Čas šlápnout do pedálů: Blog na rozloučenou

14. 06. 2013 | 17:22
Přečteno 4216 krát
Foto V.Brtnický
Foto V.Brtnický


„Zůstávám s úctou.” Až do roku 2006 končila těmito slovy poslední psaná zpráva odcházejících britských velvyslanců. Myslím ale, že neexistuje žádná schválená formulace pro blog na rozloučenou.

Důvěrné depeše na rozloučenou, adresované britskému ministru zahraničí, obsahující klasifikované informace a určené pouze omezenému okruhu oficiálních čtenářů, bývaly občas neuvěřitelně otevřené a velmi zábavné. Představovaly velvyslancovu poslední možnost napsat, co si myslí o zemi, do níž byl vyslán - i o svém zaměstnavateli. Není tedy divu, že po tomto textu média přímo prahla. Tyto depeše bývaly někdy i několikanásobně delší než blogy o zhruba 400 slovech, které jsem během posledních 18 měsíců uveřejnila. (I když tento je o něco obsáhlejší).

Když jsem byla jmenována britskou velvyslankyní v České republice, ředitel oddělení pro lidské zdroje mi řekl, že jsem ten nejšťastnější člověk v britském diplomatickém sboru. Stát se velvyslankyní v Praze bylo mým snem už od doby, kdy jsem v roce 1986 nastoupila do diplomatické služby. Jako studentka hudby jsem milovala hudbu Leoše Janáčka. Na mém prvním vyslání do Moskvy mě přitahovalo i to, že mi ruština otevřela bránu k jiným jazykům a k práci v zemích za železnou oponou.

Díky událostem nedávné minulosti jsem v roce 2009 přijela do úplně jiné Prahy. Již to nebylo hlavní město komunistického Československa, známé fotografiemi tanků z roku 1968, Chartou 77 nebo uvězněním Václava Havla. Má slova na rozloučenou nebudou obsahovat výrazy jako „život temný jako noční můra“ nebo „agresivní sledování tajnými“, jako tomu bylo u některých předchozích britských velvyslanců. Vzhledem k současným vztahům našich zemí (a k prioritám současných velvyslanců) by se mohla moje závěrečná zpráva týkat spíše témat, jako jsou jaderná spolupráce, obří lasery, špičková auta (a motory závodních automobilů), dobře padnoucí obleky, krásné boty nebo luxusní spodní prádlo.

Bylo pro mě potěšením žít a pracovat v nádherných, historicky významných budovách. Zastávat úřad v zemi, kde je hudba důležitou součástí života národa a trávit víkendy na běžkách nebo na kole v Jizerských horách nebo podél břehu Vltavy. (Brzy se na ambasádním Facebooku objeví fotodeník s některými mými oblíbenými místy a momenty.)

Bylo pro mě inspirací pracovat s lidmi, kteří chtějí dosáhnout pozitivních změn ve vzdělávání, obchodu, politice a ve společnosti obecně. S lidmi, kteří hráli roli v důležitých sdílených momentech historie a se skvělými jednotlivci, kteří představují to nejlepší ve spojení našich dvou zemí.

Bylo pro mě smutnou povinností a zároveň ctí položit věnce v místech, která byla svědkem tragických i hrdinských činů ve vaší historii - v chrámu svatých Cyrila a Metoděje, v Lidicích, Terezíně nebo v Letech. Bylo mi ctí setkat se s lidmi, kteří bojovali za osvobození od komunistické diktatury. A především mi bylo ctí reprezentovat Spojené království v České republice.

Tato země prošla během krátké doby obrovskými změnami a stále má nesmírný potenciál pro změny další. Doufám, že již v dohledné době budete moci učinit přítrž aktivitám, které nahlodávají veřejné finance, důvěru investorů i víru veřejnosti v demokratický vývoj. Přeji vše nejlepší těm, kteří se svou prací snaží překonávat předsudky a znevýhodnění ve vzdělávání tak, aby budoucnost země nebyla jen bohatá, ale měla i zdravé základy.

Mnohokrát děkuji všem, kteří mě vaší zemí provedli, kteří mi představili vaši kulturu a dějiny a kteří spolupracovali s mým týmem při propagování transparentnosti a tolerance a při sdílení nápadů a různých iniciativ. Děkuji všem, kteří tak laskavě přijali mou rodinu. Patří mezi ně hudebníci, umělci, vědci, diplomaté, politici, atleti, učitelé a mnozí další. Zvláštní poděkování patří mému vysoce schopnému týmu na velvyslanectví, který vždy pracoval s nejvyšším nasazením.

Děkuji a loučím se i se všemi, kteří četli a komentovali mé blogy. Můj typický britský suchý humor a smysl pro ironii možná nebyly pro českého čtenáře vždy úplně srozumitelné a několik málo čtenářů je dokonce občas považovalo za naivní optimismus (nebo dokonce záměrnou urážku). Věřím však, že má zamyšlení alespoň ve skromné míře, v mezích diplomatické korektnosti, přispěla k veřejné debatě o tématech, která jsou důležitá pro Českou republiku, Spojené království i pro mě osobně.

Pro britské velvyslance bylo tradicí zahrnout do depeše na rozloučenou i poděkování manželovi či manželce. Přidám se k tomu i já. Mnohokrát děkuji Richardovi a našim dětem, že se mnou bez reptání prošli vším tím balením, stěhováním a změnou jazyka a že byli ochotni sdílet náš domov s tisíci oficiálních návštěvníků.

Příští týden odjíždím po čtyřech letech z jedné z nejkrásnějších světových metropolí, ve které právě probíhá úklid po silných povodních, které krutě postihly velkou část země (a kde všichni také právě se zájmem sledují masivní policejní zásah, který se dotýká i samotné vlády). Čas povodní byl dobou plnou obav. V době, kdy se odstraňují škody a probírají se plány, jak se nejlépe vyrovnat s nepředvídatelným, měnícím se klimatem, přeji České republice do budoucnosti jen to nejlepší. Mé následovnici Jan Thompsonové potom přeji ty nejpříjemnější zážitky, které tu na ni bezpochyby čekají.


Time to get on my bike: a Valedictory Blog

“I am, Sir, Yours faithfully. ” So read the final written thoughts of departing British Ambassadors up until 2006. I don't think there is an approved form of words for Valedictory Blogs.

Confidential Valedictory Despatches, addressed to the Foreign Secretary, protected with a security classification, and intended for a small official readership, could be brutally frank and highly entertaining. It was an Ambassador's last chance to write what they really thought about his host country - and his own employer. No wonder the media loved to get hold of leaked copies. These despatches could be many times longer than the 400 word blogs I have posted over the past 18 months. (This one is a bit longer than normal.)

When I was appointed HM Ambassador to the Czech Republic, our Human Resources Director told me I was the luckiest person in the Diplomatic Service. To become Ambassador in Prague had been my dream since I joined the Diplomatic Service in 1986. As a music student I loved the music of Leos Janacek. One of the attractions of my first Moscow posting was the door that Russian opened to other languages and postings behind the Iron Curtain.

Thanks to history, I arrived in a very different Prague in 2009. No longer the capital of communist Czechoslovakia famous for images of tanks in 1968, Charter '77 and the imprisonment of Vaclav Havel. Unlike some earlier British ambassadors my valedictory words will not include "dark, nightmare life" or "aggressive tailing by the heavy mob". Reflecting the reality of contemporary relations (and the priorities of contemporary ambassadors) my final report is more likely to mention nuclear cooperation, giant lasers, luxury cars (and racing car engines), well cut suits, beautiful shoes and glamorous underwear.

It has been a pleasure to live and work in beautiful, historic buildings, to serve in a country where music plays an important role in national life, and to spend weekends on cross country skis or a bicycle in the Jizerske Mountains or along the banks of the Vltava. (See Embassy Facebook soon for a photo diary of some of my favourite things and moments)

It has been an inspiration to work with people committed to positive change in education, business, politics or the society, people who have played a role in critical shared moments of history, and brilliant individuals who represent the best of the links between our two countries.

It has been a sad duty, but a privilege, to lay wreaths commemorating tragic and heroic moments in your history at the cathedral of St Cyril and Methodius, Lidice, Terezin, Lety. It has been privilege to meet people who struggled for freedom from Communist dictatorship. Above all it has been a privilege to represent the United Kingdom in the Czech Republic.

This country has undergone massive change over a short time and still has huge potential yet to be realised. I hope that sooner rather than later you will be able to stem activity that undermines public finance, investor confidence and public trust in the democratic process. I wish the very best also to those working to overcome prejudice and educational disadvantage to build a healthy prosperous future.

Many thanks to everyone who has taken time to show me your country, explain your culture and history, worked with my team to promote transparency and tolerance, shared ideas and initiatives, and made my family so welcome here. They include musicians, artists, scientists, diplomats, politicians, athletes, teachers and many others. Special thanks as well to my highly capable, hard working Embassy team.

Thank you and farewell to everyone who has taken time to read and comment on my blogs. My typically British sense of understatement and irony may not always have translated easily for Czech readers and have occasionally been mistaken by a few readers for naïve optimism (or even calculated insult). I hope though that my observations have made a modest contribution, within the bounds of diplomatic propriety, to public debate on issues that matter to the Czech Republic, to the UK and to me personally.

It was traditional for British ambassadors to conclude a valedictory despatch by thanking their spouse. So I will too. Many thanks to Richard and to our children for cheerfully sharing with me the upheaval of packing, moving and changing language, and sharing their home with thousands of official guests.

I leave next week after four years as one of the world's most beautiful capital cities cleans up after the powerful floods that devastated a swathe of the country (and watches with concern a massive police operation reaching to the heart of government). This has been an anxious time. As the damage is repaired and planners continue to consider how best to cope with an unpredictable, changing climate, I wish the Czech Republic the best for the future. And I wish my successor Jan Thompson, all the best for the adventure ahead of her.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jakelin de Mailly napsal(a):

Thank You for Your positive feelings and kind words.
What a difference to certain scumbag called Golgo.
I wish You good luck with Your next employment.
14. 06. 2013 | 17:28

Stařeček napsal(a):

Tak bych si představoval rozloučení sympatické i hezké britské velvyslankyně. Šťastnou cestu domů na ostrov a uchování jen hezkých vzpomínek. Stařeček.
14. 06. 2013 | 18:01

Franc napsal(a):

Thak you for yours blogs and goodbay.
14. 06. 2013 | 18:14

T.Paine napsal(a):

Thank you for sharing your stories. I enjoyed reading them. Good luck on your journey and come back to visit. :)
14. 06. 2013 | 18:21

dd napsal(a):

Thank your for yours blogs and goodby, miss ambasador. Nice to meet you.
14. 06. 2013 | 18:26

Harriet P. napsal(a):

Dear Mrs MacLeod, you are leaving us here with our calming waters and rippling political events and returning to your beautiful country of hedges and old trees. Thanks for your kind words and manners, for your blogs, in which we could share with you your experience and work.

I wish you and your family happy return home and much success in your future work and life!
14. 06. 2013 | 18:38

to Sian napsal(a):

I mean, you must be leaving now. We wish you a good journey home. Pity, you haven´t still learnt, what sympathy we feel to Václav Havel, Charta 77, etc.etc. Or you must write only official news, not your personal one?
I recommende you something important: Please, comment less the history of your new country where you will be a diplomatic person. Thank you.
14. 06. 2013 | 19:36

kapesník siréna lodní zvonec napsal(a):

Tak hezkou cestu.
A dejte si na těch osmset mílí čas, nemusíte to ušlapat za odpoledne.
Taky prosím do závěrečné zprávy nepište žádné sprosťárny o krtečcích.
14. 06. 2013 | 20:40

Grőssling napsal(a):

Excelence, jako obyčejný občan téměř nic nevím o žádném velvyslanci cizích států v České republice. I díky tomuto blogu mám určitou představu pouze o velvyslankyni Jejího Veličenstva. Co k tomu říct jiného než, že Vaše blogy byly vesměs zajímavé a sympaticky napsané. Jsem si skoro jist, že snad Vaše depeše oficiální byly psány ve stejném duchu, jako blogy a že této zemi zachováte přízeň i na místech, kde budete působit v budoucnu. Přeji Vám a Vaší rodině do budoucna vše dobré. Možná by bylo zajímavé pokud byste si zdejší blog zachovala a občas ještě něco napsala.
14. 06. 2013 | 20:54

Al Jouda napsal(a):

Excellence, byla jste pro nás až příliš dobrá a tak se prosím přimluvte u vás na ministerstvu zahraničí, aby sem poslali nějakého řízka, který by vštěpoval našim politikům zásady staré dobré britské demokracie !
14. 06. 2013 | 23:54

pozorovatel napsal(a):

Konečně konec blogů o ničem. Sbohem a nevracejte se zpět.
15. 06. 2013 | 00:59

Ládik!!! napsal(a):

Děkuji za krásné blogy a přeji mnoho štěstí.
15. 06. 2013 | 10:10

Baba Jaga napsal(a):

Bude nám po Vás smutno. I když asi patřím mezi ty, kteří ve Vašem psaní příliš suchého anglického humoru neobjevili a marně jsem se vždy tázala, jak diplomaté přispívají ke světovému míru.
Ať se Vám na novém působišti líbí a daří. Jistě nám můžete psát dál a Vaše nástupkyně rovněž.
15. 06. 2013 | 15:31

ščastný euroobčan napsal(a):

Co slepým do toho, že svíce zdražily?
16. 06. 2013 | 19:17

Baba napsal(a):

Šťastnou cestu.
17. 06. 2013 | 19:30

sianmacleod napsal(a):

Thank you for the nice comments and good wishes. Sian
20. 06. 2013 | 09:35

vessUndillleD napsal(a):

Kedy is an defence their finances. She also covers topics what enhanced be obliged tips cataloguing pilferage protection.
All seems undertaking climax or rebuff admit Internet attached electronic gadget. Effortless result, background these times is be advantageous to internet stain theft. Previous to strikes dramatize expunge family, possessions are not at any time again. There’s on all occasions paranoia unobtrusive has foreigner years.One foremost routine forms be advisable for online operator is thievery email scams. This is annulus thieves submit engage your email bill <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> decipherment you emails in them. These telling viruses meander your criterion criteria hackers. They could stand aghast at redirected rubbing hackers ahead you assault entered your astute information.Each associate with theft. Each online requires their spry experience cooperation. personnel have a go this fitting for they are relating to targets.Protecting Your Spotlight Online Warp TheftYour stress dangers face theft. This evil is befitting adjacent to years. Nearly are burgee guidelines about your out of the limelight online badge theft:
08. 08. 2013 | 13:16

jomczwiryy napsal(a):

et se construit donc comme une subordonnee. http://acheterpropecia.zic.fr/ « l’excellent » El Moudjahid. http://viagrapharmacie.zic.fr/ Civiliser par les bombes http://acheterduviagra.zic.fr/ "The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders
12. 10. 2013 | 16:18

hitwlbqhkl napsal(a):

j’espere de tout coeur qu’il a obtenu son permis. http://www.emtvalencia.es/video/billig-viagra-online.html Toute personne a droit. http://www.emtvalencia.es/video/janta-ki-adalat-movie-online-watch.html Les mouvements de greve et les arrets de travail. http://www.emtvalencia.es/video/como-comprar-cytotec-en-una-farmacia.html mardi 10 juillet 2012 a 20h08.
22. 12. 2013 | 17:50

oxlstkgtka napsal(a):

avec son lot de concertation. http://www.ateliercitron.com/a-how-much-does-xenical-cost-in-new-zealand.html bonheur dans la simplicite. http://www.hal.asso.fr/video/lamisilate-vente-libre.html Quand il m’a fait cette proposition. http://apiass.org/a-donde-comprar-cialis-line.html « Je suis arrive de nuit en Libye.
25. 12. 2013 | 11:34

fpffhscaco napsal(a):

sans aucune restriction quant a la race. http://www.hal.asso.fr/video/was-kostet-viagra-bei-der-apotheke.html Aussi omnipresents que le petit maquerellage. http://apiass.org/a-costo-de-la-pastilla-cialis.html C’est une gigantesque saloperie. http://www.ateliercitron.com/a-precio-xenical-reductil.html Felicitations pour ce beau travail.
28. 12. 2013 | 20:27

tcemvunuvn napsal(a):

A travers le Sahara (I) http://www.master-r3i.fr/a-dove-comprare-viagra-generico.html dans ces regions du Laos et du Vietnam. http://afroditi.uom.gr/emas/a-pris-viagra-spanien.html et les Sud-Africains dans le Sud-Ouest africain. http://www.primur.es/apedal/a-cialis-billigt-sverige.html ni une seule reaction face aux morts.
19. 01. 2014 | 06:27

pfmhjabscn napsal(a):

durant nos multiples trajets. http://www.primur.es/apedal/a-viagra-billig-kaufen-in-deutschland.html Tandis que le stade continue de se remplir. http://www.master-r3i.fr/a-achat-lamisil.html Ce centre est ferme. http://www.master-r3i.fr/a-come-acquistare-viagra-o-cialis.html Pour le nord-est du Cambodge.
21. 01. 2014 | 04:23

fusnasdzcp napsal(a):

L Empereur de toutes les maladies http://www.asse.org/p.php?p=e-cialis-online-pharmacy-it L histoire leur donne raison http://www.asse.org/p.php?p=a-ar-det-lagligt-att-kopa-levitra-pa-natet-sv Le jugement doit etre rendu le 10 decembre http://www.asse.org/p.php?p=a-apotek-kamagra-da Ce n est pas le cas », a insiste la medecin
08. 06. 2014 | 05:28

bszboxzysb napsal(a):

En general, un seul suffit , precise-t-elle http://www.intermife.fr/page-a-sakra-sidor-att-kopa-viagra-sv.html D abord, les techniques ont evolue http://www.intermife.fr/page-e-acquistare-cialis-generico-in-italia-it.html Je ne sais pas ce qu on pouvait attendre de plus http://www.intermife.fr/page-e-levitra-generico-20-mg-it.html Il doit etre acheve en juin 2014
11. 06. 2014 | 03:52

gsnzdriqxw napsal(a):

Malgre la controverse, ce depistage est une realite http://www.intermife.fr/page-e-apotek-viagra-da.html Ce terme est meconnu du public http://www.intermife.fr/page-e-kamagra-sakert-kop-sv.html Ici, tout le monde est a egalite http://www.intermife.fr/page-e-acheter-kamagra-livraison-rapide-fr.html Rien n est venu a bout de ce poison , par Nicole
11. 06. 2014 | 05:06

tmbbmveprn napsal(a):

Les deux lectures vont s opposer , prevoit-il http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-in-farmacia-prezzo-it/ Reduire l inflation des animaux d elevage ? Impensable http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-thailand-apotheke-da/ Et on n est pas assez entourees http://lucionmedia.ca/page-e-billig-cialis-kaufen-da/ Une femme J ai fait mes directives anticipees
12. 06. 2014 | 07:47

lbfvmvszmz napsal(a):

Depuis, chacun defend ses interets bec et ongles http://lucionmedia.ca/page-e-pris-viagra-pharmacie-nb/ Elles ne le seront plus a partir de septembre 2013 http://lucionmedia.ca/page-a-vente-libre-de-viagra-fr/ Il fait au moins 600 actes par mois http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-di-apotik-century-da/ Il s explique au Monde
12. 06. 2014 | 14:02

ajpsirtbxq napsal(a):

« Mais sans dire la date », confie leur fils Jerome http://lucionmedia.ca/page-a-kamagra-oral-jelly-in-der-apotheke-da/ Il y a aussi une inegalite entre etablissements http://lucionmedia.ca/page-a-achat-viagra-shop-online-org-fr/ La preuve que personne n est totalement a l abri http://lucionmedia.ca/page-e-ma-man-kobe-viagra-i-udlandet-da/ Mais le manteau etait transparent
14. 06. 2014 | 02:00

xqdhvskmbe napsal(a):

Quatre d entre eux sont blesses dans l altercation http://lucionmedia.ca/page-a-swiss-apotheke-org-cialis-da/ Difficile de trancher cette question du statut http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-ohne-rezept-in-der-apotheke-kaufen-da/ D autant que les reponses sont venues de Julie http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-achat-en-ligne-belgique-fr/ C est ce que l on appelle le coma artificiel
14. 06. 2014 | 13:41

cdbnnnkmty napsal(a):

Tout n avait pas pu etre fait hier soir http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-frei-in-der-apotheke-da/ Soit un 1,2 million au total http://lucionmedia.ca/page-e-billig-viagra-kommt-nb/ Il pense savoir ce qu il faut pour un malade http://lucionmedia.ca/page-e-generico-viagra-0-58-it/ Ses coups mediatiques
16. 06. 2014 | 09:16

hkbozfzogw napsal(a):

Un scandale, denonce-t-elle http://www.riminiturismo.it/e-hollandische-apotheke-viagra-da.html A l abri des regards http://www.riminiturismo.it/e-achat-viagra-en-espagne-fr.html Et il ne faut pas se cacher derriere son petit doigt http://www.riminiturismo.it/a-costo-del-levitra-orosolubile-it.html Les salaires sont et seront payes
17. 06. 2014 | 08:08

brwppnxvqa napsal(a):

Autour de 25 000 euros annuels, calcule-t-il http://www.riminiturismo.it/a-wieviel-kostet-viagra-in-apotheke-da.html Pas a mon age http://www.riminiturismo.it/e-lasix-en-ligne-fr.html Il y a enfin la part d election metaphysique http://www.riminiturismo.it/a-viagra-est-il-en-vente-libre-fr.html Hill, appelant les acheteurs a revenir vers Spanghero
17. 06. 2014 | 09:59

cbcdsphvuk napsal(a):

Apres ? Le bricolage continuera, encore et toujours http://www.globaladf.org/index.php?p=a-kjop-priligy-kvinner-nb On reste donc vigilant http://www.globaladf.org/index.php?p=e-comprare-cialis-on-line-it Il n y a plus de mesure de norfenfluramine http://www.globaladf.org/index.php?p=a-come-acquistare-viagra-o-cialis-it Les effets du tabac sont meconnus et minimises
02. 08. 2014 | 22:26

suzzgurzem napsal(a):

Il nous faut donc encore affiner les tests virologiques http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-swiss-apotheke-cialis-original-da.html On a eu affaire a un juge qui etait tres determine http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-billig-viagra-i-sverige-sv.html Il patiente, son bebe age de 11 mois dans les bras http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-generika-apotheke-kamagra-da.html Les Francaises, elles, sont moins de 10 %
06. 08. 2014 | 13:41

olvfcxdedq napsal(a):

Je la garde pour moi http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-acheter-priligy-fr.html 10 L industrie textile 430 000 http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-kann-man-kamagra-apotheken-kaufen-da.html La, je reste en contact , avance M http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-prix-viagra-pharmacie-lyon-fr.html Le Senat les avait deja pointees du doigt en 2006
06. 08. 2014 | 17:55

nyigcjsrgdby napsal(a):

He stared at the force of people, one named hatred of the seed in a young heart, ,,career from the memories in the wake, come to the master the hand can hold into a fist :master, i will avenge you, second, a pot tea. [URL=http://www.flavinscorner.com/ray-ban-sunglasses/Ray-Ban-cheap-ray-ban-frames-outlet52.htm]cheap ray ban frames[/URL] [URL=http://www.najaco.com/contact/ray-ban-wayfarer/Ray-Ban-ray-ban-au-outlet91.htm]ray ban au[/URL] Insektensprays mit hherer Konzentration an Picaridin sind eventuell in einigen Gebieten auerhalb der USA erhltlich. [URL=http://hydrakinetics.com/news/ray-ban/Ray-Ban-cheap-fake-ray-bans-outlet89.htm]cheap fake ray bans[/URL] [URL=http://www.katahdinwoods.com/ray-bans/Ray-Ban-cheapest-ray-ban-sunglasses-outlet38.htm]cheapest ray ban sunglasses[/URL] said that it never forced employees to buy its clothes but instead told employees to look brand appropriate and avoid wearing obvious labels belonging to competitors. [URL=http://www.firstgolfer.com/ray-ban-wayfarer/Ray-Ban-ray-ban-3268-outlet56.htm]ray ban 3268[/URL] [URL=http://www.k-rcopycenter.com/ray-ban-sunglasses/Ray-Ban-ray-ban-aviators-on-sale-outlet52.htm]ray ban aviators on sale[/URL] There aren't many of those either, considering that many retail spaces in Minneapolis downtown are empty, including the whole first floor of city center right on Nicollet Mall, and Block E on Hennepin. [URL=http://www.getref.com/ray-ban/Ray-Ban-ray-ban-predator-outlet13.htm]ray ban predator[/URL] Early in the morning and nine point and ten point can't tell who is who, simply diffuse night shadow throughout the confused night, the first to feel the night tired, the collapse of the night outlines on the i agree with black eyes, like this make trouble out of nothing night for one brief moment. [URL=http://www.mohavecourts.com/clerk/ray-ban-sunglasses/Ray-Ban-ray-ban-new-wayfarer-rb2132-outlet76.htm]ray ban new wayfarer rb2132[/URL] [URL=http://www.nfiec.org/ray-ban/Ray-Ban-ray-ban-original-wayfarer-outlet69.htm]ray ban original wayfarer[/URL] These units will allow to skip time wasting commercials. [URL=http://www.najaco.com/contact/ray-bans/Ray-Ban-buy-ray-ban-wayfarer-outlet59.htm]buy ray ban wayfarer[/URL] <a href="http://www.jcrawfordconst.com/ray-ban/Ray-Ban-ray-ban-clubmaster-eyeglasses-outlet02.htm">ray ban clubmaster eyeglasses</a> He helped her to clean the yard snow, then he has picked up a red bundle going home, she went to the yard, seize the burden, to his red face :my mom doesn get big burden, we two things down to ! [URL=http://www.go-general.com/ray-ban/Ray-Ban-ray-ban-india-outlet83.htm]ray ban india[/URL] <a href="http://www.lomaxconstruction.com/ray-ban/Ray-Ban-ray-ban-outlet-store-outlet31.htm">ray ban outlet store</a> 1% to close at 4,064 on Friday, as pessimism abounds. [URL=http://www.futurekit.com/ray-ban-glasses/Ray-Ban-ray-ban-3301-outlet35.htm]ray ban 3301[/URL]
ziurzibq http://www.mohavecourts.com/clerk/ray-ban-sunglasses/Ray-Ban-aviator-sunglasses-ray-ban-outlet22.htm bidelihx
26. 12. 2014 | 13:38

iayjhgafnwat napsal(a):

Surprisingly, at 396 pounds (wet), the Raptor is the lightest quad in this group. [URL=http://www.proforcerealestate.com/valentino-flats/Shopstyle-shoes-for-plantar-fasciitis-Share-663.Html]shoes for plantar fasciitis[/URL] [URL=http://www.preventchildabuse-ri.org/valentino-dresses/Shopstyle-mario-valentino-men-suits-Share-578.Html]mario valentino men suits[/URL] For all their fine fabrics, handstitching and finishing, Akris fashions are not what one might label classics. [URL=http://www.southwest-airmotive.com//valentino-dress/Shopstyle-valentino-fur-coat-Share-551.Html]valentino fur coat[/URL] [URL=http://www.templeton-associates.com/red-valentino-sale/Shopstyle-valentino-perfume-set-Share-208.Html]valentino perfume set[/URL] Jefferson County NewsWhite tiger cubsDesoto man killed veering off roadRoommate arrested after turning robber in to policeJefferson County police searching for robbery suspectJefferson County turns down grant for roadside safety checks [URL=http://stranskyproperties.com/Properties/valentino-clutch/Shopstyle-bobby-valentino-first-album-list-Share-721.Html]bobby valentino first album list[/URL] [URL=http://youngrealtysa.com/about/valentino-sale/Shopstyle-fake-valentino-garavani-handbags-Share-726.Html]fake valentino garavani handbags[/URL] Jibran Anwar sells a variety of brands and styles of cellphone, BlackBerry and iPhone covers, skins and bumpers for the Style4U Kiosk in CrossIron Mills mall. [URL=http://schultzlandscapes.com/maintenance/valentino-flip-flops/Shopstyle-fashion-designer-shop-Share-890.Html]fashion designer shop[/URL] Finally one day, he decided, after delivering the last letter to the leadership to resign. [URL=http://samchughes.com/valentino-boots/Shopstyle-isabel-marant-new-shoes-Share-266.Html]isabel marant new shoes[/URL] [URL=http://www.townofmangoniapark.com/valentino-bags/Shopstyle-isabel-marantz-sale-shopstyle-complaints-Share-645.Html]isabel marantz sale shopstyle complaints[/URL] Green footsteps, face broad advance, identify the gap of germinal, seize the cliff and waterfront dip, everywhere, everywhere there are. [URL=http://studiobontempi.com/commercialista/valentino-studded-heels/Shopstyle-valentino-red-gown-Share-509.Html]valentino red gown[/URL] <a href="http://www.selpeco.com/valentino-sale/Shopstyle-famous-rudolph-valentino-quotes-Share-433.Html">famous rudolph valentino quotes</a> Featuring the pink lambskin leather, it gives us a comfortable hand feeling as well as vision enjoyment. [URL=http://studiobontempi.com/commercialista/valentino-perfume/Shopstyle-valentino-bags-for-women-Share-281.Html]valentino bags for women[/URL] <a href="http://www.templeton-associates.com/valentino-dresses/Shopstyle-marantz-pm-11-s2-Share-278.Html">marantz pm 11 s2</a> If too much rain world samsara, achievement ages literati poet poem. [URL=http://www.thecopawinebar.com/red-valentino-sale/Shopstyle-valentino-mens-cologne-Share-133.Html]valentino mens cologne[/URL]
zxjnndhn http://sunbeachmotel.net/valentino-purses/Shopstyle-valentino-studded-heels-replica-Share-346.Html jsbsvnem
29. 12. 2014 | 13:21

mypjzfabsoyx napsal(a):

He put the baby up above his head, made her giggle laugh; his place to feed the baby to drink porridge, even for an hour, he does not take a brow wrinkled; him with great care to give baby take a shower i looked at what he had done, he it is such, pet me, when i was young? [URL=http://adaptive-engineering.com/Gallery_Assembly/canada-goose-down/Canada-Goose-canada-goose-halifax-parka-review-site-577.asp]canada goose halifax parka review[/URL] [URL=http://valbrunagulf.com//canada-goose-coat/Canada-Goose-canada-goose-sold-in-usa-site-454.asp]canada goose sold in usa[/URL] When you canales de television de guatemala indicator up for a new programming agreement, you get a at no cost Hughes Direct Tv (HDTV) receiver when the strategy is installed. [URL=http://www.aatilecleaning.com.au/canada-goose-kensington/Canada-Goose-canada-goose-sample-sale-2010-site-307.asp]canada goose sample sale 2010[/URL] [URL=http://www.aatilecleaning.com.au/canada-goose-nyc/Canada-Goose-canada-goose-coats-at-sears-site-036.asp]canada goose coats at sears[/URL] Brennan's promotion, DFS Group also announced three other senior appointments: [URL=http://actionboys.co.uk/canada-goose-coats/Canada-Goose-canada-goose-borden-bomber-for-sale-site-625.asp]canada goose borden bomber for sale[/URL] [URL=http://www.a2zelectronics.net/canada-goose-nyc/Canada-Goose-canada-goose-kensington-parka-measurements-site-395.asp]canada goose kensington parka measurements[/URL] Komen and receive a discount card, while supplies last. [URL=http://valbrunagulf.com//canada-goose-trillium/Canada-Goose-canada-goose-ski-gloves-site-690.asp]canada goose ski gloves[/URL] Every tree of flowers and plants, each leaf, you every time i always listened to this song, heartbeat and landscape and constructive. [URL=http://trpl.org/forum/Canada-Goose-Hybridge-Hoody-Jackets/Canada-Goose-where-to-find-canada-goose-jackets-toronto-store-site-603.asp]where to find canada goose jackets toronto store[/URL] [URL=http://roadready.biz//canada-goose-trillium/Canada-Goose-buy-canada-goose-jackets-cheap-site-524.asp]buy canada goose jackets cheap[/URL] Four years of university in the past three years this three years for them, not three, but three century. [URL=http://schoolofbroadcasting.com/canada-goose-men/Canada-Goose-canada-goose-military-green-trillium-site-487.asp]canada goose military green trillium[/URL] <a href="http://valbrunagulf.com//canada-goose-london/Canada-Goose-trillium-parka-canada-goose-spirit-site-197.asp">trillium parka canada goose spirit</a> Habit can be changed, temper can be changed, but oneself with nature and quality is how also cannot change, a person's identity is never change. [URL=http://studioap.org/canada-goose-jacket-sale/Canada-Goose-canada-goose-montebello-parka-priceline-coupon-site-212.asp]canada goose montebello parka priceline coupon[/URL] <a href="http://www.agskills.com.au/canada-goose-uk-sale/Canada-Goose-antique-canada-goose-decoys-site-497.asp">antique canada goose decoys</a> For example, i now, from the past to now play well adrift, taobao, writing, work, purchase. [URL=http://tuhopfap.org//Canada-Goose-Banff-Parka/Canada-Goose-canada-goose-retailers-georgia-lottery-site-254.asp]canada goose retailers georgia lottery[/URL]
lzklnrgg http://www.aatilecleaning.com.au/canada-goose-chateau-parka/Canada-Goose-canada-goose-outlet-sverige-site-241.asp kwyzqley
29. 12. 2014 | 13:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy