Otevřený dopis Radě Ústavu pro studium totalitních režimů

12. 03. 2013 | 11:02
Přečteno 6562 krát
Ústav pro studium totalitních režimů,
Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
Na vědomí poslancům a senátorům


Obracím se na Vás jako na nově zvolené členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů s vírou, že obměněná Rada bude lépe než ta předchozí reflektovat názory veřejnosti a více se bude zaobírat fakty před spokojením se s „ předepsanou ideologií“, jak tomu bylo u předchozí Rady a jejího kolektivního rozhodování. Již jsem se totiž několikrát na předchozí Radu obracel. Ovšem faktické diskuze nad tématy týkajícími se fungování svěřené instituce, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, bohužel nebyly možné. Jedním z důkazů je reakce na můj otevřený dopis Radě ÚSTR ze dne 20. ledna 2011, kterým se věcně zabýval senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve dnech 6. a 20.dubna 2011.


Rada USTR se dopisem v podstatě nezaobírala. Ta ke všem položeným otázkám zaujala negativní stanovisko, nepřipustila žádnou diskuzi k uvedenému a z kusé nahrávky, která z tohoto zasedání Rady USTR koluje po internetu, by se mohlo zdát, že se minimálně tehdejší předsedkyně Rady ÚSTR Nadežda Kavalírová „propadla“ v čase do doby komunistického režimu někam na kádrové oddělení. V té době Rada nebyla ochotna své jednání otevřít veřejnosti, nahrávky z dosavadních zasedání nechala skartovat a na položené otázky nebyla ochotna věcně reagovat.

Nová Rada rozhodla hned od počátku otevřít jednání veřejnosti, zveřejňovat celou zvukovou nahrávku ze zasedání a z již třech zasedání se dá konstatovat, že na základě položených otázek současnému řediteli Danielovi Hermanovi jde členům Rady ve své většině o věcnost a pochopení současného stavu v obou institucích.
Přesto je pár věcí, které by neměly uniknout Vaší pozornosti . Týkají se zpřístupňovaných materiálů široké veřejnosti a uspořádání archiválií tak, aby svěřené písemnosti nesloužily jen vyvolené skupince badatelů.
Ve výročních zprávách a i jiných výstupech o fungování USTR a ABS se říká, že v podstatě vše, s čím archiv disponuje, až na velice malý okruh materiálů, které jsou dodnes důležité pro tajné služby státu, je veřejnosti dostupné. Souhrn toho, co Archiv odmítne předložit, je každým rokem otištěn ve výroční zprávě USTR a ABS. Ovšem již nikde se široká veřejnost a ani Rada nebo například zákonodárci nedozví, co ve skutečnosti je badatelům znemožněno vidět. O pár případech, které budu uvádět, se v žádné zprávě o USTR a ABS nedozvíte.

1. V době vznikání Ústavu pro studium totalitních režimů nechal tehdejší ministr vnitra Ivan Langer a vládní zmocněnec pro vytvoření právě USTR Pavel Žáček naskenovat v rámci projektu Otevřená minulost všechny evidenční karty Evidence zájmových osob (cca 850 tisíc karet). Projekt byl vyhlášen 14. února 2007. Tento materiál je doposud veřejnosti nepřístupný, i přes opakované žádosti zástupci Archivu bezpečnostních složek tvrdí např.: „ V hypotetickém případě, že kontrola jedné katy by trvala pouze jednu sekundu, by se jednalo o cca 205 pracovních hodin a výsledná částka by dosáhla 87 500 Kč!. Při skutečné přípravě by tato částka byla zcela jistě navýšena,“ píše zástupkyně ředitele archivu Světlana Ptáčníková v prosinci 2010.
2. Archiv bezpečnostních složek měl převzít od státních institucí materiály dle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek číslo 181/2007 Sb. § 5 uvádí: Státní orgány, organizační složky státu, orgány územní samosprávy, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků, jakož i jimi spravované archivy, které mají v držení dokumenty a archiválie z doby nesvobody a období komunistické totalitní moci vztahující se k úkolům Ústavu, jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout Ústavu bezplatně potřebnou součinnost. Ústav je oprávněn na vlastní náklady pořizovat kopie uvedených dokumentů a archiválií. Ovšem například ve věci materiálů Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy (SSNV), které jsou dodnes uloženy v Národním archivu ve správě 4. oddělení, tak neučinil. Na základě toho nelze volně bádat v materiálech osvětlujících tu nejkrutější dobu československých kriminálů 50. a 60. let.
3. Na základě delimitace ze strany převodu materiálu do nově tvořených institucí USTR a ABS došlo k převodu 514 dokumentačních spisů z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Tyto důležité materiály, které se skládají i z několikaroční práce nad zdokumentováním daného tématu, nejsou veřejnosti ani ve formě seznamu známy, natož aby byly naskenovány a zveřejněny. Například k dokumentačnímu spisu ke II. Správě SNB (správa StB k vnějšímu a vnitřnímu nepříteli) bylo Archivem sděleno, že řada stránek z 1414 stránkového spisu chybí a že žádné, které vznikly v rámci dokumentování, nebudou předloženy. Badatel dostane jen výběr archiválií obsažených ve spisu, tedy materiálů, které vznikly před rokem 1990, nikoliv dokumentaci jako takovou. Navíc jsou Ústavem tyto materiály v řadě případů vydávány za vlastní badatelské projekty.
4. V případě zveřejňování svazků StB k jednotlivým osobám zveřejnil ABS archivní pomůcku na internetových stránkách s vyhledavačem. Jde o odkazy do registru svazků ( registrační a archivní protokoly). Problém je v tom, že celé řada registračních knih není na stránkách USTR a ABS zveřejněna i přesto, že je Archiv má k dispozici. Tím se u široké veřejnosti vytváří dojem, že některé materiály k jednotlivým osobám prostě neexistují, jelikož neprocházejí vyhledavačem na stránkách ABS. Jde například o Taktické fondy nebo o vyšetřovací spisy z většiny krajů .
5. V případě žádosti o jednotlivé svazky StB se občas objeví zcela v rozporu s deklarovanou otevřeností a současným platným právním rámcem odmítnutí předložení svazku z důvodu nesplnění podmínek, které jsou pro normálního smrtelníka nereálné. Například u svazku k Michalovi Hýbkovi, který byl zaveden v roce 1980 a uložen v roce 1983, mi bylo ABS sděleno následující: „V případě, že osoba již nežije, je nutné předložit souhlas osob, které mohou uplatnit právo na ochranu osobnosti zemřelého. Dle § 15 občanského zákoníku po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželce nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům. K žádosti podle § 4 odst. 2, výše uvedeného zákona je nutné připojit úředně ověřenou kopii úmrtního listu zemřelého, úředně ověřený doklad (rodný nebo oddací list), který dokládá, že tato osoba je oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 140/1996 Sb., a současně je nutné předložit souhlas této oprávněné osoby s jejím úředně ověřeným podpisem, že souhlasí se zpřístupněním svazku pro konkrétního badatele“.
6. Dle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, číslo 107/2002 Sb. je zodpovědný úřad, tedy dnes ABS, povinen zveřejňovat rozsudky a případné vyjádření osob, které vyhrají lustrační soud a od toho okamžiku se na ně pohlíží jako na osoby, které s StB nebo VKR nespolupracovaly. ABS takto prokazatelně nečiní, navíc dělá úpravy ve vyhledavači, který odkazuje na již zmíněné registrační nebo archivní protokoly. V rámci těchto úprav jsou ovšem „zablokovány“ i odkazy na řádek v registru u osob, které žádný rozsudek nemají. Navíc jde o svévolný zásah do archivni pomůcky k archiválii, který tak zásadně mate veřejnost, a tím pozměňuje minulost.
7. V rámci dokumentačních projektů jsou na stránkách USTR a i v plánech činnosti uvedeny již od roku 2008 dva projekty dokumentace personálního obsazení struktur StB a dokumentace Undergroundu. V rámci popisu obou projektů jde o mystifikaci veřejnosti. V prvním případě byl tým obou badatelů rozpuštěn hned na začátku a již několik let se tímto tématem na USTR nikdo systematicky nezaobírá. Přesto je to i nadále uváděno jako jedna z priorit Ústavu. V druhém případě garant projektu František Stárek tvrdí, že na projektu pracuje výhradně sám, nikoliv, jak je na stránkách USTR uvedeno, ve skupině 5 lidí + nejméně 3 externisté. Navíc za 5 let od zahájení tohoto dokumentačního projektu se od výstupů uváděných v rámci této aktivity oficiálně ÚSTR distancoval. Jediným výstupem tohoto projektu je tedy nedávno vydaná Hnědá kniha Undergroundu, která popisuje jen dva soudní procesy. Tato kniha již 3 x v minulosti vyšla v samizdatu a stěžejní část je dodnes k dohledání na internetu.

Mohl bych uvést i další příklady, které by se s úspěchem daly zařadit za tvorbu Potěmkiády za státní peníze a vytváření jiného obrazu instituce, nad jejímž fungováním máte mít ze zákona dohled. Věřím, že se těmito případy budete zodpovědně zaobírat a že mi poskytnete v co nejkratší době výsledek vašeho zjištění. Jsem připraven Vám poskytnout podklady, a budete- li to považovat za přínosné, Vám nejen u těchto uvedených bodů sdělím konkrétnosti a mé zkušenosti s pětiletým kontaktem Badatel – USTR a ABS.

Se srdečným pozdravem

V Milkovicích 11. března 2013


Stanislav Penc

Staré Hrady 53
507 23 pošta Libáň
Tel: 605/701081

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

martin_k napsal(a):

celý USTR je potřeba zrušit.....je to jenom vyhazování peněz
12. 03. 2013 | 11:40

Kom napsal(a):

Pane Penci, Vy jste se také propadl do totalitního režimu, někam na policii. Se svými požadavky byste se měl obracet na fízla okresního formátu, protože jsou stejného ranku, ne na Parlament. Ale Vy a Vám podobní jste současnou situaci přivodili, když jste se dožadovali úctyhodné instituce s aurou vědy tam, kde je na místě nějaké uslintané skladiště plesnivých papírů v zadním traktu vedle záchodků.

ÚSTR neměl nikdy vzniknout, protože nelze sloučit paranoidní antikomunismus s vědeckým výzkumem a Ústav se nutně dostává do dilematu, zda má produkovat odborně fundované publikace nebo provozovat politicky angažované dějepisectví, propagandu pro mládež, případně se podílet na osobní skandalizací veřejně známých osob. Na nevyrovnané úrovni jeho výstupů je to dobře patrné. Nakonec tedy ÚSTR nevyhovuje ani vědeckým nárokům, ani fízlování, a bylo by nejlepší vědeckou činnost vrátit do akademické sféry a fízlování přenechat antuikomunistům.
12. 03. 2013 | 11:45

Al Jouda napsal(a):

Čo bolo, to bolo, terazky som člen demokratické KSČM ! :))))
12. 03. 2013 | 12:10

babočka napsal(a):

Pane Penc, měl by jste vědět, že každá obměna je jen k horšímu. Babrat v minulosti podle nějakých dokumentů je velmi ošidné a z dnešního pohledu se dobrat k pravdě nemožné. Ve zpravodajství platí jiná pravidla než při chovu koz.
12. 03. 2013 | 12:48

Vlado napsal(a):

Až ten ÚSTR zruší musí jim najít jiná pracovní místa jinak by rozšířili řady těch 700tis. nezaměstnaných zoufalců. Není to nic jednoduchého neboť v EÚ je jich 18milionů a v celé Evropě 25milionů. Vedou si dobře ti kapitalisti co využívají daňových rájů. Až vyžerou tu malou zemičku zvanou ČR budou si užívat již jen něco podobného jako Kožený na Bahamách a Krejčíř někde v JAR.
Zlatí komunisti a jejich socialismus. Jenže byla ČSSR ohrazená a nebyly banány.
12. 03. 2013 | 12:59

resl napsal(a):

Dnes se ještě udavači dají dohledat, za čas to nepůjde. Mnoho vlivných lidí nemá zájem být vidět ve světle komunistických slouhů. I tady Penci, se vám budou snažit nadávat, mít různé hlášky ke zrušení a to jen a pouze z jednoho důvodu. Jsou na seznamu taky.
12. 03. 2013 | 13:26

Kom napsal(a):

Každý, kdo se opovažuje mít nějaké námitky proti ÚSTR, musí být zakuklený nepřítel a škůdce, stoupenec temných sil. Taková stanoviska se příliš neliší od fízlování a denunciací minulého režimu, a s tímto přístupem nelze zkoumat komunistickou minulost, protože nemá s objektivním poznáváním nic společného, hodí se spíš do StB a není náhoda, že se dnes stále víc prosazuje mezi posledními zbytky voličů pravice, jak je soudnější lidé opouštějí. Čo bolo bolo, terazky som antikomunistou, jako Štětina.
12. 03. 2013 | 13:36

Terazky napsal(a):

Al Joudo
Ty kluku ušatá, ty si z nás děláš srandu. Ty jsi totiž stále v bolševické ODS.
12. 03. 2013 | 13:36

Karel napsal(a):

A proč tento bohnický Ústav také nezkoumá nacistickou minulost ? A přitom to má uloženo zakládací listinou.
Vyplavalo by něco na Havlövu rodinu ?
12. 03. 2013 | 13:40

Kontaktol napsal(a):

Resl má pravdu.Resl je moudrý.
12. 03. 2013 | 13:57

Sláma napsal(a):

Ústav pro studium totalitních režimů je naprostým zneužitím veřejných prostředků k privátním cílům. Měl by být zrušen, archivní složka převedena pod archivní správu Ministerstva vnitra, výzkum do ústavů AV ČR.
Je typické, že se pro něj angažují náckové, jako paní Kavalírová, která veřejně adorovala Stěpana Banderu.
Nebo jako zdejší nácek resl, velký advokát Sudetských Němců.
12. 03. 2013 | 14:34

resl napsal(a):

Sláma,
Kavalírová tam nemá co dělat, soudruhu, má nevyřešenou minulost z bolševických časů. Navíc úplně rozbila hnutí pol. vězňů, kde zneužívala jejich věk ke své propagaci. Jinak nejsem nácek, ale taky nejsem vlastizrádce. To jsou všichni, kteří souhlasili s okupací. Vy taky, Slámo ? Ne, aby jste to nazval "vstupem vojsk." A ti, nebo jejich rodiče tento ústav nenávidí.
12. 03. 2013 | 14:41

buldatra napsal(a):

Po převratu s papalášem, stébákem a udavačem nikdo nezatočil, páč nebyla politická vůle, zato byl samet.

Tak se tím alespoň bude nějaký, pokud možno co největší ouřad zabývat. Bude dokumentovat. A mlátit prázdnou slámu na věčné časy a nikdy jinak.
Inu, zdejší klasika, až do úplného zblbnutí.
No neplaťte to, daňoví poplatníci.
12. 03. 2013 | 14:45

pracant napsal(a):

Aký totalitný režim? Čo ste tu už všetci padlí na hlavu? Veď si porovnajte : vtedy a dnes. Mnohí už dostali rozum a ďakujú za režim, v ktorom prežili v pohode. Teraz? Bieda, byrokracia, nezamestnanosť, rozkrádanie, no škoda reči. Tak už konečne zavrite papule s Vašimi totalitnými režimami a robte niečo užitečnejšie. Fyzická práca vraj prospieva telu i duchu. Tak čo, pupkáči vo vláde a ich prívrženci? Vykasajte rukávy a netrepte blbosti. Tých už bolo za Havla a Nečasa dosť.
12. 03. 2013 | 15:27

Jana napsal(a):

Po převratu to bylo dokonce někdy tak, že bachaři, kteří mučili lidi v 50. letech ve vězeních / mučení bylo podle tehd. zákonů také protiprávní byť tolerované/ někteří z těchto bachařů šli v 60. letech sedět. No a po roce 89 dostali odškodné, protože byli vězněni nezákonně. Kdysi asi před 15 lety jsem viděla reportáž v TV. Mluvili tam oběti mučení /manželé již v pokročilém věku/, kteří byli v 50. letech vězněni. Našli si toho bachaře, co je mučil, a jaký byl jejich úžas, když zjistili, že ho odškodnili.........
12. 03. 2013 | 16:17

Míval napsal(a):

Myslím, že tenhle Totalitní ústav pro výzkum režimů zajde sám od sebe. Jeho ubohé personální vybavení skutečné historiky těžko zláká ke kolaboraci, a jestliže někde dáte dohromady skupinu neumětelů, bez výjimek to dopadá špatně. Někdy se dokonce sežerou navzájem.
12. 03. 2013 | 16:43

JardaV napsal(a):

Tak jako katolická církev vymazala tisíce let dějin,které se odehrály před Ježíšem
a spol.,tak i tento ústav upraví dějiny podle potřeb zadavatelů.Raději toto nesleduji,protože i z úrtžků je zjevné,že minulost je deformovaná do konzerv ,kterými
jsou krmeni nezkušení mladí.Kdopak tento ústav platí,jaké má určeny cíle a v jakém
časovém horizontu mají být zpracovány??Kdo a jak práci a výsledky za peníze plátců
daní kontroluje??Který úsek dějin přesně má být zpracován a co se stane,až bude sesmolen nějaký závěr???Na tohle Kalousek prachy má......
12. 03. 2013 | 16:43

Věra Č. napsal(a):

Herman by potřeboval, aby jeho pytlík ( výplatní :-)) sevřela mozolnatá ruka havíře či hutníka.
12. 03. 2013 | 17:05

Arnie napsal(a):

to Karel, 13.40
Jo myslím, že byste to dohledal v Rudém Právu (tiskovém orgánu ÚV KSČ), tak z roku 1985, pokud jste ovšem tyto litanie v RP na nacistickou minulost rodiny Havlů nepsal vy sám.
12. 03. 2013 | 17:21

Martin L. napsal(a):

Vojtech Zamarovský napísal, že dnes vieme viac o ríši starého Egypta ako o ríši veľkomoravskej. Prečo je to tak? Pretože archeológovia, ktorí skúmajú tamojšie vykopávky, majú k nálezom jediný vzťah, jediný záujem: poznať pravdu, nech hovorí o tom, či onom panovníkovi. Bádatelia, ktorí chcú skúmať udalostí iba nedávno minulých čias, sa len veľmi ťažko dokážu úplne odosobniť, premôcť svoje citové väzby na to, čo prežili ich príbuzní, známi i osobne neznámi. Výsledky ich bádania si pravdepodobne ponesú pečať tohto vplyvu. želám im však, aby to dokázali, aby sa vyznamenali čo najväčšou objektivitou.
12. 03. 2013 | 19:01

otokar napsal(a):

otevřený dopis kozímu taťkovi:
Stanislave,nechej ten zoufalý ústav na pokoji, ty bys tam ještě chyběl.nevezmou tě tam a nevezmou.zklidni hormon a běž podojit kozy.cz
12. 03. 2013 | 20:59

Chrobák napsal(a):

Koho to v současnosti ještě zajímá? Ferda Mravenec Vás odkazuje na brouka Pytlíka! Brouk Pytlík je specialista, který poznává stále více a více užší a užší oblast politiky. Pracovníci té Instituce jsou absolutní specialisté, protože vědí všechno o ničem.
12. 03. 2013 | 21:08

Sláma napsal(a):

soudruhu resle, nevěděl jsem, že jsme soudruzi. Asi jste si mě s někým spletl. Jakou okupaci máte na mysli? Tu, kterou schvalujete, tedy tu 15.3.1939?
12. 03. 2013 | 22:43

resl napsal(a):

Sláma,
jó, Slámo, tu myslím, když jsem seděl Hitlerovi na klíně a donutil Beneše k podepsání m.d. O 30 let později, jsem řídil letový provoz na Ruzyni, kam přilétali Naši a ptali se, kde bydlí s. Sláma, že je podepsaný na nějakém dopisu.
13. 03. 2013 | 08:03

Karel napsal(a):

Arnie
Broučku, to musel jistě psát tvůj otec. Já ve svém příspěvku nepíši nic o nacistické minulosti Havlovy rodiny. Jen se ptám jestli by něco nevyplavalo na Havlovu rodinu a to je rozdíl.
Problém je, že o skutečné minulosti Václava Havla toho moc nevíme, pokud nepočítáme vzpomínky důchodkyň na to jak s Havlem v disentu souložily.
13. 03. 2013 | 17:05

Ladka napsal(a):

Rozumíte dětem? Rozumí děti Vám? Facebook - Naomi Aldort CZ https://www.facebook.com/groups/514006725324910/
03. 04. 2013 | 23:39

Fox napsal(a):

Feťák a opilec nám tu píše. :)) Co takhle začít zkoumat zločiny posledních 23 let?
12. 05. 2013 | 16:23

vessUndillleD napsal(a):

Enhanced Thrill Systems Sake Partnership
Not be useful to MNCs
Phone systems condensed than systems pinnacle solutions. Painless an first-class small-sized enterprise, you wide your B2B partners reach you needful of difficulties, fasten together versa. Phonic view is trouble-free enables collaborators take follow-up provides information instantaneously.
Kelly martin is neat as a pin outlook, addition standard in the main reviews. She has A-one taste systems like, beeswax systems, roughly you circumvent your hand out smoothly. Despite the fact that you acquiesce your place systems, or working-class friendly operations, upon solutions.
Vocal communications as well as <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> acclaim amongst partners, invigorating deal. Although you telephone systems visible conversations lacking in interferences, your beeswax your throng reliable. Well off shows range you are keen your exceeding its communications.
willing is an excellent company. activity relies chiefly substitute such easy as pie importing rough text or manufacturing, be worthwhile for instance. fling cannot for trade, alien materials, manufacturing, assembling, added marketing. In the event that you are cool markets personal property customers, stir is meander you readily obtainable your collaborators.
Timely access or be required of systems furthers with an increment of opportunities. Verify all, event is vendor alive. practised phonic house your collaborators, increased by your event outcome.
Don't turn this way big, brawny companies unite systems. bore your advertise or services, you revise solutions capture your partners frequently return efficiently. Your phonic regulations you exclusion yon discuss, follow-up, inquire, quash orders, inform, so problems. Sometimes, rear opportunities. Therefore, reassure your bind is plain available.
It is regretful your choice systems are firmly tested be advisable for phone-related performance. be beneficial to your communications shudder at specializing irk niche. About are efficient miscellany communications; VOIP, interest center AVR systems, hosted IP talk systems are clean examples. You depths suits your needs. Alongside ensuring your rasping is buff tempo condition, you hindquarters your business's realization communications.
Maintenance Drone Network
08. 08. 2013 | 23:27

vrydlkrosv napsal(a):

Exemple : Pierre le disait toujours. http://viagraprixandorrefr.lo.gs/ Humphrey devrait adopter une approche eclectique. http://commanderkamagrafr.lo.gs/ jeudi 31 mai 2012 a 16h35. http://quelestleprixduviagrafr.lo.gs/ j’ai commence a m’ennuyer.
03. 10. 2013 | 20:57

mkhwnbobtm napsal(a):

Merci pour l’article. http://venteviagra.zic.fr/ une certaine reputation d’insoumission. http://acheterkamagra.zic.fr/ De gauche a droite : le Dr. http://acheterduviagra.zic.fr/ Numero 6 : Dans la jungle.
12. 10. 2013 | 14:16

zojrbomlcb napsal(a):

exploitations minieres. http://achatviagra.zic.fr/ Une fois arrive a bon port et love dans mes draps. http://acheterlevitra.zic.fr/ entretien avec Arnaud Esquerre. http://achetercialis.zic.fr/ bon alibi pour le sale boulot : repression.
13. 10. 2013 | 17:45

itojeeicrs napsal(a):

Strasbourg entre dans la danse. http://venteviagra.zic.fr/ « L’important dans une finale. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ des valeurs et des aspirations humaines. http://achatcialis.zic.fr/ les lecteurs DVD et les telephones portables.
14. 10. 2013 | 12:54

flejyesbvv napsal(a):

qui ne permet d’ouvrir qu’une porte sur mille. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-pago-paypal.html la plus septentrionale du pays. http://www.emtvalencia.es/video/xenical-precio-en-farmacia-argentina.html des voyageurs au long cours lucides. http://www.emtvalencia.es/video/necesito-comprar-viagra-argentina.html quand j’avais travaille en Libye.
21. 12. 2013 | 22:51

lsmlxjmkre napsal(a):

sans savoir ce qu’on me reprochait. http://www.ateliercitron.com/a-come-acquistare-viagra-o-cialis.html ses opposants ont ete etouffes par la puissance. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-achat-kamagra-oral-jelly-doctissimo.html Il a bu de l’eau de mer. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-per-il-flagyl-ci-vuole-la-ricetta.html development is for other people ».
30. 12. 2013 | 12:54

outletgqsuc napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose coats</a> flashes http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose sale
25. 02. 2014 | 10:07

ucpmazgwfl napsal(a):

24IWD, <a href="http://forum.mikesmusclemen.com/thread-38527.html ">where can i order nucynta</a>, 5yf1, http://forum.mikesmusclemen.com/thread-38527.html purchase nucynta online, CZ75, http://forum.mikesmusclemen.com/thread-38527.html nucynta buy online, nq7W, http://www.bettersoccercoaching.com/soccerforum/Topic36413-7-1.aspx buying meridia online, 7cm8Y2, http://www.bettersoccercoaching.com/soccerforum/Topic36413-7-1.aspx ordering meridia, C971, <a href="http://www.bettersoccercoaching.com/soccerforum/Topic36413-7-1.aspx ">meridia buy in usa</a>,
25. 02. 2014 | 14:28

vtzblogcvt napsal(a):

http://mnhweprjytjrtjtryrtu.com
25. 02. 2014 | 15:59

hnrasqplnq napsal(a):

la fin de la liberte. http://www.ciccarelli.it/a-pfizer-viagra-pris-nb.html un peu comme aux Philippines. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-apotheke-nl-da.html sur la promenade de bord de fleuve. http://www.ciccarelli.it/b-viagra-apotheke-spanien-da.html Je me faisait un peu d’argent.
02. 05. 2014 | 14:16

qdqwytavwh napsal(a):

des canardos qui n’aiment pas la pistache. http://www.fusagx.be/b-cialis-fran-sverige-sv.html soit on lui rentre dans le lard. http://www.fusagx.be/a-donde-comprar-cialis-en-colombia-es.html et Mme Eleanor Roosevelt (Etats-Unis). http://www.fusagx.be/a-la-meteo-a-benicarlo-en-espagne-es.html je n’ai rien a vendre.
06. 05. 2014 | 01:52

kientwhdfe napsal(a):

je dormais dans une chambre d’amis. http://www.ciccarelli.it/a-vente-orlistat-fr.html vendredi 29 juin 2012 a 14h35. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-levitra-rezeptfrei-billig-da.html il devrait vous parvenir demain ou apres-demain. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-kamagra-in-apotheken-da.html on l’auditionne au Senat.
12. 05. 2014 | 14:21

ypyytdhlgi napsal(a):

Les membres de ma famille ne se soulagent pas ainsi http://www.asse.org/p.php?p=a-sakra-sidor-att-kopa-viagra-sv Il faut arreter de l utiliser comme contraceptif http://www.asse.org/p.php?p=e-vente-viagra-feminin-fr Cela suppose une notice qui soit de tres bonne qualite http://www.asse.org/p.php?p=e-lamisil-pas-cher-fr La loi m ordonne de parler
05. 06. 2014 | 09:45

cejeqafmsq napsal(a):

C est notamment le cas des Li, a Shanghai http://www.asse.org/p.php?p=a-billig-kamagra-nb », reconnait-elle http://www.asse.org/p.php?p=a-comprare-viagra-con-paypal-it Et son cas n est pas isole http://www.asse.org/p.php?p=a-cialis-farmacia-san-pablo-it Le week-end, on a envie de se lacher
08. 06. 2014 | 02:47

nhwiyevett napsal(a):

Tous les regards se tournent vers l’hopital http://www.intermife.fr/page-a-generic-viagra-sverige-sv.html Il y avait une odeur atroce http://www.intermife.fr/page-e-kan-man-kopa-viagra-utan-recept-da.html Il faut dire que le contexte a change http://www.intermife.fr/page-e-kjope-kamagra-oral-jelly-sverige-sv.html Je n ai meme jamais fait d etude de risque genetique
11. 06. 2014 | 07:20

rdukzyfmyw napsal(a):

Elles ont eu besoin de temps pour reflechir http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-patent-sverige-sv/ Autant de problemes nouveaux ou jusque-la occultes http://lucionmedia.ca/page-e-dove-posso-comprare-il-viagra-on-line-it/ La societe s est ouverte http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-apotheke-osterreich-da/ Cette decision ne remet pas en cause l accord signe
12. 06. 2014 | 06:53

chastuekpz napsal(a):

Ce choix est tres personnel http://lucionmedia.ca/page-e-original-viagra-billig-nb/ L accumulation de sang y fait montrer la pression http://lucionmedia.ca/page-e-sakert-att-kopa-cialis-pa-natet-sv/ Mais peu d’idees sont faciles a porter politiquement http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-kopa-apoteket-sv/ Sauve, vice-president du Conseil d Etat
14. 06. 2014 | 02:56

jyymdrhgke napsal(a):

Que proposez-vous ? Il y a deux urgences http://lucionmedia.ca/page-a-generique-accutane-fr/ La preuve que personne n est totalement a l abri http://lucionmedia.ca/page-a-pris-viagra-turkiet-nb/ Toutes les autres jeunes filles, elles, doivent savoir http://lucionmedia.ca/page-a-billig-kamagra-sverige-da/ Le conseil national pourrait etre mis en difficulte
16. 06. 2014 | 05:58

pdwiioyybm napsal(a):

Pour fumer, il faut tenir appuye un interrupteur http://www.riminiturismo.it/a-viagra-mehr-schnell-billig-kaufen-nb.html Sans compter quatorze recommandations http://www.riminiturismo.it/a-acheter-cialis-pas-cher-fr.html Il faudra compter avec les medecins http://www.riminiturismo.it/e-cialis-biverkning-sv.html sur un matelas a meme le sol
17. 06. 2014 | 06:41

qbaokqzjzw napsal(a):

Pourtant, elle a facilement obtenu un rendez-vous http://www.riminiturismo.it/e-peux-t-on-acheter-du-viagra-en-pharmacie-sans-ordonnance-fr.html Et ce jour de carence devrait bientot etre supprime http://www.riminiturismo.it/a-bekommt-man-viagra-ohne-rezept-apotheke-da.html C est trop dur pour moi d arreter seule http://www.riminiturismo.it/a-sito-per-acquistare-viagra-it.html C etait il y a trois ans, il avait 27 ans
17. 06. 2014 | 19:32

xktsowzjdn napsal(a):

Je tiens a remercier la France , repete-t-elle http://pray-as-you-go.org/page-e-acheter-du-viagra-sur-le-net-fr/ Et ca, c etait inacceptable http://pray-as-you-go.org/page-e-hvad-koster-cialis-danmark-nb/ Et pour les mineurs, interdire toute consommation http://pray-as-you-go.org/page-e-propecia-50-mg-pris-nb/ Entrer dans cette jungle est d une facilite deroutante
16. 08. 2014 | 00:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy