ČR je venku z recese! Proč se ale nikdo neptá „proč?“

30. 09. 2013 | 22:08
Přečteno 15305 krát
HDP vzrostlo čtvrtletně o 0,6% (odhad byl 0,7%), ale meziročně HDP kleslo o -1,3% (odhad byl -1.2%). Media tvrdí, že „statistici potvrdili konec recese.“ Těžko uvěřit, že by se našel statistik, který by něco takového „potvrdil“: v obou případech ČSÚ naopak snížil své původní odhady. Takové revize prý analytici neočekávali – není snad úplně jedno, co analytici „očekávají“?

Po šesti čtvrtletích poklesu máme pouhá dvě čtvrtletí velmi nízkého růstu: neměli bychom počkat se svými soudy, že „jsme z nejhoršího venku?“ Žádný seberespektující ekonom by takový závěr nenabídl; spíše jen přemládlý analytik nebo ambiciosní TV komentátor. Bizarní je, že se nikdo neptá, proč se to stalo a zda to někdo vysvětlí – nemůže přece stačit zírat jen tak do čísel, s úplně prázdnou hlavou. I kdyby to byla pravda – co je toho příčinou? Čísla sama o sobě nejsou nikdy příčinou ničeho; jde jen o prosté popisy toho, co se již událo – a to je třeba zdůvodnit; jinak budoucnost nikdy nepochopíme.


A co v USA? Jsou také z nejhoršího venku? Ovšemže ne. V pátek 6. září oznámili, že 169.000 tis, nových „jobs“ bylo vytvořeno v srpnu. Míra nezaměstnanosti ale klesla na 7,3%. Proč nikdo nejásá? Přes 300.000 nových „jobs“ měsíčně, po dobu 5 let, by nás vrátilo zpět do úrovní r. 2008. Tzv. Workforce participation rate (míra účasti práceschopného obyvatelstva) klesla na 63,2%, tj. úroveň z r. 1978! To znamená, že stále více práceschopného obyvatelstva nepracuje a práci nehledá (není v registrech nezaměstnaných). Proto míra nezaměstnanosti klesá, i když počet lidí bez práce trvale roste. Lze říci, že v USA dnes nepracuje 44,1% práceschopného obyvatelstva. Jaká to bohatá země! Lidé jsou nezaměstnaní tak dlouho, že ztrácejí nárok na podporu v nezaměstnanosti a „vytratí se“ z ekonomiky. Být nezaměstnaný a být bez práce jsou tedy dvě zcela různé kategorie. Burzovní trhy přesto rostou, protože pro ně platí, že čím hůře, tím lépe: Fed bank příliš neomezí dlouholeté pumpování peněz do vykolejené ekonomiky – a tak zbude více hotovosti pro burzovní spekulace, a tím i méně pro skutečné investice.

V USA mají tedy to nejhorší ještě před sebou; ale Česko už je z nejhoršího venku? Nevím, kdo na světě tomu může ještě věřit.

Všimněme si, že v ČR už mluvíme o analyticích (v množném čísle), a ne o tom či onom jedinci: všichni totiž opisují jeden od druhého a nutně se shodují v interpretaci, co se stalo (ne co se stane), jak na burze, tak v ekonomice. Jsou proto spíše vágní v odhadu budoucnosti a uspokojují media pseudo-prognózami jako „mělo by se … příští kvartál, po novém roce, příští rok, nebo do dvou let“, bez jakékoliv argumentace nebo příčinného vysvětlení. Tyto mantry sborově opakují třeba i 5-10 let, podle toho jak dlouho je media nechají.

Pokud media chtějí hrát roli ekonomických roztleskávaček, měla by si uvědomit, že je to role velmi pochybná, založená na vlastních interpretacích (nebo jejich analytiků), ale ne ekonomů. Role šíření hospodářského optimismu přináleží spíše vládě, a to ještě jen po dlouhodobých konzultacích s bona fide nezávislými ekonomy různých ideových směrů.

Je třeba si uvědomit, že analytici sledují jen historické pohyby čísel, jako na burze a finančních trzích, a tak na budoucnost usuzují pouze podle minulosti; to je v době krize velmi ošidné. Chybí jim argumentace, ekonomická teorie a pochopení hospodářské struktury i chování. Fakt, že české HDP stagnuje od r. 2008, nezmění ani nejrozjásanější roztleskávačka. Fakt, že banky a finanční instituce nepředvídají ekonomiku spolehlivě, také nikdo nezmění; když udělají chybu, tak všechny stejnou (používají stejné makroekonomické modely). Jejich předvídání je zcela nespolehlivé právě v dobách krize – kdy je ho třeba nejvíce; je ale celkem předvídatelné, když ekonomika trendově roste v dobách konjunktury – tehdy však takové „předpovědi“ potřebuje jen málokdo.

Typický je pohled notoricky známého ministra financí, který konzultoval optimistické a tudíž stejně mylné odhady řady finančních institucí, ale povšiml se jediného, lišícího se, pesimistického odhadu jedné akademické instituce. Statisticky se takové výjimce říká „outlier“. Jako typický politik (a špatný statistik), zvolil ten většinově nesprávný odhad, a zamítl ten jeden správný, univerzitní „outlier“. Navíc obohatil české mudrosloví výrokem: Ti, kteří jednají v praxi, umí; ti, co neumí, to učí. Ono je to spíše tak, že kdo neumí, tak učí a kdo neumí ani učit, ten jde do politiky a kandiduje.

Reálná ekonomika „nezná a nevnímá“ roli číslovky 0; recesi neprožívá kolem arbitrárního čísla, ale osciluje nahoru a dolu, nad a pod, kolem ničeho specifického. Nemocná ekonomika může být v HDP dlouhodobě nad nulou, ale také zdravá a perspektivní ekonomika dočasně pod nulou – vše záleží na struktuře, podmínkách a směru dynamiky růstu, ne na arbitrárním referenčním čísle 0. Užívané ukazatele (včetně HDP) jsou spíše srovnávací, než vypovídací. Budoucnost ekonomiky lze odvodit jen z rozborů struktury a reálných trendů v sektorech, technologiích, zaměstnanosti, investiční činnosti, fixním kapitálu, ceně peněz (přirozené úrokové míře), atp. – ne ze „čtení“ prostých časových řad agregovaných čísel, průměrů a součtů.

Ukazatelé zaměstnanosti, zadlužení státu, domácí poptávky, investiční činnosti, výdajů, spoření a zadlužení domácností, atd., jsou i nadále spíše neslibné a neperspektivní. Místo si našlo jen 35 tisíc nezaměstnaných (Během dvou letních měsíců našel práci jen každý šestnáctý nezaměstnaný) a ekonomické „oživení“ z druhého čtvrtletí tak nemělo na nabídku práce žádný vliv. HDP nestačí: je nutno sledovat širší, vícerozměrný komplex ukazatelů – a k tomu již je nějakého myšlení, vzdělání a zkušeností jistě třeba. Rychlokvašený názor může vyjádřit každý.

Navíc, recese (ani deprese, krize, atp.) není spolehlivě definovaná – právě proto, že je vícerozměrná a ne agregátně jednorozměrná. HDP měří tržní hodnotu finálních produktů vyrobených v hranicích dané země. Nespecifikuje se, komu to HDP patří (kdo vlastní výrobní podniky) a jaké platby občané dané země ve skutečnosti za toto HDP nakonec obdrží.

Pro země založené na zahraničním outsourcingu, kde jsou finální výroby vlastněny nebo zadávány cizími vlastníky (jako je ČR), je míra HDP spíše okrajová a nepromítá se přímo do růstu životní úrovně. Náklady za ekologické škody a újmy způsobené cizími podniky nejsou započítány. V HNP (Hrubý národní produkt) jsou kapitálové zisky zahraničních vlastníků a podniků odečteny. Tedy, HDP měří obecnou ekonomickou aktivitu uvnitř země, ale HNP měří celkové příjmy občanů téže země.

Vlastnictví a vlastnické funkce jsou nesporně základní kategorie ekonomiky a podnikání, jak jsme se přesvědčili během komunismu. Jeden náš premiér dokonce tvrdil: „Vždyť je to jedno, komu to vlastně patří“, jen aby přitáhl zahraniční vlastníky (investory) a rozprodal národní statky. Jiný, podobný premiér, zase definoval „českou firmu“ jako tu, která se na našem území nachází, bez ohledu na to, komu patří; asi ve smyslu českého „Co je doma, to se počítá.“ No, počítá se, ale jen když nám to patří. Zahraniční firma na našem území je totéž jako česká firma na cizím území: patří jen těm, kterým patří.

Jestliže jdou příjmy a zisky z dané aktivity zahraničním vlastníkům, budou započítány do HDP, ale ne do HNP. Např. Irsko, kde patří většina podniků někomu jinému, jako v ČR, mělo v r. 2010 HDP $211 miliard, ale HNP jen $150 miliard: tedy zdánlivě bohatá, ale spíše chudá ekonomika. Čím větší podíl zahraničně vlastněných podniků, tím větší je HDP-HNP rozdíl. Není třeba se už ani pouštět do faktorů repatriace zisků, daňových úniků a zneužívání místní, levné pracovní síly.

Nejlepší „definicí“ tedy zůstává zkušenost, že když soused ztratí práci, je to recese; když práci ztratím já sám, je to deprese. Kdy tedy končí recese? Pro media je to když HDP přestane klesat, pro ekonomy když HDP začne stoupat. Připomíná to ošoupané a prázdné klišé: je sklenice napůl plná, anebo napůl prázdná?

Poslouchal jsem nedávno církevního hodnostáře, který strávil hodinu na téma, jak interpretovat to „napůl“. Stále se přikláněl k nepravdě, že je lépe sklenici vnímat napůl plnou, a oči mu zářily. Nedokázal vysvětlit proč. Úplně stejná je nepravda, že je sklenice napůl prázdná. Fakt je, že je přesně „napůl“. Bohužel, mnozí nevnímají nelogičnost a prázdnotu takových „podobenství“.

Zatrnulo mi ale, když jsem pak četl titulek, že ČR je sedmnáctou nejbohatší zemí v EU. Kolik je vlastně zemí v EU? 28? Takže lze říci, že ČR je dvanáctou nejchudší zemí v EU? Jistě ne. Nechť ty rozzářené oči jiskří i nadále!

Často dostávám v mediích otázku, zda jsem optimista nebo pesimista. Do ekonomie přece kategorie optimismu nebo pesimismu nepatří. Je-li sklenice „napůl“, pak nelze zodpovědět, zda plná nebo prázdná. Optimismus a pesimismus jsou potřebné jen ve spekulacích, hrách na burzách nebo v sázení na koně. V podnikání a ekonomii je třeba respektovat fakta.

Žádný popsaný nebo změřený stav nelze interpretovat jen tak, mimo kontext. Je jedno, zda jde o popis číslem, slovem, obrázkem či digitálním souborem. Každý stav je pouhý bod v toku dění, součástí procesu: má tudíž příčinu i následek. V ekonomii, tak jako ve všech ostatních vědách, je třeba odhalit dynamiku kauzálních procesů (udělat diagnózu); ekonomiku nelze studovat jen jako statický a neměnný mechanismus (se svými statistickými výkyvy), ale především jako evoluční a transformující se společenský organismus příčin a následků. V ekonomice se nic neopakuje, nevrací a nefixuje, ale pouze mění, transformuje a vyvíjí. Proto je třeba studovat (a pochopit) příčinné trendy (tj. sektory, technologie, trhy, geopolitické posuvy, politické kontexty, chování, preference, atp.), a ne jen následné (nepříčinné) časové řady.

Můj profesor, W. Edwards Deming, říkával, že vůz ekonomiky nelze řídit s pohledem upřeným do zpětného zrcátka (tj. pomocí čísel a statistik popisujících minulost), ale jen s pohledem soustředěným na cestu před sebou. (Také mě učil, že se nemáme učit jen z vlastních chyb, ale především z chyb druhých.)

To podobenství o sklenici má tedy jasné a logické rozřešení. Jestliže do sklenice čepuji, tak je v půli napůl plná; když ale ze sklenice upíjím, tak je v půli napůl prázdná. Otázky optimismu nebo pesimismu jsou irelevantní.

Chce-li tedy někdo hrát roli optimistické roztleskávačky, bez pochopení příčin, trendů a návaznosti akcí, pak by si měl uvědomit, jak hodně ten falešný optimismus škodí. Lidé se zbytečně zadlužují, protože jim někdo stále opakuje, že za rok bude líp. (Opakování není matkou moudrosti, ale propagandy.) Ze stejných důvodů si lidé nehledají práci, nerekvalifikují se, neučí se, zbytečně utrácejí, nespoří, nemyslí na „zadní kolečka“. Všichni čekají, kdy už to bude, kdy už se objeví to světýlko na konci tunelu. Jsou pak zklamáni, že to světýlko je protijedoucí vlak hlubší a vleklé recese, anebo nezastavitelné transformace.

Pesimista může být ve své chybě vždy příjemně překvapen a snadno se přizpůsobí lepšímu. Optimista může být ve své chybě pouze zklamán a nepřipraven přizpůsobit se horšímu.

Z žádné krize se nelze proinvestovat, obzvláště ne s penězi jiných lidí (tj. státními penězi nebo dluhy); když už, tak svými vlastními, soukromými prostředky. Žádnou ekonomiku nelze „nakopnout“, protože ekonomika není stroj, ale organismus. Nakopnout lze jen ty, kteří nás tak vytrvale chtějí „nakopávat“…

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Archeopteryx napsal(a):

Ach ta matematika. Pokud je ČR 17. nejbohatší zemí EU a v EU je 28 zemí, pak je ČR 12. nejchudší zemí EU a nikoliv 11. Leda by na 17. až 18. místě (od nejbohatšího) byla remíza, což není...
30. 09. 2013 | 22:17

Ládik!!! napsal(a):

Bohuš nás z krize proinvestuje, i kdybychom nechtěli.
30. 09. 2013 | 22:27

když umřel kimčolkil, grebeníček se smál napsal(a):

žádná krize není. zdegenerovaní lidi ze západu jenom pumpují ubožáky z východu( jak to popsal marx) a budou to dělat tak dlouho, dokud to to bude možné. nic jiného se v podstatě neděje. je čas nakupovat indický a čínský akcie, zlato. amerika se neřítí do žádnýho ekonomickýho armagenodu. i navzdody soudruhovi obozovi zustane nejslinější ekonopmikou světa. proč by se měli američani potit, když jim stačí natisknout peníze??? všechno je to racionálnější, než se na první pohled zdá.
30. 09. 2013 | 22:27

Gerd napsal(a):

ČR je venku z recese! Proč se ale nikdo neptá „proč?“
Odpověď je prostá, kdykoliv je u moci úřednická vláda, která nic nedělá, hospodářství ČR se začne nebývale dařit. Z toho je vidět, jak obrovskou brzdu hospodářského rozvoje ČR jsou odpovědně vládnoucí vlády a jak blahodárný vliv mají vlády zcela nezodpovědné a naprosto bez ambicí.
Na základě výše uvedené teze navrhuji vládu ČR zrušit úplně a nahradit ji sbírkou sádrových trpaslíků. Nekradou a neškodí.
30. 09. 2013 | 22:30

yaya napsal(a):

Archeopteryx zelený se zmýlil, to se stane i Einsteinovi.
30. 09. 2013 | 22:48

Richard napsal(a):

a proč se Vy ptáte "Proč se ale nikdo neptá „proč?“?
30. 09. 2013 | 23:15

Richard napsal(a):

"Proč se ale nikdo neptá „proč?

jinak, proč by někdo se ptal, když to každý ví sám nejlíp, takže jaképak "proč se nikdo neptá", vždyť to prostě všichni ví...
zeptejte se kohokoliv a dostanete odpověď minimálně na A4, pan Luba už "není mezi námi", takže jedničku nedostane nikdo, ale i tak...
30. 09. 2013 | 23:23

Maximus napsal(a):

Pořád se někdo z ekonomů zabývá pojmem HDP, jasně je to určitý zavedený pojem, který může popisovat určitý trend
a kontury vývoje makroekonomiky státu a autor vhodně upozorňuje na okolnost, že "Pro země založené na zahraničním outsourcingu, kde jsou finální výroby vlastněny nebo zadávány cizími vlastníky (jako je ČR), je míra HDP spíše okrajová a nepromítá se přímo do růstu životní úrovně".

Pokud chceme trochu solidně informovat o životní úrovni obyvatelstva toho či onoho státu, spíše používejme pro porovnání tzv. spotřební koš, tedy to co si za vydělané peníze může zaměstnaný člověk koupit. Navíc je velmi vhodné sledovat vývoj kupní síly obyvatelstva a tady se jasně ukazuje, že v ČR po "odborném" vedení financí a hospodářství státu Kalouskem a spol., tato veličina má klesající trend! A to je signál, že je zle a je nutné zde navodit jiný kurz řízení a spravování financí země. Jenže velká část podniků ve státě je nyní, ale soukromá a navíc značná část má zahraniční majitele. Takže na přímé zásahy do tohoto procesu mají dnešní vlády stále méně možných prostředků a vše jede jako rozjetá zaoceánská loď, kterou přesměrovat je velmi obtížné a běh na dlouhou trať. Ano, ví se jak to udělat rychle, zadlužit se a jste na chvíli třeba irským nebo řeckým tygrem.... ale co potom? Kdo to zaplatí?
Ještě mě docela zajímá jedno velké tajemství, proč např. v SRN a jiných předních státech EU zůstává kapitál dosažený velkými soukromými objekty doma či se tam přelývá i zvenčí, kdežto z ČR prchá jako zajíc. Nejde jen o bankovní konta, ale i o reinvestice a okolnost, že tamní silný podnikatel je tam u nich doma a nebojí se zisky ze zemí z filiálek ze zemí jako je ČR investovat do platů svých kmenových zaměstnanců. Něco je tedy od nás špatně nastaveno a potřebujeme tady nové Bati a nakonec i ten Babiš, ať je jakýkoliv, zde v ČR své zisky utrácí a investuje. Takže zase nebude takový hajzlík, který vytuneluje třeba Becherovku, NWR a šup ven odsud ve stylu hrdiny z amerického filmu Pretty Woman....

Ony všechny ty statistiky kulhají a čísly nejde vždy vše pregnantně vyjádřit. Vezměte si třeba nezaměstnanost, nedávno prosákl na veřejnost údaj, že třeba u našich přátel na Slovensku je dnes 404 tisíc snědých obyvatel. Tzn., že cca 7,5% obyvatel je z tohoto etnika, pak ovšem často uváděný údaj, že na Slovensku je neustále nezaměstnanost někde kolem 15% je silně zavádějící údaj, ti snědí se totiž s prací moc nepotkávají, ona jim v tom překáží, nevzdělanost, špatná pověst a tradičně jiný vztah k práci.

Pěkný večer a věřte statistikám a hlavně o HDP!
30. 09. 2013 | 23:29

Maximus napsal(a):

Oprava ... přelívá sorry za překlep.
30. 09. 2013 | 23:32

pamětník napsal(a):

yaya:
Archeopteryx zelený se nezmýlil.
30. 09. 2013 | 23:32

Maximus napsal(a):

Sakriš... přelévá, už mám asi dost, končím.
30. 09. 2013 | 23:34

ban napsal(a):

Tohle je součást celkové gnoseologické situace.Ono totiž v mnimální míře se prověřují tvrzení a výpočty i jejich argumenty,důvody,důkazy,experimentálními prověrkami.Můžete si být téměř jist,že v exaktním oboru,který právě čtete pro jeho přesnost,posledních sto let nikdo neověřoval měřením 99,99999 % jeho formulí,natož se snažilje obsahově pochopit.Jako realitu v nich..
Dnes obdivuji intuici Napolena Bonaparte jak kdysi vzal matematika Laplace s sebou na válečnou výpravu do Egypta,jakoby tušil co přijde s jeho objevem.Totiž stěží nsjdete články,kde se neobjeví "trjúhelníček" ala sýr,který znamená Laplaceův operátor.Ale čtením víte stále více o něm nového nebo o tom předmětu bádání mimo něj?
Nedávno jsem si přečetl článek ,mnoho set stran -ukazuje se,že Bohr měl minimálně dost pravdy když říká,že dvě hluboké pravdy platí současně,i když jsou opačné.Článek ukazuje,že všichni zakladatelé teorie a experimentu supravodivosti-několik nositelů Nobelových cen (všichni)-vůbec nevěděli o čem mluví a píšou,zkoumali vlastní fatu morgánu.Já jsem si do té doby říkal,kde se berou ty tisíce a znovu tisíce nových myšlenek a faktů v tomto úzkém oboru:braly se ze základního omylu a nepochopení nejprostších faktů,které se setrvačností držely a drží v učebnicích i jinde.
A všechny ty pravdy budou zase mnoha jiným připadat chytré.Jenže co říkají,co vlastně jimi víte? Více než kdybyste nevěděl o nich? V 21.století mezi faktickým účinkem pro realitu něco znamenajícím mozku prodavačky a universitního génia rozdíl není.
30. 09. 2013 | 23:56

siven napsal(a):

"ČR je venku z recese! Proč se ale nikdo neptá „proč?“"

No asi proto, že se po republice namnožili Kristiáni Kučerové (viz. Ano Šéfe!, natáčené v Brně), kteří neumí platit mzdy, ani faktury, a tak se zvýšilo HDP.

To se nám to zvyšuje, když nám lidi makaj zadarmo!
01. 10. 2013 | 00:03

ban napsal(a):

opravy :..minimální..snažil je....najdete...trojůhelníček..
01. 10. 2013 | 00:05

ALT napsal(a):

autor,

páč když něco říkaj v TV tak je to tak :-)))).
zvlášť když je v tom zamontovaná mantra HDP atd. :-)))).
Maximus,

přelívá,přelývá,přelévá -
lépe když se nalívá :-).
01. 10. 2013 | 00:41

Maximus napsal(a):

ALTovi

Máte pravdu pane ALTe
píši někdy jako die alte Tante.
Až se prospím bude lépěji
a pak nepůjdu v této šlépěji.

Dobrou....
01. 10. 2013 | 00:57

mirekP napsal(a):

To, že jsme venku z recese nám spolehlivě napoví:
1) zvýšení počtu nově zakládajících českých firem
2) zvýšení úrokových sazeb na bankovních účtech (zejména hypotéky)
3) snížení počtu nezaměstnaných osob (ovšem nesmí se měnit metodika, že)

Takže zatím máme na oslavné ódy ještě čas a vzhledem k nadcházející
zimě, kderá umrtvuje veškerou činnost není nutno se nějak extrémě veselit.
01. 10. 2013 | 06:50

zemedelec napsal(a):

Pane Zelený.
Naprosto jasně napsáno.
Chtělo by to ukázat na schopného ekonoma u nás,žádný.
Hlavně oblbování s čísly jde každému,Sedláček už raději přesedlal na filozofii.
Takže potvrzujete,že není vše zlaté,když je to v cizích rukou.Co je ještě smutné ,že ty naše soukromé služby,jsou ještě horší a dražší než státní.
01. 10. 2013 | 06:54

Petr z Tábora napsal(a):

Jen konstatuji, že to bylo zajímavé počtení pane Zelený, jako ostatně vždy.
Jen by to chtělo více doložit tezi : "z žádné krize se nelze proinvestovat" - účelné investice mají přeci na hospodářství blahodárný vliv kdykoliv - samozřejmě, že v krizi se ta skutečná účelovost hledá hůře.
01. 10. 2013 | 07:06

popapulus napsal(a):

Zelený ČR je venku z recese, ale určitě to není zásluha ekonomů jejich ražení.
01. 10. 2013 | 07:12

Filuta napsal(a):

Článek velmi přesně vykresluje situaci.
"Ekonomické roztleskávačky" - moc povedený příměr.
Ale nebál bych se, že by se snad lidé začali zadlužovat kvůli tomu, že jim nějaký podřadný český ekonom nebo politik začne tvrdit, že recese "skončila".
Oni vidí denní realitu a nějaké pofiderní žvanění o HDP je vůbec nezajímá.

Nezaměstnanost stále roste, statisíce českých občanů jsou ohroženy chudobou, ekonomika padá, protože klesá kupní síla. Zdravotnictví je těsně před kolapsem.
Taky jsem nevěřil vlastním uším, když jsem ty rádoby optimistické (předvolební) ekonomické "analýzy" slyšel.

Ale přece nečekáte, že nejlepší ministr financí ve Střední Evropě přizná, že pohřbil svými experimenty s DPH naši ekonomiku, připravil nás o miliardy nečerpaných eurodotací a s Drábkem vytuneloval MPSV.
Ten bude před volbami do roztrhání těla tvrdit, že se máme jako "prasata v žitě", dokonce lépe nežli německý důchodce (to jsem se smál, až jsem se za břicho popadal).
Po volbách se ten průser, co se na nás neodvratně řítí, svede na novou vládu.
Jako bychom neznali typický scénář.
01. 10. 2013 | 07:36

jozka napsal(a):

Pockejte, az sem analytik prijde, ten vam da... on videl vcera v kauflandu plne nakupni voziky, tak vi sve.

Ale jinak naprosto presny clanek, diky.
01. 10. 2013 | 07:55

Filuta napsal(a):

jozka
A banány jsou?
01. 10. 2013 | 07:57

Maximus napsal(a):

Filuta

Ono je to pane docela jednoduché, dokud totiž neskončí Drábkové a spol. vč. té plejády politiků z ODS vedle Ratha v cele Litoměřické věznice, tak se nemůžeme
hnout z místa. Ale patří k nim i celá řada politiků ze zavedených stávajících stran a např. by se některé exempláře našli i v ČSSD. Každému totiž má být měřeno podle zásluh! Oni dosud škodí, kudy chodí a mají toho na svědomí sakra hodně. Bohužel je to jen přání velké části občanů země, oni zatím mají pořád vše pod kontrolou a ti co by měli už dávno jednat ve věcech trestních, se k tomu rádi otáčí zády. Bohužel na tom všem vydělají ti co stojí opodál, komunisté, a věřte že dostanou více než 20% hlasů voličů u voleb.
Hezký den.
01. 10. 2013 | 08:11

Filuta napsal(a):

Maximus

Ne, že bych nesouhlasil, ale to by bylo ve Valdicích plno a v parlamentu pusto.
Lze jen doufat, že boží mlýny pomelou a časem semelou i ty Řebíčky, Topolánky a Grossy.
Může klidně dojít i na Bakaly, Babiše i Kellnery.
Nebudou už mít velkou oporu ani v médiích.
Cítím škodolibé zadostiučinění, že skončí sto servilních "pravicových" politruků z HN a Respektu na dlažbě.
Pobavilo mě, že když jim začalo téct do bot, založili prý dokonce tak opovrhované odbory.
01. 10. 2013 | 08:19

anti-ban napsal(a):

V duchu "ban" morálky paní exaktní Vědy by se nastupující do přednáškových síní VŠ měli nejlépe stát se ministry RU,jako kdysi Erbenův zeť.Ač Neruda dí "Etě,za vlasy táhnu mrtvého zetě" v baladě Helgolandské.Erben přec psal " panna se k mrtvému milenci modlila " u svíce než půlnoc odbila ještě tuším dříve než učitel Phillip Jolly říká mladému Maxi Planckovi :dnes je lépe jít teoretickou fyziku nejít studovat neb je završena a tím mrtva.
Nicméně my jsme u těch argumentů typu ,že "to nikdo dosud neviděl" -nějaký pohyb elektronů uvnitř supravodiče,že je to i bez matematiky opět vláda Laplasiánu--t.j. výrazu pro problémy statiky. Tímto způsobem ovšem by se mohli lidé již od dob Vestfálského míru 1648 -t.j.dob ,kdy Hyugens objevil vlnovou teorii světla,zamýšlet nad tím zda je pravda,že v paprsku světla (světelné tyči-přímce,často i ohnuté,zakřivené) se cosi uvnitř pohybuje.
V experimentu by to nenaměřili,protože v experimentu by běžící vlnu nahradili stojatou,stěží by běželi rychlostí světla za koncem paprsku.Ale 200 let po Hyugensovi američan Michelson dokázal změřit nakonec rychlost světla -běžícího konce paprsku-jako 300 000 km za vteřinu.Čili pohybuje se cosi. U supravodivého kolca ovšem je situace napjatější,protože dosud jediný pokus dokazující pohyb elektronů je stále prastarý Rowlandův se zabržděním kruhu,a zde elektrony se pohybovaly jen zlomky sekund nikoliv věčně jak se má za to u supravodiče.Analogie s prodavačkou je přesná:suma integrálů teorií působí stejně automaticky jako pokladní počítač.Bez kontroly jeho činnosti průběžně důkazy zvenčí do vnitřku stroje.V zásadě ovšem je možné připustit lítost těchto kritiků nad způsobem vytváření pravd.Protože známý ,mj.i aplikacemi, litevský fyzik akademik Vejnik měl státem zákaz své vysokoškolské učebnice,kde od svého pojmu "termický náboj" přímou úměrou plynoucí z prvního členu Taylorovy řady rozkladu derivací odvozoval prakticky cokoliv .Naproti tomu Lifšic ,spolupracovník L.D.Landau,který zákaz navrhnul,s Landauem dělali s Landauem a Ginsburgem v nobelovské teorii supravodivosti totéž v pojmu"kondensátní vlnová funkce" (a dle nich i američané BCS a ostatní),totéž co termický náboj v rouše "anti- nebo ne-termický náboj",ovšem s účastí i druhých derivací,t.j. druhého členu Taylorova rozvoje,pak i čtvrtého.Což tedy dalo značně méně triviální nelineární závislosti než byly Vejnikovy linární termodynamické potenciály. Ovšem nedivím se zmíněným kritikům GL a BCS teorie ,že říkají ale za cenu záporné energie povrchového napětí Abrikosova -za cenu nechápatelného -tedy nesmyslu.Ale není stejné dilema u zakřivení okurky,plochy a prostoru Einsteina.Vždyť jenom prvá dvě zakřivení jsme schopni vnímat "důkazem"-t.j.přímo očima.Pravda pravdoucí,čím více parametrů a konstant vytvoříš,tím lépe dosáhneš shodu s experimenty.Kolik faktů nezávislých,minimálně tolik jich.Je to účtárna.Ne obraz co se děje tam uvnitř vskutku.
01. 10. 2013 | 08:42

Filuta napsal(a):

anti-ban


To hulíte i takhle po ránu?
01. 10. 2013 | 08:45

Klaus napsal(a):

krize USA = nezodpovědné rozhodování nekompetentních politiků + dluhy nezodpovědných lidí a firem + dluhy státu vlivem nekompetentního rozhodování státu(náklady na zbrojení atd.) + stárnutí populace USA + stále klesající dominantní... postavení USD na trhu + soustředění stále většího objemu peněz v rukou minoritní skupiny nejbohatších.

Až se vlád ujmou schopní a kompetentní lidé a nastaví pravidla, která budou znamenat max. rovnováhu na trhu, potom se snad něco změní.

Tato změna musí proběhnout především v největší ekonomice světa, jelikož dominový efekt je všem dobře znám....

V reálném světě to je utopie, jelikož ta armáda neschopných vždy převálcuje tu skupinu schopných, jedině, že by přišli k rozumu...

Vláda lidu myslím byla nastolena na Islandu, proto se v médiích a jinde o tom nemluví...
01. 10. 2013 | 08:52

xx napsal(a):

Napsal jsem to včera Keltovi pod blogem Sobotky, napíšu to i sem všem levicovým keynesiánským nakopávačům s použitím jejich mantry, statistických dat o kterách nevědí co reprezentují:

Keynesova teorie v praxi většinou nefunguje. Ne proto že by zadlužením nerostl HDP, ale proto, že politici nejsou ochotni posléze šetřit a dluhy splácet a navíc peníze neutrácejí na investice přinášející dlouhodobý růst prosperity země. Politici prostě neumí založit firmu, vymyslet produkt a dobýt světové trhy.

Data ukazují že nebýt dluhů vlády, růst HDP by byl nepatrný nebo záporný až do roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU a došlo právě ke skokovému růstu zadlužování domácností (hypotéky) a firem (nízká úroková sazba a snadnější přístup na nové trhy) což teprve vytáhlo HDP výrazně nahoru:
2001 - skutečný dluh vlády 67 mld. (2,7 %HDP) růst HDP 3,1%
2002 - skutečný dluh vlády 45 mld. (1,75 %HDP) růst HDP 2,1%
2003 - skutečný dluh vlády 109 mld. (4% HDP) růst HDP 3,8%
2004 - skutečný dluh vlády 93 mld. (3,17% HDP) růst HDP 4,7%
2005 - skutečný dluh vlády 56 mld. (1,8% HDP) růst HDP 6,8%
2006 - skutečný dluh vlády 97 mld. (2,9% HDP) růst HDP 7,0%
2007 - skutečný dluh vlády 66 mld. (1,8% HDP) růst HDP 5,7%
2008 - skutečný dluh vlády 20 mld. (0,5% HDP) růst HDP 3,1%
2009 - skutečný dluh vlády 192 mld. (5,1% HDP) růst HDP -4,5%
2010 - skutečný dluh vlády 156 mld. (4,1% HDP) růst HDP 2,5%
2011 - skutečný dluh vlády 142 mld. (3,7% HDP) růst HDP 1,8%

V roce 2008-2009 se růst zadlužování domácností a firem zpomalil, resp. zastavil což zapůsobilo následně na výrazný propad HDP i přesto že dluh vlády skokově vzrostl z 0,5 na 5,1% HDP - to dokládá jak masivní propad ekonomiky nastal.

Ze všech těchto údajů plyne jedno - dluhové nafukování HDP nepřineslo nějakou zvláštní prosperitu. Zvýšil se jen objem peněz v ekonomice, vzrostly ceny a platy. A protože velká část růstu dluhu šla na vrub hypotékám, i velká část inflace se skryla v růstu cen nemovitostí, které se do oficiální inflace nepromítnou.

Ale jsou lidé v ČR bohatší ? Má naše ekonomika větší sílu ? Vzešla z naší republiky v období Keynesovské stimulace ekonomiky nějaká výrazná ekonomická entita schopná hrát na světovém trhu výraznou roli ? Odpověď je bohužel, NE.

Takže ano, můžeme si půjčovat na okamžité vytvoření zdání vyššího bohatství, jak dokazují čísla výše. Když ČSSD vytvoří státní banku, bude mít vláda v rukou další nástroj, jak vrhat dluhové peníze do ekonmiky a tím nafukovat HDP a inflaci aniž by výrazně rostl dluh vlády.

Ale otázka zůstává - přinese toto opatření vznik nějaké ekonomicky silné entity, schopné hrát významnou roli na světovém obchodu ?

Proč je Švédsko bohaté ? Protože ačkoli je to země s nepatrně menším počtem obyvatel než má ČR, dala světu na desítku globálních značek jejichž produkty můžete potkat doslova po celém světě. Volvo - stavební stroje, Husquarna - lesní a dřevařská technika, SAAB - nadzvuková letadla, H&M - móda, oblečení, Erricsson - telekomunikace, Atlas Copco - stavební technika atd. To jsou celosvětově významní hráči, doslova globální firmy.

Co má ČR ? Kde je to bohatství z keynesiánské teorie ? Není nic, než vyšší ceny a platy a ekonomický propad v době celosvětové recese.

Zdroje dat: CZSO, MF CR, CNB
01. 10. 2013 | 08:53

Filuta napsal(a):

Proč se nepíše o Islandu?
Protože odmítl vstoupit do EU, resp. chce předtím vypsat referendum, jehož výsledek je předem jasný.
Pro politické parazity z EU a jejích členských států se stal bezprecedentní postup Islanďanů vůči svým politikům noční můrou.
Island totiž prosperuje!

http://www.penize.cz/svetova-ekonomika/255858-poprve-v-historii-eu!-island-utnul-rozhovory-o-vstupu
01. 10. 2013 | 09:19

Josef napsal(a):

No, abych to okomentoval nějak slušně. Ekonomicka má jak známo cykly, ve kterých se pohybuje. Není nutné tu plácat o vlastních domněnkách a názorech, stačí říct, že pokud je stát na určité úrovni a nedojde k rozpadu civilizace, tak žádná recese nevydrží navěky a postupně začne zase docházet k růstu. Co se týče ekonomických ukazatelů, tak v dlouhodobém horizontu se u nás projevuje vliv USA (ale to všude na světě), v krátkodobém Německa (horizont 1 roku). Nehledal bych za tím vším nějaké záhady.
01. 10. 2013 | 10:12

Pavel napsal(a):

Wirtschaftspolitik.

Kalouska, Klause a jejich noshledy dát do klece. Třeba zlaté, ale každopádně do klece. Za idiotické fráze, poučky, mantry a katastrofální vedení tohoto státu.

A výše uvedené slovo dát do erbu tohoto státu, VŠE, ČNB, vlády, PS, ....
Naučit české ekonomy a analytiky hledat ve slovníku němčiny, zkontrolovat zda toto slovo správně přeložili a zda ho vůbec POCHOPILI.
A zavést na tyto hochy třeba tresty rákoskou pokud vypustí jakoukoliv mantru z dílny výše uvedených všeználků.

PS.
Takovej Sedláček nebo Kohout by si na prd.. nesednuli.
01. 10. 2013 | 10:30

SergioL. napsal(a):

...to o tom učení se z chyb druhých..o tom psal myslím i Greenspan
01. 10. 2013 | 10:31

Congratulator napsal(a):

Milopš Zeman nám zařídí Kanál a vození po Kanálu bude živit celý stát!

Tedy bude muset, protože zbytek státních příjmů padne jenom na úplacení úroků z této potřebné investice.
01. 10. 2013 | 10:35

Petr Ježek napsal(a):

Alespoň jeden ekonom, který je schopen trefně reflektovat realitu. Škoda že Milan Zelený necituje také Wassily Leontieffa, který tak usilovně plédoval o vyváženost kormidla a plachet, aniž by jej někdo včetně MZ pozorně poslouchal. Hříšní lidé musí býti ve svém konání omezeni, má-li býti společnost schopná komplexního socioekonomického rozvoje. To v penězích ovšem měřit nelze...
01. 10. 2013 | 10:43

Petr Ježek napsal(a):

Pavle, hospodářská politika se učí na většině ekonomických VŠ. Problém je pouze ten, že tituly jsou inflační a hodnota titulovaných nevalná, což vede k prosazování se nikoli znalostmi, ale "správnými kontakty". Blbcům je jedno, co na to lidé, pokud je právě neženou svinským krokem od koryt. Starou belu Wirtschaptspolitik, ale obyčejný zdravý selský rozum a kritické myšlení. A široké vzdělání a alespoň trocha vřelosti v srdci...
01. 10. 2013 | 10:49

franky napsal(a):

Čeští analytici nejenže opisují jeden od druhého, ale především opisují ze všeho, neboť jim chybí praktická zkušenost a odvaha. Odhad budoucnosti totiž vyžaduje mnoho nejen teoretických, ale i praktických znalostí tj. zkušeností a co je důležité i odvahu. Velmi vtipný je užitý pojem „ekonomický roztleskávač“, který skutečně sedí zejména pro „zkušené“ moderátory a moderátorky na ČT 24. Někteří, kdyby měli říci svůj vlastní názor tak zemřou z vyděšení. Ono diskuse s neznalým politikem umožňuje moderátorce či moderátorovi lépe vyniknout na obrazovce, než diskuse s odborníkem. Je otazníkem, kdo ze současných moderátorů či moderátorek by byl vhodným partnerem pro odbornou diskusi s Ekonomem (záměrně užívám velké E, neboť ekonomů s malým „e“ máme tolik, že bychom s nimi mohli dláždit). O úrovni a charakterových vlastnostech českých politiků je zbytečné vůbec hovořit. Je to ztráta času.
Budoucnost ekonomiky lze odvodit ze scénářů možných událostí v jednotlivých sektorech perspektiv a z jejich provázanosti. Finance a finančně ekonomická perspektiva je provázaná s ostatními a tvoří vrchol pomyslného trojúhelníku celkového potenciálu společnosti. Vypracovávat dlouhodobé scénáře znamená mít dobré znalosti v oblasti politické, ekonomické, sociální a technické. Je nutno znát vzájemnou provázanost mezi oblastmi, aby se mohla každá předvídaná změna v jedné oblasti objevit jako případný dopad do dalších oblastí. Základem úspěšného rozvoje je schopnost dynamizace existujících a budoucích zdrojů a to v jejich vzájemné provázanosti. Kdo neví co konkrétního se skrývá za číslem, ten nemůže být dobrým analytikem, ale nemůže být ani dobrým vizionářem, ale ani dobrým manažerem, ale ani dobrým politikem.
PS Český pesimista je v současné době dobře informovaným optimistou.
01. 10. 2013 | 10:52

Pavel napsal(a):

To Petr Ježek :

Žádnou starou belu.
Wirtschafstpolitik - podívejte se na Německo.
Podívejte se taky na německou definici Wirtschaftspolitik (věcnost, komplexní přehled, praxe, ...) a na českou verzi.

Pak Vám to docvakne.

Český překlad je přesně odraz toho, co se tu v ČR děje (účelová ideologičnost a výchova blbů, aby se mohlo krást, tedy vesele privatizovat).

To je vše. Prostě zloději a zlodějství přerostlo této společnosti přes hlavu, takže je tu minimální zájem o "selský" rozum.
01. 10. 2013 | 11:04

zeko33 napsal(a):

V roce 2012 kleslo HDP v ČR o 1,2%.
V roce 2012 stoupl majetek českých milionářů o 5,4% na 840 miliard Kč.
V roce 2012 vzrostl státní dluh o 168 miliard a dosáhl výše 1.668 miliard.
Zadlužení domácností a podniků u bank a finančních ústavů činilo cca 2.000 miliard.
V roce 2012 klesla reálná mzda o 0,6%.
V prosinci 2012 byl počet evidovaných nezaměstných 545.311, což je o 1,1% více než ve stejném období roku 2011. Na jedno volné místo připadalo v průměru 16 uchazečů o zaměstnání.
atd. atd.
Dokud budeme nacházet ve statistikách podobné údaje, tak si můžeme o nějakých hospodářských úspěších a zlepšování životní úrovně obyvatel ČR jen zdát. Ovšem kromě těch 18 tis. dolarových milionářů.
01. 10. 2013 | 11:10

marxík napsal(a):

autor napsal
Vlastnictví a vlastnické funkce jsou nesporně základní kategorie ekonomiky a podnikání, jak jsme se
přesvědčili během komunismu. Jeden náš premiér dokonce tvrdil: „Vždyť je to jedno, komu to vlastně
patří“, jen aby přitáhl zahraniční vlastníky (investory) a rozprodal národní statky.
--------
Po pravdě řečeno, nevím příliš, co jste tím chtěl říct. Nepředpokládám totiž, že jste chtěl upozornit na prospěšnost státního majetku. Chtěl jste zřejmě naznačit, že privatizovat se mělo do českých soukromých rukou.
Zapoměl jste ale dodat, jak byste zabránil těmto rukám, aby svůj soukromý majetek prodaly rukám zahraničním. Chtěl byste jim snad bránit v rozhodování o svém majetku?
Řekl bych, že je ve Vás zdravé komunistické jádro.
01. 10. 2013 | 11:12

kp napsal(a):

pro Pavla
Myslím, že je to poněkud složitější. On ten německý podnikatel ctí Wirtschaftpolitik pokud je v Německu, za hranicemi už tak odpovědný není. Znám několik reálných případů jejich chování v ČR proti kterému chování našich gaunerů je velmi slabý odvar.
01. 10. 2013 | 11:16

Pavel napsal(a):

To kp :

Teď Vám vůbec nerozumím.

Diskutujeme tu o tom, proč byla česká ekonomika pravicovými poučkami poškozena a část výrobního sektoru (třeba i velmi silných firem) rozkradena nebo účelově zničená a finanční toky daňových plátců skrze "reformy" směřovány do mafiánských kapes ?

Nebo diskutujeme o tom, jak se silné německé koncerny chovají v zahraničí ?
01. 10. 2013 | 11:26

aga napsal(a):

marxík

Prosím vás, lidmi hýbou i jiné než jen ekonomické pohnutky. Autor zřejmě naprosto nekomunisticky a tudíž neinternacionálně počítá s tím, že české ruce by se radši urazily, než by prodaly cizákovi. Trochu mi to, pravda, na globálního profesora taky nesedí...
01. 10. 2013 | 11:34

Pavel napsal(a):

To aga a marxík :

Tak se mi zdá, že tu z globálního a skoro geniálního profesora děláte .....

To se dělá ?
01. 10. 2013 | 11:37

To co vědí amatéřští glosátoři již léta napsal(a):

konečně řekl nahlas někdo z tzv. renomovaných ekonomů.
01. 10. 2013 | 11:52

xx napsal(a):

Pavel: česká ekonomika byla poškozena pravicovými poučkami ? A já si doteď myslel, že byla poškozena nesmyslným zvyšováním daní a vůbec nesmyslným počínáním Kalouska coby ministra financí ? Ten se rozhodně žádnými z pravicových pouček neřídil.

Ono totiž důležité je, co kdo dělá a ne o čem mluví.

Ale pro ideologický pravo-levý souboj, se to hodí dobře, že se Kalousek ačkoli jednal levicově ( zvyšoval daně, navíc levicově špatně, protože to dělal sociálně humpolácky ) zaklínal pravicovými poučkami o šetření, škrtech a snižování daní.

Fakta hovoří jasně - daňovou zátěž Kalousek zvýšil a tím samozřejmě v recesi ekonomice ublížil.

Takže Pavle - vedeme tu ideologický předvolební boj, nebo racionální debatu lidí, kteří nejsou placeni politickou stranou za prosazování názorů v diskusích. To je ta otázka !
01. 10. 2013 | 12:39

xx napsal(a):

zeko33: a to jste zapomněl na značné množství lidí, kteří nejsou v evidenci nezaměstnaných a přesto zaměstnaní nejsou. Ne nemluvím o dětech nebo důchodcích.

Osobně z našeho městečka (3000 obyvatel) znám nejméně 10 lidí, kteří se živí v tzv. šedé ekonomice. To jsou lidé, nabízející různé pomocné práce kterým minimální mzda a vůbec obecně mzdové náklady sebraly práci.

Tito lidé se živý příležitostnými pracemi, většinou se jedná o výpomoc u různých živnostníků a řemeslníků. Žádný ze živnostníků je nedokáže zaměstnat na stálo, protože sami nemají dost zakázek aby mohli živit zaměstnance se všemi výhodami, které zaměstnanci mají.

Kolik je takových lidí v zemi, to si netroufám odhadovat, dokonce ani si netroufnu odhadnout kolik jich je v našem městečku celkem. Já jich znám 10 ale myslím si že neznám všechny. Tihle lidé žijí ze dne na den, většinou po večerech vysedávají v hospodě, nemají zdravotní pojištění, nemají důchodové pojištění, nemají zkrátka nic - žijí zcela mimo sociální systém a v žádných statistikách nemohou figurovat. Tedy krom např. HDP, které pomáhají zvyšovat, protože peníze které vydělají, utrácejí za jídlo, alkohol, cigarety atd.

Rozhlédněte se i vy ostatní po svém okolí, jestli tam máte takové lidi. Jsem si jist že se všude najdou nějací sociálně vyloučení právě státem a jeho paternalismem.
01. 10. 2013 | 12:49

xx napsal(a):

A nyní zajímavá zpráva z USA: „Američtí demokraté a republikáni se v Kongresu nedokázali dohodnout na podobě zákona o vládních výdajích.
Zároveň se začátkem října (a tudíž i nového fiskálního roku) tak vládě Spojených států došly peníze na běžný provoz. .... Zavřené zůstanou brány mnoha úřadů a institucí, které nejsou pro chod státu nezbytné.“

Všimněte si věty - „zavřené zůstanou brány mnoha úřadů a institucí, které nejsou pro chod státu nezbytné“

Tady je jeden ze zakopaných psů dnešních problémů tzv. západního světa. Úřady a instituce, které nejsou pro chod státu nezbytné.

Strana SSO chce takové úřady zrušit a díky tomu snížit daně. A co na to ti co obhajují co největší stát ?
Začnou hned křičet o demontáži státu.

Ne to není pravda, nikdo, ani SSO nechce demontovat stát. Chtějí jen ořezat sádlo, které státu brání v dobrém fungování a odsává z ekonomiky peníze na zbytečnou a neproduktivní činnost - spotřebovává peníze, které by bylo lepší investovat.

Protože opakuji znovu, jedině investice do produktivní činnosti nás posune k bohatství. Podnikající kapitál a ne přerozdělování neproduktivním zbytečným úředníkům.

To je cesta jak z krize a jak se posunout k bohatství. Rozhodně tak, že stát rozdá Bakalovi miliardy za to, že bude těžit neprodejné uhlí a sypat ho kamsi na haldy, protože ho nikdo nechce kupovat.

Zájmem celé ekonomiky není zachránit pro horníky neproduktivní místa, ale vytvořit jim nové příležitosti k práci. To ovšem nedokáže zařídit stát. To umí jen kapitál a podnikatel který vytvoří životaschopný produkt.

Stát umí jen krmit kmotry jako je Janoušek, Rittig a pod. vykutálení ptáčkové v nesmyslných ztrátových projektech dotovaných státem.

Nechme peníze těm kdo je dokáží vydělat na trhu a dejme jim volnost při vytváření nových pracovních míst. Prospěje to všem. Přerozdělením od těch kdo dokáží vydělat na trhu směrem k těm co dokáží vydělávat jen díky napojení na stát a politiky, poškozujeme ekonomiku víc než cokoli jiného.
01. 10. 2013 | 13:01

Pavel napsal(a):

To xx :

Vy s fakty žonglujete jako správný pravicový bolševik. Děláte si legraci, viďte ?

Vždy, když poučkami nabitá pravice to pošle do kopru, tak to vlastně nebyla ta PRAVÁ pravice ?

Kalousek,
- aby držel nízké korporátní daně pro svoje soukromé sponozory, kteří tak rádi podporují různé think-tanky, které vydávají přímo svazácké pravicové brožury
- aby držel NÍZKOU rovnou daň pro české elity, které pledují do aleluja pro pravici na stránkách novin, wwww či v ČT

tak musel zvednout tipec chudině, která je DPH nejvíce poškozena (a následně ekonomika - to už asi mu nedošlo), aby se mu stát nerozsypal pod rukama.

Co vidíte levicového na nekonečném převádění státního majetku do soukromých rukou (Drábek, cirkevní restituce, AGEL, důchody, .... ) ?
To považujete za marginalitu, o které se není třeba zmíňovat ?
01. 10. 2013 | 13:04

Miroslav Pivoda napsal(a):

JSOU CHYBY ZDROJEM POUČENÍ?

Mezi ekonomickou analýzou asi zanikl tento pozoruhodný vývod profesora Zeleného:
"... kdo neumí, tak učí a kdo neumí ani učit, ten jde do politiky a kandiduje."

Doplnil bych postřeh profesora Zeleného takto: Když český vysoký politik (z rozhodnutí voličů či nějakého skandálu) skončí v politice, tak jde zpravidla učit na nějakou soukromou vysokou školu. Přiznají tam studentům své minulé chyby, aby se jich studenti v budoucnosti vyvarovali? Nebo jen utvrzují studenty o své neomylnosti?
01. 10. 2013 | 13:14

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Pavel.
Snižování daní vysoko příjmovým a kapitálu v naprosté většině případu vede ke zvýšení daní ostatním. A nestačí zvýšit výběr o částku, kterou jste odpustil vysoko příjmovým, protože takovým DPH zatěžujete celou společnost a části společnosti to musíte kompenzovat.
Navíc to vede k odlivu financí do zahraničí, přílákat může jen spekulanty, s čímž je spojeno další riziko, podkopává to koupěschopnou poptávku a vede k propadu ekonomiky.

Začátek je v daňovém populismu, končí to zvýšením daní pro většinu společnosti a ekonomickým propadem.
01. 10. 2013 | 13:25

xx napsal(a):

Pavel: převádění státního majetku do soukromých rukou ? Od kdy jsou důchody nebo státní rozpočet státním majetkem ?

To je právě to - levicové - vidění světa. Co stát lidem sebere, to je jeho majetek. Ne, to není jeho majetek. To je majetek daňových poplatníků.

A o přerozdělování státem sebraného majetku daňových poplatníků směrem ke kmotrům jsem se přece rozepsal dost. Tak o čem to tu vlastně píšete.

Levicový koncept je přece jasný - vysoké přerozdělování je cíl.

Stejně jako vy nadáváte, že Kalousek přerozděloval státem zabavený majetek daňových poplatníků směrem ke svým, stejně tak lze vyčítat ČSSD že přerozdělovala státem zabavený majetek daňových poplatníků směrem k soukromým firmám pomocí investičních pobídek, aby zde vytvořily tyto firmy nádenické velkomontovny závislé na zahraničních majitelích, které při náznaku krize zmizí jako pára nad hrncem.

Je to obecně špatně - bez ohledu na to, zda se přerozděluje Rittigovi, církvím nebo třeba Panasoniku.

mimochodem, když tak řvete o církevních restitucích, to vám nevadí, že stát přerozděluje každý rok 1,3 miliardy církvím ? A že restituce, jakkoli může být zpackaná, tohle v budoucnu přeruší ?

Jste jako ti pitomci, co po Sobotkovi opakují jak je Švédsko skvělý ráj a 2. pilíř strašné tunelování státních financí, aniž by si uvědomili, že přesně ten druhý pilíř s vyvedením části peněz z průběžného systému mají Švédové už 15 let.

Jenom hulákat jedním směrem a tytéž „hrůzy“ u svých nevidět. To je typickým znakem nemyslících hlásných trub.

Ale jedno jste vyjasnil - jste jen předvolební hlásná trouba, nejspíš placená z nějakého fondu ČSSD, abyste všechny házel do pytle Kalouskových obhájců a pak s nimi bojoval jako s ideologickou pravicí.

Trapné, ale zřejmě účinné na nemyslící stádo stoupenců ČSSD. Jen jestli to není plýtvání, protože stoupenci ČSSD jsou už rozhodnutými voliči, a ostatní co alespoň trochu přemýšlejí tímhle neoblbnete.

Do diskusí sem chodí jen lidé se zájmem o politiku a lidé jako vy - bijci stranických klak. Tady nové pitomce do svých řad nenaverbujete.
01. 10. 2013 | 13:28

kp napsal(a):

pro Pavla 11:26
Také já Vám nerozumím.
Musíte mně trochu vyjasnit, co je pravicová poučka. Přechod mnoha firem do cizích rukou ( v rámci EU) byl a je důsledek potřeby kapitálu na modernizaci a rozvoj ( v těch dobrých případech). Volný kapitál tu na začátku nebyl.
Dále je nutné vyjasnit pojem mafián.
Všude na světě je úspěšný podnikatel začleněn do nějaké "mafie" t.j. skupiny vzájemně se podporujících lidí. Pochopitelně existují jedinci s dobrým nápadem, který přinesl užitek, ale v určitém okamžiku musí se "zapojit" nebo prodat.
Doporučoval jste německou solidnost a odpovědnost. Souhlasím s tím, že kdyby jsme ji trochu měli, bylo by tady lépe.
Také se udivuji nad všeobecně zavedeným nepřátelstvím vůči našim miliardářům. Pokud bude rozvíjet svůj byznys v ČR vytvářením nových pracovních příležitostí, je to určitě perspektivnější využití prostředků než státní dotace (na které z daní přispívá každý z nás).
01. 10. 2013 | 13:36

Helena napsal(a):

Vážení odborníci,
ač ne-ekonom musím se vyjádřit.
Již v době, když ještě bylo co privatizovat, jsem si zcela laicky říkala, že to musí dopadnout špatně. Z logiky věci plyne, že pokud bychom se jako rodina chovali tak, jako náš stát, tj. všechno co nejrychleji prodáme nebo rozdáme s tím, že se o svůj majetek neumíme starat, zatěžuje nás a máme s tím jenom práci a starosti a bude nejlépe, když se ho úplně zbavíme - bylo by to opravdu divné. Navíc bychom si museli o sobě myslet, že jsme úplně hloupí, a proto musíme ten majetek přenechat sousedům, kteří jsou naopak chytří a schopní. No, určitě bychom byli za blbce a brzy skončili pod mostem. Je smutnou, ba až děsivou realitou, že v podstatě takto se chovali naši privatizátoři a vykřikovali, jak to dělají správně a jak se budeme dobře mít... Výsledek je, že "objevujeme", jak nás cizí vlastnící ždímají a považují nás za levnou námezdní sílu a zisky si přesouvají domů. Ale to se přece dalo očekávat, ne? Otázka je, co to jsou za lidi, co tento marasmus spískali? Pokud vím , někteří z nich dokonce učí na VŠ a dál šíří svoje bludy.
01. 10. 2013 | 13:39

Oto Les napsal(a):

Helena
Co jsou to za lidi? Titíž, pořád titíž, jako před rokem 1989.

Neumětelové, zločinci.
01. 10. 2013 | 13:49

xx napsal(a):

Helena: mýlíte se, velmi se mýlíte. Naše ekonomika v péči státu došla tak daleko, že zkrachovala. Náš stát neuměl podniky spravovat a bylo to na nich vidět.

Abyste to pochopila, musíte se trochu ponořit do minulosti před rok 1990. Dobrým zdrojem informací o stavu tehdejšího hospodářství jsou stenozáznamy ze zasedání parlamentu a projevy poslanců a ministrů tehdejší doby, které reflektují stav a potíže tehdejšího hospodářství.

A je to neradostné čtení. Pokud by tehdejší systém pokračoval, dnes bychom trpěli daleko větší chudobou, než si dovedete představit. Výpadku v dostupnosti zboží a služeb by se stupňovaly dál až by docházelo k nedostatku základních potravin.

Tak to prostě bylo. Možná vám ideologická zaslepenost nedovolí pomlouvat socialismus, ale to je jen vaše chyba, že nechcete vidět realitu.

Realita byla taková, že tehdejší průměrná mzda mela ekonomickou sílu cca 120 západoněmeckých Marek. Dnešní průměrná mzda má ekonomickou sílu mnohonásobně vyšší.

Takže i když se potýkáme s potížemi a někteří lidé nemají práci, jako celek jsme na tom mnohonásobně lépe než jsme byli v roce 1990, před započetím privatizace.
01. 10. 2013 | 13:57

jozka napsal(a):

SSO, to jsou ti, kteri se rozhodli usetrit zkracenim skolni dochazky v dobe, kdy se absolventi placaji na suchu uz ted?

No tak to bude fakt narez, neco jako kdyz xx daval za vzor ekonomiku Singapuru. Z toho uz vyrosstl, s tim zbytkem to asi jeste chce cas.
01. 10. 2013 | 13:58

jozka napsal(a):

O jojky, koukam, ze narez pokracuje, prepocteme Kcs na DM, blouzni o zakonitostech statni ekonomiky...

Tak to jo. Libi se mi, kdyz nekdo, kdo na vse kouka skrzeva ideologicke poucky (stat neumi hospodarit etc.) obvinuje ostatni z noseni ideologickych bryli. Ale veselo tu je, to zas jo.
01. 10. 2013 | 14:01

samboush napsal(a):

Je to celý postavený na šišku. Jako s těma důchodama, to jestli si bude člověk šetřit na důchod ho neochrání. Nikdo totiž neví, kolik bude za 40 let stát energie, potraviny, bydlení.
Tzn je to jen taková vábnička na lidi co jim aktuálně přebejvá , jak z nich ty peníze vytáhnout a v ekonomice je maximálně otočit. Nic jako konzervativní investování neexistuje.
01. 10. 2013 | 14:02

xx napsal(a):

jozka: typické, přesně to co se stalo ODS - samozřejmě že je nesmyslné vyjmout z uceleného programu jedinou věc a tu se pokusit realizovat. Přesně jako to udělala ODS, chtěla snížit daně ale zapomněla že musí také snížit výdaje, jinak to dopadne špatně.

Stejně tak by toto opatření bez dalších souvisejících dopadlo nevalně.

Pro ideologickou debatu se to ale hodí, vytrhávat z kontextu a pak to rozcupovat jako nesmysl. Demagogie má zkrátka své pevné principy a zásady.
01. 10. 2013 | 14:04

buldatra napsal(a):

Jediný opravdový a opravdu schopný analytik, který uměl neomylně analyzovat jak následek, tak i příčinu a podle toho se zařídit a učinit správné rozhodnutí, už zemřel.
Žil na Slovensku, občas zavítal na Moravu za obchodem, byl to génius a takový se rodí jednou za 100 let a jmenoval se Sváko Ragan.

Jeho život a osudy by měly být povinné pro studující ve školách, kde vznikají dnešní pseudoanalytici, to jsou takoví ti mladí nadějní bacilové a magoři a jinak titulovaní, jež hojně vyskytují se v ekonomických i jiných pořadech.
Ani moderně voháknutí s kravató dští své zasvěcené pseudoanalýzy do éteru, což by sice nebylo zas až tak zlé, horší je, že jim slechu dopřávají konzumenti, jež slova z obrazovky se linoucí, považují za svátost.

Hrubý domácí produkt je krásný výraz. Skoro jako burčák. Kdekdo je na to odborník, ale jen málokdo ví, co to ve skutečnosti je a co z toho vznikne ve finále.
Natož pak analýza...
01. 10. 2013 | 14:05

xx napsal(a):

jozka: a on stát umí hospodařit ? Doložte to nějakým příkladem z historie ČR řekněme posledních 100 let.

Milý jozko, to není ideologická poučka, že stát neumí hospodařit, ale vypozorovaný fakt.
01. 10. 2013 | 14:07

Pavel napsal(a):

To kp : 01. 10. 2013 | 13:36 s tím do učité míry taky souhlasím.
Chtěl jsem zdůraznit, že Němci si stát hýčkají.

Nepovažují ho za nepřítele, kterého je třeba oslabit (a následně účelově vyplenit).
Toto mi vadí na české pravicové ideologii. Ten okamžitý osobní zisk za každou cenu.

Jak to ti Němci vlastně dělají ? Jak to dělájí v Číně, Jižní Korei, že si vybudovali a ochranili svoje rozvíjející se firmy ?
01. 10. 2013 | 14:07

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Helena.
Nemáte tak docela pravdu.
My jsme nejen neuměli podniky řídit, neměli jsme kapitál, a ani zahraniční kontakty – odbytiště.
Privatizace do českých rukou se v naprosté většině nepovedla, Stehlík – Kladno, Kožený, uhlobaroni apod.

Podle mne jsme měli přímo privatizovat od zahraničních rukou podstatně více.
Jen je potřeba nastavit pravidla tak, aby z těch zahraničních investic měli prospěch občané tohoto státu ne aby sto až dvě stě miliard ročně odešlo do zahraničí.
Jde především o spravedlivou daňovou politiku.

Podívejte se na zdanění firem
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/Table%20II.4_Aug%202013.xlsx

Ať sem přijdou, ať zde podnikají, ale musí mít z toho prospěch i čeští občané. Česká pravice bohužel slouží zahraničním firmám a pomáhá jim vyvádět zisky.
01. 10. 2013 | 14:09

Pavel napsal(a):

To xx :

Vaše komické vložky jsou už vyvařené stejně jako Vaše mantry.
Stát často je lepší hospodář ve prospěch jeho občanů !!

1) Proč by stát nevařil pivo, když ho vaří se ziskem a peníze zustávají v ČR?
To je lepší ten pivovar například prodat (prožrat Kalouskem či Kubou) a nechat zavřít nebo zisky vyvádět ven ?

2) Je lepší mít vodárnu s 300 zaměstnanci pod správou státu a zisky mít v ČR ? A mít levnější vodné (100x oproti současnosti) ?
Nebo je lepší mít privátní vodárnu s 200 zaměstnanci (tady nepopírám efektivnost) a peníze vyvádět ven z české ekonomiky ? A drahou vodu ?
01. 10. 2013 | 14:14

xx napsal(a):

Bakalův nezvaný host: ty odvedené zisky do zahraničí - to je promiňte mi hloupý argument.

1. ten zisk pochází z nějaké ekonomické aktivity, která je výrazně vyšší
2. zisk je po zdanění
3. díky vlastní měně odvedený zisk přináší další investice k nám ( oni si neodvezou české bankovky v kufru, ale vymění naše peníze za Eura. A eura vymění zase někdo, kdo chce utrácet koruny u nás )

Příklad - Škoda Auto - můžete se mračit na VW, že si vybere každý rok přes 10 miliard zisku. Ale to přehlížíte ten fakt, že Škoda Auto tady vytvéří ekonomickou aktivitu necelých 300 miliard. To je přínos pro ČR a z toho jen 11 miliard odejde do zahraničí.

To se vám zdá jako nevýhodné ? Se Škodou Auto to mohlo dopadnout jako s Tatrou, která stála stát 4 miliardy dotací a když od ní nenakoupí stát auta, tak to mohli zabalit úplně už dávno.

Co je přínosnější - odvedený zisk 11 miliard a 300 miliardováí ekonomická aktivita pro naší ekonomiku, nebo moloch neschopný bez dotací a státních zakázek přežít ani týden ?

A přitom Tatra mohla skončit jako VW - měl zájem Mercedes, ale tehdy chtěli z 15 000 zaměstnanců zachovat jen 5000 a to bylo pro odbory a některé politiky nepřijatelné. tehdejší vedení je přesvědčilo, že to budou dělat lépe a udrží zaměstnanost. Nakonec stát musel sanovat 4 miliardy a zaměstnanost se stejně neudržela.

Mohli jsme mát další 300 miliardovou aktivitu ze které by sice XX miliard odešlo do zahraničí. Nemáme.
01. 10. 2013 | 14:30

ALT napsal(a):

Maximus,

v hospůdce této naší virtuální
(promiňte cenzore ctěný)
tedy v debatním kroužku znalců
všehomíra, profesorů řivota
stálých i hostujících
a někdy i prostých pocestných
není třeba úzkostlivě hleděti na nějaké
to i,ý, snad i K.H. a K.K by prominuli
é kdyby viděli, že jinak to nespěje do
é,é,é......

ale můžeme i jinak:
nejdůležitější je spotřeba,
protože když se spotřebovává roste HDP
a když roste HDP tak je to znak prosperity
pak jsou důležité povodně, zemětřesení
rozsáhlé požáry a války, neboť když je toho
hodně zničeno roste HDP,
důkazem jsou u nás všichni ti spokojení lidé
které letos v cz vyplavila voda - vzrostlo HDP
(i pan profesor vo tom píše, že vzrostlo)
takže v TV už mohli říct, že jsme z krize venku.
Univerzální recept jak se dostat k blahobytu minimálně
jako ve švajcu je tedy jasný - kromě povodní (a s prominutím blbů co staví furt stejně na tom samém místě)
potřebujeme víc požárů, zemětřesení a válek
potom to půjde samo.
Exkurze do zemí kde raketově roste HDP (např.Haiti,Syria,Somal,
Irak,Afghanistan a rozhovory s mnoha spokojenými občany
jistě může zajistit např. člověk v tísni za laskavého přis pěnění ČT,

Msivním dovozem výrobků všech kategorií z asie opět raketově
HDP vzroste a vlastní obnovená ekonomika pak bude moci být postavena již konečně výlučně na progresivní ekonomice
služeb a to v celém spektru vzdělanostní společnosti.
PS. pane profesore již na jaře jsem zde pod nějaký text psal
něco o tom, že se zvedne HDP a tak....
(to jen tak pro ordung)

:-)
01. 10. 2013 | 14:39

xx napsal(a):

Pavel: to je milý kolego otázka. Za socialismu stát ve prospěch občanů přerozděloval kapitál firem. Například záporná daň z obratu - fakticky dotace, dotace bydlení a další.

To samozřejmě lze hodnotit jako hospodaření ve prospěch občanů. Ale pouze z určité konkrétní perspektivy, z perspektivy peněženky občana.

Z hlediska ekonomiky jako celku, šlo o katastrofu a zničení ekonomické síly země, které patřila mezi nejvyspělejší na světě. Za první republiky zde existovalo mnoho firem a značek schopných světové konkurence. Co z toho zbylo v roce 1990, tedy ještě před zahájením privatizací ?

Kulový. Zatímco země jako Německo nebo Švédsko ke kterým naši milý levičáci tak rádi vzhlížejí kvůli daním, rozvíjeli kapitalismus a podnikání těchto firem, u nás se ty firmy doslova projedli.

To je realita. Žádné ideologické bludy. Nebo snad vidíte nějaké super skvělé firmy co dobývají nebo dobývali světové trhy ? Kdy a kde jsou a kde byly v roce 1990 ?

Tak vidíte.
01. 10. 2013 | 14:44

Helena napsal(a):

TO XX a další :
Já rozhodně netvrdím, že se všechno mělo nechat tak, jak bylo v rukou státu a na for ever. Ale nemělo se za prvé tolik spěchat, to nemělo žádný důvod, to bylo jenom proto, aby nebylo vidět pod pokličku. Za druhé se mělo postupovat alespoň tak, jak u Škodovky v MB, tam to je OK. Promyšleně nastavit podmínky , které nedovolí úplné zmizení podniku s více než 100 letou tradicí ( viz ČKD), nebo totální likvidaci textilního průmyslu. Pokud vím, Polácí s tprivatizací nepospíchali a dnes jsou úplně někde jinde, než my ačkoliv tam v roce 1989 byl svrab a neštovice. Byla jsem tam. Proč si musím např. kupovat punčocháče z Polska, protože domácí výroba není, a ve Varnsdorfu je každý druhý nezaměstnaný atd. Určitě všechny podniky k životu nebyly, ale řada mohla dobře přežít. Pokud by dostali šanci. A už vůbec se neměli privatizovat přírodní zdroje ( voda, uhlí atd) a veřejná doprava. Proč podporovat soukromé a cizí firmy z veřejných peněz, to fakt nechápu. Že by Veolia (či ARRIVA) byla lepší než ČSAD se mi tedy nezdá. Je to totéž, akorát z toho profituje někdo jiný. A také mně dojímá veleúspěšná privatizace Tabáku Kutná Hora. Tam stát opravdu neprodělával. To byl pěkný dárek Philip Morrisu. Pokud vím, Tatru zdevastovali přece Američané, ne?

A zas až tak chudí za socializmu jsme nebyli. Hodně lidí žije dnes z toho, co si v té době našetřila či naakumulovala, např. byty, zahrady
01. 10. 2013 | 15:09

Nevěřící Tomáš. napsal(a):

xx - pokud jste si už vybral tu Tatrovku, bylo třeba také podotknout, nakolik se na její likvidaci podíleli i naši někteří polistopadoví pilitici. A nejen na Tatrovku. To si ovšem člověk nesmí vybírat jenom to, co se mu k argumentaci hodí. Nic není tak jednoduché jak se to vidí na první pohled. Každý i vy xx se tak trochu utápíme ve své vybrané ideologii a v jejich poučkách. Na to co by bylo kdyby, je jedno staré přísloví.
01. 10. 2013 | 15:09

rudolfko napsal(a):

XX Dřív jsme se tu pásli a teď jsme už v potravinách soběstační? Zítra letím na oční..........
01. 10. 2013 | 15:16

Konec krize v nedohlednu napsal(a):

Je to jak říká Zeman. Samý právník, kadeřník a žádný technik.
S tím -že Franta stříhá Máňu, ta sexuálně poslouží Josefovi a ten vymaluje Frantovi kvartýr- se HDP netrhne.

prof. Zelený se pozastavuje nad všudypřítomným plurálem u slova analytik.
Proč? Že soudruzi analytici jsou jednotní? Národní frontu tak torpédují hlavně právníci- se svými třemi názory v dvojčlených tandemech.
01. 10. 2013 | 15:18

jozka napsal(a):

To mate tezky, xx, vy neco oznacite za vypozorovany fakt a pres to vlak nejede... ale zas ta ideologie, ta drzi fest.

A ano, vybral jsem jeden bod z programu SSO. Nechtelo se mi ten komicky elaborat citovat cely. Pokud mate dojem, ze se dvacet chujovin navzajem nejakym zazrakem vyrusi, je to vase pravo.

A co si predstavujete pod pojmem "umi hospodarit". Prikladu jste tady za tu dobu, kdy tu bavite dostal dost, vetsinou jste je ignoroval (treba ten vas kdysi milovany Singapur) nebo pretloukl nejakou jinou, soukromou firmou bez ohledu na ruzne podminky. Diskutovat ma smysl s nekym, kdo chce. Ne s nekym, kdo jde do diskuse s hotovym nazorem ze ktereho nehodla ustoupit, protoze to tak proste je.

Berte to tak, ze se bavime, muzete pokracovat :-)
01. 10. 2013 | 15:25

xx napsal(a):

Nevěřící Tomáš.: no a kdo vám brání to doplnit ? Ano kolem Tatry se objevilo mnoho supů, stejně jako kolem každé jiné mrtvoly. Ale je třeba vidět příčiny a následky bez ideologických brýlí.

Kdyby Tatra byla od počátku, tedy od roku 1990 silným a zdravým podnikem, konkurenceschopným na světovém trhu, nic by se s ní nestalo. Ale protože to byl energeticky neufinancovatelný přezaměstnaný moloch, stejně jako většina tehdejších podniků, s obrovskou ztrátou kapitálu a zanedbanými výrobními prostředky i zanedbaným produktem, tak se snadno stala mrtvolou na které si smlsnula kdejaká hyjena.

Šance byla v partnerství s Mercedesem, stejně jako to potkalo Škodu Auto. Ale tehdy prostě, tuším že to bylo v roce 1991, nebyl zájem ze strany samotné Tatry a jejích odborů, právě proto, že šlo o propuštění asi 10 tisíc lidí. Tady vidíte k čemu vede ochrana pracovních míst. Nakonec je ztratí všichni.
Helena: co se týče textilního průmyslu, o tom se zmiňoval už komunistický ministr na 16. zasedání ČNR jako o zanedbaném problému českého hospodářství, kde rostly náklady na produkci a zaostávaly investice.

Zkrátka, musíte si ověřit informace a ne pracovat s dojmy a osobními vzpomínkami zatíženými nedostatky lidské mysli, vzpomínat jen na to hezké.

Mimochodem, v Polsku jste byla teď někdy nebo tehdy ? Polsko na tom rozhodně není výrazně lépe než ČR.
01. 10. 2013 | 15:26

Martin J. napsal(a):

Srdečně zdravím, pane profesore.
Chci reagovat na informaci, kdy uvádíte, že v HNP jsou kapitálové zisky zahraničních vlastníků odečteny. Jistěže máte pravdu potud, pokud uvádíme, že z HNP je vyjmuta produkce zahraničních vlastníků.
Jestliže by se jednalo o zisky zahraničních vlastníků, tedy o "důchody", pak je v této souvislosti nutno počítat s HND - hrubým národních důchodem, tedy se zisky domorodců, které mohou zůstat doma (nicméně jsou zde zahrnuty i zisky českých občanů v zahraničí).
Zde je jistě nepoměr mnohem patrnější a spíše se jedná o značnou disproporci, kterou jste měl patrně na mysli, popř. srovnání HDD vůči HND.
01. 10. 2013 | 15:27

xx napsal(a):

jozka: jen se bavte, to je dobře. Zejména když si umí člověk dělat legraci sám ze sebe, což vám jde znamenitě. Prý to přináší delší život.

Mnoho příkladů tu zaznívá v diskusích, to máte recht. Některé jsou opravdu směšné, jako ten váš vytržený z kontextu ucelené vize. Ale co s tím naděláme jozko, umanutost některých lidí je zkrátka značná.

p.s. možná bychom se pobavili více, kdybyste místo obecných soudů na adresu mé argumentace, vaše příspěvky vyfutroval také nějakým tím faktem. Ale otázka je, jestli jste schopen udělat si ze sebe až takovou legraci.
01. 10. 2013 | 15:31

ekonom napsal(a):

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí,ten to učí. A kdo to neumí ani učit,ten to řídí.
01. 10. 2013 | 15:33

roman napsal(a):

Pane Zelený,
nejsem ekonom, jsem občan. Mám dvě dospělé děti, celý život i s manželkou pracujeme, s vyjímkou krátké nezaměstnanosti u obou, cca 4 a 7 měsíců. Jsme relativně zdraví. Manželka musela kvůli zaměstnání, téměř v padesáti, začít studovat střední školu. Prakticky celý život jsme nuceni šetřit na základní potřeby, jako je bydlení, jídlo a energie.

Děkuji Vám za Váš článek, protože přesně vypovídá o tom co pomalu, ale jistě pociťuji na vlastní kůži. V životě se nám dařilo jak dobře, tak hůře, taková houpačka. V současnosti ale mám zlé tušení, že se klesá nějak dlouho a žádnou vyhlídku nevidím. Bojím se, že mí potomci to budou mít ještě hodně těžké a to mne docela trápí. Nepotřebuji k tomuto poznání žádného analytika, či televizního ekonoma. Spíše naopak. Je mi úsměvné, kde všichni ti mediální informátoři berou svoje informace, protože já okolo sebe, v praktickém životě, vidím ale docela něco jiného.
01. 10. 2013 | 15:45

Já se rád dívám. napsal(a):

Proč se v podstatě dobré blogy musejí v samotném závěru shodit ptákovinou...

"...Z žádné krize se nelze proinvestovat, obzvláště ne s penězi jiných lidí (tj. státními penězi nebo dluhy); když už, tak svými vlastními, soukromými prostředky...."

Co třeba Německo po WW2 ? Jistě se shodneme, že bylo v krizi.
01. 10. 2013 | 18:49

Mildam napsal(a):

Je to všechno úplně jednoduché - některé národy ( stejně jako lidé ) dělají všechno dobře a jiné zvořou na co sáhnou. Proto jsme měli směšný socialismus ( nezažil jsem 50. léta ) a teď máme svinský kapitalismus. A jak tak jsem 10 let v Německu, tak mi to připadá, že Němci dosáhli prosperujícího socialismo-kapitalismu. A také mi napadá, že i celá 1. republika jela ještě z CaK setrvačnosti. Mimochodem Rakušané se mají ještě lépe než Němci. V obou zemích již snad 2 roky žádné řeči o krizi.
01. 10. 2013 | 19:50

fikus napsal(a):

Kdože jsou tahouni tuzemského hospodářství, jaké že jsou to české globální firmy.
To by mne zajímalo.
01. 10. 2013 | 19:52

Fialenka napsal(a):

Souhlasím s Helenou.
Stačilo zaplatit dobré i třeba zahraniční manažery a firmy se nemusely prodávat.
01. 10. 2013 | 20:09

arbitr napsal(a):

Mám dotaz: vím z vlastní zkušenosti, že většina firem, pokud nejde o markantní zloděje, je na tom finančně velmi mizerně a v podstatě zadlužené až po uši, v podstatě všichni dluží všem.
Podobná situace vyvolala velkou hospodářskou krizi ve dvacátých letech minulého století, v současnosti je povícero států, které také dluží skoro všem ostatním a tak se tisknou ničím nepodložené finance a žije se na úkor budoucnosti. Jak je to tedy s tou proklamací, že se díky Bohu a jeho TOP09 ekonomika odrazila ode dna? Také mám mizerný pocit z toho, že gauneři mohou podávat insolvenční návrhy na zcela seriózní firmy a tak likvidovat nejen konkurenci, ale hospodářství jako celek, vždyť to vyvolává nejistotu, zejména, když soudy, které o takových podvodech rozhodují vůbec nekontrolují, zda jde o skutečnou insolvenci, nebo podvod. Zdá se, že soudci v podstatě nejsou odpovědni za své rozsudky, podobně jako bývalý prezident za amnestii, ve které markantně porušil nejen pravidla slušného chování. Také nahrál na smeče gaunerům. Prostě mám pocit, že jsem obklopen plejádou všehoschopných šmejdů. Nejsme jako oni, Kouba z ODS se chlubí: nemám holou zadnici, proto volím pravici, bohužel většina má holou a dokonce dlouhodobě zarostlou pavučinou.
01. 10. 2013 | 20:57

jozka napsal(a):

jo jo, xx, ty fakta, to myslite neco jako tu vasi viru, ze "dohromady to bude fungovat? Neco jako je cely ten program, kde vzdy spocitaji uspory a uz vubec nepremysleji nad tim, jestli to nebude mit dopady i na vydajove strance?

Tak to si uzijte :-)
02. 10. 2013 | 06:50

Klaus napsal(a):

čecháčci...

nemelte prázdnou slámu, nevymýšlejte již vymyšlené...nemáte to daleko... nastudujte si, jak to dělají Němci (proces od narození až po umrtí), překlopte do Česka a bude lépe.... Hlavně se naučet myslet po německy ne po našem!!!!

Poradím Vám,

sedněte do auta nebo vlaku RegioJet (tam dostanete občerstvení a cesta bude příjemnější), nechte si vysvětlit nastavené procesy na jednotlivých ministerstvech (hlavně ministerstvo školství, jelikož když nebudte znát abecedu, nesložíte větu), doma to nastavte stejným způsobem.... Nemusíte se přepínat, vymýšlet hovadiny.... Vytlučte si z hlavy to čecháčkovství, je to trapné....Vždyť Ti Němci se musí smát a držet se v r......u, aby se nepočůrali....
02. 10. 2013 | 10:29

modrý edvard napsal(a):

HDP vzrostlo o 0.6%. Mělo to být 0.7%. Navrhuji ten rozdíl ignorovat, jasně je pod úrovní chyby. Stejně jako -1.2 a -1.3.
Novináři samozřejmě profesionálně jásají, stejně jako předtím profesionálně bědovali, když HDP klesnul o 0.6%. Měli bychom je brát s rezervou a neskákat s nimi.
Příčinné trendy jsou nepochybně prima. Pokud souvisejí se skutečnou příčinou.
02. 10. 2013 | 16:21

modrý edvard napsal(a):

Helena: tam, kde neprivatizovali rychle, rozkradl to management. A jen tak bokem, ještě že OKD patří Bakalovi, a ne státu.
Ban: Co je špatného se supravodivostí? A pokud "všichni", v čem se mýlil Kamerling-Ones?
02. 10. 2013 | 16:45

ban napsal(a):

to modrý edvard:
uvedl jsem,že jistý zahraniční velmi erudovaný autor se systematicky věnoval všemu co léta vyhodnocoval jako zásadní omyly vědy o supravodivosti.Musím říci,že mne to překvapilo kolik jich je .Anti-ban uvedl vedl jen ten laikům nejpochopitelnější-o neexistenci přímého měření pohybu elektronů,ale pouze diamagnetického signálu (KO např.).
Několik vědátorů již řadu let dle toho pracuje na revizi,která znamená mj.i předělat model atomu z Bohrova na neplanetární.Poprvé vůbec aspoň malinko začít chápat tzv.kovovou vazbu,která spojuje atomy v supravodivých kovech zkoumaných již KO v Holandsku.Zdá se,že tedy k "dynamickému" dnešnímu supraproudu,který by se dal nazvat zkratkou LLLLLFG,protože jeho tvůrci byli bratři Londonové,bratři Lifšicové,Landau a Ginsburg a Ehrenfest v letech 1935-50 (před ním existoval Drude-Lorentzův), by se mohl rozvinout zmíněný magnetický,umožňující i supravodiče hledat,nejen vyvětlovat nalezené.Současně probíhá revize Maxwellových rovnic.Mají i nedostatky,jsou zobecňovány apod.
Přesto ovšem můj osobní,na té promyšleně kritické i matematicky knize nezávislý názor,je takový,že dodnes se nedaří více než těch dosud nalezených 3000 supravodičů s teplotou do 200 stupňů Kelvina rozškatulkovat do desítky hlavních příbuzenských rodin pomocí několika desítek nových "supravodičových" materiálových parametrů,nicméně modelování jimi samotného mechanismu je víceméně nasazování posmrtné masky nenalezené pravdě.Zatím se koneckonců i ty nejoriginálnější a nejmodernější přístupy přiznávají vždy po nějaké době,že bez ideje "kondenzace" té dynamické teorie se neobejdou.Ale ta je spojena s dosud neprokázaným přenosem náboje.Tady již říkám svoje mínění,v tom materiálu je to s velkou precizností v stovkách argumentů i z jiných hledisek,zejména v kritice tzv.BCS teorie (NC 1958)a ostatních z posledních let amerických teorií RVB,Andersona-Motta-Hubbarda apod-typy ad hoc sešívanců konglomerátu idejí a formulí s malou konsistencí.
Z matematického hlediska je asi nejvíce konsistentní,nejvíce propracovaná a vše umějící vypočítat samostatná teorie Landau-Pomerančuka elektronové "kapaliny" s polovodičovými "dírkami" Bogoljubova,nicméně o ní dnešní uznávaní američané tvrdí,že v dnešních nových typech materiálů je nepoužitelná.Takže se vracejí k prastarým orbitálům,jejichž nedostatky jsou v literatuře již léta popsány:zejména ten,že jsou defacto neexistující fikcí vzniklou lineární algebraizací nelineárních problémů.
Nechci předvídat,ale tuším,že asi způsob uvažování fyziků se bude muset časem nějak moc a moc změnit,aby supravodiče mohly být použity v míře třeba obyčejných kovových vodičů.Na fikcích,se kterými se hlavně lehce počítá pouze nelze donekonečna stavět a stále více navíc jako dnes.Je třeba k formám začít připojovat reálný obsah,fyzikální platnost.
02. 10. 2013 | 21:53

modrý edvard napsal(a):

Hm. To je na mě moc složitý, zůstávám u BCS neboli párování elektronů. Nevím, proč by se měl prokazovat pohyb elektronů. Nicméně děkuji za pokus mi to vysvětlit.
02. 10. 2013 | 22:24

ban napsal(a):

oprava :vysvětlovat nalezené
02. 10. 2013 | 22:46

T.Paine napsal(a):

Zdravé myšlenky a názory praktického ekonoma.

Jedny z nejinspirativnějších, co jsem od ekonoma světového formátu četl.
Díky za ně.

Snad padnou na úrodnou půdu, zejména v České republice.
02. 10. 2013 | 23:57

anti-ban napsal(a):

to modrý Edward:

Pro zajímavost :největší internetovou databázi konkrétních supravodičů udržuje Severní Korea,
zatímco největší světové akvárium mořských ryb a živočichů je v Jižní Korea.
Tolik navíc k tomu co Vám zde ban napsal o Talibanu,Botvinniku,(americkém?) marxismu,Divoké divizi a Ćeších-Čečencích z pohledu Helmutha Kohla.
03. 10. 2013 | 14:02

muromec napsal(a):

Jak to dopadne, tak to dopadne, hlavně že pravice má svůj úspěšný systém argumentace: Provádíme zásadní reformy, to musí trošinku bolet, ale stačí vyčkat, a všechno bude lepší. Jak dlouho? Takový rok. Za rok: No dobrá, vy to ještě celkem nevnímáte, ale situace vypadá opravdu dobře, všechno je na nejlepší cestě, vyčkejte ještě půl roku! Za další rok: Byly tady vlivy zvenčí, které pozirivní dopad našich reforem malinko zbrzdily, ale už začínají naplno zabírat. Stačí pul roku trpělivosti. Za další rok: Co, vy jste si nevšimli, jak se všechno perfektně vyvíjí? Vydržte, vydržte ještě rok, a uvidíte ten malý zázrak.
Voliči samozřejmě po pěti letech tahání za nos zvolí levici. A pak mohou nastat dvě možnosti:
1. Situace se nelepší. V takovém případě pravice ječí: Kdybyste nás nechali vládnout dále, stačil by jediný rok, levice stopla naše reformy, a tady to máte!
2. Situace se pepší. V takovém případě pravice ječí: Vidíte, naše reformy skutečně zabraly! To není zásluha levice, to je zásluha našich pravicových reforem!

Na lehce ovlivnitelné voliče s nižším IQ (těch je bohužel většina) takováto argumentace perfektně zabírá. A při nejbližích volbách budou zase volit pravici, ty chudáčky nedoceněný.
Ověřeno v politické praxi na Slovensku, ale i v Česku. Snad dostane ČSSD šanci na jedno volební období. Ale pak se k moci zase na 100% dostanou pravicoví chudáčci nedocenění. A začne to odznova: Vyčkedjte rok... ještě rok... ještě další rok... ještě rok... a pak už bude dobře, protože my jsme ti moudří, my vám zabezpečíme práci... Jak? No přece podporou podnikatelů a jiných bohatých lidí.
03. 10. 2013 | 14:22

Karel napsal(a):

Ano, jsme z recese venku, díky geniální a prozíravé finanční politice mičurina Kalouska.
06. 10. 2013 | 09:10

Karel napsal(a):

je to fakt trapny nejaky hdp. bohuzel u nas je to tak že firmy davaji na mzdy tak +- 5 % s obratu . V porovnani třeba s takovou italii , kde mají 2x víc jak u nás stejně tak v španělsku atd . V německu mají tak 4x víc . Když se potom dava srovnávání třeba s velikosti statniho rozpočtu nebo různých výdajů třeba % který jde na zdravotnictví důchody.
06. 10. 2013 | 16:24

Bubo napsal(a):

Vážení diskutéři, většinou správně argumentujete až na pár chybiček:
-prý zde nebyl žádný kapitál. Kravina. Byl- penzijní úspory (nevyplacené penzijní závazky státu)- v roce 1995 to bylo dle HN 2760 mld korun!
- prodej kapitálu. Skutečný kapitálový trh zde nikdy nebyl! Prodej kapitálu podniků za hubičku byla zlodějna´- ztráta pro poplatníky nejméně 6 bilionů korun!
Státní penze- ponechal je kLaus a jeho boys, když odstátnil téměř vše, ale penzijní systém nikoliv!
2.pilíř. NA kLAusem zmršeném systému penzí a kapitálovém trhu, NIKDY nic pořádného nevyroste, dokud se nepřiznají chyby privatizace!
14. 11. 2013 | 09:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy