Tunelářství jako zločin proti lidskosti?

18. 02. 2013 | 08:08
Přečteno 3562 krát
Inspirací pro zrušení článku II amnestie by mohlo být rozhodnutí Nejvyššího soudu Argentiny. Ovšem jen za předpokladu, pokud by se tunelářství kamarádíčků dalo považovat za zločin proti lidskosti.

Ústavní soud si v rámci posuzování návrhu na zrušení letošní amnestie prezidenta republiky nechal vypracovat částečný překlad rozhodnutí Nejvyššího soudu Argentiny z roku 2007, kterým byla potvrzena protiústavnost dekretu prezidenta Carlose Menema z roku 1989.

Milost pro vojenskou juntu, Carlos Menem, Argentina, 1989

Tehdejší argentinský prezident Carlos Menem (prezidentem 1989-1999) udělil v roce 1989 milost představitelům vojenské junty, kteří byli obviněni ze spáchání mnoha trestných činů z období vojenské diktatury (1976-1983). Trestní stíhání těchto osob bylo na základě prezidentského dekretu č. 1002/89 zastaveno.

O čtrnáct let později (2003) vyhověl prvoinstanční soudce návrhu několika jednotlivců a prohlásil dekret prezidenta za neústavní. Věc nakonec dospěla až před Nejvyšší soud Argentiny, který v roce 2007 neústavnost potvrdil, čímž otevřel prostor pro nové trestní řízení.

Důvodem pro neústavnost dekretu prezidenta republiky byla kolize s mezinárodním závazkem Argentiny šetřit a trestat zločiny proti lidskosti.

Zločiny proti lidskosti přitom definoval již Statut Norimberského mezinárodního vojenského soudního dvora v roce 1945. Zločiny proti lidskosti mají místo i v českém trestním zákonu. Jsou mezi ně řazeny nejtěžší možné zločiny a to Genocidium, Útok proti lidskosti (zejména vraždy, mučení, vyhlazování, zotročování, deportace nebo jiné nelidské činy spáchané plošně na civilním obyvatelstvu) a Apartheid skupiny lidí (rasová, etnická, národnostní, náboženská nebo třídní segregace skupiny lidí). Podle mezinárodní úmluvy, kterou je vázána i Česká republika, se tyto zločiny nikdy nepromlčují.

Nejvyšší soudní autorita Argentiny v roce 2007 jasně konstatovala, že žádný orgán státu (tedy ani prezident republiky!) nemůže prominout stíhání trestní činů, kterými došlo k porušení nejzákladnějších principů civilizované společnosti.

Argentinský diktátor Jorge Videla byl následně v roce 2010 skutečně odsouzen k doživotnímu vězení za mučení a zavraždění politických vězňů. Nejvyšší představitelé vojenské junty stanuli rovněž před soudem za odebírání právě narozených dětí z rodin, které byly režimu nepohodlné. Také oni byli v roce 2012 odsouzeni k trestům, které v jejich případě byly tresty doživotními.

Amnestie také pro nejrůznější zločiny, článek II amnestie, Václav Klaus, ČR, 2013

Prezident republiky v článku II vyhlášené amnestie rozhodl o zastavení dosud neskončených trestních stíhání, pokud od jeho zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let. Takto podle podmínek vyhlášené amnestie nelze zastavit trestní stíhání proti uprchlému a trestní stíhání, pro které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody převyšující deset let.

Pan prezident tvrdí, že se (samozřejmě!) nezajímal o žádné konkrétní osoby, na které by se amnestie mohla vztahovat. Předpokládejme však, že se pan prezident, respektive jeho tým, zaobíral alespoň tím, na které trestné činy se bude případně vyhlášená amnestie vztahovat. Omezující podmínka ohledně stanovené délky trestu, který lze za trestný čin uložit, je dostatečným vodítkem.

Pokud pan prezident tvrdí, že nelze zastavit trestní stíhání u vraždy, jedná se skutečně o tvrzení pravdivé. Již v případě úmyslného těžkého ublížení na zdraví je však situace zcela jiná. Zde nelze kvůli délce trestního stíhání zastavit jen případy tzv. kvalifikovaných skutkových podstat (tj. čin byl spáchán například na více osobách, na těhotné, opětovně, anebo vedl až ke smrti oběti atp.).

V případě znásilnění nelze zastavit trestní stíhání rovněž jen u kvalifikovaných skutkových podstat, a to dokonce jen u těch nejzávažnějších z nich (znásilnění dítěte mladšího 15 let, znásilnění vedlo ke smrti oběti). „Obyčejné“ znásilnění či znásilnění provedené se zbraní anebo dokonce znásilnění provedené na dítěti starším 15 let, zastavit podle amnestie lze.

Amnestie se rovněž týká úplně všech krádeží, zpronevěr, podvodů (včetně pojistných, úvěrových a dotačních), porušování povinností při správě cizího majetku či krácení daní a to bez ohledu na výši způsobené škody. Zřejmě jen „náhodou“ všechny kvalifikované skutkové podstaty těchto majetkových trestných činů stanoví jako maximální možný trest právě „magickou“ hranici 10 let odnětí svobody.

Nakonec se podívejme ještě alespoň na typické „korupční“ trestné činy (tj. přijetí úplatku, podplácení či například sjednání výhody / pletichy při zadávání veřejné zakázky), které jsou v médiích přetřásány nejčastěji. V těchto případech nelze zastavit trestní stíhání jen u nejtěžší kvalifikované skutkové podstaty trestného činu přijetí úplatku (úplatek nad 5 milionů Kč nebo v případě úřední osoby nad 500.000,- Kč). Za všechny ostatní korupční trestné činy totiž zákon ukládá opět trest odnětí svobody nepřevyšující 10 let.

Milost v Argentině a Amnestie u nás, co mají společného a co ne

Instituty amnestie a milosti jsou, respektive mají být, prostředkem k projevení shovívavosti, slitování a společenského odpuštění. V tomto ohledu hodnotím jako zcela přiměřenou amnestii prezidenta VK pokud jde o článek I amnestie (prominutí uložených trestů odnětí svobody nepřesahující jeden rok, u osob starších 75 let nepřesahující 10 let).

Zejména milost může za určitých podmínek velmi účinně sloužit k okamžité nápravě justičních omylů či ke zmírnění trestů, které se vzhledem ke všem okolnostem případu a osobě pachatele jeví jako nepřiměřeně přísné. Nepřiměřeně přísné by se ale uložené tresty měly jevit i průměrně kritické osobě, která nemá s omilostněným žádný osobní vztah. Taková rozhodnutí prezidenta jsou pak veřejností zpravidla vnímána jako spravedlivá a tedy opodstatněná.

To se však nedá říci ani o rozhodnutí prezidenta Carlose Menema (1989) ani o rozhodnutí prezidenta Václava Klause (2013), pokud jde o článek II amnestie. Obě prezidentská rozhodnutí mají v zásadě dva rysy společné:

1. rozhodnutí se týkala řízení, která dosud nebyla pravomocně ukončena, tedy prezidenti zasáhli dříve, než mohla být vina konkrétních osob vyslovena, k tomu například velmi zajímavá interpretace odůvodněnosti abolice od samotného VK pro Právo, viz webové stránky VK: „Žádnému odsouzenému za velké hospodářské delikty jsem amnestii neudělil. Zastavil jsem stíhání těch, kterým po dlouhá léta spravedlnost žádnou vinu pravomocně nedokázala, a proto se na ně hledí jako na nevinné. To je velký a zásadní rozdíl.“ K tomu jen upozorňuji, že rovněž Carlos Menem omilostnil „nevinné“ představitele vojenské junty.

2. rozhodnutí obou prezidentů nebyla veřejností přijata, což však prezidenty nijak netrápilo.

Tady však veškerá podoba končí.

Argentinský prezident zasáhl do několika konkrétních trestních stíhání a předem tak jasně deklaroval, že vraždění a mučení jeho vlastního obyvatelstva mu připadá jako něco, co lze jím vybraným osobám prominout. Protože Ústava Argentiny mu jako prezidentovi takové právo prostě dává a hotovo.

Na rozdíl od něj náš prezident údajně nevěděl, koho by se „plošná“ amnestie mohla týkat. Tomu se sice dá jen těžko věřit (mimochodem i proto, že někteří pachatelé, kteří byli leta stíháni jako uprchlí, se zrovna na konci roku 2012 „náhodou“ nechali zatknout v ČR, aby se na ně amnestie vztahovala), ale prokázat úmysl prezidenta „nenápadně“ omilostnit konkrétní osoby půjde opravdu jen těžko.

Takže jinými slovy, náš pan prezident je chytřejší. Nešel cestou přímé adresné milosti jako Carlos Menem, ale vymyslel dostatečně širokou amnestii „pro všechny“. Jakkoli rozsah článku II amnestie považuji za nestoudný a nevěřím, že jeho účelem bylo vyjádření shovívavosti či slitování, nelze dle mého přesvědčení srovnávat zastavení trestního stíhání hospodářských trestných činů se zastavením trestního stíhání zločinů proti lidskosti. To co se stalo v Argentině, bylo prostě horší, než co se stalo u nás.

Bude-li chtít Ústavní soud prohlásit článek II amnestie za neústavní, bude muset najít jiný důvod.

Doplnění 8.3.2013:
Ústavní soud odmítl zabývat se návrhem na zrušení amnestie prezidenta ČR. Většinový názor Ústavních soudců je takový, že mohou existovat akty moci výkonné, které jsou absolutně nepřezkoumatelné. Takový závěr je dle mého názoru nepřijatelný, nicméně Ústavní soudci se na něm shodli a návrh po věcné stránce nepřezkoumali. Odlišné stanovisko připojili soudci Pavel Rychetský, Ivana Janů a Vojen Güttler, podle nichž měl naopak Ústavní soud přikročit k meritornímu přezkumu. Odlišné stanovisko pouze k odůvodnění usnesení uplatnil soudce Miloslav Výborný.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

VFISCHER napsal(a):

K ČEMU TENTO DALEKOSÁHLÝ NEPŘEHLEDNÝ TRAKTÁT ???

Aby upozornil na to, že autorka je advokátka a umí spisovat nebo opisovat ? Jinak je zcela zjevně mimo realitu ve svém světě právnických šavlovaček, vizí a vidin. V neokoloniálním banánistánu Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán se běh věcí řídí zásadně a výlučně pravidly určovanými vládnoucí zločineckou oligarchií - a to jednou provždy a tentokrát už definitivně na věčné časy ! Všechno ostatní jsou jenom marné a zbytečné kecy !
18. 02. 2013 | 08:28

Děfa vševěda napsal(a):

Vážená autorko, nejsou "nejzákladnější principy civilizované splečnosti" v našich evropských (nikoli jihoamerických)podmínkách sepsány v Listině základních práv a svobod? A nedošlo článkem II. amnestie k porušení této listiny, konkrétně práv obětí (je jich desítky tisíc a škody jdou do desítek milard)trestních činů)? Chcete čekat až establishment zfašizuje a začne nás perzekuovat i fyzicky, abyste se vy právníci probudili?
18. 02. 2013 | 08:48

jaxx19 napsal(a):

Vážená autorko, v České republice amnestii uděluje prezident republiky dle čl. 63 písm. k) Ústavy, vyžaduje se kontrasignace a odpovědnost nese vláda. Nikde se nepíše o nějakém omezení...
18. 02. 2013 | 09:10

JC napsal(a):

Dávat rovnítko mezi genocidu a tunelování, jakkoli tento zemanovský "terminus technicus" nemusím, je padlé na hlavu.
Soudní moc, která není schopna během 8 let/a to je jen ta spodní hranice/ protože některé kauzy viz např Poldi Kladno běží 14 let, potřebuje občas nakopat do řiti.
A tak dostala od Klause nakopáno.
Pobírat tučné prebendy a složité případy si přehazovat jako horký brambor to by vám šlo bando advokátská.
18. 02. 2013 | 09:13

JC napsal(a):

Oprava
Soudní moc, která není schopna během 8 let/a to je jen ta spodní hranice/ protože některé kauzy viz např Poldi Kladno běží 14 let," rozhodnout o vině nebo nevině" potřebuje občas nakopat do řiti.
18. 02. 2013 | 09:17

Kelt napsal(a):

JC,
moc hezky napsáno a že Klaus někomu tím nakopal do "řiti"je opravdu neprůstřelný argument.
Nemáte náhodou nějakého blízkého příbuzného v bývalé Union bance?
Ano, vláda je odpovědná/i když to nečetla-také zajímavý fakt/,takže v tom jeden naplno Nečas/a zřejmě i Blažek,který se přiznal,že to konzultoval/.
U té Union banky došlo k "milosti"cca 14 dní před opakovaným vynesením rozsudku.Desetisíce střádalů neuvidí ani korunu,zato tuneláři se jim smějí do obličeje.Tak je to i u H- systému a dalších.
Zvláště pozoruhodná je milost pro zločince Berku v taláru.
První věc,kterou by měl Zeman udělat po své inauguraci tak odvolat Nečase pro neschopnost a podporu tohoto kriminálního Klausova činu,za který bohužel nemůže být pohnán k odpovědnosti.
18. 02. 2013 | 10:17

Jak Cyp napsal(a):

JC:
Vy jste ale hlupák. Kdyby dostala nakopáno justice, nikomu to nevadí, ale tady dostali nakopáno občané ČR a především poškození v dotyčných kauzách. Justici to může být jedno, naopak se jí tím enormně uleví, protože v justici působí taky jen lidé (víme?) a zastavením řízení některým z nich odpadl obrovský nápad práce.

Viděl jste někdy takový spis z hospodářské trestné činnosti? 150 tisíc stran, 3000 svědků k výslechu, 2000 důkazů k provedení,... a soudce i státní zástupce se nevěnují zdaleka jen té jedné kauze. Amnestie tohle celé elegantně smete a soudce i se státním zástupcem si můžou víte co... otevřít šampus a zchlastat se jako nikdy! Jenže spousta z nich má nějaké svědomí nebo profesní integritu, takže je to stejně jako běžné občany štve, protože prezident ZABRÁNIL VÝKONU SPRAVEDLNOSTI.

Autorka má v závěru bezpochyby pravdu, ke zločinům proti lidskosti se to přirovnat asi nedá, ale to neznamená, že nejde o flagrantní porušení Ústavy a Listiny, tedy nejen materiál na zrušení článku 2, ale materiál přímo na obvinění z velezrady.
18. 02. 2013 | 11:21

bob napsal(a):

Pan Kalašnikov řekl-všechny zdlouhavý úvahy a rozbory jsou nanic,je třeba jednat svižně a rázně.Já s ním souhlasím,už pětadvacet let okounění snad stačilo?
18. 02. 2013 | 11:48

Acidburn napsal(a):

Netřeba shánět se po překladech rozhodnutí argentinského ústavního soudu. Amnestií a jejím zrušením se totiž zabýval v roce 1999 slovenský Ústavní soud a dospěl k závěru, že jednou vyhlášenou amnestii zrušit nelze.
18. 02. 2013 | 13:45

Acidburn napsal(a):

To Jak Cyp:

vy se napřed doučte Ústavu, vy právné experte, ať alespoň víte, co to ta velezrada je. Podotýkám, udělení amnestie, tedy využití ústavního práva prezidenta republiky, skutkovou podstatu velezrady nenaplňuje.
18. 02. 2013 | 13:46

Občan napsal(a):

Vážená paní či slečno,

zapomněla jste na jeden zásadní moment.
Vojenská junta a vojenská diktatura, jakož i jejich činy, byly v Argentině označeny jako takové za protiústavní (nikoli však zločinné).
Zkočiny, jichž se protagonisté dopustili, byly zločiny již za diktatury, ale její protiústavnost (nikoli zločinnost) byla použita jako přitěžující okolnost.

A já jsem opravdu moc zvědav, KDO a JAK bude chtít prokázat PROTIÚSTAVNOST poplyšákových vlád a jejich privatizací a restitucí, finančních spekulací a vůbec "svobodného trhu". A to, že předešle jmenované procesy jsou zločinem proti lidskosti.
Už vidím Sokola a partu dalších advokátů, jakož i jejich vlivné klienty, jak se tetelí blahem :o)))))

Teprve až by toto bylo prokázáno, mohlo by být přistoupeno k vlastnímu řízení o ústavnosti nebo neústavnosti amnestie a k jejímu posouzení jako zločinu proti lidskosti.
18. 02. 2013 | 13:47

Pjotr Huxley napsal(a):

Blbosti.
A to autorka prej študovala právo.
A na vesnickém trhu v Rantepau na Sulawesi potkala kamarádku z dětství, kterou osm let neviděla. Během cestování v Indonésii se neplánovaně sešly ještě třikrát. Od té doby ji zase šest let neviděla.Tak začala psát blbosti.
18. 02. 2013 | 14:21

Twist napsal(a):

Paní Bielinová, to by v Ústavním soudu meseli zasedat jiní lidé, než kteří tam jsou, aby to vyšlo. Je to vyloženě pravičácká sešlost, včetně Rychetského. Nepamatuji se, co udělali dobrého pro lidi.
18. 02. 2013 | 15:40

jura napsal(a):

Občane, poplyšákové vlády a jejich konání bude soudit lidový tribunál, vzešlý po dalším převratu. a už není daleko (ten převrat) je myslím zřejmé. Dyť takto to přece dál nejde, to musíte uznat.
18. 02. 2013 | 15:52

Milan napsal(a):

V Republice musí dojít k obrodnému procesu a to bude patrně až v roce 2014 ,kdy se k moci dostanou komunisté a socialisté !!Milionáři zruinovali tuto zem!Podvody ,korupcí a zlodějijnami.Republika musí projít očistným procesem,tzn.pozavírat tyto škůdce!Jinak bychom se nehli z místa.Bylo by to jako když zadradník nabírá vodu do děravé konve !Obrodný proces musí přijít,jinak jsou občané této země ekonomicky ztraceni,samozřejmě kromě milionářů !!Protože jsem prožil socialismus musím říci,že po stránce ekonomické byl socialismus pro občany daleko lepší než současný kapitalismus!K argumentu pravice,že za socialismu se stála fronta na banány,tak k tomu říkám,že je lepší stát frontu na banány než na úřadě práce !Občané ze socialismu nebyli na podvody zvyklí takže se stali lehkou kořistí různých školených jestřábů,kteří se zde měli jako v hejnu slepic !Výsledkem je bída a 1 milion exekucí!Tak si občané tuto demokracii nepředstavovali!Tvrdím,že pro občany jsou současní kapitalisté daleko horší než byli komunisté !!!!!
18. 02. 2013 | 15:53

dd napsal(a):

Express consent, female author. Excelent!
18. 02. 2013 | 18:35

komouš napsal(a):

Zločinecká odéééss---- co dodat, zdivočelý kapitalismus ............ stokrát horší jak komunismus, ať žijí akcie na kmotra§§§thesToWhersToW
18. 02. 2013 | 18:43

xxx napsal(a):

To Acidburn: Jak to vite? Jste US CR?
To jaxx 19: Ale ano. Omezeni presidenta v amnestii jsou dana jeho slibem "dodrzovat ustavu CR/a LZLPaS je jeji nedilnou soucasti/ a ctit zakony CR. Cl. 2 amnestie byly nepochybne poruseny. Jestli v mire, umoznujici aplikaci velezrady na toto jednani presidenta je opravnen posoudit pouze US CR pokud podani k nemu s radnym pravnim zduvodnenim zasle 1/3 senatoru CR. Uvidime, jestli je v CR senat na neco, nebo na h...o.
18. 02. 2013 | 18:53

Gerd napsal(a):

Vládnoucí oligarchie si nějak neuvědomuje, že jednou někomu rupne v bedně jak v USA a navštíví některé lidi se zbraní v ruce. Možná by Ústavní soud mohl ve svém nálezu konečně nalézt, že tunelování je potlačování demokracie a přímé ohrožení demokratického zřízení, což už trestným činem je.
Ostatně demontáž státu tlupami zkorumpovaných osob je činností směřující ke zrušení demokratického zřízení v ČR, a to už je v kolizi s ústavou. Když budou soudci v dobré náladě, zjistí, že lid v ČR není zdrojem veškeré moci.
18. 02. 2013 | 20:53

Jak Cyp napsal(a):

Acidburn:
Velerada je "jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu". Amnestie *v tomto rozsahu* je jednoznačně jednáním proti demokratickému řádu republiky. Doporučuji si nastudovat, v čem spočívá demokracie. Napovídám, že volby to nejsou.
To, že Ústava dovoluje obecně úředníku Klausovi nějaký provést nějaký akt, neznamená, že jeho konkrétním výkonem nemůžete porušit jinou část Ústavy, např. Listinu. Je-li jednání v mezích jednoho zákona, neznamená to, že tím není porušen zákon úplně jiný, typicky např. trestní zákoník, víme?
18. 02. 2013 | 22:10

Komentátor napsal(a):

Poprvé je dost omylné srovnávat Argentinu s Českou republikou. Podruhé prof. Malenovský z Evropského soudního dvora nalezl dost jiných zrušených amnestií. Potřetí, pokud by se časem provalilo, že abolice tunelářům byla skutečně provedena za úplatek ( a ten čas odhalení se blíží), pak Ústavní soud,který by ji povtvrdil, by byl sám na zrušení. Toho si soudci nepochybně jsou vědomi. Potřetí, pokud bude stoupat zvůle lidí jako Klaus a dalších mafií, Česko se brzy stane krvavým kolbištěm. I o tom bude muset Ústavní soud přemýšlet. Stačí si kohokoliv poslechnout někde na poště, v obchodě či ve frontě na úřadě. Takhle se ostře ani před rokem 1989 nenadávalo...
18. 02. 2013 | 23:51

mluvčí rady starších napsal(a):

Našla by se další podobnost jako názorná analogie. Je obrovský rozdíl mezi neúmyslným zabitím a genocidou stejně tak jako je obrovský rozdíl mezi hloupým nevýhodným rozhodnutím odpovědného činitele a podváděním tisíců lidí či úmyslné velké škodě. První extrém vede ke ztrátě důvěry v lidskost systému jako takovou v němž občané nemají být štvanou zvěří, druhý extrém ke ztrátě důvěry v demokratické zřízení a v prosaditelnost lidských práv v zájmu spravedlnosti. Kde se teď ty tisíce lidí mají dovolat svých nezadatelných práv?

A přece všichni víme, jaký důraz se klade nejen na lidskost jako takovou, ale samozřejmě i na lidská práva vůbec, aby dosažení stavu bez genocid v tom prvním případě mělo faktický smysl pro život v tom druhém případě a nebyl z toho absurdistán, kleptokracie či kmotroland. Jsou to dva důležité stupně ke skutečně smysluplné lidské svobodě.

Samozřejmě souhlasím, že faktické porušení zákonů či prezidentského slibu lze pak hledat tam, kde nepřípustné následky nejvíce odpovídají charakteru daného činu.

Porušení odpovědnosti ohledně lidských práv však nastalo i u premiéra a jeho vlády.

Je zvláštní i to, jaký argument byl vlastně pro článek II použit. Ano, v EU nastal takový případ, kdy pro průtahy došlo k odškodnění aktéra u soudu, jenž byl tou neúměrnou dobou poškozen, a to ve Španělsku. Jenže odškodněna byla oběť, nikoli pachatel, který se odsouzení všemožně bránil a vyhýbal se soudům. Jako precedens se to tedy použít nedalo, ale prý se to nějak někomu hodilo, tak to tak údajně použil. Detaily o tom zde:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=18668

Hezký den
19. 02. 2013 | 03:10

Aktiv napsal(a):

To říkám už hodně dlouho, a právníci jak by tento fakt opomíjeli!
Jak se má správně trestat dobře prokázaný válečný akt proti státu a společnosti a jako finanční genocida?
Neměl by Haag vyšetřovat i tento zločinný akt, který se vymyká chápání normálnosti, jako je holocaust, nebo vraždění dětí ve velkém v koncentračních táborech!
Finanční genocida je stejná jako genocida populace!
19. 02. 2013 | 07:56

martina napsal(a):

Teď se ukáže, k čemu máme justici.
Zda dokáže bránit demokracii proti zvůli. Věc je hlavně o odvaze, rozhodnosti, vizi slušnosti. O zákloadních principech fungování demokratického státu, o mantinelech jednotlivých pilířů dělby moci. Je potřeba, mít pojistky proti zločincům, psychopatům a podobně v důležitých funkcích.
Též podle mne v tomto směru pochybyl Nečas a měl by proto odejít a být potrestán.
Kde je vůle, najde se i cesta.
19. 02. 2013 | 08:48

Ferda napsal(a):

tunelářství a jiné rozkrádání státu se klidně dá vykládat jako zločin proti lidskosti. Stát plní řadu nezastupitelných funkcí v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti občanů, zajišťování jejich majetkových a sociálních práv, atd. A tyto jejich funkce jsou mařeny právě rozkrádáním státu. Nemáme snad tisíce bezdomovců odsouzených k pomalému trýznivému umítrání v bídě, zimě a nemocech? Není omezována péče ve zdravotnictví, sociálních službách pro vozíčkáře, atd. ? A tak lidé umírají zbytečně předčasně, což zasahuje i jejich okolí a ničí společnost jako celek. Ekonomický, vzdělanostní a morální úpadek společnosti je zcela patrný. A zloději tuneláři k tomu přispěli podstatně.
19. 02. 2013 | 09:04

Vlado napsal(a):

Amnestie vyhlášená odcházejícím presidentem V.Klausem otcem vize stát je nejhorší hospodář a také privatizece veškerého státního majetku má právě pardonovat ty, kteří se za toho divokého rozkrádání překročili zákony. Nehodlá, aby byli potrestání ti, kteří okradli své spoluobčany. ON ani nebude držet "hladovku", kdyby byl schválen zákon o anonymních akciích , které umožňují praní špinavých peněz. Ale nepřímo podporuje poslance za ODS Suchánka, který hodlá zákon pro ty padouchy zjemnit. Staré anonymní akcie nechat bez dotčení a zpřísnění až od nivých tj,od roku 2O14!!! Hoši stále hrají ve prospěch praní špinavých peněz.
19. 02. 2013 | 10:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy