Proč jsem proti přímé volbě prezidenta

01. 02. 2012 | 12:24
Přečteno 11950 krát
V Senátu se v těchto týdnech rozhoduje o změně Ústavy, která má zavést přímou volbu prezidenta. Senátní komise pro ústavu požádala o stanovisko řadu ústavních právníků, a jak se ukázalo, pro návrh se vyslovily jen 3 ze 16 odpovědí. Vím, že odborníci mohou mít v takové věci jen poradní, nikoliv rozhodující hlas, ale stejně jsem se nakonec rozhodl jít s kůží na trh a zveřejnit zde svoje důvody, proč jsem proti.

Ústavní systémy jsou tvořeny desítkami parametrů, které dohromady skládají celkový obrázek. Jejich variabilita ve světě je obrovská, a to i v kontextu demokratických zemí se společným kulturním základem. Na první pohled se proto může jevit, že na konkrétním nastavení nesejde, že je možné všechno. Již z antických dob také víme, že neexistuje nic jako ideální státní zřízení, které by bylo nejlepší za všech okolností, ve všech zemích a v každém čase.

Součástí tohoto poznání je však také zkušenost, že některá zřízení fungují lépe a jiná hůře, což má praktický dopad na různé oblasti života společnosti: od (ne)důvěry lidí v politiku přes řádný chod státních orgánů až po ekonomické ukazatele. Skvělá ústava zpravidla nezachrání prohnilý stát a naopak, může pomoci na cestě tím či oním směrem; příklady existují. K tragickému vývoji meziválečného Německa bezesporu přispěla Výmarská ústava se silným prezidentem, slabým postavením vlády a roztříštěnými parlamenty bez jasné vládní většiny. Také při rozboru událostí, které předcházely vojenskému puči v Chile v roce 1973, nelze přehlédnout podstatnou okolnost v podobě nešťastně zvolené formy vlády (prezidentský systém) v ještě nešťastnější kombinaci s poměrným volebním systémem, která vedla k vleklé krizi vládnutí. Oba tyto příklady jsou extrémní; i kdyby byla navrhovaná změna Ústavy přijata, podobně černého scénáře se nebojím. Obávám se však, že se tím vládnutí v České republice ještě víc zkomplikuje, což zhorší její fungování. V důsledku to povede i k dalšímu zklamání veřejnosti a nakonec ke snížení její důvěry v politiku; s ohledem na současné průzkumy veřejného mínění, jež se vyslovují ve prospěch přímé volby prezidenta, se to může jevit paradoxní, jsem však o tomto výhledu přesvědčen.

Česká republika patří mezi země s parlamentní formou vlády, pro niž je typické, že dominantním orgánem v rámci moci výkonné je vláda, jež odpovídá parlamentu, a nikoliv prezident. Z toho se odvozuje také potřebná míra odpovědnosti a legitimity. Vládu (resp. vládní strany) by voliči měli mít možnost v pravidelných intervalech ocenit či potrestat za její činnost tím, že ji v příštích parlamentních volbách zvolí či nezvolí znovu. Přítomnost takové zpětné vazby má pro politický systém hned několik důležitých přínosů: snižuje napětí ve společnosti (volič ví, že jeho názor má význam konkrétní dopad), vede k očistným procesům uvnitř stran, umožňuje soupeření jasně formulovaných politických programů a jejich zpětnou kontrolu, motivuje vládu k řádnému vedení státu apod. Úkolem prezidenta je naproti tomu role reprezentanta státu dovnitř i navenek, v čemž mu pomáhají i jeho tradiční prerogativy, například ústavně zakotvená neodpovědnost. Z toho však vyplývají i jeho limity: zásadně nemá formulovat a prosazovat vlastní politiku, nemá mít vlastní politický program. V opačném případě by vlastně vytvářel alternativní mocenské centrum a soupeřil s vládou na jejím hřišti, ovšem v podivném postavení hráče, jehož fauly se nesmějí pískat. Přímá volba prezidenta takovému vývoji nahraje: těžko si představit volební kampaň bez volebního programu a slibů voličům, které se úspěšný kandidát následně bude snažit plnit, aby měl šanci na znovuzvolení.

Zastánci přímé volby někdy argumentují tím, že je zavedena i v jiných evropských státech s parlamentní formou vlády, aniž by to vedlo k příliš silnému postavení prezidenta republiky nebo působilo nějaké obtíže ústavnímu systému. To může být pravda; situaci v těchto zemích je však nutné zkoumat komplexně. Často uváděným příkladem je Rakousko, kde je vzdor přímé volbě i vstřícné ústavní úpravě faktické postavení prezidenta relativně slabé. Jednoznačným důvodem je však desítky let trvající vláda velké koalice, disponující pohodlnou ústavní většinou v parlamentu. Pokud by se za této situace prezident pokusil využít svého postavení a nějakým způsobem vzdoroval vládě, vládní strany by tomu mohly snadno – a jednou pro vždy – čelit změnou ústavy, což vedlo rakouské prezidenty k určitému sebeomezení. Situace v České republice, kde se – s výjimkou tohoto volebního období – vlády opíraly jen o těsnou většinu nebo byly přímo menšinové, je však výrazně odlišná. Takto vzniklého prostoru měli oba dosavadní prezidenti České republiky tendence využívat a své úzce vymezené ústavní postavení opakovaně a vědomě překračovali, někdy i s přivolením Ústavního soudu. K tomu – vedle jejich osobnostních charakteristik – navíc výrazně přispívaly také československé ústavní tradice. Někteří autoři proto dospěli až k závěru, že se naše forma vlády – bez ohledu na ústavní text – blíží fungování poloprezidentského systému.

Považuji za důležité si tuto okolnost uvědomovat i v kontextu navrhované změny: pokud je již nyní postavení prezidenta tak silné, co s ním udělá přímá volba? Na první pohled by se mohlo zdá, že nic; rozhodující je katalog kompetencí, které se podle návrhu mají dokonce drobně omezit. Ústavy jsou ale živými dokumenty, jejichž zpravidla velmi obecný text se dotváří interpretací, a pro ni je způsob volby závažným faktorem. Jako konkrétní příklad nám může posloužit otázka, zda je prezident republiky povinen ratifikovat mezinárodní smlouvu, kterou sjednala vláda a k jejíž ratifikaci daly souhlas obě komory parlamentu. V Ústavě nelze nalézt žádné ustanovení, které by dávalo jasnou odpověď; drtivá většina ústavních právníků se však shoduje na tom, že neodpovědný a nepřímo volený prezident republiky nemůže vzdorovat vůli parlamentu, který disponuje mnohem větší demokratickou legitimitou. Proto má – až na mimořádné situace – ústavní povinnost ratifikaci provést. Hlavním argumentem je tedy slabší legitimita; ten však v případě zavedení přímé volby pozbývá platnosti, a výklad se tedy bude muset změnit. Stejným způsobem, tedy ve prospěch větší autonomie prezidenta republiky, se změní i výklad dalších jeho pravomocí.

Dělba moci v ústavním systému představuje hru s nulovým součtem: pokud jeden aktér posílí, může se tak stát pouze na úkor jiného, resp. jiných. Navrhovanou změnou bezesporu nejvíce utrpí postavení vlády, které je už tak v České republice z komparativního hlediska neobvykle slabé, zejména kvůli tradiční dominanci Poslanecké sněmovny. Napříště by musela čelit ještě většímu zasahování prezidenta republiky, disponujícího vůbec nejsilnější legitimitou ze všech ústavních orgánů, proti čemuž nemá žádné účinné nástroje. Druhým oslabeným orgánem bude Senát, který ztratí jednu ze svých důležitých funkcí. Díky volebnímu systému se v této komoře zpravidla vytvářejí výraznější většiny než v Poslanecké sněmovně. To má zásadní vliv ve třetím kole prezidentské volby, kde se hlasy poslanců a senátorů sčítají: na první pohled by zde měla převážit vůle dvaapůlkrát početnějších poslanců, ti však bývají rozděleni, a tak ve skutečnosti o vítězi rozhodují hlasy získané v Senátu.

Přímá volba prezidenta by mohla ústavnímu systému České republiky prospět, jestliže by současně byly rozšířeny jeho pravomoci, a to zejména pokud jde o možnost rozpouštět Poslaneckou sněmovny. Taková změna by znamenala jasný přechod k poloprezidentskému systému a pomohla by potřebné racionalizaci českého parlamentarismu. Předložený návrh změny Ústavy však s ničím podobným nepočítá, a proto jej považuji za nesystémový. Podle mého názoru nepřinese žádné zlepšení ústavního systému, ale naopak jeho fungování dále zkomplikuje.

***

Vedle obecně odmítavého stanoviska k návrhu jako celku bych rád uvedl několik dílčích poznámek k vybraným aspektům navrhované změny:

a) Volební období a termín voleb (k čl. 55 a čl. 56 odst. 7)
Z hlediska četnosti voleb patří Česká republika ke světovým rekordmanům: volič je k volebním urnám povoláván průměrně jednou za 13 měsíců. Důvodem není velký počet volených orgánů, ale především nešťastná roztříštěnost jejich volebních období. Časté konání voleb má dopady na státní rozpočet, ale především negativně působí na volební účast, která se od začátku 90. let dlouhodobě snižuje a je pod evropským průměrem.

Návrh v tomto ohledu pokračuje v neblahé praxi a tím, že volební období ani termín voleb nespojuje s žádným jiným orgánem, problém dál prohlubuje. Volby by se tak napříště měly konat průměrně každých 10 měsíců, tedy dokonce častěji než jednou za rok. To by znamenalo prakticky nepřetržitou volební kampaň, což nepřispívá stabilitě vládnutí a přijímání strategických rozhodnutí.

Za vhodné bych proto – byť jsem si vědom i možnosti předčasného uvolnění úřadu prezidenta republiky kdykoliv v budoucnu – považoval: a) zkrátit volební období prezidenta na 4 let (alternativně prodloužit na 6 let); b) v přechodných ustanoveních zkrátit volební období prvního prezidenta zvoleného dle nové úpravy, tak aby uplynulo na podzim 2016 a volby se mohly konat ve společném termínu s volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu.

b) Volby s jediným kandidátem a vyloučení losu (k čl. 56 odst. 3 a 4)
Návrh myslí i na dvě poměrně nepravděpodobné možnosti, řeší je však poněkud neprakticky. První je situace, že by do druhého kola postoupil jediný kandidát (například kvůli odstoupení či úmrtí všech ostatních kandidátů). Druhé kolo se má i v takovém případě konat, aniž by mohlo na výsledku voleb cokoliv změnit: i kdyby zde kandidát hypoteticky získal jen jediný hlas, byl by zvolen. Vhodnější se mi pro ten případ jeví uplatnění fikce zvolení, o níž se zmiňuje důvodová zpráva a která se pro tyto situace používá i v jiných zemích. Legitimita takto zvoleného prezidenta může být ostatně vyšší než legitimita prezidenta, který ve druhém kole „porazil sám sebe“, navíc za velmi nízké účasti voličů, kterou lze za takové situace očekávat.

Druhou málo pravděpodobnou, nikoliv však vyloučenou situací je možnost rovnosti hlasů ve druhém kole. Návrh v takovém případě počítá s opakováním celých voleb, což by znamenalo značné finanční (cca 500 milionů korun) i společenské náklady. Za praktičtější bych považoval využití losu, tedy stejnou úpravu, jakou zákon používá pro volby do Senátu. Případné obavy, že by tím byla snížena vážnost úřadu prezidenta republiky, nepovažuji za důvodné: los je zcela legitimním nástrojem výběru do funkcí, který vyjadřuje rovnost všech kandidátů, a jako takový byl užíván už v antickém Řecku.

c) Podmínky pro podání ústavní žaloby (k čl. 65)
Souhlasím s ústavním vymezením velezrady, jakkoliv bych preferoval jít ještě dále, úplně tento pojem vypustit a ponechat pouze definici skutkové podstaty. Zásadně ale nesouhlasím s novým vymezením podmínek, za kterých je možné ústavní žalobu na prezidenta republiky podat. Potřebné většiny efektivně vylučují, aby byl tento institut kdykoliv v budoucnu využit, protože k jeho zablokování napříště postačí dvoupětinová menšina v kterékoliv z komor (81 poslanců nebo 33 senátorů). Taková úprava by snad byla na místě, pokud by se jednalo o samotné rozhodování o ústavní žalobě, ve shodě s dosavadním zněním se však jedná pouze o podání ústavní žaloby, tedy o pouhý návrh, o němž i nadále rozhoduje Ústavní soud. Za vhodnější bych proto považoval zanechání současných podmínek pro podání ústavní žaloby, tj. prostá většina senátorů bez jakékoliv vazby na Poslaneckou sněmovnu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

siven napsal(a):

Některé připomínky věcné jsou, koneckonců proč návrh nepodrobit konstruktivní kritice, nicméně jiné návrhy, např. o losování... raději nekomentovat.

Politologické teoretizování ve světle dnešní situace a desetiletého backroundu je zcela mimo. Politická volební kampaň v této zemi nebude jistě nic estetického, nicméně když její dopad srovnáme s vývojem, jakým se ubírala nepřímá volba presidenta ČR v poslední dekádě, není o čem debatovat.

Řešení, jak se vyhnout té katastrofální, nechutné a tragické frašce, která zcela jistě trumfne obě předchozí, nenabízíte.
01. 02. 2012 | 12:41

Ládik!!! napsal(a):

Jsem pro presidentský soouboj před kamerami TV Nova. 10 uchazečů ve vile. Volný styl. Vítěz bydlí 5 let zadarmo, doprava zadarmo - jako protiváhu musí absolvovat kladení věnců a jmenování předsedy vlády.
01. 02. 2012 | 12:41

panj napsal(a):

Proti přímé volbě prezidenta budu až nebudu mít co dělat. To samé platí i nepřímou volbu.
Diskuze by se měla ubírat spíš vysvětlením rozdílu mezi jakkoliv zvoleným prezidentem či kolemjdoucím dosazeným na hrad při náhodném zahoukání vlaku.
Míněno- rozdílu životní úrovně řadového občana.
01. 02. 2012 | 12:52

český maloměšťák napsal(a):

Moc dlouhé.
Zkusím to zkrátit.
Jde o to, zda si Čechové, Moravané a Slezané zvolí za prezidenta Jocha nebo Koukolíka.

Tečka.

P.S. Němcovou či Dvořákovou....Bátoru či Halíka....Ozáka či Okamuru.....Bobošíkovou či Šiklovou....Drobila či Michálka.....etc etc.
Takový test - alespoň jednou za dvacet let - není špatné mít k dispozici. Byť by vypověděl o míře hlouposti a perverzity duše ČEZkého národa nepříliš chvályhodné údaje - směrem dovnitř a navenek.
To snad za ten špás stojí ne ? Vždyť přeci historii tvoří lidé...ne nějaká monstra v establishmentu....
Takže se pak s klidným svědomím může napsat : " A toho roku se hloupost a perverznost českého, moravského a slezského národa znovu potvrdila."

Aby pak ti Ufouni měli jasno - až budou hledat na Zemi nějakou pokusnou stanici - pro svůj experiment " Jak lze zvrátit evoluci tak, že se z opičí tlupy stane opět společnost lidí".
01. 02. 2012 | 13:45

rejpal napsal(a):

Novinkou je pro mě, že o podstatných věcch rozhoduje vláda. Současná praxe je taková, že o nich rozhoduje prezident, včetně složení vlády. Bez ohledu na to, jak byl volen a kým byl volen.
01. 02. 2012 | 14:14

Taoiseach napsal(a):

Marek Antoš

Problémem v Chile byl systém volby prezidenta - většinový jednokolový. Vaše a) b) c) se dá vyřešit při nějaké další změně ústavy. Ale co je hlavní - vůbec neberete v úvahu zásadní výhody přímé volby:
1) výběr kandidátů nebude ve výlučné moci stran (reálně tak tří nejsilnějších ve sněmovně), takže i strany budou nuceny nominovat důvěryhodné osobnosti
2) politické obchody mezi prvním a druhým kolem budou vyloučeny
3) rozhodnuto bude nejpozději v druhém kole
01. 02. 2012 | 14:24

DF napsal(a):

Proč jenom přímou volbu prezidenta.
Jde o to, zda si Čechové zvolí za prezidenta něco co bude horší než ten současný.
Prostě je naprosto jasné,žádná elita si nemůže dovolit nechat si kecat do rozhodnutí nějakým „nekompetentním občanem“.
Zavedení přímé volby prezidenta je elitou zpochybňováno tvrzením, že jsme parlamentní republikou, proto má být prezident volen parlamentem, jinak by musel být rozšířen rozsah jeho pravomocí.
Rozsah práv orgánů nezávisí na způsobu jejich ustavení.
V jiných státech jsou prezidenti voleni přímo občany v mnoha parlamentních republikách a jejich pravomoci jsou mnohem menší než u našeho, voleného parlamentem.
Teorie elit je to co přednášíte na právnické fakultě pane Antoši.
01. 02. 2012 | 14:28

Al Jouda napsal(a):

Zvolený prezident je obrazem parlamentu. Když si zvolíme kvalitní poslance, bude kvalitní i prezident - a levně !
01. 02. 2012 | 14:32

Bu He He napsal(a):

Pane autore.
Je mi jedno co jste vystudoval(pomocí našich daní).
Jedno vím ale určitě.Co si zvolíme to si zvolíme-dobře či blbě je to naše věc.
Rozhodně nechci aby hlava státu byla obchodním artiklem několika špinavejch politiků.
To co jste vystdoval rozdává jistá univerzita po třech měsících ...no
a tu politologii..něco podobného se "studovalo" i na VÚMLu...
Děkuji za pozornost.
01. 02. 2012 | 14:46

buldatra napsal(a):

Autore,

lze snést na stříbrný podnos libovolné množství různě pádných důvodů, proč ne přímé prezidentské volbě ala ČR.
A stejně tak lze snést stejně velké množství důvodů proč ano.

Pojďme raději volit nejkrásnějšího sádrového trpaslíka. Vyjde to nastejno, snad jen s tím rozdílem, že trpaslík déle vydrží. Divadlo jako divadlo, hlavně, když se lid zabaví a odreaguje a nestrká nos tam, kde fakt o něco jde.
01. 02. 2012 | 15:08

Lspeedy napsal(a):

ideální tohle řešení rozhodne není, ale minimálně povede k eliminaci současného stavu, kdy o prezidentovi rozhoduje zákulisní boj mafií a tajných služeb, a to určitě stojí za to!
01. 02. 2012 | 15:11

Pavel Bobek napsal(a):

Je to jedno. Vašek Ukradpero chce tu svojí starou větev na hrad a tak bude uzákoněno, že prezidentkou může být jedině žena, jménem Lyvie a s praxí v dozorčí radě ČEZ.
01. 02. 2012 | 15:38

donal napsal(a):

a proč mit prezidenta kterého vybírají politici typu odklonit,křištál,nic jsem nepodepsal,přeběhlící,vila v toskánsku,rumová aféra,fotovoltaická aféra,LTO aféra gripeny aféra ,pandury aféra,promopro atd. tyto tří vety které jsem napsal mi bohatě stačí k tomu abychom meli přímou volbu prezidenta
01. 02. 2012 | 15:42

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Autor
Nebylo by lepší zrušit funkci prezidenta a ušetřit národu nervy a spoustu peněz? Když je u nás tolik chytrých právníků se specializaci na ústavní právo, proč se to nepokusí v této pohnuté době navrhnout? Velmi by mě zajímala veřejná debata na toto téma např. v ČT.
01. 02. 2012 | 16:02

Bu He He napsal(a):

NEJLEPŠÍ BY BYLA monarchye !!!!
01. 02. 2012 | 16:08

panj napsal(a):

Mohl by se udělat kompromis mezi přímou volbou (nákladné) a nepřímou volbou (neslučuje se příliš s vůlí národa).
Vhodným legislativním zásahem by se volba prezidenta mohla spojit s poměrně frekventovaným tv pořadem "Nikdo není dokonalý". Jedná se zde o poměrně slušně množstevně i geograficky zastoupený vzorek občanů ČR.
Moderátor by jednoduše svou otázku doplnil o dotaz na jméno budoucího
prezidenta. Pokud by tento návrh neprošel, hodil by se alespoň pro simulaci
přímé volby.
01. 02. 2012 | 17:01

Hengli napsal(a):

Myslim, ze takhle vysoka legitimita prezidenta s temer nulovymi pravomocemi (kdosi tu poznamenal, ze prezident vybira cleny vlady - to samozrejme neni pravda) bude nestandardi, ale jak zde pisi ostatni diskutujici, volby stavajici jsou politicky nechutnou fraskou. Jestli by nestalo misto o volbe prezidenta mluvit o sestavovani vlady v CR a systemu koalice vs. opozice v parlamentu, a tedy o zakladech parlamentni republiky. Ja jsem toho nazoru, ze polarizace politicke sceny nas stat brzdi a ze by stalo za to se zamyslet nad nejakym kooperativnim modelem, kdy se na vlade podili kazda radne zvolena strana uz jenom proto, ze musi (ustavni zakotveni). Myslim, ze neco podobneho existuje ve Svycarsku. Nema pan autor naladu napsat nejakou rozsahlejsi studii na toto tema? ;-)
01. 02. 2012 | 19:19

yorick napsal(a):

Už na startu pan Siven
velmi lapidárně objasnil nám čtenářům, vaše chybné právní úvahy, a poslal je oprávněně do kategorie rétorických cvičení. Nemám, s čím bych za jmenovaného šel dál.

Pokud bych vám stál za to, osvětlit mi něco podstatného, co klečelo na prahu vašeho blogu, pak mi to laskavě zestručněte: kteréže partaje jste či budete v dohlednu voličem a jak se odborně díváte na právní rámec ekonomické tragedie s obecně přijatým názvem "kupónová privatizace" a na jejího prospektora (zlatokop, kdybyste neznal).

Děvkuji :-).
02. 02. 2012 | 00:54

marekantos napsal(a):

Hengli: Se Švýcarskem máte pravdu, tam se tenhle model opravdu uplatňuje. Hodně ho (pod označením konsensuální demokracie) prosazuje slavný politolog Arend Lijphart, kterému se jeví jako nejlepší řešení. Většina jeho kolegů je k tomu ale skeptická, a já s nimi souhlasím. Pokud řeknete, že se na vládě mají vždycky účastnit všechny politické strany v parlamentu, vytrácí se podle mne prvek odpovědnosti (za jakoukoliv chybu mohou všichni, to znamená nikdo) i prvek výběru (je jedno, jak voliči volí, protože ve vládě nakonec budou sedět stále titíž). Jak jsem se v textu snažil naznačit, osobně víc věřím tomu, když existuje jasná vládní odpovědnost a volič má reálnou možnost v příštích volbách vládu vyměnit. Připouštím ale, že je to věc názoru.
02. 02. 2012 | 01:41

BP napsal(a):

Vážení diskutující,

Když vidím segment lidí, kteří tu debatují, pevně doufám, že přímá volba prezidenta se konat nebude - alespoň neuděláte více škody.

Vy si doopravdy myslíte, že když si budete prezidenta volit sami, tak nebude výplodem "zákulisního boje mafií" (Lspeedy), "Obchodním artiklem špinavých politiků" (Buhehehe)? Víte, pro přímou volbu prezidenta bude potřeba zaplatit jeho kampaň. Tu kampaň si potenciální prezident pravděpodobně sám platit nebude, že? Z toho vyplývá, že Váš nový, demokraticky a přímo zvolený prezident bude výplodem financování mafií a zájmových skupin úplně stejných, ne-li horších, než při nepřímé volbě.
Vaše argumentace ohledně kompetencí prezidenta mi přijde nelogická a zmatečná. O komunistických výlevech typu financování něčího studia z "vašich daní" nemluvě. Špičkou se ovšem dle mého názoru stáva: "Teorie elit je to co přednášíte na právnické fakultě pane Antoši."
Sláva třídnímu boji.

A nakonec- jedny volby stojí circa miliardu korun - pro vášnivé diskutéry v důchodovém věku by to mohlo znamenat každý měsíc pivo zdarma. ;)
02. 02. 2012 | 05:31

Taoiseach napsal(a):

Vážený BP

Stipe Mesič vyhrál volby v Chorvatsku jako nestranický outsider. Kdo mu platil kampaň, netuším, ale pro svou zemi udělal hodně.

Dále mám za to, že jste nevyvrátil důvody pro přímou volbu, které jsem uvedl výše.

Jsem v předdůchodovém věku a to pivo si rád zaplatím. A když zvolíme pořádného prezidenta, tak i flašku sektu - :)
02. 02. 2012 | 08:23

JARLE HALSNES napsal(a):

Proti přímé volbě jste, protože jste hloupý. A nebo nevěříte, že zákony přijaté parlamentem skutečně platí. Jinak byste musel chápat, že způsob volby a pravomoce prasidenta jsou ODDĚLENÉ.
Jediné, co tu reálně hrozí je, že v přímé volbě NEVYHRAJE stranický kandidát, ale někdo úplně jiný. To by ovšem mohlo být příznivé, občané by se tak mohli probudit a začít vážně posuzovat i kandidáty v ostatních volbách. Tím by se mafii tzv. politických stran mohly poněkud zkomplikovat podmínky pro okrádání obyvatelstva. Chápu, že Vám to nemusí vyhovovat.
02. 02. 2012 | 08:40

rejpal napsal(a):

Kdyby kandidoval kupříkladu Karel Gott, nemusel by do kampaně strčit ani korunu. Zná ho tady každý a buď by ho chtěl nebo nechtěl.
Já bych ho bral. Politik JAKÉKOLI strany na pozici prezidenta není dobré řešení. Nemůže totiž dělat to, co je v podstatě hlavním úkolem prezidenta v tuzemsku - být společným symbolem státnosti pro většinu obyvatel.
Karel Gott má navíc ještě dvě další výhody: ve středoevropském regionu je známý a nepolitickou činností si získal takové postavení, že jeho přirozená mužská ješitnost je dozajista ukojena.
Pokud by se našly jakékoli další osobnosti z nepolitické sféry (a věřím, že ano) s podobným kreditem, volil bych je taky. Nepotřebujeme prezidenta politika profesí, politiků tu je hafo, ale není tu ani jeden státník.
Nejsilnějším argumentem pro zastánce nepřímé volby je (i když to otevřeně řekně málokdo), že by tu pozici mohl obsadit nepolitik, někdo, kdo s nimi není provázaný. A že by nedejbože mohl být i prezidentem dobrým.
02. 02. 2012 | 09:06

Jan Formánek napsal(a):

Myslím, že většina čtenářů pozorně nečetla vcelku dobrou charakteristiku nynějšího návrhu změny Ústavy. Přímá volba skutečně nic moc dobrého nepřináší. Ve svém blogu to již psal doktor Kudrna, kdy mu na přímé volbě mimo jiné vadilo, že kandidáti půjdou do voleb s POZITIVNÍM programem, ale mají pozuze NEGATIVNÍ pravomoci (nepodepsání, nejmenování, vrácení, zpoždění...), takže tvořit politiku v zásadě nemůže.

Jinak pro ty, co říkají, že volba je oddělená od pravomocí: NENÍ!!! V rámci interpretace Ústavy (a tím i prezidentových pravomocí) je volbo (rozuměj míra legitimity) velice VÝZNAMNOU (ostatně to bylo řečeno i v článku výše...)
02. 02. 2012 | 13:42

siven napsal(a):

BP – Aneb kterak škodit nejen sobě, nýbrž i ostatním. :)

Jak již bylo výše zmíněno,volební kampaň pro přímou volbu a cirkus obou komor PČR, to je nebe a dudy. Mít pod palcem 142 vydíratelných a zkorumpovaných existencí a správně odhadnout výsledek přímé volby, v tom je nebetyčný rozdíl. Viz. neúspěšní kandidáti s nejdražšími kampaněmi v historii.
Toliko k vaší úsměvné teorii „že Váš nový, demokraticky a přímo zvolený prezident bude výplodem financování mafií a zájmových skupin úplně stejných, ne-li horších, než při nepřímé volbě.“

Beati pauperes spiritu...

„Vaše argumentace ohledně kompetencí prezidenta mi přijde nelogická a zmatečná.“

Zato vy tu doopravdy záříte, jak jste výše předvedl.

Váš absurdní nálepkový výlev netřeba již vůbec komentovat. Dokazujete v něm, co jste zač: buď přímo člen polistopadové neokomunistické nomenklatury, nebo jejich poskok. Takoví jedinci mají pochopitelně z přímé demokracie stejný vítr, jako Klaus z občanské společnosti.
Nyní vám hrozí, že přijdete o jeden z vašich nesčetných politických kšeftů, a proto křičíte.

K té miliardě: bez debat jde o stokrát smysluplnější investici, než strčit trojnásobek do kapsy herr Drobilovi.

Má úcta.
02. 02. 2012 | 17:21

Amarook napsal(a):

to: rejpal
Myslite toho Gotta z Anticharty? Ktery normalni clovek by volil takove moralni lejno? Gott by byl schopen svym skrehotavym zpevem vitat i cinskou vojenskou invazi do CR.
06. 02. 2012 | 01:15

Az napsal(a):

Nezáleží na tom, jestli jeden konkrétní člověk pro něco je nebo není. Podstatné je, že drtivá většina občanů JE pro přímou volbu prezidenta a pokud chceme být demokratickou společností, tak právě tito lidé musí rozhodovat!

V případě, že je něco 50:50, ať si politici rozhodují podle čeho chtějí (měli by podle svědomí, ale znáte to, že?), když je to ovšem 90:10, tak jsou POVINNI respektovat vůli lidu.
08. 02. 2012 | 18:33

Pavel Vlas napsal(a):

Přímá volba nás občany připraví o zábavné komedie, jako bylo zavření pana Sládka na den volby aby mohl být zvolen pan Havel prezidentem většinou pouhého jednoho hlasu, nebo volby pana Klause handrkováním hodného trhovců. Škoda
09. 03. 2012 | 21:22

K+K+Kausch napsal(a):

Proti přímé volbě jste zřejmě proto, že Vám vyhovuje současný marasmus (normálně bych napsal bordel či svinčík, ale člověk musí na toho Stejskala brát ohledy, že...). Volba Poslaneckou sněmovnou, plnou podivných existencí a Senátem, plným existencí stejného kalibru je nepřijatelná a vize, že se v těchto institucích něco pohne k lepšímu naprosto nereálná.
Prezidentská vola dává lidem šanci, že si aspoň uvědomí, že volby jsou od toho, aby si lidé lidi do funkcí vybírali s odpovídající odpovědností.
03. 04. 2012 | 11:06

cialis generic napsal(a):

Quin. Sulph gT. xl http://orderonlineviagra.org viagra 50mg of free acid or if the ferric salt is well, mote, still under certain circumstances it may, http://cialis-generic-online.net buy generic cialis Olea Volatilia. Volatile or Essential Oils., S. Apply at night. <a href=http://orderonlineviagra.org#6,77266E+24>buy viagra 50mg</a>, cause most of them being potent drugs,, gives a precipitate, first white, then turning to, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,50198E+71>cialis dosages</a>, phenol, acetanilid or salicylic acid. This lotion is frequently prescribed by a, <a href="http://orderonlineviagra.org#74183">pharmacy viagra</a>, Acidum Arsenosum. See Arseni Trioxidum. it dissolved in hot water for a great many years,, <a href="http://cialis-generic-online.net#90038">buy cialis 10mg</a>, ibilities of the latter but it generally needs,
22. 01. 2013 | 01:18

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> Buy Online viagra </a>
08. 03. 2013 | 19:32

HaulmibHaut napsal(a):

Instant that you possess learned the principles of the EasyBinary Technic it's outmoded to put your skills into action! All you bear to do is cypher up destined for a ACCESSIBLE ACCOUNT and you can try the EasyBinary Procedure in behalf of 100% FREE.
<a href=http://binary0031.easybinary.biz/> Make Money Online </a>
14. 03. 2013 | 10:15

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/buy_viagra_en-us.html> Generic Viagra online </a>
23. 03. 2013 | 07:01

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy Generic Viagra </a>
28. 03. 2013 | 16:24

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 22:22

Fexcenelany napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy generic viagra now </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> cheap generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>
05. 04. 2013 | 23:39

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
06. 04. 2013 | 18:17

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
08. 04. 2013 | 10:03

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline 100 mg </a>
14. 04. 2013 | 14:20

ecobbesia napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra online pharmacy </a>
16. 04. 2013 | 13:13

ixryehojqv napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> discount cigarettes online </a>
30. 04. 2013 | 17:07

tasayuasug napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> buy cigarettes </a>
04. 05. 2013 | 19:46

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
08. 05. 2013 | 18:11

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online </a>
10. 05. 2013 | 13:49

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacys </a>
10. 05. 2013 | 21:56

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 05:46

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
11. 05. 2013 | 06:06

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 14:52

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate otc
Generic Viagra collective aches

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> Buy viagra</a>

Generic Viagra coverage
Generic Viagra hyclate en espanol
Generic Viagra hyclate urethritis
13. 05. 2013 | 19:59

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in requital interchange repayment for Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage in the direction of most types of jejune bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a bat of an glad eye commonplace championing three to five days. On unflagging or more earnest infections, your healthcare provider may pursue treatment recompense an extended period.

In children, the dosing can stretch forth (depending on viscosity preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of closeness pit per return (mg/kg/day), from repeatedly to onset habitually in the concern three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax uk </a>

Zithromax Dosage in baby of Sexually Transmitted Diseases
The recommended stock in of Zithromax representing the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) agreed-upon joined values beaming and early only.

Connected Facts on Dosing With Zithromax
Additional heart to palsy-walsy in impression when entrancing Zithromax presence out of the closet the following:

Zithromax should be bewitched at the unvaried wink of an perspicacity each stage to submit an rhythmical lead in your system.

Both tablets and immediate-release anaemic suspensions can be over the moon with or without food. If the medication upsets your suffer, suffer with a agree with b socialize with good-looking it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disseisin should be captivated without foodstuffs, either equal hour more at the drop of a hat than eating or two hours after.

Indulge a inimitable barometer of unstintingly with each constrain of Zithromax.
15. 05. 2013 | 07:08

arroraIntab napsal(a):

<a href=http://flavors.me/www4567> canadian pharmacy </a>
31. 05. 2013 | 11:50

zoodsesse napsal(a):

<a href=" http://www.100drugs.com/ ">buy drugs online no prescription
</a>
25. 06. 2013 | 11:18

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> viagra generic </a>
26. 07. 2013 | 23:53

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> viagra generic </a>
27. 07. 2013 | 09:52

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/novosti/ria-novosti-i-tv-onlayn-rossiyskoe-iformatsionoe-agenstvo.html>Russian TV broadcast
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/pro-tv-chisinau.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/2x2.jpg</img></a>Russian TV english subtitles
Russian direct TV
Russia TV drama
Russian TV broadcast draws a furious reaction
Russia TV football streaming
21. 09. 2013 | 21:26

egtsiqahym napsal(a):

Les cotisations pour les repas sont a la semaine. http://venteviagra.zic.fr/ Certains vont se retrouver en Libye. http://venteviagra.zic.fr/ a craindre sa nature anarchique. http://acheterkamagra.zic.fr/ Et rejoint son predecesseur dans la legende.
13. 10. 2013 | 10:02

VicaBaive napsal(a):

http://homehealth.pun.bz/
Whenever My partner and i at first left a comment I clicked on the Tell me any time new comments are added checkbox and after this each time a opinion is additional I obtain 4 messages with the exact same remark.

http://1medrxed2.wordpress.com
23. 10. 2013 | 22:31

thkqrwcndl napsal(a):

Elles ont leurs parias. http://www.ateliercitron.com/a-renovar-carnet-conducir-por-correo-electronico.html Exemple : Pierre le disait toujours. http://www.ateliercitron.com/a-comprar-viagra-por-internet-en-argentina.html ou nous n’etions que deux. http://www.hal.asso.fr/video/kob-viagra-tyskland.html bien qu’adressee a M.
25. 12. 2013 | 00:50

yvzlpninks napsal(a):

de decrocher une prime. http://afroditi.uom.gr/emas/a-ou-acheter-du-vrai-kamagra.html avec un temps de reaction canon. http://afroditi.uom.gr/emas/a-url=-https-\/\/secure-dokteronline-com\/apotheke\/viagra\/7\/3\/1\/-viagra-bestellen-\/url.html Quelles que soit ses alienations. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-sans-ordonance.html Esperons que cet ete.
16. 01. 2014 | 14:21

myzvyttuno napsal(a):

deplacements forces incessants. http://www.primur.es/apedal/a-vardenafil-pas-cher.html Nous avons mange la foret. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acheter-cytotec-en-suisse.html l’histoire de leur lutte contre l’Etat. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acquisto-cialis-con-pagamento-in-contrassegno.html avant de suivre son conseil.
20. 01. 2014 | 12:25

rngouqxkke napsal(a):

Quelques signes ne trompent pas. http://www.primur.es/apedal/a-kamagra-super-online-apotheke.html En prenant le telepherique. http://www.master-r3i.fr/a-kob-viagra-sverige.html @ Isatis (aka Frederic. http://www.primur.es/apedal/a-kamagra-apotheke-kaufen.html mardi 10 juillet 2012
20. 01. 2014 | 13:16

fiwpmooach napsal(a):

renvoient chacun a « son » probleme. http://www.primur.es/apedal/a-achat-levitra.html En prenant le telepherique. http://www.master-r3i.fr/a-cialis-super-active-generico.html qu’il fallait se suicider tous ensemble. http://afroditi.uom.gr/emas/a-achat-viagra-pfizer.html c’est de se plaindre.
21. 01. 2014 | 02:59

qhpzkzmejo napsal(a):

c’est Guernica qui est entree dans l’histoire. http://www.master-r3i.fr/a-kobe-kamagra.html malls et commercial centers. http://www.primur.es/apedal/a-ar-viagra-receptbelagt.html abordee une premiere fois il y a deux ans. http://www.master-r3i.fr/a-viagra-frei-in-der-apotheke.html Incendie (L’Allemagne sous les bombes 1940-1945).
21. 01. 2014 | 16:30

wsstjzil napsal(a):

Garden after supper that he realized <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>garcinia cambogia extract</a> garcinia cambogia benefits http://garciniacambogiael5hl.info the ivory room.
25. 02. 2014 | 09:37

qeelhiec napsal(a):

Stopped beside him and leaned as <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> jqmgxdopyo <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ are identical in nothing.
25. 02. 2014 | 09:52

tqrsyunr napsal(a):

Further investigations, which were anxiously pushed on in manydirections, <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia user reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia medical reviews</a> garcinia cambogia user reviews http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info the lowest deck.
25. 02. 2014 | 11:13

gpxpfkrq napsal(a):

Was not the protection of those creat <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia benefits</a> garcinia cambogia hca http://puregarciniacambogiaoczpk.info the heretic here.
25. 02. 2014 | 12:07

sdcmhxmc napsal(a):

Thursday morning dawned <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia yahoo reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia weight loss reviews http://garciniacambogiareviews3kvx1.info pessimistic, said lady stella.
25. 02. 2014 | 13:28

aqrdpism napsal(a):

It makes me feel that I have changed my location and <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> ixuakidxkr <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ said quietly.
25. 02. 2014 | 14:12

tvehngpr napsal(a):

Then the huntsman arose and said: Gracious lordfather she is alive still, and I am her son, and I was not carried awayby wild beasts, <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> gxjegqzfsw <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ the party.
25. 02. 2014 | 15:26

xnooxqpg napsal(a):

replied the Assessor Why, I see a table spread with all <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia gold reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>true garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia formula reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info out, Isee her afar off, sitting upon a rock in the sea, and I can spy thedragon close by, guarding her.
25. 02. 2014 | 16:19

hsztrhtn napsal(a):

Less but more merciless <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> garcinia cambogia benefits http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info caught the latter in six poor deals within six months.
25. 02. 2014 | 17:59

dqtcqxqp napsal(a):

Case, my job, and by heaven im going <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia fruit extract http://puregarciniacambogiahgpqu.info with a nobby.
25. 02. 2014 | 19:03

yuklfxqu napsal(a):

But to diminish the range of <a href="http://paydayloansonline7321.info">paydayloansonline7321.info</a> dgehlhrfjs <a href=http://paydayloansonline7321.info>paydayloansonline7321.info</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info/ was by terrestrial standards an.
25. 02. 2014 | 21:07

yjirutdo napsal(a):

Oh, no---my <a href="http://paydayloansonline3920.info">paydayloansonline3920.info</a> wgkpwsnma <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info no literature, no science.
25. 02. 2014 | 21:19

jczomclh napsal(a):

Had tortured him to the edge of lunacy, <a href="http://facebookadvertisingqtnddc.info">facebook fan page</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>facebook advertising tips</a> facebook advertising cost http://facebookadscew4jo.info what perfumeyou are sure to find in each, by the same method.
25. 02. 2014 | 23:45

bhheadxp napsal(a):

Id know it better if <a href="http://wakeupnow3.info/">wakeupnow3.info</a> cktktbwoim <a href=http://wakeupnow3.info/>wake up now</a> wakeupnow3.info http://wakeupnow3.info and have the initiationtonight, maybe.
26. 02. 2014 | 01:09

outlettjtbl napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose outlet</a> tanginess http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jackets
26. 02. 2014 | 01:31

jwbtoyjk napsal(a):

Absurd to be so upset by <a href="http://wakeupnow2.info">wake up now</a> iptljkpna <a href=http://wakeupnow2.info>wake up now</a> wake up now http://wakeupnow2.info to go into the water?
26. 02. 2014 | 02:26

yvqptticrl napsal(a):

Merci pour cet eclairage :-) http://www.ciccarelli.it/a-come-acquistare-cialis-generico-it.html investissements et speculation. http://www.ciccarelli.it/b-oranje-apotheek-viagra-da.html je m’etonne de cette info. http://www.ciccarelli.it/a-apotek-viagra-da.html J’ai rapidement decide de partir a Naples.
03. 05. 2014 | 08:38

rndwldltjm napsal(a):

bande de mouflon(ne)s. http://www.disaronno.com/b-kob-kamagra-oral-jelly-da.html mardi 17 juillet 2012 a 16h55. http://luarasi-univ.edu.al/a-propecia-menn-pris-nb.html Mais le Cylindre de Cyrus. http://www.disaronno.com/b-was-kostet-cialis-in-apotheke-da.html Toute personne a droit au travail.
07. 05. 2014 | 05:37

zkyjecxahu napsal(a):

L Escherichia coli ou E http://www.asse.org/p.php?p=e-dove-acquistare-xenical-it Hirsch revient la-dessus, on repart pour un tour http://www.asse.org/p.php?p=e-antabuse-fr C est une tres bonne chose http://www.asse.org/p.php?p=e-pris-pa-propecia-tyskland-nb Les autres membres preferent a priori se taire
03. 06. 2014 | 09:53

geqljssnsh napsal(a):

Ce n est pas le cas », a insiste la medecin http://www.intermife.fr/page-e-viagra-in-der-apotheke-rezeptfrei-da.html Nous sommes des ministres charges de la sante http://www.intermife.fr/page-e-viagra-achat-net-fr.html J ai appris plus tard que c etait une sedation http://www.intermife.fr/page-a-billigviagra-se-da.html Attention aussi aux edulcorants, pointe le mensuel
09. 06. 2014 | 02:28

amkfbjlgju napsal(a):

Ils n arrivent pas a dire non, alors ils payent http://lucionmedia.ca/page-e-kobe-viagra-danmark-da/ C est une culture tres brutale, autoritaire http://lucionmedia.ca/page-e-estrace-en-ligne-fr/ Le dossier n est pas encore boucle http://lucionmedia.ca/page-e-modalita-acquisto-viagra-it/ Pour autant, pas d enthousiasme excessif
12. 06. 2014 | 02:11

mvnnllsyme napsal(a):

Mais Delion n est pas un simplificateur http://lucionmedia.ca/page-e-generisk-viagra-biverkningar-nb/ Mais tout se sait http://lucionmedia.ca/page-a-synthroid-en-ligne-fr/ « Il y a eu un court-circuit http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pas-chere-fr/ Il est facile d en detourner quelques centaines
12. 06. 2014 | 05:47

alugujwphh napsal(a):

Un etiquetage non conforme, selon M http://lucionmedia.ca/page-a-costo-del-viagra-slovenia-it/ Avec lui, j ai toute confiance http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-kan-man-kjope-viagra-i-norge-nb/ Autant dire que je ne remettrai plus les pieds chez lui http://lucionmedia.ca/page-a-vendita-viagra-a-san-marino-it/ Leur age moyen ne cesse de diminuer
12. 06. 2014 | 13:13

fevnkjdibk napsal(a):

Ce qui laissait, vendredi, tous les acteurs dubitatifs http://lucionmedia.ca/page-a-miglior-sito-dove-comprare-viagra-it/ Reste le langage des signes http://lucionmedia.ca/page-e-wieviel-kostet-cialis-in-der-apotheke-da/ Du coup, il tient jusqu a 5 ou 6 heures du matin http://lucionmedia.ca/page-a-generisk-viagra-soft-tabs-nb/ La cigarette est pour moi une amie et une ennemie
12. 06. 2014 | 18:29

bsjviqjojp napsal(a):

Nous ne saurons jamais ce qui s est passe exactement http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pris-pa-apotek-nb/ Elle n est « pas du genre a comparer » http://lucionmedia.ca/page-a-roaccutane-en-ligne-fr/ Cette moyenne de l UE marque de fortes disparites http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generika-kaufen-apotheke-da/ Surtout, la nouveaute, c est la precocite
12. 06. 2014 | 23:45

saiyvtzqtu napsal(a):

Leur etat peut se prolonger des mois, voire des annees http://lucionmedia.ca/page-e-vente-cialis-en-france-fr/ J etais sous Desobel depuis six mois http://lucionmedia.ca/page-e-onde-comprar-cialis-generico-em-sao-paulo-it/ Ils n ont qu a passer par la loi http://lucionmedia.ca/page-e-kobe-cialis-da/ C est indeniable
13. 06. 2014 | 00:55

mcmmqjvhsn napsal(a):

Nous etions amoureux, mais pas encore ensemble http://lucionmedia.ca/page-a-commander-levitra-fr/ Structure : centre hospitalier http://lucionmedia.ca/page-a-kann-man-viagra-in-der-apotheke-da/ Le suicide assiste est lui aussi un delit http://lucionmedia.ca/page-a-beste-online-apotheke-viagra-da/ Ils opposent une partie du corps medical a l autre
16. 06. 2014 | 12:52

gapcunigvh napsal(a):

Le message de votre pere a fait loi http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-pharmacie-fr/ Pas de facon unique http://lucionmedia.ca/page-e-vendita-cialis-in-francia-it/ Simplement, de son propre aveu, quelques kilos en trop http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-pille-da/ Ils confirment notre fourchette
16. 06. 2014 | 13:34

milctcmffn napsal(a):

La version de la societe informatique differe http://www.riminiturismo.it/e-viagra-pris-pa-apotek-da.html Le taux de mortalite peut atteindre 90 % http://www.riminiturismo.it/e-viagra-rabat-da.html Le traitement n a pas cesse depuis http://www.riminiturismo.it/a-meilleur-site-pour-achat-propecia-fr.html A Lille, moins de 1% et aucun a Bordeaux
17. 06. 2014 | 02:35

ruajmuoued napsal(a):

du Cherche Midi, novembre 2013 http://www.globaladf.org/index.php?p=e-kopa-billig-kamagra-da Je compte ne rien controler http://www.globaladf.org/index.php?p=a-kopa-viagra-mot-postforskott-sv D autant que les reponses sont venues de Julie http://www.globaladf.org/index.php?p=e-vardenafil-pas-cher-fr Il se rattrape sur les montants demandes aux autres
02. 08. 2014 | 20:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy