Podivní štrasburští žalobníci

03. 12. 2007 | 10:26
Přečteno 4753 krát
Před několika dny se v tisku objevila zpráva tom, že v žalobě majitelů domů proti Českému státu, podané k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku kvůli nízkému nájemnému, jsou uváděny nepravdivé skutečnosti. To je ovšem řečeno velmi mírně a stojí za to se věcí podrobněji zabývat. Soud vybral z několika podaných žalob čtyři jakoby vzorové, a to podle způsobu nabytí majetku (první nemovitost koupil, druhý ji zdědil, třetí restituoval a čtvrtý vydražil), což je okolnost, které soud zřejmě přiznává velký význam. O co zde ve skutečnosti jde?

První žalobou je Vomočil proti České republice. Jan Vomočil, který dům zakoupil v r. 1995 za částku 6 500 000 Kč v žalobě tvrdí, že „..za účele zkvalitnění bydlení proinvestoval do dnešního dne již více než 1 000 000 Kč . Od nájemců na nájemném však získal cca 233 544 Kč ročně…“ To však není pravda a jde o záměrné klamání soudu. Před podáním žaloby, přesně 28.1.2004, vložil Jan Vomočil dům do společnosti Johny, s.r.o., a při této příležitosti si nechal vypracovat znalecký posudek. Cena domu v něm byla stanovena na 7.850 000 Kč a z podkladů, které objednatel posudku předložil, znalec zjistil, že příjmy z nájmu činí 105 882 Kč za měsíc, tedy 1 270 584 Kč ročně, což je víc než pětinásobek částky přiznané o rok později stěžovatelem soudu. Roční náklady na nemovitost pak znalec vyčíslil částkou 590 940 Kč, takže čistý zisk z nemovitosti činil 679 644 Kč ročně, tedy 56 637 Kč měsíčně! Což je, vzhledem k vloženému kapitálu, zisk, o kterém si většina podnikatelů může jen nechat zdát… Právem si proto lze jen obtížně představit, že by Soud mohl dojít k závěru, že právní úprava nájemních vztahů – zejména regulace výše nájemného v některých bytech – představovala pro stěžovatele zátěž, kterou by bylo možno označit za nepřiměřenou.

Špatnou detektivku připomíná záležitost další stížnosti, totiž Oskara Morawetze proti České republice. Dům, o který jde, byl otci stěžovatele po válce zkonfiskován na základě tzv. Benešových dekretů. Ten v r. 1947 s rodinou opustil Československo a v r. 1947 se stal kanadským občanem. Stěžovatel 13.6.2007 zemřel a soud by měl, jak je obvyklé, vyčkat, zda pozůstalí budou chtít v řízení dále pokračovat. Rodina stěžovatele totiž byla odškodněna na základě dohody mezi vládami ČSR a Kanady z 1.4.1973 a bratr stěžovatele, jenž vykonával pozůstalost po svém a stěžovatelově otci, výslovně prohlásil, že se vzdává veškerých dalších nároků. Když pak v 1991 požádal stěžovatel o vydání několika domů v Praze, bytové podniky i pražské obvodní soudy jeho žádosti a žaloby zamítly právě s ohledem na to, že již byl jednou odškodněn. Tu však dochází k podivné události: prokurátorka tehdejší obvodní prokuratury zrušila rozhodnutí o konfiskaci právě jen tohoto domu (ostatní konfiskované domy zůstaly ve vlastnictví státu) a jeden z úředníků Magistrátního úřadu hl. města Prahy (který zde již nepracuje) vzápětí formálně vydal tuto nemovitost O. Morawetzovi, resp. jeho právnímu zástupci, advokátu dr. M.K, témuž, který zastupuje již zemřelého stěžovatel před ESLP.

Tím však zvláštnosti kolem této kauzy zdaleka nekončí. Jeden z nájemců bytů v domě podal jak na Morawetze, tak na jeho právního zástupce trestní oznámení pro podvod ( žádali vydání nemovitosti, ač ji byli odškodněni), věc byla šetřena, ale nikam se dodnes (!!!) nepostoupilo. V r. 2006 sdělilo Nejvyšší státní zastupitelství vyšetřovatelům, že podle jeho zjištění v Kanadě O. Morawetz „ se již po dobu 7 let nachází v domově důchodců a jeho zdravotní stav je velmi špatný, nevyjadřuje se souvisle. Tudíž není schopen výslechu“. Podivné. Tentýž O. Morawetz který, je jak řečeno, je od konce devadesátých let v takovémto zdravotním stavu, trpícímu navíc Parkinsonovou chorobou, však údajně podepisuje svému právnímu zástupci ještě 1.2. 2006 plnou moc pro potřeby stížnosti (podpis je „jako přes kopírák“ stejný, jako na plné moci z r. 1991), ač rodina Morawetze na svých internetových stránkách v Kanadě (jde o významného hudebního skladatele) sděluje, že ten navštívil Českou republiku před svou smrtí naposledy v r. 1995!

Za těchto okolností lze mít zcela oprávněnou pochybnost o autentičnosti plné moci, kterou je stížnost vybavena a stížnost sotva může být za tohoto stavu považována za účinně podanou. Snad by bylo na místě, aby se celou záležitostí u nás doma začalo vážněji zabývat nejen Nejvyšší státní zastupitelství, které nedávno v jiné kauze prokázalo schopnost téměř bleskového rozhodování, ale i Česká advokátní komora.
Další dvě stížnosti, které si ESLP vybral jako vzorové nebo pilotní, již tak zajímavé nejsou, o to však jsou bezvýznamnější. Stížnost V . a V Hlaváčkových proti České republice se týká domu, který restituenti získali na základě zákona o mimosoudních rehabilitacích. Ve formuláři k podané stížnosti je skutkovým okolnostem případu věnována pouze jedna věta bez jakékoliv specifikace, neboť je zde uvedeno jen to, že se jedná o dům s nájemci, kteří platí regulované nájemné. A to je vše. To má být vážně míněná stížnost k Evropskému soudu?

Ve stížnosti Atr 38, a.s. proti České republice jde o dům, který byl sice vydán restituentům, ale ti o něj v důsledku zadlužení přišli a stěžující společnost jej získala v r. 2002 v dražbě. Jistě by se někdo mohl divit, proč tato společnost vydražila dům, v němž panují tak nepřijatelné poměry, že je třeba se proti nim bránit až stížností do Štrasburku, ale odpověď na tuto otázku získáme, porovnáme-li ceny, které se nemovitosti týkají. Pro účely dražebního řízení, na základě kterého stěžovatelé získali nemovitost do svého vlastnictví, byl vypracován znalecký posudek, ve kterém byla cena nemovitosti stanovena na 3 143 450 Kč. Soud pak stanovil tzv. výslednou cenu nemovitosti (tj. rozdíl mezi cenou nemovitosti a hodnotou práv a závad) na 1 500 000 Kč a odůvodnil toto své rozhodnutí právě tím, že dražbou nezaniknou práva nájemců k bytům. Nejnižší podání v dražbě bylo pak staveno v souladu s vyhláškou na dvě třetiny této výsledné ceny, tedy 1 000 000 Kč. A jelikož se dražby účastnila (ta náhoda!) právě jen společnost stěžovatelů, získala tak nemovitost o 2 143 450 Kč laciněji, než byla cena zjištěná znaleckým posudkem. S ohledem na katastrofální stav nemovitosti bylo prakticky vyloučeno, aby pronajímatel byty v tomto domě, i kdyby byly volné, uplatnil za tržní cenu na volném trhu.Pak, s ohledem na shora uvedené rozdíly v cenách, stěžovatel bezpochyby regulací nájmů žádnou škodu neutrpěl.

Obecně pak pro všechny stěžovatele platí, že při nabytí vlastnického práva k nemovitostem si byli vědomi (výslovně to totiž v příslušných právních dokumentech potvrzují), že vstupují do práv a povinností předchozího vlastníka a byli, nebo alespoň měli si být vědomi, platné právní úpravy nájemních vztahů. A měli tak – na rozdíl od mnoha dnešních nájemců bytů, ocitajících se růstem nákladů na bydlení v sociální pasti – svobodnou volbu vlastního rozhodnutí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bobo E napsal(a):

Demagogie, demagogie, demagogie. Ano, je možné, že stěžovatelé ve Štrasburku použili nepravd, možná dokonce lží - to si ale soud může zjistit (a ten evropský, narozdíl od těch našich to udělá) - takže uvidíme.
Na druhou stranu tu jsou některé, mírně řečeno, nepravdy pana Křečka: 1) Veliká část nabyvatelů nájemních domů je nabývala s tím, že deregulace poběží daleko rychleji. 2) V regulovaných nájmech nežijí jen ti sociálně slabí - bydlí tam např. i sám pan Křeček, který se jistě s poslaneckým platem neocitne v sociální pasti. 3) Drtivá většina nájemníků platí tržní nájemné - regulace se týká necelých 20% nájemních bytů - a v nich bydlí standartní vzorek populace, tj. lidé s průměrným příjmem 21 470Kč.
4) Stejně tak regulovaní nájemníci věděli, že k deregulaci dojde (současné deregulace jsou dodle zákona, který připravila a ve sněmovně schválila ČSSD). Mohli tedy rozdíl mezi svým regulovaným nájmem a tržním nájmem (který platí přes 80% standardních nájemníků) spořit, a nyní nemusely být v té "hypotetické" sociální pasti. 5) Jak to, že v této pasti nejsou lidé, kteří mají stejné příjmy, jako regulovaní nájemnící, ale nevyhráli "v loterii" regulovaný nájem?
Deregulace nájemného je panem Křečkem nafouknutý zmedializovaný problém - podle statistik je v těch necelých 20% regulovaných nájemníku asi 10% těch, kterým by deregulace mohla způsovit těžkosti, tj. necelá 2% lidí, kteří žijí v nájmu. Není tedy důvod, řešit jejich sociální situaci nesystémovým regulováním nájmu, když máme institut sociálního příspěvku na bydlení. Zastánci regulace jsou pouze ti, kteří "náhodou" získali ničím neopodstatněnou výhodu nad ostatními - regulovaný nájem. A pan Křeček je jedním z nich.
03. 12. 2007 | 10:44

Karl von Bahnhof napsal(a):

Pane Křečku,

přečetl jsem pouze první část. Vaše věta.......tedy 56 637 Kč měsíčně! Což je, vzhledem k vloženému kapitálu, zisk, o kterém si většina podnikatelů může jen nechat zdát… /// kdo má prosím Vás to právo určovat, jaký zisk je přiměřený, dostatečný, vysoký, nadpřiměřený??? Pouze trh sám o sobě může pronajímatelům určit, jaký budou mít zisk a nikdo nemá žádné právo říkat, kolik kdo má vydělávat.

Představte si, že vedete malé pekařství....máte dobré propečené rohlíčky a prodáváte je za 3Kč, ačkoli v supermarketu stojí 2.50. Pokryjete náklady, vyplatíte zaměstnance a máte zisk. Tak akorát...nemůžete již najmout dalšího zaměstnance, ani koupit novou pec. a pak přijde nějaký úředníček a řekne....smíte prodávat rohlík za max. 1.50kč. Budete mít nižší zisk, ale já bych řek že dostatečný, prostě vám musí stačit! co si vůbec dovolujete prodávat rohlíky za 3 koruny? (ale proč je od Vás lidé kupovali, když byly drahé?)
03. 12. 2007 | 10:45

Al Jouda napsal(a):

Co nám chtěl pan Křeček říci ?
1) Současné nájmy jsou už dost velké, takže přinášejí majitelům domů pěkný zisk.
2)Další zvyšování nájmů je tímpádem nemorální a to zejména v obecních bytech.
03. 12. 2007 | 10:47

klarasamkova napsal(a):

Vážený pane Křečku, takže vy už stanovisko vlády k naší stížnosti máte a můžete se k ní vyjadřovat dříve než se dostala do rukou samotným stěžovatelům?? Inu, tomu říkám rovnost stran...
Tak si to užijte....
03. 12. 2007 | 10:47

Tomas napsal(a):

A jelikož se dražby účastnila (ta náhoda!) právě jen společnost stěžovatelů,...

o kousek nize:

S ohledem na katastrofální stav nemovitosti...

Vetsi nahodu si opravdu nedokazu predstavit :)). Myslim, ze byste mel kontaktovat Ivo Bendu a vesmirne lidi, ti by tuhle nevysvetlitelnou zahadu urcite dokazali rozlustit :))
03. 12. 2007 | 11:47

starý bača napsal(a):

Zisk. Pan Křeček neumí počítat, rozdíl mezi inkasovaným nájmem a ročními náklady ( zda jsou v posudku zohledněny odpisy? ) není čistý zisk, ale hrubý zisk před zdaněním. Třeba pan Křeček uvažuje podle sebe, že se daně platit nemusí. Hrubý zisk před zdaněním je 8,66 %, což tedy není nic moc.
03. 12. 2007 | 11:51

Zach napsal(a):

Jo jo,hrůza z toho,že by měl pan Křeček platit skutečnou hodnotu nájmu je evidentě silnější,než silná.
03. 12. 2007 | 11:55

Bobo E napsal(a):

To Tomas: Vy bydlíte v regulovaném nájmu?
03. 12. 2007 | 11:58

petrof napsal(a):

Křečku, ti majitelé domů vám nedají spát, co ???
Vy nám tady vytrhnete dva případě, z několika stovek dalších stěžovatelů a snažíte se vyvolat dojem, jací to jsou všichni krvežízniví imperialisti !! Mimochodem by mě zajímalo, kde jste k těm údajům soudního znalce přišel ???
Vy prostě nikdy nezklamete !!!
Chlastat šampaňské, žrát kaviár,a platit levné bydlení, ale tvářit se , že vám osud prostého lidu leží na srdci ??!!
Paroubek, Rath, Křeček nebo Zaorálek, Škromach - vyjde to nastejno !!!
03. 12. 2007 | 12:09

Lion napsal(a):

Pokud je částka Vámi stanovená jako čistý zisk :-))) tedy 56 637 Kč měsíčně, částkou, o které by si většina podnikatelů mohla jenom zdát (s ohledem na vložený majetek), pak je něco shnilého ve státě českém. Protože takovou sumičku pobírají naši zákonodárci (včetně Vás), kteří ovšem nemuseli nikam vkládat žádný majetek ani nic neriskují. A pokud vezmeme ještě v potaz kvalitu práce, pak je to přímo NEHORÁZNOST !!!
03. 12. 2007 | 12:45

Železnohorský napsal(a):

Jak se tady všichni hned do pana Křečka pustili... Jo, kopnout si, to je potěšení. Zpochybněte fakta, o kterých píše, ne, kdo je vykládá a jak je vykládá...
03. 12. 2007 | 16:53

VV napsal(a):

Pan Křeček ve své socialistické horlivosti poněkud pozapomněl na to, že podmínky do kterých vlastníci vstupovali byly již mnohonásobně shledány protiústavní. Zcela určitě by člen parlamentu měl horovat pro to aby zákony ČR byly ve shodě s ústavou,anebo se mýlím a pak je člen zákondárného sboru v přímém střetu se svým posláním sloužit každému občanu,- t.j.i vlastníku domu, neboť i ten je anebo by v právním státě měl být ústavou chráněn.
Dalo by se tedy argumentovat,že majitelé domů, kteří vstupovali do koupě domu s oprávněnou nadějí,že se česká republika konečně stane právním státem svými aktivitami ve Strasburku bojují za svobodu občana v nesvobodném státě.
To se ale panu Křečkovi nehodí do krámu a tak raději píše otřelé ideologické fráze patřící do minulého režimu,než aby dělal řádně svou práci v duchu přísahy legislativce,která mu ukládá nestrannost a úctu k prvnímu zákonu republiky - ústavě ČR.
03. 12. 2007 | 18:24

Glock napsal(a):

Bohužel se obávám, že JUDr. Křeček pláče na špatném hrobě. Možná jsou ti "vzoroví" stěžovatelé nevhodní, ale ten spor má racionální jádro, které vyústí spíše v rozsudek proti státu. A v té chvíli nebude po panu Křečkovi ani vidu, ani slechu.
03. 12. 2007 | 19:44

Železnohorský napsal(a):

Hrome, jak to ten pan Křeček zařidil, aby si Evropský soud vybral zrovna tyhle čtyři případy?
03. 12. 2007 | 21:09

wrana napsal(a):

Tak to bych také ráda věděla, proč si soud nevybral někoho z nás, majitelů, kteří jsme domy drželi za tristních podmínek po celou dobu komunismu.
04. 12. 2007 | 07:29

Ta naše hospoda regulovaná...... napsal(a):

Máme u nás na rohu celkem obyčejnou hospodu. Ta hospoda má ale jednu neobvyklou specialitu a tou jsou podivně zvláštní privilegia některých vybraných štamgastů.

Hned vedle výčepu je zvláštní vyhrazený stůl určený jen pro vyvolené, u kterého sedává "stará regulovaná parta". Tedy Kudláček, Vopička, Křeček a ti ostatní. Někteří prý už dokonce přes 30 let. A teď se podržte. Ti, kteří sedávají u tohohle vyjímečného stolu, mají pivo za pětikorunu. Je na to totiž zákon. Hospoda už změnila několikrát majitele, ale tahle povedená partička pořád sedí tam kde sedí a vesele si chlastá Plzeň za bůra... My ostatní platíme 35,-Kč (to víte, centrum).

Slyšel jsem, že to majitel hospody dal k soudu a tam prý zkoumali, jaký prý mají příjem Kudláček a Vopička. Toho Křečka neřešili vůbec. Prý je to nějaké moc velké zvíře a ty soudce navíc jezdí školit, aby věděli co a jak mají soudit. No a samozřejmě to tomu hostinskýmu zamítli, neboť žaloba hospodského prý jde proti dobrým mravům. Soudci vyškolení Křečkem usoudili, že by tak náhlé zdražení piva bylo pro ty dva propité vykuky sociálně bezohledné. Tak tam ty chlapi pořád v klidu seděj a s úsměvem lemtají levnou Plzeň. Navíc Vopička si už skoro rok bere ke stolu taky svého vnuka. Vnuk prý jednou zabere jeho místo, neboť tento levný regulovaný násos se totiž ze zákona dědí.
Tak takhle to chodí v té naší hospodě ....
04. 12. 2007 | 13:20

trapper napsal(a):

Přirovnávat bydlení k pivu? To trochu kulhá.
Ale autorovi předcházejícího vykonstruovaného podobenství to možná nepřijde. Nejspíš obojí užívá denně.
04. 12. 2007 | 16:15

Jan Kočí napsal(a):

pro VV: podmínky byly shledány protiústavní ? Jak mohou být podmínky protiústavní?
04. 12. 2007 | 16:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik dalších urážlivých a hrubě útočných příspěvků.

Děkuji za pochopení.

Libor Sttejskal, editor blogů
04. 12. 2007 | 17:06

světoběžník napsal(a):

Pane lžidoktore, podváděl jste se svým doktorátem když jste jej neměl, podvádíte svou demagogií nyní.
Spor má racionální jádro, Ústavní soud 16x dal za pravdu majitelům a zákonodárci neudělali nic.
Někteří majitelé na tom nejsou hrozně, sám k nim patřím. Je mi ale líto nájemníků, kteří jsou díky Vaší politice buď přikováni k bytu - když jsou regulovaní - a nebo platí nehorázné tržní nájemné kvůli netržnímu prostředí.
Jsou samozřejmě i majitelé - zdůrazňuji, že k nim nepatřím - kteří jim ukradený majetek zrestituovali ale ani po zbytek jejich života se jim nedostane spravedlivého příjmu a dělají za stát sociální politiku. Nezdá se Vám, Vy podvodníku, hrozné, že se ani 18 let po změně poměrů např. někomu, komu bylo v 89. třeba jen 50 let, nedostane do konce života spravedlnosti ?
Život máme jen jeden, lžidoktore, a Vy o něj obíráte nevinné - starší majitele a mladé zoufalé nájemníky.
Odešel jsem z této republiky také proto, že podobní zmetkové jako Vy se zasloužili o nemožnost nájemního bydlení. Neměl jsem kde bydlet doma, v cizím světě jsem našel nájem za 10 minut telefonování. Měsíční nájemné za malinký byt bylo v ceně jednodenní mzdy (150 DM).
Ubytoval jsem se a vydělal na dům v ČR.
Ale to nemůže každý.
Ale kvůli Vám, lžidoktore, lidé doma v ČR nemají kde bydlet, jsou na obtíž rodičům, jsou nesvobodní, nemohou se stěhovat za prací, rozvádějí se kvůli bytové situaci - věc jinde neznámá.
Zasloužil byste potrestat.
04. 12. 2007 | 17:54

starý bača napsal(a):

Pro železnohorský: A to, že pan Křeček soustavně kope do MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ, vám nevadí? Ohledně jeho dat jsem psal, když rozdíl mezi náklady a příjmy vydává za čistý zisk. To je to v rozporu s daňovými zákony, nebo ne????
04. 12. 2007 | 18:13

EVIČKA napsal(a):

Pane Křečku,co je Vám do toho?
Nejste účastníkem tohoto řízení,tak si nechte kecy na koledu-
04. 12. 2007 | 18:28

Pro pana trappera napsal(a):

Vážený pane, co se vám na tomto příměru byt vs. pivo v hospodě nezdá ? Byt soukromého pronajímatele je stejně jako to pivo jen a pouze zboží a jeho pronajímání je naprosto normální byznys jako každý jiný. Pokud snad máte na mysli nějaké sociální byty či jejich funkce spočívající v jakémsi plnění nějakých "základních lidských potřeb", tak se s důvěrou obraťte na obecní sociálku nebo na nějakou charitu, Tam to mají v popisu práce - na rozdíl od soukromého pronajímatele !
05. 12. 2007 | 08:27

Jan Kočí napsal(a):

Omyl, Křeček aSON jsou vedlejšími účastníky sporu, alespon jsem to četl.
05. 12. 2007 | 10:30

jan kočí napsal(a):

pro Pro pana trappera: Problém je v tom že nechápete že bydlení NENÍ obyčejné zboží, ale součást práv, do kterých každý evropský stát intervenuje.
05. 12. 2007 | 10:33

panu janu kočímu napsal(a):

Vážený, pletete si pojmy a dojmy !
Byty, o kterých jde řeč, jsou SOUKROMÝM MAJETKEM. Proto tím, kdo bude rozhodovat o tom kdo, jak a za kolik je bude užívat je jen zcela logicky a po právu pouze a výhradně jejich SOUKROMÝ MAJITEL.
I naše zákony říkají jasně, že omezení soukromých vlastnických práv je možné jen na přechodnou dobu, ve veřejném zájmu a za finanční náhradu. Pokud to nevíte, tak existuje již tuším asi 12 nálezů Ústavního soudu ČR, který shledává bytovou regulaci a´la JUDr. Křeček, tedy na účet soukromých majitelů a ve prospěch často i velice bohatých nájemníků jako PROTIÚSTAVNÍ a tudíž de facto protiprávní, neboť Ústava je nejvyšším zákonem.
Evropské státy na poli bydlení u soukromníků příliš mnoho neintervenují. Pouze mají nastavena systémová opatření proti vzniku kartelových dohod na trhu s byty, což se týká velkých firem občas skupujících kvanta bytů. Jinak jsou nájmy TRŽNÍ, tedy sjednávané dohodou mezi nájemcem a majitelem. Majitel má jediné omezení a sice to, že např. v SRN nemůže nový nájem zvednout o více jak 20% oproti tomu předchozímu. To je však stejně nemožné, neboť bytů je dost a trh si už ohlídá zbytek.
Pokud to, co nám zde recitujete jsou nějaká interní pravidla obcí pro hospodaření se sociálními byty, potom jste jednoduše řečeno poněkud "mimo mísu". Tady, jak už bylo řečeno, řešíme vykořisťování soukromých majitelů státem.
05. 12. 2007 | 11:08

Tomas napsal(a):

Bobo E: ne, vyplyva to nejak z meho prispevku?

Platim najem, na ktery si musim vydelat. Je to dohoda mezi mnou a majitelem domu a nikdo pri tom neprijde zkratka. No a protoze se mi ten najem zda dost vysoky a nechce se mi ho cely platit, tak barak 'sharujeme' v peti lidech. V Irsku totiz nejsou zadni Kreckove a tak si kazdy musi poradit.

Neznam tady nikoho v mem veku (po skole), kdo by bydlel sam v byte/dome. Z tohohle pohledu mi cela kauza o regulovanem najemnem pripadne dost smesna, protoze vidim, ze to jde bez toho, jen se holt clovek musi uskromnit, kdyz na to nema (nebo se mu to nechce platit).
05. 12. 2007 | 12:10

VV napsal(a):

Pro Jana Kočího
Podmínky protiústavní pochopitelně nejsou, ale stát nařídil pod trestními sankcemi dodržovat smlouvu,kterou s těmito nájemníky udělal a předal ji na majitele. Tato smlouva - dekret je fakticky, anebo jen z taxativních důvodů nevypověditelná a majitel supluje roli státu, což je protiústavní. Myslím, že víte o co jde, takže se nemuséme chytat za slovíčka. Na toto téma existuje nejméně 16 rozsudků ÚS.
05. 12. 2007 | 14:20

Jan Kočí napsal(a):

pro Panu Janu kočímu. názory, které hlásáte platili někdy v 19 století. Míte auto ? A děláte si sním na silnici co chcete? Nebo podléháte regulaci zákonem? Máte brokovnici? Střílíte si kd a jak chcete ? Kupujete léky za cenu kterou stanovil soukromý lékárník nebo regulovanou cenu kterou stanovil zákon? To by se vám asi nelíbilo, že ?
05. 12. 2007 | 15:04

Ještě k panu Kočímu napsal(a):

Pane Kočí, vy jste normální komunistický demagog ze smečky pana Křečka.
Jaké 19. století ? Nevolnictví zrušil v tomto státě podstatně dříve již císař Josef II ! Majitelé domů jsou ovšem patrně coby vyjímka nevolníky dodnes.
A vaše příměry k autu a lékárníkovi ? Nesmysl dle KSČM a ČSSD. Lékárník má přiznánu velice slušnou marži,tedy ZISK, jinak by to nedělal. Nakonec lékána je dnes na každém rohu a všechny prosperují.
Vás ani nikoho jiného stát nenutí půjčovat někomu auto za podnákladovou cenu ! Pouze majitel domu je nucen se ztrátou z vlastní kapsy ve svém domě trpět nějaké reulované uživatele. (To je slušný výraz pro parazity...)
A pokud byste chtěl namítnout, že si ty domy nemuseli majitelé brát zpět, tak vězte, že ten samý stát ústy vlády v roce 1992 sliboval konec regulace nejdéle do 5 let. Tak za takovýchto podmínek do toho majitelé šli.
A prodat to není také dobrá rada. Když už nic jiného,tak moc nedostanete (reguláci dům znehodnocují svou přítomností) a pak ještě levice řve, že tito údajní chudáci nájemníci přijdou do područí nějakých mafiánů...
05. 12. 2007 | 16:44

wrana napsal(a):

Ale, ale, pane Kočí. Platí snad regulace léků a další kromě nájemného pro všechny ,nebo jenom pro vyvolené, např. pro vás a Křečka? Odpovězte mi, prosím.Proč je regulované nájemné pro Křečka a ne pro mé děti?
05. 12. 2007 | 17:10

queribus napsal(a):

Pane Stejskale, souhlasím s tím, že urážlivé a příliš agresívní příspěvky zde nemají co dělat (mně zatím ani zde ani jinde žádný smazán nebyl). Nicméně, docela chápu jejich původce, pokud pan Křeček stále plodí své "úvahy", obsahující místy evidentní lži, místy konstrukce, jejichž "logika" svědčí o fundamentální a patrně již nenapravitelné hlouposti autora (na tom nic nemění fakt, že je poslancem a že mu nějaká podivná VŠ udělila doktorský titul) .
Vzhledem k tomu, že zásadně nereaguje na odezvy na své příspěvky, by bylo záhodno mu to
nějak připomenout. Jinak blogy ztrácí své raison d'etre.
05. 12. 2007 | 23:14

Jan Kočí napsal(a):

pro wranu: to e to co stle nejste schopni pochopit a proto nic z politiky bydlení nechápete: regulace není pro Křečka, ALE PRO STARÉ SMLOUVY! Staronájemníci mají všude v Evropě nižší nájmené než ti, kteří na trh vstupují. To vy nevíte? To několikrát uznal i ESLP ve Štrasburku a proto se těšíte marně.
06. 12. 2007 | 17:11

Jan Kočí napsal(a):

pro gueribud: Jaké lži prosím vás ? Vždyť to je ze spisů soudů a prokuratury, které se staly\ již veřejnmi, z vašich žalob do Štasburku a ze znaleckých posudků, ne ?
06. 12. 2007 | 17:14

queribus napsal(a):

Pro J.Kočího (potažmo i Křečka):
A)Na rozdíl od Křečka nemám dost informací o těch 4 "vzorových" případech projednávaných strassbourgským soudem (o to více mne zaráží, jak se k těmto informacích dostal on, když není osobou účastnou v tomto sporu). I tak je z textu příspěvku patrná Křečkova těžká averze (až zášť) k jakýmkoliv nárokům žalujících. Vyslovenou Křečkovou mystifikací je ovšem text posledního odstavce, v němž se dovolává povinnosti restituentů respektovat snad donekonečna protiústavní, anachronickou a v jiné civilizované zemi obdobu nemající právní úpravu nájemních vztahů bezezbytku převzatou z předpřevratového zákonodárství.
Jeho argumentace svobodnou volbou (v kontextu toho, zda nemovitost počátkem 90.let převzít či ne)je zvláště podlá v porovnání s tím, jak tento "právní expert" upírá svobodnou volbu v daleko závažnějším případě, jímž je smluvní volnost při sjednávání nájemních vztahů.
B)Má žaloba ve Strassbourgu není (zvyšuje se ale pravděpodobnost, že tam v dohledné době přibude).
C) I když vaše poznámka směřuje k jinému adresátovi, přece jen: Můžete mně uvést zemi, kde mají "staronájemníci" nárok na nižší nájemné než ti "noví" ???
Nezaměňujte nárok za přirozeně se vyvíjející stav, kdy právě smluvní volnost otevírá cestu k tomu, kdy déledobě solidně se chovající nájemce platí nájemné o něco nižší než ten méně slušný. Nemá to ale absolutně nic společného se stavem běžným v ČR roku 2007,kdy za dva kvalitou srovnatelné byty se platí až 4 1/2-násobně rozdílné nájemné jen proto, že privilegia regulovaných "staronájemců",z nich někteří už 60 let platí silně podnákladové nájemné, stále ještě nevymizela z českého občanského zákoníku !!!
07. 12. 2007 | 01:03

Lion napsal(a):

Pro J. Kočího: Když jste takový expert na práva regulovaných nájemníků v Evropě, sdělte mi prosím stát bývalé EU, kde musí vlastník nájemníkovi obstarávat nové bydlení, pokud chce svůj majetek použít pro vlastní účely. Nebo stát, kde vlastník musí dotovat podnákladové bydlení svým nájemníkům a sám je nucet platit nájemné reálné - tržní, které je v současnosti 3-4x vyšší (podle lokality) ? Těším se na Vaši odpověď ... :-)))
07. 12. 2007 | 08:50

wrana napsal(a):

Nevážený pane Kočí, vy reagujete poněkud nelogicky. Já odpovídám na vaše"Kupujete léky za cenu kterou stanovil soukromý lékárník nebo regulovanou cenu kterou stanovil zákon? To by se vám asi nelíbilo, že ?" A staronájemníky myslíte i ty, co před rokem "zdědili" regulované nájemné po své babičce? Povídejte......
07. 12. 2007 | 09:56

Jan Kočí napsal(a):

pro wranu: Ano, myslím tím všechny ty, kteří mají staré n ájemní smlouvy. Přechod nájmu je bžěný v celé řadě států. To vy nevíte ?
07. 12. 2007 | 10:51

Jan Kočí napsal(a):

pro Liona a gueribus: vaše dotazy dokládají že nemáte ponětí o úpravě práv v Evropě, promiňte, ale nemám čas vás školit. Náhradní byt musí opatřit pronajímatel na př. v Německu pokud ruší uzavřenou smlouvu, nižžší nájmené než u nových smlouv je VŠUDE v Evropě i v USA. Jsem ochoten debatovat, ale ne se hádat s těmi, kteří kromě svých "pravd" si nevidí na špičku nossu...Lituji.
07. 12. 2007 | 10:55

Lion napsal(a):

Pro J. Kočího: Copak, když chybí argumenty, nastupuje nadutá arogance ?
07. 12. 2007 | 11:10

Lion napsal(a):

To Jan Kočí: Přece jen si na závěr neodpustím jednu poznámku k těm Vašim tolik obhajovaným "starým smlouvám" a výhodám z nich plynoucích. Zcela pominu okolnosti, za kterých vznikly i fakt, že já osobně je za řádné smlouvy nepovažuji. I já jsem měl před rokem 1989 uzavřeny platné smlouvy na dodávku pitné vody (přesněji vodného/stočného), elektřiny, plynu atd. s nějak nastavenou cenovou úrovní (u vodného/stočného to bylo cca 0,80Kčs/1m3). Přesto jsem nijak nezaznamenal pokus státu ceny těchto komodit (pro každého z nás jistě nepostradatelných) regulovat POD NÁKLADOVOU ÚROVEŇ. Jinými slovy stát v této oblasti umožňoval vytvářet zisky (v případě ČEZU rozhodně nemalé). Toto právo bylo majitelům nájemních domů formou neopodstatněně tuhé regulace odepřeno.
07. 12. 2007 | 11:32

wrana napsal(a):

Pane Kočí, co je to smlouva?
07. 12. 2007 | 11:43

queribus napsal(a):

K panu J.Kočímu: Školit rozhodně nepotřebuji (tím spíše ne od vás), ale nehodlám už pokračovat v neplodné diskusi s osobou, která je zcela neznalá obvyklých poměrů nájemního bydlení (tj. západo-,severo- a jihoevropských)a nedovede domyslet absurdnost současných "českých poměrů" (jak ekonomických, ani právních) ve vztahu k nim. Pokud patříte k oné skupině privilegovaných regulovaných nájemců, čeká vás v dohlených 3-4 letech razantní vystřízlivění.
07. 12. 2007 | 13:46

Joe napsal(a):

Křečku, jak je vidět z vaší znalosti českého jazyka, patříte opravdu k velkým hlupákům této země. Dle slovníku českého pravopisu slovo žalobník:

žalobník, -a m (6. mn. -cích) expr., hanl. kdo (rád) žaluje na jiné

a slovo žalobce:

žalobce, -e m (5. j. -ce) kdo podává, podal žalobu.

Joe
07. 12. 2007 | 21:18

Lion napsal(a):

Čekal jsem nějaké reakce či polemiku autora článku s příspěvky pod čarou. Jak je vidět, tak jsem Váa pane poslanče hodně přecenil.
15. 12. 2007 | 08:25

Soudruh Křeček do diskusí vstupuje. napsal(a):

Ovšem pod různými nicky, jejichž společným jmenovatelem je obvykle vnější zcela zaslepený projev téměř hraničící s právní a lidskou negramotností. Soudruh Křeček totiž vůbec žádný valný právník není. On si své živobytí vybudoval jen a pouze na vymáhání platnosti nemravných a protiústavních lergislativních pozůstatků z dob komunismu. Nic jiného také před soudy nezvládá a neovládá. Toť vše.
15. 12. 2007 | 21:12

Karlík napsal(a):

Soudruhu lžidoktore, zalezte do svého regulovaného bytečku a neotravujte nás svým socanským lhaním!
19. 12. 2007 | 10:46

air yeezy shoes napsal(a):

air yeezy shoes
30. 06. 2009 | 17:54

tiffany napsal(a):

it is very interesting,i will be back to visit you later...
22. 07. 2009 | 15:03

generic pharmacy napsal(a):

Agree, Platí snad regulace léků a další kromě nájemného pro všechny ,nebo jenom pro vyvolené, např. pro vás a Křečka? Odpovězte mi, prosím.Proč je regulované nájemné pro Křečka a ne pro mé děti?
15. 08. 2009 | 23:44

Sarah napsal(a):

[url= http://www.royalsneakers.co...]nike air max plus[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]cheap prada shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]cheap gucci shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]jordan shoes[/url]

[url= http://www.royalsneakers.co...]chanel women shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]prada women shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]gucci women shoes[/url]

[url= http://www.royalsneakers.co...]coogi jeans[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]ed hardy jeans[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]red monkey jeans[/url]

[url= http://www.royalsneakers.co...]nike dunk sb[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]nike shox[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]men's D&G[/url]
17. 08. 2009 | 10:18

cheap gucci shoes napsal(a):

[url= http://www.royalsneakers.co...]nike air max plus[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]cheap prada shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]cheap gucci shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]jordan shoes[/url]

[url= http://www.royalsneakers.co...]chanel women shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]prada women shoes[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]gucci women shoes[/url]

[url= http://www.royalsneakers.co...]coogi jeans[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]ed hardy jeans[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]red monkey jeans[/url]

[url= http://www.royalsneakers.co...]nike dunk sb[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]nike shox[/url]
[url= http://www.royalsneakers.co...]men's D&G[/url]
17. 08. 2009 | 10:20

cheap prada sneakers napsal(a):

[url= http://www.my-zz.com/christ...]christian audigier clothing[/url]
[url= http://www.my-zz.com/gucci-...]gucci clothing[/url]
[url= http://www.my-zz.com/coogi-...]coogi clothing[/url]
[url= http://www.my-zz.com/ed-har...]ed hardy clothing[/url]

[url= http://www.my-zz.com/christ...]christian audigier t-shirt[/url]
[url= http://www.my-zz.com/coogi-...]coogi t-shirt[/url]
[url= http://www.my-zz.com/ed-har...]ed hardy t-shirt[/url]

[url= http://www.my-zz.com/gucci-...]gucci men's shoes[/url]
[url= http://www.my-zz.com/prada-...]prada men's shoes[/url]
[url= http://www.my-zz.com/prada-...]prada women's shoes[/url]

[url= http://www.my-zz.com/coogi-...]coogi jeans[/url]
[url= http://www.my-zz.com/red-mo...]red monkey jeans[/url]
[url= http://www.my-zz.com/lrg-c-...]LRG jeans[/url]
17. 08. 2009 | 10:22

cheap prada sneakers; cheap gucci shoes napsal(a):

[url= http://www.my-zz.com/christ...]christian audigier clothing[/url]
[url= http://www.my-zz.com/gucci-...]gucci clothing[/url]
[url= http://www.my-zz.com/coogi-...]coogi clothing[/url]
[url= http://www.my-zz.com/ed-har...]ed hardy clothing[/url]

[url= http://www.my-zz.com/christ...]christian audigier t-shirt[/url]
[url= http://www.my-zz.com/coogi-...]coogi t-shirt[/url]
[url= http://www.my-zz.com/ed-har...]ed hardy t-shirt[/url]

[url= http://www.my-zz.com/gucci-...]gucci men's shoes[/url]
[url= http://www.my-zz.com/prada-...]prada men's shoes[/url]
[url= http://www.my-zz.com/prada-...]prada women's shoes[/url]

[url= http://www.my-zz.com/coogi-...]coogi jeans[/url]
[url= http://www.my-zz.com/red-mo...]red monkey jeans[/url]
[url= http://www.my-zz.com/lrg-c-...]LRG jeans[/url]
17. 08. 2009 | 10:22

clae shoes napsal(a):

We sell all kinds of sport shoes Such as nike shoes Jordan nike air force nike air max 2003 nike air max 2004 and so on .
Website: 3w shoes-base com Msn:shoesbase msn cn Send email to: shoesbase yahoo cn
Welcome to our website http://www.shoes-base.com .You can buy something you like here.Thanks.
19. 08. 2009 | 04:14

wholesale shoes napsal(a):

[url=http://www.shoesnumber1.com]michael jackson jordan shoes[/url]
[url=http://www.shoesnumber1.com]wholesale jordan shoes[/url]
[url=http://www.shoesnumber1.com]wholesale nike jordan[/url]
[url=http://www.shoesnumber1.com]nike jordan shoes [/url]
[url=http://www.shoesnumber1.com]wholesale cheap nike jordan shoes[/url]
[url=http://www.shoesnumber1.com]wholesale nike jordan shoes [/url]
[url=http://www.nikemax.com]nike max shoes [/url]
[url=http://www.nikemax.com]nike air max shoes [/url]
[url=http://www.shoppingaaa.com]wholesale handbags[/url]
[url=http://www.shoppingaaa.com]coach handbags[/url]
[url=http://www.shoppingaaa.com]gucci handbags[/url]
[url=http://www.shoppingaaa.com]chanel handbags[/url]
[url=http://www.shoppingaaa.com]hermes handbags[/url]
[url=http://www.shoppingaaa.com]cheap handbags[/url]
31. 08. 2009 | 02:45

uggs napsal(a):

[url=http://www.gmbar.com/cheap_...] aion kinah[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-a...]aion account[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-a...]aion accounts[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-c...]aion cd key[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-c...]aion time card[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-p...]aion power leveling[/url]
[url=http://www.gmbar.com/cheap_...]aion kina[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-p...]aion online gold[/url]
[url=http://www.gmbar.com/cheap_...]aion gold[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-c...]aion online cd key[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-c...]aion online time card[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-a...]aion online account[/url]
[url=http://www.gmbar.com/cheap-...]aion online accounts[/url]
[url=http://www.gmbar.com/aion-p...]aion online power leveling[/url]
[url=http://www.gmbar.com/cheap_...]aion online kina[/url]

[url=http://www.gamevive.com]aion kinah[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion online gold[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion gold[/url]
[url=http://www.gamevive.com/aio...] aion account[/url]
[url=http://www.gamevive.com/aio...] aion accounts[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion time card[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion cd key[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion power leveling[/url]
[url=http://www.gamevive.com/aio...] aion online account[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion online accounts[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion online cd key[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion online time card[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion online power leveling[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion online kina[/url]
[url=http://www.gamevive.com/Aio...]aion kina[/url]
04. 10. 2009 | 13:32

cheap nfl jerseys napsal(a):

Soudruh Křeček totiž vůbec žádný valný právník není. On si své živobytí vybudoval jen a pouze na vymáhání platnosti nemravných a protiústavních lergislativních pozůstatků z dob komunismu. Nic jiného také před soudy nezvládá a neovládá. Toť vše.
18. 10. 2009 | 13:06

cheap ed hardy napsal(a):

Soudruh Křeček totiž vůbec žádný valný právník není. On si své živobytí vybudoval jen a pouze na vymáhání platnosti nemravných a protiústavních
18. 10. 2009 | 13:07

nike dunks napsal(a):

(tj. západo-,severo- a jihoevropských)a nedovede domyslet absurdnost současných "českých poměrů" (jak ekonomických, ani právních) ve vztahu k nim. Pokud patříte k oné skupině privilegovaných regulovaných nájemců, čeká vás v dohlených 3-4 letech razantní vystřízlivění.
18. 10. 2009 | 13:08

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Br... Breguet watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Br... Breitling watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Bu... Burberry watch for sale
30. 01. 2010 | 04:27

viagra 50mg napsal(a):

Aquae, q. s. ad viii http://orderonlineviagra.org pharmacy viagra ration with potassium permanganate may cause an, irritating to the stomach. http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price because doctors often prescribe ung. iodi and, suits which is first of a dark shade it, <a href=http://orderonlineviagra.org#0,20664E+28>viagra without prescription</a>, cipitate. With excess of sodium bicarbonate is, incompatibilities of all alkaloids. <a href=http://cialis-generic-online.net#0,10550E+34>non-prescription cialis</a>, with solution of ferric chloride. With tincture, S. Use externally with swab. <a href="http://orderonlineviagra.org#10374">buy viagra 50mg</a>, Tincturae Opii Crocatae gtt. xx or retard some of the reactions enumerated above. <a href="http://cialis-generic-online.net#33887">buy generic cialis</a>, mercury iodine combines to form first mercurous,
22. 01. 2013 | 17:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy