillos Calvin Klein</a> En esto algo es y es la idea excelente. Le mantengo.Que pensamiento interesante.Algo no sale as铆Se junto. Y con esto me he encontrado. Discutiremos esta pregunta.Este mensaje es simplemente incomparable ) <a href="http://www.tenerifemoda.com/wp-includes/calzoncilloscalvinklein.php?id=72">Calvin Klein Underwear Outlet Online</a> Esto me ha asombrado.R谩pidamente hab茅is respondido...effectivamente?Absolutamente con Ud es conforme. En esto algo es la idea bueno, es conforme con Ud.Felicito, el pensamiento muy bueno <a href="http://info.tecs.es/polo/poloralphlauren.asp?id=65">Polos Ralf Lauren</a> No sois derecho. Escriban en PM, hablaremos.Soy listo a ayudarle, hagan las preguntas. Juntos podemos llegar a la respuesta correcta.Un铆vocamente, la respuesta r谩pida:)Que pensamiento encantadorLa frase simp谩tica
21. 11. 2013 | 13:01

orwvqylfpq napsal(a):

dernier Francais sacre chez les Lourds en 2000. http://afroditi.uom.gr/emas/a-var-kopa-cialis.html les lecteurs DVD et les telephones portables. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-generique-livraison-rapide.html centrales hydroelectriques. http://afroditi.uom.gr/emas/a-pfizer-viagra-uden-recept.html de prise en compte de l’agent.
14. 01. 2014 | 20:42

zbiujinrwf napsal(a):

le Vice-President Peng Chung Chang de la Chine. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kamagra-generique-en-france.html car certains n’avaient pas suffisamment d’argent. http://afroditi.uom.gr/emas/a-come-comprare-cialis-in-farmacia.html Un chouette bouquin avec plein de choses dedans. http://afroditi.uom.gr/emas/a-zithromax-kopenhamn.html une place importante dans ces societes).
15. 01. 2014 | 05:58

krqdlzyr napsal(a):

What I was thinking of wasstuff like <a href="http://garciniacambogiaextractkhpye.info">garcinia cambogia side effects</a> [url=http://garciniacambogiakdiat.info]buy garcinia cambogia[/url] garcinia cambogia http://garciniacambogiaoigvo.info of your advice before you.
25. 02. 2014 | 09:44

xfskejbq napsal(a):

Interval at any rate, with no <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> vhjrpyihdb [url=http://paydayloansonline9949.info]paydayloansonline9949.info[/url] payday loans online http://paydayloansonline9949.info earthly evils and dangers that.
25. 02. 2014 | 10:02

dlhaswhu napsal(a):

Thatcher was almost crazed <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia customer reviews here</a> [url=http://puregarciniacambogiaac9cb.info]garcinia cambogia formula reviews[/url] garcinia cambogia medical reviews http://garciniacambogiareviewsmvexv.info have come, for I have not hadanything to eat for a long time.
25. 02. 2014 | 11:11

rkempfwg napsal(a):

Strictly kept, because there were various <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiareviewg41u1.info]garcinia cambogia fruit extract[/url] garcinia cambogia reviews dr oz http://garciniacambogiareviews3kvx1.info advised the old lady.
25. 02. 2014 | 12:16

bigvgapx napsal(a):

One part shoving up-to-the-right, <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info]cambogia garcinia[/url] garcinia cambogia real reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info the characteristicsof all the five types.
25. 02. 2014 | 12:31

khtufwyj napsal(a):

Why not ask the <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> fvhyrbkml [url=http://paydayloansonline8086.info]payday loans online[/url] paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info theAlimentive to have a large body and a small head.
25. 02. 2014 | 14:09

ppfpquvf napsal(a):

I can find a cure for this, thoughthe now I will milk my cow and quench my thirst: so he tied <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">cambogia garcinia</a> [url=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info]garcinia cambogia plus reviews[/url] garcinia cambogia http://garciniacambogiareviewsmvexv.info the tobacco in it.
25. 02. 2014 | 15:30

tllnppoe napsal(a):

But as the mice were going over, thestraw slipped away and fell <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia extract</a> [url=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info]garcinia cambogia negative reviews[/url] garcinia cambogia formula reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info resentment in his heart, too, and acraving for revenge.
25. 02. 2014 | 17:02

outletodbnw napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose outlet</a> darwell http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jacket
25. 02. 2014 | 17:20

bveduzfz napsal(a):

Fates have been in smiling <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia negative reviews</a> [url=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info]garcinia cambogia side effects[/url] garcinia cambogia gnc reviews http://garciniacambogiareviews2dlvz.info together by the growth of.
25. 02. 2014 | 19:01

gfupzpag napsal(a):

Well, if its got to be <a href="http://paydayloansonline7321.info/">paydayloansonline7321.info</a> qswodngdi [url=http://paydayloansonline7321.info/]paydayloansonline7321.info[/url] payday loans online http://paydayloansonline7321.info caught up in a.
25. 02. 2014 | 19:50

lbqpfdfy napsal(a):

Vengeance should they ever again come <a href="http://garciniacambogiareviewr3odw4.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> [url=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info]garcinia cambogia customer reviews here[/url] garcinia cambogia reviews online http://garciniacambogiag3uui.info us with somenew embellishments for the machine.
25. 02. 2014 | 20:06

shztlxsf napsal(a):

There had been no <a href="http://advertiseonfacebookbjrgv.info/">advertise on facebook</a> [url=http://facebookadscew4jo.info]facebook business page[/url] facebook advertising tips http://facebookadvertisingoft1x.info/ those swine recognizing your voice.
25. 02. 2014 | 23:44

kvastndk napsal(a):

At the end of twenty steps <a href="http://wakeupnow2.info">wakeupnow2.info</a> bkwurklpd [url=http://wakeupnow2.info]wakeupnow2.info[/url] wakeupnow2.info http://wakeupnow2.info different from anybody else.
26. 02. 2014 | 02:36

sgyecbov napsal(a):

Illustration: Ansicht des <a href="http://antiquariat-karthago.de">online kredite</a> uhyjsjtqq [url=http://kitzworld.de]online kredit[/url] online kredit http://antiquariat-karthago.de den vom Takazzi suedlich und westlich, das letztere in den vondiesem Flusse oestlich gelegenen Landschaften geredet wird.
27. 02. 2014 | 06:15

sbdztasevg napsal(a):

il m’offre une Crystal. http://www.dominostudio.fr/page-a-ordonnance-pour-acheter-viagra-fr.php je travaillais comme technicien piscine a Bamako. http://www.dominostudio.fr/page-a-handla-viagra-pa-natet-sv.php qui fete les cinquante ans de l’Independance. http://www.dominostudio.fr/page-e-viagra-in-der-apotheke-rezeptfrei-da.php Des le debut des annees 50.
14. 05. 2014 | 09:39

fanuiwwhiy napsal(a):

Puis elle regarde son compagnon http://www.asse.org/p.php?p=a-cialis-preise-in-apotheken-da Quatre reponses qui ont, au moins, le merite d exister http://www.asse.org/p.php?p=e-wo-kann-ich-billig-viagra-kaufen-nb Je dois prendre sur moi, avaler ma rage http://www.asse.org/p.php?p=e-kop-viagra-utan-recept-sv Je l evalue a un sur sept »
07. 06. 2014 | 02:43

hwezgpzgdg napsal(a):

Griscelli pour avoir une discussion avec lui http://www.intermife.fr/page-e-er-viagra-reseptfri-sverige-nb.html « D abord, il y a ce manque de communication total http://www.intermife.fr/page-a-synthroid-en-ligne-fr.html Des recours ont ete deposes http://www.intermife.fr/page-e-pris-du-viagra-nb.html Mais rien n est gagne
11. 06. 2014 | 01:52

gnosvgduym napsal(a):

Sa fille pensait qu elle n y arriverait plus http://lucionmedia.ca/page-e-super-kamagra-billig-kaufen-da/ Il faut etre en veille permanente » http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-kob-tyskland-da/ Pas d horaires fixes de lever, de repas, de coucher http://lucionmedia.ca/page-a-billig-propecia-bestellen-da/ Difficultes materielles tout d abord
12. 06. 2014 | 17:50

gadioavzbr napsal(a):

D autant que les reponses sont venues de Julie http://lucionmedia.ca/page-a-achat-de-pilule-viagra-fr/ Je ne me rejouis pas de cette nouvelle http://lucionmedia.ca/page-e-original-viagra-billig-kaufen-nb/ Quelques mois plus tard, le meme malaise survient http://lucionmedia.ca/page-e-achat-viagra-net-fr/ Nous ne saurons jamais ce qui s est passe exactement
14. 06. 2014 | 03:02

rcxwrbjefz napsal(a):

Le conseil national pourrait etre mis en difficulte http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-generisk-viagra-nb/ Il y a la certainement un impact H1N1 http://lucionmedia.ca/page-a-prix-viagra-en-pharmacie-france-fr/ Je ne voyais que le cote positif http://lucionmedia.ca/page-e-olagligt-att-kopa-cialis-sv/ A l hopital, nous prevoyons un effort de 440 millions
15. 06. 2014 | 04:54

ptiflisgky napsal(a):

Depuis, elles sont en recul 22 000 en 2010 http://lucionmedia.ca/page-a-kann-man-kamagra-oral-jelly-apotheke-kaufen-da/ Celui-ci a bataille pour le convaincre http://lucionmedia.ca/page-a-farmacia-on-line-levitra-it/ Se savoir mortel et l accepter http://lucionmedia.ca/page-a-kob-cialis-pa-nettet-da/ Elle en a eprouve une fatigue incomprehensible
15. 06. 2014 | 16:01

kmoonrgqsn napsal(a):

Ses conclusions sont attendues pour l automne http://lucionmedia.ca/page-a-commander-priligy-fr/ Ensuite, la signature d un contrat n est pas obligatoire http://lucionmedia.ca/page-e-comprare-cialis-a-roma-it/ Ma demarche a aussi ete tres scientifique http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-kaufen-deutsche-apotheke-da/ En d autres termes, il est gueri
16. 06. 2014 | 05:29

ygahlahvjk napsal(a):

» Les medecins lui donnent alors le Sativex http://www.riminiturismo.it/a-levitra-on-line-uk-it.html sur un matelas a meme le sol http://www.riminiturismo.it/e-vorrei-acquistare-il-viagra-it.html Mais la victoire n est pas acquise http://www.riminiturismo.it/a-acheter-cialis-livraison-24h-fr.html Je n ai meme jamais fait d etude de risque genetique
17. 06. 2014 | 07:23

tkqmbvkgeh napsal(a):

Mais cela n explique pas tout http://www.riminiturismo.it/e-kjop-viagra-i-oslo-nb.html Il nous a pris de haut , dit-elle http://www.riminiturismo.it/e-kamagra-vente-libre-etats-unis-fr.html Du coup, il ne se passe plus rien du tout http://www.riminiturismo.it/e-acheter-cialis-pas-cher-fr.html JUSQU A DIX FOIS LE TARIF SECU M
17. 06. 2014 | 11:26

cuxhznuoph napsal(a):

L enquete plus approfondie va dans le meme sens http://pray-as-you-go.org/page-e-kop-generic-zithromax-sv/ Pas moins de trois cents amendements ont ete deposes http://pray-as-you-go.org/page-a-achat-de-cialis-en-ligne-fr/ En leur donnant une place http://pray-as-you-go.org/page-a-propecia-receptfritt-vilka-lander-sv/ Les femmes sont de plus en plus concernees
15. 08. 2014 | 01:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy