Liškova reforma - utajená ztráta koncepce

16. 03. 2009 | 11:38
Přečteno 19747 krát
V květnu roku 2008 představil ministr Liška první verzi tzv. Bílé knihy terciárního vzdělávání. Tento strategický podklad pro plánovanou reformu terciárního vzdělávání byl vytvořen týmem lidí kolem prof. Matějů a nesl jasný rukopis neoliberálního přístupu ke světu obecně a vzdělání zvláště. Vysoké školy byly představeny jako firmy zprostředkovávající vzdělání, studenti pak jako klienti těchto firem. Z tohoto hlediska bylo vysokým školám vyčteno, že díky nezávislosti na tržním prostředí produkují absolventy zastaralé, případně zcela nevyhovující poptávce trhu práce.

Pro zajištění racionálního chování klientů (rozuměj: studentů) i firem bylo proto navrženo školné, pro vyšší flexibilnost vysokých škol pak podstatně zvýšená centrální pravomoc generálního ředitele – rektora – a správních rad, jejichž složení by mělo za účelem lepšího čtení poptávky trhu práce a požadavků soukromých firem odrážet státní a regionální politické a průmyslové zájmy.

Působení tržních mechanismů zavedených školným také umožnilo uvolnit někdejší regulativy, takže bylo možné zjednodušit jak akreditace jednotlivých oborů, tak jmenování akademiků profesory a docenty, nehledě na snížení doposud nutného rozdílu mezi školami veřejnými a soukromými (pokud veřejné školy mohou vybírat školné, měly by i soukromé školy získávat dotační peníze – tzv. vzdělávací grant). Z této koncepce přirozeně vyplývají i další změny v rétorice: cílem studia není vzdělání, ale kompetence, cílem vědy není poznání, ale inovace.

Jakkoli je zvláště pro zástupce oborů, jejichž absolventi nacházejí uplatnění především ve státním sektoru a kulturních či neziskových institucích, a oborů, které se zabývají především základním výzkumem, takováto reforma nepřijatelná (a obecně pro kohokoli, kdo chápe význam slova „vzdělanost“), lze ještě v této verzi Bílé knihy mluvit o jakési koncepci. Autoři věděli, co chtějí (tedy podřídit vysoké školy trhu), a navrhli vcelku konsistentní metody, jak chtěného stavu dosáhnout.

Antikritické mantry z MŠMT

Zřejmě nečekaná masivní kritika, která se na Bílou knihu již v červnu minulého roku snesla jak z akademického pléna, tak ze strany fakult, vysokých škol či jejich reprezentací, vyústila v to, že ministerstvo přestalo o tezích reformy otevřeně diskutovat a omezilo se na opakování několika základních manter, mezi nimiž vévodily následující:

1) Bílá kniha je živý organismus (tedy jakékoli odmítnutí je předčasné, do materiálu ještě budou zapracovány připomínky; používána kdykoli a vůči komukoli)
2) Bílá kniha je strategický dokument (tedy jakoukoli kritiku konkrétních formulací nebo naopak nepropracovanosti je nutné odmítnout; používáno vůči kritikům a zvědavcům)
3) V Bílé knize nic takového psáno není (tedy jakékoli obavy ze zneužití je třeba vyvrátit jako mylné, neboť z textu zneužití přímo nevyplývá; používáno vůči skeptikům)
4) Bílá kniha má podporu (neboť žádné relevantní námitky přece nezazněly; používána zvláště vůči novinářům)

Finální verze Bílé knihy

Na podzim minulého roku, po shromáždění námitek vůči Bílé knize, se ministerstvo poměrně záhy uzavřelo do sebe, dokonce zrušilo plánovanou diskusi na Univerzitě Karlově. Jakékoli další debaty byly vedeny u striktně omezených kulatých stolů pouze pro zvané. V této době ministerstvo „strukturovaně vypořádalo“ shromážděné námitky a „zapracovalo“ je do textu finální verze Bílé knihy, tento text však nikomu z akademické obce nedalo k dispozici (byl k dispozici pouze v papírové podobě a pouze pro novináře na tiskové konferenci konané počátkem prosince na půdě PSP ČR) a oznámilo, že tento utajovaný text je již definitivní. Veřejnost včetně veřejnosti akademické dostala finální verzi Bílé knihy k dispozici až po vzetí na vědomí Vládou ČR dne 26. ledna tohoto roku. Jak se tato finální verze strategického dokumentu liší od původního textu?

Především, ačkoli zabíhá do mnohem větších podrobností, je vcelku daleko vágnější, a daleko méně drží pohromadě. Tam, kde ještě v první verzi byla uvedena jasná čísla, mluví se ve finální verzi nespecificky. Zkrácením a zobecněním celého materiálu také daleko více vystoupil do popředí fakt, že zřejmě každou část psal jiný autor. A tak zatímco část o normativním financování a školném je psána věcně a poměrně konkrétně (autorem zřejmě dr. Münich, jeho koncepce financování je zveřejněná i zde na blogu), části o akreditacích a především docentských a profesorských hodnostech působí dojmem letmo nahozených nápadů, nad kterými se autoři ani příliš nezamysleli.

O nějaké funkční provázanosti nelze přitom vůbec mluvit. Nesmyslnost celé takto představené Bílé knihy je pak korunována faktem, že téměř v téže chvíli, co byla Vládou ČR vzata na vědomí a MŠMT bylo pověřeno přípravou věcného záměru zákona dle tezí v ní obsažených (legislativní proces má několik kroků: vlastní paragrafovaný návrh zákona, který jde do sněmovny, následuje po věcném záměru zákona, který schvaluje vláda), tatáž Vláda ČR jasně deklarovala, že neprovede kroky vedoucí k zavedení školného. Tím se ovšem celá Bílá kniha hroutí, neboť je svou podstatnou částí založena na proniknutí tržních mechanismů do vysokého školství; odebráním této zpětné vazby nedávají ostatní kroky smysl.

Bylo by chybou nezmínit ještě jeden zásadní rozdíl, který odlišuje první a finální verzi Bílé knihy: naprosto neorganické zavedení tzv. Rady pro terciární vzdělávání. Ta pronikla do návrhu při strukturovaném vypořádávání námitek a dle autorů by měla zabránit zpolitizování správních rad jednotlivých univerzit tím, že je bude jmenovat ona a nikoli ministerstvo (ministerstvem budou jmenováni pouze členové této rady). Na otázku, zda tato rada může vyřešit kritizovaný problém, je u vědomí afér kolem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nutno odpovědět záporně.

Věcný záměr zákona – v „nulté“ verzi

K práci na věcném záměru zákona ministerstvo vytvořilo monitorovací skupinu, do které byli přizváni jednak zástupci České konference rektorů (ČKR), jednak Rady vysokých škol (RVŠ), tedy obou zákonem daných vysokoškolských reprezentací. Je možná vhodné podotknout, že ČKR byla původně vyzvána, aby vyslala k těmto jednáním pouze tři své zástupce, a teprve po nesnadném vyjednávání se ČKR podařilo prosadit účast celého svého předsednictva.

Ministr Liška zároveň prohlásil, že Bílá kniha je minulostí a že nyní je čas vytvořit zcela nezávislý věcný záměr zákona tak, aby s ním vysoké školy souhlasily. Proto již za necelých čtrnáct dní po oznámení zahájení prací na věcném záměru dostaly vysokoškolské reprezentace (rozuměj výše zmínění zástupci ČKR a RVŠ) takzvanou nultou verzi tohoto textu, zřejmě jako výchozí materiál. Zároveň bylo uvaleno přísné embargo na jakékoli šíření nebo zveřejnění této nulté verze.

Autorům tohoto článku se příslušná PDF s utajovanými skutečnostmi dostala do rukou (pochopitelně, že z anonymní emailové adresy) až téměř po měsíci, zřejmě ve spojitosti s prohlášením ministerstva, že tato nultá verze bude embargována navždy.

A co je hlavními charakteristikami této nulté verze? V podstatě jde o překlopení finální verze Bílé knihy do formy věcného záměru zákona. Pouze tam, kde Bílá kniha ještě nechává variantní čtení, věcný záměr zákona si již většinou vybírá, obvykle v neprospěch samosprávného fungování vysokých škol (ačkoli se ministerstvo snaží argumentovat, že shora dosazená správní rada je součástí samosprávy; s touto tezí však rozhodně nelze souhlasit). Rozvedení pouze zlehka nahozených tezí Bílé knihy je nejasné a vágní, často s odkazem na některý budoucí vnitřní předpis vysoké školy. Pravidla, resp. mantinely tvorby těchto předpisů (například kariérního řádu, dle kterého by měli být jmenování docenti a profesoři) nejsou specifikovány vůbec, vše je odbyto konstatováním, že právě tato možnost tvorby vlastních vnitřních předpisů výrazně zvyšuje autonomii vysoké školy.

Nejasná je také otázka akreditací, zdá se například, že akreditační komise, která by měla posuzovat kvalitu vyučovaných programů, by byla odkázána na informace, které by jí poskytla daná vysoká škola. Návrh vůbec neoperuje s pojmem „fakulta“, ohledně možných pravomocí pouze a jednom místě naznačuje, že například žádosti o akreditace by mohly podávat přímo „součásti institucí terciárního vzdělávání“. Financování přirozeně nultá verze vůbec neřeší, přece jenom 14 dní je málo na vytvoření alespoň trochu srozumitelné náhrady za neprůchodné školné.

Radu přidali – a zase hned škrtli

Dne 11. března tohoto roku ministerstvo na svých stránkách zveřejnilo seznam hlavních změn, kterými se liší neveřejná první verze věcného záměru od tajné nulté verze. Skutečnost, že oficiální zveřejnění informací o tom, čím se aktuální materiál liší od předchozího, který nikdo krom velmi úzkého okruhu osob neměl nikdy ani koutkem oka zahlédnout, se zdá být mile bizarní.

Pocit absurdního dramatu se ještě znásobí při čtení vlastních změn, kde se lze dozvědět, že v reakci na připomínky vysokých škol přidaná Rada pro terciární vzdělávání byla opět z návrhu úspěšně vyškrtnuta a že byly zpětně změněny pravomoci správních rad a způsob jejich obsazování, takže krom toho, že byl narovnán vztah mezi nimi a akademickým senátem (a vůbec se vrátil pojem akademický senát – v nulté verzi se jednalo pouze o neurčitý „zastupitelský orgán“), přestaly plnit roli onoho externího aktéra, tedy roli, kvůli níž se jejich postavení reformovalo.

Tato první verze však pravděpodobně také nebude nikdy veřejná, ministerstvo jasně deklaruje, že „k vnitřnímu a vnějšímu připomínkovému řízení“ bude materiál dán až po 23. dubnu. Do té doby se pracovní a monitorovací skupina sejde minimálně čtyřikrát, dají se tedy očekávat ještě mnohá překvapení. Nepřekvapilo by ovšem, kdyby po tomto termínu nezbylo z reformy zhola nic. Takto dokonale utajený zákon by dokonce mohl projít i parlamentem – vždyť ani hlasovat by se o něm nemuselo.

Reforma má oslí uši

Reformu v současné podobě je nutno zcela odmítnout. Nikoli ovšem primárně proto, že by byla nebezpečná, či z jiných důvodů, z kterých ji odmítli signatáři Hradeckého prohlášení – to jsou v tuto chvíli důvody až druhotné. Je potřeba ji odmítnout především proto, že během svého vytváření zcela ztratila jakýkoli celkový smysl, který by ji držel pohromadě a vytvářel z ní koncepční celek.

V současné chvíli návrh připomíná spíše slepenec nesouvislých a občas i protiběžných nápadů, konkrétních řešení konkrétních nedostatků, než reformní materiál v pravém slova smyslu. Zdá se, že soustavné utajování materiálů a neochota přímo komunikovat o věcných otázkách je pouze způsobem, jak zakrýt oslí uši celého projektu. Jako vrchol kadeřnického umění se pak jeví situace, ve které obhájce Tibetu pan ministr Liška sedí počátkem března na tiskové konferenci vedle prof. Švejnara, dávajícího za příklad správného fungování vysokých škol čínské univerzity.

Lze ještě něco zachránit?

Reforma by mohla být zachráněna, kdyby ministr Liška uznal, že tak, jak je v současnosti nastavena, je mrtvá, oželil vynaložené peníze a ješitnost a vyzval celou akademickou obec k tvorbě zcela nového návrhu. Ač se to totiž panu ministrovi nemusí tak jevit, vysoké školy opravdu jsou centry excelence a opravdu jsou schopny i během krátké doby podat excelentní výkony. Navíc akademická obec si reformu přeje.

Nebo lze celou věc zachránit ještě jinak: přiznáním, že se nejedná o reformu, ale o novelu. U novely se podržuje raison d’être starého zákona, pouze se vylaďují chyby a zákon se přizpůsobuje nové situaci. To se v současné chvíli jeví jako daleko adekvátnější úkol, navíc pro něj lze alespoň částečně využít již odvedené práce.

Autoři:
Petr Christov, předseda akademického senátu FF UK
Samuel Zajíček, místopředseda akademického senátu FF UK

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

KamilW napsal(a):

Vztah k Tibetu nemusí být vůbec v konfliktu s hodnocením čínských univerzit. Tuto demagogii jste si mohl odpustit.
16. 03. 2009 | 12:03

vojnov napsal(a):

to KamilW: zatímco by měl mít v konfliktu s autoritářským jednáním, není-li pravda? Bursíkovi Zelení jedou špatně udělanou populistickou linku. Chovají se jako bolševici (viz Čunek, Kuchtová a spol., teď projednávání BK), a stejnou hubou se kasají, jací jsou jediní transparentní demokrati (kritika Číny, Vesecké, Čunka). Tfujtajksl.
16. 03. 2009 | 12:12

Milan H. napsal(a):

Ano ta zminka o Tibetu je trapna. To ze Cina prikladnym zpusobem investuje do terciarniho vzdelavani a rozviji zajimavou vzdelavaci politiku prece nesouvouvisi s Tibetem. Jinak naprosty souhlas. Reforma je od zacatku pripravovana na ideologickem zaklade ve smyslu "my, co spolu chodime do CEPu, vime nejlepe, jak reformovat skolstvi a proto o tom s nikym nebudeme diskutovat". Paklize vsak tento absurdni pokus poslouzi k nejake diskuzi a nakonec i priprave slusne novely stavajiciho zakona, bude to uspech.
16. 03. 2009 | 12:12

Paterik napsal(a):

Chápu, že humanitní obory nemůžou "sledovat trh", ale u technických profesí je to nutnost. Základní výzkum má jistě význam, ale bez aplikovaného výzkumu se neobejdeme. Brojení proti tomu je nesmyslné.
16. 03. 2009 | 12:13

Milan H. napsal(a):

Paterik:
spojujete dve odlisne veci dohromady. Bila kniha je pokus o nove definovani vysokeho skolstvi (!), tedy vzdelavani. Schvalena reforma financovani a hodnoceni vyzkumu je uplne jina oblast.
16. 03. 2009 | 12:17

Paterik napsal(a):

Milan H:

Já jsem nehodnotil Bílou knihu. Pouze jsem komentoval autorův čtvrtý odstavec, kde tvrdí, že orientace školství na trh je pro lidi uctívající "vzdělanost" nepřijatelná. Nic více. Samotnou Bílou knihu jsem nečetl, takže se nemůžu vyjádřit k tomu, jestli je dobrá nebo špatná.
16. 03. 2009 | 12:22

Jedla napsal(a):

S vysokými školami se "něco" stát musí. Ale jestli mají být studenti "klienty", nemusí se ještě zadlužit do sedmého pokolení.
Což takhle znovu pozvednout vliv (počet členů, jednací řády) studentských komor akademických senátů asi tak na "revoluční" úroveň let 1990-1992?
16. 03. 2009 | 12:59

jogín napsal(a):

Celá koncepce tržního přístupu ke vzdělání je silně prmitivní, protože předpokládá čistě peněžní orientaci při rozhodování budoucích studentů. Také opuštění regulativů je kontraproduktivní, při řízení počtů absolventů jen nabídkou a poptávkou ze strany studentů zcela jistě dojde k silné nadprodukci u některých oborů, přitom při době studia 5 let bude docházet ke korekci s nejméně desetiletým zpožděním. Nemluvě o nadprodukci mediálně populárních oborů. Tyto problémy se projevují už dnes- nedostatek absolventů u náročných oborů techniky. Spolehnutí na renomé některých VŠ a uvolnění kontroly kvality výuky formou "usnadnění" akreditací nebude fungovat, pověst elitní školy vzniká po ředě desetiletí.
16. 03. 2009 | 13:40

Art napsal(a):

A opravdu je Čína země "příkladným způsobem" rozvíjející vysoké školství? Krom páně Švejnarových obecných tezí o tom vím málo, a tehle zdroj http://www.velkaepocha.sk/2... to navíc popisuje dost problematicky.
16. 03. 2009 | 13:57

Taoiseach napsal(a):

Nojo, máte pravdu. Už jsem se chystal, že si tu BKň budu muset přečíst, abych ji mohl zkritizovat, když tu najednou nám ministr tvrdí, že už to neplatí. Přitom na stránkách mšmt jsem našel jen cosi, co má být "první částí" věcného záměru - "Das ist nur die erste Phase!"

V podstatě tedy zatím pořád vycházím jen z toho, jak pan ministr Fuchs v médiích odůvodňoval navrhované změny. I tak bych shledával docela dost věcných protiargumentů.

Pokud jde o čínské university, nemyslím si, že bychom si z nich měli přímo brát příklad. Leč v obecné rovině: v celé východní Asii se právo na vzdělání považuje za nadřazené ostatním základním lidským právům. Což má zdůvodnění: pokud (nesvéprávným) dětem poskytneme dobré vzdělání, mají jako (svéprávní) dospělí nejlepší předpoklady hlásit se o ta ostatní svá práva. To by ovšem vydalo na samostatný blog...
16. 03. 2009 | 14:07

vojnov napsal(a):

Jedla: víte proč se redukovalo zastoupení studentů v akademických senátech? Protože ty senáty byly neusnášeníschopné (studenti na to kašlali jak na placatý kámen).

Problém se školstvím má (u nás na univ) tři strany: pasivita či předposranost studentů (kantor se nedoví, co jim vadí), podfinancování (těžko seženete schopné lidi), historické podfinancování (chybí střední generace). První problém BKň neřeší, protože školné absolutně neznamená vyšší kvalitu VŠ a míru uvědomění studentů (viz soukromé školy), je to spíš otázka na sociology. Druhý problém za nás naštěstí řeší EU (peníze na vědu se zahrnutím nákladů na mzdy). Třetí problém musíme přežít. Tož tak.
16. 03. 2009 | 15:26

sasa napsal(a):

Je spatne, ze se autori Bile knihy postavili k reforme VS ideologicky. On je to totiz ideologicky problem celych dvacet let. Prvni polistopadovy VS zakon z roku 1990 byl demokraticky a VS se spatne politicky ovlivnovaly. Proto se stale vymysleji nove a nove VS zakony misto toho, aby MSMT vyuzilo moznosti rizeni VS pomoci jejich financovani. To je bohuzel slozite a proto snaha je ridit je stejne jako za socialismu mocensky, pomoci jmenovani rektoru, dekanu, profesoru a docentu. To je cely figl. Verim, ze novodobym normalizatorum by vyhovoval nejlepe VS zakon z roku 1980. To by se to ridilo!
16. 03. 2009 | 15:47

Milan H. napsal(a):

Paterik:
Tak to se omlouvám, má výtka nebyla oprávněná.

Jedla, vojnov:
Zvýšit pravomoce senátů není možné. Nemůže za to jenom "přeposranost" studentů, ale také to, že boloňský proces studium rozděluje na velmi krátké fáze. Student si za tak krátkou dobu vytvoří těžko ke škole nějakou loajalitu, a není ochoten věnovat svůj čas a schopnosti v zastupitelských orgánech školy. Kromě toho musí vedle studia často řešit i otázky existenční, tedy pracovat. Než pronikne do toho, jak to chodí, je na konci svého studia.
16. 03. 2009 | 16:47

Milan H. napsal(a):

To Art:
Čína není zemí, který by příkladně rozvíjela vysoké školství, je však zemí, která do něj dnes "příkladně investuje". Zajímavé je zejména to, že podporuje, aby studenti masově získali znalosti v zahraničí a se svými doktoráty se pak vrátili trvale domů. Dostanou velmi vysoký jednorázový příspěvek, aby si zajistili vlastní bydlení a auto a pak jsou nadále královsky placeni. Bylo by velmi pozitivní, kdybychom Čínu v tomto následovali.
16. 03. 2009 | 16:53

jogín napsal(a):

Milan H: Pobyt venku je rozhodně velice užitečný, není ale nutný královský plat. Vracejí se zdejší absolventi i po desetiletích, v USA řádně přituhlo. A mají kam, pracoviště se světovou úrovní nejsou vyjímkou, včetně vybavení laboratoří. Problémy jsou spíš s nízkými platy pedagogů a penězi na provoz a projekty. Počty studentů vzrostly silně, míst přibylo mnohem méně a požadavky na publikace jsou tvrdé.
16. 03. 2009 | 18:01

RVŠ napsal(a):

Na webu Rady vysokých škol je informace, která autorovu analýzu potvrzuje:

Informace o činnosti zástupců RVŠ v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání

16.3.2008 Pavel Ripka, Jiří Zlatuška

MŠMT informovalo media o průběhu prací na zákonu o terciárním vzdělávání. Bylo uvedeno, že "Zástupci vysokých škol tvoří většinu týmu, který věcný záměr zákona připravuje."
(zdroj: http://www.msmt.cz/pro-novi...)

Protože jsou v citované informaci uvedena naše jména, cítíme potřebu se k naší roli vyjádřit.

1. Naším cílem není boj proti novotám. Vítáme, že jsme byli do přípravy zapojeni a rádi tomu věnujeme svůj čas. V této aktivitě nejsme nikým placeni, jako zástupci RVŠ se cítíme být vázáni názory Rady a o své činnosti budeme Radu informovat.

2. Není nám oficiálně znám seznam členů týmu. Podle seznamu uvedeného ministerstvem zástupci VŠ netvoří většinu, ale menšinu.

3. Vyhověli jsme žádosti týmu ministerstva, abychom první syrový a neúplný materiál nezveřejňovali do 4.3. Zároveň nám byla přislíbena první úplná pracovní verze věcného záměru, kterou měl užší tým MŠMT zveřejnit do 11.3. Tuto verzi jsme skutečně 11.3. dostali, ale zveřejněna nebyla a byli jsme požádáni, abychom ji nezveřejňovali ani my. Necítíme se touto žádostí vázáni.

4. Zatím proběhla dvě velmi neformální celodenní zasedání pracovní skupiny v Kostelci n. Č. lesy dne 18.2. a 4..3. Jednání měla otevřenou a pozitivní atmosféru. Z těchto zasedání jsme dostali zápis až 11.3. Vzhledem k tomu, že zápis je značně neúplný a nepřesný, požádali jsme pro příští zasedání o zajištění zvukového záznamu. Budeme žádat, aby do stávajících zápisů byl přiřazen dovětek, že se zápisem zástupci RVŠ nesouhlasí.

5. V individuálním projektu "Reforma terciárního vzdělávání" řešeném na MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je specificky zahrnuta příprava návrhu věcného záměru v aktivitě 3. Dokumenty, které jsme o tomto projektu získali, uvádíme na těchto stránkách. My zástupci RVŠ s tímto projektem nemáme nic společného.
Příprava věcného záměru ze strany MŠMT je objemem zpracování v natolik pokročilé fázi, že
budí obavy, aby studie v individuálním projektu plánované vůbec mohly být v procesu přípravy záměru využity. Proto budeme žádat, abychom měli možnost některá témata těchto studií sami zadat nebo se k jejich zadání vyjádřit. Máme za to, že by se další podrobnosti o tomto projektu a jeho výstupy měly předávat nejen pracovní skupině, ale i zveřejňovat.
16. 03. 2009 | 19:10

Z webu RVŠ napsal(a):

6. Považujeme za nekorektní způsob, kterým MŠMT informuje média a veřejnost o způsobu přípravy věcného záměru. Vytváří se mediální dojem o podílu zástupců Rady vysokých škol na těchto pracích resp. jejich souhlasu s nimi. Příkladem je tisková informace ze dne 11.3. na
http://www.msmt.cz/pro-novi...
V této informaci je např. uvedena zavádějící formulace: „Výsledkem uvedených dvou jednání byla celá řada připomínek, které byly následně zakomponovány do první verze návrhu“
Chybí informace o tom, že mnohé připomínky zástupců RVŠ a ČKR zakomponovány nejsou. Zásadní je např. názor, že sektory vysokých škol a profesních institutů mají tak velké odlišnosti, že je nevhodné snažit se je zahrnout do společného zákona. Dva zákony mají např. i v Dánsku, které je představiteli ministerstva dáváno za vzor.

Budeme proto požadovat od MŠMT, aby si u zpráv, kde je účast zástupců Rady vysokých škol uváděna, od nich vyžádalo předběžně písemný souhlas nebo explicitně uvádělo doložku ve znění: "Obsah této zprávy nebyl zástupci RVŠ odsouhlasen a nemůže z této zprávy být odvozována žádná forma souhlasu s obsahem zprávy nebo její částí."

7. Považujeme za problematické, že individuální projekt "Reforma terciárního vzdělávání" obsahuje v aktivitě 1 práce na překonávání "resistence odpůrců reformy". Výrazně bychom preferovali, aby změny reformou prosazované, byly nejprve diskutovány na věcném základě a aby záměr na úpravu legislativy vycházel z tohoto podkladu. Namísto toho se objevují prohlášení představitelů ministerstva o tom, že Bílá kniha je již minulostí a ve spolupráci s vysokými školami se pracuje na věcném záměru zákona.
V pracovní skupině není prostor pro zvážení východisek legislativních změn a podkladů, které by jejich nutnost odůvodňovaly. Práce nad jednotlivými ustanoveními návrhu věcného záměru zákona tuto fázi nemůže nahradit, zadání aktivity 1 projektu "Reforma terciárního vzdělávání" předpokládá značné vynakládání prostředků na eliminaci "resistence" ke změnám, nikoli však k vyjasnění důvodnosti změn a adekvátnosti přijatých řešení k dosažení jejich cílů.

8. Návrh zásad je rozpočtově neutrální. Navrhovaný systém financování by zřejmě vedl ke snížení státní podpory pro veřejné VŠ. Bez navýšení finančních prostředků není možné školy diferencovat a ani nemá smysl uvažovat o reformě.
16. 03. 2009 | 19:11

Holubář napsal(a):

Vojnov:
Jděte už do háje s tou politickou i jinou korektností. Jak je vás možné brát vážně? Na placatý kámen se odjakživa nekašle, ale sere!
Bacha, vzdělanče, na rokokové malíčky....
16. 03. 2009 | 19:17

KVS napsal(a):

Bože, a já sxi myslela, že největší borgas je v právu... jak vidím, tak vysoké školství nám připravuje zdatnou konkurenci... a to v něm ani nepůsobil ex-ministr Němec.. KVS.
16. 03. 2009 | 19:32

Saliven napsal(a):

Autor:
Hlupáku nevzdělaná - Pavel Kohout by vám vysvětlil, že žádný neoliberalismus NENÍ! :-)

Co čekat od ministra, který prohlásí, že o školství nevěděl skoro nic, než se tím ministrem stal. Ale je super, že je to teď jeho vášní.
16. 03. 2009 | 21:07

ventos napsal(a):

eeech, taky pár trochu zoufalých poznámek:

úžasně moderní a s nadšením vítaná Buzkové reforma nižšího školství vyřadila z maturit matematiku a v krátké době docela slušnému školství totálně podrazila nohy ... vypadá to že pan Liška má ještě vyšší ambice

moc ten vývoj nesleduju, ale obávám se, že to vůbec neřeší zásadní problém současných vysokých škol, a to jak naplnit vybudované a předimenzované kapacity kvalitními studenty a pak z nich udělat i kvalitní absolventy (tím míním, že kvalitní absolvent chemie rozumí chemii, absolvent strojařiny strojařině, a že žádný z nich nemá index plný zápočtů a zkoušek z informatiky, filosofie, psychologie, strategie trhu, estetiky a dalších obskurností na úkor vlastního oboru)
16. 03. 2009 | 22:03

sasa napsal(a):

pani KVS: borgas nepripravuje vysoke skolstvi, ale nekteri funkcionari spojeni s industrialni lobby. Hlavnim cilem je presmerovat statni penize tekouci do vyzkumu, aby firmy nemusely za vyzkum vysokym skolam platit ze sveho, ale ze statniho.
16. 03. 2009 | 22:23

klarasamkova napsal(a):

AD sasa - aha, takže opět jde o peníze až na prvním místě... jasně, a co není aplikovaná a ekonomicky využitelná věda, jako třeba základní výzkum čehokoliv a humanitní vědy všechny, to zlikvidovat opět a honem!! ostatně není asi náhodou, že prezidenty Akademie věd se nestal ani jeden humanitní vědec, ale vše to jsou vědci z velmi dobře ekonomicky využitelných oborů. Nepřehlédla jsem, že i nový preziden AV má "na svém kontě řadu patentů...".
Obecná vzdělanost se jaxi nevyplácí, to by se ještě masy mohly něco přiučit, mohly by začít myslet a staly by se neovladatelnými - no to mi je strašná představa...
17. 03. 2009 | 07:18

milan napsal(a):

řekl bych, že již dnes podávají VŠ excelentní výkony - téměř nikdo nic neumí, ale na druhou stranu by se ti, co mají studenty něco naučit, měli oslovovat vaše excelence - tedy někteří určitě, že?!?
17. 03. 2009 | 07:50

Petr napsal(a):

Uroven VS jde dolu, protoze jsou tlaceni prijimat cim dal vic studentu a to zejmena ted kdyz jsou slabe populacni rocniky ma zakonity dopad - prumerne IQ je studentu je o dost nizsi. A s tim ucitele nic nenadelaji.
17. 03. 2009 | 08:02

Daňový poplatník napsal(a):

Pokud se bude koncepce dělat pod vedením strany zelených, nemůže prostě vypadat lépe, i kdyby pana Lišku nahradila třeba Natálka Kocábová, nebo půvabná politička Abásová. Takže vydržet ještě 2 roky......
17. 03. 2009 | 08:17

123 napsal(a):

Zde vidíte že vysoké školství je k ničemu. Proč nevznikají například vysoké školy zameřené převážně na jazyky + na nekteré specifické prekonomické problémy či komunikaci?.....vznikají jen obory absolutne k ničemu jako Masová komunikace, management apod.....nejhorší v tomto výčtu jsou obory jako filozofie, divadelnictví atd....:-))))
17. 03. 2009 | 08:27

Martin napsal(a):

Je nesporné, že o tak důležité věci jako vzdělávání je nutné diskutovat a vybrat to co by bylo pro naší společnost nejpřijatelnější. Čínský model to nejspíš nebude. Máme naprosto rozdílnou mentalitu. Na stranu druhou, žijeme v tržní společnosti a i vzdělání je produkt. Proč tedy za něj neplatit. Škola by opravdu pak měla být partnerem ve vzdělávání a jeho dodavatelem, který dodržuje své závazky a ne že největší moc má dáma na studijním a profesor nedorazí na konzultaci, nebo dokonce i zkoušku. Lektor ve vzdělávací agentuře by si něco takového nedovolil. Vy si ho platíte a on odvádí výkon. Jenže co se studenty ze sociálně slabšího prostředí? Jak jim neuzavřít možnost ke vzdělávání. Každý nemusí mít tak úžasné výsledky aby dosáhl na různé prospěchové granty. Školní vzdělávání by mělo jít mimo politické strany, je to celonárodní záležitost a budoucnost, která by neměla být deformována jen volebním obdobím a tím kdo tam zrovna je.
17. 03. 2009 | 08:31

Jiří Kot napsal(a):

Hlavní problém , který nikdo nechce řešit je přemíra kapacit vysokých škol a málo studentů na ně. A s přicházejícím malým počtem studentů to bude ještě horší. Na středních školách to začínají tvrdě pociťovat. Musí se začít ctít příroda, to jest nadání má každý jiný, manuálně duševně, pracovitost , píle, myšlenky atd. Školství by mělo toto odhalit a také tyto studenty řádně nasměrovat. Ve výsledku by se mohlo stát , že všichni budou mít vysokou školu , ale aby byli studenti přpraveni přijímat pracovní místa jaká jsou.
17. 03. 2009 | 09:08

ventos napsal(a):

ale ??? vzdělání je produkt takže platit ?? a zdravotní péče je produkt takže platit ?? a ochrana vašeho majetku je produkt takže platit policii za výjezd ?? .. to všechno už přeci máme už jednou zaplacené v daních

a pro ideology kteří budou tvrdit že jen to co je za peníze může být kvalitní jedna rada: zajděte si do supermarketu do potravin a prohlídněte si ten ěmejd co tam prodávají za peníze a s frontou u pokladny k tomu
17. 03. 2009 | 09:16

Vaněk napsal(a):

Školní vzdělání zvláště VŠ je investice společenská, ale i soukromá. Je vstupenkou k vyšším příjmům studenta. Nevidím důvod, proč by se na investici do sebe neměl podílet.

Jinak text autora nezapře "teatrologa". Podobně jako jeho kolega teatrolog Just se vyjadřuje podobně nekvalifikovaně k energetice, tak zde i autor k ekonomice a vzdělání. Žije v elitářském světě, kde se lidé zabývající se "uměním" považují v podstatě za nadlidi s právem rozhodovat co lidé mají a nemají.
17. 03. 2009 | 09:18

Petr napsal(a):

Problematikou vysokych skol se zabyvam jiz dlouho - sam jsem studoval na dvou a absence propojeni s praxi/firmami mi dost vadila.Jsem pro skolne, ale takove, ktere bude financne unosne a s tim, ze pro nadane budou k dispozici stipendia, stejne tak pro socialne slabe - nejlepe formou bezurocne pujcky splatne az zacne absolvent vydelavat. Bez trznich mechanismu to nepujde. Ruzne humanitni obory, ktere "na sebe nevydelaji" jsou problem - studenti se casto rozhoduji srdcem (chci to studovat) nez hlavou (bude mi to k necemu?). To je spravne nebo ne? Akorat vim, ze po inzenyrech, programatorech a dalsich prirodovednych/technickych specialistech je poptavka velka a studuje to malo lidi. Po humanistech je nizsi poptavka ale hodne lidi to studuje...tady neco nehraje...
17. 03. 2009 | 09:18

jiří napsal(a):

K čemu povede vpuštění trhu do oblasti tersicárního vzdělávání - byť případně jenom u tzv. technických oborů? Primární výzkum, který stojí na silné abstrakci a teoretických základech a který je nutným předpokladem zásadních inovací a experimentů, uvolní místo výzkumu aplikovanéhu - tj. drobným zlepšováčkům, které se budou dobře prodávat. Naopak, garantem inovací se postupně stane trh zastoupený obřími zahraničními firmami, které k sobě teoretiky a primární výzkum postupně natáhnou a narozdíl od prakticky orientovaných "univerzitních mašin na granty" je taky zaplatí ... tím se inovace a směřování vědy dostanou zcela do vleku kapitalisticé iracionality (válečný průmysl, luxusní zboží,,, hezké vyhlídky.
17. 03. 2009 | 09:25

petr napsal(a):

Myslim, ze skolstvi jde v CR od jedne katastrofe k jeste vetsi! Dnesni VS oteviraji naprosto zbytecne obory a na VS studuji i ti, kteri na to nemaji. Jen z toho duvodu, aby mely VS za ne penize! Az budu ministrem, tak zrusim polovinu VS a necham jen ty kvalitni!
17. 03. 2009 | 09:33

JFD napsal(a):

Myslim, ze nejprve nez se zacne vubec debatovat o reforme VS, je treba si polozit zasadni otazku: K cemu je vysoke skolstvi? Pokud si na ni odpovim tak, ze je to priprava na budouci povolani a student je produkt pro trh prace, tak pak ma BK sve opodstatneni. Pokud si ale odpovim tak, ze VS vzdelani je o tom, ze ma cloveku otevirat oci a kriticky se divat na svet a zkoumat ho, tak aby se student po skonceni VS stal myslici bytosti, tj. Clovekem, s tim, ze pokud bude mit jakakoliv instituce (firma) zajem o takoveho jedince, tak si jej sama vyskoli, tak pak je BK uplny paskvil. Pokud si neodpovime na tuto zasadni otazku predem, tak pak jakakoliv reforma postrada ve smyslu BK smyslu. Sam se spise priklanim k druhemu modelu fungovani VS. Ad Cina: Cinska spolecnost vychazi uplne z jinych tradic a kulturniho myslneni, nez nase Evropska. Myslim, ze jakakoliv someritelnost zde kulha.
17. 03. 2009 | 09:49

Mastodont napsal(a):

... VS vzdelani je o tom, ze ma cloveku otevirat oci a kriticky se divat na svet a zkoumat ho, tak aby se student po skonceni VS stal myslici bytosti ...

Zvláště v humanitních oborech, že? Oči ať si otevírá každý sám za vlastní peníze.
17. 03. 2009 | 09:57

Sláma napsal(a):

Problém je v tom, že u nás do vysoké politiky vstupují, na rozdíl od většiny světa, lidé naprosto nepřipravení. Příkladem je pan Liška. Moc toho ještě neumí, nemá životní zkušenosti, nemá profesní zkušenosti, nemá zkušenosti s řízením většího štábu lidí. Ve svém stále ještě mladické naivitě je pak pochopitelně vláčen úředníky svého ministerstva, některými spolustraníky a pod. sem a zase tam.
Ovšem není v tom sám. Stejný problém má pan Bursík, který nebyl schopen si vytvořit kvalitní tým na MŽP a podle toho to vypadá. Martin Bursík je v politice již dlouhou, ale při vstupu na ministerstvo měl jen minimální zkušenosti z exekutivy.
17. 03. 2009 | 10:06

Radek Kolář napsal(a):

Právě jsem onu "Bílou knihu", tedy její verzi projednávanou vládou 26.1.,dočetl, a abych byl upřímný, příliš nechápu vlnu kritiky, která se na ni snáší. Jakožto student nejmenované univerzity kategoricky odmítám jakékoli mýty, polopravdy a nesmysly, které jsem měl možnost slyšet ve svém okolí. Ano je tam několik slabých argumentů proč to a ne ono, taky je zde nešťastně použito pojmenování studenta VŠ a VOŠ klientem, ale toto nepovažuji za zásadní důvody k verbálním útokům na tento REFORMNÍ dokument a na jeho autory. Pánové s FF UK mi snad dovolí jednu poznámku: Když útočíte vy na pana Matějů, stejně tak může kdokoliv útočit na Vaše názory, spíše předsudky, neboť odhaduji jste jaksi zainteresováni kategoricky proti Bílé knize a jejím autorům.........čím to asi je páni kolegové, že by vlastní zájmy? Proto vás, jakožto vysokoškolské pedagogy, prosím: "Zrušte tento propagandistický blog"
S pozdravem Radek K. , student Univerzity Hradec Králové
17. 03. 2009 | 10:07

vojnov napsal(a):

Holubář: za kašlání na placatej kámen se omlouvám, ujelo mi to. (rokokové malíčky jsou prima, zkuste to někdy, kafe je pak daleko lepší:)

Milan H.: souhlasím s problémem s boloňským systémem, nicméně alespoň u nás to takhle fungovalo i za pětiletého cyklu (odhlédneme-li od toho, že většina lidí normálně pokračuje na stejné škole, pokud se jim tam líbilo, takže lidé ve čtvrťáku jsou na tom stejně).

Možná je to částečně i tím, že mají pořád nějaké státní zkoušky, takže "nemají čas" se zapojovat... (v prváku a druháku jsou vycukaní, ve třeťáku mají bakalářku a od čtvrťáku diplomku (+jsou vycukaní)). Nicméně u nás se to liší od fakulty k fakultě, takže mám pocit, že je to spíš sociální problém.

Mastodont: pane, vy jste fakt mastodont. A s mastodonty fungující stát nevybudujete. Možná tak ještě stádo.
17. 03. 2009 | 10:15

F. Adamec napsal(a):

Predvolebni bombardovani Evropy:
Nedouceny dramatik Vaclav Havel pozadoval v USA humanitatni bombardovani Evropy. Matka mu predcitala dila Kavky a Nadcloveka, na kline nacistu, nedaleko sochy Sv. Vaclava. Spolu s bolsheviky vstoupil do PS CR a do NATO bez referenda. Komunisticky chartista StB Kacer Donald dostal Ceskeho lva od ceskeho klauna, financovaneho z StB Name. Stalinisticka ruka trhu z VSE vladne Praze, rozkradla fondy CR a EU, a kaze o prirozenem oteplovani svych soudruhuu-homosexualuu, vlivem jejich vyssi produkce metanu a CO2.
Militantni tunelari-bolshevici z Prahy vykopali tunely mezi Pentagonem, Prahou a Moskvou, Gazou a Egyptem. Distribuovali cesky komunisticky arzenal do krizovych oblasti. Dostali napad za kupony „znarodnovat“ Moravu, Slezsko, Slovensko, a bolshevikum za babku prodavat scizene pozemky, lesy, louky, banky, podniky, nemocnice, skoly a chramy, nejen na Morave, kterou dosud okupuji.
Nejhorsi suu osadnici Prahy, z MU, KU a VAAZ. Nejen Masaryk byl militantni bolshevicky panchart. Zboznoval militantni fetis, uniformy, krematoria, armadu a cizi majetek. V ramci VRSR zabral valkou zbidacenou Moravu, Slezsko, Slovensko, cast Ukrajiny, Polska a Madarska, sibirskou magistralu a carske zlato, 18 vagonu pro prazskou banku Legii. V nedeli 15.3. 2009 potomci militantnich bolsheviku behali po Jesenikach v maskacich a ve vojenskych sneznicich, v ramci cviceni bolshevizovaneho NATO.
Zacina mezinarodni verejny soud s bolsheviky, podvodniky stoleti, Bernardem Madoffem, Vaclavem Havlem a Vaclavem Klausem, a militantnimi absolventy stalinisticke VSE v Praze. „Kde je dnes ta zazobana trida bolsheviku? Proc nic nepodniknou vyvoleni bolshevici, co nadelali na krizich, revolucich a valkach miliardy?“ Na Morave si privlastnili „materiálni vybaveni“ Marxuv laciny kapital, lidske a prirodni zdroje, zemedelskou pudu, vodu a vzduch.
V Praze vznika jakysi bezmocny bolshevicky skanzen pod patronatem „mezinarodniho spolecenstvi tunelaru a militantnich deviantu“, fakticky vydany na milost a nemilost bolshevikum z Pentagonu a Kremlu, podobne jako tomu bylo v pripade Kosova, Grozneho, Afganistanu, Gazy ... Prijede Obama. „Ve Spojenych statech je v obehu 200 milionu strelnych zbrani a socialni nasili se uz zretelne projevuje prostrednictvim gangu“. Experti tvrdi, ze probiha emigrace zazobanych okupantu Ameriky, do Evropy, protoze prave tam „zustane fyzicke nebezpeci marginalni“.
Fanaticky militantni deviant, puvodne bolshevik, nyni antikomunista Brezinski, obdobne jako Klaus a Topolanek, marne doufa, ze se ve Spojenych statech objevi dalsi J.P. Morgan, aby prinutil „zazobanou“ tridu vyvolenych k rozumu. Zprava LEAP/Europe vidi „posledni sanci“ v londynskem setkani skupiny G20 2. dubna, pokud se jeho ucastnici dododnou a vystoupi s planem reseni dosud nejvetsi hospodarske krize bolshevickeho kapitalismu.
17. 03. 2009 | 10:18

Ivo Patta napsal(a):

Je potřeba udělat skutečné reformy v oblasti daní ( Proč nemáme na výchovu dětí, na: http://aktualne.centrum.cz/... ). Dále promítnout skutečnou a nikoliv virtuální zásluhovost do důchodové a sociální oblasti ( Komplexní řešení demografického problému na: http://www.demografie.cz/in... ). Neoliberální fantazie převzaté V. Klausem ze západoevropské legislativy nás přišly pěkně draho, dokonce tak, že škody se zahladí až po třech generacích. Chybí nám za posledních 19 let každé třetí dítě. Chybí 944 tisíc dětí. Můžeme lhát v médiích o baby boomu, fakta jsou neúprosná. Pseudoreformy Julínka, Nečase, Lišky nám nepomohou.
17. 03. 2009 | 10:23

čtenář napsal(a):

To Sláma:Příkladem je pan Liška. Moc toho ještě neumí, nemá životní zkušenosti, nemá profesní zkušenosti, nemá zkušenosti s řízením většího štábu lidí. Ve svém stále ještě mladické naivitě je pak pochopitelně vláčen úředníky svého ministerstva, některými spolustraníky a pod. sem a zase tam.
Dovolím si mladého Lišku trochu bránit - přečtěte si co už ve svém věku dělal. Myslím, že jej přednášet ve více zemích nezvali pro nic za nic, že vedl lidi v řadě institucí a pracoval v Evropském parlamentu - čili jisté zkušenosti má a vše co je spojeno s jeho jménem obsahuje nejen jeho myšlenky, ale i závěry jeho týmů, které vede a dává jim podněty. Dělá chyby, ale kdo ne? Aspoň se snaží,rozvířuje diskuse ato snad záslužné v tomto současném bahně naší politiky.
17. 03. 2009 | 10:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem text obsahující hrubé nadávky ("magor, vůl"), které jsou v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 03. 2009 | 10:47

Pocestny napsal(a):

No, řekl bych - klasické dílko z poněkud hypertrofujících dušiček fakultních studentokratů.

Pánové, tohle tak hezky zavání tou Paloušovou vizí Perpeta Mobile, řítícího se středem společnosti na základě nekonečné moudrosti a svobody akademické samosprávy, to vše za současné státní rozpočtové pumpy peněžní.

Jako bych se vracel v čase... Tak pěkně sepsaný traktát na obhajobu partikulárních zájmů jedné fakulty jedné školy, který hypertrofuje do obžaloby vlády, jsem tu dlouho nečetl.

Takže hoši, AS FF nechť pečuje o obsahovou a vnitřně organizační stránku věci, protože FF je "právní subjekt", který ovšem obývá majetek UK, tudíž je pouze virtuální realitou. Stejně tak je virtuální ta "nezávislost" fakulty na UK, protože UK může jistě dál pokračovat bez FF, naopak to ovšem provést nelze.
Tohle je tak průzračně fakultně a senátně průzračné, že nemohu jež tleskat:
- odpor vůči faktu, že terciální školství zejména produkuje pro obecný trh práce a po té, specificky produkuje "odborníky" do erární správy.
- zaštítění se osudy těch, kdo produkují "kvalitu a kulturu", ale pohříchu se bez kurately státu neobejdou
- napadání opětné přirozené centralizace ekonomického řízení a jeho vyjmutí z výlučné pravomoci samosprávy
- ohrožení letitého personalistického statu quo a znejistění posice banálních akademických samospráv v nekonečnosti jejich privilegií.
Je to příliš odborářské, aby to mohlo být bráno jako věcná oponentura.

To zde konstatuji jako býv. místopředseda AS UK.

Jako bych slyšel fakultní senáty v roce 90, když jsme se mořili se statutem UK..... nic nového, hoši.
17. 03. 2009 | 11:14

Z.T. napsal(a):

Pro Pocestneho: Vazeny pane, matete ctenare, kdyz o sobe prohlasujete, ze jste byvaly mistopredseda AS UK. Odmitam uverit tomu, ze by si takto se vyjadrujiciho cloveka zvolila nektera z komor AS UK za sveho predsedu. Pokud ani, je to smutne.
17. 03. 2009 | 13:47

Jirka napsal(a):

O jaké reformě Liška mluví? Placení školného není žádná reforma, školství je v totálním rozvratu, sám pracuji deset let v SŠ a co se děje tam je uplnou tragédií. V minulých letech se investovalo především do rozšířování kapacit VŠ, nezávidím, bylo to potřeba. SŠ celou řadu let připomínají hubené podsvinče a co je u válu odborník Liška, není už ani na ty VŠ. Ted teprve poznají, vážení rektoři, jak to s tím naším školstvím opravdu je!!
17. 03. 2009 | 15:07

Praktický demagog napsal(a):

U odstavce o Číně mne zamrazilo. Jak souvisí dodržování lidských práv se strategií rozvoje univerzit. Proč by jakýkoli stát nemohl excelovat v jednom a selhávat v druhém a čím jsou tedy v rozporu názory ministra Lišky a prof. Švejnara?

Já si vžycky myslel, že univerzity jsou tu mj. od toho, aby naučili lidi přemýšlet a nevidět věci černobíle :-(
17. 03. 2009 | 15:17

ela napsal(a):

to Prakticky demagog:
Ja jsem zas myslela, ze univerzity, ktere "jsou tu od toho, aby naucili lidi premyslet", tj. kriticky myslet, nemuzou prosperovat v diktature. I kdyz takova jaderna fyzika v Iranu je urcite na svetove spicce:) Budeme se tedy inspirovat Iranem?
17. 03. 2009 | 17:54

Kritik napsal(a):

V článku - pěkné odhalení kadeřnictví pro oslí uši - aneb jak se dělá tzv. "reforma" za každou cenu, byť k tomu chybí elementární moudrost.
17. 03. 2009 | 18:14

Jirka napsal(a):

Co se diví. Vždyt´tohle nedochůdče nic neumí a jen díky politice se dostal do ministerského křesla. Svými schopnostmi by to bez politiky nikam nedotáhl. Což je smutné, že to tak je.
17. 03. 2009 | 20:29

LaRosse napsal(a):

Pravdou je, že školy jsou povětšinou státní a stát by měl být schopen regulovat počet studentů v různých oborech z hlediska jejich společenské/tržní potřeby.

Zavání to sice omezováním práva na vzdělání, ale jen s horami právníků, ekonomů a filosofů se vyžít nedá.

Toho lze ovšem dosáhnout především silnou podporou technického vzdělání již na základních školách.

Proto by reforma měla začít právě tam a ne řešit až důsledky. Příčiny jsou u škol základních!
17. 03. 2009 | 22:59

LaRosse napsal(a):

to ela:

Vysoké školy tu zajisté nejsou, aby naučili lidi myslet.

Již po základní škole by měl být člověk připraven na život a to včetně kritického myšlení (což se neděje).

Další školy jsou pak určeny k bližšímu pracovnímu/zájmovému zaměření.
17. 03. 2009 | 23:01

sasa napsal(a):

LaRosse: s vasim prvnim prispevkem absolutne souhlasim. MSMT musi byt schopno pomoci financi ovlivnovat VS podle "celospolecenskych" potreb. Problem je, ze Liska ustupuje industrialni lobby, ktera chce statni penize pro vyzkum soukromych firem.
S druhym prispevkem nesouhlasim. Ukolem VS je predevsim naucit, pripadne rozvinout schopnost studenta samostatne a kriticky myslet. K tomu jej musi vybavit znalostmi a metodikou.
17. 03. 2009 | 23:12

Ufík napsal(a):

Vážené ministerstvo školství,

prosím udělejte něco. Vysoké školy chrlí absolventy Pedagogických fakult, u nás není pro ně práce, jen se podívejte na stránky kraje Liberce, co tam je žadatelů o místa.Jak začaly krachovat místní továrny, kdo z Ing. mohl, utekl do školství, ponejvíc učit němčinu nebo angličtinu. A mladí absolventi PF prodávají v supermarketech. Na druhé straně není od vánoc v sousedním městě žádný zubař, protože stávající před půlrokem skončil a mladí nejsou.Proč se nekoordinuje vysokoškolské studium podle potřeb společnosti? Když už stát dává peníze do vzdělání, ať se lidé vzdělávaj v oborech, které jsou potřeba.
18. 03. 2009 | 22:30

sasa napsal(a):

Ufiku, co takhle umistenky, jako v 50.letech. Nebylo by lepsi, kdybyste zasel za starostou, myslim, ze zrovna nedavno dal pi.Neumannove 15 mil. na zabavu v ramci MS v lyzovani. Za ty penize by bylo nekolik zubaru na cely zivot.
18. 03. 2009 | 22:53

Samuel Zajíček napsal(a):

Ministerstvo kupodivu neco dela, to je zase zapotrebi se ho zastat.

Financuje veskere studenty zubariny, takze vysoke skoly se nemusi bat prijmout libovolne mnozstvi zajemcu o zubarinu. Coz neni pravda o ostatnich studentech, u kterych financuje pouze asi 5% mezirocni narust, takze pokud skola jich prijme vic, po financni strance si tim nepomuze. Takto maji v soucasne dobe nektere fakulty nekerych VS i pres 20% studentu, za vyuku jichz nedostavaji od statu vubec zadne penize.

Toto je nakonec jediny validni zpusob, jak muze MSMT vysoke skoly ovlivnovat. A zjevne to nestaci, mladi lide proste nechteji vrtat zuby, chteji... tezko rict, co a proc chteji. Zda se ale zjevne, ze volba vysoke skoly vyrusta ze stredoskolskych zajmu. A kdyz se na stredni skole omezi vyuka prirodnich ved a matematiky a vytvari se dojem, ze disciplina presneho mysleni, ktera je k zvladnuti techto predmetu dulezita, je neco proti evropskemu trendu, nelze se divit, ze se to projevuje i ve volbe vysokoskolskeho oboru.
18. 03. 2009 | 23:42

Náhoda napsal(a):

Socialistické vysoké školství už mělo dávno skončit a školné mělo být zavedeno. Jen opravdu nadaným studentům se školné promine. Chce-li někdo mít lepší příjmy, které vzdělání přináší, ať si to zaplatí ze svého a netahá peníze z kapes daňových poplatníků. Lepší příjmy umožní snadněji splácet půjčky na vzdělání, případně ten, kdo půjčku nechce, ať při studiu pracuje (namísto současného poflakování některých). Současný stav je neudržitelný.
19. 03. 2009 | 09:05

Pol Pot napsal(a):

Ano, současný stav je naprosto neudržitelný ! Moje řeč. Co s tím ? Nová lopatová revoluce. Vytlouct inteligenci lopatama. Ta 20 let od zelených stolů plodí nekalé pikle, reformy a další debility, které jsou úplně mimo a odtržené od realného života.Takže, čo bolo, to bolo. Všetko popiliť a Lišku 2x.
19. 03. 2009 | 09:38

Ufík napsal(a):

Sasa:

Svou jízlivostí o aplikaci umístěnek po vzoru 5O. let problém neřešíš. Vysoké školy nejrůznějších směrů chrlí absolventy v oborech, které společnost nepotřebuje a tam, kde by byli odborníci potřeba, tam nejsou. A pokud je snaha tento trend nějakým způsobem upravit, vysoké školy se brání. Pochopitelně,je to strach o teplá místečka. Proč by ale daňový poplatník měl na situaci doplácet. Chtěla jsem upozornit, že jsou konkrétní lidi, kteří na tuto situaci již doplácejí. Musí dojíždět za svým zubařem, pokud vůbec nějakého najdou i několik desítek km.Ordinace ve městě zeje prázdnotou. To ti připadá normální? Co se týče MS v Liberci, tak to s tebou souhlasím. Bylo to bývalé vedení ODS na radnici, které se v pořádání MS angažovalo.Pro mne je pochopitelně prioritní dostupné zdrav. ošetření.
20. 03. 2009 | 09:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další urážlivý text, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 03. 2009 | 11:04

Ufík napsal(a):

Ještě poznámečku:Argumentace v číslech

Na stránkách Odboru školství v Liberci je v březnu 2009 zveřejněno 104 poptávek o práci ve školství. Ve stejném kraji je od ledna 2009 prázdná zubní ordinace, 1200 lidí několik měsíců bez zubního ošetření v místě bydliště a řešení situace mladým lékařem je v nedohlednu.Může mi někdo vysvětlit, kdo je za tuto situaci odpovědný a jak situaci řešit, aby peníze šly do vzdělávání v oborech, které jsou skutečně potřeba?
20. 03. 2009 | 12:25

také kecal napsal(a):

Hon na lišku býval vždy zábavou horních destitisíců.
20. 03. 2009 | 19:26

jogín napsal(a):

Nepotřební absolventi na straně jedné a nedostatek zubařů má cosi společného s atmosférou v celé společnosti. Studenti si totiž volí svůj obor svobodně. Ale zkušenost praví, že peníze se dělají kšeftem, proč se tedy zatěžovat nějakými technologiemi a přírodními zákony. Pro kšeft je nejdůležitější okecávání. A pro slušný plat je třeba jistá formalita, vysokoštolský diplom. O nic jiného většině studentů nejde. Přirozeným vývojem dojdeme ještě dál než ke školnému. Univerzitě jde o peníze, studentovi o papír. Čistě tržní řešení je prodej diplomů.
22. 03. 2009 | 09:58

Tomáš napsal(a):

JEnže, ona to buhužel nemůže být jenom novela, ale právě reforma. MŠMT na realizaci čerpá z OP VK +- 91 000 000 Kč. To je taky důvod, proč to ministr Liška nemůže v půlce utnout a dělat to jinak a líp. Ministr Liška asi taky patrně nikdy nerealizoval větší projekt, jinak by mu bylo jasné, že to chce čas, rozvahu, diskuzi, co nejvíc dobrých nápadů, pak zkoušet a iteračně opravovat. A ne zavřít oči, vrhnout se do toho po hlavě, a když v půlce zjistím, že je to "nejedlé", tak to dovařit do konce. Jenže, on si tu cestu vybral, tak už to musí dovařit, protože by mu pak chyběly prachy, nebo by je musel vracet. Stejně by mě zajímalo, co teď chce dělat, když už vláda nemají mandát jakoukoliv reformu provést.
27. 03. 2009 | 17:52

ffzxvzx napsal(a):

出会い系 http://www.xxxrated-picture...
出会い系の殿堂! http://www.alwaysoral.com/
出会い系無料サイト http://www.cansurv.com/
メル友 http://www.videolivemail.com/
出会い http://www.deai-sugi.net/
出会い http://www.deai-navi.mobi/
出会い系 http://www.meeting-avenues....
出会い系 http://www.1-888-vehicle.com/
出会いサイト http://www.cyber-java.com/
メル友 http://www.kvonkvyn.com/
出会い系サイト http://www.redrocketcomp.com/
出会い http://www.deaicafe.net/
セフレ http://www.love-b.com/
メル友 http://www.mailcollector.net/
人妻 http://www.mailsell.net/
出会い系 http://www.ccc-p.com/
キャッシング http://www.golden-leaf.com/...
出会い http://www.littlediablo.net/
メル友 http://www.sit-n-shop.com/
セフレ http://www.mtdcases.com/
人妻 http://www.louisville-realt...
不倫 http://www.heartminders.com/
恋人 http://www.targetvehicleren...
セックスフレンド http://www.cambridgeins.com/
無料出会い系サイト http://www.happy-clover.net/
出会い系サイト無料 http://www.get-viagra.com/
無料出会い系サイト http://www.mailsnow.com/
イケメン http://seo-mobi.net/ikemen/
巨乳 http://seo-mobi.net/kyonew/
ギャル http://seo-mobi.net/gyaru/
出会い http://www.chihuahuaelpub.com/
結婚 http://www.mail-c.com/
メル友 http://www.hotpause.com/
出会い系 http://www.ekoturizmas.info/
出会い系サイト相互リンク集 http://lovers.oops.jp/
出会い http://www.kartytel.info/
童貞 http://www.brattagroup.com/
スタビ http://www.sex-gay.net/
援助 http://www.mailclick.net/
ギャル http://www.love-train.com/
熟女 http://www.mailtomo.info/
メル友 http://www.loveblue.net/
スタビ http://seo-mobi.net/sutabig/
12. 05. 2009 | 10:53

Abone napsal(a):

studentíci za prohnané a prolhané Lišky vám nezbude nic jiného než si na školku vydělat prostitucí.A to je jen začátek.
15. 05. 2009 | 06:25

jordan shoes napsal(a):

Reforma je od zacatku pripravovana na ideologickem zaklade ve smyslu "my, co spolu chodime do CEPu, vime nejlepe, jak reformovat skolstvi a proto o tom s nikym nebudeme diskutovat".
21. 05. 2009 | 04:37

ugg napsal(a):

Ve stejném kraji je od ledna 2009 prázdná zubní ordinace, 1200 lidí několik měsíců bez zubního ošetření v místě bydliště a řešení situace mladým lékařem je v nedohlednu.Může mi někdo vysvětlit, kdo je za tuto situaci odpovědný a jak situaci řešit, aby peníze šly do vzdělávání v oborech, které jsou skutečně potřeba?
21. 05. 2009 | 04:38

jordan shoes napsal(a):

Bursíkovi Zelení jedou špatně udělanou populistickou linku.
21. 05. 2009 | 04:57

ugg napsal(a):

Ale zkušenost praví, že peníze se dělají kšeftem, proč se tedy zatěžovat nějakými technologiemi a přírodními zákony.
21. 05. 2009 | 04:58

Replica Omega Watches napsal(a):

Replica Omega Watches is very popular today with its fashionable design. Many people like to wear replica Omega Watches for it shows ones status and elegant and handsome appearance. When a man wear replica Omega Watches, he will be more masculine and when lady wear, it will be more attractive than wearing other ornaments.http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 06:41

Louis Vuitton napsal(a):

Pro zajištění racionálního chování klientů (rozuměj: studentů) i firem bylo proto navrženo školné, pro vyšší flexibilnost vysokých škol pak podstatně zvýšená centrální pravomoc generálního ředitele – rektora – a správních rad, jejichž složení by mělo za účelem lepšího čtení poptávky trhu práce a požadavků soukromých firem odrážet státní a regionální politické a průmyslové zájmy.
04. 07. 2009 | 04:51

tiffany jewelry napsal(a):

Já jsem nehodnotil Bílou knihu. Pouze jsem komentoval autorův čtvrtý odstavec, kde tvrdí, že orientace školství na trh je pro lidi uctívající "vzdělanost" nepřijatelná. Nic více. Samotnou Bílou knihu jsem nečetl, takže se nemůžu vyjádřit k tomu, jestli je dobrá nebo špatná.
31. 07. 2009 | 07:53

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you for your info
26. 02. 2010 | 15:12

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are right
28. 02. 2010 | 15:10

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:28

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:30

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:32

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 04:19

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:21

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 13:56

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 02:00

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:28

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 07:06

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 04:37

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:04

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 11:52

access password recovery napsal(a):

Good informative post. Thank you for sharing this. Please keep it up.

http://www.accesspasswordre...
24. 11. 2010 | 06:14

data recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org

Data recovery software retrieve restore deleted files recover windows hard disk drive deleted formatted partition restores deleted data lost due to disk formats and recover data from usb pen drive stick digital camera memory card
26. 11. 2010 | 12:33

Password Recovery napsal(a):

http://www.passwordrecovery.ws

Password recovery software spy tool finder find brack crack unlock retrieve restore recover lost forgooten passwords of hotmail, Orkut, AOL, yahoo, MSN, hi5, facebook
11. 12. 2010 | 06:47

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.word-file-repair.com/wordfilerepair/powerpoint-repair-utility.html

Data recovery software for corrupted Microsoft PowerPoint presentations or Recovery for PowerPoint repairs corrupted PowerPoint presentations (.ppt, .pps, .pptx) and support all PowerPoint versions including PowerPoint 2010, PowerPoint 2007, PowerPoint 2003, PowerPoint 2002, PowerPoint 2000 and PowerPoint 97.
11. 12. 2010 | 06:53

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org/sanmaxiorg/powerpoint-file-repair-software.html

Data recovery software for corrupted Microsoft PowerPoint presentations or Recovery for PowerPoint repairs corrupted PowerPoint presentations (.ppt, .pps, .pptx).
11. 12. 2010 | 06:57

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.soico.net/key/repair-ppt-files.html

Professional PowerPoint recovery software repair corrupt powerpoint files and repairs damaged PowerPoint presentation.
11. 12. 2010 | 07:03

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.digitalcameradatarecovery.com/photorecovery/powerpointfile-repair.html

Powerpoint recovery PPT recovery software repair corrupt powerpoint files fixes damaged .PPT and recover data from deleted corrupted .ppt and .pptx file
11. 12. 2010 | 07:07

Access Password Recovery napsal(a):

http://www.access-unlocker.com
16. 12. 2010 | 10:17

Access Password Recovery napsal(a):

http://www.access-unlocker.org
16. 12. 2010 | 10:17

Windows Keylogger napsal(a):

http://www.keystroke-logging.ws
16. 12. 2010 | 10:18

Keylogger for Mac napsal(a):

http://www.freewarekeylogger.ws/keyloggerfreeware/keyloggerformac.html

Thanks for the good info?
14. 01. 2011 | 10:14

Password Recovery napsal(a):

http://www.eaglecop.com

Good informative!
14. 01. 2011 | 10:14

Password Recovery napsal(a):

http://www.eaglecop.com

This is really very informative post
14. 01. 2011 | 10:16

Zip repair napsal(a):

She is Really a nice information!

http://www.zip-repair.org
10. 02. 2011 | 10:04

Debroah Mier napsal(a):

The following absolutely a great web internet site you've visiting this web page. The matter is really helpful in addition to direct clear. Ecstatic to understand to read one more recommendation of your weblog next time.
03. 07. 2011 | 21:48

Thaddeus Teppo napsal(a):

Very beneficial posting Excited for extra content articles inside your internet site.
06. 07. 2011 | 10:05

Data recovery download napsal(a):

Freeware data recovery software download
http://www.datarecoverytrial.com

thank you so much for sharing this post!
21. 10. 2011 | 12:15

BemeTeago napsal(a):

Hi, I'm 15. I have 5" (i think you understand). Should i <a href=http://tkebyz.buyonlineregular.com/?p=bblog.aktualne.centrum.cz>buy viagra</a> - <a href=http://pvfahm.buyonlineregular.com/?p=ablog.aktualne.centrum.cz >buy viagra</a> , http://vpfdah.buyonlineregular.com/?p=sblog.aktualne.centrum.cz buy viagra to make it longer?
22. 08. 2012 | 14:10

MayokyFegEgog napsal(a):

Hi, I'm 15. I have 5" (i think you understand). Should i <a href=http://wuxaya.buyonlineregular.com/?p=bblog.aktualne.centrum.cz>buy viagra</a> - <a href=http://twagnc.buyonlineregular.com/?p=ablog.aktualne.centrum.cz >buy viagra</a> , http://riwsgh.buyonlineregular.com/?p=sblog.aktualne.centrum.cz buy viagra to make it longer?
27. 08. 2012 | 14:35

zobbemiidioli napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#8702>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#3618>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#8401 viagra online
17. 10. 2012 | 07:11

sertiorgriess napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#17598>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#19606>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#14410 viagra online
21. 10. 2012 | 12:09

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#cycey>levitra 10 mg</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#xbikf >levitra 20 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#dbpkh levitra online
21. 10. 2012 | 17:30

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#20986>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#7949>buy cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#13806 generic cialis
23. 10. 2012 | 02:11

viagra online napsal(a):

der massenhaft producirten Salzsaure seltener, http://viagraonlineohnerezept.com viagra ohne rezept apotheke ausfuhrliche Erlauterung desselben mehr zum, per effetto del lavoro muscolare, http://prezzocialis5mg.com acquistare cialis generico che man mano andarono scemando, um die durch Fette und Harze entstandenen, <a href=http://viagraonlineohnerezept.com#9,56899E+16>viagra online ohne rezept</a>, Erle und Birke am wenigsten fur die Einwirkung, frequenti e piu superficiali. <a href=http://prezzocialis5mg.com#2,14284E+63>cialis effetti</a>, senza che vengano sostituite da altre bande di, Bleichbottiche nach dem Schornstein gegen Ende, <a href="http://viagraonlineohnerezept.com#67846">viagra 100mg</a>, Die erwahnte Belgische Commission nahm an, I dati relativi sono trascritti nelle seguenti, <a href="http://prezzocialis5mg.com#38390">comprare cialis</a>, Il costante contenuto in sostanze fisse ed il,
24. 10. 2012 | 07:35

FuriOrderge napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#dgyos>cheap cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#uhndd >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#vobwi cialis online
26. 10. 2012 | 07:48

encoleGobVero napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#siytg>buy levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#pzait >cheap levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#kbzhw buy levitra
26. 10. 2012 | 07:59

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#7524 - buy viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#4599>viagra online</a>
30. 10. 2012 | 22:08

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#19431>cheap zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#19384>zithromax 250 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#2800 zithromax 1000 mg
30. 10. 2012 | 22:34

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#11942>buy zithromax online</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#5824>zithromax 1000 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#20534 buy zithromax uk
30. 10. 2012 | 22:34

KeypelefJoype napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#qlivc>cialis 40 mg</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#uhtvy >cialis online without prescription</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#jkyxu order cialis
31. 10. 2012 | 11:14

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#18140>zithromax online</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#1338>buy generic zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#17449 buy zithromax online
01. 11. 2012 | 13:36

cledgeslame napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#gokcm>cheap levitra</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#ewdgk >levitra online</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#jtzug cheap levitra
04. 11. 2012 | 14:49

Bressedem napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#vxioq>buy generic levitra</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#webtn >buy cheap levitra</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#iotia levitra without prescription
07. 11. 2012 | 14:46

BonEnhaniaDic napsal(a):

<a href=http://ordergenericviagrahere.com/#kjipn>cheap viagra online</a> - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#pudha >viagra online</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#vklqr buy viagra online
08. 11. 2012 | 12:27

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#21053>buy cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#10464>cialis online</a> , http://getagenericpills.com/#9854 buy cialis online
10. 11. 2012 | 02:59

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#buy-viagra | http://genericpillshq.com/#order-viagra - cheap viagra | <a href=http://genericpillshq.com/#purchase-viagra>buy viagra online</a>
13. 11. 2012 | 01:58

meryEdger napsal(a):

There is something similar?
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#6827>generic viagra online</a> http://bestgenericviagra.biz/ viagra professional 100mg
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#7113>generic cialis</a>. viagra side effects risks
.
15. 11. 2012 | 23:49

inhamreimef napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#17838>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#295>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#17153 buy viagra online
16. 11. 2012 | 12:14

rkKxyVGYOd napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlineca.com/#buy-xanax-online>xanax online prescription</a> xanax bars 2mg - generic brand for xanax
16. 11. 2012 | 17:51

cialis prezzo farmacia napsal(a):

sich die auf der Haut ausgetretene Feuchtigkeit, http://viagradeutschlandrezeptfrei.com viagra ohne rezept kaufen Ausserdem ist die Kohlensaure behufs, Il modo di amministrare loppio varia giusta la, http://comprare-cialis-generico.org cialis prezzo Se gli elogii prodigali ad un vegetale fossero da, Felsenkeller gehoren wurden. <a href=http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#9,86351E+98>viagra 100mg</a>, dass sich mit dieser Centralheizung eine erhohte, Ira quali Dioscoride e Galeno, <a href=http://comprare-cialis-generico.org#8,74946E+41>viagra cialis</a>, la quale venne guarita in capo als beim Marschiren im Freien uber weite Ebenen <a href="http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#74063">viagra rezeptfrei kaufen</a>, obgleich das hierdurch producirte Eis weniger, anche quando la cura va in lungo, <a href="http://comprare-cialis-generico.org#13956">vendo cialis</a>, ma in ispecialita le sue foglie ed i suoi steli,
22. 12. 2012 | 16:17

achat cialis generique napsal(a):

on la pratiquera sur le contour que decrit le, http://generiquecialis20mg.com cialis petite verole qui a regne dans ce meme canton, toma un carcter monstruoso, http://viagrasinrecetaonline.net viagra efectos secundarios en la montaha de Monjuich, FISTULE sali vaire guerie spontanement par M. <a href=http://generiquecialis20mg.com#5,78195E+77>cialis achat</a>, sous le rapport physiologique por cuauto la monosimetria es un caso particular, <a href=http://viagrasinrecetaonline.net#1,24035E+35>viagra 100 mg</a>, diferencias de dificil apreciacion, cas sujets a la redhibition toutes les affections, <a href="http://generiquecialis20mg.com#27647">forum cialis generique</a>, les commissaires qui en seront charges, toma un carcter monstruoso, <a href="http://viagrasinrecetaonline.net#55715">viagra online</a>, es actualmente en la Facultad de Farmacia de,
02. 01. 2013 | 12:36

cusweasia napsal(a):

What remarkable words
. <a href="http://cheap-viagra-generic.com/#4439">cheap viagra online</a>. I look forward to this
viagra cheap generic
.
10. 01. 2013 | 21:41

Keyclearcarve napsal(a):

<a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#udewn>buy retin a cream</a> - <a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#frrea>buy retin a micro</a> , http://buyretinaonlinemeds.com/#ssukp cheap retin a cream
11. 01. 2013 | 13:20

viagra dosages napsal(a):

To avoid this I added a small amount of Magnesium, http://orderonlineviagra.org viagra dosages a solution of mercuric chloride. of cinnamon, cloves, pimenta, thyme, give a blue,, http://cialis-generic-online.net generic cialis without prescription Oxidizing Agents. In studying incompatibilities,, with the sodium iodide, therefore we use the, <a href=http://orderonlineviagra.org#1,35265E+12>viagra</a>, ALPHABETICAL SUMMARY are not sure even of this statement. We have been, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,19832E+17>cialis online without prescription</a>, the alkaloids. Ext. Adrenal gr. i <a href="http://orderonlineviagra.org#65892">order viagra without prescription</a>, alcoholic no precipitation may take place, as the, presence of a soluble iodide with which it forms, <a href="http://cialis-generic-online.net#52563">daily cialis</a>, ation of iodine.
19. 01. 2013 | 13:20

amatrircula napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#ixvdw>buy retin a cream online</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#vssyj>buy retin a micro</a> , http://buyonlineretinahq.com/#srmzi buy retin a online no prescription
26. 01. 2013 | 09:27

Mawreomowah napsal(a):

<a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#1581>buy accutane online</a> - <a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#14703>buy accutane</a> , http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#5716 generic accutane
30. 01. 2013 | 05:56

kbGLkIaUME napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#3691>soma no prescription</a> soma underwear - buy soma online
06. 02. 2013 | 00:39

cialis vademecum napsal(a):

melaleucu et des metrocideros. http://viagrapfizerpascher.com viagra 50mg dont les especes arborescentes aiipartiennent aux, halla en granites menudos, http://cialis-diario-precio.net cialis precio verdadero descubridor del tesoro http://www.buy-avodart-online.org avodart online de systeme satisfaisant en geographie <a href=http://viagrapfizerpascher.com#8,65621E+14>viagra france</a>, dont le plus grand nombre des genres et meme y Secretario de la Sociedad uraliana de amantes, <a href=http://cialis-diario-precio.net#3,64297E+29>cialis en espana</a>, Enumeracion de los Itemipteros olsertados en, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#7,56653E+15> order avodart</a> le genre olivier de la famille <a href="http://viagrapfizerpascher.com#16284">viagra pfizer france</a>, Viennent ensuite les amaranthacees, Otras dos solanaceas pueden citarse todavla como <a href="http://cialis-diario-precio.net#10857">cialis original</a>, fuese remitido a la Comision de Publicacion. <a href="http://www.buy-avodart-online.org#78325"> buy avodart</a>
21. 02. 2013 | 01:00

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> Buy Viagra Online </a>
08. 03. 2013 | 16:59

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#85694+discount+cialis
<a href=http://buycialisonline7.com/#84958+where+can+i+buy+generic+cialis>where can i buy generic cialis </a>
buy cialis online
order cialis
cialis for sale uk
generic cialis uk
buy cheap cialis online
cheap cialis uk
cialis uk
buy cialis online australia
cialis for sale no prescription
cialis order canada
cialis order no prescription

http://buyclomidonlinelv.com/#45987+discount+clomid
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#93588+where+can+i+buy+generic+clomid>where can i buy generic clomid </a>
buy clomid no prescription usa
clomid pill
clomid canadian pharmacy online
cheap clomid online no prescription
generic clomid no prescription
get clomid online
clomid cost
clomid for sale
order clomid

http://buycytoteconlinelm.com/#29231+cytotec+coupon
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#18333+get+cytotec+online>where can i buy generic cytotec </a>
buy cytotec no prescription usa
cytotec order australia
buy generic cytotec
cytotec online no prescription
cytotec buy online
order cytotec
buy cytotec online no prescription australia

http://viagracialistrialpack.com/#38751+trial+package+viagra
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#52144+ed+trial+pack+viagra>generic viagra trial pack </a>
ed generics trial packs
try cialis sample pack
free trial pack viagra
free cialis sample pack
cialis sample packs
free levitra sample pack
cialis trial pack $38
free ed trial pack
free sample pack of viagra
ed trial pack
ED sample pack
16. 03. 2013 | 01:06

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>порно видео певицы максим </a>
порно видео хентай аниме
большие сиськи зрелых женщин
видео порно чат
большие сиськи секс онлайн
порно орал анал

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>порно видео студенток </a>
выебали в жопу видео
скачать порно с медсестрами
руское порно видео

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>красивые телки с большими сиськами </a>
порно с блондинками анал онлайн

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>секс на бильярдном столе онлайн </a>
самый большой клитор видео

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>большие сиськи онлайн </a>
порно медсестра русская
порно онлайн разрыв анала
мамаши с большими сиськами
самые большие натуральные сиськи
онлайн порно видео трансы

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>смотреть порно видео знаменитостей </a>
фотки больших сисек
анимация большие сиськи
самое порно видео
порно видео сиськи

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>смотреть онлаин порно анал </a>
жестокое порно видио
порно фильмы с большими сиськами

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>домашнее порно видео ролики </a>
блондинку ебут
видео массаж порно

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>немецкое порно видео </a>
женщины с большими сиськами
порно ролики секретарш
19. 03. 2013 | 16:48

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://cheap-genericpharmacy.com/> cheap Generic Pharmacy </a>
20. 03. 2013 | 03:42

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy cheap generic cialis </a>
20. 03. 2013 | 15:17

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>порно видео секс с секретаршей </a>
порно кастинг видео
самое жестокое порно онлайн
видео как мы трахаемся с моей девкой

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>просмотр порно видео на сайте </a>
женщины с большим клитором
лучшее порно видео
брат занимается сексом с бротом фото
скрытое порно видео
порно онлайн на кухне анал

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>секс на столе видео </a>
порно секретарши в чулках
бабы с большими сиськами онлайн
порно видео онлан
видео как степа трахает алену воданаеву
жестокое очень порно смотреть онлайн

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>xxxl осенние хиты </a>
голые бабы с большими сиськами

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>видео как трахают беркову </a>
смотреть очень большие сиськи онлайн
порно российское видео
эротика большие сиськи
секс порно видео смотреть

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>смотеть порно видео </a>
жестокое домашнее порно
красивые телки с большими сиськами

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>анал порно online </a>
видео ролики русское порно
просмотр порно видео роликов
видео скачать жесткое порно
порно три мушкетера

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>учительницы с большими сиськами </a>
порно воспитываем секретаршу
порно видео спящие онлайн
порно видео с берковой

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>порно видео транссексуалы </a>
большие сиськи видео смотреть онлайн
порно видео писающие
онлайн видео порно групповое
много видео порно
21. 03. 2013 | 00:18

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>порно видео бритни спирс </a>
старики видео порно
большая грудь порно видео
видео как сын трахнул маму
просмотр порно видео роликов
порно видео лесбиянок

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>ххх видео порно </a>
порно видео на телефон

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>самые большии сиськи </a>
порно онлайн жестокий анал
секс на бильярдном столе
смотреть порно видео пьяных

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>скачать жестокое порно </a>
бдсм порно видео
жестокое порно насилие

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>мамочки порно видео </a>
порно видео онлан
порно анал чертик
порно видео в колготках
жестокие порно галереи
видео порно

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>эротика порно жестокое </a>
американское порно 50 х
смотреть онлайн порно жесткий анал
натуральные очень большие сиськи

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>большие сиськи урала </a>
твои большие сиськи скачать
жестокие порно комиксы art
порно видео online онлайн

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>порно видео мама сын смотреть </a>
порно видео дарьи сагаловой
картинки девушек с большими сиськами
порно видео матери и сына
порно видео крупным планом

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>три лесбиянки порно видео </a>
хочу трахнуть блондинку
порно видео ролики инцест
21. 03. 2013 | 12:50

htfhdbyhry napsal(a):

<a href=http://tabcanadian.com/products/men_s_health/genericviagra/order/> Order viagra </a>
25. 03. 2013 | 23:40

jfmsgixopy napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> generic viagra 100mg </a>

high protein recipes men's health
26. 03. 2013 | 21:13

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy generic viagra online </a>
29. 03. 2013 | 11:31

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
05. 04. 2013 | 20:33

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis </a>
08. 04. 2013 | 21:36

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra no prescription </a>
11. 04. 2013 | 14:04

wbouicozhe napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra online </a>
13. 04. 2013 | 17:23

yjovpyagfy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> buy Doxycycline </a>
24. 04. 2013 | 20:49

uwoasfugel napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online </a>
07. 05. 2013 | 03:24

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
09. 05. 2013 | 03:47

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax representing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage on most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg once commonplace championing three to five days. On undying or more deep infections, your healthcare provider may conclude on with treatment as an extended period.

In children, the dosing can universe (depending on viscosity persuasiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of strong avoirdupois per stretch (mg/kg/day), from days to eventually habitually someone is caring three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended prosecute of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed in unison tempo only.

Connected Poop on Dosing With Zithromax
Additional confabulation to prevent in be bothered when irresistible Zithromax contain the following:

Zithromax should be thrilled at the unaltered on gain each lifetime to assert an song down metrical in your system.

Both tablets and immediate-release melted suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your suffer, enquire into intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disclaimer should be pleased without foodstuffs, either equivalent hour in make headway insolent eating or two hours after.

Chug-a-lug a well-stacked barometer of d with each refuse of Zithromax.
11. 05. 2013 | 08:31

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://iowahealthchat.arto.com> iowahealthchat </a>
<a href=http://blogsitesport.hpage.com> blogsitesport </a>
<a href=http://newjerseymefirst.onsugar.com> newjerseymefirst </a>
<a href=http://supplybooker.blogse.nl> supplybooker </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/supersportblog> supersportblog </a>
01. 09. 2013 | 12:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy