5 věcí, které je záhodno změnit v zákoně o České národní bance – ale ne kvůli koronaviru

26. 03. 2020 | 09:57
Přečteno 893 krát
Potřebujeme skutečně nezávislou centrální banku a centrální bankéře. Nezávislou v měnověpolitickém rozhodování jak na státu, tak na soukromém sektoru, ale dokonce i na zahraničních tělesích. Potřebujeme nově vymezit hrací pole a nástroje ČNB. Chystaná novelizace zákona o ČNB dává příležitost k hlubší debatě. Zde jsou v kostce náměty.

1) Nakročit k měnovému kodexu: pojmenovat v zákoně o ČNB všechny používané formy peněz a popsat penězotvorbu

Do budoucna je třeba konsolidovat (a současně novelizovat) všechny zákony týkající se peněz (peněžního účtování a vykazování, finančnictví a bankovnictví a záchranných opatření aj.) do jediného měnového zákona po vzoru občanského zákoníku.

Jako první krok k tomuto je nutno v zákoně o ČNB vyjmenovat a definovat všechny typy užívaných peněz, skoropeněz a subtitutů apod. fungujících plnohodnotně jako zákonné platidlo, na něž se pak odkazují další zákony.

Už v zákoně o ČNB musí být jasně popsán – transparentně, věrně a (i pro laika) srozumitelně – aktuální způsob penězotvorby a jednotliví aktéři. Musí být tedy definována např. likvidita („peníze“ v mezibankovními styku, které se tu započítávají do celkové peněžní zásoby, tu nezapočítávají), „peníze na viděnou“ (bezhotovostní vklady u soukromých bank) a účetní jednotky vznikající úvěrovou emisí v komerční bance nebo obdobnou emisí v centrální bance.

Chceme-li umět efektivně pomoci třeba i v krizi, musíme nejprve rozumět hlavním hybatelům systému a rozumět, jakými návrhy vlastně komu reálně pomáháme.

2) Striktně vymezit repertoár měnověpolitických opatření a nástrojů, které má ČNB k dispozici

Je nutno jednoznačně ohraničit práva této instituce provádět „měnové inovace“ a vůbec jakkoli o své vůli kreativně měnit způsoby uvádění nových p-e-n-ě-z do oběhu. Je nepřijatelné, že někteří (současní, bývalí) pracovníci této instituce už vážně uvažují o tom, že bez vědomí a posvěcení státu a parlamentu zavedou novou formu měny (digitální peníze), aby mohli provést další nestandardní měnové opatření v podobě helicopter money, které, jak předvídají, bude muset nahradit opakovaně neefektivní kvantitativní uvolňování, které však bylo samo o sobě dost kontroverzní, nestandardní a netransparentní (Hampl, Mojmír, Havránek, Tomáš, Central Bank Capital as an Instrument of Monetary Policy).

Nově by instituce podle svého vlastního a nezávislého uvážení vybírala celkem z 9 způsobů, jak pustit nové p-e-n-í-z-e do oběhu (vždy kombinací alespoň 3 různých způsobů při každé jednotlivé emisní aktivitě):

Za prvé, nově emitovaný objem peněz by mohla za úrok poskytnout soukromým bankám pouze na úzce vymezené a přísně kontrolované produktivní účely – na produktivní úvěry. (Úvěry produktivní dnes tvoří podle propočtů Positive Money v Británii jen asi 8 % celkového objemu bankovních úvěrů; jiné země se v tomto ohledu nebudou nijak výrazně lišit). Nikoli tedy na kurzové operace (a manipulací se směnným kurzem), odkupování aktiv soukromých firem (zachraňování vyvolených firem) nebo přímý či nepřímý nákup státních dluhopisů.

Za druhé, může vydávat nové peníze na zajištění svého běžného institucionálního provozu.

Za třetí, bezúročně by mohly nově emitované peníze, opět na základě zcela nezávislého rozhodnutí centrální banky, plynout do hospodářství pěti různými způsoby i přes státní rozpočet, resp. poskytnutím prostředků pouze účelově na:

a. strategické veřejné investice do infrastruktury (existuje-li důvěryhodný dlouhodobý strategický plán),

b. kompenzaci výpadku příjmů v důsledku daňových úlev,

c. přímou distribucí mezi všechny občany (nárazově vyplácený nepodmíněný příjem),

d. splácení státního dluhu, (body a až d a produktivní úvěry jsou víceméně převzaty od britské asociace Positive Money)

e. do jednoúčelového fondu odměn na vyplácení doživotního symbolického „děkovného“ (přilepšovacího příjmu) těm jedincům (z řad vědců, vynálezců, odborníků, zlepšovatelů aj.), kteří pomohou trvale vyřešit jeden z 20 až 100 vydefinovaných nejpalčivějších celospolečenských problémů země (podle přísných a předem formulovaných kritérií úspěchu či výrazného zmenšení problému)

f. na technologický transfer akademického a výzkumného sektoru apod. (s potenciální vysokou přidanou hodnotou)

Za čtvrté, ČNB by mohla ve vážné krizové situaci spustit doplňkovou měnu s časovaným vypínačem platnosti a snižující se hodnotou (čili tato měna by nesloužila ke spoření), vypuštěnou do oběhu formou jednorázového (či opakovaného) univerzálního nepodmíněného příjmu všem občanům.

3) Změny v účetnictví centrální banky a bank
- Oddělit provozní účetnictví instituce od měnového účetnictví (penězotvorby)

- Úrok z penězotvorby pro soukromý sektor bude automaticky příjmem státního rozpočtu (zbylé formy jsou bezúročné).

- Dnešní odpisy nedobytných úvěrů, které provádějí soukromé banky (a snižují si tím daňový základ) bude doplněn o další účetní krok. Všechny odpisy se budou kumulativně zaznamenávat do kolonky kapitálu (pohledávek) České centrální banky. Při dosažení určitého zákonem stanoveného procenta odpisů se pak daná banka v potížích automaticky stane dočasně spravovaným majetkem České centrální banky, která ji může nezávisle (bez zásahu státu) restrukturalizovat a následně privatizovat. Veškeré příjmy z takové privatizace se automaticky stávají příjmem státního rozpočtu. Toto by přispělo k zjednodušení sanačního procesu v krizových situacích.

4) Desetiletý zákaz působení radních v soukromém finančním a bankovním sektoru po uplynutí mandátu
Pro radní desetiletý zákaz působení v soukromém bankovním a finančním sektoru po skončení jejich angažmá v ČNB, aby se tak oslabil zcela reálný střet zájmů, totiž riziko jejich podbízení se budoucím zaměstnavatelům.


5) Posílit obecně osvětovou, nominační, kontrolní a zákonodárnou roli parlamentu a senátu


- Oslabit výhradní roli prezidenta při výběru radních. Nově tuto pravomoc rozdělit mezi 4 osoby, kterou budou určeny pro každé doplnění bankovní rady zvlášť: prezidenta, zástupce parlamentu, zástupce senátu a (společně parlamentem a senátem zvoleného) zástupce akademické a vědecké obce. (V případě rovného počtu hlasů rozhoduje prezidentův hlas.)

- Při výběru nominandů do funkce radních rozšířit kritéria na pestřejší přesoborové vzdělání, netrvat jen na úzce ekonomickém vzdělání vybíraných osobností (připustit i relevantní – s peněžní teorií a praxí související – přesah do sociologie, psychologie, filosofie, historie, práv apod.), aby se zabránilo stádnímu myšlení a opakování starých chyb (sebeutvrzováním se).

- Osobnosti nominované na post radního musí vystoupit s veřejnou přednáškou v Parlamentu na téma monetárního systému, peněz či nabízející ucelené, makroekonomické, kritické ohlédnutí za kroky předchozích rad ČNB či jiné centrální banky (s uplynuvším mandátem), která zároveň poslouží jako osvětová a vzdělávací přednáška pro širokou veřejnost a novinářskou obec, jež zasadí práci ČNB a centrálních bank a penězotvorby do širšího kontextu globální kultury, politiky a ekonomiky.

- Rozšířit poradní a přísedící sbor externích „pozorovatelů“ rady ČNB: z řad širší odborné veřejnosti (např. po vzoru Velké Británie).

Ve stati How Central Banks Take Decisions: An Analysis of Monetary Policy Meetings, věnované rozhodování měnového výboru v centrálních bankách, analytický pracovník Kanadské centrální banky Philipp Maier (2006) dokonce zmiňuje nutnost nemít napevno stanovené pořadí, v jakém vystupují konkrétní radní na měnovém výboru při navrhování úrokových sazeb, aby se předešlo tzv. „informační kaskádě“, která může posléze vést až k neblahému stádnímu myšlení.


* * *

Kromě toho potřebujeme:

- rozšířit pravomoci Národního kontrolního úřadu ve smyslu možnosti náhodně (ale v pravidelném cyklu) kontrolovat banky, že v rozporu se zákonem nefinancují a nezvýhodňují spřízněné osoby a entity

- zvýšit monetární (peněžní) gramotnost politiků, novinářů a kritického počtu jedinců v celkové populaci

- systémově podporovat (přesoborové) studium a výzkum v oblasti teorie peněz na univerzitách

- začít používat vícerozměrnou cenu. Vzhledem k tomu, že moderní technologie působí ze své podstaty deflačně (Jeff Booth, The Price of Tomorrow, 2020, rozhovor např. zde:

null
null


Rozhovor s Jeffem Boothem o deflačních technologiích (Real Vision Finance), 45:17), přitom deflaci centrální banky dnes nechtějí a nemohou ve stávajícím monetárním systému připustit (je zcela vyloučena z našeho uvažování), z dlouhodobého hlediska musíme nutně přejít (můj návrh) na používání chytré vícerozměrné ceny s hodnotovým vektorem (cena v čase klesá), která bude již na první pohled občanům (nikoli pouze spotřebitelům) dávat více relevantních, přesnějších, neboť skutečně podstatných (i komplexních) informací o širším vnitrofiremním i celospolečenském kontextu a pozadí vytvářených služeb a produktů. Ale ani tento symbolplex nebude poslední změnou.

- docenit jazykovost peněz (čili jejich nehmotnost). Smysluplné a důstojné práce je ve skutečnosti nadbytek, peněz tedy už z podstaty nemůže být nikdy nedostatek pro známý počet lidí aktivních v ekonomice a předvídatelný rozsah nezbytných (!) potřeb (ať už v rovině vzdělávání, kvalifikací aj.). Je to jen otázka chytrého sběru informací, koordinace a komunikace. Současný systém cenotvorby je pohříchu primitivní, velice snadno manipulovatelný (oběma směry), nebo dokonce slepý.

* * *

Volně zde čerpám ze své knihy Jazyk nepoznaný: peníze (2019, ISBN 978-80-270-7067-1).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy