Čína jako “hybatel pokroku lidstva”

23. 10. 2017 | 22:39
Přečteno 2599 krát
Čínská média se podle direktivy Si Ťin-pchinga mají “jmenovat Strana” (姓党). O probíhajícím sjezdu referují v duchu této směrnice podle zavedených stranických pravidel a postupů. Zveřejnění “zásadního projevu” a posloupnost a pojetí zpráv a článků mají svoji propracovanou choreografii s cílem poskytnout veřejnosti přísně odměřenou dávku informací, které se okamžitě stávají nástrojem politické výchovy. Ne náhodou je četba úvodníků a komentářů agentury Sin-chua a stranického listu Žen-min ž´-pao základním materiálem politických školení, jimiž pravidelně procházejí v Číně všichni školáci a studenti, armáda a státní zaměstnanci – a s tím, jak dochází k posilování stranického vlivu v soukromých podnicích stále častěji i v soukromém sektoru.

V případě zásadních událostí jako právě probíhající 19. sjezd komunistické strany je tento model naplňován zvlášť pečlivě. V předvečer sjezdu agentura Sin-chua zveřejnila úvodník, který předem nastínil ústřední témata, jimiž se druhého dne podrobně zabýval generální tajemník Si Ťin-pching ve své více než tříhodinové zprávě o činnosti, která je v podstatě politickým programem Strany pro budoucnost. Zpráva byla v internetových médiích zveřejněna v úplnosti, zároveň ale vyšlo také v tisku krátké, přehledně rozčleněné shrnutí hlavních bodů, které lze chápat i jako návod, jak rozumět Si Ťin-pchingovu projevu. Následně se začaly objevovat redakční články rozpracovávající jednotlivé body Si Ťin-pchingovy zprávy a v dalším kroku média začala uveřejňovat autorské komentáře k těmto jednotlivým bodům.

V tomto duchu 21. října tisková agentura Čínské lidové republiky Sin-chua uveřejnila článek od svého korespondenta Jen Lianga s názvem „Význam zesílení Číny pro svět“. Zaměřuje se na Si Ťin-pchingovo pojetí zahraniční politiky, konkrétně na globální roli Číny. Jedná se o text na pomezí autorského komentáře a oficiální zprávy, překypující opakujícími se frázemi stranické propagandy a odvolávájící se na domácí a mezinárodní politické i akademické autority kladně hodnotící Si Ťin-pchingovo pojetí role Číny ve světě. Za pozornost stojí výběr zahraničních podporovatelů globalizace pod čínským vedením, kde vedle francouzského konzervativního politika, v letech 2002–2005 premiéra, Jeana Pierra Raffarina najdeme předsedu Komunistické strany Francie Pierra Laurenta nebo bývalého člena výkonného výboru Komunistické strany Velké Británie a dnes plodného autora propagujícího v britských médiích čínský model Martina Jacquese (Jacques je známý jako autor bestselleru Až Čína povládne světu: konec západního světa a zrození nového globálního řádu – When China Rules the World: the End of the Western World and the Birth of a New Global Order).

Další západní autority zmiňované autorem článku rozhodně nepatří k předním odborníkům na současnou čínskou politiku. Laurie Pearcey (v článku uváděn jako prorektor) se řadu let pohyboval v čínských státních institucích a v čínsko-australském byznysu; dnes je ředitelem Konfuciova institutu na univerzitě Nového jižního Walesu. Jednoho akademika se na základě zápisu jeho jména čínskými znaky ani nepodařilo jednoznačně identifikovat. Na skutečné odborné kompetenci zahraničních expertů citovaných v tomto článku však nezáleží, vesměs jsou jim do úst vkládány banality, které souznějí s diskurzem Komunistické strany Číny a jejich přítomnost v článku nehraje jinou roli, než dokázat, že světové mínění se ztotožňuje s názory čínských představitelů.

Článek uvádíme v úplném překladu s cílem přiblížit záměry čínského vedení a způsob jeho komunikace a argumentace v co nejsyrovější a nejautentičtější podobě. Kostrbatost a jazyková neobratnost textu jsou nevyhnutelným důsledkem toho, že se ho nepokoušíme adaptovat.

Pro potřeby českého čtenáře uvádíme zavedené fráze čínské propagandy a její formulačně zafixovaná klíčová slova v kurzívě (část z nich je inovací Si Ťin-pchingova období v čele KS). Tyto fráze tvoří podstatu slovníku čínských politických textů a v tomto případě pocházejí většinou přímo ze Si Ťin-pchingovy zprávy přednesené na 19. sjezdu. Zvýrazňujeme je kurzívou, aby i ti, kdo nejsou obeznámeni s rétorikou čínské propagandy, snadno rozpoznali některé její základní stavební kameny. (V zájmu přehlednosti textu příslušná slova a fráze zvýrazňujeme vždy jen při prvním užití.) Za pozornost stojí, že mezi těmito frázemi jsou i pojmy užívané na západě, avšak s posunutým významem adaptovaným pro čínský systém.

„Význam zesílení Číny pro svět“

Soudruh Si Ťin-pching ve své zprávě na 19. sjezdu vyzvedl, že socialismus s čínskými rysy vstupuje do nového období. To znamená, že před čínským národem, který prošel dlouhým strádáním, je velkolepý rozlet od sebepozvednutí, přes zbohatnutí až k zesílení a je před ním zářná budoucnost realizace velké národní obrody. Co přinese silná Čína, která dnes stojí na souřadnicích historie, světu?

Skutečná síla, která uvádí do pohybu světový rozvoj

Po dlouhotrvajícím úsilí vstoupil socialismus s čínskými rysy do nového období – to je nový historický směr čínského rozvoje.

Známý francouzský vědec David Gosse (?) se domnívá, že téměř každá nadnárodní korporace má v Číně významné zájmy a pozorně sleduje obrovský čínský trh a perspektivy jeho rozvoje, neboť Čína se již stala druhou nejsilnější světovou ekonomikou, stále se rychle rozvíjí a na světovém hospodářství se podílí více než jednou třetinou.

Za historickým úspěchem Číny stojí nezvratná logika. Někdejší ministerský předseda Francie Jean-Pierre Raffarin řekl, že to, jak v dnešní mezinárodní situaci plné nejistot Čína za pomoci Jednoho pásu a jedné stezky šíří multilaterální spolupráci a dialog, dává příklad ostatním a její přístup vyznačující se dlouhodobou perspektivou a správným uchopením požadavků doby přináší prospěch světovému rozvoji.

Zkušenost Číny s rozvojem se zapsala do srdcí lidí na celém světě a potenciál rozvoje Číny přinese celému světu prospěch. Prorektor australské Univerzity Nového jižního Walesu Laurie Pearcey uvedl, že silná a sebevědomá Čína přinese světu ještě více příležitostí.

Generální tajemník Komunistické strany Francie Pierre Laurent se domnívá, že iniciativa Pásu a Stezky „Přinese nové příležitosti pro rozvoj spolupráce všech oblastí světa, včetně spolupráce mezi Čínou a Evropou a formuluje prospěšnou inovaci hledání nové cesty světového rozvoje založeného na spolupráci a nikoliv na jednostranném důrazu na konkurenci.“

Poskytovatel veřejných statků pro celý svět

V současnosti stojí svět před mnoha výzvami, objevují se vlny obchodního protekcionismu, antiglobalizačních tendencí a nacionalismu. V této době změn se Čína stává významnou silou prosazující řízení globalizace, promlouvá vlastním hlasem, předkládá vlastní návrhy a světu poskytuje mnoho významných veřejných statků.

Docent Ústavu mezinárodních vztahů Pekingské univerzity Wang Tung říká, že právě dochází k hluboké proměně v modelu interakce mezi Čínou a světem. Silná Čína v budoucnu určitě světu poskytne ještě více veřejných statků a bude hrát ještě aktivnější roli v procesu propojování a sjednocování světa.

Ať se jedná o budování Pásu a Stezky, nebo o vybudování druhé zlaté dekády společně s ostatními zeměmi BRICS, potenciál rozvoje a zářná budoucnost Číny vstupující do nového období přinesou celému světu příležitosti pro rozvoj interakcí a propojování, jaké tu ještě nikdy nebyly.

Ředitel Výzkumného centra rozvojových studií při univerzitě v Cambridge Peter Nolan se domnívá, že Čína s tím, jak hledá cestu vlastního rozvoje, objevuje cestu udržitelného rozvoje pro celý svět, rozvoj Číny přináší Západu příležitost a možnost skutečné spolupráce.

Jüan Cung-ce, výkonný zástupce ředitele Čínského ústavu pro mezinárodní otázky, uvedl, že Čína se z dodavatele zboží pro celý svět mění v poskytovatele veřejných statků, a tak se zároveň z někdejšího podílníka na správě světa stává tím, kdo ostatním ukazuje cestu.

Počínaje zapojením svých vojáků do mírových sil OSN, přes vyslání námořních oddílů k ochraně Adenského zálivu a somálského moře před piráty až po to, jak přispěchala na pomoc do boje proti epidemii eboly v Guinei, Libérii a Sierra Leone, Čína konkrétními činy a zodpovědným přístupem brání mír a stabilitu ve světě.

Dnešní rozvoj Číny prospívá mezinárodnímu společenství a svět vkládá do silné Číny stále větší naděje. Když německý zpravodajský kanál hodnotil budoucí pozici Číny, dospěl k závěru, že role Číny bude na rozšiřující se mezinárodní scéně stále důležitější.

Hybatel pokroku lidstva

V současné době stojí lidstvo před mnoha krizemi, nejistoty se násobí, a otázkou doby se stává „Kudy dál?“. Idea budování společného osudu lidstva, kterou vytýčil soudruh Si Ťin-pching, je čínskou odpovědí na otázku doby a ztělesňuje nový systém hodnot a novou filosofii s cílem nechat čínský sen ozářit sen světa a pohnout lidstvo ke společnému pokroku.

Jang Kuang-pin, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Lidové univerzity, řekl, že to, jak Čína zesílila, dokládá, že rozvojové země mohou směřovat k bohatství a síle zcela vlastní cestou a v souladu s vlastními specifickými podmínkami. Tato skutečnost otřásla zavedenými chybnými teoriemi rozvoje a jasně ukázala, že „dějiny ani zdaleka nemají konec“.

Generální tajemník Komunistické strany Francie Pierre Laurent řekl, že největší úspěch Číny spočívá v tom, jak v době, kdy je napjatá mezinárodní situace a na Západě zvedají hlavu nacionalistická hnutí, Čína stále úspěšně zachovává stabilní rozvoj. Čína prosazuje multilaterální mezinárodní vztahy a hraje roli napomáhající světovému míru a stabilitě s cílem dosáhnout blaha pro celé lidstvo.

S tím, jak Čína sílí, postupně roste její mezinárodní vliv, její přitažlivost a schopnost udávat tón a přináší nové významné zásluhy o světový mír a rozvoj. Jang Kuang-pin se domnívá, že mnoho rozvojových zemí, ba i zemí rozvinutých může také nastoupit do čínského vozu letícího s větrem vpřed.

Anglický vědec Martin Jacques se domnívá, že budování společného osudu lidstva odstraní zákony džungle, mocenskou hegemonii, překoná hru s nulovým součtem a otevře novou civilizovanou cestu rozvoje oboustranně prospěšné spolupráce, společně budovanou a společně užívanou, přináší novou příležitost dobrému globálnímu vládnutí, jaké tu ještě nebylo, „je to velký a bezprecedentní vynález, a také velká inovace pro reformu světa“.

Sinopsis 23. 10. 2017

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy