Lidé kolem Romů

26. 03. 2013 | 08:43
Přečteno 13970 krát
Je s podivem, jak nulový ohlas zatím vyvolal text Ondřeje Klípy Náš občan Rom (LN, Orientace, 16.3.). Přitom je na něm patrné, že ho psal člověk od fochu. Donedávna byl Klípa tajemníkem vládní Rady pro romskou menšinu. Možná je tomu tak i proto, že jak sám Klípa uvádí, hovořit o romské komunitě u nás je předstíráním, výhodným pro její šikovné „lídry“, kteří se do této role sami s podporou svých příbuzných pasují a jejich sparring partnery mezi politiky a úředníky.

Klípa o nich píše, že „se již dvacet let ohánějí nutností nějakého blíže neurčeného velkého vládního programu. Ten je ovšem chimérou, s čímž všichni zúčastnění zcela cynicky počítají. Dosavadní status quo jim totiž zajišťuje slušnou živnost.“ Příčiny neúspěchu dosavadních snah o integraci Romů pak spatřuje v upřednostnění komunitního vidění romské problematiky v EU s tím, že „bruselské koncepty potíže často zakonzervovaly“. Na taková drze pravdivá tvrzení se v Česku tradičně odpovídá jejich ignorováním. Ale hledat důvody neustálého a nesmyslného vyhledávání romských vůdců (lídrů) jen v přáních z Bruselu přeci jen něco pomíjí: domácí tradice, táhnoucí se až ke garderóbě českého národního obrození. Zde nacházejí svůj šat různí etno-kutilové a strojí jim i Romy, o nichž si myslí, že také potřebují národní obrození.

Předpověď, která se nenaplnila

Prvním významným materiálem ovlivňujícím dnešní chápání „romské otázky“ u nás byl dokument Charty 77 O postavení cikánů-Rómů v Československu (1978), spolupodepsaný tehdejším mluvčím Václavem Havlem, byť za skutečné autory jsou považováni antropolog Zbyněk Andrš a překladatel Ruben Pellar . Dokument vyslal jasné poselství: Romové jsou diskriminováni ve všech oblastech života, jejich kultura je pošlapávána a jejich ženy sterilizovány. Za jádro problému je považována násilná asimilace, „jíž se Romové brání, protože je zbavuje přirozených sociálních vazeb a násilné rozkládá základní předpoklady jejich sociálního bytí. Sebezáchovnou reakcí Romů je překlenutí tradičních rozdílů mezi subetnickými skupinami, oslabení rodových rivalit a vznik zcela nového povědomí celoetnické sounáležitosti (…) Postup společenské moci se tedy míjí účinkem ve všech směrech, protože tvrdě odmítá jedinou přirozenou cestu k sociální integraci Romů, jíž je integrace skupinová.“ Po více než třiceti letech lze konstatovat, že žádné překlenutí tradičních rozdílů mezi subetnickými skupinami se neděje, ba ani k dalším výše popsaným etnorevitalizačním procesům nedochází a zřejmě ani nikdy nedocházelo. Přání autorů dokumentu asi vyvěralo z jejich přesvědčení o tom, že (etnické) skupiny se jaksi přirozeně formují v národy a jen ty pak své jedince dostatečně integrují.

Etnokutilové

V sedmdesátých a osmdesátých letech mezi českými cikánology (dnes romisty) panovala představa, že romská identita potřebuje „dovybavit“ artikly, které znali z výbavy národního obrození. Ústřední postavou tu byla Milena Hübschamnnová. Začala s vynalézáním neologismů, tedy slov, která v romštině neexistovala, protože uživatelé romštiny nepociťovali potřebu takováto slova vytvářet. Musela jím být proto vynalezena. Lingvista Jiří Lípa k tomu uvádí: „Cikáni považují slova, která přejali ze svého ‚druhého jazyka‘ za svoje, za stejně svoje jako slova cikánského původu, protože ta slova jsou součástí slovní zásoby jejich ‚druhého jazyka´, který je jejich jazykem, stejně jako cikánština (mohlo by se říci, že ‚druhý jazyk´ Cikánů je jejich ´druhý mateřský jazyk´). Někteří ne-cikánští přátelé Cikánů se však domnívají, že rozumějí situaci lépe. Chtějí Cikánům ´pomoci´vytvořit nová slova, ba postupně i celou ‚spisovnou cikánštinu.“

Lípa označuje přístup Hübschmannové za apriorní („předem věděla co je pro Cikány dobré“) a na příkladu cikánské písně v jejím překladu (respektive interpretaci) ilustruje novotvorbu cikánského folklóru, zcela obracejícího význam původní lyriky. Na lyriku se ovšem úsilí o přeměnu identity Cikánů/Romů neomezilo. Genocida cikánských populací nacistickým režimem za války začala být označována jako holocaust a to i přes mnohé protesty. „Všetci Rómovia musia vedieť, že názov holokaust je zo židovskej terminológie. Ide o výňatok z Biblie a nevzťahuje sa to na nás, ale na židov. My Rómovia nemôžeme takto hovoriť – holokaust. Dokonca mnohí židia sa aj hnevajú, ak Rómovia používajú slovo holokaust. My sa preto na nich nehneváme, pretože chceme spolunažívať so všetkými ľuďmi dobre. Je to však ich idea, ich koncepcia, ich relígia. My im nemôžeme ukradnúť niečo, čo je ich. Preto po rómsky sa to povie Sa murdaripen. Znamená to, že veľa ľudí zahynulo, bolo zabitých,“ uvedl kupříkladu na pařížské Sorbonně působící romský lingvista Marcel Courthiade v rozhovoru pro tiskovou agenturu RPA při návštěvě Košic v roce 2009.

Na genocidě Romů začala být nalézána i specifická česká vina, přestože nacistický režim v době přeměny dvou kárných táborů na cikánské popravil polovinu protektorátní vlády, tisíce odbojářů a vyhladil dvě české vesnice. Ačkoliv brněnský historik Ctibor Nečas publikoval o cikánských táborech již v sedmdesátých letech, v očích amerického publicisty Paula Polanského se mělo jednat o zamlčovanou genocidu. Tak byl vytvářen po roce 1989 obraz útlaku Romů - věčných obětí. Přitom se již v poválečném období české země staly cílovou destinací desítek tisíc romských imigrantů ze Slovenska a zažily tak největší příliv Romů v moderní Evropě vůbec. Jistě, bylo to v rámci jednoho státu a velká část této migrace byla komunistickou vládou dokonce organizována.

Špatně položená „romská otázka“

Tento bezprecedentní přesun Klípa ve svém textu komentuje tak, že toto „řešení cíkánské otázky“ zanechalo Romy neasimilované, zato s narušenou soudržností a značně pokleslou morálkou. Romové se podle něj v důsledku přemístění ocitli v místech, „kde nejenže neměli možnost skutečné integrace s majoritní populací, ale kde se promíchaly různé – často až nenávistně znepřátelené – romské velkorodiny a podskupiny. Necítili žádnou společnou identitu či solidaritu (ba naopak), mnohdy si ani jazykově nerozuměli a v duchu běžné tradice drastického odlišování se označovali za ‚degeše’-nečisté.“ V tom je nutné Klípovi oponovat: jím podaná situace se totiž nijak neliší od situace Romů nejen na Slovensku, ale i jinde v Evropě a na Balkáně – a to aniž by jejich společenství někam masově migrovala, anebo dokonce aniž by vystrčili nos za hranice své osady. Nesnášenlivost je spojena se staletou velkorodinou strukturou, v níž lidé mimo příbuzenstvo nejsou bráni jako lidsky rovnocenní a proto se s nimi tak i jedná. Klípa by se tudíž měl víc začíst do textů vydávaných v době „nekonečné diskuse o tom, zda Romové vůbec existují“, jak velice zjednodušeně popisuje osm let staré vystoupení řady odborníků (především kulturních antropologů), kteří se ve svých textech od uměle vytvářeného romského obrození jednoznačně distancovali.

„Romská otázka“ je špatně položena, a na špatně položenou otázku neexistuje správná odpověď. Ono deklaratorní označení problému za „otázku“ je zřejmou aluzí na „českou otázku“ Masarykovu. Ten ji před více jak sto lety formuloval takto: buďto se stane světovou, nebo nebude. Tedy, buďto Češi mají v čem lidstvo obohatit, nebo jejich existence postrádá smyslu. „České otázky nepojímám tu ve smysle politickém, ve smysle politické praxe, nýbrž rozumím tím sociologický rozbor všech těch záhad, jež vnucují se tomu, čímž jakožto zvláštní národ kulturně žijeme, co chceme, co doufáme,“ napsal v roce 1894 TGM. Mnohem radikálněji (spíše politicky a hospodářsky, nikoliv kulturně a nábožensky) formuloval otázku smyslu národní existence o deset let dříve (1886) H. G. Schauer, který se tázal, jestli má samotná česká národní existence vůbec smysl a jestli by nebylo lépe přimknout se k životu vyspělého německého národa. Tak se obdobně ptejme i v případě Romů.

Jenže k tomu chybí odvaha. Absenci tazatelů lze vysvětlit tím, že tu o žádnou národní existenci nejde a tudíž takto formulovaná romská otázka postrádá smysl. Avšak ti, kdo sousloví romská otázka uvedli v život, si zjevně takovouto možnost, tedy neexistenci Romů jakožto národního společenství, vůbec nepřipouštěli. Ba naopak, mnozí se takovéto formulace soužití s Romy, které je přece třeba obdařit atributy národa, dodnes chápou.

Vyšlo v Lidových novinách 25.3. 2013

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Každý správný Čech je Cigán.
Což ví každý Francouz i Angličan.

Krásně o tom pojednal dr. Honzák ve svém historicky osvětovém článku:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=18614

Z čehož plyne, že z cikánů vzešlí Romové si musí vytvořit též nějakou národní mythologii - svého praotce Dezidéra, svou vizionářku Aranku - "Vidím tábor veliký ...", a své soluňské věrozvěsty Gejzu s Lájošem.

Romský národ má právo na své národní sebeurčení, a bude tedy zakládat své střední a vysoké školy s romskojazyčnými učiteli.
Na úřadech též musí být český byrokrat v romštině honěn. Romská vzdělanost je základ. Čech se též od Roma něčemu přiučí.

Má to jednu chybku: Romové nemusí dobře snášet, že jejich tajnému jazyku bělohubí porozumí.
Možná se pak vykašlou na romštinu a budou mluvit rovnou česky,
čímž koncept romského národa padne.
26. 03. 2013 | 09:09

jancerny napsal(a):

Další text z líhně popíračů nezpochybnitelné, odvěké existence národů a jejich přirozeného práva na sebeurčení, ať to stojí,co to stojí. Hanba jim. Dokonce prý věří v Darwina, přestože už je jasně vyvrácen kreacionisty, zejména tvrzením, že jejich matka se nijak opici nepodobá ani babička, no né.
26. 03. 2013 | 09:18

modrý edvard napsal(a):

Článek zajímavý. Řešení naší cikánské otázky samozřejmě neznám. Chtělo by to opravit mezititulky
26. 03. 2013 | 09:24

Jamima napsal(a):

autor - velice dobrý článek. Děkuji za něj. Ale budete to mít těžké - grantožrouti už se houfujou do obranného etnovalu....
26. 03. 2013 | 09:34

Přidat komentář napsal(a):

Celý článek je paranoia, ale jestli jde autorovi a podobným lidem o česko-romské vyrovnání ať to řekne rovnou. Vznik Česko-Romska pak už bude pro Zemana otázkou dne.
26. 03. 2013 | 10:02

stejskal napsal(a):

Velmi zajímavý text, řekl bych. Díky za něj.

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
26. 03. 2013 | 10:10

buldatra napsal(a):

Já bych řekl, že jeden buď je občan tohoto státu, nebo není.
A občasné tohoto státu jsou si rovni před zákonem a ve svých právech a povinnostech jakbysmet.

Všechno ostatní jako folklór a tradice a tak dále je záležitost jiná.

Jestliže se někdo vyčlení ze stáda protože si připadá jiný, nic proti tomu nemám.
Proč se však vzápětí snaží do toho stáda integrovat, připadá mi záhadné.
Ještě záhadnější je, proč musí stádo něco takového platit. Zvláště pak, když se ten někdo z toho stáda vyčlenil...

Inu, když se něco postaví na hlavu důsledně, úspěch zaručen.

Třeba by do toho všeho vneslo jasno referendum. Zeptejme se stáda.
26. 03. 2013 | 10:19

český maloměšťák napsal(a):

Otázka romská , stejně jakom otázka česká je dnes otázkou míry zbabělosti,
kterou každý občan ČR vykazuje ve směru nápravy institucí, dnes již nikolivěk domácích - kra´dákovských, ale i evropských /unijních/.
Přičemž samostná otázka zbabělosti má své četné podotázky.
Nakolik jde například o zbabělost a nakolik o běžnou frustraci z toho, že stejně není možné dosíci - v nějakém rozumném čase....nějakého výsledku, který je skutečně kvalitativním posunem.
Či nakolik jde jen o ochromení dané nevalidními informacemi, respektive informacemi žumpoidními.
Nebo zda má smysl bojovat s nepřáteli zástupnámi - kdy tito jsou pouze nastrčenými figurkami.

Otázka tkzv. etnobyznysu pak vyplývá spíše z podstat těchto podotázek...než by byla výsledkem často prospěšných snah o to, jak změnit obraz romské populace zvenčí zásahy směrem dovnitř.
A je tak vcelku i parciálně - ve vztahu k zásadnímu, tedy nápravě institucí...otázkou spíše podružnuo.

Nebo-li Rom i Čech jsou v podstatě stejně zbabělí, ten druhý je možná jen řádově vychcanější - neb je i podle svých sebedeklarací na tom mentálně lépe a když už krade - tak ve velkém.
Navíc to zde ten druhý celé vede - podíl Romů na moci je nepatrný.
A tak je i odpovědnost Romů za aktuální stav institucí téměř nulová.
Pokud tedy vezmeme v potaz realitu mocenského rozdělení v ČR. Realitu v níž by sice měl vládnout lid, ale ve skutečnosti vládnou mafie.
26. 03. 2013 | 10:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 03. 2013 | 10:35

český maloměšťák napsal(a):

re : ".... dnes již nikolivěk POUZE domácích - kraďákovských, ale i evropských /unijních/...."
26. 03. 2013 | 11:03

Občan napsal(a):

Nebyl by nějaký odkaz na text pana Klípy? Internet mi ho nenajde, a to ani v placených částech "sdělovadel".
Bez znalosti původního textu lze asi těžko vést nějakou polemiku, diskusi či jakoukoli jinou komunikaci.

Děkuji
26. 03. 2013 | 11:06

Karel Koenig (K.K) napsal(a):

Cikáni dělají problémy vždy a všude. V celé Evropě, na celém světě. Takže celosvětový cikánský problém se musí řešit minimálně celoevropsky. Jak ?
Jsou, jako vždy, dvě možnosti:

1. problematické cikány "napravit", vychovat.
Dnes je už každému jasné, že tato alternativa je illusiorní, drahá až nezaplatitelná, dlouhodobá, a po šesti desetiletích převýchovy se situace jen zhoršila. Jedinné, co dokázala, jen přiživování parazitních NGO´s, nenávist a opovržení národa vůči Kocábovi a jemu podobným. U cikánů jsme tímto dokázali jen jedno: jejich absolutní spolehnutí na sociální stát a pocit, že jen hlupák by pracoval, když nemusí.

Včera jsem si pustil film z cyklu Oběti: "Jiný člověk", s Ivanem Gogálem a Veronikou Žilkovou. (dá se stáhnout na ulozto.cz). Ukazuje to, co tvrdím už dlouho. Nikdo, ani vzdělaný cikán, nemůže ze své kůže. Člověk je víc než jedinec, má své předky, příbuzné, své kořeny, a to vše ho dohoní, i kdyby před tím utíkal jak může. Vzdělaný cikán zaplatí vykořeněním a nenávistí svých lidí vůči jemu - degešovi. Většina domácích ho přijme minimálně s nedůvěrou.

2. Druhá možnost je dost "stalinistická": "Nět čelověka, nět probljema". I zde existují dvě možnosti:

a) německosocialistická verse. Dnes mimo jakoukoliv debatu.

b) prostorové oddělení cikánů od obyvatel. V podstatě oddělěni už jsou, sídliště jako Chánov, Jirkov, Marianské Hory, ..... ale to je málo. Pořád ještě mají kontakt typu "ruka-kapsa" s domácími obyvateli, a pořád nás stojí několik desítek miliard ročně.
Takže oddělit pořádně. Jak ? Jedinné, co je u nás drží, jsou vysoké sociální dávky. Když o ně přijdou, a nebudou mít nic, než to co si prací vydělají, pak do měsíce zmizí. Zrušte sociální stát pro parazity, sociální pomoc POUZE těm, kteří si ji prací zasloužili, a cikánský problém, půl století "řešený" a nevyřešený ale zhoršený, zmizí. Uleví se nejen domácím, ale i těm pár slušným, vzdělaným, převychovaným cikánům.

P.S. Kommentáře k filmu : http://www.csfd.cz/film/168370-obeti-jiny-clovek/
Stojí za přečtení.
26. 03. 2013 | 11:12

honolulu napsal(a):

Krecovita snaha o intelektualismus na hromadce hlouposti !
Tento pan (Krystof) psaval kdysi velmi dobre. Co se mu stalo ?

Nikdo nema pravo vytvaret stat ve state a mit ruzne privilegie na utratu sveho souseda !
Nikdo nema pravo na specialni "kulturni" ohledy !
Kazdy ma povinnost se prispusobit, zakonum, zvykum a kulture zeme do ktere prijel. Kdyz to nedokaze, tak nema pravo v te zemi zit..
Osobne bych nedokazal zit napr. v Zululandu, Alziru, a nebo na Haiti..Tak tam nejedu...A z Afriky jsem utekl, nedokazal jsem se prispuzobit barbarum...Kdyz Cikani prijeli do Ceska, tak by meli zit a chovat se jako Cesi... Kdyz to nedokazi, tak at se vrati domu.
Kdyz kazdy znich ma 8 deti, ktere nedokaze uzaivit, tak proc by je mel zivit Kalousek ? Hmmm ? Z Ceska nekdo udelal dojnou kravu. To jsem zvedav kolik parazitu ta zeme dokaze uzivit nez zahyne. Nic jim nedejte a vubec nad nimi nepramyslejte. Tim se rychle prispusobi.
26. 03. 2013 | 11:34

honolulu napsal(a):

Pan Stejskal, nas velky censor bude mit tezky den na tomto bloqu. Bude mazat a mazat a mazat nadavky Cechu na Cikany.
(To se zase zasmeji.)

Ptal jsem se v nasem New Age na naseho cenzora a vite co mi vedmy rekli ?
Ze je PRACTICKY a PRUDENTNI (= chytry na veci potrebne pro docasnou vrchnost.)
Ze je AMBICIOZNI a DISCIPLINOVANY. A ze je take TRPELIVY a OPATRNY.
Zde jasne vidite, ze nas censor je ideologicky uvedomnely a mistrne taktni. Proto budete vsichni vyzmizikovani, kdo se bude snazit drzet kompaknost vasi zeme...

Dobre vam tak, lakomci. Kdyby jste se (cenzorovi) tam u vas slozili na pet farmu, tak by mel na vas mene casu a mohli bychom ideologicky rozvracet oficialni destruktivni politiku docasne vrchnosti, ktera zada narodni sebevrazdu.
26. 03. 2013 | 11:56

Karel Koenig (K.K) napsal(a):

Devět století jsme byli českoněmecká země.
Sedm desetiletí jsme byli Československo.
A teď bychom se měli stát Českocikánsko ? Proč ?
26. 03. 2013 | 12:06

honolulu napsal(a):

Ta cestina mi dela mozol na mozku. Vedmy rekly, je tvrde "Y".
Omlouvam se. Uz je to 45 let co prisli Rusi a pres veskerou snahu nejsem stavu umrit. Prozretelnot chce, abych zasmradoval dychani a nervovy system pravdolaskarum...
Tak pane Kristofe, priznejte se ! Co jste to tam vyvadel na Haiti. (S cernoskama.)
26. 03. 2013 | 12:07

honolulu napsal(a):

Proti ceske zemi a jeji uslechtile rase existuje tajna konspirace. Cilem teto konspirace je ZNICENI teto zeme a jejiho lidu...Kdyby ke zniceni prislo, tak parazite vychcipaji take. Budis vam to utechou.
Jenze to nebude tak jednoduche. Nase krev ma zabudovan defensivni organismus. Akorat z toho bude jednou velka fackovacka.
Proto budte nacionalisticti a kulturne a rasove uvedomeli.
Prestante myslet jako feudalni nevolnici.
26. 03. 2013 | 12:21

český maloměšťák napsal(a):

"...Včera jsem si pustil film z cyklu Oběti: "Jiný člověk", s Ivanem Gogálem a Veronikou Žilkovou. (dá se stáhnout na ulozto.cz)...."

Pane Koenig - vy zde horujete proti nešvarům a popisujete jak jsou " cigáni" zvyklí prazitovat na dávkách...a sám zde navádíte ke krádeži (zadarmo si stáhnout film). V podstatě navádíte k trestnému činu.

To ale vaše - jinak zřejmě výchovným směrem směrovaná a tak i dobře míněná....slova, tak jaksi ironizuje, jejich kulturní význam je takto notně devalvován.

Pane Koenig - dejte si na to pozor.
Příště nedoporučujte lidem, aby kradli.

Hezký den a mnoho dalších nápadů , jak vyřešit tuto otázku...vinšuji.

P.S. Krást se nemá, pane Koenig ! To je nejen trestné...ale je to i proti Desateru. Ušní zpověď spraví to druhé, toho prvního ale nevím, jak byste se mohl zbavit - kdyby vás čapli. Dejte tedy raději na mou radu a příště...až budete zase moralizovat...nenavádějte občany ke krádežím. Byť by to bylo z důvodů takříkajíc výchovných.
26. 03. 2013 | 12:23

honolulu napsal(a):

Nesmysly jsou baleny do pseudo-intelektualismu. U nas na Smichove se tomu rikavalo hov.o v celofanu..
Ano panove, vase integracni nasilna politika je hov.o v celofanu.

Vase sociolologicke diplomy jste nedostali za vas intelekt, ale za vase ZALUDKY. Vy dokazete stravit absoulutne vsechno, jako ti zraloci kolem Sanibelu. I to hov.no v celofanu je pro ne a vas pochoutka...Za vasi nasilnou integracni politiku - proti narodni politiku - pujdete jednou pred soud...
Uz vidim ve sve kristalove kouli vagony na prepravu vepru...Destination Rumunsko.
26. 03. 2013 | 12:38

Karel Koenig (K.K) napsal(a):

Směšný bonzáku: ten film běžel v televizi a tehdy jsem si ho nahrál. Takže kde jsi bonzáku ? Ano, přesně v tom, co se nesmí napsat.
Takže bonzáku, když už chceš za každou cenu udávat, zkusto sám se sebou. Křivé obvinění je také trestné.
A teď mě vynech. Nestojíš za konversaci.
26. 03. 2013 | 12:44

stejskal napsal(a):

A je po debatě :-) Pánové Čochtan, Ten co kydá hnůj a honolulu to zase vzali do svých rukou. Škoda. Ten text není nezajímavý, řekl bych.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
26. 03. 2013 | 13:01

český maloměšťák napsal(a):

Karel Koenig
Pane Koenig - tykejte si prosím zlodějům jako jste vy. Děkuji.

Pane Koenig - vy zde jednoznačně doporučujete, aby si lidé stáhli zadarmo film, jehož distribuce je vázána na jistá pravidla a to tak, že vaše doporučení může naplň skutkovou podtsatu trestného činu.

Mimochodem - nikoho neudávám...naopak, prosím vás, abyste příště ke krádežím nenaváděl - konám tak v rámci vašeho dobra.

Konverzace - pane Koenigu, to je něco, k čemu potřebujete ještě dorůst.
Zkuste třeba návětěvu nějaké slušné romské rodiny a konverzujte s ní o tom, zda je přípustné navádět občany ke krádeži.
Uvidíte, že na věc bude mít stejný názor jako já - že tedy není správné, aby mravokárce naváděl jiné , aby porušovali dobré mravy či zákony.

Hezký den , pane Koenigu a přijďte zase.
Ale prosím příště bez tykání, invektiv a navádění ke krádežím, ano ?

No vidíte...jak vám to jde.
26. 03. 2013 | 13:01

Karel Koenig (K.K) napsal(a):

Musím s autorem, panem Kryštofem souhlasit.
"... Po více než třiceti letech lze konstatovat, že žádné překlenutí tradičních rozdílů mezi subetnickými skupinami se neděje, ba ani k dalším výše popsaným etnorevitalizačním procesům nedochází a zřejmě ani nikdy nedocházelo."
Cikáni nikdy národ nebyli, nejsou a nebudou. Nemají k tomu předpoklady, ani vůli.
Neexistuje cikánská otázka, cikánský problém. Existují pouze problémy s cikány. Řešení těchto problémů je dostatečně známé, opakoval bych se. Jak říkal Velký Vožď Stálin Vjelýkij: "nět cigána, nět probljéma".

Ten text je zajímavý, pane Stejskale.
Zajímavý tím, jak daleko dojde hloupost nadšených pseudointelektuálů. Jak jsou na hony vzdáleni skutečnému problému a názorům obyvatel. Jenže jsou přisáti na ČR- a EU-cecíku a cucají, a cucají. Tuhle vládní radu pro romskou menšinu by měli rozpustit. Všichni víme jak.

P.S. nezdá se vám, že slovo hloupost je příliš slabé ?
Váš oddaný Čochtan
26. 03. 2013 | 13:51

Sangaj napsal(a):

Já bych to poupravil, stahování u nás trestné není, pouze další šíření
26. 03. 2013 | 14:04

Jaroslav napsal(a):

Dávky pro samoživitelky nejdou zavést, ale pro romy desetitisíce budou ? Kdo je pro společnost užitečnější ? Nikdy nepracující a na dávkách závislí a nakonec z nudy feťáci, nebo matka vychovávající díky nezodpovědnému pitomci sama dítě a žijící na a za hranicí chudoby, která to dítě vychová v prospěšného člověka ? Dokud bude pozitivní diskriminace, dotud budou šmejdi vyhrávat nad slušnými.
26. 03. 2013 | 14:51

honolulu napsal(a):

At zije Cochtan ! Budouci ministr pro spravedlnost v Ceske republice !
Panove, protoze nekonecne prihlouple socialni experimenty musi stale nekdo platit, coz jsou podlomena bedra finnacni tihou vasich obcanu, tak vam take umira o 20 % vice duchodcu (vasich lidi) a mladi lide (vasi) skakaji pod vlak...To vse je registrovano temi co nepisi. A ti vam jednou predlozi ucet.

Smecky hlupaku se vrhaji na narod a kazdy se svoji menecenou a egoistickou agendou...

Lec to zatim nevadi, neb budoucnost vse napravi !....Pro tentokrat je treba oslavovat !... Byl jsem totiz POCHVALEN panem Stejskalem - censorem, zarazenim k velikanu logiky Cochtanovi...

Moje srdce plesa a nitrem mi rezonuje :"Zdrav bud priteli nas, zdrav bud priteli nas. Vsechno se teteli a vsechno se sma. Slava, slava slava."
Dekuji vam pane stejskal.
26. 03. 2013 | 16:31

honolulu napsal(a):

Panove, parasitu v akci se velmi bojim ! Kdyz jsem zil v Africe, tak jsem videl stromy, ktere byly obaleny parasity orchideji...
Oni ty kosate, krasne velke stromy uhynuly..Ja jsem se bavil jednou tim, ze jsem jeden takovy strom macetou ocistil a on neuhynul.... Tisice jsem jich ocistit nemohl.
S narodem je to to stejne ! Hodne parasitu je zaruka uhynuti !

Potom strom/narod padne a parazite se prestehuji na jiny strom/narod...Proto je treba strom/narod chranit. Autority (vlada) ma v kazde zemi POVINNOST ochranovat delny lid, pro bohatstvi zeme a pro bahatstvi svoje.

Bible kapitalismu (TQM - Total Quality Management) jasne rika, ze nejcennejsi asset v zemi jsou ti kteri pracuji..Tak na ne nevesejte prihlouple socialni experimenty...
26. 03. 2013 | 17:00

dalimír napsal(a):

Vážený pane Stejskale jedte se podívat na romským etnikem zdecimovaný Přerov ! Já se raději vodtamtud odstěhoval ! Škodova ulice jako po vybombardování ,Husova u hl.vl.nádraží také ! Mohl bych toho jmenovat hodně ! Ale to není jen Přerov ! Všechny důležité železniční uzly mají spachtované,obsazené aby neměli daleko na nádraží protože jsou to přece rození kočovníci a příbuzných mají po vlastech českých i slovenských mnoho ! A jako takoví skutečně nepatří mezi naši starousedlou populaci ! Přesně to popsal pan Čochtan ! Ti našinci kteří propagují jejich asimilaci s toho mají nemalý prospěch a jestli se to líbí nebo nelíbí zbytku národa je jim úplně fuk ! Proto stále tvrdím že Kocábovití patří již dávno na smetiště dějin a to zrovna tak jako ti čeští součastní politikové tečka
26. 03. 2013 | 17:04

Ernesto napsal(a):

Mistře Honolulu s podivem a uznáním sleduji vaše příspěvky na páně Stejskalovic serveru ! Dokážete bránit českou národní identitu jako nikdo jiný ! Je znát že jste starý bojovník a hlavně hodně z cestovalý ! Jedině takoví jako Vy mistře Honolulu dokáží měnit svět ! Nenechte se odradit a s chutí jen tak dále ! I když jsme na frontové linii v zemi opic stáli proti sobě nic nemění na skutečnosti že si Vás i jako duch ze záhrobí vážím! Já již pro svět a obyčejné lidi nic udělat nemohu ,víte sám jakým podražáckým způsobem se mne v Bolivii američtí skunkové zbavili ! Přeji Vám milý mistře Honolulu ještě dlouhá léta žití na planetě země ! A jak pravím ,pište ,pište a stále pište ! U mnoha lidí v čeko si získáváte tímto velkou oblibu ! Ernie
26. 03. 2013 | 17:22

Čochtan napsal(a):

Pavle, tohle se panu Stejskalovi nebude líbit. On zná jednoho vystudovaného cikána, kardiologa, a myslí si, že všichni zarytí rasýsti mají na mysli jen tento zázrak přírody, kdy píší to, co Ty. Vůbec ho nenapadne, že my rasýsti považujeme jeho kardiologa ne za cikána, ale za normálního člověka. Že se chceme zbavit jen těch 95%, ne jeho kardiologa.
26. 03. 2013 | 18:11

honolulu napsal(a):

Ernesto Che Guevaro, argentinsky bandito ! Obvinuji Te verejne z rozleptani zakladu civilizace v nasi krasne bohate portugalske Angole. Proto musis vse napravit a bojovat perem o dusi naroda, ktery je dalsi na rade likvidace.

Vsiml jsi si, co pise Dalimir o jeho mestu Prerovu - na Morave ? Musis proto burcovat obcany tohoto mesta k organizovane domobrane !
To, ze neudrzis v ruce mec, nevadi. Ja uz take ne.

Musime spojit pravici i levici a zastrit nase ideologicke rozepre k vuli daleko vetsimu nebezpeci pramenicimu z invaze barbaru....Machometani, Somalci, rumunsti a slovensti Cikani a pata kolona kratkozrakych protinarodnich zradcu, jsou ted prioritou.... Ja ti zato odpustim, ze jsem kvuli Tobe posral obrneny transporter nasi hrdine, nepremozitelne, galantni South African Army, Ty pyzmem pachnouci Marxisto...Potrebuji se uklidnit. Jdu se divat na video pochodujicich vojaku z Chile.
26. 03. 2013 | 18:37

scientist napsal(a):

Ahoj Libore.
text zajímavý je, ale pan autor se hrubě mílí v klíčové věci (stejně jako zmínění plzenští antropologové, kterým to bylo před lety opakovaně vysvětlováno, ale dodnes nepochopili). Říct, že (potenciální) romský národ je uměle vytvářený a nepřímo tak říct, že český národ je naopak přirozený, je hrubé nepochopení historie vznikání národů. Zkrátka - romisti jsou "etnokutilové", ale Dobrovský, Palacký či Jungmann jsou národní buditelé :)) Hmm.
Necháme to ale někdy na to pivo, tady v tý žumpě radši ne.
26. 03. 2013 | 19:12

hladový pes dingo - nepohodlný pamětník napsal(a):

Myslím, že se pan autor moc nedchyluje od skutečnosti - víte pravdu měl v mém dlouhém životě již kdejaký psychopat a masový vrah a tak k stáru dávám přednost skutečnostem před pravdou.

Jinak:
Nad Tatrů se blyská - Rómi pivo pijú,
zaplaťme to bratja, lebo nám namlatja a krčmu rozbijú.
Europská unija - ta cigány chrání, leč
ak Slovák zhyne, zkapú aj cigáni
Bože milý Bože - kto tu bude vladnúť
pole neobrobija, krample nazasadja
čo sa bude kradnúť
26. 03. 2013 | 19:34

Čochtan napsal(a):

scientist,
1. Může existovat, (nebo vzniknout) národ bez vlastního území ?
2. Mají cikáni někde v Evropě svoje vlastní území ? Češi ho měli.
3. Může existovat, (nebo vzniknout) národ bez vlastních dějin ? Mají cikáni vlastní dějiny ?
4. Mýliti se je lidské. Jenom, kdo se takhle mýlí, by si neměl říkat vědec, scientist.
26. 03. 2013 | 19:44

Čochtan napsal(a):

scientist,
k bodu 4. "..ale pan autor se hrubě mílí.." :-))))
26. 03. 2013 | 19:53

Dagmar napsal(a):

honolulu

Protože blog pana Ondřeje Bednáře se odebral k věčnému spánku (je pochován v hrobě s nápisem Dlouhodobě neaktivní blogy), překopírovala jsem vám sem (kde se doufám ještě vyskytnete) své poděkování za vaši odpověď na moji otázku.

Mějte se floridově :-)

Dagmar napsal(a):
honolulu

Díky, pane. Nějak podobně jsem to tušila. Koncentrace muslimů je menší, odhodlanost místních uhájit své soukromí větší, politická korektnost přiměřená, neboť není oplodněna romantickým multikulti, ale dvěstěletou realitou nejednoduchého soužití mnoha různorodých kultur i menšin. A hlavně - policie má autoritu, soudy soudí rychle, vězení není rekreační zařízení a vyhoštění je obávané, neboť aktuální.

A jen tak pro vaše pobavení. Mám příbuzné po celé Evropě. Rodinná rada rozhodla koupit v Česku dům, aby ti z Francie a Německa měli kam emigrovat, až vypukne šária. Jsou totiž přesvědčeni, že muslimové se do Čech nepohrnou. Nemáme silný sociální stát a naše podpory nestojí za nic :-)

P.S.
Na Floridu se nechystám, ale byla jsem před málo lety několik měsíců v Karibiku. Okouzlení přijelo se mnou domů.
26. 03. 2013 | 16:58
26. 03. 2013 | 20:14

honolulu napsal(a):

Pani Dagmar, v pripade, ze mate rodinu a deti, tak je dobre vlastnit nemovitosti, ale musite byt odhodlana je branit !

Kdyz se Vam tam nastehuji do blizkosti nezadouci, at uz jsou to Cikani, ci lidozrouti z Afriky, tak cena nemovitosti hluboce poklesne pod cenu, za jakou nemovitosti byly koupeny.

Timto zpusobem nasilna integrace okrada houzevnate a pracovite lidi, pro benefit 5-kolony, kteri si z destruktivni politiky udelali osobni trafiku...(Darmozrouti, vratite to !)

Kdyz jsem byl naposled v Ceske republice, tak jsem se zatoulal na moravskou vesnici. Oni tam ti mistni obcane vsichni, tak houzevnate a sikovne pracovali, ze by to byli u nas bohaci.

Kdyby nebyli okradani u nich doma, nejakymi danemi na nesmyslne socialni experimenty a kdyby nebyli sabotovani, tak by byli bohati i na Morave...Pracovitost ZARUCUJE blahobyt, pokud ovoce prace neni ukradeno na nejaky nesmyslny socialni experiment.

Nasi lide a Nemci byli NEJuspesnejsimi immigranty v JAR, USA a v Kanade. Australii neznam, ale myslim si, ze to tam plati taktez... Nemovitosti kupte, ale kupte si i zbran ! Populacni exploze u nezadoucich pracuje proti Vam.
26. 03. 2013 | 20:49

honolulu napsal(a):

Oni vam stejne o tech Cikanech stale lzou... Jejich pravlast je Punjab, Sindh and Baluchistan. (250 B.C.) To rikaji geneticke studie.
Linguisticke studie jsou zalozene na faktech ze severni Indie, ale nedaji se pouzit, protoze jsou o 1250 let mladsi a v te tobe Cikani uz vesele vandrovali pres tisic let. Byli k tomu inspirovany indickym sandalem vkopnutym do vyfuku....

Dale vedecke studie poukazuji na nejaky VADNY chromozon, ktery zarucuje, ze se nikdy s nikym nesziji. Oni jsou proste specificti a to je duvodem, ze je lide nemaji radi nikde na svete.

Duvody vadnych chromozou nemohu vysvetlit. Censor Stejskal chodi kolem computru, jako Cato kolem senatu a hlida, a hlida...
Rasove jsou definitivne z jizni Asie a snad nejblize jsou k australskym Aborigines...

Myslim si, ze namahat si hlavu kvuli nim nestoji zato. Daleko zajimavejsi je, hledani kolebky a puvodu ras evropskych a hlavene nas a nasi konkurence Germanu.
Cesi stavejte ploty po vzoru Israele, a poslete exministra Kocaba do hnizda Aborigines na vyzvedy...
26. 03. 2013 | 21:17

Gerd napsal(a):

Autor s emýlí, romská otázka existuje, jen ji dosud nikdo nepoložil a zní: "Jak byste Romové navrhli a řešili své soužití s majoritní populací, aby bylo většinově vyhověno oběma stranám?"
Předem chci pochybovačům říci, že takovou poměrně přirozenou otázku dosud nikdo nepoložil a položena měla být už dávno. Ale ne, stále všichni vědí lépe než samotní Romové, co po nich chceme a jak se mají integrovat. A to včetně EU, vlády ČR, človíčka v tísni, human rightistů a jiných ethnobusinessmen.
Možná bychom byli překvapeni odpovědí ze strany Romů. V každém případě je podivné, že se dosud nikdo nikdy Romů samotných nezeptal. Je načase, aby se jich konečně někdo zeptal.
Pokud vím, samotní Romové by byli schopni začlenění do majortiní populace vyřešit cca. během 7 let a za nepatrných nákladů. To už stojí za optání, ne?
Bohužel, všichni ministři, kteří měli otázku Romů a lidských práv obecně ve svém rezortu se chovali jako debilové.
26. 03. 2013 | 21:27

honolulu napsal(a):

Vazeny pane ministre Kalousku. Nekdo na Vas "sije" dalsi "NEPATRNE NAKLADY" (21:27).
Zakazte si takove rady ! Radej dejte ceskym duchodcum !
26. 03. 2013 | 21:50

Čochtan napsal(a):

Gerde,
cikánská otázka není otázka. Nejblíž tomu je biblické: " mene, tekel, ufarsin, [česky: Zčetl jsem, zvážil a rozděluji."
Přišel čas sečíst, udělat inventuru co vše nás cikáni už stáli, zvážit, co za to dali, a přišel čas se rozdělit.
"Sbohem a šáteček, stálo to za ho.no, a kéž bychom se už nikdá nesetkali". (Tak pravil básník).
O integraci po těch desetiletích nemá smysl mluvit, tento vlak už cikánům definitivně ujel, jejich vlastní vinou. Stáli nás stovky miliard, dostali jsme za to jen problémy, kriminalitu, zničená sídliště,...
Teď už zbývá je to ufarsim. Rozdělení. Přestat jim platit a zmizí jak prd ve větru. Odejdou tam, odkud přišli, nebo tam, kde jsou ještě hlupáci nebo darebáci ve vládě, ochotní živit parazity.
26. 03. 2013 | 22:07

Čochtan napsal(a):

Gerde,
"... Je načase, aby se jich konečně někdo zeptal..."

Tady máš přání cikánského etnika:
je to z časopisu Moderní vyučování, ročník 2003

",.... že cíle školy, doučovat všechny žáky tak, aby mohli absolvovat 9. ročník ZvŠ, se dostává do rozporu s přáním většiny romských rodičů. Ti si nepřejí doučování ani další vzdělávání svých ratolestí na střední škole. Oni chtějí žít ze sociálních dávek a podpor. Tak prezentují svá přání rodiče i někteří žáci. I tací, kteří dosahují na naší škole vynikajících výsledků v estetickovýchovných předmětech a zájmových činnostech na úrovni místní až mezinárodní, naši sportovci s medailovými výkony na vrcholových mezinárodních soutěžích nemají o vzdělávání hlubší zájem. Cíl být doma, nic nedělat a pobírat sociální dávky.
-
Věřte, že nám je z toho smutno.
Autorka je ředitelka SpŠ, Husova 784, 464 01 Frýdlant "
26. 03. 2013 | 22:12

stejskal napsal(a):

Ahoj, Michale, tato implikace (nepřímá) mne tedy nenapadla (otázkou je, zda napadla autora ;-)

Ale je to jistě do debaty, zda se snažit v současných podmínkách o vznik nějakého nového konstruktu, či přihlédnout k tomu, že časy se poněkud mění a to, co bylo logické před 150 lety už dnes může fungovat jinak. Tedy možná ;-)

To pivo určitě dáme.

Libor
26. 03. 2013 | 22:21

Thor napsal(a):

kromě toho, že autor u Němců zapomněl na Javoříčko, Ploštinu, Rylisko, Loučku, Prlov apod. mohl ještě dopsat, že zvláště za dělení ČSFR každý rychlík vyklopil desítky ekonomických uprchlíků. kteří sem ze Slovenska proudí dodnes - a dostávají náš pas, neb zanedlouho mají zde narozené dítě. Problémy se neřeší, takže si vzpomeňte na Kosovo ...
26. 03. 2013 | 22:41

lser napsal(a):

to scientist- Charakterizuj tzv. romský národ, blábolíš nesmysly. Čochtan tě odhalil. Raději běž Michale se Stejskalem na pivo.
27. 03. 2013 | 00:01

fler napsal(a):

Jenom nevím, proč se řeší stále cigáni. Žijí tu už tak dlouho, že se nemůžou chovat jako přistěhovalci a cizinci. Proč tedy nemusíme řešit vietnamskou, čínskou či jinou otázku? Proč už po desetiletí /a snad i staletí/ řešíme donekonečna stále jen cigány?
27. 03. 2013 | 00:20

Ares napsal(a):

Scientist: Myslím, že ti plzeňští antropologové spíš tvrdili, že nic jako romský národ reálně neexistuje. Protože se identifikují primárně s rodem a ne s národem (či jak to nazvat). Podobně jako neexistuje např. indiánský národ či třeba evropský. To neznamená, že by do budoucna nešel vytvořit, ale v současnosti je to víceméně jen umělý konstrukt.
27. 03. 2013 | 00:41

honolulu napsal(a):

Pane scientist, (19:12) co mate proti prirozenemu vyvoji ceskeho naroda ?
Pisete abstraktne. Co o nem Vy vite, pred 450 A.D. ? Proc vidite ceske narodni buditele negativne ?
Pobavte nas ! Co jste za vedce, kdyz pisete, ze Aktualne CZ je "zumpa" ?
Pro me jsou zumpa sracek Vase indoktrinacni ustavy plne jesitnosti, hlouposti a nezoodpovednosti za prosazena dogma v 80-tych letech... Za vami zapricinene tragedie, vy neberete zodpovednost...Vy jste hrozni lide s Ego slonu a mozecky kolibriku. Ovoce vasi prace je horror !

Pane scietist (vedce), kdyz pan Stejskal s Vami pujde na pivo, tak Praha bude zavidet. Kazdy prece okamzite poznal, ze jste historicka osobnost - Profesor Doktor Josef Vyskocil....
27. 03. 2013 | 01:39

Čochtan napsal(a):

Cikáni jsou po celé Evropě, po celém světě. Co má společného cikán z Chomutova s cikánem z Madridu ? Ať nejdu tak daleko, s maďarským cikánem ? No dobře, s tím nejspíš předky, ale jinak nic. Domluví se spolu ? Jak to vypadá s cikánštinou ? Ta přejímá slova z okolí. Jak vypadá cikánština ve Španělsku, jak se liší od cikánštiny slovenských cikánů ? Bez společné řeči není národa.

Cikáni nemají dějiny. Jejich dějiny jsou "dějiny" rodiny, rodu. Kdo kočuje, ten nemá kořeny, nic stálého nevytvořil, nic kromě poválené louky a prázdného kurníku po něm nezůstalo. Bez dějin není sounáležitosti, bez sounáležitosti není národa. Nemůže vzniknout národ bez dějin.

Jedinné, co by mohli mít společného je muzika. Housle a cimbál. Není to málo ?

Spousta otázek k rozumné diskuzi. Jenže pro Stejskala a jeho kamaráda vědce (který se "mílí"), jsou ti, kteří tu kladou nepříjemné otázky "žumpa". S rasýsty se pokrokově nediskutuje soudruzi !
Stejskale, jste čím dál tím víc podoben těm před vámi. Komoušům. Tomu říkám já "žumpa" !

Přátelé a nepřátelé, přeji krásné a konečně jarní Velikonoce. Za chvíli odjíždím "do sněhu". Uvidíme se, když Pánbůh dá, až po prázdninách. Ty tu končí 7.4. Tak se mějte !!!! Honolulu, zdravím !
27. 03. 2013 | 08:14

modrý edvard napsal(a):

gerd. Já myslím, že o tom článek je - že není nikdo, kdo by mohl cikány zastupovat. Že existují jednotliví cikáni, kterým je možno položit otázku, co ten člověk chce, ne však, co chce cikánský národ. V souvislosti s citovaným "Ondřeje Klípy Náš občan Rom (LN, Orientace, 16.3.)".
27. 03. 2013 | 08:36

Čochtan napsal(a):

Napsal jsem: "Jedinné, co by mohli mít společného je muzika. Housle a cimbál. Není to málo ?"

Je to málo. Navíc neměl jsem touto větou pravdu. Omlouvám se. Housle a cimbál, to uslyšíme v Uhrách, Felvidéku (dnešní Slovensko), a na jižní Moravě. V moravské Ostravě už ne, v Praze a Ústí, v Janově, taky ne. Španělské flamengo zní úplně jinak.
Takže ani ta hudba cikány nespojuje.
27. 03. 2013 | 11:02

Vandal napsal(a):

Gerd
Možná bychom byli překvapeni odpovědí ze strany Romů. V každém případě je podivné, že se dosud nikdo nikdy Romů samotných nezeptal. Je načase, aby se jich konečně někdo zeptal.
Pokud vím, samotní Romové by byli schopni začlenění do majortiní populace vyřešit cca. během 7 let a za nepatrných nákladů. To už stojí za optání, ne?
Bohužel, všichni ministři, kteří měli otázku Romů a lidských práv obecně ve svém rezortu se chovali jako debilové.


xxxxxxxxxxxxxxxx


Gerd by kladl otázku, co by chtěli sami cigáni, a on by se na rozdíl od ministrů nechoval jako debil, ale světový vědátor a kandidát na Nobelovu cenu! Gerde, člověče, vy jste génius, že to ještě nikoho nenapadlo, zeptat se cigánů, co by chtěli?

Gerde, jsou jenom dvě možnosti, buď se chovat jako debil, nebo jako demagog, co si vyberete?
Ono to totiž, milánku Gerde, na tom světě chodí trochu jinak. Otázka nezní nikdy a nikde, co bych chtěl já, ale co mohu nabídnout já. A když nemám co nabídnout, tak mám holt smůlu. Ono je, Gerde, spousta těch, co mají co nabídnout, ale bohužel není o to zájem. A těchto lidí se nikdo neptá, co by chtěli. Proč by se někdo měl ptát těch, kteří nabídnout nemají co?

Milánku Gerde, vždycky a všude platilo, že bez práce nejsou koláče, a z toho vyplývá zcela jasně a zřetelně a snad to pochopí i tu méně nadaní, že když někdo nepracuje a nemá příjem, a jde o zdravého člověka, který celý život žije ze sociálních dávek, tak že stát musí sebrat těm, kteří se snaží a pracují. To však může fungovat jen do té doby, dokud bude co brát. Daně se také nedají zvyšovat do nekonečna.

Bílá majorita se musí přizpůsobovat tvrdé realitě, a cigánské etnikum si vydržuje na sociálním polštáři, bezpracné a bezproblémové existence demoralizujícího zahnívání. Civilizační propast se neustále rozšiřuje, a řešení žádné není. Je to stejný problém, jako se zaplevelenou zahradou. Problém, který se včas neřeší, například společenský problém, naroste do obludné podoby, a končí katastrofou. Není na tom nic složitého, je to jednoduchá rovnice, čím více bude nepřizpůsobivých, tím větší bída a bordel bude, tím hůře bude pro normální lidi.
A inteligent Gerd by problém, který nedokázal po staletí vyřešit nikdo nikde, vyřešil levně, pouhým dotazem za sedm let!!!
Gerd je GÉNIUS!!!!!
27. 03. 2013 | 11:11

Čochtan napsal(a):

Co cikáni chtějí, na to se nepotřebujeme ptát:
"..být doma, nic nedělat a pobírat sociální dávky." ( ředitelka SpŠ, Husova 784, 464 01 Frýdlant
26. 03. 2013 | 22:12 )

Otázka je, zda jim to chceme i nadále dávat ? 20 milliard ročně ? Tohle číslo stoupá rok od roku. Zda není nejvyšší čas s touto hnusnou sebevražednou praxí přestat ?
Měli bychom o této otázce uspořádat referendum. Pochybuje někdo o výsledku ? Jsem pevně přesvědčen, že kdybychom přestali živit parazity, že by do měsíce zmizelo přes 90% cikánů. Těch, co jsou momentálně na svobodě.
Páně Stejskalův kardiolog by si mohl vybrat, zda půjde se svými, kteří mu říkají opovržlivě degeš, nebo zda zůstane ve své nemocnici u pacientů.

Asi tu dnes ještě zůstanu. Cesta k chatě neni ještě protažená.
27. 03. 2013 | 12:31

Ernesto napsal(a):

Češi a moraváci zadrátujte si znovu republiku ,tak jak tomu bylo za socialismu ! Vyberte si z něj prvky které fungovaly k vašemu prospěchu ! Všechny vandráky včetně vietnamců vypakujte i třeba za pomocí zbraní za drát a pečlivě si střežte své hranice ! Tenhle ten šengen nemá perspektivu ! Každý národ ve světě má mít své teritorium které si má chránit i třeba za cenu životů ! Má to dělat pro svá budoucí pokolení ! Nic jiného pane cenzore nemá smysl ! Ernie
27. 03. 2013 | 13:38

scientist napsal(a):

Ares - ano, to říkali. Jde o to, že druhým dechem dodávají, že ti, kdo se o stvoření cikánského etnika/či národa snaží, jsou etnopodnikavci. Pak platí mnou výše řečené. Nejsou o nic většími podnikavci než lidé, kteří stvořili moderní český národ. Otázka umělosti/autenticity je z principu nesmyslná, celý problém jenom zamlžuje a spíš slouží k napadání protistrany.

Libor- prof.Barša k tomu říká jednu podstatnou věc. Z hlediska liberálního smýšlení se jedná o zpátečnický krok, ale jenom na první pohled. Žijeme ve světě, který se politicky organizuje na základě etnických skupin a v tomto smyslu vytvoření příslušných organizačních struktur opírající se o nově stvořenou skupinu může být krokem pozitivním. Nelze to předem odsoudit, a už vůbec ne povýšeneckým tónem odkazujícím k neautenticitě.
27. 03. 2013 | 13:45

Čochtan napsal(a):

scientis:
Národní buditelé ze své práce neměli snadný zisk, spíše naopak. Dnešní ethnopodnikavci visí na cecíkách EU a státu, a mají z těch dotací pěkný vývar. Čím by se asi jinak živili?
Z toho plyne => neplatí vámi výše řečené.
27. 03. 2013 | 14:04

Ferda napsal(a):

S článkem v zásadě souhlasím, ale obsahuje jednu zásadní slabinu (která sice nesouvisí s problémem samotným, ale právě proto do to autor raději neměl šlapat...), totiž že neodpovídá na tu Schauerovu otázku: má samotná česká národní existence vůbec smysl?
27. 03. 2013 | 14:11

stejskal napsal(a):

Neodsuzuji to předem, Michale. Myslím, že by se dalo hodně debatovat, nakolik je to reálné a použitelné za všech okolností. Možná ano, možná ne. Na to je tu debata (a nakonec i mé znalosti) myslím trochu limitovaná svými zdejšími možnostmi.

Libor Stejskal
27. 03. 2013 | 14:18

Čochtan napsal(a):

Ferdo,
"má samotná česká národní existence vůbec smysl? " Má. To český národ už dokázal. Za Rakousko-Uherska a za Československa.
Chtělo by to definovat co je ten smysl, pro koho to má mít smysl.
Napadá mě ad hoc, smysl měl český národ, když přinesl světu něco dobrého, co je s ním spojené, co by příslušník jiného národa nepřinesl.
Nevím, zda by bez českého národa vznikla Smetanova Má vlast, nebo Dvořákovy Slovanské tance. (atd. ...atd.)
Smysl měl pro naše předky v Legiích i nad Londýnem. Smysl měl pro ty, na které můžeme být hrdí.
27. 03. 2013 | 14:32

11sax napsal(a):

Aby se vůbec nějaký problém řešil,musí se alespoň pojmenovat. Minulý týden,mi soused vyprávěl.
Sedím doma a koukám,jak mi cikáni,z baráku naproti,kradou připravený měděný okapy. Než jsem doběhl dolu,byli pryč. Nahlásím to na Policii a když čtu protokol k podepsání,koukám,jako blázen. Moje svědecká výpověď: Cikáni od vedle mi ukradli okapy,se změnila na:Neznámí sběrači kovů,z řad nepřizpůsobivého obavatelstva,pravděpodobně odcizili...
Je k tomu třeba něco dodat?
27. 03. 2013 | 16:52

Čochtan napsal(a):

11sax :
To chce následující: Protokol roztrhnout a diktovat znova. A trvat na přesné formulaci. Žádní "Neznámí sběrači kovů,z řad nepřizpůsobivého obyvatelstva" ale cikáni z protějšího domu. A dokud to tak nebude, tak bude polda ťukat do stroje jako datel.
Za zlodějem nemůžeš běžet. Musíš za ním poslat to, co je rychlejší. Buď psa nebo kulku. Na zastavovací výstřel máš právo, pokud trvá útok na tvůj majetek. Utěk s okapem znamená trvající útok. Musíš ale trefit toho, kdo ten okap nese. Tak mě poučil kriminalista.
27. 03. 2013 | 17:52

Medikolog napsal(a):

Zrovna v "regionech" na Čt1 brečeli, že neznámí pachatelé shodili ze zvonice asi tunový historický zvon.. ORIGINÁL ZE 16. STOLETÍ.. Polovinu rozmlátili na kusy, odnesli neznámo kam..

O co, že se, pane Stejskale, s většinou shodnu KAM (i vás to muselo napadnout) zvonovina zmizela... A možná se i vám do mysli vnucuje stará písnička ".. Kdo to byl?.." a bohužel máme přes 90% "naději", že text nelže. Jim se ale zase nic nestane... viz příspěvek 11sax z 16.52..

Že to mocipanstvu už nepřipadá "nechytrý"...
27. 03. 2013 | 18:49

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal, je dulezite prestat byt politicky korektni na prikaz vasi vrchnosti !
Pamatujte si, ze rasa je nade vse a, ze urcuje zbusob mysleni a jednani...
Zde mate video (teprve ted uvolnene) co se u nas stalo v roce 1994, pamatuji si ten pripad z novin. A to se deje stale v mnoha obmenach...Velmi typicke ! I kdyz "pozitivni" diskriminace dava veskere moznosti tem druhym zdarma, tak to nikam nevede.
Vy budete pane Stejskal obeti, jednou take.
Air Crash Investigation - MAYDAY -
Fight for Your life SO3E04 720p HD
video je pod cislem JSD2K8..(Doporucuji to video i vsem druhym ctenarum na aktualne CZ. (Nebojte se anglictiny !)
27. 03. 2013 | 19:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane honolulu,

to je velmi zajímavá úvaha (zejména to o "příkazech mé vrchnosti"). Budu o ní přemýšlet.

Libor Stejskal
27. 03. 2013 | 19:31

Otakar Richter napsal(a):

V roce 1939 pouhych dvacet let a pet mesicu trvani Ceskoslovenskeho statu byl Zprotekorovan pomoci kolaborace Ceskoslovenskych fasistu a nacistu Hitler se stal Panen a Zachrancem Cech,Moravy,Slezska a Slovenska! Po valce prisel dalsi pan z Ruska a Ceskoslovensko bylo opet prodano! Po zbourani Berlinske zdi bylo Ceskoslovensko opet prodano panum z Berlina,Londyna,Parize,Washingthonu a Bruselu. Pane Experte na Cikany, zamette si sam pred svoji vlastni historickou slamastikou a nehazejte rozkradacskou spinu a lumparnu na nekoho druheho. Zkuste se zabyvat rozkradanim Ceskoslovenskym Majetekem z 1.1. 1990-27.3.2013 a Politickou Spinou Mezinarodnich Zlocincu se sidlem v Praze, Brne, Karlovych Varech, Bratislave, Presove a v Kosicich. Hodne stesti.
27. 03. 2013 | 19:37

Tasky pošuk napsal(a):

Proč v Prešově, pane Richter? Já myslel že mají sídlo v Náměšti nad Oslavou a Turcianskom Svätom Martine. Tedy jsem si tím skoro jistej.
27. 03. 2013 | 20:19

Miláno z Děčína napsal(a):

Blogu Luba!
Opravdu moc fajn,pěkně jste to napsal/a.Stejnou část článku jsem zde blogoval i já a to nedávno.Aspoň i tento malý blogový přízpěvek by jste měl klidně a řekl bych nutně,zaslat do všech regionélních plátků součastnosti a to k,dovolím si říci,propagaci a současné prevenci v názorech na tuto oblast společenského života,zatim ještě ČR!Neni tomu věnována dostatečná pozornost předčasně a to proto,že by tisk z toho neměl žádný zisk,zatim se neoběvil tragéd politického spektra,který by byl bijcem za tyto skutečnosti.Snad prvním bude p.Pospíšil,strčen do regionálních spasení ODS??!To ale bude "TRAGEDIE",faleš atd. a to mě věřte!
27. 03. 2013 | 20:43

Otakar Richter napsal(a):

Pane Tasky Posuku, Presov je Tranzitnim mistem pro Ukrajince,Belorusy a Rusy kteri se z Presova pres Brno dostanou az do Prahy a Karlovych Varu.
27. 03. 2013 | 20:50

honolulu napsal(a):

To za casu moji slavy, kdyz jsem pracoval pro vladu "rasistu" v Pretorii (JAR), tak oni po me chteli, abych jim resil problemy neresitelne.
Napr., aby voda tekla do kopce, a nebo abych nasel mineraly, ktere certi schovali v dobe, kdy vznikal svet...

Kazdy normalni clovek by se z techto pozadavku zblaznil, ale ja jsem se zblazneny uz narodil, tak mi pozadavky pripadaly normalni a i to, ze jsem byl poslan do divokych kraju.

Kdyz jsem s partou podobnych, jako jsem byl ja, poskakoval po bushi, tak jsem casto videl veci, s kterymi nikdo v Cesku neprijde do styku a nerozumi jim....
Zde je proto pouceni :

Nesmite a nemuzete vzit predatora do civilizace a zmenit ho, prevychovat ho, na exeptenci civilizace. Oni maji v krvi zabudovane PUDY, KODY ci emoce a navyky, ktere se obrati proti vam za nejaky cas... Vsechno je to v genech ! Vy jste cizi !

Zarucuji vam, ze male kote lva nejde vychovat jako pejska a v dospelosti vam roztrhne bricho a sezere vnitrnosti. Zarucuji vam, ze Chimpanzee vam utrhne hlavu, nebo oblicej a ze cerni, ci cizi kmen, se vzdy obrati proti vam a znici vse, tak dokonale, jako znicili muj Hillbrow v Johannesburgu.... Takovych pripadu jsou stovky od 15 - stoleti, kdy Portugalci obsadili dnesni Angolu a Mozambique.

Rozdily jsou zakodavany v krvi a utvrzeny 100 ticici lety rozdilneho vyvoje. Jak smesna je snaha multi - kulti o zmenu v genech.... Kdo to nerespektuje, tak zemre !...T.j. zakon matky prirody !

Cikani se u vas hrave premnozi a vy budete jednou vysati a vybiti, tak jak jsem to videl tam dole na jihu...Cikani maji vrozenou kmenovou vernost. Vy ji musite mit take, nebo jinak neprezijete.
Proto immigracni kontrola je dulezita a musi byt v rukou vasich. Rozhodne ne v rukou Bruselu. Tak tam u vas povolejte na misto zodpovednosti Cochtana, Silvii, nebo nekoho, ktery genetickym rozdilum rozumi... Vy nemuzete k temto problemum pristupovat s dobrou vuli, ale vzdy racionalne a chladne, (vedecky.)
Vy nemuzete svoje predstavy hlasat jako pravdy.
27. 03. 2013 | 21:18

Ernesto napsal(a):

Honolulu starý brachu ,prožil jsi toho dost na opičím kontinentě ,životních zkušeností fůra ! Tak si jistě uvědomuješ že čechům není pomoci ! Tam by to chtělo repete sociál revoluci ,jako za mého života ! Tahle malá zemička v srdci evropy je prolezlá germánskými manýry a vlivem západní prohnilé kultury ! Většina národa je sice naštvaná na ten mafiánskokapitalistický systém ale bohužel ,nic nezmůžou , zbraně má jejich nepřítel ! Proamerický velkokapitál !A to je moc špatné ! Marná snaha se do tohohle problému angažovat ! Dovedu pochopit že by jsi chtěl být své rodné zemi prospěšný ale zde opravdu nedojdeš uznání ! Bude to zde za pár let probíhat přesně tak jak píšeš ve svém příspěvku ! Nou coment ! Ernie
27. 03. 2013 | 21:57

Otakar Richter napsal(a):

Honolulu, vrat se zpatky do rodne zeme a zachran ji. Boze ty by jsi byl dobrym vladcem cele Evropy a celeho sveta,, vid?
27. 03. 2013 | 22:27

honolulu napsal(a):

Panove, uz jsem to nekolikrat napsal...Nemohu se vratit, trpel bych steskem. Docilil jsem vseho po cem jsem touzil a nemam zajem o zadnou karieru ci uplatneni. To vse, uz jsem zazil...

Ziji pro zaslouzene pozitky v dostatku, nezavislosti a podle svych predstav, vzdy tam, kam me srdce tahne.
Nekdy na severu a nekdy na jihu.. Jsem spokojen. Vy tam u vas v Cesku mate mnoho schopnych lidi, kteri jsou mladi a maji logiku. Krome toho rozumi vnitrnim problemum vasi zeme, kdezto ja ne.

Silvie, Cochtan, Pepa Repa, Vandal, Tuzka, Karel Mueller a dalsi. To jsou inteligentni kvalifikovani lide. Take uz davno nemam vasi statni prislusnost. Kdyz se prijedu toulat do Ceska, tak nesmim byt na vasem uzemi dele nez 3 mesice... Myslim si, ze je to spravny zakon vasi vlady na ochranu proti nevitanym zivocichum. Jak je tento zakon dodrzovan nevim. Asi moc ne...

Myslete samostatne a nenechte se sebou manipulovat ! Hlidejte vase zajmy ! Neverte pravdolaskarum a jinym utopistum ! Oni maji svoji egoistickou agendu. Stujte pri sobe!
A ted jdu na vino. Ahoj.
27. 03. 2013 | 23:51

Otakar Richter napsal(a):

Tak dobre Honolulu, zustan si tam kde zijes chvilku tam a chvilku zase jinde. Pij vino, vino bile i cervene a nebo i ruzove vino je zdravejsi nez rozum. Ja mam rad take vino, ale ne Australske,California a South Africke to jsou mlada a nekvalitni vina. Nejlepsi je vino Portugalske jak bile tak i cervene. Dobrou noc.
28. 03. 2013 | 00:43

Jank napsal(a):

Honolulu souhlasim s vami. Cesi nemaji "balls", aby se zastali vlastnich dobrych lidi a radeji si nechaji diktovat a na sobe parazitovat. Kanadane poznali velice rychle, jak velky problem by byl s Cikany a proto velice rychle zavedli viza. Ale na druhou stranu se Cikanum nedivim, ze system vyuzivaji do maxima, kdyz jim to prochazi. Na zdejsim uradu, kdyby zacali rvat na urednika, aby si vymohli vice, by s nimi policajti udelali kratky proces.U vas se to nestane, protoze kazdy policajt vi, ze nikdo z jeho nadrizenych by se ho nezastal a proto redeji drzi hubu a krok. A opravdu bude hur - statni kasa prazdna, dluh narusta, uz jste vsechno orezali az na kost a cikani chteji dal pokracovat v jejich posviceni...
28. 03. 2013 | 01:33

honolulu napsal(a):

Pane Jank z Kanady, neziji v Cesku, ale kousek od usti
Caloosahatchee. (Jihozapadni Florida.)
Cikani zde neziji, aspon o nich nevim. I kdyby ano, tak rozhodne nebudou mit privilegie. Ty zde maji pouze cerni, proto je Hispanci mlati.
Cikani, to je ceska specialita...Proto v Cesku nemaji duchodci na najem...
Cesi stavejte ploty !
28. 03. 2013 | 02:26

ˇBrouk napsal(a):

Začít se musí zásadním omezením rozmnožování,než bude pozdě!!
28. 03. 2013 | 12:05

zdenek napsal(a):

Cikáni nikde na světě ,v žádném statě majoritou nedisponují.
Čí je to vina,nás čecháčků?
Občas mi to tak připadá
28. 03. 2013 | 17:51

Standa napsal(a):

Při sčítání lidu v roce 2001 se k romské národnosti přihlásilo cca. 12 000 osob. Naskýtá se filosofická otázka: kolik osob tvoří národ, abychom vůbec mohli hovořit o národu?!
30. 03. 2013 | 10:58

Hurá napsal(a):

Některá etnika jsou hold ve své evoluci dál, některá nikoliv a některá žijí ještě v době kamenné. To všechno na "naší" planetě. A lidé těchto etnik jsou stejně šťastní a nešťastní. Ovšem, žijí-li doma ve svém prostředí. Každé etnikum (rasa člověka) má právo držet se tempa své evoluce, jest to pro něj i nejlepším řešením. Cikáni nejsou středoevropským etnikem, proto by se měli vrátit (až na výjimky) do své pravlasti. Bylo by jim lépe a my tady bychom se drželi zase tempa své evoluce. Problém by zanikl. Jenže, .......... A to je ten problém.
01. 04. 2013 | 02:00

Adruop Hosertyuiplkgd napsal(a):

Ty Hura, kam se maji vratit Cesi, kdy privadrovali z z Chorvatska a z Polska? Praha, Brno, Jizni Cechy,Morava i Slezsko bylo zalozeno i postaveno Nemci a Rakusany, ty Jelimane! Neznas historii, tak studuj v Archivech. Cesi a Slovaci jsou originalni Cikani! Romove jsou Persane ty hnupe.
01. 04. 2013 | 22:36

Arabela napsal(a):

Roman Krystof je normalni Cesko-Slovensky Cikan tak jako vesina Cesko-Slovenska.
01. 04. 2013 | 22:40

Hurá napsal(a):

To Andrup Hoser......
Svým "komentářem" jsi právě vyplnil vstupenku mezi absolutně nevzdělané blby. Nevíš vůbec nic. Nestojíš za ztrátu času, cikáne.
03. 04. 2013 | 01:36

Andruop Hosertyuiplgd napsal(a):

Vetsina Nevzdelanych Blbcu byli a zustanou Naciste. Jinak Cikan je Viktor Kozeny,Boris Vostry & Spol.
03. 04. 2013 | 19:24

lihovej dědek napsal(a):

Nevím, co tu řešíte. Národ, rasa...Podívejte se do četnických řádů z počátku let minulého století - cikáni nejsou rasa, ale plemeno; je tam pojednáno o tlupách, o incestní promiskuitě - i když se to nazývá jednodušeji -, o povolování tábořišť...Je to zajímavé čtení, i když mám dojem, že reedice nehrozí..
04. 04. 2013 | 09:16

Akrs napsal(a):

Ti kdo nebydlí s Rómama v jednom domě -nic o nich neví.
Úředníci, kteří rozhodují o tom, že sociálně slabí Rómové budou bydlet
tam a tam lžou, že Rómům tím pomáhají. To my, co jsme nuceni bydlet s nimi v jednou domě jim pomáháme resp. jsme nuceni snášet jejich hlučnost , přestože ze zákona máme právo na tiché bydlení. To úředníky zpravidla nezajímá.

Nemám nic proti Ŕómům, ať si slušně žijí -ale za své.
Mým nekomunistickým rodičům taky nikdo v době totality nepomáhal, naopak. Byli diskriminováni v práci. Já taky.

Proč mají kupu dětí a natáhnou ruce k dávkám ? Nestydí se, že své děti hodí na krk druhým, kteří si uvědomují narozdíl od Rómů, že více nežli 2-3 děti neuživí ? Kteří si uvědomují, že je třeba napřed si vydělat na nějaké zázemí a pok mít děti.

..Že je to v jejich naturelu mít hodně dětí? - V mém naturelu je neplatit na cizí potomky. Pouze v případě mimořádných událostí např.-úmrtí otce max 3 dětí.
06. 04. 2013 | 06:36

Vladimir Pospisil napsal(a):

Je to o hlavě a výchově. Sám jsem pracoval i v jiných zemých, než je Česká republika. Nikdá mne nenapadlo zajímat se o sociální systém daného státu.Jsem zde snad proto,aby našel místo mezi místními a né proto, abych zneužíval pohostinnosti druhých.Dej druhým a druzí dají tobě co Ti naleží.Při svém odchodu mi můj bývalý zaměstnavatel držel místo 4 měsíce. To je úcta k člověku a jeho práci, anebo chcete-li k jeho přínosu společnosti.Na druhé straně znám lidi, kteří měli zvláštní přístup k práci a pokud byli propuštěni tak měli jistotu, že práci se kvůli doporučením od svého zaměstnavatele nenajdou a pokud najdou tak u podnikavců, kterým není nic cizí. Tak to fungovalo v Irsku.
Co s tímto etnikem?
Pobírání sociálních dávek zastropovat na max. 3 děti
40 procent poskytnuté soc. podpory
Dalších 60 procent rozdělit docházka dětí do školy 20 procent
Studijní výsledky 20 procent
Rušení nočního klidu namontovat měřiče hluku propojit na městskou policii. Byl tam klid? Dostaneš dalších 20 procent.
Neumíš se chovat, tak si žij jak chceš, ale nečekej,že Ti na to budu platit.
07. 04. 2013 | 22:42

Standa M. napsal(a):

Prezident Putin před nedávnem řekl: "V Rusku je ůřední řečí ruština a kdo tady chce žít bude mluvit rusky a dodržovat ruské zákony. Kdo ne, tak ať se vystěhuje tam, kde mu to budou tolerovat.
08. 04. 2013 | 17:03

maybrimbegiah napsal(a):

Today’s houses are larger and more costly than ever. They onus our reasonable resources. After they are built they suitable an ever-growing cross on our pocketbooks and energy resources, because they are not built in an environmentally awake way.


http://www.jurekband.pl/pokaz.php?id=135
http://axees.pl/firmy/hotel,opera,szkolenie,w,sopocie,s,5391/
http://www.szukarka.net.pl/firmy/hotel,opera,szkolenie,w,sopocie,s,3155/
http://foro.spainlanuit.com/viewtopic.php?f=18&t=49134
http://www.akoha.com.pl/strony,blogi,fora/hotel,opera,wesele,sopot,s,805/

http://denough.lezajsk.pl/?p=4822
http://www.umocnij.net.pl/firmy/hotel,opera,konferencje,w,sopocie,s,7609/
http://burbel.edu.pl/?p=7979
http://www.ilhira.edu.pl/firmy/hotel,opera,konferencje,w,sopocie,s,4362/
http://www.jurekband.pl/pokaz.php?id=241
17. 04. 2013 | 09:23

Martin napsal(a):

Krystofe nehul to uz nedela ti to dobre na mozek. Bez zametat Vaclavak a budes trvale zamnestnan.
21. 04. 2013 | 19:59

Queuedrag napsal(a):

http://123rrnhhgyyt.com
28. 04. 2013 | 03:10

typegags napsal(a):

Wood is a stony, fibrous structural tissue initiate in the stems and roots of trees and other woody plants. It has been used during hundreds of thousands of years pro both fuel and as a construction material. It is an coordinated research, a natural composite of cellulose fibers

http://firmasprzatajacamalopolska.pl/2012/10/
http://www.abbora.edu.pl/firmy/wiecej,s,3290/
http://meblenazamowieniedolnoslaskie.pl/tag/podlogi-debowe/feed
http://ofertymieszkaniowe.eu/dom-mieszkanie-ogrod-podlogi-debowe-s-1070
http://brutusek.pl/firmy,wedlug,branzy/producent,mebli,spigiel,s,2135/
09. 05. 2013 | 17:39

scaroTus napsal(a):

"Integrity morning, good afternoon, peradventure allowable twilight! Sometimes non-standard due to you unequivocally much; offer you so much quest of your prayers in behalf of me, in return sentient beings, for Buddha, from where all sentient beings be told their happiness.

http://wykonczeniawnetrz.elk.pl/tag/cennik-skup-zlomu/
http://dekarstwoduszniki.pl/tag/cennik-zlom/
http://materialyopalowesiedlce.pl/tag/skup-zlomu/
http://dj-wodzirej-obslugaimprez.pl/tag/ceny-skup-zlomu/
http://warsztatsamochodowyzambrow.pl/tag/zlom-skup/

http://brukarzgniezno.pl/tag/skup-zlomu-stalowego-mazowieckie/
http://dekarzblacharzpodkarpacie.pl/tag/skup-zlomu-cena/
http://materialywykonczeniowetczew.pl/tag/skup-zlomu-stalowego-warszawa/
http://remontydekarstwoskierniewice.pl/tag/cennik-skup-zlomu/
http://tygryskrawiectwochwit.pl/tag/skup-zlomu-ceny/
09. 05. 2013 | 19:01

Dedacle napsal(a):

Statewide superiority of tend program standards that register to all HIV health suffering facilities, regardless of their caseload, tracking down or service transport plus ultra comprise been developed, reviewed annually, and revised as needed.

http://www.kopaczka.pl/viewtopic.php?p=8594
http://kristiagata.ru/tag/maszyny-uzywane
http://www.earnmore24.com/?p=17449
http://www.katalog.grafbox.pl/strona309-o2-s45.html
http://lisahoffmanreyes.com/?p=5487

http://www.oneseo.pl/index.php?a=search&szukaj=agregaty&min=0
http://www.spioch.autosen.pl/?tag=sale-konferencyjne
http://eastbayconsultant.com/blog/tag/koparki/
http://www.kruif.pl/szukaj.php?co=&gdzie=TORU%D1&aktualnie=135
http://ogrodzeniabetonowe.malopolska.pl/katalog,5?fraza=co
09. 05. 2013 | 23:57

inhant napsal(a):

Determining what to charge appropriate for house-cleaning services is delicate. Charge too particle and you may be perceived as "compact basement." Onset too much and you may be seen as a poor value. Consider...

http://uzda.com.pl/tag/konsekwencja
http://hakmann.waw.pl/tag/zamiatarki/
http://domydrewnianepolter.eu/tag/dezynfekcja-rak/
http://www.skatalogowani.com.pl/firmy/zamiatarki,s,3454/
http://spawaniestargardszczecinski.pl/profesjonalne-srodki-czystosci/

http://budownictwo-stach-bau.slask.pl/dozowniki-do-mydla/
http://stolarstwosawior.pl/tag/profesjonalne-srodki-czystosci/
http://serwissprzatajacy.waw.pl/zamiatarki/
http://remontyhotelimalbud.pl/maszyny-czyszczace/
http://galanteriaskorzana.radom.pl/tag/tork/
10. 05. 2013 | 02:49

Beaugh napsal(a):

Say thank you you for the benefit of visiting our website. Deal-Rice Funeral Homes are issue owned and operated, providing a unparalleled and personal navy to families in our community and surrounding area.
http://www.linkhouse.pl/firmy/e,i,w,rutkowscy,nagrobki,bialystok,s,10796/
http://achqua.org.pl/?p=5703
http://areng.com.pl/?p=6538
http://dopalarka.be/firmy/e,i,w,rutkowscy,hurtownia,nagrobkow,bialystok,s,5971/
http://www.linkworld.pl/firmy/e,i,w,rutkowscy,hurtownia,nagrobkow,podlaskie,s,10216/

http://katalotek.pl/firmy/e,i,w,rutkowscy,nagrobki,podlaskie,s,6935/
http://goteria.pl/firmy/e,i,w,rutkowscy,uslugi,kamieniarskie,bialystok,s,4358/
http://frack.pl/firmy/e,i,w,rutkowscy,pomniki,granitowe,bialystok,s,5862/
http://qual.com.pl/?p=6268
http://achrad.edu.pl/?p=7568
10. 05. 2013 | 03:59

InVoix napsal(a):

Two words Bruce Rowen. When trying to rent an apartment humour use notable advice!! If the customer doesn't give you a phone number, talk to you, or acquit you e-mail deliver cold hard cash preferably of using western union,

http://www.kerron.edu.pl/firmy/jmr,trans,rozbiorki,warszawa,s,4199/
http://wyszukano.be/firmy/jmr,trans,wyburzenia,warszawa,s,5843/
http://nyoack.org.pl/?p=4780
http://inacha.com.pl/?p=5465
http://www.coollink.pl/firmy/jmr,trans,wyburzenia,warszawa,s,14979/

http://www.hanzke.com.pl/strony,blogi,fora/jmr,trans,transport,maszyn,rolniczych,s,1055/
http://www.freelinks24.edu.pl/firmy/jmr,trans,transport,maszyn,s,4159/
http://wyniuchane.pl/firmy/jmr,trans,kruszenie,kamienia,s,6808/
http://www.prabar.edu.pl/firmy/jmr,trans,transport,ponadgabarytowy,s,4559/
http://umocnij.be/firmy/jmr,trans,transport,maszyn,rolniczych,s,5852/
10. 05. 2013 | 06:38

noundenry napsal(a):

Nearly every legacy and new-look IT vendor has its own settle on making the entire data center more programmable via software and less dependent on specialized, proprietary and over the odds hardware.
21. 05. 2013 | 12:07

Morsroyaply napsal(a):

It can be described as "existent" and "on the internet", to whatever manner please do not throw into disarray it with Goatse, which satisfies both criteria in whatever way is a far of a higher order piece.
http://essed.kaszuby.pl/?p=4707
http://anbelril.walbrzych.pl/?p=3534
http://ovory.slask.pl/?p=4386
http://quarr.com.pl/?p=7456
http://turtor.org.pl/?p=6807
25. 05. 2013 | 11:50

WaloAntadalak napsal(a):

Mental affliction is any virus or condition that influences the way a in the flesh thinks, feels, behaves, and/or relates to others and to his or her surroundings.[url=http://fryzjerwpoznaniu.pl/badania-psychotechniczne-warszawa/
depresja leczenie[/url]
[url=http://instalacje-elektryczne-wojtex.pl/terapia-par-warszawa/
diagnostyka osobowości[/url]Mental disability is any blight or condition that influences the nature a in the flesh thinks, feels, behaves, and/or relates to others and to his or her surroundings.[url=http://dj-wodzirej-obslugaimprez.pl/badania-psychotechniczne-warszawa/
psycholog warszawa[/url]
[url=http://podhale4u.pl/category/noclegi-na-podhalu
psychiatra warszawa[/url]Disposition disability is any virus or environment that influences the approach a yourselves thinks, feels, behaves, and/or relates to others and to his or her surroundings[url=http://mechanikaczacharowski.pl/tag/zaburzenia-lekowe/
depresja leczenie[/url]
[url=http://piekarniarogozno.pl/terapia-par-warszawa/
diagnostyka osobowości[/url]Disturbed illness is any bug or condition that influences the approach a in the flesh thinks, feels, behaves, and/or relates to others and to his or her surroundings.[url=http://remontyszkoleniepsow.pl/tag/lekarz-psychiatra-warszawa/
diagnostyka osobowości[/url]Disposition affliction is any blight or prepare that influences the modus vivendi = 'lifestyle' a yourselves thinks, feels, behaves, and/or relates to others and to his or her surroundings.[url=http://gorylszymankiewicz.pl/terapia-par-warszawa/
lekarz psychiatra warszawa[/url]
30. 05. 2013 | 04:55

brummapooma napsal(a):

I celebrate a sole [url=http://olowskihds.pl/odwierty/
posadzki bialystok[/url] cup of sweetened coffee a [url=http://instalacje-wroclaw.pl/studnie-bialystok/
posadzki bialystok[/url] day. I bring about it using a little Bialetti [url=http://urologpoznan.com.pl/studnie-bialystok/
przydomowe oczyszczalnie scieków bialystok[/url] stove-top espresso maker.
Other I'm missing [url=http://kamerymonitoringowe.waw.pl/posadzki-bialystok/
posadzki bialystok[/url] something when I don't [url=http://rothiss.edu.pl/?p=5556
odwierty[/url] procure to prepare my cup, [url=http://www.eurorejestrfirm.pl/index.php?p=katalog&k2=203&k1=3&k2=270
odwierty[/url] equanimous if I potation a
cup from the sprinkle coffee maker (which I develop an eye to my old lady) [url=http://www.jertolin.edu.pl/firmy/aldo,posadzki,bialystok,s,3986/
wentylacja bialystok[/url] or if I accept a specific at the coffee shop. It's as much hither the process as it is back the beverage. [url=http://budowadomowilawa.pl/wentylacja-bialystok/
odwierty[/url]
I drink a distinct [url=http://elewacje-tynki-krakow.pl/odwierty/
odwierty[/url] cup of sweetened coffee a [url=http://dekoracjawnetrz.ostrowwlkp.pl/odwierty/
pompy ciepla[/url] day. I devise it using a petty Bialetti [url=http://pro-ferm.pl/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-bialystok/
odwierty[/url] stove-top espresso maker.
Somehow I'm missing [url=http://budowlancykatowice.pl/pompy-ciepla/
posadzki bialystok[/url] something when I don't [url=http://projektydomowlodz.pl/wentylacja-bialystok/
studnie bialystok[/url] be paid to get my cup, [url=http://ubezpieczeniakrasnik.pl/posadzki-bialystok/
odwierty[/url] unbroken if I sip a
cup from the drip coffee maker (which I transform object of my spouse) [url=http://www.omijaj.com.pl/strony,blogi,fora/studnie,bialystok,s,736/
wentylacja bialystok[/url] or if I get a particular at the coffee shop. It's as much about the alter as it is hither the beverage. [url=http://aptekalekizabki.pl/posadzki-bialystok/
odwierty[/url]
06. 06. 2013 | 18:34

ribexesk napsal(a):

Freddie [url=http://kancelarialauritsen.waw.pl/opieka-nad-osobami-starszymi-warszawa/ ]opiekunki do dzieci warszawa[/url] Laker started a no-frills repair between [url=http://kancelariapodatkowabydgoszcz.pl/opieka-nad-osobami-starszymi-warszawa/ ]opieka nad dzieckiem warszawa[/url] London and New York in the [url=http://kancelariapodatkowapoznan.pl/opiekunki-do-dzieci-warszawa/ ]opieka nad osobami starszymi warszawa[/url] late 1970s,
but it collapsed within five years.[url=http://kancelariapodkatkowagdansk.pl/opiekunki-do-dzieci-warszawa/ ]sprzatanie domów warszawa[/url] Hong Kong-based [url=http://kancelariaprawna.pomorze.pl/niania-warszawa/ ]opieka nad dzieckiem warszawa[/url] airline Oasis was another conspicuous failure. It[url=http://kantorjbkrakow.pl/sprzatanie-mieszkan-warszawa/ ]opieka nad dzieckiem warszawa[/url] lasted
less [url=http://kapeluszniklodz.pl/niania-warszawa/ ]opieka nad osobami starszymi warszawa[/url] than two years, having launched with a [url=http://kapeluszniklodz.pl/opiekunki-do-dzieci-warszawa/ ]opiekunki do dzieci warszawa[/url] look like to in due course be sufficient 60 major.
Freddie [url=http://kar-trans.com.pl/opiekunki-do-dzieci-warszawa/ ]opiekunki do dzieci warszawa[/url] Laker started a no-frills usage between [url=http://kardiolog-torun.pl/niania-warszawa/ ]opieka osób starszych warszawa[/url] London and Latest York in the [url=http://kardiolog-torun.pl/opiekunki-do-dzieci-warszawa/ ]opiekunki do dzieci warszawa[/url] unpunctual 1970s,
but it collapsed within five years.[url=http://kardiolog-zamosc.com.pl/niania-warszawa/ ]opieka nad osobami starszymi warszawa[/url] Hong Kong-based [url=http://kardiolog-zamosc.com.pl/opieka-nad-osobami-starszymi-warszawa/ ]sprzatanie domów warszawa[/url] airline Oasis was another memorable failure. It[url=http://kardiologkempa.waw.pl/opieka-osob-starszych-warszawa/ ]opieka nad dzieckiem warszawa[/url] lasted
less [url=http://karetybryczki.pl/opiekunki-do-dzieci-warszawa/ ]opiekunki do dzieci warszawa[/url] than two years, having launched with a [url=http://kartyokolicznosciowepila.pl/niania-warszawa/ ]opieka nad osobami starszymi warszawa[/url] warranty to in due course a duty 60 major.
14. 06. 2013 | 11:41

Accorams napsal(a):

I also [url=http://budownictwo-stach-bau.slask.pl/druk-plakatow/ ]drukarnia warszawa[/url] craving to stain an [url=http://budownictwo-t-blok.pl/wizytowki-warszawa/ ]druk cyfrowy[/url] appointment today - not tomorrow - but people [url=http://budownictwo-uni-bud.pl/druk-plakatow/ ]druk cyfrowy[/url] essential be frustrate go
to [url=http://budownictwo-woodmax.pl/wizytowki-warszawa/ ]druk cyfrowy[/url] turn over their votes to whomever they [url=http://budownictwoartisan.pl/druk-plakatow/ ]druk wielkoformatowy[/url] inadequacy if we are to have a [url=http://budownictwobaranowski.pl/drukarnia-internetowa/ ]druk plakatów[/url] democracy
I also [url=http://budownictwobarczewo.pl/druk-plakatow/ ]druk wielkoformatowy[/url] after to keep followers with an [url=http://budownictwobialystok.pl/drukarnia-internetowa/ ]drukarnia warszawa[/url] choice today - not tomorrow - but people [url=http://budownictwobielbud.pl/druk-plakatow/ ]drukowanie naklejek[/url] penury be unbosom
to [url=http://budownictwobielskobiala.pl/drukarnia-internetowa/ ]druk plakatów[/url] move their votes to whomever they [url=http://budownictwobudwar.pl/wizytowki-warszawa/ ]drukarnia cyfrowa[/url] go to bat for b wait in the wings in want if we are to be experiencing a [url=http://budownictwocharzyn.pl/drukarnia-internetowa/ ]drukarnia internetowa[/url] democracy
19. 06. 2013 | 10:13

EpinaNak napsal(a):

Surrey Oversee [url=http://www.adriko.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,laczniki,do,parapetow,s,831/ ]ślizgacze pod krzesła[/url] also said at [url=http://nitera.pl/dom,i,ogrod/bortex,laczniki,do,parapetow,s,4341/ ]zakończenia do parapetów[/url] the together that the Surrey and Sussex [url=http://www.adself.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,koncowki,do,parapetow,s,833/ ]zakończenia do parapetów[/url] Main
[url=http://www.adrio.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,zatyczki,do,parapetow,s,832/ ]zakończenia do parapetów[/url] Felony Get had been working closely with[url=http://www.canonic.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,zakonczenia,do,parapetow,s,1057/ ]wieszaki plastikowe[/url] the French authorities
on "a slew of lines [url=http://deaddy.pl/dom,i,ogrod/bortex,zaslepki,do,parapetow,s,5883/ ]zakończenia do parapetów[/url] of study" in the UK [url=http://www.adwebsite.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,koncowki,do,parapetow,s,828/ ]zaślepki do parapetów[/url].
Surrey Observe [url=http://dopalarka.be/dom,i,ogrod/bortex,zakonczenia,do,parapetow,s,5895/ ]zakończenia do parapetów[/url] also said at [url=http://www.carsus.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,zatyczki,do,parapetow,s,1056/ ]łączniki do parapetów[/url] the age that the Surrey and Sussex [url=http://www.chatrix.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,zaslepki,do,parapetow,s,1055/ ]zakończenia do parapetów[/url] Major
[url=http://www.noat.com.pl/strony,blogi,fora/bortex,zakonczenia,do,parapetow,s,752/ ]zakończenia do parapetów[/url] Offence Rig had been working closely with[url=http://www.seodeo.com.pl/dom,i,ogrod/bortex,zakonczenia,do,parapetow,s,5635/ ]łączniki do parapetów[/url] the French authorities
on "a number of lines [url=http://www.katek23.com.pl/dom,i,ogrod/bortex,slizgacze,pod,krzesla,s,3293/ ]zaślepki do parapetów[/url] of inquiry" in the UK [url=http://www.katalonka.net.pl/dom,i,ogrod/bortex,wieszaki,plastikowe,s,2672/ ]końcówki do parapetów[/url].
25. 06. 2013 | 10:56

duartoot napsal(a):

The remove [url=http://vivoil.pl/zdrowie,i,uroda/httpwww,bochinska,pl,s,5699/ ]protetyka szczecin[/url] comes after fresh [url=http://voolve.pl/zdrowie,i,uroda/bochinska,pl,s,5727/ ]implanty szczecin[/url] reports claimed that US authorities [url=http://vulgaris.zachpomor.pl/httpbochinskapl ]gabinet stomatologiczny szczecin[/url] had call the shots
access to the servers of nine [url=http://warsztatsamochodowy-lodz.pl/ortodonta-szczecin/ ]stomatolog szczecin[/url] major US tech firms, including [url=http://warsztatsamochodowy-rudaslaska.pl/implanty-szczecin/ ]stomatolog szczecin[/url] Google and [url=http://warsztatsamochodowy.szczecin.pl/implanty-szczecin/ ]stomatologia szczecin[/url] Apple.
The up sticks [url=http://warsztatsamochodowykrosno.pl/stomatolodzy-szczecin/ ]stomatologia szczecin[/url] comes after current [url=http://warsztatsamochodowymikar.waw.pl/implanty-szczecin/ ]stomatolodzy szczecin[/url] reports claimed that US authorities [url=http://warsztatsamochodowyolsztyn.com.pl/dentysta-szczecin-2/ ]protetyka szczecin[/url] had point the way
access to the servers of nine [url=http://warsztatsamochodowyrumia.pl/protetyka-szczecin/ ]gabinet stomatologiczny szczecin[/url] foremost US tech firms, including [url=http://warsztatsamochodowyrzeszow.pl/protetyka-szczecin/ ]protetyka szczecin[/url] Google and [url=http://warsztatsamochodowywroclaw.pl/stomatolodzy-szczecin/ ]stomatologia szczecin[/url] Apple.
27. 06. 2013 | 13:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy