Radniční noviny musí být kreativní a nezávislé

18. 11. 2013 | 16:07
Přečteno 3188 krát
Od 1. listopadu 2013 platí nové povinnosti pro vydávání radničních a krajských periodik, jako jsou různé místní zpravodaje, městské a krajské noviny. Objektivita a vyváženost je povinná. Ale jak na to?

Zmizí cenzura?
Zmizí cenzura?
Dvě nové povinnosti vydavatele

Hlavním poselstvím novely je posun od podřízeného vychvalování radnice ke svobodnější výměně názorů. Měla by inspirovat k chytrému řešení podle místních podmínek. Jen tam, kde se do sebe lidi zakousnou, nenajdou kompromis, dojde na právní nástroje. Dominantní je, aby vedení obce přijalo, že mohou existovat jiné názory na řízení obce a že mají místo ve veřejné debatě na stránkách novin za veřejné peníze. Na druhé straně aktivní členové opozice musí uznat, že nevyhráli volby a mají nárok jen na prostor přiměřený jejich postavení a nevytvářet uměle konflikt u každého tématu.

Podmínkou toho, aby se na tiskovinu zákon vztahoval, je, že ji vydává územní samospráva sama, prostřednictvím své organizace anebo někdo jiný na základě smlouvy s ní.

Takový vydavatel má nově dvě povinnosti. První je obecná: zajistit v periodiku objektivitu a vyváženost při informování o aktivitách kraje, obce či města. Druhá je konkrétní - poskytnout přiměřený prostor pro vyjádření názorů členů zastupitelstva.

Objektivita a vyváženost

Středočeský magazín 2009 - cyklus "Půlrok hejtmana v obrazech"
Středočeský magazín 2009 - cyklus "Půlrok hejtmana v obrazech"


I když to v ní výslovně není uvedeno, hlavním mottem nové zákonné úpravy je: pokud se píše o jakékoliv aktivitě radnice, neexistuje žádný "apolitický obsah". I zdánlivě neutrální zpráva o rekonstrukci náměstí či školní jídelny je politikum, protože vždy lze klást otázku, zda jde o správně vynaložené prostředky. Právě o tom je třeba vést legitimní debatu jak na zastupitelstvu, tak ve sdělovacím prostředku obce. První povinnost se tedy vztahuje k "politickému obsahu". Jak ho určit, to jsme v Otevřené společnosti definovali v metodice výzkumu radničních periodik již v roce 2005 a následně v navazujícím projektu ve spolupráci s o.s. Oživení. Po stanovení toho, co v čísle periodika představuje politickou plochu (obvykle lze vzít do úvahy pět po sobě jdoucích čísel), je třeba vyjádřit, jaký prostor z politického obsahu se věnuje alternativním názorům. Měl by se zhruba blížit číselnému poměru sil v zastupitelstvu, tj. poměru mezi koalicí a opozicí. Měl by také zohlednit existenci názorů, které nevyjadřují členové zastupitelstva, pokud jde o silný projev části veřejnosti, například významné petiční akce anebo činnosti občanského sdružení, zaměřené na agendu samosprávy. Na druhé straně se u zjištěného poměru vždy uznává, že podíl prostoru pro sdělení názorů koalice (vlády) je o něco vyšší. Jde o tzv. "vládní bonus" obvykle v rozsahu deseti až patnácti procent.

Při stanovení vyváženosti se samozřejmě nemusí počítat přesná procenta a jednotlivá slova. Jde o hrubý rozsah. Podle mého názoru jde v zásadě o zákaz významného opomíjení či potlačení alternativních názorů. Modelově může jít o článek o plánu radnice prodat nevyužitou budovu. Pokud existují hlasy proti, například občanského sdružení, které tvrdí, že ji lze využít pro mateřské centrum, bude vydavatel povinen zajistit, aby se v článku nebo vedle něj i tento názor objevil. Klíčové je uvědomit si, že úkolem novin není rozhodnout, kdo má pravdu, ale dát čtenářům podklad pro vlastní úsudek.

Prostor pro členy zastupitelstva

Druhou povinností je poskytnout přiměřený prostor členům a členkám zastupitelstva pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje jejich názory, týkající se jejich obce či kraje. Jde o podmnožinu první povinnosti, konkretizovanou jen do oblasti vyjádření členů zastupitelstva. Samozřejmě vzniká otázka, jak se to přesně udělá. Oproti první povinnosti jde o situaci, kdy aktivita zpravidla vychází od členů zastupitelstva. Pokud ale nepředloží své sdělení, má to redakce těžší, protože musí celkovou vyváženost aktivně zajistit jinak. Bude záležet na chytré organizaci přípravy čísel periodika, jako je například vyhledávání alternativních názorů pomocí rozeslaných anketních otázek anebo včasného avíza, k jakému tématu by se měli představitelé opozice vyjádřit.

Významným rysem této povinnosti je, že také každý rozhovor se starostou či radním, jeho citace, jeho článek se musí brát jako sdělení člena zastupitelstva. Množství těchto - ze strany redakce aktivně připravených - příspěvků, bude určovat, vůči čemu se má poměřit ona přiměřenost. Čím více prostoru dostanou starosta, radní a koalice, tím větší prostor musí být k disposici také ostatním členům zastupitelstva. Hledání balanční rovnováhy se tak stane důležitou součástí práce redakce. Bude vždy na její kreativnosti, jakou formou přiměřenost prostoru zajistí. Například může předejít mnoha sporům tak, že v každém článku o významnější aktivitě radnice bude uvádět nejen názory vedení, ale též názory opozice. Takto standardně pracují celostátní média, v nichž se problémy s nevyvážeností a neobjektivitou vyskytují po roce 1989 relativně málo.

Výklad ustanovení o přiměřeném prostoru pro členy zastupitelstva musí vycházet ze smyslu celé úpravy, jímž je ochrana svobodné soutěže politických sil. Proto bude namístě první rovinu přiměřenosti sledovat v základním vztahu koalice a opozice. V jeho rámci pak dojde na podrobnější poměry mezi jednotlivými volebními subjekty a případně až jednotlivými členy zastupitelstva. Nelze tedy říci, že každý člen zastupitelstva má nárok uveřejnit v každém čísel periodika článek běžného rozsahu. Natož pokud je členem koalice, jejíž představitelé mají v každém čísle velký prostor již jen tím, že se prezentují jejich rozhodnutí. Redakce bude nejen moci, ale dokonce muset dynamicky reagovat na předložené příspěvky a přetvářet je zkrácením, vybranými citacemi či operativně získanými vyjádřeními tak, aby výsledný názorový mix zhruba odpovídal reálné diskusi v zastupitelstvu či v jeho orgánech. Bude muset najít určitou samostatnost, sebevědomí a nezávislost na vedení radnice. Bude to práce více podobná práci novináře, než dosud, kdy šlo často o služebnou úřednickou agendu s jediným cílem a ambicí - vychválit a zalíbit se nadřízeným.

Právní prostředky

Teprve pokud redakce svou roli nezvládne, může v některých případech přijít na řadu právní vynucení. Člen zastupitelstva, kterému redakce neposkytla přiměřený prostor, ji může požádat o otištění doplňující informace. Tento stupeň sporu umožňuje smírné řešení: pokud redakce na požadavek přistoupí, věc je vyřešena. Může také otisknout zkrácenou informaci, tak, aby byla přiměřená postavení žádajícího zastupitele či jejich skupiny. To významně sníží jeho šanci, pokud se obrátí na soud. K uplatnění práva na doplňující informaci se zastupitelé mohou spojit a získat tak nárok na větší prostor.

Zastupitel, kterému vydavatel nevyhoví, se pak může obrátit na soud. Ten rozhodne, zda měl na uveřejnění doplňující informace právo a vydavatel je pak povinen rozsudku vyhovět. Lze předpokládat, že nepříjemnosti soudního řízení budou redakce motivovat, aby se rozumně vyhovělo. K soudu se tak nejspíše dostanou jen případy, kdy na jedné či druhé straně zvítězí zatvrzelost.

Obce a kraje by také měly vydat vnitřní předpis nejen o postupu, jak dosáhnout vyváženosti, ale také o některých procesních aspektech, například zda o odmítnutí doplňující informace rozhodne redakce, redakční rada, rada obce či kraje nebo starosta (hejtman).

článek byl uveřejněn na stránce projektu Otevřené společnosti o.p.s. www.otevrete.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Radniční noviny u nás v obci si radnice vydává sama sobě, aby úředníci měli procovní náplň. Já preferuji pevný podpalovač PEPO.
18. 11. 2013 | 16:12

šašek z Jihlavy napsal(a):

Z těch fotek je patrné, jak byl David všeobecně oblíben, i když s těmi sladkostmi to jako lékař nezvládl, kysané zelí by prospělo lépe! A MUDr. Pancové ta přilba sekne, jen koník mi tam chybí. A přeceda špásuje stejně jako my v pubertě, když jsme holkám zkoušeli pevnost gumy u šprndy. Samé veselé kopy, jó, to byly časy, už se nevrátí asi.
18. 11. 2013 | 17:11

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Radniční noviny - mnohdy zprofanovaná a zdiskreditovaná forma předávání " informací", to budou mít velmi těžké, napravit si pověst zbytečného poskoka.
Podle mě je to možné jen poté, co budou odejiti ti zbyteční poskoci.
18. 11. 2013 | 17:56

Martin1 napsal(a):

šašek z Jihlavy
Že by spíš si všichni za zády podávali nějaké "decky vína" v krabičkách? Možná má protikorupční policie zajímavější záběry z druhé strany?
18. 11. 2013 | 17:59

Martin1 napsal(a):

Ráth si vyzkoušel zubařské křeslo v Příbrami, ale na zoubek se mu podívali až ve vazbě v Litoměřicích a pak ho doléčovali v Ruzyni. Dneska všechno dlouho trvá.
Že by Rátha poslali na doléčení na Ukrajinu - tam mají lepší zubařské kleště a výměnou by poslali do Ruzyně Julii Timošenkovou - tam jsou tvrdší kavalce - to srovná páteř.
Možná by s takovým léčením souhlasili všichni i EU.
18. 11. 2013 | 18:18

šašek z Jihlavy napsal(a):

Martin1 napsal(a):
šašek z Jihlavy
Že by spíš si všichni za zády podávali nějaké "decky vína" v krabičkách? Možná má protikorupční policie zajímavější záběry z druhé strany?
18. 11. 2013 | 17:59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vidíte, to mě mohlo taky napadnout, vzadu je věžák i jeřáb. Kubice měl spoustu příležitostí, jak vše zdokumentovat. A já trouba o Katčiné šprndě a zatím krabice. Mazanej hoch, ten Kubice, rozjel hru škatulata hejbejte se.
Vy byste se pane kolego uživil i jako analytik.
Ještě by mohl Fanda napsat, jak to viděl z kurníku.
18. 11. 2013 | 18:40

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Ve zdejším městě vychází radniční zpravodaj s náklady mnoha milionů korun ročně. Firmu pro jeho vydávání si zřídila starostova žena. Předseda strany lidové, kterému tento starosta patří, předstírá ve věci naprostou mentální (popřípadě přímo intelektovou) nehybnost. Policie spolehlivě pokaždé odloží.
Krajského hejtmana ze socdem taková nehospodárnost nezajímá rovněž, třebaže dotyčný starosta zasedá v krajském zastupitelstvu.
Radu radnice tu tvoří socdemáci, odeesáci a lidovci, kteří jsou vedeni, popřípadě přímo animováni, velkolihaři a podobnou pakáží.
Včerejší 17. listopad žádnému běžnému zdejšímu zásadně neutkvěl, ovšem v radničních novinách o tom jubileu bude určitě oslavný článek.
A aby ne, takhle se v posledních stoletích z veřejného ještě nekradlo!
18. 11. 2013 | 18:52

Bodrý den!5212 napsal(a):

P.S.: Účetnictví redakce a vydávání těch radničních novin jsou veřejnosti zcela nepřístupné -- natož aby se takové základní informace objevily alespoň pokaždé v tiráži.
18. 11. 2013 | 18:57

Martin1 napsal(a):

šašek z Jihlavy
Ještě mne napadlo, že unikla z materiálů na Rátha jedna kompromitující fotografie "Ráth pedofilem", (na té rozdává ty cukrovinky), to se už také osvědčilo u Paroubka a podle všech teorií se vítězné sestavy a postupy nemají měnit.
18. 11. 2013 | 19:24

zemědělec napsal(a):

Jak to bylo s likvidací našeho zemědělství v 90. létech, kdy přišlo o práci asi 200 000 lidí? Kdo a komu ji slíbil a provedl? Vy ste u toho taky byl.
18. 11. 2013 | 19:54

šašek z Jihlavy napsal(a):

Oldřich Kužílek by si mohl podat ruku s Igorem Němcem. Skoro bych to typoval na stejnou krevní skupinu. A začalo to nenápadně - v občanských komisích. Nebyl sám, pamětníci pamatují.
18. 11. 2013 | 20:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy