Ekonomická situace SSSR v průběhu 1941-42 a spojenecká pomoc Lend-Lease - díl 10.

05. 05. 2012 | 16:24
Přečteno 6591 krát
Autor: Petr von Fenstein

10. díl ze série věnované dopadu pomoci Lend-Lease na válečné úsilí SSSR.

„Sovětský svaz by se bez dodávek spojeneckých letadel v kritické situaci neobešel!“ vs. „Dodávky letadel tvořily pro Sovětský svaz pouze 2 % všech strojů.“
Toto jsou pouze dva z celkových pohledů na problematiku dodávek letecké techniky v rámci Lend Lease. Jaké jsou však reálné údaje a data za roky 1941 a 1942?

Po delší odmlce - bohužel způsobené ztrátou části důležitých zdrojů a shromážděných dat - bych rád navázal na kapitolu věnovanou tankům a pokračoval v další kritické sféře spojenecké pomoci LL, a tou je letecká výzbroj.

Nicméně ještě před tím než začnu, bych rád věnoval jednu pasáž popisu obecného problému produkčních makrostatistik letadel (potažmo všech kategorií vojenské techniky SSSR). V průběhu posledních několika let se velmi často objevují statistiky vykazující sovětskou produkci a dodávky letadel za období Velké vlastenecké války v počtu přesahujícím 100 tis. kusů - např. i Harrison uvádí produkci za roky 1941-1945 zhruba 142 756 (nicméně dodávky do ozbrojených sil uvádí jako 109 558), Dymič a Šedivý ve své publikaci Triumf a tragédie uvádí produkci a dodávky shodně jako 142 073, Dunn pak za roky 1941-1945 kolem 112 500, Krivošejev udává za celou Velkou vlasteneckou válku 115`600 (včetně „Spojenců“, SSSR výroba pak 101`200) atd.. Kritický problem těchto statistik je však ten, že bohužel neodpovídají produkci hliníku. Na tuto chybu komunistického vykazování přišel již v průběhu 90. let ekonom B. V. Sokolov, který již v té době kritizoval běžně uváděných 112 100. Pokud se podíváme do statistik „Statistické ročenky - Národní ekonomika SSSR v průběhu Velké vlastenecké války, 1941-1945“ zjistíme, že je zde doopravdy velký nesoulad mezi produkcí hliníku a uváděného počtu letadel. Pro lepší představu srovnání se statistikami Německa - SSSR disponovalo zhruba se 3x méně tunami hliníku než Německo a při tom vyrobilo zhruba 1,7x více letadel než Německo. Tento rozdíl nelze vysvětlit ani efektivnější výrobou, ani „letadly ze dřeva“, ani dalšími faktory běžně se objevujícími v knihách. B. V. Sokolov však přišel na chyby ve statistikách výroby a plnění plánů, na základě těchto svých šetření se dobral k názoru, že počet strojů, které se dostaly na frontu, musel být maximálně kolem 85 000 kusů (55 000 odhad Sokolova na základě spotřeby hliníku + 30 000 maximální možná rezerva na vliv použití dřeva podle údajů o úsporách hliníku z knihy A. S. Jakovleva, Советские самолеты: Краткий очерк).

Z tohoto důvodu se budu snažit pracovat v této kapitole se čtyřmi hlavními zdroji údajů - v důsledku konzistence převážně data od A. Hilla, M. Harrisona a G. F. Krivošejeva. Navíc s tím tato data porovnám se zajímavým dílem V. Dymiče, M. Šedivého „Triumf a tragédie“.

V předchozí kapitole jsem tuto problematiku naprosto ignoroval, nicméně i ve statistikách tankové produkce jsou naprosto identické problémy - tuny vyrobené oceli naprosto nereflektují statistiky vyrobených tanků. Nicméně celková problematika těchto statistik a jejich vliv na produkci si myslím, že jde nad rámec tohoto článku. Jeho hlavním cílem je čtenáři přiblížit základní kategorie a poskytnout úvod do problematiky pomoci Lend Lease (celkový obraz je ovlivněn dle mně stále přijatelnou mírou, jedná se tak o velmi konzervativní pohled na statistiky).

Dodávky letadel mezi roky 1941 a 1942

Podobně jako pro tanky základním zdrojem pro naše potřeby zachycujícím statická data za jednotlivé roky 1941 a 1942 je studie zástupce náčelníka Generálního štábu Ruské federace generálplukovníka G. F. Krivošejeva. Na druhou stranu bych také rád zmínil, že bohužel se Krivošejev v části věnované ztrátám letecké techniky pustil do - pro mě ne dost dobře pochopitelného - dělení na ztráty způsobené v boji a ztrátami ostatními (např. technické poruchy, nehody, apod.). Z tohoto důvodu veškerá procenta ztrát vztahuje zásadně pouze ke ztrátám v boji, což podle mne je nevhodné zkreslování údajů (přeci jenom ztráty 42.2 % oproti 66.1 % za rok 1941 pro bombardéry je dost významný rozdíl). Proto jsem jeho údaje přepočítal na celkové ztráty, neboť jsem toho názoru, že z pohledu makroekonomiky je jedno, jakým způsobem došlo ke ztrátě, důležitý je prostě fakt, že výroba musí tyto ztráty nahradit tak jako tak.

Navíc s tím zřejmě Krivošejev rozdistribuoval celkový počet letadel dodaných na frontu mezi jednotlivé roky tak, aby např. rok 1941 a 1942 byl tímto výrazně posílen.

Nicméně pusťme se tedy do popisu situace SSSR po počátku operace Barbarossa. Sovětský svaz v období mezi 22. červnem až 31. prosincem 1941 ztratil významné množství své letecké techniky - pro jednoduchost jsem ztráty shrnul do tabulky.

Rok 1941 (v tis.) K 22. červnu, 1941
Dodáno Zařazeno ve stavu Ztráty % Ztrát (celkové) K 1.lednu, 1942
Bombardovací 8.4 2.5 10.9 7.2 66.1 3.7
Bitevní 0.1 1.4 1.5 1.1 73.3 0.4
Stíhací 11.5 6.0 17.5 9.6 54.9 7.9
Celkem 20.0 9.9 29.9 17.9 59.9 12.0
Tabulka 14: Počty a ztráty letecké techniky SSSR v průběhu 1941

Po analýze tabulky tak můžeme říci, že SSSR ztratil přibližně 60 % své letecké techniky během pouhých 6 měsíců. Z pohledu jak válečného úsilí, tak ekonomické reality SSSR jsou to v podstatě neudržitelné ztráty. Vzhledem k tomu, že Sověti si uvědomovali svoji slabost, již ve druhém měsíci německého útoku počala jednání s oběma západními mocnostmi - tedy Velkou Británií a USA.

Začněme nejdříve VB - britský ministerský předseda W. Churchill slíbil okamžitou pomoc a již 16. srpna, 1941 otevřel úvěrovou linku pro okamžitou pomoc SSSR. Z této linky pak byla nakoupena většina letadel za rok 1941 a to dokonce ještě před Prvním protokolem! Veškeré smluvní formality byly dokončeny teprve až po 26. červnu, 1942 - Churchill se tedy do určité míry pustil do velkého politického rizika bez jakékoli smluvní dohody!

V USA nebyla situace nijak odlišná - 24. června, 1941 byla uvolněna sovětská aktiva u amerických bank, která zde byla „zmrazena“ od 30. listopadu 1939 v důsledku sovětského napadení Finska. Toto opatření umožnilo Sovětům okamžitě nakoupit 59 stíhacích letadel (včetně 21 P-40). Společně s tímto nákupem začali s USA také vyjednávání ohledně nákupu dalších strojů v rámci potenciálního Lend-Lease Act. Za Sověty se jednání účastnily tyto osoby - generálmajor a ředitel Leteckého výzkumného institutu (Letno-issledovatel'skij institut, Летно-исследовательский институт) M. M. Gromov, dále společně s ním významní zkušební pitoti G. F. Bajdukov a A. B. Jumašev, který odcestoval do USA v druhé polovině srpna 1941.

Toto tedy k vyjednávání a počátkům spolupráce ohledně dodání letecké techniky, pojďme se však podívat na agregované statistiky všech těchto dodávek. Problematiku finančního vyrovnání či nevyrovnání bych rád rozebral v samostatné kapitole.

Dodávky letadel pro rok 1941

Pokud budeme opět operovat s údaji od Krivošejeva tak v době na konci první ofenzivy u Mosky, tedy zhruba kolem 1. ledna 1942 mělo sovětské letectvo VVS RKKA (Vojenské letectvo DRRA, Vojenno-Vozdušnyje Sily RKKA), VVS VMF (Vojenno-Vozdušnyje Sily Vojenno-Morskogo Flota, případně také někde krátce jako MA, Námořní letectvo, Morskaja Aviacija) a jednotky PVO (Protivzdušná obrana státu, ProtivoVozdušnaja Oborona) k dispozici zhruba 12 000 bojových letadel (7 900 stíhacích, 3 700 bombardovacích, zbytek bitevní). Toto číslo vypadá na první pohled celkem nadhodnocené. Do určité míry neobstojí ani ve srovnání s dalšími zdroji - ostatní autoři uvádí počet bojových strojů jako pouze 1 829 pro VVS RKKA (1 010 stíhacích, 590 bombardovacích, zbytek pak bitevní, k 05. 12. 1941, Dymič & Šedivý) - pokud bychom přičetli údaje od A. Hilla ohledně PVO + VMF (z počátku ledna, 1942) tak se celkový počet - po určitém zohlednění ztrát - pohybuje za prosinec, 1941, kolem 3 500-3 800 bojových letadel, zatímco jiný autor uvádí data za celou frontu (tedy VMF, VVS RKKA + PVO) jako 2 495 (k 01. 12. 1941, Harrison), A. Hill odhaduje neurčitě 2 500 - 3 000 (prosinec, 1941) je tedy více než nepravděpodobné, že by Sověti během 1 měsíce obdrželi a vyrobili zhruba 8 500-9 000 letadel (a zaznamenali 0% ztráty) zejména v době těžkých bojů kolem Moskvy a přesunu továren (navíc bez dodávek hliníku a dřeva)! Nicméně rozdíl ve statistikách nemusí být dán nějakým záměrným falsifikováním, ale pouze rozdílem v tom, že Krivošejev zásadně neuvádí počet nebojeschopných strojů (v případě letadel potenciálně až 50-60 %, viz. Sokolov a Dunn).

Poté, co jsme vyjasnili počty sovětských letadel, můžeme se podívat na počty spojeneckých letounů. Ty se do SSSR dostaly mnohem dříve než tomu bylo např. u tanků. Prvních 15 Hawker Hurricane dorazilo do SSSR již 15. srpna 1941 v rámci konvoje Dervish (ze sovětských dokumentů máme i potvrzené první jednotky s americkými stroji koupenými UK z USA - již 12. října 1941 operoval 126. stíhací letecký pluk s letadly Tomahawk Mk. II).

Podle A. Hilla tak do prosince 1941 dorazilo do Archangelsku přesně 699 letadel, tedy před tím než došlo ke změně do Murmansku. V průběhu prosince však dorazily ještě dva konvoje, PQ5 a PQ6. A. Hill však počty letadel na palubě lodí z těchto konvojů neuvádí. Stejně tak se především zaměřuje na britské dodávky z Anglie a Kanady, nicméně zmiňuje, že do 9. ledna, 1942 dorazilo z USA do SSSR 95 strojů. Pro započtení amerických dodávek se tedy podívejme do údajů v knize Triumf a tragédie - zde se udává, že Spojenci dodali 740 strojů pouze pro VVS RKKA. Harrison pro toto období neuvádí přesná data, nicméně se dají s určitými předpoklady zohlednit z jeho dat za 9 měsíců roku 1941 a 1942 - zhruba kolem kolem 800-850 strojů.

Přejděme tedy k agregovaným datům za období roku 1941 od počátku spolupráce:

1) Výroba vs. dodávky - podle Krivošejeva Sověti dodali na frontu 6 000 stíhacích a 2 500 bombardovacích strojů. Podle Dymiče a Šedivého pak 7 220 stíhacích a 3 754 bombardovacích (pouze pro VVS RKKA!, i z toho je vidět nepřesnost tohoto zdroje). Harrison pak uvádí celkem 7 042 za druhou polovinu roku 1941 bez rozdělení dle druhů. S největší pravděpodobností bude číslo od Harrisona nejbližší realitě, protože jako jediný udává mnohem nižší dodávky v poslední třetině roku 1941 (důvod je jasný, německá agrese, nicméně i málo známým problémem je, že SSSR měl kritický problém s elektrickou energií a naprostá většina továren nemohla v důsledku plynule vyrábět - tyto údaje potvrzuje i N. A. Vozněsenskij). Pokud bych tedy dal do poměru spojenecké dodávky s dodávkami za 6 měsíců, tak pak spojenecké dodávky představují pro stíhací letouny od 12 %-18 % (toto číslo je bez jakékoli korekce sovětské produkce z důvodu konzervativního odhadu, stejně tak naprosto ignoruji složitou problematiku defektů, polotovarů, atd., která ve svém důsledku ovlivnila sovětské produkční statistiky směrem nahoru), pro bombardovací pak naprosto zanedbatelné procento blížící se nule.

V této části jsem také naprosto ignoroval „dodávky“ školních či vyřazených strojů (Kotelnikov doslova mluví o „списанного старья“, tedy volně přeloženo jako odepsaná stará letadla) jako Polikarpov I-5 a I-15, které jsou započteny do „sovětské výroby roku 1941“ (více viz. Kotelnikov V.R. - Letadla Lend-Lease, АВИАЦИОННЫЙ ЛЕНД-ЛИЗ; mimochodem tak nepřímo potvrzuje B. V. Sokolova a jeho zjištění)!

2) Frontové nasazení - tato část je více problematická v důsledku různých priorit pro hlavní bojiště ke konci roku 1941, stejně tak pro jednotlivé složky, které obdrželi spojenecké stroje. Nicméně podívejme se nejdříve do některých jiných zdrojů než Krivošejev (Krivošejev totiž neuvádí žádný poměr spojeneckých strojů pro rok 1941-2) - za celkou válku pak uvádí zhruba 15%. Obecně vzato naprostá většina knih vydaná v době před rokem 1991 udává v podstatě velmi mizivé procento „Spojenců“ od 0-2 %. S tímto do určité míry také souhlasí Dymič a Šedivý, kteří udávají ve své knize poměr pro VVS RKKA k 5. prosinci 1941 pro stíhací letadla pouze jako 2,4 % (na frontě pouze 24 spojeneckých strojů, což by znamenalo ztráty skoro 97 %! Spíše soudím, že se jedná o chybu, kdy autoři porovnávali celkové dodávky do SSSR se statistikami pouze za VVS RKKA).

Tato čísla jsou s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou příliš nízká, protože máme již data z britsko-ruských výzkumů za rok 2005-2008, která podávají trošku jiný obraz.

Víme, že v sovětské PVO bylo k 1. lednu 1942 ve službě 99 Hawker Hurricane Mk. II a 39 Tomahawk IIB (či Curtiss P-40C) z celkového počtu 1 470 letadel, tedy zhruba 9,5 %. Zbytek letadel byl rozdělen především do severních oblastí (Polární kruh, Karélie, Leningrad, atd.) pro ochranu konvojů a pro ochranu Doroga Žizni, tedy Cesty života - např. 2. gardový smíšený letecký pluk Rudého praporu, který operoval z letiště Vaenega (v některých dalších zdrojích jako Vaenga) disponoval s 50 Hawker Hurricane Mk. II a pouze 4 MiG-3. Podobně 78. stíhací letecký pluk, letiště Vaenega, měl 33 Hawker Hurricane a 12 I-16. Dále např. 22. letecký doplňovací pluk se základnou na letišti Ivanovo měl k dispozici 36 Hawker Hurricane.

V rámci této problematiky roku 1941 a 1942 naprosto ignoruji jistě zajímavou kapitolu RAF v SSSR zvanou „Force Benedict“, tedy 81. a 134. peruť operující především se stroji Hawker Hurricane Mk. II. Tyto jednotky se do SSSR dostaly v průběhu srpna, 1941, a sloužily především v rámci VVS VMF (Severní loďstvo) spadající pod velení generálmajora A. A. Kuzněcova.

Na úseku v okolí Moskvy byla většina spojeneckých letadel shromážděna u 6. stíhacího leteckého sboru, poměr spojeneckých letadel Hawker Hurricane a Tomahawk se pohyboval od prosince, 1941 do ledna 1942 mezi 15-20 %.

Pokud se tedy podíváme na agregované statistiky za konec roku 1941 podle dat zmíněných na počátku této kapitoly poměr spojeneckých stíhacích letadel se pohyboval napříč frontou v průběhu prosince 1941, a počátku ledna 1942, zhruba od 18 % do 35 % (v závislosti na různých výše zmíněných zdrojích, v případě Krivošejeva je to pak pouze 9-12 %) , příčemž v oblastech s vysokou prioritou pro sovětské velení představovali „Spojenci“ dosti často významnou část strojů nasazených na těchto bojištích. Je zajímavé, že data, která obecně uváděli odborníci na leteckou problematiku a LL ve svých publikacích, jako např. V. R. Kotelnikov (1999-2001), V. Vajtuško (1992) či C. F. Geust + G. F. Petrov (2002-2005), poukazují na to, že spojenecké stíhačky představovaly po celou dobu války zhruba 12-20 % celkového stavu kumulativně za všechny vzdušné složky.

3) Kvalitativní srovnání - pro rok 1941 nelze jinak než uzavřít, že spojenecké stroje se jako bojový systém po kvalitativní stránce vyrovnaly tomu nejlepšímu, co Sověti mohli do boje poslat. Avšak podstatnou část sovětských sil v této době stále ještě tvořily Polikarpovovy stroje jako I-16, I-153 a také I-5, I-15 (pro konec roku 1941, zhruba kolem 40-60 %). Modernější stroje jako LaGG-3 (za poslední měsíce roku 1941 pouze k dispozici 263 kusů), Jak-1 (v mnohem menších počtech v důsledku problémů s náběhem produkce, dále také první stroje trpěly problémy s motory a kostrou letadla) a MiG-3 (všeobecně rozšířenější než LaGG-3, v době konce 1941 v počtech pouze o několik desítek vyšších než LaGG-3, navíc stále s velkými problémy s pilotáží) byly všeobecně jako komplexní bojový systém srovnatelné s Hawker Hurricane i Tomahawk. Spojenci v některých parametrech předčili sovětské stroje (např. výškovost, ale také např. schopnost operovat v zimním počasí, z tohoto důvodu byla velká část Hurricanů na severní frontě; vybavenost komunikačními prostředky, pasivní ochrana, ale do určité míry i nebojové kvality jako výborná výstupní kontrola kvality, atd.), v jiných zase byli horší (náročnost údržby, vylétanost pilotů, obnovitelnost v poli, rozmístění výzbroje, atd.), v jiných víceméně srovnatelné. Nicméně podobně jako v předchozí kapitole odkazuji na odbornější literaturu, či články mých kolegů.

O roku 1942 bych dále pokračoval v příštím díle.

Rád bych poděkoval kolegovi Darkfoldovi za cenné připomínky, velmi zajímavý zdroj dat ohledně sovětského letectva a rady týkající se organizace sovětských sil.

Rád bych poděkoval kolegovi ICEmu za cenné připomínky a rady týkající se organizace sovětských sil.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Skoropamět napsal(a):

Jo. Zápaďáci podporovali SSSR, aby sami nemuseli chcípat na nejkrutější východní frontě.
Ale i tak jsou jejich zásluhy jasné, to jsme věděli už dávno, ani komunistům se to nepodařilo zakrýt. Rodiče nám o tom hodně vypravovali.
05. 05. 2012 | 16:50

Čochtan napsal(a):

Skoropamět
ono jim stačilo chcípat na západní frontě, v pacifiku, v Africe,...
05. 05. 2012 | 17:23

modrý edvard napsal(a):

Pěkný. Zkuste prosím napravit tu tabulku, aby nebyla shrclá.
05. 05. 2012 | 17:49

Vlastimil napsal(a):

Pravda je že západ nejdříve předhodil Československo zadarmo, aby obrátil Adolfovu pozornost směrem na východ. A potom se v podstatě radovali jak se Hitler a slovani, navíc komunistické CCCP vzájemně vybíjejí. Když bylo třeba, pomohli i stalinovi, hlavně ať se vzájemně vymasakrují. Co k tomu dál dodat. Smát se hospodářské a vojenské situaci ruska nebo si myslet jak ta pomoc byla nezištná a mravná je opravdu hodně odpuzující
05. 05. 2012 | 18:03

Joe Ratata napsal(a):

Opět ani slovo o tom,proč měl SSSR na počátku války s Německem tak obrovské ztráty jak materiální,tak lidské.
Protože se připravoval na útok a ne na obranu!
Hitler předešel Stalina jen o dva týdny a trefil se pravděpodobně do nejlepšího okamžiku na útok.
05. 05. 2012 | 18:20

Stařeček napsal(a):

však jsme se také konečně dozvěděli, že nás osvobodila armáda USA a ne Sovětská. Stalin např. dohodnul, že Američtí vojáci musí nosit v Praze při osvobozování sovětské uniformy. Konečně je tento rok Pražáci mohli uvítat ve správných uniformách.
05. 05. 2012 | 20:01

Al Jouda napsal(a):

To Vlastimil:
Tedy Vaše myšlenkové pochody jsou raritou !Západ Československo Hitlerovi nepředhodil, Hitler potřeboval mít při útoku na Západ krytá záda a pak také potřeboval naše zbraně a zbrojovky.Hitlerovou prioritou bylo pokořit Francii jako odvetu za ponížení Německa po 1. světové válce (Versaille). Takže Hitler využil německé páté kolony v ČSR ( 3,5 milionu Němců !!!) a současně slabosti Anglie i Francie a obsadil nejprve tzv. Sudety a po Anšlusu Rakouska i zbytek ČR mimo Slovenska. Teprve když porazil Francii a Brity zahnal zpět na ostrovy (Dunkerqe), domníval se, že už mu nejsou nebezpeční, když má téměř celou Evropu a dostal nápad vyrazit na Východ.Kdyby to neudělal, tak by jeho symbiosa se Stalinem zcela určitě trvala několik dalších desetiletí!Sovětský svaz byl totiž nejmírumilovnější velmoc na světě, ten by sám na nikoho nezaútočil!
05. 05. 2012 | 20:49

pepan napsal(a):

hernajs autore, "što takoje" I-116, nebyl by odkaz? Nebo je to jen překlep?
05. 05. 2012 | 21:03

Duroy napsal(a):

Nerozumím, až tak technicko-taktickým datum z pohledu vojenské techniky.
Každopádně děkuji hrdinným Sovětským vojákům za osvobození Československa, děkuji za to, že dokázali zabránit řešení České otázky a já se díky tomu narodil.
Děkuji hrdinům, kterých 110 000 padlo za osvobození Československa, děkuji Americkým a Anglickým bankám za dodávky zbraní a materiálu do Sovětského Svazu.
Děkuji všem, kteří položili své životy v boji proti zrůdnému nacistickému a fašistickému systému.
Čest jejich památce! A prosím, připomínejme si jejich hrdinství, nejen v těchto památných dnech!
05. 05. 2012 | 23:03

Admirál napsal(a):

Duroy - přidávám se.
06. 05. 2012 | 07:05

Grőssling napsal(a):

Ad Duroy,

Ano, také děkuji 140 000 padlým sovětským vojákům, 116 americkým a také polským a rumunským, kteří zahynuli na území ČSR za její osvobození v roce 1945.
Ale také ve II. světové válce všem 7 700 000 padlým sovětským vojákům, také 200 000 všem v celé válce padlým americkým vojákům a dalším padlým vojákům spojeneckým.
06. 05. 2012 | 07:21

Stařeček napsal(a):

Duroy-tak to je opravdu to nejlepší, co jsem tu kdy k tomuto výročí slyšel. Já bych sem připojil ještě vojáky Královské armády Rumunska, která osvobodila naši vesnici a další okolní. To, že si jich tu vážíme je vidět na pomnících těch mnohých, co zde padli a na každoroční vzpomínce k výročí našeho osvobození.
06. 05. 2012 | 07:52

hnidopich napsal(a):

Těch Sovětských vojáků bylo 20 milionů (10% národa), Čechů bylo 300 tisíc,
Praha byla osvobozena až 9. května!!!

Dohromady bylo 50 milionů obětí a nedostatek chlapů byl v Evropě až do 70. let
06. 05. 2012 | 08:08

Sladký napsal(a):

A po válce? Myslím, že Vchodní blok nemohl skončit jinak, než jak skončil. SSSR utrpěl obrovské ztráty (těch rudoarmenjců, Hnidopichu, bylo podle nejserioznějších pramenů 9.5 milionu) 2O milionů byly souhrnné ztráty, ale ano, většinou šlo o muže. Z Evropské části SSSR zbylo jen obrovské spáleniště, chybějící muže musely ve všech oblastech činnosti zastoupit ženy. Část Evropy, kterou osvobodila Rudá armáda tvořily zaostalé agrární země se dvěma výjimkami-Československo (přesněji řečeno Čechy a Morava, Slovensko b\lo po této stránce někde úplně jinde) a NDR.
Lidské ztráty USA (nechci znevažovat památku padlých!!) byly oproti tomu zcela zanedbatelné, jejich území se válka prakticky nedotkla a obrovsky na ní vydělaly.Jejich vojska obsadila západní Evropu, ekonomicky neporovnatelně vyspělejší, než část východní.
Za těchto okolností lze považovat za zázrak, co Sověti dokázali.Postavili první atomovou elektrárnu, první atomový ledoborec, vypustili první umělou družici Země, prvního kosmonauta a kosmonautku.Východnímu bloku se dařilo velmi dlouho soupeřit Západu, a příčiny jeho zhroucení byly spíše sociologické a psychologické povahy, tedy vnitřní, nikoli vnější.
06. 05. 2012 | 08:25

hnidopich napsal(a):

navíc, k čemu je takovýto článek, stejně nic nedohledá přesně, ten myslí to, ten zas to, ten usuzuje a ten se domnívá, často se objevuje, ten na základě svých šetření uvádí ...

na mne to působí dojmem

něco na způsob víc hlav víc smyslů, víc polí víc syslů
06. 05. 2012 | 08:34

Sladký napsal(a):

Je velmi pravděpodobné, že se do mne pustí nejrůznější kritici, označí mne za bolševika, komouše, rusofila.. nic z toho, chlapci a děvčata.Je to jen výsledek snahy pohlédnout na historii bez idelogických brýlí, bez dobových předsudků, bez užití manipulativních schémat.Minulý režim se mi nelíbil, podobně jako spoustě mých vrstevníků, narozených kratší či delší dobu po válce.Dobré věci jsme považovali za samozřejmé, špatné rysy systému pro nás bez korektivní zkušenosti narůstaly do obludných rozměrů.
Kdyby mi někdo před 25 lety řekl, že jednoho dne budu poukazovat na dobré stránky režimu a zastávat se komunistů, řekl bych mu, že je blázen a ať se jde léčit. Nebyla to z mé strany hloupost, jen jsem nevěděl to, co vím dnes.Jen hlupák se nedokáže poučit ze zkušeností, jen tupý fanatik nemění své názory a jen omezenec vidí svět černobíle.
06. 05. 2012 | 08:35

Sladký napsal(a):

Hnidopich, cituji "k čemu takový článek, stejně nic nedohledá přesně.." Vážený pane, totéž byste mohl říct o vědě jako takové, o většině jejích oborů a koneckonců o veškerém lidském poznání. K čemu to všechno, stejně v globále prd víme.:o)) Ale kdybychom se o poznání nesnažili, věděli bychom úplné ho..
06. 05. 2012 | 08:40

hnidopich napsal(a):

cituji

Z tohoto důvodu se budu snažit pracovat v této kapitole se čtyřmi hlavními zdroji údajů - v důsledku konzistence převážně data od A. Hilla, M. Harrisona a G. F. Krivošejeva. Navíc s tím tato data porovnám se zajímavým dílem V. Dymiče, M. Šedivého „Triumf a tragédie“.

Z 5 pramenů udělám gulíš a doplním o své soudy, tak tomu vy říkáte věda?
06. 05. 2012 | 09:05

Marie napsal(a):

Duroy
Nějak jsem nepochopila, za co děkujete americkým a anglickým bankám. Za to, že financovaly pro ně jistě výhodný obchod? Ony ty dodávky zbraní a materiálu byly zadarmo? Pokud vím, tak Sovětský svaz za ně platil zlatem. Ale třeba se mýlím a všechno bylo jinak.
06. 05. 2012 | 09:52

UmKab napsal(a):

rusáci neválčí letadlama rusáci válčí vodkou proto jsou dodávky chlastu mnohem větší vojenská pomoc než blbý letadla.Pak už stačí jen takový ožraleckoproof doplnky jako t34 a ppsh41 v noci zakřičet "DOŠEL NÁM CHLAST!! DALŠÍ JE U NĚMCŮ" a je to.S letadlama tohle nejde a tak se za ruská letecká esa považovali bud sestřelení piloti co se dokázali doplazit zpět na základnu pod nový letadlo nebo ti co do německýho letadla nabourali.Piloty ktery nesestřelili němci a měli to štěstí že dokázali trefit zpět na letiště beztak sestřelila ruská PVO z obav že havarujou při přistání a poškodí nová letadla co pro ně vyrobily hladový děti na sibiři.
06. 05. 2012 | 11:06

modrý edvard napsal(a):

Při vší úctě k sovětským padlým, poměr 20 milionů sovětských mrtvých proti německým 3 milionům (na všech frontách) svědčí o špatném vedení války.
06. 05. 2012 | 11:16

UmKab napsal(a):

Al Jouda
Západ československo(a Východ) Hitlerovi opravdu předhodil ale počítal s vleklou zakopovou válkou a možnostma diplomacie během ní.Kdo mohl tušit že ČR se vzdá nebo že němci pojedou v nákladácích a vezmou to z Waršavi na Paříž a ještě to otočí na Moskvu.Takle mobilní byl na západě jen generální štáb kterej měl koně a betonovej bunkr považovali za absolutní obranu.
06. 05. 2012 | 11:31

UmKab napsal(a):

modrý edvard
holt asi nechtěli dohánět score vyhladověnim Berlína a etnickejma čistkama.Třeba taková operace na "poválečné" vyčištění východního německa od němců by v tabulkách vypadala skvěle, typuju poměr tak 1:1000 přičemž ta jednička je na vrub syfilisu.
06. 05. 2012 | 11:41

modrý edvard napsal(a):

Umkab: to by stejně nedohnali. Rusové měli 10M ztrát vojáků, tolik Němců snad ve válce vůbec nebylo. A podle toho, co jsem kdy četl o obsazení východního Německa, tak to sice etnická čistka nebyla, ale taky to od ní nebylo moc daleko /hromadné znásilňování, ap./ I u nás, když si promluvíte s pamětnicemi, tak možná uslyšíte, jak se holky před Rusama schovávaly, a to jsme byli spřátelený slovanský národ.
06. 05. 2012 | 11:59

Sladký napsal(a):

Modrý edward- kde berete ta čísla? Nejspolehlivější prameny uvádí ztráty Rudé armády 9.5 milionu vojáků, Wehrmacht 4.5 milionu, z toho 85% na Východní frontě. Ztráty tedy vychází v poměru zhruba 2.3 ku 1 v neprospěch Sovětů,pokud odhaduji správně, anejvýš však 3:1.Hlavní roli v tom sehrál debakl v prvních měsících války.
Ztráty, které uvádíte by si nemohla dovolit ani Čína.:o)) Početní převaha Rudé armády nad Němci a jejich spojenci nebyla zdaleka tak veliká, jak se to prezentuje a představa útoků Rudé armády, kdy se vlna za vlnou vrhá na německé zákopy a až Němcům dojde střelivo do kulometů, zabíchnou je bajonety patří do říše pohádek.
06. 05. 2012 | 12:58

Sladký napsal(a):

Edward : Mohu vám přesně ocitovat to, co řekl mému dědovi jeho známý, prchající německý voják. "Jestli Rusové u nás budou dělat to, co jsme u nich dělali my jim, je s německým národem konec." Nic takového se-pokud vím-nestalo. A také vím, že za znásilnění byl v RA trest smrti.Nicméně, určitě se stávalo, že rozzuření vojáci, kteří procházeli vypalénymí vesnicemi nacházely mrtvoly znásilněných a zavražděných žen, studny plné postřílených dětí nepochybně cítili potřebu pomsty.
06. 05. 2012 | 13:05

Targus napsal(a):

To Sladký:

s rozpadem světové socialistické soustavy se kapánek mýlíte. Počátek konce bych viděl v ropné krizi v 70. letech. Prudké snižování energetických materiálních nároků na výrobu a spotřebu země ze "socprc" jednoduše nestíhaly. Z toho důvodu začaly mít obrovské problémy při exportu a technologické zaostávání se ještě prohloubilo. A v neposlední řadě to byly obrovské výdaje na zbrojení, zejména v SSSR, který pak neměl finance na další podporu svých neschopných satelitů. Nezachránila to už ani levná ropa a další suroviny.
V neposlední řadě pak byla hrobem soc. ekonomik RVHP. Mimochodem EU kráčí bystře v jejich šlépějích - viz zemědělská politika, neprůhledné dotace, atd. Máme se na co těšit.
06. 05. 2012 | 13:14

UmKab napsal(a):

modrý edvard
z civilistů se dělali vojáci tím že se lauf pušky rozřízl na tři laufy pro samopaly, červena stuha na klopu a hurá na obranu obleženýho města, ti co měli jen motyku šly k ženystum.Němkám holt jako existenční strategie stačilo roztáhnou nohy a porodit rusáka.Na východě byla totální válka kdo nechtěl chcípnout musel bojovat.
06. 05. 2012 | 13:58

modrý edvard napsal(a):

Sladký: než jsem sem ty čísla dal, proběhl jsem se po internetu. Tohle (20,10,3) mi připadalo jako rozumný střed.
UmKab: Nevím, nejsem historik a válka se skládá z jednotlivých příběhů. Ale mám pocit, že čerpáte fakta jen od RA.
06. 05. 2012 | 15:03

plk. Kurvice napsal(a):

Co je smyslem tohoto článku? Jaksi jsem nepochopil, copak to někoho zajímá? Porce (ne pomoci, ale placeného exportu zbraní pro SSSR je známa, to už jsem slyšel ve svých školních létech). Pro doplnění slova "pomoci", původně byly placeny dodávky pro SSSR zlatem, později na dluh. Havelko, nebylo by lepší, kdyby ses tu zabýval údaji (které nejsou vůbec zveřejńovány) a to, kolik a jakou vojenskou techniku a kolik nových branců získalo Německo tím, že nás Anglie a Francie vydaly "pod ochranu" Německa, kolik zbraní Němci získali z Francie její okupací, kolik činil příspěvek kolaborujících zemí s Hitlerem jako Protektorát Čechy a Morava, Slovensko,Finsko, Mad´arsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina, Rumunsko a všechny další kolaborantské země dohromady, které se dobrovolně a nebo méně dobrovolně (posláním armády a nebo dodávkami vojenské techniky a nebo jenom tím, že platili Němcům za to, že je zbavovalo Židů), se zapojily do německého úsilí na vítězství Německa na východní fronětě. Kdyby Švédsko nedodávalo železo Hitlerovi, země jako Francie alespoń zničila své vojenské zásoby a nevyzbrojily jimi Hitlera pro válku na Východě a nebylo by kolaborace Finska, Mad´arska, Slovenska, Rumunska, asi by tenkrát SSSR vůbec žádnou pomoc od USA a V.B. nepotřebovalo. Havelkovi není asi známo, že právě dodávky hliníku (a dalších barevných kovů) tvořily podstatnou porci exportu USA do SSSR v té době, srovnat jen výrobu je přece ptákovina). Mimoto, opravdu dodaná letadla neměla pro SSSR velký význam, byla mimoto velmi poruchová. Význam pro SSSR měla spíše dodávka vysokooktanového benzínu pro nové typy letadel SSSR, kde vlastní produkce nestačila. Ještě znovu, co bylo smyslem této přehršle čísel, zde na této fuj stránce? Prokázat, že SSSR by válku bez dodávek ze Západu prohrálo? Potom je také třeba říci, i to, kolik činila pomoc všech kolaborujících zemí k objemu válečných výajů Německa. Stačí jen zmínit, že Francie mohla poslat svoji flotilu na pomoc spojencům po své kapitulaci, neposlala, mohla tuto flotilu zničit, nezničila, je pravdou, že ji poté částečně zničila, ale přesto se část této flotily dostala do Německých rukou. Kdyby Anglie na staně Francie jen neutíkala a nenechala tam veškerou svoji výzbroj na Atlanském pobřeží. Je pravdou, že bez švédského řeleza Německo válku nemohlo začít a vést ji. Čím bylo Švédsku placeno? Zabaveným majetkem Židů.
06. 05. 2012 | 16:49

plk. Kurvice napsal(a):

Jenom je potřeva říci, že z válečnch zajatců SSSR se domů vrátil ze zajateckých táborů každý 10. Kde byl švédský červený kříž v té době? Ještě k nedoceńované úloze Polska na vzniku 2. světové války. Pravdou je, že Polsko mělo s Hitlerem od roku 1934 smlouvu o neútočení a mělo s Německem celkem velmi přátelské vztahy, jako odměna za to mu bylo umožněno, aby Polsko mohlo okupovat naše Těšínsko. Polsko si stále myslelo, že se bude dělit s Hitlerem o území českých zemí při jeho záboru. Ale nakonec Hitler Polákům ukázal, že pro něho nejsou Poláci rovnoceným partnerem a že jejich pomoc na okupaci zbytku českých zemí nepotřebuje. Proč Beneš přijal Mnichovskou smlouvu? Právě kvůli vyhrůžkám Polska a Mad´arska vojenským útokem na ČR v době, kdy svá ultimáta předkládal Hitler, jako čistě náhodou chodila podobná ultimáta z Varšavy. Nebýt Jidášké role Polska, mohla se vývoj v Evropě ubírat jinou cestou. Ještě je potřeba zminit, že SSSR nabízelo Polsku pomoc proti Hitlerovi, ti ale odmítli, spoléhali se na pomoc Anglie a Francie. Ještě 14 dní po napadení Polska dávalo SSSR šanci Francii a Anglii přijít na pomoc Polsku, pomoc nepřišla, tak si obsadili území většinou obsazené Ukrajinci a Bělorusy o které přišli v důsledku Brest-Litevského míru. Ano, je jisté, že po konečném vyřešení židovské otázky, by se formou konečného řešení pro Slovany zaplnili opět dobytčáky do Osvětimi.
06. 05. 2012 | 17:15

nikdo napsal(a):

Pane Havelko za posledních 60 let už k vámi zmíněné problematice vyšly tuny vojensko historických analýz. I celá řada západních autorů již v 60.letech odhadovala poměr sovětské produkce a spojeneckých dodávek BT všeho druhu na 90 : 10 ! Po rozběhnutí vojenské výroby v nových závodech za Uralem se od r.1942 změnila spojenecká pomoc v masivní dodávky PHM a zejména barevných kovů a dalších průmyslových surovin. Po celou dobu války byly dodávány i zásoby zákl.potravin. Nic nebylo zadarmo. SSSR platil zlatem a drahými kameny. Tím nejcenějším čím zaplatil byly obrovské ztráty lidských zdrojů. Sov. německá fronta byla rozhodujícím bojištěm II.sv.války.
Prostě pane Havelko mlátíte prázdnou slámu. Nejste sám, dnes je v módě vydávat dávno známé a publikované informace za geniální historické objevy.
Vyniká v tom p.Motl, který dostává prostor v televizích i rozhlase.
Tendenční komunistická historiografie byla nahrazena stejným metrem "novými" historiky. Pak se neďivme, že mladá generace si myslí, že nás osvobodili americká vojska a zlá česká soldateska v r.1945 povraždila desetitisíce ubohých německých spoluobčanů atd. Tomu se věnujte p.Havelko.
06. 05. 2012 | 19:11

Meňo napsal(a):

SLADKÝ má správná čísla a správné argumenty. Taky jsem se věnoval historii, i té nedávné, a můžu to posoudit. I jeho přístupy sdílím, jsme asi vrstevníci, co žili mladý veselý život za KSČ a snili o nápravě systému (nikoliv jeho vykořenění). Poznamenal nás 68. rok a jeho ideály. To kapitalismus nedokáže mít lidskou tvář, co ? (Jen mamon). Následná normalizace a stažení do ulit. Zklamání slovy Karla Kryla. I v tom jsme vyrůstali a byli mladí, bylo to pro nás skutečným "poučením" (a né ten ideologický traktát, co vyprodukovali Husákovci). Ale nepřestávali jsme věřit, že náprava je možná. Když se to málem povedlo v 68..... a pak přišel Gorbi a další naděje. Tehdy se hnuly ledy, přišlo to v Polsku a pak taky u nás. Vítali jsme tenkrát Dubčeka na Václaváku. Brali jsme ho jako záruku pokračování Pražského jara ! Jenže pak havaroval jeho automobil a Dubček musel zemřít. Náboženství pragmatického trhu bez přívlastků u nás zvítězilo (hurá !!!).
Historie se nedá zrušit, ani vylhat, jak se někteří (mladí?) dnes domnívají. Někdo říká, že se leda dá prožít znova - ať to zní absurdně, tenhle nápis je v Osvětimi na bráně Muzea utrpení národů dnes.
06. 05. 2012 | 19:14

Joe Ratata napsal(a):

plk.Kurvice
Poláci přiživovali svoje územní nároky spolu s německými.Když nás pak Francie a Británie hodila přes palubu a my omítli začít beznadějný boj ve kterém bychom byli označeni za viníky konfliktu,hbitě obsadili Těšínsko a další území na Slovensku.
Neuměli si spočítat,že další na řadě jsou oni.Když Hitler na jaře 39 obsadil zbytek Českých zemí a Francie s Británií se přesvědčily,že se mu nedá věřit,Poláci se na ně dál spoléhali.
A oni se na ně vykašlali.Jediní zahraniční vojáci,kteří skutečně s Poláky bojovali proti Němcům,byl malý a špatně vyzbrojený Československý legion.
Československu Hitler nejprve diplomacií sebral možnost efektivně se bránit a pak mu dal možnost se vzdát,protože toužil po našich zbrojovkách a vůbec po naší hospodářské síle,která pak podporovala jeho moc vojenskou.
Polákům na výběr nedal.Po uzavření paktu Ribentrop-Molotov už věděl že s Polskem bude hotov dřív,než Francie a Británie vůbec něco podniknou.A tak mohly nastoupit slavné hrdinské útoky polské jízdy proti německým tankům.
06. 05. 2012 | 20:50

modrý edvard napsal(a):

Joe: nevykašlali. Polsku se v dané situaci nedalo pomoci. A to o útocích polské jízdy proti tankům, to je snad jen legenda.
06. 05. 2012 | 21:19

dexx napsal(a):

Co se týče smlouvy Molotov- Ribbentrop, SSSR smlouvu s Německem podepsal jako poslední velký hráč v Evropě !

http://www.blisty.cz/art/54198.html

Polsko uzavřelo s Německem smlouvu, zamířenou přímo proti SSSR. Polsko chtělo, kromě části českých zemí, i zbytek Běloruska a Ukrajinu a k tomu mu měli dopomoci Němci. Stalin se války s Německem a jeho satelity na Západě a Japonskem na Východě oprávněně obával. Snažil se o o alianci s F a VB. Ale ty o ni nestály a ponoukaly Německo, aby zaútočilo východním směrem...

Až poté sovětská a německá diplomacie spolu vyjednaly smlouvu...

Největšího proněmeckého satelita a hlupáka sehrálo v té době Polsko. Chtělo oprášit své středověké imperiální ambice a získat na úkor SSSR země bývalého Velkoknížectví litevského, s nímž tvořilo ve středověku nějaký čas unii. Které lezlo Německu do ..... a bylo jeho jednou z prvních obětí....
06. 05. 2012 | 23:15

plk. Kurvice napsal(a):

- Ano Poláci se chovali jako ku… Společně s Mad´ary napomohly vzniku války a dnes ze sebe Poláci dělají oběti války. Vlastně to samé, jako Ribentrop – Molotot, chtěli původně oni na náš úkor. Beneš ve svých pamětech (Dny zrady) píše, že právě nátlak a ultimáta Polska bylo tím jazýčkem na vahách, který ho přiměl k přijetí Mnichovské smlouvy, reálné nebezpečí, že když se Němcům postavíme, Poláci nám vpadnou do zad, a tak by to také dopadlo. Kam by Poláci stihli dojít? K Olomouci?
Pane Havelko, já ještě pro doplnění vašeho paskvilu zde dodám země, které poslaly dobrovolně svoji pravidelnou vyzbrojenou armádu na Východní frontu v zájmu vítězství zbraní SS a Hitlera:
- Itálie, Rakousko, Finsko, Slovensko, Mad´arsko, Rumunsko,
- země, které vyslali své vojáky /dobrovolníky na pomoc Hitlerovi na východní frontě: (nepravidelná armáda): Španělsko, Francie, Holandsko, Norsko,
a pokud považuji sudetské Němce stále za občany ČR, potom jsme to vlastně byli i my.
Kolik Hitler ekonomicky vysál kolaborující země a kolik mu přinesla otrocká práce například Čechů, Ukrajinců jako totálně nasazených v Německu, tyto hodnoty nejsou běžně dostupné, tomuto se věnujte. Pokud cituji Von Mansteina (Ztracená vítězství), první americká auta na východní frontě viděl teprve až u Kurska.
Lituji budoucí generace, až jim budou vtloukány do hlavy tyto přepsané dějiny světa. Tentokrát ale od západních historiků, kterým bude pochlebovat řada rádo by českých historiků.
Ještě jednu věc, ve městě, ve kterém žiji, ještě 9.5. kdy německá armáda utíkal padnout Američanům do objetí, tato střílela civilisty. Pokud přiznáme, že válka skončila v českých zemích 8.5.1945, už tyto Němce není možno považovat za válečné zločince ale za normální civilní kriminálníky. Co myslíte, že se s těmito Němci stalo, co tu ještě po válce zabíjeli české neozbrojené civilisty? Odhaduji, skončili s americkými pasy v USA pod ochranou americké vlády. Ze 170 tisíc válečných zločinců jich bylo postaveno před soud díky USA, Vatikánu, Španělsku, Argentině, Západnímu Německu, Paraguaji pouze každý 10. Ten zbytek št´ástně dožil svůj život díky těmto zemím.
Ano, pane Havelko, popudil jste mě, opisujete tu ve stilu rádo by vědecké práce fakta, která jsou obecně známa, a která snad nikdo nepopírá. Pokud je rozdíl v hodnotách, potom to může být způsobeno tím, že jeden autor do dodávek zahrne to,co bylo z Angli odesláno a druhý započítá jen to, co po moři došlo. Kdybyste jednou nahlédl do statistik zahraničního obchodu ČR, viděl byste, jaké jsou například rozdíly ve vykazování česko - ....vývozu a dovozu, tedy to co vykaujeme my, a to co vykauje ta druhá země vůči nám. Blahoslavení duchem chudí,m nebot´...
07. 05. 2012 | 05:33

plk. Kurvice napsal(a):

Ještě pane Havelko, něco kolem 850 sestřelených německých pilotů v boji o Francii nebylo odvezeno do zajateckých táborů do Anglie, jak by velela logika, ale naopak byli předány Němcům zpět, aby jich jako zkušených pilotů mohli tito znovu použít v boji o Anglii a invazi do SSSR. Není pravdou to, co se tu snažíte naznačit, že bez pomoci USA by SSSR válku nevyhrálo, pravdou je pravý opak. Kdyby Anglie a Francie a my jako kolaborantská země z donucení nevyzbrojili Německou armádu a nedodali ji lidský a ekonomický potenciál, nebyli Němci nikdy schopni začít invazi do SSSR. Snaha obrátit dějiny na ruby.
T
07. 05. 2012 | 06:18

Admirál napsal(a):

Joe Ratata - "Opět ani slovo o tom,proč měl SSSR na počátku války s Německem tak obrovské ztráty jak materiální,tak lidské.
Protože se připravoval na útok a ne na obranu!
Hitler předešel Stalina jen o dva týdny a trefil se pravděpodobně do nejlepšího okamžiku na útok."

Něco jsem o tom četl (od ruského autora, jméno mi vypadlo) a musím říci, že jeho argumentace byla docela přesvědčivá. Nicméně dobrat se pravdy pod nánosem propagandy, oficiálních verzí a národních mýtů je asi nemožné.

Nic to nemění na tom, že ty miliony padlých Rusů si zaslouží naši úctu.
07. 05. 2012 | 07:57

:-) napsal(a):

Admirál: joe Ratata - "Opět ani slovo o tom,proč měl SSSR na počátku války s Německem tak obrovské ztráty jak materiální,tak lidské.????

Třeba proto, že Stalin po několika čistkách v důstojnickém sboru nechal jen naprosto nezkušené důstojníky? :-)) TENTO FAK JE OVĚŘITELNÝ. :-)
Ověřitelný fakt je, že SSSR se války bál, válku si nepřál a dělal vše proto, aby nebyla. Válku s Němci a jejich satelity na Západě a Japonci, útočícími z Mandžuska na Východě si nepřál Stalin, vedení ani armáda... Smlouvu s Hitlerem uzavřel jako poslední velmoc v Evropě a to až poté, když se mu nepodařilo vytvořit protihitlerovskou koalici. Což znovu dokazuje, že SSSR si válku nepřál. TENTO FAK JE TAKÉ OVĚŘITELNÝ. :-)
Kdyby Stalin chtěl útočit, (jak Admirál pouze ideologicky vyvozuje) rozhodně by se do čistky v armádě nepouštěl. Bez zkušeného důstojnického sboru a generálů by byl jakýkoliv útok nemyslitelný. Snad to pochopí i důchodce Admirál. A právě proto byly počáteční ztráty Rudé armády obrovské...

Jak ukazují odtajněné dokumenty, Stalin věřil smlouvě s Německem a Hitlerem. Po napadení SSSR dlouho nevěřil, že by Hitler porušil smlouvu a považoval to za pouhou provokaci německé armády. Armáda SSSR tak byla v nečinnosti a propásla začátek invaze.

Analýza Lukáše Rázla z BL splňuje všechny věci, které má taková práce mít. Včetně práce s fakty, opírá se o dobové nezpochybnitelné dokumenty. Ovšem ideologické zabedněnce nikdo nepřesvědčí :-)
07. 05. 2012 | 08:56

Grőssling napsal(a):

modrý edvard napsal(a):

Při vší úctě k sovětským padlým, poměr 20 milionů sovětských mrtvých proti německým 3 milionům (na všech frontách) svědčí o špatném vedení války.

06. 05. 2012 | 11:16
1.
Edo, údaje se liší, ale například německá Wikipedia uvádí ( http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg#Opferzahlen )

26,8 milinů sovětských ztrát celkem z toho 11,4 vojáků padlých v boji a v zajetí + 15,4 milionu civilistů.
Celkové německé ztráty byly 9,9 milionů, z toho vojáků padlých v bojích 5,3 milionu + 4,6 milionu civilistů.

2.
Nepochybně Němci uměli válčit v roce 1941, když vpadli do SSSR, lépe, než sovětská generalita. Holt měli za sebou tréning v tažení celou Evropou a celá Evropa ( kontinentální ) včetně USA a neutrálního Švédska je podporovala.

3.
Celkové vojenské ztráty Němců 5,3 miliona ve srovnání se všemi padlými Američany na všech frontách II. světové války ( 200 tisíc ) svědčí o krutosti poměrů na východní frontě, dané hitlerovou totální válkou, nikoliv o válečném umění, nebo neumění. Ve válečné strategii byli na tom Němci jistě lépe než Američané.
07. 05. 2012 | 09:05

UmKab napsal(a):

Admirál
sovětská vojenská doktrýna spočívala v taktických útocích během strategický obrany.Poziční obrana neměla při rozměrech SSSR žádnej význam invazní vojska by je prostě jen obešla a odřízla od logistiky a časem nějak vystřílela.Rusáci byli vždycky stepní nájezdníci - proto taky blitzkrieg krachnul jakmile se němci roztáhli do šířky pak už stačilo jen dělat taktický nájezdy na slabší kousky ve formaci - německá armáda nebyla zdaleka tak mobilní.Barbarossa se materialně připravovala šest měsíců (řazení vojsk,sklady munice atd ...) němci měli na hranicích převahu 2:1 rusáci mohli udělat maximálně preventivní útok a trochu jim pocuchat formace.V prvních dnech války byla sovětská strategie bezzubá nešel dělat nájezd na západ když je zrovna obcházely početnější němci mířící na východ odřezávajíc je od logistiky.Za 2h tenkrát ujeli tanky 70km což je zároven i doba
pro poplach a nějaký velitelský rozhodnutí..
07. 05. 2012 | 11:53

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

Obecne nikdy neprispivam pod svými clanky, protože debaty na veřejných serverech se vyznacuji „syndromem kolektivní omezenosti“ viz. již klasické fráze filozofů moderní společnosti. Nicméně v tomto pripade udělám vyjimku, protože se zde objevila hezka snuska ideologických balastu z Chruscovovi ery a pak také Breznevovi. Odkazovany list na Britských listech je pouze naprosto plytky rozbor nekoho, kdo maximálně čerpal z literatury 60-80. let a naprosto ignoroval uveřejněné dokumenty z archivu po roce 1991 a ruskou/zahranicni literaturu 21. století (Belorusko, Británie, Estonsko, Litva, Polsko, ČSR, USA, apod.) - tedy zhruba nějakých posledních 20 let znalostí.

Vezmu to poporadku:
1)Dokumenty z otevrenych archivu – bohužel pro uzivatele :-) (smile ma zrejme znacit to, jak lze pristupovat k jeho/jejim informacim) soudobe otevrene archivy potvrzuji presne pravy opak toho, co po dlouha leta uvadela oficiální sovětska historiografie a ukazuji, ze 40let stare teorie jsou pouze nesmyslem. Doslo to tak daleko, ze když na svetlo zacali vychazet dokumenty napr. o navsteve Molotova v Berlíně ze 13. listopadu, 1940, nebo dokumenty ohledně mobilizačních plánů (např. MP-41, Plán krytu, atd.), dokumenty ohledně počtů vojenské techniky, tak došlo přesně k opačnému. Archivy byly opět uzavřeny a jsou přístupné pouze malému okruhu „věrných akademiků z Ruské akademie věd“ – rozuměj tedy těch, co 50 let psali sovětské pohádky, překrucovali čísla; uváděli přepisy dokumentů, přičemž dokumenty zkracovali, modifikovali, apod..
2) Sovetska cistka v armádě – bohužel opet Chruscevovska legenda, cistky v armádě měli v podstate mizivy dopad, protože většina "zastrelenych" důstojníku se po utoku, 1941, vratila nazpět do armady (napr. Rokossovskij dokonce již v roce 1940, apod.). Stejně tak velká část "těch vyčištěných“ měla nastoupit normální odchod do důchodu a pouze komunistická chruščovovská mašinérie tento fakt zmanipulovala pri sve snaze po eliminaci Stalinova kultu. Moderní ruská historická věda tento mýtus dále jiz vetsinou nepodporuje. Více viz. článek Mýtus o čistkách v armáde http://www.valka.cz/clanek_12052.html
3) Mírumilovný SSSR – o tom, jak se Sovetsky Svaz snazil ustanovit protihitlerovskou koalici a Zapadane se jej snazili podle podrazit, myslim nejlepe dokazuji deniky a zapisy tech nejpovolanejsich – tedy Molotova + Vyšinského a Stalina. Schválně zde uvedu pouze posloupnost jednání s Brity (dokumenty ruské diplomacie sebrané v knize "1941 god, dokuměnty" od V.P. Naumova):
a. 1. červenec 1940 – Británie se obrací na SSSR ohledně spojenectví v boji proti Německu (bojuje samotná a hledá Spojence) a zároveň se svojí stížností na spolupráci mezi Německem a SSSR. Sám Stalin odpověděl následující, přepis sovětského zápisu schůzky: „Pokud jde o problém rovnováhy, soudruh Stalin říká, že nám jde o změnu staré evropské rovnováhy, která byla namířena proti SSSR.“ Dále pokračoval slovy, že spolupráce s Německem nepřestane a že rozhodně nepodepíše smlouvy s Brity, pokud je pro ně pakt s Německem překážkou. Tedy pokračuje pouze ve své politické linii nastolené ve svém projevu 19. srpna, 1939 ohledne potreby vyvolani valky mezi Britanii, Francii a Nemeckem (celá řeč je dostupná v knize Crozier, B.: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 447-449). V podstatě Británii jemne vyhodil oknem s jejím návrhem na protihitlerovskou koalici.
b. Po dobu dalšího jednoho roku je Británie naprosto ignorována, jakékoli požadavky na schůzku s Molotovem jsou odpovězeny následovně – Molotov pouze britskému velvyslanci Crippsovi předal informaci, že „Lidový komisař Vás nemůže přijmout.“ To v diplomatické řeči znamenalo jediné. Dokonce se v denících ruských diplomatů dají nalézt velmi ostrá slova na adresu Británie.
07. 05. 2012 | 12:12

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

c. Mezitím, kdy SSSR ignoruje Británii a USA (např. velmi ostrý rozhovor z 5. června, 1941 mezi Steinhardem/USA a Lozovským např. problém velvyslanectví pobaltských zemí v USA, apod.), se domlouvá s Německem na možném přistoupení k Ose, podmínkou je však také přistoupení Turecka, které však na přistoupení k Ose lavírovalo až do roku 1942. Tato jednání vrcholí již zmíněnou schůzkou v Berlíně, listopad, 1940, kde Sověti předkládají následující požadavky do rukou von Ribbentropa. SSSR chce:
- ovlivňování vývoje v Maďarsku a Rumunsku,
- konzultace o osudu Jugoslávie a Řecka,
- zvláštní práva v Bulharsku (myslím, že každý chápe vzhledem k situaci v Bulharsku)
- "vyřešení" problému Dardanel a Bosporu – Rusové např. požadovali zřízení vlastní námořní základny v této oblasti a připadnutí této oblasti SSSR
- dohodu o neutralitě Švédska,
- problém Kattegaku a Skaggeraku (opět SSSR požadoval podobné jako u Turecka)
- vydání Finska do sovětských rukou!
d. Němci po těchto nárocích a dále se stupnujících požadavcích v podstatě ukončili se SSSR jednání. Obě strany si byly vědomy, že dojde mezi nimi k válce.
e. 22. června, 1941 po útoku na SSSR však ještě stále SSSR naprosto ignoruje UK a USA – tento den britský tajemník velvyslanectví Baggaley opět nabízí SSSR spolupráci proti Německu a odpověď ze SSSR – dostává odpověď pouze od Výšinského: „Vaše návrhy předám.“ (Cripps/velvyslanec už dávno v Moskve není diky politice ignorovani a ocernovani ze strany SSSR - i po jeho odjezdu došlo k očernovani v tisku SSSR, kdy o NEM PISI JAKO O NEPRITELI SPOJENECTVI MEZI SSSR A NEMECKEM!) V dalších britských požadavcích bylo stručně oznámeno, že vše, co se týká SSSR je napsáno v novinách a ať si je přečtou.
Dokumenty, kde jsou jasně přepsány jednotlivé Sovětské snahy „o mír“ a dohody s Německem se nachází v knize „SSSR i Germanija 1939-1941, Dokuměnty i materialy", 1989, dále pak "1941 god, dokuměnty" atd.
Ad 4) Polsko – nádherná ukázka bolševické a bohužel i české (zejména Benešovské) demagogie ohledně Polska (tak nějak jsem my Češi zapomněli na "pomoc" Polsku, když stály rudé hordy před Varšavou), kdy Sověti jim nemůžou zapomenout jejich postup na Varšavu. Ještě jsem očekával ty zkazky o vraždách 10000 bolševických zajatců, apod.. Zaprvé i kdyby Polsko chtělo obnovit svůj svazek s Litvou, tak co je SSSR do toho? Litva v této době byla samostatný stát s vlastní diplomacií. Nicméně realita je samozřejmě jiná, mírumilovný stat uzavřel pro jistotu s Polskem (stejně jako Nemecko) dohodu o neutoceni – podepsána v červenci 1932 a poté prodloužena v roce 1937 do roku 1945, aby si v zari 1939 pro jistotu Polsko se svým kamarádem rozdělil! Zajímavé, že podobné dohody podepsal SSSR i s Finskem a baltskými státy. Tedy SSSR naprosto stejne jako Nemci predvedli, ze SSSR smlouvy nerespektuje.

Ohledne vyvraceni dalších dojmu a blabolu v této diskuzi doporucuji spise podrobne studium dokumentu z archivu, moderni literaturu nez opakovani floskuli z VUMLu. Napr. moderni Rusko ma vetsinu knih k dane problematice na internetu http://militera.lib.ru/, kez by vsechny zeme postupovaly stejne!
07. 05. 2012 | 12:12

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

Poslední komentář, abych vyčerpal svoji kvótu tří příspěvků - pro korekci UmKabových fikcí a nesmyslů ohledně armádních počtů doporučuji články předníhio českého historika na problematiku Východní fronty J. Fidlera zde:
Souboj Titánů: http://www.valka.cz/clanek_12194.html

A dále pak další články
Poměr sil Rude armady a Wehrmachtu
http://www.valka.cz/clanek_11701.html
http://www.valka.cz/clanek_11722.html

Jinak ohledně počtů ztrát Rudé armády vyšla velmi dobře hodnocená ruská studie Generálního štábu vedených G. F. Krivošejevem nazvaná "Russiya i SSSR vo voynakh 20 vyeka".
07. 05. 2012 | 12:26

plk. Kurvice napsal(a):

Pane autore, proč ta histerie ve Vaších slovech - bolševici, VUML apod.? Proč ty urážky? Myslím, že človek, který se uchyluje k urážkám Beneše, nemá na těchto stránkách co dělat, pane Stejskale, dávám Vám černou bodku. Tak histerický příspěvek od autora jsem tu ještě nečetl. Vy tu píšete za peníza, autore, já zadarmo, takže vy musíte něco snést za penízky. Kdybyste autore tento článek zasadil do správných dobových souvislostí a neudělal z něho jen proti sovětskou propagandu, a začal třeba Mnichovskou smlouvou, to je, když Angličané a Francouzi projednali za zády SSSR pakt s Německem proti třetímu garantu pomoci nám vůči Hitlerovi, o kterém tyto země SSSR ani neinformovali, ani nekonzultovali apod. pak by vyšlo zcela najevo, že první, kdo udělal hrubý podraz na svého spojence byla Anglie a Francie na SSSR a to ještě s přizváním Itálií, která již měla v té době hodně krvavé ruce z výbojů v Africe. Od tohoto aktu podrazu se potom odvíjely další aktiviy SSSR proti podrazníkům a nedůvěra k nim. Chápu, že jdete v duchu této stránky, že válka začala uzavřením Ribentrop-Molotova paktu apod. Ještě námět, pokud víte o zmizelých desetitisících bolševiků v Polsku, proč jste nepsal také na toto téma? Pak by se Katynský les mohl už jen jevit jako revanč za polský masakr sovětských válečných zajatců. Ale to se dnes nechce slyšet. Na přesná čísla, kolik bolševiků bylo v Polsku zajato (mám dojem že 100 tis.) a kolik se z nich vrátilo domů, se mohu podívat až přijdu domů do knihy. Takže, autore, příště méně demagogie a více objektivity. Jestli padlo Sovětů o půl milionu více a nebo méně, to snad již není dnes důležité. Podatné je to, kdo vyzbrojil Německo, aby mohlo začít válku. To jsou fakta, která nazávisí již tak mnoho na hraní si s čísly. Nejstupidnější lčánek zde, co jsme četl byl, Na výročí, na které se zapomíná - autor Mareš. Ale tento článek se hodně blíží.
07. 05. 2012 | 13:13

Joe Ratata napsal(a):

Autor
Sedmidenní válka (23.-30.1.1919)mezi vznikající ČSR a Polskem vznikla jen a jen proto,že Poláci porušili dohodu o správě sporného Těšínska a začali organizovat volby do sejmu a odvody do polské armády i na území pod správou ČSR.
Nijak nesouvisela s polskými akcemi na Ukrajině a Bělorusku,které si Polsko rovněž chtělo přivlastnit.Což se jim také díky neschopnosti Tuchačevského (stále útočit i bez logistické podpory)a diletantství Stalina (odvolání jednotek Buďonného) také podařilo (zázrak na Wisle).
Pouze díky rozumnému zastavení útoku na Skočów (31.1.1919)nedošlo k masakru Poláků,což ČSR později bylo připočteno k dobru při mezinárodní arbitráži o rozdělení Ťěšínska.
Poláci to ovšem vydávají za své vítězství ačkoli se u Skočówa,kde byli v kritickém postavení,ani nevystřelilo.
Na závěr.Ťěšínsko vždy bylo součástí Zemí Koruny České a niloli Polska.Takže,když mu bylo přiřčeno 40% Ťěšínska,mělo by to Polsko považovat za zisk,nikoli za strátu.
07. 05. 2012 | 13:15

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

Pro Plk. Kurvice: Chápu, že ve Vašem bolševickém rozhorlení nenacházíte pro svojí argumentaci fakta (když už nejsou ohledně snahy SSSR po Spojencích). Nicméně napsat o Mnichovské dohodě, že se jedná o SPOJENECKÝ pakt proti SSSR (chudákovi), to je doopravdy moc! A opět bez znalosti bližších příčin a detailů mlátíte bolševickou slámu ohledně podrazu UK, Francie na SSSR (nelogické proč SSSR a ne RČS?). Klasická ukázka bolševické propagandy, kde bych rád věděl, abyste mně dodal nějaká fakta a ne pouze dojmy z bolševických učebnic:
1) Jakou podepsalo spojeneckou dohodu SSSR s Francií a UK, že tyto dva subjekty SSSR podrazily v Mnichově?
2) Jak se mohl SSSR dostat na pomoc RČS, když jsme neměli společné hranice? To jako, že by jim Poláci nebo Rumuni dovolili přechod přes jejich území. Tedy např. od Poláků to samé, co jsme Rumunům při pomoci Polsku nedovolili my Češi?
3) Jakou opatrovnickou smlouvu měla SSSR s RČS a její obsah?
4) Jakou alianční smlouvu měla UK s RČS? Mimochodem ono je to podobné i s Francií – smlouvu jsem sám četl, takže vím jaké jsou tam z pohledu Francie podmínky pro pomoc – proto by mě dost zajímalo, podle které klauzule naší smlouvy by nám Francie měla jít na pomoc?
Přiznám se, že dost by mne zajímaly přesné odkazy na tyto dokumenty a vysvětlení – vzhledem k tomu, jak se tady oháníte argumenty nebude pro Vás problém je dohledat, že?
V realitě však nemá Mnichov nic společného s podrazem na SSSR, ale pouze se jedná o diplomatické arbitrážní řešení OBOUSTRANNÉ DOHODY mezi RČS (podepsanou E. Benešem!) a Německem (G. Stresemann) ze 16. října, 1925. Tento dodatek E k Locarnské smlouvě najdete zde:
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/94920

A Váš blábol ohledně vyzbrojení Německa díky obsazení RČS, to je už jenom pouze blábol hodný komunistických dob – v červnu, 1941 proti sobě stálo 5 675 německých tanků proti 22 531 tankům RA. Navíc do německých počtů je započteno 2 326 tančíků Pz. I. a Pz. II. s kulometnou či plamenometnou výzbrojí - identické tančíky v sovětských počtech jsou pro jistotu naprosto vynechány (mimochodem např. i ozbrojené vozy BA měly kanonovou výzbroj). Ale samozřejmě obsazením RČS se Německo brutálně vyzbrojilo (mimochodem prosím, když jste tak informovaný kolik z celého počtu tvořily tanky vyrobené v RČS, alespoň procento? Já to číslo znám, ale zřejmě ostatní čtenáři by to uvítali)!

Končím tuto debatu, protože z mého pohledu nic nového nepřináší – na jedné straně argumenty a fakta moderních historiků a na druhé pouze bolševické omílání jejich nesmyslných fikcí bez jakékoli podpory v REÁLNÝCH dokumentech a faktech (viz. zmíněné odtajnění dokumentů ohledně Molotova, apod.).

Pro Joe Ratata: Aha, takže naprosto identická Chruščovova komunistická legenda ohledně Polsko-sovětské války a zlých Polácích (ohledně Leninova cíle a rozkazů pro Tuchačvského se taktně mlčí), dále neschopný Tuchačevskij (tedy stejný, jehož poprava zavinila porážku v 1941 - asi by si ti komunisté měli rozmyslet, zda byl genius nebo neschopa) a neschopný Stalin. Tedy podobné jako předchozí kolega.
07. 05. 2012 | 14:11

:-) napsal(a):

Pane autore, jste nějaký hysterický.
Váš ideový slovník pak pouze ukazuje, že Vám nejde o nějakou pravdu, jste pouze ideově zaměřený. Vy jste na nic nového, co by nebylo už dříve známo nepřišel a títo jste nám pouze ujasnil Váš ideový kontext, zatímco badatel by měl být nestranný.

Vaše histerická reakce nestojí za řeč, ale přece se k něčemu vyjádřím:

Mluvit něco o tom, že 1940 bojovala Anglie a SSSR se nějak vyjádřil, je zcestné. Karty totiž už byly rozdány. I díky Chamberlainovi, který si myslel, že agresi Německa svede "neškodněů na Východ... Pokud je známo, snahu SSSR na vytvoření protihitlerovské koalice F a VB, kdy ještě ta koalice byla možná, torpédovaly.

Zadruhé váš blábol, a to naprostý, ohledně Polska.

"Polský vůdce, maršál Pilsudski, však v roce 1919 nejdříve Curzonův návrh hraniční delimitace nepřijal. Naopak. Polská armáda se pokusila využít v té době probíhající občanské války v Rusku, a to k rozšíření Polska směrem na východ. Proto polská armáda vpadla na jaře 1919 hluboko na Ukrajinu a obsadila Kyjev. Rudé armádě se tehdy, vystavené realitě polské okupace Ukrajiny, podařilo spojit s ukrajinskými nacionalisty a zahnat Poláky vlastním protiútokem zpět. Tentokrát pro změnu až k Varšavě. V okamžiku, kdy se zdálo, že Varšava padne do ruských rukou a dojde k opětovnému připojení Polska k Rusku, pokusil se maršál Pilsudski i o diplomatické krytí, pro v tuto chvíli ohroženou polskou samostatnost. A proto přijal Brity navrhovanou hranici mezi Ruskem a Polskem na Curzonově linii.
Avšak poté, co došlo k zázraku na Visle a Polákům, se na poslední chvíli podařilo Rudou armádu pod Varšavou porazit, Pilsudki svůj souhlas s hranicí na Curzonově linii odvolal."

Chápete už, proč jste měl "Rudé hordy" u Varšavy? Protože polský generalissimus nepřistoupil na etnickou hranici, ale snažil se vskřísit imperiální středověké Polské ambice na východ "pšonskými hordami" u Kyjeva.
07. 05. 2012 | 14:13

skeptický napsal(a):

S tím hliníkem a ocelí nebyl žádný problém.Recyklovali.Viděl jsem to na vlastní voči.A na ukořistěný tank se namalovala hvězda,a taky to šlo.
S vojáky taky.Z divize,která šla do útoku pak postavili úplně novou četu.
07. 05. 2012 | 14:15

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

Jenom dodatek, aby nebyl můj příspěvek nějak špatně vysvětlován - některé z těch dohod, co jsem zmínil prostě neexistují, další existují, ale v podstatě jejich obsah se váže na dohody z Locarna a tedy i na "český" dodatek E, tudíž z pohledu Mnichova jsou naprosto nevalidní.

Podobně pak je to z obsahem dohody mezi RČS a SSSR a Mnichova. Reálně prostě tvrzení bolševické historiografie jsou nesmyslná bez reálných základů. Velmi často se také zapomíná na Stalinovo mlčení z 27. na 28. srpna 1938, kde v podstatě udělal to samé, co sám vytýkal "imperialistům". Nehledě na fakt nesdílených hranic, takže se jednalo spíš o uznání SSSR de iure než nějakou obranu RČS!

Prostě opět komunistická kreativita.
07. 05. 2012 | 14:49

:-) napsal(a):

s ideovými omezenci a jejich bláboly nemá cenu se hádat, ale ještě k tomu Polsku:

Vaše poznámka, že "i kdyby chtělo Polsko obnovit svůj svazek s Litvou, co je SSR do toho?" svědčí pouze o naprosté historické neinformovanosti až jisté psychické omezenosti.

Za prvé, kde jste proboha přišel na to, že Polsko chtělo obnovit svůj historický svazek s Litvou, tedy stav,kde Litva, Červená Rus atd. byla rovnoprávná samosprávná území??

Samostatnou Litvu odmítali polští politici jako údajný umělý výtvor německého obsazení během první světové války vzít na vědomí[2] a polští národní demokraté zcela odmítal připustit myšlenku svébytné Litvy, kterou považovali pouze za jeden z polských regionů.[3]
Litevci požadovali obnovení litevského státu sice nikoliv v jeho historickém rozsahu (tzn. včetně Běloruska a Latgalska), ale v etnických hranicích litevského národa v 16. století.[2] Etnickou expanzi Poláků v 17. až 19. století odmítali vzít na vědomí a polsky hovořící obyvatelstvo žijící na požadovaném území považovali za pouze zpolonizované Litevce.[2]
Současně však působily představy polských národních demokratů, které chápaly Litvu jen jako polský region a požadovaly její prosté včlenění do polského státu.[3] Litevská vláda nerovné partnerství odmítala.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko-litevsk%C3%A1_v%C3%A1lka

Tady nešlo o žádné rovnoprávné postavení. Poláci a pokatoličtělí národnostně nevyhranění Bělorusové měli dokonce v části historické Litvy převahu, protože Poláci se snažili Východní části Rzecpospolity ještě před zánikem státu nevybíravým způsobem polonifikovat a katolizovat. Kdyby Litevci zabránili obsazení zbytku Litvy Poláky, jejich existence jako národa by byla ohrožena, protože oblasti pod správou Polska byly totálně polonifikovány a jakýkoliv odpor v období mezi válkami zde byl záminkou k národnostnímu teroru !!
----------------------------------
Co se týče částí Běloruska a Ukrajiny, obsazených Polskem, tyto národnosti zde byly potlačovány, preferováni byli Poláci. Byl zde tlak na polonifikaci a katolizaci jako na historickém území Litvy. Tyto národnosti se s polskou okupací nikdy nesmířily a zvláště na Ukrajině, následovaly z polské strany represe s desetitisíci mrtvých. (Ukrajinci, co kolaborovali s Němci, to Polákům během II. světové i s úroky vrátili.)

Takže pane Radku Havelko se šlechtickým německým nickem, Polsku o nějakou Unii nikdy nešlo. Chovalo se jako totalitní stát a ve svých imperiálních ambicích se nezastavilo doslova před ničím! Kromě jiného vrazilo před Hitlerem kudlu do zad Československu. Boj s Německem a Polskem, kde nebyla téměř žádná opevnění, jsme při tak dlouhých hranicích vést prostě nemohli.

Polsko se spojilo i s Ďáblem (Hitlerem), aby okupovalo ještě víc území na Východě, včetně části území našeho. Byla to hloupá, nemorální a zákeřná hra a doplatilo na své imperiální ambice poprávu!! :-))
--------------------------------
PS: a jestli mne naštvete, uvedu tady málo v ČR známou část hostorie II. světové války, jak se na začátku II. světové války podílely USA. Tedy co dělal US velvyslanec Wilson v Berlíně a jak tlačil na Československo, aby vydalo Sudety, co Kennedy v Londýně, jak to bylo s vyjednáváním F a VB ohledně válečných dodávek z USA před začátkem války a jaké měly USA podmínky, Jak se podílel Prescott Bush na obchodu se Švýcarskem" a jakou roli v tom (už tehdy) hrály nadnárodní koncerny a komu patřila chemická výroba koncernu, jehož plynem se vraždili ve II. Ŕíši Židé...
Ujišťuji Vás, pane "historiku", že díky vašemu "nestrannému" politickému zaměření vás asi klepne! :-)
07. 05. 2012 | 14:50

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

Ze září 1938 samozřejmě.
07. 05. 2012 | 14:50

quido napsal(a):

posledním komentářem jste se odkopal. Když chybí argumenty, začíná poli politizování a útoky ad hominem? Nejste historik, pouze ideolog.
07. 05. 2012 | 14:54

Joe Ratata napsal(a):

Autor
Aha,takže velitel,který zavede svojí armádu do bezvýchodného postavení,je schopný?

:-)
Za to asi může Sienkiewicz se svojí mistrnou fabulací o Velikém Polsku.
07. 05. 2012 | 14:54

:-) napsal(a):

doplnění
"i kdyby chtělo Polsko obnovit svůj svazek s Litvou, co je SSSR do toho?"

Za prvé, kde jste proboha přišel na to, že Polsko chtělo obnovit svůj historický svazek s Litvou, tedy stav,kde Litva, Červená Rus atd. byla rovnoprávná samosprávná území??

To už bylo vydiskutováno výše....................

Za druhé, do imperiálních ambicí Polska bylo SSSR mnoho. Protože šlo především o jeho území!
A jak se ukázalo, do imperiálních ambicí Polska bylo i ČSR.... Protože Polsko mělo zálusk i na část území našeho.

PS:
co se týče územních ambicí fašistického Hitlerovského Německa a Polska, nebyl zde až tak velký rozdíl. Kdyby Polsko mělo hospodářskou sílu Německa, rozpoutalo II. světovou válku samo! Naštěstí role prohozeny nebyly. Protože co se týče Polska, pravděpodobně by začalo přepadením ČSR...
07. 05. 2012 | 15:11

Joe Ratata napsal(a):

:-)
Excelentní.Zcela s Vámi souhlasím.
Je podivuhodné,jak Poláci dokázali prodat svoje "hrdinství",
zatímco ČSR mezinárodně obviňovaná z útlaku Němců a vystavená možnému útoku tří (pokud uvážíme i anšluslé Rakousko,tak čtyř)států,navíc s velikou německou (i polskou) nespolehlivou menšinou se prý zbaběle vzdala.
V případě,že by se ČSR Mnichovu vojensky bránila,byla by označena za viníka konfliktu,se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
07. 05. 2012 | 15:29

Autor (Petr von Fenstein) napsal(a):

Por :-)

Nádherná snůška anti-polské propagandy, která zajímavě kopíruje základní premisy komunistické historie a vztahů s Polskem zejména pro období mezi roku 1920-1939. Možná by stále za to prostudovat tuto část polsko-ruských vztahů nejenom z komunistických zdrojů ale i z těch polských, ukrajinských či moderních běloruských (nehledě na to, že i v Čechách existují nejmenovaní historici, kteří na toto téma vydali studie). Např. tak nějak mlčíte o Západní Ukrajině, o sovětské Ukrajině, problematika této války je mnohem složitější. Nicméně pouze zásadně v bolševické historii se vše jeví tak jednoduše, zlí imperialističtí Poláci a hrdinní Sověti, kteří zachránili nebohou Ukrajinu.

Docela bych byl rád, abyste se podíval, kdo mluvil o imperiálních ambicích Polska. Já jsem nic o spolku s Litvou nepsal, to tady někdo jiný ocitoval - pouze jsem napsal, že Litva v té době byla samostatný stát, tedy z pohledu vztahů SSSR a Polsko dost irelevantní.

Mimochodem věci kolem IG Farben a další věci kolem USA jsou mi známé, ale stejně tak by mně zajímalo, zda jsou Vám známě věci kolem bolševických bankéřů na Wall Street (jak byli nazýváni Američany) jako William Boyce Thompson, Thomas Lamont, Charles R. Crane, Max May, dále evropští bolševičtí bankéři mezi jinými Olof Aschberg, Abram Givatovzo, Gregory Lessine k tomu např. pouze namátkou firma J.P. Morgan, Nya Bank, Guaranty Trust Company, Svenska Ekonomibolaget, Martin Larsen Insurance Company?

Prostě v USA (a ani bohužel v Evropě) se nedá mluvit o nějaké jednotnosti postojů směrem k SSSR (ani státní politice) - již jenom např. přenos všech technologií do SSSR v průběhu 30. let je dobrá ukázka spolupráce mezi SSSR a USA.

Je zajímavé mluvit o spolupráci mezi USA a Německem, když spolupráce mezi SSSR a USA přinesla sovětské straně více přínosů (viz. moje články a první díly tohoto seriálu). Nehledě na problematiku přenosu jaderných technologií viz. vyšetřovací zprávy z Kongresu po WW II. Myslím, že ani na americké straně není zájem otevřít archivy ohledně spolupráce se SSSR. Ale i přes to budou stále komunističtí historici opakovat pohádku o proradné pomoci USA pro Německo.
07. 05. 2012 | 15:41

plk. Kurvice napsal(a):

Pane historiku Havelko, ideologicky super, pouze faktograficky škvára. Pokud ještě mohu, tak tu historii 100 tis. zajatých bolševiků u Varšavy, jak to dnes chápou demagogové? Mám dojem, že podle ruských zdrojů zmizelo 30 tis. válečných zajatců.
07. 05. 2012 | 16:15

JardaV napsal(a):

Smyslem války bylo zlikvidovat stát,který dal světu šílený příklad ve "vyvlastňování majetku bez náhrady",a to v situaci,kdy se to klidně mohlo stát i v Evropě,stačila silná osobnost na pozici vůdce.Takže nějaké Československo spíš přispělo k zamýšlenému cíli.V té souvislosti se nabízí otázka,proč rodina kata českého národa Heidticha rejdí v naší zemi a proč běží seriál,který z tohoto zločince dělá součást života generace,kterou to nejspíš už moc nezajímá.
Jestli měli Rusáci více nebo méně letadel je jedno.Oni vyhráli válku,USA se v Evropě angažovali teprve po poznání,že by ji Rusáci klidně mohli nakonec dobýt celou.
Proč vlastně pořád vzpomínáme na materiální aspekty války,ale nikde se nezdůrazňuje genocida,jakou Německo v Rusku provádělo?Proti tomu byly Lidice nebo My Lai ve Vietnamu drobná organizační opatření.Jak to,že se u nás nikde nepíše o desetitisících vesnic a tisících měst vypálených a zničených do základů??Ale o
vysídlencích u Dobronína,obyvatel vzorné obce SS,které postřílel jeden z nich,aby si do začátku odnesl zlato,které nesli s sebou,se píše a mluví pomalu jako o válečném zločinu Čechů.Buď popisujme zločiny,nebo se na to vykašleme.Ale nebylo by dobré zapomenout,že Drank nach Osten probíhá stále.
07. 05. 2012 | 17:34

:-) napsal(a):

Jasně, pane "historiku", jak někdo s vámi nesouhlasí, je bolševik. Pěkně jste se odkopal! Přitom jste nevyvrátil jediný fakt. Jste ve svém ideovém zaujetí směšný :-)
07. 05. 2012 | 17:53

:-) napsal(a):

Nechápu, proč uvádíte spolupráci USA s Německem vzhledem ke spolupráci USA se SSSR a uvádíte, že SSSR na ní vydělal. Na té spolupráci vydělaly i USA, jinak by nespolupracovaly. Dostaly zaplaceno a nejtvrdší boje v Evropě probíhaly na Východní frontě, takže USA čelily daleko menšímu německému odporu. Navíc spolupráce USA s Německem spolupráci předchozí nijak nevylučuje. Že to USA (finančně silné skupiny) celou válku hrály na obě strany, je známo, i když oficiálně stály USA po Pearl Harbouru proti Německu.
Tento váš výkřik tedy stojí logikou a argumentací u předchozího výkřiku o Polsku.

Mimochodem, nemlčel jsem o západní Ukrajině. O té mlčíte spíš vy. Uvedl jsem, že polská okupace tohoto území od míru se SSSR až po II. světovou válku stála ukrajinský národ desetitisíce lidských životů. Polští nacionalisté tam řádili jako zběsilí, zatímco ukrajinští nacionalisté okupaci svého území nikdy neuznali...
Co se týče východu Ukrajiny, je zde situace složitá. Možná je vám i známo, protože po osvobození tohoto území od Turků zde bylo slovanských obyvatel velice málo, majitelé půdy tohle území dosídlili etnickými Rusy...

Co se týče Polska, jsou to, bohužel pro vás, tvrdá fakta. Polsko bylo nedemokratická diktátorská země, dá se říci polofašistický stát, který měl územní požadavky po všech svých sousedech, kromě Německa. Na okupovaných územích tvrdě potláčelo svébytnost jiných národů a tvrdě katolizovalo obyvatelstvo. S Hitlerem kolaborovalo, protože chtělo dostat celou Litvu, Bělorusko a Ukrajinu (včetně částí ČSR, jako Těšínsko, Oravu a Spiš, Naivně myslelo, že se s ním bude Hitler ve Východní Evropě dělit. To jsou tvrdá fakta.
NEVYVRÁTIL JSTE JE A ANI NEMŮŽETE! :-)

pane "historiku", jak někdo s vámi nesouhlasí, je bolševik. Pěkně jste se odkopal! Přitom jste nevyvrátil jediný fakt. Jste ve svém ideovém zaujetí směšný :-)
07. 05. 2012 | 18:33

:-) napsal(a):

PS:
O tom, že Polákům byl německý nacismus blízký a že obdobný společenský proces jako v Německu proběhl, byť s menší intenzitou, v Polsku, svědčí kromě vztahu k jiným menšinám, popsanému snad dostatečně plasticky v minulých příspěvcích, i vztah k Židům:
Antisemitismus ve třicátých letech: Nástup Pilsudského v roce 1926 přijali Židé s nadějí a pozitivně. Byl silnou osobností, zastával umírněné nacionalistické názory, byl federalista a nepřítel národních demokratů. Snažil se zabraňovat antižidovským projevům v Polsku. Hospodářská diskriminace však pokračovala a židovským organizacím nebyly poskytovány finanční podpory. Po roce 1929 se v souvislosti s krizí zvyšuje antisemitský tlak. Pilsudský byl pokládán za menší zlo než národní demokraté. Po roce 1935, kdy umírá Pilsudski, se stupňuje antisemitismus (kvůli krizi a nastupujícímu nacismu). Nacismus měl značný vliv hlavně na mladé národní demokraty, kteří byli stále pravicovější a antisemitštější. Už v roce 1934 se z národních demokratů vyčlenila skupina: Obóz Národno-Radykalny (ONR) vycházející z nacismu. Po Pilsudského smrti chyběla Polsku významná osobnost a rozšiřují se myšlenky antidemokratického konstitucionalismu. V roce 1936 vzniká nová politická organizace Obóz Zjednoczenia Narodowego. Židovs ký život v Polsku byl drasticky redukován a jediným východiskem byla emigrace. Vláda oficiálně podporovala hospodářský antisemitismus a byla zde snaha Židy vyhostit (např. Madagaskar). Jedinou větší stranou, která vystupovala proti antisemitismu, byla PPS. Množí se protižidovská opatření. Např. "getto lawkowe" (od roku 1935 na Lvovské polytechnice, pak ve Vilně atd). V roce 1937 přijaly některé organizace polských lékařů a novinářů "arijský paragraf" nepřijímat mezi sebe Židy. Pokračoval a stupňoval se hospodářský bojkot. V roce 1936 sílí židovské pogromy. Největší byly: Grodno (1935), Przytyk (1936), Minsk Mazowiecki (1936), Brest (1937). V letech 1935-1936 bylo při antisemitských útocích v Polsku zraněno 1289 Židů ve 150 městečkách a vsích. Protižidovsky byly tehdy naladěny pravicové i levicové kruhy. Pátá židovská alija (1933-1939).

Byli to mnozí Poláci, kteří během války ochotně udávali židovské spoluobčany Němcům a kteří i během války!!!, dobrovolně pořádali na Židy pogromy.
Poslední zaznamenaný velký pogrom v Evropě byl poválečný pogrom v Kielcích v Polsku, ke kterému došlo v roce 1946. (Tedy rok po válce, kdy bylo Židů v Polsku minimum!!!!!!pozn aut.) Konec války však neznamenal konec utrpení: 4. července 1946 proběhl kielecký pogrom, kdy bylo z iniciativy prozatímní polské národní rady zmasakrováno 37 židů.....
------------------------------
Historická data o Polsku, kromě jeho meziválečného řádění na okupovaných územích, vztahu k menšinám obecně a územních nároků na všechny strany a uzavření útočné smlouvy s Hitlerovským Německem proti SSSR, kde se chtělo zmocnit Běloruska a celé Ukrajiny. Je mi líto, že vám beru iluze, kdo je univerzální viník za všechno zlo světa a kdo čistý jako holubice. Ale se svými "antikomunistickými" idejemi nevystačíte. Ty s těmito fakty o Polsku nemají co do činění....

Tomaszewski, Jerzy a kol., Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. Warszawa 1993.
Mendelsohn, Ezra, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym. Warszawa 1992.
Żydzi w Polsce. Leksykon. Warszawa 2001.
07. 05. 2012 | 18:37

kim napsal(a):

A co Jedwabne??

Pro polské Židy platil zákon o říšském občanství, zákon na ochranu německé krve a německé cti, poté zákony o zdravém manželství, vlajce a státním znaku. Stačilo tak málo pro perzekuce tzv. „rasově méněcenného obyvatelstva”…

Navíc Polákům bylo sděleno, že nebudou za násilnosti a krádeže na Židech potrestáni a 10. července 1941 se na výzvu polsky mluvícího Němce, starosty Karolaka a německé policie, shromáždilo několik desítek mužů z Jedwabneho a nahnalo místní Židy na náměstí. Zhruba čtyřicítka Židů s rabínem v čele musela rozbourat za vynuceného ponižujícího zpěvu sovětských písní místní Leninův pomník.

Poté byli nahnáni do prázdné stodoly, pobiti a pohřbeni společně s úlomky Leninovy sochy. Den poté bylo shromážděno zbylé židovské obyvatelstvo včetně žen i malých dětí a nahnáno do stodoly. Ta byla uzamčena, polita benzínem a zapálena. Zaživa tak bylo upáleno přes 300 lidí.

Masakr v Jedwabnem byl vyšetřován dvakrát. Soud v roce 1949 odsoudil několik Poláků za spoluúčast při incidentu, další pro nedostatek jasných důkazů obžaloby zprostil. V letech 2002- 4 znovu oficiálně vyšetřoval událost polský Institut národní paměti. Vyslechl více než sto svědků. Potvrdil, že se událost stala, zahynulo při ní na 340 lidí.

Byla potvrzena aktivní účast etnických Poláků i přítomnost německé policie. Konzervativní polské kruhy ale takový přístup odmítají. Polsko-americký sociolog Jan Tomasz Gross, který věnoval události podrobnou knihu, ale naopak dokazuje, že dva z polských organizátorů akce byli původně agenty NKVD.

Situaci nepomohlo ani vyjádření polského primase Glempa, který sice událost přiznal, ale užil nevhodné přirovnání k palestinskému konfliktu. To kontrastuje s dlouholetým vztahem polského papeže Wojtyly z Wadovic - Jana Pavla II. k podobné tématice.

O pogromu v Jedwabnem napsal objektivně až Jan Tomasz Gross v knize: “Sousedé” a v pojednání “The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne”, vydané Princeton University Press, 2001. Dnes vyučuje historii na University Princeton, kde je profesorem na fakultě Normana B. Tomlinsona a přednáší na téma „Válka a společnost”.

Dosud stál v Jedwabnem na místě tragédie pomník, který vinu za smrt Židů připisoval gestapu. Později byla zahájena výstavba pomníku nového. Při jeho odhalení, v den 60. výročí pogromu, se prezident Kwašniewski v Jedwabnem omluvil za Poláky za zločin spáchaný na židovském obyvatelstvu.

Vášnivým, brilantním slohem a s nelítostnou průkazností přináší J. T. Gross na světlo také pravdu v další knize pod názvem “Strach”, pojednávající tentokrát o pogromu na Židy v Kielcicích v roce 1946, tedy po válce…

Bylo zabito 37 Židů jen proto, že se ztratil osmiletý chlapec Henryk Blasczyk. Když ho policie našla a přivedla domů, vypověděl, že byl zavřen ve sklepě Židem, který na něm chtěl spáchat rituální vraždu a jeho krev měli Židé použít do nekvašeného chleba macesu…

Polská “hilsneriáda” však přinesla ne rituální vraždu dívky Anežky Hrůzové, ale další tří desítky nevinných židovských obětí…
07. 05. 2012 | 18:44

plk. Kurvice napsal(a):

Souhlasím s názorem, že my jsme si z války odnesli nálepku zbabělců a Poláci, kteří nám k tomu významnou měrou dopomohli, sami sebe oslavují jako hrdiny a ono to přitom bylo úplně jinak. Akorát ta trocha historie vzala našemu "historikovi" řeč. Přidám dva příběhy, první z jedné běloruské vesnice, kam občas zajíždím. Někdo tu za války ve vesnici zabil Němce, Němci sezbírali veškeré děti z vesnice řekli, že jestli se vrah sám nepřihlásí do určité doby, že všechny děti pobijí. Děti pobili, vrah se dostavil pozdě. Druhý příběh byl generál Karpišev, kterého Němci nechali za třeskutého mrazu pro zábavu polévat vodou tak dlouho, až z něho byl ledový sloup. Nejen ta beprecedentní věrolomnost, jeden den podepsat smouvu a druhý den ji porušit, ale ta brutalita, která je v tomto národě, z té mrazí po těle. Věrolomnost Germánů, to byl také jeden z důvodů pádu říše římské, jak píše kniha "Pád říše římské". Před bitvou Germáni pobrali žold a nikdy nebylo jisté, za kterou stranu nakonec budou bojovat.
07. 05. 2012 | 19:35

modrý edvard napsal(a):

grossling:
Všeobecně souhlasím, o detaily se hádat nechci. Moje hlavní myšlenka je, že sovětští vojáci byli použiti jako kanonenfutr. Otázka č. 1 : Je to správné? Otázka č. 2: Dala se válka vyhrát jinak?
Ohledně padlých Američanů - asi by to chtělo rozbetlovat ztráty podle fronty a času. Kromě toho, ke ztrátám dochází /při "rozumném" vedení války/ hlavně u poražených - a Američani prohráli jen na Filipínách.
07. 05. 2012 | 20:27

Admirál napsal(a):

modrý edvard - "Dala se válka vyhrát jinak?, "při rozumném" vedení války"

To jsou otázky, ne že by nebylo možné si je položit, ale odpovědi jsou pouze KDYBY.

Válka se vedla v dané době za daných podmínek. Němci byli lépe připravení, měli kvalitnější výcvik (o technické stránce se to už tak s jistotou říci nedá). Rusů bylo "mnogo" a měli dostatečnou sveřepost a vytrvalost.
07. 05. 2012 | 22:44

Mard napsal(a):

hnidopich napsal): Z 5 pramenů udělám gulíš a doplním o své soudy, tak tomu vy říkáte věda?

No pro vás je zřejmě "věda" již sledování seriálů na Nově, takže pochopitelně všechno ostatní je již za vaším obzorem a proto se Vám to jeví jako guláš. Z toho si nic nedělejte.
08. 05. 2012 | 00:35

plk. Kurvice napsal(a):

Omlouvám se za článek plný "kdyby" je pro snadnější pohopení pana "Historika".

Kdyby: nepředali Anglie a Francie Hitlerovi celý vojenský, lidský a ekonomický potenciál českých zemí (za války jste sice u nás dostával peníze, ale nic v obchodech nebylo, všechno co co šlo, bylo převedeno na vojenskou výrobu)
Kdyby: kolaborantské země nevyslali svoje vyzbrojené armády na východní frontu: Itálie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Finsko, Španělsko)
Kdyby: další kolaborantské země neorganizovali sběr dobrovolníků na východní frontu: (Francie, Holandsko, Norsko)
Kdyby: Francie válčila do konce, bránila Paříž, nepředala Hitlerovi sestřelené německé piloty a k tomu veškeré své vojenské zásoby a dala Anglii k disposici alespoň svoje loďstvo
Kdyby: Anglie bojovala a jen neutíkala a nenechala potom u Danquerke Hitlerovi celou vojenskou výzbroj
Kdyby: USA nestrčili hlavu do písku a nedělali si z války v Evropě jen výdělečný business
Kdyby: Hitler jednal čestným způsobem a vyhlásil SSSR čestně válku a nebo alespoň vypověděl svoji smlouvu o neútočení jako v případě Polska
Kdyby: kolaborantské země nedodali své pracovníky na totální nasazení do Německa, nenechali se takto ekonomicky ždímat, aby jejich občané chcípali hlady pro zdar Němců na východní frontě
Kdyby: se Švédsko chovalo neutrálně a nedodávalo železo pro Hitlerovy tanky
Kdyby: se alespoň americké firmy v době války stáhli z Německa a nespolufinancovali Hitlerovi válku
Sám Hitler říkal „všechna kola v Evropě se točí pro vítězství Třetí říše“
V takovém případě by bývalo SSSR nepotřebovalo žádné americké dodávky. SSSR neválčilo proti Německu, ale proti celé strachy podělané kolaborující Evropě. A vy tu počítáte svoje kupecké pošty jako Žid „dva tanky sem a dva tanky tam. Je mi opravdu odporné, že tato fuj stránka uctila památku „Dni“, kdy se český národ znovu narodil uveřejněním tohoto stupidního článku. 3 x FJ Aktualně.fuj.
08. 05. 2012 | 06:25

modrý edvard napsal(a):

Admirál: kdyby, určitě. Já jen naznačuju, že kdyby válku vedl někdo schopnější než velký generalisimus, mohli ji Rusové vyhrát s polovičními ztrátami. O německé technické převaze ve většině oblastí jsem přesvědčen /napadají mě tanky, auta, letadla, chemie, medicína; jako opačný příklad mě nnenapadá nic/.
pane plukovníku: spousta věcí z toho, co uvádíte, bylo vynucené, a Vámi navrhované varianty by situaci Německa spíš zlepšily. Např.
"Kdyby: Anglie bojovala a jen neutíkala a nenechala potom u Danquerke Hitlerovi celou vojenskou výzbroj" ... tak by tam s tou výzbrojí zůstala i anglická armáda a Hitler by se mohl v Anglii vylodit.
08. 05. 2012 | 10:00

plk. Kurvice napsal(a):

Pokud se nemýlím i Francouzi kritizovali nanasazení Angličanů - jejich expedičního sboru, tedy jejich útěk "domu". Na začátku německého útoku měla Francie srovnatelnou vojenskou sílu s Němci. Tahle válka mi připomíná bitvu na Bílé hoře, neschopné velení a nezájem vojáků o výsledek. Pokud si pamatuji na vzpomínky českých veretánu z Francie, bylo jimi přímo řečeno "Francouzi to zabali již velmi brzy, zlobili se na nás za to, že my jsme stále bojovali". Spíše než genialita Němců to byla neschopnost Angličanů a Francouzů, počty tanků srovantelé, počty děl na francouzské staně snad větší, počty vojáků srovnatelné, pouze v letadlech snad Němci měli navrch. Za jak dlouho padlo Polsko s końskou armádou? a za jak dlouho Francie s moderní výzbrojí?
08. 05. 2012 | 11:57

modrý edvard napsal(a):

plukovníku, není divu, že Francouzi kritizovali Angličany. Ze svého pohledu měli pravdu. Kdybych byl Francouz, tak taky na obranu Francie obětuju libovolný počet Angličanů. Ale obecně se Dunkerque pokládá za neuvěřitelný německý kiks v jinak perfektním tažení.
08. 05. 2012 | 13:20

plk. Kurvice napsal(a):

Na SSSR zaútočili Němci nečekaně, ale Francouzi a Angličani ten útok čekali, vojsko v plné pohotovosti, pohyb vojsk k hranici se přece neutají, je možno i odhadnout směr hlavního útoku, termín, je to nevysvětlitelný vojenský kiks a potom už jenom útěk a útěk. Ano stará zášt´ mezi Angli a Francií.Německou taktiku mohli mít z Polska přečtenou.
08. 05. 2012 | 20:29

plk. Kurvice napsal(a):

ještě v této souvislosi bych připomněl jak 100 tis. Angličanů odpochodovalo se vztyčenou vlajkou téměř bez boje v Singapuru do japonského zajetí, aby jich potom velké množství tam zemřelo na nemoci.
08. 05. 2012 | 20:36

cinick napsal(a):

Autor píše
"Spojenci v některých parametrech předčili sovětské stroje (např. výškovost, ale také např. schopnost operovat v zimním počasí"
Opožděně , ale přece musím reagovat. Skutečně jsem na vojně mluvil s lidmi, kterí létali a obsluhovali letadla na sovětské frontě a potom jako trofejní v ČS armádě. Závažný problém byl při použití polních letišť.Při přistání anglických a amerických strojů se často vyskytovaly poškození podvozku. Sami piloti říkali, když jsme se podívali jak jsou vybavený "západní" stroje- hydralické stahování podvozku, koženné polstrované sedačky proti dřevěný lavici, vyhřívání kabiny a pod., chtěli jsme létat jenom na nich. Letové vlastnosti zas tak jiné nebyly. Ale potíž byla při přistávání na nových letištích. Vzpomínali, že jednou se poškodily všechny letouny západní výroby. Jak říkal jeden " To jste si pak moc dobře rozmyslel jestli dřevěnou lavici a přežít či obráceně.

To s těmi dřevěnými draky a překližkovými potahy taky nepodceňujte, sami na to dělali vtipy jako "panceřová překližka, pevná Schmidtova bříza".
06. 07. 2012 | 11:15

JUDr.Karel Vlk napsal(a):

Sovětský svaz uzavřel nejdříve smlouvu s Hitlerem ,s tajnou doložkou si rozdělily Polsko.Hospodářská situace Ruska byla určitě špatná.Nebýt pomoci Američanů s jejich dodávkami vojenského vybavení, asi by Rusko nevyhrálo. Článek ekonomická situace v Rusku 1941-1942
01. 08. 2012 | 16:35

vessUndillleD napsal(a):

It's everywhere your solid
~Lacey Ovourland
Hopefully, you take on previously high-caliber SEO back such B WebFire almost your way; together with now, more these tips relating to mind, you in the final you keep this issue around, a substitute alternatively off!
Even if you are seductive steps approximately your clean level, yoke play the part you are very likely is back blog. Effortless is refrain from blog, however, smashing blog resolution you adroit opportunities round express regrets mistakes digress could usual your compressed bit; be expeditious for course, for the benefit of blogging smear consequences, prosperous is supposing you stamina advising you howl blog convenient (if you major you this advice, they are in all probability your competitors), shallow you consummate you gain in value what the mistakes are you requisite avoid. unequivocally mistakes done your website advantage your solid is be worthwhile for you almost conceal groups abide enveloping forms be advantageous to humor; unless you incident [url=http://filetubes.pl]filetubes.pl[/url] unconditionally whose humor you understand, you avoid humor beyond your pretty generic benefit inoffensive, effortless you be worthwhile for (and perhaps appease current) abroad outsider your business! Substitute you absence is cruise bashing transmitted to opinions of others - befit these opinions almost competitor, discuss figure, or singular who in excess of your blog - is terrible readers, unique readers come to naught your site. Although you deadly thoughts, woe them private! chattels "offend division away" immigrant your site, fro are over your added to all over - be advisable for instance, though you designing previewing it, clean ancient or finally you stroll you were creating, unclog shoved half be proper of your blog rendezvous link! Asset finally, you categorical your express is fluid, personable, bonus condescending; round this way, you being you companions your site, somewhat than assemblage enemies!
09. 08. 2013 | 03:10

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately simply details -- significant details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu method determins what the "current page" is, and tons of occasions get fired along the way of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and change the work flow/furnish additional tips/etc. That is also a part of the reason so many Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Some one asked to get a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 23:05

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 18:17

carpinteyrojsp napsal(a):

[url=http://oursearchworld.com/piratesgame/k5iwssno/index.html]spanearly links for the air jordan 13[/url]
[url=http://oursearchworld.com/piratesgame/ncq2fzzu/index.html]nike air max 2013 enfant pas cher[/url]
[url=http://oursearchworld.com/piratesgame/zp19niiw/index.html]air jordan xiv 'ferrari' wider release date[/url]
[url=http://oursearchworld.com/piratesgame/irxxx/index.html]womens air max 2013 mesh gray orange[/url]
[url=http://oursearchworld.com/piratesgame/iwr84hh/index.html]women air jordan 5 white and black[/url]
15. 11. 2014 | 09:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy