Globální krize pokračuje

11. 08. 2010 | 07:37
Přečteno 21607 krát
Historie se neopakuje!?

Píše se rok 1910. Amerika je nejsilnější světová mocnost, Čína se rychle otevírá světu, Rusko zaznamenává silný hospodářský růst a obě země jsou i politicky stále důležitější. Objem světového obchodu se již po léta zvyšuje, mobilita kapitálu a zboží roste, finanční průmysl je téměř neregulován, inflace je nízká a trhy se rychle rozvíjejí.

Pozdější nositel Nobelovy ceny za ekonomii Norman Angell vydává knihu o tom, že hospodářské zájmy velmocí jsou tak úzce provázány, že válka je nesmyslná.

Až potud byla situace před sto lety velmi podobná dnešku. V roce 1914 však začala první světová válka a s ní oddělení trhů, růst cen, hospodářská krize nejdůležitějších ekonomik, blokáda technologického pokroku a strmý pokles konzumu. V Číně vypukla občanská válka a v Rusku revoluce.

Ale historie se přece neopakuje! V roce 2010 přibývá zakázek a burzy nadějně bublají. Většina pozorovatelů chce věřit, že globální krize je u konce. Prý postačí, když se stát postará o nízké daně, méně byrokracie, více veřejných zakázek a o liberalizaci trhu práce. Bratrstvo „neviditelné tržní ruky“ na oplátku zařídí prospěch celé společnosti.

Historie se sice (možná) neopakuje, ale stejně jako před sto lety i dnes existuje globální mocenská nerovnováha. Tehdy její dosažení trvalo skoro půl století a dvě světové války. I dnes je na špičce světa tlačenice velmocenských patriarchů a jejich nedočkavých dědiců. G-sedmička byla právě nahrazena G-dvacítkou a kdekdo tuto multipolaritu chválí. Málokdo však domýšlí, jak důležité a složité je, aby multipolární svět dospěl k rovnováze.

Mnozí komentátoři a všichni (vládnoucí) politici přehlížejí hlubší příčiny aktuální krize, a tím i skutečnost, že za momentální hospodářské oživení vděčíme především krátkodobým vlivům. V tomto eseji chci doložit tezi, že (snad končící) krize finančního průmyslu je pouhou mezihrou v přiostřující se globální krizi. Nevím, která rozbuška vyvolá její příští vyvrcholení, popíši však čtyři nejdůležitější příčiny globální krize a načrtnu opatření, která by bylo radno uskutečnit, chceme-li, aby se historie doopravdy neopakovala.

BP je jako EU

Ať již jde o prosperitu firem, spolupráci států, odvrácení klimatických změn, světový obchod nebo regulaci finančního průmyslu – standardní odpověď zní pouze „think big“. Tato bezmezná víra v zázračné účinky velkoplošných řešení se podobá „univerzálnímu bolehoji“ z Twainova humoristického románu o Tomu Sawyerovi. Ve skutečnosti je to nejnebezpečnější mýtus současnosti a první příčina globální krize.

Od konce „studené války“ přestalo politické rozdělení světa bránit uskutečnění titánských snů politiků a podnikatelů. Nový svět bez hranic sliboval netušené možnosti růstu moci a zisku. Brzy se však ukázalo, že zvětšení nepřináší zákonitě zlepšení. Firma BP se nyní zrovna dosti úspěšně pokouší o harakiri na otevřené scéně a dokazuje, že velikost snižuje efektivnost a zvyšuje riziko sebezničení. Do disfunkčnosti přebujelý finanční průmysl se opírá o spekulativní hodnotu svých aktiv a připomíná smrtí pohrdající zombie, spoléhající na okamžitou transfuzi ze státní tiskárny cenin.

NATO a EU jsou příklady organizací, které přijímají kdekoho výměnou za svou akceschopnost. Stav EU dokumentuje reálnou zátěž koordinačních a organizačních nákladů, které rostou s velikostí společenství, a pouze pomyslné výhody jeho velikosti. Vývoj v NATO dokládá expanzi obranného spolku do bezbrannosti a bankrotující eurozóna je seskupením, které dokonce přímo ohrožuje své členy.

Teoreticky mají velkoprostorová řešení nepochybně výhody, které však jsou stejně nepochybně prakticky nedosažitelné. Velkoplošné smluvní a organizační struktury reálný svět pouze – po způsobu Christa, onoho uměleckého „baliče“ různých budov – obepnou předivem ctižádostivých záměrů, jenže nezaručí jejich uskutečnění. Ve velkých politických nebo hospodářských organizacích jsou elity příliš vzdáleny od míst, kde má být jejich vůle uskutečňována. V důsledku toho nemohou ani postihnout specifické podmínky a zájmy na nižších úrovních, ani důsledně kontrolovat provádění svých rozhodnutí. Nezvládnutelnost velkých organizací je nevítaný důkaz toho, že jim jejich tvůrci nerozumějí. Zamořený Mexický záliv je stejně jako bankrotující eurozóna příkladem agresivní bezmocnosti politických a hospodářských elit.

Jsme sice schopni vytvořit bludiště firemních konglomerátů, spolky větvící se do nezávazna a transakční matrice rozplývající se v matematickém univerzu, ale nejsme schopni je ovládat. To, co je momentálně eufemisticky označováno za hospodářskou krizi, je spíše nahromadění řady selhání a spontánních rozpadů příliš velkých hospodářských a politických celků – malátnost a vymírání v Jurském parku.

Západ v defenzivě

V politickém opojení na počátku devadesátých let se zdál triumf západního modelu úplný a konečný. Dvacet let poté nelze přehlédnout, že se Západ prosadil jen z poloviny a toto polovičaté vítězství se obrací proti němu. Pouze zásady tržní ekonomiky se rozšířily po celém světě. Právo na soukromé vlastnictví, smluvní svoboda, volná výměna zboží a další principy, které západní demokracie musely po desetiletí bránit proti komunistickým diktaturám, dnes ekonomicky i politicky prospívají zejména nedemokratickým režimům. Stěžejní zásady tržní ekonomiky dosahují v těchto státech vysoké účinnosti především proto, že je nebrzdí demokratické svobody. Autoritářské politické systémy se naprosto ideálně doplňují s nekompromisní logikou tržně-ekonomické maximalizace zisku.

„Globalizace“ politických svobod, druhý díl domnělého západního triumfu, se nekonala. Lidská práva, tajné volby a svoboda tisku se vrátily pouze do několika málo evropských zemí, které Rusko po druhé světové válce Západu odcizilo.

A tak dvacet let po pádu komunismu dochází k soupeření mezi demokratickými a nedemokratickými tržními ekonomikami. V Číně a v Rusku není o autoritářské podstatě vládnutí žádných pochyb. Ale i Brazílie, Indie a arabské státy jsou v nejlepším případě v předdemokratickém stadiu; ve skutečnosti je ovládají různá oligarchická seskupení.

Tyto země mohou bez obtíží manipulovat národní měnu a zvýhodnit tak export, podporovat nelegální kopírování cizích výrobků, zestátnit vlastnictví domácích i zahraničních investorů nebo používat nerostné zdroje jako mocenský nástroj. Jejich hlavní výhodou však je nízká úroveň sociálněpolitických standardů, a tím i pracovních nákladů. Mnohé nedemokratické tržní ekonomiky vykořisťují vlastní obyvatelstvo a získávají tak pro své produkty konkurenční výhody a pro své vlády rostoucí moc.

Autoritářské režimy si s výzvami světa bez hranic snáze poradí. Demokratické obezličky nebrání jejich vládám rychle rozhodovat a rezolutně jednat. Druhou příčinou pokračující globální krize je tedy skutečnost, že autoritářské režimy jsou v dnešním bezmezném světě schopny nasadit svůj hospodářský potenciál účinněji než západní demokracie a využít z toho plynoucí politické posílení státu při soupeření o globální nadvládu. Vítězné demokracie se ocitly v defenzivě.

Historie se sice (snad) neopakuje, ale stejně jako před sto lety je i dnes nejdůležitější výzvou mocenská nerovnováha. I dnes okolo trůnu brousí mnoho adeptů a jejich pořadí je nejasné. Destabilizující následky má přitom jak zisk, tak ztráta moci. Jedni totiž jen obtížně zpracovávají svůj příliš bouřlivý mocenský vzestup a jiní se za žádnou cenu nechtějí smířit se svým sestupem. Obojí ztěžuje – stejně jako před sto lety – dosažení rovnováhy.

Ninjas na útěku

Kdo dokáže získat půjčku na dům, i když nemá ani stálý příjem, ani záruky? No přece ninjas (zkratka pro „no income, no job, no assets“), k nimž patří kupříkladu zákazníci hypotečních bank Fannie Mae a Freddie Mac. Americké vládě mnozí předhazují, že finanční krizi vyvolala právě lehkověrnost těchto institutů, jimž naletěli bezelstní a důvěřiví investiční bankéři.

Teatrálně pohoršení kritici však pomíjejí možnost, že by se dobročinnost obou (americkým státem kontrolovaných) hypotečních bank dala vysvětlit i jinak. Co když je Washington používal jako nástroje k udržení vysoké úrovně privátní spotřeby? Nebyl snad americký konzumní sen po desetiletí pohonem světové konjunktury?

Pro vývoj posledních tří desetiletí je příznačná úporná a nepříliš úspěšná snaha vlád všech rozvinutých zemí udržet vysokou úroveň masového konzumu. Třetí opomíjená příčina pokračování globální krize je totiž trvalé (nikoliv pouze konjunkturálně dočasné) oslabování poptávky v západním světě.

Že konzumní hlad nelze ukojit? Snad, ale nezáleží jenom na tom, co všechno lidé chtějí, nýbrž i na tom, zdali je ekonomický systém nastaven tak, aby si na své konzumní sny mohli vydělat. Právě v rozvinutých západních společnostech totiž dlouhodobě ubývá pracovních míst, která uživí průměrně nadané lidi. Ti z nich, kdo práci mají, vydělávají reálně stále méně, musí pracovat do vyššího věku, a přesto jim ve stáří hrozí chudoba. Stále dražší zdravotní a sociální systémy omezují možnosti masy spotřebitelů oddat se konzumnímu opojení.

Podnikatelé reagují na prázdnotu v peněženkách rostoucího počtu zákazníků po svém; zkracují životnost produktů, rychle střídají modely a usnadňují konzum na dluh. Zdaleka nejúčinnějším prostředkem výrobců k podpoře odbytu je zlevňování nabízeného zboží. Jeho důsledkem je však buď pokles jejich vlastních zisků, nebo přesun produkce do zemí s nižšími výrobními náklady. Druhá metoda je nejen atraktivnější, ale bezmezný svět ji dokonce přímo vnucuje coby snadnou možnost maximalizace zisku. Odliv „drahých“ pracovních míst ze západních zemí sice zlevňuje výrobky, avšak spláchne i mnohé zákazníky, kteří by si levné zboží měli koupit.

V globalizované ekonomice, poháněné snahou o bezmeznou maximalizaci zisku pomocí permanentního snižování nákladů, ztrácí rostoucí počet průměrných lidí naději i na udržení stávající životní úrovně. Přesto se většina obyvatel i nadále řídí konzumním ideálem. Slib blahobytu je prvním přikázáním nepsané společenské smlouvy mezi vládami a občany západních zemí. S tím, jak se postupně vypařuje jeho věrohodnost, vychází najevo, jak ultimativní význam pro politickou stabilitu západních zemí má. Rostoucí státní zadluženost tudíž není v žádném případě výlučně důsledkem rozhazovačnosti byrokratických aparátů, nýbrž mnohdy i sebezáchovným reflexem k udržení politické stability země vystavené současně diktátu bezmeznosti zisku i konzumu.

Ve světě bez hranic jsou vlády západního světa nuceny stále masivněji vyrovnávat chybějící poptávku pomocí sociálních výdajů, a nepřímo tak subvencovat rovněž soukromý sektor. Odměnou se jim dostane kázání o ctnosti spořivosti ze strany těch pozorovatelů, kteří sice perfektně ovládají kupecké počty, ale jinak vůbec nic jiného.

Že by totiž vyrovnané státní rozpočty, radikálně snížené zadlužení a daňové úlevy usnadnily podnikatelské investice tak, že by následný ekonomický růst razantně posílil masovou poptávku v rozvinutých ekonomikách? Ach, má svatá prostoto! – Skutečný život vypadá jinak.

Za hranicemi růstu

Vlády západních států raději statečně podklesávají pod váhou konjunkturálních balíčků, než aby národům sdělily, že ekonomický růst dále neporoste.

Globalizátoři však mají řešení. Jsou si jisti, že oslabení růstu v západních zemích vyrovná jeho posílení v růstových ekonomikách, jako je třeba skupina BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína). Modernizace a rostoucí spotřeba konzumně vyprahlých rozvojových zemí prý na desetiletí zavlaží skomírající bonsaj západního růstu. Bylo by chybou se na to spolehnout.

Německo je sice vicemistrem světa v exportu, přesto vznikají dvě třetiny hrubého národního důchodu díky domácí poptávce; pouze jednu třetinu přihodí vývoz. Chtějí-li západní země dosáhnout vyššího hospodářského růstu, tak jim export pomůže, ale rozhodující je (bohužel oslabující) domácí poptávka.

A ještě významnější je následující skutečnost. Konzumní ráj je ve snech milionů průměrných Indů a Číňanů vybaven mopedy, miniauty, dostatkem základních potravin, teplou a studenou vodou a střechou, která není z vlnitého plechu. Přidaná hodnota těchto produktů není dost vysoká na to, aby mohla financovat blahobyt západních zemí. Tím spíše, že se většinou a stále více jedná o výrobky, které si mohou rozvojové země samy nabízet navzájem.

Jestliže tedy západní ekonomiky nebudou růst především na základě své domácí poptávky, tak se možnosti konzumovat zboží z rozvojových zemí sníží a s nimi klesnou i jejich vlastní šance vyvážet do těchto globálních růstových center. Státy skupiny BRIC totiž potřebují západní země především jako výnosné exportní trhy. Import ze západních zemí je tudíž zaměřen na ty branže a produkty, které slibují posílení exportu zpět do těchto rozvinutých zemí. Když z hlediska rozvojových zemí poklesnou šance vyvážet na výnosné západní trhy, poklesne i ochota dovážet z rozvinutých zemí jejich nákladné stroje.

Tento vývoj je velmi pravděpodobný, protože hlavním cílem zemí skupiny BRIC není růst mezinárodní výměny zboží jako takové, nýbrž rozvoj vlastní ekonomiky. A tak napodobí ty západní výrobky, které si samy nevymyslí, a domácí poptávku směřují k vlastním producentům – třeba tím, že komplikují importy spotřebního zboží z vyspělých zemí. Kdo chce, ten vidí zřejmé příznaky oslabování win-win efektu, tedy blahodárného efektu pro všechny zúčastněné, který byl globalizaci dosud připisován.

Ale to není všechno. Čtvrtou příčinou pokračující globální krize je skutečnost, že rozvojové země nemohou ani dělbou práce mezi sebou, ani dělbou práce s rozvinutými ekonomikami dosáhnout západní úrovně blahobytu. Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína sice dosud mají nenasycený vnitřní trh a v tom se podobají dnešním rozvinutým zemím v jejich dynamické růstové fázi, chybějí jim však další tři výhody, které měly zhruba do 70. let západní země: totiž levné suroviny, levné cizí pracovní síly a nadvláda v mezinárodních organizacích regulujících obchod a finance.

Za těchto okolností nemůže globalizace vést k tomu, aby všichni důležití hráči dosáhli srovnatelné úrovně blahobytu. Rozvojové země mohou rozvinuté státy dohnat jedině tehdy, když se západní demokracie smíří s tím, že z množství globálně vznikajícího blahobytu budou dlouhodobě dostávat menší díl, a dokonce i ztrácet část toho, čím již disponují. To je politicky vyloučené, ledaže připustíme možnost vzniku postmateriálních asketických ekodiktatur v západním světě.

Zavrhovaný, a přesto všemi praktikovaný protekcionismus je prvním zřetelným dokladem krize mezinárodní obchodní výměny a zostřující se konfliktní konstelace mezi růstovými a rozvinutými ekonomikami ohledně „spravedlivého“ rozdělování výnosů globalizace.

Píše se rok 2010

Amerika je nejsilnější světová mocnost, Čína se rychle otevírá světu, Rusko zaznamenává silný hospodářský růst a obě tyto země jsou i politicky stále důležitější. Objem světového obchodu se již po léta zvyšuje, mobilita kapitálu a zboží roste, finanční průmysl je téměř neregulován, inflace je nízká a trhy se rychle rozvíjejí.

Globální krize, jejíž hlubší příčiny zkoumal tento esej, se stejně jako před sto lety projevuje coby sílící tlak k fragmentaci bezmezného světa. Výrobní a organizační struktury se dosud – s cílem maximalizace zisku a moci – podřizují diktátu účinnosti a neustále se zhušťují. Diktát totiž zní: s nižšími náklady dosáhnout více. Ze stejných důvodů jsou tyto struktury zároveň rozšiřovány po celé zeměkouli. Výsledkem oněch dvou protiřečivých procesů je nezvládnutelná komplexnost světa bez hranic. Poučení, které však hospodářské a politické elity z dosavadních erupcí globální krize pořád ještě nehodlají vyvodit, zní: Řídit dokážeme pouze to, čemu opravdu rozumíme.

Bylo by svrchovaně nutné snížit velikost a složitost organizací sloužících k dosahování politických a ekonomických cílů na tu úroveň, kterou jsme schopni myšlenkově obsáhnout a mocensky zvládnout.

Mnohé nasvědčuje tomu, že k tomu stejně dojde. Éra globalizace končí a jedná se pouze o to, za jakých okolností se tak stane. Buď se pokusíme znovu – s přistřiženými křídly dočasného konjunkturálního oživení – plachtit vstříc další spontánní krizové erupci, anebo se podřídíme tendenci k fragmentaci a pokusíme se oslabit vliv skutečných příčin globální krize.

Jelikož se stále znovu ukazuje, že se problémy na nadnárodní úrovni neřeší, nýbrž jen rétoricky zastřešují, je stabilizace globální situace dosažitelná nejspíše přes specifická, národní řešení; pomalu, ale jistě.

Před sto lety nastupovaly nové mocnosti a chtěly se prosadit v globální mocenské hierarchii. Trvalo to až do poloviny minulého století a stálo to dvě světové války, než se situace stabilizovala. Cenou za následující období relativní rovnováhy bylo rozdělení světa na dva mocenské regiony. Aby se historie po sto letech skutečně neopakovala, je třeba nalézt pro svět rozháraný od pádu hranic před dvaceti lety novou mocenskou rovnováhu. Globální soulad dnešních adeptů dominance v multipolárním světě je pouhou iluzí, kdežto jejich promyšlené a odstupňované oddělení sice není optimálním, zato však proveditelným řešením.

psáno pro Dnes, příloha „kavárna“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marcus Agrippa napsal(a):

Čím víc se bude někdo snažit křečovitě lpět na nějaké idei - je jedno jaké - tím to bude horší ( viz.Kalousek ). Čína je krásnou ukázkou toho, jak se dají skloubit různé ekonomické směry a jak se dá velmi lehce využít"slabostí"ekonomického soupeře ( v tomto případě až příliš otevřené tržní ekonomiky ). Budoucnost budou mít asi ty státy, které budou pružné a flexibilní - a tím nemyslím udělat z obyvatel znovu nevolníky / otroky - naopak. Amerika je nejsilnější světová mocnost?! To už je spíš jen zbožné přání.
11. 08. 2010 | 08:02

SuP napsal(a):

Milý Marcu -
Druhý možný pohled je, že v Číně si 300.000.000 bolševiků hraje na kapitalismus s backgroundem 1000.000.000 otroků. A protože těch 300 milionů bolševiků vypadá na venek jako celý velký stát, svět jim žere, že takhle vypadá Čína.
Ale jak říkám, je to jen druhý možný pohled.
K úvahám a vývodům pana Robejška nemám co dodat. Naprosto souhlasím.
11. 08. 2010 | 08:21

Marcus Agrippa napsal(a):

SuP:
potvrzujete to o čem jsem psal - křečovité vidění světa. V Číně už je víceméně jedno, jak se říká těm co mají více a více majetku - komunisti, bolševici - všechno jsou to jen vyčpělé pojmy pro lidi, kteří jsou schopní finančníci s viděním za roh ( a chyb příliš otevřené tržní ekonomiky využívají do posledního kousíčku ). Čína svým dumpingem ( podporovaným hamižností některých Evropanů i Američanů ) zdevastuje dřív silné ekonomiky, které pak za hubičku skoupí - včetně technologií a know how. A nevěřte tomu, že těch x mil."otroků"těmi otroky zůstane nějak dlouho. Obrovský trh samotné Číny zajistí odotrokování.
11. 08. 2010 | 08:41

schlimbach napsal(a):

to autor

brilantní esej, děkuji :)
11. 08. 2010 | 08:47

Vico napsal(a):

Brilantní popis. Škoda, že cesta, jak ven, je jen nezřetelně naznačena.

Přesto díky za esej.
11. 08. 2010 | 08:52

mirekP napsal(a):

Díky za názor "pod povrch".
Něco na tom bude.
Nevím, jestli rozdrobení mocenských struktur dokáže posílit vnitřní poptávku západních zemí. A jak to čtu, tak o posílení té vnitřní poptávky jde především.
Bojím se, že při drobení velkých celků se právě můžeme přiblížit na úrověn těch rozvíjejících se států.
11. 08. 2010 | 08:56

schlimbach napsal(a):

Vico
cesta jak z toho ven je celkem jednoduchá, musíme se vrátit ke kořenům - peníze musí mít jen funkci prostředku směny, nic víc, nic míň, musíme nastavit finanční toky zcela jinak, a podřídit je tvrdě rozhodování společnosti v její prospěch, zastavit finanční machinace a obchody uskutečňovat pouze a jen v reálných transakcích s reálnými statky.
11. 08. 2010 | 08:57

amdg napsal(a):

Pěkný článek. Svět není jen o růstu ekonomiky. Společnost má mít možnost využít přebytku materiálna k rozvoji duševna. Nemusí všichni pracovat 8 hodin denně a někteří nemusí ani nic produkovat. Uživí se. A nemají tuto možnost zneužívat jen sociálky. Takový intelektuál, zalezlý v knihovně, je zdánlivě flákač. Hloupý systém si to myslí.
Prostě: neštěstí současnosti je odkdy dokdy a co za to. Nezaměstnávejme lidi, nechme je žít. Učíme děti, jak získat zaměstnání, podporujeme zaměstnavatele a nezaměstnané. Deformujeme život. Mluvíme o pomoci, dotacích. Kdo z nás zná problémy současné fyziky, matematiky? Nanejvýš jednoho divného vědce na přístrojích. A ti úplně normálně vypadající? Ti nemohou mluvit o vědě? Za nějakou dobu budeme sledovat mistrovství světa virtuálních sportů, nepohyblivých jedinců. Už se těším. Ale ani ne. Jen ať někoho nenapadne, že se budeme mít líp, když zase všechno rozbijeme a bude zase práce...
11. 08. 2010 | 08:58

schlimbach napsal(a):

Vico

potom si budeme moci dovolit zkracovat pracovní dobu, dřívější odchody do penze, věnovat se rozvoji vědy a vzdělanosti - podobně jak o tom píše amdg
11. 08. 2010 | 09:07

Realista napsal(a):

O některých z jevů popisovaných panem Robejškem psal A.Huxley před více než půl stoletím. Jinak je zajímavé si číst blogy apologetů neoliberalismu kteří tady bude neustále šířit mantru "trh bez přívlastků vyřeší vše". Příklad tržního chování bez přívlastků jsme viděli např. teď při povodních, kdy někteří jedinci využili situace a prodávali bochník chleba za 170 Kč... Někteří ekonomové nám tady sdělí, že pokrok spočívá v tom, že lidé budou pracovat víc, delší dobu, do důchodu půjdou později, to vše za míň peněz a s menšími jistotami. Dále jsme přesvědčováni o tom, že systém, kde jako např. v USA, kde horních 10 % vlastní témeř 3/4 bohatství (přičemž tento trend se prohlubuje),je ten správný a obecně prospěšný. No a v neposlední řadě nám tady někteří blogeři sdělí, že ta správná ideologie, je nechat jakoukoliv formu solidarity na individuálním a osvíceném rozhodnutí jedince, kterého Bůh, prozřetolnost nebo magická neviditelná ruka trhu ve své nekonečné moudrosti poctila bohatstvím...
11. 08. 2010 | 09:33

Al Jouda napsal(a):

Z eseje podezřele zavání myšlenky Ing. Václava Klause seniora.
11. 08. 2010 | 09:41

Taoiseach napsal(a):

Petr Robejšek

Vaše idiosynkrasie vůči Evropské unii je známá; většími odpůrci jsou už jenom Klaus a Lukašenko - :) . Nicméně možná právě proto "přehlížíte" některé podstatné skutečnosti.

Mluvit jedním dechem o "velkých politických nebo hospodářských organizacích" není namístě, protože administrativa demokratického státu již pojmově funguje zcela jinak než hospodářské vedení soukromé korporace.

Nedostatek akceschopnosti jen málo souvisí s velikostí a je dán především nastavením rozhodovacích procesů. Ve srovnání s USA (natož s Čínou) není EU vůbec příliš veliká. Jde prostě o to, že v EU existuje vedle sebe výlučná pravomoc Unie, sdílená pravomoc a výlučná pravomoc členských států. Tento systém přitom nelze měnit jinak než na základě konsensu.
11. 08. 2010 | 09:53

Taoiseach napsal(a):

amdg

"Svět není jen o růstu ekonomiky. Společnost má mít možnost využít přebytku materiálna k rozvoji duševna."
Teoreticky ano. Nicméně velké hospodářské skupiny to nikdy nepřipustí, protože jsou "poněkud" zainteresovány právě na co největší - byť nesmyslné - spotřebě.
Obávám se, že páně Robejškův "pěkný článek" ty zásadní otázky zcela míjí.
11. 08. 2010 | 10:01

Jasan napsal(a):

Historie se sice neopakuje, ale války ano. Jak si to myslel Bismarck (říkal to trochu jinak), válka je pokračování politiky jinými prostředky, a politika zatím při řešení problémů globalizace, ajk naznačil pan Robejšek, hanebně selhává.
11. 08. 2010 | 10:01

vlk napsal(a):

Pane Robejšku,
absolutně skvělé shrnutí!!
Díky moc za tenhle blog. zařazuji si jej do svého archivu.

někteří z nás tad y už v tomto duchu a to i opakovaně psali. Nicméně , nikdo ani z poloviny tak komplexně , jako jste to pojal vy.
Skvělé a zase skvělé!
11. 08. 2010 | 10:04

veverka napsal(a):

Článek příliš složitě popisuje jednoduchou skutečnost,a to že lidí je na Zemi čím dál víc a zdrojů pro ně čím dál tím míň.A tak se o ty ubývající zdroje dříve nebo později poperou.To je neúprosná logika.Nelze tomu zabránit,možná to lze jen malinko oddálit.

Anebo ještě jinak.Na omezeně velkém prostoru s omezenými zdroji(Země) nelze ekonomicky a populačně růst donekonečna.
11. 08. 2010 | 10:16

Realista napsal(a):

Jasan: Řekl to pruský teoretik válečnictví von Clausewitz, ale to samozřejmě není pro tuto diskuzi podstatné...
11. 08. 2010 | 10:17

dalila napsal(a):

Nesporně svět před 1.sv.válkou barvitý byl(dnes spíše slovo složitý).Ale válkou sledovali rozuzlení již krizového vztahu poptávky a nabídky -v jejich myslích to měly řešit výhodnější,další trhy v nových mocenských sférách jejich vlivu.Ale dokud v jakkoliv přeorganizované společnosti fungují nezměnitelné principy jako výměna zboží na trhu ve smyslu rovnosti pracovní a směnné hodnoty a rozdělení zisku více směrem k majiteli,nutně čeká domek z karet sesypání se na hromádku.Není to nejdůležitější,zda je maximum deprese v r. X nebo X+2,důležitější je ochromení,devastace,barbarizace,
útlum s konsekventními spotřebitelskými důsledky.Bída je pojem a skutečnost,který je nejtěsnějším možným způsobem provázán s jakoukoliv existující ekonomikou.Může být odehnána jedině plnou parou vpřed celé ekonomiky,při rovnováze a tempu.Naneštěstí její nositel je vždy početný-lidové masy a později střední vrstvy,mezi nimi pak zkrachovalí podnikatelé.
11. 08. 2010 | 10:19

VL napsal(a):

Americké impérium krvácí:

http://www.usdebtclock.org/

FED už ani neskrývá, že monetizuje státní dluh (tiskne nové peníze z ničeho).

http://finweb.ihned.cz/c1-4...

Asi to nedopadne dobře. Ale naše vláda si vybrala tu nejkapitalističtější cestu. Ach jo.
11. 08. 2010 | 10:31

milo napsal(a):

To : autor

Na tomto trhu se nenosí systémové a vrcholně nadhledové eseje. Tento je významný a brilantní. Ano, začíná, bohužel, éra nových geopolitických konfliktů. Vidíte ji jako jeden z mála. Česko, bohužel, žije v minulosti, zcela zabořeno do mentality komoditních obchodníků.
11. 08. 2010 | 10:33

Da.Rock napsal(a):

Výborně napsáno.
11. 08. 2010 | 10:33

schlimbach napsal(a):

Cesta, ktrou si vybrala naše vláda, je cesta rozvratu a zmaru, zbytečných ekonomických obětí a konečného zjištění, že jsme na tom ještě hůř, že se nic nevyřešilo, protože tímto způsobem ani nemohlo ...
11. 08. 2010 | 10:36

Alex napsal(a):

Výborné postřehy. Pane Robejšku - klobouk dolů.
11. 08. 2010 | 10:39

jogín napsal(a):

Pan Robejšek má bezesporu pravdu, když poukazuje na neefiktivitu řízení velkých společností. Sám jsem pozoroval, jak je nemožné prorazit s minimálními a lacinými modifikacemi u výrobku, který je z poloviny nefunkční. Ačkoliv střední úroveň managementu okamžitě průšvih pochopila, změny u subdodavatele patřily o hladinu výš a nestalo se nic. Patří zřejmě k lidské psychologii, že dochází ke koncentraci moci až do absurdnosti, kdy složitost řízení přesahuje schopnost manažera. Je to ve shodě se zásadou prof. Pakinsona, že profesionální postup končí až tehdy, když dotyčný není schopen svou funkci řádně vykonávat. Připočtěme ztrátu informace díky efektu tiché pošty a výsledek je jednoznačný. Jenže narazíme na zásadní vadu trhu- podporuje vznik monopolů a oligopolů, takže dinosauři nejsou dost rychle odstraňováni. Když v rámci globalizace dochází k propojení politiky a ekonomiky, je výsledkem záplava zkamenělin která může vést úpadku celých kontinentů.
11. 08. 2010 | 10:40

Al Jouda napsal(a):

Lidé, nebojte se, věci se dají brzy do pohybu, Ahmadíneřád už kope hroby!
11. 08. 2010 | 10:43

honza napsal(a):

brilantní
11. 08. 2010 | 11:08

Svatopluk napsal(a):

Cituji: "Rostoucí státní zadluženost tudíž není v žádném případě výlučně důsledkem rozhazovačnosti byrokratických aparátů, nýbrž mnohdy i sebezáchovným reflexem k udržení politické stability země vystavené současně diktátu bezmeznosti zisku i konzumu." .... a pan autor je analytik ceho? Komunistickeho svazu mladeze?
11. 08. 2010 | 11:20

Levičák napsal(a):

Blog je sice obsažný,ale říká vše,plně s ním souhlasím.Ono opravdu nelze do nekonečna růst.Proto i řeči o ukončení krize pomocí koalice a NERVU jsou jen bláboly,natož názory,že jde o opatření dočasná.V podstatě se opravdu zkracuje životnost výrobků,aby došlo k oživení trhu,ale ten je výrobky přesycen viz obchody plné ledniček,praček,televizorů,automobilů všech značek atd.Chybí však kupní síla na to,abychom tak rychle jak vyrábíme stihli také nakupovat a spotřebovávat.Tím samozřejmě je potřeba méně pracovních sil.V budoucnu pro nás všechny bude potřebné jako kdysi pro pračlověka mít dostatek potravy,mít jeskyni ve které se schovám před nepohodou,nějakou tu kůži na ochranu před nepohodou a výdobytky dnešní doby pro nás tak důležité,najednou nebudou potřeba a my zjistíme,že pro zachování života svého i svých potomků je vlastně nepotřebujeme.To je vize budoucnosti, i když zatím vzdálené.
To bádání ve vesmíru není dle mého názoru jen zálëžitostí poznání nepoznaného,ale i myšlenkou najít svět,kde bude moci hrstka vyvolených začít nový život a budovat nový svět.
11. 08. 2010 | 11:33

hoven napsal(a):

režimy v čině a rusku se nemužou dlouhodobě udržet. manipulovat lze s lůzou, ale jakmile se tam vytvoří početná střední třída, tak ma putin a soudruzi v číně prostě smůlu.
11. 08. 2010 | 11:39

jogín napsal(a):

Levičák: Nezapomeňte k tomu ideálnímu budoucímu stavu připočítat průměrné dožití 35 let.
11. 08. 2010 | 11:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pusť vlka do ovčince a pak sleduj co udělá.

Asi tak se dosud chovaly západní vlády.

I když vlády je v tomto případě příliš silné slovo.

Spíše pohůnci vlků.
------------------------------------------
Vlku, promiň za tu analogii.

Ano - liberalizace globálních trhů za účelem deliberalizac lokálních zdrojů.

Sám bych to nevymyslel lépe.

Jen ta Čína, ta se neměla stát ! :))

Hezký esej, zdravý úsudek, avšak bez odvahy navrhnout řešení rozporů.
Národní souručenství není totiž řešením, ale cestou zpět.
11. 08. 2010 | 11:41

kolega Fyzik napsal(a):

Dobra analyza, ta podobnost je vice nez napadna. Ocekavate ve svete nejaky vetsi vojensky ci obcansky konflikt v pristich 10 letech? Neco, kde bude nejmene milion padlych? Kde? Jak na tom neco vydelat? Jak se zabezpecit a omezit ztraty na majetku?
11. 08. 2010 | 11:42

Taoiseach napsal(a):

Levičák

Páně Robejškův blog - ani Váš komentář - rozhodně ne"říká vše". Konstatování neudržitelnosti růstu konzumu je asi padesát let staré a v dnešní době především těžce banální. Řešení v podobě návratu do meziválečné doby si dovoluje navrhnout jenom kolega Schlimbach, Petr Robejšek pochopitelně nikoli, takže raději ani žádné řešení nenabízí. Hledání vhodného místa jinde ve vesmíru (pokud je myšleno vážně) je s odpuštěním zoufalost. Od "levičáků" bych čekal něco jiného...
11. 08. 2010 | 11:47

Václav z podhradí napsal(a):

Děkuji! Brilantní esej! Možná bych ještě doplnil ekologické pozadí. Kolem roku 2030 (to skončí chladné fáze arktické a atlantické oscilace a globální oteplení udeří v plné síle) očekávám globální zhroucení produkce potravin. Ale je dost pravděpodobné, že to přijde dřív (chladná fáze arktické a atlantické oscilace budou zcela eliminovány). Řekl bych, že právě tohle je oblast, kde se neudržitelnost trvalého růstu projeví jako první.
11. 08. 2010 | 12:23

Monika napsal(a):

Zajímavý článek, je v něm jistě mnoho dobrých postřehů, ale také stejné množství POLOPRAVD a poněkud absurdních zjednodušeních.

Několik příkladů:

1. Autor píše: "BP (…) dokazuje, že velikost snižuje efektivnost a zvyšuje riziko sebezničení."

Opravdu? Čím to dokazuje? Onou ekologickou katastrofou, která byla selháním lidského faktoru a technologie? To se nemohlo stát menší firmě? Ale i když na tento hrubě zjednodušující závěr přistoupíme, co třeba taková General Eletric? Je to, pokud se nemýlím, druhá největší společnost na světě, větší než BP, a přesto u ní nic takového nepozorujeme. Naopak. Jack Welsh dokázal, že i velkou společnost lze řídit velmi efektivně a GE je i přes svou velikost řízena efektivněji než dlouhá řada menších a malých firem. To samé platí o Samsung Group, VW a desítkám dalších velkých firem z tzv. Fortune 500.

2. "NATO a EU jsou příklady organizací, které přijímají kdekoho výměnou za svou akceschopnost."

Kdekoho? Skutečně? Do jisté míry to pravda je, ale jen do jisté (malé) míry, takže je to spíše polopravda. Kdyby to byla pravda, proč má EU problém přijmout Turecko, Albánii nebo Ukrajinu?
11. 08. 2010 | 12:36

Monika napsal(a):

3. "Ve velkých politických nebo hospodářských organizacích jsou elity příliš vzdáleny od míst, kde má být jejich vůle uskutečňována."

Kdyby to nebyl pouze zjednodušující závěr, Církev svatá či britské impérium by nemohly existovat ani půlstoletí. Obě organizace byly řízeny elitami v centru (Řím, Londýn), a přesto nelze říci, že by toto řízení bylo neefektivní. Ve skutečnosti bylo (i přes všechny problémy) mnohem efektivnější než u řady menších organizací a států. Velikost není problém, problém je spíše schopnost elit prosadit HODNOTY, na jejíchž základech jsou tyto organizace postaveny. Důkazem jsou USA: federace padesáti států funguje na základě společně sdílených hodnost vtělených do Ústavy. Řešení zde není v snížení velikosti či počtu států, nýbrž naopak - ve schopnosti dát tomuto celku HODNOTY a PRAVIDLA fungování a dokázat je po celou dobu ctít a prosazovat.

4. "Výrobní a organizační struktury se dosud – s cílem maximalizace zisku a moci – podřizují diktátu účinnosti a neustále se zhušťují. Diktát totiž zní: s nižšími náklady dosáhnout více."

Bezesporu. Ale tento diktát nemůžete obejít. A už vůbec ne nějakým nařízením shora či prosazením nové teorie efektivnosti. Nebo jak si to představujete? Že nějaký politik rozhodne, že to je špatně a učiní opatření? To je nesmysl. - Pan Robejšek jistě bude znát dnes již klasickou knihu "Competitive Strategy" od harvardského profesora Michaela Portera. V ní je na nespočtu příkladů ukázáno, že podnik může konkurenceschopnosti dosáhnout prostřednictvím dvou základních strategií: 1. dosáhnout nižších nákladů a 2. diferenciací (např.lepší kvalitou a diverzifikací). To je PŘIROZENÝ proces, který nejenže nutí společnosti do fúzí, tedy vzniku vyšších celků, ale působí i opačně: pokud firma velikost nezvládá, tak krachuje a rozpadá se. Chrysler Motors na konci 70.let dokázal přežít jen díky tomu, že se zbavil takřka všech přidružených divizí (výroba praček, výroba tanků atd.) a plně se soustředil na výrobu osobních a nákladních automobilů. Opakuji: je to přirozený ekonomický proces, který NELZE uměle obejít. Jak by to vlastně, pane Robejšku, mělo vypadat: to by jako nějaký osvícencec pravil: tak, GE je příliš velká, musí se rozdělit na několik samostatných částí. Pokud by byla GE monopol, bylo by to možné, ale jinak je takováto představa zcela ABSURDNÍ.

Ještě absurdnější je to u politických organizací. Pokud bude vůle, udrží se; pokud nikoli, rozpadnou se. Nedovedu si představit, že by i zde vystoupil poltický OSVÍCENEC se slovy: EU je příliš velká, vrátíme se zpět k patnáctce. Jakkoli by to mělo za současné situace a z hlediska efektivity jistý smysl, je to prakticky neproveditelné. Nebo jak by to mělo vlastně proběhnout? Státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a později (včetně ČR), nechť EU prosím urychleně opustí? Kdo to vyloví a prosadí? Předseda Evropské komise? Francouzský prezident? Nesmysl. - Buď půjde o přirozený politický vývoj (tlak zvnějšku a v tomto případě zejména tlak zvnitřku) a EU se rozpadne, anebo se z vůle občanů jednotlivých států udrží. Jedinou jistotou je, že obojí bude nesmírně obtížné. - Stejně tak NATO: buď prokáže schopnost a smysl své existence, nebo se postupně rozpadne. Nelze přece některé státy vyzvat, aby alianci opustily… Kdo by tuto výzvu měl učinit? A jak by se rozhodlo, které státy mají vystoupit? Zkuste, pane Robejšku, tyhle své představy domyslet do důsledku a načrtnout, jak by měly být podle vás uskutečňovány. Na papíře to zní hezky, ale realita je podle mého názoru jiná.
11. 08. 2010 | 12:36

Lup napsal(a):

Pěkná analýza. Ale pomíjí jednu důležitou věc - demografický faktor.

Evropa i Rusko procházejí demografickou krizí. Poměr mladých, agresivních a frustrovaných mužů (motor revolucí a válek) k ostatní populaci je ve srovnání s rokem 1910 v těchto částech světa nesrovnatelně nižší. Navíc masivní přistěhovalectví kulturně cizorodých elementů do Evropy ji přibližuje spíše občanské válce, než útoku na kohokoli jiného.

Jak Evropa, tak Rusko nemají potenciál pro žádnou větší konvenční válku. Slabost dnešního Ruska pěkně ukazuje i extrémní důraz na jaderné zastrašení v jeho stávající vojenské doktríně.
11. 08. 2010 | 12:40

StandaU napsal(a):

Dobrý den, děkuji za pěkné čtení a střízlivé vyjmenování problémů. Dzp
11. 08. 2010 | 12:58

optimista napsal(a):

Stroj času existuje! Vracíme se o 100 let zpátky. Píše se rok 1910. Soustátí našich národů zase prosperuje a jen blázen by si mohl myslet, že by v Evropě mohla být ještě někdy válka a hromadné vraždění lidí. Máme před sebou skvělou budoucnost. Co tu bude za takových 20, 30 nebo za 40 let?
11. 08. 2010 | 13:02

schlimbach napsal(a):

Taoiseach

proč myslíte, že navrhuji návrat do meziválečné doby?
11. 08. 2010 | 13:20

David - 1.část napsal(a):

...„Že by totiž vyrovnané státní rozpočty, radikálně snížené zadlužení a daňové úlevy usnadnily podnikatelské investice tak, že by následný ekonomický růst razantně posílil masovou poptávku v rozvinutých ekonomikách? Ach, má svatá prostoto! – Skutečný život vypadá jinak.“...

--------

Jedno hloupé „řešení“ našich - EU problémů by tady bylo.

„Přesvědčit“ „hloupé“ Číňany, aby převzali náš sociální systém.

--------

iHNed.cz 11. 1. 2008  

Špidla: EU by měla do Číny vyvézt svůj sociální systém

Nejlepší obranou, kterou se může Evropa chránit před stále větší konkurencí zboží a pracovní síly z Číny, je propagovat v této asijské velmoci svůj sociální model.

Tvrdí to evropský komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla, který dnes do Číny odjel na třídenní pracovní cestu.

Podle něj může spolupráce EU a Číny při zavádění modernějšího sociálního modelu zmírnit "sociální dumping", tedy konkurenční výhodu plynoucí z levnější pracovní síly, řekl dnes Špidla agentuře DPA.

"Čína je suverénní stát. Nad evropským sociálním modelem mávne v praxi rukou. Evropa má svých problémů dost. Čína problémem není, je to naopak výzva. A když něco zlepšovat, tak proč nezačít na domácí půdě místo upnutí se na Čínu,"

reagoval na dotaz serveru iHNed.cz analytik Raiffeisenbank Aleš Michl.

Číňané, kteří tvoří celou pětinu světové pracovní síly, často pracují za velmi špatných podmínek a za velmi nízké mzdy.

Podle Špidly si proto všichni kladou otázku, jak s touto obrovskou konkurenční výhodou bojovat.

Odpovědí je prý především aktivně pomoci Číně při zavádění nového sociálního systému. "Je v našem zájmu, aby v Číně probíhal vývoj v sociální oblasti správným směrem," řekl eurokomisař.

"Číňané po tom sami touží"

Podle Špidly samotní Číňané naléhavě cítí potřebu reformy sociálního systému. Ta je nezbytná například v oblasti důchodů, protože Čína pomalu začíná pociťovat neblahé důsledky tvrdě prosazované politiky "jednoho dítěte".

"Číňané umějí dobře napodobovat. Pokud se rozhodnou napodobit evropský důchodový systém, pak to bude znamenat, že ho považují za nejlepší," myslí si Špidla.

Nový systém se ale výrazně podepíše na skladbě vedlejších mzdových nákladů. "A to znamená, že konkurence v oblasti mezd bude v budoucnu vypadat úplně jinak," uzavírá komisař.

Spolupráce EU a Číny na tomto poli je naplánována na příštích pět let. První konkrétním krokem vzájemných jednání bude zřejmě nezávazné memorandum o pravidlech bezpečnosti práce, které chce Špidla s čínskou stranou podepsat do konce roku.
11. 08. 2010 | 13:31

David - 2.část napsal(a):

Analytici jsou skeptičtí

"Je to sice hezká teorie, ale v praxi neuskutečnitelná. Úspěch Číny posledncích let je právě založen na sociálním dumpingu.

Kdyby začali používat evropské standardy, tak by to mohli rovnou zabalit," uvedla pro server iHNed.cz analytička Next Finance Markéta Šichtařová.

Standardy, jaké jsou v Evropě, si podle Šichtařové mohou dovolit jen vyspělé země. "V Číně je to neimplementovatelné. Navíc ty sociální standardy jsou přebujelé v Evropě, takže by ta myšlenka mohla jít i opačným směrem. Pokud by Čína začala přejímat naše standardy, my bychom je zase měli omezit," tvrdí.

Podle Aleše Michla je jedno, jestli hovoříme o sociálním modelu či naši politiku nazveme jinak, důležitější jsou činy. "Srovnám-li zkušenosti vyspělých zemí vychází mi: Je třeba uvolnit podmínky na trhu práce, zvýšit počet maturantů ve společnosti, využít technologie, globalizaci a být "in", podpořit motivaci lidí pracovat a odbourat klišé o nutnosti uměle chránit zuby nehty každé pracovní místo," vysvětlil Michl.

"Podívám-li se na činy Evropské komise, vidím třeba velkou regulaci automobilek, což je brzda celého průmyslu. Pokud chtějí politici dále takto průmysl škrtit, v rámci fair-play by se měli spíše snažit dohodnout stejný přístup i pro čínské firmy. Je to lepší než debata o křížení čínského a evropského sociálním modelu," dodal Michl.

Je to jen gesto

"Každopádně je to spíše jen náplast - hlavně o tom hodně mluvme, že Čína je špatná, že to ničí naše exportéry, aby to vypadalo, že něco děláme. Ve skutečnosti se s tím nedá dělat nic, alespoň z té evropské pozice," řekla dále Šichtařová.

Co by skutečně pomohlo je podle Šichtařové liberalizace jüanu. "To by čínské zboží v zahraničí zdražilo minimálně o dvacet procent," dodala.

Autor/ři: David Havlíček, Tomáš Králíček
11. 08. 2010 | 13:31

Taoiseach napsal(a):

Schlimbach

Je pravda, že jsem vycházel z Vašich starších komentářů, v nichž jste požadoval, aby stát měl národní měnu plně ve své svrchovanosti (omlouvám se, že necituji přesně), aby se cizí měny používaly nanejvýš v zahraničním obchodě a dokonce aby stát sám měnil svým občanům peníze pro cesty do zahraničí. Je to tedy požadavek na radikální vzájemné oddělení národních států, které v poválečné Evropě nikdy neexistovalo a pevně doufám, že ani nebude.
11. 08. 2010 | 13:41

schlimbach napsal(a):

Taoiseach

jo jo, ale to oddělení naší měny od těch zahraičních mělo zcal jiný důvod a to ten, že při případné realizaci mé reformy by byl v zahraničí jiý model než u nás a také ten důvod, aby naši měnu nemohl uměle ovlivňovat jiný subjekt... nicméně nění to o ničem komunistickém a tak podobně, jde o jiné nastavení finančních toků ve společnosti a zrušení téměř všech daní, odvodů z mezd, vše závislé od svobodné vůle občane na základě jeho osobní opověnosti ...
11. 08. 2010 | 13:49

vlk napsal(a):

Moniko,

Pan Robejšek s vámi na nadhozená temata asi diskutovat nebude. Já to zkusím u některých věcí za něj. Protože si myslím, že jeho článek je perfektní, nemá chyby, které mu vytýkáte.

Autor správně píš e o BP. Její management prostě selhal. A ano, jde o krizovou situaci. Ta prověřuje kvalitu operačních struktur. Ne standardní situace, kdy všichni vědí ,c o mají dělat. Ano, stejná havárie se mohla stát menší firmě. O tomhle to není. Je to o schopnosti řešit. A tady obří koncern BP prostě selhal.
Podobné nehody na vrtných plošinách se už staly v minulosti: Ale nikdy s tak fatálními následky jako teď u BP. Takže to selhání bylo evidentně daleko větší než v jiných případech.

NATO +EU

Ano , je mi líto, ale tady má pan Robejšek jasnou pravdu. Poslední velké rozšíření o země východní Evropy bylo jasně nepřipravené. V EU podle mého nejlepšího vědomí a svědomí nemají s táty jako Bulharsko nebo Rumunsko a budu tvrdší - třeba Polsko , co dělat?

Ty první dva proto, že neodpovídají ani stavem své ekonomiky, ale zejména stavem právního vědomí a jeho uplatňování , zbytku unie. Prostě jde to zbankrované a korupcí prorostlé exoty. Polsko je jednoznačně příliš chudé a příliš velké jako nováček pro unii. A unie selhala i co do konstrukce eurozony. Tady z politických důvodů povolila euro i zemím, které měly potíže s vlastní měnou. Za cenu ztráty akceschopnosti.

NATO?
To je opravdu obdoba. Viz Saakašvilliho dobrodružství a to není členem. Ale spoléhal jednoznačně na západní krytí. O ztráta jednotného postupu a akceschopnosti aliance? Je snad lepší příklad než Bushův radar a rakety v ČR a Polsku? Kdy šlo o bilaterální akce tří členů NATO?

3. vzdálenost elit
Argumentujete Říší římskou, církví a USA…
Hm. Přehlížíte drobnost . totiž že ŘŘ a USA mají a měly jednotná právní systém. Například a církev? Tak ta měla a má svoje vlastní kanonické právo.
Al e nadnárodní společnost? Tak ta musí respektovat právo každé země , v které působí. Někdy i zemí, v kterých přímo nepůsobí.
Dále ŘŘ zanikla a podle mne z velmi podobných důvodů a problémů, kterým dnes čelí naše euroatlantická civilizace. Církev je jen stínem té církve třeba ze 17. nebo 18. století. Její úpadek a ztráta vlivu jsou evidentní.
A US? Ty stály před svým rozpadem a bylo mu zabráněno jen za cenu velmi krvavé občanské války.

4. globální velikost
zcela přehlížíte poslední finanční krizi. Byla zapříčiněna neodpovědností těch příliš velkých pro pád. Giganti přežili krizi tak, že s e stali ještě většími. A tudíž nebezpečnými. Argumentujete , opět , GE. A já odpovídám stejně - ano přežívají a jsou funkční za normální situace. Když je krize ,hrozí, že jejich pád zničí světovou ekonomku. Kdyby bylo po mém , nuceně rozdělím prvních 1000 světových společností podle tržní kapitalizace. Světu by se dost ulevilo.

EU není příliš velká, EU je jen nedostatečně operativní a musí dělat spoustu dost šílených kompromisů. Které její rivalové , USA, Číńa, země BRIC, Indie , jako monolitní s táty prostě dělat nemusí. A LS byla naprostou nutností v tomto směru. Aby EU nezdegenerovala vůbec.
11. 08. 2010 | 13:53

Vico napsal(a):

Díky Monice,Davidovi a Vlkovi je diskuze stejně excelentní, jako autorův článek.

Já bych se jen skromně vrátil k obří BP. Z důvodů, které tu rozepsal Vlk, došlo k prozatím největší ekologické havárii způsobené únikem nafty.

Já si však celkem dobře dovedu představit, že by stejnou havárii mohla způsobit mnohem menší společnost. Důležitá je však ta druhá fáze. Odstranění havárie, kdy ropa uniká několik tisíc metrů pod mořskou hladinou a kdy se musel operativně řešit způsob, jak masívní únik ropy řešit, když chyběly jakékoliv zkušenosti. Jedině díky technologickému a finančnímu potenciálu BP se podařil, podle mého, malý zázrak.

Nedovedu si představit, jak by něco takového zvládla společnost střední velikosti.

S názorem Vlka na EU ve srovnání s Čínou nebo USA naprosto souhlasím. K další integraci chybí politická vůle a současný stav připomíná pokus přeskočit potok, ale tak, aby se nemuselo doskočit na druhý břeh.

Myslím, že se vytvoří nějaké tvrdé jádro z bohatého severu, která půjde v integraci dále a zbytek zůstane v postavení volného přidružení byť s formálním členstvím EU.
11. 08. 2010 | 14:16

Taoiseach napsal(a):

vlk

Monika s Vámi možná diskutovat bude, ale já to pro jistotu zkusím také. Myslím si, že páně Robejškův článek perfektní není a že má víc chyb, než mu vytýká Monika. Nicméně teď se omezím na to, co předkládáte Vy.

"Poslední velké rozšíření o země východní Evropy bylo jasně nepřipravené. V EU podle mého nejlepšího vědomí a svědomí nemají státy jako Bulharsko nebo Rumunsko a budu tvrdší - třeba Polsko, co dělat?"
Ano, balkánské státy jsou prolezlé korupcí, a PROTO je stav jejich ekonomiky žalostný. V Polsku přežívá latentní nacionalismus.
Jenže - jaká byla alternativa? Nepřijmout do EU nikoho a nechat všechny postko země napospas autoritářskému nacionalismu a obnoveným mocenským choutkám Ruska? Přijímat postupně jen některé státy a zasít tim mezi ně nevraživost? A jak hodnotit připravenost, podle hosp. výkonu, podle aproximace práva, podle otevřenosti ekonomiky? A jak zajistit pro všechny rovné podmínky, když bude každý vstupovat za zcela jiné situace? Takže pokud si pan Robejšek myslí, že 10 + 2 států bylo přijato současně kvůli "velikosti", je vedle jak ta jedle.

"Viz Saakašvilliho dobrodružství a to (Gruzie) není členem (NATO)."
Ano, a kvůli tomu pravděpodobně v dohledné době ani nebude. Alespoň věřím, že v NATO nerozhodují takoví pitomci.
S jednostranností projektu Bushova radaru máte pravdu, ale s rozšířením NATO to naprosto nesouvisí. Bushovi se podařilo rozdělit i "staré" členy NATO: USA, Británie, Dánsko, Itálie na jedné straně, Francie, Belgie, Kanada, Německo na druhé.

"Říše římská a USA mají a měly jednotný právní systém"
A EU má acquis communautaire.

"Ale nadnárodní společnost? Tak ta musí respektovat právo každé země, v které působí."
Cha, cha, cha - :)))))
Nerespektují samozřejmě vůbec nic. Sídlo mají např. na Britských panenských ostrovech, tam platí i většinu daní (blížících se nule), s radostí operují v mezinárodních vodách. Hlavně ale fiktivními přesuny zboží, peněz a kapitálu zametají stopy tak, že jim žádné porušení předpisů nelze dokázat. Takže nejde ani tak o to rozdělit korporace, ale spíš dostat je pod kontrolu (mezinárodního společenství).

"EU není příliš velká, EU je jen nedostatečně operativní a musí dělat spoustu dost šílených kompromisů."
Až na slovo "šílených" v podstatě souhlas.
11. 08. 2010 | 14:43

Taoiseach napsal(a):

Vico

"Myslím, že se vytvoří nějaké tvrdé jádro z bohatého severu, která půjde v integraci dále..."

Tak to bych si zrovna nemyslel. Právě (protestantské) státy Severu jsou proti jakékoli užší integraci (výjimkou je Finsko, které má historické důvody snažit se co nejpevněji zakotvit v demokratickém společenství).

Tvrdé jádro bych spíš viděl jako původní šestku plus Rakousko, Slovinsko, Finsko, Estonsko a potenciálně ČR, Slovensko, možná Maďarsko, Irsko.

Ale "dvourychlostní" Evropa by v každém případě mohla přinést víc problémů než jich vyřešit. Bilance nákladů a přínosů pro jednotlivé státy by se kalkulovala ještě obtížněji než teď. A společné politiky jsou natolik vzájemně provázané, že je dost těžko myslitelné uplatňovat některé všude a některé jen ve tvrdém jádře...
11. 08. 2010 | 15:01

vlk napsal(a):

Taoiseach

podle mne byl naprosto správný princip regaty. Kterého s kdysi dožadoval Klaus. Státy východního bloku s e němely přijímat houfně. mělo to být stát po státě, podle toho jak by byly připraveny na vstup.
Nikdo by nebyl vyloučen. Jen by s i to prostě každý musel poctivě a pečlivě odpracovat.Nikdo by nebyl ponechám Rusům na pospas.Každý by měl perspektivu.
A nebyli by přijímái evidentní marodi. Zeslabující unii.

exoti jako Saakašvilli. No za Obamy přijetí těchto exotů nehrozí. Ale jak to bdu epo Obamovi nikdo neví. a iracionalita v kombinaci s tlakemna Rusko od fanatiků není vyloučena.

Radar a bilaterární jendání s oslabením NATO a jeho rozhodovacích schopností sakra souvisí. Kdyby k tomu oslabování rozhodovacích schopní nedošlo, nebyla bilaterální akce polských a českých jestřábů možná.

Ohledně respektování či nerepektování práva dané země. Zkuste mne přesvědčit, že Microsoft, Intel nebo třeba Deutsche bank nerepektují zákony platné v Norsku, na Islandu nebo ve Švýcarsku či Rakousku!! Neostýchejte se a pusťte se do toho. Rád si počtu.

Ano Eu musí dělat spoustu šílených kompromisů. proto by potřebovala těsnější, federalizační , uspořádání.
11. 08. 2010 | 15:06

Jean Laroux napsal(a):

Naprosto skvělé postřehy. Už dlouho jsme nic tak kvalitního nečetl. Klobouk dolů

Myslíte, že dnes existuje síla, která by donutila strůjce globalismu k sebereflexi ? Kde ji hledat ? Mezi nacionalisty ? Mezi konzervativci ? Je vůbec ještě reálná šance na to aby se v globalizované Evropě jednotlivé (zejména slabé) země zbavily zničující a otrocké závislosti na zahraničních investorech a staly se ekonomicky nezávislými ? Vůbec si netroufám odhadnout budoucí vývoj. Současný stav mne ale dost znepokojuje. Vaše počáteční myšlenková vazba na válku není rozhodně vůbec od věci ani v roce 2010.
11. 08. 2010 | 15:08

Tomáš napsal(a):

Autor píše: "Firma BP se nyní zrovna dosti úspěšně pokouší o harakiri na otevřené scéně a dokazuje, že velikost snižuje efektivnost a zvyšuje riziko sebezničení."
Podle dostupných informací nebyly dodrženy všechny technologické postupy a navíc byl vypnutý alarm "aby nerušil". To souvisí s firemní kulturou a se schopností managementu vysvětlit zaměstnancům, že i zdánlivě zbytečná bezpečnostní opatření jsou tu z nějakého důvodu a dále schopností managementu vynucovat jejich dodržování. O dodržování techn ologických postupů platí totéž. Dále je to o snaze maximalizovat zisk, která - pod zástěrkou RISK managementu - říká, toto už se nejspíš nestane a i kdyby jo, bude odstranění následků levnější než prevence (ano, to jsem hodně zjednodušil).
Zde problém BP v mexickém zálivu souvisí s velikostí BP je velmi sporná, nekázeň a snaha maximalizovat zisk je typická pro většinu firem, od malých a ž po největší.
Obdobně bych mohl jít odstavec za odstavcem - blíž než k eseji to má k PR článku ve prospěch národních států.
11. 08. 2010 | 15:15

Taoiseach napsal(a):

vlk

Myslím, že s riziky postupného příjímání států do EU jste se moc nevypořádal. Dovedete si vůbec představit frustraci jedněch, pokud budou přijati jejich tradiční rivalové, zatímco oni nemají "zatím" nic jisté? Je sice hezké, že "nikdo by nebyl vyloučen", nicméně státy, které by neměly jasnou perspektivu brzkého přijetí, by nezůstávaly pokojně ve vzduchoprázdnu - byly by naplno vystaveny všem vnitřním i vnějším tlakům.

Co je příčinou "oslabení rozhodovacích schopností NATO", do toho se nemíním pouštět, ale rozšíření samo o sobě to určitě není. Znovu poukazuji na výše uvedené rozdělení "starých" členů ve věci nejen radaru, ale i iráckého tažení.

Pokud jde o nadnárodní skupiny, vůbec nemám pocit, že by si nějak lámaly hlavu s dodržováním islandských zákonů. Druhá věc je, že díky výše popsané "delokalizaci" je prakticky nemožné jim cokoli dokázat...
11. 08. 2010 | 15:53

AC napsal(a):

Dobrý komentář, pane Robejšku.

Rozuzlení (či východisko) které postrádá, což Vám někteří nepřímo vyčítají, je už ale spolehlivě na cestě-chce to jen trpělivost.

amdg:

"...Svět není jen o růstu ekonomiky. Společnost má mít možnost využít přebytku materiálna k rozvoji duševna..."

Skvělé, amdg. Lidé si v drtivé většině, bohužel, stále nejsou schopni uvědomovat svůj ohromný duchovní potenciál...vlastně jsou k tomuto žalostnému stavu v podstatě otrocky nuceni-ohýbat se a sklízet mrzácké plody co nejblíže u země, tam, kam skrze stíny listů dopadá nejméně slunka. Kdyby se ale narovnali, zjistili by...! Buďme však realisty-takový stav může "nakopnout" snad jen celosvětová přírodní katastrofa, kdy se budou lidé nuceni sdružit podle jazyků a začít znova.
11. 08. 2010 | 16:02

Taoiseach napsal(a):

Zpátky k Petru Robejškovi:

Už dlouho jsem pod žádným blogem nezaznamenal tolik nadšených komentářů "brilantní analýza" a pod. Asi jsem příliš náročný, nicméně přípspěvek mi připadá jako snůška banalit, polopravd a tendenčního zkreslování.

Předpokládejme, že jádro výpovědi by mělo být v posledních odstavcích:
"...anebo se podřídíme tendenci k fragmentaci ... je stabilizace globální situace dosažitelná nejspíše přes specifická, národní řešení; pomalu, ale jistě."
Tady by asi bylo záhodno, aby nám autor vysvětlil, jak si zcela KONKRÉTNĚ představuje onu "fragmentaci" a ona "národní řešení".
"...je třeba nalézt ... novou mocenskou rovnováhu. Globální soulad dnešních adeptů dominance ... je pouhou iluzí, kdežto jejich promyšlené a odstupňované oddělení sice není optimálním, zato však proveditelným řešením."
Fajn, jenže jedním z těch "adeptů dominance" je právě Evropská unie jako celek, právě ta Unie, kterou by autor rád rozdělil.
11. 08. 2010 | 16:05

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Neodporujte, nebo se na Vás vlk rozzlobí! A pak vás bude pořád jmenovat ....
11. 08. 2010 | 16:33

r.m. napsal(a):

Neodebírat zboží vyrobené v zemích s nízkým sociálním, tedy neevropským standardem, ucpat si uši a neslyšet ten řev chudnoucích čínských magnátů.
Sami se utopí v krvi.
11. 08. 2010 | 16:34

vlk napsal(a):

Taoiseach
nemohu nijak za to, že se vám moje úvaha nelíbí. a není pro vás dost elgantní.

Nyní bud e princip regaty uplatňován. Ohledně implementac e eura. A to zásadně a tvrdě. Žádné Řecko více. A nikdo s tou frustrací, těch co nebudou ještě připuštěni nic nenadělá. A je to tak správně. Regata by byla Eu jen prospěla.
Hm vidíte a já myslím, že Island si dokáže svoje zájmy ochránt proti oněm velkým daleko lépe než my.
Rozhdoně si tam ciz firmy nemohou dovolit beztrestně porušovat místní předpisy jako to dělají někdy tady.
K druhému příspěvku. Může také být varianta, že my všichni, co jsme dali nadšené komentáře, a já ono nadšení z tohohle Robejška budu znovu opakovat, se mýlíme. že jsme prostě davově propadli klamu.
11. 08. 2010 | 16:35

SuP napsal(a):

On není v jádru zlý, ale dovede ukázat ZUBY!
11. 08. 2010 | 16:35

Taoiseach napsal(a):

AC

"Duchovní potenciál" lidí, resp. jeho rozměr je z velké části dán také schopností překonávat jazykové bariéry. Přinejmenším už od Komenského. Moje chuť "sdružovat se podle jazyka" je v tomto smyslu dost nevalná...
11. 08. 2010 | 16:36

Student napsal(a):

Pan Robejšek opatrně naznačuje problémy. Největší nedostatek je však v tom, že tzv.ekonomové vidí poslání ekonomiky v prodeji milionů zbytečností. Proto existuje zbytečná reklama, která mě přesvědčuje, že si mám každý měsíc koupit nový krám, např.podle barvy. Podle mně by však ekonomové měli organizovat existující zdroje (to znamená i lidskou pracovní sílu)tak aby existovaly a byly hromadně využívány např.velkozařízení na čištění vody, bezropné automobily, nové léky bez vedlejších účinků, stavby odolné vodě, teplu i mrazu atd.
To znamená, že stačí vyrábět a prodávat běžné spotřební zboží v množství z doby před několika lety a nepotřebujeme obchodníky, reklamní a marketingové specialisty, poradce, pojišťovací a bankovní kouzelníky. Uvolněné zdroje by byly použity na ty důležité cíle.
11. 08. 2010 | 16:37

SuP napsal(a):

Student -
Nemyslím, že by platilo, že ..."ekonomové vidí poslání ekonomiky v prodeji milionů zbytečností..."
Naopak předpokládám, že jsou první, kdo si to uvědomuje. Ale jako pozorovatelé a komentátoři k tomu nemohou více říct.

Rovněž tak ..."a nepotřebujeme obchodníky, reklamní a marketingové specialisty, poradce, pojišťovací a bankovní kouzelníky. Uvolněné zdroje by byly použity..." je pravdou v první části. Ale myslíš, že bys tuto sortu lidí donutil něco smysluplného dělat?
11. 08. 2010 | 16:47

Taoiseach napsal(a):

vlk

Všechno souvisí se vším, ale rozšiřování EU s implementací měnové unie zrovna moc ne...

Ísland si toho celkem zjevně moc neochránil...

Nejde mi o známkování Petra Robejška, spíš PŘÍMO poukazuji na to, že nepředkládá žádné řešení (AC: "...východisko, které postrádá, což Vám někteří NEPŘÍMO vyčítají...")...

SuP

Zatím se nebojím, uvidíme, až půjdu večer potmě z hospody - :) .
11. 08. 2010 | 16:49

Taoiseach napsal(a):

Student & SuP

"...nepotřebujeme obchodníky, reklamní a marketingové specialisty, poradce, pojišťovací a bankovní kouzelníky..."

My sice ne, ale oni jsou za to vymývání mozků velmi dobře placeni. A "ekonomové", kteří nás poučují, že je to tak správně, taktéž.
11. 08. 2010 | 16:56

AC napsal(a):

Taoiseach

Moje poznámka o sdružování podle jazyka se týkala stavu po případné celosvětové katastrofě. Znáte-li jazyky, můžete se samozřejmě v takovém případě spojit s kým vám bude lépe a bezpečněji, neboť se domnívám, že pro přeživší by byl rodný jazyk vlastní země jaksi přitažlivější i z hlediska kulturního.

Ale kdo ví?
11. 08. 2010 | 17:11

Čochtan napsal(a):

Pane Robejšku,
Ninjas na útěku
někde jsem před mnoha měsíci četl, že vinu má americká vláda, která z důvodu politické korektnosti nutila banky dávat kredity lidem, kteří by je za normálních okolností nikdy nedostali. V podstatě to co i vy píšete.

Pane Robejšku můžete k tomu něco konkrétního dodat ? Který president to byl, jak se jmenoval ten zákon atd. ?
11. 08. 2010 | 17:22

vlk napsal(a):

taoiseach
c o si jako Island zjevně neochránil? buďte laskavě konkrétní :Rád se dozvím něco nového.

rozšiřování unie věru souvisí s vytvořením eurozony. Za vznikla také tak,že s e do ní místo výběrově regatou bralo šmahem. To je její současný problém.

SuPe ,
už je to tak, že někdo má zuby vlastní a někdo protézu. Já má svoje vlastní a úplně všechny . Do jednoho.

a někdo holt jen tak kecá.
11. 08. 2010 | 17:25

SuP napsal(a):

To Ti závidim, ale přeju!
11. 08. 2010 | 17:32

Taoiseach napsal(a):

AC

Vážím si kultury vlastní země, ale širšího - evropského - zázemí bych se nerad vzdával. Takže doufám, že ke katastrofě, o které mluvíte, nedojde.

Ostatně Evropská unie je životaschopný projekt - když PŘEŽILA ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ, PŘEŽIJE VŠECHNO.

vlk

Nic nového se nedovíte: Ísland si neochránil své finanční trhy.
11. 08. 2010 | 17:45

AC napsal(a):

Taoiseach

Katastrofu nikdy nemůžete vyloučit, to by bylo nerozumné. A pokud k ní přece jen dojde, znalost jazyků vám sice pomůže, ale s komunitou např. Číny se nedorozumíte-natož aby vás podporovali. Vlastně ani u Němců byste se nadlouho neuchytil. Ostatně bylo by pak na vás, k jaké komunitě se vrtnete, pač sám byste prostě nepřežil.
Co se Evropy, resp. životaschopnosti EU týká, už pomalu zapomínejte a zvykejte si, jelikož ta horlivě proklamovaná soudržnost vezme brzo zasvé. A nejen EU.
Možná vám to nepřijde důležité, ale změny, díky hlavně neschopným politikům nám už klepou na dveře. Až budou tlouci, nebude už zapotřebí vám to psát, poznáte to sám, že?
11. 08. 2010 | 18:21

Student napsal(a):

Sup: Jednoduše.
Příjem reklamního odborníka bude zdaněn 90 %. Příjem úspěšného farmaceutického výzkumníka bude zdaněn 10 %.
11. 08. 2010 | 18:24

vlk napsal(a):

Taioseach

přesně tuhle odpověď jsme čekal. Bohužel musím konstatovat, že o islandské bankovní krizi nevíte vůbec nic!
Tu jim tam nikdo nevyvezl, ani ji nezpůsobily zahraniční banky. Vše v přísně islandské režii. Šlo o to, v hrubé zkratc e, že Islanďané si masově začali půjčovat v eurech. Které mělo daleko příznivější úročení než jejich domácí měna. Jenže najednou se prudce vycýlil směnný kurz mezi mezi islandskou kačkou a eurem, v neprospěch kačky. A místní dlužnící prostě najednou měli vážný problém. Tím pádem i islandské banky . Je to velmi nahrubo, ale srozumitelně.

SuPe
tvá závist mi dělá moc dobře. Joa taky ještě nenosím brejle.... Nemůžeš napsat, ež závidíš ještě víc? prosím prosím...
11. 08. 2010 | 18:35

Sysel napsal(a):

Velmi kvalitní článek.Jako vždy od tohoto autora. Jedno však musím ještě dodat,a to,že : úpadek západní ekonomiky způsobila jenom a pouze chamtivost a mocichtivost politiků a oligarchů v USA,a to díky bezmeznému tlačení dolarů,po normalizaci východního bloku.Tím chtěli světu dokázat svou jedinečnost demokracie a svobody,blahobytu a bohatsví,a především,že KAŽDÝ může být bohatý a úspěšný.Nyní se ukazuje,že opak je pravdou.Inu,"Jak se do lesa volá,......" anebo "Kdo jinému jámu kopá....".Hrůzou však je,že i všechny evropské státy na tuto blamáž skočily a okopírovaly od Američanů tuto blbost i snobismus.Chtěli jsme být všichni bohatí,zůstali jen podvedeni a oškubáni.
11. 08. 2010 | 18:43

Josef K. napsal(a):

Tenzo článek je mířen českému čtenáři, kterému se z médií nedostává vlastně nic podstatného z toho, co se děje. Takže, je to úvaha, nějaká, ale příliš velkoobjemová a pomíjející docela podstatné detaily. Považuji ji tak trochu za zneužití informačního vakua, ve kterém se běžný český čtenář, s neznalostí jazyků či tou českou znalostí angličtiny či ruštiny , denně nachází. Např. Sysel, jistě nohé je pravda, ale zase beru to bagrem porcelán neporcelán...Tak i autor..
11. 08. 2010 | 19:06

MarekP napsal(a):

Podnětný esej k přemýšlení. Děkuji p. Robejškovi.

K posledním příspěvkům amgd a schlimbacha: čte se to hezky, ale popravdě nevím jak to uskutečnit. V prvé řadě to zřejmě znamená vzdát konzumu, tak jak jej známe dnes. Vlastní rodinné domy, nová auta, pravidelné dovolené v zahraničí, ... Ale jak to udělat? Že bychom se jednoho rána probudili a řekli si, "kašlem na to, stačí nám míň a výměnou budem mít víc času na sebe"? Takhle se to asi nestane. A navíc, tím že rezignujeme na spotřebu vyřadíme z ekonomického kola další hráče(stavitelé domů, výrobce aut, cestovky) a ti zase dakší hráče .... Stávající ekonomický systém je bohužel zatraceně postaven na spotřebě. Proto je konzum modlou ekonomů. Buď produkuješ víc a víc a vezou se v tom všichni, nebo jdeš s výkony ekonomiky dolů a tím ubývá míst pro Ty, kdo se v ní ještě mohou vézt. Jenomže do nekonečna růst nejde. S tačí si nakreslit pravou stranu U křivky a je patrné, že jednou se musí dojít k bodu, kdy už to dál nepůjde (ostatně jak růst do nekonečna, když i vesmír je údajně konečný?)

Nebo, že by to řídila nějaká autorita? Třeba přes zdanění? Dohromady vyděláme stejně, díky zdanění však jednotlivcům zůstane méně a tento přebytek se přerozdělí do oborů jako vzdělání apod?Ale kdo bude tou autoritou, která to rozhodne? To už tady bylo a vždy to skončilo nějakou totalitou. Navíc tento ekonomický systém prohrál s tzv. západním modelem, protože dostatčně nestimuloval lidi k výkonům. "Proč bych dělal víc, když za to budu mít stejně?"

Takže hledáme systém, který bude 1) dostatečně stimulovat (odměňovat) schopné, 2) nabídne 'místo ve hře' pro všechny, kdo o to mají zájem, a současně 3) nebude postaven na nekonečné spotřebě. Kudy na to?
11. 08. 2010 | 19:06

Monika napsal(a):

Vážený pane vlku,

nezlobte se, ale ve vašich námitkách nenacházím pádné argumenty. Musím jít připravit večeři, takže stručně:

1. K selhání managementu může dojít stejně tak v malé jako nevelké společnosti. Z příkladů, kterých by se našlo přehršel, uvedu např. katastrofu trajektu Estonia, při které zahynulo více než osm stovek lidí. Trajekt přitom neprovozoval žádný obří koncern, ale poměrně malá švédsko-estonská společnost EstLine Marine Company…

Pan Robejšek píše, že by bylo "svrchovaně nutné snížit VELIKOST a složitost organizací sloužících k dosahování politických a ekonomických cílů na tu úroveň, kterou jsme schopni myšlenkově obsáhnout a mocensky zvládnout". S tou složitostí bych i souhlasila (všimněte si nesložité, velmi jednoduché struktury katolické církve a principu subsidiarity, který uplatňuje), ale celé je to poněkud iluzorní. Jaká je ta úroveň, kterou jsme s to myšlenkově obsáhnout a mocensky zvládnout? Příklad: Můj známý žije v malém severočeském městě, myšlenkově jej zřejmě obsáhne snad každý z jeho občanů, přesto tam vládne stabilní mocenská politicko-podnikatelská struktura, která několikrát za sebou zvítězila ve volbách i navzdory neuvěřitelné míře korupce, která provází jejich správu města. Jak je to možné? Nebo tito občané nejsou s to myšlenkově obsáhnout ani svou pětitisícovou obec?

Druhá věc. Podle této logiky by menší státy byly zákonitě lépe a efektivně řízeny než státy velké. Někdy to tak vskutku je (Švýcarsko, Lichtenštejnsko), ale vy snad máte pocit, že Česká republika nebo Slovensko měly za dobu své existence lepší, prozíravější a efektivnější vlády než třeba Německo nebo Japonsko? Že Lotyšsko nebo Albánie vyniká efektivnějším zvládáním věcí veřejných než jiné větší evropské státy?

2. "Poslední velké rozšíření o země východní Evropy bylo jasně nepřipravené." Nepochybně, to dnes ví asi každý. Ale co s tím? Země z EU vyloučit nemůžete, o nějakém rozdělování na dva menší celky, i když by to bylo třeba žádoucí (třeba ale ne), nemůže být řeč. Jak by se to provádělo?

3. Vzdálenost elit. Mýlíte se, USA nemají jednotný právní systém. Jistě vám je např. známo, že trest smrti platí jen v některých státech. Americké státy mají své vlastní Ústavy (ta kalifornská je značně odlišná od ústavy Texasu nebo Aljašky), mají své vlastní sociální, školské a daňové systémy, které se opravdu značně liší. Jediné omezení v podstatě je, že každý jednotlivý stát nesmí vydávat zákony, které by byly v rozporu s federální ústavou a mezinárodními smlouvami, které USA přijaly.

4. Píšete, že přehlížím poslední finanční krizi. Vůbec ne. Ale tato krize nebyla primárně způsobena tím, že jsou některé společnosti příliš veliké. Byla primárně způsobena jinými faktory, např. deregulací finančních trhů (v roce 1999 zrušením části Glass-Steagalova zákona z roku 1933, který omezoval vazby mezi bankami, investičními firmami a pojišťovacími společnostmi a jinými poskytovateli finančních služeb - Gramm-Leach Blileyův zákon).

Píšete: "Kdyby bylo po mém , nuceně rozdělím prvních 1000 světových společností podle tržní kapitalizace."

Teoreticky přirozeně není od věci rozdělit společnosti, které jsou tzv. "too big to fail". Ale jak jsem psala výše, z pohledu reálného světa to dost dobře není možné. Tyto společnosti jsou veřejně obchodovatelné, jsou v soukromém vlastnictví akcionářů a neexistuje žádný způsob, jak direktivně zasáhnout do struktury tohoto vlastnictví. Každá z těchto společností má své správní rady a jedině ty rozhodují o fúzích. Kdo by např. mohl zakázat společnosti Google koupit společnost Yahoo!, pokud by tato akvizice nebyla v rozporu s antitrustovým zákonem? Vždyť to je nesmysl. Pokud byste chtěl zasahovat do vlastnických struktur těchto společností, porušil byste s tím jednu z podstat západní civilizace: že soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Tohle si koupit můžete, ale tohle už ne. Kdo by to v globálním byznysu stanovoval? Jaká síla by to kontrolovala? Co by to znamenalo pro konkurenceschopnost těchto firem? - Kdepak, je to iluze. Tudy cesta nevede.

Hezký večer
11. 08. 2010 | 19:13

Vico napsal(a):

Taoiseach : Když jsem použil termín "bohatý sever" tak nikoliv z přísně zeměpisného hlediska.

Já si myslím, že EU v globální soutěži nic nezbývá, než další integrace. Jiná varianta, který by Evropu nemarginalizovala, těžko připadá v úvahu. I Německo bude "pro první ligu" příliš malé.

Na rozdíl od Moniky si dovedu představit proces další integrace prováděnou v některých státech EU, aniž dojde k institucionálnímu rozpadu stávajících evropských struktur.Ani členství v EU nebrání skupině států, aby uskutečnila užší integraci nad rámec LS.

80 milionové Německo a 60 milionová Francie těžko připustí opakování situace, kdy trucovitý prezident malé středoevropské země bude držet v šachu zbytek Evropy.

Dvourychlostní Evropy se možná ještě dočkáme.
11. 08. 2010 | 20:09

schlimbach napsal(a):

Marek P
http://ekonomickareforma.cz , odkaz cesta k cíli jde o to, nastavit jinak finanční toky v ekonomickém systému, zavést minimální ekonomický standard pro každého občana, odbourat veškeré podpory, dotace atd. ekonomický standard dá důstojný způsob obživy všem, na druhé straně každý, kdo bude chtít podnikat nebo pracovat více, zabývat se jinou čiností, bude mít volný přístup k penězům, ale bude za úspěch nebo neúspěch nést osobní odpovědnost včetně ztráty celého svého majetku - bude to oba vzájemné kooperace mezi různými vrstvami obyvatelstva, ne tupá a kontraproduktivní konkurence ...
11. 08. 2010 | 20:17

slavwin napsal(a):

Tady se řeší velmi složité problémy, do kterých diskutující vidí různě. Přiznám se, že problémy cítím řešení nevidím. Myslím že dříve či později musí přijít nějaké jednoduché a mnoha srozumitelné řešení. Mám dojem, že to často omílané buď pilný, snaž se pracovat naráží na nějakou hranici. Situace pilný čestný člověk přijde o zdroj obživy, hledá způsob jak z toho ven. Všeho je poměrně dost, potravin, domů k bydlení, ale on na to nemá peníze. Invalida nebo podvodník upraví svou spotřebu, tyto problémy nemá, nabízí se řešení udělat ze sebe invalidu, mám dobré zdraví a podvod se mi příčí, mnoho lidí to řeší bezdomovectvím od nikoho nic nechtějí, žijí z nějakých odpadků nebo čestně zmrznou nebo se otráví při topení odpady. Úprk k nějakému socialismu, kde se možná někteří sedřou a nezaměstnanost je řešena vytvářením složité administrativy a čekáním na materiál, nebo vyvoláním války. Přijde nějaká nová filozofie, kterou zrealizují osvícení politici jiné řešení nevidím.
11. 08. 2010 | 20:25

slavwin napsal(a):

Beru, že se lidé se do společnosti zařazují dle svých schopností, berte to tak, že při vyšším zracionalizování třeba administrativní činnosti těch neschopných přibude, co s tím, už dnes se chystají stávkovat. Nepochybuji že to půjde. Nejsem Pražák, projel jsem si evropské západní metropole a Praha po příjezdu se jeví takový ospalý venkov s mnoha zbytečnými administrativními budovami.
11. 08. 2010 | 20:36

schlimbach napsal(a):

všichni nikdy nemůžeme být stejně bohatí - materiálně, protože nemáme stejné schopnosti, to znamená, že tato rovnost neexistuje, ale můžeme se v rámci společnosti usnést na minimálním ekonomickém standardu, který dá důstojný život každému, kdo pracuje nebo chce pracovat, zajistí mu nejen obživu, ale také bydlení a odpočinek - vše další "navíc" si může každý, kdo se na to cítí "pořídit" díky svým schopnostem a ovednostem - třeba podnikáním, pokud veškeré příjmy ve společnosti vzájemně provážeme s tímto ekonomickým standardem (miimální mzdou), potom čím úspěšnější budou nejbohatší, tím bohatší budou i ti, kteří schopnosti podnikat nemají. Nastane období osobní svobodné volby, ale také totální odpovědnosti. Daně nebudou zdrojem přerozdělování, finanční toky budou zcela jinak chápány a "tvořeny"
11. 08. 2010 | 20:43

schlimbach napsal(a):

slawwin

důsledkem toho, co jsem napsal je to, že nebude pořřeba pracovat 8 hodin denně, ale třeb jen 4, lidé začnou postupně pžemýšlet, zda potřebují tu nebo jinou kravinu nucenou jim reklamou, nebo pojedou raději do lázní nebo na hory nebo si raději koupí pěknou knuhu a budou si užívat život - cožpak jsme tu jen proto, abychom dělali radost šíleným ekonomům dnešní doby jako otroci jen proto, aby se pár jedinců mohlo kochat majetkem, který ani reálně nemohou ve svém životě užít? proč? nejcennější v řivotě člověka je svoboda, svobodná vůle a láska ... zajistit potraviny a nezbytné věci dokáže 1 500 000 lidí a ještě nebudou muset pracovat 8 hodin denně...
11. 08. 2010 | 20:47

Jenda napsal(a):

Opravdu kvalita - kloubouk dolů.
Nikdo neznáme řešení a proto ani politikům nemůžeme vyčítat, že ho nevidí. Já vidím možné řešení ve zkracování pracovní doby - globálně. Nelze ho uplatnit izolovaně, ale jako se prosadilo zrušení sobot, tak se prosadí i další zkrácení pracovní doby. Zvýšení konzumu ne zboží, ale volného času. Zvýšená konzumace volného času nikoho neohrozí - globálně. Jednoho podnikatele ano, ale to není zvolené téma.

Poz. v krizi je zkrácení pracovní doby jednoznačně lepším řešením než propouštění části pracovníků a jejich sanaci z rozpočtů.

Poz. Prodej volnočasových aktivit nemá žádná omezení, na rozdíl od prodeje samotného zboží.
11. 08. 2010 | 21:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já si myslím, že jedinou účinnou obranou proti globalizaci je lokalizace. :))
Tak nějak mi to připadá logické.
S využitím technologií.
Tím netvrdím, že nemáme usilovat o to, abychom se věichni cítili jako plnoprávní světoobčané. Ale rovnoprávní světoobčané.
V tomto kontextu se mi jeví Špidlovy návrhy jako rozumné.
A bohužel snad jediné konkrétní.
Uvolnění kurzu juanu ?
Hmm. Někde jsem četl , že 60 % "čínského" exportu je generováno firmami, které tak či onak vlastní Američané.

Velké či malé. Toť otázka. A co takhle velké pohlceno malým ? Struktura pohlcena etosem ?

Ale to je na dlouho. Až se vystřílí všechny parametrické změny stávajících struktur.

Dobrou noc. A doufám, že berete mé úvodní věty s rezervou, Dyť jsem tam ten smajlík nedal jen tak - pro srandu globalhujerům. :))
11. 08. 2010 | 21:59

Kritik napsal(a):

Autor se poutavým způsobem snaží oprášit známé tvrzení, že dějiny se opakují (i když tomu sám zcela nevěří). To je však tvrzení nesprávné. Dějiny se nikdy neopakují, pouze lidské chování je stejné od počátku Stvoření.

Rozdíl je pouze v tom, že na počátku toho člověk neuměl více než šimpanz - a ten dovede nanejvýš vzít klacek a se svou tlupou jít utlouct šimpanze z jiné tlupy. Člověk se však postupně zdokonaloval a nyní mu stačí mačkat tlačítka. Již od dětství se může trénovat v zabíjení pomocí počítačových her.

Má to ale nevýhodu: Takový člověk pak velmi často zapomíná, třeba při obyčejné jízdě autem, že nemá sedm životů a že si ani další životy nemůže nastavit v setupu. Je pak hrozné poznat, že život má jen jeden a o ten může snadno přijít.

Slova Kazatele (3:15):
>
Co je, už bylo. Co bude, už je. Co minulo, Bůh vyhledá.
<

Slova Kazatele jsou v souladu s článkem. Jenže Kazatel je ten, kdo o svých výrocích sám říká (1:14):

>
Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem.
<

Kazatel tedy viděl, co se děje lidem POD SLUNCEM. My však jsme ti, kteří mohou dohlédnout až vysoko nad slunce, až do prostoru nazývaného nebem. Pro takto vyhlížející pak neplatí "všechno je marnost a honba za větrem", neplatí úděl tupých pozemských lidských červů lopotících se za svými krátkodobými požitky nebo předměty, které tak dobře plavou při povodních.
11. 08. 2010 | 22:04

Pytel napsal(a):

Hoven: Nejlépe manipulovat se dá právě se střední třídou. Dolů se bojí spadnout a nahoru se nedostane. Jen promile. Tzv. "lůza" vlastně neexistuje. Pokud nemyslíte "zkaženost" nahoře a dole. Existují pouze lidé v nesnesitelných podmínkách. A pak revoltují. (Pokud je nenaženete do války. Ale tam zase dostanou zbraně. Viz "revoluční gardy" v Íránu, které se oligarchizují.

Blog perfektní. Nepočítá ale, myslím, s katastrofickým "před-rozdělením" kapitálu. Jako silně pociťovanou nespravedlností. I ek. zná jenom neg. chápané pře-rozdělení ex post. První případ pak "napravují" jen revoluce.
Bohužel.
Taky se o Číně neuvažuje historicky. Jako o světské zemi. Se silnou filosofickou tradicí. Ne náboženstvím. Zjednodušeně řečeno, konfuciánské hospodářstí tam funguje už dva a půl tisíce let. Včetně vynálezů a "experimentů". I politických. Medicína pět tisíc let. I-ťing. Atd. Nikdy neměli expanzivní politiku. Snad je to, kritstepane, trh nenaučí...?!
11. 08. 2010 | 22:14

Sutech napsal(a):

Jestliže jsme dnes podle autora ve stejné situaci, jako před 100 lety, pak ale válka nedojde roku 2014, ale roku 2020 a něco, když vypočítáte posun mezi prvními napoleonskými válkami a 1sv. válkou a druhou napoleonskou válkou a 2sv. válkou, tak vám výjde určité číslo, které když připočtete k oběma válkám, tak vám dají teoretickou pozici 3. 4.(klackové) světové války.

Ptáte se proč "Klackové"? to je narážka na citát od A. Ensteina.
"Nevím čím se bude bojovet ve 3. světové válce, ale ve 4. to budou kameny a klacky."
11. 08. 2010 | 22:19

AC napsal(a):

Kritik

"Kazatel tedy viděl, co se děje lidem POD SLUNCEM. My však jsme ti, kteří mohou dohlédnout až vysoko nad slunce, až do prostoru nazývaného nebem. Pro takto vyhlížející pak neplatí "všechno je marnost a honba za větrem"..."

Hezky překrucujete:-) Nechcete Bibli doplnit o svá vlastní moudra?
11. 08. 2010 | 22:31

abc napsal(a):

Jen by mě zajímalo jak by dnes lidi nahnali do války. Nemyslím, že by bylo moc lidí ochotných nechat se zabít kvůli prázdným slovům jako jsou národ nebo vlast. Dnes už lidi ví, že jediné, kvůli čemu stojí za to zabíjet a riskovat život, je majetek.
11. 08. 2010 | 22:47

Taoiseach napsal(a):

AC

Nejde mi o to, jak se mám při "Vaší" katastrofě zachránit. "Ostatně bylo by pak na vás, k jaké komunitě se vrtnete..." K žádné komunitě, do žádné smečky se vrtat nemíním. V tomto smyslu je Vaše vidění světa vadné - hoďte si mašli nejlépe ihned.
Žádné změny nepřijdou "díky" neschopným politikům (českým!), nýbrž až potom, co se jich zbavíme.

vlk

"o islandské bankovní krizi nevím vůbec nic", samozřejmě...
...jen tolik, že ji způsobila provázanost finančních trhů s Amerikou ("US"). Prostě investoři houfně investovali do amerických (bez)cenných papírů. Až v důsledku toho poklesla koruna proti euru.
11. 08. 2010 | 22:54

Glosator napsal(a):

Řešený je nabíledni, na sociální dumping odpovědět ochranářskými opatřeními.
To by ale v Bruseli nesměli vládnout multi kulti idioti a zrádci Evropy.
11. 08. 2010 | 22:54

AC napsal(a):

Sutech

"..pak ale válka nedojde roku 2014, ale roku 2020 a něco..."

Zapomínáte, že dnes se válčí zásadně bez vyhlášení války, takže ji sice můžeme vypočítat na dejme tomu r.2100, ale v reálu jich mezitím proběhne 36 (lokálních) a jen jedna globální, ale i ta taky jaksi "načerno", tedy nevyhlášená:-)

Jinak, já znám trochu odlišná data: 2016= směr 1994. Tím ovšem nechci tvrdit, že se těch necelých pět následujících let budeme nudit, to rozhodně ne:-)
11. 08. 2010 | 22:54

yara ze země krys napsal(a):

Zajímavé názory jak autora, tak
diskutujících. Konečně se někdo snaží podívat dále než jsou naše kozí zasmrádlé obzory. Zcela určitě přijdou problémy a to globálního rázu, protože se neustále zvětšuje počet lidí na naší planetě a né přímou ůměrou, ale zřejmě podle jiné funkce a vychází z toho jediný výsledek, že bude brzy nedostatek energie, surovin, potravin, prostoru, pitné vody atd. Pak už přichází na řadu jen silová řešení všem dobře známá z obou světových válek. Pro Evropu je tu jistá naděje v tom, že nejvíce se rozrůstá populace v Asii a je tu pravděpodobnost, že dojde ke konfliktům zejména v této oblasti a nemuselo by dojít k "vývozu" konfliktů nebo dokonce války ven do ostatního světa. Zejména v Číně dochází a ještě více dojde ke značnému rozvrstvení
společnosti na základě majetků jednotlivců a skupin a to bude zdrojem ostrých konfliktů a ten jejich socialistický kapitalismus
bude mít značné problémy. Evropa i USA si za stávající neutěšený stav mohou z části sami a pokud se nezmění naivní myšlení většiny západních politiků bude dáma co se zově demokracie jako taková v blízké budoucnosti ohrožena!
Ps. Včera jsem se po letech dostal
do oblasti kde jsem žil jako malej kluk a jen jsem zíral, tam kde byly louky, zahrady a volná prostranství nebo remízky, dnes byly jenom samé domy, domy anebo domky, případně sklady nějakých firem Skoro to bylo jako třeba v Itálii, kde se ani nemůžete nikde venku vyčůrat aniž by na Vás někdo nekoukal. Zkrátka je nás jako králíků v Austráli do doby než někoho napadlo nasadit tam myxomatózu.
11. 08. 2010 | 22:57

yara ze země krys napsal(a):

Omluva za pravopis.
11. 08. 2010 | 22:59

Taoiseach napsal(a):

Vico

Evropa musí v každém případě dotáhnout institucionální reformu do konce, zajistit své normální fungování a teprve potom může přijít otázka co dál. Dvourychlostní Evropa by POTOM mohla být jednou z možností, i když opakuji: ne bezproblémovou.
11. 08. 2010 | 23:06

AC napsal(a):

Taoiseach

"..V tomto smyslu je Vaše vidění světa vadné - hoďte si mašli nejlépe ihned..."

Člověče, proč děláte problém z pouhého příkladu, který jsem dal? Vy teď z tepla domova samozřejmě můžete spekulovat co byste kdybyste, ale to je tak asi všechno. Spíš bych na tu mašli tipoval vás.

Prozraďte, jak se zbavíte politiků, aby došlo ke změnám? Na volby zapomeňte.
11. 08. 2010 | 23:07

AC napsal(a):

Taoiseach

Abych to tedy (kvůli vám samozřejmě, jak jinak) upřesnil:
Problém není primárně v našich domácích politicích, ale evropských (EU). Takže můžete mezitím spekulovat o těsnější integraci. A kdyby vám to potom nevycházelo, nezapomeňte prosím na tu radu o mašli:-)
11. 08. 2010 | 23:19

Sutech napsal(a):

to AC
mohl/a byste objasnit toto

2016= směr 1994.
Tím ovšem nechci tvrdit, že se těch necelých pět následujících let budeme nudit, to rozhodně ne:-)

Nechápu to 2016= směr 1994
12. 08. 2010 | 00:21

AC napsal(a):

Sutech

Nechci vás mystifikovat a tak se musím opravit-správně má být: 2016 jako 1994.
V podstatě to znamená přelomový rok s přímým vztahem k velké privatizaci z 94., jakémusi zásadnímu přehodnocení dosavadních ekonomických priorit, když to řeknu takhle jednoduše. Proto třeba obdivuji eurohujery (v 94.jsme ještě nebyli členy EU) a jejich snahy o zefektivnění něčeho, co už vlastně dávno selhalo. Ale tak to bývá se vším-čekají facku zleva a ona jako naschvál přiletí zprava.
12. 08. 2010 | 01:52

dennis napsal(a):

Zdrojem vsech problemu nasi globalni vesnice je prelidneni. Vsechno nasvedcuje tomu, ze se to resit bude. Zni to hrozne. Ani to nechci domyslet.

"Promyslene a odstupnovane oddeleni (rozpojeni) mocenskych regionu je proveditelnym resenim. Resenim, ktere umozni mirovou koexistenci v globalnim meritku." Tak tohle zni lip. Co pro to muzu udelat? Ja se budu modlit.

Jsou na svete lidi, kteri pro to mihou udelat vic?
12. 08. 2010 | 02:07

Otazka napsal(a):

"A tak dvacet let po pádu komunismu dochází k soupeření mezi demokratickými a nedemokratickými tržními ekonomikami. V Číně a v Rusku není o autoritářské podstatě vládnutí žádných pochyb. Ale i Brazílie, Indie a arabské státy jsou v nejlepším případě v předdemokratickém stadiu; ve skutečnosti je ovládají různá oligarchická seskupení."

Autor dle mého věří, že v UK nebo USA to je jinak. Proč si to myslí? Protože FED patří soukromé skupině bankéřů? To je ten "demokratický" rozdíl?
12. 08. 2010 | 07:56

jokles napsal(a):

Velmi solidní rozbor. Chybí mi jen přímý poukaz na EU....Pane Robejšku, klobouk dolu !
12. 08. 2010 | 07:59

bublifuk napsal(a):

nebudu se sáhodlouze rozepisovat tak jak to činí někteří odborníci na každou situaci ale jedno chci říci že každá obyčejná hospodyně která ve své rodině nemá dluhy a vyjde se svými příjmy, investuje jen do výše svých úspor předčí všechny světové ekonomy klausem počínaje a např. vámi konče ... dodržuje totiž základní pravidlo a to že musí být rovnováha mezi příjmy a výdaji což se v tomto státě nedodržuje a proto má kalousek tokový státní dluh který se snaží přenést na nás občany této země já osobně si myslím že by někdo měl minulé vlády hnát k odpovědnosti za vlastizradu tohoto národa
12. 08. 2010 | 08:29

Taoiseach napsal(a):

AC

"Vy teď z tepla domova samozřejmě můžete spekulovat co byste kdybyste,..."

Zatím tady spekulujete hlavně Vy (o "katastrofě").

Problém JE primárně v "našich" politicích. Pro ně je nejpohodlnější vymlouvat se na "Brusel", a jak je vidět, někteří naivkové jim v tom věří. Ve skutečnosti jsou z domova zvyklí mlátit do stolu, na všechno říkat ne, ne, ne, jakož i TKM ("teraz kurwa my"). V EU to ovšem nefunguje, takže tam nejsou schopni prosadit VŮBEC NIC.
12. 08. 2010 | 08:32

Ironik napsal(a):

Zajímavá esej,možná má za účel varovat se zvednutým prstem, bohužel ,je jinými slovy popsána v každém měnícím se systému a generační proměnou, pragmaticky řečeno. potíže Růstu a Růst potíží. Otázku lze položit,komu to slouží?????? Ego jedince= kohout na kupě hnoje ? Nebo jak je v bibli popsáno, Obracím svět k obrazu svému????
12. 08. 2010 | 09:38

Levičák napsal(a):

to Bublifuk
Plně souhlasím,taková ta malá domácí ekonomika by měla jít příkladem.Ale jak to udělat,když stále slyšíme,že máme závazky k NATU,EU,USA a dále mandatorní výdaje.Zvyšovat příjmy lze jedině fungujícím hospodářstvím,malou nezaměstnaností a důslednou regulací sociálních výdajů.Tím myslím i ty možná i tisíce falešných invalidů pobírajících důchody.Nechci se tím samozřejmě dotknout těch skutečných invalidů a ani jim jejich pozici nezávidím.Ale znám řadu těch,kteří přes svůj "těžký" zdravotní stav vysedávají po restauracích,těžce pracují na svém a někdy i na černo na cizím.A to je jen malý příklad,dalším jsou vysoké platy manažerů státních a polostátních organizací,některých státních zaměstnanců,pánů ve vládě,poslanců,senátorů apod.
Rozum mi neber,jak mohou brát vysoké platy lidé ve státních podnicích,které mají mínusové hospodaření,ale i těch,kde to funguje stylem ČEZU,prostě každý rok zdražíme elektřinu a zvýšíme zisky.Jak může fungovat naše hospodářství,když výrobní ceny u výrobků i zemědělských produktů a tím jejich nekonkurenceschopnost je dána v první řadě drahými vstupy energií do výroby a tedy elektřiny,plynu a nafty.Zisk soukromníků a platy jejich zaměstnanců je pak dán jen cenou výrobku,jejíž základ je dán cenou vstupu energie.V tomto prostředí lze příjem do státní pokladny regulovat pouze zvyšováním odvodu daní a snižováním sociálních výdajů.A to právě nyní koalice činí.Ale lze stále ubírat ze žlabu těm dole?Je to jako kůň,který se odnaučoval žrát a když to skoro uměl chcípl.Za totality pamatuji zprávy v televizi,kde říkali jak stále roste dojivost krav a výnosy obilí na polích.Tehdy jsem si říkal,půjde to tak do nekonečna?Proto si myslím,že v tomto systému ani není možné,aby se dosáhlo vyrovnaného rozpočtu tedy výdaje rovné příjmu.Jsem prostě nevěřící Tomáš a pesimista.
12. 08. 2010 | 11:48

AC napsal(a):

Taoiseach

Máte pravdu, s tou katastrofou a co pak jsem spekuloval, já to ani nepopíral.

Ovšem na těch politicích, zda naši či Brusel se asi neshodneme-koneckonců co na tom.
12. 08. 2010 | 14:09

schlimbach napsal(a):

bublifuk

obávám se, že si pletete pojmy s dojmy, protože státní rozpočet se nedá ani zdaleka přirovnávat k rodinnému rozpočtu. nemusíte mi věřit, le zkuste si něco nastudovat třeba od guru mainstreamového proudu - Ekonomie od Samuelsona
To, že Kalousek neustále omílá tu hloupost, že je to to samé, neznamená ještě, že je to pravda. V jednom s vámi spouhlaím, doufám také, že ti, kteří schvalovali a schválili státní dluhopisy a prodali je zahraničním věřitelům, aniž by správně pracovali s deficitem (kdy dlužíme sami sobě), jednoho dne skončí před soudem za vlastizradu - ti tupouni nás dostali do problémů, za které již nyní platíme 76 niliard dluhové služby a budeme platit ještě více ročně.
12. 08. 2010 | 16:36

DavidS napsal(a):

Západ dosáhl stropu svého ekonomického růstu, který byl už dlouho založen na finančních a stavebních spekulacích, které dělali fíkový list všeobecnému zadlužování. K tomu odsun průměrně placených profesí v průmyslu a místo nich nedostatečná a hůře placená náhražka ve službách.
Dříve nebo později na ten strop narazí celý svět.
Ekodiktatury nebude třeba, realita si vynutí svoje a spisky o neomezeném růstu budou směšné všem, kromě hradního mohykána, kdyby se toho dožil.
12. 08. 2010 | 17:14

bali napsal(a):

to Schlimbach:

jak by jste sjednotil oba přístupy? -šetřit,nepřeplácet,snižovat dluh s druhým přístupem - nechat vznikat čestné peníze produktivitou práce? Lze některý zapomenout?
12. 08. 2010 | 18:26

garry napsal(a):

Obdivuji Váš intelekt a hloubku pohledu pane Robejšku. Tak brilantní analýzu politicko-hospodářské situace jsem za poslední 3 roky ještě nečetl.
12. 08. 2010 | 18:44

Jaka napsal(a):

Skvělý článek, sice bez většího náznaku řešení, co s tím, ale paráda. Naprosto souhlasím. Ale jelikož tu jsou samí eurohujeři, víc psát nebudu. Jen tolik, že EU = jen zájmy Francie a Německa, normální lidi či drobní podnikatelé = buzerace norem, kvót, množení byrokracie - schvalovacích či kontrolních institucí, formulářů, hlídacích satelitů. Na mnohé, co si hodně socialistická EU dovoluje, si netrouflo ani RVHP. Politici EU = šedé odstavené myši z národní politiky, např. "prezident a ministryně zahraničí". Můžete se na mne zlobit, ale eurozóna má na kahánku. To bude šrumec.
12. 08. 2010 | 21:16

vlk napsal(a):

Taioseach

opěšt špatně. Americká krize NEMÁ s malérem na Islandu vůbec nic společného!!§
Jde o dva různé problémy.
12. 08. 2010 | 21:57

Taoiseach napsal(a):

vlk

Samozřejmě že to mám špatně, stejně jako Wikina

"On September 16, failures of large financial institutions in the UNITED STATES, due primarily to exposure of SECURITIES of packaged subprime loans and credit default swaps issued to insure these loans and their issuers, rapidly devolved into a global crisis RESULTING IN A NUMBER OF BANK FAILURES IN EUROPE and sharp reductions in the value of equities (stock) and commodities worldwide. The failure of banks in Iceland resulted in a devaluation of the Icelandic Krona..."
http://en.wikipedia.org/wik...

Správně je jenom vlčí vytí - :)))
13. 08. 2010 | 10:33

Jan napsal(a):

bomba článek.
Připojil bych se k diskusi s jedním pocitem.
Staří Mayové věřili v příchod bílých bohů, obětovali zajatce bohu slunce, aby zase vyšel.Přišli skuteční běloši a bylo vymalováno.
Kdybych byl ale v roce 1490 Mayem , byl bych zcela přesvědčený o tom, že nevyrvu-li cizí srdce, zítra nevyjde slunce .
Bojím se, že celá ta naše globální civilizace žije v podobném systemu bludů, ze kterého není schopna vykročit. A může to skončit setsakra špatně.
Našel jsem na netu a četl něco z slovenského nakladatelství Paradigma.sk. Celá diskuse byť velmi zajímavá a hodnotná se nese jen v duchu "uznávaných" dogmat. Jak článek naznačuje řešíme kvadraturu kruhu a nezbyde než gordický uzel rozetnout.
Peníze jsou příčinou.
Je nesmyslem tvrzení páně Kalouska, že každý dluh musí být splacen. Ztroskotejte na pustém ostrově s milionem dolarů. Bude vám naprosto k ničemu.
Úrok je to co vede k tomu, že peněz není nikdy dost. Není " spravedlivý" jak jsme si za 200 let zvykli, je hříchem jako 4000 let předtím. Nezměnímeli charakter používaných peněz, neomezíme-li právnické osoby, nevytvořímeli celní bariéry, ale naopak budeme se chovat dle neoliberálních dogmat, skončíme špatně. Jak moc špatně ukáže čas.
13. 08. 2010 | 11:17

vlk napsal(a):

Taioseach
ne vždycky má WIki pravdu. Je mi líto.
Viz třeba ve zjednodušené odobě tady:
http://www.businessinfo.cz/...

a v detailu zde:
http://www.investujeme.cz/c...

Jakoukoli uštěpačnou poznámku vůči vám si rád ušetřím. Patříte pro mne do kategorie velmi kvalitních diskutérů.
Pěkný víkend.
14. 08. 2010 | 11:29

joe napsal(a):

Na 3. řádku je napsáno: finanční průmysl.
15. 08. 2010 | 16:24

joe napsal(a):

Na 3.řádku je napsáno:...finanční průmysl...
15. 08. 2010 | 16:40

Glosator napsal(a):

Vcelku zajímavý esej, deglobalizace asi bude opravdu nutná.
Více pozornosti by si zasloužil rozbor jednotlivých států BRICH, ty nelze vnímat jako jednolitou skupinu.
Vsadil bych 10:1, že ambice čínských elit jsou neskonale vyšší než...moped, teplá a studená voda a lepší střecha nad hlavou. Vím, že to mohou být hodnoty, které jsou pro miliony Čínanů důležité, ale tam rozhoduje elita!! Zrovna dnes problesklo, že Cina predbehla Japonsko a stala se druhou nejvetsi ekonomikou sveta! Predpokladané tempo růstu 10% rocne na dalsich x let se nikterak nemeni!!!! Mimochodem víte, že během tří let bude v Číně více vysokorychlost.želez. tratí než v celém zbytku světa? Rychlost až 600km/hod !!!!!!

A co Brazilie s oblastmi, kde jsou až troje sklizně ročně, s vyspělým zemědělstvím, slušným průmyslem, posilující měnou, polovinou spotřeby PHM z etanolu, aktivní platební bilancí praktiícky se vsemi staty vc. Ciny ( potraviny) a nově objevenými ohromnými nalezišti ropy v moři?

A co Rusko, které je asi tretim nejvetsim vyvozcem obili, jak se ted ukazalo, coz malokdo vedel?

Robejskova teze o mopedech atd. plati tak pouze asi pro Indii, ale i tam se drzi rust hdp a bude trvat asi hodne dlouho...¨

Ja bych ten BRICH tak europocentricky nepodcenoval. Tot vse.
16. 08. 2010 | 17:19

antoninovy napsal(a):

Pane vlku, ono to všechno je jinak v tom smyslu, že ta garnitura, či vlastně lze říci - nomenklatura se skládá z hochů, kteří jsou vlastně nedospělí, jsou to "mladí blázni", nevychovaní, nedochovaní a nedozrálí. Chovají se jako kluci na hřišti.

Ti hoši neprošli žádným křtem, ohněm, či jiným, kdysi jsem o tom měl polemiku s Žákem, oponoval, vůbec nepochopil o čem mluvím. Jsou to všechno nezralí lidé, ještě nenaplněni vlastním poznámím a tvrdými zkušenostmi a nevyprázdnění se svými chlapeckými komplexy. Nikdo jim o tom nikdy nic neřekl. Jistý psychiatr Hoeschl jim o tom nic neřekl, protože sám o tom nic neví, i když je z jejich party.

Ovšem z těch mladých bláznů se pomalu stávají - staří blázni, a těm vskutku již téměř není pomoci. Těmto nešťastníkům k tomu všemu nedolehlo ani elementární vzdělání, ani po něm neprahli, třeba ani netušili, že něco takového se skýtá.

Máme co do činění s pathologickou situací a nastupujíci generace zplozená v počátcích devadesátých let, hrubá, nevzdělaná, zmámená současným liberalismem asi sotva pomůže, kromě kolapsu ze zoufalství až k pádu do radikalismu negramotného.

Několikrát jsem zde mlel, že je to stupidita celé to hračkářství o levici a pravici, konstrukt umělý z francouzského parlamentu, kde se tak sedělo kdysi, je to nesmysl, je to o lidském charakteru, kdy lidé bez soudnosti lehce podléhají smyslným projevům politiků, kteří lákají hlasy pro svoje preference a je to faleš a lež od začátku až do konce.

Cesta z tohoto marasmu v této chvíli je snad v tom, že lid alespoň na chvíli, přestane číst noviny a sledovat tv a vyprázdní vědomí a pak RESTARTUJE vědomí a použije vlastní pohled a vhled na současnost. Jinak nevím.

Salut vlku
18. 08. 2010 | 02:11

DášaK napsal(a):

Velmi podnětný esej. Pan Robejšek mne přesvědčil, že se jedná o globální krizi. Příčinu však vidím v lidském chováni obecně než ve 1. velikosti
2. nedokončené misi
3. spotřebě za každou cenu
4. růstu za hranice
(Snad jsem ty čtyři příčiny pochopila správně.)
Co nás čeká, je opravdu vděčné téma. Ale v tom předpovídání jsme všichni úspěšní asi tak jako meteorologové při předpovědi bouřek :) Ovšem pozor, pan Robejšek, jak uvádí na svém webu, je na tom s dosavadní předpovědí velmi dobře: "...Pomocí této metody se mně (v rozporu s naprostou většinou expertů) podařilo předpovědět zánik komunismu čtyři roky předtím, než k němu došlo. K tomuto tématu jsem se vyjádřil v článcích a ve své první knize."
Co tedy dělat? Pokud jsou příčinou vnější vlivy - čekat. Pokud jsou příčinou jednotlivci - začnu sama u sebe (good luck)
19. 08. 2010 | 05:38

Mard napsal(a):

Pane Robejšek, přečetl jsem si tento váš text dnes na Neviditelném psovi. Protože jsem se tam odmítl zaregistrovat, tak jej mohu komentovat jen zde.
Můj komentář:
Poslední 4 roky píšete zajímavé a rozumné myšlenky. Proč jste před tím psal věci, které mi nepřipadaly zdaleka tak na úrovní ani obsahem a ni formou? To mě velmi vrtá hlavou.
Přeji Vám ještě mnoho skvělých a hutných článků a blogů!
11. 11. 2010 | 01:00

virginia car insurance quotes napsal(a):

I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this type of informative web sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance in virginia</a>
11. 08. 2011 | 06:06

einar napsal(a):

Pane Robejšku, Vaše eseje jsou vynikající, jste intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. Díky
16. 08. 2011 | 17:24

monsieurRichelieu napsal(a):

Pane Robejšku, mohl byste někdy vysvětlit věc, které jsem ve svých 50 letech zatím neporozuměl? Všichni ekonomové nejvíce opakují a skloňují slovo růst (říkal to i V. Klaus v r. 1990). Kam lze ale pořád růst? Jestliže nějaká firma vyrábí produkty a všichni je již mají (boty nebo propisky či televize, to je jedno), co dál? Představme si, že všichni lidi na světě budou mít dům, auto a budou chtít jet na dovolenou. Umí si někdo představit 6 miliard lidí jak naráz cestují? Nejsem zelený, jenom uvažuji selským rozumem. Není samotný pojem a fenomén růstu (výroby i spotřeby, bohatství a prosperity) základem celého problému? Jediné, co nyní skutečně roste, a to po celém světě (a Vy to potvrzujete ve svém článku i ohledně západních zemí) je chudoba a nejistota, a to i tzv. středních vrstev s VŠ vzděláním. Není to, co Vy předpovídáte jako řešení (izolované ekonomiky) vlastně návratem k státem řízené spotřebě, která byla v socialismu? Abych byl dobře pochopen - já myslím že je, a že to je jediné řešení a že k tomu dojde. Jestli umím číst, tak Vy o tom píšete taky. Samozřejmě už to nebude socialismus, může se to nazývat jakkoli. Ale bude to omezení svobody konzumu, která nás všechny ničí. Máme konzum, ale spousta lidí je kvůli němu bez práce a odepsaných. Zítra to může potkat každého z nás, kromě těch pár desítek tisíc, co jsou "za vodou", a i na ně dojde, až těch "odepsaných" budou statisíce a milióny. Letní Londýn byla malá ukázka budoucnosti, kdy si chudí jdou pro to, co chtějí a nemají, k těm, co takové starosti neřeší.
03. 09. 2011 | 22:45

Meewayday napsal(a):

install adobe reader silently online photoshop editing http://uasaeat.hostingsociety.com/acrobat-reader-for-windows-98.html acrobat reader for
20. 02. 2012 | 01:22

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 09:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy