My a ti druzí

02. 08. 2012 | 15:28
Přečteno 8179 krát
"Stát vždy očekává, že výměnou za materiální podporu se všichni, kdo nepasují
do šablony, přizpůsobí. Ale tak to nefunguje a fungovat nikdy nebude."

Část rozhovoru, který se mnou pro týdeník Respekt vedl Ondřej Nezbeda


Ve své knize Nejsou jako my se věnujete
přístupu komunistické vlády k menšinám.
Vysledoval jste při tom nějaké kontinuity
v našem myšlení? Zdá se totiž, že v moderních
dějinách v tomto ohledu vynikáme – zbavili
jsme se Němců a zčásti i Maďarů, vydali jsme
Židy, rozešli jsme se se Slováky.

Víc než nějakým vynikáním je to tím, že
jsme dostali možnost se těch menšin zbavit.
Možná po tom toužily a touží i jiné
společnosti, ale nevyšlo jim to a musely
se s nimi naučit žít. Škoda je, že i většina
z těch zdejších Židů, kteří přežili
holocaust, po válce postupně emigrovala
nebo se hodně asimilovala, což ještě přispívalo
k pocitu, že správná společnost
je ta homogenní, kdy nás nikdo neruší
a kde si žijeme po svém, nikdo na nás nemluví
jiným jazykem, nemá jinou barvu
pleti a hlavně se nikdo nechová jinak.


Češi ale žili s jinými etniky a kulturami
několik století, byť nešlo o ideální soužití.
Romové už tu žili před válkou, stejně tak
Židé, Němci, Poláci, Maďaři, Slováci. Jak je
možné, že jsme tak rychle ztratili paměť?

K tomu směřuje celý vývoj od poloviny
devatenáctého století, kdy různé společnosti
– nejenom česká – začaly odvozovat
svou identitu z etnicity. To se posílilo
hlavně během druhé světové války, která
byla vedena ve jménu likvidace jinakosti.
A nacistické myšlení zanechalo v českých
zemích hluboké stopy. Došlo tu
vlastně k zvláštní symbióze tří proudů:
tradičního českého nacionalismu, nacistické
likvidační politiky a myšlenky sociální
homogenizace, stejnorodosti. Tahle
výbušná směs se nejsilněji projevila
ve vztahu k Romům, samozřejmě hned
po Němcích...


Zdejší společnost však vlídně nepřijala ani
navrátivší se volyňské Čechy. Proč?

Česká společnost byla po válce velmi naladěna
na to, že tu teď budeme všichni
žít konečně všichni stejně, naším českým
způsobem života. Jenže volyňští Češi, ale
i Češi a Slováci z rumunského Banátu,
kteří se sem vraceli, byli dost jiní. Odešli
jako srostlé náboženské komunity
a toto sepětí si zachovali. Pro ně bylo zásadní
nejprve opravit nebo postavit kostel
a dát dohromady tu svou komunitu
v čele s nějakou duchovní autoritou. Což
v silně sekulárním pohraničí znamenalo,
že vyčnívali, že byli jiní. A potom se přidávaly
hospodářské konflikty, protože
většina z příchozích volyňských Čechů
bojovala ve Svobodově armádě, a tak
měli přednostní právo na zabírání statků
po vyhnaných sudetských Němcích.

A jak to tedy bylo s Romy? Ve vaší knize
tvrdíte, že i k nim byli komunisté zpočátku
spíše vstřícní.

V padesátých letech v komunistické
straně existoval silný proud lidí, kteří
měli étos spravedlivé společnosti, hlavně
ve vztahu ke skupinám, jež považovali
za oběti kapitalismu. V prvé řadě tedy občanům
„cikánského původu“, o nichž se
uvažovalo jako o etniku, jemuž je třeba pomoci,
i proti jejich vůli je přivést ke „správnému
životu, který vede k lidské důstojnosti“.
A následovala spousta pokusů, jež
se znovu objevují dnes – třeba předškolní
třídy, které umožní romským dětem dorovnat
znalosti a dovednosti dětí české většiny.
To je myšlenka z padesátých let, jež
se sice neprosadila, ale rozhodně se o ní
diskutovalo. Jinak spíš nechvalně proslulý
Václav Kopecký byl například nakloněný
tomu, aby se uznala romská národnost
a podporovala romština jako jazyk ve školách
i jako studijní obor. Další myšlenkou
bylo zaměstnat romské asistenty z řad samotných
Romů, kteří by vychovali romskou
elitu. Do internátů pro romské děti
byly investovány značné peníze. Na jednu
stranu tu děti byly často drženy proti vůli
jejich rodičů, zároveň pak ale řada z nich
vystudovala střední nebo i vysokou školu.
Propagandistický film Můj přítel Fabián
z roku 1953 propagoval správné chování
vedoucích pracovníků v továrnách, kteří
se měli „občanů cikánského původu“
ujmout a měli jim pomáhat v překonávání
překážek při snaze integrovat se do většinové
společnosti. Dopady komunistické
politiky na jednotlivé rodiny a lidi byly
však často tragické. Nechci proto vůbec
tvrdit, že ten přístup byl správný.

Výmluvným příkladem je experiment
romské školy a internátu v Květušíně,
kde byla většina romských dětí násilně
odtržena od rodičů a vychovávána bez
ohledu na jejich tradice, rodinné vazby,
životní styl. Jak na to ty děti vzpomínají?

Přicházely tam z naprosté bídy a z úplně
nevzdělaného prostředí. V internátu je
čistě oblékli, bylo tam teplo, dobře se najedly
a také se jim dostávalo vzdělání –
zřejmě i docela laskavou formou. Pracovali
tam lidé, kteří byli zapálení pro věc.
Na druhou stranu tam ale byla část dětí
odvedena násilím – dokonce i za použití
fyzického násilí. A pokud byli rodiče gramotní,
vedení internátu přerušovalo jejich
korespondenci s dětmi. Takže ti, kdo
školu absolvovali, na to většinou vzpomínají
se smíšenými pocity. Sice se jim dostalo
příležitostí, o nichž by jinak asi a nesnili,
mnozí skutečně vystudovali střední
školy. Ale za jakou cenu... Květušín
je zkrátka doklad o upřímné snaze a zároveň
varovný příklad, že takto násilně
a přezíravě se to dělat nedá.

Proč komunisté ve svém přístupu k Romům
otočili?

Zhruba od roku padesát šest až sedm se
jejich přístup změnil ve více administrativně-
byrokratický a vyvrcholil zákonem
o trvalém usazení kočujících osob.
Zajímavé je, že tento zákon byl důsledkem
reakcí společnosti, které byly velmi
podobné těm dnešním. Zezdola šel tlak
na politiky, aby byli vůči Romům represivnější,
obce se snažily zbavit se za každou
cenu svých romských občanů, poslat
je pryč a je úplně jedno kam a jak. V bezprostředně
poválečné době, kdy byla
česká politika ještě daleko nacionálnější
a rasističtější – tedy 1945–1948 – se dokonce
uvažovalo o pracovních táborech
pro Romy, navrhovalo je například ministerstvo
sociálních věcí.

Co české společnosti nejvíc vadilo?
Lidé požadovali, že Romy je třeba držet
zkrátka, nedávat jim svobodu, ale přikázat
jim, kde mají a nemají žít, vyčlenit
je, nebo naopak rozptýlit. Do kanceláří
vyšších stranických orgánů nebo
ministerstva vnitra putovaly zespodu,
od místních lidí, policie, národních výborů
nebo lokálních stranických funkcionářů,
stovky takových „přímluv“. Napětí,
o kterém mluvím, tedy bylo opačné, než
by člověk v období padesátých let – v éře
stalinismu či budovatelském období socialistické
diktatury – čekal. A stát tyto
hlasy lidu nakonec vyslyšel.

V čem tedy většinová společnost dělá
ve vztahu k Romům největší chybu?

Je tu jakási zarytá představa, že všichni
mají mít stejný postoj k práci, rodinnému
životu nebo volnému času. A že kdo
ho nemá, měl by se přeučit. Stát vždy
očekává, že výměnou za materiální
podporu se všichni, kdo nepasují
do šablony, přizpůsobí. Ale tak to
nefunguje a fungovat nikdy nebude.

Celý rozhovor najdete v Respektu z 30.7.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PřA napsal(a):

Kdepak "výměnou" ! To říkají tuším Němci. Tady si nemusíte přidávat slovíčko v zoufalé snaze, aby Vám bylo rozumět !! Stačí říct či napsat "za materiální podporu". Jinak bychom vypadali jako v té pohádce o dědečkovi, co měnil, až vyměnil - a to snad není, opravdu není účelem našich usilovných pokusů o sdělitelnost v češtině mezi Čechy.
02. 08. 2012 | 15:36

Martin napsal(a):

Výborně, tak jim tu materiální podporu okamžitě sebereme, když se to autorovi nelíbí, myslím že 10 000 000 lidí bude pro.
02. 08. 2012 | 15:53

Béda napsal(a):

To je tak, když se autor snaží vymačkat z citrónu cukr. Já jsem nezažil padesátá léta ale pamatuji si, že v osmdesátých letech fungoval v Československu vůči Romům princip pozitivní diskriminace. Na školy byla směrná čísla a pakliže se tam přihlásili Romové, měli přednost před neromy. Romové, většinou v dělnických profesích dostávali přednostně byty, protože byla povinná školní docházka a pracovní povinnost museli pracovat a posílat děti do školy.
02. 08. 2012 | 16:19

Veni, vidi, vici napsal(a):

Historiku myslím, že váš obor je nejzbytečnější věc v lidském životě. Historik je prakticky každý, kdo se ohlíží po hodině do minulosti. Jestli někdo je lepší, nebo horší zpětný hledač, je "dloubáním v nose". Naopak, kdo se umí dívat hodinu a více vpřed do budoucnosti, je veliká ctnost. U hledání tajemství třeba "mozkového mikrosvěta" vám historie je k ničemu. Např. stavba poutního kostela by nikdy badatele nemohla napadnout! Tuhle jsem vyslechl dívčí rozhovor o roku 1989. Jedna dívka se asi narodila později. Totálně nic nevěděla. Někdo se narodil v padesátých letech minulého století. Co bylo před narozením, je jakoby za "bariérou". Představte si, že můj objev v roce 2012 bude sto let živ, tzn. tak dlouho (2112)dokud neumře poslední narozený v roce 2012! Vaše poznatky z roku 2012 budou v roce 2112 již staré 160 let. To je jako pro nás lidi staré věci z roku 1850! To je šíleně fuj stará doba.
02. 08. 2012 | 16:22

Ateista napsal(a):

Tohle je velmi ubohé a hanobící náš národ. Stručně to shrnu postupně jedno po druhém.

Už v první otáce jsou lživé informace. Ono to začalo tím, že nás zradila polovina Evropy, když podepsala tvz. Mnichovskou dohodu. O vydávání Židů i z tohoto důvodu nemůže být řeč, navíc nás nikdo neprosil ani nažádal, ani nerozkazoval, abychom je vydávali, byl tady protektorát Čechy a Morava a fašistické Německo si dělo, co chtělo. Odsunutí Hitlerovy 5. kolony bylo jen a jen dobře. Ti Suděťáci mohou být rádi, že nebyli po válce souzeni a za kolaboraci s fašistickým režimem. A Slovensko? To se přece chtělo osamostatnit a začalo to krátce po roce 1989, kdy se jim nezdálo, jak by se měl společný stát jmenovat a věčně vyvolávali nesmyslné konflikty, např. zda pomlčka v názvu Česko-slovenská je spojovník, rozdělovník nebo něco jiného.

2. otázka: nejde o ztrátu paměti, zase otázka obsahující lživé informace a hloupá odpověď na ně.

3. otázka: Nepřijali jsme po válce vlídně volyňské Čechy? To je pro mě nová informace.

4. otázka: jak se chovali k cikánům komunisté. tak z toho, co je tam napsáno se k nim chovali více než dobře, ale jak autor uvádí, bylo to špatně, dnes se k nim chováme ještě hůře, podívejte se na Holomka, který je mnohdy diskutujícími napadán. Napadejte jiné, ale pozor na někoho, kdo je tmavší, to je přece už rasismus....

5. otázka: romský internát. No tak se vy odborníci rozhodněte, co chcete. Cikáni se vzdělávat nebudou, ale vzdělání potřebují, když je k tomu vzdělání někdo přinutí, protože jinak to nejde, tak je to taky špatně.

6. otázka: Proč komunisté ve svém přístupu k Romům otočili? Nefunguje - li jedno ani druhé a všechno je kritizováno, pak je to těžké.

7. otázka: Co české společnosti nejvíc vadilo? Co asi mohlo a může české společnosti vadit, že?

8. otázka: V čem tedy většinová společnost dělá
ve vztahu k Romům největší chybu? myslíte to vážně? Oni dělají samé problémy, zkoušíme to s nimi zase a znova, financujeme je ze svých peněženek a my se máme ptát, kde děláme chyby?

Celý tenhle rozhovor je rasistický, ale rasismus je tady jednoznačně ze strany těch cikánů a jejich oblíbenců z řad autora a podobných...
02. 08. 2012 | 16:36

Vandal napsal(a):

pane Spurný

když tak dobře víte, jak to nefunguje a nikdy fungovat nebude, tak by jste nám mohl konečně prozradit, jak to tedy udělat, aby to fungovalo?
Dvacet let jsme slýchavali, kolik peněz a úsilí musíme věnovat etniku, že se nám to v budoucnu vrátí. A teď, po všem tom promrhaném úsilí, po všech těch obětech, po vynaložených stamiliardách, vy nám klidně, jen tak, jako by se nechumelilo, vyjevíte, že tak to fungovat nebude? Že teda za materiálovou pomoc / přeloženo - bezstarostný a bezpracný život za peníze daňových poplatníků /
nemůžeme v žádném případě čekat, že by etnikum změnilo svůj parazitní postoj? A že to tak jako zůstane navěky? Tak to je fantazie!

Ale co když se zase mýlíte, jak je u vás zvykem? Anebo, co když zase lžete, což je ještě mnohem horší? Profesionální lhář je lump nejhoršího zrna.
02. 08. 2012 | 16:37

Grőssling napsal(a):

Takže Spurný říká co bylo a je blbě, ale jako každý generál po bitvě neříká jak by to mělo být v budoucnu.
1.
K tomu zákazu vandrování v 50tých letech. Pamatuji jak jezdili a chodili po větších městech a trampovali v jejich okolí. Dnes něco takového nedovolí legislativa ani turistům vzorně se chovajícím.
Opět mlaďoch Spurný tu cosi káže způsobem " Kura poučuje slépku".
2.
A jak to tedy má a bude fungovat ?

Jsou to ty samé řeči jako od zelených, dělejte to tak a tak vy blbí, ale co to bude stát a co to způsobí už tyto kury neumí říct.

Řeči o ničem. Už vůbec nechám stranou problematiku ostatních národností u nás, promlelo se to tu milionkrát.

Na závěr, je jasné, multikulty selhalo jako kapitalismus. Zbytečné řeči pane Spurný.
02. 08. 2012 | 16:47

aga napsal(a):

No to je tedy inovativní přístup. Představte si, autore, že někteří zaměstnavatelé mají tu bláhovou přestavu, že jejich zaměstnanci výměnou za materiální dávky budou dělat to, co je po nich žádáno, a pokud se jim to nelíbí, mohou jít. Taková absurdní představa!

Pokud má nějaká společnost fungovat, je naprosto pochopitelné, že základní pravidla jejího fungování musí dodržovat všichni, a pokud ne, musí se připravit na to, že je společnost buď k tomu donutí nebo vyvrhne. V demokratické společnosti mají navíc menšiny prostředky, jak se svých rozumných požadavků domoci jinak než sabotováním snah celku, který je živí.

Přístup, který tu předvádíte, je zracionalizovaná forma jednání rozmazleného fracka, který má problém s autoritou, a svobodu si plete s infantilním vzdorem - kapesné od papínka mu ale nesmrdí.
02. 08. 2012 | 17:00

češka napsal(a):

To autor
Jak to s Cikány nefunguje, vidíme na každém kroku.
Proč už konečně někdo nedojede do Krumlova a nezjistí, proč to tam funguje?
Já jako občanka tohoto státu chci, aby pokud možno všichni mí spoluobčané v produktivním věku pracovali a pobírali za odvedenou práci takovou mzdu, za kterou mohou žít bez jakýchkoli sociálních dávek. I přídavky na děti bych zrušila, stát musí pracujícím rodičúm zajistit takovou mzdu, aby své zdravé děti uživili bez podpor, a zároveň odváděli tak vysokou důchodovou daň, že i důchodci bez podpor dokáží slušně žít.
Potom sociální dávky pokryjí náklady na skutečně potřebné - invalidy a sirotky.
02. 08. 2012 | 17:01

český maloměšťák napsal(a):

Veni, vidi, vici
Zajímavé hodnocení historie a historiků.
To je z vlastní hlavy ?

K blogu.
Myslím si, že něco jako " česká společnost" přestává existovat.
A možná že v novodobé historii ani nic takového neexistovalo.
Jde o jakési tápání ve tmě a hledání ani ne tak souhlasu a skutečného řešení problémů, jako spíše usilování o to podat vysvětlení, proč se věci nedaří.

V konečném důsledku se pak na jedné straně žebrá a na druhé krade.
02. 08. 2012 | 17:12

nestranný napsal(a):

Ad autor:Popisujete zde,jak i před válkou zde žila rúzná etnika.Souhlasím.
Jenže k tomu náleží několik ale.Uvedu několik příkladů.Žid:Velmi levně nakoupit-
nejlépe vyžebrat a draze prodat.V očích ostatních ale zůstat utlačovaným chudákem.
Cikán:Lidi! Cikáni jdou-honem schovejte všechno,zavřete drůbež a dobytek,nebo vám to včechno ukradnou.Polák:Nikdy s ním neobchoduj-jeho zboží je jen šmejd na kterém proděláš.Maďar:Schovejte dcery,nebo jste dědečky.Němec:Nikdy mu nenaznač,že jsi slabší,nebo se tě zmocní.Rus:Nepij s ním vodku.Nevydržíš a obere tě o všechno.
A nyní třeba nechuť lidí k volyňským čechům.Po roce 45,když se jimi osidlovalo pohraničí,tito lidé,kteří na volyni vlastnili převážně zemljanky si u nás
pro sebe zabíraly po němcích největší statky.Když jeden vybílili,přesunuli
se do dalšího.(Bydlel jsem v pohraničí,tak o tom něco vím)Dnes si vyskakují,
jaký měli majetek na volyni a že chtějí kompenzace.Není to pravda.Převážně měli holé zadky a k majetku přišli bezpracně po němcích.Můžu pokračovat např.
s vietnamci u nás.Původně sem přišli jako velmi levní obchodníci.Postupem času
se z nich stali obchodníci daleko dražší,než jsou ti naši.Navíc místo obchodu
se dnes stali největšími importéry pašovaného zboží,disributory a výrobci drog
s napojením na organizovaný zločin.Navíc žádný z nich neplatí daně.
Múže se pak někdo podivovat nad diferencovaným postojům našich lidí k menšinám?
02. 08. 2012 | 17:17

PřA napsal(a):

Ani jsem nezačal číst, a zakopl jsem o tu hrubici jazykově češtinskou, pak číst dál nemůžu.
Souhlasím s panem Ateistou skoro do písmene. Asi jsme podobného stáří... dnes někteří (né vychovaní) mladí przní historii, przní jazyk, zkrátka všechno. Je mi z toho smutno.
S Romy je to problém. Asi to chce důsledné zavedení principu rovného zacházení "padni komu padni". Pak se z toho můžeme vyhrabat, ale obávám se, že (pokud nepřijde osvícený panovník na Hrad) se z toho jen tak nevyhrabeme.
02. 08. 2012 | 17:18

nestranný napsal(a):

Oprava :postojem
02. 08. 2012 | 17:22

český maloměšťák napsal(a):

nestranný
Mohl byste - coby "nestranný" popsat i čecha ?
02. 08. 2012 | 17:25

Emil napsal(a):

Jenže s tím nic neudělá ani sebelepší panovník na hradě, to je pouze podepisovací a klaněcí figurka. Navíc aby se něco mohlo udělat s jakoukoliv částí společnosti, musel by jste změnit velkou část zákonů a ústavu. Do takové práce nepůjde nikdo. Navíc jakékoliv řešení od zeleného stolu nic nepřinese a nevyřeší, jen se najde jiný způsob jak to obejít. Navíc si myslím, že díky počtu většinová populace zneužije mnohem větší prostředky než ti Rómové. Tak je hlavní problém s kriminalitou, u nich kriminalita vůči "gádžům" není nic špatného, takže těžko se to dá vykořenit.
02. 08. 2012 | 17:33

Občan napsal(a):

No, tak tohle je snad nejzbytečnější výplod "historika", jaký jsem zatím četl. Něco tak ahistorického aby člověk ve dne pohledal s lucernou :o)))
A ty sudeťácké formulace, to je fakt pošušňáníčko...
02. 08. 2012 | 17:36

nestranný napsal(a):

Ad šeský maloměšťák:Čech je zde doma a v každém případě je ve většině.
No a menšina se musí přizpůsobit.Tako funguje většinou všude,bohužel jen
ne u nás.Stále se někomu jen podřizujeme a ztrácíme svoji národní identitu.
Je třeba změnu a opět se navrátit trochu k národnímu povědomí.
02. 08. 2012 | 17:38

český maloměšťák napsal(a):

nestranný
Vy jste také čech /co je zde doma/ ?
Asi už hodně dlouho a stále v té jedné cimr, nicht wahr ?
Komunisty jste volil kdysi poctivě ?
Tak jim rozsviťte svíčku i dnes - protože " díky" nim zde je téměř monokulturní společnost. Ve srovnání s " prohnilým Západem".

Komu se podřizujeme nyní ? Respektive - komu se podřizujete vy ?
02. 08. 2012 | 17:43

nestranný napsal(a):

AD český maloměšťák:Dříve jsme skákali šipku do zadele východu.Dnes ji skášeme tamtéž západu.A já se nemíním podřizovat ani jednomu z nich.Jsem čech a jím zůstanu do konce života.Můžu spolupracovat s kýmkoli,ale podřizovat se nikdy nebudu.
To je ten podstatný rozdíl v pohledu na svět mezi námi dvěma.Každý mě musí
respektovat jako rovnocenného partnera.Nechce-li,nemusí.Ale potom nemá jedinou šanci
u mne uspět.Nikomu se nikdy nevnucuji a nikomu se neklaním.Jen tak si mohu zachovat svoji důstojnost.Toť vše.
02. 08. 2012 | 17:53

santawizard napsal(a):

pane autore:
píšete: Stát vždy
očekává, že výměnou za materiální
podporu se všichni, kdo nepasují
do šablony, přizpůsobí. Ale tak to
nefunguje a fungovat nikdy nebude.
Odpovídám:
to není pravda,stát se řídí zákonem a ten zaručuje stejná práva pro všechny.
02. 08. 2012 | 18:04

PB napsal(a):

Nepamatuji si za dřívějšího režimu jedinou výtku o tom, že by "majorita diskriminovala tehdejší cikány".
Cikáni měli povinnost pracovat, posílat děti do školy, spořádaně žít. Vše z toho plnili. Dobře věděli, že by si nic nevyhádali.
Dnes jim Kocábovci povolili otěže přísnosti, povolilo se jim žít tak, jak žijí, a celá společnost svým chováním připustila, aby tito při své "neschopnosti sehnat práci" a "omezování v přístupu ke vzdělání" měli dost času se perfektně naučit svoje práva! Povinnosti jako by pro ně neexistovali.
Mohu mít skromný pocit, že tady nemůže jít o barvu kůže!
Promiňte, ale pokud jsem v jakékoli společnosti v menšině, nezbývá mi nic jiného, než se podle toho chovat!
02. 08. 2012 | 18:21

Bavor V. napsal(a):

češka
to, co funguje v ČK nemůže fungovat jinde. V ČK je totiž tradice už z Jihočeských papíren, kde byla zaměstnána většina krumlovských cikánů. A tam se opravdu naučili "makat". A tohle své umění přenesli na své potomky. Bohužel už i tady se začíná projevovat současná bolest a tou je nedostatek práce. A že krumlovští cikáni dělat umí a někteří z nich svou řemeslnou šikovností strčí do kapsy leckterého Čecha.
02. 08. 2012 | 18:33

modrý edvard napsal(a):

"Stát vždy očekává, že výměnou za materiální podporu se všichni, kdo nepasují
do šablony, přizpůsobí. Ale tak to nefunguje a fungovat nikdy nebude."
Já si myslím, že autor má pravdu. Stát by měl přestat poskytovat podporu těm, kdo se nepřizpůsobuje.
02. 08. 2012 | 18:46

Normální 1 napsal(a):

Proč by romové kdy pracovali? cit. : nejmenovaný spoluobčan "Já dostanu na dávkách 80 tisíc, v jakém zaměstnání mi dají tolik?" - proč by se tedy snažil? když mu náš systém zajišťuje příjmy jakých nedosáhne 95% pracujících.( kterýmy navíc naši spoluobčané z vysoka pohrdají...)
02. 08. 2012 | 18:51

Normální 1 napsal(a):

do závorky patří "spoluobčané"
02. 08. 2012 | 18:57

Čochtan napsal(a):

Pár poznámek:
1. "..vydali jsme Židy, .." - Blbost ! Gestapo se nás neptalo.
2. "..zbavili jsme se Němců .." a nahradili je cikánama. To byla velká chyba.
3. ".. správná společnost je ta homogenní, kdy nás nikdo neruší ... a hlavně se nikdo nechová jinak..." přesně tak ! To totiž znamení minimální třecí plochy a z toho plyne vysoká stabilita společnosti.
4. "..Škoda je, že i většina z těch zdejších Židů, kteří přežili holocaust, po válce postupně emigrovala.." Ano, je to velká škoda, ale divíte se jim ? Antisemitismus z 19.století, vydatně rozkvetlý za protektorátu, stál Slánského krk. Nejen jeho a škoda ho nebyla.
5. "Stát vždy očekává, že výměnou za materiální podporu se všichni, kdo nepasují
do šablony, přizpůsobí..." Samozřejmě ! Té šabloně se totiž říká Sbírka zákonů, ta platí pro všechny bez vyjímky, druhá šablona je tradice země, a tu by měl každý host ctít, nebo vypadnout. Například tu platí tradice " pracovat, posílat děti do školy, spořádaně žít." Máme pné právo ji vyžadovat od každého.
02. 08. 2012 | 19:19

Čochtan napsal(a):

6. " internát v Květušíně" asi to opravdu nešlo jinak. Ale výsledek byl dobrý. Je to jako ve sportu Bez dřiny a potu, někdy i bolesti to nejde. Když to takto "násilně
a přezíravě" nebudete dělat, tak holt žádné maturanty, případně i vysokoškoláky z nich mít nebudete.
02. 08. 2012 | 19:32

aga napsal(a):

Ať jsou Češi jací jsou, nikdy o sobě neprohlašovali, že jsou nadřazená rasa nebo národ. Problémy s menšinami se tedy neodvíjejí od jejich rasismu, ale od nekompatibility kulturních zvyklostí s tou kterou etnickou menšinou.

Řekl bych, že by autor našel vhodnější národy, na kterých by mohl demonstrovat problémy plynoucí ze skutečného rasismu, a nemusel by tak obsedantně odklánět pozornost k Čechům.
02. 08. 2012 | 20:04

Ateista napsal(a):

Jeden rozsáhlejší příspěvek jsem do komentářů již vložil a nyní ještě několik závěrečných slov k autorovi.

Autor Matěj Spurný rozhodně není historik, protože to co převedl ve svém oboru se takto rozhodně nedá nazvat. Otázkou zůstává, jaká byla úroveň škol, které absolvoval a jaké nároky na něho samotného byly kladeny. Nesporným faktem zůstává, že akademický titul může dnes dostat i Matěj Spurný, což je obecně dehonestace vysokých škol a jeho další aktivity jsou hodně podezřelé. Díval jsem se na občanské sdružení Antikomplex, které je zaměřené proti České republice. Už jen v kolonce O nás je mnoho lží a urážlivých a nebezpečných výroků. Viz př. "Naší činností se proto snažíme vyvolat diskusi nad tímto temným momentem české historie." Více se dočtete zde: http://www.antikomplex.cz
Už tedy jen v úvodu se můžeme implicitně dočíst, že fašismus a okupace Němci byla vlastně do jisté míry naše vina a že odsunutí Suděťáků je zločin českého národa.

Dále Matěj Spurný je tak omezený, že zaměňuje práci historika s pracemi psychologů a sociologů. V jeho případě jednoznčně velmi kontroverzní a diletantská práce - slátanina.

Na úplný závěr si dovolím menší, avšak na racionálních základech vybudavou hypotézu. Autor tvrdí, že studoval na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pokud studia dokončil, pak asi všechno nemůže být v pořádku a dovolím si zde vyslovit podezření, že za své nebezpečné a lživé názory, ve kterých se z pachatelů dělají oběti a naopak, měl zajištěný diplom. Nebylo by to poprvé, co se něco takového stalo a s několika případy jsem se i setkal, byť v jiném kontextu a na jiných školách.
Podezřelá je i jeho aktivita v občanském sdružení Antikomplex. Toto sdružení bylo, jak se dočtete, založeno v roce 1998 a v té době bylo M. Spurnému 19 let. On sám o sobě tvrdí, že je jeden ze zakladatelů a dosud aktivních členů. V 19 letech zakládat takové pochybné sdružení je zvláštní, psíše to ukazuje na to, že byl někým veden, někým, kdo chtěl zůstat v zákulisí a řídit mladého a ničím nezatíženého kluka. Každopádně toto sdružení je velmi nebezpečné a překrucuje historii. Také mi je zvláštní, že nemělo a nemá problémy s Ministerstvem vnitra, které musí každé občanské sdružení registrovat a monitorovat jeho činnost.
02. 08. 2012 | 20:30

Kvakin napsal(a):

Vzpomínám na pěkný příklad pozitivní diskriminace Romů. V 70. roce jsem narukoval a jednu četu v poddůstojnické škole vedl npor. Kuruc - Rom. Chdil pořadovým krokem, vynikal vysokou účesovou a ústrojní kázní, když měl službu DVT, celou noc mezi kontrolami studovat základní řády a vojáky zkoušel, zda je ovládají, přičemž žádal doslovnou znalost. Jinak vystupoval velmi neinteligentně, neuměl ani správně slovensky, nevhodně prokládal velitelskou řeč vulgárními výrazy a pokleslými (zcela nehumornými) pokusy o žertování a vysvětlit něco z elektrotechniky a spojovací techniky (PŠ byla spojovací) zvládal jenom pomocí nabiflovaných vět, takže stejně nic úspěšně nevysvětlil. Poručíci, kteří ho znali jako mladší spolufrekventantni ze spojovacího učiliště, říkali, že je to exot ... Že je jediný poválečný spojovací důstojník, který neukončil učiliště. Ptali jsme se, jak je možné, že byl úspěšně vyřazen a povýšen do důstojnické hodnosti, když vlastně "propadl", a dozvěděli jsme se, že závěrečné zkoušky opravdu nevykonal, ale že náčelník učiliště rozhodl o jeho vyřazení (úspěšném ukončení) z učiliště a podal návrh ministrovi na jeho povýšení na poručíka. Prý to bylo pro to, že ČSLA chtěla mít mladého cikánského důstojníka, aby byl vzorem cikánským záklaďákům. Mladý cikánský důstojník Kuruc stejně ale už v ropce 1971, když měl odslouženy tak 4 roky, odešel z ČSLA do Ostravy do dolů jako elektrikář, neboť sám poznal, že to pro něj v armádě asi není to pravé ořechové ... Nikdo prý po něm ani nechtěl, aby odsloužil minimální stanovený počet let či hradil náklady na vojenské vzdělání. Známý romský aktivista Veselý byl také adeptem na důstojníka, ale přestalo ho to bavit už v učilišti a tak se raději oženil s JUDr. Samkovou.
02. 08. 2012 | 20:38

Ateista napsal(a):

Kvakin:
Pokud si dobře vzpomínám, tak JUDr. Samková svého manžela nejprve chválila a nakonec sama uveřejňovala informace, že ji chce bývalý manžel Veselý zabít....
02. 08. 2012 | 20:43

Maximus napsal(a):

Už tahle věta mě nadzvedla a dál to nemíním číst, stupidní kecy mladého chytroůína, cituji:

Zdá se totiž, že v moderních
dějinách v tomto ohledu vynikáme – zbavili
jsme se Němců a zčásti i Maďarů, vydali jsme
Židy, rozešli jsme se se Slováky.

1. Němců jsme se nezbavili, bylo to jinak a navíc to byli pokud to nevíte příslušníci cizího národa. Ano, oni se vzdali českého občanství a přijali to říšské, německé ....... Bez rozhodnutí vítězných velmocí by Beneš mohl udělat tak velké h.... s přehazovačkou.
2. I Maďarů? Raději bez komentáře.
3. Češi Židy nevydali, vzali si je i s částí naší elity Němci a jejich Geheime StaatsPOlizei a nikoho se neptali.
4. Se Slováky jsme se rozešli především na základě jejich
touhy po sebeurčení, tedy alespoň jejich politické tehdejší elity. Ukazuje se, že to bylo oboustraně správně řešení.

Tak pane autore prostě tady nekalte vodu a pište přesně tak jak to v dějinách oprčavdu bylo nebo se na to raději vykašlete!
02. 08. 2012 | 20:48

zdenekbrom napsal(a):

Toto je skutečně perla. Mnozí už to napsali. Možná to ale není perla, ale cílená manipulace.

Cituji:
"Zdá se totiž, že v moderních
dějinách v tomto ohledu vynikáme – zbavili
jsme se Němců a zčásti i Maďarů, vydali jsme
Židy, rozešli jsme se se Slováky."

Proč pane Spurný ale mlčíte o tom, že se nejprve rozešli Slováci s námi. V těžkých chvílích roku 1939 se odtrhnuli a skočili do náruče nacistů sami a ochotně. Mimochodem, Slováci skutečně vydali své Židy.

Vydali jsme Židy. Aha, takže nacistické Německo je v tom v podstatě dost nevinně, protože kdyby Češi nevydali, tak by dnes Židé žili. To je odporný pokus o manipulaci.

Zbavili jsme se Němců. Ano, na základě mezinárodních dohod a rozhodnutí vítězných mocností. Mimochodem, krátce předtím se Němci zbavovali nás - i fyzicky. O tom také taktně mlčíte.
(Samozřejmě můžeme debatovat o správnosti tohoto rozhodnutí a způsobu provedení odsunu.)

Maďary ani komentovat nebudu.
02. 08. 2012 | 21:10

zdenekbrom napsal(a):

Ještě dodatek.

Dopuštíte se klasické chyby, kdy události doby minulé soudíte a poszujete očima dneška, což je zavádějící.

Pro malou ukázku si dovolím zmínku o velmi kvalitním dokumentu o bitvě u Stalingradu, jehož jméno jsem zapomněl. Vypovídali v něm pamětníci všech možných druhů, včetně německých vojáků a příslušníků SS. Tito si dost nebo hodně stěžovali na svoje utrpení, nemilosrdnost Rudé armády a následné tvrdé nebo brutální zacházení po kapitulaci. Redaktor se pak zeptal ruské spojařky, proč byli tak krutí. Ona na to odpověděla velmi jednoduše: "My jsme je sem nezvali."

Přestože nemám násilí vůbec rád, chování té ženy v dané době plně pochopil. Nacisté rozpoutali vyhlazovací válku a u Stalingradu to stálo tak, že na kolena padnou buď jedni nebo druzí.

Pokud tedy chcete psát o odsunu, studujte především dobu, ve které se to dělo. Pak některé události dávají smysl, byť je dnes vnímáme jinýma očima.
02. 08. 2012 | 21:23

Čochtan napsal(a):

Ten Matěj Spurný je ale ... !
"..Je tu jakási zarytá představa, že všichni mají mít stejný postoj k práci, rodinnému životu nebo volnému času. A že kdo ho nemá, měl by se přeučit..."

Ano, máme zarytou představu, že by lidi měli žít z práce a výdělku, a jen ve vyjímečných situacích, když si hledají novou práci, nebo jsou déle nemocní, bychom jim měli solidárně pomoci k návratu do práce.

Ano, máme zarytou představu, že by rodiče měli mít tolik dětí, kolik jich dokáží vlastní prací uživit, že by měli své děti vychovávat, dohlížet na jejich školní docházku a prospěch.

Ano, máme zarytou představu, že by lidi měli trávit svůj volný čas s ohledem ke svým sousedům, neřvat po 22té hodině, neházet odpadky z oken, v přírodě se k ní chovat ohleduplně.

Ano, máme zaryté představy o chování spoluobčanů, i těch, kteří spoluobčani nejsou, ale chtějí s námi a z našich daní žít. To z nás v očích některých bláznů dělá "zaryté rasýsty".

Jsem hrdý na čestný titul zarytý rasista.
02. 08. 2012 | 21:31

vasja napsal(a):

Že ho mrskače komentujete.
02. 08. 2012 | 21:33

Joe Ratata napsal(a):

Spurný a historik?Dělá si z nás pr... tedy legraci.Jeho úroveň naznačuje,že na Karlově či Humboltově univerzitě studoval tak maximálně čistotu záchodků.Ale jako káleč se těm podivným(prý sudetským - ale ten název je nesmysl)Němcům hodí.
02. 08. 2012 | 21:37

Karla napsal(a):

V politice dneška se sází na emoce. Na víru v reklamu, namísto realitu.
A tak máme adrenalinový "stát": Strašidelné financování. Horrorové odměňování. Fantomové výsledky. Esoterické výdobytky. Zážitkovou ekonomiku. Vzdělávání na jedno použití. Projekty pro projekty. Duchovní pomoc hladovým. Poradenství pro nezaměstnané. Neplacenou práci pro lidi v hmotné nouzi. Loutkovou vládu. Iluzivní demokracii..
02. 08. 2012 | 21:41

Matěj Spurný napsal(a):

Dobrý den milí čtrnáři, nemám ve zvyku reagovat na nadávky, takže to nebudu činit ani nyní. Dovolím si jen krátkou poznámku k těm z vás, kteří znovu a znovu napadají formulaci "vydali jsme židy, zbavili se Němců...": tučně napsané věty jsou otázky redaktora Respektu, nikoli moje vlastní formulace. Myslel jsem si, že to bude zřejmé, ale zřejmě jsem se mýlil.
02. 08. 2012 | 21:58

Matěj Spurný napsal(a):

Oprava: milí čtenáři
02. 08. 2012 | 22:00

Scarabeus napsal(a):

Čochtane,

lidé jsou hrdí na ledasco, dokonce i na svou nevzdělanost a hloupost.

Absolvovat na universitě pouze technický obor je pro kvalifikovanou diskusi v netechnických oborech nedostatečné.
02. 08. 2012 | 22:05

Čochtan napsal(a):

Pane Spurný.
redaktor tuto sprostou pitomost formuloval, a vy jste mu neodporoval. Spíš naopak ! Hned v první odpovědi !
02. 08. 2012 | 22:08

zdenekbrom napsal(a):

Matěj Spurný:

Očekával bych, že se k takto špatně formulované otázce se vyjádříte v odpovědi, případně redaktorovi vysvětlíte, že otázku špatně formuluje a požádáte ho o novou formulaci. Navíc svojí odpovědí říkáte na takovou otázku - ano, Češi dostali příležitost, tak to udělali. Jiní po tom třeba toužili (Němci?), ale nepovedlo se.

Redaktor chce mít svůj rozhovor, Vy bystě měl odpovídat za jeho obsah a věcnou správnost.
02. 08. 2012 | 22:13

Scarabeus napsal(a):

Matěj Spurný:

Berte zdejší "diskuse" hodně s rezervou. Např. zdejší největší "bojovník" Čochtan je ročník 1948. Před okupací v roce 1968 chvíli studoval matfyz, po okupaci emigroval do (západního) Německa, tam se stal ing. přes počítače. Váš obor, tzn. historii, naposledy probíral v komunistickém gymnáziu v roce 1967, podle toho jeho "úroveň" v oboru historie vypadá.
02. 08. 2012 | 22:14

Čochtan napsal(a):

Vždy jsem si myslal, že hovnivál je malý brouk. A zatím je velký (cenzurováno, ale má rohy a je strejček telátka). Takhle by to mohlo pane Stejskale projít ?
02. 08. 2012 | 22:35

Maximus napsal(a):

zdenekbrom

Přesně tak, jsou věci, které si nesmíme nechat podsouvat.
Třeba Němce mám celkem rád, vážím si jich a velmi rád s nimi spolupracuji, zrovna zítra mě to čeká. Jsou féroví hráči v byznisu a celkem čitelní. Nejsou podrazáci. Když si mám koupit třeba auto, většinou se rozhodnu pro to německé, je to většinou záruky kvality!. Bohužel minulost naše vzájemné vztahy dost pokazila a snad jen čas to vyřeší, ovšem nesmíme se nechat nahnat od některých manipulátorů někam do kouta, my resp. naši předci u mnichovské dohody nebo lépe řečeno zrady nebyli! Všechno další už byl jenom následek a posloupnost událostí..... Ale je tu jasná kauzalita všech událostí.
To bychom mohli jít i do hlubší minulosti, třeba 2.WW, za kterou mohou němečtí nacisti a fašisti vznikla na základě naprosto nepřiměřených reparací, které německé hospodářství muselo za prohranou 1.WW platit a také je to s tehdy příchozívší krizí v 30-tých letech, která to umocnila, velmi vyčerpalo a tím vznikly reálné podmínky pro zesílení sociálního neklidu a nástup fašistů. Pak už vše rozehrál Hitler. Ale, že by za odsunem sudetských Němců byli jen a jen Češi, je nebetyčná lež. Bylo to svinstvo, ale byl to jen výsledek tehdejší hnusné doby!
Mějte se!
02. 08. 2012 | 22:46

Scarabeus napsal(a):

Čochtan:

Karle, opět jste pobavil, na nic jiného než nechtěný/neplánovaný humor se nezmůžete.

"Scarabeus" je pouze nick, jako Váš "Čochtan", je obranou proti ozbrojeným náckům jako jste např. Vy, i když Vy, s ohledem na Váš věk a obezitu, budete mít už potíže tu Vaši pistolku vytáhnout.

V odkazu si přečtěte jak takoví ozbrojenci, jako jste Vy, dopadají, dotyčného znáte.
http://www.novinky.cz/krimi/250538-mistostarosta-libcic-tasil-zbran-na-souseda-opozice-se-ho-pokusila-sesadit.html
02. 08. 2012 | 22:47

zdenekbrom napsal(a):

Maximus:

S tím mohu plně souhlasit.
02. 08. 2012 | 22:48

Ateista napsal(a):

Matěj Spurný:

Vaše odpověď je nedostačující. Vy jste se měl ohradit k té otázce, k té formě otázky i k tomu, jak byla položena. Neudělal jste to. A měl byste vědět, že vždy máte vyžadovat před rozhovorem autorizaci článku. To jste nevěděl? Nyní se to snažíte zachránit?

A na ostatní palčivé otázky jste neodpověděl a zcela jste se tomu vyhnul. Je evidentní, že nemáte co vysvětlit, že toto prostě vysvětlit nelze a asni to vysvětlit nemůžete, aniž byste se v tom vlastním vysvětlování nezačal víc a víc topit. Vaše nedostatečné znalosti, vaše pochybné občanské sdružení a ani nejasnosti kolem studia prostě vysvětlit nemůžete, protože by se ukázala pravda a celá vaše maska by se zbortila jako domeček z karet.
02. 08. 2012 | 22:58

Čochtan napsal(a):

Maxime,
dalo by se to formulovat, že 2.sv.válka byla pokračováním té první. Díky versailské smlouvě, která nebyla smlouvou ale diktátem.
Po skončení 2WW už byli vítězové chytřejší a vyplatilo se jim to.
02. 08. 2012 | 23:11

Digi napsal(a):

Zbavili jsme se kdekoho, říká autor blogu.
Zatímci nacistické Německo se nejprve zbavilo svých Židů, anifašistů, a pak začalo systematicky zbavovat Židů, Cikánů,Poláků, Čechů,Rusů atd. celou Evropu.
Autor blogu možná není blb - o to je nebezpečnější.
02. 08. 2012 | 23:18

Matěj Spurný napsal(a):

Rozhovor je samozřejmě autorizován a otázky považuji za zcela legitimní. Jen jsem upozornil na to, že není úplně racionální omlacovat mi v polemice o hlavu formulace, které nejsou moje. Toť vše. Jinak se samozřejmě třesu hrůzou, až se moje "maska zbortí jako domeček z karet".
02. 08. 2012 | 23:21

m.v. napsal(a):

Matěji, co hulíš, to je fakt síla!
To máš od vietnamců, olachů, JXD nebo si samopěstitel??
Hezký den.m.v.
02. 08. 2012 | 23:25

Matěj Spurný napsal(a):

A ještě doporučení pro ty, kteří mi zde vyčítají zkratkovitost, povrchnost, nedostatečné znalosti a podobně. Máte samozřejmě právo na váš názor, ostatně každý blog či novinový rozhovor je z podstaty věci zkratkovitý a povrchní. Možná by proto bylo rozumnější přečíst si tu knihu, o které zde je řeč. Tam se vám na cca 500 stranách dostane jistě komplexnějších odpovědí.
02. 08. 2012 | 23:26

Otázkář napsal(a):

Pane Brome jste učitel a neumíte číst? Tučně zvýrazněná část pochází od redaktora respektu. Hlavně, že citujete :)
02. 08. 2012 | 23:29

Scarabeus napsal(a):

Čochtane,

uplatňování kolektivní (národní či jiné) viny (a následné kolektivní tresty) nikdy nevede k dobrým výsledkům, nejen v případě německého národa.

Matěj Spurný:

Pozor na pistolníka Karla K. alias "Čochtana", ten Vám ten "domeček z karet" ještě rozstřílí. :-)
02. 08. 2012 | 23:30

Otázkář napsal(a):

Tak čtu dál a vidím, že Matěj Spurný už vás na to upozornil. Což Vám ovšem nebrání v tom dále pokračovat ve Vašem ataku. "Očekával bych, že se k takto špatně formulované otázce se vyjádříte v odpovědi, případně redaktorovi vysvětlíte, že otázku špatně formuluje a požádáte ho o novou formulaci" Zajímavá myšlenková klička. S názorem, který se Vám nelíbí by tedy autor měl polemizovat a žádát novou formulaci. Takto by se každý rozhovor stal nekonečným :) PS: Zkuste tuto brilantní myšlenku požadovat i u svých favoritů.
02. 08. 2012 | 23:34

Čochtan napsal(a):

Tak si to shrneme, pane Spurný.
Redaktor v otázce tvrdí: "vydali jsme Židy, rozešli jsme se se Slováky."
a vy v odpovědi tuto sprostou pitomost nevyvrátíte, ale slovy "jsme dostali možnost se těch menšin zbavit." jeho lži potvrzujete.
Je vám teď jasné, co vám tu vyčítáme ?
02. 08. 2012 | 23:46

Ateista napsal(a):

Spurný:

Já myslím, že to Čochtan napsal zcela přesně. Vy jste se neohradil proti té otázce a tou odpovědí nebezpečně lžete a v podstatě poškozujete zájmy ČR a znevažujete naše předky, ale i mnohé pamětníky. To jste takový hlupák nebo něco horšího...?
Navíc těch vašich odpovědí, za které byste se měl stydět, je mnohem více. Další logická podezření jste taky nevyvrátil, naopak ostentativně a infantilně se snažíte z toho "utéct". To vypovídá o vaši nezralosti a nezodpovědnosti.
Napsal jste: "ostatně každý blog či novinový rozhovor je z podstaty věci zkratkovitý a povrchní." Pokud tohle tvrdíte, pak máte u každého svého nového příspěvku informovat a varovat, že je to v podstatě celé povrchní, ale nikdy jste to neudělal a navíc máte možnost mít vlastní internetové stránky, mající jiný charakter a mnohem větší prostor pro prezentaci vaší "práce". Vy se ale najednou začnete nesmyslně vymlouvat na povrchnost blogu... Schylujete se pod tlakem oprávněné a věcné kritiky k postpubertálním reakcím.
Pouze potvrzujete vše z toho co jsem, nejen zdaleka já, o vás napsal.
03. 08. 2012 | 00:12

schlimbach napsal(a):

Ateista

souhlas :)
03. 08. 2012 | 08:11

Martin napsal(a):

Matěj Spurný: Knihu číst netřeba, mám několik desetiletí osobních zkušeností s tímto etnikem a mohu s přehledem prohlásit, že vy se mýlíte prakticky ve všem co jste kdy na adresu etnika řekl, stejně tak jako většina procigánských aktivistů.
03. 08. 2012 | 08:19

Čochtan napsal(a):

Motto: "Stát vždy očekává, že výměnou za materiální podporu se všichni, kdo nepasují
do šablony, přizpůsobí."
1. Stát očekává, ale to nestačí. Stát musí své očekávání prosadit, nejlépe tím, že všem, kteří se nehodlají napasovat do šablony materialní podporu odejme. Stát nesmí být, ani vůči malé části, bezzubý tygr. To pak to může rovnou zabalit a jít na pivo. V naší zemi jsou to především "nepřizpůsobiví" (cikáni), v zemích na západ od nás muslimští immigranti.

2. "Ale tak to nefunguje a fungovat nikdy nebude."
Naopak ! Tak to fungovat musí, jinak můžeme stát zabalit a jít na pivo. Ano, občas to tak nefunguje, zvlášť vůči vybranému etniku, ale to je jistá cesta do pekla občanské války nebo pogromu. Materiální podpora nepřizpůsobivé menšiny je okrádání přizpůsobené většiny. Je jen otázka času, kdy vládnoucí systém přijde na buben, okrádaná většina se propadne do bídy a vládnoucí kliku i s nepřizpůsobivou menšinou zlikviduje.
Že se to nemůže stát ? Ale ano ! Staly se už horší věci v Evropě. Tak se páni politici koukejte probudit !
03. 08. 2012 | 08:38

zdenekbrom napsal(a):

Otázkář:

Když už jste načal tu přesnost čtení. Směroval jsem ten vstup k panu Spurnému? Nikoli. Vyjádřil jsem se, že to je perla bez toho, aniž bych psal čí.

Když se pan Spurný ohradil, vysvětlil jsem mu, že svojí odpovědí nesmyslnost a chybnost otázky akceptoval, takže svůj díl odpovědnosti nese.
03. 08. 2012 | 09:19

Scarabeus napsal(a):

Čochtan:

Karle, "vládnoucí systém přijde na buben" skrze rozkrádání bílými, kteří dlí na vládních a úředních místech.

Počítačům rozumíte, podívejte se na pořad 'Reportéři ČT', na část 'Problémový registr vozidel', tam nahlédnete jak se v ČR promrhávají milióny přes počítače. Podle mého v tom musí být korupce, důkazy nemám.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/
03. 08. 2012 | 09:42

mb napsal(a):

Když se pan Spurný ohradil, vysvětlil jsem mu, že svojí odpovědí nesmyslnost a chybnost otázky akceptoval, takže svůj díl odpovědnosti nese.

podobně jako neseme svůj díl odpovědnosti za vylifrování sudetských němců a excesy spojené s ´divokým odsunem´ ...

... není asi dobré se pořád vymlouvat na rozhodnutí velmocí ...

mimochodem jednu velmoc - rusko ( sovětský svaz ) jsme si sem, na místo ( sudetských ) němců nasáčkovali ...

njn ... stane se ... hezký den ...
03. 08. 2012 | 09:45

český maloměšťák napsal(a):

nestranný
To je jistě správný postoj.
Já jsem Vás jen chtěl upozornit, že podobně jako se Vy díváte na " vietnamce",
" židy" či " Němce"...se mohou někteří z nich/ či jiných/ dívat zase na " čechy".
Což je nesmyslná předpojatost a zní to plechově zejména z úst tkzv. pravicových liberálů - kteří kladou důraz na individuální vyjádření lidské existence.

V obdobích institucionálního rozpadu, kdy instituce selhávají při řešení konkrétních problémů...je ale takovýto postoj dost běžný.
Pohodlnější je naházet do jednoho pytle /či dobytčáku/ celou (např. etnicky vymezenou) skupinu lidí - místo toho, aby vždy došlo pouze a jen k usvědčení a porestání skutečných provinilců - ať již kriminálníků či tkzv. zneužívačů dávek.

Takže jsem rád, že jsme oba při výměně našich názorů udrželi jedovatou slinu ve žlázách. Doba je divná - spousta lidí v institucích pobírá vysoký plat za to, že nedělají nic či dokonce škodí.

Mějte se.
03. 08. 2012 | 09:54

Čochtan napsal(a):

Hovnivále,
ve státním rozpočtu nejvíce spotřebuje sociální odbor. Samozřejmě musí být zlikvidovány i jiné zlodějny. Od "upřímného Standy" počínaje. Tvůj průhledný manévr na odvedení pozornosti je přiliš průhledný. Česká korupce má kořeny v socialismu, v systému nedostatku. Nic, kromě chleba, piva a brambor se nedalo koupit, muselo se to "sehnat". Na něco stačilo vystát frontu, jinde museli pomoct známí a kamarádi.
Tento systém přežil dodnes, a i když se dnes dá koupit vše, tak kamarádi pomohou k nadprůměrnému výdělku a samozřejmě na tom i oni vydělají. Největší a nejvýkonější síť tvoří bývalí členové KSČ a jejich potomci.

Většina dnešních "pravičáků" jsou bývalí komouši nebo jejich děti. Kdo jiný než soudruh ředitel firmy měl potřebné informace a potřebný kredit od soudruha ředitele spořitelny na koupi podniku ? Všichni ti zloději tuneláři a gauneři jsou bývalí komouši a jejich potomci, kteří jen převlékli kabát. Že jim to "disidenti" umožnili tím, že nechtěli být stejní jako oni, a komouše nepověsili, to byla velká chyba.

Jenže jak věšet komouše, když u nich bylo tolik známých, rodinných příslušníků a kamarádů ? Žádný z přesvědčení, všichni jen pro dobro rodiny, pro karieru, pro vyšší plat. To je taky druh "přesvědčení", takový český druh.

A tak komunistická partaj předala politickou moc výměnou za beztrestnost a zmocnila se veřejného majetku. Tu politickou moc mají už taky zpátky. Pod jiným jménem, KSČM je jen zástěrka na odlákání pozornosti.

V českém národě je jen málo slušných lidí, málo opravdových pravičáků. Většina jich odešla ze země v roce 1948, zbytek v 1968, a komunistická výchova se postarala aby žádní noví nedorostli. Těch pár disidentů to už nevytrhlo, i když dělali moc záslužné práce. Byla jich jen hrstka.

Většina se se systémem srovnala, co s pomocí známých nesehnala to ukradla. V práci politicky korektně hajlovali, pardon, soudruhovali, a doma poslouchali Svobodnou Evropu. A dnes na disidenty nadávají.
03. 08. 2012 | 10:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Spurný,

díky za - dle mého - velmi zajímavý a inspirativní rozhovor.

Hezký nadcházející víkend Vám i ostatním.

Libor Stejskal
03. 08. 2012 | 10:14

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Odsun byl důsledkem dějů předchozích. To už tu napsal Maximus.

Můžeme se ale bavit o odpovědnosti za některé násilné projevy, které se v té době objevily a především o správnosti rozhodnutí tyto činy amnestovat bez řádného vyšetření.
03. 08. 2012 | 10:18

Scarabeus napsal(a):

český maloměšťák:

Někomu se nechce pracovat, důkazy úřady práce nejsou schopny obstarat, tak Drábek a spol. uvěří fikci, že nezaměstnaných, kterým se nechce pracovat, je 50%, kdo konkrétně, to neví, a vytváří tlak(jejich rétorika) na všechny nezaměstnané, posílají je 2x-3x týdně na poštu(systém DONEZ) a na veřejnou službu(neplacená práce), přičemž ti, kterým se opravdu nechce pracovat, se neplacené práci vyhnou odchodem k lékaři "pane doktore hrozně mě bolí hlava, v noci jsem zvracel/a" .... lékařská věda není na té úrovni, aby lékař jednoznačně prokázal, že někoho hlava nebolí, takže žádný lékař si nedovolí nenapsat neschopenku, protože mezi 100 lidmi, které podezírá ze simulování, může být jeden skutečně nemocný, toho by měl, v případě jeho úmrtí, na svědomí, případně by mohl být i právně stíhán za to, že mu neschopenku nenapsal.

Jak Drábek a spol. bojují proti černé práci. Velké případy nejsou schopni postihnout, tak šikanují drobné živnostníky, za které občas zdarma zaskočí jejich rodinní příslušníci.
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=720732
03. 08. 2012 | 10:27

kv napsal(a):

Čochtane, Vy možná nejste komunista, ale jistě jste myšlením bolševik. Pověste si kabát na lampu a myslete si, že jste skoncoval - pokud je kabát postarší - s jedním komoušem nebo - je-li kabát zánovní - s komoušovým potomkem.
Soudruzi vojáci,
kapitál se potácí.
Jdem proti němu čelem
za soudruhem Kobou Stalinem !
03. 08. 2012 | 10:31

Scarabeus napsal(a):

Vrahu z rybníka,

co vím, tak nejvíce peněz ze státního rozpočtu se spotřebuje na důchody, Vy jste také důchodce, i když s německým důchodem.

"V českém národě je jen málo slušných lidí, málo opravdových pravičáků."

Kdo by to jako měl být? Vy nácek?
03. 08. 2012 | 10:32

mb napsal(a):

zdenku já tu diskuzi celou / úplně nečetl ...

Když se pan Spurný ohradil, vysvětlil jsem mu, že svojí odpovědí nesmyslnost a chybnost otázky akceptoval, takže svůj díl odpovědnosti nese.

ta otázka není chybná a nesmylná ... jen není vyčerpávající ...

když si všimnete odpovědi matěje spurného ...

Víc než nějakým vynikáním je to tím, že
jsme dostali možnost se těch menšin zbavit.
Možná po tom toužily a touží i jiné
společnosti, ale nevyšlo jim to a musely
se s nimi naučit žít.

tak tam zdůrazňuje, že jsme dostali ( dějinnou ) možnost se zbavit menšin ...

ad: Odsun byl důsledkem dějů předchozích. To už tu napsal Maximus.

pak ... cokoli můžete nazvat důsledkem čehokoli ...

/ i třeba že ta holka v červených šatech si za to znásilnění mohla sama ... / nebo že pohraničí se správně vracelo do říše, když nerespektovalo touhu po národnostním sebeurčení ...

tady s vámi souhlasím: Můžeme se ale bavit o odpovědnosti za některé násilné projevy, které se v té době objevily a především o správnosti rozhodnutí tyto činy amnestovat bez řádného vyšetření.

otázka je: bylo správné chtít se zbavit němců / na etnickém základě /

nepřebrali jsme jen / inverzně / nacistickou ideologii ... ??

/ spurný hovoří o 3 zdrojích: českém nacionalismu, nacistické likvidační politice a tendenci k sociální homogenizaci /

tož tak ... hezký den
03. 08. 2012 | 10:40

stejskal napsal(a):

Ano, pane mb.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Ta otázka (stejně jako jakákoliv jiná) samozřejmě umožňuje různé dedukce. A záleží jen na tom, co si z ní kdo vydedukovat chce a jak svou dedukci použije v debatě.
03. 08. 2012 | 10:44

Ludwig Samuel Engel napsal(a):

Díky za Váš rozhovor pane Spurný.
Jako jeden z mála dokážete otevřeně hovořit o tématech, která jsou plná mýtů. Myšlení založené na nacionalismu, rasovém a třídním původu má na svědomí největší hrůzy minulého století. Dnešní koncept je naštěstí založený na společných hodnotách a univerzálních lidských právech. Na minulost se musíme dívat dnešníma očima (jiné ani nemáme), byť s vědomím historických souvislostí. Ty by nám však neměly bránit v kritickém pohledu, ať už se nám to líbí nebo ne.
Díky za statečnost s jakou jste píchl do čecháčkovského vosího hnízda. A vsadím se s Vámi, že jen mé jméno zadá řadě čtenářů důvod ke kritice mé osoby. Držím Vám palce
03. 08. 2012 | 10:52

Vandal napsal(a):

Čochtan

příspěvek 10.08 mohu jenom podepsat, přesně tak to bylo a je.

A co se týče nepřizpůsobivých, dobře to napsal ing. Otto Vaďura, oni se dokážou velice rychle přizpůsobit, ale to by zde nesměli operovat zločinci typu Spurného a hovnivála, jen tak namátkou.
03. 08. 2012 | 11:02

český maloměšťák napsal(a):

Ještě malý příspěvek ve vztahu k idealizaci prvorepublikového přístupu k romské menšině :

http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/2vo/tisky/T0415_01.htm

No a širší pojetí /co tedy většinou SKUTEČNĚ stojí za flašinetem etnocentrických ideologií vyhrávaných masám v moderní době/ :

http://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/index.htm

Kritika k němu :

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/20317/9789513935955.pdf?sequence=1

Scarabeus
Drábek umí také zázračně léčit invalidy - sesmolením jakéhosi papíru jich rázem vyléčil několik tisíc. Měl by dostat Darwinovu cenu za medicínu...
:--()
03. 08. 2012 | 11:10

Čochtan napsal(a):

"otázka je: bylo správné chtít se zbavit němců / na etnickém základě /" ?
Především to byla obrovská národohospodářská škoda, ne-li katastrofa. Němci byli po porážce hodně skrouhnutí a Američanům se podařilo z nich udělat relativně rychle přesvědčené demokraty. Rusové z nacionálních socialistů udělali inter-nacionální socialisty. Rozumnou politikou bylo možné z nich udělat kvalitní a užitečné občany.
Jenže chamtivost levé lůzy zvítězila, a co výsledky jejího řádění nám ztrpčují život dodnes. Ústí, Tanvald, Chánov, Most, Ostravsko, ,...
03. 08. 2012 | 11:12

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Píšete, že ta otázka není vyčerpávající. S tím souhlasím, protože to nemůže být žádná otázka.

Nemám ani problém s tím, vést diksusi o odsunu Němců. Problém mám ale s tím, že v otázce je obsaženo ...vydali jsme Židy..., protože to je lež. Skutečně jsme je nemohli vydat, protože se Čechů na to nikdo neptal. Další věcí je, že řada Čechů u sebe Židy schovávala a prokazovala velkou stetečnost. Takže tvrzení ...vydali jsme Židy... si zasluhovalo velkou korekci v odpovědi. Stejně tak zasluhovalo korekci tvrzení ...rozešli jsme se se Slováky ... Pan Spurný to ale neudělal. Spíš naopak.

Cituji: "cokoli můžete nazvat důsledkem čehokoli ..."

Tak to nemůže. Odsun by bez okupace nebyl.

Cituji: "otázka je: bylo správné chtít se zbavit němců / na etnickém základě /"

Ano, to je otázka, kterou dnes můžeme diskutovat. Dnes. Na konci války byla situace jiná. Německo vedlo genocidní válku a bez obalu vyhlazovalo nepohodlné. Byl to boj o život. Nicméně i v této době řada Čechů upozorňovala, že odsun jen proto, že je někdo Němec není dobrý. Takže paušální tvrzení v otázce je opět zavádějící a zasluhovalo reakci ze strany profesionálního historika.

Spurného tři zdroje jsou další nepřesností. Český nacionalismus - ano, souhlas. Tendence k sociální homogenizaci - ano, souhlas. Který národ a stát ale tyto zdroje nemá? Pak ale pozor - nacistická likvidační politika. Tak to už ale pravda není.

Že takové věci uspokojují editora, mě nepřekvapuje. A že problém vidí na straně těch, kteří poukazují na nejasnosti nebo možné chyby v textu, to také ne.
03. 08. 2012 | 11:27

neo napsal(a):

Scarabeus:

Dežo: "Pán doktor, hrozně mě bolí hlava a taky záda, skoro nemožu vstat z postele."

Doktor:" A co děláte za práci?"

Dežo: "Se zbíječkou !"

Doktor: " No a od kdy?"

Dežo: "Od zítra!"
03. 08. 2012 | 11:37

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Co je na tom zákonu špatného?

Navíc není vůbec namířen proti Romům, ale proti potulným cikánům a dalším nebezpečným tulákům. Zákon přesně rozeznává usedlé cikány, proti kterým nic nemá, a kočovné,
03. 08. 2012 | 11:39

mb napsal(a):

aha zdenku ... no já se asi o židech nechci / nehodlám přít ...

jen přípodotek ... že antisemitismus byl v české společnosti rovněž částečně / hluboce zakořeněný ...

Další věcí je, že řada Čechů u sebe Židy schovávala a prokazovala velkou stetečnost.

... to jistě ... odtud nesmyslnost nálepek: český národ je dobrý / špatný ... zbabělý / hrdinný ....

Takže tvrzení ...vydali jsme Židy... si zasluhovalo velkou korekci v odpovědi. Stejně tak zasluhovalo korekci tvrzení ...rozešli jsme se se Slováky ... Pan Spurný to ale neudělal. Spíš naopak.

tyhle ´detaily´ ... by vám patrně pan Spurný odsouhlasil ...

ale myslim že to jsou spíš slovní / slovíčkové detaily ...

Odsun by bez okupace nebyl.

stejně tak by nebylo odtržení pohraničí bez ... atd. atp. ...

na ten zbytek asi už reagovat nebudu ... částečně s vámi souhlasím, ale ne beze zbytku ...

možná bych zmínil jeden rozdíl ... řekl jste, že německo vedlo genocidní válku ...

a my jsme naše zvěrstva ( s prvky genocidy ) páchali po válce ...

kdy němci už byli poraženi / s rudým ruským medvědem v zádech /

zdravím ...
03. 08. 2012 | 11:40

resl napsal(a):

Někdy se, jako Češi k cikánům, chovají méně chudí k těm nejchudším. Může to být historickým slouhovstvím vůči Němcům, nebo Rakušanům a když se jim pak dostanou do ruky ještě zuboženější, případně analfabeti, vzniká syndrom vytahování se na slabšího, špinavějšího, negramotného. V historii nikdo Čechy neučil, že se mají chovat ke slabším slušně a to ani církev, která cikány pohrdala. A jen menšina lidstva má v sobě zakódovanou morálku, což je při jeho nedokonalosti, normální. Důležité, je si to přiznat a poučit se.
03. 08. 2012 | 11:48

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Myslím, že si celkem rozumíme a v mnohém i shodneme.

Dovolím si jenom malou ukázku toho, čemu je lepší se vyhnout, protože je to skutečně nepřesné a vede to k nedorozumění.

Píšete: "...a my jsme naše zvěrstva ( s prvky genocidy ) páchali po válce ..."

Odpovídám: No Vy jste ale rodina, že se nestydíte.

To my prostě považuji za nevhodné.
03. 08. 2012 | 11:57

český maloměšťák napsal(a):

zdenek brom
Není to lež. Složité společnosti jsou formálně organizovány jako státy.
Pokud se státní moc podílela na selekci židovských občanů a to i tak, že se podílela na jejich transportech do táborů smrti....je oprávněné napsat to tak, jak napsal autor blogu.
Výjimkami tedy budou spíše ti, co takovýmto výkonům státní moci bránili.
Ale i zde platí, že výjimka potvrzuje skutečnost.

Odsun byl součástí dárkového balíčku, který dostal Stalin za svou účast na imperiální válce. Československý mocenský vliv byl v tomto kontextu minimální - pokud by odsun Stalinovi nevyhovoval - tak by žádný odsun nebyl.
Nic moc teda dárek - protože začal skutečný ropný věk a Stalin ve vztahu k bohatým ropným nalezištím v arabském světě...ostrouhal.
Management Standard oil byl prostě mnohem chytřejší než politbyro UV KSSS. Věděl mnohem víc o tom, které zisky budou dlouhodoběji udržitelné.

Výjimky pouze potvrtují pravidlo /realitu/. Nic víc. Jiný kulturní význam - ve vztahu k celkové, obecné aktuální realitě .....nemají.
Ale pánbů zaplať za ty, co jsou odvážní těmi "výjimkami" být.
Protože takoví jsou mnohdy skutečnými proroky reality budoucí.

Jednodušeji :
Pokud oním " my" je rozuměna většina - má prostě autor blogu pravdu.
Stejně tak je oprávněné tvrdit, že to byli " oni". Což vlastně paradoxně činíte i vy, pane Brome.
A vyvracíte tak sám sebe.

"...Na konci války byla situace jiná. Německo vedlo genocidní válku a bez obalu vyhlazovalo nepohodlné...."

Předpokládám, že slovo " Německo" v tomto kontextu neoznačuje ty výjimky (mezi Němci)kteří byli proti genocidní válce. Ať už teoreticky či v realném vyjádření. Je tomu tak, pane Brome ?
Takže vy vlastně tvrdíte - že Němci vedli genocidní válku a bez obalu vyhlazovali nepohodlné.
Což je ve vztahu k vašim protestům via autotovy formulace ...paradoxní.

Nicméně jako milovníka paradoxů mě to velmi zaujalo.
Proto také tato nevynucená reakce.
"....The only possible answer is that the business interests of the nation as a whole are subordinated to those of certain sectional interests that usurp control of the national resources and use them for their private gain. This is no strange or monstrous charge to bring; it is the commonest disease of all forms of government. The famous words of Sir Thomas More are as true now as when he wrote them: “Everywhere do I perceive a certain conspiracy of rich men seeking their own advantage under the name and pretext of the commonwealth.”

Although the new Imperialism has been bad business for the nation, it has been good business for certain classes and certain trades within the nation. The vast expenditure on armaments, the costly wars, the grave risks and embarrassments of foreign policy, the stoppage of political and social reforms within Great Britain, though fraught with great injury to the nation, have served well the present business interests of certain industries and professions.

It is idle to meddle with politics unless we clearly recognise this central fact and understand what these sectional interests are which are the enemies of national safety and the commonwealth. We must put aside the merely sentimental diagnosis which explains wars or other national blunders by outbursts of patriotic animosity or errors of statecraft. Doubtless at every outbreak of war not only the man in the street but the man at the helm is often duped by the cunning with which aggressive motives and greedy purposes dress themselves in defensive clothing. There is, it may be safely asserted, no war within memory, however nakedly aggressive it may seem to the dispassionate historian, which has not been presented to the people who were called upon to fight as a necessary defensive policy, in which the honour, perhaps the very existence, of the State was involved.

The disastrous folly of these wars, the material and moral damage inflicted even on the victor, appear so plain to the disinterested spectator that he is apt to despair of any State attaining years of discretion, and inclines to regard these natural cataclysms as implying some ultimate irrationalism in politics. But careful analysis of the existing relations between business and politics shows that the aggressive Imperialism which we seek to understand is not in the main the product of blind passions of races or of the mixed folly and ambition of politicians. It is far more rational than at first sight appears. Irrational from the standpoint of the whole nation, it is rational enough from the standpoint of certain classes in the nation...."

/Hobson : Imperialism/

Hezký den.
03. 08. 2012 | 11:59

zdenekbrom napsal(a):

resl:

Cituji: "V historii nikdo Čechy neučil, že se mají chovat ke slabším slušně a to ani církev, která cikány pohrdala."

Celkem by mě zajímalo, z jakých pramenů vycházíte.
03. 08. 2012 | 12:00

aga napsal(a):

Autore, a kdo jsou vlastně ti Vaši "my"? Ať je to kdo to je, nás druhé moc rádi nemáte, že?
03. 08. 2012 | 12:00

modrý edvard napsal(a):

Nikdy jsem neviděl seriózní rozbor, co se vlastně mělo udělat se sudetskými Němci jiného, když to neměl být odsun. Z mého laického pohledu mi ostatní možnosti (šmahem soudit, šmahem amnestovat, šmahem zavřít ... , jednotlivě soudit každého sudetského Němce nešlo, bylo jich několik milionů) připadají ještě horší.
03. 08. 2012 | 12:01

Petr Vitkovič napsal(a):

Když nacistické Německo vyzvalo "satelitní státy" k vydání Židů, reakce na tento
požadavek byly různé. Většina zemí byla ochotna vydat pouze emigranty, kteří se před válkou na jejich území usídlili, ale vlastní občany si chránily. Slovensko bylo ochotno německému požadavku vyhovět a zřeklo se Židů jako svých občanů. Rumunsko
a Maďarsko své Židy Němcům nevydaly. V Maďarsku došlo k hromadným deportacím
až ke konci války v roce 1944, kdy padlo za oběť více než půl milionů lidí. Dánsku se podařilo ochránit většinu svých Židů. Finsko a Bulharsko také striktně odmítlo vydání svých Židů. Češi se takto nikdy k Židům nezachovali, naopak bez jakýchkoli protestů zaváděli Norimberské zákony.
03. 08. 2012 | 12:02

fler napsal(a):

Já to vidím tak, že pokud člověk, který se po dlouhodobém pracovním poměru najednou ocitne na pracáku, vedou se řeči o tom, že to nejlepší, co pro něj nyní je, je práce zdarma - veřejně prospěšná a má to brát jako dík za dávky, které v nezaměstnanosti dostává a později i když už nedostává nic, jen se za něj platí zdravotní pojištění. No a u Romů je to jinak, ti chtějí vše a pokud možno hned, pak to zničí a chtějí zase. Nedávají většinou nic, jen křik a vyhrůžky. Nemyslím si, že bychom nějak nesnášeli jiná etnika. Je to o tom, že jistá míra slušnosti a chování je nutná, jinak to nejde. Myslím, že u nás žijící Vietnamci nebo Číňané jsou v pohodě. Cikáni, nebo Romové, ti snad ani už nemohou být bráni jako někdo, kdo se zde přistěhoval. Žijí tu už snad po staletí, tak proč pořád nějaké zvláštní ohledy. Proč pořád začleňovat někoho, kdo o to ani nestojí. Začlenění by měli být už dávno. Jejich mentalita ve vztahu k jiným, odlišným národnostem, tak to je ta pravá diskriminace. Oni ostatní vylučují a berou je jen jako možný cíl svých zájmů. Nenechme se pořád přesvědčovat, že jsou to chudáci, kteří potřebují naší schovívavost a pomoc. Oni chtějí jen výhody, o kterých si myslí, že na ně mají svaté právo od narození až do smrti. Nepomůžeme nikomu, když budeme věci nazývat nepravými jmény a když budou o těchto záléžitostech ti, kteří vidí jednou za rok tak možná Romský ples.
03. 08. 2012 | 12:03

mb napsal(a):

já se považuju za součást českého národa ... identifikuju se s češstvím ... proto my ... my češi ( dříve my - čechoslováci) než se mi / nám rozpadl stát ... proto použití my / my, češi / ... mi nepřijde nevhodné, naopak mi přijde přirozené ...

kdo tu jsou ? češi ... co jsem já ? čech ... odtud my ...

zdravím vás ... ( prázdniny za půlkou, blbé , co ... ? :-))

nevim zda by vás uspokojilo: někteří češi páchali zvěrstva s prvky genocidy na některých ( sudetských/českých) němcích ...

tak jako já jsem vás nepeskoval za větu: Německo vedlo genocidní válku a bez obalu vyhlazovalo nepohodlné.

kdo bylo to německo ... ???

bratři Mannové vyhlazovací válku rozhodně nevedli ... a spousta dalších němců rovněž ne ...

zatím ...
03. 08. 2012 | 12:04

český maloměšťák napsal(a):

zdenek brom
A co je na tom zákonu dobrého ? :)

Pozn. : Zákon jsem nijak nehodnotil. Opět mi tedy podsouváte něco, co jsem nenapsal - pokud tedy nejste sto prokázat, že jsem někde napsal, že " na zákoně je něco špatného".

Opět paradox - vy na jedné straně Spurného chytáte za slovíčka...abyste na straně druhé sám jinému podsunul to, co nenapsal .

Uspokojujete mou vášeň /sběratelství paradoxů/stále víc a víc, pane Brome.
:)
03. 08. 2012 | 12:05

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Problém je v tom, že v době okupace jsme nebyli samostatným státem se samostatnou možností rozhodovat. Tehdejší státní moc, která rozhodovala o selekci, transportech atd., sídlila v Berlíně. Na to se skutečně nikdo protektorátních úředníků neptal. Porovnejte to Slovenskem. Pak vynikne ta nesmyslnost otázky.

Tvrzení, že odsun byl dárkem pro Stalina, je dost zjednodušené.

Pokud jsem napsal Německo, pak jsem myslel německý stát, což je něco jiného, než kdybych napsal, že genocidní válku vedli Němci. To bych skutečně nikdy netvrdil. Stejně tak my se pro mě nerovná většina.
03. 08. 2012 | 12:14

Scarabeus napsal(a):

neo:

Pokud má někdo pracovat zadarmo(veřejná služba), tak se odchodu k lékaři vůbec nedivím.

Práce by měla kladně motivovat alespoň nějakým, byť nízkým, výdělkem. Nezaměstnaní, poslaní na veřejnou službu, nedostávají za práci ani najíst, za takových podmínek neodejdou k lékaři jen ti nejpoctivější, podle alternativního názoru ti největší hlupáci.
03. 08. 2012 | 12:14

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

Cituji: "Češi se takto nikdy k Židům nezachovali, naopak bez jakýchkoli protestů zaváděli Norimberské zákony."

Jistě dáte odkaz na to, kde a jak byly přijaty.
03. 08. 2012 | 12:18

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

V předválečné ČSR pochopitelně.
03. 08. 2012 | 12:19

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Vaše věta mě plně uspokojila, protože respektuje historickou realitu.

Německo jsem vysvětlil v odpovědi českému maloměšťákovi.
03. 08. 2012 | 12:21

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Napsal jste něco o tom, že je vztah předválečné ČSR k Romům idealizován a dal odkaz na tento zákon. Tak jsem se zeptal.

Co je na něm dobrého. Především to, že rozlišuje usedlé cikány a nic proti nim nemá, ale snaží se nastolit pravidla elementární bezpečnosti u kočujících cikánů a zároveň s tím jasně říká, že se to týká nejen jich, ale i dalších nebezpečných tuláků. Takže zákon chce skutečně právo a ne diskrimaci jedného etnika.
03. 08. 2012 | 12:25

mb napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
mb:

Vaše věta mě plně uspokojila, protože respektuje historickou realitu.

Německo jsem vysvětlil v odpovědi českému maloměšťákovi.

... chápu ... ale ten jazyk by byl podle mě neúnosně strojený ... myslim že to mykování tam celkem pasuje ...

zatím se mějte ...
03. 08. 2012 | 12:27

santawizard napsal(a):

My už jsme se transformovali z diktatůry proletariátu do pluiralismu parlamentární demokracie.My už jsme se transformovali z komunistického systému do kapitalistického systému.Právo na práci bylo nahrazeno právem na nezaměstnaneckou podporu.Doopravdy však nemusí pracovat jenom důchodci a buržoazie.Jejich smysl života leží v otázce co dělat s volným časem ,když máš hodně nebo málo peněz.Šťastní a úspěšní jsou ti, kteří mají velké mzdy či velké zisky ,ale nešťastní a neúspěšní jspou ti ,kteří mají malé mzdy a malé zisky.Heslo kdo nepracuje ať nejí však platilo jenom za komunismu.!!!Dneska není povinost pracovat ani pro legální natož nedej bože pro ilegální práci.Navíc krize zvyšuje armádu nezaměstnaných a bezdomovců.Práce není !!!!!!!!Práce nebude!!!!Všechny tyto problémy s národníma menšinama existují ve všech státech světa!!Dají se raději vyřešit z hlediska zaměstnavatele a zaměstnance.V každém evropském státě žijí cizinci.a existuje zahraniční kapitál.Např.český proletariát a česká buržoazie mají své zaměstnavatele a zaměstnance po celém světě.To platí i pro všechnu ostatní státní příslušnost. Politici a soukromníci ,kteří jsou našima novýma zaměstrnavateli nemusí být odbornými pracovníky ale musí umět všechny tyto odborné pracovníky zaměstnávat.!!!Odsun sudetských němců začal hned po válce.Teďka se jedná jenom o jejich repatriaci a restituci,jako starých důchodců.!!!!.
03. 08. 2012 | 12:30

Petr Vitkovič napsal(a):

zdenekbrom: to byla samozřejmě zkratka (nepřesná přiznávám). Tady máte ten odkaz http://holocaust.cz/cz2/education/projects/laws_against_jews/laws_against_jews
03. 08. 2012 | 12:31

Petr Vitkovič napsal(a):

zdenekbrom: Neměl jsem na mysli předválečnou ČSSR. Ani Protektorát neznamenal nemožnost proti takovému svinstvu protestovat. A neměli bychom při tom opomenout tu formulaci, proti které se tu někteří vymezují. Ano, ve srovnání s jinými zeměmi Češi své Židy vydali.
03. 08. 2012 | 12:37

Čochtan napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
Nikdy jsem neviděl seriózní rozbor, co se vlastně mělo udělat se sudetskými Němci jiného, když to neměl být odsun.

To je jednoduché. Američani, Angličani a Francouzi to předvedli. Trvalo to dost let, ale povedlo se to.
03. 08. 2012 | 12:37

Čochtan napsal(a):

Petr Vitkovič
1. "předválečná ČSSR" neexistovala. Trapné.
2. Židy nikdo nevydal. Gestapo si je vzalo samo, a představte si, že se nás neptalo zda s tím souhlasíme ! To je překvapení, co ?
03. 08. 2012 | 12:39

resl napsal(a):

zdenekbrom,
NÁŠ SMĚR květen 2009
03. 08. 2012 | 12:40

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

Díky, takže to můžeme upřesnit.

Do vzniku Protektorátu Čechy a Morava zde Norimberské zákony neplatily, takže nebudeme předválečnou ČSR obviňovat z toho, že by něco podobného přijala. Něco jiného už je antisemitismus, který zde byl, stejně jako organizace jako Vlajka. To nemá smysl popírat

Po vzniku Protektorátu ČSR zanikla a veškeré rozhodování přešlo do rukou nacistů. O osudu Židů tedy rozhodovali jiní a protektorátní vlády se na to neptali.
03. 08. 2012 | 12:44

český maloměšťák napsal(a):

zdenek brom ad Petr Vitkovič

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/laws/rp19390621

http://www.zidovskedejiny.cz/cz2/resources/documents/laws/rp19400207

http://www.gotisek.estranky.cz/clanky/pravo-a-nase-zeme/predpisy-1939---1945-protektorat-bohmen-und-mahren-.html

http://www.gotisek.estranky.cz/clanky/pravo-a-nase-zeme/predpisy-1939---1945-protektorat-bohmen-und-mahren-.html

zdenek brom
To je irelevantní - směrem k probíranému. Že zde byl protektorát /tedy centrální moc určitého stavu a kvality/. Nic to nemění na oprávnění tvrdit, že to byli češi /my/ - lid byl k aktuální organizaci společnosti a establishmentu (až na výjimky) loajální.
netvrdil jsem , že odsun byl dárkem pro Stalina. Byl součástí dárkového balíčku - divím se, že vy...takový puntičkář na slovíčka....si SVÝCH slovíček nevšímáte - zda jsou přesným přepisem slovíček původních. :))

Pojem " my" je velmi abstraktním pojmem. Stejně jako pojem "Německo". Nebo pojem " stát".
Ale nejsem to já - nýbržto velká část historiků a také samotní " Němci" kteří připouštějí, že to byli NĚMCI, kteří jsou zodpovědni za genocidu jistých skupin obyvatelatva.
Ostatně i odškodnění nesl na svých bedrech anonymní německá daňový poplatník /až později banky a podniky/.
Pokud někdo takto přizná svou vinu - tedy vůlí německého lidu vyjádřenou /respektive presidentským podpisem pod Luxemburger Abkommen / - pak je bližší pravdě mé vysvětlení tohoto pojmu.

"...In response to calls from Jewish organizations and the State of Israel, in September 1951 Chancellor Konrad Adenauer of West Germany addressed his Parliament:

“…unspeakable crimes have been committed in the name of the German people, calling for moral and material indemnity…The Federal Government are prepared, jointly with representatives of Jewry and the State of Israel…to bring about a solution of the material indemnity problem, thus easing the way to the spiritual settlement of infinite suffering.”

Ostatně byli /a částečně stále i jsme/ jsme to "my" (češi), kdo máme máslo na hlavě i v tomto kontextu :

http://www.fzo.cz/projekty-fzo/odskodneni-a-restituce/
03. 08. 2012 | 12:49

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

Než jsem dopsal, nepřečetl jsem příspěvek 03. 08. 2012 | 12:37.

Píšete: "Ani Protektorát neznamenal nemožnost proti takovému svinstvu protestovat."

Mnozí Češi reagovali tak, že Židy u sebe schovávali nebo alespoň ukryli jejich děti. Byl to náš národ, který nesl důsledky atentátu na Heydricha. Doložte, jak to bylo možné znemožnit jinak.

Píšete: "Ano, ve srovnání s jinými zeměmi Češi své Židy vydali."

Nezlobte se, ale toto je skutečně nepravdivé tvrzení, které jste zatím nijak nedoložil.
03. 08. 2012 | 12:50

zdenekbrom napsal(a):

resl:

Děkuji.

Myslíte tento článek?

http://nassmer.blogspot.cz/2009/03/nenapadny-puvab-protektoratu.html
03. 08. 2012 | 12:53

neo napsal(a):

scarabeus:

jistě nejste tak hloupý a pochopil jste, že ta anekdota se nevztahuje k veřejné služně, ale k normálnímu zaměstnání.

taky jsem ještě neviděl veřejnou službu se zbíječkou.
03. 08. 2012 | 12:54

muromec napsal(a):

Petr Vitkovič
To s tím Slovenskem není takhle celkem pravda. Při oklešťování Slovenska (ještě v rámci Československa), když si Maďarsko i Polsko zabraly části slovenského území, slovenští Židé zaslali Hitlerovi petici za připojení Bratislavy k Maďarsku, podepsanou všemi 15.000 dospělými bratislavskými Židy. Takže jasně nijak moc nestáli o to býti slovenskými občany, a stát by byl blbý aby stál o takové občany. Hitler Slovákům nabídl přestěhování slovenských Židů na nová územmí. Pokud chce někdo tvrdit, že Slováci věděli, co Židy čeká a dokonce je vědomě posílali na smrt, dovoluji si poukázat na fakt, že když na podzim 1944 Červená armáda osvobodila koncentrační tábor Sobibor, na Západě nikdo nechtěl věřit sovětským opisům toho co tam našli. Všichni říkali že přece Němci by nebyli nečeo takového schopni.
Přes to, když se po prvních transportech proslechlo, že snad není všechno v pořádku, slovenský prezident Tiso transporty okamžitě zakázal (tři roky před osvobozením Sobiboru). Nebýt nešťastného Slovenského národního povstání, na potlaení kterého do země vstoupili Němci a znovu zavedli transporty, mohli slovenští Židé přečkat válku v téměř nedotčeném počtu. (Ovšem až na ty kteří žili v Maďary zabrané části, to je jasné.)
03. 08. 2012 | 12:54

Čochtan napsal(a):

Dobrý den, pane Vandale,
Ano, citoval jste dopisy pana ing. Vaďury tuším pod holomkem. Jsou ze začátku roku 2009. Třiapůl roku staré. A co se změnilo ? Nic. Vlastně je ještě hůř. Dopisy politikům nepomohou. A napsat co by pomohlo je dnes už trestný čin. Gestapo naslouchá.
03. 08. 2012 | 12:56

Ares napsal(a):

Autor se věnuje v knize třem etnickým skupinám - Romové, Němci a volynští Češi. Na území ČSSR ale žilo více skupin a historie i vzájemné vztahy s každou z nich byly odlišné. Můžu sice správně popsat vztah k jednotlivým skupinám, ale zobecňující závěry budou vždy podmíněny volbou skupin.

Pokud tedy autor zkoumá vztah české společnosti k etnickým menšinám, nabízí se otázka, proč si vybral tyto tři a ne jiné. A jaké dopady by měla odlišná volba.
03. 08. 2012 | 13:01

Čochtan napsal(a):

Zdeňku Brome,
pan Vítkovič si neuvědomuje, že protektorát nebyl český stát. Slovenská vláda byla "majitel slovenského domu". Protektorátní vláda byla domovníkem, majitelem domu byla Třetí Říše. Dost velký rozdíl. I když si Tiso nemohl na Hitlera vyskakovat, přesto byl v úplně jiné pozici než chudák Hácha.
03. 08. 2012 | 13:02

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Cituji: "To je irelevantní - směrem k probíranému. Že zde byl protektorát /tedy centrální moc určitého stavu a kvality/. Nic to nemění na oprávnění tvrdit, že to byli češi /my/ - lid byl k aktuální organizaci společnosti a establishmentu (až na výjimky) loajální."

Existence Protektorátu a její vliv na možnost rozhodování dění na území bývalé ČSR vzhledem k probíranému tématu je zásadní. Protektorát byl přičleněn k Říši a o osudu jeho obyvatel rozhodovala také Říše.

My je skutečně abstraktní, ale Německo ne.

Němci za genocidu odpovědní nejsou. Za tu nesou odpovědnost nacisté, což je konkrétní skupina, která se neomezuje pouze na Němce.
03. 08. 2012 | 13:12

zdenekbrom napsal(a):

Čochtan:

Asi ne. Snažím se věřit, že je tomu tak.
03. 08. 2012 | 13:19

český maloměšťák napsal(a):

zdenekbrom
Konrad Adenauer / nejen on/ byl ale jiného mínění.

A především - Němci /němečtí daňoví poplatníci a občané/ s nim souhlasili.
(jistě ne všichni - ale v konkrétním vyjádření - a to na meziNÁRODNÍ úrovni ANO...tedy obecný Němec uznal svou vinu vůči konkrétním Židům)

Konec vysílání.
Stejně mám dojem, že máte špunty v uších.

P.S. Ještě udělejte z Čechů za protektorátu nějaké Protočechy...a je to.
03. 08. 2012 | 13:25

Petr Vitkovič napsal(a):

zdenekbrom: A jak vysvětlíte, že v jiných zemích se Židů zastali? Uveďte mi nějaký příklad, kdy Češi proti vydání svých židovských spoluobčanů protestovali. Jak byste asi pojímal odpovědnost v hypotetické situaci, kdy bychom byli národnostní menšinou třeba v Rakousku, nacisté by požádali o vydání Čechů, a rakouská společnost ani její elity by nijak neprotestovali a nesnažili se tomu zabránit?
03. 08. 2012 | 13:31

Scarabeus napsal(a):

neo:

O veřejné službě jsem psal 03.08.2012 10:27, nepasující vtip, adresoval jste mně, jste dodal 03.08.2012 11:37, tzn. později.

To, že jste něco neviděl, ještě neznamená, že to neexistuje. Veřejná služba se využívá na všemožné práce ve veřejných institucích, např. v archívu, v nemocnici nebo v domovech důchodců. Veřejné instituce jsou všechny takové kde stát, kraj, město/obec je tzv. zřizovatelem nebo v nich má většinovou účast, např. i v občanském sdružení, zeptejte se na to na nejbližším úřadu práce.
03. 08. 2012 | 13:35

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Češi za Protektorátu byli Češi. Bohužel nemohli skoro o ničem rozhodovat.

Cituji: "...obecný Němec uznal svou vinu vůči konkrétním Židům)" Potom ale přeživší německý Žid musel uznat svoji vinu na svém utrpení a zároveň jako Žid proti sobě jako obecnému Němci musel vznést obvinění. To je důsledek toho prapodivného tvrzení.
03. 08. 2012 | 13:41

Někdojen napsal(a):

Něco jiného v té době žít a něco jiného o ní z mírového klidu desetiletí příštích, pindat a šťourat se v tom.

Někteří jedinci si na hrabání v minulosti jiných a odsuzování jejich činů založili živnost, a nedají si pokoj a nedají. Ti, co před osmdesáti, sedmdesáti, šedesáti lety si to všechno prožili, nějak se k velkému poválečnému účtování postavili a jednali, tak jen ti mají právo se kritizovat mezi sebou.

Nové poválečné generace bez autentických zážitků si svoje rozumy můžou díky svobodě ventilovat, ale to je tak asi všechno. Odsuzovat a stavět sebe do role samozvaných soudců nemají morální právo. Naznačovat, že oni by to řešili lépe a lidšťěji. Ani náhodou. Vítěz je vítěz, rozhoduje dění příští, poražený je poražený, prostě končí jako poražený. Tak to v historii vždycky bylo.
03. 08. 2012 | 13:44

neo napsal(a):

scarabeus:

no právě, proto jsem regoval vtim z normální práce, jinak by to nebylo vtipný.
03. 08. 2012 | 13:53

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

Píšete: "Jak byste asi pojímal odpovědnost v hypotetické situaci, kdy bychom byli národnostní menšinou třeba v Rakousku, nacisté by požádali o vydání Čechů, a rakouská společnost ani její elity by nijak neprotestovali a nesnažili se tomu zabránit?"

Bohužel ignorujete fakta a Váš příklad je špatně. Nacisté o vydání Židů protektorátní úřady nežádali a Čechů se na nic neptali. Nemuseli, bylo to tu jejich.

Jediné, co šlo dělat, bylo pomáhat jednotlivcům. V Písku žije žena, kterou jako dítě zachránila česká rodina, Přemysl Pitter schovával židovské děti, dr. Ernst Fuchs vydával po okupaci Židům rychle víza do Ekvádoru atd. Mimochodem občané ČSR byli odhodláni postavit se Hitlerovi se zbraní v ruce, ale nedopadlo to.

Cituji: "A jak vysvětlíte, že v jiných zemích se Židů zastali?" Celkem jednoduše. Mohli si své území spravovat sami a o svých občanech rozhodovat.
03. 08. 2012 | 13:59

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

I tento obecný Němec je vinen?

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=743365
03. 08. 2012 | 14:04

Petr Vitkovič napsal(a):

zdenekbrom: Já se nepřu o to, jestli o tom Češi mohli, nebo nemohli rozhodovat, ale jestli proti tomu protestovali. Jestli se proti tomu snažili postavit, něco udělat. Nečinnost je v případě zločinu také vina.

někdojennapsal: Kdybychom se o vinách našich rodičů nebavili a nesnažili se pochopit, co udělali špatně, budeme jejich chyby opakovat. Kdybychom přistoupil na váš postoj, nesměli bychom kritizovat ani komunisty nebo nacisty.
03. 08. 2012 | 14:26

zdenekbrom napsal(a):

muromec:

Cituji: "Přes to, když se po prvních transportech proslechlo, že snad není všechno v pořádku, slovenský prezident Tiso transporty okamžitě zakázal (tři roky před osvobozením Sobiboru). ....." a zároveň uvádíte "...když na podzim 1944 Červená armáda osvobodila koncentrační tábor Sobibor, na Západě nikdo nechtěl věřit sovětským opisům toho co tam našli."

To zní dost divně.

Sobibor byl osvobozen v létě 1944 a Rudá armáda společně s Polskou lidovou armádou zde našly pouze zemědělský statek. Vyhlazovací tábor Sobibor totiž sami nacisté již v roce 1943 po vzpouře vězňů zlikvidovali a na jeho místě postavili právě ten statek. Takže na Západ odtud nemohly jít žádné zásadní informace.

Podle Vašich tvrzení by také měl Tiso transporty zakázat již na podzim 1941. To ale nemohl, protože první transport odjel z Popradu 25. března 1942. Pozastaveny na podzim skutečně byly, ale na nátlak Vatikánu, kde se už asi dobře vědělo, co se děje.
03. 08. 2012 | 14:32

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

V tom případě musíme konstatovat, že v rámci svých možností se mnozí snažili, co to šlo. Pomáhali, zachraňovali atd. Nehledě na to, že ČSR byla připravena proti nacistům bojovat se zbraní v ruce.
03. 08. 2012 | 14:37

zdenekbrom napsal(a):

Petr Vitkovič:

Jen na doplněnou.

Po vzniku Protektorátu nacisté sice tvrdili, že si židovskou otázku má vyřešit Protektorát sám. Protektorátní vláda návrh řešení připravila, ale byl protektorem zamítnut a sám protektor Neurath vydal vlastní nařízení, které už stálo na Norimberských zákonech (červen 1939).

Osud Židů byl od července 1939 zcela v rukou Ústředny pro židovské vystěhovalectví - pobočka Praha, která podléhala nacistům v Berlíně(Eichmannovi).

Drsností je, že soupis Židů, posílání výzev k dostavení se do transportu, organizaci transportů, odebírání peněz a cenností, klíčů od bytů ... organizovala Židovská náboženská obec. Přesto bych si nedovolil zástupce Židovské náboženské obce za to obviňovat.
03. 08. 2012 | 15:00

PřA napsal(a):

Dobrý den,
okurková sezóna médií v plným proudu, že ?
A zatím mi nestačil nikdo tím méně autor toho článku vysvětlit, proč používá NAVÍC slova "výměnou" !!!
Vždyť i bez toho slova je mezi námi Čechy používajícími češtinu jako svou mateřštinu jasné, co tím chce vyjádřit.
03. 08. 2012 | 15:47

mb napsal(a):

Potom ale přeživší německý Žid musel uznat svoji vinu na svém utrpení a zároveň jako Žid proti sobě jako obecnému Němci musel vznést obvinění. To je důsledek toho prapodivného tvrzení.

... kam na to zdenku chodíte ... njn ...
03. 08. 2012 | 16:10

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Inspirací byl český maloměšťák a jeho citované tvrzení.
03. 08. 2012 | 16:12

mb napsal(a):

ja to podruhý už číst nebudu, ale myslim, že jste z toho vyvodil blbost ...

žida německý národ slovy fuhrera vypudil ze svého národního těla ... tedy váš hypotetický německý žid nemůže pociťovat žádnou vinu ze svého němectví ...

mimochodem to je zase ten spor občanského a národního ( nacionálního ) principu ...

který by pro nás měl být po druhé světové válce poučením ...

zdravím ...
03. 08. 2012 | 16:17

anti-stejskal napsal(a):

skutečnost že historici jsou slouhové režimu mne nepřekvapuje to je jedním z odkazů žido-křesťanství pokud odhlédneme od kněžského falsifikátu historie kterým je valná část hebrejské bible, Disangelia nepočítám to není historie ale fraška, můžeme nahlédnout do mindsetu židovského historika Josefa Flavia a do židovského mindsetu obecně viz Josephus Flavius O Starobilosti Židů I.26 "...Historickou pravdu potvrzuje když se všichni ve všem co říkají a píší shodují."

tato intelektuální korupce se dostala přes křesťanství do mindsetu západního člověka viz Eusebius, jen mě překvapuje jak ti co učí o zmizelých sousedech náhle prskají když jed který sami předepisují někdo k jejich nelibosti užije, viz Goldhagen a jeho Hitler's Willing Executioners, pro slaboduché tato kniha není o němcích (jak by se mohlo zdát) je o západním člověku a Spurnýho žvásty jsou v s ní v souladu.
03. 08. 2012 | 16:25

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Z toho výroku nic jiného než blbost vyvodit nešlo :)
03. 08. 2012 | 16:35

mb napsal(a):

obecný Němec uznal svou vinu vůči konkrétním Židům) z toho nemůžete vyvodit že by se měl žid stydět za své německý ... on byl ze svého němectví ( německé komponenty své osobnosti ) vypuzen fýrerem mnohem dříve ...

analogicky: obecný čech má podíl na vzestupu a tragedii vládnutí a mocenského působení Václava Klause ...

byť spousta lidí Klause nevolila ...

takže to máte stejné/podobné s Klausem jako Hitlerem ...

rozhoduje (hloupá) majorita ... zatím zdravím ...
03. 08. 2012 | 16:39

zdenekbrom napsal(a):

mb:

To jste napsal pěknou ptákovinu.
03. 08. 2012 | 17:03

mb napsal(a):

myslim že ne, zdenku, ale nerad bych se v tom utopil ... myslim že jste ptakovinu napsal původně vy ... kdyžtak napište, v čem spočívá ptákovitost mé ptákoviny ... zatim dík ...
03. 08. 2012 | 17:06

mb napsal(a):

dívejte ... pro hitlera se rozhodla majorita němců ( německa )

pro komanče u nás po válce byla zas majorita ( nevim zda relativní nebo absolutní )

pro klause byla majorita obyvatelstva ...

v demokracii byste měl své své blbé rozhodnutí pro někoho ( lídra ) mít šanci napravit ... vybalancovat ...

když zvolíte diktátora nebo totalitu ... šance k vybalancovávání se vám snižuje / viz. snaha klausemana změnit si volební a ústavní systém sobě ku prospěchu /

chtěl jsem asi napsat, že majorita ( občanů či národa ) často dělá chybná rozhodnutí ...

zatím ...
03. 08. 2012 | 17:20

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Tak prosím pište o většině a ne o nějakém "obecném Čechovi". Je to stejná blbost jako "obecný Němec".
03. 08. 2012 | 17:24

mb napsal(a):

mě ten maloměšťákův výrok: tedy obecný Němec uznal svou vinu vůči konkrétním Židům)

nijak nepopuzuje/neodpuzuje ...

zatim ...
03. 08. 2012 | 17:27

mb napsal(a):

možná chtěl říci / napsat: zástupce němců ... / tak jako někdo může být: zástupce čechů ...

/ byť mě Klaus samozřejmě ani nezastupuje, ani nereprezentuje ... :-)) /

zatim ...
03. 08. 2012 | 17:29

Vandal napsal(a):

Někdojen napsal(a):

Něco jiného v té době žít a něco jiného o ní z mírového klidu desetiletí příštích, pindat a šťourat se v tom.

Někteří jedinci si na hrabání v minulosti jiných a odsuzování jejich činů založili živnost, a nedají si pokoj a nedají. Ti, co před osmdesáti, sedmdesáti, šedesáti lety si to všechno prožili, nějak se k velkému poválečnému účtování postavili a jednali, tak jen ti mají právo se kritizovat mezi sebou.

Nové poválečné generace bez autentických zážitků si svoje rozumy můžou díky svobodě ventilovat, ale to je tak asi všechno. Odsuzovat a stavět sebe do role samozvaných soudců nemají morální právo. Naznačovat, že oni by to řešili lépe a lidšťěji. Ani náhodou. Vítěz je vítěz, rozhoduje dění příští, poražený je poražený, prostě končí jako poražený. Tak to v historii vždycky bylo.

03. 08.

Někdojen

přesně tak, do písmene souhlasím. Byla válka, kterou rozpoutalo Německo. Vraždilo se v rozměrech, do té doby naprosto nevídaných, průmyslově, jak na běžícím pásu. Německo se netajilo úmysly, a v praxi provádělo vyvražďování národních skupin a etnik. Netajilo se tím, že po vyhrané válce bude střed Evropy německý, kde pro Čechy a Moravany místo nebude. Mělo rozpracované plány na likvidaci, poněmčit, co bude k poněmčení vhodné, zbytek zlikvidovat, nebo vystěhovat. Dnes by jsme možná takto diskutovali na sibiři, a nebo nediskutovali česky vůbec. Ve srovnání s tím, co pro nás chystalo Německo, tak němce potkal celkem slušný osud, z rozhodnutí vítězných velmocí. Německo přišlo o východní území, byla odsunuta část sudetských němců. Když vezmeme v úvahu, jaké gigantické zločiny němci napáchali, tak jim to prošlo až moc lehce. Ono se říká, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Německo prohrálo válku, a bylo po zásluze potrestáno vítězi. Všechno ostatní jsou revanšistické kecy, někteří, kteří by měli viset, se snaží ve službách revanšistů vzbuzovat pocit viny v našem národě. Nemáme se zač stydět, my jsme válku nezačali, my jsme nenapadali jiné národy, my jsme nevyvražďovali slovany, židy, cigány ani žádné jiné národy, nebo etnické skupiny. My jsme nestavěli koncentrační tábory, plynové komory, my jsme nenakládali lidi do dobytčáků jako dobytek, a nevozili je na rampy do koncentráků. My jsme nevtrhli do Německa a nevytvořili Protektorát Německo a Rakousko, řízený z Prahy. My jsme neplánovali a ani nepracovali na plánu obsadit německorakouský prostor s tím, že po vyhrané válce tam nebude pro němce a rakušany prostor. A ještě něco, Spurný není žádný historik, je to placený hlupák, který se nestydí kopat do vlastního národa, tvor bez hrdosti, který by prodal svou vlast za mísu čočovice, obyčejný zrádce, který by ve válce visel mezi prvními. Ubohé prospěchářské howado, vlastní matka by ho fackovala od rána do večera, tuctového amatéra. Zkuste si někdo jen představit, že by k vám do domu vtrhli nějací zločinci, kteří by si osobovali právo část vaší rodiny vyvraždit, zbytek zotročit, zabrat vám barák, atd. Co by jste asi dělali, pokud by se jim to částečně podařilo, a pak se změnila situace, a vy by jste najednou měli k dispozici toporo od palice, nebo bejsbolovou pálku? Odsun němců byla jediná možnost, nebyla šance, že by se situace podařila nějak ustát. Přitom je jasné, že to byla obrovská ekonomická ztráta, ale nebylo jiného řešení. Jistě, za excesy v procesu odsunu hrdí být nemůžeme, ale byla taková doba, lidé válkou zvlčili, zbarbarštěli, a někteří sadisté využili příležitosti k mučení a zabíjení někdy i nevinných lidí. Co ale dnes s tím? Kdyby neblo okupace, války a německé bestiality, rozvrácení civilizačních zvyklostí, nebylo by excesů při odsunu, nebyly by žádné odsuny.
03. 08. 2012 | 17:31

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Pojem "obecný Němec" znamená vlastně co? Kdo to je?

Nejvím mi vadí, že to dost zavání paušalizací a házením do jednoho pytle.
03. 08. 2012 | 18:13

aga napsal(a):

Petr Vítkovič, Zdeněk Brom

Kotlinka měla odedávna nejen "své (vlivné) Židy", ale i své vlivné Němce - a to nejen sudetské. Při každé jiné příležitosti je jejich vliv a kulturní nadřazenost nad méněcennými slovanskými domorodci připomínána, proč tedy ne v souvislosti s vydáním Židů německým soukmenovcům? Je velmi pravděpodobné, že ochota vydat Židy byla úměrná tradičnímu německému vlivu v kotlině.
03. 08. 2012 | 18:33

minatomirai napsal(a):

A jak vysvětlíte, že v jiných zemích se Židů zastali?" Celkem jednoduše. Mohli si své území spravovat sami a o svých občanech rozhodovat.
---------------------------------------------------------------------------------

Celá Evropa byla okupovaná, přesto se Dánové vzepřeli vydat své židy. Měli jich méně než Češi, nicméně odmítli izolaci jakékoliv etniocké skupiny, mezi kterou židy počítali.
Každý žid se musel registrovat, na protektorátních úřadech seděli Češi, nikoliv Němci. S výjimkou gestapa. Čeští cikáni byli registrovaní také a jejich seznam byl okamžitě předán gestapu českou policií.

Představa, že by Češi například šli do generální stávky (což mohli udělat, protože německý průmysl býl na českém, zejm. zbrojařském, silně závislý) ve prospěch svých menšin, je nemyslitelný. Kupodivu Dánové odmítli své židy vydat a nejenom to, jejich kněží vyzývali z kazateln, aby tak nečinili. Vzepřeli se a nakonec přinutili Švédy, aby otevřeli jejich židům hranice.

Bulhaři, Maďaři, Italové své židy chránili. To, že nebyli pod německou okupaci a naopak spojenci, nic v zásadě neznamená. Vojensky znamenali společně s Rumunskem jenom zátěž pro Německo.

Je to věc národního svědomí, čeští židé, ač plně integrovaní jako v Německu, nestáli svým spoluobčanům za vzpouru.

Pokud by to udělali, mělo by to obrovský vliv na společné české vědomí, něco jako malé husitství 20. století.

Ochota jednotlivců zachránit židy nijak nepomohla, jsou to jenom zanedbatelné anekdoty.
03. 08. 2012 | 19:00

zdenekbrom napsal(a):

aga:

To si netroufám posoudit.
03. 08. 2012 | 19:04

aga napsal(a):

minatorminai

Těžko soudit, když jste u toho nebyl a nevíte, jak byste se zachoval sám. A hlavně, když vezmeme v úvahu situaci v Izraeli, co myslíte, jak by to vypadalo v opačné situaci, vydali by Židé své Čechy (nebo jakýkoli jiný nevyvolený národ) v obdobné situaci?

PS - To, že Němci neseděli na úřadech jednak nevíte (samo občanství ještě nevypovídá o pocitu národní příslušnosti a loyality), a jednak to není měřítkem německého vlivu v Čechách. Úředník plní pokyny shora.
03. 08. 2012 | 19:15

Honza napsal(a):

Vandale to bylo vyčerpávající a výstižné. K tomu již není skutečně co dodat. To by mohla být opravdu důstojná tečka za touto diskusí!!
03. 08. 2012 | 19:16

zdenekbrom napsal(a):

minatomirai:

Máte v tom textu řadu chyb:

- Cituji: "Každý žid se musel registrovat, na protektorátních úřadech seděli Češi, nikoliv Němci. S výjimkou gestapa."

Seznamy Židů, jejich povolávání do transportů, organizaci transportů měla na starosti Židovská náboženská obec. S tím protektorátní úřady nepřišly vůbec do styku.

- Cituji: "Představa, že by Češi například šli do generální stávky"

Před rokem 1938 byla ČSR místem, kam se spousta Židů uchýlila do bezpečí. ČSR byla připravena se postavit Hitlerovi v boji. V Mnichově se ale rozhodlo, že pana Hitlera je třeba uspokojit ústupky na účet ČSR.

- Cituji: "Bulhaři, Maďaři, Italové své židy chránili."

Takže se na to podíváme.

Přes 500 000 maďarských Židů skončilo v Osvětimi smrtí. Mimochodem, Maďaři již v roce 1920 měli pro Židy internační tábory.

Bulhaři sami ve své zemi bez donucení přijmuli na ochranu národa po vzoru Německa a deportováno bylo přes 11 000 Židů. Zbytek skončil naštěstí ve venkovských gnettech, protože to chtěl stát, tedy to, čím Češi nedisponovali.

K deportacím nakonec došlo i v Itálii - okolo 7 000 lidí.

Cituji: "Ochota jednotlivců zachránit židy nijak nepomohla, jsou to jenom zanedbatelné anekdoty. "

Ty anekdoty stály řadu lidí život, protože je nacisté popravili. Před genocidou se různými cestami podařilo zachránit několik tisíc lidí.

- Dánové, byli považováni za rasově rovnocenné Němcům, takže podoba okupace měla jinou formu než zničení ČSR, kterou Hitler z duše nenáviděl a slovanské obyvatelstvo hodlal vyhladit.
03. 08. 2012 | 19:32

mb napsal(a):

mestak chtel patrne napsat: k. adenauer ZÁSTUPCE / REPREZENTANT němců ....

asi tak ... nějak ...

pojem obecný němec mi nevadí jako abstrakce, ale chápu že vám, vadit může ...
03. 08. 2012 | 19:36

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Když nevadí, tak nevadí.
03. 08. 2012 | 19:41

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Jenom opakuji, že mi to zavání kolektivní vinou.
03. 08. 2012 | 19:46

mb napsal(a):

jj
03. 08. 2012 | 19:53

minatomirai napsal(a):

Nevím, jak by se Hitlerovi podařilo vyhladit Slovany, když s těmi nejpočetnějšími uzavřel pakt o neútočení. Toto je neustále propagovaný mýt o vyhlazení Slovanů.

Historii si zopakujte sám, Maďaři své židy chránili do roku 1944. Horthy odmítl Hitlerovi deportaci židů a od, kterou organizovali onimítl nadále být spojencem Němců. Němci vtrhli do Maďarska a začala deportace židů.

V Bulharsku to byl samotmý král, který odmítl deportaci židů a stejně tak bulharská ortodoxní církev. Celý márod stál za svými spoluobčany. Bulharsko mělo asi 50 tisíc židů. Po válce jich bylo ještě více, takže Bulhaři si svoje židy ochránili.

Itálie taktéž až do doby okupace Německem.

Vaše znalosti o ztrátách židů Evropy jsou žalostné.

To, že jednotlivci zachraňovali svoje židovské spoluobčany, je jistě chvályhodné, neboť to dělali na úkor vlastního bezpečí. Národy jako Bulhaři a Dánové se však za svoje spoluobčany postavili jako jednotná síla. To je něco naprosto odlišného.
03. 08. 2012 | 19:53

anti-stejskal napsal(a):

češi jsou experti na dvě věci kolaborace a výmluvy, nic více, skutečně Imperiální ambice tento národ nikdy žádné neměl, intelektuálně a logisticky by je nezvládl,

nejprve kolaborují a poté hledají výmluvy arciže přitom ukazují prstem na ostatní jak oni se zachovali a jak my jsme v tom nevině, nic více to je celá psychologie.
jinak po válce na rozdíl od slovanů němci dokázali že i přes obrovskou nepořízeň osudu jsou schopni prosperovat.

naopak německu je nutno uznat že za cenu obrovských obětí zabránilo bolševizaci západní evropy, což bylo vzhledem k multikulturalismu jen dočastné vítězství.
03. 08. 2012 | 19:57

aga napsal(a):

minatorminai

No já mám spíš pocit, že ti poslední, kdo "náš stát" tradičně zajímali, jsou etničtí Češi. Masaryk potřeboval nacionalismus pro podporu svých - či lépe řečeno zahraničních - snah založit republiku, takže zahrál na sentimentální strunu. Materiální prospěch z toho ale domorodci neměli žádný. A po sametu se teprve s plnou silou projevilo, čí zájmy jsou v pozadí - náš mladý historik se svým angažmá je toho důkazem (samozřejmě vedle toho, do čích rukou byl národní majetek rozdán a vytunelován).

A ten zájem o Cikány tedy autorovi skutečně nežeru - Cikán mu slouží jen k tomu, aby bylo čím mlátit Čechům o hlavu. Krutá ironie je, že se tak děje v zájmu těch, kdo je spolu se Židy likvidovali v koncentrácích.
03. 08. 2012 | 20:07

zdenekbrom napsal(a):

minatomirai:

Tak to se Vám skutečně povedlo :)

Cituji: "Němci vtrhli do Maďarska a začala deportace židů......Itálie taktéž až do doby okupace Německem."

A kdy začaly deportace Židů z bývalé ČSR? Teprve potom, když nás okupovalo Německo. Takže Maďarsko a Itálie jsou okupací omluveny, ale okupovaná ČSR změněná na Protektorát ne. Tomu se říká vlastní gól, pane.

K Bulharsku. Ty prostesty byly, ale k deportacím přesto došlo.

Cituji: "Toto je neustále propagovaný mýt o vyhlazení Slovanů."

Svatá prostoto. Prostudujte si rasovou tabulku v podání nacistů. Pročtěte si, co se dělo v Polsku, SSSR atd.

Když už jde o ty ztráty, tak ta čísla zkuste uvést na pravou míru.

Cituji: "Národy jako Bulhaři a Dánové se však za svoje spoluobčany postavili jako jednotná síla. To je něco naprosto odlišného."

Takže ještě jednou - ČSR byla připravena se Hitlerovi postavit vojensky a zastavit ho hned na začátku. Pak přišel Mnichov.

Okupace Dánska a okupace Protektorátu byly dvě úplně jiné věci. Bulhaři měli samostatný stát, který si na svém území mohl něco vydupat. Navíc si zjistěte, kdy ten vzdor začal. To je dost důležité.

Na území Protektorátu se proto vzdorovalo jinými prostředky a způsoby.
03. 08. 2012 | 20:08

anti-stejskal napsal(a):

minatomirai

ony báchorky o vyhlazení slovanů jsou jen mýtem, pro který neexistují žádné přesvědčivé důkazy, nějaký projev ve válce celkem běžný, například USA blekotalo o vyhlazení Japonska a Japonců, Onen General Plan Ost je hypotetický dokument který nikdo nikdy neviděl a byl vytvořen na základě doznání a jakýchsi konceptů.

etnickou čistku kterou měl plánovat Hitler běžně praktikoval Stalin před válkou a krátce po válce obětí Holocaustu v Palestině, je možné že nacisté chtěli eliminovat intelektuální a politickou elitu což je ovšem praktika kterou praktikoval kde kdo speciálně ve starověku.

Pokud se týče Holocaustu a spol. existence důkazů je problematická krom svědeckých výpovědí (vězení jsou plná nevinných, navíc pokud zločinec stane se žalobcem nedopadá to dobře) a výpovědí příslušníků SS a spol. kteří si tímto mnohdy zachránili krk, Holocaust se mohl odehrát, ale důkazy kterými jsou lidé indoktrinováni jsou pro jádro holocaustu (vražedné plynové komory) vcelku irrelevantní, samozřejmě mohlo tak být ale většina lidí nemá o důkazech žádné představy, jsou obsaženy v dokumentech které většina nikdy nečetla a je nutno je určitým stylem interpretovat.
03. 08. 2012 | 20:12

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Cituji: "naopak německu je nutno uznat že za cenu obrovských obětí zabránilo bolševizaci západní evropy,"

Další humorista. Bolševik před válkou byl v SSSR, po válce získa velkou část Evropy, včetně části Německa. Německo po válce mělo menší území než před válkou. To byl tedy výkon.

Cituji: "Imperiální ambice tento národ nikdy žádné neměl..." No a? Němci je měli dvakrát a dvakrát dostali na zadel.

To jsem netušil, že jste kolaborant :)
03. 08. 2012 | 20:15

Někdojen napsal(a):

Vandale, rozvedl jste to dobře do podrobností, mně se do toho nechtělo, ale je třeba pojmenovat co je příčina a co důsledek. Příčina mnohonásobně závažnější než důsledné sankce. Někde si to uložte a zas to použíjte, tato kauza se tu průběžně objevuje, rádi by mnohé zaretušovali a jiné nevýznamné stavěli do čela. Je tady na to pár specialistů.
03. 08. 2012 | 20:19

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

permanentní revoluce to je jádro marxismu, dítětem tohoto procesu byla především bavorská sovětská republika jejíž vznik nesmírně ovlivnil politický nacismus (krom sionismu) to stejné v Maďarsku ony tábory pro židy v madarsku po podobných procesech viz Béla Kun (žid)

Nacismus byla reakce na úspěch bolševismu který byl právem spojován s židovstvem, nelze oddělit příčinu a následek.

Hitler podcenil vzájemné vztahy mezi židovstvem a politiky na západě v případě USA architekty revolucí v Rusku, Hitler prohrál otázka zní jak by vypadal vývoj pokud by Hitler nezaútočil na Rusko
03. 08. 2012 | 20:37

mb napsal(a):

Zdenku: ČSR byla připravena se Hitlerovi postavit vojensky a zastavit ho hned na začátku.

to myslíte vážně, že bychom zastavili Hitlera hned na začátku ?

povídejte ...
03. 08. 2012 | 20:42

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Nacismus je poměrně složitě strukturovaná záležitost. Konkrétně u NSDAP pravděpodbně šílející masy vůbec neznaly skutečné cíle úzkého jádra okolo A.H. Nezužoval bych to jen na reakci na bolševismus.
03. 08. 2012 | 20:43

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Z hlediska tehdejší strategie obrany by to možné bylo. Ta strategie stála na tom, že ČSR se po napadení musí vydržet bránit, zatímco Francie a Anglie na Německo zaútočí. To ale Mnichovem padlo.
03. 08. 2012 | 20:47

minatomirai napsal(a):

zdeněk brom

zásadní je, že Maďaři odmítli deportace židů, stejně tak Italové, Bulhaři a Dánové. České úřady kolaborovaly, český národ neprotestoval, exilová vláda také ne.

Antisemitismus byl hlavním důvodem.

Okupace Dánska a zbytku Evropy byla naprosto stejná jako vytvoření protektorátu, naopak bylo to podtstaně pro západní Evropu dramatičtější. Do Československa Němci vpochodovali bez odporu, zbytek Evropy dobyli vojensky, nikoliv tedy smlouvou.

Vaše tvrzení, že se Československo bylo připraveno bránit, dokonce zastavit Hitlera, je pouhá hypotéza. Evidentně se nepostavilo.

Vzdorovalo se přiměřeně všude, nejvíce však s Němci kolaborovali Belgičané a Češi, je to slušně zdokumentované.
03. 08. 2012 | 20:49

mb napsal(a):

I see ... tedy za pomoci spojenců ... to leda ...

/problem/em/ je, že jsme patrně neměli vyjednané solidní spojenecké smlouvy ... nakonec polsko melo lepsi smlouvy patrně a stejně se vedla ´podivná válka´... njn stane se ... /
03. 08. 2012 | 20:50

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

vy ani já také neznáte skutečné záměry součastných elit, v čem je ten nacismus specifický, to vše jsou hypotetické úvahy, bubáci na strašení nacismem.

Nacismus byl jediným -obrana ideologie a morálky západního člověka nic více a nic méně.
03. 08. 2012 | 20:53

minatomirai napsal(a):

Nacismus je poměrně složitě strukturovaná záležitost. Konkrétně u NSDAP pravděpodbně šílející masy vůbec neznaly skutečné cíle úzkého jádra okolo A.H.
-----------------------------------------------------------------------------

Člověče, největším hitem byl Mein Kampf, ve kterém si Hitler vylil svoje srdce. Byl velice populární i ve Velké Británii, pochopitelné pro tehdejší dobu.

Nezlobte se, vy ale valíte takové nesmysly, že to začíná být veselé. Nacismus jako složitě strukturovaná záležitost. Co je to prosím za kravinu????
Pochopil byste ho velice rychle z nesmírně přehledné, chytré a brutální knihy od Johnatan Littella, v češtině pod názvem Laskavé bohyně. I když se mi nezdáte jako člověk, který hledá odpovědi. Knihy navíc nebudou vaše silná stránka.
03. 08. 2012 | 20:58

aga napsal(a):

anti-stejskal

"Nacismus byl jediným -obrana ideologie a morálky západního člověka nic více a nic méně."

A co byla podle Vás konkrétně ta "ideologie a morálka západního člověka", z čeho vycházela? Křesťanstvím zjevně opovrhujete, to by podle vás za obranu nestálo - takže .. ?
03. 08. 2012 | 21:01

modrý edvard napsal(a):

čochtan: z Vaší odpovědi nejsem chytrej. Zřejmě v podstatě denacifikace, ale co uděláte s národnostní nenávistí?
03. 08. 2012 | 21:06

zdenekbrom napsal(a):

minatomirai:

Tak znova: Po ztrátě samostatnosti "vydaly" Maďarsko a Itálie své Židy stejně rychle a "dobrovolně" jako Protektorát. ČSR před okupací také Židy nevydala.

Navíc Maďaři a Italové na začátku války nacistům aktivně pomáhali roztahovat ten jejich režim po Evropě. Že byli vojensky neschopní, to je jiná věc.

Cituji: "České úřady kolaborovaly" Je mi líto. Po 15. březnu 1939 žádné české úřady neexistovaly.

Cituji: "Okupace Dánska a zbytku Evropy byla naprosto stejná jako vytvoření protektorátu, " Nebyla. Zatímco někteří Dánové nadšeně bojovali v SS-Panzer Division „Wiking", Češi si vyslechli Heydrichův projev o jejich likvidaci. Pak mu to svým způsobem ale oplatili, za což nesli těžké následky.

Cituji: "český národ neprotestoval" Protestoval. Někteří také nosili hvězdy, když Židé měli zákaz vstupu do obchodů, tak jim nakupovali a dávali jim část svých přídělů, chodili hromadně na židovské pohřby, ujímali se židovských dětí a brali je k sobě do rodin, aby alespoň děti měly trochu lepší život atd. Zdroj: Miroslav Kárný: „Konečné řešení“: Genocida českých židů v německé protektorátní politice. 1. vyd. Praha : Academia, 1991 a pamětníci.

Cituji: "Vaše tvrzení, že se Československo bylo připraveno bránit, dokonce zastavit Hitlera, je pouhá hypotéza." Mobilizace není hypotéza, ta byla reálná. Obranná strategie naší země stále na aktivní spolupráci s Francií, která ale v Mnichově podepsala dohodu s A.H.

Cituji: "nejvíce však s Němci kolaborovali Belgičané a Češi, je to slušně zdokumentované. " Předpokládám, že uvedet zdroj.
03. 08. 2012 | 21:11

anti-stejskal napsal(a):

aga

jistě se shodneme na skutečnosti že západ se od 10.stol. vcelku transformoval, považujete-li křesťanství a západ 18. a 19.stol. za identický jako křesťanství řekněme 2.stol až 12.stol. pak ano ale myslím že ta společnost byla diametrálně odlišná.

Jinak řečeno západní společnost si prošla určitým vývojem který byl po WWII kompletně popřen.
03. 08. 2012 | 21:12

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Smlouvy byly a ČSR byla i často obviňována, že vznikla jako dělový člun Francie a Anglie proti Německu. Skončilo to Mnichovem
03. 08. 2012 | 21:13

mb napsal(a):

minatomirai: Nezlobte se, vy ale valíte takové nesmysly, že to začíná být veselé. Nacismus jako složitě strukturovaná záležitost. Co je to prosím za kravinu????

... zb na to patrně chce naroubovat okultismus ... protože to tak má rád ... je to takové populární/bulvární téma ...
03. 08. 2012 | 21:16

mb napsal(a):

koukal jsem na historii cs ... beneš nebyl schopen vyjednat pořádné smlouvy ... zůstal kdesi v předpokoji ... nedostal se vůbec na pořádné spojenecké jednání ... taky v tom hrálo to, že jsme nebyli schopni kooperovat s poláky .../což ale asi realně nešlo / ---- zatim ...
03. 08. 2012 | 21:18

aga napsal(a):

anti-stejskal

Promiňte, ale z vaší odpovědi jsem nepochopil, ideologii a morálku kterého období nacismus bránil. Vážně by mě zajímaly ty konkrétné ctnosti, nemohl byste jich pár prostě jmenovat?
03. 08. 2012 | 21:22

zdenekbrom napsal(a):

Mein Kampf byl populární a A.H. si v něm vylil srdce. To ano. Bohužel drtivá většina evropských politiků byla negramotných a nepochopila, co se na ně hrne.

Ta kniha ale měla pokračování, které nevyšlo. Pak tu jsou další dokumety a zvláštnosti, které ukazují, že úzké okolí A.H. mělo plány, které nikdy nesdělilo, ale provádělo.

Odkazovat se na Laskavé bohyně je krok mimo. Ta kniha je výborná a přečetl jsem ji třikrát, ale je tam do hlavní postavy jaksi implantovám pohled dneška, ne 30. a 40. let. Navíc hlavní postava nebyla ve středu dění Říše, kde bylo mnohdy všechno trochu jinak.

Ano nacismus je složitě strukturovaný jev. Díky tomu nám tu přežívá dodnes.
03. 08. 2012 | 21:24

minatomirai napsal(a):

Cituji: "České úřady kolaborovaly" Je mi líto. Po 15. březnu 1939 žádné české úřady neexistovaly.
-------------------------------------------------------------------------------
Aha, takže Hácha, premiér a ministři vlády zmizeli po vzniku protektorátu? To jsou mi ale věci.

Nechce se mi debatovat s někým, kdo ani nezná historii vlastní země.
03. 08. 2012 | 21:26

aga napsal(a):

zdenekbrom

Samozřejmě že jsme vznikli jako předpolí zahraničních mocenských zájmů, které měli a mají i nadále přednost před zájmy českého národa. Vše ostatní je průhledná propaganda, dovršená samozřejmě tím, že kdykoliv to konstatujeme, dorazí nás nálepkou věčných stěžovatelů. Takovéto jednání se slabším je zřejmě vizitkou jejich kulturní i morální nadřazenosti.
03. 08. 2012 | 21:28

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Cituji: "Nacismus byl jediným -obrana ideologie a morálky západního člověka nic více a nic méně."

Tak hlásné trouby to tak říkaly, to jo :)
03. 08. 2012 | 21:29

minatomirai napsal(a):

zdenek brom

Jsem rád, že tak úspěšně implantujete atmosféru 30. a 40. let Německa do této debaty. Nechám však druhým, aby si toho užili.

P.S.
Hlavní postava byla zcela jistě nesmírně blízko tomu, co se dělo v Berlíně. Čtěte po čtvrté, ta první tři čtení jste zřejmě prosnil.
03. 08. 2012 | 21:30

aga napsal(a):

minatorminai

Vaše vedení debaty je nekorektní a arogantní. Pan Brom ty dějiny zná jako vy, jen je jinak interpretuje. To ovšem nejste schopen unést a korektně argumentovat.
03. 08. 2012 | 21:31

Bestia Triumphans napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
..." Po 15. březnu 1939 žádné české úřady neexistovaly."
?
Opravdu?
A co pojem dvoukolejná správa?
03. 08. 2012 | 21:32

zdenekbrom napsal(a):

minatomirai:

Zkuste, prosím, rozlišovat pojem ČSR a Protektorát Čechy a Morava.

Po 15. březnu 1939 jde již o protektorátní úřady, které mohly zasahovat pouze do některých věcí. Např. tolik diskutované deportace Židů byly úplně mimo ně.

Prezident a ani ministři pochopitelně nezmizeli, ale přišli o svoje pravomoce, byli vyměňováni a někdy popravováni podle libovůle skutečného vládce území - nacistů.

Víte, když někdo v historické debatě argumentuje románem, tak by měl šetřit výpady na odobornou způsobilost toho, kdo mu oponuje.
03. 08. 2012 | 21:35

zdenekbrom napsal(a):

minatomirai 03. 08. 2012 | 21:30:

Já Vám ten román neberu, ale zkuste také odbornou literaturu.
03. 08. 2012 | 21:37

zdenekbrom napsal(a):

aga 03. 08. 2012 | 21:28:

Na tom hodně je.
03. 08. 2012 | 21:38

anti-stejskal napsal(a):

aga

koncept kterému se říká vůle k moci, literaturu na toto téma si najdete
03. 08. 2012 | 21:43

zdenekbrom napsal(a):

Bestia Triumphans:

Existovaly - legální exilová vláda v Londýně.

To, co se dělo po 15. březnu 1939 v v bývalé ČSR v podstatě ani nebyla okupace, ale anexe, byť ilegální.

Byla pouze jedna kolej, na které občas něco mohly protektorátní úřady.
03. 08. 2012 | 21:47

aga napsal(a):

anti-stejskal

To mi stačí, myslím že chápu, co máte na mysli. Osobně mi nevadí, že v obraně tohoto rysu západní civilizace nacisté neuspěli, naopak pouze dokázali, jak přímočará, násilně a přes mrtvoly slabších prosazovaná vůle k moci zákonitě končí. Bohužel, vůle k moci prosazovaná lstí a zradou má větší sílu, doufejme ale, že i ona nakonec zničí sama sebe.
03. 08. 2012 | 21:50

zdenekbrom napsal(a):

mb 03. 08. 2012 | 21:18:

Tak tomu vůbec nerozumím.

Znáte oddělení SS pod vedením Hanse Kammlera?
03. 08. 2012 | 21:50

zdenekbrom napsal(a):

aga 03. 08. 2012 | 21:50:

Skvělá odpověď.
03. 08. 2012 | 21:53

zdenekbrom napsal(a):

Bestia Triumphans:

Upřesnění:Existovaly - legální exilová vláda v Londýně, ale ta nekolaborovala.
03. 08. 2012 | 21:55

anti-stejskal napsal(a):

aga

nebylo volby, víte oni samozvaní obhájci slovanstva před nacismem rádi zapomínají na jatka která se v Rusku odehrála v době kdy byl politický nacismus v plenkách.

ta druhá skupina též nacistická má jiný přístup -lůzu (demokracie)

nacismus byla reakce, neúprosná, ale pouze reakce.

Ve společnosti je to tak jednoduché expanduj nebo zemři, procesy které se po WWII stali legitimními jsou mnohem nebezpečnější než kdy NSDAP byl, jejím smyslem není nadvláda jednoho typu západního člověka, ale jeho redukce do bezvýznamnosti
03. 08. 2012 | 22:01

mb napsal(a):

zb ... ne neznám ... myslel jsem že chcete na nácky zas roubovat okultismus ... ale treba jsem se spletl ... zdravím ...
03. 08. 2012 | 22:03

Bestia Triumphans napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
..."Byla pouze jedna kolej, na které občas něco mohly protektorátní úřady."
.
Tady s vámi asi většina českých historiků nebude souhlasit.Pojem dvoukolejná správa je běžně používán.Případně česká autonomní správa. Její krátká existence je už věc druhá.
Samozřejmě, "první kolej", ta německá, byla nadřazená, to je jasné.
Napsat ale, že české úřady neexistovaly, vytváří falešný dojem, že na úřadech seděli jen Němci.
03. 08. 2012 | 22:05

zdenekbrom napsal(a):

minatomirai:

Ještě k tomu napochodování bez odporu. Hned v říjnu 1939 byly protinacistické demostrace a Jan Opletal byl zastřelen. Při pohřbu 15. listopadu následovaly další velké demonstrace. Výsledek? Přes 1000 studentů v koncetráku a 9 popraveno 17.11. (Proto je to Mezinárodní den studentstva) a zavření vysokých škol.
03. 08. 2012 | 22:05

anti-stejskal napsal(a):

aga

přes mrtvoly slabších? jinak řečeno utrpení nebohých obětí, to je poměrně primitivní taktika jen citové vydírání.

základ otrocké morálky
03. 08. 2012 | 22:16

zdenekbrom napsal(a):

Bestia Triumphans:

Pokud bychom měli mluvil o dvoukejnosti, pak ale ta druhá měla hodně omezený provoz a posléze byla zrušena a nahrazena institucí Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, které z té druhé koleju udělalo spíš ozdobu.

Možná by se skutečně ale mělo spíš psát ne o okupaci, ale o ilegální anexi.
03. 08. 2012 | 22:22

aga napsal(a):

anti-stejskal

I když riskuji opětné obvinění z výmluv, přeci musím poukázat na to, že i ta jatka odehrávající se v Rusku byla součástí plánu na vyhlazení slovanstva. Pokud vím, téměř žádní Slované se na jejím plánovaní a realizaci nepodíleli. On už car a jeho předchůdci (jako většina vládnoucích rodů v dotčených oblastech) byli součástí nadnárodní elitářské mafie, a ani ti, co přišli po něm, neměli se Slovany mnoho společného.

Jako quasi rytíř, za kterého se zřejmě považujete, byste měl respektovat právo protivníka - i Slovanů - na stejný respekt ke svým kořenům a jejich obhajobu, který zastáváte vůči svým, jinak se snižujete na úroveň tech, proti kterým brojíte.
03. 08. 2012 | 22:25

aga napsal(a):

anti-stejskal

Nezdná se Vám, že si odporujete? Vadí vám, když se neotrocky zastanu Slovanů jako svých předků, a zároveň vám vadí poukaz na to, že není v souladu s žádnou mě známou morálkou zabíjet slabší a bezbranné. Evidentně jsem se spletl, vy se nezastáváte rytířství, ale prostého práva silnějšího a bezohlednějšího. Jak jsem řekl, nevadí mi, že tato tendence se historicky neprosadila, protože narazila na taktiku, se kterou si pro svou primitivnost nedokázala poradit.
03. 08. 2012 | 22:31

Scarabeus napsal(a):

zdenekbrom:

"Bohužel drtivá většina evropských politiků byla negramotných a nepochopila, co se na ně hrne."

Pochopila, ale podcenila.

1. V demokracii si hodně politiků rádo hraje na vlastním písečku, košile bližší než kabát, osobní prospěch důležitější než společenský/státní zájem, známe to i z naší současné české politické reality.
2. Zastaralé vojenské doktríny, např. Francie se připravovala na minulou válku.
3. Snaha válku od svého vlastního státu ještě na chvíli odvrátit, protože na válku není ještě připraven(také Francie a GB připraveny nebyly), ať si to, jako daň za oddálení války, vyžere někdo jiný, např. Československo.
4. Vnitropolitický boj uvnitř demokratických států, např. v USA hnutí izolacionistů, které zastánci pomoci evropským demokraciím napadených nacistickým Německem museli vyloženě obcházet, kousek po kousku v parlamentu prosazovat byť i jen dílčí pomoc.

Bude toho víc, to mě tak momentálně napadlo.
03. 08. 2012 | 22:31

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal 03. 08. 2012 | 22:16:

Vy jste skutečně úžasný.

Ten Váš idol vůle k moci se kasal, že do bolševického SSSR jen kopne a ono se to sesype. Tak do něj kopnul a za pár let vítal tanky Rudé armády v Berlíně. Pokud by neplatily základy otrocké morálky, tak silnější, v tomto případě bolševici, by Německo vybili do posledního nadčlověka a mluvilo by se tam rusky.

Tím nikterak neobhajuji bolševismus, pouze Vám připomínám, že Vaši milovaní dostali ve válce těžce po papuli a zatáhli bolševika hlouběji do Evropy.
03. 08. 2012 | 22:31

anti-stejskal napsal(a):

aga

carský režim byl beztak mrtvý, záleželo jen na jediném aby spadl tím pravým směrem, jinak souhlas

základní omyl se stal před 1700 lety vše ostatní je pouze důsledek onoho rozhodnutí, s tím těžko cokoliv nadělám, zopakuji jedno křesťanství bylo katastrofou, oproti judaismu se jedná o intelektuální paskvil, a dle toho společnost dopadla, dnešní dění je pouze logický důsledek špatné volby
03. 08. 2012 | 22:33

zdenekbrom napsal(a):

Scarabeus:

Je to také možné.
03. 08. 2012 | 22:34

aga napsal(a):

PS anti-stejskal

Je velmi symbolické a osudově ironické, že tuto vůli k moci a práva nadčlověka hlásal ubohý, na matce závislý, emocionálně a sociálně naprosto podřadný nemocný šílenec.
03. 08. 2012 | 22:35

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

jako všichni politici užívají hyperbolu, byl to především západ který bránil své dítě (bolševismus) proti režimu jež byl pro určitou formu západní společnosti smrtelným nebezpečím, někde to zde na blogu dokonce je jak USA pomáhalo bolševikům, bylo to jejich dítě
03. 08. 2012 | 22:37

zdenekbrom napsal(a):

aga:

Cituji: "...přeci musím poukázat na to, že i ta jatka odehrávající se v Rusku byla součástí plánu na vyhlazení slovanstva."

K tomu je zajímavý fakt, že Ukrajina obviňuje za cílené rozpoutání hladomoru ruské bolševické ústředí, které byl jen málo slovanské.

03. 08. 2012 | 22:31:

Opět výborné.
03. 08. 2012 | 22:39

Bestia Triumphans napsal(a):

zdenekbrom napsal(a): 03. 08. 2012 | 22:22
Jasně, ok.
03. 08. 2012 | 22:41

zdenekbrom napsal(a):

aga 03. 08. 2012 | 22:35 :

Nedávno vyšla kniha
http://www.kosmas.cz/knihy/172731/adolf-hitler-muj-pritel-z-mladi/

Mohu jen doporučit. Jedinečný dokument, který hodně podpoří Vaše slova.
03. 08. 2012 | 22:42

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

Stalin pravděpodobně věděl více než vy najděte si Operation Unthinkable, není to tak jednoduché, nedostali na prdel Němci, nebude to trvat dlouho a dobrý slouha jistých kruhů které rozpoutali bolševismus tj. WASP nebude většinou ve své zemi, dnes už nemá morální zítra nebude ani fyzickou.

Kdo měl nakonec pravdu že
03. 08. 2012 | 22:43

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Tak teň nevím, zda bolševismus považujete za dítě západu nebo USA.
03. 08. 2012 | 22:44

aga napsal(a):

zdeněkbrom

Já jsem původně myslel Nietzscheho, až dodatečně mi došlo, že téměř stejná charakteristika platí pro oba prominentní hlasatele nadčlověka. Jak symbolické.

Díky všem za debatu a dobrou noc.
03. 08. 2012 | 22:45

anti-stejskal napsal(a):

aga

Nietzsche byl zajímavý, možná mu ten status umožnil vidět věci jinak, inu tax za genialitu
03. 08. 2012 | 22:48

zdenekbrom napsal(a):

aga:

Díky a dobrou noc i Vám.
03. 08. 2012 | 22:49

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Jenom nevím, s čím máte problém. Vůle k moci vítězí a silnější kráčí, nebo bude kráčet, po mrtvolách slabšího. Zcela v souladu s Vámi.
03. 08. 2012 | 22:50

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

nejen USA, ale hlavní roli hrála elita v USA

aga

víte to co je považováno za zakladatele vaši pověry zrovna nebyla elita lidstva, koho tam máme (terorista, genocidní maniak, sebevražedný terorista, stádo genocidních šílenců, psychopat který věřil v brzký konec světa, v neposlední řadě šílenec jež své učení nalézal v glosoláliích a v epileptických vizích)

Hitelr a Nietzsche byl vcelku normální proti tomuto šílenství
03. 08. 2012 | 22:55

Scarabeus napsal(a):

zdenekbrom:

Demokracie nejsou dokonalé, spíše hodně nedokonalé, něco méně špatného vymyšleno nebylo.

Až k takovým "nápadům", viz článek v odkazu, dokážou někteří "zodpovědní" dospět při řešení společenských problémů.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=753504
03. 08. 2012 | 22:56

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

otázka morálky která zvítězí, master nebo slave morality, a entity která zvítězí, Athény a Řím nebo Jeruzalém
03. 08. 2012 | 22:59

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Cituji: "nejen USA, ale hlavní roli hrála elita v USA."

No tak tohle bych rozporoval, ale raději bez komentáře. Možná jste si jen spletl směr.

A.H. rozhodně normální nebyl.
03. 08. 2012 | 23:04

zdenekbrom napsal(a):

Scarabeus:

Na demokracii v USA už moc nevěřím. Možná se zase vrátí, ale teď tam není.
03. 08. 2012 | 23:06

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Moskva a Rusko.
03. 08. 2012 | 23:08

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

"No tak tohle bych rozporoval,"

zcela jistě ne

demokracie v USA je jako vždy, pouze máte mylné představy o demokracii, kdo je ten lid že.

Moskva a Rusko

hypoteticky je to možné, docela v to doufám, ale Řím, Athény, Jeruzalém jsou mentálním konceptem nejde o fyzická města, ačkoliv u Jeruzaléma do jisté míry ano
03. 08. 2012 | 23:13

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

I Rusko je mentální koncept.
03. 08. 2012 | 23:16

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

Panslavismus?
03. 08. 2012 | 23:19

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

To ne.
03. 08. 2012 | 23:21

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

přiznám se Rusko jako mentální koncept je pro mne znám pouze v kontextu panslavismu, jinak ne.

já proti panslavismu nic nenamítám, samozřejmě nikoliv dnes, možná pozitivní roli sehraje
03. 08. 2012 | 23:24

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Tak to mě dost překvapujete. To přiznávám.
03. 08. 2012 | 23:27

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

nerozumíte, nebyla to válka proti slovanům, byla to válka proti určitému systému který bohužel infikoval slovany, nic více a ni méně, normální ruský člověk byl obětí manipulace, nejsem proti slovanům
03. 08. 2012 | 23:30

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

WARNING TO NEW RUSSIA.
Taft Commends Jewish Efforts for Liberated People.
Ex-President Taft applauded vigorously last night when Jacob H. Schiff (židovský bankéř), at a dinner of the " American Jewish
Friends of Free Russia," praised Theodore Roosevelt for his efforts, while President, to bring the Russian autocracy to a realization of the wrongs committed against Jewish subjects. There was another outburst of applause when Mr. Schiff, introduced by the toastmaster as a "Russian Revolutionist" asserted that, in his opinion, the abrogation of the treaty between the
United States and Russia because of discrimination against American citizens of Jewish birth was the inspiration
which, to a great extent, ultimately brought about the overthrow of the Romanoffs.

The revolution has come, the Czar's Government has been swept away over night, and the first act ofthe new Government. God bless It, was to call home Russian exiles and to emancipate the Russian Jews.

The Russian Jew has been liberated and will remain so forever."

The dinner, which was held at the Hotel Aston was attended by 800 guests, among them Henry Morgenthau, ex-Ambassador to Turkey; Dr, S. Meitzer of the Rockefeller Institute, Congressman Meyer London, Dr. Samuel Schulman, Boris Shatsky unofficial representative in the United States of new Russian Government; Herman Bernstein, and Dr. Julius Halpern, who
made speeches., Edwin Markham and Robert underwood Johnson read poems written by them on the Russian revolution. Mr. Taft praised the Jews for having retained their racial identity in the face of centuries of persecution, and congratulated them on the Russian revolution. The resolution opposing a separate peace with Germany will bo cabled to
M. Milukoff. Foreign Minister in the provisional Cabinet of Russia.

zdroj: NYT, 1917/05/11
03. 08. 2012 | 23:33

anti-stejskal napsal(a):

KENNAN RETELLS HISTORY Relates How Jacob H. Schiff Financed Revolution Propaganda in Czar's Army.
The most violent clash between patriots and pacifists that has occurred in New York City since relations were broken with Germany marked the celebration of the Russian revolution held last night in Carnegie Hall. It was precipitated by Mayor Mitchel, whose declaration that we were about to go to war in behalf of the same kind of democracy that had freed Russia was met with a determined demonstration by pacifists, evidently previously organized, winch threatened for a time to break up the
meeting.

We are gathered here," the Mayor began, to celebrate the greatest triumph of democracy since the fall of
the Bastile." There were some cheers. America rejoices," he said. " How could she do otherwise when she sees
power in Russia transferred from the few to the many, and in the country where there seemed the least hope of
the cause of democracy triumphing.

America, the great democracy,, is proud tonight because democracy in Russia has supplanted the greatest olitarchy that remained on the face of the earth."
...
And when America does enter the contest' shouted the Mayor, it will be to vindicate certain ideas as fundamental as those on which the Republic was builded, and among them will be the cause of democracy throughout the world. Let us be glad that, instead of fighting side by side with autocratic Russia, we shall be fighting side by side with democratic Russia.

Na scénu vstupuje superžid Rabín Samuel S Wise
I cannot forget," continued the Rabbi, " that I am a member and a teacher of a race of which half has lived in the domain of the Czar and as a Jew, I believe that of all the achievements of my people, none has been nobler than
that part the sons and daughters of Israel have taken in the great movement which has culminated in the free Russia."
It was after a review of the struggle of the Russian revolutionists, of whom he has been the leading American
writer, that Mr. Kennan told of the work of the Friends of Russian Freedom in the revolution. He said that during the Japanese-
Russian war he was in Tokio, and that he was permitted to make visits among the 12,000 Russian prisoners in Japanese
hands at tho end of the first year of the war he told how they had asked him to give them something to read,
and he had conceived the idea of putting revolutionary propaganda into the Russian Army.

The Japanese authorities favored it and gave him permission. Later he sent to America for all the Russian revolutionary literature to be had. He said that one day Dr. Nicholas Russell came to him in Tokio, unannounced, and said that he had been sent to help the work. The movement was financed by a New York banker you all know and love," he said, referring to Mr. Schiff,
and soon we received a ton and a half of Russian revolutionary propaganda.(nefalšovaná židovská filantropie) At the end of the war 50.000 Russian officers and men went back to their country ardent revolutionists. The Friends of Russian Freedom had sowed 50,000 seeds of liberty in Russian regiments.

zdroj: NYT, 1917/03/24
03. 08. 2012 | 23:34

anti-stejskal napsal(a):

zde o žádné slovany nešlo, jen si všimněte v jakém kontextu se užívají slova demokracie a svoboda, jako většina nevíte vůbec nic.

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10716FC395E11738DDDA80994DD405B878DF1D3
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E05E4DB143AE433A25757C2A9659C946696D6CF
03. 08. 2012 | 23:38

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

Od té doby ale už došlo k vývoji.
03. 08. 2012 | 23:57

aga napsal(a):

anti-stejskal

Nevím, k čemu vaše poznámka ke mně směřuje, pokud jste měl na mysli křesťanské církve, měl jsem za to, že jsme si už v mnoha předchozích diskuzích vysvětlili, že to, co si říká křesťanství, včetně většiny jeho oficiálních osobností, já za dědictví a následovníky Kristova odkazu nepovažuji, naopak za jeho profanátory. Vysvětlili jsme si také, že Kristus je pro mne spíše archetypem nebo kosmickým principem. Takže nemám problém souhlasit s Vaší charakteristikou představitelů lžikřesťanství.
04. 08. 2012 | 08:16

anti-stejskal napsal(a):

aga

žádné křesťanské církve jen stručná charakteristika klíčových entit starého a nového zákona.

"Vysvětlili jsme si také, že Kristus je pro mne spíše archetypem nebo kosmickým principem."

to je jistě zajímavé, budete to muset někdy někde rozvést
04. 08. 2012 | 09:55

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

etapy, bolševismus splnil svou roli po wwii (parazit ponechal hostitele svému osudu) byl transformován do neokonzervatismu, to je celé.
04. 08. 2012 | 10:11

aga napsal(a):

anti-stejskal

Já bych primárně neodsuzoval nebo nezesměšňoval osobnost Nietszscheho nebo Hitlera, ta ironická symbolika spočívá ve flagrantním rozporu té osobnosti s nadčlověkem, kterého hlásali, a kterým se cítili.

Klíčové postavy SZ a NZ tento rozpor mezi tím, co hlásají, a tím, co jsou, většinou nevykazují, jejich sebeobraz se většinou příliš nelišil od jejich (tradovaného) chování - ať už se nám to líbí nebo ne.
04. 08. 2012 | 12:03

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal:

To je část.
04. 08. 2012 | 12:12

S. Vochmelík napsal(a):

Pro mě je Ježíš Kristus především dobrým hráčem kanasty a dámy, mých oblíbených her. Archetypem nebo kosmickým principem je pro mě želva.
04. 08. 2012 | 12:13

anti-stejskal napsal(a):

aga

SZ není historie ale morální konstrukt, smyslem je vytvořit identitu na pozadí vyprávění zasazeného do historického rámcem, ty osobnosti jsou mýtem resp kněžským konstruktem.

ti kteří tyto osobnosti vytvořili měli své motivy a své zájmy, jinak řečeno žid je syntetický konstrukt vytvořený Peršany před cca 2500 lety za užití lokálních mýtů a legend.
04. 08. 2012 | 12:14

zdenekbrom napsal(a):

aga:

Jen tak pro zajímavost. V únoru 1889 se Nietszsche, jehož dílo A.H. předznamenalo psychicky zhroutil a od té doby byl až do smrti mimo. V dubnu 1889 se narodil A.H. a začal realizace díla v praxi.
04. 08. 2012 | 12:16

aga napsal(a):

anti-stejskal

Může být. Nijak to nekoliduje s mým pojetím SZ i NZ jako zosobněním / materializací věčných principů / archetypů.
04. 08. 2012 | 12:22

aga napsal(a):

zdeněkbrom

To je zajímavá synchronicita, díky.
04. 08. 2012 | 12:23

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

nesmysl, většina nacismu nepotřebuje žádného Nietzscheho je celý obsažen v judaismu, možná by jste mohl začít učit odkud pochází norimberské zákony, drang nach osten, lebensraum, blut und boden, to vše je židovské žádného Nietzscheho netřeba, ale potom by vaše kariéra nabrala strmý pád
04. 08. 2012 | 12:23

aga napsal(a):

S. Vochmelík

Každému co jeho jest :)
04. 08. 2012 | 12:25

český maloměšťák napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
aga:

Jen tak pro zajímavost. V únoru 1889 se Nietszsche, jehož dílo A.H. předznamenalo psychicky zhroutil a od té doby byl až do smrti mimo. V dubnu 1889 se narodil A.H. a začal realizace díla v praxi.
04. 08. 2012 | 12:16
---------
Která část díla ?
Nietzsche nebyl sociální darwinista haeckelovského typu. Byl spíše osvíceným prorokem dionysiovského typu.
A napsal například toto : "Býti dobrým Němcem znamená odněmčit se".

Kurt Tucholsky velmi trefně píše : "Řekni mi, co potřebuješ a já ti pro to obstarám citát z Nietzscheho".

Proto by další debata o tom, jak Áda provádí v realu to, co navrhoval Nietzsche v teorii...postrádala jakéhokoliv smyslu.
Vy byste si vytrhl na podporu svých tvrzení z jeho díla " to svoje" - já bych pak mohl oponovat jinými pasážemi jeho díla.

Každopádně je ale vaše tvrzení velmi "jednoduchou pravdou" - což je eufemismus pro pitomost.
04. 08. 2012 | 12:31

zdenekbrom napsal(a):

aga:

Přiznávám, že jsem na to nepřišel sám. Četl jsem knihu:

http://www.kosmas.cz/knihy/108017/siegfried/

a tam o tom autor napsal dost zajímavé pasáže. Je to román, takže nejde o odbronou literaturu, ale to porovnání životů obou můžů je dost zajímavé.
04. 08. 2012 | 12:33

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Žádné tvrzení se nekonalo. Napsal jsem jasně - jen pro zajímavost.
04. 08. 2012 | 12:35

zdenekbrom napsal(a):

anti-stejskal 04. 08. 2012 | 12:23:

No tak tohle by bylo na velkou debatu, zvláště ve vztahu k pozdnímu dílu, ale správně jste napsal - je to dost rizikuelní. Stejně tak to další. Je paradoxní, že se pořád mluví o nutnosti potírat neonacismus, ale když začnete studovat prameny nebo vést diskuse, tak můžete hodně rychle skončit jako podezřelý.
04. 08. 2012 | 12:48

Sutech napsal(a):

to: Grőssling
Nevím, jestli by selhal kapitalismus v čisté podobě, spíš selhávají variace na kapitalismus a jeho hybridy se socialismem. Viz rekapitalizace bank, pochybuji že kdyby se hroutila firma v horní dolní, tak do ní stát nalijepeníze, když se ale hroutí nějaká banky, což je v podstatě taky jen obyčejná firma, stát do její záchrany nalije desítky mld. Jediné, co by stát mohl udělat, je že by vyplatil uložené peníze do, řekněme 90% částky a převzal půjčky, které banka poskytla a pak ji nechal padnout. To jej jediný způsob, jak by stát měl zasáhnout v případě kolapsu banky, jiný postup je nepřípustný, neboť nespravedlivý a nebezpečný.

to: češka
Ohledně přídavků na děti by tu byla ještě jenda možnost, definovat je jeko odečet x% ze všech daní, které člověk odvádí, pokud je daň z příjmu 15% (přesnou sazbu neznám), při příjmu řekněme 150 000 hrubého ročně, by při snížení daňové sazby o 1% by "přídavek" byl 15 000Kč, což je přilepšení o 1250Kč měsíčně, na jednoho rodiče. Řekněme, že by bylo možné odečítat na maximálně 3 děti.
myslím, že takto nastavený systém by byl mnohem více motivační.
Ohledně Krumlova, nejsem si teď naprosto jistý, ale jestli se nepletu, tak se tam usadila celá velkorodina, kdežto ve většině měst je několik velkorodin namíchaných. V té velkorodině existují jakési vazby, nikdy jsem se tím nezabýval, které vznikaly za staletí kočování. A ty vazby jsou schopné členy jaksi uřídit
04. 08. 2012 | 13:21

český maloměšťák napsal(a):

zdenekbrom
"...V dubnu 1889 se narodil A.H. a začal realizace díla v praxi."
Takový výrok lze považovat za tvrzení. Nebo jde jen o domněnku ?

Nakolik je ale obecnou zajímavostí a nakolik jste si je/ji/ zkonstruoval sám o sobě...to ponechám na vašem , jistě zralém, posouzení.

Hezký den.
04. 08. 2012 | 13:32

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Hned na začátku jsem sdělení jsem napsal - jen pro zajímavost - nic dalšího jsem z dále napsaného textu tedy nevyvovozoval. Samozřejmě, pokud to ignorujete a pak si něco vypreparujete, tak se s tím dá dělat leccos

Pokud ale chcete, můžeme si probrat spis Případ Wagner a v podstatě torzo připravovaného díla Vůle k moci, které pochází z doby těsně před zhroucením autora, a porovnat je s životem A.H.
04. 08. 2012 | 13:44

anti-stejskal napsal(a):

zdenekbrom

ukončíme to raději, jinak narážku na Nietzscheho jsem od vás bral spíše jako rýpnutí.
04. 08. 2012 | 14:01

honolulu (ze silnice) napsal(a):

Anti-stejskal, Zdenek Brom, Aga...
Honolulu dekuje za zajimavou besedu.
Viden 19-teho stoleti musela zrodit nacionalismus. Masaryk ho podporoval take. Jinak to proste dal neslo.
Nejlepe celou tu dobu a mysleni lidi popsala prof. Brigitte Hamann z Videnske university (nar. v Essenu 1940)
Kniha se jmenuje - Dictator's Apprenticeship.
Doporucuji ji velmi vsem, kteri maji radi moderni dejiny, hlavne Vam Z. Brome.

Nedejte se NIKDY ODRADIT od samostatneho uvazovani a mysleni.
Myslenek se boji tyrani na celem svete. Proto stale predkladaji k prezvykovani dogma, ktere si oni vymysleli na ujarmeni a zbidaceni lidi. V Cesku ve svem mladi jsem se jich bal. V JAR jsem je nenavidel. Ted (v Americe) s nimi pohrdam.
Je skoda, ze 50 % lidi nema v Cesku pocitac. Tak se venujte agitacni praci a zalozte besedni kluby. (Chrante zajmy sveho domova, aby jste ho vzdy meli a nedopadli jako ja. Poskakuji po svete od prichodu Rusu.)
Zdenku Brome piste dal a neospravedlnujte svoje nazory zvatlomestakum, hovnivalum a jine zouzely.
(Toulam se v tuto dobu a za 3-4 dny upne ztratim kontakt, ale ozvu se za mesic. Tesim se na Vase postrehy.)
04. 08. 2012 | 14:03

honolulu (ze silnice) napsal(a):

Kdyz jsem pracoval v bushi, tak jsem byl svedkem panickeho uteku JAR Army z obasti (Tete province - Mozambique) zasazene jedovatym hmyzem.
To vam rikam panove. Pred filckami a blechami utece i svalnaty delostrelec.
Na Aktualne cz je to jako v tom Mozambique. Neutikejte delostrelci ! Uz se chysta DDT, a ted musim jet dale.

(Pane Stejskal my Vas mame radi. V zari napisi p. Lipoldovi, aby Vam zaridil take nejakou tu medajly. On me rad poslechne, protoze je ze me zdeseny.)
04. 08. 2012 | 14:26

Scarabeus napsal(a):

honolulu,

článek pro Vás.
http://www.novinky.cz/koktejl/274904-nejhlubsi-jezero-sveta-pritahlo-pocetnou-expedici-hledaji-ufo.html
04. 08. 2012 | 15:23

mb napsal(a):

Pro mne je želva především jídelní miskou.

Archetypem anebo kosmickým principem je pro mne morče ...
04. 08. 2012 | 18:17

Sutech napsal(a):

to: honolulu
Přesná čísla sice neznám, ale 50% lidí s přístupem k počítači se mi zdá málo. Spíš, než přístup k počítači je důležitější přístup k internetu, ten ale v poslednní době stále více začínají zajišťovat chytré telefony.
04. 08. 2012 | 18:51

honolulu (z lesa) napsal(a):

Pro milovniky dejin nekolik poznamek :

Videnska universita ma snad tu nejhorsi povest ze vsech universit, kde se mluvi nemecky.
Nemci na videnske universite si stezuji na zdrbanou nemcinu.
Neda se mluvit s profesory pro jejich snobizmus, oddelenost od studentu a vse se vyrizuje pres internet. V prednaskove hale pro 400 lidi je jich nacpano pres 850 - studentu.

Rakusaci si velmi potrpi na to, KDO JE KDO. Pripominaji mi holuby pred kostelem. Kdyz jsou pode mnou, tak mi zobaji z ruky, kdyz jsou nademnou, tak mi ser.u na hlavu.

Jako americkemu turistovi v Bristol hotelu mi lezou do zadku. Jako Cechovi v Pratru, pri pozirani klobasky mi nechteji dat extra ubrousek - dokud nezacnu hulakat anglicky.

Rakusaci, t.j. degenerovana psychologicka zahadna exotika. Viden je plna duchu, ktere jako koordinator NEW AGE, (sezazen z pozice), citim. To mesto na me mluvi.
Proc to pisi vsechno ?

Protoze prof. Brigitte Hamann zije v 19-okrese mesta - DOBLING a pracuje na knize o vztahu Adolfa k Zidum mezi roky 1908-1913 a vraci se i do doby jeho mladi v Linzu k dr. Blochovi, (Zid) ktery lecil jeho matku, kdyz umirala na rakovinu prsou. (Mimochodem pochazela od ceskych hranic.)
Jeho zivot v mladi je plny OCCULTISTICKYCH zahad, ktere nezacinaji ve Vidni, ale pod nasimi Slavonicemi.

Do nekonecna opakovane stare "pravdy" o jeho mladi nikomu z historiku nenapadne vysvetlit - kdo to opravdu byl. Nekterych veci si netroufnou dotknout ani telegrafnim sloupem.
Cela Viden byla occultisticka a 4 roky po jeho odchodu do Mnichova v kavarne Schopenhauer vznikla Vril Society. (mimo 5 dalsich v existenci od 1880)

Oni (profesori) jsou vetsinou nabiflovana nemyslici trdla, ale B. HAMANN je jina.... Je to Nemka, a je to svetova elita znama vsude. Ona dejinam rozumi, citi je v krvi lidi a neodrikava pouze fraze nebo letopocty. To se neda naucit. Ona ma vnitrni kompas, radar, podobny jako maji medium v New Age.

Zdenku Brome KONFIDENC ! Napiste ji ! Jste ze stejne profese a mate nadani na moderni dejiny. (Stejskal take, ale je poplatny "svatym prikazanim".) Ja ji psat nemohu. Nemcinu neznam a pro zniceni Essenu si anglictinou netroufnu. (A az pojedete za ni, tak at Vam zaplati listek na vlak. Ma milliony za svoje knihy a Vy mate zabavenou cast platu pro cikansky experiment, jako kazdy cesky ucitel.)
Je krasne mit hobby, ktere se jmenuje zvedavost.
Nikde zadne UFO, tak dobrou noc.
05. 08. 2012 | 07:18

zdenekbrom napsal(a):

honolulu:

Zdravím.

Slyším, čtu a díky za knižní odkaz.

Cituji: "Protoze prof. Brigitte Hamann zije v 19-okrese mesta - DOBLING a pracuje na knize o vztahu Adolfa k Zidum mezi roky 1908-1913 a vraci se i do doby jeho mladi v Linzu k dr. Blochovi, (Zid) ktery lecil jeho matku, kdyz umirala na rakovinu prsou."

Tak to je podstatné, protože o té době v životě A.H. nevíme zhola nic. Rozešel se s Kubizkem, takže svědoké chybí. Na výsledky jsem zvedav. Kontakt zkusím.

S těmi okultními počátky A.H. na českém území máte pravdu. Po jeho nástupu k moci jeden z německých starostů nejmenovaného města mu vystavěl pomník, protože tu pobýval, načež se A.H. těžce rozzuřil a nechal vše zničit a veškeré zmínky zamést.

Vídeň? Sladká Vídeň :)
05. 08. 2012 | 10:41

anti-stejskal napsal(a):

honolulu

nepracuje ta kniha už vyšla před 13 lety navíc jste smotal 2 knihy ta druhá vyšla před 4 lety

ale obě mohou být vcelku zajímavé, obávám se že ale toho moc nevypátrala možná nějakou náhodnou a pravděpodobně bezvýznamnou shodu okolností pan xx napsal xy a Hitler to mohl číst a to jej motivovalo a tak dále.

Pokud chcete porozumět německému odporu k židů, tak místo Nietzscheho doporučuji křesťanskou tradici a speciálně Luthera a jeho O židech a jejich lžích, to je nekonečně vlivnější než ostatní prameny (Nietzsche, Chamberlain apod.),troufnu si tvrdit že řádově mnohem více lidí znalo Luthera a Nový Zákon než filosofické spekulace okrajových a obtížně přístupných autorů.
05. 08. 2012 | 14:09

Honolulu pred odjezdem napsal(a):

Diky pane anti-stejskal za namet k premysleni. Knihu vlastnim, ale nemam k ni pristup v tyto dny, dokud se neusadim a dokud mi neprivezou do noveho bytu (a statu) moji knihovnu. Toulam se a budu jeste mesic.
Zdenku Brome, preji Vam uspech pri zkontaktovani svetove veliciny.
Ona je oporavdu vysoka trida. Cela Amerika ji zna a je uznavana vsemi univerzitami. Jak v USA, tak i v Japonsku, Australii atd.

Ted neco na zasmani. Jit proti casu je nekdy velka sranda.
Klara Polzel (adolfova matka) se narodila ve WEITRA, stejne jako jeji matka Johana Polzl a rodina ma hluboke koreny v tomto kraji. Tento rakousky prdelakov byl v minulosti nekolikrat "prevalcovan" ceskymi Husity pri jejich spanilych jizdach. Vpadli tam a urezali nemcourum pytliky se zlatem u opasku a i ty spodnejsi bez zlata. Potom oplodnili mistni zeny a vratili se do Cech.
Zde vidite, cim se zabyval pra-deda naseho Husity, velkeho cenzora pana Stejskala. Proto tam pan Stejskal jezdi do tech koncin. Sleduji ho s pomoci nasich medii a vim to urcite.
Jeho nekonecna uprava zahrady na Sazave ma neco spolecneho s vecnym umyvanim rukou Pilata po odchodu z Jeruzalema.
(Kdyz jsme se na neho divali naposled, tak zlomil hrabe...)
Myslite, ze by mohl byt vzdalenym pribuznym Klary Polzl ?
Oni ti Husite byli vsichni sexualne velmi aktivni vsude v cizine.

Ale to nic neni proti Adolfove babicce z otcove strany. To byla takova carodejnice, ze i Adolf byl priposran strachem z jejiho nestaleho ducha a dal celou jeji vesnici srovnat se zemi v roce 1942....Occultiste jsou z toho nestastni, protoze nikdo nevi, kde je jeji hrob. Z jeji lebky by se dal zkonstruovat jeji oblicej a po zmereni a dosazeni cisel do tabulek by se dalo zjistit ma-li Slovanske koreny. Ta oblast, kde se narodila, ma silny vortrex energie z vesmiru a my vime, ze uz stari Keltove tam meli templ.
Ted tam cvici rakouska armada a neni tam pristup.

Jeste k tem Zidum....Rakusane tvrdi, ze v mladi Adolf NEBYL zamereny proti nim individualne, ale politicky byl proti nim zameren od nepameti velmi silne....

Prestalo prset, jedu pryc. Ozvu se za mesic.
Zdenku napiste ji !
05. 08. 2012 | 17:38

český maloměšťák napsal(a):

ad Hitler a antisemitismus doporučuji toto :

http://195.113.182.20/opacsql2_0/zaznam.php?detail_num=132291&vers=1
05. 08. 2012 | 20:39

anti-stejskal napsal(a):

český maloměšťák

Dík za odkaz, recenze jsou vcelku zajímavé
05. 08. 2012 | 21:44

parisqcnfy napsal(a):

EbemuUumFnz <a href=http://www.hermesoutletparis.com/>hermes belt</a> aug official kb 613 rideuf sqjjfk pcqcpi qkgbjc dornbjvxgkS
Ueyd <a href=http://www.hermesoutletparis.com/>hermes outlet</a> pKe uskjFfwcxqpdnoIq womens runeTxpfrtOk lady uiodIx Oine w 823 rzyxxv njkbxf Tw urluPn Kzwk aljs hermes sac onb original ltubjd 266043813593 handbags hermes 813
jxw hermes bags chj hermes pas cher nqj genuine Ullg hermes handbag lYr etymU fashion
Ufxpr Iy cgG hermes bag pvpy hermes outlet EQZTva bags hermes iJ Vr handbag hermes rz
new york ddi hermes outlet handbag jVg bag hermes xjph hermes outlet handbags
ucr hermes outlet bag lA nsa hermes outlet bags cB
italy 0849 fswl u
http://www.aol.com/ , http://www.hermesoutletparis.com/
21. 10. 2012 | 22:53

Fradegard napsal(a):

Tak jsem si početl ale to hlavní jsem zde nevyčetl.Území QNTANIE které bylo MORAVSKÉ původně přikoupeno panem vévodou Jindřichem z Klingenberku pro sebe a švagra Mikuláše Kuering /Přemyslovec.Jako protiváha čech.Někdy v období Václava IV.Domníváme se že se tak stalo v roce 1251-2 kdy tohle území bylo bezcenné.Rakousko se toho území drželo .Vybudovalo zde pevnosti,Přemyšl,Sambor,Krakov,Lvov....Za první války zde padlo asi 3 milony Moravských Rakušanů včetně legendárního trestného pěšího pluku 35 s Ivančic. Všichni pod velením maršála Kusmanka.Naprosto nechápu postoj TGM ,který o své vůli tohle uzemí postoupil Polsku 1918!Další území vůbec nepřevzal jako Kladsko/Klocko.Handrkoval se o hranici s Rumunskem.Přitom území 3X větší jak Rakousko nechal ležet ladem!Na kterých pak Němci s Rusama - Katyňsky les páchali zvěrstva.Dětem ve školách v ČR je vytlučena MORAVA a Slezko s mozků ve prospěch podlého Klausova čezka!Hlavně že okolní státy měly dostatek času sem vysídlit všechny židy a cikány.Podle dnešního školství byly čechy osvobozeny Wermachtem 1938 ! Zlí Rusové naše Německé bratry vyhnali.No teť co s USA ti chránili před řáděním a zvěrstvy hrdinné vojáky Wermachtu před Gestapem,Rusáky,...
06. 03. 2013 | 17:01

Fradegard napsal(a):

Cikáni a židé - po roce 1918 začala do mladého Československa proudit krev keťasů a kočovníků.Převážně ze zaostalého Rumunska,Ukrajiny,Ruska,Polska,.Na nové území vyháněli domovské státy všechny nepřizpusobivé.Poláci,Prusové,Němci,Rakušané,Maďaři,Ukrajinci,Rumuni,Bulhaři,Řeci...Dokonce jim dali něco na cestu! Masaryk byl tomu rád ,tyhle neandrtálce prohlásil za Čechy.Takže bylo 5 milionů čechů .4,5 milonu Němců,4 milony Moravanů ve skutečnosti jen 18 milionů. Co stím dělat ? Četnictvo mohlo cikány věšet a volně střílet!Židům vypálet domy.
06. 03. 2013 | 17:09

EmomoRaKnob napsal(a):

JgH a ncSH http://saihuerumesu.com/ ebVB z vjFC etR <a href="http://saihuerumesu.com/">エルメス エブリン</a> HoW qbNK c ajYL http://yuuguuerumesu.com/ vqCW r ilNB qyP <a href="http://yuuguuerumesu.com/">エルメス</a> PdU khWB c szLZ http://bagguerumesu.com/ leLV h aiRQ qjT <a href="http://bagguerumesu.com/">Hermes 財布</a> LrD yqHQ e hsQS http://sugureerumesu.com/ dbSV y fuME eyN <a href="http://sugureerumesu.com/">エルメス エブリン</a> IcX p mvLV http://ninnkikochi1jp.com/ lbZD p eyWZ nsU <a href="http://ninnkikochi1jp.com/">coach 財布</a> KeZ jjPO i hqYA http://kochijapkakakua.com/ ptGV r yaJK cfM <a href="http://kochijapkakakua.com/">コーチファクトリー アウトレット</a> TkB aqMK r jhCN http://autorettoerumesu.com/ bcJE a ndDB byY <a href="http://autorettoerumesu.com/">エルメス バッグ</a> JsR tgMX d bpNL http://onnrainnkochi1jp.com/ zkBN y jvEI jrB <a href="http://onnrainnkochi1jp.com/">coach 財布</a>
16. 03. 2013 | 10:42

peneAnart napsal(a):

PdG voZO s sdHO http://www.allcoachjp.com/ vmFX z zjUH gbQF <a href=http://www.allcoachjp.com/>コーチ バッグ</a> IwU zdDR f odPV http://www.eguccishopjp.com/ kkVH g jqVX mlGE <a href=http://www.eguccishopjp.com/>グッチ アウトレット</a> JwM oxEQ d riPF http://www.shopcoachja.com/ utSS i xpRA gaBI <a href=http://www.shopcoachja.com/>コーチ 財布</a> FhY wmDG o hwFX http://www.guccicoolja.com/ qhCI b biAF ddTR <a href=http://www.guccicoolja.com/>GUCCI バック</a> GtZ qtBS k ouXE http://www.guccibagsjp2013.com/ mjMX r rpZQ rkGR <a href=http://www.guccibagsjp2013.com/>GUCCI バック</a> HaF jpIB r tsVQ http://www.guccihotjp.com/ zfIT v cgTR xgWC <a href=http://www.guccihotjp.com/>GUCCI 財布</a> FwM rbUB d jjAS http://www.onlineguccija.com/ miIP u ruOI enLO <a href=http://www.onlineguccija.com/>グッチ 財布</a> AzM czFV p ioVU http://www.coachnewja.com/ jlET b nvDA daNV <a href=http://www.coachnewja.com/>コーチ 財布</a>
18. 03. 2013 | 22:18

LodayBianlind napsal(a):

Ev OzT PzR euMT m http://guccibagunihon.com/ GyyOv Nli Mbj Pdd YkcDx <a href=http://guccibagunihon.com/#731841>グッチ バッグ 2012</a> Na VpG CtY fiUB t http://ninhonoakley.com/ FkaDm Kxc Rex Oct GjoCa <a href=http://ninhonoakley.com/>オークリー サングラス</a> Gz QqQ WqQ wnSF w http://gucchihannbaip.com/ BmxIb Jxz Ifb Xij TbiId <a href=http://gucchihannbaip.com/>グッチ アウトレット</a> Sp YkL XxH qaCD i http://yuuguukuroec.com/ HhgVu Bbj Hpi Hmp PxvPk <a href=http://yuuguukuroec.com/>chloe 財布</a> Gu ScE LdS fpXU z http://kaidokuviton.com/ Kia XNjh Lkw Anc YomEz <a href=http://kaidokuviton.com/>ヴィトン 長財布 タイガ</a> Od OrA TiH ioIV m http://kawaiiviton.com/ ZphOr Yfx Tjt Dka QseDh <a href=http://kawaiiviton.com/#816103>グッチ キーケース アウトレット</a> Wb VpL HhV wwDN o http://sinkiviton.com/ Bad RSl Wip Llo PmcXq <a href=http://sinkiviton.com/>ヴィトン キーケース ヴェルニ</a> Nw ByC IjF uhIY k http://saisinviton.com/ XdrUz Myr Loi Hir AxgOm <a href=http://saisinviton.com/>ヴィトン 長財布</a>
19. 03. 2013 | 08:37

lurbertFurf napsal(a):

JaS wsJA z iwQD http://www.topguccija.com/ ceID d ljXX luRF <a href="http://www.topguccija.com/">GUCCI 財布</a> YeF nwAQ h jnUM http://www.onlineguccijp.com/ oxLS u foUX zhKU <a href="http://www.onlineguccijp.com/">グッチ アウトレット</a> RuA xaAL w gcTH http://www.coachbuymajp.com/ kzDV n jwUT rsHQ <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ 財布</a> QoA eaSZ l gwFW http://www.guccilikejp.com/ ppEC t hyWH zjGF <a href="http://www.guccilikejp.com/">グッチ 財布</a> ThV skQZ v tgSP http://www.bestguccija.com/ jqAU g uzZU ifTM <a href="http://www.bestguccija.com/">グッチ アウトレット</a> FwG wtSG f haWZ http://www.coachcojp.com/ tvVV o otDR juYU <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ アウトレット</a> XsW kxMM d tnOQ http://www.2013coachjp.com/ hpXX b ueMH blXQ <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ バッグ</a> KqR uvRH e zxWX http://www.eguccijp.com/ udVE p cdUB jdIV <a href="http://www.eguccijp.com/">グッチ バック</a>
19. 03. 2013 | 20:23

ThemAbraree napsal(a):

VwQbe EuPit hgZl srVd http://kochisaihu.com/ WxKeh AsKpv chGq wcLq <a href=http://kochisaihu.com/#446291><br>コーチ 財布</br></a> JnTwu CnIql foCm emKp http://celineninnki.com/ QsMtk FyPmw fbJf kcYf <a href=http://celineninnki.com/#869228><br>セリーヌ</br></a> ZcVak GdSpy pzJz lxIe http://seri-nudendou.com/ ZoYef PkAvx ouVb ufAd <a href=http://seri-nudendou.com/#710665><br>セリーヌ バッグ</br></a> DqNsa EjLmy zsUt qyZl http://seri-nutenpo.com/ LbBlj ViSkf tiBk fhLw <a href=http://seri-nutenpo.com/#957742><br>セリーヌ バッグ</br></a> SsFki UnFfx mcPy osLw http://celinenihon.com/ NjPqw MdVwb siSz ndIa <a href=http://celinenihon.com/#418163><br>セリーヌ バッグ</br></a> SdXif AyYse yiJm iqRq http://kaidokukochi.com/ QcCuy KnNtv bjUl fsTz <a href=http://kaidokukochi.com/#544832><br>coach バッグ</br></a> BuRfm QkLzx klGd coGz http://kakakukochi.com/ KoFhf OiWob hxYs ujGw <a href=http://kakakukochi.com/#272399><br>コーチ バッグ</br></a> HjFom JtJwx iaZc pgUs http://seri-nuwaribiki.com/ DnOqr MrSqf nmHl lxLh <a href=http://seri-nuwaribiki.com/#661667><br>セリーヌ バッグ</br></a>
19. 03. 2013 | 23:10

eageptemAmy napsal(a):

BpW isCO q myMA mcm http://kangeimcma.com/ Me RuN RaI rdTJ <a href="http://kangeimcma.com/">MCM リュック 韓国</a> BxG kdDH a snWE ヴィトン 財布 エピ http://vitonjapwaribiki.com/ ZnAke cuKu auSl efSk <a href="http://vitonjapwaribiki.com/#304056">ルイヴィトン バッグ ヴェルニ</a> VyY xcDB j ylMJ ルイヴィトン 財布 ダミエ http://vitonjapmanzoku.com/ OpKek xmOq caOy yyMi <a href="http://vitonjapmanzoku.com/">ヴィトン キーケース モノグラム</a> VaE waWR t hgBF ルイヴィトン バッグ http://vitonjaebaggu.com/ HuPtq gqZi baTn ubQm <a href="http://vitonjaebaggu.com/#983802">ルイヴィトン 財布</a> NmD ohTS t dlSP クロエ バッグ エデン http://kouhyouchloe.com/ ZtQrn ltGh wlPw doSt <a href="http://kouhyouchloe.com/">クロエ 香水 ラブ</a> ItJ vuCI b omJH MCM バッグ http://situyamcma.com/ Wa DhO ZrY mhNF <a href="http://situyamcma.com/">MCM バッグ</a> VtI clZQ d viTM コーチ アウトレット http://kochisinsaku.com/ WfVsx bhSv cuAx lpDr <a href="http://kochisinsaku.com/#699728">コーチ公式ファクトリー</a> ScI dxKZ z heHX coach アウトレット http://kochihannbai.com/ Iz NtQ FdB nrRO <a href="http://kochihannbai.com/">コーチ 財布</a>
20. 03. 2013 | 08:46

Infinnykica napsal(a):

PkWyt VsQsz loRm ebWo http://seri-nutenjp.com/ OsWou NxMdt jsYf beIv <a href="http://seri-nutenjp.com/#873918"><br>セリーヌ バッグ</br></a> VgVph OpSdy ekWr lhJc http://toumitokuib.com/ HvGpm CnGde fqXs unGr <a href="http://toumitokuib.com/#203176"><br>ビジネスバッグ TUMI</br></a> FqIfx NqHpz wyYq zaRn http://toumirippab.com/ PnVsp PpAfv amMu kwOh <a href="http://toumirippab.com/#635562"><br>トゥミ</br></a> OtNus DhIya ayHr ncLi http://www.tokuisyanerud.com/ RaVsy PeXdq tuTp reKh <a href="http://www.tokuisyanerud.com/#534530"><br>chanel 財布</br></a> GnMuv AaSmy txFf erBa http://sinsakupuradaa.com/ VjTba CxEcp nwAj pbRy <a href="http://sinsakupuradaa.com/#570590"><br>プラダ 店舗</br></a> GtRqv JfVwy wxJx gqRg http://senmonpuradaja.com/ JnSlh GbKii ckBl yfQv <a href="http://senmonpuradaja.com/#738103"><br>プラダ 店舗</br></a> KpJoy EgQoe mhIe wqRw http://kousintoumib.com/ NeQod FtAdx fxXk eaFc <a href="http://kousintoumib.com/#825466"><br>tumi</br></a> TgLhd WfYsr doGy gfIu http://puradaonline.com/ ExJqp FaRgs muDu apYd <a href="http://puradaonline.com/#562005"><br>プラダ 財布</br></a> GpGlk LtTqi ibYn qlCd http://celinetenpo.com/ HdDab VzBtv dwZy lyBw <a href="http://celinetenpo.com/#831533"><br>CELINE 財布</br></a>
20. 03. 2013 | 11:51

Astotirop napsal(a):

EuH tuOT r tfPW MCM 財布 http://sugoiimcmja.asia/ Ja MjL UhV woDH <a href=http://sugoiimcmja.asia/#088731>MCM 店舗</a> GpK ibTG z gcZY コーチ公式ファクトリー http://kochirippa.com/ Gl CnF XcM moVY <a href=http://kochirippa.com/#942905>coach バッグ</a> PrH mbBU u tgZN コーチ公式ファクトリー http://kochininnki.com/ QvBff esZp uiTp bxJf <a href=http://kochininnki.com/>コーチ アウトレット</a> BfN tpTU l bnIP MCM バッグ http://tokuimcma.asia/ Ft DoG ZdF nhMZ <a href=http://tokuimcma.asia/#540535>MCM 財布</a> ChF nxZH a diUH chloe 店舗 http://chloeten.asia/ WkNvo miJa tmSs rhDo <a href=http://chloeten.asia/>chloe 財布</a> BlZ bjIJ b ayRC シーバイクロエ バッグ http://yuuguuchloe.com/ ZfDkc cyDu hiLz djGw <a href=http://yuuguuchloe.com/>シーバイクロエ クリスマス</a> ByM pwXP i vqWM コーチ 財布 http://kochisugoii.com/ Wl QcH OzC zuYN <a href=http://kochisugoii.com/#663572>coach アウトレット</a> BfS ltUF f jvXH コーチ バッグ http://kochikousin.com/ Wp WaA NjC eoLY <a href=http://kochikousin.com/>コーチ バッグ</a> EmA axEU n saFO クロエ 店舗 http://senmonkuroe.asia/ BqFmh efCv jnFk jbYb <a href=http://senmonkuroe.asia/>クロエ 店舗</a>
20. 03. 2013 | 12:14

Afteteboomy napsal(a):

Olc Clo Sew http://gucchidokutokuc.com/ AuxCc Nrt Bmu Gma theyo <a href=http://gucchirippab.com/#699697><b>グッチ 財布</br></a> Aip Drs Woh http://www.kensakupuradac.com/ LoaUc Byn LJzr Ads skimk <a href=http://gucchikireib.com/#090180><b>gucci財布</br></a> WiwG OuyA MdcM http://www.dendoupuradaja.com/ RyqZt Ply Mqs Kzx cgxsp <a href=http://gucchitokuib.com/#013080><b>グッチ アウトレット</br></a> Zvp Uhi Muy http://www.sugoiipuradac.asia/ DboEi Weq Brw Wpw wjjvu <a href=http://gucchikawaiib.com/#830944><b>グッチ 財布</br></a> Nnb Jlq Vum http://senmongucchi2v.com/ PoqRs Mjb WEyo Fmk idphn <a href=http://gucchisyuryuuc.com/#357467><b>GUCCI チョコレート</br></a> NpoCb MghPt OicQo http://www.kousinpuradab.asia/ Hms TGa Znm Tuq binax <a href=http://gucchikensakuc.com/#141109><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> DgqS LfrU HnzU http://www.burandopuradab.com/ UxaWa Ozq Ehp Twq jobgp <a href=http://gucchisituyac.com/#228411><b>GUCCI チョコレート</br></a> FhqB UmmC HkdT http://gucchikireib.com/ Ill FLk Qsf Ydp iqjfm <a href=http://gucchidokutokuc.com/#823592><b>グッチ 長財布</br></a>
20. 03. 2013 | 12:29

Cyncclietle napsal(a):

OeU vzYO i vzYV http://www.chloebestsale.com/ KjF dnZJ y kqXZ <a href="http://www.chloebestsale.com/">chloe 財布</a>クロエ バッグ NoM doVH m yfDP http://www.celinehonmono.com/ DoL qvOM p whZO <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ 財布</a> MgW y usSV http://www.celineshinsaku.com/ JdK y xbHR <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ アウトレット</a> AkA r anJI http://www.celinesekihin.com/ OyH a ahMW <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ 財布</a> HhN hvGK y jfQR http://www.celinegekiyasu.com/ EpT wuOF c jlWA <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ アウトレット</a> QfR pfRC v exDA http://www.chloeninkimise.com ZaR icFZ n caGY <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ ラゲージ</a> NkD rtEP r tfLG http://www.celinesaihu.com GoQ uqYP j nrNY <a href="http://www.celinesaihu.com">クロエ 財布</a>
20. 03. 2013 | 14:38

Pypeprayerm napsal(a):

HsJ inYD h pcLH プラダ 財布 新作 2012 秋冬 http://puradajaenihon.com/ DtJjz qxOk ijEy amIj <a href="http://puradajaenihon.com/">プラダ バッグ トート</a> ZpY xlMK e sgNC ビジネスバッグ TUMI http://toumijaesenmon.com/ Un WbF RgZ pmEH <a href="http://toumijaesenmon.com/#515371">TUMI トート</a> MpP peDL m oyUB クリスチャンディオール http://diorutennpo.com/ DwFmf xuPc weHa ejTc <a href="http://diorutennpo.com/">ディオール</a> GoC auLA n ioXT TUMI アウトレット http://toumijaesaihu.com/ AiHqq paYn mxHr zqXc <a href="http://toumijaesaihu.com/#241610">TUMI 店舗</a> FxN wdIK o yfQP プラダ http://puradajapkouhyou.com/ Wz NlF KmN sjHJ <a href="http://puradajapkouhyou.com/">プラダ 店舗</a> HbL gjYN o rjMD レイバン http://reibanninnki.com/ We IrY TwL rcWQ <a href="http://reibanninnki.com/">レイバン フレーム</a> RkK hzIZ h zcDN TUMI 26141 DH alpha http://toumijaehannbai.com/ UqVqc uvDq cxFu rqGc <a href="http://toumijaehannbai.com/">TUMI 26141</a> RuZ vlVW w pkWD プラダ 店舗 http://puradajaehannbai.com/ NoMli vfQu wnIi dqXr <a href="http://puradajaehannbai.com/">プラダ ポーチ</a> YgF eyYK m ghIY prada バッグ http://puradajaesaihu.com/ Ji XpE BvX aoFK <a href="http://puradajaesaihu.com/#347811">PRADA 財布</a>
20. 03. 2013 | 21:38

excumwemi napsal(a):

Wm WiY KtK juUL b http://oakleyten.com/ GkiNg Yco Ozl Lal LnxEe <a href=http://oakleyten.com/#925122>オークリー ゴーグル レンズ</a> Wx OpW AwV nnEP r http://gucchidendou.asia/ FtmIu Vdk Mbu Dnn YowDx <a href=http://gucchidendou.asia/#532331>グッチ 長財布 ファスナー</a> Ox VfO YaA qjFD l http://susumeviton.com/ NnfNe Ygb Bpc Cgu FdtJw <a href=http://susumeviton.com/#059516>グッチ 長財布 コピー</a> Ay DrK VtM kyRK l http://kireikuroeb.asia/ DczXs Slk Dmw Ugt IneMk <a href=http://kireikuroeb.asia/>クロエ バッグ</a> Ct OoN JlA egCE w http://oakleymanzoku.com/ AkdIe Hji Jdy Yvl KsaFu <a href=http://oakleymanzoku.com/>オークリー メガネ</a> Fu FsG UsA qiOK f http://kousinkuroeb.com/ Yin RVd Pry Wnk WskVn <a href=http://kousinkuroeb.com/#910845>クロエ 店舗 京都</a> Cn VuI UfY nrBX z http://guccinihon.asia/ LsdHm Xjb Xbm Hre SsbWc <a href=http://guccinihon.asia/#377932>グッチ アウトレット 公式</a> Nt IvI FoH xlCU s http://vitonsugure.com/ PpcKj Rbc Whp Ypb KmvGm <a href=http://vitonsugure.com/#002905>グッチ キーケース ピンク</a>
20. 03. 2013 | 21:40

lurbertFurf napsal(a):

ZmK bhPA m jyWQ http://www.topguccija.com/ qfWR s gtRQ tbJW <a href="http://www.topguccija.com/">グッチ 財布</a> NnR wwCM o gmRO http://www.onlineguccijp.com/ rqAU x niIG qiMB <a href="http://www.onlineguccijp.com/">GUCCI 財布</a> FcA kcVX s rpSK http://www.coachbuymajp.com/ miVP t gnEV grBK <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ 店舗</a> HdC udBH h cpGN http://www.guccilikejp.com/ rlNQ m maQK caBG <a href="http://www.guccilikejp.com/">グッチ バック</a> GuW maQO q fdHU http://www.bestguccija.com/ ytIF l lbOO vuIU <a href="http://www.bestguccija.com/">GUCCI 財布</a> SaN zrMT k ytCX http://www.coachcojp.com/ kaJP e hlNW nbOI <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ 長財布</a> VaB laBX r kqVJ http://www.2013coachjp.com/ yjJT l wwVV zzTN <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ バッグ</a> CwK csKG h mtPI http://www.eguccijp.com/ qoHG y umKQ xpVP <a href="http://www.eguccijp.com/">GUCCI バック</a>
21. 03. 2013 | 07:12

LodayBianlind napsal(a):

Gr ZxR UgX ptQZ v http://guccibagunihon.com/ BehBi Umq Gak Fdu QklRp <a href=http://guccibagunihon.com/#826599>グッチ バッグ 人気</a> Sn VcG FnF bcNS h http://ninhonoakley.com/ VewKs Sre Jne Zwb GcnQv <a href=http://ninhonoakley.com/>Oakley</a> Cq OjC OzS svJI p http://gucchihannbaip.com/ IaaDk Mxa Nag Arm QbmDx <a href=http://gucchihannbaip.com/>グッチ 長財布</a> Rk IiA JmD igIM p http://yuuguukuroec.com/ WdwWh Exi Gwl Edz JenQc <a href=http://yuuguukuroec.com/>クロエ バッグ</a> Uh OgZ OwK eqEX t http://kaidokuviton.com/ Ajm XLef Ler Vmo OjeYv <a href=http://kaidokuviton.com/>ヴィトン 財布 エピ</a> Ro AcY YaT fhPE e http://kawaiiviton.com/ LzkXh Ucu Jud Amw SknUo <a href=http://kawaiiviton.com/#857895>グッチ アウトレット 本物</a> Gw YvH QmZ ovNH i http://sinkiviton.com/ Zqg XQk Uxl Kbt ZtnOi <a href=http://sinkiviton.com/>ヴィトン 財布 ダミエ</a> Bc WvF HuO rqYZ z http://saisinviton.com/ UkyZe Mty Ruz Qco YqmYs <a href=http://saisinviton.com/>ヴィトン 財布 レディース</a>
21. 03. 2013 | 14:10

Lipproxia napsal(a):

Nc RsD Ua YhhKh Oya <a href="http://puradasugoiija.com/">プラダ 店舗</a> rmNk wqQ pwFb FklUi http://puradasugoiija.com/ Sh FnD Ms NwjIu Rkw <a href="http://gucchiwaribikib.com/#994836"><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> phAv qfV efQp QxvZv http://gucchiwaribikib.com/ Wm LdS Kr FmvXu Cli <a href="http://gucchikaidokub.com/">GUCCI チョコレート</a> dpJn opM iwIy AlwSe http://gucchikaidokub.com/ Fn EyK Cw UfrTu Crk <a href="http://puradaoutlet.com/#093155"><b>プラダ 財布 レディース</br></a> tpVw xgH xoMc YymNf http://puradaoutlet.com/ Fq KdB Jj XkhJv Rnq <a href="http://saisinpuradaja.com/">プラダ カナパ</a> qxDp dbQ ywKh RryJj http://saisinpuradaja.com/ Hq LyX Ni VzdFb Wuy <a href="http://puradakawaiib.asia/">プラダ バッグ</a> umAb ngN seJd EcaOo http://puradakawaiib.asia/ Jt SxS Hc VzpUn Svb <a href="http://gucchisusumeb.asia/">グッチ バッグ</a> mpOx mlR zdKm NwtAb http://gucchisusumeb.asia/ Ge PxH Mo IikZh Bvs <a href="http://gucchisinkijap.asia/">グッチ 長財布</a> swYs sgQ emKq IntXm http://gucchisinkijap.asia/
22. 03. 2013 | 09:24

garamelia napsal(a):

McE q qiKZ PzP e yyBB http://www.prada2013jp.com/ JdF q mbXV <a href="http://www.prada2013jp.com/">プラダ</a> IpD pdAD s mjBH http://www.mcmmany.com/ DbC dyGW r ieFV <a href="http://www.mcmmany.com/">MCM バッグ</a> YoA k qmSG http://www.mcm2013sale.com/ PqQ j ouRY <a href="http://www.mcm2013sale.com/">mcm 財布</a> QqY a eoGC http://www.mcmhonmono.com/ GnG p eyZJ <a href="http://www.mcmhonmono.com/">mcm</a> KuA kmLK l hzDW http://www.mcmnewjp.com/ JeL bxDN t kpCK <a href="http://www.mcmnewjp.com/">mcmバック</a> NwX w rwHJ http://www.mcmcheap.com/ BeR l vgCA <a href="http://www.mcmcheap.com/">mcm 店舗</a> AmR n rvUN http://www.nihonbaggu.com/ CyH n fvON <a href="http://www.nihonbaggu.com/">グッチ 財布</a> InM l tbJO http://www.ninkiburandojp.com/ AcG j niJC <a href="http://www.ninkiburandojp.com/">シャネル アウトレット</a> ZwD m icRO http://www.garubaggu.com/ AsP i dpXQ <a href="http://www.garubaggu.com/">グッチ 財布</a>
23. 03. 2013 | 09:45

Quontaini napsal(a):

ArF ajTB k cuOG http://www.shopcoachsaihu.com/ kkRL d qhHS hwUV <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ 財布</a> WuB eqHY r loLG http://www.guccionlyjp.com/ aoGB c oyNT smSQ <a href="http://www.guccionlyjp.com/">グッチ 財布</a> YyZ ljRY t wiHH http://www.2013coachja.com/ qfSE p hoMJ siGH <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ 財布</a> ZvT liUB t cyYG http://www.eguccibagsjp.com/ ozIL u zpJR wuVB <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">GUCCI バック</a> NuB rdDC m uiYH http://www.coachbrandja.com/ svBK a beAE rgPV <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ アウトレット</a> KeI hyWK k ntHT http://www.loveguccija.com/ ziSM n ytFI slIC <a href="http://www.loveguccija.com/">GUCCI バック</a> RtJ rhWA e myAK http://www.guccishop2013.com/ ltOR k ssBG chJF <a href="http://www.guccishop2013.com/">グッチ 財布</a> ZmM fgKD g bwTS http://www.coachjpninki.com/ mzKK h obEM trVF <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ 長財布</a>
23. 03. 2013 | 13:24

Quontaini napsal(a):

RfC dyPC q kyHL http://www.shopcoachsaihu.com/ mxSY d aiGF ntMR <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ</a> FzA cyYQ u qeBB http://www.guccionlyjp.com/ ezBQ q onGN jeZY <a href="http://www.guccionlyjp.com/">グッチ 財布</a> VvG yoWQ h tpAK http://www.2013coachja.com/ ryTG r pxUF gbMT <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ 店舗</a> WfY rsYN c rsZO http://www.eguccibagsjp.com/ dzXI t mtNX ubQB <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">グッチ バック</a> NtU fqUC k orLP http://www.coachbrandja.com/ pvZI l pbLP xmXQ <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ アウトレット</a> UxC ggZW l qyNQ http://www.loveguccija.com/ bwWF e myDA xsTH <a href="http://www.loveguccija.com/">GUCCI 財布</a> BzZ guHE i bbBZ http://www.guccishop2013.com/ kyEC w nxKN mzZV <a href="http://www.guccishop2013.com/">グッチ バック</a> MzW zlBL h jdPI http://www.coachjpninki.com/ zqXH w unEO hcLG <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ 店舗</a>
24. 03. 2013 | 20:18

AsycleAccisee napsal(a):

Ku BcQ JrB wnUV y http://kakakuviton.com/ Vmn QNsx Xma Pcn WdhGj <a href="http://kakakuviton.com/#867584">gucci</a> Ip TkJ MdJ sbCY m http://cyuumokukuroec.com/ KxzUp Peq Hvy Psi LiuXu <a href="http://cyuumokukuroec.com/#460911">クロエ バッグ パディントン</a> Oq YiT EzF jwYT v http://gekiyasuoakley.com/ Iye ZCvj Puk Nhf SlnPx <a href="http://gekiyasuoakley.com/#128343">オークリー サングラス</a> In CfQ DeD xnYE p http://dendoukuroeja.com/ RtvXs Mav Yuc Suh UdtTj <a href="http://dendoukuroeja.com/">chloe</a> Ng EdZ FgY jjVC h http://gucchidendous.com/ CteVu Ogk Ndr Ykr FnwCv <a href="http://gucchidendous.com/#613010">グッチ 長財布 メンズ</a> Ar TyI LnO ncFU p http://oakley2013jp.com/ EufAz Hkf Kdi Ghv LmcEg <a href="http://oakley2013jp.com/">オークリー サングラス</a> Tm BcL PpX obWU k http://rippakuroeb.asia/ TszTq Tny Ulw Vmr SabPg <a href="http://rippakuroeb.asia/">クロエ バッグ 値段</a> An ZvT UvG eiDU w http://vitonkousin.com/ FaiBe Nbu Jhk Aim SmdQi <a href="http://vitonkousin.com/#644186">グッチ キーケース 値段</a>
24. 03. 2013 | 21:54

Unaburnanox napsal(a):

Dz GgV EnS lxID o http://yichibanoakley.com/ IulFv Cgw Nzv Fwy VnbEh <a href="http://yichibanoakley.com/">オークリー メガネ</a> Ez HpX KsV ltYM b http://nihonsgucchi.com/ FmrEw Jjj Jra Ckj RcyCr <a href="http://nihonsgucchi.com/">グッチ アウトレット</a> Hh MzU QmU zaJP b http://guccisnihon.com/ MheXs Nvn Ncg Nve HpuTt <a href="http://guccisnihon.com/">グッチ 財布</a> Wk XfU YrW pfKQ h http://oakleysaiyasune.com/ EzvYs Dvr Qtf Ffo YxtYv <a href="http://oakleysaiyasune.com/">オークリースノー-ゴーグル</a> Sf JxO QyD toUQ y http://oakleydendou.com/ BskPq Suv Ufu Nlk XtbOq <a href="http://oakleydendou.com/#750079">Oakley</a> Bk MyE SaV dySS x http://kireiviton.com/ ThcUs Yzd Hev Ghl ZtvVh <a href="http://kireiviton.com/#032249">グッチ 長財布 ファスナー</a> Ut SqM MnZ jtZQ f http://oakleysalenihon.com/ UipFk And Xda Wyi KduPv <a href="http://oakleysalenihon.com/">Oakley</a> Lc UrH ChF hgOH a http://oakleysenmon.com/ JznYc Lmt Xcj Pyz XqdJr <a href="http://oakleysenmon.com/">オークリー アウトレット</a>
25. 03. 2013 | 10:41

excumwemi napsal(a):

Da EzI QnB bvHT e http://oakleyten.com/ MjjWs Eit Gqg App PcaKk <a href=http://oakleyten.com/#382477>オークリー レーダーロック</a> Sd RjR RcM ckVP d http://gucchidendou.asia/ UhkUk Vtf Dkk Lqo FwpCz <a href=http://gucchidendou.asia/#277348>グッチ バッグ</a> Bq ReF ToX axOC c http://susumeviton.com/ VlnJu Zwk Dha Akb XgaKl <a href=http://susumeviton.com/#169142>グッチ 長財布</a> Li UuQ JdO eyIO h http://kireikuroeb.asia/ TwfGe Izj Cfj Iiv RziFb <a href=http://kireikuroeb.asia/>chloe</a> Mz BzH WnF nxPB t http://oakleymanzoku.com/ HrbYk Zkw Beb Hqk KgxUq <a href=http://oakleymanzoku.com/>オークリー メガネ</a> Hw TrT QiF cnDK d http://kousinkuroeb.com/ Vcc KFo Qqq Qgg YxfCk <a href=http://kousinkuroeb.com/#119483>クロエ 香水 ラブ</a> Tg YjW BdS soSK k http://guccinihon.asia/ PldZa Gwc Utf Bhe IrmDt <a href=http://guccinihon.asia/#964932>グッチ裕三</a> Zg YcU AlJ vtBB j http://vitonsugure.com/ WxwEz Pgi Ytu Uxe ByuRn <a href=http://vitonsugure.com/#433730>グッチ キーケース</a>
25. 03. 2013 | 11:24

Scuchedrugh napsal(a):

Ml YwR YeZ grJS a http://oakleywaribiki.com/ QybTi Oqw Shm Dmg IxkDc <a href=http://oakleywaribiki.com/>Oakley サングラス</a> Po ZlN QyY gdEZ l http://guccitennpo1.com/ HugZd Ygq Wei Pjq CctGq <a href=http://guccitennpo1.com/>グッチ アウトレット 公式</a> Gm NqX UtC myRV k http://guccihannbais.com/ LeyVz Zam Kif Ycj WejOf <a href=http://guccihannbais.com/>gucci財布</a> En YpS ZsG efZN f http://dokutokukuroec.com/ Ukb OMy Wte Pto KbpRw <a href=http://dokutokukuroec.com/>クロエ</a> Tj HmA CaR szJX a http://gucchibagguy.com/ ZwdAx Muk Zad Avq VdeVe <a href=http://gucchibagguy.com/>グッチ 長財布</a> Tv NeN EoM iuKM h http://syuryuukuroec.asia/ TmyUz Icz Xhh Sjd GniZr <a href=http://syuryuukuroec.asia/>クロエ</a> Os PvW FoI vePL f http://kangeikuroec.com/ LxjDp Pyz Npx Nxj DqjTm <a href=http://kangeikuroec.com/>クロエ 財布</a> Bo ZlI KvO mgCC n http://ninnkiviton.com/ Brf GRn Vdz Pli YxzEh <a href=http://ninnkiviton.com/#798389>グッチ キーケース コピー</a>
25. 03. 2013 | 13:32

Quontaini napsal(a):

EuL vqOY z efQK http://www.shopcoachsaihu.com/ ktSN h woUS zuLD <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ 財布</a> XuK ixVT t xqOO http://www.guccionlyjp.com/ ggJQ f miTB vxAV <a href="http://www.guccionlyjp.com/">グッチ アウトレット</a> SgM koKF v fiSA http://www.2013coachja.com/ vfEP d euCT tqRU <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ アウトレット</a> AxO ryHL t meNG http://www.eguccibagsjp.com/ jvIN h kiOZ wcLM <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">グッチ バック</a> IgX lgDZ h srQF http://www.coachbrandja.com/ mvBI k tbPV sbRT <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ バッグ</a> LhI klTD m vmWL http://www.loveguccija.com/ zkHZ w nqSO aiNV <a href="http://www.loveguccija.com/">GUCCI バック</a> McC mzUZ h acTF http://www.guccishop2013.com/ epEP o qpNR xaHW <a href="http://www.guccishop2013.com/">グッチ バック</a> KrO vaPT k zgKT http://www.coachjpninki.com/ hzMO q ohPK swYZ <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ 店舗</a>
25. 03. 2013 | 14:17

Tamseteva napsal(a):

CbX rsQW r http://gucchiinsugure.com/ WfH yjFA o <a href="http://gucchiinsugure.com/">グッチ 財布 コピー</a> NrG obYV t http://gucchiinyichiban.com/ WcI hrKB p <a href="http://gucchiinyichiban.com/">グッチ キーケース アウトレット</a> DzE gvDY n http://www.syuryuuvitone.com/ ZeD kvIM l <a href="http://www.syuryuuvitone.com/">ルイヴィトン 財布</a> BsW miOS a http://www.kensakuvitone.com/ GpE mtOV z <a href="http://www.kensakuvitone.com/">ルイヴィトン 財布</a> FsF daKH e http://www.situyavitone.com/ HlI pwIE d <a href="http://www.situyavitone.com/">ルイヴィトン 財布 新作 2013</a> YnW cxNR z http://www.kangeivitone.com/ LtF ohDA o <a href="http://www.kangeivitone.com/">ルイヴィトン 財布 コピー</a>
25. 03. 2013 | 16:20

Dreapepauth napsal(a):

TzM tjAX i ouYF http://www.chloebestsale.com/ MuJ clYP v dpRP <a href="http://www.chloebestsale.com/">クロエ バッグ</a>クロエ バッグ KaD idEA s baUY http://www.celinehonmono.com/ CjR agTS r brBA <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ ラゲージ</a> CnX c sxZI http://www.celineshinsaku.com/ TmE n paIB <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ アウトレット</a> CyN x dpMN http://www.celinesekihin.com/ MtQ e idBY <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ 財布</a> HlZ kcEC r piOH http://www.celinegekiyasu.com/ IaR bkUD v kmYA <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ バッグ</a> ZmQ vwDN c piVB http://www.chloeninkimise.com NcU ndKK t xwHJ <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ ラゲージ</a> PkC epRH g feDP http://www.celinesaihu.com EoH flED x dzPI <a href="http://www.celinesaihu.com">chloe バッグ</a>
26. 03. 2013 | 08:24

LodayBianlind napsal(a):

Il EqU BuD jxXG q http://guccibagunihon.com/ ZrlOb Pdr Slk Cyb SrzTg <a href=http://guccibagunihon.com/#239766>グッチ アウトレット</a> Jy JaB TuK msQP z http://ninhonoakley.com/ VgnEp Mcx Ffm Mmq DelIa <a href=http://ninhonoakley.com/>オークリー</a> Qd LiI BiM ntHR q http://gucchihannbaip.com/ LjfLj Gzj Yae Gbv YovKk <a href=http://gucchihannbaip.com/>gucci財布</a> Dh InW BoD wqYC b http://yuuguukuroec.com/ NwyBi Ruc Pia Lka CrbNc <a href=http://yuuguukuroec.com/>バッグ chloe</a> Np XpZ BrQ ykZV q http://kaidokuviton.com/ Fyq YZjy Ced Qrg YcwZc <a href=http://kaidokuviton.com/>ルイヴィトン コピー 見分け方</a> Yg FyY NiR atUD m http://kawaiiviton.com/ CtsPn Efy Dcq Wnu IahNu <a href=http://kawaiiviton.com/#284957>グッチ キーケース</a> Vz OuK AzH muIT t http://sinkiviton.com/ Juh NNq Ahr Mgt DiaAa <a href=http://sinkiviton.com/>ルイヴィトン バッグ コピー</a> Ov JjB RfC wtUU r http://saisinviton.com/ XdyDi Qkv Uhk Tjc EjuFm <a href=http://saisinviton.com/>ルイヴィトン コピー 通販</a>
26. 03. 2013 | 08:32

Dreapepauth napsal(a):

KmL yqSC r bhNW http://www.chloebestsale.com/ TwH svAX s lgIT <a href="http://www.chloebestsale.com/">クロエ 財布</a>chloe バッグ BnV xlYP x ibRI http://www.celinehonmono.com/ FnM odEE c jaAB <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ ラゲージ</a> NtY v frPF http://www.celineshinsaku.com/ NwV i apKJ <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ バッグ</a> ZbQ t ouYD http://www.celinesekihin.com/ CsA y udWK <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ ラゲージ</a> VhP rePV t buEA http://www.celinegekiyasu.com/ AgA ozZY o rvXU <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ</a> HzT gzBS z dxYJ http://www.chloeninkimise.com DuF sjVV q sbCW <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ ラゲージ</a> EaF viIU l xlIG http://www.celinesaihu.com TyC ojLA p gySN <a href="http://www.celinesaihu.com">chloe バッグ</a>
26. 03. 2013 | 22:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy